Page 1

GYVENIMASĂ&#x; Ă&#x;TV

¡(USAR˨Ă&#x;LYDERÂ?Ă&#x;BUSĂ&#x;GALIMAĂ&#x;PAMATYTIĂ&#x;IRĂ&#x;SCENOJE Ă&#x;IRĂ&#x;MASAĂ€OĂ&#x;KABINETEĂ&#x;Ă&#x;PĂ&#x;Ă&#x; Ă&#x;M RUGPJĂ„jIOĂ&#x;Ă&#x;D

TREjIADIENIS

/RAIĂ&#x;¸IANDIEN

“

LaisvÄ— Ĺžiniasklaidai! LaisvÄ— teismams! Konstitucija! 7RNLHXĂ?UDĂ…DLGHJzĂ…YLHVOHQWzVH *GDQVNHNRQFHUWXRMDQWJUXSzVĂ„3LQN )OR\GÂłQDULXL5:DWHUVXL-LVQHVOzSz SRĂ?LĂ‘ULRÂ’/HQNLMRVYDOGĂ?Lj

Ă&#x;PĂ&#x;

Ă&#x;PĂ&#x;

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6,(-,/(,',020(7$,15 .DLQD(XU

6ALĂ&#x;DĂ€IAIĂ&#x;TRgĂ&#x;̧ OSĂ&#x;KVEĂ&#x;PIA Ă&#x; BETĂ&#x;OPOĂ&#x;ZIĂ&#x;CIĂ&#x;JAIĂ&#x;SMIRĂ&#x;DA

$XNVDVLĂ…VSUĂ‘GR Plaukikas D.RapĹĄys netapo Europos Ä?empionu. Vakar Glazge panevÄ—Ĺžietis ilgai pirmavo 200 m laisvuoju stiliumi rungties finale, taÄ?iau finiĹĄavo lÄ—Ä?iau ir tenkinosi sidabru. Ă&#x;PĂ&#x;

*DOLWDSWLEULWDLV Jei Lietuva neÄŻteisins dvigubos pilietybÄ—s, deĹĄimtys tĹŤkstanÄ?iĹł JungtinÄ—je KaralystÄ—je gyvenanÄ?iĹł lietuviĹł gali tapti ĹĄios ĹĄalies pilieÄ?iais. Tai prognozuoja JungtinÄ—s KaralystÄ—s lietuviĹł bendruomenÄ—s pirmininkÄ— D.AsanaviÄ?iĹŤtÄ—. Ă&#x;PĂ&#x;

DIENOSĂ&#x;SKAIjIUSTiek mobiliĹłjĹł telefonĹł ÄŻ PravieniĹĄkiĹł pataisos namus per tvorÄ… permesti bandÄ™s vyras pateko ÄŻ pareigĹŤnĹł rankas. Ă&#x;PĂ&#x;

DIENOSĂ&#x;NUOTRAUKA 'DXJXĂ?VLHQ\MHSDJDPLQWĂ˜WUjĂ…Ă˜/LHWXYRVĂ‘NLQLQNDPVWLHNLDYDOVWLHmLĂ˜YHGOLR5.DUEDXVNLRYDOGRPDV$JURNRQFHUQDV

9\ULDXV\EzVVLĂ‘O\PDLNRQWUROLXRWLWUjĂ…Ă˜LPSRU WjÂąULPWDVWHVWDVYDOVWLHmLĂ˜O\GHULXL5DPĂ‘QXL .DUEDXVNLXL2SR]LFLMDDEHMRMDDUĂ…LVSROLWLNDV OHQJYDLSULSDĂ?LQVNDGWUjĂ…Ă˜ULQNDLNLĂ…LROEXYR O\JGHY\QLDVDXNOHVWXULQWLVYDLNDVÂąEHJDOYRV Ta das IG NATAVI ÄŒIUS LR korespondentas

Vyriausybė praėjusią savaitę pritarė Tiekiamų rinkai tręťiamų-

jĹł produktĹł ÄŻstatymo projektui, kuris ĹĄalies rinkÄ… esÄ… turÄ—tĹł labiau apsaugoti nuo importuojamĹł nekokybiĹĄkĹł trÄ…ĹĄĹł. TaÄ?iau projektÄ… dar turi palaiminti Seimas, kuriame pavasa-

rÄŻ jau bĹŤta bandymĹł uĹžkamĹĄyti dabar ĹžiojinÄ?ias trÄ…ĹĄĹł rinkos prieĹžiĹŤros skyles. GeguŞę Seimas priÄ—mÄ— svarstyti konservatoriĹł Kazio StarkeviÄ?iaus ir Edmundo Pupinio teiktÄ… projektÄ…, bet jam nepritarÄ— VyriausybÄ—. Opozicijos atstovĹł manymu, naujÄ… jÄŻ projektÄ… parengusiam ĹŤkio ministrui Virginijui SinkeviÄ?iui irgi teko smarkiai laviruoti – ir parodyti, kad trÄ…ĹĄĹł

.HQWzSUDJDUj NepilnametÄ— ilgÄ… laikÄ… kentÄ— pragarÄ…, kurÄŻ kurstÄ— jos vyresnioji sesuo ir du kaimynai. KeturiolikametÄ— buvo prievartaujama, iĹĄ jos tyĂ&#x;PĂ&#x; Ä?iotasi.

.UKE LT AĂ&#x;Â?Ă&#x;Ă&#x;P

.DLQĂ˜Ă…XROLDL Ă‚LDXOLĂ˜SROLFLMRV.ULPLQDOLVWLQLĂ˜ W\ULPĂ˜WDUQ\ERVYLUĂ…LQLQNDV 9.D]ODXVNDVNROHJDVVWHELQD ODLVYDODLNLXVXNXUWDLVUDQNGDUELDLV LĂ…SDQDXGRWĂ˜Ă…RYLQLĂ˜

Ă&#x;PĂ&#x;

DIENOSĂ&#x;SAKINYS „Niekas neĹžada paleisti ÄŻ laisvÄ™ tokiĹł ĹžmoniĹł, kurie linkÄ™ nusikalsti.“ 7DLSWLNLQRYDOVWLHmLĂ˜O\GHULV 5.DUEDXVNLVNXULV\UDÂ’UHJLVWUDYÂ?V Â’VWDW\PRSURMHNWjNHOLHPVĂ…LPWDPV QXWHLVWĂ˜MĂ˜VXWHLNWLDPQHVWLMjÂą DWOHLVWLMXRVQXREDXVPzVDUED MjVXPDĂ?LQWL

TreÄ?daliu didesnÄ—s nei praÄ—jusiais metais grĹŤdĹł supirkimo kainos netruks atsiristi iki produktĹł lentynĹł. Brangti turÄ—tĹł ne tiktai miltai ir duona, bet ir mÄ—sa, paukĹĄtiena, Ă&#x;PĂ&#x; kiauĹĄiniai.


NUOMONwS

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6

NUOMONES

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

,UĂ?RGĂ?LXLUĂ?YLOJVQLX 9-XUNĂ‘QRSLHĂ…

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGPJĂ„jIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

/DLNRĂ?HQNODL S

ocialinÄ—s apsaugos ir darbo ministerija skelbia, kas Ĺžinotina ĹžmonÄ—ms, kai ÄŻsigalios pensijĹł reforma. Bet neatmestina, kad ĹĄiÄ… pertvarkÄ… dar narplios Konstitucinis teismas. ÄŽ jÄŻ kreipiasi konservatoriai. Kad ir kaip bĹŤtĹł, Lietuva galÄ—tĹł pretenduoti ÄŻ Guinnesso rekordĹł knygÄ… bent vienoje srityje: praÄ—jo vos penkiolika metĹł nuo to laiko, kai lietuviai pradÄ—ti skatinti patys kaupti pinigus savo senatvei, o pensijĹł sistema perraĹĄyta jau deĹĄimtÄ… kartÄ…. 2003-iaisiais nusprÄ™sta, jog nuo kitĹł metĹł 2,5 proc. „Sodrai“ atitenkanÄ?iĹł ÄŻmokĹł bus galima pervesti ÄŻ privaÄ?ius pensijĹł fondus, o iki 2008-ĹłjĹł ĹĄi dalis turÄ—jo pakilti iki 5,5 procento ir nuo tada likti stabili. Bet tai buvo miraĹžas.

K

rizÄ—s metu prie valdĹžios vairo stojÄ™ konservatoriai, kamĹĄydami biudĹžeto skyles, pervedimĹł tarifÄ… nurėŞė iki 3 proc. 2009aisiais, o po trejĹł metĹł – iki 1,5 procento. Tuomet buvo nutarta, kad sunkmetis baigiasi, tad reikia pamaĹžu atsiteisti su kaupÄ—jais, kuriĹł lĹŤkesÄ?iai buvo akivaizdĹžiai paĹžeisti.

Lietuva galÄ—tĹł pretenduoti ÄŻ Guinnesso rekordĹł knygÄ… bent vienoje srityje – pensijĹł sistemos kaitaliojimo. Ĺ iuo metu ÄŻ fondus patenka 2 proc. „Sodros“ ÄŻmokĹł, ir jau buvo suplanuota, kad 2020 metais tarifas bus kilstelÄ—tas iki 3,5 proc. Konstitucinis teismas irgi buvo nurodÄ™s, kad pervedimai turi bĹŤti atkurti, kaip valstybÄ— buvo ÄŻsipareigojusi anksÄ?iau. TaÄ?iau valdantieji valstieÄ?iai nusprendÄ— visiĹĄkai pribaigti tai, kas pradÄ—ta 2003-iaisiais, o prezidentÄ— D.GrybauskaitÄ—, nors ir padvejojusi, pasiraĹĄÄ— ÄŻstatymÄ… dÄ—l pensijĹł reformos. Tad jau nuo kitĹł metĹł dirbantys gyventojai turÄ—s teisÄ™ rinktis – sugrÄŻĹžti ÄŻ „Sodros“ glÄ—bÄŻ arba patiems skirti 3 proc. nuo algos ir kaupti senatvei, o valstybÄ— uĹž tai paĹžadÄ—jo primesti 1,5 procento nuo vidutinio ĹĄalies atlyginimo. Tie, kuriems jau per 40 metĹł, galÄ—s apsisprÄ™sti savo nuoĹžiĹŤra, o jaunesniems tris kartus bus priminta, kad derÄ—tĹł pasirinkti pensijĹł fondÄ… ir pasirĹŤpinti savo ateitimi iĹĄ anksto.

G

al bĹŤtĹł ir neblogai, jei ne tai, kad bet kuriuo atveju kaupimui skiriama suma niekaip nepasieks anksÄ?iau ĹžadÄ—tĹł 5,5 proc. nuo ÄŻmokĹł „Sodrai“. TodÄ—l pensijĹł fondĹł dalyvius vienijanti asociacija irgi pagrasino, kad dÄ—l naujosios reformos kreipsis ÄŻ teismus. Kol kas neaiĹĄku, kuo baigsis sprendimas paskirti vieninteliu anuitetĹł mokÄ—toju „Sodrą“. Anot valdanÄ?iĹłjĹł, dÄ—l to maŞės administravimo sÄ…naudos, patys anuitetai turÄ—tĹł atpigti, nes suveiks masto ekonomijos principai. TaÄ?iau netgi Konkurencijos taryba yra ÄŻspÄ—jusi, kad tai gali bĹŤti ne visai suderinama su ÄŻstatymais, nes ĹĄioje srityje konkuren-

cijos sÄ…lygomis jau veikia privaÄ?ios ÄŻmonÄ—s. TodÄ—l tai gresia bylomis. Dar daugiau pavojĹł slypi dÄ—l teisÄ—s laisvai sprÄ™sti, ar kaupti, ar ne. Ĺ iek tiek finansiĹĄkai iĹĄprusÄ™ gyventojai, matyt, pasirinks pirmÄ… jÄŻ variantÄ…. Mat „Sodros“ mokamĹł pensijĹł nepavadinsi oriomis, o ateityje, turint galvoje demografines prognozes, bus tik prasÄ?iau.

V

is dÄ—lto dauguma maĹžiau nei vidutiniĹĄkai uĹždirbanÄ?iĹł ĹžmoniĹł, kurie kaskart nekantraudami laukia algos, vargu ar sutiks nuo jos skirti tuos 3 proc. – geriau ĹĄiuos pinigus iĹĄleis dabar. Tokiu atveju po 15–30 metĹł ĹĄalis turÄ—s labai rimtĹł bÄ—dĹł, nes pasitikÄ—jusieji „Sodra“ greiÄ?iausiai bus nusivylÄ™ apskaiÄ?iuotomis pensijomis. SocialinÄ— nelygybÄ— iĹĄaugs, tad neabejotinai atsiras populistĹł, kurie uĹžsimos apmokestinti turtingesnius taupuolius. ValstieÄ?iai giriasi, kad dalyvauti kaupimo sistemoje Ĺžmogui kone nieko nekainuos, nes bĹŤtent dÄ—l to po 1 proc. nubraukta nuo keiÄ?iamĹł „Sodros“ ÄŻmokĹł ir gyventojĹł pajamĹł mokesÄ?io (GPM) tarifĹł. TaÄ?iau kas gali garantuoti, kad, uĹžklupus naujai krizei ar pritrĹŤkus pinigĹł biudĹžete, ĹĄie tarifai nebus kilstelÄ—ti? Juk ÄŻsipareigojimo jĹł nejudinti nÄ—ra.

E

kspertĹł teigimu, nuo kitĹł metĹł ĹĄiek tiek daugiau uĹždirbantiems pilieÄ?iams labiau apsimokÄ—s kaupti ne antrosios, o treÄ?iosios pakopos pensijĹł fonduose arba sudaryti investicinio gyvybÄ—s draudimo sutartis, nes jie galÄ—s ir toliau susigrÄ…Ĺžinti dalÄŻ sumokÄ—to GPM. Tiesa, daugiausia – 300 eurĹł per metus, nes Lietuvoje nustatytos „lubos“, nuo kuriĹł ĹĄi lengvata nebegalioja, siekia tik 1,5 tĹŤkst. eurĹł. Galima palyginti: Latvijoje – 4 tĹŤkst., Estijoje – 6 tĹŤkst. eurĹł. TaÄ?iau mokestinÄ— nauda vis tiek bĹŤtĹł didesnÄ—, nei kaupiant antrosios pakopos fonduose. Tuo pasinaudojÄ™ labiau pasiturintys ĹžmonÄ—s galÄ—s sukaupti daugiau, ypaÄ? palyginus su pasitikÄ—jusiais „Sodros“ malone. Sunku suprasti, apie kokÄŻ didesnÄŻ socialinÄŻ teisingumÄ… kalbÄ—jo premjeras S.Skvernelis girdamas savo komandos sukurptÄ… pensijĹł reformÄ…. Net Pasaulio banko ekonomistas S.Djankovas stebÄ—josi, kodÄ—l Lietuvoje silpninama antroji pakopa, kurios dalyviams dauguma pasaulio valstybiĹł kaip tik taiko paramÄ… ar ÄŻvairiĹł lengvatĹł. Mat taip ĹžmonÄ—s skatinami kaip ÄŻmanoma ilgiau iĹĄlikti darbo rinkoje, o ne tapti iĹĄlaikytiniais. Lietuva, regis, eina prieĹĄingu keliu.

A

pskritai vargu ar padoru taip daĹžnai ir iĹĄ esmÄ—s kaitalioti pensijĹł sistemos principus, nes netenka prasmÄ—s kalbÄ—ti apie ilgalaikius lĹŤkesÄ?ius ir didesnes sukauptas sumas. Kai kuriose ĹĄalyse pagrindinÄ—s partijos seniai yra sutarusios, kaip kuo maĹžiau judinti ĹĄiÄ… itin jautriÄ… sritÄŻ. Lietuvai iki tokios politinÄ—s kultĹŤros dar labai toli. Vargu ar kas nors nustebtĹł, jei atÄ—jus ÄŻ valdĹžiÄ… kitos pakraipos politikams sulauktume naujos pensijĹł reformos. Tik vargu ar ir ja apsidĹžiaugtĹł sulaukusieji pensijos.

TARPĂ&#x;KITKO

9LOQLDXVUHNODPRMHVHNVRQHVXUDVL Veltui ĹĄiomis dienomis sostinÄ—s SodĹł gatvÄ—je stypÄ?ioja Oksana ir Irina, kurias dabar pagarbiai reikÄ—tĹł vadinti ne prostitutÄ—mis, o sekso darbuotojomis. Kai aukĹĄÄ?iausi Lietuvos valdĹžios atstovai ir BaĹžnyÄ?ios vadovai virkavo, kad VilniĹł pristaÄ?ius kaip „Europos G taĹĄką“ bus skatinamas sekso turizmas, stoties merginos trynÄ— rankomis – uĹžplĹŤs britĹł ir vokieÄ?iĹł erĹžilai. Tik jĹł svajonÄ—ms nelemta iĹĄsipildyti. KodÄ—l? AtsakymÄ…, kuris nuramintĹł audringas Vilniaus dorovÄ—s sargĹł diskusijas, Ĺžino kiekvienas reklamos specialistas. Jis paaiĹĄkintĹł, kad reklamoje, kurioje rytoj Londone ir Berlyne mĹŤsĹł ĹĄalies sostinÄ— bus pristatyta kaip Europos G taĹĄkas, sekso – nÄ— kvapo. Trumpai tariant, joje nÄ—ra nei pusnuogÄ—s besiraitan-

ArĹŤnas Dumalakas

Ä?ios mergiotÄ—s, nei senos maĹĄinos. Tuo metu pasaulio reklamos kĹŤrÄ—jai vienu balsu tvirtina, kad geriausiÄ… rezultatÄ… pasieksi ryĹĄkiaspalviuose plakatuose ar televizijos siuĹžetuose demonstruodamas ÄŻ senovinÄŻ automobilÄŻ atsirÄ—musiÄ… seksualiÄ… ÄŻĹžymybÄ™. Viskas reklamose jau seniai iĹĄmÄ—ginta – taip jose prie senoviniĹł automobiliĹł glaustÄ—si manekenÄ—s N.Campbell, G.BĂźndchen, D.Hemingway ir daugybÄ— kitĹł garsenybiĹł. Reklamos vilkai Ĺžino, kad ÄŻspĹŤ-

dingĹł formĹł seni automobiliai labiau krinta ÄŻ akis nei masinÄ—s gamybos maĹĄinos. O kÄ… turi Vilnius? Vien tik suglamĹžytÄ… paklodÄ™ ir merginos virĹĄugalvÄŻ. Negana to, ta paklodÄ— Vilniaus reklamoje kaĹžkokia papilkÄ—jusi nuo skalbimo, ant tokios prigulti pakviestĹł nebent Oksana ir Irina. Prie ĹĄvaros ÄŻpratÄ™ vokieÄ?iai, pamatÄ™ tokius lovos skalbinius, dumtĹł iĹĄ Europos G taĹĄko neatsigręŞdami. Tai kur Ä?ia sekso turizmo skatinimas, apie kurÄŻ kalba visi – nuo Vilniaus arkivyskupo G.GruĹĄo iki premjero S.Skvernelio? NÄ—ra. Nebent prie Vilniaus prisistatymo pasauliui galÄ—tum prikergti kitos daug audringĹł kalbĹł sulaukusios reklamos frazÄ—s pradĹžiÄ…: „Kai norisi...“ TaÄ?iau neiĹĄeina.

+AIPĂ“VERTINATEĂ“VISĂ“GARSIAUĂ“SKAMBANjIUSĂ“RAGINIMUSĂ“Â?VESTIĂ“TVARKgĂ“DwLĂ“ ELEKTRINIĂŒĂ“PASPIRTUKĂŒĂ“NAUDOJIMO "ALSAVOĂ“Ă“SKAITYTOJAI 3URF      7DLEĂ‘WLQDSDGDU\WLNXRJUHLmLDX QHVMLHNHOLDSDYRMĂ˜SzVWLHVLHPV

1HPDQDXNDGMLHNDPQRUVWUXNGR

Ă&#x;

Ă&#x;

7LHNXULHMDLVYDĂ?LQzMDVLSDW\V WXUzWĂ˜EĂ‘WLDWLGHVQL 1HODEDLĂ?LQDXNDLSWLHSDVSLUWXNDL DWURGR

Ă&#x;

Ă&#x;


LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

AKTUALIJOS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGPJĂ„jIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x; '8PEUDVRQXRWU

POLITIKA

3OLHNzUHIRUPj 3DVLSLNWLQÂ?YDOGDQmLĂ˜MĂ˜ VXPDQ\WDVYHLNDWRVVLV WHPRVSHUWYDUND6HLPR RSR]LFLMRVDWVWRYDLVDYL YDOG\ELĂ˜YDGRYDLNDOWLQR YDOVWLHmLXVPHOXRMDQW VieĹĄumoje pasklido vadinamasis juodasis sÄ…raĹĄas, ÄŻ kurÄŻ ÄŻtrauktas ligonines sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga esÄ… yra uĹžsimojÄ™s pertvarkyti ar uĹždaryti. Tarp jĹł minimos BirŞų, JoniĹĄkio, LazdijĹł, PlungÄ—s, RokiĹĄkio, Ĺ akiĹł ir kitĹł rajonĹł gydymo ÄŻstaigos. Reaguodami ÄŻ tai vakar Seimo opoziciniĹł frakcijĹł atstovai ir kai kuriĹł rajonĹł merai valstieÄ?iams paŞėrÄ— aĹĄtrios kritikos. LiberalĹł sÄ… jĹŤdĹžio frakcijos seniĹŤnas Eugenijus Gentvilas valstieÄ?iĹł uĹžmojus reformuoti sveikatos apsaugos sistemÄ… pavadino siekiu lietuviams parodyti Ĺ iaurÄ—s KorÄ—jÄ… neiĹĄvykstant iĹĄ Lietuvos. „Reikia pripaĹžinti, kad vizijÄ… A.Veryga turi, – kartu su RamĹŤnu Karbauskiu buldozeriĹĄkai sunaikinti sveikatos apsaugos sistemÄ… administraciniais ir, mano manymu, antikonstituciniais metodais. JokiĹł rinkos, jokiĹł kitĹł elementĹł nebandoma diegti, jokiĹł gelbÄ—jimo priemoniĹł nebandoma taikyti, o tik ĹĄantaĹžu, melu ir administraciniais sprendimais optimizuoti tinklą“, – sakÄ— E.Gentvilas. SocialdemokratĹł frakcijos seniĹŤno Juozo Oleko teigimu, sveikatos apsaugos ministras neturi aiĹĄkios vizijos, kaip pertvarkyti sistemÄ…, o ÄŻstengia tik uĹždrausti ar uĹždaryti. „Jei visus tuos ligonius, kuriuos ĹĄiandien gydo regioninÄ—s ligoninÄ—s, nukreiptume ÄŻ universitetines ligonines, ten bĹŤtĹł daug gulinÄ?iĹł koridoriuose, nepriimamĹł arba mirĹĄtanÄ?iĹł pakeliui“, – perspÄ—jo J.Olekas. Kartu politikas pabrėŞė, kad atsakomybÄ™ dÄ—l ĹĄios reformos turÄ—tĹł prisiimti ir premjeras Saulius Skvernelis. „ŠmeiĹžtas, kad reikia optimizuoti, nes kai kurios gydymo ÄŻstaigos finansiĹĄkai neiĹĄsilaiko, taigi ministerija dvejus metus, mano manymu, specialiai darÄ— viskÄ…, kad tas gydymo ÄŻstaigas suĹžlugdytĹł finansiĹĄkai. Atsirado netgi ÄŻstaigĹł, kurios iĹĄ baimÄ—s Ä—mÄ— paskolÄ…, kad ÄŻvykdytĹł ministerijos reikalavimus ir nepapultĹł ÄŻ juodÄ… jÄŻ sÄ…raĹĄÄ…. Mano manymu, vyksta ĹĄantaĹžas“, – kalbÄ—jo konservatorius Antanas Matulas. Politikas uĹžsiminÄ—, kad svarstoma apie sÄ… jĹŤdĹžio ar organizacijos, kuri prieĹĄintĹłsi reformai ir gintĹł pilieÄ?iĹł teises, kĹŤrimÄ…. PlungÄ—s meras Audrius KliĹĄonis tvirtino, kad juodajame sÄ…raĹĄe atsiradusi rajono ligoninÄ— dirba rentabiliai ir teikia kokybiĹĄkas paslaugas. O Ĺ akiĹł meras Edgaras Pilypaitis piktinosi, kad valdantieji dirbtinai kelia skandalÄ… ir tarpusavyje prieĹĄina gyventojĹł grupes, profesijas ir savivaldybes: „Tai psichologinio teroro pavyzdys.“ TaÄ?iau valdanÄ?iĹł jĹł valstieÄ?iĹł lyderis RamĹŤnas Karbauskis vieĹĄai apkaltino opozicijÄ… skleidĹžiant melÄ… ir kurstant masinÄŻ nepasitenkinimÄ… bei nerimÄ…. Perduodamas Sveikatos apsaugos ministerijos pozicijÄ… R.Karbauskis tvirtino, kad vieĹĄojoje erdvÄ—je pasklidÄ™s ir rajonĹł gydymo ÄŻstaigoms baimÄ™ ÄŻvarÄ™s vadinamasis juodasis ligoniniĹł sÄ…raĹĄas iĹĄ tiesĹł neegzistuoja. Premjeras S.Skvernelis opozicijos kalbas pavadino demagogija. (ELTA, LR)

'DLQĂ˜Ă…YHQWzMH Ă„9LHQ\EzWHĂ?\GLÂł GDO\YDYRLULĂ…HL YLMRVOLHWXYLDL%HW YDOGĂ?LDLWU\SmLR MDQWGzOGYLJXERV SLOLHW\EzVÂ’WHLVL QLPRGDOLVMĂ˜ MDXmLDVLDWVWXPWL

)¸EIĂ&#x;VIAIĂ&#x;NEĂ&#x;NOĂ&#x;RIĂ&#x;BĂ„Ă&#x;TIĂ&#x;TIKĂ&#x;ANTĂ&#x;RAĂ&#x;RĂ„Ă&#x;̧ IAI -HLJX/LHWXYDQHÂ’WHLVLQVGYLJXERVSLOLHW\EzVGH Ă…LPW\VWĂ‘NVWDQmLĂ˜-XQJWLQzMH.DUDO\VWzMHJ\YH QDQmLĂ˜OLHWXYLĂ˜JDOLWDSWLĂ…LRVYDOVW\EzVSLOLHmLDLV 7DLSURJQR]XRMDLU-XQJWLQzV.DUDO\VWzVOLHWXYLĂ˜ EHQGUXRPHQzVSLUPLQLQNz'DOLD$VDQDYLmLĂ‘Wz – JĹŤsĹł vadovaujama bendruomenÄ— bene labiausiai susirĹŤpinusi, ar kitÄ…met bus referendumas, ar Lietuva pagaliau apsisprÄ™s dÄ—l dvigubos pilietybÄ—s ÄŻteisinimo. Bet gal tik emigrantams to reikia? – „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Vasara tiesiogiai“ ĹžurnalistÄ— Daiva Ĺ˝eimytÄ— paklausÄ— D.AsanaviÄ?iĹŤtÄ—s. – IĹĄ tiesĹł, daĹžnai kalbama, kad to reikia tik tiems, kurie gyvena uĹžsienyje. Bet juk ir Lietuvai naudinga turÄ—ti Ĺžmones su dviguba pilietybe. Manau, net 10 tĹŤkst. savo pilieÄ?iĹł praradimas Lietuvai bĹŤtĹł tikrai didelis, ypaÄ? kai tokia demografinÄ— padÄ—tis. Jau nekalbant apie pinigines perlaidas, labdaras, jĹł intelektualinÄŻ indÄ—lÄŻ ÄŻ Lietuvos visuomeninÄŻ, politinÄŻ gyvenimÄ…. Daugelis tĹł, kurie iĹĄvyko iki 1990 metĹł ir turÄ—jo galimybÄ™ iĹĄsaugoti savo Lietuvos pilietybÄ™, visuomeniĹĄkumu, kultĹŤros, lietuvybÄ—s puoselÄ—jimu labai daug prisideda prie dalelÄ—s Lietuvos kĹŤrimo toje ĹĄalyje, kur gyvena. Jie didĹžiuojasi, kad yra Lietuvos pilieÄ?iai. Sakoma, jeigu esi pilietis, tavo santykis su valstybe turi bĹŤti kokybiĹĄkas. Bet kaip apibrÄ—ĹĄime, kas tÄ… kokybiĹĄkesnÄŻ santykÄŻ turi? Ar tas, kuris atlieka bausmÄ™ kalinimo ÄŻstaigoje, bet turi teisÄ™ balsuoti ir reikĹĄti savo nuomonÄ™? Ar tas, kuris talĹžo savo vaikus ir taip pat turi teisÄ™ iĹĄreikĹĄti savo pilietinÄ™ valiÄ…? Ar tas, kuris galbĹŤt neteks pilietybÄ—s, bet jis tikrai nepeikia Lietuvos valstybÄ—s, nors pasirinko kurti gyvenimÄ… uĹžsienyje? Manau, nereikÄ—tĹł taip stipriai akcentuoti tik vienos rĹŤĹĄies emigrantĹł, kurie iĹĄvaĹžiavo dÄ—l darbo, ekonominÄ—s situacijos. Yra daug iĹĄvaĹžiavusiĹł studijuoti, nutekÄ—jusiĹł ar vedusiĹł. Vieni pasirenka bĹŤti Lietuvoje, neiti balsuoti, bĹŤti nepatenkinti, kad vÄ—l ne ta valdĹžia iĹĄrinkta, o kiti iĹĄvaĹžiuoja ir bĹŤna pilietiĹĄkai aktyvĹŤs. – TaÄ?iau kiek tokiĹł aktyviĹł yra? Juk kai vyksta Seimo rinkimai, maĹžai emigrantĹł balsuoja. – Tikrai nedaug. Bet iki pastarĹł jĹł Seimo rinkimĹł ir politikĹł dÄ—mesys uĹžsienyje gyvenantiems

lietuviams buvo absoliuÄ?iai minimalus. Apskritai labai liĹŤdna, kad yra skirstoma ÄŻ „mes“ ir „jie“. Mes – gyvenantys Ä?ia, jie – gyvenantys ten. Pykdami ant emigrantĹł mes stovime vietoje. Jau nuo 2003 metĹł Pasaulio lietuviĹł bendruomenÄ— intensyviai dirba dÄ—l dvigubos pilietybÄ—s, buvo ieĹĄkoma formuluoÄ?iĹł, bĹŤdĹł, kaip bĹŤtĹł galima, nekeiÄ?iant Konstitucijos, leidĹžiant tam tikras iĹĄimtis, nediskriminuojant tĹł, kurie iĹĄvaĹžiavo po 1990-ĹłjĹł, ÄŻteisinti dvi pilietybes. Juk dviguba pilietybÄ— jau leista vaikams, kurie gimÄ— uĹžsienyje, tÄ—vams iĹĄvaĹžiavus po 1990 metĹł. Atsiranda toks tarpas, pilkoji zona, ÄŻ kuriÄ… patenka suaugusieji, iĹĄvykÄ™ po 1990-ĹłjĹł. Jie yra diskriminuojami, nes dvigubÄ… pilietybÄ™ gali turÄ—ti jĹł palikuoniai, litvakai. – Referendumas dÄ—l dvigubos pilietybÄ—s ÄŻteisinimo turÄ—tĹł ÄŻvykti 2019-aisiais. Kaip manote, ar ÄŻmanoma suspÄ—ti jam deramai pasirengti? – Dar nÄ—ra paskelbta formuluotÄ—s, netgi oficialiai nepaskelbta, ar bus referendumas. Tad dabar faktiĹĄkai niekas negali vykti. Mes nesame orakulai ir negalime pasakyti, ar referendumas bus pralaimÄ—tas. GalimybiĹł laimÄ—ti, kaip suprantu, nedaug. Bet kokia iĹĄeitis? Bent ĹĄiuo metu kitos iĹĄeities nÄ—ra. TaÄ?iau kol kas informacija apie dvigubos pilietybÄ—s ÄŻteisinimÄ… labai pavirĹĄutiniĹĄka, iki ĹĄiol nebuvo iĹĄsamiĹł vieĹĄĹł diskusijĹł. O tokios diskusijos labai priklauso nuo prioritetĹł. Jeigu dvigubos pilietybÄ—s ÄŻteisinimas nÄ—ra prioritetas, dÄ—l to ir nebus dedama pastangĹł. Galima prisiminti referendumÄ… dÄ—l stojimo ÄŻ Europos SÄ… jungÄ…. Kokia stipri buvo politinÄ— valia. Per metus buvo suorganizuotas galingas referendumas. Buvo padaryta ir iĹĄlygĹł, ir didelÄ— agitacinÄ— kampanija, ir daug lÄ—ĹĄĹł buvo skirta. O dabar to nematyti. Beje, su ÄŻstojimu ÄŻ Europos SÄ…jungÄ… atÄ—jo ir judÄ—jimo laisvÄ—. Dabar ĹžmonÄ—s ja ir naudojasi. KodÄ—l tÄ… laisvÄ™ turime uĹždrausti? Juk tikrai nepavyks visĹł varu suvaryti atgal ÄŻ LietuvÄ….

– MĹŤsĹł politikai, ypaÄ? tie, kurie netiki referendumo idÄ—ja, daĹžniausiai akcentuoja emocinÄŻ ryĹĄÄŻ – esÄ… dviguba pilietybÄ— nesustabdys emigracijos ir nesugrÄ…Ĺžins iĹĄeiviĹł ÄŻ LietuvÄ…. Gal dvigubos pilietybÄ—s ÄŻteisinimui vien emocinio ryĹĄio nepakanka? – GirdÄ—jau dar vienÄ… argumentÄ… – neva ÄŻteisinus dvigubÄ… pilietybÄ™ padidÄ—s emigracija. Tai visiĹĄkai nelogiĹĄkas teiginys. KodÄ—l dabar tokia didelÄ— emigracija? Tikrai nemanau, kad dvigubos pilietybÄ—s ÄŻteisinimas turÄ—tĹł didelÄ™ ÄŻtakÄ… emigracijai. Bet emocinio ryĹĄio iĹĄlaikymas – labai svarbus. Daugelio mĹŤsĹł giminÄ—s gyvena Lietuvoje – taigi mes savaime iĹĄlaikome emocinÄŻ ryĹĄÄŻ. Kita vertus, ant kortos pastatytas pasitikÄ—jimas paÄ?ia valstybe, nes apie tai kalbama jau daug metĹł, nieko nedaroma, tas pasitikÄ—jimas vis dar rusena: galbĹŤt mes turÄ—sime tokiÄ… dovanÄ… kaip pilietybÄ—. – Jeigu jums sakytĹł: gerai, suteikiame jums dvigubÄ… pilietybÄ™, bet jĹŤs, kaip pilieÄ?iai, ÄŻgyjate ne tiktai teises, bet ir prisiimate pareigas. Ar jĹŤs galite garantuoti, kad JungtinÄ—s KaralystÄ—s lietuviĹł bendruomenÄ—s nariai bus iĹĄ tiesĹł pilietiĹĄki, dalyvaus Lietuvos gyvenime, o ne tik pasiims pasÄ… ir gyvens sau? – Bet kuo mes esame kitokie negu Latvijos, JungtinÄ—s KaralystÄ—s, kitĹł valstybiĹł ĹžmonÄ—s? Susidaro ÄŻspĹŤdis, kad esame kaĹžkuo iĹĄskirtiniai. Antai mĹŤsĹł kaimyninÄ— Latvija 2013 metais ÄŻstatymu apibrėŞė, kuriose ĹĄalyse gyvenantys Latvijos pilieÄ?iai gali iĹĄsaugoti savo pilietybÄ™. Taip, diskusijos ten buvo karĹĄtos, bet galiausiai buvo susitarta ir dabar ten ÄŻteisinta dviguba pilietybÄ— su iĹĄimtimis. Ir neatsitiko jokios tragedijos. Nei padidÄ—jo emigracija, nei sumaŞėjo tarnaujanÄ?iĹł, atliekanÄ?iĹł karinÄ™ tarnybÄ… ar mokesÄ?iĹł mokÄ—tojĹł. Taigi siaubai, kad dviguba pilietybÄ— atvers keliÄ… chaosui, anarchijai, tikrai nepagrÄŻsti. Mes tikrai nesame nei kuo nors geresni, nei blogesni, palyginti su kitĹł ĹĄaliĹł pilieÄ?iais, kurie turi galimybÄ™ turÄ—ti dvigubÄ… pilietybÄ™. – JungtinÄ—s KaralystÄ—s lietuviams ypaÄ? svarbu, kad ÄŻ klausimÄ… dÄ—l dvigubos pilietybÄ—s bĹŤtĹł atsakyta kuo greiÄ?iau.

“

Siaubai, kad dviguba pilietybÄ— atvers keliÄ… chaosui, anarchijai, tikrai nepagrÄŻsti. '$VDQDYLmLĂ‘Wz

– Dvigubos pilietybÄ—s problema mums tapo itin aktuali po „Brexit“ referendumo. Mes, Ä?ia gyvenantys, aiĹĄkiai suvokiame, kad mĹŤsĹł padÄ—tis labai greitai keisis. Koks mĹŤsĹł statusas bus po JungtinÄ—s KaralystÄ—s iĹĄÄ—jimo iĹĄ Europos SÄ… jungos, mes neĹžinojome ir net negalÄ—jome spÄ—ti. Po 11 mÄ—nesiĹł JungtinÄ— KaralystÄ— turÄ—tĹł atsiskirti, tuomet ir mĹŤsĹł statusas pasikeis. BĹŤtent dÄ—l to pilietybÄ—s klausimas ypaÄ? aktualus, nes tai susijÄ™ su praktiniais dalykais – mokesÄ?iais uĹž mokslÄ…, galimybe dirbti, sveikatos apsauga, pensijomis. Ĺ˝inau ne vienÄ… atvejÄŻ, kai darbdaviai praĹĄo savo darbuotojĹł ÄŻgyti JungtinÄ—s KaralystÄ—s pilietybÄ™, kad bĹŤtĹł garantuoti, jog profesionalai nepaliks ĹĄalies. – Kitaip sakant, tokie ĹžmonÄ—s atsisakys Lietuvos pilietybÄ—s. – Jeigu niekas nepasikeis, kitos iĹĄeities nÄ—ra. IĹĄsaugoti pasÄ… galimybÄ—s neturime. – Kiek tokiĹł ĹžmoniĹł galÄ—tĹł bĹŤti? – Neseniai Londono SiÄ?io lietuviĹł klubas atliko apklausÄ…. Ketvirtadalis, apie 1000 ĹžmoniĹł, atsakÄ—, kad ÄŻgytĹł JungtinÄ—s KaralystÄ—s pilietybÄ™. Jei ĹĄioje valstybÄ—je gyvena maĹždaug 200 tĹŤkst. lietuviĹł, vadinasi, bent 50 tĹŤkst. jĹł gali atsisakyti Lietuvos pilietybÄ—s. Ĺ˝inoma, ÄŻgyti JungtinÄ—s KaralystÄ—s pilietybÄ™ nÄ—ra taip paprasta ir lengva. Bet lietuviai, kurie Ä?ia gyvena ilgiau, moka kalbÄ…, ko gero, bus pirmieji, kurie taps ĹĄios valstybÄ—s pilieÄ?iais. Galiu pridurti, kad dauguma jĹł yra profesionalai, specialistai, turintys kritinÄŻ mÄ…stymÄ….


DNWXDOLMRV

Ă&#x;PUXJSMĂ‘mLRG

!T KE L T A Ă&#x; I ¸ Ă&#x; Ă&#x; P rinkÄ… siekiama skaidrinti, ir nepakenkti su rusiĹĄkĹł trÄ…ĹĄĹł importu susijusiam R.Karbauskio verslui. ValstieÄ?iĹł ir ĹžaliĹł jĹł sÄ… jungos lyderiui priklausantis Agrokoncernas yra vienas didĹžiausiĹł trÄ…ĹĄĹł importuotojĹł. Be to, buvo ÄŻtariama, kad su R.Karbauskiu susijÄ™s verslas nepagrÄŻstai iĹĄvengia antidempingo mokesÄ?iĹł. Ĺ ie ÄŻtarimai pasitvirtino – atlikÄ™ tyrimus muitininkai trÄ…ĹĄĹł importuotojams nurodÄ—, kad iĹĄ Rusijos jĹł ÄŻveĹžama produkcija turÄ—jo bĹŤti klasifikuojama kitaip, jai turÄ—jo bĹŤti taikomi ir antidempingo mokesÄ?iai. DÄ—l to valstybei nebuvo sumokÄ—ta daugiau kaip 8 mln. eurĹł. Beveik treÄ?dalis nesumokÄ—tĹł mokesÄ?iĹł gali tekti Agrokoncernui, kurio veiklÄ… politikai siekÄ— patikÄ—ti iĹĄtirti specialiajai Seimo komisijai, taÄ?iau tam pasiprieĹĄino valstieÄ?iai. Nei naujai VyriausybÄ—s parengto ÄŻstatymo projekto, nei Agrokoncernui nepalankiĹł muitininkĹł tyrimo rezultatĹł R.Karbauskis nekomentavo. „Jis yra nusiĹĄalinÄ™s nuo ĹĄiĹł reikalĹł ir apie juos nekalba“, – perdavÄ— politiko spaudos atstovÄ— Dalia VenceviÄ?ienÄ—. 'AĂ&#x;LIĂ&#x;VwLĂ&#x;ATĂ&#x;SIĂ&#x;RASĂ&#x;TIĂ&#x;KLIĂ&#x;Ă„jIĂ‹

Naujai siĹŤlomas trÄ…ĹĄĹł rinkos reglamentavimas, kaip aiĹĄkina jo rengÄ—jai, yra netgi platesnis, nei siĹŤlÄ— opozicijos atstovai. Be to, siĹŤloma numatyti ir baudas uĹž galimus paĹžeidimus. TaÄ?iau konservatorius E.Pupinis mano, kad dar anksti dĹžiaugtis, nes neĹžinia, kaip veiks kontrolÄ—s mechanizmas, – daug dalykĹł turÄ—s bĹŤti apibrÄ—Ĺžta poÄŻstatyminiuose teisÄ—s aktuose: „Be to, ir numatytos nuobaudos uĹž paĹžeidimus nÄ—ra didelÄ—s, jos tiekÄ—jĹł neprivers nekokybiĹĄko produkto paĹĄalinti iĹĄ rinkos.“ E.Pupinis nuogÄ…stauja, kad kai kurios siĹŤlomo ÄŻstatymo nuostatos Seime gali bĹŤti dar labiau suĹĄvelnintos, nes esÄ… bet kokia kontrolÄ— kai kuriems asmenims, taip pat ir esantiems politikoje, nÄ—ra reikalinga. „Šiame versle dideli pinigai sukosi ir todÄ—l, kad rinka nebuvo aiĹĄkiai reglamentuota. Jei bus reikalaujama daugiau skaidrumo, maŞės galimybÄ—s rusiĹĄkas trÄ…ĹĄas ÄŻveĹžti ÄŻ Europos SÄ… jungÄ…, ir pelnas gali maŞėti. Kai kam bus sunku su tuo susitaikyti.

-6WDFHYLmLDXVQXRWU

6ALĂ&#x;DĂ€IAIĂ&#x;TRgĂ&#x;̧ OSĂ&#x;KVEĂ&#x;PIA Ă&#x;BETĂ&#x;OPOĂ&#x;ZIĂ&#x;CIĂ&#x;JAIĂ&#x;SMIRDA Sunku ÄŻsivaizduoti, kad ÄŻstatymas prasiskins keliÄ… Seime. Juk ir atĹĄauktam ÄŻstatymui buvo rasta ÄŻvairiĹł formaliĹł kliĹŤÄ?iĹł, jĹł gali atsirasti ir dabar“, – kalbÄ—jo konservatorius. 3UPĂ&#x;RASĂ&#x;TIĂ&#x;GAĂ&#x;LIĂ&#x;TIKĂ&#x;AP¸Ă&#x;VIESĂ&#x;TIEĂ&#x;JI

BuvÄ™s R.Karbauskio politinis bendrakeleivis parlamentaras Povilas UrbĹĄys, valstieÄ?iĹł lyderÄŻ spaudÄ™s nebÄ—gti nuo kilusiĹł klausimĹł apie trÄ…ĹĄĹł verslÄ…, VyriausybÄ—s palaimintam ÄŻstatymo projektui irgi turi nemaĹžai pretenzijĹł. Tiesa, Seimo narys „Lietuvos rytui“ pripaĹžino, kad pateikti siĹŤlymai – Ĺžingsnis link didesnio trÄ…ĹĄĹł rinkos skaidrumo: „Vien atsiradÄ™s ĹĄis projektas iĹĄsklaido R.Karbauskio pĹŤstÄ… miglÄ…, jog trÄ…ĹĄĹł rinka skaidri ir jÄ… reglamentuojanÄ?iĹł ÄŻstatymĹł esÄ… pakanka.“ Anot P.UrbĹĄio, tręťiamiesiems produktams bus keliami aiĹĄkesni kokybÄ—s reikalavimai, ko iki ĹĄiol nebuvo, be to, numatytos ĹĄiÄ… rinkÄ… kontroliuosianÄ?iĹł pareigĹŤnĹł teisÄ—s ir pareigos, didesnÄ— atsakomybÄ— uĹž paĹžeidimus. Bet parlamentaras apgailestavo, kad ĹŞkio ministerijos parengtas projektas neprilygsta anksÄ?iau trumpai galiojusiam ir dÄ—l neaiĹĄkiĹł prieĹžasÄ?iĹł atĹĄauktam ÄŻstatymui: „Tame ÄŻstatyme sÄ…vokos „trÄ…ĹĄos“ ir „tręťiamieji produktai“ buvo aiĹĄkiai atskirtos ir paaiĹĄkintos. Jame buvo ÄŻvardyta, kad tręťiamieji produktai yra dirvoĹžemÄŻ gerinanti medĹžiaga. Dabar apie trÄ…ĹĄas nekalbama, o suprasti, kas yra tręťiamieji produktai, gali tik apĹĄviestieji.“ Projekte raĹĄoma, kad tręťiamasis produktas yra cheminÄ— medĹžiaga, cheminis miĹĄinys, mikroorganizmas arba bet kuri kita medĹžiaga, viena ar sumaiĹĄyta su kita chemine medĹžiaga, naudojama arba skirta naudoti ant augalĹł ar jĹł rizosferoje arba ant grybĹł ar jĹł mikosferoje arba skirta rizosferai ar mikosferai sudaryti. „Norint suprasti, kas Ä?ia paraĹĄyta, reikia specialiĹł ĹžiniĹł. Vargu ar ÄŻstatymas pasieks savo tikslus, jei jÄŻ supras koks nors iĹĄrinktĹłjĹł ratas, o pareigĹŤnai interpretuos, kaip norÄ—s“, – ÄŻsitikinÄ™s politikas. -IĂ&#x;NISTĂ&#x;RUIĂ&#x;TEĂ&#x;KOĂ&#x;LAĂ&#x;VIĂ&#x;RUOĂ&#x;TI

AnksÄ?iau trumpai galiojusiame ÄŻstatyme buvo konkreÄ?iai nurodyta, kad uĹž trÄ…ĹĄĹł registro tvarkymÄ… yra atsakinga ValstybinÄ— augalininkystÄ—s tarnyba prie Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio ministerijos.

“

Sunku ÄŻsivaizduoti, kad ÄŻstatymas prasiskins keliÄ… Seime. Gali atsirasti ÄŻvairiĹł kliĹŤÄ?iĹł. (3XSLQLV

“

Vargu ar ÄŻstatymas pasieks savo tikslus, jeigu jÄŻ supras tik koks nors iĹĄrinktĹł jĹł ratas. 3URMHNWjUHQJXVLRVĂŽNLRPLQLVWHULMRVYDGRYXL96LQNHYLmLXLWHNRODYLUXRWL

„Dabar nÄ—ra nei trÄ…ĹĄĹł registro, nei trÄ…ĹĄĹł rinkÄ… priĹžiĹŤrinÄ?ios konkreÄ?ios ÄŻstaigos. Minima tik ÄŻgaliota institucija. Ko gero, trÄ…ĹĄĹł registrÄ… tvirtins ne VyriausybÄ—, o ministerija. Tada gali kilti klausimĹł, kiek ministras yra atsparus galimai ÄŻtakai ir poveikiui. Ar jis nebus ĹĄokdinamas kokio nors Agrokoncerno? NeĹžinia, ar apĹĄviestiesiems nepavyks paversti jo pateptuoju“, – svarstÄ— P.UrbĹĄys. Politiko nuomone, ir anksÄ?iau konservatoriĹł priimtas ÄŻstatymas nebuvo idealus, taÄ?iau naujame projekte saugikliĹł dar maĹžiau, o ÄŻ SeimÄ… atkeliavÄ™s projektas gali bĹŤti dar labiau sterilizuotas. „Ko gero, projektÄ… rengusios ĹŞkio ministerijos vadovui V.SinkeviÄ?iui teko laviruoti tarp dviejĹł krantĹł – noro parodyti, kad trÄ…ĹĄĹł rinkÄ… siekiama skaidrinti,

ir baimÄ—s drastiĹĄkai kirsti R.Karbauskiui per pakinklius. Jeigu R.Karbauskis iĹĄ tiesĹł yra suinteresuotas, kad trÄ…ĹĄĹł rinkoje, kurioje dalyvauja ir su juo susijÄ™s verslas, bĹŤtĹł daugiau skaidrumo, jis turÄ—tĹł pritarti siĹŤlomiems kompromisams. Bet gali bĹŤti, kad tai tÄ—ra tuĹĄti ĹžodĹžiai ir jis ims kaiĹĄioti pagalius ÄŻ ratus, kaip jau yra buvÄ™, kai grÄ—smingai priartÄ—jama prie jo verslo“, – kalbÄ—jo P.UrbĹĄys. 2EIĂ&#x;KwĂ&#x;TĂ‹Ă&#x;TIRĂ&#x;TIĂ&#x;UĂ€Ă&#x;KUĂ&#x;LIĂ&#x;SIUS

IĹĄ valstieÄ?iĹł frakcijos P.UrbĹĄys pasitraukÄ—, kai Seimas nepritarÄ— komisijos, kuri tirtĹł P.Karbauskio veiklÄ…, sudarymui. Politikas ÄŻsitikinÄ™s, kad frakcija buvo paversta Agrokoncerno padaliniu. Seimo narys mano, kad, vaikantis dabartinÄ—s mados narstyti de-

38UEĂ…\V

ĹĄimtmeÄ?io senumo politinius uĹžkulisius, galbĹŤt verta sudaryti dar vienÄ… komisijÄ…, kuri iĹĄtirtĹł aplinkybes, kodÄ—l buvo atĹĄauktas vos metus galiojÄ™s trÄ…ĹĄĹł rinkÄ… reglamentuojantis ÄŻstatymas. „Neabejoju, jog Seimas tada buvo paveiktas interesĹł grupiĹł, kurioms buvo apsunkintas gyvenimas ir uĹžkirsta galimybÄ— turÄ—ti didesnÄŻ pelnÄ…. GalbĹŤt pats R.Karbauskis tada ir neturÄ—jo tiesioginÄ—s ÄŻtakos tokiam sprendimui, taÄ?iau buvo kitĹł, kurie turÄ—jo ÄŻtakos Darbo partijai ir jos kontroliuojamai Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio ministerijai. GaliojÄ™s ÄŻstatymas nebuvo palankus visam trÄ…ĹĄĹł verslui ir jis tada galÄ—jo suvienyti jÄ—gas. Ĺ ioje savotiĹĄkoje interesĹł grupiĹł ÄŻtakos darymo estafetÄ—je, manau, galÄ—jo dalyvauti ir R.Karbauskis“, – sakÄ— P.UrbĹĄys.

.XUĂ…LĂ˜QHULMRMH6PLOW\QzVSDSOĂ‘GLP\MHDSLHRURLU YDQGHQVWHPSHUDWĂ‘UjSRLOVLDXWRMDPVSUDQHĂ…DLĂ…PD QLRMLĂ…YLHVOHQWzNXULLQIRUPDFLMjSHUGXRGDWLHVLRJLDL A l v y d a s Z I A B K US LR korespondentas

Moderni ÄŻranga SmiltynÄ—je veikia jau antrÄ… savaitÄ™. Antroji tokia ĹĄvieslentÄ— baigiama ÄŻrengti Antrojoje MelnragÄ—je. Ĺ vieslentÄ—je rodoma data, laikas, oro ir vandens temperatĹŤra, oro drÄ—gnumas ir gelbÄ—tojĹł nustatytas pavojaus jĹŤroje lygis. Oro temperatĹŤra ir drÄ—gnumas perduodamas iĹĄ gelbÄ—jimo stotyje pavÄ—syje esanÄ?io daviklio. Vandens temperatĹŤrÄ… matuoja specialus plĹŤduras, kuris jĹŤroje

pritvirtintas apie 30 metrĹł nuo kranto. PlĹŤduro apaÄ?ioje yra daviklis, matuojantis pavirĹĄinio vandens temperatĹŤrÄ…, kuri tiesiogiai perduodama ÄŻ ĹĄvieslentÄ™. Abi ĹĄvieslentÄ—s su plĹŤdurais ir montavimu KlaipÄ—dos savivaldybei kainavo maĹždaug 8,5 tĹŤkstanÄ?io eurĹł. Kaip teigÄ— savivaldybÄ—s ÄŻmonÄ—s „KlaipÄ—dos paplĹŤdimiai“ vadovas Virginijus Urbonas, kitÄ… vasarÄ… ĹĄios ÄŻrangos teikiamÄ… informacijÄ… bus galima matyti ir internete, kad prie jĹŤros susiruoĹĄÄ™s Ĺžmogus dar namuose ĹžinotĹł, kokia paplĹŤ-

dimyje oro ir jĹŤros vandens temperatĹŤra. Palangos gelbÄ—tojai jĹŤros vandens temperatĹŤrÄ… infraraudonĹłjĹł spinduliĹł elektroniniu termometru matuoja ÄŻ jĹŤrÄ… ÄŻsibridÄ™ iki keliĹł. JĹł manymu, vandens temperatĹŤrÄ… matuojanÄ?iai moderniai ÄŻrangai ĹĄvaistyti pinigus nÄ—ra jokio reikalo. Kaip uĹžtikrino kurorto gelbÄ—jimo tarnybos virĹĄininko pavaduotojas RiÄ?ardas Kurpius, tokiu bĹŤdu nustatoma gana tiksli vandens temperatĹŤra, kuri dar lyginama su vandens motocikluose esanÄ?iĹł vandens temperatĹŤros davikliĹł duomenimis. „Šiaip paplĹŤdimiuose skelbiama vandens temperatĹŤra skirta vien tik poilsiautojĹł smalsumui patenkinti ir realios naudos neduoda,

.ODLSzGRVSDSOĂ‘GLPLĂ˜JHOEzMLPRWDUQ\ERVQXRWU

+LAIĂ&#x;PwĂ&#x;DOSĂ&#x;PLIAĂ&#x;Ă€UOĂ&#x;SEĂ&#x;ÂŚĂ&#x;I¸Ă&#x;MAĂ&#x;NIOĂ&#x;SIOSĂ&#x;¸VIESĂ&#x;LENĂ&#x;TwS

Ă‚YLHVOHQWzMHÂ’UHQJWRMH6PLOW\QzVSDSOĂ‘GLP\MHURGRPDMĂ‘URVYDQGHQVWHPSH UDWĂ‘UDSHUGXRGDPDLĂ…VSHFLDODXVSOĂ‘GXURNXULV\UDDSLHPHWUĂ˜QXRNUDQWR

nes ÄŻvairiose pakrantÄ—s vietose jĹŤros vandens temperatĹŤra skiriasi. Jei kokia ĹĄiltesnÄ— srovÄ— tuo me-

tu teka toliau nuo kranto, ten gali bĹŤti ĹĄiltesnis vanduo nei prie pat kranto“, – teigÄ— R.Kurpius.


DNWXDOLMRV Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS Mokslo metĹł pradĹžia Kadangi ĹĄÄŻmet Mokslo ir ĹžiniĹł diena – rugsÄ—jo 1-oji – bus ĹĄeĹĄtadienÄŻ, mokslo metĹł proceso pradĹžia nukeliama ÄŻ rugsÄ—jo 3-iÄ…jÄ…, pirmadienÄŻ. TaÄ?iau susitarusios su steigÄ—jais ir bendruomene mokyklos mokslo metĹł pradĹžios ĹĄventÄ™ gali surengti ir rugsÄ—jo 1-Ä…jÄ…. Ĺ iemet daugiau nei 1000 ĹĄalies mokyklĹł nuo rugsÄ—jo pradÄ—s lankyti per 320 tĹŤkst. mokiniĹł, iĹĄ jĹł – apie 30 tĹŤkst. pirmokĹł, panaĹĄiai tiek pat kaip pernai.

Siōlo perkrikťtyti Švietimo ir mokslo ministerija gali bōti pervadinta į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, o Ūkio ministerija – į Ekonomikos ir inovacijų ministeriją. Jeigu tokiems siōlymams pritartų Vyriausybė, juos turėtų palaiminti Seimas.

PUXJSMĂ‘mLRGĂ&#x;

!TĂ&#x;LIEĂ&#x;KOSĂ&#x;BUĂ&#x;VOĂ&#x;PAĂ&#x;DEGĂ&#x;TOSĂ&#x;TYĂ&#x;jIA 5XJSMĂ‘mLRRVLRVSDYDNDUHĂ…DOLDĂ‚LDXOLĂ˜Â’VLSOLHV NÂ?VVLQWHWLQLĂ˜DWOLHNĂ˜JDLVUDVEXYRVXNHOWDVW\mLD 7DLQXVWDWzJDLVUREHQGURYzVĂ„2UWPHWDÂłDQWUL QLĂ˜DWOLHNĂ˜DLNĂ…WHOzMHSULHĂ?DVWLVW\UÂ?VSHFLDOLVWDL R i Ä? a r d a s V I T K US LR korespondentas

Apie ĹĄalia Ĺ iauliĹł ÄŻ dangĹł virstanÄ?ius juodus dĹŤmus rugpjĹŤÄ?io 1-osios pavakare buvo praneĹĄta Bendrojo pagalbos centro telefonu. ÄŽ ÄŻvykio vietÄ… buvo pasiĹłstos aĹĄtuonios ugniagesiĹł automobilinÄ—s cisternos ir keturi pagalbiniai automobiliai. DegÄ— tarp pastatĹł sukrautos sintetinÄ—s atliekos: tinklai, virvÄ—s, Ĺžvejybiniai valai.

Daugiau kaip trisdeĹĄimt ugniagesiĹł su ugnimi kovojo kelias valandas. SudegÄ— Ä?ia laikytos antrinÄ—s Ĺžaliavos, nuo karĹĄÄ?io iĹĄduĹžo keli pastato langĹł stiklai. GavÄ™ iĹĄvadÄ… dÄ—l tyÄ?inio padegimo Ĺ iauliĹł apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigĹŤnai pradÄ—jo ikiteisminÄŻ tyrimÄ… dÄ—l turto sunaikinimo visuotinai pavojingu bĹŤdu. TyrimÄ… dÄ—l aplinkai padarytos Ĺžalos pradÄ—jo ir Aplinkos apsaugos departamento Ĺ iauliĹł valdyba.

Ă‚LHPRELOLHMLWHOHIRQDLWXUzMRDWVLGXUWL SDWDLVRVQDPĂ˜J\YHQWRMĂ˜UDQNRVH

7HOHIRQDLEXYR VNLUWLNDOLQLDPV Ă‚LDXOLĂ˜SDĂ…RQzMHNLOXVÂ’JDLVUjNHOLDV YDODQGDVJHVLQRSHUXJQLDJHVLĂ˜

3UDYLHQLĂ…NLĂ˜SDWDLVRVQD P Ă˜NXULHSDVWDUXRMX PHWX\UDDWVLGĂ‘UÂ?SR YDOGĂ?LRVGLGLQDPXRMX VWLNOXJ\YHQWRMDPVWR OLDXEDQGRPDSHUGXR WLGUDXGĂ?LDPĂ˜GDLNWĂ˜ Antradienio naktÄŻ patrulinÄ—s grupÄ—s pareigĹŤnai sulaikÄ— vyrÄ…, bandĹžiusÄŻ ÄŻ PravieniĹĄkiĹł pataisos namus permesti 33 telefonus ir paketĹł su alkoholiu. Apie 2 val. pareigĹŤnai sulaikÄ— asmenÄŻ, kuris prisipaĹžino ketinÄ™s ÄŻ 1-ojo sektoriaus teritorijÄ… permesti didelÄŻ kiekÄŻ draudĹžiamĹł daiktĹł. IĹĄ sulaikytojo paimta 19 paketĹł su 0,7 litro alkoholio, 610 gramĹł mieliĹł, 33 mobiliojo ryĹĄio telefonais, 13 SIM korteliĹł, taip pat ÄŻvairios ÄŻrangos, skirtos mobiliesiems telefonams. Apie 10 val. gautas praneĹĄimas apie draudĹžiamĹł daiktĹł permetimÄ… ÄŻ 2-ojo sektoriaus teritorijÄ…, prie 21-ojo bĹŤrio. Skubiai nuvykÄ™ ÄŻ permetimo vietÄ… pareigĹŤnai surado penkis paketus, kuriuose buvo 8 mobilieji telefonai, trys USB atmintinÄ—s, 1 adapteris ir 1 laisvĹł rankĹł ÄŻrangos komplektas. DienÄ… prieĹĄ 1-ojo sektoriaus Apsaugos ir prieĹžiĹŤros skyriaus pareigĹŤnai paÄ—mÄ— dar tris paketus su juose buvusiais 3 mobiliojo ryĹĄio telefonais, 3 SIM kortelÄ—mis, 1 litru alkoholio, 5 ĹĄvirkĹĄtais, 17 adatĹł. „Kad perimtas rekordinis draudĹžiamĹł daiktĹł kiekis ir sulaikytas paĹžeidÄ—jas, – reikĹĄminga pergalÄ— prieĹĄ ÄŻstatymĹł lauĹžytojus. Dirbdami sunkĹł ir pavojingÄ… darbÄ… pataisos namĹł pareigĹŤnai kasdien nustato ÄŻvairiĹł neteisÄ—tos veikos atvejĹł, jĹł profesionalumas ir pasiaukojimas ne tiktai padeda palaikyti drausmÄ™ laisvÄ—s atÄ—mimo ÄŻstaigoje, bet ir neleidĹžia ÄŻvykti rimtiems teisÄ—s aktĹł paĹžeidimams“, – teigÄ— laikinasis ĹĄios pataisos ÄŻstaigos direktorius Dainius SuĹĄinskas. PravieniĹĄkiĹł pataisos namaiatviroji kolonija pastaruoju metu sulaukÄ— daug dÄ—mesio. KalÄ—jimĹł departamentas atlieka tarnybinÄŻ patikrinimÄ…. AiĹĄkinamasi, ar smurto per vadinamÄ…jÄ… „JĹŤros ĹĄventę“ liepos pabaigoje neuĹžkardÄ™ PravieniĹĄkiĹł pataisos namĹł pareigĹŤnai tinkamai atliko savo pareigas. Pataisos namĹł vadovybÄ— teigia neturinti galimybiĹł kontroliuoti nuteistĹł jĹł elgesio, nes Ä?ia dirba per maĹžai pareigĹŤnĹł, o nuteistieji gyvena bendrabuÄ?io tipo patalpose. PraÄ—jusiÄ… savaitÄ™ iĹĄ PravieniĹĄkiĹł pataisos namĹł pirmojo sektoriaus, kuriame bausmÄ™ atlieka neigiamÄ… ÄŻtakÄ… darantys nuteistieji, 20 nuteistĹłjĹł jau perkelta ÄŻ Alytaus pataisos namus. (LR)


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGPJĂ„jIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

UĂ€RIBIS

UZRIBIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

3MĂ„Ă&#x;GIAIĂ&#x;BUĂ&#x;VOĂ&#x;MIRĂ&#x;TIĂ&#x;NI 9LOQLDXVPHGLNDLGLHQDV EDQGzLĂ…JHOEzWLVPDUNLDL VXPXĂ…WRY\URJ\Y\EÂ? WDmLDXMĂ˜SDVWDQJRVEX YREHYDLVzV1XNHQWzMX VLDMDPPLUXVLNLWHLVPLQLV W\ULPDVGzOMRVXĂ?DORML PREXVSHUNYDOLILNXRWDV Â’W\ULPjGzOQXĂ?XG\PR A s t a K U Z N E CO VA I T Ä– LR korespondentÄ—

SostinÄ—s kriminalistai ieĹĄko nusikaltÄ—liĹł, kuriĹł suduoti smĹŤgiai 41 metĹł vyrui buvo lemtingi. Be sÄ…monÄ—s gulintis nukentÄ—jusysis buvo rastas liepos 28-osios vakarÄ… Vilniuje, Konstitucijos prospekte. Atvykus greitosios pagalbos medikams vyras buvo skubiai iĹĄveĹžtas ÄŻ ligoninÄ™, taÄ?iau dÄ—l gautĹł suĹžalojimĹł pirmadienio rytÄ…, praÄ—jus daugiau kaip savaitei po sumuĹĄimo, mirÄ—. PareigĹŤnai neabejoja, kad nukentÄ—jusysis tapo smurto auka.

VilnieÄ?iui buvo lĹŤĹžusi nosis, smarkiai sutrenkta galva, joje buvo matyti didelÄ— hematoma. Manoma, kad vyras buvo sumuĹĄtas ten pat, kur jÄŻ ir aptiko greitÄ…jÄ… bei policijos pareigĹŤnus iĹĄkvietÄ™ praeiviai, – prie Konstitucijos prospekto 8A numeriu paĹžymÄ—to namo. Ĺ iame visai netoli Vilniaus planetariumo esanÄ?iame mĹŤriniame trijĹł aukĹĄtĹł name anksÄ?iau buvo ÄŻsikĹŤrusios ÄŻvairios bendrovÄ—s, taÄ?iau jau kurÄŻ laikÄ… ĹĄis prieĹĄ 65 metus statytas pastatas nenaudojamas. Pastaruoju metu prie jo buvo pamÄ—gÄ™ bĹŤriuotis ir girtauti asocialĹŤs asmenys. PareigĹŤnai ÄŻtaria, kad tokie asmenys ir galÄ—jo mirtinai sumuĹĄti vilnietÄŻ. Bet ar jis buvo jĹł draugas, ar atsitiktinai pro ĹĄalÄŻ Ä—jÄ™s praeivis, dar aiĹĄkinamasi. Tikimasi, kad surasti Ĺžudikus padÄ—s ir vaizdo kameros, kuriĹł aplinkinÄ—se gatvÄ—se netrĹŤksta. NukentÄ—jusiajam mirus anksÄ?iau pradÄ—tas ikiteisminis tyrimas dÄ—l sunkaus kĹŤno suĹžalojimo bus perkvalifikuotas ÄŻ tyrimÄ… dÄ—l nuĹžudymo. Tiksli vyro mirties prieĹžastis paaiĹĄkÄ—s atlikus palaikĹł ekspertizÄ™.

0AĂ&#x;TEĂ&#x;KOĂ&#x;Â?Ă&#x;SUKĂ&#x;jIAUSĂ&#x;PINKLES $QWMDXNRXĂ?NLEÂ?V.XSLĂ… NLRUDMRQRJ\YHQWRMDV QHWHNRHXUĂ˜PH W Ă˜NXSLĂ…NzQDVLĂ…QXVL NDOWzOLRSHULQWHUQHWLQÂ’ VNHOELPjEDQGzQXVL SLUNWLPLNURDXWREXVj D a r iu s K R A S AUS K A S

Buvo suderÄ—ta, kad 11 metĹł senumo „Opel“ mikroautobusas kainuos beveik 4 tĹŤkstanÄ?ius eurĹł. PardavÄ—jas pasisiĹŤlÄ— atlikti ir techninÄ™ maĹĄinos apĹžiĹŤrÄ…. Tuomet kupiĹĄkÄ—nui beliksiÄ… at-

vykti ÄŻ Ĺ˝emaitijoje esantÄŻ RietavÄ… ir iĹĄ karto sÄ—sti prie maĹĄinos vairo. UĹž ĹĄiÄ… paslaugÄ… pardavÄ—jas papraĹĄÄ— 200 eurĹł avanso. NeÄŻtarÄ™s klastos kupiĹĄkÄ—nas pinigus pervedÄ— ÄŻ nurodytÄ… sÄ…skaitÄ…. Buvo sutarta, kad pirkÄ—jas atvyks ÄŻ prie Rietavo esantÄŻ SauslaukiĹł kaimÄ…. ÄŽ nurodytÄ… vietÄ… nuvykÄ™s kupiĹĄkÄ—nas tokio adreso nerado, o pardavÄ—jas nebeatsiliepÄ— telefonu. Rietavo policijoje jis suĹžinojo, kad ant tĹł paÄ?iĹł sukÄ?iĹł kabliuko buvo uĹžkibÄ™s ir 46 metĹł rietaviĹĄkis. Jis taip pat norÄ—jo pirkti tÄ… patÄŻ mikroautobusÄ… ir ÄŻ nurodytÄ… sÄ…skaitÄ… irgi pervedÄ— 200 eurĹł avansÄ….

JUODOJIĂ&#x;KRONIKA ÄŽkliuvo ukrainietis Pirmadienio naktÄŻ kelyje Alytus– Seirijai policija sustabdÄ— pernai pagamintÄ… „Toyota RAV4“. JÄŻ vairavo 36 metĹł ukrainietis. Nustatyta, kad automobilio nuo rugpjĹŤÄ?io 2 dienos ieĹĄkoma, nes jis buvo pavogtas Slovakijoje. ÄŽtariamasis uĹždarytas ÄŻ areĹĄtinÄ™.

Bus teisiamas plėťikas Teismui perduota byla, kurioje 14 kartų teistas jonaviťkis kaltinamas apiplėťęs senutę ir pasikėsinęs ją iťprievartauti. 44-erių vyras bus teisiamas uŞ tai, ťių metų balandį neblaivus (1,76 promilės) įsibrovė į 90 metų moters namus Akmenės rajone ir panaudojęs fizinį smurtą pagrobė septynis eurus. Kaltinamasis taip pat pasikėsino iťŞaginti savo auką.

Prie vairo – girti Vilniuje ir Vilniaus rajone pirmadienio vakarÄ… policija sulaikÄ— stipriai apgirtusius vairuotojus, jie sukÄ—lÄ— avarijas. Apie 17 val. 30 min. FabijoniĹĄkiĹł gatvÄ—je 44 metĹł vyras vairavo automobilÄŻ „Volkswagen Sharan“ bĹŤdamas apsvaigÄ™s nuo alkoholio. Vairuotojui nustatytas sunkus girtumas – 3,18 promilÄ—s. TÄ… patÄŻ vakarÄ…, apie 19 val. 50 min., Vilniaus rajone, NemÄ—Ĺžio

kaime, 39 metĹł moteris automobilÄŻ „Nissan“ su belgiĹĄku valstybiniu numeriu vairavo neblaivi. Jai nustatytas 3,76 promilÄ—s girtumas. VaĹžiuodama ji nesuvaldÄ— automobilio ir atsitrenkÄ— ÄŻ kelio ĹženklÄ….

SuĹžeidÄ— policininkÄ™ Vakar rytÄ… prie Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastato automobilis suĹžeidÄ— ÄŻ darbÄ… einanÄ?iÄ… policininkÄ™. AvarijÄ… automobiliu „Toyota“ sukÄ—lÄ— 18-metis ArmÄ—nijos pilietis. MaĹĄina vaĹžiavo ÄŻ kalnÄ… nuo prekybos centro „Hyper Rimi“ pusÄ—s. KriminalinÄ—s policijos Informacijos ir analizÄ—s skyriaus 42 metĹł pareigĹŤnÄ— buvo partrenkta einanti per pÄ—sÄ?iĹłjĹł perÄ—jÄ…, esanÄ?iÄ… tarp policijos komisariato ir Edukologijos universiteto pastatĹł. PolicininkÄ— nuveĹžta ÄŻ ligoninÄ™, po to iĹĄleista gydytis ÄŻ namus.

SuŞalotas paauglys Ď Raseinių ligoninę dėl dviejų ťonkaulių lōŞio, paŞeistų kepenų bei trōkusios bluŞnies kreipėsi trylikametis. Jis paaiťkino, kad dieną prieť tai jį sumuťė iť matymo paŞįstami asmenys. Nepilnametis toliau gydytis iťveŞtas ir paguldytas į Kauno ligoninę. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą.

3ULHYDUWjSDW\UXVLDL PHWHLEXYRVX JDOYRMDPDLUĂ?HPL QDQmLĂ˜XĂ?GXRmLĂ˜

3KRIAUDĂ€IAĂ&#x;MAĂ&#x; MEĂ&#x;TwĂ&#x;KENĂ&#x;TwĂ&#x; IRĂ&#x;VYRESNwSĂ&#x;SEĂ&#x;SERSĂ&#x;PAĂ&#x;TYĂ&#x;jIAS 1HSLOQDPHWzLOJjODLNjNHQWzSUDJDUjNXUÂ’NXUVWz MRVY\UHVQLRMLVHVXRLUGXNDLP\QDL3DDXJOHLQHW JLEĂ‘GDYRGXRGDPRVXĂ?GXRW\VWHQNLQWLLĂ…NU\Sz OLĂ…NXVVXDXJXVLĂ˜MĂ˜Â’JHLGĂ?LXVÂąSDY\]GĂ?LXLYLVLHPV NYDWRMDQWLVXĂ?OLSWLDQWVWDORLUĂ…RNDQWQXVLUHQJWL Vy ga n d a s T R A I N Y S LR korespondentas

Ĺ˝iaurus elgesys tÄ™sÄ—si maĹžiausiai pusmetÄŻ, kol teisÄ—saugai apie tai praneĹĄÄ— to paties kaimo gyventojas, iĹĄvydÄ™s paauglÄ—s susiraĹĄinÄ—jimÄ… feisbuke su kaimynystÄ—je gyvenanÄ?iu 40-meÄ?iu prievartautoju. TeisiamĹł jĹł suole atsidĹŤrÄ— ir paauglÄ—s 30-metÄ— sesuo. Ji ne tik neapgynÄ— paauglÄ—s sesers, bet ir pati rengÄ— paĹžeminimo vakarÄ—lius. PirmadienÄŻ teismas pratÄ™sÄ— jos suÄ—mimÄ… trims mÄ—nesiams. Moteris kaltinama jaunÄ—lÄ—s sesÄ—s tvirkinimu ir jos sveikatos sutrikdymu. Kaltinimai byloje pareikĹĄti ir dviem paauglÄ—s kaimynams, jie taip pat laukia teismo uĹž grotĹł. Aukos 40-metis kaimynas kaltinamas nepilnametÄ—s prievartavimu, o jo 35 metĹł sÄ—bras – tvirkinimu. Pirmas bylos posÄ—dis Kauno apygardos teisme vyks kitÄ… savaitÄ™. 5Ă€Ă&#x;UĂ€Ă&#x;DAĂ&#x;RĂ‹Ă&#x;DUĂ&#x;RĂ‹Ă&#x;ÂŚĂ&#x;ORĂ&#x;GIĂ&#x;JOS

Orgijos, ÄŻ kurias buvo ÄŻtrauktas vaikas, vyko maĹžiausiai pusÄ™ metĹł – nuo 2016 m. vasaros iki gruodĹžio pabaigos. Tuo metu aukai buvo 14 metĹł. Visa tai bĹŤdavo daroma kaimynystÄ—je gyvenusio 40-meÄ?io prie-

vartautojo namuose. Kartais paauglÄ— buvo kankinama vyresniosios sesers, kuri gyveno tose paÄ?iose apylinkÄ—se, namuose. IĹĄprievartauta nepilnametÄ— turÄ—davo tenkinti ir kitus kompanijos ÄŻgeidĹžius – ant stalo ĹĄokti viliotinÄŻ, apsinuoginti, sÄ—sti vyrams ant keliĹł. ÂŒVARĂ&#x;DIĂ&#x;JOĂ&#x;TARĂ&#x;SIĂ&#x;Ă€AIĂ&#x;DIĂ&#x;Mg

Ĺ˝eminanÄ?iĹł uĹžduoÄ?iĹł sugalvodavo ir 14-metÄ—s sesuo. Kankintojai jas nepilnametei ÄŻvardijo kaip ĹžaidimÄ…. Girta trijulÄ— reikalaudavo, kad paauglÄ— ĹĄokdama atliktĹł gaĹĄlius judesius. Bijodama smĹŤgiĹł nepilnametÄ— klusniai vykdÄ— nurodymus – smurtas buvo tapÄ™s jos kasdienybe. Be to, mergaitÄ— bĹŤdavo priversta stebÄ—ti, kaip jos trisdeĹĄimtmetÄ— sesuo mylisi su vienu orgijĹł dalyviu. Paauglei buvo prigrasinta tylÄ—ti – prieĹĄingu atveju su ja bus susidorota. 0AĂ&#x;GALĂ&#x;BOSĂ&#x;RANĂ&#x;KOSĂ&#x;NEI¸Ă&#x;TIEĂ&#x;Sw

NepilnametÄ— augo daugiavaikÄ—je ĹĄeimoje, kuri ÄŻtraukta ÄŻ socialinÄ—s rizikos grupÄ™. Abu tÄ—vai mÄ—gsta iĹĄgerti. Jie tvirtino neĹžinojÄ™, kaip su jaunÄ—le dukra elgiasi kitoje vietoje gyvenanti jos vyresnioji sesuo ir kaimynai. Nei vietos vaiko teisiĹł apsau-

gos specialistai, nei kitĹł institucijĹł darbuotojai nematÄ—, kas vyksta jĹł paĹĄonÄ—je. ÄŽtariama, jog kai kurie kaimynai nujautÄ—, kas vyksta uĹž uĹždarĹł durĹł, bet ilgÄ… laikÄ… niekas vaikui neiĹĄtiesÄ— pagalbos rankos. Buvo susizgribta tik 2017-ĹłjĹł pradĹžioje, kai vienas giminaitis, gyvenantis tame paÄ?iame kaime, atsitiktinai iĹĄvydo feisbuke 14-metÄ—s susiraĹĄinÄ—jimÄ… su prievartautoju.

MergaitÄ— bĹŤdavo priversta stebÄ—ti, kaip jos 30-metÄ— sesuo mylisi su vienu orgijĹł dalyviu. Ĺ˝agintojo ĹžinutÄ—se liejosi ĹžodĹžiai apie seksÄ…, jos buvo kupinos neĹĄvankybiĹł. ApstulbÄ™s vyras kreipÄ—si ÄŻ policijos pareigĹŤnus, kurie netrukus sulaikÄ— prievartautojĹł ir tvirkintojĹł kompanijÄ…. 4YĂ&#x;RIĂ&#x;MASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;PUĂ&#x;SANTĂ&#x;RĂ‹Ă&#x;MEĂ&#x;TĂ‹

Ikiteisminis tyrimas truko apie pusantrĹł metĹł – daug laiko uĹžtruko ÄŻvairios ekspertizÄ—s. PareigĹŤnams pavyko surinkti svariĹł trijulÄ—s kaltÄ—s ÄŻrodymĹł. Ĺ iÄ… vasarÄ… byla buvo perduota ÄŻ teismÄ…. Kaltinamieji iĹĄĹžaginimu niekur nedirba, yra ÄŻjunkÄ™ ÄŻ svaigalus, gyvena iĹĄ paĹĄalpĹł. NÄ— vienas jĹł savo kaltÄ—s nepripaŞįsta, taÄ?iau tai primena desperatiĹĄkus bandymus iĹĄvengti kalÄ—jimo. Vaiko kankintojams gresia laisvÄ—s atÄ—mimas nuo 2 iki 10 metĹł. PrievartÄ… kentusi paauglÄ— ĹĄiuo metu perkelta pas globÄ—jus.

0AAUGLYSĂ&#x;Â?Ă&#x;BUĂ&#x;TgĂ&#x;Â?SIĂ&#x;LEIĂ&#x;DOĂ&#x;PLwĂ&#x;̧ IĂ&#x;Kg ,Ă…JLUGÂ?VVNDPEXWÂ’PHWLVMRQDYLĂ…NLVQLHNREOR JDQHÂ’WDUGDPDVDWYzUzQDPĂ˜GXULVQHSDĂ?Â’VWDPDP Y\UXLNXULVSULVLVWDWzYDQGHQVVNDLWLNOLĂ˜WLNULQWR MX3HUĂ?HQJÂ?VVOHQNVWÂ’DSVLĂ…DXNzOLVLĂ…VLWUDXNzSHLOÂ’ Vy ga n d a s T R A I N Y S LR korespondentas

P.VaiÄ?iĹŤno gatvÄ—s daugiabutyje gyvenantis jonaviĹĄkis uĹžvakar vidurdienÄŻ susidĹŤrÄ— su plÄ—ĹĄiku. Jo ĹĄeimos nariĹł tuo metu nebuvo namuose. ÄŽsibrovÄ™s ÄŻ vidĹł nusikaltÄ—lis keliskart trenkÄ— vaikinui kumĹĄÄ?iu per veidÄ… ir jÄŻ suriĹĄo. PrikiĹĄÄ™s pei-

lÄŻ aukai prie akiĹł uĹžpuolikas liepÄ— tylÄ—ti – prieĹĄingu atveju pagrasino susidoroti. NusikaltÄ—lis liepÄ— tuÄ?tuojau pasakyti, kur namuose laikomi pinigai ir kitos vertybÄ—s. IĹĄ bĹŤsto jis iĹĄneĹĄÄ— 2 tĹŤkst. eurĹł, dvi grandinÄ—les, auskarus ir kitus aukso papuoĹĄalus. ÄŽsibrovÄ—lis taip pat pagrobÄ— 10 buteliĹł ÄŻvairiĹł rĹŤĹĄiĹł alkoholiniĹł gÄ—rimĹł, kuriuos susikrovÄ— ÄŻ maiĹĄÄ….

SuriĹĄtÄ… vaikinÄ… aptiko ÄŻ namus grįŞę artimieji – ant jo veido buvo matyti mÄ—lynÄ—s, Ĺžaizdos. Moksleivis buvo nuveĹžtas ÄŻ Jonavos ligoninÄ™, medikai jam suteikÄ— pagalbÄ…. LaimÄ—, sunkesniĹł suĹžalojimĹł vaikinui pavyko iĹĄvengti. Manoma, jog nusikaltÄ—lis kurÄŻ laikÄ… sekÄ— ĹĄeimÄ… ir Ĺžinojo, kad namie liko vienas nepilnametis. PareigĹŤnai apsiĹĄaukÄ—lio vandens skaitiklio kontrolieriaus antradienÄŻ dar nebuvo suÄ?iupÄ™. Viliamasi, kad plÄ—ĹĄikÄ… pavyks nustatyti perĹžiĹŤrÄ—jus vieĹĄosiose vietose ÄŻrengtas vaizdo kameras ir apklausus daugiabuÄ?io gyventojus.


Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS ÄŽsigaliojo sankcijos Irano lyderis H.Rouhani uĹžsipuolÄ— JAV dÄ—l atnaujintĹł ekonominiĹł sankcijĹł. 69 metĹł ĹĄalies prezidentas tai pavadino „psichologiniu karu“, nukreiptu prieĹĄ iranieÄ?ius. JAV antradienÄŻ grÄ…Ĺžino virtinÄ™ vienaĹĄaliĹĄkĹł sankcijĹł Iranui, kurios buvo atĹĄauktos 2015 metais. Sankcijos apriboja Irano prieigÄ… prie JAV doleriĹł banknotĹł, prekybÄ… metalais, anglimis ir automobiliais. D.Trumpas taip pat paskelbÄ—, kad kiekvienas turintis prekybos reikalĹł su Iranu neturÄ—s jĹł su JAV. LapkriÄ?io 5 dienÄ… ÄŻsigalios ir antroji sankcijĹł dalis – ji bus nukreipta prieĹĄ energetikos ir finansĹł sektorius. Kad traukiasi iĹĄ Irano branduolinio susitarimo, JAV prezidentas D.Trumpas pareiĹĄkÄ— geguŞę. Europos SÄ…junga pasisakÄ— prieĹĄ sankcijas ir sukritikavo tokÄŻ JAV sprendimÄ….

SulaikÄ— dĹžihadistus PrancĹŤzijos pareigĹŤnai sulaikÄ— 45 metĹł vyrÄ…, ketinusÄŻ vykti ÄŻ SirijÄ… ir prisidÄ—ti prie dĹžihadistĹł. Vyras planavo pasiekti SirijÄ… jachta, kurioje jis gyvena, ir kartu pasiimti 10 metĹł dukterÄŻ. Prie jĹł turÄ—jo prisijungti ir jaunuolis, kuris taip pat buvo sulaikytas. AntiteroristinÄ— operacija buvo ÄŻvykdyta geguŞės mÄ—nesÄŻ, taÄ?iau apie jÄ… pareigĹŤnai paskelbÄ— tiktai dabar.

GirdÄ—jo balsus 2018 vasario 14 dienÄ… vienoje Floridos mokykloje 17 ĹžmoniĹł nuĹĄovÄ™s N.Cruzas (nuotr.) teigÄ— girdÄ—jÄ™s balsus, kurie jam liepÄ— Ĺžudyti ir naikinti. 19 metĹł vaikino teigimu, demonai jÄŻ pradÄ—jo kankinti prieĹĄ daugelÄŻ metĹł. Jis tardytojams taip pat atskleidÄ—, kad dukart mÄ—gino nusiĹžudyti. PastarÄ… jÄŻ kartÄ… – mirus jo motinai. Jeigu bus pripaĹžintas kaltu dÄ—l 17 ĹžmogĹžudysÄ?iĹł, N.Cruzui gresia mirties bausmÄ—.

PASAULIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGPJĂ„jIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

+AROĂ&#x;AIDAIĂ&#x;NEĂ&#x;TYĂ&#x;LAĂ&#x;IRĂ&#x;POĂ&#x;DEĂ&#x;̧ IMTĂ&#x;MEĂ&#x;jIO Ă„5HXWHUV³Ä6FDQSL[ÂłQXRWU

PASAULIS

3ULHĂ…GHĂ…LPWPHWÂ’Â’VH SDUDWLVWLQLXV$EFKD]LMRV LU3LHWĂ˜2VHWLMRVUHJLR QXV0DVNYDÂ’YHGzVDYR GDOLQLXV7DLSSUDVLGzMR NDUDVWDUS6DNDUWYHOR *UX]LMRV LU5XVLMRVNX ULRĂ?DL]GRVQHXĂ?JLMX VLRVGDULNLĂ…LRVGLHQRV Nuo SovietĹł SÄ… jungos Ĺžlugimo Gruzijai sunkiai sekÄ—si sukontroliuoti dvi savo teritorijas. 1990– 1992 metais ĹĄalyje ÄŻvyko pirmasis konf liktas, kai Abchazija ir PietĹł Osetija bandÄ— paskelbti nepriklausomybÄ™ nuo Gruzijos ir susijungti su Rusija. Gruzija karine jÄ—ga bandÄ— malĹĄinti separatistus, bet vÄ—liau regionuose buvo dislokuotos tarptautinÄ—s taikdariĹł pajÄ—gos. 2008 metais, Gruzijai pradÄ—jus siekti narystÄ—s NATO, ÄŻtampa pasiekÄ— zenitÄ…. Rusija prisidengdama geleĹžinkelio remontu ÄŻ AbchazijÄ… atsiuntÄ— daugiau kariniĹł pajÄ—gĹł. Tuometinis Gruzijos prezidentas Michailas SaakaĹĄvilis tai ÄŻvertino kaip ĹžingsnÄŻ siekiant uĹžimti teritorijÄ….

„BÄ—gdama atsisukau ir paĹžvelgiau ÄŻ savo namus. Visas kaimas skendo liepsnose.“ 1&KRYHOLG]z

„Tai, kas buvo padaryta, teisiniais terminais prilygsta aneksijai“, – 2008 metĹł geguŞę kalbÄ—jo M.SaakaĹĄvilis. Taip 2008-ĹłjĹł rugpjĹŤÄ?io 8 dienÄ… prasidÄ—jo kruvinas konf liktas. „Lygiai prieĹĄ deĹĄimt metĹł mĹŤsĹł ĹĄaliĹł vadovai vyko Ä?ia, ÄŻ TbilisÄŻ, stabdyti Sakartvelo sostinÄ—s link artÄ—jusios Rusijos kariuomenÄ—s ir parodyti pasauliui, kad ag-

.DURYHLNVPDLEXYRSHUVLNzOÂ?LUÂ’*UX]LMRVWHULWRULMj5XVLMRVSDMzJRVVXERPEDUGDYR*RULRPLHVWjLUNDULQÂ?ED]Â?

resijos akivaizdoje Sakartvelas yra ne vienas – jÄŻ remia laisva ir demokratiĹĄka tarptautinÄ— bendruomenÄ—. Ĺ iandien bĹŤdami Tbilisyje mes primename pasauliui liĹŤdnÄ… realybÄ™: prabÄ—gus deĹĄimtmeÄ?iui 20 proc. Sakartvelo, suverenios Europos valstybÄ—s teritorijos, tebÄ—ra atplÄ—ĹĄta ir okupuota, o su agresore Rusija sudaryti tarptautiniai susitarimai neveikia“, – lankydamasis Gruzijoje kalbÄ—jo Lietuvos uĹžsienio reikalĹł ministras Linas LinkeviÄ?ius. Tbilisis teigia, kad Rusijos pajÄ—gos pirmos ÄŻĹžengÄ— ÄŻ PietĹł Osetijos teritorijÄ… prieĹĄ Gruzijos kariams pradedant atsikovoti regiono kontrolÄ™. TaÄ?iau Maskva iki ĹĄiol ginÄ?ijasi, esÄ… gruzinai iĹĄĹĄovÄ— pirmi. „PastebÄ—jome ĹĄimtĹł kariĹł judÄ—jimÄ… Rokio tunelyje, kuris kalnuose jungia RusijÄ… ir Gruziją“, – pasakojo Gruzijos nacionalinio saugumo tarybos sekretorius Alexanderis Lomaia.

Civiliai prasidÄ—jus kariniams veiksmams bandÄ— palikti savo gyvenamÄ…sias vietas. PietĹł Osetijoje gyveno ir tĹŤkstanÄ?iai etniniĹł gruzinĹł. Gydytoja Nunu ChovelidzÄ— prisimena, kad vos tiktai prasidÄ—jus karui ÄŻ maĹĄinÄ… susodino vaikus ir anĹŤkus, o pati liko PietĹł Osetijoje vykdyti savo pareigĹł. TaÄ?iau pamaÄ?iusi, kaip PietĹł Osetijos ir Rusijos tankai ir kariai iĹĄ etniniĹł gruzinĹł kaimĹł palieka tik pelenus, buvo priversta bÄ—gti ir ji su vyru. „BÄ—gome kalnais, nes keliu vaĹžiuoti buvo pernelyg pavojinga. Sustojome aukĹĄÄ?iausiame taĹĄke, ir vyras man pasakÄ— pasiĹžiĹŤrÄ—ti atgalios, nes daugiau niekada gyvenime nebematysime ĹĄios vietos, – pasakojo N.ChovelidzÄ—. – PaĹžvelgiau ÄŻ savo namus. Visas kaimas skendo liepsnose.“ Paliaubos buvo paskelbtos 2008 metĹł rugpjĹŤÄ?io 12 dienÄ…. TaÄ?iau net ir ĹĄiandien, praÄ—jus deĹĄimÄ?iai metĹł po konf likto, ne-

tyla aistros, situacija ÄŻĹĄalusi. Maskva pripaŞįsta Abchazijos ir PietĹł Osetijos nepriklausomybÄ™, taÄ?iau didĹžioji dalis tarptautinÄ—s bendruomenÄ—s mano, kad ĹĄias Gruzijos teritorijas yra okupavusi Rusija. 34 procentai rusĹł kaltina GruzijÄ… pradÄ—jus konf liktÄ…, 24 proc. kaltomis laiko JAV ir NATO. Tik 8 procentai rusĹł mano, kad jie pradÄ—jo ĹĄÄŻ karinÄŻ konf liktÄ…. TaÄ?iau Rusijos smurtas Gruzijos pozicijos nesuĹžlugdÄ— – ĹĄiandien, kaip ir prieĹĄ 10 metĹł, Gruzija svajoja apie narystÄ™ NATO. LiepÄ… vykusiame Aljanso virĹĄĹŤniĹł susitikime NATO vadovas Jensas Stoltenbergas paskelbÄ—, jog stengiamasi, kad Gruzija galÄ—tĹł prisijungti prie NATO. Vis dÄ—lto Lietuvos uĹžsienio reikalĹł ministras L.LinkeviÄ?ius ateitÄŻ vertina kiek atsargiau: „Ta ateitis labai miglota, taÄ?iau raginame SakartvelÄ… nesiblaĹĄkyti, tÄ™sti ir ÄŻtvirtinti savo reformas.“ („The Moscow Times“, ELTA, LR)

PasiekÄ— rekordÄ… Kalifornijos ĹĄiaurÄ—je siauÄ?ianÄ?io gaisro plotas virĹĄijo 1148,4 kvadratinio kilometro. Ĺ is gaisras tapo didĹžiausiu ĹĄiuolaikinÄ—je ĹĄios valstijos istorijoje. Gaisras siautÄ—ja jau daugiau kaip savaitÄ™ ir gelbÄ—tojams pavyko lokalizuoti tik 30 proc. jo teritorijos. Liepsnos sunaikino 75 gyvenamuosius namus ir kelia grÄ—smÄ™ dar 11 tĹŤkst. Su gaisrais valstijoje kovoja daugiau kaip 14 tĹŤkst. ugniagesiĹł.

Artinasi taifĹŤnas Link Japonijos artÄ—ja jau 13-asis sezono taifĹŤnas „Shanshan“. Gyventojai ÄŻspÄ—jami dÄ—l stipriĹł ir galingĹł liĹŤÄ?iĹł, galingo vÄ—jo ir aukĹĄtĹł bangĹł. Japonija vis dar bando atsigauti nuo praŞōtingĹł potvyniĹł ir rekordiniĹł karĹĄÄ?iĹł bangos. DÄ—l audrĹł sukeltĹł potvyniĹł ir purvo nuoĹĄliauŞų ĹĄalyje Ĺžuvo maĹžiausiai 225 ĹžmonÄ—s, dar daugiau kaip 100 ĹžmoniĹł mirÄ— nuo ĹĄilumos smĹŤgio. TemperatĹŤra kai kuriose ĹĄalies srityse virĹĄijo 40 laipsniĹł.

3HUVROLQÂ’NRQFHUWj*GDQVNHEXYÂ?VOHJHQGLQzVURNR JUXSzVĂ„3LQN)OR\GÂłO\GHULV5RJHULV:DWHUVDVQH JDLOHVWLQJDLVXNULWLNDYR/HQNLMRVY\ULDXV\EÂ?0X]L NRVJDUVHQ\EzLĂ…UzĂ?zNDGMLĂ?OXJGRGHPRNUDWLMj E l do r a d a s BU T R I M A S Specialiai LR, VarĹĄuva

Kai 74-eriĹł bosistas ir tekstĹł kĹŤrÄ—jas ĹĄeĹĄtadienÄŻ koncertavo Lenkijoje, jis vilkÄ—jo marĹĄkinÄ—lius su uĹžraĹĄu „Konstitucija“. Negana to, scenos ĹĄvieslentÄ—se ÄŻsiĹžiebÄ— uĹžraĹĄai „LaisvÄ— Ĺžiniasklaidai, laisvÄ— teismams, konstitucija“. Dar vÄ—liau ĹĄvieslentÄ—se pasirodÄ— pavardÄ—s politikĹł, kuriuos R.Watersas kritikuoja. Greta JAV bei Vengrijos prezidentĹł Donaldo Trumpo ir Viktoro Orbano ĹĄvietÄ— LenkijÄ… valdanÄ?ios TeisÄ—s ir teisingumo partijos (TTP) lyderio Jaroslawo Kaczynskio pavardÄ—. VarĹĄuvos Ĺžiniasklaida yra ÄŻsitikinusi, kad politiniu aktyvumu pasiĹžymintis R.Watersas nutarÄ— paremti Lenkijoje ĹĄiuo metu vykstanÄ?ius protestus dÄ—l AukĹĄÄ?iausiojo ir Konstitucinio teismĹł uzurpavimo. TTP neseniai priÄ—mÄ— ÄŻstatymĹł pataisas, panaikinusias teismĹł

nepriklausomybÄ™ ir padariusias juos pavaldĹžius valdanÄ?iajai partijai. PrieĹĄ trejus metus laimÄ—jusi Seimo rinkimus ir vienvaldiĹĄkai sudariusi vyriausybÄ™ TTP pirmiausia padidino valstybinÄ—s Ĺžiniasklaidos kontrolÄ™, po to nusprendÄ— sau pavaldĹžius padaryti teismus. Tokius planus TTP ÄŻgyvendino nepaisydama nesibaigianÄ?iĹł opozicijos demonstracijĹł, Briuselio kritikos ir grasinimĹł sumaĹžinti ES finansavimÄ…. Politologai neatmeta, jog, Briuseliui Ä—mus labai spausti VarĹĄuvÄ…, Lenkija net gali ryĹžtis pasitraukti iĹĄ ES. VyriausybÄ— vis palankiau ĹžiĹŤri ÄŻ kraĹĄtutinÄ—s deĹĄinÄ—s narius, nors ĹžadÄ—jo juos grieĹžtai bausti uĹž nesantaikos kurstymÄ…. RadikalĹł protestuose yra skanduojami rasistiniai, pabÄ—gÄ—lius ir Ĺžydus niekinantys ĹĄĹŤkiai, raginama iĹĄstoti iĹĄ ES. Su rasizmu kovojanÄ?ios organizacijos „Never Again“ ÄŻkĹŤrÄ—jas,

sociologijos mokslĹł daktaras Rafalas Pankowskis teigia, kad TTP netesi paĹžadĹł. R.Pankowskis teigia, jog Lenkijos valdantieji visas jÄ—gas skiria opozicijos ĹĄalininkĹł persekiojimui ir ÄŻbauginimui. PavyzdĹžiui, PoznanÄ—s policija nutraukÄ— bylÄ… asmenims, per demonstracijÄ… skandavusiems „Heil Hitler“, „Lenkija – tik balta“, „GÄ—jus – lauk iĹĄ ĹĄalies“, „Pagausim – uĹžmuĹĄim“. Nors radikalai skanduotÄ—se pagrasino prieĹĄininkams mirtimi, policija po pusmeÄ?io nutraukÄ— bylÄ… pareiĹĄkusi, kad nepajÄ—gÄ— nustatyti demonstracijos dalyviĹł tapatybÄ—s. Policija atsisakÄ— skelbti Ĺžiniasklaidoje faĹĄistinio sambĹŤrio dalyviĹł nuotraukas, kad visuomenÄ— padÄ—tĹł juos atpaĹžinti. Bet policija pavieĹĄino opozicijos demonstracijĹł dalyviĹł nuotraukas, kad galÄ—tĹł jiems paskirti baudas uĹž menkiausius prasiĹžengimus. Baudas policija paskyrÄ— asmenims, kurie su baltomis roŞėmis rankose blokavo radikalĹł ir TTP rÄ—mÄ—jĹł eitynes. Nors radikalĹł demonstracijose liejasi keiksmaĹžodĹžiĹł upÄ—s, policija uĹž tai baudĹł neskyrÄ—, o jomis apdalijo tris opozicijos pro-

0(*$Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

¡0INKĂ&#x;&LOYD¨Ă&#x;LYĂ&#x;DEĂ&#x;RISĂ&#x;GwĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ&#x;6ARĂ&#x;̧ UĂ&#x;Vg

5:DWHUVDVSLNWLQRVL/HQNLMRVNX U LRMHMLVVXUHQJzNRQFHUWjYDOGĂ?LD

teste susikeikusias moteris. Ĺ iuo metu policija visoje ĹĄalyje gaudo asmenis, kurie skulptĹŤras apvelka marĹĄkinÄ—liais su uĹžraĹĄu „Konstitucija“. Baudos skirtos net uĹž dekoracijas pasakĹł herojams – oĹžiukui, meĹĄkai, nykĹĄtukui, undinei. Policija negali paaiĹĄkinti, pagal kokÄŻ ÄŻstatymo straipsnÄŻ skiria baudas uĹž pasakĹł herojĹł aprengimÄ…, bet neslepia, kad vykdo vadovybÄ—s nurodymÄ….


SDVDXOLV

9RNLHWLMRMHÂ’Y\NRVLDX ELQJRVE\ORVVYDUVW\PDV ÂąQXWHLVWDSRUDNXULLQ WHUQHWHVDYRYDLNjSDU GDYzSHGRILODPV7HLV PDVSDVN\UzÂ’NDOLQLPR EDXVPHVYDLNRPRWLQDL SDWzYLXLLUQHSLOQDPHmLR Ă?DJLQWRMDPVLĂ…,VSDQLMRV 48 metĹł vokietÄ— Berrin Taha ir tuo metu 9-meÄ?io berniuko ÄŻtÄ—vis 39-eriĹł Christianas Laisas patys muĹĄÄ— ir bent dvejus metus prievartavo vaikÄ… ir pardavinÄ—jo jÄŻ internete, kad tÄ… patÄŻ galÄ—tĹł daryti kiti. Siekdami pasibjaurÄ—tinĹł tikslĹł vokieÄ?iai pasinaudojo vadinamuoju tamsiuoju internetu („darknet“). Jo neÄŻmanoma pasiekti paieĹĄkos sistemomis ir dÄ—l anonimiĹĄkumo Ä?ia klesti nelegali prekyba.

'DXJXPDĂ?PRQLĂ˜NXULHPLHJDUHVWRUDQHWXULGDUEjLUJ\YHQDPjMjYLHWj

.AKĂ&#x;VOĂ&#x;JAĂ&#x;PRIEĂ&#x;MwĂ&#x;SAIĂ&#x;NIĂ‹ 3HUSDVWDUXRVLXVSHQNHULXVPHWXVJUHLWRMRPDLVWR UHVWRUDQHĂ„0F'RQDOGÂśV³ÅHĂ…LVNDUWXVSDGDXJzMRYD GLQDPĂ˜MĂ˜Ă„0FSDEzJzOLĂ˜Âł7DLÂąĂ?PRQzVNXULHQDN WLVOHLGĂ?LDEOXRVWjVXGzMÂ?DQWĂ…LRUHVWRUDQRVWDOĂ˜ J.Hung prisiminÄ— vienÄ… vyrÄ…, kuris pasakojo, kad neiĹĄgali savo bĹŤste, kuriame nÄ—ra langĹł, ÄŻsirengti oro kondicionieriaus. Vietoj mokÄ—jimo uĹž oro kondicionieriĹł ir didelÄ—s elektros sÄ…skaitos jis pasirinko karĹĄtas vasaros naktis leisti visÄ… parÄ… dirbanÄ?iame „McDonald’s“ restorane. Kiti ĹžmonÄ—s nakvoti ÄŻ restoranus traukia dÄ—l konf liktĹł ĹĄeimoje ar kitĹł asmeniniĹł prieĹžasÄ?iĹł. Viena 55 metĹł moteris nakvoja „McDonald’s“ restorane, nes nenori sugrÄŻĹžti pas smurtaujantÄŻ vyrÄ…. Kita senyva moteriĹĄkÄ— pasakojo, kad mirus vyrui namuose pasidarÄ— liĹŤdna ir tuĹĄÄ?ia, tad naktimis ji atvyksta ÄŻ ĹĄÄŻ restoranÄ…. „Čia ĹžmonÄ—s turi ne tik finansiniĹł, bet ir dvasiniĹł problemĹłâ€œ, – pasakojo J.Hung. TyrimÄ… vykdĹžiusi organizacija Honkongo vyriausybei patarÄ— skirti daugiau finansiniĹł iĹĄtekliĹł socialiniams darbuotojams ir organizacijoms, kurios padeda tokiems ĹžmonÄ—ms. TaÄ?iau svarbiausi pokyÄ?iai turi ÄŻvykti visuomenÄ—je. „Šiuo metu mes nesikalbame su nepaŞįstamais ĹžmonÄ—mis, jie mums nerĹŤpi. Mes norime paskatinti Ĺžmones daĹžniau apsidairyti aplink save“, – tvirtino J.Hung. (CNN, LR)

Berniuko patÄ—vis jau anksÄ?iau buvo teistas uĹž pedofilijÄ…, jam buvo uĹždrausta bendrauti su vaikais. Ch.Laisui skirta 12 metĹł ÄŻkalinimo bausmÄ—, o vaiko motinai – dvylikos su puse metĹł. Nuteistas ir 33 metĹł ispanas, kuris sumokÄ—jo pinigĹł ĹĄiai porai, kad galÄ—tĹł prievartauti jĹł sĹŤnĹł. PirmadienÄŻ naujienĹł agentĹŤra AP paskelbÄ—, kad vyras, kurio tapatybÄ— neskelbiama, Freiburgo ĹžemÄ—s teisme buvo pripaĹžintas kaltu dÄ—l berniuko Ĺžaginimo. Jam

3RUDLEXYRQRULPDVNLUWLGDUGLGHVQÂ?EDXVPÂ?EHWWHLVzMDVMjVXĂ…YHOQLQR

reikÄ—s kalÄ—ti 10 metĹł ir sumokÄ—ti 18 tĹŤkst. eurĹł baudÄ…. Buvo nuteisti ir dar penki vyrai – ĹĄveicaras ir vokieÄ?iai, kurie taip pat iĹĄnaudojo vaikÄ…. Jie ÄŻkalinti nuo 8 iki 10 metĹł. AntradienÄŻ teismas ÄŻpareigojo motinÄ… ir patÄ—vÄŻ sumokÄ—ti berniukui ir dar vienai nukentÄ—jusiai mergaitei iĹĄ viso 42,5 tĹŤkst. eurĹł kompensacijÄ…. KoĹĄmarÄ… vaikas kentÄ— ne vienus metus ir niekam negalÄ—jo pasiskĹłsti, nes bijojo, – motina buvo prigrasiusi, kad atiduos jÄŻ ÄŻ vaikĹł namus, jei jis prasiĹžios. Ĺ is pedofilĹł tinklas veikÄ— kaip verslo ÄŻmonÄ— Ĺ taufene, kur pora gyveno. IĹĄ berniuko iĹĄnaudotojĹł ji imdavo apie 10 tĹŤkst. eurĹł mokestÄŻ uĹž vienÄ… kartÄ…. Vienas prievartautojas netgi praĹĄÄ— motinos, kad galÄ—tĹł vaikÄ… ne tiktai iĹĄprievartauti, bet ir nuĹžudyti. Ĺ io vaiko patirto koĹĄmaro vaizdo ÄŻraĹĄai parduodami uĹž didĹžiules sumas tamsiajame internete. Juos buvo galima pasiekti pa-

sitelkus specialiÄ… programinÄ™ ÄŻrangÄ…. Policijai nusikaltimus pavyko atskleisti praÄ—jusÄŻ rugsÄ—jÄŻ, po anoniminio praneĹĄimo apie tai, kas vyksta tuose namuose. TeisÄ—jas Stefanas Burgelinas aiĹĄkino, kad motina sutiko taip Ĺžiauriai elgtis su savo vaiku, nes kitu atveju jos sugyventinis grasino jÄ… palikti. Be to, porÄ… motyvavo ir pinigai, kuriuos gaudavo uĹž berniuko ĹžaginimÄ…. Ch.Laisas jau anksÄ?iau buvo teistas uĹž pedofilijÄ…, jam buvo uĹždrausta bendrauti su vaikais. DÄ—l ĹĄiĹł ĹĄokiruojanÄ?iĹł detaliĹł pasipylÄ— didĹžiulÄ— kritika Vokietijos vaikĹł rĹŤpybos institucijoms. Kilo klausimas, kodÄ—l niekam nerĹŤpÄ—jo pasidomÄ—ti, kaip gyvena vaikas, kurio motina susirado draugÄ…, teistÄ… uĹž pedofilijÄ…, priÄ—mÄ— jÄŻ gyventi ÄŻ savo namus. Pernai kovÄ… pareigĹŤnai paÄ—mÄ— berniukÄ… iĹĄ ĹĄios ĹĄeimos, bet vietos teismas po keliĹł savaiÄ?iĹł nurodÄ— jÄŻ grÄ…Ĺžinti. (AP, „Deutsche Welle“, LR) $3QXRWU

TyrimÄ… apie tokius Ĺžmones atliko organizacija „Junior Chamber International Tai Ping Shan“. Ji nustatÄ—, kad 2013 metais birĹželio ir liepos mÄ—nesiais „McDonald’s“ restoranuose Honkonge nakvojo 57 ĹžmonÄ—s, o ĹĄiais metais tokiĹł ĹžmoniĹł jau buvo 334. „Šio tyrimo tikslas – suteikti pagalbÄ… restorane miegantiems ĹžmonÄ—ms, taÄ?iau suĹžinojome, kad ĹĄi problema dar niekada nebuvo tirta“, – teigÄ— tyrimui vadovavusi Jennifer Hung. TyrÄ—jai, kurie aplankÄ— 110 visÄ… parÄ… dirbanÄ?iĹł „McDonald’s“ restoranĹł Honkonge, nustatÄ—, kad ne visi ten miegantys ĹžmonÄ—s yra benamiai. Daugiau kaip 70 procentĹł apklaustĹł ĹžmoniĹł mokslininkus patikino, kad jiems turi jiems skirtus vieĹĄuosius bĹŤstus ir dirba visu arba puse etato. „Žinoma, jie turi, kur miegoti, taÄ?iau negrÄŻĹžta ÄŻ namus“, – reiĹĄkÄ— nuostabÄ… J.Hung. Viena pagrindiniĹł prieĹžasÄ?iĹł, kodÄ—l ĹžmonÄ—s pasirenka taip gyventi, – ekonominÄ—s problemos: didelÄ—s bĹŤsto nuomos ar komunaliniĹł paslaugĹł kainos. Honkongas garsÄ—ja vienais brangiausiĹł bĹŤstĹł pasaulyje. ÄŒia vienas kvadratinis metras ĹĄiandien kainuoja maĹžiausiai 150 tĹŤkst. Honkongo doleriĹł (16 tĹŤkst. eurĹł).

0ARĂ&#x;DAĂ&#x;VwĂ&#x;SĂ„Ă&#x;NĂ‹Ă&#x;PEĂ&#x;DOĂ&#x;FIĂ&#x;LAMS $)3Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

Ä5HXWHUV³Ä6FDQSL[³QXRWU

Ă&#x;PUXJSMĂ‘mLRG

ĂŒPRQzVEXYR VXYDU \WLÂ’VDOÂ? LUWXUzMRNHOLDV YDODQGDVODXNWL NROVLWXDFLMD EXVLĂ…VSUÂ?VWD

$3QXRWU

TURISTAI ÄŽSTRIGO PAPLĹŞDIMIUOSE

3UGEBwJOĂ&#x;PRASĂ&#x;LYĂ&#x;STIĂ&#x;BEĂ&#x;PAĂ&#x;TIKĂ&#x;ROS .DLYLHQDĂ…HLPDSHUzMRSDWLNURVSXQNWjQHSDWLN ULQWD)UDQNIXUWRRURXRVWHNLORGLGHOLVVDXJXPR WDUQ\EĂ˜VXMXGLPDV9RNLHWLMRVSROLFLMDLGzOWRWH NRNHOLRPVYDODQGRPVHYDNXRWLGDOÂ’WHUPLQDOR

7Ă‘NVWDQmLDLWXULVWĂ˜,QGRQH]LMDLSULNODXVDQmLĂ˜/RPERNRLU*LOLRVDOĂ˜SDSOĂ‘GL PLXRVHODXNLDJHOEzWRMĂ˜ODLYĂ˜MĂ˜DWRVWRJRVVXJDGLQWRV6DOjSHUYLHQjVDYDLWÂ? VXSXUWzGXSUDĂ?Ă‘WLQJLĂ?HPzVGUHEzMLPDLEDORĂ?HPzVGUHEzMLPDVQXVLQHĂ…z PDĂ?LDXVLDLĂ?PRQLĂ˜J\Y\EÂ?LUVXJULRYzWĂ‘NVWDQmLXVQDPĂ˜*HOEzWRMDLQXR ODXĂ?RVHWHEHLHĂ…NRGLQJXVLĂ˜DVPHQĂ˜0DQRPDNDGDXNĂ˜VNDLmLXVJDOLGLGzWL

Labiausiai apkrautame Vokietijos oro uoste vakar buvo sujaukti daugybÄ—s keliautojĹł planai, kai keli ĹžmonÄ—s neperÄ—jo saugumo patikros ir dÄ—l to sukÄ—lÄ— pareigĹŤnus ant kojĹł. Nors pareigĹŤnai iĹĄ pradĹžiĹł nenurodÄ— konkreÄ?ios prieĹžasties, Vokietijos laikraĹĄtis „Bild“ citavo pareigĹŤnÄ…, kuris nurodÄ—, kad neĹžinomas asmuo perÄ—jo patikros punktÄ… ir dingo. Kituose praneĹĄimuose buvo paminÄ—ta, kad pro apsaugÄ… prasmuko du ĹžmonÄ—s, tarp jĹł vaikas.

Galiausiai paaiĹĄkÄ—jo, kad tarnybas ant kojĹł sukÄ—lÄ— keturiĹł asmenĹł ĹĄeima iĹĄ PrancĹŤzijos, neteisingai perÄ—jusi patikrÄ…. KodÄ—l prancĹŤzĹł ĹĄeima liko nepatikrinta, nÄ—ra aiĹĄku. Terminalas buvo evakuotas nuo vidurdienio, apie dvi su puse valandos ĹžmonÄ—s laukÄ— salÄ—je, prie registracijos stalĹł, socialiniuose tinkluose dalijosi nuotraukomis ir piktais komentarais. „Čia vis dar beprotiĹĄka situacija – ĹžmonÄ—s iĹĄeina iĹĄ terminalo. Visi kiek sutrikÄ™. Laimei, pa-

nikos nebuvo“, – raĹĄÄ— „Twitter“ vartotojas Adamas Milleris. DidĹžiausiame Vokietijos oro uoste ÄŻstrigÄ™ ĹžmonÄ—s skundÄ—si, kad reikia stumdytis alkĹŤnÄ—mis didĹžiulÄ—je ĹžmoniĹł minioje, raĹĄÄ— kenÄ?iantys karĹĄtÄŻ ir neĹžinantys, kiek laiko truks evakuacija. Policija pabrėŞė, kad buvo evakuota tik pirmojo terminalo A dalis ir atĹĄaukta 80 skrydĹžiĹł, o iĹĄ B ir C daliĹł toliau sÄ—kmingai vyko ÄŻlaipinimas ir skrydĹžiai. Neseniai panaĹĄus ÄŻvykis sutrikdÄ— Miuncheno oro uosto darbÄ…. PrieĹĄ pusantros savaitÄ—s vienas keleivis prasmuko pro patikrÄ… ir dÄ—l to teko evakuoti Ĺžmones, atĹĄaukti 300 skrydĹžiĹł. Su problemomis susidĹŤrÄ— 30 tĹŤkst. keleiviĹł. (AP, „Reuters“, LR)


Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGPJĂ„jIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x; $6UzEDOLHQzVQXRWU

RINKOSĂ&#x;PULSAS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

9Ă‚mLDYLQVNRQXRWU

EKONOMIKA

*UĂ‘GĂ˜NDLQĂ˜SHUPDLQRVĂ…LHPHWLWLQGLGHOzV7XUzWĂ˜EUDQJWLQHWLNGXRQDEHWLUSDĂ…DUDLRWDLUHLĂ…NLDNDGNLOVLUSDXNĂ…WLHQRVNLWRNLRVPzVRVNDLQRV'LGHVQLVNDLmLDLEXVLUJzULPĂ˜NDLQĂ˜HWLNHWzVH

+AIĂ&#x;NĂ‹Ă&#x;PAĂ&#x;SIUTĂ&#x;POLĂ&#x;KwĂ&#x;ÂŚĂ&#x;IRĂ&#x;BIRĂ&#x;Ă€OĂ&#x;JE Ă&#x;IRĂ&#x;PIĂ&#x;NIĂ&#x;GIĂ&#x;NwĂ&#x;SE 7UHmGDOLXGLGHVQzVQHLSHUQDLJUĂ‘GĂ˜VXSLUNLPRNDLQRV QHWUXNVDWVLULVWLLNLSURGXNWĂ˜OHQW\QĂ˜%UDQJWLWXUzWĂ˜ PLOWDLGXRQDWDLSSDWPzVDSDXNĂ…WLHQDNLDXĂ…LQLDL Aud r Ä— S R Ä– B A L I E N Ä– LR korespondentÄ—

Menkas kvieÄ?iĹł ir rugiĹł derlius ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje bei kitose Europos valstybÄ—se pakÄ—lÄ— kainas pasaulinÄ—se birĹžose. Ĺ iais metais kaip niekada menka ir aukĹĄÄ?iausios klasÄ—s grĹŤdĹł pasiĹŤla. 'AĂ&#x;LIĂ&#x;BRANGĂ&#x;TIĂ&#x;IRĂ&#x;GwĂ&#x;RIĂ&#x;MAI

Lietuvoje javapjĹŤtÄ— artÄ—ja link pabaigos. Liepos viduryje iĹĄ kombainĹł byrÄ—jo antros ir treÄ?ios klasÄ—s grĹŤdai. Kuo ĹžemesnÄ— jĹł klasÄ—, tuo prastesni miltai, o tai reiĹĄkia, kad pyragai iĹĄ jĹł nebus purĹŤs. Dabar, pasak grĹŤdĹł supirkÄ—jĹł, jiems jau atveĹžama ir pirmos, ir aukĹĄÄ?iausios klasÄ—s kvieÄ?iĹł. Dar vienas ĹĄios javapjĹŤtÄ—s bruoĹžas – menkas paĹĄariniĹł javĹł derlius. TodÄ—l sukilusios jĹł kainos ÄŻspÄ—ja, kad ir paĹĄarai brangs. Gal ne taip smarkiai kaip kepiniams skirti miltai ar kruopos, nes gaminant paĹĄarus naudojami ne vien grĹŤdai, bet ir kitos Ĺžaliavos. Paprastai skaiÄ?iuojama, kad 70 proc. paĹĄarĹł sudaro grĹŤdai. Vadinasi, didÄ—s ir paukĹĄtienos, kitos mÄ—sos bei kitĹł maisto produktĹł kainos. Gali bĹŤti, kad padidÄ—s ir spiritiniĹł gÄ—rimĹł kainos, nes etilo alkoholis yra gaminamas iĹĄ Ĺžemiausios klasÄ—s kvieÄ?iĹł, rugiĹł arba kitokiĹł rĹŤĹĄiĹł grĹŤdĹł, kuriĹł pasiĹŤla irgi menka.

Agro“. Jos pasiĹŤlymas uĹž mieĹžiĹł tonÄ… siekÄ— 180 eurĹł. „Kauno grĹŤdai“ ĹĄiuo metu rugius superka po 150–152 eurus uĹž tonÄ…, mieĹžius – po 191 eurÄ…. Galima palyginti: pernai rudeniop „Kauno grĹŤdai“ uĹž tonÄ… aukĹĄÄ?iausios klasÄ—s kvieÄ?iĹł mokÄ—jo 155 eurus, uĹž treÄ?ios klasÄ—s – 130 eurĹł. Interneto prekybos portale „AgrobirĹža“ uĹž kokybiĹĄkĹł kvieÄ?iĹł tonÄ… supirkÄ—jai pasiĹŤlÄ— 142–148 eurus.

0AĂ&#x;KIĂ&#x;BOĂ&#x;I¸ANKSTINwSĂ&#x;PIRKIMO PARDAVIMOĂ&#x;SUĂ&#x;TARĂ&#x;TYS

“

Vis dÄ—lto miltĹł ir paukĹĄtienos produktĹł brangimo, matyt, neiĹĄvengsime. 7%DUĂ…W \V

tuos aktyviau, o paĹĄarams gaminti pirks rusiĹĄkĹł.

6IEĂ&#x;NIĂ&#x;PIRKS Ă&#x;KIĂ&#x;TIĂ&#x;PARĂ&#x;DUOS

„Rusijoje, kuri yra didĹžiausia grĹŤdĹł eksportuotoja ÄŻ EuropÄ…, ĹĄiemet uĹžfiksuotas maĹžiausias per pastaruosius trejus metus derlius, Vokietijoje, Lenkijoje prikulta 10– 15 proc. maĹžiau. Ĺ vedijoje ir Danijoje kritimas dar didesnis, todÄ—l ĹĄios grĹŤdus tradiciĹĄkai eksportuojanÄ?ios ĹĄalys ĹĄiemet, ko gero, turÄ—s jĹł ÄŻsiveĹžti. Rumunijoje ir Bulgarijoje derliaus nuÄ—mimÄ… ĹĄiemet apsunkino gausus lietus“, – kalbÄ—jo G.Bagdonas. Tokia situacija sukÄ—lÄ— kvieÄ?iĹł kainas birĹžose. Pasak ÄŻmonÄ—s „Kauno grĹŤdai“ analitikĹł, ĹĄiemet Lietuvoje ir daugelyje Europos ĹĄaliĹł daugiausia superkama antros ir treÄ?ios klasÄ—s kvieÄ?iĹł, o tai reiĹĄkia, kad baltymĹł kiekis juose nedidelis. Kitose ĹĄalyse, pavyzdĹžiui, Rusijoje, daugumÄ… derliaus apskritai sudaro paĹĄariniai javai. TodÄ—l, anot G.Bagdono, VakarĹł Europos ĹĄalys savo grĹŤdus ekspor-

"RANGSĂ&#x;IRĂ&#x;PAUK¸Ă&#x;TIEĂ&#x;NA

Pasak „GK Group“ valdybos pirmininko Tautvydo BarĹĄÄ?io, superkamĹł grĹŤdĹł brangimas ir derliaus struktĹŤra jau dabar daro spaudimÄ… galutinÄ—ms produkcijos kainoms. „Stebime tendencijas ir ieĹĄkome sprendimĹł, kaip sumaĹžinti produktĹł brangimÄ…. Vis dÄ—lto miltĹł ir paukĹĄtienos produktĹł brangimo, matyt, neiĹĄvengsime. Be abejo, panaĹĄĹł, jei ne dar didesnÄŻ, spaudimÄ… patiria ir mĹŤsĹł konkurentai uĹžsienyje. Produktai neiĹĄvengiamai pabrangs ir Lenkijoje bei Latvijoje, kuriose tendencijos labai panaĹĄios, – maĹžesnis derlius, aukĹĄÄ?iausios kokybÄ—s grĹŤdĹł trĹŤkumas ir aukĹĄtos supirkimo kainos“, – sakÄ— T.BarĹĄtys. +URĂ&#x;MILĂ&#x;TAI Ă&#x;TENĂ&#x;IRĂ&#x;DUOĂ&#x;NA

Kad miltai brangs, neneigÄ— ir grĹŤdĹł perdirbimo ÄŻmonÄ—s „Malsena“ prekybos vadovas Arvydas

â– 3DVDN/LHWXYRVJUĂ‘GĂ˜SHUGLU EzMĂ˜DVRFLDFLMRVGLUHNWRUzV'D OLRV5XĂ…mLDXVNLHQzVĂ…LHPHW ULQNRMHVPDUNLDLSDGLGzMXVLRV JUĂ‘GĂ˜VXSLUNLPRNDLQRVSDVND WLQRQHVNDLGULXVSURFHVXV â–  'DOLVJUĂ‘GĂ˜DXJLQWRMĂ˜DLĂ…NL QDQHWHNÂ?GHUOLDXVDUEDDWYL UDLVDNRQHY \NG\VLDQW\VVX WDUmLĂ˜QHVULQNRMHJUĂ‘GĂ˜WRQD SDEUDQJRÂąHXUĂ˜ â–  Ă„-LHLHĂ…NRQHYLVDGDVNDLG ULĂ˜JDOLP\ELĂ˜JUĂ‘GXVSDUGXR WLEUDQJLDX â–  1RUVĂŒHPzVĂ‘NLRPLQLVWHUL MDSDYLHĂ…LQRLQIRUPDFLMjNDG VDXVURVNDLSHNVWUHPDOLRVVL WXDFLMRVSDVNHOELPDVQHDWOHL

GĂ?LDQXRÂ’VLSDUHLJRMLPĂ˜SUL VLLPWĂ˜SDJDOSULYDmLĂ˜VXEMHNWĂ˜ VXWDUWLVHVDQWWRNLDPNDLQĂ˜ SDNLOLPXLJUĂ‘GĂ˜DXJLQWRMDL LUWROLDXVDYDLSWUDNWXRMDDWL WLQNDPXVPLQLVWHULMRVDWVWRYĂ˜ SDUHLĂ…NLPXV3DW \V\UDSDU GDYÂ?JUĂ‘GĂ˜SDJDOLĂ…DQNVWLQHV VXWDUWLVÂąHXUĂ˜Ă?HPHV QzPLVNDLQRPLVWLHNHNVSRU WXLWLHNYLHWRVJDPLQWRMDPV 1XSLUNÂ?JUĂ‘GXVLĂ…DXJLQWR MĂ˜QHVYDUEXNRNVXĂ?GHUz MRGHUOLXVMLHVDYRÂ’VLSDUHLJR MLPXVSLUNzMDPVY\NG\V1z UDSDJULQGRQXWUDXNWLDUDWVL VDN\WLJDOLRMDQmLĂ˜VXWDUmLĂ˜ÂłÂą NDOEzMR'5XĂ…mLDXVNLHQz

Noreika: „GrĹŤdĹł kainos nuo javapjĹŤtÄ—s pradĹžios iki ĹĄiol pakilo beveik 30 procentĹł, ir tai neiĹĄvengiamai padarys ÄŻtakÄ… produktĹł kainoms. TaÄ?iau jos taip sparÄ?iai nepaĹĄoks. Juk su ĹŤkininkais yra sudaryta ilgalaikiĹł grĹŤdĹł supirkimo sutarÄ?iĹł, kuriose uĹžfiksuotos kainos yra maĹžesnÄ—s negu dabartinÄ—s birĹžose.“ Kiek pakils miltĹł ir iĹĄ jĹł gaminamĹł produktĹł kainos, anot paĹĄnekovo, priklausys nuo jĹł rĹŤĹĄies ir to, kokiÄ… dalÄŻ juose sudaro perdirbti grĹŤdai. PavyzdĹžiui, miltĹł kainos sudedamoji dalis yra grĹŤdĹł vertÄ—, kuri sudaro 70 proc. Tad nebus taip, kad pabrangus grĹŤdams ir miltĹł kaina ĹĄoktelÄ—s kone treÄ?daliu“, – kalbÄ—jo A.Noreika.

pastaruoju metu girdÄ—ti ÄŻvairiĹł diskusijĹł, kiekgi kainuos iĹĄ naujo derliaus grĹŤdĹł sumalti miltai. „Tai aktualu ir mĹŤsĹł ÄŻmonei, tad deramÄ—s su tiekÄ—jais ir laukiame derybĹł rezultatĹł. Savo ruoĹžtu ir patys bendradarbiaujame su ĹŤkininkais. Pernai kartu su miltĹł tiekÄ—ja „Malsena Plius“ pasiraĹĄÄ—me manifestÄ…, kuriuo ÄŻsipareigojome savo ruginiams gaminiams naudoti tik Lietuvoje uĹžaugintĹł rugiĹł miltus, o „Malsena“ – uĹžtikrinti Lietuvoje uĹžaugintĹł miltĹł tiekimą“, – kalbÄ—jo A.KokoĹĄkinas. Jis sakÄ—, kad „Malsena“ ir pernai, ir ĹĄiemet supirko bendradarbiaujanÄ?iĹł partneriĹł Lietuvoje uĹžaugintĹł rugiĹł derliĹł, iĹĄ jĹł sumalti miltai bus tiekiami bĹŤtent „Vilniaus duonai“. Ĺ iemet pagal ĹĄÄŻ ÄŻsipareigojimÄ… kepykla planuoja supirkti 18 tĹŤkst. tonĹł lietuviĹĄkĹł rugiĹł. Bet pernai jĹł ÄŻsigijo kone 12 tĹŤkst. tonĹł.

3UĂ&#x;SIĂ&#x;TAĂ&#x;RwĂ&#x;SUĂ&#x;Ă„KIĂ&#x;NINĂ&#x;KAIS

Pasak „Vilniaus duonos“ rinkodaros vadovo ArtĹŤro KokoĹĄkino,

"IRĂ€OJEĂ&#x;ÂŚĂ&#x;KADRILIS

RyĹĄkiausias ĹĄiĹł metĹł derliaus bruoĹžas – maĹždaug per tris pastarÄ…sias savaites ĹĄoktelÄ—jusios grĹŤdĹł supirkimo kainos. Pasak grĹŤdĹł perdirbimo bendrovÄ—s „Kauno grĹŤdai“ augalininkystÄ—s verslo vadovo Gintaro Bagdono, jas aukĹĄtyn stumia prastesnis, nei prognozuota, derlius Rusijoje ir visoje Europoje. PavyzdĹžiui, interneto prekybos portale „AgrobirĹža“, rugpjĹŤÄ?io 2 d. duomenimis, uĹž tonÄ… ekstra klasÄ—s kvieÄ?iĹł daugiausia – 199 eurus – siĹŤlÄ— „Amilina“. Jos pasiĹŤlymas uĹž pirmos klasÄ—s kvieÄ?iĹł tonÄ… siekÄ— 196, antros – 193, treÄ?ios – 185, 4 klasÄ—s – 176 eurus. „Kauno grĹŤdai“, nedalyvaujantys birĹžoje, ĹŤkininkams siĹŤlÄ— atitinkamai 4 eurais didesnÄ™ kainÄ…. BirĹžoje uĹž rugiĹł tonÄ… didĹžiausiÄ… kainÄ… – 145 eurus – siĹŤlÄ— „Linas

%UROĂ&#x;IRĂ&#x;UĂ€SIENIOĂ&#x;VALIUTĂ‹Ă&#x;SANTYKISĂ&#x;RUGPJĂ„jIOĂ&#x;Ă&#x;D 9DOLXWRVSDYDGLQLPDV

6DQW\NLV

*!6Ă&#x;DOLERIS

3RN\WLV$EGALĂ‹Ă&#x;IRĂ&#x;NAFTOSĂ&#x;KAINOSĂ&#x;RUGPJĂ„jIOĂ&#x;Ă&#x;D (XUDLXĂ? OLWUj

hEKIJOSĂ&#x;KRONA 

$ANIJOSĂ&#x;KRONA 

$IDĂ€IOSIOSĂ&#x;"RITANIJOSĂ&#x;SVĂ&#x;STERLINGĂ‹,ENKIJOSĂ&#x;ZLOTAS2USIJOSĂ&#x;RUBLISÂľVEDIJOSĂ&#x;KRONAÂľVEICARIJOSĂ&#x;FRANKAS4URKIJOSĂ&#x;LIRA+INIJOSĂ&#x;JUANIS $XVWUDOLMRVGROHULV %XOJDULMRVOHYDV %UD]LOLMRVUHDODV .DQDGRVGROHULV .URDWLMRVNXQD ,]UDHOLRQDXMDVLVĂ…HNHOLV Ă‚DOWLQLV/LHWXYRVEDQNDV

   

 9HQJULMRVIRULQWDV -DSRQLMRVMHQD 0HNVLNRVSHVDV 1RUYHJLMRVNURQD 5XPXQLMRVOzMD 7DLODQGREDWDV

   

'\]HOLQDV

EHQ]LQDV

   -$9GROHULDL Ă“ Ă“ Ă“ Ă“ Ă“ XĂ?EDUHOÂ’ 3HQNWDGLHQLV 3LUPDGLHQLV $QWUDGLHQLV .HWYLUWDGLHQLV $QWUDGLHQLV .!&4!

  'HJDOĂ˜NDLQRVSDJDOWLQNODODSÂ’GHJDOXNDLQRVOW 1DIWRVNDLQRV/RQGRQH Ă„%UHQW´ -$9EDUHOLVÂąOLWUR


ULQNRVSXOVDV 9Ă‚mLDYLQVNRQXRWU

Ă&#x;PUXJSMĂ‘mLRG

3VAĂ&#x;JOKĂ&#x;LISĂ&#x;VERSĂ&#x;LIĂ&#x;NINĂ&#x;KASĂ&#x; NwĂ&#x;RwĂ&#x;Â?Ă&#x;KUĂ&#x;KUĂ&#x;RĂ„Ă&#x;ZĂ‹Ă&#x;LAUĂ&#x;Kg 3ULHĂ…QRVÂ’ÂąNODLGXVNXNXUĂ‘]Ă˜ODELULQWDV(LQDQWMXR NRMDVLUUDQNDVNXWHQDNXNXUĂ‘]Ă˜ODSDL2PDW\WLJDOL WLNVWLHEXVNXULHVHQLDLSUDDXJRĂ?PRJĂ˜LUMĂ˜DXNĂ…WLV VLHNLDSXVWUHmLRPHWUR.ODLGXEHWEHSURWRÂ’GRPX R a m i n t a R A K AUS K Ä–

3MOGwĂ&#x;AFRIKINISĂ&#x;KIAULIĂ‹Ă&#x;MARAS %HQGURYHLĂ„,GDYDQJÂłSULNODXVDQmLRMHNLDXOLĂ˜IHU PRMHNXULRMHODLNRPDPDĂ?GDXJWĂ‘NVWNLDXOLĂ˜ SDWYLUWLQWDVDIULNLQLRNLDXOLĂ˜PDUR $.0 SURWUĂ‘NLV Skubus tyrimas AkmenÄ—s rajono SkabeikiĹł kaime esanÄ?ioje fermoje pradÄ—tas per pastarÄ…sias 3 dienas nugaiĹĄus 24 penimoms kiaulÄ—ms. Atrinkus mÄ—ginius vakar Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas patvirtino, kad mÄ—giniuose nustatytas AKM virusas. Komplekse, kuriame buvo ÄŻdieg tos biologinio saugumo priemonÄ—s, nedelsiant ÄŻvesti veiklos ribojimai ir pradÄ—ti paruoĹĄiamieji AKM Ĺžidinio likvidavimo darbai. Visos komplekse laikomos kiaulÄ—s turÄ—s bĹŤti nugaiĹĄintos, o jĹł gaiĹĄenos – saugiai sunaikintos. „Kompleksas atitinka aukĹĄÄ?iausius biosaugos reikalavimus, jame ÄŻdiegtos ir naudojamos visos ypatingos saugos priemonÄ—s. Kol kas neĹžinome, kaip uĹžkra-

tas galÄ—jo patekti ÄŻ kompleksÄ…. Ĺ iuo metu tai svarbiausias klausimas, ÄŻ kurÄŻ ieĹĄkome atsakymo“, – sakÄ— „Idavang“ generalinis direktorius Saulius LeonaviÄ?ius. BendrovÄ— atlieka savarankiĹĄkÄ… vidaus tyrimÄ…. „Idavang“ praneĹĄÄ—, kad kiauliĹł banda yra apdrausta. KiaulininkystÄ—s ÄŻmonÄ—s atstovai tvirtino, kad, suvaldĹžius ĹžidinÄŻ SkabeikiĹł komplekse ir jÄŻ dezinfekavus, vÄ—l bus auginamos kiaulÄ—s. „Šiuo metu mĹŤsĹł rĹŤpestis, dÄ—mesys ir mintys – skirtos darbuotojams. Mums labai apmaudu dÄ—l ligos, kuri pakirto mĹŤsĹł bandą“, – sakÄ— S.LeonaviÄ?ius. Lietuvos kiauliĹł augintojĹł asociacijos direktorius Algis Baravykas stebÄ—josi, kad AKM Ĺžidinys atsirado pavyzdiniu laiko-

mame ĹŤkyje. Per pastaruosius metus bendrovÄ— „Idavang“ ÄŻ papildomas biosaugos priemones – tinklelius nuo vabzdĹžiĹł, buferiniĹł rampĹł, dvigubos tvoros, dezinfekavimo tvarkos ir sistemos diegimÄ…, transporto ribojimÄ… ir draudimÄ… ÄŻsineĹĄti maisto produktus arba daiktus ir kitas priemones – investavo apie 580 tĹŤkstanÄ?iĹł eurĹł. Tai 41-as AKM atvejis kiauliĹł laikymo vietose, ĹĄiemet uĹžfiksuotas Lietuvoje, ir 5-as ligos Ĺžidinys AkmenÄ—s rajone. AnksÄ?iau ĹĄiame rajone uĹžfiksuoti keturi AKM atvejai buvo smulkiuose ĹŤkiuose. PraÄ—jusiÄ… savaitÄ™ AKM Ĺžidinys patvirtintas viename didĹžiausiĹł Latvijos kiaulininkystÄ—s kompleksĹł – jame buvo laikoma apie 15 tĹŤkst. kiauliĹł. Be to, apie pirmÄ… jÄŻ AKM ĹžidinÄŻ praÄ—jusiÄ… savaitÄ™ informavo ir daugiausia kiauliĹł per metus pasaulyje uĹžauginanti valstybÄ— – Kinija. (LR)

„KukurĹŤzĹł kaimo“ tarp Vilniaus ir TrakĹł ÄŻkĹŤrÄ—jas ir savininkas vilnietis 43 metĹł Saulius Kaminskas labirintais mÄ—gsta vaikĹĄtinÄ—ti naktÄŻ, ĹĄvieÄ?iant mÄ—nuliui, tada daĹžnai pasiklystantis. „Šie labirintai – tai amatas“, – sakÄ— jis. Mat jei tai bĹŤtĹł tik verslas, nebeliktĹł sielos. O bĹŤtent dÄ—l jos Ä?ia jau vienuolika vaĹžiuoja netradiciniĹł pramogĹł iĹĄtroĹĄkÄ™ turistai. .UĂ&#x;LEMĂ&#x;TAĂ&#x;GEĂ&#x;NĂ‹

Dienomis S.Kaminskas dirba sodininku kitoje vietoje, tad ÄŻ kukurĹŤzĹł laukÄ… atvyksta tik vakarais. „Mano specialybÄ— – biologas, agronomas technologas ir dar gÄ—lininkas apĹželdintojas“, – paaiĹĄkino iĹĄskirtinÄ™ turizmo vietÄ… ÄŻsteigÄ™s ĹŤkininkas. S.Kaminsko tÄ—vas buvo astrofizikas, motina – mokytoja, o meilÄ™ gamtai Saulius, ko gero, paveldÄ—jo iĹĄ savo senelio, kuris taip pat buvo ĹŤkininkas. „Tokie genai, ir nieko Ä?ia nepadarysi“, – juokÄ—si vyras. 0ERSĂ&#x;KAIĂ&#x;TwĂ&#x;LAIKĂ&#x;RA¸Ă&#x;TYĂ&#x;JE

LabirintĹł idÄ—ja S.Kaminskui ĹĄovÄ— ÄŻ galvÄ… prieĹĄ du deĹĄimtmeÄ?ius skaitant „Lietuvos rytą“. „Paskutiniame puslapyje buvo tokia istorija, kaip vienas ĹŤkininkas Amerikoje iĹĄ labirinto takeliĹł padarÄ— vÄ—Ĺžlio formÄ…. Man tai ÄŻstrigo. Tuomet buvau vos 21 metĹłâ€œ, – pasakojo tÄ… dienÄ… iki smulkmenĹł prisimenantis vyras. TaÄ?iau tuomet studentas ÄŻgyvendinti savo idÄ—jĹł strimgalviais nepuolÄ—. Jis baigÄ— agronomijos mokslus, vÄ—liau dar studijavo pedagogikÄ… – norÄ—jo bĹŤti biologijos mokytoju. TaÄ?iau minties apie labirintĹł verslÄ… Sauliaus nepamirĹĄo. „Po kurio laiko sutikau senÄ… draugÄ…, o jis vÄ—l man pradÄ—jo kalbÄ—ti apie kukurĹŤzus. Supratau, kad man tai magiĹĄka, ir reikia kÄ… nors daryti“, – pasakojo jis. S.Kaminskas kaip tarÄ—, taip ir

$ARĂ&#x;BASĂ&#x;NUAĂ&#x;LIĂ&#x;NO

Pirmasis labirintas nebuvo didelis ir pirmÄ… dienÄ… juo pasivaikĹĄÄ?ioti atÄ—jo vos du ĹžmonÄ—s. „TikÄ—jausi daugiau klientĹł. VÄ—liau po truputÄŻ viskas ÄŻsivaĹžiavo“, – pasakojo S.Kaminskas. Dabar lankytojĹł jis taip aistringai nebelaukia, mat ir taip srautas didelis, o tai reiĹĄkia, kad kiekvienam klientui nebegali skirti reikiamo dÄ—mesio. VÄ—liau S.Kaminskas, ieĹĄkodamas derlingesnÄ—s ĹžemÄ—s, nutarÄ— persikraustyti ÄŻ kitÄ… vietÄ… – pakeliui iĹĄ Vilniaus ÄŻ Trakus. „Mano kukurĹŤzĹł laukas uĹžima 5 hektarus“, – pasididĹžiavimo neslÄ—pÄ— jis. TaÄ?iau atvirai prisipaĹžino, kad per 11 ĹĄios veiklos metĹł minÄ?iĹł viskÄ… mesti kilo ne kartÄ… – dÄ—l visko kaltas nuovargis. 5Ă€Ă&#x;SUĂ&#x;KAĂ&#x;IRĂ&#x;UĂ€Ă&#x;SIEĂ&#x;NIEĂ&#x;jIĂ‹

Dabar „KukurĹŤzĹł kaime“ yra trys labirintai. Didysis atkartoja raides. VaikĹĄtant juo kiekvienam reikia „surinkti“ savo vardo raides. Taip pat yra Lietuvos ĹĄimtmeÄ?iui paminÄ—ti skirtas labirintas – jame iĹĄ takeliĹł sudÄ—liotas skaiÄ?ius 100 ir Ĺžodis „ťvÄ™sk“. „Dar turime karvuÄ?iĹł labirintÄ… ir saldĹžiĹłjĹł burbuoliĹł lauką“, – pridĹŤrÄ— verslininkas. SavaitgalÄŻ ĹžmoniĹł Ä?ia netrĹŤksta, nors ir darbo dienomis smalsautojĹł pasitaiko. ÄŽÄ—jimas ÄŻ labirintus Ĺžmogui kainuoja 5 eurus. „DĹžiaugiuosi, kad atvyksta ĹžmoniĹł iĹĄ visos Lietuvos, o ir uĹžsienieÄ?iĹł uĹžsuka“, – sakÄ— vyras. Nors labirintai veikia tris mÄ—nesius per metus, darbo iĹĄsinuomotoje teritorijoje verslininkas turi kiaurus metus, juk reikia viskÄ… priĹžiĹŤrÄ—ti – ĹžolÄ™ pjauti, aplinkÄ… tvarkyti, paĹĄerti teritorijÄ… priĹžiĹŤrintÄŻ ĹĄunelÄŻ. 9Ă‚mLDYLQVNRQXRWU

Ă„,GDYDQJÂłDWVWR YDLWLNLQRNDG VXYDOGĂ?LXVĂ?LGLQÂ’ 6NDEHLNLĂ˜NRP SOHNVHLUMÂ’GH]LQ IHNDYXVIHUPRMH YzOEXVDXJLQD PRVNLDXOzV

padarė. Susitaupęs pinigų jis ėmėsi įgyvendinti verslo idėją ir iťsinuomojęs Şemės sklypą netoli Vilniaus apsėjo pirmą jį savo kukurōzų lauką.

6DYDLWJDOÂ’NXNXUĂ‘]Ă˜ODELULQWHODQN\WRMĂ˜QHWUĂ‘NVWDWDUSMĂ˜LUXĂ?VLHQLHmLĂ˜QRUV LUGDUERGLHQRPLVVPDOVDXWRMĂ˜SDVLWDLNR‘zMLPDVĂ?PRJXLNDLQXRMDHXUXV

6.DPLQVNDVSUL VLSDĂ?LQRNDG SHUPHWĂ˜PLQ mLĂ˜YLVNjPHVWL NLORQHNDUWj 'zOYLVNRNDOWDV QXRYDUJLV


SPORTOĂ&#x;ARENA

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGPJĂ„jIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

'5DSĂ…\V EDOWDNHSXUDLWH PODLVYXRMXVWLOLXPLUXQJWLHVILQDOHVWDUWDYRNDLSĂ?DLEDVLULOJDLSLUPDYREHWILQLĂ…XRGDPDVOLHWXYLVSULWUĂ‘NRMzJĂ˜

'AĂ&#x;LINĂ&#x;GASĂ&#x;FIĂ&#x;NIĂ&#x;̧ ASĂ&#x;AUKĂ&#x;SOĂ&#x;NEUĂ€Ă&#x;TIKĂ&#x;RIĂ&#x;NO (XURSRVSODXNLPRmHPSLRQDWHPODLVYXRMX VWLOLXPLUXQJWLHVILQDOH'DQDV5DSĂ…\VLOJDLOHQNz YDUĂ?RYXVEHWSRSDVNXWLQLRSRVĂ‘NLROLHWXYLVQHLĂ… ODLNzO\GHULRSR]LFLMRVLUWHQNLQRVLVLGDEURPHGDOLX D.RapĹĄys ÄŻvarÄ— baimÄ—s varĹžovams, bet galiausiai iĹĄsigando pats ir paleido iĹĄ rankĹł aukso medalÄŻ. 200 m laisvuoju stiliumi rungtyje 23-ejĹł panevÄ—Ĺžietis Glazge diktavo sÄ…lygas ir atrankoje, ir pusfinalyje, bet finale jam nepavyko finiĹĄas. 6OSĂ&#x;NEĂ&#x;LIĂ&#x;KOĂ&#x;TU¸Ă&#x;jIOĂ&#x;MIS

Lietuvis finiĹĄavo per 1 min. 46,07 sek. ir 0,73 sek. nusileido spurtavusiam britui Duncanui Scottui (1 min. 45,34 sek.). Bronzos medalÄŻ pelnÄ— rusas Michailas Dovgaliukas (1 min. 46,15 sek.), o visai ĹĄalia finiĹĄavo ir kitas britas Jamesas Guy (1 min. 46,20 sek.). Po Ä?empiono finiĹĄavusius tris plaukikus skyrÄ— vos 0,13 sek., ir D.RapĹĄys turÄ—tĹł bĹŤti laimingas, kad neliko tuĹĄÄ?iomis. NedidelÄ— paguoda lietuviui – pusfinalyje jo pasiektas rezultatas iĹĄliko geriausias pasaulyje ĹĄÄŻ sezonÄ… – 1 min. 45,33 sek.

ÄŒempionu tapÄ™s D.Scottas finale plaukÄ— 0,01 sek. lÄ—Ä?iau. )LĂ&#x;GAIĂ&#x;PLAUĂ&#x;KwĂ&#x;PIRĂ&#x;MAS

D.RapĹĄys ÄŻspĹŤdingai startavo ir pirmuosius 50 metrĹł ÄŻveikÄ— per 24,03 sek. – greiÄ?iau nei pasaulio rekordo grafikas. Artimiausias varĹžovas buvo atsilikÄ™s 0,73 sek. Po 100 m jis iĹĄliko lyderis (50,83 sek.), bet persvara sumaŞėjo iki 0,54 sek. 150 m ĹžymÄ… lietuvis ir D.Scottas ÄŻveikÄ— drauge (1 min. 18,47 sek), o po posĹŤkio britas jau buvo greitesnis. D.RapĹĄiui tai pirmas tokio rango varĹžybĹł medalis olimpiniame 50 m ilgio baseine, nors pernai gruodÄŻ jis laimÄ—jo 200 m laisvuoju stiliumi rungtÄŻ Ĺžemyno Ä?empionate trumpajame (25 m) baseine. Ĺ ÄŻkart Glazge siekdamas aukso jis paaukojo mÄ—gstamÄ… 200 m nugara rungtÄŻ – antradienÄŻ net nedalyvavo atrankoje taupydamas jÄ—gas.

Vis dÄ—lto Ĺ kotijoje pasiekti rezultatai nepaliko abejoniĹł, kad D.RapĹĄys ÄŻsitvirtino ĹĄios rungties elite, nors prieĹĄ porÄ… metĹł buvo iĹĄkilusi grÄ—smÄ—, kad geriausias 2017 m. Lietuvos plaukikas baigs sportininko karjerÄ…. )¸Ă&#x;SIĂ&#x;G YĂ&#x;DwĂ&#x;NUĂ&#x;GAĂ&#x;ROSĂ&#x;TRAUĂ&#x;Mg

D.RapĹĄÄŻ kamavo nugaros trauma. „SkaudÄ—davo ne tik kÄ… nors keliant, bet ir plaukiant. Buvo sunku ir kĹŤnui, ir psichologiĹĄkai. Dabar net nesinori to prisiminti“, – prieĹĄ Ä?empionatÄ… sakÄ— D.RapĹĄys. 2014 metais pasaulio Ä?empionate trumpajame baseine tuomet 19-metis D.RapĹĄys per plaukÄ… nepateko ÄŻ 100 m ir 200 m plaukimo nugara finalus. Po metĹł pasaulio Ä?empionate olimpiniame baseine 100 m plaukime Danas liko 28-as, 200 m – 19-as. Po metĹł olimpinÄ—se ĹžaidynÄ—se Rio de Ĺ˝aneire rezultatai buvo panaĹĄĹŤs kaip KazanÄ—je. Atsikratyti nugaros skausmo niekaip nepavyko. „Sporto gydytojai bandÄ— visokius metodus, taÄ?iau niekas nepadÄ—jo. Galiausiai medikai pasakÄ—, kad tikriausiai reikÄ—tĹł mesti plaukimą“, – prisiminÄ— D.RapĹĄys.

TaÄ?iau tuometis Lietuvos plaukimo federacijos prezidentas Tomas KuÄ?inskas patarÄ— kreiptis ÄŻ ĹžinomÄ… iranieÄ?iĹł kilmÄ—s Vokietijos gydytojÄ… HomayunÄ… Gharavi. AnksÄ?iau iĹĄsigydyti nugaros traumÄ… jis padÄ—jo ir Rusijos plaukikei Julijai Jefimovai. ÄŽ VokietijÄ… panevÄ—ĹžieÄ?iui teko skristi kelis kartus. „Labai skaudÄ—jo, kai jis tvarkÄ— mane savo rankomis. Po pirmo seanso pasakÄ—, kad gali skaudÄ—ti net mÄ—nesÄŻ, taÄ?iau jau po antro seanso pradÄ—jo gerÄ—ti“, – pasakojo Danas. PanevÄ—Ĺžietis iki ĹĄiol bendrauja su Vokietijos specialistu, nors ir nebejauÄ?ia nugaros skausmĹł. D.RapĹĄys dÄ—kingas ir lietuviui kineziterapeutui Andriui Bogdeliui: „Jis dar labiau paspartino gijimo procesÄ…, padÄ—jo ir psichologiĹĄkai.“ Netrukus Lietuvos plaukiko rezultatai ĹĄovÄ— ÄŻ virĹĄĹł – pernai jis triumfavo universiadoje, tapo Europos Ä?empionu, o ĹĄiemet – ir pasaulio 200 m plaukimo laisvuoju stiliumi reitingĹł lyderiu. „Kai trauma pradÄ—jo tirpti, atsirado visiĹĄkai kitas noras plaukti ir dirbti“, – atskleidÄ— D.RapĹĄys. (LR)

'LAZĂ&#x;GOĂ&#x;TREĂ&#x;KASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;NEĂ&#x;LAIĂ&#x;MINĂ&#x;GASĂ&#x;LIEĂ&#x;TUĂ&#x;VIAMS

Lietuvos treko dviratininkai beveik visada iĹĄ Europos Ä?empionatĹł grÄŻĹždavo su medaliais, bet ĹĄÄŻmet Glazge apdovanojimĹł sÄ…skaita liko tuĹĄÄ?ia. Kovos treke vakar baigÄ—si, bet Europos pirmenybes dar tÄ™sia plento dviratininkai. .EĂ&#x;LAIĂ&#x;MwSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;VIEĂ&#x;NAĂ&#x;POĂ&#x;KIĂ&#x;TOS

DviratininkÄ— O.BaleiĹĄytÄ— dar liepos 21-Ä…jÄ…, grÄŻĹždama iĹĄ treniruoÄ?iĹł stovyklos Turkijoje, paslydo Stambulo oro uoste ir patyrÄ— traumÄ…. Sportininkei buvo diagnozuotas kelio girnelÄ—s iĹĄnirimas ir kelio raiĹĄÄ?io ÄŻtrĹŤkis. Vis dÄ—lto panevÄ—ĹžietÄ— iĹĄvyko ÄŻ Ä?empionatÄ… Glazge, bet daugiakovÄ—s varĹžybose pirmadienÄŻ vÄ—l patyrÄ— smĹŤgÄŻ. Po mÄ—nesio 20-Ä…jÄŻ gimtadienÄŻ ĹĄvÄ™sianti dviratininkÄ— treÄ?iojoje rungtyje – atkrintamosiose lenktynÄ—se – skaudĹžiai griuvo ir kurÄŻ laikÄ… gulÄ—jo ant parketo. Laimei, Lietuvos rinktinÄ—s narÄ— rimtĹł traumĹł nepatyrÄ—, netrukus vÄ—l sÄ—do ant dviraÄ?io ir didvyriĹĄkai baigÄ— varĹžybas. Ĺ ioje rungtyje ji sugebÄ—jo uĹžim-

Ă‚XROLQLQNzÂ’DXNĂ…WÂ’$L ULQz3DOĂ…\WzÂ’(XURSRV mHPSLRQDWj%HUO\QHDW Y\NRVXĂ…\SVHQDWDmLDX UHDOLDLYHUWLQDVDYRJD OLP\EHVQHVLOJjODLNj WXUzMRJ\G\WLVWUDXPDV R o k a s S US L AV I ÄŒI US Specialiai LR, Berlynas

„Nepamenu, kad bĹŤÄ?iau be ĹĄypsenos iĹĄvykusi ÄŻ varĹžybas. Visus skausmus ir bÄ—das palieku uĹžnugaryje. Dabar yra tas laikas, kai reikia susikaupti ir kovoti iki galo“, – prieĹĄ atrankos varĹžybas kalbÄ—jo A.PalĹĄytÄ—. 26-eriĹł sportininkÄ— pastaruoju metu maĹžai rungtyniavo, bet jos kolekcijoje yra 2016 metĹł Europos Ä?empionate iĹĄkovotas sidabro medalis (tuomet ÄŻveiktas 196 cm aukĹĄtis) ir 2017 m. Europos uĹždarĹłjĹł patalpĹł Ä?empionato auksas (201 cm). „Berlyne viskas sprÄ™sis ĹĄuoliĹł ÄŻ aukĹĄtÄŻ sektoriuje. NÄ—ra svarbu, kas ir su kokiais rezultatais atvaĹžiuoja, – sakÄ— ĹĄuolininkÄ—. – Svarbiausia, kaip pavyks pasirodyti ĹĄiame Ä?empionate.“ Tikslas – patekti ÄŻ finalÄ…. OrientuojamÄ—s ÄŻ finalines kovas, o kvalifikacija bus tarsi tarpinis finiĹĄas, ir tikiuosi, kad viskas bus gerai. O finale viskas ÄŻmanoma.“ Paklausta apie skausmus ir traumas A.PalĹĄytÄ— ironizavo, kad idealios savijautos nebĹŤna: „Raskite nors vienÄ… sportininkÄ…, kuris neturi smulkiĹł bÄ—dĹł ir nieko nejauÄ?ia. Bet nenoriu Ĺžvalgytis ÄŻ praeitÄŻ, reikia ĹžiĹŤrÄ—ti ÄŻ priekÄŻ. AĹĄ jau Ä?ia nieko nepakeisiu.“ Ĺ uolininkiĹł varĹžybĹł finalas – penktadienÄŻ vakare.

$)3Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

(XURSRVGYLUDmLĂ˜VSRUWR mHPSLRQDWH*OD]JHOLH WXYLXVWUHNRYDUĂ?\ERVH SHUVHNLRMRQHVzNPzVÂą QzYLHQDPVSRUWLQLQNXL QHSDY\NRODLPzWLPH GDOLRR2OLYLMD%DOHLĂ…\ WzGDULUSDWHNRÂ’JULĂ‘WÂ’

7LNVODVÂąILQDODV

$3OLDGĂ?LRQXRWU

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

$)3Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

SPORTAS

*OD]JRWUHNH 2%DOHLĂ…\WzSHU DWNULQWDPjVLDV OHQNW\QHVJULXYR EHWWÂ?VzNRYj

ti penktÄ…jÄ… vietÄ…, GalutinÄ—je daugiakovÄ—s ÄŻskaitoje O.BaleiĹĄytÄ— surinko 74 taĹĄkus ir uŞėmÄ— 13Ä…jÄ… vietÄ…. Pernai ji Ĺžemyno pirmenybÄ—se buvo 12-a. +EIĂ&#x;RIĂ&#x;NEĂ&#x;SUĂ&#x;DEĂ&#x;GwĂ&#x;VIĂ&#x;SI

PaskutinÄ™ Ä?empionato dienÄ… nÄ— vienam iĹĄ trijĹł Lietuvos sportininkĹł nepavyko prasibrauti ÄŻ keirino rungties pusfinalÄŻ. MoterĹł varĹžybĹł pirmajame atrankos vaĹžiavime 35-eriĹł veteranÄ— Simona KrupeckaitÄ— uŞėmÄ— treÄ?iÄ… jÄ… vietÄ… ir turÄ—jo kautis paguodos varĹžybose. Per treÄ?iÄ… jÄŻ paguodos vaĹžiavimÄ… ji liko treÄ?ia. S.KrupeckaitÄ— yra 2010 metĹł keirino rungties pasaulio Ä?empionÄ—, o Ĺžemyno pirmenybÄ—se yra iĹĄkovojusi 1 aukso, 2 sidabro ir 1 bronzos medalÄŻ. 22-ejĹł MiglÄ— MarozaitÄ— pirmojo etapo ketvirtajame vaĹžiavime buvo penkta, o ketvirtajame paguodos vaĹžiavime liko ketvirta.

VyrĹł keirino rungties pirmojo etapo pirmajame vaĹžiavime 23-ejĹł SvajĹŤnas Jonauskas finiĹĄavo treÄ?ias, o antrajame paguodos vaĹžiavime liko vos per ĹžingsnÄŻ nuo kelialapio ÄŻ kitÄ… etapÄ… – antras. 3UĂ&#x;TEIĂ&#x;KwĂ&#x;GARĂ&#x;BINĂ&#x;GgĂ&#x;VARĂ&#x;Dg

Ĺ iandien Glazge vyks plento Ä?empionato asmeninÄ—s lenktynÄ—s, kuriose dalyvaus Daiva TuĹĄlaitÄ—, Gediminas Bagdonas ir RamĹŤnas Navardauskas. Vyrai sekmadienÄŻ kovos grupinÄ—se lenktynÄ—se. 2015 metĹł pasaulio Ä?empionato bronzos medalio laimÄ—tojas R.Navardauskas praÄ—jusÄŻ rugpjĹŤtÄŻ buvo operuotas dÄ—l ĹĄirdies ritmo sutrikimo ir nelenktyniavo nuo 2017 metĹł birĹželio iki ĹĄiĹł metĹł sausio. Jis ĹĄiemet birĹželio pabaigoje tapo Lietuvos asmeniniĹł ir grupiniĹł lenktyniĹł viceÄ?empionu. Liepos 29 d. Londone vykusiose UCI „World Tour“ lenktynÄ—se

R.Navardauskas finiĹĄavo 16-as. PrestiĹžiniĹł daugiadieniĹł lenktyniĹł „Tour de France“ ir „Giro d’Italia“ etapĹł nugalÄ—tojas neĹžino, ko tikÄ—tis ĹĄiame Europos Ä?empionate. „VarĹžybos bus kitokios, nes vaĹžiuos ne komandos, o ĹĄaliĹł rinktinÄ—s. Kai kurie sprinteriai iĹĄ „Tour de France“ pasitraukÄ— anksÄ?iau ir Ä—mÄ— rengtis Europos Ä?empionatui. Tad varĹžybĹł lygis vis dÄ—lto bus aukĹĄtas ir, siekiant gerai pasirodyti, reikÄ—s labai daug jÄ—gĹłâ€œ, – sakÄ— R.Navardauskas. Jau bĹŤnant Glazge jÄŻ pasiekÄ— Ĺžinia apie suteiktÄ… Ĺ ilalÄ—s garbÄ—s pilieÄ?io vardÄ…. Regalijos praÄ—jusÄŻ sekmadienÄŻ, minint Ĺ ilalÄ—s 485-Ä…jÄŻ gimtadienÄŻ, ÄŻteiktos jo tÄ—vams. R.Navardauskas yra kilÄ™s iĹĄ Ĺ ilalÄ—s rajono KvÄ—darnos miestelio. Ĺ ilalÄ—s apylinkÄ—se yra rengiamos tarptautinÄ—s R.Navardausko taurÄ—s dviraÄ?iĹł lenktynÄ—s. (LR)

$3DOĂ…\WzVLHNVSDWHNWLÂ’ILQDOj

,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VIĂ‹Ă&#x;STARĂ&#x;TAI -OĂ“TEĂ“RYSPEzJLPR DWUDQNRMH%GĂ“LwĂ“"ALĂ“jIĂ“Ă…NAIĂ“Tw PLQVHN XĂ?zPz jMjYLHWjWDUSVSRUWL QLQNLĂ˜LUSDWHNRÂ’SXVILQDOÂ’ 5XWXOLRVWĂ‘PLPRDWUDQNRMH )EVAĂ“:AĂ“RANĂ“KAIĂ“Tw PFP XĂ?zPzSDVNXWLQÂ?LjMj YLHWj-LGDUGDO\YDXVGLVNR PHWLPRYDUĂ?\ERVH 6YĂ“RAIĂ“PNOLĂ‘WLQLR EzJLPRDWUDQNRMH*USĂ“TIĂ“NASĂ“ "ERĂ“Ă ANSĂ“KISSDVLHNzDVPHQLQÂ’ UHNRUGj PLQVHN LU XĂ?zPzjMjYLHWj NPVSRUWLQLRzMLPR YDUĂ?\ERVHVWDUWDYÂ?!RĂ“TUĂ“RASĂ“ -ASĂ“TIAĂ“NIĂ“CASDJHULQRDVPHQLQÂ’ UHNRUGjLUILQLĂ…jNLUWRDV YDOPLQVHN R4AĂ“DASĂ“ ÂśUšÓKEĂ“VIĂ“jIUSÂąDV YDO PLQVHN 


VSRUWRDUHQD

Ă&#x;PUXJSMĂ‘mLRG

DINASTIJA. Ar A.GudĹžius Ĺžengs R.Ubarto, V.Kidyko, V.Aleknos pÄ—domis ir laimÄ—s Europos Ä?empionato medalÄŻ?

hEMĂ&#x;PIOĂ&#x;NASĂ&#x;VAIK¸Ă&#x;TIĂ&#x;NwĂ&#x;JOĂ&#x;PEIĂ&#x;LIOĂ&#x;A¸Ă&#x;MEĂ&#x;NIĂ&#x;MIS R o k a s S US L AV I ÄŒI US , R o l a n d a s V. E I D V I L A S

Disko metikai jau daug metĹł yra ĹĄalies lengvosios atletikos veidas: jie iĹĄkovojo net treÄ?dalÄŻ lietuviĹł medaliĹł Europos pirmenybÄ—se. Per visÄ… Ä?empionatĹł istorijÄ… Lietuvos lengvaatleÄ?iai iĹĄkovojo 15 apdovanojimĹł. TreÄ?dalÄŻ medaliĹł – penkis – ÄŻ LietuvÄ… atveŞė disko metikai Virgilijus Alekna, Romas Ubartas ir Vaclovas Kidykas. Ĺ iÄ… savaitÄ™ Berlyne Ĺžengti jĹł pÄ—domis bando praÄ—jusiĹł metĹł pasaulio Ä?empionas A.GudĹžius, kuris antradienÄŻ uŞėmÄ— ketvirtÄ…jÄ… vietÄ… atrankos varĹžybose ir treÄ?iadienÄŻ vakare kovos Europos pirmenybiĹł finale. 27 metĹł kaunietis dalyvauja jau ketvirtajame Ĺžemyno Ä?empionate, bet ÄŻ finalÄ… pateko tik antrÄ…kart. +AR¸Ă&#x;TISĂ&#x;PRIĂ&#x;DwĂ&#x;JOĂ&#x;Â?TAMĂ&#x;POS

A.GudĹžius vakar diskÄ… pirmuoju bandymu numetÄ— tik 60 m 49 cm, o antruoju diskas skriejo ÄŻ apsauginÄŻ tinklÄ…. Finalas kybojo ant plauko, bet susikaupÄ™s sportininkas treÄ?iuoju bandymu ÄŻvykdÄ— 64 metrĹł normatyvÄ… numetÄ™s diskÄ… 64 m 30 cm. Bendrojoje ÄŻskaitoje A.GudĹžius ÄŻ finalÄ… pateko pasiekÄ™s ketvirtÄ… rezultatÄ…, jÄŻ aplenkÄ— Ĺ vedijos atstovai Danielis Stahlis (67 m 7 cm) ir Simonas Pettersonas (64 m 82 cm) bei rumunas Alexandru Firfirica (64 m 79 cm).

„Šurmulys mums nereikalingas. Mes laikomÄ—s strategijos vykti likus dienai iki atrankos.“ 9.LG\NDV

SunkiÄ… naĹĄtÄ… nuo peÄ?iĹł nusimetÄ™s A.GudĹžius nepanoro komentuoti savo pasirodymo: „Palaukime finalo, tada ir pasikalbÄ—sime.“ Disko metikas ÄŻ Ä?empionatÄ… Berlyne atvyko atrankos iĹĄvakarÄ—se, taÄ?iau A.GudĹžiaus treneris V.Kidykas dÄ—l to nesibaimino ir paaiĹĄkino tokio sprendimo prieĹžastis. „Čempionatuose yra daug ĹĄurmulio – jis mums nereikalingas. Mes laikomÄ—s strategijos vykti likus dienai iki atrankos. V.Alekna taip pat taikydavo panaĹĄĹł modelÄŻ. AiĹĄku, jei bĹŤtĹł tolimesnÄ— ĹĄalis, reikÄ—tĹł vaĹžiuoti anksÄ?iau ir aklimatizuotis“, – teigÄ— jis. Olimpinis Ä?empionas estas Gerdas Kanteris jau pirmuoju bandymu ÄŻveikÄ— atrankos barjerÄ…, diskÄ… nusviedÄ™s 64 m 18 cm. 39-eriĹł veteranas buvo laimingas dÄ—l savo pasiekto rezultato: „Šiame Ä?empionate gausu staigmenĹł. Krito ir tituluoti sportininkai, o ir A.GudĹžius turÄ—jo sunkumĹł. Bet ĹĄiek tiek dramos dar niekam nepakenkÄ—.“ Paklaustas, ar karĹĄti orai turÄ—jo ÄŻtakos, estas pripaĹžino, kad daug sveriantiems disko metikams tikrai sunkiau. Tragedija iĹĄtiko dukart olimpi-

$3OLDGĂ?LRQXRWU

$QGULXV*XGĂ?LXV(XURSRVOHQJYRVLRVDWOHWLNRVmHP SLRQDWH%HUO\QHYDNDUSULYHUWzMDXGLQWLVSHUGLVNR PHWLPRDWUDQNRVYDUĂ?\EDV3UDzMXVLĂ˜PHWĂ˜SDVDXOLR mHPSLRQDVLUĂ…LRVH]RQRO\GHULV(XURSRMHWLNSDVNXWL QLXEDQG\PXLĂ…NRYRMRWHLVÂ?NRYRWLĂ…LRYDNDURILQDOH nÄŻ viceÄ?empionÄ… lenkÄ… PiotrÄ… MalachowskÄŻ, kuris visais trimis bandymais diskÄ… nusviedÄ— ÄŻ tinklÄ… ir pasitraukÄ— iĹĄ tolesnÄ—s kovos. Toks pat likimas iĹĄtiko ir namuose rungtyniaujantÄŻ vokietÄŻ 2016 metĹł olimpinÄŻ Ä?empionÄ… ChristophÄ… HartingÄ…. "LYKSĂ&#x;TEĂ&#x;LwĂ&#x;JOĂ&#x;TIKĂ&#x;ATĂ&#x;RANĂ&#x;KOĂ&#x;JE

Pirmasis Europos pirmenybÄ—se varŞęsis lietuvis buvo iĹĄ VilkaviĹĄkio kraĹĄto kilÄ™s Vytautas Jaras. Jis praÄ—jusio amĹžiaus septintajame deĹĄimtmetyje keliskart tapo SSRS pirmenybiĹł prizininku (1961 ir 1962 m. laimÄ—jo bronzos medalius, 1965 ir 1966 m. – sidabro) ir iĹĄkovojo teisÄ™ dalyvauti BudapeĹĄte vykusiose 1966 metĹł Europos pirmenybÄ—se. Vengrijos sostinÄ—je V.Jaras ÄŻĹžiebÄ— viltÄŻ, kad Lietuvos disko metikĹł debiutas bus labai sÄ—kmingas. Atrankos varĹžybose lietuvis, diskÄ… ĹĄvystelÄ—jÄ™s 57 m 54 cm, ne tik uŞėmÄ— pirmÄ… jÄ… vietÄ…, bet ir pagerino Europos pirmenybiĹł rekordÄ…. Finale ĹĄis rezultatas bĹŤtĹł uĹžtikrinÄ™s Ä?empiono vardÄ…, taÄ?iau kitÄ… dienÄ… ÄŻrankis V.Jaro neklausÄ—, ir Lietuvos sportininkas uŞėmÄ— vos devintÄ… jÄ… vietÄ… (53 m 98 cm). Europos pirmenybiĹł rekordas V.Jarui priklausÄ— iki kito Ä?empionato. 1969 metais lietuvio pasiektÄ… rekordÄ… pagerino Ĺžemyno Ä?empionu tapÄ™s Hartmutas Loschas (atrankoje numetÄ— 59 m 86 cm, finale – 61 m 82 cm). )¸Ă&#x;ÂľTUTĂ&#x;GARĂ&#x;TOĂ&#x;ÂŚĂ&#x;DUĂ&#x;MEĂ&#x;DAĂ&#x;LIAI

V.Jaras, baigÄ™s sportininko karjerÄ…, tapo treneriu ir iĹĄugdÄ— ne vienÄ… puikĹł disko metikÄ…. Garsiausias jo auklÄ—tinis buvo R.Ubartas, dalyvavÄ™s 1986 metĹł Europos pirmenybÄ—se Ĺ tutgarte. IĹĄ Ĺ ilutÄ—s kraĹĄto kilÄ™s R.Ubartas dar 1984 metais laimÄ—jo SSRS pirmenybiĹł sidabro medalÄŻ, bet ÄŻ pasaulio elitÄ… ÄŻsiverŞė tik 1986 m., kai tapo SSRS Ä?empionu ir Geros valios ĹžaidyniĹł nugalÄ—toju. Tiesa, tÄ… sezonÄ… dar ÄŻspĹŤdingiau diskÄ… mÄ—tÄ— vokietis JĂźrgenas Schultas, vasaros pradĹžioje pasiekÄ™s iki ĹĄiol nepagerintÄ… pasaulio rekordÄ… (74 m 8 cm). TaÄ?iau sezonui perkopus pusiaujÄ… V.Schulto metamas diskas skriejo vis arÄ?iau, o per Europos pirmenybes pagrindiniai R.Ubarto varĹžovai buvo kitas lietuvis V.Kidykas ir baltarusis Georgis KalnaotÄ?anka. Baltarusis Ĺ tutgarto stadione laimÄ—jo atrankos varĹžybas (66 m 8 cm), o finalo dienÄ… tarp trijĹł SSRS lengvaatleÄ?iĹł uĹžvirÄ— karĹĄta kova. Lyderiai keitÄ—si po kiekvieno metimo, kol visus taĹĄkus sudÄ—jo penktasis bandymas, kuriuo visi trys prizininkai pasiekÄ— geriausius rezultatus. Aukso medalÄŻ laimÄ—jo R.Ubartas (67 m 8 cm), sidabro – G.KalnaotÄ?anka (67 m 2 cm), bronzos – V.Kidykas (66 m 32 cm). Tuo metu pasaulio rekordininkas J.Schultas uŞėmÄ— tik septintÄ… jÄ… vietÄ… (64 m 38 cm). R.Ubartas vÄ—liau dalyvavo dar dviejuose Europos Ä?empionatuose, bet jo rezultatai buvo prastes-

$*XGĂ?LXVYDNDUDWUDQNRMHWLNSDVNXWLQLXEDQG\PXÂ’Y\NGzQRUPDW\YjLUSUDVLEURYzÂ’Ă…LRYDNDURILQDOj%HUO\QRVWDGLRQH

ni. 1990 metais Splite lietuvis uŞėmÄ— penktÄ… jÄ… vietÄ… (63 m 70 cm), 1998 metais BudapeĹĄte – devintÄ… jÄ… (61 m 66 cm). PaskutinÄŻ kartÄ… Ĺžemyno pirmenybÄ—se R.Ubartas varŞėsi bĹŤdamas 38-eriĹł. V.Kidykas taip pat dalyvavo 1998 metĹł Europos Ä?empionate, taÄ?iau uŞėmÄ— dar ĹžemesnÄ™, 11-Ä…jÄ…, vietÄ… (60 m 21 cm). 0IRĂ&#x;MAĂ&#x;SISĂ&#x;6!LEKĂ&#x;NOSĂ&#x;MEĂ&#x;DAĂ&#x;LIS

Per 1998-ĹłjĹł Europos Ä?empionatÄ… R.Ubartas jau nebuvo didĹžiausia Lietuvos disko metimo viltis. Ĺ ios rungties lyderiu tapo jaunesnÄ—s kartos atstovas V.Alekna. KupiĹĄkio kraĹĄte augÄ™s V.Alekna Ĺžemyno pirmenybÄ—se debiutavo 1994 metais, bet tÄ…kart net nepateko ÄŻ finalÄ… ir atrankoje uŞėmÄ— tik 17-Ä…jÄ… vietÄ… (56 m 38 cm). TaÄ?iau 1997 metĹł pasaulio Ä?empionate V.Alekna iĹĄkovojo sidabro medalÄŻ, todÄ—l ir per 1998 metĹł Europos Ä?empionatÄ… buvo laikomas vienu pagrindiniĹł favoritĹł. Dideli lĹŤkesÄ?iai vos nepakiĹĄo kojos. Per atrankos varĹžybas V.Alekna diskÄ… numetÄ— tik 60 m 81 cm, uŞėmÄ— tiktai 10-Ä…jÄ… vietÄ… ir labai sunkiai pateko ÄŻ finalÄ…. Vis dÄ—lto pagrindinÄ—se varĹžybose naujojo Lietuvos disko metimo lyderio rezultatai buvo daug geresni ir jis iĹĄkovojo bronzÄ…. Geriausiu ketvirtuoju bandymu V.Alekna diskÄ… numetÄ— 66 m 46 cm. ÄŒempionu tapo vokietis Larsas Riedelis, varĹžovus ÄŻ nokdaunÄ… pasiuntÄ™s jau pirmuoju bandymu (67 m 7 cm), o sidabro medaliu buvo apdovanotas kitas vokietis J.Schultas (66 m 69 cm). .UOĂ&#x;BRONĂ&#x;ZOSĂ&#x;IKIĂ&#x;AUKĂ&#x;SO

Nuo tada V.Alekna kiekviename Europos Ä?empionate vis gerino asmeninÄŻ rezultatÄ…. 1998 metais BudapeĹĄte jis laimÄ—jo bronzos medalÄŻ, 2002 metais iĹĄ Miuncheno grÄŻĹžo su sidabro apdovanojimu, o 2006 metais Geteborge tapo Europos Ä?empionu. V.Alekna yra vienintelis Lietuvos lengvaatletis, atkĹŤrus nepriklausomybÄ™ iĹĄkovojÄ™s Europos pirmenybiĹł aukso medalÄŻ, ir vienintelis lietuvis (visĹł laikĹł), lai-

mÄ—jÄ™s tris Europos pirmenybiĹł medalius. 2002 metĹł Ä?empionate V.Alekna lengvai pateko ÄŻ finalÄ…, o jame jau pirmuoju bandymu numetÄ— diskÄ… 66 m 62 cm ir tapo lyderiu. TaÄ?iau kiti lietuvio metimai buvo trumpesni ir jÄŻ aplenkÄ— dukart (antruoju bandymu – 66 m 80 cm, penktuoju – 68 m 83 cm) ÄŻrankÄŻ toliau nusviedÄ™s ir Europos Ä?empionatĹł rekordÄ… pasiekÄ™s vengras Robertas Fazekasas. 2006 metĹł Europos Ä?empionate R.Fazekasas nebedalyvavo dÄ—l bausmÄ—s uĹž dopingo vartojimÄ…, o pagrindiniai V.Aleknos varĹžovai buvo estai G.Kanteris ir Aleksanderis Tammertas. Geteborgo stadione V.Alekna privertÄ— visus Lietuvos sirgalius pasijaudinti per atrankos varĹžybas. Du pirmieji olimpinio Ä?empiono metimai buvo labai prasti, ir teisÄ™ varĹžytis finale lietuvis uĹžsitikrino tik treÄ?iuoju bandymu. UĹžtat finale V.Alekna iĹĄ karto garsiai pareiĹĄkÄ—, kad yra labiausiai vertas aukso medalio. Jis jau pirmuoju metimu pasiekÄ— geriausiÄ… Ä?empionato rezultatÄ… (68 m 67 cm), kurio nepagerino nÄ— vienas varĹžovas. MaĹžiausiai nuo lietuvio atsiliko G.Kanteris (68 m 3 cm), o bronzos medalÄŻ laimÄ—jo A.Tammertas (66 m 14 cm). VÄ—liau V.Alekna dar dukart grÄŻĹžo ÄŻ Europos pirmenybes. 2010 metais olimpinis Ä?empionas tenkinosi penktÄ… ja vieta (66 m 64 cm), o 2014 metais, bĹŤdamas 42-ejĹł, nepateko ÄŻ finalÄ… (atrankoje diskÄ… numetÄ— tik 59 m 35 cm ir uŞėmÄ— 21-Ä…jÄ… vietÄ…). V.Alekna dalyvavo net ĹĄeĹĄiuose Europos Ä?empionatuose. 6!LEKĂ&#x;NOSĂ&#x;Â?PwĂ&#x;DIĂ&#x;NIOĂ&#x;PAIE¸Ă&#x;KOS

Dar praÄ—jusio deĹĄimtmeÄ?io pabaigoje Lietuvoje prasidÄ—jo intensyvios V.Aleknos ÄŻpÄ—dinio paieĹĄkos. IĹĄ pradĹžiĹł didĹžiausios viltys buvo siejamos su Aleksu AbromaviÄ?iumi, kurio metamas diskas dar praÄ—jusio deĹĄimtmeÄ?io pabaigoje skriejo toliau nei 63 metrus (2010 m. jo pasiektas asmeninis rekordas yra 63 m 32 cm). TaÄ?iau per svarbiausias varĹžy-

bas A.AbromaviÄ?ius iĹĄsikvÄ—pdavo ir Europos Ä?empionatuose nÄ— karto nenumetÄ— disko bent 60 metrĹł (2010 m. Europos Ä?empionato atrankoje uŞėmÄ— 29-Ä…jÄ… vietÄ…, 2014 metais – 26-Ä…jÄ…). Debiutuodamas Europos Ä?empionate kukliai pasirodÄ— ir A.GudĹžius. Jis 2012 metĹł Ĺžemyno pirmenybÄ—se, bĹŤdamas 21-eriĹł, uŞėmÄ— 29-Ä…jÄ… vietÄ… (55 m 80 cm). TaÄ?iau jau po poros metĹł A.GudĹžius aplenkÄ— V.AleknÄ… ir pateko ÄŻ Europos Ä?empionato finalÄ…. Ciuriche vykusio 2014 metĹł Ä?empionato atrankoje jaunasis disko metikas uŞėmÄ— ketvirtÄ… jÄ… vietÄ… (64 m 44 cm) ir suĹžadino viltis, kad Lietuva ĹĄioje rungtyje vÄ—l gali iĹĄkovoti medalÄŻ. Juo labiau kad A.GudĹžiaus sezono rekordas buvo net 66 m 11 cm. Vis dÄ—lto finalo ÄŻtampa pakiĹĄo kojÄ…. Per svarbiausiÄ… sezono startÄ… A.GudĹžius diskÄ… numetÄ— tik 60 m 82 cm ir Ĺžemyno pirmenybÄ—se uŞėmÄ— 10-Ä…jÄ… vietÄ…. ÄŒempionu tapusio vokieÄ?io Roberto Hartingo rezultatas buvo 66 m 7 cm – keliais centimetrais prastesnis negu A.GudĹžiaus sezono rekordas. Kitus du sezonus A.GudĹžius truputÄŻ stabtelÄ—jo ir 2016 metĹł Europos Ä?empionate Amsterdame net nepateko ÄŻ finalÄ…. Atrankos varĹžybose naujasis Lietuvos disko metimo lyderis pasiekÄ— asmeninÄŻ sezono rekordÄ… (63 m 60 cm), bet ĹĄis rezultatas buvo vos tryliktas. Iki kelialapio ÄŻ finalÄ… V.Kidyko treniruojamam lietuviui trĹŤko 14 cm. 2016 metĹł Ĺžemyno pirmenybÄ—se dalyvavo dar vienas Lietuvos disko metikas Eligijus RuĹĄkys. Jam atrankos varĹžybose nepavyko atlikti nÄ— vieno sÄ—kmingo metimo. UĹžpernai Europos Ä?empionu tapo lenkas P.Malachowskis (67 m 6 cm), sidabro medalÄŻ laimÄ—jo belgas Philipas Milanovas (65 m 71 cm), o bronzos – estas G.Kanteris (65 m 27 cm). Ĺ iemet ÄŻ finalÄ… nepatekÄ™s 35-eriĹł P.Malachowskis Ä?empiono vardo neapgins, tad ĹĄÄŻvakar Berlyne bus paskelbtas naujas Ä?empionas. Ar juo taps A.GudĹžius?


ÂŚ

ÂŚ

ÂŚ

PRAMOGOS

GYVENIMASĂ&#x; Ă&#x;TV

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGPJĂ„jIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 Labas rytas, Lietuva! 6.30, 8.00 Ĺ˝inios. Orai. 7.00, 7.30, 8.30 Ĺ˝inios. Orai. Spor tas. 9.05 TV serialas „Senis“ (372) (N-7). 10.05 TV serialas „Štutgar to kriminalinÄ— policija“ (7/14) (N-7). 10.50 TV serialas „Komisaras Reksas“ (53) (N-7). 11.40 TV serialas „GiminÄ—s. Gyvenimas tÄ™siasi“ (3/6).

6.10 Televitrina. 6.25 Animacinis serialas „Kempiniukas PlaÄ?iakelnis“ (6) (N-7). 6.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.). 7.55 TV serialas „Kam ta meilÄ—?“ (N-7) (kart.). 8.25 TV serialas „Paskutinis iĹĄ MagikianĹłâ€œ (N-7) (kart.). 8.55 TV serialas „MeilÄ—s sĹŤkuryje“ (N-7). 10.00 TV serialas „Tai – mano gyvenimas“ (N-7).

6.10 Dienos programa. 6.15 TV serialas „Mano gyvenimo ĹĄviesa“ (252–254) (N-7). 7.30 Animacinis serialas „NeramĹŤs ir triukĹĄmingi“ (22). 7.55 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindĹžeris“ (173) (N-7). 8.55 Rytas su LNK. InformacinÄ— aktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ—jai Ĺ˝.VaĹĄkytÄ—, G.TetenskaitÄ— ir M.BruĹžas. 10.55 Varom! (N-7). 11.25 TV serialas „MeilÄ—s sparnai“ (27, 28).

6.20 TV programa. 6.24 TV parduotuvÄ—. 6.40 Kaimo akademija. VedÄ—ja L.PilipaviÄ?ienÄ—. 7.10 4 kampai. Laida apie interjerÄ…. VedÄ—ja E.KernagytÄ—. 7.40 Vasara tiesiogiai su D.Ĺ˝eimyte. PokalbiĹł laida. VedÄ—ja D.Ĺ˝eimytÄ—. 8.10 TV serialas „Delta“ (1/19) (N-7). 9.15 TV serialas „MoterĹł daktaras“ (2/1) (N-7). 10.20 „NeiĹĄsiĹžadÄ—k“ (27) (N-7). 11.25 „Ragana“ (1/13) (N-7).

6.00 TV serialas „Auklė“ (73–75) (N-7). 7.30 TV serialas „Asmens sargybinis“ (N-7) (kart.). 8.30 TV serialas „FarĹł karai“ (N-7) (kart.). 9.30 TV serialas „Teisingumo agentai“ (N-7) (kart.). 10.30 TV serialas „Kobra 11“ (N-7) (kart.). 11.35 TV serialas „Ďstatymas ir tvarka. SpecialiĹłjĹł tyrimĹł skyrius“ (N-7) (kart.).

12.35 Kas ir kodÄ—l? TV Ĺžaidimas. VedÄ—jas D.JurgeleviÄ?ius. 13.05 Klauskite daktaro. VedÄ—jai R.KulvinskytÄ— ir A.Unikauskas. 13.58 Keno loto. 14.00 Ĺ˝inios. Spor tas. Orai. 14.15 Laba diena, Lietuva! 15.00 Ĺ˝inios. Orai. 15.10 Laba diena, Lietuva! 16.00 Ĺ˝inios. Spor tas. Orai. 16.15 Laba diena, Lietuva! 16.30 TV serialas „Seserys“ (361) (N-7). 17.30 Ĺ˝inios. Spor tas. Orai (su ver timu ÄŻ gestĹł kalbÄ…). 18.15 Auksinis protas. Intelektinis TV Ĺžaidimas. VedÄ—jai A.Valinskas ir A.Tapinas. 19.30 Gyvenimas. Gyvenimo bĹŤdo laida. VedÄ—jas E.Ĺ˝iÄ?kus.

12.00 „Moterys meluoja geriau. 10 metĹłâ€œ (N-7) (kart.). 13.00 TV serialas „PaĹžadÄ—toji“ (N-7). 15.00 Animacinis serialas „Simpsonai“ (1, 2) (N-7). 16.00 TV3 Ĺžinios. 16.28 TV3 orai. 16.30 TV pagalba (N-7). 18.30 TV3 Ĺžinios. 19.22 TV3 spor tas. 19.27 TV3 orai. 19.30 TV serialas „Paskutinis iĹĄ MagikianĹłâ€œ (7) (N-7).

13.25 TV serialas „Gyvenimo daina“ (48). 14.25 TV serialas „Dvi ĹĄirdys“ (1012–1015). 16.30 Labas vakaras, Lietuva. InformacinÄ— pokalbiĹł laida. VedÄ—jai L.Ĺ urnaitÄ— ir P.SkuÄ?as. 17.35 GyvenimiĹĄkos istorijos. VedÄ—jas M.Capas. 18.30 Ĺ˝inios. 19.25 Spor tas. 19.28 Orai. 19.30 Varom! (N-7).

12.30 TV serialas „IĹĄĹĄĹŤkis“ (3/11) (N-7). 13.35 TV parduotuvÄ—. 13.50 TV serialas „Gluchariovas“ (1/46) (N-7). 14.55 TV serialas „Gurovo bylos. Maitvanagiai“ (2/3) (N-7). 16.00 Repor teris. InformacinÄ— publicistinÄ— laida. 16.30 Vasara tiesiogiai su D.Ĺ˝eimyte. PokalbiĹł laida. VedÄ—ja D.Ĺ˝eimytÄ—. 16.57 Orai. 17.00 TV serialas „MoterĹł daktaras“ (2/48) (N-7). 18.00 Repor teris. InformacinÄ— publicistinÄ— laida. 18.55 Orai. 19.00 TV serialas „Bitininkas“ (1/8) (N-7).

12.35 TV serialas „Stoties policija“ (N-7) (kart.). 13.45 TV serialas „Asmens sargybinis“ (10) (N-7). 14.50 TV serialas „FarĹł karai“ (7) (N-7). 15.50 TV serialas „Teisingumo agentai“ (31) (N-7). 16.50 TV serialas „Kobra 11“ (9) (N-7). 17.55 TV serialas „Ďstatymas ir tvarka. SpecialiĹłjĹł tyrimĹł skyrius“ (16) (N-7). 18.55 TV serialas „Stoties policija“ (47) (N-7).

20.25 Keno loto. 20.30 Panorama. 21.00 Dienos tema. 21.20 Spor tas. Orai. 21.29 Loterija „JÄ—ga“. 21.30, 4.05 NacionalinÄ— ekspedicija. 22.30 Vasara su „DviraÄ?io Ĺžiniomis“. 23.00 „AukĹĄtuomenÄ—s daktaras“ (7/4) (N-7). 23.45 TV serialas „Štutgar to kriminalinÄ— policija“ (N-7) (kart.). 0.30 Kas ir kodÄ—l? TV Ĺžaidimas. VedÄ—jas D.JurgeleviÄ?ius. 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 LRT radijo Ĺžinios. 1.05 „GiminÄ—s. Gyvenimas tÄ™siasi“. 2.05 Klauskite daktaro (kart.). 3.05 Gyvenimas (kart.). 5.00 „Seserys“ (N-7) (kart.).

20.00 „Tai bent giminaiÄ?iai“ (N-7). 21.00 „Kam ta meilÄ—?“ (26) (N-7). 21.30 TV3 vakaro Ĺžinios. 22.17 TV3 spor tas. 22.22 TV3 orai. 22.25 VikingĹł loto. 22.30 „Kazino apiplÄ—ĹĄimas“. Trileris. Vaid. B.Pittas, S.McNairy, B.Mendelsohnas, J.GandolďŹ ni, R.Jenkinsas. JAV, 2012 m. (N-14). 0.20, 4.50 „CSI elektroniniĹł nusikaltimĹł skyrius“ (14) (N-14). 1.20 TV serialas „Kaulai“ (16) (N-7). 2.10 TV serialas „Rouzvudas“ (1). 3.00 EkstrasensĹł mĹŤĹĄis (N-7). 4.00 „Moderni ĹĄeima“ (4, 5). 5.35 TV serialas „Moderni ĹĄeima“ (6).

20.00 „Tautos tarnas“ (5, 6) (N-7). 21.00 Bus visko. Gyvenimo bĹŤdo laida. VedÄ—jos G.GureviÄ?iĹŤtÄ— ir S.AlbaviÄ?iĹŤtÄ—. 21.30 Ĺ˝inios. 22.24 Spor tas. 22.28 Orai. 22.30 „IĹĄrinktĹłjĹł medĹžioklė“. Veiksmo. ReĹž. P.McGuiganas. Vaid. D.Hounsou, C.Belle, D.Fanning, J.Gretschas. JAV, Kanada, 2009 m. (N-7). 0.40 TV serialas „Kultas“ (3) (N-14). 1.30 Vaidybinis f. „Romeo turi mir ti“. Veiksmo. ReĹž. A.Bartkowiakas. JAV, 2000 m. (N-14) (kart.). 3.30 Programos pabaiga.

20.00, 22.00 Repor teris. InformacinÄ— publicistinÄ— laida. 20.30 Vasara tiesiogiai su D.Ĺ˝eimyte. PokalbiĹł laida. VedÄ—ja D.Ĺ˝eimytÄ—. 21.00 „KrikĹĄto tÄ—vas“ (8) (N-7). 22.57 Orai. 23.00 „Gluchariovas“ (1/43) (N-7). 0.05 TV serialas „Delta“ (1/18) (N-7). 1.05 TV serialas „IĹĄĹĄĹŤkis“ (3/8) (N-7). 2.00, 4.20 „Ragana“ (1/12) (N-7). 2.45 „NeiĹĄsiĹžadÄ—k“ (21) (N-7). 3.35 TV serialas „Žmogus be praeities“ (14) (N-7). 5.05 Dok. serialas „Pasaulis iĹĄ virĹĄaus“. JAV, 2012 m. (N-7). 5.35 „Baltoji vergė“ (40) (N-7).

20.00 „Infodiena“. 20.25 „NusikaltimĹł miestas“ (26). KriminalinÄ— dokumentika (N-7). 21.00 Vaidybinis f. „Sniego banga“. Fantastinis trileris. ReĹž. B.Trenchardas-Smithas. Vaid. M.Shanksas, A.Davies, S.Hampele. Australija, Kanada, 2010 m. (N-7). 22.50 Vaidybinis f. „Panikos kambarys“. Veiksmo trileris. ReĹž. D.Fincheris. JAV, 2002 m. (N-14) (kart.). 1.00 TV serialas „Persekiotojas“ (20) (N-14). 1.50 „Vanity Fair“. VisiĹĄkai slaptai“. Tiriamoji dokumentika (N-7).

6AIĂ&#x;RAĂ&#x;VOĂ&#x;VOSĂ&#x;PUSĂ&#x;MEĂ&#x;TÂ?

Pavojingai manevruojantis dainininko E.DragĹŤno „Lamborghini“ buvo sustabdytas sekmadienÄŻ KlaipÄ—doje, Ĺ ilutÄ—s plente. AtlikÄ—jui buvo nustatytas 0,76 promilÄ—s girtumas. Dainininkas teisinosi, kad alkoholio nevartojÄ™s, ir teigÄ—, jog alko-

testeris gali bĹŤti sugedÄ™s. VÄ—liau jis svarstÄ—, kad matuoklio rodmenims ÄŻtakos galÄ—jo turÄ—ti jo vartojami inhaliaciniai vaistai. Vakar KlaipÄ—dos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovÄ— Andromeda GrauslienÄ— portalui lrytas.lt patvirtino, kad E.DragĹŤnui bus skirta 300 eurĹł piniginÄ— bauda ir atimta teisÄ— vairuoti dvylika mÄ—nesiĹł. Tai ne pirmas kartas, kai E.DragĹŤnas prie vairo sÄ—da iĹĄgÄ—rÄ™s. 2015-ĹłjĹł pabaigoje Vilniaus centre buvo sustabdytas jo „MercedesBenz“. TÄ… kartÄ… atlikÄ—jas ÄŻ alkotesterÄŻ ÄŻpĹŤtÄ— 1,65 promilÄ—s. UĹž ĹĄÄŻ nusiĹžengimÄ… jam 26 mÄ—nesius buvo atimta teisÄ— vairuoti. IĹĄlaikÄ™s egzaminus vairuotojo paĹžymÄ—jimÄ… jis atgavo ĹĄiĹł metĹł vasarÄŻ. (LR) 7%DXURQXRWU

3ULHĂ…NHOLVPzQHVLXVYDL UXRWRMRSDĂ?\PzMLPjDW JDYÂ?VJUXSzV6(/O\GHULV (JLGLMXV'UDJĂ‘QDV P LUYzOMRQHWHNR9DNDU SDDLĂ…NzMRNDGJLUWDP SULHYDLURVXODLN\WDP PX]LNDQWXLPzQHVLĂ˜ DWLPWDWHLVzYDLUXRWL

('UDJĂ‘QXL VNLUWDHX UĂ˜EDXGDDW OLNzMDVPHWXV QHJDOzVVzVWL SULHYDLUR

)RUHVWDV7DNHULV 55HGIRUGDV ILOPHĂ„6HQDVJLQNOXRWDVĂ?PRJXVÂłDĂ…WXRQLROLNWjNDUWjEDQG\VDSLSOzĂ…WLEDQNj

0ASĂ&#x;KUĂ&#x;TIĂ&#x;NISĂ&#x;VAIDĂ&#x;MUOĂ&#x;ÂŚĂ&#x;PLwĂ&#x;̧ IĂ&#x;KO 'DXJLDXNDLSSULHĂ…SXVÂ?DPĂ?LDXVVDYRNDUMHUjHN UDQHSUDGzMÂ?VĂ„2VNDURÂłODXUHDWDV5REHUWDV5HG IRUGDV P SDUHLĂ…NzDWVLVYHLNLQDQWLVVXNLQX Daugiau nei 70 vaidmenĹł kine ir televizijoje sukĹŤrÄ™s R.Redfordas sakÄ—, kad filmuojasi paskutinÄŻ kartÄ…. KriminalinÄ—je komedijoje „Senas ginkluotas Ĺžmogus“ jis ÄŻkĹŤnys solidaus amĹžiaus plÄ—ĹĄikÄ…. Tiesa, aktoriaus herojus ĹĄiek tiek jaunesnis uĹž jÄŻ – 78-eriĹł. Forestas Takeris yra 17 kartĹł bandÄ™s apiplÄ—ĹĄti bankÄ…, 17 kartĹł buvo

patupdytas į kalėjimą ir 17 kartų iť ten pabėgo. Sulaukęs solidaus amŞiaus jis nusprendŞia grįŞti prie seno uŞsiėmimo. „Ďdomiausia, jog mano herojus norėdavo, kad jį pagautų tam, kad jis galėtų pabėgti. Tikriausiai tai ir buvo pagrindinė jo gyvenimo pramoga. Šiuo gyvenimo etapu toks perso-

naĹžas man labai patinka, – sakÄ— aktorius. – Ĺ is vaidmuo bus mano aktorinÄ—s karjeros pabaiga. IĹĄeinu ÄŻ pensijÄ… – manau, kad per savo gyvenimÄ… pakankamai daug dirbau. KodÄ—l neiĹĄÄ—jus tada, kai visi tave dar giria? Naujas filmas – puiki proga atsisveikinti.“ R.Redfordas neatmetÄ— galimybÄ—s ateityje imtis kino reĹžisieriaus darbo. Aktorius ir toliau ketina globoti Sandanso kino festivalÄŻ, kurio idÄ—jinis lyderis yra daug metĹł. (LR)


J\YHQLPDVWY

Ă&#x;PUXJSMĂ‘mLRG

$AINININKASĂ&#x;GYDYSĂ&#x;RANKOMIS 9DLNLQĂ˜JUXSzVĂ„+XVD UDLÂłO\GHULV7RPDV6LQ NHYLmLXV P DWYHUWz QDXMjJ\YHQLPRSXVODSÂ’ 'DEDUMÂ’EXVJDOLPDSD PDW\WLQHWLNDQWVFHQRV EHWLUPDVDĂ?RNDELQHWH

3LUPXRMX76LQNHYLmLDXVNOLHQWXWDSRUHQJLQLĂ˜RUJDQL]DWRULXV5ĂŒLRJDV

leidĹžia laikÄ…, tad intensyvus masaĹžas puikiai tiko – padÄ—jo Remigijaus raumenims atsigauti. Po masaĹžo atrodÄ— labai laimingas“, – dĹžiaugÄ—si T.SinkeviÄ?ius. „HusarĹłâ€œ lyderis Tomas turi ĹžmonÄ…, taÄ?iau ji tikrai nepavyduliauja, kad nuo ĹĄiol jos vyras leis laikÄ… ir su kitomis moterimis bei vyrais masaĹžo kabinete. „Viskas profesionalu, aĹĄ ÄŻ nuogÄ… kĹŤnÄ… neĹžiĹŤriu kaip nors neÄŻprastai. Mano Ĺžmona labai lai-

minga, kad tapau masaĹžuotoju. TiesÄ… sakant, jau seniai tiek daug dÄ—mesio iĹĄ manÄ™s negavo. Dabar jÄ… kasdien masaĹžuoju“, – nusijuokÄ— Tomas. Dainininkas ir masaĹžuotojas dirbs su porininke Svetlana Terechova. Kartu jie atliks gydomÄ…jÄ… miofascinÄ™ manualinÄ™ terapijÄ…, kuri ĹĄalina kaklo ir nugaros skausmus, ir masaŞą, kuris sugrÄ…Ĺžina ÄŻprastines raumenĹł funkcijas. (LR) $3QXRWU

„VaikystÄ—je turÄ—jau kelias svajones. Viena jĹł buvo dirbti pramogĹł pasaulyje. JÄ… jau pavyko ÄŻgyvendinti ir toliau puoselÄ—ti, o kita svajonÄ— buvo tapti masaĹžuotoju. Nuo ĹĄiol pajĹŤryje gyvenantys ar besilankantys ĹžmonÄ—s galÄ—s uĹžsiraĹĄyti ÄŻ masaĹžÄ…â€œ, – praneĹĄÄ— atlikÄ—jas. T.SinkeviÄ?iaus teigimu, jis seniau yra svarstÄ™s galimybÄ™ pasirinkti sveikatos mokslus ir tapti profesionaliu masaĹžuotoju, taÄ?iau lemiamu momentu pasinÄ—rÄ— ÄŻ pramogĹł sritÄŻ. „Dabar atÄ—jo laikas tobulÄ—ti. IĹĄ esmÄ—s lĹŤĹžis buvo tada, kai nuÄ—jau ÄŻ savo srities profesionalo ArĹŤno Ĺ poko masaŞą. Tas masaĹžas man taip patiko, kad likau suĹžavÄ—tas. Ĺ is Ĺžmogus ir tapo mano pirmuoju mokytoju, suteikÄ— daug ĹžiniĹł. Dabar ĹĄio amato aĹĄ mokausi ir profesionaliai. Netrukus gausiu ir specialĹł sertifikatÄ…. FaktiĹĄkai bĹŤsiu pusiau medikas“, – dĹžiĹŤgavo paĹĄnekovas. T.SinkeviÄ?ius sulaukÄ— ir pirmojo oficialaus kliento – juo tapo vienas garsiausiĹł ĹĄalyje renginiĹł vedÄ—jĹł Remigijus Ĺ˝iogas. Po procedĹŤros kabinetÄ… jis paliko su geromis emocijomis. „Tai – vienas gyvenimo malonumĹł. Norisi dar. GrÄŻĹĄiu dar ĹĄiÄ… savaitę“, – paĹžadÄ—jo R.Ĺ˝iogas. Kaip pasakojo masaĹžuotojas Tomas, Remigijui jis atliko specialios technikos masaŞą. Jis labai patiko klientui. „Jis daug sportuoja, aktyviai

&'DQHVVHULDOH Ă„7zY \QzÂłYDLGL QDELSROLQÂ’DIHN WLQÂ’VXWULNLPjWX ULQmLj&ĂŒ9DJHQWÂ?

Kinas Vilnius

Forum Cinemas Vingis – „MonstrĹł vieĹĄbutis III: atostogos“ (JAV, animacinis) – 11, 12, 15.40, 18.10 val. „Nerealieji II“ (2D, JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) – 11, 13.45, 16.30, 20.15 val. „Tamsiausios galios“ (JAV, fantastinis mistinis trileris) – 11.10, 13.30, 15.55, 19.15, 21.40 val. „Nerealieji II“ (2D, JAV, animacinis, originalo kalba) – 11.10 val. „Moterys meluoja geriau. RobertÄ—lis“ (Lietuva, komedija) – 11.20, 13.15, 15.30, 18, 19.30, 20.30, 21.45 val. „Sengirė“ (Lietuva, dokumentinis) – 11.30 val. „Mamma Mia! Ĺ tai ir mes“ (JAV, muzikinÄ— komedija) – 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30 val. „Nerealieji II“ (3D, JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) – 12, 14.45, 17.30 val. „MonstrĹł vieĹĄbutis III: atostogos“ (3D, JAV, animacinis) – 13.25 val. „Dainuok“ (JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) – 13.50 val. „Maroko istorijos“ (Marokas, PrancĹŤzija, Belgija, drama) – 13.55, 18.20 val. „Pirmasis iĹĄvalymas“ (JAV, siaubo) – 14.05, 19.05, 21.25 val. „MilijardieriĹł klubas“ (JAV, biograďŹ nÄ— drama) – 16.10, 21.10 val. „Ekvalaizeris II“ (JAV, veiksmo trileris) – 16.25, 21 val. „DangoraiĹžis“ (JAV, kriminalinÄ— drama) – 16.45 val. „KarĹĄtos vasaros naktys“ (JAV, drama) – 18.30 val. „PaveldÄ—tas“ (JAV, siaubo) – 20.40 val. Forum Cinemas Akropolis – „Bulius Ferdinandas“ (JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) – 10.10 val. „Nerealieji II“ (2D, JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) – 10.20, 11.20, 13.05, 16, 16.55, 17.45, 20.30 val. „MonstrĹł vieĹĄbutis III: atostogos“ (JAV, animacinis) – 10.30, 11.40, 14, 16.15 val. „Slaptasis agentas Maksas“ (DidĹžioji Britanija, komedija) – 10.40 val. „Tamsiausios galios“ (JAV, fantastinis mistinis trileris) – 10.50, 13.30, 15.50, 18.15, 20.40 val. „Moterys meluoja geriau. RobertÄ—lis“ (Lietuva, komedija) – 11, 13.20, 15.40, 18, 19, 20.20, 21.20 val. „Sengirė“ (Lietuva, dokumentinis) – 12.20 val. „Mamma Mia! Ĺ tai ir mes“ (JAV, muzikinÄ— komedija) – 12.40, 15.15, 18.30 val. „MonstrĹł vieĹĄbutis III: atostogos“ (3D, JAV, animacinis) – 12.50 val. „MilijardieriĹł klubas“ (JAV, biograďŹ nÄ— drama) – 14.10, 19.10 val. „DangoraiĹžis“ (JAV, kriminalinÄ— drama) – 14.30 val. „Nerealieji II“ (3D, JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) – 15.05 val. „SkruzdÄ—liukas ir vapsva“ (JAV, veiksmo fantastika) – 16.30 val. „Pirmasis iĹĄvalymas“ (JAV, siaubo) – 19.40, 21.50 val. „Ekvalaizeris II“ (JAV, veiksmo trileris) – 21 val. „PabÄ—gimo planas II“ (JAV) – 21.30 val. Skalvija – „Namė“ (Lietuva, Gruzija, drama) – 19.10 val. „Maria Callas: savais ĹžodĹžiais“ (PrancĹŤzija, dokumentinis) – 17 val. „IĹĄ meilÄ—s Pablui“ (Ispanija, Bulgarija, biograďŹ nÄ— drama) – 21 val. Multikino – „Nerealieji II“ (2D, JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) – 10.15, 11, 11.45, 12, 12.45, 13.45, 16.30, 17, 19.15 val. „MonstrĹł vieĹĄbutis III: atostogos“ (JAV, animacinis) – 10.30, 12.30, 14.45 val. „Tamsiausios galios“ (JAV, fantastinis mistinis trileris) – 10.30, 12.45, 15, 17.15, 19.30, 21.45 val. „Moterys meluoja geriau. RobertÄ—lis“ (Lietuva, komedija) – 11, 13, 15, 17, 19, 21 val. „Nerealieji II“ (3D, JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) – 15.30, 18.15 val. „SkruzdÄ—liukas ir vapsva“ (JAV, veiksmo fantastika) – 11.15, 13.45 val. „Nerealieji II“ (2D, JAV, animacinis, originalo kalba) – 14.30, 21.15 val. „Mamma Mia! Ĺ tai ir mes“ (JAV, muzikinÄ— komedija) – 16.15, 18.45, 21.15 val. „KarĹĄtos vasaros naktys“ (JAV, drama) – 17 val.

0OPULIARIOJOĂ&#x;SEĂ&#x;RIAĂ&#x;LOĂ&#x;NEĂ&#x;BEĂ&#x;LIKS 0LOLMRQĂ˜YLVRSDVDXOLRĂ?LĂ‘URYĂ˜Ă…LUGLVSDYHUJÂ?V-$9 WHOHYL]LMRVVHULDODVĂ„7zY\QzÂł Ă„+RPHODQGÂł NLWDLV PHWDLVEXVURGRPDVDĂ…WXQWjMÂ’LUSDVNXWLQÂ’VH]RQj Apie serialo pabaigÄ… praneĹĄta moderniai – „Twitter“ Ĺžinute. BipolinÄŻ afektinÄŻ sutrikimÄ… turinÄ?ios CĹ˝V agentÄ—s Keri Metison (vaidina Claire Danes) ir jos vadovo Solo Berensono (vaidina Mandy Patinkinas) nuotykiai turÄ—jo iĹĄtikimĹł gerbÄ—jĹł ratÄ…, o kelis sezonus ĹĄÄŻ serialÄ… rodÄ— ir viena Lietuvos televizija.

Tarp „TÄ—vynÄ—s“ gerbÄ—jĹł – ir buvÄ™s prezidentas Barackas Obama. Serialas yra kuriamas Izraelio daugiaserijinio filmo „Karo belaisviai“ („Prisoners Of War“) motyvais. 2011-aisiais jis sulaukÄ— kritikĹł liaupsiĹł ir greitai tapo tikra atspirtimi kabelinÄ—s televizijos kanalui „Showtime“. Serialas susiĹĄlavÄ— net aĹĄtuonis

„Emmy“ apdovanojimus ir penkis Auksinius gaublius. TaÄ?iau kritikai piktinosi, kaip jame vaizduojami musulmonai. Serialas kartÄ… buvo pavadintas „islamofobiĹĄkiausiu ĹĄou“ visose televizijose. 2015-aisiais nusamdyti grafitininkai, turÄ—jÄ™ suteikti serialo scenoms daugiau realizmo, kĹŤrÄ—jus ÄŻstĹŤmÄ— ÄŻ nepatogiÄ… padÄ—tÄŻ, kai pasinaudojo savo menu, kad apkaltintĹł „TÄ—vynę“ remiant rasizmÄ…. AĹĄtuntasis sezonas dienos ĹĄviesÄ… iĹĄvys 2019 metĹł birĹželÄŻ. (LR)

„MilijardieriĹł klubas“ (JAV, biograďŹ nÄ— drama) – 19.15, 21.30 val. „Pirmasis iĹĄvalymas“ (JAV, siaubo) – 22 val. „Ekvalaizeris II“ (JAV, veiksmo trileris) – 21.45 val.

Kaunas

Forum Cinemas Kaune – „Tamsiausios galios“ (JAV, fantastinis mistinis trileris) – 11, 15.05, 17.10, 19.35 val. „Nerealieji II“ (2D, JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) – 10.10, 12.50, 15.40, 17.30, 20.10 val. „MonstrĹł vieĹĄbutis III: atostogos“ (JAV, animacinis) – 10.20, 13.20, 14.50 val. „Mamma Mia! Ĺ tai ir mes“ (JAV, muzikinÄ— komedija) – 10.30, 15.50, 18.20 val. „Sengirė“ (Lietuva, dokumentinis) – 10.40 val. „Moterys meluoja geriau. RobertÄ—lis“ (Lietuva, komedija) – 10.50, 13.05, 15.20, 15.50, 17.40, 18.30, 19.50, 20.50, 22.10, 23.10 val. „Nerealieji II“ (3D, JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) – 11.10, 13.50 val. „Ratai III“ (JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) – 12.50 val. „Ekvalaizeris II“ (JAV, veiksmo trileris) – 13, 21, 22.50 val. „DangoraiĹžis 3D“ (JAV, kriminalinÄ— drama) – 16.30 val. „Pirmasis iĹĄvalymas“ (JAV, siaubo) – 19, 21.20, 23.40 val. „PabÄ—gimo planas II“ (JAV) – 22 val. „MilijardieriĹł klubas“ (JAV, biograďŹ nÄ— drama) – 13.20 val.

KlaipÄ—da

Forum Cinemas KlaipÄ—doje – „MonstrĹł vieĹĄbutis III: atostogos“ (JAV, animacinis) – 10.10, 12.15, 16.55 val. „Nerealieji II“ (2D, JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) – 10.20, 11, 13.10, 15.15, 16.30, 18.35 val. „Moterys meluoja geriau. RobertÄ—lis“ (Lietuva, komedija) – 10.30, 12.45, 15, 16, 17.15, 18.15, 19.30, 20.30, 21.50 val. „TriuĹĄis Piteris“ (JAV, animacinis) – 10.40 val. „Tamsiausios galios“ (JAV, fantastinis mistinis trileris) – 11.10, 16.10, 19.15 val. „Sengirė“ (Lietuva, dokumentinis) – 12.55 val. „Pirmasis iĹĄvalymas“ (JAV, siaubo) – 13.35, 19.10, 21.30 val. „Nerealieji II“ (3D, JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) – 13.45 val. „DangoraiĹžis“ (JAV, kriminalinÄ— drama) – 14.30 val. „Ekvalaizeris II“ (JAV, veiksmo trileris) – 21, 21.20 val.

Ĺ iauliai

Atlantis Cinemas – „MonstrĹł vieĹĄbutis III: atostogos“ (3D, JAV, animacinis) – 10 val. „Nerealieji II“ (2D, JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) – 10, 14.10 val. „Nerealieji II“ (3D, JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) – 11.50 val. „MonstrĹł vieĹĄbutis III: atostogos“ (JAV, animacinis) – 12.10 val. „Moterys meluoja geriau. RobertÄ—lis“ (Lietuva, komedija) – 13.50, 15.35, 17.20, 19.10, 21 val. „Mamma Mia! Ĺ tai ir mes“ (JAV, muzikinÄ— komedija) – 16.25 val. „Tamsiausios galios“ (JAV, fantastinis mistinis trileris) – 18.30 val. „Pirmasis iĹĄvalymas“ (JAV, siaubo) – 20.30 val. Forum Cinemas Ĺ iauliuose – „Nerealieji II“ (2D, JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) – 10.20, 11.10, 13.10, 13.50, 17.50 val. „Moterys meluoja geriau. RobertÄ—lis“ (Lietuva, komedija) – 10.30, 12.45, 15, 15.55, 17.15, 18.10, 19.30, 20.30, 21.50 val. „Sengirė“ (Lietuva, dokumentinis) – 10.40 val. „MonstrĹł vieĹĄbutis III: atostogos“ (JAV, animacinis) – 11, 16.35 val. „Lego Betmenas. Filmas“ (JAV, Danija, animacinis) – 13 val. „Tamsiausios galios“ (JAV, fantastinis mistinis trileris) – 13.20, 18.30 val. „Mamma Mia! Ĺ tai ir mes“ (JAV, muzikinÄ— komedija) – 15.20, 20.40 val. „Nerealieji II“ (3D, JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) – 15.45 val. „Pirmasis iĹĄvalymas“ (JAV, siaubo) – 21.40 val.

Palanga

I love Palanga/LRT OPUS terasa – „Silvana“ (Ĺ vedija, biograďŹ nis) – 22 val.

loĹĄimo Nr. 5749

Didysis prizas – 100 941 Eur 2018 08 06 (pirmadienis) GALIMA LAIMĖTI 200 000 Eur

loĹĄimo Nr. 7180

01 02 04 06 09 11 13 14 19 23 26 27 37 41 48 49 51 56 57 60 loĹĄimo Nr. 7181

02 06 08 11 13 14 16 17 27 29 30 33 36 38 40 43 46 50 52 60

02 13 15 22 26 28 + 04

AtspÄ—ta 6 5+1 5 4+1 4 3+1 3 www.olifeja.lt

LaimÄ—jimas 100 941 Eur 5 444 Eur 253 Eur 56 Eur 9,50 Eur 4 Eur 1 Eur


POLITIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

KRA¸TOĂ&#x;Ă€INIOS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGPJĂ„jIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

0OĂ&#x;LIĂ&#x;CIĂ&#x;JOSĂ&#x;PAĂ&#x;REIĂ&#x;GĂ„Ă&#x;NĂ‹Ă&#x;RANKĂ&#x;DARĂ&#x;BIAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;Â?SĂ&#x;PĂ„Ă&#x;DINĂ&#x;GI R i Ä? a r d a s V I T K US LR korespondentas

G.Vainausko aistra – dirbiniai iĹĄ karoliukĹł, o V.Kazlauskas iĹĄ panaudotĹł kulkĹł ir ĹĄoviniĹł tĹŤteliĹł kuria ÄŻvairius modeliukus. Verti karoliukus prieĹĄ septynerius metus pradÄ—jÄ™s G.Vainauskas sakÄ—, kad ĹĄiam pomÄ—giui reikia ir daug laisvo laiko, ir kantrybÄ—s: „Kad pagamintum vienÄ… drugelÄŻ, reikia vakaroti beveik savaitÄ™.“ 4EĂ&#x;KOĂ&#x;DAUGĂ&#x;KOĂ&#x;I¸Ă&#x;MOKĂ&#x;TI

IeĹĄkoti naujos veiklos G.Vainauskas suskato, kai suaugÄ™ vaikai iĹĄsikraustÄ— iĹĄ namĹł. „Kai likome su Ĺžmona dviese, Ä—miau dairytis veiklos. Man visada patiko kurti kÄ… nors graĹžaus. Atsitiktinai internete pamaÄ?iau gaminius iĹĄ biserio karoliukĹł ir susidomÄ—jau. Ĺ˝mona iĹĄ pradĹžiĹł taip pat bandÄ— kartu, bet aĹĄ iĹĄpeikdavau ir jai dingo noras“, – juokÄ—si G.Vainauskas. Policijos darbuotojas pats iĹĄsiaiĹĄkino vÄ—rimo specifikÄ… ir kokias priemones geriausia naudoti. „Ilgai uĹžtruko, kol supratau, kokiÄ… vielÄ… naudoti. BĹŤdavo, veri, veri, o galiausiai ima ir nutrĹŤksta. Didesnius karoliukus verti lengviau, bet maĹžesni – graĹžiau. IĹĄ pradĹžiĹł kopijuodavau, vÄ—liau pradÄ—jau kurti pats. AnksÄ?iau ieĹĄkojau schemĹł, dabar uĹžtenka pamatyti paveiksliukÄ… ir Ĺžinau, kaip padaryti“, – sakÄ— G.Vainauskas. Pasak informatiko, karoliukĹł vÄ—rimas padeda atsipalaiduoti ir teigiamai veikia pirĹĄtĹł motorikÄ…. Per kelerius metus iĹĄ karoliukĹł sukurtĹł darbĹł – ĹĄimtai, bet namus puoĹĄia vos vienas kitas. DaugelÄŻ jĹł vyras padovanoja. 0RAĂ&#x;DwĂ&#x;JOĂ&#x;NUOĂ&#x;BALĂ&#x;DĂ‹

Apie Ĺ iauliĹł policijos KriminalistiniĹł tyrimĹł tarnybos virĹĄinin-

kÄ… V.KazlauskÄ… kolegos atsiliepia kaip apie auksines rankas turintÄŻ meistrÄ…, kurio galvoje nestinga idÄ—jĹł. ÄŽ darbÄ… su savo keturkoju draugu Possu ateinantis V.Kazlauskas laisvalaikiu uĹžsiima ir ĹĄunĹł dresĹŤra, bet jau kurÄŻ laikÄ… turi dar vienÄ… pomÄ—gÄŻ – meistrauja modeliukus iĹĄ panaudotĹł ĹĄoviniĹł. Viskas prasidÄ—jo nuo iĹĄskirtiniĹł baldĹł, dabar puoĹĄianÄ?iĹł koridoriaus aikĹĄtelÄ™ prie KriminalistiniĹł tyrimĹł tarnybos Ĺ iauliĹł apskrities vyriausiajame policijos komisariate. „MĹŤsĹł darbe visada lieka tokiĹł ĹĄiukĹĄliĹł kaip panaudotos kulkos, tĹŤtelÄ—s ir pan. MĹŤsĹł skyriuje jĹł prisikaupÄ— nemaĹžai. Kad nereikÄ—tĹł to utilizuoti, bendradarbÄ— pasiĹŤlÄ— iĹĄ jĹł padaryti kÄ—dÄ™. Tuomet su sĹŤnumi Ä—mÄ—mÄ—s ĹĄio darbo ir, nors uĹžtrukom ilgai, kÄ—dÄ™ pagaminom. Po kÄ—dÄ—s atsirado spintelÄ—, magnetinÄ— lenta. ViskÄ… atneĹĄiau ÄŻ darbą“, – sakÄ— pareigĹŤnas. IdÄ—ja iĹĄ panaudotĹł ĹĄoviniĹł kurti modeliukus V.Kazlauskui kilo prieĹĄ trejus metus. „Internete pamaÄ?iau parduodamus modeliukus. TokiĹł paÄ?iĹł, kai papildomai pridedama plastikiniĹł detaliĹł, aĹĄ daryti nenorÄ—jau, tad pamaniau – gaminsiu iĹĄskirtinius modelius tik iĹĄ kulkĹł ir tĹŤteliĹł. Taip ir uĹžsikabinau“, – aiĹĄkino V.Kazlauskas.

$3ORQ\WzV.XFKDUHYzVQXRWU

Ă‚LDXOLĂ˜DSVNULWLHVSROLFLMRVNRPLVDULDWR,QIRUPDWLNRV LUU\Ă…LĂ˜VN\ULDXVY\ULDXVLDVLVVSHFLDOLVWDV*LHGULXV9DL QDXVNDVLU.ULPLQDOLVWLQLĂ˜W\ULPĂ˜WDUQ\ERVYLUĂ…LQLQ NDV9DLGDV.D]ODXVNDVNROHJDVVWHELQDUDQNGDUELDLV

1HÂ’SUDVWDP*9DLQDXVNRSRPzJLXLÂąGDU \WLPHQRNĂ‘ULQLXVLĂ…NDUROLXNĂ˜ÂąUHLNLDQHWLNGDXJNDQWU \EzVEHWLUODLNR

)¸Ă&#x;MOĂ&#x;KOĂ&#x;LIĂ&#x;TUOĂ&#x;TIĂ&#x;IRĂ&#x;VIĂ&#x;RINĂ&#x;TI

IĹĄ pradĹžiĹł pareigĹŤnas kĹŤrÄ— tik tankus. „Vienas kolega paklausÄ—, ar man su galva viskas gerai, kad darau tik tankus ir kovos maĹĄinos. Tada padariau pirmÄ… jÄ… gÄ—lytę“, – sakÄ— V.Kazlauskas. Pasak jo, ĹĄiam pomÄ—giui reikia ne tik kruopĹĄtumo, bet ir nemaĹžai laiko – ĹĄtai sraigtasparnÄŻ pagaminti uĹžtrunka porÄ… dienĹł, gÄ—-

0RGHOLXVLĂ…SDQDXGRWĂ˜Ă…RYLQLĂ˜NXULDQWLV9.D]ODXVNDVSDWLNLQRNDGĂ…LVSRPzJLVODEDLSDGHGDMDPDWVLSDODLGXRWL

lÄ— „praĹžysta“ per tris valandas. Kuriant modelius reikia sujungti daug detaliĹł. Vien klijĹł tam nepakanka, reikia lituoti. „Lituoti mokiausi ilgai. PradÄ—jau su elektriniu lituokliu, po to perÄ—jau prie litavimo su atvira

ugnimi, dabar galvoju apie litavimÄ… 1000 laipsniĹł temperatĹŤroje. Pramokau ir virinti. Svarstau, gal kÄ… nors padaryti iĹĄ juodojo metalo“, – kalbÄ—jo auksarankis. V.Kazlausko dirbiniais savo ka-

binetus papuoĹĄÄ™ ir kolegos, ir Lietuvos policijos vadovai. „IĹĄ viso esu pagaminÄ™s gal 70 modeliukĹł. Turiu likusÄŻ tik vienÄ…, taÄ?iau ir jÄŻ tikriausiai greitai kam nors padovanosiu“, – kalbÄ—jo kriminalistas.

SkaudĹžiÄ… netek ties valandÄ… dÄ—l mylimo tÄ—vo mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame RolandÄ… UrnieĹžiĹł ir jo ar timuosius. UAB „Ser vier Phar ma“ kolektyvas

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame bendradarbÄ™ AudronÄ™ SteponaitienÄ™ dÄ—l mylimo TÄ—velio mir ties. Lietuvos mokslĹł akademijos VrublevskiĹł bibliotekos darbuotojai

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame VilijÄ… AugutaviÄ?ienÄ™, Aplinkos ministerijos kanclerÄ™, dÄ—l sesers mir ties. Aplinkos ministerijos darbuotojai


NUDĂ…WRĂ?LQLRV =Ă‚LOLQVNRQXRWU

Ă&#x;PUXJSMĂ‘mLRG

-DXQDYHGĂ?LDL NYLHmLDPLPHL OzVVS\QDVND ELQWLDQWPH WDOLQzVĂ…LUGLHV

!NTĂ&#x;TILĂ&#x;TOĂ&#x;ÂŚĂ&#x;ROĂ&#x;Ă€EĂ&#x;LIĂ‹Ă&#x;¸IRĂ&#x;DIS $O\WXMHSzVmLĂ˜MĂ˜LUGYLUDWLQLQNĂ˜WLOWRSHU1HPXQj DSĂ?YDOJRVDLNĂ…WHOzMHSDVWDW\WDEHYHLNGYLHMĂ˜PHWUĂ˜ DXNĂ…mLRPHWDOLQzĂ…LUGLVVXSLQWDLĂ…URĂ?HOLĂ˜VLPEROLĂ˜ Ă‚LUGLVVNLUWDMDXQDYHGĂ?LĂ˜PHLOzVVS\QRPVSDNDELQWL Ge no vai tÄ— R A FA NAV I ÄŒIE N Ä– LR korespondentÄ—

Ant 38 metrĹł aukĹĄÄ?io ir 260 metrĹł ilgio tilto per NemunÄ…, jo gale ÄŻrengtoje apĹžvalgos aikĹĄtelÄ—je, pastatyta metalinÄ— roĹželiĹł ĹĄirdis jau pasipuoĹĄÄ— pirmomis jaunavedĹžiĹł pakabintomis ir meilÄ—s simboliais papuoĹĄtomis spynelÄ—mis. PrieĹĄ dvejus metus atidarytas aukĹĄÄ?iausias Lietuvoje pÄ—sÄ?iĹłjĹł ir dviratininkĹł tiltas vilioja jaunavedĹžius Ä?ia ÄŻsiamĹžinti nuotraukose ir palikti ant turÄ—klĹł spyneles jĹł jausmams sutvirtinti. Bet spyneliĹł pakabinimo vietose paĹžeidĹžiama apsauginÄ— danga, kuriÄ… gali paveikti korozija. Alytaus savivaldybÄ—s vieĹĄĹł jĹł ryĹĄiĹł specialistui ArtĹŤrui MaĹžeikai kilo idÄ—ja pastatyti pamÄ—gtiems simboliams skirtÄ… stovÄ….

Jis su menininkais broliais Algirdu ir Remigijumi Gataveckais senoviniuose lietuviĹĄkuose raĹĄtuose rado roŞės simbolius, iĹĄ kuriĹł ir buvo sudÄ—liota roĹželiĹł ĹĄirdis. Beje, baltoji roŞė puoĹĄia Alytaus miesto herbÄ…. Kalvis Andrius Liaukus su bendradarbiais iĹĄ bendrovÄ—s „Alanco“ iĹĄlankstÄ— beveik 2 metrĹł aukĹĄÄ?io stovÄ…, primenantÄŻ puokĹĄtÄ™ iĹĄ trijĹł metaliniĹł roĹželiĹł. Iki jo panÄ—ĹĄÄ—ti jaunÄ… jÄ… per tiltÄ… daugiau kaip 200 metrĹł kiekvienam jaunikiui prireiks nemaĹžai jÄ—gĹł. Bet eidami Baltosios roŞės tiltu savo meilÄ™ galÄ—s iĹĄmatuoti ne tik jaunavedĹžiai. Kas 40 metrĹł ĹžymÄ—s nurodo, kaip meilÄ™ artimam Ĺžmogui pagal AristotelÄŻ gali ÄŻvardinti kiekvienas – pragmatiĹĄkoji, praktiĹĄkoji, kaip Ĺžaidimas, jausmingoji, apsÄ—stoji, kaip draugystÄ—, pasiaukojimas.

Informacinis rÄ—mÄ—jas

Bilietus platina

6ILĂ&#x;KĂ‹Ă&#x;ATAĂ&#x;KOSĂ&#x;VISĂ&#x;NEĂ&#x;SIĂ&#x;BAIĂ&#x;GIA $Q\NĂ…mLĂ˜UDMRQH$QG ULRQLĂ…NLRVHQLĂ‘QLMRMH PHGĂ?LRWLLĂ…zMÂ?YLONDLYzO SDOLNRNUXYLQjSzGVD Nj3ULHĂ…NHOLDVGLHQDV 0LNLHULĂ˜NDLPHEXYR SDSMDXWDzULDYHGzDYLV D a r iu s K R A S AUS K A S

PamiĹĄkÄ—je gyvenantys kaimieÄ?iai prie namĹł esanÄ?ioje ganykloje nakÄ?iai buvo palikÄ™ keturias avis. MedĹžiotojai mano, kad ĹĄÄŻ sykÄŻ ĹžvÄ—rys nemokÄ— jaunĹł vilkiukĹł, tiesiog traukÄ— ÄŻ medĹžioklÄ™. IĹĄ papjautos avies buvo likÄ™, anot jĹł, tik nagai. Manoma, jog pilkiai atsliĹŤkino iĹĄ ĹĄalia esanÄ?ios Ĺ imoniĹł girios. AnykĹĄÄ?iĹł savivaldybÄ—s Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio skyriaus vedÄ—jas Virmantas Velikonis sakÄ—, kad tai jau devintas vilkĹł iĹĄpuolis rajone. IĹĄ viso jĹł kraĹĄte papjautos 28 avys. ĹŞkininkai nurodÄ— patyrÄ™ 2900 eurĹł nuostoliĹł. PrieĹĄ porÄ… savaiÄ?iĹł gretimos SvÄ—dasĹł seniĹŤnijos apylinkÄ—se, irgi besiribojanÄ?iose su Ĺ imoniĹł giria, buvo iĹĄguldyta 16 aviĹł. Vilkai siautÄ—jo ir kituose rajonuose. KupiĹĄkio savivaldybÄ—s Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio ir bendruomeniĹł skyriaus vyriausioji specialistÄ— Dalia BeleckienÄ— sakÄ—, kad per du mÄ—nesius buvo papjauti du verĹĄiai. BirĹželio pradĹžioje vienÄ… gyvulÄŻ vilkai sudorojo SkapiĹĄkio seniĹŤ-

9LONDLĂ…LjYDVDUjSULGDUzQXRVWROLĂ˜EHYHLNYLVXRVH$XNĂ…WDLWLMRVUDMRQXRVH

nijos MirabelÄ—lio kaime, o antrÄ…jÄŻ prieĹĄ savaitÄ™ sudraskÄ— Ĺ imoniĹł seniĹŤnijos AdomynÄ—s kaime. ÄŒia irgi pilkiai aiĹĄkiai atklydo iĹĄ Ĺ imoniĹł girios. Juk ne veltui yra sakoma, kad vilkÄ… peni kojos. Jam vienas juokas per dienÄ… ÄŻveikti 50 kilometrĹł. RokiĹĄkio savivaldybÄ—s Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio skyriaus vedÄ—ja Jolanta JasiĹŤnienÄ— irgi apgailestavo, kad vilkai jĹł kraĹĄtui pridarÄ— nemaŞų nuostoliĹł. Trys ĹŤkininkai KamajĹł, KriaunĹł ir PanemunÄ—lio seniĹŤnijose neteko 16 aviĹł ir dviejĹł oĹžkĹł. Pasvalio savivaldybÄ—s Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio skyriaus vedÄ—jas Justas ZabÄ—la sakÄ—, kad prieĹĄ tris savaites GirsĹŤdĹł kaime vilkai sudras-

kÄ— verĹĄiukÄ…. PlÄ—ĹĄrĹŤnai buvo alkani, tad beveik iĹĄ karto surijo pusÄ™ grobio. J.ZabÄ—la pats yra medĹžiotojas, todÄ—l jis bandÄ— sekti ĹžvÄ—riĹł pÄ—dsakais. Ĺ˝emÄ—je gerai buvo ÄŻsispaudusios dviejĹł stambiĹł ir keliĹł smulkesniĹł vilkĹł pÄ—dos. Taip medĹžiotojas iĹĄsiaiĹĄkino, kad gauja buvo atklydusi iĹĄ netoli esanÄ?io Ĺ˝oliĹĄkiĹł miĹĄko. Ten kiek anksÄ?iau jis buvo uĹžtikÄ™s vilkĹł irĹĄtvÄ…. BirŞų savivaldybÄ—s Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio skyriaus vedÄ—jo Stepono StaĹĄkeviÄ?iaus Ĺžiniomis, prieĹĄ mÄ—nesÄŻ Vabalninko seniĹŤnijoje buvo papjauta telyÄ?aitÄ—, o prieĹĄ dvi savaites ParovÄ—jos seniĹŤnijoje vilkai sudraskÄ— avinÄ….


REKLAMA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

KLASIFIKUOTIĂ&#x;SKELBIMAI

Ă&#x;MĂ&#x;RUGPJĂ„jIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

0RAĂ&#x;NEĂ&#x;̧ IĂ&#x;MAI ÄŽVAIRĹŞS

Informuojame, kad yra parengtos privataus juridinio asmens, UAB „Irdikta“ (buvÄ™s pavadinimas „Vyto PeÄ?iulio prekybinÄ— ďŹ rma“, ÄŻregistruota 1991 m. sausio 22 d. ValstybÄ—s ÄŻmonÄ—s RegistrĹł centro Kauno ďŹ liale, ÄŻmonÄ—s kodas 261127690, buveinÄ—s adresas: J.BasanaviÄ?iaus g. 120 a, KÄ—dainiai, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie ÄŻmonÄ™: VÄŽ

EUROPOS CENTRO MUZIEJUS

EUROPOS PARKAS

RegistrĹł centro Kauno ďŹ lialas adresu: E.OĹžeĹĄkienÄ—s g. 12, LT-44254 Kaunas). PERTVARKYMO SÄ„LYGOS. UAB „Irdikta“ perima visas Vyto PeÄ?iulio individualios ÄŻmonÄ—s teises ir pareigas, ÄŻmonÄ—s sandoriai buhalterinÄ—je apskaitoje laikomi UAB „Irdikta“ nuo 2018 m. rugpjĹŤÄ?io 12 d. su sÄ…lyga, kad iki ĹĄios datos bus atlikti visi veiksmai, susijÄ™ su pertvarkymu. Vadovas Vytas PeÄ?iulis. PraneĹĄame, kad yra parengtos UAB „RV Oferta“, pagal Lietuvos Respublikos ÄŻstatymus ÄŻsteigtos ir veikianÄ?ios uĹždarosios akcinÄ—s bendrovÄ—s, juridinio asmens kodas 150162212, registruotos buveinÄ—s adresas: Ĺ˝uvinto g. 7-10, Alytus, Lietuva, duomenys apie bendrovÄ™ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniĹł asmenĹł registre (toliau – „RV Oferta“), atskyrimo sÄ…lygos, kuriĹł pagrindu yra atskiriama RV Oferta turto, nuosavo kapitalo ir ÄŻsipareigojimĹł dalis ir ĹĄio turto, nuosavo kapitalo ir ÄŻsipareigojimĹł pagrindu sukuriamos dvi tokios paÄ?ios teisinÄ—s formos naujos uĹždarosios akcinÄ—s bendrovÄ—s – UAB GRAND APARTAMENTAI (toliau – „GRAND APARTAMENTAI“) ir UAB „Atitvara“ (toliau – „Atitvara“). RV Oferta yra atskyrime dalyvaujanti bendrovÄ—, kuri tÄ™s veiklÄ… po atskyrimo. PrieĹĄ atskyrimÄ… RV Oferta ÄŻstatinis kapitalas, kuris yra visiĹĄkai apmokÄ—tas, yra lygus 8 688,6 EUR (30 000 LTL) ir yra padalintas ÄŻ 30 nematerialiĹł paprastĹłjĹł vardiniĹł akcijĹł, kuriĹł kiekvienos nominali vertÄ— yra 289,62 EUR (1 000 LTL). Po atskyrimo RV Oferta ÄŻstatinis kapitalas bus lygus 2 500 EUR ir bus padalintas ÄŻ 50 nematerialiĹł paprastĹłjĹł vardiniĹł akcijĹł, kuriĹł kiekvienos nominali vertÄ— bus 50 EUR. GRAND APARTAMENTAI bus sukurta ir ÄŻregistruota atskyrimo metu, o jos ÄŻstatinis kapitalas bus lygus 4 000 EUR ir bus padalintas ÄŻ 80 nematerialiĹł paprastĹłjĹł vardiniĹł akcijĹł, kuriĹł kiekvienos nominali vertÄ— bus 50 EUR. Atitvara bus sukurta ir ÄŻregistruota atskyrimo metu, o jos ÄŻstatinis kapitalas bus lygus 4 000 EUR ir bus padalintas ÄŻ 80 nematerialiĹł paprastĹłjĹł vardiniĹł akcijĹł, kuriĹł kiekvienos nominali vertÄ— bus 50 EUR. TÄ™sianÄ?ios veiklÄ… RV Oferta teisÄ—s ir pareigos atskyrimo sÄ…lygose ir perdavimo-priÄ—mimo aktuose nurodyta apimtimi pereis bendrovÄ—ms GRAND APARTAMENTAI bei Atitvara ir bus ÄŻtraukiamos ÄŻ ĹĄiĹł bendroviĹł buhalterinÄ™ apskaitÄ… RV Oferta naujĹł ÄŻstatĹł redakcijos ir GRAND APARTAMENTAI bei Atitvara ÄŻregistravimo Lietuvos Respublikos juridiniĹł asmenĹł registre dienÄ…. Su parengtomis atskyrimo sÄ…lygomis ir kitais atskyrimui aktualiais dokumentais galima susipaĹžinti atvykus pirmiau nurodytu RV Oferta adresu darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Muziejus po atviru dangumi EUROPOS PARKAS kvieÄ?ia Jus apsilankyti. Netoli Vilniaus, EUROPOS PARKE, nuostabios gamtos ir stebinanÄ?io meno pasaulyje galÄ—site turiningai praleisti laikÄ… ir pailsÄ—ti nuo miesto ĹĄurmulio. tel.

8~5

2377077

w w w. e u ro p o s p a r k a s . l t

Europos parkÄ… remia:

(UĹžs. 18AVIL-71)

2UGPJĂ&#x201E;jIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;¡,IETUVOSĂ&#x;RYTE¨Ă&#x; SPAUSDINTĂ&#x2039;Ă&#x;KRYĂ&#x20AC;IAĂ&#x20AC;ODĂ&#x20AC;IĂ&#x2039;Ă&#x;Ă&#x; ATSAKYMAIĂ&#x; Ă&#x201C;6ERĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;KAĂ&#x201C;LIAIĂ&#x201C;Â&#x2018;NLUWLV+DULV3DĂ&#x2026;D 9LVRV/RJDV$QIDV/DLYDYLUYzV%LOLV =HEX%DUEDGRVDV'XHWDV/LDQDV /L]D6SDULDL.LQD5DWLQz'XE\VD /LRVDL7DUSDĂ&#x201A;XQ\V.DUSD$JDGD .ROR3JN7L (OĂ&#x201C;RIĂ&#x201C;ZONĂ&#x201C;TAĂ&#x201C;LIAI.ODUD$OEL'LRU Ă&#x201A;RQDLV0HWDOXUJLMD)LOR5LHWDV /DYLV3XVEDWLV.ULVDV3DQDV'LD] 7DGDVĂ&#x201A;XQWDNLDL$URV.XEDL$UJR <ULV3RQ\1HUYDV3DDXJO\VWz3zGD Ă&#x152;DLV.RVDL3DVDL Ă&#x201C;6ERĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;KAĂ&#x201C;LIAI92523$-,36,/21 'x61,$,6.x5,$,*,01$67$6 9,.725,-$Ă&#x152;$,6/$6$1,67215$Ă&#x201A;(,9$ 6/$%$'$$/,0(17$,.,6,(/,86 $3<6.$,7$$7(67$7$,.$,/,1,$, %,2),=,.$*$5$Ă&#x152;$,$582'$, 6.$1'$/$6.$121,(5x.Ă&#x17D;5<./$ 25',1$,.(51$9x6.,$87x3$7$,6$ 32.(5,65(,.Ă&#x201A;0x,7$/,-$ (OĂ&#x201C;RIĂ&#x201C;ZONĂ&#x201C;TAĂ&#x201C;LIAIĂ&#x201C;9$,='$6Ă&#x152;9$,5<6 .5,7,.$586,67x,Ă&#x201A;,(Ă&#x201A;.$5(1(7$6 3$/Ă&#x201A;,$,/$79,-$$76$5*$-$1.,$, 6$1.$%$*$8-$*,(60<1$6 $57(5,-26Ă&#x152;(%(5./$6.2.7(,/,6 $7*,0,0$6.$Ă&#x201A;7$,1,6,NUDL.,26.$6 3,3,5$,.21725$5$'$5$,7$.7,.$ $=$/,-$.,1.$Ă&#x152;8,Ă&#x201A;5$Ă&#x201A;$,7($75$6 $9,Ă&#x152;x/x$867x-$


NODVLILNXRWLVNHOELPDL

Ă&#x;PUXJSMĂ&#x2018;mLRG Likviduojama VilkaviĹĄkio rajono KlausuÄ?iĹł kaimo melioracijos siste-

KONKURSAI

mĹł naudotojĹł asociacija (ÄŻmonÄ&#x2014;s kodas 302443563, buveinÄ&#x2014;: Ĺ el-

ÄŽmonÄ&#x2014; UAB â&#x20AC;&#x17E;AS Garantasâ&#x20AC;&#x153; skelbia konkursÄ&#x2026; ÄŻrangai ÄŻsi-

viĹł g. 6, DidĹžiĹłjĹł Ĺ elviĹł k., VilkaviĹĄkio r., tel. 8 687 95 955, duomenĹł

gyti UAB â&#x20AC;&#x17E;AS Garantasâ&#x20AC;&#x153;, J.BasanaviÄ?iaus g. 37A, VarÄ&#x2014;-

tvarkytojas VÄŽ RegistrĹł centro MarijampolÄ&#x2014;s Filialas).

na, tel. 8 685 61 714, el.p. kestas@asgarantas.lt, kon-

2018-07-23 Lucijos DyĹĄleviÄ? PÄŽ (ÄŻ. k.186715832, Vilniaus r. sav., Ru-

kurso bĹŤdu perka: rasteliĹł rampÄ&#x2026; (1 vnt.), medienos dau-

45 a ir 33 a prie KlaipÄ&#x2014;dos. Elektra, geras su- UAB â&#x20AC;&#x17E;Baltijos personalo grupÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; siĹŤlo darsisiekimas, ramios vietos, greta sklypĹł nauji na- bÄ&#x2026; tolimĹłjĹł reisĹł vairuotojams Vokietijoje,

daminos k. Vilniaus g. 1) iĹĄkelta bankroto byla. Bankroto administra-

giapjĹŤkles stakles (1 vnt.), medienos skersavimo stak-

mai. Kaina 700 Eur/a. Be tarpininkĹł. Tel. 8 699 Ĺ vedijoje, Danijoje. Tel.+370 602 49 471.

torius UAB â&#x20AC;&#x17E;Lideresâ&#x20AC;&#x153;, Konstitucijos pr.12, Vilnius, tel. (8 5) 273 4773. les (1 vnt.), padÄ&#x2014;klĹł kalimo stakles (1 vnt.). DÄ&#x2014;l pirkimo

ÂżEĂ&#x;Mw Ă&#x;SKLYĂ&#x;PAI PARDUODA

Parduodu sklypus namĹł statybai: prie Vilniaus

3IĂ&#x201E;LOĂ&#x;DARBg NUOLATINIS DARBAS Vairuotojams

11 846.

0ASĂ&#x;LAUĂ&#x;GOS

KreditoriĹł reikalavimai pateikiami iki 2018-09-17. ÄŽmonÄ&#x2014;s savininkÄ&#x2014;

dokumentĹł praĹĄome kreiptis el. paĹĄtu kestas@asgaran-

privalo perduoti dokumentus ir turtÄ&#x2026;. Sudarytos sutartys su Lucijos

tas.lt PasiĹŤlymai teikiami adresu J.BasanaviÄ?iaus g. 37A,

DyĹĄleviÄ? PÄŽ nebus vykdomos.

VarÄ&#x2014;na, iki 2018 m. rugpjĹŤÄ?io 10 d. 15.00 val. Vokai su

PraneĹĄame, kad 2018 m. rugpjĹŤÄ?io 9 d. 9.00 val. Vilniaus m. 9-ajame

pasiĹŤlymais atplÄ&#x2014;ĹĄiami 2018 m. rugpjĹŤÄ?io 10 d. 15.00 val.

Parduodamos 220 m UAB â&#x20AC;&#x17E;TroĹĄkĹŤnĹł vaisti- mas. Konsultacijos. Aujama-credit, tel. 8

notarĹł biure bus skelbiamas VALERIJOS KADZEVIÄ&#x152;, gim. 1923-02-

UAB â&#x20AC;&#x17E;VerkiĹł bĹŤstasâ&#x20AC;&#x153; kvieÄ?ia teikti pasiĹŤlymÄ&#x2026; daugiabu-

nÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; patalpos. Tel. (8 381) 56 372.

13, mirusios 2018-05-13, testamentas. KvieÄ?iame nurodytu laiku at-

Ä?io namo AĹžulaukÄ&#x2014;s g. 7 (buvusi PagubÄ&#x2014;s g. 17), Vilnius,

0ASĂ&#x;TAĂ&#x;TAI Ă&#x;PAĂ&#x;TALĂ&#x;POS PARDUODA

ÄŽvairios

KONSULTACIJOS

Paskolos nuo 1000 Eur iki 10 m. per 1 val. visoje Lietuvoje, uĹžstatas â&#x20AC;&#x201C; butas, na-

2

3TAĂ&#x;TYĂ&#x;BIĂ&#x;NwSĂ&#x;MEĂ&#x;DĂ&#x20AC;IAĂ&#x;GOS

vykti ÄŻ Vilniaus m. 9-ajÄŻ notarĹł biurÄ&#x2026;, adresas: Vilniaus g. 14, Vilnius, tel. puvinio paĹžeistai perdangai virĹĄ antro aukĹĄto laikinai

PARDUODA

600 69 691. Paskolos. IĹĄperkame jĹŤsĹł skolas iĹĄ antstoliĹł, padengiame kitokias skolas ÄŻkeiÄ?iant

(8 5) 262 2854. Atvykstant su savimi praĹĄome turÄ&#x2014;ti asmens tapaty-

sustiprinti. IĹĄsamiau interneto svetainÄ&#x2014;je www.verkiu-

MedĹžio gaminiai

bÄ&#x2122; patvirtinantÄŻ dokumentÄ&#x2026; (pasÄ&#x2026; arba asmens tapatybÄ&#x2014;s kortelÄ&#x2122;).

bustas.com/veikla/konkursai

Parduoda uosio: diles, lentas. Tel. 8 617 05 605. 620 33 777.

PRENUMERATA

Kitose platinimo tarnybose:

Redakcijos biuruose: VILNIUJE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3767, faksas 274 3799, el. p. spaudosskelbimai@lrytas.lt; KAUNE â&#x20AC;&#x201C; LaisvÄ&#x2014;s al. 7, tel. (8 37) 40 02 55; KLAIPÄ&#x2013;DOJE â&#x20AC;&#x201C; M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 13 81; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus g. 118, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YJE â&#x20AC;&#x201C; Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 22; ALYTUJE â&#x20AC;&#x201C; S.Dariaus ir S.GirÄ&#x2014;no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; PALANGOJE â&#x20AC;&#x201C; Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440; Kitose tarnybose:

â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; galima uĹžsisakyti redakcijos biuruose:

KAIĹ IADORYSE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino g. 59-113, tel. (8 346) 51 378; JONAVOJE â&#x20AC;&#x201C; J.Ralio g. 12-44, tel. (8 349) 51 474; LAZDIJUOSE â&#x20AC;&#x201C; SeinĹł g. 3, tel./faksas (8 318) 52 374; KRETINGOJE â&#x20AC;&#x201C; BirutÄ&#x2014;s g. 11, tel. (8 445) 53 949; ROKIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; Taikos g. 5, tel. (8 616) 32 475; Ĺ AKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; AuĹĄros g. 3, tel. (8 345) 60 238; Ĺ ILALÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; J.BasanaviÄ?iaus g. 23, tel. (8 449) 51 421; ZARASUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus g. 16, tel. (8 385) 52 532.

PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YJE â&#x20AC;&#x201C; Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 20; ALYTUJE â&#x20AC;&#x201C; S.Dariaus ir S.GirÄ&#x2014;no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; PALANGOJE â&#x20AC;&#x201C; Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440;

ANYKĹ Ä&#x152;IUOSE â&#x20AC;&#x201C; Raimondas Savickas, tel. (8 682) 39 810; BIRĹ TONE â&#x20AC;&#x201C; E.PetruĹĄauskienÄ&#x2014;s SPA, tel. (8 319) 56 625; BIRĹ˝UOSE â&#x20AC;&#x201C; Daina KerĹĄienÄ&#x2014;, tel. (8 636) 34 399; DRUSKININKUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Drusvilmaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 313) 51 075; ELEKTRÄ&#x2013;NUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Benrestasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 528) 39 200; GARGĹ˝DUOSE â&#x20AC;&#x201C; Antanas Brauklys, tel. (8 672) 90 983; IGNALINOJE â&#x20AC;&#x201C; DanutÄ&#x2014; OrechovienÄ&#x2014;, tel. (8 677) 98 736; UAB â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iauliĹł kraĹĄtasâ&#x20AC;&#x153;: JONIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 687) 89 040, KELMÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 427) 54 381, KURĹ Ä&#x2013;NUOSE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 41) 58 57 61, NAUJOJOJE AKMENÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 425) 56 588, PAKRUOJYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 421) 61 704;

SKELBIMAI ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;LIETUVOS RYTÄ&#x201E;â&#x20AC;&#x153; PRIIMAMI:

VILNIUJE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3777, (8 5) 274 3781; KAUNE â&#x20AC;&#x201C; LaisvÄ&#x2014;s al. 7, tel. (8 37) 40 02 66; KLAIPÄ&#x2013;DOJE â&#x20AC;&#x201C; M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 11 45; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus g. 118, tel. (8 41) 52 03 04;

KAIĹ IADORYSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Emduvaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 346) 51 378; KRETINGOJE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Paslauga tauâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 445) 53 949; KUPIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; Lilijana BudrienÄ&#x2014;, tel. (8 646) 26 189; LAZDIJUOSE â&#x20AC;&#x201C; K.MatuleviÄ?iaus IÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Ryto ĹžvaigĹždÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, tel. (8 318) 52 375; MAĹ˝EIKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Violeta Suleymanova, tel. (8 613) 63 066; MOLÄ&#x2013;TUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vidmantas Pladas, tel. (8 684) 43 075; PRIENUOSE â&#x20AC;&#x201C; Loreta MarcinkeviÄ?ienÄ&#x2014;, tel. (8 623) 13 250; PASVALYJE â&#x20AC;&#x201C; Inga JaniselienÄ&#x2014;, tel. (8 620) 58 664; RASEINIUOSE â&#x20AC;&#x201C; M.MaulienÄ&#x2014;s IÄŽ, tel. (8 428) 51 337; RADVILIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; VĹĄÄŽ â&#x20AC;&#x17E;UĹžbÄ&#x2014;gtukÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, tel. (8 422) 50 163;

nekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ turtÄ&#x2026;. Aujama-Credit, tel. 8

RADVILIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 422) 53 451; ROKIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; V.Baranovskio ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Baltmaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 616) 32 475; Ĺ AKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vitas Kasiulaitis, tel. (8 612) 97 522; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Naujoji tvarkaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 41) 50 07 13; Ĺ ILALÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;RitSpedaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 449) 51 421; Ĺ ILUTÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Literaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 441) 75 474; Ĺ IRVINTOSE â&#x20AC;&#x201C; Helena MarÄ?iauskienÄ&#x2014;, tel. (8 603) 18 288; TAURAGÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; Jonas KalÄ&#x2014;da, tel. (8 634) 35 334; UTENOJE â&#x20AC;&#x201C; RamunÄ&#x2014; KvedarienÄ&#x2014;, tel. (8 671) 70 558; VILKAVIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; Rolandas AntanaviÄ?ius, tel. (8 610) 45 539. Prenumerata taip pat priimama internetu: http://prenum.lrytas.lt


ReikÄ&#x2014;tĹł likti principingiems, taÄ?iau nepraraskite ramybÄ&#x2014;s ir orumo â&#x20AC;&#x201C; venkite ginÄ?Ĺł, konf liktĹł. SprÄ&#x2122;skite vakarykĹĄtes problemas, tiesa, aiĹĄkumo nepadaugÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; tai apgaulingas metas prieĹĄ SaulÄ&#x2014;s uĹžtemimÄ&#x2026; rugpjĹŤÄ?io 11 d. Itin atsargĹŤs ir budrĹŤs bĹŤkite tvarkydami dalykinius, ypaÄ? juridinius, piniginius ir turto, reikalus. Ĺ iandien nereikÄ&#x2014;tĹł siekti naudos â&#x20AC;&#x201C; ĹĄie ketinimai bus tuĹĄti. Tad per daug nenorÄ&#x2014;kite: nei pinigĹł, nei turtĹł, nei garbÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; dabar lengva pervertinti savo galimybes. DÄ&#x2014;l dabartiniĹł klaidĹł galite netrukus bĹŤti apgauti, sukompromituoti. Labai apdairĹŤs bĹŤkite su uĹžsienieÄ?iais. TiktĹł uĹžsiimti atidÄ&#x2014;tais reikalais, ypaÄ? jei jiems reikia bendrĹł pastangĹł. Beje, ĹĄi diena palankiausia ĹĄiÄ&#x2026; savaitÄ&#x2122; imtis veiklos, sprÄ&#x2122;sti problemas. Darykite tai, kas ĹĄiuo metu svarbu, kas uĹžvilkinta, prisiminkite ir nepavykusius darbus, imkitÄ&#x2014;s to, ko neÄŻmanoma atidÄ&#x2014;ti artimiausioms dienoms. Nors diena palanki romantiĹĄkiems pa-

!6)Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;3ULHĂ&#x2026;WDULQJDV PHWDVNDLJDOLWHVXODXNWLQHWLNzWRV SDUDPRVLĂ&#x2026;SDUWQHULĂ&#x2DC;DUVXWXRNWLQLRWDmLDX GDO\NLQHLYHLNODLQHSDWVJHULDXVLDVODLNDV ÂąQHSHUVLVWHQNLWHQHSHUVLGLUENLWHNDXS NLWHMzJDVVWLSULQNLWHVYHLNDWj-HLQH QRULWHGDUEHVXODXNWLNULWLNRVLUSULHNDLĂ&#x2026; WĂ&#x2DC;VWHQNLWzVQHDWNUHLSWLNROHJĂ&#x2DC;\SDmYLU Ă&#x2026;LQLQNRGzPHVLRÂąW\OLDLDWOLNLWHVDYRXĂ? GXRWLVQHPzJLQNLWHNDPQRUVUHLNĂ&#x2026;WLSUH WHQ]LMĂ&#x2DC;9HUWDODELDXXĂ?VLLPWLĂ&#x2026;HLPDQD PDLVÂąSDGDU\NLWHWDLNjVHQLDLĂ?DGzMRWH VDYRDUWLPLHVLHPV

Palmira KELERTIENÄ&#x2013; AstrologÄ&#x2014;

simatymams, netinka uĹžmegzti naujĹł santykiĹł ar aiĹĄkintis anksÄ?iau kilusiĹł nesklandumĹł (aiĹĄkiai nesusikalbÄ&#x2014;site, vargu ar rasite kompromisÄ&#x2026;). Gera proga ĹĄiandien mesti burtus ties

,)Ă&#x;Ă 4!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6XQNRNDVODL NDVÂąDSOLQN\EzVJDOLYHUVWLDNODL SULLPWLVYDUEĂ&#x2DC;VSUHQGLPjĂ&#x201A;LDQGLHQQLH NXUQHVNXEzNLWHQLHNRQHGDU\NLWHSDV NXERPLVYLVNjDWLGĂ?LDLWLNULQNLWH%Ă&#x2018;NL WHEXGUĂ&#x2018;VWYDUN\GDPLGDO\NLQLXV\SDmMX ULGLQLXVSLQLJLQLXVLUWXUWRUHLNDOXV9HU WDODELDXSDVLJLOLQWLÂ&#x2019;VHQXVGDUEXVSUL VLPLQWLVHQXVGUDXJXVSDPLUĂ&#x2026;WDVLGzMDV 7LQNDVXYDGRY\EHDSWDUWLMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;DWO\JLQL PRSHUVSHNW\YDV5RPDQWLĂ&#x2026;NRVYLOW\VJD OLLĂ&#x2026;VLSLOG\WL -%2Ă&#x;'%Ă&#x;,uĂ&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;7DLSDYR

*!5Ă&#x;4)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*DOLWHNWLSDVL NDOEzWLVYDUELXNODXVLPXVXWzYDLV YLUĂ&#x2026;LQLQNXDUÂ&#x2019;WDNLQJXDVPHQLX-HLEĂ&#x2018;VL WHQXRVHNOĂ&#x2018;VLUNDQWUĂ&#x2018;VEĂ&#x2018;VLWHVXSUDVWLLU Â&#x2019;YHUWLQWLVXODXNVLWHQRULPRVSDJDOERV%H MHWDLEXPHUDQJRPHWDVWDGUHLNzWĂ&#x2DC;OD ELDXPjVW\WLNjLUVXNXRNDOEDWHÂąSDVL VDXJRNLWHSDY\GXROLĂ&#x2DC;NXULHLPVOLHĂ?XYDX WLQHWNXUVW\WLSULHĂ&#x2026;MXV1HEĂ&#x2018;NLWHSDWLNOĂ&#x2018;V EHQGUDXGDPLVXQHSDĂ?Â&#x2019;VWDPDLVĂ?PRQz PLV\SDmMHLWHNWĂ&#x2DC;NHOLDXWL

MLQJDGLHQDNDLDWURGRMRJYLV NDVJHUDLWDmLDXÂ&#x2019;SXVzMXVUHLNDOXLQHWLNz WDLSDDLĂ&#x2026;NzMDNDGWDLÂąDNODYLHWz1HODL NDVĂ?HQJWLDWVDNLQJjĂ?LQJVQÂ&#x2019;SULVLLPWLDW VDNRP\EÂ?ÂąJHULDXQLHNXRQHUL]LNXRWL QHVLYHOWLÂ&#x2019;DYDQWLĂ&#x2018;UDVÂąYDUJXDUMRVLĂ&#x2026;GHJV 9HQNLWHNRQIOLNWĂ&#x2DC;VXNROHJRPLVLUĂ&#x2026;HIXÂą Â&#x2019;J\VLWHVODSWĂ&#x2DC;SULHĂ&#x2026;Ă&#x2DC;Ă&#x201A;LDQGLHQJDOLWHSDVL WLNULQWLNDVMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;WLNULHMLGUDXJDLNXRJDOL PDLUWROLDXSDVLWLNzWL

$69Ă&#x;.)!)Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;7LNzWLQLSDVLĂ&#x2018; O\PDLÂąMXRVYHUWDSULLPWL7XRSDW PHWXEĂ&#x2018;NLWHDWLGĂ&#x2018;VNXRJDOLWHNLWLHPVSD GzWLSDODQNLSURJDLUGRYDQDLÂ&#x2019;WHLNWL7LQND SDVLUDĂ&#x2026;\WLQHEHQWJHUDLSDUHQJWXVILQDQVL QLXVGRNXPHQWXV*DOLXĂ?VLPHJ]WLWDUQ\EL QLVURPDQDV-HLQRULVLSDLĂ&#x2026;ODLGDXWLJHULDX QHSLUNLWHLOJRQDXGRMLPRGDLNWĂ&#x2DC;JHULDXNj QRUVSLJDXVODLNLQREHWJUDĂ?DXV1HSD ODQNXSLUNWLLQGXVYHLGURGĂ?LXVDUNLWRNLXV GĂ&#x2018;Ă?WDQmLXVGDLNWXV

6uĂ&#x;Âż93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;7LQNDPDVPHWDV

VARNOĂ&#x;LESINYS

LPWLVGDUEĂ&#x2DC;NXULHPVQHJDOLWHSUL VLUXRĂ&#x2026;WL1RUVMDXVLWzVVWLSUĂ&#x2018;VODEDLQHSD VLNOLDXNLWHVDYRMzJRPLVLULĂ&#x2026;PDQ\PXQH UL]LNXRNLWHVDYRYDUGXÂ&#x2019;WDNDHLQDPR PLVSDUHLJRPLVSLQLJDLV%Ă&#x2018;NLWHDWLGHVQL EHQGUDXGDPLVXÂ&#x2019;WDNLQJDLVĂ?PRQzPLVXĂ? VLHQLHmLDLVWHLVLQLQNDLVÂąWLNzWLQLULPWLQH VXVLSUDWLPDL%Ă&#x2018;NLWHDWLGHVQLDSOLQNLQLDPV ÂąVWHQNLWzVMLHPVSDJHOEzWL1HSDĂ?HLGLQz NLWH.HOLĂ&#x2DC;HLVPRWDLV\NOLĂ&#x2DC;

savo namĹł slenksÄ?iu siekiantiems pasirinkti. SenovÄ&#x2014;s Persijoje buvo daroma taip: iĹĄÄ&#x2014;jus ÄŻ laukÄ&#x2026; bĹŤdavo metamas burtas (moneta, kauliukas ar koks nors kitas sutartinis daikÄ?iukas) atgal per savo namĹł slenkstÄŻ (prieĹĄ tai nusprendus, kuri pusÄ&#x2014; kÄ&#x2026; reiĹĄkia). Sapnai iĹĄ antradienio ÄŻ treÄ?iadienÄŻ buvo svarbesni moterims. Palanku buvo regÄ&#x2014;ti kovÄ&#x2026;, ginklus, kraujÄ&#x2026;. Itin nepalankus sapnas, kuriame negalÄ&#x2014;jote vandens pasisemti, atsigerti ar iĹĄvydote ĹžmogĹł su tuĹĄÄ?iais kibirais, â&#x20AC;&#x201C; saugokitÄ&#x2014;s vagysÄ?iĹł, elkitÄ&#x2014;s kukliau bendraudami su ĹĄeimos nariais ir aplinkiniais. Blogas Ĺženklas: jei laikrodis nukristĹł, suduĹžtĹł ar imtĹł vÄ&#x2014;luoti, veidrodÄŻ sudauĹžyti, iki kraujo susiĹžeisti, jei ÄŻ grindĹł plyĹĄÄŻ kas nors ÄŻkristĹł. Geras Ĺženklas: jei laikrodis imtĹł skubÄ&#x2014;ti, rasti veidrodĹžio ĹĄukÄ&#x2122;, jei virĹĄ jĹŤsĹł ĹĄviesa ÄŻsiĹžiebtĹł. Ĺ˝vilgsnis ÄŻ priekÄŻ: ketvirtadienis tinkamas seniems reikalams tvarkyti, nebaigtiems darbams uĹžbaigti; palankios ramios, blankios spalvos.

Âľ!5Ă&#x;,93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*DOLWHVXODXNWL QHWLNzWRVSDJDOERVSLQLJĂ&#x2DC; NRJH URLĂ&#x2026;VHQĂ&#x2DC;GUDXJĂ&#x2DC; WLNzWLQDVLUVNRORVJUj Ă?LQLPDV%HWQHSDPLUĂ&#x2026;NLWHNDGĂ&#x2026;LXRPH WXXĂ?PLUĂ&#x2026;WDVGDUEDVQHÂ&#x2019;Y\NG\WDVSDĂ?DGDV DUVNRODJDOLÂ&#x2019;Ă&#x2026;DOG\WLMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;SDmLĂ&#x2DC;SODQXVQHW NHOLHPVPzQHVLDPV3DODQNXWYDUN\WLPR NHVmLĂ&#x2DC;GUDXGLPRUHLNDOXV,Ă&#x2026;OLHNDNRQIOLN WĂ&#x2DC;VXNROHJRPLVLUWUDXPĂ&#x2DC;WLNLP\EzÂąEĂ&#x2018; NLWHDWVDUJHVQLNHO\MH%XVJHULDXMHLĂ&#x2026;LDQ GLHQYLONLQVLWHUHLNDOXVDUWLHVLRJDWLGzVLWH /Âż)!Ă&#x;2!Ă&#x;')3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;7DLDSJDX OLQJDVODLNDVNDLSDYRMDLQHÂ&#x2019;YHU WLQDPLRQDXGDSHUYHUWLQDPDWDGJH ULDXQHSULLPWLMRNLĂ&#x2DC;DWVDNLQJĂ&#x2DC;VSUHQGL PĂ&#x2DC;LUQLHNRQHVLULQNWL-XULGLQHVLUILQDQVL QHVSUREOHPDVJHULDXDWLGzWLNLWDLVDYDLWHL 1HSDWDUWLQDDLĂ&#x2026;NLQWLVLUPHLOzVVDQW\NLĂ&#x2DC;DU Ă&#x2026;HLPRVELXGĂ?HWRÂąYzOLDXEĂ&#x2018;VLWHLĂ&#x2026;PLQWLQ JHVQLLUUDVLWHJHUHVQÂ&#x2019;VSUHQGLPj'DXJLDX ODLPzVLWHMHLVWHQJVLWzVSULVLWDLN\WLSULH SDUWQHULĂ&#x2DC;LUVXWXRNWLQLR

WHPSDVLUÂ&#x2019;WDPSDGLGzVWLHVDMz JĂ&#x2DC;LULĂ&#x2026;WYHUPzVQHPDĂ?zV7LNYHQNLWHULPWĂ&#x2DC; SRNDOELĂ&#x2DC;VXYDGRY\EHÂąWDPWLNVNLWDVD YDLWz'DEDUQDXGLQJLDXDSWDUWLUHLNDOXV QHRILFLDOLRMHDSOLQNRMH1HWLNzWDLĂ&#x2026;LDQGLHQ JDOLWHVXODXNWLGzPHVLRLĂ&#x2026;MXPVVYDUEDXV DVPHQV%Ă&#x2018;NLWHDWLGHVQLWzYDPVÂąODELDX SDVDXJRNLWHMĂ&#x2DC;UDP\EÂ?LUVYHLNDWj1HGH UzWĂ&#x2DC;EDUWLYDLNĂ&#x2DC;%Ă&#x2018;NLWHDWODLGHVQLP\OL PDPĂ?PRJXL

6!.Ă&#x;$%Ă&#x;.)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6PXONLRV NOLĂ&#x2018;W\VQHGLGHOLVQHDSVLĂ?LĂ&#x2018;UzML PDVJDOLYLUVWLQHPDORQXPXWDGNDGLU NXRXĂ?VLLPVLWHSLUPLDXVLDEĂ&#x2018;NLWHDWLGĂ&#x2018;V VPXONPHQRPVVDXJRNLWHGDLNWXVLUGRNX PHQWXVQHVMLHJDOLSDVLPHVWLDUEĂ&#x2018;WLVX SDLQLRWL%Ă&#x2018;NLWHSDVLUXRĂ&#x2026;Â?DUWLPĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC;NROH JĂ&#x2DC;YLUĂ&#x2026;LQLQNĂ&#x2DC;SUHWHQ]LMRPVÂąMHLQHVLJLQ m\VLWHWDLEXVJUHLWDLSDPLUĂ&#x2026;WD$WVDUJLDL VLĂ&#x2018;O\NLWHGDO\NLQHVLGzMDVÂąYDUJXDUMRVEXV WLQNDPDLÂ&#x2019;YHUWLQWRVYDGRY\EzVSDUWQHULĂ&#x2DC; 6DXJRNLWHVYHLNDWj\SDmSHUNHOLRQHV

3+/2Ă&#x;0)/Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*DOLPD QHWLNzWDGRYDQDDUQHODXNWLSLQL JDLSDWLHPVLUJLSDODQNXÂ&#x2019;WHLNWLGRYDQj 7LHVDSLQLJLQLDPVLUWXUWRUHLNDODPVWYDU N\WLQHWLQNDPDVPHWDVÂąEĂ&#x2018;VLWHSHUQHO\J SDWLNOĂ&#x2018;V1HYLVNDVDXNVDVNDVPXPVSD WLQND*DOLPLQHWLNzWLSDVLĂ&#x2018;O\PDLÂąGDO\ NLQLDLDVPHQLQLDLURPDQWLĂ&#x2026;NLÂąLĂ&#x2026;XĂ?VLH QLHmLRDUVROLGDXVDVPHQVWDmLDXÂ&#x2019;MXRV QHYHUWDNUHLSWLGDXJGzPHVLR%Ă&#x2018;NLWH QXRĂ&#x2026;LUGHVQLVXVDYRYDLNDLVÂąYDNDUHUHL NzWĂ&#x2DC;VXMDLVULPWDLSDVLNDOEzWL

Âż5Ă&#x;693Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HEORJDGLHQD ÂąRSWLPL]PRSDNDNV,PNLWzVVX GzWLQJĂ&#x2DC;GDO\NLQLĂ&#x2DC;SUREOHPĂ&#x2DC;ÂąLĂ&#x2026;HLWÂ&#x2019;UDVLWH %XVVYDUEXYHQJWLDYDQWLĂ&#x2018;UĂ&#x2DC;\SDmWYDUNDQW SLQLJLQLXVLUWXUWRUHLNDOXVWDLSSDWVLHNWL DSOLQNLQLXVJHUDLQXWHLNWL3DVLVWHQNLWHOD ELDXSDVLUĂ&#x2018;SLQWLWDLVNXULXRVP\OLWH1HWL NÂ?VODLNDVXĂ?PHJ]WLURPDQWLĂ&#x2026;NDVSDĂ?LQWLV DLĂ&#x2026;NLQWLVVDQW\NLXVVXP\OLPXDVPHQLX \SDmMHLMLVNLWDPHPLHVWHDUNLWRMHYDOVW\ EzMH'DXJQHUHLNDODXNLWHLĂ&#x2026;VDYRYDLNĂ&#x2DC;LU QHGXRNLWHMLHPVGDXJNLĂ&#x2026;HQSLQLJLĂ&#x2DC;

36!23Ă&#x;49+Ă&#x;,u3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;'DUER

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGPJĂ&#x201E;jIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

-9DUQRSLHĂ&#x2026;

HOROSKOPAS

LAISVALAIKIS

,661 /HLGĂ?LDPDVQXRPHWĂ&#x2DC;VDXVLRG !DĂ&#x;REĂ&#x;SAS*(',0,1235$9,/1,86 4EĂ&#x;LEĂ&#x;FOĂ&#x;NASĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;TEIĂ&#x;RAUĂ&#x;TI &AKĂ&#x;SAS%LĂ&#x;PGDLO\#OU\WDVOW ,EIĂ&#x;DwĂ&#x;JASXĂ?GDURMLDNFLQzEHQGURYz Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WDV´ 69Ă&#x;2)!5Ă&#x;3)!Ă&#x;3)3Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)53 *9DLQDXVNDV WHO 692Ă&#x; 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x; 0)2Ă&#x;-!3)3Ă&#x; 0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!3 $%XGU\V WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) )7HONVQ\V WHO *&LEDV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) $7HONVQLHQz WHO 5.DUPD]DLWz WHO 5*HUEXWDYLmLXV WHO 90LmLXOLV WHO 9'HNVQ\V WHO /9DLQDXVNLHQz WHO *1HQDUWDYLmLXV WHO -3DXĂ?LHQz WHO -3HNDUVNDLWz.DUDOLĂ&#x2018;QLHQz WHO  ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6!3 -/LWYLQDYLmLXV WHO ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6/Ă&#x;0!6!$5/4/*! -0\NRODLWLHQz WHO )Âľ,%)$u*! 10LFLĂ&#x2018;QLHQz WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) 34),)34!) 9*HFHYLmLHQzĂ&#x152;(.DQLXĂ&#x2026;LHQz WHO 9.DSRmz$-XVHYLmLHQz WHO 0OLITIĂ&#x;KA9%UXYHULV WHO 9%DUWDVHYLmLXV WHO 7,JQDWDYLmLXV WHO %KOĂ&#x;NOĂ&#x;MIĂ&#x;KA9'HNVQ\V WHO $0XUDXVNDLWz WHO $6UzEDOLHQz WHO 0AĂ&#x;SAUĂ&#x;LIS-3DXĂ?LHQz WHO -%XWNDXVNLHQz WHO $'DXNĂ&#x2026;HYLm WHO 56WDQNHYLmLĂ&#x2018;Wz WHO 2.DFzQDLWz WHO 4EIĂ&#x;SwĂ&#x;SAUĂ&#x;GA)7HONVQ\V WHO 0.XL]LQDLWz WHO $/HNDYLmLXV WHO $.X]QHFRYDLWz WHO +ULTĂ&#x201E;RA5*HUEXWDYLmLXV WHO $$QGULNRQ\Wz WHO 50LNĂ&#x2026;LRQLHQz WHO -(UOLFNDV 3PORĂ&#x;TAS*1HQDUWDYLmLXV WHO 5.D]LOLRQLV WHO ÂżURNALISTINIAIĂ&#x;TYRIMAI5.DUPD]DLWz WHO '*XGDYLmLĂ&#x2018;Wz WHO //DYDVWH WHO &OĂ&#x;TOGĂ&#x;RAĂ&#x;FAI7%DXUDV WHO 9Ă&#x201A;mLDYLQVNDV WHO 5'DQLVHYLmLXV WHO 03DWDĂ&#x2026;LXV WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;Âż52Ă&#x;.!Ă&#x;,!) ¡46Ă&#x;ANĂ&#x;TEĂ&#x;NAŠ90LmLXOLV WHO 0$XJXO\Wz WHO 5=LOQ\V WHO 9%UDmLXO\Wz WHO 53HUĂ&#x2026;RQ\Wz WHO ¡'YĂ&#x;VEĂ&#x;NIĂ&#x;MOĂ&#x;BĂ&#x201E;Ă&#x;DASŠ$7HONVQLHQz WHO 9%XGU\Wz WHO '-RQXĂ&#x2026;LHQz WHO /9DORQ\Wz WHO ¡3TIĂ&#x;LIUSŠ/9DLQDXVNLHQz WHO 5%ODĂ?\Wz WHO ,=LJPDQWz WHO ,6NOLXWDLWz WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;02)%Ă&#x;$!) ¡2YTAIÂŚ6AKARAIŠĂ&#x;-3DXĂ?LHQz WHO ¡3OSTINwŠ$'XPDODNDV WHO 2%')/.Ă&#x160;Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) +AUĂ&#x;NAS$.DUDOLĂ&#x2018;QDV WHO  97UDLQ\V WHO  9,Q\Wz WHO  +LAIĂ&#x;PwĂ&#x;DA*3LODLWLV WHO  $3LODLWLHQz WHO  ÂľIAUĂ&#x;LIAI*Ă&#x201A;LXSDU\V WHO  !LYĂ&#x;TUS*5DIDQDYLmLHQz WHO  -AĂ&#x;RIĂ&#x;JAMĂ&#x;POĂ&#x;Lw/-XRG]HYLmLHQz WHO  0AĂ&#x;LANĂ&#x;GA$=LDENXV WHO  5Âż3)%.)/Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) "ARSELONAÂą.1DVWRSNDLWz ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NASÂą95XGDYLmLXV -ASKĂ&#x;VAÂą$3URFHQND 2OMAÂą1%XGU\Wz 6AR¸UVAÂą(%XWULPDV !03+!)4/3Ă&#x;3+92)53 WHO 2INĂ&#x;KOĂ&#x;IRĂ&#x;MAĂ&#x;KEĂ&#x;TAĂ&#x;VOĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´ OHLG\ERVFHQWUDV 3PAUSĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´VSDXVWXYz .DXQRJ9LHYLV 5Ă&#x20AC;Ă&#x;SAĂ&#x;KYĂ&#x;MOĂ&#x;NUMERISĂ&#x; 4IRAĂ AS 3KELBIMAI WHO HOSVSDXGRVVNHOELPDL#OU\WDVOW

2EKLAMA WHO HOSVSDXGRVSDUGDYLPDL#OU\WDVOW

R ÂąPRNDPDUHNODPD

Š Visa medĹžiaga, pateikta â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos ryteâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; laikraĹĄÄ?io nuosavybÄ&#x2014;. Kopijuoti ir platinti be UAB â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; sutikimo draudĹžiama.


TERMOMETRAS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGPJĂ&#x201E;jIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

ORAIĂ&#x;RYTOJ

â&#x20AC;&#x153;

Trumpas orĹł atvÄ&#x2014;simas baigÄ&#x2014;si: iĹĄ pietvakariĹł link Lietuvos vÄ&#x2014;l plĹŤsta sausas ir karĹĄtas oras, kuris ĹĄÄŻkart ketina uĹžsibĹŤti trejetÄ&#x2026; dienĹł.

6DXOzVĂ&#x2026;LOXPRV EXVXĂ?WHNWLQDL Si mo na DA LIN KE VI Ä&#x152;IĹŞ TÄ&#x2013; SinoptikÄ&#x2014;

Ĺ ios savaitÄ&#x2014;s pradĹžioje oro srautams pasisukus iĹĄ pietvakariĹł, pietĹł, ÄŻ LietuvÄ&#x2026; vÄ&#x2014;l atkeliauja tropinis karĹĄtis, kuris kÄ&#x2026; tik alino PietvakariĹł ir Vidurio EuropÄ&#x2026;. Ĺ iandien ir rytoj temperatĹŤra ĹĄalyje ir toliau kils, o penktadienÄŻ iĹĄ vakarĹł atslinkÄ&#x2122;s ĹĄaltasis atmosferos frontas karĹĄtÄŻ pradÄ&#x2014;s gesinti trumpu lietumi. Ĺ iandien bus gana saulÄ&#x2014;ti orai â&#x20AC;&#x201C; daugiau debesĹł telksis tik ĹĄiaurÄ&#x2014;s rytinÄ&#x2014;je ĹĄalies pusÄ&#x2014;je. Lietaus tikimybÄ&#x2014; maĹža. VÄ&#x2014;jas nepastovios krypties, nestiprus. AukĹĄÄ?iausia dienos temperatĹŤra rytinÄ&#x2014;je ĹĄalies pusÄ&#x2014;je sieks 26â&#x20AC;&#x201C;29, o vakarinÄ&#x2014;je oras ÄŻkais iki 30â&#x20AC;&#x201C;31 laipsnio. ArtimiausiÄ&#x2026; naktÄŻ debesys visai iĹĄsisklaidys, bus giedra ir sausa. TokiÄ&#x2026; naktÄŻ oras atvÄ&#x2014;s iki 15â&#x20AC;&#x201C; 20 laipsniĹł, tik pajĹŤryje bus vienu kitu laipsniu daugiau, apie 21â&#x20AC;&#x201C; 23 laipsnius. Rytoj dienÄ&#x2026; vÄ&#x2014;l galÄ&#x2014;sime mÄ&#x2014;gautis saule. Lietaus nebus. PietryÄ?iĹł vÄ&#x2014;jas ĹĄiek tiek sustiprÄ&#x2014;s, jo greitis sieks 5â&#x20AC;&#x201C;10 m/sek. Diena bus dar karĹĄtesnÄ&#x2014;: daugelyje ĹĄalies vietoviĹł oras kais iki 30â&#x20AC;&#x201C;33 laipsniĹł, tik kai kuriuose rytiniuose rajonuose temperatĹŤra bus ĹĄiek tiek ĹžemesnÄ&#x2014;. Penktadienio naktÄŻ rytinÄ&#x2014;je ĹĄalies dalyje iĹĄliks giedra ir sausa, o vakariniuose rajonuose pamaĹžu daugÄ&#x2014;s debesĹł, vietomis trumpai palis, gali ir perkĹŤnija sugriaudÄ&#x2014;ti. PamaĹžu stiprÄ&#x2014;s pietryÄ?iĹł vÄ&#x2014;jas. Naktis bus labai tvanki ir ĹĄilta, temperatĹŤra paĹžemÄ&#x2014;s iki 17â&#x20AC;&#x201C; 22, o pajĹŤryje net palijus termometrai rodys apie 22â&#x20AC;&#x201C;24 laipsnius. Penktadienio dienÄ&#x2026; vakariniuose rajonuose sudundÄ&#x2014;s perkĹŤnija, pliaups liĹŤtys ir karĹĄtis ĹĄiek tiek atslĹŤgs. RytinÄ&#x2014;je ĹĄalies dalyje dar kepins 30â&#x20AC;&#x201C;33 laipsniĹł karĹĄtis, bus tvanku, o lietaus debesys iki vakaro greiÄ?iausiai neatkeliaus. VÄ&#x2014;jas iĹĄliks pietryÄ?iĹł, smarkokas. Ă&#x201A;LDQGLHQÂą'RPLQ\NR7XOJLUGR 'DLQRV(OLGLMDXVLU*XVWDYR YDUGRGLHQD

VANDENSĂ&#x; TEMPERATĂ&#x201E;RA 6AKARĂ&#x;Ă&#x;VAL .EMUNEĂ&#x;TIESĂ&#x;$RUSKININKAIS .ERYJEĂ&#x;TIESĂ&#x;6ILNIUMI +AUNOĂ&#x;MARIOSEĂ&#x; 4AURAGNOĂ&#x;EĂ&#x20AC;Ă&#x;TIESĂ&#x;4AURAGNAIS +UR¸IĂ&#x2039;Ă&#x;MARIOSEĂ&#x;TIESĂ&#x;.IDA "ALTIJOSĂ&#x;JĂ&#x201E;ROJEĂ&#x;TIESĂ&#x;.IDA "ALTIJOSĂ&#x;JĂ&#x201E;ROJEĂ&#x;TIESĂ&#x;+LAIPwDA ÂľVENTOJOJEĂ&#x;TIESĂ&#x;!NYK¸jIAIS

    

2UDLĂ&#x2026;LDQGLHQUXJSMĂ&#x2018;mLRG/LHWXYRMHLU(XURSRMH Helsinkis

Oslas

Stokholmas

Glazgas

Ryga Kopenhaga

Dublinas

Minskas

Amsterdamas Berlynas Briuselis

Maskva

Vilnius

Hamburgas Londonas

Sankt Peterburgas

Talinas

VarĹĄuva

Frankfurtas Praha

Lvovas

Kijevas

ParyĹžius Miunchenas Bordo

Viena BudapeĹĄtas BukareĹĄtas Jalta

Venecija Nica

Sofija

Varna

Roma

Madridas Barselona

Dubrovnikas

Stambulas

Lisabona Malaga

Palma Palermas AlĹžyras

Tunisas

AtÄ&#x2014;nai

Antalija Larnaka

Heraklionas Tel Avivas

Kairas

!MSĂ&#x;TERĂ&#x;DAĂ&#x;MAS !TwNAI "ALATONAS "ELĂ&#x;FASĂ&#x;TAS "ERLYNAS "OĂ&#x;NA "RIUĂ&#x;SEĂ&#x;LIS "UĂ&#x;DAĂ&#x;PE¸TAS "UĂ&#x;KAĂ&#x;RE¸Ă&#x;TAS #IURICHAS $UBĂ&#x;LIĂ&#x;NAS &RANKĂ&#x;FURĂ&#x;TAS 'ETEBORGAS (AMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS (ELĂ&#x;SINĂ&#x;KIS +AĂ&#x;LIĂ&#x;NINGĂ&#x;RAĂ&#x;DAS +IĂ&#x;JEĂ&#x;VAS +I¸IĂ&#x;NIOĂ&#x;VAS +OĂ&#x;PENĂ&#x;HAĂ&#x;GA +ROKUVA ,ISABONA ,IUKĂ&#x;SEMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NAS -ADĂ&#x;RIĂ&#x;DAS -ARSELIS -ASKĂ&#x;VA -IĂ&#x;LAĂ&#x;NAS -INSĂ&#x;KAS .EAPOLIS /SĂ&#x;LAS 0AĂ&#x;LERĂ&#x;MAS 0AĂ&#x;RYĂ&#x;Ă&#x20AC;IUS 0RAHA 2YĂ&#x;GA 2OĂ&#x;MA 3ANKTĂ&#x;0EĂ&#x;TERĂ&#x;BURĂ&#x;GAS 3OFIJA 3TAMĂ&#x;BUĂ&#x;LAS 3TOKĂ&#x;HOLĂ&#x;MAS 4AĂ&#x;LIĂ&#x;NAS 4RUMSw 6AĂ&#x;R¸UĂ&#x;VA 6EĂ&#x;NEĂ&#x;CIĂ&#x;JA 6IEĂ&#x;NA 6ILĂ&#x;NIUS :ALCBURGAS ÂżENEVA -IESTAIĂ&#x;PIETUOSE !LIKANTw !NTALIJA "ARSELONA $UBROVNIKAS &ARAS (EĂ&#x;RAKĂ&#x;LIOĂ&#x;NAS (URGADA +AIRAS +AĂ&#x;NAI +ASABLANKA ,ARĂ&#x;NAĂ&#x;KA ,ASĂ&#x;0ALMASAS -AĂ&#x;LAĂ&#x;GA -ALJORKOSĂ&#x;0ALMA -OĂ&#x;NAĂ&#x;KAS .IĂ&#x;CA 4ELĂ&#x;!VIĂ&#x;VAS 4UĂ&#x;NIĂ&#x;SAS 6ALENSIJA

                                 

Lietuvos rytas  

2018 08 08

Lietuvos rytas  

2018 08 08