Page 1

PASAULIS

'ELĂ&#x;BwĂ&#x;TOĂ&#x;JOĂ&#x;IE¸Ă&#x;KANĂ&#x;TYSĂ&#x;BRAĂ&#x;ZIĂ&#x;LAIĂ&#x;RINĂ&#x;KIĂ&#x;MUOĂ&#x;SEĂ&#x;DUĂ&#x;RISĂ&#x;PRAĂ&#x;VwĂ&#x;RwĂ&#x;DIKĂ&#x;TAĂ&#x;TĂ„Ă&#x;ROSĂ&#x;¸AĂ&#x;LIĂ&#x;NINĂ&#x;KUIĂ&#x;Ă&#x;PĂ&#x; Ă&#x;M SPALIOĂ&#x;Ă&#x;D

ANTRADIENIS

/RAIĂ&#x;¸IANDIEN

“

M.Caballe buvo mano idealas. Savo balsu ji darÄ— stebuklus. 7DLSDSLHYDNDUÂ’SDVNXWLQÂ?NHOLRQÂ? SDO\GzWjLVSDQĂ˜SULPDGRQj 0&DEDOOH QXRWU NDOEzMROLHWXYLĂ˜ RSHURVOHJHQGD,0LONHYLmLĂ‘Wz

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6,(-,/(,',020(7$,15 .DLQD(XU

4EIĂ&#x;SIAĂ&#x;MASĂ&#x;MEĂ&#x;RASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;BEĂ&#x; ALGOS Ă&#x;BETĂ&#x;POK¸Ă&#x;TAUĂ&#x;JAĂ&#x;

7HNVVXVLPRNzWL 393 743 – tiek eurĹł valstybei turÄ—s sumokÄ—ti dÄ—l senaties baudĹžiamosios atsakomybÄ—s juodosios buhalterijos byloje iĹĄvengusi Darbo partija. TokiÄ… sumÄ… apskaiÄ?iavo MoĂ&#x;PĂ&#x; kesÄ?iĹł inspekcija.

9Ă‚mLDYLQVNRQXRWU

Ă&#x;PĂ&#x;

Ă&#x;PĂ&#x;

,HĂ…NRLĂ…HLWLHV NurodĹžiusi be saiko tiesti vamzdynus tuĹĄtÄ—janÄ?iuose miesteliuose valdĹžia dabar skalpuoja vandentvarkininkus ir svarsto, kaip priversti prie jĹł jungtis dar likusius gyventojus. Ă&#x;PĂ&#x;

DIENOSĂ&#x;SKAIjIUSTiek nelegaliĹł migrantĹł ÄŻ LenkijÄ… veŞęs kupiĹĄkÄ—nas ÄŻkliuvo atsidĹŤrÄ™s pasienio poste, ÄŻ kurÄŻ jÄŻ atvedÄ— automobilio navigacijos sisĂ&#x;PĂ&#x; tema.

¸IANDIENĂ&#x;SUĂ&#x;,2

*DXELDPÂ’VOz 8WHQRVPHUDV$.DWLQDVWHLJzMDXWUHMXVPHWXVYLVjDWO\JLQLPjLĂ…OHLGĂ?LDQWLVWDPNDGDSVLJLQWĂ˜QXRNDOWLQLPĂ˜

3URNXURUĂ˜NDOWLQLPDL8WHQRVPHUXLLUSRHWXL$O Y\GXL.DWLQXLSULPHQDOLWHUDWĂ‘URVNĂ‘ULQLXVNX ULXRVVXQNXVXSUDVWL,NLSDVNXWLQLRSXVODSLRMR E\OjSHUVNDLWÂ?WHLVzMDLUXRĂ…LDVLMjDWYHUVWLLĂ…QDXMR Mil da KUI ZI NAI TÄ– LR korespondentÄ—

-LÂąJDUYHĂ?\VRMLVÂąJUHLWDVLV WUDXNLQ\V-LVÂąXJQLVMLÂąYDQGXR 7DmLDXNDGLUNRNLHVNLUWLQJLEĂ‘WĂ˜ ,QJDLU$UĂ‘QDV9DOLQVNDLÂąGDUQXV GXHWDVLUQDPLHLUGDUEH

ĂŒXUQDOHĂ„6WLOLXVÂł -Â’JDXVGLHQUDĂ…mLRĂ„/LHWXYRVU\WDVÂł SUHQXPHUDWRULDLRNLWLVNDLW\WRMDL Ă?XUQDOjJDOLÂ’VLJ\WLSUHN\ERVYLHWRVH

DIENOSĂ&#x;SAKINYS „Niekas nepasikeitÄ—, tiesiog persigalvojau. Ĺ iame Seime ĹžmonÄ—s persigalvoja tris kartus per dienÄ…, dukart per dienÄ….“ 7DLS6HLPROLEHUDODV*9DLmHNDXVNDV SDDLĂ…NLQR%16NRGzOSDVLĂ‘OzPDĂ?LQWL OHLVWLQjDONRKROLRNRQFHQWUDFLMRV GR]Â?YDLUXRWRMDPVQXRLNL SURPLOzVQRUVSULHĂ…PHWXVVLĂ‘Oz GLGLQWLLNLSURPLOzV

UĹž piktnaudĹžiavimÄ… tarnyba teisiamas ilgametis Utenos meras 58-eriĹł A.Katinas teisme jau pa-

sakė baigiamą ją kalbą ir visą vasarą laukė nuosprendŞio. BirŞelį prokuroras teismui buvo pasiōlęs ir bausmę – 18 800 eurų baudą. Prieť pat paskutinį teismo posėdį meras suŞinojo, kad ťią bylą nagrinėjęs PanevėŞio apygar-

dos teismo teisÄ—jas Pranas Ĺ imkus susirgo. Nors teisÄ—jo ÄŻgaliojimai baigiasi jam sulaukus 65 metĹł, rugsÄ—jo 19-Ä…jÄ… prezidentÄ— 64 metĹł P.Ĺ imkĹł savo dekretu iĹĄleido ÄŻ pensijÄ…. TodÄ—l A.Katino byla bus nagrinÄ—jama iĹĄ naujo.

Interpolo vadovas Meng Hongwei iĹĄvyko ÄŻ KinijÄ… ir dingo lyg ÄŻ vandenÄŻ. Ĺ ios savaitÄ—s pradĹžioje Pekinas praneĹĄÄ—, kad vyras yra kaltinamas kyĹĄininkavimu ir yra suimtas. TaÄ?iau pareigĹŤno Ĺžmona turi ir didesĂ&#x;PĂ&#x; niĹł nuogÄ…stavimĹł.

– Po poros savaiÄ?iĹł bus treji metai, kai jums buvo pareikĹĄti ÄŻtarimai.

.UKE LT AĂ&#x;Â?Ă&#x;Ă&#x;P

Ă„5\WjÂłXĂ?WHPGz Kauno „Žalgiris“ buvo jau beveik parblokĹĄtas, taÄ?iau atsitiesÄ— ir pirmojoje ĹĄÄŻ sezonÄ… LKL milĹžinĹł akistatoje Vilniuje taip sukaustÄ— „Ryto“ krepĹĄininkus, kad jie 8 minutes nepelnÄ— nÄ— taĹĄko. Ă&#x;PĂ&#x;


NUOMONwS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SPALIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

NUOMONES

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Vienoje J.R.R.Tolkieno „ŽiedĹł valdovo“ vietĹł visai netyÄ?ia herojumi tapÄ™s hobitas Semas Gamgis iĹĄtaria: „Čia kaip tose nuostabiose istorijose, pone Frodo. Tose, kurios svarbiausios. Pilnos tamsos ir pavojaus, tos istorijos. Ir kartais nenorÄ—jai Ĺžinoti jĹł pabaigos. Nes argi jos gali baigtis laimingai? Kaip pasaulis grÄŻĹĄ ÄŻ tokÄŻ, koks buvo, kai nutiko tiek blogio? Bet pagaliau jis praeina, tas ĹĄeĹĄÄ—lis. Netgi tamsa praeina. Ir auĹĄta nauja diena. O saulei ĹĄvieÄ?iant ji viskÄ… iĹĄvalo. BĹŤtent tokios istorijos iĹĄlieka su tavimi. Jos kaĹžkÄ… reiĹĄkia, net jei esi per maĹžas suprasti, kÄ…. TaÄ?iau manau, pone Frodo, aĹĄ dabar suprantu. Dabar aĹĄ Ĺžinau. Ĺ˝monÄ—s tose istorijose turÄ—jo daugybÄ™ progĹł pasukti atgal, bet jie nepasuko. Jie Ä—jo. Kadangi jie laikÄ—si kaĹžko ÄŻsikibÄ™.“ Ĺ i citata per ilga, kad tilptĹł ÄŻ epitafijÄ… antkapyje, bet gana talpi, kad uĹžfiksuotĹł svarbiausius jausmus, kuriuos jautÄ— daĹžnas, ĹĄÄŻ savaitgalÄŻ susirinkÄ™s ÄŻ A.Ramanausko-Vanago perlaidojimo iĹĄkilmes. Tai ir istorinÄ—s tiesos atkĹŤrimas pagerbiant paskutinÄŻ partizanĹł vadÄ… Lietuvos vadovĹł panteone, kad ir kokiÄ… eilinÄ™ epilepsijÄ… ĹĄi istorinÄ— tiesa sukeltĹł Rusijos uĹžsienio reikalĹł ministerijoje. Tai ir nusilenkimas Ĺžmogui, iĹĄ kurio prieĹĄ atimant jam gyvybÄ™ buvo atimta kone viskas, iĹĄskyrus viltÄŻ ir garbÄ™. Tokiais atvejais net didĹžiausi ateistai nori patikÄ—ti anapusiniu gyvenimu bent jau vien tam, kad iĹĄvystĹł praeities kankinius re-

Aidas PukleviÄ?ius

gint, jog jĹł aukos pasiteisino. Tai ir mĹŤsĹł keisto poĹžiĹŤrio ÄŻ laisvÄ™ atspindys – turÄ—dami tam sukurtÄ… ir apmokytÄ… kariuomenÄ™ pasidavÄ—me be ĹĄĹŤvio. Nes neÄŻsakÄ— politikai. VÄ—liau kariavo studentai, moksleiviai, mokytojai, valstieÄ?iai, taip pat amatininkai. Ir neÄŻsakius niekam. Tai ir pagaliau labai simboliĹĄkas dviejĹł LietuvĹł praeities, dabarties ir, gali bĹŤti, ateities sugretinimas dviejuose kapuose valstybÄ—s vadovĹł panteone. Vienas – A.Brazausko, buvusio KomunistĹł partijos lyderio ir pirmojo atkurtos Lietuvos prezidento, kuris praÄ—jus metams po Vanago nuĹžudymo Ä—mÄ—si statyti Kauno hidroelektrinÄ™. Simbolizuojantis tÄ… LietuvÄ…, kuri pavargo, nebepakÄ—lÄ—, pasidavÄ— ir nutarÄ— kantriai laukti. O laukiant – bandyti gyventi taip, kaip iĹĄeina ir kaip leidĹžia. Kitas – mokytojo ir miĹĄko brolio, paskutinio Lietuvos laisvÄ—s kovĹł sÄ… jĹŤdĹžio ir partizanĹł ginkluotĹłjĹł pajÄ—gĹł vado. Simbolizuojantis tÄ… LietuvÄ…, kuri romantiĹĄkai naiviai tikÄ—jo, kad teisÄ— ir tiesa visuomet nugali, reikia tik nesitaikstyti su blogiu. Lengva bĹŤtĹł pasmerkti pirmÄ…jÄ… LietuvÄ… ir iĹĄaukĹĄtinti vien antrÄ… jÄ…. R.Zemkauskas anÄ…dien labai

taikliai pasakÄ—, kodÄ—l negali dalytis ÄŻraĹĄu „AĹĄ esu Vanagas“. TodÄ—l, kad juo nÄ—ra. Ir bijo, kad niekada negalÄ—tĹł juo bĹŤti. Nes yra beprotiĹĄkai sunku atsilaikyti, nepalĹŤĹžti, o svarbiausia – prarasti bet kokiÄ… viltÄŻ ÄŻ greitÄ… ir aiĹĄkiÄ… pergalÄ™. Daug lengviau pasislÄ—pti normalybÄ—je, kad ir kokia ribota ar pilka jÄŻ bĹŤtĹł. TaÄ?iau netgi mums, kurie nesugebÄ—tume tapti vanagais, net ir mums, anot to paties R.Zemkausko, „Şvirbliams, kokiĹł tĹŤkstanÄ?iai pakyla, iĹĄĹĄovus vienÄ… ĹĄĹŤvÄŻ, o paskui vÄ—l susipeĹĄa dÄ—l pamesto grĹŤdo“, neuĹžtenka istorijĹł apie tai, kaip kaĹžkas kaĹžkaip „ir tada dirbo Lietuvai“. Tokios istorijos gal ir tinka buitinÄ—ms dramoms arba kostiuminÄ—ms muilo operoms, taÄ?iau tai nÄ—ra istorijos, kurios lieka su tavimi. Lieka tik tos, kuriĹł klausydamas esi priverstas savÄ™s paklausti – ar aĹĄ tai pakelÄ?iau, ar iĹĄtverÄ?iau, kas turi nutikti, kad pakilÄ?iau virĹĄ savÄ™s, apskritai – kas aĹĄ esu ir kodÄ—l esu Ä?ia? Ir ne bÄ—da, jeigu iĹĄ pradĹžiĹł sunku atsakyti ÄŻ ĹĄiuos klausimus. Sunku ir todÄ—l, kad nesi tikras, sunku ir todÄ—l, kad bijai atsakymo, sunku kaip visuomet likus akistatoje su paÄ?iu savimi. Daug svarbiau, jog matai, kad yra tokiĹł, kurie ÄŻ tuos klausimus atsakÄ— savo gyvenimu ir, turÄ—dami daugybÄ™ ĹĄansĹł pasukti atgal, nesustojo, bet Ä—jo. Gal todÄ—l, kaip uĹžbaigia mĹŤsĹł hobitas iĹĄ „ŽiedĹł valdovo“, jog Ĺžinojo, kad ĹĄitame pasaulyje yra ir gÄ—rio, ir uĹž jÄŻ verta kovoti.

$SLHVHL V PLQÂ?SRUQRJUDILMj „Žinai, mane dviratis partrenkė“, – telefonu pasiguodÄ— biÄ?iulis. „Ar tik ne pats po tuo dviraÄ?iu ĹĄokai?“ – pabandĹžiau pajuokauti. „Taip, ĹĄokas buvo, bet pamaĹžu praeina“, – atsakÄ— biÄ?iulis, o aĹĄ supratau, kad nelaimÄ—s epicentre kilusios seisminÄ—s bangos jÄŻ tebeveikÄ—. Gyvename ne seisminÄ—je juostoje. Istoriniai ĹĄaltiniai suskaiÄ?iavo, kad nuo 1616 iki 1987 metĹł Baltijos ĹĄaliĹł ir Baltarusijos teritorijose uĹžfiksuoti 45 nedideli ir vidutiniai ĹžemÄ—s drebÄ—jimai. Prisiminus, kad pasaulyje kasmet ÄŻvyksta 14–23 ĹžemÄ—s drebÄ—jimai, ĹĄiuo poĹžiĹŤriu mes galime jaustis visiĹĄkai saugĹŤs. TaÄ?iau ar tai reiĹĄkia, kad treÄ?iadienÄŻ mes neturÄ—tume minÄ—ti TarptautinÄ—s dienos prieĹĄ stichines nelaimes? Anaiptol. Gamtoje tuĹĄÄ?ios vietos nebĹŤna, tad jausdami stichiniĹł nelaimiĹł trĹŤkumÄ… jĹł, tĹł stichiniĹł nelaimiĹł, prisikeliame patys. Kai JungtinÄ—s Tautos 2001 metais antrÄ… jÄŻ spalio mÄ—nesio treÄ?iadienÄŻ paskelbÄ— Tarptautine diena prieĹĄ stichines nelaimes, ji paminÄ—jo ir tai, kad stichinÄ—s nelaimÄ—s vyksta vis daĹžniau ir sukelia vis sunkesniĹł padariniĹł. Sunku bĹŤtĹł paneigti, kad Lietuvoje tautinÄ—s stichinÄ—s nelaimÄ—s pastaruoju metu vyksta vis daĹžniau ir sukelia vis sunkesniĹł padariniĹł, tad ÄŻ jas iĹĄties verta atkreipti dÄ—mesÄŻ ir joms tinkamai ruoĹĄtis. MĹŤsĹł ĹĄalyje daugiausia seisminiĹł bangĹł sukelia reformos, ÄŻstatymai, pasiĹŤlymai, kylantys iĹĄ epicentrĹł, esanÄ?iĹł keliose Vilniaus vietose: Seime, VyriausybÄ—je ir visose 14 ministerijĹł, kurio-

RamĹŤnas GerbutaviÄ?ius

se tautos iĹĄrinkti profesionalai uĹžsiima tos paÄ?ios tautos auklÄ—jimu, proto jaukimu ir darbo imitavimu. Kaip kitaip nei stichine nelaime pavadinti Ĺ vietimo ir mokslo ministerijos reformÄ…, susijusiÄ… su nauju etatinio mokytojĹł darbo apmokÄ—jimo modeliu. Kone trisdeĹĄimt metĹł reformuojama ĹĄalies ĹĄvietimo sistema priÄ—jo liepto galÄ…. Bent jau taip atrodo klausantis inteligentiĹĄko mokytojĹł ĹĄvilpimo ir skaitant jĹł pesimistines mintis. Vilniaus licÄ—jaus direktorius S.JurkeviÄ?ius reformÄ… pavadino „kompleksiniais sovietiniais pietumis“ ir tikrai ne viltingai paĹžvelgÄ— ÄŻ ateitÄŻ: „Ateitis miglota. Tai ne stiprios, o silpnos valstybÄ—s ateitis, nes tik stiprus ĹĄvietimas gali sukurti tvirtÄ… valstybÄ™.“ O Vilniaus kolegijos dÄ—stytoja E.BanytÄ— paÄ?iÄ… ĹĄvietimo sistemÄ… apibĹŤdino vienu ĹžodĹžiu: „LiĹŤnas.“ PanaĹĄu, kad tai nÄ—ra tik perdÄ—ta reakcija ÄŻ permainas ir naujoves, kaip ĹĄiÄ… reformÄ… pavadino ministrÄ— J.PetrauskienÄ—, pastaruoju metu nevaldanti situacijos ir neturinti idÄ—jĹł, kaip iĹĄbristi iĹĄ to liĹŤno. Tai stichinÄ— nelaimÄ—, kurios seismines bangas sustabdytĹł tik valdĹžios draudimas piktintis profesionalais save vadinanÄ?iĹłjĹł veiksmais. Kita vertus, atrodo, kad pa-

tiems valdantiesiems grÄ—smingiausia stichinÄ— nelaimÄ— yra tauta, kurios atstovai nemoka pereiti per gatvÄ™, kolektyviniuose soduose kaĹžkodÄ—l neuĹžsiima darĹžininkyste, balkonuose dĹŤmais nuodija paukĹĄÄ?ius, kaimynus ir ozono sluoksnÄŻ. Negana to, suaugusieji piktnaudĹžiauja kompensuojamaisiais vaistais, o vaikai – nekompensuojamuoju sviestu. Ĺ˝odĹžiu, visi elgiasi laisvai, o ne taip, kaip norÄ—tĹł sei(s)minÄ— valdĹžia. KÄ… daryti? AiĹĄku, uĹždrausti. Priimi ÄŻstatymÄ…, kad draudĹžiama pereiti gatvÄ™ su telefonu rankoje (ÄŻdomu, o jei neĹĄtumeisi laidinÄŻ?), ir jau vaizduojiesi, kad valdymo procesas vyksta, – pÄ—sÄ?iĹłjĹł perÄ—jose visi jauÄ?iasi saugĹŤs. Niekam net neĹĄauna, kad Ä?ia beveik tas pats, kas uĹždrausti pornografijÄ…. Tiesa, Lietuvoje ji jau uĹždrausta, bet paklauskite paaugliĹł, ar sunku jos rasti? O jei ĹĄalyje pornografija lengvai prieinama, vadinasi, valstybÄ— nieko prieĹĄ, kad ji prieinama. Jei taip nÄ—ra, gal pornografijÄ… vertÄ—tĹł darsyk uĹždrausti. Bent jau kol tauta nepareikalavo priimti ÄŻstatymo, draudĹžianÄ?io valdĹžiai tiraĹžuoti neÄŻgyvendinamus draudimus. Kartais atrodo, kad geriau gyventume tikroje seisminÄ—je juostoje. Jeigu valdĹžia bĹŤtĹł priversta mokytis, kaip po stalu slÄ—ptis nuo ĹžemÄ—s drebÄ—jimo, jai liktĹł maĹžiau laiko paÄ?iai kelti seismines bangas. Jeigu mes nuolat lauktume sirenos, kvieÄ?ianÄ?ios palikti pastatÄ…, matyt, greiÄ?iau atsigautume nuo politiniĹł ĹžemÄ—s drebÄ—jimĹł ĹĄoko.

7%DXURQXRWU

,VWRULMRVOLHNDQmLRVVXWDYLPL

$6NDUGĂ?LXYLHQz Ă„$XJDQWĂ?PRQLĂ˜ VjPRQLQJXPXL PXPVVNXQGĂ?LD PDVLLUGzOWRNDV DQNVmLDXEĂ‘WĂ˜ EXYÂ?QXW\OzWDÂł

/\J\EzVVLHNLVSOLQWD /\JLĂ˜JDOLP\ELĂ˜NRQWUROLHULDXVWDUQ\EDSUDGzMRPRWH UĂ˜SUDQHĂ…XVLĂ˜DSLHVPXUWjSDUDPRVVRFLDOLQÂ?NDP SDQLMjĂ‚LÂ’VWDLJDSDVWDUXRMXPHWXVXODXNLDYLVGDX JLDXVNXQGĂ˜$UQHSDNDQWXPDVQHO\J\EHLGLGzMD" Va l d a s B A R TA S E V I ÄŒI US LR korespondentas

– Neseniai pripaĹžinote, kad ĹĄvietimo ir mokslo ministrÄ—s ÄŻsakymas, numatantis pedagogĹł skaiÄ?iaus optimizavimÄ…, diskriminuoja vyresnius mokytojus. Gal jums skundĹžiasi mokyklĹł reforma nepatenkintos profesinÄ—s sÄ…jungos, ieĹĄkanÄ?ios bĹŤdĹł, kaip sustabdyti pokyÄ?ius? – „Lietuvos rytas“ paklausÄ— lygiĹł galimybiĹł kontrolierÄ—s Agnetos SkardĹžiuvienÄ—s. – Ne, dÄ—l ĹĄio tyrimo profesinÄ—s sÄ… jungos niekuo dÄ—tos. MĹŤsĹł darbuotojus pasiekÄ— informacija apie ĹĄÄŻ ÄŻsakymÄ…, jÄŻ panagrinÄ—jus kilo abejoniĹł, ar jis nÄ—ra diskriminacinis. PradÄ—jome tyrimÄ… ir priÄ—jome prie iĹĄvados, kad ÄŻsakymas diskriminuoja vyresnius mokytojus. – Dabar ministrÄ— Jurgita PetrauskienÄ— privalÄ—s atĹĄaukti ÄŻsakymÄ…? – Rekomendavome ÄŻsakymÄ…, kuriuo nustatoma, kaip mokyklos gali gauti papildomĹł lÄ—ĹĄĹł, pakeisti taip, kad nebĹŤtĹł diskriminuojami vyresni mokytojai. Ĺ vietimo ir mokslo ministerija per 30 dienĹł turi mums atsakyti, kaip ÄŻgyvendino mĹŤsĹł sprendimÄ…. – TaÄ?iau pedagogikos specialistai pripaŞįsta, kad Lietuvos mokyklos stokoja jaunĹł mokytojĹł ir manoma, kad pedagogĹł bendruomenÄ—s atjauninimas padÄ—tĹł ÄŻveikti sustabarÄ—jimÄ…, gerintĹł mokymo lygÄŻ. Gal beatodairiĹĄkas lygiĹł galimybiĹł sergÄ—jimas kartais stabdo paĹžangÄ…? – Pirmiausia specialisto kompetencija neturi nieko bendra su jo amĹžiumi. Teiginys, kad jaunesniĹł mokytojĹł darbo rezultatai geresni nei vyresniĹł, nepagrÄŻstas ir diskriminacinis. Neabejotina, kad ir vyresni mokytojai gali puikiai dirbti ir labai gerai iĹĄmokyti mokinius. Neturime iĹĄskirti pagal amĹžiĹł, kurie pedagogai – geri specialistai, todÄ—l ir tokios nuostatos, kuriomis pirmenybÄ— teikiama jauniems, nepriimtinos. Jau sulaukÄ—me praneĹĄimĹł apie darbo skelbimus, kad mokykla ieĹĄko mokytojĹł, kuriĹł darbo staĹžas nevirĹĄija 19 metĹł, mat pagal ministrÄ—s ÄŻsakymÄ…, padidinus tokiĹł pedagogĹł skaiÄ?iĹł galima tikÄ—tis papildomĹł lÄ—ĹĄĹł. Vadinasi, net aukĹĄÄ?iausios kvalifikacijos mokytojas, jei jo darbo staĹžas bus didesnis, negalÄ—s pretenduoti ÄŻ tokiÄ… darbo vietÄ…. Ar tai ne diskriminacija? Kita vertus, ministrÄ— ÄŻsakymu, nurodanÄ?iu, kad jei mokykloje sumaŞės didelÄŻ darbo staŞą turinÄ?iĹł mokytojĹł, bus skiriama papildo-

mĹł lÄ—ĹĄĹł, tarsi siunÄ?ia jiems ĹžinutÄ™, jog ĹĄvietimo sistemoje jie nepageidaujami. Kiekviena mokykla turÄ—tĹł siekti, kad joje dirbtĹł kompetentingi mokytojai, reikia pritraukti ir jaunĹł pedagogĹł, bet tik ne vyresniĹł kolegĹł sÄ…skaita. Tai suprieĹĄina jaunesniĹł ir vyresniĹł ĹžmoniĹł kartas. – Ar keiÄ?iasi Lietuvos ĹžmoniĹł poĹžiĹŤris ÄŻ lygias galimybes ir daugÄ—ja nusiskundimĹł, kad paĹžeidĹžiamas lygiateisiĹĄkumo principas? – Tikrai gauname daugiau tokiĹł kreipimĹłsi, ĹžmonÄ—s tampa aktyvesni, daĹžniau ne tik visuomeninÄ—s organizacijos, bet ir pilieÄ?iai atkreipia mĹŤsĹł dÄ—mesÄŻ ÄŻ galimus diskriminacijos atvejus. Neretai ÄŻ mus kreipiamasi dar prieĹĄ priimant sprendimus ir klausiama, ar nebus nusiĹžengta lygiĹł galimybiĹł teisei. Patariame, kaip to iĹĄvengti. Tai leidĹžia imtis prevencijos, uĹžkertant keliÄ… galimiems paĹžeidimams. – Gal dabar Lietuvoje diskriminacija jau matoma ir tais atvejais, dÄ—l kuriĹł skĹłstis anksÄ?iau niekam nÄ— ÄŻ galvÄ… nebĹŤtĹł ĹĄovÄ™? – IĹĄ tiesĹł. PavyzdĹžiui, dabar skundĹžiamasi dÄ—l neÄŻgaliesiems nepritaikytos infrastruktĹŤros, kuri bĹŤna ÄŻrengta iĹĄ tiesĹł visiĹĄkai apie juos negalvojant. Kartais taip nutinka tik todÄ—l, kad paslaugĹł teikÄ—jai nesusimÄ…sto, kaip sudaryti sÄ…lygas jomis naudotis ir neÄŻgaliesiems. O juk visada galima rasti iĹĄeitÄŻ. KreipimĹłsi padaugÄ—jo, manau, ir dÄ—l mĹŤsĹł tarnybos atvirumo. Juos galima pateikti ir elektronine forma, ir mĹŤsĹł feisbuko paskyroje. – Dabar neretai girdÄ—ti skundĹł dÄ—l vienÄ… ar kitÄ… gyventojĹł grupÄ™ ĹžeminanÄ?ios reklamos. Neseniai kilo skandalas dÄ—l Vilniaus, kaip Europos G taĹĄko, reklamos. JĹŤsĹł ÄŻstaiga taip pat turÄ—jo jÄ… vertinti. Gal tapo savaip madinga visur ÄŻĹžvelgti diskriminacijÄ…? – Vilniaus, kaip G taĹĄko, reklama nepriskirtina mĹŤsĹł tarnybos kompetencijai, nors ir gavome dÄ—l jos nemaĹžai paklausimĹł, ar ja nÄ—ra diskriminuojamos moterys. TaÄ?iau mes galime pareikĹĄti nuomonÄ™, jei kuriÄ… nors asmenĹł grupÄ™ ÄŻĹžeidĹžia prekiĹł, gaminiĹł ar paslaugĹł reklama, o ten buvo miesto reklamos kampanija, todÄ—l to atvejo ir nenagrinÄ—jome. IĹĄ tiesĹł augant ĹžmoniĹł sÄ…moningumui mums skundĹžiamasi ir dÄ—l to, kas anksÄ?iau bĹŤtĹł buvÄ™ nutylÄ—ta. Ĺ˝inoma, kartais diskriminacija suvokiama pernelyg plaÄ?iai. TokiĹł skundĹł sulaukiame iĹĄ ÄŻkalinimo ÄŻstaigĹł.


POLITIKA

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS NepagrÄŻsti apribojimai

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

AKTUALIJOS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SPALIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

3DODLGRMRYDOVW\EzVYDGRYĂ˜SDQWHRQH 0$PEUD]RQXRWU

Liberalaus jaunimo organizacija vakar prie VyriausybÄ—s surengÄ— protesto akcijÄ… „Tiesos neuĹžtildysi“. Jos dalyviai reikalavo, kad VyriausybÄ— kuo skubiau atĹĄauktĹł nemokamos prieigos prie RegistrĹł centro informacijos apribojimus Ĺžiniasklaidai, taip pat sustabdytĹł LRT valdymo politizavimo procesÄ…. Tuo metu RegistrĹł centro ÄŻvestus suvarĹžymus pavadinusi neproporcingais prezidentÄ— D.GrybauskaitÄ— paragino valstybÄ—s institucijas atverti duomenis Ĺžiniasklaidai ir visuomenei.

Nepatenkinti ministre Lietuvos ĹĄvietimo darbuotojĹł profesinÄ— sÄ… junga kreipÄ—si ÄŻ Seimo narius praĹĄydama imtis priemoniĹł dÄ—l padÄ—ties ĹĄvietimo sistemoje ÄŻvedant etatinÄŻ mokytojĹł darbo apmokÄ—jimÄ…. RaĹĄte reiĹĄkiamas nepasitenkinimas ĹĄvietimo ir mokslo ministre J.Petrauskiene, kuri esÄ… nevaldo procesĹł, mokyklose nuo pat pasiruoĹĄimo naujiems mokslo metams pradĹžios tvyro sumaiĹĄtis, Ĺžiebiasi konf liktai, o didĹžiulÄ— ÄŻtampa daro neigiamÄ… ÄŻtakÄ… ugdymo kokybei.

IĹĄvyko ÄŻ JaponijÄ… (OWRVQXRWU

Vakar premjero S.Skvernelio vadovaujama delegacija su oficialiu vizitu iĹĄvyko ÄŻ JaponijÄ…. Delegacijoje – ĹŤkio ministras V.SinkeviÄ?ius, VyriausybÄ—s kancleris A.StonÄ?aitis ir jĹł komandĹł nariai. S.Skvernelis ÄŻ kelionÄ™ iĹĄvyko Japonijos premjero Sh.Abe kvietimu.

PriÄ—mÄ— raĹĄtus PrezidentÄ— D.GrybauskaitÄ— priÄ—mÄ— Belgijos ambasadoriaus Lietuvai L.Jacobso skiriamuosius raĹĄtus. Diplomatas reziduoja Lenkijoje.

PrisiekÄ— teisÄ—jai

9DOVW\ELQzPLVODLGRWXYzPLVĂ…HĂ…WDGLH QÂ’EXYRSDJHUEWDVVXVRYLHWĂ˜RNX SDFLMDNRYRMXVLRLUĂ?LDXULDLQXĂ?XG\WR SDUWL]DQĂ˜YDGR$5DPDQDXVNR9DQD JR Âą DWPLQLPDV.RYRWRMR XĂ?/LHWXYRVODLVYÂ?DWPLQLPjSHQNWD GLHQÂ’LUĂ…HĂ…WDGLHQÂ’SDJHUEzLUSD VDXOLRĂ…DOLĂ˜WDUSMĂ˜,]UDHOLR,WDOLMRV -DSRQLMRV-$9-XQJWLQzV.DUDO\VWzV /HQNLMRVĂ‚YHGLMRV7XUNLMRV9RNLHWLMRV GLSORPDWDL/LHWXYRVWULVSDOYHDS GHQJWjODLVYzVNRYRWRMRNDUVWjÂ’VRV WLQzV$QWDNDOQLRNDSLQHVO\GzMRĂ…DOLHV YDGRYDLNDULDLPLQLRVSDSUDVWĂ˜SL OLHmLĂ˜Ă‚LjYDVDUjYDGLQDPRVLRVH 1DĂ…ODLmLĂ˜NDSLQzVHUDVWL$5DPDQDXV NR9DQDJRSDODLNDLSDODLGRWL$QWD NDOQLRNDSLQLĂ˜YDOVW\EzVYDGRYĂ˜ SDQWHRQH-DPH\UDSDODLGRWDVSLU PDVLVSRQHSULNODXVRP\EzVDWNĂ‘ ULPRLĂ…ULQNWDVSUH]LGHQWDV$%UD ]DXVNDV DSDWLQzMHQXRWUÂąNDLUzMH 

Prezidentė D.Grybauskaitė vakar Kauno apylinkės teismo Kauno rōmų teisėja paskyrė R.Paulauskaitę, Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjais – J.Maciejevskį ir L.Virkutį. Šalies vadovė priėmė naujų teisėjų priesaikas.

Liberalo akibrokĹĄtas Seimo LiberalĹł sÄ… jĹŤdĹžio frakcijos narys G.VaiÄ?ekauskas pasiĹŤlÄ— nustatyti bendrÄ… leidĹžiamÄ… alkoholio kiekio visĹł vairuotojĹł (tarp jĹł – mopedĹł, motociklĹł, triraÄ?iĹł, keturraÄ?iĹł) kraujyje limitÄ… – 0,3 promilÄ—s. Ĺ iuo metu teisÄ—s aktuose numatyta lengvo neblaivumo riba, kuriÄ… virĹĄijus automobiliĹł vairuotojams atsiranda atsakomybÄ—, yra 0,4 promilÄ—s. ParlamentiniĹł partijĹł susitarimo, numatanÄ?io ne vÄ—liau kaip iki 2030 metĹł finansavimÄ… gynybai padidinti iki 2,5 proc. BVP, nepasiraĹĄiusi SocialdemokratĹł partija priÄ—mÄ— rezoliucijÄ…, kurioje teigiama, kad ĹĄalies gynybai kasmet reikÄ—tĹł atseikÄ—ti 2 proc. BVP, argumentuojant tuo, jog bĹŤtina daugiau dÄ—mesio skirti socialinÄ—ms problemoms sprÄ™sti.

KairiĹł jĹł kandidatai Vilniaus socialdemokratai nutarÄ—, kad kandidatas ÄŻ sostinÄ—s mero postÄ… bus partijos pirmininkas G.Paluckas, o Kauno kairieji pasirinko advokato G.ÄŒerniausko kandidatĹŤrÄ….

ÄŽsigijo naujĹł visureigiĹł ValstybÄ—s sienos apsaugos tarnyba uĹž Europos SÄ… jungos lÄ—ĹĄas ÄŻsigijo 79 naujus patrulinius visureigius „Toyota Land Cruiser“. Vieno visureigio, kuriame ÄŻmontuota daug papildomos ÄŻrangos, kaina – daugiau kaip 36 tĹŤkst. eurĹł, o visas pirkinys atsiÄ—jo 2,87 mln. eurĹł.

-6WDFHYLmLDXVQXRWU

PriÄ—mÄ— rezoliucijÄ…


DNWXDOLMRV

Ă&#x;PVSDOLRG

4EIĂ&#x;SIAĂ&#x;MASĂ&#x;MEĂ&#x;RASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;BEĂ&#x;ALGOS Ă&#x;BETĂ&#x;POK¸Ă&#x;TAUĂ&#x;JAĂ&#x; !T KE L T A Ă&#x; I ¸ Ă&#x; Ă&#x; P Kaip reagavote ÄŻ ĹžiniÄ…, kad teisme viskas prasidÄ—s iĹĄ naujo? – „Lietuvos rytas“ paklausÄ— 11-us metus Utenos savivaldybei vadovaujanÄ?io A.Katino. – Manau, jog ÄŻstatymuose turÄ—tĹł bĹŤti numatyta tvarka, kad planuodamas pirma laiko iĹĄeiti ÄŻ pensijÄ… teisÄ—jas apie tai turÄ—tĹł praneĹĄti prieĹĄ kelis mÄ—nesius. Dabar atsibundu vienÄ… rytÄ…, vaĹžiuoju ÄŻ teismÄ…, kur baigiamÄ… jÄ… kalbÄ… turÄ—jo sakyti kita kaltinamoji, ir suĹžinau, kad viskas prasidÄ—s iĹĄ naujo. Nors rugsÄ—jÄŻ jau tikÄ—jausi sulaukti nuosprendĹžio, nesvarbu, kokio – gero ar blogo. Jau esu gavÄ™s keturis ĹĄaukimus – teismo posÄ—dĹžiai numatyti lapkriÄ?io ir gruodĹžio mÄ—nesiais. TodÄ—l po trejus metus trukusio tyrimo viskas nusitÄ™s dar neĹžinia kiek. BĹŤti ÄŻtariamuoju nÄ—ra koks nors dĹžiaugsmas, su ta mintimi gyveni kiekvienÄ… dienÄ…. – TeisÄ—jas ÄŻ pensijÄ… iĹĄÄ—jo pirma laiko. Gal Ĺžinote to prieĹžastis? – AĹĄ negalÄ—Ä?iau tvirtinti, kad jis pasitraukÄ— dÄ—l mano bylos. Ĺ˝iniasklaida plaÄ?iai buvo nuĹĄvietusi kitÄ… jo nagrinÄ—jamÄ… Ĺ iauliĹł policininkĹł bylÄ… su daugybe kaltinamĹłjĹł. NeĹžinau, ar jo pasitraukimas susijÄ™s su ĹĄia byla.

„Gal jau prie baĹžnyÄ?ios teks elgetauti. Ĺ˝monÄ—s pamatys merÄ…, laikantÄŻ uĹžraĹĄÄ…: „SuĹĄelpkite, nes vis dar siekiu teisingumo.“ $.DWLQDV

– Vadinamosios korupcijos bylos Lietuvoje nagrinÄ—jamos po 7–10 metĹł. Atrodo, kad taip gali nutikti ir jĹŤsĹł bylai. Nebaugu? – Man iki pensijos liko septyneri metai, tad pensijos proga gal sulauksiu kokio nors nuosprendĹžio. MerĹł atlyginimai nÄ—ra maĹžiausi Lietuvoje, bet galiu pasakyti, kad tuos trejus metus aĹĄ gyvenu be algos – viskÄ… iĹĄleidĹžiu gynybai. Tai jeigu mane teis septynerius metus, reikÄ—s pradÄ—ti pardavinÄ—ti turtÄ…. O jei uĹžtruks dar neĹžinia kiek metĹł, gal jau prie baĹžnyÄ?ios teks elgetauti. Ĺ˝monÄ—s pamatys ilgametÄŻ Utenos merÄ…, laikantÄŻ uĹžraĹĄÄ…: „SuĹĄelpkite, nes vis dar siekiu teisingumo.“ O jei aĹĄ visai jokiĹł pajamĹł neturÄ—Ä?iau, kokio teisingumo galÄ—Ä?iau siekti? Teismai juk uĹžsitÄ™sÄ— ne dÄ—l mano ar mano advokato kaltÄ—s. Man, kaip ir bet kuriam Ĺžmogui, kyla klausimas, kada sulauksiu nuosprendĹžio, kada baigsis ĹĄi istorija? Tokia praktika, kai pasikeitus teisÄ—jui byla nagrinÄ—jama iĹĄ naujo, atrodo labai keistai. O kas bus, jei dabar paskirtas teisÄ—jas vÄ—liau bus paaukĹĄtintas? O jei treÄ?ias teisÄ—jas iĹĄeis tÄ—vystÄ—s atostogĹł? NagrinÄ—s ketvirtÄ… kartÄ…? Tai gali tÄ™stis be galo, be kraĹĄto. Apie teisiamÄ… ĹžmogĹł niekas negalvoja. Kam rĹŤpi jo finansinÄ— padÄ—tis, sveikata, laikas, mĹŤsĹł, kaip politikĹł, karjeros dalykai? Juk kaltinamasis nebĹŤtinai yra recidyvistas ar kalinys, nors jiems taip pat galioja ir Lietuvos ÄŻstatymai. Reikia pagalvoti ir apie liudytojus. Mano byloje jĹł yra apie 30. Jie liudijo PanevÄ—Ĺžio apylinkÄ—s teisme,

apygardos teisme, dabar liudys vÄ—l iĹĄ naujo. Ĺ˝monÄ—ms tai didĹžiulÄ— trauma, jie turi vaĹžiuoti ÄŻ teismÄ…, kur kai kuriems jĹł net kojos dreba. Kiek kartĹł tai gali kartotis tame paÄ?iame teisme? Juk tai dar ne Apeliacinis, ne AukĹĄÄ?iausiasis teismas. Jei kam nors atrodo, kad pasikeitus teisÄ—jui tie patys teismai gali suktis iĹĄ naujo, kyla kitas klausimas. KÄ… mĹŤsĹł teisinÄ—je valstybÄ—je reiĹĄkia ÄŻkalÄ?iai, liudytojĹł parodymai, ÄŻraĹĄai? Juk pagal tuos paÄ?ius ÄŻrodymus vienas teisÄ—jas gali priimti iĹĄteisinamÄ… jÄŻ nuosprendÄŻ, o kitas – kaltinamÄ… jÄŻ. Ikiteisminio tyrimo juk niekas iĹĄ naujo nepradÄ—s. – ÄŽtarimai jums buvo pareikĹĄti tris kartus. KodÄ—l? – TodÄ—l, kad jie nepasitvirtino. Jei Ĺžmogui reiĹĄki ÄŻtarimus, turi bĹŤti surinkÄ™s kokiĹł nors ÄŻrodymĹł. Mes prokurorĹł maldelÄ™ juk mokame atmintinai. PradÄ—jÄ™ naujÄ… tyrimÄ… prieĹĄ televizijos kameras jie visada kartoja: „Surinkta pakankamai ÄŻkalÄ?iĹł ir ÄŻrodymĹł, kad bĹŤtĹł galima pareikĹĄti ÄŻtarimus.“ VÄ—liau paskutinis Ĺžodis pakeiÄ?iamas ÄŻ „kaltinimus“. Pirmieji ÄŻtarimai man buvo pareikĹĄti 2015 metĹł spalio 27-Ä…jÄ…, vÄ—liau jie vis buvo keiÄ?iami. AĹĄ buvau kaltinamas kyĹĄininkavimu, prekyba poveikiu. Dabar viso to nebeliko, ir praÄ—jusiĹł metĹł pradĹžioje man buvo pareikĹĄti kaltinimai piktnaudĹžiavimu tarnyba siekiant asmeninÄ—s naudos. – Kokia tai istorija? – Esu kaltinamas tuo, kad paskambinau bendrovÄ—s „Utenos melioracija“ direktoriui ir nurodĹžiau jam nemokamai suremontuoti buvusios VyriausybÄ—s sekretoriato vadovÄ—s DĹžiuljetos Ĺ˝iugĹždienÄ—s namo stogÄ…, nors kaltinime teigiama, kad namÄ…. Tai vertinama kaip piktnaudĹžiavimas tarnyba. Visuose byloje esanÄ?iuose ÄŻraĹĄuose liudytojai kalba, kad buvo toks praĹĄymas. Apie jokius nurodymus nÄ—ra net kalbos, bet „nurodė“ yra esminis bylos Ĺžodis. Juk jeigu bĹŤtĹł ÄŻraĹĄÄ™ ĹžodÄŻ „praĹĄÄ—â€œ, nebeliktĹł ir bylos. – Tai kodÄ—l to praĹĄÄ—te? – Cituoju: „Siekdamas DĹž.Ĺ˝iugĹždienÄ—s palankumo ateityje.“ Pagal Lietuvos ÄŻstatymus, prokuroras negali teikti nepagrÄŻstĹł kaltinimĹł, jie turi bĹŤti pagrÄŻsti faktais, ÄŻkalÄ?iais, bet ĹĄioje byloje jĹł nerasi net su Ĺžiburiu. TaÄ?iau ĹĄi byla buvo garsi – tikimasi, kad vis tiek turi bĹŤti ryĹĄys tarp socialdemokrato Utenos mero ir socialdemokratĹł VyriausybÄ—s sekretoriato vadovÄ—s. Visaip tikrino tÄ… ryĹĄÄŻ, bet nerado. AĹĄ per aĹĄtuonerius darbo metus, per dvi mero kadencijas VyriausybÄ—je esu buvÄ™s dukart – bendravau su premjeru ir kancleriu. AĹĄ net neĹžinau, kur ÄŻsikĹŤrusi VyriausybÄ—s kanceliarija. Mano apsilankymĹł skaiÄ?iĹł VyriausybÄ—je galima patikrinti, nes lankytojai registruojami. Tik ÄŻ SeimÄ… aĹĄ galiu patekti su paĹžymÄ—jimu. LapkritÄŻ, kai byla bus nagrinÄ—jama iĹĄ naujo, prokuroras tai vÄ—l perskaitys, pasirinkÄ™s sunkiausiÄ… kaltinimÄ…: „Siekdamas asmeninÄ—s naudos.“ O kas tas „palankumas ateityje“? Gal Ä?ia uĹžuomina ÄŻ meilÄ™, romantiĹĄkus santykius? AĹĄ, kaip Lietuvos raĹĄytojĹł sÄ… jungos narys, drÄŻstu teigti, kad kaltinamasis aktas atrodo lyg literatĹŤros kĹŤrinys – detektyvas ar psichologinis romanas.

– Tuo metu ir jĹŤs, ir DĹž.Ĺ˝iugĹždienÄ— priklausÄ—te SocialdemokratĹł partijai (LSDP). Ji dirbo VyriausybÄ—je, negi nepalaikÄ—te ryĹĄiĹł? – Prisimenu, net tuometis premjeras Algirdas ButkeviÄ?ius duodamas interviu uĹžsiminÄ—, kad mus gali sieti jaunystÄ—s paĹžintis. AĹĄ atsakingai sakau, ĹĄioje byloje mĹŤsĹł ryĹĄio nerastumÄ—te nÄ— su Ĺžiburiu. Kai Utenoje pasklido kalbos, kad merui bus pareikĹĄti ÄŻtarimai, aĹĄ pats nuvaĹžiavau ÄŻ SpecialiĹłjĹł tyrimĹł tarnybÄ… (STT) ir suĹžinojÄ™s, kuo esu ÄŻtariamas, nulÄ—kiau ÄŻ SeimÄ…. Partijos valdybai norÄ—jau apskĹłsti partijos narÄ™, kuri kaĹžkam nesusimokÄ—jo uĹž darbÄ… ir man pakenkÄ—, bet grÄŻĹžau neapskundÄ™s. Ĺ˝inote, kodÄ—l? Pasirodo, neĹžinojau jos pavardÄ—s ir ji nebuvo partijos narÄ—. Ĺ tai ir jaunystÄ—s ryĹĄiai. – Su tuo paÄ?iu pastatu susijÄ™s ir kitas jums pareikĹĄtas kaltinimas? – Teigiama, kad aĹĄ man nepavaldĹžiam asmeniui – TeritorijĹł planavimo ir statybos vyr. specialistui – nurodĹžiau atlikti neteisÄ—tus darbus. Teisme paaiĹĄkÄ—jo, jog jis nieko neteisÄ—to nepadarÄ—, bet kaltinime liko ÄŻraĹĄyta, kad aĹĄ nurodĹžiau atlikti neteisÄ—tus veiksmus. Teisme papasakojau, kad ÄŻ mane kreipÄ—si gyventoja, kurios vyras mirÄ™s, o stogas griĹŤva. Statybos prieĹžiĹŤros specialistas turÄ—jo nuvaĹžiuoti ir paĹžiĹŤrÄ—ti, kas tai sodybai nutiko. Tokios yra jo pareigos, todÄ—l jis viskÄ… darÄ— teisÄ—tai. Kaltinime nurodyta, kad jam liepiau vykdyti „privataus namo statybos remonto darbĹł prieĹžiĹŤrą“, nors nÄ— viename Lietuvos ÄŻstatyme tokios formuluotÄ—s nÄ—ra, toks dalykas neegzistuoja. Kaip gintis nuo tokiĹł kaltinimĹł? Dar, pasirodo, administracijos darbuotojas nepavaldus merui. TaÄ?iau aĹĄ esu ir savivaldybÄ—s tarybos narys, ir niekas man negali uĹždrausti papraĹĄyti darbuotojo atlikti savo darbÄ…. – Teigiama, kad jĹŤs ne praĹĄÄ—te, o nurodÄ—te. – Garso ÄŻraĹĄĹł ĹĄiame epizode nÄ—ra, o liudytojai vÄ—l paneigÄ—, kad aĹĄ nurodĹžiau. Bet ar nuo mano balso tono priklauso, kelti bylÄ… ar ne? Koks Dievas ĹĄiandien gali iĹĄnagrinÄ—ti, kÄ… aĹĄ tarpdury kokiu tonu pasakiau? Ar tai buvo liepiamoji nuosaka, ar praĹĄymas, o gal lyriĹĄkai pasakyta? Negi Ä?ia teismo, baudĹžiamosios bylos dalykai? – Kaltinimui prekyba poveikiu suÄ—jo senaties terminas. Ĺ io nusikaltimo taip pat nepripaĹžinote? – Kaltinimai turi bĹŤti kuo nors pagrÄŻsti. Jei to nÄ—ra, kyla klausimas, kÄ… pareigĹŤnai trejus metus dirbo uĹž mĹŤsĹł visĹł pinigus? Byloje yra ÄŻraĹĄas iĹĄ mano kabineto, taÄ?iau iĹĄ jo dingo ĹĄeĹĄios sekundÄ—s. O tuo metu aĹĄ moteriai nurodĹžiau pasiimti atneĹĄtÄ… butelÄŻ brendĹžio. ÄŽraĹĄas vÄ—l atsinaujina tuo metu, kai mes stovime prie iĹĄÄ—jimo ir atsisveikiname. DÄ—l dingusios ÄŻraĹĄo dalies kreipÄ—mÄ—s ÄŻ prokurorÄ…. Jis mĹŤsĹł skundÄ… perdavÄ— tam paÄ?iam STT pareigĹŤnui, kuris tuo ÄŻraĹĄu rĹŤpinasi ir kuris jÄŻ galbĹŤt iĹĄtrynÄ—. MĹŤsĹł praĹĄymai atlikti ekspertizÄ™ buvo atmesti, todÄ—l su advokatu buvome priversti ekspertizÄ™ uĹžsakyti Londone. Pasirodo, jÄ… darÄ—me be reikalo, nes suÄ—jus senaties terminui ĹĄis kaltinimas buvo panaikintas. O kaip jis buvo sukurptas? BedarbÄ—

3DVNOLGXVNDOERPVMRJMDPEXVSDUHLNĂ…WLÂ’WDULPDL$.DWLQDVSDWVQXY\NRÂ’677

trijĹł vaikĹł motina buvo prigÄ…sdinta ir priversta prisipaĹžinti, kad atneĹĄÄ— kyĹĄÄŻ, o aĹĄ jÄŻ paÄ—miau. Teisme ji viskÄ… paneigÄ—, o ÄŻraĹĄas galÄ—jo visiĹĄkai atkurti teisingumÄ…. Bet tos lemtingos ĹĄeĹĄios sekundÄ—s dingo. – Kone visi uĹž korupcijÄ… teisiami politikai aiĹĄkina, kad tai – politinis susidorojimas. JĹŤs savo byloje taip pat ÄŻĹžvelgiate politikÄ…? – AĹĄ nesakau, kad ĹĄi byla – politinÄ—, bet joje labai daug atsitiktinumĹł. 2015 metĹł rudenÄŻ, kai bendrovÄ—je „Utenos melioracija“ prasidÄ—jo kratos, mieste iĹĄgirdau kalbĹł, esÄ… reikia gelbÄ—ti merÄ…, kuriam ruoĹĄiamos trys bombos. IĹĄ pradĹžiĹł ÄŻ tai nekreipiau dÄ—mesio, juk STT – ne teroristinÄ— organizacija, todÄ—l nÄ—ra reikalo manÄ™s gelbÄ—ti. Bet kalboms netylant pats nuvaĹžiavau ÄŻ STT. Man buvo patvirtinta, kad informacijos pririnkta soÄ?iai, ir pasiĹŤlyta truputÄŻ prisipaĹžinti. Tuomet esÄ… gauÄ?iau maŞą baudÄ…, iĹĄvengÄ?iau ilgĹł bylinÄ—jimosi metĹł, dideliĹł finansiniĹł iĹĄlaidĹł, nes juos „kaĹžkas spaudĹžia ir reikalauja greitĹł rezultatĹłâ€œ. Pacitavau STT PanevÄ—Ĺžio virĹĄininko, kuris tuomet buvo skyriaus virĹĄininkas, ĹžodĹžius. Man ÄŻ kaimÄ… du kartus buvo atsiĹłstas advokatas, kuris moka suraĹĄyti tokÄŻ „truputÄŻ prisipaĹžinimą“. Tokio pasiĹŤlymo sulaukiau dar per kelis susitikimus. Puikiai Ĺžinojau, kad jei bĹŤsiu nubaustas baudĹžiamuoju ÄŻsakymu – o tai bĹŤtĹł ÄŻvykÄ™ labai greitai, – Vyriausioji rinkimĹł komisija iĹĄ manÄ™s bĹŤtĹł atÄ—musi tarybos nario paĹžymÄ—jimÄ…, kartu ir mero pareigas. TaÄ?iau pagal Lietuvos ÄŻstatymus gyvenantis Ĺžmogus iĹĄdrÄŻso mane ne kartÄ… kviestis ir aiĹĄkinti, kad jokiĹł pasekmiĹł nebus. AĹĄ atsakiau, kad nesu nieko padarÄ™s ir „truputÄŻ prisipaĹžinimas“ mane Ĺžemina kaip ĹžmogĹł. TodÄ—l ir atsirado tos trys bombos, bet iĹĄ jĹł liko viena. Per tuos trejus metus sutikau tik tris pareigĹŤnus – ikiteisminio tyrimo pareigĹŤnÄ…, tuometÄŻ PanevÄ—Ĺžio STT skyriaus virĹĄininkÄ… ir jau vÄ—liau – prokurorÄ…. Kas vyko toliau? NetikÄ—tai atsistatydino buvÄ™s STT PanevÄ—Ĺžio valdybos virĹĄininkas, ir aĹĄ kolegoms iĹĄ karto pasakiau, kas uĹžims jo vietÄ…, – STT skyriaus virĹĄininkas, kuris siĹŤlÄ— man truputÄŻ prisipaĹžinti. Jam tapus virĹĄininku, ÄŻ jo vietÄ… persikÄ—lÄ— mano bylÄ… tyrÄ™s ikiteisminio tyrimo pareigĹŤnas. Dar ÄŻdomiau tai, kad jie abu neseniai buvo gavÄ™ grieĹžtus papeikimus. KarjerÄ… padarÄ— ne tik jie, bet ir ĹĄÄŻ ikiteisminÄŻ tyrimÄ… kontroliavÄ™s prokuroras. Jis buvo paaukĹĄtintas tÄ… paÄ?iÄ… dienÄ…, kai ÄŻvyko pirmasis teismo posÄ—dis.

Internete iki ĹĄiol likÄ™s vienintelis ta proga jo pasakytas sakinys: „AĹĄ visada palaikiau ir palaikysiu kaltinimus A.Katinui.“ Ar aĹĄ esu Lietuvos nusikaltÄ—liĹł pasaulio ĹžvaigĹždÄ—? O gal tai buvo padÄ—kos ĹžinutÄ— kam nors uĹž suteiktas pareigas? O kaip vertinti tai, kad visi, kurie ĹĄioje istorijoje prisipaĹžino padarÄ™ kokius nors nusiĹžengimus, buvo atleisti nuo baudĹžiamosios atsakomybÄ—s? IĹĄskyrus du – socialdemokratÄ… merÄ… ir tuomet socialdemokratĹł VyriausybÄ—je dirbusiÄ… moterÄŻ. AtsitiktinumĹł buvo ir daugiau. 2016 metĹł pavasarÄŻ, likus porai dienĹł iki LSDP suvaĹžiavimo, iĹĄ patikimĹł ĹĄaltiniĹł mane pasiekÄ— Ĺžinios, kad bĹŤsiu suimtas. Ĺ˝inios buvo tokios patikimos, kad aĹĄ susidÄ—jau net areĹĄtinei tinkamus drabuĹžius, bet vÄ—liau suĹžinojau, jog Vilniuje kaĹžkas neleido to daryti. Nors nuo pat ÄŻtarimĹł pareiĹĄkimo dienos buvau sustabdÄ™s savo narystÄ™ LSDP, prieĹĄ suvaĹžiavimÄ… reikÄ—jo padaryti parodomÄ… jÄŻ suÄ—mimÄ…. – KodÄ—l taip yra, gal iĹĄ tiesĹł savivaldybÄ—se daug netvarkos? – PiktnaudĹžiavimas tarnyba, prekyba poveikiu... Tai jau darosi panaĹĄu ÄŻ kĹŤrinÄŻ, kuris taikomas kiekvienam merui. AĹĄ daugybÄ™ metĹł Ĺžinau, kad klausomasi mano telefono pokalbiĹł, tad bĹŤdamas pakaltinamas ir sveiko proto Ĺžmogus negalÄ—jau tartis remontuoti jokiĹł trobeliĹł. Man visai nesvarbu, kas ÄŻ mane kreipiasi – ar sekretoriato, apie kurÄŻ nieko neĹžinau, vadovÄ—, ar asocialus gyventojas. Tokios yra savivaldybÄ—s darbo funkcijos. Per 16 mano darbo metĹł tai buvo gal pirmas kartas, kai pagalbos papraĹĄÄ— VyriausybÄ—s darbuotoja, bet kiek tokiĹł praĹĄymĹł bĹŤna per savaitÄ™. Pastaraisiais metais vien dÄ—l privaÄ?iĹł namĹł fasadĹł ir stogĹł atnaujinimo gavome 583 praĹĄymus. – MinÄ—jote, kad prokurorĹł kaltinimai jums primena literatĹŤros kĹŤrinius. Esate Lietuvos raĹĄytojĹł sÄ…jungos narys, kÄ… pats per ĹĄÄŻ laikotarpÄŻ sukĹŤrÄ—te? – KĹŤrybai reikia daug jÄ—gĹł – ne fiziniĹł, o dvasiniĹł. Ĺ is laikotarpis buvo nelengvas, todÄ—l poezijai nebeliko jÄ—gĹł. Per tuos metus stengiausi ÄŻ viskÄ… ĹžiĹŤrÄ—ti filosofiĹĄkai, su humoru, todÄ—l tikiuosi, kad pasirodys humoreskĹł arba aforizmĹł knyga. Joje, be abejo, bus ir mano pastarĹłjĹł trejĹł metĹł patirties. KalbÄ—ti apie tai, kas pastaruoju metu vyksta Lietuvoje, aĹĄ nerandu geresnÄ—s formos nei ironija ir humoras.


DNWXDOLMRV $9DLWNHYLmLDXVQXRWU

Ă&#x;PVSDOLRG

'DUERSDUWLMDL WHNVVXVLPRNzWL 3DDLĂ…NzMRNLHNYDOVW\EHL WXUzVVXPRNzWLGzOVHQD WLHVEDXGĂ?LDPRVLRVDWVD NRP\EzVMXRGRVLRVEX KDOWHULMRVE\ORMHLĂ…YHQJXVL 'DUERSDUWLMDÂą HXUĂ˜7RNLjVXPjDSVNDL mLDYR0RNHVmLĂ˜LQVSHNFLMD

2016 metĹł gruodĹžio pabaigoje AukĹĄÄ?iausiajam teismui priÄ—mus galutinÄ™ nutartÄŻ dÄ—l Darbo partijos juodosios buhalterijos bylos patikrinimo Ä—mÄ—si mokesÄ?iĹł inspektoriai. Bylos tyrimas ir jos nagrinÄ—jimas teismuose truko daugiau nei deĹĄimtmetÄŻ. Nustatyta, kad 2004– 2006 metais ÄŻ partijos buhalterinÄ™ apskaitÄ… nebuvo ÄŻraĹĄyta 7 mln. 37 tĹŤkst. eurĹł pajamĹł ir 4 mln. 265 tĹŤkst. eurĹł iĹĄlaidĹł, susijusiĹł su turto, ÄŻsipareigojimĹł dydĹžio ir struktĹŤros pakeitimu. PatikrinimÄ… atlikusi MokesÄ?iĹł inspekcija 2018 metĹł rugpjĹŤtÄŻ priÄ—mÄ— sprendimÄ…, pagal kurÄŻ Darbo partija privalo sumokÄ—ti valstybei 393 743 eurus. Tai – gyventojĹł pajamĹł mokestis ir ÄŻmokos „Sodrai“. MokesÄ?iĹł inspekcija ir Darbo partija po ĹĄio sprendimo pasiraĹĄÄ— susitarimÄ…, pagal kurÄŻ Darbo partija turi sumokÄ—ti visÄ… patikrinimo metu apskaiÄ?iuotÄ… sumÄ…. Anot MokesÄ?iĹł inspekcijos KontrolÄ—s departamento direktorÄ—s EglÄ—s RamanauskienÄ—s, ĹĄiuo metu yra nagrinÄ—jamas Darbo partijos praĹĄymas mokÄ—ti mokesÄ?ius dalimis. Juodosios buhalterijos bylos tyrimui vadovavÄ™s GeneralinÄ—s prokuratĹŤros prokuroras Saulius Verseckas atkreipÄ— dÄ—mesÄŻ, kad dabar mokesÄ?iai Darbo partijai nebuvo skaiÄ?iuojamĹł nuo tĹł sumĹł, kurios buvo nustatytos per ikiteisminÄŻ tyrimÄ…. Partija liko skolinga valstybÄ—s iĹždui uĹž tai, kad, atsiskaitydama su muzikos atlikÄ—jais ir kitais ĹžmonÄ—mis, uĹž juos nesumokÄ—jo gyventojĹł pajamĹł mokesÄ?io. Jai taip pat priskaiÄ?iuotos ir ÄŻmokos „Sodrai“. AukĹĄÄ?iausiasis teismas nusprendÄ—, kad dÄ—l finansiniĹł aferĹł turÄ—jo bĹŤti teisiama ir Darbo partija, taÄ?iau atsakomybÄ—s ji iĹĄvengÄ— suÄ—jus senaÄ?iai. Juodosios buhalterijos byloje dÄ—l apgaulingo buhalterinÄ—s apskaitos tvarkymo nuteistas jos ÄŻkĹŤrÄ—jas ir pirmininkas Viktoras Uspaskichas, buvÄ™s pirmininko pavaduotojas Vytautas GapĹĄys ir Darbo partijos finansininkÄ— Marina LiutkeviÄ?ienÄ—. Visi jie atsipirko, palyginti su aferĹł mastu, juokingomis bausmÄ—mis: V.Uspaskichui skirta 6,8 tĹŤkst. eurĹł bauda, V.GapĹĄiui – 3,6 tĹŤkst., o M.LiutkeviÄ?ienei – 5,7 tĹŤkst. eurĹł bauda. Visi jie buvo iĹĄteisinti dÄ—l sukÄ?iavimo, uĹž kurÄŻ grÄ—sÄ— kalÄ—jimas. BuvÄ™s parlamentaras V.GapĹĄys ĹĄiuo metu teisiamas politinÄ—s korupcijos byloje, kurioje kaltinimai pareikĹĄti ir Darbo partijai. PareigĹŤnĹł tvirtinimu, buvÄ™s koncerno „MG Baltic“ viceprezidentas Raimondas Kurlianskis davÄ— V.GapĹĄiui daugiau kaip 27 tĹŤkst. eurĹł vertÄ—s kyĹĄius.

Ă&#x; 7LHNHXUĂ˜'DUERSDUWLMD\UD VNROLQJDYDOVW \EHL

3DVLHQ\MHVX%DOWDUXVLMD VXODLN\WDVNXSLĂ…NzQDV JDEHQÂ?VSHQNLVQHWHLVz WXVPLJUDQWXVLĂ…9LHWQD PR-LVDSVLNYDLOLQRDN ODLSDWLNzMÂ?VQDYLJDFLMRV VLVWHPDNXULMDPSDURGz NHOLjLUSHU%DOWDUXVLMj

3HUSUDW\EDV 3DEUDGzVSROL JRQHĂ?XYR1$72 SDMzJĂ˜NDU \V LĂ…9RNLHWLMRV

0RAĂ&#x;Ă€UĂ&#x;DwĂ&#x;TANĂ&#x;KOĂ&#x;SMĂ„Ă&#x;GISĂ&#x;Â?Ă&#x;MEĂ&#x;DÂ? Ă„7DLÂąSLUPDVDWYHMLVNDLSHU1$72SUDW\EDVPĂ‘ VĂ˜Ă…DO\MHĂ?Ă‘VWDXĂ?VLHQLRNDU\V³¹SRQHODLPzV 3DEUDGzVSROLJRQHLĂ…WDUz/LHWXYRVNDULXRPHQzV DWVWRYDV*LQWDXWDV&LXQLV7DQNjYDLUDYÂ?V PHWĂ˜YRNLHWLVĂ…HĂ…WDGLHQLRSRSLHWÂ?UzĂ?zVLÂ’PHGÂ’ Vy ga n d a s T R A I N Y S LR korespondentas

Evakuacijos tanko „Leopard“ nesuvaldÄ™s karys Ĺžuvo iĹĄkart. Pirminiais duomenimis, jaunÄ… NATO misijos dalyvÄŻ mirtinai suĹžalojo nuo smĹŤgio lōŞęs medis. MedĹžio dalis uĹžvirto ant kario, kuris vaĹžiavo iĹĄkiĹĄÄ™s galvÄ… iĹĄ Vokietijos ginkluotĹłjĹł pajÄ—gĹł tanko. Tarnybos draugai Ä—mÄ— ĹĄauktis pagalbos. VyrÄ… iĹĄkart po tragiĹĄko susidĹŤrimo dar mÄ—ginta gaivinti, taÄ?iau iĹĄgelbÄ—ti nepavy-

ko. Atvykus greitosios pagalbos medikams kario ĹĄirdis jau buvo sustojusi. Dar neaiĹĄku, dÄ—l kokios prieĹžasties karys nesuvaldÄ— tanko, – galbĹŤt ÄŻvyko jo gedimas arba neÄŻprastÄ… avarijÄ… nulÄ—mÄ— patirties stoka. Apie ŞōtÄŻ buvo nedelsiant praneĹĄta kariĹĄkio artimiesiems. „NelaimÄ—s aplinkybes tiria Vokietijos institucijos“, – dienraĹĄÄ?iui pareiĹĄkÄ— Lietuvos kariuomenÄ—s StrateginÄ—s komunikacijos departamento atstovas kapitonas G.Ciunis. MirtinÄ… traumÄ… patyrÄ™s karys valdÄ— ne kovinÄ™ maĹĄinÄ…. Ĺ is

vokieÄ?iĹł „Leopard“ skirtas pagalbinÄ—ms funkcijoms atlikti, pavyzdĹžiui, iĹĄtraukti per mĹŤĹĄÄŻ ÄŻstrigusÄŻ kovinÄŻ tankÄ…. PabradÄ—je prieĹĄakiniĹł pajÄ—gĹł bataliono pratybos vyksta jau savaitÄ™. Jose dalyvauja NATO kariai iĹĄ Ruklos (Jonavos r.), kurioje iĹĄ uĹžsienio kariniĹł pajÄ—gĹł daugiausia yra vokieÄ?iĹł – maĹždaug 500 iĹĄ 1200. Daugiau nei prieĹĄ 10 metĹł per pratybas Ĺžuvo Lietuvos karys, tarnavÄ™s Rukloje. DaugianacionalinÄ— NATO prieĹĄakiniĹł pajÄ—gĹł bataliono kovinÄ— grupÄ— Rukloje yra dislokuota gynybos ir atgrasymo tikslais nuo 2017 metĹł pradĹžios reaguojant ÄŻ pasikeitusiÄ… geopolitinÄ™ situacijÄ…. NATO bataliono kovinÄ— grupÄ— yra integruota ÄŻ Lietuvos kariuomenÄ—s mechanizuotÄ… jÄ… pÄ—stininkĹł brigadÄ… „GeleĹžinis vilkas“.

4ROK¸Ă&#x;TAĂ&#x;AKISĂ&#x;TAĂ&#x;TOSĂ&#x;SUĂ&#x;BRAĂ&#x;ZIĂ&#x;LU *3LODLmLRQXRWU

Vy ga n d a s T R A I N Y S LR korespondentas

0LJUDQWĂ˜YHGO\V EXYRQXVWHEÂ?V

9LOQLHWLVIXWERORDJHQWDV0LQGDXJDV0DWXODNDOWL QLPXVGzOVXNmLDYLPRPRNHVmLĂ˜YHQJLPRLUDS JDXOLQJREXKDOWHULMRVWYDUN\PRÂ’YHUWLQRNDLSW\ UzMĂ˜SUDVLPDQ\PjLUSUDĂ…zJUjĂ?LQWLE\OjSURNXUR UDPV.ODLSzGRVWHLVPDVWRNÂ’MRSUDĂ…\PjDWPHWz G e d i m i n a s PI L A I T I S LR korespondentas

41 metĹł M.Matulos TauragÄ—je ÄŻsteigtos ir registruotos vieĹĄosios ÄŻstaigos „Msc’ Matula Sports Consulting“ veikla domÄ—jÄ™si FinansiniĹł nusikaltimĹł tyrimo tarnybos (FNTT) pareigĹŤnai atskleidÄ—, kad ji veikÄ— neskaidriai, – neteikÄ— privalomĹł finansiniĹł ataskaitĹł, nemokÄ—jo mokesÄ?iĹł valstybei. FNTT iĹĄsiaiĹĄkino, kad per 7 metus fiziniai ir juridiniai asmenys ÄŻ ĹĄios vieĹĄosios ÄŻstaigos banko sÄ…skaitÄ… uĹž paslaugas ÄŻvairia valiuta pervedÄ— solidĹžiÄ… sumÄ… – daugiau kaip 840 tĹŤkst. eurĹł. DalÄŻ gautĹł pinigĹł M.Matula iĹĄ savo ÄŻstaigos sÄ…skaitos banke iĹĄgrynino bankomatuose. ÄŽtariama, kad Vilniuje gyvenantis futbolo agentas, paĹžeidinÄ—damas ÄŻstatymus, vengdamas mokesÄ?iĹł, nuo valstybÄ—s galÄ—jo nusukti ir pasisavinti daugiau kaip 100 tĹŤkst. eurĹł. M.Matula kaltu neprisipaĹžino, teisme ÄŻrodinÄ—jo, kad kaltinamoji iĹĄvada, kurioje nenurodoma nusikalstamos veiklos vieta, laikas, jos pobĹŤdis, neatitinka ÄŻstatymĹł reikalavimĹł. Vilnietis praĹĄÄ— baudĹžiamosios bylos medĹžiagÄ… grÄ…Ĺžinti prokuratĹŤrai kaip netinkamai parengtÄ…. Kaltinamojo advokatas teismui pateikÄ— nepriklausomĹł ekspertĹł iĹĄvadas dÄ—l M.Matulos ir jo ÄŻmo-

nÄ—s veiklos, kurioje esÄ… atskleistas kitoks nei FNTT ikiteisminio tyrimo medĹžiagoje vaizdas. M.Matula papraĹĄÄ— iĹĄkviesti ÄŻ teismÄ… liudytojus – ÄŻstaigos deklaracijas MokesÄ?iĹł inspekcijai rengusiÄ… ir teikusiÄ… buhalterÄ™, buvusÄŻ KlaipÄ—dos futbolo klubo „Atlantas“ ĹžaidÄ—jÄ… LeonardÄ… da SilvÄ…, su kuriuo atsiskaitydavo grynaisiais. Ĺ iek tiek sunerimÄ™s, kad teismo procesas neÄŻstrigtĹł, KlaipÄ—dos apygardos teisÄ—jas Remigijus PreikĹĄaitis pasiteiravo: „Kaip su legionieriumi, ar reikÄ—s jÄŻ kviesti iĹĄ Brazilijos?“ „Kaip tik ĹĄiuo metu brazilas Lietuvoje, pasirengÄ™s atvykti ÄŻ teismÄ…. Jis gali ĹĄnekÄ—ti anglĹł, rusĹł ir portugalĹł kalbomis“, – teisÄ—jÄ… nuramino M.Matulos advokatas. Prokuroras Linas Kiaurakis neprieĹĄtaravo, kad teismas apklaustĹł nurodytus liudytojus, pridÄ—tĹł prie bylos nepriklausomos ekspertÄ—s iĹĄvadÄ… dÄ—l M.Matulos ir jo ÄŻstaigos veiklos. Ikiteisminio tyrimo medĹžiagoje nurodoma, kad M.Matula pasiraĹĄinÄ—jo tarpininkavimo sutartis su keliais Lietuvos ir Brazilijos futbolo klubais, o jie sudarydavo sutartis su Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos sporto klubais. TyrÄ—jai teigÄ— per kratas TauragÄ—je ir Vilniuje M.Matulos gyvenamosiose patalpose finansiniĹł dokumentĹł atradÄ™ po lova,

Ĺ eĹĄtadienio vakarÄ… VarÄ—nos pasienio rinktinÄ—s Specialiosios paskirties komandos pareigĹŤnai DruskininkĹł savivaldybÄ—je, Raigardo kontrolÄ—s punkto prieigose, sustabdÄ— Baltarusijos link vaĹžiuojantÄŻ automobilÄŻ „Audi A4 Avant“. MaĹĄina buvo su lietuviĹĄkais registracijos numeriais. „Audi A4 Avant“ vairavÄ™s 27 metĹł kupiĹĄkÄ—nas pasienieÄ?iams pateikÄ— tvarkingus asmens dokumentus. TaÄ?iau pareigĹŤnus iĹĄkart sudomino maĹĄinos salone ÄŻsitaisÄ™ keturi vyrai. PaaiĹĄkÄ—jo, jog tai – Vietnamo pilieÄ?iai. Dar vienÄ… jĹł tautietÄŻ pasienieÄ?iai aptiko automobilio bagaĹžinÄ—je. UĹžsienieÄ?iai turÄ—jo savo vardais iĹĄduotus vietnamietiĹĄkus asmens dokumentus, kuriuose, kaip ÄŻprasta tokiais atvejais, nebuvo Ĺ engeno vizĹł, suteikianÄ?iĹł teisÄ™ jĹł turÄ—tojams legaliai atvykti ir bĹŤti Bendrijos erdvÄ—je. SulaikytĹł nelegaliĹł migrantĹł amĹžius – nuo 22 iki 44 metĹł. PaaiĹĄkÄ—jo, kad kupiĹĄkÄ—nas naudojosi automobilio navigacijos ÄŻranga ir kelionÄ—s iĹĄ Lietuvos tikslu pasirinko LenkijÄ…. Navigacija kaĹžkodÄ—l jam parodÄ— trumpiausiÄ… marĹĄrutÄ… per BaltarusijÄ…, todÄ—l vairuotojas ir atsidĹŤrÄ— prie Raigardo kontrolÄ—s punkto. Po apklausos KupiĹĄkio gyventojas uĹždarytas ÄŻ areĹĄtinÄ™, o vietnamieÄ?iai – ÄŻ DruskininkĹł uĹžkardoje esanÄ?ias specialias sulaikymo patalpas. (ELTA, LR)

.HUĂ…LMRXJQLPL

00DWXOD\UDNDOWLQDPDVSDVL JOHPĂ?Â?VGLGHOzVYHUWzVWXUWj

polietileno maiĹĄeliuose. JĹł Ĺžiniomis, vieĹĄosios ÄŻstaigos buhalterinÄ—s apskaitos netvarkÄ— nei pats direktorius, nei jo Ĺžmona uĹžsienio pilietÄ—. Siekiant uĹžtikrinti civilinÄŻ ieĹĄkinÄŻ dÄ—l valstybei padarytos finansinÄ—s Ĺžalos, buvo laikinai apribotos M.Matulos teisÄ—s ÄŻ 90 tĹŤkst. eurĹł vertÄ—s turtÄ…. Jeigu ÄŻtarimai pasitvirtintĹł, „Msc’ Matula Sports Consulting“ vadovui grÄ—stĹł maksimali laisvÄ—s atÄ—mimo iki 10 metĹł bausmÄ—. Futbolo agentÄ… labiausiai pribloĹĄkÄ— ne apskaiÄ?iuota Ĺžala valstybei, o oficialĹŤs praneĹĄimai, kad per kratÄ… jo bute finansiniai dokumentai esÄ… aptikti po lova sukrauti ÄŻ polietileno maiĹĄelius. „Pats juos parodĹžiau – gulÄ—jo stalÄ?iuose, man nÄ—ra ko slÄ—pti. KratĹł protokoluose nepaĹžymÄ—ta, kad dokumentai rasti maiĹĄuose. KodÄ—l skleidĹžiamos melagingos Ĺžinios?“ – stebÄ—josi M.Matula.

3DQHYz�LRUDMRQRJ\ YHQWRMjQDNW’SDEXGL QRXJQLHVDWDND‘MRV QDPRODQJjEXYRPHV WDVYDGLQDPDVLVÄ0R ORWRYRNRNWHLOLV³¹LQ GDVVXGHJLXRMXVN\VmLX Vy ga n d a s T R A I N Y S LR korespondentas

Ĺ eĹĄtadienÄŻ po vidurnakÄ?io suliepsnojo LiberiĹĄkio kaime esantis gyvenamasis namas. Degantis litrinis stiklainis iĹĄdauŞė kambario lango stiklÄ… – ugnis suniokojo plastikinio lango rÄ—mÄ…, palangÄ™. Namo gyventojams pasisekÄ—, kad 57 metĹł ĹĄeimininkÄ— laiku prabudo nuo trenksmo. Ugnis tuo metu jau verŞėsi ÄŻ kambarÄŻ. „IĹĄgirdau keistÄ… garsÄ…, o paskui pamaÄ?iau liepsnas“, – pasakojo moteris, laiku suspÄ—jusi jas nuslopinti. Jei ugnis bĹŤtĹł iĹĄplitusi, namo gyventojai galÄ—jo Şōti. BĹŤsto savininkai teigÄ— patyrÄ™ 200 eurĹł nuostolÄŻ. Jie kreipÄ—si ÄŻ policijos pareigĹŤnus. Ĺ ie greitai nustatÄ— 36 metĹł ÄŻtariamÄ… jÄŻ iĹĄ to paties kaimo. TaurelÄ™ mÄ—gstantis padegÄ—jas sekmadienÄŻ buvo sulaikytas. Manoma, kad tokiu bĹŤdu jis siekÄ— atkerĹĄyti kaimynei dÄ—l ankstesniĹł nesutarimĹł.


UZRIBIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

UĂ€RIBIS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SPALIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

3ROLFLMRVSDUHLJĂ‘QDPVSULUHLNzNHOLĂ˜GLHQĂ˜NDGLĂ…DQJOLĂ˜LĂ…ULQNWĂ˜NRNDLQj

ÂŒKLAMPINOĂ&#x;KOĂ&#x;KAIĂ&#x;NAS $SHOLDFLQLVWHLVPDVSD GzMRWDĂ…NjYLHQRMHÂ’VL PLQWLQLDXVLĂ˜SDVWDURMR PHWRE\OĂ˜ÂąSDVNHOEWDV QXRVSUHQGLVLĂ….ROXPEL MRVÂ’/LHWXYjDQJO\VHNR NDLQjJDEHQXVLDLWULMXOHL 'DUYLHQDVMĂ˜EHQGUDĂ?\ JLVĂ…LXRPHWXWHLVLDPDV A rĹŤnas K A R A LIĹŞNAS LR korespondentas

DÄ—l anglyse slÄ—pto 71 kilogramo kokaino nuosprendis paskelbtas 55 metĹł Kolumbijos pilieÄ?iui Diego Penai Murillo, 46 metĹł KÄ™stuÄ?iui Zienkai bei 29 metĹł Vaidotui MatulaiÄ?iui. PastarÄ… jÄŻ teismas iĹĄteisino, nors Kauno apygardos apygardos teismas ĹĄÄŻmet sausÄŻ jam buvo skyrÄ™s 8 metĹł laisvÄ—s atÄ—mimo bausmÄ™. V.Matulaitis padÄ—jo krauti anglis Alytuje esanÄ?iame sandÄ—lyje ir tikino nieko apie kvaiĹĄalus neĹžinojÄ™s. Kitus du vyrus Apeliacinis teismas iĹĄteisino dÄ—l kontrabandos, taÄ?iau juos tai menkai paguodÄ—. DÄ—l labai didelio kiekio narkotikĹł laikymo D.Pena Murillo uĹž grotĹł turÄ—tĹł praleisti 11, K.Zienka – 12 metĹł. 3TEĂ&#x;BwĂ&#x;JOĂ&#x;KEĂ&#x;LEĂ&#x;RIUSĂ&#x;MEĂ&#x;TUS

KvaiĹĄalĹł gabentojai 2015-aisiais kokainÄ… ÄŻmaiĹĄÄ— ÄŻ 250 tonĹł anglies krovinÄŻ, kuris buvo atplukdytas ÄŻ KlaipÄ—dÄ…, o vÄ—liau nugabentas ÄŻ Alytuje esanÄ?ius sandÄ—lius. PareigĹŤnai kelerius metus rinko informacijÄ…, stebÄ—jo kokaino gabenimo kelius ir rengÄ—si sulaikymo operacijai. Siekiant suklaidinti seklius buvo ÄŻsteigtos kelios priedangos ÄŻmonÄ—s Lietuvoje, Rusijoje ir Ukrainoje. KokainÄ… taip pat planuota iĹĄgabenti iĹĄ Lietuvos ÄŻ RusijÄ…, UkrainÄ…, Skandinavijos ĹĄalis. SavaitÄ™ tĹŤnojÄ™ pasaloje pareigĹŤnai sulaikÄ— du alytiĹĄkius ir kolumbietÄŻ. VÄ—liau ÄŻtariamĹłjĹł skaiÄ?ius dar iĹĄaugo, taÄ?iau paaiĹĄkÄ—jo, kad ĹĄie ĹžmonÄ—s buvo tiesiog pasamdyti kasti anglis. Penkiems kriminalinÄ—s policijos pareigĹŤnams prireikÄ— keliĹł dienĹł, kol rankomis iĹĄrinko kokainÄ…. ÄŽprastos anglys blizga, o luitai su kokainu buvo matiniai, paĹženklinti ÄŻspaudais. Nepaisant ĹĄios aplinkybÄ—s, tai buvo milĹžiniĹĄkas darbas. 3IUNĂ&#x;TOSĂ&#x;NESĂ&#x;PwĂ&#x;JOĂ&#x;I¸Ă&#x;SIĂ‹SĂ&#x;TI

Kai Alytuje esanÄ?iame sandÄ—lyje jau virÄ— darbas, KlaipÄ—dos uostÄ… pasiekÄ— dar vienas anglies krovinys iĹĄ Kolumbijos.

.ROXPELMRVSLOLHWLV'3HQD0XULOORXĂ? JURWĂ˜/LHWXYRMHWXUzVSUDOHLVWLPHWĂ˜

PareigĹŤnai iĹĄ pradĹžiĹł abejojo, kad jame gali bĹŤti kokaino, taÄ?iau netrukus paaiĹĄkÄ—jo, kad tarp angliĹł yra dar daugiau kokaino. Kontrabandininkai mÄ—gino skubiai sukrauti konteinerius ÄŻ kitÄ… laivÄ… ir iĹĄsiĹłsti krovinÄŻ ÄŻ IspanijÄ…, taÄ?iau jiems pritrĹŤko laiko. Policijos pareigĹŤnai neabejoja, kad tai didĹžiausia Lietuvoje sulaikyta kvaiĹĄalĹł siunta, kurios vertÄ— skaiÄ?iuojama deĹĄimtimis milijonĹł eurĹł. Kriminalistai svarstÄ—, kad dÄ—l ĹĄios nesÄ—kmÄ—s nusikaltÄ—liai savo bendrininkus galÄ—jo nubausti mirtimi. !TĂ&#x;V YĂ&#x;KOĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;DUOĂ&#x;TIĂ&#x;POĂ&#x;LIĂ&#x;CIĂ&#x;JAI

Kauno apygardos teisme ĹĄiuo metu nagrinÄ—jama byla, kurioje dÄ—l itin didelio masto kontrabandos organizavimo teisiamas 50 metĹł kaunietis Vygantas Panka. Manoma, kad bĹŤtent jam kilo mintis kokainÄ… gabenti paslÄ—ptÄ… tarp angliĹł. Vyras porÄ… metĹł slapstÄ—si, taÄ?iau pernai vasarÄ… pats atvyko ÄŻ Policijos departamento bĹŤstinÄ™, esanÄ?iÄ… sostinÄ—s SaltoniĹĄkiĹł gatvÄ—je. PareigĹŤnams jis neaiĹĄkino, kodÄ—l slapstÄ—si ir kas paskatino atvykti ÄŻ policijos ÄŻstaigÄ…. Kriminalistai svarstÄ—, kad visoje Europoje ieĹĄkomam Ĺžmogui buvo sunku imtis naujos veiklos, o anksÄ?iau sukaupti finansiniai iĹĄtekliai baigÄ—si. Kita vertus, savanoriĹĄkas atvykimas ÄŻ policijos ÄŻstaigÄ… teisme gali bĹŤti vertinamas kaip lengvinamoji aplinkybÄ—. Kol V.Panka slapstÄ—si, jo byla buvo iĹĄskirta. V.Panka su keliais bendraĹžygiais dar 2001 metais buvo sulaikytas ir teisiamas dÄ—l cigareÄ?iĹł kontrabandos Vokietijoje. Ĺ ios ĹĄalies pareigĹŤnai iĹĄsiaiĹĄkino, kad lietuviai cigaretes gabeno iĹĄ Lietuvos ir Rusijos, o parduodavo Vokietijoje, Belgijoje, JungtinÄ—je KaralystÄ—je. Vokietijoje buvo ÄŻrengtas kontrabandiniĹł cigareÄ?iĹł sandÄ—lis. V.PankÄ… paŞįstantys ĹžmonÄ—s pasakojo, kad tai labai gudrus ir sumanus vyras, kuris vengÄ— vieĹĄumos, nekrÄ—sdavo kvailysÄ?iĹł, tad apie jÄŻ turÄ—ta labai maĹžai ĹžiniĹł.

'.UDVDXVNRQXRWU

!NTĂ&#x;GRANĂ&#x;DIĂ&#x;NwĂ&#x;LwSĂ&#x;PASĂ&#x;LYĂ&#x;DUĂ&#x;SIĂ&#x;Ă&#x; ADĂ&#x;VOĂ&#x;KAĂ&#x;TwĂ&#x;LAĂ&#x;BAIĂ&#x;SUĂ&#x;SIĂ&#x;TEĂ&#x;Pw 8Ă?DXNVLQzVJUDQGLQz OzVYDJ\VWÂ?SULHĂ…WHLVPj VWRMXVLDLSDQHYzĂ?LHWHL DGYRNDWHL=LQDLGDL$N VLRQRYDLQHSDY\NRÂ’UR G\WLNDGMLQHDSVLYR JzRWLNSDVLVDYLQRUD GLQÂ’-DLJDOLWHNWLQXVL YLONWLDGYRNDWRPDQWLMj D a r iu s K R A S AUS K A S

PanevÄ—Ĺžio apylinkÄ—s teismas antrinÄ—s teisinÄ—s pagalbos advokatĹł kontoroje dirbanÄ?iÄ… ir paslaugas civilinÄ—se bylose teikianÄ?iÄ… teisininkÄ™ Z.AksionovÄ… pripaĹžino kalta dÄ—l auksinÄ—s grandinÄ—lÄ—s vagystÄ—s ir skyrÄ— beveik 1,9 tĹŤkst. eurĹł baudÄ…. Apkaltinamasis nuosprendis 62 metĹł Z.Aksionovai reiĹĄkia ir tai, kad jai teks nusivilkti advokato mantijÄ…. Teisti ar kitaip nepriekaiĹĄtingÄ… reputacijÄ… praradÄ™ teisininkai yra iĹĄbraukiami iĹĄ advokatĹł sÄ…raĹĄĹł. PrieĹĄ teismo posÄ—dÄŻ Z.Aksionova stebÄ—josi, kad ĹžmonÄ—s nuolat randa pamestus daiktus, taÄ?iau uĹž tai neteisiami. Ji ŞėrÄ— priekaiĹĄtus grandinÄ—lÄ—s savininkei, kuri dirba kasininke viename prekybos centre PanevÄ—Ĺžyje: „IĹĄ kur aĹĄ, prie kasos radusi nukritusiÄ… grandinÄ—lÄ™, galÄ—jau Ĺžinoti, kad tai jos. KodÄ—l kasininkÄ— sau ramiausiai dirbo, o ne ieĹĄkojo?“

„NepripaŞįstu, kad pagrobiau svetimÄ… turtÄ…. Manau, kad pasisavinau rastÄ… daiktÄ…. NeĹžinojau, kam grandinÄ—lÄ— priklauso.“ =$NVLRQRYD

Ji teisinosi, jog apsipirkusi skubÄ—jo, todÄ—l radinio nenuneĹĄÄ— parduotuvÄ—s apsaugai. 4EIĂ&#x;SIAĂ&#x;MOĂ&#x;SIOSĂ&#x;VERĂ&#x;SIĂ&#x;JgĂ&#x;ATĂ&#x;MEĂ&#x;Tw

Z.Aksionovos kalbomis apie radinio pasisavinimÄ… teismas nepatikÄ—jo. TeisÄ—ja pabrėŞė, jog nÄ—ra abejoniĹł, kad teisiamoji pasisavino pamestÄ… grandinÄ—lÄ™. Net nebuvo pagrindo ĹĄio radinio laikyti beĹĄeimininkiu. Juk grandinÄ—lÄ— pamesta parduotuvÄ—je ir savininkas bet kada galÄ—jo grÄŻĹžti jos ieĹĄkoti. TeisÄ—jos nuomone, bĹŤdama teisininkÄ— Z.Aksionova turÄ—jo tai suprasti. Teisiamoji pasielgÄ— prieĹĄingai – ji ne tik nieko nepaklausÄ— kasininkÄ—s dÄ—l rastos grandinÄ—lÄ—s, bet ir paslapÄ?ia pasiÄ—mÄ— radinÄŻ. Vaizdo kameros uĹžfiksavo, kad prie kasos stovinti moteris uĹžminÄ— ant grandinÄ—lÄ—s ir jÄ… pastĹŤmÄ—. Nukreipdama kasininkÄ—s dÄ—mesÄŻ pirkÄ—ja padavÄ— nuolaidĹł kortelÄ™, po to staiga atsitĹŤpÄ— ir pasiÄ—mÄ— grandinÄ—lÄ™. Tada ji kaip niekur nieko padavÄ— kasininkei banko kortelÄ™ ir susimokÄ—jusi uĹž pirkinÄŻ nuÄ—jo. 4UĂ&#x;RwĂ&#x;JOĂ&#x;Ă€IĂ&#x;NOĂ&#x;TI Ă&#x;KAIPĂ&#x;ELGĂ&#x;TIS

Z.Aksionovos aiĹĄkinimÄ…, jog ji neĹžinojo, kad grandinÄ—lÄ— auksinÄ—, teismas ÄŻvertino kaip pasirinktÄ… gynybos bĹŤdÄ….

3DQHYzĂ?LHWHLDGYRNDWHL=$NVLRQRYDLWHLVPDVXĂ?YDJ \VWÂ?VN\UzEDXGj

„Jei bĹŤtĹł maniusi, kad grandinÄ—lÄ— nevertinga, teisiamoji nebĹŤtĹł dÄ—jusi tiek pastangĹł, kad jÄ… paimtĹł nemaÄ?iomis“, – pabrėŞė teisÄ—ja. ProkurorÄ— Rima MatulionienÄ— apgailestavo, kad bĹŤdama teisininkÄ— teisiamoji apsivogÄ—: „VieĹĄojoje vietoje radus bet kokÄŻ daiktÄ…, kai galima nustatyti jo savininkÄ…, reikia elgtis kitaip, nei pasielgÄ— teisiamoji.“ Bet kokÄŻ svetimÄ… daiktÄ… radÄ™s Ĺžmogus turi nuneĹĄti jÄŻ ÄŻ policijos komisariatÄ… arba atiduoti parduotuvÄ—s darbuotojams.

domėjosi radinio verte. Juvelyrai paaiťkinę, jog tokia grandinėlė kainuoja apie 8–12 eurų. Esą be ekspertizės sunku nustatyti jos vertę. Bōna, kad papuoťalai pagaminami iť pigaus metalo ir paskui apipurťkiami aukso dulkėmis. Pasak Z.Aksionovos, maŞdaug po mėnesio jai paskambino tyrėja ir pakvietė ateiti į komisariatą. Pareigōnė teiravosi, ar ji nerado grandinėlės. Ji atsakė, kad rado, ir kitą dieną atneťė grandinėlę policijai.

3KRIAUĂ&#x;DgĂ&#x;ATLYGINOĂ&#x;PIĂ&#x;NIĂ&#x;GAIS

Jeigu jau grandinÄ—lÄ— buvo tokia pigi, kodÄ—l advokatÄ— sumokÄ—jo 150 eurĹł nukentÄ—jusiajai uĹž patirtus iĹĄgyvenimus? ÄŽ tai Z.Aksionova atsakÄ—, kad taip pasielgÄ— nenorÄ—dama teismo proceso. IĹĄkÄ—lus bylÄ… tektĹł eiti ÄŻ teismÄ…, apie posÄ—dÄŻ taptĹł Ĺžinoma vieĹĄai. Teisiamoji dÄ—stÄ—, kad ir tada, ir dabar nesutinka, jog tai buvo turto pagrobimas: „NepripaŞįstu, kad pagrobiau svetimÄ… turtÄ…. Manau, kad pasisavinau rastÄ… daiktÄ…. NeĹžinojau, kam grandinÄ—lÄ— priklauso. Ant jos nebuvo jokio uĹžraĹĄo.“ EsÄ… tik apie brangĹł radinÄŻ ar lobÄŻ reikia praneĹĄti policijai.

Ĺ ios iĹĄ pirmo Ĺžvilgsnio eilinÄ—s bylos tyrimas pasisuko keista linkme dÄ—l paÄ?ios advokatÄ—s elgesio. NukentÄ—jusi pardavÄ—ja teigÄ—, kad auksinÄ— grandinÄ—lÄ— nukrito jai dirbant kasoje. Pasigedusi papuoĹĄalo ji nuÄ—jo ÄŻ apsaugos skyriĹł ir vaizdo ÄŻraĹĄe pamatÄ—, kad grandinÄ—lÄ™ pasisavino pirkÄ—ja, – pirmiausia ant jos uĹždÄ—jo kojÄ…, o paskui paÄ—mÄ—. ÄŽtariamosios asmenybÄ— buvo nustatyta pagal banko kortelÄ™. AdvokatÄ— nesigynÄ— paÄ—musi grandinÄ—lÄ™, su pardavÄ—ja susitaikÄ—, kompensavo skriaudÄ… pinigais. Po to tyrimas policijoje dÄ—l vagystÄ—s buvo nutrauktas, o grandinÄ—lÄ— grÄ…Ĺžinta savininkei. Po kiek laiko Z.Aksionova atvyko ÄŻ policijÄ… ir pareiĹĄkÄ—, kad ta grandinÄ—lÄ— tebuvo paprasÄ?iausias pigus biĹžuterijos blizgutis. Tuomet policija atnaujino tyrimÄ… ir paÄ—mÄ— grandinÄ—lÄ™ iĹĄtirti. 4IĂ&#x;KIĂ&#x;NOĂ&#x;LAĂ&#x;BAIĂ&#x;SKUĂ&#x;BwĂ&#x;JUĂ&#x;SI

Parodymus davusi Z.Aksionova sakÄ—, kad buvo pietĹł metas, todÄ—l apsipirkdama parduotuvÄ—je labai skubÄ—jusi. Prie kasos ji pamaÄ?iusi ant grindĹł gulinÄ?iÄ… grandinÄ—lÄ™. EsÄ… ji buvo apsitrynusi ir priminÄ— pigiÄ… biĹžuterijÄ…. „Priekyje manÄ™s nebuvo ĹžmoniĹł. Niekas nesakÄ—, kad pametÄ— ar ieĹĄko. SkubÄ—jau, todÄ—l pakÄ—liau jÄ… ir paÄ—miau. ParÄ—jusi namo padÄ—jau grandinÄ—lÄ™ ant lentynos ir papietavusi iĹĄskubÄ—jau ÄŻ darbą“, – dÄ—stÄ— Z.Aksionova. Teisiamoji tvirtino, kad vÄ—liau

.OĂ&#x;RwĂ&#x;JUĂ&#x;SIĂ&#x;I¸Ă&#x;VENGĂ&#x;TIĂ&#x;TEISĂ&#x;MO

6YĂ&#x;KOĂ&#x;Â?Ă&#x;!DĂ&#x;VOĂ&#x;KAĂ&#x;TĂ‹Ă&#x;TAĂ&#x;RYĂ&#x;Bg

Paklausta, ar bylinÄ—tis ryĹžosi todÄ—l, kad esant teistai grÄ—stĹł netekti advokato darbo, juk teisininkai privalo bĹŤti nepriekaiĹĄtingos reputacijos, Z.Aksionova nieko neatsakÄ—. Apklausiama teisme ji dÄ—stÄ—, jog bylinÄ—tis ryĹžosi todÄ—l, kad jautÄ—si esanti nekalta. Duodama parodymus teisiamoji pripaĹžino, kad tÄ… dienÄ…, kai buvo nutrauktas tyrimas, ji vaĹžiavo ÄŻ AdvokatĹł tarybos posÄ—dÄŻ ir pristatÄ— ĹĄÄŻ nutarimÄ…. Mat policija apie pradÄ—tÄ… tyrimÄ… dÄ—l vagystÄ—s buvo prieĹĄ tai praneĹĄusi AdvokatĹł tarybai. „Man buvo pasakyta, kad kai bus teismo sprendimas, tada ir bus sprendĹžiama“, – dÄ—stÄ— ji. VÄ—liau esÄ… ji viskÄ… apgalvojusi ir nusprendusi, kad nusikaltimo nepadarÄ—, todÄ—l ir Ä—musi ÄŻrodinÄ—ti savo nekaltumÄ….


PASAULIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

$)3Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

PASAULIS

6,3$Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SPALIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

-%ROVRQDUREHYHLNWULXĂ…NLQDPDLSUH]LGHQWRULQNLPXVODLPzMRMDXSLUPDMDPHWXUH%HĂ…DOLHVO\GHULRVHNPDGLHQÂ’EUD]LODLULQNRDSLHWĂ‘NVWYDOVW\EzVSDUHLJĂ‘QĂ˜

$UĂ&#x;RISĂ&#x;PRAĂ&#x;VwĂ&#x;RwĂ&#x;BUĂ&#x;VUĂ&#x;SIAMĂ&#x;KAĂ&#x;RI¸Ă&#x;KIUI %UD]LOLMRMHVHNPDGLHQÂ’Y\NXVLXRVHSUH]LGHQWRULQNL PXRVHEXYÂ?VDUPLMRVNDSLWRQDVVXULQNREHYHLNSX VÂ?EDOVĂ˜(NVSHUWDPVEHYHLNQHOLHNDDEHMRQLĂ˜NDV YDGRYDXVDĂ…WXQWDLSDJDOG\GÂ’SDVDXOLRHNRQRPLNDL Jairas Bolsonaro, kuris daĹžnai dÄ—l savo manierĹł ir populistiniĹł kalbĹł yra lyginamas su Donaldu Trumpu, sekmadienÄŻ ĹĄventÄ—. ÄŽ valdĹžiÄ… 63-ejĹł vyras iĹĄkilo su pasipiktinimo korupcija politinÄ—je klasÄ—je banga. Rinkimuose balsÄ… uĹž jÄŻ atidavÄ— 46 proc. brazilĹł ir jis vos nelaimÄ—jo prezidento posto jau per pirmÄ… jÄŻ turÄ…. TaÄ?iau absoliuÄ?ios daugumos palaikymo jis negavo, ir po trijĹł savaiÄ?iĹł lauks kova su DarbininkĹł partijos atstovu Fernando Haddadu, surinkusiu daugiau negu 29 proc. balsĹł. Pirmas uĹž borto su 12,5 proc. balsĹł liko DemokratinÄ—s darbo partijos atstovas Ciro Gomesas. Stipri pozicija visais klausimais ir palankumas karinei diktatĹŤ-

rai daugumai ĹžmoniĹł kÄ—lÄ— dvejoniĹł, kad Brazilija gali atsitraukti nuo demokratijos kelio. TaÄ?iau buvÄ™s kariĹĄkis, prieĹĄ porÄ… deĹĄimtmeÄ?iĹł garsiai kalbÄ—jÄ™s, kad ĹĄalyje turi bĹŤti vÄ—l ÄŻvesta karinÄ— valdĹžia, ĹĄÄŻ kartÄ… neigÄ— tokius ketinimus. „Žmogui iĹĄ maĹžos partijos, be televizijos eterio ir lÄ—ĹĄĹł, pastarÄ…jÄŻ mÄ—nesÄŻ praleidusiam ligoninÄ—je, tai yra didi pergalė“, – apie save kalbÄ—jo J.Bolsonaro. RinkimĹł kampanijÄ… jis vykdÄ— daugiausia socialiniuose tinkluose. Ir nors J.Bolsonaro kalbos apie moteris, etnines maĹžumas ir LGBT bendruomenÄ™ daĹžnai skaldÄ— brazilus, ĹžmonÄ—s vis tiek uĹž jÄŻ balsavo. „Atsibodo, kad politikai yra visada tokie pat. Net jeigu jis ir pa-

kvaiĹĄÄ™s, kaĹžkas turi atneĹĄti ÄŻ ĹĄalÄŻ pokyÄ?iĹłâ€œ, – teigÄ— 63 metĹł namĹł ĹĄeimininkÄ— Maria Aparecida de Oliveira. O pokyÄ?ius J.Bolsonaro Ĺžada svarbiausiose srityse: ekonomikoje, tramdant korupcijÄ… ir maĹžinant nusikalstamumo lygÄŻ. Politikas pasirengÄ™s sumaĹžinti valstybÄ—s aparato dydÄŻ apkarpant ministerijĹł skaiÄ?iĹł ir vaidmenÄŻ parduodant visas pagrindines valstybei priklausanÄ?ias kompanijas. „J.Bolsonaro yra keistas fenomenas. Sunku suprasti jo judÄ—jimÄ…, nes tai neturi precedento Brazilijoje, – tvirtino politikos analizÄ—s ÄŻmonÄ—s „Arko Advice“ direktorius Lucas de Aragao. – Net kai kurie Luizo Inacio Lulos da Silvos palaikytojai balsavo uĹž J.Bolsonaro, nes jiems patinka iĹĄgelbÄ—tojai.“ L.I.Lula da Silva milijonus ĹžmoniĹł iĹĄtraukÄ— iĹĄ skurdo, o Brazilija jam valdant iĹĄgyveno ekonominÄŻ pakilimÄ…. Baigiantis antrajai kadencijai

L.I.LulÄ… da SilvÄ… palaikÄ— 90 proc. brazilĹł. Jis norÄ—jo dalyvauti ĹĄiuose rinkimuose, taÄ?iau dÄ—l kaltinimĹł korupcija balandĹžio mÄ—nesÄŻ 12 metĹł atsidĹŤrÄ— kalÄ—jime. JÄŻ pakeitÄ— F.Haddadas, kuris, nepaisydamas beveik 17 proc. atsilikimo, iĹĄlieka optimistiĹĄkas. „Antrasis turas yra auksinÄ— galimybÄ— mums. Privalome ja pasinaudoti!“ – kalbÄ—jo F.Haddadas. Kad laimÄ—tĹł, F.Haddadui reikia surinkti visĹł C.GomesÄ… ir ketvirtoje vietoje likusÄŻ Geraldo AlckminÄ… palaikiusiĹł ĹžmoniĹł balsus. Tai, ekspertĹł nuomone, yra neÄŻmanoma. „F.Haddadas bandys taikytis ÄŻ centro rinkÄ—jus ir kalbÄ—s apie demokratijos iĹĄsaugojimÄ…. Bet tai jau tapo chaoso ir silpnumo ĹĄalyje sinonimu, tad vargu ar kas nors dar jÄŻ iĹĄgirs“, – tvirtino „Americas Quarterly“ redaktorius Brianas Winteris. Antrasis prezidento rinkimĹł turas numatytas spalio 28 dienÄ…. („The Guardian“, „The Washington Post“, LR)

ÂľAĂ&#x;LISĂ&#x;NEATĂ&#x;SIĂ&#x;GAUĂ&#x;NAĂ&#x;POĂ&#x;CUNAMIOĂ&#x;SMĂ„GIO

ÄŽsileis inspektorius JAV valstybÄ—s sekretorius M.Pompeo paskelbÄ—, kad Ĺ iaurÄ—s KorÄ—ja sutiko ÄŻ savo branduolinÄŻ ir raketĹł kompleksus ÄŻsileisti tarptautinius inspektorius. Tai yra vienas pagrindiniĹł ĹžingsniĹł, kurio JAV praĹĄo norÄ—dama pasiekti visiĹĄkÄ… Ĺ iaurÄ—s KorÄ—jos branduolinÄŻ nuginklavimÄ…. M.Pompeo taip pat paskelbÄ—, jog ĹĄalys yra arti antrojo Kim Jonguno ir D.Trumpo virĹĄĹŤniĹł susitikimo. Pirmasis birĹželÄŻ vyko SingapĹŤre. Jo metu buvo sutarta dÄ—l branduolinio nusiginklavimo KorÄ—jos pusiasalyje, taÄ?iau pastaruoju metu tolesnÄ—s derybos strigo.

Ragina rasti Ĺžudikus Europos Komisija paragino Bulgarijos vyriausybÄ™ rasti asmenis, kurie Ĺžiauriai nuĹžudÄ— ĹžurnalistÄ™ V.MarinovÄ… (nuotr.). Prokurorai skelbia, kad moteris buvo iĹĄprievartauta ir nuĹžudyta savaitgalÄŻ. Jos kĹŤnas buvo rastas RusÄ—s Lomo parke. Dingo moters telefonas, automobilio rakteliai ir dalis drabuĹžiĹł. 30 metĹł V.Marinova – jau treÄ?ia Ĺžinoma ĹžurnalistÄ—, ĹĄiemet nuĹžudyta Europoje. PrieĹĄ mirtÄŻ ji televizijos eteryje kalbÄ—josi su reporteriais, tyrusiais netinkamÄ… ES lÄ—ĹĄĹł panaudojimÄ… ĹĄalyje.

PripaĹžintas kaltu Ispanijos teismas vakar kaltu pripaĹžino 85-eriĹł buvusÄŻ ginekologÄ… E.VelÄ…, kuris generolo F.Franco diktatĹŤros metais iĹĄ motinos paÄ—mÄ— naujagimÄ™ ir jÄ… atidavÄ— kitiems ĹžmonÄ—ms. I.Madrigal kitoje ĹĄeimoje atsidĹŤrÄ— 1969 metais. Ĺ iuo metu moteriai 49-eri. ÄŽtariama, kad tokiĹł atvejĹł diktatĹŤros laikais bĹŤta tĹŤkstanÄ?iai. TaÄ?iau pirmajam bylos kaltinamajam laisvÄ—s atÄ—mimo bausmÄ— nebuvo skirta, nes nusikaltimas ÄŻvykdytas pernelyg seniai.

SulaikÄ— teroristÄ… .DWDVWURIRVDX NĂ˜VNDLmLXVJDOL LĂ…DXJWLGDUNHOLV NDUWXV.HWYLU WDGLHQÂ’EXVQX WUDXNWDGLQJXVLĂ˜ Ă?PRQLĂ˜SDLHĂ… NDRMLHYLVLSD VNHOEWLPLUXVLDLV

Ä?iĹł socialiniĹł bĹŤstĹł kompleksas. GelbÄ—tojai neĹžino, kiek ĹžmoniĹł gali bĹŤti po ĹĄia griuvÄ—siĹł, metalo ir purvo sankaupa. Abdulas Marufas pasakoja, kad prasidÄ—jus ĹžemÄ—s drebÄ—jimui jis kaip tik ruoĹĄÄ—si iĹĄeiti iĹĄ namĹł ir jam pavyko saugiai evakuoti savo ĹžmonÄ… su maĹžais vaikais. „Mums iĹĄbÄ—gus namas subyrÄ—jo per 15 sekundĹžiĹłâ€œ, – kraupiais prisiminimais dalijosi A.Marufas. Jo Ĺžmona pasakojo, kad kiekviename Ĺžingsnyje ĹžemÄ— vÄ—rÄ—si jiems po kojomis. PanaĹĄi situacija ir Petobo rajone, kur deĹĄimtys gyvenvieÄ?iĹł susmego ÄŻ ĹžemÄ™, o gelbÄ—tojai nebegalÄ—jo nieko padaryti. „BĹŤtĹł stebuklas, jeigu dar rastume kÄ… nors gyvą“, – pripaĹžino Indonezijos paieĹĄkĹł tarnybos vadovas Muhammadas Syaugi. VyriausybÄ—s atstovai paskelbÄ—,

kad po ketvirtadienio sunaikinti rajonai bus paskelbti masinÄ—mis kapavietÄ—mis ir tĹł griuvÄ—siĹł niekas nebejudins. Tuo metu daugiau negu 200 tĹŤkst. ĹžmoniĹł nuo ĹžemÄ—s drebÄ—jimo ir cunamio nukentÄ—jusiame Palu mieste reikia medicinos ar kitokios pagalbos. JAV, JungtinÄ— KaralystÄ—, Japonija, Australija ir kitos ĹĄalys jau atsiuntÄ— Ä?ia medicinos priemoniĹł, taÄ?iau regione trĹŤksta maisto ir ĹĄvaraus vandens atsargĹł. Raudonasis KryĹžius paskelbÄ—, kad jĹł ligoninÄ—se gydoma per 1,8 tĹŤkst. ĹžmoniĹł. Ĺ iÄ… savaitÄ™ darbÄ… pradeda ir mokyklos. Jos skaiÄ?iuoja, kiek mokiniĹł ÄŻ klases grÄŻĹĄ po katastrofos. „Pirmadienio rytÄ… susirinko maĹžiau negu 50 iĹĄ 697 mokiniĹł,

7$,/$1'$6 .$0%2'ĂŒ$ 0$/$,=,-$

'Ă?DNDUWD

).$/.%:)*!

,QGLMRVYDQGHQ\QDV

$8675$/,-$

6XODYHVLRMĂ‘UD .DOLPDQWDQDV

0DN DVD URV jVLD XULV

Dar bent 5 tĹŤkst. ĹžmoniĹł yra laikomi dingusiais Sulavesio saloje, kuriÄ… daugiau nei prieĹĄ savaitÄ™ sukrÄ—tÄ— 7,5 balo ĹžemÄ—s drebÄ—jimas. Po to smogÄ— 6 metrĹł aukĹĄÄ?io cunamis. Vietos pareigĹŤnai iki pirmadienio buvo patvirtinÄ™ 1944 ĹžmoniĹł mirtÄŻ, taÄ?iau ĹĄimtai namĹł labiausiai nukentÄ—jusiose Palu miesto ir regiono dalyse prasmego ÄŻ ĹžemÄ™. Manoma, kad ĹĄiuose griuvÄ—siuose liko ÄŻkalinta tĹŤkstanÄ?iai nelaimÄ—liĹł. „Balaroa ir Petobo rajonĹł vadovĹł duomenimis, nÄ—ra informacijos apie tĹŤkstanÄ?ius ĹžmoniĹł, – tvirtino Indonezijos gamtos nelaimiĹł agentĹŤros atstovas spaudai Sutopo Purwo Nugroho. – Bet pareigĹŤnai ir toliau dirba griuvÄ—siuose ieĹĄkodami ĹžmoniĹł.“ Viltys po 10 dienĹł surasti dar bent vienÄ… gyvÄ… ĹžmogĹł maŞėja sulig kiekviena sekunde. KetvirtadienÄŻ paieĹĄka bus nutraukta ir visi dingusiais laikyti ĹžmonÄ—s bus paskelbti mirusiais. ÄŽvykio liudininkai pasakoja, kad Balaroa rajone ÄŻ ĹžemÄ™ prasmego visas valstybei priklausan-

Ä5HXWHUV³Ä6FDQSL[³QXRWU

'DXJLDXQHJXSULHĂ…VD YDLWÂ?,QGRQH]LMRMHÂ’Y\ NXVLJDPWRVNDWDVWURID QXVLQHĂ…zEHYHLNWĂ‘NVW Ă?PRQLĂ˜J\Y\EÂ?%HWĂ…LV VNDLmLXVJDOLLĂ…DXJWLNH OLVNDUWXVWLNLP\EzUDV WLGDUJ\YĂ˜Ă?PRQLĂ˜PD Ă?zMDNLHNYLHQjPLQXWÂ?

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS

7RPLQLRÂ’ODQND (SLFHQWUDV 3DOX

6XODYHVLV

todÄ—l pamokĹł dar kurÄŻ laikÄ… nebus“, – pasakojo vienos Palu mokyklos atstovas Abdulas Rashidas. („The Guardian“, LR)

Libijos nacionalinÄ— armija paskelbÄ—, kad ĹĄalyje buvo sulaikytas vienas ieĹĄkomiausiĹł regiono teroristĹł vadeivĹł H.Ashmawy. Sulaikymo operacija surengta pirmadienÄŻ auĹĄtant Dernos mieste. H.Ashmawy Libijoje ir Egipte kaltinamas plataus masto iĹĄpuoliĹł ir diversijĹł organizavimu.

Festivalis pasibaigÄ— Miunchene baigÄ—si garsusis alaus festivalis „Oktoberfest“ (nuotr.). SkaiÄ?iuojama, kad jame apsilankÄ— 6,3 mln. lankytojĹł, 100 tĹŤkst. daugiau nei pernai. Festivalio vadovas J.Schmidtas tvirtino, kad lankytojai, kaip ir pernai, iĹĄgÄ—rÄ— 7,5 mln. litrĹł alaus, taÄ?iau suvartojo 10 proc. daugiau maisto ir nealkoholiniĹł gÄ—rimĹł. ÄŽ festivalÄŻ ĹĄÄŻmet atvyko daugiau ĹĄeimĹł ir vyresnio amĹžiaus ĹžmoniĹł, tad sumaŞėjo ir nusikaltimĹł skaiÄ?ius.


$3QXRWU

3DĂ?LUXVLRVĂ…XNzVVXGULVNXVLRVSDGDQJRVLUPHWDORQXRODXĂ?RVSDNHOzMHOLXGLMD DSLHWUDJLĂ…NjHLVPRÂ’Y\NÂ’$PHULNRMHÂąOLPX]LQRDYDULMjNXULSUDĂ?XGzĂ?PRQLĂ˜

2UĂ&#x;SĂ‹Ă&#x;Â?Ă&#x;KOAĂ&#x;LIĂ&#x;CIĂ&#x;JgĂ&#x;KVIESTIĂ&#x;NENORI ,Ă…VLSLOGzSROLWRORJĂ˜UD Ă…\WDVVFHQDULMXV/DWYL MRMHGDXJLDXVLDULQNzMĂ˜ EDOVĂ˜JDYRSURUXVLĂ…ND SDUWLMDĂ„6DQWDUYzÂłWD mLDXÂ’YDOGDQmLjMjNRD OLFLMjMLQHEXVSULLPWD 1HPHQNjEDOVĂ˜GDOÂ’VX VLĂ…ODYzĂ…DOLHVSRSXOLVWDL ProrusiĹĄka partija „Santarvė“ turi konkreÄ?ius ir vieningus rinkÄ—jus – ketvirtadalÄŻ ĹĄalies gyventojĹł sudaranÄ?iÄ… rusĹł tautinÄ™ maĹžumÄ…. TodÄ—l jau antrus metus iĹĄ eilÄ—s ĹĄi partija surinko daugiausia balsĹł. Tiesa, jos palaikymo rodiklis kiek krito: ĹĄÄŻmet 19,9 proc. gavusi „Santarvė“ per 2014-ĹłjĹł visuotinius rinkimus gavo 23,1 proc. balsĹł.

Saeima ĹĄÄŻkart bus jaunesnÄ—: nariĹł amĹžiaus vidurkis sudarys 47,3 metĹł – 1,8 metĹł maĹžesnis nei parlamento prieĹĄ tai. Kiti Latvijos rinkÄ—jai buvo gerokai susiskaldÄ™, tad balsus ŞėrÄ—si skirtingos partijos. Rinkimuose dalyvavo 54,6 proc. balso teisÄ™ turinÄ?iĹł gyventojĹł. .UOGgSTAVOĂ&#x;DwLĂ&#x;BAIGTIES

-$9GHĂ…LPWPHWÂ’QHUHJzMRWRNLRVWUDJLĂ…NRVDYDULMRV 1HYDOGRPDVOLPX]LQDVUzĂ?zVLÂ’SDNHOzMHVWRYLQWÂ’YLVXU HLJÂ’6XVLGĂ‘ULPDVQHSDOLNRMRNLRVJDOLP\EzVOLNWLJ\ YLHPVĂ?PRQLĂ˜7DUSĂ?XYXVLĂ˜ÂąLUNHWXULRVVHVHU\V Prie JAV 30-ojo kelio, vingiuojanÄ?io palei kalvĹł papÄ—dÄ™ Niujorko valstijoje, dabar iĹĄsibarsÄ?iusios stiklo ĹĄukÄ—s, o griovyje ir pakrĹŤmÄ—se mÄ—tosi padangos, metalo nuolauĹžos. Tai Ĺženklai tragiĹĄkos avarijos, kuri ĹĄeĹĄtadienÄŻ nusineĹĄÄ— 20 ĹžmoniĹł gyvybÄ™. NelaimÄ— ÄŻvyko Skohario miestelyje ÄŻ pietvakarius nuo valstijos sostinÄ—s Olbanio, kelis ĹĄimtus kilometrĹł ÄŻ ĹĄiaurÄ™ nuo Niujorko miesto. Nuo tada, kai ÄŻvyko ĹĄi avarija, draugai, artimieji ir Skohario gyventojai ÄŻ nelaimÄ—s vietÄ… neĹĄa gÄ—les ir kryĹžius, sustabdo maĹĄinas, kad ĹžmonÄ—s iĹĄliptĹł ir pasimelstĹł. Niujorko valstijos policijos atstovas spaudai Christopheris Fiore’as pasakojo, jog limuzinas leidosi nuo kalno maĹždaug 60 km/val. greiÄ?iu ir pakalnÄ—je nesugebÄ—jo sustoti. „Kai ÄŻvyko avarija, garsas buvo toks, lyg bĹŤtĹł kaĹžkas sprogÄ™, – pasakojo amerikietÄ— Linda Riley, kuri tuo metu apsipirkinÄ—jo netoliese. – Kai iĹĄÄ—jau ÄŻ laukÄ…, pamaÄ?iau kĹŤnÄ…, gulintÄŻ ant ĹžemÄ—s, aplinkui lakstÄ— ir iĹĄ siaubo ĹĄaukÄ— ĹžmonÄ—s.“ Vairuotojas laiku nesustabdÄ— transporto priemonÄ—s privaĹžiavÄ™s T formos sankryŞą ir rėŞėsi tiesiai ÄŻ stovÄ—jimo aikĹĄtelÄ—je palei keliÄ… paliktÄ… tuĹĄÄ?iÄ… visureigÄŻ. Per avarijÄ… Ĺžuvo iĹĄ 2001 m. visureigio „Ford Excursion“ padaryto limuzino vairuotojas ir 17 jo keleiviĹł bei du pÄ—stieji, kurie buvo kelkraĹĄtyje avarijos akimirkÄ….

20 ĹžuvusiĹłjĹł – tai daugiausia aukĹł pareikalavÄ™s eismo ÄŻvykis JAV keliuose nuo 2009-ĹłjĹł. Limuzino keleiviai vaĹžiavo ĹĄvÄ™sti 30-ojo vienos moters gimtadienio. Jame vaĹžiavo keturios seserys, jĹł artimieji ir draugai. „Tai buvo nuostabios mergaitÄ—s, – sakÄ— ĹžuvusiĹł seserĹł teta Barbara Douglas. – Jos galÄ—jo dÄ—l tavÄ™s padaryti viskÄ…. Seserys buvo labai artimos tarpusavyje.“ Ĺ i avarija iĹĄryĹĄkino problemÄ…, kuri aktuali ne tik JAV, – limuzinĹł nesaugumÄ…. Limuzinai, iĹĄvaĹžiuojantys iĹĄ gamyklĹł, atitinka saugumo standartus, taÄ?iau nemenka dalis ĹĄiĹł pramogoms nuomojamĹł automobiliĹł bĹŤna perdaryti iĹĄ kitĹł transporto priemoniĹł. „Seserys norÄ—jo pasielgti atsakingai ir ĹĄventÄ—s dienÄ… nevairuoti, nes vartojo alkoholio“, – pasakojo B.Douglas ir atskleidÄ—, jog trys iĹĄ ĹžuvusiĹł seserĹł vaĹžiavo kartu su savo vyrais. PorĹł vaikai liko namuose. Valerie Abeling pasakojo, kad jos duktÄ— taip pat buvo pakviesta ÄŻ gimtadienÄŻ, ÄŻ kurÄŻ jos biÄ?iuliai vaĹžiavo limuzinu, taÄ?iau negalÄ—jo vykti. Vis dÄ—lto tragiĹĄka avarija pasiglemŞė jos dukterÄ—Ä?iÄ… ErinÄ… Vertucci. „Mano dukterÄ—Ä?ia ir jos vyras susituokÄ— ĹĄiÄ… vasarÄ…. Jiems prieĹĄ akis buvo visas gyvenimas. ÄŽvyko siaubinga tragedija“, – verkÄ— avarijos aukos teta. (AP, BBC, „ABC News“, LR)

RinkimĹł dienÄ… Latvijos socialinis tinklas draugiem.lv buvo uĹžgrobtas programiĹĄiĹł, kurie ten paskelbÄ— prorusiĹĄkas Ĺžinutes. O prieĹĄ rinkimus Europos VadovĹł Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas nuogÄ…stavo, kad rinkimai „gali tapti lĹŤĹžio taĹĄku, kurÄŻ planavo ne Europa, bet Kremlius“. Vis dÄ—lto gÄ…sdinimai apie posĹŤkÄŻ ÄŻ Rytus nepasitvirtino: panaĹĄu, kad ir ĹĄÄŻ kartÄ… prorusiĹĄka „Santarvė“ liks opozicijoje, nors surinko didĹžiausiÄ… procentÄ… balsĹł. Antroje vietoje po ĹĄeĹĄtadienio rinkimĹł atsidĹŤrÄ— populistinÄ— par-

Ă‚HĂ…WDGLHQÂ’ODWYLDLULQNRQDXMjMÂ’Ă…DOLHVSDUODPHQWjWDmLDXGDUWXUzVSD ODXNWLNROSDDLĂ…NzVNXULRVSDUWLMRVVXIRUPXRVYDOGDQmLjMjGDXJXPj

tija „Kam priklauso valstybÄ—?“ (KPV LV), surinkusi 14,1 proc. rinkÄ—jĹł balsĹł. TreÄ?ia – Naujoji konservatoriĹł partija, gavusi 13,6 proc. rinkÄ—jĹł balsĹł. )LGASĂ&#x;DERYBĂ‹Ă&#x;PROCESAS

Ĺ ios abi partijos iĹĄkart po rinkimĹł praneĹĄÄ— pasirengusios formuoti koalicijÄ… ir atmetÄ— galimybÄ™ valdanÄ?iÄ… jÄ… daugumÄ… sudaryti kartu su prorusiĹĄka „Santarve“. PirmadienÄŻ Latvijoje buvo pradÄ—tas pasitarimas partijĹł viduje, ĹĄiÄ… savaitÄ™ taip pat bus surengtos konsultacijos tarp partijĹł – jos tarsis, kaip sudaryti valdantÄŻ jÄŻ blokÄ…. Su dviem minÄ—tomis partijomis derÄ—sis Nacionalinis aljansas, vienijantis partijas „Viskas Latvijai!“ ir „TÄ—vynei ir Laisvei“, JudÄ—jimo uĹž Latvijos nacionalinÄ™ nepriklausomybÄ™ susivienijimas, susivienijmas „UĹž plÄ—trÄ…/UĹž!“, Ĺ˝aliĹłjĹł ir valstieÄ?iĹł sÄ… junga bei „Vienybė“. „Santarvė“ ÄŻ derybas kol kas nekvieÄ?iama, nors Saeimoje –

Latvijos parlamente – turÄ—s 23 vietas iĹĄ 100. *AUNESNwĂ&#x;PARLAMENTOĂ&#x;SUDwTIS

13-ajame Latvijos parlamente bus daugiau moterĹł nei ankstesnÄ—je kadencijoje: ĹĄÄŻkart – 31 parlamentarÄ—, o praÄ—jusioje buvo 19. Saeima ĹĄÄŻkart bus jaunesnÄ—: nariĹł amĹžiaus vidurkis – 47,3 metĹł, t.y. 1,8 metĹł maĹžesnis nei parlamento prieĹĄ tai. Galime palyginti: Lietuvoje ĹĄios kadencijos Seimo nariĹł amĹžiaus vidurkis rinkimĹł dienÄ… buvo 50,6 metĹł. 31 proc. naujĹłjĹł Saeimos deputatĹł yra 41–50 metĹł, 23 proc. yra 31–40-ies, 11 proc. yra 61–70 ir 5 proc. sudaro jauniausi, 21– 30 metĹł, parlamentarai. 96 proc. iĹĄrinktĹłjĹł turi aukĹĄtÄ… jÄŻ iĹĄsilavinimÄ…, 4 proc. – tik vidurinÄ—s mokyklos diplomÄ…. 46 proc. iĹĄrinktĹł deputatĹł yra iĹĄ Latvijos sostinÄ—s Rygos ar bent ten yra deklaravÄ™ gyvenamÄ… jÄ… vietÄ…. 6 deputatai yra iĹĄ JĹŤrmalos, dar 6 – iĹĄ RÄ—zeknÄ—s. Kiti – iĹĄ ÄŻvairiĹł miestĹł ir miesteliĹł. (BNN, „Politico.eu“, „Lrytas.lt“)

PRIEŠIŠSTOJIMĄ IŠ ES PROTESTAVO IR BRITŲ ŠUNYS Ä5HXWHUV³Ä6FDQSL[³QXRWU

ÂľVENĂ&#x;TwĂ&#x;BAIĂ&#x;GwĂ&#x;SIĂ&#x;MIRĂ&#x;TIĂ&#x;MI

PVSDOLRGĂ&#x;

$3QXRWU

$)3Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

SDVDXOLV

'DXJLDXQHJXWĂ‘NVWDQWLVĂ…XQĂ˜VXĂ…HLPLQLQNDLVVHNPDGLHQÂ’SURWHVWDYRSULH-XQJWLQzV.DUDO\VWzV3DUODPHQWRUHL NDODXGDPLVXVWDEG\WLĂ„%UH[LWÂłSURFHVjLUVXUHQJWLDQWUjUHIHUHQGXPjNXULXRGDUNDUWjEĂ‘WĂ˜QXVSUÂ?VWDDUJ\ YHQWRMDLQRULSDOLNWL(XURSRV6jMXQJjĂ„:RRIHUHQGXPÂłRUJDQL]DWRULDLWYLUWLQDNDGMĂ˜Ă…XQ\VQXNHQWzVSRĂ„%UH [LWÂłQHVĂ…DO\MHVXPDĂ?zVYHWHULQDUĂ˜RzGHVLRNHWXUNRMDPVDXJLQWLQLDPVNDLQRVSDVLHNVQHUHJzWDVDXNĂ…WXPDV Ă‚XQLPVNHOLRVHYLHWRVHEXYRÂ’UHQJWRVQXVLĂ…ODSLQLPRVWRWHOzVmLDMLHJDOzMRQXVLOHQJYLQWLDQWĂ…DOLHVO\GHULĂ˜SDVL VDNDQmLĂ˜XĂ?Ă„%UH[LWÂłQXRWUDXNĂ˜Ă‚LSURWHVWRDNFLMD\UDGLGHVQLRMXGzMLPRĂ„ĂŒPRQLĂ˜EDOVDVÂłGDOLV-XREULWDLVLHNLD Â’WLNLQWLYDOGĂ?LRVDWVWRYXVNDGĂ?PRQzVWXUzWĂ˜WDUWLSDVNXWLQÂ’Ă?RGÂ’GzOĂ„%UH[LWÂłLUGHU \EĂ˜VX%ULXVHOLXUH]XOWDWR


SDVDXOLV

Ă&#x;PVSDOLRG

0OĂ&#x;DINĂ&#x;GIĂ&#x;MOĂ&#x;KIĂ&#x;LOĂ&#x;KONFĂ&#x;LIKĂ&#x;TAS

,QWHUSRORYDGRYRĂ?PRQDEDLPLQDVLNDGVXWXRNWLQLRJ\Y \EHLJUHVLDSDYRMXV

ĂŒLQLĂ˜LĂ…6DXGR$UDELMRVĂ?XUQDOLVWR-.KDVKRJJLQLHNDVQHVXODXNLDMDXVDYDLWÂ?

TyrÄ—jai, perĹžiĹŤrÄ—jÄ™ ĹĄimtus valandĹł vaizdo stebÄ—jimo kamerĹł medĹžiagos ir remdamiesi ĹĄaltiniĹł konsulate pasakojimais, pareiĹĄkÄ—, kad ÄŻ StambulÄ… buvo atvykusi 15 Saudo Arabijos smogikĹł grupuotÄ—. Jie iĹĄ konsulato iĹĄvaĹžiavo praÄ—jus kelioms valandoms po to, kai ten dokumentĹł buvo atvykÄ™s J.Khashoggi. „Buvo sekami automobiliai ir skrydĹžiai. Ĺ˝inome visas detales ir galime tvirtai teigti, kad jis buvo nuĹžudytas“, – teigÄ— dingusio Ĺžurnalisto draugas Turanas Kislacki. Jis pasakojo, kad J.Khashoggi ÄŻ jÄŻ kreipÄ—si prieĹĄ vykdamas ÄŻ konsulatÄ… ir tvirtino, kad „nebijo ten eiti, nes dÄ—l jo nevykdomas joks tyrimas, o M.bin Salmanas pats jam neseniai siĹŤlÄ— bĹŤti jo patarÄ—ju“. „Daugiausia, kÄ… jie gali padaryti, – tai mane apklausti. Bet aĹĄ neturiu ko slÄ—pti ir pateiksiu jiems visus atsakymus“, – tokius paskutinius J.Khashoggi ĹžodĹžius prisimena T.Kislacki. J.Khashoggi buvo artimas Sau-

do Arabijos monarchams, taÄ?iau karalystÄ™ paliko prieĹĄ metus, kai karalius savo ÄŻpÄ—diniu paskyrÄ— M.bin SalmanÄ…. PasitraukÄ™s iĹĄ ĹĄalies Ĺžurnalistas kritikavo gimtinÄ—je vykdomas reformas, ypaÄ? politiniĹł laisviĹł suvarĹžymus ir kitokios nuomonÄ—s netoleravimÄ…. PrieĹĄ atvykdamas ÄŻ konsulatÄ… pasiraĹĄyti skyrybĹł dokumentĹł, kurie jam leistĹł vesti suĹžadÄ—tinÄ™ Turkijoje, jis bandÄ— gauti patvirtinimÄ… iĹĄ Saudo Arabijos pareigĹŤnĹł, kad bus uĹžtikrintas jo saugumas. Ekspertai tvirtina, kad ĹĄis incidentas gali tik dar labiau pabloginti Turkijos ir Saudo Arabijos santykius. Ĺ alys pastarÄ… jÄŻ deĹĄimtmetÄŻ konfrontavo beveik visais klausimais. „Tikiuosi, kad nekils situacija, kurios nenorime. Labai neramu, kad tai buvo ÄŻvykdyta mĹŤsĹł ĹĄalyje“, – apie galimus suvereniteto paĹžeidimus kalbÄ—jo Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas. („Al Jazeera“, „Arab News“, „The Guardian“, LR)

%.DYDQDXJK VHNPDGLHQÂ’ Ă…HLPRVDNL YDL]GRMHGDYz $XNĂ…mLDXVLRMR WHLVPRWHLVz MRSULHVDLNj

6IR¸Ă&#x;TEISĂ&#x;MOĂ&#x;KYBOĂ&#x;JUOĂ&#x;DASĂ&#x;DEBESIS 3RVNDQGDOĂ˜ÂąDWRPD]JD%UHWWDV.DYDQDXJKGDYz -$9DXNĂ…mLDXVLRMRWHLVPRWHLVzMRSULHVDLNj%HWNDO EDPDNDGLQVWLWXFLMRVUHSXWDFLMDLWDLVXGXRVVPĂ‘JÂ’ JAV konservatoriai deĹĄimtmeÄ?ius svajojo, kad AukĹĄÄ?iausiajame teisme bĹŤtĹł tokiĹł paĹžiĹŤrĹł respublikonas kaip B.Kavanaugh. Bet po skandalĹł dÄ—l bandymo iĹĄprievartauti bendraklasÄ™ ir kitĹł moterĹł jam mestĹł kaltinimĹł ĹĄio vyro kandidatĹŤros patvirtinimas sukÄ—lÄ— emocijĹł audrÄ…. Nors kiti teisÄ—jai priims naujÄ…jÄŻ kolegÄ…, amerikieÄ?iai ÄŻ institucijos sprendimus jautriais klausimais ĹĄnairuos.

B.Kavanaugh pakeitė Anthony Kennedy, kuris teisme atstovavo centrinei, nuosaikiajai, pozicijai. Dabar konservatyvusis flangas sudarys teisme daugumą – 5 iť 9 teisėjų. Manoma, kad netrukus naujoji teismo sudėtis lems ginklų turėjimo teisės iťplėtimą, suťvelnins rinkimų kampanijų finansavimo sąlygas, pristabdys LGBT teisių praplėtimą ir prisidės prie abortų suvarŞymo.

„VisuomenÄ—s akyse virĹĄ AukĹĄÄ?iausiojo teismo visuomet kybos juodas debesis“, – teigÄ— KonstitucinÄ—s atskaitomybÄ—s centro prezidentÄ— Elizabeth Hydra. Du iĹĄ keturiĹł demokratĹł AukĹĄÄ?iausiojo teismo teisÄ—jĹł kalba, jog prieĹĄtaringos reputacijos Ĺžmogaus narystÄ— ĹĄioje teisminÄ—je institucijoje gali sumaĹžinti pilieÄ?iĹł pasitikÄ—jimÄ… ja. „Kiekvienas turi suprasti, koks svarbus pasitikÄ—jimas ĹĄiuo teismu, o vienintelis bĹŤdas, kaip galime priversti Ĺžmones daryti tai, kas teisinga, – juos paveikti pagarba“, – teigÄ— teisÄ—ja Elena Kagan. (AP, LR)

,QWHUSRORYDGRYDV0HQJ +RQJZHLLĂ…Y\NRÂ’.LQLMjLU SUDSXROzWDUVLÂ’YDQGHQÂ’ Ă‚LRVVDYDLWzVSUDGĂ?LRMH 3HNLQDVSUDQHĂ…zNDGMLV NDOWLQDPDVN\Ă…LQLQNDYL PXLU\UDVXLPWDV7DmLDX SDUHLJĂ‘QRĂ?PRQDWXULLU GLGHVQLĂ˜QXRJjVWDYLPĂ˜ PolitiniĹł ÄŻgaliojimĹł virĹĄijimas ir korupcija – tokie kaltinimai ÄŻraĹĄyti pasitraukusio Interpolo vadovo ir Kinijos vieĹĄojo saugumo viceministro Meng Hongwei byloje, apie kuriÄ… vakar praneĹĄÄ— Pekinas. PraÄ—jusiÄ… savaitÄ™ PrancĹŤzijos policija pradÄ—jo tyrimÄ… dÄ—l 64 metĹł Interpolo vadovo dingimo. Jis iĹĄvyko ÄŻ gimtÄ… jÄ… KinijÄ…, taÄ?iau pradingo – jo Ĺžmona praneĹĄÄ— nebegalinti su vyru susisiekti nuo rugsÄ—jo pabaigos. SekmadienÄŻ Interpolas iĹĄplatino praneĹĄimÄ…, kad Meng Hongwei praneĹĄÄ— apie atsistatydinimÄ…, ir pareikalavo, kad Kinijos valdĹžia paaiĹĄkintĹł, kur dingo tarptautinÄ—s policijos vadovas. Pekinas tada praneĹĄÄ—, kad jam pareikĹĄti kaltinimai dÄ—l nesÄ…Ĺžiningo elgesio. Apie kaltinimus tarptautinÄ—s policijos organizacijos vadovui praneĹĄÄ— valdanÄ?iajai KomunistĹł partijai priklausanti agentĹŤra, tirianti lÄ—ĹĄĹł grobstymo ir politinio lojalumo sulauĹžymo atvejus. Meng Hongwei taip pat tapo dar vienu iĹĄ daugybÄ—s aukĹĄto rango Kinijos pareigĹŤnĹł, kuriems valdanÄ?ioji partija metÄ— sunkius kaltinimus.

PrieĹĄ dingimÄ… jis Ĺžmonai atsiuntÄ— ĹžinutÄ™ su peilio Ĺženklu, o tada paraĹĄÄ—: „Lauk mano skambuÄ?io.“ Akivaizdu, jog tarptautinÄ—je organizacijoje dirbusio vyro atvejis vertinamas rimtai, nes visuomenÄ—s saugumo ministras Zhao Lezhi ankstyvÄ… pirmadienio rytÄ… dÄ—l jo rengÄ— skubĹł pasitarimÄ… su kitais savo ministerijos valdininkais. Ministerija nepateikÄ— jokiĹł detaliĹł, kada ir kaip vykdytas ÄŻtariamas kyĹĄininkavimas, neÄŻvardijo konkreÄ?iĹł atvejĹł, tiktai uĹžsiminÄ— apie ÄŻtariamus politinius nusiĹžengimus. Jau ne kartÄ… pasitaikÄ—, kad lyg ÄŻ vandenÄŻ dingsta Kinijos politikai, tarptautiniĹł organizacijĹł pareigĹŤnai ar pramogĹł pasaulio ÄŻĹžymybÄ—s. VÄ—liau jiems pateikiami kaltinimai. Kinija stengiasi, kad kuo daugiau jos ĹĄalies atstovĹł dalyvautĹł tarptautiniĹł organizacijĹł veikloje, taÄ?iau tokie staigĹŤs pareigĹŤnĹł

$3QXRWU

+ALĂ&#x;TIĂ&#x;NAĂ&#x;KYĂ&#x;̧ IĂ&#x;NINĂ&#x;KAĂ&#x;VIĂ&#x;MU

Ä5HXWHUV³Ä6FDQSL[³QXRWU

IĹĄ Saudo Arabijos pabÄ—gÄ™s Ĺžurnalistas J.Khashoggi kalbÄ—josi su draugais, savo suĹžadÄ—tinei davÄ— instrukcijas ir numerÄŻ, kuriuo skambinti, jeigu jam nuÄ—jus ÄŻ konsulatÄ… kils bÄ—dĹł. ÄŽsitikinÄ™s, kad kronprincas jam nekelia grÄ—smÄ—s, ir spaudĹžiamas bĹŤsimo uoĹĄvio jis nusprendÄ— nuvykti ÄŻ konsulatÄ… Stambule tvarkyti ankstesnÄ—s santuokos nutraukimo dokumentĹł. TaÄ?iau Ĺžingsnis ÄŻ naujÄ… gyvenimÄ… ĹžurnalistÄ…, ko gero, nuvedÄ— ÄŻ mirtÄŻ. VisÄ… savaitÄ™ iĹĄ 59 metiĹł J.Khashoggi niekas negirdÄ—jo jokiĹł ĹžiniĹł. Su kiekviena naujÄ… diena turkĹł pareigĹŤnai ir vis garsiau kalba, kad jo niekas ir nebepamatys. Turkai kalba, kad jÄŻ valstybÄ—s uĹžsakymu Stambulo centre esanÄ?iame konsulate nuĹžudÄ— iĹĄ Saudo Arabijos atvykÄ™ galvaĹžudĹžiai. PenktadienÄŻ kronprincas Mohammedas bin Salmanas pareiĹĄkÄ—, kad ÄŻleis pareigĹŤnus patikrinti konsulato ir policijÄ… ÄŻsitikinti, kad nÄ—ra jokio lavono, o J.Khashoggi Ä?ia nÄ—ra kalinamas. „Tai yra suvereni mĹŤsĹł teritorija, bet leisime jums daryti viskÄ…, kÄ… norite. Mes Ä?ia neturime ko slÄ—pti“, – sakÄ— M.bin Salmanas. Bet sekmadienio vakarÄ… Turkijos valdĹžios institucijos prieĹĄ ar RijadÄ… ir jo agentus pradÄ—jo bylÄ…. TurkĹł pareigĹŤnai tvirtina, kad J.Khashoggi buvo kankinamas ir nuĹžudytas, o tada jo kĹŤnas sukapotas ir slapta iĹĄveĹžtas iĹĄ konsulato.

Ä5HXWHUV³Ä6FDQSL[³QXRWU

-DPDODV.KDVKRJJLĂ?L QRMRDSLHUL]LNjSULHĂ… HLGDPDVÂ’6DXGR$UDEL MRVNRQVXODWj6WDPEXOH ,UMDXVDYDLWzNDLY\UR QLHNDVQHPDWzRWDL WXUNXVVNDWLQDSUDELO WLQHWDSLHQXĂ?XG\Pj

,Ă….LQLMRVNLOÂ?V0HQJ+RQJZHL,QWHU RORYDGRYXSDVNLUWDVPHWDLV S

+ALĂ&#x;TIĂ&#x;NIĂ&#x;MAIĂ&#x;AKĂ&#x;TOĂ&#x;REI â– 3UDzMXVLjVDYDLWÂ?.LQLMRVPR NHVmLĂ˜LQVSHNWRULDLQXURGz EHQHJDUVLDXVLDLĂ…DOLHVDNWR UHL)DQ%LQJELQJLUMRVDWVWR YDXMDPRPVNRPSDQLMRPV VXPRNzWLLĂ…YLVRPOQ MXDQLĂ˜ POQHXUĂ˜ PR NHVmLĂ˜LUEDXGĂ˜ â–  3ULHĂ…WDLPRWHULVEHYHLNWULV PzQHVLXVQHVLURGzYLHĂ…XPR MHLOJDLVSzOLRWDNDVQXWLNR JHULDXVLDLXĂ?GLUEDQmLDL.LQL MRVDNWRUHL9zOLDXĂ…DOLHVYDO GĂ?LDSUDQHĂ…zMRJPRWHULVEXV WHLVLDPDGzOPRNHVmLĂ˜YHQJL PRQHVQXVOzSzJDXWDVSD MDPDV â–  0RWHULVEXYRSDVLUDĂ…LXVL POQGROHULĂ˜ POQHXUĂ˜ YHUWzVVXWDUWÂ’EHWYDOVW\EHL GHNODUDYRWLNPOQGROH ULĂ˜ POQHXUĂ˜ XĂ?ILOPj Ă„&HOO3KRQHÂł Ă„0RELOXVLVWH OHIRQDVÂł JDXWĂ˜SDMDPĂ˜

dingimai neprisideda prie modernios teisinÄ—s valstybÄ—s ÄŻvaizdĹžio puoselÄ—jimo. Be to, buvusio Interpolo vadovo Ĺžmona Grace Meng nerimauja dÄ—l vyro gyvybÄ—s. Mat prieĹĄ dingimÄ… lankydamasis Kinijoje jis jai atsiuntÄ— ĹžinutÄ™ su peilio Ĺženklu, o tada paraĹĄÄ—: „Lauk mano skambuÄ?io.“ Taip, pasak moteris, jis jai bandÄ— pasakyti, kad atsidĹŤrÄ— pavojuje. RugsÄ—jo 25-Ä…jÄ… atsiĹłstos ĹžinutÄ—s buvo paskutinÄ—s – nuo tada moteris iĹĄ sutuoktinio nebegirdÄ—jo nÄ— ĹžodĹžio. Visa tai ji sutiko papasakoti Ĺžiniasklaidai po to, kai Kinijos valdĹžia praneĹĄÄ—, kad sulaikÄ— Meng Hongwei. „Jis man taip ir nepaskambino. Ir aĹĄ neĹžinau, kas jam galÄ—jo atsitikti Kinijoje“, – nerimo neslÄ—pÄ— moteris. Grace Meng surengÄ— spaudos konferencijÄ… Lione, taÄ?iau neleido Ĺžurnalistams rodyti savo veido, nes teigÄ— bijanti dÄ—l savo ir dviejĹł vaikĹł saugumo. „IĹĄ baimÄ—s ir sielvarto aĹĄ persiorientavau ÄŻ tiesos, teisingumo ir atsakomybÄ—s paieĹĄkas. Tai darau dÄ—l vyro, kurÄŻ be galo myliu, ir dÄ—l savo vaikĹł, savo tÄ—vynainiĹł. Tam, kad jokie tÄ—vai ir sutuoktiniai niekuomet nedingtĹł kaip ÄŻ vandenÄŻâ€œ, – kalbÄ—jo moteris. (AP, BBC, AFP, LR)


EKONOMIKA

RINKOSĂ&#x;PULSAS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SPALIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

KLAIDA. Kol valdŞios nurodymu buvo tiesiama infrastruktōra, daugelyje vietovių smarkiai sumaŞėjo gyventojų

6AMZĂ&#x;DĂ€IĂ‹Ă&#x;PERĂ&#x;AKIS Ă&#x;TIKĂ&#x;JĂ‹Ă&#x;NIEĂ&#x;KAMĂ&#x;NEĂ&#x;BEĂ&#x;REIĂ&#x;KIA

Aud r Ä— S R Ä– B A L I E N Ä– LR korespondentÄ—

Nuotekos miesteliuose tebegurguliuoja ÄŻ joms skirtÄ… talpyklÄ… prie namĹł? GreiÄ?iausiai uĹž tai sumokÄ—s visi vandens vartotojai, nes pinigai bus iĹĄreikalauti iĹĄ vandens tiekÄ—jĹł. Dar 2017-ĹłjĹł pavasarÄŻ Europos Komisija paskelbÄ—, jog mĹŤsĹł ĹĄalis neuĹžtikrino, kad 58 aglomeracijose – geriamojo vandens tiekimo teritorijose – ne maĹžiau kaip 98 proc. nuotekĹł bĹŤtĹł tvarkoma centralizuotai.

Nei elektros kabeliĹł, nei dujĹł vamzdynĹł valstybÄ—s ÄŻmonÄ—s uĹž savo lÄ—ĹĄas nekloja privaÄ?iose valdose – tik valstybÄ—s ĹžemÄ—je. TodÄ—l teks grÄ…Ĺžinti dalÄŻ pinigĹł, kurie jau sumokÄ—ti uĹž nutiestus vamzdynus ir kitokiÄ… infrastruktĹŤrÄ…. Aplinkos ministro KÄ™stuÄ?io Navicko ÄŻsakymu nusprÄ™sta iĹĄieĹĄkoti ĹžalÄ… iĹĄ 18 vandentvarkos bendroviĹł, 2 komunaliniĹł paslaugĹł ÄŻmoniĹł ir 3 savivaldybiĹł. Bendra suma – 16,1 mln. eurĹł. Vandentvarkininkai dÄ—l to nirĹĄta. Jie ÄŻĹžvelgÄ— spragĹł ir siĹŤlomose pataisose, pagal kurias bus privaloma vandens tiekimo ir nuotekĹł tvarkymo tinklus nutiesti ne iki privataus sklypo ribos, kaip yra dabar, bet iki pat namo pamato. 'RgĂ&#x;Ă€INSĂ&#x;DAĂ&#x;LÂ?Ă&#x;LwĂ&#x;̧ Ă‹

„TurÄ—sime grÄ…Ĺžinti dalÄŻ ES paramos dÄ—l to, kad dalis PanevÄ—Ĺžio aglomeracijos gyventojĹł neprisijungÄ— prie mĹŤsĹł nutiestĹł tinklĹł. Gaila, kad niekas nepasidomi, kodÄ—l jie to nepadarė“, – pasakojo vandentvarkos ÄŻmonÄ—s „AukĹĄtaitijos vandenys“ vadovas Saulius Venckus. Juk vieni vandenÄŻ semia ir kieme esanÄ?io ĹĄulinio, o nuotekas pila ÄŻ atmatĹł duobÄ™. Kiti nenori mokÄ—ti uĹž prisijungimÄ…, nes mano, kad tai brangu. Treti tam neturi pinigĹł, o namuose – net ir klozeto. „Yra ir tokiĹł ĹžmoniĹł, kuriems apskritai nieko nereikia. Taigi numatant tÄ… 98 proc. reikalavimÄ… nebuvo apskaiÄ?iuotas poreikis, kiek gyventojĹł gali neprisijungti ir kodÄ—l. NÄ—ra net nustatytĹł aglomeracijos – geriamojo vandens tiekimo teritorijos ribĹł. TodÄ—l paÄ?iame PanevÄ—Ĺžio mieste tuos 98 proc. tikrai esame pasiekÄ™, bet ne priemiestyje“, – aiĹĄkino S.Venckus.

kÄ—tinai klojome vamzdynus. Juk prievartos ĹĄiuo atveju negalÄ—jo bĹŤti. TaÄ?iau utopija yra reikalavimas, kad visi iki vieno namĹł savininkai, prie kuriĹł sklypo atsirado infrastruktĹŤra, ja imtĹł naudotis“, – kalbÄ—jo J.MatkeviÄ?ius. Jo teigimu, vandentvarkininkai buvo ÄŻspeisti ÄŻ kampÄ…, nes neturÄ—jo galimybÄ—s rinktis. Aplinkos projektĹł valdymo agentĹŤra projektĹł finansavimo sutartis pasiraĹĄydavo tik tokiu atveju, jei jose numatyta prijungti visus aglomeracijoje esanÄ?ius individualius namus. „Tai yra neÄŻmanoma. Vieni emigravo ir paliko tuĹĄÄ?ius namus, kitur – tuĹĄti sklypai, treÄ?iuose nebeliko ĹĄeimininkĹł. Ketvirti tiesiog nesileido ÄŻ kalbas, esÄ… ir taip vanduo ĹĄulinyje geras. O baudos uĹž netvarkomas nuotekas jĹł negÄ…sdina“, – kalbÄ—jo J.MatkeviÄ?ius. 0ROGĂ&#x;RAĂ&#x;MAĂ&#x;NEĂ&#x;SUĂ&#x;VEIĂ&#x;Kw

Kai kurios vandentvarkos ÄŻmonÄ—s gavo pinigĹł iĹĄ savivaldos, kad prie centralizuotĹł tinklĹł prijungtĹł socialiai remtinĹł ĹžmoniĹł bĹŤstus. TaÄ?iau visoje Lietuvoje pagal ĹĄiÄ… schemÄ… prijungta vos pora deĹĄimÄ?iĹł bĹŤstĹł. „Tai buvo Aplinkos ministerijos sumanymas, kuriam buvo skirtas milijonas eurĹł. SavivaldybÄ—s skelbÄ— konkursus kanalizacijos iĹĄvadui nuo namo iki sklypo ribos nuvesti. Ĺ iauliuose tai buvo daryta dusyk, taÄ?iau abu kartus konkursas Ĺžlugo. BĹŤta apie 100 socialiai remtinĹł asmenĹł, taÄ?iau pinigĹł poreikis buvo 5–6 kartus didesnis, nei jĹł buvo skirta. TodÄ—l viskas sustojo. Tokie projektai pakibo ir Vilniuje, ir KlaipÄ—doje, tik Kaune tai pavyko“, – kalbÄ—jo J.MatkeviÄ?ius. Pasak S.Venckaus, PanevÄ—Ĺžio savivaldybÄ— iĹĄvis neteikÄ— paraiĹĄkos, nes buvo akivaizdu, kad pinigĹł tam buvo skirta labai maĹžai. 4EIĂ&#x;SwSĂ&#x;AKĂ&#x;TASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;PAĂ&#x;KEĂ&#x;LIUI

Pernai atsirado ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pataisų projektas, numatantis naujų prievolių vandens tiekėjams. Svarbiausias – nutiesti vamz-

$6UzEDOLHQzVQXRWU

,Ă…VDYLYDOG\ELĂ˜LUMĂ˜YDOGRPĂ˜EHQGURYLĂ˜QXVSUÂ?VWD LĂ…LHĂ…NRWLGDXJLDXNDLSPLOLMRQĂ˜HXUĂ˜XĂ?WDLNDG J\YHQWRMDLQHVXWLQNDMXQJWLVSULHQXRWHNĂ˜VXULQNL PRWLQNOĂ˜0RNzWLEDXGDVSULYHUVWĂ˜YDQGHQWYDUNL QLQNĂ˜QXRPRQHNDOWDSHUQHO\JXĂ?VLSOzĂ…XVLYDOGĂ?LD

.ROYDQGHQVWLHNLPRLUQXRWHNĂ˜VXULQNLPRWLQNODLEXYRSOHmLDPL8Ă?SDOLDLWDLSSDWLUNLWLPLHVWHOLDLLĂ…WXĂ…WzMR

dĹžius iki pat individualaus namo sienos. Ĺ ÄŻ projektÄ… imsis lukĹĄtenti Seimas, o vandentvarkininkai jau dabar skaiÄ?iuoja jo skyles. ÄŽdomiausia, kad privaÄ?iame sklype atsidurs savivaldybÄ—s ÄŻmoniĹł turtas. Mat nei elektros kabeliĹł, nei dujĹł vamzdynĹł valstybÄ—s ÄŻmonÄ—s uĹž savo lÄ—ĹĄas nekloja privaÄ?iose valdose – tiktai valstybÄ—s ĹžemÄ—je. Jei bĹŤtĹł priimtas toks ÄŻstatymas, vandentvarkininkams tektĹł pakloti vamzdĹžius privaÄ?iame sklype ir dar padovanoti juos savininkui. „Kaip jaustis gyventojams, kurie uĹž savo lÄ—ĹĄas privedÄ— vandentiekÄŻ nuo sklypo ribos, o kitiems tai bus padaryta veltui? Be to, ar bus naudos? Galima nutiesti vamzdÄŻ iki namo pamato, taÄ?iau kÄ… daryti, jei Ĺžmogus neturi pinigĹł net klozetui pasistatyti?“ – svarstÄ— „AukĹĄtaitijos vandenĹłâ€œ vadovas S.Venckus. Pasak paĹĄnekovĹł, infrastruktĹŤros kaina priklauso nuo daugybÄ—s veiksniĹł, pavyzdĹžiui, kokiÄ… dangÄ… reikia ardyti ir atkurti. Taigi metras vamzdynĹł gali atsieiti ir kelias deĹĄimtis, ir net kelis ĹĄimtus eurĹł. 3IEĂ&#x;KIAĂ&#x;PASĂ&#x;KAĂ&#x;TINĂ&#x;TIĂ&#x;Ă€MOĂ&#x;NES

Dar pradÄ—jus rengti ÄŻstatymo pataisas tuometÄ— Aplinkos ministerijos VandenĹł departamento direktorÄ— AgnÄ— KnieĹžaitÄ—-Gof-

Santykis

"ROĂ&#x;NIUSĂ&#x;-IEĂ&#x;Ă€UĂ&#x;TAĂ&#x;VIĂ&#x;jIUS /LHWXYRVYDQGHQVWLHNzMĂ˜ DVRFLDFLMRVSUH]LGHQWDV Ă„/LHWXYRMHGDUPHWDLV SULLPDQW*HULDPRMRYDQGHQV Â’VWDW\PjEXYRXĂ?VLPRWDLNL PHWĂ˜QHWSURFYLVĂ˜Ă…DOLHV J\YHQWRMĂ˜DSUĂ‘SLQWLFHQWUDOL]XR WDLWLHNLDPXYDQGHQLX7DGD YDOVW\EzGDYzNRPDQGjVDYLYDO G\EzPVÂąEXYRSDUHQJWLSOzWURV SODQDLJDXWDOzĂ…Ă˜LQYHVWLFLMRPV 1LHNDVQHDLĂ…NLQRNDGSLUPHQ\Ez WXULEĂ‘WLVNLUWDPLHVWDPV7DmLDX NROLQIUDVWUXNWĂ‘UDEXYRSOHmLD PDNDLPDLLUPLHVWHOLDLLĂ…WXĂ…WzMR 2PHWDLVSDDLĂ…NzMRNDG SLQLJDLQDXGRWLQHVDLNLQJDL -DXWDGDUHLNzMRVXWYDUN\WLLQIUD VWUXNWĂ‘UjPLHVWXRVHLUSULHPLHV mLXRVHNXULXRVHSO\WLWDQNLDL DSJ\YHQGLQWRVVRGLQLQNĂ˜EHQG ULMRV%HWWRQHEXYRSDGDU\WD 'DEDUEĂ‘WĂ˜SUDVPLQJDQXVWDW\WL SUREOHPRVG\GÂ’ÂąWLNVOLDL

manÄ— yra sakiusi, kad galvojama apie ÄŻvairius ĹžmoniĹł skatinimo bĹŤdus, pavyzdĹžiui, nemokamÄ… prisijungimo projektÄ…, galimybÄ™ uĹž prijungimÄ… iĹĄsimokÄ—ti, galvojama ir apie investicijĹł kompensavimo mechanizmas. Numatomos pareigos ir patiems gyventojams. Jie bus ÄŻpareigoti jungtis prie infrastruktĹŤros, o to

Pokytis

Eurai uĹž litrÄ…*

1,1478

1,26

ÄŒekijos krona

25,7370

1,22

Danijos krona

7,4599

DidĹžiosios Britanijos sv. sterlingĹł

0,8801

1,18

JAV doleris

4,3081

1,14

Rusijos rublis

76,7075

"UĂ&#x;VOĂ&#x;Â?VAĂ&#x;RYĂ&#x;TIĂ&#x;Â?Ă&#x;KAMĂ&#x;Pg

1,10

Ĺ vedijos krona

10,4463

Pasak ÄŻmonÄ—s „ŠiauliĹł vandenys“ vadovo Jono MatkeviÄ?iaus, Ĺ iauliuose apie 80 proc. individualiĹł namĹł gyventojĹł prisijungÄ— prie nutiestos infrastruktĹŤros. Tad sankcijĹł pavyko iĹĄvengti, taÄ?iau nerimo – ne. „Teko padirbÄ—ti su miestieÄ?iais – aiĹĄkinti, kodÄ—l bĹŤtina prisijungti. Buvo ir tokiĹł, kuriems iĹĄsimo-

Ĺ veicarijos frankas

1,1396

Turkijos lira

7,0434

Kinijos juanis

7,9502

Lenkijos zlotas

Australijos doleris Bulgarijos levas Brazilijos realas Kanados doleris Kroatijos kuna

1,6242 1,9558 4,3093 1,4915 7,4225

Vengrijos forintas Japonijos jena Meksikos pesas Norvegijos krona Rumunijos lÄ—ja

QXVWDW\WLDJORPHUDFLMĂ˜ULEDVLU WDLSVXVLDXULQWLSOzWURVSODQXV 7DLSSDWVXVNDLmLXRWLNLHNWRVH WHULWRULMRVH\UDLQGLYLGXDOLĂ˜ QDPĂ˜NLHNMĂ˜QHWXULFHQWUDOL ]XRWRYDQGHQVWLHNLPREHL QXRWHNĂ˜VXULQNLPRRNLHN WLHVLRJQHJDOLSULVLMXQJWLQHV QHWXULSLQLJĂ˜ /DLNDVLĂ…VLDLĂ…NLQWLNLHN\UD DSOLQNRVWHUĂ…zMĂ˜NXULHWHWXUL QXRWHNĂ˜LĂ…JULHELPRGXREHVDUED WHFKQRORJLĂ…NDLQHWLQNDPXV YDO\PRÂ’UHQJLQLXV 7XRPHWEXVJDOLPDVNDLmLXRWL OzĂ…DV9DP]G\QDPVQXRVNO\SR ULERVLNLQDPRDWYHVWLUHLNzV PLOLMRQĂ˜HXUĂ˜WDmLDXYDQGHQV WLHNzMDLMĂ˜QHWXUL 3DJDO(6ILQDQVXRMDPXVSURMHN WXVGHQJLDPDSURFLĂ…ODLGĂ˜ YLVDNLWDWXULVNLUWLÂ’PRQzV2 NDLSVXNDXSWLOzĂ…Ă˜MHLQHOHLGĂ?LD PDVjQDXGĂ˜Â’VNDLmLXRWLÂ’ SDVODXJĂ˜NDLQj"Âł

nepadariusiems per nustatytÄ… laikotarpÄŻ grÄ—s sankcijos. Taip pat numatyta, kad bĹŤsto savininkai bus ÄŻpareigoti jungtis prie centralizuotos nuotekĹł surinkimo sistemos, jeigu tik ji bus nutiesta. O tam, kad kontrolÄ— bĹŤtĹł geresnÄ—, bus sukurtas individualiĹł nuotekĹł tvarkymo sistemĹł registras.

DegalĹł ir naftos kainos spalio 8 d.

Euro ir uĹžsienio valiutĹł santykis spalio 8 d. Valiutos pavadinimas

0AĂ&#x;TAĂ&#x;RwĂ&#x;PIRĂ&#x;MIAUĂ&#x;SIAĂ&#x;GEĂ&#x;RAIĂ&#x;SUSĂ&#x;KAIĂ&#x;jIUOĂ&#x;TI

324,9400 130,1100 21,6360 9,5083 4,6675

Dyzelinas

95 benzinas

JAV doleriai 10 08 10 02 10 05 10 03 10 04 uĹž barelÄŻ** Antradienis TreÄ?iadienis Ketvirtadienis Penktadienis Pirmadienis 92

88

NAFTA

84 80 *Degalų kainos pagal tinklalapį degalu-kainos.lt Naftos kainos Londone („Brent�). **1 JAV barelis – 158,988 litro


ULQNRVSXOVDV Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

Ă&#x;PVSDOLRG

Ă‚YHGLMRVNDUDOLĂ…NRMLPRNVOĂ˜DNDGHPLMDĂ…LĂ˜PHWĂ˜1REHOLRHNRQRPLNRVSUL]jQXWDUzSDVNLUWLDPHULNLHmLĂ˜PRNVOLQLQNDPV:1RUGKDXVXL NDLUzMH LU35RPHULXL

,AUĂ&#x;REAĂ&#x;TASĂ&#x;SKAMĂ&#x;BUĂ&#x;TÂ?Ă&#x;PAĂ&#x;LAIĂ&#x;KwĂ&#x;REKĂ&#x;LAĂ&#x;MA HMĂ˜1LXMRUNRXQLYHU VLWHWR6WHUQRYHUVORPR N\NORVGzVW\WRMDV3DXODV 5RPHULVYDNDUSUDOHLGRGX VYDUELXVWHOHIRQRVNDP EXmLXV-LVPDQzNDGVX MXRQRULVXVLVLHNWLUHNOD PLQLĂ˜EUXNDOĂ˜VLĂ‘O\WRMDL TaÄ?iau JAV ekonomistas suklydo, nes buvo skambinama iĹĄ Stokholmo. TodÄ—l Ĺ vedijos karaliĹĄkosios mokslĹł akademijos atstovams tik treÄ?iu bandymu pavyko susisiekti su P.Romeriu, kuris vakar buvo paskelbtas vienu iĹĄ dviejĹł Nobelio ekonomikos prizo laimÄ—tojĹł. Antrasis – taip pat amerikietis Williamas Nordhausas, 77 metĹł Yale‘io universiteto profesorius. Anot premijÄ… skyrusios komisijos, abu mokslininkai svariai prisidÄ—jo sprÄ™sdami itin svarbius klausimus – kaip ekonomikos augimas susijÄ™s su kintanÄ?ia planetos gyventojĹł gerove ir klimato pokyÄ?iais. „Jie aptarÄ— kai kuriuos mums

svarbiausius ir neatidÄ—liotinus klausimus, kaip galime sukurti ilgalaikÄŻ tvarĹł ekonomikos augimą“, – paskelbÄ— Ĺ vedijos karaliĹĄkoji mokslĹł akademija. AnksÄ?iau Pasaulio banke darbavÄ™sis P.Romeris tyrinÄ—ja, kaip besikaupianÄ?ios idÄ—jos padeda augti ĹŤkiui ilguoju laikotarpiu. Savo ruoĹžtu W.Nordhausas aiĹĄkinasi, kas yra bendra tarp ekonomikos ir klimato kaitos. Viena svarbiausiĹł jo iĹĄvadĹł yra pasiĹŤlymas visoms valstybÄ—ms taikyti anglies dvideginio tarĹĄos mokesÄ?ius, kaip daroma Europos SÄ… jungoje. ÄŽdomu, kad ĹĄie mokslininkai tarp galimĹł nominantĹł buvo minimi retokai. Daugiau buvo mananÄ?iĹł, kad jei bus iĹĄlaikytos tradicijos ir prizas vÄ—l atiteks amerikieÄ?iams, jo galÄ—tĹł nusipelnyti Michaelas Woodfordas ir Benas Bernanke, nes vienas labiau teoriĹĄkai plÄ—tojo, o kitas praktiĹĄkai pritaikÄ— centriniĹł bankĹł poveikÄŻ pinigĹł politikai. Mat B.Bernanke vadovavo JAV federaliniam rezervĹł bankui 2006–2014 metais. Jo iniciatyva drastiĹĄkai sumaĹžintos bazinÄ—s palĹŤkanos padÄ—jo Amerikos eko-

nomikai palyginti greitai iĹĄkopti iĹĄ krizÄ—s duobÄ—s. Kai kas tikÄ—josi, kad apdovanojimas atiteks prancĹŤzĹł ekonomistui Olivier Bralchard‘ui. Pastarasis tyrinÄ—jo po krizÄ—s besikeiÄ?ianÄ?ius ekonominius sprendimus – pavyzdĹžiui, Graikijos taupymo politikÄ…. Jo studijose ÄŻspÄ—jama, kad tokie veiksmai turi gerokai daugiau neigiamos ÄŻtakos verslo produktyvumui, nei tikÄ—tasi iki ĹĄiol. Bet prizas jau beveik tradiciĹĄkai keliaus ÄŻ AmerikÄ…. O gruodĹžio 10-Ä…jÄ… W.Nordhausas ir P.Rome-

BeviltiĹĄkas reikalas ValstybÄ— nori parduoti daugiau kaip milijonÄ… jai priklausanÄ?iĹł Ĺ iauliĹł banko akcijĹł po 0,6 euro. Tai yra apie 28 proc. daugiau, nei akcijos kainuoja rinkoje. „Verslo ĹžiniĹłâ€œ kalbinti rinkos specialistai neabejojo, kad vieĹĄas pardavimas nepavyks dÄ—l ĹĄio kainos skirtumo.

Prekiauti negalÄ—s

ris kartu su apdovanojimu turÄ—tĹł atsiimti ir 9 mln. Ĺ vedijos kronĹł (apie 870 tĹŤkst. eurĹł) premijÄ…. Nobelio ekonomikos prizÄ… 1968 metais yra ÄŻsteigÄ™s Ĺ vedijos centrinis bankas, kuris tada minÄ—jo 300 metĹł sukaktÄŻ, o ne Alfredas Nobelis. Ĺ io verslininko ir iĹĄradÄ—jo vardu pavadintos premijos teikiamos nuo 1901 metĹł. Jo palikimo valdytojai premijas, kaip ir numatyta testamente, skiria tik uĹž chemijos, fizikos, medicinos bei literatĹŤros laimÄ—jimus ir nuopelnus taikos labui. („Faz.de“, LR)

Energetikos ministerija parengÄ— Prekybos elektros energija taisykliĹł ir Elektros energijos importo bei eksporto tvarkos pakeitimus. Numatyta, kad nuo elektros energijos gamybos Astravo atominÄ—je elektrinÄ—je technologiniĹł bandymĹł pradĹžios jungiamĹł jĹł linijĹł tarp Lietuvos ir Baltarusijos pralaidumas prekybai bus lygus nuliui. IĹĄ Kaliningrado srities bus galima importuoti tik tiek elektros energijos, kiek joje gali bĹŤti pagaminta, taÄ?iau nesuvartota. Taip bus uĹžkirstas kelias galimam Baltarusijoje pagamintos elektros patekimui ÄŻ Lietuvos rinkÄ… pasinaudojant atitinkamomis prekybos schemomis su Kaliningrado sritimi.

,ENĂ&#x;KUSĂ&#x;I¸Ă&#x;LAISĂ&#x;VIĂ&#x;NOĂ&#x;NUOĂ&#x;PAĂ&#x;LĂ„Ă&#x;KAĂ&#x;NĂ‹Ă&#x;NA¸Ă&#x;TOS

E l do r a d a s BU T R I M A S Specialiai LR, VarĹĄuva

Daugiau nei 300 tĹŤkst. kaimyninÄ—s ĹĄalies pilieÄ?iĹł prieĹĄ pat socialistinÄ—s sistemos ĹžlugimÄ… buvo paÄ—mÄ™ vadinamuosius normatyvinius kreditus. 1989 metais Lenkijoje pradÄ—jus diegti rinkos ekonomikos principus kilo didĹžiulÄ— inf liacija, o bankai palĹŤkanas padidino deĹĄimteriopai.

ValstybÄ— nusprendÄ— nubraukti skolas uĹž palĹŤkanas 41 tĹŤkstanÄ?iui pilieÄ?iĹł – tiek ĹžmoniĹł nesugebÄ—jo laiku jĹł sumokÄ—ti. ÄŽ finansinius spÄ…stus patekusiems pilieÄ?iams ĹžadÄ—jo padÄ—ti visos vyriausybÄ—s, taÄ?iau galutinai su ĹĄia problema susidoroti ryĹžosi tik dabartinÄ—. Ji nusprendÄ—

iĹĄvaduoti pensininkus nuo skolĹł uĹž palĹŤkanas, kurios svyravo nuo 100 iki 200 tĹŤkstanÄ?iĹł zlotĹł. Kreditai buvo pavadinti normatyviniais todÄ—l, kad kiekvienĹł metĹł pradĹžioje FinansĹł ministerija nustatydavo, kiek privaloma mokÄ—ti uĹž gauto buto kvadratinÄŻ metrÄ…. Sumos buvo nedidelÄ—s – 2–3 zlotai per mÄ—nesÄŻ, todÄ—l kas mÄ—nesÄŻ bĹŤsto savininkai atseikÄ—davo po 120–220 zlotĹł (dabartiniu kursu – 28–51 eurÄ…). Kad galÄ—tĹł pirkti tokÄŻ nebrangĹł butÄ…, ĹžmonÄ—s iĹĄ pradĹžiĹł privalÄ—jo grynaisiais sumokÄ—ti ÄŻ butĹł bendrijos kasÄ… 20 procentĹł jo vertÄ—s. Ji pinigus pervesdavo bankams, o butÄ… gyventojas galÄ—davo parduoti tik su visais finansiniais ÄŻsipareigojimais namĹł bendrijai ir bankams. 1990 ir 1991 metais smarkiai paĹĄoko prekiĹł ir paslaugĹł kainos, jas pakÄ—lÄ— ir bankai. Taip pasielgÄ— ir normatyvinius kreditus iĹĄdavinÄ—jÄ™s valstybinis bankas PKO, 1990 metais padidinÄ™s iĹĄduotĹł paskolĹł metines palĹŤkanas iki 62 procentĹł.

Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

8Ă?VHQDVEXWRSDVNRODVOHQNDLLNLĂ…LROPRNzMREHSURWLĂ…NDVSDOĂ‘NDQDV

VÄ—liau jos sumaŞėjo, taÄ?iau skolos bankui tapo milĹžiniĹĄkos. Kad keli ĹĄimtai tĹŤkstanÄ?iĹł ĹĄeimĹł nebĹŤtĹł iĹĄmestos ÄŻ gatvÄ™ ir netektĹł bankrutuoti namĹł bendrijoms, palĹŤkanĹł mokÄ—jimÄ… perÄ—mÄ— valstybÄ—, tad gyventojai tapo skolingi FinansĹł ministerijai. 2006 metais Seime buvo svarstomas siĹŤlymas anuliuoti palĹŤkanĹł mokÄ—jimÄ… uĹž normatyvinius kreditus, bet tam pasiprieĹĄino ministerija, pareiĹĄkusi, kad valstybÄ—s biudĹžetui tai reikĹĄtĹł 10 mlrd. zlotĹł (dabar – 2,32 mlrd. eurĹł) nuostolÄŻ. ValdĹžia tuomet ignoravo teiginius, kad nemaĹža dalis paskolas paÄ—musiĹł asmenĹł seniai atsiskaitÄ— su banku. TaÄ?iau dabar valstybÄ— nutarÄ— nubraukti

skolas uĹž palĹŤkanas 41 tĹŤkstanÄ?iui pilieÄ?iĹł – tiek ĹžmoniĹł nesugebÄ—jo laiku jĹł sumokÄ—ti. Jie pagaliau galÄ—s tapti tikraisiais butĹł savininkais. Seimo visuomeniniĹł finansĹł komisijos vicepirmininkÄ— Gabriela Maslowska pareiĹĄkÄ—, kad valstybÄ— seniai privalÄ—jo padÄ—ti ĹĄiems gyventojams, nes bankai juos esÄ… neteisÄ—tai apkrovÄ— papildomais ÄŻsipareigojimais. Teigiama, kad jie buvo paÄ—mÄ™ 300 mln. zlotĹł (69,7 mln. eurĹł) paskolĹł, o bankui grÄ…Ĺžino 7 milijardus zlotĹł (1,626 mlrd. eurĹł). Tiesa, toks sprendimas papiktino Ĺžmones, kurie jau grÄ…Ĺžino paskolas su milĹžiniĹĄkomis palĹŤkanomis.

Europos centrinis bankas iĹĄdavÄ— kredito unijai „Mano unija“ banko licencijÄ…. Ji taps pirmuoju specializuotu banku mĹŤsĹł ĹĄalyje. Ĺ iuo metu „Mano unijos“ turtas sudaro 52,9 mln. eurĹł – pagal tai ji yra didĹžiausia kredito unija Lietuvoje. Unija vienija 4,6 tĹŤkst. nariĹł. Tapti specializuotais bankais siekia dar keturios kredito unijos, gavusios Lietuvos banko sutikimÄ… persitvarkyti iki 2023 m. Ĺ iuo metu Lietuvos bankas kartu su Europos centriniu banku vertina dar tris praĹĄymus iĹĄduoti specializuoto banko licencijÄ…. RugsÄ—jÄŻ uĹžfiksuota 1,3 proc. infliacija – tiek, palyginti su rugpjĹŤÄ?iu, pabrango prekÄ—s ir paslaugos. MetinÄ— inf liacija sudarÄ— 2,4 proc., vidutinÄ— metinÄ— – 3,1 proc. Vartojimo prekiĹł kainos per metus padidÄ—jo 1,8 proc., paslaugĹł – 4 proc.

HNRQRPLVWz(OLQRU2VWURP â– 3UDzMXVLDLVPHWDLVEXYRÂ’YHU WLQWDVkLNDJRVXQLYHUVLWHWR %RRWKRYHUVORPRN\NORVHNR QRPLVWDV5LFKDUGDV+7KDOHULV W\ULQzMDQWLVNDLSĂ?PRQLĂ˜HNR QRPLQLVHOJHV\VOHPLDEHQGUDV HNRQRPLNRVWHQGHQFLMDV â–  ‘GRPXNDGUDFLRQDOXPRJ\ YHQWRMĂ˜HOJVHQRMHLHĂ…NDQ WLVPRNVOLQLQNDVVXĂ?LQRMÂ?V DSLHÂ’YHUWLQLPjWYLUWLQRJDX WXVSLQLJXVOHLVLDQWLVEHMRNLRV ORJLNRV

$UÂ’PDQRPDLPWLEĂ‘VWRSDVNROjPHWĂ˜MHLEDQ NDVXĂ?VLSUDĂ…zSURFHQWĂ˜PHWLQLĂ˜SDOĂ‘NDQĂ˜"Ă‚LDLV ODLNDLVWDLEĂ‘WĂ˜EHSURW\EzWDmLDX/HQNLMRMHÂ’WRNLXV VSjVWXVEXYRSDWHNÂ?Ă…LPWDLWĂ‘NVWDQmLĂ˜J\YHQWRMĂ˜

Leido virsti banku

Kainos vÄ—l pakilo

%KOĂ&#x;NOĂ&#x;MISĂ&#x;TĂ‹Ă&#x;APĂ&#x;DOĂ&#x;VAĂ&#x;NOĂ&#x;JIĂ&#x;MAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;SKAIĂ&#x;jIAIĂ&#x;IRĂ&#x;FAKĂ&#x;TAI â– 3DVNHOEXVĂ…LĂ˜PHWĂ˜1REH OLRHNRQRPLNRVSUL]R MLVRIL FLDOLDLQHYDGLQDPDVSUHPL MD ODXUHDWXVLĂ…YLVRMDX\UD WDLSÂ’YHUWLQWDVDVPXR 0DWQXRMRDWVLUDGLPRWLN NDUWXVDSGRYDQRMLPDVEXYR VNLUWDVYLHQDPHNRQRPLVWXL â–  'DĂ?QLDXVLDLWDLSÂ’YHUWLQDPL DPHULNLHmLDL9RVYLHQjV\ NÂ’DSGRYDQRMLPjJDYRPRWH ULVÂąWDLQXWLNRPHWDLV NDLODXUHDWHEXYRSDVNHOEWD GDEDUMDXPLUXVLDPHULNLHWz

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS

Kuriasi Kinijoje LietuviĹł kapitalo orlaiviĹł remonto ir prieĹžiĹŤros ÄŻmonÄ— „FL Technics“ pasiraĹĄÄ— sutartÄŻ steigti bendrÄ… ÄŻmonÄ™ su partneriais Kinijoje – „China Airlines Leasing Group Holdings Limited“ ir jĹł antrine kompanija „Aircraft Recycling International“. Nauja ÄŻmonÄ—, pavadinta „FL ARI Aircraft Maintenance & Engineering Company“, teiks orlaiviĹł apĹžiĹŤros ir remonto paslaugas siauro fiuzeliaĹžo lÄ—ktuvams Harbino Taipingo tarptautinio oro uosto teritorijoje, Ĺ iaurÄ—s RytĹł Kinijoje. 15 tĹŤkst. kv. m ploto angare bus keturios vietos, skirtos lÄ—ktuvĹł „Boeing 737“ (CL ir NG), „Airbus A320“ apĹžiĹŤrai ir remontui.

PensijĹł fondai puÄ?iasi NamĹł ĹŤkiĹł turtas pensijĹł fonduose per metus (nuo 2017-ĹłjĹł iki ĹĄiĹł metĹł antrojo ketvirÄ?io) iĹĄaugo 12,3 proc. ir siekÄ— 3,2 mlrd. eurĹł. Tai – 7,9 proc. viso finansinio turto. PensijĹł fondĹł turtas antrojo ketvirÄ?io pabaigoje buvo investuotas ÄŻ investiciniĹł fondĹł akcijas (1,8 mlrd. eurĹł, arba 55,4 proc.) ir ÄŻ skolos bei nuosavybÄ—s vertybinius popierius (1,3 mlrd. eurĹł, arba 39,8 proc.). Vienam ĹĄalies dirbanÄ?iam asmeniui teko 2,3 tĹŤkst. eurĹł pensijĹł fonduose sukaupto turto.


PVSDOLRGĂ&#x;

17XNDMDXVQXRWU

ULQNRVSXOVDVEĂ‘VWDV

$UFKLWHNWDPVWHNRQHPHQNDLSDVXNWLJDOYjNDGYLVDLNLWRPVUHLNPzPVDQNVmLDXQDXGRWRVGLGĂ?LXOzVSDWDOSRVNXULRVHEXYRGDXJ \EzNRULGRULXNĂ˜SDYLUVWĂ˜Ă…LXRODLNLĂ…NXODLSLRMLPRXRORPLVFHQWUX

!RCĂ&#x;HIĂ&#x;TEKĂ&#x;TĂ‹Ă&#x;DARĂ&#x;BASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;SPALĂ&#x;VOĂ&#x;TASĂ&#x;IRĂ&#x;NEĂ&#x;TIĂ&#x;KwĂ&#x;TAS $UFKLWHNWDPV.DVW\mLXL%LHOLDXVNXLLU(XJHQLMXL%\ mHQNRYXLWHNRQHPHQNDVLĂ…Ă…Ă‘NLVVXSURMHNWXRWLDXNĂ… mLDXVLXVVWDQGDUWXVDWLWLQNDQWÂ’ODLSLRMLPRXRORPLV FHQWUj-RLQWHUMHUjGDEDUYHUWLQVĂ„/LHWXYRVU\WRÂł JUXSzVUHQJLDPRNRQNXUVRĂ„0DQRHUGYzÂłNRPLVLMD ÄŽmonÄ—s „B Architects“ architektĹł vizija buvo ÄŻgyvendinta po kelis mÄ—nesius trukusiĹł darbĹł. Ĺ iuo metu sostinÄ—je ÄŻsikĹŤrÄ™s „Bonobo“ centras laipiojimo entuziastus jau Ĺžavi ne tik kokybiĹĄkomis trasomis, bet ir moderniu interjeru bei patogiu planavimu. Anot kĹŤrÄ—jĹł, darbai vyko glaudĹžiai bendradarbiaujant su uĹžsakovais. Pastarieji diktavo techninius ir funkcinius su laipiojimu susijusius nurodymus, o visa kita paliko profesionalioms, kĹŤrybingoms KastyÄ?io ir Eugenijaus rankoms. Planuojant erdviĹł iĹĄdÄ—stymÄ… vyrams teko gerokai pasukti galvÄ….

Mat prieĹĄ tai 520 kv. metrĹł ploto patalpos buvo naudojamos pagal visai kitÄ… paskirtÄŻ. „Buvo daug koridoriukĹł, nepatogiĹł patalpĹł padalijimĹłâ€œ, – pasakojo K.Bieliauskas. DidĹžiausiÄ… centro dalÄŻ uĹžima 270 kv. metrĹł ploto laipiojimo salÄ—. Joje ÄŻrengtos ÄŻvairaus sudÄ—tingumo trasos, o aukĹĄtuminÄ—s sienos aukĹĄtis siekia net 10 metrĹł. Ant kampuotos sienos pritvirtinta daug spalvotĹł kibiĹł, tad architektai nusprendÄ— juos iĹĄryĹĄkinti ir daugiau sienos nemargino – vyrauja pilka ir mÄ—lyna spalvos, simbolizuojanÄ?ios uolas ir dangĹł. SalÄ™ graĹžiai apĹĄvieÄ?ia pro aukĹĄtus vit-

rininius langus besiskverbiantys pietvakarinÄ—s saulÄ—s spinduliai. Kitos erdvÄ—s yra tamsesnÄ—s, neapĹĄviestos natĹŤralios saulÄ—s ĹĄviesos. Nuo betono lubĹł nuleisti ÄŻvairiĹł formĹł LED ĹĄviestuvai joms kuria savitÄ…, modernĹł charakterÄŻ. „Industrinio stiliaus luboms ĹĄie ĹĄviestuvai suteikia Ĺžaismingumo, – sakÄ— K.Bieliauksas. – O kampuotos jĹł formos asocijuojasi su laipiojimo salÄ—s sienĹł reljefu.“ Ĺ˝aismingÄ… nuotaikÄ… kuria ir ĹĄalia treniruokliĹł salÄ—s ant sienos kabanti Ĺžavi neoninÄ— beĹždĹžionÄ—lÄ—, primenanti „Bonobo“ pavadinimo kilmÄ™ (taip vadinama maĹžoji ĹĄimpanzÄ—). PrieĹĄais laipiojimo salÄ™ ÄŻrengtas mokymĹł kambarys. Jis atskirtas stikline pertvara, pro kuriÄ… galima stebÄ—ti aktyviai sportuojanÄ?ius Ĺžmones, – taip teorinÄ—s Ĺžinios ÄŻtvirtinamos kur kas geriau. Ĺ io laipiojimo centro interjeras

$QRWNĂ‘UzMĂ˜Ă…LDPĂ?DLVPLQJDPLQWHUMHUXLVYDUELDXVLDĂ…YLHVDVSDOYRVLUĂ?PRJXV

savo funkcija ir sprendiniais yra vienas labiausiai iĹĄskirtiniĹł „B Architects“ darbĹł. K.Bieliauskui ir E.ByÄ?enkovui ĹĄiame interjere svarbiausi trys

dalykai: spalvos, ĹĄviesa ir Ĺžmogus. „Be Ĺžmogaus nebĹŤtĹł gyvumo. Jis labiausiai padeda atskleisti interjero dinamiĹĄkumÄ… ir groĹžÄŻâ€œ, – teigÄ— kĹŤrÄ—jai. (LR)


SPORTOĂ&#x;ARENA

SPORTAS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

7%DXURQXRWU

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SPALIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

9LOQLHmLĂ˜O\GHULXWDSR'-6HHOH\ NDLUzMH RĂ„ĂŒDOJLU \MHÂłEOL]JzMR1:ROWHUVDV

Ă„ĂŒDOJLULVÂłEXYRSDWHNÂ?VÂ’VXQNLjSDGzWÂ’WDmLDXNHWYLUWDMDPHNzOLQ\MHJHOHĂ?LQzNDXQLHmLĂ˜J\Q\EDVXNDXVWzĂ„5\WjÂł

LĹŞĹ˝IS. „Žalgirio“ krepĹĄininkai per rung tynes Vilniuje ketvirtajame kÄ—linyje pelnÄ— net 22 taĹĄkus be atsako

¡2YĂ&#x;TAS¨Ă&#x;PRAĂ&#x;LAIĂ&#x;MwĂ&#x;JOĂ&#x;LAIĂ&#x;MwĂ&#x;TASĂ&#x;RUNGĂ&#x;TYĂ&#x;NES /./PLOĂ?LQĂ˜GYLNRYRMH 9LOQLDXVĂ„5\WDVÂłEXYR JHUDPHNHO\MHÂ’SHUJDOÂ? SULHĂ….DXQRĂ„ĂŒDOJLUÂ’ÂłWD mLDXNHWYLUWDMDPHNzOL Q\MHGDXJLDXQHLPL QXWHVQHVXJUDLEzQz WDĂ…NRLUSUDODLPzMR „Ryto“ aistruoliai jau buvo pakeliui ÄŻ devintÄ… dangĹł, kai ketvirtojo kÄ—linio pradĹžioje po Mindaugo GirdĹžiĹŤno dvitaĹĄkio ĹĄvieslentÄ—je suĹžibo rekordinÄ— persvara – 68:54. „Žalgirio“ treneris Ĺ arĹŤnas JasikeviÄ?ius buvo nepanaĹĄus ÄŻ save ir sÄ—dÄ—jo ant suolo su ironiĹĄka veido iĹĄraiĹĄka. Iki ketvirtojo kÄ—linio pabaigos likus 8 min. 38 sek. viskas pranaĹĄavo „Ryto“ pergalÄ™ ir pirmÄ… jÄ… vietÄ… LKL turnyro lentelÄ—je. Bet nuo tada vilnieÄ?iai sustojo. IĹĄ pradĹžiĹł jie praleido kelias „Žalgirio“ atakas, patys prametÄ— ir Ä—mÄ— nervintis – kuo toliau, tuo labiau. Kamuolys tiesiog krito iĹĄ rankĹł, o kaunieÄ?iai visÄ… dÄ—mesÄŻ sutelkÄ— ÄŻ gynybÄ… ir pamaĹžu Ä—mÄ— artÄ—ti. Taip „Žalgiris“ ne tik iĹĄlygino rezultatÄ…, bet ir uĹžsitikrino pergalÄ™. 68:76 – toks rezultatas ĹžibÄ—jo ĹĄvieslentÄ—je, kai tas pats M.GirdĹžiĹŤnas po pramestos pirmos baudos ÄŻrideno antrÄ… jÄ… likus 14 sek. iki maÄ?o pabaigos.

„Negalime dabar sakyti, kad turÄ—jome maĹžiau ĹžaidÄ—jĹł. AikĹĄtÄ—je juk ĹžaidĹžia penki prieĹĄ penkis.“ '-6HHOH\

8 min. 24 sek. – tiek laiko vilnieÄ?iĹł girnos malÄ— tuĹĄÄ?iai, o „Žalgiris“ per tÄ… laikÄ… sumetÄ— 22 taĹĄkus. Net 10 sykiĹł „Rytas“ nesugebÄ—jo baigti atakos dÄ—l klaidĹł, o 7 sykius prametÄ—. Maldos. „KrepĹĄinis yra labai paprastas Ĺžaidimas ir jo baigtÄŻ nulemia sprendimai, – po rungtyniĹł kalbÄ—jo „Ryto“ treneris Dainius Adomaitis. – MĹŤsĹł sprendimai iki ketvirtojo ketvirÄ?io buvo tikrai geri, nepaisant keliĹł prastesniĹł atkarpĹł. Jie buvo geri tiek puolant, tiek

,+,Ă&#x;jEMĂ&#x;PIOĂ&#x;NAĂ&#x;TOĂ&#x;RUNGĂ&#x;TYĂ&#x;NIĂ‹Ă&#x;STAĂ&#x;TISĂ&#x;TIĂ&#x;KA ASISĂ“TUĂ“RASĂ“9LOQLDXV¸2YĂ“TASŠÓ¹ .DXQRÓ¸ÀALĂ“GIĂ“RISŠÓ  '-6HHOH\ '6XWWRQDV DWNNDP 01RU PDQWDV'6LUY\GLV$%XWNHYLmLXV LU0*LUGĂ?LĂ‘QDVSR1:ROWHUVDV 0*ULJRQLV%'DYLHVDV /%LUXWLVLU$.DYDOLDXVNDVSR 3DQHYzĂ?LR¸,IETĂ“KAĂ“BEĂ“LISŠÂą8WH QRV¸*UĂ“VENĂ“TUSŠÓĂ“  39DOLQVNDV 6.XOYLHWLV00RUULVRQDV DWNNDP '7DUROLV -:LOVRQDVLU'0DYUD UH]SHUG SR$+DPLOWRQDV'%LmNDXVNLV UH]SHUG 05XQNDXVNDVLU0*H EHQDVSR.*XĂ…mLNDVLU$=D FKDURYDVSR .ODLSzGRV¸.EPĂ“TĂ…Ă“NASŠÂą3ULHQĂ˜ ¸3KYĂ“COPŠÓ  7'HOLQLQNDLWLV WULWDĂ…NLĂ˜ -*UDQWDV .:HDYHULV6*DOGLNDVLU22OL VHYLmLXV DWNNDP SR *0DVLXOLV/:LOOLDPVDV WULWDĂ…NLĂ˜ LU/.LVLHOLXVSR0/X NDXVNLV WULWDĂ…NLĂ˜ 0%UXHVHZLW]DV0*HFHYLmLXV WULWDĂ…NLĂ˜ */HRQDYLmLXVLU

ginantis, o paskutiniame kÄ—linyje mes tiesiog sugriuvome. „Žalgiris“ mĹŤsĹł klaidas pavertÄ— lengvais taĹĄkais. Gindamiesi turÄ—jome rizikuoti, taÄ?iau pametÄ—me galvÄ…. ÄŽ tokias situacijas tikrai pakliĹŤsime sezono metu, todÄ—l turime iĹĄmokti tokiais momentais priimti gerus sprendimus.“ VilnieÄ?iĹł strategas ĹĄiose rungtynÄ—se neturÄ—jo traumuoto ÄŻĹžaidÄ—jo Chriso Kramerio, bet dÄ—l to nesiteisino. JÄŻ labiau sutrikdÄ— amerikietÄŻ neblogai pavadavusio Margirio Normanto patirta trauma. „Eisime ÄŻ baĹžnyÄ?ią“, – pasakÄ— D.Adomaitis, tikÄ—damasis apsisaugoti nuo blogĹł ĹžiniĹł. Vakar paaiĹĄkÄ—jo, kad „Rytas“ net tris mÄ—nesius turÄ—s verstis be gynÄ—jo, – 21-eriĹł M.Normantui nustatytas deĹĄinÄ—s pÄ—dos lĹŤĹžis. Kalbos. „Pavyko nedaryti kvailĹł klaidĹł. Taip jau yra, kad ĹžaidÄ—jams reikia viskÄ… pereiti, – rungtynes vertino „Žalgirio“ treneris Ĺ .JasikeviÄ?ius. – Reikia suprasti, kur mes rizikuojame, kÄ… darome. Iki to ketvirtojo kÄ—linio „Rytas“ baudÄ— uĹž kiekvienÄ… mĹŤsĹł klaidÄ…. Kur tik mes nesuspÄ—davome, mus bausdavo. Bet daug iĹĄvadĹł iĹĄ ĹĄiĹł rungty-

29DUDQDXVNDVSR 3DVYDOLR¸0IEĂ“NOĂ“Ă VAIGĂ Ă“DwSŠÓ¹ $O\WDXV¸$ZĂ…Ă“KIĂ“JAŠÓ  -:DWWVDV (2PRJER DWNNDP LU .3HWUXNRQLVSR9Ă‚XOVNLV *6LUXWDYLmLXV WULWDĂ…NLĂ˜ LU 7*DOHFNDVSR''RPDUNDV WULWDĂ…NLĂ˜ $-RPDQWDV DWNNDP LU3'DQLVHYLmLXVSR 33HWULOHYLmLXV DWNNDP LU.%URZQDV UH]SHUG SR .zGDLQLĂ˜Ă“Â¸.EĂ“VwĂ“Ă ISŠÂą¸œIAU LIAIŠÓ  $(LQLNLV WULWDĂ…NLĂ˜ LU *0DOGĂ‘QDVSR09DUQDV &K&ROOLQVDV UH]SHUG ,9DLWNXV DWNNDP %*UL FLĂ‘QDVLU(Ă‚DXO\VSR&K7H UUHOODV UH]SHUG LU.ĂŒHPDLWLV SR 2IĂ“KIUOĂ“TwĂ„ĂŒDOJLULV³¹SHUJD OzVLUSUDODLPzMLPĂ˜Ă„1HSWĂ‘ QDV³¹LUĂ„/LHWNDEHOLV³¹ LUĂ„5\WDV³¹LUĂ„']Ă‘ NLMD³¹LUĂ„-XYHQWXV³¹LU Ă„6N\FRS³¹LU1HYz Ă?LV³¹LUĂ„3LHQRĂ?YDLJĂ?GzVÂł ÂąLUĂ„Ă‚LDXOLDL³¹LU

niĹł nedaryÄ?iau, nes abi komandos dar turi kur gerinti ĹžaidimÄ….“ Ĺ .JasikeviÄ?ius su humoru paaiĹĄkino, todÄ—l taip daĹžnai priekaiĹĄtavo teisÄ—jams. „Dabar visi turi priekaiĹĄtĹł, nes tai nieko nekainuoja“, – juokÄ—si jis, turÄ—damas mintyse sprendimÄ… ĹĄÄŻ LKL sezonÄ… nebausti treneriĹł ir ĹžaidÄ—jĹł uĹž lygos kritikÄ…. Vedlys. „Marius yra krepĹĄininkas su charakteriu. Tikras Ĺžalgirietis, jauÄ?ia dvasiÄ…. Gal kai kam kliĹŤva, kad meta maĹžai taĹĄkĹł. Bet ne tai esmÄ—. Nuo pirmĹłjĹł minuÄ?iĹł buvo juntamas juodas darbas, kuris atsipirko per paskutines minutes“, – taip Ĺ .JasikeviÄ?ius ÄŻvertino M.Grigonio pastangas siekiant persilauĹžimo ketvirtajame kÄ—linyje. „Žalgirio“ naujokas, anksÄ?iau ĹžaidÄ™s dubleriĹł komandoje, antrojoje dalyje pelnÄ— 12 taĹĄkĹł. „BĹŤdamas labai jaunas pagalvodavau, kad norÄ—tĹłsi suĹžaisti tokias rungtynes. Viskas puiku – laimÄ—jome, – dĹžiaugsmo neslÄ—pÄ— gynÄ—jas. – VilnieÄ?iai neturi didelÄ—s jÄ—gos po krepĹĄiu, bet labai gerai atakavo iĹĄ toli. Mes nesugebÄ—jome apsiginti nuo tritaĹĄkiĹł. IĹĄsiderino Ĺžaidimas, o dabartiniame krepĹĄinyje taip bĹŤ-

+IEĂ&#x;TAĂ&#x;KOĂ&#x;VAĂ&#x;TUĂ&#x;RwĂ&#x;JOĂ&#x;PAĂ&#x;TIKĂ&#x;TI 3LUPRMLĂ…Â’VH]RQjĂ„ĂŒDOJLULRÂłLUĂ„5\ WRÂłDNLVWDWDĂ?DYzMRQHQXVSzMD PDLVVLXĂ?HWRYLQJLDLVWRGzOSDWLNR LUĂ?LĂ‘URYDPVLUNUHSĂ…LQLR HNVSHUWDPV %XYÂ?VYLOQLHmLĂ˜WUHQHULVHULĂ˜ 7RPDV3DmzVDV QXRWU SULVLSDĂ?L QRNDGMDPEXYRÂ’GRPXVWHEzWL NRYjWDmLDXOLNRLUQHDWVDN\WĂ˜ NODXVLPĂ˜ §Ó+OĂ“KÂ?Ă“Â?SĂ“PĂ…Ă“DÂ?Ă“PAĂ“LIĂ“KOĂ“PIRĂ“MOĂ“JIӚÂ?Ă“ SEĂ“ZOĂ“NgÓ¸2YĂ“TOŠÓIRÓ¸ÀALĂ“GIĂ“RIOŠÓ DVIĂ“KOĂ“VAĂ“ÂąOU\WDVOWSDNODXVz 73DmzVR Âą*DOEĂ‘WLUQHEXYRDLNĂ…WzMHVXGz WLQJĂ˜Ă?DLGLPRNRPELQDFLMĂ˜DUVFKH PĂ˜WDmLDXNRYLQJXPRQHWUĂ‘NR %XYRGDXJNLHWRVNRYRVNDUWDLV QHWJLSHUĂ?HQJLDQWOHLGĂ?LDPDV ULEDV9DL]GDVEXYRJHUDVLU Ă?LĂ‘URYDPVWXUzMRSDWLNWL §Ó+AIPĂ“VERĂ“TIĂ“NAĂ“TEĂ“ABIEĂ“JĂŒĂ“ KOĂ“MANĂ“DĂŒĂ“Ă AIĂ“DIĂ“Mg Âą7DPWLNURPLVDNLPLUNRPLV SULWUĂ‘NRJHUHVQzVĂ?DLGLPR NRN\EzV%XYRGDXJQHSDWDLN\WĂ˜ ODLVYĂ˜PHWLPĂ˜DUQHWDLSDWOLNWĂ˜ YHLNVPĂ˜%HWYLVDWDLNRPSHQVDYR JHUDUXQJW\QLĂ˜VSDUWDLUNRYD §Ó+ASĂ“NUĂ“TIĂ“KOÓ¸2YĂ“TUIŠÓKETĂ“VIRĂ“TA JAĂ“MEĂ“KwĂ“LIĂ“NYĂ“JE Âą'$GRPDLWLVQHJDOzMRQDXGRWLV &KULVX.UDPHULXÂąMDPWLNUDLEXYR VXQNXPĂ˜GzOĂ?DLGzMĂ˜SDVLULQNLPR *DOĂ˜JDOHĂ?DLGĂ?LDQWLQWHQV\YLDLLU VSDXGĂ?LDQWYDUĂ?RYXVSHUYDUJR 0LQGDXJDV*LUGĂ?LĂ‘QDVNLWL J\QzMDLWRGzOSDVLS\OzNODLGRV Ă„5\WXLÂłSULWUĂ‘NRYLHQRĂ?DLGzMRR Ă„ĂŒDOJLULVÂłWXRSDVLQDXGRMRLU SHUODXĂ?zUXQJW\QLĂ˜HLJj /LHWXYRVmHPSLRQDLVXNDXVWz YLOQLHmLXVVDYRJ\Q\ED Ă„5\WXLÂłQHVLVHNzQHWLNSXOWLEHW

na, kad praleidi kelis tritaĹĄkius ir tada reikia labai sunkiai dirbti.“ Blyksnis. „AĹĄ jÄŻ paŞįstu, jis – vienas tĹł ĹžaidÄ—jĹł, kurie ÄŻmeta kelis metimus ir uĹžsidega“, – taip M.Grigonis apibĹŤdino „Ryto“ puolimo lyderiu tapusÄŻ D.J.Seeley. VerĹžlus amerikietis surinko 22 taĹĄkus, pataikÄ™s 5 iĹĄ 6 tritaĹĄkiĹł. TaÄ?iau pabaigoje jam trĹŤko kvapo, nes ĹžaidÄ— beveik 36 minutes – ilgiausiai iĹĄ visĹł aikĹĄtÄ—je. Pats D.J.Seeley kaltÄ—s dÄ—l pralaimÄ—jimo nenorÄ—jo suversti trumpam ĹžaidÄ—jĹł suolui: „Mes negalime dÄ—l to teisintis.

LUDSVLJLQWL7DmLDXMHLQHJDOL Â’PHVWLWDĂ…NĂ˜EHQWMDXJDOL VWHQJWLVJLQWLV0DQDXNDG SULWUĂ‘NRMzJĂ˜ §Ó$!DOĂ“MAIĂ“TISĂ“PERĂ“RUNGĂ“TYĂ“NESĂ“ NAUĂ“DOĂ“JOĂ“TIKĂ“DEĂ“VYĂ“NISĂ“Ă AIĂ“DwĂ“JUS Ă“ TAĂ“jIAUĂ“-ARĂ“GIĂ“RISĂ“.ORĂ“MANĂ“TASĂ“ PAĂ“TYĂ“RwĂ“TRAUĂ“Mg Ă“$EIĂ“VIĂ“DASĂ“ 3IRĂ“VYĂ“DISĂ“RUNGĂ“TYĂ“NIAĂ“VOĂ“IRĂ“GIĂ“ NEĂ“DAUG Ă“OĂ“%VALĂ“DOĂ“+AIĂ“RIOĂ“ Ă AIĂ“DIĂ“MOĂ“LAIĂ“KgĂ“RIĂ“BOĂ“JOĂ“PRAĂ“Ă ANĂ“GOS !RĂ“GAĂ“LIĂ“MEĂ“TEIGĂ“TI Ă“KADĂ“MENĂ“KASĂ“ KREPӚIĂ“NINĂ“KĂŒĂ“PAĂ“SIĂ“RINĂ“KIĂ“MASĂ“IRĂ“ IšÓVARĂ“GIĂ“NOĂ“PAGĂ“RINĂ“DIĂ“NIUSÓ¸2YĂ“TOŠÓ Ă AIĂ“DwĂ“JUS Âą‘GRPXDUSULWUĂ‘NRMzJĂ˜GzO NHLWLPĂ˜VWRNRVDUGzOIL]LQLR SDVLUXRĂ…LPRĂ„5\WDVÂłGLGĂ?LjMj UXQJW\QLĂ˜GDOÂ’URGzWLNUDLJHUj NUHSĂ…LQÂ’WRGzOLUEXYRVXVLNURYÂ?V VROLGĂ˜SUDQDĂ…XPj'DEDUMLHPV UHLNLDDQDOL]XRWLNRGzOQHSDY\NR WRNLRĂ?DLGLPRLĂ…ODLN\WLLNL UXQJW\QLĂ˜SDEDLJRV §Ó+AIPĂ“VERĂ“TIĂ“NAĂ“TEÓ¸ÀALĂ“GIĂ“RIOŠÓ SPORĂ“TIĂ“NŠÓFORĂ“MgĂ“PRIEšÓ%UROĂ“LYĂ“GOSĂ“ SEĂ“ZOĂ“NOĂ“PRAĂ“DĂ Ig Âą$LĂ…NXNDG/LHWXYRVmHPSLRQDL GDUQzUDSDVLHNÂ?YLUĂ…Ă‘QzVEHW VSRUWLQzIRUPDWLNUDLNLOVÂąWLHN LQGLYLGXDOLDLWLHNYLVRVNRPDQGRV 7REXOzWLGDU\UDNXUEHWMDXGDEDU PDW\WLNDGĂ„ĂŒDOJLULVÂłWXULODEDL VWLSULjSULHNLQÂ?OLQLMj-HLO\JLQWX PHVXĂ„5\WRÂłVXGzWLPLSRNUHSĂ…LX Ă?DOJLULHmLDLWXULGLGHOÂ’SUDQDĂ…XPj

Tie, kurie buvo aikĹĄtÄ—je, turÄ—jome suĹžaisti gerai. Negalime dabar sakyti, kad turÄ—jome maĹžiau ĹžaidÄ—jĹł. AikĹĄtÄ—je ĹžaidĹžia penki prieĹĄ penkis. PaprasÄ?iausiai mes klydome, jie tuo pasinaudojo ir nugalÄ—jo mus. Jie mĹŤsĹł prarastus kamuolius pavertÄ— lengvais taĹĄkais. Tai tÄ™sÄ—si visÄ… ketvirtÄ… jÄŻ kÄ—linÄŻ. Mums pritrĹŤko kietesnio Ĺžaidimo, turÄ—jome labiau branginti kamuolÄŻ. AiĹĄku, turÄ—dami dviĹženklÄ™ persvarÄ… nusiraminome ir ĹžaidÄ—me nebe taip agresyviai.“ (LR)


VSRUWRDUHQD

+REPĂ&#x;̧ IĂ&#x;NIS ,IEĂ“TUĂ“VOSĂ“MOĂ“TEĂ“RĂŒĂ“LYĂ“GAWXUDV.DX QRĂ„$LVWzV³¹.ODLSzGRVĂ„)RUWĂ‘QDÂł 9LOQLDXVĂ„.LELUNĂ…WLV³¹8NPHU JzVĂ„9LONPHUJzÂł .+,Ă“jEMĂ“PIOĂ“NAĂ“TASĂ“WXUDV0ROz WĂ˜Ă„(Ă?HUĂ‘QDV³¹Ä*DUJĂ?GDLÂł .ODLSzGRVĂ„1HSWĂ‘QDV³¹.DXQR.78 .DXQRĂ„ĂŒDOJLULV³¹9LOQLDXV Ă„3HUODV³ÂDNLĂ˜Ă„9\WLV³¹3D ODQJRVĂ„.XUĂ…LDLÂł0DULMDPSROzV Ă„6Ă‘GXYD³¹Ä7HOĂ…LDL³ÄÂLOXWzÂł ¹Ä-RQDYDÂł0DĂ?HLNLĂ˜Ă„(UHOLDLÂł +6DSU\NLQDV ¹Ä7DXUDJzÂł -RQLĂ…NLRĂ„'HOLNDWHVDV³¹0LQVNR Ă„&PRNLÂł WXUDVĂ„7DXUDJz³¹ÄÂLOXWzÂł Ă„-RQDYD³¹Ä6Ă‘GXYD³Ä7HOĂ…LDLÂł ¹Ä9\WLV³Ä.XUĂ…LDLÂł -5LOH\ Âą Ă„ĂŒDOJLULVÂł.78¹Ä(Ă?HUĂ‘QDVÂł Ă„*DUJĂ?GDL³¹Ä'HOLNDWHVDVÂł Ă„1HSWĂ‘QDV³¹Ä3HUODVÂł ."!Ă“IKIĂ“SEĂ“ZOĂ“NIĂ“NwSĂ“RUNGĂ“TYĂ“NwSĂ„7R URQWR5DSWRUVÂł -9DODQmLĂ‘QDV DWNNDPPLQ ¹Ä0HOERXUQH 8QLWHG³Ä,QGLDQD3DFHUVÂł '6DERQLVDWNNDPPLQ Âą Ă„0HPSKLV*UL]]OLHVÂł )SĂ“PAĂ“NIĂ“JOSĂ“LYĂ“GAWXUDVĂ„9DOHQFLDÂł Âą0DGULGRĂ„5HDOÂł%DGDORQRV Ă„-RYHQWXW³¹$QGRURVĂ„0RUD%DQFÂł WXUDV%XUJRVRĂ„6DQ3DEORÂł Âą6DUDJRVRVĂ„7HFQ\FRQWDÂł 56HLEXWLV 0DQUHVRVĂ„%D[LÂł -*LQW YDLQLVPHWLPĂ˜ ¹Ä-RYHQWXWÂł 1/DSURYLWWROD 9LWRULMRV Ă„%DVNRQLDÂł 76HGHNHUVNLVWUDXPXR WDV Âą6DQ6HEDVWLDQRĂ„*LSX]NRDÂł 9%REURYDV Ă„%DUFHORQDÂł .3DQJRVDVPHWLPĂ˜ ¹Ä0R UD%DQF³Ä5HDO³¹0DODJRV Ă„8QLFDMDÂł6DQ.ULVWREDOGH OD/DJĂ‘QRVĂ„,EHURVWDU³¹6DQWMDJR GH.RPSRVWHORVĂ„2EUDGRLURÂł 0DGULGRĂ„(VWXGLDQWHV³¹Ä)XHQODE UDGDÂł/DV3DOPDVRĂ„+HUQDOLIHÂł &+DQQDK'-6WUDZEHUU\ Âą /XJRĂ„%UHRJDQÂł0XUVLMRV8&$0 ¹Ä9DOHQFLDÂł 3LUPDXMDĂ„5HDO³¹SHUJDOzV Ă„%DUFHORQD³¹Ä%DVNRQLD³¹ Ă„7HFQ\FRQWD³¹Ä%D [L³¹ 4URĂ“KIĂ“JOSĂ“LYĂ“GAWXUDV6WDPEX ORĂ„%DKFHVHKLUÂł -&RORPDV ¹Ä$I\RQÂł (ĂŒHOLRQLV 6WDPEXORĂ„'DUXVVDIDNDÂł ĂŒ3HLQHULV ¹Ä*D]LDQWHSÂł Ă‚9DVLOLDXVNDV ,]P\URĂ„.DUV\DNDÂł $0DUHL '*DLOLXV Âą%XUVRVĂ„7RIDVÂł 6WDPEXORĂ„)HQHUEDKFH³¹6WDPEXOR Ă„%HVLNWDV³Ä6DNDU\D³¹$QNDURV Ă„7 UN7HOHNRPÂł 9Ă‚WLPDFDVDWN NDP 6WDPEXORĂ„*DODWDVDUD\Âł Âą6WDPEXORĂ„$QDGROX(IHVÂł %0R WXPDV-$QGHUVRQDV90LFLmLXV QHĂ?DLGz %DQGLUPRVĂ„%DQYLW³¹ 6WDPEXORĂ„$UHO8QLYHUVLWHVLÂł )TAĂ“LIĂ“JOSĂ“LYĂ“GAĂ“WXUDV0LODQRĂ„2OLP SLDÂł 0.X]PLQVNDVDWNNDP $*XGDLWLVQHĂ?DLGz Âą%ULQGL]LR Ă„+DSS\&DVDÂł3H]DURĂ„9LFWRULD /LEHUWDVÂł (0RFNHYLmLXVDWN NDP Âą3LVWRMRVĂ„2ULRUDÂł9HQH FLMRVĂ„8PDQD³¹7XULQRĂ„)LDWÂł SRSUDWÂ?VLPR 7ULHVWRĂ„$OPD³¹%R ORQLMRVĂ„9LUWXVÂł(PLOLMRV5HGĂ?R Ă„*ULVVLQ%RQÂł 6%XWWHUILHOGDV Âą 6DVDULRĂ„%DQFRGL6DUGHJQDÂł 'RAIĂ“KIĂ“JOSĂ“LYĂ“GAWXUDV$WzQĂ˜Ă„3D QDWKLQDLNRVÂł //HNDYLmLXV EDXGĂ˜UH]SHUG Âą/LPQRĂ„(IDLV WRVÂł$WzQĂ˜Ă„3HULVWHUL³¹$WzQĂ˜ $(. -0DmLXOLVDWNNDP 3LUzMRĂ„2O\PSLDNRVÂł $7RXSDQHÂśDV ¹Ä&KRODUJRVÂł 6OĂ“KIEĂ“TIĂ“JOSĂ“TAUĂ“Rw$Ă…WXQWILQDOLV%HUO\QR $/%$ 5*LHGUDLWLV Âą%DLURLWRĂ„0HGLÂł %DPEHUJRĂ„%URVHÂł 75LFHÂśDV 6-HORYDFDV$.XOERND Âą9LXUF EXUJRĂ„62OLYHUÂł2OGHQEXUJR(:( Âą-zQRVĂ„6FHQFH&LW\Âł 00DĂ?HLND %UDXQĂ…YHLJRĂ„/RHZHQ³¹9HLVHQ IHOVRĂ„0LWWHOGHXWVFKHUÂł (6WDQNHYLmLXV QHĂ?DLGz 0LXQFKHQRĂ„%D\HUQ³¹ *\VHQRĂ„HUVÂł 0RANĂ“CĂ…Ă“ZIĂ“JOSĂ“LYĂ“GAĂ“WXUDV9LOHUED QR$69(/ 0.DOQLHWLVUH]SHUG Âą3DMĂ‘ULR)RVRĂ„3URYHQFHÂł Ă„0RQDFR³¹Ä1DQWHUUHÂł $-XĂ…NHYL mLXV 3LUPDXMD$69(/Âą'LĂ?RQR-'$ ¹Ä1DQWHUUH³¹ *UNGĂ“TIĂ“NwĂ“LYĂ“GAWXUDV.UDVQRGD URĂ„/RNRPRWLY³¹6DQNW3HWHUEXUJR Ă„=HQLWÂł5\JRV9() $$XVzMLV ¹Ä&KLPNLÂł '%RVWDV .UDVQRMDUVNRĂ„-HQLVHM³¹0DVNYRV &6.$Ă„$VWDQD³¹&6.$ 0LQVNRĂ„&PRNL³¹=HOLRQD*XURV Ă„6WHOPHW³Ä1LĂ?QLM1RYJR URG³¹7DOLQRĂ„.DOHYÂł ,$OPHLGD WU'.DLU\V .D]DQzVĂ„8QLNV³¹ 6DUDWRYRĂ„$YWRGRUÂł

+REPĂ&#x;̧ IĂ&#x;NINĂ&#x;KASĂ&#x;PUOĂ&#x;LwĂ&#x;MU¸Ă&#x;TIS

SAVAITwĂ&#x;,IETUVOJE

-$9VWXGLMXRMDQWLV5RNDV8OY\GDVGzODJUHV\YDXV HOJHVLREXYRDWVLGĂ‘UÂ?VDUHĂ…WLQzMH,Ă….DXQRNLOÂ?V NUHSĂ…LQLQNDVVPXUWDYRSULHĂ…NDPEDULRGUDXJXV QHVEXYRÂ’WĂ‘Ă?Â?VNDGMLHQHSDVLVYHLNLQRVXMXR Centrinio Floridos universiteto (UCF) krepĹĄinio komandoje rungtyniaujantis R.Ulvydas turi dideliĹł nemalonumĹł. Universiteto portalas knightnews.com paskelbÄ—, jog 23-ejĹł 211 cm ĹŤgio krepĹĄininkas buvo sulaikytas uĹž tai, kad muĹĄÄ— kambario draugÄ…. Teigiama, kad lietuvis dar grasino jÄŻ uĹžmuĹĄti. Incidentas ÄŻvyko UCF bendrabutyje, kur R.Ulvydas gyvena su trimis kambario draugais. KrepĹĄininkui iĹĄ Lietuvos ĹĄis sezonas bĹŤtĹł antras UCF komandoje, bet dabar jo studijoms ir Ĺžaidimui iĹĄkilo grÄ—smÄ—. PraÄ—jusÄŻ sezonÄ… NCAA Ä?empionate jis ĹžaidÄ— 26 rungtynes, aikĹĄtÄ—je praleisdamas po 10,7 min., o per jas rinko 2,3 taĹĄko ir atkovojo 2,3 kamuolio. 2013–2014 metais jis ĹžaidÄ— NacionalinÄ—je krepĹĄinio lygoje Kauno „Žalgirio-2“ komandoje, o paskui iĹĄvyko ÄŻ AmerikÄ…, kur mokÄ—si koledĹže, o paskui pradÄ—jo studijas universitete.

Apie incidentÄ… portalui telefonu papasakojo kambario draugas, saugumo sumetimais nenorÄ—jÄ™s skelbti savo pavardÄ—s. Studento teigimu, R.Ulvydas iĹĄ pradĹžiĹł pagrasino, o spalio 6-Ä…jÄ… jau Ä—mÄ—si smurto, dÄ—l kurio ir buvo suimtas. Lietuvis ÄŻtĹŤĹžo keistomis aplinkybÄ—mis – vien todÄ—l, kad draugai su juo nepasisveikino per amerikietiĹĄkojo futbolo rungtynes. Jiems grÄŻĹžus R.Ulvydas klausÄ—, kodÄ—l jie nesisveikino, o tuomet iĹĄ uĹž nugaros Ä?iupo vienÄ… studentĹł uĹž kaklo ir riktelÄ—jo: „Jeigu nesisveikini su manimi, aĹĄ tave nudÄ—siu. Ĺ˝inai, kas aĹĄ esu.“ Buvo pavartotas ir amerikietiĹĄkas keiksmaĹžodis. Tuomet Rokas abiem rankomis Ä?iupo draugÄ… uĹž kaklo jau atsukÄ™s prieĹĄ save, stumtelÄ—jo ÄŻ kambaryje esanÄ?iÄ… spintelÄ™ ir iĹĄÄ—jo. VÄ—liau, teisÄ—saugos atstovams pabeldus ÄŻ lietuvio kambarÄŻ, jis sutiko su jais pasikal-

7ROHVQHL58OY\GRNDUMHUDLNUHSĂ…L QLRDLNĂ…WzMHLĂ…NLORULPWDJUzVPz

bÄ—ti – tai vyko virtuvÄ—je. Teigiama, kad krepĹĄininkas pareigĹŤnams teisinosi: „AĹĄ pasikarĹĄÄ?iavau. ÄŒiupau jÄŻ uĹž pakarpos. Ĺ˝inau, kad esu uĹž stipresnis, ir nereikÄ—jo taip elgtis. Bet buvau piktas, kad jis nepasisveikino.“ PraneĹĄama, kad ĹĄeĹĄtadienÄŻ 19 val. 30 min. vietos laiku R.Ulvydas buvo uĹždarytas ÄŻ areĹĄtinÄ™, bet buvo paleistas po keturiĹł valandĹł uĹž 500 doleriĹł uĹžstatÄ…. (LR)

3MAUĂ&#x;GIĂ&#x;MUĂ&#x;KOĂ&#x;VAĂ&#x;NEĂ&#x;SIĂ&#x;BAIĂ&#x;Gw Ă„5HXWHUV³Ä6FDQSL[ÂłQXRWU

¸VIESLENTw

PVSDOLRGĂ&#x;

'LGĂ?LXOÂ’VXVLGRPzMLPj NzOXVLPLĂ…ULĂ˜NRYRV PHQĂ˜NRYDWDUSDLULR &RQRUR0F*UHJRURLU GDJHVWDQLHmLR&KDELER 1XUPDJRPHGRYREDL JzVLPXĂ…W\QzPLVNX ULRVXĂ?JRĂ?zQHWLU5X VLMRVDWVWRYRSHUJDOÂ? SkandalĹł gerbÄ—jai po ĹĄeĹĄtadienio kovos Las Vegase trina rankomis. Nors dvikova baigÄ—si ketvirtajame raunde Ch.Nurmagomedovo pergalÄ™ lÄ—musiu smaugimo veiksmu, po kovos kilusios muĹĄtynÄ—s viskÄ… apvertÄ— aukĹĄtyn kojomis. UFC organizacijos 229-ajame renginyje Ch.Nurmagomedovas iĹĄkovojo 27-Ä…jÄ… pergalÄ™ iĹĄ tiek pat galimĹł aĹĄtuoniakampiame narve, bet Ä?empiono dirĹžas jam nebuvo ÄŻteiktas, o kovotojÄ… iĹĄ arenos iĹĄvedÄ— apsauga skriejant alaus skardinÄ—ms ir kitiems daiktams.

Ch.Nurmagomedovas po kovos gyrėsi, kad jam paskambino Rusijos prezidentas V.Putinas. 30-metis Ch.Nurmagomedovas kol kas negavo ir 2 mln. dolerių premijos uŞ kovą ir kitų iťmokų, nes po pergalės perťoko narvą ir uŞpuolė savo varŞovo trenerį Danisą Dilloną. Nugalėtojo bendraamŞiui C.McGregorui kova irgi nesibaigė po smaugimo. Jį, dar neatsigavusį ringe, puolė Ch.Nurmagomedovo komandos nariai. Po muťtynių UFC vadovas Dana White’as paskelbė, kad sprendimas dėl nugalėtojo dirŞo įteikimo bus priimtas vėliau.

&0F*UHJRUDV SULHN\MH DMDPHUDXQGHSDVLGDYz&K1XUPDJRPHGRYXL

„Negaliu ĹĄimtu procentĹł teigti, kad iĹĄ Chabibo nebus atimtas nugalÄ—tojo dirĹžas, o paÄ?iam kovotojui nebus ÄŻskaitytas pralaimÄ—jimas. Mes privalome paklusti Nevados valstijos ÄŻstatymams, o jie itin grieĹžti ĹĄiuo atveju. Chabibas turi nervintis ne dÄ—l mano ĹžodĹžiĹł, o dÄ—l komisijos sprendimo“, – tikino D.White’as. AiĹĄkindamas situacijÄ… UFC vadovas teigÄ—, kad komisija gali diskvalifikuoti kovotojÄ… ilgam laikui arba skirti milĹžiniĹĄkÄ… baudÄ…. Jei Rusijos atstovas bus ilgam diskvalifikuotas, jis automatiĹĄkai praras ir titulÄ…. O jei ateityje jis norÄ—s kautis dÄ—l titulo, neĹžinia, ar Ch.Nurmagomedovas gaus JAV vizÄ…. Ch.Nurmagomedovas po kovos gyrÄ—si, kad jam paskambino Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, taÄ?iau dagestanietis galÄ—jo dĹžiaugtis ir tuo, jog neatsidĹŤrÄ— areĹĄtinÄ—je, nes uĹžpultasis airio treneris nepareiĹĄkÄ— jam kaltinimĹł. Jis suprato, kad toks elgesys gali kainuoti titulÄ…, ir suskubo atsipraĹĄyti dÄ—l savo elgesio. „AĹĄ broliĹĄkai visĹł atsipraĹĄau. AtsipraĹĄau Nevados, sirgaliĹł, kovotojĹłâ€œ, – atsistojÄ™s aiĹĄkino dagestanietis.

TaÄ?iau tuoj pat jis Ä—mÄ— teisintis ir kaltinti C.McGregorÄ…: „Mano tÄ—vas aiĹĄkina, kad pagarbiai reikia elgtis su visais varĹžovais. TaÄ?iau pasiĹžiĹŤrÄ—kite, kÄ… apie mane, mano ĹĄalÄŻ ir mano religijÄ… kalba airis. AĹĄ septynerius metus sportuoju Kalifornijoje ir visi mane Ĺžino kaip padorĹł ĹžmogĹł.“ Savo ĹžodÄŻ tarÄ— ir dagestanieÄ?io tÄ—vas Abdulmanalas: „Conoras tris mÄ—nesius provokavo mano sĹŤnĹł ir gavo tai, ko nusipelnÄ—. ÄŽ tokÄŻ emocijĹł proverŞį turi atsiĹžvelgti visos kovotojĹł organizacijos, nes negalima Ĺžeminti ir vadinti kitĹł visais ÄŻmanomais neĹĄvankiais ĹžodĹžiais. Reikia bausti airÄŻ, o ne mano sĹŤnĹł.“ Visai kitaip kalbÄ—jo Ch.Nurmagomedovo vadybininkas Ali Abdelazizas: „Nuo pat pradĹžiĹł nebuvo dviejĹł karaliĹł. Toks yra tik vienas. Noriu pasveikinti savo brolÄŻ ChabibÄ…. NenugalÄ—tÄ…, neÄŻveiktÄ… karaliĹł. Ĺ˝iĹŤrovai iĹĄvydo puikĹł ĹĄou ir puikiÄ… kovÄ…. Noriu atsipraĹĄyti Nevados atletĹł komisijos, Nevados gubernatoriaus ir padÄ—koti Las Vegaso policijos departamentui bei apsaugai uĹž puikĹł darbÄ…. Dabar visi supranta, kas Ä?ia yra tik mÄ—gÄ—jas.“ (LR)

Spalio 6 d. RadviliĹĄkyje Lietuvos regbio lygos finale Ĺ iauliĹł „Vairas-Kalvis“ nugalÄ—jo Ĺ iauliĹł „Baltrex“ 25:22 (po pratÄ™simo). Bronzos medalius laimÄ—jo Kauno „Žalgiris“. „Vairas“ ĹĄalies Ä?empionu tapo 31-Ä…jÄŻ kartÄ…. Spalio 6 d. Rasa LeleivytÄ— („Aromitalia-Vaiano“) tapo dviraÄ?iĹł lenktyniĹł „Giro dell’Emilia“ nugalÄ—toja. Spalio 6 d. Lietuvos vaikinĹł (iki 17 m.) futbolo rinktinÄ— Vengrijoje Europos Ä?empionato atrankos turnyro grupÄ—je pralaimÄ—jo visas trejas rungtynes – Serbijai 1:2, Vengrijai 0:3, Rumunijai 0:4 – ir uŞėmÄ— paskutinÄ™, ketvirtÄ… jÄ…, vietÄ…. Spalio 6 d. Kauno „Vytis“ salÄ—s futbolo ÄŒempionĹł lygos pagrindinio etapo grupÄ—s turnyre LuÄ?enece (Slovakija) uŞėmÄ— pirmÄ… jÄ… vietÄ… ir pirmÄ… kartÄ… pateko ÄŻ elito etapÄ…, kuriame lapkriÄ?io mÄ—nesÄŻ Ĺžais 16 geriausiĹł Ĺžemyno komandĹł. „Vytis“ nugalÄ—jo NachiÄ?evanÄ—s „Araz“ 1:0, „LuÄ?enec“ 3:2 ir „Valletta“ 5:0. Spalio 6, 7 d. VyrĹł rankinio Europos IĹĄĹĄĹŤkio taurÄ—s pirmajame etape Kauno „ĄŞuolas“ namie dukart nugalÄ—jo Bijelo PolÄ—s „Jedinstvo“ (Juodkalnija) 37:22 ir 36:24. Antrajame etape „ĄŞuolas“ Ĺžais su Prahos „Dukla“. Spalio 7 d. Lietuvos futbolo A lygos lyderiai iĹĄkovojo pergales sveÄ?iuose: Vilniaus „Žalgiris“ nugalÄ—jo KlaipÄ—dos „Atlantą“ 5:1, MarijampolÄ—s „SĹŤduva“ – Kauno „Stumbrą“ 2:1. Pirmauja „SĹŤduva“ (61 taĹĄkas per 26 rungtynes), „Žalgiris“ (55/25), „Stumbras“ (4 2/27) ir „Trakai“ (41/27).

SAVAITwĂ&#x;PASAULYJE Spalio 5 d. Batumyje (Gruzija) baigÄ—si pasaulio ĹĄachmatĹł olimpiada. ÄŒempionÄ—mis tapo Kinijos vyrĹł ir moterĹł rinktinÄ—s. Lietuvos vyrĹł rinktinÄ— uŞėmÄ— 24-Ä…jÄ… vietÄ…, moterĹł rinktinÄ— – 33-iÄ…jÄ…. VarĹžybose dalyvavo 185 vyrĹł ir 151 moterĹł komanda. Spalio 6 d. TreÄ?iose iĹĄ eilÄ—s Vokietijos futbolo lygos rungtynÄ—se taĹĄkus prarado Ä?empiono vardÄ… ginantis Miuncheno „Bayern“, namie pralaimÄ—jÄ™s Menchengladbacho „Borussia“ 0:3. „Bayern“ (13 taĹĄkĹł) nukrito ÄŻ ĹĄeĹĄtÄ…jÄ… vietÄ…, o pirmauja Dortmundo „Borussia“ (17 taĹĄkĹł). Spalio 7 d. Ispanijos futbolo lygoje ÄŻ pirmÄ… jÄ… vietÄ… pakilo „Sevilla“, namie nugalÄ—jusi Vigo „Celta“ 2:1. Ketvirtose iĹĄ eilÄ—s rungtynÄ—se taĹĄkus prarado „Barcelona“ (sveÄ?iuose suĹžaidÄ— lygiosiomis su „Valencia“ 1:1), treÄ?iose iĹĄ eilÄ—s – Madrido „Real“ (sveÄ?iuose pralaimÄ—jo Vitorijos „Alavez“ 0:1). Po 8 turĹł pirmauja „Sevilla“ (16 taĹĄkĹł), „Barcelona“, Madrido „Atletico“ (po 15), Madrido „Real“, Barselonos „Espanyol“ ir „Alaves“ (po 14). Spalio 7 d. Anglijos futbolo lygos lyderiĹł rungtynÄ—se „Liverpool“ ir „Manchester City“ suĹžaidÄ— lygiosiomis 0:0. Po 8 turĹł pirmauja pralaimÄ—jimĹł nepatyrÄ™ „Manchester City“, Londono „Chelsea“ ir „Liverpool“ (po 20 taĹĄkĹł). Londono „Arsenal“ ir Londono „Tottenham Hotspur“ turi po 18 taĹĄkĹł. Spalio 7 d. Sudzukoje „FormulÄ—s 1“ pasaulio Ä?empionato Japonijos etapo nugalÄ—toju tapo britas Lewisas Hamiltonas („Mercedes“), antrÄ… jÄ… vietÄ… uŞėmÄ— suomis Valtteri Bottasas („Mercedes“), treÄ?iÄ… jÄ… – olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“). Bendrojoje ÄŻskaitoje pirmauja titulÄ… ginantis L.Hamiltonas (331 taĹĄkas), vokietis Sebastianas Vettelis („Ferrari“; 264) ir V.Bottasas (207).


$GYRNDWR-*XPELRVXULQNWDUHWDNR OHNFLMDDSUDĂ…\WDVROLGĂ?LDPHOHLGLQ\MH

5HWRVNQ\JRVÂą O\JĂ?YDLJĂ?GzV 6XUDVWLLWLQUHWDVNQ\JDV LUJUjĂ?LQWLMDVÂ’/LHWXYj 7RVLHNLDĂ?LQRPDVDGYR NDWDV-DXQLXV*XPELVNX ULRVXULQNWDNROHNFLMDSUL VWDW\WDQHWLNSDURGRMH EHWLUVROLGĂ?LRMHNQ\JRMH Rasa K A RM A ZA ITÄ– LR korespondentÄ—

„Kaip tokie seni leidiniai iĹĄliko, kur jie rasti, kiek galÄ—tĹł kainuoti?“ – svarstÄ— istoriniĹł vertybiĹł gerbÄ—jai, susirinkÄ™ ÄŻ solidaus leidinio „Knygose iĹĄlikusi praeitis“ pristatymÄ…. Lietuvos nacionaliniame muziejuje, kur ĹĄiuo metu veikia to paties pavadinimo paroda, galima iĹĄvysti ÄŻspĹŤdingÄ… itin retĹł knygĹł kolekcijÄ…. Joje – mĹŤsĹł ĹĄalies istorijos Ĺženklai, jos atmintis. KolekcijÄ… surinkusio teisÄ—s mokslĹł daktaro, Vilniaus universiteto docento J.Gumbio siekis – ne tik rasti istorines vertybes, bet ir parodyti jas visuomenei, suteikti galimybÄ™ jas tyrinÄ—ti istorikams. 50 metĹł advokatas du deĹĄimtmeÄ?ius kaupia ir retĹł knygĹł, ir senosios Lietuvos dailÄ—s lobynÄ…. LiteratĹŤros istorikas Sigitas Narbutas ĹĄÄŻ kolekcininkÄ… palygino su astronomu, kuris iĹĄ daugybÄ—s ĹžvaigĹždynĹł sugebÄ—jo atrinkti paÄ?ias ryĹĄkiausias ĹžvaigĹždes, svarbias Lietuvos istorijai ir kultĹŤrai. S.Narbutas pripaĹžino, kad kai kurias tokias ĹžvaigĹždes-knygas pirmÄ… kartÄ… pamatÄ— tik ĹĄioje parodoje, ir pusiau juokais patarÄ— jas saugoti po dvigubu stiklu. Advokato J.Gumbio surinktos knygos vertingos dar ir tuo, kad visi jĹł puslapiai iĹĄsaugoti, neiĹĄplÄ—ĹĄyti. O toks nemalonus likimas yra iĹĄtikÄ™s daugelÄŻ senĹł knygĹł. Beveik 90 proc. visĹł kolekcijos knygĹł yra ÄŻsigyta uĹžsienyje – Ĺ vedijoje, Danijoje, Vokietijoje, JungtinÄ—se Amerikos Valstijose, Kanadoje ir kitose ĹĄalyse. ParodÄ… papuoĹĄÄ™ reti leidiniai mena ir XV a. pabaigÄ…, ir XX amĹžiaus tarpukario LietuvÄ…, jai svarbius ÄŻvykius, garsius Ĺžmones. PavyzdĹžiui, Ä?ia galima pamatyti didikĹł RadvilĹł ĹĄeimos portretus, SapiegĹł genealogijos medÄŻ, bajoro Kazimiero SemenaviÄ?iaus palikimÄ… – veikalÄ… apie didÄŻ jÄŻ artilerijos menÄ…. DidĹžioji parodos „Knygose iĹĄlikusi praeitis“ dalis – tai ĹžymiĹł Lietuvos autoriĹł veikalai, parengti ir iĹĄspausdinti Lietuvos ar kitĹł Europos ĹĄaliĹł miestuose. Muziejuje taip pat galima pamatyti uĹžsienio autoriĹł leidinius, kuriuose – ryĹĄkiausi istoriniai Lietuvos Ĺženklai. Kolekcininkas J.Gumbis norÄ—tĹł, kad parodÄ… aplankÄ™ ar knygÄ… perskaitÄ™ ĹžmonÄ—s pajustĹł dar didesnÄŻ pasididĹžiavimÄ… ĹĄalimi, kurioje gyvena.

MĂ„ZĂ‹Ă&#x;MALĂ„NAS

KULTURA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

LAUREATÄ–. JotvingiĹł premijÄ… pelniusiÄ… D.ÄŒepauskaitÄ™ kurti vaikams skatino duktÄ—

+AIPĂ&#x;NUĂ&#x;GAĂ&#x;LwĂ&#x;TIĂ&#x;BAIĂ&#x;MŠĂ&#x;'AĂ&#x;LIĂ&#x;MAĂ&#x;APĂ&#x;RAĂ&#x;̧ YĂ&#x;TI Ă„.XUWLYDLNDPVQzNLHN QHOHQJYLDXQHLVXDXJX VLHVLHPVÂąWDLUHLNDODX MDGDXJLDXDWVDNRP\ EzV³¹’VLWLNLQXVLNDX QLHWzSRHWzLUGUDPDWXU Jz'DLYDkHSDXVNDLWz

''LUJzORVQXRWU

9Ă‚mLDYLQVNRQXRWU

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SPALIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

Ive t a S K L I U TA I T Ä– LR korespondentÄ—

Druskininkuose savaitgalÄŻ vykusiame 29-ajame tarptautiniame literatĹŤros festivalyje „Poetinis DruskininkĹł ruduo“ uĹž eilÄ—raĹĄÄ?iĹł knygÄ… „Baisiai graŞōs eilÄ—raĹĄÄ?iai“ (iĹĄleido „Žalias kalnas“) 51 metĹł D.ÄŒepauskaitÄ— buvo apdovanota JotvingiĹł premija. „Baisiai graŞōs eilÄ—raĹĄÄ?iai“ – pirmoji D.ÄŒepauskaitÄ—s eilÄ—raĹĄÄ?iĹł knyga vaikams, nors raĹĄytoja yra iĹĄleidusi keturias poezijos suaugusiesiems knygas, paraĹĄiusi ĹĄĹŤsnÄŻ pjesiĹł. – Ar JotvingiĹł premija jums svarbus ÄŻvertinimas? – paklausiau D.ÄŒepauskaitÄ—s. – Labai svarbus. Bet ne todÄ—l, jog jÄŻ pelniau bĹŤtent aĹĄ, o dÄ—l to, kad turbĹŤt pirmÄ… kartÄ… ĹĄios premijos teikimo istorijoje ji skirta uĹž knygÄ… vaikams. AnksÄ?iau vaikĹł literatĹŤra buvo apdovanojama jai skirtomis premijomis ir tarsi nekonkuravo su visa kita rimtÄ… ja literatĹŤra, nebuvo lygiavertÄ— ĹžaidÄ—ja. Ĺ iĹł metĹł JotvingiĹł premijos komisijos sprendimas mane labai pradĹžiugino – jis praplÄ—tÄ— supratimÄ… apie tai, kas yra literatĹŤra, ir vaikĹł literatĹŤrÄ… sulygino su visa kita.

„KlausinÄ—davau ir kitĹł vaikĹł, ir savo dukros, ko jie bijo, pamÄ—ginau tas baimes iĹĄdidinti ir iĹĄ jĹł pasijuokti.“ 'kHSDXVNDLWz

Visada smagu, kai ribos pleÄ?iasi, o ne traukiasi, todÄ—l labai dĹžiaugiuosi dÄ—l visĹł, kurianÄ?iĹł vaikams. Tai yra visĹł mĹŤsĹł laimÄ—jimas. – Ar po apdovanojimo sulaukÄ—te daug sveikinimĹł? – NeskaiÄ?iavau. O kas yra daug? Be to, skaiÄ?ius nÄ—ra svarbu. Daug svarbiau faktas, kad, kaip jau minÄ—jau, nors ĹĄiek tiek prasiplÄ—tÄ— mĹŤsĹł mÄ…stymo ir matymo horizontai. Taigi tapome ĹĄiek tiek laisvesni. – Pagal jĹŤsĹł kurtas pjeses vaikams ÄŻvairiuose Lietuvos teatruose pastatyta daugybÄ— spektakliĹł. TaÄ?iau tai pirmoji maĹžiesiems skirta jĹŤsĹł poezijos knyga. Kas paskatino imtis raĹĄyti eilÄ—raĹĄÄ?ius vaikams? – TurbĹŤt tai, kas apskritai skatina raĹĄyti, – noras pasidalinti savo atradimais apie pasaulÄŻ, savo ÄŻspĹŤdĹžiais ir iĹĄgyvenimais. Juk pamaÄ?ius kÄ… nors ÄŻstabaus ir neÄŻprasta norisi, kad ir kiti tai pamatytĹł. O poezija turbĹŤt ir yra gebÄ—jimas pamatyti ir iĹĄreikĹĄti tÄ… pastebÄ—jimÄ… ĹžodĹžiu. Vaikams raĹĄiau

3RHWÂ?'kHSDXVNDLWÂ?'UXVNLQLQNXRVHSDVYHLNLQRSUDzMXVLĂ˜PHWĂ˜-RWYLQJLĂ˜SUHPLMRVODXUHDWDV*1RUYLODV

nuolat, kaip ir suaugusiesiems, nebuvo jokio specialaus apsisprendimo raĹĄyti vaikams. – Ar raĹĄyti vaikams lengviau nei suaugusiesiems? – NÄ— kiek ne lengviau. PrieĹĄingai. RaĹĄymas vaikams reikalauja daugiau atsakomybÄ—s. Juk daĹžnai gyvenime vaikams stengiamÄ—s suteikti tai, kas geriausia, – sveikesnÄŻ, ekologiĹĄkesnÄŻ, natĹŤralesnÄŻ, kokybiĹĄkesnÄŻ produktÄ…. SuaugÄ™s Ĺžmogus gali pats pasirinkti ir kokio nors niekalo vartojimas yra jo paties atsakomybÄ—, o vaikams parenkame mes. Viskam, kÄ… vartoja vaikai, keliami gerokai grieĹžtesni kokybÄ—s reikalavimai. PanaĹĄiai ir dÄ—l literatĹŤros. Negali bĹŤti jokiĹł nuolaidĹł. RaĹĄydama vaikams stengiuosi labiau nei suaugusiesiems, sveriu kiekvienÄ… ĹžodÄŻ, ieĹĄkau tinkamo, perraĹĄinÄ—ju daugybÄ™ kartĹł, kol padedu taĹĄkÄ…. O ÄŻ klausimÄ…, kodÄ—l tik dabar iĹĄÄ—jo mano pirmoji knyga vaikams, pusiau juokais sakau, kad turÄ—jau ilgai treniruotis su suaugusiaisiais, paraĹĄyti jiems 5 knygas, kad ÄŻgauÄ?iau reikiamÄ… sportinÄ™ formÄ… Ĺžaisti aukĹĄÄ?iausioje – vaikĹł – lygoje. – Ar pirmoji vertintoja buvo jĹŤsĹł trylikametÄ— duktÄ— Ieva? – RaĹĄiau vaikams dar tada, kai dukros neturÄ—jau. Bet prie knygos iĹĄleidimo ji tikrai prisidÄ—jo. KaĹžkada, kai artÄ—jo jos gal devintasis gimtadienis, paklausta, ko nori dovanĹł, ji pasakÄ—: „Noriu tavo eilÄ—raĹĄÄ?iĹł knygos.“ Iki gimtadienio buvo likÄ™ vos keletas dienĹł, tad paÄ—miau A4 popieriaus lapus, perlenkiau, susiuvau baltu siĹŤlu, perraĹĄiau keletÄ… senĹł eilÄ—raĹĄÄ?iĹł, pati apipaiĹĄiau, kaip mokÄ—jau, ir padovanojau „knygą“. Ji dovanÄ… „įskaitė“, bet paklausÄ—, kada bus tikra knyga? Tada ir pagalvojau, kad turiu tai padaryti, kiek galima atidÄ—lioti. Tiesa, ĹĄiek tiek uĹžtrukau, nes dar ir leidyklÄ… sumaniau. Pa-

6OSĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;ROĂ&#x;DwĂ&#x;KNYĂ&#x;GA Ă&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;PYĂ&#x;LwĂ&#x;Â?VERĂ&#x;TIĂ&#x;NIĂ&#x;MAI â&#x2013; 'kHSDXVNDLWzVHLOzUDĂ&#x2026;mLĂ&#x2DC;ULQ NLQ\VĂ&#x201E;%DLVLDLJUDĂ?Ă&#x2018;VHLOzUDĂ&#x2026; mLDLÂłLOLXVWUXRWDV,HYRV%DEL ODLWzVWHLJLDPĂ&#x2DC;NULWLNĂ&#x2DC;YHUWL QLPĂ&#x2DC;VXODXNzYRVSDVLURGÂ?V â&#x2013;  ,%%</LHWXYRVVN\ULXVĂ&#x201E;%DL VLDLJUDĂ?LXVHLOzUDĂ&#x2026;mLXVÂłSD YDGLQRUHLNĂ&#x2026;PLQJLDXVLX PHWĂ&#x2DC;GHELXWXLUVN\Uz

maniau, kam uĹžkrauti ĹĄÄŻ rĹŤpestÄŻ kitiems, jei pati galiu. Suradau patikimĹł bendraminÄ?iĹł ir ÄŻkĹŤrÄ&#x2014;me â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝aliÄ&#x2026; kalnÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x201C; KodÄ&#x2014;l knygÄ&#x2026; pavadinote gana neÄŻprastai? â&#x20AC;&#x201C; Knygos pavadinimas natĹŤraliai iĹĄplaukÄ&#x2014; iĹĄ jos sumanymo. Teko pastebÄ&#x2014;ti, kad vaikus daĹžnai traukia tai, ko jie bijo, jie nori baisiĹł pasakĹł, baisiĹł istorijĹł ir galbĹŤt nieko blogo, kad, patys bĹŤdami saugĹŤs, jie patiria ne visai malonius kokio nors herojaus iĹĄgyvenimus. Net ir dabar, kai pristatinÄ&#x2014;dama knygÄ&#x2026; susitikimuose su vaikais paklausiu, kokÄŻ eilÄ&#x2014;raĹĄtÄŻ jiems paskaityti, visada girdĹžiu atsakymÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; baisĹł. Matyt, jie trokĹĄta to saugaus adrenalino, nuotykio ar nekasdieniĹł emocijĹł. JĹł, kaip ir kiekvieno Ĺžmogaus, jausmĹł paletÄ&#x2014; ÄŻvairi, ne vien dĹžiaugsmas ir palaima. AĹĄ sumaniau paraĹĄyti keletÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;siaubiakĹłâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; iĹĄmÄ&#x2014;ginti siaubo ĹžanrÄ&#x2026; poezijoje. Taip atsirado â&#x20AC;&#x17E;baisusâ&#x20AC;&#x153; skyrius. Tada reikÄ&#x2014;jo graĹžios atsvaros, ir ÄŻ kitÄ&#x2026; skyriĹł sudÄ&#x2014;jau â&#x20AC;&#x17E;graĹžiusâ&#x20AC;&#x153; eilÄ&#x2014;raĹĄÄ?ius. SulipdĹžius ÄŻ krĹŤvÄ&#x2026; baisumÄ&#x2026; bei groŞį ir atsirado â&#x20AC;&#x17E;Baisiai graŞōs eilÄ&#x2014;raĹĄÄ?iaiâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x201C; Knygoje skaitytojai gali aptikti ir savo baimiĹł. Ar ÄŻ eilÄ&#x2014;raĹĄÄ?ius perkÄ&#x2014;lÄ&#x2014;te ir baugiuosius savo potyrius? â&#x20AC;&#x201C; Taip, pamÄ&#x2014;ginau apraĹĄyti keletÄ&#x2026; dalykĹł, kurie mus gÄ&#x2026;sdina. Man atrodo, ÄŻvardydamas savo baimÄ&#x2122; garsiai tarsi iĹĄtrauki jÄ&#x2026; ÄŻ dienos ĹĄviesÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; taip padarai nekenksmingÄ&#x2026;.

$OGRQRV/LRE\WzVSUHPLMj â&#x2013; /LHWXYLĂ&#x2DC;OLWHUDWĂ&#x2018;URVLUWDXWRVD NRVLQVWLWXWDV'kHSDXVNDLWzV NQ\JjÂ&#x2019;WUDXNzÂ&#x2019;NĂ&#x2018;U\ELĂ&#x2026;NLDXVLĂ&#x2DC; PHWĂ&#x2DC;NQ\JĂ&#x2DC;GY\OLNWXNj â&#x2013;  PHWĂ&#x2DC;Ă&#x201E;3RH]LMRVSDYD VDULRÂłUHQJzMDL'kHSDXVNDL WHLÂ&#x2019;WHLNzSUHPLMjXĂ?SRH]L MjYDLNDPV

IĹĄ savo vaikystÄ&#x2014;s prisimenu, kad labai bijojau To, kas tĹŤno po lova. Tas atgydavo naktÄŻ, ir jei reikÄ&#x2014;davo keltis ÄŻ tualetÄ&#x2026;, lÄ&#x2014;kdavau visu greiÄ?iu, kad Tas nespÄ&#x2014;tĹł manÄ&#x2122;s pagriebti. DaugybÄ&#x2122; kartĹł dienÄ&#x2026; tikrindavau palovÄŻ, ÄŻsitikindavau, kad ten nieko nÄ&#x2014;ra, bet jauÄ?iau, kad Tas vis tiek ten yra. TodÄ&#x2014;l pamÄ&#x2014;ginau TÄ&#x2026; apraĹĄyti ir kartu pasijuokti iĹĄ tos savo baimÄ&#x2014;s. KlausinÄ&#x2014;davau ir kitĹł vaikĹł, savo dukros, ko jie bijo, pamÄ&#x2014;ginau tas baimes dar labiau iĹĄdidinti ir tada iĹĄ jĹł pasijuokti. â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2026; atsakote tiems, kurie poezijÄ&#x2026; vadina kuo nors itin sudÄ&#x2014;tingu, tolimu? GalbĹŤt net klausia, o kam to reikia? â&#x20AC;&#x201C; Nieko neatsakau. Poezija ir neprivalo bĹŤti visiems artima. O kam to reikia, aĹĄ daĹžnai klausiu pati savÄ&#x2122;s. Ir ĹĄi mano knyga prasideda eilutÄ&#x2014;mis: â&#x20AC;&#x17E;Kokia iĹĄ tĹł eilÄ&#x2014;raĹĄÄ?iĹł nauda? Ir kam juos tie poetai nuolat kuria?â&#x20AC;&#x153; Manau, tokie klausimai natĹŤralĹŤs, Ĺžmogui bĹŤdinga visur ieĹĄkoti prasmÄ&#x2014;s. Kam to reikia man? Taip ÄŻdomiau gyventi. Kai matai dulkÄ&#x2122; ant palangÄ&#x2014;s, gali bĹŤti du jos matymo variantai: pirmasis â&#x20AC;&#x201C; matai tik dulkÄ&#x2122;, kuriÄ&#x2026; reikia nuĹĄluostyti, o antrasis â&#x20AC;&#x201C; matai pasaulÄŻ su keista forma, spalva, savitais dÄ&#x2014;sniais, mikrokosmosÄ&#x2026;, matai gyvenimo istorijÄ&#x2026; su likimo vingiais, atradimais ir praradimais, matai savo atspindÄŻ. AĹĄ renkuosi antrÄ&#x2026; jÄŻ. Kai kam uĹžtenka ir pirmojo, ir ĹĄis pasirinkimas nÄ&#x2014;ra blogesnis uĹž kitÄ&#x2026;.


LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

GYVENIMASĂ&#x; Ă&#x;TV

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SPALIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x; Ă&#x201E;6FDQSL[ÂłQXRWU

PRAMOGOS

2018 10 07 (sekmadienis) loĹĄimo Nr. 5811

2018 10 05 (penktadienis) EUROJACKPOT Nr. 297 EUROJACKPOT â&#x20AC;&#x201C; 49 850 407,18 Eur

12 15 32 44 49 + 05 07 AtspÄ&#x2014;ta: 5+2 5+1 5 4+2 4+1 4 3+2 2+2 3+1 3 1+2 2+1

LaimÄ&#x2014;jimas: 49 850 407,18 Eur 493 312,50 Eur 87 055,10 Eur 2 638 Eur 233,90 Eur 108,80 Eur 49 Eur 17,60 Eur 17,10 Eur 15,40 Eur 8,30 Eur 7,70 Eur

DIDYSIS PRIZAS â&#x20AC;&#x201C; 103 193 Eur

07 08 16 20 24 25 + 29

AtspÄ&#x2014;ta 6 5+1 5 4+1 4 3+1 3

LaimÄ&#x2014;jimas 103 193 Eur 6 378 Eur 221,50 Eur 43,50 Eur 7 Eur 2,50 Eur 1 Eur

GALIMA LAIMÄ&#x2013;TI 200 000 Eur

loĹĄimo Nr. 7304 02 03 05 06 08 12 14 16 17 20 22 23 24 27 32 37 41 50 54 57 loĹĄimo Nr. 7305

Kitos savaitÄ&#x2014;s prognozÄ&#x2014;: â&#x20AC;&#x17E;Eurojackpotâ&#x20AC;&#x153; bus 61 mln. Eur Prizas 5+1 â&#x20AC;&#x201C; 2 mln. Eur

loĹĄimo Nr. 5809

01 04 08 10 19 21 26 31 32 33 35 40 41 43 49 50 51 53 59 60

TELELOTO loĹĄimo Nr. 1174

DIDYSIS PRIZAS â&#x20AC;&#x201C; 103 135,50 Eur

1 158 954 (2 x 579 477) Eur

02 05 09 10 18 21 + 25

34,50 Eur

AtspÄ&#x2014;ta 6 5+1 5 4+1 4 3+1 3

LaimÄ&#x2014;jimas 103 135,50 Eur 6 352 Eur 311,50 Eur 56,50 Eur 9,50 Eur 3 Eur 1 Eur GALIMA LAIMÄ&#x2013;TI 200 000 Eur

loĹĄimo Nr. 7300 04 06 07 11 15 16 17 19 26 27 30 35 36 37 39 42 43 44 54 56 loĹĄimo Nr. 7301 02 10 15 18 21 24 25 32 40 43 44 45 46 50 53 54 55 56 58 59

2018 10 06 (ĹĄeĹĄtadienis) loĹĄimo Nr. 5810 DIDYSIS PRIZAS â&#x20AC;&#x201C; 103 174,50 Eur

2 Eur

1 Eur 64 56 66 36 61 58 42 10 14 71 06 24 73 07 67 47 69 39 49 55 30 31 38 17 15 74 44 21 45 40 68 09 11 12 46 13 37 53 33 57 75 35 59 48 70 62 43 51 60 26 16 23 Papildomi prizai: Automobilis â&#x20AC;&#x17E;Peugeot 208â&#x20AC;&#x153; (TV) â&#x20AC;&#x201C; Dalia K. Automobilis â&#x20AC;&#x17E;Ford Fiestaâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 0384249 Automobilis â&#x20AC;&#x17E;Toyota Aurisâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 0758314 Kvietimas ÄŻ TV studijÄ&#x2026; (4 x 10 vnt.) â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 073*271, 066*473, 043*044, 024*422. Tel.1634 (2018 10 07): 3 000 Eur â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 666-0042546 3 000 Eur â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 666-0042242

04 15 18 22 24 29 + 30 AtspÄ&#x2014;ta 6 5+1 5 4+1 4 3+1 3

LaimÄ&#x2014;jimas 103 174,50 Eur 6 367,50 Eur 341,50 Eur 117 Eur 10 Eur 4 Eur 1 Eur

3 000 Eur â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 666-0038037 300 Eur â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 666-0045*69 300 Eur â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 666-0004*04 300 Eur â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 666-0008*36 PrognozÄ&#x2014;: Aukso puode bus 200 000 Eur

GALIMA LAIMÄ&#x2013;TI 200 000 Eur

loĹĄimo Nr. 7202 01 03 04 10 11 16 17 18 19 21 22 29 31 36 41 47 48 51 52 58 loĹĄimo Nr. 7303 04 06 10 15 18 22 23 24 29 32 34 37 42 44 46 48 52 55 56 60

9DUJXDUUDVWX PHNLWjWDLS LOJDLRSHURVSD VDXOLRSDGDQ JzMHĂ&#x2026;YLHWXVLj Ă?YDLJĂ?GÂ?NDLS LVSDQĂ&#x2DC;SULPD GRQD0&DEDOOH

* â&#x20AC;&#x201D; bet koks skaiĂŁius

www.olifeja.lt

NETEKTIS. M.Caballe ĹĄiltai prisimena I.MilkeviÄ?iĹŤtÄ&#x2014; ir N.Kazlaus

)¸LYDwTA Ă&#x;BETĂ&#x;NELIKSĂ&#x;PAMIR¸TA 0X]LNRVSDVDXOLVYDNDUDWVLVYHLNLQRVXLVSDQĂ&#x2DC;SULPD GRQD0RQWVHUUDW&DEDOOH7DLEXYRU\Ă&#x2026;NLDXVLDEHOFDQ WRĂ?YDLJĂ?GzLĂ&#x2026;MRVPRNzVLNHOLRVGDLQLQLQNĂ&#x2DC;NDUWRV Au s t Ä&#x2014; R A D Ĺ˝ I ĹŞ N A I T Ä&#x2013;

Dar ĹĄÄŻ birĹželÄŻ M.Caballe koncertavo Maskvoje. Vargu ar rastume kitÄ&#x2026; taip ilgai operos padangÄ&#x2014;je ĹĄvietusiÄ&#x2026; ĹžvaigĹždÄ&#x2122; kaip ĹĄi dainininkÄ&#x2014;. TaÄ?iau jos netektis gerbÄ&#x2014;jams buvo netikÄ&#x2014;ta. 85 metĹł dainininkÄ&#x2014; rugsÄ&#x2014;jo viduryje pateko ÄŻ ligoninÄ&#x2122; dÄ&#x2014;l tulĹžies akmenligÄ&#x2014;s, o spalio 6-Ä&#x2026;jÄ&#x2026; pasaulÄŻ apskriejo Ĺžinia apie jos mirtÄŻ. Visi norintys galÄ&#x2014;jo atsisveikinti su operos diva Barselonos ritualiniĹł paslaugĹł centre â&#x20AC;&#x201C; sekmadienÄŻ ten plĹŤdo minios. Vakar ÄŻ paskutinÄ&#x2122; kelionÄ&#x2122; dainininkÄ&#x2122; palydÄ&#x2014;jo aukĹĄÄ?iausia ĹĄalies ir miesto valdĹžia, meno pasaulio korifÄ&#x2014;jai, jos talento gerbÄ&#x2014;jai. LaidotuvÄ&#x2014;se dalyvavo buvusi karalienÄ&#x2014; Sofia, legendinis ispanĹł tenoras Jose Carrerasas, Italijos estrados ĹžvaigĹždÄ&#x2014; Al Bano, kitos ÄŻĹžymybÄ&#x2014;s. SolistÄ&#x2014; palaidota Barselonos Ĺ v. Andriejaus kapinÄ&#x2014;se ĹĄalia savo tÄ&#x2014;vĹł. 'EĂ&#x;DIĂ&#x;IRĂ&#x;LIEĂ&#x;TUĂ&#x;VIAI

M.Caballe gedi ir lietuviai. â&#x20AC;&#x17E;IĹĄ jos vienintelÄ&#x2014;s mokiausi dainuodama AidÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; M.Caballe buvo mano idealas. Savo balsu ji darÄ&#x2014; stebuklus â&#x20AC;&#x201C; niekas kitas taip nepadainuodavo piano, kaip ji. Niekas neturÄ&#x2014;jo tokio graĹžaus tembro soprano. IĹĄÄ&#x2014;jo nepaprasta dainininkÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo lietuviĹł operos legenda Irena MilkeviÄ?iĹŤtÄ&#x2014;. Beveik du deĹĄimtmeÄ?ius truko garsiosios M.Caballe ir solistÄ&#x2014;s Nomedos Kazlaus kĹŤrybinÄ&#x2014; ir asmeninÄ&#x2014; draugystÄ&#x2014;. â&#x20AC;&#x17E;MĹŤsĹł susitikimai man buvo dvasinÄ&#x2014; ĹĄventÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; vilnietÄ&#x2014;. SusipaĹžinusi su ispanĹł primadona meistriĹĄkumo kursuose Nomeda greitai tapo jos scenos partnere. M.Caballe lietuvÄ&#x2122; pristatÄ&#x2014; kaip bĹŤsimÄ&#x2026; ĹžvaigĹždÄ&#x2122; Vokietijos ir PrancĹŤzijos televizijos ARTE laidoje, o netrukus jau dalijosi su ja scena Camilleâ&#x20AC;&#x2122;io Saint-SaĂŤnso operoje â&#x20AC;&#x17E;Henrikas VIIIâ&#x20AC;&#x153; Barselonos teatre â&#x20AC;&#x17E;Gran Teatre del Liceuâ&#x20AC;&#x153;. Ĺ io spektaklio iĹĄtraukos yra ÄŻamĹžintos â&#x20AC;&#x17E;Morena Filmsâ&#x20AC;&#x153; juostoje â&#x20AC;&#x17E;Caballe, Beyond Musicâ&#x20AC;&#x153;, fotoal-

bume â&#x20AC;&#x17E;Montserrat Caballe 40 anys al Liceuâ&#x20AC;&#x153;. SolistÄ&#x2014;s kartu dainavo ir tarptautiniuose festivaliuose â&#x20AC;&#x17E;Castel de Peraladaâ&#x20AC;&#x153; (Ispanija), â&#x20AC;&#x17E;Maskvos pavasarisâ&#x20AC;&#x153; (Rusija). $AIĂ&#x;NAĂ&#x;VOĂ&#x;SUĂ&#x;DUKĂ&#x;RA

IĹĄ M.Caballe N.Kazlaus iĹĄmoko dainuoti ispaniĹĄkas sarsuelas (operetei artimas ispanĹł muzikos Ĺžanras. â&#x20AC;&#x201C; Red.), kurias ispanĹł diva labai mÄ&#x2014;go. Bendraudama su savo mokytoja ir globÄ&#x2014;ja Nomeda jautÄ&#x2014; sielĹł bendrystÄ&#x2122;, kurios nesutrikdydavo nei televizijos kameros, nei tĹŤkstanÄ?iai ĹžiĹŤrovĹł.

â&#x20AC;&#x17E;IĹĄ jos vienintelÄ&#x2014;s aĹĄ mokiausi dainuodama AidÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; M.Caballe buvo mano idealas.â&#x20AC;&#x153; ,0LONHYLmLĂ&#x2018;Wz

PrieĹĄ kelerius metus ji paskyrÄ&#x2014; primadonai savo vedamÄ&#x2026; televizijos laidÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Skambantys pasauliaiâ&#x20AC;&#x153;, kalbino M.Caballe Barselonoje. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iluma, paprastumas ir ĹžmogiĹĄkumas sklido iĹĄ kiekvieno Montserrat atsakymoâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; garsenybÄ&#x2122; prisiminÄ&#x2014; N.Kazlaus. Tuomet jÄ&#x2026; labiausiai nustebino M.Caballe prisipaĹžinimas, kad moteriai gyvenime svarbiausia yra motinystÄ&#x2014;, nors paÄ?iai dainininkei pavyko padaryti stulbinamÄ&#x2026; karjerÄ&#x2026;, ne tik laimingai gyventi ĹĄeimoje. Nomeda dainavo ir su M.Caballe dukra Montsita â&#x20AC;&#x201C; 2015 metais jos susitiko Lietuvos nacionalinÄ&#x2014;s filharmonijos scenoje. 3UĂ&#x;KĂ&#x201E;Ă&#x;RwĂ&#x;Ă&#x;VAIDĂ&#x;MEĂ&#x;NĂ&#x2039;

M.Caballe buvo nepranokstama italĹł bel canto operos kĹŤrÄ&#x2014;jĹł Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi veikaluose, nors dainavo ÄŻvairiausiÄ&#x2026; repertuarÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; sukĹŤrÄ&#x2014; apie 120 operos vaidmenĹł tĹŤkstanÄ?iuose spektakliĹł. TurbĹŤt nÄ&#x2014;ra pasaulyje muzikÄ&#x2026; mÄ&#x2014;gstanÄ?io Ĺžmogaus, kuris neĹžinotĹł jos kartu su grupÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Queenâ&#x20AC;&#x153; lyderiu Freddie Mercury ÄŻraĹĄytos

+ONĂ&#x;CERĂ&#x;TAĂ&#x;VOĂ&#x;6ILĂ&#x;NIUĂ&#x;JE â&#x2013; 0&DEDOOHJLPzGDUELQLQ NĂ&#x2DC;Ă&#x2026;HLPRMH-LODEDLDQNVWLVX VLGRPzMRPX]LNDLUSDPz JRGDLQXRWLÂąMDXVHSW\QH ULĂ&#x2DC;PHWĂ&#x2DC;VXJHEzGDYRDWOLNWL -6%DFKRNDQWDWDV-LVWXGL MDYRGDLQDYLPjĂ&#x201E;/LFHXÂłNRQ VHUYDWRULMRMH%DUVHORQRMHNX ULjEDLJzDXNVRPHGDOLX â&#x2013;  $UWLVWzVWDUSWDXWLQLVSURYHU Ă?LVÂ&#x2019;Y\NRDLVLDLVNDLML HNVSURPWXSDNHLWzNLWjVROLV WÂ?*'RQL]HWWLRSHURMHĂ&#x201E;/XF UH]LD%RUJLDÂł1LXMRUNH1XR WDGDÂ&#x2019;YDLULRVHSDVDXOLRVFH QRVHMLVXNĂ&#x2018;UzDSLHRSH URVYDLGPHQĂ&#x2DC; â&#x2013;  0&DEDOOH\UDÂ&#x2019;YHUWLQWDNH OLDLVĂ&#x201E;*UDPP\ÂłWDUSMĂ&#x2DC;ÂąXĂ? JHULDXVLjVROLQÂ&#x2019;SDVLURG\ PjPPMLWD SR81(6&2JHURVYDOLRVDP EDVDGRUH â&#x2013;  PGDLQLQLQNzNRQFHU WDYR9LOQLXMH

dainos â&#x20AC;&#x17E;Barcelonaâ&#x20AC;&#x153;. Ji nuskambÄ&#x2014;jo per 1992-ĹłjĹł olimpiniĹł ĹžaidyniĹł atidarymÄ&#x2026; ir tapo pasauliniu hitu. To paties pavadinimo albumas su ĹĄia daina pateko ÄŻ istorijÄ&#x2026; kaip paskutinis F.Mercury darbas. 5Ă&#x20AC;GĂ&#x;RIUĂ&#x;VOĂ&#x;BwĂ&#x;DOS

Paskutiniais gyvenimo metais garsi solistÄ&#x2014; neiĹĄvengÄ&#x2014; ir jos padangÄ&#x2122; niaukusiĹł tamsiĹł debesĹł. 2012-aisiais ji patyrÄ&#x2014; insultÄ&#x2026;, o vÄ&#x2014;liau susilauĹžÄ&#x2014; rankÄ&#x2026; koncertuodama Rusijoje ir dÄ&#x2014;l silpnos sveikatos retai pakildavo ÄŻ scenÄ&#x2026;. PrieĹĄ kelerius metus M.Caballe buvo uĹžgriuvusios dar didesnÄ&#x2014;s bÄ&#x2014;dos: jai teko sumokÄ&#x2014;ti valstybei pusÄ&#x2122; milijono eurĹł nuslÄ&#x2014;ptĹł mokesÄ?iĹł ir ketvirÄ?io milijono baudÄ&#x2026;. Mat dainininkÄ&#x2014; formaliai buvo prisiregistravusi maĹžais mokesÄ?iais garsÄ&#x2014;janÄ?ioje Andoros KunigaikĹĄtystÄ&#x2014;je, nors iĹĄ tikrĹłjĹł visada gyveno Barselonoje. Milijonus dainininkÄ&#x2014; M.Caballe uĹždirbo 2010-aisiais dainuodama Rusijoje, Ukrainoje, Ä&#x152;ekijoje, Vokietijoje, Ĺ veicarijoje, Ispanijoje ir Lietuvoje. Ĺ is ÄŻvykis neabejotinai sutrumpino jos gyvenimÄ&#x2026;. Moteris buvo tardoma savo namuose Barselonoje, jai grasinta kalÄ&#x2014;jimu. TaÄ?iau iĹĄeidama didĹžiausiÄ&#x2026; savo turtÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; angeliĹĄkÄ&#x2026; balsÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; ji paliko savo ÄŻraĹĄuose.


J\YHQLPDVWY

ÂŚ

ÂŚ

ÂŚ

Ă&#x;PVSDOLRG

6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40, 9.10 Labas rytas, Lietuva! 6.30, 8.00, 9.00 Ĺ˝inios. Orai. 7.00, 7.30, 8.30 Ĺ˝inios. Orai. Spor tas. 9.15 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Senisâ&#x20AC;&#x153; (103) (N-7). 10.20 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Ĺ tutgar to kriminalinÄ&#x2014; policijaâ&#x20AC;&#x153; (5) (N-7). 11.10 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Komisaras Reksasâ&#x20AC;&#x153; (95) (N-7).

6.10 Televitrina. 6.25 Mokytis niekada ne vÄ&#x2014;lu (kart.). 6.55 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Simpsonaiâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 7.55 Visi mes ĹžmonÄ&#x2014;s (kart.). 8.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;MeilÄ&#x2014;s sĹŤkuryjeâ&#x20AC;&#x153; (N-7). 9.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Tai â&#x20AC;&#x201C; mano gyvenimasâ&#x20AC;&#x153; (N-7).

6.00 Dienos programa. 6.05 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Mano gyvenimo ĹĄviesaâ&#x20AC;&#x153; (376â&#x20AC;&#x201C;378) (N-7). 7.30 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Madagaskaro pingvinaiâ&#x20AC;&#x153; (14). 7.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Volkeris, Teksaso reindĹžerisâ&#x20AC;&#x153; (17) (N-7). 8.55 Rytas su LNK. InformacinÄ&#x2014; aktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;jai Ĺ˝.VaĹĄkytÄ&#x2014;, G.TetenskaitÄ&#x2014; ir M.BruĹžas. 10.55 KK2. Informacijos ĹĄou (N-7) (kart.). 11.25 â&#x20AC;&#x17E;MeilÄ&#x2014;s sparnaiâ&#x20AC;&#x153; (113, 114).

5.55 Programa. 5.59 TV parduotuvÄ&#x2014;. 6.15 Ä&#x152;empionai. PokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;jas A.Orlauskas. 6.50 10 min. iki tobulybÄ&#x2014;s su Jurijumi. Sveikatingumo laida. 7.00 Skinsiu raudonÄ&#x2026; roĹžÄ&#x2122;. Laida sodininkams mÄ&#x2014;gÄ&#x2014;jams. VedÄ&#x2014;ja R.JanutienÄ&#x2014;. 7.50 â&#x20AC;&#x17E;Gluchariovasâ&#x20AC;&#x153; (2/14) (N-7). 9.00 Adomo obuolys. PokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;ja I.ValinskienÄ&#x2014; (N-7). 10.00 â&#x20AC;&#x17E;Namas prie ĹĄaltinioâ&#x20AC;&#x153; (3, 4) (N-7).

7.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;DidĹžiojo sprogimo teorijaâ&#x20AC;&#x153; (3) (N-7). 7.30 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Kijevo operatyvinÄ&#x2014; grupÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (kart.). 8.30 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;FarĹł karaiâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 9.30 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Teisingumo agentaiâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 10.35 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Kobra 11â&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.).

12.00 Stilius (kart.). 13.00 Klauskite daktaro. VedÄ&#x2014;jai A.Unikauskas ir L.NorkeviÄ?ienÄ&#x2014; (N-7). 13.58 Keno loto. 14.00 Ĺ˝inios. Spor tas. Orai. 14.15 Laba diena, Lietuva! 15.00 Ĺ˝inios. Orai. 15.10 Laba diena, Lietuva! 16.00 Ĺ˝inios. Spor tas. Orai. 16.15 Laba diena, Lietuva! 16.30, 5.00 â&#x20AC;&#x17E;Seserysâ&#x20AC;&#x153; (404) (N-7). 17.30 Ĺ˝inios. Spor tas. Orai (su ver timu ÄŻ gestĹł k.). 18.00 Kas ir kodÄ&#x2014;l? TV Ĺžaidimas. VedÄ&#x2014;jas D.JurgeleviÄ?ius. 18.30 Klauskite daktaro. VedÄ&#x2014;jai A.Unikauskas ir L.NorkeviÄ?ienÄ&#x2014;. 19.30 (Ne)emigrantai. SocialinÄ&#x2014;s dokumentikos laida. VedÄ&#x2014;jai O.Gasanovas ir A.KavaliauskaitÄ&#x2014;.

12.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;LaukinÄ&#x2014; ĹžemÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (27) (N-7). 13.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;PaĹžadÄ&#x2014;tojiâ&#x20AC;&#x153; (N-7). 15.00 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Simpsonaiâ&#x20AC;&#x153; (1) (N-7). 16.00 TV3 Ĺžinios. 16.28 TV3 orai. 16.30 TV pagalba (N-7). 18.30 TV3 Ĺžinios. 19.22 TV3 spor tas. 19.27 TV3 orai. 19.30 PrieĹĄ srovÄ&#x2122; (N-7).

13.25 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Gyvenimo dainaâ&#x20AC;&#x153; (91) (N-7). 14.25 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Dvi ĹĄirdysâ&#x20AC;&#x153; (1182â&#x20AC;&#x201C;1185). 16.30 Labas vakaras, Lietuva. InformacinÄ&#x2014; pokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;jai L.Ĺ urnaitÄ&#x2014; ir P.SkuÄ?as. 17.35 Yra, kaip yra. PokalbiĹł ĹĄou. VedÄ&#x2014;jai A.StaĹĄaitytÄ&#x2014;-MasalskienÄ&#x2014; ir V.Jakovlevas (N-7). 18.30 Ĺ˝inios. 19.25 Spor tas. 19.28 Orai. 19.30 KK2. Informacijos ĹĄou. VedÄ&#x2014;jai J.Ĺ˝iÄ?kutÄ&#x2014; ir T.AliĹĄauskas (N-7).

12.20 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Bitininkasâ&#x20AC;&#x153; (2/2) (N-7). 13.30 TV parduotuvÄ&#x2014;. 13.45 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Gluchariovasâ&#x20AC;&#x153; (2/37) (N-7). 14.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;MentĹł karai: Kijevas. KlusnĹŤs kareivÄ&#x2014;liaiâ&#x20AC;&#x153; (2/2) (N-7). 16.00 Repor teris. InformacinÄ&#x2014; publicistinÄ&#x2014; laida. 16.30 Lietuva tiesiogiai. AktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;ja D.Ĺ˝eimytÄ&#x2014;. 16.57 Orai. 17.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;MoterĹł daktarasâ&#x20AC;&#x153; (3/31) (N-7). 18.00 Repor teris. InformacinÄ&#x2014; publicistinÄ&#x2014; laida. 18.53 Orai. 18.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;MentĹł karai: Kijevas. KlusnĹŤs kareivÄ&#x2014;liaiâ&#x20AC;&#x153; (2/3) (N-7).

12.45 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;ÄŽstatymas ir tvarka. SpecialiĹłjĹł tyrimĹł skyriusâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 13.45 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝inuonisâ&#x20AC;&#x153; (1) (N-7). 14.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;FarĹł karaiâ&#x20AC;&#x153; (18) (N-7). 15.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Teisingumo agentaiâ&#x20AC;&#x153; (34) (N-7). 16.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Kobra 11â&#x20AC;&#x153; (2) (N-7). 18.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Muchtaro sugrÄŻĹžimas. Naujas pÄ&#x2014;dsakasâ&#x20AC;&#x153; (36) (N-7). 19.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;ÄŽstatymas ir tvarka. SpecialiĹłjĹł tyrimĹł skyriusâ&#x20AC;&#x153; (6) (N-7).

20.25 Keno loto. 20.30 Panorama. 21.00 Dienos tema. 21.20 Spor tas. Orai. 21.29 Loterija â&#x20AC;&#x17E;JÄ&#x2014;gaâ&#x20AC;&#x153;. 21.30 NacionalinÄ&#x2014; ekspedicija. â&#x20AC;&#x17E;Dniepru per UkrainÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;. 22.30, 3.30 DviraÄ?io Ĺžinios. 23.00 â&#x20AC;&#x17E;12 beĹždĹžioniĹłâ&#x20AC;&#x153; (6) (N-14). 23.45 KlausimÄ&#x2014;lis.lt. 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 LRT radijo Ĺžinios. 0.10 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Ĺ tutgar to kriminalinÄ&#x2014; policijaâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 1.10 Istorijos detektyvai (kart.). 2.05 Klauskite daktaro (kart.). 3.05 Kas ir kodÄ&#x2014;l? (kart.). 4.05 (Ne)emigrantai (kart.).

20.30 â&#x20AC;&#x17E;Moterys meluoja geriauâ&#x20AC;&#x153; (N-7). 21.00 TV3 vakaro Ĺžinios. 21.52 TV3 spor tas. 21.57 TV3 orai. 22.00 â&#x20AC;&#x17E;DĹžiunglÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153;. Veiksmo. Vaid. D.Radcliffeâ&#x20AC;&#x2122;as, L.J.Lopezas, Y.Kassim. Australija, 2017 m. (N-14). 0.15 â&#x20AC;&#x17E;NuodÄ&#x2014;miĹł daktarasâ&#x20AC;&#x153; (7) (N-7). 1.15 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Kaulaiâ&#x20AC;&#x153; (26) (N-14). 2.05 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Rouzvudasâ&#x20AC;&#x153; (N-7). 2.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Specialioji jĹŤrĹł policijos tarnybaâ&#x20AC;&#x153; (20) (N-7). 3.45 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Kaip iĹĄsisukti ÄŻvykdĹžius ĹžmogĹžudystÄ&#x2122;â&#x20AC;&#x153; (N-7). 4.35 â&#x20AC;&#x17E;Paskutinis Ĺžmogus Ĺ˝emÄ&#x2014;jeâ&#x20AC;&#x153; (6). 5.00 â&#x20AC;&#x17E;NuodÄ&#x2014;miĹł daktarasâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.).

20.00 Nuo... Iki... Gyvenimo bĹŤdo laida. VedÄ&#x2014;jos G.TalmantienÄ&#x2014; ir E.KernagytÄ&#x2014;. 20.30 Kaip Liveta pasakys. RealybÄ&#x2014;s ĹĄou. 21.00 â&#x20AC;&#x17E;Rimti reikalaiâ&#x20AC;&#x153; (22) (N-7). 21.30 Ĺ˝inios. 22.24 Spor tas. 22.28 Orai. 22.30 â&#x20AC;&#x17E;13 valandĹł. Slaptieji Bengazio kariaiâ&#x20AC;&#x153;. Veiksmo drama. ReĹž. M.Bay. Vaid. J.Krasinski, J.P.Raba. JAV, Malta, Marokas, 2016 m. (N-14). 1.20 â&#x20AC;&#x17E;Akloji zonaâ&#x20AC;&#x153; (22) (N-7). 2.15 â&#x20AC;&#x17E;Operacija â&#x20AC;&#x17E;Salazarasâ&#x20AC;&#x153;. Veiksmo. ReĹž. K.Waxmanas. JAV, Rumunija, 2016 m. (N-14) (kart.).

20.00 Repor teris. 20.30 Lietuva tiesiogiai. AktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;ja D.Ĺ˝eimytÄ&#x2014;. 20.57 Orai. 21.00 Patriotai (N-7). 22.00 Repor teris. 22.55 Orai. 23.00 Nuoga tiesa (N-7). 0.30 Ä&#x152;empionai. PokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;jas A.Orlauskas. 1.05 â&#x20AC;&#x17E;Bitininkasâ&#x20AC;&#x153; (2/31) (N-7). 2.10 â&#x20AC;&#x17E;MentĹł karai: Kijevas. UĹžpuolikaiâ&#x20AC;&#x153; (1/2) (N-7). 3.00 â&#x20AC;&#x17E;MoterĹł daktarasâ&#x20AC;&#x153; (2/18) (N-7). 3.50 â&#x20AC;&#x17E;Ĺ Ä&#x2014;tono medĹžioklÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (1) (N-7). 4.45 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;MentĹł karai: Kijevas. UĹžpuolikaiâ&#x20AC;&#x153; (1/2) (N-7). 5.35 â&#x20AC;&#x17E;Neprijaukinti. Australijaâ&#x20AC;&#x153; (N-7).

20.00 DELFI dÄ&#x2014;mesio centre. InformacinÄ&#x2014; pokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;jas E.Jakilaitis. TiesioginÄ&#x2014; transliacija. 20.30 â&#x20AC;&#x17E;Infodienaâ&#x20AC;&#x153;. 21.00 Vaidybinis f. â&#x20AC;&#x17E;Specialistasâ&#x20AC;&#x153;. Veiksmo. ReĹž. L.Llosa. Vaid. Sh.Stone, J.Woodas, S.Stallone. JAV, Peru, 1994 m. (N-7). 23.15 Vaidybinis f. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝vaigĹždĹžiĹł kelias ÄŻ begalybÄ&#x2122;â&#x20AC;&#x153;. Fantastinis veiksmo. ReĹž. J.Linas. Honkongas, JAV, Kinija, 2016 m. (N-7) (kart.). 1.30 â&#x20AC;&#x17E;Kor tĹł namelisâ&#x20AC;&#x153; (2) (N-14). 2.25 VelniĹĄki Steveâ&#x20AC;&#x2122;o Austino iĹĄbandymai. RealybÄ&#x2014;s ĹĄou (kart.).

/DLGRVĂ&#x201E;3DWULRWDLÂłUHQJzMDLODQNzVLQHWROL.D]OĂ&#x2DC;5Ă&#x2018;GRVNHUWDPXRVHPLĂ&#x2026;NXRVH

!PEĂ&#x;TIĂ&#x;TASĂ&#x;NETĂ&#x;RAMĂ&#x;DOĂ&#x;MAS Ă&#x201E;.DLQDNWÂ&#x2019;JLUGLNDLSMLHNHUWDPLĂ&#x2026;NjDWURGRNDG SDWVNUDXMXRML³¹NDOEzMR.D]OĂ&#x2DC;5Ă&#x2018;GRMHJ\YHQDQWLV 5DPĂ&#x2018;QDV$PEUD]HYLmLXVĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WRÂł79ODLGRV Ă&#x201E;3DWULRWDLÂłNĂ&#x2018;UzMXVDWYHGÂ?VÂ&#x2019;QDXMjPLĂ&#x2026;NRSO\QÂ? â&#x20AC;&#x17E;Po ĹĄio vakaro mĹŤsĹł laidos neliks abejojanÄ?iĹł, kad Lietuvos ĹžemÄ&#x2014; yra paklausi tarptautiniu mastuâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;PatriotĹłâ&#x20AC;&#x153; vedÄ&#x2014;ja RĹŤta JanutienÄ&#x2014;. 20 tĹŤkst. hektarĹł Lietuvos miĹĄko valdĹł. Tiek jau nupirko tarptautinis koncernas â&#x20AC;&#x17E;Ikeaâ&#x20AC;&#x153;. Ir tai nÄ&#x2014;ra riba. Ĺ is koncernas Latvijoje jau valdo 90 tĹŤkst. hektarĹł, Estijoje â&#x20AC;&#x201C; 10 tĹŤkst. hektarĹł miĹĄko. O miĹĄkuose prie KazlĹł RĹŤdos, kuriĹł kirtimo atliekos keliauja uĹž â&#x20AC;&#x17E;Ikeaâ&#x20AC;&#x153; tvoros, susikĹŤrusi paslaptinga bendruomenÄ&#x2014; budriai seka kiekvienÄ&#x2026; koncerno ĹžingsnÄŻ

ir varo ÄŻ neviltÄŻ vietos urÄ&#x2014;dus. Bendruomenei savo namus uĹžleidÄ&#x2122;s R.AmbrazeviÄ?ius sakÄ&#x2014;, kad pamatÄ&#x2122;s jÄŻ urÄ&#x2014;das jau slepiasi uĹž uĹžuolaidĹł. Laidos rengÄ&#x2014;jai ĹĄÄŻ vakarÄ&#x2026; ieĹĄkos atsakymĹł ÄŻ ne vienÄ&#x2026; klausimÄ&#x2026;. Ar teisĹŤs tie, kurie tvirtina, kad bĹŤtent â&#x20AC;&#x17E;Ikeaâ&#x20AC;&#x153; padarÄ&#x2014; ÄŻtakÄ&#x2026; premjerui Sauliui Skverneliui? KodÄ&#x2014;l prieĹĄ ketverius metus ĹĄis koncernas pasitraukÄ&#x2014; iĹĄ visĹł lobistiniĹł organizacijĹł, siekianÄ?iĹł paveikti Lietuvos politikus? â&#x2013; Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WRÂł79YDO

0%DOmLĂ&#x2018;QR%DOmLDXVNRQXRWU

0OPĂ&#x20AC;Ă&#x;VAIGĂ&#x20AC;Ă&#x;DÂ&#x160;Ă&#x;I¸Ă&#x;GELĂ&#x;BwĂ&#x;JOĂ&#x;JOSĂ&#x;VYĂ&#x;RAS 6SDOLRjMjSDVLURG\V DPHULNLHmLĂ&#x2DC;SRSĂ?YDLJĂ? GzV7LQRV7XUQHU P DXWRELRJUDILMDĂ&#x201E;0DQR PHLOzVLVWRULMDÂł Ă&#x201E;0\/R YH6WRU\Âł -RMHDWOLNzMD DWVNOHLGzNDLSJ\GzVL XĂ?NOXSXVRQNRORJLQHL OLJDLLUNDVMjLĂ&#x2026;JHOEzMR 2013-aisiais T.Turner, bĹŤdama 74 metĹł, treÄ?iÄ&#x2026;kart iĹĄtekÄ&#x2014;jo. Jos iĹĄrinktajam muzikos prodiuseriui Erwinui Bachui tuo metu buvo 58 metai. Iki vestuviĹł pora kartu gyveno jau 27 metus, taigi antspaudas pase buvo tik formalumas. Poros amĹžiaus skirtumas â&#x20AC;&#x201C; 16 metĹł, ir pavyduoliai visada ÄŻtarinÄ&#x2014;jo, kad Erwinas dainininkÄ&#x2122; vedÄ&#x2014; tik dÄ&#x2014;l jos ĹĄlovÄ&#x2014;s ir pinigĹł. AutobiografinÄ&#x2014;je knygoje Hito â&#x20AC;&#x17E;Simply the Bestâ&#x20AC;&#x153; atlikÄ&#x2014;ja papasakojo apie vyro poelgÄŻ, kuris visus privertÄ&#x2014; patikÄ&#x2014;ti, kad Erwinas nuoĹĄirdĹžiai jÄ&#x2026; myli. Pasirodo, 2017 metais T.Turner buvo persodintas inkstas. Organo donoru tapo jos vyras. 2016-aisiais dainininkei buvo diagnozuotas Ĺžarnyno vÄ&#x2014;Ĺžys. Ji atsisakÄ&#x2014; chemoterapijos, nes bijojo ĹĄalutiniĹł ĹĄvitinimo padari-

3URGLXVHULV(%DFKDVLUGDLQLQLQNz77XUQHUNDUWXMDXGDXJLDXNDLSPHWĂ&#x2DC;

niĹł, ir ilgai gydÄ&#x2014;si homeopatiniais vaistais. UĹž tai ji brangiai sumokÄ&#x2014;jo â&#x20AC;&#x201C; sveikata pablogÄ&#x2014;jo, atsirado inkstĹł nepakankamumas. â&#x20AC;&#x17E;Mano inkstai funkcionavo vos 20 procentĹł, reikÄ&#x2014;jo rinktis: arba nuolatinÄ&#x2014; hemodializÄ&#x2014;, arba inksto persodinimas, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo ĹžvaigĹždÄ&#x2014;. â&#x20AC;&#x201C; Tik persodinus donoro inkstÄ&#x2026; bĹŤÄ?iau galÄ&#x2014;jusi daugmaĹž normaliai gyventi, bet buvo labai maĹža tikimybÄ&#x2014; jÄŻ gauti.â&#x20AC;&#x153; T.Turner jau seniai gyvena Europoje, E.Bacho gimtinÄ&#x2014;je. IĹĄ pradĹžiĹł jie apsistojo Kelne (Vokietija), o vÄ&#x2014;liau ÄŻsikĹŤrÄ&#x2014; Ĺ veicarijoje. Anot Tinos, ĹĄioje ĹĄalyje inkstai persodinami labai retai, todÄ&#x2014;l ji

susidĹŤrÄ&#x2014; su rimta problema. ArtistÄ&#x2014; atsisakÄ&#x2014; hemodializÄ&#x2014;s, nes nenorÄ&#x2014;jo visÄ&#x2026; laikÄ&#x2026; priklausyti nuo dirbtinio inksto. Moters bĹŤklÄ&#x2014; buvo tokia prasta, kad ji nustojo valgyti ir nuolat galvojo apie mirtÄŻ, net ÄŻstojo ÄŻ organizacijÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Exitâ&#x20AC;&#x153;, kuri padeda legaliai ÄŻvykdyti eutanazijÄ&#x2026;. Bet jos vyras pasakÄ&#x2014;: â&#x20AC;&#x17E;Ne, Tina, nenoriu gyventi su kita moterimi.â&#x20AC;&#x153; Jis pasisiĹŤlÄ&#x2014; tapti inksto donoru ir tuo labai nustebino ĹžmonÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; ji nesitikÄ&#x2014;jo iĹĄ vyro tokio poelgio. 2017 metais Erwinui ir Tinai atliktos operacijos ir dainininkei persodintas vyro inkstas. (LR)


KRA¸TOĂ&#x;Ă&#x20AC;INIOS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SPALIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x; 9L]XDOL]DFLMD

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

$3LODLWLHQzVQXRWU

POLITIKA

6LDXWzYDQGDODL .UHNHQDYRVED]LOLNj 3D QHYzĂ?LRU LĂ&#x2026;QLHNLQRQH Ă?LQRPLYDQGDODLSXUĂ&#x2026; NLDPDLVLDLVGDĂ?DLVQXSLH Ă&#x2026;zDSYHUVWXVNU\Ă?LXVDQW EDĂ?Q\mLRVVLHQRVGXUĂ&#x2DC; ODLSWĂ&#x2DC;FHQWULQLRÂ&#x2019;zMLPR SDOLNRWHSOLRQLĂ&#x2DC;LUÂ&#x2019;Ă?HL GĂ?LDPRWXULQLRXĂ?UDĂ&#x2026;Ă&#x2DC; Vy ga n d a s T R A I N Y S LR korespondentas

Juodais ir raudonais daĹžais ant maldos namĹł buvo prikeverzota â&#x20AC;&#x17E;IĹĄgamosâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Pragaras amenâ&#x20AC;&#x153; ir kiti ÄŻĹžeidĹžiantys ĹžodĹžiai, iĹĄpurkĹĄta raudona ĹžvaigĹždÄ&#x2014;. VandalĹł iĹĄniekintÄ&#x2026; baĹžnyÄ?iÄ&#x2026; gyventojai pastebÄ&#x2014;jo ĹĄeĹĄtadienio rytÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; greiÄ?iausiai nusikaltÄ&#x2014;liai ÄŻ ĹĄventoriĹł atsliĹŤkino naktÄŻ. PareigĹŤnai iĹĄkÄ&#x2014;lÄ&#x2014; baudĹžiamÄ&#x2026;jÄ&#x2026; bylÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l vieĹĄosios tvarkos paĹžeidimo ir svetimo turto sugadinimo, taÄ?iau nusikaltÄ&#x2014;liĹł pÄ&#x2014;dsakĹł dar nepavyko aptikti. Neseniai porÄ&#x2026; AukĹĄtaitijos baĹžnyÄ?iĹł apĹĄvarino vagys, taÄ?iau manoma, kad ilgapirĹĄÄ?iai ir vandalai nepriklauso tai paÄ?iai gaujai, rugsÄ&#x2014;jo pabaigoje apĹĄvarinusiai baĹžnyÄ?ias PanevÄ&#x2014;Ĺžyje ir SkapiĹĄkyje (KupiĹĄkio r.). Viliamasi, kad piktadarius padÄ&#x2014;s nustatyti vaizdo kameros ir liudininkai. ÄŽtartini asmenys prie Krekenavos baĹžnyÄ?ios buvo pastebÄ&#x2014;ti po vidurnakÄ?io atvykÄ&#x2122; automobiliais.

KoncertÄ&#x2026; pristato

*ULDXQDPRVWULVGHĂ&#x2026;LPWPHmLXVVWRYzMXVLR.ODLSzGRVPX]LNLQLRWHDWURVLHQRV

1DXMDMDPHSDVWDWHEXVGYLVDOzVGLG\VLVKRODVDWVLYHUVÂ&#x2019;'DQzVXSzVSXVÂ?

3EĂ&#x;NAĂ&#x;JAMĂ&#x;TEATĂ&#x;RUIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;PASĂ&#x;KUĂ&#x;TIĂ&#x;NwSĂ&#x;DIEĂ&#x;NOS .ODLSzGRVPX]LNLQLRWHDWURSULHLJRVHVNDPEzMXVLDV NODVLNLQHVPHORGLMDVSDNHLWzVWDW\EĂ&#x2DC;JDUVDLÂąmLD VXYDĂ?LDYÂ?NUDQDLLUHNVNDYDWRULDLSUDGzMRJULDXWL VHQjMÂ&#x2019;SDVWDWj*ULRYLPRGDUEDLWUXNVYLVjPzQHVÂ&#x2019; Au ĹĄ r a PI L A I T I E N Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

StatybĹł rangovo bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Infesâ&#x20AC;&#x153; atstovai pasirĹŤpino, kad kuo maĹžiau nepatogumĹł patirtĹł kaimyniniĹł daugiabuÄ?iĹł namĹł gyventojai. Kol kas jie ramiai stebi darbus

Informacinis rÄ&#x2014;mÄ&#x2014;jas

Pagrindiniai partneriai:

pro langus ir dÄ&#x2014;l dulkiĹł ar triukĹĄmo ar dulkiĹł nesiskundĹžia. StatybininkĹł technika darbuojasi vidiniame kieme. Pagrindine Herkaus Manto gatve vaĹžiuojantys ar einantys ĹžmonÄ&#x2014;s griovimo darbĹł net nejauÄ?ia. Muzikinio teatro kolektyvas iĹĄ senojo nutriuĹĄusio avarinÄ&#x2014;s bĹŤklÄ&#x2014;s pastato persikÄ&#x2014;lÄ&#x2014; ÄŻ Ĺ˝vejĹł

Bilietus platina

rĹŤmus, daug gastroliuoja po LietuvÄ&#x2026;. Muzikiniam teatrui modernizuoti prireiks 24 mln. eurĹł. Po ilgai trukusiĹł diskusijĹł nusprÄ&#x2122;sta, kad teatras liks toje paÄ?ioje vietoje, uostamiesÄ?io centre, ĹĄalia Atgimimo aikĹĄtÄ&#x2014;s. Bus rekonstruotas senasis pastatas iĹĄsaugant devyniĹł aukĹĄtĹł statinÄŻ. NuĹĄiurÄ&#x2122;s, apleistus sovietmeÄ?io kaimo kultĹŤros namus primenantis teatras, naudotas tris deĹĄimtmeÄ?ius, turÄ&#x2014;tĹł pavirsti daug erdvesne modernia meno erdve. Pagal projektÄ&#x2026; jame atsiras dvi

salÄ&#x2014;s, pagrindinis ÄŻÄ&#x2014;jimas ir didysis holas atsivers ÄŻ DanÄ&#x2014;s upÄ&#x2014;s pusÄ&#x2122;. GrieĹžtos senojo aukĹĄtojo pastato staÄ?iakampio formos susilies su dinamiĹĄkĹł formĹł naujuoju statiniu, kuris uĹžims ir buvusiÄ&#x2026; automobiliĹł stovÄ&#x2014;jimo aikĹĄtelÄ&#x2122;. Abiejose salÄ&#x2014;se bus puiki akustika, administracijos darbuotojams ir atlikÄ&#x2014;jams bus sudarytos puikios darbo sÄ&#x2026;lygos. AukĹĄtajame pastate ÄŻsikurs biblioteka, vieĹĄbutis, paÄ?iame virĹĄuje â&#x20AC;&#x201C; apĹžvalgos aikĹĄtelÄ&#x2014;. Ĺ˝iĹŤrovai naujojo teatro duris turÄ&#x2014;tĹł praverti 2023 metais.


NUDĂ&#x2026;WRĂ?LQLRV

KlaipÄ&#x2014;da â&#x2013; Mieste savaitgalÄŻ vyko dvi keturkojams ir jĹł ĹĄeimininkams skirtos ĹĄventÄ&#x2014;s. KlaipÄ&#x2014;dos Ĺ v. PranciĹĄkaus AsyĹžieÄ?io koplyÄ?ioje buvo aukojamos miĹĄios uĹž gyvĹŤnĹł ĹĄeimininkus ir jĹł augintinius. O susirinkusiuosius DanÄ&#x2014;s skvere brolis Benediktas palaimino ir uĹž juos sukalbÄ&#x2014;jo maldÄ&#x2026;. Prie vasaros estrados vyko gyvĹŤnĹł prieglaudos â&#x20AC;&#x17E;Linksmosios pÄ&#x2014;dutÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; organizuojamas bÄ&#x2014;gimas su ĹĄunimis. Prie keturiĹł kilometrĹł distancijos starto stojo kelios deĹĄimtys ĹĄunĹł ir jĹł ĹĄeimininkĹł. FiniĹĄÄ&#x2026; pasiekÄ&#x2014; ne visi â&#x20AC;&#x201C; kai kuriuos iĹĄgÄ&#x2026;sdino prapliupÄ&#x2122;s smarkus lietus.

Kalvarija â&#x2013; ParyÄ?iais neblaivus (1,61 prom.) 24 metĹł kalvarijietis AuĹĄros gatvÄ&#x2014;je nesuvaldÄ&#x2014; automobilio â&#x20AC;&#x17E;Audi A3â&#x20AC;&#x153; ir trenkÄ&#x2014;si ÄŻ gyvenamÄ&#x2026; jÄŻ namÄ&#x2026;. Vairuotojas nesusiĹžalojo.

skirtingose gatvÄ&#x2014;se gyvenaÄ?ios moterys rado apiplÄ&#x2014;ĹĄtus namus. ÄŽsilauĹžÄ&#x2014;liai, ÄŻsibrovÄ&#x2122; pro atplÄ&#x2014;ĹĄtus langus bei balkono duris, pavogÄ&#x2014; auksiniĹł papuoĹĄalĹł, banko kortelÄ&#x2122;, kelis ĹĄimtus eurĹł.

SniegoniĹĄkÄ&#x2014; â&#x2013; Jurbarko rajone gyvenanti 52 metĹł moteris savaitgalÄŻ kreipÄ&#x2014;si ÄŻ policijÄ&#x2026;, nes nuosavame miĹĄke pasigedo vienuolikos Ä&#x2026;ĹžuolĹł, kuriuos ÄŻvertino 7 tĹŤkst. eurĹł. MiĹĄko savininkÄ&#x2014; teigia, jog vertingi medĹžiai buvo iĹĄkirsti ir iĹĄveĹžti liepos mÄ&#x2014;nesÄŻ.

Lentvaris â&#x2013; TrakĹł rajono mieste traukinys mirtinai suĹžeidÄ&#x2014; geleĹžinkelio pervarĹžoje atsidĹŤrusiÄ&#x2026; 82 metĹł moterÄŻ. NeĹžinia, dÄ&#x2014;l kokiĹł prieĹžasÄ?iĹł ji ĹžengÄ&#x2014; ant bÄ&#x2014;giĹł. Moteris gyveno netoli nuo nelaimÄ&#x2014;s vietos. MaĹĄinistas nespÄ&#x2014;jo laiku sustabdyti traukinio. Neatmetama, kad moteris tikÄ&#x2014;josi pereiti pervaĹžÄ&#x2026;, taÄ?iau neatsiĹžvelgÄ&#x2014; ÄŻ traukinio greitÄŻ.

Liepiai Konf likto metu Jonavos rajone 32 metĹł moteris suĹžalota iĹĄ nelegaliai laikomo ĹĄratinio revolverio â&#x20AC;&#x17E;Alfa model 620â&#x20AC;&#x153;. Moteriai suteikta medicinos pagalba dÄ&#x2014;l ĹĄautinÄ&#x2014;s Ĺžaizdos krĹŤtinÄ&#x2014;je. 54 metĹł moters tÄ&#x2014;vas, kuriam nustatytas 1,87 promilÄ&#x2014;s girtumas, uĹždarytas ÄŻ areĹĄtinÄ&#x2122;.

Vilnius

PanevÄ&#x2014;Ĺžys â&#x2013; Jaunuolis, vakare uĹžsukÄ&#x2122;s ÄŻ kavinÄ&#x2122;, esanÄ?iÄ&#x2026; Vasario 16-osios gatvÄ&#x2014;je, patraukÄ&#x2014; prie kasos. StabtelÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s jis apsimetÄ&#x2014;, kad renkasi kÄ&#x2026; nors uĹžsisakyti. NutaikÄ&#x2122;s momentÄ&#x2026;, kai barmenÄ&#x2014; paÄ&#x2014;jo tolÄ&#x2014;liau, lankytojas stvÄ&#x2014;rÄ&#x2014; ant prekystalio padÄ&#x2014;tÄ&#x2026; aukĹł dÄ&#x2014;ĹžutÄ&#x2122;, ÄŻ kuriÄ&#x2026; pirkÄ&#x2014;jai meta smulkias monetas sunkiai sergantiems vaikams paremti. Su grobiu įŞōlus vagiĹĄius spruko pro duris. â&#x2013;  Miesto tarybos posÄ&#x2014;dyje politikai apribojo iĹĄ karto dviejĹł alaus barĹł prekybos alkoholiniais gÄ&#x2014;rimais laikÄ&#x2026;. SankcijĹł sulaukÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Estinoâ&#x20AC;&#x153; bendrovÄ&#x2014;s baras BerŞų g. 34 ir â&#x20AC;&#x17E;Kolintosâ&#x20AC;&#x153; bendrovÄ&#x2014;s baras Ramygalos g. 68. â&#x20AC;&#x17E;Estinaâ&#x20AC;&#x153; alkoholÄŻ leisdavo iĹĄsineĹĄti ir tada, kai prekyba juo buvo draudĹžiama. ÄŽ alaus barÄ&#x2026; Ramygalos gatvÄ&#x2014;je pareigĹŤnai dÄ&#x2014;l konfliktĹł, triukĹĄmo, muĹĄtyniĹł vaĹžiavo net 25 kartus per metus.

MarijampolÄ&#x2014; â&#x2013; SekmadienÄŻ grÄŻĹžusios ÄŻ namus gyvenamajame MokolĹł rajone,

â&#x2013; Sekmadienio popietÄ&#x2122; prieĹĄgaisrinÄ&#x2014;s gelbÄ&#x2014;jimo pajÄ&#x2014;gos skubÄ&#x2014;jo ÄŻ PramonÄ&#x2014;s gatvÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; degÄ&#x2014; 97-uoju numeriu paĹžymÄ&#x2014;to angaro stogas. Ä&#x152;ia ÄŻsikĹŤrusi metalo lauĹžÄ&#x2026; superkanti ÄŻmonÄ&#x2014;. PraÄ&#x2014;jus trims valandoms gaisrÄ&#x2026; vis dar gesino aĹĄtuonios cisternos. Greta esanÄ?io angaro savininkas ÄŻleido ÄŻ patalpas, iĹĄ jĹł buvo iĹĄveĹžtas biokuras â&#x20AC;&#x201C; granulÄ&#x2014;s, briketai. Ugnis numalĹĄinta apie 20 val.

2UNĂ&#x;GwĂ&#x;SI Ă&#x;KASĂ&#x;PIĂ&#x;LIEĂ&#x;TI¸Ă&#x;KESĂ&#x;NIS .DXQHY\NRUHQJLQ\V NRNLRĂ&#x2026;DO\MHGDUQHEX YRÂąSLUPRVLRVSLOLH WLĂ&#x2026;NXPRĂ?DLG\QzVĂ&#x201E;$Ă&#x2026; HVXSDUHLJDÂłNXULRVH GDO\YDYRVWXGHQWĂ&#x2DC;QH Y\ULDXV\ELQLĂ&#x2DC;RUJDQL ]DFLMĂ&#x2DC;LUSLOLHWLĂ&#x2026;NĂ&#x2DC;J\ YHQWRMĂ&#x2DC;NRPDQGRV Vy ga n d a s T R A I N Y S LR korespondentas

Nemuno saloje rungÄ&#x2014;si daugiau nei 20 komandĹł. NugalÄ&#x2014;toja pripaĹžinta daugiausia balĹł surinkusi komanda â&#x20AC;&#x17E;Trikojis ir Koâ&#x20AC;&#x153;. Jai priklausÄ&#x2014; ÄŻvairiĹł miestĹł atstovai. Ĺ˝aidynÄ&#x2014;se dalyvavo ir uĹžsienieÄ?iai â&#x20AC;&#x201C; ÄŻ KaunÄ&#x2026; atvyko portugalai, graikai, kitĹł ĹĄaliĹł pilieÄ?iai. Kompiuterinio Ĺžaidimo scenas primenanÄ?ias uĹžduotis dalyviams parengÄ&#x2014; kariuomenÄ&#x2014;s atstovai, ugniagesiai ir medikai. Rungtys, kuriose netrĹŤko ir ekstremaliĹł akimirkĹł, vyko keturiose izoliuotose teritorijose. Dekoracijos, technika ir specialieji efektai sukÄ&#x2014;lÄ&#x2014; tikroviĹĄkumo ÄŻspĹŤdÄŻ â&#x20AC;&#x201C; komandos vaĹžinÄ&#x2014;jo ĹĄarvuoÄ?iu, susirÄ&#x2014;mÄ&#x2014; su ginkluotais uĹžpuolikais, dalyvavo nusikaltÄ&#x2014;liĹł sulaikymo, sprogmenĹł neutralizavimo operacijose. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝aidyniĹł tikslas â&#x20AC;&#x201C; ĹžmoniĹł pilietiĹĄkumo, sÄ&#x2026;moningumo stip-

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties valandÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l mylimo TÄ&#x2014;velio mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojÄ&#x2026; habil. dr. GiedriĹł SubaÄ?iĹł. Bendradarbiai

rainoje, taÄ?iau suranda laiko tÄ&#x2014;vynÄ&#x2014;je rengti pilietiĹĄkas akcijas. Kauno technologijos universiteto studentus ir kitus neabejingus Ĺžmones subĹŤrusi ÄŻstaiga â&#x20AC;&#x17E;Baltai juodaâ&#x20AC;&#x153; rengia akcijas avarijĹł aukoms atminti, ragina pÄ&#x2014;sÄ?iuosius bĹŤti atsargius.

minti eismo taisykliĹł paĹžeidimo. Ĺ vyturÄ&#x2014;liĹł ir garsinio signalo jie nebuvo ÄŻjungÄ&#x2122;. Daugybinius sumuĹĄimus, galvos, krĹŤtinÄ&#x2014;s suĹžalojimus patyrÄ&#x2122; 43 ir 29 metĹł pareigĹŤnai buvo pristatyti ÄŻ ligoninÄ&#x2122;. Gydymo ÄŻstaigoje atsidĹŤrÄ&#x2014; ir â&#x20AC;&#x17E;Audiâ&#x20AC;&#x153; 25 metĹł keleivis, susiĹžalojÄ&#x2122;s kojÄ&#x2026;. Pavojus jĹł gyvybei negresia. Po avarijos paaiĹĄkÄ&#x2014;jo, kad Ĺ irvintĹł gatvÄ&#x2014;mis lakstÄ&#x2122;s jaunas

%XYRVXĂ?HLVWLGXSDWUXOLDLYDĂ?LDYÂ? IRUPLQWL(LVPRWDLV\NOLĂ&#x2DC;SDĂ?HLGLPR

nutrĹŤktgalvis neturÄ&#x2014;jo teisÄ&#x2014;s vairuoti transporto priemoniĹł. Avarijos kaltininkas buvo blaivus.

0ERSEKIOJOĂ&#x;2OĂ&#x;KI¸Ă&#x;KIOĂ&#x;MERĂ&#x;GIĂ&#x;NAS .DUĂ&#x2026;WL$]HUEDLGĂ?DQRY\ UDLÂ&#x2019;VLGDUELQÂ?5RNLĂ&#x2026;N\ MHSUDGzMRQHÂ&#x2019;SUDVWDL URG\WLGzPHVÂ&#x2019;YLHWL QzPVPHUJLQRPV-LH WROSHUVHNLRMRJUDĂ?XR OHVJDWYzVHNROPLHV WHNLOREDLVXVĂ&#x2026;XUPXO\V LUSULVLVWDWzSROLFLMD D a r iu s K R A S AUS K A S

Lietuvos ultragarso asociacijos nariai nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?ia kolegÄ&#x2026; AndriĹł Ä&#x152;ekuolÄŻ dÄ&#x2014;l tÄ&#x2014;velio mir ties.

rinimas, skatinimas bĹŤti aktyviems ir neabejingiemsâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytuiâ&#x20AC;&#x153; pasakojo vienas organizatoriĹł, vieĹĄosios ÄŻstaigos â&#x20AC;&#x17E;Baltai juodaâ&#x20AC;&#x153; vadovas Paulius KlikĹŤnas. Jis dirba Kauno policijoje ir ĹĄiuo metu dalyvauja misijoje Uk-

Ă&#x201A;LUYLQWRVHÂ&#x2019;VWXOSjUzĂ?zVLSROLFLMRVPLNURDXWREXVDV Ă&#x201E;9RONVZDJHQ.RPELÂłNXUÂ&#x2019;QXEORĂ&#x2026;NzYDLUXRWRMRSD Ă?\PzMLPRQHWXULQmLRPHmLRYDLUXRMDPDĂ&#x201E;$XGL $$YDQWÂł6XĂ?HLVWLGXSDUHLJĂ&#x2018;QDLLUĂ&#x201E;$XGLÂłNHOHLYLV

NelaimÄ&#x2014; ÄŻvyko Vilniaus ir P.Cvirkos gatviĹł sankryĹžoje. â&#x20AC;&#x17E;Audiâ&#x20AC;&#x153; iĹĄvaĹžiavo iĹĄ ĹĄalutinio kelio ir rÄ&#x2014;ĹžÄ&#x2014;si ÄŻ pagrindiniu keliu vaĹžiavusÄŻ policijos mikroautobusÄ&#x2026;. PareigĹŤnĹł automobilis judÄ&#x2014;jo lÄ&#x2014;tai, apie 30â&#x20AC;&#x201C;40 kilometrĹł per valandÄ&#x2026; greiÄ?iu. Patruliai tuo metu vyko for-

â&#x2013; Neblaivus 43 metĹł alytiĹĄkis per bendro naudojimo koridoriaus langÄ&#x2026; iĹĄ ketvirto aukĹĄto iĹĄmetÄ&#x2014; 33 metĹł kaimynÄ&#x2014;s ĹĄunÄŻ. GyvĹŤnas dÄ&#x2014;l patirtĹł sunkiĹł suĹžalojimĹł buvo uĹžmigdytas. ÄŽtariamasis sulaikytas ir uĹždarytas ÄŻ areĹĄtinÄ&#x2122;.

3LUPRVLRVĂ&#x2026;DO\MHSLOLHWLĂ&#x2026;NXPRĂ?DLG\QzVVXUHQJWRV.DXQR1HPXQRVDORMH

2wĂ&#x;Ă&#x20AC;wĂ&#x;SIĂ&#x;Â?Ă&#x;POĂ&#x;LIĂ&#x;CIĂ&#x;JOSĂ&#x;AUTOĂ&#x;MOĂ&#x;BIĂ&#x;LÂ?

Vy ga n d a s T R A I N Y S LR korespondentas

Alytus

03DWDĂ&#x2026;LDXVQXRWU

Â?VYKIĂ&#x2039;Ă&#x;MOZAIKA

/LXG\WRMRQXRWU

Ă&#x;PVSDOLRG

Kelias dienas RokiĹĄkis ĹŤĹžÄ&#x2014; kaip avilys. Ĺ˝monÄ&#x2014;s vieni su kitais iĹĄ lĹŤpĹł ÄŻ lĹŤpas ir socialiniais tinklais dalijosi kraupia Ĺžinia apie RokiĹĄkyje siautÄ&#x2014;janÄ?ius tamsaus gymio priekabiautojus. RokiĹĄkÄ&#x2014;nai pastebÄ&#x2014;jo, kad ne-

paŞįstamĹł jĹł dÄ&#x2014;mesio sulaukÄ&#x2014; jaunos moterys ir merginos. VaĹžiuodami maĹĄina vyrai pro langus iĹĄkiĹĄdavo galvas ir kalbindavo ĹĄaligatviais einanÄ?ias rokiĹĄkÄ&#x2014;nes. Garsiais ĹĄĹŤksniais jie reiĹĄkÄ&#x2014; susiĹžavÄ&#x2014;jimÄ&#x2026; dailiomis merginomis ir rankĹł mostais kvietÄ&#x2014; sÄ&#x2014;stis ÄŻ jĹł maĹĄinÄ&#x2026;. Dar, aiĹĄku, ir garsiai signalizuodavo. Kai kurias nusiĹžiĹŤrÄ&#x2014;tas merginas jie sekdavo kone iki pat namĹł. SunerimÄ&#x2122; rokiĹĄkÄ&#x2014;nai dalijosi praneĹĄimais, kad merginĹł sekimas daĹžniausiai prasidÄ&#x2014;davo prie parduotuvÄ&#x2014;s, po to maĹĄina lydÄ&#x2014;davo jas ÄŻ daugiabuÄ?iĹł kiemus, vaĹžiuodavo visur iĹĄ paskos, kur tik jos eidavo. RokiĹĄkio policijos virĹĄininkas Eugenijus Ĺ opis stebÄ&#x2014;josi, kad nÄ&#x2014; vienas rokiĹĄkÄ&#x2014;nas nesusiprato apie tai praneĹĄti pareigĹŤnams. Socialiniais tinklais ir iĹĄ Ĺžmo-

niĹł kalbĹł gauta informacija padÄ&#x2014;jo pareigĹŤnams nustatyti jaunuolius. PaaiĹĄkÄ&#x2014;jo, kad taip dÄ&#x2014;mesÄŻ Ĺžavioms rokiĹĄkietÄ&#x2014;ms rodÄ&#x2014; du AzerbaidĹžano pilieÄ?iai. Vienam jĹł â&#x20AC;&#x201C; 27 metai, o kitas ĹĄiek tiek vyresnis. UĹžsienieÄ?iai legaliai dirba vienoje RokiĹĄkio ÄŻmonÄ&#x2014;je, tvarkanÄ?ioje miesto ĹĄilumos trasas. AzerbaidĹžanieÄ?iai teisinosi, kad nieko blogo nedarÄ&#x2014;, nes jĹł ĹĄalyje taip elgtis yra normalu. Kadangi vyrai jokio nusikaltimo nepadarÄ&#x2014;, o policija negavo gyventojĹł nusiskundimĹł dÄ&#x2014;l jĹł netinkamo elgesio, pareigĹŤnai svetimĹĄalius tik ÄŻspÄ&#x2014;jo. Jiems buvo paaiĹĄkinta, kad taip rodyti dÄ&#x2014;mesÄŻ moterims mĹŤsĹł ĹĄalyje nepriimtina. â&#x20AC;&#x17E;TikimÄ&#x2014;s, kad suprato mĹŤsĹł perspÄ&#x2014;jimÄ&#x2026;, nes atsipraĹĄÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; E.Ĺ opis.


REKLAMA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

KLASIFIKUOTIĂ&#x;SKELBIMAI

+IĂ&#x;TOSĂ&#x;TRANSĂ&#x;PORĂ&#x;TOĂ&#x;PRIEĂ&#x;MOĂ&#x;NwS

"UĂ&#x;TAI

PARDUODA

SunkveĹžimiai

Parduodama UAB â&#x20AC;&#x17E;Gremaâ&#x20AC;&#x153; (yra licencija tarptautiniams gabenimams, 2011 metĹł 2 vilkikai DAF ir 2014 metĹł 1 vilkikas MB su tentinÄ&#x2014;mis puspriekabÄ&#x2014;mis dirba Europoje). Kaina 55 000 Eur. Tel. +370

PARDUODA

Kitos vietovÄ&#x2014;s 4 kambariĹł

PARDUODA

Parduoda ĹžemÄ&#x2014;s sklypÄ&#x2026; Kauno r. (2,7 ha, prie IX for to, uĹž UAB â&#x20AC;&#x17E;Senukaiâ&#x20AC;&#x153; terminalo). Tel. 8 686 30 777.

NORI IĹ SINUOMOTI

ÄŽmonÄ&#x2014; Vilniuje iĹĄsinuomotĹł iki 200 m² patalpas autoservisui tinkamas

PERKA

Brangiai perku miĹĄkÄ&#x2026;, gali bĹŤti su bendraturÄ?iais, neatidalintas, su skolomis, areĹĄtuotas. Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 55 355.

nuoma. Teirautis tel. 8 603 09 851.

0ASĂ&#x;LAUĂ&#x;GOS KONSULTACIJOS

Paskolos nuo 1000 Eur iki 10 m. per 1 val. visoje Lietuvoje, uĹžstatas â&#x20AC;&#x201C;butas, namas. Konsultacijos. Aujama-credit, tel. 8 600 69 691.

sunkiasvoriam transportui (iĹĄ jĹł 60 - 80 kv. m biuro patalpos). Skam- Paskolos. IĹĄperkame jĹŤsĹł skolas iĹĄ antstoliĹł, padengiame kitokias skolas ÄŻkeiÄ?iant nekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ tur tÄ&#x2026;. Aujama-Credit, tel. 8 620 33 777. binti tel. 8 699 49 730.

'YĂ&#x;VĂ&#x201E;Ă&#x;NAI Ă&#x;GYĂ&#x;VĂ&#x201E;Ă&#x;NĂ&#x2039;Ă&#x;wDAĂ&#x;LAS

Parduoda miĹĄkÄ&#x2026; (8,7 ha, miĹĄko ĹŤkio paskir ties) Ĺ iauliĹł r., GilaiÄ?iĹł kadastro vietovÄ&#x2014;je. Kaina - 39 000 Eur. Tel 8 685 28 536.

IeĹĄkome moterĹł valymo darbams Vokietijoje. VokiĹĄka sutar tis. Atlygi-

keiÄ?ia ÄŻ butÄ&#x2026; Kaune. Tel. 8 611 34 059.

0ASĂ&#x;TAĂ&#x;TAI Ă&#x;PAĂ&#x;TALĂ&#x;POS ÂżEĂ&#x;Mw Ă&#x;SKLYĂ&#x;PAI

UĹžsienyje

nimas ÄŻ rankas nuo 1000-1500 Eur, atskaiÄ?iavus mokesÄ?ius ir buto

Parduoda 4 kambariĹł butÄ&#x2026; ZarasĹł miesto centre, netoli eĹžero. Arba

646 00 518.

PERKA

MEDICINOS PASLAUGOS

NeatpaŞįstamai sustiprinsiu vyrĹł organizmÄ&#x2026; (potencijÄ&#x2026;). Poveikis greitas, nuo 1-os dienos. Preparatai tinka visiems. IĹĄsiĹłsime

ÄŽvairĹŤs gyvĹŤnai

BRANGIAI PERKAME visoje Lietuvoje galvijus: karves, telyÄ?ias, bu- ir paĹĄtu. Vilnius, tel. 8 684 30 938 (darbo ir poilsio dienomis). lius. VeĹžame ÄŻ uĹžsienÄŻ. Mokame priedus. Atsiskaitome iĹĄ karto. Tel.: (8

0RAĂ&#x;NEĂ&#x;̧ IĂ&#x;MAI

45) 59 95 95, 8 612 08 756.

UĹžsienio investicijĹł ÄŻmonÄ&#x2014; Lietuvoje perka miĹĄkÄ&#x2026; (miĹĄko ĹŤkio paskir-

DINGÄ&#x2DC; DOKUMENTAI

-EĂ&#x;TAĂ&#x;LAI

ties sklypus) arba birĹžes iĹĄsikirsti. Tel. +370 625 65 366.

PERKA

Perka ĹžemÄ&#x2122; visoje Lietuvoje, gali bĹŤti nedirbama, su bendraturÄ?iais, Metalo lauĹžas

UADBB Divadis informuoja, kad prarastus UADB Lamantinas vienkar tinius laidavimo raĹĄtus Nr. D76V01971283 ir Nr. D76V01980132, laikyti negaliojanÄ?iais.

iĹĄnuomota. Padeda sutvarkyti dokumentus. SiĹŤlyti ÄŻvairius variantus. Tel. METALO LAUĹ˝O SUPIRKIMAS VILNIUJE. Superkame juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł metalĹł lauĹžÄ&#x2026;, akumuliatorius, automobilius, iĹĄduoda-

8 671 08 059.

'YĂ&#x;VEĂ&#x;NAĂ&#x;MIEĂ&#x;JIĂ&#x;NAĂ&#x;MAI Ă&#x;GAĂ&#x;RAĂ&#x;Ă&#x20AC;AI PARDUODA

Ă&#x;MĂ&#x;SPALIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

me paĹžymÄ&#x2026;. DidesnÄŻ metalo kiekÄŻ iĹĄsiveĹžame. JoÄ?ioniĹł g. 53, Vilnius, tel. 8 613 90 009, UAB â&#x20AC;&#x17E;ARGIMETASâ&#x20AC;&#x153;.

Palanga Namai

3IĂ&#x;Ă&#x201E;LOĂ&#x;DARĂ&#x;Bg NUOLATINIS DARBAS

Parduodami naujos statybos namukai PALANGOJE, KontininkĹł g. 5A. Darbininkams

ÄŽVAIRĹŞS

VANDENS GRÄ&#x2DC;Ĺ˝INIAI, GEOTERMINIS Ĺ ILDYMAS. Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje. Interneto svetainÄ&#x2014; www.melkerlita.lt, tel.: 8 686 83 265, 8 616 08 020. 2018-10-05 nutartimi patikslintas BUAB â&#x20AC;&#x17E;Mono Statusâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻ. k. 301672662) kreditoriĹł sÄ&#x2026;raĹĄas. Informacija tel. 8 608 91 461.

IĹĄskirtinumai: puĹĄynas, ĹĄalia jĹŤros, nuosavas ĹžemÄ&#x2014;s sklypas, terasa, SiĹŤlome darbÄ&#x2026; valytojai(-ui) Vilniuje, UkmergÄ&#x2014;s g. Darbo pobĹŤ- 2018-10-15 10 val. Vilniaus m. 29-ajame notaro biure (Ĺ eimyniĹĄkiĹł g. dujos, krosnelÄ&#x2014;, vieta automobiliui. Be tarpininkĹł. Tel. 8 669 90 111. dis: vidaus ir kiemo tvarkymas bei valymas. Tel. 8 615 55 901, 8 21, Vilnius) bus skelbiamas Liudmilos Ĺ araĹĄkinos, gim. 1939-07-05, Liko tik 3 vnt. !!! KotedĹžas tik 65 000 Eur su visa apdaila.

615 55 903.

mirusios 2018-08-02, testamentas.


NODVLILNXRWLVNHOELPDL

Ă&#x;PVSDOLRG

PRANEĹ IMAS DÄ&#x2013;L VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO. Individuali ÄŻmonÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;KERBERASâ&#x20AC;&#x153; (juridinio asmens kodas 300006472, adresas Visuotinio akcininkĹł susirinkimo metu priimtu sprendimu nuo 2018 2018 m. lapkriÄ?io 9 d. 13.30 val. adresu: GruodĹžio g. 21, Kau- J.BasanaviÄ?iaus g. 8A-5, Vilnius), 2018 10 05 savininkÄ&#x2014;s AistÄ&#x2014;s SivakovaitÄ&#x2014;s m. rugpjĹŤÄ?io 31 d. UAB â&#x20AC;&#x17E;ECE Projektmanagement Vilniusâ&#x20AC;&#x153; (juridinio nas, vyks Baltijos osteointegracijos akademijos (BOA) visuo-

sprendimu yra pertvarkoma ÄŻ UAB â&#x20AC;&#x17E;KERBERASâ&#x20AC;&#x153;. Naujos teisinÄ&#x2014;s formos juri-

tinis nariĹł susirinkimas. SUSIRINKIMO darbotvarkÄ&#x2014;: 1. Aka-

dinis asmuo perima visas pertvarkomo juridinio asmens teises ir pareigas. Su

demijos prezidento/tarybos pirmininko rinkimai. 2. BOA tary-

naujos teisinÄ&#x2014;s formos juridinio asmens dokumentais bus galima susipaĹžinti

bos veiklos 2017 m. ataskaita. 3. BOA 2017 m. ďŹ nansinÄ&#x2014; atas-

nuo ĹĄiĹł metĹł spalio 5 dienos, adresu J.BasanaviÄ?iaus g. 8A-5, Vilnius.

asmens kodas 300566880, buveinÄ&#x2014;s adresas Jogailos g. 9, Vilnius, Lietuva, ÄŻregistruota Lietuvos Respublikos juridiniĹł asmenĹł registre), likviduojama. Visais klausimais praĹĄome kreiptis ir visus praĹĄymus arba reikalavimus, susijusius su UAB â&#x20AC;&#x17E;ECE Projektmanagement Vilniusâ&#x20AC;&#x153; likvidavimu siĹłsti likvidatorei p. Larisai LuÄ?un, Jogai-

kaita ir metinÄ&#x2014;s atskaitomybÄ&#x2014;s tvir tinimas. 4. BOA 2017 m. PRANEĹ IMAS. Informuojame, kad 2016 m. rugpjĹŤÄ?io 22 d. pasibaigus nuo-

los g. 9, 01116 Vilnius, Lietuva, pasiteirauti tel. +370 640 58 777, el. veiklos programa. 5. Revizijos komisijos 2017 m. ataskaita. mos sutar ties, sudarytos tarp Vytauto Navicko ir Nacionalinio muziejaus LiepaĹĄtas: larisa.lucun@ece.com 6. NaujĹł akademijos ÄŻstatĹł tvirtinimas. 7. BOA tarybos nariĹł tuvos DidĹžiosios KunigaikĹĄtystÄ&#x2014;s valdovĹł rĹŤmĹł, galiojimui, visi daiktai, esan2018 m. lapkriÄ?io 9 d. 15 val. ĹĄaukiamas visuotinis ataskaitinis Kauno rinkimas. 8. BOA revizijos komisijos rinkimas. Nesusirinkus tys sandÄ&#x2014;lyje, adresu T. KosciuĹĄkos g. 9B, Vilniuje, bus paĹĄalinti. PraĹĄome vikraĹĄto chirurgĹł draugijos nariĹł suvaĹžiavimas vyksâ&#x20AC;&#x153;Magnus Hotelâ&#x20AC;&#x153; vieĹĄkvorumui (susirinkimui neÄŻvykus), pakartotinis akademijos visuotinis nariĹł susirinkimas vyks adresu: Vytauto pr. 85, 2018

sus teisÄ&#x2014;tus Vytauto Navicko ÄŻpÄ&#x2014;dinius iki 2018 m. spalio 15 d. informuoti apie butyje, Vytauto pr. 25, Kaune. DarbotvarkÄ&#x2014;: 1. Prezidento ataskaita. 2. ketinimÄ&#x2026; pasiimti daiktus, esanÄ?ius sandÄ&#x2014;lyje, ĹĄiuo telefonu +370 5 261 1582. Ne- Naujo prezidento rinkimas. 3. Valdybos nariĹł rinkimas. 4. Revizoriaus

m. lapkriÄ?io 17 d. 13.30 val. Atvykstantiems ÄŻ susirinkimÄ&#x2026; rei-

sulaukus informacijos apie ketinimus pasiimti minÄ&#x2014;tus daiktus, ĹĄiuos daiktus rinkimas. 5. Einamieji klausimai. Kauno kraĹĄto chirurgĹł draugijos pre-

kia turÄ&#x2014;ti asmenÄŻ liudijantÄŻ dokumentÄ&#x2026;. BOA Prezidentas.

paĹĄalinsime be jokio papildomo praneĹĄimo ar perspÄ&#x2014;jimo.

zidentas prof. Mindaugas Kiudelis.

3PALIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;¡,IETUVOSĂ&#x;RYTE¨Ă&#x;SPAUSDINTOĂ&#x;KRYĂ&#x20AC;IAĂ&#x20AC;ODĂ&#x20AC;IOĂ&#x;ATSAKYMAIĂ&#x; 6 3 $ 0 2 . / 1 ' 5 8 7 , ( % < x SKELBIMAI ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;LIETUVOS RYTÄ&#x201E;â&#x20AC;&#x153; PRIIMAMI:

PRENUMERATA

Kitose platinimo tarnybose:

Redakcijos biuruose: VILNIUJE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3767, faksas 274 3799, el. p. spaudosskelbimai@lrytas.lt; KAUNE â&#x20AC;&#x201C; LaisvÄ&#x2014;s al. 7, tel. (8 37) 40 02 55; KLAIPÄ&#x2013;DOJE â&#x20AC;&#x201C; M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 13 81; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus g. 118, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YJE â&#x20AC;&#x201C; Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 22; ALYTUJE â&#x20AC;&#x201C; S.Dariaus ir S.GirÄ&#x2014;no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; PALANGOJE â&#x20AC;&#x201C; Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440; Kitose tarnybose:

â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; galima uĹžsisakyti redakcijos biuruose:

KAIĹ IADORYSE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino g. 59-113, tel. (8 346) 51 378; JONAVOJE â&#x20AC;&#x201C; J.Ralio g. 12-44, tel. (8 349) 51 474; LAZDIJUOSE â&#x20AC;&#x201C; SeinĹł g. 3, tel./faksas (8 318) 52 374; KRETINGOJE â&#x20AC;&#x201C; BirutÄ&#x2014;s g. 11, tel. (8 445) 53 949; ROKIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; Taikos g. 5, tel. (8 616) 32 475; Ĺ AKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; AuĹĄros g. 3, tel. (8 345) 60 238; Ĺ ILALÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; J.BasanaviÄ?iaus g. 23, tel. (8 449) 51 421; ZARASUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus g. 16, tel. (8 385) 52 532.

PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YJE â&#x20AC;&#x201C; Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 20; ALYTUJE â&#x20AC;&#x201C; S.Dariaus ir S.GirÄ&#x2014;no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; PALANGOJE â&#x20AC;&#x201C; Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440;

ANYKĹ Ä&#x152;IUOSE â&#x20AC;&#x201C; Raimondas Savickas, tel. (8 682) 39 810; BIRĹ TONE â&#x20AC;&#x201C; E.PetruĹĄauskienÄ&#x2014;s SPA, tel. (8 319) 56 625; BIRĹ˝UOSE â&#x20AC;&#x201C; Daina KerĹĄienÄ&#x2014;, tel. (8 636) 34 399; DRUSKININKUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Drusvilmaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 313) 51 075; ELEKTRÄ&#x2013;NUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Benrestasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 528) 39 200; GARGĹ˝DUOSE â&#x20AC;&#x201C; Antanas Brauklys, tel. (8 672) 90 983; IGNALINOJE â&#x20AC;&#x201C; DanutÄ&#x2014; OrechovienÄ&#x2014;, tel. (8 677) 98 736; UAB â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iauliĹł kraĹĄtasâ&#x20AC;&#x153;: JONIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 687) 89 040, KELMÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 427) 54 381, KURĹ Ä&#x2013;NUOSE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 41) 58 57 61, NAUJOJOJE AKMENÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 425) 56 588, PAKRUOJYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 421) 61 704;

VILNIUJE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3777, (8 5) 274 3781; KAUNE â&#x20AC;&#x201C; LaisvÄ&#x2014;s al. 7, tel. (8 37) 40 02 66; KLAIPÄ&#x2013;DOJE â&#x20AC;&#x201C; M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 11 45; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus g. 118, tel. (8 41) 52 03 04;

KAIĹ IADORYSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Emduvaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 346) 51 378; KRETINGOJE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Paslauga tauâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 445) 53 949; KUPIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; Lilijana BudrienÄ&#x2014;, tel. (8 646) 26 189; LAZDIJUOSE â&#x20AC;&#x201C; K.MatuleviÄ?iaus IÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Ryto ĹžvaigĹždÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, tel. (8 318) 52 375; MAĹ˝EIKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Violeta Suleymanova, tel. (8 613) 63 066; MOLÄ&#x2013;TUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vidmantas Pladas, tel. (8 684) 43 075; PRIENUOSE â&#x20AC;&#x201C; Loreta MarcinkeviÄ?ienÄ&#x2014;, tel. (8 623) 13 250; PASVALYJE â&#x20AC;&#x201C; Inga JaniselienÄ&#x2014;, tel. (8 620) 58 664; RASEINIUOSE â&#x20AC;&#x201C; M.MaulienÄ&#x2014;s IÄŽ, tel. (8 428) 51 337; RADVILIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; VĹĄÄŽ â&#x20AC;&#x17E;UĹžbÄ&#x2014;gtukÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, tel. (8 422) 50 163;

RADVILIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 422) 53 451; ROKIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; V.Baranovskio ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Baltmaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 616) 32 475; Ĺ AKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vitas Kasiulaitis, tel. (8 612) 97 522; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Naujoji tvarkaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 41) 50 07 13; Ĺ ILALÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;RitSpedaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 449) 51 421; Ĺ ILUTÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Literaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 441) 75 474; Ĺ IRVINTOSE â&#x20AC;&#x201C; Helena MarÄ?iauskienÄ&#x2014;, tel. (8 603) 18 288; TAURAGÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; Jonas KalÄ&#x2014;da, tel. (8 634) 35 334; UTENOJE â&#x20AC;&#x201C; RamunÄ&#x2014; KvedarienÄ&#x2014;, tel. (8 671) 70 558; VILKAVIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; Rolandas AntanaviÄ?ius, tel. (8 610) 45 539. Prenumerata taip pat priimama internetu: http://prenum.lrytas.lt


Ĺ ÄŻryt prasidÄ&#x2014;jo naujas MÄ&#x2014;nulio mÄ&#x2014;nuo: 6 val. 47 min. stojo jaunatis. Ĺ i diena â&#x20AC;&#x201C; puiki proga susimÄ&#x2026;styti apie ateitÄŻ, apie tai, ko norÄ&#x2014;tumÄ&#x2014;te, kas jums patinka ir tinka, o kas ne. Intuityviai jausite, kas jĹŤsĹł ir kas jums skirta ir nuo ko geriau atsiriboti. Tikslinga paanalizuoti, kas jums neleidĹžia jaustis laisvai ir ko reikÄ&#x2014;tĹł atsisakyti. (Tai bus teisinga mÄ&#x2014;nesio kryptis iki kitos jaunaties.) Kita vertus, jeigu skubÄ&#x2014;site, pasiduosite impulsui, pirmam ÄŻspĹŤdĹžiui, bus sunku suvokti, kas iĹĄties sudÄ&#x2014;tinga, negerai ir ko jums nereikia. Diena bus gana ÄŻtempta ir prieĹĄtaringa, kai norisi verĹžtis ÄŻ priekÄŻ, taÄ?iau kai kas stabdys ir atmetinÄ&#x2014;s atgal. DÄ&#x2014;l aplinkybiĹł, nuo jĹŤsĹł menkai priklausanÄ?iĹł, viskas gali pakibti ore ar pakrypti nenumatyta linkme, o dabartiniams sumanymams ÄŻgyvendinti atsirasti naujĹł netikÄ&#x2014;tĹł kliĹŤÄ?iĹł. Nors ĹĄiandien ir reikia svajoti apie gerus dalykus, tai, kas dabar pradÄ&#x2014;ta, vargu ar baigsis geruoju. Tad venkite entuziazmo, radikaliĹł permainĹł (tiek asmeniniame gyvenime, tiek veikloje). Ne laikas ir rimtoms iĹĄvadoms â&#x20AC;&#x201C; ne viskas bus vienareikĹĄmiĹĄka, kaip gali pasirodyti iĹĄ pirmo Ĺžvilgsnio. Ĺ is laikas provokuos permainoms, naujovÄ&#x2014;ms, kurios nebĹŤtinai pasiteisins, kuriĹł nebĹŤtinai prireiks. Tai netinkamas metas naujĹł darbĹł pradĹžiai â&#x20AC;&#x201C; kad ir kaip norÄ&#x2014;tumÄ&#x2014;te griebtis

!6)Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HPDORQXPĂ&#x2DC; GDĂ?QLDXNLOVGzOSDUWQHULĂ&#x2DC;VXWXRN WLQLRNDOWzVWDGJHULDXVYDUELXVNODXVLPXV VSUÂ?VWLSDWLHPV9DUJXDUYLVXULUYLVNjVX VSzVLWHGDUEHÂąPDĂ?LDXSODQXRNLWHLUSD VLUXRĂ&#x2026;NLWHNDGEĂ&#x2018;VLWHYLVLHPVODEDLUHLND OLQJL WLNĂ?DGzWRVSDJDOERVYDUJLDLVXODXN VLWH ,USDVLVDXJRNLWHSULHĂ&#x2026;Ă&#x2DC;SDVDORVQH Â&#x2019;VLYHONLWHÂ&#x2019;MĂ&#x2DC;UH]JDPDVLQWULJDV

Palmira KELERTIENÄ&#x2013; AstrologÄ&#x2014;

ko nors naujo, teks uĹžsiimti senĹł reikalĹł tvarkymu, skolĹł grÄ&#x2026;Ĺžinimu. Kad ir kuo uĹžsiimsite, bĹŤtina atida â&#x20AC;&#x201C; tikrinkite informacijÄ&#x2026;, atidĹžiai studijuokite pasiraĹĄomus dokumentus ir neskubÄ&#x2014;kite mokÄ&#x2014;ti â&#x20AC;&#x201C; ĹĄiomis dienomis galima daug pinigĹł tuĹĄÄ?iai netekti. Ĺ iandien patartina patarimo, pagalbos daĹžniau kreiptis ÄŻ draugus â&#x20AC;&#x201C; jie padÄ&#x2014;s nesutrikti, palaikys sunkiÄ&#x2026; akimirkÄ&#x2026;. Galimi rĹŤpesÄ?iai, netikÄ&#x2014;tumai per kompiuterius, telefonus, elektros prietaisus, dÄ&#x2014;l transporto priemoniĹł. Labiau pasaugokite asmeninÄ&#x2122; informa-

,)Ă&#x;Ă 4!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;3DYRMLQJDGLH QDÂąMRNLĂ&#x2DC;VNXERWĂ&#x2DC;LĂ&#x2026;YDGĂ&#x2DC;DUĂ?DL ELĂ&#x2026;NĂ&#x2DC;YHLNVPĂ&#x2DC;6NXELXVUHLNDOXVLĂ&#x2026;WLHVĂ&#x2DC; VHNVLVWYDUN\WLWDmLDXWLNWRONROSHUGDXJ QHXĂ?VLJULHEVLWHNROQHÂ&#x2019;VLYHOVLWHÂ&#x2019;JLQmXVVX DSOLQNLQLDLV%Ă&#x2018;NLWHODEDLDWLGĂ&#x2018;VDWOLNGD PLNDVGLHQHVXĂ?GXRWLVMHLVDXJRWHVDYR GDUERYLHWj/DELDXWLNzWLQRVWUDXPRVMX GDQWVSRUWXRMDQWYDĂ?LXRMDQWDUGLUEDQW UDQNRPLV

*!5Ă&#x;4)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;%Ă&#x2018;WLQDDWLGD XĂ?VLLPNLWHWLNWXRNDVVYDUEXDWLGz NLWHQHEĂ&#x2018;WLQXVGDUEXVYLVNDPSULWUĂ&#x2018;NVODL NRMzJĂ&#x2DC;SDJDOLDXGzPHVLRLUQHW\mLDLP VLWHNO\VWL2DSOLQNLQLDLO\JWRLUWHODXNWĂ&#x2DC; ODEDLJUHLWDLSDVWHEzVDUSULPLQVMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;WUĂ&#x2018; NXPXVDSVLULNLPXVLUQXRNULWLNRVQHEHLĂ&#x2026; VLVXNVLWH7DmLDXÂ&#x2019;VLNODXV\NLWHÂ&#x2019;MĂ&#x2DC;Ă?RGĂ?LXVÂą WDLDSVDXJRVQXRJDOLPĂ&#x2DC;NODLGĂ&#x2DC;QHODLPLĂ&#x2DC; DUWLPLDXVLRPLVGLHQRPLV

6uĂ&#x;Âż93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6XGzWLQJDV

VARNOĂ&#x;LESINYS

PHWDVNDLYLVNDVLĂ&#x2026;HLQDDWYLUNĂ&#x2026;mLDL Ă&#x201A;LDQGLHQWLNUDLJDOLRVWDLV\NOzVĂ&#x201E;'DXJQR UzVLPDĂ?DLJDXVLÂłEHLĂ&#x201E;9LOWLVÂąNYDLOLĂ&#x2DC;PR WLQDÂł,PNLWzVYLHQDGLHQLĂ&#x2DC;UHLNDOĂ&#x2DC;EHLWR NDVOHQJYDLUSDSUDVWD,UQHVLYHUĂ?NLWHLP WLVQLHNRQDXMRQHWYDUN\NLWHSLQLJLQLĂ&#x2DC;LU WXUWRUHLNDOĂ&#x2DC;%HWREĂ&#x2018;NLWHWDNWLĂ&#x2026;NHVQLVD YRQDPLĂ&#x2026;NLĂ&#x2DC;DWĂ?YLOJLXÂąSDVLVWHQNLWHQH VXNHOWLÂ&#x2019;WDPSRVĂ&#x2026;HLPRMH*DOLPRVEXLWL QzVDYDULMRV

cijÄ&#x2026; bei daiktus, dokumentus, telefonus, rankines, raktus ir pan. Daugiau laiko skirkite kelionÄ&#x2014;ms â&#x20AC;&#x201C; tikÄ&#x2014;tina, kad laiko sugaiĹĄti teks ilgiau. IĹĄaugs apgauliĹł, vagysÄ?iĹł, rankĹł bei kojĹł traumĹł, automobiliĹł avarijĹł tikimybÄ&#x2014;. Sapnai iĹĄ pirmadienio ÄŻ antradienÄŻ pranaĹĄiĹĄki, pildysis greitai. Puiku, jei sapnavote paeiliui kelis sapnus â&#x20AC;&#x201C; geros permainos. Puiku buvo regÄ&#x2014;ti dangĹł, ugnÄŻ, dangaus ĹĄviesulius, vaivorykĹĄtÄ&#x2122;, debesis, paÄ?iam danguje skraidyti, vÄ&#x2014;jÄ&#x2026; jausti â&#x20AC;&#x201C; sÄ&#x2014;kmÄ&#x2014;, pagalba, apsauga; medĹžius â&#x20AC;&#x201C; naujos paĹžintys. Blogai maudytis â&#x20AC;&#x201C; liga; plaukti valtimi â&#x20AC;&#x201C; pavojus gyvybei; taÄ?iau sulyti â&#x20AC;&#x201C; sveikata, apsauga. Jeigu buvote baltai apsirengÄ&#x2122; arba daug baltos spalvos matÄ&#x2014;te â&#x20AC;&#x201C; nuostoliai, neturtas, gÄ&#x2014;da. Blogas Ĺženklas: jei netikÄ&#x2014;tai tektĹł daug dulkiĹł ÄŻkvÄ&#x2014;pti ar ÄŻ akis kas nors ÄŻkristĹł â&#x20AC;&#x201C; saugokitÄ&#x2014;s apgaulÄ&#x2014;s, galite bĹŤti suklaidinti, galimi vandentiekio gedimai. Geras Ĺženklas: rasti geltono metalo daikÄ?iukĹł ar ĹžaislÄ&#x2026;, kaukÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; iĹĄsiaiĹĄkinsite painiavÄ&#x2026;; pamesti sagÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; iĹĄsiskirsite su jums trukdanÄ?iu, kenksmingu Ĺžmogumi; iĹĄvysti ĹĄviesius dĹŤmus â&#x20AC;&#x201C; apsaugos ÄŻgijimas. Ĺ˝vilgsnis priekÄŻ: antradienis tinkamas analizuoti nueitÄ&#x2026; keliÄ&#x2026;, ieĹĄkoti klaidĹł, jas taisyti, nepalankus naujĹł darbĹł pradĹžiai; palankios spalvos â&#x20AC;&#x201C; juoda, raudona, balta.

Âľ!5Ă&#x;,93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;3HUPDLQLQJD GLHQDNDLYLVNDVLĂ&#x2026;HLQDWUXSXWÂ&#x2019;NL WDLSQHLSODQXRML,ULĂ&#x2026;WLHVĂ&#x2DC;QRUVGLHQDLU VNLUWDSODQDPVMLHWXULEĂ&#x2018;WLJDQzWLQDLDEVW UDNWĂ&#x2018;VEHQWMDXODLNRSUDVPH0DĂ?LDXĂ?D GzNLWHYHQNLWHÂ&#x2019;VLSDUHLJRWLGzOJULHĂ?WĂ&#x2DC;WHU PLQĂ&#x2DC;NRQNUHmLĂ&#x2DC;GDUEĂ&#x2DC;NLWDLSWHNVQHUYLQ WLVGzOQHWLNzWDLVXJULXYXVLĂ&#x2DC;SODQĂ&#x2DC;ÂąMXN Ă?PRJXVSODQXRMDR'LHYDVMXRNLDVL

/Âż)!Ă&#x;2!Ă&#x;')3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HODLNDVLP -%2Ă&#x;'%Ă&#x;,uĂ&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*DOLWHVX ODXNWLQHWLNzWRVSDJDOERVJHUĂ&#x2DC; QDXMLHQĂ&#x2DC;WDmLDXQHVNXEzNLWHGĂ?LDXJWLV QHSXONLWHJULHEWLSDVLĂ&#x2018;O\WRXĂ?GDUELRÂąWDL DSJDXOLQJDVPHWDVNDLWDLNDVLĂ&#x2026;SDĂ?LĂ&#x2018;URV JHUDLDNLPLUNVQLXJDOLYLUVWLQLHNDPWLNX VLXUHLNDOXRWDLNDVDWURGRPHQNDQH QDXGLQJDDWHLW\MHWDSVLWLQSHUVSHNW\YLX GDO\NX*DOLPRVSUREOHPRVGzOQHLĂ&#x2026;WLNL P\EzVVXWXRNWLQLXL DUEDDWYLUNĂ&#x2026;mLDL 

$69Ă&#x;.)!)Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;7DLÂ&#x2019;NYzSLPR QHSDSUDVWĂ&#x2DC;VXPDQ\PĂ&#x2DC;ODLNDVSXL NLGLHQDGLUEDQWLHPVNĂ&#x2018;U\ELQÂ&#x2019;GDUEj%HW NXULXRDWYHMXEXVVYDUEXOLNWLQXRVDLNLHPV VDQWĂ&#x2018;ULHPVMHLÂ&#x2019;YLVNjUHDJXRVLWHUDPLDL WDLNLDLGLHQDSUDHLVQHEORJDL7XULWHDWL GĂ?LDLVWHEzWLNDLSNORVW\VLVVDQW\NLDLVXYDL NDLVQHS\NLWHDQWMĂ&#x2DC;NDGLUNjMLHLĂ&#x2026;NUzV WĂ&#x2DC;,UEĂ&#x2018;NLWHDWVDUJHVQLVXĂ?PRQzPLVNX ULXRVPDW\VLWHSLUPjNDUWjÂąDSVNULWDLQH YHUWDEHQGUDXWLVXQHSDĂ?Â&#x2019;VWDPDLVLDLV

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SPALIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

36!23Ă&#x;49+Ă&#x;,u3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;-Ă&#x2018;VNX SLQLYLOmLĂ&#x2DC;EHLJHULDXVLĂ&#x2DC;NHWLQL PĂ&#x2DC;WDmLDXGLHQDLEDLJLDQWLVNDQWU\EzLĂ&#x2026; VHNVLUVXWXRNWLQLVDUP\OLPDVDVPXRJDOL WDSWLMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;QHSDVLWHQNLQLPRÂ&#x2019;NDLWX3DWDU WLQDPDĂ?LDXEHQGUDXWLVXWDLVNXULHMXPV EUDQJĂ&#x2018;VÂąJDOLWHQHW\mLDMXRVQXVNULDXVWL LUVPDUNRNDLDSVLS\NWL1HODLNDVUL]LNXRWL SLQLJDLVNDLSLUQHODLNDVPzJLQWLVXWXRN WLQLRDUP\OLPRĂ?PRJDXVNDQWU\EÂ? 3+/2Ă&#x;0)/Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HSDVL GXRNLWHOLĂ&#x2018;GQRPVQXRWDLNRPVEHW LUQHVLLPNLWHVXQNLĂ&#x2DC;GDUEĂ&#x2DC;VXGzWLQJĂ&#x2DC;XĂ? GXRmLĂ&#x2DC;VXQLHNXRQHVLYHONLWHÂ&#x2019;JLQmXV WDLSSDWQLHNDPQHSDWLNzNLWHVDYRSDVODS mLĂ&#x2DC;SLQLJĂ&#x2DC;DUDWVDNLQJĂ&#x2DC;GRNXPHQWĂ&#x2DC;%Ă&#x2018; NLWHDWLGHVQLVDYRYLUĂ&#x2026;LQLQNXLÂąJDOLWHQH WHLVLQJDLMÂ&#x2019;VXSUDVWLLUSDGDU\WLULPWĂ&#x2DC;NODL GĂ&#x2DC;2Ă&#x2026;LRVGLHQRVNODLGRVNDLSDNPHQĂ&#x2DC;OD YLQDDUWLPLDXVLRPLVGLHQRPLVJDOLQXĂ&#x2026;OXR WLMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;SDVLHNLPXV

WLVVXGzWLQJĂ&#x2DC;XĂ?GXRmLĂ&#x2DC;YHOWLVÂ&#x2019;NRQI OLNWXVNRYj7DLQHWLNzWĂ&#x2DC;SDYRMĂ&#x2DC;QHODXNWR SUDODLPzMLPRQHQXPDW\WĂ&#x2DC;QXRVWROLĂ&#x2DC;GLH QD,UPDĂ?LDXSODQXRNLWHÂąSDJDOEDDWHLVLĂ&#x2026; WHQLĂ&#x2026;NXUQHVLWLNzVLWHRUHLNDODLNU\SVQH QXPDW\WDOLQNPH%HMHMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;VXVLWDULPDL WXULEĂ&#x2018;WLVXWDPWLNURPLVLĂ&#x2026;O\JRPLVÂąWXULWH WXUzWLODLVYÂ?DWVLWUDXNWLSDNHLVWLVjO\JDV

6!.Ă&#x;$%Ă&#x;.)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*DOLWHQXVL YLOWLĂ?PRJXPLNXULXRWLNzMRWHNX ULVEXYRMXPVDXWRULWHWDV7LHVDWRQHUHLNz WĂ&#x2DC;JDUVLDLSDUHLNĂ&#x2026;WLDUGzOWRQXWUDXNWLVDQ W\NLĂ&#x2DC;LUSDQ3UDzMXVNXULDPODLNXLDWYzVLWH LUJDOEĂ&#x2018;WVXSUDVLWHNDGWDLMĂ&#x2018;VSDW\VNDĂ?NR QHVXSUDWRWHNDGMXPVVYDUEXVDVPXRMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC; DXWRULWHWDVLĂ&#x2026;WLHVĂ&#x2DC;EXYRWHLVXV1HSDODQNX WYDUN\WLUHLNDOXVVXXĂ?VLHQLHmLDLVQHGHUzWĂ&#x2DC; Ă&#x2026;LDQGLHQLUDSWDULQzWLGDUERXĂ?VLHQ\MHSD VLĂ&#x2018;O\PĂ&#x2DC;VXEĂ&#x2018;VLPDLVGDUEGDYLDLV Âż5Ă&#x;693Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;Â&#x2018;WDPSDQHOHLV WHLVLQJDLÂ&#x2019;YHUWLQWLVLWXDFLMRVWDGSD VLVWHQNLWHQXULPWLRMHLWRQHSDY\NVDWL GzNLWHVYDUEDXVNODXVLPRSULzPLPj,Ă&#x2026;OLN WLUDPLHPVĂ&#x2026;LDQGLHQQHEXVSDSUDVWDÂąQXR SDWU\WRJDOLWHNWLNHLVWLSODQXVVXVLGXUWLVX Â&#x2019;YDLULDXVLDLVQHVPDJXPDLV QHWPRUDOLQH SULHYDUWD 7LNQHVLNDUĂ&#x2026;mLXRNLWHQHVSUÂ?VNL WHQHVXVLSUDWLPĂ&#x2DC;SLNWXRMX*DOLPLQHWLNz WLQXVLY\OLPDLP\OLPXĂ?PRJXPLDUVHQXEL mLXOLX%ORJDGLHQDSLUNWLWHFKQLNjEHLÂ&#x2019;UDQ NLXVWLHNYHLNODLWLHNQDPDPV -9DUQRSLHĂ&#x2026;

HOROSKOPAS

LAISVALAIKIS

,661 /HLGĂ?LDPDVQXRPHWĂ&#x2DC;VDXVLRG !DĂ&#x;REĂ&#x;SAS*(',0,1235$9,/1,86 4EĂ&#x;LEĂ&#x;FOĂ&#x;NASĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;TEIĂ&#x;RAUĂ&#x;TI &AKĂ&#x;SAS%LĂ&#x;PGDLO\#OU\WDVOW ,EIĂ&#x;DwĂ&#x;JASXĂ?GDURMLDNFLQzEHQGURYz Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WDV´ 69Ă&#x;2)!5Ă&#x;3)!Ă&#x;3)3Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)53 *9DLQDXVNDV WHO 692Ă&#x; 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x; 0)2Ă&#x;-!3)3Ă&#x; 0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!3 $%XGU\V WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) )7HONVQ\V WHO *&LEDV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) $7HONVQLHQz WHO 5.DUPD]DLWz WHO 5*HUEXWDYLmLXV WHO 90LmLXOLV WHO 9'HNVQ\V WHO /9DLQDXVNLHQz WHO *1HQDUWDYLmLXV WHO -3DXĂ?LHQz WHO -3HNDUVNDLWz.DUDOLĂ&#x2018;QLHQz WHO  ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6!3 -/LWYLQDYLmLXV WHO ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6/Ă&#x;0!6!$5/4/*! -0\NRODLWLHQz WHO )Âľ,%)$u*! 10LFLĂ&#x2018;QLHQz WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) 34),)34!) 9*HFHYLmLHQzĂ&#x152;(.DQLXĂ&#x2026;LHQz WHO 9.DSRmz$-XVHYLmLHQz WHO 0OLITIĂ&#x;KA9%UXYHULV WHO 9%DUWDVHYLmLXV WHO 7,JQDWDYLmLXV WHO %KOĂ&#x;NOĂ&#x;MIĂ&#x;KA9'HNVQ\V WHO $0XUDXVNDLWz WHO $6UzEDOLHQz WHO 0AĂ&#x;SAUĂ&#x;LIS-3DXĂ?LHQz WHO -%XWNDXVNLHQz WHO $'DXNĂ&#x2026;HYLm WHO 56WDQNHYLmLĂ&#x2018;Wz WHO 2.DFzQDLWz WHO 4EIĂ&#x;SwĂ&#x;SAUĂ&#x;GA)7HONVQ\V WHO 0.XL]LQDLWz WHO $/HNDYLmLXV WHO $.X]QHFRYDLWz WHO +ULTĂ&#x201E;RA5*HUEXWDYLmLXV WHO $$QGULNRQ\Wz WHO 50LNĂ&#x2026;LRQLHQz WHO -(UOLFNDV 3PORĂ&#x;TAS*1HQDUWDYLmLXV WHO 5.D]LOLRQLV WHO ÂżURNALISTINIAIĂ&#x;TYRIMAI5.DUPD]DLWz WHO '*XGDYLmLĂ&#x2018;Wz WHO //DYDVWH WHO &OĂ&#x;TOGĂ&#x;RAĂ&#x;FAI7%DXUDV WHO 9Ă&#x201A;mLDYLQVNDV WHO 5'DQLVHYLmLXV WHO 03DWDĂ&#x2026;LXV WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;Âż52Ă&#x;.!Ă&#x;,!) ¡46Ă&#x;ANĂ&#x;TEĂ&#x;NAŠ90LmLXOLV WHO 0$XJXO\Wz WHO 5=LOQ\V WHO 9%UDmLXO\Wz WHO 53HUĂ&#x2026;RQ\Wz WHO ¡'YĂ&#x;VEĂ&#x;NIĂ&#x;MOĂ&#x;BĂ&#x201E;Ă&#x;DASŠ$7HONVQLHQz WHO 9%XGU\Wz WHO '-RQXĂ&#x2026;LHQz WHO /9DORQ\Wz WHO ¡3TIĂ&#x;LIUSŠ/9DLQDXVNLHQz WHO 5%ODĂ?\Wz WHO ,=LJPDQWz WHO ,6NOLXWDLWz WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;02)%Ă&#x;$!) ¡2YTAIÂŚ6AKARAIŠĂ&#x;-3DXĂ?LHQz WHO ¡3OSTINwŠ$'XPDODNDV WHO 2%')/.Ă&#x160;Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) +AUĂ&#x;NAS$.DUDOLĂ&#x2018;QDV WHO  97UDLQ\V WHO  9,Q\Wz WHO  +LAIĂ&#x;PwĂ&#x;DA*3LODLWLV WHO  $3LODLWLHQz WHO  ÂľIAUĂ&#x;LIAI*Ă&#x201A;LXSDU\V WHO  !LYĂ&#x;TUS*5DIDQDYLmLHQz WHO  -AĂ&#x;RIĂ&#x;JAMĂ&#x;POĂ&#x;Lw/-XRG]HYLmLHQz WHO  0AĂ&#x;LANĂ&#x;GA$=LDENXV WHO  5Âż3)%.)/Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) "ARSELONAÂą.1DVWRSNDLWz ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NASÂą95XGDYLmLXV -ASKĂ&#x;VAÂą$3URFHQND 2OMAÂą1%XGU\Wz 6AR¸UVAÂą(%XWULPDV !03+!)4/3Ă&#x;3+92)53 WHO 2INĂ&#x;KOĂ&#x;IRĂ&#x;MAĂ&#x;KEĂ&#x;TAĂ&#x;VOĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´ OHLG\ERVFHQWUDV 3PAUSĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´VSDXVWXYz .DXQRJ9LHYLV 5Ă&#x20AC;Ă&#x;SAĂ&#x;KYĂ&#x;MOĂ&#x;NUMERISĂ&#x; 4IRAĂ AS 3KELBIMAI WHO HOSVSDXGRVVNHOELPDL#OU\WDVOW

2EKLAMA WHO HOSVSDXGRVSDUGDYLPDL#OU\WDVOW

R ÂąPRNDPDUHNODPD

Š Visa medĹžiaga, pateikta â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos ryteâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; laikraĹĄÄ?io nuosavybÄ&#x2014;. Kopijuoti ir platinti be UAB â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; sutikimo draudĹžiama.


TERMOMETRAS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SPALIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

ORAIĂ&#x;RYTOJ

â&#x20AC;&#x153;

Nuo AzorĹł salĹł atkeliavÄ&#x2122;s ir ties Vidurio Europa ÄŻsitvirtinÄ&#x2122;s galingas aukĹĄto slÄ&#x2014;gio sĹŤkurys ÄŻ mĹŤsĹł ĹĄalÄŻ atneĹĄÄ&#x2014; graĹžius ir saulÄ&#x2014;tus orus.

%REĂ&#x2DC;YDVDUDMDX XĂ?VXNRÂ&#x2019;/LHWXYj Si mo na DA LIN KE VI Ä&#x152;IĹŞ TÄ&#x2013; SinoptikÄ&#x2014;

Pirmoji spalio savaitÄ&#x2014; prasidÄ&#x2014;jo ĹĄiltais, bet vÄ&#x2014;juotais orais. Daug kur pietvakariĹł vÄ&#x2014;jo gĹŤsiai virĹĄijo pavojingÄ&#x2026; ribÄ&#x2026; ir siekÄ&#x2014; 15â&#x20AC;&#x201C;20 m/ sek., o pajĹŤryje dar daugiau. Tai trukdÄ&#x2014; dĹžiaugtis rudeniĹĄka 12â&#x20AC;&#x201C;17 laipsniĹł ĹĄiluma. SavaitÄ&#x2014;s viduryje Ĺžvarbokas vÄ&#x2014;jas atneĹĄÄ&#x2014; ĹĄaltesnÄŻ orÄ&#x2026;: treÄ?iadienÄŻ ir ketvirtadienÄŻ temperatĹŤra ĹĄalyje kilo tik iki 13 laipsniĹł. ArtÄ&#x2014;jant savaitgaliui orai vÄ&#x2014;l keitÄ&#x2014;si: vÄ&#x2014;jas nurimo, naktimis dirvos pavirĹĄiĹł nubalino ĹĄalnos iki 3 laipsniĹł ĹĄalÄ?io, o dienos vÄ&#x2014;l tapo ĹĄiltesnÄ&#x2014;s. Ĺ eĹĄtadienio orai net priminÄ&#x2014; bobĹł vasarÄ&#x2026;. Ĺ iandien Lietuvos dangus bus nepastoviai debesuotas. Daugiau debesĹł telksis ties rytiniais ir ĹĄiauriniais ĹĄalies rajonais, bet po pietĹł ir Ä?ia daugÄ&#x2014;s saulÄ&#x2014;s. Lietaus ĹĄiÄ&#x2026; dienÄ&#x2026; nenumatoma. PĹŤs apysmarkis pietvakariĹł vÄ&#x2014;jas. Termometrai rodys 12â&#x20AC;&#x201C;17 laipsniĹł ĹĄilumos. Ĺ ilÄ?iausia bus PietĹł Ĺ˝emaitijoje, Suvalkijoje ir centriniuose ĹĄalies rajonuose, vÄ&#x2014;siausia â&#x20AC;&#x201C; rytiniame ĹĄalies pakraĹĄtyje. TreÄ?iadienio naktÄŻ dangus vis labiau giedrÄ&#x2014;s, tik kai kur ĹĄiauriniuose regionuose uĹžsiliks storesniĹł debesĹł. Nelis. VÄ&#x2014;jas pĹŤs iĹĄ pietvakariĹł, vakarĹł, bus visai nestiprus. Vietomis susidarys palankios sÄ&#x2026;lygos tirĹĄtam rĹŤkui formuotis, tad vairuotojai turÄ&#x2014;tĹł bĹŤti atidĹŤs. PajĹŤryje numatoma apie 12 laipsniĹł ĹĄilumos, o kitur bus gana vÄ&#x2014;su, 3â&#x20AC;&#x201C;8 laipsniai ĹĄilumos, tad dirvos pavirĹĄiuje vÄ&#x2014;l numatomos ĹĄalnos â&#x20AC;&#x201C; 0â&#x20AC;&#x201C;3 laipsniai ĹĄalÄ?io. TreÄ?iadienio dienÄ&#x2026; jau galÄ&#x2014;sime mÄ&#x2014;gautis tikra bobĹł vasara. SaulÄ&#x2014; beveik visÄ&#x2026; dienÄ&#x2026; ĹĄildys kaitriais spinduliais. AiĹĄku, niekur nelis. Dvelks ĹĄvelnus pietvakariĹł vÄ&#x2014;jas. SaulÄ&#x2014;tÄ&#x2026; dienÄ&#x2026; temperatĹŤra ĹĄoktelÄ&#x2014;s iki 15â&#x20AC;&#x201C;20 laipsniĹł. Ketvirtadienio naktis bus labai panaĹĄi ÄŻ treÄ?iadienio â&#x20AC;&#x201C; be lietaus, vÄ&#x2014;l nusidrieks rĹŤko skraistÄ&#x2014;s, vÄ&#x2014;jas visai nurims. TemperatĹŤra vÄ&#x2014;l paĹžemÄ&#x2014;s iki 3â&#x20AC;&#x201C;8 laipsniĹł ĹĄilumos, pajĹŤryje laikysis apie 10 laipsniĹł. Ĺ iÄ&#x2026; naktÄŻ dirvos pavirĹĄiuje taip pat tikÄ&#x2014;tinos ĹĄalnos iki 0â&#x20AC;&#x201C;3 laipsniĹł ĹĄalÄ?io. Ketvirtadienio diena numatoma sausa ir saulÄ&#x2014;ta, tik retsykiais dangumi praplauks vienas kitas maĹžas baltas debesÄ&#x2014;lis. VÄ&#x2014;jas pasisuks iĹĄ pietryÄ?iĹł ir sustiprÄ&#x2014;s iki 5â&#x20AC;&#x201C;10 m/sek. Diena vÄ&#x2014;l bus ĹĄilta ir maloni â&#x20AC;&#x201C; lepins 15â&#x20AC;&#x201C;20 laipsniĹł ĹĄiluma. Ă&#x201A;LDQGLHQÂą/LXGYLNR*HGzWR 9LUJDLOzV'LRQ\]RLU/LXGRYDUGR GLHQD

2UDLĂ&#x2026;LDQGLHQVSDOLRG/LHWXYRMHLU(XURSRMH $&,%

Helsinkis

Oslas

Stokholmas

Glazgas

Sankt Peterburgas

Ryga

Dublinas

Briuselis ParyĹžius

$&!%$& "##&$

%#&"$ %&$

Minskas Berlynas

Miunchenas

#/$

VarĹĄuva

Frankfurtas Praha

Bordo

Maskva

Vilnius

Hamburgas Londonas Amsterdamas

Ĺ˝

$ $&!%&$ *$ $,$

Talinas

Kopenhaga

Lvovas

Kijevas

BukareĹĄtas Jalta

Venecija Nica

Madridas Barselona

Sofija

Varna

Roma Dubrovnikas

$&!% %&$

Viena BudapeĹĄtas

A

&+%$ $,$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ #! %$ +%$ #! %$

%&$$& "#/ 

!&)

&$ 

.-.)!#

+"#

"/

& #

$ $

Stambulas

Lisabona Malaga

Palma Palermas AlĹžyras

Tunisas

AtÄ&#x2014;nai

Antalija

Heraklionas

Larnaka Tel Avivas

Kairas

!MSĂ&#x;TERĂ&#x;DAĂ&#x;MAS !TwNAI "ALATONAS "ELĂ&#x;FASĂ&#x;TAS "ERLYNAS "OĂ&#x;NA "RIUĂ&#x;SEĂ&#x;LIS "UĂ&#x;DAĂ&#x;PE¸TAS "UĂ&#x;KAĂ&#x;RE¸Ă&#x;TAS #IURICHAS $UBĂ&#x;LIĂ&#x;NAS &RANKĂ&#x;FURĂ&#x;TAS 'ETEBORGAS (AMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS (ELĂ&#x;SINĂ&#x;KIS +AĂ&#x;LIĂ&#x;NINGĂ&#x;RAĂ&#x;DAS +IĂ&#x;JEĂ&#x;VAS +I¸IĂ&#x;NIOĂ&#x;VAS +OĂ&#x;PENĂ&#x;HAĂ&#x;GA +ROKUVA ,ISABONA ,IUKĂ&#x;SEMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NAS -ADĂ&#x;RIĂ&#x;DAS -ARSELIS -ASKĂ&#x;VA -IĂ&#x;LAĂ&#x;NAS -INSĂ&#x;KAS .EAPOLIS /SĂ&#x;LAS 0AĂ&#x;LERĂ&#x;MAS 0AĂ&#x;RYĂ&#x;Ă&#x20AC;IUS 0RAHA 2YĂ&#x;GA 2OĂ&#x;MA 3ANKTĂ&#x;0EĂ&#x;TERĂ&#x;BURĂ&#x;GAS 3OFIJA 3TAMĂ&#x;BUĂ&#x;LAS 3TOKĂ&#x;HOLĂ&#x;MAS 4AĂ&#x;LIĂ&#x;NAS 4RUMSw 6AĂ&#x;R¸UĂ&#x;VA 6EĂ&#x;NEĂ&#x;CIĂ&#x;JA 6IEĂ&#x;NA 6ILĂ&#x;NIUS :ALCBURGAS ÂżENEVA -IESTAIĂ&#x;PIETUOSE !LIKANTw !NTALIJA "ARSELONA $UBROVNIKAS &ARAS (EĂ&#x;RAKĂ&#x;LIOĂ&#x;NAS (URGADA +AIRAS +AĂ&#x;NAI +ASABLANKA ,ARĂ&#x;NAĂ&#x;KA ,ASĂ&#x;0ALMASAS -AĂ&#x;LAĂ&#x;GA -ALJORKOSĂ&#x;0ALMA -OĂ&#x;NAĂ&#x;KAS .IĂ&#x;CA 4ELĂ&#x;!VIĂ&#x;VAS 4UĂ&#x;NIĂ&#x;SAS 6ALENSIJA 6ARNA

                                 

Lietuvos rytas  

2018 10 09

Lietuvos rytas  

2018 10 09