Page 1

KRA¸TOĂ&#x;Ă€INIOS

3OĂ&#x;VIETĂ&#x;MEĂ&#x;jIUĂ&#x;!TĂ&#x;LANĂ&#x;TgĂ&#x;BURĂ&#x;LAIĂ&#x;VIUĂ&#x;PERPĂ&#x;LAUĂ&#x;KŠSĂ&#x;LIEĂ&#x;TUĂ&#x;VISĂ&#x;Â?AMĂ&#x;Ă€INĂ&#x;TASĂ&#x;TwĂ&#x;VYĂ&#x;NwĂ&#x;JEĂ&#x;Ă&#x;PĂ&#x;Ă&#x; Ă&#x;M RUGPJĂ„jIOĂ&#x;Ă&#x;D

KETVIRTADIENIS

/RAIĂ&#x;¸IANDIEN

7DLSDSLHSLUPjMjSRQLj%0DFURQ NDOEDSUDQFĂ‘]DL-LHMjODLNRYLHQD JHULDXVLĂ˜SLUPĂ˜MĂ˜SRQLĂ˜LVWRULMRMH

Ă&#x;PĂ&#x;

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6,(-,/(,',020(7$,15 .DLQD(XU

'RÂ?Ă&#x;Ă€UĂ&#x;SIAMĂ&#x;EMIGĂ&#x;RANĂ&#x;TUIĂ&#x;ÂŚĂ&#x; VwLĂ&#x;NUĂ&#x;SIĂ&#x;KALĂ&#x;TwĂ&#x;LIOĂ&#x;ETIĂ&#x;KEĂ&#x;Tw -LV\UDGXNDUWXVDSVL YRJÂ?VLUYLHQjV\NJLU WDYÂ?VYLHĂ…RMRMHYLHWR MHÂąWDLDSLHVDYHVX Ă?LQRMRHPLJUDQWDV*H GLPLQDV/XNĂ…HYLmLXV 3RUjNDUWĂ˜MLVDSVLJ\ QzEHWQHVHQLDLLVWR ULMDYzOSDVLNDUWRMRTiek vilkikĹł cukraus iĹĄ Lenkijos ÄŻ LietuvÄ… atgabenÄ™ veikÄ—jai nesumokÄ—jo beveik 400 tĹŤkstanÄ?iĹł eurĹł pridÄ—tinÄ—s vertÄ—s mokesÄ?io. Ă&#x;PĂ&#x;

DIENOSĂ&#x;NUOTRAUKA

Nelegalaus alkoholio upÄ— Lietuvos nusikaltÄ—liams neĹĄÄ— didĹžiulÄŻ pelnÄ…. Per mÄ—nesÄŻ jie uĹždirbdavo apie pusantro–tris milijonus eurĹł, taÄ?iau jĹł pelningÄ… veiklÄ… suĹžlugdÄ— Ă&#x;PĂ&#x; policija.

„NeĹžinia, kÄ… dar apie save iĹĄgirsiu“, – nelinksmai iĹĄtarÄ— JungtinÄ—je KaralystÄ—je 15 metĹł gyvenantis niekuomet su teisÄ—sauga reikalĹł neturÄ—jÄ™s statybininkas 52-ejĹł G.LukĹĄeviÄ?ius. Vyras apstulbo, kai iĹĄ Lietuvos institucijĹł Ä—mÄ— plaukti praneĹĄimai apie ÄŻstatymĹł paĹžeidimus, kuriĹł jis iĹĄ tikrĹłjĹł nebuvo padarÄ™s. KaĹžkas pasinaudojo emigranto asmens duomenimis, bet pareigĹŤnai raito baudas jam nesivargindami iĹĄsiaiĹĄkinti tikrojo nusiĹžengÄ—lio. Negana to, antstoliai tariamas skolas iĹĄpĹŤtÄ— net pustreÄ?io karto.

*ULDXVWDERUXV Uostus imigrantams uĹždariusi naujoji Italijos valdĹžia dabar pasiĹĄovÄ— iĹĄnaikinti visas nelegalias romĹł stovyklavietes. RomĹł bendruomenÄ— ĹĄalyje nÄ—ra integruota ir kelia problemĹł. Ă&#x;PĂ&#x;

0AĂ&#x;SIEĂ&#x;KwĂ&#x;NAUĂ&#x;JIĂ&#x;KALĂ&#x;TIĂ&#x;NIĂ&#x;MAI

2016 metĹł vasarÄŻ ir geguŞę G.LukĹĄeviÄ?iui buvo paskirtos administracinÄ—s nuobaudos uĹž dvi vagystes prekybos centruose „Maxima“ ir „Iki“, iĹĄ kuriĹł jis neva iĹĄneĹĄÄ— deĹĄros, sĹŤrio lazdeliĹł. Po daugybÄ—s raĹĄtĹł policijai, teismui, MokesÄ?iĹł inspekcijai

.UKE LT AĂ&#x;Â?Ă&#x;Ă&#x;P

R.KarbauskÄŻ gerai paŞįstanti Seimo pirmoji vicepirmininkÄ— R.BaĹĄkienÄ— mano, kad melagiu jÄŻ iĹĄvadinusiam frakcijos kolegai J.DĹžiugeliui ultimatumÄ… iĹĄkÄ—lÄ™s valstieÄ?iĹł lyderis rudenÄŻ gali atvÄ—sti. Ă&#x;PĂ&#x;

1HWLNUDGHJWLQz

Vy g an das TR AI NYS LR korespondentas

DIENOSĂ&#x;SKAIjIUS

6SzMDNDGDWYzV

*%LWYLQVNRQXRWU

“

Jos vyras gali tik pavydÄ—ti tokio populiarumo. E.Macronas reitinguose niekada neaplenks Brigitte.

Ă&#x;PĂ&#x;

*/XNĂ…HYLmLXVMDXSDYDUJRDLĂ…NLQWL/LHWXYRVÂ’VWDLJRPVNDGQzUDQXVLNDOWzOLV

6LDXmLDPDUDV ‘WHEHWYDUNRPj*HGLPLQRNDOQj 9LOQLXMHQXRUXJSMÑmLRRVLRVYzO NRSzODQN\WRMDLÂODLWXRVHDWVLUDGXV SDYRMLQJRPVQXRÅOLDX�RPVNDOQDV EXYRX�GDU\WDVEHYHLNPzQHVLXV

Ă&#x;PĂ&#x;

DIENOSĂ&#x;SAKINYS „AtsikratÄ—me gniuĹždanÄ?io sovietinio palikimo, kai be tÄ—vĹł globos likÄ™ vaikai gyvendavo tvoromis apjuostose ÄŻstaigose.“ 7DLSSDVLGĂ?LDXJz.DXQRPHUDV 90DWLMRĂ…DLWLVPLHVWHQHEHOLNXV YDOGLĂ…NĂ˜YDLNĂ˜JORERVQDPĂ˜

Afrikinis kiauliĹł maras ÄŻsitvirtino Lietuvoje. Ĺ iÄ… savaitÄ™ liga smogÄ— didĹžiausios ĹĄalyje kiaulininkystÄ—s ÄŻmonÄ—s „Idavang“ vienam kompleksui, esanÄ?iam AkmenÄ—s rajone. Bet ekstremalios padÄ—ties neskuĂ&#x;PĂ&#x; bama skelbti.


NUOMONwS

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6

NUOMONES

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

,UĂ?RGĂ?LXLUĂ?YLOJVQLX -9DUQRSLHĂ…

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGPJĂ„jIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

/DLNRĂ?HQNODL M

uitinÄ—s departamentas vÄ—l liko be direktoriaus, kai iĹĄ ĹĄio posto liepÄ… pasitraukÄ— A.AdomÄ—nas. Tik kiek daugiau nei dvejus metus departamentui vadovavÄ™s pareigĹŤnas pasirinko Ĺžemesnes – TarptautiniĹł ryĹĄiĹł skyriaus patarÄ—jo – pareigas. Sutapimas: netrukus buvo praneĹĄta, kad departamentas dÄ—l antidempingo muitĹł ÄŻsivÄ—lÄ— ÄŻ ginÄ?Ä… su rusiĹĄkĹł trÄ…ĹĄĹł importuotojais, kuriĹł vienas didĹžiausiĹł – R.Karbauskiui priklausantis Agrokoncernas. Muitininkai iĹĄtyrÄ—, kad iĹĄ vienos Rusijos bendrovÄ—s perkama amonio salietra dÄ—l joje esanÄ?io didesnio amonio nitrato kiekio turÄ—jo bĹŤti klasifikuojama kitaip – produkcijai turÄ—jo bĹŤti taikomi antidempingo mokesÄ?iai.

G

inÄ?ijama suma esÄ… galÄ—jo siekti daugiau kaip 8 mln. eurĹł per metus – tiesa, MuitinÄ—s departamentas nenurodÄ—, ar jĹł atliktas tyrimas apima ilgesnÄŻ laikotarpÄŻ. Bet kokiu atveju ĹĄi Ĺžinia turÄ—jo bĹŤti nekokia valstieÄ?iĹł lyderiui, iki tol neigusiam bet kokias prielaidas, kad jo verslas gali bĹŤti neskaidrus arba nesÄ…Ĺžiningai moka mokesÄ?ius, taigi ir tirti esÄ… nÄ—ra jokio reikalo.

Ar Seimui uĹžteks politinÄ—s valios parodyti, kad valdanÄ?ioji frakcija nÄ—ra Agrokoncerno padalinys? TokiĹł uĹžmojĹł turÄ—jo konservatoriai. Jie siĹŤlÄ— sudaryti specialiÄ… komisijÄ…, kuri, be kita ko, aiĹĄkintĹłsi, ar nÄ—ra apeinami ÄŻstatymai, kai ÄŻ LietuvÄ… dideliais kiekiais iĹĄ Rusijos ÄŻveĹžamos azoto nitrato trÄ…ĹĄos su nedideliais kiekiais fosforo ir kalio priemaiĹĄĹł iĹĄvengia antidempingo muitĹł, taikomĹł analogiĹĄkoms grynoms trÄ…ĹĄoms. PaprasÄ?iau sakant, Rusijoje ÄŻ azoto nitrato trÄ…ĹĄas ÄŻbÄ—rus 21 proc. priedĹł, jos Europos SÄ… jungos rinkÄ… gali pasiekti be didesniĹł antidempingo muitĹł. R.Karbauskio verslas, kaip, beje, ir kiti trÄ…ĹĄĹł rinkos dalyviai, naudojosi ĹĄia spraga – ÄŻ LietuvÄ… iĹĄ treÄ?iĹłjĹł ĹĄaliĹł ÄŻveĹžamĹł maiĹĄytĹł trÄ…ĹĄĹł importas pastaruoju metu augo kaip ant mieliĹł. DÄ—l trÄ…ĹĄĹł reikalĹł virÄ— rimtas mĹŤĹĄis. Nors R.Karbauskiui pavyko pasiekti, kad tyrimo komisija nebĹŤtĹł sudaryta, vis dÄ—lto negalima sakyti, kad valstieÄ?iĹł vedlys jau pasiekÄ— pergalÄ™.

A

plinkai ir Ĺžmogaus sveikatai pavojinga prekyba cheminÄ—mis medĹžiagomis Lietuvoje buvo ypaÄ? miglota. Itin daug chaoso atsirado, kai 2014 metais buvo atĹĄauktas vos spÄ—jÄ™s ÄŻsigalioti ÄŻstatymas, numatÄ™s ir trÄ…ĹĄĹł registro steigimÄ…. Ĺ iuo metu Lietuva ne tik neturi tokio registro, bet kartu su Malta yra vienintelÄ—s ES valstybÄ—s, kuriose nÄ—ra jokios jĹł rinkai tiekiamĹł trÄ…ĹĄĹł kokybÄ—s kontrolÄ—s. Tokia situacija ĹĄios rinkos dalyviams, Ĺžinoma, buvo paranki. Bet padÄ—tis turÄ—tĹł pasikeisti, jei Seimas rudenÄŻ palaimins Vy-

riausybės priimtą Tiekiamų rinkai tręťiamųjų produktų įstatymo projektą. Tai ťalies rinką esą turėtų labiau apsaugoti nuo importuojamų nekokybiťkų trąťų. Nors projektas vadinamas kompromisiniu, ťį Vyriausybės Şingsnį galima laikyti ir tam tikru pripaŞinimu, kad trąťų verslas nėra jau toks nekaltas ir skaidrus, kaip aiťkino R.Karbauskis, o rinką bōtina saugoti nuo gausiai įveŞamų nekokybiťkų rusiťkų trąťų. Kitaip kam reikėtų siōlomų saugiklių?

D

ar sunku pasakyti, kaip VyriausybÄ—s projektas skinsis keliÄ… Seime, kuriame ĹĄeimininkauja su trÄ…ĹĄĹł verslu susijÄ™s R.Karbauskis. ValstieÄ?iĹł lyderis kol kas demonstratyviai vengia komentuoti V.SinkeviÄ?iaus vadovaujamos ĹŞkio ministerijos parengtas naujoves, kurios daugeliui valstieÄ?iĹł vadovo politiniĹł bendrakeleiviĹł, o ir jam paÄ?iam gali tapti savotiĹĄku testu. Manoma, kad trÄ…ĹĄĹł rinkoje atsiradus daugiau skaidrumo maŞėtĹł ir jos dalyviĹł pelnas. Ar nebus kai kam pernelyg skausminga su tuo susitaikyti? Antai iĹĄ valstieÄ?iĹł frakcijos dÄ—l nemaŞų nesutarimĹł (taip pat ir dÄ—l skirtingo poĹžiĹŤrio ÄŻ trÄ…ĹĄĹł verslÄ…) su R.Karbauskiu pasitraukusio P.UrbĹĄio teigimu, Seimo turtuolis sunkiai leidĹžiasi ÄŻ kompromisus, kai kÄ—sinamasi ÄŻ jo verslÄ….

K

ita vertus, balsavimas dÄ—l ĹĄio projekto galÄ—tĹł bĹŤti proga R.Karbauskiui ÄŻrodyti, kad jo vadeliojama valdanÄ?ioji frakcija nÄ—ra Agrokoncerno padalinys. Ar valstieÄ?iĹł lyderis pasinaudos ĹĄia galimybe? Gali bĹŤti, kad Seime dar labiau nugludintas ÄŻstatymas vis dÄ—lto bus palaimintas. Juolab, anot opozicijos, jau dabar dokumentas didelio pavojaus su R.Karbauskiu susijusiam verslui nekelia, nes V.SinkeviÄ?iui prireikÄ— laviruoti tarp noro parodyti, kad trÄ…ĹĄĹł rinkÄ… siekiama skaidrinti, ir baimÄ—s nepakenkti valstieÄ?iĹł vedlio verslui. Kai kurios projekto nuostatos gana painios, todÄ—l gali atsirasti ÄŻvairiĹł verslui palankiĹł interpretacijĹł. Be to, dokumente nÄ—ra ÄŻvardyta konkreti kontrolÄ—s institucija, o sudaryti identifikacinÄŻ trÄ…ĹĄĹł sÄ…raĹĄÄ… greiÄ?iausiai bus patikÄ—ta ne Vyriausybei, bet Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio ministerijai. Gali bĹŤti, kad paveikti jos sprendimus interesĹł grupÄ—ms bus paprasÄ?iau nei visÄ… ministrĹł kabinetÄ….

T

iesa, uĹž ÄŻveĹžamas nekokybiĹĄkas trÄ…ĹĄas siĹŤloma numatyti pinigines baudas, taÄ?iau abejojama, ar jos atgrasins nesÄ…Ĺžiningus importuotojus ar iĹĄ ĹĄio verslo didelius dividendus gaunanÄ?ius politikus, kuriĹł negÄ…sdina net vieĹĄumas. Ko gero, Seime bus uĹžglaistyti ir siĹŤlymai iĹĄtirti, ar R.Karbauskis nedalyvavo ÄŻtakos darymo estafetÄ—je, kai nei iĹĄ ĹĄio, nei iĹĄ to buvo atĹĄauktas ankstesnis trÄ…ĹĄĹł rinkÄ… reglamentuojantis ÄŻstatymas. Juk valstieÄ?iĹł vedlys jau nurodÄ—, kÄ… reikÄ—tĹł tirti rudenÄŻ.

TARPĂ&#x;KITKO

1DPLHÂąO\JY\UDVNLWXUÂąO\JLUQH DaugelÄŻ metĹł Lietuvos politikai lauĹžo ietis dÄ—l vienos lyties ÄŻteisinimo. Mat vienpusiĹĄkai mÄ…stantiems tradicionalistams iki ĹĄiol neaiĹĄku, kas dviejĹł vyrĹł poroje eis moters pareigas, o kuri iĹĄ abiejĹł moteriĹĄkos lyties sutuoktiniĹł imsis vyriĹĄkĹłjĹł. Kol dÄ—l to vyksta ginÄ?ai Seimo salÄ—je ir tarp kai kuriĹł parlamentarĹł pilkĹł jĹł smegenĹł lÄ…steliĹł, dabartiniai valdantieji jau seniai spÄ—jo iĹĄsiaiĹĄkinti, kada vyras yra vyras, o kada – ĹĄiaip kas nors. Antai tapÄ™s specialiai jam ÄŻsteigto Seimo KultĹŤros komiteto pirmininku R.Karbauskis, nors ir ne iĹĄ karto, atsiribojo nuo rusiĹĄka salietra Lietuvos Ĺžemdirbius ĹĄerianÄ?io tokio vieno koncerno. Mat uĹž jÄŻ sprÄ™sti apsiÄ—mÄ— toks advokatas E.ValÄ?iukas, iki tol pagarsÄ—jÄ™s kaip R.Karbauskio (ne)

Arvydas LekaviÄ?ius

globotinÄ—s G.KildiĹĄienÄ—s gynÄ—jas. BĹŤtĹł lyg ir nieko, tik bÄ—da, kad to teisininko Ĺžmona lyg tyÄ?ia darbavosi toje paÄ?ioje advokatĹł kontoroje advokato padÄ—jÄ—ja, o vÄ—liau klestelÄ—jo ÄŻ Vyriausiosios rinkimĹł komisijos narÄ—s kÄ—dÄ™. Ir dar narpliojo paties R.Karbauskio ir visos naisiados reikalus. Vyriausioji tarnybinÄ—s etikos komisija nusprendÄ—, jog tokiĹł ryĹĄiĹł nedeklaravusi moteris nusiĹžengÄ— ÄŻstatymams. Bet argi valstietija gali suklysti? Ĺ˝inoma, kad ne. TodÄ—l J.ValÄ?iukienÄ— aiĹĄkino niekuo nenusidÄ—ju-

si ir su R.Karbauskiu vienu balsu graĹžbyliavo, kad Agrokoncerno reikalus tvarko ne jos vyras, o tiesiog advokatas. Ko gero, tokiĹł aiĹĄkinimĹł laukÄ— ir daugybÄ— teisininkĹł ĹĄeimĹł. Juk kokios neribotos galimybÄ—s atsivers sutuoktiniams! PavyzdĹžiui, Ĺžmona teisÄ—ja paskirs bankroto administratoriaus licencijÄ… turintÄŻ vyrÄ… advokatÄ… susitvarkyti su kokia nors bankrutavusia kredito unija ar net banku. Sakysit, interesĹł konf liktas? Nieko panaĹĄaus. Juk jis ne vyras, o tiesiog advokatas. Beje, ar su ĹžuvĹł pardavÄ—ja vaiko susilaukÄ™s P.GraĹžulis tikrai nusipelnÄ— tokiĹł karÄ?iĹł ĹžodĹžiĹł, kokiais buvo apibertas? Juk ne Seimo nario mandatu mosavo – buvo tiesiog vyras, o ne politikas. Jei jau ValÄ?iukai niekuo dÄ—ti, tai ĹĄis parlamentaras – juo labiau.

+AIPÓVERTINATEÓTAI ÓKADÓPERÓDVIÓKADENCIJASÓPREZIDENTwÓ$'RYBAUSKAITwÓNwÓ KARTOÓNEATOSTOGAVO "ALSAVOÓÓSKAITYTOJAI 3URF      7HLVLQJDLSUH]LGHQWzQzYLHQDL GLHQDLQHJDOLDWVLWUDXNWLQXR YDOVW\EzVYDLUR $EVXUGDVYLVLHPV�PRQzPV EÑWLQRVDWRVWRJRV

Ă&#x;

Ă&#x;

3UH]LGHQWzQHDWRVWRJDXMDQHV MDLGDUEDVNDLSDWRVWRJRV 3UH]LGHQWzVDWRVWRJRVPDQ UĂ‘SLPDĂ?LDXVLDL

Ă&#x;

Ă&#x;


POLITIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

AKTUALIJOS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGPJĂ„jIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

6ALSĂ&#x;TIEĂ&#x;jIĂ‹Ă&#x;SENĂ&#x;BUĂ&#x;VwĂ&#x;BANĂ&#x;DOĂ&#x;UĂ€GEĂ&#x;SINĂ&#x;TIĂ&#x;Ă€IEĂ&#x;Ă€IRĂ&#x;BAS Ta d a s IG N A TAV I ÄŒI US LR korespondentas

VieĹĄo J.DĹžiugelio atsipraĹĄymo sulaukÄ™s Seimo valstieÄ?iĹł frakcijos seniĹŤnas R.Karbauskis neatlyĹžo – politinio bendrakeleivio atgaila jo neÄŻtikino ir rudenÄŻ jÄŻ Ĺžada iĹĄlaipinti pusiaukelÄ—je. Ar tokie R.Karbauskio grasinimai realĹŤs? O galbĹŤt iĹĄsipildys J.DĹžiugelio pranaĹĄystÄ—s apie frakcijoje vis gausÄ—jantÄŻ seniĹŤnu nepatenkintĹł valstieÄ?iĹł bĹŤrÄŻ, kuris gali pasukti kitu keliu? – JĹŤs kartais iĹĄdrÄŻstate paprieĹĄtarauti R.Karbauskiui. Ar ĹĄÄŻkart pritariate jo pozicijai dÄ—l J.DĹžiugelio, kurÄŻ valstieÄ?iĹł lyderis grasina ĹĄalinti iĹĄ frakcijos? – „Lietuvos rytas“ paklausÄ— R.BaĹĄkienÄ—s. – J.DĹžiugelis pasisakÄ— aĹĄtriai, taigi jo teiginiai turi bĹŤti labai pagrÄŻsti. NatĹŤrali ir R.Karbauskio reakcija ÄŻ iĹĄgirstus ĹžodĹžius. Jei apie tai bus kalbama rudenÄŻ, vyks ÄŻdomi diskusija – mĹŤsĹł frakcijoje ĹžmonÄ—s laisvi turÄ—ti savo nuomonÄ™. Tikiu, kad orams atvÄ—sus rasime protingÄ… sprendimÄ…. – Vis dÄ—lto svarbu, ar J.DĹžiugelis sakÄ— tiesÄ…, ar iĹĄsigalvojo, kad R.Karbauskis yra patologinis melagis. JĹŤs esate susidĹŤrusi su partijos lyderio melu? – Man R.Karbauskis nemeluoja. PaŞįstu jÄŻ jau labai seniai, kartu esame suvalgÄ™ pĹŤdÄ… druskos. Ĺ˝inau daug jo padarytĹł gerĹł darbĹł, todÄ—l man bĹŤtĹł sudÄ—tinga imti ir viskÄ… nuvertinti.

7%DXURQXRWU

'DXJPHWĂ˜5DPĂ‘Qj.DUEDXVNÂ’SDĂ?Â’VWDQWL6HLPRSLU PRMLYLFHSLUPLQLQNz5LPD%DĂ…NLHQzPDQRMRJPHOD JLXMÂ’LĂ…YDGLQXVLDPIUDNFLMRVNROHJDL-XVWXL'Ă?LXJHOLXL XOWLPDWXPjLĂ…NzOÂ?VYDOVWLHmLĂ˜YHGO\VGDUJDOLDWYzVWL – Ar jis niekada niekam nemeluoja? – NegalÄ—Ä?iau taip teigti, bet aĹĄ to nepajutau. – Ar nemanote, kad frakcijos gali nelikti, jeigu jos nariai bus ĹĄalinami uĹž aĹĄtresnÄŻ ĹžodÄŻ, kuris nepatinka seniĹŤnui? – Politikoje visko bĹŤna. MatÄ—me, kaip ankstesnÄ—se kadencijose subyrÄ—jo kitos frakcijos. Kiekvienas, ateidamas ÄŻ politikÄ…, turi savo matymÄ…, pasitaiko, kad jis nepritampa, skiriasi poĹžiĹŤriai. Taip atsitiko Dovilei Ĺ akalienei, bet ji surado savo vietÄ… kitur. Tik tokie turÄ—tĹł ÄŻvertinti, kad ÄŻ SeimÄ… atÄ—jo pagal partijos sÄ…raĹĄÄ… ir turi jausti atsakomybÄ™.

„Mes pernelyg sureikĹĄminame, kas kÄ… pasako, greitai ÄŻsiĹžeidĹžiame. Reikia kai kada atsitraukti.“ 5%DĂ…NLHQz

– Bet J.DŞiugelis aiťkina ėjęs į Seimą dirbti, o dabar priverstas mojuoti kerťto vėliava, nors to esą visai nenori? – Gal nevertėtų sureikťminti kiekvieno tokio pasakymo. J.DŞiugelis ar bet kuris kitas gali dirbti pasiraitoję rankoves, jei tik turi ōpo. Mes pernelyg sureikťminame, kas ką pasako, greitai įsiŞeidŞiame. Reikia ieťkoti kompromisų ir kai kada atsitraukti. – Vadinasi, juodasis scenarijus, apie kurį kalbėjo J.DŞiu-

5%DĂ…NLHQzWXULNj SDVDN\WLLUSUHP MHUXL66NYHUQH OLXLLUGLGĂ?LDXVLRV IUDNFLMRVYDGRYXL 5.DUEDXVNLXL

gelis, jums atrodo nerealus – frakcija nesubyrÄ—s? – Manau, tai tik emocijos. – Bet ar ne dÄ—l to stiprinama valdanÄ?ioji koalicija, ÄŻ jÄ… pakvieÄ?iant „tvarkieÄ?ius“, kuriĹł anksÄ?iau prie valdĹžios ĹžadÄ—ta neprileisti? – Seimo dauguma, ypaÄ? rudenÄŻ, kai artÄ—ja biudĹžeto priÄ—mimas, turi bĹŤti pakankama, kitaip bĹŤtĹł sunku uĹžtikrinti sklandĹł darbÄ…. – DÄ—l to net sulauĹžant principus ir ÄŻsteigiant daugiau Seimo vicepirmininkĹł postĹł, kuriĹł kadencijos pradĹžioje buvo skambiai atsisakyta? – Manau, prieĹĄ dvejus metus, kai nusprÄ™sta, kad Seimo vicepirmininkĹł turi bĹŤti penki, buvo padaryta klaida. Didesnis jĹł skaiÄ?ius leistĹł Seimo valdybai priimti kokybiĹĄkesnius sprendimus. Be to, nebuvo pagalvota ir apie galimus naujus koalicijos partnerius. – DÄ—l kuriĹł valdĹžios sprendimĹł dar abejojate? – Manau, Seimo vicepirmininkĹł skaiÄ?ius nÄ—ra tas kuoliukas, kurio negalima pajudinti. – KokÄŻ kuoliukÄ… jĹŤs dar paspirtumÄ—te?

– Gal reikÄ—tĹł atsisakyti teisÄ—s aktĹł ekspertinio vertinimo. Jis bĹŤtinas, jei to reikalauja bent dvideĹĄimt Seimo nariĹł. Bet tai apsunkina ÄŻstatymĹł leidybos procesÄ…. – O komisijos? SakÄ—te, kad nepritariate R.Karbauskio uĹžmojui sudaryti komisijÄ…, kuri iĹĄtirtĹł ankstesniĹł vyriausybiĹł veiklos uĹžkulisius. Ar prieĹĄtaraudama frakcijos seniĹŤnui nesulauksite panaĹĄaus ultimatumo, kokÄŻ iĹĄgirdo J.DĹžiugelis? – Tai nuosekli mano pozicija. AĹĄ nepritariu komisijoms, kurios orientuotos ÄŻ praeitÄŻ. Gal jos reikalingos, bet labiau kreipÄ?iau dÄ—mesÄŻ ÄŻ bĹŤsimus darbus, o praeities dalykus, jei ten buvo klaidĹł, reikÄ—tĹł palikti tirti kitoms tarnyboms. Nebent atsirastĹł kokios nors papildomos informacijos, kuri reikalautĹł pratÄ™sti Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto tyrimÄ…. Bet pirmiausia reikÄ—tĹł ÄŻgyvendinti ĹĄio tyrimo iĹĄvadas. – Kaip R.Karbauskiui pavyko ÄŻtikinti kitus frakcijos narius, kad tos papildomos informacijos atsirado, o jĹŤsĹł ne? – GalbĹŤt buvau nepakankamai dÄ—mesinga, neturÄ—jau nei tiek informacijos, kiek R.Karbauskis, nei

laiko ÄŻ jÄ… ÄŻsigilinti. Kad ir kaip bĹŤtĹł, mano paraĹĄo tarp naujo tyrimo iniciatoriĹł nÄ—ra. Manau, dÄ—l tokios savo nuoseklios pozicijos neturÄ—Ä?iau uĹžsitraukti juodo debesies. – Gal su R.Karbauskiu turÄ—jote galimybÄ™ pakalbÄ—ti apie valstieÄ?iĹł kandidatÄ… ÄŻ prezidentus? KodÄ—l premjeras Saulius Skvernelis muistosi ir aiĹĄkiai nepasako, ar sieks ĹĄio posto? – Matyt, laukia partijos suvaĹžiavimo. Jeigu partijos pasitikÄ—jimas premjeru bus tvirtas, ir jis turÄ—s greiÄ?iau apsisprÄ™sti. Neabejoju, kad mĹŤsĹł sÄ… jungos nariai plojimais pritars S.Skvernelio kandidatĹŤrai. Manau, jis bĹŤtĹł ir puikus prezidentas. – Ar valstieÄ?iai turi atsarginÄŻ variantÄ…, jeigu S.Skvernelis nusprÄ™stĹł nedalyvauti rinkimuose? – KitĹł variantĹł neprognozuoju. Manau, mums pavyks gauti jo sutikimÄ…. – O kÄ… darysite, jei S.Skvernelis laimÄ—s rinkimus? – DĹžiaugsimÄ—s. Tiesa, kol kas neĹžinau, kam atitektĹł premjero kÄ—dÄ—. TaÄ?iau tuĹĄÄ?ia vieta nebĹŤna, gal rudenÄŻ turÄ—sime atsakymÄ….

3KANĂ&#x;DAĂ&#x;LAIĂ&#x;SUĂ&#x;TEĂ&#x;PwĂ&#x;NETĂ&#x;AUK¸Ă&#x;jIAUĂ&#x;SIUSĂ&#x;PAĂ&#x;REIĂ&#x;GĂ„Ă&#x;NUS 3ROLWLQLRSXUY\QRGYLYHLGLĂ…NXPRQHLĂ…YHQJzLUDSLH PRUDOÂ?JDUVLDLNDOEDQWLĂ…DOLHVSUH]LGHQWz'DOLD*U\ EDXVNDLWz7DLSDUHLĂ…NzYLHQDVJDOLPĂ˜SUHWHQGHQWĂ˜Â’ SUH]LGHQWXVEXYÂ?VDPEDVDGRULXV9\JDXGDV8Ă…DFNDV – BuvÄ™s liberalĹł lyderis Eligijus Masiulis, dabar teisiamas politinÄ—s korupcijos byloje, yra pasakÄ™s: „Visi esame toje paÄ?ioje valtyje.“ Negi Lietuva iĹĄ tiesĹł taip apraizgyta ÄŻvairiausiĹł interesĹł, politinÄ—s korupcijos? – „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Vasara tiesiogiai“ ĹžurnalistÄ— Daiva Ĺ˝eimytÄ— paklausÄ— V.UĹĄacko. – AĹĄ tokioje valtyje nenorÄ—Ä?iau bĹŤti. AiĹĄku, negalima visko suabsoliutinti. Bet ta byla parodÄ—, kad yra ĹžmoniĹł, kurie bandÄ— uzurpuoti valdĹžiÄ… nebĹŤdami iĹĄrinkti. Kai kurie politikai ĹĄoko pagal uĹžsakytÄ… muzikÄ…. Negana to, ir kai kurie aukĹĄÄ?iausi valstybÄ—s vadovai buvo ÄŻvelti ÄŻ tÄ… ĹžaidimÄ…, smarkiai pakenkÄ— savo reputacijai. – KÄ… turite galvoje? – DviveidiĹĄkumÄ…. Viena vertus, reikalaujama aukĹĄÄ?iausiĹł moralÄ—s principĹł, kita vertus, matÄ—me, kad ir pati D.GrybauskaitÄ— buvo ÄŻvelta ÄŻ susiraĹĄinÄ—jimÄ… su E.Masiuliu, vartojo visokiausius epitetus, kurie nedaro garbÄ—s niekam, jai – taip pat.

Ĺ˝inoma, tame susiraĹĄinÄ—jime nÄ—ra nusikalstamos veikos, bet jis parodo, kas yra kas. Metodai, kuriais buvo bandoma valdyti valstybÄ™, tikrai nedaro garbÄ—s nei prezidentei, nei Lietuvai. – Tai kur mes kaip valstybÄ— plaukiame – pasroviui, prieĹĄ srovÄ™? – Reikia iĹĄlaisvinti talentus, kad ĹžmonÄ—s galÄ—tĹł save realizuoti. Bet trĹŤksta strateginÄ—s perspektyvos, kuri sutelktĹł Ĺžmones, sugrÄ…ĹžintĹł viltÄŻ, kad galime normaliai gyventi Lietuvoje, o ne murdytis purve, kuriame dabar esame. Manau, esu ÄŻgijÄ™s unikalios patirties, kuriÄ… galÄ—Ä?iau panaudoti atkuriant laiminÄ?iÄ… LietuvÄ…, kurioje ĹžmonÄ—s norÄ—tĹł gyventi, o ne ieĹĄkoti laimÄ—s svetimuose kraĹĄtuose. Per susitikimÄ… Ĺ˝agarÄ—je viena mergina prisipaĹžino, kad 90 proc. jos klasÄ—s draugĹł ketina iĹĄvykti iĹĄ Lietuvos, nes Ä?ia nuoĹĄirdumÄ… keiÄ?ia dviveidystÄ—, o iĹĄtikimybÄ™ – melas ir manipuliacijos. – Bet juk likti arba iĹĄvaĹžiuoti – Ĺžmogaus pasirinkimas.

– Ĺ˝inoma. Emigracija nÄ—ra blogas dalykas, tegul ĹžmonÄ—s vaĹžiuoja. AĹĄ pats iĹĄ pastarĹłjĹł 28 metĹł du deĹĄimtmeÄ?ius praleidau uĹžsienyje. Bet tegul sugrÄŻĹžta ir padeda kurti LietuvÄ…. Kuo daugiau ĹžmoniĹł iĹĄvaĹžiuos ir sugrÄŻĹĄ, tuo bus geriau, nes jie atveĹĄ ĹĄvieĹžiÄ… kraujÄ…, naujÄ… poĹžiĹŤrÄŻ, iĹĄmaniÄ…sias technologijas. – Kas, jĹŤsĹł manymu, daroma ne taip, kad atsidĹŤrÄ—me tokioje situacijoje? – TrĹŤksta vizijos, strateginÄ—s perspektyvos, kuri nesiremtĹł ĹĄios dienos politiniais skandalais. TrĹŤksta krypties, kuo mes norime bĹŤti. Kaip aĹĄ sakau: mes, 3 milijonai pilieÄ?iĹł, norime bĹŤti saugĹŤs po 12 metĹł. UĹžsibrÄ—Ĺžkime tokÄŻ tikslÄ…. – JĹŤs lyg norite pasakyti, kad devynerius metus ĹĄaliai vadovavusi dabartinÄ— prezidentÄ— ne ta kryptimi plaukÄ—? – Ji plaukÄ— blaĹĄkydamasi. PasiĹžiĹŤrÄ—jÄ™s, nuo ko ji pradÄ—jo ir kuo baigÄ—, matau labai pozityviÄ… evoliucijÄ…. AntiamerikoniĹĄkumas ir antilenkiĹĄkumas iĹĄnyko iĹĄ jos Ĺžodyno, po 8 metĹł pertraukos pagaliau atsinaujino susitikimai su Lenkijos vadovais. Buvusi arĹĄi antiamerikonÄ—, atsisakiusi net vykti ÄŻ susitikimÄ… su galingiausios valstybÄ—s vado-

vu Baracku Obama Prahoje, dabar D.GrybauskaitÄ— yra didelÄ— JAV advokatÄ—. Tai labai gerai. TaÄ?iau, be keliĹł gerĹł dalykĹł, kÄ… ji darÄ—, stengÄ—si, kovojo su korupcija, nematau strateginÄ—s perspektyvos, kokiÄ… LietuvÄ… D.GrybauskaitÄ—, Saulius Skvernelis, RamĹŤnas Karbauskis, Gabrielius Landsbergis gali kurti kartu. Kaip sakiau, turime kurti laiminÄ?iÄ… LietuvÄ…, kur Ĺžmogus jaustĹłsi saugiai, bĹŤtĹł sudarytos geriausios sÄ…lygos jo kĹŤrybai ir raiĹĄkai. Bet atlikti ĹĄiai misijai nematau lyderystÄ—s. – PaminÄ—jote G.LandsbergÄŻ. PolitinÄ—s korupcijos bylĹł, paĹžymĹł skandale konservatoriĹł partija irgi nÄ—ra be ĹĄeĹĄÄ—lio. Kalbama, kad buvo nemenkĹł interesĹł, gal net sÄ…sajĹł su koncernu „MG Baltic“. Kaip tai vertinate, juk esate ĹĄios partijos narys? – Sunku vertinti nemaÄ?ius visos medĹžiagos. Tai, kad daroma ÄŻtaka, demokratijoje normalus dalykas. Politikos apibrÄ—Ĺžimas demokratijoje ir yra ÄŻtakos darymas. Tiktai klausimas, kaip ji daryta. PavieĹĄinta medĹžiaga paliudijo, kad kai kurie politikai, tarp jĹł ir konservatoriĹł atstovai, bandÄ— vykdyti ar vykdÄ— kai kuriuos uĹžsakymus uĹž atlygÄŻ. Tai – labai blogai. Ĺ ioje istorijoje man, kaip teisi-

“

Metodai, kuriais buvo bandoma valdyti valstybÄ™, tikrai nedaro garbÄ—s nei prezidentei, nei Lietuvai. 98Ă…DFNDV

ninkui, keistoka, kad nebuvo laikomasi elementarios abėcėlės. Kiekvienas baigęs teisės mokslus supranta, jog teisėsaugos uŞdavinys yra ne tik bausti, bet ir vykdyti prevenciją, kad nusikaltimai neįvyktų. Bet jeigu 12 metų buvo sekama, klausomasi ir stebima, bet nebuvo imamasi jokių priemonių, man kyla klausimas, ką darė atitinkamos institucijos. Šiuo metu visa tai iťvieťinta ir kalbama, kad esą kuriamas kaŞkoks tramplinas dar vienam Lietuvos gelbėtojui.


Ă&#x;PUXJSMĂ‘mLRG

DNWXDOLMRV

!PĂ&#x;GYĂ&#x;DYĂ&#x;TASĂ&#x;KALĂ&#x;NASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;JAUĂ&#x;NEĂ&#x;PAĂ&#x;VOĂ&#x;JINGAS

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS

‘WHEHWYDUNRPj*HGLPL QRNDOQj9LOQLXMHQXR UXJSMĂ‘mLRGLHQRVYzO JDOLNRSWLODQN\WRMDL Ă‚ODLWXRVHDWVLUDGXVSD YRMLQJĂ˜QXRĂ…OLDXĂ?Ă˜NDO QDVEXYRXĂ?GDU\WDV PHWĂ˜ODSNULmLRSUDGĂ?LRMH

PrezidentÄ— D.GrybauskaitÄ— pasiraĹĄÄ— dekretus dÄ—l ambasadoriĹł skyrimo ir atĹĄaukimo. Ĺ alies vadovÄ— J.PraneviÄ?iĹł paskyrÄ— ambasadoriumi Indijoje, o ambasadoriĹł Japonijoje, Naujajai Zelandijai, Malaizijai ir SingapĹŤrui G.VarvuolÄŻ – ambasadoriumi Australijai ir Indonezijai. PrezidentÄ— atĹĄaukÄ— L.ZakareviÄ?ienÄ™ iĹĄ ambasadorÄ—s Austrijoje, Slovakijai ir SlovÄ—nijai pareigĹł bei Ĺ .AdomaviÄ?iĹł – iĹĄ ambasadoriĹł Lenkijoje.

Norintys pasigroŞėti Vilniaus vaizdais nuo kalno arba pasiĹžiĹŤrÄ—ti Lietuvos nacionalinio muziejaus ekspozicijÄ… Gedimino pilies bokĹĄte gali pakilti istoriniu taku nuo Vilnios upÄ—s pusÄ—s. Imantis papildomĹł saugumo priemoniĹł kalno teritorija lankytojams bus prieinama nuo 7 iki 21 valandos. Vykstantys darbai nekelia grÄ—smÄ—s ĹžmonÄ—ms. Nuo praÄ—jusiĹł metĹł rudens buvo atlikti esminiai tvarkybos darbai ĹĄiaurÄ—s vakarĹł kalno ĹĄlaite, taip pat laikinosiomis priemonÄ—mis apsaugotos nuoĹĄliauŞų vietos, sumaĹžinta krituliĹł vandens infiltracija ÄŻ kalnÄ…. Sutvarkytos vietos sÄ—kmingai atlaikÄ— ir Ĺžiemos atlydĹžius, ir liepos mÄ—nesio vasarines liĹŤtis. Bet kalno padÄ—tis bus nuolat stebima, o nustaÄ?ius, kad ĹžmonÄ—ms gali kilti pavojus, jo lankymas bus nedelsiant ribojamas. Beje, uĹždarius lankytojams Gedimino pilies bokĹĄtÄ… Lietuvos nacionalinis muziejus pasinaudojo proga atnaujinti ekspozicijÄ…. Tikimasi, kad Gedimino kalnas bus visiĹĄkai sutvarkytas iki 2022-ĹłjĹł. (LR)

5'DQLVHYLmLDXVQXRWU

PasiraĹĄÄ— dekretus

PrisiminÄ— SakartvelÄ…

6XĂ?LQRMÂ?NDGYzOOHLGĂ?LDPDNLOWLÂ’*HGLPLQRNDOQjWUHmLDGLHQÂ’YLOQLHmLDLLUVYHmLDLJURĂ?zMRVLVRVWLQzVSDQRUDPD

B.Nemcovo skvere Vilniuje TÄ—vynÄ—s sÄ… jungos-Lietuvos krikĹĄÄ?ioniĹł demokratĹł Vilniaus sueiga ir JaunĹłjĹł konservatoriĹł lyga treÄ?iadienÄŻ paminÄ—jo Rusijos ir Gruzijos karo, kurio metu Rusija okupavo Gruzijai priklausiusius PietĹł Osetijos ir Abchazijos regionus, 10Ä…sias metines. Buvo pasiraĹĄytas simbolinis Sakartvelo nepriklausomybÄ—s patvirtinimo aktas.

Neliko globos namĹł

*HGLPLQRSLOLHVERNĂ…WROLQNODQN\WRMDLQHSDLV\GDPLNDUĂ…mLRĂ?LQJVQLDYRLVWRULQLXWDNXQXR9LOQLRVXSzVSXVzV

Kauno miesto savivaldybÄ— ÄŻgyvendino keleriĹł metĹł planÄ… uĹždaryti jos Ĺžinioje buvusius vaikĹł globos namus. Visi jĹł auklÄ—tiniai perkelti gyventi ÄŻ naujai ÄŻrengtus butus. Ĺ iuo metu 79 vaikai gyvena 13oje butĹł, iĹĄsidÄ—sÄ?iusiĹł visame mieste. Butuose ÄŻsikĹŤrÄ— ir 20 neÄŻgaliĹł vaikĹł. Visuose butuose iĹĄtisÄ… parÄ… dirba socialiniai darbuotojai ir jĹł padÄ—jÄ—jai. AnksÄ?iau globos namuose jiems tekdavo vienu metu priĹžiĹŤrÄ—ti maĹždaug 14 vaikĹł, o dabar – perpus maĹžiau.


DNWXDOLMRV

PUXJSMĂ‘mLRGĂ&#x;

'RÂ?Ă&#x;Ă€UĂ&#x;SIAMĂ&#x;EMIGĂ&#x;RANĂ&#x;TUIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;VwLĂ&#x;NUĂ&#x;SIĂ&#x;KALĂ&#x;TwĂ&#x;LIOĂ&#x;ETIĂ&#x;KEĂ&#x;Tw !T KE L T A Ă&#x; I ¸ Ă&#x; Ă&#x; P

6IEĂ&#x;TOJĂ&#x;POILĂ&#x;SIOĂ&#x;ÂŚĂ&#x;VIĂ&#x;ZIĂ&#x;TAIĂ&#x;PASĂ&#x;VALĂ&#x;DIĂ&#x;NINĂ&#x;KUS

ir kitoms institucijoms neĹĄvarios dÄ—mÄ—s biografijoje buvo panaikintos tĹł paÄ?iĹł metĹł rudenÄŻ. Statybininku dirbanÄ?iam emigrantui teko rĹŤpintis paĹžymomis iĹĄ savo darbovietÄ—s, kad jis vagysÄ?iĹł dienomis buvo Londone, lankytis vertimĹł biuruose, o iĹĄverstus tekstus tvirtinti pas notarus. Ĺ iÄ… vasarÄ… G.LukĹĄeviÄ?iĹł pasiekÄ— nauja nemaloni Ĺžinia. Pasirodo, jis padarÄ— naujÄ… paĹžeidimÄ…: birĹželio 8-osios vakarÄ… Kaune, Kovo 11-osios parke, kitĹł ĹžmoniĹł akivaizdoje gÄ—rÄ— sidrÄ…. UĹž svaigalĹł vartojimÄ… vieĹĄojoje vietoje G.LukĹĄeviÄ?iui buvo skirta 20 eurĹł bauda.

„Negi pareigĹŤnams pakanka, kad kaĹžkas prisistato Jonu ar Petru? Negi jie neprivalo nustatyti Ĺžmogaus tapatybÄ—s?“ //XNĂ…HYLmLHQz

Pirmoji apie tai suĹžinojo G.LukĹĄeviÄ?iaus motina kaunietÄ— Liuda VaitkienÄ—, kuriai buvo atsiĹłsti policijos dokumentai, – sĹŤnus jos namuose buvo deklaravÄ™s gyvenamÄ… jÄ… vietÄ…. NutarimÄ… administracinio nusiĹžengimo byloje pasiraĹĄÄ— Kauno Dainavos policijos komisariato vy-

3DUVNULGÂ?VÂ’/LHWXYj*/XNĂ…HYLmLXVLPDQHULPDXWLNXRGDUEXVDSNDOWLQWDV

riausioji tyrÄ—ja Sandra BruoĹžienÄ—. PosÄ—dis dÄ—l nuobaudos skyrimo buvo surengtas uĹž akiĹł birĹželio 29 dienÄ…, o pareigĹŤnĹł laiĹĄkÄ… emigranto motina gavo liepos pradĹžioje. !PĂ&#x;LAIĂ&#x;DUĂ&#x;MASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;STEĂ&#x;BIĂ&#x;NANĂ&#x;TIS

G.LukĹĄeviÄ?ius ir jo Ĺžmona Loreta LukĹĄeviÄ?ienÄ— praÄ—jusÄŻ mÄ—nesÄŻ nesÄ—kmingai bandÄ— susisiekti su pareigĹŤnais telefonu – prisiskambinti iĹĄ uĹžsienio 700-Ä…ja linija, kuria dabar naudojasi Lietuvos policija, nÄ—ra galimybÄ—s. Ĺ eima rankĹł sudÄ—ti neketina – pasirengusi ne tik kovoti dÄ—l teisingumo, bet ir prisiteisti iĹĄ institucijĹł neturtinÄ™ ĹžalÄ…. G.LukĹĄeviÄ?iui tikriausiai vÄ—l teks kreiptis ÄŻ savo darbovietÄ™ dÄ—l

paĹžymos iĹĄdavimo, vykti pas vertÄ—jus, notarus, valdininkus. „Tas, kuris vartojo alkoholÄŻ parke, matyt, Ĺžinojo mano vyro vardÄ…, pavardÄ™, gimimo datÄ… ar netgi asmens kodÄ…, ĹĄiuos duomenis galbĹŤt ir pasakÄ— policijai. TaÄ?iau negi pareigĹŤnams pakanka, kad kaĹžkas prisistato Jonu ar Petru? Negi jie neprivalo nustatyti administracinÄ—n atsakomybÄ—n traukiamo Ĺžmogaus tapatybÄ—s?“ – stebÄ—josi L.LukĹĄeviÄ?ienÄ—. ,IĂ&#x;KOĂ&#x;KARĂ&#x;TĂ„SĂ&#x;PRIĂ&#x;SIĂ&#x;MIĂ&#x;NIĂ&#x;MAI

PareigĹŤnai sukruto tiktai tada, kai „Lietuvos rytas“ pradÄ—jo domÄ—tis ĹĄia istorija ir papraĹĄÄ— pateikti informacijÄ… apie tariamÄ… paĹžeidimÄ….

â– 3LUPjNDUWj*/XNĂ…HYLmLXVDSLH VDYRWDULDPXVQXVLNDOWLPXV VXĂ?LQRMRPHWĂ˜UXJSMĂ‘ mLRSDEDLJRMHVXDUWLPDLVLDLV DWRVWRJDXGDPDV/LHWXYRMHÂą MDXSLUPjGLHQjMRPRWLQjSD VLHNzDQWVWROzVODLĂ…NDV â–  %XYRQXURG\WDNDGY\UDVSUL YDORVXPRNzWLHXUĂ˜Âą HXUĂ˜DGPLQLVWUDFLQÂ?EDXGjLU HXUĂ˜G\GĂ?LRMRVLĂ…LHĂ…NRML PRLĂ…ODLGDV â–  9LHWRMQXPDW \WRSRLOVLRSD MĂ‘U \MHĂ…HLPDEXYRSULYHUVWD ULQNWLVNLWjPDUĂ…UXWjÂąPLQWL Â’VWDLJĂ˜NDELQHWĂ˜VOHQNVmLXV â–  ,Ă…SUDGĂ?LĂ˜*/XNĂ…HYLmLXVVX VLVLHNzVXDQWVWROzVNRQWRURV GDUEXRWRMDLVWDmLDXMLHSDVLĂ‘Oz NUHLSWLVÂ’0RNHVmLĂ˜LQVSHNFLMj â–  9DOVW \ELQzVPRNHVmLĂ˜LQVSHN FLMRVDWVWRYDLSDDLĂ…NLQRNDG EDXGjVN\Uz.DXQRDS\OLQNzV WHLVPDV â–  (PLJUDQWDVVXĂ?LQRMRNDG PHWĂ˜VDXVLRGLHQjMLV QHYDDSYRJz.RYRRVLRV JDWYzMHHVDQmLjSDUGXRWXYÂ? Ă„,NLÂłRWĂ˜SDmLĂ˜PHWĂ˜JHJX

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovÄ— Justina KazragytÄ— praneĹĄÄ—, kad ĹĄiuo metu yra tikslinamos ÄŻvykio aplinkybÄ—s. Pasitvirtinus faktui, jog nubaustas niekuo dÄ—tas Ĺžmogus, bus pradÄ—tas tarnybinis patikrinimas, o jam skirta bauda panaikinta. TaÄ?iau kol institucijos tai pa-

Ă?zVGLHQjÂą6DYDQRULĂ˜SURV SHNWHÂ’VLNĂ‘UXVÂ’SUHN\ERVFHQW UjĂ„+\SHU0D[LPDÂł â– $SVDXJLQLQNĂ˜LĂ…NYLHVWLSROLFL MRVSDUHLJĂ‘QDLSURSLUĂ…WXVSD Ă?LĂ‘UzMRNDGSDVLDLĂ…NLQLPjUD Ă…Â?VYDJLĂ…LXVQXURGzHVjV*H GDV/XNRĂ…HYLmLXVRQH*HGL PLQDV/XNĂ…HYLmLXV9zOLDXLĂ… DLĂ…NzMRNDGQHVXWDSRQHWLN YDUGDVSDYDUGzEHWLUSDUD Ă…DLJ\YHQDPRMLYLHWD â–  7DmLDXQHĂ?LQLDNRNLXEĂ‘GXYD J\VmLĂ˜W\ULPRGRNXPHQWXRVH DWVLUDGRQHNDOWRĂ?PRJDXVDV PHQVNRGDV â–  */XNĂ…HYLmLXVVXPRNzMR HXUĂ˜DQWVWROHLLUHXUĂ˜DG YRNDWHLEHWRODQNzVL.DXQR 'DLQDYRVLUĂŒDOLDNDOQLRNRPL VDULDWXRVHUDĂ…zSDUHLĂ…NLPXV WHLVPXL â–  1HWHLVzWRVQXREDXGRVHPLJ UDQWXLEXYRSDQDLNLQWRV PHWĂ˜UXGHQÂ’.DXQRDS\OLQNzV WHLVPXLSULzPXVGYLQDXMDV QXWDUWLV7DmLDXSLQLJĂ˜VXPR NzWĂ˜DQWVWROzVNRQWRUDLLUMX ULVWDPVMLVQHDWJDYRLNLĂ…LRO

darys, dar gali praeiti nemaĹžai laiko. „Ďstaigose tvyro aplaidumo ir nebaudĹžiamumo tvaikas – praÄ—jus dvejiems metams nuo pirmos karÄ?ios patirties mĹŤsĹł ĹĄeimos niekas neatsipraĹĄÄ—, nepaaiĹĄkino, kodÄ—l mano vyras vis atsiduria nusiĹžengÄ—liĹł sÄ…raĹĄe“, – piktinosi L.LukĹĄeviÄ?ienÄ—.

3UKĂ&#x;LASĂ&#x;TOĂ&#x;TgĂ&#x;DEGĂ&#x;TIĂ&#x;NŠĂ&#x;GwĂ&#x;RwĂ&#x;LIEĂ&#x;TUĂ&#x;VIAIĂ&#x;IRĂ&#x;UĂ€Ă&#x;SIEĂ&#x;NIEĂ&#x;jIAI 1HOHJDODXVDONRKROLRXSz/LHWXYRVQXVLNDOWzOLDPV QHĂ…zGLGĂ?LXOÂ’SHOQj3HUPzQHVÂ’MLHXĂ?GLUEGDYRDSLH SXVDQWURÂąWULVPLOLMRQXVHXUĂ˜EHWMĂ˜SHOQLQJjQX VLNDOVWDPjYHLNOjVXĂ?OXJGzWHLVzVDXJRVSDUHLJĂ‘QDL A s t a K U Z N E CO VA I T Ä– LR korespondentÄ—

Vos tik Seimas apribojo alkoholio prekybÄ…, tuo iĹĄkart suskubo pasinaudoti Lietuvos nusikaltÄ—liai. Pernai lapkritÄŻ Kauno apskrityje buvo atidarytas nelegalios degtinÄ—s fabrikas, iĹĄ kurio ĹžinomĹł alkoholio gamintojĹł Ĺženklais paĹžymÄ—ta netikra degtinÄ— patekdavo ne tik ant lietuviĹł, bet ir ant ĹĄvedĹł bei norvegĹł stalo. „Buvo klastojama ĹžymiĹł pavadinimĹł, tokiĹł kaip „Finlandia“ ir „Beluga“, degtinÄ—. Ja prekiaujama nelegaliose prekybos vietose Lietuvoje, taip pat deĹĄimtimis tonĹł veĹžama ÄŻ Skandinaviją“, – vakar sakÄ— policijos generalinio komisaro pavaduotojas Edvardas Ĺ ileris. 6AĂ&#x;DOĂ&#x;VAĂ&#x;VOĂ&#x;NUĂ&#x;SIĂ&#x;KALĂ&#x;TwĂ&#x;LIAI

IĹĄ viso per bendrÄ… Lietuvos kriminalinÄ—s policijos biuro ir GeneralinÄ—s prokuratĹŤros surengtÄ… operacijÄ… buvo sulaikyta 15 asmenĹł. Penkis jĹł teismas leido suimti, kitiems skirtos ĹĄvelnesnÄ—s kardomosios priemonÄ—s. Tarp ĹĄiĹł asmenĹł yra ir organizuotos nusikalstamos grupuotÄ—s vadeivos, nelegalaus verslo sumanytojai, ir asmenys, kurie prekiavo netikra degtine. Visi sulaikyti asmenys policijai jau buvo Ĺžinomi, kai kurie jĹł anksÄ?iau teisti uĹž panaĹĄius nusikaltimus. .EĂ&#x;TEKSĂ&#x;IRĂ&#x;LAISĂ&#x;VwS Ă&#x;IRĂ&#x;TURĂ&#x;TO

Kadangi iĹĄ nusikalstamos veikos buvo gautos labai didelÄ—s pi-

nigĹł sumos, prokurorai, siekdami uĹžtikrinti civilinius ieĹĄkinius, apribojo neteisÄ—tai praturtÄ—jusiĹł asmenĹł teisÄ™ ÄŻ jĹł turtÄ…. „Tikiuosi, kad nagrinÄ—jant bylÄ… teisme visas gaujos nariĹł turtas bus konfiskuotas, o jiems patiems gresia laisvÄ—s atÄ—mimas iki aĹĄtuoneriĹł metĹłâ€œ, – teigÄ— tyrimui vadovaujantis GeneralinÄ—s prokuratĹŤros prokuroras Vytautas Kukaitis. "UVOĂ&#x;I¸SINUOĂ&#x;MOJŠĂ&#x;SANĂ&#x;DwĂ&#x;LÂ?

Nors dauguma ÄŻtariamĹłjĹł gyvena Kauno apskrityje, juos sulaikius kratos buvo atliekamos ne tik Kaune, bet ir aplink VilniĹł. IĹĄ viso buvo atlikta daugiau kaip 30 kratĹł, per jas paimti septyni prabangĹŤs automobiliai, vilkikas, apie 200 tĹŤkstanÄ?iĹł eurĹł, suklastotĹł dokumentĹł ir kitokiĹł ÄŻkalÄ?iĹł. Bene didĹžiausias netikÄ—tumas pareigĹŤnĹł laukÄ— atvÄ—rus vieno Kaune esanÄ?io sandÄ—lio duris. Patalpose, kurias nuomojosi gaujos nariai, aptikta daugiau kaip 40 tonĹł nedenatĹŤruoto etilo alkoholio ir parduoti jau skirtos produkcijos, supilstytos ÄŻ popierines pakuotes. Penkiolika ÄŻtariamĹłjĹł nustatÄ™ pareigĹŤnai teigÄ—, kad jĹł gali padaugÄ—ti, nes gauja veikÄ— tarptautiniu mastu. Kol kas visi sulaikytieji – Lietuvos pilieÄ?iai. 3PIĂ&#x;RIĂ&#x;TASĂ&#x;TAPĂ&#x;DAĂ&#x;VOĂ&#x;DEGĂ&#x;TIĂ&#x;NE

Spiritas nelegaliai degtinei gaminti buvo perkamas vienoje Europos SÄ… jungos ĹĄaliĹł. UĹžsakant alkoholÄŻ naudotasi Lietuvos logistikos kompanijos pa-

slaugomis. Po to nupirktas spiritas buvo atgabenamas ÄŻ KaunÄ…. Naudojant profesionaliÄ… ÄŻrangÄ… etilo alkoholis bĹŤdavo filtruojamas ir supilstomas ÄŻ ÄŻvairias talpyklas. VÄ—liau jis keliaudavo arba ÄŻ nelegalius prekybos taĹĄkus Lietuvoje, arba ÄŻ nelegalias parduotuves Ĺ vedijoje ir Norvegijoje. %URAIĂ&#x;PLAUĂ&#x;KwĂ&#x;Â?Ă&#x;KIĂ&#x;̧ EĂ&#x;NES

Organizuota nusikalstama grupuotÄ—, pareigĹŤnĹł teigimu, veikÄ— gudriai ir profesionaliai. NusikalstamÄ… veiklÄ… vykdÄ™ asmenys naudojosi ÄŻvairiomis saugumo priemonÄ—mis, kurios buvo skirtos iĹĄvengti muitinÄ—s kontrolÄ—s bei policijos dÄ—mesio, uĹžsienio valstybes Lietuvoje pagaminta degtinÄ— pasiekdavo su suklastotais dokumentais. Per mÄ—nesÄŻ iĹĄ uĹžsienio gaujos nariai galÄ—davo atsigabenti apie 30 tonĹł spirito, iĹĄ kurio pagamindavo dvigubai didesnÄŻ kiekÄŻ alkoholio. Ĺ is skirtumas jiems duodavo apie 1,5–3 milijonus eurĹł pelno. Jis bĹŤtĹł buvÄ™s dar didesnis, jei netikra degtinÄ— bĹŤtĹł buvusi pardavinÄ—jama rinkos kainomis. TaÄ?iau gaujos nariai net neslÄ—pÄ—, kad prekiauja klastotÄ—mis, tad uĹž jas praĹĄydavo perpus pigiau. DegtinÄ—, nors ir suklastota, buvo geros kokybÄ—s. JÄ… tyrÄ™ ekspertai jokiĹł Ĺžmogaus sveikatai pavojingĹł medĹžiagĹł neaptiko. ÂľEĂ&#x;̧ wĂ&#x;LISĂ&#x;I¸AUĂ&#x;GOĂ&#x;NEĂ&#x;DAUG

Policijos teigimu, sugrieĹžtinus alkoholio pardavimo ÄŻstatymus padidÄ—jo ir nelegali rinka. Tiesa, nedaug. „Palyginti su tuo paÄ?iu praÄ—jusiĹł metĹł laikotarpiu, ĹĄÄŻmet iĹĄtyrÄ—me 4 proc. daugiau nusikaltimĹł, susijusiĹł su nelegaliu alkoholiu“, – sakÄ— E.Ĺ ileris.

‘YDLULRVHQXVLNDOWzOLĂ˜VODSWDYLHWzVHDWOLNÂ?GDXJLDXNDLSWULVGHĂ…LPWNUDWĂ˜SROL FLMRVSDUHLJĂ‘QDLDSWLNRGLGĂ?LXOÂ’NLHNÂ’QHWLNURVGHJWLQzVLUÂ’YDLULĂ˜Ă…DOLĂ˜SLQLJĂ˜


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGPJĂ„jIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

UĂ€RIBIS

UZRIBIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

03DWDĂ…LDXVQXRWU

0OĂ&#x;-EĂ&#x;TĂ‹Ă&#x;APIPĂ&#x;LwĂ&#x;̧ IĂ&#x;MOĂ&#x;ÂŚĂ&#x; ILĂ&#x;GIĂ&#x;MEĂ&#x;TAIĂ&#x;UĂ€Ă&#x;GROĂ&#x;TĂ‹ 6HSW\QLV$QJOLMRMHLU/LHWXYRMHJ\YHQXVLXVY\UXV VXYLHQLMRQRUDVJUHLWDLSUDWXUWzWLWDmLDXSHUDSL SOzĂ…LPjSDJUREWLMXYHO\ULNRVGLUELQLDLLUODLNURGĂ?LDL MLHPVDWQHĂ…zQHWXUWXVRLOJXVQHODLVYzVPHWXV A s t a K U Z N E CO VA I T Ä– LR korespondentÄ—

„MetĹł apiplÄ—ĹĄimas“, – taip kriminalistai vadino JungtinÄ—s KaralystÄ—s TrĹŤro miestelyje ÄŻvykdytÄ… apiplÄ—ĹĄimÄ…, kuriam lietuviĹł gauja ruoĹĄÄ—si tris mÄ—nesius. Nors vieni grupuotÄ—s nariai gyveno Lietuvoje, o kiti skirtinguose Anglijos miestuose, likus porai dienĹł iki numatytos nusikaltimo datos jie visi susirinko ir nusprendÄ— veikti. 3UĂ&#x;RENĂ&#x;GwĂ&#x;DUĂ&#x;JĂ‹Ă&#x;ATAĂ&#x;Kg

ÄŽ privaÄ?iÄ… Michaelo Spierso juvelyrikos parduotuvÄ™ gauja ÄŻsiverŞė ĹĄiĹł metĹł sausio 10 dienÄ… apie 10 valandÄ… ryto. „PakÄ—liau rankas ir pasakiau, kad jie gali imti, kÄ… nori“, – uĹžpuolimo momentÄ…, kai ÄŻ parduotuvÄ™ ÄŻsiverŞė kaukÄ—ti, lauĹžtuvais, aĹĄariniĹł dujĹł balionÄ—liais ir, kaip vÄ—liau paaiĹĄkÄ—jo, Ĺžaisliniais ĹĄautuvais ginkluoti plÄ—ĹĄikai, teisme prisiminÄ— parduotuvÄ—s vadybininkas Davidas Brignallas. Vyras sakÄ— buvÄ™s labai iĹĄsigandÄ™s dÄ—l savo gyvybÄ—s, todÄ—l uĹžpuolikams nesiprieĹĄino, bet vis tiek gavo aĹĄariniĹł dujĹł porcijÄ… ÄŻ veidÄ…, po kurios atsiklaupÄ— ant keliĹł ir liko klĹŤpÄ—ti, kol banditai iĹĄsineĹĄdino. $AĂ&#x;LÂ?Ă&#x;GROĂ&#x;BIOĂ&#x;PASĂ&#x;LwĂ&#x;Pw

Nusikaltimas buvo ÄŻvykdytas ĹžaibiĹĄkai ir uĹžtruko vos dvi minutes. SusiŞėrÄ™ iĹĄ vitrinĹł juvelyrikos dirbinius, deimantus, 12 „Patek Philippe“ ir 16 „Rolex“ laikrodĹžiĹł plÄ—ĹĄikai suĹĄoko ÄŻ prie parduotuvÄ—s paliktÄ… automobilÄŻ ir iĹĄvaĹžiavo.

PlÄ—ĹĄikai buvo ginkluoti lauĹžtuvais, aĹĄariniĹł dujĹł balionÄ—liais ir Ĺžaisliniais ĹĄautuvais. VÄ—liau parduotuvÄ—s savininkas apskaiÄ?iavo, kad iĹĄ jo pagrobto turto vertÄ— – daugiau kaip vienas milijonas svarĹł (daugiau kaip milijonas 117 tĹŤkstanÄ?iĹł eurĹł). Dalis plÄ—ĹĄikĹł pagrobto turto iki ĹĄiol nerasta. 3UĂ&#x;LAIĂ&#x;KwĂ&#x;TgĂ&#x;PAĂ&#x;jIgĂ&#x;DIEĂ&#x;Ng

Nors nusikaltÄ—liai ÄŻsivaizdavo ÄŻvykdÄ™ tobulÄ… apiplÄ—ĹĄimÄ… ir turbĹŤt mintyse jau dalijosi grobÄŻ, jĹł dĹžiaugsmas truko neilgai. TÄ… paÄ?iÄ… dienÄ… policija sulaikÄ—

keturis gaujos narius. Du iĹĄ jĹł buvo suÄ?iupti ÄŻ BristolÄŻ vykusiame traukinyje dÄ—l to, kad turÄ—jo dujinÄŻ balionÄ—lÄŻ, o netrukus uĹž grotĹł atsidĹŤrÄ— ir kiti įŞōlaus apiplÄ—ĹĄimo dalyviai. 4IĂ&#x;KIĂ&#x;NO Ă&#x;KADĂ&#x;VYKSĂ&#x;TAĂ&#x;DIRBĂ&#x;TI

Apklausus visus sulaikytuosius paaiĹĄkÄ—jo, kad mintis apiplÄ—ĹĄti juvelyrikos parduotuvÄ™ kilo Plimuto mieste gyvenusiam 36-eriĹł GyÄ?iui InokaiÄ?iui ir Lietuvoje likusiam jo draugui 41 metĹł Andriui BuineviÄ?iui. G.InokaiÄ?iui radus galimÄ… taikinÄŻ draugai pradÄ—jo aplink save burti bendraminÄ?ius – Lietuvoje gyvenusius RobertÄ… Ĺ lekaitÄŻ (25 m.), TomÄ… BakierskÄŻ (24 m.), HaroldÄ… IvanovÄ… (20 m.), SauliĹł MickĹł (28 m.) ir Ganisleike apsistojusÄŻ AlgÄŻ DavidonÄŻ (30 m.). ÄŽ PlimutÄ… vyrai pradÄ—jo rinktis likus kelioms dienoms iki nusikaltimo. Baimindamasis, kad kai kurie jĹł gali uĹžkliĹŤti migracijos pareigĹŤnams, G.Inokaitis buvo sumÄ…stÄ™s, kaip jam atrodÄ—, protingÄ… paaiĹĄkinimÄ… – esÄ… tautieÄ?iai atvyko dirbti ÄŻ jam priklausanÄ?iÄ… drabuĹžiĹł perdirbimo ÄŻmonÄ™. 3UĂ&#x;LAUĂ&#x;KwĂ&#x;GRIEĂ€Ă&#x;TĂ‹Ă&#x;BAUSĂ&#x;MIĂ‹

BylÄ… iĹĄnagrinÄ—jÄ™s teismas lietuviams nebuvo palankus, nors kai kurie jĹł ir neigÄ— savo kaltÄ™. PlÄ—ĹĄimÄ… organizavusiems A.BuineviÄ?iui teismas skyrÄ— 16, o G.InokaiÄ?iui – 13 metĹł laisvÄ—s atÄ—mimo bausmes. T.Bakierskis ir R.Ĺ lekaitis turÄ—s kalÄ—ti po devynis su puse, S.Mickus – aĹĄtuonis, H.Ivanovas – 7 metus. A.Davidonis, kuris buvo pripaĹžintas kaltu tik dÄ—l melagingo liudijimo, uĹž grotĹł turÄ—tĹł praleisti metus ir 9 mÄ—nesius. "USĂ&#x;I¸Ă&#x;SIĂ‹SĂ&#x;TASĂ&#x;Â?Ă&#x;,IEĂ&#x;TUĂ&#x;Vg

Kaltinimai ĹĄioje byloje pareikĹĄti ir aĹĄtuntam asmeniui – ManÄ?esteryje gyvenanÄ?iam 33 metĹł Harijui Jaciaskui. JÄŻ pareigĹŤnai kaltino padÄ—jus nusikaltÄ—liams, bet teisme ĹĄie kaltinimai nepasitvirtino. Vyras teigÄ—, kad atvyko iĹĄ ManÄ?esterio ÄŻ BristolÄŻ S.Mickaus ir T.Bakierskio papraĹĄytas, paveĹžiojo draugus, taÄ?iau esÄ… neÄŻsivaizdavo, ÄŻ kÄ… jie ÄŻsivÄ—lÄ—. Vis dÄ—lto H.Jaciaskas buvo nuteistas trijĹł mÄ—nesiĹł laisvÄ—s atÄ—mimo bausme uĹž migracijos tvarkos paĹžeidimÄ… ir atlikÄ™s ĹĄiÄ… bausmÄ™ bus iĹĄsiĹłstas ÄŻ LietuvÄ….

.DPXROLQLĂ˜JUXSXRWzVYDGHLYD*-DQRQLVLUWROLDXGLHQDVOHLVXĂ?JURWĂ˜R.DXQHHVDQWLVMRQDPDVÂąDUHĂ…WXRWDV

GRÄ–SMÄ–. Garsios grupuotÄ—s nariai gali prarasti visÄ… turtÄ…

+AĂ&#x;MUOĂ&#x;LIĂ&#x;NIAIĂ&#x;NEI¸TĂ&#x;RĂ„Ă&#x;KOĂ&#x;Â?Ă&#x;LAISĂ&#x;VŠ ĂŒLDXUXPXJDUVzMXVLRV.DPXROLQLĂ˜JDXMRVQDULDL QHVzNPLQJDLPzJLQRLĂ…WUĂ‘NWLÂ’ODLVYÂ?ÂąWHLVPDV YLHQjSRNLWRDWPHWzMĂ˜VNXQGXVGzOQHYDQHWHL VzWRVXzPLPRSUDWÂ?VLPR$UHĂ…WXRWDVLUMĂ˜WXUWDV Vy ga n d a s T R A I N Y S LR korespondentas

KamuoliniĹł gaujos vadeivos 42 metĹł Giedrius Janonis, pravarde Kamuolys, 44 metĹł Tomas Gaidanka ir jĹł bendrininkai uĹž grotĹł lieka dar maĹžiausiai trims mÄ—nesiams – ilgiausiÄ… leistinÄ… laikotarpÄŻ, kurÄŻ vÄ—liau bus galima pratÄ™sti. Ĺ iÄ… ir praÄ—jusiÄ… savaitÄ™ Vilniaus apygardos teismas atmetÄ— suimtĹłjĹł skundus, kuriuose jie praĹĄÄ— skirti raĹĄytinius paĹžadÄ—jimus neiĹĄvykti ar kitas ĹĄvelnesnes kardomÄ…sias priemones. „Lietuvos ryto“ Ĺžiniomis, uĹž grotĹł liko beveik visi gaujos nariai, kurie buvo suÄ?iupti balandÄŻ per didelio masto pareigĹŤnĹł operacijÄ…. TÄ…syk buvo suimta 18 ÄŻtariamĹłjĹł. Kamuoliniams pareikĹĄti ÄŻtarimai dÄ—l nusikalstamo susivienijimo organizavimo, narkotikĹł ir ginklĹł kontrabandos, nusikalstamu bĹŤdu ÄŻgyto turto legalizavimo, sunkiĹł kĹŤno suĹžalojimĹł. Neatmetama, kad gali atsirasti ir kaltinimĹł dÄ—l ĹžmogĹžudysÄ?iĹł. -AĂ&#x;FIĂ&#x;JOSĂ&#x;TURĂ&#x;TUIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;GRwSĂ&#x;Mw

Pasak GeneralinÄ—s prokuratĹŤros prokuroro Redo Savicko, ĹĄiuo metu yra areĹĄtuotas turtas, kurÄŻ prisidengdami kitĹł asmenĹł vardu galÄ—jo valdyti grupuotÄ—s atstovai. Manoma, kad nuo 1999 metĹł veikusi ir Ĺžiaurumu garsÄ—jusi KamuoliniĹł gauja neĹĄvariais bĹŤdais sukaupÄ— deĹĄimÄ?iĹł milijonĹł eurĹł vertÄ—s turtÄ…. Per kratas pareigĹŤnai matÄ—, kokiuose prabangiuose bĹŤstuose gyvena ir kokiais automobiliais

vaĹžinÄ—ja grupuotÄ—s nariai. Per sulaikymo operacijas gaujos veikÄ—jĹł garaĹžuose rastos „Tesla“, „Porsche“ ir kitĹł prabangiĹł markiĹł maĹĄinos. IĹĄkilo grÄ—smÄ— ir G.Janonio prabangiam namui Kauno PetraĹĄiĹŤnĹł rajone, AbrikosĹł take. DienraĹĄÄ?io Ĺžiniomis, jis taip pat yra areĹĄtuotas. KeliĹł ĹĄimtĹł kvadratiniĹł metrĹł pilaitÄ— oficialiai priklauso kitam asmeniui ir dokumentuose figĹŤravo kaip 5 tĹŤkst. eurĹł vertÄ—s sodo namelis, kuris vÄ—liau buvo tyliai rekonstruotas. Turtus gali prarasti ir vienas garsiausiĹł Kauno maĹĄinvagiĹł, prie KamuoliniĹł gaujos virĹĄĹŤnÄ—s priskiriamas T.Gaidanka, ÄŻsikĹŤrÄ™s prabangiame name KleboniĹĄkio gyvenvietÄ—je. PareigĹŤnai jo namuose aptiko du beveik naujus „Porsche“, taip pat „Tesla“ ir „Mercedes-Benz“. Kalbama, kad T.Gaidanka galÄ—jo bĹŤti investavÄ™s milijonines sumas ÄŻ vieno sostinÄ—s verslo centro statybas. ÂľÂ?Ă&#x;KARTĂ&#x;+AĂ&#x;MUOĂ&#x;LYSĂ&#x;NEI¸Ă&#x;SIĂ&#x;SUKS

„Darbas vyksta intensyviai – yra daug naujĹł faktĹł, bet juos reikia tikrinti, analizuoti, rinkti ÄŻrodymus“, – dienraĹĄÄ?iui pasakojo prokuroras R.Savickas. Tyrimas sparÄ?iai juda ÄŻ priekÄŻ – prieĹĄ gaujos narius sukaupta svariĹł ÄŻkalÄ?iĹł, nesukelianÄ?iĹł abejoniĹł ir suÄ—mimÄ… pratÄ™siantiems teisÄ—jams. Viliamasi, kad neskÄ™stanÄ?iu pramintas G.Janonis ĹĄÄŻkart nuo kalÄ—jimo neiĹĄsisuks, kaip ir jo bendrininkai. Kamuoliui iki pastarĹłjĹł ÄŻvykiĹł vis pavykdavo ilgesniam laikui iĹĄvengti belangÄ—s Lietuvoje.

IĹĄ suÄ—mimo kamerĹł jis bĹŤdavo iĹĄleidĹžiamas ÄŻ laisvÄ™, bet ÄŻkliĹŤdavo dÄ—l naujĹł nusikaltimĹł. Kamuolys buvo ÄŻtariamas iĹĄpuolio prieĹĄ vienÄ… AgurkiniĹł gaujos lyderÄŻ TadÄ… PetroĹĄiĹł ir pastarojo asmens sargybinÄŻ RenaldÄ… MockĹł organizavimu. 2009-ĹłjĹł rugpjĹŤtÄŻ jie buvo apĹĄaudyti iĹĄ „KalaĹĄnikov“ automatĹł Kauno rajone. G.Janonis buvo suimtas, taÄ?iau netrukus atsidĹŤrÄ— laisvÄ—je – pritrĹŤko jo kaltÄ—s ÄŻrodymĹł. 3UĂ&#x;LAUKĂ&#x;DAĂ&#x;VOĂ&#x;TEISĂ&#x;MĂ‹Ă&#x;MAĂ&#x;LOĂ&#x;NwS

2011-ĹłjĹł balandÄŻ Kauno apygardos teismas Kamuoliui uĹž verslininko Ĺ arĹŤno ValaseviÄ?iaus reketÄ… skyrÄ— 3 metĹł lygtinÄ™ laisvÄ—s atÄ—mimo bausmÄ™, o dÄ—l ĹĄaunamojo ginklo pagrobimo iĹĄteisino. Skirtingai nei G.Janoniui, jo bendrininkams Deividui ÄŒereĹĄkai, Andriui JuodĹžiui ir Mariui Pilveliui skirtos realios 3–8 metĹł laisvÄ—s atÄ—mimo bausmÄ—s. KamuoliniĹł skundas buvo nagrinÄ—jamas daugiau nei trejus metus – nuosprendĹžiui ÄŻsiteisÄ—jus 2014 metĹł geguŞę G.Janonis buvo ÄŻpareigotas be atsakingos institucijos sutikimo neiĹĄvykti iĹĄ gyvenamosios vietos ilgiau nei septynioms paroms. Kamuolys to nepaisÄ— ir iĹĄvyko ÄŻ VokietijÄ…, kur, Probacijos tarnybos atstovĹł tvirtinimu, ÄŻvykdÄ— naujÄ… nusikaltimÄ…. Bet Kauno apylinkÄ—s teismas 2016 metĹł birĹželÄŻ atmetÄ— Probacijos tarnybos praĹĄymÄ… uĹždaryti jÄŻ ÄŻ kalÄ—jimÄ… uĹž lygtinÄ—s bausmÄ—s reikalavimĹł nevykdymÄ… – garsusis mafiozas liko laisvÄ—je. G.Janonio skydas ilgÄ… laikÄ… buvo onkologinÄ— liga, netrukdĹžiusi jam nuolat patekti ÄŻ teisÄ—saugos akiratÄŻ. Neatmetama, jog Kamuoliniai, arĹĄiai kovojÄ™ su Agurkiniais, nuĹžudÄ— ĹĄios gaujos narÄŻ DeimantÄ… BugaviÄ?iĹł ir pasaulio buĹĄido Ä?empionÄ… RemigijĹł MorkeviÄ?iĹł.

$EĂ&#x;MASĂ&#x;KUOĂ&#x;TAĂ&#x;DIĂ&#x;DEĂ&#x;LwĂ&#x;CUKĂ&#x;RAUSĂ&#x;AFEĂ&#x;RA 1DXGRMDQWDSJDXOzV VFKHPjÂ’/LHWXYjLĂ…/HQ NLMRVEXYRDWJDEHQWD DSLHYLONLNĂ˜FXN UDXV9DOVW\EzVELXGĂ?H WXLQHVXPRNzWDEHYHLN WĂ‘NVWHXUĂ˜SULGzWL QzVYHUWzVPRNHVmLR

9DL]GRNDPHURVXĂ?ILNVDYRNjYHLNzÂ’MXYHO\ULNRVSDUGXRWXYÂ?Â’VLYHUĂ?Â?SOzĂ…LNDL

Tyrimo metu nustatyta, kad vienas stambios Kauno bendrovÄ—s vadybininkas, atsakingas uĹž prekybos su uĹžsienio valstybÄ—mis

plÄ—tojimÄ…, su bendrininkais ÄŻsteigÄ— keturias fiktyvias ÄŻmones. Ĺ iĹł neva cukrumi prekiaujanÄ?iĹł, o iĹĄties jokios veiklos nevykdanÄ?iĹł bendroviĹł vadovais buvo paskirti keli niekur nedirbantys benamiai. Atskleista, kad jĹł vadovaujamos ÄŻmonÄ—s realiai cukraus nepirko ir nepardavÄ—. Per pusmetÄŻ keturiĹł bendroviĹł buhalterinÄ—s apskaitos dokumentuose melagingai buvo uĹžfiksuota, kad iĹĄ Lenkijos ÄŻ LietuvÄ… buvo atgabenta ir parduota apie 4,3 tĹŤkst. tonĹł cukraus. Bet iĹĄ tikrĹłjĹł 500 vilkikĹł Len-

kijos tiekÄ—jĹł cukrus buvo atveĹžtas Kauno bendrovei, o ĹĄi vÄ—liau jÄŻ iĹĄpardavÄ— saldumynus gaminanÄ?ioms Lietuvos ÄŻmonÄ—ms. Naudojantis sukÄ?iavimo grandine ir tarp cukraus tiekÄ—jo Lenkijoje ir pirkÄ—jo Lietuvoje ÄŻtraukus fiktyvias ÄŻmones buvo iĹĄvengiama pridÄ—tinÄ—s vertÄ—s mokesÄ?io. FiktyviĹł bendroviĹł vardu buvo iĹĄraĹĄytos cukraus pardavimÄ… patvirtinanÄ?ios PVM sÄ…skaitos faktĹŤros, kuriĹł bendra suma – 2,2 mln. eurĹł. IĹĄ ĹĄios sumos ÄŻ valstybÄ—s biudĹžetÄ… nesumokÄ—ta beveik 400 tĹŤkst. eurĹł. (LR)


PASAULIS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGPJĂ„jIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS Nualino badas Jau 86 dienas badaujanÄ?io Rusijoje kalinamo Ukrainos reĹžisieriaus O.Sencovo bĹŤklÄ— labai prasta. Jis neteko 30 kg svorio. O.Sencovas bado streikÄ… paskelbÄ— geguŞės 14-Ä…jÄ…. Jis pasiryŞęs liautis tik tuomet, kai Rusija paleis visus Ukrainos „politinius kalinius“.

Ä,PDJR³Ä6FDQSL[³QXRWU

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

$)3Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

PASAULIS

VÄ—l tapo populiari

AuklÄ—s turistus Amsterdamas aktyviau prieĹĄinsis netinkamam turistĹł elgesiui. Tvarkos sergÄ—tojai grieĹžtai reaguos ir ÄŻ smulkius nusiĹžengimus, be to, iĹĄ karto iĹĄraĹĄys baudos kvitus. UĹž alkoholio vartojimÄ… gatvÄ—je teks pakloti 95 eurus. 140 eurĹł bus papraĹĄyta uĹž ĹĄlapinimÄ…si bet kur. Ĺ ĹŤkavimas gatvÄ—je, ĹĄiukĹĄliĹł mÄ—tymas irgi atsieis 140 eurĹł. 800 tĹŤkst. gyventojĹł turintis Amsterdamas ĹĄiais metais tikisi 18 mln. lankytojĹł. MerÄ— F.Halsema ĹĄiĹł priemoniĹł paketu reaguoja ÄŻ ataskaitÄ… apie masinio turizmo keliamas blogybes.

PasityÄ?iojo iĹĄ burkĹł BuvÄ™s JungtinÄ—s KaralystÄ—s uĹžsienio reikalĹł sekretorius B.Johnsonas (nuotr.) sukÄ—lÄ— pasipiktinimÄ… ÄŻĹžeidĹžiamais pareiĹĄkimais apie burkas dÄ—vinÄ?ias moteris. BritĹł dienraĹĄtyje „The Daily Telegraph“ pasirodÄ— B.Johnsono straipsnis, kuriame jis raĹĄÄ—, kad burkas dÄ—vinÄ?ios musulmonÄ—s moterys atrodo kaip paĹĄto dÄ—ĹžutÄ—s ar bankĹł plÄ—ĹĄikai.

PriÄ—mÄ— daugiausia TarptautinÄ—s migracijos organizacijos duomenimis, ĹĄiais metais ÄŻ IspanijÄ… VidurĹžemio jĹŤra atplaukÄ— beveik 24 tĹŤkst. migrantĹł ir pabÄ—gÄ—liĹł. Nuo ĹĄiĹł metĹł pradĹžios iki liepos pabaigos ÄŻ IspanijÄ… jĹŤra atplaukÄ— beveik tris kartus daugiau migrantĹł nei tuo paÄ?iu laikotarpiu pernai, kai atvyko 8,6 tĹŤkst. Ispanija – pagrindinÄ— kryptis Europoje VidurĹžemio jĹŤra plaukiantiems migrantams. Ji ĹĄiais metais priÄ—mÄ— daugiau kaip 40 proc. ÄŻ EuropÄ… VidurĹžemio jĹŤra atvykusiĹł ĹžmoniĹł.

6NDLmLXRMDPDNDG,WDOLMRMHOHJDOLRVHLUQHOHJDOLRVHVWRY \NORVHJ\YHQDDSLHWĂ‘NVWURPĂ˜-XRVLĂ…NHOGLQWLSDVLU \Ă?Â?VYLGDXVUHLNDOĂ˜PLQLVWUDV06DOYLQL

4AĂ&#x;BOĂ&#x;RUSĂ&#x;ITAĂ&#x;LAIĂ&#x;SUNAIKINSĂ&#x;BULĂ&#x;DOĂ&#x;ZEĂ&#x;RIAIS 8RVWXVLPLJUDQWDPVXĂ?GDULXVLQDXMRML,WDOLMRVYDOGĂ?LD GDEDUSDVLĂ…RYzLĂ…QDLNLQWLYLVDVQHOHJDOLDVURPĂ˜VWR Y\NODYLHWHV7HLJLDPDNDGURPĂ˜EHQGUXRPHQzĂ…D O\MHSHUPDĂ?DLLQWHJUXRWDLUVXNHOLDGDXJSUREOHPĂ˜ Ne r i n ga BU D RY T Ä– Specialiai LR, Italija

SkaiÄ?iuojama, kad Italijoje legaliose ir nelegaliose stovyklose gyvena apie 26 tĹŤkst. romĹł. SudÄ—tingiausia situacija sostinÄ—je Romoje, kur jĹł apsistojÄ™ beveik 7000, tai yra beveik ketvirtadalis. Niekur nedirbantys romai padaro daugybÄ™ nusikaltimĹł, okupuoja apleistus pastatus, o gyvenamas teritorijas paverÄ?ia ĹĄiukĹĄlynais. Vidaus reikalĹł ministras Matteo Salvini dar per rinkimĹł kampanijÄ… pozavo prie buldozerio vairo, ĹžadÄ—damas visas romĹł stovyklavietes sulyginti su Ĺžeme. BĹŤtent nuo Romos, kur yra daugiausia nelegaliĹł romĹł stovyklĹł, ir ketinama pradÄ—ti. 0RAĂ&#x;DwĂ&#x;JOĂ&#x;STOĂ&#x;V YKĂ&#x;LĂ‹Ă&#x;I¸Ă&#x;KELĂ&#x;DIĂ&#x;NIĂ&#x;Mg

M.Salvini paĹžadÄ—jo prieĹĄ uĹždarymÄ… pats aplankyti stovyklavietÄ—se baisiomis sÄ…lygomis gyvenanÄ?ius romus. „Nenoriu, kad Italijoje egzistuotĹł nekontroliuojamos teritorijos, kuriose nemokami mokesÄ?iai, o

vaikai nelanko mokyklĹł. Noriu uĹždaryti romĹł stovyklavietes ne dÄ—l to, kad jose gyvena romai, o dÄ—l to, kad jie nepripaŞįsta civilizuotos ĹĄalies normĹł. ManÄ™s tautybÄ— nedomina, bet ÄŻstatymai turi bĹŤti gerbiami. Turi bĹŤti apsaugota vaikĹł, kurie nuo dvejĹł metĹł pratinami vogti, ateitis“, – taip savo sprendimo motyvus aiĹĄkino radikaliajai deĹĄinei priklausantis ministras. Romos valdĹžia jau buvo pradÄ—jusi vienos nelegalios stovyklavietÄ—s iĹĄkeldinimÄ…, bet procesÄ… kelioms dienoms sustabdÄ— ÄŻsikiĹĄÄ™s Europos Ĺžmogaus teisiĹł teismas (EĹ˝TT) StrasbĹŤre, ÄŻ kurÄŻ kreipÄ—si trys romai. Jis nurodÄ— pirma surasti ĹžmonÄ—ms kitÄ… gyvenamÄ… jÄ… vietÄ…, kad jie nebĹŤtĹł palikti gatvÄ—je. 4EISĂ&#x;MASĂ&#x;I¸Ă&#x;VAĂ&#x;RYĂ&#x;MOĂ&#x;NEĂ&#x;SUSĂ&#x;TABĂ&#x;DYS

Miesto merÄ— Virginia Raggi ir vidaus reikalĹł ministras M.Salvini vis dÄ—lto pasiekÄ— savo tikslÄ… ir liepos pabaigoje 170 romĹł buvo priversti palikti taborÄ… „Camping River“, kuris Romoje yra antras pagal dydÄŻ. „Tai keistas teismas: jam kar-

tais prireikia keleriĹł metĹł, kad priimtĹł sprendimÄ…, o kartais uĹžtenka keliĹł minuÄ?iĹł. TaÄ?iau StrasbĹŤro teismas tikrai nebus ta institucija, kuri sustabdys teisingumo vykdymą“, – atkirto M.Salvini. Jam pritarÄ— ir Italijos sostinÄ—s merÄ— V.Raggi: „Romoje ĹĄi situacija tÄ™siasi daugiau negu 10 metĹł, per tÄ… laikÄ… susikĹŤrÄ— tikri getai ir juos iĹĄnaikinti jau reikia rimtĹł ir sistemiĹĄkĹł veiksmĹł. Negaliu iĹĄvyti ÄŻ gatvÄ™ 450 ĹžmoniĹł su vaikais. StovyklavietÄ—je mes dirbame jau metus, ir maĹždaug pusÄ— ĹžmoniĹł jau paliko taborÄ…. Mes tÄ™sime darbÄ… ir jau atsakÄ—me Ĺ˝mogaus teisiĹł teismui. Tai ilgas kelias, kurio iki ĹĄiol niekas nesiÄ—mÄ—, ir tai rodo, kad ĹĄita savivaldybÄ— yra legalumo ir paĹžeidĹžiamĹł ĹžmoniĹł pusÄ—je.“ Romos savivaldybÄ— tikino, kad skubÄ—ti reikÄ—jo ir dÄ—l antisanitariniĹł sÄ…lygĹł tabore, taÄ?iau sulaukÄ— arĹĄios oponentĹł kritikos – jie romĹł iĹĄkeldinimÄ… pavadino „deportacija“ ir „sunkiu nusikaltimu Ĺžmogaus teisÄ—ms“. Beje, EĹ˝TT po keliĹł dienĹł pripaĹžino, kad procesas vis dÄ—lto buvo teisÄ—tas. .U¸Ă&#x;LUOSĂ&#x;VIĂ&#x;SOĂ&#x;JEĂ&#x;¸AĂ&#x;LYĂ&#x;JE

IĹĄvalyti romĹł stovyklavietes bus priversti ir kiti Italijos miestai. SkaiÄ?iuojama, kad tokiĹł te-

ritorijĹł ĹĄalyje yra apie pusantro ĹĄimto. M.Salvini tikina perspÄ—jÄ™s visĹł didĹžiĹłjĹł ĹĄalies miestĹł merus, kad jie ruoĹĄtĹłsi iĹĄkeldinimui. Toskanos regiono prezidentas Enrico Rossi atkirto, kad buldozeriai situacijos neiĹĄsprÄ™s: „ReikÄ—s ir jĹł, kad viskÄ… sulygintĹł, bet vÄ—liau, kai rasime iĹĄeitÄŻ, kur romus apgyvendinti. Kitaip buldozeriai nieko nepakeis. Kur eis tie ĹžmonÄ—s neturÄ—dami alternatyvos? ÄŽ niekur. Ir taip nelegalios stovyklos kursis iĹĄ naujo.“ Iki ĹĄiol Italija nesÄ—kmingai mÄ—gino priversti romus keisti gyvenimo bĹŤdÄ…. YpaÄ? didelÄŻ pasipiktinimÄ… sukÄ—lÄ— Romos savivaldybÄ—s siĹŤlymas skirti 5 tĹŤkst. eurĹł romams, pradÄ—jusiems verslÄ…. SostinÄ—s valdĹžia taip pat siĹŤlÄ— dosnias kompensacijas – 800 eurĹł kas mÄ—nesÄŻ 2 metus – uĹž nuomÄ… tiems romams, kurie savo noru paliks nelegalias stovyklas, bei 3 tĹŤkst. eurĹł ĹĄeimoms, kurios sutiks grÄŻĹžti ÄŻ tÄ—vynÄ™. TaÄ?iau tokiais pasiĹŤlymais susigundÄ— nedaugelis, nors nelegaliose stovyklavietÄ—se romai gyvena be elektros, vandens, ĹĄildymo ir kanalizacijos. SkaiÄ?iuojama, kad apie pusÄ™ vaikĹł, gyvenanÄ?iĹł taboruose, nelanko mokyklĹł. Pagrindinis romĹł pragyvenimo ĹĄaltinis – vagystÄ—s, nuo jĹł daĹžnai kenÄ?ia ir ItalijÄ… gausiai lankantys turistai.

ÂľIURĂ&#x;PIĂ&#x;STOĂ&#x;VYKĂ&#x;LAĂ&#x;Â?BAUGIĂ&#x;NOĂ&#x;IRĂ&#x;KAIĂ&#x;MYĂ&#x;NUS $3QXRWU

Daugiau kaip pusÄ— Ukrainos pilieÄ?iĹł teigia balsuosiantys 2019 m. vyksianÄ?iuose Ukrainos prezidento rinkimuose, o partijos „TÄ—vynė“ lyderÄ— J.TymoĹĄenko (nuotr.) iĹĄlieka populiariausia tarp galimĹł kandidatĹł ÄŻ ĹĄalies prezidentus. Tokius rezultatus rodo tyrimo instituto „Rating“ atlikta apklausa. 17,7 proc. balsuosianÄ?iĹł ir jau apsisprendusiĹł rinkÄ—jĹł yra pasiruoĹĄÄ™ rinkimuose palaikyti J.TymoĹĄenko. 10,7 proc. balsuotĹł uĹž partijos „PilietinÄ— pozicija“ lyderÄŻ A.HrycenkÄ…, 8,9 proc. balsus atiduotĹł partijos „Opozicinis blokas“ lyderiui J.Boiko. Prezidento rinkimai Ukrainoje vyks 2019 m. kovo 31 d.

1DXMRVLRV0HNVLNRVG\NXPRMHDWVNOHLVWDSDVODSWLV WROLDXJOXPLQDDPHULNLHmLXVkLDVWRY\NODYLHWzMH UDVWDLĂ…VHNXVLĂ˜YDLNĂ˜RYzOLDXDWOLNGDPLNUDWDV SDUHLJĂ‘QDLDSWLNRGDUYLHQRPDĂ?DPHmLRSDODLNXV PareigĹŤnai suÄ—mÄ— valstijos pakraĹĄtyje praÄ—jusiais metais iĹĄdygusioje stovykloje gyvenanÄ?ius du vyrus ir tris moteris. Policija tikrina versijÄ…, jog mirÄ™s berniukas yra Abdulas-ghani Wahhajas, kurÄŻ tÄ—vas gruodÄŻ pasiÄ—mÄ— iĹĄ jo motinos namĹł DĹžordĹžijos valstijoje. Sunkiai serganÄ?io berniuko pareigĹŤnai ieĹĄkojo daugiau negu pusÄ™ metĹł. PirmadienÄŻ jam bĹŤtĹł suÄ—jÄ™ 4 metai. Ĺ io vaiko tÄ—vas Sirajas Ibnas Wahhajas yra tarp suimtĹłjĹł per reidÄ…, kuris sukrÄ—tÄ— ramaus Amalijos miestelio apylinkes. PenktadienÄŻ pareigĹŤnai aptiko stovyklavietÄ™, saugomÄ… senĹł padangĹł, mediniĹł dÄ—ĹžiĹł ir suduĹžusiu stiklu apkaiĹĄiotos purvo tvoros. Joje pareigĹŤnus pasitiko ginkluotas S.I.Wahhajas, keturi kiti ĹžmonÄ—s ir 11 iĹĄalkusiĹł siaubingomis sÄ…lygomis gyvenanÄ?iĹł vaikĹł nuo 1 iki 15 metĹł. NepilnameÄ?iai

neturÄ—jo ĹĄvaraus vandens ir buvo nevalgÄ™ daug dienĹł. Penki suaugusieji buvo suimti dÄ—l ÄŻtariamo netinkamo elgesio su vaikais. S.I.Wahhajo taip pat buvo ieĹĄkoma dÄ—l vaiko pagrobimo ir uĹžmojĹł savo sĹŤnui atlikti egzorcizmo seansÄ…. Pasak kaimynĹł, ÄŻ AmalijÄ… keista grupelÄ— atvyko gruodÄŻ. „IĹĄ pradĹžiĹł jiems netrĹŤko pinigĹł maistui ir statybinÄ—ms medĹžiagoms. PadÄ—jau jiems ÄŻsirengti saulÄ—s energijos modulius, taÄ?iau vÄ—liau nustojau Ä?ia lankytis“, – teigÄ— kaimynystÄ—je gyvenantis mechanikas Tyleris Andersonas. Vietos gyventojai pastebÄ—jo, kad ĹĄios bendruomenÄ—s vaikai laikui bÄ—gant nustojo Ĺžaisti su kaimynĹł atĹžalomis, todÄ—l dÄ—l jĹł susirĹŤpino ir 41-eriĹł automobiliĹł mechanikas. „IĹĄ pradĹžiĹł manÄ—me, kad jie daro tÄ… patÄŻ kÄ… ir mes – ÄŻsigijo ĹžemÄ—s ir nori pabÄ—gti nuo civiliza-

*UXSHOzQXRQHSDJHLGDXMDPĂ˜VPDOVXROLĂ˜DSVLWYzUzSDGDQJĂ˜VLHQRPLV

cijos“, – teigÄ— su Ĺžmona ÄŻ AmalijÄ… prieĹĄ septynerius metus atsikraustÄ™s T.Andersonas. SklypÄ…, kuriame buvo ÄŻsikĹŤrusi grupelÄ—, valdantis Jasonas Badgeris kelis kartus praĹĄÄ— juos iĹĄkeldinti, nes susirĹŤpino dÄ—l vaikĹł gyvenimo sÄ…lygĹł. J.Badgeriui taip pat uĹžkliuvo, kad atvykÄ—liai namÄ… statÄ—si jo, o ne kaimyniniame Lucaso Mortono – kito per reidÄ… suimto vyro – sklype.

„MÄ—ginau juos iĹĄspirti jau tris mÄ—nesius, bet teisÄ—sauga nieko nedarė“, – skundÄ—si amerikietis. Tauso apygardos prokuroras Aleksas Kostichas teigÄ—, jog byloje renkama medĹžiaga, bet kol kas neaiĹĄku, ar ieĹĄkinÄŻ prieĹĄ du vyrus ir tris moteris pavyks iĹĄnagrinÄ—ti. „AĹĄ nesu tikras, kiek tyrimĹł jau atlikta, kiek teisÄ—sauga apie tai Ĺžino ir kiek ilgai ji tai Ĺžinojo“, – svarstÄ— prokuroras. (AP, LR)


SDVDXOLV $)3Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

Ă&#x;PUXJSMĂ‘mLRG

ÂŒĂ&#x;LAISĂ&#x;VŠĂ&#x;ÂŚĂ&#x;POĂ&#x;Ă&#x;MEĂ&#x;TĂ‹

%0DFURQ WLWXOXRMDPD P\OLPLDXVLD 3UDQFĂ‘]LMRV SLUPjMDSRQLD

-YĂ&#x;LIĂ&#x;MIAUĂ&#x;SIAĂ&#x;PIRĂ&#x;MOĂ&#x;JIĂ&#x;POĂ&#x;NIA .RO3UDQFĂ‘]LMRVSUH]LGHQWR(PPDQXHOLR0DFURQR UHLWLQJDLmLXRĂ?LDĂ?HP\QMRĂ?PRQDPDXGRVLSR SXOLDUXPRVSLQGXOLXRVHHULĂ˜%ULJLWWH0DFURQ ÂąYLHQDPzJVWDPLDXVLĂ˜SLUPĂ˜MĂ˜SDVDXOLRSRQLĂ˜ B.Macron dar nÄ— karto nesuklupo valstybinÄ—s svarbos renginiuose ir susitikimuose. Ji iĹĄlaiko ramybÄ™ ir ĹĄypsenÄ… veide net tada, kai prancĹŤzai svarsto, kad E.Macronas – homoseksualus ir turi romanÄ… su vienu radijo Ĺžurnalistu, o jĹłdviejĹł santuoka su Brigitte – dalykinÄ— partnerystÄ—. Visuomet palaikanti, diskretiĹĄka, stipri, bet nesiekianti uĹžgoĹžti, stilinga, elegantiĹĄka ir nepriklausoma – tokios prezidento Ĺžmonos, kuri uĹž jÄŻ vyresnÄ— 25 metais, savybÄ—s Ĺžavi prancĹŤzai. Naujausia apklausa, paskelbta leidinyje „Paris Match“, rodo, kad net 67 proc. prancĹŤzĹł teigiamai vertina ĹĄalies pirmÄ… jÄ… poniÄ…. Jie Brigitte vertina palankiau nei bet kuriÄ… kitÄ… prezidento sutuoktinÄ™ per visÄ… istorijÄ…, iĹĄskyrus Bernadette Chirac. B.Macron kasdien Eliziejaus rĹŤmuose gauna vidutiniĹĄkai po 100 laiĹĄkĹł – tiek negaudavo nÄ— viena jos pirmtakÄ—. Retai iĹĄvysi nuotraukÄ…, kurio-

je Brigitte nesiťypso ar atrodo pikta. Buvusi mokytoja puikiai susitvarko su perdėtu dėmesiu – juk aptarinėjama kiekviena jos raukťlelė, laukiama bent menkiausios klaidos. Tai didelis kontrastas lyginant su antrą ja Nicolas Sarkozy Şmona CÊcilia Sarkozy arba Valerie Trierweiler – François Hollande’o partnere. Jos visuomet jautėsi nepatogiai atlikdamos savo vaidmenį. Gal ir palaikydamos santykius – abiem atvejais jie baigėsi skyrybomis. Regis, B.Macron su tokiomis problemomis nesusiduria ir jos populiarumas tik auga, kitaip nei E.Macrono, kurio reitingas – jį palaiko tik apie 37 proc. prancōzų – nukrito iki Şemumų, kokių nebuvo nuo rinkimų 2017-aisiais. Jos populiarumą politologai pirmiausia sieja su asmeninėmis savybėmis. Ją palaikantys prancōzai teigia, kad ťi moteris turi pavydėtiną ryŞtą – ji paliko savo pirmą jį vyrą dėl E.Macrono

– buvusio mokinio, kuris yra jos vaikĹł amĹžiaus. Be to, prancĹŤzĹł akyse vyresnÄ—s moterys kelia didelÄŻ pasitikÄ—jimÄ…, ĹĄalyje egzistuoja patrauklios brandĹžios moters kultas. Prie Brigitte sÄ—kmÄ—s prisidÄ—jo ne tik jos ĹĄiuolaikiĹĄkos ir visus standartus lauĹžanÄ?ios moters ÄŻvaizdis, bet ir troĹĄkimas kitaip pateikti pirmosios ponios pareigas – ji atsiskaito visuomenei uĹž savo nuveiktus darbus, jos postas oficialiai ÄŻteisintas. KiekvienÄ… rytÄ… ji rengia pasivaikĹĄÄ?iojimus po ParyĹžiĹł su savo komanda – pirmoji ponia teigia, kad tai leidĹžia jai ne tik blaiviau mÄ…styti, bet ir sutikti ĹžmoniĹł, kurie su ja noriai pasidalija mintimis, idÄ—jomis, jÄ… paskatina. Prezidentas François Mitterrand’as taip vaikĹĄÄ?iodavo palei Senos upÄ™ kiekvienÄ… rytÄ…. Ĺ alia jo bĹŤdavo koks nors ministrĹł kabineto narys ar patarÄ—jas. Jis paliko ryĹĄkiÄ… ĹžymÄ™ PrancĹŤzijos politikos istorijoje. Neabejojama, kad tai padarys ir dabartinÄ— ĹĄalies pirmoji ponia. „Jos vyras gali tik pavydÄ—ti tokiĹł populiarumo reitingĹł. Jis niekada neaplenks Brigitte“, – prezidentÄ… per dantÄŻ traukia prancĹŤzai. („The Guardian“, LR)

,QGRQH]LMRVJ\YHQWRMXV Â’VLXWLQRĂ?LQLDNDGYLHQR NDLPHOLRĂ?LQLXRQLRDXND WDSXVLPRWHULVEXYRND OLQDPDLUSULHYDUWDXMD PDYLVLHPVSRQRVLPL %DLPLQDPDVLNDGĂ…D PDQDVJDOzMRQXVNULDXV WLLUGDXJLDXPHUJLQĂ˜ 28-eriĹł moterÄŻ policija aptiko sekmadienÄŻ, siaurame tunelyje tarp uolĹł netoli kaimelio CentrinÄ—je Indonezijoje, Sulavesio provincijoje. NukentÄ—jusiÄ… jÄ…, kuri praneĹĄimuose ÄŻvardijama tik kaip H., ĹĄamanas nuolat prievartavo net 15 metĹł. Apie aukÄ… pareigĹŤnai iĹĄsiaiĹĄkino sulaukÄ™ ĹžinutÄ—s, jog 83-ejĹł dvasinis gydytojas Jago gali laikyti ÄŻkaitÄ™. SulaikÄ™ ir apklausÄ™ ĹĄamanÄ… policininkai rado ir iĹĄgelbÄ—jo ÄŻkalintÄ… merginÄ…. Pasak pareigĹŤnĹł, H. ĹĄeima jÄ… pas vietos ĹžiniuonÄŻ atvedÄ— 2003-iaisiais, kai jai buvo 13 metĹł. Jago tarp vietiniĹł garsÄ—jo alternatyviais gydymo metodais ir net magiĹĄkomis galiomis. Po kiek laiko Ĺžiniuonis praneĹĄÄ— H. artimiesiems, kad ji iĹĄkelia-

vo „labai toli“. Tuo patikÄ—jusi ĹĄeima praneĹĄÄ— policijai apie dingusiÄ… merginÄ… ir Ä—mÄ— jos ieĹĄkoti, taÄ?iau nesÄ—kmingai. Kaip skelbia policija, Jago merginÄ… seksualiai iĹĄnaudojo visus 15 metĹł, prisidengdamas tuo, kad jam to reikia, kad galÄ—tĹł tÄ™sti magijÄ…. Kartais Ĺžiniuonis parodydavo merginai jaunuolio nuotraukÄ… ir tikindavo, kad joje esantis Amrinas yra stebuklinga dvasia. Ĺ amanas aiĹĄkindavo merginai, kad per lytinius santykius ĹĄi dvasia pasirodo ir apsigyvena Jago kĹŤne. Apie ĹĄiuos teiginius mergina papasakojo ir policijai. „Kadangi uĹžpuolikas buvo labai gerbiamas kaimelio gydytojas, gali bĹŤti, kad yra ir kitĹł jo aukĹł, bet jos kol kas nedrÄŻsta prisipaĹžinti, nes bijo jo“, – teigÄ— NacionalinÄ—s komisijos dÄ—l smurto prieĹĄ moteris narÄ— Magdalena Sitorus. Pasak jos, H. dabar kurÄŻ laikÄ… reikÄ—s praleisti ligoninÄ—je, kur turÄ—s bĹŤti patikrinta jos psichologinÄ— ir reprodukcinÄ— sveikata. „Niekas neĹžino, kas per 15 tokiĹł kankinimĹł metĹł jai galÄ—jo atsitikti“, – teigÄ— komisarÄ—. Indonezijos teisÄ—sauga pateikÄ— Jago kaltinimus dÄ—l seksualinÄ—s prievartos prieĹĄ nepilnameÄ?ius. Ĺ amanui gresia 15 metĹł ÄŻkalinimo – tiek pat, kiek urve praleido H. (CNN, LR)

Ă‚DPDQRSULHYDUWDXMDPDPRWHULVPHWĂ˜EXYRNDOLQDPDĂ…LDPHVLDXUDPHXUYH

0AĂ&#x;SIĂ&#x;GEĂ&#x;DOĂ&#x;PAĂ&#x;VOĂ&#x;JINĂ&#x;GOĂ&#x;GINKĂ&#x;LO (VWLMRVNDULĂ…NLDPVYDNDUWHNRVXGzWLQJDXĂ?GXRWLVVX UDVWLNRYLQÂ?UDNHWjÂąMjĂ…LRVĂ…DOLHVSDGDQJzMHDQW UDGLHQÂ’SHUNODLGjSDOHLGR,VSDQLMRVQDLNLQWXYDV „Oras-oras“ klasÄ—s raketos antradienio popietÄ™ pasigesta PietĹł Estijoje. Baltijos oro policijos misijoje dalyvaujantis Ispanijos oro pajÄ—gĹł naikintuvas „Eurofighter Typhoon“ per klaidÄ… ĹĄiaurÄ—s kryptimi paleido 10 kilogramĹł sprogmenĹł neĹĄusiÄ… raketÄ…, taÄ?iau kur ji atsidĹŤrÄ—, iki galo nebuvo aiĹĄku. Nors manoma, kad ginklas turÄ—jo susinaikinti, gali bĹŤti, jog jis pasiekÄ— ĹžemÄ™. Apie 100 kilometrĹł nuskristi galinti raketa buvo paleista netoli PangodĹžio kaimo ĹĄalies pietuose, tad teoriĹĄkai, jeigu bĹŤtĹł skridusi rytĹł kryptimi, ji galÄ—jo nusileisti kitoje Peipaus eĹžero pusÄ—je, kur prasideda Rusijos teritorija. Po pratybĹł, kuriĹł metu ÄŻvyko incidentas, du ispanĹł ir du prancĹŤzĹł naikintuvai grÄŻĹžo ÄŻ aviacijos bazÄ™ Ĺ iauliuose. VÄ—liau paaiĹĄkÄ—jo, kad apie ĹĄÄŻ incidentÄ… kariuomenÄ—s vadovybÄ— ir gelbÄ—jimo tarnybos suĹžinojo tik po keliĹł valandĹł.

Net Estijos kariniĹł oro pajÄ—gĹł vadÄ… pulkininkÄ… Riivo Valge informacija pasiekÄ— tik po pusantros valandos, o gelbÄ—tojai paieĹĄkas pradÄ—jo tik po dviejĹł valandĹł. Tartu apylinkiĹł gyventojai praneĹĄÄ— girdÄ—jÄ™ sprogimÄ…, tad neatmetama, kad raketa galÄ—jo sprogti. Ginklo ĹžvalgÄ—si trys sraigtasparniai, ĹžmoniĹł papraĹĄyta praneĹĄti, jeigu kur nors pastebÄ—tĹł raketÄ… ar jos liekanas, bet jokiu bĹŤdu nieko neliesti. TyrimÄ…, kodÄ—l ÄŻvyko incidentas, pradÄ—jo ir Ispanijos gynybos ministerija. „Svarbiausia, kad per ĹĄÄŻ neÄŻtikÄ—tinÄ… incidentÄ… iĹĄvengta ĹžmoniĹł aukĹł. Neabejoju, jog Estijos gynybos pajÄ—gos su sÄ… jungininkÄ—mis nustatys aplinkybes ir uĹžtikrins, kad tai nepasikartotĹłâ€œ, – raĹĄÄ— Estijos premjeras Juri Ratas. Tai pirmas toks atvejis Baltijos ĹĄaliĹł oro gynybos istorijoje. Retai panaĹĄiĹł atvejĹł nutinka ir kitur. (ELTA, CNN, LR)


Pajamos iĹĄaugo „Novaturo“ ÄŻmoniĹł grupÄ— pirmÄ…jÄŻ ĹĄiĹł metĹł pusmetÄŻ padidino pajamas 43 proc. – iki 80,2 mln. eurĹł, praneĹĄÄ— ÄŻmonÄ—. GrupÄ—s akcijos nuo ĹĄiĹł metĹł kovo kotiruojamos VarĹĄuvos ir „Nasdaq Vilnius“ akcijĹł birĹžose. ÄŽmoniĹł grupÄ—s EBITDA (pelnas neatskaiÄ?ius palĹŤkanĹł, mokesÄ?iĹł, nusidÄ—vÄ—jimo bei amortizacijos) po pirmojo metĹł pusmeÄ?io pasiekÄ— beveik 5,9 mln. eurĹł, tai yra 36 proc. daugiau nei pernai tuo paÄ?iu laikotarpiu, o grynasis pelnas pasiekÄ— 4,4 mln. eurĹł ir buvo 24 proc. didesnis nei tuo paÄ?iu laikotarpiu 2017-aisiais. PirmÄ… jÄŻ ĹĄiĹł metĹł pusmetÄŻ ÄŻ „Novaturo“ organizuotas keliones iĹĄvyko 134,5 tĹŤkst. ĹžmoniĹł, tai yra 42 proc. daugiau negu pernai tuo paÄ?iu metu. Vien antrÄ… jÄŻ ĹĄiĹł metĹł ketvirtÄŻ ÄŻ keliones iĹĄvyko 97 tĹŤkst. „Novaturo“ klientĹł, o tai yra 39 proc. daugiau nei tuo paÄ?iu laikotarpiu pernai.

Vėl Şvejos Maroke Lietuvos Şvejai 2019 metais vėl galės Şvejoti Maroko iťskirtinėje ekonominėje zonoje. Dėl to galutinai sutarta liepos pabaigoje pasiraťius ES ir Maroko Karalystės susitarimą. Derybos dėl Şvejybos kvotų Maroke prasidėjo balandŞio 16 dieną ir vyko keliais etapais, nes iťkart susitarti nepavyko. Lietuvai priklauso beveik 26 proc. visos Maroke ES gaunamos pelaginių Şuvų kvotos – iť viso 20,7 tōkst. tonų. Lietuvos pelaginių Şuvų sugavimas ťiuose vandenyse sudaro vidutiniťkai 30 proc. viso metinio Lietuvos kiekio.

-AĂ&#x;RASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;PLAĂ&#x;TYN Ă&#x;NUOSĂ&#x;TOĂ&#x;LIAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;AUK¸Ă&#x;TYN $IULNLQLVNLDXOLĂ˜PDUDV $.0 QHVXVWDEGRPDV NHOLDXMDSHU/LHWXYj LUMDXSULGDUzDSLH POQHXUĂ˜QXRVWROLĂ˜-LH GDUGLGzV0DUDVVPR JzNLDXOLQLQN\VWzVÂ’PR QzVĂ„,GDYDQJÂłNRPS OHNVXL6NDEHLNLĂ˜NDLPH A id a M U R AUS K A I T Ä– LR korespondentÄ—

Maras komplekse Skabeikiuose AkmenÄ—s rajone, kur laikoma 19,5 tĹŤkst. kiauliĹł, – jau 41 AKM atvejis kiauliĹł laikymo vietose ĹĄiais metais, uĹžfiksuotas visoje Lietuvoje, ir 5-asis ligos Ĺžidinys AkmenÄ—s rajone. Kaip sakÄ— ValstybinÄ—s maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) vadovas Darius Remeika, maras anksÄ?iau buvo iĹĄtikÄ™s porÄ… ĹŤkiĹł, kuriuose laikyta iki tĹŤkstanÄ?io kiauliĹł, vienÄ… su 200 kiauliĹł, o kituose AKM apimtuose ĹŤkiuose ĹžmonÄ—s augino po kelias kiaules savo reikmÄ—ms. NerimÄ… itin kelia tai, kad ĹĄiemet iĹĄgyvenamas AKM, nustatomo ĹĄernams, pikas. Per septynis mÄ—nesius tokiĹł atvejĹł nustatyta tiek pat, kiek pernai per visus metus – per 2,5 tĹŤkst. !RĂ&#x;TwĂ&#x;JAĂ&#x;PRIEĂ&#x;ÂżEĂ&#x;MAIĂ&#x;TIĂ&#x;JOS

Turto bankas parduoda keletą iťskirtinių nekilnojamojo turto objektų. Birťtono centrinio parko ir Nemuno vingio aplinkoje vieťo aukciono bōdu parduodami du 701,01 kv. m pastatai ir 16 arų Şemės sklypas. Pradinė pardavimo kaina – 197 tōkst. eurų. Parduodamas ir iťskirtinis 18,5 hektaro ploto Şemės sklypas Vilniuje. Panerių seniōnijoje, netoli Savanorių pr. ir Gariōnų g. sankirtos, esantis sklypas patenka į verslo, gamybos ir pramonės teritoriją, ťliejasi prie pietinio Vilniaus miesto aplinkkelio ir Vilniaus–Kauno automagistralės. Taip pat rinkai siōlomas viename graŞiausių Vilniaus gamtos kampelių – Kalnėnuose, Rukainių gatvėje – esantis 28,9 ha Şemės sklypas. Aukcionui ruoťiamas Vaiko raidos centro pastatų kompleksas, esantis Vilniaus Žvėryno rajone, prie Neries.

AKM Lietuvoje sparÄ?iai artÄ—ja prie ligos dar neapimtĹł teritorijĹł. Tai Ĺ˝emaitija – KlaipÄ—da, GargĹždai, Skuodas. „Tik laiko klausimas, kada jis ateis“, – pripaĹžino D.Remeika. Jo teigimu, kone visais atvejais, kai maras nustatomas kiaulÄ—ms, greta aptinkama ir uĹžsikrÄ—tusiĹł ĹĄernĹł – vos keli ĹĄimtai metrĹł ar keli kilometrai nuo ĹŤkiĹł. „Akivaizdu, kad biosaugos taisykliĹł laikymasis – vienintelÄ— ĹŤkiĹł iĹĄlikimo sÄ…lyga. TaÄ?iau daugybÄ—je vietĹł to nesugebama uĹžtikrinti. Tai matome smulkesniuose ĹŤkiuose“, – sakÄ— KiauliĹł augintojĹł asociacijos vadovas Algis Baravykas. Jis skaiÄ?iavo, kad nuo 2014-ĹłjĹł maras ĹĄalyje gali bĹŤti pridarÄ™s apie 40 mln. eurĹł nuostoliĹł. Tai ir negautos pajamos, ir iĹĄlaidos kiaulÄ—ms naikinti, dezinfekcijai, ir priverstinis veiklos sustabdymas. „Per tiek laiko uĹž ĹĄiuos pinigus bĹŤtume galÄ—jÄ™ tris didĹžiulius blizganÄ?ius kompleksus pastatyti“, – sakÄ— A.Baravykas.

KainĹł pokyÄ?iai

%KSTREMALIOSĂ&#x;PADwTIESĂ&#x;NESKELBIA

LiepÄ… metinÄ— inf liacija, palyginti su tuo paÄ?iu praÄ—jusiĹł metĹł laikotarpiu, sudarÄ— 2,5 proc. Anot Lietuvos statistikos departamento, metinei inf liacijai daugiausia ÄŻtakos turÄ—jo degalĹł ir tepalĹł, kietojo kuro, restoranĹł, kaviniĹł ir panaĹĄiĹł ÄŻstaigĹł vieĹĄojo maitinimo paslaugĹł, pieno ir jo produktĹł, sĹŤrio ir kiauĹĄiniĹł, asmeniniĹł transporto priemoniĹł techninÄ—s prieĹžiĹŤros ir remonto, tabako gaminiĹł kainĹł padidÄ—jimas bei ĹĄilumos energijos, keleiviĹł veĹžimo oro transportu paslaugĹł ir vaisiĹł kainĹł sumaŞėjimas. Vartojimo prekiĹł kainos per metus padidÄ—jo 2,1 proc., paslaugĹł – 3,4 proc. Palyginti su praÄ—jusiĹł metĹł liepa, valstybÄ—s ir savivaldybiĹł institucijĹł administruojamos kainos sumaŞėjo 2,4 proc., o rinkos kainos padidÄ—jo 3,2 proc.

Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio ministerija kol kas dÄ—l AKM skelbti ekstremalios padÄ—ties neketina, taÄ?iau, anot ĹžemÄ—s ĹŤkio ministro Giedriaus Surplio, padÄ—tis liĹŤdna. Pasak jo, norima pasiĹŤlyti „neprievartinę“, bet patraukliÄ… alternatyvÄ…, finansuojant perÄ—jimÄ… iĹĄ kiaulininkystÄ—s ÄŻ kitĹł gyvĹŤnĹł auginimÄ…, arba kiaulininkystÄ™ padarant maksimaliai saugiÄ…. „Reikia suprasti, kad maras ĹĄalyje nebÄ—ra krizÄ— – su juo turime susigyventi ir iĹĄmokti gyventi jo sÄ…lygomis. Pagrindinis dalykas – biosauga. TaisykliĹł turi bĹŤti laikomasi, ir jĹł turime laikytis visi“, – teigÄ— ministras.

Rengs aukcionÄ…

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGPJĂ„jIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

9Ă‚mLDYLQVNRQXRWU

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS

RINKOSĂ&#x;PULSAS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

4IKĂ&#x;RIĂ&#x;NOĂ&#x;KOĂ&#x;VOĂ&#x;MwĂ&#x;NEĂ&#x;SÂ?

PrieĹĄ savaitÄ™ AkmenÄ—s rajone, PapilÄ—s seniĹŤnijoje, AKM ĹžidinÄŻ aptikus ĹĄeimos ĹŤkyje, kur savo

3LUPLDXVLD$.0XĂ?NUDWDV/LHWXYRMHEXYRDSWLNWDVWLULDQWNULWXVLXVĂ…HUQXVRYzOLDXOLJDÂ’VLVXNRLUÂ’NLDXOLĂ˜Ă‘NLXV '8PEUDVRQXRWU

EKONOMIKA

“

Per tiek laiko uĹž ĹĄiuos pinigus bĹŤtume galÄ—jÄ™ tris didĹžiulius blizganÄ?ius kompleksus pastatyti. $%DUDY \NDV

reikmÄ—ms buvo laikomos 4 kiaulÄ—s, „Idavang“ SkabeikiĹł kompleksas pateko ÄŻ 10 km prieĹžiĹŤros zonÄ…. TodÄ—l iĹĄ jo jau buvo neleidĹžiama parduoti ar iĹĄveĹžti gyvĹł kiauliĹł, kiaulienos ir jos produktĹł. Dabar, kai nustatytas virusas ir paÄ?ioje fermoje, Skabeikiuose dirba Lietuvos ekspertai, VMVT pasikvietÄ— ir specialistĹł iĹĄ Vokietijos. Jie aiĹĄkinasi, kaip uĹžkratas pateko ÄŻ fermÄ…. VMVT komisija ĹĄÄŻ kompleksÄ… tikrino kovo mÄ—nesÄŻ, tuomet ekspertĹł iĹĄvadoje buvo ÄŻraĹĄyta, kad ĹŤkis – biologiĹĄkai saugus. „PraÄ—jo keli mÄ—nesiai, gal personalas, procedĹŤros ar technologijos keitÄ—si?“ – svarstÄ— VMVT vadovas D.Remeika. Netrukus „Idavang“ fermoje Skabeikiuose bus sunaikintos visos kiaulÄ—s, o vÄ—liau bus privalu dezinfekuoti visÄ… teritorijÄ…. ÄŽmonÄ—s generalinis direktorius Saulius LeonaviÄ?ius tikisi, kad nauja banda Skabeikiuose bus ÄŻkurdinta jau po pusmeÄ?io. AKM „Idavang“ ÄŻmonei kirto ne pirmÄ… kartÄ…. 2014-aisiais ĹĄis maras nustekeno ÄŻmonÄ—s kompleksÄ… Ignalinos rajono RupinskĹł kaime. .USĂ&#x;TEĂ&#x;BIĂ&#x;NOĂ&#x;NETĂ&#x;KONĂ&#x;KUĂ&#x;RENĂ&#x;TUS

Pastaroji bloga Ĺžinia iĹĄ „Idavang“ Skabeikiuose pribloĹĄkÄ— ir kitĹł kiaulininkystÄ—s ÄŻmoniĹł vadovus. „NeĹžinome, kÄ… reikÄ—tĹł padaryti geriau, nei kad jie darÄ—, kur tos spragos, dÄ—l kuriĹł ten pateko maras“, – sakÄ— Lietuvos kiauliĹł augintojĹł asociacijos vadovas A.Baravykas. Per pastaruosius metus „Idavang“ ÄŻ papildomas biosaugos priemones – tinklelius nuo vabzdĹžiĹł, buferiniĹł rampĹł, dvigubos tvoros, dezinfekavimo tvarkos ir

0DUDVĂ„,GDYDQJ³’PRQHLĂ…LHPHWNLUWRDQWUjNDUWj3ULHĂ…NHWYHULXVPHWXV $.0QXVWHNHQRÂ’PRQzVNRPSOHNVj,JQDOLQRVUDMRQR5XSLQVNĂ˜NDLPH

,EIĂ&#x;DOĂ&#x;Â?SIĂ&#x;GYĂ&#x;TIĂ&#x;AUTOĂ&#x;MOĂ&#x;BIĂ&#x;LIĂ‹Ă&#x;MAĂ&#x;RUIĂ&#x;KONTĂ&#x;ROĂ&#x;LIUOĂ&#x;TI â– 9\ULDXV\EzWUHmLDGLHQLRSRVz G\MHSULWDUzĂŒHPzVĂ‘NLRPLQLV WHULMRVVLĂ‘O\PXLOHLVWL9DOVW\ELQHL PDLVWRLUYHWHULQDULMRVWDUQ\EDL Â’VLJ\WLWDUQ\ELQLĂ˜YLVXUHLJLĂ˜ LUOHQJYXRVLXVDXWRPRELOLXV NLDXOLĂ˜PDURNRQWUROHL â–  .LHNYLHQRYLVXUHLJLRYHUWzWX UzWĂ˜EĂ‘WLQHGLGHVQzQHL WĂ‘NVWHXUĂ˜EH390RNLHNYLH QROHQJYRMRDXWRPRELOLRÂąQH GLGHVQzQHLWĂ‘NVWHXUĂ˜

sistemos diegimÄ…, transporto ribojimÄ… ir draudimÄ… ÄŻsineĹĄti maisto produktĹł arba daiktĹł, taip pat kitĹł priemoniĹł – investavo apie 580 tĹŤkst. eurĹł. A.Baravykas sakÄ—, kad maĹžai tikÄ—tina, jog uĹžkratÄ… ÄŻ ÄŻmonÄ™ galÄ—jo ÄŻneĹĄti piktavalis. „Teritorija saugoma, jie turi net dvi tvoras, yra sargai. Ar galÄ—jo tai padaryti nesÄ…Ĺžiningas darbuotojas? Kad Ĺžmogus pats naikintĹł savo darbo vietÄ…, tiesiog neÄŻtikÄ—tina“, – svarstÄ— A.Baravykas. 4UĂ&#x;RIĂ&#x;VIEĂ&#x;NUOĂ&#x;LIĂ&#x;KAĂ&#x;FERĂ&#x;MĂ‹

Kiek kompleksas patirs nuostoliĹł, „Idavang“ vadovas S.LeonaviÄ?ius nesiÄ—mÄ— skaiÄ?iuoti. „KiauliĹł neaugini, bet mokesÄ?ius, algas ĹžmonÄ—ms turi mokÄ—ti. Ĺ˝inoma, nÄ—ra paĹĄarĹł sÄ…naudĹł, taÄ?iau kainuoja dezinfekavimo priemonÄ—s“, – prisimindamas ir 2014-uosius, kai AKM ÄŻsisuko ÄŻ kompleksÄ… Rupinskuose, kalbÄ—jo ÄŻmonÄ—s vadovas. „Idavang“ turi vienuolika kiau-

â– $XWRPRELOLDLEXVQDXGRMDPL NLDXOLĂ˜PDURNRQWUROHLJ\YĂ‘ QĂ˜JDLĂ…HQRPVVXULQNWLPLĂ… NLQJRVHLUVXQNLDLSULHLQDPR VHYLHWRVHLUNLWLHPVVXVLMX VLHPVGDUEDPV â–  $XWRPRELOLDLEXVÂ’VLJ\MDPLLĂ… (6SDUDPRVVNLUWRVNRYDLVX DIULNLQLRNLDXOLĂ˜PDUROLJRV OLNYLGDYLPXWDLSSDWLĂ…YDOV W\EzVELXGĂ?HWROzĂ…Ă˜SHUVNLUV WDQWDVLJQDYLPXVĂ“%,Ă“4! Ă“

liĹł laikymo vietĹł Lietuvoje – jose auginama per 500 tĹŤkst. kiauliĹł – ir tris fermas Rusijoje. 0AĂ&#x;KIRĂ&#x;TOĂ&#x;NEĂ&#x;VIEĂ&#x;NgĂ&#x;KOMPĂ&#x;LEKĂ&#x;Sg

PrieĹĄ ketverius metus ĹĄernĹł ÄŻ LietuvÄ… atneĹĄtas AKM ÄŻ neviltÄŻ ÄŻstĹŤmÄ— Merkio agrofirmÄ… Ĺ alÄ?ininkĹł rajone. Tada ÄŻ apsaugos zonÄ… patekÄ™s kompleksas negalÄ—jo iĹĄveĹžti kiauliĹł ir kasdien skaiÄ?iavo vis auganÄ?ius nuostolius. 2014-ieji tapo pragaiĹĄties metais ir Ignalinos rajone esanÄ?iam „Idavang“ kiauliĹł kompleksui. Danijos kapitalo ÄŻmonÄ— privalÄ—jo sunaikinti 19 tĹŤkst. kiauliĹł. Pernai ĹĄi virusinÄ— liga smogÄ— Jonavos rajono Ĺ ilĹł kaime ÄŻsikĹŤrusiam „BerŞų kompleksui“. BendrovÄ—s ĹĄeimininkams per kelias dienas teko numarinti daugiau nei 23 tĹŤkstanÄ?ius kiauliĹł, o nuostoliai siekÄ— milijonus eurĹł. Anot KiauliĹł augintojĹł asociacijos vadovo A.Baravyko, „BerŞų kompleksas“ sulaukÄ— 3 mln. eurĹł kompensacijos – ir iĹĄ valstybÄ—s, ir iĹĄ draudimo ÄŻmonÄ—s.


ULQNRVSXOVDV

3UĂ&#x;LAUKSĂ&#x;KOMĂ&#x;PENĂ&#x;SAĂ&#x;CIĂ&#x;JĂ‹

03DWDĂ…LDXVQXRWU

Ă&#x;PUXJSMĂ‘mLRG

Ă‚DOLHVĂ‘NLQLQNDLNXULHPVLOJDODLNLDLOLHWĂ‘VSHUQDL SULGDUzĂ?DORVQHWUXNXVVXODXNVNRPSHQVDFLMĂ˜ SURF(6SDUDPRVOzĂ…Ă˜EXVLĂ…PRNzWDUXJSMĂ‘mLR GLHQjRYLVDOLNXVLVXPDÂąLNLUXJSMĂ‘mLRGLHQRV „Bendromis jÄ—gomis pavyko pasiekti, kad ilgai lauktos kompensacijos ÄŻ nukentÄ—jusiĹł nuo liĹŤÄ?iĹł ĹžemdirbiĹł bankĹł sÄ…skaitas patektĹł ne rugpjĹŤÄ?io pabaigoje, o anksÄ?iau“, – sakÄ— ĹžemÄ—s ĹŤkio ministras Giedrius Surplys. Europos Komisija 2017 metais nuo liĹŤÄ?iĹł ir potvyniĹł nukentÄ—jusiems Lietuvos ĹŤkininkams skyrÄ— 9,12 mln. eurĹł kompensacijÄ… uĹž Ĺžuvusius ar dÄ—l stichijos neapsÄ—tus plotus. ĹŞkininkai, teikdami praĹĄymus ir deklaruodami pasÄ—lius, nurodÄ— liĹŤÄ?iĹł nuniokotus plotus, o NacionalinÄ— mokÄ—jimo agentĹŤra nustatÄ—, kad bendras paramai tinkamas plotas sudaro 108,3 tĹŤkst. hektarĹł. ParamÄ… gaus 3309 Ĺžemdirbiai. Daugiausia jĹł yra iĹĄ Jurbarko, Ra-

Ă„9RONVZDJHQÂł DXWRPRELOLĂ˜ IDEULNH.DOX JRMH\UDODQ NÂ?VLVLU5XVLMRV SUH]LGHQWDV 93XWLQDV

2USAIĂ&#x;KOĂ&#x;VOJAĂ&#x;ITAĂ&#x;LI¸Ă&#x;KUĂ&#x;STIĂ&#x;LIUĂ&#x;MI .RYRGDPLXĂ?VDYRWHL VHV5XVLMRVJ\YHQWRMDL zPzVLHXURSLQLĂ˜PHWR GĂ˜ÂąDXWRPRELOLĂ˜JD PLQWRMDL.DOXJRMHSD VNHOEzLWDOLĂ…NjVWUHLNj A lek s a nd r a s P R O C E N K A Specialiai LR, Maskva

Kalugos automobiliĹł fabrikas „Volkswagen Group Rus“ praÄ—jusiais metais surinko 118,5 tĹŤkst. automobiliĹł. Ĺ iemet bendrovÄ— Ĺžada pakartoti rekordÄ…, kurÄŻ pasiekÄ— prieĹĄ ĹĄeĹĄerius metus, ir ÄŻ rinkÄ… patiekti 160 tĹŤkst. maĹĄinĹł. .UTARwĂ&#x;DIDINTIĂ&#x;DARBOĂ&#x;NA¸UMg

ÄŽmonÄ—s vadovybÄ—, kiek palauĹžiusi galvÄ…, kaip padidinti darbo naĹĄumÄ…, nutarÄ— imti pavyzdÄŻ iĹĄ pagrindinio konkurento „Hyundai Motor Manufacturing Rus“ Sankt Peterburge, kuriame automobilis surenkamas per 24 valandas. „Volkswagen“ tempas lÄ—tesnis – 34 valandos. Pats greiÄ?iausias bĹŤdas padidinti darbo naĹĄumÄ… – perleisti

kai kuriuos darbus kitoms ÄŻmonÄ—ms – mat taip reikia maĹžiau darbo jÄ—gos paÄ?iame fabrike, o rodiklis, kiek vienam darbininkui tenka surinktĹł automobiliĹł, iĹĄsyk padidÄ—ja.

Kuo baigsis eksperimentas Kalugoje, kol kas neĹžinia, bet automobiliĹł gamyklos vadovybÄ— jau paĹžadÄ—jo leistis ÄŻ derybas. Kalugos „Volkswagen“ jau perleido kitoms ÄŻmonÄ—ms 20 darbo vietĹł, o ateityje planuoja dar padidinti jĹł skaiÄ?iĹł iki 200. Darbininkams tai nepatiko. ProfesinÄ— sÄ… junga pareikalavo, kad vadovybÄ— uĹžtikrintĹł iĹĄsaugosianti darbo vietas ir uĹždarbÄŻ. MaĹža to, ÄŻmonÄ—je prasidÄ—jo streikai italiĹĄku stiliumi, o tai Rusijoje nÄ—ra ÄŻprasta. 3TREIKgĂ&#x;PRADwJOĂ&#x;Ă&#x;DARBININKĂ‹

Streiką pradėjo Logistikos skyrius – 20 vairuotojų ir krovikų. Jie pradėjo grieŞtai laikytis visų instrukcijų, tad darbo tempas sulėtėjo.

seiniĹł, Pasvalio, AnykĹĄÄ?iĹł, RokiĹĄkio rajonĹł. ŽŪM nustatÄ— kompensaciniĹł iĹĄmokĹł dydĹžius: pareiĹĄkÄ—jams, 2017 metais pasÄ—jusiems Ĺžieminius pasÄ—lius, kurie buvo suniokoti krituliĹł, – 103,87 euro uĹž hektarÄ…, pareiĹĄkÄ—jams, pernai dÄ—l iĹĄkritusiĹł krituliĹł negalÄ—jusiems pasÄ—ti ĹžieminiĹł pasÄ—liĹł – 72,71 euro uĹž hektarÄ…. Lietuva planuoja skirti papildomÄ… nacionalinÄ™ paramÄ… – apie 9 mln. eurĹł – ir 2017 metais dÄ—l liĹŤÄ?iĹł bei potvyniĹł Ĺžuvusio derliaus (javĹł, bulviĹł, darĹžoviĹł, sodĹł ir uogynĹł) nuostoliams kompensuoti. ŽŪM parengtos nuostoliĹł kompensavimo taisyklÄ—s artimiausiu metu bus pateiktos notifikuoti Europos Komisijai. (ELTA, LR)

VÄ—liau prie jĹł prisidÄ—jo 450 surinkimo padalinio specialistĹł. AutomobiliĹł, slenkanÄ?iĹł gamybos linija, greitis sulÄ—tÄ—jo nuo 10 iki 5 kilometrĹł per valandÄ…, o taip ir turi bĹŤti pagal saugos taisykles. Streikuoja tik dalis fabriko darbuotojĹł. Logistikos skyriuje dirba 800, o visoje ÄŻmonÄ—je – 4715 ĹžmoniĹł, iĹĄ jĹł 1940 – administracijoje. PrieĹĄ skelbiant ÄŻprastinÄŻ streikÄ… bĹŤtĹł reikÄ—jÄ™ surinkti visus ÄŻmonÄ—s darbuotojus ir sulaukti pusÄ—s jĹł palaikymo, o tai bĹŤtĹł uĹžtrukÄ™ tiek, kad vadovybÄ— bĹŤtĹł ÄŻkalbÄ—jusi dalÄŻ kolektyvo nestreikuoti. ÂŒMONwSĂ&#x;VADOVAIĂ&#x;ATLYĂ€O

(XURSRV.RPLVLMDPHWDLVQXROLĂ‘mLĂ˜LUSRWY\QLĂ˜QXNHQWzMXVLHPV/LHWXYRV Ă‘NLQLQNDPVVN\UzPOQHXUĂ˜NRPSHQVDFLMjXĂ?Ă?XYXVLXVDUQHDSVzWXVSORWXV

ItaliĹĄkas streikas Rusijos darbo kodekse neapraĹĄytas, tad jÄŻ galima pradÄ—ti nepaisant specialiĹł procedĹŤrĹł. Privalu tiktai laikytis gamybos normĹł, darbo ir prieĹĄgaisrinÄ—s saugos taisykliĹł, darbo ir poilsio reĹžimo, taip pat darbuotojai turi atsisakyti dirbti virĹĄvalandĹžius ir laisvadieniais. Kuo baigsis eksperimentas Kalugoje, kol kas neĹžinia, bet automobiliĹł gamyklos vadovybÄ— paĹžadÄ—jo leistis ÄŻ derybas.

%UROĂ&#x;IRĂ&#x;UĂ€SIENIOĂ&#x;VALIUTĂ‹Ă&#x;SANTYKISĂ&#x;RUGPJĂ„jIOĂ&#x;Ă&#x;D 9DOLXWRVSDYDGLQLPDV

6DQW\NLV

*!6Ă&#x;DOLERIS

VENESUELOJE INFLIACIJA PASIEKÄ– NEREGÄ–TAS AUKĹ TUMAS

hEKIJOSĂ&#x;KRONA$ANIJOSĂ&#x;KRONA$IDĂ€IOSIOSĂ&#x;"RITANIJOSĂ&#x;SVĂ&#x;STERLINGĂ‹,ENKIJOSĂ&#x;ZLOTAS2USIJOSĂ&#x;RUBLISÂľVEDIJOSĂ&#x;KRONAÂľVEICARIJOSĂ&#x;FRANKAS4URKIJOSĂ&#x;LIRA$)3QXRWU

+INIJOSĂ&#x;JUANIS $XVWUDOLMRVGROHULV %XOJDULMRVOHYDV %UD]LOLMRVUHDODV .DQDGRVGROHULV .URDWLMRVNXQD ,]UDHOLRQDXMDVLVĂ…HNHOLV Ă‚DOWLQLV/LHWXYRVEDQNDV

3RN\WLV   

 9HQJULMRVIRULQWDV -DSRQLMRVMHQD 0HNVLNRVSHVDV 1RUYHJLMRVNURQD 5XPXQLMRVOzMD 7DLODQGREDWDV

   

$EGALĂ‹Ă&#x;IRĂ&#x;NAFTOSĂ&#x;KAINOSĂ&#x;RUGPJĂ„jIOĂ&#x;Ă&#x;D (XUDLXĂ? OLWUj

'\]HOLQDV

EHQ]LQDV

    -$9GROHULDL Ă“ Ă“ Ă“ Ă“ XĂ?EDUHOÂ’ 3LUPDGLHQLV $QWUDGLHQLV .HWYLUWDGLHQLV $QWUDGLHQLV 

 1XRPHWĂ˜SUDGĂ?LRVYDUWRMLPRSUHNLĂ˜NDLQRV9HQHVXHORMHLĂ…DXJRWĂ‘NVWSURFRPHWLQLVYDUWRMLPRNDLQĂ˜DXJLPDV OLHSjSDVLHNzWĂ‘NVWSURFĂ‚LĂ˜PHWĂ˜OLHSjNDLQRVSHUSDUjDXJRSURF7RNLXVGXRPHQLVSDVNHOEzQDFLRQDOLQLV ODLNUDĂ…WLVĂ„(O1DFLRQDOÂłUHPGDPDVLV1DFLRQDOLQLR6XVLULQNLPRILQDQVĂ˜NRPLWHWRYDGRYX5DIDHOLX*X]PDQX3DVDNMR LQIOLDFLMRVO\JLVĂ…DO\MHOLHSjVLHNzSURF'zODXJDQmLRVLQIOLDFLMRV9HQHVXHORMHQHVLOLDXMDJDWYzVSURWHVWDL6XQNLSD GzWLVYHUmLDGDXJSLOLHmLĂ˜HPLJUXRWL9LHQNDLP\QLQzV.ROXPELMRVWHULWRULMRMHJ\YHQDWĂ‘NVWYHQHVXHOLHmLĂ˜Ă“%,Ă“4! Ă“,2 Ă“

.!&4!

 'HJDOĂ˜NDLQRVSDJDOWLQNODODSÂ’GHJDOXNDLQRVOW 1DIWRVNDLQRV/RQGRQH Ă„%UHQW´ -$9EDUHOLVÂąOLWUR

Ă“ 7UHmLDGLHQLV


LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

SPORTOĂ&#x;ARENA

KREP¸INIOĂ&#x;ORBITA Rado aukĹĄtaĹŤgÄŻ

KlaipÄ—dos „NeptĹŤnas“ pasikvietÄ— universalĹł puolÄ—jÄ…. UostamiesÄ?io ekipa sukirto rankomis dÄ—l vienĹł metĹł sutarties su NBA patirties turinÄ?iu 32-ejĹł amerikieÄ?iu Kyle’u Weaveriu. „Tai patyrÄ™s ir universalus ĹžaidÄ—jas, galintis Ĺžaisti keliose pozicijose. TikimÄ—s, kad jis sustiprins komandÄ…. Pernai jis ĹžaidÄ— su buvusiu neptĹŤnieÄ?iu Martynu MaĹžeika, tad gavome gerĹł atsiliepimĹł ir nusprendÄ—me pasikviesti“, – sakÄ— treneris Kazys Maksvytis. JÄ—nos „Science City“ klube Vokietijos pirmenybÄ—se K.Weaveris rungtyniavo po 28 min., pelnydavo po 12 taĹĄkĹł, atkovodavo po 4,2 ir perimdavo po 1,6 kamuolio, atlikdavo po 3,6 rezultatyvaus perdavimo. K.Weaveris 2008-ĹłjĹł NBA naujokĹł birĹžoje iĹĄgirdo savo pavardÄ™, kai 38-Ä… jÄŻ pasirinko „Oklahoma City Thunder“. Jis NBA per du sezonus suĹžaidÄ— 59 maÄ?us. VÄ—liau krepĹĄininkas rungtyniavo Belgijos, Vokietijos, Italijos, Izraelio, Puerto Riko, Lenkijos, Graikijos lygose.

„PrienĹłâ€œ naujokas Ketvirtuoju „PrienĹłâ€œ komandos naujoku tapo 34 metĹł 194 cm ĹŤgio gynÄ—jas Gintaras LeonaviÄ?ius. Pastaruosius du sezonus panevÄ—Ĺžietis praleido PanevÄ—Ĺžio „Lietkabelio“ gretose, gynÄ—jas taip pat yra gynÄ™s „ŠiauliĹłâ€œ, KÄ—dainiĹł „NevÄ—Ĺžio“, Vilniaus „SakalĹłâ€œ, Pasvalio „Pieno ĹžvaigĹždĹžiĹłâ€œ, Italijos ir Ispanijos klubĹł garbÄ™. 2017–2018 metĹł LKL sezonÄ… G.LeonaviÄ?ius suĹžaidÄ— 41 rungtynes, per jas aikĹĄtÄ—je praleisdavo po 17 min., pelnydavo po 6,3 taĹĄko, atkovodavo po 1,5 kamuolio ir atlikdavo po 1,3 rezultatyvaus perdavimo. (LR)

%UROLDLĂ?DLVGDU YLHQjVH]RQj 'DUMXĂ…RLU.Ă…LĂ…WRIRPHLOz NUHSĂ…LQLXLQXJDOzMRÂąSR LOJĂ˜VYDUVW\PĂ˜EUROLDL /DYULQRYLmLDLQXVSUHQ GzNDGNLWjVH]RQjGDU Ă?HQJVDQWSDUNHWRQRUV ODEDLSHOQLQJĂ˜SDVLĂ‘O\ PĂ˜MDXQHJDOLWLNzWLV L au r a I VA Ĺ K A I T Ä–

2Ă„Ă&#x;TAIĂ&#x;I¸Ă&#x;̧ÄĂ&#x;KÂ?Ă&#x;MEĂ&#x;TwĂ&#x;JAUĂ&#x;NAĂ&#x;BRIĂ&#x;Tw Turiu uĹžsidÄ—ti tonas majonezo ar pomidorĹł padaĹžo, kad juos apskritai bĹŤtĹł ÄŻmanoma valgyti. MÄ—sa Ä?ia irgi pusĹžalÄ— ir neturinti skonio. O uĹžsisakyti maisto irgi neÄŻmanoma – kavinÄ— neveikia. Gerai, kad Ä?empionatas tuoj baigsis.“

(XURSRVSODXNLPRmHPSLRQDWH*OD]JHYDNDU5Ă‘ WD0HLOXW\WzXĂ?WLNULQWDLSDWHNRÂ’QHROLPSLQzV PNUĂ‘WLQHUXQJWLHVILQDOjWDmLDXĂ…Â’YDNDUMDLUHL NzVODEDLSDVLVWHQJWLNDGODLPzWĂ˜DQWUjVLGDEUj Atrankoje ir pusfinalyje RĹŤta ramiai padarÄ— savo darbÄ…, bet prieĹĄ finalÄ… ne ji laikoma favorite. 100 m krĹŤtine rungtyje sidabrÄ… laimÄ—jusi 21-eriĹł lietuvÄ— perpus trumpesnÄ—je distancijoje sulaukÄ— kiek netikÄ—to iĹĄĹĄĹŤkio iĹĄ 19-metÄ—s britÄ—s Imogen Clark. .EĂ&#x;TEĂ&#x;KOĂ&#x;jEMĂ&#x;PIOĂ&#x;NAĂ&#x;TĂ‹Ă&#x;REĂ&#x;KORĂ&#x;DO

LietuvÄ— vakar vakare Glazgo baseine laimÄ—jo pirmÄ… jÄŻ pusfinalÄŻ – 30,38 sek. Ji paskutiniu grybĹĄniu 0,02 sek. aplenkÄ— italÄ™ AriannÄ… Castiglioni. Antrajame pusfinalyje greiÄ?iau uĹž lietuvÄ™ plaukÄ— dvi sportininkÄ—s – Ä?empionate dominuojanti rusÄ— Julija Jefimova (29,66 sek.) ir asmeninÄŻ rekordÄ… pagerinusi britÄ— I.Clark (30,04 sek.). RusÄ— ramiai startavo, bet finiĹĄavo ÄŻspĹŤdingai ir pasiekÄ— naujÄ… Europos Ä?empionatĹł rekordÄ…, kuris iki ĹĄiol priklausÄ— R.Meilutytei ir buvo pasiektas 2014 metais Berlyne (29,88 sek.). J.Jefimovai nedaug trĹŤko ir iki RĹŤtai priklausanÄ?io Europos rekordo (29,48 sek.), kuris pasiektas 2013 m. Barselonoje. Ryte ĹĄios rungties atrankos

varĹžybose R.MeilutytÄ— finiĹĄavo per 30,73 sek. ir pasidalijo penktÄ… jÄ… pozicijÄ… su brite Sarah Vasey. Europos Ä?empionato debiutantÄ— 16-metÄ— Kotryna Teterevkova (32,01 sek.) liko 22-a tarp 43 dalyviĹł ir ÄŻ pusfinalÄŻ nepateko. GreiÄ?iausia atrankoje buvo J.Jefimova (30,20 sek.).

.EPĂ&#x;LAĂ&#x;NUOĂ&#x;TASĂ&#x;PLAUĂ&#x;KIĂ&#x;MAS

Simonas Bilis vakar Glazgo baseine buvo priverstas ĹĄokti ÄŻ vandenÄŻ daugiau kartĹł nei planavo. Taip atsitiko dÄ—l to, kad 50 m plaukimo laisvuoju stiliumi pusfinalyje 24-eriĹł lietuvis su ukrainieÄ?iu Andrejumi Govorovu pasidalijo 8–9 vietomis. Abu jie distancijÄ… ÄŻveikÄ— per 22,04 sek. Tad pasibaigus visoms vakaro varĹžyboms jiedu turÄ—jo kovoti vienas prieĹĄ vienÄ…. Akimirka (0,04 sek.) greitesnis buvo lietuvis – 21,70 sek. GreiÄ?iausiai pusfinalyje plaukÄ— britas Benjaminas Proudas. Jis finiĹĄavo per 21,11 sek. ir pagerino Ä?empionatĹł rekordÄ…. Atrankos varĹžybose S.Bilis (22,42 sek.) buvo tik 15-as. O 19-metis Tomas Sungaila (23,65 sek.) uŞėmÄ— 56-Ä…jÄ… pozicijÄ… tarp 66 dalyviĹł. 50 m plaukimo peteliĹĄke atrankos varĹžybose treÄ?iadienÄŻ 23-ejĹł Deividas MargeviÄ?ius (53,15 sek.) uŞėmÄ— 22-Ä…jÄ… vietÄ…, o jo bendraamĹžis Danas RapĹĄys (53,57 sek.) liko 29-as tarp 59 dalyviĹł. (LR)

6AĂ&#x;DIĂ&#x;NAĂ&#x;¡DIĂ&#x;DEĂ&#x;LEĂ&#x;TREĂ&#x;NIĂ&#x;RUOĂ&#x;TE¨

26-eriĹł rusÄ— ĹĄiame Ä?empionate jau laimÄ—jo auksÄ… 100 ir 200 m krĹŤtine rungtyse. „Man ĹĄis Europos Ä?empionatas – tarsi viena didelÄ— treniruotÄ—. ÄŒia galiu plaukti ÄŻvairias distancijas ir varĹžytis su stipriomis konkurentÄ—mis. Ĺ˝inoma, visada noriu plaukti greiÄ?iau, bet, atsiĹžvelgiant ÄŻ mano pasirengimÄ…, ĹĄie rezultatai geri. VarĹžybose aĹĄ visada jauÄ?iuosi uĹžsidegusi ir energinga“, – Rusijos Ĺžiniasklaidai kalbÄ—jo J.Jefimova. Glazge vykstanÄ?iose pirmenybÄ—se plaukikei patinka ne viskas – ji pareiĹĄkÄ— esanti nepatenkinta maitinimu: „Maistas Ä?ia ĹĄlykĹĄtus. Mus maitina kaĹžkokiais beskoniais makaronais.

Broliai LavrinoviÄ?iai pastaruosius du sezonus ĹžaidÄ— PanevÄ—Ĺžio „Lietkabelio“ ekipoje. Nors vasaros pradĹžioje 38-eriĹł krepĹĄininkai kalbÄ—jo apie nuovargÄŻ ir norÄ… atsipĹŤsti nuo krepĹĄinio, artÄ—jant rudeniui Ä—mÄ— dairytis naujos komandos. „Su broliu pakalbÄ—jome, kad veikiausiai toliau Ĺžaisime. Kol kas neĹžinome kur, bet Ĺžaisime“, – lrytas.lt treÄ?iadienÄŻ patvirtino K.LavrinoviÄ?ius. Beveik nÄ—ra abejoniĹł, kad „Lietkabelyje“ broliĹł kitÄ… sezonÄ… nebeiĹĄvysime – klubas nusprendÄ— su jais nepratÄ™sti sutarÄ?iĹł ir renkasi jaunesnius ĹžaidÄ—jus. „Broliai nÄ—ra pirmasis pasirinkimas – turime planĹł dÄ—l kitĹł ĹžaidÄ—jĹł, – neseniai sakÄ— „Lietkabelio“ treneris Gintaras KadĹžiulis. – Bet neatmetame jokiĹł galimybiĹł.“ Lietuvos komandoms pirmenybÄ™ teikiantys LavrinoviÄ?iai daugiausia dÄ—mesio pastaruoju metu sulaukÄ— iĹĄ Alytaus „DzĹŤkijos“. „Taip, „DzĹŤkija“ mumis tikrai domisi, bet kol kas tai tik kalbos. Kai grÄŻĹĄiu iĹĄ uĹžsienio, tada ĹžiĹŤrÄ—sime“, – sakÄ— K.LavrinoviÄ?ius. Jei broliai nusprÄ™stĹł pasukti ÄŻ AlytĹł, jiems tektĹł susitaikyti su maĹžesniu atlyginimu – „DzĹŤkija“ nÄ—ra pajÄ—gi jiems mokÄ—ti tokios algos, kokiÄ… jie gavo „Lietkabelyje“ (apie 80 tĹŤkst. eurĹł). „BĹŤtĹł graĹžus akcentas, jei LavrinoviÄ?iĹł karjera baigtĹłsi Alytuje, juk Ä?ia ji ir prasidÄ—jo“, – praÄ—jusiÄ… savaitÄ™ svarstÄ— „DzĹŤkijos“ vadovas Antanas Sakavickas. *Ă‚LXSDULRQXRWU

Turi NBA patirties

50HLOXW\Wz YDNDUWUHmLXR MXUH]XOWDWX SDWHNRÂ’P NUĂ‘WLQHUXQJ WLHVILQDOj

"wĂ&#x;GIĂ&#x;KASĂ&#x;NUSĂ&#x;TEĂ&#x;BIĂ&#x;NOĂ&#x;NETĂ&#x;PATSĂ&#x;SAĂ&#x;VE $3OLDGĂ?LRQXRWU

PanevÄ—Ĺžio „Lietkabelio“ klubas pasiraĹĄÄ— vienĹł metĹł sutartÄŻ su Mindaugu KupĹĄu. „Labai svarbiÄ… pozicijÄ… stipriname pajÄ—giu lietuviu, ir tai labai dĹžiugina. Tai ĹžaidÄ—jas, turintis patirties ir po labai gero sezono“, – sakÄ— treneris Gintaras KadĹžiulis. 27 metĹł 217 cm ĹŤgio centras PanevÄ—Ĺžio komandos garbÄ™ jau yra gynÄ™s 2012–2013 m., o praÄ—jusÄŻ sezonÄ… aukĹĄtaĹŤgis atstovavo Utenos „Juventus“ ekipai ir buvo treÄ?ias pagal naudingumÄ… LKL Ä?empionate. SolidĹžiai M.KupĹĄas ĹžaidÄ— ir FIBA ÄŒempionĹł lygoje: 10,5 taĹĄko, 4,6 atkovoto kamuolio vos per 17 minuÄ?iĹł. Ĺ iame turnyre kitÄ… sezonÄ… varĹžysis ir „Lietkabelis“. 13,6 taĹĄko ir 6,6 atkovoto kamuolio LKL pirmenybÄ—se rinkÄ™s M.KupĹĄas iĹĄ karto po sezono iĹĄkeliavo ÄŻ KinijÄ…, kur rungtyniauja ÄŒongÄ?ino „Sanhai Lanling“ komandoje. Ten lietuvis renka 20,3 taĹĄko ir 11,9 atkovoto kamuolio. „Lietkabelis“ pasirengimÄ… stovyklai pradÄ—s rugpjĹŤÄ?io 13-Ä…jÄ…, o M.KupĹĄas prisidÄ—s rugpjĹŤÄ?io 30Ä…jÄ…, kai grįŞęs po sezono Kinijoje ĹĄiek tiek pailsÄ—s. Kiek anksÄ?iau „Lietkabelis“ susitarÄ— su Kauno „Žalgiriu“ dÄ—l 22 metĹł 191 cm ĹŤgio gynÄ—jo Pauliaus Valinsko pasiskolinimo. „Žalgiryje“ jÄŻ pakeis praÄ—jusÄŻ sezonÄ… Lietuvos krepĹĄinio padangÄ—je sublizgÄ—jÄ™s 25-eriĹł 198 cm ĹŤgio gynÄ—jas Donatas Sabeckis, kuris pastaruosius du sezonus praleido „ŠiauliĹłâ€œ komandoje.

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGPJĂ„jIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x; $)3Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

SPORTAS

ODLSVQLĂ˜NDUĂ…WLVQH SDNLĂ…RNRMRVVWDLJPH QDLÂą/LHWXYDSRĂ…HĂ…H ULĂ˜PHWĂ˜SHUWUDXNRV WXUzVEzJLPRUXQJ WLHVDWVWRYj(XURSRV OHQJYRVLRVDWOHWLNRV mHPSLRQDWRILQDOH Berlyne vakar nustebino 24-eriĹł Simas BertaĹĄius – sezono atradimu tapÄ™s lietuvis 1500 m nubÄ—go per 3 min. 40,95 sek. ir tarp atrankos dalyviĹł buvo septintas. „TurÄ—jau vienÄ… prasÄ?iausiĹł rezultatĹł tarp visĹł konkurentĹł. Bet treneris sakÄ—, kad tie, kurie tiki sÄ—kme, jÄ… ir pritraukia. PatikÄ—jau sÄ—kme ir pasisekÄ—, – dĹžiaugÄ—si S.BertaĹĄius. – BÄ—gimas buvo chaotiĹĄkas, blaĹĄkiausi, galbĹŤt tai atÄ—mÄ— kiek daugiau jÄ—gĹł. Finale reikÄ—s bÄ—gti kiek protingiau.“ ÄŽ finalÄ… pateko trys pirmi finiĹĄavÄ™ kiekviename iĹĄ trijĹł atrankos bÄ—gimĹł ir dar trys geriausi pagal laikÄ… sportininkai. „JauÄ?iau, jog finiĹĄe mane len-

6%HUWDĂ…LXVSDWHNRÂ’PILQDOj

kia ir esu stumiamas ÄŻ ketvirtÄ…jÄ… vietÄ…, bet ĹžvilgtelÄ—jau ÄŻ laikÄ… ir supratau, kad jo pakaks“, – sakÄ— Juozo GaraleviÄ?iaus auklÄ—tinis, vien birĹželÄŻ triskart gerinÄ™s Lietuvos rekordus. S.BertaĹĄiaus pÄ—domis ÄŻ finalÄ… dar ĹžengÄ— ir ieties metikas Edis MatuseviÄ?ius bei ĹĄuolininkÄ— ÄŻ aukĹĄtÄŻ AirinÄ— PalĹĄytÄ—. (LR)

,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VIĂ‹Ă&#x;STARĂ&#x;TAI -OĂ“TEĂ“RYSĂ“PEzJLPR DWUDQNRMH-OĂ“DESĂ“TAĂ“-OĂ“RAUS KAIĂ“TwXĂ?zPzjMjYLHWj VHN R%VAĂ“-IĂ“SIĂ“Ă…NAIĂ“Tw ÂąjMj VHN LUEDLJz SDVLURG\Pj9LHQDVH]RQR O\GHULĂ˜!GĂ“NwĂ“ÂśERKšÓNIEĂ“NwÂ’ SXVILQDOÂ’Ă?HQJzEHDWUDQNRV 7ULĂ…XROLRDWUDQNRMH$OĂ“VIĂ“LwĂ“ $ZINĂ“DZAĂ“LEĂ“TAIĂ“TwQXĂ…RNRWLN PFPLUXĂ?zPzLjMj YLHWj1RULQWYDUĂ?\WLVILQDOH UHLNzMRĂ…RNWLFPWROLDX Ă‚XROLĂ˜Â’DXNĂ…WÂ’DWUDQNRMH !IRIĂ“NwĂ“0ALӚYĂ“TwSLUPXRMX EDQG\PXÂ’YHLNzLU FP7RSDNDNRSDWHNWLÂ’ ILQDOjNXULDPHLĂ…YLVRYDUĂ?\VLV VSRUWLQLQNLĂ˜ 6YĂ“RAIĂ“PEzJLPRDW UDQNRMH3IĂ“MASĂ“"ERĂ“TAӚIUSĂ“SD VLHNzVHSWLQWjUH]XOWDWj PLQ VHN LUEzJVILQDOH ,HWLHVPHWLPRYDUĂ?\ERVH%DISĂ“ -AĂ“TUĂ“SEĂ“VIĂ“jIUSĂ“WUHmLXRMX EDQG\PXÂ’UDQNÂ’QXPHWzP FPLUÂ’ILQDOjSDWHNRXRMX UH]XOWDWX PEzJLPRDWUDQNRMH 'EĂ“DIĂ“MIĂ“NASĂ“4RUSĂ“KAUSĂ“KAS QXRWROÂ’Â’YHLNzSHUVHN LUOLNRDV

/DYULQRYLmLDLQHGRPLQDĂ„/LHWNDEHOLRÂł

¸VIESLENTw &UTĂ&#x;BOĂ&#x;LAS ,&&Ă“TAUĂ“Rw$Ă…WXQWILQDOLV.ODLSzGRV Ă„$WODQWDV³¹.DXQRĂ„6WXPEUDVÂł 0$ERYLDQDV $%DKDV  0DUFRVDV /9LOOHOD  ‘NHWYLUWILQDOÂ’DQNVmLDXSDWHNR*DUJĂ?GĂ˜ Ă„%DQJRVÂł9LOQLDXVĂ„ĂŒDOJLULRÂł9LOQLDXV Ă„9LOWLHVÂł$O\WDXVĂ„'DLQDYRVÂł0DUL MDPSROzVĂ„6Ă‘GXYRV³Ä.DXQRĂŒDOJLULRÂł LUĂ„3DODQJRVÂłNOXEDL.HWYLUWILQDOLR EXUWDLEXVWUDXNLDPLUXJSMĂ‘mLRG hEMĂ“PIOĂ“NĂŒĂ“LYĂ“GA$WUDQNRVWUHmLRMR HWDSRSLUPRVLRVUXQJW\QzVĂ„$VWDQDÂł .D]DFKVWDQDV Âą=DJUHERĂ„'LQDPRÂł .URDWLMD %DNXĂ„4DUDEDJÂł $]HU EDLGĂ?DQDV Âą%DU\VDYR%$7( %DOWDUX VLMD Ă„0DOPRÂł Ă‚YHGLMD Âą6zNHĂ… IHKzUYDURĂ„9LGLÂł 9HQJULMD 3UDKRV Ă„6ODYLDÂł kHNLMD Âą.LMHYRĂ„'\QDPRÂł 8NUDLQD /MHĂ?RĂ„6WDQGDUGÂł %HO JLMD Âą$PVWHUGDPRĂ„$MD[Âł 2ODQGLMD %HOJUDGRĂ„&UYHQD]YH]GDÂł 6HUEL MD Âą7UQDYRVĂ„6SDUWDNÂł 6ORYDNLMD /LVDERQRVĂ„%HQILFDÂł 3RUWXJDOLMD Âą 6WDPEXORĂ„)HQHUEDKFHÂł 7XUNLMD 


VSRUWRDUHQD

Ă&#x;PUXJSMĂ‘mLRG

6kLUERVQXRWU

"ALTIJOSĂ&#x;¸ALIĂ‹Ă&#x;KLUBĂ‹Ă&#x;¸VYTURYSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;¡6ENTSĂ&#x;PILS¨ 0DULMDPSROzVĂ„6Ă‘GXYRVÂł LU9LOQLDXVĂ„ĂŒDOJLULRÂłIXW EROLQLQNDLĂ…LDQGLHQ5\ JRMHLU6HYLOLMRMHSUDGzV NRYDV(XURSRVO\JRVDW UDQNRVWUHmLDMDPHHWDSH .XUNDVGLGHVQzVPDUL MDPSROLHmLĂ˜JDOLP\EzV R o l a n d a s V. E I D V I L A S

Lietuvos ir Latvijos futbolo klubai dar nÄ— sykio nebuvo susitikÄ™ ÄŒempionĹł lygos varĹžybose. TaÄ?iau ĹĄÄŻ mÄ—nesÄŻ dviejĹł kaimyniniĹł valstybiĹł Ä?empionai „SĹŤduvos“ ir JĹŤrmalos „Spartaks“ futbolininkai susirems antrojo pagal rangÄ… Ĺžemyno turnyro Europos lygos atrankoje – ĹĄiandien Rygoje ir po savaitÄ—s MarijampolÄ—je. NugalÄ—tojai pateks ten, kur Baltijos ĹĄaliĹł klubai atsiduria ne kasmet, – ÄŻ Europos lygos atrankos atkrintamÄ… jÄŻ etapÄ…. „Žalgiriui“ tekusi Ispanijos milĹžinÄ— „Sevilla“ neleidĹžia kurti iliuzijĹł, kad vilnieÄ?iai galÄ—tĹł sukurti stebuklÄ….

¡6ENTSĂ&#x;PILS¨Ă&#x;KLUĂ&#x;BOĂ&#x;Ă€YĂ&#x;GIS

Ĺ iÄ… savaitÄ™ abiejuose Europos turnyruose – ÄŒempionĹł lygoje ir Europos lygoje – vyks atrankos treÄ?iojo etapo rungtynÄ—s. ÄŒempionĹł lygos atrankoje nebeliko nÄ— vienos Baltijos ĹĄaliĹł komandos. Ir tai nÄ—ra iĹĄskirtinis ÄŻvykis. Nuo 1997 metĹł, kai ÄŒempionĹł lygoje pradÄ—ta taikyti panaĹĄi ÄŻ dabartinÄ™ varĹžybĹł sistema, Baltijos ĹĄaliĹł Ä?empionai per 22 sezonus ÄŻ svarbiausio Ĺžemyno turnyro atrankos treÄ?iÄ… jÄŻ etapÄ… pateko vos septynis kartus. Triskart taip toli nuĹžygiavo Lietuvos komandos, po du kartus – Latvijos ir Estijos. Lietuvos garbÄ™ geriausiai gynÄ— „Kaunas“ (2008 m.) ir „Ekranas“ (2011 ir 2012 m.), Latvijos – Rygos „Skonto“ (1999 m.) ir „Vents-

+LUĂ“BAS‘NXUWDVP6SDOYRV ÂąUDXGRQDLUEDOWD 3TAĂ“DIOĂ“NASĂ“PDWQDXMLQ WDPHĂ„6ORNDVVWDGLRQVÂł\UD YLHWĂ˜EHWĂ„6SDUWDNVÂłNDL NXULDVWDUSWDXWLQHVUXQJW\QHV Ă?DLGĂ?LDYLHWĂ˜WXULQmLDPH 5\JRVĂ„6NRQWRÂłVWDGLRQH ,AIĂ“MwĂ“JIĂ“MAI/DWYLMRVmHPSLRQDV ÂąLUP*HULDXVLDV UH]XOWDWDV/DWYLMRVWDXUzV WXUQ\UHÂąILQDODV P Ă„6SDUWDNVÂłVWLSULDXVLRMH/DWYLMRV O\JRMHGHELXWDYRWLNP ÂśÂ?Ă“SEĂ“ZOĂ“NgĂ“/DWYLMRVO\JRMHXĂ?LPD jMjYLHWj WDĂ…NDLSHU UXQJW\QLĂ˜ 7XUQ\UHSLUPDXMD 9'DPEUDXVNRWUHQLUXRMDPDV 5\JRV5)6 Ă„5LJDÂł  LUĂ„9HQWVSLOVÂł  3UDzMXVÂ’VHNPDGLHQÂ’/DWYLMRV WDXUzVNHWYLUWILQDO\MHĂ„6SDUWDNVÂł SUDODLPzMRĂ„5LJDÂłkHPSLR QĂ˜O\JRVDWUDQNRVSLUPDMDPH

HWDSHSUDODLPzMR%HOJUDGR Ă„&UYHQD]YH]GDÂłLU (XURSRVO\JRVDWUDQNRVDQWUDMD PHHWDSHQXJDOzMRĂ„/D)LRULWDÂł 6DQ0DULQDV LU Â’YDU mLXVÂ’PXĂ…z$6PLWKDVÂą-.RE ]DULVSRÂą'$JXLUUH$0D OHMHYDV,Ă‚ODPSzLU,6WXJOLV ,YĂ“DEĂ“RIAI‘/DWYLMRVULQNWLQÂ? LĂ…Ă„6SDUWDNVÂłSDVWDUXRMXPH WXEXYRNYLHmLDPLYDUWLQLQNDV -HYJHQLMXV1HUXJDODVJ\QzMDL *LQWDV)UHLPDQLVEHL0DUFLV 2Ă…DVLUVDXJDV$OHNVHMXV 9LĂ…QDNRYDV.LWLNRPDQGRV O\GHULDL\UDUXVDLSXROzMDV -HYJHQLMXV.RE]DULVEHLVDXJDL $UWHPLMXV0DOHMHYDVLU2OHJDV 'PLWULMHYDVDUJHQWLQLHmLDL SXROzMDL$ULDJQHULV6PLWKDV LU'LHJR$JXLUUH Ă„6SDUWDNVÂłQXRĂ…LĂ˜PHWĂ˜ SDYDVDULRWUHQLUXRMDPHWĂ˜ UXVDV$OHNVDQGUDV*ULĂ…LQDV

6ILĂ&#x;NIAUSĂ&#x;¡¿ALĂ&#x;GIĂ&#x;RIO¨Ă&#x;VARĂ&#x;Ă€OĂ&#x;VwĂ&#x;ÂŚĂ&#x;¡3EĂ&#x;VILĂ&#x;LA¨

,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VAĂ&#x;KOĂ&#x;PIAĂ&#x;AUK¸Ă&#x;TYN

VisĹł trijĹł Baltijos ĹĄaliĹł klubai iĹĄ Europos turnyrĹł paprastai pasitraukia dar vasarÄ…, pirmuosiuose ÄŒempionĹł lygos ar Europos lygos atrankos etapuose. TodÄ—l UEFA reitinge ir Lietuva, ir Latvija, ir Estija uĹžima Ĺžemas vietas. PrieĹĄ ĹĄÄŻ sezonÄ… UEFA reitinge, pagal kurÄŻ skirstomos ĹĄaliĹł kvotos Europos klubĹł turnyruose, Latvija uŞėmÄ— 41-Ä…jÄ… vietÄ…, Estija – 43-iÄ…jÄ…, Lietuva – vos 48-Ä…jÄ…. Ĺ is reitingas sudarytas pagal penkiĹł praÄ—jusiĹł sezonĹł (2012– 2017 m.) rezultatus. IĹĄ viso reitingo lentelÄ—je buvo surikiuotos 55 ĹĄalys, o Lietuva lenkÄ— tik MaltÄ…, VelsÄ…, FarerĹł Salas, GibraltarÄ…, AndorÄ…, San MarinÄ… ir KosovÄ…, kuris dar neturÄ—jo taĹĄkĹł, nes Europos turnyruose debiutavo tik 2017 metais. Kito sezono reitinge, kuris sudarytas pagal 2013–2018 metĹł rezultatus, Lietuva ĹĄoktelÄ—s ÄŻ 43iÄ…jÄ… vietÄ…, bet vis dar bus prasÄ?iausia tarp Baltijos ĹĄaliĹł. Latvija ĹĄiame reitinge uĹžims 41-Ä…jÄ… vietÄ…, o Estija – 42-Ä…jÄ…. TaÄ?iau sÄ—kmingos 2017 ir 2018 metĹł vasaros turÄ—tĹł padÄ—ti Lietuvai pakilti dar aukĹĄÄ?iau. Jau dabar aiĹĄku, kad reitinge, sudarytame pagal 2014–2019 metĹł rezultatus, mĹŤsĹł ĹĄalis tikrai aplenks EstijÄ…, o „SĹŤduvos“ pergalÄ—s prieĹĄ „Spartaks“ komandÄ… atveju aplenks ir LatvijÄ….

¡3Ă„Ă&#x;DUĂ&#x;VOS¨Ă&#x;VARĂ&#x;Ă€OĂ&#x;VASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;*Ă„RĂ&#x;MAĂ&#x;LOSĂ&#x;¡3PARĂ&#x;TAKS¨

-HLJXÄ6ÑGXYD³’YHLNV/DWYLMRVmHPSLRQXVDWVLGXUVDUWLLVWRULQzVJDOLP\EzV

pils“ (2009 m.), Estijos – Talino „Levadia“ (2009 m.) ir Talino „Nomme Kalju“ (2013 m.). ÄŒempionĹł lygos atrankos treÄ?iajame etape jau laukdavo kito lygio varĹžovai, bet vienai mĹŤsĹł regiono komandai pavyko atlikti nedidelÄŻ futbolo ĹžygdarbÄŻ.

Kito sezono reitinge, kuris sudarytas pagal 2013–2018 metĹł rezultatus, Lietuva ĹĄoktelÄ—s ÄŻ 43-iÄ…jÄ… vietÄ…. Baltijos ĹĄaliĹł rekordininke Europos turnyruose tapo „Ventspils“ komanda, kuri vienintelÄ— ÄŒempionĹł lygos atrankoje laimÄ—jo treÄ?iojo atrankos etapo dvikovÄ…, pasiekÄ— atkrintamÄ… jÄŻ etapÄ… ir gavo teisÄ™ Ĺžaisti Europos lygos grupiĹł etape. Ventspilio futbolininkai Latvijos sirgalius tarptautinÄ—mis rungtynÄ—mis dĹžiugino net iki gruodĹžio mÄ—nesio. 3wKĂ&#x;MwĂ&#x;SUĂ&#x;KARĂ&#x;jIAISĂ&#x;PRIESĂ&#x;KOĂ&#x;NIAIS

„Ventspils“ istorinÄŻ rezultatÄ… pasiekÄ— 2009–2010 metĹł sezonÄ…. TuomeÄ?iai Latvijos Ä?empionai iĹĄ pradĹžiĹł ÄŒempionĹł lygos atrankos antrajame etape nesunkiai susidorojo su „Dudelange“ klubu iĹĄ Liuksemburgo, o paskui nelauktai skÄ—lÄ— antausÄŻ prieĹĄ metus ÄŒempionĹł lygos grupiĹł etape Ĺžaidusiam Baltarusijos Ä?empionui Barysavo BATE (1:0 namuose ir 1:2 sveÄ?iuose). ÄŒempionĹł lygos atrankos atkrintamajame etape Latvijos Ä?empionai nesugebÄ—jo pasiprieĹĄinti „ZĂźrich“ klubui (0:3 namie ir 1:2 sveÄ?iuose), taÄ?iau gavo vertingÄ… paguodos prizÄ… – kelialapÄŻ ÄŻ Europos lygos grupiĹł etapÄ…. Ventspilio klubui dvikova su Ciuricho futbolininkais paliko nuosÄ—dĹł ne dÄ—l pralaimÄ—jimo, o dÄ—l Latvijoje uĹžvirusio laĹžybĹł skandalo. Po ĹĄio maÄ?o kilus ÄŻtarimams, kad laĹžinosi dÄ—l savo komandos

rezultatĹł, „Ventspils“ atleido du Latvijos rinktinÄ—s futbolininkus – VitÄ… RimkĹł ir DenisÄ… KaÄ?anovÄ…. Kartu miglotomis aplinkybÄ—mis buvo atleistas ir ukrainietis treneris Romanas HryhorÄ?ukas. Net ir antrajame pagal rangÄ… Ĺžemyno turnyre „Ventspils“ susitiko su labai garsiais varĹžovais. Latviai pateko ÄŻ vienÄ… grupÄ™ su Berlyno „Hertha“, Lisabonos „Sporting“ ir „Heerenveen“ klubais. IĹĄgirdÄ™ burtĹł rezultatus daugelis sirgaliĹł, ko gero, manÄ—, kad skandalo sukrÄ—stos Ventspilio komandos laukia ĹĄeĹĄi sutriuĹĄkinimai, bet Latvijos Ä?empionai paneigÄ— jiems nepalankias prognozes. „Ventspils“ po kartÄ… suĹžaidÄ— lygiosiomis su visais trimis varĹžovais, surinko tris taĹĄkus ir grupÄ—je uŞėmÄ— paskutinÄ™, ketvirtÄ…jÄ… vietÄ…, bet galÄ—jo didĹžiuotis savo pasiekimu, kurio iki ĹĄiol nepakartojo nÄ— vienas Baltijos ĹĄaliĹł klubas. „Ventspils“ pagrindinÄ—je vienuolikÄ—je tÄ… sezonÄ… ĹžaidÄ— keli futbolininkai, kurie ĹĄiuo metu atstovauja JĹŤrmalos „Spartaks“. Tai – puolÄ—jas Edgaras GauraÄ?as, saugai Aleksejus ViĹĄnakovas ir Jurijus Ĺ˝igajevas, gynÄ—jas Pavelas Mihadjukas. Vis dÄ—lto ryĹĄkiausios Ventspilio ekipos ĹžvaigĹždÄ—s 2009 metĹł rudenÄŻ buvo du Latvijos rinktinÄ—s veteranai: vartininkas Aleksandras Kolinka ir prieĹĄ Europos lygos grupiĹł etapÄ… pakviestas saugas Juris Laizanas. 'EĂ&#x;RIAUĂ&#x;SIAIĂ&#x;Ă€AIĂ&#x;DĂ€IAĂ&#x;LIEĂ&#x;TUĂ&#x;VIAI

Ĺ ÄŻ sezonÄ… visos trys Baltijos ĹĄalys turÄ—jo teisÄ™ registruoti po vienÄ… klubÄ… ÄŒempionĹł lygos atrankoje ir po tris klubus Europos lygos atrankoje. Estijos kvartetas tarptautines kovas jau baigÄ—. Talino „Flora“ futbolininkai ÄŒempionĹł lygos atrankos pirmajame etape nusileido Beer Ĺ evos „Hapoel“ komandai (Izraelis), o Europos lygos atrankos antrajame etape – Nikosijos APOEL (Kipras). Visos trys Europos lygos atran-

+LUĂ“BASӑNXUWDVP6SDOYRV ÂąUDXGRQDLUEDOWD0LHVWDVÂą WĂ‘NVWJ\YHQWRMĂ˜WXULQWL $QGDOĂ‘]LMRVVRVWLQz6HYLOLMD\UD NHWYLUWDVSDJDOG\GÂ’,VSDQLMRV PLHVWDV 3TAĂ“DIOĂ“NASĂ“PDWLGDU \WD PH5DPRQR6DQFKH]R3L]MXDQR VWDGLRQH\UDWĂ‘NVWYLHWĂ˜ Ă‚LDPHVWDGLRQHY\NRP SDVDXOLRmHPSLRQDWRUXQJW\ QzVLUP(XURSRVkHPSLR QĂ˜WDXUzVILQDODV6WDGLRQDV SDYDGLQWDVEXYXVLRLOJDPHmLR Ă„6HYLOODÂłNOXERSUH]LGHQWR ¹¹P YDUGX ,AIĂ“MwĂ“JIĂ“MAIĂ“,VSDQLMRVmHPSLR QDVÂąP,VSDQLMRVWDXUzV ODLPzWRMDVÂąNDUWXV LUP ,VSDQLMRVVXSHUWDXUzVODLPzWRMDV ÂąP(XURSRVO\JRV 8()$ WDXUzV ODLPzWRMDVÂąNDUWXV LU P (XURSRVVXSHUWDXUzV ODLPzWRMDVÂąP

koje Ĺžaidusios Estijos komandos pralaimÄ—jo pirmajame etape: Talino „Nomme Kalju“ – „Stjarnan“ (Islandija), Narvos „Trans“ – Sarajevo „ŽeljezniÄ?ar“ (Bosnija ir Hercegovina), Talino „Levadia“ – „Dundalk“ (Airija). Latvija iĹĄsaugojo vienÄ… klubÄ… – JĹŤrmalos „Spartaks“. Jis ÄŒempionĹł lygos atrankos pirmajame etape pralaimÄ—jo Belgrado „Crvena zvezda“ (Serbija), bet Europos lygos atrankos antrajame etape sutriuĹĄkino MontedĹžardino „La Fiorita“ (San Marinas). Du Latvijos klubai neÄŻveikÄ— pirmojo barjero Europos lygos atrankoje: „Liepaja“ pralaimÄ—jo „Hacken“ (Ĺ vedija), „Riga“ po baudiniĹł serijos nusileido Sofijos CSKA. „Ventspils“ komanda pirmajame etape sutriuĹĄkino Girokasterio „Luftetari“ (Albanija), bet antrajame etape pripaĹžino „Bordeaux“ (PrancĹŤzija) pranaĹĄumÄ…. Ĺ iÄ… vasarÄ… kol kas geriausiai ĹžaidÄ— Lietuvos komandos. „SĹŤduva“ ÄŒempionĹł lygos atrankos pirmajame etape ÄŻveikÄ— Nikosijos APOEL (Kipras), o antrajame etape nusileido tai paÄ?iai „Crvena zvezda“. Europos lygos atrankoje iki treÄ?iojo etapo nukeliavo Vilniaus „Žalgiris“, per du pirmuosius etapus ÄŻveikÄ™s „Klaksvik“ (FarerĹł Salos) ir „Vaduz“ (LichtenĹĄteinas). „Trakai“ nuliniame atrankos

ÂśÂ?Ă&#x201C;SEĂ&#x201C;ZOĂ&#x201C;Ng,VSDQLMRVmHPSLRQD WDVGDUQHSUDVLGzMRĂ&#x201E;6HYLOODÂł Ă?DLGzWLNGYHMDVUXQJW\QHV (XURSRVO\JRVDWUDQNRVDQWUDMD PHHWDSHNXULDPHQXJDOzMR %XGDSHĂ&#x2026;WRĂ&#x201E;8MSHVWÂłLU Â&#x2019;YDUmLXVÂ&#x2019;PXĂ&#x2026;z3DEOR6DUDELDSR Âą/0XULHOLV)9D]TXH]DV :%HQ<HGGHUDVLU-HVXVDV 1DYDVDV ,YĂ&#x201C;DEĂ&#x201C;RIAIĂ&#x201C;Ă&#x201A;LĂ&#x2DC;PHWĂ&#x2DC;SDVDXOLR mHPSLRQDWHGDO\YDYRSHQNL Ă&#x201E;6HYLOODÂłIXWEROLQLQNDLGDQDV J\QzMDV6LPRQDV.MDUDVSUDQFĂ&#x2018; ]DVVDXJDV6WHYHQDV1]RQ]L NROXPELHWLVSXROzMDV/XLVDV 0XULHOLVDUJHQWLQLHmLDLJ\QzMDV *DEULHOLV0HUFDGRLUVDXJDV (YHULV%DUHGD,VSDQLMRVULQNWL QzMHDQNVmLDX\UDĂ?DLGÂ?YDUWL QLQNDV6HUJLR5LFRVDXJDL -1DYDVDVLU$OHL[DV9LGDOLVEHL SXROzMDV1ROLWR 1XRĂ&#x2026;LĂ&#x2DC;PHWĂ&#x2DC;YDVDURVNRPDQGj WUHQLUXRMDPHWĂ&#x2DC;3DEOR0D FKLQDVLNLWROGLUEÂ?VWLNĂ&#x201E;1X PDQFLDÂłLUĂ&#x201E;*LURQDÂłNOXEXRVH

etape ÄŻveikÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Cefn Druidsâ&#x20AC;&#x153; (Velsas), pirmajame etape â&#x20AC;&#x201C; Pavlodaro â&#x20AC;&#x17E;IrtyĹĄâ&#x20AC;&#x153; (Kazachstanas), bet antrajame etape pralaimÄ&#x2014;jo Belgrado â&#x20AC;&#x17E;Partizanâ&#x20AC;&#x153; (Serbija). NÄ&#x2014; vieno varĹžovo nenugalÄ&#x2014;jo tik Kauno â&#x20AC;&#x17E;Stumbrasâ&#x20AC;&#x153;, atrankos pirmajame etape atsitrenkÄ&#x2122;s ÄŻ Limasolio â&#x20AC;&#x17E;Apollonâ&#x20AC;&#x153; (Kipras) barjerÄ&#x2026;. 2EIĂ&#x;KIAĂ&#x;DVIEĂ&#x;JĂ&#x2039;Ă&#x;PERĂ&#x;GAĂ&#x;LIĂ&#x2039;

Ä&#x152;empionĹł lygos grupÄ&#x2014;s varĹžybos Baltijos ĹĄaliĹł klubams lieka nepasiekiama svajonÄ&#x2014;. Europos lygos grupiĹł etapas â&#x20AC;&#x201C; irgi sunkiai pasiekiamas tikslas. Kad pakartotĹł â&#x20AC;&#x17E;Ventspilsâ&#x20AC;&#x153; rezultatÄ&#x2026; ir pratÄ&#x2122;stĹł tarptautinÄŻ sezonÄ&#x2026; iki gruodĹžio mÄ&#x2014;nesio, â&#x20AC;&#x17E;SĹŤduvaiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algiriuiâ&#x20AC;&#x153; ir â&#x20AC;&#x17E;Spartaksâ&#x20AC;&#x153; reikÄ&#x2014;s ÄŻveikti dar du varĹžovus â&#x20AC;&#x201C; atrankos treÄ?iajame ir atkrintamajame etapuose. O ÄŻ Europos lygos atrankos atkrintamÄ&#x2026; jÄŻ etapÄ&#x2026; Baltijos ĹĄaliĹł klubai irgi patenka ne kasmet. Pernai ĹĄiame etape ĹžaidÄ&#x2014; tik â&#x20AC;&#x17E;SĹŤduvaâ&#x20AC;&#x153;, o prieĹĄ tai net tris sezonus jame nebuvo nÄ&#x2014; vienos Lietuvos, Latvijos ar Estijos komandos. Ĺ iÄ&#x2026; vasarÄ&#x2026; bent vienas Baltijos ĹĄaliĹł klubas Europos lygos atrankos atkrintamajame etape tikrai rungtyniaus. Kas atsidurs prie pat grupiĹł etapo slenksÄ?io, atsakys MarijampolÄ&#x2014;s ir JĹŤrmalos futbolininkĹł dvikova.


Kinas Vilnius Forum Cinemas Vingis â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;MonstrĹł vieĹĄbutis III: atostogosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11, 12, 15.40, 18.10 val. â&#x20AC;&#x17E;Nerealieji IIâ&#x20AC;&#x153; (2D, JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 11, 13.45, 16.30, 20.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Tamsiausios galiosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, fantastinis mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 11.10, 13.30, 15.55, 19.15, 21.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Nerealieji IIâ&#x20AC;&#x153; (2D, JAV, animacinis, originalo kalba) â&#x20AC;&#x201C; 11.10 val. â&#x20AC;&#x17E;Moterys meluoja geriau. RobertÄ&#x2014;lisâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 11.20, 13.15, 15.30, 18, 19.30, 20.30, 21.45 val. â&#x20AC;&#x17E;SengirÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Lietuva, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Mamma Mia! Ĺ tai ir mesâ&#x20AC;&#x153; (JAV, muzikinÄ&#x2014; komedija) â&#x20AC;&#x201C; 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Nerealieji IIâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 12, 14.45, 17.30 val. â&#x20AC;&#x17E;MonstrĹł vieĹĄbutis III: atostogosâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 13.25 val. â&#x20AC;&#x17E;Dainuokâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 13.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Maroko istorijosâ&#x20AC;&#x153; (Marokas, PrancĹŤzija, Belgija, drama) â&#x20AC;&#x201C; 13.55, 18.20 val. â&#x20AC;&#x17E;Pirmasis iĹĄvalymasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, siaubo) â&#x20AC;&#x201C; 14.05, 19.05, 21.25 val. â&#x20AC;&#x17E;MilijardieriĹł klubasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, biograďŹ nÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 16.10, 21.10 val. â&#x20AC;&#x17E;Ekvalaizeris IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, veiksmo trileris) â&#x20AC;&#x201C; 16.25, 21 val. â&#x20AC;&#x17E;DangoraiĹžisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, kriminalinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 6.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Zojaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, fantastinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 18.30 val. â&#x20AC;&#x17E;OuĹĄeno VIIIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, veiksmo) â&#x20AC;&#x201C; 20.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ nipas, kuris mane iĹĄdĹŤrÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (JAV, veiksmo komedija) â&#x20AC;&#x201C; 20.40 val. Forum Cinemas Akropolis â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Bulius Ferdinandasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 10.10 val. â&#x20AC;&#x17E;Nerealieji IIâ&#x20AC;&#x153; (2D, JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 10.20, 11.20, 13.05, 16, 16.55, 17.45, 20.30 val. â&#x20AC;&#x17E;MonstrĹł vieĹĄbutis III: atostogosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.30, 11.40, 14, 16.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Slaptasis agentas Maksasâ&#x20AC;&#x153; (DidĹžioji Britanija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 10.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Tamsiausios galiosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, fantastinis mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 10.50, 13.30, 15.50, 18.15, 20.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Moterys meluoja geriau. RobertÄ&#x2014;lisâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 11, 13.20, 15.40, 18, 19, 20.20, 21.20 val. â&#x20AC;&#x17E;SengirÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Lietuva, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 12.20 val. â&#x20AC;&#x17E;Mamma Mia! Ĺ tai ir mesâ&#x20AC;&#x153; (JAV, muzikinÄ&#x2014; komedija) â&#x20AC;&#x201C; 12.40, 15.15, 18.30 val. â&#x20AC;&#x17E;MonstrĹł vieĹĄbutis III: atostogosâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 12.50 val. â&#x20AC;&#x17E;MilijardieriĹł klubasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, biograďŹ nÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 14.10, 19.10 val. â&#x20AC;&#x17E;DangoraiĹžisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, kriminalinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 14.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Nerealieji IIâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 15.05 val. â&#x20AC;&#x17E;SkruzdÄ&#x2014;liukas ir vapsvaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, veiksmo fantastika) â&#x20AC;&#x201C; 16.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Pirmasis iĹĄvalymasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, siaubo) â&#x20AC;&#x201C; 19.40, 21.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Ekvalaizeris IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, veiksmo trileris) â&#x20AC;&#x201C; 21 val. â&#x20AC;&#x17E;PabÄ&#x2014;gimo planas IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV) â&#x20AC;&#x201C; 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ nipas, kuris mane iĹĄdĹŤrÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (JAV, veiksmo komedija) â&#x20AC;&#x201C; 18 val. Skalvija â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;NamÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Lietuva, Gruzija, drama) â&#x20AC;&#x201C; 17 val. â&#x20AC;&#x17E;PaskutinÄ&#x2014; atostogĹł dienaâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, drama) â&#x20AC;&#x201C; 17 val. â&#x20AC;&#x17E;Maria Callas: savais ĹžodĹžiaisâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 17 val. â&#x20AC;&#x17E;Eik ir ĹžiĹŤrÄ&#x2014;kâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, Baltarusija, karinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 18.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Nuostabieji lĹŤzeriai. Kita planetaâ&#x20AC;&#x153; (Italija, Lietuva, Vokietija, Ĺ veicarija, Belgija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 21.15 val. Multikino â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Nerealieji IIâ&#x20AC;&#x153; (2D, JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 10.15, 11, 11.45, 13.45, 16.30, 19.15 val. â&#x20AC;&#x17E;MonstrĹł vieĹĄbutis III: atostogosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.30, 12.30, 14.45, 16.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Tamsiausios galiosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, fantastinis mistinis

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

trileris) â&#x20AC;&#x201C; 10.30, 12.45, 15, 17.15, 19.30, 21.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Moterys meluoja geriau. RobertÄ&#x2014;lisâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 11, 13, 15, 17, 19, 21 val. â&#x20AC;&#x17E;Nerealieji IIâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 12.45, 15.30, 18.15 val. â&#x20AC;&#x17E;SkruzdÄ&#x2014;liukas ir vapsvaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, veiksmo fantastika) â&#x20AC;&#x201C; 11.15, 13.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Nerealieji IIâ&#x20AC;&#x153; (2D, JAV, animacinis, originalo kalba) â&#x20AC;&#x201C; 14.15, 21.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Mamma Mia! Ĺ tai ir mesâ&#x20AC;&#x153; (JAV, muzikinÄ&#x2014; komedija) â&#x20AC;&#x201C; 16.15, 18.45, 21.15 val. â&#x20AC;&#x17E;KarĹĄtos vasaros naktysâ&#x20AC;&#x153; (JAV, drama) â&#x20AC;&#x201C; 17 val. â&#x20AC;&#x17E;MilijardieriĹł klubasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, biograďŹ nÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 19.15, 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Pirmasis iĹĄvalymasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, siaubo) â&#x20AC;&#x201C; 19.30, 22 val. â&#x20AC;&#x17E;Ekvalaizeris IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, veiksmo trileris) â&#x20AC;&#x201C; 21.45 val.

Kaunas Forum Cinemas Kaune â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Tamsiausios galiosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, fantastinis mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 11, 15.05, 17.10, 19.35 val. â&#x20AC;&#x17E;Nerealieji IIâ&#x20AC;&#x153; (2D, JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 10.10, 12.50, 15.40, 17.30, 20.10 val. â&#x20AC;&#x17E;MonstrĹł vieĹĄbutis III: atostogosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.20, 13.20, 14.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Mamma Mia! Ĺ tai ir mesâ&#x20AC;&#x153; (JAV, muzikinÄ&#x2014; komedija) â&#x20AC;&#x201C; 10.30, 15.50, 18.20 val. â&#x20AC;&#x17E;SengirÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Lietuva, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Moterys meluoja geriau. RobertÄ&#x2014;lisâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 10.50, 13.05, 15.20, 15.50, 17.40, 18.30, 19.50, 20.50, 22.10, 23.10 val. â&#x20AC;&#x17E;Nerealieji IIâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 11.10, 13.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Ratai IIIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 12.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Ekvalaizeris IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, veiksmo trileris) â&#x20AC;&#x201C; 13, 21, 22.50 val. â&#x20AC;&#x17E;DangoraiĹžis 3Dâ&#x20AC;&#x153; (JAV, kriminalinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 16.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Pirmasis iĹĄvalymasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, siaubo) â&#x20AC;&#x201C; 19, 21.20, 23.40 val. â&#x20AC;&#x17E;MilijardieriĹł klubasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, biograďŹ nÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 13.20, 22 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ nipas, kuris mane iĹĄdĹŤrÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (JAV, veiksmo komedija) â&#x20AC;&#x201C; 18.30 val. Forum Cinemas KlaipÄ&#x2014;doje â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;MonstrĹł vieĹĄbutis III: atostogosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.10, 12.15, 16.55 val. â&#x20AC;&#x17E;Nerealieji IIâ&#x20AC;&#x153; (2D, JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 10.20, 11, 13.10, 15.15, 16.30, 18.35 val. â&#x20AC;&#x17E;Moterys meluoja geriau. RobertÄ&#x2014;lisâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 10.30, 12.45, 15, 16, 17.15, 18.15, 19.30, 20.30, 21.50 val. â&#x20AC;&#x17E;TriuĹĄis Piterisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Tamsiausios galiosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, fantastinis mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 11.10, 16.10, 19.15 val. â&#x20AC;&#x17E;SengirÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Lietuva, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 12.55 val. â&#x20AC;&#x17E;Pirmasis iĹĄvalymasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, siaubo) â&#x20AC;&#x201C; 13.35, 19.10, 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Nerealieji IIâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 13.45 val. â&#x20AC;&#x17E;DangoraiĹžisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, kriminalinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 14.30 val. â&#x20AC;&#x17E;MilijardieriĹł klubasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, biograďŹ nÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 21.20 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ nipas, kuris mane iĹĄdĹŤrÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (JAV, veiksmo komedija) â&#x20AC;&#x201C; 18 val.

PanevÄ&#x2014;Ĺžys Forum Cinemas Babilonas â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;DidĹžiapÄ&#x2014;dĹžio vaikasâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, Belgija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.10 val. â&#x20AC;&#x17E;Nerealieji IIâ&#x20AC;&#x153; (2D, JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 10.20, 13.05, 15.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Moterys meluoja geriau. RobertÄ&#x2014;lisâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 10.30, 12.45, 15, 17.15, 18.35, 19.30, 20.50, 21.45 val. â&#x20AC;&#x17E;SengirÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Lietuva, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 12.20 val. â&#x20AC;&#x17E;MonstrĹł vieĹĄbutis III: atostogosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 14.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Tamsiausios galiosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, fantastinis mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 16.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Pirmasis iĹĄvalymasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, siaubo) â&#x20AC;&#x201C; 21.55 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ nipas, kuris mane iĹĄdĹŤrÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (JAV, veiksmo komedija) â&#x20AC;&#x201C; 19.10 val.

Didysis prizas â&#x20AC;&#x201C; 100 967, 50 Eur 01 06 09 10 17 26 + 13

2018 08 07 (antradienis)

loĹĄimo Nr. 7182

05 06 08 12 15 19 21 22 30 32 35 36 39 40 42 48 50 53 56 58 loĹĄimo Nr. 7183

01 02 04 07 09 10 14 20 21 22 31 33 35 39 41 46 53 55 56 58

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGPJĂ&#x201E;jIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

6YĂ&#x;RASĂ&#x;PAĂ&#x;TU¸Ă&#x;TIĂ&#x;NOĂ&#x;ATĂ&#x;LIĂ&#x;KwĂ&#x;JOSĂ&#x;KIĂ&#x;̧EĂ&#x;NES %XYXVLRVĂ&#x201E;6SLFH*LUOVÂł QDUzV0HODQLH%URZQ 0HO% P LU6WHSKHQR %HODIRQWH P VN\U\ EĂ&#x2DC;VNDQGDODVSULzMROLHS WRJDOj0RWHULVEXYX VLDPVXWXRNWLQLXLWXUzV VXPRNzWLSHUWĂ&#x2018;NVW HXUĂ&#x2DC;XĂ?WHLVPĂ&#x2DC;LĂ&#x2026;ODLGDV Nors vis dÄ&#x2014;lto teks patuĹĄtinti kiĹĄenÄ&#x2122;, Mel B atrodo kaip niekada laiminga. DĹžiugia Ĺžinia ji pasidalijo ir su gerbÄ&#x2014;jais socialiniame tinkle. PusantrĹł metĹł teismuose pora kovojo dÄ&#x2014;l to, kad niekaip nepavyko rasti sprendimo dÄ&#x2014;l ĹĄeĹĄiametÄ&#x2014;s dukters Madison ateities, finansinÄ&#x2014;s abiejĹł naudos. MaĹža to, dabar jau buvÄ&#x2122; sutuoktiniai vienas kitÄ&#x2026; skandino vis aĹĄtresniuose skandaluose. Teismo sprendimu Mel B ir Stephenas negali vienas prie kito artintis arÄ?iau nei 200 jardĹł (182 metrai. â&#x20AC;&#x201C; Red.). Ĺ is sprendimas netaikomas atvejams, kai mokykloje vyks atĹžalos renginiai, ÄŻ kuriuos bus pakviesti abu tÄ&#x2014;vai. Be to, buvusi dainininkÄ&#x2014; Stephenui kas mÄ&#x2014;nesÄŻ turÄ&#x2014;s mokÄ&#x2014;ti daugiau kaip 4 tĹŤkst. eurĹł vaiko iĹĄlaidoms padengti, kai mergaitÄ&#x2014; leis laikÄ&#x2026; su tÄ&#x2014;Ä?iu.

0HO%EXYXVLDP Y\UXL6%HODIRQ WHEHWHLVPRLĂ&#x2026; ODLGĂ&#x2DC;NDVPzQH VÂ&#x2019;GDUWXUzVPR NzWLGDXJLDXQHL WĂ&#x2018;NVWHXUĂ&#x2DC;

â&#x20AC;&#x17E;Esu apimtas euforijos, jauÄ?iuosi lyg iĹĄvykÄ&#x2122;s ÄŻ kitÄ&#x2026; pasaulÄŻ. Dabar turiu viskÄ&#x2026;, apie kÄ&#x2026; svajojau, o visa tai mes galÄ&#x2014;jome pasiekti jau prieĹĄ daug mÄ&#x2014;nesiĹł. Toks palengvÄ&#x2014;jimas, kad visa tai pagaliau baigÄ&#x2014;siâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; portalui â&#x20AC;&#x17E;Dailymailâ&#x20AC;&#x153; sakÄ&#x2014; S.Belafonte. Visas skandalas uĹžvirÄ&#x2014; po to, kai Mel B pavieĹĄino nuotraukas, kuriose jos veidÄ&#x2026; dengÄ&#x2014; mÄ&#x2014;lynÄ&#x2014;s. TÄ&#x2026;syk moteris atskleidÄ&#x2014; santuo-

kos uĹžkulisius teigdama, kad jau ilgÄ&#x2026; laikÄ&#x2026; kentÄ&#x2014; smurtÄ&#x2026;, sutuoktinis jÄ&#x2026; vertÄ&#x2014; uĹžsiimti seksu trise, o galiausiai iĹĄdavÄ&#x2014; jÄ&#x2026; su vaikĹł aukle. Stephenas visas tokias kalbas aktyviai neigÄ&#x2014;, taip gerokai pailgindamas skyrybĹł procesÄ&#x2026;. Beje, Mel B asmeninis gyvenimas irgi nesiklosto. Moteris susilaukÄ&#x2014; trijĹł vaikĹł nuo trijĹł skirtingĹł vyrĹł. (LR)

KlaipÄ&#x2014;da

loĹĄimo Nr. 5750

GALIMA LAIMÄ&#x2013;TI 200 000 Eur

GYVENIMASĂ&#x; Ă&#x;TV

Ă&#x201E;6FDQSL[ÂłQXRWU

PRAMOGOS

AtspÄ&#x2014;ta 6 5+1 5 4+1 4 3+1 3 www.olifeja.lt

LaimÄ&#x2014;jimas 100 967,50 Eur 5 459 Eur 282,50 Eur 59 Eur 7 Eur 4 Eur 1 Eur

.AUĂ&#x;JAUĂ&#x;SIĂ&#x;MUĂ&#x;ZIĂ&#x;KOSĂ&#x;ALĂ&#x;BUĂ&#x;MAI

¡-AĂ&#x;NOĂ&#x;!MEĂ&#x;RIĂ&#x;CA¨ ¡2OYĂ&#x;CE¨ .ODLSzGRVJUXSzĂ&#x201E;5R\FHÂłSULHĂ&#x2026; GYHMXVPHWXVGHELXWDYRDOEXPX Ă&#x201E;%ODFN/LJKWVÂłNXULDPHVNDP EzMRNDĂ?NDVSHUYLGXUÂ&#x2019;WDUSURNR LUHOHNWURQLQzVSRSPX]LNRV7XR PHWXMLXRVWDPLHVW\MHJDUVzMRLU SDVLURG\PDLVNXULXRVHJURMR EULWĂ&#x2DC;JUXSzVĂ&#x201E;'HSHFKH0RGHÂł GDLQDVÂąMRVÂ&#x2019;WDNDEXYRDLĂ&#x2026;NLDL MXVWLLUSDmLRVĂ&#x201E;5R\FHÂłNĂ&#x2018;U \ERMH %zJDQWODLNXLJUXSzVXĂ?PRMDL UHJLVGLGzMDÂąYRNDOLVWDV,OMD *XQDVNHOLVV\NLXVĂ&#x2026;PzĂ?DYR SRSXOLDULXRVH79SURMHNWXRVH QDXMDVLVDOEXPDVĂ&#x201E;0DQR$PH ULFDÂłLĂ&#x2026;OHLVWDVLUYLQLORSORNĂ&#x2026;WH OHMRSULVWDW\PDVVXUHQJWDV 9LOQLDXVPHQĂ&#x2DC;IDEULNHĂ&#x201E;/RIWDVÂł NXULDPHWHOSDDSLHWĂ&#x2018;NVWDQWÂ&#x2019; Ă?PRQLĂ&#x2DC;1RUVUHLNLDSULSDĂ?LQWL NRONDVJUXSzĂ?LQRPDJDQD QHGLGHOLDPNODXV\WRMĂ&#x2DC;UDWXL Ă&#x201E;0DQR$PHULFDÂłWRWLNULDXVLDL QHSDNHLVQRUVĂ&#x201E;5R\FHÂłVNDP EHV\VmLDJHURNDLÂ&#x2019;YDLUHVQLVQHL DQNVmLDX1HWQRULVLVDN\WLNDG WDLÂąODEDLNHLVWDVDOEXPDV3LU PLDXVLDWRGzONDGEHYHLNQH Â&#x2019;PDQRPDVXSUDVWLSULHNXULR Ă?DQURMÂ&#x2019;SULVNLUWL'DOLVĂ&#x2026;LĂ&#x2DC;GDL QĂ&#x2DC; EHYHLNYLVRVMRVDWOLHNDPRV DQJOĂ&#x2DC;NDOED SULPHQDDQNVWHVQÂ&#x2019; Ă&#x201E;5R\FHÂłVNDPEHVÂ&#x2019;*UDĂ?LDXVLRMH DOEXPRGDLQRMHĂ&#x201E;3HUIHFW6RUU \Âł GRPLQXRMDHOHNWURQLQLDLJDUVDL NXULHSULYHUVWĂ&#x2DC;SULWDULDPDLOLQ JXRWLLUĂ&#x201E;/HPRQ-R\ÂłO\GHUÂ&#x2019;,JRUÂ&#x2019; .RIj/LĂ&#x2018;GQDPHODQFKROLĂ&#x2026;ND HOHNWURQLQzVSRSPX]LNRVEDOD GzNXULDLWREXODLWLQNDĂ?HPDV LĂ&#x2026;UDLĂ&#x2026;NLQJDVGDLQLQLQNR,OMRV EDOVDV%HWmLDSDW\UDLUĂ&#x201E;/RYHÂł

ÂąVXDJUHV\YLRPLVJLWDURPLVLU XĂ?XRPLQRPLVÂ&#x2019;DPHULNLHWLĂ&#x2026;Nj JUDQGĂ?RVWLOLĂ&#x2DC;LUĂ&#x201E;5RFNÂśQÂś%OXHVÂł MDXNYHSLDQWLNODVLNLQLXDĂ&#x2026;WXQ WRMRGHĂ&#x2026;LPWPHmLRURNX2YLVj DOEXPjYDLQLNXRMDĂ&#x201E;0DNH0H +DSS\³¹OLQNVPDVSRSNĂ&#x2018;ULQ\V O\JSDVLVNROLQWDVLĂ&#x2026;'RQDWR0RQW Y\GRUHSHUWXDUR7RNVNXULV SXLNLDLWLNWĂ&#x2DC;EĂ&#x2018;WLSDY \]GĂ?LXL NRNLRVQRUVĂ&#x201E;,Ă&#x2026;VLSLOG\PRDNFL MRVÂłKLPQX.DLVXNXULDOEXPj NXULVWHRULĂ&#x2026;NDLJDOzWĂ&#x2DC;SDWLNWLLU Ă&#x201E;3HW6KRS%R\VÂłLUĂ&#x201E;$HURVPLWKÂł LU*\mLR3DĂ&#x2026;NHYLmLDXVJHUEzMDPV N\ODUL]LNDNDGQHSDWLNVQzYLH QDPMĂ&#x2DC;7DLÂąGLGĂ?LDXVLDĂ&#x201E;5R\FHÂł SUREOHPD.LWDÂąDQJOLĂ&#x2026;NLWHNV WDLNXULHLĂ&#x2026;GXRGDNDGĂ&#x201E;5R\FHÂł QDULDPVĂ&#x2026;LNDOEDĂ&#x2026;YHOQLDLWD ULDQWWLNUDLQzUDJLPWRML7DmLDX VNDPEHV\VDUDQĂ?XRWzVEDOVDV ÂąSULHWRQHSULNLEVL6XVLGDUR Â&#x2019;VSĂ&#x2018;GLVNDGĂ&#x201E;5R\FHÂłWLHVLRJ UHLNLDUDPLDLSDVzGzWLSULHMĂ&#x2018;URV LUDSVLVSUÂ?VWLNRNLRVPX]LNRV JUXSzMLYLVGzOWR\UD Â&#x152;VERĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;NIĂ&#x201C;MASĂ&#x201C;§Ă&#x201C;Ă&#x201C;IšĂ&#x201C;

¡,EARNĂ&#x;4OĂ&#x;&OĂ&#x;CUS¨ ¡&RANKĂ&#x;&ITTS¨ 9LHQDÂ&#x2019;GRPLDXVLĂ&#x2DC;MDXQĂ&#x2DC;/LHWX YRVURNRJUXSLĂ&#x2DC;Ă&#x201E;)UDQN)LWWVÂł Ă&#x2026;LDLVPHWDLVSUHWHQGDYRÂ&#x2019;QHW WULV0$0$DSGRYDQRMLPXV 1HODLPzMRQzYLHQRWDmLDXYLV WLHNVXNzOzNDOEDVĂ&#x201E;+PRNDV mLDWRNLHDSLHWRNLXVQLHNR QHJLUGzMRPHÂł3HUQDLSDVLURGÂ?V MRVGHELXWLQLVDOEXPDVĂ&#x201E;<RXÂśUH /RQHO\ÂłSDGDUzÂ&#x2019;VSĂ&#x2018;GÂ&#x2019;DJUHV\ YLXEHNRPSURPLVLXJDUDĂ?LQLX URNX.HWXULĂ&#x2DC;GDLQĂ&#x2DC;PLQLDOEX PDVĂ&#x201E;/HDUQ7R)RFXVÂłDWVNOHL

GĂ?LDNDGJUXSzDNLYDL]GĂ?LDLGDU LHĂ&#x2026;NRVDYRVNDPEHVLRLUQHELMR NHLVWLV3LUPLDXVLDÂąLĂ&#x2026;SLUPR Ă?YLOJVQLRMLVPHORGLQJHVQLVQHL DQNVWHVQLVJUXSzVGDUEDV$QNV mLDXĂ&#x201E;)UDQN)LWWVÂłUHJLVODELDX VLDLUĂ&#x2018;SzMRJURWLNXRWUDQNLDXLU LĂ&#x2026;OLHWLSDDXJOLĂ&#x2026;NjS\NWÂ&#x2019;EHLVXVL NDXSXVLjHQHUJLMjGDEDUGDL QRMHĂ&#x201E;3DWLHQFHÂłDWVLUDQGDLU PHODQFKROLMRVĂ&#x2026;HĂ&#x2026;zOLĂ&#x2DC;RWHNV WXRVHÂąĂ&#x2026;LHNWLHNGDXJLDXSUDV PzV(VPLQLDLGDO\NDLQHVLNHLmLD ÂąĂ&#x201E;)UDQN)LWWVÂłDWURGRÂ&#x2019;NYzSWLLU -$9JUXSzVĂ&#x201E;1LUYDQDÂłLUSDQN URNRMXGzMLPRYRNDODVÂąUzNV PLQJDVLUSULNLPÂ?V .XUWDV &REDLQDVGDQJXMHSULWDULDPDL OLQNVLJDOYD SULHGDLQLDLVXNXUWL VSDXVWLSDVNXWLQÂ&#x2019;SUDNDLWjLĂ&#x2026; SULHVFHQRVVXVLVSLHWXVLĂ&#x2DC;PHUJL QĂ&#x2DC;%HWPX]LNDÂąJHURNDLÂ&#x2019;GR PHVQzQHLDQNVmLDX3DY \]GĂ?LXL GDLQRMHĂ&#x201E;:RQÂśW)ROORZÂłSHUGYL PLQXWHVJUXSzVXJHEDQXHLWL QXRÂ&#x2019;QLUĂ&#x2026;LRSULHVYDMLQJXPR WDGDVXJUÂ&#x2019;Ă?WLNHOLVV\NLXVYLVLĂ&#x2026; NDLSDNHLVWLGDLQRVWHPSj.L WDLSWDULDQWGDEDUĂ&#x201E;)UDQN)LWWVÂł SDVLNODXV\WLEĂ&#x2018;WĂ&#x2DC;YHUWDLUWLHPV NXULHPVSLUPDVLVJUXSzVDOEX PDVJDOEĂ&#x2018;WSDVLURGzSHUQHO\J YLHQRGDVĂ&#x201E;)UDQN)LWWV³¹GDU ODEDLMDXQLWRGzOĂ&#x201E;/HDUQ7R )RFXVÂłWHLNLDGLGHOLĂ&#x2DC;YLOmLĂ&#x2DC;-HL JUXSzWREXOzVWRNLXJUHLmLXSR NHOHULĂ&#x2DC;PHWĂ&#x2DC;JDOLPHWXUzWLYLH QXV/LHWXYRVURNRVFHQRVO\GH ULĂ&#x2DC;.LWDYHUWXVGzOJDQDVSHFL ILQzVPX]LNRVĂ&#x2026;LJUXSzWXULSDO\ JLQWLQHGDXJJDOLP\ELĂ&#x2DC;UHQJWL NRQFHUWXVRLUUDGLMRVWRW\VMRV WUDQVOLXRWLQHVLYHUĂ?LD%HWQHW MHLĂ&#x201E;)UDQN)LWWVÂłOLNLPDVÂąWROLDX VzGzWLUĂ&#x2018;V\MHLUJURWLNHOLHPV Ă&#x2026;LPWDPVELmLXOLĂ&#x2DC;MLHMDXVXNĂ&#x2018;Uz YLVDLÂ&#x2019;GRPĂ&#x2DC;/LHWXYRVURNRLVWR ULMRVSXVODSÂ&#x2019;Ă&#x201A;LXRPHWXEHQW MDXÂ&#x2019;UDĂ&#x2026;HĂ&#x201E;)UDQN)LWWVÂłQHQXVL OHLGĂ?LDSDQDĂ&#x2026;LĂ&#x2DC;Ă?DQUĂ&#x2DC;JUXSzPV LĂ&#x2026;2ODQGLMRVDU%HOJLMRVVzNPLQ JDLVNLQDQmLRPVNRPSOLPHQWXV WDUSWDXWLQLXRVHMDXQĂ&#x2DC;WDOHQWĂ&#x2DC; IHVWLYDOLXRVH2WDLMDXQHPDĂ?DL Â&#x152;VERĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;NIĂ&#x201C;MASĂ&#x201C;§Ă&#x201C;Ă&#x201C;IšĂ&#x201C; 2AĂ&#x201C;MĂ&#x2026;Ă&#x201C;NASĂ&#x201C;:ILĂ&#x201C;NYS


J\YHQLPDVWY

6.10 Televitrina. 6.25 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Kempiniukas PlaÄ?iakelnisâ&#x20AC;&#x153; (7) (N-7). 6.55 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Simpsonaiâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 7.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Kam ta meilÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (kart.). 8.25 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Paskutinis iĹĄ MagikianĹłâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 8.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;MeilÄ&#x2014;s sĹŤkuryjeâ&#x20AC;&#x153; (N-7). 10.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Tai â&#x20AC;&#x201C; mano gyvenimasâ&#x20AC;&#x153; (N-7).

6.10 Dienos programa. 6.15 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Mano gyvenimo ĹĄviesaâ&#x20AC;&#x153; (255, 256) (N-7). 7.30 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;NeramĹŤs ir triukĹĄmingiâ&#x20AC;&#x153; (23). 7.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Volkeris, Teksaso reindĹžerisâ&#x20AC;&#x153; (174) (N-7). 8.55 Rytas su LNK. InformacinÄ&#x2014; aktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;jai Ĺ˝.VaĹĄkytÄ&#x2014;, G.TetenskaitÄ&#x2014; ir M.BruĹžas. 10.55 Varom! (N-7). 11.25 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;MeilÄ&#x2014;s sparnaiâ&#x20AC;&#x153; (29, 30).

6.20 TV programa. 6.24 TV parduotuvÄ&#x2014;. 6.40 Grilio skanÄ&#x2014;stai. Kulinarijos laida. 7.10 Gyvenimo bĹŤdas. PokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;ja D.Ĺ˝eimytÄ&#x2014;. 7.40 Vasara tiesiogiai su D.Ĺ˝eimyte. PokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;ja D.Ĺ˝eimytÄ&#x2014;. 8.10 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Deltaâ&#x20AC;&#x153; (1/20) (N-7). 9.15 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;MoterĹł daktarasâ&#x20AC;&#x153; (2/2) (N-7). 10.20 â&#x20AC;&#x17E;Jekaterina DidĹžiojiâ&#x20AC;&#x153; (1) (N-7). 11.25 â&#x20AC;&#x17E;Raganaâ&#x20AC;&#x153; (1/4) (N-7).

6.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;AuklÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (76â&#x20AC;&#x201C;78) (N-7). 7.30 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Asmens sargybinisâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 8.30 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;FarĹł karaiâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 9.30 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Teisingumo agentaiâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 10.30 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Kobra 11â&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 11.35 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;ÄŽstatymas ir tvarka. SpecialiĹłjĹł tyrimĹł skyriusâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.).

ÂŚ

12.35 Kas ir kodÄ&#x2014;l? TV Ĺžaidimas. VedÄ&#x2014;jas D.JurgeleviÄ?ius. 13.05 Klauskite daktaro. VedÄ&#x2014;jai R.KulvinskytÄ&#x2014; ir A.Unikauskas. 13.58 Keno loto. 14.00 Ĺ˝inios. Spor tas. Orai. 14.15 Laba diena, Lietuva! 15.00 Ĺ˝inios. Orai. 15.10 Laba diena, Lietuva! 16.00 Ĺ˝inios. Spor tas. Orai. 16.15 Laba diena, Lietuva! 16.30 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Seserysâ&#x20AC;&#x153; (362) (N-7). 17.30 Ĺ˝inios. Spor tas. Orai (su ver timu ÄŻ gestĹł kalbÄ&#x2026;). 18.15 Auksinis protas. Intelektinis TV Ĺžaidimas. VedÄ&#x2014;jai A.Valinskas ir A.Tapinas. 19.30 Lietuvos kolumbai. DokumentinÄ&#x2014; istorinÄ&#x2014; laida. VedÄ&#x2014;ja E.MildaĹžytÄ&#x2014;.

12.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Tai bent giminaiÄ?iaiâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 13.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;PaĹžadÄ&#x2014;tojiâ&#x20AC;&#x153; (N-7). 15.00 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Simpsonaiâ&#x20AC;&#x153; (3, 4) (N-7). 16.00 TV3 Ĺžinios. 16.28 TV3 orai. 16.30 TV pagalba (N-7). 18.30 TV3 Ĺžinios. 19.22 TV3 spor tas. 19.27 TV3 orai. 19.30 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Paskutinis iĹĄ MagikianĹłâ&#x20AC;&#x153; (8) (N-7).

13.25 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Gyvenimo dainaâ&#x20AC;&#x153; (49) (N-7). 14.25 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Dvi ĹĄirdysâ&#x20AC;&#x153; (1016â&#x20AC;&#x201C;1019). 16.30 Labas vakaras, Lietuva. InformacinÄ&#x2014; pokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;jai L.Ĺ urnaitÄ&#x2014; ir P.SkuÄ?as. 17.35 GyvenimiĹĄkos istorijos. VedÄ&#x2014;jas M.Capas. 18.30 Ĺ˝inios. 19.25 Spor tas. 19.28 Orai. 19.30 Varom! (N-7).

12.30 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;IĹĄĹĄĹŤkisâ&#x20AC;&#x153; (3/12) (N-7). 13.35 TV parduotuvÄ&#x2014;. 13.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Gluchariovasâ&#x20AC;&#x153; (1/47) (N-7). 14.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Gurovo bylos. Maitvanagiaiâ&#x20AC;&#x153; (2/4) (N-7). 16.00 Repor teris. InformacinÄ&#x2014; publicistinÄ&#x2014; laida. 16.30 Vasara tiesiogiai su D.Ĺ˝eimyte. PokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;ja D.Ĺ˝eimytÄ&#x2014;. 16.57 Orai. 17.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;MoterĹł daktarasâ&#x20AC;&#x153; (2/49) (N-7). 18.00 Repor teris. InformacinÄ&#x2014; publicistinÄ&#x2014; laida. 18.52 Orai. 18.55 Verslo genas. 19.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Bitininkasâ&#x20AC;&#x153; (1/9) (N-7).

12.35 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Stoties policijaâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 13.45 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Asmens sargybinisâ&#x20AC;&#x153; (11) (N-7). 14.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;FarĹł karaiâ&#x20AC;&#x153; (8) (N-7). 15.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Teisingumo agentaiâ&#x20AC;&#x153; (32) (N-7). 16.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Kobra 11â&#x20AC;&#x153; (10) (N-7). 17.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;ÄŽstatymas ir tvarka. SpecialiĹłjĹł tyrimĹł skyriusâ&#x20AC;&#x153; (17) (N-7). 18.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Stoties policijaâ&#x20AC;&#x153; (48) (N-7).

20.25 Keno loto. 20.30 Panorama. 21.00 Dienos tema. 21.20 Spor tas. Orai. 21.29 Loterija â&#x20AC;&#x17E;JÄ&#x2014;gaâ&#x20AC;&#x153;. 21.30, 4.05 NacionalinÄ&#x2014; ekspedicija. 22.30 Vasara su â&#x20AC;&#x17E;DviraÄ?io Ĺžiniomisâ&#x20AC;&#x153;. 23.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;AukĹĄtuomenÄ&#x2014;s daktarasâ&#x20AC;&#x153; (7/5) (N-7). 23.45 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Ĺ tutgar to kriminalinÄ&#x2014; policijaâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 0.30 Kas ir kodÄ&#x2014;l? TV Ĺžaidimas (kart.). 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 LRT radijo Ĺžinios. 1.05 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;GiminÄ&#x2014;s. Gyvenimas tÄ&#x2122;siasiâ&#x20AC;&#x153; (kart.). 2.05 Klauskite daktaro (kart.). 3.05 Lietuvos kolumbai (kart.). 5.00 â&#x20AC;&#x17E;Seserysâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.).

20.00 â&#x20AC;&#x17E;Tai bent giminaiÄ?iaiâ&#x20AC;&#x153; (N-7). 21.00 â&#x20AC;&#x17E;Kam ta meilÄ&#x2014;?â&#x20AC;&#x153; (27) (N-7). 21.30 TV3 vakaro Ĺžinios. 22.22 TV3 spor tas. 22.27 TV3 orai. 22.30 â&#x20AC;&#x17E;NeĹĄdintis visu greiÄ?iuâ&#x20AC;&#x153;. Veiksmo trileris. Vaid. N.Houltas, F.Jones, A.Hopkinsas, B.Kingsley, M.Kenzari. Kinija, Vokietija, DidĹžioji Britanija, 2016 m. (N-14). 0.20, 4.50 â&#x20AC;&#x17E;CSI elektroniniĹł nusikaltimĹł skyriusâ&#x20AC;&#x153; (15) (N-14). 1.20 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Kaulaiâ&#x20AC;&#x153; (17) (N-7). 2.10 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Rouzvudasâ&#x20AC;&#x153; (2). 3.00 EkstrasensĹł mĹŤĹĄis (N-7). 4.00 â&#x20AC;&#x17E;Moderni ĹĄeimaâ&#x20AC;&#x153; (6, 7). 5.35 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Moderni ĹĄeimaâ&#x20AC;&#x153; (7) (N-7).

20.00 â&#x20AC;&#x17E;Tautos tarnasâ&#x20AC;&#x153; (7, 8) (N-7). 21.00 Bus visko. Gyvenimo bĹŤdo laida. VedÄ&#x2014;jos G.GureviÄ?iĹŤtÄ&#x2014; ir S.AlbaviÄ?iĹŤtÄ&#x2014;. 21.30 Ĺ˝inios. 22.24 Spor tas. Orai. 22.30 â&#x20AC;&#x17E;Ĺ arvuotisâ&#x20AC;&#x153;. Veiksmo. ReĹž. N.Antalis. Vaid. J.Reno, M.Dillonas, L.Fishburneâ&#x20AC;&#x2122;as. JAV, 2009 m. (N-14). 0.15 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Kultasâ&#x20AC;&#x153; (4) (N-14). 1.05 â&#x20AC;&#x17E;IĹĄrinktĹłjĹł medĹžioklÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;. Veiksmo. ReĹž. P.McGuiganas. JAV, Kanada, 2009 m. (N-7) (kart.). 3.00 Alchemija XXII. PabÄ&#x2014;gimas nuo tekstilÄ&#x2014;s. KultĹŤrinÄ&#x2014; publicistika. 3.30 KultĹŤrinÄ&#x2014; dokumentika. Ciklas â&#x20AC;&#x17E;MenininkĹł portretaiâ&#x20AC;&#x153;.

20.00, 22.00 Repor teris. InformacinÄ&#x2014; publicistinÄ&#x2014; laida. 20.30 Vasara tiesiogiai su D.Ĺ˝eimyte. PokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;ja D.Ĺ˝eimytÄ&#x2014;. 21.00 â&#x20AC;&#x17E;Juodosios katÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; (1) (N-7). 22.52 Orai. 22.55 Verslo genas. 23.00 â&#x20AC;&#x17E;Gluchariovasâ&#x20AC;&#x153; (1/44) (N-7). 0.05 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Deltaâ&#x20AC;&#x153; (1/19) (N-7). 1.05 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;IĹĄĹĄĹŤkisâ&#x20AC;&#x153; (3/9) (N-7). 2.00, 4.20 â&#x20AC;&#x17E;Raganaâ&#x20AC;&#x153; (1/13) (N-7). 2.45 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Lemtingas panaĹĄumasâ&#x20AC;&#x153; (3) (N-7). 3.35 â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝mogus be praeitiesâ&#x20AC;&#x153; (15) (N-7). 5.05 Dok. serialas â&#x20AC;&#x17E;Pasaulis iĹĄ virĹĄausâ&#x20AC;&#x153;. JAV, 2012 m. (N-7). 5.35 â&#x20AC;&#x17E;Baltoji vergÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (41) (N-7).

20.00 â&#x20AC;&#x17E;Infodienaâ&#x20AC;&#x153;. 21.00 Vaidybinis f. â&#x20AC;&#x17E;NeĹžinomasisâ&#x20AC;&#x153;. Kriminalinis trileris. ReĹž. A.Woodley. Vaid. K.Zegersas, R.Liotta, L.Vandervoort. Kanada, 2011 m. (N-14). 22.50 Vaidybinis f. â&#x20AC;&#x17E;Speigo bangaâ&#x20AC;&#x153;. Fantastinis trileris. ReĹž. B.Trenchardas-Smithas. Australija, Kanada, 2010 m. (N-7) (kart.). 0.40 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Sekso magistraiâ&#x20AC;&#x153; (1) (N-14). 1.45 â&#x20AC;&#x17E;Kas Ĺžudikas?â&#x20AC;&#x153; (45). KriminalinÄ&#x2014; publicistika (N-7).

ÂŚ

6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 Labas rytas, Lietuva! 6.30, 8.00 Ĺ˝inios. Orai. 7.00, 7.30, 8.30 Ĺ˝inios. Orai. Spor tas. 9.05 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Senisâ&#x20AC;&#x153; (373) (N-7). 10.05 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Ĺ tutgar to kriminalinÄ&#x2014; policijaâ&#x20AC;&#x153; (7/15) (N-7). 10.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Komisaras Reksasâ&#x20AC;&#x153; (54) (N-7). 11.40 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;GiminÄ&#x2014;s. Gyvenimas tÄ&#x2122;siasiâ&#x20AC;&#x153; (3/7).

ÂŚ

Ă&#x;PUXJSMĂ&#x2018;mLRG

Paneigimas: Vilniaus miesto apylinkÄ&#x2014;s teismo sprendimu nustatyta, kad dien raĹĄtis â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos ry tasâ&#x20AC;&#x153;

2016 metĹł geguĹžÄ&#x2014;s 10 dienos numeryje Nr.89 (7555) straipsnyje â&#x20AC;&#x17E;KyĹĄiĹł reikalavo ir keiksmaisâ&#x20AC;&#x153; paskelbtas teiginys â&#x20AC;&#x17E;Ky-

ĹĄiĹł rei ka lavo ir keiksmaisâ&#x20AC;&#x153; neatitinka tikrovÄ&#x2014;s, paĹžeidĹžia Vito Vasiliausko garbÄ&#x2122; ir orumÄ&#x2026;.

'RUĂ&#x;MIAĂ&#x;SIĂ&#x;DwLĂ&#x;VAIĂ&#x;KĂ&#x2039;Ă&#x;IRĂ&#x;PIĂ&#x;NIĂ&#x;GĂ&#x2039;

6wLĂ&#x;DĂ&#x20AC;IAUGĂ&#x;SISĂ&#x;ATĂ&#x;Ă&#x20AC;AĂ&#x;LA $NWRULXV5LFKDUGDV*HUHÂśDV P DXJLQVGDUYLHQj YDLNjÂąNĂ&#x2018;GLNLRODXNLDVLMRĂ?PRQDLVSDQĂ&#x2DC;YHUVOLQLQNz $OHMDQGUD6LOYD P -LHVXVLWXRNzĂ&#x2026;LĂ&#x2DC;PHWĂ&#x2DC;SDYDVDUÂ&#x2019; Su dabartine Ĺžmona Holivudo aktorius R.Gereâ&#x20AC;&#x2122;as susipaĹžino 2014 metais. Ĺ iĹł metĹł balandÄŻ pora susituokÄ&#x2014;. Ceremonija vyko Ispanijoje, o po mÄ&#x2014;nesio â&#x20AC;&#x201C; Niujorko priemiestyje. Tada jie pakartojo santuokÄ&#x2026; pagal budistines tradicijas. Abiem sutuoktiniams â&#x20AC;&#x201C; tai antras vaikas. R.Gereâ&#x20AC;&#x2122;as turi 18-metÄŻ sĹŤnĹł HomerÄ&#x2026;. Jo susilaukÄ&#x2014; su antrÄ&#x2026; ja Ĺžmo"na modeliu Carey Lowell â&#x20AC;&#x201C; su ja iĹĄsiskyrÄ&#x2014; tik 2016-aisiais, kai jau

palaikÄ&#x2014; santykius su A.Silva. A.Silva susilaukÄ&#x2014; sĹŤnaus Alberto (6 m.) su buvusiu vyru Govindu Friedlandu, kalnakasybos magnato Roberto Friedlando sĹŤnumi. Filmo â&#x20AC;&#x17E;GraĹži moterisâ&#x20AC;&#x153; ĹžvaigĹždÄ&#x2014;, Auksinio gaublio laimÄ&#x2014;tojas uĹž vaidmenÄŻ miuzikle â&#x20AC;&#x17E;Ä&#x152;ikagaâ&#x20AC;&#x153; R.Gereâ&#x20AC;&#x2122;as buvo vedÄ&#x2122;s ir garsĹłjÄŻ modelÄŻ Cindy Crawford (1991â&#x20AC;&#x201C;1995 m.), taÄ?iau atĹžalĹł jie nesusilaukÄ&#x2014;. Dar neĹžinia, kur A.Silva gimdys â&#x20AC;&#x201C; gimtojoje Ispanijoje ar JAV, kur dabar praleidĹžia daug laiko.

$QJHOLQRV-ROLH P LU%UDGR3LWWR P VN\U\EĂ&#x2DC;E\ORMHYHUGD YLVQXRĂ?PHVQzNRYD $NWRUzSDUHLĂ&#x2026;NzNDGMRV VXWXRNWLQLVQHVNLULDSL QLJĂ&#x2DC;YDLNDPVLĂ&#x2026;ODLN\WL PrieĹĄ porÄ&#x2026; dienĹł A.Jolie advokatas kreipÄ&#x2014;si ÄŻ Los AndĹželo AukĹĄÄ?iausiÄ&#x2026; jÄŻ teismÄ&#x2026; praĹĄydamas ÄŻpareigoti B.PittÄ&#x2026; iĹĄlaikyti savo ĹĄeĹĄis vaikus. Jis teigia, kad prasidÄ&#x2014;jus skyrybĹł procesui aktoriai buvo ĹžodĹžiu dÄ&#x2014;l to susitarÄ&#x2122;, bet ĹĄios sutarties neÄŻformino. Dabar A.Jolie jau aiĹĄkina, kad B.Pittas ĹĄio dĹžentelmeniĹĄko susitarimo nesilaiko. B.Pittas atkirto, kad vaikams skiria net daugiau pinigĹł, negu buvo susitarta. EsÄ&#x2026; per ĹĄiuos metus jis pervedÄ&#x2014; A.Jolie milijonÄ&#x2026; doleriĹł (maĹždaug 866 tĹŤkst. eurĹł), kurie turÄ&#x2014;jo bĹŤti skirti vaikams. â&#x20AC;&#x17E;Gal aktorÄ&#x2014; juos iĹĄleido kitiems

$)3Ă&#x201E;6FDQSL[ÂłQXRWU

$NWRULXV5*H UHÂśDVLUYHUVOL QLQNz$6LOYD VXUHQJzGYL WXRNWXYLĂ&#x2DC; FHUHPRQLMDV

$-ROLHWLNLQDNDG%3LWWXLYLVLĂ&#x2026;NDLQHUĂ&#x2018;SLNDLSJ\YHQDĂ&#x2026;HĂ&#x2026;LYDLNDL

tikslams?â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; retoriĹĄkai klausÄ&#x2014; B.Pitto advokatas. Atrodo, kad ÄŻĹžymybiĹł skyrybĹł byloje labiausiai kenÄ?ia jĹł vaikai. Neseniai jĹł sĹŤnus Knoxas (9 m.) ir dvylikametÄ&#x2014; dukra Shiloh turÄ&#x2014;jo su motina nusifilmuoti fantastinÄ&#x2014;je veiksmo juostoje â&#x20AC;&#x17E;PiktadarÄ&#x2014;s istorija IIâ&#x20AC;&#x153; (â&#x20AC;&#x17E;Maleficent IIâ&#x20AC;&#x153;).

TaÄ?iau B.Pittas atsisakÄ&#x2014; pasiraĹĄyti reikalingÄ&#x2026; sutikimÄ&#x2026;. KodÄ&#x2014;l? Vienas besiskirianÄ?ios poros biÄ?iulis pasakojo, jog B.PittÄ&#x2026; ÄŻsiutino A.Jolie pareiĹĄkimas, kad ji neleis vaikams su juo vykti ÄŻ Los AndĹželÄ&#x2026;. Poros atĹžalos ĹĄiuo metu su motina gyvena Londone. (LR)


POLITIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

KRA¸TOĂ&#x;Ă&#x20AC;INIOS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGPJĂ&#x201E;jIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

Ă&#x201A;LDXOLXRVHY\NVWDQWLV3ULVLNzOLPRDLNĂ&#x2026;WzVLUMRVSULHL JĂ&#x2DC;UHPRQWDVÂąSXLNLSURJDmLDSDGLUEzWLDUFKHROR JDPV'DXJYHUWLQJĂ&#x2DC;GDLNWĂ&#x2DC;UDGXVLĂ&#x2DC;DUFKHRORJĂ&#x2DC;NR OHNFLMjQHVHQLDLSDSLOGzLUVHQRYLQLĂ&#x2DC;PRQHWĂ&#x2DC;ORELV R i Ä? a r d a s V I T K US LR korespondentas

Daugiau nei ĹĄimtas XVII amĹžiuje kaldintĹł karalienÄ&#x2014;s Kristinos ĹĄilingĹł rasta iĹĄ PrisikÄ&#x2014;limo aikĹĄtÄ&#x2014;s iĹĄveĹžtame grunte. â&#x20AC;&#x17E;Apie pastebÄ&#x2014;tas senovines monetas mums praneĹĄÄ&#x2014; grunto laikymo aikĹĄtelÄ&#x2014;je metalo lauĹžo ieĹĄkojÄ&#x2122;s Ĺžmogusâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; Ĺ iauliĹł â&#x20AC;&#x17E;AuĹĄrosâ&#x20AC;&#x153; muziejaus Archeologijos skyriaus vedÄ&#x2014;ja Virginija OstaĹĄenkovienÄ&#x2014;. Ĺ is Ĺžmogus archeologams parodÄ&#x2014; vietÄ&#x2026;, kur rado monetĹł. â&#x20AC;&#x17E;PatyrinÄ&#x2014;jÄ&#x2122; gruntÄ&#x2026; maĹždaug pusÄ&#x2014;s kvadratinio metro plote radome per ĹĄimtÄ&#x2026; monetĹł ir vilnonio audinio skiautÄ&#x2122;, ÄŻ kuriÄ&#x2026; jos buvo suvyniotosâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; V.OstaĹĄenkovienÄ&#x2014;. Rastos monetos buvo aptrauktos storu apnaĹĄĹł sluoksniu, didĹžioji jĹł dalis buvo sulipusios ÄŻ krĹŤveles.

*DLĂ&#x2026;WDĂ?XY\V 9HQWRVXSzMHzPzPD VLĂ&#x2026;NDLJDLĂ&#x2026;WLĂ?XY\V7DL DWVLWLNRWRGzONDG.XR GĂ?LĂ&#x2DC;KLGURHOHNWULQzEX YRYLVLĂ&#x2026;NDLVXVWDEGĂ?LXVL YDQGHQVSUDWHNzMLPj WRGzOVWLSULDLQXNULWR YDQGHQVO\JLVLUVXPD Ă?zMRGHJXRQLHVNLHNLV TelĹĄiĹł aplinkos apsaugos inspekcijos pareigĹŤnai aptiko ir surinko 229 kilogramus nugaiĹĄusiĹł eĹĄeriĹł, raudĹžiĹł, kuojĹł, dar 14 karĹĄiĹł, 193 Ĺžiobrius, 112 ĹĄapalĹł. Pagal surinktos Ĺžuvies kiekÄŻ ir rĹŤĹĄÄŻ aplinkai padaryta Ĺžala siekia daugiau nei 20 tĹŤkst. eurĹł. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ is ÄŻvykis dar kartÄ&#x2026; rodo, kad hidroelektriniĹł savininkai, gaudami asmeninÄ&#x2014;s naudos, daro didelÄ&#x2122; ĹžalÄ&#x2026; aplinkai. Turime rimtai galvoti apie uĹžtvankĹł ir kai kuriĹł hidroelektriniĹł iĹĄmontavimÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; tvirtino aplinkos viceministras Martynas Norbutas. Pasak jo, nors baudos uĹž gamtai padarytÄ&#x2026; ĹžalÄ&#x2026; yra solidĹžios, atsakomybÄ&#x2014; uĹž hidroelektriniĹł eksploatavimo taisykliĹł nesilaikymÄ&#x2026; yra akivaizdĹžiai per maĹža. Kai ties ĹžuvĹł gaiĹĄimo vieta pareigĹŤnai pamatavo deguonies kiekÄŻ upÄ&#x2014;je, jis buvo 3â&#x20AC;&#x201C;5 kartus maĹžesnis, negu ÄŻprastai bĹŤna tokiu metu. Aplinkosaugininkams taip pat ÄŻtarimĹł sukÄ&#x2014;lÄ&#x2014; itin Ĺžemas upÄ&#x2014;s vandens lygis â&#x20AC;&#x201C; kai kuriose vietose jis nesiekÄ&#x2014; nÄ&#x2014; 20 centimetrĹł. Ĺ itoks vandens sumaĹžÄ&#x2014;jimas tvenkinyje galimas tik uĹžtvankos remonto ar avarijĹł atvejais ir tik gavus Aplinkos apsaugos agentĹŤros leidimÄ&#x2026;. Aplinkosaugininkams susisiekus su hidroelektrinÄ&#x2014;s vadovu jis atsisakÄ&#x2014; pateikti hidroelektrinÄ&#x2014;s eksploatavimo taisykles ir paaiĹĄkinti, kodÄ&#x2014;l neiĹĄleidĹžiamas vanduo. Aplinkos ministerija Ĺžada keisti AdministraciniĹł nusiĹžengimĹł kodekse uĹž ĹĄiĹł taisykliĹł nesilaikymÄ&#x2026; nurodytĹł baudĹł dydĹžius. (LR, ELTA)

Numizmatai, kuriems buvo parodytas rastas lobis, patvirtino, kad monetos yra Rygoje kaldinti Ĺ vedijÄ&#x2026; 1632â&#x20AC;&#x201C;1654 m. valdĹžiusios karalienÄ&#x2014;s Kristinos ĹĄilingai. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ ios monetos tuo metu buvo gana paplitusios. Rastos monetos yra varinÄ&#x2014;s, smulkaus nominalo. Kiek gali bĹŤti vertas ĹĄis lobis, negaliu pasakyti. Tai specialistai turÄ&#x2014;tĹł nustatyti jau po monetĹł restauravimo. Mums ĹĄis monetĹł lobis yara labai svarbus. Po restauravimo jis papildys muziejaus ekspozicijÄ&#x2026;, ÄŻ kuriÄ&#x2026; pateks ir daugiau per pas-

taruoju metu Ĺ iauliĹł miesto centre atliktus kasinÄ&#x2014;jimus rastĹł vertingĹł daiktĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo V.OstaĹĄenkovienÄ&#x2014;. NumizmatĹł teigimu, rasto monetĹł lobio vertÄ&#x2014; gali siekti kelis ĹĄimtus eurĹł. Tai ne vienintelÄ&#x2014;s senovinÄ&#x2014;s monetos, rastos vykdant centrinÄ&#x2014;s Ĺ iauliĹł aikĹĄtÄ&#x2014;s bei jos prieigĹł rekonstrukcijos darbus. PrieĹĄ rekonstrukcijÄ&#x2026; ĹĄiÄ&#x2026; vietÄ&#x2026; kasinÄ&#x2014;jÄ&#x2122; archeologai aptiko apie 60 ÄŻvairaus laikotarpio ir nominalo monetĹł, keramikos dirbiniĹł ir kitĹł vertingĹł daiktĹł. â&#x20AC;&#x17E;PrisikÄ&#x2014;limo aikĹĄtÄ&#x2014;je ir jos prieigose esantis kultĹŤrinis sluoksnis siekia iki dviejĹł metrĹł. Atliekant kasinÄ&#x2014;jimo darbus pavyko ne tiktai rasti vertingĹł daiktĹł, bet taip pat iĹĄsiaiĹĄkinti, kaip atrodÄ&#x2014; centrinÄ&#x2014; Ĺ iauliĹł aikĹĄtÄ&#x2014;. Pasirodo, ji XVII amĹžiuje buvo

59LWNDXVQXRWU

!TĂ&#x;KASĂ&#x;TASĂ&#x;KEĂ&#x;LIĂ&#x2039;Ă&#x;¸IMĂ&#x;TĂ&#x2039;Ă&#x;MEĂ&#x;TĂ&#x2039;Ă&#x;SEĂ&#x;NUĂ&#x;MOĂ&#x;MOĂ&#x;NEĂ&#x;TĂ&#x2039;Ă&#x;LOĂ&#x;BIS

Â&#x2018;PX]LHMLQLQNĂ&#x2DC; UDQNDVSDWHNR SHUĂ&#x2026;LPWj;9,, DPĂ?LXMHNDO GLQWĂ&#x2DC;Ă&#x2026;LOLQJĂ&#x2DC;

ne staÄ?iakampÄ&#x2014; ir daug maĹžesnÄ&#x2014;. DabartinÄ&#x2122; formÄ&#x2026; ĹĄi aikĹĄtÄ&#x2014; ÄŻgavo tiktai XVIII amĹžiaus antrojoje

pusÄ&#x2014;je vykdant Antano Tyzenhauzo reformasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; V.OstaĹĄenkovienÄ&#x2014;.


NUDĂ&#x2026;WRĂ?LQLRV

Ă&#x;PUXJSMĂ&#x2018;mLRG

0AĂ&#x;GERBĂ&#x;TAĂ&#x;BUĂ&#x;RIAĂ&#x;VIĂ&#x;MOĂ&#x;LEĂ&#x;GENĂ&#x;DA .ODLSzGRMHÂ&#x2019;DPĂ?LQWDV %URQLDXV5RĂ?LQVNR Âą SLUPRMR OLHWXYLRMDFKWDĂ&#x201E;+HU PHV,,ÂłSHUSODXNXVLR $WODQWjDWPLQLPDVÂą DWLGHQJWDVMDPVNLUWDV SDPLQNOLQLVNQHFKWDV G e d i m i n a s PI L A I T I S LR korespondentas

.RO*$VLSDXVNDLWz GHĂ&#x2026;LQzMH VNHQGXVLDPY\ULĂ&#x2026;NLXLDWOLNRĂ&#x2026;LUGLHVPDVDĂ?jMRV SXVVHVHUzV.DUROLQDLU$NYLOzSDVLWLNRPHGLNXVNDGSDURG\WĂ&#x2DC;MLHPVNHOLj

6YRgĂ&#x;GELĂ&#x;BwĂ&#x;JOĂ&#x;IRĂ&#x;PAAUGĂ&#x;Lw Ă&#x201E;$SzPzQHDSVDNRPDLJHUDVMDXVPDV³¹VXĂ?LQRMX VLMRJ/DPSzGĂ?LRHĂ?HUHVNHQGÂ?VPHWĂ&#x2DC;Y\UDVOLNR J\YDVLĂ&#x2026;WDUzPHWzNDXQLHWz*DELMD$VLSDXVNDL Wz3DDXJOzQHVXWULNRLUODLNXDWOLNRĂ&#x2026;LUGLHVPDVDĂ?j Vy ga n d a s T R A I N Y S LR korespondentas

PraÄ&#x2014;jusÄŻ savaitgalÄŻ pailsÄ&#x2014;ti prie LampÄ&#x2014;dĹžio eĹžero atvykusi G.AsipauskaitÄ&#x2014; iĹĄvydo ÄŻ krantÄ&#x2026; iĹĄneĹĄtÄ&#x2026; vyrÄ&#x2026;, kuris buvo praradÄ&#x2122;s sÄ&#x2026;monÄ&#x2122;, o kĹŤnas â&#x20AC;&#x201C; pamÄ&#x2014;lynavÄ&#x2122;s. Jis Ä&#x2014;mÄ&#x2014; skÄ&#x2122;sti, kai plaukdamas pateko ÄŻ sĹŤkurÄŻ. VyriĹĄkio draugas suspÄ&#x2014;jo jÄŻ iĹĄtraukti, bet jam reikÄ&#x2014;jo skubiai suteikti pagalbÄ&#x2026; dar iki medikĹł atvykimo. VienuoliktokÄ&#x2014; mokÄ&#x2014;jo suteikti pirmÄ&#x2026; jÄ&#x2026; pagalbÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; ĹĄias Ĺžinias ji ÄŻgijo Lietuvos sveikatos mokslĹł universiteto gimnazijoje ir sukarintoje vaikĹł vasaros stovykloje â&#x20AC;&#x17E;GeleĹžinis vilkasâ&#x20AC;&#x153;. Skendusio vyro biÄ?iulis atliko dirbtinÄŻ kvÄ&#x2014;pavimÄ&#x2026;, o mergina â&#x20AC;&#x201C; ĹĄirdies masaĹžÄ&#x2026;. Aplinkui buvo nemaĹžai ĹžmoniĹł, bet niekas to daryti nesiryĹžo. Po kiek laiko pavyko atkurti ĹĄirdies veiklÄ&#x2026;, vyras Ä&#x2014;mÄ&#x2014; kvÄ&#x2014;puoti. Kol paauglÄ&#x2014; gelbÄ&#x2014;jo ĹžmogĹł, jos

pusseserÄ&#x2014;s Karolina ir AkvilÄ&#x2014; MiĹĄkinytÄ&#x2014;s nuskubÄ&#x2014;jo pasitikti greitosios pagalbos brigados, kad parodytĹł, kaip privaĹžiuoti prie skendusiojo. Medikams perdavus kaunietÄŻ nebuvo aiĹĄku, ar jis liks gyvas, â&#x20AC;&#x201C; vyriĹĄkis tuo metu nebuvo atgavÄ&#x2122;s sÄ&#x2026;monÄ&#x2014;s. Jis buvo nuveĹžtas ÄŻ Kauno klinikĹł reanimacijÄ&#x2026;. Tik vÄ&#x2014;liau G.AsipauskaitÄ&#x2014; iĹĄ policijos pareigĹŤnĹł suĹžinojo, kad medikams pavyko vyrÄ&#x2026; iĹĄgelbÄ&#x2014;ti. Merginos akyse suĹžibo dĹžiaugsmo aĹĄaros. Gabija pirmiausia nubÄ&#x2014;go pas savo mamÄ&#x2026; ir jÄ&#x2026; apsikabino. â&#x20AC;&#x17E;UĹž gyvybÄ&#x2122; turiu dÄ&#x2014;koti savo draugui ir nepaŞįstamai mergaiteiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; ligoninÄ&#x2014;je iĹĄtarÄ&#x2014; vyras. Ĺ iuo metu jis jau iĹĄleistas ÄŻ namus. Baigusi gimnazijÄ&#x2026; G.AsipauskaitÄ&#x2014; ketina studijuoti medicinÄ&#x2026;. Gabijos motina Joana AsipauskienÄ&#x2014; yra medikÄ&#x2014;. Ji praÄ&#x2014;jusiais metais padÄ&#x2014;jo gelbÄ&#x2014;ti nuo tilto ÄŻ LampÄ&#x2014;dĹžio eĹžerÄ&#x2026; ĹĄokusÄŻ ir sunkiÄ&#x2026; traumÄ&#x2026; patyrusÄŻ jaunuolÄŻ.

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame ar timuosius, kultĹŤros bendruomenÄ&#x2122; dÄ&#x2014;l teatrologÄ&#x2014;s Irenos ALEKSAITÄ&#x2013;S netek ties. Praradome profesionaliÄ&#x2026; teatro ver tintojÄ&#x2026;, supratusiÄ&#x2026; teatrÄ&#x2026;, iĹĄmaniusiÄ&#x2026; jo istorijÄ&#x2026;, ďŹ ksavusiÄ&#x2026; teatro akimirkas ir sugebÄ&#x2014;jusiÄ&#x2026; visa tai ÄŻtaigiai per teik ti ne vienai teatro profesionalĹł ir ĹžiĹŤrovĹł kar tai. KultĹŤros ministrÄ&#x2014; Liana RuokytÄ&#x2014;-Jonsson

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame kolegÄ&#x2122; LinÄ&#x2026; DudutienÄ&#x2122;, jos ĹĄeimÄ&#x2026; ir ar timuosius dÄ&#x2014;l mylimo TÄ&#x2014;velio mir ties. Telydi paguoda ir dvasios stiprybÄ&#x2014; ĹĄiÄ&#x2026; sunkiÄ&#x2026; netek ties valandÄ&#x2026;. ValdovĹł rĹŤmĹł muziejaus bendruomenÄ&#x2014;

SunkiÄ&#x2026; liĹŤdesio ir netek ties valandÄ&#x2026; nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame LR VRM Medicinos centro darbuotojÄ&#x2026; JelenÄ&#x2026; KostickajÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l mylimo tÄ&#x2014;velio mir ties. LR VRM Medicinos centro darbuotojai

DanÄ&#x2014;s krantinÄ&#x2014;je susirinkÄ&#x2122; buriuotojai prisiminÄ&#x2014; istorinÄŻ, bet dÄ&#x2014;l ÄŻvairiĹł aplinkybiĹł pamirĹĄtÄ&#x2026; B.RoĹžinsko reisÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; ĹĄis buvÄ&#x2122;s TrakĹł jachtklubo instruktorius 1962 metais Lenkijoje statyta nedidele burine jachta â&#x20AC;&#x17E;Hermes IIâ&#x20AC;&#x153; su trimis lenkais iĹĄ Ĺ Ä?ecino uosto leidosi ÄŻ kelionÄ&#x2122; per AtlantÄ&#x2026;. Buriuodama Europos pakrantÄ&#x2014;mis â&#x20AC;&#x17E;Hermes IIâ&#x20AC;&#x153; ÄŻgula pasiekÄ&#x2014; AtlantÄ&#x2026;, nuplaukÄ&#x2014; iki KaribĹł salĹł. Floridoje atsisveikinÄ&#x2122;s su komandos nariais B.RoĹžinskas buriĹł nepadĹžiovÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; per Panamos kanalÄ&#x2026; iĹĄsiverĹžÄ&#x2014; ÄŻ RamĹłjÄŻ vandenynÄ&#x2026; ir baigÄ&#x2014; kelionÄ&#x2122; vakarinÄ&#x2014;je JAV pakrantÄ&#x2014;je â&#x20AC;&#x201C; San Diego uoste. UĹžsibrÄ&#x2014;ĹžÄ&#x2122;s tikslÄ&#x2026; ŞōtbĹŤt ÄŻveikti AtlantÄ&#x2026; B.RoĹžinskas sovietmeÄ?iu su ĹĄeima iĹĄvaĹžiavo ÄŻ LenkijÄ&#x2026;, kur visÄ&#x2026; uĹžgyventÄ&#x2026; turtÄ&#x2026; sudÄ&#x2014;jo ÄŻ naujos jachtos statybÄ&#x2026;. Kalifornijoje finiĹĄavusÄŻ lietuvÄŻ buriuotojÄ&#x2026; pasitiko vienintelis ĹĄio Ĺžygio rÄ&#x2014;mÄ&#x2014;jas â&#x20AC;&#x201C; tarpukariu ÄŻ JAV emigravÄ&#x2122;s brolis Adolfas RoĹžinskas. 3VAĂ&#x;JOĂ&#x;NwSĂ&#x;NEÂ?Ă&#x;G YĂ&#x;VENĂ&#x;DIĂ&#x;NO

PasilikÄ&#x2122;s gyventi JAV B.RoĹžinskas svajojo po keleriĹł metĹł apiplaukti ir Ĺ˝emÄ&#x2014;s rutulÄŻ, taÄ?iau svajonÄ&#x2014;s neÄŻgyvendino â&#x20AC;&#x201C; Santa Barbaros uostamiestyje lietuvis emigrantas sunkiai dirbo, kad iĹĄlaikytĹł ĹĄeimÄ&#x2026;, kol netikÄ&#x2014;tai sustojo jo ĹĄirdis. Vykdant paskutinÄ&#x2122; velionio valiÄ&#x2026; Lietuvos okeaninio buriavimo pradininko B.RoĹžinsko palaikai buvo kremuoti, o pelenai iĹĄ jachtos iĹĄbarstyti Ramiajame vandenyne. ÂżYĂ&#x;GISĂ&#x;ÂŚĂ&#x;TAUĂ&#x;TOSĂ&#x;GARĂ&#x;BEI

IĹĄkilaus buriuotojo B.RoĹžinsko atminimas DanÄ&#x2014;s krantinÄ&#x2014;je ÄŻamĹžintas â&#x20AC;&#x17E;Rotaryâ&#x20AC;&#x153; klubo â&#x20AC;&#x17E;Concordia 1826â&#x20AC;&#x153; iniciatyva, pritariant Lietuvos buriuotojĹł sÄ&#x2026; jungai. PaminklinÄŻ knechtÄ&#x2026; (taip vadinamas laivĹł ĹĄvartavimo stulpas) puoĹĄia bronzinÄ&#x2014; plokĹĄtÄ&#x2014; su iĹĄgraviruotu jachtos â&#x20AC;&#x17E;Hermes IIâ&#x20AC;&#x153; kelionÄ&#x2014;s per AtlantÄ&#x2026; marĹĄrutu. ApaÄ?ioje iĹĄkalti B.RoĹžinsko kadaise iĹĄtarti ir JAV uĹžfiksuoti ĹžodĹžiai: â&#x20AC;&#x17E;Ĺ ÄŻ ĹžygÄŻ padariau lietuviĹł tautos garbeiâ&#x20AC;&#x153;. KlaipÄ&#x2014;dieÄ?io skulptoriaus Klaudijaus PĹŤdymo sukurtÄ&#x2026; atminimo ĹženklÄ&#x2026; DanÄ&#x2014;s krantinÄ&#x2014;je padÄ&#x2014;jo atidengti uostamiesÄ?io buriavimo sporto mokyklos â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝iemysâ&#x20AC;&#x153; auklÄ&#x2014;tiniai. )¸Ă&#x;SIĂ&#x;VERĂ&#x;Ă&#x20AC;wĂ&#x;Â?Ă&#x;PLAĂ&#x;jIUSĂ&#x;VANĂ&#x;DEĂ&#x;NIS

B.RoĹžinskas buvo pirmasis lietuvis buriuotojas, gĹŤdĹžiu sovietmeÄ?iu per geleĹžinÄ&#x2122; uĹždangÄ&#x2026; iĹĄsiverĹžÄ&#x2122;s ÄŻ pasaulio vandenynus. Jo ĹĄuolis per AtlantÄ&#x2026; iĹĄ Lenkijos, anais laikais paĹĄaipiai vadintos â&#x20AC;&#x17E;laisviausiu baraku socializmo konclageryjeâ&#x20AC;&#x153;, nuskambÄ&#x2014;jo kaip savotiĹĄka tĹł laikĹł sensacija. Ĺ˝inios apie B.RoĹžinsko sÄ&#x2014;kmÄ&#x2122; ÄŻ okupuotÄ&#x2026; LietuvÄ&#x2026; neprasibro-

-DFKWRVĂ&#x201E;+HU PHV,,ÂłNDSL WRQj%5RĂ?LQV Nj NDLUzMH

$PHULNRMHSD VLWLNREUROLV $5RĂ?LQVNDV

'ARĂ&#x;SIAUĂ&#x;SIEMSĂ&#x;BUĂ&#x;RIUOĂ&#x;TOĂ&#x;JAMSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;MEĂ&#x;DAĂ&#x;LIAI â&#x2013; $WLGHQJXVSDPLQNOLQÂ&#x2019;NQHFK WjSDJHUEWLU\Ă&#x2026;NLDXVLĂ&#x2DC;RNHD QLQLĂ&#x2DC;Ă?\JLĂ&#x2DC;RUJDQL]DWRULDL LUGDO\YLDLÂąXĂ?QXRSHO QXVSDVDXOLRMĂ&#x2018;URVHLUYDQ GHQ\QXRVHJDUVLQDQW/LHWX YRVYDUGjMLHPVEXYRÂ&#x2019;WHLNWL %5RĂ?LQVNRPHGDOLDL â&#x2013;  .DXQLHWLVNDSLWRQDV,JQDV0L QLRWDVSDJHUEWDVXĂ?VNDPEDXV WULMĂ&#x2DC;OLHWXYLĂ&#x2026;NĂ&#x2DC;MDFKWĂ&#x2DC; Ă&#x201E;/LHWX YDÂłĂ&#x201E;$XGUDÂłLUĂ&#x201E;'DLOzÂł Ă?\JLR VXWULVSDOYHSHU$WODQWjRUJD QL]DYLPj6jMĂ&#x2018;GĂ?LRHSRFKRV SUDGĂ?LRMH3DVNXL,0LQLRWR YDGRYDXMDPDMDFKWDĂ&#x201E;/DLVYzÂł GDUDSLSODXNzLUSDVDXOÂ&#x2019; â&#x2013;  *DUELQJDLVDSGRYDQRMLPDLV SRPLUWLHVÂ&#x2019;YHUWLQWLNODLSz GLHmLĂ&#x2DC;NDSLWRQĂ&#x2DC;2VYDOGR.X ELOLĂ&#x2018;QRLU6WHSRQR.XG]HYL mLDXVQXRSHOQDL-LHYDGR YDYRMDFKWDLĂ&#x201E;/LHWXYDÂłNX ULSHUSODXNz$WODQWjRYzOLDX SLUPRML/LHWXYRVEXULDYLPR LVWRULMRMHDSVXNRUDWjDSOLQN Ă&#x152;HPzVUXWXOÂ&#x2019; â&#x2013;  'DUYLHQDV%5RĂ?LQVNRPHGD

vÄ&#x2014;. UĹžtat Lenkijoje â&#x20AC;&#x17E;Hermes IIâ&#x20AC;&#x153; Ĺžygis aukso raidÄ&#x2014;mis buvo ÄŻraĹĄytas ÄŻ ĹĄios ĹĄalies okeaninio buriavimo istorijÄ&#x2026;. TransatlantinÄ&#x2014;s kelionÄ&#x2014;s sumanytojo, rengÄ&#x2014;jo, jachtos savininko ir kapitono B.RoĹžinsko indÄ&#x2014;lÄŻ lenkai nutylÄ&#x2014;jo. â&#x20AC;&#x17E;Nors â&#x20AC;&#x17E;Hermes IIâ&#x20AC;&#x153; per vandenynus plaukÄ&#x2014; su Lenkijos vÄ&#x2014;liava, tai nesumenkina transatlantinio Ĺžygio vadovo B.RoĹžinsko nuopelnĹł â&#x20AC;&#x201C; ÄŻ tolimÄ&#x2026; kelionÄ&#x2122; jis leidosi su Lietuvos vardu ĹĄirdyjeâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo ĹĄventinei ceremonijai DanÄ&#x2014;s krantinÄ&#x2014;je vadovavÄ&#x2122;s buriuotojas ArĹŤnas BurkĹĄas. 0AĂ&#x;KARĂ&#x;TOĂ&#x;JOĂ&#x;TwĂ&#x;VOĂ&#x;KEĂ&#x;LIOĂ&#x;NÂ&#x160;

Tauta anksÄ?iau ar vÄ&#x2014;liau prikelia savo didvyrius. Tai paĹžymÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s iĹĄkilmÄ&#x2014;se dalyvavÄ&#x2122;s KlaipÄ&#x2014;dos meras Vytautas Grubliauskas prisiminÄ&#x2014; ir istorinÄŻ lakĹŤnĹł Ste-

OLRODXUHDWDVÂą.LQWĂ&#x2DC;MDFKW NOXEREXULXRWRMDV$QGULXV 9DUQDVVXGXNWHULPL5D VDLUEDVNĂ&#x2DC;NLOPzVĂ?HQWX(JR\ MDFKWDĂ&#x201E;5DJDQz,,ÂłSHUGYHMXV PHWXVDSLSODXNÂ?VSDVDXOÂ&#x2019; â&#x2013; 3DJDUERVĂ?HQNORVXODX NzĂ&#x201E;7Ă&#x2018;NVWDQWPHmLRRGLVz MRVÂłVXPDQ\WRMDVLUGDO\YLV /LHWXYRVEXULXRWRMĂ&#x2DC;VjMXQ JRVYLFHSUH]LGHQWDV5DLPXQ GDV'DXEDUDVXĂ?EXULXRWRMĂ&#x2DC; Ă?\JLRVXWULVSDOYHDSOLQNSD VDXOÂ&#x2019;MDFKWDĂ&#x201E;$PEHUVDLOÂłRU JDQL]DYLPjYLVXVSDVDXOLR OLHWXYLXVYLHQLMDQmLDVSLOLHWL QHVDNFLMDV â&#x2013;  %5RĂ?LQVNRPHGDOLVÂ&#x2019;WHLN WDVĂ&#x201E;$PEHUVDLOÂłVLHODLNDSL WRQXL/LQXL,YDQDXVNXLNXULV OLHWXYLĂ&#x2026;NRPLVMDFKWRPLVGX NDUWDSLSODXNzSDVDXOÂ&#x2019;Ă&#x2026;HĂ&#x2026;LV NDUWXVJUĂ&#x2018;PzVLVXYzMDLVSULH EXULXRWRMĂ&#x2DC;(YHUHVWXSUDPLQ WRDXGULQJRMR+RUQRN\Ă&#x2026;XOLR 7HQMLVRUJDQL]DYRYLHQRÂ&#x2019;MĂ&#x2018; UjQXSODXWRÂ&#x2019;JXORVQDULRJHO EzMLPRRSHUDFLMj

pono Dariaus ir Stasio GirÄ&#x2014;no skrydÄŻ per AtlantÄ&#x2026;: â&#x20AC;&#x17E;B.RoĹžinskas iĹĄ esmÄ&#x2014;s padarÄ&#x2014; tÄ&#x2026; patÄŻ, tiktai ne ore, o plaukdamas nedideliu burlaiviu.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;TÄ&#x2014;vui skaudÄ&#x2014;jo ĹĄirdÄŻ, kad jis negalÄ&#x2014;jo plaukti per AtlantÄ&#x2026; su Lietuvos vÄ&#x2014;liava, jam teko ieĹĄkoti kitokios iĹĄeities gaudant savo svajoniĹł paukĹĄtÄ&#x2122;. Toks jo likimas â&#x20AC;&#x201C; gal anais laikais kitaip ir negalÄ&#x2014;jo bĹŤtiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo ÄŻ iĹĄkilmes iĹĄ JAV atvykusi B.RoĹžinsko duktÄ&#x2014; NijolÄ&#x2014; RoĹžinskaitÄ&#x2014;-Zelwinder. GÄ&#x2014;liĹł prie paminklo padÄ&#x2014;jo ir buriuotojo sĹŤnus Virgilijus RoĹžinskas, iĹĄ tÄ&#x2014;vo paveldÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s aistrÄ&#x2026; buriuoti. JAV gyvenantis inĹžinierius, daug metĹł dirbÄ&#x2122;s Japonijoje, specialiai ÄŻsigijo naujÄ&#x2026; 18 metrĹł ilgio greitaeigÄŻ katamaranÄ&#x2026;, kuriuo su savo draugais amerikieÄ?iais pernai perplaukÄ&#x2014; AtlantÄ&#x2026;.


REKLAMA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

KLASIFIKUOTIĂ&#x;SKELBIMAI

Ă&#x;MĂ&#x;RUGPJĂ&#x201E;jIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

!UTOĂ&#x;MOĂ&#x;BIĂ&#x;LIAI PERKA

Audi

DND AUTOLAUĹ˝YNAS perka automobilius: vaĹžiuojanÄ?ius, nevaĹžiuojanÄ?ius, dauĹžtus, atsiskaito iĹĄ karto, iĹĄraĹĄo utilizavimo paĹžymas. Tel. 8 604 08 492.

ÂżEĂ&#x;Mw Ă&#x;SKLYĂ&#x;PAI PARDUODA

Parduodu sklypus namĹł statybai: prie Vilniaus 45 a ir 33 a prie KlaipÄ&#x2014;dos. Elektra, geras susisiekimas, ramios vietos, greta sklypĹł nauji namai. Kaina 700 Eur/a. Be tarpininkĹł. Tel. 8 699 11 846. PERKA

Brangiai perku miĹĄkÄ&#x2026;, gali bĹŤti su bendraturÄ?iais, neatidalintas, su skolomis, areĹĄtuotas. Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 55 355. Perka ĹžemÄ&#x2122; visoje Lietuvoje, gali bĹŤti nedirbama, su bendraturÄ?iais, iĹĄnuomota. Padeda sutvarkyti do- 2UGPJĂ&#x201E;jIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;¡,IETUVOSĂ&#x;RYTE¨Ă&#x;SPAUSDINTĂ&#x2039;Ă&#x;KRYĂ&#x20AC;IAĂ&#x20AC;ODĂ&#x20AC;IĂ&#x2039;Ă&#x;ATSAKYMAIĂ&#x; kumentus. SiĹŤlyti ÄŻvairius varian- 6 9 $ 5 1 2 3 . / < 0 , 8 % 7 ( Ă&#x201A; ' x * tus. Tel. 8 671 08 059. %HSDYDVDULRQzUDYDVDURV

Informacinis rÄ&#x2014;mÄ&#x2014;jas

Bilietus platina


NODVLILNXRWLVNHOELPDL

Ă&#x;PUXJSMĂ&#x2018;mLRG

DINGÄ&#x2DC; DOKUMENTAI

3IĂ&#x;Ă&#x201E;LOĂ&#x;DARĂ&#x;Bg NUOLATINIS DARBAS

Vadovams

UAB â&#x20AC;&#x17E;Kauno vandenysâ&#x20AC;&#x153; vieĹĄo aukciono bĹŤdu parduoda Statybines medĹžiagas ir metalo lauĹžÄ&#x2026;, kuris susidarys nugriovus vandens bokĹĄtÄ&#x2026;. Parduodamo turto vieta RomainiĹł g. 15, Kaunas. Aukcionas ÄŻvyks 2018 m. rugpjĹŤÄ?io 30 d. 9.00 val. II korpuse, 2-ame aukĹĄte, maĹžojoje salÄ&#x2014;je, AukĹĄtaiÄ?iĹł g. 43, Kaunas. IĹĄsamesnÄ&#x2014; informacija skelbiama www.kaunovandenys.lt (skiltyje aukcionai, konkursai). (UĹžs. 18AV18-125)

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (biudĹžetinÄ&#x2014; ÄŻstaiga, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, juridinio asmens kodas 188604955) skelbia atrankÄ&#x2026; (toliau â&#x20AC;&#x201C;atranka) Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus (ÄŻstaigos vadovo, statutinio valstybÄ&#x2014;s tarnautojo) pareigoms eiti. PretendentĹł dokumentai priimami iki 2018 m. rugpjĹŤÄ?io 27 d. ÄŻskaitytinai, pateikiant asmeniĹĄkai (adresu Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Strateginio valdymo departamento Personalo valdymo skyrius, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius) arba siunÄ?iant registruotu paĹĄtu (adresu Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius). IĹĄsamesnÄ&#x2014; informacija apie atrankÄ&#x2026; interneto svetainÄ&#x2014;je http://www.tm.lt/ naujienos, tel. (8 5) 266 2857. Vairuotojams

UAB â&#x20AC;&#x17E;Baltijos personalo grupÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; siĹŤlo darbÄ&#x2026; tolimĹłjĹł reisĹł vairuotojams Vokietijoje, Ĺ vedijoje, Danijoje. Tel. +370 602 49 471.

0RAĂ&#x;NEĂ&#x;̧ IĂ&#x;MAI AKCININKŲ SUSIRINKIMAI

AB â&#x20AC;&#x17E;Kalcitasâ&#x20AC;&#x153; akcininkams. AB â&#x20AC;&#x17E;Kalcitasâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻmonÄ&#x2014;s kodas 153012125, buveinÄ&#x2014;s adresas J.DalinkeviÄ?iaus g. 2K, Naujoji AkmenÄ&#x2014;) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. rugsÄ&#x2014;jo 17 d. 14 val. ĹĄaukiamas AB â&#x20AC;&#x17E;Kalcitasâ&#x20AC;&#x153; neeilinis visuotinis akcininkĹł susirinkimas. Neeilinio visuotinio susirinkimo darbotvarkÄ&#x2014;: 1. 2018 m. sausio 1 d. â&#x20AC;&#x201C;birĹželio 30 d. tarpinis praneĹĄimas. 2. 2018 m. sausio 1 d. â&#x20AC;&#x201C; birĹželio 30 d. auditoriaus ataskaita. 3. 2018 m. sausio 1 d. â&#x20AC;&#x201C; birĹželio 30 d. tarpiniĹł ďŹ nansiniĹł ataskaitĹł rinkinio tvirtinimas. 4. 2018 m. sausio 1 d. â&#x20AC;&#x201C;birĹželio 30 d. pelno (nuostoliĹł) paskirstymas. Susirinkimas vyks bendrovÄ&#x2014;s administracijos patalpose adresu J. DalinkeviÄ?iaus g. 2K, Naujoji AkmenÄ&#x2014;. Susirinkimo apskaitos diena 2018 m. rugsÄ&#x2014;jo 10 d. Dalyvauti ir balsuoti susirinkime turi teisÄ&#x2122; tik tie asmenys, kurie yra akcininkai susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. TeisiĹł apskaitos diena 2018 m. spalio 1 d. Susirinkimui priÄ&#x2014;mus sprendimÄ&#x2026; paskirti pelno dalÄŻ dividendams iĹĄmokÄ&#x2014;ti, teisÄ&#x2122; gauti dividendus turÄ&#x2014;s asmenys, kurie teisiĹł apskaitos dienos pabaigoje bus bendrovÄ&#x2014;s akcininkai. SprendimĹł dÄ&#x2014;l kiekvieno susirinkimo darbotvarkÄ&#x2014;s klausimo projektus, taip pat kitus dokumentus, kurie turi bĹŤti pateikti susirinkimui, ir informacijÄ&#x2026;, susijusiÄ&#x2026; su akcininko teisiĹł ÄŻgyvendinimu, galima gauti bendrovÄ&#x2014;s buveinÄ&#x2014;je darbo valandomis (tel. 8 425 56 657). Asmuo, dalyvaujantis susirinkime ir turintis teisÄ&#x2122; balsuoti, turi pateikti asmens tapatybÄ&#x2122; patvirtinantÄŻ dokumentÄ&#x2026;. Asmuo, kuris nÄ&#x2014;ra akcininkas, be ĹĄio dokumento, turi pateikti dokumentÄ&#x2026;, patvirtinantÄŻ teisÄ&#x2122; balsuoti susirinkime. Direktorius Algirdas Rimkus.

DingusiÄ&#x2026; Raimondos RaguckaitÄ&#x2014;s burnos higienisto licencijÄ&#x2026; Nr. BPL05427, iĹĄduotÄ&#x2026; 2011-07-28, laikyti negaliojanÄ?ia. ÄŽVAIRĹŞS

Kauno m. sav. 8-ajame notaro biure (V.Putvinskio g. 62, Kaune) 2018 m. rugpjĹŤÄ?io 23 d. 11 val. bus skelbiamas NIKOLAJAUS Ĺ˝EKOV (gim. 1941 04 07, mirusio 2018 m. birĹželio 14 d.), testamentas. Bankrutavusi UAB â&#x20AC;&#x17E;Gaustasâ&#x20AC;&#x153; vykdo reikalavimo teisÄ&#x2014;s pardavimÄ&#x2026;. Norintieji susipaĹžinti su kaina, praĹĄome kreiptis: V. AlkeviÄ?ius, Ĺ˝emaitÄ&#x2014;s g. 96, Ĺ iauliai, tel. 8 686 06 417, el.paĹĄtu: bankrotuad@gmail.com UAB â&#x20AC;&#x17E;GroĹžio deivÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (ÄŻ. k. 301678708, adresas SavanoriĹł pr. 127-1, Kaunas) keiÄ?ia pavadinimÄ&#x2026; ÄŻ UAB â&#x20AC;&#x17E;Auris ir Koâ&#x20AC;&#x153;. 2018-06-11 UAB â&#x20AC;&#x17E;Astildos Transpor tasâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻ. k.125734921, adresas UlonĹł g. 5, Vilnius) iĹĄkelta bankroto byla. Bankroto administratorius UAB â&#x20AC;&#x17E;Ultima optioâ&#x20AC;&#x153;, Vilniaus g. 130, Ĺ iauliai, tel. (8 41) 52 18 10. KreditoriĹł reikalavimai pateikiami iki 2018-09-16. ÄŽmonÄ&#x2014;s vadovas privalo perduoti dokumentus ir turtÄ&#x2026;. Sudarytos sutar tys su UAB â&#x20AC;&#x17E;Astildos Transportasâ&#x20AC;&#x153; nebus vykdomos. Informuojame, kad 2018 m. balandĹžio 5 d. mirus PetronÄ&#x2014;lei PÄ&#x2014;Ä?ienei, gim. 1934-04-01, yra atsiradÄ&#x2122;s palikimas. Yra ÄŻpÄ&#x2014;dinis, turintis teisÄ&#x2122; paveldÄ&#x2014;ti turtÄ&#x2026; atstovavimo teise. PraĹĄome iki 2018-08-22 informuoti Ĺ iauliĹł miesto 4-Ä&#x2026;jÄŻ notarĹł biurÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l jums priklausanÄ?ios palikimo dalies paveldÄ&#x2014;jimo. Neinformavus bus laikoma, kad jĹŤs atsisakÄ&#x2014;te palikimo dalies ir turtÄ&#x2026; paveldÄ&#x2014;s kiti ÄŻstatyminiai ÄŻpÄ&#x2014;diniai.

0ASĂ&#x;LAUĂ&#x;GOS KONSULTACIJOS

Paskolos nuo 1000 Eur iki 10 m. per 1 val. visoje Lietuvoje, uĹžstatas â&#x20AC;&#x201C; butas, namas. Konsultacijos. Aujama-credit, tel. 8 600 69 691.

AUKCIONAI

ValstybÄ&#x2014;s ÄŻmonÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Pieno tyrimaiâ&#x20AC;&#x153; skelbia turto (krovininiĹł mikroautobusĹł su ĹĄaldymo ÄŻranga, konferencijĹł salÄ&#x2014;s kÄ&#x2014;dĹžiĹł) pardavimo vieĹĄÄ&#x2026;jÄŻ aukcionÄ&#x2026;. Visa informacija apie aukciono vykdymÄ&#x2026; pateikta VÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Pieno tyrimaiâ&#x20AC;&#x153; interneto svetainÄ&#x2014;je www.pieno-tyrimai.lt

Paskolos. IĹĄperkame jĹŤsĹł skolas iĹĄ antstoliĹł, padengiame kitokias skolas ÄŻkeiÄ?iant nekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ turtÄ&#x2026;. Aujama-Credit, tel. 8 620 33 777.

KultĹŤros ministerija skelbia konkursÄ&#x2026; eiti

koncertinÄ&#x2014;s ÄŻstaigos valstybinio puÄ?iamĹłjĹł instrumentĹł orkestro â&#x20AC;&#x17E;Trimitasâ&#x20AC;&#x153; vadovo pareigas SpecialĹŤs reikalavimai kandidatui: t turÄ&#x2014;ti aukĹĄtÄ&#x2026;jÄŻ universitetinÄŻ arba jam prilygintÄ&#x2026; meno, humanitariniĹł arba socialiniĹł mokslĹł srities iĹĄsilavinimÄ&#x2026; (magistro kvalifikacinÄŻ laipsnÄŻ); t turÄ&#x2014;ti ne maĹžesnÄ&#x2122; kaip 3 metĹł vadovaujamojo darbo patirtÄŻ, kai buvo vadovaujama ÄŻmonÄ&#x2014;ms, ÄŻstaigoms ar organizacijoms ir (ar) jĹł padaliniams; t bĹŤti susipaĹžinus su Lietuvos Respublikos Konstitucija, ÄŻstatymais, teisÄ&#x2014;s aktais, reguliuojanÄ?iais teatrĹł ir koncertiniĹł ÄŻstaigĹł veiklÄ&#x2026;, asmens teises ir laisves bei jĹł apsaugos garantijas; t mokÄ&#x2014;ti dirbti â&#x20AC;&#x17E;Microsoft Officeâ&#x20AC;&#x153; ar lygiaverÄ?iu programiniu paketu; t mokÄ&#x2014;ti lietuviĹł kalbÄ&#x2026; treÄ?iosios valstybinÄ&#x2014;s kalbos mokÄ&#x2014;jimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos VyriausybÄ&#x2014;s 2003 m. gruodĹžio 24 d. nutarime Nr. 1688 â&#x20AC;&#x17E;DÄ&#x2014;l valstybinÄ&#x2014;s kalbos mokÄ&#x2014;jimo kategorijĹł patvirtinimo ir ÄŻgyvendinimoâ&#x20AC;&#x153;, ir iĹĄmanyti raĹĄtvedybos taisykles; t gebÄ&#x2014;ti kurti, formuoti ir ÄŻgyvendinti ÄŻstaigos strategines veiklos kryptis, inicijuoti ir valdyti strateginius pokyÄ?ius, sistemiĹĄkai analizuoti ir objektyviai vertinti ÄŻstaigos strategijos procesus, priimti tinkamus sprendimus, nustatyti veiklos prioritetus, uĹžtikrinti ÄŻstaigos tikslĹł ÄŻgyvendinimÄ&#x2026;, plÄ&#x2014;toti vietines ir tarptautines partnerystes; t turÄ&#x2014;ti ÄŻgĹŤdĹžiĹł strateginio valdymo, kultĹŤros politikos ÄŻgyvendinimo, materialiniĹł ir finansiniĹł iĹĄtekliĹł, infrastruktĹŤros ir personalo valdymo srityse; t iĹĄmanyti ÄŻstaigos veiklos procesĹł pagrindus, bĹŤti susipaĹžinus su profesionaliojo scenos meno srities taikomaisiais tyrimais ir gebÄ&#x2014;ti pritaikyti juos prognozuojant kultĹŤros ir meno rinkos raidos perspektyvas; t mokÄ&#x2014;ti vertinti esamÄ&#x2026; profesionaliojo scenos meno aplinkÄ&#x2026;, Ĺžinoti koncertiniĹł ÄŻstaigĹł veiklos tendencijas Lietuvoje ir uĹžsienyje; t Ĺžinoti kultĹŤros ÄŻstaigĹł darbuotojĹł profesinÄ&#x2014;s veiklos ir etikos taisykles ir jĹł laikytis; t mokÄ&#x2014;ti bent vienÄ&#x2026; iĹĄ trijĹł Europos SÄ&#x2026;jungos darbo kalbĹł (anglĹł, prancĹŤzĹł ar vokieÄ?iĹł) ne Ĺžemesniu kaip B1 lygiu. Pretendentai privalo pateikti ĹĄiuos dokumentus: t praĹĄymÄ&#x2026; dalyvauti konkurse; t dokumentus, patvirtinanÄ?ius atitiktÄŻ vadovo kvalifikaciniams reikalavimams, ar jĹł patvirtintas kopijas; t gyvenimo apraĹĄymÄ&#x2026; (pagal â&#x20AC;&#x17E;Europassâ&#x20AC;&#x153;); t koncertinÄ&#x2014;s ÄŻstaigos 5 metĹł perspektyvinÄ&#x2014;s veiklos programÄ&#x2026;, kurioje iĹĄdÄ&#x2014;stytas koncertinÄ&#x2014;s ÄŻstaigos veiklos vertinimas ir pateikiama veiklos vizija, apimanti ÄŻstaigos nuostatais grÄŻstÄ&#x2026; kĹŤrybinÄ&#x2122; veiklÄ&#x2026;, kĹŤriniĹł sklaidÄ&#x2026;, kultĹŤrinÄ&#x2122; edukacinÄ&#x2122; veiklÄ&#x2026;, planuojamÄ&#x2026; rinkodaros veiklÄ&#x2026; (bilietĹł rezervavimo ir pardavimo sistema, paslaugĹł plÄ&#x2014;tra, priemonÄ&#x2014;s, skatinanÄ?ios ĹžiĹŤrovĹł lankomumÄ&#x2026;, ir kita), infrastruktĹŤros ir ĹžmogiĹĄkĹłjĹł iĹĄtekliĹł valdymÄ&#x2026;, finansiniĹł iĹĄtekliĹł valdymÄ&#x2026;, numatomas ÄŻstaigos vadybos bei veiklos naujoves ir pokyÄ?ius, taip pat kitÄ&#x2026; pretendento nuoĹžiĹŤra svarbiÄ&#x2026; informacijÄ&#x2026;. Su konkursÄ&#x2026; laimÄ&#x2014;jusiu asmeniu sudaroma terminuotoji darbo sutartis penkeriems metams. Dokumentai priimami iki 2018 m. rugpjĹŤÄ?io 28 d. ÄŻskaitytinai, asmeniĹĄkai pateikus juos adresu J. BasanaviÄ?iaus g. 5, Vilnius, 213 kab., paĹĄtu arba el. paĹĄtu dmm@lrkm.lt. Siekiant uĹžtikrinti, kad pretendentĹł dokumentai tikrai pasiektĹł konkurso organizatoriĹł, ir sumaĹžinti dokumentĹł dingimo paĹĄte ar el. sistemose rizikÄ&#x2026;, rekomenduojame dokumentus pateikti ir elektroniniu, ir popieriniu formatu, jei jie nepateikiami asmeniĹĄkai. Telefonas pasiteirauti 8 608 47 638. Pretendentai, pasiraĹĄÄ&#x2122; Konkurso ÄŻ teatro ar koncertinÄ&#x2014;s ÄŻstaigos vadovo pareigas pretendento konfidencialumo pasiĹžadÄ&#x2014;jimÄ&#x2026;, turi teisÄ&#x2122; susipaĹžinti su koncertinÄ&#x2014;s ÄŻstaigos veiklÄ&#x2026; reglamentuojanÄ?iais teisÄ&#x2014;s aktais ir pabendrauti su koncertinÄ&#x2014;s ÄŻstaigos darbuotojais 2018 m. rugpjĹŤÄ?io 23â&#x20AC;&#x201C;24 d. 10â&#x20AC;&#x201C;15 val. (UĹžs. Nr. 18K768-7)

PRENUMERATA

Kitose platinimo tarnybose:

Redakcijos biuruose: VILNIUJE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3767, faksas 274 3799, el. p. spaudosskelbimai@lrytas.lt; KAUNE â&#x20AC;&#x201C; LaisvÄ&#x2014;s al. 7, tel. (8 37) 40 02 55; KLAIPÄ&#x2013;DOJE â&#x20AC;&#x201C; M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 13 81; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus g. 118, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YJE â&#x20AC;&#x201C; Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 22; ALYTUJE â&#x20AC;&#x201C; S.Dariaus ir S.GirÄ&#x2014;no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; PALANGOJE â&#x20AC;&#x201C; Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440; Kitose tarnybose:

â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; galima uĹžsisakyti redakcijos biuruose:

KAIĹ IADORYSE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino g. 59-113, tel. (8 346) 51 378; JONAVOJE â&#x20AC;&#x201C; J.Ralio g. 12-44, tel. (8 349) 51 474; LAZDIJUOSE â&#x20AC;&#x201C; SeinĹł g. 3, tel./faksas (8 318) 52 374; KRETINGOJE â&#x20AC;&#x201C; BirutÄ&#x2014;s g. 11, tel. (8 445) 53 949; ROKIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; Taikos g. 5, tel. (8 616) 32 475; Ĺ AKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; AuĹĄros g. 3, tel. (8 345) 60 238; Ĺ ILALÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; J.BasanaviÄ?iaus g. 23, tel. (8 449) 51 421; ZARASUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus g. 16, tel. (8 385) 52 532.

PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YJE â&#x20AC;&#x201C; Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 20; ALYTUJE â&#x20AC;&#x201C; S.Dariaus ir S.GirÄ&#x2014;no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; PALANGOJE â&#x20AC;&#x201C; Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440;

ANYKĹ Ä&#x152;IUOSE â&#x20AC;&#x201C; Raimondas Savickas, tel. (8 682) 39 810; BIRĹ TONE â&#x20AC;&#x201C; E.PetruĹĄauskienÄ&#x2014;s SPA, tel. (8 319) 56 625; BIRĹ˝UOSE â&#x20AC;&#x201C; Daina KerĹĄienÄ&#x2014;, tel. (8 636) 34 399; DRUSKININKUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Drusvilmaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 313) 51 075; ELEKTRÄ&#x2013;NUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Benrestasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 528) 39 200; GARGĹ˝DUOSE â&#x20AC;&#x201C; Antanas Brauklys, tel. (8 672) 90 983; IGNALINOJE â&#x20AC;&#x201C; DanutÄ&#x2014; OrechovienÄ&#x2014;, tel. (8 677) 98 736; UAB â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iauliĹł kraĹĄtasâ&#x20AC;&#x153;: JONIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 687) 89 040, KELMÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 427) 54 381, KURĹ Ä&#x2013;NUOSE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 41) 58 57 61, NAUJOJOJE AKMENÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 425) 56 588, PAKRUOJYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 421) 61 704;

SKELBIMAI ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;LIETUVOS RYTÄ&#x201E;â&#x20AC;&#x153; PRIIMAMI:

VILNIUJE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3777, (8 5) 274 3781; KAUNE â&#x20AC;&#x201C; LaisvÄ&#x2014;s al. 7, tel. (8 37) 40 02 66; KLAIPÄ&#x2013;DOJE â&#x20AC;&#x201C; M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 11 45; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus g. 118, tel. (8 41) 52 03 04;

KAIĹ IADORYSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Emduvaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 346) 51 378; KRETINGOJE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Paslauga tauâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 445) 53 949; KUPIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; Lilijana BudrienÄ&#x2014;, tel. (8 646) 26 189; LAZDIJUOSE â&#x20AC;&#x201C; K.MatuleviÄ?iaus IÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Ryto ĹžvaigĹždÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, tel. (8 318) 52 375; MAĹ˝EIKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Violeta Suleymanova, tel. (8 613) 63 066; MOLÄ&#x2013;TUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vidmantas Pladas, tel. (8 684) 43 075; PRIENUOSE â&#x20AC;&#x201C; Loreta MarcinkeviÄ?ienÄ&#x2014;, tel. (8 623) 13 250; PASVALYJE â&#x20AC;&#x201C; Inga JaniselienÄ&#x2014;, tel. (8 620) 58 664; RASEINIUOSE â&#x20AC;&#x201C; M.MaulienÄ&#x2014;s IÄŽ, tel. (8 428) 51 337; RADVILIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; VĹĄÄŽ â&#x20AC;&#x17E;UĹžbÄ&#x2014;gtukÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, tel. (8 422) 50 163;

RADVILIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 422) 53 451; ROKIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; V.Baranovskio ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Baltmaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 616) 32 475; Ĺ AKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vitas Kasiulaitis, tel. (8 612) 97 522; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Naujoji tvarkaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 41) 50 07 13; Ĺ ILALÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;RitSpedaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 449) 51 421; Ĺ ILUTÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Literaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 441) 75 474; Ĺ IRVINTOSE â&#x20AC;&#x201C; Helena MarÄ?iauskienÄ&#x2014;, tel. (8 603) 18 288; TAURAGÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; Jonas KalÄ&#x2014;da, tel. (8 634) 35 334; UTENOJE â&#x20AC;&#x201C; RamunÄ&#x2014; KvedarienÄ&#x2014;, tel. (8 671) 70 558; VILKAVIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; Rolandas AntanaviÄ?ius, tel. (8 610) 45 539. Prenumerata taip pat priimama internetu: http://prenum.lrytas.lt


HOROSKOPAS

LAISVALAIKIS SudÄ&#x2014;tingas metas prieĹĄ SaulÄ&#x2014;s uĹžtemimÄ&#x2026;, kuris ÄŻvyks ĹĄeĹĄtadienÄŻ. Nesiimkite nieko svarbaus, atsakingo, net jei jums atrodys, kad viskas gerai, â&#x20AC;&#x201C; deja, situacija pasirodys geresnÄ&#x2014;, nei yra iĹĄ tiesĹł. Netiks ko nors pradÄ&#x2014;ti, tvarkyti svarbiĹł reikalĹł, ypaÄ? finansiniĹł. Tai blogas laikas ir santykiams aiĹĄkintis â&#x20AC;&#x201C; be skandalo galite neapsieiti ir tai greiÄ?iausi baigsis santykiĹł nutraukimu, o tai itin nepageidautina dÄ&#x2014;l dabartinio laiko fataliĹĄkumo. BĹŤkite atsargĹŤs ir santĹŤrĹŤs â&#x20AC;&#x201C; tai apribojimĹł bei nuostoliĹł laikas. MaĹžiau ĹžadÄ&#x2014;kite, venkite finansiniĹł ÄŻsipareigojimĹł. Ir nusiteikite rimtam darbui, venkite nereikalingo bendravimo. Laikas nÄ&#x2014;ra tinkamas avantiĹŤroms bei flirtui. Prasta diena imtis finansiniĹł reikalĹł, problemoms, susijusioms su veikla, karjera, sprÄ&#x2122;sti. Tad maĹžiau vilkitÄ&#x2014;s tvarkydami piniginius ir turto reikalus, bĹŤkite pasirengÄ&#x2122; iĹĄgirsti neigiamÄ&#x2026; atsakymÄ&#x2026;, jei praĹĄysite pagalbos, paramos ar didesnio atlyginimo, jei mÄ&#x2014;ginsite iĹĄsiderÄ&#x2014;ti palankesnes sÄ&#x2026;lygas pasiraĹĄydami piniginÄ&#x2122;, turto sutartÄŻ. Nemenkai gali pakenkti ir senas, pamirĹĄtas, paslÄ&#x2014;ptas ar uĹžvilkintas finansinis reikalas. Diena nebus tinkama sandoriams, atsakingiems susitikimams, susitarimams bei verslo planams kurti â&#x20AC;&#x201C; daĹžniausiai jie bus nerealĹŤs. BĹŤtinas ir didesnis atidumas dirbant su pinigais bei dokumentais â&#x20AC;&#x201C; ĹĄios dienos klaidos gali

!6)Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;-HLJDOLWH GĂ?LDXNLWzVQDPĂ&#x2DC;UDP\EHLUSD PLUĂ&#x2026;NLWHGDO\NLQLXVUĂ&#x2018;SHVmLXV1HGLUENL WHSDYRMLQJĂ&#x2DC;DUDWVDNLQJĂ&#x2DC;GDUEĂ&#x2DC;ÂąYz OLDXWHNVSHUGDU\WL-HLEĂ&#x2018;VLWHSULYHUVWLVz GzWLGDUERYLHWRMHEHQWJULHĂ?WDLDWVLULER NLWHQXRQHUHLNDOLQJREHQGUDYLPRQHÂ&#x2019; VLYHONLWHÂ&#x2019;DSNDOEDVEHLLQWULJDVÂąWDLSD NHQNVMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;VDYLMDXWDL EHLRUXPXL VXJD GLQVQXRWDLNj

Palmira KELERTIENÄ&#x2013; AstrologÄ&#x2014;

lemti didelius nuostolius, rimtus nemalonumus. Pasistenkite nesiginÄ?yti su vadovybe â&#x20AC;&#x201C; bus lengva pakliĹŤti ÄŻ nemalonÄ&#x2122;, taip pat biurokratais, ÄŻvairiais pareigĹŤnais: ĹĄiandien ginÄ?ai bus ne tik kvaili, bet ir moraliĹĄkai, materialiai nuostolingi. Gresia problemos per skolininkus ar dÄ&#x2014;l mokesÄ?iĹł nemokÄ&#x2014;jimo. IĹĄaugs ir apgauliĹł, sukÄ?iavimo, vagysÄ?iĹł tikimybÄ&#x2014;. O svarbiausia: kad ir kas nutiktĹł (ar nenutiktĹł), kad ir kÄ&#x2026; iĹĄgirsite (ar neiĹĄgirsite), neleiskite sau nuliĹŤsti, supykti, nors ĹĄiandien greitai uĹžsigaunama,

,)Ă&#x;Ă 4!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6XQNRNDVODL NDVNDLJDOLPDJUHLWDLQXVLYLOWL QXOLĂ&#x2018;VWLDUDSVLJDXWL%Ă&#x2018;NLWHDWLGĂ&#x2018;VLUVX VLNDXSÂ?\SDmGLUEGDPLVXSLQLJDLVGR NXPHQWDLV%HQWNHOLVNDUWXVSDWLNULQNL WHMXPVUHLNDOLQJjLQIRUPDFLMjĂ&#x201A;LDQGLHQ QHYHUWDVNXEzWLXĂ?VLJULHEWLGLGHOLĂ&#x2DC;GDU EĂ&#x2DC;1HWYDUN\NLWHLUVYDUELĂ&#x2DC;SLQLJLQLĂ&#x2DC;WXU WRUHLNDOĂ&#x2DC;QHVLYHONLWHÂ&#x2019;DYDQWLĂ&#x2018;UDV

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGPJĂ&#x201E;jIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

ÄŻsiĹžeidĹžiama, ÄŻsiskaudinama. DaĹžniausiai be reikalo. Diena nepalanki ÄŻsimylÄ&#x2014;jusiesiems. Neskirkite meilÄ&#x2014;s pasimatymĹł, juolab neaptarinÄ&#x2014;kite jausmĹł nei su mylimu asmeniu, nei su sutuoktiniu â&#x20AC;&#x201C; retas kuris ĹĄiandien sugebÄ&#x2014;s parodyti jums reikalingÄ&#x2026; ĹĄilumÄ&#x2026;, skirti pakankamai dÄ&#x2014;mesio, juolab suprasti jĹŤsĹł jausmus, emocinius poreikius. Ne laikas ir klausti, kurioje jĹŤroje nuskendo meilÄ&#x2014;. Ĺ i diena sunki ir vyresnio amĹžiaus asmenims (ypaÄ? moterims). Nepalankus metas ĹĄvÄ&#x2122;sti, rizikingoms pramogoms. Gresia ÄŻvairios nelaimÄ&#x2014;s, traumos dirbant, sportuojant, judant ar tiesiog skubant. Atsargiau su aĹĄtriais ÄŻrankiais, daiktais, ginklais, ugnimi, degiosiomis, sprogiosiomis medĹžiagomis. Labiau reikia pasaugoti galvÄ&#x2026;, stuburÄ&#x2026;, sÄ&#x2026;narius, raiĹĄÄ?ius. Gali sutrikti virĹĄkinimas â&#x20AC;&#x201C; bĹŤkite atidesni maisto kokybei. Sapnai iĹĄ treÄ?iadienio ÄŻ ketvirtadienÄŻ buvo susijÄ&#x2122; su aplinkiniais, bet ne jumis paÄ?iais. Blogas Ĺženklas: sloga, nemalonĹŤs kvapai, jei iĹĄÄ&#x2014;jus iĹĄ namĹł vÄ&#x2014;jas pĹŤtÄ&#x2014; ÄŻ veidÄ&#x2026;. Geras Ĺženklas: daĹžnai uĹžuosti malonius kvapus, jeigu iĹĄÄ&#x2014;jus iĹĄ namĹł vÄ&#x2014;jas pĹŤstĹł ÄŻ nugarÄ&#x2026;. Ĺ˝vilgsnis ÄŻ priekÄŻ: penktadienÄŻ skirkite ÄŻvairiems reikalams, susitikimams; patartina neĹĄioti pilkĹł atspalviĹł drabuĹžius, vengtini kontrastingi deriniai.

Âľ!5Ă&#x;,93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6zNPzVJDOL SULVWLJWLWDGQHVLLPNLWHQLHNRUL]L NLQJD'LHQDJDQDNRPSOLNXRWDWDGPD Ă?LDXSODQXRNLWHÂąJUHVLDQHQXPDW\WRV NOLĂ&#x2018;W\V1HSDODQNXVNROLQWLSLQLJXVMXRODE MXRVLQYHVWXRWL1HWLQNDWYDUN\WLILQDQVL QLĂ&#x2DC;EHLMXULGLQLĂ&#x2DC;UHLNDOĂ&#x2DC;7DLVXQNRNDVODL NDVPRWHULPVÂąMRVEXVOLQNXVLRVNHOWLVDX SHUQHO\JDXNĂ&#x2026;WXVUHLNDODYLPXV1HODLNDV Â&#x2019;VLP\OzWLDLĂ&#x2026;NLQWLVPHLOzVVDQW\NLXV

-%2Ă&#x;'%Ă&#x;,uĂ&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;9HQNL WHNDGYLVNjĂ?LQRWHLUQHJDOLWHDS VLULNWL1LHNXUQHVNXEzNLWHQHVLEODĂ&#x2026;N\ NLWHYHQNLWHEHQGUDXWLLUSDWDULQzWL0D Ă?LDXĂ?DGzNLWHLULĂ&#x2026;NLWĂ&#x2DC;QLHNRQHSUDĂ&#x2026;\NLWH 1HXĂ?PHJ]NLWHQDXMĂ&#x2DC;SDĂ?LQmLĂ&#x2DC;ÂąQHLGDUER QHLURPDQWLĂ&#x2026;NĂ&#x2DC;1HVXJDOYRNLWHEDUWLP\OL PRĂ?PRJDXVDLĂ&#x2026;NLQWLVVDQW\NLĂ&#x2DC;VXYDGR Y\EHÂąQXNHQWzVLWHPHLOzVEXVGDUPD Ă?LDXDWO\JLQLPRG\GLVLUJLQXNHQWzV6DX JRNLWzVYDJLĂ&#x2DC;DSJDYLNĂ&#x2DC;OLHĂ?XYDXWRMĂ&#x2DC;

WHEHDWRGDLULĂ&#x2026;NRHQWX]LD]PRID QDWLĂ&#x2026;NRWLNzMLPRVDYRDUNLHQRQRUVNL WRQXRVWDWĂ&#x2DC;WHLVLQJXPX1HSDVLGXRNLWH GUDXJĂ&#x2DC;EHLYLUĂ&#x2026;LQLQNĂ&#x2DC;Â&#x2019;WDNDLWXUzNLWHVD YRQXRPRQÂ?,UQHVNXEzNLWHGDU\WLLĂ&#x2026;YD GĂ&#x2DC;\SDmYHUWLQGDPLQDXMLHQDVDUGUDX JĂ&#x2DC;P\OLPRĂ?PRJDXVHOJHVÂ&#x2019;1HWLQNDPDV ODLNDVQXWUDXNWLVDQW\NLXVDUPzJLQWLXĂ? PHJ]WLQDXMXVÂąWLHNGDO\NLQLXVWLHNDV PHQLQLXV

36!23Ă&#x;49+Ă&#x;,u3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;/LNL $69Ă&#x;.)!)Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HVNXEzNL WHPRNzWLSLQLJĂ&#x2DC;VXWLNWLMHLEĂ&#x2018;VL WHÂ&#x2019;NDOELQzMDPLWUXSXWÂ&#x2019;QXVLĂ?HQJWLVjĂ?LQHL GzONDUMHURVPHLOzV1HSDVLGXRNLWHVSDX GLPXLLĂ&#x2026;DXNĂ&#x2026;mLDX%HMHLĂ&#x2026;MĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;JDOLEĂ&#x2018; WLUHLNDODXMDPDJUjĂ?LQWLVHQjVNROjDWOLN WLQHEDLJWjXĂ?YLONLQWjGDUEj1HSDWDUWL QDVSUÂ?VWLSUREOHPĂ&#x2DC;VXVLMXVLĂ&#x2DC;VXXĂ?GDU ELXSHOQXDUQHVNODQGĂ?LDLVPHLOzVVDQW\ NLDLV9LVLĂ&#x2026;NDLQHWLQNDDLĂ&#x2026;NLQWLVPHLOzVVDQ W\NLĂ&#x2DC;DUDQDOL]XRWLĂ&#x2026;HLPRVELXGĂ?HWR

6uĂ&#x;Âż93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;(VDWHSULVOzJ

VARNOĂ&#x;LESINYS

WLÂ&#x2019;VLSDUHLJRMLPĂ&#x2DC;QDĂ&#x2026;WRVWDmLDXYDU JXDUSDY\NVUDVWLLĂ&#x2026;HLWÂ&#x2019;9LVGzOWRNUHLSNL WzVÂ&#x2019;GUDXJXVÂąMLHSDJHOEzV1HSDVLGXR NLWHSURYRNDFLMRPVYHQNLWHĂ?PRQLĂ&#x2DC;NXULH GDXJĂ?DGDVSDXGĂ?LDNDGWLNWXRMDXSDW DSVLVSUÂ?VWXPzWH6YDUELXVUHLNDOXVWYDUN\ NLWHYLHQLÂąSDWDUzMDLVXNODLGLQVSDJDOEL QLQNDLSDNHQNV3DVLVWHQNLWHQLHNDPQLH NRQHĂ?DGzWLLUQHVNROLQWL

WHNDQWUĂ&#x2018;VNXNOĂ&#x2018;VVDQWĂ&#x2018;UĂ&#x2018;V\SDm EHQGUDXGDPLVXYDGRY\EHWDLSSDWVX SDYDOGLQLDLVDUDUWLPDLVLDLVP\OLPXĂ?PR JXPL'DUEHLWLQDWLGĂ?LDLDWOLNLWHXĂ?GXRWLV NDGQHEĂ&#x2018;WĂ&#x2DC;SDJULQGRDSNDOWLQWLSURIHVLR QDOXPRVWRND3DVLVWHQNLWHW\OLDLNDQWULDL Y\NG\WLVDYRSDUHLJDVQLHNDPQHSULH NDLĂ&#x2026;WDXWLQLHNRQHVSDXVWLQHPRN\WLÂą WDLVXNHOVSULHĂ&#x2026;LQJjUHDNFLMj9HQNLWHULP WĂ&#x2DC;Â&#x2019;VLSDUHLJRMLPĂ&#x2DC;RVYDUEĂ&#x2DC;SRNDOEÂ&#x2019;VXĂ&#x2026;H IXJHULDXDWLGzWL

3+/2Ă&#x;0)/Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;$SJDX OLQJDGLHQDÂąSDYRMLQJDSHUYHUWLQ WLVDYRÂ&#x2019;WDNjEHLJDOLP\EHVÂ&#x2018;QLHNjQHVL NLĂ&#x2026;NLWHLUGzOQLHNRQHVLMDXGLQNLWH1LHNR QDXMDQHSUDGzNLWHQLHNDPQLHNRQHĂ?D GzNLWHLUVYDUELXVSRNDOELXVNHOLRQHVDWL GzNLWH$QDOL]XRNLWHQXHLWjNHOLjÂąJDOL WHVXYRNWLLWLQVYDUELj QRUVLUQHPDORQLj WLHVj3DVLVDXJRNLWHYDJLĂ&#x2DC;7LNzWLQLJDOYRV VNDXVPDLWUDXPRVGLUEDQW

/Âż)!Ă&#x;2!Ă&#x;')3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HVNXEzNL WHVXS\NWLNLWRDSNDOWLQWL \SDmVX WXRNWLQLR ÂąYHUmLDXVXDEHMRNLWHDUYLV NjWHLVLQJDLVXSUDWRWHDUQzUDLUMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;NDO WzV1HODLNDVVXVLWDULPDPVGHU\ERPV JLQmDPV1HODXNLWHLĂ&#x2026;DSOLQNLQLĂ&#x2DC;DGHN YDmLRVUHDNFLMRVEHLVXSUDWLPR%HMHNDV MXPVVYDUEXLUUHLNDOLQJDNLWDPĂ&#x2026;LDQGLHQ JDOLEĂ&#x2018;WLQHVXYRNLDPDVNRVPRVDV1HYHUWD GDO\WLVVDYRMDXVPDLVVYDMRQzPLVQRUDLV

6!.Ă&#x;$%Ă&#x;.)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1RUVJUHVLD QHWLNzWLQXVLY\OLPDLVDYRĂ&#x2026;HIXNR OHJRPLVP\OLPXĂ?PRJXPLYLVGzOWRSD VLVWHQNLWHLĂ&#x2026;VDXJRWLVXMDLVVYHLNXVVDQ W\NLXV*DOLPLILQDQVLQLDLQXRVWROLDLGzO QHDWLGXPRGLUEDQW%Ă&#x2018;NLWHDWLGĂ&#x2018;VLUDW VDUJĂ&#x2018;VGDUEHÂąQHPHQNDWUDXPĂ&#x2DC;WLNLP\ Ez9HQNLWHNRQIOLNWĂ&#x2DC;VXYLUĂ&#x2026;LQLQNDLVLUSD VLUXRĂ&#x2026;NLWHSULHNDLĂ&#x2026;WDPVDUQHWQXREDX GRPVÂąDWVLVNOHLVMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;VLOSQRVLRVYLHWRV NODLGRV'DXJLDXGzPHVLRVNLUNLWHVYHLND WDLVWLSULQWLÂąJDOLPLÂ&#x2019;YDLUĂ&#x2018;VQHJDODYLPDL

Âż5Ă&#x;693Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;-DXVLWzVSULV OzJWLQRUVVXYRNVLWHNDGYLVNDV JHUDL*DOLWHEHSDOLRYRVLĂ&#x2026;J\YHQWLQHU YLQWLV\SDmGzOSLQLJĂ&#x2DC;VDQW\NLĂ&#x2DC;VXP\OL PXĂ?PRJXPLYDLNĂ&#x2DC;HOJHVLR7LNQHVLLPNL WHMRNLĂ&#x2DC;SULHPRQLĂ&#x2DC;SDGzmLDLWDLV\WLÂąWLN UDLMjVXJDGLQVLWH3DVLNOLDXNLWHVDYLHLJDÂą MĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;SUREOHPRVYLVYLHQLOJDLQHVLWÂ?V/D ELDXSDVDXJRNLWHYDLNXV1HSULHNDLĂ&#x2026;WDXNL WHĂ?PRJXLNXUÂ&#x2019;P\OLWH -9DUQRSLHĂ&#x2026;

*!5Ă&#x;4)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HPDQ\NL

,661 /HLGĂ?LDPDVQXRPHWĂ&#x2DC;VDXVLRG !DĂ&#x;REĂ&#x;SAS*(',0,1235$9,/1,86 4EĂ&#x;LEĂ&#x;FOĂ&#x;NASĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;TEIĂ&#x;RAUĂ&#x;TI &AKĂ&#x;SAS%LĂ&#x;PGDLO\#OU\WDVOW ,EIĂ&#x;DwĂ&#x;JASXĂ?GDURMLDNFLQzEHQGURYz Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WDV´ 69Ă&#x;2)!5Ă&#x;3)!Ă&#x;3)3Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)53 *9DLQDXVNDV WHO 692Ă&#x; 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x; 0)2Ă&#x;-!3)3Ă&#x; 0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!3 $%XGU\V WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) )7HONVQ\V WHO *&LEDV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) $7HONVQLHQz WHO 5.DUPD]DLWz WHO 5*HUEXWDYLmLXV WHO 90LmLXOLV WHO 9'HNVQ\V WHO /9DLQDXVNLHQz WHO *1HQDUWDYLmLXV WHO -3DXĂ?LHQz WHO -3HNDUVNDLWz.DUDOLĂ&#x2018;QLHQz WHO  ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6!3 -/LWYLQDYLmLXV WHO ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6/Ă&#x;0!6!$5/4/*! -0\NRODLWLHQz WHO )Âľ,%)$u*! 10LFLĂ&#x2018;QLHQz WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) 34),)34!) 9*HFHYLmLHQzĂ&#x152;(.DQLXĂ&#x2026;LHQz WHO 9.DSRmz$-XVHYLmLHQz WHO 0OLITIĂ&#x;KA9%UXYHULV WHO 9%DUWDVHYLmLXV WHO 7,JQDWDYLmLXV WHO %KOĂ&#x;NOĂ&#x;MIĂ&#x;KA9'HNVQ\V WHO $0XUDXVNDLWz WHO $6UzEDOLHQz WHO 0AĂ&#x;SAUĂ&#x;LIS-3DXĂ?LHQz WHO -%XWNDXVNLHQz WHO $'DXNĂ&#x2026;HYLm WHO 56WDQNHYLmLĂ&#x2018;Wz WHO 2.DFzQDLWz WHO 4EIĂ&#x;SwĂ&#x;SAUĂ&#x;GA)7HONVQ\V WHO 0.XL]LQDLWz WHO $/HNDYLmLXV WHO $.X]QHFRYDLWz WHO +ULTĂ&#x201E;RA5*HUEXWDYLmLXV WHO $$QGULNRQ\Wz WHO 50LNĂ&#x2026;LRQLHQz WHO -(UOLFNDV 3PORĂ&#x;TAS*1HQDUWDYLmLXV WHO 5.D]LOLRQLV WHO ÂżURNALISTINIAIĂ&#x;TYRIMAI5.DUPD]DLWz WHO '*XGDYLmLĂ&#x2018;Wz WHO //DYDVWH WHO &OĂ&#x;TOGĂ&#x;RAĂ&#x;FAI7%DXUDV WHO 9Ă&#x201A;mLDYLQVNDV WHO 5'DQLVHYLmLXV WHO 03DWDĂ&#x2026;LXV WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;Âż52Ă&#x;.!Ă&#x;,!) ¡46Ă&#x;ANĂ&#x;TEĂ&#x;NAŠ90LmLXOLV WHO 0$XJXO\Wz WHO 5=LOQ\V WHO 9%UDmLXO\Wz WHO 53HUĂ&#x2026;RQ\Wz WHO ¡'YĂ&#x;VEĂ&#x;NIĂ&#x;MOĂ&#x;BĂ&#x201E;Ă&#x;DASŠ$7HONVQLHQz WHO 9%XGU\Wz WHO '-RQXĂ&#x2026;LHQz WHO /9DORQ\Wz WHO ¡3TIĂ&#x;LIUSŠ/9DLQDXVNLHQz WHO 5%ODĂ?\Wz WHO ,=LJPDQWz WHO ,6NOLXWDLWz WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;02)%Ă&#x;$!) ¡2YTAIÂŚ6AKARAIŠĂ&#x;-3DXĂ?LHQz WHO ¡3OSTINwŠ$'XPDODNDV WHO 2%')/.Ă&#x160;Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) +AUĂ&#x;NAS$.DUDOLĂ&#x2018;QDV WHO  97UDLQ\V WHO  9,Q\Wz WHO  +LAIĂ&#x;PwĂ&#x;DA*3LODLWLV WHO  $3LODLWLHQz WHO  ÂľIAUĂ&#x;LIAI*Ă&#x201A;LXSDU\V WHO  !LYĂ&#x;TUS*5DIDQDYLmLHQz WHO  -AĂ&#x;RIĂ&#x;JAMĂ&#x;POĂ&#x;Lw/-XRG]HYLmLHQz WHO  0AĂ&#x;LANĂ&#x;GA$=LDENXV WHO  5Âż3)%.)/Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) "ARSELONAÂą.1DVWRSNDLWz ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NASÂą95XGDYLmLXV -ASKĂ&#x;VAÂą$3URFHQND 2OMAÂą1%XGU\Wz 6AR¸UVAÂą(%XWULPDV !03+!)4/3Ă&#x;3+92)53 WHO 2INĂ&#x;KOĂ&#x;IRĂ&#x;MAĂ&#x;KEĂ&#x;TAĂ&#x;VOĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´ OHLG\ERVFHQWUDV 3PAUSĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´VSDXVWXYz .DXQRJ9LHYLV 5Ă&#x20AC;Ă&#x;SAĂ&#x;KYĂ&#x;MOĂ&#x;NUMERISĂ&#x; 4IRAĂ AS 3KELBIMAI WHO HOSVSDXGRVVNHOELPDL#OU\WDVOW

2EKLAMA WHO HOSVSDXGRVSDUGDYLPDL#OU\WDVOW

R ÂąPRNDPDUHNODPD

Š Visa medĹžiaga, pateikta â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos ryteâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; laikraĹĄÄ?io nuosavybÄ&#x2014;. Kopijuoti ir platinti be UAB â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; sutikimo draudĹžiama.


TERMOMETRAS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGPJĂ&#x201E;jIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

ORAIĂ&#x;RYTOJ

â&#x20AC;&#x153;

Artimiausiomis dienomis daug kur svilins 30â&#x20AC;&#x201C;33 laipsniĹł karĹĄtis, bet ĹĄeĹĄtadienio nakties liĹŤtys atneĹĄ staigĹł orĹł atvÄ&#x2014;simÄ&#x2026;.

.DUĂ&#x2026;WLVODELDXVLDL SDVSLUJLQVU\WRM Si mo na DA LIN KE VI Ä&#x152;IĹŞ TÄ&#x2013; SinoptikÄ&#x2014;

Ne tik LietuvÄ&#x2026; svilina itin aukĹĄtos temperatĹŤros. Didesnis nei 30 laipsniĹł karĹĄtis ir toliau vargins Vidurio ir PietĹł Europos gyventojus. Kiek vÄ&#x2014;sesniais orais dĹžiaugsis BritĹł salos, PrancĹŤzija, Skandinavija ir Beniliukso ĹĄalys. Ĺ iandien vyraus maĹžai debesuoti orai, daugiau plonĹł, baltĹł debesÄ&#x2014;liĹł telksis tik rytinÄ&#x2014;je ĹĄalies pusÄ&#x2014;je. Lietaus nenumatoma. Diena bus karĹĄta â&#x20AC;&#x201C; oras ÄŻkais nuo 27 laipsniĹł rytiniame ĹĄalies pakraĹĄtyje iki 32 laipsniĹł vakariniuose rajonuose. ArtimiausiÄ&#x2026; naktÄŻ debesuotumas ims didÄ&#x2014;ti, pilkesniĹł debesĹł juosta nusidrieks per vakarinius ĹĄalies regionus, bet lietus dar neapsilankys. PĹŤs smarkokas pietryÄ?iĹł, pietĹł vÄ&#x2014;jas. Naktis numatoma tvanki, atvÄ&#x2014;s vos iki 17â&#x20AC;&#x201C;22, o pajĹŤryje laikysis apie 24 laipsnius. Rytoj dienÄ&#x2026; atmosferos frontas su trumpo lietaus debesimis pasieks vakarinius rajonus. Vietomis griaudÄ&#x2014;s perkĹŤnija. PietryÄ?iĹł, pietĹł vÄ&#x2014;jas pajĹŤryje keis kryptÄŻ, pasisuks iĹĄ vakarĹł, per perkĹŤnijÄ&#x2026; jo gĹŤsiai kai kur sustiprÄ&#x2014;s iki 15â&#x20AC;&#x201C;17 m/sek. Lietus nesutrukdys dienai bĹŤti dar karĹĄtesnei: ÄŻdienojus termometrai rodys 29â&#x20AC;&#x201C;33 laipsnius Ĺ eĹĄtadienio naktÄŻ tankiĹł debesĹł juosta dengs beveik visÄ&#x2026; Lietuvos padangÄ&#x2122;. Daugelyje rajonĹł lis, griaudÄ&#x2014;s perkĹŤnija, kils ĹĄkvalas. PĹŤs apysmarkis vakariniĹł krypÄ?iĹł vÄ&#x2014;jas, per ĹĄkvalÄ&#x2026; jo gĹŤsiai sieks 15â&#x20AC;&#x201C;20 m/sek. Naktis bus ĹĄiek tiek gaivesnÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; temperatĹŤra paĹžemÄ&#x2014;s iki 16â&#x20AC;&#x201C;21 laipsnio. Ĺ eĹĄtadienio dienÄ&#x2026; lietus apsilankys visoje ĹĄalyje, intensyviausias jis bus rytinÄ&#x2014;se ĹĄalies vietovÄ&#x2014;se â&#x20AC;&#x201C; vietomis lis smarkiai. Kai kur sugriaudÄ&#x2014;s perkĹŤnija, tikÄ&#x2014;tinas ĹĄkvalas. VakariniĹł krypÄ?iĹł vÄ&#x2014;jo gĹŤsiai per ĹĄkvalÄ&#x2026; sustiprÄ&#x2014;s iki 15â&#x20AC;&#x201C;18 m/ sek. LietingÄ&#x2026; dienÄ&#x2026; oras suĹĄils tik iki 20â&#x20AC;&#x201C;25 laipsniĹł. Ă&#x201A;LDQGLHQÂą5RPDQR0LQWDUR 7DUYLOzV5RODQGRLU5RPR YDUGRGLHQD

VANDENSĂ&#x; TEMPERATĂ&#x201E;RA 6AKARĂ&#x;Ă&#x;VAL .EMUNEĂ&#x;TIESĂ&#x;$RUSKININKAIS .ERYJEĂ&#x;TIESĂ&#x;6ILNIUMI +AUNOĂ&#x;MARIOSEĂ&#x; 4AURAGNOĂ&#x;EĂ&#x20AC;Ă&#x;TIESĂ&#x;4AURAGNAIS +UR¸IĂ&#x2039;Ă&#x;MARIOSEĂ&#x;TIESĂ&#x;.IDA "ALTIJOSĂ&#x;JĂ&#x201E;ROJEĂ&#x;TIESĂ&#x;.IDA "ALTIJOSĂ&#x;JĂ&#x201E;ROJEĂ&#x;TIESĂ&#x;+LAIPwDA ÂľVENTOJOJEĂ&#x;TIESĂ&#x;!NYK¸jIAIS

    

2UDLĂ&#x2026;LDQGLHQUXJSMĂ&#x2018;mLRG/LHWXYRMHLU(XURSRMH Helsinkis

Oslas

Stokholmas

Glazgas

Talinas Ryga

Kopenhaga

Dublinas

Minskas

Amsterdamas Berlynas Briuselis

Maskva

Vilnius

Hamburgas Londonas

Sankt Peterburgas

VarĹĄuva

Frankfurtas Praha

Lvovas

Kijevas

ParyĹžius Miunchenas Bordo

Viena BudapeĹĄtas BukareĹĄtas Jalta

Venecija Nica

Sofija

Varna

Roma

Madridas Barselona

Dubrovnikas

Stambulas

Lisabona Malaga

Palma Palermas AlĹžyras

Tunisas

AtÄ&#x2014;nai

Antalija Larnaka

Heraklionas Tel Avivas

Kairas

!MSĂ&#x;TERĂ&#x;DAĂ&#x;MAS !TwNAI "ALATONAS "ELĂ&#x;FASĂ&#x;TAS "ERLYNAS "OĂ&#x;NA "RIUĂ&#x;SEĂ&#x;LIS "UĂ&#x;DAĂ&#x;PE¸TAS "UĂ&#x;KAĂ&#x;RE¸Ă&#x;TAS #IURICHAS $UBĂ&#x;LIĂ&#x;NAS &RANKĂ&#x;FURĂ&#x;TAS 'ETEBORGAS (AMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS (ELĂ&#x;SINĂ&#x;KIS +AĂ&#x;LIĂ&#x;NINGĂ&#x;RAĂ&#x;DAS +IĂ&#x;JEĂ&#x;VAS +I¸IĂ&#x;NIOĂ&#x;VAS +OĂ&#x;PENĂ&#x;HAĂ&#x;GA +ROKUVA ,ISABONA ,IUKĂ&#x;SEMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NAS -ADĂ&#x;RIĂ&#x;DAS -ARSELIS -ASKĂ&#x;VA -IĂ&#x;LAĂ&#x;NAS -INSĂ&#x;KAS .EAPOLIS /SĂ&#x;LAS 0AĂ&#x;LERĂ&#x;MAS 0AĂ&#x;RYĂ&#x;Ă&#x20AC;IUS 0RAHA 2YĂ&#x;GA 2OĂ&#x;MA 3ANKTĂ&#x;0EĂ&#x;TERĂ&#x;BURĂ&#x;GAS 3OFIJA 3TAMĂ&#x;BUĂ&#x;LAS 3TOKĂ&#x;HOLĂ&#x;MAS 4AĂ&#x;LIĂ&#x;NAS 4RUMSw 6AĂ&#x;R¸UĂ&#x;VA 6EĂ&#x;NEĂ&#x;CIĂ&#x;JA 6IEĂ&#x;NA 6ILĂ&#x;NIUS :ALCBURGAS ÂżENEVA -IESTAIĂ&#x;PIETUOSE !LIKANTw !NTALIJA "ARSELONA $UBROVNIKAS &ARAS (EĂ&#x;RAKĂ&#x;LIOĂ&#x;NAS (URGADA +AIRAS +AĂ&#x;NAI +ASABLANKA ,ARĂ&#x;NAĂ&#x;KA ,ASĂ&#x;0ALMASAS -AĂ&#x;LAĂ&#x;GA -ALJORKOSĂ&#x;0ALMA -OĂ&#x;NAĂ&#x;KAS .IĂ&#x;CA 4ELĂ&#x;!VIĂ&#x;VAS 4UĂ&#x;NIĂ&#x;SAS 6ALENSIJA 6ARNA

                                 

Lietuvos rytas  

2018 08 09

Lietuvos rytas  

2018 08 09