Page 1

UĂ€RIBIS

+LAIĂ&#x;PwĂ&#x;DOĂ&#x;JEĂ&#x;NUĂ&#x;TEISĂ&#x;TAĂ&#x;SUĂ&#x;TUOKĂ&#x;TIĂ&#x;NIĂ‹Ă&#x;POĂ&#x;RA Ă&#x;PAĂ&#x;BANĂ&#x;DĂ€IUĂ&#x;SIĂ&#x;PRAĂ&#x;TURĂ&#x;TwĂ&#x;TIĂ&#x;I¸Ă&#x;SgĂ&#x;VAĂ&#x;DAĂ&#x;VIĂ&#x;MOĂ&#x;Ă&#x;PĂ&#x; Ă&#x;M SPALIOĂ&#x;Ă&#x;D

PENKTADIENIS

/RAIĂ&#x;¸IANDIEN

“

Tai – ne ugdymas, o priverstinis ÄŻkalinimas. 7RNLRVQXRWDLNRVWY\URWDUS.LQLMRV PXVXOPRQĂ˜PDĂ?XPRVXLJĂ‘UĂ˜ 0DQRPDNDGQHWPOQMĂ˜ XĂ?GDU\WLÂ’VWRY\NODVNXULDVYDOGĂ?LD YDGLQDĂ…YLHWLPRFHQWUDLV

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6,(-,/(,',020(7$,15 .DLQD(XU

'RYĂ&#x;NĂ‹Ă&#x;JĂ‹Ă&#x;MwĂ&#x;GwĂ&#x;JAMSĂ&#x;KEĂ&#x;LIAĂ&#x; BAIĂ&#x;MŠĂ&#x;BANĂ&#x;KĂ‹Ă&#x;TARĂ&#x;DYĂ&#x;TOĂ&#x;JAI Ă„UIFRPÂłQXRWU

Ă&#x;PĂ&#x;

Ă&#x;PĂ&#x;

*\Q\ERVNDLQD Bandymas apsiginti nuo kaltinimĹł korupcija kainuoja taip brangiai, kad susimokÄ—ti uĹž teisininkĹł paslaugas nebeiĹĄgali net buvÄ™s Seimo narys verslininkas Ĺ .Gustainis. ÄŽ teismo posÄ—dÄŻ jis atÄ—jo be adĂ&#x;PĂ&#x; vokato.

1DXGRVQHÂ’Ă?LĂ‘UL Apribojus parduotuviĹł darbo laikÄ… maŞėtĹł darbuotojĹł skaiÄ?ius, valstybÄ— netektĹł pajamĹł, smarkiai kristĹł vartojimas. Tokios iĹĄvados paskelbtos atlikus mokslinÄ™ studijÄ…. Ă&#x;PĂ&#x;

DIENOSĂ&#x;SKAIjIUSTiek eurĹł baudÄ… uĹž nugenÄ—tas ĹĄeĹĄias liepas ir tris ievas gavÄ™s palangiĹĄkis mokytojas neĹžino, iĹĄ kur gauti pinigĹł. Ă&#x;PĂ&#x;

DIENOSĂ&#x;NUOTRAUKA 3DVLLPWLLĂ…EDQNRPDWĂ˜GLGHVQÂ?SLQLJĂ˜VXPjUL]LNLQJDÂąEDQNDLJDOLSUDGzWLWHLUDXWLVNXULUNDPWLHNLĂ…OHLGĂ?LDWH

0HVQRULPHJHULDXSDĂ?LQWLVDYRNOLHQWjLUDSVDXJR WLMRSLQLJXV7DLSDLĂ…NLQDNRPHUFLQLDLEDQNDLNXULH OHQGDÂ’WĂ˜SDmLĂ˜NOLHQWĂ˜DVPHQLQÂ’J\YHQLPj5HLND ODXMDPDQHWJLDWVLVNDLW\WLNjNDGDLUXĂ?NLHNSLUNDL Va ka ris DEKS NYS LR korespondentas

Dar praÄ—jusiais metais komerciniai bankai klientams pradÄ—jo siuntinÄ—ti anketas, kuriose

3RSDVDXO’VNOLQGDQWL�LQLDDSLH YDLVLXRVHSDOLHNDPDVDGDWDVSDVLHNz LU/LHWXYjÂLDXOLHWz/DXUDWUHmLDGLHQLR YDNDUjEDQDQHDSWLNRGLG�LXO�DGDWj NXULMDL’GÑUz’UDQNj0RWHULVY\OzVL NDGDGDWRVGÑULVQHWDSVNRNLDQRUV X�NUHmLDPjMDOLJD

Ă&#x;PĂ&#x;

DIENOSĂ&#x;SAKINYS „Niekada nebĹŤÄ?iau pamanÄ™s, kad, valstybei stuktelÄ—jus 100 metĹł, teks ginti profesijÄ…, kuri garantuoja laisvÄ™ ir demokratijÄ… ĹĄalyje.“ 7DLSDUHLĂ…Nz6HLPRQDU\V*9DLmHNDXVNDV Â’UHJLVWUDYÂ?V9LVXRPHQzVLQIRUPDYLPR Â’VWDW\PRSDWDLVjNXULDVLHNLDDSVDXJRWL Ă?XUQDOLVWXVQXRSHUVHNLRMLPRXĂ?NULWLNj

buvo praĹĄoma atsakyti ne vien apie planuojamas gauti pajamas, jĹł ĹĄaltinius, bet ir apie galimus laimÄ—jimus loterijose ar ateityje laukiantÄŻ palikimÄ…. Net klausinÄ—ta, su kuo sÄ…skaitos turÄ—tojas gyvena, o mobilio-

sios bankininkystÄ—s programÄ—lÄ—s pradÄ—jo reikalauti prieigos prie telefone turimĹł kontaktĹł. O dabar prieita iki to, kad bankininkai remia prie sienos pinigĹł iĹĄsigryninusius klientus.

.UDXSLPÂ’VOz Kas spalio 2 dienÄ… nutiko Saudo Arabijos konsulate Stambule? ÄŽ jÄŻ ÄŻÄ—jusio ir nuo to laiko gyvo nematyto Ĺžurnalisto, kuris galÄ—jo bĹŤti nuĹžudytas, likimu susidomÄ—jo ir JAV Ă&#x;PĂ&#x; prezidentas.

0RIBLO¸KIAĂ&#x;REIĂ&#x;KAĂ&#x;LAĂ&#x;VIĂ&#x;MAI

Vienam sostinÄ—s verslininkui pasididinus grynĹłjĹł pinigĹł iĹĄÄ—mimo limitÄ… ir iĹĄ bankomatĹł pasiÄ—mus 12 tĹŤkst. eurĹł bankas

.UKE LT AĂ&#x;Â?Ă&#x;Ă&#x;P

6XJUÂ’Ă…Â’SROLFLMj" KlaipÄ—dos policininkai, virve tramdÄ™ sulaikymo kameroje triukĹĄmavusÄŻ sulaikytÄ… jÄŻ, nekalti. Taip nusprendÄ— KlaipÄ—dos apygardos teismas, iĹĄnagrinÄ—jÄ™s nuteistĹłjĹł skundus. IĹĄteisintieji gali tikÄ—tis grÄŻĹžti Ă&#x;PĂ&#x; ÄŻ tarnybÄ….


NUOMONwS

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6

NUOMONES

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

,UĂ?RGĂ?LXLUĂ?YLOJVQLX -9DUQRSLHĂ…

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SPALIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

/DLNRĂ?HQNODL F

inansĹł ministerijos (FM) parengtas artimiausiĹł trejĹł metĹł Lietuvos ekonominÄ—s raidos scenarijus ir jo ValstybÄ—s kontrolÄ—s (VK) vertinimo iĹĄvados prognozuoja, kad ekonomikos augimas lÄ—tÄ—s, ir perspÄ—ja, jog jau laikas rengtis sunkmeÄ?iui. Ekonomikos rodikliai nedaug pakeisti, lyginant su ĹĄiĹł metĹł pavasario FM prognozÄ—mis. Tiesa, tikimasi, kad ĹĄÄŻmet Lietuvos ĹŤkis augs kiek sparÄ?iau – bendrasis vidaus produktas (BVP) turÄ—tĹł didÄ—ti 3,4 proc., o tai 0,2 proc. daugiau, nei prognozuota prieĹĄ pusmetÄŻ. Per kitus trejus metus BVP augimas sulÄ—tÄ—s – kitÄ…met sieks 2,8 proc., o 2020 m. ir 2021 m. po 2,5 proc. Taip prognozuota ir prieĹĄ pusmetÄŻ. PanaĹĄi ir inf liacijos prognozÄ— – ankstesnis jos ĹĄiĹł metĹł rodiklis truputÄŻ maĹžinamas, o 2019-ĹłjĹł ir 2020-ĹłjĹł ĹĄiek tiek didinamas.

V

is dÄ—lto naujausi Lietuvos ekonominÄ—s raidos vertinimai konkreÄ?iau apibrÄ—Ĺžia pasauliui kylanÄ?ias grÄ—smes ir galimÄ… jĹł ÄŻtakÄ… mĹŤsĹł ĹĄaliai. Numatoma, kad Lietuvai svarbiĹł uĹžsienio prekybos partneriĹł ekonominÄ— plÄ—tra bus lÄ—tesnÄ—, nei manyta anksÄ?iau, todÄ—l ir mĹŤsĹł eksportas augs nuosaikiau.

PasaulinÄ—s krizÄ—s poveikÄŻ ÄŻmanoma sumaĹžinti, bet tam reikia rengtis iĹĄ anksto. TokiÄ… iĹĄvadÄ… jau patvirtina naujausi kai kuriĹł ĹŤkio ĹĄakĹł rodikliai – antai ĹĄÄŻmet per pirmÄ… jÄŻ pusmetÄŻ maisto pramonÄ—s eksportas sumaŞėjo 12 mln. eurĹł (maĹždaug 3 proc.), lyginant su atitinkamu praÄ—jusiĹł metĹł laikotarpiu. Vis dÄ—lto pamaĹžu blogÄ—janÄ?ias eksporto perspektyvas dar atsveria vidaus rinkos augimas. Tai dabar svarbiausias ekonomikos variklis. Vidaus vartojimÄ… skatina sparÄ?iau, negu prognozuota, didÄ—janÄ?ios gyventojĹł pajamos, ÄŻsisukÄ™s ES finansinÄ—s paramos panaudojimas, iĹĄaugÄ™s tiesioginiĹł uĹžsienio investicijĹł srautas. TaÄ?iau Lietuvos ekonomika labai atvira, smarkiai priklausoma nuo eksporto ir tarptautinÄ—s ekonominÄ—s situacijos, nes maĹža ĹĄalis, dar ir neturinti savo valiutos, itin jautri iĹĄorÄ—s poveikiui. Ekonominio nuosmukio bangai pasiekus ES neiĹĄvengiamai ji atsiris ir ÄŻ LietuvÄ…. Jos poveikÄŻ ÄŻmanoma tik sumaĹžinti, bet tam reikia rengtis iĹĄ anksto.

P

asaulinÄ— ekonomika po 2008ĹłjĹł krizÄ—s auga jau deĹĄimtus metus. Vienas kitÄ… keiÄ?iantys pakilimo ir nuosmukio ciklai – ekonominis dÄ—snis, o deĹĄimtmetÄŻ trunkantis augimas laikomas ilgai trunkanÄ?iu ĹŤkio pĹŤtimosi laikotarpiu, taigi jau vien tai kursto kalbas, kad artinasi jo pabaiga. Manoma, kad pasaulinÄ—s ekonomikos vairininkai iĹĄmoko kai kurias ankstesnÄ—s krizÄ—s pamokas. AtsargesnÄ—, labiau subalansuota svarbiausiĹł ĹĄaliĹł ekonominÄ— politika esÄ… ir sudarÄ— sÄ…lygas, kad augimo ciklas tÄ™stĹłsi jau deĹĄimtmetÄŻ. TaÄ?iau pastaruoju metu daugÄ—-

ja pesimistiniĹł nuotaikĹł akcijĹł birĹžose, tai smukdo jĹł kursÄ…. Dabar didĹžiausia grÄ—smÄ— pasaulio ekonomikai ÄŻĹžvelgiama ne dÄ—l jos vidiniĹł procesĹł, pavyzdĹžiui, sunkumĹł sugrÄ…Ĺžinant skolas, kai JAV, keldamos palĹŤkanĹł normÄ…, baigia pigiĹł pinigĹł politikÄ…, o dÄ—l geopolitiniĹł prieĹžasÄ?iĹł.

D

idĹžiausiu pavojumi, ko gero, laikomas JAV prezidento D.Trumpo inicijuojamas protekcionizmas, galintis sukelti prekybos karÄ… su Kinija, taip pat ir su ES. Dar prisideda ÄŻtampa Viduriniuose Rytuose, JAV sankcijos Iranui – visa tai ĹĄokdina naftos kainas. Tai atsiliepia visam pasauliui, nes kursto investuotojĹł nepasitikÄ—jimÄ… pirmiausia silpnesnÄ—mis rinkomis. Brazilijos ekonomika jau nustojo augti, Argentinos ir su JAV konf liktuojanÄ?ios Turkijos pinigai smarkiai nuvertÄ—jo, ĹĄiĹł ĹĄaliĹł skolos popieriai gali bĹŤti prilyginti ĹĄlamĹĄtui. Turkijos ekonominÄ—s ligos gali lengvai uĹžkrÄ—sti ES, ypaÄ? jai daug paskolinusius Ispanijos, Italijos bankus, o pastaroji ĹĄalis, nepaisant didĹžiuliĹł skolĹł, dabar valdoma populistĹł ir nesiruoĹĄia gyventi taupiai.

Ĺ

iems pasauliniams procesams Lietuva nedaro jokios ÄŻtakos. TaÄ?iau ankstesnÄ— krizÄ— parodÄ—, kad panaĹĄaus pajÄ—gumo ekonomikos smunka nevienodai ir tai lemia ĹĄaliĹł ekonominÄ— politika. Nuosmukis bĹŤna ypaÄ? stiprus, jei krizÄ—s iĹĄvakarÄ—se ĹŤkis perkaista, plÄ—tra nesubalansuojama. Nors Lietuvos bankas jau pastebi ĹĄiokiĹł tokiĹł ĹĄalies ekonomikos perkaitimo poĹžymiĹł, didesnÄ—s grÄ—smÄ—s dar neÄŻĹžvelgia. VK taip pat atkreipia dÄ—mesÄŻ, kad Lietuvos ekonomika nuo 2016 metĹł iĹĄ lÄ—to ĹĄyla – pradedama justi reikiamos kvalifikacijos darbuotojĹł stygiĹł, o gamybiniĹł pajÄ—gumĹł panaudojamo lygis jau net perteklinis. Auditoriai perspÄ—ja, kad bĹŤtina kuo skubiau pereiti nuo pigia darbo jÄ—ga grindĹžiamo verslo modelio prie sukurianÄ?io aukĹĄtÄ… pridÄ—tinÄ™ vertÄ™. Tam reikia didinti produktyvumo lygÄŻ kelianÄ?ias investicijas. Nieko nauja – panaĹĄiai kalba ir ekonomikos ekspertai, bet VK iĹĄvados gal vers valdĹžios institucijas ir politikus greiÄ?iau suktis ieĹĄkant bĹŤdĹł, kaip ĹŤkio pertvarkymo receptus bĹŤtĹł galima ÄŻgyvendinti praktiĹĄkai. Iki ĹĄiol Lietuvai tai sunkiai sekasi – pagal investicijas ÄŻ aukĹĄtos pridÄ—tinÄ—s vertÄ—s ĹŤkio ĹĄakas vis dar atsiliekame nuo Baltijos kaimynĹł.

K

ita vertus, VK teigimu, FM parengtas ekonominÄ—s raidos scenarijus esÄ… atspindi realybÄ™ ir juo galima remtis sudarant kitĹł metĹł biudĹžetÄ…. ValstybÄ—s auditoriai tik perspÄ—ja politikus, kad turi bĹŤti grieĹžtai laikomasi finansinÄ—s drausmÄ—s, siekiama biudĹžetĹł pajamĹł pervirĹĄio ir jomis didinami rezervai sunkesniems laikams. Tai irgi Ĺžinomos tiesos. Tik klausimas, ar apie kitĹł metĹł rinkimus galvojantys politikai panorÄ—s ÄŻsiklausyti ÄŻ proto balsÄ….

TARPĂ&#x;KITKO

9LHWRMEDVHLQĂ˜ÂąMDXSDVPLUGÂ?SDĂ?DGDL Vilnius jau seniai Europoje garsÄ—ja kaip sostinÄ— be padoraus stadiono. O ĹĄiemet didĹžiausias Lietuvos miestas pasipuoĹĄÄ— ir miesto be baseino titulu. Kad ir koks suvargÄ™s buvo senasis LazdynĹł baseinas, palopius stogÄ… ir plyteles jame buvo ÄŻmanoma surengti net ĹĄiuolaikinÄ—s penkiakovÄ—s pasaulio taurÄ—s varĹžybĹł plaukimo rungtÄŻ. Kai sostinÄ—s valdĹžia garantavo, kad vietoj LazdynĹł baseino pastatys puikĹł ĹĄiuolaikinÄŻ kompleksÄ…, be to, modernĹł trumpÄ… jÄŻ baseinÄ… FabijoniĹĄkÄ—se, plaukimo gerbÄ—jai suplojo rankomis. Gal tik vienas kitas atsargesnis palingavo galva. Griauti – ne statyti. TodÄ—l Lazdynuose greit neliko senojo pastato, o naujasis Ä—mÄ— dygti pama-

jÄ… praĹĄydami premjerÄ… S.SkvernelÄŻ paveikti paĹžadĹł nevykdantÄŻ sostinÄ—s merÄ… R.Ĺ imaĹĄiĹł. „Linkime Vilniaus miesto vadovybei ne tik reklamuotis prie bĹŤsimĹł baseinĹł vizualizacijĹł ir daryti ĹĄou ÄŻkasant simbolines kapsules, bet ir nuoĹĄirdĹžiai pamilti sportÄ…, nuoĹĄirdĹžiai rĹŤpintis sportuojanÄ?iu jaunimu, treneriais“, – sakoma sportininkĹł kreipimesi. Nors gal reikÄ—tĹł verkti, R.Ĺ imaĹĄius ir toliau ĹĄypsosi. Vakar meras jau ĹžadÄ—jo, kad tuoj tuoj prasidÄ—s uĹžkeikto stadiono statyba, bet jam bĹŤtĹł ne pro ĹĄalÄŻ patikrinti, kuo kvepia uĹžsistovÄ—jÄ™s vanduo. PauosÄ?ius nepagelbÄ—tĹł net nauji reklaminiai praneĹĄimai, kuriuos tarsi chlorkalkes ÄŻ vandenÄŻ barsto mero ginklaneĹĄiai.

Gintaras NenartaviÄ?ius

Ĺžu. Bet staiga viskas suledÄ—jo. Pasirodo, projekte yra spragĹł, stogas suprojektuotas netinkamai. Pakvipo ginÄ?ais ir bylomis, kurios greitai nesibaigia. FabijoniĹĄkÄ—se pastatÄ… pavyko pastatyti, bet ĹžadÄ—tas atidarymas neÄŻvyko nei Vasario 16-Ä…jÄ…, nei Kovo 11-Ä…jÄ…, neatidarytas baseinas ir dabar. Taigi atÄ—jus rudeniui sostinÄ—je plaukikams nÄ—ra kur plaukti. ÄŒia jau neiĹĄtvÄ—rÄ— net uĹžsigrĹŤdinÄ™ sportininkai – tÄ—ĹĄkÄ— petici-

6ILNIAUSĂ“VALDĂ IAĂ“PAĂ ADwJO Ă“KADĂ“LIĂ…DNAIĂ“PAGARSwJŠSĂ“NACIONALINISĂ“STADIONASĂ“ ÂśEšKINwJEĂ“BUSĂ“PASTATYTASĂ“Ă“METAISĂ“!RĂ“TUOĂ“TIKITE "ALSAVOĂ“Ă“SKAITYTOJAI 3URF      7LNLXQHVNRĂ…LYDOGĂ?LDLPDVLWjLU SDGDUR

Ă&#x;

1H9LOQLXVQHSDMzJLDQHW SDSUDVmLDXVLREDVHLQRSDVLVWDW\WL RmLDMXNÂąQDFLRQDOLQLVVWDGLRQDV

Ă&#x;

7LNLXNDGSUDVLGzVVWDW\ERVEXV SDQDXGRWDNDĂ?NLHNPLOLMRQĂ˜HXUĂ˜ EHWSDVLNHLVYDOGĂ?LDLUYLVNDVVXVWRV Ă‚LRVVWDW\ERV\UDQHVjPRQzQHV 9LOQLXLQDFLRQDOLQLRVWDGLRQR QHUHLNLD

Ă&#x;

Ă&#x;


POLITIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

AKTUALIJOS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SPALIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

9Ă‚mLDYLQVNRQXRWU

'RYĂ&#x;NĂ‹Ă&#x;JĂ‹Ă&#x;MwĂ&#x;GwĂ&#x;JAMSĂ&#x;KEĂ&#x;LIAĂ&#x;BAIĂ&#x;MŠĂ&#x;BANĂ&#x;KĂ‹Ă&#x;TARĂ&#x;DYĂ&#x;TOĂ&#x;JAI !T KE L T A Ă&#x; I ¸ Ă&#x; Ă&#x; P „Swedbank“ atsiuntÄ— laiĹĄkÄ…, kuriame reikalaujama paaiĹĄkinti, kam ir kur buvo iĹĄleisti ĹĄie pinigai, taip pat pateikti tai pagrindĹžianÄ?ius dokumentus. Kitaip sÄ…skaita bus uĹždaryta. Ĺ iÄ… istorijÄ… apraĹĄiusiam portalui 15min.lt vilnietis aiĹĄkino, kad visos jo gaunamos pajamos yra legalios, todÄ—l banko noras suĹžinoti, kur ir kÄ… perka ar uĹž kiek iĹĄgeria alaus, yra nesuvokiamas. Bet bankininkai mano kitaip. „Bankui svarbu Ĺžinoti, kokia veikla klientas uĹžsiima, koks yra galutinis naudos gavÄ—jas, kur juda kliento pinigai, – taip siekiama uĹžkirsti keliÄ… pinigĹł plovimui. PavyzdĹžiui, jei bankas pastebi, kad klientas atlieka kokiÄ… nors netipiĹĄkÄ… veiklÄ… – iĹĄgryninamos ar ÄŻneĹĄamos didelÄ—s grynĹłjĹł pinigĹł sumos – klientui gali bĹŤti uĹžduoti klausimai ir jis turi gebÄ—ti pagrÄŻsti, kokia buvo lÄ—ĹĄĹł kilmÄ— ar kam jos bus panaudotos“, – „Lietuvos rytui“ aiĹĄkino „Swedbank“ Lietuvoje Atitikties tarnybos vadovas Vytautas Danta.

Ar bankui uĹžtektĹł paaiĹĄkinimo, kad Ĺžmogus pinigus mieliau laikys kojinÄ—je? Kartais galbĹŤt uĹžtektĹł, bet kartais ir ne. „Swedbank“ atstovas neslÄ—pÄ—, kad jei negaunama paaiĹĄkinimĹł arba jie pasirodo esantys neiĹĄsamĹŤs, bankas gali nevykdyti mokÄ—jimĹł ir sprÄ™sti dÄ—l tolesniĹł santykiĹł su klientu, be to, informuoti teisÄ—saugos institucijas. „Tokia daugiapakopÄ— klientĹł ir jĹł atliekamĹł operacijĹł kontrolÄ—s sistema padeda ÄŻgyvendinti pinigĹł plovimo prevencijos reikalavimus“, – tvirtino V.Danta. ,AIĂ&#x;KYĂ&#x;TIĂ&#x;KOĂ&#x;JIĂ&#x;NwĂ&#x;JEĂ&#x;NEDĂ&#x;RAUĂ&#x;DĂ€IA

Ar bankui, pavyzdĹžiui, uĹžtektĹł paaiĹĄkinimo, kad Ĺžmogus pinigus mieliau laikys seife ar kojinÄ—je? Kartais galbĹŤt uĹžtektĹł, bet kartais ir ne. Anot „Swedbank“ atstovo Sauliaus AbraĹĄkeviÄ?iaus, kiekvienas atvejis yra individualus ir nÄ—ra numatyta konkreti suma, kuriÄ… paÄ—mus grynaisiais bus pateikta papildomĹł klausimĹł. „Tarkime, bankas pastebi, kad ÄŻmonÄ— perveda stambias sumas fiziniam asmeniui, o jis pinigus iĹĄgrynina. Tai jau laikoma netipiĹĄka veikla, todÄ—l klientas turi pagrÄŻsti lÄ—ĹĄĹł kilmÄ™ ir panaudojimÄ…. TaÄ?iau jei gyventojas nusprÄ™stĹł anksÄ?iau laikytÄ… sÄ…skaitoje sumÄ… pasiimti grynaisiais, bankui

“

Nenuostabu, kad skirtingĹł bankĹł veiksmai uĹžkertant keliÄ… galimai neteisÄ—toms operacijoms gali bĹŤti panaĹĄĹŤs. 0=DODWRULXV

klausimĹł nekiltĹłâ€œ, – sakÄ— S.AbraĹĄkeviÄ?ius. Ă„6ZHGEDQNÂłDWVWRYDL WYLUWLQRNDGÂ’EDQNR DNLUDWÂ’SDNOLĂ‘YDWLNWDL QHWLSLĂ…NDVRSHUDFLMDV DWOLHNDQW\VNOLHQWDL

4UĂ&#x;RIĂ&#x;TEIĂ&#x;SŠĂ&#x;PAĂ&#x;SISĂ&#x;KĂ‹SĂ&#x;TI

Komerciniai bankai tvirtina, kad tapti kone klientĹł sekliais jie priversti dÄ—l ES direktyvos ir Lietuvos ÄŻstatymĹł, kuriais siekiama kovoti su pinigĹł plovimu ir terorizmo finansavimu. Tiesa, paÄ?iame ÄŻstatyme nÄ—ra pateiktas poĹžymiĹł, leidĹžianÄ?iĹł ÄŻtarti neteisÄ—tÄ… Ĺžmogaus veiklÄ…, sÄ…raĹĄas. Jame nurodyta prievolÄ— nustatyti kliento ir naudos gavÄ—jo tapatybÄ™ tais atvejais, kai operacijos ar sandorio suma virĹĄija 15 tĹŤkst. eurĹł. Tai bĹŤtina ir keiÄ?iant 3 tĹŤkst. eurĹł ar daugiau valiutos keitykloje. TaÄ?iau ÄŻstatyme neuĹžsimenama, kad privaloma reikalauti paaiĹĄkinimĹł apie iĹĄlaidas, jei Ĺžmogus nutarÄ— banke laikytas legalias lÄ—ĹĄas pasiimti grynaisiais. TodÄ—l bankininkai savotiĹĄkai improvizuoja. „Pagal PinigĹł plovimo ir teroristĹł finansavimo prevencijos ÄŻstatymÄ…, bankas turi ÄŻsitikinti, kad klientas pateikÄ— teisingÄ… informacijÄ… apie save, savo lÄ—ĹĄas, jĹł kilmÄ™ ir kitus susijusius klausimus. Vienas bĹŤdĹł yra ir sandoriĹł stebÄ—sena. Kilus klausimĹł bankas gali reikalauti papildomĹł dokumentĹł, leidĹžianÄ?iĹł ÄŻsitikinti mokÄ—jimo operacijos ar sandorio teisÄ—tumu. Tokiu atveju klientui derÄ—tĹł kreiptis raĹĄtu, bankas per 15 darbo dienĹł turi pateikti jam iĹĄsamĹł ir motyvuotÄ… atsakymÄ…. Jeigu banko atsakymas vartotojo netenkins, jis turi teisÄ™ kreiptis ÄŻ Lietuvos bankÄ… – tada galÄ—tume ÄŻvertinti visas aplinkybes bei banko veiksmus konkreÄ?iu atveju“, – „Lietuvos rytui“ paaiĹĄkino Lietuvos banko PrieĹžiĹŤros tarnybos atstovÄ— SnieguolÄ— VileikÄ—. 6EIKSĂ&#x;MĂ‹Ă&#x;NEĂ&#x;DEĂ&#x;RIĂ&#x;NA

Kai kurie ÄŻtarimĹł bankams sukÄ—lÄ™ klientai pirmiausia grasina

.USĂ&#x;TAĂ&#x;TYĂ&#x;TOSĂ&#x;RIĂ&#x;BOSĂ&#x;DARĂ&#x; NIEĂ&#x;KASĂ&#x;NEĂ&#x;PAĂ&#x;NAIĂ&#x;KIĂ&#x;NO +ŠSĂ&#x;TUĂ&#x;TISĂ&#x;+UPĂ&#x;̧ YS $VRFLDFLMRVĂ„8Ă?VjĂ?LQLQJj EDQNLQLQN \VWÂ?ÂłYDGRYDV Ă„.DOEzWLDSLHNRQNUHWĂ˜DWYHMÂ’ VXGzWLQJDQHĂ?LQDQWYLVĂ˜ DSOLQN \ELĂ˜QHVEDQNXLJDOL NLOWLSDJUÂ’VWĂ˜Â’WDULPĂ˜MHL QHPDĂ?RVVXPRVLĂ…JU \QLQD PRVSHUNHOLVNDUWXV 7DmLDX\UDÂ’VWDW \PHQXPDW \WD WĂ‘NVWHXUĂ˜ULEDNXULRV QLHNDVQHSDQDLNLQR-HLJX SDVLLPLJU\QDLVLDLVPDĂ?LDXR EDQNDVUHLNDODXMDSDDLĂ…NLQL PĂ˜JDOLSDJUÂ’VWDLNODXVWLNXR UHPLDQWLV-HLDWVDN \PDV QHWHQNLQWĂ˜JDOLPDNUHLSWLVÂ’ DWLWLQNDPDVLQVWLWXFLMDV 3ULHNDELĂ˜LĂ…EDQNĂ˜SXVzVNDU WDLV\UDSHUGDXJ-LHWDLSGDUR QRUzGDPLDSVLGUDXVWLWDmLDX \UDÂ’VWDW \PDLSDJDONXULXRV NOLHQWDLWXULVDYRWHLVHVÂł

pasirinksiantys kitÄ… finansiniĹł paslaugĹł teikÄ—jÄ…. TaÄ?iau jiems ÄŻprastai atrÄ—Ĺžiama, kad tas pat lauks ir kitame komerciniame banke. Ar tai reiĹĄkia, kad bankai tarpusavyje keiÄ?iasi informacija apie klientus? Pasak Lietuvos bankĹł asociacijos prezidento Manto Zalatoriaus, konkreÄ?ius stebÄ—senos kriterijus ir praktines priemones kiekvienas bankas nustato pats. „Vis dÄ—lto bankai privalo paĹžinti savo klientÄ…, Ĺžinoti, kokia veikla jis verÄ?iasi, uĹžkirsti keliÄ… pinigĹł plovimui ir teroristĹł finansa-

ÂżMOĂ&#x;NwSĂ&#x;SUĂ&#x;LAUĂ&#x;KwĂ&#x;IRĂ&#x;KIĂ&#x;TOĂ&#x;KIĂ‹Ă&#x;AKIBĂ&#x;ROK¸Ă&#x;TĂ‹ â– 3DVWDUDLVLDLVPHWDLVNRPHUFL QLDLEDQNDLQHUHWDLQHPDOR QLDLQXVWHELQDNOLHQWXVVDYR VSUHQGLPDLVDSLHNXULXRVMLH QHEĂ‘QDLQIRUPXRWLLĂ…DQNVWR â–  3DY \]GĂ?LXLMHLDWVLVNDLmLXV PRNzMLPRNRUWHOHXĂ?(6ULEĂ˜ WRNLDRSHUDFLMDEDQNXLSDVL URGRÂ’WDUWLQDNRUWHOzNDLSPDW XĂ?EORNXRMDPD â–  7DLSQHVHQLDLQXWLNRĂ?XUQD OLVWXL$QGULXL7DSLQXLNXULDP QHSDY \NRXĂ?SLHWXVDWVLVNDL W\WLNRUWHOH-$97HNVDVRYDOV WLMRMHQRUVLNLWRO$PHULNRMH SUREOHPĂ˜QHEXYRNLOÂ? â–  6XVLVLHNÂ?VVXĂ„6ZHGEDQNÂł YLOQLHWLVVXĂ?LQRMRNDGYLH QDRSHUDFLMĂ˜EDQNXLSDVLURGz Â’WDUWLQD7DmLDXRSHUDWRUzSD VLĂ‘OzSDUDĂ…\WLSUDĂ…\PjNXULV EXVLĂ…QDJULQzWDVGDUERGLHQj QHVWjV\N/LHWXYRMHEXYRĂ…HĂ… WDGLHQLRYDNDUDV â–  3DVNHOEXVDSLHWRNÂ’QXRW \ NÂ’IHLVEXNHEDQNDVUHDJDYR VSDUmLDXLUNRUWHOHEXYRJD OLPDQDXGRWLVMDXSRNHOHWR YDODQGĂ˜ â–  .DLSVDNzĂ„6ZHGEDQNÂłDWV WRYDV6$EUDĂ…NHYLmLXVEDQNDV QHWXULLQIRUPDFLMRVDUGDĂ?QDL WDLSEORNXRMDPRVXĂ?VLHQ\MH HVDQmLĂ˜NOLHQWĂ˜NRUWHOzV â–  Ă„6LHNGDPDVDSVDXJRWLNOLHQ WXVQXRJDOLPĂ˜VXNmLDYLPR DWYHMĂ˜EDQNDVDWOLHNDRSHUD

FLMĂ˜PRNzMLPRNRUWHOHVWHEz VHQjRSULUHLNXVJDOLEĂ‘WLUL ERMDPRVJDOLP\EzVMDQDXGR WLV9LVDGDJDOLPDNHOWLNODXVL PjDUWRNLRVVDXJXPRSULH PRQzV\UDEĂ‘WLQRVWDmLDX EDQNRSUDNWLNDURGRNDG \UDGDXJ \EzDWYHMĂ˜NDLWR NLHNRUWHOLĂ˜DSULERMLPDLSDGH GDNOLHQWDPVLĂ…YHQJWLGLGHV QLĂ˜ILQDQVLQLĂ˜QHPDORQXPĂ˜ 3DY \]GĂ?LXLNOLHQWDPVGDUEĂ‘ QDQWXĂ?VLHQLRĂ…DO\MHEDQGRPD DWOLNWLRSHUDFLMDVSDQDXGRMDQW SDYRJWXVMĂ˜NRUWHOzVGXRPH QLV³¹WLNLQR6$EUDĂ…NHYLmLXV â– /LHWXYRVEDQNR3ULHĂ?LĂ‘URVWDU Q\ERVDWVWRYz69LOHLNzWYLUWL QRNDGEDQNDLJDOLLPWLVDWL WLQNDPĂ˜VDXJXPRSULHPRQLĂ˜ WDmLDXMĂ˜YHLNVPDLWXULEĂ‘ WLSDJUÂ’VWL â–  Ă„-HLJXNOLHQWDVPDQRNDG EDQNDVQHSDJUÂ’VWDLDSULERMR WHLVÂ?QDXGRWLVPRNzMLPRNRU WHOHLUGzOWRMLVSDW\UzNRQN UHmLjĂ?DOjSLUPLDXVLDWXUz WĂ˜SUHWHQ]LMjSDWHLNWLEDQNXL RQHUDGXVVXWDULPRÂąNUHLSWLV Â’/LHWXYRVEDQNj.DGLĂ…YHQJ WXPzWHQHPDORQLĂ˜VWDLJPH QĂ˜SULHĂ…NHOLRQÂ?Â’XĂ?VLHQÂ’UH NRPHQGXRWXPHSDVLGRPzWLDU Ă…DO\MHÂ’NXULjY\NVLWHEDQNDV NXULRNOLHQWDVHVDWHQHWDLNR VSHFLILQLĂ˜UHLNDODYLPĂ˜DUDSUL ERMLPĂ˜ÂłÂąSDWDUz69LOHLNz

vimui, o prireikus informuoti teisÄ—saugos institucijas apie galimus nusiĹžengimo atvejus. TodÄ—l nenuostabu, kad skirtin-

gĹł bankĹł veiksmai uĹžkertant keliÄ… galimai neteisÄ—toms operacijoms gali bĹŤti panaĹĄĹŤs“, – kalbÄ—jo M.Zalatorius.

to vertė – 7,8 mln. eurų). Šis skandalą sukėlęs pirkimas sustabdytas ir bus rengiamas iť naujo.

niťkų skausmų galės gauti Europos Są jungoje registruotų vaistų, kurių sudėtyje yra kanapių. Vakar Seimas pritarė tokioms įstatymo pataisoms, kurios turėtų įsigalioti nuo kitų metų geguŞės.

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS VieĹĄnagÄ— Japonijoje Japonijoje vieĹĄintis Lietuvos premjeras S.Skvernelis vakar Nagojos mieste pagerbÄ— Antrojo pasaulinio karo metais tĹŤkstanÄ?ius ĹžydĹł nuo holokausto Lietuvoje iĹĄgelbÄ—jusio diplomato Ch.Sugiharos atminimÄ…. HiroĹĄimos universitete S.Skverneliui buvo iĹĄkilmingai suteiktas ĹĄios aukĹĄtosios mokyklos garbÄ—s daktaro vardas.

Apdovanojo profesoriĹł TarptautinÄ—je konferencijoje „Oxygenalia 2018“ Vilniaus universitete ÄŻteiktas apdovanojimas Nacio-

nalinio vÄ—Ĺžio instituto direktoriui profesoriui F.JankeviÄ?iui uĹž viso gyvenimo pasiekimus ankstyvosios stadijos onkologiniĹł ligĹł nustatymo ir gydymo tyrimĹł srityse.

Rengiasi rinkimams Seimas priÄ—mÄ— ÄŻstatymo pataisas, kuriose numatyta, kad Lietuvoje vykstanÄ?iĹł rinkimĹł dalyviai konsultavimo sutartis galÄ—s sudaryti tik su Europos SÄ… jungos, NATO ar Europos ekonominÄ—s erdvÄ—s valstybÄ—se ÄŻregistruotais juridiniais asmenimis ar pilieÄ?iais. Taip pat numatyta, kad partija Seimo rinkimuose daugiaman-

datÄ—je apygardoje galÄ—s iĹĄleisti iki 1,11 mln. eurĹł (iki ĹĄiol ĹĄi suma buvo 730 tĹŤkst. eurĹł), daugiau pinigĹł politiniĹł kampanijĹł dalyviai galÄ—s iĹĄleisti ir vienmandatÄ—se apygardose.

Atleido direktoriĹł Ĺ vietimo ir mokslo ministrÄ— J.PetrauskienÄ— ĹĄaliĹł susitarimu atleido Ugdymo plÄ—totÄ—s centro direktoriĹł G.VaidelÄŻ. Viena pagrindiniĹł sprendimo prieĹžasÄ?iĹł – netinkamai pristatytas 1,3 mln. eurĹł vertÄ—s vieĹĄasis pirkimas bendrosioms ugdymo programoms rengti (viso projek-

Kviesis JAV karius Pretenduojantis ÄŻ prezidento postÄ… diplomatas V.UĹĄackas pareiĹĄkÄ— sieksiÄ…s, kad Lietuvos teritorijoje bĹŤtĹł ÄŻsteigta nuolatinÄ— JAV karinÄ— bazÄ—.

ÄŽteisino kanapes Onkologiniai ligoniai, taip pat sergantieji iĹĄsÄ—tine skleroze, sunkiomis epilepsijos formomis, Ĺ˝IV (AIDS), turintieji miego ir nerimo sutrikimĹł, kenÄ?iantieji nuo chro-

Pavėlavo deklaruoti Vyriausioji tarnybinės etikos komisija konstatavo, kad Seimo narys valstietis A.Kirkutis paŞeidė įstatymą pavėluotai deklaravęs narystę asociacijoje Lietuvos sveikos gyvensenos ir natōralios (papildomos ir alternatyvios) medicinos rōmuose, kurių veikloje dalyvavo iki 2018 metų birŞelio.


-6WDFHYLmLDXVQXRWU

DNWXDOLMRV

Ă&#x;PVSDOLRG

3TOĂ&#x;RAĂ&#x;BYĂ&#x;LAĂ&#x;TEIĂ&#x;SIAĂ&#x;MgĂ&#x;JÂ?Ă&#x;STUMIAĂ&#x;Â?Ă&#x;SKURDg %DQG\PDVDSVLJLQWLQXRNDOWLQLPĂ˜NRUXSFLMDNDLQXRMD WDLSEUDQJLDLNDGVXVLPRNzWLXĂ?WHLVLQLQNĂ˜SDVODXJDV QHEHLĂ…JDOLQHWEXYÂ?V6HLPRQDU\VYHUVOLQLQNDVĂ‚DUĂ‘ QDV*XVWDLQLV‘WHLVPRSRVzGÂ’MLVDWzMREHDGYRNDWR Milda K U I Z I NA I T Ä– LR korespondentÄ—

„VÄ—l prasideda kinas“, – eidami pro salÄ™, kurios ÄŻÄ—jimÄ… apĹĄvietÄ— televizijos kameros, kalbÄ—jo Vilniaus apygardos teismo (VAT) ĹŤkio skyriaus darbuotojai. Prie salÄ—s durĹł vakar ankstĹł rytÄ… stovÄ—jo daugiau politikĹł nei ÄŻprasta. PasikalbÄ—ti su buvusiais kolegomis stabtelÄ—jo buvÄ™s Seimo narys KÄ™stas Komskis. K.Komskis neseniai buvo iĹĄteisintas dÄ—l piketo, surengto prie GeneralinÄ—s prokuratĹŤros prokuroro Irmanto Mikelionio namĹł, ir Ä—jo ÄŻ Apeliacinio teismo posÄ—dÄŻ. Mat prokuratĹŤra iĹĄteisinimÄ… apskundÄ—. „JĹŤs dar ilgai Ä?ia?“ – buvusiĹł kolegĹł klausÄ— K.Komskis, o eksparlamentaras Vytautas GapĹĄys pasiguodÄ—, jog teismo posÄ—dĹžiai suplanuoti iki kitĹł metĹł birĹželio pabaigos. 'YĂ&#x;NYĂ&#x;BAIĂ&#x;NEĂ&#x;LIĂ&#x;KOĂ&#x;PIĂ&#x;NIĂ&#x;GĂ‹

Nors politinÄ—s korupcijos byla nagrinÄ—jama dar tik kelis mÄ—nesius, Seimo narys Gintaras SteponaviÄ?ius ir buvÄ™s parlamentaras Ĺ arĹŤnas Gustainis jau dabar norÄ—tĹł posÄ—dĹžiuose nedalyvauti.

ÄŽraĹĄĹł klausiusiems teisininkams ĹĄypsenÄ… sukÄ—lÄ— nugirsta frazÄ— „iĹĄ milijono nepragyvensi“. Ĺ .Gustainis vakar teismo posÄ—dyje pasirodÄ— be advokato ir pareiĹĄkÄ—, jog posÄ—dĹžio iĹĄvakarÄ—se atsisakÄ— savo gynÄ—jo Lino KupruseviÄ?iaus paslaugĹł. Akis nuleidÄ™s buvÄ™s politikas teigÄ— atsisakymo motyvus iĹĄdÄ—stÄ™s raĹĄtu, taÄ?iau teisÄ—jai priminÄ—, jog vieĹĄame posÄ—dyje jie turi bĹŤti perskaityti garsiai. „Ši byla griauna mano karjerÄ…, mano ir mano ĹĄeimos gyvenimÄ…, nes nebegaliu susimokÄ—ti uĹž advokato paslaugas. Nesvarbu, kas mane gins, bylos baigtis jau nulemta iĹĄ anksto“, – kalbÄ—jo ĹĄiuo metu verslu uĹžsiimantis 42 metĹł Ĺ .Gustainis. 'EĂ&#x;RIAUĂ&#x;NUĂ&#x;SIĂ&#x;PIRKĂ&#x;TIĂ&#x;MAISĂ&#x;TO

Kandidatuodamas ÄŻ SeimÄ… 2016 metais Ĺ .Gustainis deklaracijose buvo nurodÄ™s turintis 168,5 tĹŤkst. eurĹł vertÄ—s turto, bet yra paÄ—mÄ™s 252,7 tĹŤkst. eurĹł paskolĹł, o pats paskolinÄ™s 25 tĹŤkst. eurĹł. Po posÄ—dĹžio Ĺ .Gustainis Ĺžurnalistams prisipaĹžino nebenorintis daugiau iĹĄlaidauti: „Man labiau norisi nusipirkti valgyti sau ir savo vaikams nei iĹĄleisti pinigus advokatui, ginantis nuo kaĹžko, ko nesuprantu.“ Jis tvirtino, kad politinÄ—s korupcijos byla sugriovÄ— jo karjerÄ… ir dabar trukdo jo verslui. „AĹĄ ne-

galiu mokÄ—ti sau didesnio atlyginimo nei minimalus“, – guodÄ—si buvÄ™s Seimo narys. Beje, Ĺ .Gustainis vienintelis iĹĄ teisiamĹłjĹł ÄŻ posÄ—dĹžius vaikĹĄto apsimovÄ™s dĹžinsus, o teismo salÄ—je daĹžnai sÄ—di su striuke, kuri, tiesa, yra ne iĹĄ pigiĹłjĹł. PavasarÄŻ Vilniuje ĹĄis buvÄ™s liberalas su partneriais atidarÄ— parduotuvÄ™, kurioje prekiaujama ĹŤkininkĹł uĹžaugintais maisto produktais.

/57YHLNORVW\ULPRNRPLVLMDLYD GRYDYRYDOVWLHWLV$1HNURĂ…LXV

$LVWURVGzO/57 6HLPRSRVzGĂ?LĂ˜VDOzMH YDNDUYLUzDLVWURVEHW SDUODPHQWDUDLYLVGzOWR SRSDWHLNLPRSULWDUz ODLNLQRVLRVW\ULPRNR PLVLMRVLĂ…YDGRPVGzO /LHWXYRVUDGLMRLUWHOH YL]LMRV /57 YHLNORV

!DĂ&#x;VOĂ&#x;KAĂ&#x;TgĂ&#x;SKIRSĂ&#x;VALSĂ&#x;TYĂ&#x;Bw

Ĺ .Gustainis neigÄ— visus jam pareikĹĄtus kaltinimus ir piktinosi, kad turi klausytis pokalbiĹł, iĹĄ kuriĹł neÄŻmanoma suprasti, kas ir kÄ… sako. Byloje jo paties ÄŻraĹĄytĹł pokalbiĹł nÄ—ra. Bylos duomenimis, 2015 metĹł liepÄ… Ĺ .Gustainis kaip paramÄ… vieĹĄajai ÄŻstaigai priÄ—mÄ— 8,7 tĹŤkst. eurĹł kyĹĄÄŻ. Teismas nusprendÄ—, jog kol kas ĹĄis teisiamasis pokalbiĹł gali klausytis ir be advokato, o vÄ—liau jam bus skirtas valstybÄ—s finansuojamas teisininkas.

Ä*HULDXQX SLUNVLXYDLNDPV SDYDOJ \WLQHL PRNzVLXDGYR NDWXL³¹VDNz Â*XVWDLQLV

3LwĂ&#x;PwĂ&#x;KEĂ&#x;LIOĂ&#x;NwSĂ&#x;MAR¸Ă&#x;RUĂ&#x;Tg

Leidimo palikti teismo salÄ™ praĹĄÄ— ir G.SteponaviÄ?ius, nes pokalbiai su juo esÄ… visai nesusijÄ™. TaÄ?iau teismas ÄŻraĹĄĹł perklausÄ… kaip tik pradÄ—jo nuo parlamentaro ir koncerno „MG Baltic“ valdybos nario Raimondo Kurlianskio pokalbiĹł. G.SteponaviÄ?ius pateikÄ— praĹĄymÄ… neatvykti ir ÄŻ lapkriÄ?io 5-Ä…jÄ… vyksiantÄŻ teismo posÄ—dÄŻ, nes yra suplanavÄ™s asmeninÄ™ kelionÄ™. Tik kelis kartus teisÄ—jai pakartojus klausimÄ…, teisiamasis atskleidÄ— planuojantis vykti ÄŻ JordanijÄ…. TeisÄ—jĹł kolegijai politikas nepateikÄ— ir lÄ—ktuvo bilieto kopijos, vietoj jos perdavÄ— uĹžsakymÄ… patvirtinantÄŻ laiĹĄkÄ…. „Tai nÄ—ra lÄ—ktuvo bilietas. ÄŒia nÄ—ra nei vardo, nei pavardÄ—s, neaiĹĄku, net kas keliauja“, – pareiĹĄkÄ— teisÄ—jĹł kolegijos pirmininkÄ— NijolÄ— Ĺ˝imkienÄ—. Teismas vakar nenusprendÄ—, ar leis G.SteponaviÄ?iui iĹĄvykti. Tai planuojama padaryti artimiausiame posÄ—dyje, iki kurio Seimo narys turi pateikti skrydĹžio bilietĹł kopijÄ…. Politikas nurodÄ—, jog bilietai buvo ÄŻsigyti kovo mÄ—nesÄŻ, todÄ—l teismo praĹĄÄ— galimybÄ—s nesiklausyti su juo nieko bendra neturinÄ?iĹł V.GapĹĄio pokalbiĹł. +LAUĂ&#x;SwĂ&#x;SIĂ&#x;NEAI¸Ă&#x;KAUSĂ&#x;TRIUK¸Ă&#x;MO

IĹĄ vakar VAT perklausyto ÄŻraĹĄo, kuriame buvo ÄŻraĹĄytas G.SteponaviÄ?iaus ir R.Kurlianskio pokalbis, nebuvo ÄŻmanoma ne tik suprasti ĹžodĹžiĹł, bet ir atskirti jĹł balsĹł. „Ar jĹŤs tikrai norite to klausytis dar pusÄ™ valandos?“ – pusvalandÄŻ iĹĄklausius kavinÄ—je ÄŻraĹĄyto triukĹĄmo ir indĹł barĹĄkÄ—jimo pasidomÄ—jo teisÄ—ja N.Ĺ˝imkienÄ—. AtrodÄ—, jog ĹĄÄŻ ÄŻraĹĄÄ… suprato vie-

nintelis buvÄ™s liberalĹł vedlys Eligijus Masiulis. Ĺ˝iĹŤrÄ—damas ÄŻ neĹĄiojamÄ… jÄŻ kompiuterÄŻ, kur galimai skaitÄ— pokalbio stenogramÄ…, ĹĄis kaltinamasis sunkiai tramdÄ— juokÄ…. 4YĂ&#x;RwĂ&#x;JAIĂ&#x;UĂ€Ă&#x;PILĂ&#x;DwĂ&#x;SPRAĂ&#x;GAS

IĹĄjungti nesuprantamĹł ÄŻraĹĄĹł neleido ir koncerno „MG Baltic“ advokatas Linas BeleviÄ?ius. Jis ÄŻspÄ—jo, jog teisme turi bĹŤti iĹĄtirti ne tik iĹĄĹĄifruotĹł pokalbiĹł protokolai, bet ir patys ÄŻraĹĄai. Advokatas teigÄ—, kad SpecialiĹłjĹł tyrimĹł tarnybos (STT) pareigĹŤnai ÄŻ stenogramÄ… ÄŻraĹĄÄ— menamus ĹžodĹžius, kuriĹł iĹĄgirsti nepavyko. TaÄ?iau vÄ—liau ÄŻraĹĄÄ… perklausÄ™ ekspertai tokiĹł ĹžodĹžiĹł negirdÄ—jo. EkspertĹł iĹĄvadoje taip pat buvo nurodyta, jog ÄŻraĹĄas – itin prastos techninÄ—s kokybÄ—s. Dalis jo buvo iĹĄĹĄifruota paÄ?ioje iĹĄvadoje, kuriÄ… perskaitÄ— teisÄ—ja N.Ĺ˝imkienÄ—. "wĂ&#x;DAĂ&#x;DwLĂ&#x;JAUĂ&#x;NOĂ&#x;JOĂ&#x;"RAĂ&#x;DAUSĂ&#x;KO

Nors kas treÄ?ias Ĺžodis buvo „neaiĹĄku“, iĹĄ pavieĹĄinto dokumento buvo galima suprasti, kad G.SteponaviÄ?ius ir R.Kurlianskis kalbasi apie bĹŤsimuosius Seimo rinkimus, partijĹł galimybes ir ĹžiniasklaidÄ…. Pokalbyje ne kartÄ… buvo paminÄ—tas tuometis premjeras Algirdas ButkeviÄ?ius, kuriam „reikia grÄŻĹžti ÄŻ ĹžaidimĹł lauką“, politikai ArtĹŤras Zuokas, Remigijus Ĺ imaĹĄius ir Gediminas Kirkilas, verslininkas Darius Ĺ˝akaitis. Seimo narys su verslininku nemaĹžai dÄ—mesio skyrÄ— ir tuomeÄ?iam ValstybinÄ—s mokesÄ?iĹł inspekcijos (VMI) vadovui Dainorui Bradauskui, kurÄŻ vadino jaunuoju Bradausku. „Su jaunuoju Bradausku yra bÄ—dos, ne dÄ—l to, koks jis, o kÄ… jis gali padaryti“, – sakÄ— vienas pokalbio dalyviĹł.

ÄŽraĹĄĹł klausiusiems teisininkams ĹĄypsenÄ… sukÄ—lÄ— nugirstos frazÄ—s „iĹĄ milijono nepragyvensi“ ir „gresia kalÄ—dinÄ— vakarienė“. 0OĂ&#x;KALĂ&#x;BIĂ‹Ă&#x;NEĂ&#x;KOĂ&#x;MENĂ&#x;TAĂ&#x;VO

IĹĄklausius ĹĄÄŻ pokalbÄŻ, nei R.Kurlianskis, nei G.SteponaviÄ?ius nesutiko atsakyti ÄŻ prokuroro ir teismo klausimus. „Ďvertinus pokalbio fragmentiĹĄkumÄ… ir kokybÄ™ aĹĄ pasinaudosiu proga ÄŻ klausimus atsakyti vÄ—liau“, – aiĹĄkino Seimo narys. Kitame neaiĹĄkiame pokalbyje R.Kurlianskis ir E.Masiulis kalbÄ—jo apie Ĺ arĹŤno (bylos teigimu, Ĺ .Gustainio) pateiktas ÄŻstatymo pataisas. Pokalbio dalyviai neatskleidÄ—, kas yra Ĺ arĹŤnas, o pats Ĺ .Gustainis pareiĹĄkÄ—: „Negaliu komentuoti kitĹł ĹžmoniĹł pokalbiĹł, kuriuose aĹĄ nedalyvavau.“ Advokatams kilo abejoniĹł dÄ—l byloje esanÄ?iĹł ÄŻraĹĄĹł autentiĹĄkumo, nes vienas ÄŻraĹĄĹł tris kartus buvo nutrauktas, o ekspertai pateikÄ— dviprasmiĹĄkÄ… iĹĄvadÄ…: „ĎraĹĄai iki pertraukimĹł yra iĹĄtisiniai.“ !TĂ&#x;PAĂ&#x;Ă€IĂ&#x;NOĂ&#x;SAĂ&#x;VOĂ&#x;BALĂ&#x;SUS

KÄ… reiĹĄkia tokios pastabos, teismas Ĺžada aiĹĄkintis ÄŻ posÄ—dÄŻ iĹĄkvietÄ™s tyrÄ—jÄ… ir pokalbius ĹĄifravusÄŻ ekspertÄ…, taÄ?iau jie bus apklausti po visĹł ÄŻraĹĄĹł perklausos. Prokuroras Justas Laucius teigÄ—, jog ĹĄie ÄŻraĹĄai gali bĹŤti laikomi ÄŻrodymais: „Visi ÄŻraĹĄai ikiteisminio tyrimo metu buvo iĹĄtirti Lietuvos teismo ekspertizÄ—s centro fonoskopijos srities specialistĹł, identifikuoti visi kalbÄ—jusieji asmenys. Garso ÄŻraĹĄai patikrinti ÄŻstatymĹł nustatyta tvarka, o pokalbiuose dalyvavÄ™ asmenys buvo apklausti.“ Prokuroro teigimu, E.Masiulis ir G.SteponaviÄ?ius per apklausas yra pripaĹžinÄ™, kad tai jĹł pokalbiai.

UĹž iĹĄvadas, kurias pristatÄ— laikinosios tyrimo komisijos vadovas, Seimo vicepirmininkas valstietis Arvydas NekroĹĄius, balsavo 53 parlamentarai, prieĹĄ – 37, o 8 susilaikÄ—. Komisijos, kuri buvo sudaryta praÄ—jusiĹł metĹł pabaigoje, pateiktam projektui pritarÄ— valstieÄ?iai, „tvarkieÄ?iai“ ir Lietuvos lenkĹł rinkimĹł akcijos-KrikĹĄÄ?ioniĹĄkĹł ĹĄeimĹł sÄ… jungos atstovai. Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis pasiĹŤlÄ— iĹĄvadas palaiminti tÄ… paÄ?iÄ… dienÄ…, ypatingos skubos tvarka, bet toks siĹŤlymas nesurinko pakankamai parlamentarĹł balsĹł. LRT ĹŤkinÄ™ veiklÄ… tyrusi komisijÄ… aptiko vieĹĄĹłjĹł pirkimĹł paĹžeidimĹł ir pasiĹŤlÄ— steigti valdybÄ…, kuri perimtĹł dalÄŻ ĹĄiuo metu nacionalinÄŻ transliuotojÄ… valdanÄ?ios tarybos funkcijĹł, taip pat keisti tarybos nariĹł skyrimo tvarkÄ…, kad jĹł kadencijos sutaptĹł su juos skirianÄ?iĹł institucijĹł kadencijomis. Ĺ˝urnalistai, LRT vadovybÄ—, taip pat Seimo opozicijos atstovai ÄŻĹžvelgia nacionalinio transliuotojo politizavimo grÄ—smÄ™, jeigu pagal komisijos iĹĄvadas bus pataisyti ÄŻstatymai. LRT generalinÄ— direktorÄ— Monika GarbaÄ?iauskaitÄ—-BudrienÄ— kreipÄ—si ÄŻ EBU (Europos transliuotojĹł sÄ… jungos) vadovÄ… NoelÄŻ CurranÄ…, tvirtindama, kad „LRT nepriklausomumui iĹĄkilÄ™s pavojus kelia nerimÄ…, nes tai taip pat kelia grÄ—smÄ™ spaudos ir ĹžodĹžio laisvei bei demokratijai apskritai“. LRT vadovÄ— nuogÄ…stavo, kad bus sumenkinamos LRT tarybos galios ir funkcijos, o per asmenis, skiriamus ÄŻ valdybÄ…, valdĹžioje esantys politikai gali siekti daryti ÄŻtakÄ… Lietuvos visuomeninio transliuotojo valdymui. „KÄ—sinimasis ÄŻ nacionalinio transliuotojo nepriklausomumÄ… ir bandymai politizuoti jo veiklÄ… – tai grÄ—smÄ— ne tik ĹžodĹžio laisvei ir demokratijai, bet ir tarptautiniam Lietuvos ÄŻvaizdĹžiui“, – tokiÄ… nuomonÄ™ apie aistrĹł sukÄ—lusias komisijos iĹĄvadas vakar pareiĹĄkÄ— prezidentÄ— Dalia GrybauskaitÄ—. Tuo metu LRT veiklÄ… tyrusios komisijos vadovas A.NekroĹĄius sakÄ—, kad ĹĄios iĹĄvados nÄ—ra ÄŻstatymai, tai tik rekomendacinio pobĹŤdĹžio siĹŤlymai, kuriais remiantis siĹŤloma parengti ÄŻstatymĹł projektus. „Dar vyks nemaĹžai diskusijĹł tais klausimais, galbĹŤt bus kitokia nuomonÄ—, ir galiausiai Seimas apsisprÄ™s“, – kalbÄ—jo A.NekroĹĄius. (ELTA, LR)


DNWXDOLMRV

PVSDOLRGĂ&#x;

7U\V.ODLSzGRVSROLFLMRV SDUHLJĂ‘QDLYLUYHWUDP GÂ?VXODLN\PRNDPHUR MHWULXNĂ…PDYXVÂ’VXODL N\WjMÂ’QHNDOWL7DLSQX WDUz.ODLSzGRVDS\JDU GRVWHLVPDVLĂ…QDJULQz MÂ?VQXWHLVWĂ˜MĂ˜VNXQGXV

duoti uĹž jÄŻ sutiko Ĺžmona. Teismas jo praĹĄymÄ… patenkino. PiktnaudĹžiavimu tarnyba ir neĹžymiu sveikatos sutrikdymu kaltintiems DĹžeraldui Malinauskui ir Rolandui Ĺ imkui buvo skirta ĹĄeĹĄi mÄ—nesiai laisvÄ—s atÄ—mimo, bausmÄ— vykdymÄ… atidedant metams. Visi trys buvÄ™ pareigĹŤnai ÄŻ NukentÄ—jusiĹł nuo nusikaltimĹł asmenĹł fondÄ… ÄŻpareigoti sumokÄ—ti po 376,6 euro. 0RIĂ&#x;RI¸Ă&#x;TASĂ&#x;BUĂ&#x;VOĂ&#x;BEĂ&#x;VEIKĂ&#x;VAĂ&#x;LANĂ&#x;Dg

Au ĹĄ r a PI L A I T I E N Ä– LR korespondentÄ—

„AÄ?iĹŤ Dievui, vis dÄ—lto teisybÄ— yra“, – jaudindamasis ir dar sunkiai tikÄ—damas tuo, kÄ… iĹĄgirdo, iĹĄtarÄ— vienas iĹĄteisintĹłjĹł. Teismas nusprendÄ—, kad nepadaryta veikos, turinÄ?ios nusikaltimo ar baudĹžiamojo nusiĹžengimo poĹžymiĹł. Jei prokuratĹŤra ĹĄio sprendimo neskĹłs, iĹĄteisintieji galÄ—s kreiptis ÄŻ teismÄ… dÄ—l sugrÄ…Ĺžinimo ÄŻ darbÄ…. Vienam jĹł iki pareigĹŤno pensijos buvo likÄ™s tik mÄ—nuo. "YĂ&#x;LOSĂ&#x;BAIGĂ&#x;TISĂ&#x;ÂŚĂ&#x;SKIRĂ&#x;TINĂ&#x;GA

GeguŞės pabaigoje Klaipėdos apylinkės teismas ťiems buvusiems pareigōnams skyrė nevienodas bausmes. Kaltę pripaŞinęs Vaidas Andriulaitis nuo baudŞiamosios atsakomybės buvo atleistas. Nukentėjusiojo atsipraťęs, su juo susitaikęs ir 1300 eurų neturtinės Şalos sumokėjęs kaltinamasis papraťė atleisti nuo baudŞiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Lai-

Incidentas uostamiesÄ?io policijoje ÄŻvyko 2016 metĹł gruodĹžio 20osios naktÄŻ. Laikinojo sulaikymo kameroje triukĹĄmavusÄŻ ir duris dauĹžiusÄŻ, spardĹžiusÄŻ klaipÄ—dietÄŻ, sulaikytÄ… dÄ—l vieĹĄosios tvarkos paĹžeidimo, policininkai iĹĄ pradĹžiĹł bandÄ— raminti geruoju, taÄ?iau vyras nepakluso. Tuomet V.Andriulaitis jam uĹž nugaros surakino rankas antrankiais, prie jĹł pririĹĄo virvÄ™ ir jÄ… permetÄ™s per duris pritvirtino kitÄ… galÄ… prie rankenos. Surakintas rankas iĹĄkÄ—lÄ™s asmuo ĹĄitaip buvo priverstas kankintis beveik valandÄ…. Incidentas iĹĄkilo ÄŻ vieĹĄumÄ…, kai paleistas iĹĄ areĹĄtinÄ—s vyras kreipÄ—si ÄŻ ligoninÄ™. Jam buvo nubrozdinta rieĹĄĹł oda – nustatytas lengvas kĹŤno suĹžalojimas. Atlikus tarnybinÄŻ patikrinimÄ… KlaipÄ—dos apskrities vyriausiojo policijos komisariato policininkai buvo atleisti iĹĄ darbo dÄ—l pareigĹŤno vardo paĹžeminimo. „Tas vyras buvo neblaivus, elgÄ—si agresyviai, dauŞė ir spardÄ— du-

ris, nereagavo ÄŻ praĹĄymus nusiraminti. AnksÄ?iau kai kurie sulaikytieji susiĹžalodavo ir net dantis iĹĄsimuĹĄdavo. UĹždÄ—jau jam antrankius. VirvÄ— bĹŤdavo budÄ—tĹłjĹł skyriuje ant palangÄ—s. AgresyvĹŤs asmenys ja daĹžnai buvo suriĹĄami“, – teisme aiĹĄkino V.Andriulaitis. Kaltinamieji teigÄ—, kad kameroje daugiau nÄ—ra kur tos virvÄ—s pritvirtinti. JokiĹł nurodymĹł, kaip naudoti virvÄ™, prie ko jÄ… riĹĄti, pareigĹŤnai teigÄ— negavÄ™. Visos kameros sienos – lygios ir kietos. Kyla pavojus, kad uĹždarytasis ims galva dauĹžyti sienÄ… ir susiĹžalos. R.Ĺ imkus aiĹĄkino, kad tik padÄ—jo V.AndriulaiÄ?iui ir prilaikÄ— sulaikytojo rankas. DĹž.Malinauskas teigÄ— tuo metu Ä—jÄ™s pro ĹĄalÄŻ. IĹĄvydÄ™s grumtynes jis stabtelÄ—jo ir tik palaikÄ— duris. IĹĄ viso incidente dalyvavÄ™s apie pusÄ™ minutÄ—s. FaktiniĹł aplinkybiĹł jie neneigÄ—, tik nesutiko su jĹł vertinimu. +RIĂ&#x;TIĂ&#x;NIUĂ&#x;ATĂ&#x;VEĂ&#x;JUĂ&#x;ÂŚĂ&#x;DIRĂ&#x;Ă€AS

Nagrinėjant bylą nemaŞai laiko buvo aiťkinamasi, ar laikinojo sulaikymo kameroje triukťmingus ir agresyvius sulaikytuosius galima tramdyti panaudojant virvę. Visi trys kaltinamieji tvirtino, kad tai bene vienintelė pagalbinė tramdymo priemonė. Prispaudus bėdai dar galima iťsiverti kelnių dirŞą. Taip elgiamasi jau seniai, tokius metodus Şinojo ir laimino vadovybė. Pareigōnų praťymai įrengti kameras taip, kad agresyvōs ir daŞ-

$3LODLWLHQzVQXRWU

4RIUK¸Ă&#x;MAĂ&#x;DAĂ&#x;RÂ?Ă&#x;VIRĂ&#x;VEĂ&#x;TRAMĂ&#x;DŠĂ&#x;PAĂ&#x;REIĂ&#x;GĂ„Ă&#x;NAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;NEĂ&#x;KALĂ&#x;TI

%XYÂ?SROLFLQLQNDL5Ă‚LPNXV GHĂ…LQzMH LU'Ă?0DOLQDXVNDVYDNDULĂ…WHLVLQWL

.UĂ&#x;KENĂ&#x;TwĂ&#x;JUĂ&#x;SIOĂ&#x;JOĂ&#x;IE¸Ă&#x;KIĂ&#x;NYSĂ&#x;BUĂ&#x;VOĂ&#x;ATĂ&#x;MESĂ&#x;TAS â– 1XNHQWzMXV\VLVSDWHLNzWHLV PXLHXUĂ˜WXUWLQzVLUQH WXUWLQzVĂ?DORVLHĂ…NLQÂ’WDmLDX MRMLVEXYRDWPHVWDVNDLSQH SDJUÂ’VWDV â–  3ROLFLMRVDWVWRYDVWHLVPH WHLJzNDGQXNHQWzMÂ?VY\ UDVWjQDNWÂ’ODLNjOHLGRND ]LQRJLUWXRNOLDYRVXVLNL YLUmLMRVXDSVDXJRVGDUEXR WRMDLV-DPEXYRQXVWDW \WDV

niausiai neblaivōs sulaikytieji negalėtų susiŞaloti ar sugadinti valstybės turto, o įsisiautėjusių nereikėtų tramdyti virvėmis, nebuvo iťgirsti. Kai ťis incidentas iťkilo į vieťumą paaiťkėjo, kad iťeitis yra. Ir ji – labai paprasta.

SURPLOzVJLUWXPDV â– 8Ă?YLHĂ…RVLRVWYDUNRVVXWULNG\ PjMLVMDXQXEDXVWDVDGPL QLVWUDFLQHWYDUNDÂąVXPRNzMR HXUĂ˜EDXGj â–  1XRVSUHQG\MHWHLJWDNDG QXNHQWzMXVLRMRQHWHLVz WLYHLNVPDLSULVLGzMRSULHWR NDLSSDVLHOJzSDUHLJĂ‘QDL%H WRMLVMDXJDYRHXUĂ˜ NRPSHQVDFLMj

Net nesulaukus teismo sprendimo uostamiesÄ?io policijos komisariate laikinojo sulaikymo kamerose ÄŻrengtos Europos SÄ… jungos standartus atitinkanÄ?ios parankinÄ—s priemonÄ—s – tramdymo dirĹžai. Jie kartu su antrankiais pritvirtinti prie kameros grindĹł.

$AIĂ&#x;LwSĂ&#x;MOĂ&#x;KYĂ&#x;TOĂ&#x;JUIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;KARjIOSĂ&#x;GEĂ&#x;NwĂ&#x;JIĂ&#x;MOĂ&#x;PAĂ&#x;MOĂ&#x;KOS A l v y d a s Z I A B K US LR korespondentas

4392 eurai. TokiÄ… gamtai padarytÄ… ĹžalÄ… uĹž nugenÄ—tas ĹĄeĹĄias maĹžalapes liepas ir tris ievas apskaiÄ?iavo Aplinkos apsaugos departamentas ir jau kreipÄ—si ÄŻ teismÄ… praĹĄydamas iĹĄ kaltininko iĹĄieĹĄkoti ĹĄiÄ… sumÄ…. „Tiek pinigĹł neuĹždirbu per pusÄ™ metĹłâ€œ, – rankas grąŞė aplinkosaugininkĹł ÄŻ kampÄ… ÄŻspeistas dailÄ—s mokytojas 56 metĹł R.DaukĹĄa. 0RAĂ&#x;̧ OĂ&#x;PRIĂ&#x;TEISĂ&#x;TIĂ&#x;IRĂ&#x;PAĂ&#x;LĂ„Ă&#x;KAĂ&#x;NAS

PrieĹĄ dvejus metus mokytojo nugenÄ—ti medĹžiai nÄ—ra nudĹžiĹŤvÄ™ ir leidĹžia naujas ĹĄakas. Rodydamas ÄŻ tebeauganÄ?ius medĹžius palangiĹĄkis aplinkosaugininkĹł praĹĄÄ— sumaĹžinti apskaiÄ?iuotÄ… ĹžalÄ….

„Tiek pinigĹł, kurie man skirti uĹž liepĹł ir ievĹł nugenÄ—jimÄ…, aĹĄ mokykloje neuĹždirbu per pusÄ™ metĹł.“ 5'DXNĂ…D

TaÄ?iau Aplinkos apsaugos departamentas nepalenkiamas – Ĺžalos dydÄŻ sumaĹžinti galintis tik teismas ir 4392 eurĹł dydĹžio ieĹĄkinys jau yra pasiekÄ™s teismÄ…. Negana to, aplinkosaugininkai iĹĄ R.DaukĹĄos praĹĄo nuo ieĹĄkinio

(.D]ODXmLĂ‘QDLWzVQXRWU

3ULYDmLDPHVNO\SHEHVDYLYDOG\EzVOHLGLPRNHOLVPH GĂ?LXVQXJHQzMXVÂ’SDODQJLĂ…NÂ’5DLPRQGj'DXNĂ…jSULEORĂ… NzDSOLQNRVDXJLQLQNĂ˜DSVNDLmLXRWDWĂ‘NVWDQWLQzEDXGD sumos priteisti 5 proc. metiniĹł palĹŤkanĹł nuo bylos iĹĄkÄ—limo teisme iki visiĹĄko teismo sprendimo ÄŻvykdymo. ÄŽ kukliÄ… mokytojo piniginÄ™ ÄŻsikibÄ™ aplinkosaugininkai tvirtina, kad gamtai padarytÄ… ĹžalÄ… apskaiÄ?iavÄ™ pagal visas prieĹĄ 10 metĹł aplinkos ministro patvirtintas metodikas, – 6 eurai uĹž kiekvienÄ… kamieno skersmens centimetrÄ… vieno metro aukĹĄtyje. AtsiĹžvelgiant ÄŻ tai, kad suĹžaloti saugotini Ĺželdiniai auga mieste, medĹžiĹł atkuriamosios vertÄ—s ÄŻkainiai yra dvigubinami.

0HGĂ?LDLNXULXRV VDYDYDOLĂ…NDLJHQzMR SDODQJLĂ…NLV5'DXN Ă…DWROLDXĂ?DOLXRMD

-EĂ&#x;DĂ€IAIĂ&#x;JAUĂ&#x;KwĂ&#x;LwĂ&#x;PAĂ&#x;VOĂ&#x;JĂ‹

Dvejus metus trunkantÄŻ galvos skausmÄ… dailÄ—s mokytojas uĹžsitraukÄ— 2016 metĹł rudenÄŻ ryŞęsis nugenÄ—ti gretimame privaÄ?iame sklype, bet prie pat jo sklypo ribos auganÄ?ius medĹžius. Kol kaimyniniame sklype veikÄ— vaikĹł darĹželis, prie ribos auganÄ?ios liepos bĹŤdavo apgenÄ—jamos. TaÄ?iau darĹželio pastatÄ… nupirkus KÄ—dainiĹł konservĹł fabrikui sklypas buvo apleistas ir medĹžiais niekas nebesirĹŤpino. Vos metras nuo palangiĹĄkio tvoros auganÄ?ios tankiai susodintos liepos pradÄ—jo trukdyti, o audrĹł metu ir kelti pavojĹł. „AukĹĄti medĹžiai uĹžtemdo kiemÄ…, ant namo stogo krintantys lapai uĹžkemĹĄa stogvamzdĹžius. Per audras vÄ—jo nulauĹžtos ĹĄakos ne kartÄ… buvo uĹžkritusios ant kieme stovinÄ?iĹł automobiliĹł ir juos aplanksÄ?iusios. KartÄ… vÄ—jo nulauĹž-

ta stora ĹĄaka net buvo apgadinusi tvorą“, – pasakojo R.DaukĹĄa. 'EĂ&#x;NwĂ&#x;DAĂ&#x;MASĂ&#x;SUĂ&#x;Ă€AĂ&#x;LOĂ&#x;JOĂ&#x;MEĂ&#x;DĂ€IUS

Vyras ne kartÄ… praĹĄÄ— komunalininkĹł nugenÄ—ti ĹĄiuos medĹžius, taÄ?iau jie ÄŻ privatĹł sklypÄ… lÄŻsti nedrÄŻso, o naujiesiems pastato ĹĄeimininkams medĹžiai nerĹŤpÄ—jo. GavÄ™s sklypÄ… priĹžiĹŤrinÄ?io darbuotojo leidimÄ… neapsikentÄ™s mokytojas 4 metrĹł aukĹĄtyje nupjaustÄ— augalĹł ĹĄakas. „MedĹžiĹł juk nenupjoviau, o genÄ—jau tokiame pat aukĹĄtyje, kaip jie buvo genimi dar veikiant darĹželiui“, – teisinosi palangiĹĄkis. Jis pasakojo, kad patvoryje augusi ieva kadaise iĹĄ viso buvo nukirsta kaip nepageidaujama. Bet ilgus metus nepriĹžiĹŤrimame sklype ji vÄ—l suveĹĄÄ—jo ir iĹĄ ĹĄaknĹł prileido atĹžalĹł. Mokytojas ievÄ… trumpino kaip

krĹŤmÄ…, o padarytÄ… ĹžalÄ… skaiÄ?iavÄ™ aplinkosaugininkai augalÄ… ÄŻvertino kaip daugiakamienÄŻ medÄŻ, sudÄ—jÄ™ visĹł 11 kamienĹł storius. Aplinkosaugininkai nustatÄ—, jog medĹžiai buvo nugenÄ—ti nemokĹĄiĹĄkai, nupjaunant skeletines ĹĄakas. UĹž medĹžiĹł suĹžalojimÄ… R.DaukĹĄai grÄ—sÄ— ir administracinÄ— bauda, taÄ?iau nuo genÄ—jimo jau buvo praÄ—jÄ™ ĹĄeĹĄi mÄ—nesiai ir buvo pasibaigÄ™s nuobaudos skyrimo terminas. 'EĂ&#x;RIAUĂ&#x;BĂ„Ă&#x;TĂ‹Ă&#x;NUĂ&#x;KIRĂ&#x;TŠS

Atsisakydamas mokÄ—ti tokiÄ… didelÄ™ apskaiÄ?iuotÄ… ĹžalÄ… R.DaukĹĄa mano, jog jis yra apkaltintas dÄ—l formalios prieĹžasties vien todÄ—l, kad genÄ—ti nepraĹĄÄ— leidimo. Mokytojas remiasi ir pernai bei ĹĄiemet patvirtintais teisÄ—s aktais, pagal kuriuos, kai medĹžiai kelia pavojĹł ĹžmonÄ—ms ir statiniams,

jiems genÄ—ti leidimas nÄ—ra reikalingas. Be to, pagal ĹĄiemet liepÄ… pataisytÄ… VyriausybÄ—s nutarimÄ…, kurortuose privaÄ?ioje teritorijoje augantys medĹžiai yra saugomi tik tuomet, jei 1,3 metro aukĹĄtyje jĹł kamienĹł skersmuo yra didesnis nei 20 cm, todÄ—l apgenÄ—ta ieva nepatenka ÄŻ saugotinĹł medĹžiĹł kategorijÄ…. Mokytojo ÄŻsitikinimu, gamtai padaryta Ĺžala neprotingai skaiÄ?iuojama dar ir dÄ—l to, kad ar nukirtus medÄŻ, ar jÄŻ tik nugenÄ—jus taikoma ta pati metodika. „Vadinasi, uĹž tÄ… paÄ?iÄ… man apskaiÄ?iuotÄ… ĹžalÄ… tuos medĹžius galÄ—jau visiĹĄkai nupjauti ir bent ateityje bĹŤtĹł ramu. Bet jie juk stovi, Ĺžaliuoja ir vÄ—l ÄŻ virĹĄĹł kelia ĹĄakas, kurios po keleriĹł metĹł man vÄ—l neduos ramybÄ—s“, – tokios valstybÄ—s nustatytos tvarkos nesupranta palangiĹĄkis.


UĂ€RIBIS

-DXQXROLVEXYRXĂ?SXOWDVDSOHLVWDPHEĂ‘VWHEXYXVLRNHPSLQJRWHULWRULMRMH

"ENAMIAIĂ&#x;SAĂ&#x;VOĂ&#x;AUKgĂ&#x; UĂ€Ă&#x;PUOĂ&#x;LwĂ&#x;MIEĂ&#x;GANĂ&#x;jIg .ODLSzGRVSROLFLMRVSDUHLJĂ‘QDLJUHLWDLDWVNOHLGzNDV 3DODQJRMHQDNWÂ’Â’WUHmLDGLHQÂ’Ă?LDXULDLQXĂ?XGzPH WĂ˜MDXQXROÂ’7U\VÂ’WDULDPLHMLÂąGXY\UDLLUPRWHULVÂąDW VLGĂ‘UzDUHĂ…WLQzMHĂ…LDQGLHQYLHQjMĂ˜NHWLQDPDVXLPWL A l v y d a s Z I A B K US , Au ĹĄ r a PI L A I T I E N Ä– LR korespondentai

Palangoje ilgÄ… laikÄ… siautÄ—jusi benamiĹł ir asocialiĹł asmenĹł gauja priÄ—jo liepto galÄ…. NaktÄŻ ÄŻ treÄ?iadienÄŻ tarp jĹł kilusio kivirÄ?o pasekmÄ—s buvo tragiĹĄkos – jaunas vyras negyvas, o ÄŻtariamas jo Ĺžudikas landynes ir apleistus bĹŤstus iĹĄkeitÄ— ÄŻ kalÄ—jimo gultÄ…. !UKgĂ&#x;ATĂ&#x;PAĂ&#x;Ă€IĂ&#x;NOĂ&#x;PAĂ&#x;REIĂ&#x;GĂ„Ă&#x;NAI

Policijai ÄŻtariamuosius be didesnio vargo pavyko nustatyti po to, kai greitai buvo atskleista nuĹžudytojo asmenybÄ—. ÄŽ treÄ?iadienÄŻ atokios kurorto gatvelÄ—s pakelÄ—je rastÄ… lavonÄ… ÄŻsiĹžiĹŤrÄ—jÄ™ Palangos policijos pareigĹŤnai atpaĹžino anksÄ?iau nekart uĹž smulkias vagystes teistÄ… 23 metĹł ErikÄ… Ĺ˝ebrauskÄ….

OrgijĹł ir triukĹĄmo neapsikentÄ™ kaimynai ne kartÄ… kvietÄ— policijÄ…, taÄ?iau ÄŻbauginti ĹžmonÄ—s oficialiai skĹłstis bijodavo. Jis kovo mÄ—nesÄŻ buvo grįŞęs iĹĄ kalinimo vietos, kur atliko bausmÄ™ uĹž nesunkĹł sveikatos sutrikdymÄ…, bet nuo to laiko jam jau buvo iĹĄkelta nauja byla uĹž vagystÄ™. Niekur nedirbantis ir vagystÄ—mis vertÄ™sis palangiĹĄkis nuolatinÄ—s gyvenamosios vietos neturÄ—jo, glaudÄ—si apleistuose pastatuose. Policijos pareigĹŤnĹł spÄ—jimÄ… patvirtino E.Ĺ˝ebrausko draugÄ— – ji atpaĹžino jos pirktas jaunuolio mĹŤvÄ—tas apatines kelnaites. NuĹžudytas vyras beveik nuogas, vien tik su kelnaitÄ—mis buvo rastas pakelÄ—s miĹĄkelyje, apie 20 metrĹł nuo gatvÄ—s. Ĺ alia rĹŤbĹł nebuvo, todÄ—l iĹĄ pradĹžiĹł manyta, kad jaunuolis buvo nuĹžudytas kitur ir Ä?ia atveĹžtas. TaÄ?iau sulaikius ir prakalbinus ÄŻtariamuosius paaiĹĄkÄ—jo, kad nusikaltimas buvo ÄŻvykdytas kitaip. "Ă„SĂ&#x;TgĂ&#x;PAĂ&#x;VERĂ&#x;TwĂ&#x;LINĂ&#x;DYĂ&#x;NE

Paaiťkėjus Şuvusiojo asmenybei greitai buvo nustatytas jo paŞįstamų asocialių asmenų ratas. UŞvakar po pietų buvo sulaikyta 34 metų Skirmantė Auzacalitaitė ir jos 39 metų sugyventinis iť Latvijos.

Romka vadinamas benamis ÄŻ PalangÄ… prieĹĄ keletÄ… metĹł atklydo iĹĄ Liepojos. IĹĄ kitĹł kurorto benamiĹł jis pasiĹžymÄ—jo apsukrumu, todÄ—l juokais buvo pramintas Mafiozu. S.AuzacalitaitÄ— buvo gerai Ĺžinoma socialinÄ—s rĹŤpybos darbuotojams. Penkis ar ĹĄeĹĄis vaikus nuo skirtingĹł vyrĹł pagimdĹžiusiai ir juos po vaikĹł namus iĹĄmÄ—Ä?iusiai moteriai pavyko pasiekti, kad jai 2016 metais bĹŤtĹł skirtas socialinis bĹŤstas, esantis paÄ?iame miesto centre, virĹĄ vieno prekybos centro. Ten apsigyvenus asocialiĹł asmenĹł porai jiems skirtas butas virto benamiĹł lindyne. OrgijĹł ir triukĹĄmo neapsikentÄ™ kaimynai nekart kviesdavo policijÄ…, taÄ?iau ÄŻbauginti ĹžmonÄ—s oficialiai skĹłstis bijodavo. DÄ—l uĹž buto nuomÄ… ir komunalines paslaugas nesumokÄ—tos 100 eurĹł skolos savivaldybÄ— S.AuzacalitaitÄ™ iĹĄkeldinti ryĹžosi tiktai dabar. 5Ă€Ă&#x;PULĂ&#x;TAĂ&#x;SISĂ&#x;BANĂ&#x;DwĂ&#x;BwGĂ&#x;TI

PradÄ—jus kalbÄ—tis su sulaikytaisiais netrukus paaiĹĄkÄ—jo, kad nuĹžudymo iĹĄvakarÄ—se latvio gimtadienio proga vykusiose iĹĄgertuvÄ—se dalyvavo ir treÄ?ias asmuo – 47 metĹł palangiĹĄkis, kuris prieĹĄ penkerius metus grÄŻĹžo atlikÄ™s 12 metĹł laisvÄ—s atÄ—mimo bausmÄ™ uĹž nuĹžudytÄ… brolÄŻ. Kiek per parÄ… policijai jau pavyko iĹĄsiaiĹĄkinti, per iĹĄgertuves vyriausias palangiĹĄkis prisiminÄ— E.Ĺ˝ebrausko anksÄ?iau jam padarytÄ… skriaudÄ…. Ĺ˝inodama, kad jis yra apsigyvenÄ™s viename apleistame bĹŤste buvusio kempingo teritorijoje, trijulÄ— ten patraukÄ— aiĹĄkintis santykiĹł. E.Ĺ˝ebrauskas naktÄŻ buvo uĹžpultas miegantis. Kilus grumtynÄ—ms jis sugebÄ—jo iĹĄbÄ—gti iĹĄ pastato, taÄ?iau nubÄ—gÄ™s apie 200 metrĹł buvo suÄ?iuptas persekiotojĹł. Nors ÄŻtariamĹłjĹł parodymai dar nÄ—ra nuoseklĹŤs, tyrÄ—jai linkÄ™ manyti, kad vyrÄ… nuĹžudÄ— 47 metĹł palangiĹĄkis, kuris beveik visada neĹĄiodavosi peilÄŻ. E.Ĺ˝ebrauskui peiliu keletÄ… kartĹł buvo durta ÄŻ kaklÄ… ir krĹŤtinÄ™, perrÄ—Ĺžta gerklÄ—. Po egzekucijos jis buvo iĹĄrengtas. Taip neblaivĹŤs benamiai manÄ— paslÄ—psiÄ… nusikaltimo pÄ—dsakus. NuĹžudytojo rĹŤbĹł policija iki ĹĄiol dar nÄ—ra radusi. ProkuratĹŤra ĹĄiandien planuoja praĹĄyti suimti tiktai pagrindinÄŻ ÄŻtariamÄ… jÄŻ.

UZRIBIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

ÂľEIĂ&#x;MOSĂ&#x;VERSĂ&#x;LASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;SgVADAVIMAS .ODLSzGRVSROLFLMRVQXRWU

(.D]ODXmLĂ‘QDLWzVQXRWU

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SPALIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

3URVWLWXFLMRVWLQNOj JXGULDLUH]JÂ?VPH WĂ˜NODLSzGLHWLV$OJLV *DOGLNDVVXEHQGUDDP Ă?HVXWXRNWLQH'LDQD *DOGLNHÂ’NOLXYRSROLFLMDL LUQHLĂ…YHQJzEDXVPLĂ˜ Ă‚LVjYDGDXWRMĂ˜Ă…HLPD GDUSODWLQRLUGRSLQJj G e d i m i n a s PI L A I T I S LR korespondentas

KlaipÄ—dos policijai anksÄ?iau negirdÄ—tas ir neteistas A.Galdikas teisÄ—saugos akiratyje atsidĹŤrÄ— ĹĄiemet. ElektroninÄ—je erdvÄ—je pastebÄ—jÄ™ skelbimĹł, kuriuose merginoms siĹŤloma uĹž atlygÄŻ teikti sekso paslaugas, pareigĹŤnai pradÄ—jo stebÄ—ti ĹĄÄŻ vyrÄ…. IĹĄ kitĹł policijos tarnybĹł gavÄ™ papildomos informacijos apie kai kuriĹł uostamiestyje ÄŻsikĹŤrusiĹł ir nutvertĹł prostituÄ?iĹł veiklÄ… policininkai ÄŻtarÄ—, kad jos gali dirbti A.Galdikui. 3UĂ&#x;TUOKĂ&#x;TIĂ&#x;NIAIĂ&#x;PRIĂ&#x;SIĂ&#x;PAĂ&#x;Ă€IĂ&#x;NO

PradÄ—jus didelÄ—s apimties ikiteisminÄŻ tyrimÄ… dÄ—l prekybos ĹžmonÄ—mis nustatyta, jog A.Galdikas ÄŻsuko prostitucijos verslÄ… ir jam vadovavo. Jis buvo ÄŻĹžengÄ™s ÄŻ sostinÄ—s sekso paslaugĹł rinkÄ…. PaaiĹĄkÄ—jo, kad ĹĄis klaipÄ—dietis ÄŻ nusikalstamÄ… veiklÄ… buvo ÄŻtraukÄ™s ir savo ĹžmonÄ… D.GaldikÄ™. Su ÄŻkalÄ?iais sulaikyta sÄ…vadautojĹł pora prisipaĹžino sukusi prostitucijos verslÄ…, iĹĄ kurio gaudavo pajamĹł. Kaltinamieji savo parodymus patvirtino KlaipÄ—dos apylinkÄ—s teisme. .EĂ&#x;REIĂ&#x;KwSĂ&#x;KEĂ&#x;LIAUĂ&#x;TIĂ&#x;UĂ€Ă&#x;GROĂ&#x;TĂ‹

Per kratas butuose aptikta uĹžraĹĄĹł, kuriuose sÄ…vadautojai fiksuodavo nelegalĹł uĹždarbÄŻ. A.Galdikas su Ĺžmona per pusmetÄŻ susiŞėrÄ— apie 20 tĹŤkstanÄ?iĹł eurĹł. PusÄ™ pelno ĹĄeima palikdavo prostitutÄ—ms. Nusikalstamos veikos organizatoriumi ir vadovu pripaĹžintas A.Galdikas, iĹĄklausÄ™s nuosprendÄŻ, lengviau atsikvÄ—pÄ— – atsipirko dvejĹł metĹł laisvÄ—s atÄ—mimo bausme.

6jYDGDXWRMDLQXRPRMRSURVWLWXWzPVEXWXVLUSDUĂ‘SLQGDYRVHNVRUHLNPHQĂ˜

SÄ…vadautojo Ĺžmonai D.Galdikei atseikÄ—ta metĹł ir ĹĄeĹĄiĹł mÄ—nesiĹł laisvÄ—s atÄ—mimo bausmÄ—. Abiem sutuoktiniams bausmÄ—s atidÄ—tos. Teismas, atsiĹžvelgÄ™s ÄŻ sÄ…vadautojĹł atgailÄ… ir tai, kad jie prisipaĹžino nusiĹžengÄ™ ÄŻstatymams, jiems skyrÄ— palyginti ĹĄvelnias bausmes. Nuteistieji ÄŻpareigoti sumokÄ—ti po 564 eurus ÄŻ NukentÄ—jusiĹł nuo nusikaltimĹł asmenĹł fondÄ…. "ANĂ&#x;DwĂ&#x;MwĂ&#x;TYĂ&#x;TIĂ&#x;PwĂ&#x;DAS

AnksÄ?iau policijai neĹžinomas A.Galdikas buvo itin atsargus, pelnÄ—si iĹĄ prostitucijos nuotoliniu bĹŤdu – tiesiogiai nebendraudavo su uĹžverbuotomis sekso paslaugĹł teikÄ—jomis. A.Galdikas interneto tinklalapiuose publikuodavo skelbimus – merginoms buvo siĹŤlomas su sekso paslaugomis, atsipalaidavimu susijÄ™s darbas. SÄ…vadautojai internete susirasdavo net tiktai prostituÄ?iĹł, bet ir asmenĹł, su kuriais sudarydavo trumpalaikes gyvenamĹł jĹł patalpĹł nuomos sutartis. Siekiant sumÄ—tyti pÄ—das nuomojami butai buvo kaitaliojami, sekso vergÄ—s perkeliamos iĹĄ vienos vietos ÄŻ kitÄ…. 5Ă€Ă&#x;VAĂ&#x;LANĂ&#x;DgĂ&#x;ÂŚĂ&#x;Ă&#x;EURĂ‹

ÄŽsipainiojusios ÄŻ sÄ…vadautojĹł tinklus merginos buvo aprĹŤpinamos darbo priemonÄ—mis – prezervatyvais ir lubrikantais, klientus viliojanÄ?iu apatiniu trikotaĹžu. A.Galdikas su sutuoktine patys ieĹĄkodavo klientĹł prostitutÄ—ms – nurodydavo jĹł buvimo vie-

tas, informuodavo, kada reikÄ—s atvykti, ÄŻ jĹł rankas patekdavo pinigai uĹž suteiktas lytines paslaugas. PareigĹŤnĹł Ĺžiniomis, sÄ…vadautojai pelnÄ—si iĹĄ maĹžiausiai ĹĄeĹĄiĹł prostituÄ?iĹł veiklos. MerginĹł jie susirasdavo Vilniuje, KlaipÄ—doje ir provincijoje. Vyriausiai jĹł – 32 metai, jauniausia – 21-eriĹł. Internetu siĹŤlomas sekso paslaugas Galdikai vertino standartinÄ—mis Europos didmiesÄ?iĹł kainomis – uĹž valandos seansÄ… reikÄ—davo mokÄ—ti 100 eurĹł. Taupesniems ar skubantiems prostituÄ?iĹł salonĹł lankytojams uĹžtekdavo ir pusvalandĹžio paslaugĹł. Sekso darbininkÄ—s sÄ…vadautojams atiduodavo pusÄ™ savo uĹždarbio. 6EIĂ&#x;KwĂ&#x;NUOĂ&#x;TOĂ&#x;LIĂ&#x;NIUĂ&#x;BĂ„Ă&#x;DU

ÄŽdomiausia, kad plaĹĄtakÄ—s ir jĹł klientai A.Galdiko ir jo Ĺžmonos pagalbininkÄ—s niekada nematydavo – prostitucijos tinklÄ… jie rezgÄ— nuotoliniu bĹŤdu, todÄ—l likdavo ĹĄeĹĄÄ—lyje. AtsargĹŤs sÄ…vadautojai ne tiktai pinigus, bet ir sekso paslaugĹł reikmenis internetu uĹžverbuotoms prostitutÄ—ms perduodavo per kitus asmenis. MaĹža to, A.Galdikas su Ĺžmona dar pelnÄ—si ir neteisÄ—tai prekiaudami lytinÄŻ aktyvumÄ… skatinanÄ?iomis dopingo medĹžiagomis, priskiriamomis prie anaboliniĹł ir androgeniniĹł steroidĹł grupÄ—s. Nustatyta, kad sutuoktiniai neteisÄ—tai ÄŻgyto dopingo pardavÄ— maĹžiausiai deĹĄimÄ?iai asmenĹł. Tarp jĹł bĹŤta ir nepilnameÄ?iĹł.

ÂżUDIKUSĂ&#x;PRIĂ&#x;TILĂ&#x;DwĂ&#x;TIKĂ&#x;NUOSPĂ&#x;RENDIS 1RUDVDWNHUĂ…\WLLUSDJUREWLWHOHIRQj7RNLĂ˜SDVNDWĂ˜ YHGDPLWHOĂ…LĂ…NLDLPHWĂ˜'DULXV6DEDOLDXVNDVLU PHWĂ˜0DULXV-XĂ…N\VLWLQĂ?LDXULDLQXĂ?XGzELmLXOÂ’ Gi n t a r a s Ĺ I U PA RY S LR korespondentas

BylÄ… iĹĄnagrinÄ—jÄ™s Ĺ iauliĹł apygardos teismas vakar skyrÄ— bausmÄ™, kuri privertÄ— įŞōliai besielgusius telĹĄiĹĄkius nurimti. Laukiant teismo abu telĹĄiĹĄkiai buvo nuteisti uĹž smulkesnius nusikaltimus, tad bausmÄ— buvo subendrinta. Ĺ˝mogĹžudystÄ—s sumanytojui D.Sabaliauskui paskirta galutinÄ— 16 metĹł, o M.JuĹĄkiui – 15 metĹł ÄŻkalinimo bausmÄ—. Be to, ĹžmogĹžudĹžiai turÄ—s atlyginti aukos ĹĄeimai neturtinÄ™ ĹžalÄ…. Ji ÄŻvertinta 25 tĹŤkstanÄ?iais eurĹł. Kraupus nusikaltimas buvo

ÄŻvykdytas praÄ—jusiĹł metĹł liepos 13-Ä…jÄ…. D.Sabaliauskas su M.JuĹĄkiu susitarÄ— atkerĹĄyti juos neva ÄŻĹžeidusiam biÄ?iuliui ir pasikvietÄ— jÄŻ iĹĄgerti prieĹĄ tvenkinio DegaiÄ?iĹł (TelĹĄiĹł r.) kaime. Per vakare vykusias iĹĄgertuves trijulÄ— pradÄ—jo aiĹĄkintis santykius ir pasipylÄ— smĹŤgiai. Nuo dviejĹł uĹžpuolikĹł apsiginti neÄŻstengÄ™s vaikinas pabÄ—go ÄŻ namus. UĹžpuolikams ĹĄis posĹŤkis nepatiko, todÄ—l jie nutarÄ— ÄŻvilioti aukÄ… ÄŻ spÄ…stus. M.JuĹĄkys paskambino jaunuoliai ir pakvietÄ— susitikti prie Germanto eĹžero. Vaikinas baiminosi, kad nebĹŤtĹł muĹĄamas, bet skambinusysis

patikino, kad paeĹžerÄ—je D.Sabaliausko tikrai nebus. ÄŽ sutartÄ… vietÄ… prie maudyklos atÄ—jÄ™s jaunuolis vÄ—l buvo uĹžpultas. EgzekucijÄ… surengÄ™ D.Sabaliauskas ir M.JuĹĄkys talŞė kumĹĄÄ?iais, spardÄ—, dauŞė medĹžio ĹĄaka, smaugÄ—. SumuĹĄtasis buvo nutemptas arÄ?iau eĹžero, o tada iĹĄ apleistos sodybos plytĹł atsineĹĄÄ™ budeliai mÄ—tÄ— jas aukai ÄŻ galvÄ…. Ekspertai suskaiÄ?iavo, kad jaunuoliui buvo suduota ne maĹžiau kaip 36 smĹŤgiai. Mirtini kirÄ?iai buvo ÄŻ galvÄ… – vaikinas patyrÄ— daugybinius kaulĹł lĹŤĹžius, buvo paĹžeistos smegenys. UĹžmuĹĄÄ™ biÄ?iulÄŻ telĹĄiĹĄkiai pagrobÄ— jo piniginÄ™ su dokumentais ir telefonÄ… „Nokia C3-00“. Budeliai buvo suÄ?iupti netrukus – antrankiai buvo uĹždÄ—ti liepos 14-Ä…jÄ…. Jie tebebuvo gerokai apsvaigÄ™ po iĹĄgertuviĹł.


Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS NustatÄ— ÄŻtariamÄ… jÄŻ

PASAULIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

ÂżURĂ&#x;NAĂ&#x;LISĂ&#x;TOĂ&#x;DINĂ&#x;GIĂ&#x;MASĂ&#x;SUPRIEĂ&#x;̧ IĂ&#x;NOĂ&#x;¸AĂ&#x;LIS

Vienas Rusijos ĹžiniĹł portalas ÄŻvardijo treÄ?iÄ… ÄŻtariamÄ… jÄŻ, siejamÄ… su pasikÄ—sinimu ÄŻ buvusÄŻ dvigubÄ… rusĹł agentÄ… S.SkripalÄŻ. BritĹł tyrÄ—jai nustatÄ—, kad tai rusĹł Ĺžvalgybos GRU agentas S.Fedotovas. Jau rugsÄ—jÄŻ britĹł laikraĹĄtis „Telegraph“ praneĹĄÄ—, kad policija identifikavo treÄ?iÄ… rusĹł ĹžvalgybininkÄ…, kuris greiÄ?iausiai padÄ—jo rengti iĹĄpuolÄŻ. Tada pavardÄ— nebuvo nurodyta.

.DVVSDOLRjMjQXWL NR6DXGR$UDELMRVNRQ VXODWH6WDPEXOH"‘M’ ’zMXVLRLUQXRWRODLNR J\YRQHPDW\WR�XUQD OLVWRNXULVNDLS’WDULD PDJDOzMREÑWLQX�X G\WDVOLNLPXVXVLGR PzMRLU-$9YDGRYDV

UĹžsidarÄ— narve

Dėl dingusio Saudo Arabijos Şurnalisto Jamalo Khashoggi su ar Rijado pareigōnais kalbėjosi Donaldas Trumpas. 59-erių JAV gyventojas ir grieŞtas Saudo Arabijos monarchijos kritikas įėjo į ťios ťalies konsulatą Stambule praėjusį antradienį ir dingo. Žurnalisto prie konsulato laukė suŞadėtinė Hatice Cengiz. Kad galėtų ją vesti, J.Khashoggi į konsulatą atvyko susitvarkyti skyrybų dokumentų.

JAV aktorÄ— P.Anderson (nuotr.) uĹžsidarÄ— narve. Taip buvusi „GelbÄ—tojĹłâ€œ ĹžvaigĹždÄ— ParyĹžiuje protestavo prieĹĄ gyvĹŤnĹł laikymÄ… narvuose. 51-eriĹł aktorÄ— tikino nesuprantanti, kaip ĹžmonÄ—s gali taip Ĺžiauriai elgtis su gyvĹŤnais. Protesto akcijÄ… organizavo gamtos apsaugos organizacija CIWF. Ji ĹĄiuo metu Europos SÄ… jungoje renka paraĹĄus prieĹĄ gyvĹŤnĹł laikymÄ… narvuose.

„Saudo Arabija turi kuo greiÄ?iau pateikti skaidrĹł paaiĹĄkinimÄ…, nes kitaip tai atsisuks prieĹĄ jÄ….“ 53HDUVRQDV

VÄ—l paaĹĄtrÄ—jus padÄ—Ä?iai RytĹł Ukrainoje Ĺžuvo keturi ĹĄalies pajÄ—gĹł kariai, o dar trys buvo suĹžeisti. PastarÄ… jÄ… parÄ… du kariĹĄkiai Ĺžuvo per artilerijos apĹĄaudymÄ…, o dar du mirtinĹł suĹžalojimĹł patyrÄ— sprogus minai. Kijevo pajÄ—gos kaltina Maskvos remiamus separatistus toliau naudojant taikos sutartimis uĹždraustÄ… ginkluotÄ™ ir kone 30 kartĹł apĹĄaudĹžius jĹł pozicijas.

Turkijos pareigōnai tikina, kad reporteris buvo nuŞudytas, o jo kōnas supjaustytas ir slapta iťgabentas. Saudo Arabija kaltinimus neigia ir tikina, kad konsulatą J.Khashoggi paliko pats. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pareikalavo pateikti to įrodymų. „Negalima leisti, kad taip bō-

3URWHVWXRWRMDL9DĂ…LQJWRQHGzOĂ?XUQDOLVWR-.KDVKRJJLGLQJLPRNDOWLQD6DXGR$UDELMjLUVRVWRÂ’SzGLQÂ’0ELQ6DOPDQj

tĹł elgiamasi su Ĺžurnalistais ar bet kuo kitu. Mes reikalaujame atsakymĹłâ€œ, – ÄŻ ar RijadÄ… kreipÄ—si D.Trumpas. JAV valstybÄ—s sekretorius Mike’as Pompeo taip pat ĹĄnekÄ—josi su Saudo Arabijos sosto ÄŻpÄ—diniu Mohammedu bin Salmanu ir papraĹĄÄ— daugiau informacijos. Situacija opi, nes tiek Turkija, tiek Saudo Arabija yra Amerikos sÄ… jungininkÄ—s. Tiesioginiai kaltinimai ar Rijado reĹžimui gali apkartinti ir VaĹĄingtono santykius su jomis. Turkijos Ĺžiniasklaida pavieĹĄino stebÄ—jimo kamerĹł ÄŻraĹĄus, kuriuose matomas ÄŻ konsulatÄ… atvykstantis J.Khashoggi. Likus valandai iki to ÄŻ atstovybÄ™ jau buvo atvaĹžiavÄ™ Saudo Ara-

bijos pareigĹŤnai, kurie po poros valandĹł iĹĄvaĹžiavo juodu mikroautobusiuku. Kaip praneĹĄÄ— „The New York Times“, ÄŻ TurkijÄ… per Stambulo oro uostÄ… atvyko ir iĹĄvyko 15 Ĺžvalgybos pareigĹŤnĹł, tarp kuriĹł buvo ir teismo medicinos ekspertas, turÄ—jÄ™s kaulams skirtÄ… pjĹŤklÄ…, kuriuo supjaustÄ— palaikus. JAV laikraĹĄÄ?io ĹĄaltiniai Turkijoje nurodÄ—, kad smogikĹł bĹŤrio nariai, atlikÄ™ uĹžduotÄŻ, iĹĄskrido ÄŻ skirtingas valstybes. Turkijos valdĹžiai artimas dienraĹĄtis „Daily Sabah“ iĹĄplatino visĹł 15 pareigĹŤnĹł pavardes ir nuotraukas. Jie ĹĄalyje paskelbti ieĹĄkomais. JAV dienraĹĄtis „The Washington Post“, kuriam J.Khashoggi

raĹĄÄ— jau pabÄ—gÄ™s iĹĄ Saudo Arabijos, praneĹĄÄ—, jog JAV Ĺžvalgyba uĹžfiksavo Saudo Arabijos pareigĹŤnĹł pokalbius apie planus pagrobti ĹžurnalistÄ…. Be to, skelbiama, kad nurodymÄ… operacijai galÄ—jo duoti pats princas M.bin Salmanas. BuvÄ™s JAV ambasadorius Turkijoje Robertas Pearsonas svarstÄ—, kad ĹĄi istorija gali greitai pakeisti VaĹĄingtono ir ar Rijado santykius. „Jie turi kuo greiÄ?iau pateikti skaidrĹł paaiĹĄkinimÄ…, nes kitaip tai atsisuks prieĹĄ juos. PraÄ—jo jau daugiau savaitÄ—, bet apie J.Khashoggi saugumÄ… jokiĹł ÄŻrodymĹł negavome“, – aiĹĄkino buvÄ™s diplomatas. (BBC, „The New York Times“, LR) Ă„5HXWHUVÂł$)3Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

Žuvo kariťkiai

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SPALIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

$)3Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

PASAULIS

Sunaikino tunelÄŻ Izraelio kariĹĄkiai sunaikino tunelÄŻ, kurÄŻ „Hamas“ judÄ—jimo aktyvistai buvo iĹĄkasÄ™ iĹĄ Gazos RuoĹžo ÄŻ ĹžydĹł valstybÄ—s teritorijÄ…. Pasak jĹł, tunelis buvo skirtas teroristiniam iĹĄpuoliui Izraelio teritorijoje. Tunelis buvo sunaikintas antĹžeminÄ—mis priemonÄ—mis, aviacija nebuvo naudojama. Tai jau 15-as tunelis, Izraelio armijos sunaikintas Gazos RuoĹže nuo 2017 metĹł spalio.

Stojo ÄŻ kovÄ… dÄ—l posto Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas olandas F.Timmermansas (nuotr.) stoja ÄŻ kovÄ… dÄ—l vadovavimo ĹĄiai institucijai. Jis paskelbÄ— sieksiÄ…s tapti pagrindiniu Europos socialdemokratĹł kandidatu 2019 metĹł geguŞę vyksianÄ?iuose Europos Parlamento rinkimuose. Pagrindinis partijos kandidatas turi gerĹł galimybiĹł po rinkimĹł tapti Europos Komisijos pirmininku. Jai dabar vadovauja J.C.Junckeris.

)ORULGRMHXUDJDQDVYDUWzPHGĂ?LXVVXQLRNRMRQDPXVGzOGLGĂ?LXOLRYzMRNLORPLOĂ?LQLĂ…NRVEDQJRV9zMRVXNHOWDLĂ?DODLLĂ…WDLV\WLSULUHLNVQHPDĂ?DLOzĂ…Ă˜LUODLNR

5RAGANINIAIĂ&#x;VwJAIĂ&#x;I¸Ă&#x;GgSDINOĂ&#x;NEĂ&#x;VIĂ&#x;SUS 8UDJDQDVĂ„0LFKDHOLVÂłWLHVLRJQXVLDXEz)ORULGjÂą EHHOHNWURVOLNRĂ…LPWDLWĂ‘NVWDQmLĂ˜Ă?PRQLĂ˜*DOLQ JDVYzMDVODXĂ?zPHGĂ?LXVLUYDUWzHOHNWURVVWXOSXV %HWUDJLQLPXLHYDNXRWLVSDNOXVRWROLJUDĂ?XQHYLVL PritrĹŤko vos 2 kilometrĹł per valandÄ… vÄ—jo greiÄ?io, kad „Michaelis“ bĹŤtĹł priskirtas prie aukĹĄÄ?iausios – penktosios kategorijos. TaÄ?iau gamtos stichija ir taip pridarÄ— pakankamai Ĺžalos. Juolab kad ĹĄis uraganas Floridoje buvo stipriausias nuo 1992 m., o jo vÄ—jo gĹŤsiai siekÄ— iki 250 km per valandÄ…. NeiĹĄvengta ir aukĹł. Uraganas nusineĹĄÄ— dviejĹł ĹžmoniĹł gyvybÄ™, tarp jĹł vieno vaiko. Akivaizdu, kad uragano padarytiems nuostoliams paĹĄalinti

prireiks nemaĹžai lÄ—ĹĄĹł. Ĺ imtai tĹŤkstanÄ?iĹł namĹł ĹŤkiĹł Floridoje, DĹžordĹžijoje bei Alabamoje liko be elektros. GatvÄ—s uĹžtvindytos, medĹžiai iĹĄvartyti. Nepaprastoji padÄ—tis paskelbta taip pat Ĺ iaurÄ—s Karolinoje. Floridoje iĹĄ viso buvo nurodyta evakuotis daugiau nei 370 tĹŤkst. gyventojĹł. TaÄ?iau baiminamasi dÄ—l ĹžmoniĹł, kurie ignoravo praneĹĄimus apie besiartinanÄ?iÄ… audrÄ… ir potvynius ir dabar gali bĹŤti ÄŻstrigÄ™ namuose. ÄŽ labiausiai nukentÄ—jusias te-

ritorijas iĹĄskubÄ—jo gelbÄ—tojai. ApalaÄ?ikolos miesto Floridoje meras Vanas Johnsonas tikino, kad miestas yra nusiaubtas. „IĹĄversta tiek daug elektros stulpĹł ir medĹžiĹł, kad beveik neÄŻmanoma pervaĹžiuoti per miestą“, – kalbÄ—jo V.Johnsonas. Nuotraukose iĹĄ Meksiko BiÄ?o matyti sugriovimai, potvyniai ir nuolauĹžos. NamĹł griuvÄ—siai, nuplÄ—ĹĄti stogai ir iĹĄversti medĹžiai matyti ir nuotraukose iĹĄ Panama Siti BiÄ?o. „Tai tikras pragaras“, – teigÄ— jo gyventojas Timothy Thomasas, kuris kartu su Ĺžmona dar prieĹĄ uraganÄ… paliko namus. FederalinÄ—s ekstremaliĹł situacijĹł valdymo agentĹŤros direktorius Brockas Longas tikino labiausiai nerimaujantis dÄ—l namĹł, sta-

tytĹł iki 2001 metĹł, nes jie gali neatlaikyti uragano. „Michaelis“ praÄ—jusiomis dienomis greitai stiprÄ—jo. Ĺ˝inybos ĹĄimtus tĹŤkstanÄ?iĹł ĹžmoniĹł paragino trauktis ÄŻ saugias vietas, bet daugelis to nepadarÄ—. Floridos gubernatorius Rickas Scottas pareiĹĄkÄ— dÄ—l to esÄ…s nusivylÄ™s. Tiesa, paÄ?iam gubernatoriui esama nemaĹžai priekaiĹĄtĹł. Mat jis praeityje karĹĄtai neigÄ— Ĺžmogaus ÄŻtakÄ… klimato kaitai, dÄ—l kurios, kaip tvirtino ekspertai, ir kyla vis daugiau uraganĹł. Dar prieĹĄ kelerius metus mokslininkai buvo susitikÄ™ su R.Scottu ir ragino ÄŻ klimato kaitÄ… Ĺžvelgti rimtai, taÄ?iau jis patarimĹł nepaisÄ—. (BBC, „The Guardian“, LR)


SDVDXOLV

$YDULMDÂ’Y\NRVNU\GĂ?LRjMjVHNXQGÂ?(UGYzODLYLRÂ’JXODLWHNRHYDNXRWLV

.EĂ&#x;SwKĂ&#x;MINĂ&#x;GASĂ&#x;SKRYĂ&#x;DIS 5XVLMRVHUGYzODLYLVĂ„6RMX]06ÂłNXULRÂ’JXOjVXGDUz UXVDVLUDPHULNLHWLVQHSDVLHNzXĂ?VLEUzĂ?WRWLNVOR3UD zMXVPLQXWzPVQXRUDNHWRVSDOHLGLPRÂ’Y\NRDYDULMD IĹĄ Baikonuro kosmodromo ÄŻ TarptautinÄ™ kosminÄ™ stotÄŻ (TKS) vakar turÄ—jusi skristi raketa, neĹĄanti Rusijos erdvÄ—laivÄŻ, sugedo. Netrukus po avarijos NASA paskelbÄ—, kad buvo sutrikusi raketos stiprintuvo veikla ir neÄŻsijungÄ— antrosios pakopos varikliai. O ĹĄaltinis Baikonuro kosmodrome pateikÄ— tokias ÄŻvykio detales: „Avarija ÄŻvyko skrydĹžio 119Ä…jÄ… sekundÄ™, atsiskiriant pirmosios pakopos ĹĄoniniams blokams nuo raketos neĹĄÄ—jos antrosios pakopos centrinio bloko. Tada erdvÄ—laivio skyriai atsiskyrÄ— ir iĹĄsiskleidÄ— paraĹĄiutas.“ „Sojuz MS-10“ ÄŻgulÄ… sudarÄ— amerikietis astronautas Nickas Hague’as ir rusas kosmonautas Aleksejus OvÄ?ininas. Po incidento kosmodromo „Sojuz“ kapsulÄ— nusileido netoli Ĺ˝ezkazgano miesto Kazachstane. ÄŽ nusileidimo vietÄ… buvo pasiĹłsta Rusijos kariuomenÄ—s paraĹĄiutininkĹł gelbÄ—tojĹł komanda ir gelbÄ—tojĹł sraigtasparniai. ÄŽgula buvo greitai iĹĄlaisvinta ir po medikĹł apĹžiĹŤros iĹĄskraidinta ÄŻ MaskvÄ…. SuĹžeidimĹł nepatyrÄ— nÄ— vienas ÄŻgulos narys. NASA pra-

neĹĄÄ—, kad iĹĄ Maskvos N.Hague’as keliaus ÄŻ AmerikÄ…. Rusijos gynybos viceministras Jurijus Borisovas, atsakingas uĹž kosmoso pramonÄ™, po incidento suskubo praneĹĄti, jog NASA gaus visÄ… reikiamÄ… informacijÄ… apie ÄŻvykusiÄ… avarijÄ… ir jos prieĹžastis. Jis neatmetÄ—, kad atlikus tyrimÄ… kompanijoje „Roskosmos“ gali bĹŤti atleisti darbuotojai. Nepavykusio skrydĹžio metu neiĹĄvengta ir dar vieno incidento. Avarijos metu „Roskosmos“ savo socialinio tinklo „Twitter“ paskyroje gyrÄ—si, kad raketa paleista sÄ—kmingai, nors tuo metu NASA jau skelbÄ— apie incidentÄ…. Tik vÄ—liau „Roskosmos“ ÄŻraĹĄus iĹĄtrynÄ—. ÄŽ raketos gedimÄ… sureagavo ir Kremlius. Rusijos prezidento atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas nedaugĹžodĹžiavo, tiktai pasidĹžiaugÄ—, kad „Sojuz“ ÄŻgula nenukentÄ—jo. N.Hague’as, kuriam tai buvo pirmasis skrydis ÄŻ kosmosÄ…, ko gero, kitos galimybÄ—s neturÄ—s. Teigiama, kad ÄŻ TKS kitu erdvÄ—laiviu skris nebe jis ir A.OvÄ?ininas, o kiti pilotai. Tiesa, neaiĹĄku, kada vyks skrydis. („Meduza“, LR)

3ANDORISĂ&#x;PERĂ&#x;ATOSTOGAS 3HUDWRVWRJDVDWVLSDODL GDYÂ?Ă?PRQzVGDĂ?QDL\UD OLQNÂ?SDVLHOJWLQHSODQXR WDLEHWYLHQDEULWĂ˜SR UDĂ‚UL/DQNRMHQXVWHELQR VDYRGUDXJXV-DXQDYH GĂ?LDLQXVSUHQGzMLHPV SDWLNXVÂ’SDMĂ‘ULRYLHĂ…EXWÂ’ LĂ…JHOEzWLQXREDQNURWR 33-ejĹł Gina Lyons ir 35-eriĹł Markas Lee iĹĄ Londono ÄŻ Ĺ ri LankÄ… praleisti medaus mÄ—nesio atvyko pernai gruodÄŻ. Tris savaites po salÄ… keliauti sumanÄ™ britai jau pirmÄ… naktÄŻ apsistojo nedideliame vieĹĄbutyje TangalÄ—je, pietinÄ—je Ĺ ri Lankos pakrantÄ—je. Pora leido vakarÄ… vieĹĄbutyje ir susipaĹžino su jo darbuotojais, o jie prasitarÄ—, kad vieĹĄbuÄ?io nuomos sutartis greitai baigsis. JaunavedĹžiams vieĹĄbutis taip patiko, kad jie sutiko sumokÄ—ti dar trejĹł metĹł nuomÄ… – 34,2 tĹŤkst. eurĹł. „IĹĄgirdÄ™ sumÄ… su Marku pamanÄ—me, kad tai bĹŤtĹł nuostabi idÄ—ja. Gali bĹŤti, jog tokia mintis mums kilo dÄ—l to, kad buvome ĹĄiek tiek apsvaigę“, – juokÄ—si G.Lyons. Britai prasitarÄ—, kad sandorÄŻ sudarÄ— net nelabai suprasdami, apie kÄ… kalba, mat derybos vyko sinhalĹł kalba, o jiems turÄ—jo vertÄ—jauti draugai.

„Nesupratome didĹžiosios dalies pokalbio. GalĹł gale sutarÄ—me, kad sumokÄ—sime 34,2 tĹŤkst. eurĹł uĹž trejĹł metĹł nuomÄ…, – pusÄ™ sumos per pirmuosius metus, o kitÄ… pusÄ™ – iki kitĹł metĹł kovo mÄ—nesio“, – teigÄ— G.Lyons. Tiesa, pasiraĹĄÄ™ sutartÄŻ ir priÄ—mÄ™ rimtÄ… finansinÄŻ sprendimÄ… jaunavedĹžiai sulaukÄ— dar vienos stebinanÄ?ios Ĺžinios: G.Lyons laukiasi vaiko. PorÄ… ĹĄi naujiena privertÄ— ĹĄiek tiek pulti ÄŻ panikÄ…. „MĹŤsĹł draugai ir artimieji manÄ—, kad pasielgÄ—me labai kvailai. Ir taip esame ÄŻsiskolinÄ™ po vestuviĹł, gyvename maĹžame bute ir dar esu nÄ—ĹĄÄ?ia“, – sakÄ— moteris. BritÄ— skundÄ—si, jog tuo metu pasijuto bloga motina, nes iĹĄĹĄvaistÄ— pinigus verslui, kuris galÄ—jo Ĺžlugti: „JautÄ—mÄ—s neatsakingi, todÄ—l sutelkÄ—me visas jÄ—gas, kad mums pasisektĹł.“ Septynis kambarius turintis vieĹĄbutis, britĹł pervadintas „Lucky Beach Tangalle“, atvÄ—rÄ— duris liepos pabaigoje. Pora prieĹĄ tai jo renovacijai iĹĄleido dar beveik 7 tĹŤkst. eurĹł. Regis, kol kas jĹł verslui sekasi, o ÄŻ vieĹĄbutÄŻ Ĺ ri Lankos pakrantÄ—je plĹŤsta turistai. Tiesa, antrÄ… kartÄ… taip pasielgti britai negalÄ—tĹł. „Tikiuosi, kad kitÄ… atsakingÄ… sprendimÄ… dÄ—l savo ateities priimsime blaiviai suvokdami jo pasekmes“, – teigÄ— G.Lyons. („Fox News“, LR)

$)3Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

-IĂ&#x;LIĂ&#x;JOĂ&#x;NASĂ&#x;Ă€MONIĂ‹Ă&#x;ÂŚĂ&#x;UĂ€Ă&#x;TVOĂ&#x;ROS 9LHQR.LQLMRVUHJLRQR YDOGĂ?LDĂ?HQJzVXQNLDL VXYRNLDPjĂ?LQJVQÂ’Âą Â’WHLVLQRPXVXOPRQĂ˜ Â’NDOLQLPjEHWHLVPR 7HLJLDPDNDGWRNLR VHVWRY\NORVHĂ…LXRPH WXODLNRPDPOQXLJĂ‘ UĂ˜PDĂ?XPRVDWVWRYĂ˜ Sindziango regiono valdĹžia pakeitÄ— ÄŻstatymÄ…, kuris iĹĄ esmÄ—s legalizavo internavimo stovyklas. Tiesa, oficialiai jos vadinamos „ťvietimo ir ugdymo“ stovyklomis, kuriose turÄ—tĹł bĹŤti perauklÄ—jami ÄŻ ekstremizmÄ… linkÄ™ asmenys. TaÄ?iau, Ĺžmogaus teisiĹł gynÄ—jĹł teigimu, tai laisvÄ—s apribojimo stovyklos, ÄŻ kurias per pastaruosius 12 mÄ—nesiĹł pateko milijonas musulmonĹł. IĹĄ dalies pakeistame Sindziango regiono ÄŻstatyme teigiama, kad valdĹžia gali nusiĹłsti ĹžmogĹł „į ĹĄvietimo ir ugdymo centrÄ…, jei jis yra linkÄ™s ÄŻ ekstremizmą“.

„Tai nauja perauklėjimo forma, neturinti precedento ir teisinio pagrindo.“ -/HLEROGDV

TaÄ?iau, be mandarinĹł kalbos, profesiniĹł ÄŻgĹŤdĹžiĹł, stovyklose atsidĹŤrÄ™ musulmonai taip pat gauna ideologinÄŻ mokymÄ…, psichologinÄ™ reabilitacijÄ… bei elgsenos korekcijÄ…. Pekinas grieĹžtai neigia, kad ĹĄios stovyklos veikia lyg kalinimo ÄŻstaigos, bet pripaŞįsta, jog ÄŻ jas gali patekti net menkai prasiĹžengÄ™ asmenys. Tokiose stovyklose buvÄ™ ĹžmonÄ—s vÄ—liau pasakojo nevyriausybinÄ—ms organizacijoms, kad ten

.LQLMRVPXVXOPRQDLSURWHVWXRMDSULHĂ…YDOGĂ?LRVXĂ?PRMÂ’Â’WHLVLQWLVWRY\NODV

jie buvo verÄ?iami atsisakyti islamo ir iĹĄreikĹĄti savo lojalumÄ… Kinijos komunistĹł partijai. „Tai masinis uigĹŤrĹł, kazachĹł ir kitĹł musulmonĹł sulaikymas. Tai nauja perauklÄ—jimo forma, neturinti precedento ir teisinio pagrindo. Dabar matau, kad jie stengiasi sukurti teisinÄŻ pagrindÄ… tokiai politikai“, – kalbÄ—jo Kinijos etinÄ—s politikos studentas Melburno universitete Jamesas Leiboldas. UigĹŤrai, kazachai ir kiti musulmonai, gyvenantys uĹžsienyje, tikino, kad negali susisiekti su savo artimaisiais Kinijoje. Kinijos valdĹžia deĹĄimtmeÄ?ius bando palauĹžti nepriklausomybÄ—s reikalaujanÄ?iĹł Sindziango musulmonĹł judÄ—jimus. VyriausybÄ—s atstovai tikino, kad regione gyvenantys ekstremistai turi ryĹĄiĹł su teroristinÄ—mis grupuotÄ—mis. Tiesa, jie nepateikia ÄŻrodymĹł, galinÄ?iĹł pagrÄŻsti tokias kalbas. Tai ne pirmas Sindziango regiono valdĹžios bandymas „perauklÄ—ti“ musulmonus. AnksÄ?iau buvo uĹždrausta dÄ—-

vÄ—ti galvos apdangalus ir valgyti chalalinÄŻ maistÄ…. Kinijos veiksmai sulaukÄ— atgarsio ir JAV. DviejĹł partijĹł ÄŻstatymĹł leidÄ—jĹł grupÄ— kreipÄ—si ÄŻ prezidentÄ… DonaldÄ… TrumpÄ… ragindama jÄŻ pasmerkti Ĺžmogaus teisiĹł paĹžeidimus ĹĄiame Kinijos regione. Taip pat raginama ÄŻvesti sankcijas Sindziango komunistĹł partijos pirmininkui Chen Quanguo. Jam bĹŤtĹł uĹždrausta atvykti ÄŻ JAV ir bĹŤtĹł ÄŻĹĄaldytos jo turimos lÄ—ĹĄos Amerikos bankuose. „Kinijos autoritarizmas kelia tiesioginÄ™ grÄ—smÄ™ mĹŤsĹł laisvei, mĹŤsĹł vertybÄ—ms ir nacionaliniam interesui“, – tikino Floridos senatorius Marco Rubio ir Naujojo DĹžersio atstovas Chrisas Smithas bendrame pareiĹĄkime. Sindziango regiono valdĹžios veiksmai gali dar labiau pabloginti ir taip ÄŻtemptus JAV ir Kinijos santykius. SusirĹŤpinimÄ… dÄ—l Kinijos veiksmĹł iĹĄreiĹĄkÄ— ir ES vyriausioji ÄŻgaliotinÄ— uĹžsienio reikalams Federica Mogherini. („Deutsche Welle“, LR)

"AĂ&#x;VAĂ&#x;RAIĂ&#x;PRIĂ&#x;DAĂ&#x;RYSĂ&#x;BwĂ&#x;DĂ‹Ă&#x;!-ERĂ&#x;KEL Ă„,PDJR³Ä6FDQSL[ÂłQXRWU

$)3Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

Ă&#x;PVSDOLRG

9LHQRUHJLRQRYDOGĂ?LRVULQNLPDLJDOLWXUzWLSDGD ULQLĂ˜NXUNDVGLGHVQLDPUDWXL$UWzMDQWLVĂ…LRVD YDLWJDOLREDOVDYLPDV%DYDULMRMHLOJDLNHOLDQHULPj 9RNLHWLMRVYDOGĂ?LDLLUJDOLVXGXRWLOHPWLQJjVPĂ‘JÂ’ SekmadienÄŻ didĹžiausioje Vokietijos ĹžemÄ—je vyksianÄ?iĹł rinkimĹł apklausos rodo, kad centro deĹĄiniĹłjĹł KrikĹĄÄ?ioniĹł socialinei sÄ…jungai (CSU), valdĹžiusiai BavarijÄ… 61 metus, gresia prasÄ?iausias pasirodymas nuo ĹĄeĹĄtojo praÄ—jusio amĹžiaus deĹĄimtmeÄ?io. GrieĹžtai prieĹĄ migracijÄ… pasisakanti partija veikia tik Bavarijoje, taÄ?iau yra svarbi, nors kartais ir problemĹł kelianti jaunesnioji kanclerÄ—s Angelos Merkel KrikĹĄÄ?ioniĹł demokratĹł sÄ… jungos (CDU) sesuo. Abi ĹĄios politinÄ—s jÄ—gos dalijasi Vokietijos valdĹžia su socialdemokratais. Nors maĹžai tikÄ—tina, kad CSU visai prarastĹł valdĹžiÄ… Bavarijoje, gÄ—dingas rezultatas galÄ—tĹł iĹĄ posto iĹĄversti partijos lyderÄŻ ir Vokietijos vidaus reikalĹł ministrÄ… HorstÄ… SeehoferÄŻ. PolitinÄ™ jÄ—gÄ… iĹĄ deĹĄinÄ—s spaudĹžia kur kas radikalesnÄ— partija „Alternatyva Vokietijai“, kuri labai stengiasi ÄŻtikti vokieÄ?iams, pasisakantiems prieĹĄ A.Merkel

migrantams atvertas duris. H.Seehoferis su kanclere seniai pliekiasi dÄ—l migrantĹł. CSU piktinosi A.Merkel kvietimu atvykti migrantams dar 2015 metais, mat daug jĹł ÄŻ VokietijÄ… atvyko bĹŤtent per BavarijÄ…. O birĹželio mÄ—nesÄŻ ministras net grasino nutraukti ilgametÄ™ partijĹł partnerystÄ™ ir paskandinti ketvirtÄ… jÄ… kadencijÄ… iĹĄkovojusios lyderÄ—s vyriausybÄ™. Naujasis Bavarijos gubernatorius Markus Soederis, kuris postÄ… perÄ—mÄ— iĹĄ kovo mÄ—nesÄŻ ministru tapusio H.Seehoferio, imigrantus pliekia dar grieĹžÄ?iau, taÄ?iau, regis, jo kalbos bavarĹł neÄŻtikina. CSU rinkimuose Ĺžada palaikyti vos 33 proc. bavarĹł – 2013aisiais tokiĹł rinkÄ—jĹł buvo beveik 48 proc. Antrojoje vietoje esantys Ĺžalieji sulauktĹł 18 proc. palaikymo, o radikalieji „Alternatyva Vokietijai“ ir socialdemokratai turi maĹždaug po 10 proc. paramos. M.Soederis dÄ—l prastĹł reitin-

$0HUNHOGUDXJDL%DYDULMRMHGUHED

gĹł jau spÄ—jo apkaltinti Berlyno politikÄ…. TaÄ?iau H.Seehoferis nesiruoĹĄia grÄŻĹžti ÄŻ gimtinÄ™ ir po rinkimĹł Ĺžada likti vidaus reikalĹł ministro poste. O kanclerÄ™ A.Merkel, jau susilpninta vidiniĹł Vokietijos vyriausybÄ—s rietenĹł, tikÄ—sis, kad prastas CSU pasirodymas Bavarijos rinkimuose nepridarys dar daugiau bÄ—dĹł prieĹĄ partijos suvaĹžiavimÄ… gruodÄŻ, per kurÄŻ ji viliasi iĹĄsaugoti lyderÄ—s pozicijÄ… CDU. (AP, LR)


*LQVLVWROLDX .RPSDQLMDĂ„3KLOLS0R UULVÂłQXVLWHLNXVLWROLDX E\OLQzWLVVXYDOGĂ?LRVLQV WLWXFLMRPLVGzOHOHNWUR QLQLRWDEDNXLNDLWLQWL VNLUWRÂ’UHQJLQLRĂ„L426Âł „Philip Morris Baltic“ korporacijos reikalĹł vadovas Lietuvai KÄ™stutis Straigis teigÄ—, kad kompanija svarsto galimybÄ™ Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui apskĹłsti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimÄ…. Teismas nutarÄ—, kad informacijos apie elektroninÄŻ prietaisÄ… teikimas vertinamas kaip paslÄ—pta su ĹĄiuo prietaisu naudojamĹł bedĹŤmiĹł tabako gaminiĹł reklama. Jis paliko galioti NarkotikĹł, tabako ir alkoholio kontrolÄ—s departamento ĹĄiĹł metĹł kovo nutarimÄ…, kuriuo ÄŻmonei paskirta 2,1 tĹŤkst. eurĹł bauda. K.Straigio teigimu, ÄŻstatymai aiĹĄkiai ÄŻpareigoja gamintojÄ… vartotojams pateikti bĹŤtinÄ… ir esminÄ™ informacijÄ… apie parduodamas prekes. Pasak jo, svarbiausias dalykas, kurio turÄ—tĹł bĹŤti siekiama, – kaip sudaryti sÄ…lygas suaugusiesiems, kurie bet kokiu atveju ir toliau yra nusprendÄ™ rĹŤkyti cigaretes, gauti teisingÄ… informacijÄ… apie galbĹŤt maĹžiau Ĺžalingus produktus. PraÄ—jusiais metais „Philip Morris“ paskelbÄ— pradedanti ÄŻgyvendinti pasaulinÄ™ strategijÄ…, kuria siekiama, kad ÄŻprastines cigaretes visiĹĄkai pakeistĹł bedĹŤmiai tabako gaminiai. (ELTA, LR)

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS UĹžbaigÄ— derybas BaigÄ—si pusmetÄŻ trukusios Vilniaus savivaldybÄ—s, VyriausybÄ—s ir potencialaus koncesininko „Axis Industries“ derybos dÄ—l nacionalinio stadiono. Sutarta ne tik dÄ—l finansiniĹł, techniniĹł ir teisiniĹł daugiafunkcio centro projektĹł aspektĹł, bet ir ÄŻvairiĹł smulkmenĹł, tokiĹł kaip stadiono dangos. Tikimasi, kad daugiafunkcis kompleksas bus atidarytas 2022 m. Bendra projekto vertÄ— – 80 mln. eurĹł, o nacionalinio stadiono kaina – apie 33 mln. eurĹł.

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

RINKOSĂ&#x;PULSAS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SPALIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

5Ă€Ă&#x;DAĂ&#x;RYSĂ&#x;PARĂ&#x;DUOĂ&#x;TUĂ&#x;VESĂ&#x;ÂŚĂ&#x;NEĂ&#x;TEKSĂ&#x;PAĂ&#x;JAĂ&#x;MĂ‹ $SULERMXVSDUGXRWXYLĂ˜ GDUERODLNjPDĂ?zWĂ˜GDU EXRWRMĂ˜VNDLmLXVYDOV W\EzQHWHNWĂ˜SDMDPĂ˜ VPDUNLDLNULVWĂ˜YDUWRML PDV7RNLRVLĂ…YDGRVSD VNHOEWRVDWOLNXVW\ULPj

-6WDFHYLmLDXVQXRWU

EKONOMIKA

R a m i n t a R A K AUS K Ä– LR korespondentÄ—, E l do r a d a s BU T R I M A S Specialiai LR, VarĹĄuva

Ĺ iÄ… analizÄ™ pateikÄ— konsultacijĹł bendrovÄ— „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“ (ESTEP). Tyrimu buvo siekiama ÄŻvertinti, kokiĹł pasekmiĹł ateityje gali turÄ—ti maĹžmeniniĹł prekybos ÄŻmoniĹł darbo laiko reglamentavimas, apie kurÄŻ ne kartÄ… yra uĹžsiminusi valstieÄ?iĹł valdĹžia. 0AĂ&#x;LYĂ&#x;GIĂ&#x;NOĂ&#x;SUĂ&#x;%3Ă&#x;VALSĂ&#x;TYĂ&#x;BwĂ&#x;MIS

ESTEP valdybos pirmininkas Klaudijus Maniokas aiĹĄkino, kad ES valstybÄ—se parduotuviĹł darbo laikas vis reÄ?iau ribojamas, o maĹžmeninÄ— prekyba yra vis maĹžiau reguliuojama. Mat prekybos tinklai pralaimi konkurencinÄ™ kovÄ… su elektroninÄ—s prekybos kompanijomis.

Nuomininkams, kurie veikia prekybos centruose, poveikis taip pat bĹŤtĹł neigiamas. „Per pastaruosius metus darbo laikÄ… liberalizavo tokios ĹĄalys kaip Suomija, Danija, PrancĹŤzija. TvarkÄ… grieĹžtino tik Vengrija, ÄŒekija, Lenkija. Vengrija ÄŻvedÄ— apribojimus 2015 metais ir ribojo darbo laikÄ… visais sekmadieniais. Motyvai buvo tie patys – gerinti smulkiĹłjĹł verslininkĹł darbo sÄ…lygas. Bet Vengrijos atvejis ÄŻdomus tuo, kad lygiai po metĹł ribojimai buvo atĹĄaukti“, – pasakojo K.Maniokas. TaÄ?iau ÄŒekija apribojimus ÄŻvedÄ— 2016-aisiais – nurodyta per metus nedirbti 7 ĹĄventines dienas. Ĺ ioje ĹĄalyje kreiptasi ÄŻ Konstituci-

0RNVOLQzVVWXGL MRVDXWRULĂ˜WHL JLPXSDVLULQNXV JULHĂ?mLDXVLjVFH QDULMĂ˜VPDUNLDL QXNHQWzVSDUGXR WXYLĂ˜GDUEXRWRMDL

nÄŻ teismÄ… dÄ—l nelygiĹł galimybiĹł maĹžiesiems prekybininkams ir didiesiems prekybos tinklams. Atsakymo kol kas nÄ—ra. 3CEĂ&#x;NAĂ&#x;RIĂ&#x;JAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;SKAUĂ&#x;DĂ„S

Mokslininkai sudarÄ— keturis ateities scenarijus, kaip paveiktĹł parduotuviĹł darbo laiko ribojimai – nuo grieĹžÄ?iausio iki nuosaikaus varianto. ESTEP apskaiÄ?iavo, kad vidutinis sekmadieniĹł ir ĹĄvenÄ?iĹł skaiÄ?ius per metus yra maĹždaug 62,5 dienos. Jei tiek dienĹł bĹŤtĹł iĹĄbraukta iĹĄ prekybininkĹł metĹł, sektoriaus lauktĹł didĹžiausi pokyÄ?iai. „Sprendimas riboti prekybos veiklÄ… sekmadieniais ir visomis ĹĄvenÄ?iĹł dienomis sumaĹžintĹł darbuotojĹł poreikÄŻ ÄŻmonÄ—se – sektorius turÄ—tĹł atsisakyti 4136 darbo vietĹł, valstybÄ— netektĹł daugiau kaip 68 milijonĹł eurĹł pajamĹł, o vartojimas maŞėtĹł beveik 268 milijonais eurĹłâ€œ, – aiĹĄkino K.Maniokas. Jeigu bĹŤtĹł draudĹžiama dirbti tik pirmÄ… jÄ… KalÄ—dĹł ir VelykĹł dienÄ… (dÄ—l to jau beveik sutarta savanoriĹĄkai), pokyÄ?iai bĹŤtĹł maĹžiausi – anot tyrÄ—jĹł, valstybÄ— prarastĹł 134 darbo vietas, vartojimas sumaŞėtĹł 8,7 milijono eurĹł, o ÄŻplaukos ÄŻ biudĹžetÄ… sumenktĹł 2,2 milijono eurĹł. .UĂ&#x;KENĂ&#x;TwĂ&#x;TĂ‹Ă&#x;DARĂ&#x;BUOĂ&#x;TOĂ&#x;JAI

Vadinamieji tarpiniai scenarijai atspindi, kaip rinkÄ… paveiktĹł draudimas dirbti paskutinÄŻ mÄ—nesio sekmadienÄŻ ir visomis

+AIĂ&#x;MYĂ&#x;NIĂ&#x;NwĂ&#x;JEĂ&#x;VALSĂ&#x;TYĂ&#x;BwĂ&#x;JEĂ&#x;ÂŚĂ&#x;GAUĂ&#x;SYĂ&#x;BwĂ&#x;NEĂ&#x;PAĂ&#x;TENĂ&#x;KINĂ&#x;TĂ‹ â– 6RFLDOLQLĂ˜W\ULPĂ˜NRPSDQLMD Ă„1LHOVHQÂłSDVNHOEzMRJ/HQ NLMRMHLĂ…Ă…LRGUDXGLPRODELDX VLDLSHOQRVLGHJDOLQzVÂąMRVH PDĂ?LDXQHLSHUPHWXVSUHN\ ERVPDLVWRSURGXNWDLVDSLP WLVLĂ…DXJRWUHmGDOLX â–  'DUSHUQDLMDLVSUHNLDYRWLN RGDEDUÂąMDXSURFHQ WĂ˜GHJDOLQLĂ˜Ă„1LHOVHQÂłGXR PHQLPLVQHWGY\OLNDSUR FHQWĂ˜/HQNLMRVJ\YHQWRMĂ˜ VHNPDGLHQLDLVSUDGzMRDSVL SLUNLQzWLGHJDOLQzVH â–  7DUSWDXWLQLRGHJDOLQLĂ˜WLQN OR%3DWVWRYz'RURWD$GDPV NDQHVOzSzMRJMĂ˜SUHNLĂ˜SD VLĂ‘ODSDVLGDUzSDQDĂ…LÂ’NLWĂ˜ SDUGXRWXYLĂ˜ÂąVLĂ‘ORPDQHW PDLVWRGLDEHWLNDPVYHJHWD UDPVVSRUWLQLQNDPV â–  %HWRVLHNGDPDSULYLOLR

ĹĄvenÄ?iĹł dienomis (vidutiniĹĄkai apie 20 dienĹł), taip pat kokÄŻ poveikÄŻ turÄ—tĹł tik ĹĄvenÄ?iĹł dienoms taikomas darbo laiko ribojimas (15 dienĹł per metus). Kaip aiĹĄkino ESTEP analitikas Titas Budreika, bet kuriuo atveju skaudĹžiausiai apribojimai atsilieptĹł prekybos ÄŻmoniĹł darbuotojams. „Dalis netektĹł darbo, o kita dalis jĹł turÄ—tĹł dirbti nauju nepalankiu darbo laiku – ilgiau vakarais penktadieniais ir ĹĄeĹĄtadieniais, naktinÄ™ pamainÄ… pirmadieniais“, – kalbÄ—jo T.Budreika. Nuomininkams, kurie veikia

WLSLUNzMXVNDVGLHQ%3WDL NRQXRODLGDVDSLHPDLV WRSURGXNWĂ˜ÂąMĂ˜NDLQRVEĂ‘QD WRNLRVSDWNDLSGLGĂ?LXRVLXRVH SUHN\ERVFHQWUXRVH â– %HGHJDOLQLĂ˜SHOQRVLLUGL GLHMLSUHN\ERVWLQNODL1RUV MĂ˜SDUGXRWXYzPVJDOLRMDUL ERMLPDLNRPSDQLMRVSUDGzMR IUDQĂ…L]zVEĂ‘GXVWHLJWLPDĂ?DV NUDXWXYHVNXULRVJDOLYHLN WLYLVjODLNj â–  SURFHQWDLDSNODXVWĂ˜ MĂ˜/HQNLMRMHSULSDĂ?LQRMRJÂ’V WDW\PDV\UDQHWREXODVLUMXRV QHUYLQD â–  3LUNzMXVODELDXVLDLS\NGRGX GDO\NDLÂąNDGÂ’VWDW\PDVEX YRSULLPWDVEHUHIHUHQGXPR LUHLOzVSDUGXRWXYzVHQXWÂ’V WDQmLRVĂ…HĂ…WDGLHQLDLVEHLSLU PDGLHQLDLV

prekybos centruose, poveikis irgi bĹŤtĹł neigiamas. Pasak T.Budreikos, apie tai galima sprÄ™sti pagal Vengrijos patirtÄŻ – ĹĄioje ĹĄalyje draudimo dienomis tiktai apie 50 proc. prekybos centrĹł leido dirbti savo nuomininkams. „Šiuo metu prekybos centruose ÄŻsikĹŤrÄ™ apie 2 tĹŤkst. nuomininkĹł. Ĺ iose ÄŻmonÄ—se dirba apie 6 tĹŤkst. darbuotojĹłâ€œ, – vardijo T.Budreika. PanaĹĄiai nutiko ir kaimyninÄ—je Lenkijoje, kurioje draudĹžiama didĹžiosioms parduotuvÄ—ms dirbti kas antrÄ… sekmadienÄŻ.

PateikÄ— paraiĹĄkÄ…

Perka elektrines DidĹžiausios Baltijos ĹĄalyse privaÄ?iĹł ir rizikos kapitalo fondĹł valdymo ÄŻmonÄ—s „BaltCap“ fondas „BaltCap Infrastructure Fund“ (BInF) iĹĄ Latvijos bendrovÄ—s „Energoeco“ perka 70 proc. Rygoje veikianÄ?ios kogeneracinÄ—s elektrinÄ—s akcijĹł. Tai jau treÄ?iasis BInF ÄŻsigijimo sandoris atsinaujinanÄ?iosios energetikos srityje.

"RIUĂ&#x;SEĂ&#x;LIOĂ&#x;BALĂ&#x;SASĂ&#x;-INSĂ&#x;KUIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;NwĂ&#x;MOĂ&#x;TAIS 9Ă‚mLDYLQVNRQXRWU

Baltijos ĹĄaliĹł operatoriai pateikÄ— bendrÄ… paraiĹĄkÄ… Europos Komisijai dÄ—l Baltijos ĹĄaliĹł integravimo ÄŻ ĹžemyninÄ—s Europos elektros sistemÄ… projekto finansavimo. Pirmajame etape bendras ĹĄaliĹł lÄ—ĹĄĹł poreikis su Latvija ir Estija bus 432,55 mln. eurĹł, Lietuvos dalis – 167 mln. 45 tĹŤkst. eurĹł. Tikimasi, kad Europos SÄ… junga skirs ne maĹžiau kaip tris ketvirtadalius sinchronizacijai reikalingĹł lÄ—ĹĄĹł. Baltijos ĹĄaliĹł elektros energetikos sistema su Europos Ĺžemyniniais tinklais bus sinchronizuota per jau veikianÄ?iÄ… „LitPol Link“ jungtÄŻ ir naujÄ… jĹŤrinÄŻ kabelÄŻ tarp Lietuvos ir Lenkijos, ÄŻrengiant papildomus sinchroninius kompensatorius.

(XURSRV7DU\ERV3DUODPHQWLQzMH$VDPEOzMRMH3DUOD PHQWRQDULDLSULWDUzUHNRPHQGDFLQHLUH]ROLXFLMDL NXULRMHQXURGRPRV$VWUDYRDWRPLQzVHOHNWULQzV $( NHOLDPRVJUzVPzV1HSDLVDQWWRYDNDUHOHNWULQz MHQHWROL/LHWXYRVVLHQRVEXYRSUDGzWLEDQG\PDL ParlamentinÄ— AsamblÄ—ja, atsiĹžvelgdama ÄŻ nacionalinÄ™ testavimo nepalankiausiomis sÄ…lygomis ataskaitÄ… ir ÄŻ atitinkamÄ… tarpusavio vertinimÄ…, ragina Baltarusijos branduolinÄ—s energetikos reguliavimo institucijas neiĹĄduoti veiklos licencijos Astravo AE, kol nebus ÄŻgyvendintos Europos branduolinio saugumo direktyvos. Pagrindiniai Astravo AE keliami reikalavimai turi atitikti Europos branduolinÄ—s saugos reguliavimo institucijĹł grupÄ—s tarpusavio prieĹžiĹŤros ataskaitoje pateiktas rekomendacijas dÄ—l testavimo nepalankiausiomis sÄ…lygomis. Kol kas elektrinÄ—je nustatyta

daug trĹŤkumĹł: nesustiprintas paÄ?ios jÄ—gainÄ—s, ypaÄ? sisteminÄ—s saugos funkcijĹł ir panaudoto kuro iĹĄlaikymo baseinĹł, seisminis atsparumas, nepakankama Astravo reaktoriĹł apsauga nuo sunkiojo komercinio lÄ—ktuvo katastrofos. Rezoliucijoje raginama netÄ™sti elektrinÄ—s statybĹł, kol nepatobulintos kaimyniniĹł bendruomeniĹł ir ĹĄaliĹł informavimo apie incidentus priemonÄ—s ir su kaimyninÄ—mis ĹĄalimis, pirmiausia su Lietuva, nepasiraĹĄyti susitarimai dÄ—l ekstremaliĹł situacijĹł valdymo. TaÄ?iau jau vakar baltarusiai turÄ—jo pradÄ—ti bandymus su elektrinÄ—s auĹĄinimo sistemomis, tam

$VWUDYR$(YDNDUMDXWXUzMRSUDGzWLEDQG\PXVVX1HULHVXSzVYDQGHQLX

naudodami Neries vandenÄŻ. Tai „Lietuvos rytui“ patvirtino Baltarusijos AE viceprezidentas Vitalijus Polianinas. DÄ—l baltarusiĹł ketinimĹł elektrinÄ—s reaktoriams auĹĄinti naudoti Neries vandenÄŻ susirĹŤpinta jau seniai. Anot ekspertĹł, net nereikia, kad Astravo AE ÄŻvyktĹł avarija – jei elektrinÄ— bus netinkamai eksploatuojama, ÄŻ upÄ™

bĹŤtĹł iĹĄleistas radioaktyviais elementais uĹžterĹĄtas vanduo. Patys Astravo AE statytojai tikino, kad reaktoriams auĹĄinti panaudotas vanduo atgal ÄŻ upÄ™ negrÄŻĹĄ. TaÄ?iau nÄ—ra aiĹĄku, kaip ĹĄio vandens naudojimas atsilieps paÄ?ios upÄ—s lygiui ir kokiĹł priemoniĹł imsis AE valdytojai, jei jis pradÄ—tĹł drastiĹĄkai maŞėti. (ELTA, LR)


ULQNRVSXOVDV

Ă&#x;PVSDOLRG

6ALSĂ&#x;TIEĂ&#x;jIAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;PIESĂ&#x;TUĂ&#x;PRIE¸Ă&#x;LENGĂ&#x;VAĂ&#x;TgĂ&#x;TwĂ&#x;VAMS

A id a M U R AUS K A I T Ä– LR korespondentÄ—

Ĺ eĹĄi BiudĹžeto ir finansĹł komiteto nariai ĹĄiÄ… savaitÄ™ balsavo prieĹĄ gyventojĹł pajamĹł mokesÄ?io lengvatÄ… vaikus ÄŻ bĹŤrelius leidĹžiantiems tÄ—vams, o keturi – uĹž jÄ…. Lengvatos tÄ—vams pasiĹŤlymo projektÄ… pateikÄ™s Seimo narys konservatorius Laurynas KasÄ?iĹŤnas tvirtino, kad pritaikius dar vienÄ… paramos ÄŻrankÄŻ didÄ—tĹł tÄ—vĹł motyvacija ir iĹĄgalÄ—s investuoti ÄŻ savo vaikus. Anot jo, dabartinÄ—s galimybÄ—s apipintos biurokratinÄ—mis pinklÄ—mis. FinansĹł ministerija apskaiÄ?iavo, kad tokia parama valstybÄ—s biudĹžetui atsieitĹł 11 milijonĹł eurĹł, o prieĹĄ pasiĹŤlymÄ… balsavÄ™ valdanÄ?iĹłjĹł atstovai aiĹĄkina, kad lengvata galÄ—tĹł pasinaudoti tik didesnes pajamas gaunantys tÄ—vai. ÂŒĂ€Ă&#x;VELĂ&#x;GwĂ&#x;NEĂ&#x;LYĂ&#x;GYĂ&#x;BŠ

Kaip aiťkino BiudŞeto ir finansų komiteto pirmininkas valstietis Stasys Jakeliōnas, tokia lengvata yra nereikalinga, mat tėvai jau gauna vadinamuosius vaiko pinigus, kuriuos ir gali skirti bōreliams. Be to, jie gali pasinaudoti ir neformaliojo ugdymo krepťeliu –

vieno vaiko papildomiems bĹŤreliams skiriamais 15 eurĹł. S.JakeliĹŤnas pabrėŞė, kad dalÄŻ GPM galÄ—tĹł susigrÄ…Ĺžinti tik daugiau uĹždirbantys tÄ—vai, o tai bĹŤtĹł maĹžesnes pajamas gaunanÄ?iĹł tÄ—vĹł diskriminavimas. „Be to, tokia lengvata maĹžintĹł biudĹžeto pajamas ir maŞėtĹł galimybÄ—s finansuoti visus vaikus vienodai“, – pabrėŞė komiteto vadovas. Jo teigimu, tiek vaiko pinigai, tiek neformaliojo ugdymo krepĹĄelis ateityje bus didinami, tad drauge augs ir tÄ—vĹł finansinis pajÄ—gumas. Vaiko pinigus numatoma didinti rengiant 2019 metĹł biudĹžeto projektÄ…. 2EĂ&#x;GIĂ&#x;DAUGĂ&#x;TRĂ„Ă&#x;KUĂ&#x;MĂ‹

Parlamentaras L.KasÄ?iĹŤnas skaiÄ?iavo, kad vieno bĹŤrelio mÄ—nesio kaina siekia 35–80 eurĹł. Tad tÄ—vams, pasinaudojusiems 15 eurĹł krepĹĄeliu, vis tiek dar reikia sumokÄ—ti 20–65 eurus. Anot parlamentaro, jei ĹĄi suma bĹŤtĹł atimama iĹĄ apmokestinamĹłjĹł pajamĹł, Ĺžmogaus pajamos padidÄ—tĹł 36–120 eurĹł per metus. „Pas mus galioja 15 eurĹł krepĹĄelio sistema, taÄ?iau ĹžmonÄ—s apie jÄŻ beveik neĹžino. Antra, jo panaudojimo tvarka biurokratizuota. GalĹł gale ne visos organizaci-

1XRWULĂ…/5DUFK\YR

‘EĂ‘UHOLXVYDLNXVOHLGĂ?LDQW\VWzYDLMDXVXODXNLDGYHMR SRVSDUDPRVWRGzOSDSLOGRPRVILQDQVLQzVSDVND WRVNXULVXWHLNWĂ˜JDOLP\EÂ?VXVLJUjĂ?LQWLGDOÂ’J\YHQ WRMĂ˜SDMDPĂ˜PRNHVmLR *30 MLHPVQHEHUHLNLD7DLS QXVSUHQGz6HLPR%LXGĂ?HWRLUILQDQVĂ˜NRPLWHWDV

9DOGDQWLHVLHPVLGzMDSDUHPWLVSRUWRDUNLWRNLXVEĂ‘UHOLXVODQNDQmLĂ˜YDLNĂ˜WzYXVSDVLURGzSHUQHO\JEUDQJL

jos, rengianÄ?ios bĹŤrelius, gali juo pasinaudoti. Be to, krepĹĄelis skirtas tik vienam bĹŤreliui. O jei nori vaikÄ… leisti ÄŻ du ar tris, jo nebegauni. Dar vienas trĹŤkumas – krepĹĄelis skirtas tiktai mokyklinio amĹžiaus vaikams. O jei nori leisti ÄŻ ĹĄokius ar muzikos pamokas ikimokyklinukÄ…, pinigĹł nesulauksi“, – egzistuojanÄ?ios tvarkos trĹŤkumus vardijo L.KasÄ?iĹŤnas. 2wĂ&#x;MwĂ&#x;SIĂ&#x;KAIĂ&#x;MYĂ&#x;NĂ‹Ă&#x;PAĂ&#x;TIRĂ&#x;TIĂ&#x;MI

L.KasÄ?iĹŤnas pabrėŞė, kad jo siĹŤloma lengvata galioja Latvijoje. Parlamentaras tikras, kad toks modelis skatintĹł ir Lietuvos tÄ—-

vus savo atĹžalas leisti ÄŻ daugiau bĹŤreliĹł. „Taip bĹŤtĹł sukuriamas papildomas instrumentas, papildoma galimybÄ— tÄ—vams. Jeigu uĹždirbi 700–800 eurĹł, jau turÄ—tum paskatÄ… leisti vaikus ÄŻ bĹŤrelius. Be to, tokia tvarka skatintĹł bĹŤrelius pakelti ÄŻ geresnÄŻ kokybÄ—s lygmenÄŻ, jie turÄ—tĹł bĹŤti ÄŻtraukiami ÄŻ specialĹł registrÄ…, kad tikrai bĹŤtĹł aiĹĄku, jog juose teikiamas neformalusis ugdymas. Taip vyktĹł iĹĄsiskaidrinimas“, – kalbÄ—jo parlamentaras. Nors BiudĹžeto ir finansĹł komitetas siĹŤlymui nepritarÄ—, uĹž L.KasÄ?iĹŤno pateiktÄ… projektÄ… dar balsuos Seimas.

“

Dar vienas trōkumas – krepťelis skirtas tik mokyklinio amŞiaus vaikams. /.DVmLÑQDV


LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

SPORTOĂ&#x;ARENA *%LWYLQVNRQXRWU

SPORTAS

6IEĂ&#x;TOJĂ&#x;%UROĂ&#x;LYĂ&#x;GOSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;6ILĂ&#x;NIUS 9LOQLDXVĂ„5\WRÂłNUHSĂ…LQLRNRPDQGDVXODXNzSDSLO G\PRÂąYDNDUDWVNULGRDPHULNLHWLV0DQQ\+DUULVDV NXULVWXUzWĂ˜VXVWLSULQWLJ\QzMĂ˜JUDQGÂ’VRVWLQzVNR PDQGRMH3ULHĂ…DWY\NGDPDVÂ’/LHWXYjMLVEDQGzGH UzWLVVX(XURO\JRVNOXEDLVEHWVXVLWDUWLQHSDY\NR R o k a s S US L AV I ÄŒI US

4IKSĂ&#x;LASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;I¸Ă&#x;VENGĂ&#x;TIĂ&#x;BAUSĂ&#x;MwS .DXQRĂ„ĂŒDOJLULVÂłSUDGzV (XURO\JRVNRYDVĂ…Â’YDNDU UXQJW\QzPLVQDPXRVH VXQHSDUDQNLD9LWRULMRV Ă„%DVNRQLDÂłNRPDQGD NXULDLSUDzMXVÂ’VH]RQj GXNDUWSUDODLPzMRPLOĂ?L QLĂ…NXWDĂ…NĂ˜VNLUWXPX „Žalgiris“ pradeda naujÄ… sezonÄ… kaip bronzinÄ— komanda, taÄ?iau toks statusas gali tapti tik dar didesniu dirgikliu varĹžovams. Visos komandos tikisi ĹĄÄŻ sezonÄ… suĹžaisti geriau su „Žalgiriu“, iĹĄskyrus „Baskonia“, kuri pernai Kaune pataikÄ— net 17 tritaĹĄkiĹł ir laimÄ—jo 97:77, o namuose irgi buvo nesulaikoma 84:64. „Žalgirio“ treneris Ĺ arĹŤnas JasikeviÄ?ius nepamirĹĄo tĹł kirÄ?iĹł: „Vitorijos komanda yra visiems neparanki varĹžovÄ—, taÄ?iau ateina laikas ir reikia Ĺžaisti.“ PrognozÄ—s. PrieĹĄ naujo sezono pradĹžiÄ… ekspertai neĹžada „Žalgiriui“ nieko gero. „Nors Lietuvos Ä?empionai savo gretose iĹĄlaikÄ— trenerÄŻ ir ĹžaidÄ—jĹł branduolÄŻ, pakartoti praÄ—jusio sezono pasiekimo „Žalgiriui“ bus neÄŻmanoma“, – tokiÄ… prognozÄ™ pateikÄ— Italijos sporto laikraĹĄtis „La Gazzetta dello Sport“. ÄŽtakingas leidinys abejoja, kad ĹžalgirieÄ?iams pavyks patekti ÄŻ atkrintamÄ…sias varĹžybas, – kaunieÄ?iams prognozuojama tik 12oji vieta.

„Norint laimÄ—ti, pirmiausia reikia patiems protingai pulti, nedaryti klaidĹł, uĹž kurias bĹŤsime nubausti.“ Ă‚-DVLNHYLmLXV

„La Gazzetta dello Sport“ spÄ—ja, kad „Žalgiris“ aplenks tik turnyro naujokes – Stambulo „Darussafaka“, Las Palmaso „Gran Canaria“, Podgoricos „BuduÄ?nost“ ir Miuncheno „Bayern“. ItalĹł teigimu, „Žalgiris“ prarado svarbius ĹžaidÄ—jus KevinÄ… PangosÄ…, AxelÄŻ Toupane’ą ir VasilijÄ™ MiciÄ?iĹł, todÄ—l daug kas priklausys nuo to, kaip pavyks Ĺžaisti naujokams amerikieÄ?iams Nate’ui Woltersui ir Thomui Walkupui. „Sezonas prasideda nuo nulio, ir tÄ… pagarbÄ… teks vÄ—l uĹžsitarnauti“, – teigÄ— Ĺ .JasikeviÄ?ius.

0IRĂ&#x;MOĂ&#x;JIĂ&#x;VARĂ&#x;Ă€OĂ&#x;VwĂ&#x;ÂŚĂ&#x;6IĂ&#x;TOĂ&#x;RIĂ&#x;JOSĂ&#x;¡"ASĂ&#x;KOĂ&#x;NIA¨ 0RAwĂ“JUĂ“SÂ?Ă“SEĂ“ZOĂ“Ng,VSDQLMRVO\JRV UHJXOLDULDMDPHVH]RQHXĂ?zPz jMjYLHWjILQDOHSUDODLPzMR 0DGULGRĂ„5HDOÂłHNLSDL,VSDQLMRV WDXUzVNHWYLUWILQDO\MHSUDODLPzMR Ă„%DUFHORQDÂł(XURO\JRVUHJXOLD ULDMDPHVH]RQHXĂ?zPzjMj YLHWjNHWYLUWILQDO\MHSUDODLPzMR 6WDPEXORĂ„)HQHUEDKFHÂł /PĂ“TIĂ“MAĂ“LUSĂ“PENĂ“KEĂ“TAS-D\VRQDV *UDQJHULV 8UXJYDMXV 0DWWDV-DQQLQJDV -$9 6KDYRQDV6KLHOGVDV -$9 7UHQWRĂ„'RORPLWL(QHUJLDÂł 7RUQLNzĂ‚HQJHOLMD *UX]LMD 9LQFHQWÂśDV3RLULHU 3UDQFĂ‘]LMD 7UHQHULV 3HGUR0DUWLQH]DV ÂśÂ?Ă“SEĂ“ZOĂ“Ng,VSDQLMRVVXSHUWDXUzV SXVILQDO\MHQXJDOzMRĂ„%DUFHOR QDÂłILQDOHSUDODLPzMR Ă„5HDOÂł,VSDQLMRVO\JRMH QDPLHQXJDOzMR6DUDJRVRV Ă„7HFQ\FRQWDÂłLU6DQ 6HEDVWLDQRĂ„*LSX]NRDÂł EHWVYHmLXRVHSUDODLPzMR %XUJRVRĂ„6DQ3DEORÂł /\GHULDL7Ă‚HQJHOLMD WĂ…N DWNNDPUH]SHUG 93RLULHU WĂ…NDWN NDP LU6K6KLHOGVDV WĂ…N +gĂ“PAĂ“RENĂ“GwĂ“SEĂ“ZOĂ“NUIĂ“1RUV Ă„%DVNRQLDÂłSUDzMXVÂ’VH]RQjYzO QHLĂ…NRYRMRQzYLHQRWLWXOR NOXERYDGRYDLJDOzMREĂ‘WL GDXJPDĂ?SDWHQNLQWLUH]XOWDWDLV LUVH]RQXLMDXÂ’VLEzJzMXV SDNYLHVWRWUHQHULR30DUWLQH]R

Pagarba. „Žalgirio“ treneris vakar pagarbiai kalbÄ—jo apie pirmuosius varĹžovus ir laiko juos pretendentais pakliĹŤti ÄŻ Eurolygos finalo ketvertÄ…, nes liko tas pats treneris, dauguma krepĹĄininkĹł. „Baskonia“ turi ir papildomÄ… paskatÄ…, nes 2019-ĹłjĹł pavasarÄŻ Eurolygos finalo ketverto varĹžybos vyks bĹŤtent Vitorijoje. „AukĹĄÄ?iausio lygio varĹžovas, rodantis labai graŞų krepĹĄinÄŻâ€œ, – „Baskonia“ komandÄ… gynÄ— Ĺ .JasikeviÄ?ius. Trenerio nuomone, sezono pradĹžioje svarbiausia yra gerinti ĹžaidimÄ… ir bandyti rinkti taĹĄkus. „Gero krepĹĄinio dar nerodo nÄ— viena komanda. Norint laimÄ—ti, pirmiausia reikia patiems protingai pulti, nedaryti klaidĹł, uĹž kurias bĹŤsime nubausti. Negalima nieko dalinti uĹž dyką“, – pergalÄ—s receptÄ… pateikÄ— Ĺ .JasikeviÄ?ius. Optimizmas. „Žalgirio“ treneris gyrÄ— savo komandos naujokus, kurie labai stengiasi, kad perprastĹł Ĺžaidimo sistemÄ….

GDUEX9DGRY\EzEĂ‘WĂ˜DSVL GĂ?LDXJXVLMHL9LWRULMRVHNLSRMH EĂ‘WĂ˜OLNÂ?YLVLSDJULQGLQLDL NUHSĂ…LQLQNDLWDmLDXLĂ…VDXJRWL NDLNXULĂ˜O\GHULĂ˜QHSDY\NRÂą VXVLJXQGÂ?SHOQLQJHVQLDLV SDVLĂ‘O\PDLVVSDUQXVSDNzOz WDĂ…NRSHOQ\GDYÂ?VSUDQFĂ‘ ]DV5RGULJXHÂśDV%HDXERLV MLVĂ…Â’ VH]RQjJLQV6WDPEXORĂ„$QDGROX (IHVÂłJDUEÂ? LUWDĂ…NR Â’PHVGDYÂ?VODWYLV-DQLV7LPPD 3LUzMRĂ„2O\PSLDNRVÂł .LWD YHUWXVGDXJXPDĂ?DLGzMĂ˜OLNR LĂ…WLNLPLĂ„%DVNRQLDÂłRGLGĂ?LDX VLDVYDG\ERVODLPzMLPDVEXYR QDXMDNHWYHULĂ˜PHWĂ˜VXWDUWLV VXNRPDQGRVNDSLWRQX7Ă‚HQ JHOLMDNXULVSUDzMXVÂ’VH]RQj EXYRLĂ…ULQNWDVLUÂ’(XURO\JRV LUÂ’,VSDQLMRVO\JRVJHULDXVLĂ˜ NUHSĂ…LQLQNĂ˜SHQNHWj .DGDQJL9LWRULMRMHOLNRGDU GXSXLNLDLĂ?DLGÂ?DXNĂ…WDĂ‘JLDL 93RLULHULU-RKDQQHVDV9RLJW PDQQDVVXQNXPĂ˜SULHNLQzMH OLQLMRMHQHWXUzWĂ˜EĂ‘WL7DmLDX GzOJ\QzMĂ˜JUDQGLHVGDUN\OD DEHMRQLĂ˜QHVDEXĂ„%DVNRQLDÂł QDXMRNDLQzUDUXQJW \QLDYÂ? (XURO\JRMH6K6KLHOGVDVNRONDV Ă?DLGzWLNJHURNDLVLOSQHVQLXRVH (XURSRVNOXEXRVHRVX-$9 ULQNWLQHSHUQDL$PHULNRV mHPSLRQXWDSÂ?V'DUUXQDV +LOOLDUGDVWULVSUDzMXVLXV VH]RQXVEXYRPzWRPDVWDUS 1%$LU*O\JRVNRPDQGĂ˜

„Turime iĹĄeiti ÄŻ aikĹĄtelÄ™ ir joje palikti visas jÄ—gas. DidĹžiulis dalykas yra turÄ—ti 15 tĹŤkstanÄ?iĹł gerbÄ—jĹł palaikymą“, – pabrėŞė Ĺ .JasikeviÄ?ius. „RuoĹĄiamÄ—s taip, kaip ir visoms kitoms rungtynÄ—ms, – kalbÄ—jo ĹĄiemet ÄŻ „Žalgirio“ gretas ÄŻsiliejÄ™s Marius Grigonis. – KiekvienÄ… dienÄ… sekasi vis geriau, ÄŻsimename detales, kuriĹł praĹĄo treneris. Jaudulio yra prieĹĄ kiekvienas rungtynes, taÄ?iau jo turi bĹŤti. Kai nelieka jaudulio, kaĹžkas jau negerai.“ Optimizmo ÄŻkvepia ir sekmadienÄŻ Vilniuje laimÄ—tos LKL rungtynÄ—s prieĹĄ „Rytą“, kuris turÄ—jo solidĹł pranaĹĄumÄ…. „Žalgirio“ puolÄ—jas Edgaras Ulanovas dĹžiaugÄ—si, kad sezonÄ… komanda gali pradÄ—ti savo aikĹĄtÄ—je. „Visada smagiau sezonÄ… pradÄ—ti namuose, nes sirgaliai yra iĹĄsiilgÄ™ krepĹĄinio. Viskas prasideda iĹĄ naujo, tad reikÄ—s dar didesniĹł pastangĹł ir mums, ir jiems“, – teigÄ— Ĺžalgirietis. (LR)

„Tokia buvo mano ir agento strategija renkantis naujÄ… jÄŻ klubÄ…, – oro uoste prisipaĹžino M.Harrisas. – IĹĄ pradĹžiĹł ieĹĄkojome komandos, kuri ĹžaidĹžia Eurolygoje, bet dabar dĹžiaugiuosi bĹŤdamas Ä?ia.“ AtÄ—nĹł AEK praÄ—jusÄŻ sezonÄ… ryĹĄkiai ĹžibÄ—jÄ™s gynÄ—jas padÄ—jo komandai iĹĄkovoti du titulus – laimÄ—ti FIBA ÄŒempionĹł lygÄ… ir Graikijos taurÄ™. 29 metĹł 196 cm ĹŤgio krepĹĄininkas FIBA ÄŒempionĹł lygoje per rungtynes pelnydavo 17,1 taĹĄko, o Graikijos lygoje amerikietis ÄŻmesdavo 12,5 taĹĄko, atkovodavo 5,5 kamuolio ir atlikdavo 2,2 rezultatyvaus perdavimo. „Manau, kad tai puiki proga man pasirodyti ĹžaidĹžiant geroje komandoje. Nekantrauju apsivilkti „Ryto“ marĹĄkinÄ—lius ir pradÄ—ti Ĺžaisti“, – ÄŻspĹŤdĹžiais po ilgo skrydĹžio dalijosi M.Harrisas. – KÄ… Ĺžinote apie LietuvÄ…? – Dar bandau iĹĄsiaiĹĄkinti daugiau, bet Ĺžinau LubinÄ… (Amerikos lietuvis Pranas, arba Frankas, Lubinas yra puikiai Ĺžinomas Los AndĹželo miesto krepĹĄinio sporto centruose, kuriuose treniravosi ir ĹžaidÄ— M.Harrisas. – Red.). – Kaip galÄ—tumÄ—te save apibĹŤdinti? – Esu krepĹĄininkas, kuris nori laimÄ—ti.

MÄ—gstu ÄŻlieti energijos tiek puolant, tiek ginantis. – Ar teko kalbÄ—tis su „Ryto“ treneriu Dainiumi AdomaiÄ?iu? – Dar ne, bet labai to laukiu. – Sezono pradĹžioje treniravotÄ—s su Malagos „Unicaja“ ir PirÄ—jo „Olympiakos“ komandomis? – Tai buvo puiki patirtis. Tai aukĹĄÄ?iausio lygio klubai. – KodÄ—l nepavyko pasiraĹĄyti sutarties su ĹĄiais klubais? – NeĹžinau. Tikrai sunku pasakyti. Mano Ĺžaidime yra vietĹł, kur galima bĹŤtĹł tobulÄ—ti, bet gal jie ieĹĄkojo kitokio stiliaus ĹžaidÄ—jo. – JĹŤsĹł tikrasis vardas yra Corperryale’as, bet visi vadina Manny. Kaip tai nutiko? – Mama yra pasakojusi kelias skirtingas istorijas, tad tikrosios net nebeĹžinau. Bet, kiek prisimenu, mane Manny vardu vadino nuo vaikystÄ—s. – Ar teko matyti „Ryto“ rungtynes KazanÄ—je su „Uniks“ komanda? – Ne, nes tuomet buvau lÄ—ktuve. TaÄ?iau teko matyti rungtynes su Kauno „Žalgiriu“ ir Malagos „Unicaja“. „Rytas“ yra gera komanda. StengsimÄ—s laimÄ—ti kaip ÄŻmanoma daugiau rungtyniĹł. „Rytas“ jau turi neblogÄ… sudÄ—tÄŻ, o aĹĄ tiesiog noriu jiems padÄ—ti. -6WDFHYLmLDXVQXRWU

Ă„ĂŒDOJLULRÂłWUHQHULVĂ‚-DVLNHYLmLXVYLOLDVLNDGĂ…Â’VH]RQjSDY \NVVXVWDEG\WLJDOLQJDVĂ„%DVNRQLDÂłNRPDQGRVDWDNDV

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SPALIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

0+DUULVDVWLNzMRVLŒVH]RQj�DLVWL(XURO\JRMHEHWDWVLGÑUzÄ5\WR³NRPDQGRMH

$EIĂ&#x;MANĂ&#x;TgĂ&#x;I¸Ă&#x;MEĂ&#x;TwĂ&#x;Â?Ă&#x;¸IUK¸Ă&#x;LIĂ‹Ă&#x;DwĂ&#x;ÀŠ â– Ă„0DWWDVGDUQzUDSDVLUXRĂ…Â?V SUDGzWLSURIHVLRQDORNDUMHURV (XURSRMHWRGzOWHNRLĂ…VLVNLU WL6zNPzVÂ’Ă?DLGzMXLDWHLW\MH RPHVWROLDXVXQNLDLGLUEVLPH LULHĂ…NRVLPHSDSLOG\PRJ\ QzMĂ˜JUDQG\MH³¹WDLSĂ„5\WRÂł NOXERVSRUWRGLUHNWRULXV/LQDV .OHL]DNRPHQWDYRDWVLVYHLNL QLPjVX0)DUUHOOX â–  9DVDUjÂ’9LOQLĂ˜SDVLNYLHWÂ? HMĂ˜FPĂ‘JLRJ\QzMjĂ„5\ WRÂłYDGRYDLLĂ…SUDGĂ?LĂ˜MDPĂ?D GzMRO\GHULRYDLGPHQÂ’RSULHĂ… SLUPjVLDV/./mHPSLRQDWR UXQJW \QHVQXWUDXNzVXWDUWÂ’ â–  Ă„7LNLPzVNDGODLNXLEzJDQWMLV WDSVYLHQXVYDUELDXVLĂ˜HNLSRV Ă?DLGzMĂ˜ÂłÂąOLHSRVPzQHVÂ’DSLH QDXMRNjNDOEzMR/.OHL]D â–  9DNDUSUDQHĂ…WDNDG1%$NOX EDVĂ„3KLODGHOSLDHUVÂłVXGD UzVXWDUWÂ’VX1RWUGDPRXQL YHUVLWHWjEDLJXVLXNUHSĂ…LQLQNX Ă„HUVÂłGDEDUWXULĂ?DLGz MĂ˜LUGDOÂ’MĂ˜SHUOHLV*O\JRMHĂ?DL

GĂ?LDQmLDLDQWULQHLNRPDQGDL â– 0)DUUHOODVSDVWDUjMÂ’VH]RQj 1&$$mHPSLRQDWHSHUPLQ ULQNGDYRSRWDĂ…NRDW OLNGDYRSRUH]XOWDW\YDXV SHUGDYLPRLUDWNRYRGDYRSR NDPXROLR,Ă…WROLMLVDWD NXRGDYRSURFWDLNOXPX 9DVDULRPzQHVÂ’0)DUUHOODVLĂ… JDUVzMRNDLUXQJW\QzVHVX %RVWRQRXQLYHUVLWHWRNRPDQ GDSDWDLNzLĂ…PHVWĂ˜WUL WDĂ…NLĂ˜LUSHOQzWDĂ…NXV9D VDUjNUHSĂ…LQLQNDVLĂ…EDQGzMz JDVLU1%$YDVDURVO\JRMH


VSRUWRDUHQD

Ă&#x;PVSDOLRG

Daina GudzineviÄ?iĹŤtÄ— jau atlieka naujas pareigas. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentÄ— antradienÄŻ buvo iĹĄrinkta Tarptautinio olimpinio komiteto (IOC) nare, o netrukus buvo pakviesta ÄŻteikti medaliĹł jaunimo olimpiniĹł ĹžaidyniĹł Buenos AirÄ—se fechtavimosi varĹžybĹł nugalÄ—tojams. „Apdovanoti nugalÄ—tojus man ne naujiena, bet ceremonijoje pirmÄ… kartÄ… dalyvavau kaip IOC narÄ—. NugalÄ—tojĹł emocijos yra tokios didelÄ—s ir nesuvaidintos, kad persiduoda ir tiems, kurie ÄŻteikia medalius“, – sakÄ— 52 metĹł D.GudzineviÄ?iĹŤtÄ—.

7UDXPĂ˜SUDUHWLQWDV9LO QLDXVĂ„5\WDVÂłSLUPjNDUW Ă…Â’VH]RQjĂ?DLGzXĂ?/LHWX YRVULEĂ˜WDmLDXMRĂ?\JLVÂ’ 7DWDUVWDQjQHEXYROLQNV PDV9LOQLHmLDL(XURSRV WDXUzVDQWUDMDPHWXUH SUDODLPzMR.D]D QzVĂ„8QLNVÂłNRPDQGDL R o l a n d a s V. E I D V I L A S

Vilniaus ekipa rungtynÄ—ms KazanÄ—je registravo vos deĹĄimt krepĹĄininkĹł, bet dviejĹł jaunĹł ĹžaidÄ—jĹł – AisÄ?io Pilausko ir Mareko BlaĹževiÄ?iaus – treneris Dainius Adomaitis leisti ÄŻ aikĹĄtÄ™ nesiryĹžo. Vilniuje liko komandos kapitonas Chrisas Krameris ir pÄ—dos lōŞį sekmadienÄŻ patyrÄ™s Margiris Normantas. Ĺ eĹĄi rungtyniavÄ™ „Ryto“ lietuviai pelnÄ— 53 iĹĄ 73 komandos taĹĄkĹł, o rezultatyviausiai ĹžaidÄ— pirmÄ… sykÄŻ didelio trenerio pasitikÄ—jimo sulaukÄ™s ir ÄŻ starto penketÄ… patekÄ™s 18-metis Deividas Sirvydis. „Ryto“ sÄ…skaitoje liko viena pergalÄ—, o vienvaldĹžiu D grupÄ—s lyderiu tapo abejas rungtynes laimÄ—jÄ™s „Uniks“. Kaip ir Vilniaus klubas, po vienÄ… pergalÄ™ turi kitÄ… savaitÄ™ ÄŻ Lietuvos sostinÄ™ atvyksiantis Frankfurto „Skyliners“, Malagos „Unicaja“ ir Baro „Mornar“. D.Sirvydis antroje maÄ?o pusÄ—je nustebino, ko gero, ne vien varĹžovus, bet ir „Ryto“ sirgalius. Jis ĹžaidÄ— 30 min., pelnÄ— 17 taĹĄkĹł (3/3 dvitaĹĄkiĹł, 3/4 tritaĹĄkiĹł, 2/4 baudĹł), atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir iĹĄprovokavo 4 praĹžangas. Jaunasis krepĹĄininkas net 11

Ă„5\WRÂłVQDLSHULV(%HQGĂ?LXVEXYRDWLGĂ?LDLSULĂ?LĂ‘ULPDV.D]DQzVNUHSĂ…LQLQNĂ˜

taĹĄkĹł ÄŻmetÄ— per treÄ?iÄ… jÄŻ kÄ—linÄŻ ir pasiekÄ— karjeros rekordÄ…. Jo asmeninis rekordas Lietuvos lygoje yra vos 8 taĹĄkai (pasiektas praÄ—jusio sezono pabaigoje per rung tynes su Pasvalio „Pieno ĹžvaigĹždÄ—mis“. Martynas Echodas irgi stengÄ—si – aukĹĄtaĹŤgis gerai ĹžaidÄ— puldamas ir per 18 min. pelnÄ— 10 taĹĄkĹł (5/9 dvitaĹĄkiĹł, 0/1 baudos), atkovojo 6 kamuolius, taÄ?iau paliko per daug erdvÄ—s varĹžovams po savo krepĹĄiu. DÄ—l spragĹł ginantis ir greitai gautĹł praĹžangĹł 21 metĹł M.Echodui teko nemaĹžai laiko praleisti ant suolo. „Uniks“ krepĹĄininkai antrojo kÄ—linio pabaigoje spurtavo, susikrovÄ— 9 taĹĄkĹł pranaĹĄumÄ… ir per-

galÄ—s iĹĄ rankĹł jau nepaleido. „Ryto“ treneris D.Adomaitis pripaĹžino, kad tos blogos antrojo kÄ—linio pabaigos minutÄ—s ir nulÄ—mÄ— pralaimÄ—jimÄ…. „KazanÄ—s komanda – labai patyrusi. JĹł ĹžaidÄ—jai sugebÄ—jo greitai surinkti lengvus taĹĄkus po mĹŤsĹł klaidĹł. MĹŤsĹł gynyba buvo nebloga, taÄ?iau jie pelnÄ— daug taĹĄkĹł antraisiais bandymais. Rizikavome gindamiesi prieĹĄ kai kuriuos krepĹĄininkus, bet tokiĹł ĹžaidÄ—jĹł kaip Maksimas Ĺ eleketa prie tritaĹĄkio linijos laisvĹł palikti negalima. Jis sumetÄ— keturis tritaĹĄkius, o mes nereagavome. Tai buvo mĹŤsĹł klaida. Labai prastai suĹžaidÄ—me antrojo kÄ—linio pabaigÄ…. „Uniks“ moka Ĺžaisti, kai pir-

%UROĂ&#x;POSĂ&#x;TAUĂ&#x;Rw ASISĂ“TUĂ“RASĂ“$Ă“GRUĂ“Pw.D]DQzV ¸5NIKSŠÂą9LOQLDXV¸2YĂ“TASŠÓ  -6PLWKDV0Ă‚HOHNHWD 7/RFNHWWDV3+HQU\ (0F&ROOXPDVLU..DLPRJRNORX SR'6LUY\GLV'6XWWRQDV (%HQGĂ?LXV0(FKRGDV 0*LUGĂ?LĂ‘QDVLU'-6HHOH\SR (.DLU\V$%XWNHYLmLXV 0DODJRVĂ„8QLFDMD³¹)UDQNIXU WRĂ„6N\OLQHUVÂł7XULQR Ă„)LDW³¹%DURĂ„0RUQDUÂł 2IĂ“KIUOĂ“TwĂ“Ă„8QLNV³¹SHUJDOzV Ă„8QLFDMD³Ä5\WDV³Ä0RUQDUÂł Ă„6N\OLQHUV³¹SRĂ„)LDW³¹ !Ă“GRUĂ“PwĂ“8OPRĂ„5DWLRSKDUPÂł Âą6WDPEXORĂ„*DODWDVDUD\Âł SRSUDWÂ?VLPR Ă„0RQD FR³¹%HOJUDGRĂ„&UYHQD]YH]GDÂł $QGRURVĂ„0RUD%DQF³¹ %UHĂ…RVĂ„*HUPDQLÂł 2IĂ“KIUOĂ“TwĂ„&UYHQD]YH]GD³¹ Ă„*DODWDVDUD\³Ä0RQDFRÂł Ă„0RUD%DQF³Ä5DWLRSKDUPÂł ÂąSRĂ„*HUPDQL³¹ "Ă“GRUĂ“Pw%XUVRVĂ„7RIDV³¹ *G\QzVĂ„$UNDÂł ''XON\V =DJUHERĂ„&HGHYLWD³¹ %HUO\QR$/%$ 5*LHGUDLWLV DWNNDPSHUNDP .UDVQRGDURĂ„/RNRPR WLY³¹/LPRĂ?R&63 2IĂ“KIUOĂ“TwĂ“Ă„/RNRPRWLY³¹ $/%$Ă„7RIDVÂł&63Ă„&HGHYLWDÂł ÂąSRĂ„$UND³¹ #Ă“GRUĂ“PwĂ“9LOHUEDQR$69(/ 0.DOQLHWLVWULWDĂ…NLĂ˜ UH]SHUG Âą7UHQWRĂ„'RORPLWL (QHUJLDÂł%HOJUDGR Ă„3DUWL]DQ³¹6DQNW3HWHUEXUJR Ă„=HQLWÂł$QNDURVĂ„7 UN 7HOHNRP³¹Ä9DOHQFLDÂł 2IĂ“KIUOĂ“TwĂ„9DOHQFLD³¹ Ă„=HQLW³Ä3DUWL]DQ³Ä'RORPL WL(QHUJLDÂł$69(/ÂąSR Ă„7 UN7HOHNRP³¹

mauja, todÄ—l mums buvo sunku sugrÄŻĹžti ÄŻ kovą“, – kalbÄ—jo D.Adomaitis.

¡.EPĂ&#x;TĂ„Ă&#x;NAS¨Ă&#x;SOĂ&#x;LIĂ&#x;DĂ€IAIĂ&#x;PLAUĂ&#x;KwĂ&#x;TRISĂ&#x;KwĂ&#x;LIĂ&#x;NIUS ),%$QXRWU

Kotryna Teterevkova iĹĄkovojo antrÄ… jÄŻ medalÄŻ Lietuvos delegacijai treÄ?iosiose jaunimo olimpinÄ—se ĹžaidynÄ—se Buenos AirÄ—se. 16-metÄ— vilnietÄ— 100 m plaukimo krĹŤtine finale nuotolÄŻ ÄŻveikÄ— per 1 min. 8,95 sek. ir finiĹĄavo treÄ?ia. JÄ… aplenkÄ— rusÄ— Anastasija Makarova (1 min. 7,88 sek.) ir airÄ— Niamh Coyne (1 min. 8,90 sek.). 50 m nuotolyje aukso medalÄŻ iĹĄkovojusi 18-metÄ— kaunietÄ— AgnÄ— Ĺ eleikaitÄ— liko septinta (1 min. 9,40 sek.). Atrankoje K.Teterevkova buvo ĹĄeĹĄta, A.Ĺ eleikaitÄ— – 15-a, pusfinalyje K.Teterevkova (1 min. 8,80 sek.) pasiekÄ— antrÄ… rezultatÄ…, A.Ĺ eleikaitÄ— (1 min. 9,55 sek.) – septintÄ….

.EĂ&#x;TIĂ&#x;KwĂ&#x;TASĂ&#x;LYĂ&#x;DEĂ&#x;RISĂ&#x;VILĂ&#x;NIEĂ&#x;jIĂ‹Ă&#x;NEI¸Ă&#x;GELĂ&#x;BwĂ&#x;JO Ă„8QLNVÂłQXRWU

VARDAIĂ&#x;IRĂ&#x;VEIDAI

.ODLSzGRVĂ„1HSWĂ‘QDVÂłVH]RQj),%$kHPSLRQĂ˜O\JRMH SUDGzMRVNDXGĂ?LDQHVzNPH%RORQLMRMH1RUVXRVWD PLHVmLRNRPDQGDSULHĂ…NHWYLUWjMÂ’NzOLQÂ’GDUWXUzMR GYLĂ?HQNOÂ’SUDQDĂ…XPjNULWRSHUSUDWÂ?VLPj Kibu Vicuna paliko LietuvÄ…. Keturis mÄ—nesius „TrakĹłâ€œ futbolininkus treniravÄ™s 46 metĹł ispanas pakviestas ÄŻ Plocko „Wisla“ ekipÄ…. „Kibu yra puikiai Ĺžinomas Lenkijoje ir jis kvieÄ?iamas ÄŻ PlockÄ…, kad iĹĄtrauktĹł komandÄ… iĹĄ tryliktosios vietos. Mes trenerio darbu buvome visiĹĄkai patenkinti, taÄ?iau toks gyvenimas“, – sakÄ— „TrakĹłâ€œ direktorius Virmantas LemeĹžis. A lygoje ketvirtajam ratui artÄ—jant ÄŻ pabaigÄ… „TrakĹłâ€œ klubas turnyro lentelÄ—je uĹžima ketvirtÄ… jÄ… vietÄ…, taÄ?iau vos taĹĄku atsilieka nuo treÄ?ioje pozicijoje esanÄ?io Kauno „Stumbro“.

¸VIESLENTw +REPӚIĂ“NIS ."!Ă“IKIĂ“SEĂ“ZOĂ“NIĂ“NwSĂ“RUNGĂ“TYĂ“NwSĂ“Ă„,QGLD QD3DFHUVÂł '6DERQLVDWNNDP PLQ ¹Ä&KLFDJR%XOOV³Ä7R URQWR5DSWRUVÂł -9DODQmLĂ‘QDVDWN NDPPLQ ¹Ä%URRNO\Q1HWVÂł *UNGĂ“TIĂ“NwĂ“LYĂ“GAĂ“5\JRV9() $$XVzMLV Âą3HUPzVĂ„3DUPDÂł -%OĂ‘PDV (ĂŒXNDXVNDVDWNNDP ,ATĂ“VIĂ“JOS %SĂ“TIĂ“JOSĂ“LYĂ“GAĂ“Ă„7DUWX8OLNRROÂł $9HOLmNDUH]SHUG-.D]DNDXV NDVUH]SHUG Âą7DOLQRĂ„7HFKÂł 7DOLQRĂ„.DOHYÂł WU'.DLU\V Âą 5\JRV/8

Kazio MaksvyÄ?io auklÄ—tiniai Italijoje ilgai rodÄ— solidĹł ĹžaidimÄ…, bet pabaigoje neatlaikÄ— spaudimo. TreÄ?iojo ketvirÄ?io viduryje „NeptĹŤnas“ pirmavo net 15 taĹĄkĹł persvara (41:26). „NeptĹŤno“ treneris K.Maksvytis buvo patenkintas Ĺžaidimu per pirmuosius tris kÄ—linius, taÄ?iau pabaigoje pasigedo emocinio lyderio. „Ketvirtajame kÄ—linyje praradome rungtyniĹł kontrolÄ™ ir sulÄ—tÄ—jome. PradÄ—jome prasÄ?iau gintis, leidome varĹžovams bÄ—gti ÄŻ greitÄ… puolimÄ… ar verĹžtis. GalbĹŤt pavargome, bet reikÄ—jo stengtis iĹĄlaikyti persvarÄ…, ir viskas bĹŤtĹł buvÄ™ gerai“, – kalbÄ—jo K.Maksvytis. „NeptĹŤnas“ nustebino tituluotus varĹžovus brandĹžiu Ĺžaidimu nuo pirmĹłjĹł minuÄ?iĹł. „Tris ketvirÄ?ius kontroliavome rungtynes. Viskas prasidÄ—jo nuo geros gynybos, puolant buvo geri sprendimai ir geri metimai. Be to, nepataikÄ—me baudĹł metimĹł, kai galÄ—jome susikrauti dar didesnÄ™ persvarÄ…. Kaip komanda ĹžaidÄ—me tris kÄ—linius, laikÄ—mÄ—s plano, bet to neuĹžteko“, – kalbÄ—jo K.Maksvytis.

„NeptĹŤno“ nuo pralaimÄ—jimo neiĹĄgelbÄ—jo ir ĹžvÄ—riĹĄkas Jerai Granto Ĺžaidimas – centras pelnÄ— 21 taĹĄkÄ… ir atkovojo 12 kamuoliĹł. KrepĹĄininkas surinko 29 naudingumo balus, bet atsisÄ—dus ant suolo Simas Galdikas nepajÄ—gÄ— grumtis su Bolonijos klubo priekine linija. Labiausiai aikĹĄtÄ—je nesisekÄ— Pauliui Dambrauskui. 26 metĹł gynÄ—jas per 11 min. nÄ— sykio nepataikÄ— ÄŻ krepĹĄÄŻ (0/4 dvitaĹĄkiĹł) ir darÄ— vienÄ… klaidÄ… po kitos. Neapgalvoti ÄŻĹžaidÄ—jo sprendimai suĹžlugdÄ— ne vienÄ… klaipÄ—dieÄ?iĹł atakÄ… ir ketvirtajame kÄ—linyje padÄ—jo ÄŻsibÄ—gÄ—ti „Virtus“ klubui. Ĺ i savaitÄ— nebuvo smagi ir daugumai uĹžsienio klubams atstovaujanÄ?iĹł Lietuvos krepĹĄininkĹł. ÄŒempionĹł lygos pirmajame ture lietuviai liko visiĹĄkai tuĹĄÄ?iomis: AtÄ—nĹł AEK (Jonas MaÄ?iulis nepataikÄ— nÄ— vieno iĹĄ 4 metimĹł ir pelnÄ— 1 taĹĄkÄ…) namie pralaimÄ—jo JeruzalÄ—s „Hapoel“ 75:79, Bambergo „Brose“ (Arnoldas Kulboka taĹĄkĹł nepelnÄ—) namie – „Fuenlabrada“ 88:89, „Nanterre“ (Adas JuĹĄkeviÄ?ius pelnÄ— 8 taĹĄkus) iĹĄvykoje – „Opava“ 67:74. („Bcneptunas.lt“, LR)

Ă„1HSWĂ‘QRÂłFHQWUR -*UDQWRSDVWDQJĂ˜ SHUJDOLDLQHSDNDNR

hEMĂ&#x;PIOĂ&#x;NĂ‹Ă&#x;LYĂ&#x;GAĂ&#x; ASISĂ&#x;TUĂ&#x;RAS $Ă“GRUĂ“PwĂ“%RORQLMRVÓ¸6IRĂ“TUSŠÓ¹ .ODLSzGRV¸.EPĂ“TĂ…Ă“NASŠÓ SRSUDWÂ?VLPR  .3XQWHULV PHWLPĂ˜ '&RXUQRRK '.UDYLmLXV-*UDQWDV DWNNDP .:HDYHULV 22OLVHYLmLXV7'HOLQLQNDLWLV /.LVLHOLXV6*DOGLNDV /LXEOLDQRVĂ„2OLPSLMD³¹6WUDV EĂ‘UR6,*%DLURLWR Ă„0HGL³¹6WDPEXORĂ„%HVLNWDVÂł Ă„2VWHQGH³¹3DWUĂ˜ Ă„3URPHWKHDVÂł !Ă“GRUĂ“PwĂ„1LĂ?QLM1RYJRURGÂł Âą$YHOLQRĂ„6LGLJDVÂł 1&ROHÂśDV  SRSUDWÂ?VLPĂ˜ %DQ GLUPRVĂ„%DQYLW³¹/LXGYLJVEXUJR Ă„5LHVHQ³Ä9HQWVSLOV³¹

9ORFODYHNRĂ„$QZLOÂł 0XUVLMRV8&$0Âą/H0DQR Ă„6DUWKHÂł "Ă“GRUĂ“PwĂ„2SDYD³¹Ä1DQWHUUHÂł $-XĂ…NHYLmLXV 9HQHFLMRV Ă„5H\HU³¹6DORQLNĂ˜3$2. 6DQ.ULVWREDOGHOD/DJĂ‘QRV Ă„,EHURVWDU³¹%RQRVĂ„7HOHNRPÂł +RORQRĂ„+DSRHO³¹)UL EĂ‘URĂ„2O\PSLF³Ó #Ă“GRUĂ“Pw3DQHYzĂ?LR¸,IETĂ“KAĂ“BE LISŠÂą$QWYHUSHQR¸'IANTSŠÓ SRSUDWÂ?VLPR $WzQĂ˜ $(. -0DmLXOLVPHWLPĂ˜ Âą-HUX]DOzVĂ„+DSRHO³Ó %DPEHUJRĂ„%URVHÂł 75LFHÂśDV $.XOERND ¹Ä)XHQODEUD GDÂł'LĂ?RQR-'$Âą1LP EXUNRk(=


SAVAITGALISĂ&#x; Ă&#x;TV

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SPALIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40, 9.10 Labas rytas, Lietuva! 6.30, 8.00, 9.00 Ĺ˝inios. Orai. 7.00, 7.30, 8.30 Ĺ˝inios. Orai. Spor tas. 9.15 TV serialas „Senis“ (106) (N-7). 10.20 TV serialas „Štutgar to kriminalinÄ— policija“ (8) (N-7). 11.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (98) (N-7).

6.10 Televitrina. 6.25 Animacinis serialas „Kempiniukas PlaÄ?iakelnis“ (11) (N-7). 6.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.). 7.55 Farai (N-7) (kart.). 8.50 TV serialas „MeilÄ—s sĹŤkuryje“ (N-7). 9.50 TV serialas „Tai – mano gyvenimas“ (N-7).

6.00 Dienos programa. 6.05 TV serialas „Mano gyvenimo ĹĄviesa“ (385–387) (N-7). 7.30 Animacinis serialas „Madagaskaro pingvinai“ (17). 7.55 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindĹžeris“ (20) (N-7). 8.55 Rytas su LNK. InformacinÄ— aktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ—jai Ĺ˝.VaĹĄkytÄ—, G.TetenskaitÄ— ir M.BruĹžas. 10.55 KK2. Informacijos ĹĄou (N-7) (kart.). 11.25 „MeilÄ—s sparnai“ (119, 120).

5.55 Programa. 5.59 TV parduotuvÄ—. 6.15 Lietuva tiesiogiai. AktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ—ja D.Ĺ˝eimytÄ—. 6.50 Gyvenimo sparnai. PokyÄ?iĹł drama. VedÄ—jai I.BakÄ—jus, M.Vidugiris. Lietuva, 2017 m. (N-7). 7.50 „Gluchariovas“ (2/17) (N-7). 9.00 Nuoga tiesa. DebatĹł laida (N-7). 10.30 10 min. iki tobulybÄ—s su Jurijumi. Sveikatingumo laida. 10.40 ÄŒempionai. PokalbiĹł laida. 11.20 Ant bangos. KarĹĄÄ?iausiĹł naujienĹł deĹĄimtukas (N-7).

7.00 TV serialas „DidĹžiojo sprogimo teorija“ (6) (N-7). 7.30 TV serialas „Žiniuonis“ (N-7) (kart.). 8.30 TV serialas „FarĹł karai“ (N-7) (kart.). 9.30 TV serialas „Teisingumo agentai“ (N-7) (kart.). 10.35 TV serialas „Kobra 11“ (N-7) (kart.). 11.40 TV serialas „Muchtaro sugrÄŻĹžimas. Naujas pÄ—dsakas“ (N-7) (kart.).

12.00 (Ne)emigrantai. SocialinÄ—s dokumentikos laida (kart.). 13.00 Var totojĹł kontrolÄ— (kart.). 13.58 Keno loto. 14.00 Ĺ˝inios. Spor tas. Orai. 14.15 Laba diena, Lietuva! 15.00 Ĺ˝inios. Orai. 15.10 Laba diena, Lietuva! 16.00 Ĺ˝inios. Spor tas. Orai. 16.15 Laba diena, Lietuva! 16.30 TV serialas „Seserys“ (407) (N-7). 17.30 Ĺ˝inios. Spor tas. Orai (su ver timu ÄŻ gestĹł k.). 18.00 Kas ir kodÄ—l? TV Ĺžaidimas. VedÄ—jas D.JurgeleviÄ?ius. 18.30 NacionalinÄ— paieĹĄkĹł tarnyba. VedÄ—ja P.GalkontaitÄ—. 19.30 Beatos vir tuvÄ—. VedÄ—ja B.Nicholson.

12.00 TV serialas „LaukinÄ— Ĺžemė“ (30) (N-7). 13.00 TV serialas „PaĹžadÄ—toji“ (N-7). 15.00 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7). 16.00 TV3 Ĺžinios. 16.28 TV3 orai. 16.30 TV pagalba (N-7). 18.30 TV3 Ĺžinios. 19.22 TV3 spor tas. 19.27 TV3 orai. 19.30 Didysis penktadienio ďŹ lmas. „Mulan“. Animacinis. JAV, 1998 m. (N-7).

13.25 TV serialas „Gyvenimo daina“ (94) (N-7). 14.25 TV serialas „Dvi ĹĄirdys“ (1194–1197). 16.30 Labas vakaras, Lietuva. InformacinÄ— pokalbiĹł laida. VedÄ—jai L.Ĺ urnaitÄ— ir P.SkuÄ?as. 17.35 GyvĹŤnĹł policija. DokumentinÄ—s realybÄ—s laida. VedÄ—jai P.Kaupelis ir A.MaĹĄanauskaitÄ— (N-7). 18.30 Ĺ˝inios. 19.25 Spor tas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 penktadienis. VedÄ—jai I.PuzaraitÄ—, T.AliĹĄauskas ir D.Ramonas (N-7).

12.20 TV serialas „Bitininkas“ (2/5) (N-7). 13.30 TV parduotuvÄ—. 13.45 TV serialas „Gluchariovas“ (2/40) (N-7). 14.55 TV serialas „MentĹł karai: Kijevas. UĹžmuĹĄti blogÄŻâ€œ (3/1) (N-7). 16.00 Repor teris. InformacinÄ— publicistinÄ— laida. 16.30 Kitoks pokalbis su D.Ĺ˝eimyte. PokalbiĹł laida. 16.57 Orai. 17.00 TV serialas „MoterĹł daktaras“ (3/34) (N-7). 18.00 Repor teris. InformacinÄ— publicistinÄ— laida. 18.53 Orai. 18.55 TV serialas „MentĹł karai: Kijevas. UĹžmuĹĄti blogÄŻâ€œ (3/2) (N-7).

12.45 TV serialas „Ďstatymas ir tvarka. SpecialiĹłjĹł tyrimĹł skyrius“ (N-7) (kart.). 13.45 TV serialas „Žiniuonis“ (4) (N-7). 14.50 TV serialas „FarĹł karai“ (21) (N-7). 15.50 TV serialas „Teisingumo agentai“ (37) (N-7). 16.50 TV serialas „Kobra 11“ (5) (N-7). 18.00 TV serialas „Muchtaro sugrÄŻĹžimas. Naujas pÄ—dsakas“ (39) (N-7). 19.00 TV serialas „Ďstatymas ir tvarka. SpecialiĹłjĹł tyrimĹł skyrius“ (9) (N-7).

20.25 Keno loto. 20.30 Panorama. 21.00 Dienos tema. 21.20 Spor tas. Orai. 21.29 Loterija „JÄ—ga“. 21.30 Auksinis protas. Intelektinis TV Ĺžaidimas. 22.50 „Krydas: gimÄ™s kovoti“. Drama. ReĹž. R.Coogleris. JAV, 2015 m. (N-14). 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 LRT radijo Ĺžinios. 1.10 TV serialas „Štutgar to kriminalinÄ— policija“ (N-7) (kart.). 2.05 Gyvenimas (kart.). 3.05 Kas ir kodÄ—l? TV Ĺžaidimas (kart.). 3.30 Ryto suktinis (kart.). 4.05 NacionalinÄ— paieĹĄkĹł tarnyba . 5.00 „Seserys“ (N-7) (kart.).

21.10 „BÄ—gantis labirintu II“. Veiksmo fantastika. Vaid. D.O’Brienas, Ki Hong Lee, K.Scodelario, T.Brodie-Sangsteris, D.Dardenas. JAV, 2015 m. (N-14). 23.50 „Lemtingas posĹŤkis VI“. Siaubo. Vaid. A.Ilottas, Ch.Jarvisas. JAV, 2014 m. (S). 1.35 „Geriausias egzotiĹĄkas „Marigold“ vieĹĄbutis II“. Komedija. Vaid. D.Patelis, M.Smith, D.Mahoney, D.Strathairnas, J.Dench. JAV, 2015 m. (N-7). 3.40 „Persekiojama daktaro. SugrÄŻĹžimas“. Trileris. JAV, 2016 m. (N-14) (kart.). 5.15 „Nusikalstami protai. Kitapus sienĹłâ€œ (2) (N-14).

21.00 „Šnipas iĹĄ U.N.C.L.E.“ Veiksmo komedija. ReĹž. G.Ritchie. Vaid. H.Cavillas, A.Vikander, H.Grantas. DidĹžioji Britanija, JAV, 2015 m. (N-14). 23.20 „Grobis“. Veiksmo trileris. ReĹž. D.Roodtas. Vaid. B.Moynahan, C.Schroeder, P.Welleris. JAV, PietĹł Afrika, 2007 m. (N-14). 1.05 „Žmogus paukĹĄtis“. RomantinÄ— komedija. ReĹž. A.G.Inarritu. Vaid. M.Keatonas, Z.GaliďŹ anakis, E.Nor tonas, E.Stone, N.Watts. JAV, 2014 m. (N-14). 3.10 „NusikaltÄ—liĹł ĹĄalis“. Kriminalinis veiksmo. ReĹž. Ch.Brinkeris. JAV, 2014 m. (N-14) (kart.).

20.00, 22.00 Repor teris. 20.30, 5.35 Kitoks pokalbis su D.Ĺ˝eimyte. 20.57, 22.55 Orai. 21.00 Adomo obuolys. PokalbiĹł laida. VedÄ—ja I.ValinskienÄ— (N-7). 23.00 Ant bangos. KarĹĄÄ?iausiĹł naujienĹł deĹĄimtukas (N-7). 0.00 „Gluchariovas“ (2/36) (N-7). 1.05 „Bitininkas“ (1/2) (N-7). 2.10, 4.45 „MentĹł karai: Kijevas. KlusnĹŤs kareivÄ—liai“ (2/1) (N-7). 3.00 „MoterĹł daktaras“ (2/21) (N-7). 3.50 „Namas prie ĹĄaltinio“ (2) (N-7). 6.00 Dok. serialas „Pasaulis iĹĄ virĹĄaus“. JAV, 2011 m. (N-7). 6.25 „NuostabĹŤs pojĹŤÄ?iai“. JAV (N-7). 6.50 10 min. iki tobulybÄ—s su Jurijumi.

20.00 @rimvydasvalatka. Ĺ˝urnalistiniĹł pokalbiĹł laida. 20.30 „Infodiena“. 21.00 Vaidybinis f. „Skolos kaina“. Veiksmo trileris. ReĹž. R.Reine. Vaid. S.Seagalas, R.Goldsberry, P.Calderonas. JAV, 2008 m. (N-14). 23.05 Vaidybinis f. „Ďsakymo vykdymas“. Veiksmo trileris. ReĹž. D.Worthas. Vaid. S.Greensteinas, T.Cur tisas, M.Dudikoffas. JAV, 1994 m. (N-14) (kart.). 1.00 „Kor tĹł namelis“ (5) (N-7). 1.50 Vaidybinis f. „Skolos kaina“. Veiksmo trileris. ReĹž. R.Reine. JAV, 2008 m. (N-14) (kart.).

7%DXURQXRWU

ÂŚ

ÂŚ

ÂŚ

PRAMOGOS

(0DVLXOLV,9D OLQVNLHQHLSD VDNRMRNDLS NLOÂ?VVNDQGD ODVSDYHLNzMR J\YHQLPj

"UVŠĂ&#x;BIjIULIAIĂ&#x;NUSISUKO %HYHLNGYLGHĂ…LPWPHWĂ˜MRSROLWLQzNDUMHUDNLORNDLSDQW PLHOLĂ˜GDXJNDVMÂ’UHJzMRSUHPMHURDUQHWSUH]LGHQWR SRVWH'DEDU(OLJLMXV0DVLXOLVPLQDWHLVPRVOHQNVWÂ’R GDXJEXYXVLĂ˜EHQGUDĂ?\JLĂ˜YHQJLDQHWSDVLVYHLNLQWL PirmadienÄŻ 44-Ä…jÄŻ gimtadienÄŻ ĹĄvÄ™siantis buvÄ™s Lietuvos liberalĹł sÄ…jĹŤdĹžio lyderis E.Masiulis jau beveik dvejus su puse metĹł kapanojasi politinÄ—s korupcijos skandale. „Politika – Ĺžiaurus ir ciniĹĄkas dalykas. VienÄ… vilkÄ… paĹĄovÄ—, o kiti bĹŤrio vilkai toliau kaunasi dÄ—l iĹĄlikimo, – „Lietuvos ryto“ TV laidos „Adomo obuolys“ vedÄ—jai Ingai Valinskienei dÄ—stÄ— E.Masiulis. – NatĹŤralu, jog jie suĹžeistÄ… jÄŻ palieka, kad iĹĄgyventĹł patys. TaÄ?iau tas paĹĄautas vilkas ne-

bĹŤtinai yra paskutinis, kurio laukia politinÄ— vienatvÄ—.“ BuvÄ™s politikas sakÄ—, kad jau priprato prie smerkianÄ?iĹł nepaŞįstamĹł ĹžmoniĹł ĹžvilgsniĹł gatvÄ—je, artimiausiĹł kolegĹł iĹĄdavysÄ?iĹł. „VienÄ… dienÄ… jie – artimiausi bendraĹžygiai, kitÄ… iĹĄvydÄ™ tave pereina ÄŻ kitÄ… gatvÄ—s pusÄ™. IĹĄ visos mano buvusios aplinkos su partijos vadovybe mano ryĹĄys yra ĹĄalÄ?iausias“, – pripaĹžino E.Masiulis. â– Ă„/LHWXYRVU\WRÂł79YDO

6ARĂ&#x;Ă€YĂ&#x;SISĂ&#x;DwLĂ&#x;¡/SĂ&#x;KAĂ&#x;RO¨Ă&#x;PRIĂ&#x;ZO $PHULNRVNLQRPHQRLU PRNVORDNDGHPLMDSD VNHOEzSUHWHQGHQWĂ˜Â’ JHULDXVLRILOPRXĂ?VLHQLR NDOEDĂ„2VNDUjÂłLOJjMÂ’Vj UDĂ…j-DPHLU$UĂ‘QR0D WHOLRILOPDVĂ„1XRVWDELHML OĂ‘]HULDL.LWDSODQHWDÂł PretendentĹł ÄŻ geriausiÄ… filmÄ… uĹžsienio kalba sÄ…raĹĄe – 87 filmai. Trumpasis penkiĹł filmĹł, kurie varĹžysis dÄ—l „Oskaro“, sÄ…raĹĄas bus paskelbtas kitĹł metĹł sausio 22-Ä…jÄ…. 91-oji „OskarĹłâ€œ teikimo ceremonija vyks vasario 24-Ä…jÄ…. Lietuvos „Oskarui“ pristatytas A.Matelio dokumentinis filmas „Nuostabieji lĹŤzeriai. Kita planeta“ pasakoja apie vienas sudÄ—tingiausiĹł bei populiariausiĹł dviraÄ?iĹł varĹžybĹł pasaulyje „Giro d’Italia“. TaÄ?iau ne apie garbÄ™ ir ĹĄlovÄ™. Ĺ ios juostos herojai – sudÄ—tingiausius iĹĄĹĄĹŤkius ÄŻveikiantys ir lyderiĹł uĹžnugaryje esantys sportininkai, neturintys teisÄ—s ÄŻ asmeninÄ™ pergalÄ™. Herojai, savo pasiaukojimu nutiesiantys keliÄ… ÄŻ pergalÄ™ komandos lyderiams, tapÄ™ universaliais pasiaukojimo dÄ—l kitĹł pavyzdĹžiais. „Nuostabieji lĹŤzeriai. Kita pla-

)LOPDVĂ„1XRVWDELHMLOĂ‘]HULDL.LWDSODQHWDÂłMDX\UDJDYÂ?VÂ’YDLULĂ˜SUL]Ă˜

neta“ jau pelnÄ— pripaĹžinimÄ… pasaulyje – yra laimÄ—jÄ™s deĹĄimt ÄŻvairiĹł festivaliĹł prizĹł. Nors visas „Oskaro“ nominantĹł sÄ…raĹĄas dar neĹžinomas, jau paskelbti specialiĹłjĹł apdovanojimĹł laureatai, kuriuos iĹĄrenka Kino akademijos valdytojĹł taryba, o ne visi organizacijos nariai. GarbÄ—s „Oskarai“ bus ÄŻteikti aktorei Cicely Tyson (93 m.), publicistui Marvinui Levy ir kompozitoriui Lalo Schifrinui (86 m.). Pastarasis plaÄ?iajai publikai pirmiausia Ĺžinomas iĹĄ serialo „NeÄŻmanoma misija“, kuriame pagrindinÄŻ vaidmenÄŻ atlieka Tomas Crui-

se’as, muzikinÄ—s temos, skambanÄ?ios visose serijose. Nors L.Schifrino filmografija ÄŻspĹŤdinga, iki ĹĄiol jis nebuvo gavÄ™s nÄ— vienos premijos, nors „Oskarui“ buvo nominuotas ĹĄeĹĄis kartus. Irvingo G.Thalbergo atminimo prizu bus pagerbti prodiuseriai Frankas Marshallas ir Kathleen Kennedy. Trys „Oskaro“ statulÄ—lÄ—s ir I.G.Thalbergo prizas bus ÄŻteikti lapkriÄ?io 18-Ä…jÄ… per akademijos valdytojĹł apdovanojimĹł ceremonijÄ… Los AndĹžele, Holivudo ir Hailando centre esanÄ?iame „Ray Dolby Ballroom“. (LR)


VDYDLWJDOLVWY

Ă&#x;PVSDOLRG

Teatrai VILNIUS

Nacionalinis operos ir baleto teatras (A.Vienuolio g. 1)

2018 10 10 (treÄ?iadienis) VIKINGLOTTO loĹĄimo Nr.1335 Pagrindiniai skaiÄ?iai – 04 06 09 23 36 44 VikingĹł skaiÄ?ius – 02 Vieno derinio laimÄ—jimĹł lentelÄ—: 6+1 21 059 242,50 Eur (0 priz.) 6 265 862 Eur (0 priz.) 5+1 16 006,50 Eur (2 priz.) 5 2 927 Eur (2 priz.) 4+1 87 Eur (41 priz.) 4 7,50 Eur (305 priz.) 3+1 4,50 Eur (745 priz.) 3 1,50 Eur (5 323 priz.) 2+1 1,25 Eur (5 374 priz.) 2 0,75 Eur (37 367 priz.) Kitos savaitÄ—s prognozÄ—: Aukso puode bus 23,1 mln. Eur

loťimo Nr. 5814 DIDYSIS PRIZAS – 103 268 Eur

01 02 13 16 24 26 + 17 AtspÄ—ta: LaimÄ—jimas: 6 103 268 Eur 5+1 6 421,50 Eur 5 258 Eur 4+1 14 Eur 4 9,50 Eur 3+1 3,50 Eur 3 1 Eur GALIMA LAIMÄ–TI 200 000 Eur

loĹĄimo Nr. 7310

01 04 09 17 19 22 24 30 37 40 41 47 49 51 52 53 loĹĄimo Nr. 7311 02 04 05 07 11 17 18 21 30 32 34 37 39 52 55 56 www.olifeja.lt

32 34 55 59 25 27 57 60

â– 12 d. 18.30 val. Piaf. â–  13 d. 18.30 val. Bohema. â–  14 d. 12 val. SnieguolÄ— ir septyni nykĹĄtukai.

Valstybinis jaunimo teatras (ArkliĹł g. 5)

â– 12 d. 18 val. LiĹŤdnos dainos iĹĄ Europos

■13 d. 18 val. Gentis. ■ 14 d. 12 val. Anderseno gatvė. ■ 14 d. 18 val. Žalgirės.

Kauno valstybinis muzikinis teatras (LaisvÄ—s al. 91)

â– 12, 13 d. 18 val. Karmen. â–  14 d. 12 val. GrybĹł karas ir taika. â–  14 d. 18 val. Kita PelenÄ—s istorija.

„Girstutis“ (Kovo 11-osios g. 26)

â– 14 d. 12 val. PabÄ—gimas iĹĄ TrepsÄ—s namĹł.

ĹĄirdies. â– 14 d. 12, 13.30, 15, 16.30 val. KaltĹŤnas.

TRAKAI

OKT studija

(Vytauto g. 69)

(AĹĄmenos g. 8)

â– 14 d. 19 val. VestuvÄ—s. â–  15 d. 19 val. Ĺ okis Delhi.

Vilniaus teatras „LÄ—lė“ (ArkliĹł g. 5)

â– 13 d. 12 val. GÄ—liĹł istorijos. â–  13 d. 14 val. ColiukÄ—. â–  14 d. 16 val. O VieĹĄpatie, Vilnius!

„MenĹł spaustuvė“ (Ĺ iltadarĹžio g. 6)

â– 12 d. 19 val. Ribos. â–  13 d. 15 val. Kas pasauly g(a)raĹžiausia? â–  13 d. 19 val. Geros dienos. â–  14 d. 18.30 val. TÄ—Ä?io pasaka.

Lietuvos nacionalinis dramos teatras (MaĹžoji salÄ—, Gedimino pr. 4)

â– 12 d. 19 val. Durys. â–  14 d. 12, 15 val. RaudonkepurÄ—.

KoncertĹł salÄ— „Compensa“ (KernavÄ—s g. 84)

â– 12 d. 19 val. Ana Karenina. â–  13 d. 19 val. Idiotas. â–  15 d. 19 val. Maskaradas.

„House of Puglu“ (Vilniaus g. 16)

â– 14 d. 12 val. KaukuÄ?iĹł nuotykiai Senojoje

girioje.

„PradĹžia“ (LakĹŤnĹł g. 24)

â– 14 d. 10.45, 12.45 val. Tuku tuku.

KAUNAS

Nacionalinis Kauno dramos teatras (LaisvÄ—s al. 71)

â– 12 d. 18 val. Vasarvidis.

Trakų kultōros rōmai ■12 d. 18 val. Per daug vedęs taxistas. ■ 13 d. 15 val. Pabėgimas iť Madagaskaro.

KLAIPÄ–DA

KlaipÄ—dos dramos teatras (Teatro g. 2)

â– 12 d. 17 val. VieniĹĄas Ĺžmogaus balsas. â–  12 d. 18.30 val. Pigmalionas. â–  13 d. 12 val. ColiukÄ—. â–  13 d. 18.30 val. DviejĹł pasauliĹł vieĹĄbutis. â–  14 d. 16 val. KÄ—dÄ— iĹĄ komedijĹł namo.

KlaipÄ—dos ĹžvejĹł rĹŤmai (Taikos pr. 70)

KoncertĹł salÄ— „Saulė“

LMTA (Balkono teatras)

(TilŞės g. 140)

(I rĹŤmai, Gedimino pr. 42)

â– 12 d. 18 val. MelagÄ—s.

â– 12 d. 19 val. Audiovizualus performansas

Antano Sireikos krepĹĄinio akademija (EĹžero g. 11)

â– 12 d. 18.30 val. Dumblas.

Koncertai VILNIUS

Lietuvos rusĹł dramos teatras (J.BasanaviÄ?iaus g. 13)

■12 d. 19 val. „Reinless“. ■ 12 d. 20.30 val. Alexanderis Hawkinsas ir

SoďŹ a Jernberg. â– 13 d. 19 val. „Ping Machine“. â–  13 d. 20.30 val. „Brian Marsella Trio“. â–  14 d. 19 val. Vincentˇas Courtois. â–  14 d. 20.30 val. „Nate Wooley’s Knknighgh

Quartet“.

Marijos ir Jurgio Ĺ lapeliĹł namas-muziejus (Pilies g. 40)

â– 12 d. 18 val. „NepaŞįstamosios laiĹĄkas“.

KongresĹł rĹŤmai (Vilniaus g. 6/14)

â– 12 d. 19 val. Simfoninis koncertas.

„Fausto pasmerkimas“.

„Piano Hero“.

J9 („Vaidilos“ teatras) (A.JakĹĄto g. 9)

■14 d. 18 val. „Skriski, skriski Lietuvėlėn“.

KAUNAS

Kauno ďŹ lharmonija (L.Sapiegos g. 5)

â– 12 d. 18 val. „Jaunieji vokieÄ?iai – lietuviai“. â–  13 d. 17 val. Simfoninis koncertas.

„Fausto pasmerkimas“. ■14 d. 14 val. „Muzikinė animacija“. ■ 14 d. 18 val. „Kombinacija 2x2“.

Kauno ĹĄv.Petro ir Povilo arkikatedra bazilika (Vilniaus g. 1)

â– 14 d. 16 val. LietuviĹĄka sakralinÄ— muzika

baĹžnyÄ?ioje.

„ALYTUS

Ĺ v.Kazimiero baĹžnyÄ?ia (VarÄ—nos g. 24A)

â– 14 d. 12 val. „Po angelĹł sparnais“.

DRUSKININKAI

Ĺ v.JokĹŤbo ir Pilypo baĹžnyÄ?ia

„DruskininkĹł kolonada“

(LukiĹĄkiĹł a. 10)

(V.Kudirkos g. 22)

â– 12 d. 21 val. Pianistas Robertas Ĺ iurys.

(VeŞėjų g. 4)

â– 13 d. 19 val. „Po angelĹł sparnais“. â–  14 d. 12 val. R.Ĺ Ä?edrinas. „Atminty likÄ™s

■13 d. 12 val. Raudonkepuraitė. ■ 14 d. 11, 12 val. „Vienas, du – kur tu?

Ĺ v.Kotrynos baĹžnyÄ?ia

â– 12 d. 11 val., 13 d. 18 val. Velnio nuotaka. â–  14 d. 13 val. Pasaka be pavadinimo...

KlaipÄ—dos lÄ—liĹł teatras

Inkubatorius „KultĹŤros fabrikas“ (BangĹł g. 5)

â– 14 d. 19 val. Dvi KorÄ—jos.

PANEVĖŽYS

Juozo Miltinio dramos teatras (LaisvÄ—s a. 5)

angelas“. (Vilniaus g. 30)

â– 13 d. 18 val. „UĹžburianti gitaros garso tÄ—kmė“. â–  14 d. 16 val. „Japonijos egzotika“. â–  15 d. 20 val. Saulius Petreikis ir styginiĹł

sekstetas.

Lietuvos DidĹžiosios KunigaikĹĄtystÄ—s valdovĹł rĹŤmai

â– 12, 13 d. 18 val. Roberto Zucco. â–  14 d. 12 val. Pats baisiausias spektaklis. â–  14 d. 18 val. Vyras spÄ…stuose.

■13 d. 18 val. „Muzikinė kelionė laiku į

Ĺ IAULIAI

MenĹł fabrikas „Loftas“

(TilŞės g. 155)

■12 d. 19 val. „Carpenter Brut in Vilnius“.

â– 13 d. 18 val. Nebylys. â–  14 d. 12 val. BebenÄ?iukas ir LaumÄ—. â–  14 d. 18 val. SkulptĹŤra.

KoncertĹł salÄ— „Compensa“

Valstybinis Ĺ iauliĹł dramos teatras

(Katedros a. 3)

barokinÄ™ Saksoniją“. (Ĺ vitrigailos g. 29)

(KernavÄ—s g. 84)

■14 d. 19 val. „Gus Gus“.

JURBARKO R. Vinco Grybo memorialinis muziejus (VydĹŤno g. 31)

■13 d. 15 val. „Muzika mus sujungia“.

KLAIPÄ–DA KlaipÄ—dos ĹžvejĹł rĹŤmai (Taikos pr. 70)

■16 d. 19 val. Ieva Narkutė. „Kai muzika

baigias“.

KlaipÄ—dos koncertĹł salÄ— (Ĺ auliĹł g. 36)

■12 d. 18.30 val. „Kombinacija 2x2“.

KÄ–DAINIŲ R. KÄ—dainiĹł arena (J.BasanaviÄ?iaus g. 1)

■13 d. 19.30 val. „Hiperbolė Tribute Band“.

„AĹĄ dar dainuosiu!“.


'DGG\:DV$0LONPDQQHSDEĂ‘JRQDXMRMRDOEXPRĂ„,QWLPDWH8VÂłGDLQRVHDSQXRJLQWLVDYRVYDMRQLĂ˜LUEDLPLĂ˜

-UĂ&#x;ZIĂ&#x;KAĂ&#x;ÂŚĂ&#x;LYGĂ&#x;INĂ&#x;TYĂ&#x;MUSĂ&#x;LAI¸Ă&#x;KAS Ă„9LVNDVĂ…LRVHGDLQRVHODEDLDWYLUDLUWLNUD³¹VDNz SRSXOLDUXVGDLQLQLQNDV'DGG\:DV$0LONPDQĂ…Â’ Ă…HĂ…WDGLHQÂ’GLGĂ?LDXVLRMH/LHWXYRMH.DXQRĂ„ĂŒDOJL ULRÂłDUHQRMHSULVWDW\VLDQWLVVDYRQDXMjDOEXPj R a mĹŤ n a s Z I L N Y S LR korespondentas

Ignas PociĹŤnas (toks tikrasis ĹĄio atlikÄ—jo vardas) iĹĄgarsÄ—jo vos prieĹĄ trejus metus. TaÄ?iau jo akcijos kyla ĹžaibiĹĄkai – melodingÄ…, elektroniniais garsais nuspalvintÄ… popmuzikÄ… atliekantis vyras jau turi tris M.A.M.A. apdovanojimus, o ĹĄÄŻ ĹĄeĹĄtadienÄŻ koncertuos „Žalgirio“ arenoje. 38 metĹł atlikÄ—jas ĹĄiame koncerte pristatys prieĹĄ savaitÄ™ iĹĄleistÄ… antrÄ… jÄŻ albumÄ… „Intimate Us“, kuriame atskleidÄ— daugybÄ™ asmeniniĹł patirÄ?iĹł. Dviguboje kompaktinÄ—je plokĹĄtelÄ—je ÄŻraĹĄytĹł keliolikos kĹŤriniĹł vienijanti tema – intymumas. „DaĹžnai intymumas suprantamas kaip dviejĹł ĹžmoniĹł, kurie artimesni nei bet kas kitas, ryĹĄys. Bet intymumas – nebĹŤtinai prisilietimas, fizinis kontaktas. Tai gali bĹŤti ir vieno Ĺžmogaus dĹžiaugsmai, baimÄ—s, norai, nepasitikÄ—jimas savimi, viltys, svajonÄ—s“, – pasakojo Ignas. $AIĂ&#x;NOMSĂ&#x;SUĂ&#x;KĂ„Ă&#x;RwĂ&#x;PIEĂ&#x;̧ IĂ&#x;NIUS

PrieĹĄ didĹžiausiÄ… savo karjeros koncertÄ… vyras surengÄ— jaukĹł albumo pristatymÄ… sostinÄ—s RĹŤdninkĹł knygyne, kurÄŻ tiesiogiai galÄ—jo stebÄ—ti ir portalo lrytas.lt skaitytojai. Jo metu Ignas pasakojo, kad su savo artimiausiu bendraĹžygiu, Daddy Was A Milkman muzikos prodiuseriu Vitu VaiÄ?iuliu antrÄ… jÄŻ albumÄ… kĹŤrÄ— lengviau nei prieĹĄ porÄ… metĹł iĹĄleistÄ… debiutinÄŻ diskÄ… „Daydreaming“. „Kai raĹĄai pirmÄ… jÄŻ, neĹžinai, ko tikÄ—tis, kaip ĹžmonÄ—s sureaguos, abejoji, ar pakankamai viskÄ… iĹĄtobulinai, esi nekantrus. Antrasis albumas iĹĄbaigtesnis ir kur kas ÄŻvairesnis“, – pasakojo I.PociĹŤnas. ÄŽraĹĄas iĹĄleistas prabangiai – su dvigubu virĹĄeliu ir knygele, kurioje kiekvienÄ… albumo kĹŤrinÄŻ iliustruoja atskiras pieĹĄinys, sukurtas Ĺ veicarijoje gyvenanÄ?ios amerikieÄ?iĹł dailininkÄ—s. „SusipaĹžinome per mano Ĺžmonos seserÄŻ, kuri gyvena Ĺ veicarijoje. NusprendĹžiau, kad albume ne-

noriu nuotraukĹł, troĹĄkau, kad jis bĹŤtĹł iĹĄskirtinis. SusipaĹžinau su dailininke, papasakojau apie kiekvienÄ… dainÄ…, kas jÄ… ÄŻkvÄ—pÄ—. Ji tris savaites kĹŤrÄ— naktimis pieĹĄinius, iĹĄ kuriĹł atsirinkome labiausiai patikusius. Kiekvienas kĹŤrinys turi unikalĹł veidÄ…, man dÄ—l to labai smagu“, – dĹžiaugÄ—si Daddy Was A Milkman. ÂŒKĂ&#x;VwĂ&#x;PwĂ&#x;IRĂ&#x;Ă€AIĂ&#x;DIĂ&#x;MAIĂ&#x;LOĂ&#x;VOĂ&#x;JE

IĹĄgirsti, apie kÄ… yra naujos dainos, Daddy Was A Milkman gerbÄ—jams turÄ—tĹł bĹŤti labai ÄŻdomu. PavyzdĹžiui, daina „Swim“ yra apie seksÄ…, tiksliau – tÄ… palaimos virĹĄĹŤnÄ™, kai besimylintys ĹžmonÄ—s orgazmÄ… patiria kartu. ÄŽvilkti ĹĄÄŻ sumanymÄ… ÄŻ poetiĹĄkÄ… tekstÄ… Ignui buvo nelengva. „Tai juk vienas graĹžiausiĹł jausmĹł, kokius ĹžmonÄ—s gali patirti. ReikÄ—jo gerokai pasukti galvą“, – juokÄ—si dainininkas, galiausiai priedainyje uĹždainavÄ™s apie tÄ… akimirkÄ… ÄŻ kairÄ™ ir deĹĄinÄ™ skriejanÄ?ias vaivorykĹĄtes. KĹŤrinio „Too Late“ istorijÄ… ÄŻkvÄ—pÄ— Igno tÄ—vĹł skyrybos, o dainÄ… „Ordinary Lover“ – atvejis, kai ÄŻ miestÄ… pavakaroti iĹĄsiruoĹĄusio dainininko ir jo Ĺžmonos neÄŻleido prastai nusiteikÄ™s klubo apsaugininkas. „SusimÄ…sÄ?iau, kad ĹĄiais laikais labai daug skyrybĹł. Keista, kai vienas kitÄ… Ĺžiauriai mylÄ—jÄ™ ĹžmonÄ—s nebegali vienas ÄŻ kitÄ… ĹžiĹŤrÄ—ti. Daina apie tai, kad kartais atrodo, jog pritrĹŤko pastangĹł, drÄ…sos pripaĹžinti, kad kuris nors neteisus. Pats nesu to patyrÄ™s, bet tai nekeiÄ?ia noro pagalvoti apie tai, kaip tie sprendimai vyksta. O ta istorija apie klubÄ… ÄŻkvÄ—pÄ— dainÄ… apie tai, su kokiomis viltimis ĹžmonÄ—s eina paĹĄokti. Kas ieĹĄko vienos nakties nuotykio, kas turi didesniĹł lĹŤkesÄ?iĹłâ€œ, – ĹĄypsojosi I.PociĹŤnas. 0AĂ&#x;MwĂ&#x;GOĂ&#x;IRĂ&#x;LATĂ&#x;VIAI

Ĺ eĹĄtadienÄŻ „Žalgirio“ arenoje pasiklausyti Daddy Was A Milkman dainĹł susirinks apie 7–8 tĹŤkstanÄ?ius ĹžiĹŤrovĹł. Tai labai solidus skaiÄ?ius atlikÄ—jui, kurio pirmosios dainos radijo eteryje suktis pradÄ—jo vos prieĹĄ trejus metus. Atrodo, kad Daddy Was A Milk-

man surado ÄŻdomiÄ… niĹĄÄ… – ĹĄvelnios, svajingos, stilingos, nekvailos popmuzikos, atliekamos angliĹĄkai, viliojanÄ?ios ne paauglius, o jau subrendusiÄ… publikÄ…. Ir, beje, surado ne tik Lietuvoje. Pernai dainininkas dainavo vienoje pagrindiniĹł didĹžiausio Latvijos festivalio „Positivus“ scenĹł, jo muzika daĹžnai skamba ĹĄios ĹĄalies radijo stoÄ?iĹł eteryje, o lapkriÄ?io 22-Ä…jÄ… jo koncertas netgi vyks didĹžiausioje Latvijos salÄ—je – Rygos arenoje. „PrisipaĹžinsiu – nerimauju. Kai groji miesto ĹĄventÄ—je ar festivalyje, ĹžiĹŤrovai ateina nebĹŤtinai dÄ—l tavo muzikos. Per solinius koncertus jausmas visai kitoks. Visi tie ĹžmonÄ—s ateina dÄ—l tavÄ™s. Tai man labai daug reiĹĄkia. Ĺ˝engti ÄŻ „Žalgirio“ arenÄ… buvo didelÄ— rizika. TaÄ?iau pamaniau – negali laukti, neĹžinai, kas ir kaip bus po metĹł. Rizika, beje, pasiteisino. Jau dabar Ĺžinau, kad ĹžmoniĹł bus pakankamai, nuostoliĹł nepatirsime. PaĹžadu – ĹĄÄŻ savaitgalÄŻ bus ÄŻspĹŤdingiausias ir geriausias iki ĹĄiol mĹŤsĹł koncertas. Bus specialiĹł vaizdo projekcijĹł, kurias kuria reĹžisierius Pijus VÄ—beris, specialus apĹĄvietimas, techniniĹł garso sprendimĹłâ€œ, – ĹžadÄ—jo I.PociĹŤnas. ,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VI¸Ă&#x;KAIĂ&#x;DARĂ&#x;NEĂ&#x;DAIĂ&#x;NUOS

Tapęs vienu populiariausių ťalies atlikėjų, Ignas sėkmingai paneigia mitą, kad tam bōtina kurti lietuvių kalba.

„PaĹžadu – ĹĄÄŻ savaitgalÄŻ bus ÄŻspĹŤdingiausias ir geriausias iki ĹĄiol mĹŤsĹł koncertas.“

PVSDOLRGĂ&#x;

$UĂ&#x;RISĂ&#x;ATĂ&#x;VERSĂ&#x;GARĂ&#x;SIAI /LHWXYRVNXOWĂ‘URVPHWĂ˜ Â’Y\NLXYDGLQDPDVPR GHUQLRMRPHQRPX]LH MDXV02DWLGDU\PDV9LO QLXMHWUXNVNHWXULDVGLH QDV6SDOLRÂąGLHQR PLVY\NVGDXJLDXQHL UHQJLQLĂ˜ÂąQXRNRQFHUWĂ˜ LNLSURJUDPRVYDLNDPV Keturias dienas truksiantis atidarymas simboliĹĄkai pavadintas „MOratonu“. Naujasis muziejus duris atvers paroda „Visas menas – apie mus“. MO muziejus ÄŻkurtas asmenine mokslininkĹł DanguolÄ—s ir Viktoro ButkĹł iniciatyva. Nuo 2009 metĹł jĹł ÄŻkurta vieĹĄoji ÄŻstaiga nuÄ—jo ilgÄ… keliÄ…: sukaupta per 5000 moderniojo ir ĹĄiuolaikinio meno kĹŤriniĹł kolekcija, ÄŻgyvendintas ne vienas modernĹłjÄŻ menÄ… pristatantis projektas. Dabar duris atvers ir naujasis muziejus, kurÄŻ suprojektavo pasaulinio pripaĹžinimo sulaukÄ™s architektas Danielis Libeskindas. ,AUĂ&#x;KIAĂ&#x;IRĂ&#x;MAĂ&#x;ÀË Ă&#x;IRĂ&#x;DIĂ&#x;DEĂ&#x;LIĂ‹

MO muziejaus direktorÄ— Milda IvanauskienÄ— MO muziejĹł vadino visiems atvira erdve. „NorÄ—dami, kad Ä?ia gerai laikÄ… praleistĹł kuo ÄŻvairesnÄ— publika, parengÄ—me plaÄ?iÄ… atidarymo renginio programÄ…. Jame sau ÄŻdomiĹł elementĹł ir renginiĹł galÄ—s iĹĄsirinkti tiek meno gerbÄ—jai, tiek norintys apie jÄŻ suĹžinoti ĹžmonÄ—s. IĹĄ daugiau kaip 70 programos renginiĹł artimĹł sau ras ir ĹĄeimos su maĹžais vaikais, ir nenuilstantys koncertĹł lankytojai“, – sakÄ— M.IvanauskienÄ—. +ONĂ&#x;CERĂ&#x;TAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;Â?VAIĂ&#x;RIAMĂ&#x;SKOĂ&#x;NIUI

KiekvienÄ… vakarÄ… publikÄ… dĹžiugins koncertai. „The Station“ su poetais Agne Ĺ˝agrakalyte ir Tomu S.Butkumi pristatys eksperimentinÄŻ projektÄ…. Ne tik klausytis muzikos, bet ir ÄŻ jÄ… ĹžiĹŤrÄ—ti burs Migloko: 3D muzikinÄ— kelionÄ— prasidÄ—s nuo naktiniĹł dĹžiazo klubĹł, elektronikos miestĹł ir tÄ™sis per pirmykĹĄtes gentis bei bliuzo ugnikalnius. Atidarymo programos muzikinÄŻ finiĹĄÄ… sekmadienÄŻ pasieks ĹĄiuolaikinÄ—s muzikos festivalio „Gaida“ koncertas MO muziejuje. Jo metu ansamblis „Synaesthesis“ atliks Europos kompozitoriĹł kĹŤriniĹł programÄ…. Atidarymo „MOratoną“ papildys rinktiniai didŞėjĹł pasirodymai, tarp kuriĹł – Manfredas, merginĹł grupÄ— „Shi Shi“, Miss Amerika, elektroninÄ—s muzikos projektas „GiriĹł dvasios“, Kameu, Ijo, Black Water. Jie naktinÄ™ muziejaus programÄ… papildys tikru vakarÄ—liu. NepamirĹĄti ir klasikinÄ—s muzikos gerbÄ—jai. Atidarymo programo-

je laukia iĹĄtraukos iĹĄ elektroninÄ—s operos „E-Carmen“, Vilniaus savivaldybÄ—s choras „Jauna muzika“, solistÄ— Vilija KupreviÄ?ienÄ—, pianistÄ— EglÄ— AndrejevaitÄ— ir kiti. 3EKĂ&#x;MAĂ&#x;DIEĂ&#x;NIAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;¸EIĂ&#x;MOMS

Rengiant aktyviÄ… muzikÄ™ programÄ… neliko uĹžmarĹĄtyje maĹžieji muziejaus lankytojai. Jau penktadienÄŻ juos pasitiks teatralizuotas koncertas ĹĄeimai pagal Mariaus MarcinkeviÄ?iaus ir Rasos JanÄ?iauskaitÄ—s knygÄ… „MaĹži eilÄ—raĹĄÄ?iai maĹžiems“. SekmadienÄŻ – spektaklis ir vaikams, ir visai ĹĄeimai „LaimÄ— yra lapė“ pagal to paties pavadinimo knygÄ…, iĹĄrinktÄ… populiariausiu vaikiĹĄku kĹŤriniu 2017 metais. BĹŤtent sekmadienÄŻ ypaÄ? laukiamos ĹĄeimos, nes ĹĄi diena MO muziejuje bus ĹĄeimĹł diena.

Parodos pavadinimas „Visas menas – apie mus“ yra lyg provokacija, kuri kvieÄ?ia ÄŻ kĹŤrinius ĹžiĹŤrÄ—ti ir iĹĄ asmeninÄ—s perspektyvos. Jau atidarymo metu maĹžieji muziejaus lankytojai galÄ—s dalyvauti teatro vaikams „PradĹžia“ pratybose, skirtose 3–8 metĹł vaikams. Tokios pratybos vyks kiekvienÄ… sekmadienÄŻ. +Ă„Ă&#x;RIĂ&#x;NIAIĂ&#x;PAĂ&#x;SAĂ&#x;KOĂ&#x;JAĂ&#x;APIEĂ&#x;MUS

Vis dÄ—lto svarbiausias MO atidarymo ÄŻvykis – pirmosios muziejaus parodos „Visas menas – apie mus“ pristatymas. MenotyrininkÄ—s Ramintos JurÄ—naitÄ—s kuruojamoje parodoje pirmÄ… kartÄ… vieĹĄai pristatoma MO kolekcija, apimanti laikotarpÄŻ nuo XX a. 6-ojo deĹĄimtmeÄ?io iki ĹĄiĹł dienĹł. Parodos pavadinimas „Visas menas – apie mus“ yra lyg provokacija, kuri kvieÄ?ia ÄŻ kĹŤrinius ĹžiĹŤrÄ—ti ir iĹĄ savo asmeninÄ—s perspektyvos, ir per bendresnÄ™ – lietuviĹĄkos tapatybÄ—s – prizmÄ™. Parodoje pinasi daugybÄ— mĹŤsĹł istorijos iĹĄgyvenimĹł – pokaris, sovietinis atĹĄilimas, breĹžnevinis sÄ…stingis, pertvarkos skersvÄ—jis, SÄ…jĹŤdĹžio grÄ…Ĺžinta nepriklausomybÄ— ir sparÄ?ios permainos su naujais iĹĄĹĄĹŤkiais. Ĺ io laiko sĹŤkuryje iĹĄryĹĄkÄ—ja tai, kas bĹŤdinga Lietuvos menui ir mums patiems. Paroda apima viso muziejaus erdves – DidĹžiÄ… jÄ… bei MaŞą jÄ… sales. Apsilankymo patirtÄŻ papildys multimedijĹł gidas, kuriame pristatomi 23 skirtingi kĹŤriniai ir jĹł autoriai. Tai galimybÄ— paĹžinti ne tik menÄ…, bet ir Ĺžmones, kurie slepiasi uĹž jo – kĹŤrÄ—jus ir jĹł gyvenimus. Parodos lankytojai kĹŤrinius galÄ—s apĹžiĹŤrÄ—ti ne tik dienÄ…, bet ir naktÄŻ, o jos ekspozicija truks iki 2019 m. vasario 18 dienos. (LR) 5'DQLVHYLmLDXVQXRWU

7%DXURQXRWU

VDYDLWJDOLVWY

'DGG\:DV$0LONPDQ

I.PociĹŤnas yra paraĹĄÄ™s dainÄ… lietuviĹĄkai, taÄ?iau kol kas ir toliau ketina Daddy Was A Milkman muzikÄ… atlikti tik anglĹł kalba. „TÄ… lietuviĹĄkÄ… dainÄ… kartais uĹžtraukiu su draugais per vakarÄ—lius, ant lieptelio, bet rimÄ?iau ÄŻ tÄ… pusÄ™ sukti planĹł nÄ—ra. Kitas klausimas, kurÄŻ daĹžnai girdĹžiu, yra apie „Euroviziją“. Ne, kol kas ten tikrai nesiruoĹĄiu. Bet niekada nesakyk „niekada“, – ĹĄyptelÄ—jo dainininkas. â– 'DGG\:DV$0LONPDQ NRQFHUWDV6SDOLRGYDO .DXQRĂ„ĂŒDOJLULRÂłDUHQD

02PX]LHMXVLĂ…NLOR9LOQLDXVFHQWUHEXYXVLRĂ„/LHWXYRVÂłNLQRWHDWURYLHWRMH


KRA¸TOĂ&#x;Ă€INIOS

POLITIKA

/-XRG]HYLmLHQzVQXRWU

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SPALIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

0RIĂ&#x;KwĂ&#x;LwĂ&#x;SUĂ&#x;NAIĂ&#x;KINĂ&#x;TgĂ&#x;FAĂ&#x;ZAĂ&#x;NYĂ&#x;Ng L o r e t a J UO D Z E V I ÄŒI E N Ä– LR korespondentÄ—

SovietĹł laikais ĹĄalia Ĺ unskĹł buvusiame medĹžioklÄ—s ĹŤkyje fazanai buvo auginami deĹĄimtimis tĹŤkstanÄ?iĹł. ĹŞkis seniai sunaikintas, taÄ?iau prisiminimai apie jÄŻ nedingo iĹĄ ĹĄunskieÄ?iĹł atminties. SeniĹŤnui Rimantui Lekeckui ilgai kirbÄ—jo mintis atgaivinti fazanynÄ…. Sumanymas buvo pradÄ—tas ÄŻgyvendinti, kai prieĹĄ dvejus metus bendruomenÄ— paraĹĄÄ— projektÄ… „ŠunskĹł kaimo bendruomenÄ—s vieĹĄosios erdvÄ—s sutvarkymas“ ir gavo finansavimÄ…. Ir ĹĄtai vakar plaÄ?iai atsivÄ—rÄ—

mediniai fazanyno vartai ir plĹŤstelÄ—jo pirmieji lankytojai. Apvalios formos statinyje iĹĄ pradĹžiĹł buvo ketinama ÄŻrengti 14 voljerĹł, taÄ?iau abiejuose aukĹĄtuose jĹł atsirado 28. Ĺ iuo metu juose gyvena 200 ÄŻvairiĹł paukĹĄÄ?iĹł: 16-os rĹŤĹĄiĹł fazanai, patarĹĄkos, poviniai balandĹžiai, putpelÄ—s ir povai. „Šalia ĹĄio fazanyno dar turime vietos, tad plÄ—sime paukĹĄÄ?iĹł zoologijos sodÄ… ir uĹžsiimsime fazanĹł veisimu. Tai bus bendruomenÄ—s verslas“, – „Lietuvos rytui“ sakÄ— seniĹŤnas R.Lekeckas. ÄŽ Ĺ unskĹł fazanynÄ… atvykstantiems lankytojams organizuojama edukacinÄ— veikla, pasakoja-

3RSDVDXO’VNOLQGDQWL�L QLDDSLHYDLVLXRVHSDOLH NDPDVDGDWDVSDVLHNzLU /LHWXYjÂLDXOLHWz/DXUD WUHmLDGLHQLRYDNDUjDSWL NREDQDQHGLGHO�DGDWj

Tris vaikus auginanti 37 metĹł moteris didelÄ™ bananĹł kekÄ™ pirko viename Ĺ iauliĹł miesto prekybos centre. ÄŽ jÄŻ ĹĄiaulietÄ— antradienÄŻ buvo atÄ—jusi kartu su visa ĹĄeima. DidĹžiÄ… jÄ… dalÄŻ bananĹł ĹĄeima suvalgÄ— tÄ… patÄŻ vakarÄ…. TreÄ?iadienÄŻ moteris pasiÄ—mÄ— vienÄ… bananÄ… ir pajuto dĹŤrÄŻ. AtidĹžiau paĹžvelgusi ĹĄiaulietÄ— pamatÄ—, kad per vaisiĹł yra perverta stora didelÄ— adata. NamiĹĄkiai pincetu iĹĄtraukÄ— svetimkĹŤnÄŻ. PajuodavÄ™ buvo ir vaisius, ir adata – susidarÄ— ÄŻspĹŤdis, kad svetimkĹŤnis pateko seniai.

ma apie paukĹĄÄ?iĹł gyvenimÄ…. Kai kuriuos fazanus bendruomenÄ— ÄŻsigijo Lenkijos paukĹĄÄ?iĹł veislyne, dalÄŻ gavo dovanĹł iĹĄ MarijampolÄ—s apylinkiĹł gyventojĹł. Pirmieji voljeruose apsigyveno septyni fazanai, kuriuos savo sodyboje augino ilgametis ĹĄviesaus atminimo MarijampolÄ—s savivaldybÄ—s meras Vidmantas Brazys. PaukĹĄÄ?ius ĹĄunskieÄ?iams perdavÄ— naĹĄlÄ— BirutÄ— BrazienÄ—. Fazanynui spalvingĹł sparnuoÄ?iĹł padovanojo netoli Ĺ unskĹł 18 metĹł fazanus auginantis Alvydas StagniĹŤnas, ĹŤkininkas Linas FlÄ—deris, Seimo narys KÄ™stutis MaĹžeika. Beje, prieĹĄ 10 metĹł patvirtintame Ĺ unskĹł miestelio herbe, kurÄŻ kĹŤrÄ— dailininkas Rolandas RimkĹŤnas, juodame fone vaizduojami trys fazanai. Jie reiĹĄkia tris dorybes – tikÄ—jimÄ…, viltÄŻ ir meilÄ™.

„Prekybos centro aĹĄ neÄŻvardiju, kad nepakenkÄ?iau nei tyrimui, nei verslui. VaisiĹł kekÄ™ paÄ—miau iĹĄ kÄ… tik atidarytos tvarkingos dėŞės, tad abejoju, ar su ĹĄiuo radiniu gali bĹŤti susijÄ™s prekybos centras“, – kalbÄ—jo ĹĄiaulietÄ—. Moteris vylÄ—si, kad adatos dĹŤris netaps kokia uĹžkreÄ?iamÄ… ja liga, nes tiktai ÄŻbrėŞė odÄ…: „LaimÄ—, kad tai nenutiko vaikui.“ Apie radinÄŻ ĹĄiaulietÄ— praneĹĄÄ— ir prekybos centrui, ir Maisto ir veterinarijos tarnybai. DaugiavaikÄ— motina buvo patikinta, kad tyrimÄ… atliks ir prekybininkai, ir jĹł veiklÄ… kontroliuojantys specialistai. „Bananai yra mÄ—gstamas uĹžkandis. Mes daĹžnai vaikams ÄŻdedame ĹĄÄŻ vaisiĹł neĹĄtis ÄŻ mokyklÄ…. TodÄ—l ir vieĹĄiname ĹĄÄŻ nutikimÄ… – tÄ—vams reikÄ—tĹł atidĹžiai apĹžiĹŤrÄ—ti vaikams duodamÄ… maistą“, – sakÄ— moteris. Ĺ iaulietÄ— per paieĹĄkos sistemas rado praneĹĄimĹł apie tokius radinius Australijoje. ÄŒia ÄŻsmeigtĹł adatĹł buvo aptikta braĹĄkÄ—se ir obuoliuose.

DÄ—l mylimos Mamy tÄ—s netek ties reiĹĄkiu nuoĹĄirdĹžiÄ… uĹžuojautÄ… Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalĹł komiteto pirmininkei Astai Kubilienei, ĹĄeimai ir ar timiesiems. Tegul VelionÄ—s atminimas visada bus ĹĄviesus ir brangus JĹŤsĹł ĹĄirdyse ir mintyse. Irena DegutienÄ— Lietuvos Respublikos Seimo Pir mininko pavaduotoja

.UOĂ&#x;POLICIJOSĂ&#x;¸UNSĂ&#x;NEĂ&#x;PASPRUKO

Nereikia ĹžodĹžiĹł jokiĹł, tebĹŤna tylus Ĺžinojimas, kad skaudĹžiÄ… netek ties ir liĹŤdesio valandÄ… mes su Jumis. 3ROLFLMRVQXRWU

3DQHYzĂ?\MHGDXJLDEX mLĂ˜QDPĂ˜NLHPH5DP\ JDORVJDWYzMHQDNWÂ’Ă…zOR JLUWLMDXQXROLDL'Ă‘Ă?WDQ mLĂ˜EXWHOLĂ˜JDUVDLSULĂ?D GLQRJ\YHQWRMXVMLHLĂ… NYLHWzSROLFLMRVSDUHLJĂ‘ QXVLUSUDVLGzMRWULXNĂ… PDGDULĂ˜JDXG\QzV

2AĂ&#x;DIĂ&#x;NYSĂ&#x;BAĂ&#x;NAĂ&#x;NEĂ&#x;ÂŚĂ&#x;ADAĂ&#x;TA

Gi n t a r a s Ĺ I U PA RY S LR korespondentas

.jWLNYDUWXVDWYzUXVLDPHĂ‚XQVNĂ˜ID]DQ\QHODQN\WRMDLJDOLVXVLSDĂ?LQWLVXGYLHPĂ…LPWDLVÂ’YDLULĂ˜SDXNĂ…mLĂ˜

Ă‚XQVNĂ˜PLHVWHOLR 0DULMDPSROzVVDY EHQGUXRPH QzDWLGDULXVLID]DQ\QjNHWLQDSOzVWLSDXNĂ…mLĂ˜]RR ORJLMRVVRGjLUXĂ?VLLPWLVSDOYLQJĂ˜ID]DQĂ˜YHLVLPX

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

DÄ—l mylimos Mamy tÄ—s mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalĹł komiteto pirmininkÄ™ AstÄ… KubilienÄ™. Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalĹł komitetas ir biuro darbuotojai

DÄ—l mylimos mamos mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame Lietuvos Respublikos Seimo narÄ™, Sveikatos reikalĹł komiteto pirmininkÄ™ AstÄ… KubilienÄ™, jos ĹĄeimÄ… ir ar timuosius. Telydi jus paguoda ir dvasios stiprybÄ—. KlaipÄ—dos jĹŤrininkĹł ligoninÄ—s vadovybÄ—

D a r iu s K R A S AUS K A S

GyventojĹł iĹĄkviesti patruliai jaunuoliĹł neberado, tad darbo Ä—mÄ—si tarnybinis ĹĄuo ÄŒeri, o jam komandas davÄ— buvusi patrulÄ— Renata MilaknÄ—. KeturkojÄ— pÄ—dsekÄ— gretai uĹžuodÄ— chuliganĹł pÄ—dsakus. Prie J.BasanaviÄ?iaus ir Ramygalos gatviĹł sankryĹžos pareigĹŤnai pastebÄ—jo tris jaunuolius, bet iĹĄvydusi policininkus trijulÄ— pasileido bÄ—gti StaniĹŤnĹł gatvÄ—s link.

%zJOÂ’3DQHYzĂ?\MHSHUVHNLRMRSDUHLJĂ‘Qz50LODNQzVXWDUQ\ELQLXĂ…XQLPLkHUL

Pareigōnams minant ant kulnų bėgliai iťsiskirstė į skirtingas puses. Vieną jų nusivijo tarnybinis ťuo. Keturkojis iťmokytas ieťkoti Şmonių, tad lėkdamas bėgliui iť paskos rodė policininkams jo bėgimo kelią. Greitai pritrōkęs oro jaunuo-

lis sustojo. Jam buvo liepta gultis ant Şemės, rankos buvo surakintos antrankiais. Nuo policijos sprukęs 25 metų panevėŞietis buvo girtas. Ď alkoholio matuoklį jis pripōtė 2,25 promilės. UŞdarytas į belangę jis dar save suŞalojo.

ÂŒKAĂ&#x;LIĂ&#x;NIĂ&#x;MASĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;BAIĂ&#x;GwĂ&#x;TRAĂ&#x;GEĂ&#x;DIĂ&#x;JA 9LONDYLĂ…NLRUDMRQRJ\YHQWRMDVEDQGzSDWVVDYHVXODL N\WLQXRJLUWDYLPR%HWY\UXLĂ…LVQRUDVNDLQDYRJ\ Y\EÂ?-LVĂ?XYROLSGDPDVSHUODQJjLĂ…WUHmLRMRDXNĂ…WR L o r e t a J UO D Z E V I ÄŒI E N Ä– LR korespondentÄ—

Kauno klinikĹł medikai MarijampolÄ—s apskrities policijos komisariatui praneĹĄÄ—, jog mirÄ— 43 metĹł AugalĹł kaimo (VilkaviĹĄkio r.) gyventojas, rugsÄ—jo viduryje iĹĄkritÄ™s per daugiabuÄ?io langÄ…. Vyras ĹĄiame name apsigyveno prieĹĄ pusmetÄŻ. Kaimynai jÄŻ apibĹŤ-

dino kaip ramĹł ir darbĹĄtĹł ĹžmogĹł, nepiktnaudĹžiaujantÄŻ alkoholiu ir nekeliantÄŻ problemĹł. TaÄ?iau vyriĹĄkio gyvenime, matyt, ne viskas buvo gerai, nes kelias dienas iki nelaimingo atsitikimo jis girtavo. RugsÄ—jo 12-Ä…jÄ… vyras nutarÄ—, jog jau pakaks: gretimame kaime gyvenanÄ?ios giminaitÄ—s papraĹĄÄ— jÄŻ uĹžrakinti bute, kad nekiltĹł noro iĹĄeiti ieĹĄkoti alkoholio.

Moteris ÄŻvykdÄ— praĹĄymÄ…. PrieĹĄ vidurnaktÄŻ ji sulaukÄ— giminaiÄ?io skambuÄ?io. Vyras praĹĄÄ— pagalbos, nes esÄ… iĹĄkrito per langÄ… ir guli panamÄ—je. PaaiĹĄkÄ—jo, jog uĹžrakintas vyras vis dÄ—lto neiĹĄtvÄ—rÄ— ir nusprendÄ— iĹĄ buto iĹĄsliuogti per langÄ… iĹĄ kaklaraiĹĄÄ?iĹł suriĹĄta virve. Ĺ ioji neatlaikÄ— svorio, trĹŤko ir vyras nukrito Ĺžemyn. SusiĹžalojÄ™s nelaimÄ—lis iĹĄ VilkaviĹĄkio ligoninÄ—s buvo perveĹžtas ÄŻ Kauno klinikas. Po keliĹł savaiÄ?iĹł gydymo vyro gyvybÄ—, pirminiais duomenimis, uĹžgeso dÄ—l plauÄ?iĹł uĹždegimo.

SkaudĹžiÄ… netek ties ir liĹŤdesio valandÄ… dÄ—l Motinos mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalĹł komiteto pirmininkÄ™ AstÄ… KubilienÄ™, jos ĹĄeimÄ…, ar timuosius, visus, kuriems skaudi ĹĄi netek tis. KlaipÄ—dos universitetinÄ—s ligoninÄ—s administracija

Netek ties ir liĹŤdesio valandÄ… nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame LaboratorinÄ—s diagnostikos skyriaus darbuotojÄ… LiubovÄ™ ÄŒepulienÄ™ dÄ—l mylimo sĹŤnaus mir ties. VieĹĄosios ÄŻstaigos Ĺ eĹĄkinÄ—s poliklinikos kolektyvas

Vilniaus universiteto FilosoďŹ jos fakulteto bendruomenÄ— nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?ia Psichologijos instituto prof. GintautÄ… ValickÄ… dÄ—l mylimos mamy tÄ—s mir ties.

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame MarijonÄ… ÄŒetrauskÄ… dÄ—l Mamy tÄ—s mir ties. Mykolo Romerio universiteto bendruomenÄ—


REKLAMA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

0RAĂ&#x;NEĂ&#x;̧IĂ&#x;MAI BYLOS

KLASIFIKUOTIĂ&#x;SKELBIMAI

UAB „SA LOGISTIC“ skelbia AAS „BTA Baltic Insurance Company“ ďŹ lialas Lietuvoje Vienkar-

2018-09-27 UAB „Agada“ (ÄŻ. k. 304132881, adresas Ma-

tinÄ—s garantijos (muitinio tranzito procedĹŤrai)

ĹžeikiĹł m., S.Daukanto g. 12-44) iĹĄkelta bankroto byla.

blankus D90V00 492855; D90V00 543836 ne-

Bankroto administratorius UAB „Lideres“, Konstitucijos

galiojanÄ?iais.

Ă&#x;MĂ&#x;SPALIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

Lietuvos Respublikos ĹŤkio ministerija skelbia valstybei nuosavybÄ—s teise priklausanÄ?iĹł vieĹĄosios ÄŻstaigos VerslininkĹł namĹł, kodas – 135193528, buveinÄ— – Kaunas, Jonavos g. 20 (toliau – ÄŽstaiga), dalininko teisiĹł pardavimÄ… vieĹĄo aukciono bĹŤdu.

pr.12, Vilnius, tel. (8 5) 273 4773. KreditoriĹł reikalavimai

AUKCIONAI

pateikiami iki 2018-11-19. ÄŽmonÄ—s vadovas privalo per-

Vilniaus Gedimino technikos universitetas skel-

duoti dokumentus ir tur tÄ…. Sudarytos sutar tys su UAB

bia pripaĹžinto nereikalingu arba netinkamu (ne-

„Agada“ nebus vykdomos.

galimu) naudoti ilgalaikio ir trumpalaikio mate-

2018-09-27 BUAB „KOSNETA“ (ÄŻ. k. 302684055, adresas

rialiojo tur to pardavimo vieĹĄÄ…jÄŻ aukcionÄ…, kuris

ArchitektĹł g. 56-101, Vilnius) iĹĄkelta bankroto byla. Bank-

vyks 2018 m. spalio 25 d. 10.00 val. adresu:

roto administratorius UAB „Lideres“, Konstitucijos pr.12,

SaulÄ—tekio al. 14, (VGTU biblioteka), Vilnius.

Vilnius, tel. (8 5) 273 4773. KreditoriĹł reikalavimai patei-

Nepardavus turto pirmajame aukcione, antra-

kiami iki 2018-11-23. ÄŽmonÄ—s vadovas privalo perduoti do-

sis ÄŻvyks 2018 m. spalio 31 d. 10.00 val. tuo pa-

kumentus ir turtą. Sudarytos sutar tys su BUAB „KOSNE-

Ä?iu adresu. IĹĄsamesnÄ— informacija apie aukcio-

TA“ nebus vykdomos.

ne parduodamÄ… turtÄ… ir sÄ…lygas skelbiama in-

2018-09-27 UAB „AJ Baltija“ (ÄŻ. k. 303049863, adresas

terneto svetainÄ—je www.vgtu.lt/verslui/aukcio-

Kauno m., NaujakuriĹł g. 68-54) iĹĄkelta bankroto byla.

nai Aukciono rengÄ—jas uĹž ÄŻsigyto turto kokybÄ™

ÄŽstaigos dalininkĹł kapitalo dydis yra 8863,37 Eur. ÄŽstaigos dalininkai – Lietuvos Respublika, atstovaujama ĹŞkio ministerijos, kodas 188621919, buveinÄ— – Vilnius, Gedimino pr. 38 (ÄŻnaĹĄas ÄŻ dalininkĹł kapitalÄ… – 7703,89 Eur), ir Kauno regiono smulkiĹłjĹł ir vidutiniĹł verslininkĹł asociacija, kodas 134862998, buveinÄ— – Kaunas, MuitinÄ—s g. 13A (ÄŻnaĹĄas ÄŻ dalininkĹł kapitalÄ… – 1159,48 Eur). Kiekvienas dalininkas turi po vienÄ… balsÄ… visuotiniame dalininkĹł susirinkime. ÄŽstaigos veiklos tikslai – teikti informacijos, konsultacijĹł ir mokymĹł paslaugas bei praktinÄ™ pagalbÄ… smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, ÄŻsteigtiems naujiems verslo subjektams padÄ—ti ÄŻsikurti, plÄ—toti veiklÄ… ir prisitaikyti prie kintanÄ?iĹł rinkos sÄ…lygĹł. ÄŽstaigos parduodamĹł dalininko teisiĹł pradinÄ— pardavimo kaina, atitinkanti valstybÄ—s ÄŻnaĹĄo ÄŻ ĹĄios ÄŽstaigos dalininkĹł kapitalo vertÄ™, – 7703,89 Eur (septyni tĹŤkstanÄ?iai septyni ĹĄimtai trys eurai ir 89 centai). ÄŽstaigos veiklos ataskaita ir metiniĹł finansiniĹł ataskaitĹł rinkinys skelbiamas ÄŻstaigos tinklapyje http://www.vn.lt/. Aukciono vykdytoja – Lietuvos Respublikos ĹŤkio ministerija. Atsakingas asmuo – Lietuvos Respublikos ĹŤkio ministerijos PramonÄ—s ir prekybos departamento Smulkiojo ir vidutinio verslo politikos skyriaus vyriausioji specialistÄ— NijolÄ— BujauskienÄ—, tel. 8 706 64 801, el. paĹĄtas Nijole.Bujauskiene@ukmin.lt. Aukcionas vyks 2018 m. spalio 31 d. 10 val. Vilniuje, ĹŞkio ministerijos 212 salÄ—je. Aukciono dalyviai registruojami nuo 9 iki 10 val. BĹŤtina turÄ—ti asmens tapatybÄ™ patvirtinantÄŻ dokumentÄ…. Minimalus kainos didinimo intervalas – 10 eurĹł. Aukciono dalyvio bilietas nemokamas, ĹžiĹŤrovai neÄŻleidĹžiami. UĹž aukcione nupirktas dalininko teises atsiskaitoma per 5 darbo dienas po aukciono banko pavedimu, pervedant lÄ—ĹĄas ÄŻ Aukciono vykdytojo nurodytÄ… sÄ…skaitÄ…. Tarp ĹŞkio ministerijos ir aukciono laimÄ—tojo pasiraĹĄoma ÄŽstaigos dalininko teisiĹł pirkimo ir pardavimo sutartis.

Bankroto administratorius UAB „Lideres“, Konstitucijos

neatsako ir nepriima jokiĹł pretenzijĹł.

(UĹžs. 18AVIL-86)

ĹŞkio ministerijos kancleris Nerijus Rudaitis

pr.12, Vilnius, tel. (8 5) 273 4773. KreditoriĹł reikalavimai pateikiami iki 2018-11-19. ÄŽmonÄ—s vadovas privalo perduoti dokumentus ir turtÄ…. Sudarytos sutartys su UAB „AJ Baltija“ nebus vykdomos. 2018-09-28 UAB „RytĹł keliai“ (ÄŻ. k. 304088919, adresas LazdynĹł g. 21, Vilnius) iĹĄkelta bankroto byla. Bankroto administratorius UAB „Ultima optio“, Vilniaus g. 130, Ĺ iauliai, tel. (8 41) 52 18 10. KreditoriĹł reikalavimai pateikiami iki 2018-11-23. ÄŽmonÄ—s vadovas privalo perduoti doku-

EUROPOS CENTRO MUZIEJUS

EUROPOS PARKAS

mentus ir tur tÄ…. Sudarytos sutartys su UAB „RytĹł keliai“ nebus vykdomos. ÄŽspÄ—jame, kad darbo sutartys bus nutraukiamos vadovaujantis LR DK ir LR ÄŽBÄŽ. 2018-09-26 UAB „ElektroninÄ— komunikacija“ (ÄŻ. k. 125164987, adresas GeleĹžinio Vilko g. 2, Vilnius) iĹĄkelta bankroto byla. Bankroto administratorius UAB „Ultima optio“, Vilniaus g. 130, Ĺ iauliai, tel. (8 41) 52 18 10. KreditoriĹł reikalavimai pateikiami iki 2018-11-23. ÄŽmonÄ—s vadovas privalo perduoti dokumentus ir turtÄ…. Sudarytos sutartys su UAB „ElektroninÄ— komunikacija“ nebus vykdomos. 2018-09-27 UAB „Argedas“ (ÄŻ. k. 304047363, adresas PerkĹŤnkiemio g.19A-149, Vilnius) iĹĄkelta bankroto byla. Bankroto administratorius UAB „Lideres“, Konstitucijos pr. 12, Vilnius, tel. (8 5) 273 4773. KreditoriĹł reikalavimai pateikiami iki 2018-11-22. ÄŽmonÄ—s vadovas privalo perduoti dokumentus ir turtÄ…. Sudarytos sutartys su UAB „Argedas“ nebus vykdomos. 2018-09-25 UAB „MEAT TRADING“ (ÄŻ. k. 304467214, adresas GiruliĹł g.5, Vilnius) iĹĄkelta bankroto byla. Bankroto administratorius UAB „Lideres“, Konstitucijos pr.12, Vilnius, tel. (8 5) 273 4773. KreditoriĹł reikalavimai pateikiami iki 2018-11-02. ÄŽmonÄ—s vadovas privalo perduoti dokumentus ir turtÄ…. Sudarytos sutartys su UAB „MEAT TRADING“ nebus vykdomos.

Muziejus po atviru dangumi EUROPOS PARKAS kvieÄ?ia Jus apsilankyti. Netoli Vilniaus, EUROPOS PARKE, nuostabios gamtos ir stebinanÄ?io meno pasaulyje galÄ—site turiningai praleisti laikÄ… ir pailsÄ—ti nuo miesto ĹĄurmulio.

2018-09-27 UAB „Gratrans“ (ÄŻ. k.302549221, adresas Rygos g. 3-13, Vilnius) iĹĄkelta bankroto byla. Bankroto admi-

tel.

8~5

nistratorius UAB „Lideres“, Konstitucijos pr.12, Vilnius, tel. (8 5) 273 4773. KreditoriĹł reikalavimai pateikiami iki 2018-1123. ÄŽmonÄ—s vadovas privalo perduoti dokumentus ir turtÄ…. Sudarytos sutartys su UAB „Gratrans“ nebus vykdomos. DINGĘ DOKUMENTAI

PamestÄ… Advokato Tomo BairaĹĄausko orderiĹł knygelÄ™, serija LA Nr. 473801-473900, iĹĄduota 2015-10-21, laikyti negaliojanÄ?ia.

Europos parkÄ… remia:

2377077

w w w. e u ro p o s p a r k a s . l t


NODVLILNXRWLVNHOELPDL

Ă&#x;PVSDOLRG ÄŽVAIRĹŞS

UĹždarosios akcinÄ—s bendrovÄ—s „INDUSTEK“ pavadinimo keitimas. PraneĹĄame, kad 2018 m. spalio 1 d. vienintelio uĹždarosios akcinÄ—s bendrovÄ—s „INDUSTEK“ (teisinÄ— forma: uĹždaroji akcinÄ— bendrovÄ—, duomenys apie juridinÄŻ asmenÄŻ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniĹł asmenĹł registre, ÄŻmonÄ—s kodas: 111597149, buveinÄ—s adresas: Dariaus ir GirÄ—no g. 177, Vilnius), akcininko sprendimu UĹždaroji akcinÄ— bendrovÄ— „INDUSTEK“ pavadinimas yra keiÄ?iamas ÄŻ INDUSTEK UAB. DÄ—l papildomos informacijos suinteresuoti asmenys gali kreiptis tel. +370 699 16 399. DruskininkĹł sav. 2-ajame notaro biure (M.K. ÄŒiurlionio g. 111-211, Druskininkai) 2018-10-22 10.00 val. bus skelbiamas DanutÄ—s BaublienÄ—s, gimusios 1931-02-04, mirusios 2018-09-08, testamentas.

ÂżEĂ&#x;Mw Ă&#x;SKLYĂ&#x;PAI PERKA

Brangiai perku miĹĄkÄ…, gali bĹŤti su bendraturÄ?iais, neatidalintas, su skolomis, areĹĄtuotas. Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 55 355.

3IĂ&#x;Ă„LOĂ&#x;DARĂ&#x;Bg NUOLATINIS DARBAS

UĹžsienyje

IeĹĄkomi patyrÄ™ statybininkai profesionalai rekonstrukcijos darbams Vokietijoje. Kreiptis tel. +370 671 66 984. ÄŽvairus

Greitai startuosianÄ?iam projektui internete –Nevark.lt ieĹĄkome laisvai samdomĹł NamĹł TvarkytojĹł. SiĹŤlome: galimybÄ™ dirbti pasirinktomis dienomis, 2-iejĹł dienĹł nemokamÄ… mokymĹł programÄ…, nemokamÄ… pradinÄŻ priemoniĹł krepĹĄelÄŻ ir visÄ… reikiamÄ… pagalbÄ…. SusidomÄ—jusius kvieÄ?iame skambinti: +370 655 59 950 arba raĹĄyti: info@ nevark.lt Daugiau apie projektÄ…: facebook.com/ nevark.lt

0ASĂ&#x;LAUĂ&#x;GOS KONSULTACIJOS

Paskolos nuo 1000 Eur iki 10 m. per 1 val. visoje Lietuvoje, uĹžstatas – butas, namas. Konsultacijos. Aujama-credit, tel. 8 600 69 691. Paskolos. IĹĄperkame jĹŤsĹł skolas iĹĄ antstoliĹł, padengiame kitokias skolas ÄŻkeiÄ?iant nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. Aujama-Credit, tel. 8 620 33 777.

3PALIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;¡,IETUVOSĂ&#x;RYTE¨Ă&#x;SPAUSDINTOĂ&#x;KRYĂ€IAĂ€ODĂ€IOĂ&#x;ATSAKYMASĂ&#x;7\OLNDLSDYHOzNHUSDPD

SKELBIMAI Ď „LIETUVOS RYTĄ“ PRIIMAMI:

PRENUMERATA

Kitose platinimo tarnybose:

Redakcijos biuruose:

„Lietuvos rytą“ galima uĹžsisakyti redakcijos biuruose:

ANYKĹ ÄŒIUOSE – Raimondas Savickas, tel. (8 682) 39 810; BIRĹ TONE – E.PetruĹĄauskienÄ—s SPA, tel. (8 319) 56 625; BIRĹ˝UOSE – Daina KerĹĄienÄ—, tel. (8 636) 34 399; DRUSKININKUOSE – UAB „Drusvilma“, tel. (8 313) 51 075; ELEKTRÄ–NUOSE – UAB „Benrestas“, tel. (8 528) 39 200; GARGĹ˝DUOSE – Antanas Brauklys, tel. (8 672) 90 983; IGNALINOJE – DanutÄ— OrechovienÄ—, tel. (8 677) 98 736; UAB „ŠiauliĹł kraĹĄtas“: JONIĹ KYJE – tel. (8 687) 89 040, KELMÄ–JE – tel. (8 427) 54 381, KURĹ Ä–NUOSE – tel. (8 41) 58 57 61, NAUJOJOJE AKMENÄ–JE – tel. (8 425) 56 588, PAKRUOJYJE – tel. (8 421) 61 704;

VILNIUJE – Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3767, faksas 274 3799, el. p. spaudosskelbimai@lrytas.lt; KAUNE – LaisvÄ—s al. 7, tel. (8 37) 40 02 55; KLAIPÄ–DOJE – M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 13 81; Ĺ IAULIUOSE – Vilniaus g. 118, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ–Ĺ˝YJE – Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 22; ALYTUJE – S.Dariaus ir S.GirÄ—no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ–JE – KÄ™stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; PALANGOJE – Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440; Kitose tarnybose: KAIĹ IADORYSE – Gedimino g. 59-113, tel. (8 346) 51 378; JONAVOJE – J.Ralio g. 12-44, tel. (8 349) 51 474; LAZDIJUOSE – SeinĹł g. 3, tel./faksas (8 318) 52 374; KRETINGOJE – BirutÄ—s g. 11, tel. (8 445) 53 949; ROKIĹ KYJE – Taikos g. 5, tel. (8 616) 32 475; Ĺ AKIUOSE – AuĹĄros g. 3, tel. (8 345) 60 238; Ĺ ILALÄ–JE – J.BasanaviÄ?iaus g. 23, tel. (8 449) 51 421; ZARASUOSE – Vilniaus g. 16, tel. (8 385) 52 532.

VILNIUJE – Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3777, (8 5) 274 3781; KAUNE – LaisvÄ—s al. 7, tel. (8 37) 40 02 66; KLAIPÄ–DOJE – M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 11 45; Ĺ IAULIUOSE – Vilniaus g. 118, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ–Ĺ˝YJE – Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 20; ALYTUJE – S.Dariaus ir S.GirÄ—no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ–JE – KÄ™stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; PALANGOJE – Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440;

KAIĹ IADORYSE – UAB „Emduva“, tel. (8 346) 51 378; KRETINGOJE – UAB „Paslauga tau“, tel. (8 445) 53 949; KUPIĹ KYJE – Lilijana BudrienÄ—, tel. (8 646) 26 189; LAZDIJUOSE – K.MatuleviÄ?iaus IÄŽ „Ryto ĹžvaigĹždė“, tel. (8 318) 52 375; MAĹ˝EIKIUOSE – Violeta Suleymanova, tel. (8 613) 63 066; MOLÄ–TUOSE – Vidmantas Pladas, tel. (8 684) 43 075; PRIENUOSE – Loreta MarcinkeviÄ?ienÄ—, tel. (8 623) 13 250; PASVALYJE – Inga JaniselienÄ—, tel. (8 620) 58 664; RASEINIUOSE – M.MaulienÄ—s IÄŽ, tel. (8 428) 51 337; RADVILIĹ KYJE – VĹĄÄŽ „UĹžbÄ—gtukė“, tel. (8 422) 50 163;

RADVILIĹ KYJE – tel. (8 422) 53 451; ROKIĹ KYJE – V.Baranovskio ÄŽ „Baltma“, tel. (8 616) 32 475; Ĺ AKIUOSE – Vitas Kasiulaitis, tel. (8 612) 97 522; Ĺ IAULIUOSE – UAB „Naujoji tvarka“, tel. (8 41) 50 07 13; Ĺ ILALÄ–JE – UAB „RitSpeda“, tel. (8 449) 51 421; Ĺ ILUTÄ–JE – UAB „Litera“, tel. (8 441) 75 474; Ĺ IRVINTOSE – Helena MarÄ?iauskienÄ—, tel. (8 603) 18 288; TAURAGÄ–JE – Jonas KalÄ—da, tel. (8 634) 35 334; UTENOJE – RamunÄ— KvedarienÄ—, tel. (8 671) 70 558; VILKAVIĹ KYJE – Rolandas AntanaviÄ?ius, tel. (8 610) 45 539. Prenumerata taip pat priimama internetu: http://prenum.lrytas.lt


HOROSKOPAS

LAISVALAIKIS Nepalankus metas nesibaigia. RytÄ… dar jausime ÄŻtampÄ…, tvyros maiĹĄto, protesto, griovimo dvasia. Ir tai, beje, galima panaudoti pozityviai! Kadangi naikinti bus lengva, imkite ir visiems laikams atsisakykite ko nors Ĺžalingo, kas ilgÄ… laikÄ… jus vargino, bet su tuo vis taikÄ—tÄ—s, – gal ÄŻproÄ?io, netikusio draugo, Ĺžmogaus, kurio nebemylite. Jei tai sena ÄŻgrisusi problema, ĹĄÄŻryt reikÄ—tĹł pasakyti „ne“! Tik nereikÄ—tĹł to daryti spontaniĹĄkai – neatsisakykite turimo darbo, gyvenamosios vietos, nenutraukite santykiĹł su ĹžmonÄ—mis, jei jums bloga nuo viso to pasidarÄ— tik pastarosiomis dienomis. Kad ir kuo ĹĄiandien uĹžsiimsite, derÄ—tĹł vengti skubÄ—jimo, agresijos – tai bematant pablogins reikalÄ…, padarys jus paĹžeidĹžiamus. Nors bus sunku nesierzinti, nesupykti, nes itin aiĹĄkiai matysite savo pavaldiniĹł, virĹĄininkĹł ar ĹĄeimos nariĹł klaidas ir trĹŤkumus, stenkitÄ—s nepasiduoti pirmam impulsui, uĹžplĹŤdusiai emocijai. Tai sunaikins ir gerÄ… intencijÄ…, ir jus paÄ?ius. Beje, savo interesus, nuomonÄ™ reikÄ—tĹł atskirti nuo kolektyvo – kolektyviĹĄkumas nieko gera neduos. Antroji dienos pusÄ— taps ramesnÄ—, o vaka-

!6)Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;,PNLWzVWLNEĂ‘ WLQLDXVLĂ˜QHDWLGzOLRWLQĂ˜GDUEĂ˜ QXRYDUJLVVXVLHU]LQLPDVLĂ…PXĂ…LĂ…YzĂ?LĂ˜ .HOLRQzPVVYDUELHPVVXVLWLNLPDPVEHLVX VLWDULPDPVQHSDODQNXVPHWDVLNLSLHWĂ˜3R YDODSOLQN\EzVNHLVLVMĂ‘VĂ˜QDXGDLÂąJDOL PLQDXGLQJLVXVLWLNLPDLJDOLDWVLUDVWLLĂ…HLWLV LĂ…DWVLUDGXVLĂ˜SUREOHPĂ˜9LVGzOWRQHVNX ELQNLWHILQDQVLQLĂ˜SUREOHPĂ˜VSUHQGLPR 1HEĂ‘NLWHDJUHV\YĂ‘VLUSDVLVDXJRNLWHDSOLQ NLQLĂ˜DJUHVLMRV MLODELDXWLNzWLQDLNLSLHWĂ˜ 

Palmira KELERTIENÄ– AstrologÄ—

ras – apskritai malonus atsipōtimo laikas, kai viskas ima dėliotis į savo vietas. Šiandien netiks ko nors nauja pradėti, rizikuoti ar imtis avantiōrų. Svarbu bōti atidiems su darbo technika, degiosiomis, sprogiosiomis medŞiagomis, elektra bei elektros prietaisais, kompiute-

,)Ă&#x;Ă 4!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;3LUPRMLGLHQRV SXVzYLVGDUVXGzWLQJDJDOLWHSDVL MXVWLDWVLGĂ‘UÂ?DNODYLHWzMH$WLGĂ?LDXWLNULQNL WHJDXQDPjLQIRUPDFLMjVXQLHNRQHVLJLQ m\NLWHQHLGDUEHQHLQDPLHWDLSSDWQLH NXUQHVLYHUĂ?NLWHQHVNXEzNLWHÂąSHUVNXEz MLPjSUDĂ?LRSVRVLWHSDPLUĂ…LWHVYDUELĂ˜GD O\NĂ˜,HĂ…NRNLWHNODLGĂ˜LUMDVWDLV\NLWH5\ WjJDOLPLSDYRMLQJLQHWLNzWXPDLYDLUXRMDQW 9LVGzOWRSRYDOSDVLMXVLWHJHULDXJUÂ’Ă… VzNPz9DNDUDVĂ?DGDLUPDORQLĂ˜URPDQWLĂ… NĂ˜VWDLJPHQĂ˜

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SPALIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

riais, iĹĄmaniaisiais telefonais. DidesnÄ— technikos gedimo, ÄŻvairiĹł avarijĹł, ypaÄ? gamyboje, tikimybÄ—. Labiau pasaugokite sveikatÄ… – asmenys, turintys silpnesnÄ™ ĹĄirdÄŻ, turi labiau pasisaugoti. Ĺ i diena sudÄ—tingesnÄ— vyrams bei vaikams. Sapnai iĹĄ ketvirtadienio ÄŻ penktadienÄŻ pranaĹĄiĹĄki, jeigu buvo visiĹĄkai tikroviĹĄki, ryĹĄkĹŤs, ÄŻsimenantys. Jie pildysis tiesiogiai. Blogas Ĺženklas: sutikti ĹžmogĹł su tuĹĄÄ?iais kibirais – nauji finansiniai sunkumai; jeigu kÄ… nors rytÄ… pamestumÄ—te, iĹĄ rankĹł kas nors kristĹł – galite praleisti gerÄ… progÄ…; jei durĹł uĹžraktas sugestĹł – jĹŤsĹł veikloje gali atsiskleisti nesÄ…Ĺžiningi dalykai; pamesti raktus, pinigus – prarasti ryĹĄÄŻ su artimu Ĺžmogumi; jeigu prakiurtĹł kiĹĄenÄ— – laukia nuostoliai. Geras Ĺženklas: sutikti rytÄ… ĹžmogĹł su pilnais kibirais ar neĹĄuliais – materialinÄ—s padÄ—ties pagerÄ—jimas; rasti ĹžiedÄ…, ypaÄ? su akmeniu, – ÄŻgysite patikimÄ… veiklos partnerÄŻ. Ĺ˝vilgsnis ÄŻ priekÄŻ: ĹĄeĹĄtadienis palankus kelionÄ—ms, ĹĄventimams, pramogoms, sekmadienÄŻ patartinas uĹždaresnis ĹĄeimyninis bendravimas.

Âľ!5Ă&#x;,93Ă&#x;Ă&#x; Ă&#x; Ă&#x;3LUPRMLGLHQRV SXVzQHNRNLD1HVLLPNLWHUL]LNLQJĂ˜ DUDWVDNLQJĂ˜GDUEĂ˜ÂąQXNHQWzVLWHRSDGD U\WRVNODLGRVSDNHQNVMĂ‘VĂ˜GDO\NLQHLUHSX WDFLMDL3LUPjMjGLHQRVSXVÂ?YHQNLWHQHUHL NDOLQJREHQGUDYLPR,UODELDXSDVDXJRNL WHVYHLNDWjÂąGLGHOzWUDXPĂ˜WLNLP\Ez5\ WjQHDWLGXPDVJUHLmLRYLUĂ…LMLPDVYDĂ?LXRMDQW JDOLWDSWLOHPWLQJDV'HEHV\VLPVVNODLG\WLV SRYDOLUDQWURMLGLHQRVSXVzEHLYDNDUDV ÂąYLVDLVPDJXVODLNDV1HDWVLVDN\NLWHYLHĂ… QDJLĂ˜VXVLWLNLPĂ˜VXVHQDLVELmLXOLDLV

*!5Ă&#x;4)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HSDODQNL

$69Ă&#x;.)!)Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6PXONĂ‘VQH VNODQGXPDLQHHVPLQLDLNOLXYLQLDL QXRU\WRJULĂ‘YDQmLĂ˜QHQXPDW\WĂ˜GDUEĂ˜ EHLUĂ‘SHVmLĂ˜JDXVDJDOLHU]LQWL9LVGzOWR GDEDUHVDWHVWLSUĂ‘VNDGÂ’YHLNWXPzWHÂ’YDL ULXVQHVNODQGXPXVNDGDGHNYDmLDLVXUHD JXRWXPzWHÂ’MXPVNHOLDPDVSUHWHQ]LMDV WLHNGDUEHWLHNQDPLH1HVXUHLNĂ…PLQNLWH GDEDUWLQLĂ˜UĂ‘SHVmLĂ˜ÂąMDXSRSLHWĂ˜YLVNDV SDVLURG\VNLWDLSLUDUWLPLDXVLXPHWXUDVLWH WHLVLQJjLĂ…HLWÂ’3LUPjMjGLHQRVSXVÂ?GLGHV QzJDP\ELQLĂ˜WUDXPĂ˜WLNLP\Ez1HYDĂ?LQz NLWHWHFKQLĂ…NDLQHVXWYDUN\WDLVDXWRPREL OLDLV6DXJRNLWHVYHLNDWj

6uĂ&#x;Âż93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6XQNXVSDYR

VARNOĂ&#x;LESINYS

MLQJDVODLNDV\SDmY\UDPVEHLYD GRYDPV1HVNXELQNLWHÂ’Y\NLĂ˜GDUQHODL NDVÂ’VLEzJzWL,UQHODLNDVÂ’VLP\OzWLDUEHQW MDXDSLHVDYRMDXVPXVMXPVSDWLQNDQmLDP DVPHQLXLNDLSQRUVXĂ?VLPLQWL*DOLPRV SUREOHPRVGzOYDLNĂ˜ÂąQHVNXEzNLWHLUDQW MĂ˜S\NWLMĂ˜EDXVWL%Ă‘NLWHDWLGHVQLVDYR VYHLNDWDLDQWUjMjGLHQRVSXVÂ?JHULDXVNLUWL QXVLUDPLQLPXLDWVLSDODLGDYLPXLVYHLND WLQJXPRSURFHGĂ‘URPV

-%2Ă&#x;'%Ă&#x;,uĂ&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HDLĂ…NLĂ˜ QXRVWROLĂ˜NHLVWĂ˜SRN\mLĂ˜PHWDV 7DLQHWLQNDPDVODLNDVILQDQVLQzPVEXLWLHV SUREOHPRPVVSUÂ?VWLVYDUELHPVUDĂ…WDPV RILFLDOLHPVSUDĂ…\PDPVUDĂ…\WLDWVDNLQJLHPV GRNXPHQWDPVSDVLUDĂ…\WL%Ă‘VLWHSHUQHO\J SDWLNOĂ‘VÂąQHVNXEzNLWHWLNzWLQXRJLUGRPLV SDVNDORPLV,UQHEĂ‘NLWHDWYLULÂąJHUDVGUDX JDVJDOLLĂ…SOHSzWLMĂ‘VĂ˜SDVODSWÂ’5\WjEĂ‘NLWH LWLQDWLGĂ‘VNHO\MHSDVLVDXJRNLWHYDJLĂ˜DS JDYLNĂ˜9DNDUjJHULDXVLDSUDOHLVWLQDPLH

36!23Ă&#x;49+Ă&#x;,u3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;'zOVNX EzMLPRQHDWLGXPRLĂ…VLEODĂ…N\PR JDOLWHSDWLUWLQXRVWROLĂ˜7DLQHWLQNDPDVODL NDVSLQLJDPVLQYHVWXRWLDUVNROLQWL*DOLPL NRQIOLNWDLGDUEHÂąYDGRYDVDUNOLHQWDLJD OLSDUHLNĂ…WLSUHWHQ]LMĂ˜GzOMĂ‘VĂ˜DWOLNWĂ˜GDU EĂ˜NRN\EzV6YDUEHVQLXVVXVLWLNLPXVEHL SRNDOELXVYHUWDSODQXRWLDQWUDLGLHQRVSX VHLSRYDO9DNDUDVSDODQNXVYLHĂ…QDJzPV WLHVDJDXVLĂ˜VXVLEĂ‘ULPĂ˜JHULDXYHQJWL1H SDWDUWLQDXĂ?PHJ]WLLUQDXMRVURPDQWLĂ…NRV SDĂ?LQWLHV 3+/2Ă&#x;0)/Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*HULDX NDGU\WjQHSULVWLJWĂ˜Ă…DOWDNUDXMLĂ…NX PREHLREMHNW\YXPR6YDUELDXVLDÂąQHSD QLNXRWLLUQHSULLPWLVNXELĂ˜VSUHQGLPĂ˜/D ELDXSDVLNOLDXNLWHVDYLPLQHLSDUWQHULDLV 7LHVDVXMDLVWDLSSDWVXVXWXRNWLQLXQHVL YHONLWHÂ’NRQIOLNWXVÂąU\WjWDLEXVLWLQVYDU EX3LUPjMjGLHQRVSXVÂ?QHYHUWDQHLVDQ W\NLĂ˜DLĂ…NLQWLVS\NWLVQHLWDUWLVGHUzWLVÂą QHUDVLWHQHLWHLV\EzVQHLNRPSURPLVR 1HVNXEzNLWHYLVNjGDU\NLWHQXRVHNOLDL DWLGĂ?LDL\SDmYDLUXRGDPLHONLWzVDWVDUJLDL 9DNDUDVWLQNDPDVÂ’WHLNWLVXVLWDLN\PRGR YDQzOÂ?VDYRSRUDL

/Âż)!Ă&#x;2!Ă&#x;')3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;0DĂ?LDXWLNz NLWHĂ…LRVGLHQRVSDĂ?DGDLVMXPVSD GzWL'DUEHJDOLPLQHWLNzWXPDLDSJDXOzV QHWSULHĂ…Ă˜NRQNXUHQWĂ˜SURYRNDFLMRV1XR MĂ‘VĂ˜GLSORPDWLĂ…NXPR RMRVWLJV SULNODX V\VDUQHXĂ?NLUVLWHNHOLRÂ’NDUMHURVDXNĂ…WX PDV1HVLYHONLWHÂ’LQWULJDVQHWLĂ…GUDXJLĂ…NX PRÂąEXVSDYRMLQJDVXSDLQLRWLGUDXJLĂ…NXV LUWDUQ\ELQLXVVDQW\NLXVÂąYLVNDVJDOLLĂ…YLUVWL Â’NLWjSXVÂ?$QWUjMjGLHQRVGDOÂ’VNLUNLWHYLHQ VDXÂąUDP\EHLDWVLSDODLGDYLPXL9DNDUH QHYDUJLQNLWHVDYÂ?VYLHĂ…QDJzPLVLOJXEHQG UDYLPXÂąEĂ‘WĂ˜JHULDXDQNVmLDXHLWLLOVzWLV

6!.Ă&#x;$%Ă&#x;.)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;5\WjQH VNODQGXPĂ˜YLVGDUSDNDNV\SDm GDUEHĂ…HIDVEXVOLQNÂ?VSULHNDLĂ…WDXWLÂąMR YHUWDYHQJWLRVYDUEĂ˜SRNDOEÂ’DWLGzNLWH EHQWMDXDQWUDLGLHQRVSXVHLSRYDO %HMHU\WjGXRWjSDĂ?DGjĂ…HIDVJDOLSDPLUĂ… WLWDGLNLSLHWĂ˜GzOQLHNRVYDUEDXVQHVL WDUNLWH-HLJDXVLWHÂ’GRPLĂ˜SDVLĂ‘O\PĂ˜DS VLVSUHQGLPjDWLGzNLWHVDYDLWJDOLXLDUED NLWDPNHWYLUWDGLHQLXL7LHVDQDXMRPVSD Ă?LQWLPVÂąWLHNGUDXJLĂ…NRPVWLHNURPDQWLĂ… NRPVÂąQHSDWVJHULDXVLDVPHWDV Âż5Ă&#x;693Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;5\WjPDĂ?LDXĂ?D GzNLWHÂąQHDSJDOYRWDVÂ’VLSDUHLJR MLPDVJDOLEUDQJLDLNDLQXRWL7DLSSDWQX NHQWzVLWHMHLSHUYHUWLQVLWHVDYRJDOLP\EHV YHOVLWzVÂ’DYDQWLĂ‘UDVÂąGDXJQRUzWLWROLXĂ? VLEUzĂ?WLSDYRMLQJDJDOLWHSUDUDVWLLUWDLNj GDEDUWXULWH%ORJDVODLNDVURPDQWLĂ…NLHPV QXRW\NLDPVÂąQHVLYHONLWHÂ’WDUQ\ELQÂ’UR PDQjQLHNRJHUDQHLĂ…HLVLULĂ…SDĂ?LQmLĂ˜VX XĂ?VLHQLHmLDLV6YDUEHVQLHPVGDO\NLQLDPV VXVLWLNLPDPVWLQNDPDQHEHQWDQWURMLGLH QRVSXVzSRYDO -9DUQRSLHĂ…

GLHQD1HODLNDVYHOWLVÂ’JLQmXVDLĂ… NLQWLVWHLV\EÂ?XĂ?MjNRYRWL/LNLWHSDJDU EĂ‘VDQWURVLRVSXVzVQXRPRQHLQHWMHLML EXVQHSULLPWLQD%ORJDVODLNDVMXULGLQLDPV UHLNDODPVWYDUN\WLVXVLWDULPDPVVDQGR ULDPVWYLUWLQWLYHUWLQJLHPVGDLNWDPVÂ’VL J\WSLQLJDPVLQYHVWXRWLVNROLQWL'LGHV QzWUDXPĂ˜QHODLPLQJĂ˜DWVLWLNLPĂ˜WLNL P\Ez9DNDUDVQHSDODQNXVYLHĂ…QDJzPVDU VYHmLDPVSULLPWLQHEHQWWDLEĂ‘WĂ˜MXPVDU WLPLLUPLHOLĂ?PRQzVNXULHMXVP\OLLUMX PLVUĂ‘SLQDVL

,661 /HLGĂ?LDPDVQXRPHWĂ˜VDXVLRG !DĂ&#x;REĂ&#x;SAS*(',0,1235$9,/1,86 4EĂ&#x;LEĂ&#x;FOĂ&#x;NASĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;TEIĂ&#x;RAUĂ&#x;TI &AKĂ&#x;SAS%LĂ&#x;PGDLO\#OU\WDVOW ,EIĂ&#x;DwĂ&#x;JASXĂ?GDURMLDNFLQzEHQGURYz Ă„/LHWXYRVU\WDV´ 69Ă&#x;2)!5Ă&#x;3)!Ă&#x;3)3Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)53 *9DLQDXVNDV WHO 692Ă&#x; 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x; 0)2Ă&#x;-!3)3Ă&#x; 0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!3 $%XGU\V WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) )7HONVQ\V WHO *&LEDV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) $7HONVQLHQz WHO 5.DUPD]DLWz WHO 5*HUEXWDYLmLXV WHO 90LmLXOLV WHO 9'HNVQ\V WHO /9DLQDXVNLHQz WHO *1HQDUWDYLmLXV WHO -3DXĂ?LHQz WHO -3HNDUVNDLWz.DUDOLĂ‘QLHQz WHO  ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6!3 -/LWYLQDYLmLXV WHO ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6/Ă&#x;0!6!$5/4/*! -0\NRODLWLHQz WHO )Âľ,%)$u*! 10LFLĂ‘QLHQz WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) 34),)34!) 9*HFHYLmLHQzĂŒ(.DQLXĂ…LHQz WHO 9.DSRmz$-XVHYLmLHQz WHO 0OLITIĂ&#x;KA9%UXYHULV WHO 9%DUWDVHYLmLXV WHO 7,JQDWDYLmLXV WHO %KOĂ&#x;NOĂ&#x;MIĂ&#x;KA9'HNVQ\V WHO $0XUDXVNDLWz WHO $6UzEDOLHQz WHO 0AĂ&#x;SAUĂ&#x;LIS-3DXĂ?LHQz WHO -%XWNDXVNLHQz WHO $'DXNĂ…HYLm WHO 56WDQNHYLmLĂ‘Wz WHO 2.DFzQDLWz WHO 4EIĂ&#x;SwĂ&#x;SAUĂ&#x;GA)7HONVQ\V WHO 0.XL]LQDLWz WHO $/HNDYLmLXV WHO $.X]QHFRYDLWz WHO +ULTĂ„RA5*HUEXWDYLmLXV WHO $$QGULNRQ\Wz WHO 50LNĂ…LRQLHQz WHO -(UOLFNDV 3PORĂ&#x;TAS*1HQDUWDYLmLXV WHO 5.D]LOLRQLV WHO ÂżURNALISTINIAIĂ&#x;TYRIMAI5.DUPD]DLWz WHO '*XGDYLmLĂ‘Wz WHO //DYDVWH WHO &OĂ&#x;TOGĂ&#x;RAĂ&#x;FAI7%DXUDV WHO 9Ă‚mLDYLQVNDV WHO 5'DQLVHYLmLXV WHO 03DWDĂ…LXV WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;Âż52Ă&#x;.!Ă&#x;,!) ¡46Ă&#x;ANĂ&#x;TEĂ&#x;NAŠ90LmLXOLV WHO 0$XJXO\Wz WHO 5=LOQ\V WHO 9%UDmLXO\Wz WHO 53HUĂ…RQ\Wz WHO ¡'YĂ&#x;VEĂ&#x;NIĂ&#x;MOĂ&#x;BĂ„Ă&#x;DASŠ$7HONVQLHQz WHO 9%XGU\Wz WHO '-RQXĂ…LHQz WHO /9DORQ\Wz WHO ¡3TIĂ&#x;LIUSŠ/9DLQDXVNLHQz WHO 5%ODĂ?\Wz WHO ,=LJPDQWz WHO ,6NOLXWDLWz WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;02)%Ă&#x;$!) ¡2YTAIÂŚ6AKARAIŠĂ&#x;-3DXĂ?LHQz WHO ¡3OSTINwŠ$'XPDODNDV WHO 2%')/.ĂŠĂ&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) +AUĂ&#x;NAS$.DUDOLĂ‘QDV WHO  97UDLQ\V WHO  9,Q\Wz WHO  +LAIĂ&#x;PwĂ&#x;DA*3LODLWLV WHO  $3LODLWLHQz WHO  ÂľIAUĂ&#x;LIAI*Ă‚LXSDU\V WHO  !LYĂ&#x;TUS*5DIDQDYLmLHQz WHO  -AĂ&#x;RIĂ&#x;JAMĂ&#x;POĂ&#x;Lw/-XRG]HYLmLHQz WHO  0AĂ&#x;LANĂ&#x;GA$=LDENXV WHO  5Âż3)%.)/Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) "ARSELONAÂą.1DVWRSNDLWz ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NASÂą95XGDYLmLXV -ASKĂ&#x;VAÂą$3URFHQND 2OMAÂą1%XGU\Wz 6AR¸UVAÂą(%XWULPDV !03+!)4/3Ă&#x;3+92)53 WHO 2INĂ&#x;KOĂ&#x;IRĂ&#x;MAĂ&#x;KEĂ&#x;TAĂ&#x;VOĂ„/LHWXYRVU\WR´ OHLG\ERVFHQWUDV 3PAUSĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ„/LHWXYRVU\WR´VSDXVWXYz .DXQRJ9LHYLV 5Ă€Ă&#x;SAĂ&#x;KYĂ&#x;MOĂ&#x;NUMERISĂ&#x; 4IRAĂ AS 3KELBIMAI WHO HOSVSDXGRVVNHOELPDL#OU\WDVOW

2EKLAMA WHO HOSVSDXGRVSDUGDYLPDL#OU\WDVOW

R ÂąPRNDPDUHNODPD

Š Visa medĹžiaga, pateikta „Lietuvos ryte“, – laikraĹĄÄ?io nuosavybÄ—. Kopijuoti ir platinti be UAB „Lietuvos rytas“ sutikimo draudĹžiama.


TERMOMETRAS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SPALIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

ORAIĂ&#x;RYTOJ

“

Ĺ alia BritĹł salĹł keliaujantis ciklonas baugina uraganiniais vÄ—jais, bet didĹžioji Europos dalis gali jaustis saugiai dÄ—l jÄ… apgaubusio anticiklono.

'LHQDLĂ…GLHQRV RUDLWRNLHSDW Si mo na DA LIN KE VI ÄŒIĹŞ TÄ– SinoptikÄ—

ÄŽ rytus nuo mĹŤsĹł ĹĄalies besisukantis aukĹĄto slÄ—gio sĹŤkurys vakar dienÄ…, beveik visur be perstojo ĹĄvieÄ?iant saulei, kai kuriose Lietuvos vietovÄ—se leido pasiekti ir net virĹĄyti tos dienos aukĹĄÄ?iausios oro temperatĹŤros rekordus. Rekordai buvo fiksuoti KlaipÄ—dos, PanevÄ—Ĺžio, UkmergÄ—s, Dotnuvos, VarÄ—nos, Nidos, Ĺ ilutÄ—s, Laukuvos ir TelĹĄiĹł meteorologijos stotyse. Ĺ iandien mĹŤsĹł ĹĄalies orus lems anticiklono ĹĄiaurÄ—s vakarinÄ— dalis. Diena, kaip ir pastarosiomis dienomis, bus maĹžai debesuota. Lietaus neprognozuojama. Nors diena bus gana saulÄ—ta, ĹĄilumÄ… ĹĄiek tiek prislopins apysmarkis pietryÄ?iĹł vÄ—jas. Oras ĹĄils nuo 15–17 laipsniĹł pietrytiniame ir rytiniame ĹĄalies pakraĹĄtyje iki 18–20 laipsniĹł pajĹŤryje ir ĹĄalies pietvakariuose. Ĺ eĹĄtadienio naktis prognozuojama maĹžai debesuota, be lietaus. Antroje nakties pusÄ—je ir rytÄ… kai kur, didĹžiausia tikimybÄ— Ĺ iauliĹł ir PanevÄ—Ĺžio apylinkÄ—se, susidarys palankios sÄ…lygos formuotis rĹŤkui. PĹŤs nestiprus pietryÄ?iĹł, pietĹł vÄ—jas. NaktÄŻ temperatĹŤra paĹžemÄ—s iki 3–8, vietomis vakariniuose rajonuose iki 11 laipsniĹł ĹĄilumos. Ĺ alies pietryÄ?iuose, kur debesĹł bus visai nedaug, kai kur ĹžemÄ™ nubalins 0–3 laipsniĹł ĹĄalnos. Ĺ eĹĄtadienio dienÄ… situacija bus labai panaĹĄi kaip ir penktadienÄŻ, vyraus maĹžai debesuoti ir sausi orai. VÄ—jas tÄ…dien iĹĄliks nestiprus ir pĹŤs iĹĄ pietryÄ?iĹł, pietĹł. ÄŽdienojus temperatĹŤra vÄ—l pakils iki 16–20 laipsniĹł, o kai kuriose vietovÄ—se vÄ—l gali bĹŤti fiksuota aukĹĄÄ?iausia ĹĄios dienos temperatĹŤra per beveik visÄ… stebÄ—jimĹł laikotarpÄŻ. Sekmadienio naktis beveik nesiskirs nuo ĹĄeĹĄtadienio – dangus daugiausia bus giedras. RĹŤko tikimybÄ— nedidelÄ—, jis gali susidaryti tik kai kur. VÄ—jas nurims, pĹŤs iĹĄ pietryÄ?iĹł. RamiÄ… naktÄŻ oras atvÄ—s iki 4–9 laipsniĹł ĹĄilumos, tiktai pajĹŤryje bus vienu kitu laipsniu ĹĄilÄ?iau – Ä?ia laikysis apie 11 laipsniĹł. Sekmadienio diena numatoma sausa ir saulÄ—ta. VÄ—jas iĹĄliks pietryÄ?iĹł, bet sustiprÄ—s iki vidutinio, jo greitis sieks 5–10 m/sek. Diena vÄ—l prognozuojama rudeniĹĄkai ĹĄilta ir maloni, termometrai rodys 15–20 laipsniĹł. Ă‚LDQGLHQÂą5XGROIR6HUDSLQR *DQWR'HLPLQWzVLU6DOYLQR YDUGRGLHQD

2UDLĂ…LDQGLHQVSDOLRG/LHWXYRMHLU(XURSRMH $&,%

Helsinkis

Oslas

Stokholmas

Glazgas

Sankt Peterburgas

Ryga

Dublinas

Briuselis ParyĹžius

$&!%$& "##&$

%#&"$ %&$

Minskas Berlynas

Miunchenas

#/$

VarĹĄuva

Frankfurtas Praha

Bordo

Maskva

Vilnius

Hamburgas Londonas Amsterdamas

Ĺ˝

$ $&!%&$ *$ $,$

Talinas

Kopenhaga

Lvovas

Kijevas

BukareĹĄtas Jalta

Venecija Nica

Madridas Barselona

Sofija

Varna

Roma Dubrovnikas

$&!% %&$

Viena BudapeĹĄtas

A

&+%$ $,$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ #! %$ +%$ #! %$

%&$$& "#/ 

!&)

&$ 

.-.)!#

+"#

"/

& #

$ $

Stambulas

Lisabona Malaga

Palma Palermas AlĹžyras

Tunisas

AtÄ—nai

Antalija

Heraklionas

Larnaka Tel Avivas

Kairas

!MSĂ&#x;TERĂ&#x;DAĂ&#x;MAS !TwNAI "ALATONAS "ELĂ&#x;FASĂ&#x;TAS "ERLYNAS "OĂ&#x;NA "RIUĂ&#x;SEĂ&#x;LIS "UĂ&#x;DAĂ&#x;PE¸TAS "UĂ&#x;KAĂ&#x;RE¸Ă&#x;TAS #IURICHAS $UBĂ&#x;LIĂ&#x;NAS &RANKĂ&#x;FURĂ&#x;TAS 'ETEBORGAS (AMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS (ELĂ&#x;SINĂ&#x;KIS +AĂ&#x;LIĂ&#x;NINGĂ&#x;RAĂ&#x;DAS +IĂ&#x;JEĂ&#x;VAS +I¸IĂ&#x;NIOĂ&#x;VAS +OĂ&#x;PENĂ&#x;HAĂ&#x;GA +ROKUVA ,ISABONA ,IUKĂ&#x;SEMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NAS -ADĂ&#x;RIĂ&#x;DAS -ARSELIS -ASKĂ&#x;VA -IĂ&#x;LAĂ&#x;NAS -INSĂ&#x;KAS .EAPOLIS /SĂ&#x;LAS 0AĂ&#x;LERĂ&#x;MAS 0AĂ&#x;RYĂ&#x;Ă€IUS 0RAHA 2YĂ&#x;GA 2OĂ&#x;MA 3ANKTĂ&#x;0EĂ&#x;TERĂ&#x;BURĂ&#x;GAS 3OFIJA 3TAMĂ&#x;BUĂ&#x;LAS 3TOKĂ&#x;HOLĂ&#x;MAS 4AĂ&#x;LIĂ&#x;NAS 4RUMSw 6AĂ&#x;R¸UĂ&#x;VA 6EĂ&#x;NEĂ&#x;CIĂ&#x;JA 6IEĂ&#x;NA 6ILĂ&#x;NIUS :ALCBURGAS ÂżENEVA -IESTAIĂ&#x;PIETUOSE !LIKANTw !NTALIJA "ARSELONA $UBROVNIKAS &ARAS (EĂ&#x;RAKĂ&#x;LIOĂ&#x;NAS (URGADA +AIRAS +AĂ&#x;NAI +ASABLANKA ,ARĂ&#x;NAĂ&#x;KA ,ASĂ&#x;0ALMASAS -AĂ&#x;LAĂ&#x;GA -ALJORKOSĂ&#x;0ALMA -OĂ&#x;NAĂ&#x;KAS .IĂ&#x;CA 4ELĂ&#x;!VIĂ&#x;VAS 4UĂ&#x;NIĂ&#x;SAS 6ALENSIJA 6ARNA

                                 

Lietuvos rytas  

2018 10 12

Lietuvos rytas  

2018 10 12