Page 1

AKTUALIJOS

3AUĂ&#x;SIOĂ&#x; OSIOSĂ&#x;BYĂ&#x;LOĂ&#x;JEĂ&#x;PROĂ&#x;KUĂ&#x;ROĂ&#x;RAIĂ&#x;PRA¸wĂ&#x;GRIEĂ€Ă&#x;TĂ‹Ă&#x;BAUSĂ&#x;MIĂ‹Ă&#x;TEIĂ&#x;SIAĂ&#x;MIEĂ&#x;SIEMSĂ&#x;Ă&#x;PĂ&#x; Ă&#x;M GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;D

TREjIADIENIS

/RAIĂ&#x;¸IANDIEN

7DLSDSLHĂ?PRQDLDWOLNWjLQNVWĂ˜ RSHUDFLMjSUDQHĂ…z-$9SUH]LGHQWDV '7UXPSDVHULĂ˜07UXPS Â’J\G\WRMXVNUHLSzVLGzO SODQXRWRVSURFHGĂ‘URV

Ă&#x;PĂ&#x;

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6,(-,/(,',020(7$,15 .DLQD(XU

0ASĂ&#x;LAPĂ&#x;TINĂ&#x;GIĂ&#x;MAĂ&#x;NEVĂ&#x;RAIĂ&#x; ¸ILĂ&#x;DOĂ&#x;KwĂ&#x;DŠĂ&#x;GRYĂ&#x;NUOĂ&#x;LIUI $ULOJDLXĂ?WUXNXVLRVLU QHYDVWULQJDQmLRV5H JLVWUĂ˜FHQWURGLUHNWR ULDXVSDLHĂ…NRVQHUR GRNDGĂ…LNzGzVSH FLDOLDLĂ…LOGRPDEXYX VLDP6SHFLDOLĂ˜MĂ˜W\ULPĂ˜ WDUQ\ERV 677 YDGRYXL 6DXOLXL8UEDQDYLmLXL"MaŞdaug tiek kilogramų medaus pavogta iť 36 avilių, buvusių Prienų rajono SkriaudŞių kaimo laukuose. Nuostolis – 7,8 tōkst. eurų.

DIENOSĂ&#x;NUOTRAUKA

Antradienio rytas Ĺ iauliĹł centre priminÄ— veiksmo filmÄ… – bÄ—glys taranavo kelias maĹĄinas, pokĹĄÄ—jo ĹĄĹŤviai, duĹžo stiklai, buvo suĹžeisti trys pareigĹŤnai. Kriminalistai su kvaiĹĄalĹł kroviniu sulaikÄ— seniai tykotÄ… ÄŻtariamÄ… jÄŻ. Ă&#x;PĂ&#x;

Dabar daug kas stengiasi iĹĄkoduoti slaptas ValstybÄ—s saugumo departamento paĹžymas apie praeityje galbĹŤt vykusius ÄŻvairius sandÄ—rius, regis, panaĹĄĹŤs dalykai, dedasi ir ĹĄiomis dienomis. Antai Susisiekimo ministerija skelbia, kad ÄŻ pernai jos Ĺžiniai perduoto RegistrĹł centro vadovus pretenduoja ĹĄeĹĄi kandidatai ir, atrodo, konkurso nugalÄ—tojas ĹĄÄŻkart bus iĹĄrinktas. PretendentĹł vadovauti svarbiai valstybÄ—s ÄŻmonei pavardÄ—s kol kas neatskleidĹžiamos, taÄ?iau jau kurÄŻ laikÄ… uĹžkulisiuose sklando kalbos, jog ĹĄis konkursas rengiamas tiktai dÄ—l akiĹł, o jo rezultatai esÄ… Ĺžinomi iĹĄ anksto. Teigiama, kad naujuoju RegistrĹł centro direktoriumi turÄ—tĹł tapti kovo pabaigoje kadencijÄ… baigÄ™s STT vadovas S.UrbanaviÄ?ius. KonkursÄ… rengianti Susisiekimo ministerija nepaneigÄ—, kad jis – vienas kandidatĹł.

.UKE LT AĂ&#x;Â?Ă&#x;Ă&#x;P

ValstieÄ?iai siĹŤlo, kad dabar vaistais prekiauti iĹĄ viso negalinÄ?ios ligoniniĹł vaistinÄ—s aptarnautĹł ne tik pacientus, bet ir praeivius. TaÄ?iau teisininkai ÄŻspÄ—jo, kad uĹž tai Lietuva gali sulaukti sankcijĹł. Ă&#x;PĂ&#x;

3DQDĂ…XÂ’ILOPj

Ta das IG NATAVI ÄŒIUS LR korespondentas

DIENOSĂ&#x;SKAIjIUS

3DYRMLQJLSODQDL

7%DXURQXRWU

“

Melanios bĹŤklÄ— sparÄ?iai gerÄ—ja. IĹĄ ligoninÄ—s ji turÄ—tĹł iĹĄeiti po keliĹł dienĹł.

Ă&#x;PĂ&#x;

7zYRVNDXVPDV „AĹĄ laukiau anĹŤkĹł. TikÄ—jausi, kad pasirodys gandrai, bet atskrido ne gandras, o erelis, kuris iĹĄdraskÄ— lizdą“, – vakar iĹĄtarÄ— prekybos centre KlaipÄ—doje nuĹžudyto apsaugininko tÄ—vas. Taip jis pasakÄ— teisme, prieĹĄ kurÄŻ stojo 30-metis M.Orlovskis (nuotr.). Ă&#x;PĂ&#x;

68UEDQDYLmLXVPÂ’VOLQJDLNDOEzMRDSLHWLNLP\EÂ?YDGRYDXWL5HJLVWUĂ˜FHQWUXL

5DGRDWVDN\Pj" 6DYRĂ…HĂ…WjMÂ’1%$VH]RQjSDEDLJÂ?V NUHSĂ…LQLQNDV-9DODQmLĂ‘QDV YDNDUJUÂ’Ă?RÂ’JLPWLQÂ?Ă„7RURQWR 5DSWRUVÂłSXROzMDVVXĂ…HLPD SDUVLYHĂ?zSHUODJDPLQĂ˜

Ă&#x;PĂ&#x;

DIENOSĂ&#x;SAKINYS „D.GrybauskaitÄ—s kova su menamais oligarchais kopijuoja ilgus metus V.Putino taikomÄ… modelÄŻ.“ 7DLSDWVLNLUWRSUH]LGHQWzVGDEDU DWDNXRMDPRNRQFHUQRĂ„0*%DOWLFÂł YDGRYDV'0RFNXVLUSULGĂ‘Uz%16MRJ Ă„Â’GRPXNDLSYLVDWDLSDNRPHQWXRWĂ˜ PĂ‘VĂ˜VWUDWHJLQLĂ˜SDUWQHULĂ˜ SUH]LGHQWDV'7UXPSDV"Âł

LÄ—ktuvo, skridusio reisu Nr.MH370, dingimÄ… tiriantys ekspertai mano pagaliau apÄ?iuopÄ™ siĹŤlo galÄ… oro linijĹł „Malaysia Airlines“ tyrime – labiausiai tikÄ—tina, kad lÄ—ktuvo piĂ&#x;PĂ&#x; lotas nutarÄ— nusiĹžudyti.


NUOMONwS

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6

NUOMONES

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

,UĂ?RGĂ?LXLUĂ?YLOJVQLX -9DUQRSLHĂ…

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

/DLNRĂ?HQNODL I

ĹĄpĹŤliavimas ir iĹĄsiburbuliavimas, kuris visiems bus tik ÄŻ sveikatÄ…. Taip prezidentÄ— D.GrybauskaitÄ— neseniai apibĹŤdino politinÄ™ situacijÄ…, virstanÄ?iÄ… vientisu skandalu. Tas pĹŤliĹł katilas burbuliuoja kaip reikiant. Galima pridurti, jog jau net per kraĹĄtÄ… ĹĄliĹŤkĹĄteli, kai kuris nors maiĹĄytojas pernelyg ÄŻsijautÄ™s ima ir persĹŤdo. Kaip, tarkime, ir pati prezidentÄ—. Ĺ iomis dienomis D.GrybauskaitÄ— ĹĄneki kaip niekada, dalija interviu. Akivaizdu, kad taip prezidentÄ— vis dar siekia kiek ÄŻmanoma suĹĄvelninti galimus vieĹĄĹłjĹł ryĹĄiĹł nuostolius, kuriuos patyrÄ—, kai „Lietuvos rytas“ pavieĹĄino jos susiraĹĄinÄ—jimÄ… iĹĄ adreso tulpes@lrpk.lt su buvusiu liberalĹł lyderiu E.Masiuliu. Svarbiausia prezidentÄ—s gelbÄ—jimo operacija buvo staiga iĹĄslaptintos ValstybÄ—s saugumo departamento (VSD) paĹžymos apie „MG Baltic“ koncerno ÄŻtakÄ… politikams paskleidimas. TaÄ?iau, pasirodo, to neuĹžteko, todÄ—l savo mantijÄ… ji toliau plauna pati.

V

akar D.GrybauskaitÄ— interviu Ĺ˝iniĹł ir LRT radijui aiĹĄkino, kokia baisi yra oligarchinÄ— struktĹŤra „MG Baltic“, su kuria ji niekuomet neturÄ—jo nieko bendra, kaip ir su E.Masiuliu. Be to, ji pareiĹĄkÄ—, jog dabar ÄŻ valdĹžiÄ… stambus verslas eina tiesiai ir joje atsisÄ—da pats. Akivaizdu, kad turÄ—tas galvoje valstieÄ?iĹł vedlys ir Agrokoncerno ĹĄeimininkas R.Karbauskis.

Klausantis nenutylanÄ?io grÄ—smingo burbuliavimo galima suabejoti, ar Lietuva yra teisinÄ— demokratinÄ— valstybÄ—. Anot prezidentÄ—s, dalis politikĹł vykdo verslÄ… ne tik atvirai, bet ir paslÄ—ptai. Priminusi, kad tai Konstitucijos paĹžeidimas, D.GrybauskaitÄ— pasiĹŤlÄ— kai kuriems valdanÄ?iĹłjĹł atstovams rimtai pagalvoti, ar jiems nevertÄ—tĹł iĹĄeiti iĹĄ Seimo. Viena vertus, prezidentÄ— teisi, kai pasiĹŤlÄ— prisiminti, jog dabar LietuvÄ… valdo partijai vadovaujantis stambiausias Ĺžemvaldys. Kita vertus, ko gero, ji smarkiai perlenkÄ— lazdÄ… paskelbdama, jog turintys verslÄ… asmenys turÄ—tĹł trauktis iĹĄ Seimo.

N

uo kada demokratinÄ—je ir teisinÄ—je valstybÄ—je tiems, kurie turi savo sukurtÄ… verslÄ…, negalima dalyvauti politikoje ir bĹŤti tautos renkamiems jos atstovams? Ir kokiose ĹĄalyse taikoma tokia praktika? Gal JAV, kurios prezidento milijardieriaus D.Trumpo didĹžiausia drauge D.GrybauskaitÄ— dabar dedasi? Ĺ˝inoma, tokie veikÄ—jai turÄ—tĹł padÄ—ti mandatÄ… patys arba netekti jo per prievartÄ… tik tuomet, kai paaiĹĄkÄ—ja konkretĹŤs faktai, kad jĹł atsiribojimas nuo savo verslo buvo tiktai fiktyvus, o politinÄ™ galiÄ… jie naudojo bĹŤtent to verslo naudai. Tuo metu aiĹĄkinimai, kad tokiems ĹžmonÄ—ms apskritai ne vieta politikoje, ypaÄ? iĹĄ prezidento lĹŤpĹł, yra pasikÄ—sinimas ÄŻ demokra-

tijos principus. Kiek anksÄ?iau panaĹĄiai nuskambÄ—jo D.GrybauskaitÄ—s pareiĹĄkimas. Teigta, kad advokatas G.DanÄ—lius negali bĹŤti teisingumo ministru, nes gynÄ— „MG Baltic“, kitaip sakant, teisininkai, atstovavÄ™ ÄŻtariamiesiems, neturi teisÄ—s eiti ÄŻ politikÄ….

G

irdint tokius prezidentÄ—s samprotavimus norom nenorom knieti ÄŻsiklausyti ÄŻ „MG Baltic“ vadovo D.Mockaus ĹžodĹžius. Jis vakar iĹĄrėŞė, kad kovÄ… su oligarchais nuolat skelbianti D.GrybauskaitÄ— jau primena tÄ…, kurÄŻ pati skelbia savo arĹĄiausiu prieĹĄu, – Rusijos diktatoriĹł V.PutinÄ…. Savais pareiĹĄkimais ÄŻ prezidentÄ—s kalbas apie tai, kad verslininkai Seime kelia pavojĹł valstybei, sureagavo ir valdantieji. Premjeras S.Skvernelis pirĹĄtu bedÄ— ÄŻ opozicijos pusÄ™ ir priminÄ—, kad konservatoriĹł lyderio G.Landsbergio Ĺžmona valdo privaÄ?iĹł mokyklĹł ir darĹželiĹł tinklÄ…. IĹĄpraustas R.Karbauskis irgi netylÄ—jo. KonstatavÄ™s, jog D.GrybauskaitÄ— mÄ—gina toliau plauti savo mundurÄ… po „tulpiĹł paĹĄto“ skandalo, valstieÄ?iĹł vedlys pareiĹĄkÄ—, jog jam visiĹĄkai aiĹĄku, kad ĹĄalies vadovÄ— „tiesiogiai dalyvavo“ politinÄ—s korupcijos skandale. Gal tokius ĹžodĹžius galima iĹĄĹĄifruoti ir taip – ĹĄalies vadovÄ— turÄ—tĹł uĹžimti vietÄ… ĹĄalia pagrindiniĹł tos bylos veikÄ—jĹł?

D

ar vienas R.Karbauskio paskleistas perliukas – Agrokoncernas, pasirodo, yra tik keliĹł ĹĄimtĹł melŞėjĹł ar kitokiĹł kaimo ĹžmoniĹł sambĹŤris, todÄ—l juokinga ÄŻsivaizduoti, kad jis uĹžvaldytĹł valstybÄ™. Bet pernelyg nesureikĹĄminant ĹĄio veikÄ—jo ironizavimĹł apie niekuo dÄ—tas melŞėjas akis bado jo veiksmai. ValstieÄ?iai, remiami sÄ… jungininkĹł, ŞōtbĹŤtinai prieĹĄinosi opozicijos uĹžmojams pasigilinti ÄŻ padÄ—tÄŻ ĹžemÄ—s ĹŤkyje, kuriame savo interesus gina tas pats R.Karbauskis, todÄ—l vakar Seimas galutinai atmetÄ— siĹŤlymÄ… atlikti tokÄŻ parlamentinÄŻ tyrimÄ…. Po ĹĄio akibrokĹĄto konservatoriai paliko valstieÄ?iĹł vairuojamÄ… LRT veiklos tyrimo komisijÄ…, o valstieÄ?iĹł frakcijos gretas – pagrindinis jĹł maiĹĄtininkas P.UrbĹĄys. VakarykĹĄÄ?iai R.Karbauskio atsiĹĄaudymai po prezidentÄ—s atakĹł ir Agrokoncerno gynyba papildÄ— prieĹĄtaringai skambanÄ?iĹł ĹžodĹžiĹł, kurie pastaruoju metu liete liejasi, srautus.

A

ntai Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovas V.Bakas, kuris dabar tarnauja iĹĄkart dviem ĹĄeimininkams – valstieÄ?iams ir prezidentei, tiek ÄŻsidrÄ…sino, jog paskelbÄ—, kad VSD paĹžymos pagrindu galima mÄ—ginti panaikinti koncernui priklausanÄ?ios Ĺžiniasklaidos licencijÄ…. Ĺ io politiko samprotavimai iĹĄdavÄ—, jog panaĹĄius planus vadinamieji tyrÄ—jai, ko gero, audĹžia, ir kitos jiems nepatinkanÄ?ios Ĺžiniasklaidos, kuriÄ… galima apkaltinti veikiant prieĹĄ valstybÄ™, atĹžvilgiu. Tiesa, tiek premjeras, tiek prezidentÄ— paskubÄ—jo atsiriboti nuo tokiĹł idÄ—jĹł ir paaiĹĄkino, jog Lietuva yra teisinÄ— valstybÄ—. KaĹžin. Burbuliavimas verÄ?ia tuo abejoti.

TARPĂ&#x;KITKO

.RGzOWDXWRVLĂ…ULQNWLHMLÂąOHLVJ\YLDL" SkundĹžiasi, kad labai daĹžnai yra iĹĄsekÄ™, jauÄ?ia psichologinÄ™ ÄŻtampÄ…, todÄ—l nori kasdien skirti daugiau laiko sau, pailsÄ—ti. Kas? Ĺ˝inoma, juodadarbiai tautos iĹĄrinktieji. Tai paaiĹĄkÄ—jo po Seime surengtos anoniminÄ—s apklausos. Stresu, iĹĄsekimu ir ÄŻtampa skundÄ—si daugiau nei ketvirtadalis apklaustĹłjĹł, o daugiau poilsio troĹĄko beveik du treÄ?daliai. Tiesa, atlikti kraujo ir ĹĄirdies tyrimai parodÄ—, kad ĹĄiokiĹł tokiĹł nukrypimĹł nuo normos turi maĹžuma. Lietuvos ĹĄirdies asociacijos medikai apskritai konstatavo, kad parlamentarĹł ĹĄirdies ir kraujagysliĹł bĹŤklÄ— geresnÄ— negu paprastĹł mirtingĹłjĹł. Bet fakto kaip blyno vis tiek ne-

Kitaip sakant, maĹžiau pjautĹłsi ir kvailiotĹł, geriau jaustĹłsi ir bĹŤtĹł maĹžiau pagrindo skĹłstis. Bet Ä?ia pat galima ir suabejoti: ar tikrai? Juk sunkiomis materialinÄ—mis ir dvasinÄ—mis darbo sÄ…lygomis, nuolatiniu nuovargiu dÄ—l triĹŤso tautos labui Seimo nariai skundÄ—si visuomet. Tai kodÄ—l jie turÄ—tĹł nustoti tai daryti dabar ar ateityje? Lieka tiktai apgailestauti, kad apklausa buvo anoniminÄ—, todÄ—l neatskleidÄ—, kurios partijos arba frakcijos atstovai labiausiai kenÄ?ia nuo streso ir ÄŻtampos. O gal ĹĄios bÄ—dos vienodai kamuoja visus – ir valdanÄ?iuosius, ir opozicijÄ…? Ko gero, taip ir yra. Juk toje baloje, kuria yra virtÄ™s Seimas, murdosi visi.

Vytautas Bruveris

paneigsi – daugelis politikĹł jauÄ?iasi nekaip. KÄ… Ä?ia pridursi, iĹĄskyrus vienÄ… kitÄ… liaudiĹĄkÄ… posakÄŻ. PavyzdĹžiui, pats muĹĄa, pats rÄ—kia. Arba – nieks kits Ä?ia nekalts, merguŞėle, tu pati. Juk tÄ… baisiÄ… ÄŻtampÄ… daĹžniausiai sukelia jie patys – tarpusavio rietenomis, skandalais, beprasmiĹĄku procedĹŤriniu tampymusi ir visais kitais politinio cirko triukais. O visu tuo ypaÄ? pasiĹžymi dabartinÄ— kadencija.

!RĂ“VERSLgĂ“TURINTYSĂ“3EIMOĂ“NARIAIĂ“TURwTĂŒĂ“ATSISAKYTIĂ“MANDATO Ă“KAIPĂ“SIĂ…LOĂ“ PREZIDENTwĂ“$'RYBAUSKAITw "ALSAVOĂ“Ă“SKAITYTOJĂŒ 3URF      7DLSQHVYHUVORLQWHUHVDLWUXNGR 6HLPRQDULXLGLUEWLĂ…DOLHVODEXL 1H-XNSULHĂ…WDPSDQW6HLPRQDULX DWVLVDNRPDÂ’PRQzVDNFLMĂ˜GHNOD UXRMDPLLQWHUHVDL.XUSUREOHPD" $QDLSWRO6HLPRQDULDLVSULYDOREĂ‘WL WLNSUDNXWÂ?YHUVOLQLQNDLQHVYDUJXR OLXVSDUODPHQWDUXVOHQJYDSDSLUNWL 1HVLGRPLX6HLPRQDULĂ˜YHLNODQHV QHWLNLXNDGĂ…LLQVWLWXFLMDNDGDQRUV EXVVNDLGUL

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;


POLITIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

AKTUALIJOS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

0ASĂ&#x;LAPĂ&#x;TINĂ&#x;GIĂ&#x;MAĂ&#x;NEVĂ&#x;RAIĂ&#x;¸ILĂ&#x;DOĂ&#x;KwĂ&#x;DŠĂ&#x;GRYĂ&#x;NUOĂ&#x;LIUI !T KE L T A Ă&#x; I ¸ Ă&#x; Ă&#x; P Tuo metu „Lietuvos ryto“ ĹĄaltiniĹł teigimu, ĹĄis postas kovotojui su korupcija esÄ… buvo paĹžadÄ—tas dar gerokai prieĹĄ baigiantis jo kadencijai, o anksÄ?iau vykusi RegistrĹł centro vadovo atranka tebuvo imitacija. DÄ—l ĹĄio paskyrimo esÄ… pasiektas neoficialus aukĹĄÄ?iausiĹł ĹĄalies pareigĹŤnĹł sutarimas, taip pat teigiama, jog S.UrbanaviÄ?iui palankiais bĹŤsimo konkurso rezultatais esÄ… rĹŤpinasi vienas teisÄ—saugos institucijoje anksÄ?iau dirbusiĹł ministerijos darbuotojĹł. .IEĂ&#x;KASĂ&#x;DARĂ&#x;NEAI¸Ă&#x;KU

„O gal galiu nekomentuoti savo planĹł?“ – „Lietuvos ryto“ paklaustas, kodÄ—l nusprendÄ— siekti RegistrĹł centro vadovo posto, nuo tiesaus atsakymo iĹĄsisukinÄ—jo S.UrbanaviÄ?ius. Vis dÄ—lto buvÄ™s STT direktorius nepaneigÄ—, kad dalyvauja konkurse: „Kaip norite, taip supraskite. AĹĄ dabar iĹĄ tikrĹłjĹł nesu vieĹĄas asmuo, todÄ—l galiu to ir nekomentuoti. O kai bus daugiau aiĹĄkumo, tada ir komentuosiu.“ KalbĹł apie dalyvavimÄ… konkurse S.UrbanaviÄ?ius nepaneigÄ— ir paklaustas, ar dÄ—l to jis nutarÄ— nesiekti dar vienos kadencijos STT. Jis teigÄ— ĹĄio savo sprendimo prieĹžastis paaiĹĄkinÄ™s jau anksÄ?iau: „AĹĄ iki paskutinÄ—s darbo dienos STT absoliuÄ?iai negalvojau apie savo ateitÄŻ. Galvojau tik apie tai, kaip uĹžbaigti darbus. Kitoks mano elgesys bĹŤtĹł nesÄ…Ĺžiningas tarnybos atĹžvilgiu. Dabar, aiĹĄku, pradÄ—siu galvoti apie savo ateitÄŻ, bet planĹł tikrai nekomentuosiu.“ Kovo pabaigoje netikÄ—tai praneĹĄÄ™s apie sprendimÄ… netÄ™sti tarnybos S.UrbanaviÄ?ius aiĹĄkino, kad nÄ—ra pavargÄ™s, atsakomybÄ—s nevengia, bet nori pokyÄ?iĹł. .IEĂ&#x;KOĂ&#x;NEĂ&#x;Ă€IĂ&#x;NO Ă&#x;BETĂ&#x;SVEIĂ&#x;KIĂ&#x;NO

Jau tuomet kai kurie „Lietuvos ryto“ kalbinti politikai tokius S.UrbanaviÄ?iaus aiĹĄkinimus sutiko su ironiĹĄka ĹĄypsena: „Bepigu nebijoti, kai turi paraĹĄiutÄ….“ Bet premjeras Saulius Skvernelis, taip pat Susisiekimo ministerijos vadovas Rokas Masiulis neigÄ— galimÄ… iĹĄankstinÄŻ susitarimÄ…, kas turÄ—tĹł tapti naujuoju RegistrĹł centro vadovu. Premjeras „Lietuvos rytui“ sakÄ—, kad S.UrbanaviÄ?iui siekti ĹĄio

posto nesiĹŤlÄ—, bet neslÄ—pÄ—, kad jo dalyvavimÄ… konkurse labai sveikintĹł: „Tokie ĹžmonÄ—s rinkoje turi labai didelÄ™ paklausÄ… ir jo patirtis bĹŤtĹł labai naudinga ÄŻmonei. Bet aĹĄ tikrai neĹžinau, ar jis dalyvauja. Man nepriklauso to Ĺžinoti. TaÄ?iau neabejoju, kad konkursas vyksta skaidriai.“ R.Masiulis irgi tikino ĹžinÄ…s tik tiek, kad norÄ… dalyvauti konkurse pareiĹĄkÄ— ĹĄeĹĄi kandidatai: „JĹł pavardĹžiĹł neĹžinau ir S.UrbanaviÄ?iaus nesu kvietÄ™s dalyvauti ĹĄiame konkurse. AĹĄ ÄŻ ĹĄiuos reikalus nesikiĹĄu.“ Paklaustas, kaip vertintĹł S.UrbanaviÄ?iaus kandidatĹŤrÄ…, ministras iĹĄliko diplomatiĹĄkas: „Yra komisija, kuri be ÄŻsikiĹĄimo iĹĄ ĹĄalies sprÄ™s, kuris kandidatas yra geriausias. Iki manÄ™s atkeliaus jau galutinis sprendimas.“ 2EIKALAVIMAIĂ&#x;BUVOĂ&#x;SUMAĂ€INTI

NaujÄ… jÄŻ RegistrĹł centro vadovÄ… bandyta iĹĄrinkti vasario mÄ—nesÄŻ, taÄ?iau tuomet paskelbtas konkursas buvo atĹĄauktas aiĹĄkinant, kad nepavyko sulaukti pakankamai kandidatĹł. Juos atbaidÄ— iĹĄkelti itin aukĹĄti specifiniai reikalavimai. Manoma, kad tai galÄ—jo bĹŤti padaryta tyÄ?ia, nes norÄ—ta sulaukti STT direktoriaus kadencijos pabaigos.

„Kaip norite, taip supraskite. Kai bus daugiau aiĹĄkumo, tada ir komentuosiu.“ 68UEDQDYLmLXV

Beje, „Lietuvos ryto“ ĹĄaltiniĹł, duomenimis, S.UrbanaviÄ?iui buvo taip pat siĹŤloma tapti ValstybinÄ—s miĹĄkĹł urÄ—dijos vadovu, taÄ?iau jis atsisakÄ—. Ankstesniame konkurse S.UrbanaviÄ?ius net nebĹŤtĹł galÄ—jÄ™s dalyvauti, nes RegistrĹł centro vadovui tada buvo keliamas reikalavimas turÄ—ti ne maĹžesnÄ™ kaip penkeriĹł metĹł vadovaujamojo darbo patirtÄŻ ir ne bet kur, o daugiau kaip 500 darbuotojĹł turinÄ?ioje su informacinÄ—mis technologijomis susijusioje bendrovÄ—je. Kaip ir buvo prognozuojama, Susisiekimo ministerijos vÄ—l paskelbtame konkurse kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams buvo smarkiai sumaĹžinti. Tarkime, jau neprivalu turÄ—ti teisinÄŻ iĹĄsilavini-

5HJLVWUĂ˜FHQWUjQHVHQLDLSXUWzÂ’YDLUĂ‘VVNDQGDODLRGDEDULOJDLQHVXUDQGDPDNDVYDGRYDXVĂ…LDLYDOVW \EzVÂ’PRQHL

mÄ…, taip pat gerokai nuleista uĹžsienio kalbos mokÄ—jimo kartelÄ—. Be to, pakanka turÄ—ti penkeriĹł metĹł juridinio asmens, kuriame yra ne maĹžiau kaip 200 darbuotojĹł, vadovavimo patirties. UĹžtat pabrÄ—Ĺžiama, kad toks asmuo turi bĹŤti nepriekaiĹĄtingos reputacijos. Neabejojama, jog ĹĄiuo poĹžiĹŤriu S.UrbanaviÄ?ius bus pranaĹĄesnis uĹž kitus konkurso dalyvius. )DwĂ&#x;JOSĂ&#x;NEĂ&#x;BUĂ&#x;VOĂ&#x;Â?DOĂ&#x;MIOS

Naujojo RegistrĹł centro vadovo ieĹĄkota ir prieĹĄ metus, kai ĹĄi ÄŻmonÄ— dar priklausÄ— Teisingumo ministerijai. Tuomet konkursÄ… laimÄ—jÄ™s advokatas Gintautas Bartkus iĹĄ jo netikÄ—tai pasitraukÄ—. Advokatas „Lietuvos rytui“ teigÄ— taip pasielgÄ™s po pokalbiĹł su politiniais veikÄ—jais: „Tada buvo tokia politinÄ— situacija, kai neatrodÄ—, kad ten galÄ—Ä?iau imtis kokiĹł nors realiĹł pokyÄ?iĹł, o vien tik vadintis vadovu neturÄ—jau jokio noro.“ G.Bartkus taip pat stebÄ—josi, kad konkurso rengÄ—jams tuomet nerĹŤpÄ—jo nei kandidatĹł planai, nei idÄ—jos: „Atrodo, ir dabar programa nÄ—ra svarbiausia. KaĹžkodÄ—l pagrindinis dÄ—mesys kreipiamas ÄŻ tai, kokio dydĹžio kolektyvui buvo prieĹĄ tai vadovaujama. Tai – kaĹžkoks nesusipratimas. Jei prieĹĄ tai vadovavai 200 darbuotojĹł turinÄ?iai ÄŻmonei, vadinasi, gali vadovauti bet kam, nesvarbu, kÄ… planuoji daryti.“ Anot advokato, kandidatams dirbtinai kuriami barjerai atbaido patyrusius specialistus, mokslininkus, RegistrĹł centro darbuo-

"UĂ&#x;VUĂ&#x;SÂ?Ă&#x;ENERĂ&#x;GEĂ&#x;TIĂ&#x;KOSĂ&#x;MIĂ&#x;NISTĂ&#x;RgĂ&#x;PAĂ&#x;LIĂ&#x;KOĂ&#x;NUOĂ&#x;̧ AĂ&#x;LYĂ&#x;JE â– 5HJLVWUĂ˜FHQWURYDGRYRLHĂ…NDQ mLRV6XVLVLHNLPRPLQLVWHULMRV YDGRYDV50DVLXOLV\UDPLQLPDV SROLWLQzVNRUXSFLMRVE\ORMH â–  .DLSUDĂ…zĂ„/LHWXYRVU\WDVÂł EXYXVLRĂ„0*%DOWLFÂłYLFHSUH ]LGHQWR5.XUOLDQVNLRDGYRND WDLSUDĂ…zEXYXVÂ’HQHUJHWLNRV PLQLVWUj50DVLXOÂ’Ă…LRMHE\ORMH DSNODXVWLNDLSOLXG\WRMj0DW MLVSUDzMXVLjNDGHQFLMjÂ’PL QLVWUXVEXYRGHOHJXRWDV'DU ERSDUWLMRV â–  Ă‚LDLSDUWLMDLSULNODXVÂ?VEXYÂ?V SDUODPHQWDUDV9*DSĂ…\V\UD NDOWLQDPDVEDQG\PXSDYHLNWL ,JQDOLQRVDWRPLQzVHOHNWULQzV RUJDQL]XRMDPXVYLHĂ…XRVLXV SLUNLPXVNXULXRVHNHWLQRGD O\YDXWLLUNRQFHUQXLSULNODX

tojus, todÄ—l esÄ… kyla minÄ?iĹł, kad galbĹŤt tie reikalavimai pritaikomi kai kam specialiai. 0AĂ&#x;SAĂ&#x;Kw Ă&#x;KUOĂ&#x;UĂ€Ă&#x;SIIMSĂ&#x;VAĂ&#x;DOĂ&#x;VAS

IĹĄ konkurso pasitraukus G.Bartkui centro vadovu turÄ—jo bĹŤti paskirtas antrÄ… jÄ… vietÄ… jame uŞėmÄ™s ÄŻmonÄ—s direktoriaus pavaduotojas Arvydas BagdonaviÄ?ius. TaÄ?iau jo skyrimas buvo sustabdytas, nes Seimo Antikorupcijos komisija aiĹĄkinosi skandalingas elektroninÄ—s sveikatos sistemos projekto ÄŻgyvendinimo aplinkybes. RegistrĹł centre A.BagdonaviÄ?ius buvo atsakingas uĹž ĹĄÄŻ projektÄ…. Sutapimas: praÄ—jusiÄ… savaitÄ™, kai prasidÄ—jo kandidatĹł ÄŻ RegistrĹł centro vadovus dokumentĹł tik-

VDQWLEHQGURYzĂ„0LWQLMDÂł â– 'zOWRSHUQDL68UEDQDYLmLDXV YDGRYDXMDPD677Â’DSNODXVj EXYRLĂ…NYLHWXVLEXYXVÂ’HQHU JHWLNRVYLFHPLQLVWUj5%D OLXNRYj3DVWDUDVLVQHLJzVX 9*DSĂ…LXNDOEzMÂ?VDSLHNRQ FHUQjJDOzMXVLXVGRPLQWLNRQ NXUVXVWDmLDXQHDWPHWzNDG Ă„GDUELHWLVÂłWDLJDOzMRWLHVLR JLDLDSWDUWLVX50DVLXOLX â–  %HWGDXJLDXNDLSSXVĂ…LPWÂ’ VNLUWLQJRPVVWRY \NORPVSUL NODXVLXVLĂ˜SROLWLNĂ˜DSNODXVÂ? W\UzMDL50DVLXOLXQHVXVLGR PzMR¹’WDULPXVJDOzMÂ?VSD QHLJWLDUEDSDWYLUWLQWLSUH]L GHQWzV'*U\EDXVNDLWzVJOR ERWLQLVÂ’677QHWQHEXYRNYLH mLDPDV

rinimas, Susisiekimo ministerija pristatÄ— e.sveikatos sistemos audito rezultatus. Buvo garsiai praneĹĄta, kad paskutinis projekto etapas pasiĹžymÄ—jo neskaidriais pirkimais, o rangovus samdÄ™s RegistrĹł centras neuĹžtikrino jĹł prieĹžiĹŤros. R.Masiulis tada aiĹĄkino, kad RegistrĹł centras turÄ—s atlikti iĹĄsamesnÄŻ tyrimÄ… ir nustatyti konkreÄ?iÄ… ĹžalÄ… bei atsakingus asmenis. Anot susisiekimo ministro, tai bus naujojo ÄŻmonÄ—s vadovo rĹŤpestis. RegistrĹł centras be nuolatinio vadovo liko praÄ—jusiĹł metĹł pavasarÄŻ. PrieĹĄ tai ÄŻmonei du deĹĄimtmeÄ?ius vadovavo KÄ™stutis Sabaliauskas. Jis iĹĄ ĹĄiĹł pareigĹł pasitraukÄ— savo noru.

(OWRVQXRWU

PRIE SEIMO RĹŞMŲ AUGS POLITIKŲ PASODINTAS LIETU VOS Ĺ IMTMEÄŒIO Ä„Ĺ˝UOLAS

9DNDUSULHSDUODPHQWRUĂ‘PĂ˜9LOQLXMHGDEDUWLQLV 6HLPRSLUPLQLQNDVNDUWXVXEXYXVLDLVSDVRGLQR jĂ?XROLXNjVNLUWj/LHWXYRVYDOVW\EzVDWNĂ‘ULPR Ă…LPWPHmLXL0HGÂ’VRGLQR LĂ…NDLUzV k-XUĂ…zQDV $3DXODXVNDV/*UDXĂ?LQLHQz$9DOLQVNDV93UDQF NLHWLV90XQWLDQDV,'HJXWLHQzLU9*HGYLODV RDWOLNÂ?GDUEjYLVLVXJLHGRMRYDOVW\EzVKLPQj fĂ?XROLXNRVRGLQLPRFHUHPRQLMRMHQHGDO\YDYR Â’MjNYLHVWDV$XNĂ…mLDXVLRVLRV7DU\ERV$WNXULD PRMR6HLPRSLUPLQLQNDV9/DQGVEHUJLV


DNWXDOLMRV

Ă&#x;PJHJXĂ?zVG

4EIĂ&#x;SIAĂ&#x;DIĂ&#x;DĂ€IUĂ&#x;LÂ?Ă&#x;BĂ„Ă&#x;RÂ? Ă&#x;TAĂ&#x;jIAUĂ&#x;KAĂ&#x;LwSĂ&#x;TIKĂ&#x;DU

Milda K U I Z I NA I T Ä– LR korespondentÄ—

Karo nusikaltimai neturi senaties. Tai vakar Vilniaus apygardos teisme (VAT) priminÄ— prokurorai ir pasiĹŤlÄ— grieĹžtas bausmes karininkams, 1991 metĹł sausÄŻ jÄ—ga siekusiems NepriklausomybÄ™ atkĹŤrusiÄ… LietuvÄ… grÄ…Ĺžinti ÄŻ SovietĹł SÄ…jungÄ…. Po tragiĹĄkĹł sausio ÄŻvykiĹł praÄ—jo 27 metai, o dauguma uĹž akiĹł teisiamĹł jĹł kaltinamĹłjĹł jau sulaukÄ— garbaus amĹžiaus. .UĂ&#x;ROĂ&#x;DwĂ&#x;¸EĂ&#x;̧ ISĂ&#x;ORĂ&#x;GAĂ&#x;NIĂ&#x;ZAĂ&#x;TOĂ&#x;RIUS

Maskvoje gyvenantÄŻ buvusÄŻ SovietĹł SÄ… jungos gynybos ministrÄ… 93 metĹł DmitrijĹł JazovÄ… siĹŤloma ÄŻkalinti iki gyvos galvos. Jo bendrininkais laikomi SovietĹł SÄ… jungos vidaus reikalĹł ministras Borisas Pugo, ValstybÄ—s saugumo komiteto pirmininkas Vladimiras KriuÄ?kovas, Centro komiteto sekretorius Olegas Ĺ eninas jau mirÄ™.

Tiriant ĹĄiÄ… baudĹžiamÄ… jÄ… bylÄ… ant tanko stovintis G.Ivanovas buvo atpaĹžintas iĹĄ senos nuotraukos. ProkurorĹł nuomone, gyvenimÄ… kalÄ—jime turÄ—tĹł baigti dar keturi ĹĄiĹł politiniĹł veikÄ—jĹł nurodymus vykdÄ™ karininkai: Vasilijus Kustrio, Vladimiras UschopÄ?ikas, Michailas Golovatovas, Vasilijus Savinas bei tuometis SovietĹł SÄ… jungos vidaus reikalĹł ministro pavaduotojas Nikolajus Demidovas. ÂŒKĂ&#x;LIĂ&#x;Ă„TIĂ&#x;GAĂ&#x;LIĂ&#x;TIKĂ&#x;UĂ€Ă&#x;SIEĂ&#x;NYĂ&#x;JE

V.Kustrio – oro desanto pareigĹŤnas Vilniuje, iĹĄ automato iĹĄĹĄovÄ™s ir sunkiai suĹžalojÄ™s Lietuvos kariuomenÄ—s savanorÄŻ VytautÄ… LukĹĄÄŻ. Ĺ iuo metu Baltarusijoje gyvenantis V.UschopÄ?ikas 1991 metais

buvo sovietĹł armijos Vilniaus garnizono vadas, M.Golovatovas vadovavo specialiosios paskirties „Alfa“ grupei, ĹĄturmavusiai Vilniaus televizijos bokĹĄtÄ… bei Lietuvos radijo ir televizijos pastatÄ…. M.Golovatovas 2011 metĹł liepÄ… pagal Lietuvos iĹĄduotÄ… Europos areĹĄto orderÄŻ buvo sulaikytas Austrijos sostinÄ—s Vienos oro uoste, taÄ?iau nepraÄ—jus nÄ— parai paleistas. Lietuvos ir Europos Komisijos pareigĹŤnai tuomet grieĹžtai kritikavo AustrijÄ…, kurios pareigĹŤnams esÄ… trĹŤko duomenĹł, kad galÄ—tĹł jÄŻ suimti. Teisiamieji uĹž grotĹł taip pat atsidurs tik tuo atveju, jei bus sulaikyti pagal Europos areĹĄto orderÄŻ. Rusija ir Baltarusija juos iĹĄduoti Lietuvai atsisako. 4EISĂ&#x;MOĂ&#x;SAĂ&#x;LwĂ&#x;JEĂ&#x;ÂŚĂ&#x;DVIEĂ&#x;SE

Teismo posÄ—dĹžiuose dalyvavo tik du iĹĄ 67 teisiamĹłjĹł – Vilniuje gyvenantis Genadijus Ivanovas ir prieĹĄ ketverius metus Lietuvoje sulaikytas 49 metĹł Jurijus Melis. Nuo 2014 metĹł pavasario LukiĹĄkiĹł tardymo izoliatoriuje-kalÄ—jime laikomam J.Meliui prokurorai siĹŤlÄ— skirti 16 metĹł laisvÄ—s atÄ—mimo bausmÄ™. Jis vadovavo vienam tankĹł, kuris ÄŻsiverŞė ÄŻ Vilniaus televizijos bokĹĄto teritorijÄ… ir ĹĄaudÄ— iĹĄ tuĹĄÄ?io pabĹŤklo. Kitas teisiamasis – 67 metĹł G.Ivanovas – ant tanko vaĹžiavo iki Spaudos rĹŤmĹł. Nors buvÄ™s karininkas visÄ… laikÄ… tikino ant tanko uŞťokÄ™s tik iĹĄ smalsumo, prokurorai teismui siĹŤlÄ— jam skirti 12 metĹł laisvÄ—s atÄ—mimo bausmÄ™. .EĂ&#x;Ă€IĂ&#x;NOĂ&#x;JO Ă&#x;KURĂ&#x;VAĂ&#x;Ă€IUOĂ&#x;JA

Ant tanko stovintis G.Ivanovas tiriant bylÄ… buvo atpaĹžintas iĹĄ nuotraukos. Vienintelio Lietuvoje gyvenanÄ?io teisiamojo advokatÄ— Julija Ĺ˝ukienÄ— teigÄ—, jog byloje nÄ—ra jokiĹł ÄŻrodymĹł, kad ant tanko stovÄ—jÄ™s G.Ivanovas bĹŤtĹł darÄ™s kÄ… nors neteisÄ—to. Buvusiam kariĹĄkiui pateiktuose kaltinimuose advokatÄ— pasige-

5'DQLVHYLmLDXVQXRWU

Ă‚HĂ…LEXYÂ?DXNĂ…WL6RYLHWĂ˜6jMXQJRVSDUHLJĂ‘QDLLU NDULĂ…NLDLQXVLSHOQzODLVYzVDWzPLPRLNLJ\YRV JDOYRV7RNLjEDXVPÂ?XĂ?WUDJLĂ…NXV6DXVLRÂ’Y\NLXV MLHPVSDVLĂ‘Oz/LHWXYRVSURNXURUDLWDmLDXPDĂ?DL WLNLP\EzVNDGĂ…LVQXRVSUHQGLVEXVÂ’Y\NG\WDV

9LOQLXMHJ\YHQDQWÂ’*,YDQRYj QXRWUNDLUzMH VLĂ‘ORPDÂ’NDOLQWLPHWĂ˜RXĂ?JURWĂ˜MDXVHQLDLODLNRPj-0HOÂ’ÂąPHWĂ˜

do konkretumo: „Kaltinimai G.Ivanovui suraĹĄyti 42 lapuose, bet juose nÄ—ra tiksliĹł duomenĹł. Turi bĹŤti nustatytas nusikaltimo laikas, vieta, bĹŤdas ir jo sukeltos pasekmÄ—s. Ĺ ioje byloje visiems teisiamiesiems, nesvarbu, kokias pareigas jie bĹŤtĹł Ä—jÄ™, nurodyti vienodi kaltinimai.“ Rusijoje gimÄ™s ir ÄŻvairiose ĹĄalyse tarnavÄ™s kariĹĄkis ÄŻ LietuvÄ… buvo iĹĄsiĹłstas prieĹĄ pensijÄ…. „Jis nemokÄ—jo lietuviĹł kalbos ir neĹžinojo Lietuvos istorijos. Ant tanko iki Spaudos rĹŤmĹł jis vaĹžiavo net neĹžinodamas, kad pastatas LaisvÄ—s prospekte – Spaudos rĹŤmai“, – kalbÄ—jo advokatÄ—. +EĂ&#x;LIOĂ&#x;NŠĂ&#x;PAĂ&#x;LAIĂ&#x;KwĂ&#x;NUOĂ&#x;TYĂ&#x;KIU

AdvokatÄ—s teigimu, G.Ivanovas buvo atsakingas tik uĹž technikÄ… ir jos remontÄ…: „Jis niekada nevairavo tanko, jam nevadovavo ir vadovauti negalÄ—jo.“ IĹĄtyrÄ™ tankistams vadovavusiĹł kariĹĄkiĹł duotĹł komandĹł garso ÄŻraĹĄus, specialistai G.Ivanovo balso neatpaĹžino. „Ant vieno iĹĄ keturiĹł Ĺ iaurÄ—s miestelyje stovÄ—jusiĹł tankĹł G.Ivanovas uŞťoko tik iĹĄ smalsumo. Tankams pajudÄ—jus, jis neturÄ—jo kitos iĹĄeities – tik laukti, kol tankas grÄŻĹĄ atgal ÄŻ dalinÄŻâ€œ, – apie keistÄ… karininko pasivaĹžinÄ—jimÄ… pasakojo J.Ĺ˝ukienÄ—. Ji teigÄ—, jog per ĹĄeĹĄerius metus

6AĂ&#x;DOĂ&#x;VAMSĂ&#x;SIĂ&#x;Ă„LOĂ&#x;MOSĂ&#x;GRIEĂ€Ă&#x;TOSĂ&#x;BAUSĂ&#x;MwS â– 8Ă?QXVLNDOWLPXVĂ?PRJLĂ…NXPXL EHLNDURQXVLNDOWLPXVLĂ…YLVR WHLVLDPLDVPHQ\VGDXJX PDMĂ˜5XVLMRV%DOWDUXVLMRVLU 8NUDLQRVSLOLHmLDL â–  WHLVLDPDMDPSURNXURUDL VLĂ‘OzVNLUWLODLVYzVDWzPLPR EDXVPHVQXRLNLPH WĂ˜'DXJXPj7HOHYL]LMRVERNĂ… WR/LHWXYRVUDGLMRLUWHOHYL]L MRVSDVWDWREHL6SDXGRVUĂ‘PĂ˜ Ă…WXUPHGDO\YDYXVLĂ˜NDULQLQNĂ˜

VLĂ‘ORPDQXWHLVWLPHWĂ˜ODLV YzVDWzPLPREDXVPzPLV â– 8Ă?/57SDVWDWRXĂ?zPLPjDW VDNLQJjLUNDULDPVQXURG\PXV GDYXVÂ’*HQDGLMĂ˜*ROXENRYj VLĂ‘ORPDÂ’NDOLQWLPHWĂ˜ â–  PHWĂ˜ODLVYzVDWzPLPR EDXVPzPLVVLĂ‘ORPDQXWHLVWL LUWXRPHmLXV/LHWXYRVNRPX QLVWĂ˜SDUWLMRVYDGRYXV9ODGLV ODYjĂ‚YHGjLU$OJLPDQWj1DX GĂ?LĂ‘Qj

trukusÄŻ tyrimÄ… G.Ivanovas prarado ir darbÄ…, ir sveikatÄ…: „Dvylika metĹł nelaisvÄ—s jam prilygsta bausmei iki gyvos galvos.“

siais buvo pripaĹžinta 790 asmenĹł, kai kuriems jĹł paĹĄalpas valstybÄ— moka iki ĹĄiol. Vien ĹžuvusiĹłjĹł artimiesiems sumokÄ—ta apie 303 tĹŤkst. eurĹł kompensacijĹł. Daugiau nei pusantro milijono eurĹł kainavo memorialas Ĺžuvusiesiems Antakalnio kapinÄ—se. IeĹĄkinius agresoriams yra pateikÄ™ ir du nukentÄ—jusieji. Prie Spaudos rĹŤmĹł nukentÄ—jÄ™s V.LukĹĄys siekia prisiteisti milijonÄ… eurĹł, o prie Vilniaus televizijos bokĹĄto tÄ—vo netekÄ™s Robertas Povilaitis – 120 tĹŤkstanÄ?iĹł eurĹł. PirmÄ… jÄŻ menkÄ… ÄŻnaĹĄÄ… Ĺžalos atlyginimui valstybÄ— jau turi. Sulaikius J.MelÄŻ iĹĄ jo buvo paimti 29 eurai bei 3500 Rusijos rubliĹł (apie 45 eurai) ir dvi Ukrainos grivinos (6 euro centai).

ÂżAĂ&#x;LgĂ&#x;SKAIĂ&#x;jIUOĂ&#x;JAĂ&#x;MIĂ&#x;LIĂ&#x;JOĂ&#x;NAIS

KitĹł advokatĹł laukia sunkesnÄ— uĹžduotis. Apie savo klientĹł vaidmenÄŻ tragiĹĄkomis 1991-ĹłjĹł sausio dienomis teks pasakoti nÄ— karto su jais nebendravus. Advokatams teks svarstyti ir apie materialinÄ™ teisiamĹłjĹł padÄ—tÄŻ, nes prokurorai praĹĄÄ—, kad 1991 metĹł sausÄŻ Lietuvai padarytÄ… ĹžalÄ… solidariai atlygintĹł visi 67 teisiamieji. Tyrimo metu nustatyta, jog valstybei padaryta 11,3 milijono eurĹł Ĺžala. Per Sausio ÄŻvykius Vilniuje Ĺžuvo 14 ĹžmoniĹł, dar 32 buvo sunkiai suĹžaloti. IĹĄ viso nukentÄ—jusiai-

6IEĂ&#x;TOJĂ&#x;SVAĂ&#x;JOĂ&#x;NIĂ‹Ă&#x;VERSĂ&#x;LOĂ&#x;ÂŚĂ&#x;I¸TU¸TwJUSIĂ&#x;BANĂ&#x;KOĂ&#x;SgSĂ&#x;KAIĂ&#x;TA 7DSWLYHUVOLQLQNHXĂ?VLPDQLXVLDĂ…WXRQLDVGHĂ…LPWPHWz YLOQLHWzSDWDULPĂ˜LHĂ…NRMRQHNUHLSGDPDVLÂ’VSHFLD OLVWXVRVRFLDOLQLDPHWLQNOH8Ă?NLEXVLDQWVXNmLDXV NDEOLXNRMLSUDUDGRGDXJLDXQHLWĂ‘NVWDQmLXVHXUĂ˜ A s t a K U Z N E CO VA I T Ä– LR korespondentÄ—

ÄŽkurti savo verslÄ… sumaniusi garbaus amĹžiaus Vilniaus gyventoja liko labai nusivylusi. Ĺ˝adama sÄ—kme ir lengvai uĹždirbamais pinigais patikÄ—jusi moteris liko be viso gyvenimo santaupĹł. VilnietÄ—s bÄ—dos prasidÄ—jo, kai ĹĄiĹł metĹł kovo 22 dienÄ… garbaus amĹžiaus, taÄ?iau dar guvi moteris socialiniame tinkle „Facebook“ susipaĹžino su, kaip jai atrodÄ—, padoriu vyriĹĄkiu. Nors naujojo paŞįstamo vardas ir pavardÄ— buvo ne lietuviĹĄki, o jis

pats bendravo tik padedams automatinio vertÄ—jo, tai moteriai nesutrukdÄ— tÄ™sti paĹžinties. Netrukus internetiniam paŞįstamui pensininkÄ— prasitarÄ—, kad turi susitaupiusi ĹĄiek tiek pinigĹł, o jis jai iĹĄkart pasiĹŤlÄ— pelningÄ… sandorÄŻ – atsidaryk savo verslÄ…, o aĹĄ tau padÄ—siu jÄŻ ÄŻsteigti Lietuvoje. SukÄ?iaus bĹŤta ÄŻtaigaus, o svajonÄ—s apie netrukus atkeliausianÄ?ius sÄ…Ĺžiningai uĹždirbtus turtus atrodÄ— tokios svaigios, kad moteris nieko blogo neÄŻtardama pervedÄ— pirmÄ… pareikalautÄ… sumÄ…. „Verslo dokumentams sutvarkyti“, – taip paaiĹĄkino internetinis paŞįstamas.

Laikui bÄ—gant sukÄ?iaus apetitas augo. Jis vis daĹžniau kreipdavosi ÄŻ moterÄŻ praĹĄydamas pervesti pinigĹł, nes tvarkant dokumentus esÄ… vis atsirasdavo nenumatytĹł kliĹŤÄ?iĹł. PensininkÄ— sukÄ?iumi patikÄ—jo ir vykdÄ— jo nurodymus, kol sÄ…skaita iĹĄtuĹĄtÄ—jo, o nÄ— karto nematytas pagalbininkas dingo. Supratusi, kad jos verslo planai Ĺžlugo ir pinigai nuplaukÄ—, vakar pensininkÄ— nuskubÄ—jo ÄŻ Vilniaus apskrities vyriausiÄ… jÄŻ policijos komisariatÄ… ir paraĹĄÄ— praĹĄymÄ… pradÄ—ti ikiteisminÄŻ tyrimÄ… dÄ—l sukÄ?iavimo. VilnietÄ— pareigĹŤnams prisipaĹžino, kad paskutinÄŻ kartÄ… nepaŞįstamojo sÄ…skaitÄ… ji papildÄ— balandĹžio 17 dienÄ…, o per maĹžiau nei mÄ—nesÄŻ sukÄ?iui iĹĄ viso atidavÄ— daugiau kaip 38 tĹŤkstanÄ?ius JAV doleriĹł (32 tĹŤkstanÄ?ius 638 eurus). Tai jau ne pirmas kartas, kai lietuviai skaudĹžiai nudega susigun-

ÂżAĂ&#x;DAĂ&#x;MAĂ&#x;BLOĂ&#x;KUOĂ&#x;TIĂ&#x;SUKĂ&#x;jIĂ‹Ă&#x;SVEĂ&#x;TAIĂ&#x;NES â– .RYRWLVXLQWHUQHWLQLDLVVXN mLDLVzPzVLLU6HLPDV/LHWXYRV EDQNXLOHLVWDEORNXRWLSULHL JDVSULHVYHWDLQLĂ˜NXULRVQH WHLVzWDLWHLNLDLQYHVWLFLMĂ˜SD VODXJDVVLĂ‘ORLUVXGDURJDOL P\EHVJ\YHQWRMDPVSUHNLDX WLÂ’PRQLĂ˜DNFLMRPLVDUNULSWR YDOLXWRPLV â–  /LHWXYRVEDQNDVYDNDUSUD QHĂ…zNDGDSWLNWDDSLHWR NLĂ˜VYHWDLQLĂ˜NXULĂ˜YHLNOD\UD QHOHJDOL â–  'DOLVVjUDĂ…HHVDQmLĂ˜VYHWDLQLĂ˜

dÄ™ internete gaunamais pasiĹŤlymais greitai ir lengvai uĹžsidirbti. Kovo pabaigoje ÄŻ policijÄ… kreipÄ—si 57 metĹł Ĺ alÄ?ininkĹł gyventoja, kuri susigundĹžiusi lengvais pinigais prarado 63 tĹŤkstanÄ?ius eurĹł. Moteris bandÄ— pirkti garsiĹł ÄŻmo-

VXNmLDXMDDWYLUDLLUVLĂ‘ORĂ„WDSWL WXUWLQJDPWDLNDQWĂ…Â’PHWRGjÂł NLWDGDOLVMĂ˜ÂąXĂ?VLHQLRYDOLXWĂ˜ DUNLWRILQDQVLQLRWXUWRSUH N\ERVSODWIRUPRVQHWXULQmLRV OLFHQFLMRV/LHWXYRMH â– 7DLMDXNHWYLUWRMLLQVWLWXFLMD JDYXVLWRNLĂ˜JDOLĂ˜,NLĂ…LROMXR GjMÂ’LQWHUQHWRVYHWDLQLĂ˜VjUD Ă…jSLOGz/RĂ…LPĂ˜SULHĂ?LĂ‘URVWDU Q\ED5\Ă…LĂ˜UHJXOLDYLPRWDU Q\EDEHL1DUNRWLNĂ˜WDEDNRLU DONRKROLRNRQWUROzVGHSDUWD PHQWDV

niĹł akcijas per puslapÄŻ Everest.trade, bet akcijĹł taip ir neiĹĄvydo. Tik vÄ—liau ji pamatÄ—, kad tariama brokeriĹł ÄŻmonÄ— yra registruota Vanuatu Respublikoje, ir suprato, kad beveik metus pinigus pervedinÄ—jo neĹžinia kam.


DNWXDOLMRV $3LODLWLHQzVQXRWU

PJHJXĂ?zVGĂ&#x;

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS Seime – protestai Seimui vakar atsisakius tirti situacijÄ… ĹžemÄ—s ĹŤkyje kilo du protestai – konservatoriai iĹĄÄ—jo iĹĄ valdanÄ?iĹłjĹł iniciatyva sudarytos Lietuvos radijo ir televizijos ĹŤkinÄ—s bei finansinÄ—s veiklos tyrimo komisijos, o P.UrbĹĄys paliko valstieÄ?iĹł frakcijÄ….

PrisiekÄ— ministrai Seimo posÄ—dyje vakar prisiekÄ— naujieji ministrai – Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio ir Teisingumo ministerijĹł vadovai 37-eriĹł G.Surplys bei 42 metĹł E.JankeviÄ?ius. Priesaikas priÄ—mÄ— Seimo pirmininkas V.Pranckietis. Abu ministrai pradÄ—jo dirbti nuo geguŞės 15 d.

PrisiminÄ— J.StaugaitÄŻ Seimas vakar posÄ—dyje paminÄ—jo varpininko, gydytojo, tarpukario Lietuvos Seimo pirmininko J.StaugaiÄ?io (1868–1952) gimimo 150-Ä…sias metines. Seimas vakar taip pat paskelbÄ— 2020-uosius Lietuvos Steigiamojo Seimo ĹĄimtmeÄ?io metais. 1920 m. balandĹžio 14–15 d. visuotiniuose tiesioginiuose rinkimuose slaptu balsavimu pagal proporcinÄ™ sistemÄ… buvo iĹĄrinktas pirmasis moderniĹłjĹł laikĹł Lietuvos parlamentas.

GarbÄ—s daktarai Vakar Vytauto DidĹžiojo universiteto (VDU) garbÄ—s daktaro regalijos ÄŻteiktos Bolonijos universiteto (Italija) profesoriui S.Bianchini ir VDU universiteto docentui M.J.Drungai.

Eis dvejas pareigas Iki bus paskirtas naujas akademinės etikos ir procedōrų kontrolierius, laikinai eiti jo pareigas Seimas pavedė Vaiko teisių apsaugos tarnybos kontrolierei E.Žiobienei.

Psichologai rengiasi Jau daugiau kaip 40 psichologĹł, kuriems nereikia papildomĹł mokymĹł, atsiliepÄ— ÄŻ Teisingumo ministerijos kvietimÄ… dalyvauti teismuose apklausiant vaikus, kai nuo liepos ÄŻsigalios tokiÄ… tvarkÄ… numatantis ÄŻstatymas. IĹĄ viso ĹĄiam darbui papildomai reikÄ—s 80 psichologĹł. UĹž psichologo darbo valandÄ… bus mokamas 13 eurĹł atlyginimas, o uĹž darbÄ… ĹĄvenÄ?iĹł, ne darbo dienomis ar ne darbo valandomis – pusantro karto daugiau.

Ĺ audymo pratybos MaĹždaug 100 JAV jĹŤrĹł pÄ—stininkĹł su technika atvyko ÄŻ LietuvÄ…, kur kartu su daugiau kaip 1200 kariĹł iĹĄ kitĹł aĹĄtuoniĹł NATO valstybiĹł dalyvauja intensyviose netiesioginÄ—s ugnies paramos vienetĹł kovinio ĹĄaudymo pratybose „Ugninis griausmas 2018“. Jos vyksta Generolo Silvestro Ĺ˝ukausko poligone PabradÄ—je (Ĺ venÄ?ioniĹł r.) ir GaiĹžiĹŤnĹł poligone Rukloje (Jonavos r.).

Atvyko portugalai ÄŽ LietuvÄ… atvyko Portugalijos kariuomenÄ—s rotacinÄ—s pajÄ—gos (maĹždaug 150 kariĹł). Jos keturis mÄ—nesius treniruosis kartu su motorizuotosios pÄ—stininkĹł brigados „Žemaitija“ Lietuvos didĹžiojo kunigaikĹĄÄ?io ButigeidĹžio dragĹŤnĹł bataliono kariais. Tai jau ketvirtoji kuopos dydĹžio Portugalijos kariĹł rotacija Lietuvoje. Pagal NATO sutartas atgrasymo priemones nuo 2014 metĹł pavasario mĹŤsĹł ĹĄalyje jau treniravosi Belgijos, ÄŒekijos, Danijos, JAV, Lenkijos, Liuksemburgo, Vengrijos ir Vokietijos kariai.

‘WHLVLDPĂ˜MĂ˜VXROj.ODLSzGRMHYDNDUVzGÂ?V02UORYVNLV QXRWUNDLUzMH WHLVPHWLNLQRWLNEDQGÂ?VDSVLJLQWLQXRMRDXNDWDSXVLRDSVDXJLQLQNR53RĂ…NRV

TRAGEDIJA. Apsaugininko ir jo artimĹł jĹł gyvenimÄ… sugriovÄ— peilÄŻ iĹĄsitraukÄ™s sukÄ?ius

,AUĂ&#x;KwĂ&#x;GANDĂ&#x;RĂ‹ Ă&#x;OĂ&#x;ATĂ&#x;LwĂ&#x;KwĂ&#x;PIKĂ&#x;TASĂ&#x;EREĂ&#x;LIS Ă„$Ă…WDLSODXNLDXDQĂ‘NĂ˜7LNzMDXVLNDGJUHLWSDV PXVSDVLURG\VJDQGUDLEHWDWVNULGRQHJDQGUDV RHUHOLVLULĂ…GUDVNzOL]Gj³¹YDNDUWHLVPHQXEUDX NÂ?VDĂ…DUjLĂ…WDUzVDXVÂ’SUHN\ERVFHQWUH.ODLSzGRMH QXĂ?XG\WRDSVDXJLQLQNRWzYDV5DLPXQGDV3RĂ…ND Au ĹĄ r a PI L A I T I E N Ä– LR korespondentÄ—

AĹĄaros teisme liejosi ir tuomet, kai apie ÄŻ nebĹŤtÄŻ iĹĄÄ—jusÄŻ 24-eriĹł vaikinÄ… pasakojo jo motina, mylimoji ir aĹĄtuoneriais metais jaunesnis brolis. Paskutines budÄ—jimo valandas kartu jaudindamasis prisiminÄ— ir kitas apsaugininkas. Jo teigimu, Rosvaldas PoĹĄka jam iĹĄgelbÄ—jo gyvybÄ™. Jaudinosi visi, taÄ?iau tragedijos kaltininkas 30 metĹł Maksimas Orlovskis atrodÄ— ramus ir nepripaĹžino kaltÄ—s. 0IRĂ&#x;KwĂ&#x;JASĂ&#x;BANĂ&#x;DwĂ&#x;SUKĂ&#x;jIAUĂ&#x;TI

Vakar KlaipÄ—dos apygardos teisme pradÄ—ta nagrinÄ—ti baudĹžiamoji byla dÄ—l tyÄ?inio nuĹžudymo.

„Sakoma, kad Dievas Ĺžmogui duoda tokÄŻ kryĹžiĹł, kokÄŻ jis gali paneĹĄti, bet man ĹĄi naĹĄta per sunki.“ ,3RĂ…NLHQz

Tragedija KlaipÄ—dos prekybos ir pramogĹł centre „Akropolis“ nutiko sausio 5-Ä…jÄ… apie 19 valandÄ…. SukÄ?iavimu ÄŻtarimas M.Orlovskis buvo nuvestas ÄŻ apsaugos postÄ…. TÄ…kart jis maisto parduotuvÄ—je pasiÄ—mÄ— mandarinĹł, nuÄ—jo prie savitarnos kasos ir padÄ—jÄ™s vaisius ant svarstykliĹł nuspaudÄ— svogĹŤnĹł kainÄ…, kuri buvo 1,20 euro maĹžesnÄ—. Apsaugos poste bandydamas iĹĄtrĹŤkti M.Orlovskis Ä—mÄ— ĹĄvaistytis peiliu. 39 metĹł apsaugininkas Andrejus TroĹĄÄ?enka atsipirko pa-

virĹĄiniais pjautiniais suĹžalojimais keliose kĹŤno vietose, o jam ÄŻ pagalbÄ… atskubÄ—jÄ™s R.PoĹĄka buvo nuĹžudytas. M.Orlovskis sugebÄ—jo iĹĄtrĹŤkti ir pabÄ—gti. IĹĄkart buvo sukeltos gausios policijos pajÄ—gos. 22 val. 30 min. ÄŻtariamÄ… jÄŻ pavyko sulaikyti viename Taikos prospekto daugiabutyje, kur gyvena jo motina. 0LAĂ&#x;NAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;VESĂ&#x;TUĂ&#x;VwSĂ&#x;IRĂ&#x;VAIĂ&#x;KAI

„Jis buvo svajoniĹł vaikas, jis buvo mano malda. Sakoma, kad Dievas Ĺžmogui duoda tokÄŻ kryĹžiĹł, kokÄŻ jis gali paneĹĄti, bet man ĹĄi naĹĄta per sunki“, – po posÄ—dĹžio iĹĄtarÄ— sĹŤnaus netekusi Irena PoĹĄkienÄ—. Rosvaldas ĹĄiemet KlaipÄ—dos universitete turÄ—jo gauti anglĹł kalbos bakalauro diplomÄ…, pernai buvo paÄ—mÄ™s banko paskolÄ…, padedamas tÄ—vĹł KlaipÄ—doje ÄŻsigijo vieno kambario butÄ…, apsigyveno jame su drauge Justina ir planavo vestuves. „Tai buvo atsakingas, dÄ—mesingas, rĹŤpestingas, jautrus vaikas, mes buvome labai artimi, kalbÄ—davomÄ—s telefonu kiekvienÄ… dienÄ…, net ir po kelis kartus. NuĹžudydamas sĹŤnĹł jis nuĹžudÄ— ir mane, tarsi nupjovÄ— mus riĹĄanÄ?iÄ… bambagyslę“, – iki ĹĄiol kraujuojanÄ?iÄ… ĹĄirdÄŻ liejo motina. Rosvaldas gerai mokÄ—si, tolesnÄ—ms studijoms pasirinko tai, kas sekÄ—si geriausiai, – anglĹł kalbÄ…. IĹĄ TauragÄ—s atvykÄ™s ÄŻ uostamiestÄŻ jis iĹĄ pradĹžiĹł gyveno bendrabutyje, bet norÄ—jo ÄŻsigyti savo bĹŤstÄ…. Tam reikÄ—jo pinigĹł. TodÄ—l vienÄ… vasarÄ… vaikinas ryĹžosi padirbÄ—ti apsaugininku. Padirbo, patiko – nusprendÄ— suderinti darbÄ… ir mokslus. Tragedija ÄŻvyko paskutinÄ™ jo darbo dienÄ… „Akropolyje“. Po laisvadieniĹł jis bĹŤtĹł pradÄ—-

jÄ™s dirbti arÄ?iau namĹł esanÄ?ioje „Maximoje“. „Buvome labai artimi – kaip komanda, planavome vestuves, kalbÄ—jome apie vaikus. Abu turÄ—jome vienodus pakabuÄ?ius – ĹĄirdutes, iĹĄ pradĹžiĹł neĹĄiojausi piniginÄ—je, dabar ta ĹĄirdelÄ— – Ä?ia, – vakar liudydama teisme parodÄ— ant grandinÄ—lÄ—s pakabintÄ… papuoĹĄalÄ… Justina. – Sugriuvo visas mano gyvenimas. Gyvenu tame paÄ?iame bute, kurÄŻ abu rengÄ—me ir puoĹĄÄ—me.“ 4IĂ&#x;KIĂ&#x;NOĂ&#x;BUĂ&#x;VŠSĂ&#x;¸OĂ&#x;KOĂ&#x;BĂ„Ă&#x;SEĂ&#x;NOS

Teisiamasis M.Orlovskis vakar teisme neatrodÄ— sutrikÄ™s. PrieĹĄ posÄ—dÄŻ fotografams ir operatoriams jis net demonstravo nepadorius gestus. Neigdamas savo kaltÄ™ jis tikino, kad peilÄŻ iĹĄsitraukÄ— gindamasis: neva iĹĄ apsaugininko sulaukÄ— daugiau kaip deĹĄimties smĹŤgiĹł ÄŻ galvÄ…, veidÄ… kumĹĄÄ?iais ir alkĹŤnÄ—mis. „Tada iĹĄsitraukiau peilÄŻ ir atsitiktinai pradÄ—jau smĹŤgiuoti. Man ÄŻsijungÄ— gynybos mechanizmas. DÄ—l ĹĄoko bĹŤsenos ÄŻvyko tai, kas ÄŻvyko. NeturÄ—jau tikslo nuĹžudyti ar papjauti. PrieĹĄ tai tvarkiausi namuose, tad kiĹĄenÄ—je ir liko peilis. JÄŻ neĹĄioti nÄ—ra nusikaltimas“, – aiĹĄkino M.Orlovskis. 5Ă€Ă&#x;GEĂ&#x;SOĂ&#x;ANTĂ&#x;KOĂ&#x;LEĂ&#x;GOSĂ&#x;RANĂ&#x;KĂ‹

TÄ… dienÄ… dirbÄ™s apsaugininkas A.TroĹĄÄ?enka pasakojo, jog dar gruodĹžio 30 dienÄ… pastebÄ—jo, kad M.Orlovskis sukÄ?iauja. PasiÄ—mÄ™s maiĹĄelÄŻ apelsinĹł jis savitarnos kasoje sumokÄ—jo kaip uĹž svogĹŤnus, kurie pigesni. PamatÄ™s tÄ… patÄŻ pirkÄ—jÄ… po keliĹł dienĹł apsaugininkas ji pasekÄ—. Ir vÄ—l pasikartojo tas pat – uĹž mandarinus jis sumokÄ—jo kaip uĹž svogĹŤnus. „Palaukiau jo ir pasakiau, kad eisime ÄŻ tarnybines patalpas. ÄŽvedĹžiau ÄŻ sulaikymo kambarÄŻ, paaiĹĄkinau, uĹž kÄ…. Jis Ä—mÄ— nervintis, norÄ—jo sumokÄ—ti, kiek priklauso, bet pasakiau, kad tai – ne pirmas kartas. Jis ÄŻsiaudrino, pagrasino, kad paskers. Ä–mÄ— artintis, atstĹŤ-

miau jÄŻ nuo savÄ™s. Rosvaldas stebÄ—jo vaizdo kameras ir pamatÄ™s, kas vyksta, atÄ—jo man padÄ—ti. ReikÄ—jo uĹžsegti antrankius. SuĹĄukau: atsargiai – peilis. Rosvaldas jÄŻ spaudÄ— prie sienos, o tas per jo rankas smĹŤgiavo man, paskui Rosvaldui. DĹŤris ÄŻ kaklÄ… buvo mirtinas.“ Vaikinas uĹžgeso ant bendradarbio rankĹł. 6IĂ&#x;SASĂ&#x;TURĂ&#x;TASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;DVIĂ&#x;RAĂ&#x;TIS

M.Orlovskis kelis kartus tikino, kad buvo muĹĄamas, bet teismo ekspertai tokiĹł suĹžalojimĹł ant jo kĹŤno neuĹžfiksavo. DeĹĄimt metĹł apsaugininku dirbantis apie 140 kilogramĹł sveriantis A.TroĹĄÄ?enka pareiĹĄkÄ—, kad jei bĹŤtĹł paleidÄ™s ÄŻ darbÄ… rankas, ant smulkaus sudÄ—jimo kaltinamojo bĹŤtĹł likÄ™ aiĹĄkiĹł smurto pÄ—dsakĹł. M.Orlovskis kadaise irgi trumpai yra dirbÄ™s apsaugininku ir tikino ĹžinÄ…s ĹĄio darbo subtilybes. NukentÄ—jusieji pateikÄ— daugiau kaip 300 tĹŤkst. eurĹł neturtinÄ—s Ĺžalos ieĹĄkinius. M.Orlovskis teigÄ— nesutinkÄ…s su tokiais ieĹĄkiniais ir niekada jĹł neatlyginsiÄ…s. Visas jo turtas – tai motinos buto balkone stovintis dviratis. Kaltinamojo motina teisme nedalyvavo. Ji pasinaudojo teise neliudyti prieĹĄ artimÄ… ĹžmogĹł. Kai po incidento „Maximoje“ Ĺžudikas paspruko ir atlÄ—kÄ— pas motinÄ…, ji patarÄ— skambinti ÄŻ policijÄ…. ÄŒia bÄ—glÄŻ ir rado pareigĹŤnai. Pasak teisiamojo advokato Aliaus Galmino, motina gyveno pasiturimai, dirbo pardavÄ—ja. Nieko netrĹŤko ir sĹŤnui. Iki ĹĄiol neteistas M.Orlovskis pastaruoju metu dirbo uĹžsienyje. Nusikaltimo vakarÄ… jis buvo blaivus, kvaiĹĄalĹł nevartoja. „ApsaugininkĹł kambarÄ—lyje jis gynÄ—si, nes buvo puolamas. Iki ĹĄiol jis nebuvo nei teistas, nei buvÄ™s policijoje. Gyveno kaip normalus vaikinas. Jis neneigia, kad tai buvo jo peilis. NeĹĄiodavosi gynybai, nes gatvÄ—je buvo keliskart uĹžpultas“, – aiĹĄkino A.Galminas.


UĂ€RIBIS

UZRIBIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

*Ă‚LXSDULRQXRWU

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

ÂżUDIKASĂ&#x;VwLĂ&#x;Ă&#x;LIEĂ&#x;JOĂ&#x;KRAUĂ&#x;Jg 9DNDUSRYLGXUGLHQLRJDXVLRV.ODLSzGRVSROLFLMRVSD UHLJĂ‘QĂ˜SDMzJRVLHĂ…NRMRVXQNLXQXVLNDOWLPXÂąWzYR VXĂ?DORMLPXLUMRĂ?PRQRVQXĂ?XG\PX¹’WDULDPRY\UR 3RPDĂ?GDXJYDODQGRVSDLHĂ…NĂ˜MLVEXYRVXODLN\WDV Au ĹĄ r a PI L A I T I E N Ä– LR korespondentÄ—

KartÄ… uĹž ĹžmogĹžudystÄ™ jau teistas ir bausmÄ™ atlikÄ™s klaipÄ—dietis 41 metĹł Milanas TaraseviÄ?ius tikriausiai vÄ—l ilgam keliaus uĹž grotĹł. Apie nelaimÄ™ BangĹł gatvÄ—je ir kraujo klanus bendrabuÄ?io laiptinÄ—je Bendrajam pagalbos centrui praneĹĄÄ— ĹĄio namo gyventojai. AtvykÄ™ pareigĹŤnai iĹĄvydo kraupĹł vaizdÄ… – lovoje gulÄ—jo negyva 61 metĹł moteris, o jos kĹŤne styrojo peilis. Keliais to paties peilio dĹŤriais ÄŻ pilvÄ… sunkiai suĹžalotas pora metĹł uĹž moterÄŻ vyresnis vyras, buvÄ™s jos sutuoktinis, iĹĄgabentas ÄŻ ligoninÄ™ ir iĹĄ karto operuotas. Tikimasi, kad jis liks gyvas.

„Milanas vÄ—l atÄ—jo ir pasakÄ—: aĹĄ neturiu kur gyventi, todÄ—l ir jĹŤs negyvensite. Sesuo jÄŻ varÄ— lauk, o jis tada dĹŤrÄ— peiliu.“ -RYLWD

9DNDUEzJO\VDSODPGzGXSROLFLMRVDXWRPRELOLXVLUGDUNHWXULDVSDNHOzMHVWRYLQmLDVĂ‚LDXOLĂ˜J\YHQWRMĂ˜PDĂ…LQDV

UŽRIBIS. Kvaiťalai ir kontrabanda buvo virtę ťeimos verslu

ÂľIAUĂ&#x;LIĂ‹Ă&#x;CENTĂ&#x;REĂ&#x;ÂŚĂ&#x;KAKĂ&#x;TOĂ&#x;MUĂ&#x;̧ A $QWUDGLHQLRU\WDVĂ‚LDXOLĂ˜ FHQWUHSULPLQzYHLNVPR ILOPjÂąEzJO\VDXWRPR ELOLXWDUDQDYRNHOLDVPD Ă…LQDVSRNĂ…zMRĂ…Ă‘YLDLLU GXĂ?RVWLNODLVXĂ?HLVWLWU\V SDUHLJĂ‘QDL3ROLFLMDVX NYDLĂ…DOĂ˜NURYLQLXVXODLNz VHQLDLW\NRWjÂ’WDULDPjMÂ’ Gi n t a r a s Ĺ I U PA RY S LR korespondentas

$3LODLWLHQzVQXRWU

ÄŽtariamasis buvo sulaikytas netoliese, Taikos prospekte, prie „Saturno“ prekybos centro. Jam nustatytos daugiau kaip dvi promilÄ—s alkoholio. „Bute buvo girtaujama nuo pat ryto, o kai baigÄ—si alkoholis, prasidÄ—jo konf liktai. Buto ĹĄeimininkai varÄ— ÄŻtariamÄ…jÄŻ lauk, o jis, tiktai rugsÄ—jo mÄ—nesÄŻ grįŞęs iĹĄ ÄŻkalinimo vietos, neturÄ—jo kur dÄ—tis. KurÄŻ laikÄ… jis gyveno pas seserÄŻ, taÄ?iau ji neapsikentusi jÄŻ iĹĄva-

rė“, – pasakojo KlaipÄ—dos apskrities policijos komisariato vadovas Alfonsas Motuzas. 2005-aisiais M.TaraseviÄ?ius jau iĹĄklausÄ— nuosprendÄŻ uĹž ĹžmogĹžudystÄ™ – jam buvo skirta dvylika metĹł nelaisvÄ—s. Tuomet jis pats atÄ—jo ÄŻ policijÄ… ir praneĹĄÄ—, kad nuĹžudÄ— ĹžmogĹł. PaaiĹĄkÄ—jo, kad tai buvo jo buto nuomininkas 29 metĹł Romas P. Jo gyvybÄ— buvo uĹžgesusi prieĹĄ kelias dienas, mirusiojo kĹŤnas buvo susuktas ÄŻ antklodÄ™. Ekspertai nustatÄ—, kad Ĺžmogus buvo dauĹžomas ir smaugiamas. Savo butÄ… M.TaraseviÄ?iui paliko jÄŻ uĹžauginusi moÄ?iutÄ—. Tuo metu uĹž vagystÄ™ jau teistas vyras laukÄ— teismo sprendimo dÄ—l plÄ—ĹĄimo. AntradienÄŻ koridoriuje prie tragedija paĹženklinto buto sÄ—dÄ—jo ir verkÄ— mirusios Irenos sesuo Jovita. Ji papasakojo, kad Irena seniai iĹĄsiskyrÄ— su savo vyru, taÄ?iau neoficialiai. Pora ir toliau gyveno tame paÄ?iame dviejĹł kambariĹł bute, nors Irena jau dvideĹĄimt metĹł turÄ—jo sugyventinÄŻ VolodiÄ…. Ĺ is kraupiĹł ÄŻvykiĹł liudininkas vakar jau buvo apklaustas policijoje. „Milanas parÄ—jo iĹĄ kalÄ—jimo ir pasakÄ—: neturiu kur gyventi, priimkite mane. Kelis mÄ—nesius nedirbo, darbo neieĹĄkojo. Jie sakÄ—, kad negali jo iĹĄlaikyti, ir iĹĄvarydavo lauk. O ĹĄiandien jis vÄ—l atÄ—jo ir pasakÄ—: aĹĄ neturiu kur gyventi, todÄ—l ir jĹŤs negyvensite. Sesuo jÄŻ varÄ— lauk, o jis dĹŤrÄ— tada peiliu. Gerai, kad dar Volodios nepapjovė“, – verkdama kalbÄ—jo Jovita.

.UDXSXVQXVLNDOWLPDVEXYRÂ’Y\NG\WDVĂ…LDPHQDPH%DQJĂ˜JDWYzMH.ODLSzGRMH

Per keturis mÄ—nesius rengtÄ… operacijÄ… buvo suÄ?iuptas kriminalistams paŞįstamas 56 metĹł Gintautas ChadzeviÄ?ius. Vyras uĹž ÄŻvairius nusikaltimus teistas 6 kartus, pastarÄ… jÄŻ kartÄ… – pernai, o ĹĄiĹł metĹł pradĹžioje buvo sulaikytas po susiĹĄaudymo JoniĹĄkyje. Su organizuotu nusikalstamumu kovojantiems pareigĹŤnams puikiai paŞįstami ir G.ChadzeviÄ?iaus sĹŤnĹŤs. JaunÄ—lis 24 metĹł Kristijonas ChadzeviÄ?ius ĹĄiĹł metĹł sausÄŻ sulaikytas po susiĹĄaudymo dramos JoniĹĄkyje, o vyresnysis 26 metĹł Ĺ˝ygimantas ChadzeviÄ?ius netrukus stos prieĹĄ teismÄ… dÄ—l kvaiĹĄalĹł kontrabandos iĹĄ Kolumbijos. TÄ—vas su abiem sĹŤnumis pernai kartu buvo nuteisti kontrabandiniĹł cigareÄ?iĹł byloje, bet atsipirko lygtinÄ—mis bausmÄ—mis ir baudomis. "wGĂ&#x;LYSĂ&#x;LAMĂ&#x;DwĂ&#x;MAĂ&#x;̧ IĂ&#x;NAS

!TĂ&#x;SIĂ&#x;KVOĂ&#x;̧ wĂ&#x;JOĂ&#x;PERĂ&#x;VwĂ&#x;LAI -DXQDPRWHULVWHOHIRQL QLDPVVXNmLDPVSDGLNWD YXVLVODSWXVEDQNLQLQN\V WzVGXRPHQLVWXRMSDW DWVLWRNzMRLUXĂ?EORNDYR VDYRVjVNDLWj%HWWDLMRV VDQWDXSĂ˜QHEHLĂ…JHOEzMR L o r e t a J UO D Z E V I ÄŒI E N Ä– LR korespondentÄ—

34-erių marijampolietei pirmadienį po pietų į mobilų jį telefoną paskambinęs ir policijos pareigōnu prisistatęs vyras nesukėlė įta-

rimo. Moteris patikÄ—jo, jog neva neĹžinomi asmenys prisijungÄ— prie jos banko duomenĹł, todÄ—l pareigĹŤnams skubiai reikalingi slaptieji elektroninÄ—s bankininkystÄ—s kodai. DÄ—l santaupĹł nerimaujanti marijampolietÄ— apsimetÄ—liui policininkui padiktavo visus duomenis. Moteriai sveika nuovoka grÄŻĹžo vos tik baigusis pokalbiui su slaptus kodus iĹĄviliojusiu vyriĹĄkiu. MarijampolietÄ— puolÄ— skambinti ÄŻ bankÄ…, kad bĹŤtĹł uĹžblokuota sÄ…skaita, taÄ?iau paaiĹĄkÄ—jo, jog nebÄ—ra kÄ… saugoti. SukÄ?iai iĹĄ jos sÄ…skaitos nepaŞįstamam asmeniui jau buvo ĹžaibiĹĄkai pervedÄ™ 2300 eurĹł.

Antradienio rytÄ… Ĺ iauliĹł centre G.ChadzeviÄ?iaus vairuojamÄ… automobilÄŻ „Mercedes-Benz“ pabandÄ— sustabdyti policijos pareigĹŤnai. Kriminalistai ilgai sekÄ— ÄŻtariamÄ… jÄŻ, kol buvo apsisprÄ™sta jÄŻ sulaikyti su ÄŻkalÄ?iais. VyriĹĄkiui pareigĹŤnĹł operacija buvo itin netikÄ—ta. Ĺ iaulietis buvo uĹžspeistas ÄŻ kampÄ…, nes pareigĹŤnĹł automobiliai blokavo Vytauto gatvÄ™. TodÄ—l kvaiĹĄalĹł prekiautojas bandÄ— pabÄ—gti taranuodamas jam kliudanÄ?ias maĹĄinas. PribÄ—gÄ™ kriminalistai iĹĄdauŞė lengvojo automobilio lango stiklÄ… ir pabandÄ— iĹĄtraukti ÄŻtariamÄ…jÄŻ, bet jis vÄ—l nuspaudÄ— akceleratoriaus paminÄ… ir nusitempÄ— kartu pareigĹŤnus. Pastarieji ÄŻ lango ĹĄukes susi-

ÂŒKĂ&#x;LIUĂ&#x;VOĂ&#x;KOĂ&#x;KAIĂ&#x;NOĂ&#x;KONTĂ&#x;RAĂ&#x;BANĂ&#x;DOSĂ&#x;BYĂ&#x;LOĂ&#x;JE â– 7UHmLDVLV&KDG]HYLmLĂ˜Ă…HLPRV QDU \VÂąĂŒ&KDG]HYLmLXVÂąQH WUXNXVVWRVSULHĂ…WHLVPjGzO NRNDLQRNRQWUDEDQGRV-jLĂ… .ROXPELMRVVXRUJDQL]DYX VLJDXMDJDOzMRVXVLĂ?HUWLDSLH PLOLMRQjHXUĂ˜ â–  3HUWDUSWDXWLQÂ?RSHUDFLMjVX 3UDQFĂ‘]LMRVLU.ROXPELMRVSD UHLJĂ‘QDLVEXYRVXmLXSWLSHQ NLRUJDQL]DWRULDLLUSHQNL NYDLĂ…DOĂ˜JDEHQWRMDL3DVWD ULHMLMDXDWOLNREDXVPÂ?R SULHĂ…NHOLDVVDYDLWHVÂ’WHLV PjSHUGXRWRMHE\ORMHNDOWL QDPLHPVDVPHQLPVJUHVLD Â’NDOLQLPDVLNLPHWĂ˜ â–  7U\VĂ…LDXOLHmLDLLUĂ…LOXWLĂ…NzPR WHULVEXYRVXmLXSWLP JHJXĂ?Â?%XYRVXODLN\WLLU

pjaustÄ— rankas, o vienam kriminalistui buvo pervaĹžiuota koja. Tada pareigĹŤnai keturiais ĹĄĹŤviais sustabdÄ— ÄŻtariamojo maĹĄinÄ… – perĹĄovÄ— tris A klasÄ—s „Mercedes-Benz“ padangas. Tada ĹĄiaulietis buvo sulaikytas ir surakintas antrankiais. -AĂ&#x;̧ IĂ&#x;NOĂ&#x;JEĂ&#x;ÂŚĂ&#x;KVAIĂ&#x;̧ AĂ&#x;LĂ‹Ă&#x;KROĂ&#x;VIĂ&#x;NYS

Ĺ iauliĹł apskrities vyriausiojo policijos komisariato virĹĄininkas RamĹŤnas Sarapas sakÄ—, kad itin gerai pareigĹŤnams Ĺžinomas ÄŻtariamasis buvo sekamas apie keturis mÄ—nesius. Jo sulaikymas buvo suplanuota operacija. R.Sarapas patvirtino, kad ÄŻtariamojo automobilyje buvo aptikta kvaiĹĄalĹł: „NukentÄ—jo trys policijos pareigĹŤnai, bet suĹžalojimai nÄ—ra sunkĹŤs. Ĺ iek tiek nukentÄ—jo ir prieĹĄintis bandÄ™s ÄŻtariamasis. Ginklas buvo panaudotas, nes ÄŻtariamasis kÄ—lÄ— grÄ—smÄ™ aplinkiniams.“ 4EIĂ&#x;SwĂ&#x;KARĂ&#x;TUĂ&#x;SUĂ&#x;SĂ„Ă&#x;NUĂ&#x;MIS

G.ChadzeviÄ?ius pernai iĹĄgirdo nuosprendÄŻ. IĹĄ ĹĄio ĹĄiaulieÄ?io ir jo pagalbininkĹł konfiskuota 12 580 pakeliĹł cigareÄ?iĹł „Winston“, „NZ Gold Superlim“ su baltarusiĹĄkomis banderolÄ—mis. Kontrabandininkai ÄŻkliuvo 2015 metĹł pavasarÄŻ. Dalis kontrabandiniĹł rĹŤkalĹł buvo surasta sode, dalis buvo veĹžama automobiliais „Audi A4“ ir „Mercedes-Benz“. G.ChadzeviÄ?ius buvo pripaĹžintas kaltu ir nuteistas kalÄ—ti

SHQNLYDGLQDPLHMLĂ„PXODL³¹ NYDLĂ…DOĂ˜JDEHQWRMDL9LHQDV Â’NOLXYR.ROXPELMRVRURXRVWH DQWUDPDQWUDQNLDLEXYRXĂ? GzWLNDLLĂ….ROXPELMRVDWVNUL GRÂ’3UDQFĂ‘]LMj â– 6XODLN\WDOLHWXYz.ROXPEL MRVRURXRVWHWXUzMRGzĂ?XWÂ? VDOGXP\QĂ˜NXULRMHEXYR NLORJUDPRNRNDLQR â–  ‘3UDQFĂ‘]LMjDWVNULGXVLR Ă„PXORÂłODJDPLQHDSWLNWD NLHNGDXJLDXNDLSNLORJUD PDLNRNDLQR.YDLĂ…DODLEXYR \SDmJHURVNRN\EzVWRGzOMLH EĂ‘WĂ˜EXYÂ?VNLHGĂ?LDPL â–  6XÂ’NDOmLDLVVXmLXSWLĂ„PXODLÂł SDSDVDNRMRNDGNYDLĂ…DOXV JDEHQRLUVNUDQG\MHQRUVWDL PLUWLQDLSDYRMLQJD

3 metus, bet bausmÄ—s vykdymas buvo atidÄ—tas tam paÄ?iam laikotarpiui. Jo sĹŤnui Ĺ˝.ChadzeviÄ?iui teismas skyrÄ— 2 metĹł ir 6 mÄ—nesiĹł bausmÄ™, o jos vykdymÄ… atidÄ—jo 2 metams. K.ChadzeviÄ?ius ir 35-eriĹł ĹĄiaulietis ArtĹŤras Riabovas buvo nubausti baudomis – abu ÄŻpareigoti sumokÄ—ti po 7532 eurus. 3UĂ&#x;jIUĂ&#x;POĂ&#x;KEĂ&#x;TUĂ&#x;RISĂ&#x;¸IAUĂ&#x;LIEĂ&#x;jIUS

Ĺ iĹł metĹł sausio 24-Ä…jÄ… K.ChadzeviÄ?ius ir A.Riabovas buvo suÄ?iupti JoniĹĄkyje. Ĺ iame mieste ĹĄiaulieÄ?iai kartu su 27 metĹł Pauliumi Petroniu ir 29 metĹł Jevgenijumi KravÄ?iuku ketino iĹĄ joniĹĄkieÄ?io imtynininko atimti 13 tĹŤkst. eurĹł vertÄ—s automobilÄŻ „Mercedes-Benz CLS320“. P.Petronis ir A.Riabovas buvo suÄ?iupti kriminalistĹł, kai iĹĄlipo iĹĄ senutÄ—lio automobilio „Opel Astra“. J.KravÄ?iukas spruko kiemais, o po to atsuko ginklÄ… ÄŻ policininkus ir buvo perĹĄautas. K.ChadzeviÄ?ius slapstÄ—si ilgiausiai, bet po keliĹł valandĹł buvo surastas daugiabuÄ?io laiptinÄ—je. Visi keturi ÄŻtariamieji buvo suimti trims mÄ—nesiams. Po kratos buvo sulaikytas ir G.ChadzeviÄ?ius, jÄŻ ÄŻklampino rasti ĹĄaudmenys. Galiausiai jam buvo skirta su laisvÄ—s atÄ—mimu nesusijusi kardomoji priemonÄ—. Pasibaigus 3 mÄ—nesiĹł suÄ—mimo terminui uĹž grotĹł liko tik J.KravÄ?iukas.


Vakar Rusijos prezidentas V.Putinas (nuotr.) iĹĄkilmingai atidarÄ— 19 kilometrĹł ilgio tiltÄ… ÄŻ KrymÄ… vaĹžiuodamas per jÄŻ sunkveĹžimiu. Tiltas jungia ĹžemyninÄ™ Rusijos dalÄŻ su iĹĄ Ukrainos atimtu Krymu. Ĺ alia V.Putino rusiĹĄkame sunkveĹžimyje KamAZ sÄ—dÄ—jo tiltÄ… pastaÄ?iusios kompanijos direktorius A.Ostrovskis. Tiltas buvo pastatytas ĹĄeĹĄiais mÄ—nesiais anksÄ?iau, nei planuota, – buvo tikimasi jÄŻ uĹžbaigti iki 2018 metĹł pabaigos. Jis tapo ilgiausiu tiltu Europoje.

Griauna poligonÄ… PrieĹĄ virĹĄĹŤniĹł susitikimÄ… su JAV prezidentu D.Trumpu Ĺ iaurÄ—s KorÄ—ja, amerikieÄ?iĹł ekspertĹł duomenimis, pradÄ—jo savo branduoliniĹł bandymĹł poligono demontavimo darbus. Nugriauti keli svarbĹŤs ÄŻrenginiai prie ÄŻvaĹžiavimĹł ÄŻ erdvĹł Pungerio poligonÄ… ĹĄalies ĹĄiaurÄ—s rytuose. Ĺ iaurÄ—s KorÄ—ja savaitgalÄŻ paskelbÄ—, jog bandymĹł poligonas bus nugriautas geguŞės 23–25 dienomis. Visi tuneliai esÄ… bus suardyti sprogimais, o visi ÄŻvaĹžiavimai uĹžblokuoti. Ta proga ketinama pakviesti ir sveÄ?iĹł iĹĄ uĹžsienio. Viltis, kad Ĺ iaurÄ—s KorÄ—ja atsisakys branduoliniĹł ambicijĹł, pakurstÄ— Ĺ iaurÄ—s KorÄ—jos vadovo Kim Jong-uno teiginiai, esÄ… jis siekia „visiĹĄko“ branduolinio nusiginklavimo KorÄ—jos pusiasalyje.

Kratos Kijeve Ukrainos valstybÄ—s saugumo tarnyba antradienÄŻ atliko kratas Rusijos valstybinÄ—s naujienĹł agentĹŤros „RIA Novosti“ ir televizijos kanalo „Russia Today“ bĹŤstinÄ—se Kijeve. PraneĹĄama, kad kiek anksÄ?iau antradienÄŻ Ukrainos teisÄ—saugos pareigĹŤnai sulaikÄ— „RIA Novosti“ reporterÄŻ K.ViĹĄinskÄŻ. Rusija kratas Ĺžiniasklaidos priemoniĹł bĹŤstinÄ—se pavadino skandalingomis.

Traukiasi iĹĄ Vengrijos Vengrijos ĹžydĹł kilmÄ—s JAV milijardieriaus G.Soroso valdomas fondas vakar praneĹĄÄ— stabdantis veiklÄ… Vengrijoje ir persikeliantis ÄŻ VokietijÄ…. Taip organizacija tvirtina reaguojanti ÄŻ represyviÄ… V.Orbano vyriausybÄ—s politikÄ…. Fondo teigimu, to nusprÄ™sta imtis dÄ—l BudapeĹĄto sprendimo ÄŻvesti naujĹł nevyriausybiniĹł organizacijĹł veiklos apribojimĹł. 54-eriĹł premjeras, balandÄŻ perrinktas treÄ?iajai kadencijai iĹĄ eilÄ—s, ilgai kaltino G.SorosÄ… skatinant imigracijÄ… ÄŻ EuropÄ….

NesavarankiĹĄka tauta MaltieÄ?iai ilgiausiai ES nepalieka tÄ—vĹł namĹł. Eurostato duomenimis, 2017 m. jie savarankiĹĄkÄ… gyvenimÄ… pradÄ—davo bĹŤdami vidutiniĹĄkai 32,2 metĹł. ES vidurkis – 26 metai. Trumpiausiai tÄ—vĹł namuose uĹžsibĹŤna ĹĄvedai – jie juos palieka bĹŤdami vidutiniĹĄkai 21-eriĹł. Anot Eurostato, lietuvaiÄ?iai tÄ—vĹł namus palieka bĹŤdami 25,7 metĹł – dukterys sulaukusius 24,7, o sĹŤnĹŤs – 26,7 metĹł.

!TSKĂ&#x;LEIĂ&#x;DwĂ&#x;PRADINĂ&#x;GUĂ&#x;SIOĂ&#x;LwKĂ&#x;TUĂ&#x;VOĂ&#x;MÂ?SĂ&#x;LŠ Ă„5HXWHUV³Ä6FDQSL[ÂłQXRWU

AtidarÄ— tiltÄ…

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

6NU\GĂ?LR0+GLQJLPjWLULDQW\VHNVSHUWDLPDQR SDJDOLDXDSmLXRSÂ?VLĂ‘ORJDOjW\ULPH/DELDXVLDLWL NzWLQDNDGOzNWXYRSLORWDVQXVSUHQGzQXVLĂ?XG\WL Visi, iĹĄskyrus vienÄ… iĹĄ 239 ĹžmoniĹł, keliavusiĹł „Malaysia Airlines“ lÄ—ktuvo reisu MH370, viduryje kelionÄ—s buvo praradÄ™ sÄ…monÄ™ ir nÄ— nesuvokÄ—, kad jie lÄ—ktuvu lÄ—tai keliauja ÄŻ savo mirtÄŻ. Tokias iĹĄvadas dabar pateikÄ— ekspertai, analizuojantys, kas galÄ—jo nutikti prieĹĄ ketverius metus, kovo 4-Ä…jÄ…, kai orlaivis, skridÄ™s iĹĄ Kvala LumpĹŤro ÄŻ PekinÄ…, kaĹžkur pradingo. Pakeliui ÄŻ kelionÄ—s tikslÄ… lÄ—ktuvo pirmasis pilotas Zaharie Ahmadas Shahas nusuko lÄ—ktuvÄ… taip, kad jis praskristĹł virĹĄ Penango Malaizijoje. Tai – jo gimtasis miestas, kuriame pilotas ir gyveno.

„Mes priÄ—jome iĹĄvadÄ…, kad pilotas nusprendÄ— nusiĹžudyti ir pirmiausia, iĹĄjungÄ™s slÄ—gÄŻ palaikanÄ?ius prietaisus, neutralizavo kitus.“ /9DQFHÂśDV

KaĹžkas, kas valdÄ— lÄ—ktuvÄ… tuo metu, – turbĹŤt tai buvo vienintelis sÄ…moningas likÄ™s Z.A.Shahas – du kartus ÄŻ kairÄŻ ĹĄonÄ… pakreipÄ— orlaivÄŻ. Ekspertai mano, kad pilotas norÄ—jo paĹžvelgti ÄŻ gimtÄ… jÄŻ miestÄ… iĹĄ virĹĄaus paskutinÄŻ kartÄ… savo gyvenime. 53-ejĹł Z.A.Shahas buvo nutarÄ™s nusiĹžudyti ir kartu ÄŻvykdÄ— masinÄ™ ĹžmogĹžudystÄ™. 0AĂ&#x;LIĂ&#x;KOĂ&#x;KEĂ&#x;LEIĂ&#x;VIUSĂ&#x;BEĂ&#x;SgĂ&#x;MOĂ&#x;NwS

TyrÄ—jai mano, kad prieĹĄ ÄŻvykdydamas kraupiÄ… masinÄ™ ĹžmogĹžudystÄ™ pilotas nieko neperspÄ—jÄ™s iĹĄjungÄ— slÄ—gÄŻ orlaivio kabinoje palaikanÄ?ias sistemas.

Visi keleiviai ir skrydĹžio palydovai, kurie nespÄ—jo uĹžsidÄ—ti deguonies kaukiĹł (o greiÄ?iausiai to padaryti nespÄ—jo niekas), prarado sÄ…monÄ™. Tai atsakytĹł ÄŻ klausimÄ…, kodÄ—l orlaivio viduje, lÄ—ktuvui aiĹĄkiai krypstant nuo kurso, tvyrojo tyla: nebuvo iĹĄsiĹłsta jokio pavojaus signalo iĹĄ lÄ—ktuvo radijo, jokiĹł atsisveikinimo ĹžinuÄ?iĹł, nebĹŤta jokiĹł nepavykusiĹł bandymĹł susisiekti. Vienintelis bĹŤdas, kuriuo kaĹžkas, kas valdÄ— lÄ—ktuvÄ…, sÄ—kmingai galÄ—jo ÄŻvykdyti savo planÄ…, – situacija, kai visi kiti lÄ—ktuve tuo metu buvo be sÄ…monÄ—s. LÄ—ktuvo, skridusio reisu MH370, nuolauŞų iki ĹĄiol nebuvo rasta, manoma, kad jis nuskendo Ramiojo vandenyno dugne. Bet ten pat nugramzdinti ir ĹĄimtai milijonĹł doleriĹł – per ketverius brangiai kainavusiĹł paieĹĄkĹł metu jokiĹł rezultatĹł nepasiekta. 4IĂ&#x;KwĂ&#x;TIĂ&#x;NA Ă&#x;JOGĂ&#x;Â?VYKOĂ&#x;SAĂ&#x;VIĂ&#x;Ă€UĂ&#x;DYĂ&#x;Bw

GrupÄ— „60 Minutes“, kuriÄ… sudaro aviacijos specialistai, buvÄ™s Australijos transporto saugumo biuro virĹĄininkas, vadovavÄ™s lÄ—ktuvo paieĹĄkai, bei okeanografas, nenuleidĹžia rankĹł. Jie mano atsidĹŤrÄ™ arÄ?iausiai tiesos. „Mes priÄ—jome iĹĄvadÄ…, kad pilotas nutarÄ— nusiĹžudyti ir, pirmiausia iĹĄjungÄ™s slÄ—gÄŻ palaikanÄ?ius prietaisus kabinoje, neutralizavo kitus Ĺžmones. O tada nusiĹžudÄ—, bet kartu nuĹžudÄ— ĹĄimtus kitĹł, buvusiĹł orlaivyje „Boeing 777“. Jo veiksmai buvo tyÄ?iniai“, – neabejoja tyrÄ—jĹł grupei priklausantis Larry Vance’as. Tai paaiĹĄkina, kodÄ—l Z.A.Shahas nusuko lÄ—ktuvÄ… ir privertÄ— orlaivÄŻ pasvirti, vingiavo su juo ore. „Jeigu kruopĹĄÄ?iai iĹĄnagrinÄ—ji

Ă„0DOD\VLD$LUOLQHVÂłOzNWXYRVNULGXVLRUHLVX0+NHOHLYLĂ˜DUWLPLHMLYLVGDU UHLNDODXMDYDOVW\EzVSDUHLJĂ‘QĂ˜WLNVOLDLLĂ…VLDLĂ…NLQWLNDVQXWLNRMĂ˜DUWLPLHVLHPV

jo skrydĹžio trajektorijÄ…, gali pamatyti, kad lÄ—ktuvas pasvyra ÄŻ kairÄ™, tuomet ilgai sukasi ÄŻ deĹĄinÄ™, o tada vÄ—l sukasi ÄŻ kairÄ™. AĹĄ ilgai svarsÄ?iau, kÄ… tai galÄ—tĹł reikĹĄti, kokios techninÄ—s prieĹžastys lÄ—mÄ— tokius piloto manevrus ore. Po dviejĹł ar trijĹł mÄ—nesiĹł svarstymo galiausiai supratau, kad viskas labai paprasta – kaĹžkas tiesiog troĹĄko paĹžiĹŤrÄ—ti pro langÄ…. Tai buvo ilgas emocingas atsisveikinimas“, – aiĹĄkino vyresnysis pilotas ir skraidymo instruktorius Simonas Hardy.

pÄ— „60 Minutes“ ieĹĄko atsakymo ÄŻ klausimÄ…, kaip modernus orlaivis, sekamas radarĹł ir palydovĹł ryĹĄio, gali tiesiog praĹĄapti. Pasak jĹł, gali, nes to norÄ—jo pilotas. PatyrÄ™s orlaivio kapitonas, kuris buvo nuskridÄ™s 20 tĹŤkst. valandĹł ir buvo ÄŻsirengÄ™s skrydĹžiĹł simuliatoriĹł savo namuose, tiksliai Ĺžinojo, kÄ… daryti, kad taip ÄŻvyktĹł. AnksÄ?iau kalbÄ—ta, jog Z.A.Shaho santuoka byrÄ—jo ir jis nutarÄ— nusiĹžudyti, nes tÄ…dien suĹžinojo, kad Ĺžmona jÄŻ palieka. BĹŤta ir kitokiĹł teorijĹł – apie lÄ—ktuvo uĹžgrobimÄ…. TaÄ?iau buvo iĹĄanalizuotos visĹł orlaiviu skridusiĹł keleiviĹł tapatybÄ—s. Nors atrasta, kad du keleiviai skrido su padirbtais dokumentais, jie abu buvo prieglobsÄ?io praĹĄytojai ir neturÄ—jo jokiĹł sÄ…sajĹł su teroristais. Kiti keleiviai taip pat nekÄ—lÄ— ÄŻtarimĹł. Atrastos nuolauĹžos padÄ—tĹł iĹĄsiaiĹĄkinti daugiau detaliĹł apie nelaimÄ™, bet vyriausybÄ—s liovÄ—si toliau stengtis, o paieĹĄkÄ… vandenyno dugne vykdo kelios privaÄ?ios bendrovÄ—s. („The Washington Post“, LR)

-Â?SĂ&#x;LwĂ&#x;KANĂ&#x;KIĂ&#x;NAĂ&#x;Ă&#x;MEĂ&#x;TUS

LÄ—ktuvas, skridÄ™s reisu MH370, dingo 2014 metĹł kovo 8-Ä…jÄ…, netrukus po to, kai pakilo iĹĄ Kvala LumpĹŤro. 2017-ĹłjĹł sausÄŻ buvo nutraukta orlaivio paieĹĄka – jÄ… vykdÄ— jungtinÄ—s pajÄ—gos iĹĄ Malaizijos, Kinijos ir Australijos. Australijos transporto saugumo biuras praneĹĄÄ—, kad per visÄ… ĹĄÄŻ paieĹĄkĹł laikÄ… nepavyko pasistĹŤmÄ—ti ir jokiĹł apÄ?iuopiamĹł rezultatĹł neaptikta. Bet nepriklausoma tyrÄ—jĹł gru-

0RIE¸Ă&#x;KAĂ&#x;RAĂ&#x;LI¸Ă&#x;KgĂ&#x;SIASĂ&#x;VESĂ&#x;TUĂ&#x;VESĂ&#x;ÂŚĂ&#x;DRAĂ&#x;MA %ULWDLUXRĂ…LDVLVYDUELDX VLDPVDYDLWzVÂ’Y\NLXLÂą SULQFR+DUU\LUDNWRUzV 0HJKDQ0DUNOHYHVWX YzPV7DmLDXODXNLPj DSWHPGzĂ?LQLDQXRWD NRVWzYDVWXUzMÂ?VO\GzWL MjLNLDOWRULDXVÂ’FHUH PRQLMjWXUEĂ‘WQHDWY\NV Pasirengimas ĹĄeĹĄtadienÄŻ vyksianÄ?ioms 36-eriĹł M.Markle ir 33 metĹł JungtinÄ—s KaralystÄ—s princo Harry vestuvÄ—ms neapsiÄ—jo be nesklandumĹł. BĹŤsimos nuotakos tÄ—vas 73 metĹł Thomas Markle’as, kuris turÄ—jo dukrÄ… lydÄ—ti prie altoriaus, atsisakÄ— dalyvauti jungtuvÄ—se. Vyras tokÄŻ sprendimÄ… priÄ—mÄ— ÄŻsivÄ—lÄ™s ÄŻ gÄ—dÄ… visai ĹĄeimai uĹžtraukusÄŻ skandalÄ…. Neseniai aktorÄ—s brolis iĹĄplatino praneĹĄimÄ…, kad tai bus blogiausios vestuvÄ—s karaliĹĄkĹł jĹł santuokĹł istorijoje. Po to jos tÄ—vas Th.Markle’as buvo pastebÄ—tas internete ieĹĄkantis informacijos apie princo Harry ir dukters santykius. BĹŤtent dÄ—l tokiĹł nuotraukĹł ir kilo nemaĹžas skandalas, nes, kaip paaiĹĄkÄ—jo, aktorÄ—s tÄ—vas ir bro-

Ä0HJD³Ä6FDQSL[³QXRWU

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS

PASAULIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

$3QXRWU

PASAULIS

00DUNOHLUSULQFR+DUU\YHVWXYzPVUXRĂ…LDVLYLVDĂ…DOLVWDmLDXĂ…YHQWÂ?XĂ?WHPGzQXRWDNRVWzYR7K0DUNOHÂśRDNLEURNĂ…WDV

lis parsidavė paparacams ir situaciją tiesiog sureŞisavo. Neoficialiais duomenimis, nuotraukos parduotos uŞ bene 120 tōkst. eurų. Kai tai paaiťkėjo, Th.Markle’as pareiťkė, kad nuotraukos buvo kvailos, o jis, nenorėdamas padaryti gėdos savo dukteriai, vestuvėse nepasirodys. Idėją nusifotografuoti esą pasiōlė Meghan sesuo Samantha, kuri manė, kad kadrai padės pagerinti tėvo įvaizdį. Esą jo tikslai buvo geri, o supratęs, jog paparacai juo pasinaudojo ir kaip tik paniekino jo įvaiz-

dÄŻ, jis taip susinervino, kad patyrÄ— infarktÄ…. Kensingtono rĹŤmai praneĹĄÄ—, jog tÄ—vo sukeltas skandalas ir atsisakymas dalyvauti vestuvÄ—se labai ÄŻskaudino bĹŤsimÄ… jaunÄ… jÄ…. „Iki vestuviĹł liko vos kelios dienos, todÄ—l panelÄ™ Markle ĹĄi Ĺžinia labai nuliĹŤdino. Ĺ iuo sudÄ—tingu periodu ji ir princas Harry praĹĄo supratimo ir pagarbos tiek sau, tiek ponui Markle’ui“, – raĹĄoma praneĹĄime. Taigi jeigu tÄ—vas iĹĄ tiesĹł neatvyks, gali bĹŤti, kad ĹĄeĹĄtadienÄŻ nuotakÄ… iki altoriaus atlydÄ—s vie-

nas iĹĄ ĹĄiĹł kandidatĹł – nuotakos motina Doria Ragland, jos bĹŤsimas ĹĄeĹĄuras princas Charlesas arba svainis princas Williamas. Jei tÄ—vas neatvyks, jis prisidÄ—s prie visos kompanijos M.Markle artimĹłjĹł, kurie karaliĹĄkÄ…sias vestuves galÄ—s stebÄ—ti tik televizoriĹł ekranuose. Nors princo nuotaka tebebendrauja su iĹĄsiskyrusiais tÄ—vais, kiti giminaiÄ?iai dÄ—l nuolatiniĹł barniĹł, besaikio alkoholio vartojimo ir incidentĹł su teisÄ—sauga nÄ—ra pakviesti ÄŻ tuoktuviĹł ceremonijÄ…. (CNN, TMZ, „Lrytas.lt“)


$3QXRWU

SDVDXOLV

Ă&#x;PJHJXĂ?zVG

$)3Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

0ROĂ&#x;TESĂ&#x;TAIĂ&#x;NUĂ&#x;TIĂ&#x;LOĂ&#x;DwLĂ&#x;LAIDOTUVIĂ‹ 'DXJLDXVLDDXNĂ˜QXR PHWĂ˜NDURSDUHL NDODYXVLjGLHQj*D]RV 5XRĂ?H,]UDHOLRNDULXR PHQzVQXNDXWLSD OHVWLQLHmLDLYDNDUSDODL GRWL8Ă?VLHQLRĂ…DO\VDEH MRMDDU,]UDHOLRSDQDX GRWDMzJDSURSRUFLQJD LaidotuvÄ—s sutampa su 70-osiomis 700 tĹŤkst. palestinieÄ?iĹł bÄ—gimo iĹĄ naujai nepriklausomybÄ™ paskelbusio Izraelio metinÄ—mis. Izraelio kariuomenÄ— praneĹĄÄ— ir vakar laukusi naujĹł palestinieÄ?iĹł protestĹł, taÄ?iau juos organizavusios grupuotÄ—s nurodÄ—, kad demonstracijas pasienyje sustabdys, kad palaidotĹł Ĺžuvusiuosius. Tiesa, vakar keli ĹĄimtai ĹžmoniĹł toliau degino padangas VakarĹł Kranto miestuose – Betliejuje ir Ramaloje. Pirmadienio smurtÄ… iĹĄprovokavo iĹĄkilmingas JAV ambasados perkÄ—limas iĹĄ Tel Avivo ÄŻ JeruzalÄ™. VaĹĄingtono sprendimÄ… prieĹĄtaringai vertino ir nemaĹžai sÄ…jungininkĹł. PalestinieÄ?iai tikisi RytĹł JeruzalÄ™ vienÄ… dienÄ… paskelbti savo valstybÄ—s sostine, o JAV sprendimÄ… jie ÄŻvertino kaip paramÄ… visÄ… miestÄ… valdyti siekianÄ?iam Izraeliui, kuris JeruzalÄ™ laiko nedaloma savo sostine. Gazos RuoĹže, be deĹĄimÄ?iĹł ĹžuvusiĹłjĹł, taip pat buvo suĹžeista apie 2,7 tĹŤkst. ĹžmoniĹł. Tarp aukĹł – 8 vaikai ir aĹĄtuoniĹł mÄ—nesiĹł kĹŤdikis, uĹždusÄ™s nuo aĹĄariniĹł dujĹł. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu praneĹĄÄ—, kad jo ĹĄalies kariuomenÄ— veikÄ— savigynos principu prieĹĄ islamistinÄ™ Gazos RuoĹžo grupuotÄ™ „Hamas“, kuri, pasak premjero, nori sunaikinti IzraelÄŻ. TaÄ?iau JungtiniĹł TautĹł Ĺ˝mogaus teisiĹł biuras grieĹžtai sukritikavo neproporcingÄ… Izraelio jÄ—gos panaudojimÄ…. „Vien tai, kad Ĺžmogus prisiartina prie tvoros, nÄ—ra mirtinas ar gyvybei pavojĹł keliantis veiksmas, tad jis netampa teisÄ—tu taikiniu ir negali vien dÄ—l to bĹŤti nuĹĄautas. KokiÄ… grÄ—smÄ™ gali sukelti abiejĹł rankĹł neturintis protestuotojas?“ – svarstÄ— biuro atsto-

47RUUDLĂ…NDUWRSDUHLĂ…NzNDG.DWDORQLMRVSUH]LGHQWRSRVWHQHĂ?DGDOLNWLLOJDP

)¸Ă&#x;SIĂ&#x;RINĂ&#x;KOĂ&#x;MAĂ&#x;RIOĂ&#x;NEĂ&#x;TŠ

3DOHVWLQLHmLDLYDNDUDWVLVYHLNLQRVXSLUPDGLHQÂ’SHUSURWHVWXVĂ?XYXVLDLV DUWLPDLVLDLV1XRDĂ…DULQLĂ˜GXMĂ˜XĂ?GXVRLUQzPHWĂ˜QHWXULQWLVNĂ‘GLNLV

Ă„$UQDXMDV.DWDORQLMRVSUH]LGHQWDV4XLPDV7RUUDLUJL VzVÂ’NDOzMLPj"³¹NODXVzPDQÂ?VPHWLVVĂ‘QXV$SLH WDLDUSROLWLNXLWDLSSDWWHNVDWVLGXUWLXĂ?JURWĂ˜VYDUV WRQHWLNDQWURNDLEHWLUYLVD,VSDQLMRVĂ?LQLDVNODLGD

3IĂ&#x;Ă„LOĂ&#x;,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VAIĂ&#x;Ă€ENGĂ&#x;TIĂ&#x;PASĂ&#x;KUIĂ&#x;*!6 â– (XURSRV6jMXQJDDWVDUJLDL YHUWLQDYLHQDĂ…DOLĂ…Nj-$9 Ă?LQJVQÂ’SDVNHOEWL,]UDHOLRVRV WLQH-HUX]DOÂ?LUWHQSHUNHO WLVDYRDPEDVDGj'DXJH OLV%HQGULMRVĂ…DOLĂ˜Â’SLUPDGLH QLRUHQJLQÂ’QHQXVLXQWzVDYR DWVWRYĂ˜7DmLDX/LHWXYRMHĂ…LV '7UXPSRVSUHQGLPDVVXODX NzSDUDPRV â–  6HLPR7zY \QzVVjMXQJRV/LH WXYRVNULNĂ…mLRQLĂ˜GHPRNUDWĂ˜ 76/.' IUDNFLMRVQDULDLNUHL SzVLÂ’XĂ?VLHQLRUHLNDOĂ˜PLQLVW Uj/LQj/LQNHYLmLĂ˜LUÂ’6HLPR 8Ă?VLHQLRUHLNDOĂ˜NRPLWHWRSLU PLQLQNj-XR]j%HUQDWRQÂ’GzO /LHWXYRVDPEDVDGRVSHUNzOL PRÂ’-HUX]DOÂ? â–  .UHLSLPRVLDXWRULDLWDUSNX ULĂ˜\UD6HLPRQDULDL/DXU \ QDV.DVmLĂ‘QDV'DLQLXV.UHL Y\V5LPDQWDV-RQDV'DJ \V (PDQXHOLV=LQJHULVLUĂŒ\JL

vas Rupertas Colville’as. Jis atmetÄ— ir Izraelio pasiteisinimus, kad protestus kurstÄ— teroristinÄ— grupuotÄ— „Hamas“, todÄ—l esÄ… visi jĹł dalyviai gali bĹŤti vadinami teroristais. Tiesa, bĹŤtent tokie epitetai sklandÄ— ir vakar. Izraelio ambasadorÄ— Belgijoje Simona Frankel deĹĄimtis nukautĹł palestinieÄ?iĹł pavadino teroristais. Paklausta, ar laiko teroristais ir Ĺžuvusius vaikus, ji nurodÄ—, kad atsakomybÄ— uĹž jĹł ŞōtÄŻ tenka „Hamas“ kovotojams, kurie paÄ—mÄ— gyventojus ÄŻkaitais. Izraelio ambasadorius JungtinÄ—je KaralystÄ—je gynÄ— kariĹł sprendimÄ… naudoti kulkas prieĹĄ protestuotojus ir tikino, kad snaiperiĹł ĹĄĹŤviai buvo tikslĹŤs, pamatuo-

PDQWDV3DYLOLRQLVNUHLSLPH VLNODXVzNRGzO/LHWXYRVDWV WRYDLQHGDO\YDYR-$9GLSOR PDWLQzVDWVWRY \EzVDWLGDU \ PH-HUX]DOzMH â– Ă„kHNLMD5XPXQLMDLU9HQJULMD WDLSSDWNDOEDDSLHNHWLQLPXV SDVHNWL-$9SDY \]GĂ?LXLUSHU NHOWLVDYRDPEDVDGDV-HUX ]DOz\UDLVWRULQzĂ?\GĂ˜YDOVW\ EzVVRVWLQzWRGzOGLSORPDWL QLĂ˜DWVWRY \ELĂ˜SHUNzOLPDVUR GRLVWRULQLRWHLVLQJXPRDWNĂ‘ ULPj³¹DLĂ…NLQR/.DVmLĂ‘QDV â–  8Ă?VLHQLRUHLNDOĂ˜PLQLVWUDV //LQNHYLmLXVUDJLQR,]UDHOÂ’ DGHNYDmLDLQDXGRWLMzJjLUDW VDUJLDXĂ?LĂ‘UzMRÂ’UDJLQLPj /LHWXYDLSHUNHOWLDPEDVDGj Ă„0HVÂ’VLWLNLQÂ?NDGWLHYLVLMX GHVLDLDUYHLNVPDLWXULEĂ‘ WLGDURPLODLSVQLĂ…NDLQHUD GLNDOLDLNDGWDLEĂ‘WĂ˜GHU \EĂ˜ EĂ‘GXSDVLHNWDVUH]XOWDWDVÂł

K r i s t i n a N A S T OP K A I T Ä– LR korespondentÄ—

Po spalÄŻ Madrido iniciatyva ÄŻvesto tiesioginio valdymo, gruodÄŻ ÄŻvykusiĹł regioniniĹł rinkimĹł, kuriĹł metu nepriklausomybÄ—s ĹĄalininkai surinko 47 proc. balsĹł, Katalonija pagaliau turi 131-Ä…jÄŻ prezidentÄ…. Q.Torra yra uĹžkietÄ—jÄ™s nacionalistas, Ĺžurnalistas ir leidÄ—jas, buvÄ™s kultĹŤrinÄ—s organizacijos „Omnium Cultural“, kurios dabartinis vadovas Jordi Cuixart’as jau 7 mÄ—nesius sÄ—di kalÄ—jime, prezidentas. RespublikÄ… katalonams savo kalboje antradienÄŻ vÄ—l paĹžadÄ—jÄ™s Q.Torra nepatinka Ispanijos vadovams.

ti ir padÄ—jo apsaugoti Izraelio pilieÄ?ius. Bet dÄ—l smurto vakar buvo suĹĄauktas ir JungtiniĹł TautĹł Saugumo Tarybos posÄ—dis. PietĹł Afrikos Respublika atĹĄaukÄ— savo ambasadoriĹł, o Turkija paragino musulmoniĹĄkas valstybes persvarstyti savo ryĹĄius su Izraeliu. Kitokios nuomonÄ—s laikÄ—si ir PrancĹŤzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, kuris pasmerkÄ— tiek VaĹĄingtono sprendimÄ… perkelti ambasadÄ… iĹĄ Tel Avivo, kuriame ÄŻsikĹŤrusios dauguma uĹžsienio atstovybiĹł, tiek Izraelio atsakÄ… ÄŻ palestinieÄ?iĹł protestus. Apie tai jis kalbÄ—jo telefonu su palestinieÄ?iĹł lyderiu Mahmoudu Abbasu ir Jordanijos karaliumi Abdullah II. (AP, BBC, LR)

„C.Puigdemont’as yra tikrasis prezidentas, aĹĄ ĹĄiame poste esu tiktai laikinai.“ 47RUUD

„Man nepatinka jo kalbos. Bet sprÄ™siu tiktai apie konkreÄ?ius jo veiksmus“, – sakÄ— Ispanijos premjeras Mariano Rajoy. +gĂ&#x;TIKĂ&#x;I¸Ă&#x;KEPĂ&#x;TASĂ&#x;LYĂ&#x;DEĂ&#x;RIS

Ä5HXWHUV³Ä6FDQSL[³QXRWU

0OĂ&#x;OPEĂ&#x;RAĂ&#x;CIĂ&#x;JOSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;GEROSĂ&#x;NAUJIENOS 3LUPRML-$9SRQLD0HODQLD7UXPSSRVXSODQXRWRV LQNVWĂ˜RSHUDFLMRVMDXVYHLNVWDEHWOLJRQLQzMHWLN ULDXVLDLWXUzVSUDOHLVWLYLVjVDYDLWÂ?HULĂ˜VORYzQHL VzNPLQJDLDWOLNWDLQNVWĂ˜HPEROL]DFLMRVSURFHGĂ‘UD Walterio Reedo nacionaliniame karo medicinos centre prie VaĹĄingtono pirmadienÄŻ rytÄ… iĹĄoperuotÄ… M.Trump po pietĹł aplankÄ— jos vyras JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Jis praneĹĄÄ—, kad procedĹŤra sÄ—kminga, o sutuoktinÄ— jauÄ?iasi gerai. Baltieji rĹŤmai nuo detaliĹł vieĹĄinimo susilaikÄ—, bet viceprezidentas Mike’as Pence’as praneĹĄÄ—, kad operacija – ilgai planuota. M.Trump paskutinÄŻ kartÄ… vieĹĄumoje pasirodÄ— prieĹĄ savaitÄ™ – tada su prezidentu pagerbÄ— kariuomenÄ—je tarnaujanÄ?ias moteris ir kariĹł Ĺžmonas. Du urologai, kurie nÄ—ra asme-

niĹĄkai susipaĹžinÄ™ su M.Trump bĹŤkle, teigÄ—, kad labiausiai tikÄ—tina procedĹŤros prieĹžastis yra nepiktybinis inkstĹł auglys angiomiolipoma. Nors tokie augliai nÄ—ra daĹžni, jie pasitaiko vidutinio amĹžiaus moterims ir gali sukelti kraujavimÄ…, jei iĹĄauga pernelyg dideli. „DaĹžniausiai pasirenkamas gydymas apribojant kraujo patekimÄ… ÄŻ darinÄŻ, kad jis sumaŞėtĹł. Tam ir atliekama embolizacija“, – sakÄ— VaĹĄingtono ligoninÄ—s gydytojas Lambrosas Stamatakis. DaĹžniausiai po tokios procedĹŤros pacientai tÄ… paÄ?iÄ… arba kitÄ… dienÄ… gali vykti namo.

07UXPSSRRSHUDFLMRVMDXVYHLNVWD

M.Trump – pirmoji JAV prezidento Şmona, priversta kreiptis į medikus dėl tokios rimtos prieŞasties nuo 1987-ųjų, kai Nancy Reagan buvo atlikta mastektomija. Slovėnijoje gimusi buvusi manekenė uŞ verslininko D.Trumpo iťtekėjo 2005 metais. Pora augina 12 metų sōnų Barroną. (AP, CNN, LR)

Q.Torra – kÄ… tik iĹĄkeptas politikas, pastaruosiuose rinkimuose dalyvavÄ™s aljanse „Kartu uĹž Kataloniją“ kaip nepriklausomas kandidatas. Jis yra vienas iĹĄ nedaugelio nuĹĄalintam Carlesui Puigdemont’ui likusiĹł iĹĄtikimĹł politikĹł. Dabar Vokietijoje esantis ir teismo sprendimo dÄ—l jo iĹĄdavimo Ispanijai laukiantis C.Puigdemont’as praÄ—jusÄŻ ketvirtadienÄŻ paskelbÄ—, kad vietoj savÄ™s ÄŻ prezidentus siĹŤlo Q.TorrÄ…. Naujasis prezidentas tvirtina, kad jis nuolat konsultuosis su Vokietijoje esanÄ?iu nuĹĄalintu C.Puigdemont’u ÄŻvairiais Katalonijos valdymo klausimais. Vienas svarbiausiĹł Q.Torros tikslĹł – sugrÄ…Ĺžinti C.Puigdemont’ą ÄŻ Katalonijos prezidento pareigas. „Jis yra tikrasis prezidentas, aĹĄ Ä?ia esu tik laikinai“, – sakÄ— Q.Torra Katalonijos parlamente. Tad Katalonijos parlamento opozicija Q.TorrÄ… jau vadina C.Puigdemont’o marionete, o Ispanijos portalas „Alerta digital“ netgi iĹĄdrÄŻso naujÄ… jÄŻ prezidentÄ… pakrikĹĄtyti „Puigdemont’o prostitute“. *AUĂ&#x;I¸Ă&#x;V YĂ&#x;KOĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;TARĂ&#x;TI

Pirmasis Ĺžingsnis, kurÄŻ ĹžengÄ— kÄ… tik iĹĄrinktas prezidentas, sim-

bolinis – ĹĄiandien Q.Torra iĹĄvyko ÄŻ BerlynÄ… tartis su C.Puigdemont’u dÄ—l Katalonijos vyriausybÄ—s sudarymo. Manoma, kad naujosios vyriausybÄ—s nariai bus paskelbti jau ĹĄÄŻ vakarÄ…. Pokalbyje su Katalonijos radiju Q.Torra sakÄ—, kad jis ruoĹĄiasi aplankyti visus kalÄ—jime ir iĹĄeivijoje esanÄ?ius regiono politikus. Prezidentas taip pat Ĺžada sugrÄ…Ĺžinti visus nuĹĄalintus pareigĹŤnus – net ir tuos, kurie ĹĄiuo metu yra kalÄ—jime. Pastarasis teiginys itin nepatinka Ispanijos vyriausybei. Kaip ir paĹžadai sugrÄ…Ĺžinti Konstitucinio tribunolo ÄŻĹĄaldytus Katalonijos parlamento priimtus ÄŻstatymus dÄ—l ĹĄalies nepriklausomybÄ—s. Q.Torra paĹžadÄ—jo „atkurti Katalonijos Respubliką“, o tai Madridui iĹĄ karto sukÄ—lÄ— pavojaus signalÄ…. Ĺ iuo metu Katalonijoje vis dar yra ÄŻvestas tiesioginis valdymas ir neaiĹĄku, ar Ispanijos vyriausybÄ— jÄŻ atĹĄauks. AiĹĄku tai, kad ĹĄiuo metu Katalonija yra po didinamuoju stiklu ir bet kokÄŻ ĹžingsnÄŻ nepriklausomybÄ—s link Madridas stabdys. -ADRIDASĂ&#x;STAĂ&#x;TOĂ&#x;BAĂ&#x;RIĂ&#x;KAĂ&#x;DAS

Vakar ÄŻvyko M.Rajoy ir opozicijos lyderio Pedro Sanchezo susitikimas. Abu politikai sutarÄ—, kad neleis Katalonijos vyriausybei kurti alternatyviĹł politiniĹł struktĹŤrĹł. O ketvirtadienÄŻ Ispanijos ministras pirmininkas susitiks su „Ciudadanos“ partijos lyderiu Albertu Rivera, kuris reikalauja, kad Katalonijoje ir toliau galiotĹł tiesioginis valdymas. Anot A.Riveros, iĹĄ Q.Torros kalbos yra aiĹĄkĹŤs jo ketinimai nepaklusti Ispanijos valdĹžiai: „Jis ruoĹĄiasi vadovauti ne visiems katalonams, o tiktai tiems, kurie balsavo uĹž nepriklausomybÄ™.“ Madride esantys Ispanijos vienybÄ™ palaikantys politikai Q.TorrÄ… pavadino ir ksenofobu. DÄ—l visko kaltos socialiniame tinkle „Twitter“ prieĹĄ kelerius metus prezidento skelbtos ĹžinutÄ—s, kuriose Q.Torra neva diskriminuoja ispanus. Ĺ tai tokias Ĺžinutes Q.Torra prieĹĄ kurÄŻ laikÄ… iĹĄtrynÄ— iĹĄ savo socialinio tinklo „Twitter“ profilio: „Mes, katalonai, vaĹžinÄ—jame savo automobiliais ir patys uĹž viskÄ… uĹžsimokame. Ne taip kaip ispanai“; „PrancĹŤzams ir ispanams yra bĹŤdingas troĹĄkimas sunaikinti tautas, kurios kenÄ?ia jĹł valstybÄ—se“; „GÄ—da yra Ĺžodis, kurÄŻ ispanai jau seniai iĹĄtrynÄ— iĹĄ savo Ĺžodyno“.


EKONOMIKA

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS

RINKOSĂ&#x;PULSAS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

PAVOJUS. ValstieÄ?iĹł parengtas projektas prieĹĄtarauja Konstitucijai ir gali uĹžtraukti baudÄ…

Sprendimo nepriÄ—mÄ—

BrÄ™sta naujas sandoris „Vilniaus pergalė“ sutarÄ— dÄ—l koncernui „Achemos grupė“ priklausanÄ?ios ÄŻmonÄ—s „Naujoji RĹŤta“ pirkimo, kai sandorÄŻ ÄŻgyvendinti leis Konkurencijos taryba. BendrovÄ— „Vilniaus pergalė“ ÄŻmonÄ™ „Naujoji RĹŤta“ siekia ÄŻsigyti norÄ—dama didinti veiklos pajÄ—gumus ir eksporto apimtÄŻ. „Achemos grupė“ konditerijos gaminiĹł verslÄ… parduoda, nes ketina toliau optimizuoti savo verslo portfelÄŻ ir sutelkti dÄ—mesÄŻ ÄŻ turimas strategines veiklas.

Ĺ˝emyno lyderÄ— Eurostato duomenimis, kovÄ…, palyginti su vasariu, pramonÄ—s gamyba euro zonoje padidÄ—jo 0,5 proc., o visoje ES – 0,4 proc. Palyginti su 2017-ĹłjĹł kovu, ĹĄÄŻmet euro zonoje ir visoje ES pramonÄ—s gamyba iĹĄaugo 3 proc. Lietuvoje treÄ?iÄ… jÄŻ ĹĄiĹł metĹł mÄ—nesÄŻ, palyginti su vasariu, pramonÄ—s gamybos apimtis pakilo 2 proc., o per metus ĹĄoktelÄ—jo net 11,5 proc. – daugiausia visoje ES.

Biurai – kone pilni PraÄ—jusiĹł metĹł pabaigoje Vilnius pakilo ÄŻ maĹžiausiai laisvos biurĹł erdvÄ—s turinÄ?iĹł Europos miestĹł trejetukÄ…. PaskutinÄŻ 2017 m. ketvirtÄŻ Vilniuje esanÄ?iuose biuruose buvo vos 3,4 proc. laisvĹł vietĹł (metais anksÄ?iau – 4,8 proc.). MaĹžiau laisvos biuro erdvÄ—s buvo tik Berlyne ir Miunchene – atitinkamai 2 ir 3,3 proc. KaimyniniĹł ĹĄaliĹł sostinÄ—se yra daugiau laisvo biurĹł ploto: Rygoje – 6,6 proc., Taline – 8,5 proc. Daugiausia laisvos biurĹł erdvÄ—s yra ManÄ?esteryje – 14,3 proc., Helsinkyje – 14 proc. ir Birmingame – 13,5 proc.

Augimas sulÄ—tÄ—jo Vokietijos ekonomika 2018 metĹł pirmÄ… jÄŻ ketvirtÄŻ augo lÄ—Ä?iau, ĹĄalies bendrasis vidaus produktas padidÄ—jo 0,3 proc. – 0,3 proc. punkto maĹžiau nei ankstesnÄŻ ketvirtÄŻ. AnalitikĹł prognozÄ—mis, ĹĄalies ekonomika per pirmuosius tris 2018 metĹł mÄ—nesius turÄ—jo augti 0,4 proc. Ekonomikos augimo lÄ—tÄ—jimÄ… pakurstÄ— streikai metalo gamybos, elektros pramonÄ—se, taip pat gripo protrĹŤkis ĹĄalies mastu ir ĹĄalti orai kovo mÄ—nesÄŻ, stabdÄ™ darbus statybos pramonÄ—je.

NutarÄ— trauktis BritĹł telekomunikacijĹł milĹžinÄ— „Vodafone“ paskelbÄ—, kad per 12 mÄ—nesiĹł iki kovo pabaigos pavyko uĹždirbti 2,4 mlrd. eurĹł grynojo pelno. 2016–2017 m. bendrovÄ— patyrÄ— 6,3 mlrd. eurĹł nuostoliĹł. Bet kartu su gerais rezultatais praneĹĄta, kad ĹĄiais metais iĹĄ posto trauksis ilgametis ÄŻmonÄ—s generalinis direktorius V.Colao. Nuo spalio jo pareigas perims grupÄ—s vyriausiasis finansĹł vadovas N.Readas. „Vodafone“ neseniai sutarÄ— uĹž 18,4 mlrd. eurĹł ÄŻsigyti JAV konkurento „Liberty Global“ verslÄ… ÄŒekijoje, Vokietijoje, Vengrijoje ir Rumunijoje. Po sandorio britĹł ÄŻmonÄ— taps naujos kartos mobiliojo ryĹĄio rinkos lydere Europoje, o bendrovÄ—s paslaugos pasieks 110 mln. namĹł ir verslĹł.

0AĂ&#x;TAIĂ&#x;SOSĂ&#x;STĂ„Ă&#x;MwĂ&#x;JAIĂ&#x;Â?SĂ&#x;PwĂ&#x;JIĂ&#x;MĂ‹Ă&#x;NEĂ&#x;GIRĂ&#x;DI 1XRWULĂ…/5DUFK\YR

TriĹĄalÄ—je taryboje pritarta siĹŤlymui nuo kitĹł metĹł sausio didinti minimalĹł mÄ—nesio atlyginimÄ… iki 420 eurĹł. Tai sudarytĹł 47,5 proc. vidutinio darbo uĹžmokesÄ?io. Tiesa, vakar posÄ—dĹžiavusi TriĹĄalÄ— taryba klausimÄ… apsvarstÄ—, bet sprendimo kol kas nepriÄ—mÄ—.

/LHWXYRVYDOVWLHmLĂ˜LU Ă?DOLĂ˜MĂ˜VjMXQJRVDWVWR YĂ˜5DPĂ‘QR.DUEDXV NLRLU$JQzVĂ‚LULQVNLH QzVÂ’UHJLVWUXRWD)DUPD FLMRVÂ’VWDW\PRSDWDLVD JDOLQXNHOWLÂ’SUDHLWÂ’ S i mo n a VO V E R I ĹŞ N A I T Ä– LR korespondentÄ—

SiĹŤloma, kad dabar vaistais prekiauti iĹĄ viso negalinÄ?ios ligoniniĹł vaistinÄ—s aptarnautĹł ne tik pacientus, bet ir praeivius. Po svarstymo Seimas jau pritarÄ— tokiam projektui. TaÄ?iau opozicija ÄŻtaria, kad tai tebus galimybÄ— ligoninÄ—ms imtis verslo. Nors kilo nemaĹžai argumentuotĹł diskusijĹł, ar tai tikrai maĹžins kainas, Seimas praĹĄyti VyriausybÄ—s iĹĄvados nenorÄ—jo. 0RIE¸Ă&#x;TAĂ&#x;RAUĂ&#x;JAĂ&#x;+ONSĂ&#x;TIĂ&#x;TUĂ&#x;CIĂ&#x;JAI

Seimo TeisÄ—s departamentas, vertindamas ĹĄÄŻ projektÄ…, patikino, kad tai ne tik prieĹĄtarauja Konstitucijai, bet ir iĹĄkreipia konkurencijÄ…. Seimo Europos teisÄ—s departamentas pridĹŤrÄ—, kad toks sprendimas paĹžeistĹł netgi stojimo ÄŻ ES sutartÄŻ, o tai galÄ—tĹł reikĹĄti Lietuvai milĹžiniĹĄkas baudas. „SiĹŤlomas reguliavimas iĹĄ esmÄ—s reikĹĄtĹł, kad iĹĄ valstybÄ—s biudĹžeto galÄ—tĹł bĹŤti steigiamos vaistinÄ—s, kurios rinkoje veiktĹł tokiais pat pagrindais kaip ir privaÄ?iĹł juridiniĹł asmenĹł steigiamos visuomenÄ—s vaistinÄ—s. Tokiais atvejais valstybÄ—s biudĹžeto lÄ—ĹĄĹł panaudojimas ĹŤkinei veiklai vykdyti suteiktĹł ligoninÄ—s vaistinÄ—ms pranaĹĄumÄ… prieĹĄ privaÄ?ias rinkoje veikianÄ?ias vaistines“, – raĹĄoma pastarojo departamento iĹĄvadoje. )¸Ă&#x;VAĂ&#x;DAĂ&#x;ÂŚĂ&#x;VIĂ&#x;SAIĂ&#x;NEĂ&#x;PAĂ&#x;LANĂ&#x;KI

Konkurencijos taryba dar praÄ—jusiais metais iĹĄnagrinÄ—jo Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas Farmacijos ÄŻstatymo pataisas ir paskelbÄ— nepritarianti iniciatyvai steigti valstybinÄŻ vaistiniĹł tinklÄ…. „AtkreipÄ—me dÄ—mesÄŻ, kad projekto rengÄ—jai siĹŤlo kraĹĄtutines priemones – valstybÄ—s dalyvavimÄ… versle, taÄ?iau nevertina pasekmiĹł rinkai. Jie neÄŻvertino, kad dÄ—l valstybÄ—s pasiryĹžimo aktyviai dalyvauti prekybos vaistiniais pre-

9DOVWLHmLĂ˜Â’VWD W\PRSDWDLVRV GzOOLJRQLQLĂ˜ YDLVWLQLĂ˜DNL YDL]GĂ?LDLSD Ă?HLVWĂ˜NRQ NXUHQFLMj

paratais veikloje atsiranda ÄŻvairiĹł teisiniĹł ir ekonominiĹł rizikĹłâ€œ, – teigÄ— Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotoja JĹŤratÄ— Ĺ ovienÄ—. Ji apgailestavo, kad ÄŻ Konkurencijos tarybos iĹĄvadas nÄ—ra atsiĹžvelgiama. „ValstybÄ—s institucijos pamirĹĄta, kad pagrindinÄ— jĹł pareiga yra kurti Ĺžaidimo rinkoje taisykles ir priĹžiĹŤrÄ—ti, kaip jĹł laikomasi. PaÄ?ioms tiesiogiai ar per savo ÄŻsteigtus subjektus dalyvauti rinkoje ir taip neva didinti konkurencijÄ… – ne jĹł priedermė“, – teigÄ— J.Ĺ ovienÄ—. +AIĂ&#x;NĂ‹Ă&#x;TIKĂ&#x;RAIĂ&#x;NEĂ&#x;SUĂ&#x;MAĂ&#x;Ă€INĂ&#x;TĂ‹

TÄ—vynÄ—s sÄ… jungos-Lietuvos krikĹĄÄ?ioniĹł demokratĹł frakcijos narÄ— Irena DegutienÄ— teigÄ—, kad tokia idÄ—ja maĹžina konkurencijÄ…. „AĹĄ manau, kad lygiai tÄ… pat galima padaryti pateikus sÄ…raĹĄÄ…, kokiĹł vaistĹł reikia dienos stacionare besilankantiems pacientams. Ir klausimas jau bĹŤtĹł iĹĄsprÄ™stas. Bet grÄŻĹžimas ÄŻ praeitÄŻ steigiant valstybines vaistines pirmiausia yra konkurencijos principĹł paĹžeidimas. Tai kur tuomet yra laisvoji rinka?“ – stebÄ—josi parlamentarÄ—. I.DegutienÄ—s nuomone, tokios pataisos vaistĹł kainĹł niekaip nesumaĹžins. !UTOĂ&#x;RIUSĂ&#x;TRĂ„Ă&#x;KUĂ&#x;MĂ‹Ă&#x;NEĂ&#x;MAĂ&#x;TO

TaÄ?iau Lietuvos valstieÄ?iĹł ir ĹžaliĹł jĹł sÄ… jungos pirmininkas R.Karbauskis teigÄ—, kad toks sprendimas kaip tik didins konkurencijÄ…. „Savaime aiĹĄku, kad ir maĹžins kainas. Kuo didesnÄ—

Euro ir uŞsienio valiutų santykis geguŞės 15 d. Valiutos pavadinimas

Santykis

Pokytis

konkurencija, tuo maĹžesnÄ—s kainos“, – sakÄ— parlamentaras. Jis nesutiko, kad tokios vaistinÄ—s bus proteguojamos. „Nemanau, nerandu jokiĹł argumentĹł, kad konkurencija bĹŤtĹł neteisinga. Tai privaÄ?ios vaistinÄ—s, kurios turi kaĹžkokias sÄ…lygas prekiauti vaistais ligoninÄ—se, galbĹŤt ĹĄiek tiek iĹĄkreipia tÄ… konkurencijÄ…, nes turi ypatingas sÄ…lygas“, – tvirtino Seimo narys. Paklaustas, ar tai neatrodo kaip valstybinÄ— ÄŻmonÄ—, su kuriomis dabartiniai valdantieji yra paĹžadÄ—jÄ™ kovoti, parlamentaras buvo ramus. „Per rinkimĹł kampanijÄ… mes skelbÄ—me, kad galbĹŤt reikia valstybiniĹł vaistiniĹł tinklo, bet ĹĄitaip mes radome sprendimÄ…, kad nereikia nieko kurti. Mes tiesiog duodame daugiau teisiĹł toms vaistinÄ—ms, kurios dabar yra“, – teigÄ— jis. TaÄ?iau ValstybÄ—s kontrolÄ— dar praÄ—jusiĹł metĹł pradĹžioje paskelbÄ— iĹĄvadas dÄ—l valstybiniĹł ÄŻmoniĹł valdymo: nustatyta, kad dalis vieĹĄajame sektoriuje veikianÄ?iĹł ÄŻmoniĹł ir ÄŻstaigĹł nekuria pridÄ—tinÄ—s vertÄ—s valstybei, o tam tikrais atvejais teikia naudÄ… tik paÄ?ioms ÄŻmonÄ—ms, vieĹĄosioms ÄŻstaigoms ar net privaÄ?iĹł asmenĹł grupÄ—ms. Bet net ir iĹĄgirdÄ™s apie ValstybÄ—s kontrolÄ—s tyrimÄ… R.Karbauskis dar kartÄ… paaiĹĄkino, kad problemĹł tikrai nemato. 6YĂ&#x;RIAUĂ&#x;SYĂ&#x;BwSĂ&#x;LAUKĂ&#x;TIĂ&#x;NEĂ&#x;KEĂ&#x;TIĂ&#x;NA

DÄ—l ĹĄio priÄ—mimo parlamentarai dar turÄ—s balsuoti per posÄ—dÄŻ, kuris vyks birĹželio 26 dienÄ….

1,10

ÄŒekijos krona

25,5510

Danijos krona

7,4492

1,06

DidĹžiosios Britanijos sv. sterlingĹł

0,8790

1,02

4,2837

0,98

Rusijos rublis

73,8220

0,94

Ĺ vedijos krona

10,2928

Lenkijos zlotas

Ĺ veicarijos frankas

1,1910

Turkijos lira

5,2719

Kinijos juanis

7,5606

Australijos doleris Bulgarijos levas Brazilijos realas Kanados doleris Kroatijos kuna

1,5857 1,9558 4,3439 1,5253 7,3833

Vengrijos forintas Japonijos jena Meksikos pesas Norvegijos krona Rumunijos lÄ—ja

316,9300 130,7700 23,4398 9,5673 4,6331

,'HJXWLHQz

Pagrindiniu komitetu paskirtas Sveikatos reikalĹł komitetas. Kita daug aistrĹł kelianÄ?ios pataisos rengÄ—ja AgnÄ— Ĺ irinskienÄ—, pristatydama projektÄ… Seimo salÄ—je, teigÄ—, kad tokia rinka gali bĹŤti konkurencinga: „Tai yra alternatyvi galimybÄ— ÄŻsigyti vaistĹł, tikÄ—tina, pigiau.“ Konservatorius Mykolas Majauskas parlamentarÄ—s pasiteiravo, gal jai norÄ—tĹłsi steigti ir dar didesnes valstybines ÄŻmones. „Puikiai suprantame, kad valstybinÄ—ms institucijoms ir reikalavimai kitokie, ir sÄ…naudos skaiÄ?iuojamos kitaip. Bet yra ir daugiau sriÄ?iĹł, kuriose kainos yra didelÄ—s. Tad ar negalvojate plÄ—stis ir ÄŻ kitas sritis – alkoholio parduotuves, cigareÄ?iĹł, duonos parduotuvÄ—s?“ – A.Ĺ irinskienÄ—s klausÄ— konservatorius. M.Majauskas dÄ—l ĹĄio ÄŻstatymo projekto papraĹĄÄ— sulaukti ir VyriausybÄ—s iĹĄvados, bet po balsavimo pasiĹŤlymas buvo atmestas.

Degalų ir naftos kainos geguŞės 15 d. Eurai uŞ litrą*

1,1883

JAV doleris

“

Ĺ i pataisa vaistĹł kainĹł tikrai nemaĹžins.

Dyzelinas

95 benzinas

JAV doleriai 05 09 05 10 05 15 05 14 05 11 uĹž barelÄŻ** TreÄ?iadienis Ketvirtadienis Penktadienis Pirmadienis Antradienis 86

82

NAFTA

78 74 *Degalų kainos pagal tinklalapį degalu-kainos.lt Naftos kainos Londone („Brent�). **1 JAV barelis – 158,988 litro


ULQNRVSXOVDV '8PEUDVRQXRWU

Ă&#x;PJHJXĂ?zVG

+LIĂ&#x;Ă„VAĂ&#x;TAIĂ&#x;KOSĂ&#x;SUĂ&#x;TARĂ&#x;TIS 3UREOHPDGDUQHLĂ…VSUÂ?VWDĂ„/LHWXYRVHQHUJLMRVÂłLU Ă„)RUWXPÂłYDOGRPD.DXQRNRJHQHUDFLQzMzJDLQz VLHNLDVXVWDEG\WLWDLNRVVXWDUWÂ’WDUS(QHUJHWLNRV PLQLVWHULMRVLU9RNLHWLMRVEHQGURYzVĂ„'DQSRZHUÂł „Fortum Lietuva“ praĹĄymu Kauno kogeneracinÄ— jÄ—gainÄ— kreipÄ—si ÄŻ Lietuvos vyriausiÄ… jÄŻ administracinÄŻ teismÄ…, kad jis atidÄ—tĹł sprendimÄ… dÄ—l praÄ—jusiÄ… savaitÄ™ pasiraĹĄytos taikos sutarties patvirtinimo ir jÄ—gainÄ™ ÄŻtrauktĹł ÄŻ bylÄ… treÄ?iÄ… ja ĹĄalimi. „Fortum Lietuva“ vadovas Vitalijus Ĺ˝uta teigÄ—, kad taikos sutartis tarp „Danpower“ ir ministerijos sudaryta per skubiai.

+AIĂ&#x;MOĂ&#x;PREĂ&#x;KEIĂ&#x;VIUSĂ&#x;GNIUĂ€Ă&#x;DOĂ&#x;TAĂ&#x;RA .DLPRSDUGXRWXYLĂ˜VD YLQLQNDPVÂ’JULVRWXĂ…WL EXWHOLDLLUVNDUGLQzVĂ‚LO WLRUDLSDUGDYzMXVYHUmLD JUHLmLDXVXNWLVQHWLNXĂ? SUHN\VWDOLĂ˜EHWLUVX ULQNWLGDXJLDXWDURV2 WDLNDLPHQXRVWROLQJD Aud r Ä— S R Ä– B A L I E N Ä– LR korespondentÄ—

Greta prekystalio – maiĹĄas tuĹĄÄ?iĹł plastikiniĹł alaus ir kitokiĹł gÄ—rimĹł buteliĹł. O iĹĄ Utenos rajone, VyĹžuonĹł miestelyje, esanÄ?ios parduotuvÄ—s vienas po kito vis traukia alaus bambaliais neĹĄini vyrai. Pakuotes sugrÄ…Ĺžina, o atsiimtÄ… uĹžstatÄ… vÄ—l iĹĄleidĹžia gÄ—rimams. Tai – kiekvienos gyvenvietÄ—s ar baĹžnytkaimio parduotuvÄ—s kasdienybÄ—. JĹł savininkai tvirtina, kad prievolÄ— surinkti tarÄ… jiems nuostolinga. 0AĂ&#x;DAUĂ&#x;GwĂ&#x;JOĂ&#x;DARĂ&#x;BO

BendrovÄ—s „Aldmaris“ vadovas Aldevinas SiriĹŤnaitis dvi maisto prekiĹł parduotuves yra ÄŻsteigÄ™s Jurbarko rajone – Ĺ imkaiÄ?iĹł kaime ir VadĹžgirio miestelyje. Dar porÄ… parduotuviĹł – kitame rajone.

Ĺ iuo metu visoms kaimo parduotuvÄ—ms, nesvarbu, koks jĹł dydis, galioja prievolÄ— surinkti visas gÄ—rimĹł pakuotes. „Kol kas specialiai neskaiÄ?iavome, ar atsiperka sÄ…naudos, patiriamos tvarkant surenkamÄ… tarÄ…. Niekur nedingsi: tai daryti bĹŤtina. Bet faktas – tarifai per maĹži“, – sakÄ— A.SiriĹŤnaitis. Per mÄ—nesÄŻ visose keturiose jo parduotuvÄ—se surenkama apie 25 tĹŤkst. pakuoÄ?iĹł. Stiklinius butelius reikia iĹĄrĹŤĹĄiuoti rankomis, sukrauti ÄŻ dÄ—Ĺžes. „Darbuotojams tai sukelia daug nepatogumĹł, ir laiko daug reikia. Bet sistema yra sistema. Kaip liepiama, taip ir darome“, – kalbÄ—jo A.SiriĹŤnaitis. 0ERĂ&#x;MAĂ&#x;Ă€IĂ&#x;TAĂ&#x;RIĂ&#x;FAI

Ĺ iuo metu visoms kaimo parduotuvÄ—ms, nesvarbu, koks jĹł dydis, galioja prievolÄ— surinkti

0REĂ&#x;KYĂ&#x;BIĂ&#x;NINĂ&#x;KĂ&#x2039;Ă&#x;SgĂ&#x;NAUĂ&#x;DASĂ&#x;APSĂ&#x;KAIĂ&#x;jIAĂ&#x;VOĂ&#x;AUDIĂ&#x;TOĂ&#x;RIAI 'INĂ&#x;TAĂ&#x;RASĂ&#x;Ă&#x; 6ARĂ&#x;NAS 9LHĂ&#x2026;RVLRV Â&#x2019;VWDLJRVĂ&#x201E;8Ă?VWDWR VLVWHPRV DGPLQLVWUDWRULXVÂł YDGRYDV Ă&#x201E;.DUWXVX/LHWXYRVSUHN\ERV Â&#x2019;PRQLĂ&#x2DC;DVRFLDFLMDDLVLDLV XĂ?VDNzPHDXGLWj-Â&#x2019;DWOLNRWDUS WDXWLQzEHQGURYzĂ&#x201E;(UQVW <RXQJ%DOWLFÂł%XYRVYDUEXNDG DXGLWRULDLWLNVOLDLÂ&#x2019;YHUWLQWĂ&#x2DC; NRNLĂ&#x2DC;VjQDXGĂ&#x2DC;SDWLULDSDUGXR WXYzVVXULQNGDPRVJzULPĂ&#x2DC; SDNXRWHV3DY \]GĂ?LXLEXYR PDWXRMDPDNLHNODLNRXĂ?WUXQ NDPDSULLPDQWWDUjNLHN NYDGUDWLQLĂ&#x2DC;PHWUĂ&#x2DC;MLXĂ?LPD 3UHN\ELQLQNDLWDLSSDWGDO\YDYR Ă&#x2026;LDPHSURFHVHDXGLWjVWHEzMR LU$SOLQNRVPLQLVWHULMRVDWVWRYDL 7DLJLNRNLDVSDUGXRWXYLĂ&#x2DC; LĂ&#x2026;ODLGDVQXVWDWzDXGLWRULDL SDJDOWRNLXVWDULIXVPHVLU

visas gÄ&#x2014;rimĹł pakuotes. IĹĄimÄ?iĹł taikoma tik miesteliĹł parduotuvÄ&#x2014;ms, jei jĹł prekybai skirtas plotas yra maĹžesnis nei 300 kvadratiniĹł metrĹł. â&#x20AC;&#x17E;TreÄ?ius metus kalbame, kad tarifai uĹž surenkamÄ&#x2026; vaisvandeniĹł, vandens, alaus ar kitĹł gÄ&#x2014;rimĹł tarÄ&#x2026; per maĹži. Nuo kiekvienos pakuotÄ&#x2014;s mes patiriame maĹždaug 2 euro centĹł nuostolÄŻ. Bet smulkiĹł jĹł verslininkĹł, turinÄ?iĹł parduotuves kaime, niekas nenori girdÄ&#x2014;tiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; piktinosi Jurbarko rajono verslininkĹł organizacijos tarybos pirmininkas, Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos narys Gintaris StoĹĄkus. Jis pats Jurbarko rajone turi tris kaimo parduotuves, dar vienÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; VieĹĄvilÄ&#x2014;s miestelyje. IĹĄ jĹł nÄ&#x2014; vienoje nÄ&#x2014;ra taromato â&#x20AC;&#x201C; tam jos per maĹžos. â&#x20AC;&#x17E;Apskritai reta kuri miestelio ar gyvenvietÄ&#x2014;s parduotuvÄ&#x2014; juos turi, daugelyje pakuotÄ&#x2014;s tvarkomos rankomis â&#x20AC;&#x201C; skenuojamos, kraunamos ÄŻ maiĹĄus, suneĹĄamos ÄŻ sandÄ&#x2014;liusâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; aiĹĄkino G.StoĹĄkus. 0RISĂ&#x;KAIĂ&#x;jIAĂ&#x;VOĂ&#x;IRĂ&#x;MUIĂ&#x;Lg

Anot jo, kaimo parduotuvÄ&#x2014;je, kurios apyvarta per mÄ&#x2014;nesÄŻ sudaro apie 10 tĹŤkst. eurĹł ir kurioje surenkama apie 3 tĹŤkst. vienkartiniĹł pakuoÄ?iĹł, vienos tvarkymo sÄ&#x2026;naudos sudaro 3,63 euro cento. â&#x20AC;&#x17E;SkaiÄ?iuodami vertinome ÄŻvairias iĹĄlaidas â&#x20AC;&#x201C; darbo uĹžmokesÄ?iui, elektrai, vandeniui, ĹĄiukĹĄlÄ&#x2014;ms iĹĄveĹžti, patalpoms saugoti, rankĹł valymo servetÄ&#x2014;lÄ&#x2014;ms, skystam muilui ir kt.

PRNDPHQHVWHLVzVDNWDLPXV Â&#x2019;SDUHLJRMDSDGHQJWLSDNXRmLĂ&#x2DC; VXULQNLPRVjQDXGDV .RJHUR/LHWXYD\UDYLHQLQWHOz XĂ?VWDWRVLVWHPjWXULQWLĂ&#x2026;DOLV NXULWDLSVWURSLDLDSVNDLmLDYR VjQDXGDVQHVYDOVW\EzVH SDSUDVWDLGzOWDULIĂ&#x2DC;VXWDULDPD GHUDQWLV Ă&#x201A;LDLSÂ&#x2019;SUDVWDJLUGzWLNDOEĂ&#x2DC;NDG MLHSHUPDĂ?L7DmLDXDGPLQLVWUD WRULXVQHWXULJDOLP\EzVMĂ&#x2DC;QHL DSVNDLmLXRWLQHLYHUWLQWL VjQDXGĂ&#x2DC;-HLSULUHLNVEXV JDOLPDLĂ&#x2026;QDXMRDWOLNWLDXGLWj /LHWXYDLUĂ&#x2026;LDLS\UDSDVXNXVL OLEHUDOLXNHOLX3DY \]GĂ?LXL 1RUYHJLMRMHQzUDMRNLĂ&#x2DC;LĂ&#x2026;LPmLĂ&#x2DC; -HLMDXSDUGXRWXYzSUHNLDXMD JzULPDLVQHVYDUEXNRNLRML G\GĂ?LRWDUjVXULQNWL\UDSULYDOX 7DG1RUYHJLMRMH\UDSHU WĂ&#x2018;NVWSDUGXRWXYLĂ&#x2DC;NXULRVHML VXUHQNDPDUDQNRPLVÂł

Iki ĹĄiol tĹł mĹŤsĹł skaiÄ?iavimĹł niekas nenuginÄ?ijo, juos esame pateikÄ&#x2122; ir Vyriausybei, ir Seimo Aplinkos komitetui. PavyzdĹžiui, kaimo parduotuvÄ&#x2014;ms uĹž taros vienetÄ&#x2026; buvo mokama 1,5 euro cento (be PVM), turinÄ?ioms taromatus â&#x20AC;&#x201C; 2,8 euro cento. Bet po pernai rudenÄŻ atlikto audito buvo patvirtinti nauji, bet dar maĹžesni ÄŻkainiaiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; aiĹĄkino verslininkas. Pasak G.StoĹĄkaus, plastiko taros tarifas sumaĹžÄ&#x2014;jo 1,5 euro cento â&#x20AC;&#x201C; iki 0,0138 euro, metaliniĹł pakuoÄ?iĹł susitraukÄ&#x2014; 4 centais â&#x20AC;&#x201C; iki 0,0118 euro.

0OĂ&#x;Ă&#x20AC;IĂ&#x;Ă&#x201E;RIAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;SKIRĂ&#x;TINĂ&#x;GI

â&#x20AC;&#x17E;Manau, kad abiem akcininkams â&#x20AC;&#x201C; ir â&#x20AC;&#x17E;Fortumâ&#x20AC;&#x153;, ir â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos energijaiâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; tai svarbu, nes priimti sprendimai, mĹŤsĹł manymu, nevisiĹĄkai iki galo buvo apsvarstyti. Pagrindinis motyvas buvo tas, kad â&#x20AC;&#x17E;Danpowerâ&#x20AC;&#x153; du teismus dÄ&#x2014;l Ĺžalios elektros tarifo praloĹĄÄ&#x2014;, tad turbĹŤt buvo logiĹĄka sulaukti dar vieno teismo sprendimo ir tada kalbÄ&#x2014;ti apie taikos sutartÄŻâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; V.Ĺ˝uta. Tuo metu â&#x20AC;&#x17E;Danpowerâ&#x20AC;&#x153; finansĹł direktorius Burkhardas Vogelis teigÄ&#x2014; besitikintis, kad teismas vis tiek patvirtins taikos sutartÄŻ. â&#x20AC;&#x17E;TikimÄ&#x2014;s, kad valstybei neteks dar kartÄ&#x2026; lauĹžyti savo ĹžodĹžio investuotojams. Juk ĹĄia sutartimi mes iĹĄ Lietuvos valstybÄ&#x2014;s gauname vienintelÄŻ dalykÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; paĹžadÄ&#x2026;, kad bus laikomasi bent dalies savo anksÄ?iau prisiimtĹł ÄŻsipareigojimĹł. DÄ&#x2014;l to labiausiai laimÄ&#x2014;s Kauno vartotojaiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; aiĹĄkino B.Vogelis. 0AĂ&#x;ROĂ&#x;DwĂ&#x;TIKĂ&#x;RgĂ&#x;JÂ?Ă&#x;VEIĂ&#x;Dg

B.Vogelio nuomone, kreipdamasi ÄŻ teismÄ&#x2026; Kauno kogeneracinÄ&#x2014; jÄ&#x2014;gainÄ&#x2014; siekia iĹĄskirtiniĹł konkurenciniĹł sÄ&#x2026;lygĹł.

+EĂ&#x;TIĂ&#x;NAĂ&#x;NUTĂ&#x;RAUKĂ&#x;TIĂ&#x;BYĂ&#x;LAS

Pagal pasiraĹĄytÄ&#x2026; taikos sutartÄŻ, â&#x20AC;&#x17E;Danpowerâ&#x20AC;&#x153; nutrauks bylinÄ&#x2014;jimÄ&#x2026;si aĹĄtuoniose bylose nacionaliniuose ir tarptautiniuose teismuose. ÄŽmonÄ&#x2014; ÄŻsipareigojo atsiimti 32 milijonĹł eurĹł vertÄ&#x2014;s ieĹĄkinius dÄ&#x2014;l Ĺžalos atlyginimo, taip pat 35 mln. eurĹł vertÄ&#x2014;s pretenzijas tarptautiniame VaĹĄingtono arbitraĹže ir Europos SÄ&#x2026; jungos bendrajame teisme nutraukti bylÄ&#x2026;. Mainais â&#x20AC;&#x17E;Danpowerâ&#x20AC;&#x153; bus grÄ&#x2026;Ĺžintas 2013 m. panaikintas leidimas elektros energijos gamybos plÄ&#x2014;trai Kaune su fiksuotu 9,7 cento uĹž kilovatvalandÄ&#x2122; tarifu 12 metĹł laikotarpiui. Tai per metus elektros vartotojams atsieis apie 1,15 mln. eurĹł. SutartÄŻ dabar mÄ&#x2014;ginanÄ?ios ginÄ?yti â&#x20AC;&#x17E;Fortum Lietuvaâ&#x20AC;&#x153; KlaipÄ&#x2014;dos atliekĹł deginimo jÄ&#x2014;gainÄ&#x2014; irgi naudojasi elektros skatinamuoju tarifu. Kaip skelbia â&#x20AC;&#x17E;Baltpoolâ&#x20AC;&#x153;, praÄ&#x2014;jusiais metais ĹĄi parama siekÄ&#x2014; 3,687 mln. eurĹł. (ELTA, LR)

â&#x20AC;&#x17E;BOOKING.COMâ&#x20AC;&#x153; ÄŽKURTUVÄ&#x2013;S â&#x20AC;&#x201C; IR VILNIUJE 9Ă&#x201A;mLDYLQVNRQXRWU

3URYLQFLMRVSDUGXRWXYzVHVYDLJDODPVYLHWRVQHJDLOLPDWDmLDXSUHN\ELQLQNDLVNXQGĂ?LDVLGzOJUjĂ?LQDPĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC;SDNXRmLĂ&#x2DC;

â&#x20AC;&#x17E;Tai aiĹĄkiai atskleidĹžia, kas iĹĄ tiesĹł visÄ&#x2026; laikÄ&#x2026; stovÄ&#x2014;jo uĹž dirbtiniĹł problemĹł, su kuriomis susidĹŤrÄ&#x2014;me bandydami investuoti ÄŻ atsinaujinanÄ?iÄ&#x2026; energetikÄ&#x2026; Lietuvoje ir siekdami atviros bei sÄ&#x2026;Ĺžiningos konkurencijosâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; taip apie situacijÄ&#x2026; kalbÄ&#x2014;jo Vokietijos ÄŻmonÄ&#x2014;s finansĹł direktorius. 2013 metais â&#x20AC;&#x17E;Danpowerâ&#x20AC;&#x153; jÄ&#x2014;gainÄ&#x2014; laimÄ&#x2014;jo penkiĹł megavatĹł elektros skatinimo kvotĹł aukcionÄ&#x2026;. Tada valstybÄ&#x2014; bendrovei ÄŻsipareigojo 12 metĹł iĹĄ jos elektrÄ&#x2026; supirkti po 9,7 cento uĹž kilovatvalandÄ&#x2122;, taÄ?iau vÄ&#x2014;liau ĹĄis tarifas panaikintas.

+IĂ&#x;TgĂ&#x;METĂ&#x;BUSĂ&#x;POĂ&#x;KYĂ&#x;jIĂ&#x2039;

Kitais metais planuojama tam tikrĹł uĹžstato sistemos pokyÄ?iĹł. Priimti teisÄ&#x2014;s aktĹł pakeitimai numato tam tikras iĹĄlygas. PavyzdĹžiui, ĹĄiuo metu dalyvauti uĹžstato sistemoje privalo visos kaimo parduotuvÄ&#x2014;s, net jei jĹł plotas sudaro vos 25â&#x20AC;&#x201C;30 kvadratiniĹł metrĹł. Bet planuojama, kad 2019-ĹłjĹł pavasarÄŻ jau galÄ&#x2014;s bĹŤti taikoma iĹĄimtis toms prekybos vietoms, kuriĹł plotas maĹžesnis kaip 60 kvadratiniĹł metrĹł. Kitos permainos susijusios su miesteliuose esanÄ?iomis maisto parduotuvÄ&#x2014;mis. Ĺ iuo metu toms, kuriĹł plotas maĹžesnis kaip 300 kvadratiniĹł metrĹł, daroma iĹĄimtis â&#x20AC;&#x201C; jos gali nedalyvauti uĹžstato sistemoje. KitÄ&#x2026;met kartelÄ&#x2014; bus pakelta aukĹĄÄ?iau, todÄ&#x2014;l taros galÄ&#x2014;s neberinkti tiktai tos miesteliĹł maisto parduotuvÄ&#x2014;s, kuriĹł prekybos plotas yra maĹžesnis nei 60 kvadratiniĹł metrĹł.

'LGĂ?LDXVLDSDVDXO\MHYLHĂ&#x2026;QDJzVNHOLDXMDQWLHPVYLHWDVVLĂ&#x2018;ODQWLNRPSDQLMDĂ&#x201E;%RR LQJFRPÂłYDNDU9LOQLDXVĂ&#x201E;7HFKQRSRO\MHÂłDWLGDUzSLUPjMÂ&#x2019;%DOWLMRVĂ&#x2026;DO\VHNOLHQ N WĂ&#x2DC;DSWDUQDYLPRVNDPEXmLĂ&#x2DC;FHQWUj-DPHLNLPHWĂ&#x2DC;SDEDLJRVSODQXRMDPDÂ&#x2019;GDU ELQWLDSLHĂ?PRQLĂ&#x2DC;RSHUSHQNHULXVPHWXVGDUEXRWRMĂ&#x2DC;VNDLmLĂ&#x2DC;SDGLGLQWLLNL .RONDVNOLHQWĂ&#x2DC;LUSDUWQHULĂ&#x2DC;DSWDUQDYLPRNRPDQGj9LOQLXMHVXGDURGDU EXRWRMDLWHLNLDQW\VSDVODXJDVÂ&#x2019;YDLULRPLVNDOERPLVĂ&#x201E;9LOQLXVWDPSDWLNUDUHJLR QRVRVWLQH(XURSRMHVXÂ&#x2019;YDLULDWDXWHNXOWĂ&#x2018;UDNXULVWLSULLUPĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;EHQGURYzMHÂą WHLJzNRPSDQLMRVNOLHQWĂ&#x2DC;DSWDUQDYLPRFHQWURYDGRYDV-DPHVDV:DWHUVDVÂą 9LOQLXMHJDXVXWDOHQWLQJĂ&#x2DC;Ă?PRQLĂ&#x2DC;\SDmWXULQmLĂ&#x2DC;PXPVUHLNDOLQJĂ&#x2DC;NDOEĂ&#x2DC;Ă?LQLĂ&#x2DC;Âł 7DUSWDXWLQzVYLHĂ&#x2026;EXmLĂ&#x2DC;XĂ?VDN\PRLQWHUQHWXVYHWDLQzVVNDPEXmLĂ&#x2DC;FHQWUDV9LO QLXMHÂąDVLV(XURSRMHLUDVLVSDVDXO\MH3DVDXO\MHYHLNLDQmLRVHYLHWLQzVH Ă&#x201E;%RRNLQJFRPÂłÂ&#x2019;PRQzVHGLUEDDSLHWĂ&#x2018;NVWNOLHQWĂ&#x2DC;DSWDUQDYLPRDJHQWĂ&#x2DC; Ă&#x201E;%RRNLQJFRPÂłVLVWHPDVLĂ&#x2018;ORGDXJLDXQHLPOQDSJ\YHQGLQLPRJDOLP\ELĂ&#x2DC; SDVDXOLRĂ&#x2026;DO\VHLUWHULWRULMRVHĂ&#x2026;LRMHSODWIRUPRMHNDVGLHQYLGXWLQLĂ&#x2026;NDLXĂ?VD NRPDPOQQDNY\QzVYLHWĂ&#x2DC;.RPSDQLMDÂ&#x2019;NXUWDPHWDLV1\GHUODQGXRVH


*UjĂ?LQRO\J\EÂ? /LHWXYRVNUHSĂ&#x2026;LQLRO\JRV NHWYLUWILQDOLRVHULMRMH WDUSRVLRVLURVLRV NRPDQGĂ&#x2DC;ÂąUHYDQĂ&#x2026;DV Ă&#x201E;Ă&#x201A;LDXOLDLÂłVDYRDUHQRMH YDNDUQXJDOzMR 3DQHYzĂ?LRĂ&#x201E;/LHWNDEHOÂ&#x2019;ÂłLU LĂ&#x2026;O\JLQRVHULMRVUH]XOWDWj Geltonai nusidaĹžiusioje Ĺ iauliĹł arenoje ĹĄeimininkai nenuvylÄ&#x2014; savo aistruoliĹł. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iauliaiâ&#x20AC;&#x153; atsirevanĹĄavo uĹž pralaimÄ&#x2014;jimÄ&#x2026; PanevÄ&#x2014;Ĺžyje 86:103, tad ĹĄioje serijoje prireiks maĹžiausiai ketveriĹł rungtyniĹł. Antano Sireikos treniruojami ĹĄiaulieÄ?iai iĹĄ karto spurtavo 9:1 ir privertÄ&#x2014; RamĹŤnÄ&#x2026; ButautÄ&#x2026; praĹĄyti pertraukÄ&#x2014;lÄ&#x2014;s. Ĺ eimininkai ĹžaidÄ&#x2014; greiÄ?iau ir stengÄ&#x2014;si nuvarginti vyresnius â&#x20AC;&#x17E;Lietkabelioâ&#x20AC;&#x153; krepĹĄininkus. TritaĹĄkiĹł taiklumas irgi buvo ÄŻspĹŤdingas, tad jau iki pertraukos ĹĄiaulieÄ?iai ÄŻgijo dviĹženklÄ&#x2122; persvarÄ&#x2026; (45:35). TreÄ?iajame kÄ&#x2014;linyje â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iauliĹłâ&#x20AC;&#x153; persvara buvo pasiekusi net 17 taĹĄkĹł (58:41). Nors â&#x20AC;&#x17E;Lietkabelisâ&#x20AC;&#x153; sumaĹžino atsilikimÄ&#x2026; iki vienĹženklio skaiÄ?iaus, ĹĄiaulieÄ?iai greit susigrÄ&#x2026;Ĺžino solidĹžiÄ&#x2026; persvarÄ&#x2026; ir ramiai baigÄ&#x2014; rungtynes. (LR)

,+,Ă&#x;KETĂ&#x;VIRTĂ&#x;FIĂ&#x;NAĂ&#x;LIS !NTĂ&#x201C;ROĂ&#x201C;SIOSĂ&#x201C;RUNGĂ&#x201C;TYĂ&#x201C;NwSĂ&#x201C; LNL SHUJDOLĂ&#x2DC; ¸œIAUĂ&#x201C;LIAIŠĂ&#x201C;§Ă&#x201C;0AĂ&#x201C;NE VwĂ&#x201C;Ă IOĂ&#x201C;¸,IETĂ&#x201C;KAĂ&#x201C;BEĂ&#x201C;LISŠĂ&#x201C;  (Ă&#x201A;DXO\V PHWLPĂ&#x2DC; DWNNDP $:ULJKWDV DWN NDP 9Ă&#x201A;DUDNDXVNDV$8U EXWLV'0DYUD UH]SHUG PHWLPĂ&#x2DC; '/DYULQRYLmLXV ./DYULQRYLmLXVLU/:LOOLDP VDVSR*/HRQDYLmLXV

¸VIESLENTw +REPĂ&#x;̧ IĂ&#x;NIS ."!Ă&#x201C;jEMĂ&#x201C;PIOĂ&#x201C;NAĂ&#x201C;TASĂ&#x201C;9DNDUĂ&#x2DC;NRQIH UHQFLMRVILQDORSLUPRVLRVUXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ&#x2DC; Ă&#x201E;+RXVWRQ5RFNHWVÂł ÂąĂ&#x201E;*ROGHQ6WDWH:DUULRUVÂł -+DUGHQDV&K3DXODV.'X UDQWDV.7KRPSVRQDV )TAĂ&#x201C;LIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GA.HWYLUWILQDOLRDQWURVLRV UXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ&#x2DC; 0LODQR Ă&#x201E;2OLPSLDÂł 0.X]PLQVNDV$*X GDLWLVDWNNDP Âą.DQWXĂ&#x201E;5HG 2FWREHUÂł VHULMD %UHĂ&#x2026;RV Ă&#x201E;*HUPDQL³¹9DUH]zVĂ&#x201E;2SHQMREPH WLVÂł 7'LPĂ&#x2026;D VHULMD 

SPORTOĂ&#x;ARENA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ&#x20AC;wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

2ÂľI¸Ă&#x;KAUSĂ&#x;KASĂ&#x;¡¿ALĂ&#x;GIĂ&#x;RIS¨Ă&#x;GAĂ&#x;LIĂ&#x;NUSĂ&#x;TEĂ&#x;BINĂ&#x;TI *%LWYLQVNRQXRWU

SPORTAS

(XURO\JRVOHJHQGDQXRĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC;RILFLDOLDLWLWXOXR MDPDV5DPĂ&#x2018;QDVĂ&#x201A;LĂ&#x2026;NDXVNDVYzONUDXQDVLODJDPLQj Â&#x2019;VYDUELDXVLXVWXUQ\URPĂ&#x2018;Ă&#x2026;LXVOLHWXYLVSDNYLHVWDV VWHEzWLOHPLDPĂ&#x2DC;(XURO\JRVILQDORNHWYHUWRNRYĂ&#x2DC; %HOJUDGHLUNDUWXGDO\YDXWLVRFLDOLQzMHYHLNORMH Mo de s t a s K RU K AUS K A S LR korespondentas

â&#x20AC;&#x17E;Gali bĹŤti, jog Eurolyga papraĹĄys kÄ&#x2026; nors ÄŻteikti vienam ar kitam krepĹĄininkui, nors tam tikrai nesirengiuâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; keturiuose Eurolygos finalo ketvertuose ĹžaidÄ&#x2122;s 39 metĹł R.Ĺ iĹĄkauskas. Dabartinis Lietuvos krepĹĄinio rinktinÄ&#x2014;s stratego asistentas kaip niekas kitas Ĺžino pergaliĹł ir pralaimÄ&#x2014;jimĹł kainÄ&#x2026; lemiamuose Eurolygos mĹŤĹĄiuose. Jis 2007-aisiais ir 2008-aisiais ÄŻ virĹĄĹł kÄ&#x2014;lÄ&#x2014; Ä?empionĹł taurÄ&#x2122;, bet tai darÄ&#x2014; su skirtingomis ekipomis: iĹĄ pradĹžioje RamĹŤnas triumfavo su AtÄ&#x2014;nĹł â&#x20AC;&#x17E;Panathinaikosâ&#x20AC;&#x153;, o po metĹł â&#x20AC;&#x201C; su Maskvos CSKA. Lietuvis ÄŻ Eurolygos finalus su Rusijos superklubu dar buvo prasibrovÄ&#x2122;s 2009 ir 2012 metais, taÄ?iau abukart CSKA krepĹĄininkams sparnus apkarpÄ&#x2014; Graikijos ekipos â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Panathinaikosâ&#x20AC;&#x153; ir â&#x20AC;&#x17E;Olympiakosâ&#x20AC;&#x153;.

â&#x20AC;&#x17E;Reikia Ĺžaisti, kovoti, neĹžiĹŤrÄ&#x2014;ti ÄŻ savo bÄ&#x2014;das ir neÄŻsijausti ÄŻ varĹžovĹł. Tada ir pergalÄ&#x2014;s ateina.â&#x20AC;&#x153; 5Ă&#x201A;LĂ&#x2026;NDXVNDV

â&#x20AC;&#x17E;NÄ&#x2014;ra taip apmaudu, kai Ĺžaidi, atiduodi visas jÄ&#x2014;gas ir pralaimi ĹĄiek tiek stipresnei ekipai. Blogiau, kai po maÄ?o sÄ&#x2014;di rĹŤbinÄ&#x2014;je ir galvoji, kad to ar ano nepadarei, galÄ&#x2014;jai labiau pakovoti, pasitausojai neĹžinia dÄ&#x2014;l ko. To ir linkÄ&#x2014;Ä?iau â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algiriuiâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; kad po rungtyniĹł ĹžaidÄ&#x2014;jai nejaustĹł grauĹžaties dÄ&#x2014;l rungtyniĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo ne vienÄ&#x2026; titulÄ&#x2026; iĹĄkovojÄ&#x2122;s R.Ĺ iĹĄkauskas. Ketvirtadienio vakarÄ&#x2026; jis jau pasivaikĹĄÄ?ios ĹĄalia Belgrado â&#x20AC;&#x17E;Starkaâ&#x20AC;&#x153; arenos, o penktadienÄŻ palaikys Ĺ arĹŤno JasikeviÄ?iaus kariaunÄ&#x2026;, kai pusfinalyje kaunieÄ?iai ietis surems su Eurolygos Ä?empionais Stambulo â&#x20AC;&#x17E;Fenerbahceâ&#x20AC;&#x153; ĹžaidÄ&#x2014;jais.

â&#x20AC;&#x17E;Kai tik artÄ&#x2014;ja finalo ketvertas, visi manÄ&#x2122;s klausinÄ&#x2014;ja â&#x20AC;&#x201C; kaip ten bĹŤna, koks jausmas, kas bĹŤtina pergalei. NaujĹł receptĹł nÄ&#x2014;ra iĹĄrasta â&#x20AC;&#x201C; reikia Ĺžaisti, kovoti, neĹžiĹŤrÄ&#x2014;ti ÄŻ savo bÄ&#x2014;das ir neÄŻsijausti ÄŻ varĹžovĹł. Tada ir pergalÄ&#x2014;s ateinaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; teigÄ&#x2014; geriausiu Eurolygos reguliariojo sezono ĹžaidÄ&#x2014;ju 2008 metais pripaĹžintas R.Ĺ iĹĄkauskas. â&#x20AC;&#x201C; Ar yra kokia nors itin svarbi detalÄ&#x2014;, kuri gali lemti â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; ar kitĹł trijĹł ekipĹł sÄ&#x2014;kmÄ&#x2122;? â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; paklausÄ&#x2014; R.Ĺ iĹĄkausko. â&#x20AC;&#x201C; Ne, nÄ&#x2014;ra jokiĹł aiĹĄkiai matomĹł detaliĹł, kurias galÄ&#x2014;tume iĹĄvardinti ir pasakyti, kad EurolygÄ&#x2026; laimÄ&#x2014;s klubas, kuris geriau kovos dÄ&#x2014;l atĹĄokusiĹł kamuoliĹł ar sÄ&#x2014;kmingiau mes tritaĹĄkius. ViskÄ&#x2026; lemia maĹžos detalÄ&#x2014;s: noras, pergaliĹł alkis, momentai, per kuriuos pasisekÄ&#x2014; bĹŤti geresniems uĹž varĹžovÄ&#x2026;. TodÄ&#x2014;l sakau, kad svarbiausiame maÄ?e â&#x20AC;&#x201C; nesvarbu, ar tai pusfinalis, ar finalas, â&#x20AC;&#x201C; nugalÄ&#x2014;tojÄ&#x2026; lems maŞų detaliĹł visuma. â&#x20AC;&#x201C; Dar prieĹĄ Eurolygos ketvirtfinalÄŻ kalbÄ&#x2014;ta, kad â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirisâ&#x20AC;&#x153; turi vienÄ&#x2026; rimtÄ&#x2026; minusÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; atkrintamĹłjĹł varĹžybĹł patirties trĹŤkumÄ&#x2026;. Bet kaunieÄ?iams tai nesutrukdÄ&#x2014; prasibrauti ÄŻ finalo ketvertÄ&#x2026;. O jame Ĺžais etatiniai lemiamĹł tokiĹł kovĹł dalyviai â&#x20AC;&#x201C; CSKA, â&#x20AC;&#x17E;Realâ&#x20AC;&#x153; ir â&#x20AC;&#x17E;Fenerbahceâ&#x20AC;&#x153;. Ar ĹĄioje stadijoje patirtis turi reikĹĄmÄ&#x2014;s? â&#x20AC;&#x201C; SakyÄ?iau, kad reikia kalbÄ&#x2014;ti ne apie atkrintamĹł jĹł dvikovĹł patirtÄŻ, bet ĹĄaltakraujiĹĄkumÄ&#x2026; svarbiausiais dvikovos momentais. Net ir neturÄ&#x2014;dama tos patirties komanda gali ÄŻveikti varĹžovÄ&#x2026; ĹĄaltakraujiĹĄku Ĺžaidimu sunkiausiomis minutÄ&#x2014;mis. Manau, kad svarbiausias akcentas ĹĄiame finalo ketverte bus susikaupimas. Jeigu â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirisâ&#x20AC;&#x153; visÄ&#x2026; laikÄ&#x2026; bus susitelkÄ&#x2122;s ÄŻ kovÄ&#x2026;, detales, net ir be tokio rango kovĹł patirties jis gali nugalÄ&#x2014;ti.

5Ă&#x201A;LĂ&#x2026;NDXVNDVILQDORNHWYHUWHGDO\YDXVNDLSVYHmLDVEHWSDODLN\VĂ&#x201E;Ă&#x152;DOJLUÂ&#x2019;Âł

â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirisâ&#x20AC;&#x153; nÄ&#x2014;ra ĹĄio finalo ketverto favoritas. Ar tai yra gera Ĺžinia? â&#x20AC;&#x201C; Be abejo, nes Kauno komandai nereikÄ&#x2014;s bijoti, kad ji gali ir suklupti. Tikiu, jog Ĺ arĹŤnas JasikeviÄ?ius komandÄ&#x2026; parengs taip, kad ji nuo pat pradĹžiĹł mÄ&#x2014;gausis Ĺžaidimu ir neturÄ&#x2014;s jokiĹł baimiĹł. Juk â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirisâ&#x20AC;&#x153; jau padarÄ&#x2014; tai, ko niekas nesitikÄ&#x2014;jo, â&#x20AC;&#x201C; nuÄ&#x2014;jo labai toli ir pats sau yra favoritas. Manau, kad didĹžiausia naĹĄta pusfinalyje slÄ&#x2014;gs â&#x20AC;&#x17E;Fenerbahceâ&#x20AC;&#x153; atstovus, nes jie privalÄ&#x2014;s laimÄ&#x2014;ti, kad nebĹŤtĹł kalbĹł apie nevykusiÄ&#x2026; Eurolygos sezono pabaigÄ&#x2026;. TodÄ&#x2014;l reikia tik dĹžiaugtis, kad nesame favoritai, â&#x20AC;&#x201C; bus maĹžiau spaudimo aikĹĄtÄ&#x2014;je. Ĺ˝inoma, aplink apskritai spaudimo bus sunku iĹĄvengti, nes sirgaliai tiki komanda, Ĺžiniasklaida irgi dÄ&#x2014;lioja akcentus. Bet ĹĄiuo poĹžiĹŤriu visi klubai lygĹŤs â&#x20AC;&#x201C; tas pat vyksta Turkijoje, Rusijoje, Ispanijoje. â&#x20AC;&#x201C; Kokius privalumus matote Kauno klubo Ĺžaidime, kurie galÄ&#x2014;tĹł lemti sÄ&#x2014;kmÄ&#x2122; savaitgalio dvikovose Belgrade? â&#x20AC;&#x201C; NenorÄ&#x2014;Ä?iau dalyti pagyrĹł ÄŻ kairÄ&#x2122; ir ÄŻ deĹĄinÄ&#x2122;, bet Ĺ .JasikeviÄ?iaus dÄ&#x2014;ka komanda tapo labai ÄŻvairialypÄ&#x2014;. Ir svarbu, kad ekipos vadĹžias savo rankose tvirtai laiko pats Ĺ arĹŤnas. Jis Ĺžino, ko nori iĹĄ krep-

ĹĄininkĹł ir kÄ&#x2026; jie gali. Jie pasiskirstÄ&#x2122; vaidmenimis, ir tai ĹĄaunu. Kaip komanda â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirisâ&#x20AC;&#x153; ĹžaidĹžia iĹĄties galingÄ&#x2026; sezonÄ&#x2026;, kiekvienas maÄ?as yra puikus. â&#x20AC;&#x201C; Kaip manote, ar â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirisâ&#x20AC;&#x153; nustebins varĹžovus naujais sumanymais? â&#x20AC;&#x201C; AĹĄ ĹžaidĹžiau prieĹĄ Ĺ arĹŤnÄ&#x2026;, buvau su juo rinktinÄ&#x2014;je kartu, todÄ&#x2014;l ĹĄiek tiek Ĺžinau jo charakterÄŻ. Jis bĹŤtinai pasiĹŤlys varĹžovams kÄ&#x2026; nors naujo. TaÄ?iau, mano ÄŻsitikinimu, Ĺ arĹŤnas tikrai nekeis â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; Ĺžaidimo sistemos. Neabejoju, kad bus smulkmenĹł, kurios padÄ&#x2014;s ekipai pelnyti papildomus 2â&#x20AC;&#x201C;4 taĹĄkus. O bĹŤtent tie netikÄ&#x2014;ti taĹĄkeliai gali bĹŤti pergalingi. â&#x20AC;&#x201C; Jei tektĹł ÄŻteikti prizÄ&#x2026; geriausiam â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; komandos nariui, kurÄŻ iĹĄ ĹžalgirieÄ?iĹł jĹŤs pasirinktumÄ&#x2014;te? â&#x20AC;&#x201C; Na, uĹžduotis bĹŤtĹł sunki, nes norÄ&#x2014;Ä?iau ne vienÄ&#x2026; prizÄ&#x2026; ÄŻteikti. (Juokiasi.) Ekipos Ĺžaidimas labai priklauso nuo vadovavimo komandai, todÄ&#x2014;l svarbiausiÄ&#x2026; prizÄ&#x2026; ÄŻteikÄ?iau Ĺ .JasikeviÄ?iui. Be abejo, labiausiai patobulÄ&#x2014;jusio ĹžalgirieÄ?io nominacijoje laimÄ&#x2014;tĹł Kevinas Pangosas, o â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; svarbaus ĹžaidÄ&#x2014;jo prizas atitektĹł kapitonui Pauliui JankĹŤnui.

,EĂ&#x;DOĂ&#x;RIĂ&#x;TUĂ&#x;LYS PER 20 LAGA MINŲ PARSITEMPUSIAM J.VALANÄ&#x152;IĹŞNUI PRIREIKÄ&#x2013; IR TÄ&#x2013;VO PAGALBOS 9Ă&#x201A;mLDYLQVNRQXRWU

0AĂ&#x201C;SAUĂ&#x201C;LIOĂ&#x201C;jEMĂ&#x201C;PIOĂ&#x201C;NAĂ&#x201C;TAS'DQLMD $JUXSz3UDQFĂ&#x2018;]LMDÂą$XVWULMD kHNLMDÂą%DOWDUXVLMDĂ&#x201A;YHGLMDÂą 6ORYDNLMD SRSUDWÂ?VLPR $XVWULMD Âą%DOWDUXVLMD5XVLMDÂąĂ&#x201A;YHLFDULMD kHNLMDÂą3UDQFĂ&#x2018;]LMDĂ&#x201A;YHGLMD ÂąĂ&#x201A;YHLFDULMD5XVLMDÂą6ORYDNLMD kHNLMDÂą$XVWULMDĂ&#x201A;YHLFDULMDÂą 3UDQFĂ&#x2018;]LMD 3LUPDXMDĂ&#x201A;YHGLMDÂą 5XVLMD Âą kHNLMDÂą Ă&#x201A;YHLFD ULMDÂą  %JUXSz'DQLMDÂą1RUYHJLMD-$9 Âą3LHWĂ&#x2DC;.RUzMD/DWYLMDÂą9RNLHWLMD 'DQLMDÂą3LHWĂ&#x2DC;.RUzMD6XRPL MDÂą.DQDGD-$9Âą1RUYHJLMD 9RNLHWLMDÂą6XRPLMD SRSUDWÂ?VL PR 1RUYHJLMDÂą3LHWĂ&#x2DC;.RUzMD .DQDGDÂą/DWYLMD SRSUDWÂ?VLPR 6XRPLMDÂą-$9 3LUPDXMD6XRPLMDÂą -$9 Âą .DQDGDÂą 'DQLMD Âą  .HOLDODSLXVÂ&#x2019;NHWYLUWILQDOÂ&#x2019;XĂ?VLWLNULQR Ă&#x201A;YHGLMD5XVLMDkHNLMDĂ&#x201A;YHLFDULMD-$9 6XRPLMDLU.DQDGDRGzOSDVNXWLQLR ELOLHWRYzODLYDNDUHNRYRMR'DQLMDLU /DWYLMD ,Ă&#x2026;VWLSULDXVLRVSDNRSRVLĂ&#x2026;NULWR%DOWD UXVLMDLU3LHWĂ&#x2DC;.RUzMD-RVNLWDLVPHWDLV Ă?DLV$JUXSzMHNDUWXVX9HQJULMD 6ORYzQLMD.D]DFKVWDQXLU/LHWXYDNXUL Ă&#x2026;LHPHWODLPzMR%JUXSzVYDUĂ?\EDV

1RUV-9DODQmLĂ&#x2018;QXLĂ&#x2026;HĂ&#x2026;WDVLV1%$VH]RQDVEDLJzVLDQNVmLDXQHLWLNzMRVLPHWĂ&#x2DC;FPĂ&#x2018;JLRNUHSĂ&#x2026;LQLQNDVYDNDUÂ&#x2019;JLPWLQÂ?VXĂ&#x2026;HLPDVXJUÂ&#x2019;Ă?RJHURVQXRWDLNRV Ă&#x201E;-DXmLXRVLODEDLJHUDL³¹9LOQLDXVRURXRVWHVDNzĂ&#x201E;7RURQWR5DSWRUVÂłFHQWUDV%LUĂ?HOLRSDEDLJRMHMLVSULVLGzVSULH/LHWXYRVULQNWLQzVLUĂ?DLVGYHMDVSDVDXOLR mHPSLRQDWRDWUDQNRVUXQJW\QHV.UHSĂ&#x2026;LQLQNDVSDUVNULGRNDUWXVXĂ?PRQD(JOHEHLVĂ&#x2018;QXPLV-RQXLU7DXUX-XRVSDVLWLNR(9DODQmLĂ&#x2018;QLHQzVPRWLQD6HLPRQD Uz9LGD$mLHQzLU-9DODQmLĂ&#x2018;QRWzYDV-RQDV9LONDV QXRWUGHĂ&#x2026;LQzMH NXULDPWHNRQHOHQJYDPLVLMDVXVLGRURWLVXEDJDĂ?X3HUODJDPLQĂ&#x2DC;QXYHĂ?WLLNLDLNĂ&#x2026;WHOzMH ODXNLDQmLRDXWRPRELOLRSULUHLNzĂ&#x2026;HĂ&#x2026;LĂ&#x2DC;YHĂ?LPzOLĂ&#x2DC;-9DODQmLĂ&#x2018;QDVĂ&#x2026;Â&#x2019;VH]RQjSHUUXQJW\QHVYLGXWLQLĂ&#x2026;NDLULQNRSRWDĂ&#x2026;NRLUDWNRYRMRNDPXROLRĂ&#x201E;5DSWRUVÂł NOXEDVSUDzMXVLjVDYDLWÂ?Ă?\JÂ&#x2019;1%$EDLJz5\WĂ&#x2DC;NRQIHUHQFLMRVSXVILQDO\MHVDXVDLQXVLOHLGÂ?V/H%URQR-DPHVRYHGDPDLĂ&#x201E;&OHYHODQG&DYDOLHUVÂłNRPDQGDL


VSRUWRDUHQD

Ă&#x;PJHJXĂ?zVG

PUSFINA LIS. Ĺ iemet â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; kelyje Belgrade â&#x20AC;&#x201C; pernai iĹĄkovotÄ&#x2026; titulÄ&#x2026; ginantis Stambulo â&#x20AC;&#x17E;Fenerbahceâ&#x20AC;&#x153; klubas

+EĂ&#x;TUĂ&#x;RIĂ&#x;FIĂ&#x;NAĂ&#x;LAIĂ&#x;DUĂ&#x;LIĂ&#x201E;DNIĂ&#x;IRĂ&#x;DUĂ&#x;DĂ&#x20AC;IAUGSMINGI R o l a n d a s V. E I D V I L A S

Pirmieji du finalai â&#x20AC;&#x201C; 1985 metĹł Europos tauriĹł laimÄ&#x2014;tojĹł taurÄ&#x2014;s ir 1986 metĹł Europos Ä?empionĹł taurÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; baigÄ&#x2014;si Kauno komandos pralaimÄ&#x2014;jimais. UĹžtat po kitĹł dviejĹł lemiamĹł mĹŤĹĄiĹł â&#x20AC;&#x201C; 1998 metĹł Europos taurÄ&#x2014;s ir 1999 metĹł Eurolygos â&#x20AC;&#x201C; pagrindiniu prizu dĹžiaugÄ&#x2014;si â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; krepĹĄininkai. IEJIĂ&#x;PAĂ&#x;BUĂ&#x;DOĂ&#x;PERĂ&#x;VwĂ&#x;LAI

1984â&#x20AC;&#x201C;1985 m. sezonÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirisâ&#x20AC;&#x153; vos antrÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; ĹžaidÄ&#x2014; oficialiame tarptautiniame turnyre. Nuo pirmojo Ĺžygio ÄŻ EuropÄ&#x2026; buvo praÄ&#x2014;jÄ&#x2122; dveji metai, taÄ?iau per juos Kauno komanda spÄ&#x2014;jo labai sutvirtÄ&#x2014;ti: ÄŻ vyrĹł krepĹĄinÄŻ lyg viesulas ÄŻsiverĹžÄ&#x2014; Arvydas Sabonis (tuomet 20-ies), paklaidĹžiojÄ&#x2122;s jaunystÄ&#x2014;s klystkeliais susitupÄ&#x2014;jo Rimas Kurtinaitis (24-eriĹł), brandesniais ĹžaidÄ&#x2014;jais tapo Valdemaras ChomiÄ?ius ir Raimundas Ä&#x152;ivilis (abu 25-eriĹł), o keliÄ&#x2026; jaunesniajai kartai rodÄ&#x2014; dar ne veteranas, bet jau nemaĹžai ĹĄilto ir ĹĄalto matÄ&#x2122;s 30-metis Sergejus JovaiĹĄa.

1999 m. Eurolygos finale â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; pranaĹĄumas buvo ne maĹžesnis negu prieĹĄ metus Europos taurÄ&#x2014;s finale. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; antrasis penketas buvo labai silpnas, bet krepĹĄinis tais laikais buvo visai kitoks ir su penkiais aukĹĄto lygio ĹžaidÄ&#x2014;jais buvo galima nuveikti labai daug. Kauno komanda antrajame pagal rangÄ&#x2026; Europos tauriĹł laimÄ&#x2014;tojĹł taurÄ&#x2014;s turnyre iĹĄties nuveikÄ&#x2014; daug ir ilgÄ&#x2026; distancijÄ&#x2026; nuo sezono starto iki pusfinalio ÄŻveikÄ&#x2014; kone vienu atsikvÄ&#x2014;pimu. Ĺ˝algirieÄ?iai pirmosiose pusfinalio rungtynÄ&#x2014;se savo aikĹĄtÄ&#x2014;je pranoko Vilerbano ASVEL klubÄ&#x2026; 84:78. Per atsakomÄ&#x2026;sias rungtynes skirtumas irgi buvo padidÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s iki 13 taĹĄkĹł â&#x20AC;&#x201C; 27-Ä&#x2026;jÄ&#x2026; min. net 65:52 pirmavo ASVEL. Vis dÄ&#x2014;lto iĹĄvykoje kaunieÄ?iai sugebÄ&#x2014;jo susitelkti ir pralaimÄ&#x2014;jo maĹžesniu skirtumu, negu laimÄ&#x2014;jo namie, â&#x20AC;&#x201C; tik 88:93. PrancĹŤzijos klubas rengÄ&#x2014; paskutinÄ&#x2122; atakÄ&#x2026;, bet, â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; laimei, prieĹĄ pat sirenÄ&#x2026; du varĹžovĹł metimai nepasiekÄ&#x2014; tikslo ir ÄŻ finalÄ&#x2026; pateko Lietuvos krepĹĄininkai. PrieĹĄ finalo rungtynes â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; nuotaika buvo prieĹĄtaringa. PrieĹĄ 9 dienas Kauno klubas pergalingai baigÄ&#x2014; SSRS pirmenybiĹł finalo serijÄ&#x2026; ir po 34 metĹł pertraukos susigrÄ&#x2026;Ĺžino SSRS Ä?empiono vardÄ&#x2026;, bet per paskutines rungtynes su Maskvos CSKA komanda traumÄ&#x2026; patyrÄ&#x2014; S.JovaiĹĄa. Be to, treneriui Vladui Garastui trĹŤko informacijos apie finalo varĹžovÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Barcelonaâ&#x20AC;&#x153;. KaunieÄ?iams pavyko gauti tik praÄ&#x2014;jusio sezono ÄŻraĹĄÄ&#x2026;, kurÄŻ davÄ&#x2014; ASVEL. PrancĹŤzijos Ĺžiemos kurorte Grenoblyje vykusiose finalo rungtynÄ&#x2014;se sÄ&#x2026;lygas nuo pirmĹłjĹł minuÄ?iĹł diktavo â&#x20AC;&#x17E;Barcelonaâ&#x20AC;&#x153;. Ji greitai ÄŻgijo dviĹženklÄ&#x2122; persvarÄ&#x2026;, o pir-

mÄ&#x2026; jÄŻ kÄ&#x2014;linÄŻ (tuo metu buvo ĹžaidĹžiami du kÄ&#x2014;liniai po 20 min.) laimÄ&#x2014;jo 51:35. Po pertraukos vienÄ&#x2026; po kito tritaĹĄkius ÄŻ varĹžovĹł krepĹĄÄŻ pradÄ&#x2014;jo siĹłsti R.Kurtinaitis. Skirtumas tirpo tiesiog akyse, ir 31-Ä&#x2026;jÄ&#x2026; min. kaunieÄ?iai atsiliko vos dviem taĹĄkais 61:63. TaÄ?iau iĹĄlyginti rezultato nepavyko nÄ&#x2014; karto, o paskutine proga nepasinaudojo iki tol komandÄ&#x2026; traukÄ&#x2122;s R.Kurtinaitis. PaskutinÄ&#x2122; minutÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirisâ&#x20AC;&#x153; atsiliko 73:75 ir atkovojo kamuolÄŻ po savo krepĹĄiu. Laiko buvo pakankamai, taÄ?iau pristigo ĹĄalto proto ir R.KurtinaiÄ?io iĹĄ vidutinio nuotolio mestas kamuolys atsitrenkÄ&#x2014; ÄŻ lankÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Barcelonaâ&#x20AC;&#x153; surengÄ&#x2014; dar vienÄ&#x2026; greitÄ&#x2026; atakÄ&#x2026;, kuriÄ&#x2026; vainikavo argentinieÄ?iĹł kilmÄ&#x2014;s veterano Juano Domingo de la Cruzo dÄ&#x2014;jimas, ir iĹĄkovojo pergalÄ&#x2122; 77:73. %UROĂ&#x201C;POSĂ&#x201C;TAUĂ&#x201C;RIĂ&#x152;Ă&#x201C;LAIĂ&#x201C;MwĂ&#x201C;TOĂ&#x201C;JĂ&#x152;Ă&#x201C; TAUĂ&#x201C;RwSĂ&#x201C;FIĂ&#x201C;NAĂ&#x201C;LASĂ&#x201C;Ă&#x201E;Ă&#x152;DOJLULV³¹Ă&#x201E;%DU FHORQDÂłPNRYR G*UHQREOLV5.XUWLQDLWLV $6DERQLV$%UD]\V9&KR PLmLXVLU5kLYLOLVSR*.UDSL NDV&6LELOLR-$6DQ(SLIDQLR ,6ROR]REDOLVLU2+RZDUGDV SR-'GHOD&UX]DV3$QVDLU 0'DYLVDVSR IEJIĂ&#x;!3AĂ&#x;BOĂ&#x;NIOĂ&#x;SMĂ&#x201E;Ă&#x;GIS

1985 metais SSRS Ä?empionu tapÄ&#x2122;s â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirisâ&#x20AC;&#x153; iĹĄkovojo teisÄ&#x2122; debiutuoti Europos Ä?empionĹł taurÄ&#x2014;s turnyre, kuriame ĹžaidÄ&#x2014; stipriausi Ĺžemyno klubai. Ĺ˝algirieÄ?iai, apĹĄilÄ&#x2122; antrajame pagal rangÄ&#x2026; Ĺžemyno turnyre, jau Ĺžinojo, kas jĹł laukia, ir 1985â&#x20AC;&#x201C;1986 metĹł sezono iĹĄvakarÄ&#x2014;se buvo pasirengÄ&#x2122; kovoti su dar grÄ&#x2014;smingesniais varĹžovais. Pirmiausia reikÄ&#x2014;jo ÄŻveikti du atrankos etapus, bet per juos Kauno krepĹĄininkai varĹžovĹł net nepastebÄ&#x2014;jo. Ĺ ios pergalÄ&#x2014;s atvÄ&#x2014;rÄ&#x2014; duris ÄŻ finalo grupÄ&#x2122;, kurioje ĹĄeĹĄios komandos dviem ratais kovojo dÄ&#x2014;l dviejĹł kelialapiĹł ÄŻ didÄŻ jÄŻ finalÄ&#x2026;. PrieĹĄ paskutinÄŻ turÄ&#x2026; lentelÄ&#x2014;s virĹĄuje susidarÄ&#x2014; paini padÄ&#x2014;tis, bet viena buvo aiĹĄku â&#x20AC;&#x201C; kad patektĹł ÄŻ didÄŻ jÄŻ finalÄ&#x2026;, â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirisâ&#x20AC;&#x153; privalÄ&#x2014;jo sveÄ?iuose ÄŻveikti Madrido â&#x20AC;&#x17E;Realâ&#x20AC;&#x153; klubÄ&#x2026;. VarĹžovai buvo labai stiprĹŤs, o kaunieÄ?iĹł treneris V.Garastas vos ne iki paskutinÄ&#x2014;s akimirkos neĹžinojo, ar galÄ&#x2014;s padÄ&#x2014;ti rankos traumÄ&#x2026; patyrÄ&#x2122;s V.ChomiÄ?ius. Jis ne tik ĹžengÄ&#x2014; ÄŻ aikĹĄtÄ&#x2122;, bet ir tapo pagrindiniu svarbios pergalÄ&#x2014;s kalviu. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; kapitonas pelnÄ&#x2014; 25 taĹĄkus, o jo vedama komanda pabaigoje surengÄ&#x2014; pergalingÄ&#x2026; spurtÄ&#x2026; ir laimÄ&#x2014;jo 98:95. PrieĹĄ Ä&#x152;empionĹł taurÄ&#x2014;s finalÄ&#x2026; Kauno komandos treneriams neskaudÄ&#x2014;jo galvos dÄ&#x2014;l informacijos apie varĹžovus. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirisâ&#x20AC;&#x153; ir finalo varĹžovÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Cibonaâ&#x20AC;&#x153; jau buvo dukart susitikÄ&#x2122; finalo grupÄ&#x2014;je, todÄ&#x2014;l Ĺžinojo vieni kitĹł silpnybes ir stiprybes. Ne tokia gÄ&#x2026;sdinanti buvo ir aplinkybÄ&#x2014;, kad Ä&#x152;empionĹł taurÄ&#x2014;s finalo rungtynÄ&#x2014;s buvo ĹžaidĹžiamos beveik iĹĄkart po SSRS pirmenybiĹł finalo serijos. SSRS Ä?empionĹł vardus apgynÄ&#x2122; ĹžalgirieÄ?iai galÄ&#x2014;jo pasimokyti iĹĄ pernykĹĄÄ?iĹł klaidĹł, o ir emocijĹł antplĹŤdis po antrosios iĹĄ eilÄ&#x2014;s pergalÄ&#x2014;s prieĹĄ Maskvos CSKA buvo lengviau sutramdomas negu po pirmosios.

1XRWU,Ă&#x2026;/5DUFK\YR

3HUVH]RQXVNXULXRVĂ?DLGĂ?LD(XURSRVWXUQ\UXR VH.DXQRĂ&#x201E;Ă&#x152;DOJLULVÂłNHWXULVNDUWXVSDWHNRÂ&#x2019;ILQDOj 3HUJDOLĂ&#x2DC;LUSUDODLPzMLPĂ&#x2DC;MXRVHNRONDVSRO\JLDL$U SDY \NVĂ&#x2026;LHPHW%HOJUDGHSDVLHNWLSHQNWjMÂ&#x2019;ILQDOj"

PHWDLV(XURO\JRVILQDOHWULXPIDYÂ?VĂ&#x201E;Ă&#x152;DOJLULVÂłLĂ&#x2026;NRYRMRNRONDVVYDUELDXVLjWURIzMĂ&#x2DC;.DXQRNOXERLVWRULMRMH

DidĹžiausia problema buvo varĹžovai, ir ĹĄios problemos iĹĄsprÄ&#x2122;sti nepavyko. Rengdamasis finalui â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirisâ&#x20AC;&#x153; daugiausia dÄ&#x2014;mesio skyrÄ&#x2014; ryĹĄkiausiai â&#x20AC;&#x17E;Cibonaâ&#x20AC;&#x153; ĹžvaigĹždei DraĹženui PetroviÄ?iui. TaÄ?iau kroatai nustebino â&#x20AC;&#x201C; jĹł puolimo smaigalyje daĹžniau atsidurdavo ne D.PetroviÄ?ius ir net ne antru pagal pavojingumÄ&#x2026; laikytas Zoranas Ä&#x152;utura, o Svenas UĹĄiÄ?ius ir Danko CvjetiÄ?aninas. O â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirÄŻâ&#x20AC;&#x153; tempÄ&#x2014; tik A.Sabonis ir S.JovaiĹĄa. V.ChomiÄ?ius vis dar jautÄ&#x2014; rankos traumos pasekmes, R.KurtinaiÄ?iui ir R.Ä&#x152;iviliui sezono pabaigoje aiĹĄkiai trĹŤko jÄ&#x2014;gĹł, o antrasis penketas visÄ&#x2026; laikÄ&#x2026; buvo Kauno ekipos Achilo kulnas. â&#x20AC;&#x17E;Cibonaâ&#x20AC;&#x153; uĹžklupo â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirÄŻâ&#x20AC;&#x153; nepasirengusÄŻ ir jau maÄ?o pradĹžioje ÄŻgijo nedidelÄ&#x2122; persvarÄ&#x2026;. O 32-Ä&#x2026;jÄ&#x2026; min. paskutines viltis sugriovÄ&#x2014; A.Sabonis. Po kaunieÄ?iĹł krepĹĄiu susistumdÄ&#x2014; Gintaras Krapikas ir Mihovilas NakiÄ?ius, o iĹĄ kitos aikĹĄtÄ&#x2014;s pusÄ&#x2014;s atbÄ&#x2014;gÄ&#x2122;s A.Sabonis smogÄ&#x2014; kroatui ir uĹž nesportiĹĄkÄ&#x2026; elgesÄŻ buvo paĹĄalintas iĹĄ aikĹĄtÄ&#x2014;s. Nors â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirisâ&#x20AC;&#x153; tuo metu vis dar atsiliko nedideliu skirtumu 61:68, po incidento komanda palĹŤĹžo ir â&#x20AC;&#x17E;Cibonaâ&#x20AC;&#x153; nesunkiai sulaukÄ&#x2014; jos pergalÄ&#x2122; 94:82 uĹžfiksavusios finalo sirenos. %UROĂ&#x201C;POSĂ&#x201C;jEMĂ&#x201C;PIOĂ&#x201C;NĂ&#x152;Ă&#x201C;TAUĂ&#x201C;RwSĂ&#x201C;FINALAS Ă&#x201E;Ă&#x152;DOJLULV³¹Ă&#x201E;&LERQDÂł PEDODQGĂ?LRG%XGDSHĂ&#x2026;WDV $6DERQLV6-RYDLĂ&#x2026;D9&KR PLmLXV5kLYLOLVLU$%UD]\VSR 5.XUWLQDLWLV*.UDSLNDV $9LVRFNDV0/HNDUDXVNDV '&YMHWLmDQLQDV68Ă&#x2026;LmLXV '3HWURYLmLXV=kXWXUD 01DNLmLXV)$UDSRYLmLXV IEJIĂ&#x;PLAĂ&#x;NASĂ&#x;Â?VYKĂ&#x;DYĂ&#x;TAS

DeĹĄimtojo deĹĄimtmeÄ?io viduryje Lietuva uĹžÄ&#x2014;mÄ&#x2014; neaukĹĄtÄ&#x2026; vietÄ&#x2026; FIBA reitinge, todÄ&#x2014;l net stipriausi mĹŤsĹł ĹĄalies klubai turÄ&#x2014;jo teisÄ&#x2122; varĹžytis tik antrajame pagal rangÄ&#x2026; Europos taurÄ&#x2014;s turnyre. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirisâ&#x20AC;&#x153; ÄŻ ĹĄalies taupyklÄ&#x2122; krovÄ&#x2014; daugiausia taĹĄkĹł, bet 1996â&#x20AC;&#x201C; 1997 metĹł sezonÄ&#x2026; kaunieÄ?iams trĹŤko vienos pergalÄ&#x2014;s. UĹžtat 1997â&#x20AC;&#x201C; 1998 metĹł sezono planas buvo ÄŻvykdytas. Jo pradĹžioje Jono Kazlausko treniruojamo â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; Ĺžaidime buvo nemaĹžai spragĹł, bet rudens pabaigoje prasidÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s sÄ&#x2014;kmingas ruoĹžas pakÄ&#x2014;lÄ&#x2014; kaunieÄ?ius ÄŻ pirmÄ&#x2026;jÄ&#x2026; vietÄ&#x2026; grupÄ&#x2014;je.

â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirisâ&#x20AC;&#x153; jau buvo ÄŻsibÄ&#x2014;gÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s, o prieĹĄ atkrintamÄ&#x2026;sias varĹžybas jÄŻ sustiprino Ennisas Whatley. BĹŤtent ĹĄis amerikietis tapo Kauno komandos didvyriu per sunkiausias sezono rungtynes su Bursos â&#x20AC;&#x17E;Tofasâ&#x20AC;&#x153; klubu aĹĄtuntfinalyje. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirisâ&#x20AC;&#x153; nedideliu skirtumu pralaimÄ&#x2014;jo pirmÄ&#x2026;sias rungtynes Bursoje 62:66, bet per antrÄ&#x2026; jÄ&#x2026; dvikovÄ&#x2026; Kauno sporto halÄ&#x2014;je atsirevanĹĄavo 71:65. Antrojo kÄ&#x2014;linio pabaigoje jau buvo pakvipÄ&#x2122; pratÄ&#x2122;simu, taÄ?iau prieĹĄ sirenÄ&#x2026; E.Whatley iĹĄ sudÄ&#x2014;tingos padÄ&#x2014;ties ÄŻmetÄ&#x2014; pergalingÄ&#x2026; dvitaĹĄkÄŻ. Likusi turnyro distancija Sauliui Ĺ tombergui, Dainiui AdomaiÄ?iui, Tomui Masiuliui, Dariui MaskoliĹŤnui, Franjo ArapoviÄ?iui ir kitiems ĹžalgirieÄ?iams buvo daug paprastesnÄ&#x2014;. Kauno krepĹĄininkai ketvirtfinalyje sudorojo Belgrado â&#x20AC;&#x17E;Beobankaâ&#x20AC;&#x153;, pusfinalyje parklupdÄ&#x2014; Saratovo â&#x20AC;&#x17E;Avtodorâ&#x20AC;&#x153; klubÄ&#x2026; ir iĹĄkeliavo ÄŻ Belgrado â&#x20AC;&#x17E;Pionirâ&#x20AC;&#x153; arenÄ&#x2026; Ĺžaisti finalo rungtyniĹł su Milano â&#x20AC;&#x17E;Stefanelâ&#x20AC;&#x153;. Nors Europos taurÄ&#x2014;s finale negalÄ&#x2014;jo rungtyniauti D.MaskoliĹŤnas, dvikova vyko pagal J.Kazlausko paraĹĄytÄ&#x2026; scenarijĹł. Milano ekipa per visas rungtynes vos vienÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; persvÄ&#x2014;rÄ&#x2014; rezultatÄ&#x2026; (21:19 10-Ä&#x2026;jÄ&#x2026; min.), o didĹžiÄ&#x2026; jÄ&#x2026; maÄ?o dalÄŻ priekyje buvo â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirisâ&#x20AC;&#x153;. 26-Ä&#x2026;jÄ&#x2026; min. kietai gynÄ&#x2122;sis ir drausmingai puolÄ&#x2122;s â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirisâ&#x20AC;&#x153; jau pirmavo 49:36. O 34-Ä&#x2026;jÄ&#x2026; min. skirtumui dar labiau padidÄ&#x2014;jus (60:42) abejoniĹł nebeliko. Kauno komanda ĹĄventÄ&#x2014; pergalÄ&#x2122; 82:67, o sirgaliai graĹžiausiais padÄ&#x2014;kos ĹžodĹžiais apipylÄ&#x2014; S.Ĺ tombergÄ&#x2026;. Labai agresyviai ĹžaidÄ&#x2122;s puolÄ&#x2014;jas gavo vos ne nuolatinÄ&#x2122; vietÄ&#x2026; prie baudĹł metimo linijos ir pelnÄ&#x2014; 35 taĹĄkus (7/8 dvitaĹĄkiĹł, 1/2 tritaĹĄkiĹł, 18/23 baudĹł). %UROĂ&#x201C;POSĂ&#x201C;TAUĂ&#x201C;RwSĂ&#x201C;FIĂ&#x201C;NAĂ&#x201C;LASĂ&#x201C; Ă&#x201E;Ă&#x152;DOJLULV³¹Ă&#x201E;6WHIDQHOÂł PEDODQGĂ?LRG%HOJUD GDV6Ă&#x201A;WRPEHUJDV(:KDWOH\ 70DVLXOLV'$GRPDLWLVLU (Ă&#x152;XNDXVNDVSR0Ă&#x152;XNDXVNDV )$UDSRYLmLXV93UDĂ&#x2026;NHYLmLXV 76WXPEU \V7K%DLOH\)3RU WDOXSSL:.LGGDV1*HQW LOH06DPEXJDUR6-RYD QRYLmLXV05XJJHUL IEJIĂ&#x;SKAMĂ&#x;BIAUĂ&#x;SIASĂ&#x;TRIUMĂ&#x;FAS

1998 metĹł pavasarÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algiriuiâ&#x20AC;&#x153; iĹĄkovojus kelialapÄŻ ÄŻ EurolygÄ&#x2026; nebuvo nÄ&#x2014; vieno sirgaliaus, nenorÄ&#x2014;jusio, kad komandoje liktĹł visos Lietuvos numylÄ&#x2014;tiniais tapÄ&#x2122; legionie-

riai F.ArapoviÄ?ius ir E.Whatley. TaÄ?iau klubo vadovai nepasidavÄ&#x2014; emocijoms â&#x20AC;&#x201C; prieĹĄ debiutÄ&#x2026; Eurolygoje jie brandino dar didesnius planus, todÄ&#x2014;l sutartys nebuvo pratÄ&#x2122;stos, o â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirisâ&#x20AC;&#x153; pristatÄ&#x2014; net tris tiesiai iĹĄ NBA atvykusius naujokus: TyusÄ&#x2026; Edney, Anthony Bowie ir Jiri ZidekÄ&#x2026;. Jiems prisidÄ&#x2014;jus prie senbuviĹł S.Ĺ tombergo, D.AdomaiÄ?io, D.MaskoliĹŤno, T.Masiulio ir kitĹł, iĹĄkart tapo aiĹĄku, kad â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirisâ&#x20AC;&#x153; ir stipriausiame Ĺžemyno turnyre turÄ&#x2014;tĹł nudĹžiuginti ne viena pergale. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirisâ&#x20AC;&#x153; labai uĹžtikrintai tapo grupÄ&#x2014;s nugalÄ&#x2014;toju, o tai uĹžtikrino aikĹĄtÄ&#x2014;s pranaĹĄumÄ&#x2026; aĹĄtuntfinalio ir ketvirtfinalio serijose. TaÄ?iau kaunieÄ?iams buvo nesvarbu, kur Ĺžaisti, â&#x20AC;&#x201C; per atkrintamÄ&#x2026;sias varĹžybas J.Kazlausko vadovaujami vyrai skynÄ&#x2014; pergales tiek Sporto halÄ&#x2014;je, tiek varĹžovĹł arenose. AĹĄtuntfinalyje 2:0 buvo ÄŻveiktas Stambulo â&#x20AC;&#x17E;Ă&#x153;lkerâ&#x20AC;&#x153;, ketvirtfinalyje tokiu pat rezultatu â&#x20AC;&#x201C; kitas Stambulo klubas â&#x20AC;&#x17E;Efes Pilsenâ&#x20AC;&#x153;. ÄŽsibÄ&#x2014;gÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirisâ&#x20AC;&#x153; pergalingÄ&#x2026; ĹžygÄŻ pratÄ&#x2122;sÄ&#x2014; Miunchene vykusiame finalo ketverte, kurio pusfinalyje ÄŻveikÄ&#x2014; PirÄ&#x2014;jo â&#x20AC;&#x17E;Olympiakosâ&#x20AC;&#x153; komandÄ&#x2026; 87:71, o finale â&#x20AC;&#x201C; Bolonijos â&#x20AC;&#x17E;Kinderâ&#x20AC;&#x153; ekipÄ&#x2026; 82:74. Eurolygos finale â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; pranaĹĄumas prieĹĄ â&#x20AC;&#x17E;Kinderâ&#x20AC;&#x153; krepĹĄininkus buvo ne maĹžesnis negu prieĹĄ metus Europos taurÄ&#x2014;s finale. 1998-aisiais kaunieÄ?iai lemiamÄ&#x2026; persvarÄ&#x2026; ÄŻgijo tik antrojo kÄ&#x2014;linio pradĹžioje, o Miunchene skirtumas pradÄ&#x2014;jo augti jau pirmojo kÄ&#x2014;linio viduryje: 10-Ä&#x2026;jÄ&#x2026; min. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirisâ&#x20AC;&#x153; pirmavo tik 17:13, bet po keliĹł minuÄ?iĹł jau 29:19, kÄ&#x2014;linio pabaigoje 42:26. Antrojo kÄ&#x2014;linio viduryje Kauno krepĹĄininkĹł persvara buvo pasiekusi 20 taĹĄkĹł (68:48). Smarkiai atsilikusi Bolonijos komanda rankĹł nenuleido. Antoineâ&#x20AC;&#x2122;o Rigaudeau tritaĹĄkiai aptirpdÄ&#x2014; skirtumÄ&#x2026; (likus 1,5 min. kaunieÄ?iai pirmavo tik 77:72), taÄ?iau â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirisâ&#x20AC;&#x153; atvÄ&#x2014;sino â&#x20AC;&#x17E;Kinderâ&#x20AC;&#x153; ÄŻkarĹĄtÄŻ ir iĹĄkovojo stipriausiam Europos klubui skirtÄ&#x2026; trofÄ&#x2014;jĹł â&#x20AC;&#x201C; SidabrinÄŻ krepĹĄÄŻ. %UROĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GOSĂ&#x201C;FIĂ&#x201C;NAĂ&#x201C;LASĂ&#x201C;Ă&#x201E;Ă&#x152;DOJLULV³¹ Ă&#x201E;.LQGHUÂłPEDODQGĂ?LR G0LXQFKHQDV$%RZLH 7(GQH\6Ă&#x201A;WRPEHUJDVLU-=LGH NDVSR0Ă&#x152;XNDXVNDV'$GR PDLWLV70DVLXOLVLU(Ă&#x152;XNDXVNDV SR'0DVNROLĂ&#x2018;QDV$5LJDXGHDX +6FRQRFKLQL51HVWHURYL mLXV$$EELR3'DQLORYLmLXV $)URVLQL


ÂŚ

ÂŚ

ÂŚ

PRAMOGOS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

PRAMOGOSĂ&#x; Ă&#x;TV

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ&#x20AC;wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 Labas rytas, Lietuva! 6.30, 8.00 Ĺ˝inios. Orai. 7.00, 7.30, 8.30 Ĺ˝inios. Orai. Spor tas. 9.05 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Senisâ&#x20AC;&#x153; (313) (N-7). 10.05 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Ĺ tutgar to kriminalinÄ&#x2014; policijaâ&#x20AC;&#x153; (5/7) (N-7). 10.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Akis uĹž akÄŻâ&#x20AC;&#x153; (5/10) (N-7). 11.40 Emigrantai (kart.).

6.10 Televitrina. 6.25 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Kempiniukas PlaÄ?iakelnisâ&#x20AC;&#x153; (17) (N-7). 6.55 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Simpsonaiâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 7.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Pasmerkti IVâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 8.25 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Ĺ viesoforasâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 8.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;MeilÄ&#x2014;s sĹŤkuryjeâ&#x20AC;&#x153; (2826) (N-7). 10.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Tai â&#x20AC;&#x201C; mano gyvenimasâ&#x20AC;&#x153; (43) (N-7).

6.15 Dienos programa. 6.20 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Mano gyvenimo ĹĄviesaâ&#x20AC;&#x153; (78â&#x20AC;&#x201C;80) (N-7). 7.35 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Ponas Bynasâ&#x20AC;&#x153; (14). 8.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Volkeris, Teksaso reindĹžerisâ&#x20AC;&#x153; (114) (N-7). 9.00 Rytas su LNK. InformacinÄ&#x2014; aktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;jai Ĺ˝.VaĹĄkytÄ&#x2014;, G.TetenskaitÄ&#x2014; ir M.BruĹžas. 11.00 Yra, kaip yra. PokalbiĹł ĹĄou. VedÄ&#x2014;ja A.StaĹĄaitytÄ&#x2014;-MasalskienÄ&#x2014; (N-7).

6.25 Programa. 6.29 TV parduotuvÄ&#x2014;. 6.45 Kaimo akademija. TV Ĺžurnalas. VedÄ&#x2014;ja L.PilipaviÄ?ienÄ&#x2014;. 7.15 Nuoga tiesa. DebatĹł laida. VedÄ&#x2014;ja R.JanutienÄ&#x2014; (N-7). 9.15 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Rojusâ&#x20AC;&#x153; (42) (N-7). 10.20 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Legenda apie pilotÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; (5) (N-7). 11.25 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Merdoko paslaptysâ&#x20AC;&#x153; (3/5) (N-7).

6.15 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Viena uĹž visusâ&#x20AC;&#x153; (81, 82) (N-7). 7.25 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;ProkurorĹł patikrinimasâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 8.35 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;44-as skyriusâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 9.35 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Tokia tarnybaâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 10.25 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;GelbÄ&#x2014;tojai â&#x20AC;&#x201C; 112â&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 11.25 EkstrasensĹł mĹŤĹĄis (N-7).

12.40 Kas ir kodÄ&#x2014;l? TV Ĺžaidimas. VedÄ&#x2014;jas D.JurgeleviÄ?ius. 13.05 Klauskite daktaro. VedÄ&#x2014;jai R.KulvinskytÄ&#x2014; ir A.Unikauskas. 14.00 Ĺ˝inios. Spor tas. Orai. 14.15 Laba diena, Lietuva! 15.00 Ĺ˝inios. Orai. 15.10 Laba diena, Lietuva! 16.00 Ĺ˝inios. Spor tas. Orai. 16.15 Laba diena, Lietuva! 16.30 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Seserysâ&#x20AC;&#x153; (302) (N-7). 17.30 Ĺ˝inios. Spor tas. Orai (su ver timu ÄŻ gestĹł kalbÄ&#x2026;). 18.00 Kas ir kodÄ&#x2014;l? TV Ĺžaidimas. VedÄ&#x2014;jas D.JurgeleviÄ?ius. 18.30 Klauskite daktaro. VedÄ&#x2014;jai R.KulvinskytÄ&#x2014; ir A.Unikauskas. 19.30 Gyvenimas. Gyvenimo bĹŤdo laida. VedÄ&#x2014;jas E.Ĺ˝iÄ?kus.

12.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Svotaiâ&#x20AC;&#x153; (6) (N-7). 13.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;PaĹžadÄ&#x2014;tojiâ&#x20AC;&#x153; (3154, 3155) (N-7). 14.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;MaiĹĄtingosios amazonÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; (56) (N-7). 15.00 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Simpsonaiâ&#x20AC;&#x153; (318, 319) (N-7). 16.00 TV3 Ĺžinios. 16.25 TV3 orai. 16.30 TV pagalba (N-7). 18.30 TV3 Ĺžinios. 19.20 TV3 spor tas. 19.25 TV3 orai. 19.30 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Ĺ viesoforasâ&#x20AC;&#x153; (60) (N-7).

12.00 Tamsoje (N-7) (kart.). 12.30 Ekranai (N-7) (kart.). 13.25 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;RoĹžiĹł karasâ&#x20AC;&#x153; (157). 14.25 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Dvi ĹĄirdysâ&#x20AC;&#x153; (783â&#x20AC;&#x201C;785). 16.30 Labas vakaras, Lietuva. InformacinÄ&#x2014; pokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;jai L.Ĺ urnaitÄ&#x2014; ir P.SkuÄ?as. 17.35 Yra, kaip yra. PokalbiĹł ĹĄou. VedÄ&#x2014;ja A.StaĹĄaitytÄ&#x2014;-MasalskienÄ&#x2014; (N-7). 18.30 Ĺ˝inios. 19.25 Spor tas. 19.28 Orai. 19.30 KK2. Informacijos ĹĄou. VedÄ&#x2014;jai J.Ĺ˝iÄ?kutÄ&#x2014; ir T.AliĹĄauskas (N-7).

12.30 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;MiĹĄkinisâ&#x20AC;&#x153; (4/16) (N-7). 13.35 TV parduotuvÄ&#x2014;. 13.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Bitininkasâ&#x20AC;&#x153; (2/19) (N-7). 14.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Albanasâ&#x20AC;&#x153; (4/12) (N-7). 16.00 Repor teris. InformacinÄ&#x2014; publicistinÄ&#x2014; laida. 16.47 Orai. 16.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Baltoji vergÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (51) (N-7). 18.00 Repor teris. InformacinÄ&#x2014; publicistinÄ&#x2014; laida. 18.40 Lietuva tiesiogiai. AktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;ja D.Ĺ˝eimytÄ&#x2014;. 18.47 Orai. 18.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;MiĹĄkinisâ&#x20AC;&#x153; (4/32) (N-7).

13.40 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;ProkurorĹł patikrinimasâ&#x20AC;&#x153; (441) (N-7). 14.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;44-as skyriusâ&#x20AC;&#x153; (64) (N-7). 15.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Tokia tarnybaâ&#x20AC;&#x153; (36) (N-7). 16.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;GelbÄ&#x2014;tojai â&#x20AC;&#x201C; 112â&#x20AC;&#x153; (71, 72) (N-7). 17.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Akloji zonaâ&#x20AC;&#x153; (12) (N-7). 18.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Stoties policijaâ&#x20AC;&#x153; (2) (N-7).

20.25 Keno loto. 20.30 Panorama. 21.05 DÄ&#x2014;mesio centre. 21.20 Spor tas. Orai. 21.29 Loterija â&#x20AC;&#x17E;JÄ&#x2014;gaâ&#x20AC;&#x153;. 21.30 Auksinis protas. 22.50 KlausimÄ&#x2014;lis.lt. 23.15 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;AukĹĄtuomenÄ&#x2014;s daktarasâ&#x20AC;&#x153; (4/3) (N-7). 0.00 Istorijos detektyvai (kart.). 0.45 KlausimÄ&#x2014;lis.lt (kart.). 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 LRT radijo Ĺžinios. 1.05 Pasaulio teisuoliai (kart.). 2.05 Klauskite daktaro (kart.). 3.05 Svarbios detalÄ&#x2014;s (kart.). 4.05 Gyvenimas (kart.). 5.00 â&#x20AC;&#x17E;Seserysâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.).

20.00 Gero vakaro ĹĄou (N-7). 21.00 â&#x20AC;&#x17E;Pasmerkti IVâ&#x20AC;&#x153; (56) (N-7). 21.30 TV3 vakaro Ĺžinios. 22.15 TV3 spor tas. 22.20 TV3 orai. 22.25 VikingĹł loto. 22.30 â&#x20AC;&#x17E;SumokÄ&#x2014;ti vaiduokliuiâ&#x20AC;&#x153;. MistinÄ&#x2014; drama. ReĹž. U.Edelis. Vaid. N.Cageâ&#x20AC;&#x2122;as, S.W.Callies, V.Ferres. Kanada, 2015 m. (N-14). 0.20 â&#x20AC;&#x17E;NuodÄ&#x2014;miĹł daktarasâ&#x20AC;&#x153; (4) (N-7). 1.15 â&#x20AC;&#x17E;Kvantikasâ&#x20AC;&#x153; (12) (N-7). 2.10 â&#x20AC;&#x17E;Legendosâ&#x20AC;&#x153; (2) (N-14). 3.00 â&#x20AC;&#x17E;Greislendasâ&#x20AC;&#x153; (9) (N-14). 3.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Tironasâ&#x20AC;&#x153; (9) (N-14). 4.40 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;MikÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (11) (N-7). 5.05 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;NuodÄ&#x2014;miĹł daktarasâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.).

20.00 Tamsoje. VedÄ&#x2014;jai I.JokĹĄtytÄ&#x2014; ir G.Masalskis. 20.30 NugalÄ&#x2014;k LavrinoviÄ?ius. TiesioginÄ&#x2014; transliacija. Interaktyvus TV Ĺžaidimas. VedÄ&#x2014;jai L.Ĺ urnaitÄ&#x2014; ir M.Ä&#x152;iĹžauskas. 21.30 Ĺ˝inios. 22.24 Spor tas. 22.28 Orai. 22.30 Vakaro seansas. Vaidybinis f. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝udymo sezonasâ&#x20AC;&#x153;. Veiksmo trileris. ReĹž. M.S.Johnsonas. Vaid. R.De Niro, J.Travolta. Belgija, 2013 m. (N-14). 0.15 â&#x20AC;&#x17E;Judantis objektasâ&#x20AC;&#x153; (15) (N-7). 1.10 â&#x20AC;&#x17E;PabÄ&#x2014;gti neÄŻmanomaâ&#x20AC;&#x153;. Veiksmo trileris. ReĹž. J.E.Dowdleâ&#x20AC;&#x2122;as. JAV, 2015 m. (N-14) (kart.).

20.00 Repor teris. 20.27 Orai. 20.30 â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝mogus be praeitiesâ&#x20AC;&#x153; (9) (N-7). 21.30 Ant bangos. 22.30 Repor teris. 23.15 Lietuva tiesiogiai. AktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;ja D.Ĺ˝eimytÄ&#x2014;. 23.42 Orai. 23.45 Patriotai (N-7). 0.45 24/7. 1.45 â&#x20AC;&#x17E;Pasaulis iĹĄ virĹĄausâ&#x20AC;&#x153;. (N-7). 2.15 â&#x20AC;&#x17E;Albanasâ&#x20AC;&#x153; (2/14) (N-7). 3.00 â&#x20AC;&#x17E;Merdoko paslaptysâ&#x20AC;&#x153; (3/4) (N-7). 3.45 â&#x20AC;&#x17E;Raudonoji karalienÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (8) (N-7). 4.35 â&#x20AC;&#x17E;PraŞōtingi smaragdaiâ&#x20AC;&#x153; (47) (N-7). 5.15 â&#x20AC;&#x17E;Geriausios nardymo vietosâ&#x20AC;&#x153; (N-7). 5.40 â&#x20AC;&#x17E;Merdoko paslaptysâ&#x20AC;&#x153; (3/4) (N-7).

20.00 â&#x20AC;&#x17E;Infodienaâ&#x20AC;&#x153;. 20.25 Visi uĹž vienÄ&#x2026;. DokumentinÄ&#x2014; realybÄ&#x2014;s laida (N-7). 21.00 Vaidybinis f. â&#x20AC;&#x17E;10 balĹł ĹžemÄ&#x2014;s drebÄ&#x2014;jimasâ&#x20AC;&#x153;. Veiksmo. ReĹž. D.Gidali. Vaid. C.Richardsonas, H.I.Cusickas, H.Sossaman, K.Dalton. JAV, 2014 m. (N-7). 22.50 Vaidybinis f. â&#x20AC;&#x17E;Atpildas. Kikboksininkas Vâ&#x20AC;&#x153;. Veiksmo trileris. ReĹž. K.Petersonas. JAV, 1995 m. (N-14) (kart.). 0.40 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Gyvi numirÄ&#x2014;liaiâ&#x20AC;&#x153; (5) (N-14). 1.30 â&#x20AC;&#x17E;Vanity Fairâ&#x20AC;&#x153;. VisiĹĄkai slaptaiâ&#x20AC;&#x153; (5) (N-7).

*$VLSDXVNDLWz GHĂ&#x2026;LQzMH DSLH SRN\mLXVSDVDNRV YLHQDLODLGRVYH GzMĂ&#x2DC;1%XQNHL

'ROĂ&#x;Ă&#x20AC;IOĂ&#x;CHIĂ&#x;RURĂ&#x;GĂ&#x2039;Ă&#x;MEĂ&#x;NAS 3DUDSVLFKRORJHSULVLVWDWDQWLNODLSzGLHWz*UDĂ?LQD$VL SDXVNDLWz P SLUPRPVSODVWLQzPVRSHUDFLMRPV LĂ&#x2026;OHLGRYLVDVVDQWDXSDVRYzOHVQzPVXĂ?VLGLUERHVjSD GzGDPDĂ?PRQzPVEHQGUDXWLVXPLUXVLĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC;SDVDXOLX Jai buvo dukart padidintos krĹŤtys, sumaĹžinta nosis, nusiurbti pilvo riebalai, paĹĄalintas odos perteklius ir bent dvideĹĄimt kartĹł putlintos lĹŤpos. G.AsipauskaitÄ&#x2014; neslepia, kad anksÄ?iau dÄ&#x2014;l savo iĹĄvaizdos negalÄ&#x2014;davo susirasti net valytojos darbo, o dabar mÄ&#x2014;gaujasi gyvenimu, daug keliauja, sportuoja ir bendrauja su garsiais ĹžmonÄ&#x2014;mis. â&#x20AC;&#x17E;Buvo laikai, kai gyvenimas buvo pilkas ir monotoniĹĄkas, kupinas kompleksĹł ir baimiĹł. Dabar nebereaguoju ÄŻ kritikÄ&#x2026;, gyvenu sa-

vo ÄŻstatymĹł pasaulyjeâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; neseniai raĹĄÄ&#x2014; ji socialinio tinklo paskyroje. Moteris ÄŻsitikinusi â&#x20AC;&#x201C; neverta kankintis dÄ&#x2014;l savo trĹŤkumĹł, kuriuos galima paĹĄalinti ant operacinio stalo. Ĺ ÄŻvakar vienai laidos â&#x20AC;&#x17E;Ant bangosâ&#x20AC;&#x153; (â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytoâ&#x20AC;&#x153; TV) vedÄ&#x2014;jĹł Natalijai Bunkei moteris pasakos, kad ĹĄiltus jausmus puoselÄ&#x2014;ja turtingam uĹžsienieÄ?iui, kuris esÄ&#x2026; yra JAV prezidento Donaldo Trumpo biÄ?iulis. â&#x2013;  Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WRÂł79YDO

Ă&#x201E;5HXWHUVÂłĂ&#x201E;6FDQSL[ÂłQXRWU

!TĂ&#x;SIĂ&#x;SAĂ&#x;KOĂ&#x;GYĂ&#x;VENĂ&#x;TIĂ&#x;SUĂ&#x;Â?MOĂ&#x;TE $QJHOLQD-ROLH P DSODQNLXVL.DPERGĂ?RV GLNWDWRULDXV3RO3RWRND SjVPDUNLDLÂ&#x2019;VNDXGLQR LĂ&#x2026;Ă&#x2026;LRVĂ&#x2026;DOLHVNLOXVÂ&#x2019;VDYR Â&#x2019;VĂ&#x2018;QÂ&#x2019;0DGGR[j P Daugiau nei pusantrĹł metĹł skyrybĹł formalumus tvarkanÄ?iĹł aktoriĹł A.Jolie ir Brado Pitto (54 m.) vyriausias ÄŻsĹŤnis Maddoxas pareiĹĄkÄ&#x2014;, kad nebenori gyventi su ÄŻmote. MaddoxÄ&#x2026; sukrÄ&#x2014;tÄ&#x2014; tai, kad pastarÄ&#x2026; jÄŻ kartÄ&#x2026; lankydamasi jo gimtojoje KambodĹžoje A.Jolie nuvyko pasimelsti prie Pol Poto (1925â&#x20AC;&#x201C; 1998) kapo. Pol Potas laikomas vienu kruviniausiĹł praÄ&#x2014;jusio amĹžiaus diktatoriĹł. Manoma, kad KambodĹžoje jam valdant (1975â&#x20AC;&#x201C;1979) buvo nuĹžudyta apie 2 milijonus ĹžmoniĹł. Po to, kai A.Jolie aplankÄ&#x2014; diktatoriaus Pol Poto kapÄ&#x2026;, Maddoxas paskambino B.Pittui ir pareiĹĄkÄ&#x2014;, kad nori persikelti pas jÄŻ. TaÄ?iau dÄ&#x2014;l tokio apsisprendimo ÄŻtÄ&#x2014;vis entuziazmu netryĹĄko. â&#x20AC;&#x17E;Bradas stengÄ&#x2014;si MaddoxÄ&#x2026; nuraminti sakydamas, kad Angelina tik domisi ĹĄalies, kurioje jis gimÄ&#x2014;, istorija, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo vienas aktoriaus biÄ?iulis. â&#x20AC;&#x201C; Jis taip pat

9\ULDXVLDV$-ROLHLU%3LWWRÂ&#x2019;VĂ&#x2018;QLV0DGGR[DVQRUzWĂ&#x2DC;J\YHQWLVXÂ&#x2019;WzYLX

paaiĹĄkino, kad reikia elgtis atsargiai, kol teismas skyrybĹł byloje dar nepadÄ&#x2014;jo taĹĄko.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;Oskaroâ&#x20AC;&#x153; laureatai B.Bittas ir A.Jolie turi tris ÄŻvaikintus ir tris biologinius vaikus. Kalbama, kad jie susitarÄ&#x2014; po skyrybĹł tapti lygiateisiais jĹł globÄ&#x2014;jais. AnksÄ?iau A.Jolie ketino siekti, kad iĹĄ vyro apskritai bĹŤ-

tĹł atimtos tÄ&#x2014;vystÄ&#x2014;s teisÄ&#x2014;s. A.Jolie gerbÄ&#x2014;jai tikina, kad KambodĹžÄ&#x2026; savo antraisiais namais laikanti aktorÄ&#x2014; jokiu bĹŤdu nÄ&#x2014;ra Pol Poto gerbÄ&#x2014;ja. PraÄ&#x2014;jusiais metais ji reĹžisavo biografinÄ&#x2122; dramÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Pirmiausia jie nuĹžudÄ&#x2014; mano tÄ&#x2014;vÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, kurioje kruvinas reĹžimas vaizduojamas maĹžos mergaitÄ&#x2014;s akimis.


  

    

 

 

 

    

  

  


SUDPRJRVWY VILNIUS

Forum Cinemas Vingis â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝emÄ&#x2014;: viena nuostabi dienaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, Japonija, Kinija, Kosta Rika, Tanzanija, Vengrija, Ĺ ri Lanka, DidĹžioji Britanija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 11, 13.10, 17.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Lino: nuotykiai katino kailyjeâ&#x20AC;&#x153; (Brazilija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.10, 13.25 val. â&#x20AC;&#x17E;KerĹĄytojai. BegalybÄ&#x2014;s karasâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, fantastinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 11.10, 18 val. â&#x20AC;&#x17E;DĹžimas Saga ir maĹĄinistas Lukasâ&#x20AC;&#x153; (Vokietija) â&#x20AC;&#x201C; 11.20, 12.40, 13.55, 15.40, 16.40 val. â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ graĹžiâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 11.20, 13.50, 16.20, 18.50, 21.20 val. â&#x20AC;&#x17E;Pagrobta princesÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Ukraina, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.30, 15.30 val. â&#x20AC;&#x17E;PagoniĹł Ĺžiedasâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, Latvija, istorinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 11.50, 14.20, 16.50, 19.10, 20.50 val. â&#x20AC;&#x17E;SengirÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Lietuva, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 12, 16.20, 18.25 val. â&#x20AC;&#x17E;Burbuliai. DeĹžavuâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, animacinis, originalo kalba) â&#x20AC;&#x201C; 12.10, 16.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Anonâ&#x20AC;&#x153; (JAV, fantastinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 12.30, 14.50, 17.10, 18.20, 21.40 val. â&#x20AC;&#x17E;VaiduokliĹł bylaâ&#x20AC;&#x153; (DidĹžioji Britanija, siaubo) â&#x20AC;&#x201C; 13.40, 18.30 val. â&#x20AC;&#x17E;TriuĹĄis Piterisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 14.05 val. â&#x20AC;&#x17E;Burbuliai. DeĹžavuâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 14.15 val. â&#x20AC;&#x17E;KerĹĄytojai. BegalybÄ&#x2014;s karasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, fantastinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 14.30, 19.30, 21.20 val. â&#x20AC;&#x17E;Sobiborasâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, Rusija, Vokietija, Lenkija, karinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 15.20, 18.10, 20.40 val. â&#x20AC;&#x17E;AuklÄ&#x2014; TulÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 15.20, 16.10, 19.30, 21.45 val. â&#x20AC;&#x17E;100 metĹł kartuâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 18.35 val. â&#x20AC;&#x17E;Tiesa arba drÄ&#x2026;saâ&#x20AC;&#x153; (JAV, trileris) â&#x20AC;&#x201C; 20 val. â&#x20AC;&#x17E;TavÄ&#x2122;s niekada Ä?ia nebuvoâ&#x20AC;&#x153; (JAV, PrancĹŤzija, DidĹžioji Britanija) â&#x20AC;&#x201C; 20.20 val. â&#x20AC;&#x17E;VinÄ?esterio koĹĄmarasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 20.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Tylos zonaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, siaubo) â&#x20AC;&#x201C; 20.50 val. Forum Cinemas Akropolis â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;SengirÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Lietuva, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.20 val. â&#x20AC;&#x17E;DĹžimas Saga ir maĹĄinistas Lukasâ&#x20AC;&#x153; (Vokietija) â&#x20AC;&#x201C; 10.30, 13, 15.30, 16.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝emÄ&#x2014;: viena nuostabi dienaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, Japonija, Kinija, Kosta Rika, Tanzanija, Vengrija, Ĺ ri Lanka, DidĹžioji Britanija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.50, 12, 13.50 val. â&#x20AC;&#x17E;KerĹĄytojai. BegalybÄ&#x2014;s karasâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, fantastinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 11, 17.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Sobiborasâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, Rusija, Vokietija, Lenkija, karinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 11.10, 16, 18.10, 20.40, 23.05 val. â&#x20AC;&#x17E;Burbuliai. DeĹžavuâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 11.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Pagrobta princesÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Ukraina, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.40 val. â&#x20AC;&#x17E;TriuĹĄis Piterisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 12.20 val. â&#x20AC;&#x17E;Anonâ&#x20AC;&#x153; (JAV, fantastinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 13.10, 16.40, 19, 20.30, 23.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Burbuliai. DeĹžavuâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, animacinis, originalo kalba) â&#x20AC;&#x201C; 13.30 val. â&#x20AC;&#x17E;VaiduokliĹł bylaâ&#x20AC;&#x153; (DidĹžioji Britanija, siaubo) â&#x20AC;&#x201C; 13.40, 19.20, 23.59 val. â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ graĹžiâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 14.05, 16.10, 18, 21.20, 23.40 val. â&#x20AC;&#x17E;KerĹĄytojai. BegalybÄ&#x2014;s karasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, fantastinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 14.15, 18.20, 20.50, 23 val. â&#x20AC;&#x17E;Lino: nuotykiai katino kailyjeâ&#x20AC;&#x153; (Brazilija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 14.35 val. â&#x20AC;&#x17E;PagoniĹł Ĺžiedasâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, Latvija, istorinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 15.40, 18.30, 21.40, 23.10 val. â&#x20AC;&#x17E;Tiesa arba drÄ&#x2026;saâ&#x20AC;&#x153; (JAV, trileris) â&#x20AC;&#x201C; 15.50 val. â&#x20AC;&#x17E;AuklÄ&#x2014; TulÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 18.40, 21 val. â&#x20AC;&#x17E;Tylos zonaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, siaubo) â&#x20AC;&#x201C; 21 val. â&#x20AC;&#x17E;Blogasis samarietisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, trileris) â&#x20AC;&#x201C; 21.40 val. Skalvija â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;JĹŤsĹł Vincentasâ&#x20AC;&#x153; (Lenkija, DidĹžioji Britanija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 17.10 val. â&#x20AC;&#x17E;Zero IIâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 19 val. â&#x20AC;&#x17E;Silvanaâ&#x20AC;&#x153; (Ĺ vedija, biograďŹ nis) â&#x20AC;&#x201C; 21 val. Multikino â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;TriuĹĄis Piterisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10, 12.15, 14.30 val. â&#x20AC;&#x17E;KerĹĄytojai. BegalybÄ&#x2014;s karasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, fantastinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 10, 13, 16, 19, 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Lino: nuotykiai katino kailyjeâ&#x20AC;&#x153; (Brazilija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 14.45 val. â&#x20AC;&#x17E;DĹžimas Saga ir maĹĄinistas Lukasâ&#x20AC;&#x153; (Vokietija)

â&#x20AC;&#x201C; 10.15, 12.30, 14.45, 17 val. â&#x20AC;&#x17E;SengirÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Lietuva, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.45, 16.45 val. â&#x20AC;&#x17E;KerĹĄytojai. BegalybÄ&#x2014;s karasâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, fantastinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Burbuliai. DeĹžavuâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 12.45, 14.45 val. â&#x20AC;&#x17E;PagoniĹł Ĺžiedasâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, Latvija, istorinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 11, 13.30, 16, 19.15, 21.45 val. â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ graĹžiâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 12, 16.45, 19.15 val. â&#x20AC;&#x17E;VaiduokliĹł bylaâ&#x20AC;&#x153; (DidĹžioji Britanija, siaubo) â&#x20AC;&#x201C; 17, 22 val. â&#x20AC;&#x17E;Tylos zonaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, siaubo) â&#x20AC;&#x201C; 18.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Sobiborasâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, Rusija, Vokietija, Lenkija, karinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 19, 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Anonâ&#x20AC;&#x153; (JAV, fantastinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 19.30, 21.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Blogasis samarietisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, trileris) â&#x20AC;&#x201C; 21 val.

KAUNAS

Forum Cinemas Kaune â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;DĹžimas Saga ir maĹĄinistas Lukasâ&#x20AC;&#x153; (Vokietija) â&#x20AC;&#x201C; 10.10, 12.40, 15.10, 17.20 val. â&#x20AC;&#x17E;SengirÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Lietuva, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.20 val. â&#x20AC;&#x17E;KerĹĄytojai. BegalybÄ&#x2014;s karasâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, fantastinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 10.30, 17.10 val. â&#x20AC;&#x17E;PagoniĹł Ĺžiedasâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, Latvija, istorinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 10.40, 18, 20.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝emÄ&#x2014;: viena nuostabi dienaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, Japonija, Kinija, Kosta Rika, Tanzanija, Vengrija, Ĺ ri Lanka, DidĹžioji Britanija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.50, 15.20 val. â&#x20AC;&#x17E;Lino: nuotykiai katino kailyjeâ&#x20AC;&#x153; (Brazilija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 12.30 val. â&#x20AC;&#x17E;TriuĹĄis Piterisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 13 val. â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ graĹžiâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 13.10, 17.40, 22.30 val. â&#x20AC;&#x17E;KerĹĄytojai. BegalybÄ&#x2014;s karasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, fantastinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 13.50, 20.30, 22.10, 23.50 val. â&#x20AC;&#x17E;VaiduokliĹł ĹžemÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, Kanada, siaubo) â&#x20AC;&#x201C; 14.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Anonâ&#x20AC;&#x153; (JAV, fantastinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 15.40, 20.10, 23 val. â&#x20AC;&#x17E;Sobiborasâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, Rusija, Vokietija, Lenkija, karinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 17.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Blogasis samarietisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, trileris) â&#x20AC;&#x201C; 19.50 val. â&#x20AC;&#x17E;AuklÄ&#x2014; TulÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 19.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Tiesa arba drÄ&#x2026;saâ&#x20AC;&#x153; (JAV, trileris) â&#x20AC;&#x201C; 22.20 val.

KLAIPÄ&#x2013;DA

Forum Cinemas KlaipÄ&#x2014;doje â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;TriuĹĄis Piterisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.20, 16.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Pagrobta princesÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Ukraina, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.30 val. â&#x20AC;&#x17E;DĹžimas Saga ir maĹĄinistas Lukasâ&#x20AC;&#x153; (Vokietija) â&#x20AC;&#x201C; 10.40, 13.20, 16 val. â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ graĹžiâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 11, 18.30, 20.40, 23.10 val. â&#x20AC;&#x17E;KerĹĄytojai. BegalybÄ&#x2014;s karasâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, fantastinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 11.15, 18 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝emÄ&#x2014;: viena nuostabi dienaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, Japonija, Kinija, Kosta Rika, Tanzanija, Vengrija, Ĺ ri Lanka, DidĹžioji Britanija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Lino: nuotykiai katino kailyjeâ&#x20AC;&#x153; (Brazilija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 12.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Burbuliai. DeĹžavuâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, animacinis, originalo kalba) â&#x20AC;&#x201C; 12.35 val. â&#x20AC;&#x17E;Anonâ&#x20AC;&#x153; (JAV, fantastinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 13.25, 18.15, 21, 23.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Sobiborasâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, Rusija, Vokietija, Lenkija, karinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 14.05, 18.50, 21.30, 23.59 val. â&#x20AC;&#x17E;KerĹĄytojai. BegalybÄ&#x2014;s karasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, fantastinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 14.30, 21.20, 23.20 val. â&#x20AC;&#x17E;Burbuliai. DeĹžavuâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 14.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Tiesa arba drÄ&#x2026;saâ&#x20AC;&#x153; (JAV, trileris) â&#x20AC;&#x201C; 14.50, 19.30 val. â&#x20AC;&#x17E;PagoniĹł Ĺžiedasâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, Latvija, istorinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 15.45, 19.10 val. â&#x20AC;&#x17E;SengirÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Lietuva, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 16.40 val. â&#x20AC;&#x17E;VaiduokliĹł bylaâ&#x20AC;&#x153; (DidĹžioji Britanija, siaubo) â&#x20AC;&#x201C; 17.10, 21.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Seksui ne!â&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 21.40 val.

ALYTUS

Dainava â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Burbuliai. DeĹžavuâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 13 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝emÄ&#x2014;: viena nuostabi dienaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, Japonija, Kinija, Kosta Rika, Tanzanija, Vengrija, Ĺ ri Lanka, DidĹžioji Britanija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 15.30 val. â&#x20AC;&#x17E;AuklÄ&#x2014; TulÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 18 val. â&#x20AC;&#x17E;Blogasis samarietisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, trileris) â&#x20AC;&#x201C; 20.30 val.

loĹĄimo Nr. 5668

Didysis prizas â&#x20AC;&#x201C; 140 464,50 Eur 2018 05 14 (antradienis) loĹĄimo Nr. 7036 GALIMA LAIMÄ&#x2013;TI 100 000 Eur

02 06 07 13 16 17 19 21 38 39 40 42 43 44 46 51 52 53 56 60 www.olifeja.lt

08 09 10 16 20 22 + 07

AtspÄ&#x2014;ta 6 5+1 5 4+1 4 3+1 3

LaimÄ&#x2014;jimas 140 464,50 Eur 6 456,50 Eur 277 Eur 38 Eur 11,50 Eur 5 Eur 1 Eur

ÂľwLSĂ&#x;MASĂ&#x;SCENOJEĂ&#x;ÂŚĂ&#x;LYGĂ&#x;VAISĂ&#x;TAI Ă&#x201E;6FDQSL[ÂłQXRWU

Kinas

PJHJXĂ?zVGĂ&#x;

1LXMRUNLHmLDLĂ&#x201E;*RJRO%RU GHOORÂłYDGLQDPLYLHQD ODELDXVLDLSDĂ&#x2026;zOXVLĂ&#x2DC;JUX SLĂ&#x2DC;SDVDXO\MH1HWUXNXV OLHWXYLDLWXUzVGDUYLH QjSURJjWXRÂ&#x2019;VLWLNLQWL R a mĹŤ n a s Z I L N Y S LR korespondentas

19 metĹł gyvuojanti grupÄ&#x2014;, kuri pirmadienÄŻ gros Vilniaus salÄ&#x2014;je â&#x20AC;&#x17E;Compensaâ&#x20AC;&#x153;, Lietuvoje lankysis jau treÄ?iÄ&#x2026; sykÄŻ. 2009-aisiais ji grojo festivalyje â&#x20AC;&#x17E;Be2getherâ&#x20AC;&#x153;, o prieĹĄ ketverius metus â&#x20AC;&#x201C; sostinÄ&#x2014;s Teatro arenoje, abu sykius priversdama tĹŤkstanÄ?ius ĹžiĹŤrovĹł apsipilti prakaitu. LaukinÄ&#x2122; energijÄ&#x2026; spinduliuojanÄ?ios grupÄ&#x2014;s muzikoje susipina pankrokas, RytĹł Europos folkloras, Ä?igonĹł muzikos ritmai ir dar daugybÄ&#x2014; ÄŻvairiĹł ĹžanrĹł nuotrupĹł, sukurianÄ?iĹł sunkiai nusakomÄ&#x2026; atmosferÄ&#x2026;. GrupÄ&#x2014;s vokalistas, Ukrainoje gimÄ&#x2122;s ir augÄ&#x2122;s Eugeneâ&#x20AC;&#x2122;as Hutzas (tikrasis vardas â&#x20AC;&#x201C; Jevgenijus Nikolajevas) jau porÄ&#x2026; deĹĄimtmeÄ?iĹł yra viena ÄŻdomiausiĹł Niujorko pogrindĹžio scenos asmenybiĹł. Kompozitorius, aktorius, raĹĄytojas, didĹžÄ&#x2014;jus garsÄ&#x2014;ja bohemiĹĄko plevÄ&#x2014;sos, niekada nesiskirianÄ?io su buteliu stipraus gÄ&#x2014;rimo, ÄŻvaizdĹžiu. Scenoje jis atrodo lyg apsÄ&#x2014;stas â&#x20AC;&#x201C; laksto, ĹĄoka ir dainuoja taip, jog atrodo, kad kiekvienÄ&#x2026; vakarÄ&#x2026; turÄ&#x2014;tĹł numesti kelis kilogramus svorio. PrieĹĄ deĹĄimtmetÄŻ grupÄ&#x2122; visame pasaulyje iĹĄgarsino albumas â&#x20AC;&#x17E;Super Taranta!â&#x20AC;&#x153;, dÄ&#x2014;l kurio kritikai â&#x20AC;&#x17E;Gogol Bordelloâ&#x20AC;&#x153; vadino vienu ryĹĄkiausiĹł pasaulio kolektyvĹł. DÄ&#x2014;mesÄŻ atkreipÄ&#x2014; ir JAV ĹžvaigĹždÄ&#x2014; Madonna â&#x20AC;&#x201C; pakvietÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Gogol Bordelloâ&#x20AC;&#x153; pagroti kartu, juos ÄŻamĹžino savo filme â&#x20AC;&#x17E;IĹĄtvirkimas ir iĹĄmintisâ&#x20AC;&#x153;, o E.Hutzui jame skyrÄ&#x2014; pagrindinÄŻ vaidmenÄŻ. Kuriam laikui viena madingiausiĹł pasaulio grupiĹł tapusi â&#x20AC;&#x17E;Gogol Bordelloâ&#x20AC;&#x153; neiĹĄnyko iĹĄ akiraÄ?io â&#x20AC;&#x201C; prieĹĄ kelionÄ&#x2122; ÄŻ VilniĹł E.Hutzas davÄ&#x2014; interviu â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytuiâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x201C; Tai ne pirmas jĹŤsĹł vizitas Lietuvoje. Kuo jis skirsis nuo ankstesniĹł? â&#x20AC;&#x201C; Tai ypatingas koncertas, nes turime svarbiÄ&#x2026; progÄ&#x2026;. Neseniai pasirodÄ&#x2014; naujausias mĹŤsĹł albumas â&#x20AC;&#x17E;Seekers And Findersâ&#x20AC;&#x153;. Be to, perleidĹžiame savo pirmÄ&#x2026;jÄŻ albumÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Voi-La Intruderâ&#x20AC;&#x153;, pasirodĹžiusÄŻ prieĹĄ 19 metĹł, prodiusuotÄ&#x2026; garsaus muzikanto Jimo Sclavunos iĹĄ dainininko Nicko Caveâ&#x20AC;&#x2122;o grupÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;The Bad Seedsâ&#x20AC;&#x153;. Tad koncerte daugiausia grosime dainas iĹĄ ĹĄiĹł dviejĹł albumĹł. Ir tai bus ÄŻdomu, nes pirmasis mĹŤsĹł albumas â&#x20AC;&#x201C; daugiausia akustinio skambesio. Imti tas dainas ir perkelti ÄŻ dabartinÄŻ, energingÄ&#x2026; grupÄ&#x2014;s stiliĹł yra labai ÄŻdomu. Kai tos senos, kamerinÄ&#x2014;s dainos ÄŻgyja visiĹĄkai kitokiÄ&#x2026; formÄ&#x2026;, gerbÄ&#x2014;jai koncertuose raunasi nuo galvos plaukus. IĹĄ dĹžiaugsmo, Ĺžinoma. â&#x20AC;&#x201C; Kvailas klausimas, bet negaliu susilaikyti. PrieĹĄ porÄ&#x2026; dienĹł baigÄ&#x2014;si â&#x20AC;&#x17E;Eurovizijaâ&#x20AC;&#x153;. Gal ĹžiĹŤrÄ&#x2014;jote? â&#x20AC;&#x201C; Ne, net neĹžinau, kas laimÄ&#x2014;jo. Neseku to konkurso. Mums porÄ&#x2026; kartĹł siĹŤlÄ&#x2014; dalyvauti, bet tai â&#x20AC;&#x201C; tiesiog ne mĹŤsĹł muzika, ne mĹŤsĹł menas.

Ă&#x201E;*RJRO%RUGHOORÂłO\GHULV(+XW]DVNLOÂ?VLĂ&#x2026;8NUDLQRVWDSÂ?VĂ?YDLJĂ?GH1LXMRUNH

â&#x20AC;&#x201C; JĹŤsĹł koncertai ir muzika â&#x20AC;&#x201C; kupini energijos ir ĹĄÄ&#x2014;lsmo. Ar lengva kurti tokiÄ&#x2026; muzikÄ&#x2026; laikais, kai pasaulis â&#x20AC;&#x201C; kupinas nerimo ir kriziĹł? Ir ar tai ÄŻsismelkia ÄŻ jĹŤsĹł kĹŤrybÄ&#x2026;? â&#x20AC;&#x201C; Geras klausimas. Nes aĹĄ nemanau, kad mĹŤsĹł muzika linksma ar kupina laimÄ&#x2014;s. Suprantu, kÄ&#x2026; sakote, â&#x20AC;&#x201C; koncertuose visi eina iĹĄ proto, bet tai â&#x20AC;&#x201C; lyg vaistai, bĹŤdas pamirĹĄti visas problemas, pagalba nerimÄ&#x2026; jauÄ?iantiems ĹžmonÄ&#x2014;ms.

â&#x20AC;&#x17E;Madonna â&#x20AC;&#x201C; tikrai kieta moteris. Darbai su ja â&#x20AC;&#x201C; ypatingas puslapis mĹŤsĹł istorijoje.â&#x20AC;&#x153; (+XW]DV

MĹŤsĹł muzika â&#x20AC;&#x201C; tai pagreitintas RytĹł Europos ir Amerikos bliuzo hibridas. MĹŤsĹł dainose beveik nÄ&#x2014;ra maĹžoriniĹł natĹł. IĹĄ 150 dainĹł tokios â&#x20AC;&#x201C; tik dvi. MĹŤsĹł muzika â&#x20AC;&#x201C; apie nepasidavimÄ&#x2026;, iĹĄlikimÄ&#x2026;, nepalauĹžiamÄ&#x2026; Ĺžmogaus dvasiÄ&#x2026;. NeraĹĄau dainĹł apie pasaulio aktualijas, nes nuo jĹł man skauda galvÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x201C; Negalima tikÄ&#x2014;ti viskuo, kÄ&#x2026; perskaitai internete. Ten raĹĄoma, kad gyvenate Brazilijos mieste San Paule. â&#x20AC;&#x201C; Taip, ir tai â&#x20AC;&#x201C; netiesa. Dar internete paraĹĄyta, kad gyvenu su broliu. O aĹĄ net neturiu brolio ir niekada negyvenau San Paule. Gyvenau Rio de Ĺ˝aneire, bet prieĹĄ trejus metus grÄŻĹžau ÄŻ NiujorkÄ&#x2026;, tai â&#x20AC;&#x201C; mano mÄ&#x2014;gstamiausias miestas. Ä&#x152;ia â&#x20AC;&#x201C; mano grupÄ&#x2014;, mano gerbÄ&#x2014;jai. Ĺ˝monÄ&#x2014;s sako, kad tai â&#x20AC;&#x201C; labai judrus miestas, nuo kurio greitai pavargstama, bet aĹĄ nesutinku. Londonas ir Tokijas â&#x20AC;&#x201C; kur kas labiau varginantys. Turistai ÄŻsivaizduoja, kad Niujorkas â&#x20AC;&#x201C; centras, kuriame knibĹždÄ&#x2014;te knibĹžda ĹžmoniĹł, bet iĹĄ tiesĹł ÄŻdomiausi dalykai vyksta priemiesÄ?iuose. â&#x20AC;&#x201C; Jei prieĹĄ 19 metĹł jums bĹŤtĹł sakÄ&#x2122;, kad 2018-aisiais grupÄ&#x2014; dar gyvuos, bĹŤtumÄ&#x2014;te patikÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s? â&#x20AC;&#x201C; Ĺ˝inoma, o kodÄ&#x2014;l ne? Muzika â&#x20AC;&#x201C; mano gyvenimas. GrupÄ&#x2014;se groju nuo trylikos metĹł. NenorÄ&#x2014;jau veikti nieko kita. Buvo laikas, kai labiau troĹĄkau bĹŤti raĹĄytoju, poetu, bet tai â&#x20AC;&#x201C; beveik tas pat. Ĺ˝monÄ&#x2014;ms galbĹŤt atrodo, kad mums turÄ&#x2014;tĹł bĹŤti sunku iĹĄlikti, nes labai daug linksminamÄ&#x2014;s ir esame pamiĹĄÄ&#x2014;liai, kuriĹł venomis teka rokenrolas.

AĹĄ pasakysiu sÄ&#x2026;Ĺžiningai â&#x20AC;&#x201C; toks paĹĄÄ&#x2014;lÄ&#x2122;s rokenrolas, kokÄŻ publika ÄŻsivaizduoja, neegzistuoja jau kelis deĹĄimtmeÄ?ius. MĹŤsĹł grupÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; savotiĹĄka rokenrolo prieglauda. Ir tai labai keista grupÄ&#x2014;, visi mes â&#x20AC;&#x201C; iĹĄ skirtingos aplinkos ir laiko. AĹĄ â&#x20AC;&#x201C; iĹĄ Ukrainos, o ĹĄi ĹĄalis nuo pasaulinio muzikinio gyvenimo visada buvo atsilikusi bent 20 metĹł. Kiti grupÄ&#x2014;s nariai â&#x20AC;&#x201C; iĹĄ PietĹł Amerikos, Rusijos, Australijos. VisĹł mĹŤsĹł bakterijos susiliejo, tai â&#x20AC;&#x201C; lyg eksperimentas laboratorijoje. â&#x20AC;&#x17E;Gogol Bordelloâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; tikra anomalija. Grojanti demokratiĹĄkÄ&#x2026;, improvizacinÄ&#x2122; muzikÄ&#x2026;, esanÄ?iÄ&#x2026; tiek arti grynos energijos, kiek tai ÄŻmanoma. Man mĹŤsĹł muzika panaĹĄi ÄŻ kovos menÄ&#x2026;. Kai matote, kaip kovos menĹł meistras demonstruoja savo sugebÄ&#x2014;jimus, jis atrodo laukinis, neÄŻtikÄ&#x2014;tinai energingas. Bet jis juk to nedaro visÄ&#x2026; parÄ&#x2026;. Mes â&#x20AC;&#x201C; irgi. Kuriame menÄ&#x2026;, laikomÄ&#x2014;s disciplinos. Kai scenoje matote â&#x20AC;&#x17E;Gogol Bordelloâ&#x20AC;&#x153;, Ĺžinokite, kad mums patiems tai â&#x20AC;&#x201C; ypatinga, nes taip elgiamÄ&#x2014;s tik tris mÄ&#x2014;nesius per metus. Ĺ˝inote, kuo dĹžiaugiuosi? Mes nesame grupÄ&#x2014;, kurios nariai ÄŻ arenÄ&#x2026; iĹĄ vieĹĄbuÄ?io vaĹžiuoja atskirais limuzinais. BĹŤna, kad pykstamÄ&#x2014;s. Laiminga ĹĄeima yra mitas, visi Ĺžino, kad taip nebĹŤna. â&#x20AC;&#x201C; Ar dar palaikote santykius su Madonna? â&#x20AC;&#x201C; Kartais. Kai ji bĹŤna Niujorke, nueiname ÄŻ jos koncertÄ&#x2026;. Bet mĹŤsĹł bendradarbiavimas buvo dÄ&#x2014;l jos filmo, kuriame dalyvavome. TruputÄŻ pasilinksminome, pagrojome kartu. Nebuvo jokiĹł ilgalaikiĹł, rimtesniĹł planĹł. Bet mes jÄ&#x2026; prisimename ĹĄiltai. AĹĄ galiu pasakyti, kad ji â&#x20AC;&#x201C; tikrai kieta moteris. Darbai su ja â&#x20AC;&#x201C; ypatingas puslapis mĹŤsĹł istorijoje ĹĄalia kitĹł puslapiĹł. â&#x20AC;&#x201C; Bet jĹŤsĹł nepiktina, kad ji daĹžnai minima kalbant apie â&#x20AC;&#x17E;Gogol Bordelloâ&#x20AC;&#x153;. Juk nemaĹžai ĹžmoniĹł apie jus suĹžinojo bĹŤtent dÄ&#x2014;l jos. â&#x20AC;&#x201C; Nesutinku, tai â&#x20AC;&#x201C; mitas. Kai Madonna mumis susidomÄ&#x2014;jo, kas vakarÄ&#x2026; jau grojome tĹŤkstanÄ?iams ĹžmoniĹł. MĹŤsĹł koncertuose nematau publikos su Madonnos marĹĄkinÄ&#x2014;liais. Kai kurie jos gerbÄ&#x2014;jai gal ir suĹžinojo apie mus jos dÄ&#x2014;ka. Bet mĹŤsĹł karjera visÄ&#x2026; laikÄ&#x2026; stabiliai kilo ÄŻ virĹĄĹł. Nebuvo taip, kad kartÄ&#x2026; prabudome ir mus staiga norÄ&#x2014;jo pakalbinti visi TV kanalai, pakviesti visi festivaliai. Kilome ÄŻ virĹĄĹł iĹĄ lÄ&#x2014;to, tai gerai â&#x20AC;&#x201C; neturÄ&#x2014;jome prieĹžasÄ?iĹł pasipĹŤsti.


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ&#x20AC;wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

D a r iu s K R A S AUS K A S

PrieĹĄ kelias dienas BirĹžuose aplinkosaugininkai ÄŻĹžuvino Ĺ irvÄ&#x2014;nos eĹžerÄ&#x2026;. ÄŽ vandenÄŻ buvo suleista 50 tĹŤkstanÄ?iĹł paaugintĹł lydekaiÄ?iĹł. IĹĄ Ĺ˝emaitijos veislyno atveĹžtos Ĺžuvys buvo laikomos specialiuose deguonies prisotintuose maiĹĄuose su vandeniu. ÄŽ skirtingas eĹžero vietas paleistas mailius greitai iĹĄsiplaukiojo kas sau. Ä&#x152;ia Ĺžvejoti mÄ&#x2014;gstantys birĹžieÄ?iai sakÄ&#x2014;, kad ÄŻĹžuvinti eĹžerÄ&#x2026; reikÄ&#x2014;jo verkiant. EĹžere vyrauja vadinamos baltosios Ĺžuvys: kuojos, gruĹžliai, plakiai. Ne visi Ĺžvejai ĹĄias Ĺžuvis vertina â&#x20AC;&#x201C; dauguma laiko jas menkavertÄ&#x2014;mis. Jiems maloniau pagauti lynÄ&#x2026;, karĹĄÄŻ ar eĹĄerÄŻ. TaÄ?iau dÄ&#x2014;l per didelÄ&#x2014;s gausos Ĺžuvys nebeuĹžauga ir bĹŤna smulkios. ÄŽ eĹžerÄ&#x2026; suleistos plÄ&#x2014;ĹĄrĹŤnÄ&#x2014;s turÄ&#x2014;tĹł sumaĹžinti ĹžuvĹł skaiÄ?iĹł. Paskui bus galima ÄŻleisti kitĹł rĹŤĹĄiĹł. Kaip pavyzdÄŻ Ĺžvejai minÄ&#x2014;jo amĹŤrus, kurie minta ĹžolÄ&#x2014;mis ir dumbliais, todÄ&#x2014;l skirti eĹžerams valyti.

DÄ&#x2014;l netekties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame ar timuosius, kolegas, visus, paĹžinojusius prof. DalijÄ&#x2026; SalomÄ&#x2014;jÄ&#x2026; GAIDAMONIENÄ&#x2DC;, ilgus metus vadovavusiÄ&#x2026; VĹĄÄŽ Respublikinei tuberkuliozÄ&#x2014;s ir plauÄ?iĹł ligĹł ligoninei, iĹĄugdĹžiusiÄ&#x2026; ne vienÄ&#x2026; profesionalĹł gydy tojÄ&#x2026; ir mokslininkÄ&#x2026;. Lietuvos pulmonologĹł draugija

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

.UOĂ&#x;FORĂ&#x;TEĂ&#x;PIĂ&#x;JOĂ&#x;NOĂ&#x;NEĂ&#x;PAĂ&#x;KIĂ&#x;LOĂ&#x;VIĂ&#x;SgĂ&#x;DIEĂ&#x;Ng $PHULNLHWLVSLDQLVWDV $OH[DQGHULV3DOH\QHUH JzWjUHmLWDOÂ&#x2019;VXUHQJzDX WRPRELOLĂ&#x2DC;VDORQH.ODL SzGRMHÂąNDPHULQzPX ]LNDWHQVNDPEzMRQXR YLGXUGLHQLRLNLYDNDUR

*3LODLmLRQXRWU

%LUĂ?XRVHW\YXOLXRMDQmLD PHĂ&#x201A;LUYzQRVHĂ?HUHSRNH OHULĂ&#x2DC;PHWĂ&#x2DC;DWVLUDVJHUHV QzVĂ?XYLHVkLDNDUDOLDX MDQmLDVVPXONLDVĂ?XYLV WXUzWĂ&#x2DC;VXGRURWLÂ&#x2019;HĂ?HUj VXOHLVWLO\GHNĂ&#x2DC;MDXQLNOLDL

POLITIKA

G e d i m i n a s PI L A I T I S LR korespondentas

A.Paley metÄ&#x2014; iĹĄĹĄĹŤkÄŻ sau ir publikai â&#x20AC;&#x201C; surengÄ&#x2014; kamerinÄ&#x2014;s muzikos maratonÄ&#x2026; netoli KlaipÄ&#x2014;dos esanÄ?iame â&#x20AC;&#x17E;Mercedes-Benzâ&#x20AC;&#x153; automobiliĹł salone. Pianistas be perstojo grojo aĹĄtuonias valandas. KoncertĹł sale virtusiame salone, kur tviska ÄŻspĹŤdingi naujausiĹł modeliĹł automobiliai, publika nuĹĄÄ?iuvusi klausÄ&#x2014;si atliekamĹł Edvardo Griego, Wolfgango Amadeaus Mozarto, Franzo Shuberto, Claudeâ&#x20AC;&#x2122;o Debussy, Sergejaus Rachmaninovo kĹŤriniĹł. Pianistui akompanavo smuikininkas Raimondas Butvila, violonÄ?elininkas Mindaugas BaÄ?kus, altininkÄ&#x2014; UgnÄ&#x2014; PetrauskaitÄ&#x2014;, latvis kontrabosininkas Guntis Kuolertas. Grojant kĹŤrinius keturiomis rankomis A.Paley talkino pianistÄ&#x2014; iĹĄ JAV Pei-Wen Chen. KlaipÄ&#x2014;dietis dailininkas Simonas Ĺ˝altauskas tuo metu salÄ&#x2014;je tapÄ&#x2014; didelio formato paveikslus. Klausydamiesi koncertĹł ĹžiĹŤrovai stebÄ&#x2014;jo, kokias asociacijas jam sukelia fortepijono muzika, kaip

.ROSLDQLVWDV$3DOH\LUMRGUDXJDLDXWRPRELOLĂ&#x2DC;VDORQHDĂ&#x2026;WXRQLDVYDODQGDVPX]LNDYRGDLOLQLQNDV6Ă&#x152;DOWDXVNDVWDSz

susiliejusi su garsais tapyba jo drobÄ&#x2014;se virsta spalvingais vaizdiniais. KamerinÄ&#x2014;s muzikos maratono â&#x20AC;&#x17E;Klasikos viraĹžaiâ&#x20AC;&#x153; dalyviĹł poilsiui buvo skirtos trys pusvalandĹžio pertraukÄ&#x2014;lÄ&#x2014;s. Klausytojai per tÄ&#x2026; laikÄ&#x2026; galÄ&#x2014;jo atsigaivinti bufete, atsikvÄ&#x2014;pti iĹĄÄ&#x2014;jÄ&#x2122; ÄŻ laukÄ&#x2026;. Po aĹĄtuonias valandas vykusio koncerto A.Paley atrodÄ&#x2014; vis toks pat Ĺžvalus ir energingas â&#x20AC;&#x201C; ĹĄypsojosi, spinduliavo emocijomis ir net apgailestavo, jog maratonas baigiasi: â&#x20AC;&#x17E;Muzika man yra kaip oras, kuriuo kvÄ&#x2014;puoju, dar galÄ&#x2014;Ä?iau groti, juk Ä?ia â&#x20AC;&#x201C; ne sportas.â&#x20AC;&#x153;

Maratono pabaigoje tik U.PetrauskaitÄ&#x2014; publikai prasitarÄ&#x2014; ĹĄiek tiek pavargusi â&#x20AC;&#x201C; altas apsunko. Aistringiausi muzikos gurmanai irgi ÄŻveikÄ&#x2014; maratonÄ&#x2026;. Tiesa, jiems buvo lengviau nei atlikÄ&#x2014;jams â&#x20AC;&#x201C; pavargÄ&#x2122; sÄ&#x2014;dÄ&#x2014;ti kÄ&#x2014;dÄ&#x2014;se galÄ&#x2014;jo iĹĄtiesti nugarÄ&#x2026; minkĹĄtuose sÄ&#x2014;dmaiĹĄiuose ar pavaikĹĄtinÄ&#x2014;ti po salonÄ&#x2026;, kuriame eksponuojami meno kĹŤriniai. Net penkis dideliĹł formatĹł paveikslus spÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s nutapyti S.Ĺ˝altauskas teigÄ&#x2014;, jog muzika jam â&#x20AC;&#x201C; ÄŻkvÄ&#x2014;pimo ir jÄ&#x2014;gĹł ĹĄaltinis: â&#x20AC;&#x17E;Studijoje mane nuolat lydi muzika, garsai daĹžnai padiktuoja paveikslĹł siuĹžetus, spalvines kompozicijas.â&#x20AC;&#x153;7LHNODLNRQHVXVWRGDPDV JURMRSLDQLVWDV$3DOH\ Ă&#x201A;Â&#x2019;PX]LNRVPDUDWRQjVX JDOYRMRNRQFHUQRĂ&#x201E;'DLPOHU $*ÂłDWVWRYz/LHWXYRMHÂą EHQGURYzĂ&#x201E;6LOEHUDXWRÂł

PadÄ&#x2014;kojÄ&#x2122;s klausytojams uĹž dÄ&#x2014;mesÄŻ ir iĹĄtvermÄ&#x2122; A.Paley sakÄ&#x2014; seniai svajojÄ&#x2122;s surengti tokÄŻ maratonÄ&#x2026;: â&#x20AC;&#x17E;DĹžiaugiuosi, kad atsirado ĹžmoniĹł, visÄ&#x2026; dienÄ&#x2026; praleidusiĹł su muzika neÄŻprastoje erdvÄ&#x2014;je.â&#x20AC;&#x153;

0ASĂ&#x;TAĂ&#x;TgĂ&#x;PRIĂ&#x;BAIĂ&#x;GwĂ&#x;IRĂ&#x;Ă&#x20AC;MOĂ&#x;NwS Ă&#x;IRĂ&#x;GAISĂ&#x;RAI .\EDUWĂ&#x2DC;PLHVWHOLR 9LO NDYLĂ&#x2026;NLRU SDNUDĂ&#x2026;W\MH VWĂ&#x2018;NVDQWLVWDUSXNDULR ODLNĂ&#x2DC;QDPDVWDSRVH QLĂ&#x2018;QLMRVJDOYRVVNDXV PX3HUNHOHULXVSDVWD UXRVLXVPHWXVMLVQH NDUWjEXYRSDGHJWDV QXRODWRVQLRNRMDPDV

/-XRG]HYLmLHQzVQXRWU

Â&#x2018;OHLGRSOzĂ&#x2026;UĂ&#x2018;QĂ&#x2DC;

KRA¸TOĂ&#x;Ă&#x20AC;INIOS

L o r e t a J UO D Z E V I Ä&#x152;I E N Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties valandÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l mylimo tÄ&#x2014;Ä?io mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame bendradarbÄ&#x2122; TeresÄ&#x2026; LoiÄ?. VSDFV Vilniaus skyrius

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties ir liĹŤdesio valandÄ&#x2026; nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame Radiologijos ir diagnostikos skyriaus gydy tojÄ&#x2026; radiologÄ&#x2122; AudronÄ&#x2122; Skaisgiry tÄ&#x2122; dÄ&#x2014;l tÄ&#x2014;velio mir ties. VieĹĄosios ÄŻstaigos Ĺ eĹĄkinÄ&#x2014;s poliklinikos kolektyvas

Kiekvienas kybartiĹĄkis, paklaustas, kur yra â&#x20AC;&#x17E;GulbÄ&#x2014;s salÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, parodytĹł keliÄ&#x2026; iki nuoĹĄalaus namo Kudirkos NaumiesÄ?io gatvÄ&#x2014;je. Tarpukariu ĹĄiame trijĹł aukĹĄtĹł mĹŤriniame pastate buvo kino salÄ&#x2014;, vykdavo ĹĄokiai, o ĹĄalia buvusiame tvenkinyje plaukiojo gulbÄ&#x2014;s. SovietmeÄ?iu ĹĄiame pastate buvo ÄŻrengta dvylika butĹł. Keturi iĹĄ jĹł â&#x20AC;&#x201C; socialiniai bĹŤstai, kiti â&#x20AC;&#x201C; privatĹŤs. Name niekada nebuvo vandentiekio ir kanalizacijos, taÄ?iau tai neatbaidÄ&#x2014; bĹŤsto neturinÄ?iĹł ĹžmoniĹł. Pastaruoju metu name daugiausia gyveno Ä?igonĹł ĹĄeimos, bet jau dvejus metus pastatas stovi tuĹĄÄ?ias, jis vis labiau niokojamas, patyrÄ&#x2122;s bene ĹĄeĹĄis gaisrus. DidĹžiausiÄ&#x2026; siaubÄ&#x2026; iĹĄgyveno Ä?igonÄ&#x2014;s Jevdokijos ĹĄeima, kai, ÄŻtariama, buvo tyÄ?ia padegta jos buto koridoriuje stovinti spinta. SiĹŤbtelÄ&#x2014;jusi liepsna iĹĄkart uĹžkirto keliÄ&#x2026; iĹĄbÄ&#x2014;gti ÄŻ laukÄ&#x2026;. Jevdokija du maĹžylius anĹŤkus, ÄŻvyniotus ÄŻ paklodes, per langÄ&#x2026; virvÄ&#x2014;mis nuleido iĹĄ treÄ?io aukĹĄto.

3ULHĂ&#x2026;PHWXV Ă&#x2026;LDPH.\EDUWĂ&#x2DC; GDXJLDEXW \MH GDUYLUzJ\YH QLPDV'DEDU SDVWDWDVWXĂ&#x2026;mLDV LUQXVLDXEWDV

Jevdokija, jos dukra ir marti â&#x20AC;&#x201C; viena jĹł buvo nÄ&#x2014;ĹĄÄ?ia â&#x20AC;&#x201C; iĹĄsigelbÄ&#x2014;jo ugniagesiĹł kopÄ&#x2014;Ä?iomis.

â&#x20AC;&#x17E;KvietÄ&#x2014;me ĹĄio namo gyventojĹł susirinkimÄ&#x2026;, taÄ?iau niekas neatvyko. KitÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; atvyko vos keli. Jiems, atrodo, nerĹŤpi jĹł nuosavybÄ&#x2014;.â&#x20AC;&#x153; 5Ă&#x201A;XQRNDV

NÄ&#x2014; vieno gaisro kaltininkas nebuvo nustatytas. Namo gyventojai vienas po kito iĹĄsikraustÄ&#x2014; kas kur, ir pastate Ä&#x2014;mÄ&#x2014; lankytis miestelio valkatos.

AsocialĹŤs benamiai nuolat atlupa seniĹŤnijos darbininkĹł uĹžkaltus pastato langus ir duris. UĹžvakar rytÄ&#x2026; KybartĹł ir VilkaviĹĄkio ugniagesiai gavo praneĹĄimÄ&#x2026;, jog iĹĄ â&#x20AC;&#x17E;GulbÄ&#x2014;s salÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; rĹŤksta dĹŤmai. Gaisro Ĺžidinys buvo antrame aukĹĄte. Ugniagesiai ÄŻtarÄ&#x2014;, jog viename iĹĄ kambariĹł naktÄŻ buvo kĹŤrenamas lauĹžas, iĹĄdegÄ&#x2014; grindys ir medinÄ&#x2014;s perdangos. KybartĹł seniĹŤnas Romas Ĺ unokas sakÄ&#x2014;, kad artimiausiu metu avarinio namo langĹł ir durĹł angos bus uĹžmĹŤrytos, kad niekas ÄŻ pastatÄ&#x2026; nebelandĹžiotĹł. â&#x20AC;&#x17E;KvietÄ&#x2014;me ĹĄio namo gyventojĹł susirinkimÄ&#x2026;, bet niekas neatvyko. KitÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; atvyko vos keli. Jiems, atrodo, nerĹŤpi jĹł nuosavybÄ&#x2014;. Ĺ iĹł bĹŤstĹł vertÄ&#x2014; nÄ&#x2014;ra dide-

'RIAUĂ&#x;TIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;BRANĂ&#x;GU â&#x2013; %HQGURYzVĂ&#x201E;.\EDUWĂ&#x2DC;GDUQDÂł GLUHNWRULXV(JLGLMXV$XVLHMXV WHLJzMRJSULHĂ&#x2026;GYHMXVPH WXVVYDUVWDQWNjGDU \WLVX Ă?PRQLĂ&#x2DC;LUXJQLHVQXVLDXEWX QDPXEXYRDSVNDLmLXRWD NDGSDVWDWjQXJULDXWLNDL QXRWĂ&#x2DC;WĂ&#x2018;NVWHXUĂ&#x2DC; â&#x2013;  Ă&#x201E;1DPjDWVWDW \WLLUNRQVHU YXRWLNDLQXRWĂ&#x2DC;PDĂ?LDX EHWMDXQHEzUDNjQHVYLV NDVLĂ&#x2026;SOzĂ&#x2026;WDVWRJDVSUDGH JÂ?V³¹VDNz($XVLHMXV

lÄ&#x2014;, o remontas kainuoja brangiai. Ĺ is pastatas senas, taÄ?iau nÄ&#x2014;ra kultĹŤros paveldo objektasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; seniĹŤnas.


REKLAMA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

3IĂ&#x;Ă&#x201E;LOĂ&#x;DARĂ&#x;Bg NUOLATINIS DARBAS

Skubiai reikalingas spaudos platintojas

KLASIFIKUOTIĂ&#x;SKELBIMAI

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ&#x20AC;wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

ÄŽVAIRĹŞS

PerkanÄ?ioji organizacija: ObeliĹł vaikĹł globos namai, kodas 290257110, adresas: Mokyklos g. 9, LT-42214 Obeliai, RokiĹĄkio r., tel. (8 458) 78 676, faksas (8 458) 78420, elektroninio paĹĄto adresas: post@obeliuvgn.lt PIRKIMO OBJEKTAS Pirkimo objekto pavadinimas: gyvenamojo namo nuomos pirkimas RokiĹĄkio mieste. Pirkimo bĹŤdas: skelbiamos derybos. PasiĹŤlymÄ&#x2026; turi sudaryti: savininko ar jo ÄŻgalioto asmens vardas, pavardÄ&#x2014;, asmens kodas, adresas, trumpa gyvenamojo ploto charakteristika (naudingas plotas, kambariĹł skaiÄ?ius, ĹĄildymo bĹŤdas), kontaktinis

Stoties rajone Vilniuje.

telefonas, pasiĹŤlymo kaina eurais, laikas kada galima apĹžiĹŤrÄ&#x2014;ti patalpas, pateikti namo nuosavybÄ&#x2122; patvir tinanÄ?iĹł dokumentĹł, kadastriniĹł duo-

Vilnius, tel. (8 5) 274 3777

menĹł bylĹł kopijas. ParaiĹĄkos dokumentai pateikiami uĹžklijuotame voke, ant kurio turi bĹŤti nurodyta: kandidato rekvizitai (vardas, pavardÄ&#x2014;, adresas, juridinis asmuo turi nurodyti ÄŻmonÄ&#x2014;s pavadinimÄ&#x2026;, kodÄ&#x2026;, adresÄ&#x2026;); gavÄ&#x2014;jas ObeliĹł vaikĹł globos namai. Ant voko bĹŤtinas uĹžraĹĄas: â&#x20AC;&#x17E;Gyve-

UĹžsienyje

namojo namo nuomos pirkimuiâ&#x20AC;&#x153;. Voke turi bĹŤti paraiĹĄka, kuriÄ&#x2026; sudaro kandidato raĹĄtu pateiktĹł dokumentĹł visuma. Galutinis pasiĹŤlymĹł patei-

Darbas Olandijoje, Ĺ vedijoje ir Norvegijoje. Maisto pramonÄ&#x2014;: rĹŤĹĄiavimas, pakavimas. Atlyginimas 2000 Eur. Tel. +370 699 33 334.

Liedhegener Logistik Darnus ilgametis darbuotojĹł kolektyvas â&#x20AC;&#x201C; viena mĹŤsĹł sÄ&#x2014;kmÄ&#x2014;s paslapÄ?iĹł. Nuolat plÄ&#x2014;sdami savo veiklÄ&#x2026; ieĹĄkome naujĹł komandos nariĹł.

Autokrautuvo vairuotojo/ logistikos ÄŻmonÄ&#x2014;s sandÄ&#x2014;lininko Nuolatiniam darbui Reikalavimai: * patirtis dirbant ĹĄakiniu autokrautuvu * patirtis dirbant frontaliniu autokrautuvu * pakrovimo patirtis

Mes siĹŤlome: * saugiÄ&#x2026; darbo vietÄ&#x2026; * veiklos rezultatus atitinkantÄŻ atlyginimÄ&#x2026; * karjeros galimybes Padedame apsigyventi.

;VN%VNQFMt4VOEFSO 5FMFGPO t'BY  JOGP!MJFEIFHFOFSMPHJTUJLEFtXXXMJFEIFHFOFSMPHJTUJLEF

Liedhegener Logistik Darnus ilgametis darbuotojĹł kolektyvas â&#x20AC;&#x201C; viena mĹŤsĹł sÄ&#x2014;kmÄ&#x2014;s paslapÄ?iĹł. Nuolat plÄ&#x2014;sdami savo veiklÄ&#x2026; ieĹĄkome naujĹł komandos nariĹł.

VAIRUOTOJŲ PROFESIONALŲ â&#x20AC;&#x201C; tolimĹłjĹł reisĹł â&#x20AC;&#x201C; vietinio susisiekimo Nuolatiniam ir pagalbiniam darbui DĹžiaugsimÄ&#x2014;s, jei susidomÄ&#x2014;site! Reikalavimai: * vairuotojo paĹžymÄ&#x2014;jimas CE kategorijos * komunikabilumas ir atsakingumas Mes siĹŤlome: * ĹĄiuolaikinÄŻ krovininÄŻ transportÄ&#x2026; * didesnÄŻ nei vidutinis apmokÄ&#x2014;jimÄ&#x2026; Padedame apsigyventi. ;VN%VNQFMt4VOEFSO 5FMFGPO t'BY  JOGP!MJFEIFHFOFSMPHJTUJLEFtXXXMJFEIFHFOFSMPHJTUJLEF Vairuotojams

IeĹĄkome tolimĹłjĹł reisĹł vairuotojĹł dirbti Europoje ir marĹĄrutu LT-DK-DELT. Kreiptis: tel. 8 698 44 665 - Antanas, tel. 8 616 98 928 - Algis.

0ASĂ&#x;LAUĂ&#x;GOS KONSULTACIJOS

Paskolos nuo 1000 Eur iki 10 m. per 1 val. visoje Lietuvoje, uĹžstatas â&#x20AC;&#x201C;butas, namas. Konsultacijos. Aujama-credit, tel. 8 600 69 691. Paskolos. IĹĄperkame jĹŤsĹł skolas iĹĄ antstoliĹł, padengiame kitokias skolas ÄŻkeiÄ?iant nekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ turtÄ&#x2026;. Aujama-Credit, tel. 8 620 33 777.

0RAĂ&#x;NEĂ&#x;̧ IĂ&#x;MAI BYLOS

2018-04-30 G. Skersio ÄŻmonei (ÄŻ. k. 147594482, buveinÄ&#x2014; StatybininkĹł g. 40-43, PanevÄ&#x2014;Ĺžys) iĹĄkelta bankroto byla. Bankroto administratorius UAB â&#x20AC;&#x17E;Ultima optioâ&#x20AC;&#x153;, Vilniaus g. 130, Ĺ iauliai, tel. (8 41) 52 18 10. KreditoriĹł reikalavimai pateikiami iki 2018-06-10. ÄŽmonÄ&#x2014;s vadovas privalo perduoti dokumentus ir tur tÄ&#x2026;. Sudarytos sutartys su G. Skersio ÄŻmone nebus vykdomos. Vilniaus apygardos teismas iĹĄkÄ&#x2014;lÄ&#x2014; bankroto bylÄ&#x2026; UAB HPILT (ÄŻ. k. 301282573). Nutartis ÄŻsiteisÄ&#x2014;jo 2018-05-15. Administratorius iki 2018-0625 priima kreditorinius reikalavimus, susidariusius iki 2018-05-15, adresu TilĹžÄ&#x2014;s g. 198-15, LT-76203 Ĺ iauliai. ÄŽmonÄ&#x2014;s sudarytos sutartys, kuriĹł vykdymo terminas dar nepasibaigÄ&#x2014;, laikomos pasibaigusiomis.

kimo terminas: 2018 m. geguĹžÄ&#x2014;s 29 d. 9.00 val. PasiĹŤlymĹł pateikimo vieta: ObeliĹł vaikĹł globos namĹł Nekilnojamojo turto nuomos pirkimo Komisijos Pirmininkui adresu Mokyklos g. 9, Obeliai, RokiĹĄkio r. Informacija teikiama tel. (8 458) 78 676, (8 458) 78 421. Komisijos posÄ&#x2014;dĹžio, kuriame atplÄ&#x2014;ĹĄiami vokai su pasiĹŤlymais data ir laikas: 2018 m. geguĹžÄ&#x2014;s 29 d. 9.30 val. Gyvenamojo namo nuomos pirkimo sÄ&#x2026;lygos skelbiamos ObeliĹł vaikĹł globos namĹł interneto svetainÄ&#x2014;je: http://www.obeliuvgn.lt/viesieji_pirkimai.php


NODVLILNXRWLVNHOELPDL

Ă&#x;PJHJXĂ?zVG

Informuojame, kad Vilniaus miesto

UĹždaroji akcinÄ&#x2014; bendrovÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;PAGIRIŲ NESTAâ&#x20AC;&#x153;, kodas 286458260.

savivaldybÄ&#x2014;s taryba 2018 m. balan-

TeisinÄ&#x2014; forma: uĹždaroji akcinÄ&#x2014; bendrovÄ&#x2014;. Teisinis statusas: teisinis statusas neÄŻregistruotas. BuveinÄ&#x2014;s adresas: Kalno g. 89, MelekoniĹł k., Vilniaus r. sav.

dĹžio 25 d. nusprendÄ&#x2014; (Nr.1-1504) atlikti biudĹžetinÄ&#x2014;s ÄŻstaigos Vilniaus

Informuojame, kad yra parengtos uĹždarosios akcinÄ&#x2014;s bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;PAGIRIŲ NESTAâ&#x20AC;&#x153; (kodas: 286458260, registruotos buveinÄ&#x2014;s adresas: Kalno g. 89, MelekoniĹł k., Vilniaus r. sav., ÄŻstatinis kapitalas 263 536 Eur, kuris yra visiĹĄkai apmokÄ&#x2014;tas) ir UAB â&#x20AC;&#x17E;PAGIRIŲ NESTA PIRMASIS KARJERASâ&#x20AC;&#x153; (kodas: 304226124); UAB â&#x20AC;&#x17E;PAGIRIŲ NESTA ANTRASIS KARJERASâ&#x20AC;&#x153; (kodas: 304226131), kuriĹł registruotos buveinÄ&#x2014;s adresas: Kalno g. 89, MelekoniĹł k., Vilniaus r. sav.; UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 3Kâ&#x20AC;&#x153; (kodas: 304558169); UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 4Kâ&#x20AC;&#x153; (kodas: 304558176); UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 5Kâ&#x20AC;&#x153; (kodas: 304557544); UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 6Kâ&#x20AC;&#x153; (kodas: 304557576); UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 7Kâ&#x20AC;&#x153; (kodas: 304557601); UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 8Kâ&#x20AC;&#x153; (kodas: 304557640); UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 9Kâ&#x20AC;&#x153; (kodas: 304557665); UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 10Kâ&#x20AC;&#x153; (kodas: 304557708); UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 11Kâ&#x20AC;&#x153; (kodas: 304557722); UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 12Kâ&#x20AC;&#x153; (kodas: 304557761); UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 13Kâ&#x20AC;&#x153; (kodas: 304557793); UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 14Kâ&#x20AC;&#x153; (kodas: 304557804); UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 15Kâ&#x20AC;&#x153; (kodas: 304557512); UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 16Kâ&#x20AC;&#x153; (kodas: 304557551); UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 17Kâ&#x20AC;&#x153; (kodas: 304557590); UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 18Kâ&#x20AC;&#x153; (kodas: 304557619); UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 19Kâ&#x20AC;&#x153; (kodas: 304557658); UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 20Kâ&#x20AC;&#x153; (kodas: 304557697); UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 21Kâ&#x20AC;&#x153; (kodas: 304557747); UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 22Kâ&#x20AC;&#x153; (kodas: 304557117); UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 23Kâ&#x20AC;&#x153; (kodas: 304557124); UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 24Kâ&#x20AC;&#x153; (kodas: 304558183); UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 25Kâ&#x20AC;&#x153; (kodas: 304558190); UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 26Kâ&#x20AC;&#x153; (kodas: 304557672); UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 27Kâ&#x20AC;&#x153; (kodas: 304557715); UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 28Kâ&#x20AC;&#x153; (kodas: 304557754); UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 29Kâ&#x20AC;&#x153; (kodas: 304557779) ir UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 30Kâ&#x20AC;&#x153; (kodas: 304557786), kuriĹł registruotos buveinÄ&#x2014;s adresas Jogailos g. 4, Vilniaus m., ir kuriĹł ÄŻstatinis kapitalas yra po 2500 Eur (visĹł nurodytĹł bendroviĹł duomenys yra saugomi ir tvarkomi Lietuvos Respublikos juridiniĹł asmenĹł registre), reorganizavimo sÄ&#x2026;lygos. BendrovÄ&#x2014;s reorganizuojamos prijungimo bĹŤdu: po reorganizavimo pasibaigsianÄ?ios bendrovÄ&#x2014;s UABâ&#x20AC;&#x17E;PAGIRIŲ NESTA PIRMASIS KARJERASâ&#x20AC;&#x153;, UABâ&#x20AC;&#x17E;PAGIRIŲ NESTA ANTRASIS KARJERASâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 3Kâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 4Kâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 5Kâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 6Kâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 7Kâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 8Kâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 9Kâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 10Kâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 11Kâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 12Kâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 13Kâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 14Kâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 15Kâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 16Kâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 17Kâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 18Kâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 19Kâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 20Kâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 21Kâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 22Kâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 23Kâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 24Kâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 25Kâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 26Kâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 27Kâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 28Kâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 29Kâ&#x20AC;&#x153; ir UAB â&#x20AC;&#x17E;PN 30Kâ&#x20AC;&#x153; (toliau â&#x20AC;&#x201C; Reorganizuojamos bendrovÄ&#x2014;s) bus prijungtos prie uĹždarosios akcinÄ&#x2014;s bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;PAGIRIŲ NESTAâ&#x20AC;&#x153;, kuri po reorganizavimo tÄ&#x2122;s savo veiklÄ&#x2026;. Po naujos uĹždarosios akcinÄ&#x2014;s bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;PAGIRIŲ NESTAâ&#x20AC;&#x153; ÄŻstatĹł redakcijos ÄŻregistravimo JuridiniĹł asmenĹł registre dienos uĹždaroji akcinÄ&#x2014; bendrovÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;PAGIRIŲ NESTAâ&#x20AC;&#x153; perims visÄ&#x2026; ReorganizuojamĹł bendroviĹł turtÄ&#x2026;, teises ir pareigas (ÄŻskaitant teises ir pareigas pagal sandorius) ir jie bus ÄŻtraukti ÄŻ uĹždarosios akcinÄ&#x2014;s bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;PAGIRIŲ NESTAâ&#x20AC;&#x153; buhalterinÄ&#x2122; apskaitÄ&#x2026;. Nuo ĹĄio praneĹĄimo paskelbimo dienos visi suinteresuoti asmenys su reorganizavimo sÄ&#x2026;lygomis ir kitais su bendroviĹł reorganizavimu susijusiais dokumentais gali susipaĹžinti uĹždarosios akcinÄ&#x2014;s bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;PAGIRIŲ NESTAâ&#x20AC;&#x153; buveinÄ&#x2014;je adresu: Kalno g. 89, MelekoniĹł k., Vilniaus r. sav., darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., tikslĹł laikÄ&#x2026; iĹĄ anksto suderinus telefonu (8 5) 260 5082.

(UĹžs. 18AVI4-258)

SenvagÄ&#x2014;s gimnazijos struktĹŤros pertvarkÄ&#x2026; keiÄ?iant Vilniaus SenvagÄ&#x2014;s gimnazijos pagrindinÄ&#x2122; paskirtÄŻ iĹĄ gimnazijos tipo gimnazijos ÄŻ gimnazijos tipo gimnazijÄ&#x2026; visĹł amĹžiaus tarpsniĹł vaikams, ÄŻgyvendinanÄ?iÄ&#x2026; atskirus savitos pedagoginÄ&#x2014;s sistemos elementus, t. y. Ekologijos ir aplinkos technologijĹł sampratos, patvirtintos Lietuvos Respublikos ĹĄvietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandĹžio 23 d. ÄŻsakymu Nr. V-379, elementus ir ĹĄias ugdymo programas: pradinio ugdymo; pagrindinio ugdymo; vidurinio ugdymo; vaikĹł neformaliojo ĹĄvietimo programas. BuveinÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C;Ĺ irvintĹł g. 80, Vilnius, ÄŻm. kodas 190002226. Informacija teikiama tel. (8 5) 277 0814. DINGÄ&#x2DC; DOKUMENTAI

Dingusius UAB â&#x20AC;&#x17E;Audumaâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻ. k. 301767612, reg. adresas: J.BasanaviÄ?iaus g. 31, Kybar tai, VilkaviĹĄkio r.) ÄŻstatus laikyti negaliojanÄ?iais.

Likviduojamas juridinis asmuo - DaugiabuÄ?io namo savininkĹł bendrija â&#x20AC;&#x17E;RĹŤtelÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (j.a.k. 171027940, A.Jucio skg. 8, PlungÄ&#x2014;). AĹĄ, DeimantÄ&#x2014; NekraĹĄeviÄ?ienÄ&#x2014;, praneĹĄu Larisai Vasalauskienei, kad parduodu man nuosavybÄ&#x2014;s teise priklausanÄ?iÄ&#x2026; 401/2421 dalÄŻ iĹĄ 0,7263 ha kitos paskirties ĹžemÄ&#x2014;s sklypo, unikalus Nr. 86800004-0017, kadastrinis adresas 8680/0005:177 Ĺ venÄ?ioniĹł m. k.v., 560/5511 dalÄŻ Pastato-ĹŞkinis pastatas, unikalus Nr. 86940030-4022, esanÄ?iĹł adresu VidĹžiĹł g. 9, Ĺ venÄ?ionys. Pardavimo sÄ&#x2026;lygos: aukĹĄÄ?iau nurodytas turtas parduodamas kartu su Butu/Patalpa-Butas, unikalus Nr. 8694-0030-4011:0003, esanÄ?iu adresu VidĹžiĹł g. 9-3, Ĺ venÄ?ionys ir Pastatu-Vasaros vir tuve, unikalus Nr. 4400-1142-7864, esanÄ?ia adresu VidĹžiĹł g. 9, Ĺ venÄ?ionys, uĹž ne maĹžesnÄ&#x2122; kaip 11 000 Eur kainÄ&#x2026;. PraĹĄome ne vÄ&#x2014;liau kaip per vienÄ&#x2026; mÄ&#x2014;nesÄŻ nuo ĹĄio praneĹĄimo paskelbimo dienos pareikĹĄti raĹĄtu Ignalinos rajono 2-ajam notaro biurui, esanÄ?iam adresu TuristĹł g. 9, Ignalina, apie savo norÄ&#x2026; pirkti. Jeigu per nurodytÄ&#x2026; terminÄ&#x2026; nebus pareikĹĄtas noras pirkti, minÄ&#x2014;tas turtas bus parduotas kitiems asmenims. Informuojame visus suinteresuotus asmenis apie 2018-05-28 10 val. ĹĄaukiamÄ&#x2026; UAB â&#x20AC;&#x17E;FF Ĺžaislaiâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻm. k. 304841231, reg. adresas: SaulÄ&#x2014;s g. 3, Kaunas) kreditoriĹł susirinkimÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l bankroto bylos ne teismo tvarka iĹĄkÄ&#x2014;limo, kuris vyks adresu Ä&#x152;iurliĹł g. 4, SergeiÄ?ikĹł II k., Kauno r. sav. Tel. 8 611 19 832.

'EGUĂ&#x20AC;wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;¡,IETUVOSĂ&#x;RYTE¨Ă&#x;SPAUSDINTOĂ&#x;KRYĂ&#x20AC;IAĂ&#x20AC;ODĂ&#x20AC;IOĂ&#x;ATSAKYMAIĂ&#x; 6ERĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;KAĂ&#x201C;LIAI3DYDUD7RQD6DSQH$OPDĂ&#x152;$65RGDV$OWDL9zVLD+RURVNRSDV.DLW\PDVLV$OLQz$XGUDĂ&#x201A;LODL*DXMD(VWzV6NXGXUX ']LQJXO'DOLXV%DLPzV$JR%XEND%XUVD*DLYD'DR$V(OĂ&#x201C;RIĂ&#x201C;ZONĂ&#x201C;TAĂ&#x201C;LIAI$URED$OYDĂ&#x201E;$YRQÂł3DOPzV%RED/DGD1XWDV,Ă&#x2026;LUD*HGD ,H2VWLQDV5LGDV6N\Oz'XED.XPD$EDMD%LJz2GDL*XODL8QDV2SXVĂ&#x201E;'RELÂł0DUJL$ULQD.XSz6XYDĂ&#x17D;VXV2]DV6WDODV

SKELBIMAI ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;LIETUVOS RYTÄ&#x201E;â&#x20AC;&#x153; PRIIMAMI:

PRENUMERATA

Redakcijos biuruose: VILNIUJE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3767, faksas 274 3799, el. p. spaudosskelbimai@lrytas.lt; KAUNE â&#x20AC;&#x201C; LaisvÄ&#x2014;s al. 7, tel. (8 37) 40 02 55; KLAIPÄ&#x2013;DOJE â&#x20AC;&#x201C; M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 13 81; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus g. 118, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YJE â&#x20AC;&#x201C; Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 22; ALYTUJE â&#x20AC;&#x201C; S.Dariaus ir S.GirÄ&#x2014;no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; PALANGOJE â&#x20AC;&#x201C; Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440; Kitose tarnybose: KAIĹ IADORYSE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino g. 59-113, tel. (8 346) 51 378; JONAVOJE â&#x20AC;&#x201C; J.Ralio g. 12-44, tel. (8 349) 51 474; LAZDIJUOSE â&#x20AC;&#x201C; SeinĹł g. 3, tel./faksas (8 318) 52 374; KRETINGOJE â&#x20AC;&#x201C; BirutÄ&#x2014;s g. 11, tel. (8 445) 53 949; ROKIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; Taikos g. 5, tel. (8 616) 32 475; Ĺ AKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; AuĹĄros g. 3, tel. (8 345) 60 238; Ĺ ILALÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; J.BasanaviÄ?iaus g. 23, tel. (8 449) 51 421; ZARASUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus g. 16, tel. (8 385) 52 532.

â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; galima uĹžsisakyti redakcijos biuruose: VILNIUJE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3777, (8 5) 274 3781; KAUNE â&#x20AC;&#x201C; LaisvÄ&#x2014;s al. 7, tel. (8 37) 40 02 66; KLAIPÄ&#x2013;DOJE â&#x20AC;&#x201C; M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 11 45; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus g. 118, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YJE â&#x20AC;&#x201C; Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 20; ALYTUJE â&#x20AC;&#x201C; S.Dariaus ir S.GirÄ&#x2014;no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; PALANGOJE â&#x20AC;&#x201C; Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440;

Kitose platinimo tarnybose: ANYKĹ Ä&#x152;IUOSE â&#x20AC;&#x201C; Raimondas Savickas, tel. 8 682 39 810; BIRĹ TONE â&#x20AC;&#x201C; E.PetruĹĄauskienÄ&#x2014;s SPA, tel. 8 319 56 625; BIRĹ˝UOSE â&#x20AC;&#x201C; Daina KerĹĄienÄ&#x2014;, tel. 8 636 34 399; DRUSKININKUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Drusvilmaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 313) 51 075; ELEKTRÄ&#x2013;NUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Benrestasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 528) 39 200; GARGĹ˝DUOSE â&#x20AC;&#x201C; Antanas Brauklys, tel. 8 672 90 983; IGNALINOJE â&#x20AC;&#x201C; DanutÄ&#x2014; OrechovienÄ&#x2014;, tel. 8 677 98 736; UAB â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iauliĹł kraĹĄtasâ&#x20AC;&#x153;: JONIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. 8 687 89 040, KELMÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 427) 54 381, KURĹ Ä&#x2013;NUOSE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 41) 58 57 61, NAUJOJOJE AKMENÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 425) 56 588, PAKRUOJYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 421) 61 704;

KAIĹ IADORYSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Emduvaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 346) 51 378; KRETINGOJE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Paslauga tauâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 445) 53 949; KUPIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; Lilijana BudrienÄ&#x2014;, tel. 8 646 26 189; LAZDIJUOSE â&#x20AC;&#x201C; K.MatuleviÄ?iaus IÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Ryto ĹžvaigĹždÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, tel. (8 318) 52 375; MAĹ˝EIKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Violeta Suleymanova, tel. 8 613 63 066; MOLÄ&#x2013;TUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vidmantas Pladas, tel. 8 684 43 075; PRIENUOSE â&#x20AC;&#x201C; Loreta MarcinkeviÄ?ienÄ&#x2014;, tel. 8 623 13 250; PASVALYJE â&#x20AC;&#x201C; Inga JaniselienÄ&#x2014;, tel. 8 620 58 664; RASEINIUOSE â&#x20AC;&#x201C; M.MaulienÄ&#x2014;s IÄŽ, tel. (8 428) 51 337; RADVILIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; VĹĄÄŽ â&#x20AC;&#x17E;UĹžbÄ&#x2014;gtukÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, tel. (8 422) 50 163;

RADVILIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 422) 53 451; ROKIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; V.Baranovskio ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Baltmaâ&#x20AC;&#x153;, tel. 8 616 32 475; Ĺ AKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vitas Kasiulaitis, tel. 8 612 97 522; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Naujoji tvarkaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 41) 50 07 13; Ĺ ILALÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;RitSpedaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 449) 51 421; Ĺ ILUTÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Literaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 441) 75 474; Ĺ IRVINTOSE â&#x20AC;&#x201C; Helena MarÄ?iauskienÄ&#x2014;, tel. 8 603 18 288; TAURAGÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; Jonas KalÄ&#x2014;da, tel. 8 634 35 334; UTENOJE â&#x20AC;&#x201C; RamunÄ&#x2014; KvedarienÄ&#x2014;, tel. 8 671 70 558; VILKAVIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; Rolandas AntanaviÄ?ius, tel. 8 610 45 539. Prenumerata taip pat priimama internetu: http://prenum.lrytas.lt


HOROSKOPAS

LAISVALAIKIS TÄ&#x2122;siasi konf liktinis metas, kai netenkina net tai, kas anksÄ?iau buvo miela, gera, graĹžu, pykstamasi â&#x20AC;&#x201C; jeigu ne su aplinkiniais, tai su savimi, savo norais. O pastarieji tampa neberealĹŤs ir juos patenkinti nepakanka galimybiĹł, trĹŤksta kantrybÄ&#x2014;s. SiautÄ&#x2014;s emocinÄ&#x2014;s audros: jos griaus, naikins nusistovÄ&#x2014;jusiÄ&#x2026; ramybÄ&#x2122;, darnÄ&#x2026;. Bus nelengva bĹŤti vienam, bet sunkiau pavyks ir bendrauti, juolab kartu veikti. Silpnumo akimirkÄ&#x2026; galite pasijusti iĹĄmesti uĹž borto, niekam nereikalingi, neÄŻdomĹŤs, iĹĄduoti draugĹł (nors taip tik jums vienam atrodys!). ÄŽtampa gali tiek iĹĄaugti, kad susipykti pakaks akimirksnio, â&#x20AC;&#x201C; taip norÄ&#x2014;sis viskÄ&#x2026; mesti. Jei kartais tokios nuotakos uĹžplĹŤstĹł, pasistenkite jĹł nesureikĹĄminti â&#x20AC;&#x201C; po keliĹł dienĹł jos savaime nuslĹŤgs. Vis dar nÄ&#x2014;ra geras metas naujĹł darbĹł pradĹžiai, taip pat svarbiems sprendimams priimti. Netiks pasiraĹĄinÄ&#x2014;ti atsakingĹł dokumentĹł, kurti ir aptarinÄ&#x2014;ti verslo, finansiniĹł planĹł. Kad ir kuo uĹžsiimsite, nepersistenkite, nors gali apimti entuziazmas, poreikis kÄ&#x2026; nors rimto, svarbaus nuveikti â&#x20AC;&#x201C; taupykite jÄ&#x2014;gas, naujĹł idÄ&#x2014;jĹł ÄŻkarĹĄtÄŻ savaitÄ&#x2014;s pabaigai ar kitai savaitei. Nepatartina imtis darbĹł, kuriems atlikti reikia didelio tikslumo, atidumo. BĹŤtinas didelis atsargumas dirbant su aĹĄtriais instrumentais, sprogiosiomis, degiosiomis medĹžiagomis, ginklais, elektros prietaisais, taip pat vairuojant transpor-

!6)Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HDSVLLPNLWH GLGHOLĂ&#x2DC;GDUEĂ&#x2DC;ÂąULQNLWzVWDLNjJD OLWHLĂ&#x2026;NDUWRXĂ?EDLJWL,UQHVNXEzNLWH\SDm JLQm\WLVNjQRUVWHLJWLDUÂ&#x2019;URGLQzWLÂąSLUPDV Â&#x2019;VSĂ&#x2018;GLVQHYLVDGDEĂ&#x2018;QDWHLVLQJDV1HWLQND PDVODLNDVĂ?DGzWLÂ&#x2019;VLSDUHLJRWLDUSLUNWLYHU WLQJĂ&#x2DC;GDLNWĂ&#x2DC;\SDmU\Ă&#x2026;LRDSDUDWĂ&#x2018;UjNRP SLXWHUÂ&#x2019;,WLQDSGDLULDLYDLUXRNLWHDXWRPREL OÂ&#x2019;QHUL]LNXRNLWHYDĂ?LQzWLWHFKQLĂ&#x2026;NDLQHWYDU NLQJXDXWRPRELOLX3DVLVWHQNLWHXĂ?QLHNj QHODLGXRWLQLHNDPQHWDUSLQLQNDXWLÂąYz OLDXYLVDNDOWzJDOLEĂ&#x2018;WLVXYHUVWDMXPV

Palmira KELERTIENÄ&#x2013; AstrologÄ&#x2014;

to priemones â&#x20AC;&#x201C; jĹŤsĹł reakcija bus pernelyg staigi ir daĹžnai netiksli. IĹĄlieka didesnÄ&#x2014; nelaimingĹł atsitikimĹł, smurto, ÄŻvairiĹł avarijĹł, gaisrĹł tikimybÄ&#x2014;. Galimos problemos dirbant kompiuteriais, perduodant informacijÄ&#x2026; moderniais ryĹĄio kanalais. NederÄ&#x2014;tĹł ir pirkti kompiuteriĹł, vaizdo, garso aparatĹŤros, mobiliojo ryĹĄio telefonĹł. Ĺ ÄŻryt 7 val. 55 min. Marsas ÄŻeina ÄŻ Vandenio ĹženklÄ&#x2026;, juo judÄ&#x2014;s iki rugpjĹŤÄ?io 13 d. ir nuo rugsÄ&#x2014;jo 11 d. iki lapkriÄ?io 16 d. Tai iĹĄimtinai didelis Marso buvimo viename Ĺženkle laiko tarpas, o tai smarkiai pabrÄ&#x2014;ĹĄ Vandenio Ĺženklo principus. Ĺ i Marso padÄ&#x2014;tis atvers keliÄ&#x2026; aktyviam naujoviĹł ÄŻgyvendinimui, skatins revoliu-

,)Ă&#x;Ă 4!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HWLNzWXPDL QHLĂ&#x2026;YHQJLDPLWDGQHVXWULNLWHNDL SDDLĂ&#x2026;NzVMRJNDVQRUVQHVLODLNRVXVLWDUL PRLĂ&#x2026;GXRGDDUQHWSDUGXRGD1HUL]LNXR NLWHVDYRVzNPHEHLSLQLJDLVQHVLYHONLWH Â&#x2019;DYDQWLĂ&#x2018;UDVÂąWDLDSJDXOLĂ&#x2DC;QXRVWROLĂ&#x2DC; GLHQD1HSDVLNOLDXNLWHODLPHDWVLWLNWL QXPXEHLGUDXJĂ&#x2DC;SDĂ?DGDLV,PNLWzVWLN WDLWRGzONRJDOLWHEĂ&#x2018;WLWLNUL*DOLPLQH WLNzWLSODQĂ&#x2DC;VXLULPDLWRGzOEĂ&#x2018;WĂ&#x2DC;JHULDX PDĂ?LDXSODQXRWLLUYLOWLV7LHVDYDNDUH JDOLODLPLQJDLLĂ&#x2026;VLVSUÂ?VWLU\WHNLOXVLSURE OHPD

*!5Ă&#x;4)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;Ă&#x201A;LGLHQD\UDWLN UDVMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;NLOQXPRLUNDQWU\EzVLĂ&#x2026; EDQG\PDV-XPVQRULVLWLHNJHURGXRWL SDGDU\WLWDmLDXSDVLURGRDUEDWRQLHNDP QHUHLNLDDUEDMXPVQHLĂ&#x2026;HLQDWDLNDVSDS UDVWDLSDY\NVWD'HMDWDLDSJDXOLQJDVPH WDVYLVNjGDU\VLWHWLNLĂ&#x2026;JHULDXVLĂ&#x2DC;SDVND WĂ&#x2DC;WDmLDXDSOLQNLQLDPV VXWXRNWLQLXLĂ&#x2026;H IXLNROHJRPV DWURG\VNLWDLS1HS\NLWHDQW MĂ&#x2DC;WLNSDVLĂ&#x2018;O\NLWHULPWDLSDVLNDOEzWLSRNH OLĂ&#x2DC;GLHQĂ&#x2DC;%Ă&#x2018;NLWHLWLQDWLGĂ&#x2018;VVXNRPSLX WHULDLVEHLPRELOLRMRU\Ă&#x2026;LRWHOHIRQDLVÂąSHU MXRVWLNzWLQRVSUREOHPRV7DLNULWLQLVPH WDVQHVWDELOLRPVVXWXRNWLQLĂ&#x2DC;SRURPVÂąLU PHQNLDXVLDVEDUQLVJDOLLĂ&#x2026;VNLUWL

-%2Ă&#x;'%Ă&#x;,uĂ&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;7DLEXV SDYRMLQJDVODLNDVNDUMHURMHÂąVODS WLSULHĂ&#x2026;DLQHVQDXV.DVQRUVSDVLVWHQJV UDVWLMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;SURIHVLQLĂ&#x2DC;NODLGĂ&#x2DC; DQNVmLDXDU GDEDUSDGDU\WĂ&#x2DC; LUDSLHWDLLQIRUPXRWL YLUĂ&#x2026;LQLQNj1HVLWLNzNLWHQLHNRJHURLĂ&#x2026;YD GRY\EzVWRGzOYHQNLWHNUHLSWLVVXÂ&#x2019;YDL ULDLVSUDĂ&#x2026;\PDLVSDVLĂ&#x2018;O\PDLVLUDSVNULWDL NULVWLÂ&#x2019;DNLV1HNHLVNLWHVDYRDSVLVSUHQGL PREHLQXRPRQzVDSLHMXPVDUWLPXV Ă?PRQHVGUDXJXVWDLSSDWĂ&#x2026;HIjÂąĂ&#x2026;LDQ GLHQMXVEXVOHQJYDQXNUHLSWLQHWDOLQN PH7YDUN\GDPLGDO\NLQLXVUHLNDOXVEĂ&#x2018;NL WHDWLGHVQLVWURSHVQLYHQNLWHNRQIOLNWXR WLVXYDGRY\EH

$69Ă&#x;.)!)Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;-DXVLWzVVWLS UĂ&#x2018;VDWURG\VNDGĂ&#x2026;LDQGLHQYLVNjJD OLWH7DmLDXĂ&#x2026;LXRPHWXQHYLVNDVEXVWDLS NDLSQRUzVLWHSODQXRVLWHWDGYHQNLWHND WHJRULĂ&#x2026;NĂ&#x2DC;DSVLVSUHQGLPĂ&#x2DC;ÂąVXNO\VLWHVSUÂ?V GDPLNXUOLQNMXPVUHLNLDMXGzWL0RNzNLWH VNLUWLSURYRNDFLMDVNDGNRYRGDPLGzOYDO GĂ?LRVÂ&#x2019;WDNRV GDUEHYLVXRPHQzMHĂ&#x2026;HLPR MH QHSUDUDVWXPzWHUHDO\EzVMDXVPR1LHNR VYDUEDXVQHVSUÂ?VNLWHÂąQzQHSDMXVLWHNDLS LPVLWHPjVW\WLLUHOJWLVHNVWUHPLVWLĂ&#x2026;NDL1H SLNWQDXGĂ?LDXNLWHVDYREHLVDYRĂ&#x2026;HLPRVQD ULĂ&#x2DC;SDUWQHULĂ&#x2DC;MzJDYDOGĂ?LDÂ&#x2019;WDND.DGLU NXRXĂ?VLLPVLWHQHVNXEzNLWHÂąEXVGLGHVQz NRQIOLNWĂ&#x2DC;WUDXPĂ&#x2DC;DYDULMĂ&#x2DC;WLNLP\Ez

6uĂ&#x;Âż93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*DQDQHVPDJLDL MDXVLWzVVXVWLSUzVQHULPDVÂ&#x2019;WDUX PDVLUWDLSDGzVLQWULJDQWDPVMXVLĂ&#x2026;SURYR NXRWLÂ&#x2018;QLUĂ&#x2026;LRDNLPLUNjJDOLWHSDVLHOJWLQHW SULHĂ&#x2026;VDYRYDOLj1HPDQ\NLWHNDGSUDUDQ GDWHVDYRMzJjÂ&#x2019;WDNjNLHQRQRUVPHLOÂ? SDJDUEjÂąQLHNDVQHSDVLNHLVMHLMĂ&#x2018;VODELDX SDVLWLNzVLWHWDLVNXULXRVVHQLDLSDĂ?Â&#x2019;VWDWH P\OLWH7DGQHVLDLĂ&#x2026;NLQNLWHVDQW\NLĂ&#x2DC;DQWQLH NRQHS\NLWHSDVLVWHQNLWHOLNWLQXRĂ&#x2026;DO\MHLU QLHNDPQHQXURGLQzWL7DLSSDWQLHNDPQH OHLVNLWHQDXGRWLVMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;YDUGXÂ&#x2019;WDNDÂąJDOLPL SLNWQDXGĂ?LDYLPDL1HWLQNDPDGLHQDMRNLDL VYDUELDLYHLNODLEHLVSUHQGLPDPVQDXMĂ&#x2DC; GDUEĂ&#x2DC;SUDGĂ?LDL%Ă&#x2018;NLWHDWVDUJĂ&#x2018;VWYDUN\GDPL SLQLJLQLXVLUWXUWRUHLNDOXVDSGDLULDLHONL WzVVXHOHNWURVSULHWDLVDLVSHLOLDLVEHLNLWDLV DĂ&#x2026;WULDLVÂ&#x2019;UDQNLDLV1HUL]LNXRNLWHNHO\MH

36!23Ă&#x;49+Ă&#x;,u3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1H VNXEzNLWHSDWLNzWLÂ&#x2019;YDLULDLVGDO\ NDLVLUURG\WLVDYRUHDNFLMRVÂ&#x2019;MXRV7LNV ODVQHJDOLSDWHLVLQWLSULHPRQLĂ&#x2DC;.DGLU NRNLHLĂ&#x2026;SDĂ?LĂ&#x2018;URVWDXUĂ&#x2018;VEĂ&#x2018;WĂ&#x2DC;MĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;PRW\ YDLQHVLYHONLWHÂ&#x2019;LQWULJDVGDUEHQLHNR QHĂ&#x2026;DQWDĂ?XRNLWH WDLJDOLRMDLUPHLOHL %Ă&#x2018;WĂ&#x2DC;JHUDLSULVLPLQWLDQNVWHVQHVJ\YH QLPRSDPRNDVLUQHSDVLNOLDXWLWDLVNX ULHMDXNDUWjMXVLĂ&#x2026;GDYz7RGzOGDXJLDX QXYHLNVLWHMHLJXPDĂ?LDXWLNzVLWzVSDJDO ERVLĂ&#x2026;DSOLQNLQLĂ&#x2DC;\SDmGUDXJĂ&#x2DC;.LWDYHU WXVSDW\VWDLSSDWQHSLNWQDXGĂ?LDXNL WHQLHNLHQRNDQWU\EH QHLGDO\NLQLĂ&#x2DC;QHL PHLOzVVDQW\NLĂ&#x2DC;VULW\VH QHVJDOLWHOLN WLYLHQL 3+/2Ă&#x;0)/Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;3DGz WLVQzUDOHQJYDQHVEXVODEDLVXQ NXSDVLULQNWLYLHQjLĂ&#x2026;GYLHMĂ&#x2DC;EORJ\ELĂ&#x2DC; .DGWRDSVNULWDLQHUHLNzWĂ&#x2DC;GDU\WLDWLGz NLWHĂ&#x2026;LjSUREOHPjEHQWMDXSHQNWDGLH QLXL'DEDUEĂ&#x2018;WĂ&#x2DC;QDXGLQJDDWVLSDODLGXR WLÂąWDLSDGzVNLWDLSÂ&#x2019;YHUWLQWLVLWXDFLMj ,USDVLVWHQNLWHQLHNDP \SDmVDYRYLUĂ&#x2026;LQLQ NDPV QHVXGUXPVWLUDP\EzVÂąYzOLDXJDL OzVLWzV7DLSSDWODELDXSDLV\NLWHVXWXRN WLQLRDUP\OLPRĂ?PRJDXVQXRWDLNĂ&#x2DC;ÂąEXV VYDUEXQHSULVWLJWLQHWLNĂ&#x2026;DOWDNUDXMLĂ&#x2026;NXPR EHWLUKXPRURMDXVPREHQGUDXMDQW9L VXUEĂ&#x2018;NLWHDWVDUJHVQLDSGDLUHVQLÂąQHPD Ă?DQHODLPLĂ&#x2DC;WLNLP\EzGLUEDQWYDĂ?LXRMDQW VSRUWXRMDQW

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ&#x20AC;wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

cingas idÄ&#x2014;jas ir, beje, vyrĹł solidarumÄ&#x2026;. PergalÄ&#x2122; atneĹĄa iĹĄradingumas, originalios idÄ&#x2014;jos, mokÄ&#x2014;jimas racionaliai planuoti veiklÄ&#x2026;. Tai bus puiki proga ryĹžtingai organizuoti permainas. Sapnai iĹĄ antradienio ÄŻ treÄ?iadienÄŻ buvo susijÄ&#x2122; su turtu bei jĹŤsĹł veikla. Lipti ÄŻ kalnÄ&#x2026;, matyti tauriuosius metalus, brangakmenius, monetas â&#x20AC;&#x201C; sÄ&#x2014;kmÄ&#x2014;, turtas. Blogai sapnuoti banknotus, peles, Ĺžiurkes, tarakonus, muses â&#x20AC;&#x201C; galimi nuostoliai, vagystÄ&#x2014;s. Blogas Ĺženklas: jei prieĹĄ jus Ĺžaibas blykstelÄ&#x2014;tĹł â&#x20AC;&#x201C; dabartiniai jĹŤsĹł poelgiai neteisingi; pamesti raktus â&#x20AC;&#x201C; nemalonumai ĹĄeimoje; savaiminis uĹžsidegimas namuose, jei ant jĹŤsĹł drabuĹžis uĹžsidegtĹł â&#x20AC;&#x201C; apsaugos praradimas, ÄŻspÄ&#x2014;jimas, kad dabartiniai jĹŤsĹł veiksmai neteisingi; nukristi (ypaÄ? iĹĄ didesnio aukĹĄÄ?io) â&#x20AC;&#x201C; vidinÄ&#x2014;s neĹĄvaros poĹžymis; raktus pamesti â&#x20AC;&#x201C; nuĹžiĹŤrÄ&#x2014;jimo poĹžymis, gresia nemalonumai namuose; jei nagas nulĹŤĹžtĹł â&#x20AC;&#x201C; galima liga; nepatartina be paliovos ÄŻ ĹžemÄ&#x2122; ĹžiĹŤrÄ&#x2014;ti â&#x20AC;&#x201C; jĹŤsĹł reikalai ÄŻstrigs. Geras Ĺženklas: iĹĄvysti krintanÄ?iÄ&#x2026; ĹžvaigĹždÄ&#x2122; (moterims iĹĄ kairÄ&#x2014;s, vyrams â&#x20AC;&#x201C; iĹĄ deĹĄinÄ&#x2014;s pusÄ&#x2014;s, o kairiarankiams atvirkĹĄÄ?iai) â&#x20AC;&#x201C; norĹł iĹĄsipildymas; vaivorykĹĄtÄ&#x2014;, lietus saulei ĹĄvieÄ?iant â&#x20AC;&#x201C; pasisekimas tvarkant reikalus, laimÄ&#x2014;, turtas. Ĺ˝vilgsnis ÄŻ priekÄŻ: ketvirtadienis sudÄ&#x2014;tingas, nepalankus naujĹł darbĹł pradĹžiai, taÄ?iau tinkamas uĹžsiimti nemaloniais, sunkiais darbais; palankios spalvos â&#x20AC;&#x201C; juoda, ruda, tamsiai mÄ&#x2014;lyna, vengtinos â&#x20AC;&#x201C; geltona, oranĹžinÄ&#x2014;, raudona.

Âľ!5Ă&#x;,93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1XVLY\OLPXL QHUHLNzVULPWRSDJULQGRÂąEĂ&#x2018;VLWH OLQNÂ?YLVNjSHUVĂ&#x2018;G\WL*DOLWHLPWLSHUGzWDL NULWLĂ&#x2026;NDLUHDJXRWLÂ&#x2019;SDUWQHULXVVXWXRNWL QÂ&#x2019;YDGRYXVEHLNDLNXULXRVVDYRGUDX JXV%HMHJDOLWHLĂ&#x2026;SURYRNXRWLQHWVDQW\ NLĂ&#x2DC;QXWUDXNLPj7RGzOYHQNLWHÂ&#x2019;WDULQzWLVD YRSDUWQHULXVVXWXRNWLQÂ&#x2019;MHLJXQHWXUL WHNRQNUHmLĂ&#x2DC;NDOWzVÂ&#x2019;URG\PĂ&#x2DC;'HMDMXVJDOL DSQLNWLNYDLORVQHWLNXVLRVPLQW\VNX ULRVSURYRNXRVSULLPWLQHWHLVLQJjVSUHQ GLPj,UQHVNXEzNLWHVXQLHNXRVNLUWLVÂą QXRMDXWRVLUJLJDOLDSJDXWLRJHULGUDXJDL VXNODLGLQWL9HQNLWHSDĂ?HLGLQzWLÂ&#x2019;VWDW\PXV .HOLĂ&#x2DC;HLVPRWDLV\NOHVQHUL]LNXRNLWHYDL UXRGDPL

/Âż)!Ă&#x;2!Ă&#x;')3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;%Ă&#x2018;NLWHOD ELDXDWLGĂ&#x2018;VVPXONPHQRPVGzO QLHNĂ&#x2DC;JDOLVXJULĂ&#x2018;WLVYDUEXVUHLNDODVVX JHVWLVDQW\NLDLVXSDUWQHULDLVNROHJRPLV ,UQHVLWLNzNLWHĂ&#x2026;LDQGLHQWHLVLQJXPRVD YRDWĂ?YLOJLXQHLQDPLHQHLGDUEH9LV GzOWRQHSUDUDVNLWHVDQWĂ&#x2018;UXPREHLVYHL NRVQXRYRNRVVXVLGĂ&#x2018;UÂ?VXMXVQHWHQNL QDQmLDLVGDO\NDLVGDUEHEHQGUDXGDPL VXNROHJRPLV-HLSDĂ?YHOJVLWHÂ&#x2019;WDLNDV MXVHU]LQDVXSUDVLWHMRJQLUĂ&#x2026;WDWHGzO QLHNĂ&#x2DC;.LWDYHUWXVEĂ&#x2018;NLWHDWLGĂ&#x2018;VNDGMĂ&#x2018; VĂ&#x2DC;SDmLĂ&#x2DC;GDUERNRN\EzEĂ&#x2018;WĂ&#x2DC;QHSULHNDLĂ&#x2026; WLQJDÂąSDY\GXROLDLLQWULJDQWDLWXRPLN OLDLSDVLQDXGRV/DELDXSDVDXJRNLWHVYHL NDWjEHLWXUWj

6!.Ă&#x;$%Ă&#x;.)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;3DWDXS\ LWHMzJDVLUQHVLYHONLWHÂ&#x2019;MRNLXV N NRQIOLNWXVDUEDDYDQWLĂ&#x2018;UDVGDUEHQHSD PLUĂ&#x2026;NLWHNDGDPELFLMRVÂąEORJRVSDWDUz MRV%HMHĂ&#x2026;LDQGLHQJDOLPDSDWLUWLLUQH PHQNĂ&#x2DC;QXRVWROLĂ&#x2DC;\SDmGzOSDWLNOXPR 'DXJLDXGzPHVLRVNLUNLWHYDLNDPVMĂ&#x2DC;LQ WHUHVDPV1HS\NLWHDQWYDLNĂ&#x2DC;VXWXRNWL QLRP\OLPRĂ?PRJDXVLUQLHNRQHNDOWLQ NLWHÂąQHYHUWDDLĂ&#x2026;NLQWLVVDQW\NLĂ&#x2DC;MHLJX QHQRULWHLĂ&#x2026;VLVNLUWL3DVLVWHQNLWHNDGMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC; SDmLĂ&#x2DC;PHLOzĂ&#x2026;LOXPDDSVDXJRWĂ&#x2DC;DUWLPXR VLXVEHLDSOLQNLQLXVQXRĂ&#x2026;LRVGLHQRVVWUH VĂ&#x2DC;NRQIOLNWĂ&#x2DC; Âż5Ă&#x;693Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;)DWDOLĂ&#x2026;NDV JDQDQHVzNPLQJDVPHWDV-HLJX NDVQRUVĂ&#x2026;LDQGLHQLĂ&#x2026;NDUWRQHSDY\NVUD PLDLDWLGzNLWHWDLEHQWNHOLRPVGLHQRPV .RONDVQDXGLQJDYLONLQWLVLWXDFLMjÂąQLH NRQHYHLNGDPLEHQWMDXQLHNRQHSUDUD VLWH,UQHSDVLGXRNLWHMRNLHPVUDJLQLPDPV VSDXGLPXLWLHNGDUEHWLHNQDPLHÂąYDU JXDUSDY\NVWHLVLQJDLDSVLVSUÂ?VWL%Ă&#x2018;NL WHDWLGHVQLQXRWDLNRPVĂ&#x2026;HLPRMH9HUWD DWLGĂ?LDXÂ&#x2019;VLNODXV\WLÂ&#x2019;VDYRDUWLPĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC;SR UHLNLXV%Ă&#x2018;NLWHDWVDUJHVQLVXEXLWLQH WHFKQLNDQDPXRVHÂąWLNzWLQLJHGLPDL DYDULMRV

,661 /HLGĂ?LDPDVQXRPHWĂ&#x2DC;VDXVLRG !DĂ&#x;REĂ&#x;SAS*(',0,1235$9,/1,86 4EĂ&#x;LEĂ&#x;FOĂ&#x;NASĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;TEIĂ&#x;RAUĂ&#x;TI &AKĂ&#x;SAS%LĂ&#x;PGDLO\#OU\WDVOW ,EIĂ&#x;DwĂ&#x;JASXĂ?GDURMLDNFLQzEHQGURYz Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WDV´ 69Ă&#x;2)!5Ă&#x;3)!Ă&#x;3)3Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)53 *9DLQDXVNDV WHO 692Ă&#x; 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x; 0)2Ă&#x;-!3)3Ă&#x; 0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!3 $%XGU\V WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) )7HONVQ\V WHO *&LEDV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) $7HONVQLHQz WHO 5.DUPD]DLWz WHO 5*HUEXWDYLmLXV WHO 90LmLXOLV WHO 9'HNVQ\V WHO /9DLQDXVNLHQz WHO *1HQDUWDYLmLXV WHO -3DXĂ?LHQz WHO -3HNDUVNDLWz.DUDOLĂ&#x2018;QLHQz WHO  ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6!3 -/LWYLQDYLmLXV WHO ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6/Ă&#x;0!6!$5/4/*! -0\NRODLWLHQz WHO )Âľ,%)$u*! 10LFLĂ&#x2018;QLHQz WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) 34),)34!) 9*HFHYLmLHQzĂ&#x152;(.DQLXĂ&#x2026;LHQz WHO 9.DSRmz$-XVHYLmLHQz WHO 0OLITIĂ&#x;KA9%UXYHULV WHO 9%DUWDVHYLmLXV WHO 7,JQDWDYLmLXV WHO %KOĂ&#x;NOĂ&#x;MIĂ&#x;KA9'HNVQ\V WHO $0XUDXVNDLWz WHO $6UzEDOLHQz WHO 0AĂ&#x;SAUĂ&#x;LIS-3DXĂ?LHQz WHO -%XWNDXVNLHQz WHO $'DXNĂ&#x2026;HYLm WHO 56WDQNHYLmLĂ&#x2018;Wz WHO 2.DFzQDLWz WHO 4EIĂ&#x;SwĂ&#x;SAUĂ&#x;GA)7HONVQ\V WHO 0.XL]LQDLWz WHO $/HNDYLmLXV WHO $.X]QHFRYDLWz WHO +ULTĂ&#x201E;RA5*HUEXWDYLmLXV WHO $$QGULNRQ\Wz WHO 50LNĂ&#x2026;LRQLHQz WHO -(UOLFNDV 3PORĂ&#x;TAS*1HQDUWDYLmLXV WHO 5.D]LOLRQLV WHO ÂżURNALISTINIAIĂ&#x;TYRIMAI5.DUPD]DLWz WHO '*XGDYLmLĂ&#x2018;Wz WHO //DYDVWH WHO &OĂ&#x;TOGĂ&#x;RAĂ&#x;FAI7%DXUDV WHO 9Ă&#x201A;mLDYLQVNDV WHO 5'DQLVHYLmLXV WHO 03DWDĂ&#x2026;LXV WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;Âż52Ă&#x;.!Ă&#x;,!) ¡46Ă&#x;ANĂ&#x;TEĂ&#x;NAŠ90LmLXOLV WHO 0$XJXO\Wz WHO 5=LOQ\V WHO 9%UDmLXO\Wz WHO 53HUĂ&#x2026;RQ\Wz WHO ¡'YĂ&#x;VEĂ&#x;NIĂ&#x;MOĂ&#x;BĂ&#x201E;Ă&#x;DASŠ$7HONVQLHQz WHO 9%XGU\Wz WHO '-RQXĂ&#x2026;LHQz WHO /9DORQ\Wz WHO ¡3TIĂ&#x;LIUSŠ/9DLQDXVNLHQz WHO 5%ODĂ?\Wz WHO ,=LJPDQWz WHO ,6NOLXWDLWz WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;02)%Ă&#x;$!) ¡2YTAIÂŚ6AKARAIŠĂ&#x;-3DXĂ?LHQz WHO ¡3OSTINwŠ$'XPDODNDV WHO 2%')/.Ă&#x160;Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) +AUĂ&#x;NAS$.DUDOLĂ&#x2018;QDV WHO  97UDLQ\V WHO  9,Q\Wz WHO  +LAIĂ&#x;PwĂ&#x;DA*3LODLWLV WHO  $3LODLWLHQz WHO  ÂľIAUĂ&#x;LIAI*Ă&#x201A;LXSDU\V WHO  !LYĂ&#x;TUS*5DIDQDYLmLHQz WHO  -AĂ&#x;RIĂ&#x;JAMĂ&#x;POĂ&#x;Lw/-XRG]HYLmLHQz WHO  0AĂ&#x;LANĂ&#x;GA$=LDENXV WHO  5Âż3)%.)/Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) "ARSELONAÂą.1DVWRSNDLWz ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NASÂą95XGDYLmLXV -ASKĂ&#x;VAÂą$3URFHQND 2OMAÂą1%XGU\Wz 6AR¸UVAÂą(%XWULPDV !03+!)4/3Ă&#x;3+92)53 WHO 2INĂ&#x;KOĂ&#x;IRĂ&#x;MAĂ&#x;KEĂ&#x;TAĂ&#x;VOĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´ OHLG\ERVFHQWUDV 3PAUSĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´VSDXVWXYz .DXQRJ9LHYLV 5Ă&#x20AC;Ă&#x;SAĂ&#x;KYĂ&#x;MOĂ&#x;NUMERISĂ&#x; 4IRAĂ AS 3KELBIMAI WHO HOSVSDXGRVVNHOELPDL#OU\WDVOW

2EKLAMA WHO HOSVSDXGRVSDUGDYLPDL#OU\WDVOW

R ÂąPRNDPDUHNODPD

Š Visa medĹžiaga, pateikta â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos ryteâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; laikraĹĄÄ?io nuosavybÄ&#x2014;. Kopijuoti ir platinti be UAB â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; sutikimo draudĹžiama.


TERMOMETRAS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ&#x20AC;wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

ORAIĂ&#x;RYTOJ

â&#x20AC;&#x153;

Trumpo lietaus ĹĄiandien klius tik vietomis, bet nuo rytojaus priartÄ&#x2014;s naujas lietingas ciklonas iĹĄ Vidurio Europos.

Ă&#x201A;LOXPDPHQNV SDOLVNDVGLHQ Mar ga ri ta KIRK LIAUS K AI TÄ&#x2013; SinoptikÄ&#x2014;

GeguĹžei bĹŤdingi labai nepastovĹŤs orai: temperatĹŤra kyla netolygiai, o ĹĄiltus saulÄ&#x2014;tus orus daĹžnai keiÄ?ia staigus atĹĄalimas. PraÄ&#x2014;jusiais metais pirmosiomis geguĹžÄ&#x2014;s dienomis temperatĹŤra svyravo apie 20 laipsniĹł, bet jau treÄ?iÄ&#x2026; jÄ&#x2026; mÄ&#x2014;nesio dienÄ&#x2026; prasidÄ&#x2014;jo atĹĄalimas ir geguĹžÄ&#x2014;s 8â&#x20AC;&#x201C;12 d. krito ĹĄlapdriba ir sniegas. PietĹł Lietuvoje sniego sluoksnis kai kur siekÄ&#x2014; iki 7 cm. Ĺ˝emiausia temperatĹŤra naktimis krito iki 4â&#x20AC;&#x201C;6 laipsniĹł ĹĄalÄ?io, o dirvos pavirĹĄiuje ir dar keliais laipsniais Ĺžemiau. PanaĹĄiu laiku kaip ĹĄiemet pernai tirpo sniegas, o temperatĹŤra dienomis bandÄ&#x2014; kopti 10 laipsniĹł ĹĄilumos link. Ĺ iais metais situacija visiĹĄkai prieĹĄinga â&#x20AC;&#x201C; geguĹžÄ&#x2014;s 10 ir 13 d. buvo pasiekti nauji ĹĄilumos rekordai â&#x20AC;&#x201C; temperatĹŤra kilo net iki 25â&#x20AC;&#x201C;28 laipsniĹł. Nuo pirmadienio orai kiek atvÄ&#x2014;so, nes padidÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s debesuotumas pridengÄ&#x2014; kaitriÄ&#x2026; saulÄ&#x2122;, gaivos suteikÄ&#x2014; ir lietus. Ĺ iandien Lietuva pateks ÄŻ ĹĄiltesniÄ&#x2026; jÄ&#x2026; ciklono dalÄŻ. Debesuotumas nuolatos kaitaliosis, daĹžniau saulÄ&#x2014; palepins rytiniĹł rajonĹł gyventojus. ArtÄ&#x2014;jant vakarui pietrytiniuose rajonuose pradÄ&#x2014;s formuotis trumpo lietaus su perkĹŤnija debesys. Vidutinio stiprumo vÄ&#x2014;jas pĹŤs iĹĄ pietryÄ?iĹł, rytĹł, kiek gĹŤsingesnis jis bus tik per perkĹŤnijÄ&#x2026;. TemperatĹŤra ÄŻdienojus svyruos tarp 20 ir 25 laipsniĹł. KetvirtadienÄŻ iĹĄ pietĹł prie mĹŤsĹł ĹĄalies artÄ&#x2014;s ciklonas, jo debesĹł masyvas jau naktÄŻ uĹžklos Lietuvos padangÄ&#x2122;. PragiedruliĹł bus nedaug, tarpais palis. NaktÄŻ gausesnis ir intensyvesnis lietus labiau tikÄ&#x2014;tinas ĹĄalies pietuose, o dienÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; ĹĄiauriniuose rajonuose. Vidutinio stiprumo vÄ&#x2014;jas nuolat keis kryptÄŻ. NaktÄŻ termometrai rodys 12â&#x20AC;&#x201C;15, dienÄ&#x2026; 17â&#x20AC;&#x201C;22 laipsnius ĹĄilumos. Penktadienio naktÄŻ silpnai palynos pietiniuose ir vakariniuose regionuose. VÄ&#x2014;jas silpnÄ&#x2014;s, tad rytas bus ramus, be lietaus, kai kur suboluos rĹŤkas. TemperatĹŤra spÄ&#x2014;s paĹžemÄ&#x2014;ti iki 10â&#x20AC;&#x201C;14 laipsniĹł. DienÄ&#x2026; artÄ&#x2014;jant pietĹł metui debesuotumas greitai didÄ&#x2014;s. Po vidurdienio daugelyje rajonĹł prapliups trumpas lietus, kai kur jÄŻ lydÄ&#x2014;s perkĹŤnija ir staigesni vÄ&#x2014;jo sustiprÄ&#x2014;jimai. TemperatĹŤra vÄ&#x2014;l kils iki 17â&#x20AC;&#x201C;22 laipsniĹł. Ă&#x201A;LDQGLHQÂą$QGULHMDXV8EDOGR 9DLGPDQWR%LWzVLU$QGULDXV YDUGRGLHQD

2UDLĂ&#x2026;LDQGLHQJHJXĂ?zVG/LHWXYRMHLU(XURSRMH $&,%

Helsinkis

Oslas

Stokholmas

Glazgas

Sankt Peterburgas

Ryga

Dublinas

Briuselis ParyĹžius

$&!%$& "##&$

%#&"$ %&$

Minskas Berlynas

Miunchenas

#/$

VarĹĄuva

Frankfurtas Praha

Bordo

Maskva

Vilnius

Hamburgas Londonas Amsterdamas

Ĺ˝

$ $&!%&$ *$ $,$

Talinas

Kopenhaga

Lvovas

Kijevas

BukareĹĄtas Jalta

Venecija Nica

Madridas Barselona

Sofija

Varna

Roma Dubrovnikas

$&!% %&$

Viena BudapeĹĄtas

A

&+%$ $,$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ #! %$ +%$ #! %$

%&$$& "#/ 

!&)

&$ 

.-.)!#

+"#

"/

& #

$ $

Stambulas

Lisabona Malaga

Palma Palermas AlĹžyras

Tunisas

AtÄ&#x2014;nai

Antalija

Heraklionas

Larnaka Tel Avivas

Kairas

!MSĂ&#x;TERĂ&#x;DAĂ&#x;MAS !TwNAI "ALATONAS "ELĂ&#x;FASĂ&#x;TAS "ERLYNAS "OĂ&#x;NA "RIUĂ&#x;SEĂ&#x;LIS "UĂ&#x;DAĂ&#x;PE¸TAS "UĂ&#x;KAĂ&#x;RE¸Ă&#x;TAS #IURICHAS $UBĂ&#x;LIĂ&#x;NAS &RANKĂ&#x;FURĂ&#x;TAS 'ETEBORGAS (AMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS (ELĂ&#x;SINĂ&#x;KIS +AĂ&#x;LIĂ&#x;NINGĂ&#x;RAĂ&#x;DAS +IĂ&#x;JEĂ&#x;VAS +I¸IĂ&#x;NIOĂ&#x;VAS +OĂ&#x;PENĂ&#x;HAĂ&#x;GA +ROKUVA ,ISABONA ,IUKĂ&#x;SEMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NAS -ADĂ&#x;RIĂ&#x;DAS -ARSELIS -ASKĂ&#x;VA -IĂ&#x;LAĂ&#x;NAS -INSĂ&#x;KAS .EAPOLIS /SĂ&#x;LAS 0AĂ&#x;LERĂ&#x;MAS 0AĂ&#x;RYĂ&#x;Ă&#x20AC;IUS 0RAHA 2YĂ&#x;GA 2OĂ&#x;MA 3ANKTĂ&#x;0EĂ&#x;TERĂ&#x;BURĂ&#x;GAS 3OFIJA 3TAMĂ&#x;BUĂ&#x;LAS 3TOKĂ&#x;HOLĂ&#x;MAS 4AĂ&#x;LIĂ&#x;NAS 4RUMSw 6AĂ&#x;R¸UĂ&#x;VA 6EĂ&#x;NEĂ&#x;CIĂ&#x;JA 6IEĂ&#x;NA 6ILĂ&#x;NIUS :ALCBURGAS ÂżENEVA -IESTAIĂ&#x;PIETUOSE !LIKANTw !NTALIJA "ARSELONA $UBROVNIKAS &ARAS (EĂ&#x;RAKĂ&#x;LIOĂ&#x;NAS (URGADA +AIRAS +AĂ&#x;NAI +ASABLANKA ,ARĂ&#x;NAĂ&#x;KA ,ASĂ&#x;0ALMASAS -AĂ&#x;LAĂ&#x;GA -ALJORKOSĂ&#x;0ALMA -OĂ&#x;NAĂ&#x;KAS .IĂ&#x;CA 4ELĂ&#x;!VIĂ&#x;VAS 4UĂ&#x;NIĂ&#x;SAS 6ALENSIJA 6ARNA

                                 

Lietuvos rytas  

2018 05 16

Lietuvos rytas  

2018 05 16