Page 1

AKTUALIJOS

0OĂ&#x;LIĂ&#x;TIĂ&#x;KOSĂ&#x;NAUĂ&#x;JOĂ&#x;KwĂ&#x;PERĂ&#x;NEĂ&#x;LYGĂ&#x;NEĂ&#x;SIKĂ&#x;REMĂ&#x;TA Ă&#x;KADĂ&#x;DIRĂ&#x;BAĂ&#x;KEIKSĂ&#x;NOĂ&#x;JAĂ&#x;MAĂ&#x;MEĂ&#x;3EIĂ&#x;MEĂ&#x;Ă&#x;PĂ&#x;Ă&#x; Ă&#x;M RUGPJĂ„jIOĂ&#x;Ă&#x;D

PENKTADIENIS

/RAIĂ&#x;¸IANDIEN

“

Toks pareiĹĄkimas labai neÄŻprastas. Apie lyderiĹł ĹĄeimos ligas arabĹł pasaulyje kalbÄ—ti nepriimta. 7DLSEXYRVXWLNWD6LULMRVUHĂ?LPR LĂ…SODWLQWDĂ?LQLDNDGHMĂ˜SLUPRML Ă…DOLHVSRQLD$DO$VVDG QXRWU VHUJDNUĂ‘WLHVYzĂ?LX

Ă&#x;PĂ&#x;

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6,(-,/(,',020(7$,15 .DLQD(XU

5Ă€Ă&#x;GROĂ&#x;TĂ‹Ă&#x;DAUGĂ&#x;TRIUK¸Ă&#x;MOĂ&#x; PERĂ&#x;MAIĂ&#x;NOSĂ&#x;ARĂ&#x;TIKĂ&#x;VAĂ&#x;JUS

A.GudĹžius – vÄ—l auksinis: pasaulio Ä?empionas triumfavo ir Europos pirmenybÄ—se Berlyne. Kokie ĹĄio Lietuvos disko metiko jÄ—gos ĹĄaltiniai? Ă&#x;PĂ&#x;

*%LWYLQVNRQXRWU

Ă&#x;PĂ&#x;

9zOSDURGzMzJj

'XONzVLUPLJOD Ĺ iÄ… vasarÄ… statybviete virtusi ÄŻvaĹžiavimo ÄŻ PalangÄ… gatvÄ—, kuriÄ… keiksnoja poilsiautojai, staiga iĹĄtuĹĄtÄ—jo, nors darbĹł pabaigos dar nematyti. Dingo darbininkai, o palikta jĹł technika jau kelintÄ… dienÄ… riogĂ&#x;PĂ&#x; so apmirusi.

DIENOSĂ&#x;SKAIjIUSTiek metĹł turinti pensininkÄ—, kuriai nustatytas vidutinis girtumas, prie parduotuvÄ—s GargĹžduose apdauŞė savo ir svetimÄ… automobilius. Ă&#x;PĂ&#x;

DIENOSĂ&#x;NUOTRAUKA

9DNDU3UDYLHQLĂ…NLĂ˜SDWDLVRVQDPXRVHEXYRVXUHQJWRVPDVLQzVNUDWRV.DOLQLDLLUMĂ˜GDLNWDLEXYRWLNULQDPLODXNH

1RUV3UDYLHQLĂ…NLĂ˜SDWDLVRVQDPDLSDVWDUXRMXPH WXDWVLGĂ‘UzSRGLGLQDPXRMXVWLNOXmLDWROLDXOLH MDVLDONRKROLVNDOLQLDLQDXGRMDVLLQWHUQHWXWHOH IRQDLVYDUWRMDQDUNRWLNXV$UYDNDUVXUHQJWDGDU YLHQDSDURGRPRMLDNFLMDSDNHLVĂ…LjVLWXDFLMj" Vy g an das TR AI NYS LR korespondentas

55 litrai raugo, litras alkoholio, 8 telefonai, SIM kortelÄ—s, laisvĹł

rankĹł ÄŻranga. Toks vakarykĹĄtÄ—s kratos, kuriÄ… PravieniĹĄkiĹł pataisos namuose atliko jungtinÄ—s ĹĄalies ÄŻkalinimo ÄŻstaigĹł ir VieĹĄojo saugumo tarnybos pareigĹŤnĹł pajÄ—gos, rezultatas.

Vakar ÄŻ PravieniĹĄkes atvykÄ™s teisingumo ministras Elvinas JankeviÄ?ius ĹžadÄ—jo permainĹł, pateikÄ— konkreÄ?iĹł veiksmĹł planÄ…, taÄ?iau dar neĹžinia, ar pavyks nugalÄ—ti daugelÄŻ metĹł ÄŻkalinimo ÄŻstaigose kerojanÄ?iÄ… kaliniĹł savivalÄ™, smurtÄ…, patyÄ?ias. Apie tai liudija naujausias reidas PravieniĹĄkiĹł pataisos namĹł 2-ajame sektoriuje, kur tarp beveik tĹŤkstanÄ?io kaliniĹł gyvena

5XVLMDQHLĂ…VLVXNV Nors Rusija neigia kaip nors susijusi su buvusio dvigubo agento S.Skripalio ir jo dukters apnuodijimu, atsakomybÄ—s ji neiĹĄvengs. JAV nutarÄ—, jog Maskva turi uĹž tai atsakyti, ir Ä—mÄ—si sankcijĹł. Ă&#x;PĂ&#x;

.UKE LT AĂ&#x;Â?Ă&#x;Ă&#x;P

6WHELQDSDVDXOÂ’ $UJHQWLQRVJ\YHQWRMDLOLHMRDSPDXGj SRWRNDLĂ…DOLHV6HQDWDVDWPHWz Â’VWDW\PRSURMHNWjGzODERUWĂ˜ OHJDOL]DYLPR6XVLULQNÂ? SURWHVWXRWRMDLNHLNzĂ…DOLHVYDOGĂ?Lj

DIENOSĂ&#x;SAKINYS „Manau, situacija yra tokia, kad auksarankiai lietuviai grÄŻĹžta ÄŻ LietuvÄ….“ 7DLSĂŒLQLĂ˜UDGLMXLNDOEzMRYLGDXV UHLNDOĂ˜PLQLVWUDV(0LVLĂ‘QDVLĂ… VWDW\ELQLQNĂ˜NXULHGDUzMREXWR UHPRQWjLĂ…JLUGÂ?VMRJ/LHWXYRMH VWDW\ERVHJDOLPDXĂ?GLUEWLWRNLXV SDmLXVSLQLJXVNDLSLU$QJOLMRMH

Trys broliai Vizbarai, prieĹĄ 7 metus Lietuvoje ÄŻsteigÄ™ aukĹĄtĹłjĹł technologijĹł kompanijÄ… „Brolis Semiconductors“, kuria tai, ko pasaulis dar nÄ—ra matÄ™s. Karo Ukrainoje pastĹŤmÄ—ti jie nÄ—rÄ— ÄŻ gynybos sriĂ&#x;PĂ&#x; tÄŻ, o dabar – ÄŻ medicinÄ….


NUOMONwS

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6

NUOMONES

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

,UĂ?RGĂ?LXLUĂ?YLOJVQLX -9DUQRSLHĂ…

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGPJĂ„jIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

/DLNRĂ?HQNODL V

asariĹĄkÄ… politinio gyvenimo ramybÄ™ sudrumstÄ— konservatoriĹł A.AĹžubalio ir L.KasÄ?iĹŤno ÄŻstatymo projektas, kuriuo siĹŤloma Lietuvos komunistĹł partijÄ… (LKP) pripaĹžinti nusikalstama organizacija ir ÄŻpareigoti renkamĹł postĹł, valstybÄ—s tarnautojo pareigĹł siekianÄ?ius buvusius jos narius vieĹĄai paskelbti apie tokÄŻ savo ryĹĄÄŻ. Nors ĹĄis sumanymas nÄ—ra naujas, o pernai Seimas priÄ—mÄ— rezoliucijÄ…, raginanÄ?iÄ… VyriausybÄ™ parengti tokio ÄŻstatymo projektÄ…, kilo nemaĹžas triukĹĄmas.

T

ik liberalĹł lyderis E.Gentvilas, gal prisiminÄ™s ir savo partijos bÄ—das, pritarÄ—, kad svarbu Ĺžinoti, kas buvo kas, nes tai padÄ—tĹł atkurti istorinÄŻ teisingumÄ…, ypaÄ? kai buvÄ™ aktyvĹŤs komunistai ĹĄiandien esÄ… svaidosi antikomunistiniais lozungais, taÄ?iau ir jis sakÄ— esÄ…s prieĹĄ raganĹł medĹžioklÄ™. Nestebina, kad dviejĹł konservatoriĹł siĹŤlymÄ… supliekÄ— SocialdemokratĹł darbo partijos lyderis G.Kirkilas, – jie nÄ— neslepia, jog ÄŻstatymas galÄ—tĹł paliesti ĹĄiÄ… politinÄ™ jÄ—gÄ…. Neigiamai iniciatyvÄ… ÄŻvertino ir kiti kairieji politikai, taip pat premjeras S.Skvernelis.

KodÄ—l dabar V.Landsbergiui taip nepatiko sumanymas LKP paskelbti nusikalstama organizacija? Bet netikÄ—ta atrodo konservatoriĹł vadovo G.Landsbergio ir jo senelio V.Landsbergio pirtis, kuriÄ… jie uĹžkĹŤrÄ— A.AĹžubaliui ir L.KasÄ?iĹŤnui, nors pastarieji tik tÄ™sia TÄ—vynÄ—s sÄ… jungos tradicijÄ… artÄ—jant rinkimams sutelkti savo rinkÄ—jus remiantis antikomunistine retorika. KodÄ—l dabar net ir V.Landsbergiui nepatiko sumanymas LKP paskelbti nusikalstama organizacija, nors jis pats ne kartÄ… yra ir gerokai aĹĄtriau apibĹŤdinÄ™s komunistus? Paprastai gudrauti linkÄ™s deĹĄiniĹłjĹł patriarchas ĹĄÄŻkart labai atvirai paaiĹĄkino, kodÄ—l davÄ— smarkios pylos A.AĹžubaliui ir L.KasÄ?iĹŤnui, – dÄ—l to, kad jie ĹĄauna ÄŻ LKP, o pataiko ÄŻ jo numylÄ—tinÄ™ prezidentÄ™ D.GrybauskaitÄ™.

Č

ia iĹĄkart padvelkÄ— dvejopais standartais. Neabejotina, kad V.Landsbergis nesibartĹł, jei dabar prezidentas bĹŤtĹł, pavyzdĹžiui, A.Brazauskas, ir Seimas sumanytĹł ÄŻpareigoti jÄŻ savo biografijoje nurodyti, kokias pareigas Ä—jo nusikalstama organizacija paskelbtoje LKP. A.AĹžubalis iĹĄkart puolÄ— teisintis, kad jĹł ÄŻstatymo projektas niekaip neuĹžkabina D.GrybauskaitÄ—s, bet, ko gero, teisus profesorius, sakydamas, jog tik labai politiĹĄkai naivus asmuo gali nepastebÄ—ti taiklaus ĹĄĹŤvio ÄŻ aukĹĄÄ?iausiÄ… valstybÄ—s pareigĹŤnÄ™. Juk bĹŤsimoji prezidentÄ— kurÄŻ laikÄ… dar dirbo nuo SSKP neatsiskyrusiĹł M.BurokeviÄ?iaus vadinamĹłjĹł platformininkĹł kontroliuojamoje Vilniaus aukĹĄtojoje par-

tinÄ—je mokykloje Lietuvai jau atkĹŤrus nepriklausomybÄ™. Ĺ ÄŻ faktÄ… D.GrybauskaitÄ— stengiasi nutylÄ—ti, o pagal siĹŤlomÄ… ÄŻstatymo projektÄ… ji bĹŤtĹł ÄŻpareigota vieĹĄai skelbti apie savo pareigas komunistinÄ—se struktĹŤrose, jeigu baigusi antrÄ… jÄ… prezidento kadencijÄ… vÄ—l pretenduotĹł ÄŻ kokÄŻ nors aukĹĄtÄ… politinÄŻ postÄ… Vilniuje arba Briuselyje. V.Landsbergis akimoju suprato, ÄŻ kokiÄ… kebliÄ… padÄ—tÄŻ stumiama D.GrybauskaitÄ—, todÄ—l ir davÄ— velniĹł ÄŻstatymo sumanytojams.

D

eĹĄiniĹłjĹł patriarchas su jam bĹŤdingu ÄŻtarumu net pareiĹĄkÄ—, kad dÄ—l to tik trina rankomis labai didelÄ—s valstybÄ—s labai didelÄ— organizacija, – atseit Rusijos specialiosios tarnybos. Galima netgi pamanyti, kad A.AĹžubalÄŻ su L.KasÄ?iĹŤnu jis laiko kaĹžkokiais Kremliaus ÄŻtakos agentais. GalbĹŤt V.LandsbergÄŻ taip uĹžsipulti parlamentarus paskatino ir noras paremti savo anĹŤkÄ…, kuris pirmas sukritikavo siĹŤlomÄ… ÄŻstatymo projektÄ… ir kategoriĹĄkai atribojo savo partijÄ… nuo ĹĄios iniciatyvos teigdamas, kad tai tik dviejĹł Seimo nariĹł sumanymas. AnĹŤko argumentai kitokie nei senelio. Jis neuĹžsiminÄ— apie ĹžalÄ… prezidentei, bet kalbÄ—jo apie pigĹł populizmÄ… ir ÄŻstatymo autoriĹł pastangas siejo su artÄ—janÄ?iais rinkimais – esÄ… tai bĹŤdas priminti apie save, ypaÄ? rengiantis Europos Parlamento rinkimams.

G

al ir taip. Kita vertus, ar komunistĹł baubas nÄ—ra konservatoriĹł seniai pamÄ—gta taktika telkiant savo rÄ—mÄ—jus prieĹĄ kiekvienus rinkimus ir kodÄ—l dabar staiga ĹĄis metodas partijos lyderiui pasirodÄ— netinkamas? GalbĹŤt G.Landsbergis ateityje nenumato jokio svarbesnio politinio vaidmens nei A.AĹžubaliui, nei L.KasÄ?iĹŤnui (pastarojo narystÄ— partijoje dÄ—l ryĹĄiĹł su „MG Baltic“ koncernu sustabdyta), o ĹĄie abu politikai, tai suvokdami, bando verstis per galvÄ…, kad atkreiptĹł ÄŻ save konservatoriĹł rÄ—mÄ—jĹł dÄ—mesÄŻ? Vis dÄ—lto net jei G.Landsbergio pozicijÄ… lÄ—mÄ— vidaus partinÄ—s kovos iĹĄskaiÄ?iavimai, jo retorika aiĹĄkiai kertasi su konservatoriams ÄŻprastu istoriniĹł sÄ…skaitĹł suvedinÄ—jimu, nes uĹžmojus pripaĹžinti LKP nusikalstama organizacija jis ÄŻvertino kaip skaldymÄ…, o esÄ… visuomenei reikia idÄ—jĹł, kurios vienytĹł Ĺžmones ir nutiestĹł kelius ÄŻ ateitÄŻ.

TARPĂ&#x;KITKO

,Ă…PRN\NLWHĂ…XQÂ’Ă?LĂ‘UzWLÂ’ODLNURGÂ’ Prie kiekvienos ĹĄuns bĹŤdos ir voljero – po laikrodÄŻ. Prie kiekvieno katÄ—s guolio – po laikrodukÄ…. Net prie viĹĄtĹł aptvaro, kuriame karaliauja gaidys, – po ĹžadintuvÄ…. KvailystÄ—? NeskubÄ—kite vertinti. SkaiÄ?iuoti laikÄ… privers Seimas, jeigu palaimins TriukĹĄmo valdymo ÄŻstatymo ir AdministraciniĹł nusiĹžengimĹł kodekso pakeitimus ir jie ÄŻsigalios nuo kitĹł metĹł pradĹžios. Jei augintiniĹł neÄŻpratinsite prie laiko sampratos, kentÄ—s jĹŤsĹł kiĹĄenÄ—. KiekvienÄ… kartÄ… nuo 20 iki 300 eurĹł. Tokia bauda grÄ—s uĹž gyvĹŤnĹł keliamÄ… triukĹĄmÄ…. GyvĹŤnijos pasaulio atstovui neuĹžteks Ĺžinoti, kada pateka ir leidĹžiasi saulÄ—, teks paĹžinti ir valandas, nes pataisas sukurpÄ™s Seimo narys P.ÄŒimbaras uĹžsimojo baudomis apdalyti tuos asme-

ArĹŤnas Dumalakas

nis, kuriĹł katÄ—s, ĹĄunys, gaidĹžiai, arkliai, karvÄ—s arba kiti garsus skleidĹžiantys gyvĹŤnai tai nepertraukiamai darys 10 minuÄ?iĹł ar ilgiau nuo 7 iki 22 val., nepertraukiamai 5 minutes ar ilgiau nuo 22 iki 7 val. arba bus girdimi su pertrĹŤkiais ilgiau kaip 30 minuÄ?iĹł per 3 valandas. Tiesa, paĹžeidÄ—jĹł tykanÄ?iam policijos pareigĹŤnui ar savivaldybÄ—s atstovui bus leng viau. UĹžteks chronometru uĹžfiksuoti, kiek minuÄ?iĹł skalijo ĹĄuo ar kniaukÄ— katÄ—. NereikÄ—s ieĹĄkoti triukĹĄmo lygÄŻ matuojanÄ?ios ÄŻrangos.

!RĂ“KARšTAӚIĂŒĂ“METĂŒĂ“VASARAĂ“JUSĂ“DĂ IUGINAĂ“ARĂ“VARGINA

S

unku pasakyti, ar ĹĄiuos ĹžodĹžius jau reikÄ—tĹł suprasti kaip pirmÄ… jÄ… kregĹždÄ™, skelbianÄ?iÄ… kitokiÄ… konservatoriĹł politikÄ… istorijos klausimais. IĹĄ tiesĹł siĹŤlymas pripaĹžinti LKP nusikalstama organizacija smarkiai pavÄ—lavÄ™s ir analogija su naciĹł nusikaltimĹł ÄŻvertinimu netinkama jau vien todÄ—l, kad Niurnbergo tribunolas posÄ—dĹžiavo iĹĄkart po Antrojo pasaulinio karo, o ne po trijĹł deĹĄimtmeÄ?iĹł ir tai buvo tarptautinis teismas, o ne keliĹł politikĹł sumanymas. Susidaro ÄŻspĹŤdis, kad bandymai dabar pasiknaisioti sovietinÄ—je praeityje turi tik politiniĹł sÄ…skaitĹł suvedinÄ—jimo atspalvÄŻ.

IĹĄgirdÄ™ apie siĹŤlomas pataisas pilieÄ?iai jau puolÄ— smaigstyti kritikos strÄ—liĹł ÄŻ Seimo narius – esÄ… tokiĹł neĹžinia kÄ… sumÄ…stanÄ?iĹł veltÄ—dĹžiĹł iĹĄlaikymas ir taip per daug kainuoja, o dabar dar padaugÄ—s ĹĄeimininkĹł ÄŻ gatvÄ™ iĹĄmestĹł keturkojĹł, kurie neiĹĄmoko skaiÄ?iuoti valandĹł. Kiti nuogÄ…stavo, kad parlamentarai greitai mums uĹždraus gerti kavÄ…, nes kavos aparatai irgi skleidĹžia triukĹĄmÄ…. Gal vyrams nebebus leidĹžiama nusiskusti barzdos, nes elektrinÄ—s barzdaskutÄ—s irgi zvimbia? Vis dÄ—lto reikia pripaĹžinti, kad naudos iĹĄ ÄŻstatymo pataisĹł yra. Juk ne koks nors Briuselis, o mes patys gyvĹŤnijos pasaulÄŻ ÄŻpratinsime prie laiko sampratos ir taip visi kartu artÄ—sime prie tylesnio gyvenimo, kurÄŻ sudrums nebent politikĹł keliami skandalai.

"ALSAVOĂ“Ă“SKAITYTOJAI 3URF      9DUJLQDQHJDOLXSDNÂ?VWL NDUĂ…mLR

Ă&#x;

1HJDOLXDWVLGĂ?LDXJWLĂ…LOXPD

Ă&#x;

%Ă‘WĂ˜SXLNXMHLJXQHUHLNzWĂ˜ GLUEWL

Ă&#x;

1HLGĂ?LXJLQDQHLYDUJLQDÂą YDVDUD\UDYDVDUD

Ă&#x;


POLITIKA

AKTUALIJOS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGPJĂ„jIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x; -6WDFHYLmLDXVQXRWU

6wLĂ&#x;KLIBINAĂ&#x;%'ENTĂ&#x;VIĂ&#x;Lg 7HLVzVDXJRVÂ’WDULPĂ˜SULVOzJWR/LEHUDOĂ˜VjMĂ‘GĂ?LRYHG OLXL6HLPRQDULXL(XJHQLMXL*HQWYLOXLÂąGDUYLHQDV QHPDORQXPDV.ODLSzGRVYDOVW\ELQLRMĂ‘UĂ˜XRVWRGL UHNFLMDMDPNDLSEXYXVLDPĂ…LRVÂ’PRQzVYDGRYXLSD WHLNzPLOĂ?LQLĂ…NjLHĂ…NLQÂ’7DmLDXSROLWLNDVQHLĂ…VLJDQGR tÄ… ArvydÄ… VaitkĹł politikavimu. Dabartinis Seimo narys tada „Lietuvos rytui“ aiĹĄkino, jog verslininko PranciĹĄkaus JurguÄ?io valdomai „KlaipÄ—dos hidrotechnikai“ uĹž dalÄŻ atliktĹł darbĹł nesumokÄ—ta dÄ—l objektyviĹł prieĹžasÄ?iĹł: „Tuo metu ĹĄiai ÄŻmonei buvo paskelbtas bankrotas, jos sÄ…skaitos buvo areĹĄtuotos. Kaip pervesti pinigus, jei antstoliai draudÄ— atsiskaitymus? Kita prieĹžastis, dÄ—l kurios direkcija nepervedÄ— pinigĹł ĹĄiai ÄŻmonei, – jos keliĹł milijonĹł skolos uostui. Kaip ĹŤkiĹĄkas vadovas, rangovams siĹŤliau kompromisÄ… – ÄŻskaityti mokÄ—jimus maĹžinant skolas uostui, taÄ?iau „KlaipÄ—dos hidrotechnika“ nesutiko.“ Anot E.Gentvilo, jam pasitraukus iĹĄ pareigĹł, direkcijos vadovu paskirtas A.Vaitkus galÄ—jo pasirĹŤpinti, kad pinigai bĹŤtĹł pervesti „KlaipÄ—dos hidrotechnikai“, bet to nepadarÄ—: „Kam tada reikÄ—jo bylinÄ—tis su statybĹł ÄŻmone, toliau gausinti nuostolius, ko jie siekÄ— ir tikÄ—josi?“ Vakar liberalĹł lyderis BNS pareiĹĄkÄ— pasirengÄ™s eiti ÄŻ teismÄ…, bylinÄ—tis ir laimÄ—ti: „Mano manymu, uosto direkcija su savo advokatais patirs nuostoliĹł, kuriuos padarys valstybei bylinÄ—damasi beviltiĹĄkoje byloje su manimi.“ (LR)

.DXQLHWz50LOLĂ‘WzEHYHLNSULHĂ…GYHMXVPHWXVÂ’6HLPjEXYRLĂ…ULQNWDSDJDO9DOVWLHmLĂ˜LUĂ?DOLĂ˜MĂ˜VjMXQJRVVjUDĂ…j

.AUĂ&#x;JOĂ&#x;KwĂ&#x;NOĂ&#x;RwTĂ‹Ă&#x;PASIĂ€YMwTIĂ&#x; PARLAMENTEĂ&#x;NEĂ&#x;SKANĂ&#x;DAĂ&#x;LAIS -DXQLDXVLDĂ…LRVNDGHQFLMRV6HLPRQDUzYDOVWLHmLĂ˜ IUDNFLMRVDWVWRYzHULĂ˜5Ă‘WD0LOLĂ‘WzDWYLUDLSUL VLSDĂ?LQRNDGSDWDLV\WLQXRODWNHLNVQRMDPRSDUOD PHQWRUHSXWDFLMjÂąVXQNLDLÂ’J\YHQGLQDPDPLVLMD

*%LWYLQVNRQXRWU

KlaipÄ—dos apygardos teismui uosto pateikto ieĹĄkinio suma – 1 mln. 907 tĹŤkst. 4,12 euro. Ĺ iÄ… sumÄ… sudaro rangovams sumokÄ—tos baudos, delspinigiai, palĹŤkanos bei bylinÄ—jimosi iĹĄlaidos. Teigiama, jog Ĺžala buvo padaryta netinkamai vykdant rangos sutartis su „KlaipÄ—dos hidrotechnika“, „Strabag Wasserbau GmbH“ ir „Rohde Nielsen A/S“. Uostui E.Gentvilas vadovavo nuo 2009 metĹł vasaros iki 2012ĹłjĹł rudens. „Teismai jau anksÄ?iau konstatavo, kad uosto direkcija nepagrÄŻstai vienaĹĄaliĹĄkai nutraukÄ— sutartÄŻ su „KlaipÄ—dos hidrotechnika“ ir „Strabag Wasserbau GmbH“ ir dÄ—l to priteisÄ— baudÄ…. Taip pat uosto direkcija be pateisinamĹł prieĹžasÄ?iĹł tiems patiems rangovams nesumokÄ—jo uĹž jĹł atliktus darbus“, – pareiĹĄkÄ— dabartiniai KlaipÄ—dos uosto vadovai. TeismĹł priteistas sumas naujoji KlaipÄ—dos valstybinio jĹŤrĹł uosto direkcija minÄ—toms bendrovÄ—ms yra sumokÄ—jusi. Uosto reikalavimo apmokÄ—ti dÄ—l nutrauktos sutarties patirtus nuostolius E.Gentvilas buvo sulaukÄ™s jau 2016 metais prieĹĄ Seimo rinkimus. Tuomet liberalas kaltino uostui vadovaujantÄŻ socialdemokra-

– Tai, kad esate jauniausia Seimo narÄ—, jums sunkiau ar lengviau? – „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Vasara tiesiogiai“ ĹžurnalistÄ— Daiva Ĺ˝eimytÄ— paklausÄ— R.MiliĹŤtÄ—s. – NejauÄ?iu labai didelio skirtumo, kÄ… reiĹĄkia bĹŤti paÄ?iai jauniausiai ar antrai pagal jaunumÄ…. Tai – geras bĹŤdas pralauĹžti ledus pradedant pokalbÄŻ arba prisistatyti. Vadinasi, tas iĹĄskirtinumas yra ĹĄioks toks privalumas.

„Negi reikia nuolat pilti Ĺžibalo ÄŻ ugnÄŻ, kad bĹŤtum matomas? AĹĄ bandau eiti kitu keliu.“ 50LOLĂ‘Wz

%XYXVLDPXRVWRYDGRYXL(*HQWYLOXLMDXQHSLUPjNDUWjSULPHQDPDMRYHLNOD

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS ÄŽtarimĹł kelianti veikla Seimo valstieÄ?iĹł frakcijos atstovas M.Puidokas kreipÄ—si ÄŻ kelias valstybÄ—s institucijas dÄ—l KultĹŤros paveldo departamento direktoriaus pavaduotojo A.SkaisÄ?io ir jo sutuoktinÄ—s parlamentarÄ—s konservatorÄ—s G.SkaistÄ—s galbĹŤt neteisÄ—tos ĹŤkinÄ—s veiklos valstybinÄ—je ĹžemÄ—je bei aplinkosaugos taisykliĹł paĹžeidimĹł. Delfi.lt paskelbÄ—, kad Vilniaus rajone, MaŞų jĹł LygainiĹł kaime, gyvenantys SkaisÄ?iai intensyviai naudojasi ir uĹž jĹł sklypo tvoros esanÄ?ia valstybine Ĺžeme – augina darĹžoves, vaismedĹžius, laiko bites.

AiĹĄkinasi dÄ—l kanclerÄ—s Vyriausioji tarnybinÄ—s etikos komisija pradÄ—jo aiĹĄkintis, ar SocialinÄ—s apsaugos ir darbo ministerijos kanclerÄ— D.JuozapaviÄ?ienÄ—, galbĹŤt nedeklaravusi savo sutuoktinio darbovietÄ—s, nepaĹžeidÄ— ÄŻstatymo.

PristatÄ— direktorÄ™ KultĹŤros ministrÄ— L.RuokytÄ—-Jonsson pristatÄ— Lietuvos rusĹł dramos teatro kolektyvui naujÄ… jÄ… te-

atro direktorÄ™ O.PolevikovÄ…. PrieĹĄ tai aktorÄ— ir Ĺžinoma scenos kalbos dÄ—stytoja O.Polevikova vadovavo savo ÄŻkurtam mokymĹł centrui „Vilnius Voice and Acting Center“. Ji yra sukĹŤrusi vaidmenĹł Lietuvos rusĹł dramos ir Maskvos dramos teatruose.

Perduodami pastatai KlaipÄ—dos universitetas perduos Lietuvos muzikos ir teatro akademijai (LMTA) valstybei nuosavybÄ—s teise priklausantÄŻ nekilnojamÄ… jÄŻ turtÄ…, esantÄŻ uostamiesÄ?io centre. PerduodamĹł pastatĹł vertÄ— – 1,23 mln. eurĹł. Ĺ is turtas perduodamas vykdant valstybiniĹł universitetĹł tinklo optimizavimÄ… – KlaipÄ—dos universiteto MenĹł akademijÄ… integruojant ÄŻ LMTA. MenĹł studijas KlaipÄ—doje pastaroji akademija vykdys jau nuo ĹĄiĹł metĹł rugsÄ—jo.

Lankosi Amerikoje Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas J.V.Žukas savaitei iťvyko su oficialiu vizitu į Jungtines Amerikos Valstijas.

Be to, yra ir atsakomybÄ—. Ne tik atstovauti jaunĹł ĹžmoniĹł interesams Seime, bet ir siekti, kad po ĹĄios kadencijos apie mane bĹŤtĹł galima pasakyti ne vien tiek: ĹĄtai buvo R.MiliĹŤtÄ—, pati jauniausia. – Ar vyresni kolegos, politikos senbuviai nedemonstruoja savo virĹĄenybÄ—s dÄ—l jĹŤsĹł amĹžiaus? – AtvirkĹĄÄ?iai. DĹžiugu, kad kolegos iĹĄ ÄŻvairiĹł frakcijĹł labai geranoriĹĄki. Ir patarimÄ… duoda, ir pristatydami pabrÄ—Ĺžia, kad tai jauniausia Seimo narÄ—, leidĹžia suprasti, kad kai jie nebebus parlamentarai, bus daugiau tokiĹł ĹžmoniĹł kaip aĹĄ, kurie uĹžims jĹł vietÄ…. IĹĄ pradĹžiĹł buvo noras bĹŤti ramesnei, tylesnei, apsiprasti, bet labiau patyrÄ™ kolegos suteikÄ— pasitikÄ—jimo savimi. – Ar dar nepasigailÄ—jote, kad atÄ—jote dirbti ÄŻ SeimÄ…? Dalia KutraitÄ—-GiedraitienÄ— vienoje laidoje taip kalbÄ—jo: „NeĹžinia, kas ĹĄitÄ… pastatÄ… kaĹžkada prakeikÄ—.“ – Ne. Juk pasibaigus kadencijai, jeigu nusprÄ™siu nebekandidatuoti Seimo rinkimuose, ir toliau galÄ—siu daryti labai daug kitĹł dalykĹł. Ĺ iandien dĹžiaugiuosi, kad esu Ä?ia.

Kuo daugiau jaunĹł, naujĹł ĹžmoniĹł ateis ÄŻ politikÄ…, neiĹĄsigÄ…s sunkumĹł, tuo visiems bus geriau. Tikrai reikia atsinaujinimo, naujĹł idÄ—jĹł. – Kad ir kaip bĹŤtĹł, ĹĄiuo metu Seimo, kaip institucijos, ÄŻvaizdis – vienas prasÄ?iausiĹł. Negi smagu dirbti institucijoje, kuri nuolat keiksnojama? – Prisimenu politikos mokslĹł studijas universitete, mĹŤsĹł klausdavo, kÄ… norÄ—sime veikti, kai baigsime. DidĹžioji dalis norÄ—jo bĹŤti diplomatais, nes tai visada buvo laikoma labiau prestiĹžine profesija. Tikrai neprisimenu daug ĹžmoniĹł, kurie bĹŤtĹł pasakÄ™, kad norÄ—tĹł tapti Seimo nariu. GalbĹŤt daugiau ĹžmoniĹł nuÄ—jo dirbti patarÄ—jais, padÄ—jÄ—jais, nes jie nÄ—ra tokie matomi. Bet manÄ™s tai negÄ…sdino. Maniau, jog ÄŻvaizdis yra toks dalykas, kuris gali pasikeisti. Tiesa, dabar abejoju, kad Ä?ia galima padaryti labai didelÄŻ proverŞį, ypaÄ? kai Seime priimami ir nepopuliarĹŤs sprendimai. Bet kai Ĺžinai, kodÄ—l atÄ—jai, nÄ—ra taip svarbu, kaip reitinguojama institucija. – Gali ateiti su labai dideliais uĹžmojais, geriausiomis idÄ—jomis, bet kai ÄŻ SeimÄ… patenki su partija, esi priklausomas nuo jos, nuo susitarimĹł frakcijoje. Kitaip sakant, turi lyg ir laisvÄ… mandatÄ…, taÄ?iau turi elgtis pagal partijos sprendimus. – Jei esi labai kietakaktis, nelinkÄ™s nusileisti, tikrai bus sunku Ä?ia dirbti. AĹĄ save apibĹŤdinÄ?iau kaip linkusiÄ… ÄŻ kompromisus, iĹĄklausyti kitus, ÄŻsiklausyti. DÄ—l to man nekyla dideliĹł problemĹł, kad manÄ™s kas nors nenori klausytis. Ĺ˝odĹžiu, esu labiau ramesnÄ—, stengiuosi pamatuotai elgtis ir kalbÄ—ti. Jeigu manysi, kad tik tu teisus, o visi aplink neteisĹŤs, tai labai apsunkins darbÄ…. – TaÄ?iau ramiĹł Seimo nariĹł niekas nepastebi. – GalbĹŤt iĹĄ karto ir nepastebi, jie neatsiduria ĹžiniĹł anonsuose. Bet ilgainiui kiekvienas savo dar-

$IĂ&#x;DEĂ&#x;LIĂ&#x;SKIRĂ&#x;TUĂ&#x;MAI â– PHWĂ˜UXGHQÂ’Â’6HLPj EXYRLĂ…ULQNWDPRWHUĂ˜LU Y\UĂ˜3ROLWLNĂ˜DPĂ?LDXV VNLUWXPDVÂąJDQDGLGHOLV â–  -DXQLDXVLSDUODPHQWDUDLÂą PODSNULmLRGJL PXVL50LOLĂ‘WzLUXĂ?MjWLN GLHQRPLVY\UHVQLVYDOV WLHmLĂ˜IUDNFLMRVNROHJDĂ‘NLR PLQLVWUDV96LQNHYLmLXV â–  9\ULDXVL6HLPRQDULDLÂą Ă„7YDUNRVLUWHLVLQJXPRÂł DWVWRYDVPHWĂ˜-,PEUD VDVLU6RFLDOGHPRNUDWĂ˜GDU ERIUDNFLMRVQDU \VHULĂ˜ $9LQNXV

bais bus labiau ar maĹžiau pastebÄ—tas. GalbĹŤt tai tik uĹžtruks daug ilgiau. Juk ĹžibÄ—jo ne viena politikos ĹžvaigĹždÄ—, greitai pakilusi, bet paskui greitai pamirĹĄta, kai baigÄ—si skandalai. Negi reikia nuolat pilti Ĺžibalo ÄŻ ugnÄŻ, kad bĹŤtum matomas? Bet tokiais veiksmais vargu ar padidinsime pasitikÄ—jimÄ… Seimu ir parlamentaro prestiŞą. – KodÄ—l pasirinkote ValstieÄ?iĹł ir ĹžaliĹłjĹł sÄ… jungÄ…? – DÄ—l partijos programos. DÄ—l idÄ—jĹł, kurios buvo iĹĄkeltos, tikslĹł ir pasiryĹžimo daug kÄ… keisti. – TaÄ?iau pastaruoju metu girdime daug kalbĹł apie nesutarimus Seimo valstieÄ?iĹł frakcijoje, galimus skilimus. – AĹĄ tikrai nesiskundĹžiu, mes gana konstruktyviai diskutuojame, nepavadinÄ?iau to diktatĹŤra. Mesti, iĹĄeiti visada yra lengviau negu ieĹĄkoti bendrĹł sprendimĹł. – Kaip apskritai apibĹŤdintumÄ—te atmosferÄ… Seime? Paprastai darbe ĹžmonÄ—s susidraugauja, neretai nenutraukia bendravimo ir po darbo. – ÄŒia gyvenimas ne visai toks kaip ÄŻmonÄ—je, bet panaĹĄus. PasiĹĄnekame, papietaujame kartu, pavakarojame, bendraujame ne tiktai frakcijĹł viduje, bet ir tarp partijĹł. Labai dĹžiaugiuosi, kad daĹžnai galime padiskutuoti apie aktualijas, bet nesusipykti. Juk pasikeisti nuomonÄ—mis labai svarbu. PavyzdĹžiui, diskutuojant apie mokesÄ?iĹł reformÄ…, atmosfera buvo tikrai labai ÄŻkaitusi. Bet nÄ—ra taip, kad paskui nesisveikintum su tuo, kuris prieĹĄ tai nebalsavo uĹž tavo pateiktÄ… ÄŻstatymo projektÄ….


DNWXDOLMRV

Ă&#x;PUXJSMĂ‘mLRG

0EĂ&#x;DOĂ&#x;FIĂ&#x;LASĂ&#x;ATSIDĂ„RwĂ&#x;PSICĂ&#x;HIATĂ&#x;RĂ‹Ă&#x;RANĂ&#x;KOSE .DXQRDS\JDUGRVWHLVPDVYDNDUQHSUDGzMRQDJULQzWL E\ORVGzOSDDXJOLĂ˜O\WLQLRLĂ…QDXGRMLPRLUDSVYDL JLQLPR3VLFKLDWUDLQXVWDWzNDGHULĂ˜SULHYDUWDX WRMDVQXVLNDOWLPĂ˜PHWXQHVXYRNzVDYRYHLNVPĂ˜ Vy ga n d a s T R A I N Y S LR korespondentas

13–16 metĹł paauglius ÄŻ savo namus kvietÄ™s ir aistrÄ… juos vertÄ™s tenkinti kaunietis Rimantas D. greiÄ?iausiai iĹĄvengs kalÄ—jimo – psichiatrai pateikÄ— iĹĄvadÄ…, kad jis negali bĹŤti teisiamas. Teismo procesas ÄŻvyks, taÄ?iau pagrindinis bylos veikÄ—jas jame nedalyvaus. Jam atstovaus advokatas. IĹĄnagrinÄ—jÄ™s aplinkybes teismas greiÄ?iausiai priims sprendimÄ… dÄ—l kaunieÄ?io nepakaltinamu-

mo ir priverstinio gydymo grieĹžto stebÄ—jimo sÄ…lygomis RokiĹĄkio psichiatrijos ligoninÄ—je, kurioje Rimantas D. laikomas ir dabar. Tyrimo metu iĹĄkrypÄ—liui buvo pareikĹĄti kaltinimai, taÄ?iau kilus abejoniĹł dÄ—l sveikatos bĹŤklÄ—s jam buvo paskirta psichiatrinÄ— ekspertizÄ—. IĹĄaiĹĄkÄ—jo, kad sunkia psichikos ligos forma vyras serga daugiau nei 30 metĹł, dÄ—l psichikos negalios jam yra mokama paĹĄalpa. Duodamas pirminius parodymus vyriĹĄkis kaltÄ™ neigÄ—, bet prieĹĄ jÄŻ buvo surinkta svariĹł ÄŻkalÄ?iĹł.

Visi vaikai davė nuoseklius parodymus, jog Dainavos rajono daugiabutyje jų kaimynystėje gyvenantis vyras įviliodavo juos į savo bōstą, rodė filmus, Şaidė su jais kortomis. Po to pedofilas pereidavo prie nusikaltimų – girdydavo paauglius alkoholiu, vaistais, juos prievartaudavo ir tvirkindavo, versdavo masturbuotis. Apsvaigę vaikai nepajėgdavo prieťintis, ťauktis pagalbos. AtŞalų pasakojimai ťokiravo tėvus. Vieną lytiťkai iťnaudojamą neįgalų paauglį iťtiko nervinis priepuolis, pradėjo kamuoti baimės jausmas. Nusikaltimai buvo vykdomi daugiau nei pusmetį. Pirmą kartą policijai apie įtartiną vyro elgesį buvo praneťta praėjusių metų liepą.

NepilnameÄ?iai ilgai tylÄ—jo – manoma, kad jie buvo ÄŻbauginti arba nieko nepasakojo tÄ—vams iĹĄ gÄ—dos. Kai Rimanto D. nusikaltimus pradÄ—jo tirti policija, vaikai vienas po kito pradÄ—jo pasakoti, kas vykdavo uĹž uĹždarĹł durĹł. Niekur nedirbantis, uĹždaro bĹŤdo prievartautojas vengdavo bendrauti su suaugusiaisiais, bet nepraleisdavo progos uĹžkalbinti kieme sutiktĹł paaugliĹł, netgi ĹžadÄ—davo jiems pinigĹł. Trys iĹĄ nukentÄ—jusiĹłjĹł gyvena vaikĹł globos namuose, kiti – tame paÄ?iame kvartale kaip ir iĹĄkrypÄ—lis. TÄ—vai ketina pateikti Rimantui D. civilinius ieĹĄkinius dÄ—l neturtinÄ—s Ĺžalos atlyginimo, bet jei pedofilas bus pripaĹžintas nepakaltinamu, pinigĹł jie neprisiteis.

*LPG\YzEDQGz SDVNOHLVWLPHOj ‘9LOQLDXVOLJRQLQzVPH GLNĂ˜UDQNDVSDNOLXYXVL MDXQDPRWHULVWHLJzNDG MDLEXYRDWOLNWDVQHOHJD OXVDERUWDV7DmLDXYz OLDXSDDLĂ…NzMRNDGML SDJLPGzNĂ‘GLNÂ’RMR ODYRQjSDVOzSzQDPR NXULDPHJ\YHQRUĂ‘V\MH A s t a K U Z N E CO VA I T Ä– LR korespondentÄ—

„AĹĄ sumokÄ—jau nemaĹžus pinigus, kad nelegaliai padarytĹł abortą“, – taip treÄ?iadienio vakarÄ… atveĹžta ÄŻ Vilniaus ligoninÄ™ budintiems medikams aiĹĄkino sostinÄ—s PilaitÄ—s rajono KaraliauÄ?iaus gatvÄ—s gyventoja. 36 metĹł vilnietÄ— ÄŻtikinamai pasakojo, kad kriminalinis abortas jai buvo padarytas maĹždaug prieĹĄ savaitÄ™. Ir nors po jo jautÄ—si labai blogai, ÄŻ medikus nusprendÄ— kreiptis tiktai tada, kai jos paÄ?ios gyvybei iĹĄkilo pavojus. ÄŽ ligoninÄ™ atveĹžta nusilpusi ir stipriai kraujuojanti moteris pasakojo, kad atsikratyti vaiko nusprendÄ— dÄ—l keliĹł prieĹžasÄ?iĹł, – nÄ—ĹĄtumas nebuvo planuotas, o ir auginti maĹžylio ji nenorÄ—jo. Apie nelegaliai atliktÄ… abortÄ… ir ÄŻ ligoninÄ™ atveĹžtÄ… sunkios bĹŤklÄ—s pacientÄ™ medikai iĹĄkart informavo policijos pareigĹŤnus. Jie atvaĹžiavo ÄŻ gydymo ÄŻstaigÄ…. Buvo nusprÄ™sta kuo greiÄ?iau surasti ir nubausti asmenÄŻ, uĹžsiimantÄŻ nelegalia medicinine veikla ir ĹžalojantÄŻ moteris. TaÄ?iau jau maĹžiau nei po paros ĹĄi neaiĹĄki istorija pasisuko visai kita linkme. PaaiĹĄkÄ—jo, kad vilnietÄ—s pasakojimas apie jai kaĹžkokios moteriĹĄkÄ—s neteisÄ—tai atliktÄ… operacijÄ… yra iĹĄgalvotas nuo pradĹžios iki pabaigos. MoterÄŻ apĹžiĹŤrÄ—jÄ™ specialistai iĹĄ karto nustatÄ—, kad jokio aborto jai niekas nedarÄ—, o ji pati pagimdÄ— kĹŤdikÄŻ, kuris dabar yra neĹžinia kur. NeginÄ?ijamĹł ÄŻkalÄ?iĹł prispausta prie sienos savo versijÄ… pakeitÄ— ir pati moteris. Ji Ä—mÄ— kalbÄ—ti, kad planavo kĹŤdikÄŻ gimdyti ir jÄŻ auginti, bet ÄŻvyko nelaimÄ—. EsÄ… ĹĄeĹĄtÄ… nÄ—ĹĄtumo mÄ—nesÄŻ prasidÄ—jo pirmalaikis gimdymas, per kurÄŻ jÄŻ pagimdÄ— neiĹĄneĹĄiotÄ… mergaitÄ™. VilnietÄ—s teigimu, kĹŤdikis buvo negyvas, todÄ—l ji nuneĹĄÄ— kĹŤnelÄŻ ÄŻ namo, kuriame gyveno, rĹŤsÄŻ ir ten paslÄ—pÄ—. Apie pasikeitusias ÄŻvykio aplinkybes medikai iĹĄ karto informavo policijÄ…. PareigĹŤnai treÄ?iadienio rytÄ… nuvyko gimdyvÄ—s nurodytu adresu PilaitÄ—s rajone ir namo rĹŤsyje iĹĄ tiesĹł rado paslÄ—ptÄ… kĹŤdikio lavonÄ…. MergaitÄ—s kĹŤnelis buvo perduotas ekspertams. Nuo specialistĹł atsakymĹł priklausys tolesnÄ— bylos eiga ir gimdyvÄ—s likimas. Jei paaiĹĄkÄ—s, kad mergaitÄ— iĹĄties gimÄ— negyva, moteris atsakomybÄ—s nesulauks. TaÄ?iau jeigu bus nustatyta, jog kĹŤdikis gimÄ— gyvas ir buvo nuĹžudytas ar buvo paliktas mirti rĹŤsyje, vilnietei grÄ—s baudĹžiamoji byla dÄ—l nuĹžudymo ir ilgi nelaisvÄ—s metai.


DNWXDOLMRV

PUXJSMĂ‘mLRGĂ&#x;

4IESĂ&#x;Â?VAĂ&#x;Ă€IAĂ&#x;VIĂ&#x;MUĂ&#x;Â?Ă&#x;0AĂ&#x;LANĂ&#x;GgĂ&#x;ÂŚĂ&#x;IRĂ&#x;DULĂ&#x;KwS Ă&#x;IRĂ&#x;MIGĂ&#x;LA

A l v y d a s Z I A B K US LR korespondentas

Pagrindinio kurorto ÄŻvaĹžiavimo rekonstrukcijos darbus stebintiems ĹžmonÄ—ms jau dabar aiĹĄku, kad iki numatyto termino likus vos kiek daugiau nei mÄ—nesiui Kretingos gatvÄ—s ir KlaipÄ—dos plento iĹĄsiĹĄakojimĹł rekonstrukcija nebus baigta. GatvÄ—je ne visur sumontuoti borteliai, nebaigti kloti ĹĄaligatviai ir formuoti Ĺžiedai, atskiros gatvÄ—s atkarpos dar neuĹžpiltos gruntu, o visos gatvÄ—s asfaltavimo darbĹł pradĹžios dar nematyti. Tad pastarosiomis dienomis iĹĄ Ä?ia pradingÄ™ kelininkai sukÄ—lÄ— ÄŻtarimĹł, ar sulaukus vÄ—lyvo rudens, kai subjurs orai, rekonstruojamu keliu vaĹžiuojantiems palangiĹĄkiams ir poilsiautojams neteks mauroti per purvynus. 0IĂ&#x;LAĂ&#x;SIĂ&#x;ABIĂ&#x;PUĂ&#x;SIAIĂ&#x;PRIEĂ&#x;KAI¸Ă&#x;TAI

PaaiĹĄkÄ—jo, kad darbĹł uĹžsakovÄ— – Lietuvos automobiliĹł keliĹł direkcija (LAKD) – ir gatvÄ—s rekonstrukcijÄ… atliekanti bendrovÄ— „Hidrostatyba“ yra ÄŻsivÄ—lusi ÄŻ tarpusavio ginÄ?us, o darbai ĹĄiame objekte nuo rugpjĹŤÄ?io apskritai yra sustabdyti. „Hidrostatybos“ generalinio direktoriaus Igno Daunio manymu, netikÄ—tĹł rangovo pastabĹł sulaukusi KeliĹł direkcija ĹĄitaip demonstruoja savo ambicijas dÄ—l projekto trĹŤkumĹł ir taip vÄ—luojanÄ?iai ÄŻmonei dar labiau didina ÄŻtampÄ…. LAKD laikinasis direktorius Vitalijus Andrejevas teigÄ—, jog laikinai sustabdĹžius statybos darbus siekiama uĹžkirsti keliÄ… rangovo piktnaudĹžiavimui ir galimam darbĹł brokui. Patikrinusi statybos darbĹł technologijos projektÄ… KeliĹł direkci-

(.D]ODXmLĂ‘QDLWzVQXRWU

Ă‚LjYDVDUjVWDW\EYLHWHYLUWXVLÂ’YDĂ?LDYLPRÂ’3DODQJj JDWYzNXULjNHLNVQRMDLUSRLOVLDXWRMDLVWDLJDLĂ…WXĂ… WzMRQRUVVWDW\ERVGDUEĂ˜SDEDLJRVGDUQHPDW\WL 1HVHQLDLQHWLNzWDLSUDGLQJRGDUELQLQNDLRMĂ˜SD OLNWDWHFKQLNDMDXNHOLQWDGLHQDVWRYLDSPLUXVL ja atkreipÄ— dÄ—mesÄŻ, kad jame numatytos naudoti statybinÄ—s medĹžiagos skiriasi nuo reikalaujamĹł projekte ir blogina kelio kokybÄ™. „Hidrostatybos“ vadovas I.Daunys gynÄ—si, jog techninis priĹžiĹŤrÄ—tojas yra jau patvirtinÄ™s dalÄŻ atliktĹł darbĹł ir matÄ—, kad jie atliekami taip, kaip reikalaujama projekte. UĹž juos KeliĹł direkcija jau yra atsiskaiÄ?iusi. $ARĂ&#x;BAIĂ&#x;SUSĂ&#x;TABĂ&#x;DYĂ&#x;TIĂ&#x;SAĂ&#x;VAIĂ&#x;TEI

Anot I.Daunio, labiau rangovo reikmÄ—ms ir darbĹł saugai naudojamame technologijos projekte liko apmaudĹžiĹł klaidĹł jÄŻ kopijuojant nuo ankstesnio bendrovÄ—s objekto statybos dokumentĹł.

Kol projektas buvo taisomas ir kol 120 metrĹł ilgio vamzdĹžiĹł buvo perklota iĹĄ naujo, rangovas uĹžgaiĹĄo pusantro mÄ—nesio. TaÄ?iau ir iki tol „Hidrostatyba“ dirbusi grieĹžtai pagal pagrindinio projekto reikalavimus ir tai uĹžsakovui buvo Ĺžinoma. „PripaŞįstame savo aplaidumÄ… ir tÄ… dokumentÄ… jau esame iĹĄtaisÄ™. Bet ar abiem pusÄ—ms norint laiku pabaigti projektÄ… buvo racionalu dÄ—l to visai savaitei stabdyti darbus? Ar pastebÄ—tĹł trĹŤkumĹł nebuvo galima taisyti rangovui dirbant toliau?“ – KeliĹł direkcijos sprendimo negalÄ—jo suprasti I.Daunys. ÄŽmonÄ—s vadovas ÄŻtaria uĹžsakovÄ… turint piktĹł kÄ—slĹł. Liepos 27 dienÄ… KeliĹł direkcija privalomus darbo dokumentus nurodÄ— pateikti iki tos paÄ?ios dienos 17 valandos.

3DVWDUXRMXPHWX WDSRDNLYDL]GX NDGÂ’YDĂ?LDYLPRÂ’ 3DODQJjUHPRQWR GDUEDLWDLSLU QHEXVEDLJWL QXPDW\WXODLNX

„Tai yra didelÄ—s apimties dokumentai, jiems nuskenuoti reikia laiko. Kol tai buvo daroma ÄŻmonÄ—s bĹŤstinÄ—je, uĹžpraeitÄ… treÄ?iadienÄŻ Palangoje uĹžgriuvo tikrintojai, o objekte neradus ĹĄiĹł dokumentĹł buvo sustabdyti darbai“, – pasakojo I.Daunys. $OĂ&#x;KUĂ&#x;MENĂ&#x;TĂ‹Ă&#x;OBĂ&#x;JEKĂ&#x;TEĂ&#x;NEĂ&#x;RAĂ&#x;DO

TaÄ?iau, V.Andrejevo teigimu, su rangovu padaĹžnÄ—jus ginÄ?ams dÄ—l projekto ÄŻgyvendinimo buvo suabejota, ar „Hidrostatyba“ iĹĄ viso turi ĹĄio objekto technologinÄŻ projektÄ…, kuris detaliai nurodo darbĹł eigÄ… ir naudojamas medĹžiagas: „Jis negali prieĹĄtarauti pagrindiniam objekto projektui, taÄ?iau darbininkai uĹžduotis vykdo bĹŤtent pagal technologinÄŻ projektÄ….“ Jo teigimu, uĹžpraeitÄ… treÄ?iadienÄŻ objekto darbĹł vadovas negalÄ—jo pasakyti, kur yra darbo dokumentai. „Jeigu bĹŤtume buvÄ™ informuoti, kad jie yra skenuojami ÄŻmonÄ—s bĹŤstinÄ—je GargĹžduose, bĹŤtume ten nuvaĹžiavÄ™ ir pasiĹžiĹŤrÄ—ję“, – sakÄ— V.Andrejevas. 4EĂ&#x;KOĂ&#x;DUĂ&#x;KARTĂ&#x;KLOĂ&#x;TIĂ&#x;VAMZĂ&#x;DĂ€IUS

Tarp uŞsakovo ir rangovo nesantaika prasidėjo dar geguŞės pradŞioje, kai bōsimoje gatvėje paklojus dalį lietaus nuotekų vamzdyno buvo pastebėta, kad jis įsirėmė

ÄŻ gatvÄ™ kertantÄŻ dujotiekÄŻ, kuris projekte klaidingai buvo paĹžymÄ—tas tame paÄ?iame aukĹĄtyje. Kol projektas buvo taisomas, kol 120 metrĹł ilgio vamzdĹžiai buvo perkloti iĹĄ naujo, rangovas uĹžgaiĹĄo pusantro mÄ—nesio. Anot I.Daunio, darbus teko stabdyti ilgame rekonstruojamos gatvÄ—s ruoĹže, nes nepataisius projekto nebuvo aiĹĄku, kokiame gylyje vamzdynÄ… montuoti uĹž dujotiekio. Rangovas KeliĹł direkcijos papraĹĄÄ— pusantro mÄ—nesio pratÄ™sti numatytÄ… darbĹł terminÄ… ir apmokÄ—ti dÄ—l projektuotojĹł kaltÄ—s atliktus papildomus darbus. Bet KeliĹł direkcija atsakÄ—, kad ĹĄiuos neatitikimus rangovas privalÄ—jo ÄŻvertinti dar prieĹĄ klojant vamzdynÄ…. „Mes pripaŞįstame, kad didĹžiÄ…jÄ… dalÄŻ vamzdyno teko perkloti ne dÄ—l rangovo kaltÄ—s. DÄ—l to bus atidÄ—tas darbĹł baigimo terminas ir sumokÄ—ta uĹž neplanuotus darbus. Bet atsisakome mokÄ—ti uĹž maĹždaug 50 metrĹł ilgio vamzdyno dalÄŻ nuo ĹĄulinio iki dujotiekio, nes prieĹĄ jÄŻ klojant pirma reikÄ—jo atsikasti visÄ… ruoŞą ir ÄŻvertinti inĹžineriniĹł tinklĹł aukĹĄtÄŻâ€œ, – sakÄ— KeliĹł direkcijos vadovas. Pasak jo, bĹŤtent tokia darbĹł tvarka nurodyta direkcijai pateiktame technologiniame projekte. Vadinasi, jo nebuvo laikomasi

arba rangovas tuo metu neturÄ—jo ĹĄio dokumento. .EĂ&#x;SUĂ&#x;TAĂ&#x;RIAĂ&#x;DwLĂ&#x;GROĂ&#x;TEĂ&#x;LIĂ‹

Netrukus paaiĹĄkÄ—jo, kad „Hidrostatyba“ nusipirko netinkamas lietaus vandens surinkimo groteles, – jĹł vertikalioji dalis yra aukĹĄtesnÄ— uĹž bortus. I.Daunys tikina, kad ĹĄis konkretus gaminys buvo nurodytas projekte. V.Andrejevo teigimu, nurodyta konkretaus gaminio markÄ— tebuvusi techninÄ— projekto klaida. „Rangovui turÄ—jo bĹŤti gerai Ĺžinoma, kad Statybos ÄŻstatymas draudĹžia projekte nurodyti konkretĹł gaminÄŻ. Ten buvo pasakyta tik kokÄŻ svorÄŻ grotelÄ—s turi atlaikyti ir koks turi bĹŤti jĹł vandens pralaidumas“, – aiĹĄkino KeliĹł direkcijos vadovas. Pasak V.Andrejevo, projektas nedetalizuoja, kaip kelkraĹĄtyje turi bĹŤti sumontuotos grotelÄ—s, todÄ—l „Hidrostatyba“ gali ÄŻsigyti bet kokÄŻ gaminÄŻ, o tarp uĹžsakovo ir rangovo kilÄ™ ginÄ?ai dÄ—l groteliĹł netrukdo asfaltuoti gatvÄ—s. Abi pusÄ—s neabejoja, kad tarpusavio ginÄ?ai persikels ÄŻ teismus, bet „Hidrostatybos“ vadovas I.Daunys ir LAKD laikinasis direktorius V.Andrejevas pripaĹžino, kad dÄ—l to neturÄ—tĹł nukentÄ—ti rekonstruoto ÄŻvaĹžiavimo ÄŻ PalangÄ… laukianti visuomenÄ—.

ÂŒKAUĂ&#x;̧ UĂ&#x;SIĂ&#x; ERIĂ‹Ă&#x;VAIĂ&#x;RUOĂ&#x;TOĂ&#x;JAĂ&#x;PASLYDOĂ&#x;LYGIOJEĂ&#x;VIETOJE

A l v y d a s Z I A B K US LR korespondentas

NeÄŻprastas ÄŻvykis uĹžvakar vakare ÄŻvyko vieno GargĹždĹł prekybos centro automobiliĹł stovÄ—jimo aikĹĄtelÄ—je. ÄŽ savo automobilÄŻ „Volvo“ ÄŻsÄ—dÄ™s 63 metĹł vairuotojas su Ĺžmona jau ruoĹĄÄ—si vaĹžiuoti, kai staiga priekyje stovintis „Opel Vectra“ pajudÄ—jo atbuline eiga ir galu rėŞėsi ÄŻ „Volvo“ kairiÄ… jÄ… priekinÄ™ dalÄŻ. Kol sutuoktiniai sÄ—dÄ—jo netekÄ™ Ĺžado, „Opel Vectra“ kiek pavaĹžiavo ÄŻ priekÄŻ ir vÄ—l atbuline eiga smogÄ— ÄŻ tÄ… paÄ?iÄ… „Volvo“ vietÄ…. Po to „Opel“ vairavusi pagyvenusi moteris lyg niekur nieko nuvaĹžiavo ir apsukusi apie parduotuvÄ™ savo maĹĄinÄ… pastatÄ— ÄŻ kitÄ… vietÄ…. Prie jos tuoj pat pribÄ—go nukentÄ—jÄ™s vairuotojas ir pradÄ—jo aiĹĄkintis. IĹĄ pradĹžiĹł jam pagailo senyvos

vairuotojos – vyras netgi neketino kviesti policijos pareigĹŤnĹł, taÄ?iau vairuotoja pradÄ—jo aikĹĄtytis ir dÄ—l susidĹŤrimo apkaltino patÄŻ „Volvo“ vairuotojÄ…. Kad aktyviai bendravusi pensininkÄ— gali bĹŤti girta, jam ir ÄŻ galvÄ… neĹĄovÄ—: moters judesiai buvo koordinuoti, ji kalbÄ—jo riĹĄliai. Kadangi nepavyko susitarti geranoriĹĄkai, nukentÄ—jusiam vairuotojui neliko nieko kito, tik kviesti policijÄ…. IĹĄ pradĹžiĹł ir atvykusiems pareigĹŤnams avarijos kaltininkÄ— dÄ—l savo bĹŤklÄ—s jokiĹł ÄŻtarimĹł nesukÄ—lÄ—. TaÄ?iau bendraujant iĹĄ arÄ?iau policininkai iĹĄ jos burnos pajuto alkoholio kvapÄ…. Moters blaivumÄ… patikrinus alkoholio matuokliu nustebo ir pareigĹŤnai, ir nukentÄ—jusysis. Viename KlaipÄ—dos rajono kaime gyvenanÄ?iai 81 metĹł Tamarai buvo nustatytas 1,81 promilÄ—s – vidutinis girtumo laipsnis, kurÄŻ pasiekus transporto priemoniĹł

Ă„5HLGDV79ÂłQXRWU

.DG*DUJĂ?GXRVHDYDULMjVXNzOXVLPHWĂ˜PRWHULV\UD JHURNDLLĂ…JzUXVLLĂ…SDĂ?LĂ‘URVMRNLĂ˜Â’WDULPĂ˜QHNLORQHL QXNHQWzMXVLDMDPQHLÂ’Y\NLROLXGLQLQNDPVQHLSDUHL JĂ‘QDPV7DmLDXYDLUXRWRMjLĂ…GDYzDONRKROLRNYDSDV

3HQVLQLQNzXĂ?YDNDUDXWRPRELOLXĂ„2SHO9HFWUDÂł QXRWUNDLUzMH GXNDUWXVUzĂ?zVLÂ’Ă„9ROYRÂłNXULDPHVzGzMRVXWXRNWLQLDL

vairuotojams pradedamas ikiteisminis tyrimas. Neblaivi pensininkė policininkams aiťkino į parduotuvę atvaŞiavusi dviejų bambalių alaus, bet jau prekybos salėje susizgribo, kad maťinoje paliko piniginę. Kodėl grįŞusi į automobilį sumanė jį perstatyti į kitą vietą, kodėl po pirmojo smōgio nepajuto kliōties ir rėŞėsi antrąkart, nei pensininkė galėjo paaiťkinti, nei policijos pareigōnai suprato.

Galima spÄ—ti, kad moteris neblaivi prie vairo sÄ—da jau ne pirmÄ… kartÄ…, nes policininkams aiĹĄkino, kad iĹĄgÄ—rus jai sekasi geriau vairuoti. Policininkus neblaivi pensininkÄ— pasitiko audringai ir dar ilgokai juos bandÄ— paauklÄ—ti. VÄ—liau, matyt, pavargusi ji nurimo ir sutiko vaĹžiuoti ÄŻ KlaipÄ—dos universitetinÄ™ ligoninÄ™ duoti iĹĄtirti kraujo mÄ—ginÄŻ. VeĹžama ÄŻ policijos komisariatÄ…

troĹĄkulio kamuojama moteris dar papraĹĄÄ— sustoti degalinÄ—je ir nupirkti vandens. Atsigavusi Tamara policininkus netgi pagyrÄ—: „Geri vaikai.“ Neblaivi vairuotoja komisariate nakÄ?iai buvo uĹždaryta ÄŻ areĹĄtinÄ™ iĹĄsiblaivyti. PradÄ—tas ikiteisminis tyrimas dÄ—l vairavimo neblaiviam. Sulaukus kraujo tyrimĹł rezultatĹł ir pasitvirtinus, kad moteris buvo pasiekusi vidutinÄŻ girtumo laipsnÄŻ, byla keliaus ÄŻ teismÄ….


UĂ€RIBIS

UZRIBIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

*%LWYLQVNRQXRWU

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGPJĂ„jIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

,HĂ…NRWLNDOLQLĂ˜VODSWDYLHmLĂ˜3UDYLHQLĂ…NLĂ˜SDWDLVRVQDPXRVHSDUHLJĂ‘QDPVSDGzMRLUWDUQ\ELQLDLĂ…XQ\V

3DVYzUXVQXWHLVWĂ˜MĂ˜GDLNWXVSDDLĂ…NzMRNDGGDXJXPDMĂ˜YLUĂ…LMDOHLGĂ?LDPXVWULVGHĂ…LPWNLORJUDPĂ˜

5Ă€Ă&#x;GROĂ&#x;TĂ‹Ă&#x;DAUGĂ&#x;TRIUK¸Ă&#x;MOĂ&#x;PERĂ&#x;MAIĂ&#x;NOSĂ&#x;ARĂ&#x;VAĂ&#x;JUS !T KE L T A Ă&#x; I ¸ Ă&#x; Ă&#x; P daugiau negu 100 vadinamosios „bachĹŤrĹłâ€œ kastos atstovĹł. 0IKĂ&#x;TIĂ&#x;NAĂ&#x;SIĂ&#x;NETĂ&#x;KAĂ&#x;LIĂ&#x;NIAI

PrasidÄ—jus kratoms Ĺžurnalistus pasitiko vienas nuteistĹłjĹł, dirbantis 2-ajame sektoriuje. Vyras neslÄ—pÄ—, jog uĹž grotĹł egzistuoja kaliniĹł kastos: „MĹŤsĹł beveik 10 kartĹł daugiau, bet „bachĹŤrĹłâ€œ nesutvarkoma. Juos reikia atskirti – tik tada bus tvarka.“ PasirodĹžius pareigĹŤnams kalÄ—jimo autoritetĹł daiktai gulÄ— ant svarstykliĹł – pagal nustatytÄ… tvarkÄ… jie negali virĹĄyti 30 kilogramĹł. Bet ĹĄios kastos atstovĹł manta svÄ—rÄ— gerokai daugiau – atsakingi kalÄ—jimo darbuotojai to iki kratos nesugebÄ—jo sukontroliuoti. 4ALĂ&#x;KIĂ&#x;NOĂ&#x;IRĂ&#x;KEĂ&#x;TURĂ&#x;KOĂ&#x;JAI

„BachĹŤrĹłâ€œ daiktai vakar buvo sveriami kalÄ—jimo kieme, o jĹł patalpose tuo metu vyko kratos. PareigĹŤnai krÄ—tÄ— daiktus, maistÄ…, patalynÄ™ pasitelkÄ™ kinologus su tarnybiniais ĹĄunimis – keturkojai padÄ—jo aptikti slaptavietes.

„PaprastĹł kaliniĹł beveik deĹĄimt kartĹł daugiau, bet „bachĹŤrĹłâ€œ nesutvarkoma. Juos reikia atskirti – tik tada bus tvarka.“ .DOLQ\V

Apsilankyta ir kameroje, kurioje anksÄ?iau gyveno ir garsus Kauno AgurkiniĹł gaujos narys, prieĹĄ keletÄ… metĹł Kaune nuĹĄautas muzikos grupÄ—s „Naujos pupytÄ—s“ atlikÄ—jos Vitos JakutienÄ—s meiluĹžis Deimantas BugaviÄ?ius. Ĺ˝udikĹł auka kaunietis tapo iĹĄÄ—jÄ™s ÄŻ laisvÄ™. Ĺ i patalpa yra patrauklesnÄ— uĹž daugelio kitĹł kaliniĹł – graĹžesnÄ—s sienos, geresni baldai, yra naujos uĹžuolaidos, paveikslĹł, tarp jĹł vienas erotinis. „Telefonai daĹžniausiai permetami per pataisos namĹł sienÄ…, bet tikrai nesakau, kad jĹł neÄŻneĹĄa ir pareigĹŤnai. Yra ir tokiĹł atvejĹłâ€œ, – prisipaĹžino laikinasis PravieniĹĄkiĹł pataisos namĹł direktorius Dainius SuĹĄinskas. !RĂ&#x;PAĂ&#x;DwSĂ&#x;NAUĂ&#x;JIĂ&#x;Ă€INGSĂ&#x;NIAI

Pravieniťkių pataisos namuose apsilankęs teisingumo minist-

7HLVLQJXPRPLQLVWUDV(-DQNHYLmLXV YDNDUĂ?DGzMRÂ’YHVWLWYDUNjXĂ?JURWĂ˜

ras E.JankeviÄ?ius pristatÄ— ÄŻkalinimo ÄŻstaigĹł laukianÄ?ias naujoves. Nuo ĹĄios dienos operatyviai veiks VieĹĄojo saugumo tarnybos (VST) bĹŤriai, kurie padÄ—s palaikyti tvarkÄ… PravieniĹĄkÄ—se ir kitose ÄŻkalinimo ÄŻstaigose. PavyzdĹžiui, PravieniĹĄkiĹł, Alytaus ir MarijampolÄ—s pataisos namuose nuolat budÄ—s po aĹĄtuonis VST pareigĹŤnus, o savaitgaliais jĹł skaiÄ?ius padvigubÄ—s. AgresyvĹŤs, prie aukĹĄtesnÄ—s kastos save priskiriantys kaliniai bus perkeliami ÄŻ kitas kameras PravieniĹĄkÄ—se arba iĹĄkeliami ÄŻ kitas ÄŻkalinimo ÄŻstaigas. Svarbiausias tikslas – iĹĄskaidyti „bachĹŤrus“, kad jie negalÄ—tĹł ÄŻvesti savo tvarkos. PravieniĹĄkiĹł pataisos namuose perkÄ—limai prasidÄ—s jau kitÄ… savaitÄ™ – dalis kaliniĹł bus ÄŻkurdinta maĹžesnÄ—se kamerose. Jose iĹĄ viso yra 360 vietĹł. Taip pat bus stiprinama kriminalinÄ— Ĺžvalgyba, planuojama maĹžinti ÄŻkalinimo ÄŻstaigĹł administracijos darbuotojĹł skaiÄ?iĹł, didinti pareigĹŤnĹł pajÄ—gas. 0OSĂ&#x;TASĂ&#x;SMARĂ&#x;KIAIĂ&#x;SUDĂ&#x;REĂ&#x;BwĂ&#x;JO

Pasklidus informacijai apie chaosÄ… uĹž grotĹł, dar liepÄ… smarkiai Ä—mÄ— klibÄ—ti D.SuĹĄinsko, kitĹł ÄŻkalinimo ÄŻstaigĹł vadovĹł kÄ—dÄ—s. PavyzdĹžiui, D.SuĹĄinskas skelbÄ—, kad liepos pabaigoje pavyko uĹžkardyti PravieniĹĄkiĹł kolonijoje planuotÄ… „JĹŤros ĹĄventę“, kurios metu Ĺžeminami kaliniai, taÄ?iau Teisingumo ministerija gavo jo ĹžodĹžius paneigiantÄŻ vaizdo ÄŻraĹĄÄ…. E.JankeviÄ?ius praÄ—jusiÄ… savaitÄ™ pareiĹĄkÄ—, kad pasitvirtinus ÄŻraĹĄo autentiĹĄkumui atsakingi pareigĹŤnai bus atleisti: „Tada iĹĄaiĹĄkÄ—tĹł, kad D.SuĹĄinsko ĹžodĹžiai yra akivaizdus melavimas ÄŻ akis valstybei ir visuomenei.“

7DLSDWURGRSDWDOSD NXULRMHJ\YHQDYD GLQDPLHML3UDYLH QLĂ…NLĂ˜SDWDLVRV QDPĂ˜DXWRULWHWDL

PravieniĹĄkiĹł kalÄ—jimas nuolatos linksniuojamas dÄ—l „bachĹŤrĹłâ€œ siautÄ—jimo – faktiĹĄkai jie valdo ĹĄiÄ… ÄŻstaigÄ…, gauna draudĹžiamĹł daiktĹł, smurtauja prieĹĄ silpnesnius kalinius, o kai kurie pareigĹŤnai, turintys palaikyti tvarkÄ…, jiems pataikauja ir net tarnauja. 2AĂ&#x;MYĂ&#x;BwĂ&#x;ÂŚĂ&#x;TIKĂ&#x;LAIĂ&#x;KIĂ&#x;NA

ÄŽ Alytaus pataisos namus iĹĄ kitĹł ÄŻkalinimo ÄŻstaigĹł buvo perkelta 20 vadinamĹłjĹł „bachĹŤrĹłâ€œ. Visi jie ÄŻ ĹĄiuos pataisos namus atveĹžti praÄ—jusÄŻ penktadienÄŻ ir paskirstyti ÄŻ skirtingus sektorius. Daugiausia nuteistĹłjĹł apgyvendinta pataisos bĹŤryje, du – su nuskriaustaisiais, vadinamaisiais „gaidĹžiais“. Naujokai kol kas maĹžai bendrauja su kolonijos senbuviais, dar tik Ĺžvalgosi, todÄ—l didesniĹł problemĹł nei kitiems nuteistiesiems, nei pataisos namĹł administracijai nekelia. TaÄ?iau baiminamasi, kad jiems apĹĄilus kojas situacija pasikeis. „Tikrai dar bus visko“, – vakar „Lietuvos rytui“ sakÄ— vienas Alytaus pataisos namĹł darbuotojas. +AĂ&#x;LIĂ&#x;NIAIĂ&#x;TRANSĂ&#x;LIAĂ&#x;VOĂ&#x;FILĂ&#x;Mg

TaÄ?iau netvarka akis bado ir kitose ÄŻkalinimo ÄŻstaigose – pavyzdĹžiui, daugelÄŻ metĹł nesugebama sutramdyti iĹĄ kalÄ—jimĹł aukoms skambinanÄ?iĹł telefoniniĹł sukÄ?iĹł. Kaliniai naudojasi telefonais, internetu, gauna alkoholio, nar-

*AUĂ&#x;PAĂ&#x;TIKĂ&#x;RINĂ&#x;TIĂ&#x;TĂ„KSĂ&#x;TANĂ&#x;jIAIĂ&#x;Ă€MOĂ&#x;NIĂ‹ 3IĂ&#x;MOĂ&#x;NAĂ&#x;"AĂ&#x;NwĂ&#x;NIEĂ&#x;Nw .DOzMLPĂ˜GHSDUWDPHQWRDWVWRYz Ă„3RÂ’Y\NLĂ˜.\EDUWĂ˜SDWDLVRV QDPXRVH.DOzMLPĂ˜GHSDUWD PHQWDVzPzVLYLHĂ…RLUQHYLHĂ…R SREĂ‘GĂ?LRSULHPRQLĂ˜YLVRVH Â’NDOLQLPRÂ’VWDLJRVHWRGzO VSHFLDOĂ‘VMXQJWLQLDLSDWDLVRV SDUHLJĂ‘QĂ˜EĂ‘ULDLNDVVDYDLWÂ? Y\NGzĂ…LPWXVNUDWĂ˜LUWLNULQR WĂ‘NVWDQmLXVĂ?PRQLĂ˜WDLSSDW Â’HLQDQmLXVÂ’Â’NDOLQLPRÂ’VWDLJDV LULĂ…MĂ˜LĂ…HLQDQmLXV 9LGXWLQLĂ…NDLSHUVDYDLWÂ?YLVRVH SDWDLVRVÂ’VWDLJRVHEXYR UDQGDPDDSLHOLWUĂ˜DONRKROLR UDXJRLUDONRKROLRSHU PRELOLRMRU\Ă…LRWHOHIRQĂ˜LU6,0 NRUWHOLĂ˜ 3DVWHELPDNDGSULHPRQzV GXRGDUH]XOWDWĂ˜ÂąMDXmLDPDV PRELOLĂ˜MĂ˜WHOHIRQĂ˜SRUHLNLVGzO NRN\ODQXWHLVWĂ˜MĂ˜QHSDVLWHQNL QLPDVJUDVLQLPDVVNXQGDLV 1HWLNzWĂ˜SDWLNULQLPĂ˜NUDWĂ˜ GDXJzMDYLHQWLNSHUSLUPj

kotikų ir kitų uŞdraustų vaisių, pradedami ikiteisminiai tyrimai dėl tarpusavio smurto atvejų. ĎŞōlumo virťōnė buvo pasiekta birŞelio vidury Kybartų pataisos namuose, kai kaliniai kameroje girtaudami gyrėsi, kaip jiems viskas leidŞiama, ir visa tai tiesiogiai transliavo socialiniuose tinkluose. Po ťio skandalo posto neteko

MjVDYDLWÂ?SRÂ’Y\NLĂ˜.\EDUWĂ˜ SDWDLVRVQDPXRVHMĂ˜WHULWRUL MRMHEXYRDWOLNWRVSDWDOSĂ˜ NUDWRVLUDSĂ?LĂ‘URVQXWHLV WĂ˜MĂ˜DVPHQVNUDWRVSD SLOGRPLSDWLNULQLPDLDUDVPH Q\VQHYDUWRMRDONRKROLRSVL FKRWURSLQLĂ˜PHGĂ?LDJĂ˜5DVWL PRELOLRMRU\Ă…LRWHOHIRQDL OLWUDLDONRKROLRUDXJR .LWjVDYDLWÂ?.\EDUWXRVHEXYR DWOLNWRVNUDWRVSDWLNULQWD DVPHQ\V5DVWDOLWUĂ˜ DONRKROLQLRUDXJRPRELOLRMR U\Ă…LRWHOHIRQDL 5DXJjQXWHLVWLHMLVOzSzSUDX V\NORVYHQWLOLDFLQzVHDQJRVH VNDOE\NOĂ˜YLUWXYzOLĂ˜SDWDOSRVH 0RELOLHMLWHOHIRQDLVOHSLDPL VOzSWXYzVHSRJULQGLPLV Ă…DOG\WXYXRVHĂ…DOLDĂ…LXNĂ…OLĂ˜ GzĂ?LĂ˜ /DLVYzVDWzPLPRYLHWĂ˜Â’VWDLJĂ˜ YHLNVPDLVLHNLDQWXĂ?WLNULQWL JULHĂ?WHVQÂ?QXWHLVWĂ˜MĂ˜HOJHVLR NRQWUROÂ?\UDDQDOL]XRMDPL LQIRUPDFLMRVDSLPWLVGLGHOzÂł

laikinasis KybartĹł pataisos namĹł direktorius Rimantas Zaikauskas. DÄ—l KybartĹł pataisos namuose transliuoto filmo dar nebaigtas tarnybinis patikrinimas. IĹĄ darbo gali bĹŤti atleisti ar ĹĄvelnesniĹł nuobaudĹł gauti devyni tÄ… dienÄ… budÄ—jÄ™ pareigĹŤnai. Jiems gresia ir baudĹžiamoji atsakomybÄ—.


Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS SutrukdÄ— gaisras Estai turÄ—jo nutraukti Ispanijos kariniĹł oro pajÄ—gĹł lÄ—ktuvo atsitiktinai paleistos raketos paieĹĄkas, nes toje teritorijoje kilo gaisras. Kai gaisras bus uĹžgesintas, ekspertai galÄ—s ieĹĄkoti daiktiniĹł ÄŻrodymĹł, kad nustatytĹł raketos kritimo vietÄ…. Raketos ieĹĄkoma pelkÄ—toje Endlos gamtos rezervato teritorijoje centrinÄ—je ĹĄalies dalyje. AntradienÄŻ 15 valandÄ… 44 minutÄ—s virĹĄ PietĹł Estijos skrydĹžio metu Ispanijos kariniĹł oro pajÄ—gĹł naikintuvas „Eurofighter“ per klaidÄ… paleido kovinÄ™ „oras–oras“ klasÄ—s raketÄ….

Paleido raketas Radikalai iĹĄ Gazos RuoĹžo paleido ÄŻ IzraelÄŻ apie 150 raketĹł, 25 iĹĄ jĹł perÄ—mÄ— oro gynybos sistema „GeleĹžinis kupolas“. NaktÄŻ su Gazos RuoĹžu besiribojanÄ?iuose Izraelio rajonuose deĹĄimtis kartĹł kaukÄ— oro pavojaus sirenos. Atsakydama ÄŻ apĹĄaudymus Izraelio armija smogÄ— daugiau kaip 100 grupuotÄ—s „Hamas“ kariniĹł objektĹł Gazos RuoĹže.

SkyrÄ— bausmÄ™ Tailando teismas vienam vienuoliui skyrÄ— 114 metĹł laisvÄ—s atÄ—mimo bausmÄ™ praÄ—jus daugiau nei metams po to, kai jÄŻ karalystei iĹĄdavÄ— JungtinÄ—s Valstijos. W.Sukphonas (nuotr.) pagarsÄ—jo 2013-aisiais, kai pasirodÄ— vaizdo ÄŻraĹĄas, kuriame matyti, kad vienuolis skrisdamas privaÄ?iu lÄ—ktuvu dÄ—vi dizainerio sukurtus saulÄ—s akinius ir turi „Louis Vuitton“ krepĹĄÄŻ. 39-eriĹł vyras pabÄ—go ÄŻ JAV, bet buvo iĹĄsiĹłstas atgal, kai buvo apkaltintas nepilnametÄ—s iĹĄprievartavimu ir aukotojĹł, davusiĹł vienuoliui pinigĹł pagaminti didĹžiausiÄ… smaragdinÄŻ Budos atvaizdÄ…, apgaudinÄ—jimu.

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

PASAULIS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGPJĂ„jIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

3AUĂ&#x;SAIĂ&#x;I¸Ă&#x;BAĂ&#x;LOSĂ&#x;I¸Ă&#x;LIPĂ&#x;TIĂ&#x;JAUĂ&#x;NEĂ&#x;PAĂ&#x;VYKS 1RUV5XVLMDQHLJLDNDLS QRUVVXVLMXVLVXEXYXVLR GYLJXERDJHQWR6HUJH MDXV6NULSDOLRLUMRGXN WHUVDSQXRGLMLPXDWVD NRP\EzVMLQHLĂ…YHQJV -$9QXVSUHQGzNDG 0DVNYDWXULXĂ?WDLDWVD N\WLLUzPzVLVDQNFLMĂ˜ PraÄ—jus keturiems mÄ—nesiams po SkripaliĹł apnuodijimo JungtinÄ—s KaralystÄ—s Solsberio mieste Amerika teigÄ— priÄ—jusi prie iĹĄvados, kad su tuo yra susijusi Rusija, todÄ—l jai privalo bĹŤti pritaikytos sankcijos. TokiÄ… ĹžiniÄ… paskelbÄ— JAV valstybÄ—s departamento atstovÄ— Heather Nauert. „JungtinÄ—s Valstijos ÄŻsitikinusios, kad Rusijos vyriausybÄ—, paĹžeisdama tarptautinÄ™ teisÄ™, naudojo cheminÄŻ arba biologinÄŻ ginklą“, – pabrėŞė H.Nauert. IĹĄgirdusi tokias naujienas JungtinÄ— KaralystÄ— sveikino JAV ĹžingsnÄŻ. Londonas nuo pat pradĹžiĹł tikino, kad prie SkripaliĹł apnuodijimo SovietĹł SÄ… jungoje gaminta chemine medĹžiaga „NoviÄ?iok“ yra prisidÄ—jusi Rusija. VÄ—liau ta paÄ?ia nervus paralyĹžiuojanÄ?ia medĹžiaga apsinuodijo ir du britai. IĹĄ jĹł viena moteris ligoninÄ—je mirÄ—. „Stiprus tarptautinis atsakas ÄŻ cheminio ginklo panaudojimÄ… Solsberio gatvÄ—se pasiuntÄ— Rusijai perspÄ—jimÄ…, kad ÄŻ jos provokacijas, neatsakingÄ… elgesÄŻ bus atsakyta“, – iĹĄplatintame praneĹĄime skelbÄ— JungtinÄ—s KaralystÄ—s uĹžsienio reikalĹł biuras. ÄŽ ĹžiniÄ… apie sankcijas dÄ—l che-

$)3Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

PASAULIS

-XQJWLQz.DUD O\VWzQXRSDW SUDGĂ?LĂ˜NDOWLQD 5XVLMjSDQDX GRMXVFKHPLQÂ’ JLQNOjSULHĂ… 66NULSDOÂ’LU MRGXNUj

minio ginklo panaudojimo netruko sureaguoti ir Maskva. Pirmiausia Rusijos ambasada JAV savo „Facebook“ paskyroje paraĹĄÄ—, jog priemonÄ—s, kuriĹł dabar imasi VaĹĄingtonas, drakoniĹĄkos, o kaltinimai Maskvai esÄ… pramanyti.

„PriemonÄ—s, kuriĹł Ä—mÄ—si JAV, mĹŤsĹł suvokimu, yra nelegalios ir neatitinka tarptautinÄ—s teisÄ—s.“ '3HVNRYDV

„Rusija jau ÄŻprato prie to, kad nepateikiami jokie faktai, ÄŻrodymai. Mes ir toliau reikalaujame atviro ir skaidraus nusikaltimo Solsberyje tyrimo“, – raĹĄÄ— Rusijos atstovybÄ— VaĹĄingtone. Tuo metu Kremlius sankcijas pavadino neteisÄ—tomis. Rusijos prezidento Vladimiro Putino ats-

tovas Dmitrijus Peskovas aiĹĄkino, jog Maskva atmeta bet kokius kaltinimus prisidÄ—jus prie SkripaliĹł apnuodijimo. „PanaĹĄios priemonÄ—s, kuriĹł Ä—mÄ—si JAV, mĹŤsĹł suvokimu, yra nelegalios ir neatitinka tarptautinÄ—s teisÄ—s“, – pareiĹĄkÄ— D.Peskovas. Maskva taip pat neatmetÄ— galimybÄ—s, kad prieĹĄ AmerikÄ… imsis atsakomĹłjĹł veiksmĹł. „Atsakomieji veiksmai gali paliesti tokias jautrias sritis kaip unikalĹŤs iĹĄradimai“, – teigÄ— Rusijos Federacijos Tarybos BiudĹžeto komiteto pirmininkas Sergejus Riabuchinas. TaÄ?iau, nepaisant Rusijos prieĹĄtaravimĹł, sankcijĹł ji neiĹĄvengs. Jos bus ÄŻvestos dviem etapais. Kaip praneĹĄÄ— H.Nauert, pirmoji – ĹĄvelnesnÄ— – sankcijĹł banga ÄŻsigalios apie rugpjĹŤÄ?io 22-Ä…jÄ…. Bus uĹždrausta iĹĄduoti licencijas eksportuoti ÄŻ RusijÄ… prekes, susijusias su nacionaliniu saugumu. IĹĄimtys bus daromos kai kuriems

abiejĹł valstybiĹł projektams kosmonautikos srityje. Antroji naujĹł sankcijĹł banga ÄŻsigalios po trijĹł mÄ—nesiĹł, jeigu Maskva nepateiks ÄŻtikinamĹł ÄŻrodymĹł, kad ateityje nenaudos cheminio ginklo. Jas ÄŻgyvendindamos JAV turÄ—s paĹžeminti diplomatiniĹł santykiĹł su Rusija lygÄŻ – kone visiĹĄkai nutraukti su ja prekybÄ…, uĹždrausti bendrovÄ—s „Aerof lot“ lÄ—ktuvams skraidyti ÄŻ Jungtines Valstijas. JAV valstybÄ—s departamentas imsis ĹĄiĹł priemoniĹł pagal 1991ĹłjĹł ÄŻstatymÄ… dÄ—l cheminio ir biologinio ginklo likvidavimo. Jame iĹĄvardytos sankcijos, taikomos paĹžeidÄ—jams. Kovo pabaigoje Donaldo Trumpo administracija uĹž „NoviÄ?iok“ atakÄ… iĹĄsiuntÄ— 60 Rusijos atstovybÄ—se dirbusiĹł pareigĹŤnĹł. Ja pasekusios sÄ… jungininkÄ—s iĹĄsiuntÄ— dar beveik dvigubai tiek diplomatĹł. (BBC, „Gazeta“, LR)

+AIĂ&#x;MgĂ&#x;I¸Ă&#x;GgSĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ&#x;KUĂ&#x;NIĂ&#x;GOĂ&#x;PRAĂ&#x;KEIKSĂ&#x;MAS E l do r a d a s BU T R I M A S Specialiai LR, VarĹĄuva

Konfiskavo haĹĄiĹĄÄ… Italijos policija Palermo uoste konfiskavo daugiau kaip 20 tonĹł haĹĄiĹĄo, sulaikyta 11 ĹžmoniĹł. KvaiĹĄalai buvo aptikti laive „Remus“, plaukiojanÄ?iame su Panamos vÄ—liava. Krovinys buvo paslÄ—ptas 650-yje maiĹĄĹł su dĹžiutu. ApytikslÄ— konfiskuotĹł narkotikĹł kaina – 150–200 milijonĹł eurĹł. Visiems 11-ai ÄŻgulos nariĹł pateiktas kaltinimas dÄ—l nelegalaus narkotikĹł gabenimo. Visi jie yra kilÄ™ iĹĄ Juodkalnijos.

PripaĹžino ĹĄalÄŻ Kolumbija pripaĹžino PalestinÄ… nepriklausoma valstybe. SprendimÄ… pripaĹžinti PalestinÄ… suverenia valstybe priÄ—mÄ— buvusio Kolumbijos prezidento J.M.Santoso vyriausybÄ—. Kolumbija buvo viena iĹĄ keliĹł ĹĄaliĹł regione kartu su Panama, nepripaĹžinusiĹł Palestinos valstybÄ—s. Palestinos nepriklausomybÄ™ jau yra pripaĹžinusios daugiau kaip 130 ĹĄaliĹł.

PietĹł Lenkijos miestelio kunigas Marekas Czarneckis tam ryĹžosi po to, kai dÄ—l ginÄ?Ĺł ĹžmonÄ—s pasiskundÄ— dÄ—l dvasininko vyskupui, kuris paliepÄ— perkelti jÄŻ ÄŻ kitÄ… vietovÄ™. VakarĹł ĹĄalyse toks prakeiksmas greiÄ?iausiai bĹŤtĹł sutiktas kaip nevykÄ™s pokĹĄtas, bet vienoje religingiausiĹł Europos valstybiĹł ÄŻ jÄŻ sureaguota labai rimtai. Pragaro kanÄ?iĹł labiausiai iĹĄsigando senyvo amĹžiaus gyventojai. Jie Ä—mÄ— tvirtinti, kad toks kunigo prakeiksmas galios net septynioms kartoms. IĹĄsigandÄ™, kad kunigo ĹžodĹžiai neuĹžtrauktĹł nelaimiĹł anĹŤkams ir proanĹŤkiams, kaimo gyventojai kreipÄ—si pagalbos ÄŻ ÄŒenstakavos vyskupÄ… AndrzejĹł PrzybilskÄŻ. Pastarasis laikÄ— specialias miĹĄias, turÄ—jusias panaikinti kunigo prakeiksmÄ…, ir iĹĄdalijo parapijieÄ?iams maldos tekstÄ…, esÄ… turintÄŻ uĹžtikrinti, kad prakeiksmas nesikartotĹł. Matydamas, kad dalis tikinÄ?iĹłjĹł ir toliau abejoja tuo, ar galima visiĹĄkai panaikinti prakeiksmÄ…, vyskupas A.Przybilskis pareiĹĄkÄ—, jog dvasininko ĹžodĹžiai veiksmingi tik tada, kai plaukia iĹĄ ĹĄva-

rios sÄ…ĹžinÄ—s ir gerĹł norĹł, o kunigo M.Czarneckio atveju taip esÄ… nebuvo. Vyskupas papraĹĄÄ—, kad ÄŻ LobodnÄ… dirbti paskirtas naujas kunigas dar kurÄŻ laikÄ… kartu su tikinÄ?iais garsiai kartotĹł specialiÄ… maldÄ…, skirtÄ… prakeiksmui panaikinti. Kaip pareiĹĄkÄ— Lobodnos Ĺžurnalistas Sebastianas Zielionka, kunigas M.Czarneckis parapijieÄ?iĹł pyktÄŻ uĹžsitraukÄ— dÄ—l savo gobĹĄumo. Kunigas esÄ… keleriopai padidino baĹžnytiniĹł paslaugĹł ÄŻkainius, nuo mokesÄ?iĹł neatleisdavo net vargingiausiĹł ĹĄeimĹł, o skolininkus gÄ—dindavo net iĹĄ sakyklos. ParapijieÄ?iĹł sprendimÄ… praĹĄyti kito kunigo nulÄ—mÄ— negraĹžus M.Czarneckio poelgis su dovana, kuriÄ… jam ÄŻteikÄ— Pirmajai Komunijai ruoĹĄiami vaikai. Jie atmetÄ— ankstesnÄ™ tradicijÄ… dovanoti pinigĹł ir nupirko Kristaus skulptĹŤrÄ—lÄ™. Vaikai vylÄ—si, kad dovanÄ… kunigas padÄ—s garbingoje vietoje, taÄ?iau jis pareiĹĄkÄ—, jog statulÄ—lÄ— nedera su baĹžnyÄ?ios interjeru, ir slapta pardavÄ— jÄ… antikvariate. ÄŽĹžeisti parapijieÄ?iai pasiskundÄ— vyskupui, o jis, nenorÄ—damas aĹĄtrinti konf likto, atsiuntÄ— ÄŻ LobodnÄ… naujÄ… kunigÄ…. ÄŽ pastarojo sutiktuves atÄ—jÄ™ ti-

Ä5HXWHUV³Ä6FDQSL[³QXRWU

/HQNLMjQXVWHELQRVXWLNLQmLDLVLDLVVXVLULHMÂ?V/R ERGQRPLHVWHOLRNXQLJDV'YDVLQLQNDVLĂ…VDN\NORV SUDNHLNzYLVXVSDUDSLMLHmLXVSDOLQNzGDPDVMLHPV NÂ?VWLSUDJDURNDQmLDV*UDVLQLPDVSDVzMRSDQLNj

7LNLQmLĂ˜MĂ˜QHQXUDPLQRQHWVSHFLDOLRVPDOGRVDUQDXMRNXQLJRSDVN\ULPDV

kintieji pamatÄ—, kad M.Czarneckis iĹĄ klebonijos iĹĄsiveŞė visus daiktus, net senovinÄŻ stalÄ…, Ä?ia stovÄ—jusÄŻ jau visÄ… ĹĄimtmetÄŻ. PrieĹĄ atsisveikinimo miĹĄias tikintieji sugÄ—dino buvusÄŻ kunigÄ… dÄ—l baĹžnytinio turto pasisavinimo, o jis iĹĄ sakyklos pareiĹĄkÄ— prakeikiantis asmenis, kurie kenkÄ— jo veiklai. Po prakeiksmo kunigas garsiai triskart pakartojo ĹžodÄŻ „prisiekiu“ ir pasiĹĄalino iĹĄ baĹžnyÄ?ios. Joje ÄŻsivyravo slogi tyla. Nors kunigas M.Czarneckis neÄŻvardijo asmenĹł, kuriuos prakeikÄ—, dÄ—l patekimo ÄŻ pragarÄ… iĹĄsigando dauguma miestelio gyventojĹł. „NeĹžinau, ar grasinimas turÄ—jo kokiÄ… nors galiÄ…, taÄ?iau be vyskupo atvykimo ir prakeiksmÄ… panaikinanÄ?iĹł maldĹł Lobodnos senbuviai ramybÄ—s tikrai nebĹŤtĹł at-

gavę“, – pareiĹĄkÄ— S.Zielionka. Lenkijos Ĺžiniasklaida priminÄ—, kad per tikinÄ?iĹłjĹł konf liktus su kunigais nekart pasitaikÄ— aĹĄtriĹł ginÄ?Ĺł, susistumdymĹł, policijos iĹĄkvietimĹł ir skundĹł teismams, taÄ?iau ÄŻ pragarÄ… tikinÄ?iĹłjĹł niekas iki ĹĄiol nebuvo pasiuntÄ™s. To nesiryĹžo palinkÄ—ti net GovarÄ?ovo kunigas Eugeniuszas Tyburca, kurio iĹĄveĹžti iĹĄ baĹžnyÄ?ios parapijieÄ?iai atvyko su mÄ—ĹĄlo prikrautu karuÄ?iu. Tokio paĹžeminimo sulaukÄ™s kunigas apskundÄ— septynis tikinÄ?iuosius teismui, taÄ?iau ÄŻ pragarÄ… ĹžemintojĹł nepasiuntÄ—. Nuo prakeiksmĹł susilaikÄ— ir DzeveĹževo kunigas Zbigniewas Plewa, kurÄŻ tikintieji jÄ—ga iĹĄstĹŤmÄ— iĹĄ baĹžnyÄ?ios ir jÄ… uĹžrakino specialia grandine, kad dvasininkas nebepatektĹł ÄŻ ĹĄventovÄ™.


SDVDXOLV

Ă&#x;PUXJSMĂ‘mLRG

Ä5HXWHUV³Ä6FDQSL[³QXRWU

-OĂ&#x;TEĂ&#x;RIMSĂ&#x;UĂ€Ă&#x;KIRĂ&#x;TOĂ&#x;KEĂ&#x;LIg 9LHQRSUHVWLĂ?LĂ…NLDXVLĂ˜-DSRQLMRVPHGLFLQRVXQLYHU VLWHWĂ˜YDGRYDLEXYRSULYHUVWLSULSDĂ?LQWLMRJGDX JLDXQHLGHĂ…LPWPHWÂ’Â’Ă?Ă‘OLDLVXNmLDYRNDGSDVMXRV VWXGLMXRWLÂ’VWRWĂ˜GDXJLDXYDLNLQĂ˜QHJXPHUJLQĂ˜ terĹł gydytojĹł skaiÄ?iĹł, nes ligoninÄ—se kalbama, kad jĹł karjera sutrumpÄ—ja arba net nutrĹŤksta po vaikĹł gimimo. Daugiau nei 50 proc. Japonijos moterĹł turi universiteto diplomÄ…, taÄ?iau darbo rinkoje jos daĹžnai patiria diskriminacijÄ…. Tradicijas labai vertinanÄ?ioje visuomenÄ—je ÄŻprasta, kad vyrai dirba iki iĹĄnaktĹł, tad moterims krinta visa namĹł ĹŤkio, vaikĹł auginimo ir senyvĹł giminaiÄ?iĹł prieĹžiĹŤros naĹĄta. Moterys reÄ?iau uĹžima vadovaujamas pozicijas, o gimus vaikui daĹžnai jauÄ?ia spaudimÄ… nebegrÄŻĹžti ÄŻ darbovietÄ™. „Siaubinga, kad universitetas neleido moterims iĹĄlaikyti egzaminĹł, nes nusprendÄ—, kad su gydytojomis dirbti yra sunkiau“, – piktinosi ĹĄalies lyÄ?iĹł lygybÄ—s ministrÄ— Seiko Noda. Kiek moterĹł galÄ—jo nukentÄ—ti nuo ĹĄio sukÄ?iavimo skandalo, neaiĹĄku, bet, pasak Japonijos Ĺžiniasklaidos, tokia praktika universitetas uĹžsiÄ—mÄ— jau 2006-aisiais, o gal ir dar anksÄ?iau. Tai bylojo ir statistika. Daugiau nei 20 metĹł tik apie 30 proc. moterĹł iĹĄlaiko nacionalinÄŻ medikĹł egzaminÄ…. Kadangi ĹĄis skaiÄ?ius toks stabilus, ekspertai ÄŻtaria, kad sukÄ?iauti galÄ—jo ir kiti universitetai. („The Guardian“, AP, LR)

3HUQDLGHĂ…LPW VNLHSĂ˜YDLNDPV EXYRSULSDĂ?LQWL SULYDORPDLVEHW ,WDOLMRVYDOGĂ?LD MĂ˜DWVLVDNz

6ALĂ&#x;DĂ€IAĂ&#x;ITAĂ&#x;LUSĂ&#x;GgSĂ&#x;DIĂ&#x;NAĂ&#x;SKIEĂ&#x;PAIS ,WDOLMRV3DUODPHQWDVQXVWHELQRPHGLNXVSDQDLNLQGD PDVUHLNDODYLPjÂ’YDLNĂ˜GDUĂ?HOLXVSULLPWLWLNSDVNLH S\WXVPDĂ?DPHmLXV3RSXOLVWĂ˜Ă?LQJVQÂ’NULWLNXRMDQ W\VJ\G\WRMDLÂ’VSzMDNDGOLJRVJDOLVPDUNLDLLĂ…SOLVWL AntradienÄŻ aukĹĄtutiniai Italijos Parlamento rĹŤmai balsavo uĹž tai, kad vaikĹł iki 6 metĹł tÄ—vams prieĹĄ jiems pradedant lankyti vaikĹł darĹželÄŻ reikÄ—tĹł pateikti ÄŻrodymÄ… apie atliktus 10 bĹŤtinĹł skiepĹł.

„Jeigu medikas liepia paskiepyti vaikÄ…, jis laikomas ne kompetentingu specialistu, bet gobĹĄuoliu.“ $)3Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

Tokijo medicinos universitetas vÄ—liausiai nuo 2006 metĹł manipuliuodavo stojamĹłjĹł egzaminĹł rezultatais, kad gydytojais galÄ—tĹł tapti daugiau vyrĹł nei moterĹł. „Mes nuoĹĄirdĹžiai atsipraĹĄome, kad praradome visuomenÄ—s pasitikÄ—jimÄ…. AnksÄ?iau apie tai nieko neĹžinojau“, – teigÄ— rektorius Tetsuo Yukioka. Universiteto vadovybÄ— teigÄ— mÄ—ginsianti atitaisyti klaidÄ… priimdama studijuoti tuos, kurie prieĹĄ manipuliacijas buvo iĹĄlaikÄ™ egzaminus. SukÄ?iavimo schema iĹĄaiĹĄkÄ—jo per tyrimÄ…, kuriuo mÄ—ginta iĹĄsiaiĹĄkinti, ar Ĺ vietimo ministerijos biurokrato sĹŤnus galimai ÄŻstojo nesÄ…Ĺžiningai. BuvÄ™s universiteto rektorius ir ministerijos darbuotojas dabar kaltinami korupcija. Universitetas penktadaliu sumaĹžindavo visĹł stojanÄ?iĹłjĹł balus, o tada visiems vaikinams pridÄ—davo maĹžiausiai 20 balĹł, nebent jie egzamino neiĹĄlaikydavo jau ketvirtÄ… kartÄ…. MaĹža to, dabar jau atleistas ĹĄvietimo ÄŻstaigos vadovas ne tik uĹžkirto keliÄ… mokytis moterims, bet ir Ä—mÄ— kyĹĄius iĹĄ tÄ—vĹł, kurie siekÄ—, kad jĹł sĹŤnums kelias link diplomo bĹŤtĹł lengvesnis. TokiĹł ĹžingsniĹł mokykla esÄ… Ä—mÄ—si norÄ—dama sumaĹžinti mo-

5%XULRQL

Ĺ ÄŻ reikalavimÄ… pernai ÄŻvedÄ— DemokratĹł partija per tymĹł epidemijÄ…, dÄ—l kurios Italijoje susirgimo jais skaiÄ?iĹł iĹĄ visos Europos ĹĄaliĹł virĹĄijo tik Rumunija. DÄ—l staigaus ligos protrĹŤkio praÄ—jusiÄ… liepÄ… parlamentarai anksÄ?iau tiktai rekomenduotus skiepus nuo tymĹł, raudonukÄ—s, kiaulytÄ—s, vÄ—jaraupiĹł ir meningito paskelbÄ— privalomais.

Bet dabartinÄ™ vyriausybÄ™ sudaranÄ?ios „ŠiaurÄ—s lygos“ ir PenkiĹł ĹžvaigĹžduÄ?iĹł judÄ—jimo nariai per rinkimĹł kampanijÄ… paĹžadÄ—jo atĹĄaukti skiepĹł ÄŻstatymÄ…. „ŠiaurÄ—s lygos“ lyderis ir vidaus reikalĹł ministras Matteo Salvini dar pasÄ—jo nerimÄ… pareikĹĄdamas, kad 10 privalomĹł skiepĹł yra ne tiktai beprasmiĹĄki, bet ir kai kuriais atvejais Ĺžalingi. NemaĹžai italĹł prieĹĄinasi gydytojĹł raginimams skiepyti vaikus. NepasitikÄ—jimÄ… sustiprino ir vÄ—liau atĹĄauktas teismo sprendimas, kuriuo 2012-aisiais paskelbta, kad tymĹł, raudonukÄ—s ir kiaulytÄ—s vakcina vienam vaikui sukÄ—lÄ— autizmÄ…. Apie tokÄŻ skiepĹł ir autizmo ryĹĄÄŻ buvo klaidingai praneĹĄta viename moksliniame straipsnyje dar 1998 metais ir nors vÄ—liau paaiĹĄkÄ—jo, kad ĹĄis tyrimas buvo atliktas nekorektiĹĄkai, vakcinĹł keliama baimÄ— iĹĄliko. „Italijoje nuo tymĹł paskiepyta tiek vaikĹł kiek Namibijoje, maĹžiau nei Ganoje.

Bet ÄŻstatymas veikÄ—, vakcinĹł pastaruoju metu daugÄ—jo. TurÄ—tume stiprinti vaikĹł imunitetÄ…, o ne jÄŻ silpninti“, – ragino Milano Ĺ v.Rapolo universiteto mikrobiologijos ir virusologijos profesorius Roberto Burioni. Ĺ ÄŻ ĹžingsnÄŻ pasmerkÄ— ir opozicijos politikai. Emilijos-Romanijos regiono gubernatorius paaiĹĄkino, kad taip vyriausybÄ— parsidavÄ— skiepĹł prieĹĄininkams lobistams ir pasiuntÄ— ĹĄalÄŻ atgal ÄŻ viduramĹžius. Pasak ekspertĹł, italĹł abejonÄ—s dÄ—l skiepĹł kyla ir dÄ—l pamatiniĹł problemĹł ĹĄalies politikoje. „Susiduriame su pasitikÄ—jimo elitu krize. Jeigu medikas ragina paskiepyti vaikÄ…, jis laikomas ne kompetentingu specialistu, bet gobĹĄuoliu, kuris Ĺžeriasi pinigus iĹĄ kompanijĹł, kurios parduoda vakcinas“, – teigÄ— Romos universiteto politologijos profesorius Giovanni Orsina. Kad pataisa ÄŻsigaliotĹł, dar reikÄ—s, jog jai pritartĹł Ĺžemesnieji Parlamento rĹŤmai, o tai pavyks po Parlamento atostogĹł, jau prasidÄ—jus mokslo metams. Jeigu jai bus pritarta, skiepĹł reikalavimas bus atĹĄauktas metams, per kuriuos parlamentarai svarstys, kaip teisÄ—s aktÄ… paversti nuolatiniu. („Time“, LR)

ÂżURĂ&#x;NAĂ&#x;LISĂ&#x;TŠĂ&#x;PRIĂ&#x;SIĂ&#x;MINSĂ&#x;BwGĂ&#x;DAĂ&#x;MI $AĂ&#x;LIĂ&#x;JAĂ&#x;SIĂ&#x;Ă€IĂ&#x;NIAĂ&#x;APIEĂ&#x;LIĂ&#x;Gg

PrieĹĄtaringai vertinamo Damasko reĹžimo lyderio ĹĄeima socialiniuose tinkluose pasidalijo nuotrauka, kurioje 42-ejĹł A.al-Assad ligoninÄ—je su vyru laukia gydymo. „JÄ—gos ir tikÄ—jimo vedama pirmoji ponia pradÄ—jo pirmÄ… jÄ… gydymo stadijÄ…. Piktybinis auglys jos krĹŤtyje buvo pastebÄ—tas anksti“, – teigiama Sirijos prezidento praneĹĄime. VieĹĄas pareiĹĄkimas apie ligÄ… yra retas atvejis aukĹĄÄ?iausiuose musulmoniĹĄkos valstybÄ—s sluoksniuose. Ĺ io regiono lyderiai sveikatos problemas laiko grÄ—sme nacionaliniam saugumui ir apie jas nekalba.

Ä5HXWHUV³Ä6FDQSL[³QXRWU

$SLHDVPHQLQÂ’J\YHQLPj UHWDLSUDE\ODQWL6LULMRV SUH]LGHQWR%DVKDURDO $VVDGRĂ…HLPDSDVNHOEz NDGSLUPjMjĂ…DOLHVSR QLjXĂ?NOXSROLJD-XQJWL QzMH.DUDO\VWzMHJLPX VLDL$VPDLDO$VVDGQX VWDW\WDVNUĂ‘WLHVYzĂ?\V $DO$VVDGLĂ…JLUGRYzĂ?LRGLDJQR]Â?

Antai ankstesnio Sirijos lyderio Hafezo al-Assado uĹžsitÄ™susios ligos buvo slepiamos deĹĄimtmeÄ?ius, net tada, kai paskutiniais gyvenimo mÄ—nesiais lyderis vieĹĄumoje atrodÄ— vis labiau nusilpÄ™s. A.al-Assad retai kalba apie Sirijoje jau septynerius metus trunkantÄŻ konf liktÄ…, pasiglemĹžusÄŻ pusÄ™ milijono gyvybiĹł. 2016-aisiais interviu Kremliaus ruporui RT moteris tikino, kad kenÄ?ia abi kariaujanÄ?ios pusÄ—s. („The Guardian“, LR)

6NLUWLQJRVHSDVDXOLR Ă…DO\VHĂ?PRQzVSDJHU ELDSULHĂ…PHWXVQXĂ?X G\WRVĂ…YHGĂ˜Ă?XUQDOLV WzV.LP:DOODWPLQLPj -RVDUWLPLHMLSDĂ?Â’VWD PLLUNROHJRVÂ’YDLULXRVH PLHVWXRVHMRVJDUEHL RUJDQL]XRMDEzJLPXV Ĺ iandien ĹĄimtai ĹžmoniĹł visame pasaulyje susiburs pagerbti praÄ—jusiais metais nuĹžudytos ĹžurnalistÄ—s K.Wall atminimo. Taip bus paminÄ—tos ĹžurnalistÄ—s mirties metinÄ—s. Vienas didĹžiausiĹł bÄ—gimĹł suorganizuotas gimtajame K.Wall mieste Treleborge Ĺ vedijoje. ÄŒia ÄŻ „BÄ—gimÄ… dÄ—l Kim“ ateis ir jos ĹĄeimos nariai. Ateiti ÄŻ ĹĄÄŻ renginÄŻ panoro gausybÄ— ĹžmoniĹł, taÄ?iau organizatoriai registracijÄ… ÄŻ bÄ—gimÄ… sustabdÄ— sulaukÄ™ 500 norinÄ?iĹłjĹł. Pasak jĹł, bĹŤtina uĹžtikrinti visĹł dalyviĹł saugumÄ…, todÄ—l bÄ—ganÄ?iĹłjĹł skaiÄ?ius apribotas. K.Wall mirties metiniĹł minÄ—jimo renginyje dalyviai galÄ—s pasirinkti 10 arba 21 kilometro bÄ—gimÄ… netoli jos ĹĄeimos namo. Ĺ˝urnalistÄ—s atminimas bus pagerbtas ir Stokholme. BÄ—gi-

$)3Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

7RNLMRPHGLFLQRVXQLYHUVLWHWRYDGRY\EzQXNHQWzMXVLĂ˜MĂ˜DWVLSUDĂ…zQXVLOHQNGDPD

3RSDVDXOÂ’VXNUzWXVLRV.:DOOPLUWLHVEXYRÂ’NXUWDVMRVYDUGXSDYDGLQWDV IRQGDVVNLULDQWLVVWLSHQGLMDVLUDSGRYDQRMLPXVPRWHULPVĂ?XUQDOLVWzPV

mai organizuoti ir kitose ĹĄalyse – Kopenhagoje, Niujorke, Pekine, Stambule bei Tel Avive. Kadangi ĹĄis renginys skirtas mirties metinÄ—ms paminÄ—ti, organizatoriai teigÄ—, jog dalyvaujantiems nebus skiriami jokie apdovanojimai uĹž bÄ—gimÄ…. DalÄŻ atminimo renginiĹł organizavo K.Wall paŞįstami kitose ĹĄalyse, su kuriais ji susitiko studijuodama ar dirbdama. TaÄ?iau abejingi neliko ir jos nepaŞįstantys Ĺžurnalistai, kurie tikino organizuojantys bÄ—gimus norÄ—dami priminti, kad ĹĄi profesija gali bĹŤti pavojinga. K.Wall ne kartÄ… lankÄ—si uĹžsie-

nio ĹĄalyse, kur rinko informacijÄ… ir raĹĄÄ— apie socialinÄŻ teisingumÄ…, lygybÄ™. Po ĹžurnalistÄ—s mirties ÄŻsteigtos kelios stipendijos ir apdovanojimai moterims ĹžurnalistÄ—ms. Pirmoji jÄŻ gavo ĹžurnalistÄ— iĹĄ Danijos. K.Wall buvo nuĹžudyta pernai rugpjĹŤtÄŻ. UĹž jos nuĹžudymÄ… bausmÄ— iki gyvos galvos skirta danĹł iĹĄradÄ—jui Peteriui Madsenui. 30-metÄ— ĹĄvedÄ— verslininko savadarbiame povandeniniame laive lankÄ—si norÄ—dama paimti interviu, taÄ?iau jis nuĹžudÄ— moterÄŻ ir iĹĄmetÄ— jos kĹŤnÄ… ÄŻ KiogÄ—s ÄŻlankos vandenis ĹĄalia Kopenhagos. („The Local“, LR)


EKONOMIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

RINKOSĂ&#x;PULSAS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGPJĂ„jIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

4RYSĂ&#x;BROĂ&#x;LIAIĂ&#x;MOKSĂ&#x;LgĂ&#x;PAĂ&#x;VERĂ&#x;TwĂ&#x;VERSĂ&#x;LU

%HQGURYHLĂ„,GDYDQJÂł SULNODXVDQmLRMHNLDXOLĂ˜ IHUPRMH$NPHQzVUDMRQR 6NDEHLNLĂ˜NDLPHYDNDU SUDGzWDOLNYLGXRWLDIUL NLQLRNLDXOLĂ˜PDUR $.0 Ă?LGLQÂ’2Ă?HPzVĂ‘NLRPL QLVWUDVVLĂ‘ORLĂ…YLVRDWVL VDN\WLNLDXOLQLQN\VWzV

/LHWXYRMHÂ’VWHLJÂ?DXNĂ… WĂ˜MĂ˜WHFKQRORJLMĂ˜Â’PR QÂ?Ă„%UROLV6HPLFRQGXF WRUVÂłWU\VEUROLDLNXULD WDLNRSDVDXOLVGDUQzUD PDWÂ?V.DUDV8NUDLQR MHSDVWĂ‘PzMRÂ’J\Q\ERV VULWÂ’RGDEDUYHUVOLQLQ NDLQHULDLUÂ’PHGLFLQj R a m i n t a R A K AUS K Ä–

PrieĹĄ septynerius metus ÄŻkurtai ÄŻmonei vadovauja broliai – 38 metĹł Dominykas ir 34 metĹł dvyniai Kristijonas bei Augustinas Vizbarai, o jiems pavaldĹŤs keturios deĹĄimtys darbuotojĹł, kuriems mokamas atlyginimas prilygsta europiniam. „MĹŤsĹł produktai daugiausia skirti karybai ir medicinai. Jie gaminami remiantis puslaidininkiĹł technologijomis“, – vedĹžiodamas po laboratorijÄ…, esanÄ?iÄ… ĹĄalia Vilniaus–MolÄ—tĹł plento, pasakojo K.Vizbaras. ÂŒKĂ&#x;VwĂ&#x;PwĂ&#x;TwĂ&#x;VOĂ&#x;AISTĂ&#x;RA

Nuo maĹžens broliams Vizbarams inĹžinerija nebuvo svetimas dalykas. Kaip pasakojo Kristijonas, jĹł tÄ—vas – fizikos inĹžinierius, tad broliai, bĹŤdami vaikai, matydavo ĹĄeimos galvÄ… konstruojant ÄŻvairiausius dalykus. Visi trys broliai mokykloje mokÄ—si labai gerai. Dvyniams Augustinui ir Kristijonui sekÄ—si tiek humanitariniai, tiek tikslieji mokslai, tad galÄ—jo rinktis bet kokiÄ… studijĹł programÄ… – vis tiek bĹŤtĹł ten ÄŻstojÄ™. Pasirinkti fizikos mokslus ir sekti jo pÄ—domis jaunuoliams patarÄ— tÄ—vas. O antrame kurse tiek Kristijonas, tiek Augustinas jau tvirtai Ĺžinojo neapsiribosiantys bakalauro studijomis. „Mus domino puslaidininkiĹł technologijos, elektroniniĹł ÄŻtaisĹł gamyba ir tai, kaip veikia nanotechnologijos“, – iĹĄvardijo K.Vizbaras. Po bakalauro studijĹł jie nebeiĹĄsiteko gimtinÄ—je: iĹĄvyko ÄŻ fizikos inĹžinerijos magistrantĹŤrÄ… Ĺ vedijoje, po to jĹł laukÄ— doktorantĹŤra viename Vokietijos mokslo institutĹł. TreÄ?ius metus krimsdami doktorantĹŤros mokslus vaikinai ÄŻkĹŤrÄ— savo ÄŻmonÄ™. „Mums gerai sekÄ—si, ÄŻmonÄ—s rezultatai buvo puikĹŤs, suvaldÄ—me technologijÄ…. Taip kilo mintis imtis aukĹĄtĹłjĹł technologijĹł verslo“, – pasakojo K.Vizbaras. 6ERSĂ&#x;LUIĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;RINĂ&#x;KOĂ&#x;TwĂ&#x;V YĂ&#x;NŠ

Kai broliai dvyniai nusprendÄ— imtis nuosavo verslo, jiems buvo 26-eri. TaÄ?iau, anot Kristijono, jie buvo labiau mokslininkai, o ne verslininkai. Apie verslo kĹŤrimÄ… jie suprato nedaug, bet ÄŻ pagalbÄ… atÄ—jo treÄ?iasis brolis Dominykas. „Dominykas tuomet jau plÄ—tojo verslÄ… Lietuvoje ir iĹĄmanÄ— mokesÄ?iĹł sistemÄ…, Ĺžinojo, kaip Ä?ia viskas vyksta“, – pasakojo Kristijonas. VyresnÄ—lio ilgai ÄŻkalbinÄ—ti imtis bendro verslo nereikÄ—jo. K.Vizbaras sakÄ—, kad brolis turÄ—jo tiktai vienÄ… klausimÄ…: „Kiek reikÄ—s investicijĹł?“ Kadangi tuo metu jaunÄ—liai dar mokÄ—si Vokietijoje, teko gerokai pasukti galvÄ…, kurioje ĹĄalyje steigti verslÄ…. Dvyniai tuomet iĹĄgyveno aukso amĹžiĹł. „TurÄ—jome paĹžinÄ?iĹł visame pasaulyje, mus kvietÄ— rengti praneĹĄimus. Kitaip tariant, savo sri-

Ă„8Ă?VLHQLHmLDLĂ?RGÂ’Ă„EUROLVÂłLĂ…WDULDOHQJYDL7DmLDXMHLLUDQWUjMÂ’Ă?RGÂ’ÂąSXVODLGLQLQNLDLÂąEĂ‘WXPHSDUDĂ…Â?OLHWXYLĂ…NDL MRNVXĂ?VLHQLHWLVWRQHLĂ…WDUWĂ˜ÂłÂąMXRNzVLYLHQDVÂ’PRQzVĂ„%UROLV6HPLFRQGXFWRUVÂłVWHLJzMĂ˜LUYDGRYĂ˜.9L]EDUDV

tyje buvome Ĺžinomi. Nebuvo sunku nuvykti ÄŻ kokiÄ… nors kompanijÄ… ir paklausti: „Jeigu sukursiu produktÄ…, ar jÄŻ pirksite?“ – pasakojo K.Vizbaras. Vis dÄ—lto lÄ—ĹĄĹł kompanijai steigti verslininkai gavo iĹĄ vieno Lietuvoje veikianÄ?io rizikos kapitalo fondo. Tai buvo 3 mln. eurĹł. „Taip pradÄ—jome nuotykÄŻ Lietuvoje. Kai su Augustinu grÄŻĹžome, Dominykas jau buvo pradÄ—jÄ™s mĹŤsĹł laboratorijos statybas“, – pasakojo Kristijonas.

Ă„,QYHVW/LWKXDQLDÂłQXRWU

„Idavang“ ĹŤkyje kiaulÄ—s bus gaiĹĄinamos naudojant CO2 dujas. ParĹĄavedĹžiĹł gaiĹĄenos bus utilizuojamos bendrovÄ—je „Rietavo veterinarinÄ— sanitarija“, o parĹĄeliĹł ir penimĹł kiauliĹł – gaiĹĄenĹł laidojimo vietose, jose ÄŻrengus specialĹł hidroizoliacinÄŻ sluoksnÄŻ. DarbÄ… ĹŤkyje taip pat pradÄ—jo epizootinio tyrimo grupÄ—, kurioje dalyvauja ir ekspertÄ— iĹĄ Vokietijos. Atliekama paĹĄarĹł, veterinariniĹł vaistĹł apskaita. AKM Ĺžidinys Skabeikiuose buvo nustatytas rugpjĹŤÄ?io 7 d., fermoje buvo laikoma apie 19,5 tĹŤkst. kiauliĹł. „PadÄ—tis kontroliuojama, tai ne krizinÄ— situacija, mes jÄ… valdome. Nei kiaulienos kaina kis, nei kyla pavojus Ĺžmogaus gyvybei vartojant mÄ—są“, – vakar sakÄ— ĹžemÄ—s ĹŤkio ministras Giedrius Surplys. Jis pabrėŞė, kad uĹžkrato visiĹĄkai galima iĹĄvengti tik atsisakant auginti kiaules, taÄ?iau patikino, jog Lietuvoje kiaulininkystÄ— nebus uĹždrausta. Ministras ragino medĹžiotojus maĹžinti ĹĄernĹł populiacijÄ… ir ĹžiĹŤrÄ—ti ÄŻ tai kaip ÄŻ „pareigÄ… valstybei“. Smulkiesiems kiauliĹł augintojams Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio ministerija parengÄ— motyvavimo planÄ… laikytis biosaugos reikalavimĹł arba atsisakyti kiaulininkystÄ—s. JÄŻ dar turÄ—s patvirtinti ĹžemÄ—s ĹŤkio ministras. Kiekvienam smulkiajam augintojui rajonuose, kur yra kritusi kiaulÄ— ar ĹĄernas, siĹŤloma pereiti prie kitĹł gyvĹŤnĹł auginimo. Nuo 1 iki 100 kiauliĹł augintojai gaus po 100 eurĹł uĹž kiekvienÄ… paskerstÄ… kiaulÄ™, taip pat jie galÄ—s gauti iki 1500 eurĹł paramÄ… kitiems ĹŤkio gyvĹŤnams ÄŻsigyti. Nenorintys atsisakyti kiaulininkystÄ—s galÄ—s gauti iki 1500 eurĹł paramos, kad galÄ—tĹł ÄŻsigyti biosaugos priemoniĹł. „TokiĹł ĹŤkiĹł, kurie turi daugiau kaip 100 kiauliĹł, yra 51-as. Tai – stambĹŤs ĹŤkiai. Jie turi galimybiĹł tinkamai ÄŻdiegti biosaugos priemones. OrientuojamÄ—s ÄŻ smulkiuosius, kuriems reikia pagalbos“, – kalbÄ—jo ministras. TokiÄ… pagalbÄ… smulkieji augintojai vakar suskubo pavadinti juokinga. „Jeigu uĹžauginu kiaulÄ™ ir galiu jÄ… parduoti uĹž 400–500 eurĹł, tegu tiek ir kompensuoja, nes ateityje auginti jĹł jau nebegalÄ—siu“, – sakÄ— SmulkiĹłjĹł kiauliĹł augintojĹł asociacijos vadovÄ— Jurgita PataĹĄienÄ—. ÄŽ ministro siĹŤlymus reagavo ir StambiĹłjĹł kiauliĹł augintojĹł asociacijos vadovas Algis Baravykas. Jis sakÄ—, kad kiaulininkystÄ—s kompleksai taip pat tikÄ—tĹłsi paramos biologinei saugai uĹžtikrinti. AKM Lietuvoje iĹĄplitÄ™s14 rajonĹł – 6 tĹŤkst. ĹŤkiĹł auginama apie 18 tĹŤkst. kiauliĹł. Jei visi tĹł rajonĹł augintojai sutiktĹł pasinaudoti ministerijos siĹŤlomu paketu, ĹĄiemet reikÄ—tĹł 3 mln. eurĹł. Baudos uĹž biosaugos reikalavimĹł nesilaikymÄ… dabar yra vos nuo 15 eurĹł. Jas ketinama didinti. (ELTA, LR)

9Ă‚mLDYLQVNRQXRWU

0LQLVWUDVUDJLQD DWVLVDN\WLNLDXOLĂ˜

0ASĂ&#x;KAĂ&#x;TIĂ&#x;NOĂ&#x;KAĂ&#x;RASĂ&#x;5KĂ&#x;RAIĂ&#x;NOĂ&#x;JE

TrijĹł broliĹł ÄŻmonÄ— buvo ÄŻkurta prieĹĄ septynerius metus, taÄ?iau dar porÄ… metĹł uĹžtruko, kol ji pradÄ—jo veiklÄ…. BroliĹł kuriama technologija yra susijusi su infraraudonuoju ĹĄviesos ruoĹžu.

„NuoĹĄirdĹžiai tikiuosi, jog Lietuva susikurs tokÄŻ vardÄ…, kad pas mus pagaminta prekÄ— bus laikoma aukĹĄtos kokybÄ—s produktu.“ .9L]EDUDV

„Tai reiĹĄkia, kad lazerius galime pritaikyti specifiniams dalykams: jutikliams, slaptam ĹžymÄ—jimui, medicinai“, – aiĹĄkino K.Vizbaras. Nuo pat verslo pradĹžios broliai savo technologijas Ä—mÄ—si plÄ—toti ir gynybos srityje. „PradÄ—jome kurti gynybines sistemas, modulius. Tai – elektroninÄ—s sistemos, pritaikytos karybai. TokÄŻ mĹŤsĹł pasirinkimÄ… paskatino Ukrainoje prasidÄ—jÄ™s karas. PradÄ—jome galvoti, kaip galime padÄ—ti Lietuvos kariuomenei panaudoti savo potencialą“, – pasakojo Kristijonas. Kompanija kuria snaiperiniĹł sistemĹł optinius priedÄ—lius, kurie montuojami ant ginklo ir leidĹžia ĹĄauliui puikiai matyti naktÄŻ, per rĹŤkÄ…, miglÄ… ar dĹŤmus, taip pat lazerinius Ĺžymeklius. „Dar ĹĄiek tiek plÄ—tojame technologijas medicinos srityje, taÄ?iau visa tai dar tyrimĹł stadijos. Tai bus jutikliai, skirti kraujo sudedamosioms dalims nustatyti neinvaziniu bĹŤdu, naudojant mĹŤsĹł ĹĄviesos spinduliuojamĹł ĹĄaltiniĹł bangĹł diapazoną“, – pasakojo mokslininkas ir verslininkas. Jis pabrėŞė, kad tokio dalyko pasaulyje kol kas dar nÄ—ra. 3USIRĂ„PINOĂ&#x;REĂ&#x;PUĂ&#x;TAĂ&#x;CIĂ&#x;JA

K.Vizbaras neslÄ—pÄ—, kad ÄŻmonÄ— „Brolis Semiconductors“ buvo

%UROLDL9L]EDUDLÂą LĂ…NDLUzV .ULVWLMRQDV'RPLQ\NDVLU$XJXVWLQDV¹’PRQÂ? /LHWXYRMHÂ’NĂ‘UzDLVLDLVGDEDUWDUSMĂ˜NOLHQWĂ˜ÂąLU(XURSRVLU-$9Â’PRQzV

priversta atidaryti biurÄ… ir Ĺ iaurÄ—s Airijoje, mat Lietuvos vardas tarptautinÄ—je rinkoje turÄ—jo ne paÄ?iÄ… geriausiÄ… reputacijÄ…. „Jei bĹŤdavo paraĹĄyta, kad prekÄ— pagaminta Lietuvoje, daug kas manydavo, jog tai prasta ir pigi prekÄ—. Mes buvome siejami su RytĹł Europa ir pigaus ĹĄlamĹĄto pardavimu. TaÄ?iau jeigu uĹžraĹĄyta, kad prekÄ— pagaminta DidĹžiojoje Britanijoje, niekas nebeklausia, kodÄ—l ji tiek kainuoja. NuoĹĄirdĹžiai tikiuosi, jog Lietuva susikurs tokÄŻ vardÄ…, kad pas mus pagaminta prekÄ— bus laikoma aukĹĄtos kokybÄ—s produktu“, – kalbÄ—jo K.Vizbaras. TrijĹł broliĹł valdoma kompanija bendradarbiauja su daugybe ĹĄaliĹł. „Esame sudarÄ™ didelÄ—s vertÄ—s sutartis tiek JAV, tiek Vokietijoje. Tai parodo, kad mĹŤsĹł kuriamos technologijos yra aukĹĄto lygio“, – aiĹĄkino verslininkai. Kompanija gynybos produktus parduoda tik NATO ĹĄaliĹł ar jĹł partneriĹł pajÄ—goms. „Rusijai ir panaĹĄioms ĹĄalims neparduodame. NÄ— neketiname to daryti“, – pabrėŞė Kristijonas. !TĂ&#x;LYĂ&#x;GIĂ&#x;NIĂ&#x;MAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;VOĂ&#x;KI¸Ă&#x;KI

Ĺ iuo metu ÄŻmonÄ—je „Brolis Semiconductors“ dirba 40 ĹžmoniĹł.

Ar buvo sunku surinkti komandÄ…? DaugumÄ… specialistĹł ÄŻmonÄ— prisiviliojo tiesiai iĹĄ Lietuvos universitetĹł. „AukĹĄtĹł jĹł technologijĹł specialistĹł skaiÄ?ius yra ribotas. Visi aukĹĄto lygio inĹžinieriai Ĺžino, kad nuvaĹžiavÄ™ ÄŻ kitÄ… ĹĄalÄŻ jie galÄ—tĹł susirasti darbÄ…, tad nelaikysi jĹł vergovÄ—je. Mes mokame atlyginimÄ…, kuris panaĹĄus ÄŻ vokiĹĄkÄ…. ÄŽvertinus pragyvenimo iĹĄlaidas, dar reikÄ—tĹł pasvarstyti, kur yra geriau“, – kalbÄ—jo K.Vizbaras. Vidutinis mÄ—nesio atlyginimas ÄŻmonÄ—je ĹĄiuo metu siekia 3 tĹŤkst. eurĹł neatskaiÄ?ius mokesÄ?iĹł. 'IĂ&#x;MIĂ&#x;NYSĂ&#x;TŠĂ&#x;LAIĂ&#x;KOĂ&#x;STIPĂ&#x;RYĂ&#x;BE

„MĹŤsĹł stiprybÄ— tai, kad esame trys broliai. Mus sunku iĹĄskirti, mes greitai priimame sprendimus. MÄ…stome panaĹĄiai ir gerai suprantame vienas kitą“, – uĹžtikrintai kalbÄ—jo K.Vizbaras. BrolystÄ— paskatino juos ir ÄŻmonÄ™ pavadinti „Brolis Semiconductors“, nors daug kas jÄ… vadina trumpiau – tiesiog „Brolis“. „UĹžsienieÄ?iai ĹžodÄŻ „brolis“ lengvai iĹĄtaria. TaÄ?iau jei ir antrÄ… jÄŻ ĹžodÄŻ – puslaidininkiai – bĹŤtume paraĹĄÄ™ lietuviĹĄkai, joks uĹžsienietis to neiĹĄtartĹłâ€œ, – juokÄ—si K.Vizbaras.


ULQNRVSXOVDV

Ă&#x;PUXJSMĂ‘mLRG

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS

0AĂ&#x;VOĂ&#x;JINĂ&#x;GIEMSĂ&#x;MEĂ&#x;DĂ€IAMSĂ&#x;I¸Ă&#x;KIRSĂ&#x;TIĂ&#x; VIENĂ&#x;LEIĂ&#x;DIĂ&#x;MOĂ&#x;NUOĂ&#x;¸IOLĂ&#x;NEĂ&#x;PAĂ&#x;KAKS $6UzEDOLHQzVQXRWU

'LGHOLLULĂ…GĂ?LĂ‘YÂ?PHGĂ?LDL NHOLDJUzVPÂ?Ă?PRQzPV LUSDVWDWDPVEHWMXRV LĂ…NLUVWLQzUDSDSUDVWD -HLPHGLVĂ?DOLXRMDWDL SDGDU\WLGDUVXGzWLQ JLDX-XRODELDXNDGMDX Â’VLJDOLRMRLUVXJULHĂ?WLQWD Ă?HOGLQLĂ˜NLUWLPRWYDUND Aud r Ä— S R Ä– B A L I E N Ä– LR korespondentÄ—

'RwSĂ&#x;MŠĂ&#x;KEĂ&#x;LIAĂ&#x;SAUĂ&#x;SUOĂ&#x;LIAI

„MĹŤsĹł sodininkĹł bendrija priklauso Antakalnio seniĹŤnijai, tad prieĹĄ metus bĹŤtent Vilniaus miesto savivaldybÄ—s papraĹĄiau leidimo septyniems sausuoliams iĹĄkirsti. Mat vienos nebegyvos puĹĄys styro prie pat elektros laidĹł arba tvorĹł, kitos – vos keli metrai nuo pastatĹł arba greta keliukĹł. Smarkesnis vÄ—jas bet kada tuos medĹžius gali iĹĄversti ir pridaryti daug Ĺžalos. Bet tas leidimĹł praĹĄymas man tapo rimtu iĹĄĹĄĹŤkiu. Jau metai, kai nepavyksta jo ÄŻveikti“, – patikino NemenÄ?inÄ—s plente esanÄ?ios sodininkĹł bendrijos „Rasa“ valdybos pirmininkas Saulius KasparaviÄ?ius. Taigi pernai liepÄ… jo praĹĄymÄ… savivaldybÄ—s Ĺ˝eldynĹł poskyris persiuntÄ— tuometei NemenÄ?inÄ—s miĹĄkĹł urÄ—dijai (ĹĄiuo metu tai VÄŽ ValstybiniĹł miĹĄkĹł urÄ—dijos (VMU) NemenÄ?inÄ—s regioninis padalinys). Anot paĹĄnekovo, jos darbuotojai apĹžiĹŤrÄ—jo ir suĹžymÄ—jo visus bendrijos teritorijoje esanÄ?ius puĹĄĹł sausuolius ir paĹžadÄ—jo imtis darbĹł. Bet taip nenutiko. Po miĹĄkininkĹł vizito iĹĄ urÄ—dijos jis sulaukÄ— raĹĄto, kuriame buvo paaiĹĄkinta, kad iĹĄties dalis sausuoliĹł yra tuometÄ—s NemenÄ?inÄ—s urÄ—dijos valdomo valstybinÄ—s

8Ă?PHGĂ?LXVDWVDNLQJDVĂ?HPzVVDYLQLQNDVDUYDOG\WRMDV2VXQNXPĂ˜LĂ…N\ODNDL\UDNHOLVDYLQLQNDLDUEDMLHQHĂ?LQRPL

reikĹĄmÄ—s miĹĄko ĹžemÄ—je, bet dalis – tokioje miĹĄko ĹžemÄ—je, kuriÄ… valdo NacionalinÄ— ĹžemÄ—s tarnyba (NĹ˝T). EsÄ… urÄ—dija savo valdose viskÄ… sutvarkys, bet likÄ™ negyvi medĹžiai – jau NĹ˝T rĹŤpestis. TaÄ?iau prie pastatĹł esantiems sausuoliams iĹĄkirsti reikia specialios technikos, todÄ—l, tikÄ—tina, niekas nenori jos samdyti ir smarkiai iĹĄlaidauti. Tad kÄ… tokioje situacijoje daryti? 2EIĂ&#x;KIAĂ&#x;KREIPĂ&#x;TISĂ&#x;Â?Ă&#x;MI¸Ă&#x;KIĂ&#x;NINĂ&#x;KUS

VÄŽ ValstybiniĹł miĹĄkĹł urÄ—dijos atstovÄ—s Vilijos RailaitÄ—s teigimu, tvarka, numatanti, kaip iĹĄkirsti grÄ—smÄ™ kelianÄ?ius medĹžius, nÄ—ra sudÄ—tinga. UĹž medĹžius atsakingas bĹŤtent ĹžemÄ—s savininkas ar jos valdytojas. O sunkumĹł iĹĄkyla tokiais atvejais, kai yra keli miĹĄko savininkai ar valdytojai arba jie neĹžinomi. „Tada, kai sausuoliai yra VMU patikÄ—jimo teise valdomoje miĹĄko ĹžemÄ—je, pirmiausia reikia kreiptis ÄŻ arÄ?iausiai esantÄŻ VMU padalinÄŻ. Jis ir turi suĹžiĹŤrÄ—ti, kaip iĹĄkirsti pavojingus medĹžius, kad vÄ—liau jie neiĹĄvirstĹł ir nesukeltĹł problemĹł. Ta pati tvarka galioja ir tada, kai valstybinÄ— ĹžemÄ— yra rezervuota nuosavybÄ—s teisÄ—ms atkurti. MedĹžius tokioje ĹžemÄ—je vis tiek priĹžiĹŤri VMU, taigi ir sutvarko sausuolius. Bet jei miĹĄko medĹžiai nudĹžiĹŤvo privaÄ?ioje miĹĄko ĹžemÄ—je, tai – paties miĹĄko savininko rĹŤpestis. Jis turi praĹĄyti ValstybinÄ—s miĹĄkĹł tarnybos (VMT) leidimo ir pats

%UROĂ&#x;IRĂ&#x;UĂ€SIENIOĂ&#x;VALIUTĂ‹Ă&#x;SANTYKISĂ&#x;RUGPJĂ„jIOĂ&#x;Ă&#x;D 9DOLXWRVSDYDGLQLPDV

6DQW\NLV

*!6Ă&#x;DOLERIS

3RN\WLVhEKIJOSĂ&#x;KRONA$ANIJOSĂ&#x;KRONA$IDĂ€IOSIOSĂ&#x;"RITANIJOSĂ&#x;SVĂ&#x;STERLINGĂ‹,ENKIJOSĂ&#x;ZLOTAS2USIJOSĂ&#x;RUBLISÂľVEDIJOSĂ&#x;KRONAÂľVEICARIJOSĂ&#x;FRANKAS4URKIJOSĂ&#x;LIRA+INIJOSĂ&#x;JUANIS

Ă‚DOWLQLV/LHWXYRVEDQNDV

Daugiau nei 100 tĹŤkst. gyventojĹł, kurie privalomojo sveikatos draudimo (PSD) ÄŻmokas turi sumokÄ—ti patys, „Sodra“ iĹĄsiuntÄ— priminimus. Ĺ ios skolos siekia nuo 36 iki 903 eurĹł. IĹĄ viso iĹĄsiĹłsta beveik 4 tĹŤkst. priminimĹł tiems gyventojams, kurie liepos mÄ—nesÄŻ pirmÄ… kartÄ… ÄŻgijo pareigÄ… mokÄ—ti PSD ÄŻmokÄ… ir nespÄ—jo to padaryti iki mÄ—nesio pabaigos. Tarkim, jie birĹželÄŻ buvo samdomi darbuotojai, o visÄ… liepos mÄ—nesÄŻ nedirbo, nevykdÄ— jokios ekonominÄ—s veiklos ir nebuvo draudĹžiami valstybÄ—s lÄ—ĹĄomis. Taip pat iĹĄsiĹłsta 114 tĹŤkst. praneĹĄimĹł gyventojams, kuriĹł skolos susidarÄ— uĹž ilgesnÄŻ laikotarpÄŻ.

Priderino prie vizito

MiĹĄkĹł supamas Vilnius – iĹĄskirtinis miestas. DaugybÄ— namĹł jo pakraĹĄÄ?iuose yra apsupti miĹĄko medĹžiĹł, kaip ir galybÄ— miestÄ… supanÄ?iĹł sodininkĹł bendrijĹł. Tad ir gyventojams, ir bendrijĹł pirmininkams kartais tenka ÄŻveikti nemenkus iĹĄĹĄĹŤkius, kuriĹł kyla, kai tenka paĹĄalinti iĹĄdĹžiĹŤvusius ir grÄ—smÄ™ kelianÄ?ius miĹĄko medĹžius.

$XVWUDOLMRVGROHULV %XOJDULMRVOHYDV %UD]LOLMRVUHDODV .DQDGRVGROHULV .URDWLMRVNXQD ,]UDHOLRQDXMDVLVĂ…HNHOLV

PriminÄ— skolÄ…

   

 9HQJULMRVIRULQWDV -DSRQLMRVMHQD 0HNVLNRVSHVDV 1RUYHJLMRVNURQD 5XPXQLMRVOzMD 7DLODQGREDWDV

   

3KLYĂ&#x;PASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;SAĂ&#x;VAS Ă&#x;BETĂ&#x;LEIĂ&#x;DIĂ&#x;MOĂ&#x;REIĂ&#x;KIA â– 1HVHQLDLOLHSRVGLHQjÂ’VL JDOLRMR9\ULDXV\EzVQXWDUL PDVNXULXREXYRSDWYLUWLQ WDQDXMDPHGĂ?LĂ˜SULVN\ULPR SULHVDXJRWLQĂ˜WYDUND$QNV mLDXSULYDmLXRVHVNO\SXRVH PHGĂ?LXVGDXJHOLXDWYHMĂ˜EX YRJDOLPDNLUVWLDUSHUNHOWLEH OHLGLPRRGDEDUQHO\JXYLH WDPHGĂ?LĂ˜UĂ‘Ă…LVLUVWRULVMXR EĂ‘WLQDSDVLUĂ‘SLQWL â–  1XPDW \WDNDGOHLGLPRUHLNLD QRULQWQXNLUVWLNXUÂ’QRUVLĂ… PHGĂ?LĂ˜Â’UDĂ…\WĂ˜Â’GYLGHĂ…LP WLHVUĂ‘Ă…LĂ˜VjUDĂ…jSDY \]GĂ?LXL jĂ?XROjXRVÂ’NOHYjOLHSj SXĂ…Â’DUNLWRNÂ’DXJDQWÂ’PLHV WHMHLWRPHGĂ?LRVNHUVPXR \UDGLGHVQLVNDLSFP â–  -HLPHGLVDXJDQHPLHV WHOHLGLPRUHLNLDNDLVNHUV PXRGLGHVQLVQHLFP7DL JLĂ?HPzVVDYLQLQNDVQRUzGD PDVQXNLUVWLPHGÂ’VDYRĂ?H PzVVNO\SHWDPWXUzVWXUz WLLUULPWjSULHĂ?DVWÂ’LUNUHLSWLV OHLGLPRÂ’VDYLYDOG\EÂ? â–  3DVDN$SOLQNRVPLQLVWHULMRV 6DXJRPĂ˜WHULWRULMĂ˜LUNUDĂ…WR YDL]GĂ?LRVN\ULDXVYHGzMR9LG PDQWR%H]DURSDNHLVWLPH GĂ?LĂ˜NLUWLPRWDLV\NOHVEXYR

susiorganizuoti kirtimą“, – paaiĹĄkino V.RailaitÄ—. 3UNKU Ă&#x;KAIĂ&#x;NwRAĂ&#x;¸EIMININKO

„Pagal numatytÄ… tvarkÄ… leidimai miĹĄkui kirsti yra iĹĄduodami tik miĹĄko savininkams ar valdytojams. TodÄ—l asmenys, pastebÄ—jÄ™ pavojingus medĹžius ir neĹžinantys miĹĄko ĹĄeimininko, turÄ—tĹł kreiptis ÄŻ VMT teritorinÄŻ padalinÄŻ ir pateikti informacijÄ… apie grÄ—smÄ™ kelianÄ?ius sausuolius: jĹł skaiÄ?iĹł (tĹŤrÄŻ kietmetriais) ir vietÄ…. VMT pareigĹŤnai informuos miĹĄko savininkÄ… ar valdytojÄ… dÄ—l sanitarinÄ—s miĹĄko bĹŤklÄ—s“, – sakÄ— Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miĹĄkĹł departamento MiĹĄkininkystÄ—s ir miĹĄkotvarkos skyriaus vedÄ—jas Zbignevas Glazko. Jis patikino – jei medĹžiai yra pavojingi ĹžmonÄ—ms ir pastatams, jĹł ten turi nelikti. Tiktai kas juos iĹĄkirs? „Tai yra miĹĄko valdytojo – savininko – pareiga, – pabrėŞė paĹĄnekovas. – Kita vertus, neretai tokiems medĹžiams nukirsti reikia specialios technikos, o jÄ… samdyti nepigu. TaÄ?iau jeigu medĹžiai yra urÄ—dijos teritorinio padalinio valdoje, miĹĄkininkai be jokiĹł gin-

UHQJLDPDVLSRUjPHWĂ˜9LH QDSULHĂ?DVmLĂ˜ÂąMRVSDVHQRLU QHEHDWLWLNRNLWĂ˜MDXDWQDX MLQWĂ˜Â’YDLULĂ˜WHLVzVDNWĂ˜UHL NDODYLPĂ˜ â– Ă„.LWDSULHĂ?DVWLVÂąSDVWDUXRMX PHWXEĂ‘WDGDXJQHSDVLWHQ NLQLPRLUYLVXRPHQzVVNXQGĂ˜ GzOWRNDGLĂ…NHUWDPLVWDP EĂ‘VVHQLPHGĂ?LDLLUYDOVW\EL QzVHLUSULYDmLRVHWHULWRULMR VH0HGLVQHWLUSULYDmLDPH VNO\SHLĂ…GDOLHV\UDLUYLHĂ…RML YHUW \EzWDGGDEDUNLUVWLEXV JDOLPDWLNSDVLWDUXVVXVDYL YDOG\ELĂ˜VSHFLDOLVWDLV 7UHmLRMLSULHĂ?DVWLVVXVLMXVLVX UHJLRQLQLĂ˜NHOLĂ˜DWQDXMLQLPX %Ă‘WDQHYLHQRDWYHMRNDLNH OLQLQNDLQHSDLV\GDPLQHL HLVPRLQWHQV\YXPRNHOLXR VHQHLMĂ˜UHLNĂ…PzVQHLQH GHULQÂ?VXVDYLYDOGDVDYDYD OLĂ…NDLLĂ…NLUVGDYRYLHWRVEHQG UXRPHQHLEUDQJLXVPHGĂ?LXV DUQHWMĂ˜DOzMDV(VjWRUHL NLDHLVPRVDXJXPXL7DGGD EDUMLHWXUzVVXVDYLYDOGDGH ULQWLNLUWLPXVÂ’J\YHQGLQGD PLUHJLRQLQzVUHLNĂ…PzVNH OLĂ˜DWQDXMLQLPRSURMHNWXV³¹ SDDLĂ…NLQR9%H]DUDV

Ä?Ĺł tuos darbus privalo atlikti“. Anot paĹĄnekovo, prastai miĹĄkininkai reaguoja ÄŻ ĹžmoniĹł praĹĄymus. SudÄ—tingiausia yra dÄ—l tĹł sklypĹł, kurie neturi tikro ĹĄeimininko: arba valstybinÄ—s reikĹĄmÄ—s miĹĄkĹł ĹžemÄ— yra perduota nuosavybei atkurti, arba yra valdoma NacionalinÄ—s ĹžemÄ—s tarnybos. 3UTĂ&#x;RUKĂ&#x;DwĂ&#x;IRĂ&#x;REĂ&#x;FORĂ&#x;MA

Anot Z.Glazko, praÄ—jusiais metais vykusi reforma miĹĄkininkams buvo labai sudÄ—tingas laikas. Darbuotojai keitÄ—si, pareigos – taip pat, todÄ—l galÄ—jo pritrĹŤkti tam tikro darbĹł nuoseklumo. „Gali bĹŤti, kad neliko tĹł darbuotojĹł, kurie praÄ—jusiais metais planavo medĹžiĹł kirtimo darbus. Tad ĹžmonÄ—ms patarÄ?iau tiesiog dar kartÄ… kreiptis ÄŻ buvusiÄ… urÄ—dijÄ… – teritorinÄŻ VMU padalinÄŻ. O jei pavojingi medĹžiai yra ne miĹĄko ĹžemÄ—je, tada leidimÄ… pakanka iĹĄsirĹŤpinti tiesiog savivaldybÄ—je ir patiems susiorganizuoti kirtimą“, – aiĹĄkino Z.Glazko.

ValstybÄ—s valdomi „Lietuvos geleĹžinkeliai“ per rugsÄ—jo mÄ—nesÄŻ vyksiantÄŻ popieĹžiaus PranciĹĄkaus vizitÄ… numato veĹžti daugiau kaip 20 tĹŤkstanÄ?iĹł ĹžmoniĹł. ÄŽmonÄ— priderino traukiniĹł tvarkaraĹĄÄ?ius prie rugsÄ—jo 22-Ä…jÄ… vyksianÄ?io popieĹžiaus susitikimo su jaunimu Vilniuje, taip pat prie rugsÄ—jo 23 d. Ĺ v.MiĹĄiĹł Kauno Santakoje. Kaip praneĹĄÄ— ÄŻmonÄ—, traukiniai vaĹžiuos ir naktimis, ir ankstyvÄ… rytÄ…, kad norintieji galÄ—tĹł suspÄ—ti ÄŻ svarbiausius susitikimus su popieĹžiumi.

SkyrÄ— milijonÄ… eurĹł Mobiliojo ryĹĄio operatorius „Tele2“ skelbia, kad rugpjĹŤÄ?io 3 ir 4 dienomis uĹžsienyje buvusiems ir tarptinklinio ryĹĄio paslauga negalÄ—jusiems pasinaudoti klientams kompensacijos jau skirtos. Nuo ketvirtadienio dovanĹł nemokamus 20 gigabaitĹł (GB) interneto duomenĹł gavo ir visi Lietuvoje buvÄ™ klientai, mokantys pagal sÄ…skaitas. „Operatorius minÄ—tomis dienomis uĹžsienyje buvusiems ir nepatogumĹł dÄ—l ryĹĄio sutrikimĹł patyrusiems klientams kompensuos ĹĄio mÄ—nesio abonento ÄŻmokÄ… ir padengs visas rugpjĹŤÄ?io 1–5 dienĹł tarptinklinio ryĹĄio iĹĄlaidas. Ĺ ie mokesÄ?iai bus automatiĹĄkai iĹĄskaiÄ?iuoti iĹĄ artimiausios mÄ—nesio sÄ…skaitos“, – raĹĄoma „Tele2“ praneĹĄime. Kaip ir buvo planuota, kompensacijoms skirta suma sieks apie 1 mln. eurĹł.

Rodikliai augo Ĺ iĹł metĹł sausio–birĹželio mÄ—nesiais, palyginti su tuo paÄ?iu praÄ—jusiĹł metĹł laikotarpiu, eksportas padidÄ—jo 6,3 proc., importas – 8,3 proc. IĹĄ viso ĹĄiĹł metĹł birĹželio mÄ—nesÄŻ prekiĹł buvo eksportuota uĹž 2,46 mlrd. eurĹł, o importuota uĹž 2,60 mlrd. eurĹł. LietuviĹĄkos kilmÄ—s prekiĹł eksportuota uĹž 1,52 mlrd. eurĹł. Lietuvos uĹžsienio prekybos deficitas sudarÄ— 0,14 mlrd. eurĹł. Eksporto padidÄ—jimÄ… lÄ—mÄ— iĹĄaugÄ™s ÄŻvairiĹł chemijos produktĹł (63,9 proc.), baldĹł (10 proc.), tabako ir perdirbtĹł tabako pakaitalĹł (32 proc.) eksportas. Importo padidÄ—jimui ÄŻtakos turÄ—jo padidÄ—jÄ™s Ĺžalios naftos (34,8 proc.), antĹžeminio transporto priemoniĹł (16 proc.), geleĹžies ir plieno (26,3 proc.) importas. PirmÄ… jÄŻ ĹĄiĹł metĹł pusmetÄŻ Lietuva daugiausia eksportavo ÄŻ RusijÄ… (13,7 proc.), LatvijÄ… (9,7 proc.), LenkijÄ… (8,3 proc.) ir VokietijÄ… (7,4 proc.), o importavo iĹĄ Rusijos (13,6 proc.), Vokietijos (12,2 proc.), Lenkijos (11,4 proc.) ir Latvijos (6,9 proc.).


SPORTAS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

SPORTOĂ&#x;ARENA

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGPJĂ„jIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

"ALĂ&#x;TAĂ&#x;PĂ„Ă&#x;KIOĂ&#x;GAĂ&#x;LIĂ&#x;Ă„NOĂ&#x;JwĂ&#x;GAĂ&#x;ÂŚĂ&#x;NEĂ&#x;TIKĂ&#x;RAUĂ&#x;MEĂ&#x;NYĂ&#x;S R o k a s S US L AV I ÄŒI US Specialiai LR, Berlynas

A.GudĹžiaus vieĹĄnagÄ— Vokietijoje netikÄ—tai uĹžsitÄ™sÄ— ilgiau, nei buvo planuota. Berlyno olimpiniame stadione treÄ?iadienÄŻ vakare triumfavÄ™s disko metikas tiktai ĹĄiandien atsiims aukso medalÄŻ, nes vakar vakare numatyta apdovanojimo ceremonija buvo atĹĄaukta baiminantis prognozuotos audros. Tad Ä?empionas su savo pagalbininkais – treneriu Vaclovu Kidyku ir kineziterapeutu Tomu BendaraviÄ?iumi – namo parskris tik ĹĄeĹĄtadienÄŻ. Laukimas uĹžsitÄ™sÄ— ir Padaugavos kaime pakaunÄ—je, kur augo 27-eriĹł Ä?empionas, per pastaruosius porÄ… metĹł tapÄ™s pasaulio disko metimo karaliumi ir pratÄ™sÄ™s olimpiniĹł Ä?empionĹł Virgilijaus Aleknos, Romo Ubarto ir savo trenerio V.Kidyko keliÄ…. Ĺ ÄŻkart tai buvo reto groĹžio pergalÄ— – kaĹžkas panaĹĄaus ÄŻ tritaĹĄkÄŻ krepĹĄinyje likus porai sekundĹžiĹł. Ĺ eĹĄtuoju bandymu A.GudĹžius nuskraidino diskÄ… 68 m 46 cm – 23 centimetrais toliau nei tuometis lyderis ĹĄvedas Danielis Stahlis. Tik Ä?empioniĹĄkÄ… charakterÄŻ turintis sportininkas gali tai padaryti.

„Antroji vieta mane labai spaudÄ—. Mintyse vis kartojau: „Ne, ne, ne.“ $*XGĂ?LXV

„Labai skani pergalė“, – dĹžiaugÄ—si A.GudĹžius, su trispalve geras 15 minuÄ?iĹł ĹĄÄ—lÄ™s ir fotografams pozavÄ™s stadione. "EĂ&#x;RIĂ&#x;ZIĂ&#x;KOSĂ&#x;NEĂ&#x;BĂ„Ă&#x;TĂ‹Ă&#x;AUKĂ&#x;SO

Tai lietuvis, tai ĹĄvedas pirmavo treÄ?iadienio vakarÄ… Berlyne. Tai buvo dviejĹł vienas kito vertĹł varĹžovĹł dvikova, kurioje A.GudĹžius buvo stipresnis ir taktiĹĄkai, ir fiziĹĄkai. Pirmuoju metimu nusviedÄ™s diskÄ… 65 m 75 cm lietuvis Ä—mÄ— pirmauti ir buvo ramus dÄ—l finalo aĹĄtuoneto, nes po trijĹł bandymĹł sektoriuje lieka tik 8 atletai. Tuo metu D.Stahlis pirmÄ…kart suklydo, po antrojo metimo tapo lyderiu (68 m 2 cm), taÄ?iau po keliolikos minuÄ?iĹł jo rezultatas buvo anuliuotas ir iĹĄkilo pavojus, kad jis gali likti uĹž borto. TodÄ—l treÄ?iuoju bandymu ĹĄvedas metÄ— atsargiai, kad tik patektĹł ÄŻ aĹĄtuonetÄ…. O jau tada parodÄ— viskÄ…, kÄ… gali, – 68 m 23 cm ketvirtuoju bandymu. Negi A.GudĹžius turÄ—s tenkintis sidabru? RugpjĹŤtÄŻ vykstanÄ?iuose Europos Ä?empionatuose lietuviĹł sÄ…skaitoje buvo jau trys sidabro medaliai ir nÄ— vieno aukso. Ketvirtasis bandymas vos vos paklibino ĹĄvedo pozicijas – 67 m 66 cm. Penktasis abiem atletams buvo nesÄ—kmingas, o ĹĄeĹĄtÄ… jÄ… serijÄ… sportininkai atliko atvirkĹĄtine tvarka pagal esamas pozicijas, tad D.Stahlis turÄ—jo paskutinio metimo teisÄ™. Ir tada A.GudĹžius ĹĄvystelÄ—jo! Ekranuose buvo matyti, kad dis-

kas krito uĹž lyderio pozicijas ĹžyminÄ?ios juostos. Lietuvis tai jautÄ— ir iĹĄreiĹĄkÄ— emocijas galingu riksmu. PaaiĹĄkÄ—jo, kad diskas nuskriejo 23 centimetrais toliau. Ko gero, bĹŤtĹł pakakÄ™ ir 2 cm, kaip pernai pasaulio Ä?empionate. D.Stahlis jau neturÄ—jo jÄ—gĹł atsakyti. „Antroji vieta mane labai spaudÄ—. Vis galvojau: „Ne, ne, ne.“ Paskutiniu metimu Ä—jau va bank – arba pasieksiu labai gerÄ… rezultatÄ… ir uĹžminsiu sektoriaus ribÄ…, arba pasieksiu gerÄ… rezultatÄ… ir neminsiu. AÄ?iĹŤ Dievui, viskas pavyko – aukso medalis mĹŤsĹł. DÄ—l to labai dĹžiaugiuosi!“ – sakÄ— Europos Ä?empionas. PralaimÄ—jimÄ… patyrÄ™s ĹĄvedas kurÄŻ laikÄ… sustingÄ™s sÄ—dÄ—jo sektoriuje ir sutrikÄ™s stebÄ—jo lietuvio dĹžiaugsmÄ…. Po kurio laiko priÄ—jÄ™s A.GudĹžius padÄ—kojo varĹžovui uĹž kovÄ…, ir tik tada D.Stahlis nuÄ—jo ÄŻ tribĹŤnas pasiimti savo ĹĄalies vÄ—liavos, kad galÄ—tĹł pozuoti fotografams. 6ERĂ&#x;TIĂ&#x;NAĂ&#x;ABIĂ&#x;PERĂ&#x;GAĂ&#x;LES

„Dabar jau ramus, iĹĄsirÄ—kiau stadione, – juokÄ—si A.GudĹžius dalydamasis ÄŻspĹŤdĹžiais iĹĄ karto po varĹžybĹł. – Daugiausia emocijĹł sukilo sektoriuje prieĹĄ paskutinÄŻ bandymÄ…. Ten visos emocijos buvo paliktos, nes varĹžybos buvo labai sudÄ—tingos. Kaip visada, D.Stahlis pasirodÄ— aukĹĄÄ?iausiu lygiu ir nedavÄ— nÄ— trupuÄ?io atsikvÄ—pti.“ Po ĹĄÄ—lsmo stadione sportininkas ĹĄvytÄ—jo iĹĄ laimÄ—s. „Labai dĹžiaugiuosi, kad pavyko laimÄ—ti, kad pavyko pagerinti rezultatÄ…. Ĺ˝iĹŤrovai tikrai padÄ—jo tai padaryti, nes atmosfera Berlyne fantastiĹĄka. Visos tos ovacijos, visi ĹĄĹŤksniai tikrai padÄ—jo. AÄ?iĹŤ Berlynui, aÄ?iĹŤ Lietuvai, aÄ?iĹŤ visiems, kas palaikė“, – dÄ—kojo A.GudĹžius. Disko metikas tikino, kad pergalÄ— pernai pasaulio Ä?empionate Londone ir ĹĄiemet Berlyne vienodai mielos: „NÄ— viena nÄ—ra svarbesnÄ—. D.Stahlis buvo pagrindinis varĹžovas ir pasaulio Ä?empionate, ir Ä?ia. EuropieÄ?iai yra stipriausi pasaulyje disko metikai, neskaitant jamaikieÄ?io Fedricko Dacreso. VarĹžybos Europoje gal net sunkesnÄ—s, ypaÄ? Vokietijoje, kur disko metimas – kaip pas mus krepĹĄinis. Ĺ i pergalÄ— labai svarbi, bet pasaulio ir Europos Ä?empionatĹł negaliu lyginti, nes viskas labai panaĹĄu.“ 5Ă€AUĂ&#x;GOĂ&#x;NAUĂ&#x;JAĂ&#x;KARĂ&#x;TA

ÄŒempionatas Berlyne buvo paskutinis olimpiniam Ä?empionui 35-eriĹł Robertui Hartingui. Finale vokietis diskÄ… numetÄ— 64 m 33 cm ir uŞėmÄ— 6-Ä…jÄ… vietÄ…. KarjerÄ… taip pat baigÄ— 39-eriĹł estas Gerdas Kanteris. Finale jis liko 5-as – 64 m 34 cm. „AĹĄ ĹĄias naujienas Ĺžinojau jau anksÄ?iau. Tai natĹŤralu, bet jie karjerÄ… baigÄ— tikrai aukĹĄtu lygiu. JĹł karta iĹĄeina, bet jĹł rezultatai iĹĄkalbingi. Reikia jiems atiduoti pagarbÄ…. Jie tikrai daug prisidÄ—jo prie disko metimo populiarinimo. Visi iĹĄeinantys yra disko metimo tÄ—vai, o mes – lyg vaikai“, – kalbÄ—jo A.GudĹžius.

$)3Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

$QGULXV*XGĂ?LXVÂąYzODXNVLQLV3DVDXOLRmHPSLR QDVÂ’VSĂ‘GLQJDLWULXPIDYRĂ?HP\QRSLUPHQ\EzVH%HU O\QHWROLDXVLDLQXVYLHGÂ?VGLVNjSDVNXWLQLXPHWLPX

%HUO\QRROLPSLQLDPHVWDGLRQH$*XGĂ?LXVQHVOzSzHPRFLMĂ˜NDLSDVNXWLQLXĂ…HĂ…WXRMXEDQG\PXWDSRmHPSLRQX

Lietuvis ir kiti prizininkai – beveik vienmeÄ?iai. A.GudĹžiui – 27eri, L.Stahliui – 25-eri, o bronzÄ… pelniusiam austrui Lukui Weisshaidingeriui (65 m 14 cm) – 26-eri. „Nebuvau tikras dÄ—l austro. Maniau, galbĹŤt lenkas Piotras Malachowskis ar vokietis Christophas Hartingas uĹžims prizinÄ™ vietÄ…, bet jie nepateko ÄŻ finalÄ…. Bet prieĹĄ Ä?empionatÄ… tiek austrÄ…, tiek ĹĄvedÄ… buvo galima laikyti pretendentais iĹĄkovoti medalius. Taip ir nutiko“, – teigÄ— A.GudĹžius. ÂľEIĂ&#x;MAĂ&#x;REI¸Ă&#x;KIAĂ&#x;LAĂ&#x;BAIĂ&#x;DAUG

A.GudĹžius Berlyno stadione jautÄ— ne tiktai trenerio, bet ir greta V.Kidyko tribĹŤnose sÄ—dinÄ?iĹł artimĹłjĹł palaikymÄ…. „Gaila, neteko iĹĄkart apkabinti savo ĹĄeimos. AĹĄ labai jau didelis tarpas tarp manÄ™s stadione ir jĹł tribĹŤnose. Laukiu nesulaukiu tos akimirkos, kai pagaliau prasibrausiu iki jĹłâ€œ, – kalbÄ—jo A.GudĹžius. Disko metikas visada pabrėŞė, kad ĹĄeima ir jos palaikymas yra labai svarbĹŤs dalykai jo gyvenime. A.GudĹžius su Ĺžmona Dovile augina du vaikus. SĹŤnui rudenÄŻ sukaks septyneri metai, o dukra jaunesnÄ— – jai ketveri. Sportininkas su Ĺžmona Dovile kartu jau devintus metus. Pernai po sÄ—kmingo pasaulio Ä?empionato dÄ—mesio centre atsidĹŤrÄ™s sportininkas iĹĄskyrÄ— ĹĄeimos svarbÄ…. „Mano ĹĄeima yra Dievo dovana. Kiekvienas sportininkas bĹŤtĹł laimingas turÄ—damas tokiÄ… rĹŤpestingÄ… ĹĄeimą“, – tuomet kalbÄ—jo A.GudĹžius. 0RIĂ&#x;Ă€IĂ&#x;Ă„RIĂ&#x;NUOĂ&#x;PAAUGĂ&#x;LYSĂ&#x;TwS

TÄ—vai dar aĹĄtuntoje klasÄ—je pasitikÄ—jo sĹŤnumi be jokios baimÄ—s – iĹĄ kaimo iĹĄleido jÄŻ gyventi ir treniruotis ÄŻ KaunÄ… pas dabartinÄŻ trenerÄŻ V.KidykÄ…. Lengvaatletis tÄ—vĹł nenuvylÄ— ir mokykloje mokÄ—si gerai, o labiausiai mÄ—go tiksliuosius mokslus – chemijÄ…, fizikÄ…, matematikÄ…. MaĹža to, Europos Ä?empionas prieĹĄ pradÄ—damas rimtai treniruotis visa galva buvo pasinÄ—rÄ™s ÄŻ informacines technologijas. Dar 2005 metais bĹŤsimasis disko metikas daugiausia laisvalaikiu su draugais kieme Ĺžaisdavo krepĹĄinÄŻ, bet Vilkijoje besimokantÄŻ A.GudĹžiĹł pastebÄ—jo V.Kidykas. „Jis pasakÄ—, kad turiu gerus fizinius duomenis ir galiu pasiekti gerĹł rezultatĹł disko metimo sektoriuje. Tik reikÄ—s daug treniruotis ir bĹŤti drausmingam. Taip ir uĹžkibau uĹž trenerio ĹžodĹžiĹłâ€œ, – kalbÄ—jo

)¸Ă&#x;PIRĂ&#x;MĂ‹Ă&#x;LĂ„Ă&#x;PĂ‹

2OĂ&#x;MASĂ&#x; 5BARĂ&#x;TAS 2OLPSLQLV mHPSLRQDV

“

Tada ať pasakiau – varŞybos prasideda tik po ketvirtojo bandymo. 9.LG\NDV

$ISĂ&#x;KOĂ&#x;MEĂ&#x;TIĂ&#x;MOĂ&#x;FIĂ&#x;NAĂ&#x;LAS Ă“!NDĂ“RIUSĂ“'UĂ“DĂ IUSÂąP FP Ă“$AĂ“NIEĂ“LISĂ“3TAHĂ“LIS Ă‚YHGLMD Âą PFP Ă“,UĂ“KASĂ“7EISSĂ“HAIĂ“DINĂ“GEĂ“RISĂ“ $XVWULMD ÂąPFP Ă“3IĂ“MOĂ“NASĂ“0ETĂ“TERĂ“SOĂ“NASĂ“ Ă‚YHGLMD ÂąPFP Ă“'ERĂ“DASĂ“+ANĂ“TEĂ“RIS (VWLMD Âą PFP Ă“2OĂ“BERĂ“TASĂ“(ARĂ“TINĂ“GAS 9RNLHWLMD PFP

Europos ir pasaulio Ä?empionas. Tuo metu A.GudĹžius neatpaĹžino 1986 metĹł Europos Ä?empionate bronzÄ… disko metimo rungtyje iĹĄkovojusio V.Kidyko. TaÄ?iau vÄ—liau jĹł bendradarbiavimas truko daugiau nei deĹĄimtmetÄŻ ir A.GudĹžius, treniruojamas Ĺžinomo disko metimo specialisto, tapo pasaulio ir Europos Ä?empionu. Sportininkas neslepia, kad su treneriu teko praleisti labai daug laiko. „Su tÄ—vais taip daĹžnai nesimatydavau kaip su savo treneriu. Net galima sakyti, kad su treneriu praleidau daugiau laiko negu su tÄ—vais“, – ĹĄypsodamasis pernai kalbÄ—jo A.GudĹžius. Pats V.Kidykas visuomet tikÄ—jo savo auklÄ—tiniu. Net treÄ?iadienio vakarÄ…, kai A.GudĹžius po penkiĹł bandymĹł buvo antroje pozicijoje, nesiliovÄ— tikÄ—jÄ™s. SÄ—dÄ—damas tribĹŤnoje jis filmavo metimus planĹĄetiniu kompiuteriu, tad galÄ—s parodyti Ä?empionui autentiĹĄkus kadrus ir emocijas. „A.GudĹžius nuo jaunimo varĹžybĹł buvo kovotojas. Jo vadybininkÄ— buvo nusiminusi, kai ĹĄvedas D.Stahlis iĹĄsiverŞė ÄŻ priekÄŻ. Tada aĹĄ jai pasakiau – varĹžybos prasideda tik po ketvirtojo bandymo“, – apie dramatiĹĄkas treÄ?iadienio varĹžybas Berlyne pasakojo V.Kidykas.

Ă„%HUO\QHY\NRÂ’VSĂ‘GLQJDVGLVNR PHWLPRILQDODV$LVWUDVNDLWLQR QHÂ’VNDLW\WLVSRUWLQLQNĂ˜PHWLPDL DQXOLXRWDVJHUDVĂ…YHGR'6WDKOLR PHWLPDVUXPXQR$)LUILULFRV GLVNXVLMDVXYDUĂ?\EĂ˜WHLVzMDLV .DXVWzGLGHOzÂ’WDPSD1HYLVNDV LĂ…SUDGĂ?LĂ˜JHUDLNORVWzVLLU $QGULXL1HPDQDXNDGMLV mHPSLRQDWjWLNzMRVLODLPzWL SDVNXWLQLXEDQG\PX$Ă…LUJL WLNzMDXNDGSHUJDOzEXVSDVLHNWD DQNVmLDX3DVWDULHMLPHWDLURGR NDG$QGULXVĂ?HQJzÂ’SDVDXOLR GLVNRPHWLNĂ˜HOLWjLU\UDMR O\GHULV.LHNSDVWHEzMDXMLV YLVDGDJHUDLVXVLNDXSLDOHPLDPX PRPHQWXLUYLVGDĂ?QLDXJHUXV UH]XOWDWXVSDVLHNLDEĂ‘WHQW SDVNXWLQLDLVEDQG\PDLV%HUO\QH PDQSDVLURGzNDGSDVNXWLQLX EDQG\PXVYLHVWDVGLVNDVVNULHMR Ă?HPDLWDmLDXDSVLULNDX 3HUĂ?LĂ‘UzMÂ?VÂ’UDĂ…jSDPDmLDXNDG MRGLVNRPHWLPRNDPSDVEXYR JHUDV$QGULDXVJDOYDÂąWDUVL SXLNXVNRPSLXWHULV-LVJDOL VXVLNDXSWLWDGDNDGDMDPUHLNLD 6SRUWLQLQNDVVXWUHQHULX9.L G\NXDWUDGRVDYRWHFKQLNj PHWLNDVMj\UDÂ’YDOGÂ?VWREXODL .LHNYLHQXPRPHQWX$QGULXVJDOL SXLNLDLVXVLNDXSWLLUSDVLQDXGRWL VDYRMzJRVWHFKQLNRVLUSVLFKR ORJLQLDLVSUDQDĂ…XPDLV1HPDĂ?DL Â’WDNRVNRYDL%HUO\QHWXUzMR\SDm YzO\YDVODLNDVNDLRUJDQL]PDV MDXUHQJLDVLPLHJXLRUHLNLD UXQJW\QLDXWL6jO\JRVEXYRWLNUDL QHOHQJYRV7DPH%HUO\QR ROLPSLQLDPHVWDGLRQHHVX YDUĂ?Â?VLVQHNDUWj-DPHPzW\WL GLVNjODEDLVPDJX9RNLHmLDLSXL NLDLVXSUDQWDOHQJYjMjDWOHWLNj JUDĂ?LRVMĂ˜GLVNRPHWLNĂ˜WUDGLFL MRVÂ’VSĂ‘GLQJLUH]XOWDWDLWRGzOMLH GLVNRPHWLPRUXQJmLDLVNLULD LĂ…VNLUWLQÂ’GzPHVÂ’SDODLNR NLHNYLHQjVSRUWLQLQNjÂł ¸3PORĂ“TASINĂ“FOŠ Ă“,2

Po Europos Ä?empionato A.GudĹžiaus dar laukia keletas svarbiĹł varĹžybĹł. „Dar vyks DeimantinÄ—s lygos finalas ir Europos taurÄ—s varĹžybos. Ten Ĺžemynui atstovauja tiktai po du Ĺžmones, tad atsakomybÄ— nemaĹža“, – apie ateities planus pasakojo Europos Ä?empionu tapÄ™s disko metikas.


VSRUWRDUHQD

Ă&#x;PUXJSMĂ‘mLRG

$)3Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

,HWLHVPHWLNz WXULXĂ?PRMĂ˜ (XURSRVOHQJYRVLRVDW OHWLNRVmHPSLRQDWHYD NDUQXGĂ?LXJLQRLHWLHV PHWLNz/LYHWD-DVLĂ‘QDL WzSDNDUWRMXVLDVPHQLQÂ’ UHNRUGjLUWUHmLXRMXUH ]XOWDWXSDWHNXVLÂ’ILQDOj Olimpine ramybe L.JasiĹŤnaitÄ— spindÄ—jo nuo pat ryto. IetininkÄ— prie pusryÄ?iĹł stalo linksmai diskutavo apie vakarykĹĄtÄŻ disko metimo finalÄ… ir nerodÄ— jokiĹł ĹženklĹł, kad po keliĹł valandĹł pati varĹžysis. Patekimui ÄŻ finalÄ… lietuvei neprireikÄ— trijĹł bandymĹł: antru metimu ÄŻrankis nuskriejo 61 m 61 cm – pakartotas asmeninis rekordas. „Finale kelsiu sau aukĹĄÄ?iausius tikslus. Manau, kiekvienas sportininkas turi taip daryti, nes tada ateina rezultatas. TenkintĹł Ä?empionÄ—s titulas, – pusiau juokais, pusiau rimtai iĹĄtarÄ— L.JasiĹŤnaitÄ—. – Ĺ iaip tenkintĹł aĹĄtuntukas, kaip antram Ä?empionatui bĹŤtĹł visai neblogai.“ Ĺ iandien finale dar kovos bÄ—gikas Simas BertaĹĄius (1500 m) ir ĹĄuolininkÄ— ÄŻ aukĹĄtÄŻ AirinÄ— PalĹĄytÄ—, kuri atrankoje pirmais ĹĄuoliais ÄŻveikÄ— 181 cm, 186 cm ir 190 cm. „Viskas vyko taip, kaip planuota. Viskas yra gerai, – po atrankos ĹĄuoliĹł teigÄ— A.PalĹĄytÄ—. – Svarbiausia, kad padariau viskÄ… minimaliomis pastangomis. Finale tikiuosi parodyti viskÄ…, kiek esu pasiruoĹĄusi.“ (LR)

50HLOXW\WzQHLĂ…NRYRMRPHGDOLRPNUĂ‘WLQHUXQJW\MH

6%LOLVEXYRDUWLSUL]LQzVYLHWRVGYLHMRVHUXQJW\VH

'LAZĂ&#x;GEĂ&#x;LIEĂ&#x;TUĂ&#x;VIAIĂ&#x;JAUĂ&#x;LIEĂ&#x;TwĂ&#x; MEĂ&#x;DAĂ&#x;LIUS Ă&#x;BETĂ&#x;JĂ‹Ă&#x;NEĂ&#x;GAĂ&#x;VO

$3OLDGĂ?LRQXRWU

(XURSRVSODXNLPRmHPSLRQDWHSDVNXWLQÂ?GLHQj OLHWXYLDLNRYRMRWULMXRVHILQDOXRVHEHWWDXS\NOz QHSDSLOQzMRGYLNHWYLUWRVLRVLUYLHQDSHQNWRML YLHWD1XRPHGDOLĂ˜MXRVVN\UzVHNXQGzVGDO\V RĹŤta MeilutytÄ— nuvylÄ—, o Simonas Bilis ir kiti vyrukai pranoko lĹŤkesÄ?ius, taÄ?iau visiems penkiems vakar teko tik stebÄ—ti apdovanojimo ceremonijas. Daugiausia buvo tikÄ—tasi iĹĄ R.MeilutytÄ—s, kuri 100 m krĹŤtine rungtyje iĹĄkovojo sidabrÄ… ir geriau plaukÄ— pirmÄ… jÄ… distancijos pusÄ™. 50 m krĹŤtine rungtyje jai iki ĹĄiol priklauso Europos rekordas (29,48 sek.), bet vakar 21-eriĹł olimpinÄ— Ä?empionÄ— pasirodÄ— prasÄ?iau, nei leidĹžia galimybÄ—s. 30,46 sek. – tokiu rezultatu lietuvÄ— ÄŻveikÄ— distancijÄ…. Ji plaukÄ— greta ĹĄiame Ä?empionate dominavusios rusÄ—s Julijos Jefimovos ir pirmoji pasveikino rusÄ™ su treÄ?iuoju aukso medaliu – 29,81 sek. TaÄ?iau R.MeilutytÄ—s ĹĄypsena greitai dingo iĹĄ veido pamaÄ?ius, kad jÄ… aplenkÄ— dar dvi varĹžovÄ—s – britÄ— Imogen Clark (30,34 sek.) ir italÄ— Arianna Castiglioni (30,41 sek.). R.MeilutytÄ— atrankoje buvo penkta (30,73 sek.), o pusfinalyje – treÄ?ia (30,38 sek.).

VienintelÄ— paguoda lietuvei – jos rekordas iĹĄsilaikÄ—. 24-eriĹł S.Bilis be dideliĹł iliuzijĹł stojo ÄŻ 50 m laisvuoju stiliumi startÄ…, nes iĹĄvakarÄ—se tik po papildomo plaukimo iĹĄkovojo vietÄ… finale, kai su nauju ĹĄalies rekordu (21,70 sek.) aplenkÄ— ukrainietÄŻ. Vakar jis plaukÄ— ĹĄiek tiek lÄ—Ä?iau, bet uŞėmÄ— garbingÄ… penktÄ… jÄ… vietÄ… – 21,97 sek. Iki bronzos medalio trĹŤko 0,29 sek. Atrankos varĹžybose S. Bilis (22,42 sek.) buvo 15-as, o pusfinalyje pasidalijo 8–9 vietomis (23,04 sek.). VakarÄ… lietuviai uĹžbaigÄ— estafetÄ—s 4x100 m kompleksiniu bĹŤdu finalu ir jame nustebino patys save uŞėmÄ™ ketvirtÄ… jÄ… vietÄ… – 3 min. 33,70 sek. Tai naujas Lietuvos rekordas, o iki treÄ?iÄ… jÄ… vietÄ… uŞėmusiĹł vokieÄ?iĹł trĹŤko vos 0,18 sek. Ankstesnis Lietuvos rekordas (3 min. 35,30 sek.) buvo pasiektas 2015 metĹł rugpjĹŤÄ?io 9 dienÄ…. Pirmas plaukÄ™s Danas RapĹĄys (nugara) savo etapÄ… ÄŻveikÄ— penktas, Andrius Ĺ idlauskas

&IĂ&#x;NAĂ&#x;LAIĂ&#x;'LAZĂ&#x;GE -OĂ“TEĂ“RYSĂ“PNUĂ‘WLQH --HILPRYD 5XVLMD Âą VHN ,&ODUN 'LGĂ?LRML%ULWDQLMD Âą VHN $&DVWLJOLRQL ,WDOLMD ÂąVHN50HLOXW\Wz ÂąVHN 6YĂ“RAIĂ“PODLVYXRMX VWLOLXPL%3URXGDV 'L GĂ?LRML%ULWDQLMD ÂąVHN .*RORPHMHYDV *UDLNLMD Âą VHN$9HUJDQL ,WDOLMD ÂąVHN 6%LOLVÂąVHN %SĂ“TAĂ“FEĂ“Tw[PNRPSOHN VLQLXEĂ‘GX'LGĂ?LRML %ULWDQLMDÂąPLQ VHN5XVLMDÂąPLQ VHN9RNLHWLMDÂą PLQVHN/LHWXYD ÂąPLQVHN

(krĹŤtine) pakilo ÄŻ treÄ?iÄ… jÄ… vietÄ…, o Deividas MargeviÄ?ius (peteliĹĄke) smuktelÄ—jo atgal ÄŻ 5-Ä…jÄ…. S.Bilis (laisvuoju stiliumi) per savo pirmuosius 50 metrĹł sugrÄ…Ĺžino LietuvÄ… ÄŻ treÄ?iÄ… jÄ… vietÄ…, taÄ?iau po dramatiĹĄko finiĹĄo liko ketvirtas. Atrankos varĹžybose mĹŤsĹł ĹĄalies plaukikai distancijÄ… ÄŻveikÄ— per 3 min. 36,19 sek. ir antrajame plaukime finiĹĄavo antri, o bendrojoje ÄŻskaitoje liko septinti. (LR)

,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VIĂ‹Ă&#x;STARĂ&#x;TAI -OĂ“TEĂ“RYSĂ“PEzJLPR SXVILQDO\MH%GĂ“LwĂ“"ALĂ“jIĂ“Ă…NAIĂ“TwĂ“ XĂ?zPzjMjYLHWjLUQHSDWH NRÂ’ILQDOjHULĂ˜EzJLNz ILQLĂ…DYRSHUPLQVHN $WUDQNRVYDUĂ?\ERVHMLEXYR D PLQVHN ,HWLHVPHWLPRDWUDQNRMH,IĂ“VEĂ“TAĂ“ *AĂ“SIĂ“Ă…NAIĂ“TwDQWUXRMXEDQG\PX Â’Y\NGzQRUPDW\Yj P FP LUSHOQzNHOLDODSÂ’Â’ SHQNWDGLHQÂ’Y\NVLDQWÂ’ILQDOj HULĂ˜OHQJYDDWOHWzSDNDUWRMR DVPHQLQÂ’UHNRUGjPFP *HULDXSDVLURGzWLNYRNLHWz &KULVWLQ+XVVRQJ PFP LUVORYzQz0DUWLQD5DWHM P FP 'LVNRPHWLPRDWUDQNRMH)EVAĂ“ :AĂ“RANĂ“KAIĂ“TwSUDQRNRĂ…HĂ…LDV YDUĂ?RYHVLUXĂ?zPzLjMj YLHWjHMĂ˜OLHWXYzGLVNj QXPHWzPFP

6kLUERVQXRWU

,HWLHVPHWLPRYDUĂ?\ERVH/-DVLĂ‘QDL WzSDNDUWRMRDVPHQLQÂ’UHNRUGj

MarijampolieÄ?iai darniai gynÄ—si ir sugebÄ—jo ÄŻmuĹĄti sveÄ?iuose. Apie tokias pirmÄ…sias rungtynes svajoja kiekviena komanda, o „SĹŤduva“ pasiekÄ— pergalÄ™ po brazilo Guilherme Finklerio smĹŤgio 52-Ä…jÄ… min. Jam perdavimÄ… atliko kitas legionierius Rigino Cicilia iĹĄ Kurasao. Kaip ir prognozuota, maÄ?as vyko apylygiai, abi ekipos daugiau dÄ—mesio skyrÄ— gynybai. PrieĹĄ rung tynes Lietuvos Ä?empionĹł treneris Vladimiras ÄŒeburinas teigÄ—, kad nÄ— vienos komandos negalima vadinti ĹĄios poros favorite.

Keliaus ÄŻ TurkijÄ… Kauno „Žalgiris“ netrukus pradÄ—s oficialĹł pasirengimÄ… naujajam sezonui, o jo baigiamuoju akcentu taps ĹĄeĹĄiĹł komandĹł turnyras „Gloria Cup“ Turkijoje. ÄŽ pirmÄ… jÄ… oficialiÄ… treniruotÄ™ „Žalgirio“ krepĹĄininkai rinksis rugpjĹŤÄ?io 26 d., o prieĹĄ tai ĹžalgirieÄ?iams bus atliktas medicininis patikrinimas ir ÄŻvairĹŤs fizinio rengimo testai. Keli „Žalgirio“ krepĹĄininkai jau dabar pluĹĄa priĹžiĹŤrimi komandos fizinio rengimo treneriĹł. Pagal individualĹł grafikÄ… dirba ArtĹŤras Milaknis, Marius Grigonis, Laurynas Birutis, Martinas Gebenas, „Lietkabeliui“ paskolintas Paulius Valinskas, o nuo treÄ?iadienio prie jĹł prisidÄ—jo ir naujausias „Žalgirio“ narys Donatas Sabeckis. „Žalgirio“ legionieriai po vasaros atostogĹł ÄŻ LietuvÄ… sugrÄŻĹĄ prieĹĄpaskutinÄ™ rugpjĹŤÄ?io savaitÄ™. Iki pirmosios treniruotÄ—s jie pasitikrins sveikatÄ…, todÄ—l ÄŻ darbus komandos branduolys kibs kartu. RugsÄ—jo viduryje „Žalgirio“ delegacija vyks ÄŻ turnyrÄ… Turkijoje. GrupÄ—s rungtynÄ—se kaunieÄ?iai susigrums su Bursos „Tofas“ ir Stambulo „Anadolu Efes“ ekipomis, o galutinÄ™ vietÄ… turnyre iĹĄsiaiĹĄkins suĹžaidÄ™ su viena ĹĄiĹł ekipĹł – Maskvos CSKA, Monako „AS Monaco“ ir Bandirmos „Banvit“. OficialĹł sezonÄ… ĹžalgirieÄ?iai pradÄ—s rugsÄ—jo 22 d., kai „Žalgirio“ arenoje prasidÄ—s LKL Ä?empionatas, – varĹžovÄ— bus Pasvalio „Pieno ĹžvaigĹždĹžiĹłâ€œ komanda. Vakar „Žalgiris“ paskelbÄ—, kad vienam sezonui KÄ—dainiĹł „NevÄ—Ĺžiui“ skolina 21-eriĹł 196 cm ĹŤgio gynÄ—jÄ… MartynÄ… VarnÄ…. PraÄ—jusÄŻ sezonÄ… ĹžaidÄ—jas praleido „Pieno ĹžvaigĹždĹžiĹłâ€œ ekipoje. LKL Ä?empionate jis rinko po 4,8 taĹĄko, atkovojo po 1,5 kamuolio ir atliko po 1 rezultatyvĹł perdavimÄ…. PraÄ—jusiÄ… vasarÄ… M.Varnas vilkÄ—jo Lietuvos jaunimo (iki 20 m.) rinktinÄ—s marĹĄkinÄ—lius, o rugsÄ—jÄŻ pasiraĹĄÄ— ilgalaikÄ™ sutartÄŻ su „Žalgiriu“.

ÄŽsigijo snaiperÄŻ

2YĂ&#x;GOĂ&#x;JEĂ&#x;ÂŚĂ&#x;¡3Ă„Ă&#x;DUĂ&#x;VOS¨Ă&#x;PERĂ&#x;GAĂ&#x;Lw 0DULMDPSROzVĂ„6Ă‘GX YRVÂłIXWEROLQLQNDLĂ?HQ JzSODWĂ˜Ă?LQJVQÂ’Â’(X URO\JRVDWUDQNRVOH PLDPjHWDSjSLUPD PHLRMRHWDSRPDmH YDNDU5\JRMHÂ’YHLNÂ? -Ă‘UPDORVĂ„6SDUWDNVÂł

KREP¸INIOĂ&#x;ORBITA

Vilniaus „Ryto“ klubÄ… papildÄ— vienas rezultatyviausiĹł praÄ—jusio sezono Europos taurÄ—s ĹžaidÄ—jĹł – 31 metĹł 200 cm ĹŤgio Dominique’as Suttonas. Jis padÄ—jo Trento „Aquila Basket“ patekti ÄŻ Europos taurÄ—s „Top 16“ etapÄ…, o per rungtynes rinko po 15,5 taĹĄko, atkovojo 6,3 kamuolio, atliko 2,3 perdavimo. „Šis ĹžaidÄ—jas iĹĄsiskiria savo energija, atletiĹĄkumu ir gynyba. Jis gali Ĺžaisti keliose pozicijose, tokio labai ieĹĄkojome“, – sakÄ— komandos sporto direktorius Linas Kleiza. „Jis suteiks mĹŤsĹł Ĺžaidimui daugiau ÄŻvairovÄ—s. Itin vertinga bus patirtis ĹžaidĹžiant svarbias rungtynes“, – naujokÄ… vertino treneris Dainius Adomaitis.

Lieka PanevÄ—Ĺžyje

%UD]LODV*)LQNOHULV GHÅLQzMH SHOQzSHUJDOLQJjÄ6ÑGXYRV³’YDUW’/DWYLMRMH

„Abi komandos ÄŒempionĹł lygoje turÄ—jo pripaĹžinti Belgrado „Crvena zvezda“ pranaĹĄumÄ…, o dabar abi nusiteikusios iĹĄlikti Europos lygos turnyre kuo ilgiau, – kalbÄ—jo V.ÄŒeburinas. – „Spartaks“ pasiĹžymi gerai suderintais komandiniais veiksmais, bet yra ir individualiai stipriĹł ĹžaidÄ—jĹł.“ Latvijos Ä?empionu dukart tapÄ™s JĹŤrmalos klubas ĹĄiuo me-

tu Latvijos Ä?empionate uĹžima tik ketvirtÄ… jÄ… vietÄ…. AtsakomÄ…sias rungtynes komandos Ĺžais rugpjĹŤÄ?io 19-Ä…jÄ… MarijampolÄ—s „Arvi“ arenoje. Ĺ ios poros nugalÄ—tojas atkrintamajame etape dÄ—l teisÄ—s Ĺžaisti grupiĹł varĹžybose kovos su ÄŒempionĹł lygos treÄ?iajame atrankos etape pralaimÄ—jusia ekipa – Glazgo „Celtic“ arba AtÄ—nĹł AEK. (LR)

PanevÄ—Ĺžio „Lietkabelio“ klubas dar vienam sezonui iĹĄsaugojo SimÄ… JasaitÄŻ. 36 metĹł 202 cm ĹŤgio vilnietis sudarys lengvojo kraĹĄto puolÄ—jĹł tandemÄ… su naujoku Vyteniu LipkeviÄ?iumi. „Jis bus ĹžaidÄ—jas, kuris styguos viskÄ… tiek aikĹĄtÄ—je, tiek rĹŤbinÄ—je. Man jis patinka, nes yra drausmingas ĹžaidÄ—jas ir padaro viskÄ…, ko iĹĄ jo praĹĄoma. Simas turi labai aukĹĄtÄ… krepĹĄinio intelektą“, – sakÄ— treneris Gintaras KadĹžiulis. S.Jasaitis prie PanevÄ—Ĺžio komandos prisidÄ—jo pernai vasarÄ…. LKL Ä?empionate jis Ĺžaisdavo po 22 min., ÄŻmesdavo 7,1 taĹĄko, atkovodavo 3,3 kamuolio, atlikdavo 1,4 rezultatyvaus perdavimo. (LR)


ÂŚ

ÂŚ

ÂŚ

PRAMOGOS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

SAVAITGALISĂ&#x; Ă&#x;TV

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGPJĂ„jIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 Labas rytas, Lietuva! 6.30, 8.00 Ĺ˝inios. Orai. 7.00, 7.30, 8.30 Ĺ˝inios. Orai. Spor tas. 9.05 TV serialas „Senis“ (374) (N-7). 10.05 TV serialas „Štutgar to kriminalinÄ— policija“ (7/16) (N-7). 10.50 TV serialas „Komisaras Reksas“ (55) (N-7). 11.40 TV serialas „GiminÄ—s. Gyvenimas tÄ™siasi“ (3/8).

6.10 Televitrina. 6.25 Animacinis serialas „Kempiniukas PlaÄ?iakelnis“ (8) (N-7). 6.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.). 7.55 TV serialas „Kam ta meilÄ—?“ (N-7) (kart.). 8.25 TV serialas „Paskutinis iĹĄ MagikianĹłâ€œ (N-7) (kart.). 8.55 „MeilÄ—s sĹŤkuryje“ (N-7). 10.00 TV serialas „Tai – mano gyvenimas“ (N-7). 11.55 TV serialas „Tai bent giminaiÄ?iai“ (kart.).

6.10 Dienos programa. 6.15 TV serialas „Mano gyvenimo ĹĄviesa“ (257–259) (N-7). 7.30 Animacinis serialas „NeramĹŤs ir triukĹĄmingi“ (24). 7.55 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindĹžeris“ (175) (N-7). 8.55 Rytas su LNK. InformacinÄ— aktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ—jai Ĺ˝.VaĹĄkytÄ—, G.TetenskaitÄ— ir M.BruĹžas. 10.55 Varom! (N-7). 11.25 TV serialas „MeilÄ—s sparnai“ (31, 32).

6.20 TV programa. 6.24 TV parduotuvÄ—. 6.40 KrepĹĄinio pasaulyje su V.MaÄ?iuliu. Laida apie krepĹĄinÄŻ. VedÄ—jas V.MaÄ?iulis. 7.10 Grilio skanÄ—stai. Kulinarijos laida. 2018 m. 7.40 Vasara tiesiogiai su D.Ĺ˝eimyte. PokalbiĹł laida. VedÄ—ja D.Ĺ˝eimytÄ—. 2018 m. 8.10 TV serialas „Delta“ (1/21) (N-7). 9.15 „MoterĹł daktaras“ (2/3) (N-7). 10.20 „Jekaterina DidĹžioji“ (2) (N-7). 11.25 „Ragana“ (1/15) (N-7).

6.00 TV serialas „Auklė“ (79–81) (N-7). 7.30 TV serialas „Asmens sargybinis“ (N-7) (kart.). 8.35 TV serialas „FarĹł karai“ (N-7) (kart.). 9.30 TV serialas „Teisingumo agentai“ (N-7) (kart.). 10.30 TV serialas „Kobra 11“ (N-7) (kart.). 11.35 TV serialas „Ďstatymas ir tvarka. SpecialiĹłjĹł tyrimĹł skyrius“ (N-7) (kart.).

12.35 Kas ir kodÄ—l? TV Ĺžaidimas. VedÄ—jas D.JurgeleviÄ?ius. 13.05 Klauskite daktaro. VedÄ—jai R.KulvinskytÄ— ir A.Unikauskas. 13.58 Keno loto. 14.00 Ĺ˝inios. Spor tas. Orai. 14.15 Laba diena, Lietuva! 15.00 Ĺ˝inios. Orai. 15.10 Laba diena, Lietuva! 16.00 Ĺ˝inios. Spor tas. Orai. 16.15 Laba diena, Lietuva! 16.30 TV serialas „Seserys“ (363) (N-7). 17.30 Ĺ˝inios. Spor tas. Orai (su ver timu ÄŻ gestĹł kalbÄ…). 18.15 Auksinis protas. Intelektinis TV Ĺžaidimas. VedÄ—jai A.Valinskas ir A.Tapinas. 19.30 Beatos vir tuvÄ—. VedÄ—ja B.Nicholson.

13.00 TV serialas „PaĹžadÄ—toji“ (N-7). 15.00 Animacinis serialas „Simpsonai“ (5, 6) (N-7). 16.00 TV3 Ĺžinios. 16.28 TV3 orai. 16.30 TV pagalba (N-7). 18.30 TV3 Ĺžinios. 19.22 TV3 spor tas. 19.27 TV3 orai. 19.30 Didysis penktadienio ďŹ lmas. „Žuviukas Nemo“. Animacinis. JAV, 2003 m. (N-7).

13.25 TV serialas „Gyvenimo daina“ (50) (N-7). 14.25 TV serialas „Dvi ĹĄirdys“ (1020–1023). 16.30 Labas vakaras, Lietuva. InformacinÄ— pokalbiĹł laida. VedÄ—jai L.Ĺ urnaitÄ— ir P.SkuÄ?as. 17.35 Nuo... Iki... Gyvenimo bĹŤdo laida. VedÄ—ja G.TalmantienÄ—. 18.30 Ĺ˝inios. 19.25 Spor tas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 penktadienis. VedÄ—jai I.PuzaraitÄ—, T.AliĹĄauskas ir D.Ramonas (N-7).

12.30 TV serialas „IĹĄĹĄĹŤkis“ (3/13) (N-7). 13.35 TV parduotuvÄ—. 13.50 TV serialas „Gluchariovas“ (1/48) (N-7). 14.55 TV serialas „Gurovo bylos. Mir tis tiesioginiame eteryje“ (3/1) (N-7). 16.00 Repor teris. InformacinÄ— publicistinÄ— laida. 16.27 Orai. 16.30 Gyvenimo bĹŤdas. PokalbiĹł laida. VedÄ—ja D.Ĺ˝eimytÄ—. 17.00 TV serialas „MoterĹł daktaras“ (2/50) (N-7). 18.00 Repor teris. InformacinÄ— publicistinÄ— laida. 18.45 Keliauk su „Repor teriu“. 18.55 Orai. 19.00 TV serialas „Bitininkas“ (1/10) (N-7).

12.35 TV serialas „Stoties policija“ (N-7) (kart.). 13.45 TV serialas „Asmens sargybinis“ (12) (N-7). 14.50 TV serialas „FarĹł karai“ (9) (N-7). 15.50 TV serialas „Teisingumo agentai“ (33) (N-7). 16.55 TV serialas „Kobra 11“ (11) (N-7). 18.00 TV serialas „Ďstatymas ir tvarka. SpecialiĹłjĹł tyrimĹł skyrius“ (18) (N-7). 19.00 Premjera. TV serialas „Muchtaro sugrÄŻĹžimas. Naujas pÄ—dsakas“ (1) (N-7).

20.25 Keno loto. 20.30 Panorama. 21.00 Dienos tema. 21.20 Spor tas. Orai. 21.29 Loterija „JÄ—ga“. 21.30 Duokim garo! 22.35 Gamtos inspektoriai. 23.00 „Vinetu. Naujas pasaulis“. Vesternas. okietija, 2016 m. (N-7). 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 LRT radijo Ĺžinios. 1.05 TV serialas „Štutgar to kriminalinÄ— policija“ (N-7) (kart.). 2.05 Kas ir kodÄ—l? TV Ĺžaidimas (kart.). 2.30 Ryto suktinis (kart.). 3.05 TV serialas „GiminÄ—s. Gyvenimas tÄ™siasi“ (kart.). 4.05 Klauskite daktaro (kart.). 5.00 „Seserys“ (N-7) (kart.).

21.20 „Nepageidaujami genai“. Komedija. Vaid. J.Aniston, J.Batemanas, V.Paganas, J.Goldblumas, J.Lewis. JAV, 2010 m. (N-7). 23.30 „Nemir tingieji“. Drama. Vaid. H.Cavillas, M.Rourke’as, S.Dorffas, F.Pinto, L.Evansas. JAV, 2011 m. (N-14). 1.40 „Kazino apiplÄ—ĹĄimas“. Trileris. Vaid. B.Pittas, S.McNairy, B.Mendelsohnas, J.GandolďŹ ni, R.Jenkinsas. JAV, 2012 m. (N-14) (kart.). 3.20 „PaĹĄalintieji“. Trileris. Kanada, 2015 m. (N-14) (kart.). 4.55 TV serialas „Kaulai“ (17). 5.45 „Moderni ĹĄeima“ (8) (N-7).

21.00 SavaitÄ—s hitas. Vaidybinis f. „Šeimos susitikimas“. Veiksmo. ReĹž. M.Pavone’as. Vaid. J.Cena, E.Embry, A.Smart. JAV, 2011 m. (N-14). 23.00 Vaidybinis f. „Juodasis horizontas“. Veiksmo. ReĹž. F.O.Ray. Vaid. M.Dudikoffas, Ice-T. JAV, 2002 m. (N-14). 0.50 Vaidybinis f. „Šarvuotis“. Veiksmo. ReĹž. N.Antalis. JAV, 2009 m. (N-14) (kart.). 2.25 Programos pabaiga.

20.00, 22.00 Repor teris. 20.27, 22.57 Orai. 20.30 Grilio skanÄ—stai. 21.00 „Juodosios katÄ—s“ (2) (N-7). 22.45 Keliauk su „Repor teriu“. 23.00 „Gluchariovas“ (1/45) (N-7). 0.05 TV serialas „Delta“ (1/20) (N-7). 1.05 „IĹĄĹĄĹŤkis“ (3/10) (N-7). 2.00, 4.20 „Ragana“ (1/14) (N-7). 2.45 „Lemtingas panaĹĄumas“ (4) (N-7). 3.35 „Žmogus be praeities“ (16) (N-7). 5.05 Dokumentinis serialas „Pasaulis iĹĄ virĹĄaus“. JAV, 2012 m. (N-7). 5.35 „Geriausios nardymo vietos“. 2015 m. (N-7). 6.00 „Pavojingiausios kelionÄ—s. Gruzija“. PrancĹŤzija, 2014 m. (N-7). 6.30 „Pasaulio turgĹŤs. AtÄ—nai“ (N-7).

20.00 „Infodiena“. 21.00 Vaidybinis f. „Laikrodinis mechanizmas“. Veiksmo. ReĹž. A.Pyunas. Vaid. D.Hopperis, S.Seagalas, T.Sizemore’as. JAV, 2001 m. (N-14). 22.50 Vaidybinis f. „NeĹžinomasis“. Kriminalinis trileris. ReĹž. A.Woodley. Kanada, 2011 m. (N-14) (kart.). 0.35 TV serialas „Sekso magistrai“ (2) (N-14). 1.40 „Kas Ĺžudikas?“ (46). KriminalinÄ— publicistika (N-7). 2.35 Vaidybinis f. „Laikrodinis mechanizmas“. Veiksmo. ReĹž. A.Pyunas. JAV, 2001 m. (N-14) (kart.).

79ODLGĂ˜YHGzMDV$.DYDOLDXVNDV'UXVNLQLQNXRVHLĂ…EDQGzLUNDUWLQJRWUDVj

.UTĂ&#x;RĂ„KTĂ&#x;GALĂ&#x;VIĂ‹Ă&#x;PRAĂ&#x;MOĂ&#x;GOS Ă„/LHWXYRVU\WRÂł79ODLGĂ˜YHGzMDV$QGULXV.DYDOLDXVNDV P Ă…LjYDVDUjU\Ă?RVLDSNHOLDXWLÂ’GRPLDXVLXVLUJUD Ă?LDXVLXV/LHWXYRVNDPSHOLXV2WDLNjSDW\UzLUSDPDWz SHQNWDGLHQLDLVURGRLUSDVDNRMDWHOHYL]LMRVĂ?LĂ‘URYDPV „Lietuva keiÄ?iasi taip greitai, kad kiekvienÄ… kartÄ…, atvykÄ™s ÄŻ seniai lankytas vietas, nustembu – mes ne tik graŞėjame, tvarkomÄ—s ir mokomÄ—s per atostogas kultĹŤringai poilsiauti, bet ir aktyviai domimÄ—s Lietuvos istorija, iĹĄbandome naujas pramogas“, – po pirmĹł laidĹł filmavimo dalijosi ÄŻspĹŤdĹžiais A.Kavaliauskas. Ĺ iÄ… savaitÄ™ laida „Keliauk su „Reporteriu“ domÄ—sis pramogomis DruskininkĹł kurorte. Daugelis yra ÄŻpratÄ™, kad Druskininkai laukia tĹł, kuriems svarbios sveikatinimo programos, bet

A.Kavaliauskas pasiryŞęs ÄŻrodyti, kad ĹĄiame kurorte daug iĹĄĹĄĹŤkiĹł pramogĹł ieĹĄkantiems adrenalino mÄ—gÄ—jams. „Atvykus pramogauti ÄŻ Druskininkus geriausia savo kelionÄ™ pradÄ—ti PramogĹł parke“, – prieĹĄ skriedamas virve virĹĄ Nemuno smagiai kalbÄ—jo A.Kavaliauskas. Ĺ˝iĹŤrovai iĹĄvys ir tai, kaip laidos vedÄ—jas neria Ĺžemyn galva nuo aukĹĄtos puĹĄies virĹĄĹŤnÄ—s, mÄ—gina pamelĹžti karvÄ™ ir iĹĄbando kartingo trasÄ…. â– Ă„/LHWXYRVU\WRÂł79YDO

Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

.EATĂ&#x;LAIĂ&#x;KwĂ&#x;AUDĂ&#x;RINĂ&#x;GOĂ&#x;GYĂ&#x;VEĂ&#x;NIĂ&#x;MO 79VHULDORĂ„'UDXJDLÂł Ă?YDLJĂ?Gz0DWWKHZ3H UU\ P EXYRVNX ELDLRSHUXRWDVGzOWUĂ‘ NXVLRĂ?DUQ\QR*\G\ WRMDLQHVOHSLDÂąMRJ\ Y\EHLJUzVzSDYRMXV DidĹžiulis skausmas, pykinimas, galvos svaigimas. PajutÄ™s visa tai Auksiniam gaubliui nominuotas aktorius kreipÄ—si ÄŻ gydytojus. Ir paÄ?iu laiku – medikai tikina, kad Ĺžarnyno turiniui iĹĄsiliejus ÄŻ pilvo ertmÄ™ gresia mirtis. „Operacija buvo sÄ—kminga, Matthew yra dÄ—kingas savo gerbÄ—jams uĹž jĹł maldas ir palaikymą“, – sakÄ— M.Perry atstovas. Manoma, kad ĹĄis sveikatos sutrikimas – audringo gyvenimo rezultatas. M.Perry yra prisipaĹžinÄ™s, kad ilgai buvo priklausomas nuo alkoholio ir draudĹžiamĹłjĹł preparatĹł. 1997 metais filmuodamasis seriale „Draugai“ aktorius 28 dienas gydÄ—si priklausomybÄ™ nuo stipriĹł nuskausminamĹłjĹł. VÄ—liau jis prisipaĹžino manÄ™s, kad vartojant ĹĄiuos vaistus sumaŞėja potraukis prie alkoholio. EsÄ… visas kitas priemones jis jau buvo iĹĄbandÄ™s. Aktorius yra pasakojÄ™s, kad

03HUU \SR WUDXNÂ’SULH DONRKROLR EDQGzJ\G\ WLVVWLSULDLV QXVNDXVPL QDPDLVLDLV

blogiausiu gyvenimo periodu per dienÄ… iĹĄgerdavo du litrus degtinÄ—s. Jis ne kartÄ… buvo atsidĹŤrÄ™s reabilitacijos klinikoje. „Esu gana uĹždaras, taÄ?iau mano gyvenimÄ… seka milijonai ĹžmoniĹł, todÄ—l negalÄ—jau savo ydĹł nuslÄ—pti, – yra kalbÄ—jÄ™s M.Perry. –

Mano gyvenime buvo daug pakilimĹł ir nuopuoliĹł. Visos sunkios situacijos daug ko iĹĄmokÄ—. Kai dabar nuo alkoholio priklausomi ĹžmonÄ—s klausia, ar galiu jiems padÄ—ti, aĹĄ su pasitikÄ—jimu galiu pasakyti „taip“. (LR)


VDYDLWJDOLVWY

Ă&#x;PUXJSMĂ‘mLRG

Teatrai PALANGA Palangos koncertĹł salÄ— (Vytauto g. 43)

Palangos koncertĹł salÄ—

Nidos bendruomenÄ—s namai

PANEVĖŽYS

(Vytauto g. 43)

(KopĹł g. 2/Taikos g. 17)

â– 11 d. 20 val. Saulius PrĹŤsaitis. „Kai tau 39“. â–  16 d. 20 val. Maksimas Galkinas.

â– 15 d. 20 val. Penkta programa. „PrancĹŤzijos XVII–XVIII amĹžiĹł muzika“. F.Couperino 350-osioms gimimo metinÄ—ms.

Bistrampolio dvaras

KultĹŤros centras „Ramybė“

â– 10 d. 20 val., 15 d. 20 val. Graikas Zorba. â–  11 d. 17 val. KakÄ—s MakÄ—s gimtadienis.

(Vytauto g. 35)

„Kupolas“

â– 10 d. 20 val. Ilona BalsytÄ— ir Martynas Kuliavas. „SvajoniĹł gatvÄ—s“.

(Ĺ iaurinis paplĹŤdimys)

KLAIPÄ–DA

Palangos senosios gimnazijos aktĹł salÄ—

DRUSKININKAI

KlaipÄ—dos dramos teatras

■15 d. 21 val. „Jazzu Nidoje“.

(KĹŤÄ?iĹł k., PanevÄ—Ĺžio r.)

â– 12 d. 17 val. Samanta Tina ir gyvo garso grupÄ—.

ŠAKIŲ R. Gelgaudiťkio dvaras (Gelgaudiťkis)

â– 15 d. 17 val. Koncertas „LietuviĹĄkĹł miuziklĹł vakaras“.

(JĹŤratÄ—s g. 13)

M.K.ÄŒiurlionio memorialinis muziejus

â– 12 d. 17 val. TÄ—vas.

â– 10 d. 20 val. Vakaras su Juozu Erlicku.

(M.K.ÄŒiurlionio g. 351)

Koncertai

Palangos Ĺ vÄ?.MergelÄ—s Marijos Ä–mimo ÄŻ dangĹł baĹžnyÄ?ia

„DruskininkĹł kolonada“

(Kintai)

(Vytauto g. 55)

(V.Kudirkos g. 22)

VILNIUS

â– 13 d. 20 val. „Pasaulio balsĹł akordai“. Festivalio pabaigos koncertas.

■10 d. 21 val. Federico Manzanareso trio „El Quadro“.

(SaviÄ?iaus g. 11)

Palangos kurhauzas

■14–16 d. 19 val. M.K.Čiurlionio muzikos vakarai.

(GrafĹł TiĹĄkeviÄ?iĹł al. 1)

DruskininkĹł Ĺ vÄ?.MergelÄ—s Marijos Ĺ kaplierinÄ—s baĹžnyÄ?ia

â– 10 d. 20 val. „Dvasios veidrodis“. â–  11 d. 20 val. „Vakaro melodijos“. â–  15 d. 19 val. Koncertas vaikams ir ĹĄeimoms kartu su asociacija „ŠirdutÄ—s“.

(Teatro g. 2)

M.K.ÄŒiurlionio namai

„Balti drambliai“ (Vilniaus g. 41)

â– 15 d. 20 val. Aleksandras Makejevas.

Ĺ v.Kazimiero baĹžnyÄ?ia (DidĹžioji g. 34)

â– 14 d. 19 val. SakralinÄ—s muzikos valandos.

â– 10 d. 20 val. JidiĹĄ kultĹŤros paveldas Lietuvoje. „LaiĹĄkai iĹĄ praeities“. â–  12 d. 20 val. MeilÄ— Neapolyje su Tomu Pavilioniu ir Aleksandru Vizbaru. â–  14 d. 20 val. Akustinis gyvo garso koncertas. „Tu Lietuva – tu mana“. â–  15 d. 20 val. AistÄ—s PilvelytÄ—s ir Edgaro Lubio koncertas „Geriausios dainos“.

Vilniaus universiteto KairÄ—nĹł botanikos sodas

I love Palanga/LRT OPUS terasa

(KairÄ—nĹł g. 43)

(Katedros a. 2)

â– 10 d. 22 val. „Juoda Palanga“. â–  15 d. 20 val. „NetikÄ—ti sveÄ?iai“. â–  16 d. 20 val. „Novus ’18“. Saulius JegeleviÄ?ius. â–  16 d. 21 val. „Novus ’18“. Justas JuĹĄkeviÄ?ius.

■16 d. 12 val. „Vox Organi Cathedralis“ koncertas.

NERINGA

■14 d. 20 val. „Unknown Mortal Orchestra“.

Vilniaus arkikatedra bazilika

KAUNAS

(Vytauto g. 39A)

Thomo Manno kultĹŤros centras (SkruzdynÄ—s g. 17)

Nacionalinis M.K.ÄŒiurlionio dailÄ—s muziejus

â– 12 d. 19 val. KoncertĹł ciklas „LaiĹĄkai iĹĄ praeities“.

(V.Putvinskio g. 55)

Liudviko RÄ—zos kultĹŤros centras

■12 d. 16 val. „Epitalamos“. Baroko metamorfozės.

(JuodkrantÄ—, L.RÄ—zos g. 8)

â– 11 d. 19 val. KoncertĹł ciklas „LaiĹĄkai iĹĄ praeities“.

■20–25 d. Fortepijoninės muzikos vasara.

(Vilniaus al. 1)

â– 12 d. 19.30 val. SakralinÄ—s muzikos valanda.

TrakĹł istorijos muziejus (KÄ™stuÄ?io g. 4)

â– 10 d. 21 val. Erica Jennings. „DĹžiazas po ĹžvaigĹždÄ—mis“. â–  12 d. 20 val. Monika LinkytÄ— ir Londono gospelo choras.

Ĺ IAULIAI „AuĹĄros“ muziejus (Ch.Frenkelio vila) (Vilniaus g. 74)

■10 d. 18 val. Koncertas „Muzika dviem“.

MerkinÄ—s Ĺ vÄ?.MergelÄ—s Marijos Ä–mimo ÄŻ dangĹł baĹžnyÄ?ia

â– 10 d. 19.30 val. Laura BudreckytÄ— ir „Metronomai“. â–  16 d. 19.30 val. Viktorija PilatoviÄ? ir „Paulius ZdanaviÄ?ius Group“.

(V.SladkeviÄ?iaus g. 10)

■15 d. 11.30 val. Programos „Musica Sacra“ sakralinės muzikos valanda.

KLAIPÄ–DA

BIRĹ TONAS

LDM LaikrodĹžiĹł muziejus

BirĹĄtono kurhauzas

(LiepĹł g. 12)

(B.Sruogos g. 2)

■11 d. 20 val. „Teisingos dainos“.

KlaipÄ—dos dramos teatras (Teatro g. 2)

(JuodkrantÄ—, L.RÄ—zos g. 56)

(BangĹł g. 5A)

â– 10 d. 20 val. Ketvirta programa. „Viena didelÄ— ĹĄeima“. â–  16 d. 20 val. Penkta programa. „PrancĹŤzijos XVII–XVIII amĹžiĹł muzika“. F.Couperino 350-osioms gimimo metinÄ—ms.

â– 10 d. 20 val. Kasparo Petkaus paramos ir palaikymo koncertas.

â– 10 d. 20 val. Robertas Ĺ umanas. „Muzikiniai atvirukai“. â–  12 d. 20 val. „Belle Epoque“. â–  16 d. 20 val. „Post Scriptum akordeonui“.

â– 12 d. 15 val. Koncertas „Muzika – graĹžiausia dovana“.

VARÄ–NOS R.

(T.Masiulio g. 31)

(Vytauto g. 17)

JaĹĄiĹŤnĹł BalinskiĹł dvaro rĹŤmai

(KaraimĹł g. 57)

„Raketa“

LDM Palangos gintaro muziejus

Ĺ ALÄŒININKAI

Laivas „Galvė“

JuodkrantÄ—s PranciĹĄkaus AsyĹžieÄ?io (evangelikĹł liuteronĹł) baĹžnyÄ?ia

PALANGA

KintĹł Romos katalikĹł baĹžnyÄ?ia

(JaĹĄiĹŤnai, J.Sniadeckio g. 2)

TRAKAI

PaĹžaislio Ĺ vÄ?.MergelÄ—s Marijos apsilankymo pas ElĹžbietÄ… baĹžnyÄ?ia ir KamalduliĹł vienuolynas â–  15 d. 15 val. Ĺ˝olinÄ—s atlaidai PaĹžaislyje.

Ĺ ILUTÄ–S R.

â– 16 d. 20 val. Gala koncertas.

ANYKĹ ÄŒIŲ R.

Nidos evangelikĹł liuteronĹł baĹžnyÄ?ia

Angelų muziejus – Sakralinio meno centras

(Pamario g. 43)

(Vilniaus g. 11)

â– 11 d. 20 val. Ketvirta programa. „Viena didelÄ— ĹĄeima“.

â– 12 d. 16 val. „Lietuvos ĹĄimtmetis su nacionaliniu instrumentu“.

■11 d. 19 val. Dainininkės Sabinos Martinaitytės jubiliejui paminėti „Mano gyvenimo dainos“.

Kinas VILNIUS Forum Cinemas Vingis – „MonstrĹł vieĹĄbutis III: atostogos“ (JAV, animacinis) – 11, 12, 15.40, 17.20, 19.35 val. „Nerealieji II“ (3D, JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) – 11, 13.45, 16.30, 17.45, 20.30 val. „MonstrĹł vieĹĄbutis III: atostogos“ (JAV, animacinis, originalo kalba) – 11.10 val. „Moterys meluoja geriau. Rober tÄ—lis“ (Lietuva, komedija) – 11.20, 13.15, 15.30, 19.20, 21.35 val. „AĹĄtuonkojis Dipas“ (JAV, Ispanija, animacinis) – 11.30 val. „Mamma Mia! Ĺ tai ir mes“ (JAV, muzikinÄ— komedija) – 11.30, 16.30, 19.10 val. „Jaunikis ant balto Ĺžirgo“ (PrancĹŤzija, Belgija, istorinÄ— komedija) – 11.40, 16.10, 20.40 val. „Nerealieji II“ (3D, JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) – 11.50, 14.35 val. „Tamsiausios galios“ (JAV, fantastinis mistinis trileris) – 13.20, 18.40 val. „MonstrĹł vieĹĄbutis III: atostogos“ (3D, JAV, animacinis) – 13.30 val. „Sengirė“ (Lietuva, dokumentinis) – 13.50 val. „Kaip pakabinti neĹžemiĹĄkÄ… paną“ (JAV, romantinÄ— komedija) – 13.50, 18.20, 21.45 val.

„Paskutinis krikĹĄtatÄ—vis: DĹžonas Gotis“ (JAV, biograďŹ nÄ— drama) – 14, 19, 21.45 val. „Pirmasis iĹĄvalymas“ (JAV, siaubo) – 14.10, 21.05 val. „Ekvalaizeris II“ (JAV, veiksmo trileris) – 15.50, 21.25 val. „Šnipas, kuris mane iĹĄdĹŤrė“ (JAV, veiksmo komedija) – 16.10, 18.45, 21.20 val. „Nerealieji II“ (2D, JAV, animacinis, originalo kalba) – 16.25 val. „MilijardieriĹł klubas“ (JAV, biograďŹ nÄ— drama) – 20.40 val. Forum Cinemas Akropolis – „Sengirė“ (Lietuva, dokumentinis) – 10.10 val. „Nerealieji II“ (3D, JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) – 10.20, 11.20, 12.10, 13.05, 15, 16, 16.40, 17.50, 20.40 val. „MonstrĹł vieĹĄbutis III: atostogos“ (JAV, animacinis) – 10.40, 11.40, 14, 16.15 val. „Moterys meluoja geriau. Rober tÄ—lis“ (Lietuva, komedija) – 11, 13.20, 15.30, 18.50, 21.10, 23.30 val. „Paskutinis krikĹĄtatÄ—vis: DĹžonas Gotis“ (JAV, biograďŹ nÄ— drama) – 11.10, 15.40, 20.30, 22.55 val. „TriuĹĄis Piteris“ (JAV, animacinis) – 12.20 val. „Tamsiausios galios“ (JAV, fantastinis mistinis trileris) – 12.55, 16.50, 19.25 val. „Jaunikis ant balto Ĺžirgo“ (PrancĹŤzija, Belgija, istorinÄ— komedija) – 13.30, 18.20 val. „Mamma Mia! Ĺ tai ir mes“ (JAV, muzikinÄ— komedija) – 14.10, 18.30 val. „DangoraiĹžis“ (JAV, kriminalinÄ— drama) – 14.30, 21.50 val. „Šnipas, kuris mane iĹĄdĹŤrė“ (JAV, veiksmo komedija) – 15.20, 18.10, 20.50, 23.25 val. „MilijardieriĹł klubas“ (JAV, biograďŹ nÄ— drama) – 18, 23.20 val. „Maroko istorijos“ (Marokas, PrancĹŤzija, Belgija, drama) – 18 val. „Kaip pakabinti neĹžemiĹĄkÄ… paną“ (JAV, romantinÄ— komedija) – 19.20, 21.40, 23.55 val. „Ekvalaizeris II“ (JAV, veiksmo trileris) – 20.20 val. „Pirmasis iĹĄvalymas“ (JAV, siaubo) – 21 val. „Nerealieji II“ (2D, JAV, animacinis, originalo kalba) – 23.10 val. „PaveldÄ—tas“ (JAV, siaubo) – 23.40 val. Skalvija – „Jaunikis ant balto Ĺžirgo“ (PrancĹŤzija, Belgija, istorinÄ— komedija) – 17 val. „Maroko istorijos“ (Marokas, PrancĹŤzija, Belgija, drama) – 18.50 val. „Kaip pakabinti neĹžemiĹĄkÄ… paną“ (JAV, romantinÄ— komedija) – 21 val. Lietuvos DidĹžiosios KunigaikĹĄtystÄ—s valdovĹł rĹŤmai – „Šventa vieta“ (Italija, komedija) – 21.30 val. Multikino – „MonstrĹł vieĹĄbutis III: atostogos“ (JAV, animacinis) – 10.30, 12.30, 14.45 val. „Nerealieji II“ (3D, JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) – 10.30, 13, 21 val. „Moterys meluoja geriau. Rober tÄ—lis“ (Lietuva, komedija) – 11, 13, 15, 17, 19, 21.15 val. „Tamsiausios galios“ (JAV, fantastinis mistinis trileris) – 11.15, 13.45 val. „Šnipas, kuris mane iĹĄdĹŤrė“ (JAV, veiksmo komedija) – 11.45, 14.15, 16.45, 19.15, 21.45 val. „Kaip pakabinti neĹžemiĹĄkÄ… paną“ (JAV, romantinÄ— komedija) – 15.30, 17.45 val. „Mamma Mia! Ĺ tai ir mes“ (JAV, muzikinÄ— komedija) – 16.15, 18.45, 21.15 val. „Ekvalaizeris II“ (JAV, veiksmo trileris) – 21.45 val. „MilijardieriĹł klubas“ (JAV, biograďŹ nÄ— drama) – 22.30 val.

loťimo Nr. 5751 DIDYSIS PRIZAS – 101 005 Eur

03 06 11 13 21 22 + 20 2018 08 08 (treÄ?iadienis) VIKINGLOTTO loĹĄimo Nr. 1326 Pagrindiniai skaiÄ?iai: 14 24 30 38 39 47 VikingĹł skaiÄ?ius

06

Vieno derinio laimÄ—jimĹł lentelÄ—: 6+1 4 382 650,50 (0 priz.) 6 449 521,50 Eur (0 priz.) 5+1 45 638,50 Eur (0 priz.) 5 1 355,50 Eur (2 priz.) 4+1 108,00 Eur (30 priz.) 4 9,00 Eur (233 priz.) 3+1 4,50 Eur (651 priz.) 3 1,50 Eur (4 230 priz.) 2+1 1,25 Eur (4 565 priz.) 2 0,75 Eur (32 461 priz.) Kitos savaitÄ—s prognozÄ—: Aukso puode bus 5,7 mln. Eur

AtspÄ—ta 6 5+1 5 4+1 4 3+1 3

LaimÄ—jimas 101 005 Eur 5 474 Eur 313 Eur 119,50 Eur 10 Eur 4,50 Eur 1 Eur GALIMA LAIMÄ–TI 200 000 Eur loĹĄimo Nr. 7184

04 09 10 14 15 16 23 25 27 30 36 37 38 43 48 50 51 52 53 59 loĹĄimo Nr. 7185

05 06 08 09 12 16 20 21 22 25 27 35 39 44 45 46 49 50 55 56 www.olifeja.lt


VDYDLWJDOLVWY

PUXJSMĂ‘mLRGĂ&#x;

3KRIESĂ&#x;KARĂ&#x;TUĂ&#x;SUĂ&#x;CHOĂ&#x;RU 6HNPDGLHQÂ’7UDNĂ˜SLOLHV NLHPHY\NVYLHQDVÂ’GR PLDXVLĂ˜YDVDURVNRQFHU WĂ˜ÂąVXĂ„/RQGRQ&RP PXQLW\*RVS HO&KRLUÂł SDVLURG\VSRSXOLDULGDL QLQLQNzĂ„(XURYL]LMRVÂł GDO\Yz0RQLND/LQN\Wz

$Ă€IAUGSĂ&#x;MgĂ&#x;KURSĂ&#x;TYSĂ&#x;SIRĂ&#x;TAĂ&#x;KIS %DOHWRLUJUDLNĂ˜PX]LNRV JHUEzMĂ˜3DODQJRMHĂ…LDQ GLHQODXNLDSDVDXOLQÂ? Ă…ORYÂ?SHOQLXVLROHJHQGL QLR0LNLR7KHRGRUDNLR EDOHWRVSHNWDNOLRĂ„*UDL NDV=RUEDÂłSUHPMHUD A l v y d a s Z I A B K US LR korespondentas

Spektaklis „Graikas Zorba“ iĹĄskirtinis dar ir dÄ—l to, kad KlaipÄ—dos valstybiniame muzikiniame teatre jÄŻ pastatÄ— pats ĹĄio kĹŤrinio libreto autorius ir visame pasaulyje garsus amerikieÄ?iĹł choreografas Lorca Massine’as (74 m.), rusĹł choreografo, Sergejaus Diagilevo trupÄ—s baletĹł kĹŤrÄ—jo Leonido Miasino sĹŤnus. Iki ĹĄiol Lietuvoje „GraikÄ… Zorbą“ L.Massine’as reĹžisavo Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre Vilniuje. PastarÄ… jÄŻ kartÄ… Ä?ia ĹĄis spektaklis buvo parodytas prieĹĄ 6 metus. ÂŒĂ&#x;+LAIĂ&#x;PwĂ&#x;DgĂ&#x;ATĂ&#x;VIĂ&#x;LIOĂ&#x;JOĂ&#x;LEĂ&#x;GENĂ&#x;Dg

Atgaivinti baletÄ… „Graikas Zorba“ uostamiestyje sumanÄ— KlaipÄ—dos valstybinio muzikinio teatro baleto trupÄ—s meno vadovas Donatas BakÄ—jus. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre jis pats ĹĄoko ĹĄiame spektaklyje ir buvo susipaĹžinÄ™s su tuo metu sostinÄ—je „GraikÄ… Zorbą“ pastaÄ?iusiu choreografu L.Massine’u.

„Su Lietuvos nacionaliniu operos ir baleto teatru gastroliuodami Ispanijoje sirtakÄŻ ĹĄokome septynis kartus.“ '%DNzMXV

Šiemet Şiemos pabaigoje sumanęs jį pasikviesti į Klaipėdą D.Bakėjus nesitikėjo, kad uŞsiėmęs metras atsilieps į pasiōlymą. Bet gerus prisiminimus apie Vilnių ir mōsų ťalį iťsiveŞęs L.Massine’as gana greitai atsakė į laiťką ir iťreiťkė susidomėjimą galimybe savo spektaklį statyti Lietuvos mieste prie jōros. „Klaipėdai tai buvo neįtikėtina sėkmė. Juk L.Massine’as dirbo didŞiausiuose pasaulio teatruose „The Metropolitan Opera

0AĂ&#x;LANĂ&#x;GOĂ&#x;JEĂ&#x;LAUĂ&#x;KIAĂ&#x;DARĂ&#x;DAUGĂ&#x;RENĂ&#x;GIĂ&#x;NIĂ‹ â– %HSHQNWDGLHQÂ’YDOUR GRPREDOHWRĂ„*UDLNDV=RUEDÂł SUHPMHURV3DODQJRVNRQFHU WĂ˜VDOzMHGXNRQFHUWDLĂ?LĂ‘UR YĂ˜ODXNLDĂ…HĂ…WDGLHQÂ’ â–  YDOEXVURGRPDVPLX ]LNODVYDLNDPVĂ„.DNz0DNzÂł NXULjÂ’NĂ‘Q\VGDLQLQLQNzDN WRUzLUĂ…RNzMD.DULQD.U\VNR 6NDPELQz0LX]LNOHGDLQXRVLU DNWRULXV'DOLXV6NDPDUDNDV â–  YDOÂąDWOLNzMR6DXOLDXV 3UĂ‘VDLmLRQXRWDLNLQJDVYD VDULĂ…NDVNRQFHUWDVNXULDPH NDUWXVXMXRGDLQXRVMRPR NLQzWHOHYL]LMRVĂ…RXĂ„;IDN WRULXVÂłODLPzWRMD,JOz â–  ,NLYDVDURVSDEDLJRV3DODQ JRVNRQFHUWĂ˜VDOzMHVXSOD QXRWDGDUUHQJLQLĂ˜

House“, „New York City Ballet“, „American Ballet Theatre“, Londono karaliĹĄkajame operos teatre „Covent Garden“, ParyĹžiaus operoje. Nuo 1988 metĹł jis „GraikÄ… Zorbą“ yra statÄ™s daugiau kaip 35 pasaulio ĹĄalyse. Ĺ ÄŻ spektaklÄŻ matÄ— daugiau kaip 2 milijonai ĹžmoniĹłâ€œ, – pasakojo D.BakÄ—jus. ÂľOKSĂ&#x;KVIESĂ&#x;TIĂ&#x;NIAIĂ&#x;SOĂ&#x;LISĂ&#x;TAI

PirmÄ… kartÄ… L.Massine’as su nuolat jÄŻ lydinÄ?ia asistente Anna Krzyskowa KlaipÄ—doje apsilankÄ— balandĹžio mÄ—nesÄŻ ir pats atsirinko solistus. AntrÄ… kartÄ… reĹžisierius ÄŻ KlaipÄ—dÄ… atvyko liepos 10-Ä…jÄ…, ir Muzikiniame teatre prasidÄ—jo kasdienÄ—s repeticijos. Ĺ iame spektaklyje su choru ir orkestru dalyvauja beveik ĹĄimtas ĹžmoniĹł. Vienu metu scenoje pasirodo 34 ĹĄokÄ—jai. Be KlaipÄ—dos muzikinio teatro baleto trupÄ—s, spektaklyje taip pat ĹĄoka kviestiniai solistai iĹĄ Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro Mantas DaraĹĄkeviÄ?ius, Jonas Laucius, Ignas Armalis ir net baleto artistas iĹĄ Bulgarijos Nikola Hadjitanevas. Lygindamas su ankstesniu ĹĄio baleto pastatymu Vilniuje D.BakÄ—jus teigÄ—, kad klaipÄ—dietiĹĄkas variantas bus gyvesnis, bus daugiau choreografijos ir ÄŻvairesniĹł judesiĹł. Naujesnio ÄŻspĹŤdĹžio spektakliui suteiks kiek kitoks Sigitos Ĺ imkĹŤnaitÄ—s sukurtas scenografijos braiĹžas, dizainerÄ—s Sandros StraukaitÄ—s kostiumai. Pats L.Massine’as teigÄ—, jog svarbiausias ĹĄio baleto bruoĹžas

â– 3LOQXWzOÂ?YLHWĂ˜NRQ FHUWĂ˜VDOÂ?MDXVXULQNR*\mLR 3DĂ…NHYLmLDXVNRQFHUWDVSD VLURG\VUXVĂ˜KXPRULVWDVLU SDURGLMĂ˜PHLVWUDV0DNVLPDV *DONLQDVRNRQFHUWLQÂ’YDVD URVVH]RQj3DODQJRMHYDLQL NXRVĂ„5RNREDODGzVÂłVX*LQ WDUR5LQNHYLmLDXVYDGRYDXMD PX/LHWXYRVYDOVW \ELQLXVLP IRQLQLXRUNHVWUX

yra tai, kad jo idÄ—ja kilo visiĹĄkai nepaisant ÄŻprasto baleto apibrÄ—Ĺžimo ribĹł. „Sukurti ĹĄÄŻ baletÄ… ÄŻkvÄ—pÄ— filosofija ir nuostabus raĹĄytojas Nikos Kazantzakis, kalbantis apie patÄŻ gyvenimÄ…. Kiekvienas ĹžiĹŤrovas gali susitapatinti su kuriuo nors ĹĄios nuostabios istorijos veikÄ—ju“, – teigÄ— garsus choreografas.

0/LQN\WzVFHQRMHSDVLURG\VVXĂ„/RQ GRQ&RPPXQLW\*RVSHO&KRLUÂł

Netgi spurdu nuo sekmadienio laukimo ir noro dalytis muzika“, – atviravo M.LinkytÄ—. TrakĹł pilyje vyksianÄ?iam magiĹĄkam koncertui Monika kartu su choru parengÄ— specialiÄ… programÄ…, kurioje bus ir naujĹł atlikÄ—jos dainĹł, ir gospelo muzikos kĹŤriniĹł. BritĹł balsai suskambÄ—s ir lietuviĹł kalba. „Kai suĹžinojau, kad choras sutinka atvykti ÄŻ LietuvÄ…, mano pirma mintis buvo: „Bent vienÄ… lietuviĹĄkÄ… dainÄ… jie tikrai su manimi sudainuos!“ Teko ĹĄiek tiek pavargti, kol iĹĄmokome dainos teksto eilutes, bet buvo verta. IĹĄ karto Ĺžinojau, kad skambÄ—s nuostabiai. Myliu LietuvÄ… ir visus savo uĹžsienieÄ?ius draugus, bendrakursius mokau lietuviĹĄkĹł fraziĹłâ€œ, – dĹžiaugÄ—si dainininkÄ—. PrestiĹžinÄ—se „Grammy“, „Brit Awards“, „X faktoriaus“ scenose su legendiniais atlikÄ—jais ne kartÄ… giedojÄ™s choras yra daĹžnas sveÄ?ias per futbolo Ä?empionatĹł atidarymÄ… Vemblio stadione, Londono koncertĹł rĹŤmĹł – KaraliĹĄkosios Alberto salÄ—s renginiuose, nuolat dalyvauja garsiajame Glastonberio festivalyje. (LR) â– 0/LQN\WzVLUĂ„/RQGRQ&RPPX QLW\*RVSHO&KRLUÂłNRQFHUWDV 5XJSMĂ‘mLRGYDO 7UDNĂ˜SLOLV

Ĺ VĘSTI Ĺ˝OLINÄ–S – SU VISA GIMINE *%LWYLQVNRQXRWU

6XĂ„*UDLNR=RUERV³ÅRNzMDLV.ODLSzGRVPX]LNLQLDPHWHDWUHUHSHWDYRJDUVXVDPHULNLHmLĂ˜FKRUHRJUDIDV/0DVVLQHÂśDV

M.LinkytÄ— ĹĄiam koncertui rengÄ—si ypaÄ? atsakingai – kartu su vienu geriausiĹł gospelo chorĹł pasaulyje ji repetavo Londone. „Kylie Minogue pirmÄ… jÄŻ albumÄ… iĹĄleido, kai aĹĄ net gimusi nebuvau, o scena abi dalijamÄ—s su garsiuoju Londono gospelo choru! Tai, kad prieĹĄ keletÄ… metĹł kartu su ĹĄiuo choru dainavo Madonna, o dabar ĹĄalia jĹł bĹŤsiu aĹĄ, netelpa galvoje“, – ruoĹĄdamasi bene svarbiausiam per karjerÄ… koncertui TrakĹł pilyje sakÄ— M.LinkytÄ—. Su Madonna, K.Minogue, Stingu, Paulu McCartney, Tina Turner, Samu Smithu, „The Stereophonics“ ir daugybe kitĹł pasaulyje vertinamĹł atlikÄ—jĹł koncertavÄ™ sveÄ?iai per repeticijas Londone stebino ir MonikÄ…. „Per repeticijÄ… norÄ—josi tiesiog gerti tÄ… energijÄ…, kuriÄ… spinduliuoja choras. NeĹžinau, kaip jie tai daro, bet, atrodo, kalbiesi, jie linksmi, paprasti ĹžmonÄ—s, ir tada pradeda dainuoti. UĹžsimerkia ir kaĹžkur iĹĄskrenda! Esu ĹžiĹŤrÄ—jusi daug ÄŻvairiĹł gospelo vaizdo ÄŻraĹĄĹł, bet bĹŤti taip arti gospelo choro neteko. Kaip gera, kad visu tuo galÄ—siu dalytis su savo klausytojais“, – ÄŻspĹŤdĹžiais iĹĄ repeticijĹł dalijosi Monika. Pasirengti ĹĄiam koncertui atlikÄ—jai turÄ—jo kiek daugiau negu du mÄ—nesius, tad ÄŻtampos ir neĹžinios iĹĄ pradĹžiĹł buvo gana daug. „Ne kartÄ… pagalvojau, ar tikrai pavyks. Ir kas kartÄ… sakiau sau: „Jeigu ko nors labai trokĹĄti, visas pasaulis padÄ—s ÄŻgyvendinti tÄ… norÄ….“ Kai pagalvodavau apie koncertÄ…, mane net truputÄŻ sukaustydavo! Likus savaitei pagaliau patikÄ—jau, kad man sekasi.

,IĂ&#x;Ă„DEĂ&#x;SÂ?Ă&#x;Â?VEIKSĂ&#x;DĂ€IAUGSĂ&#x;MU

„Graikas Zorba“ – tai istorija apie gyvenimÄ…. To paties pavadinimo apysakos autorius N.Kazantzakis sukĹŤrÄ— herojĹł, kuris yra gyvenimo Ä?empionas ir dĹžiaugsmu ÄŻveikia liĹŤdesÄŻ. Balete jis yra gaivaliĹĄkai gyvenantis Ĺžmogus, ĹĄvenÄ?iantis ĹĄiÄ… gyvenimo akimirkÄ…. Beje, Zorba nÄ—ra jaunystÄ—s simbolis. Jis – subrendÄ™s Ĺžmogus, po daugelio iĹĄgyvenimĹł sukĹŤrÄ™s savo filosofijÄ…, atradÄ™s savo gyvenimo iĹĄmintÄŻ. Ĺ io spektaklio finale ĹĄokamas nacionalinis graikĹł ĹĄokis sirtakis. Pasak L.Massine’o, ĹĄis ĹĄokis pasaulyje iĹĄpopuliarÄ—jo dÄ—l baleto „Graikas Zorba“. D.BakÄ—jus negalÄ—jo tiksliai pasakyti, kiek trunka spektaklis. „Tai priklauso nuo to, kiek kartĹł publika praĹĄys pakartoti sirtakÄŻ. Su Lietuvos nacionaliniu operos ir baleto teatru gastroliuodami Ispanijoje sirtakÄŻ ĹĄokome septynis kartus“, – juokÄ—si KlaipÄ—dos valstybinio muzikinio teatro baleto trupÄ—s meno vadovas. â–  %DOHWRĂ„*UDLNDV=RUEDÂłSUHP MHUD5XJSMĂ‘mLRG YDO3DODQJRVNRQFHUWĂ˜VDOz

/LHWXYRVOLDXGLHVEXLWLHVPX]LHMXMHUXJSMĂ‘mLRGY\NVĂŒROLQzVĂ…YHQWzĂŒROLQz ÂąWDLDWVLVYHLNLQLPRVXĂ?HOPHQLPLVLUJzOzPLVGLHQD-DYDLMDXQXSMDXWLLUVX YHĂ?WLXRJRVLUYDLVLDLVXULQNWLSULYLUWDXRJLHQLĂ˜0RWHU \VĂ…LjGLHQjULQNGDYR JUDĂ?LDXVLDVODXNĂ˜JzOHVYDLVWDĂ?ROHVGzNRGDYRĂŒHPHLXĂ?GHUOLĂ˜LUJURĂ?Â’‘YHGXV NULNĂ…mLRQ\EÂ?ĂŒROLQzVXWDSDWLQWDVXĂ‚Ym0HUJHOzV0DULMRVGDQJXQzPLPRGLHQD ÂąVDNRPDNDGĂŒROLQzHVDQWLEHQHYLHQLQWHOzPHWĂ˜Ă…YHQWzNDLYLVRVJzOzVQR ULEĂ‘WLQXVNLQWRVLUQXQHĂ…WRVÂ’EDĂ?Q\mLjĂ‚YÂ?VWLVXVLULQNGDYRYLVDJLPLQzEXYR SULVLPHQDPLLUJLPLQzVPLUXVLHML%XYRWLNLPDÂąNDVSHUĂŒROLQÂ?QHDWHLVNDUWX Ă…YÂ?VWLEXVQHWXUWLQJDVDUOLNVYLHQDVEzGRMH5XJSMĂ‘mLRG/LDXGLHVEXLWLHV PX]LHMDXV$XNĂ…WDLWLMRVNDLPHY\NVNHUPRĂ…LXVSULH5DmNLĂ…NLĂ˜NRSO\mLRVĂŒROLQzV SXRNĂ…mLĂ˜SDURGDEXVĂ…YHQWLQDPRVJzOzVĂ?RO\QDLGDUĂ?RYzVLUGXRQDNRQFHU WXRVIRONORURDQVDPEOLDLY\NVGHUOLDXVYLNWRULQDEXVUDJDXMDPDNLDXĂ…LQLHQz


POLITIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

0ARĂ&#x;KEĂ&#x;ÂŚĂ&#x;NAUĂ&#x;JIĂ&#x;KĂ„Ă&#x;RIĂ&#x;NIAIĂ&#x; $O\WDXVFHQWUHSRHWR$Q]HOPR0DWXmLRYDUGXSDYD GLQWDPHSDUNHĂ…DOLDMREXYXVLRJ\YHQDPRMRQDPR NXULDPHÂ’UHQJWDVPX]LHMXVÂ’VLNĂ‘UzGDUDĂ…WXRQLVNXOS WĂ‘URVHÂ’NĂ‘Q\WLSHUVRQDĂ?DLLĂ…SRHPRVĂ„(JOzVVĂ‘QĂ‘VÂł Ge no vai tÄ— R A FA NAV I ÄŒIE N Ä– LR korespondentÄ—

3DODQJRMHYLVGDXJLDXPDĂ…LQĂ˜VWDWRPDDSPRNHVWLQDPRVH]RQRVHĂ‚Â’PHWLĂ…WRJDXWRVSDMDPRVEXVJHURNDLYLUĂ…\WRV

0IĂ&#x;NIĂ&#x;GAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;I¸Ă&#x;0AĂ&#x;LANĂ&#x;GOSĂ&#x;GATĂ&#x;VIĂ‹ Ă‚LjYDVDUj3DODQJRMHSR LOVLDXWRMĂ˜VUDXWRGLGzML PjSDMXWRLUXĂ?DXWRPR ELOLĂ˜VWRYzMLPjJDXQD PXVSLQLJXVVNDLmLXR MDQWLV5LQNOLDYĂ˜FHQWUDV A l v y d a s Z I A B K US LR korespondentas

UĹž automobiliĹł stovÄ—jimÄ… kurorte gaunamos pajamos ĹĄiemet gerina visus rekordus. Iki rugpjĹŤÄ?io 1 dienos Palangos rinkliavĹł centras suskaiÄ?iavo, kad automobiliais ÄŻ kurortÄ… atvykÄ™ poilsiautojai miesto parkomatuose jau paliko 285 tĹŤkst. eurĹł.

PraÄ—jusiais metais per tÄ… patÄŻ laikotarpÄŻ buvo surinkta apie 217 tĹŤkst. eurĹł. AutomobiliĹł stovÄ—jimas Palangoje dar bus apmokestintas iki rugsÄ—jo vidurio. RinkliavĹł centro direktorius Bronius Martinkus neabejoja, kad per likusÄŻ pusantro mÄ—nesio praÄ—jusiais metais gautos pajamos – apie 394 tĹŤkst. eurĹł – ĹĄiemet bus gerokai virĹĄytos. Kur kas daugiau poilsiautojĹł savo maĹĄinas palieka ir vienintelÄ—je apmokestintoje automobiliĹł stovÄ—jimo aikĹĄtelÄ—je, esanÄ?ioje RąŞės gatvÄ—je. Per praÄ—jusius metus ji savivaldybei uĹždirbo 40,5 tĹŤkst. eurĹł. Dabar iki ĹĄios sumos trĹŤksta vos 2 tĹŤkst. eurĹł. Ĺ iÄ… vasarÄ… RinkliavĹł centras pastebÄ—jo, kad gerokai daĹžniau

poilsiautojai vietoj automobilio stovÄ—jimo mokesÄ?io linkÄ™ susimokÄ—ti savivaldybÄ—s tarybos numatytÄ… 12 eurĹł baudÄ…. PraÄ—jusiais metais iĹĄ baudĹł buvo gauta 22 tĹŤkst. eurĹł, o dabar – jau 28 tĹŤkst. eurĹł. Ĺ˝monÄ—s ĹĄitaip bando taupyti. PavyzdĹžiui, savo maĹĄinÄ… visÄ… parÄ… palikus brangiausioje zonoje reikÄ—tĹł mokÄ—ti 40,8 euro, o bauda – tik 12 eurĹł. Bet dÄ—l to savivaldybÄ— didinti baudos neketina. „TokiĹł, kurie baudÄ… moka uĹž visos paros maĹĄinos stovÄ—jimÄ…, yra nedaug, o pagal nustatytus ÄŻkainius brangiausiose vietose 12 eurĹł kainuoja 7 stovÄ—jimo valandos. Miesto gatvÄ—se paliekanÄ?iĹł automobilius ilgesniam laikui nÄ—ra daug“, – teigÄ— RinkliavĹł centro vadovas.

Garsaus vaikĹł poeto A.MatuÄ?io daugelio eilÄ—raĹĄÄ?iĹł ir poemĹł herojai per ĹĄeĹĄerius metus virto 35 originaliomis medinÄ—mis skulptĹŤromis ir papuoĹĄÄ— miĹĄko parkÄ…, ÄŻ kurÄŻ raĹĄydamas Ĺžvelgdavo ir po jÄŻ vaikĹĄÄ?iodavo autorius. SkulptĹŤrĹł autoriai yra iĹĄ trylikos ĹĄaliĹł – beveik visĹł ĹžemynĹł. Ketvirtojo skulptĹŤros simpoziumo dalyviai personaĹžus kĹŤriniams rinkosi perskaitÄ™ poemÄ… „EglÄ—s sĹŤnĹŤs“ ir per savaitÄ™ dailiĹłjĹł amatĹł mokyklos kieme savo vizijas iĹĄkalÄ— Ä…Ĺžuolo skulptĹŤrose. Naujausi maĹžiau Ĺžinomos poemos, pasakos „EglÄ— ĹžalÄ?iĹł kara-

lienė“ tÄ™sinio, herojai – jos ir Ĺ˝ilvino sĹŤnus Ĺ˝ilvinÄ—lis, jo mylimoji GintarÄ—, jĹŤrĹł dievas BangpĹŤtys, dÄ—dÄ— Ĺžvejys Audringis, laumÄ— MigluonÄ—lÄ— Ĺžavi ne tik stiliumi, bet ir spalvĹł ÄŻvairove. Tarp patyrusiĹł skulptoriĹł kĹŤriniĹł – ir tik antroji kaunietÄ—s dailininkÄ—s tekstilininkÄ—s Jolantos Ĺ midtienÄ—s skulptĹŤra. Ĺ iĹł plenerĹł sumanytojas ir nuolatinis rengÄ—jas bei dalyvis KÄ™stutis Benedikas tikino, kad ĹĄie renginiai puoĹĄia miestÄ…, garsina pasaulyje AlytĹł bei poetÄ… A.MatutÄŻ, padeda ÄŻvairiĹł ĹĄaliĹł skulptoriams suprasti jo kĹŤrybÄ… ir joje rasti ÄŻkvÄ—pimo ĹĄaltinÄŻ. AlytiĹĄkiai dĹžiaugiasi, kad skulptĹŤros miĹĄko parke jau matomos ir vaĹžiuojant gatve. =Ă‚LOLQVNRQXRWU

KRA¸TOĂ&#x;Ă€INIOS (.D]ODXmLĂ‘QDLWzVQXRWU

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGPJĂ„jIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

Ă‚Â’NDUWjVDYLWR VWLOLDXVLUVSDO YĂ˜VNXOSWĂ‘UDV NĂ‘UzPHQLQLQ NDLLĂ…Ă…DOLĂ˜


NUDĂ…WRĂ?LQLRV (.D]ODXmLĂ‘QDLWzVQXRWU

PUXJSMĂ‘mLRGĂ&#x;

8JQLVEDXGĂ?LD *DLVUĂ˜VWDWLVWLNDURGRĂ…Â’ PHW/LHWXYRVPLHVWHOLXR VHLUNDLPXRVHJDLVUXRVH Ă?Ă‘VWDGXNDUWXVGDXJLDX J\YHQWRMĂ˜QHLPLHVWH Per septynis ĹĄiĹł metĹł mÄ—nesius Lietuvoje gaisruose Ĺžuvo 59 ĹžmonÄ—s: miestuose – 19, o miesteliuose ir kaimo vietovÄ—se – 40. Sausį–liepÄ… Lietuvoje kilo 8301 gaisras. Palyginti su praÄ—jusiĹł metĹł tuo paÄ?iu laikotarpiu, jĹł skaiÄ?ius iĹĄaugo 26 proc. Ĺ alyje kilo trys gaisrai, kuriuose Ĺžuvo po du Lietuvos gyventojus, o 53 gaisrai nusineĹĄÄ— po vienÄ… Ĺžmogaus gyvybÄ™. 21 Ĺžmogus Ĺžuvo Vilniaus apskrityje (iĹĄ jĹł po 6 gyventojus Ĺ venÄ?ioniĹł rajone ir Vilniaus mieste), 14 – Kauno (iĹĄ jĹł 6 – Kauno mieste), 6 – Ĺ iauliĹł, 5 – PanevÄ—Ĺžio, 4 – Utenos, 3 – Alytaus, po 2 – MarijampolÄ—s bei TauragÄ—s apskrityse ir po 1 – KlaipÄ—dos bei TelĹĄiĹł apskrityse. Daugiausia gyventojĹł Ĺžuvo savaitÄ—s viduryje: po 10 – treÄ?iadienÄŻ, ketvirtadienÄŻ ir penktadienÄŻ. TragiĹĄkiausios mÄ—nesio dienos – 14-oji (Ĺžuvo 6 ĹžmonÄ—s), 15-oji, 16-oji ir 19-oji (gaisrai pasiglemŞė po 5 ĹžmoniĹł gyvybes). Gaisruose Ĺžuvo 43 vyrai ir 16 moterĹł. Ĺ˝uvusiĹł ĹžmoniĹł amĹžiaus vidurkis – 59 metai. 18 ĹžmoniĹł Ĺžuvo dÄ—l neatsargaus rĹŤkymo, 14 – dÄ—l krosniĹł, ĹžidiniĹł bei dĹŤmtraukiĹł ÄŻrengimo ir eksploatavimo reikalavimĹł paĹžeidimĹł, 9 – dÄ—l neatsargaus elgesio su ugnimi, 5 – dÄ—l elektros ÄŻrenginiĹł, prietaisĹł, elektros instaliacijos gedimĹł, 4 – dÄ—l paĹĄalinio ugnies ĹĄaltinio, 3 – dÄ—l dujĹł, ĹžibaliniĹł, benzininiĹł ÄŻrenginiĹł, prietaisĹł eksploatavimo paĹžeidimĹł bei gedimĹł, 1 – dÄ—l elektros ÄŻrangos ÄŻrengimo ir eksploatavimo taisykliĹł paĹžeidimĹł, 1 – dÄ—l tyÄ?inÄ—s Ĺžmogaus veikos (padegimo), 3 – dÄ—l kitĹł prieĹžasÄ?iĹł. Dar vieno gyventojo Şōties prieĹžastis tikslinama. (LR)

3DDXJOLĂ˜WDLNLQLX WDSRPDQHNHQDV Ă‚LDXOLXRVHWU\VSDDXJOLDL VXPDQÂ?QHY\NXVLDLSD SRNĂ…WDXWLLUSDGHJÂ?SULH GUDEXĂ?LĂ˜SDUGXRWXYzV VWRYLQWÂ’PDQHNHQjQH LĂ…YHQJzQHPDORQXPĂ˜ R i Ä? a r d a s V I T K US LR korespondentas

Ă‚LHPHWĂ…LPWPHmLRQDXMDJLPLĂ˜VXVLODXNÂ?WzYDLEXYRLĂ…NLOPLQJDLSDJHUELDPL3DODQJRVPHURĂ‚9DLWNDXVNDELQHWH

5Ă€Ă&#x;VAIĂ&#x;KUSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;DOĂ&#x;VAĂ&#x;NAĂ&#x;IRĂ&#x;PIĂ&#x;NIĂ&#x;GAI ,Ă…PLHVWRELXGĂ?HWRSDSLOGRPRPLVYLHQNDUWLQz PLVLĂ…PRNRPLVYDLNĂ˜JLPVWDPXPjzPXVLVND WLQWL3DODQJRVYDOGĂ?LDMDXXĂ?ILNVDYRQDXMDJLPLĂ˜ SDJDXVzMLPjSDO\JLQWLVXSUDzMXVLDLVPHWDLV A l v y d a s Z I A B K US LR korespondentas

Ties 17 tĹŤkst. gyventojĹł riba senokai ÄŻstrigusi Palangos savivaldybÄ— palangiĹĄkiĹł skaiÄ?iĹł siekia padidinti jauniems tÄ—vams skirdama daugiau dÄ—mesio. Lietuvos ĹĄimtmeÄ?io proga ĹĄiemet gimusiĹł vaikĹł tÄ—vams dovanojami naujagimio kraiteliai, o gausioms ĹĄeimoms numatytos paskirti solidĹžios vienkartinÄ—s iĹĄmokos. Kas mÄ—nesÄŻ dalijami naujagimio kraiteliai jau ÄŻteikti daugiau nei 60 ĹĄiemet vaikĹł susilaukusiĹł ĹĄeimĹł. Jos gavo naujagimiĹł prieĹžiĹŤrai bĹŤtinĹł reikmenĹł: antklodÄ™, vaikiĹĄkos patalynÄ—s komplektÄ…, marĹĄkinÄ—lius, seilinukÄ…, ĹĄimtmeÄ?io simbolika paĹžymÄ—tus ĹĄliauĹžtinu-

kus. Tokios dovanos vertÄ— siekia 50 eurĹł. Pats tris vaikus auginantis Palangos meras Ĺ arĹŤnas Vaitkus teigÄ—, kad tokia simbolinÄ— dovana ĹĄeimoms suteikia daug dĹžiaugsmo: „Esu girdÄ—jÄ™s, kad palangiĹĄkiai net nepanaudoja to kraitelio, o saugo vaikui atminimui.“ Ĺ iÄ… tradicijÄ… ketinama pratÄ™sti ir kitÄ…met. Tuomet ĹĄliauĹžtinukai bĹŤtĹł paĹžymÄ—ti ne Lietuvos ĹĄimtmeÄ?io, bet Palangos miesto simbolika. Nuo balandĹžio kurorto tarybos sprendimu ĹĄeimoms, kuriose gimÄ— treÄ?ias vaikas, be valstybÄ—s numatomos materialinÄ—s paramos, iĹĄ miesto biudĹžeto papildomai iĹĄmokama 366 eurĹł vienkartinÄ— iĹĄmoka. Dvi palangiĹĄkiĹł ĹĄeimos, kuriose gimÄ— po treÄ?iÄ… vaikÄ…, jau7LHNHXUĂ˜JDXVSDODQJLĂ…NLĂ˜ Ă…HLPDNXULDXJLQGDPDYLHQj YDLNjGDUVXVLODXNzGY\QLĂ˜

gavo po tokiÄ… iĹĄmokÄ…. Tas pats tarybos sprendimas numato, kad gimus dvynukams skiriama dviguba iĹĄmokos suma uĹž kiekvienÄ… naujagimÄŻ. Toks miesto valdĹžios sprendimas itin pradĹžiugino vienÄ… palangiĹĄkiĹł ĹĄeimÄ…. PusantrĹł metĹł berniukÄ… auginanÄ?iai 27 metĹł motinai ir 28 metĹł tÄ—vui neseniai gimÄ— dar du berniukai. DvynukĹł susilaukusiai ĹĄeimai savivaldybÄ— skyrÄ— trigubÄ… iĹĄmokÄ…: uĹž abu dvynukus ir uĹž ĹĄeimoje gimusÄŻ treÄ?iÄ… vaikÄ…. IĹĄ viso jauna ĹĄeima papildomai gaus 1100 eurĹł iĹĄmokÄ…. Palanga dabar laukia gimstant trynukĹł, nes tuomet tokia ĹĄeima gautĹł keturgubÄ… iĹĄmokÄ…: uĹž kiekvienÄ… naujagimÄŻ ir uĹž treÄ?iÄ… vaikÄ….

Apie Ĺ iauliuose, Vilniaus gatvÄ—je, prie parduotuvÄ—s padegtÄ… manekenÄ… ugniagesiams ir policijai buvo praneĹĄta treÄ?iadienÄŻ 12 val. 50 min. Manekenas buvo uĹžgesintas, taÄ?iau ugnis jÄŻ suniokojo nepataisomai. ParduotuvÄ—s savininkÄ— patirtus nuostolius ÄŻvertino 45 eurais. DÄ—l turto sunaikinimo pradÄ—tas ikiteisminis tyrimas. PadegÄ—jus netrukus suÄ?iupo policija. PaaiĹĄkÄ—jo, kad nevykusiai papokĹĄtauti sumanÄ— 11, 12 ir 14 metĹł paaugliai. Kadangi vienuolikametis ir dvylikametis uĹž ÄŻvykdytÄ… nusikaltimÄ… dar negali bĹŤti baudĹžiami dÄ—l jauno amĹžiaus, juos pareigĹŤnai perdavÄ— globÄ—jams. UĹž manekeno padegimÄ… teks atsakyti tik keturiolikameÄ?iui. Ĺ is paauglys policijos pareigĹŤnams jau yra Ĺžinomas – uĹž anksÄ?iau ÄŻvykdytas vagystes jam yra paskirtas areĹĄtas. Tai iĹĄsiaiĹĄkinÄ™ policijos pareigĹŤnai uĹž manekeno padegimÄ… suÄ?iuptÄ… paauglÄŻ sulaikÄ— ilgesniam laikui.

3ULHSDUGXRWXYzVVWRYzMÂ?VPDQHNH QDVSDWUDXNzWULMĂ˜FKXOLJDQĂ˜GzPHVÂ’

Netek ties valandÄ… nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame teatro istorikÄ—s, pedagogÄ—s Irenos ALEKSAITÄ–S ar timuosius, draugus ir mokinius. KlaipÄ—dos dramos teatras

DÄ—l ilgametÄ—s Mokslo ir enciklopedijĹł leidybos centro talkininkÄ—s profesorÄ—s Irenos ALEKSAITÄ–S mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame ar timuosius. Mokslo ir enciklopedijĹł leidybos centras


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGPJĂ„jIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

KLASIFIKUOTIĂ&#x;SKELBIMAI

REKLAMA

DINGĘ DOKUMENTAI

0RAĂ&#x;NEĂ&#x;̧ IĂ&#x;MAI

ÂżEĂ&#x;Mw Ă&#x;SKLYĂ&#x;PAI

Dingusius UAB „Geras kiemas“ (ÄŻmonÄ—s kodas 301681782, juridinis adresas TulpiĹł g. 20A, Kaunas) ÄŻstatus ir

AKCININKŲ SUSIRINKIMAI

PARDUODA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Parduodu sklypus namĹł statybai: PRANEĹ IMAS DÄ–L VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO. 2018 m. rug- antspaudÄ… laikyti negaliojanÄ?iais. ÄŽVAIRĹŞS

prie Vilniaus 45 a ir 33 a prie Klai- sÄ—jo 8 d. 13.30 val. adresu: LaisvÄ—s alÄ—ja 79, Kaunas, vyks Baltijos os-

pÄ—dos. Elektra, geras susisiekimas, teointegracijos akademijos visuotinis nariĹł susirinkimas. SUSIRINKIMO DruskininkĹł sav. 2-ajame notaro biure (M.K. ÄŒiurlionio g. 111-211, Druskininkai) yra vedama Laimos Mazuramios vietos, greta sklypĹł nauji na- darbotvarkÄ—: 1. Akademijos prezidento/tarybos pirmininko rinkimai. 2. reviÄ?ienÄ—s, gimusios 1960-05-26, mirusios 2018-06-15, paveldÄ—jimo byla. PraĹĄome ÄŻpÄ—dinius ir suinteresuomai. Kaina 700 Eur/a. Be tarpinin- BOA tarybos veiklos 2017 m. ataskaita. 3. BOA 2017 m. ďŹ nansinÄ— apys- tus asmenis ne vÄ—liau kaip iki 2018-09-17 kreiptis dÄ—l minÄ—to asmens turto paveldÄ—jimo ÄŻ DruskininkĹł sav. 2-Ä…jÄŻ kĹł. Tel. 8 699 11 846. kaita ir metinÄ—s atskaitomybÄ—s tvirtinimas. 4. BOA 2017 m. veiklos prog- notaro biurÄ…. Iki nurodyto termino negavus pareiĹĄkimĹł dÄ—l palikimo priÄ—mimo, paveldÄ—jimo teisÄ—s liudijimas PERKA

rama. 5. Revizijos komisijos 2017 m. ataskaita. Atvykstantiems ÄŻ susirin- bus iĹĄduotas palikimÄ… laiku priÄ—musiems ÄŻpÄ—diniams.

Brangiai perku miĹĄkÄ…, gali bĹŤti su kimÄ… reikia turÄ—ti asmenÄŻ liudijantÄŻ dokumentÄ…. BOA Prezidentas.

AĹĄ, Marija Medeubetova praneĹĄu, kad parduodu man priklausanÄ?iÄ… 325/1774 dalÄŻ iĹĄ 0,1774 ha ĹžemÄ—s skly-

bendraturÄ?iais, neatidalintas, su sko-

po, (unikalus Nr. 8677-0003-0178, kadastrinis adresas 8677/0003:178) kartu su 1/6 dalimi ĹŤkinio pastato

KONKURSAI

lomis, areĹĄtuotas. Sutvarkau doku- LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBÄ–S KANCELIARIJA SKELBIA (unikalus Nr. 8696-2007-0027), esanÄ?iÄ… KaltanÄ—nĹł g. 6, Ĺ venÄ?ionÄ—liai, Ĺ venÄ?ioniĹł r. sav. ir butÄ… (unikalus mentus. Tel. 8 644 55 355. VyriausybÄ—s rĹŤmuose esanÄ?iĹł bufeto ir virtuvÄ—s patalpĹł, jose esanÄ?io il- Nr. 8696-2007-0016:00t01), esantÄŻ KaltanÄ—nĹł g. 6-1, Ĺ venÄ?ionÄ—liai, Ĺ venÄ?ioniĹł r. sav. uĹž bendrÄ… 3000 Eur

3IĂ&#x;Ă„LOĂ&#x;DARĂ&#x;Bg NUOLATINIS DARBAS Vadovams

galaikio ir trumpalaikio materialiojo turto NUOMOS VIEĹ Ä„JÄŽ KONKUR- kainÄ…. PraĹĄau visus suinteresuotus asmenis ne vÄ—liau kaip per vienÄ… mÄ—nesÄŻ nuo ĹĄio praneĹĄimo paskelbiSÄ„ maitinimo paslaugoms teikti. Konkurso sÄ…lygos yra paskelbtos Lie- mo dienos pareikĹĄti raĹĄtu Ignalinos rajono 2-ajam notaro biurui, esanÄ?iam TuristĹł g. 9, Ignalina, apie savo tuvos Respublikos VyriausybÄ—s kanceliarijos interneto svetainÄ—je (www. norÄ… pirkti. Jeigu per nurodytÄ… terminÄ… nebus suinteresuotĹł asmenĹł pirkti, minÄ—tas tur tas bus parduotas

Lietuvos Respublikos teisingumo lrvk.lrv.lt) DÄ—l konkurso galite kreiptis tel. +370 658 42 767. ministerija (biudĹžetinÄ— ÄŻstaiga, Ge-

kitiems asmenims.

dimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, juridinio asmens kodas 188604955) skelbia atrankÄ… (toliau –atranka) PravieniĹĄkiĹł pataisos namĹł-atvirosios kolonijos direktoriaus (ÄŻstaigos vadovo, statutinio valstybÄ—s tarnautojo) pareigoms eiti. PretendentĹł dokumentai priimami iki 2018 m. rugpjĹŤÄ?io 28 d. ÄŻskaitytinai, pateikiant asmeniĹĄkai (adresu Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Strateginio valdymo departamento Personalo valdymo skyrius, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius) arba siunÄ?iant registruotu paĹĄtu (adresu Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius). IĹĄsamesnÄ— informacija apie atrankÄ… interneto svetainÄ—je http://www.tm.lt/naujienos, tel. (8 5) 266 2857.

0ASĂ&#x;LAUĂ&#x;GOS KONSULTACIJOS

Paskolos nuo 1000 Eur iki 10 m. per 1 val. visoje Lietuvoje, uĹžstatas – butas, namas. Konsultacijos. Aujama-credit, tel. 8 600 69 691. Paskolos. IĹĄperkame jĹŤsĹł skolas iĹĄ antstoliĹł, padengiame kitokias skolas ÄŻkeiÄ?iant nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. Auja- 2UGPJĂ„jIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;¡,IETUVOSĂ&#x;RYTE¨Ă&#x;SPAUSDINTOĂ&#x;KRYĂ€IAĂ€ODĂ€IOĂ&#x;ATSAKYMASĂ&#x; ma-Credit, tel. 8 620 33 777. *LPQD]LMD

SKELBIMAI ÄŽ „LIETUVOS RYTĄ“ PRIIMAMI: Redakcijos biuruose: VILNIUJE – Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3767, faksas 274 3799, el. p. spaudosskelbimai@lrytas.lt; KAUNE – LaisvÄ—s al. 7, tel. (8 37) 40 02 55; KLAIPÄ–DOJE – M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 13 81; Ĺ IAULIUOSE – Vilniaus g. 118, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ–Ĺ˝YJE – Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 22; ALYTUJE – S.Dariaus ir S.GirÄ—no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ–JE – KÄ™stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; PALANGOJE – Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440; Kitose tarnybose: KAIĹ IADORYSE – Gedimino g. 59-113, tel. (8 346) 51 378; JONAVOJE – J.Ralio g. 12-44, tel. (8 349) 51 474; LAZDIJUOSE – SeinĹł g. 3, tel./faksas (8 318) 52 374; KRETINGOJE – BirutÄ—s g. 11, tel. (8 445) 53 949; ROKIĹ KYJE – Taikos g. 5, tel. (8 616) 32 475; Ĺ AKIUOSE – AuĹĄros g. 3, tel. (8 345) 60 238; Ĺ ILALÄ–JE – J.BasanaviÄ?iaus g. 23, tel. (8 449) 51 421; ZARASUOSE – Vilniaus g. 16, tel. (8 385) 52 532.

PRENUMERATA

Kitose platinimo tarnybose:

„Lietuvos rytą“ galima uĹžsisakyti redakcijos biuruose:

ANYKĹ ÄŒIUOSE – Raimondas Savickas, tel. (8 682) 39 810; BIRĹ TONE – E.PetruĹĄauskienÄ—s SPA, tel. (8 319) 56 625; BIRĹ˝UOSE – Daina KerĹĄienÄ—, tel. (8 636) 34 399; DRUSKININKUOSE – UAB „Drusvilma“, tel. (8 313) 51 075; ELEKTRÄ–NUOSE – UAB „Benrestas“, tel. (8 528) 39 200; GARGĹ˝DUOSE – Antanas Brauklys, tel. (8 672) 90 983; IGNALINOJE – DanutÄ— OrechovienÄ—, tel. (8 677) 98 736; UAB „ŠiauliĹł kraĹĄtas“: JONIĹ KYJE – tel. (8 687) 89 040, KELMÄ–JE – tel. (8 427) 54 381, KURĹ Ä–NUOSE – tel. (8 41) 58 57 61, NAUJOJOJE AKMENÄ–JE – tel. (8 425) 56 588, PAKRUOJYJE – tel. (8 421) 61 704;

VILNIUJE – Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3777, (8 5) 274 3781; KAUNE – LaisvÄ—s al. 7, tel. (8 37) 40 02 66; KLAIPÄ–DOJE – M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 11 45; Ĺ IAULIUOSE – Vilniaus g. 118, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ–Ĺ˝YJE – Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 20; ALYTUJE – S.Dariaus ir S.GirÄ—no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ–JE – KÄ™stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; PALANGOJE – Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440;

KAIĹ IADORYSE – UAB „Emduva“, tel. (8 346) 51 378; KRETINGOJE – UAB „Paslauga tau“, tel. (8 445) 53 949; KUPIĹ KYJE – Lilijana BudrienÄ—, tel. (8 646) 26 189; LAZDIJUOSE – K.MatuleviÄ?iaus IÄŽ „Ryto ĹžvaigĹždė“, tel. (8 318) 52 375; MAĹ˝EIKIUOSE – Violeta Suleymanova, tel. (8 613) 63 066; MOLÄ–TUOSE – Vidmantas Pladas, tel. (8 684) 43 075; PRIENUOSE – Loreta MarcinkeviÄ?ienÄ—, tel. (8 623) 13 250; PASVALYJE – Inga JaniselienÄ—, tel. (8 620) 58 664; RASEINIUOSE – M.MaulienÄ—s IÄŽ, tel. (8 428) 51 337; RADVILIĹ KYJE – VĹĄÄŽ „UĹžbÄ—gtukė“, tel. (8 422) 50 163;

RADVILIĹ KYJE – tel. (8 422) 53 451; ROKIĹ KYJE – V.Baranovskio ÄŽ „Baltma“, tel. (8 616) 32 475; Ĺ AKIUOSE – Vitas Kasiulaitis, tel. (8 612) 97 522; Ĺ IAULIUOSE – UAB „Naujoji tvarka“, tel. (8 41) 50 07 13; Ĺ ILALÄ–JE – UAB „RitSpeda“, tel. (8 449) 51 421; Ĺ ILUTÄ–JE – UAB „Litera“, tel. (8 441) 75 474; Ĺ IRVINTOSE – Helena MarÄ?iauskienÄ—, tel. (8 603) 18 288; TAURAGÄ–JE – Jonas KalÄ—da, tel. (8 634) 35 334; UTENOJE – RamunÄ— KvedarienÄ—, tel. (8 671) 70 558; VILKAVIĹ KYJE – Rolandas AntanaviÄ?ius, tel. (8 610) 45 539. Prenumerata taip pat priimama internetu: http://prenum.lrytas.lt


SudÄ—tingas metas prieĹĄ SaulÄ—s uĹžtemimÄ…, kurÄŻ dar komplikuoja ir nepalanki planetĹł padÄ—tis. YpaÄ? tai gali pajusti moterys ir vyresnio amĹžiaus asmenys. Netinka pradÄ—ti ko nors nauja, imtis rizikingĹł darbĹł, atsakingĹł uĹžduoÄ?iĹł. Blogas laikas ir juridiniams bei finansiniams reikalams tvarkyti, bylinÄ—tis – tik pabloginsite situacijÄ… ir patirsite papildomĹł nuostoliĹł. Ne laikas avantiĹŤroms, ypaÄ? pleÄ?iant veiklÄ… ar tvarkant reikalus su uĹžsienieÄ?iais. DerÄ—tĹł vengti ir atsakomybÄ—s uĹž kitĹł apsisprendimÄ…, ne laikas patarinÄ—ti, mokyti – apsiriksite! Kita vertus, patys netikÄ—kite tais, kurie save laiko dideliais autoritetais, reikalo Ĺžinovais, perĹĄa naujus bĹŤdus lengvai ir greitai uĹžsidirbti pinigĹł ar moko naujĹł religiniĹł tiesĹł. Tinkamas metas uĹžbaigti darbus, tvarkytis iĹĄ esmÄ—s. TaÄ?iau blogas norint iĹĄsiaiĹĄkinti santykius su savais ir svetimais, sudÄ—lioti visus taĹĄkus. NebĹŤkite kategoriĹĄki, neskubÄ—kite vertinti ir teisti. Nutraukti santykius galima nebent tuo atveju, jei tam ilgai ruoĹĄÄ—tÄ—s, seniai buvote nusprendÄ™, bet pristigo ryĹžto ir drÄ…sos. Tiesa, ĹĄiomis dienomis nutraukus ryĹĄius juos atnaujinti jau bus sunku. Nepatartina pirkti brangiĹł daiktĹł, leisti pinigĹł, nebent labdarai. Gerai skolas grÄ…Ĺžinti. DerÄ—tĹł taikytis, atleisti ÄŻĹžeidÄ—jui, pamirĹĄti skriaudÄ….

!6)Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*HULDXVLDMHL WRNLjVXQNLjGLHQjOLNWXPzWHQDPLH WDLLWLQDNWXDOXPRWHULPVLUY\UHVQLRDP Ă?LDXVĂ?PRQzPV 1XVLY\OLPDLODXNLDLUWĂ˜ NXULHSHUYHUWLQVVDYRJDOLP\EHVLUSHUQH O\JGDXJXĂ?VLEUzĂ…1HSDWDUWLQDWYDUN\WLSL QLJLQLĂ˜WDLSSDWVXQHNLOQRMDPXRMXWXU WXNUDXVW\PXVLÂ’NLWjYLHWjVXVLMXVLĂ˜UHL NDOĂ˜1HVLJDLOzNLWHGzOWRNDVQHJUÂ’Ă?WDPDL SUDUDVWDÂąJDOYRNLWHDSLHDWHLWÂ’-Ă‘VĂ˜ODX NLDSXLNLPHWĂ˜SDEDLJD

Palmira KELERTIENÄ– AstrologÄ—

Nepalankios tolimos kelionÄ—s – bent jau nebĹŤkite patiklĹŤs bendraudami su svetimais ĹžmonÄ—mis. Tai nepalankus metas pedagogams, dvasininkams, medikams, keliautojams, teisÄ—saugos ir teisÄ—tvarkos darbuotojams, politikams ir ÄŻsimylÄ—jÄ—liams. Tarp porĹł tikÄ—tini nesutarimai dÄ—l pinigĹł, kieno nors komandiruotÄ—s ar turistinÄ—s kelionÄ—s. Bet kokÄŻ reikalÄ… gali pabloginti ir nesutarimai tarp lyÄ?iĹł, tad geriau akcentuokite draugystÄ™, o ne romantiĹĄkas nuotaikas.

,)Ă&#x;Ă 4!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6XGzWLQJDV PHWDVSULHĂ…6DXOzVXĂ?WHPLPjMĂ‘ VĂ˜Ă?HQNOHWDGJHULDXVLDQXRYLVNRDWVL WUDXNWLLUUDPLDLSDODXNWL1HDSVLNUDXNLWH GDUEDLVLUÂ’VLSDUHLJRMLPDLV1HSDODQNXNXU QRUVY\NWLVXVLWLNWLVXXĂ?VLHQLHmLDLVDUÂ’WD NLQJDLVĂ?PRQzPLV1HWYDUN\NLWHLUVYDU ELĂ˜SLQLJLQLĂ˜WXUWRUHLNDOĂ˜QHVLYHONLWHÂ’ DYDQWLĂ‘UDV,UPDĂ?LDXLĂ…VDYÂ?VUHLNDODXNLWH ÂąODELDXVDYHSDOHSLQNLWH -%2Ă&#x;'%Ă&#x;,uĂ&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;(VDWHVX

*!5Ă&#x;4)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1LHNDPQLHNR QHĂ?DGzNLWHWDmLDXLĂ…QLHNRQLHNR LUQHSUDĂ…\NLWH1HXĂ?PHJ]NLWHQDXMĂ˜SD Ă?LQmLĂ˜ÂąQHLGDUERQHLURPDQWLĂ…NĂ˜1H VXJDOYRNLWHEDUWLP\OLPRĂ?PRJDXVDLĂ… NLQWLVVDQW\NLĂ˜VXYDGRY\EHÂąQXNHQWzVL WHPHLOzVEXVGDUPDĂ?LDXDWO\JLQLPRLU JLG\GLVQXNHQWzV7DUGDPLHVLĂ?DGzGDPL EĂ‘NLWHWLNULNDGWLNUDLJDOzVLWHWDLÂ’J\YHQ GLQWL$WLGĂ?LDXNHO\MH3DVLVDXJRNLWHYDJLĂ˜ LUOLHĂ?XYDXWRMĂ˜

$69Ă&#x;.)!)Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6OHJLDQWLV PHWDV\SDmQHUHLNzWĂ˜VSUÂ?VWLSURE OHPĂ˜VXVLMXVLĂ˜VXSLQLJDLVDUQHVNODQ GĂ?LDLVPHLOzVVDQW\NLDLV1HYHUWDYDLN\WLV WLHVLRJLQzVNRQNUHmLRVQDXGRVÂąEXVVXQ NXWLQNDPDLVXVLRULHQWXRWLWYDUNDQWILQDQ VLQLXVNODXVLPXVJDOLWHSHUYHUWLQWLLUVDYR JDOLP\EHV7DGPDĂ?LDXVYDMRNLWHÂąYLVNDV NDVQHUHDOXEXVQXRVWROLQJD1HDWLGXPDV VXWXRNWLQLRSRUHLNLDPV\SDmMDXVPDPVÂą QHDWOHLVWLQDNODLGD

NDXVW\WLÂ’VLSDUHLJRMLPĂ˜DWVDNRP\ EzVGHMDQXRMĂ‘VĂ˜PDĂ?DLNDVSULNODXV\V LUNRQRUVSDNHLVWLSDOHQJYLQWLGDOLRVNRO NDVQHSDY\NV1HSDVLGXRNLWHGUDXJĂ˜LU YLUĂ…LQLQNĂ˜Â’WDNDLWXUzNLWHVDYRQXRPRQÂ? 1HNXUNLWHNRQNUHmLĂ˜SODQĂ˜MXRVGDUWHNV QHNDUWjNRUHJXRWLÂąOLNLPRNDSUL]DLJDOL VXJULDXWLMĂ‘VĂ˜NHWLQLPXV1HGzNLWHGLGHOLĂ˜ YLOmLĂ˜Â’Â’WDNLQJĂ˜DVPHQĂ˜SDĂ?DGXV

36!23Ă&#x;49+Ă&#x;,u3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1H EXVOHQJYDÂąJDOLPLQXVLY\OLPDL QXRVNDXGRVQRUVMXPLVLUJLJDOLQXVLYLO WLDSOLQNLQLDL\SDmĂ…HIDVDUWzYDL%Ă‘NLWH LWLQDWLGĂ‘VDWOLNGDPLVDYRXĂ?GXRWLVÂąJD OLWHSDGDU\WLQHPDĂ?DLNODLGĂ˜GzOWRNLOV SUREOHPĂ˜GDUEHEXVQXRVWROLĂ˜3DWDUWLQD QHSULLPWLMRNLĂ˜VYDUELĂ˜VSUHQGLPĂ˜Ă…HL PRMHLUQHSULVLLPWLQDXMĂ˜Â’VLSDUHLJRMLPĂ˜ GDUEH3DVLVWHQNLWHW\OLDLNDQWULDLY\NG\ WLVDYRSDUHLJDVQLHNDPQHSULHNDLĂ…WDXWLÂą WDLVXNHOVSULHĂ…LQJjUHDNFLMj

3+/2Ă&#x;0)/Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*DOL 6uĂ&#x;Âż93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;9HQNLWHEHDWR

VARNOĂ&#x;LESINYS

GDLULĂ…NRHQWX]LD]PRIDQDWLĂ…NRWL NzMLPRVDYRDUNLHQRQRUVNLWRQXRVWDWĂ˜ WHLVLQJXPX3LUPDVÂ’VSĂ‘GLVVWDLJĂ‘V Ă‘PĂ‘VVSUHQGLPDLNRJHURQHDSJDXV WDGSDMXWÂ?DQWLSDWLMjQHULPjJHULDX VXĂ?PRJXPLQHEHQGUDXNLWHQHVLLPNL WHMXPVVLĂ‘ORPRGDO\NR1HUL]LNXRNLWHVD YRUHSXWDFLMDLUPDĂ?LDXÂ’WDULQzNLWHP\OL PjĂ?PRJĂ˜

WHQHSDVWHEzWLDSJDXOzVDUSDYR MDXV\SDmMHLEHQGUDXVLWHVXÂ’WDNLQJDLVDU PDĂ?DLSDĂ?Â’VWDPDLVDVPHQLPLVXĂ?VLHQLH mLDLVDUEDGDO\NLQLDLVSDUWQHULDLV7DmLDX LUSDW\VJDOLWHVXNO\VWLQRULPXVGDO\NXV Â’Ă?YHOJGDPLWHQNXUMĂ˜QzUD,UĂ…LDQGLHQ QLHNRQDXMRQHSUDGzNLWHQLHNDPQLHNR QHĂ?DGzNLWHVYDUELXVSRNDOELXVNHOLRQHV DWLGzNLWH$QDOL]XRNLWHQXHLWjNHOLjÂąJD OLWHVXYRNWLLWLQVYDUELĂ˜GDO\NĂ˜

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGPJĂ„jIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

Ne pats geriausias laikas ĹĄvÄ™sti ir pramogauti – bus svarbu saikas. Ĺ iandien bus didesnÄ— nelaimingĹł atsitikimĹł, vagysÄ?iĹł, apgauliĹł tikimybÄ— – saugokite darbo technikÄ…, trapius daiktus, meno kĹŤrinius (jie gali nukentÄ—ti), telefonus. Gresia traumos – labiau tikÄ—tini sutrenkimai, lĹŤĹžiai. BĹŤkite atidesni maistui – galimi virĹĄkinimo sutrikimai. Laukia nerami, sunki naktis – patartina eiti anksÄ?iau ilsÄ—tis, tiesa, labiau pasirĹŤpinus turto apsauga. Sapnai iĹĄ ketvirtadienio ÄŻ penktadienÄŻ reikĹĄmingi, jei matÄ—te kÄ… nors iĹĄskirtinio, be galo ryĹĄkaus, ÄŻsimenamo. Gerai buvo regÄ—ti ugnÄŻ (apsauga), vandenÄŻ (iĹĄsivalymas), miĹĄkÄ… (geri draugai, paĹžintys). Blogai bĹŤti su baltais drabuĹžiais – gÄ—da, nuostoliai, paslapÄ?iĹł atskleidimas. Blogas Ĺženklas: vandentiekio gedimai, netyÄ?ia suĹĄlapti, vorÄ… sutraiĹĄkyti. Geras Ĺženklas: rasti monetĹł, ĹžaisliukÄ…, kaukÄ™. Ĺ˝vilgsnis ÄŻ priekÄŻ: savaitgalis kritinis dÄ—l SaulÄ—s uĹžtemimo LiĹŤto Ĺženkle ĹĄeĹĄtadienÄŻ (maksimali fazÄ— – 12 val. 47 min. Vilniaus laiku ir 9 val. 47 min. pagal GrinviÄ?Ä…). Tai bus netinkamas diena aktyviai bendrauti, paĹžintims uĹžmegzti, ĹĄvÄ™sti, kelionÄ—ms, vieĹĄnagÄ—ms, vertingai technikai ÄŻsigyti, sekmadienis – ramesnis, bet irgi nepalankus rizikingoms pramogoms, audringiems ĹĄventimams.

Âľ!5Ă&#x;,93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;.RPSOLNXRWDV PHWDVNDLVLWXDFLMDJDOLSDVLURG\ WLJHUHVQzQHL\UDLĂ…WLHVĂ˜9LVGzOWRPD Ă?LDXYLONLWzVQDXGRVLUVzNPzVLĂ…Ă…LDQ GLHQJDXWĂ˜SDVLĂ‘O\PĂ˜\SDmLĂ…XĂ?VLHQLHmLĂ˜ DUÂ’WDNLQJĂ˜DVPHQĂ˜SROLWLNĂ˜%Ă‘VLWHOLQNÂ? Â’QHREMHNW\YLXVYHUWLQLPXVDUEDQHMXVL WHSDYRMDXVDUEDWXĂ…mLDLQHULPDXVLWH1H SDODQNXVNROLQWLSLQLJĂ˜MĂ˜LQYHVWXRWL1H ODLNDVÂ’VLP\OzWLDLĂ…NLQWLVPHLOzVVDQW\NLXV

/Âż)!Ă&#x;2!Ă&#x;')3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;.O\VWDYLVL QHPDQ\NLWHNDGMĂ‘VÂąLĂ…LPWLV7DG QLHNRQHWHLVNLWHQHVLLPNLWHQLHNRULPWR ÂąYzOLDXYLHQDLSDUNLWDLSWHNVSHUVYDUVW\WL Ă…LRVGLHQRVVSUHQGLPXVLUYHLNVPXV%Ă‘ NLWHĂ…LOWHVQLVXVXWXRNWLQLX P\OLPXĂ?PR JXPL QHS\NLWHMHLQHVXODXNVLWHQRULPR DWJDUVLR,UEHUHLNDORQHÂ’WDULQzNLWHÂąWRNLD MDXQHWLNXVLĂ…LGLHQDNDLJDOLPDEHUHLND ORDSNDOWLQWLĂ?PRJĂ˜

6!.Ă&#x;$%Ă&#x;.)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HVXVLSUD WLPĂ˜DSPDXGĂ?LĂ˜DSVLULNLPĂ˜PH WDV9HQNLWHNRQIOLNWĂ˜VXYLUĂ…LQLQNDLVLU SDVLUXRĂ…NLWHSULHNDLĂ…WDPVDUQHWQXREDX GRPVÂąDWVLVNOHLVMĂ‘VĂ˜VLOSQ\EzVNODLGRV $WVDNLQJXVSDYRMLQJXVGDUEXVVXGzWLQ JjNHOLRQÂ?YHUWDDWLGzWLNLWDLVDYDLWHL1H VLQHUYLQNLWHLUQHS\NLWHGzOQLHNĂ˜Âą\SDm NROHJDVLUDUWLPXRVLXVEĂ‘VLWHOLQNÂ?QHWHL VLQJDLNDOWLQWL'DXJLDXGzPHVLRVNLUNLWH VYHLNDWDL%Ă‘NLWHDWLGĂ‘VLUDWVDUJĂ‘VGDUEH ÂąJDOLPRVWUDXPRV Âż5Ă&#x;693Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1RUVĂ…LDQGLHQ JDOLPRVQHPDORQLRVVWDLJPHQRV MĂ‘VVXJHEzVLWHUDVWLWLQNDPjLĂ…HLWÂ’'UDX JDLV\SDmÂ’WDNLQJDLVODEDLQHSDVLNOLDXNLWH ÂąMLHJDOLMXVVXNODLGLQWL-Ă‘VĂ˜VjĂ?LQLQJX PjJDOLSDWLNULQWLP\OLPDVĂ?PRJXV'LH QDQHSDODQNLURPDQWLĂ…NRPVSDĂ?LQWLPV -HLMĂ‘VĂ˜LĂ…ULQNWDVLV RML XĂ?VLHQLHWLV z DU Ă…LXRPHWX\UDXĂ?VLHQ\MHWXULWHODELDXSD VDXJRWLVXMXR MD JHUXVVDQW\NLXVÂąGD EDUVXVLS\NWLJDOLWHEHULPWRVSULHĂ?DVWLHV -9DUQRSLHĂ…

HOROSKOPAS

LAISVALAIKIS

,661 /HLGĂ?LDPDVQXRPHWĂ˜VDXVLRG !DĂ&#x;REĂ&#x;SAS*(',0,1235$9,/1,86 4EĂ&#x;LEĂ&#x;FOĂ&#x;NASĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;TEIĂ&#x;RAUĂ&#x;TI &AKĂ&#x;SAS%LĂ&#x;PGDLO\#OU\WDVOW ,EIĂ&#x;DwĂ&#x;JASXĂ?GDURMLDNFLQzEHQGURYz Ă„/LHWXYRVU\WDV´ 69Ă&#x;2)!5Ă&#x;3)!Ă&#x;3)3Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)53 *9DLQDXVNDV WHO 692Ă&#x; 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x; 0)2Ă&#x;-!3)3Ă&#x; 0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!3 $%XGU\V WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) )7HONVQ\V WHO *&LEDV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) $7HONVQLHQz WHO 5.DUPD]DLWz WHO 5*HUEXWDYLmLXV WHO 90LmLXOLV WHO 9'HNVQ\V WHO /9DLQDXVNLHQz WHO *1HQDUWDYLmLXV WHO -3DXĂ?LHQz WHO -3HNDUVNDLWz.DUDOLĂ‘QLHQz WHO  ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6!3 -/LWYLQDYLmLXV WHO ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6/Ă&#x;0!6!$5/4/*! -0\NRODLWLHQz WHO )Âľ,%)$u*! 10LFLĂ‘QLHQz WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) 34),)34!) 9*HFHYLmLHQzĂŒ(.DQLXĂ…LHQz WHO 9.DSRmz$-XVHYLmLHQz WHO 0OLITIĂ&#x;KA9%UXYHULV WHO 9%DUWDVHYLmLXV WHO 7,JQDWDYLmLXV WHO %KOĂ&#x;NOĂ&#x;MIĂ&#x;KA9'HNVQ\V WHO $0XUDXVNDLWz WHO $6UzEDOLHQz WHO 0AĂ&#x;SAUĂ&#x;LIS-3DXĂ?LHQz WHO -%XWNDXVNLHQz WHO $'DXNĂ…HYLm WHO 56WDQNHYLmLĂ‘Wz WHO 2.DFzQDLWz WHO 4EIĂ&#x;SwĂ&#x;SAUĂ&#x;GA)7HONVQ\V WHO 0.XL]LQDLWz WHO $/HNDYLmLXV WHO $.X]QHFRYDLWz WHO +ULTĂ„RA5*HUEXWDYLmLXV WHO $$QGULNRQ\Wz WHO 50LNĂ…LRQLHQz WHO -(UOLFNDV 3PORĂ&#x;TAS*1HQDUWDYLmLXV WHO 5.D]LOLRQLV WHO ÂżURNALISTINIAIĂ&#x;TYRIMAI5.DUPD]DLWz WHO '*XGDYLmLĂ‘Wz WHO //DYDVWH WHO &OĂ&#x;TOGĂ&#x;RAĂ&#x;FAI7%DXUDV WHO 9Ă‚mLDYLQVNDV WHO 5'DQLVHYLmLXV WHO 03DWDĂ…LXV WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;Âż52Ă&#x;.!Ă&#x;,!) ¡46Ă&#x;ANĂ&#x;TEĂ&#x;NAŠ90LmLXOLV WHO 0$XJXO\Wz WHO 5=LOQ\V WHO 9%UDmLXO\Wz WHO 53HUĂ…RQ\Wz WHO ¡'YĂ&#x;VEĂ&#x;NIĂ&#x;MOĂ&#x;BĂ„Ă&#x;DASŠ$7HONVQLHQz WHO 9%XGU\Wz WHO '-RQXĂ…LHQz WHO /9DORQ\Wz WHO ¡3TIĂ&#x;LIUSŠ/9DLQDXVNLHQz WHO 5%ODĂ?\Wz WHO ,=LJPDQWz WHO ,6NOLXWDLWz WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;02)%Ă&#x;$!) ¡2YTAIÂŚ6AKARAIŠĂ&#x;-3DXĂ?LHQz WHO ¡3OSTINwŠ$'XPDODNDV WHO 2%')/.ĂŠĂ&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) +AUĂ&#x;NAS$.DUDOLĂ‘QDV WHO  97UDLQ\V WHO  9,Q\Wz WHO  +LAIĂ&#x;PwĂ&#x;DA*3LODLWLV WHO  $3LODLWLHQz WHO  ÂľIAUĂ&#x;LIAI*Ă‚LXSDU\V WHO  !LYĂ&#x;TUS*5DIDQDYLmLHQz WHO  -AĂ&#x;RIĂ&#x;JAMĂ&#x;POĂ&#x;Lw/-XRG]HYLmLHQz WHO  0AĂ&#x;LANĂ&#x;GA$=LDENXV WHO  5Âż3)%.)/Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) "ARSELONAÂą.1DVWRSNDLWz ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NASÂą95XGDYLmLXV -ASKĂ&#x;VAÂą$3URFHQND 2OMAÂą1%XGU\Wz 6AR¸UVAÂą(%XWULPDV !03+!)4/3Ă&#x;3+92)53 WHO 2INĂ&#x;KOĂ&#x;IRĂ&#x;MAĂ&#x;KEĂ&#x;TAĂ&#x;VOĂ„/LHWXYRVU\WR´ OHLG\ERVFHQWUDV 3PAUSĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ„/LHWXYRVU\WR´VSDXVWXYz .DXQRJ9LHYLV 5Ă€Ă&#x;SAĂ&#x;KYĂ&#x;MOĂ&#x;NUMERISĂ&#x; 4IRAĂ AS 3KELBIMAI WHO HOSVSDXGRVVNHOELPDL#OU\WDVOW

2EKLAMA WHO HOSVSDXGRVSDUGDYLPDL#OU\WDVOW

R ÂąPRNDPDUHNODPD

Š Visa medĹžiaga, pateikta „Lietuvos ryte“, – laikraĹĄÄ?io nuosavybÄ—. Kopijuoti ir platinti be UAB „Lietuvos rytas“ sutikimo draudĹžiama.


TERMOMETRAS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGPJĂ„jIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

ORAIĂ&#x;RYTOJ

“

Prie Lietuvos priartÄ—jÄ™s ĹĄaltasis atmosferos frontas ÄŻ ĹĄalÄŻ atgins kamuolinius debesis su lietumi, bet jis karĹĄÄ?io ĹĄiandien dar nesumaĹžins.

6DYDLWJDOÂ’ÂąLĂ… NDUĂ…mLRÂ’YzVj Si mo na DA LIN KE VI ÄŒIĹŞ TÄ– SinoptikÄ—

Ĺ iomis dienomis mĹŤsĹł regione numatomi permainingi orai. Ĺ iandien ĹĄalyje debesuotumas bus nepastovus, storesniĹł debesĹł sluoksnis ÄŻdienojus uĹždengs vakarinÄ™ ĹĄalies dalÄŻ. Ten daug kur nuĹĄniokĹĄ trumpos liĹŤtys, dundÄ—s perkĹŤnija. Vietomis lis smarkiai, gali kilti ĹĄkvalas ar iĹĄkristi kruĹĄa. RytĹł Lietuvoje vÄ—jas pĹŤs iĹĄ pietryÄ?iĹł, pietĹł, o vakariniuose rajonuose pasisuks iĹĄ vakarĹł, ĹĄiaurÄ—s vakarĹł, bus smarkokas. Per ĹĄkvalÄ… jo gĹŤsiai sustiprÄ—s iki 15–20 m/sek. TvankiÄ… dienÄ… oras ÄŻkais iki 28–33 laipsniĹł karĹĄÄ?io. ArtimiausiÄ… naktÄŻ debesĹł ĹĄydas apgaubs visÄ… mĹŤsĹł ĹĄalies padangÄ™. Daug kur numatomos liĹŤtys su perkĹŤnija. Vietomis palis smarkiai, gali kilti ĹĄkvalas. VÄ—jas bus vakariniĹł krypÄ?iĹł, smarkokas, per ĹĄkvalÄ… jo gĹŤsiai sieks 15–20 m/sek. Apniukusi naktis dar bus ĹĄilta, apie 15–20 laipsniĹł. Rytoj dienÄ… lietaus debesys telksis daugiausia rytinÄ—je ĹĄalies dalyje. ÄŒia lis gana ÄŻkyriai ir intensyviai. Vakaruose lis tik vietomis, vyraus trumpi lietĹŤs, kai kur nugriaudÄ—s perkĹŤnija. VÄ—jas bus besikeiÄ?ianÄ?ios krypties, vidutinio stiprumo. Diena bus vÄ—soka, termometrai rodys 19–24 laipsnius. Sekmadienio naktÄŻ debesuotumas sumaŞės, bet arÄ?iau jĹŤros vietomis sulauksime trumpo lietaus, kai kur galima perkĹŤnija. VÄ—jas suksis iĹĄ pietvakariĹł, vakarĹł, stiprÄ—s. Naktis numatoma dar gaivesnÄ—: temperatĹŤra paĹžemÄ—s iki 12–17 laipsniĹł. Sekmadienio dienÄ… prognozuojami trumpi ir daĹžni lietĹŤs. Vietomis lietĹł palydÄ—s perkĹŤnija. VÄ—jo kryptis nesikeis, per perkĹŤnijÄ… kai kur jo gĹŤsiai sustiprÄ—s iki 15–18 m/sek. TemperatĹŤra bus kaip lietuviĹĄkÄ… vasarÄ… – 18–23 laipsniai. Ă‚LDQGLHQÂą1RULPDQWR/DLPRV /DXU\QR$VWHULMRVLU$VWURV YDUGRGLHQD

VANDENSĂ&#x; TEMPERATĂ„RA 6AKARĂ&#x;Ă&#x;VAL .EMUNEĂ&#x;TIESĂ&#x;$RUSKININKAIS .ERYJEĂ&#x;TIESĂ&#x;6ILNIUMI +AUNOĂ&#x;MARIOSEĂ&#x; 4AURAGNOĂ&#x;EĂ€Ă&#x;TIESĂ&#x;4AURAGNAIS +UR¸IĂ‹Ă&#x;MARIOSEĂ&#x;TIESĂ&#x;.IDA "ALTIJOSĂ&#x;JĂ„ROJEĂ&#x;TIESĂ&#x;.IDA "ALTIJOSĂ&#x;JĂ„ROJEĂ&#x;TIESĂ&#x;+LAIPwDA ÂľVENTOJOJEĂ&#x;TIESĂ&#x;!NYK¸jIAIS

    

2UDLĂ…LDQGLHQUXJSMĂ‘mLRG/LHWXYRMHLU(XURSRMH Helsinkis

Oslas

Stokholmas

Glazgas

Talinas Ryga

Kopenhaga

Dublinas

Minskas

Amsterdamas Berlynas Briuselis

Maskva

Vilnius

Hamburgas Londonas

Sankt Peterburgas

VarĹĄuva

Frankfurtas Praha

Lvovas

Kijevas

ParyĹžius Miunchenas Bordo

Viena BudapeĹĄtas BukareĹĄtas Jalta

Venecija Nica

Sofija

Varna

Roma

Madridas Barselona

Dubrovnikas

Stambulas

Lisabona Malaga

Palma Palermas AlĹžyras

Tunisas

AtÄ—nai

Antalija Larnaka

Heraklionas Tel Avivas

Kairas

!MSĂ&#x;TERĂ&#x;DAĂ&#x;MAS !TwNAI "ALATONAS "ELĂ&#x;FASĂ&#x;TAS "ERLYNAS "OĂ&#x;NA "RIUĂ&#x;SEĂ&#x;LIS "UĂ&#x;DAĂ&#x;PE¸TAS "UĂ&#x;KAĂ&#x;RE¸Ă&#x;TAS #IURICHAS $UBĂ&#x;LIĂ&#x;NAS &RANKĂ&#x;FURĂ&#x;TAS 'ETEBORGAS (AMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS (ELĂ&#x;SINĂ&#x;KIS +AĂ&#x;LIĂ&#x;NINGĂ&#x;RAĂ&#x;DAS +IĂ&#x;JEĂ&#x;VAS +I¸IĂ&#x;NIOĂ&#x;VAS +OĂ&#x;PENĂ&#x;HAĂ&#x;GA +ROKUVA ,ISABONA ,IUKĂ&#x;SEMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NAS -ADĂ&#x;RIĂ&#x;DAS -ARSELIS -ASKĂ&#x;VA -IĂ&#x;LAĂ&#x;NAS -INSĂ&#x;KAS .EAPOLIS /SĂ&#x;LAS 0AĂ&#x;LERĂ&#x;MAS 0AĂ&#x;RYĂ&#x;Ă€IUS 0RAHA 2YĂ&#x;GA 2OĂ&#x;MA 3ANKTĂ&#x;0EĂ&#x;TERĂ&#x;BURĂ&#x;GAS 3OFIJA 3TAMĂ&#x;BUĂ&#x;LAS 3TOKĂ&#x;HOLĂ&#x;MAS 4AĂ&#x;LIĂ&#x;NAS 4RUMSw 6AĂ&#x;R¸UĂ&#x;VA 6EĂ&#x;NEĂ&#x;CIĂ&#x;JA 6IEĂ&#x;NA 6ILĂ&#x;NIUS :ALCBURGAS ÂżENEVA -IESTAIĂ&#x;PIETUOSE !LIKANTw !NTALIJA "ARSELONA $UBROVNIKAS &ARAS (EĂ&#x;RAKĂ&#x;LIOĂ&#x;NAS (URGADA +AIRAS +AĂ&#x;NAI +ASABLANKA ,ARĂ&#x;NAĂ&#x;KA ,ASĂ&#x;0ALMASAS -AĂ&#x;LAĂ&#x;GA -ALJORKOSĂ&#x;0ALMA -OĂ&#x;NAĂ&#x;KAS .IĂ&#x;CA 4ELĂ&#x;!VIĂ&#x;VAS 4UĂ&#x;NIĂ&#x;SAS 6ALENSIJA 6ARNA

                                 

Lietuvos rytas  

2018 08 10

Lietuvos rytas  

2018 08 10