Page 1

MĂ„ZĂ‹Ă&#x;MALĂ„NAS

+ULTĂ„RININKAIĂ&#x;VALDĂ€IAĂ&#x;PERTVARKgĂ&#x;VYKDOĂ&#x;TARSIĂ&#x;UĂ€RI¸TOMISĂ&#x;AKIMISĂ&#x;Ă&#x;PĂ&#x; Ă&#x;M GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;D

ANTRADIENIS

/RAIĂ&#x;¸IANDIEN

“

AÄ?iĹŤ, kad pasirinkote kitokiÄ…. Ĺ vÄ™skime ÄŻvairovÄ™. 7DLSNDOEzMRĂ…HĂ…WDGLHQÂ’Ă„(XURYL]LMjÂł ODLPzMXVL,]UDHOLRGDLQLQLQNz 1HWWDQHVOzSXVLNDGSUDHLW\MH\UD VXODXNXVLSDW\mLĂ˜GzOVDYRLĂ…YDL]GRV

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6,(-,/(,',020(7$,15 .DLQD(XU

ÂżVILGSĂ&#x;NISĂ&#x;Â?Ă&#x;TEĂ&#x;LEĂ&#x;FOĂ&#x;NgĂ&#x;ÂŚĂ&#x; SVARĂ&#x;BIAUĂ&#x;NEIĂ&#x;GYĂ&#x;VYĂ&#x;Bw *Ă‚LXSDULRQXRWU

Ă&#x;PĂ&#x; Ă&#x;

Ă&#x;PĂ&#x;

1HUDPLĂ…YHQWz 70-osios Izraelio ÄŻkĹŤrimo metinÄ—s vakar paĹžymÄ—tos ÄŻtampos kupina diena. OficialiÄ… JAV ambasados Izraelyje perkÄ—limo iĹĄ Tel Avivo ÄŻ JeruzalÄ™ ceremonijÄ… temdÄ— palestinieÄ?iĹł protestai. ÄŽ juos buvo atsakyta kulkomis. Ĺ˝uvo kelios deĹĄimtys ĹžmoniĹł. Ă&#x;PĂ&#x;

*HOEzVYDOVW\EÂ? Rusija – prie vartĹł, ĹĄalia – jos agentai, viskas ritasi bedugnÄ—s link, bet, dÄ—kui Dievui, esame mes, kurie galime visus iĹĄgelbÄ—ti. Tokia G.Landsbergio vadovaujamĹł konservatoriĹł suvaĹžiavimo Ĺžinia. Ă&#x;PĂ&#x;

DIENOSĂ&#x;SKAIjIUSTiek milijonĹł eurĹł civilinÄŻ ieĹĄkinÄŻ, GeneralinÄ—s prokuratĹŤros prokurorĹł teigimu, turi atlyginti kaltinamieji Sausio 13-osios byloje, kuriems skirtinos grieĹžtos laisvÄ—s atÄ—mimo bausmÄ—s.

¸IANDIENĂ&#x;SUĂ&#x;,2

Ă‚LDXOLĂ˜SDNUDĂ…W\MHĂ…DOLDJHOHĂ?LQNHOLREzJLĂ˜DQWNXULĂ˜Ă…HĂ…WDGLHQÂ’Ă?XYRPHWzYDNDUEXYRSDGzWDJzOLĂ˜

1DPRVNXEDQmLDLĂ…LDXOLHWHLSDDXJOHLODEDLQRUz MRVLĂ?YLOJWHOzWLÂ’PRELOLRMRWHOHIRQRHNUDQj7DLMDL NDLQDYRJ\Y\EÂ?ÂąDNLĂ˜QHSDNzOXVLjPHWÂ?DQW JHOHĂ?LQNHOLREzJLĂ˜PLUWLQDLVXĂ?DORMRWUDXNLQ\V A sta KUZNECOVAITÄ–, Gin ta ras Ĺ IU PA RYS LR korespondentai

Ĺ eĹĄtadienÄŻ ÄŻvykusi kraupi nelaimÄ— priminÄ— prieĹĄ metus Lietu-

ĂŒDYLGDLQLQLQNzV/0RQGHLNDLWzV 1RUNHYLmLHQzVĂ…\SVHQDJHUj GHĂ…LPWPHWÂ’VOzSzNRYjVXLĂ…YDL]GRV NRPSOHNVDLV,UGDEDUDWVLNUDmLXVL GHĂ…LPWLHVNLORJUDPĂ˜MLWLNUDÂą WHUHLNzMRDQWVDYÂ?VVPDUNLDLVXS\NWL

ĂŒXUQDOHĂ„6WLOLXVÂł

DIENOSĂ&#x;SAKINYS „KultĹŤros ÄŻstaigĹł tinklÄ… siĹŤloma performuoti iĹĄ esmÄ—s sovietmeÄ?io komandinio-administracinio „rankinio valdymo“ ir „valstybÄ—s uĹžsakymo“ metodais.“ 6XQHULPÂ?GzOEĂ‘VLPRVSHUWYDUNRV NXOWĂ‘ULQLQNDLLĂ…SODWLQRYLHĂ…j NUHLSLPjVLÂ’Ă…DOLHVYDGRYXV

voje ÄŻsiplieskusiÄ… diskusijÄ… dÄ—l draudimo pÄ—stiesiems naudotis mobiliojo ryĹĄio telefonais perÄ—jose. Ĺ i tvarka turÄ—jo ÄŻsigalioti nuo ĹĄiĹł metĹł pradĹžios, bet parlamentarĹł grupÄ—s pateiktÄ… ÄŻstatymo

projektÄ… atmetÄ— VyriausybÄ—. Tada patikÄ—ta Susisiekimo ministerijos specialistĹł rekomendacija neiĹĄskirti vienos dÄ—mesÄŻ trikdanÄ?ios priemonÄ—s, be to, nusprÄ™sta, kad tokÄŻ draudimÄ… bĹŤtĹł labai sunku kontroliuoti. Bet draudikĹł uĹžsakymu atliktas tyrimas parodÄ—, kad su mobiliaisiais ÄŻrenginiais, ÄŻtraukianÄ?iais ÄŻ virtualĹł pasaulÄŻ, bĹŤtina kovoti,

*LQmDVGzONDLQĂ˜ Palanga brangesnÄ— negu uĹžsienio kurortai. ArtÄ—jant vasarai nuolat pasklinda tokiĹł palyginimĹł, taÄ?iau vietos verslininkai tvirtina, kad Ă&#x;PĂ&#x; tai nÄ—ra tiesa.

.UKE LT AĂ&#x;Â?Ă&#x;Ă&#x;P

*LUWDVLUGRVQXV KÄ—dainiĹł policininkai iĹĄgirdo rekordinÄŻ ĹĄiais metais kyĹĄio pasiĹŤlymÄ… – 15 tĹŤkstanÄ?iĹł eurĹł. TokiÄ… sumÄ… ĹžadÄ—jÄ™s vyras iĹĄgarsÄ—jo dar vienu „pasiekimu“ – jam nustatytas net 5 promiliĹł girtumas. Ă&#x;PĂ&#x;


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

NUOMONwS

NUOMONES

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

(VDPHGDLQRULDLLUDUWRMDL I.Ilfo ir J.Petrovo „Aukso verĹĄyje“ yra pasaĹžas apie jaunuolÄŻ, kuris kaulija merginos, kad toji jÄŻ ÄŻsimylÄ—tĹł. ArgumentĹł ĹĄio uĹžmojo naudai neturi – jam tiesiog labai norisi, kad kas nors jÄŻ ÄŻsimylÄ—tĹł. Ir kiekvienÄ… geguŞę nori nenori prisimeni ĹĄiÄ… ĹĄirdÄŻ draskanÄ?iÄ… istorijÄ… galvodamas apie mus ir „Euroviziją“. Daugeliui mĹŤsĹł kaĹžkodÄ—l atrodo, kad mus bĹŤtinai turi pamilti, o kaip meilÄ—s ÄŻrodymÄ… duoti maksimalius balsus ĹĄiame dainĹł konkurse. ArgumentĹł mes irgi nelabai turime, bet tĹł balsĹł negavÄ™ jauÄ?iamÄ—s baisiai nuskriausti. Ir pradedame piktintis, o tai ĹĄiais socialiniĹł tinklĹł laikais baisiai patogu, nereikia net uĹžpakalio nukelti toli nuo dar nepatenkintais lĹŤkesÄ?iais rĹŤkstanÄ?io TV ekrano, todÄ—l visi feisbukai pilni ĹĄauksmĹł tyruose. PolitiĹĄkai, geografiĹĄkai ir ideologiĹĄkai artimoms ĹĄalims kliĹŤva uĹž tai, kad davÄ— tik tris balus, kai mes joms – visus penkis. MaĹžiau artimoms tautoms atseikÄ—jame uĹž tai, kad jos neiĹĄprususios muzikos srityje, ĹžiĹŤrÄ—kit, ĹĄitai vokalinei bjaurasÄ?iai iĹĄraĹĄÄ— visus deĹĄimt, o mĹŤsĹł tobulybei – tik du, sodoma su gomora. NetektÄŻ patyrusi sÄ…monÄ— pereina penkis etapus – nuo pykÄ?io iki susitaikymo, o „Eurovizijos“ aplenktos TV tautos sÄ…monÄ— taip ir lieka tame paÄ?iame – pykÄ?io. Tik ĹĄiek tiek perkvalifikuotame. ÄŽ ĹĄuns dienas iĹĄdÄ—jus nedÄ—kingus kaimynus ir sÄ… jungininkus imamasi nugalÄ—tojĹł, kurie, vertinant iĹĄ esmÄ—s, kalti jau tuo, kad dalyvavo, o dalyvaudami atÄ—mÄ—

Aidas PukleviÄ?ius

mĹŤsĹł jau teisÄ—tai bukmekeriĹł paskirtÄ… prizÄ…. Vienais atvejais blogai, kai laimi moteris barzda, kitais – kad vyras be barzdos. Dar kitais – kad tie, kurie ir taip jau daug kartĹł laimÄ—jo, o kitais – kad tie, kurie laimÄ—jo pirmÄ… kartÄ…, kai mes dar nÄ— karto. Dar kitais – kad per stora, o vÄ—lgi kitais – kad per plonas. Dainuojanti Europa nervingai rĹŤko kampe ir svarsto, kaip Ä?ia pataikyti ÄŻ iĹĄrankiĹłjĹł lietuviĹł skonÄŻ. O jeigu laimi Izraelis, tai suvis blogai, nes paimi savo mobilĹłjÄŻ telefonÄ… ir tau jau tautieÄ?iai paslaugiai paaiĹĄkina, kas vis dar valdo pasaulÄŻ, nes, kaip Ĺžinome, pergalÄ— „Eurovizijoje“ yra bĹŤtinas tokios visavaldystÄ—s atributas. Kai pakankamai iĹĄkritikuojami svetimi, kurie, o liĹŤdesy, nelabai kreipia dÄ—mesio, ateina eilÄ— saviems. O tada ir pusfinalyje ekstazÄ™ sukÄ—lusi suknelÄ— nebetinka, ir bendra dekoracijĹł tema atgyvenusi, ir reĹžisieriaus sumanymai naftalininiai, ir dainos ĹžodĹžiai nebeaktualĹŤs, ir atrankos komisija idiotais nutupdyta, ir pats principas blogas. Tiesiog ÄŻstabu, kiek daug dalykĹł gali radikaliai pasikeisti nuo antradienio iki ĹĄeĹĄtadienio. Ir tik labai retas iĹĄ tĹŤkstanÄ?iĹł

neapmokamĹł raudotojĹł pagalvos apie kelis dalykus, kurie nesusijÄ™ su paÄ?iu konkursu, bet per jÄŻ daug pasako apie mus paÄ?ius. Mums vis dar labai sunkiai sekasi pristabdyti lĹŤkesÄ?ius ir surasti tÄ… aukso vidurÄŻ tarp optimizmo ir realizmo. Bet kurioje srityje, iĹĄskyrus politikÄ…, kurioje ieĹĄkome kitokios substancijos vidurio tarp cinizmo ir realizmo. Mums baisiai reikia pripaĹžinimo iĹĄ kitur, nes patys nepasitikime savimi. Ir slapÄ?ia bijome, kad galime bĹŤti teisĹŤs. Ĺ itas savaime suprantamas ir kiekvienai mÄ…stanÄ?iai bĹŤtybei bĹŤdingas psichologines lygtis mes kaĹžkodÄ—l bandome sprÄ™sti trumpalaikiais ir staigiais aĹžiotaĹžais. Ne ilgu, ne tokÄŻ greitÄ…, taÄ?iau daug tvaresnÄŻ rezultatÄ… duodanÄ?iu darbu, o va, bac, valio pirstelÄ—jimais. Finalais, loterijomis ar dar kitokiais. Kas kad jie praeina ir lieka tik pagiringi prisiminimai. Ir pagaliau – mums labai nepatinka bĹŤti maĹža ĹĄalimi. Ir dar tokiai, kuri kaĹžkada buvo didelÄ—, o dabar apie jÄ… galima nebent istorijos vadovÄ—lyje paskaityti ir perpasakoti tokio dÄ—mesio iĹĄgÄ…sdintam turistui. Kuriam galbĹŤt dabartinÄ— Vilniaus baroko iĹĄvaizda yra daug ÄŻdomesnÄ— nei Vytauto manevrai Ĺ˝algirio mĹŤĹĄyje. Ir, beje, tikrai ÄŻdomesnÄ— nei hipotetinis faktas, kad mes ir vÄ—l nelaimÄ—jome „Eurovizijos“. ÄŒia tik mums taip skaudu ir dar keletui tokiĹł pat ĹĄaliĹł, kurioms tai tapÄ™ egzistenciniu siekiu. Laimei bent, kad tik keletÄ… dienĹł kiekvienÄ… geguŞę.

'XRNLWHUDP\EzVLUSLQLJĂ˜ Eurai auga ant medĹžiĹł, tad pakanka tik laiku juos surinkti ir teisingai paskirstyti. O svarbiausia – paliekant viskÄ… taip, kaip buvo nuo senovÄ—s. Taip tikriausiai mano FabijoniĹĄkiĹł, JustiniĹĄkiĹł, Ĺ˝ygaiÄ?iĹł ir kitĹł ĹĄalies vietoviĹł, kuriĹł pavadinimus galima vardyti deĹĄimtis kartĹł ilgiau nei balsu skaityti Abraomo palikuoniĹł vardus PradĹžios knygoje. SostinÄ—s miegamĹł jĹł rajonĹł niurzgliams ĹĄiÄ… savaitÄ™ progĹł pabambÄ—ti – labiau negu ĹĄiukĹĄliĹł konteineriuose, kuriuos Vilniaus meras R.Ĺ imaĹĄius ir gatvÄ—se pasiklydÄ™ atliekĹł veŞėjai Ĺžada jau tuoj tuoj sutvarkyti. ÄŒia vyksta tikra katastrofa, nes uĹžsienieÄ?iai sumanÄ— filmuoti serialÄ… apie avarijÄ… ÄŒernobylyje. KodÄ—l kai kuriose gatvÄ—se negalima statyti automobiliĹł, o kai kur kai kada net autobusai nevaĹžiuoja? Kaip nupÄ—dinti iki parduotuvÄ—s, poliklinikos ar turgelio, jei tie prakeikti filmuotojai nurodinÄ—ja, kur galima eiti, o kur ne? Ĺ aunuoliai FabijoniĹĄkiĹł senbuviai! NÄ—ra Ä?ia ko pasiduoti visokiĹł pasaulio perÄ—jĹŤnĹł paĹžadams, kad netrukus viskas bus sutvarkyta ir dar nauja vaikĹł ĹžaidimĹł aikĹĄtelÄ— ÄŻrengta. Kam Ä?ia skaiÄ?iuoti, kiek tie uĹžsienieÄ?iai pinigĹł paliks vieĹĄbuÄ?iuose, kavinÄ—se, kiek sumokÄ—s vietos darbuotojams, o kartu – ir „Sodrai“ bei Valstybinei mokesÄ?iĹł inspekcijai? Juk ne tiesiai ÄŻ kiĹĄenes eurus Ĺžeria, tai kaip Ä?ia neniurzgÄ—si? Imkime pavyzdÄŻ iĹĄ SaviÄ?iaus gatvÄ—je ÄŻsikĹŤrusiĹł ir kaip kaime norinÄ?iĹł gyventi „senamiestie-

Vakaris Deksnys

Ä?iĹłâ€œ, kurie, vietos barams surengus naktinÄ™ kaimynĹł ĹĄventÄ™, iĹĄkvieÄ?ia policijÄ…. Tik va tie pareigĹŤnai netikĹĄos pasirodÄ— – pagĹŤĹžÄ?iojo peÄ?iais ir nei besilinksminanÄ?iĹł jaunuoliĹł susÄ—mÄ—, nei kaviniĹł uĹždarÄ—. UĹž gerÄ… vakarÄ—lÄŻ ĹĄioje gatvÄ—je vien akcizo ÄŻ biudĹžetÄ… turÄ—jo subyrÄ—ti tiek, kad maĹža nepasirodys. Bet juk niekas iĹĄ vietos gyventojĹł tĹł pinigĹł nemato. Ar tikrai? Juk nukulniavÄ™ pas gydytojus reikalauja, kad ĹĄie aplink juos ĹĄokinÄ—tĹł kaip vaidilutÄ—s aplink aukurÄ…. O jei medikai pasiskundĹžia elgetiĹĄkomis algomis, tai jiems patariama kreiptis ÄŻ valdĹžiÄ… – ĹĄi tai jau pinigais aptekusi, tiesiog nuo medĹžiĹł juos skina. PrieĹĄ keletÄ… metĹł dabartiniĹł valdanÄ?iĹłjĹł pastangomis buvo suĹžlugdyta galimybÄ— net ne iĹĄgauti, o viso labo iĹĄĹžvalgyti skalĹŤnĹł dujas, nors neseniai tie patys valstieÄ?iai tokiÄ… veiklÄ… palaimino. Mat uĹž kiekvienÄ… gręŞinÄŻ byrÄ—s eurai, kuriĹł patekusiems ÄŻ valdĹžiÄ… ir rojĹł rinkÄ—jams paĹžadÄ—jusiems veikÄ—jams verkiant reikia. VeidmainystÄ—? Kas Ä?ia tokio, ji juk kaip prigimtinÄ—. Lietuvoje ÄŻprasta protestuoti ne tik dÄ—l kiauliĹł fermos, esanÄ?ios uĹž puskilometrio nuo artimiausios sodybos, ar krematoriumo miesto pakraĹĄtyje. Aplinkiniams ÄŻtartinas bet koks fabrikÄ—lis, nors

ir turintis visus leidimus. Sunku ir ÄŻsivaizduoti, koks kiltĹł triukĹĄmas, jei pavyktĹł prisivilioti „Tesla“ ar kitÄ… kompanijÄ… mĹŤsĹł valstybÄ—je statyti baterijĹł gigafabrikÄ…. Arba jei „Apple“, dÄ—l vietos aplinkosaugininkĹł protestĹł atsisakiusi planĹł Airijoje ÄŻkurti 750 mln. eurĹł vertÄ—s duomenĹł centrÄ…, pasirinktĹł LietuvÄ…. KÄ… jĹŤs, ponai svetimtauÄ?iai! Juk dÄ—l tokiĹł gamyklĹł tektĹł iĹĄkirsti gal net kokius porÄ… hektarĹł lietuviĹĄkĹł medĹžiĹł! KryĹžiumi prieĹĄ investicijas gultĹł net ir tie, kurie skubiai pardavÄ— paveldÄ—tus miĹĄkus ir ĹĄie jau seniai pavirto „Ikea“ baldais. Nes mano – kÄ… noriu, tÄ… darau. Ir iĹĄsvajotus tris hektarus geriau jau pusvelÄ?iui perleisiu saviems agrokoncernams negu uĹž padoriÄ… kainÄ… kokiam skandinavui ar vokieÄ?iui. Gautus pinigus pravalgysiu ir tuomet reikalausiu valdĹžios padoriĹł pensijĹł, iĹĄmokĹł bei kitokiĹł lengvatĹł. Prie valstybÄ—s vairo stojusiems ĹžemvaldĹžiams rinkÄ—jĹł nuostatos, kad savas ponas baudĹžiauninko taip neengs kaip svetimas, – tarsi medumi per ĹĄirdÄŻ. GalÄ—s politinÄ—s archeologijos meistrai, kaip juokaujama feisbuko burbuluose, net Gedimino laiĹĄkus iĹĄnagrinÄ—ti – ar tik jis, kviesdamas svetimĹĄalius amatininkus, gydytojus ir ĹĄiaip kitatikius, nepadarÄ— valstybei Ĺžalos? TodÄ—l bĹŤkite mieli, uĹžsienieÄ?iai ir jiems parsidavÄ™ saviĹĄkiai, lauk iĹĄ Ä?ia su savo filmais, fabrikais ir vakarÄ—liais! Nes mums reikia ramybÄ—s ir tylos. Ak, tiesa, pinigĹł tai palikite – nesam jau tokie iĹĄdidĹŤs, paimsime.

'YLHMĂ˜SHGDJRJĂ˜SURIHVLQLĂ˜VjMXQJĂ˜SLUPLQLQNDL$1DYLFNDV QXRWUNDLUz MH LU$-XUJHOHYLmLXVUHLĂ…NzVNLUWLQJDVQXRPRQHVGzOĂ…YLHWLPRUHIRUPRV

6WUHLNjUHPLDQHYLVL 1XRNLWĂ˜PRNVORPHWĂ˜SUDGĂ?LRVUHQJLDPDVLSDPDĂ?X SHUHLWLSULHHWDWLQLRPRN\WRMĂ˜GDUERDSPRNzMLPR PRGHOLREHWYLHQRVSHGDJRJĂ˜SURIHVLQzVVjMXQJRV WDPSULWDULDRNLWRVUHQJLDVLVWUHLNXRWL.DVWHLVĂ‘V" Va l d a s B A R TA S E V I ÄŒI US LR korespondentas

– KodÄ—l etatinÄŻ mokytojĹł apmokÄ—jimÄ… pasitinkate streiku, nors ketinama didinti pedagogĹł algas – ĹĄÄŻmet tam skiriama 17,4 mln. eurĹł, o iĹĄ viso ĹĄio modelio finansavimui numatoma 95 mln. eurĹł. Netikite valdĹžios paĹžadais? – „Lietuvos rytas“ paklausÄ— Lietuvos ĹĄvietimo darbuotojĹł profesinÄ—s sÄ… jungos pirmininko (LĹ DPS) Andriaus Navicko. – Istorija moko neskubÄ—ti priimti danajĹł dovanĹł – Ĺžinome, kuo baigÄ—si Trojai padovanotas medinis arklys. Manau, mokytojĹł etatinio apmokÄ—jimo modelis ir yra danajĹł dovana tiek pedagogams, tiek mokiniams. IĹĄ ko padidÄ—s algos? Juk uĹžmokesÄ?io koeficientai neauga. Tiesa, Ĺžadama uĹž darbo staŞą pridurti 5 eurus, bet tai tik pajuoka. – TaÄ?iau etatinis pedagogĹł apmokÄ—jimas numato, kad galÄ—s bĹŤti sumokama uĹž kiekvienÄ… mokytojo krustelÄ—jimÄ… mokykloje. Ar tai nepadidins algĹł? – IĹĄ tiesĹł skleidĹžiamas mitas, kad pedagogui, neturinÄ?iam pakankamai pamokĹł, bus priraĹĄoma, arba, kaip mes juokaujame, mokyklĹł direktoriai pripieĹĄ visokio kitokio darbo valandĹł, ir jie dirbs visu etatu. Bet etatui galÄ—s bĹŤti skiriama ne daugiau kaip 30–50 proc. nekontaktinio darbo valandĹł, o ir dabar uĹž rengimÄ…si pamokoms primokama. Vadinasi, realiai jokio papildomo apmokÄ—jimo uĹž kitus darbus nesulauksime. AiĹĄku, pedagogĹł uĹžmokesÄ?io vidurkis gali iĹĄaugti, bet reikia klausti: kieno sÄ…skaita? GalbĹŤt sumaŞėjus mokykloje mokytojĹł likusiems algos padidÄ—s – mat daugybÄ—je mokyklĹł tiesiog nÄ—ra tiek mokiniĹł, kad bĹŤtĹł galima sudaryti visiems pedagogams galimybÄ™ dirbti visu etatu. Ĺ iÄ… problemÄ… rengiasi sprÄ™sti leidĹžiant mokytojams dÄ—styti paralelinius dalykus. Vadinasi, matematikas mokys ir fizikos, chemijos. Bet ar tai gerai mokiniams? Taip tik norima iĹĄsisukti su maĹžesniais pinigais. Ĺ˝adama mokykloms ateityje paskirti 95 mln. eurĹł, bet gal tiek bus pridurta optimizavus jĹł tinklÄ…. Tuomet viena ranka bus atimta, kita pridÄ—ta. Gali bĹŤti taupoma sumaĹžinant klasiĹł skaiÄ?iĹł, o tuomet jose dar padaugÄ—tĹł vaikĹł. Bet tai bĹŤtĹł ĹĄvietimo sistemos reforma ugdymo kokybÄ—s sÄ…skaita. – KodÄ—l nepritariate kitos profesinÄ—s sÄ… jungos sumanymui

ÄŻspÄ—jamuoju streiku reikalauti, kad etatinio pedagogĹł apmokÄ—jimo reforma bĹŤtĹł atidÄ—ta? – „Lietuvos rytas pasiteiravo Lietuvos ĹĄvietimo profesinÄ—s sÄ… jungos (LĹ PS) pirmininko Audriaus JurgeleviÄ?iaus. – Ĺ i reforma buvo svarstoma pusantrĹł metĹł, todÄ—l kalbos apie kaĹžkokÄŻ skubÄ—jimÄ… visiĹĄkai nepagrÄŻstos. IĹĄ viso ar kam nors kada nors yra pritarÄ™s LĹ PDS vadovas A.Navickas? Jam visada viskas netinka. Bet juk pertvarkoma finansavimo tvarka – mokinio krepĹĄelis keiÄ?iamas klasÄ—s krepĹĄeliu. Manau, nesklandumĹł gali kilti labiausiai dÄ—l to, kad ĹĄi tvarka nevisiĹĄkai suderinta su etatinio darbo apmokÄ—jimu. TaÄ?iau vykdant radikalias reformas – o ĹĄÄŻkart tai bĹŤtent toks atvejis – visada reikia laiko, kol pavyksta gerai sureguliuoti sistemÄ…. TodÄ—l ir numatyta, kad etatinio apmokÄ—jimo modelis bus ÄŻdiegtas ne iĹĄ karto, bet per porÄ… metĹł. PaaiĹĄkÄ—jus naujos tvarkos spragoms jos bus uĹžkamĹĄomos. O jei bĹŤtĹł atidÄ—ta reforma, pedagogĹł darbo sÄ…lygos toliau tik blogÄ—tĹł dÄ—l ydingos jĹł darbo apmokÄ—jimo sistemos. – TaÄ?iau ar maĹžose mokyklose bus ÄŻmanoma sulipdyti pedagogams etatus, neuĹžsiiminÄ—jant visokiĹł fiktyviĹł veiklĹł priraĹĄinÄ—jimu popieriuose? Gal geriau tiesiog didinti apmokÄ—jimÄ… uĹž pamokas? – Tokiu keliu jau buvo einama 2008-aisiais – didintas valandinis apmokÄ—jimas. Metus buvo kiek daugiau mokama, bet vÄ—liau vis maŞėjant mokiniĹł viskas grÄŻĹžo ÄŻ senÄ… vagÄ…. Etatinis apmokÄ—jimas stabilesnis. Neteisinga manyti, kad maĹžose mokyklose nebus galimybÄ—s sudaryti pedagogams etatĹł, nes numatytos lanksÄ?ios sÄ…lygos. Ten, kur klasiĹł nedaug, mokytojams, kuriĹł dÄ—stomiems dalykams skirta maĹžai valandĹł, bus galima skirti maĹžiau pamokĹł ir numatyti daugiau kitĹł darbĹł. O direktoriams prigalvoti daugiau visokiĹł fiktyviĹł darbĹł, negu jĹł yra dabar, jau nebeÄŻmanoma. Bet problema kita – dabar mokytojai uĹžsiima visokiomis veiklomis, kurios nÄ—ra mokamos. – Ar nekris mokymo lygis, jei mokytojai dÄ—stys kelis dalykus? – Visose ugdymo programose kalbama apie dalykĹł integracijÄ…. Mokytojams bus pasiĹŤlyta mokyti tik jo specialybei artimĹł dalykĹł, pavyzdĹžiui, matematikas dÄ—stys ir fizikÄ…. Jo kvalifikacijai pagerinti bus rengiami specialĹŤs mokymai, tam numatomos ir lÄ—ĹĄos.


LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

AKTUALIJOS

+ONĂ&#x;SERĂ&#x;VAĂ&#x;TOĂ&#x;RIAIĂ&#x;GgSĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ&#x;IRĂ&#x;RAĂ&#x;MIĂ&#x;NO 5XVLMDÂąSULHYDUWĂ˜Ă…D OLDÂąMRVDJHQWDLYLVNDV ULWDVLEHGXJQzVOLQNWD mLDXGzNXL'LHYXLHVDPH PHVNXULHJDOLPHYLVXV LĂ…JHOEzWLĂ‚LWRNLDNRQVHU YDWRULĂ˜VXYDĂ?LDYLPRĂ?L QLD/LHWXYDLLUSDVDXOLXL Vy t au t a s BRU V E R I S LR korespondentas

PerspÄ—jimai dÄ—l tykanÄ?iĹł pavojĹł ir ÄŻvairiĹł grÄ—smiĹł teorijos dominavo ÄŻ suvaĹžiavimÄ… susirinkusiĹł TÄ—vynÄ—s sÄ… jungos-Lietuvos krikĹĄÄ?ioniĹł demokratĹł atstovĹł kalbose. Be to, buvo priimti nutarimai ir rezoliucijos, kuriose dÄ—stoma, jog tik konservatoriai gali nuvesti LietuvÄ… ÄŻ ĹĄviesiÄ… ateitÄŻ Europoje. Tiesa, kokia turÄ—tĹł bĹŤti Europa, atrodo, iki galo neaiĹĄku netgi kai kuriems vedliams. Mat deĹĄiniĹłjĹł gretose rusena ir gresia ÄŻsiliepsnoti ginÄ?as dÄ—l kai kuriĹł pamatiniĹł partijos vertybiĹł. "AIĂ&#x;MIĂ&#x;NOĂ&#x;SIĂ&#x;DwLĂ&#x;DEĂ&#x;MOKĂ&#x;RAĂ&#x;TIĂ&#x;JOS

SostinÄ—s „Compensos“ salÄ—je, kurioje paprastai ĹĄurmuliuoja ÄŻvairios ĹĄventÄ—s, skamba koncertai, ÄŻvykÄ™s TÄ—vynÄ—s sÄ… jungosLietuvos krikĹĄÄ?ioniĹł demokratĹł 25-meÄ?iui skirtas suvaĹžiavimas priminÄ— vienÄ… tokiĹł margaspalviĹł renginiĹł.

„Per politinÄ™ suirutÄ™ galime nepastebÄ—ti, kad tas Rusijos kandidatas gal jau apsiĹĄvietÄ™s.“ */DQGVEHUJLV

PolitikĹł kalbas atmieĹĄÄ— dainininkĹł pasirodymai, scena, ant kurios lipo kalbÄ—tojai, buvo paÄŻvairinta ÄŻmantriu apĹĄvietimu ir vaizdo ekranais. Tuo metu partijos lyderiĹł kalbose dominavo dabarties aktualijos – naujais nuodingais Ĺžiedais praĹžydÄ™s koncerno „MG Baltic“ politinÄ—s korupcijos skandalas, valdantieji valstieÄ?iai su prieĹĄtaringais veiksmais ir, savaime suprantama, Rusija. Partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis ĹĄias temas riĹĄo ÄŻ vienÄ… mazgÄ…. Jis vÄ—l dĹŤsavo, jog galimos korupcijos skandalas sudavÄ— triuĹĄkinamÄ… smĹŤgÄŻ ne tiktai LiberalĹł sÄ… jĹŤdĹžiui, bet ir visai partijĹł sistemai. Be to, politikas aiĹĄkino, jog ne maĹžesnÄ— problema ir grÄ—smÄ— nei

7zY \QzVVjMXQJRV/LHWXYRVNULNĂ…mLRQLĂ˜GHPRNUDWĂ˜VXYDĂ?LDYLPHGDO\YDYRPDĂ?GDXJGHOHJDWĂ˜LUEĂ‘U \VVYHmLĂ˜

valstybÄ™ mÄ—ginÄ™s uĹžvaldyti „MG Baltic“ yra dabartiniai valdantieji valstieÄ?iai, kuriuos deĹĄiniĹłjĹł lyderis tiesiai vadino koncerno partija. G.Landsbergis, suprantama, turÄ—jo galvoje valstieÄ?iĹł vedliui milijonieriui RamĹŤnui Karbauskiui priklausantÄŻ AgrokoncernÄ…. Pasak konservatoriĹł vadovo, ĹĄi verslo struktĹŤra ir jos ĹĄeimininkas taip pat kÄ—sinasi ÄŻ demokratijos pamatus, siekia ÄŻgyti Ĺžiniasklaidos kontrolÄ™, paminti opozicijos teises bei galimybes. 5Ă€UOĂ&#x;MIĂ&#x;NA Ă&#x;SKIRĂ&#x;TAĂ&#x;PREMĂ&#x;JEĂ&#x;RUI

G.Landsbergis ÄŻĹžvelgÄ—, jog didĹžiausia visĹł lietuviĹĄkĹł vidaus rietenĹł ir skandalĹł kurstytoja, o kartu laimÄ—toja yra Rusija – esÄ… Maskva siekia ÄŻgyti net savo agentĹł politikos virĹĄĹŤnÄ—se. IĹĄ konservatoriaus kalbĹł buvo galima spÄ—ti, kad tokiu agentu jis laiko premjerÄ… SauliĹł SkvernelÄŻ. Mat TÄ—vynÄ—s sÄ… jungos-Lietuvos krikĹĄÄ?ioniĹł demokratĹł pirmininkas prisiekinÄ—jo, kad jokiu bĹŤdu neleis keisti esminÄ—s Lietuvos nuostatos, jog Rusija yra strateginÄ— grÄ—smÄ—, tarsi perspÄ—damas, kad kaĹžkas neva mÄ—gina tai daryti. AnksÄ?iau S.Skvernelis yra ne kartÄ… sakÄ™s, jog Lietuva turÄ—tĹł atnaujinti politinius kontaktus su Kremliumi. „ValstybÄ—s saugumo departamento ataskaitoje minÄ—ta, kad Rusija kitais metais mĹŤsĹł prezidento rinkimuose turÄ—s savo kandidatÄ… – per politinÄ™ suirutÄ™ galime nepastebÄ—ti, kad kandidatas gal jau apsiĹĄvietÄ™s.

Gal pakabintas dÄ—l kokiĹł nors savo veiksmĹł? Gal tai suvarĹžytas, nelaisvas Ĺžmogus? VerÄ?iamas iĹĄduoti LietuvÄ…?“ – gÄ…sdino G.Landsbergis. "UĂ&#x;VOĂ&#x;IRĂ&#x;¡KOĂ&#x;LĂ„Ă&#x;KIO¨Ă&#x;PIRĂ&#x;MIĂ&#x;NINĂ&#x;KAS

Apie valstieÄ?ius ir Rusijos grÄ—smÄ™ taip pat kalbÄ—jo konservatoriĹł vadovo senelis Vytautas Landsbergis, kiti partijos veikÄ—jai. V.Landsbergis vadino R.KarbauskÄŻ priekaiĹĄtingos reputacijos asmeniu, o jo vadovaujamos partijos Seimo frakcijÄ… bei parlamentÄ… – „kolĹŤkiu“. Beje, tarp sveÄ?iĹł, sveikinusiĹł suvaĹžiavimÄ…, buvo ir to „kolĹŤkio“ pirmininkas Viktoras Pranckietis, kuris prisiekinÄ—jo iĹĄtikimybÄ™ demokratijai ir jos pamatui – partijoms. Tuo metu LiberalĹł sÄ… jĹŤdĹžio vicepirmininkÄ— AuĹĄrinÄ— ArmonaitÄ— ragino jos partijÄ… laidojusius konservatorius nepamirĹĄti, kad liberalai vis vien visuomet egzistuos ir neiĹĄnyks. !KYSĂ&#x;KRYPSĂ&#x;TAĂ&#x;Â?Ă&#x;'.AUĂ&#x;SwĂ&#x;Dg

Konservatoriai gali pasidĹžiaugti, jog, pagal visuomenÄ—s nuomonÄ—s apklausas, ĹĄiuo metu yra populiariausia ĹĄalies politinÄ— jÄ—ga. Tiesa, konservatoriĹł lyderystÄ™ labiau lÄ—mÄ— smuktelÄ—jÄ™s valstieÄ?iĹł populiarumas, o savo rÄ—mÄ—jĹł rato deĹĄinieji kol kas pastebimiau nepadidino. NeÄŻkvepianÄ?ios – ir G.Landsbergio, ir kitĹł partijos lyderiĹł pozicijos. Taip pat neaiĹĄku, kas bus partijos kandidatas prezidento rinkimuose. Konservatoriai nutarÄ—, kad tÄ… kandidatÄ… galÄ—s rinkti ne

tik partijos nariai, bet ir visi pilieÄ?iai, kurie to panorÄ—s. Be to, tai galÄ—s bĹŤti nepartinis kandidatas. TodÄ—l, „Lietuvos ryto“ ĹĄaltiniĹł Ĺžiniomis, daugelio partijos nariĹł akys krypsta ÄŻ vienÄ… galimĹł favoritĹł nepartinÄŻ SEB banko prezidento patarÄ—jÄ… GitanÄ… NausÄ—dÄ…. ÂŒĂ&#x;%UROĂ&#x;Pg Ă&#x;TAĂ&#x;jIAUĂ&#x;KOĂ&#x;KIg

SuvaĹžiavime priimta rezoliucija dÄ—l partijos europinÄ—s orientacijos – Ĺženklas, jog konservatoriĹł gretose esama ir ideologiniĹł nesutarimĹł. Labiau ÄŻ deĹĄinÄ™ palinkusi stovykla – jos vieni pagrindiniĹł atstovĹł yra Laurynas KasÄ?iĹŤnas ir Audronius AĹžubalis – prieĹĄtaravo G.Landsbergio ir jo ĹĄalininkĹł parengtam rezoliucijos projektui. UĹžkliuvo teiginys, jog Lietuvos interesas – kuo glaudĹžiau federaliniais santykiais susijusi Europos SÄ… junga, besivienijanti aplink VokietijÄ… ir PrancĹŤzijÄ…. „Šiandien jauÄ?iame grÄ—smÄ™ iĹĄ Kremliaus, todÄ—l Europos SÄ… junga turi bĹŤti vieninga“, – pabrėŞė G.Landsbergis. Radikalesni deĹĄinieji, kurie simpatizuoja tokiam modeliui besiprieĹĄinanÄ?iai Lenkijos ir Vengrijos valdĹžiai, kalbÄ—jo apie „tautĹł Europą“. Negana to, jie tvirtino, kad Lietuvai reikia rinktis – ar su „iĹĄteĹžusia ir Rusijai palankia“ Berlyno ir ParyĹžiaus Europa, ar su VaĹĄingtonu. SuvaĹžiavime buvo priimtas dokumentas, atspindintis G.Landsbergio ir jo sekÄ—jĹł pozicijÄ…. TaÄ?iau uĹžkulisiuose kalbama, jog tai nenuslopins ginÄ?Ĺł partijos viduje.

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS KartvelĹł atsakas Valstybinei lietuviĹł kalbos komisijai leidus ĹĄalia oficialaus Gruzijos pavadinimo naudoti ir „Sakartvelas“ ĹĄios ĹĄalies Valstybinis kartvelĹł kalbos departamentas Ä—mÄ—si ĹžygiĹł, kad kartvelĹł kalboje bĹŤtĹł ÄŻteisintas pavadinimas „Lietuva“. Dabar Gruzijoje mĹŤsĹł ĹĄalis vadinama „Litva“.

IĹĄrinko pirmininkÄ™ Lietuvos profesiniĹł sÄ… jungĹł konfederacijos (LPSK) pirmininke ketveriĹł metĹł kadencijai iĹĄrinkta I.RuginienÄ—, kuri iki ĹĄiol vadovavo Lietuvos miĹĄko ir miĹĄko

pramonÄ—s darbuotojĹł profesiniĹł sÄ… jungĹł federacijai. UĹž I.RuginienÄ™ balsavo 77 LPSK suvaĹžiavimo delegatai, uĹž A.ÄŒerniauskÄ…, kuris konfederacijai vadovavo nuo 2005 m., – 75.

buvo ĹĄeĹĄi Vasario 16-osios Akto signatarai. Ĺ is Seimas priÄ—mÄ— pirmÄ… jÄ… nuolatinÄ™ Lietuvos KonstitucijÄ….

Istorinis Seimas

Seimo narÄ—s R.JukneviÄ?ienÄ— ir M.NavickienÄ— ÄŻregistravo Darbo kodekso pataisÄ…, kuria pasiĹŤlÄ— darbuotojams suteikti 30 kalendoriniĹł dienĹł nepertraukiamos trukmÄ—s tÄ—vystÄ—s atostogas bet kuriuo laikotarpiu nuo vaiko gimimo, iki jam sukanka vieni metai. Ĺ iuo metu tokios atostogos suteikiamos bet kuriuo laikotarpiu nuo vaiko gimimo iki vaikui su-

GrupÄ— Seimo nariĹł pasiĹŤlÄ— 2020uosius paskelbti Lietuvos Steigiamojo Seimo ĹĄimtmeÄ?io metais. 1920 metĹł balandĹžio 14–15 d. surengti Steigiamojo Seimo rinkimai buvo pirmieji visuotiniai, lygĹŤs, slapti, tiesioginiai rinkimai Lietuvoje. Tada buvo iĹĄrinkta 112 parlamentarĹł, tarp kuriĹł

TÄ—vystÄ—s atostogos

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

'LSORPĂ˜QHĂ?LĂ‘UL 1HLĂ…DOLHVYDGRYzQHL SUHPMHUDVQHVXUHLNĂ…PL QDNDG7HLVLQJXPRPL QLVWHULMDLYDGRYDXVWHLVL QLRLĂ…VLODYLQLPRQHWXULQ WLV(OYLQDV-DQNHYLmLXV Vakar prezidentÄ— Dalia GrybauskaitÄ— 42-ejĹł E.JankeviÄ?iĹł paskyrÄ— teisingumo ministru. Jis buvusiame Vilniaus pedagoginiame universitete (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas) yra gavÄ™s ekonomikos bakalauro ir sociologijos magistro diplomus. Sauliaus Skvernelio tvirtinimu, E.JankeviÄ?ius atitinka valdanÄ?iĹłjĹł keliamus profesionalĹł VyriausybÄ—s reikalavimus: „Tai yra profesionalus politikas ir vadybininkas, turintis labai svarbios patirties vykdomojoje valdĹžioje. Ĺ iuo atveju – panaĹĄiai kaip ir ĹžemÄ—s ĹŤkio ministras.“ Neseniai naujuoju ĹžemÄ—s ĹŤkio ministru buvo paskirtas vidaus reikalĹł viceministras 37-eriĹł Giedrius Surplys, turintis politologo iĹĄsilavinimÄ…. KalbÄ—damas apie E.JankeviÄ?iaus iĹĄsilavinimÄ… S.Skvernelis dÄ—stÄ—, kad universitete visi yra ÄŻgijÄ™ tam tikrĹł teisiniĹł ĹžiniĹł: „Manau, kad ir ministras tĹł kompetencijĹł yra gavÄ™s.“ Po E.JankeviÄ?iaus apsilankymo PrezidentĹŤroje ĹĄalies vadovÄ—s patarÄ—ja Rasa SvetikaitÄ— irgi pabrėŞė, kad teisinio iĹĄsilavinimo stoka nÄ—ra minusas – svarbu, kad jis turi administracinio darbo patirties, yra patyrÄ™s politikoje, o bĹŤtent tokiĹł savybiĹł ĹĄiuo metu teisingumo ministrui ir reikia. Pats E.JankeviÄ?ius taip pat nesureikĹĄmino, kad neturi teisinÄ—s patirties: „Ministerijoje yra labai daug teisininkĹł, mano politinÄ— komanda bus teisininkai.“ D.GrybauskaitÄ—, be kita ko, atkreipÄ— dÄ—mesÄŻ ÄŻ bĹŤtinybÄ™ Teisingumo ministerijai ryĹžtingai sprÄ™sti ÄŻsisenÄ—jusias problemas bausmiĹł vykdymo sistemoje, skaidrinti antstoliĹł veiklÄ…, siekti greiÄ?iau ir kokybiĹĄkiau vykdyti teisingumÄ…. „ManÄ™s laukia kalÄ—jimĹł sistemos pertvarka, skaidrinimas. Reikia atkurti visuomenÄ—s pasitikÄ—jimÄ… ĹĄia sistema. Ten dirba daug gerĹł ĹžmoniĹł, bet reikia, kad ta sistema veiktĹł skaidriai ir uĹžtikrintai. VartotojĹł teisiĹł sistema taip pat yra labai svarbi – artÄ—ja asmens duomenĹł direktyvos ÄŻgyvendinimas“, – bĹŤsimus darbus vardijo paskirtasis ministras. Pastaruoju metu E.JankeviÄ?ius buvo premjero patarÄ—jas savivaldos, regioninÄ—s bei socialinÄ—s politikos ir sporto klausimais, S.Skverneliui vadovaujant Vidaus reikalĹł ministerijai buvo viceministras. AnksÄ?iau jis yra dirbÄ™s Sveikatos apsaugos ministerijoje, Seimo nario padÄ—jÄ—ju, VarÄ—nos rajono savivaldybÄ—s meru. (ELTA, LR) 5'DQLVHYLmLDXVQXRWU

POLITIKA

kanka trys mėnesiai (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų – nuo gimimo iki vaikui sukanka ťeťi mėnesiai).

ÄŽvertino reĹžisieriĹł Seimo apdovanojimas uĹž valstybÄ—s parlamentarizmo tradicijĹł stiprinimÄ… ir veiklÄ… visuomenÄ—s gerovei skirtas reĹžisieriui V.PauliukaiÄ?iui. Seimas iĹĄskyrÄ— tokiÄ… jo veiklÄ… – kalbos vakarĹł, koncertĹł, filmĹł, parodĹł, pristatymĹł reĹžisavimÄ…, istorinÄ—s atminties puoselÄ—jimÄ… ir ÄŻprasminimÄ….

(-DQNHYLmLXVQXVLWHLNÂ?VSHUWYDUNRPV


DNWXDOLMRV

Ă&#x;PJHJXĂ?zVG

!T KE L T A Ă&#x; I ¸ Ă&#x; Ă&#x; P nes jie tampa atsargumÄ… tirpdanÄ?iu ir mirtÄŻ priĹĄaukianÄ?iu dalyku. 4RAUĂ&#x;KIĂ&#x;NIOĂ&#x;SIGĂ&#x;NAĂ&#x;LOĂ&#x;NEI¸Ă&#x;GIRĂ&#x;DO

13-metÄ— ĹĄiaulietÄ— praÄ—jusÄŻ ĹĄeĹĄtadienÄŻ po vidurdienio iĹĄ Ĺ iauliĹł centro autobusu nuvaĹžiavo ÄŻ miesto pakraĹĄtÄŻ. IĹĄlipusi ji paskambino tÄ—vui ir papraĹĄÄ— jÄ… parsiveĹžti ÄŻ namus BaÄ?iĹŤnĹł soduose. Kai vyriĹĄkis iĹĄskubÄ—jo link ZokniĹł pervaĹžos, kurioje automobiliĹł eismas uĹždarytas, paauglÄ— bÄ—giais Ä—jo ÄŻ kitÄ… sankasos pusÄ™. Keleivinio traukinio KlaipÄ—da– Vilnius maĹĄinistas iĹĄvydo bÄ—giais einanÄ?iÄ… mergaitÄ™ ir pradÄ—jo signalizuoti. PamatÄ™s, kad paauglÄ— eina akis ÄŻbedusi ÄŻ telefono ekranÄ…, maĹĄinistas Ä—mÄ— stabdyti, bet kraupios nelaimÄ—s iĹĄvengti nepavyko.

„Ko mokomas vaikas, kurÄŻ motina viena ranka veda per gatvÄ™, o kita prie ausies laiko telefonÄ…?“ /6OXĂ…Q\V

Traukinio nublokĹĄta trylikametÄ— Ĺžuvo akimirksniu. Kad mergaitÄ— per perÄ—jÄ… Ä—jo nesidairydama ir visÄ…laik ĹžiĹŤrÄ—jo ÄŻ mobiliojo ÄŻrenginio ekranÄ…, patvirtino ir ĹĄiÄ… nelaimÄ™ maÄ?iusi ĹĄiaulietÄ—. Prie pervaĹžos atvaĹžiavÄ™s tÄ—vas iĹĄgirdo kraupiÄ… ĹžiniÄ… – dukters jau nebÄ—ra. ŽōtÄŻ patvirtinÄ™ greitosios pagalbos medikai iĹĄskubÄ—jo ÄŻ netekties iĹĄtiktos ĹĄeimos namus – pagalbos galÄ—jo prireikti 13-metÄ—s mergaitÄ—s motinai. !TĂ&#x;SARĂ&#x;GUĂ&#x;MASĂ&#x;TARĂ&#x;SIĂ&#x;I¸Ă&#x;GAĂ&#x;RUOĂ&#x;JA

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Gailutė Smagriōnienė sakė, kad ikiteisminis tyrimas patvirtins arba paneigs esminę paauglės Şōties aplinkybę: „Maťinisto ŞodŞius jau patvirtino viena liudytoja. Tikimės iťsiaiťkinti, gal mer-

5'DQLVHYLmLDXVQXRWU

ÂżVILGSĂ&#x;NISĂ&#x;Â?Ă&#x;TEĂ&#x;LEĂ&#x;FOĂ&#x;NgĂ&#x;ÂŚĂ&#x;SVARĂ&#x;BIAUĂ&#x;NEIĂ&#x;GYĂ&#x;VYĂ&#x;Bw gaitÄ— buvo su ausinuku, kad negirdÄ—jo traukinio sirenos.“ Policijos atstovÄ— paĹžymÄ—jo, kad eismo saugumo problemos mastas pleÄ?iasi: „Apie saugumÄ… pamirĹĄta ne tik ausinukÄ… uĹžsidÄ—jÄ™ paaugliai – virtualus pasaulis ÄŻtraukia taip, kad atsargumas tiesiog iĹĄnyksta.“ G.SmagriĹŤnienÄ— pripaĹžino, kad problema didÄ—ja, nors KeliĹł eismo taisyklÄ—se ir yra pÄ—sÄ?iuosius drausminantis punktas: „PÄ—stieji privalo Ĺžengti ÄŻ perÄ—jÄ… tik ÄŻsitikinÄ™, kad saugu. TaÄ?iau daĹžnai tai pamirĹĄtama.“ 2EIĂ&#x;KIAĂ&#x;AI¸Ă&#x;KINĂ&#x;TIĂ&#x;IRĂ&#x;MOĂ&#x;KYĂ&#x;TI

Lietuvos keliĹł policijos tarnybos vadovas Vytautas GraĹĄys tvirtino, kad apie tai, jog nesaugu eiti per gatvÄ™ ir naudotis telefonu, turÄ—tĹł bĹŤti nuolat kalbama. YpaÄ? vaikams, kurie be savo mobiliojo telefono ir jo teikiamĹł paslaugĹł neÄŻsivaizduoja gyvenimo. AuklÄ—ti vaikus turÄ—tĹł ir tÄ—vai, ir mokyklinio bei ikimokyklinio ĹĄvietimo ugdymo ÄŻstaigos. „Visuose apskriÄ?iĹł vyriausiuosiuose policijos komisariatuose yra ÄŻrengtos saugaus eismo klasÄ—s. Mes visada jose laukiame tiek vaikĹł, tiek ir suaugusiĹłjĹł, kurie nori dar kartÄ… prisiminti saugaus elgesio taisykles. Kai mus kvieÄ?ia, patys vaĹžiuojame ÄŻ mokyklas, darĹželius, mĹŤsĹł pareigĹŤnai eismo saugumui tikrai skiria labai daug dÄ—mesio“, – „Lietuvos rytui“ sakÄ— V.GraĹĄys.

7RNVYDL]GDVÂ’SUDVWDV/LHWXYRVJDWYzVHÂąSHUSzVmLĂ˜MĂ˜SHUzMjĂ?HQJLDPDVXPRELOLDLVLDLVWHOHIRQDLVUDQNRMH

.EĂ&#x;SAUĂ&#x;GUĂ&#x;IRĂ&#x;PwSĂ&#x;jIĂ‹Ă&#x;JĂ‹Ă&#x;PEĂ&#x;RwĂ&#x;JOĂ&#x;SE â– 6WDWLVWLNRVNLHNĂ?PRQLĂ˜Ă?Ă‘VWD QHVGzPHVÂ’EXYRVXWHONÂ?Â’WH OHIRQjRQHÂ’NHOLj/LHWXYRMH QzUDWDmLDXSzVmLĂ˜MĂ˜Ă?XYXVLĂ˜ NHO\MHVNDLmLDLQHGĂ?LXJLQD â–  PHWDLVNHOLXRVHĂ?XYR SzVWLHML MĂ˜WDPVLXRMXSDURV PHWX SHUQDLĂ…LHVNDLmLDLEXYR Ă…LHNWLHNPDĂ?HVQLÂąLU â–  3HUQDLĂ…DOLHVNHOLXRVHEX YRVXĂ?HLVWDVSzVmLDVLVXĂ? SHUQDLMĂ˜EXYRPDĂ?LDX â–  3HUSUDzMXVLXVPHWXVDQWSzV mLĂ˜MĂ˜DXWRPRELOLDLLĂ…YLVRXĂ? YDĂ?LDYRNDUWXV XĂ?SHUQDL Âą â–  'DXJLDXVLDSzVmLĂ˜MĂ˜QXNHQ

WzMRSzVmLĂ˜MĂ˜SHUzMRVH$QW Ă?PRQLĂ˜EXYRXĂ?YDĂ?LXRWD NDUWXV PHWDLVÂą NDUWj Ă‚LRVHDYDULMRVHĂ?XYR LUEXYRVXĂ?HLVWLĂ?PRQLĂ˜ XĂ?SHUQDLĂ?XYRSHUSHUzMj zMXVLĂ˜SzVmLĂ˜MĂ˜GDUEX YRVXĂ?HLVWL â– 3HUQDLQHSLOQDPHmLDLSzVWLH MLGDO\YDYRHLVPRÂ’Y\NLĂ˜ DUEDDĂ…WXRQLDLVGDXJLDXQHL PHWDLV-XRVHYDLNDL Ă?XYRLUEXYRVXĂ?HLVWL â–  'zOSzVmLĂ˜MĂ˜NDOWzVSHUQDLLĂ… YLVRÂ’Y\NRHLVPRÂ’Y\NLDL NXULXRVHĂ?XYRĂ?PRJXVLU EXYRVXĂ?HLVWL

0ERSĂ&#x;PwĂ&#x;JIĂ&#x;MOĂ&#x;NEI¸Ă&#x;GIRĂ&#x;DO

PasiĹŤlytam draudimui pÄ—stiesiems perÄ—jose naudotis mobiliojo ryĹĄio telefonais pritarÄ— ir Lietuvos keliĹł policijos tarnyba (LKPT). Mat ir jos kiek anksÄ?iau atliktas tyrimas parodÄ— panaĹĄĹł vis didÄ—janÄ?ios problemos mastÄ…. Vairuotojams naudotis telefonais be laisvĹł rankĹł ÄŻrangos draudĹžiama nuo 2002 m., bet tai problemos neiĹĄsprendÄ— iki pat ĹĄiol. TodÄ—l nusprÄ™sta gerokai – nuo 28 iki 60–90 eurĹł – padidinti baudÄ… uĹž ĹĄÄŻ paĹžeidimÄ…. LKPT vadovai buvo uĹž draudimÄ… pÄ—stiesiems perÄ—jose naudotis mobiliaisiais ÄŻrenginiais, bet ÄŻ pareigĹŤnĹł nuomonÄ™ Vyriausy-

bÄ— pernai neatsiĹžvelgÄ— ir taisykliĹł pÄ—stiesiems nesugrieĹžtino. !TĂ&#x;SAĂ&#x;KOĂ&#x;MYĂ&#x;BwĂ&#x;ÂŚĂ&#x;BENDĂ&#x;RUOĂ&#x;MEĂ&#x;NEI

„Visada sakau, kad Ĺžuvus vaikui atsakomybÄ™ privalome prisiimti mes, suaugusieji. DaĹžniausiai mes ko nors nepadarÄ—me, neperspÄ—jome, neatsiuntÄ—me laiku ĹžinutÄ—s. Ĺ i taisyklÄ— negalioja tik su labai retomis iĹĄimtimis“, – „Lietuvos rytui“ kalbÄ—jo Ĺžinomas vaikĹł psichiatras Linas SluĹĄnys. Psichiatrui ÄŻsiminÄ— neseniai Vokietijoje matytas vaizdas, kai per gatvÄ™ einantÄŻ ir mobiliajame telefone narĹĄantÄŻ jaunuolÄŻ kumĹĄtelÄ—jo vyresnis praeivis: „Jis gavo

ĹžiniÄ…, kad elgiasi nesaugiai ir neatsakingai, ir tai veikia. NorÄ—tĹłsi, kad ir mĹŤsĹł visuomenÄ— bĹŤtĹł aktyvesnÄ—.“ Pasak L.SluĹĄnio, vaikai daĹžnai mÄ—gdĹžioja suaugusiĹłjĹł pasaulÄŻ, todÄ—l visiems verta susimÄ…styti, kokÄŻ pavyzdÄŻ rodome jaunajai kartai: „Ko mokosi vaikas, kurÄŻ motina viena ranka veda per gatvÄ™, o kita prie ausies laiko telefonÄ…?“ Specialistas ÄŻsitikinÄ™s, kad vaikai mokykloje gauna daug informacijos apie saugumÄ… kelyje, bet uĹž jos ribĹł palaikymo nebepakanka: „Visi suaugusieji privalome rodyti ir mokyti, kad vaikui susiformuotĹł pakankami ÄŻproÄ?iai ir saugumo kliĹĄÄ—s.“

$RAUĂ&#x;DIĂ&#x;KĂ‹Ă&#x;ATĂ&#x;LIKĂ&#x;TASĂ&#x;Ă&#x; TYĂ&#x;RIĂ&#x;MASĂ&#x;¸IURĂ&#x;PIĂ&#x;NA â– 3HUQDLGUDXGLPREHQGURYzV Ă„*MHQVLGLJHÂłXĂ?VDN\PXEX YRDWOLNWDVLĂ…VDPXVW\ULPDV SDURGÂ?VPRELOLDLVLDLVWHOHIR QDLVEHVLQDXGRMDQmLĂ˜OLHWX YLĂ˜Â’SURmLXV â–  ,Ă…YDGRVĂ…RNLUDYRPRELOLHML Â’UHQJLQLDLGDXJXPjĂ?PRQLĂ˜ \UDSULYHUWÂ?SDPLUĂ…WLDWVDU JXPj,Ă…VLDLĂ…NLQWDNDGQHW LĂ… SURF DSNODXVWĂ˜MĂ˜ HLGDPLJDWYHQDXGRMDVLLĂ… PDQLDLVLDLVWHOHIRQDLVÂąNDO EDUDĂ…RĂ?LQXWHVQDUĂ…RVR FLDOLQLXRVHWLQNOXRVHDWVDNL QzMDÂ’HOHNWURQLQLXVODLĂ…NXV Ă?DLGĂ?LDĂ?DLGLPXV â–  'DĂ?QLDXDWVDUJXPjSDPLUĂ…WD GLGPLHVmLĂ˜J\YHQWRMDL9\ UHVQLDVPHQ\V ÂąPHWĂ˜ GDĂ?QLDXVLDLNDOEDWHOHIRQX RMDXQHVQLHML ÂąPHWĂ˜ QDUĂ…RLQWHUQHWHVXVLUDĂ…LQzMD VXGUDXJDLVĂ?LQXWzPLV â–  9RVLĂ… SURF SzVmLĂ˜MĂ˜ SHUzMRVHLĂ…YLVQHVLQDXGRMD PRELOLRMRU\Ă…LRWHOHIRQXR SURFDSNODXVWĂ˜MĂ˜VDNzEH VLQDXGRMDQW\VODLVYĂ˜UDQ NĂ˜Â’UDQJD â–  9DLUXRWRMDLHOJLDVLWLNĂ…LHNWLHN DWVDNLQJLDXYDLUXRGDPDVWH OHIRQXQHVLQDXGRMDNDVSHQN WDV SURF RODLVYĂ˜UDQNĂ˜ Â’UDQJDQDXGRMDVLNDVĂ…HĂ…WDV SURF DSNODXVWDVLV

3DQHYzĂ?LRDS\JDUGRVWHLV PDVzPzVL,JQDOLQRVDWR PLQzVHOHNWULQzVUDGLR DNW\YLĂ˜YDP]GHOLĂ˜DXN FLRQRE\ORV3ULHĂ…WHLVPj VWRMRSHQNL/LHWXYRVSL OLHmLDLLUYLHQDV9RNLHWLMRV D a r iu s K R A S AUS K A S

BuvÄ™ Ignalinos atominÄ—s elektrinÄ—s vadovai vilnieÄ?iai 44 metĹł Darius JanuleviÄ?ius ir 52 metĹł Osvaldas ÄŒiukĹĄys, taip pat buvÄ™s komercijos skyriaus vadovas 46 metĹł zarasiĹĄkis Lauras Puslys, Vokietijos ÄŻmonÄ—s ÄŻgaliotas atstovas 47 metĹł vilnietis Giedrius Bakutis, vienos Lietuvos bendrovÄ—s direktorius 46 metĹł kaunietis KÄ™stutis NorvaiĹĄas ir 61 metĹł Vokietijos pilietis Peteris Zivas kaltinami piktnaudĹžiavimu, o kai kurie – ir neteisÄ—tu branduoliniĹł ar radioaktyviĹłjĹł medĹžiagĹł laikymu.

Pasak PanevÄ—Ĺžio apygardos prokurorÄ—s Dalios MarkauskienÄ—s, teisiamieji veikÄ— kaip organizuota grupÄ—, vieni buvo organizatoriai, kiti – padÄ—jÄ—jai, treti – vykdytojai. Tyrimo metu nÄ— vienas kaltinamĹłjĹł, kurie visi turi aukĹĄtÄ… jÄŻ iĹĄsilavinimÄ… ir anksÄ?iau nÄ—ra teisti, savo kaltÄ—s nepripaĹžino. Aukcione parduodamo atominÄ—s elektrinÄ—s turto, dÄ—l kurio ir buvo iĹĄkelta byla, vertÄ— siekÄ— 1,5 mln. eurĹł. VakarykĹĄtis posÄ—dis tÄ™sÄ—si apie valandÄ…. Vieno teisiamojo advokatas pageidavo, kad Ignalinos atominÄ—je elektrinÄ—je kaip ÄŻrodymas saugomi 2 tĹŤkst. tonĹł variniĹł vamzdeliĹł bĹŤtĹł grÄ…Ĺžinti juos aukcione nusipirkusiai Vokietijos ÄŻmonei „Sypra“. Teisininkas stebÄ—josi, kad vokieÄ?iams jokie kaltinimai nÄ—ra pareikĹĄti, taÄ?iau neatgaudami teisÄ—tai ÄŻsigyto pirkinio jie patiria nemaŞų nuostoliĹł. ProkurorÄ— atkirto, kad ÄŻtariama, jog vokieÄ?iams buvo sudarytos iĹĄskirtinÄ—s sÄ…lygos laimÄ—ti ĹĄÄŻ aukcionÄ….

'.UDVDXVNRQXRWU

2AĂ&#x;DIOAKĂ&#x;TYĂ&#x;VĂ„SĂ&#x;VAMZĂ&#x;DEĂ&#x;LIAIĂ&#x;APĂ&#x;KARĂ&#x;TIĂ&#x;NOĂ&#x;GYĂ&#x;VEĂ&#x;NIĂ&#x;Mg "UĂ&#x;VOĂ&#x;PAĂ&#x;Ă€EISĂ&#x;TASĂ&#x;+ONĂ&#x;KUĂ&#x;RENĂ&#x;CIĂ&#x;JOSĂ&#x;Â?SĂ&#x;TAĂ&#x;TYĂ&#x;MAS â– 677NUHLSzVLÂ’.RQNXUHQFLMRV WDU \EjSUDĂ…\GDPDÂ’YHUWLQWLDU QHEXYRSDĂ?HLVWDV.RQNXUHQFL MRVÂ’VWDW\PDVRUJDQL]XRMDQWLU Y\NGDQWPLQzWjDXNFLRQj â–  3ULHĂ…SHQNLVPzQHVLXV.RQ NXUHQFLMRVWDU \EDNRQVWDWDYR

PanevÄ—Ĺžio apygardos teisme nagrinÄ—jama kita civilinÄ— byla. Gindama vieĹĄÄ… jÄŻ interesÄ… prokuratĹŤra bando uĹžginÄ?yti ĹĄÄŻ aukcionÄ…, o metalo lauĹžo pardavimo ir pirkimo sutartÄŻ pripaĹžinti negaliojanÄ?ia. IeĹĄkinio suma – per 1,5 mln. eurĹł. Advokatas taip pat pageidavo, kad teismas iĹĄklausytĹł atvykusios vokieÄ?iĹł ÄŻmonÄ—s advokatÄ—s. Ĺ iems praĹĄymams prokuratĹŤra nepritarÄ—. Kadangi byla sudÄ—tinga ir didelÄ—s apimties, teismas dÄ—l advokato praĹĄymĹł nutarÄ— nusprÄ™sti po trijĹł savaiÄ?iĹł vyksianÄ?iame posÄ—dyje. PrieĹĄ ketverius metus Specia-

NDGDXNFLRQHGDO\YDYXVLRVGYL Â’PRQzVĂ„6\SUDÂłLUĂ„1RUYHV WDÂłLĂ…DQNVWRVXVLWDUXVLRVWLN LPLWDYRNRQNXUHQFLMjWRGzO DELHPMRPVXĂ?.RQNXUHQFLMRV Â’VWDW\PRSDĂ?HLGLPXVVN\UzSR WĂ‘NVWHXUĂ˜G\GĂ?LREDXGDV

liųjų tyrimų tarnybą (STT) sudomino organizuotas Ignalinos atominės elektrinės turto pardavimo aukcionas. Kilo įtarimų, kad iť anksto buvo numatyta, kas taps jo laimėtoju. Aukcionas buvo surengtas dėl 2 tōkst. tonų varinių vamzdelių, uŞterťtų radioaktyviomis medŞiagomis, pardavimo. Aukcione dalyvavo tik du dalyviai. Vienas jų – įmonė iť Vokietijos, kuri laimėjo aukcioną ir įgijo teisę uŞterťtus vamzdelius įsigyti uŞ pradinę kainą – 1,5 mln. eurų. Vienos vario tonos kaina siekė apie 782 eurus. Tuo metu rinko-

%XYÂ?V,JQDOLQRVDWRPLQzVHOHNWUL QzVJHQHUDOLQLVGLUHNWRULXVYLOQLHWLV '-DQXOHYLmLXVQHSULSDĂ?Â’VWDNDOWzV

je ĹĄvaraus vario tona kainavo beveik penkis kartus brangiau – apie 3,8 tĹŤkst. eurĹł. Aukciono laimÄ—tojas buvo ÄŻpareigotas ÄŻsigytÄ… radioaktyviomis medĹžiagomis uĹžterĹĄtÄ… metalÄ… iĹĄgabenti iĹĄ ĹĄalies nevalytÄ…, taÄ?iau po aukciono elektrinÄ—s teritorijoje buvo ÄŻdiegta technologinÄ— linija vamzdeliams valyti ir pradÄ—ti darbai.


DNWXDOLMRV

Ă&#x;PJHJXĂ?zVG

2EIK¸Ă&#x;MINĂ&#x;GIĂ&#x;,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VOSĂ&#x;MOKSĂ&#x;LOĂ&#x;

PREĂ&#x;MIĂ&#x;JOSĂ&#x;LAUĂ&#x;REAĂ&#x;TĂ‹Ă&#x;DARĂ&#x;BAI /LHWXYRVPRNVORSUHPLMRPLVNDVPHWDSGRYDQRMDPL PRNVOLQLQNDLXĂ?GDUEXVNXULXRVHQDJULQzMDPRV DNWXDOLRVPRNVORSUREOHPRVLUNXULĂ˜W\ULPĂ˜UH]XO WDWDLSULVLGHGDGLGLQDQWPĂ‘VĂ˜YDOVW\EzVNRQNXUHQ FLQJXPjNXULDQWLUGLHJLDQWQDXMDVWHFKQRORJLMDV

*Ă‚LXSDULRQXRWU

4RIUK¸Ă&#x;MASĂ&#x;DwLĂ&#x;SANĂ&#x;DOĂ&#x;RIO .RQNXUVHQXURGzYLHQR NLDVSLUNLPRVjO\JDVSR WRYLHQLQWHOLDPGDO\YLXL MDVSDJHULQR7RNVĂ‚LDX OLĂ˜PLHVWR'DLQĂ˜SLUPL QzVVYHLNDWRVSULHĂ?LĂ‘URV FHQWUR 363& YDGRYR 3UDQR$QGUXĂ…NHYLmLDXVHO JHV\VSDVLURGzÂ’WDUWLQDV Gi n t a r a s Ĺ I U PA RY S LR korespondentas

DainĹł PSPC vadovas pernai papraĹĄÄ— Ĺ iauliĹł miesto savivaldybÄ—s 90 tĹŤkst. eurĹł skaitmeniniam rentgeno aparatui pirkti. Bet praĹĄymas buvo atmestas. TaÄ?iau P.AndruĹĄkeviÄ?ius vis tiek surengÄ— vieĹĄÄ… jÄŻ konkursÄ…. Jis sudomino 9 tiekÄ—jus, bet konkurse dalyvavo vienintelÄ— bendrovÄ— „Alfameda“, kuri ĹĄiĹł metĹł vasario 23-iÄ…jÄ… buvo pripaĹžinta laimÄ—toja. Pagal sutartÄŻ ji privalÄ—jo per 30 dienĹł PSPC pristatyti rentgeno aparatÄ…, o pinigus gauti dalimis per pusÄ™ metĹł nuo paleidimo dienos. 0AĂ&#x;PILĂ&#x;DOĂ&#x;MASĂ&#x;SUĂ&#x;SIĂ&#x;TAĂ&#x;RIĂ&#x;MAS

TaÄ?iau praÄ—jus kelioms dienoms P.AndruĹĄkeviÄ?ius pasiraĹĄÄ— papildomÄ… susitarimÄ… ir iki trijĹł mÄ—nesiĹł pailgino aparato pristatymo terminÄ…. Negana to, PSPC direktorius atseikÄ—jo ir dosnĹł 70 tĹŤkst. eurĹł avansÄ…, nors konkurso sÄ…lygose to nebuvo numatyta. „Akivaizdu, kad laimÄ—tojui buvo pagerintos sÄ…lygos. Manome, kad tokie pagerinimai bĹŤtĹł pritraukÄ™ daugiau tiekÄ—jĹł, o aparatĹŤra bĹŤtĹł atsiÄ—jusi pigiau“, – „Lietuvos rytui“ sakÄ— Ĺ iauliĹł miesto savivaldybÄ—s direktoriaus pavaduotojas Marijus VeliÄ?ka. 3ANĂ&#x;DOĂ&#x;RIOĂ&#x;ATĂ&#x;SIĂ&#x;SAĂ&#x;KYĂ&#x;TIĂ&#x;NEĂ&#x;PAĂ&#x;NOĂ&#x;RO

Ĺ iauliĹł savivaldybÄ—s administracijos direktorius Antanas Bartulis nurodÄ— P.AndruĹĄkeviÄ?iui dÄ—l akivaizdĹžiĹł paĹžeidimĹł skubiai nutraukti konkursÄ…, bet reikalavimas nebuvo ÄŻvykdytas. Pelningo sandorio nepanoro atsisakyti ir „Alfameda“. ÄŽmonÄ— nurodÄ—, kad ÄŻranga pagaminta specialiai DainĹł PSPC. ÄŽtarimĹł dÄ—l skaidrumo sukÄ—lusÄŻ pirkimÄ… buvo papraĹĄyta ÄŻvertinti VieĹĄĹł jĹł pirkimĹł tarnybos (VPT). Jos ekspertai ÄŻvertino pradinÄ™ informacijÄ… ir pradÄ—jo oficialĹł tyrimÄ…. 3UĂ&#x;KwĂ&#x;LwĂ&#x;TRIUK¸Ă&#x;MgĂ&#x;DwLĂ&#x;NIEĂ&#x;KO

Beje, Ĺ iauliĹł savivaldybei Ä—mus domÄ—tis ĹĄiais pirkimais, mieste

'DLQĂ˜363&YDGRYDV3$QGUXĂ…NHYL mLXVSULVLSDĂ?LQRNDGÂ’Y\NXVNRQNXU VXLNHLWzYLHĂ…RMRSLUNLPRVjO\JDV

ĹŤmai pasklido kalbos, kad DainĹł PSPC praras savarankiĹĄkumÄ… ir taps Centro poliklinikos padaliniu. Keli miesto politikai net suorganizavo medikĹł ir pacientĹł paraĹĄĹł rinkimo akcijÄ…, kad „nepablogÄ—tĹł gydymo ir gydymosi sÄ…lygos“. Bet skandalui ÄŻsisiĹŤbavus paaiĹĄkÄ—jo, kad tai galÄ—jo bĹŤti tik bandymas pridengti ÄŻtartinÄ… vieĹĄÄ… jÄŻ pirkimÄ…. -EĂ&#x;DIĂ&#x;KASĂ&#x;JAUĂ&#x;jIAĂ&#x;SIĂ&#x;TEIĂ&#x;SUS

„Lietuvos ryto“ pakalbintas 67eriĹł P.AndruĹĄkeviÄ?ius, kuriam birĹželÄŻ baigiasi kadencija, sakÄ— irgi laukiantis VPT iĹĄvadĹł, nors kaltÄ—s dÄ—l vieĹĄojo pirkimo nejauÄ?ia: „Šis aparatas mums buvo gyvybiĹĄkai bĹŤtinas, nes turimas visiĹĄkai pasenÄ™s. PapraĹĄiau savivaldybÄ—s pinigĹł suĹžinojÄ™s, kad buvo skirta pinigĹł Centro poliklinikai rentgeno aparatui pirkti.“ DainĹł PSPC vadovas pripaĹžino, kad pirkimo sÄ…lygos buvo pakeistos, bet neÄŻĹžvelgÄ— nieko blogo: „Terminas buvo ÄŻraĹĄytas nerealus, todÄ—l teko taisyti ĹĄiÄ… klaidÄ…. Negavome nÄ— vienos pretenzijos. O avansÄ… sumokÄ—jome, nes tokia praktika. Visi tiekÄ—jai nori ÄŻsitikinti, kad nebus apgauti, todÄ—l standartiĹĄkai mokame 50 procentĹł ar didesnÄŻ avansÄ….“ Pasak P.AndruĹĄkeviÄ?iaus, gerokai ilgesnis atsiskaitymo terminas buvÄ™s numatytas apsidraudĹžiant dÄ—l galimĹł finansiniĹł sunkumĹł, bet PSPC dirbo pelningai, turÄ—jo pinigĹł, todÄ—l atskiru susitarimu juos pervedÄ— konkurso nugalÄ—tojai.

saulietiniĹł interjerĹł dekoro elementus. Ji atskleidÄ— interjero raidÄ… nuo klasicizmo iki moderno, nustatÄ— neiĹĄlikusius arba menkai iĹĄlikusius dekoravimo bĹŤdus ir medĹžiagas, pateikÄ— ÄŻĹžvalgĹł apie skirtingĹł laikotarpiĹł estetikÄ…, dekoro madÄ… ir gyventojĹł ÄŻproÄ?ius. Mokslininkai prof. M.Sapagovas, prof. A.Ĺ tikonas ir prof. R.ÄŒiegis 2017 m. Lietuvos mokslo premija apdovanoti uĹž tyrimus gilinantis ÄŻ neklasikinius diferencialinius uĹždavinius ir jĹł sprendimo metodus. Prof. L.ValkĹŤno teigimu, iĹĄgauti ir panaudoti daugiau saulÄ—s energijos – vienas svarbiausiĹł Ĺžmonijos iĹĄĹĄĹŤkiĹł. Mokslininko vykdomi tyrimai aktualĹŤs kuriant dirbtines fotosintezÄ—s sistemas, kurios ne tik gamina energijÄ…, bet ir prisideda kovojant su klimato kaita. Prof. S.KlimaĹĄauskas nagri-

,AĂ&#x;BAIĂ&#x;GIRĂ&#x;TASĂ&#x;IRĂ&#x;LAĂ&#x;BAIĂ&#x;DOSĂ&#x;NUS .zGDLQLĂ˜SROLFLQLQNDLLĂ… JLUGRUHNRUGLQÂ’Ă…LDLVPH WDLVN\Ă…LRSDVLĂ‘O\PjÂą WĂ‘NVWDQmLĂ˜HXUĂ˜7RNLj VXPjĂ?DGzMÂ?VY\UDVLĂ… JDUVzMRGDUYLHQXSDVLH NLPXÂąMDPQXVWDW\WDV QHWSURPLOLĂ˜JLUWXPDV

.DXQR$93.QXRWU

'zOĂ‚LDXOLĂ˜SLUPLQzVVYHLNDWRVSULHĂ?LĂ‘URVFHQWURSLUNLQLRNLORVNDQGDODV

2017 m. Lietuvos mokslo premijomis humanitariniĹł ir socialiniĹł mokslĹł srityse buvo apdovanoti prof. Rytis AmbrazeviÄ?ius ir dr. Dalia KlajumienÄ—, fiziniĹł mokslĹł srityje – prof. Mifodijus Sapagovas kartu su prof. Raimondu ÄŒiegiu ir prof. ArtĹŤru Ĺ tikonu, taip pat prof. Leonas ValkĹŤnas, biomedicinos ir ĹžemÄ—s ĹŤkio mokslĹł srityse – prof. Virginijus Ĺ ikĹĄnys kartu su kolegomis dr. Giedriumi GasiĹŤnu, dr. Tomu Ĺ inkĹŤnu, dr. Tautvydu Karveliu ir prof. Saulius KlimaĹĄauskas. Profesorius R.AmbrazeviÄ?ius prieĹĄ du deĹĄimtmeÄ?ius pradÄ—jo taikyti akustikos metodus lietuviĹĄkos muzikos ir kalbos tyrimuose. Mokslininkas atliko pirmuosius akustinius lietuviĹł kalbos priebalsiĹł tyrimus ir nustatÄ— jĹł poĹžymius. Taikydamas akustinius metodus apraĹĄÄ— lietuviĹł tradicinÄ—s muzikos dermes, intonavimÄ…, taip pat ritmikÄ…, vokalinÄ™ ir instrumentinÄ™ technikas. MenotyrininkÄ— dr. D.KlajumienÄ— pastarÄ… jÄŻ deĹĄimtmetÄŻ tyrinÄ—jo Lietuvos XVIII a. antrosios pusÄ—s–XX a. pradĹžios pa-

nÄ—ja Ĺžmogaus lÄ…stelÄ—se vykstanÄ?ius epigenetinius reiĹĄkinius. Vienas svarbiausiĹł lÄ…stelÄ—s epigenetinÄ—s reguliacijos mechanizmĹł yra DNR nukleotidĹł modifikacija, lemianti genĹł raiĹĄkos profilÄŻ ir siejama su ÄŻvairiĹł ligĹł atsiradimu. Mokslininko darbai svarbĹŤs siekiant kuo anksÄ?iau diagnozuoti vÄ—Ĺžines ir kitas sunkias ligas bei sutrikimus, pavyzdĹžiui, diabetÄ…, iĹĄsÄ—tinÄ™ sklerozÄ™, autizmÄ…, ir skirti kuo tikslesnÄŻ gydymÄ…. Vilniaus universiteto Biotechnologijos instituto mokslininkai prof. V.Ĺ ikĹĄnys, dr. G.GasiĹŤnas, dr. T.Ĺ inkĹŤnas ir dr. T.Karvelis tiria „CRISPR-Cas“ sistemas. Siekdami padÄ—ti Ĺžmogui pasveikti mokslininkai jau gali iĹĄkirpti „blogas“ DNR sekas ir vietoj jĹł ÄŻterpti „geras“, kad vÄ—l veiktĹł ÄŻprasti biologiniai procesai. Lietuvos mokslo premijos dydis – 29,6 tĹŤkst. eurĹł. Lietuvos mokslo premijos laureatai ir jĹł darbai pristatomi visuomenei ÄŻgyvendinant projektÄ… „NacionalinÄ—s mokslo populiarinimo sistemos plÄ—tra ir ÄŻgyvendinimas“, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo lÄ—ĹĄomis. (UĹžs. Nr. 18AV18-76)

A rĹŤnas K A R A LIĹŞNAS LR korespondentas

NaktÄŻ ÄŻ sekmadienÄŻ KÄ—dainiĹł policijos pareigĹŤnai gavo DidĹžiojoje gatvÄ—je esanÄ?io baro darbuotojos praneĹĄimÄ…, kad keletas asmenĹł vieĹĄoje vietoje elgiasi įŞōliai, laisto gÄ—rimus, dauĹžo taures. Apie vidurnaktÄŻ atvykÄ™ pareigĹŤnai sulaikÄ— du vyrus – 35 ir 49 metĹł. Jiems abiem buvo nustatytas sunkus girtumas – ÄŻ alkoholio matuoklÄŻ jie ÄŻpĹŤtÄ— 5 promiles. MedikĹł teigimu, kai kam tai gali bĹŤti mirtina dozÄ—. Baro darbuotoja pasakojo, kad abu vyrai atÄ—jo jau girtutÄ—liai, triukĹĄmavo, uĹžkabinÄ—jo kitus lankytojus. Jie bandÄ— prisijungti prie kiek ankÄ?iau atvykusios kÄ—dainiĹĄkiĹł kompanijos, kuri mÄ—gino nuraminti smarkuolius, taÄ?iau nesÄ—kmingai. Augaloti atvykÄ—liai sudauŞė kelias taures ir gÄ—rimais sulaistÄ— sÄ—dmaiĹĄius. „Tuos triukĹĄmadarius bandÄ— iĹĄpraĹĄyti baro darbuotojai, apsaugininkas, taÄ?iau nesÄ—kmingai. Tuomet teko kviesti policiją“, – pasakojo baro darbuotoja. AtvykÄ™ pareigĹŤnai chuliganus

6XODLN\WDVLVWXUzMRDSLHHXUĂ˜EHWSROLFLQLQNDPVĂ?DGzMRGDXJGDXJLDX

ÄŻsodino ÄŻ tarnybinÄŻ automobilÄŻ. BevaĹžiuojant jau visai netoli KÄ—dainiĹł rajono policijos komisariato vienas sulaikytĹłjĹł papraĹĄÄ— jÄŻ iĹĄleisti ir uĹž tai pasiĹŤlÄ— net 15 000 eurĹł. PareigĹŤnams nesutikus su 35 metĹł vyro pasiĹŤlymu, jis naktÄŻ kartu su draugu praleido Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato areĹĄtinÄ—je. Ar sulaikytasis iĹĄties ketino ÄŻbrukti tokiÄ… pinigĹł sumÄ…? „Žmogus buvo smarkiai apspangÄ™s, o tokiose situacijose daĹžnai nesuvokia situacijos“, – kalbÄ—jo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Imuniteto valdybos virĹĄininkas Andrejus Rabijus. Jis pridĹŤrÄ—, kad tarnybiniame policijos pareigĹŤnĹł automobilyje „Škoda Yeti“ nebuvo vaizdo ÄŻraĹĄymo ÄŻrangos, taÄ?iau tai nepaskatino patruliĹł susigundyti brukamais pinigais. Pas sulaikytÄ… jÄŻ iĹĄties buvo ras-

ta nemaĹžai pinigĹł – Lenkijos zlotĹł ir eurĹł, kuriĹł bendra vertÄ— – apie 2 tĹŤkstanÄ?ius eurĹł. KyĹĄÄŻ norÄ—jusiam duoti kÄ—dainiĹĄkiui gresia bauda arba laisvÄ—s atÄ—mimas iki septyneriĹł metĹł, o biÄ?iuliui uĹž vieĹĄosios tvarkos paĹžeidimÄ… – vieĹĄieji darbai arba bauda, arba laisvÄ—s apribojimas, arba areĹĄtas, arba laisvÄ—s atÄ—mimas iki dvejĹł metĹł. Abu sulaikytieji niekur oficialiai nedirba, anksÄ?iau jau buvo ÄŻkliuvÄ™ policijos pareigĹŤnams dÄ—l chuliganizmo ir kitĹł nesunkiĹł nusikaltimĹł. Ĺ iemet Kauno apskrityje dÄ—l bandymĹł papirkti policijos pareigĹŤnus pradÄ—ta 14 ikiteisminiĹł tyrimĹł. „DaĹžniausiai tai bandÄ— daryti KeliĹł eismo taisykles paĹžeidÄ™ ĹžmonÄ—s. KyĹĄiĹł dydis – nuo 10 iki 1000 eurĹł. Naujausias rekordas ĹĄiemet turbĹŤt jau nebus pagerintas“, – svarstÄ— A.Rabijus.


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

UĂ€RIBIS

UZRIBIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

*3LODLmLRQXRWU

.ODLSzGRMHXĂ?YHUVWDGDU YLHQDE\ODNXULRMH PHWĂ˜WHLVLQLQNDV6HUJH MXV-X]LNDVEXYRNDOWLQD PDVLĂ…Ă?PRQLĂ˜LĂ…YLOLRMÂ?V PDĂ?GDXJSXVDQWURPL OLMRQRHXUĂ˜-DPVNLUWD SXVVHSWLQWĂ˜PHWĂ˜ODLV YzVDWzPLPREDXVPz

TeisÄ—jo SvajĹŤno Bliudsukio skelbiamo nuosprendĹžio S.Juzikas neiĹĄklausÄ— – ĹĄiuo metu LaisvÄ—s atÄ—mimo vietĹł ligoninÄ—je gydomas kaltinamasis praneĹĄÄ— dÄ—l ligos negalÄ—siantis dalyvauti teismo procese. Jis nepanoro pasinaudoti ir vaizdo konferencijos galimybÄ—mis. PusseptintĹł metĹł laisvÄ—s atÄ—mimo – tokiÄ… bausmÄ™ KlaipÄ—dos apylinkÄ—s teismas uĹž akiĹł atseikÄ—jo iĹĄ viso apie du milijonus eurĹł iĹĄ ĹžmoniĹł apgaule iĹĄviliojusiam ir jĹł negrÄ…Ĺžinusiam S.Juzikui. Buvo iĹĄnagrinÄ—ti 49 su jo nusikalstama veikla susijÄ™ epizodai. *AUĂ&#x;ANTĂ&#x;RASĂ&#x;TEISĂ&#x;MOĂ&#x;KIRĂ&#x;TIS

PraÄ—jusiĹł metĹł pabaigoje S.Juzikas kitoje byloje uĹž tokiÄ… paÄ?iÄ… veiklÄ… buvo nuteistas kalÄ—ti ketverius metus ir keturis mÄ—nesius. TÄ…kart teisme iĹĄgliaudyta daugiau kaip 20 epizodĹł, kai jis iĹĄ ĹžmoniĹł pasiskolino didĹžiules pinigĹł sumas ir jĹł negrÄ…Ĺžino. S.Juzikas skelbdavosi dirbantis bendrovÄ—je KlaipÄ—dos teisininkĹł biure, teikianÄ?iame teisines paslaugas ir padedanÄ?iame iĹĄieĹĄkoti skolas.

Skolindamasis pinigĹł klaipÄ—dietis S.Juzikas sukurdavo vis kitokiÄ… sakmÄ™, kodÄ—l jĹł tiesiog mirtinai reikia. IĹĄklausÄ™s pirmÄ… jÄŻ nuosprendÄŻ S.Juzikas pareiĹĄkÄ—, kad baudĹžiamoji byla – sufabrikuota. Pinigus, kuriuos jam pagal vekselius skolindavo ĹžmonÄ—s, teisininkas tikÄ—josi panaudoti pelningam verslui. TÄ… patÄŻ jis kalbÄ—jo ir vÄ—liau. Kaltinamasis pripaĹžino visas savo skolas, dievagojosi, kad rengÄ—si jas grÄ…Ĺžinti kreditoriams, taÄ?iau buvo suimtas, o vÄ—liau esÄ… dalis pinigĹł dingo iĹĄ namĹł. TeisÄ—jas net pusvalandÄŻ skaitÄ— visĹł nuo S.Juziko finansinÄ—s veiklos nukentÄ—jusiĹł kreditoriĹł sÄ…raĹĄÄ…. Tarp jĹł yra niekuo neiĹĄsiskirianÄ?iĹł ĹžmoniĹł ir pasiturinÄ?iĹł verslininkĹł, net teisininkĹł. 'RAUĂ&#x;DĂ€IĂ‹Ă&#x;ISĂ&#x;TOĂ&#x;RIĂ&#x;JĂ‹Ă&#x;KĂ„Ă&#x;RwĂ&#x;JAS

S.Juzikas skolindavosi pinigus sukurdamas vis kitokiÄ… sakmÄ™, kodÄ—l jĹł mirtinai reikia: pritrĹŤko pinigĹł investicijoms ÄŻ statybĹł ar nekilnojamojo turto verslÄ…, turÄ—jo iĹĄpirkti Ĺžmonos ÄŻmonÄ™, reikÄ—jo gydyti sunkiai sergantÄŻ tÄ—vÄ… arba sĹŤnĹł. GraudĹžiĹł istorijĹł pasakotojo S.Juziko sugraudinti ir apkvailinti kreditoriai pinigus ĹĄiam teisininkui skolino nuo 2014 iki 2016 metĹł pradĹžios. PirmÄ… jÄ… bylÄ… pavyko atversti ne iĹĄ karto – mat S.Juzikas vis atrasdavo prieĹžasÄ?iĹł nukelti posÄ—dĹžius. Jis sumanÄ— susirasti advokatÄ…,

‘WHLVPjDWYHVWDV NDXQLHWLV06DV QDXVNDVWHLVPH SDUHLĂ…NzGHJD OĂ˜QHLĂ…S\OÂ?VLU MĂ˜QHSDGHJÂ?V

6-X]LNDVEXYRSDVLĂ˜VWDVNDOzWLXĂ?WDL NDGLĂ…Ă?PRQLĂ˜LĂ…YLOLRMRNUĂ‘YjSLQLJĂ˜

bet paaiĹĄkÄ—jo, kad yra nemokus – nepajÄ—gia atsilyginti uĹž paslaugas. Kaltinamasis bandÄ— nuĹĄalinti prokurorÄ™, kuri, pasak jo, galÄ—jo bĹŤti ĹĄaliĹĄka, nes seniau dirbo su vienu nuo jo veiklos nukentÄ—jusiu asmeniu – buvusiu prokuroru, o dabar advokatu Vytautu Agintu. Galiausiai diplomuotas teisininkas S.Juzikas nusprendÄ— gintis pats. Savo kaltÄ—s jis nepripaĹžino. 0EĂ&#x;̧ wĂ&#x;PIĂ&#x;NIĂ&#x;GUSĂ&#x;NETĂ&#x;Â?KĂ&#x;LIUĂ&#x;VŠS

„Jis mokÄ—jo sudaryti patikimo ir sÄ…Ĺžiningo Ĺžmogaus ÄŻspĹŤdÄŻ, ĹžadÄ—jo mokÄ—ti 10 procentĹł palĹŤkanĹł. IĹĄ pradĹžiĹł nedideles sumas grÄ…Ĺžindavo su kaupu“, – teisme pasakojo vienas beveik 43 tĹŤkstanÄ?ius eurĹł pagal pasiraĹĄytus vekselius S.Juzikui paskolinÄ™s ir jĹł neatgavÄ™s klaipÄ—dietis verslininkas. NukentÄ—jo ir ĹĄio verslininko sĹŤnus, praradÄ™s 20 tĹŤkst. eurĹł. Ĺ˝monÄ—s delsÄ— kreiptis ÄŻ teisÄ—saugÄ… baimindamiesi, kad ÄŻkalinus S.JuzikÄ… nebeliks jokios vilties atgauti kaip ÄŻ balÄ… ÄŻmerktĹł pinigĹł. S.Juzikas, pasinaudojÄ™s ĹžmoniĹł naivumu ir savo aktoriniais gebÄ—jimais, iĹĄ viso iĹĄviliojo apie du milijonus eurĹł. Tai patvirtina jo ranka pasiraĹĄyti vekseliai, nuramindavÄ™ patiklius skolintojus. Net vykstant ikiteisminiam tyrimui S.Juzikas tÄ™sÄ— nusikalstamÄ… veiklÄ… – skolindavosi pinigus kaip fizinis asmuo. IĹĄ vieno iĹĄviliojo kelis, iĹĄ kito – net 80 tĹŤkst. eurĹł. AtÄ—jus skolĹł grÄ…Ĺžinimo terminui pinigĹł nesulaukÄ™ kreditoriai suvokdavo esÄ… apgauti. Tiems, kurie grasindavo, kad kreipsis ÄŻ policijÄ…, menkÄ… paskolĹł dalÄŻ pavyko atgauti. 3KOĂ&#x;LINĂ&#x;DAĂ&#x;VOĂ&#x;IRĂ&#x;PAĂ&#x;PUOĂ&#x;̧ AĂ&#x;LUS

„NÄ— vieno iĹĄ ĹĄiĹł ĹžmoniĹł aĹĄ nesu apgavÄ™s. Skolinausi verslui – jis susijÄ™s su nekilnojamuoju turtu. Pinigai buvo paruoĹĄti grÄ…Ĺžinti ĹžmonÄ—ms, turiu visus dokumentus, ÄŻrodymus, taÄ?iau policija mane sulaikÄ— prie namĹł prieĹĄ pat atsiskaitymą“, – sukÄ?iaus etiketÄ—s teisme kratÄ—si S.Juzikas. Kaltinamasis aiĹĄkino, kad jÄŻ sulaikius buvo paimtas namĹł raktas, paskui pareigĹŤnai ten buvo nuvykÄ™, iĹĄjungÄ— ĹĄviesÄ…, vÄ—liau atliko kratÄ…. Tuo laiku esÄ… ir dingo apie 30 tĹŤkst. eurĹł. Baigus pirmÄ… jÄŻ ikiteisminÄŻ tyrimÄ… atsirado dar daugiau A.Juziko apgautĹł ĹžmoniĹł. PaaiĹĄkÄ—jo, jog teisininkas skolinosi ne tik pinigus, bet ir papuoĹĄalus, kurie buvo uĹžstatomi lombarde. Keli nukentÄ—jusieji S.Juzikui pateikÄ— civilinius ieĹĄkinius dÄ—l neturtinÄ—s Ĺžalos atlyginimo, bet jam atrodo, kad kreditoriai jokiĹł emociniĹł iĹĄgyvenimĹł patirti negalÄ—jo. Pinigus skolinusiems ĹžmonÄ—ms teismas grÄ…Ĺžino vekselius su S.Juziko paraĹĄais. Jie galÄ—s civiline tvarka kreiptis ÄŻ teismÄ… dÄ—l nuostoliĹł atlyginimo.

)LĂ&#x;GAIĂ&#x;TYĂ&#x;LwĂ&#x;JŠSĂ&#x;BwGĂ&#x;LYSĂ&#x;PRAĂ&#x;BIĂ&#x;LO 7HLVPXLYDNDUSDJDOLDXSDY\NRSUDNDOELQWLSD JULQGLQLXWUDJLĂ…NRJDLVUR.DXQHVXNzOzMXYDGLQD PjPHWĂ˜0DUW\Qj6DVQDXVNj,NLWHLVPLQLRW\ ULPRPHWXĂ…LVNDXQLHWLVDWVLVDNzGXRWLSDURG\ PXVLUSDDLĂ…NLQWLEDLVDXVQXVLNDOWLPRDSOLQN\EHV A rĹŤnas K A R A LIĹŞNAS LR korespondentas

TyrÄ—jams M.Sasnausko nepavyko prakalbinti nuo to momento, kai 2016-ĹłjĹł lapkritÄŻ jis buvo parskraidintas iĹĄ Londono, kur slapstÄ—si net ketverius metus. Kaunietis buvo paskelbtas vienu ieĹĄkomiausiĹł ĹžmoniĹł Europoje, taÄ?iau teisme sprendĹžiant dÄ—l jo suÄ—mimo M.Sasnausko gynÄ—jas pareiĹĄkÄ—, kad jo klientas neĹžinojo, kad yra ieĹĄkomas. Teismas leido jÄŻ suimti 3 mÄ—nesiams, o vÄ—liau pratÄ™sÄ— terminÄ…. M.Sasnauskas kaltinamas su bendrininkais parengÄ™s ir ÄŻvykdÄ™s ĹĄiurpĹł kerĹĄto planÄ… – padegÄ— Ĺ ilainiuose esantÄŻ butÄ…, kuriame vyko triukĹĄmingas vakarÄ—lis. IĹĄpuolio metu vienas vaikinas Ĺžuvo, septyni buvo suĹžaloti. ÄŽtariamasis JungtinÄ—je KaralystÄ—je buvo sulaikytas 2016-ĹłjĹł balandÄŻ, o atlikus bĹŤtinas procedĹŤras, perduotas Lietuvai. Per visas apklausas tyrÄ—jai visiĹĄkai nieko nepeĹĄÄ— – kaunietis nieko neuĹžsiminÄ— apie ÄŻvykio aplinkybes.

NagrinÄ—jant bylÄ… Kauno apygardos teisme jis parodymus sutiko duoti tik iĹĄnagrinÄ—jus visus kitus ÄŻrodymus. Nusikaltimas buvo ÄŻvykdytas 2012 metĹł kovo 25-osios naktÄŻ Kaune, BaltĹł prospekte esanÄ?iame daugiabutyje. Konf liktas ÄŻsiplieskÄ—, kai M.Sasnausko brolis Paulius Sasnauskas, kuriam tuo metu buvo 17 metĹł, buvo iĹĄvarytas iĹĄ gimtadienio ĹĄventÄ—s. Smarkiai ÄŻkauĹĄÄ™s kaunietis susikibo su kitais ĹĄventÄ—s dalyviais – jie trenkÄ— jam per veidÄ… ir liepÄ— iĹĄeiti. ÄŽnirĹĄÄ™s paauglys pasiskundÄ— savo vyresniajam broliui ir kitiems draugams – 25 metĹł Pauliui DiliĹŤnui ir 23 metĹł Lukui Buckui. KerĹĄytojai vaĹžiuodami degalinÄ—je nusipirko benzino. Juo buvo aplietas duris atidarÄ™s 18-metis Mindaugas Skruodis. P.DiliĹŤnas numetÄ— degtukÄ… ir vaikinas Ĺžuvo liepsnose, buto nuomininko kĹŤnas buvo rastas vonios kambaryje. Degiojo skysÄ?io buvo priĹĄlakstyta ir buto koridoriuje. Liepsnoms iĹĄplitus po visÄ… butÄ…, sunkias traumas patyrÄ— dar septyni jaunuoliai.

4RYSĂ&#x;KAUĂ&#x;NIEĂ&#x;jIAIĂ&#x;JAUĂ&#x;Ă&#x; I¸Ă&#x;GIRĂ&#x;DOĂ&#x;NUOSPĂ&#x;RENĂ&#x;DÂ? â– PHWDLV.DXQRDS\ JDUGRVWHLVPDV3'LOLĂ‘QXL VN\UzPHWĂ˜ODLVYzVDWz PLPREDXVPÂ?36DVQDXV NjÂ’NDOLQRPHWDPVLU PzQHVLDPVR/%XFNXL VN\UzPHWĂ˜ODLVYzVDWz PLPREDXVPÂ?MRVY\NG\ PjDWLGHGDQW â–  06DVQDXVNRE\ODEXYRDW VNLUWDĂ‚LDPNDOWLQDPDMDP JUHVLDODLVYzVDWzPLPR EDXVPzLNLJ\YRVJDOYRV

Kai kurie jĹł gelbÄ—damiesi ĹĄoko iĹĄ septintojo aukĹĄto. Ĺ uoliu mirties iĹĄvengti bandÄ™s dvyliktokas Mantas TamaĹĄauskas liko prikaustytas prie neÄŻgaliojo veĹžimÄ—lio. ÄŽ nelaimÄ—s vietÄ… buvo iĹĄsiĹłstos gausios gelbÄ—tojĹł pajÄ—gos. DarbÄ… apsunkino gausybÄ— automobiliĹł, kuriuos teko paĹĄalinti iĹĄ kelio. Nuo vandens nukentÄ—jo beveik visi Ĺžemiau esantys namo butai. Vakar teisme M.Sasnauskas neneigÄ—, kad su biÄ?iuliais vaĹžiavo ginti brolio, automobilio salone iĹĄties buvo indas su degalais. Bet teisiamasis tikino nei pylÄ™s ant Ĺžmogaus atgabentÄ… benzinÄ…, nei jÄŻ padegÄ™s. Kas tai padarÄ—, M.Sasnauskas esÄ… neĹžino, nes nematÄ—.

3LwPĂ&#x;TUĂ&#x;VwĂ&#x;BUĂ&#x;VOĂ&#x;Â?RENGĂ&#x;TAĂ&#x;PUOĂ&#x;DUOSE /-XRG]HYLmLHQzVQXRWU

G e d i m i n a s PI L A I T I S LR korespondentas

*%LWYLQVNRQXRWU

4EIĂ&#x;SIĂ&#x;NINĂ&#x;KOĂ&#x;JAUĂ&#x;KUĂ&#x;TAPOĂ&#x; IRĂ&#x;BEĂ&#x;VERĂ&#x;jIAIĂ&#x;VEKĂ&#x;SEĂ&#x;LIAI

‘SDVLPDW\PXVVXNDOLQ mLDLVY\UDLVÂ’SDWDLVRV QDPXVDWY\NVWDQmLRV PRWHU\VQHUHWDLDWYHĂ?D GUDXGĂ?LDPĂ˜GDLNWĂ˜LU SDmLRVDWVLGXULDWHLVz VDXJRVDNLUDW\MH7DLS QXWLNRLUHMĂ˜YLOQLHWHL L o r e t a J UO D Z E V I ÄŒI E N Ä– LR korespondentÄ—

‘.\EDUWĂ˜SDWDLVRVQDPXVGDĂ?QDLEDQGRPDÂ’QHĂ…WLGUDXGĂ?LDPĂ˜GDLNWĂ˜

Praėjusį penktadienį į Kybartų pataisos namus (Vilkaviťkio r.) į ilgalaikį pasimatymą pas sutuoktinį atvaŞiavusi jauna moteris atsiveŞė įvairių daiktų, kuriuos ketino perduoti nebe pirmą kartą uŞ grotų atsidōrusiam vyrui. Vis daiktai buvo perťviesti specialiu rentgeno aparatu.

PareigĹŤnĹł dÄ—mesÄŻ patraukÄ— puodai. JĹł dugnuose aiĹĄkiai buvo matyti paĹĄaliniĹł daiktĹł. PaaiĹĄkÄ—jo, jog prie puodĹł buvo priklijuoti papildomi dugnai, kurie slÄ—pÄ— ĹĄeĹĄis mobiliuosius telefonus, keturis telefonĹł antga-

lius, ĹĄvirkĹĄtÄ…, lipniÄ…ja juosta apvyniotus du gabaliukus, ÄŻtariama, narkotinÄ—s medĹžiagos. SutuoktiniĹł pasimatymas neÄŻvyko. Moteris buvo iĹĄgabenta ÄŻ policijos komisariatÄ….


PASAULIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

PASAULIS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

Ä5HXWHUV³Ä6FDQSL[³

RVLRV,]UDHOLRÂ’NĂ‘ULPR PHWLQzVYDNDUSDĂ?\Pz WRVÂ’WDPSRVNXSLQDGLH QD2ILFLDOLj-$9DPEDVD GRV,]UDHO\MHSHUNzOLPR LĂ…7HO$YLYRÂ’-HUX]DOÂ?FH UHPRQLMjWHPGzSDOHV WLQLHmLĂ˜SURWHVWDLÂ’NX ULXRVDWVDN\WDNXONRPLV

$)3Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

*!6Ă&#x;AMBASADOSĂ&#x;PERĂ&#x;KwĂ&#x;LIĂ&#x;MASĂ&#x;NUĂ&#x;DAĂ&#x;Ă€YTASĂ&#x;KRAUJU

Ju s t Ä— BU T K AUS K I E N Ä– LR korespondentÄ—

Vakar JAV ambasadorius Davidas Friedmanas savo biurÄ… perkÄ—lÄ— iĹĄ Tel Avivo ÄŻ buvusÄŻ JAV konsulato pastatÄ… JeruzalÄ—je. Raudonomis, mÄ—lynomis ir baltomis gÄ—lÄ—mis bei JAV vÄ—liavomis iĹĄpuoĹĄta gatve ÄŻ naujÄ… jÄ… atstovybÄ™ vakar rinkosi ypatingi ceremonijos sveÄ?iai. Ambasados atidarymo diena pasirinkta neatsitiktinai. 1948 metĹł geguŞės 14-Ä…jÄ… Izraelis paskelbÄ— savo nepriklausomybÄ™, tad ĹĄÄŻmet metinÄ—s paminÄ—tos aibe renginiĹł.

„Tiesiame draugiĹĄkumo rankÄ… Izraeliui, palestinieÄ?iams ir visiems jĹł kaimynams. Tegyvuoja taika!“ '7UXPSDV

Dar gruodÄŻ JAV prezidento Donaldo Trumpo paskelbtas sprendimas perkelti ambasadÄ… iĹĄ Tel Avivo, kuriame ÄŻsikĹŤrusios visos uĹžsienio ĹĄaliĹł diplomatinÄ—s atstovybÄ—s, sukÄ—lÄ— nepasitenkinimo raibuliĹł. O vakar jie virto bangomis. Gazos RuoĹže, prie Izraelio sienos, rinkosi deĹĄimtys tĹŤkstanÄ?iĹł palestinieÄ?iĹł, protestuojanÄ?iĹł prieĹĄ JAV sprendimÄ… vienaĹĄaliĹĄkai paskelbti Izraelio sostine JeruzalÄ™, kurios rytinÄ™ dalÄŻ palestinieÄ?iai norÄ—tĹł matyti ir kaip savo sostinÄ™. Iki vakaro Izraelio gynybos pajÄ—gos nuĹžudÄ— 52 palestinieÄ?ius, tarp jĹł ir nepilnameÄ?iĹł. Dar maĹžiausiai 2,4 tĹŤkst. ĹžmoniĹł suĹžeista.

-$9DPEDVDGj-HUX]DOzMHYDNDULĂ…NLOPLQJDLDWLGDUz,]UDHOLRSUHPMHUDV%1HWDQ\DKX DQWUDVLĂ…NDLUzV VXVYHmLDLVLĂ…-$9R*D]RV5XRĂ?HY\NRNUXYLQLSURWHVWDL

VakarykĹĄÄ?iai susirÄ—mimai paĹžymÄ—jo kruviniausiÄ… dienÄ… nuo kovo pabaigos, kai prasidÄ—jo protestĹł banga dÄ—l perkeliamos JAV ambasados. !TĂ&#x;V YĂ&#x;KOĂ&#x;NEĂ&#x;VIĂ&#x;SIĂ&#x;SVEĂ&#x;jIAI

„Tai – puiki diena Izraeliui!“ – taip dĹžiaugsmingai socialiniame tinkle „Twitter“ vakar rytÄ… pasitiko D.Trumpas. Pats JAV prezidentas ceremonijoje nedalyvavo ir ÄŻ susirinkusiuosius kreipÄ—si vaizdo ÄŻraĹĄe. „Izraelis yra nepriklausoma ĹĄalis ir turi teisÄ™ iĹĄsirinkti savo sostinÄ™, bet daug metĹł vengÄ—me pripaĹžinti tai, kas yra akivaizdu. Tiesiame draugiĹĄkumo rankÄ… Izraeliui, palestinieÄ?iams ir visiems jĹł kaimynams. Tegyvuoja taika!“ – kalbÄ—jo D.Trumpas. Amerikai renginyje atstovavo ÄŻ judaizmÄ… po santuokos atsivertusi JAV vadovo dukra Ivanka Trump su vyru Jaredu Kushneriu, kuris vadovauja BaltĹłjĹł rĹŤmĹł ViduriniĹł RytĹł taikos proceso komandai. Tiesa, daugelio uĹžsienio sveÄ?iĹł pasigesta. IĹĄ viso ÄŻ renginÄŻ buvo pakviesti 86 diplomatai, taÄ?iau apie savo atvykimÄ… praneĹĄÄ— tik 33 ambasadoriai ir reikalĹł patikÄ—tiniai. Ĺ ventÄ—je nedalyvavo ir svarbiausi Izraelio sÄ… jungininkai. Mat Europos SÄ… junga nepritaria D.Trumpo sprendimui perkelti ambasadÄ… nesulaukus, kol JeruzalÄ—s statusas paaiĹĄkÄ—s po taikos derybĹł. Bendrija neseniai netgi paruoĹĄÄ— rezoliucijÄ…, kuria pasmerktĹł ĹĄÄŻ

ĹžingsnÄŻ, bet jai keliÄ… uĹžkirto ÄŒekija, Vengrija ir Rumunija. VisĹł ĹĄiĹł valstybiĹł atstovai vakar dalyvavo ceremonijoje JeruzalÄ—je. MaĹža to, paskui Jungtines Valstijas perkelti ambasadÄ… ÄŻ JeruzalÄ™ planuoja tik dvi ĹĄalys – Paragvajus ir Gvatemala. $Ă€IAUĂ&#x;GIAĂ&#x;SIĂ&#x;*!6Ă&#x;SPRENĂ&#x;DIĂ&#x;MU

Bet Izraeliui D.Trumpo sprendimas – aiĹĄkus Ĺženklas, kieno pusÄ™ deĹĄimtmeÄ?ius trunkanÄ?iame konf likte pasiruoĹĄÄ™s palaikyti ĹĄis BaltĹłjĹł rĹŤmĹł ĹĄeimininkas. Beje, tai jau antroji JAV vadovo dovana Izraeliui – prieĹĄ savaitÄ™ D.Trumpas praneĹĄÄ— apie sprendimÄ… pasitraukti iĹĄ susitarimo, pagal kurÄŻ Iranui – didĹžiausiam Izraelio prieĹĄui – buvo suĹĄvelnintos sankcijos mainais ÄŻ branduolinÄ—s programos sustabdymÄ…. PadÄ—ka D.Trumpui liejasi per kraĹĄtus. Miesto futbolo komanda „Beitar Jerusalem“ pakeitÄ— pavadinimÄ… ÄŻ „Beitar Trump Jerusalem“, taip pagerbdama JAV prezidentÄ…, kuris, pasak komandos atstovĹł, priÄ—mÄ— drÄ…sĹł sprendimÄ… perkelti ambasadÄ…. Izraelio lietuviĹł bendruomenÄ—s „Nerija“ pirmininkÄ— Ieva VÄ—braitÄ— teigÄ— iĹĄkilmiĹł atgarsius pajutusi net ir Tel Avive. „Gyvenu toliau nuo JeruzalÄ—s, taÄ?iau vakar ir ĹĄiandien Ä?ia buvo ĹĄvenÄ?iama JeruzalÄ—s diena. O ambasados perkÄ—limas smarkiai prisideda prie dĹžiugesio, – „Lietuvos rytui“ sakÄ— lietuvÄ—. – Labai dĹžiaugiamÄ—s, kad pagaliau tai ÄŻvyko.

Amerika pripaŞįsta mĹŤsĹł sostine tÄ… miestÄ…, kuris ĹžydĹł sostinÄ— yra nuo labai senĹł laikĹł.“ $EĂ&#x;̧ IMĂ&#x;TYSĂ&#x;AUKĂ‹Ă&#x;PRIEĂ&#x;TVOĂ&#x;ROS

Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu daugiau nei 800 sveÄ?iĹł kalbÄ—jo apie tai, kad ĹžydĹł tauta JeruzalÄ—s statusu neabejoja jau 3000 metĹł. „O mĹŤsĹł valstybÄ—s sostinÄ— JeruzalÄ— yra jau 70 metĹł. Ji iĹĄliks sostine visam laikui“, – pabrėŞė Izraelio premjeras. Tiesa, palestinieÄ?iai pasirinktÄ… perkÄ—limo datÄ… laiko ÄŻĹžeidimu. Ĺ iÄ… savaitÄ™ jie mini 70 metĹł nuo Nakbos, vadinamosios Katastrofos dienos, kai po Izraelio ÄŻkĹŤrimo 700 tĹŤkst. palestinieÄ?iĹł buvo priversti palikti savo namus. JeruzalÄ—je sustiprinus saugumÄ… prieĹĄ ceremonijÄ…, kuriai ruoĹĄtasi tris mÄ—nesius, buvo ramu, taÄ?iau uĹž kiek daugiau nei 60 kilometrĹł, Gazos RuoĹže, nuotaikos buvo visai kitokios. Izraelio kariuomenÄ— sekmadienÄŻ ÄŻspÄ—jo palestinieÄ?ius nesiartinti prie eksklavÄ… juosianÄ?ios tvoros, mat kiekvienas pasirodÄ™s demonstrantas bus laikomas teroristu ir teisÄ—tu taikiniu. Bet prie palestinieÄ?iĹł gyvenamos teritorijos sienos protestuotojus veŞė autobusai. MeÄ?eÄ?iĹł garsiakalbiai ragino Ĺžmones streikuoti. O pasienyje buvo deginamos padangos – dĹŤmais palestinieÄ?iai teigÄ— apsisaugantys nuo ĹžydĹł snaiperiĹł. Izraelio gynybos pajÄ—gos prane-

ĹĄÄ— besitaikanÄ?ios ÄŻ riauĹĄininkus, kurie mÄ—gino ÄŻtaisyti sprogmenis, kad suardytĹł Gazos RuoŞą apjuosusiÄ… tvorÄ…, ir mÄ—tÄ— akmenis ÄŻ ĹžydĹł karius. Kai kuriems palestinieÄ?iams pavyko ÄŻ Izraelio kontroliuojamÄ… teritorijÄ… ÄŻsiverĹžti apie 150 metrĹł, bet ÄŻ tai kariai atsakÄ— kulkĹł papliĹŤpomis ÄŻ kojas. 0ROĂ&#x;TESĂ&#x;TAIĂ&#x;NEĂ&#x;Ă€AĂ&#x;DAĂ&#x;LIAUĂ&#x;TIS

Neramu buvo ir palestinieÄ?iĹł gyvenamoje RytĹł JeruzalÄ—je. Sekmadienio vakarÄ… ÄŻ ĹžydĹł namÄ… buvo ÄŻmesta padegamoji bomba, supjaustytos 26 automobiliĹł padangos, o ant sienĹł atsirado iĹĄpaiĹĄyti raginimai: „Žydai, pabuskite!“ ÄŽtampÄ… dar sekmadienÄŻ sustiprino teroristinÄ—s organizacijos „Al Qaeda“ vadeivos Aymano al-Zawahiri paraginimas palestinieÄ?iams sukilti prieĹĄ AmerikÄ… – didĹžiausiÄ… musulmonĹł prieĹĄÄ™. Nuo kovo 30 dienos vykstantys kassavaitiniai protestai jau paĹžymÄ—ti 83 palestinieÄ?iĹł Şōtimi. Per susirÄ—mimus, kuriuos, anot Izraelio, skatina teroristinÄ— organizacija „Hamas“, per kelias savaites buvo suĹžeisti dar 2,5 tĹŤkst. palestinieÄ?iĹł. Vakar jie ir vÄ—l kartojo niekada nepripaĹžinsiantys Gazos RuoĹžo blokados, kuriÄ… prieĹĄ daugiau nei deĹĄimtmetÄŻ ÄŻvedÄ— Izraelis. „Šiandien siunÄ?iame Izraeliui ir jo sÄ… jungininkams ĹžiniÄ…: niekada nepasiduosime kovoje dÄ—l savo ĹĄalies“, – teigÄ— valstybÄ—s tarnautojas Mohammedas Hamami.

0LUWLQjLĂ…SXROÂ’3DU\Ă?LXMHVXUHQJÂ?VmHmzQDV&KDP]D WDV$]LPRYDVEXYRVWHELPDVSDUHLJĂ‘QĂ˜WDmLDXYLV WLHNÂ’Y\NGzVDYRNUXYLQXVSODQXVLUVXNUzWzĂ…DOÂ’2 SDWVkHmzQLMRVO\GHULVGzOYLVNRDSNDOWLQR3UDQFĂ‘]LMj PrancĹŤzija ir vÄ—l tapo kraupaus iĹĄpuolio liudininke. 20-metis ÄŒeÄ?Ä—nijoje gimÄ™s PrancĹŤzijos pilietis Ch.Azimovas ĹĄeĹĄtadienio vakarÄ… pasiÄ—mÄ— peilÄŻ, nuÄ—jo ÄŻ ParyĹžiaus restoranĹł, barĹł ir turistiniĹł objektĹł rajonÄ… ir Ä—mÄ— badyti Ĺžmones. PirmadienÄŻ policijos pareigĹŤnai dar negalÄ—jo atsakyti ÄŻ vienÄ… pagrindiniĹł klausimĹł – kodÄ—l 2010 metais PrancĹŤzijos pilietybÄ™ gavÄ™s Ä?eÄ?Ä—nas nutarÄ— ÄŻvykdyti kruvinÄ… iĹĄpuolÄŻ, kurio metu vienas Ĺžmogus buvo nuĹžudytas, o dar 4 suĹžeisti. Tarp jĹł yra Kinijos ir Liuksemburgo pilieÄ?iĹł. Siekiant suĹžinoti, kas paskatino 1997 m. gimusÄŻ vyrÄ… griebtis smurto, buvo apklausti ir ParyĹžiuje gyvenantys jo tÄ—vai bei draugas Liuksemburge. Ch.Azimovo tÄ—vĹł namuose tyrÄ—jai atliko kratÄ….

Neilgai trukus po iĹĄpuolio paaiĹĄkÄ—jo, jog Ch.Azimovas jau kurÄŻ laikÄ… buvo stebimas pareigĹŤnĹł dÄ—l radikalizmo. TaÄ?iau tai neuĹžkirto kelio ÄŻvykdyti atakÄ…. ÄŽtariamasis anksÄ?iau nebuvo teistas. Savo aukĹł jis taip pat nepaĹžinojo, tad manoma, kad jas jis pasirinko atsitiktinai. PrieĹĄ ÄŻvykdydamas iĹĄpuolÄŻ Ä?eÄ?Ä—nas ĹĄaukÄ— „Allahu akbar“ (arab. „Dievas yra didis“) ir tuomet puolÄ— Ĺžmones. „AĹĄ maÄ?iau peilÄŻ jo rankose. Jis atrodÄ— pamiĹĄÄ™s“, – pasakojo vieno restorano padavÄ—jas, tapÄ™s ÄŻvykio liudininku. UĹžpuolikas pirmiausia puolÄ— Ĺžmones gatvÄ—je, vÄ—liau bandÄ— patekti ÄŻ restoranĹł vidĹł, taÄ?iau jame buvÄ™ ĹžmonÄ—s uĹžrÄ—mÄ— duris ir jo neÄŻleido.

AtskubÄ—jusi policija pirmiausia bandÄ— sustabdyti uĹžpuolikÄ… panaudodama elektroĹĄokÄ…, bet tai nepadÄ—jo. Vyras pats puolÄ— pareigĹŤnus, tada buvo paleisti ĹĄĹŤviai. Ch.Azimovas Ĺžuvo praÄ—jus vos 9 minutÄ—ms nuo atakos pradĹžios. PaaiĹĄkÄ—jus, kad mirtinÄ… atakÄ… ÄŻvykdÄ™s uĹžpuolikas – Ä?eÄ?Ä—nĹł kilmÄ—s, pakomentuoti ÄŻvykÄŻ nusprendÄ— ir ÄŒeÄ?Ä—nijos lyderis Ramzanas Kadyrovas. MusulmoniĹĄkos respublikos vadovas nutarÄ— visÄ… kaltÄ™ suversti paÄ?iai PrancĹŤzijai ir jos suformuotiems vyro ÄŻsitikinimams. Nors Ä?eÄ?Ä—nĹł yra tarp daugybÄ—s uĹžsienio kovotojĹł Sirijoje ir Irake, o kai kurie jĹł prie dĹžihadistĹł judÄ—jimo „Islamo valstybė“ (IV) prisidÄ—jo dar paÄ?ioje kovos pradĹžioje, R.Kadyrovas Ä?ia sÄ…sajĹł su iĹĄpuoliu neiĹĄvydo. Pasak jo, Ch.Azimovas tik iki 14 metĹł turÄ—jo Rusijos pasÄ…. „Labai svarbu paĹžymÄ—ti, jog visa atsakomybÄ— dÄ—l to fakto, kad Ch.Azimovas pasirinko nusikalstamÄ… keliÄ…, gula ant PrancĹŤzijos

$)3Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

$wLĂ&#x;I¸PUOLIOĂ&#x;0ARYĂ€IUJEĂ&#x;LYDERISĂ&#x;APKALĂ&#x;TIĂ&#x;NOĂ&#x;PRANĂ&#x;CĂ„Ă&#x;ZUS

,Ă…SXROLVÂ’Y\NG\WDVYDNDUHNDLQHPDĂ?DLĂ?PRQLĂ˜OHLGRODLNjPLHVWRNDYLQzVH

valdĹžios peÄ?iĹł, – susiraĹĄinÄ—jimo programÄ—lÄ—je „Telegram“ paraĹĄÄ— R.Kadyrovas. – Jis gal ir gimÄ— ÄŒeÄ?Ä—nijoje, taÄ?iau uĹžaugo ir jo asmenybÄ—, paĹžiĹŤros bei ÄŻsitikinimai susiformavo PrancĹŤzijos visuomenÄ—je.“ MaĹža to, R.Kadyrovas pareiĹĄkÄ— esÄ…s tikras, kad jeigu Ch.Azimovas bĹŤtĹł praleidÄ™s vaikystÄ™ ir

paauglystÄ™ ÄŒeÄ?Ä—nijoje, jo likimas bĹŤtĹł buvÄ™s kitoks. UĹž atakÄ… atsakomybÄ™ greitai suskubo prisiimti IV. DĹžihadistai nurodÄ—, kad Ch.Azimovas buvo jos „karys“ ir veikÄ— reaguodamas ÄŻ grupuotÄ—s raginimus ĹĄalininkams taikytis ÄŻ JAV vadovaujamos karinÄ—s koalicijos prieĹĄ IV narius. (BBC, AP, LR)


SDVDXOLV $3QXRWU

Ă&#x;PJHJXĂ?zVG

'VIEĂ&#x;̧ IAĂ&#x;SIĂ&#x;NEĂ&#x;PILĂ&#x;NAĂ&#x;MEĂ&#x;jIĂ‹ 5XVLMRV9DOVW\EzV'Ă‘PRVYDOGDQWLHMLSDVLĂ‘OzÂ’VWDW\ PRSURMHNWjGUDXGĂ?LDQWÂ’QHSLOQDPHmLXVÂ’WUDXNWLÂ’ QHVDQNFLRQXRWDVSURWHVWRDNFLMDV7DLSYDOGĂ?LDQR ULDWLPWLLĂ…RSR]LFLMRVSDJULQGLQÂ’JLQNOjÂąMDXQLPj A lek s a nd r a s P R O C E N K A Specialiai LR, Maskva

Partijos „Vieningoji Rusija“ frakcijos ÄŻstatymo projektas parengtas skubos tvarka po to, kai geguŞės 5-Ä…jÄ…, Vladimiro Putino inauguracijos iĹĄvakarÄ—se, deĹĄimtyse Rusijos miestĹł vyko protesto mitingai. Visur juose dalyvavo studentai ir vyresniĹłjĹł klasiĹł moksleiviai. Maskvoje jaunuoliai sudarÄ— ne maĹžiau kaip pusÄ™ akcijos dalyviĹł. Policija 27 miestuose sulaikÄ— 1597 protestuotojus, pusÄ™ iĹĄ jĹł – Maskvoje. Rusijos opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno ĹĄtabas tvirtina, jog tokie sulaikymai – pastarĹłjĹł metĹł tendencija. Pasak vieno iĹĄ dabartinio ÄŻstatymĹł projekto autoriĹł, partijos „Vieningoji Rusija“ generalinÄ—s tarybos sekretoriaus pavaduotojo Jevgenijaus Revenkos, Vidaus reikalĹł ministerijos duomenys taip pat akivaizdĹžiai rodo, jog nesankcionuotĹł mitingĹł nepilnameÄ?iĹł dalyviĹł skaiÄ?ius auga. PraÄ—jusiais metais visoje ĹĄalyje buvo sulaikyti 475 paaugliai, o vien per ĹĄiĹł metĹł geguŞės 5-osios akcijÄ… – 223. Kaip su tuo kovoti, valdĹžia neĹžino. PraÄ—jusiais metais Rusijos vidaus reikalĹł ministerijos kovos su ekstremizmu vyriausiosios valdybos vadovas TimĹŤras Valiulinas pasiĹŤlÄ— ÄŻstatymiĹĄkai nustatyti tÄ—vĹł ir mokymo ÄŻstaigĹł pedagogĹł atsakomybÄ™ uĹž vaikĹł dalyvavimÄ… nesankcionuotuose mitinguose. PasiĹŤlymas nesulaukÄ— pritarimo: vaikĹł ÄŻgaliotinÄ— Ana Kuznecova pavadino jÄŻ sunkiai ÄŻvykdomu. ValstybÄ—s DĹŤmos deputatai taip pat suabejojo, ar pavyks jÄŻ ÄŻgyvendinti. "AUSĂ&#x;MwĂ&#x;ÂŚĂ&#x;AKĂ&#x;CIĂ&#x;JĂ‹Ă&#x;RENĂ&#x;GwĂ&#x;JUI

.OĂ&#x;RIĂ&#x;SAUĂ&#x;GOĂ&#x;TIĂ&#x;MAI¸Ă&#x;TIĂ&#x;NINĂ&#x;KUS

IdÄ—jÄ… anksÄ?iau palaikÄ— ir Kremlius. Prezidentas V.Putinas, vertindamas opozicinio jaunimo skaiÄ?iaus augimÄ… mitingĹł metu, sakÄ—: „Jaunuoliais buvo pasinaudota ir per ArabĹł pavasarÄŻ: mes labai gerai Ĺžinome, kuo tai baigÄ—si. Be to, tai tapo valstybinio perversmo Ukrainoje pretekstu.“ „Paaugliams bĹŤdingos ĹĄiam amĹžiui natĹŤralios protesto nuotaikos, troĹĄkimas iĹĄkelti savo asmenybÄ™, prisidÄ—ti prie dideliĹł suaugusiĹłjĹł gyvenimo ÄŻvykiĹł. TaÄ?iau daĹžnai jie nesuvokia nei tikrĹłjĹł politiniĹł tokiĹł akcijĹł organizatoriĹł motyvĹł, nei galimĹł pasekmiĹł jiems“, – ÄŻspÄ—jo ValstybÄ—s DĹŤmos Saugumo komiteto pirmininko pavaduotojas Anatolijus Vybornas. Jis taip pat pabrėŞė, kad „Vieningosios Rusijos“ pasiĹŤlytas ÄŻstatymo projektas parengtas iĹĄimtinai jaunĹłjĹł maiĹĄtininkĹł apsaugos tikslais. Juk po bet kokio sulaikymo paauglys iĹĄkart patenka ÄŻ policijos duomenĹł bazÄ™, jo pavardÄ— ÄŻtraukiama ÄŻ specialiÄ… ÄŻskaitÄ…, o tai gali neigiamai atsiliepti jo tolesnei karjerai. VieĹĄosios tvarkos paĹžeidimo faktas iĹĄkils priimant ÄŻ darbÄ… – tiek ÄŻ valstybÄ—s struktĹŤras, tiek ÄŻ stambias komercines kampanijas.

6HNPDGLHQÂ’YLHQRV Ă…HLPRVQDULDLVXVL VSURJGLQRSULHWULMĂ˜ 6XUDEDMRVEDĂ?Q\mLĂ˜

3UĂ&#x;SISPĂ&#x;ROGĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ&#x;SUĂ&#x;SAĂ&#x;VOĂ&#x;VAIĂ&#x;KAIS ,QGRQH]LMRMHSULHEDĂ?Q\mLĂ˜LUSROLFLMRVNRPLVDULDWR Ă…HLPĂ˜VXYDLNDLVVXUHQJWRVWHURURDWDNRVYDNDULU VDYDLWJDOÂ’QXVLQHĂ…zĂ?PRQLĂ˜J\Y\EÂ?%DLPLQDPD VLNDGQXRVDLNDXVLVODPRĂ…DO\MHLĂ…SXROLĂ˜GDXJzV Vakar antrame pagal dydÄŻ ĹĄalies mieste Surabajoje susisprogdino keturi uĹžpuolikai, buvo suĹžeisti ĹĄeĹĄi civiliai ir keturi policijos pareigĹŤnai. Per iĹĄpuolÄŻ pavyko gyvai likti maĹždaug 8 metĹł mergaitei, kuriÄ… nuo vieno iĹĄ uĹžpuolikĹł motociklo nusviedÄ— sprogimo banga. AnksÄ?iau prie trijĹł miesto baĹžnyÄ?iĹł susisprogdino ĹĄeimos nariai, sugebÄ—jÄ™ nuĹžudyti dar aĹĄtuonis Ĺžmones. Tarp atakos rengÄ—jĹł – devyneriĹł ir 12 metĹł mergaitÄ—s. IĹĄpuoliĹł virtinÄ— paskatino nuogÄ…stavimus, kad didĹžiausioje musulmoniĹĄkoje pasaulio ĹĄalyje iĹĄ Sirijos sugrįŞę radikalai vÄ—l kelia galvas. TeroristinÄ— organizacija „Islamo valstybė“ paskelbÄ— uĹžpuolikus savo kariais, bet Surabajos policija paneigÄ— gandus, kad ĹĄeimos buvo prisijungusios prie judÄ—jimo Sirijoje. Prie nuovados ir prie baĹžnyÄ?iĹł

+LAUĂ&#x;SIĂ&#x;MĂ‹Ă&#x;KYĂ&#x;LAĂ&#x;NETĂ&#x;VAIĂ&#x;KAMS

Bet A.Navalno kovos su korupcija fondo juridinÄ—s tarnybos vadovas Ivanas Ĺ˝danovas siĹŤlo kitomis akimis paĹžvelgti ÄŻ Kremliaus ÄŻstatymo projektÄ…. Viena vertus, Rusijos ÄŻstatymuose nÄ—ra sÄ…vokos „nesankcionuota akcija“, ÄŻ kuriÄ… dabar bus uĹždrausta ÄŻtraukti nepilnameÄ?ius. Remiantis Rusijos Federacijos konstitucijos 31-uoju straipsniu, apie visas akcijas ĹĄalyje informuojama. „Tai reiĹĄkia, jog jos sankcionuotos. JokiĹł amĹžiaus apribojimĹł dÄ—l dalyvavimo mitinguose ÄŻstatymuose taip pat nÄ—ra“, – aiĹĄkino I.Ĺ˝danovas. Beje, praÄ—jusÄŻ gruodÄŻ Maskvos mokyklĹł mokiniai buvo susitikÄ™ su Rusijos Federacijos Ĺžmogaus teisiĹł ÄŻgaliotine Tatjana Moskalkova. Pirmiausia jie uĹždavÄ— klausimÄ…, kodÄ—l valdĹžia neduoda leidimĹł opozicijos mitingams, – juk tai prieĹĄtarauja konstitucijai. ÄŽgaliotinÄ— neĹžinojo, kÄ… atsakyti.

susisprogdinusios ťeimos buvo paŞįstamos. Dar vienos su jomis susijusių uŞpuolikų ťeimos savadarbiai sprogmenys sekmadienio vakarą detonavo jų bute. Visi trys ťeimos nariai Şuvo.

Tarp kruvinos atakos rengėjų buvo ir vos devynerių bei 12 metų mergaitės. Žmones itin sukrėtė vaikų panaudojimas iťpuoliams. Indonezijos prezidentas Joko Widodo atakas pavadino barbariťkomis ir Şadėjo sunaikinti islamistų kovotojų tinklus. Surabajos policijos komisariato stebėjimo kameros uŞfiksavo, kaip prie patikros punkto privaŞiavo ant dviejų motociklų sėdintys keturi uŞpuolikai. Po kelių sekundŞių nugriaudėjo du sprogimai.

PaskyrÄ— lyderÄŻ Politikos naujokas, ilgÄ… laikÄ… agitavÄ™s uĹž Katalonijos nepriklausomybÄ™, parlamento narys Q.Torra (nuotr.) buvo paskirtas ĹĄio Ispanijos regiono prezidentu. Jis paĹžadÄ—jo kovoti uĹž Katalonijos atsiskyrimÄ… nuo Ispanijos. Q.Torra buvo iĹĄrinktas 66 balsais prieĹĄ 65, dar keturi Katalonijos parlamento nariai per balsavimÄ… susilaikÄ—. Q.Torros iĹĄrinkimas buvo beveik neabejotinas nepriklausomybei pritarianÄ?iai kraĹĄtutiniĹł kairiĹłjĹł partijai CUP paskelbus, kad ji per balsavimÄ… regiono parlamente susilaikys.

nio Sirijos krizÄ—s sprendimo. Derybos vyksta tuo metu, kai ÄŻtampa yra iĹĄaugusi visame ViduriniĹł RytĹł regione. Ĺ ios dviejĹł dienĹł trukmÄ—s derybos bus pirmasis trijĹł uĹžsienio ĹĄaliĹł atstovĹł susitikimas po praÄ—jusiÄ… savaitÄ™ tarp Izraelio ir Irano kilusiĹł nesutarimĹł dÄ—l tarpvalstybiniĹł kariniĹł reidĹł.

SiautÄ— smÄ—lio audra IndijÄ… uĹžgriuvusios smÄ—lio audros aukĹł skaiÄ?ius virĹĄijo 60, taÄ?iau ĹĄis skaiÄ?ius gali bĹŤti negalutinis. Nuo audros labiausiai nukentÄ—jo ĹĄalies ĹĄiaurÄ— ir ĹĄiaurÄ—s rytai, nors aukĹł esama ir pietinÄ—se valstijose. Audra smarkiausiai ĹĄÄ—lo Utar PradeĹĄe, ten Ĺžuvo 38 ĹžmonÄ—s, sugriauta daugiau kaip 100 namĹł. VakarĹł Bengalijos valstijoje Ĺžuvo 12 ĹžmoniĹł.

Atnaujino evakuacijÄ…

Pratęsė derybas

1HPDĂ?jGDOÂ’SURWHVWXRWRMĂ˜PLQLRVSULHĂ…93XWLQRLQDXJXUDFLMjVXGDUzMDXQLPDV

Pasak Surabajos policijos atstovo Franso Barungo Mangeros, sekmadienÄŻ ÄŻvykdytas atakas prie baĹžnyÄ?iĹł skyrÄ— kelios minutÄ—s. Pirmiausia tÄ—vas sprogmenĹł prikrautu automobiliu ÄŻvaĹžiavo ÄŻ miesto sekmininkĹł baĹžnyÄ?iÄ…. VÄ—liau sprogmenĹł dirĹžais apsijuosusios motina su dviem dukromis ÄŻsiverŞė ÄŻ Diponegoro baĹžnyÄ?iÄ…. O du ĹĄios ĹĄeimos 16 ir 18 metĹł sĹŤnĹŤs motociklais ÄŻvaĹžiavo ÄŻ Ĺ vÄ?.MergelÄ—s Marijos baĹžnyÄ?iÄ… ir ten detonavo bombas. Pasak ĹĄalies generalinio komisaro Tito Karnaviano, baĹžnyÄ?iose sprogdinimus vykdĹžiusios ĹĄeimos tÄ—vas vadovavo Indonezijos teroristiniam kovotojĹł tinklui, kuris palaikÄ— ryĹĄius su „Islamo valstybe“. Kruviniausia teroro ataka Indonezijoje ÄŻvykdyta 2002-aisiais, kai turistĹł pamÄ—gtoje Balio saloje susprogdinus bombas pernakt Ĺžuvo 202 ĹžmonÄ—s, iĹĄ jĹł dauguma uĹžsienieÄ?iĹł. Anuomet uĹž iĹĄpuolÄŻ atsakingas „Al Qaeda“ sÄ… jungininkĹł judÄ—jimas „Jemaah Islamiyah“ buvo iĹĄardytas per Indonezijos, JungtiniĹł ValstijĹł ir Australijos teisÄ—saugos operacijas. (BBC, LR)

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS

$3QXRWU

Dabar valdĹžia nutarÄ— pasukti kitu keliu – patraukti administracinÄ—n atsakomybÄ—n protesto akcijĹł organizatorius. Remiantis ĹĄiuo projektu, pilieÄ?iai, sukvietÄ™ nepilnameÄ?ius ÄŻ nesankcionuotÄ… susirinkimÄ…, mitingÄ…, demonstracijÄ…, eitynes ar piketÄ…, gali gauti 30–50 tĹŤkst. rubliĹł (405–675 eurĹł) baudÄ… arba areĹĄtÄ… iki 15 parĹł. Bauda pareigĹŤnams – 50–100 tĹŤkst. rubliĹł (675–1,3 tĹŤkst. eurĹł), juridiniams asmenims – 250– 500 tĹŤkst. rubliĹł (3,4–6,7 tĹŤkst. eurĹł). „Ďstatymo projektas skirtas ÄŻspÄ—ti dÄ—l nepilnameÄ?iĹł dalyvavimo nesankcionuotuose mitinguose.

Juo siekiama iĹĄvengti Ĺžalos jĹł gyvenimui, sveikatai, vystymuisi“, – nurodyta aiĹĄkinamajame raĹĄte.

Irano, Rusijos ir Turkijos derybininkai susirinko Kazachstano sostinÄ—je Astanoje, kur tikisi pasiekti paĹžangos ieĹĄkodami politi-

HavajĹł salyno DidĹžiosios salos valdĹžia davÄ— nurodymÄ… evakuoti gyventojus iĹĄ Punos rajono, kuriam kelia pavojĹł iĹĄ KilauÄ—jos ugnikalnio besiliejanti lava. Lava jau sunaikino daugiau kaip 40 gyvenamĹłjĹł namĹł, keliuose atsirado dideliĹł ÄŻtrĹŤkiĹł. PraÄ—jusiÄ… savaitÄ™ HavajĹł valstijos gelbÄ—tojai evakavo maĹždaug

2 tĹŤkstanÄ?ius ĹžmoniĹł, kuriĹł didĹžiÄ… jÄ… dalÄŻ sudarÄ— Leilani Esteitso miestelio gyventojai.

UĹžsimojo sugrÄŻĹžti Gruzijos eksprezidentas M.SaakaĹĄvilis (nuotr.) mano, kad sostinÄ—je Tbilisyje vykusiÄ… jaunimo demonstracijÄ… uĹž narkotikĹł politikos liberalizavimÄ… iĹĄprovokavo daug gilesni griaunamieji procesai, kuriuos lÄ—mÄ— neformalus milijardieriaus B.IvaniĹĄvilio valdymas. Atsakydamas ÄŻ klausimÄ…, ar nemato savo atsakomybÄ—s uĹž faktinÄŻ realios opozicijos sunaikinimÄ…, prisidÄ—jusÄŻ prie B.IvaniĹĄvilio ir jo komandos atÄ—jimo ÄŻ valdĹžiÄ…, M.SaakĹĄvilis nurodÄ—, jog valdĹžios pasikeitimas ÄŻvyko ir dÄ—l jo asmeniniĹł klaidĹł. TodÄ—l jis esÄ… dabar nori sugrÄŻĹžti ir atitaisyti savo klaidas.


  " $' "#"#$ " !#$ !$#!$ )$)!  $ & $ #$" '#%$)###  $ ! '"! !$ (!"$' "" $ #$"$$$$'$&"$"&"#$) " "%## $ ##!"#$  %" '%#$ "#"&$%# ") %%!$ $ 

    


RINKOSĂ&#x;PULSAS

EKONOMIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Ă„UIFRPÂłQXRWU

'8PEUDVRQXRWU

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

7DXSDQW\V3DODQJRMHJDOLVXUDVWLYLHWĂ˜NXULRVHQHUHLNLDSHUQHO\JLĂ…ODLGDXWL7DmLDXQHWLUPĂ‘VĂ˜NXURUWRYHUVOLQLQNDLQHVLJLQmLMDNDG7XUNLMRMH QXRWUGHĂ…LQzMH NRQHYLVXRPHWJDUDQWXRWLJHULRUDL

VARŽY TU VĖS. Iťvykstamojo turizmo įmonių atstovai vardija uŞsienio, saviťkiai – Lietuvos kurortų privalumus

-DXQHSLUPXVPHWXVO\JLQDPRVSRLOVLRGLGĂ?LDXVLD PHPĂ‘VĂ˜SDMĂ‘ULRNXURUWHLUNLWRVHYDOVW\EzVHNDL QRV'DĂ?QDLWYLUWLQDPDNDG3DODQJRMHMRVSHUQHO\J DXNĂ…WRV7DmLDXYLHWRVYHUVOLQLQNDLVXWXRQHVXWLQND A l v y d a s Z I A B K US LR korespondentas

PraÄ—jusÄŻ savaitgalÄŻ ĹĄalies pajĹŤryje kaip niekada anksti prasidÄ—jo vasaros sezonas. Poilsiautojams rĹŤpÄ—jo ne tiktai jĹŤra, bet ir kainos. Jos kol kas nesikandĹžioja, taÄ?iau niekas neslepia, kad vidurvasarÄŻ tikrai bus didesnÄ—s. Tad jau seniai verda aistros dÄ—l to, ar uĹžsienyje ilsÄ—tis pigiau ir geriau nei Palangoje ar kituose mĹŤsĹł ĹĄalies kurortuose? Anot vietos verslininkĹł, nelygu, kas ir su kuo lyginama. „Pastaraisiais metais pasipylÄ— ÄŻvairiĹł skaiÄ?iavimĹł, kuriais stengiamasi ÄŻrodyti, kad ilsÄ—tis Palangoje brangiau nei uĹžsienyje. Bet taip teigia iĹĄvykstamojo turizmo paslaugas siĹŤlanÄ?iĹł ÄŻmoniĹł atstovai, kurie vargu ar stengiasi bĹŤti objektyvĹŤs“, – sakÄ— Palangos vieĹĄbuÄ?iĹł ir restoranĹł asociacijos prezidentÄ— Ingrida ValaitienÄ—. 3KIRĂ&#x;TUĂ&#x;MAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;NEĂ&#x;MENĂ&#x;KI

Kurorto verslininkams kantrybÄ— trĹŤko, kai neseniai Ĺžiniasklaidoje pasirodÄ— bendrovÄ—s „KelioniĹł panorama“ vadovÄ—s Kristinos GrauĹžinienÄ—s Palangos ir Turkijos palyginimas. Kaip pavyzdÄŻ K.GrauĹžinienÄ— pasitelkÄ— 4 asmenĹł ĹĄeimÄ…, kuri savaitÄ™ poilsiauja 5 ĹžvaigĹžduÄ?iĹł Turkijos vieĹĄbutyje. Jos skaiÄ?iavimu, ÄŻskaitant maitinimÄ… ir skrydĹžio kainÄ…, toks poilsis ĹĄiai ĹĄeimai atsieis maĹždaug 1,6 tĹŤkst. eurĹł. „Tiek sumokÄ—jÄ™ uĹž kelialapius turÄ—site patogiÄ… vieĹĄnagÄ™ ĹĄalyje, kurioje ĹĄiluma garantuota, skanĹł ir ÄŻvairĹł maistÄ…, pramogas prie vieĹĄbuÄ?io ir ant jĹŤros kranto“, – graŞų poilsio vaizdÄ… Turkijoje pieĹĄÄ— „KelioniĹł panoramos“ vadovÄ—. Anot jos, uĹž septynias nakvynes 4–5 ĹžvaigĹžduÄ?iĹł vieĹĄbutyje Baltijos pajĹŤryje teks pakloti apie 1,3–1,4 tĹŤkst. eurĹł. „TaÄ?iau nenustebkite suĹžinojÄ™, kad ÄŻ ĹĄiÄ… kainÄ… net pusryÄ?iai nÄ—ra ÄŻskaiÄ?iuojami, o jĹł kaina skirtinguose vieĹĄbuÄ?iuose svyruoja nuo 8 iki 12 eurĹł Ĺžmogui.

Ne itin prabangiai papietauti su ĹĄeima pajĹŤrio kavinÄ—se kainuos apie 40–50 eurĹłâ€œ, – tvirtino ÄŻmonÄ—s vadovÄ—. Anot kelioniĹł ekspertÄ—s, pridÄ—jus iĹĄlaidas maistui prie vieĹĄbuÄ?io kainos keturiĹł asmenĹł ĹĄeimai poilsis Baltijos kurorte virĹĄys net 2 tĹŤkst. eurĹł. Tiesa, sutaupyti pavyks, jeigu poilsiautojai susitaikys su maĹžesniu komfortu ir apsistos uĹž vieĹĄbuÄ?ius gerokai pigesniame privaÄ?iame sektoriuje. TaÄ?iau tokiems primenama, kad jie patys turÄ—s pasirĹŤpinti pramogomis, kurios ĹĄeimai papildomai gali kainuoti iki 300 eurĹł. 3IĂ&#x;Ă„LwĂ&#x;LYĂ&#x;GINĂ&#x;TIĂ&#x;SUĂ&#x;0RANĂ&#x;CĂ„Ă&#x;ZIĂ&#x;JA

Pasak Palangos verslininkus vienijanÄ?ios asociacijos vadovÄ—s I.ValaitienÄ—s, toks lyginimas yra jau ÄŻprasto tapusio kurorto menkinimo pavyzdys.

Ne puotauti, bet soÄ?iai pavalgyti vakarienÄ—s metu Palangoje dviem asmenims turÄ—tĹł pakakti 30 eurĹł. „Pirmiausia – penkiĹł ĹžvaigĹžduÄ?iĹł vieĹĄbutÄŻ Palangoje besirenkantys sveÄ?iai niekuomet nevaĹžiuos ilsÄ—tis ÄŻ TurkijÄ…, todÄ—l Lietuvoje sumokÄ—tÄ… kainÄ… uĹž nakvynÄ™ tektĹł lyginti su ĹžinomĹł PrancĹŤzijos, Italijos, Ispanijos kurortĹł tokio pat lygio vieĹĄbuÄ?iĹł kainomis“, – teigÄ— ji. Palangos, kaip ir visos Lietuvos, vieĹĄbuÄ?iĹł kategorijos nustatomos pagal europietiĹĄkÄ… vieĹĄbuÄ?iĹł klasifikavimo sistemÄ…. TodÄ—l 5 ĹžvaigĹžduÄ?iĹł vieĹĄbutis Turkijoje pagal komfortÄ… ir poilsio sÄ…lygas daĹžniausiai atitinka tik 3–4 ĹžvaigĹžduÄ?iĹł vieĹĄbutÄŻ Palangoje. Kita prieĹžastis, kodÄ—l nederÄ—tĹł lyginti Palangos su Turkija, yra tai, jog palyginti nedideliuose aukĹĄtos klasÄ—s Lietuvos vieĹĄbuÄ?iuose sveÄ?iai aptarnaujami individualiai, o to nÄ—ra masinio turizmo ĹĄalyje.

(.D]ODXmLĂ‘QDLWzVQXRWU

0AĂ&#x;LANĂ&#x;GAĂ&#x;Â?SIĂ&#x;Ă€EIĂ&#x;DwĂ&#x;ÂŚĂ&#x;NEĂ&#x;TAIPĂ&#x;JAUĂ&#x;jIAĂ&#x;IRĂ&#x;BRANĂ&#x;GU „Sutikite, yra skirtumas pusryÄ?iauti salÄ—je, kurioje yra 10–15 staliukĹł, ir milĹžiniĹĄko vieĹĄbuÄ?io restorane, kur subÄ—ga 800 ĹžmoniĹł minia“, – teigÄ— Palangos verslininkĹł atstovÄ—. ÂŒĂ€Ă&#x;VELĂ&#x;GwĂ&#x;NEĂ&#x;SgĂ&#x;Ă€IĂ&#x;NINĂ&#x;GgĂ&#x;LYĂ&#x;GIĂ&#x;NIĂ&#x;Mg

Anot I.ValaitienÄ—s, poilsis Turkijoje ir Palangoje daĹžnai lyginamas nesÄ…Ĺžiningai. Antai nurodytÄ… 1,6 tĹŤkst. eurĹł sumÄ… Turkijoje padalijus keturiems ĹĄeimos nariams iĹĄeitĹł, kad kelialapis vienam asmeniui kainuoja apie 400 eurĹł. TaÄ?iau tai akcinÄ— kaina su nemaĹža nuolaida, kuri paprastai taikoma geguŞę Turkijoje prasidedanÄ?io sezono pradĹžioje arba jam besibaigiant rugsÄ—jÄŻ. Kita vertus, tokiÄ… kelialapio kainÄ… yra ÄŻmanoma pasiĹŤlyti tik Turkijos valstybiniam turizmo sektoriui dotuojant uĹžsakomĹłjĹł skrydĹžiĹł sÄ…naudas. Poilsio Turkijoje kaina lyginama su aukĹĄÄ?iausios klasÄ—s Baltijos pajĹŤrio vieĹĄbuÄ?iu, kuriame vienos paros kaina siektĹł 200 eurĹł. Tiek be jokiĹł nuolaidĹł vieĹĄbuÄ?io kambarys kainuoja tiktai vasaros sezono ÄŻkarĹĄtyje. PavyzdĹžiui, 5 ĹžvaigĹžduÄ?iĹł „PuĹĄĹł paunksnÄ—je“ keturvieÄ?io numerio kaina yra 195 eurai – ÄŻ jÄ… ÄŻskaiÄ?iuoti pusryÄ?iai, neribojamas naudojimasis baseinu, pirtimi ir nemokama vieta automobiliui. I.ValaitienÄ—s teigimu, tokio lygio Lietuvos vieĹĄbuÄ?iuose uĹž tokiÄ… kainÄ… sveÄ?iams siĹŤlomi ne tik gausĹŤs pusryÄ?iai, bet ir nemokamas naudojimasis SPA, baseinu, pirtimis ar treniruokliais. )LĂ&#x;SwĂ&#x;TISĂ&#x;GAĂ&#x;LIĂ&#x;MAĂ&#x;NEI¸Ă&#x;LAIĂ&#x;DAUĂ&#x;JANT

VieĹĄbuÄ?iĹł verslo asociacijos vadovÄ— apskaiÄ?iavo, kiek iĹĄ tikrĹłjĹł kainuotĹł savaitÄ—s poilsis Palangoje. I.ValaitienÄ—s manymu, iĹĄlaidauti nelinkusios, bet komfortiĹĄko poilsio Palangoje pageidaujanÄ?ios dviejĹł asmenĹł ĹĄeimos lĹŤkesÄ?ius pateisintĹł 3 ĹžvaigĹžduÄ?iĹł vieĹĄbutis. Vasaros sezono ÄŻkarĹĄtyje tokiame kambarys siĹŤlomas uĹž 80 eurĹł per parÄ…. Taigi gyvenimas be nuolaidĹł savaitei su pusryÄ?iais kainuos 560 eurĹł. Net ir J.BasanaviÄ?iaus gatvÄ—s kavinÄ—se papietauti galima uĹž kompleksinius pietus sumokant 5 eurus. Ne puotauti, bet soÄ?iai pavalgy-

3DVDN,9DODLWLHQzVĂ…HLPDLVDYDLWzVSRLOVLV3DODQJRMHNDLQXRWĂ˜DSLHHXUĂ˜

ti vakarienÄ—s metu dviem asmenims turÄ—tĹł pakakti 30 eurĹł. KelionÄ—s automobiliu iĹĄ Vilniaus ÄŻ PalangÄ… ir atgal degalams uĹžtektĹł 80 eurĹł. 0ABĂ&#x;RwĂ&#x;Ă€wĂ&#x;PRIĂ&#x;VAĂ&#x;LUĂ&#x;MUS

I.ValaitienÄ— apskaiÄ?iavo, kad su bĹŤtiniausiomis iĹĄlaidomis dviejĹł asmenĹł ĹĄeimai savaitÄ—s poilsis Palangoje kainuotĹł 920 eurĹł. MĹŤsiĹĄkes 3 ĹžvaigĹždutes Turkijos Alanijos kurorte atitinkanÄ?iame 4 ĹžvaigĹžduÄ?iĹł vieĹĄbutyje savaitÄ—s poilsis su dienos maitinimu

liepos pabaigoje kelioniĹł organizatoriaus „Makalius.lt“ svetainÄ—je siĹŤlomas uĹž 510 eurĹł. Dviem asmenims – uĹž 1020 eurĹł. Tai nors ir neĹžymiai, bet brangiau nei Palangoje. „NeginÄ?ytina, kad Turkijoje bus geri orai, o kainos kategorija „viskas ÄŻskaiÄ?iuota“ leis valgyti iki soties. Bet Palangoje liepos pabaigoje nevargins kaitra, kvÄ—puosite grynu oru, lietuviĹĄkai susikalbÄ—site su paslaugas teikianÄ?iais darbuotojais“, – kurorto privalumus vardijo I.ValaitienÄ—.

Euro ir uŞsienio valiutų santykis geguŞės 14 d. Valiutos pavadinimas

Santykis

1,1988

JAV doleris ÄŒekijos krona

25,4880

Danijos krona

7,4505

DidĹžiosios Britanijos sv. sterlingĹł

0,8824

Lenkijos zlotas

4,2629

Rusijos rublis

73,8057

Ĺ vedijos krona

10,2958

Ĺ veicarijos frankas

1,1965

Turkijos lira

5,1748

Kinijos juanis

7,5973

Australijos doleris Bulgarijos levas Brazilijos realas Kanados doleris Kroatijos kuna Izraelio naujasis ĹĄekelis Ĺ altinis: Lietuvos bankas

Pokytis

1,5861 1,9558 4,2927 1,5301 7,3835 4,2881

Vengrijos forintas Japonijos jena Meksikos pesas Norvegijos krona Rumunijos lÄ—ja Tailando batas

315,3700 131,2700 23,1847 9,5653 4,6290 38,1700


ULQNRVSXOVDV Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

BELGIJOJE STREIKUOJA PILOTAI

Pasak „Litgrid“ vadovo Daivio Virbicko, rinkos laukia sukrÄ—timas – mat Lietuva buvo ÄŻpratusi prie pigios ĹĄvediĹĄkos elektros. „Tai bus didelis sukrÄ—timas rinkai, kuri dabar jau tam ruoĹĄiasi, nes visi priprato prie jungÄ?iĹł. ReikÄ—s kurÄŻ laikÄ… gyventi be „NordBalt“, todÄ—l visi tam ruoĹĄiasi. Tie, kurie derasi su tiekÄ—jais, turbĹŤt tai jauÄ?ia“, – teigÄ— D.Virbickas. Jungtis bus remontuojama dÄ—l nekokybiĹĄkĹł movĹł, kurias savo lÄ—ĹĄomis pakeis rangovÄ— Ĺ vedijos ABB. JungtÄŻ remontuoti nusprÄ™sta dÄ—l daĹžnĹł gedimĹł, kai ji neveikia nuo keliĹł valandĹł iki keliĹł dienĹł ar savaitÄ—s. „NordBalt“ veikiant visa galia ĹĄia jungtimi ÄŻ LietuvÄ… atiteka maĹždaug 36 proc. visos importuojamos elektros energijos. Nepriklausomi elektros tiekÄ—-

03DWDĂ…LDXVQXRWU

jai prognozuoja elektros kainos ĹĄuolius vasarÄ…, taÄ?iau tiksliĹł prognoziĹł kol kas nepateikia. Pasak jĹł, remiantis istoriniais duomenimis, kainos galÄ—tĹł siekti 40 eurĹł uĹž megavatvalandÄ™. Be to, vasara bĹŤna ne tokia vÄ—juota, taigi treÄ?dalÄŻ elektros gaminanÄ?ios vÄ—jo jÄ—gainÄ—s greiÄ?iausiai neveiks visa galia. TodÄ—l vÄ—jininkai prognozuoja, kad ÄŻprastai apie 35 eurus uĹž megavatvalandÄ™ kainuojanti elektra gali pasiekti ir 60 eurĹł kainÄ…. (ELTA, LR)

Dyzelinas

95 benzinas

1,10 1,06 1,02 0,98 0,94 0,90

Ĺ iuo metu dÄ—ĹžutÄ—s kabo Lazdynuose ir VilkpÄ—dÄ—je, jos ÄŻrenginÄ—jamos KaroliniĹĄkiĹł ir VirĹĄuliĹĄkiĹł daugiabuÄ?iĹł namĹł laiptinÄ—se, o ateityje ĹĄi akcija bus vykdoma ir kituose sostinÄ—s mikrorajonuose bei visoje Lietuvoje, kur paslaugas teikia „Mano bĹŤstas“. 0IĂ&#x;NIĂ&#x;GAIĂ&#x;LIEĂ&#x;KAĂ&#x;GYĂ&#x;VENĂ&#x;TOĂ&#x;JAMS

UĹž kiekvienÄ… laiptinÄ—je pakabintÄ… dÄ—ĹžutÄ™ ÄŻmonÄ— „Žalvaris“ bendrovei „Mano bĹŤstas“ moka simbolinÄŻ mokestÄŻ. Pasak A.CikanaitÄ—s-JankauskÄ—s, visas surinktas lÄ—ĹĄas ÄŻmonÄ— nutarÄ— skirti daugiabuÄ?iĹł gyventojĹł aplinkos kokybei gerinti. „Po pirmojo etapo Lazdynuose ir VilkpÄ—dÄ—je surinkome kiek daugiau ne 700 eurĹł. Nuolat palaikome glaudĹžius santykius su bendruomenÄ—mis, todÄ—l pasitarÄ™ su seniĹŤnija gautas lÄ—ĹĄas nutarÄ—me skirti senĹł suoliukĹł, esanÄ?iĹł prie „ĄŞuolyno“ progimnazijos, atnaujinimo darbams. Tiesa, jei sutvarkyti pritrĹŤks pinigĹł, ÄŻmonÄ— prie iniciatyvos prisidÄ—s savo lÄ—ĹĄomis“, – tvirti-

no A.CikanaitÄ—-JankauskÄ—. Kam skirti kituose mikrorajonuose surinktas lÄ—ĹĄas uĹž dÄ—Ĺžutes, irgi bus sprendĹžiama pasitarus su seniĹŤnijomis ar bendruomenÄ—mis. 'AĂ&#x;LIĂ&#x;PRAĂ&#x;̧ YĂ&#x;TIĂ&#x;I¸Ă&#x;TU¸Ă&#x;TINĂ&#x;TI

Nuo ĹĄiĹł metĹł sausio „Mano bĹŤsto“ ÄŻmoniĹł grupÄ—s administruojamuose daugiabuÄ?iuose kabinamos Ĺžalsvos spalvos baterijĹł surinkimo dÄ—ĹžutÄ—s. DidesnÄ—se jĹł telpa 15 kilogramĹł galvaniniĹł elementĹł, maĹžesnÄ—se – 8 kilogramai. DÄ—ĹžutÄ—s patikrinamos kartÄ… per pusmetÄŻ. Jei jos prisipildo greiÄ?iau, gyventojai gali paskambinti ant dÄ—ĹžutÄ—s esanÄ?iu numeriu ir praneĹĄti, kad ji bĹŤtĹł iĹĄtuĹĄtinta. Per metus bendrovÄ— „Žalvaris“ surenka apie 80 tonĹł panaudotĹł galvaniniĹł elementĹł. Juos ÄŻ bendrojo naudojimo buitiniĹł atliekĹł konteinerius mesti draudĹžiama dÄ—l sudÄ—tyje esanÄ?iĹł tokiĹł toksiĹĄkĹł elementĹł kaip ĹĄvinas, gyvsidabris, kadmis ir kiti. (LR)

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS PateikÄ— garantijÄ… Koncerno „Icor“ valdoma „Axis Industries“ su partneriais Vilniaus savivaldybei nacionalinio stadiono konkurse pateikÄ— 100 tĹŤkst. eurĹł garantijÄ…. „Konsorciumui oficialiai patvirtinus iĹĄsamĹł pasiĹŤlymÄ… ir pateikus 100 tĹŤkst. eurĹł banko garantijÄ… sparÄ?iai Ĺžengiame pirmyn. Ĺ iuo metu derybĹł procesas vyksta trimis mÄ—nesiais operatyviau, nei numatyta pirminiame plane“, – teigÄ— savivaldybÄ—s administracijos direktorius P.Poderskis. Anot savivaldybÄ—s, derybas tikimasi uĹžbaigti iki liepos pabaigos, o daugiafunkcio komplekso statybĹł sutartÄŻ pasiraĹĄyti iki rudens. KonsorciumÄ… sudaro ÄŻmonÄ—s „Axis Industries“, „Venetus Capital“ ir „Kauno arena“, bendradarbiaujanÄ?ios su tarptautine architektĹł kompanija „Populous“ ir lietuviais „Cloud architektai“.

Pieno kainos

JAV doleriai 05 09 05 10 05 08 05 14 05 11 uĹž barelÄŻ** Antradienis TreÄ?iadienis Ketvirtadienis Penktadienis Pirmadienis 86

82

Akcija prasidÄ—jo LazdynĹł ir VilkpÄ—dÄ—s mikrorajonuose, kuriuose daugiabuÄ?iĹł namĹł laiptinÄ—se buvo pakabintos 486 galvaniniĹł elementĹł surinkimo dÄ—ĹžutÄ—s. ÄŒia planuojama per metus surinkti apie 4 tonas galvaniniĹł elementĹł. „Esame ne tik socialiai atsakinga, bet ir energijos iĹĄteklius taupanti kompanija. TodÄ—l gavÄ™ pasiĹŤlymÄ… prisidÄ—ti prie aplinkos iĹĄsaugojimo nedvejodami sutikome mĹŤsĹł administruojamuose namuose ÄŻrengti galvaniniĹł elementĹł surinkimo dÄ—Ĺžutes. IĹĄ pradĹžiĹł pasirinkome du sostinÄ—s mikrorajonus, taÄ?iau pamatÄ™, kad gyventojai noriai tuo naudojasi, nutarÄ—me iĹĄplÄ—sti surinkimo vietĹł geografiją“, – teigÄ— „Mano bĹŤsto“ DaugiabuÄ?iĹł namĹł administravimo departamento direktoriaus pavaduotoja AistÄ— CikanaitÄ—-JankauskÄ—.

7RNLĂ˜EDWHULMRPVVNLUWĂ˜GzĂ?XmLĂ˜VRVWLQzVGDXJLDEXmLXRVHYLVJDXVzMD

-XQJWLHVUHPRQWDVEUDQJLQVHOHNWUj

Degalų ir naftos kainos geguŞės 14 d. Eurai uŞ litrą*

$WOLHNĂ˜WYDUN\PRÂ’PRQz Ă„ĂŒDOYDULVÂłVXEHQGURYH Ă„0DQREĂ‘VWDVÂłSUDGzMR LUVzNPLQJDLWÂ?VLDVHQĂ˜ JDOYDQLQLĂ˜HOHPHQWĂ˜ VXULQNLPRDNFLMj9LO QLDXVGDXJLDEXmLXRVH

0ERĂ&#x;MEĂ&#x;TUSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;Ă&#x;TOĂ&#x;NOS

6AĂ&#x;SAĂ&#x;RgĂ&#x;PABĂ&#x;RANGSĂ&#x;ELEKTĂ&#x;RA 9DVDUDLEDLJLDQWLVGzOUH PRQWRGDXJLDXNDLS PzQHVLDPVEXVDWMXQJWD HOHNWURVMXQJWLVVXĂ‚YH GLMDĂ„1RUG%DOWÂł6SzMD PDNDGGzOWRJHURNDL SDNLOVHQHUJLMRVNDLQRV

!TĂ&#x;SIĂ&#x;DwĂ&#x;KOSĂ&#x;UĂ€Ă&#x;APĂ&#x;LINĂ&#x;KOSĂ&#x;APĂ&#x;SAUĂ&#x;Gg

ÄŽmonÄ—s padeda gyventojams patogiai atsikratyti elektroniniĹł atliekĹł, o atsidÄ—kodamos uĹž gamtos apsaugÄ… dovanos bendruomenÄ—ms graĹžesnÄ™ aplinkÄ…. GalvaniniĹł elementĹł surinkimo dÄ—ĹžutÄ—s iki ĹĄiol buvo pastatomos tik nedidelÄ—je dalyje sostinÄ—s daugiabuÄ?iĹł. Ĺ iĹł metĹł pradĹžioje bendrovÄ— „Žalvaris“ kreipÄ—si ÄŻ „Mano bĹŤstą“ ir pasiĹŤlÄ— bendradarbiauti ÄŻrengiant ĹĄias dÄ—Ĺžutes ÄŻmonÄ—s priĹžiĹŤrimuose daugiabuÄ?iuose.

'zOSLORWĂ˜VWUHLNRRUROLQLMRVĂ„%UXVVHOV$LUOLQHVÂłDWĂ…DXNzWULVLĂ…NHWXULĂ˜YDNDU GLHQRVLUU\WGLHQRVVNU\GĂ?LXV.OLXYRLU/LHWXYDLÂąYDNDUQHÂ’Y \NRVNU\GLVLĂ… 9LOQLDXVÂ’%ULXVHOÂ’3LORWĂ˜SURIVjMXQJDDSLHSODQXRMDPjVWUHLNjSUDQHĂ…zSUD zMXVLjVDYDLWÂ?NDLNLORJLQmDLGzOGDUEXRWRMĂ˜DWO\JLQLPĂ˜GLGLQLPRLUGDUER VjO\JĂ˜3URIVjMXQJDWDLSSDWUHLNDODXMDDLĂ…NXPRLĂ…Ă„/XIWKDQVDÂłGzOĂ„%UXVVHOV $LUOLQHVÂłDWHLWLHVSRWRNDL9RNLHWLMRVNRPSDQLMDSHUzPzRUROLQLMDVP SUDGĂ?LRMH6WUHLNDVĂ„%UXVVHOV$LUOLQHVÂłJDOLNDLQXRWLDSLHPOQHXUĂ˜%HMH SLORWĂ˜SURWHVWRDNFLMD%HOJLMRMHY\NVWDWXRPHWXNDLNDLP\QLQzMH3UDQFĂ‘ ]LMRMHGzOJHOHĂ?LQNHOLQLQNĂ˜VWUHLNRWDLSSDWVPDUNLDLVXWULNG\WDVHLVPDV

PJHJXĂ?zVGĂ&#x;

NAFTA

78 74 71 *Degalų kainos pagal tinklalapį degalu-kainos.lt Naftos kainos Londone („Brent�). **1 JAV barelis – 158,988 litro

BalandÄŻ natĹŤralaus pieno supirkimo kaina buvo 287,2 euro uĹž tonÄ… – 3,5 proc. didesnÄ— nei pernai tuo paÄ?iu laikotarpiu, kai ji siekÄ— 277 eurus. Palyginti su kovu, pieno supirkimo kaina iĹĄliko tokia pat. Per ĹĄiĹł metĹł balandÄŻ supirkta 103,7 tĹŤkst. tonĹł pieno – 1 proc. daugiau nei prieĹĄ metus. „Pieno ĹžvaigĹždÄ—s“ vidutiniĹĄkai uĹž pieno tonÄ… mokÄ—jo 282

eurus, „MarijampolÄ—s pieno konservai“ – 279 eurus uĹž tonÄ…, „RokiĹĄkio sĹŤris“ – 292 eurus, „Žemaitijos pienas“ – 376 eurus, o VilkyĹĄkiĹł pieninÄ— – 274 eurus uĹž tonÄ….

Gavo ES paramos Tinklams rekonstruoti sostinės savivaldybės valdomi Vilniaus ťilumos tinklai gavo 8,744 mln. eurų Europos Są jungos paramos. O dar antra tiek investuos pati bendrovė, tad iť viso įmonė ťilumos tinklams atnaujinti skirs 17,488 mln. eurų. Bus rekonstruojami tinklai Naujamiestyje, UŞupyje, Žirmōnuose, Šnipiťkėse, Santariťkėse, Baltupiuose, Senamiestyje ir centrinėje miesto dalyje. Šiuos projektus bendrovė planuoja uŞbaigti iki 2019 metų rudens, dalį jų – jau ťių metų rudenį.

DaugÄ—ja paĹĄtomatĹł ValstybÄ—s valdomas Lietuvos paĹĄtas Vilniuje atidarÄ— didĹžiausiÄ… iki ĹĄiol paĹĄtomatÄ…, galintÄŻ priimti 400 siuntĹł per parÄ…. Jis ÄŻkurtas PilaitÄ—s mikrorajone. Ĺ iuo metu Lietuvos paĹĄto grupÄ— iĹĄ viso turi 124 „LP Express“ siuntĹł savitarnos terminalus visoje ĹĄalyje. Jais kas mÄ—nesÄŻ naudojasi apie 80 tĹŤkst. klientĹł Palyginti su 2016-aisiais, per Lietuvos paĹĄto ÄŻmoniĹł grupÄ—s siuntĹł savitarnos terminalus 2017 metais buvo iĹĄsiĹłsta ir

gauta 48 proc. daugiau siuntĹł. Beveik pusÄ— visĹł pernai terminalais siĹłstĹł siuntĹł buvo pirkiniai iĹĄ elektroniniĹł parduotuviĹł.

Nafta brangsta Naftos kainos dabar yra pasiekusios aukĹĄÄ?iausiÄ… taĹĄkÄ… nuo 2014 metĹł pabaigos, o Europos nafta nuo ĹĄiĹł metĹł pradĹžios pabrango 14,74 proc. ir dabar kainuoja 76,72 JAV dolerio (64,29 euro) uĹž barelÄŻ. Remdamiesi Amerikos banko prognozÄ—mis ÄŻmonÄ—s „RoboMarkets LTD“ analitikai teigÄ—, kad 2019 metais europietiĹĄkos naftos barelis gali kainuoti 100 JAV doleriĹł (83,79 euro). Tam daugiausia ÄŻtakos turÄ—s JAV sankcijos Iranui, krizÄ— Venesueloje ir didÄ—janti pasaulinÄ— naftos paklausa.

Primins pareigÄ… ValstybinÄ— mokesÄ?iĹł inspekcija jau treÄ?iadienÄŻ pradÄ—s siĹłsti perspÄ—jimus, primindama gyventojams, kad jie nesumokÄ—jo gyventojĹł pajamĹł mokesÄ?io arba nepateikÄ— jo deklaracijos, nors privalÄ—jo tai padaryti. IĹĄ viso praneĹĄimus gaus kiek daugiau nei 122 tĹŤkst. Lietuvos gyventojĹł. MokesÄ?iĹł inspekcijos pateiktais duomenimis, deklaracijas ĹĄÄŻmet privalÄ—jo pateikti 893 tĹŤkstanÄ?iai gyventojĹł, deklaracijĹł nepateikÄ— 108 tĹŤkst. (12 proc.) gyventojĹł.


SPORTOĂ&#x;ARENA

¡.EPĂ&#x;TĂ„Ă&#x;NAS¨Ă&#x;Â?STĂ&#x;RIĂ&#x;GO Ă&#x;OĂ&#x; VILĂ&#x;NIEĂ&#x;jIAIĂ&#x;I¸Ă&#x;SIĂ&#x;KAPSĂ&#x;Tw /LHWXYRVNUHSĂ…LQLRO\JRV /./ NHWYLUWILQDOLRSLU PRVLRVHUXQJW\QzVHVD YDLWJDOÂ’IDYRULWDLODLPzMR EHYDUJREHWYDNDUDQW URVLRVHGYLNRYRVH3DVYD O\MHLU8WHQRMHGUDPDWLĂ… NĂ˜PRPHQWĂ˜QHWUĂ‘NR Rimas Kurtinaitis vis dÄ—lto galÄ—s ĹĄiandien ĹĄvÄ™sti 58-Ä…jÄŻ gimtadienÄŻ – jo auklÄ—tiniai iĹĄkovojo sunkiÄ… pergalÄ™ ir ketvirtfinalio serijoje pirmauja jau 2:0. „Lietuvos rytas“ iĹĄĹĄvaistÄ— 18 taĹĄkĹł persvarÄ…, bet apsigynÄ— per paskutinÄ™ atakÄ… ir laimÄ—jo prieĹĄ „Juventus“ 79:78. Tuo metu KlaipÄ—dos „NeptĹŤno“ treneriui Kaziui MaksvyÄ?iui teko praryti karÄ?iÄ… piliulÄ™ Pasvalyje, kur favoritai 87:92 nusileido „Pieno ĹžvaigĹždÄ—ms“, o serijos rezultatas tapo 1:1. Utenoje. „Juventus“ ÄŻĹžaidÄ—jas Anthony Irelandas atgaivino savo komandÄ…, taÄ?iau stebuklo nesukĹŤrÄ—. 25 taĹĄkus pelnÄ™s legionierius per paskutinÄ™ atakÄ… vÄ—l Ä—mÄ—si iniciatyvos, bet prilindÄ™s prie krepĹĄio nepataikÄ— lemiamo metimo. „Lietuvos rytas“ po dviejĹł kÄ—liniĹł buvo ÄŻgijÄ™s 10 taĹĄkĹł persvarÄ… (47:37) ir jÄ… padidinÄ™s iki 18 (65:47), bet pralaimÄ—jo atkarpÄ… 2:20 ir kova uĹžvirÄ— iĹĄ naujo. Po A.Irelando metimo ĹĄeimininkai pirmavo 73:72, bet Arvydas Ĺ ikĹĄnius nepataikÄ— dviejĹł svarbiĹł metimĹł. Netaikliai atakavÄ™ ir daĹžnai klydÄ™ vilnieÄ?iai lemiamus taĹĄkus surinko baudĹł metimais, o paskutinÄ—je atakoje jiems uĹžteko gerai priĹžiĹŤrÄ—ti A.IrelandÄ…. Pasvalyje. „Pieno ĹžvaigĹždĹžiĹłâ€œ legionieriai vakar parodÄ—, kad yra verti savo kainos. Kanadietis Jahhensas Ley Manigatas, amerikietis Trevonas Hughesas ir ukrainietis ViaÄ?eslavas Bobrovas po pertraukos surengÄ— tikrÄ… ĹĄou ir perlauŞė rungtyniĹł eigÄ…. „NeptĹŤnas“ po dviejĹł kÄ—liniĹł turÄ—jo 8 taĹĄkĹł persvarÄ…, taÄ?iau emocingoje kovoje neatlaikÄ— ĹĄeimininkĹł spaudimo. KarĹĄtame maÄ?e net trys sveÄ?iĹł ĹžaidÄ—jai gavo po 5 praĹžangas, o teisÄ—jai techninÄ—mis ir nesportinÄ—mis praĹžangomis apdovanojo keturis ĹĄeimininkĹł ĹžaidÄ—jus. Ĺ iauliuose. Ĺ iandien vyks tik vienas maÄ?as – ĹĄiaulieÄ?iai bandys namuose atsirevanĹĄuoti PanevÄ—Ĺžio „Lietkabeliui“.

,+,Ă&#x;KETĂ&#x;VIRTĂ&#x;FIĂ&#x;NAĂ&#x;LIS 0IRĂ“MOĂ“SIOSĂ“RUNGĂ“TYĂ“NwS.DXQR ¸ÀALĂ“GIĂ“RISŠÂą.zGDLQLĂ˜¸.EĂ“Vw Ă ISŠÓ  $.DYDOLDXVNDV %'DYLHVDV$:KLWHÂśDV $7RXSDQHÂśDVLU90LFLmLXV UH]SHUG SR(8ODQRYDV /0HGIRUGDV-:RRGDU GDV-7DPXOLV*0DWXOLVLU 01RUPDQWDVSR 9LOQLDXVÓ¸,IEĂ“TUĂ“VOSĂ“RYĂ“TASŠÂą 8WHQRV¸*UĂ“VENĂ“TUSŠÓĂ“ 5 *LHGUDLWLV/0DYURNHIDOLGLV 0(FKRGDV0*LU GĂ?LĂ‘QDV0/XNDXVNLVLU $-RPDQWDVSR0.XSĂ…DV '3LWD'%LmNDXVNDV$,UH ODQGDVLU.*XĂ…mLNDVSR .ODLSzGRV¸.EPĂ“TĂ…Ă“NASŠÂą3D VYDOLR¸0IEĂ“NOĂ“Ă VAIGĂ Ă“DwSŠÓ  /.LVLHOLXV56HL EXWLV(ĂŒHOLRQLV--RKQ VRQDV7'HOLQLQNDLWLVLU%)LHOG VDVSR7+XJKHVDV 22OLVHYLmLXV-/0DQLJDWDV 6%DEUDXVNDV9%RE URYDV DWNNDP 3DQHYzĂ?LR¸,IETĂ“KAĂ“BEĂ“LISŠÂą ¸œIAUĂ“LIAIŠÓ  ./DYUL QRYLmLXV WULWDĂ…NLĂ˜ ĂŒ3HLQHULV DWNNDP LU/:L OOLDPVDV UH]SHUG SR 6-DVDLWLV/%LUXWLV EDXGĂ˜ 9Ă‚DUDNDXVNDV $8UEXWLV(Ă‚DXO\V ./XNRĂ…LĂ‘QDV1=HLVORIWDV !NTĂ“ROĂ“SIOSĂ“RUNGĂ“TYĂ“NwSÓ¸0IEĂ“NOĂ“ Ă VAIGĂ Ă“DwSŠÓ§Ó¸.EPĂ“TĂ…Ă“NASŠÓ  -/0DQLJDWDV PHWLPĂ˜ 7+XJKHVDV 9%REURYDV7/HNĂ‘QDV DWNNDP 09DUQDV %)LHOGVDV PHWLPĂ˜ 56HLEXWLV PHWLPĂ˜ 9Ă‚XOVNLV7'HOLQLQNDLWLV ¸*UĂ“VENĂ“TUSŠÓ§Ó¸,IEĂ“TUĂ“VOSĂ“ RYĂ“TASŠÓĂ“  $,UHODQGDV PHWLPĂ˜UH]SHUG 0.RUQLMHQND DWN NDP $Ă‚LNĂ…QLXVLU.*XĂ…mLNDV SR&K.UDPHULV UH] SHUG /0DYURNHIDOLGLV PHWLPĂ˜ 5*LHGUDLWLV PHWLPĂ˜ 0(FKRGDV ¸œIAUĂ“LIAIŠÓ§Ó¸,IETĂ“KAĂ“BEĂ“LISŠ Ă?DLVĂ…LDQGLHQ ¸.EĂ“VwĂ“Ă ISŠÓ§Ó¸ÀALĂ“GIĂ“RISŠĂ?DLV JHJXĂ?zVG

DÄ—l Kauno „Žalgirio“ pasirengimo ir dalyvavimo Eurolygos finalo ketverte LKL Ä?empionĹł serija su KÄ—dainiĹł „NevÄ—Ĺžio“ krepĹĄininkais bus atnaujinta tik geguŞės 24-Ä…jÄ…. (LR)

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

ÂŒĂ&#x;,+,Ă&#x;PRASIBRAUSĂ&#x;PERĂ&#x;'ARĂ&#x;LIAĂ&#x;Vg 7HLVÂ?NLWjVH]RQjĂ?DLVWL/LHWXYRVNUHSĂ…LQLRO\JRMH /./ LĂ…NRYRMÂ?VĂ‚DNLĂ˜Ă„9\WLVÂłUH]JDÂ’GRPLXVSODQXVÂąNOX ERYDGRYDLVYDUVWRJDOLP\EÂ?VXEXUWLGYLNRPDQGDV L au r a I VA Ĺ K A I T Ä–

$,UHODQGDV VXNDPXROLX WHPSzÄ-XYHQWXV³EHWQHSDWDLNzSDVNXWLQLRPHWLPR

SPORTAS

„VyÄ?iui“ durys ÄŻ LKL atsivÄ—rÄ— ĹĄÄŻ sezonÄ… antrojoje pagal pajÄ—gumÄ… ĹĄalies NacionalinÄ—je krepĹĄinio lygoje (NKL) iĹĄkovojus bronzÄ…. Nors nuostatai galimybÄ™ perlipti ÄŻ aukĹĄtesnÄ™ grupÄ™ numato NKL Ä?empionams, ĹĄakieÄ?iai perÄ—mÄ— geriau pasirodĹžiusiĹł, bet dÄ—l dubleriĹł statuso LKL negalinÄ?iĹł Ĺžaisti KlaipÄ—dos „NeptĹŤno“ ir Kauno „Žalgirio“ antriniĹł komandĹł vietÄ…. Dabar „VyÄ?io“ vadovams reikia iĹĄsprÄ™sti galvosĹŤkÄŻ dÄ—l LKL keliamĹł reikalavimĹł. Dvi esminÄ—s sÄ…lygos – bent 400 tĹŤkst. eurĹł biudĹžetas ir bent1200 sÄ—dimĹłjĹł vietĹł turinti namĹł arena. Ĺ akiĹł arena, kurioje iki ĹĄiol ĹžaidÄ— „Vytis“, turi tiktai 800 vietĹł, tad klubas jau nusprendÄ— keltis kitur. Kol kas vienintelis

variantas – Garliavos sporto centras. 2011 metais atidarytame moder niame komplekse per krepĹĄinio rungtynes telpa 1300 ĹžiĹŤrovĹł. „Garliava – pagrindinÄ— mĹŤsĹł mintis. Apie tai jau kalbÄ—ta kurÄŻ laikÄ…. Tai priimtiniausias variantas“, – sakÄ— „VyÄ?io“ prezidentas Pranas DailidÄ—. Verslininkas, kurio valdoma „Dojaus“ ÄŻmoniĹł grupÄ— yra pagrindinÄ— klubo rÄ—mÄ—ja, taip pat atskleidÄ— iki ĹĄiol vieĹĄumoje negirdÄ—tÄ… idÄ—jÄ…. Planuojama, kad kitÄ… sezonÄ… bus buriamos dvi ekipos. „Viena priklausytĹł Kauno rajonui ir ĹžaistĹł LKL, o kita liktĹł Ĺ akiuose. Tik dar svarstome, kurioje lygoje ĹžaistĹł ta antroji Ĺ akiĹł komanda“, – pasakojo „VyÄ?io“ prezidentas. Dar neaiĹĄku, kaip subĹŤrus dvi komandas pasiskirstytĹł rÄ—mÄ—jai ir kuriÄ… komandÄ… remtĹł P.Dai-

'/XNĂ…WRV1./QXRWU

5'DQLVHYLmLDXVQXRWU

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

Ă‚Â’PHWĂ„9\WLVÂł1./XĂ?zPzLjMjYLHWj

lidei priklausanti „Dojus“. „Kauno rajone bĹŤtĹł vienas biudĹžetas, o Ĺ akiuose – kitas. Bet dar vyksta diskusija, kas rems, kur ir kiek“, – teigÄ— P.DailidÄ—. Tuo metu Garliava laukia, kol „Vytis“ galutinai apsisprÄ™s dÄ—l savo planĹł. „GirdÄ—jau tik gandus, – sakÄ— Garliavos sporto centro vadovas Marius NorvaiĹĄa. – Mes esame savivaldybÄ—s biudĹžetinÄ— ÄŻstaiga ir viskÄ… suĹžinosime iĹĄ jos.“


VSRUWRDUHQD $3QXRWU

PJHJXĂ?zVGĂ&#x;

¸VIESLENTw +REPĂ&#x;̧ IĂ&#x;NIS ."!Ă&#x201C;jEMĂ&#x201C;PIOĂ&#x201C;NAĂ&#x201C;TAS5\WĂ&#x2DC;NRQIHUHQFL MRVILQDORSLUPRVLRVUXQJW\QzV LNL SHUJDOLĂ&#x2DC; Ă&#x201E;%RVWRQ&HOWLFV³¹Ă&#x201E;&OHYH ODQG&DYDOLHUVÂł -%URZQDV 00RUULVDV$+DUIRUGDV ./RYHÂśDV/-DPHVDV )SĂ&#x201C;PAĂ&#x201C;NIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GADVLVWXUDV%XUJRVR Ă&#x201E;6DQ3DEORÂł '*DLOLXV Âą/DV3DO PDVRĂ&#x201E;+HUEDOLIHÂł%DGDORQRV Ă&#x201E;-RYHQWXWÂł 6.XOYLHWLV ÂąĂ&#x201E;)XHQODE UDGDÂł6DQWMDJRGH.RPSRVWHORV Ă&#x201E;2EUDGRLURÂł (%HQGĂ?LXVWUDXPXRWDV Âą6HYLOLMRVĂ&#x201E;5HDO%HWLVÂł0XU VLMRV8&$0Âą0DGULGRĂ&#x201E;5HDOÂł %LOEDRĂ&#x201E;5HWDEHW³¹9LWRULMRVĂ&#x201E;%DV NRQLDÂłĂ&#x201E;9DOHQFLD³¹0DGULGR Ă&#x201E;(VWXGLDQWHVÂł6DQ.ULVWREDOGH OD/DJĂ&#x2018;QRVĂ&#x201E;,EHURVWDU³¹Ă&#x201E;%DUFHORQDÂł 0DODJRVĂ&#x201E;8QLFDMD³¹6DUDJR VRVĂ&#x201E;7HFQ\FRQWDÂł *1HDODV 6DQGRURVĂ&#x201E;0RUDEDQF³¹6DQ6HEDV WLDQRĂ&#x201E;*LSX]NRDÂł 3LUPDXMDĂ&#x201E;5HDO³¹Ă&#x201E;%DVNR QLD³¹Ă&#x201E;%DUFHORQD³¹ Ă&#x201E;9DOHQFLD³¹Ă&#x201E;2EUDGRL UR³¹Ă&#x201E;6DQ3DEOR³¹ Ă&#x201E;-RYHQWXW³¹ 4URĂ&#x201C;KIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GAĂ&#x201C;DVLVWXUDV6WDP EXORĂ&#x201E;*DODWDVDUD\Âł $-XĂ&#x2026;NHYLmLXV Âą6WDPEXORĂ&#x201E;$QDGROX(IHVÂł Ă&#x201E;7UDE]RQVSRUÂł Ă&#x201A;9DVLOLDXVNDVQH Ă?DLGz Âą8Ă&#x2026;DNRĂ&#x201E;0XUDWEH\Âł 6WDPEXORĂ&#x201E;'HPLU,QVDDWÂł (.DLU\V DWNNDP Âą6WDPEXORĂ&#x201E;%HVLNWDVÂł ,]P\URĂ&#x201E;.DUVL\DND³¹%DQ GLUPRVĂ&#x201E;%DQYLWÂł6WDPEXOR Ă&#x201E;'DUXVVDIDND³¹Ă&#x201E;*D]LDQWHSÂł Ă&#x201E;<HVLOJLUHVXQ³¹%XUVRVĂ&#x201E;7RIDVÂł 6WDPEXORĂ&#x201E;)HQHUEDKFH³¹Ă&#x201E;,VWDQEXOÂł ''XON\VWUDXPXRWDV *DOXWLQzUHJXOLDULRMRVH]RQRULNLXRWz Ă&#x201E;)HQHUEDKFH³¹Ă&#x201E;7RIDV³¹ Ă&#x201E;$QDGROX(IHV³¹ EDXGRVWDĂ&#x2026; NDV Ă&#x201E;%HVLNWDV³¹Ă&#x201E;%DQ YLW³¹Ă&#x201E;'DUXVVDIDND³¹ Ă&#x201E;(VNLVHKLU³¹Ă&#x201E;6DNDU\D³¹ Ă&#x201E;*DODWDVDUD\³¹Ă&#x201E;.DUVL\DNDÂł ÂąĂ&#x201E;,VWDQEXO³¹Ă&#x201E;'HPLU ,QVDDW³¹Ă&#x201E;7UDE]RQVSRU³¹ Ă&#x201E;*D]LDQWHS³¹Ă&#x201E;<HVLOJLUH VXQ³¹Ă&#x201E;0XUDWEH\³¹ 'RAIĂ&#x201C;KIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GAĂ&#x201C;DVLVWXUDV$WzQĂ&#x2DC; Ă&#x201E;3DQDWKLQDLNRVÂł //HNDYLmLXV UH]SHUG Âą$WzQĂ&#x2DC;$(. DVLVWXUDVĂ&#x201E;/DXULR³¹Ă&#x201E;3DQDWKL QDLNRVÂł //HNDYLmLXVUH]SHUG 3LUzMRĂ&#x201E;2O\PSLDNRV³¹3DWUĂ&#x2DC; Ă&#x201E;3URPHWKHDVÂł *DOXWLQzUHJXOLDULRMRVH]RQRULNLXRWz Ă&#x201E;3DQDWKLQDLNRV³¹Ă&#x201E;2O\P SLDNRV³¹Ă&#x201E;3URPHWKHDV³¹ 6DORQLNĂ&#x2DC;3$2.Âą$(.Âą Ă&#x201E;/DXULR³¹Ă&#x201E;.\PL³¹5R GRĂ&#x201E;.RORVVRV³¹6DORQLNĂ&#x2DC;Ă&#x201E;$ULVÂł Âą5HWLPQRĂ&#x201E;&UHWDQ.LQJV³¹ /DULVRVĂ&#x201E;)DURV³¹$WzQĂ&#x2DC;Ă&#x201E;3D QLRQLRVÂł$PDOLMRVĂ&#x201E;.RURLYRVÂł 7ULNDORVĂ&#x201E;$ULHVÂł *UNGĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;NwĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GAĂ&#x201C;Ă&#x201E;1LĂ?QLM1RYJRURG³¹ .UDVQRGDURĂ&#x201E;/RNRPRWLYÂł -0DmLXOLV DWNNDP SRSUDWÂ?VLPR 3HUPzVĂ&#x201E;3DUPD³¹0DVNYRV&6.$ 6DQNW3HWHUEXUJRĂ&#x201E;=HQLW³¹ 0LQVNRĂ&#x201E;&PRNLÂł.UDVQRMDUVNR Ă&#x201E;-HQLVHM³¹Ă&#x201E;&KLPNLÂłĂ&#x201E;$VWD QD³¹6DUDWRYRĂ&#x201E;$YWRGRUÂł *DOXWLQzUHJXOLDULRMRVH]RQRULNLXRWz SRUXQJW &6.$Âą.D]D QzVĂ&#x201E;8QLNV³¹Ă&#x201E;/RNRPRWLY³¹ Ă&#x201E;=HQLW³¹Ă&#x201E;$YWRGRU³¹ Ă&#x201E;&KLPNL³¹Ă&#x201E;1LĂ?QLM1RYJR URG³¹5\JRV9()Âą Ă&#x201E;&PRNL³¹Ă&#x201E;$VWDQD³¹ Ă&#x201E;3DUPD³¹7DOLQRĂ&#x201E;.DOHY³¹ Ă&#x201E;-HQLVHM³¹ )TAĂ&#x201C;LIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GA.HWYLUWILQDOLRSLUPR VLRVUXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ&#x2DC; 0LODQR Ă&#x201E;2OLPSLDÂł 0.X]PLQVNDVDWN NDP$*XGDLWLVDWNNDP Âą .DQWXĂ&#x201E;5HG2FWREHUÂł%UHĂ&#x2026;RV Ă&#x201E;*HUPDQL³¹9DUH]zVĂ&#x201E;2SHQMREPHWLVÂł 7'LPĂ&#x2026;D 9HQHFLMRVĂ&#x201E;8PDQDÂł *2UHOLNDVWUDXPXRWDV Âą.UHPRQRV Ă&#x201E;9DQROLÂł$YHOLQRĂ&#x201E;6LGLJDV³¹ 7UHQWRĂ&#x201E;'RORPLWL(QHUJLDÂł 6OĂ&#x201C;KIEĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GA.HWYLUWILQDOLRDQW URVLRVUXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ&#x2DC; %DLURLWRĂ&#x201E;0HGL³¹/LXGYLJVEXUJR Ă&#x201E;5LHVHQÂł VHULMD 7UHmLRVLRVUXQJW\QzV%HUO\QR$/%$ 0*ULJRQLV Âą2OGHQEXUJR(:(  0LXQFKHQRĂ&#x201E;%D\HUQ³¹ )UDQNIXUWRĂ&#x201E;6N\OLQHUVÂł  %DPEHUJRĂ&#x201E;%URVH³¹%RQRVĂ&#x201E;7HOHNRPÂł  Ă&#x201E;%URVHÂłSDWHNRÂ&#x2019;SXVILQDOÂ&#x2019; ,ENĂ&#x201C;KIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GA3XVILQDOLRSLUPRVLRV UXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ&#x2DC; 9ORFODYHNR Ă&#x201E;$QZLO³¹=HOLRQD*XURVĂ&#x201E;6WHOPHWÂł 0*HFHYLmLXV 'LGĂ?LRVLRV /HQNLMRV2VWUXYRĂ&#x201E;6WDO³¹7RUXQzV Ă&#x201E;3ROVNL&XNLHUÂł 3XVILQDOLRDQWURVLRVUXQJW\QzVĂ&#x201E;$Q ZLO³¹Ă&#x201E;6WHOPHWÂł 0*HFHYLmLXV UH]SHUG VHULMD Ă&#x201E;6WDO³¹ Ă&#x201E;3ROVNL&XNLHUÂł 

/LNXVGDUYLHQDPWXUXLĂ&#x201E;-XYHQWXVÂłIXWEROLQLQNDLLĂ&#x2026;NRYRMRjLĂ&#x2026;HLOzVRLĂ&#x2026;YLVRj,WDOLMRVmHPSLRQĂ&#x2DC;WLWXOj

'EĂ&#x;RIĂ&#x;NAĂ&#x;SAĂ&#x;VOĂ&#x;PAĂ&#x;jIĂ&#x2039;Ă&#x;REĂ&#x;KORĂ&#x;DUS 7XULQRĂ&#x201E;-XYHQWXVÂłWR OLDXGRPLQXRMD,WDOLMRV IXWEROH/DELDXVLDLWLWX OXRWDVĂ&#x2026;DOLHVNOXEDVGDU YLHQjWLWXOjXĂ?VLWLNULQR NDLLNLVH]RQRSDEDL JRVOLNRYLHQDVWXUDV â&#x20AC;&#x17E;Juventusâ&#x20AC;&#x153; padarÄ&#x2014; tai, ko daugelis ir tikÄ&#x2014;josi. Turino klubas tapo Italijos Ä?empionu septintÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; iĹĄ eilÄ&#x2014;s. Po lygiĹł jĹł 0:0 sekmadienÄŻ sveÄ?iuose su â&#x20AC;&#x17E;Romaâ&#x20AC;&#x153; Ä?empionai surinko 92 taĹĄkus â&#x20AC;&#x201C; keturiais daugiau nei antrÄ&#x2026; jÄ&#x2026; vietÄ&#x2026; uĹžimantis â&#x20AC;&#x17E;Napoliâ&#x20AC;&#x153;. Per savaitÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Juventusâ&#x20AC;&#x153; futbolininkai iĹĄkovojo net du titulus tame paÄ?iame stadione â&#x20AC;&#x201C; treÄ?iadienÄŻ Romoje jie 4:0 laimÄ&#x2014;jo Italijos taurÄ&#x2014;s finalÄ&#x2026; prieĹĄ â&#x20AC;&#x17E;Milanâ&#x20AC;&#x153; ekipÄ&#x2026;. Tai jau ketvirtas sezonas iĹĄ eilÄ&#x2014;s, kai â&#x20AC;&#x17E;Juventusâ&#x20AC;&#x153; susiĹžÄ&#x2014;rÄ&#x2014; abu titulus Italijoje. Iki tol nÄ&#x2014; vienas Italijos klubas nebuvo laimÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s abiejĹł titulĹł bent dusyk iĹĄ eilÄ&#x2014;s, o â&#x20AC;&#x17E;Juventusâ&#x20AC;&#x153; prieĹĄ tai dĹžiaugÄ&#x2014;si tokiu dubliu 1995 metais. IĹĄ viso â&#x20AC;&#x17E;Juventusâ&#x20AC;&#x153; turi iĹĄkovojÄ&#x2122;s jau 34 Ä?empiono titulus ir pagal tai lenkia visus kitus klubus penkiose pajÄ&#x2014;giausiose Europos lygose. Artimiausias konkurentas â&#x20AC;&#x201C; 33 sykius Ispanijos Ä?empionatÄ&#x2026; laimÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s Madrido â&#x20AC;&#x17E;Realâ&#x20AC;&#x153;. 4REĂ&#x;NEĂ&#x;RISĂ&#x;LIKS Ă&#x;JEIĂ&#x;GUĂ&#x;NEATĂ&#x;LEIS

â&#x20AC;&#x17E;Juventusâ&#x20AC;&#x153; dominavimas Italijoje itin sustiprÄ&#x2014;jo prie komandos vairo 2014 metais stojus Massimiliano Allegri. 50-metis treneris ĹĄiais metais dĹžiaugÄ&#x2014;si jau ketvirtuoju iĹĄ eilÄ&#x2014;s titulu. Italas nusiteikÄ&#x2122;s pratÄ&#x2122;sti ÄŻspĹŤdingÄ&#x2026; serijÄ&#x2026;, nors sulaukÄ&#x2014; vilioniĹł ÄŻ Londono â&#x20AC;&#x17E;Arsenalâ&#x20AC;&#x153; ir â&#x20AC;&#x17E;Paris Saint-Germainâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x17E;Jei nebĹŤsiu atleistas, matau save â&#x20AC;&#x17E;Juventusâ&#x20AC;&#x153; klube ir kitÄ&#x2026; sezonÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sekmadienÄŻ juokavo treneris. +ONĂ&#x;KUĂ&#x;RAĂ&#x;VOĂ&#x;SUĂ&#x;¡.AĂ&#x;POĂ&#x;LI¨

Ĺ ÄŻ sezonÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Juventusâ&#x20AC;&#x153; sulaukÄ&#x2014; rimto iĹĄĹĄĹŤkio iĹĄ â&#x20AC;&#x17E;Napoliâ&#x20AC;&#x153; komandos, kuri buvo sumaĹžinusi atsilikimÄ&#x2026; iki taĹĄko, taÄ?iau pati po svarbios pergalÄ&#x2014;s 1:0 Turine vÄ&#x2014;liau iĹĄbarstÄ&#x2014; keturis taĹĄkus maÄ?uose su vidutiniokais. â&#x20AC;&#x17E;TurÄ&#x2014;tume pasveikinti â&#x20AC;&#x17E;Napoliâ&#x20AC;&#x153;, kuris taip ilgai iĹĄlaikÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Juventusâ&#x20AC;&#x153; tempÄ&#x2026;. Ateityje bus sunku pakartoti tai, kÄ&#x2026; per

%UROĂ&#x;POĂ&#x;JEĂ&#x;ÂŚĂ&#x;FUTĂ&#x;BOĂ&#x;LOĂ&#x;SEĂ&#x;ZOĂ&#x;NOĂ&#x;PAĂ&#x;BAIGĂ&#x;TUĂ&#x;VwS 9LHQDVSRNLWR(XURSRVĂ&#x2026;D O\VHEDLJLDVLQDFLRQDOLQLDL mHPSLRQDWDL$QJOLMRMHLU 9RNLHWLMRMHMDXVXĂ?DLVWLYLVL PDmDL,WDOLMRMHLU,VSDQLMRMH GDUOLNRSRYLHQjWXUjWDmLDX YLVLmHPSLRQDLMDXNDUĂ&#x2018;QXRWL â&#x2013; !NGĂ&#x201C;LIĂ&#x201C;JA kHPSLRQXSHQNWjNDUWjWDSR Ă&#x201E;0DQFKHVWHU&LW\ÂłVXULQNÂ?V WDĂ&#x2026;NĂ&#x2DC;SHUUXQJW\QHV .LWXVNHOLDODSLXVÂ&#x2019;kHPSLRQĂ&#x2DC;O\ JjLĂ&#x2026;NRYRMRĂ&#x201E;0DQFKHVWHU8QL WHGÂł /RQGRQRĂ&#x201E;7RWWHQKDP +RWVSXUÂł LUĂ&#x201E;/LYHUSRROÂł 7LWXOjJ\QÂ?V/RQGRQR Ă&#x201E;&KHOVHDÂłXĂ?zPzWLNSHQNWjMj YLHWj WDĂ&#x2026;NĂ&#x2DC; 5H]XOWDW\ YLDXVLXĂ?DLGzMXWDSRÂ&#x2019;YDUmLXV Â&#x2019;PXĂ&#x2026;Â?VHJLSWLHWLV0RKDPHGDV 6DODK Ă&#x201E;/LYHUSRROÂł â&#x2013;  )SĂ&#x201C;PAĂ&#x201C;NIĂ&#x201C;JA 3ULHĂ&#x2026;SDVNXWLQLRWXURUXQJW\Qz VHSLUPjSUDODLPzMLPjSDW\Uz WLWXOjXĂ?VLWLNULQXVLĂ&#x201E;%DUFHORQDÂł NXULLĂ&#x2026;Y\NRMHQXVLOHLGR 9DOHQVLMRVĂ&#x201E;/HYDQWHÂł,NLWRO Ă&#x201E;%DUFHORQDÂłQXRmHPSLRQDWR SUDGĂ?LRVEXYRODLPzMXVL UXQJW\QHVLUNDUWXVVXĂ?DLGXVL O\JLRVLRPLV/LNXVYLHQDPWXUXL LNLWXUQ\URSDEDLJRVĂ&#x201E;%DUFHOR QDÂłWXULWDĂ&#x2026;NĂ&#x2DC;0DGULGR Ă&#x201E;$WOHWLFR³¹0DGULGR Ă&#x201E;5HDO³¹Ă&#x201E;9DOHQFLD³¹ â&#x2013;  )TAĂ&#x201C;LIĂ&#x201C;JA 3ULHĂ&#x2026;SDVNXWLQÂ&#x2019;WXUj7XULQR Ă&#x201E;-XYHQWXVÂłXĂ?VLWLNULQR VHSWLQWjMÂ&#x2019;LĂ&#x2026;HLOzV,WDOLMRV IXWERORmHPSLRQRYDUGjSR

ketverius metus padarÄ&#x2014;meâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; M.Allegri. PrieĹĄ mÄ&#x2014;nesÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Juventusâ&#x20AC;&#x153; turÄ&#x2014;jo ĹĄeĹĄiĹł taĹĄkĹł atsargÄ&#x2026;, bet po netikÄ&#x2014;to pralaimÄ&#x2014;jimo â&#x20AC;&#x17E;Napoliâ&#x20AC;&#x153; kai kas buvo suabejojÄ&#x2122;s Ä?empionĹł galimybÄ&#x2014;mis.

â&#x20AC;&#x17E;DidĹžiausias â&#x20AC;&#x17E;Juventusâ&#x20AC;&#x153; komandos nuopelnas yra tai, kad mes sugebÄ&#x2014;jome visada iĹĄsaugoti ramybÄ&#x2122;.â&#x20AC;&#x153; 0$OOHJUL

â&#x20AC;&#x17E;DidĹžiausias â&#x20AC;&#x17E;Juventusâ&#x20AC;&#x153; komandos nuopelnas yra tai, kad sugebÄ&#x2014;jome visada iĹĄsaugoti ramybÄ&#x2122;, nors futbole viskas gali labai greitai pasikeisti. Labai svarbu tobulinti savo mÄ&#x2026;stymÄ&#x2026;, nes pasidavÄ&#x2122;s nuotaikĹł kaitai nugalÄ&#x2014;toju netapsi. Reikia Ĺžengti ĹžingsnÄŻ reikalingu metu ir nepasiduoti eufo-

UXQJW \QLĂ&#x2DC;VXULQNÂ?V WDĂ&#x2026;NXV/LNXVYLHQDPWXUXL PDĂ?LDXVLDLDWVLOLHNDĂ&#x201E;1DSROLÂł WDĂ&#x2026;NDL Ă&#x201E;5RPDÂł LU 5RPRVĂ&#x201E;/D]LRÂł  â&#x2013; 6OĂ&#x201C;KIEĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;JA kHPSLRQXjNDUWjWDSR 0LXQFKHQRĂ&#x201E;%D\HUQÂłVXULQNÂ?V WDĂ&#x2026;NXVSHUUXQJW\QHV .LWXVWULVNHOLDODSLXVÂ&#x2019;kHPSLR QĂ&#x2DC;O\JjLĂ&#x2026;NRYRMR*HO]HQNLUFKH QRĂ&#x201E;6FKDONHÂł Ă&#x201E;+RIIHQ KHLPÂł LU'RUWPXQGR Ă&#x201E;%RUXVVLDÂł ,Ă&#x2026;SLUPRVLRV O\JRVLĂ&#x2026;NULWRĂ&#x201E;.|OQÂł LU Ă&#x201E;+DPEXUJÂł 5H]XOWDW\ YLDXVLXĂ?DLGzMXWDSR Â&#x2019;YDUmLXVÂ&#x2019;PXĂ&#x2026;Â?VOHQNDV 5REHUWDV/HZDQGRZVNLV Ă&#x201E;%D\HUQÂł Ă&#x201E;+DPEXUJÂłÂ&#x2019; Ă?HPHVQÂ?SDNRSjLĂ&#x2026;NULWRSLUPj NDUWjQXREXQGHVO\JRV Â&#x2019;NĂ&#x2018;ULPR P â&#x2013;  2UĂ&#x201C;SIĂ&#x201C;JA kHPSLRQXWUHmLjNDUWjWDSR SRPHWĂ&#x2DC;SHUWUDXNRVWLWXOj VXVLJUjĂ?LQÂ?V0DVNYRV Ă&#x201E;/RNRPRWLYÂłVXULQNÂ?VWDĂ&#x2026; NĂ&#x2DC;SHUUXQJW\QLĂ&#x2DC;.LWXVGX NHOLDODSLXVÂ&#x2019;kHPSLRQĂ&#x2DC;O\Jj LĂ&#x2026;NRYRMR0DVNYRV&6.$ LU 0DVNYRVĂ&#x201E;6SDUWDNÂł  â&#x2013;  0ORĂ&#x201C;TUĂ&#x201C;GAĂ&#x201C;LIĂ&#x201C;JA kHPSLRQXjNDUWjWDSRSR SHQNHULĂ&#x2DC;PHWĂ&#x2DC;SHUWUDXNRV WLWXOjVXVLJUjĂ?LQÂ?VĂ&#x201E;3RUWRÂł SHOQÂ?VWDĂ&#x2026;NXVSHU UXQJW \QHV.LWjNHOLDODSÂ&#x2019;Â&#x2019; kHPSLRQĂ&#x2DC;O\JjLĂ&#x2026;NRYRMR /LVDERQRVĂ&#x201E;%HQILFDÂł 

rijai, kai viskas sekasi gerai, o sunkiu metu negalima nustoti dirbtiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; savo filosofijÄ&#x2026; dÄ&#x2014;stÄ&#x2014; M.Allegri. â&#x20AC;&#x17E;JĹł sÄ&#x2014;kmÄ&#x2122; lÄ&#x2014;mÄ&#x2014; psichologinis tvirtumas, kurÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Juventusâ&#x20AC;&#x153; iĹĄsiugdÄ&#x2014; per deĹĄimtmeÄ?ius. Klubas iĹĄliko solidus ir vieningas net ir sunkiais laikais. JĹł pergaliĹł alkis gali bĹŤti pavyzdys visiems kitiems klubamsâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; varĹžovus gyrÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Romaâ&#x20AC;&#x153; treneris Eusebio di Francesco. ,EĂ&#x;GENĂ&#x;DAĂ&#x;BAIGSĂ&#x;KARĂ&#x;JEĂ&#x;Rg

Po ĹĄio sezono â&#x20AC;&#x17E;Juventusâ&#x20AC;&#x153; ekipoje gali ÄŻvykti nemaĹžai permainĹł. Nuo 2001 metĹł vartus ginantis Gianluigi Buffonas kol kas oficialiai nieko nepraneĹĄÄ&#x2014;, bet 40-metis vartininkas jau yra uĹžsiminÄ&#x2122;s, kad dÄ&#x2014;s taĹĄkÄ&#x2026;. Jis norÄ&#x2014;jo tai padaryti po 2018 metĹł pasaulio Ä?empionato, taÄ?iau Italijos rinktinÄ&#x2014; apmaudĹžiai liko uĹž borto. (AP, LR)

SAVAITwĂ&#x;,IETUVOJE GeguĹžÄ&#x2014;s 7 d. â&#x20AC;&#x17E;Toronto Raptorsâ&#x20AC;&#x153;, kuriame ĹžaidĹžia Jonas ValanÄ?iĹŤnas, NBA Ä?empionato RytĹł grupÄ&#x2014;s pusfinalio serijoje pralaimÄ&#x2014;jo â&#x20AC;&#x17E;Cleveland Cavaliersâ&#x20AC;&#x153; 0:4. J.ValanÄ?iĹŤnas ĹĄioje serijoje pelnydavo 16,3 taĹĄko ir atkovodavo 12,3 kamuolio. GeguĹžÄ&#x2014;s 9 d. Ernestas Ĺ etkus (Haifos â&#x20AC;&#x17E;Hapoelâ&#x20AC;&#x153;) tapo Izraelio futbolo taurÄ&#x2014;s laimÄ&#x2014;toju. Haifos â&#x20AC;&#x17E;Hapoelâ&#x20AC;&#x153; finale nugalÄ&#x2014;jo JeruzalÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Beitarâ&#x20AC;&#x153; 3:1 (po pratÄ&#x2122;simo). GeguĹžÄ&#x2014;s 11 d. ÄŽ krepĹĄinio Eurolygos geriausiĹł ĹžaidÄ&#x2014;jĹł antrÄ&#x2026; jÄŻ penketÄ&#x2026; iĹĄrinkti du Kauno â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; krepĹĄininkai â&#x20AC;&#x201C; Paulius JankĹŤnas ir Kevinas Pangosas. GeguĹžÄ&#x2014;s 12 d. Ĺ anchajuje lengvosios atletikos DeimantinÄ&#x2014;s lygos antrajame etape DovilÄ&#x2014; DzindzaletaitÄ&#x2014; triĹĄuolio varĹžybose uĹžÄ&#x2014;mÄ&#x2014; septintÄ&#x2026; jÄ&#x2026; vietÄ&#x2026; (13 m 73 cm). Ji buvo pirmoji ĹĄÄŻ sezonÄ&#x2026; DeimantinÄ&#x2014;je lygoje startavusi Lietuvos sportininkÄ&#x2014;. GeguĹžÄ&#x2014;s 13 d. PanevÄ&#x2014;Ĺžyje baigÄ&#x2014;si Lietuvos badmintono Ä?empionatas. VyrĹł finale Povilas BartuĹĄis nugalÄ&#x2014;jo IgnÄ&#x2026; ReznikÄ&#x2026;, moterĹł finale VytautÄ&#x2014; FomkinaitÄ&#x2014; nugalÄ&#x2014;jo GerdÄ&#x2026; VoitechovskajÄ&#x2026;. V.FomkinaitÄ&#x2014; taip pat laimÄ&#x2014;jo moterĹł bei miĹĄriĹł porĹł varĹžybose ir iĹĄkovojo tris aukso medalius. GeguĹžÄ&#x2014;s 13 d. Sankt Peterburge regbio septynetĹł Europos Ä?empionĹł taurÄ&#x2014;s turnyre Ĺ iauliĹł â&#x20AC;&#x17E;Baltrexâ&#x20AC;&#x153; pateko ÄŻ finalÄ&#x2026; ir jame pralaimÄ&#x2014;jo Krasnodaro â&#x20AC;&#x17E;Kubanâ&#x20AC;&#x153; 7:31. â&#x20AC;&#x17E;Baltrexâ&#x20AC;&#x153; finale ĹžaidÄ&#x2014; pirmÄ&#x2026;kart.

SAVAITwĂ&#x;PASAULYJE GeguĹžÄ&#x2014;s 11 d. Madrido atvirojo teniso Ä?empionato ketvirtfinalyje ispanas Rafaelis Nadalis pralaimÄ&#x2014;jo austrui Dominicui Thiemui 5:7, 3:6. R.Nadalis nutraukÄ&#x2014; balandĹžio pradĹžioje prasidÄ&#x2014;jusiÄ&#x2026; 14 pergaliĹł serijÄ&#x2026;. Ĺ i nesÄ&#x2014;kmÄ&#x2014; lÄ&#x2014;mÄ&#x2014;, kad R.Nadalis geguĹžÄ&#x2014;s 14 d. prarado pirmÄ&#x2026; jÄ&#x2026; vietÄ&#x2026; Teniso profesionalĹł asociacijos (ATP) reitinge, o reitingo lyderiu po ĹĄeĹĄiĹł savaiÄ?iĹł pertraukos tapo grunto sezonÄ&#x2026; praleidĹžiantis 36 metĹł ĹĄveicaras Roger Federeris. GeguĹžÄ&#x2014;s 12 d. Madrido atvirojo teniso Ä?empionato finale Ä?ekÄ&#x2014; Petra Kvitova nugalÄ&#x2014;jo olandÄ&#x2122; Kiki Bertens 7:6, 4:6, 6:3. P.Kvitova treÄ?iÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; tapo Madrido turnyro nugalÄ&#x2014;toja ir iĹĄkovojo ketvirtÄ&#x2026; jÄŻ titulÄ&#x2026; ĹĄÄŻ sezonÄ&#x2026;. GeguĹžÄ&#x2014;s 13 d. Barselonoje â&#x20AC;&#x17E;FormulÄ&#x2014;s 1â&#x20AC;&#x153; pasaulio Ä?empionato Ispanijos etapo nugalÄ&#x2014;toju tapo britas Lewisas Hamiltonas (â&#x20AC;&#x17E;Mercedesâ&#x20AC;&#x153;). Bendrojoje ÄŻskaitoje pirmauja Ä?empiono vardÄ&#x2026; ginantis L.Hamiltonas, kuris surinko 95 taĹĄkus ir 17 taĹĄkĹł lenkia antrojoje vietoje esantÄŻ vokietÄŻ SebastianÄ&#x2026; VettelÄŻ (â&#x20AC;&#x17E;Ferrariâ&#x20AC;&#x153;). GeguĹžÄ&#x2014;s 13 d. BudapeĹĄte moterĹł rankinio Ä&#x152;empioniĹł lygos finale DÄ&#x2014;ro â&#x20AC;&#x17E;Audiâ&#x20AC;&#x153; nugalÄ&#x2014;jo SkopjÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Vardarâ&#x20AC;&#x153; 27:26 (po pratÄ&#x2122;simo). NugalÄ&#x2014;tojo vardÄ&#x2026; apgynÄ&#x2122;s â&#x20AC;&#x17E;Audiâ&#x20AC;&#x153; Ä?empionu tapo ketvirtÄ&#x2026; kartÄ&#x2026;, o â&#x20AC;&#x17E;Vardarâ&#x20AC;&#x153; antrus metus iĹĄ eilÄ&#x2014;s pralaimÄ&#x2014;jo finale. GeguĹžÄ&#x2014;s 13 d. Danijoje vykstanÄ?iame pasaulio ledo ritulio Ä?empionate per 6 turus po 6 pergales iĹĄkovojo Ĺ vedija ir JAV. Kelialapius ÄŻ atkrintamÄ&#x2026;sias varĹžybas, be ĹĄiĹł komandĹł, taip pat uĹžsitikrino Rusija, Ä&#x152;ekija ir Suomija. GeguĹžÄ&#x2014;s 13 d. Madrido vyrĹł teniso atvirojo Ä?empionato finale vokietis Alexanderis Zverevas nugalÄ&#x2014;jo austrÄ&#x2026; D.ThiemÄ&#x2026; 6:4, 6:4. TreÄ?ioji pasaulio raketÄ&#x2014; 21 metĹł A.Zverevas iĹĄkovojo treÄ?iÄ&#x2026; jÄŻ titulÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;ATP 1000â&#x20AC;&#x153; rango turnyruose (visus tris â&#x20AC;&#x201C; nuo 2017 m. vasaros).


MĂ&#x201E;ZĂ&#x2039;Ă&#x;MALĂ&#x201E;NAS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

'0DWYHMHYRQXRWU

KULTURA

-6WDFHYLmLDXVQXRWU

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ&#x20AC;wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

-DXQLPRWHDWUjVLĂ&#x2018;ORPDOLNYLGXRWLQRUVMLVNDLSWLNSUDGHGDHWDSLQÂ?VFHQRVUHNRQVWUXNFLMj

1DFLRQDOLQzILOKDUPRQLMDLĂ&#x2026;WXĂ&#x2026;WzVSR1DXMĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC;PHWĂ&#x2DC;'DXJXPDMRVNRQFHUWĂ&#x2DC;SHUVLNHOVÂ&#x2019;UHJLRQXV

PERMAINOS. KultĹŤrininkai nesitikÄ&#x2014;jo, kad VyriausybÄ&#x2014; kultĹŤros sektoriaus pertvarkÄ&#x2026; vykdys tarsi uĹžriĹĄtomis akimis

4AĂ&#x;PAĂ&#x;TIĂ&#x;RANĂ&#x;KAĂ&#x;IRĂ&#x;KIĂ&#x;̧ AĂ&#x;MIĂ&#x;LIĂ&#x;JOĂ&#x;NUS Ă&#x;IRĂ&#x;DAUĂ&#x;Ă&#x20AC;O A s t a A N D R I KO N Y T Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

PraÄ&#x2014;jusÄŻ savaitgalÄŻ ÄŻspĹŤdingais koncertais sezonÄ&#x2026; baigÄ&#x2014; Vilniaus KongresĹł rĹŤmai ir NacionalinÄ&#x2014; filharmonija, valstybÄ&#x2014;s atkĹŤrimo ĹĄimtmetÄŻ paminÄ&#x2014;jÄ&#x2122; reikĹĄmingais festivaliais ir kitais projektais. TaÄ?iau artimiausia ateitis jĹł meno kolektyvams ir publikai neĹžada nieko gera. Iki 2019-ĹłjĹł vien sostinÄ&#x2014;je renovuoti bus uĹždaryti maĹžiausiai penki svarbĹŤs scenos menĹł Ĺžidiniai. Pagal 2014â&#x20AC;&#x201C;2020 metĹł europiniĹł investicijĹł panaudojimo programÄ&#x2026; kol kas tvarkomas vos vienas Vilniaus objektas, nors planuoti darbus ir vieĹĄuosius pirkimus daugeliu atvejĹł pradÄ&#x2014;ta dar 2014-aisiais. Vilkinimas uĹžtraukÄ&#x2014; problemĹł: per tÄ&#x2026; laikÄ&#x2026; viskas pabrango, pinigĹł, aiĹĄku, nepadaugÄ&#x2014;jo, paseno numatyta pirkti ÄŻranga. Tuo metu valdininkams visa tai â&#x20AC;&#x201C; nÄ&#x2014; motais: daĹžnu atveju projektus praĹĄoma vykdyti paraidĹžiui. 'RAUĂ&#x;Ă&#x20AC;IAĂ&#x;BIUĂ&#x;ROKĂ&#x;RAĂ&#x;TIZĂ&#x;MOĂ&#x;VwĂ&#x;Ă&#x20AC;YS

â&#x20AC;&#x17E;Gerai, kad KultĹŤros ministerija gavo Europos milijonus ir kad dauguma kultĹŤros ÄŻstaigĹł atsinaujins. TaÄ?iau biurokratizmas stabdo ir brangina projektus. PavyzdĹžiui, mes vieĹĄuosius pirkimus pradÄ&#x2014;jome dar 2014 metais, o KongresĹł rĹŤmĹł rekonstrukcija prasidÄ&#x2014;s tik 2019-aisiais, turÄ&#x2014;sime tilpti ÄŻ anuomeÄ?ius ÄŻkainius. Argi tai normalu?â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; stebÄ&#x2014;josi Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro direktorius Stasys Pancekauskas. Kad bĹŤtĹł pasiekta finiĹĄo tiesioji, KongresĹł rĹŤmĹł darbuotojams reikÄ&#x2014;jo parengti ĹĄĹŤsnis raĹĄtĹł KultĹŤros ministerijai ir Centrinei projektĹł valdymo agentĹŤrai, ilgai derinti pirkimo sÄ&#x2026;lygas su jomis abiem ir VieĹĄĹłjĹł pirkimĹł tarnyba. Tam nebuvo samdomi papildomi ĹžmonÄ&#x2014;s. â&#x20AC;&#x17E;Viskas gula ant tĹł paÄ?iĹł ĹžmoniĹł peÄ?iĹł, o siĹŤloma susimaĹžinti. Taip valdĹžia supranta biurokratizmo maĹžinimÄ&#x2026;. Kas tvarkytĹł popierius, kuriĹł vis daugÄ&#x2014;ja? NuleidĹžiami vis nauji reikalavimai, instrukcijos, ataskaitos. Vyksta kaĹžkokia veiklos imitacija.

9Ă&#x201A;mLDYLQVNRQXRWU

3RPHQRIHMHUYHUNĂ&#x2DC;/LHWXYRVYDOVW\EzVDWNĂ&#x2018;ULPRĂ&#x2026;LPW PHmLXLNXOWĂ&#x2018;URVODXNHYHULDVLGXREzVYDUELRVÂ&#x2019;VWDLJRV XĂ?GDURPRVUHQRYDFLMDLNDLNXULDVVLĂ&#x2018;ORPDOLNYLGXRWL Ar ne absurdiĹĄka raĹĄinÄ&#x2014;ti scenos darbininkui metines uĹžduotis kaip valstybÄ&#x2014;s tarnautojui? Kaip ugnies bijome Ĺžadamos paslaugĹł centralizacijos, kai visi bus surinkti ÄŻ vienÄ&#x2026; paslaugĹł centrÄ&#x2026;. Kaip reikÄ&#x2014;s paaiĹĄkinti kviestiniam solistui arba dirigentui, kad pinigus uĹž darbÄ&#x2026; jie gaus po mÄ&#x2014;nesio? Kai bus centralizuotos personalo paslaugos, muzikantus ÄŻ darbÄ&#x2026; priims turbĹŤt kaĹžkoks centras, ne aĹĄ? Viskas pagal vienÄ&#x2026; kurpalÄŻ. Taip tragiĹĄka dar nebuvoâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; guodÄ&#x2014;si S.Pancekauskas.

/962OHLVWDLĂ&#x2026;SD JULQGĂ&#x2DC;DWQDXMLQWL .RQJUHVĂ&#x2DC;UĂ&#x2018;PXV EHWNDUWXVLĂ&#x2018;ORPD LĂ&#x2026;VLNHOWLÂ&#x2019;Ă&#x201A;LDXOLXV

Â&#x152;TIĂ&#x;KIĂ&#x;NOĂ&#x;PROĂ&#x;JEKĂ&#x;TOĂ&#x;SVARĂ&#x;BA

TaÄ?iau KongresĹł rĹŤmĹł renovacija, atrodytĹł, reikia tik dĹžiaugtis. Juk vos ne nuo pirmos dienos buvo aiĹĄku, kad rĹŤmams jos reikia â&#x20AC;&#x201C; ĹĄi salÄ&#x2014; buvo suprojektuota konferencijoms, o ne koncertams, pasiĹžymÄ&#x2014;jo prasta akustika, bloga ventiliacija, nepatogiai ĹžiĹŤrovams iĹĄdÄ&#x2014;stytomis kÄ&#x2014;dÄ&#x2014;mis. Be to, dÄ&#x2014;l apĹĄvietimo lempĹł skleidĹžiamos ĹĄilumos iĹĄsiderindavo instrumentai ir prakaitavo atlikÄ&#x2014;jai. Po rekonstrukcijos atsiras tobulesnÄ&#x2014; vÄ&#x2014;dinimo ir ĹĄildymo sistema, apĹĄvietimas, nusidÄ&#x2014;vÄ&#x2014;jusios kÄ&#x2014;dÄ&#x2014;s bus pakeistos akustinÄ&#x2014;mis ir iĹĄdÄ&#x2014;stytos kaip amfiteatre, pagraĹžÄ&#x2014;s pati salÄ&#x2014;. Projekto svarbÄ&#x2026; liudija ir maksimali jam skirta suma â&#x20AC;&#x201C; 5 milijonai eurĹł. Orkestras planuoja iĹĄsikelti iĹĄ pastato kitĹł metĹł pradĹžioje, tad pusÄ&#x2122; 30-ojo sezono koncertĹł Ä?ia dar atgros iki remonto. Tiesa, vienu metu Vilniaus savivaldybÄ&#x2014; ketino perimti KongresĹł rĹŤmus savo Ĺžinion, o LVSO ÄŻleisti operatoriaus teisÄ&#x2014;mis ÄŻ bĹŤsimÄ&#x2026;jÄ&#x2026; NacionalinÄ&#x2122; koncertĹł salÄ&#x2122;. LVSO meno vadovas Gintaras RinkeviÄ?ius nelaidoja ir tokios perspektyvos: â&#x20AC;&#x17E;Mes gal ir sutiksime su Vilniaus savivaldybÄ&#x2014;s siĹŤlymu. KongresĹł rĹŤmĹł salÄ&#x2014;, jei joje bus gera akustika, neprapuls. KultĹŤros per daug nebĹŤna.â&#x20AC;&#x153; 5Ă&#x20AC;Ă&#x;STUĂ&#x;DIĂ&#x;JgĂ&#x;ÂŚĂ&#x;SOĂ&#x;LIĂ&#x;DIĂ&#x;SUĂ&#x;MA

PraÄ&#x2014;jusiÄ&#x2026; savaitÄ&#x2122; paaiĹĄkÄ&#x2014;jo, kad yra dar treÄ?ias â&#x20AC;&#x201C; grÄ&#x2014;smingas â&#x20AC;&#x201C; planas. Internete pasirodÄ&#x2014; valstybÄ&#x2014;s kultĹŤros pertvarkos vizija, pagal kuriÄ&#x2026; meno ÄŻstaigoms paskirstytos aptarnavimo zonos, siĹŤ-

loma keisti kai kuriĹł statusÄ&#x2026;, o netelpanÄ?ias ÄŻ schemÄ&#x2026; likviduoti. Tarp pastarĹłjĹł minimi RusĹł dramos ir Jaunimo teatrai, valstybinis choras â&#x20AC;&#x17E;Vilniusâ&#x20AC;&#x153;, puÄ?iamĹłjĹł instrumentĹł orkestras â&#x20AC;&#x17E;Trimitasâ&#x20AC;&#x153;. Tuo metu LVSO likvidavimo iĹĄvengtĹł, jeigu persikeltĹł dirbti ÄŻ Ĺ iaulius. Ĺ io darbo dokumento autorius â&#x20AC;&#x201C; vieĹĄoji ÄŻstaiga â&#x20AC;&#x17E;Meneâ&#x20AC;&#x153;, apie kuriÄ&#x2026; iki ĹĄiol niekas nÄ&#x2014;ra girdÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s. Tokias strategĹł vizijas G.RinkeviÄ?ius pavadino nesÄ&#x2026;monÄ&#x2014;mis. â&#x20AC;&#x17E;Mes turime savo auditorijÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; kartais per metus sulaukiame ir 100 tĹŤkstanÄ?iĹł klausytojĹł. Yra didĹžiulis mĹŤsĹł koncertĹł poreikisâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; neabejojo maestro. â&#x20AC;&#x17E;Galima pajuokauti, kad nÄ&#x2014;ra Ä?ia apie kÄ&#x2026; kalbÄ&#x2014;ti. Bet nutekintas dokumentas â&#x20AC;&#x201C; su KultĹŤros ministerijos logotipu. Studija uĹžsakyta per vieĹĄuosius pirkimus nekompetentingiems ĹžmonÄ&#x2014;ms uĹž beveik 45 tĹŤkst. eurĹł. VĹĄÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Meneâ&#x20AC;&#x153; iki rudens ÄŻsipareigojo pateikti iĹĄvadas dÄ&#x2014;l valstybiniĹł kultĹŤros ÄŻstaigĹł optimizavimo ir valdymoâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; atkreipÄ&#x2014; dÄ&#x2014;mesÄŻ S.Pancekauskas. Dokumentas ĹĄokiravo koncertiniĹł ÄŻstaigĹł ir teatrĹł vadovus â&#x20AC;&#x201C; jie netgi parengÄ&#x2014; kolektyvinÄŻ kreipimÄ&#x2026;si ÄŻ aukĹĄÄ?iausiÄ&#x2026; ĹĄalies valdĹžiÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l numatomos pertvarkos. â&#x20AC;&#x17E;KategoriĹĄkai prieĹĄtaraujame visiems â&#x20AC;&#x17E;ValstybiniĹł kultĹŤros ÄŻstaigĹł tinklo pertvarkosâ&#x20AC;&#x153; autoriĹł siĹŤlymamsâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; raĹĄoma jame. 0ERTĂ&#x;VARĂ&#x;KgĂ&#x;PRIĂ&#x;LYĂ&#x;GIĂ&#x;NOĂ&#x;GRIOĂ&#x;VIĂ&#x;MUI

ÄŽdomu, kad tarp siĹŤlomĹł likviduoti meno ÄŻstaigĹł yra Valstybinis jaunimo teatras, vykdantis

!PĂ&#x;MIĂ&#x;RUSĂ&#x;SOSĂ&#x;TIĂ&#x;NEIĂ&#x;Ă&#x; PAĂ&#x;GYĂ&#x;VwSĂ&#x;REĂ&#x;GIOĂ&#x;NAI

â&#x20AC;&#x153;

NuleidĹžiami vis nauji reikalavimai, instrukcijos ir ataskaitos. Vyksta kaĹžkokia veiklos imitacija. 63DQFHNDXVNDV

vienÄ&#x2026; didĹžiausiĹł rekonstrukcijĹł. Ji prasidÄ&#x2014;jo dar 2008-aisiais, o 2016-aisiais teatras pateko tarp europiniĹł investicijĹł gavÄ&#x2014;jĹł ir Ä&#x2014;mÄ&#x2014;si svarbiausio projekto â&#x20AC;&#x201C; scenos rekonstrukcijos. Kadangi pirminiame teatro atnaujinimo projekte numatyta ÄŻranga per deĹĄimtmetÄŻ paseno, projektas buvo rengiamas iĹĄ naujo. Taigi teatro reikmÄ&#x2014;ms skiriami milijonai, o strategai planuoja jÄŻ panaikinti? â&#x20AC;&#x17E;KairÄ&#x2014; neĹžino, kÄ&#x2026; daro deĹĄinÄ&#x2014;. VyriausybÄ&#x2014;s programoje numatyta kultĹŤros sektoriaus pertvarka, bet niekas negalÄ&#x2014;jo tikÄ&#x2014;tis, kad ji bus vykdoma taip debiliĹĄkai. Tai griovimasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kultĹŤrininkĹł nuotaikomis pasidalijo S.Pancekauskas. KultĹŤros ministerijos sutrikimÄ&#x2026; liudija ir artÄ&#x2014;janti sumaiĹĄtis

â&#x2013; 'LGHOzVSHUPDLQRVODXNLDLU QDFLRQDOLQLĂ&#x2DC;LQVWLWXFLMĂ&#x2DC;-DX ELUĂ?HOÂ&#x2019;GYHMXVPHWXVWUXN VLDQmLDLUHNRQVWUXNFLMDLEXV XĂ?GDU \WDV1DFLRQDOLQLVGUD PRVWHDWUDV 1'7 LĂ&#x2026;NDUWSR 1DXMĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC;PDĂ?GDXJPHWĂ&#x2DC;UH PRQWXLÂą1DFLRQDOLQzILO KDUPRQLMD7DLVWLSULDLSD YHLNVVRVWLQzVNXOWĂ&#x2018;URVSXO Vj)LOKDUPRQLMRVNRQFHU WĂ&#x2DC;mLDVXPDĂ?zVNRQHSHQNLV NDUWÂąMLHSHUVLNHOVÂ&#x2019;UHJLR QXVEHWRPX]LNDQWDLGDX JLDXJDVWUROLXRVXĂ?VLHQ\MH â&#x2013;  1'7MDXVHQRNDLUHQJzVLJ\ YHQLPXLEHQDPĂ&#x2DC;1HDWVLWLN WLQDLWHDWURUHSHUWXDUHDW VLUDGRGRNXPHQWLQLDLVSHN WDNOLDLDSLH9LVDJLQjĂ&#x201A;DOmL QLQNXVSRPRN\NODVNHOLDX MDQWLVĂ&#x201E;EHVNDPEXmLRÂł'DU GYHMXVPHWXV1'7J\YHQVDQW UDWĂ&#x2DC;NXUVNDPHULQLXVVSHN WDNOLXVSHULIHULMRVHUGYzPV 3LUPDNLWRVH]RQRSUHPMHUD QXPDW\WD$Q\NĂ&#x2026;mLXRVH

dÄ&#x2014;l rekonstrukcijai uĹždaromo sostinÄ&#x2014;s kultĹŤros ÄŻstaigĹł tinklo. Juk visos jos pretenduos ÄŻ tas paÄ?ias negausias renginiĹł erdves, kurios turi ir savo sezonus â&#x20AC;&#x201C; ValdovĹł rĹŤmus, Lietuvos nacionalinÄŻ operos ir baleto teatrÄ&#x2026;, â&#x20AC;&#x17E;Compensosâ&#x20AC;&#x153; salÄ&#x2122;, â&#x20AC;&#x17E;Siemensâ&#x20AC;&#x153; arenÄ&#x2026;, baĹžnyÄ?ias. Miestas didelis, o groti ir vaidinti tuoj nebebus kur. Verta susimÄ&#x2026;styti, kam gali bĹŤti paranki ĹĄi suirutÄ&#x2014;.


PRAMOGOSĂ&#x; Ă&#x;TV

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ&#x20AC;wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

6.10 Televitrina. 6.25 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Kempiniukas PlaÄ?iakelnisâ&#x20AC;&#x153; (16) (N-7). 6.55 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Simpsonaiâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 7.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Pasmerkti IVâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 8.25 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Ĺ viesoforasâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 8.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;MeilÄ&#x2014;s sĹŤkuryjeâ&#x20AC;&#x153; (2825) (N-7). 10.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Tai â&#x20AC;&#x201C; mano gyvenimasâ&#x20AC;&#x153; (42) (N-7).

6.15 Dienos programa. 6.20 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Mano gyvenimo ĹĄviesaâ&#x20AC;&#x153; (75â&#x20AC;&#x201C;77) (N-7). 7.35 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Ponas Bynasâ&#x20AC;&#x153; (13). 8.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Volkeris, Teksaso reindĹžerisâ&#x20AC;&#x153; (113) (N-7). 9.00 Rytas su LNK. InformacinÄ&#x2014; aktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;jai Ĺ˝.VaĹĄkytÄ&#x2014;, G.TetenskaitÄ&#x2014; ir M.BruĹžas. 11.00 Yra, kaip yra. PokalbiĹł ĹĄou. VedÄ&#x2014;ja A.StaĹĄaitytÄ&#x2014;-MasalskienÄ&#x2014; (N-7).

6.25 Programa. 6.29 TV parduotuvÄ&#x2014;. 6.45 Vantos lapas. Laida apie pir ties malonumus. 7.15 MuzikinÄ&#x2014;s kovos. TV ĹĄou. VedÄ&#x2014;jai M.Silickaja ir D.Norvilas. 2017 m. 9.15 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Rojusâ&#x20AC;&#x153; (41) (N-7). 10.20 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Legenda apie pilotÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; (4) (N-7). 11.25 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Merdoko paslaptysâ&#x20AC;&#x153; (3/4) (N-7).

6.15 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Viena uĹž visusâ&#x20AC;&#x153; (79, 80) (N-7). 7.25 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;ProkurorĹł patikrinimasâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 8.35 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;44-as skyriusâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 9.35 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Tokia tarnybaâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 10.30 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;GelbÄ&#x2014;tojai â&#x20AC;&#x201C; 112â&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 11.00 EkstrasensĹł mĹŤĹĄis (N-7).

12.40 Kas ir kodÄ&#x2014;l? TV Ĺžaidimas. VedÄ&#x2014;jas D.JurgeleviÄ?ius. 13.05 Klauskite daktaro. VedÄ&#x2014;jai R.KulvinskytÄ&#x2014; ir A.Unikauskas. 14.00 Ĺ˝inios. Spor tas. Orai. 14.15 Laba diena, Lietuva! 15.00 Ĺ˝inios. Orai. 15.10 Laba diena, Lietuva! 16.00 Ĺ˝inios. Spor tas. Orai. 16.15 Laba diena, Lietuva! 16.30 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Seserysâ&#x20AC;&#x153; (301) (N-7). 17.30 Ĺ˝inios. Spor tas. Orai (su ver timu ÄŻ gestĹł kalbÄ&#x2026;). 18.00 Kas ir kodÄ&#x2014;l? TV Ĺžaidimas. VedÄ&#x2014;jas D.JurgeleviÄ?ius. 18.30 Klauskite daktaro. VedÄ&#x2014;jai R.KulvinskytÄ&#x2014; ir A.Unikauskas. 19.30 Emigrantai. SocialinÄ&#x2014;s dokumentikos laida. VedÄ&#x2014;jai O.Gasanovas ir A.KavaliauskaitÄ&#x2014;.

12.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Svotaiâ&#x20AC;&#x153; (5) (N-7). 13.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;PaĹžadÄ&#x2014;tojiâ&#x20AC;&#x153; (3152, 3153) (N-7). 14.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;MaiĹĄtingosios amazonÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; (55) (N-7). 15.00 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Simpsonaiâ&#x20AC;&#x153; (316, 317) (N-7). 16.00 TV3 Ĺžinios. 16.25 TV3 orai. 16.30 TV pagalba (N-7). 18.30 TV3 Ĺžinios. 19.20 TV3 spor tas. 19.25 TV3 orai. 19.30 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Ĺ viesoforasâ&#x20AC;&#x153; (59) (N-7).

12.00 Tamsoje (N-7) (kart.). 12.30 Nuo... Iki... Gyvenimo bĹŤdo laida (kart.). 13.25 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;RoĹžiĹł karasâ&#x20AC;&#x153; (155, 156). 15.25 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Dvi ĹĄirdysâ&#x20AC;&#x153; (781, 782). 16.30 Labas vakaras, Lietuva. InformacinÄ&#x2014; pokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;jai L.Ĺ urnaitÄ&#x2014; ir P.SkuÄ?as. 17.35 Yra, kaip yra. PokalbiĹł ĹĄou. VedÄ&#x2014;ja A.StaĹĄaitytÄ&#x2014;-MasalskienÄ&#x2014; (N-7). 18.30 Ĺ˝inios. 19.25 Spor tas. 19.28 Orai. 19.30 KK2. Informacijos ĹĄou. VedÄ&#x2014;jai J.Ĺ˝iÄ?kutÄ&#x2014; ir T.AliĹĄauskas (N-7).

12.30 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;MiĹĄkinisâ&#x20AC;&#x153; (4/15) (N-7). 13.35 TV parduotuvÄ&#x2014;. 13.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Bitininkasâ&#x20AC;&#x153; (2/18) (N-7). 14.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Albanasâ&#x20AC;&#x153; (4/11) (N-7). 16.00 Repor teris. InformacinÄ&#x2014; publicistinÄ&#x2014; laida. 16.47 Orai. 16.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Baltoji vergÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (50) (N-7). 18.00 Repor teris. InformacinÄ&#x2014; publicistinÄ&#x2014; laida. 18.35 Lietuva tiesiogiai. AktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;ja D.Ĺ˝eimytÄ&#x2014;. 18.42 Orai. 18.45 IĹĄmanus kaimas. 18.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;MiĹĄkinisâ&#x20AC;&#x153; (4/31) (N-7).

13.40 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;ProkurorĹł patikrinimasâ&#x20AC;&#x153; (440) (N-7). 14.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;44-as skyriusâ&#x20AC;&#x153; (63) (N-7). 15.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Tokia tarnybaâ&#x20AC;&#x153; (35) (N-7). 16.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;GelbÄ&#x2014;tojai â&#x20AC;&#x201C; 112â&#x20AC;&#x153; (68â&#x20AC;&#x201C;70) (N-7). 18.30 KrepĹĄinis. LKL Ä?empionatas. KetvirtďŹ nalio rungtynÄ&#x2014;s. TiesioginÄ&#x2014; transliacija.

20.25 Keno loto. Panorama. 20.52 Spor tas. Orai. 20.59 Loterija â&#x20AC;&#x17E;JÄ&#x2014;gaâ&#x20AC;&#x153;. 21.00 â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iandien prieĹĄ 100 metĹłâ&#x20AC;&#x153;. Dok. apybraiĹža, skir ta 1918 m. Lietuvos Tarybos siekiams sugrÄ&#x2026;Ĺžinti tÄ&#x2014;vynÄ&#x2014;n ÄŻ RusijÄ&#x2026; per karÄ&#x2026; iĹĄtremtus ir pabÄ&#x2014;gusius ĹĄviesuolius. 21.30 Pasaulio teisuoliai. 22.15, 3.05 Istorijos detektyvai. 23.05 â&#x20AC;&#x17E;AukĹĄtuomenÄ&#x2014;s daktarasâ&#x20AC;&#x153; (4/2). 23.50 KarinÄ&#x2014;s paslaptys (kart.). 0.35 Keliai. MaĹĄinos. Ĺ˝monÄ&#x2014;s (kart.). 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 LRT radijo Ĺžinios. 1.05 Lietuvos kolumbai (kart.). 2.05 Klauskite daktaro (kart.). 4.05 Emigrantai (kart.). 5.00 â&#x20AC;&#x17E;Seserysâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.).

20.00 PrieĹĄ srovÄ&#x2122;. Ĺ˝urnalistinis tyrimas. VedÄ&#x2014;ja A.KudabienÄ&#x2014; (N-7). 21.00 â&#x20AC;&#x17E;Pasmerkti IVâ&#x20AC;&#x153; (55) (N-7). 21.30 TV3 vakaro Ĺžinios. 22.20 TV3 spor tas. 22.25 TV3 orai. 22.30 â&#x20AC;&#x17E;Raudonoji auĹĄraâ&#x20AC;&#x153;. Veiksmo. ReĹž. D.Bradley. Vaid. Ch.Hemsworthas, I.Lucas, J.Hutchersonas. JAV, 2012 m. (N-14). 0.20 â&#x20AC;&#x17E;NuodÄ&#x2014;miĹł daktarasâ&#x20AC;&#x153; (3) (N-7). 1.15 â&#x20AC;&#x17E;Kvantikasâ&#x20AC;&#x153; (11) (N-7). 2.10 â&#x20AC;&#x17E;Legendosâ&#x20AC;&#x153; (1) (N-14). 3.00 â&#x20AC;&#x17E;Greislendasâ&#x20AC;&#x153; (8) (N-14). 3.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Tironasâ&#x20AC;&#x153; (8) (N-14). 4.35 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;MikÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (10) (N-7). 5.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;NuodÄ&#x2014;miĹł daktarasâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.).

20.00 Tamsoje. VedÄ&#x2014;jai I.JokĹĄtytÄ&#x2014; ir G.Masalskis (N-7). 20.30 Ekranai. ParodijĹł ĹĄou (N-7). 21.30 Ĺ˝inios. 22.24 Spor tas. 22.28 Orai. 22.30 â&#x20AC;&#x17E;PabÄ&#x2014;gti neÄŻmanomaâ&#x20AC;&#x153;. Veiksmo trileris. ReĹž. J.E.Dowdleâ&#x20AC;&#x2122;as. Vaid. L.Bellas, P.Brosnanas, O.Wilsonas. JAV, 2015 m. (N-14). 0.35 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Judantis objektasâ&#x20AC;&#x153; (14) (N-7). 1.30 Vaidybinis f. â&#x20AC;&#x17E;Sveiki atvykÄ&#x2122; ÄŻ spÄ&#x2026;stusâ&#x20AC;&#x153;. Kriminalinis veiksmo. ReĹž. E.Creevy. DidĹžioji Britanija, JAV, 2013 m. (N-14) (kart.). 3.10 Programos pabaiga.

20.00, 22.30 Repor teris. 20.27, 23.37 Orai. 20.30 Gyvenimo bĹŤdas. PokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;ja D.Ĺ˝eimytÄ&#x2014; (N-7). 21.30 Patriotai (N-7). 23.10 Lietuva tiesiogiai. AktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;ja D.Ĺ˝eimytÄ&#x2014;. 23.40 IĹĄmanus kaimas. 23.45 Nuoga tiesa. DebatĹł laida (N-7). 1.45 Dok. serialas â&#x20AC;&#x17E;Pasaulis iĹĄ virĹĄausâ&#x20AC;&#x153;. JAV, 2011 m. (N-7). 2.15 â&#x20AC;&#x17E;Albanasâ&#x20AC;&#x153; (2/13) (N-7). 3.00, 5.40 â&#x20AC;&#x17E;Merdoko paslaptysâ&#x20AC;&#x153; (3/3) (N-7). 3.45 â&#x20AC;&#x17E;Raudonoji karalienÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (7) (N-7). 4.35 â&#x20AC;&#x17E;PraŞōtingi smaragdaiâ&#x20AC;&#x153; (46) (N-7). 5.15 Dok. serialas â&#x20AC;&#x17E;Geriausios nardymo vietosâ&#x20AC;&#x153; (N-7).

21.00 Vaidybinis f. â&#x20AC;&#x17E;Atpildas. Kikboksininkas Vâ&#x20AC;&#x153;. Veiksmo trileis. ReĹž. K.Petersonas. Vaid. M.Dacascosas, J.Ryanas, G.Meedas. JAV, 1995 m. (N-14). 22.50 Vaidybinis f. â&#x20AC;&#x17E;4 sektorius. IĹĄvadavimasâ&#x20AC;&#x153;. Veiksmo. ReĹž. O.Gruneris. JAV, 2015 m. (N14) (kart.). 0.40 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Gyvi numirÄ&#x2014;liaiâ&#x20AC;&#x153; (4) (N-14). 1.30 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Blogas ĹĄuo!â&#x20AC;&#x153; (4).

ÂŚ

6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 Labas rytas, Lietuva! 6.30, 8.00 Ĺ˝inios. Orai. 7.00, 7.30, 8.30 Ĺ˝inios. Orai. Spor tas. 9.05 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Senisâ&#x20AC;&#x153; (312) (N-7). 10.05 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Ĺ tutgar to kriminalinÄ&#x2014; policijaâ&#x20AC;&#x153; (5/6) (N-7). 10.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Akis uĹž akÄŻâ&#x20AC;&#x153; (5/9) (N-7). 11.40 Beatos vir tuvÄ&#x2014; (kart.).

ÂŚ

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

ÂŚ

PRAMOGOS

-OĂ&#x;TOĂ&#x;CIKĂ&#x;LUĂ&#x;ÂŚĂ&#x;SUĂ&#x;VAIĂ&#x;KAIS 0RWRFLNOLQLQNDLS\NVWDNDGNHOLXRVHMĂ&#x2DC;QLHNDVQHSD VWHEL7XRPHWXDXWRPRELOLĂ&#x2DC;YDLUXRWRMDLMLHPVJUĂ&#x2018; PRMDĂ&#x201E;/DNVWRWHEHJDOYRVÂł2NRNLRVDSOLQNLQLĂ&#x2DC;UHDN FLMRVVXODXNLDPRWHULVPRWRFLNOXYHĂ?LRMDQWLYDLNXV" Sporto trenerÄ&#x2014;, buvusi â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytoâ&#x20AC;&#x153; krepĹĄinio komandos ĹĄokÄ&#x2014;ja Karolina MankutÄ&#x2014; (33 m.) juokauja, kad yra uĹžaugusi garaĹže, mat nuo vaikystÄ&#x2014;s sukiojosi tarp technikos. IĹĄ pradĹžiĹł ji sÄ&#x2014;dÄ&#x2014;davo ant motociklo â&#x20AC;&#x17E;Deltaâ&#x20AC;&#x153; uĹž penkeriais metais vyresnio brolio nugaros, o nuo septyneriĹł vairuodavo pati. Dabar motociklais Karolina vaĹžinÄ&#x2014;ja su vyru Tomu ir trimis vaikais: dviem savo berniukais bei vyro dukra. â&#x20AC;&#x17E;PrieĹĄ metus mes netgi vaĹžiavome ÄŻ kelionÄ&#x2122; aplink LietuvÄ&#x2026; su vaikais dviem motociklais. Dabar

vaikai laukia, kada bus kita kelionÄ&#x2014;. Tad motinystÄ&#x2014; su motociklais suderinamaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytoâ&#x20AC;&#x153; TV laidai â&#x20AC;&#x17E;Gyvenimo bĹŤdasâ&#x20AC;&#x153; pasakojo K.MankutÄ&#x2014;. Karolina prisipaĹžino sulaukianti kritikos iĹĄ aplinkiniĹł dÄ&#x2014;l to, kad motociklu esÄ&#x2026; vaĹžiuoti labai nesaugu. â&#x20AC;&#x17E;PavojingĹł situacijĹł kiekvienÄ&#x2026; dienÄ&#x2026; bĹŤna labai daug, bet stengiuosi visada bĹŤti akyla. Motociklu visada vaĹžiuoju tarsi ĹĄalutiniu keliuâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; paaiĹĄkino Karolina. â&#x2013; Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WRÂł79YDO

.0DQNXWzVXVXWXRNWLQLX7RPXLUYDLNDLVPRWRFLNODLV\UDDSNHOLDYÂ?/LHWXYj

)LOPHDSLHĂ&#x152;PR JĂ&#x2DC;9RUj GHĂ&#x2026;LQz MH7RPDV+R OODQGDV 5'RZ QH\MDXQHVQLRMR KHURMXVSDVLURGR NHWYLUWÂ&#x2019;YDODQGRV

Ă&#x;MIĂ&#x;LIĂ&#x;JOĂ&#x;NĂ&#x2039;Ă&#x;ÂŚĂ&#x;PERĂ&#x;Ă&#x;MIĂ&#x;NUĂ&#x;jIĂ&#x2039; *DUVLDXVLDNWRULDLXĂ? YDLGPHQÂ&#x2019;JDOLJDXWLQXR POQGROHULĂ&#x2DC;WDmLDX NDUWDLVMLHWHQNLQDVLLU PDĂ?HVQLDLVKRQRUDUDLV Neseniai praneĹĄta, kad amerikieÄ?iĹł aktorius Robertas Downey jaunesnysis (53 m.) uĹž vaidmenÄŻ fantastiniame nuotykiĹł filme â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝mogus-Voras: grÄŻĹžimas namoâ&#x20AC;&#x153; uĹždirbo 10 milijonĹł doleriĹł. Jo ÄŻkĹŤnytas GeleĹžinis Ĺžmogus juostoje pasirodo apie 15 minuÄ?iĹł. Ĺ iÄ&#x2026; ĹžiniÄ&#x2026; iĹĄplatinÄ&#x2122;s Ĺžurnalas â&#x20AC;&#x17E;Varietyâ&#x20AC;&#x153; pabrÄ&#x2014;ĹžÄ&#x2014;, kad net pasaulinÄ&#x2014;s ÄŻĹžymybÄ&#x2014;s yra linkusios derÄ&#x2014;tis.

PavyzdĹžiui, Leonardo DiCaprio (43 m.) uĹžsipraĹĄÄ&#x2014; 20 mln. doleriĹł uĹž vaidmenÄŻ Christopherio Nolano trileryje â&#x20AC;&#x17E;PradĹžiaâ&#x20AC;&#x153;, bet perpus â&#x20AC;&#x201C; iki 10 milijonĹł â&#x20AC;&#x201C; sumaĹžino savo apetitÄ&#x2026; uĹž galimybÄ&#x2122; vaidinti Quentino Tarantino filme â&#x20AC;&#x17E;KartÄ&#x2026; Holivudeâ&#x20AC;&#x153;. Ĺ˝urnalas pateikÄ&#x2014; brangiausiĹł pastarojo meto vaidmenĹł sÄ&#x2026;raĹĄÄ&#x2026;. PirmÄ&#x2026; jÄ&#x2026; vietÄ&#x2026; uĹžÄ&#x2014;mÄ&#x2014; Danielis Craigas (50 m.), pareikalavÄ&#x2122;s 25 mln. doleriĹł uĹž britĹł agento 007 vaidmenÄŻ 25-ajame bondiados filme. Aktorius ir imtynininkas Dwayneâ&#x20AC;&#x2122;as Johnsonas-The Rock (46 m.) uĹž vaidmenÄŻ filme â&#x20AC;&#x17E;Raudonasis aplinkraĹĄtisâ&#x20AC;&#x153; (â&#x20AC;&#x17E;Red Noticeâ&#x20AC;&#x153;) gaus 22 mln. doleriĹł, o trejetukÄ&#x2026; uĹž-

baigia Vinas Dieselis (50 m.), kuriam uĹž dar vienÄ&#x2026; Dominiko Toreto pasirodymÄ&#x2026; aĹĄtuntajame filme â&#x20AC;&#x17E;Greiti ir ÄŻsiutÄ&#x2122;â&#x20AC;&#x153; bus sumokÄ&#x2014;ta 20 mln. doleriĹł. 2017 m. rugpjĹŤtÄŻ Ĺžurnalas â&#x20AC;&#x17E;Forbesâ&#x20AC;&#x153; paskelbÄ&#x2014; per metus daugiausia uĹždirbusiĹł aktoriĹł sÄ&#x2026;raĹĄÄ&#x2026;: pirmÄ&#x2026; jÄ&#x2026; vietÄ&#x2026; uĹžÄ&#x2014;mÄ&#x2014; Markas Wahlbergas (46 m.), gavÄ&#x2122;s 68 mln. doleriĹł uĹž vaidmenis filmuose â&#x20AC;&#x17E;TÄ&#x2014;tukas namie IIâ&#x20AC;&#x153; ir â&#x20AC;&#x17E;Transformeriai: paskutinis riterisâ&#x20AC;&#x153;. Antrojoje vietoje â&#x20AC;&#x201C; D.Johnsonas, pravarde Uola, iĹĄ naujĹłjĹł â&#x20AC;&#x17E;GelbÄ&#x2014;tojĹłâ&#x20AC;&#x153; ir â&#x20AC;&#x17E;DĹžiumandĹžiâ&#x20AC;&#x153;, taip pat TV serialo â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝aidÄ&#x2014;jaiâ&#x20AC;&#x153; uĹždirbÄ&#x2122;s 65 mln. doleriĹł, o treÄ?iojoje vietoje ÄŻsitaisÄ&#x2014; V.Dieselis â&#x20AC;&#x201C; 54,5 mln. doleriĹł. (LR)


pramogos + tv

18 / 2018 m. gegužės 15 d.

„Euro­vi­zi­jos“­lai­mė­to­jos­ži­nia:­reikia­­ „Eurovizija“ seniai nematė tokios spalvingos ir nuomonių karus sukėlusios dainininkės, kokia yra šeštadienį šį konkursą laimėjusi izraelietė Netta Barzilai. R a ­m ū ­n a s­Z I L ­N Y S LR spec. korespondentas, Lisabona

At­li­kė­jos­dai­na­apie­mo­te­rų­pa­ si­ti­kė­ji­mą­sa­vi­mi­„Toy“,­įk­vėp­ta­ „Me­Too“­ju­dė­ji­mo,­nuš­vie­tė­Li­sa­ bo­nos­„Al­ti­ce“­are­nos­sce­ną. Su­rin­ku­si­529­ba­lus­25­erių­Net­ ta­nu­run­gė­vi­sus­42­kon­ku­ren­tus­ ir­po­20­me­tų­pert­rau­kos­di­džiau­ sią­Euro­pos­dai­nų­kon­kur­są­vėl­ per­kė­lė­į­Iz­rae­lį. Taip­ji­pat­vir­ti­no­la­žy­bi­nin­kų­ prog­no­zes,­kar­to­tas­be­veik­du­mė­ ne­sius,­–­tik­pas­ku­ti­nę­sa­vai­tę­iki­ fi­na­lo­jų­nuo­mo­nė­stai­ga­bu­vo­pa­ si­kei­tu­si­ir­pa­lan­kes­nė­ga­liau­siai­ ant­rą­ją­vie­tą­užė­mu­siai­Kip­ro­ dai­ni­nin­kei­Ele­ni­Fou­rei­rai. Ti­piš­kų­gro­žio­stan­dar­tų­neati­ tin­kan­čios­ir­viš­tos­ku­da­ka­vimą­ pri­me­nan­čius­gar­sus­į­dai­ną­įter­ pu­sios­iz­rae­lie­tės­per­ga­lė­su­kė­lė­ ko­men­ta­rų­aud­rą,­ku­rio­je­net­rūko­ ir­at­vi­rai­įžei­džian­čių­nuo­mo­nių. Pla­nas.­Šie­met­vals­ty­bės­įkū­ ri­mo­70­me­tį­šven­čian­tis­Iz­rae­lis­ sa­vo­ket­vir­tą­ją­per­ga­lę­kon­kurse­ nu­raš­kė­neat­si­tik­ti­nai. Ša­lies­re­cep­tas­šių­me­tų­„Euro­ vi­zi­jai“­–­ge­rai­ap­gal ­vo­tas­pla­nas,­ vyk­dy­tas­ne­vie­ną­mė­ne­sį. Pir­miau­sia­–­ša­lis­ne­ren­gė­ti­ piš­kos­at­ran­kos­į­kon­kur­są,­o­pa­ si­rin­ko­ryš­kią,­ne­ti­pi­nės­iš­vaizdos,­ vie­na­me­ta­len­tų­šou­sub­liz­gė­jusią­ mer­gi­ną,­ku­ri­dar­ne­se­niai­baruo­ se­dai­nuo­da­vo­tik­sau­je­lei­žiū­rovų. Ta­da­dar ­bo­ėmė­si­pa­ty­rę­d­ainų­ auto­riai,­spe­cia­liai­jos­„euro­vi­zi­ nei“­ke­lio­nei­su­kū­rę­ir­pri­tai­kę­dai­ ną­su­stip­ria­idė­ja. Ti­kė­ti,­kad­pa­si­ro­dy­mas­Euro­ po­je­su­lauks­at­gar­sio,­bu­vo­ke­lios­ prie­žas­tys.­Pir­miau­sia­ap­kū­niai­ dai­ni­nin­kei­sim­pa­ti­jas­tik­rai­tu­ rė­jo­pa­jus­ti­tūks­tan­čiai­mo­te­rų­ir­ vy­rų,­nea­ti­tin­kan­čių­šių­die­nų­gro­ žio­stan­dar­tų. „Nes­var­bu,­koks­ma­no­dy­dis,­ plau­kai,­bal­sas.­Tu­riu­ti­kė­ti­sa­vi­ mi“,­–­po­per­ga­lės­„Euro­vi­zi­jos“­ kon­kur­se­sa­kė­Net­ta,­ne­kar­tą­mi­

nė­ju­si,­kad­dėl­sa­vo­iš­vaiz­dos­yra­ pa­ty­ru­si­pa­ty­čių. „Paž­velk­į­ma­ne,­aš­gra­žus­kūri­ nys“,­–­kai­Net­ta­šias­eilu­tes­uždai­ na­vo­„Euro­vi­zi­jos“­sce­no­je,­ji­įk­ vė­pė­pa­si­ti­kė­ji­mo­sa­vi­mi­mi­nioms­ tų,­ku­rie­ži­ūrė­da­mi­į­veid­ro­dį­gal­ būt­jau­čia­si­ne­pa­ten­kin­ti.­O­tai­–­ ga­lin­gas­gink­las­„Euro­vi­zi­jo­je“. Ant­ro­ji­prie­žas­tis­–­la­bai­įsi­me­ nan­tis­prie­dai­nis­ir­ku­da­ka­vi­mo­ gar­sai,­ku­rie­aki­mirks­niu­išs­kyrė­ dai­ną­iš­vi­sų­ki­tų.­ Ir,­ži­no­ma,­žais­min­gas­dai­nos­ teks­tas,­kvie­čiantis­mo­te­ris­pa­si­ ti­kė­ti­sa­vi­mi­ir­nek­reip­ti­dė­me­sio­ į­jas­nu­ver­ti­nan­čius­vy­rus. Ne­sut­ruk­dė­ir­spal­vin­gas­vaiz­ do­kli­pas,­ku­ris­dar­prieš­„Euro­ vi­zi­ją“­in­ter­ne­te­bu­vo­per­ži­ūrė­tas­ dau­giau­nei­20­mi­li­jo­nų­kar­tų.­Ži­ no­ma,­ir­di­de­li­į­dai­nos­rek­la­mą­ir­ pa­si­ren­gi­mą­„Euro­vi­zi­jai“­mes­ti­ pi­ni­gai. Dar­li­kus­mė­ne­siui­iki­kon­kur­ so­Iz­rae­lis­su­ren­gė­pra­ban­gų­ke­ lių­die­nų­ren­gi­nį,­į­ku­rį­pak­vie­tė­ dau­giau­nei­pu­sę­šių­me­tų­da­lyvių­ ir­bū­rį­žur­na­lis­tų­iš­už­sie­nio. Jiems­bu­vo­su­reng­tas­di­de­lis­ kon­cer­tas­Ra­bi­no­aikš­tė­je­Tel­Avi­ vo­cent­re,­kur­pir­mą­syk­dai­ną­ „Toy“­at­li­ku­si­Net­ta­bu­vo­su­tik­ta­ kaip­„Euro­vi­zi­jos“­ka­ra­lie­nė. Į­dai­nos­rek­la­mą­in­ter­ne­te­ir­ gi­bu­vo­in­ves­tuo­tos­di­de­lės­lė­šos. „Mes­tarėmės­su­so­cia­li­nių­tink­ lų­spe­cia­lis­tais.­Jie­tiesiog­aps­tul­ bo,­kai­pa­ma­tė,­kiek­pi­ni­gų­m­esta­ vien­į­Net­tos­gar­si­ni­mą­in­terne­te.­ Su­tuo­neį­ma­no­ma­var­žy­tis“,­–­sa­ kė­Ievos­Za­si­maus­kai­tės­pa­si­rody­ mo­re­ži­sie­rė­Ra­sa­Mi­cac­hienė. Ga­liau­siai­–­Net­tos­va­ka­rė­lis­Li­ sa­bo­no­je,­į­ku­rį­pak­vies­ta­tiek­žmo­ nių,­kad­pu­sė­jų­ne­til­po­ir­ke­lias­ va­lan­das­bergž­džiai­lau­kė­eilė­je. Vi­sa­tai­jau­iš­anks­to­kū­rė­įspū­ dį,­kad­Net­tos­per­ga­lė­kon­kur­se­ –­nea­be­jo­ti­na.­Bet­svar­biau­sia­vis­ dėl­to­–­tai­įk­ve­pian­ti­dai­nos­min­ tis,­kad­nie­kas­ne­ga­li­su­g­niuž­dy­ ti­ta­vęs,­jei­ti­ki­sa­vi­mi. „Euro­vi­zi­ja“­–­dai­nų­kon­kur­sas,­

bet­svar­biau­sia­man­–­ži­nu­tė.­Net­ tos­ži­nu­tė­lai­mė­jo“,­–­po­ren­gi­nio­ džiau­gė­si­Iz­rae­lio­am­ba­sa­do­rius­ Lie­tu­vo­je­Ami­ras­Mai­mo­nas. Per­ga­lė­tu­ri­ir­po­li­ti­nį­pries­ko­ nį.­Nu­ga­lė­ju­si­Net­ta­iš­kart­vi­sus­ pak­vie­tė­ki­tais­me­tais­su­si­tik­ti­ Je­ru­za­lė­je. Spren­di­mas­„Euro­vi­zi­ją“­reng­ ti­šia­me­mies­te,­o­ne,­pa­vyz­džiui,­ Tel­Avi­ve,­ga­li­pa­pik­tin­ti­ara­bų­ pa­sau­lį,­dau­gy­bę­me­tų­su­Iz­rae­ liu­be­si­gin­či­jan­tį­dėl­Je­ru­za­lės. Bet­nė­ra­abe­jo­nių,­kad­Iz­rae­lis­ lai­ky­sis­sa­vo­po­zi­ci­jos,­–­Je­ru­za­ lė­yra­ne­tik­mies­tas,­ku­ria­me­tu­ ri­bū­ti­už­sie­nio­ša­lių­am­ba­sa­dos,­ bet­ir­ge­riau­sia­vie­ta­„Euro­vi­zijai“.

„Kaip jaučiausi sceno­ je? Atrodė, kad Dievas apkabinęs. Buvo labai gera, ramu viduje.“ I.Zasimauskaitė

Pa­ty­čios.­Po­Iz­rae­lio­per­ga­lės­ in­ter­ne­te­pask­li­do­daug­įžei­džian­ čių­ko­men­ta­rų­ne­tik­apie­Net­tos­ bal­są,­bet­ir­fi­gū­rą. Pro­gą­pa­ty­lė­ti­pra­lei­do­ir­ne­ma­ žai­ži­no­mų­Lie­tu­vos­žmo­nių,­lyg­ ir­pa­mir­šu­sių,­jog,­pa­vyz­džiui,­vie­ na­po­pu­lia­riau­sių­pa­sau­lio­at­li­ kė­jų­Ade­le­ar­ne­se­niai­Vil­niu­je­ dai­na­vęs­bri­tas­Rag’n’Bo­ne­Man­ ir­gi­nė­ra­mo­de­lio­fi­gū­ros. Kal­bos­apie­Net­tos­iš­vaiz­dą­nu­ li­ūdi­no­I.Za­si­maus­kai­tę. „Iz­rae­lio­dai­na­ne­bu­vo­ma­no­fa­ vo­ri­tė,­bet­aš­nie­ka­da­ne­kal­bė­jau­ apie­pa­čią­at­li­kė­ją,­jos­iš­vaiz­dą.­ Esu­prieš­pa­ty­čias­ir­s­tandartus­ –­kad­at­li­kė­jas­būtinai­tu­ri­bū­ti­ lie­sas,­dai­lus­ar­pa­na­šiai. Nes­lėp­siu,­net­kai­prieš­mė­ne­ sį­vie­šė­jau­Iz­rae­ly­je,­ne­tu­rė­jau­su­ ja­jo­kio­kon­tak­to,­ne­jau­čiau­ry­šio.­ Vi­si­fo­tog­ra­fa­vo­si­su­ja,­nes­m­atė,­ kad­ji­–­ly­de­rė.­Aš­taip­ne­da­riau. Bet­„Euro­vi­zi­jos“­už­ku­li­siuo­se­ mes­lyg­ty­čia­abi­pa­si­rin­ko­me­gri­ mo­kam­ba­rė­lį,­kur­bu­vo­me­tik­ dvie­se,­to­liau­nuo­vi­so­chao­so.­Te­ ko­pa­bend­rau­ti­su­ja. Jos­va­dy­bi­nin­kas­pa­sa­kė,­kad­ Net­ta­už­ku­li­siuo­se­klau­so­si­ma­

lošimo Nr. 5667

lošimo Nr. 5666

2018 05 11 (penktadienis) EUROJACKPOT Nr. 276 Eurojackpot – 66 061 296,40 Eur

03 14 17 37 39 + 05 10 atspėta: 5+2 5+1 5 4+2 4+1 4 3+2 2+2 3+1 3 1+2 2+1

Laimėjimas: 66 061 296,40 Eur 702 147,40 Eur 53 103,50 Eur 4 347,60 Eur 210,40 Eur 77,60 Eur 63,90 Eur 24,70 Eur 17,50 Eur 12 Eur 11,90 Eur 8,20 Eur

kitos savaitės prognozė: „Eurojackpot“ bus 78 mln. Eur prizas 5+1 – 2 mln. Eur

DIDYSIS prIZaS – 140 415,50 Eur

DIDYSIS prIZaS – 140 440,50 Eur

01 06 16 22 25 28 + 12

04 06 13 18 21 30 + 03

atspėta 6 5+1 5 4+1 4 3+1 3

atspėta 6 5+1 5 4+1 4 3+1 3

Laimėjimas 140 415,50 Eur 6 418 Eur 274 Eur 69,50 Eur 13 Eur 3 Eur 1,50 Eur lošimo Nr. 7034

GaLIMa LaIMĖtI 100 000 Eur

02 05 09 12 14 15 26 30 36 38 42 43 44 45 51 53 54 57 58 59

2018 05 12 (šeštadienis)

Laimėjimas 140 440,50 Eur 6 437,50 Eur 238,50 Eur 38,50 Eur 11 Eur 2,50 Eur 1 Eur

TELELOTO lošimo Nr. 1153 2018 05 13 (sekmadienis) 16 996 (1 x 16 996) 147,50 Eur 3,50 Eur 1 Eur

GaLIMa LaIMĖtI 100 000 Eur

10 55 35 52 74 67 28 61 40 04 37 42 60 39 33 66 08 51 07 72 15 56 50 38 73 14 43 03 01 44 69 53 58 16 46 12 75 45

03 04 11 12 14 15 18 19 21 22 26 38 40 41 44 52 53 57 58 60

24 57 47 13 23 54 09 26 06 11 59 71

lošimo Nr. 7035

no­dai­nos,­kai­no­ri­nu­si­ra­min­ti. Pa­ti­Net­ta­su­ma­ni­mi­kal­bė­jo­si­ apie­Die­vą,­prieš­pa­si­ro­dy­mą­linkė­ jo­man­Die­vo­pa­gal­bos. Taip,­tas­žmo­gus,­ku­rio­dai­noje­ ku­da­kuo­ja­viš­tos.­Viš­tos­–­ne­apie­ ją.­Dai­na­apie­tai,­kad­nes­var­bu,­ kaip­tu­at­ro­dai,­–­ga­li­eiti­į­sce­ną­ ir­neš­ti­ži­nu­tę. Taip,­Iz­rae­lis­tu­rė­jo­di­de­lį­biu­ dže­tą,­vien­dai­nos­rek­la­mai­–­ko­ ne­mi­li­jo­ną­eurų.­Jei­ne­bū­tų­tu­ rė­ję­tiek­pi­ni­gų,­ne­ži­nia,­kaip­bū­ tų­bu­vę,­bet­įdė­tas­di­džiu­lis­dar­ bas­prieš­kon­kur­są­nu­lė­mė­per­ ga­lę.­Rei­kia­ją­pas­vei­kin­ti­ir­pa­ si­džiaug­ti“,­–­sa­kė­dai­ni­nin­kė. La­žy­bi­nin­kų­klai­dos.­Lie­tu­ vai­prieš­pat­fi­na­lą­bu­vo­prog­no­ zuo­ja­ma­sep­tin­to­ji­vie­ta.­Ga­liau­ siai­I.Za­si­maus­kai­tės­at­lie­ka­ma­ dai­na­„When­We’re­Old“­užė­mė­ dvy­lik­tą­ją,­ta­čiau­tai­ne­bu­vo­ryš­ kiau­sias­pa­vyz­dys,­kai­prog­nozuo­ to­jai­ap­si­ri­ko. Pa­vyz­džiui,­dar­prieš­pir­mą­jį­ pus­fi­na­lį­jie­ly­de­rių­tre­je­tu­ke­ma­ tė­Nor­ve­gi­jos­ats­to­vą,­prieš­de­vy­ ne­rius­me­tus­„Euro­vi­zi­ją“­jau­lai­ mė­ju­sį­Ale­xan­de­rį­Ry­ba­ką,­ta­čiau­ jis­fi­na­le­li­ko­pen­kio­lik­tas. O­dar­įdo­mesnė­–­airio­Rya­no­ O’Shau­gh­nes­sy­is­to­ri­ja.­ Pa­gal­prog­no­zes­šis­ly­riš­ką­dai­ ną­„Toge­t­her“­su­dai­na­vęs­vai­ki­ nas­su­gi­ta­ra­tu­rė­jo­bū­ti­tre­čias,­ tačiau­l­iko­še­šio­lik­tas. Tie­sa,­abiem­at­ve­jais­bu­vo­grei­ tai­ras­tas­paaiš­ki­ni­mas.­A.Ry­ba­ kas­len­te­lė­je­nu­si­ri­to,­nes­prieš­fi­ na­lą­vy­ku­sio­je­re­pe­ti­ci­jo­je,­ku­rio­ je­jau­bal­sa­vo­vi­sų­valstybių­ko­mi­ si­jos,­kū­ri­nį­„That’s­How­You­Wri­ te­A­Song“­su­dai­na­vo­silp­nai­ir­be­ ener­gi­jos. O­airiui­esą­sut­ruk­dė­Euro­po­ je­vis­dar­daž­nas­ne­pa­kan­tu­mas­ ly­ti­nėms­ma­žu­moms­–­sce­no­je­su­ juo­pa­si­ro­dę­du­vai­ki­nai­vai­di­no­ ro­man­tiš­ką­ho­mo­sek­sua­lios­mei­ lės­is­to­ri­ją. Tie­sa,­dėl­šio­pa­si­ro­dy­mo­bu­vo­ ir­dar­keis­tes­nių­prob­le­mų­–­Ki­ni­ jos­televizijos­ka­na­las,­ro­dęs­„Euro­ vi­ziją“,­dėl­dvie­jų­ran­ko­mis­su­si­ ki­bu­sių­vai­ki­nų­airio­dai­ną­iš­kir­ po­iš­trans­lia­ci­jos.­Kaip­ir­al­ba­no­ Eugen­to­Bushpe­pos­pa­si­ro­dy­mą­–­ nes­ant­jo­kū­no­bu­vo­ma­ty­ti­ta­tui­

papildomi prizai: Automobilis „Hyundai i20“ (tV) – Birutė Lukauskienė 600 Eur (1 x 10 vnt.) – bil. Nr. 038*260 Automobilis „Citroën C3“ – bil.Nr. 0323742 Kvietimas į TV studiją (4 x 10 vnt.) – 025*523, 040*550, 025*999, 001*204.

Tel.1634 (2018-05-13): 1000 Eur – bil. Nr.645-0019104 1000 Eur – bil. Nr. 645-0008965 1000 Eur – bil. Nr. 645-0036117 1000 Eur – bil. Nr. 645-0024235 1000 Eur – bil. Nr. 645-0005193 300 Eur – bil. Nr. 645-0010*84 300 Eur – bil. Nr. 645-0019*57 300 Eur – bil. Nr. 645-0024*83 300 Eur – bil. Nr. 645-0034*13 300 Eur – bil. Nr. 645-0038*70 Prognozė: aukso puode bus 440 000 Eur * — bet koks skaiãius

www.olifeja.lt

ruo­tės.­Dėl­in­ci­den­to­kon­kur­so­ ren­gė­jai­nut­rau­kė­san­ty­kius­su­ ki­nų­ka­na­lu­ir­užd­rau­dė­jam­to­ liau­ro­dy­ti­„Euro­vi­zi­ją“. Tie­sa,­ti­kė­ti­na,­kad­la­bai­op­ti­ mis­tiš­kai­Lie­tu­vos­ga­li­my­bes­ver­ ti­nę­la­žy­bi­nin­kai­pri­si­dė­jo­prie­ ge­res­nio­mū­sų­ša­lies­re­zul­ta­to. Stai­ga­tarp­ly­de­rių­prog­no­zių­ len­te­lė­se­šo­vu­si­I.Za­si­maus­kai­tė,­ ku­riai­ke­lias­va­lan­das­netgi­bu­ vo­ža­da­ma­tre­čio­ji­vie­ta,­pri­ver­tė­ ati­džiau­į­jos­at­lie­ka­mą­dai­ną­pa­ žvelg­ti­ir­ko­mi­si­jų­na­rius,­ir­„Euro­ vi­zi­ja“­be­si­do­min­čius­ži­ūro­vus. Juk,­kaip­vė­liau­paaiš­kė­jo,­pus­ fi­na­ly­je­I.Za­si­maus­kai­tė­li­ko­9­oje­ vie­to­je.­Todėl­12­oji­vie­ta­tarp­26­ fi­na­li­nin­kų­–­aukš­tes­nė,­nei­logiš­ kai­bu­vo­ga­li­ma­ti­kė­tis. Skan­da­lai.­Vie­ną­di­džiau­sių,­ li­kus­ke­lioms­die­noms­iki­fi­na­lo,­ su­kė­lė­praė­ju­sių­me­tų­lai­mė­to­jas­ por­tu­ga­las­Sal­va­do­ras­Sob­ra­lis. In­ter­viu­Por­tu­ga­li­jos­ži­niask­ lai­dai­jis­ap­gai­les­ta­vo,­kad­nie­kas­ „Euro­vi­zi­jo­je“­ne­pa­si­kei­tė,­do­mi­ nuo­ja­ba­na­lūs­kū­ri­niai,­o­Iz­rae­ lio­dai­ną­iš­va­di­no­„siau­bin­ga“. Fi­na­lo­pa­bai­go­je­S.Sob­ra­liui­te­ ko­nu­ry­ti­sa­vo­žo­džius­–­eiti­į­sce­ ną­ir­įteik­ti­ap­do­va­no­ji­mą­Net­tai.­ Por­tu­ga­las­se­kun­dei­išs­pau­dė­šyp­ se­ną,­pa­da­vė­pri­zą,­o­ta­da­iškart­ nu­si­su­ko­ir­neat­sig­ręž­da­mas­sku­ biu­žings­niu­nuė­jo­nuo­sce­nos. Skan­da­lą­už­ku­li­siuo­se­po­pus­ fi­na­lio,­ku­ria­me­ir­vėl­ne­pa­te­ko­į­ fi­na­lą,­kė­lė­ir­San­Ma­ri­no­de­lega­ ci­ja. Šį­­kartą­–­dėl­įžei­daus­ita­lų­TV­ ko­men­ta­to­rių­pa­sa­ky­mo­per­ant­ ro­jo­pus­fi­na­lio­trans­lia­ci­ją.­Jie­iro­ niš­kai­lep­te­lė­jo,­jog­San­Ma­ri­no­ bal­sai­per­nai­nu­lė­mė,­kad­fa­vo­ri­ tu­lai­ky­tas­Ita­li­jos­atlikėjas­Fran­ ces­co­Gab­ba­ni­ne­pel­nė­per­ga­lės. San­Ma­ri­nas,­ku­rį­Ita­li­ja­lai­ko­ ko­ne­sa­vo­da­li­mi,­ta­da­iš­tie­sų­nes­ ky­rė­ita­lui­12­ba­lų.­Bet­net­jei­bū­ tų­sky­ręs,­Ita­li­ja­ne­bū­tų­lai­mė­jusi.


SUDPRJRVWY

PJHJXĂ?zVGĂ&#x;

$3QXRWU

Ă&#x;TIĂ&#x;KwĂ&#x;TIĂ&#x;SAĂ&#x;VIĂ&#x;MIĂ&#x;IRĂ&#x;NEĂ&#x;SIĂ&#x;VAIĂ&#x;KYĂ&#x;TIĂ&#x;STANĂ&#x;DARĂ&#x;TĂ&#x2039;

'Y\OLNWjMjYLHWj XĂ?zPXVL,=DVL PDXVNDLWzQHOLĂ&#x2018; GzMRLUVDNzÂ&#x2019;Y\N GĂ?LXVLXĂ?GXRWÂ&#x2019;

"AĂ&#x;LAIĂ&#x;,IETUVAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;I¸Ă&#x;VIĂ&#x;SOSĂ&#x;%UROĂ&#x;POS

1HWWRVSHUJDOÂ?Ă&#x201E;(XURYL]LMRMHÂłOzPzLUJHUDLDSJDOYRWDVSODQDVLUVYDUELĂ?LQXWz

Ĺ ios ĹĄalies delegacijos vadovas po italĹł komentatoriĹł ĹžodĹžiĹł kreipÄ&#x2014;si ÄŻ Europos transliuotojĹł sÄ&#x2026;jungÄ&#x2026; reikalaudamas iĹĄtirti ĹĄÄŻ incidentÄ&#x2026;. PrieĹžastis â&#x20AC;&#x201C; komentatoriai ĹĄitaip galÄ&#x2014;jo paskatinti ĹžiĹŤrovus nebalsuoti uĹž San MarinÄ&#x2026;. Finalas taip pat neapsiÄ&#x2014;jo be nesklandumĹł â&#x20AC;&#x201C; per britÄ&#x2014;s SuRie pasirodymÄ&#x2026; ÄŻ scenÄ&#x2026; ÄŻbÄ&#x2014;go vyras, atÄ&#x2014;mÄ&#x2014; iĹĄ jos mikrofonÄ&#x2026; ir pradÄ&#x2014;jo ÄŻ jÄŻ rÄ&#x2014;kauti apie britus ir nacius. Po keliĹł sekundĹžiĹł jÄŻ nuo scenos nutempÄ&#x2014; apsaugininkai, britÄ&#x2014; baigÄ&#x2014; pasirodymÄ&#x2026; ir atsisakÄ&#x2014; jÄŻ pakartoti, nors jai buvo siĹŤloma.

â&#x20AC;&#x17E;Nesvarbu, koks mano dydis, plaukai, balsas. Esu tokia, kokia esu. Turiu tikÄ&#x2014;ti savimi.â&#x20AC;&#x153; 1HWWD

Tai padÄ&#x2014;jo pritraukti dainai dÄ&#x2014;mesio, bet ne balĹł â&#x20AC;&#x201C; DidĹžioji Britanija liko 24-ojoje vietoje. Tiesa, uĹžkulisiuose iĹĄ karto pasklido sÄ&#x2026;mokslo teorija, jog ĹĄis ÄŻsiverĹžimas ÄŻ scenÄ&#x2026; buvo planuotas. MaĹžai tikÄ&#x2014;tina, turint omenyje, kad vyras rÄ&#x2014;kavo ÄŻĹžeidĹžius ĹžodĹžius apie britus, taÄ?iau nepaneigsi, kad apie niekuo neiĹĄsiskirianÄ?iÄ&#x2026; SuRie prieĹĄ pat balsavimÄ&#x2026; pradÄ&#x2014;jo kalbÄ&#x2014;ti visi. Staigmenos. Labiausiai nenuspÄ&#x2014;jama â&#x20AC;&#x17E;Eurovizijaâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; taip pasibaigus konkursui buvo kalbama apie ĹĄiĹł metĹł renginÄŻ. Pirmiausia â&#x20AC;&#x201C; dÄ&#x2014;l rezultatĹł lentelÄ&#x2014;s, kurioje, kaip savaitÄ&#x2122; iki renginio jau buvo ÄŻtikÄ&#x2014;jÄ&#x2122; konkurso gerbÄ&#x2014;jai, turÄ&#x2014;jo triumfuoti Kipras. Kita staigmena â&#x20AC;&#x201C; austrĹł atlikÄ&#x2014;jo Cesaro Sampsono, kuriam geriausiu atveju buvo prognozuojama vieta lentelÄ&#x2014;s viduryje, skrydis. Jo kĹŤrinys â&#x20AC;&#x17E;Nobody But Youâ&#x20AC;&#x153;

pelnÄ&#x2014; pirmÄ&#x2026; jÄ&#x2026; vietÄ&#x2026; komisijĹł balsavime, bet galiausiai liko treÄ?iojoje vietoje. Tiesa, atidĹžiau klausiusiĹł tai neturÄ&#x2014;jo nustebinti. â&#x20AC;&#x17E;Man jo daina â&#x20AC;&#x201C; pati graĹžiausia. Tik nesupratau pasirodymo su judanÄ?ia pakyla, man atrodo, to nereikÄ&#x2014;joâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; I.ZasimauskaitÄ&#x2014;. â&#x20AC;&#x17E;Tai â&#x20AC;&#x201C; viena geriausiĹł dainĹł ĹĄiĹł metĹł â&#x20AC;&#x17E;Eurovizijojeâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; prieĹĄ finalÄ&#x2026; sakÄ&#x2014; ir Lietuvos dainos autorius Vytautas Bikus. NetikÄ&#x2014;tumĹł buvo atskirĹł ĹĄaliĹł balsavimo lentelÄ&#x2014;se. â&#x20AC;&#x17E;Eurovizijosâ&#x20AC;&#x153; komentatorius Darius UĹžkuraitis neteko Ĺžado, kai Rusijos komisija Lietuvos dainÄ&#x2026; pakÄ&#x2014;lÄ&#x2014; ÄŻ savo deĹĄimtukÄ&#x2026; ir skyrÄ&#x2014; jai tris balus. O Ukrainos komisija, kurioje dirbo ir mĹŤsĹł ĹĄaliai simpatijĹł neslepianÄ?ios dainininkÄ&#x2014;s Ruslana bei DĹžamala, LietuvÄ&#x2026; paliko be nieko. TaÄ?iau bene didĹžiausias ĹĄokas po balsavimo iĹĄtiko dÄ&#x2014;l moderniai skambanÄ?iÄ&#x2026; dainÄ&#x2026; ir idealiai surepetuotÄ&#x2026; pasirodymÄ&#x2026; pasiĹŤlusio ĹĄvedo Benjamino Ingrosso. KomisijĹł balsavime jis uĹžÄ&#x2014;mÄ&#x2014; antrÄ&#x2026; jÄ&#x2026; vietÄ&#x2026;. TaÄ?iau ĹžiĹŤrovĹł balsavime â&#x20AC;&#x201C; tik 23-iÄ&#x2026;jÄ&#x2026;, todÄ&#x2014;l galutinÄ&#x2014;je lentelÄ&#x2014;je liko septintas. Ĺ vedai atrodÄ&#x2014; visiĹĄkai sutrikÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; toks Ĺžemas ĹžiĹŤrovĹł ÄŻvertinimas daug vilÄ?iĹł turÄ&#x2014;jusÄŻ dainininkÄ&#x2026; visiĹĄkai pribloĹĄkÄ&#x2014;. SpÄ&#x2014;liojant, kodÄ&#x2014;l taip nutiko, buvo minimos dvi versijos. Pirmiausia prieĹĄ pat â&#x20AC;&#x17E;EurovizijÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; kilo skandalas, kai buvo pavieĹĄintas B.Ingrosso interviu, kuriame jis menkinamai kalbÄ&#x2014;jo apie daugumos savo konkurentĹł dainas. Kita galima prieĹžastis â&#x20AC;&#x201C; Europai tiesiog pabodo tikslĹŤs iki smulkmenĹł, iĹĄdailinti, bet emocijĹł stokojantys pasirodymai, kuriuos kelerius metus iĹĄ eilÄ&#x2014;s siunÄ?ia ÄŻ konkursÄ&#x2026; Ĺ vedija. VienybÄ&#x2014;. I.Zasimauskaitei nepavyko pateisinti drÄ&#x2026;siausiĹł Lietuvos vilÄ?iĹł ir rimÄ?iau sublizgÄ&#x2014;ti

â&#x2013; )LQDORNRPLVLMĂ&#x2DC;EDOVDYLPH EDOĂ&#x2DC; /LHWXYDXĂ?zPz jMjYLHWjRĂ?LĂ&#x2018;URYĂ&#x2DC;EDOVDYL PH EDODV EXYRRMRMH *DOXWLQzMHILQDOROHQWHOzMH OLHWXYzOLNRRMRMHYLHWRMH VXULQNXVLEDOj â&#x2013;  ,=DVLPDXVNDLWHLILQDOHEDOĂ&#x2DC; VN\UzĂ&#x2026;LĂ&#x2DC;Ă&#x2026;DOLĂ&#x2DC;NRPLVLMRVÂą .URDWLMRVÂą%XOJDULMRVLU(V WLMRVÂąĂ&#x201A;YHLFDULMRVÂą2ODQ GLMRVSRÂą3RUWXJDOLMRVLU5X PXQLMRVSRÂą%DOWDUXVLMRVLU 9HQJULMRVSRÂą/DWYLMRVLU9R NLHWLMRVSRÂą5XVLMRV1RUYH JLMRVLU$XVWUDOLMRVÂą*UX]LMRV SRÂąkHNLMRVLU/HQNLMRV â&#x2013;  Ă&#x152;LĂ&#x2018;URYĂ&#x2DC;PDNVLPDODXVÂ&#x2019;YHUWLQL PRÂąEDOĂ&#x2DC;Âą,=DVLPDXVNDL WzVXODXNzLĂ&#x2026;'LGĂ?LRVLRV%ULWD QLMRV$LULMRV1RUYHJLMRV(V WLMRVEHL/DWYLMRV3REDOXVÂ&#x2019; /LHWXYRVDWOLNzMRVNUDLWÂ&#x2019;VXE\

UzMRLĂ&#x2026;Ă&#x201A;YHGLMRVLU*UX]LMRVÂą LĂ&#x2026;.LSURÂąLĂ&#x2026;0DOWRVÂąLĂ&#x2026; 9RNLHWLMRVÂąLĂ&#x2026;8NUDLQRV â&#x2013; *DOXWLQzILQDORGDO\YLĂ&#x2DC;ULNLXR Wz,]UDHOLV EDODL .LSUDV $XVWULMD 9RNLHWLMD  ,WDOLMD kHNLMD  Ă&#x201A;YHGLMD (VWLMD  'DQLMD 0ROGR YD $OEDQLMD  /LHWXYD 3UDQFĂ&#x2018; ]LMD %XOJDULMD  1RUYHJLMD $LUL MD 8NUDLQD  2ODQGLMD 6HU ELMD $XVWUDOLMD  9HQJULMD 6ORYzQLMD ,VSDQLMD 'L GĂ?LRML%ULWDQLMD 6XR PLMD 3RUWXJDOLMD  â&#x2013;  3LUPRMRSXVILQDOLRUH]XOWDWDL ,]UDHOLV .LSUDV 

kHNLMD $XVWULMD  (VWLMD $LULMD  %XOJDULMD $OEDQL MD /LHWXYD  6XRPLMD $]HU EDLGĂ?DQDV %HOJLMD Ă&#x201A;YHLFDULMD  *UDLNLMD $UPzQL MD %DOWDUXVLMD  .URDWLMD 0DNHGR QLMD ,VODQGLMD  â&#x2013; $QWURMRSXVILQDOLRUH]XOWDWDL 1RUYHJLMD Ă&#x201A;YHGL MD 0ROGRYD  $XVWUDOLMD 'DQLMD 8NUDLQD 2ODQ GLMD 6ORYzQLMD  6HUELMD 9HQJULMD 5XPXQLMD  /DWYLMD 0DOWD /HQNLMD 5XVLMD -XRGNDOQLMD 6DQ 0DULQDV *UX]LMD 

konkurso lentelÄ&#x2014;je. Geriausiu ĹĄalies pasiekimu iĹĄlieka 2006-aisiais grupÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;LT Unitedâ&#x20AC;&#x153; uĹžimta ĹĄeĹĄtoji vieta. TaÄ?iau dainininkÄ&#x2014; dĹžiaugÄ&#x2014;si laimÄ&#x2014;jusi kur kas daugiau â&#x20AC;&#x201C; po jaudinanÄ?io jos pasirodymo internete dominavo teigiami komentarai, atrodÄ&#x2014;, kad Ievos jautrumas nuginklavo net ir didĹžiausius bambeklius. O uĹžsienyje balsavÄ&#x2122; lietuviai buvo kaip niekad vieningi â&#x20AC;&#x201C; ne be emigrantĹł pastangĹł maksimalĹł balĹł skaiÄ?iĹł Lietuvai skyrÄ&#x2014; Norvegija, DidĹžioji Britanija, Airija. 12 balĹł Ievai skyrÄ&#x2014; ir Estijos bei Latvijos ĹžiĹŤrovai. Beje iĹĄ penkiĹł ĹĄaliĹł ĹžiĹŤrovĹł geriausiÄ&#x2026; ÄŻvertinimÄ&#x2026; gavusi Ieva ĹĄiuo skaiÄ?iumi finale nusileido tik laimÄ&#x2014;tojai Nettai â&#x20AC;&#x201C; jÄ&#x2026; geriausiai ÄŻvertino aĹĄtuoniĹł valstybiĹł publika. â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ esu labai laiminga â&#x20AC;&#x201C; visi komentarai, kad dÄ&#x2014;l mano pasirodymo susivienijo visa Lietuva, â&#x20AC;&#x201C; man tai nerealu. Kaip jauÄ?iausi scenoje? AtrodÄ&#x2014;, kad Dievas apkabinÄ&#x2122;s. Buvo labai gera, ramu viduje. DieviĹĄkas jausmasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; I.ZasimauskaitÄ&#x2014;. Pelnytos vietos ji yra nelinkusi sureikĹĄminti: â&#x20AC;&#x17E;Nesvarbu vieta â&#x20AC;&#x201C; penkta, dvylikta arba deĹĄimta, tai tik skaiÄ?iai. Laiko atsukti negaliu, nieko pakeisti irgi. PalietÄ&#x2014;me be galo daug ĹĄirdĹžiĹł Europoje, tai svarbiausia.â&#x20AC;&#x153; Kai balsavo komisija, gal ir galvojau: na, kodÄ&#x2014;l neduoda balĹł? Buvo nusvirusios rankos. Paskui pagalvojau apie tai, kÄ&#x2026; pasakiau finalo rytÄ&#x2026;. Kad nerei-

kia kreipti dÄ&#x2014;mesio ÄŻ skaiÄ?ius. AĹĄ nemÄ&#x2014;tauÄŻ krepĹĄÄŻ tritaĹĄkiĹł, Ä?ia â&#x20AC;&#x201C; juk ne sportas. Po finalo permeÄ?iau akimis komentarus â&#x20AC;&#x201C; visi uĹž mane, komanda dĹžiaugiasi, kalba apie vienybÄ&#x2122;. Man atrodo, tai buvo geriausia, kÄ&#x2026; galÄ&#x2014;jau padarytiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; Ieva. Po finalo buvo girdÄ&#x2014;ti kalbĹł, jog jai reikÄ&#x2014;tĹł mÄ&#x2014;ginti jÄ&#x2014;gas dar sykÄŻ, bet I.ZasimauskaitÄ&#x2014; patikino, kad kitais metais konkurso atrankoje tikrai nedalyvaus. â&#x20AC;&#x17E;Reikia pailsÄ&#x2014;ti nuo â&#x20AC;&#x17E;Eurovizijosâ&#x20AC;&#x153;, savo albumÄ&#x2026; kurti. Be to, laikas ir Jurgiui BrĹŤzgai dalyvauti. Manau, jis puikiai atstovautĹł Lietuvai, mokÄ&#x2014;tĹł bendrauti su gerbÄ&#x2014;jais, Ĺžiniasklaida. Jei turÄ&#x2014;s gerÄ&#x2026; dainÄ&#x2026; ir pasirodymÄ&#x2026;, aĹĄ tikrai jÄŻ palaikysiuâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; atlikÄ&#x2014;ja. Beje, J.BrĹŤzga su ja ĹĄiemet vieĹĄÄ&#x2014;jo â&#x20AC;&#x17E;Eurovizijojeâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; jo Ĺžmona Ievos pasirodyme dainavo pritarianÄ?iojo vokalo partijas. RamybÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Eurovizijojeâ&#x20AC;&#x153; demonstravusi lietuvÄ&#x2014; prisipaĹžino, kad prieĹĄ pasirodymus pusfinalyje ir finale labai jaudinosi. â&#x20AC;&#x17E;Kai suvoki faktÄ&#x2026;, kad tave stebi 200 milijonĹł ĹžmoniĹł, kad negalÄ&#x2014;si suklysti... O juk visada yra rizika, kad ÄŻstrigs balsas, kad kaĹžkas atlÄ&#x2014;ks ÄŻ scenÄ&#x2026;, atims mikrofonÄ&#x2026;, kaip nutiko britei. Ĺ˝inoma, buvo didelÄ&#x2014; baimÄ&#x2014;. Bet meditacija veikia, kaĹžkaip susitvardĹžiau. Beje, man kilo klausimĹł, ar ÄŻsibrovÄ&#x2014;lis per britÄ&#x2014;s pasirodymÄ&#x2026; nebuvo suplanuotas epizodas. Jos pasirodymas dÄ&#x2014;l to iĹĄ karto tapo vie-

nu iĹĄ daugiausia ĹžiĹŤrimĹł â&#x20AC;&#x17E;YouTubeâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo Ieva. Ji patikino, kad nekeistĹł nÄ&#x2014; vienos pasirodymo detalÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; taip pat ir ĹžiĹŤrovams pakartoto fragmento, kuriam ji pasirinko ne priedainÄŻ, o jautriÄ&#x2026; akimirkÄ&#x2026; su vyru Mariumi KiltinaviÄ?iumi pasirodymo pabaigoje. â&#x20AC;&#x17E;Planuota parodyti dvi iĹĄtraukas â&#x20AC;&#x201C; priedainio ir pabaigos. Bet mums pasakÄ&#x2014;, kad galima rinktis tiktai vienÄ&#x2026; iĹĄtraukÄ&#x2026;. Buvo didelÄ&#x2014; diskusija, vos nesusipykome. Galiausiai buvo nutarta, kad kaip aĹĄ pasakysiu, taip bus. AĹĄ Ĺžengiau ÄŻ scenÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l emocijos ir ĹžinutÄ&#x2014;s. Dainos ĹžinutÄ&#x2014; yra apie meilÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; ji jauÄ?iama pabaigojeâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sprendimÄ&#x2026; aiĹĄkino Ieva. Finale jos balsas daliai ĹžiĹŤrovĹł atrodÄ&#x2014; kiek prikimÄ&#x2122;s ir drebantis, bet Ieva to nesureikĹĄmino. â&#x20AC;&#x17E;Taip, prikimusi buvau, gal dÄ&#x2014;l Portugalijos oro ir vÄ&#x2014;jo. Tai nesutrukdÄ&#x2014;. Nes toje dainoje prikimÄ&#x2122;s balsas yra graĹžu. NatĹŤralus prikimimas visada mano balse yraâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; atlikÄ&#x2014;ja. Vakar portalo lrytas.lt konferencijoje dalyvavusi dainininkÄ&#x2014; sulaukÄ&#x2014; ir asmeniĹĄkĹł klausimĹł. Ĺ tai viena skaitytoja paklausÄ&#x2014;, ar Ieva neplanuoja ĹĄeimos pagausÄ&#x2014;jimo. â&#x20AC;&#x17E;Buvo toks patarimas â&#x20AC;&#x17E;Eurovizijojeâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; pasakyti, kad iĹĄ konkurso grÄŻĹĄiu jau laukdamasi kĹŤdikio, neva tai padÄ&#x2014;tĹł laimÄ&#x2014;ti finale. Ne, nesilaukiu. Bet aĹĄ labai noriu bĹŤti mama. Bus taip, kaip Dievas duos. Tikiuosi, duosâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; ĹĄypsojosi dainininkÄ&#x2014;.


POLITIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

$3LODLWLHQzVQXRWU

KRA¸TOĂ&#x;Ă&#x20AC;INIOS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ&#x20AC;wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

Â?VYKIĂ&#x2039;Ă&#x;MOZAIKA Kybartai â&#x2013; Pataisos namĹł nuteistieji, nebe pirmus metus uĹžsiimantys darĹžininkyste, sunkiau besiverÄ?ianÄ?ioms miestelio ĹĄeimoms bei pensininkams padovanojo 200 paÄ?iĹł iĹĄaugintĹł pomidorĹł daigĹł. SeniĹŤnas Romas Ĺ unokas teigÄ&#x2014;, jog daigai nebuvo veĹžami bet kam. Pirmiausia buvo apklausinÄ&#x2014;jami ĹžmonÄ&#x2014;s, kurie norÄ&#x2014;tĹł uĹžsiauginti pomidorĹł, kad nuteis-

tĹłjĹł triĹŤsas nenueitĹł veltui. Daigai perduoti keliolikai ĹĄeimĹł.

Brukai â&#x2013; SavaitgalÄŻ prie namĹł esanÄ?iame tvenkinyje nuskendo 77 metĹł Kalvarijos savivaldybÄ&#x2014;s gyventojas. Netoli gyvenantis kaimynas matÄ&#x2014;, kaip pensininkas laistÄ&#x2014; darĹžÄ&#x2026;, o po keliolikos minuÄ?iĹł dingo. Kaimynas nuÄ&#x2014;jo apsidairyti ir aptiko vyrÄ&#x2026; vandenyje nebegyvÄ&#x2026;.

Ar liĹŤdnesnio kas bĹŤti galÄ&#x2014;tĹł UĹž likimÄ&#x2026; Ĺžmogaus ĹĄioj nak ty? Jo gimimas toks ilgas ir lÄ&#x2014;tas, O mir tis â&#x20AC;&#x201C; nelauk ta ir staigi. (V.MaÄ?ernis)

GeguĹžÄ&#x2014;s 11 d. Lietuvos odontologĹł bendruomenÄ&#x2014; neteko sunkia liga sirgusio buvusio Lietuvos Respublikos odontologĹł rĹŤmĹł tarybos nario, kolegos, bendraĹžygio, biÄ?iulio KÄ&#x2122;stuÄ?io SVEIKATOS (1974â&#x20AC;&#x201C;2018). Taip anksti mus palikÄ&#x2122;s kolega visada ĹĄviesiu Ĺžvilgsniu ĹžvelgÄ&#x2014; ÄŻ pasaulÄŻ ir iki paskutinÄ&#x2014;s akimirkos tikÄ&#x2014;jo, kad klastinga liga pasitrauks. TaÄ?iau likimas buvo negailestingas. LiĹŤdime netekÄ&#x2122; KÄ&#x2122;stuÄ?io SVEIKATOS ir uĹžjauÄ?iame visus, jÄŻ paĹžinojusius. Lietuvos Respublikos odontologĹł rĹŤmĹł vardu â&#x20AC;&#x201C; Tarybos pir mininkas Alvydas Ĺ eikus

DÄ&#x2014;l ilgameÄ?io â&#x20AC;&#x17E;Grok, Jurgeliâ&#x20AC;&#x153; vedÄ&#x2014;jo, ak toriaus ArĹŤno Ĺ˝EMAITAIÄ&#x152;IO mir ties nuoĹĄirdĹžiÄ&#x2026; uĹžuojautÄ&#x2026; ar timiesiems reiĹĄkia VĹĄÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Miesto ĹĄventÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; kolek ty vas.

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties ir didelio liĹŤdesio valandÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l mylimo tÄ&#x2014;velio mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame Lietuvos statistikos depar tamento generalinio direk toriaus pavaduotojÄ&#x2026; DaliÄ&#x2026; AmbrozaitienÄ&#x2122;. Lietuvos statistikos depar tamento darbuotojai

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame Lietuvos apeliacinio teismo CiviliniĹł bylĹł skyriaus teisÄ&#x2014;jÄ&#x2026; DanutÄ&#x2122; GasiĹŤnienÄ&#x2122; dÄ&#x2014;l paties brangiausio Ĺžmogaus â&#x20AC;&#x201C; mamos mir ties. Esame kar tu ĹĄiÄ&#x2026; neiĹĄpasaky to liĹŤdesio valandÄ&#x2026;. Lietuvos apeliacinio teismo kolektyvas

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame JuozÄ&#x2026; DudÄ&#x2014;nÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l mylimo tÄ&#x2014;velio mir ties. FTMC Fizikos instituto kolektyvas

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame IrmantÄ&#x2026; KaĹĄalynÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l mylimos mamy tÄ&#x2014;s mir ties. FiziniĹł ir technologijos mokslĹł centro darbuotojai

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties valandÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l mylimo tÄ&#x2014;Ä?io mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame bendradarbÄŻ JulianÄ&#x2026; Der vianskÄ&#x2026;. VSDFV Vilniaus skyrius

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties valandÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l mylimos mamos mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame bendradarbÄ&#x2122; TeresÄ&#x2026; Ĺ ostak. VSDFV Vilniaus skyrius

.DWDPDUDQDV Ă&#x201E;6PLOW\QzÂłÂ&#x2019; 1LGjSOXNGz SRLOVLDXWRMXV VH]RQXV

.EĂ&#x;BEĂ&#x;LIĂ&#x;KOĂ&#x;PAĂ&#x;MwGĂ&#x;TOSĂ&#x;PRAĂ&#x;MOĂ&#x;GOS .ODLSzGLHmLDLLUDWRVWRJDXMDQWLHMLSDMĂ&#x2018;U\MHĂ&#x2026;LDLVPH WDLVQHWHNVYLHQRVSUDPRJRVÂąNHOLRQLĂ&#x2DC;NDWDPD UDQXĂ&#x201E;6PLOW\QzÂł.XUĂ&#x2026;LĂ&#x2DC;PDULRPLVLNL-XRGNUDQWzV DU1LGRVLUDWJDOĂ&#x201E;6PLOW\QÂ?ÂłQXVSUÂ?VWDSDUGXRWL Au ĹĄ r a PI L A I T I E N Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

BendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;SmiltynÄ&#x2014;s perkÄ&#x2014;laâ&#x20AC;&#x153; vadovai guodĹžia, kad kitÄ&#x2026;met populiarios kelionÄ&#x2014;s bus atnaujintos didesniu ir patogesniu laivu. â&#x20AC;&#x17E;SmiltynÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; plukdÄ&#x2014; Ĺžmones ketverius metus. Greitaeigis laivas plaukiodavo nuo birĹželio pradĹžios iki rugsÄ&#x2014;jo. KelionÄ&#x2014; iĹĄ KlaipÄ&#x2014;dos ÄŻ NidÄ&#x2026; su sustojimu JuodkrantÄ&#x2014;je trukda-

vo dvi valandas deĹĄimt minuÄ?iĹł, bilieto kaina buvo 12 eurĹł. Katamaranas pirmyn ir atgal plaukdavo du kartus per dienÄ&#x2026;. Vienu metu â&#x20AC;&#x17E;SmiltynÄ&#x2014;jeâ&#x20AC;&#x153; tilpdavo 72 ĹžmonÄ&#x2014;s ir 43 dviraÄ?iai. DviraÄ?iai buvo plukdomi nemokamai. PrieĹĄ pat vasaros sezonÄ&#x2026; iĹĄgirsta Ĺžinia, kad â&#x20AC;&#x17E;SmiltynÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; nebebus, iĹĄmuĹĄÄ&#x2014; iĹĄ vÄ&#x2014;ĹžiĹł kai kuriuos turizmo organizatorius â&#x20AC;&#x201C; mat jie jau buvo sutarÄ&#x2122; dÄ&#x2014;l kelioniĹł su uĹžsienio turistĹł grupÄ&#x2014;mis.

VokieÄ?iai buvo pamÄ&#x2014;gÄ&#x2122; atstumÄ&#x2026; KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Nida ÄŻveikti dviraÄ?iais, o atgal grÄŻĹžti katamaranu. â&#x20AC;&#x17E;Laivas â&#x20AC;&#x17E;SmiltynÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; pastatytas beveik prieĹĄ dvideĹĄimt metĹł, tad sulaukÄ&#x2122; palankaus pasiĹŤlymo iĹĄ olandĹł pradÄ&#x2014;jome derybas dÄ&#x2014;l jo pardavimo. Suprantame ĹĄio reiso svarbÄ&#x2026; regionui ir norime, kad kitÄ&#x2026; vasarÄ&#x2026; plaukiotĹł naujesnis, didesnis ir patogesnis laivasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;SmiltynÄ&#x2014;s perkÄ&#x2014;laâ&#x20AC;&#x153; vadovas Darius Butvydas. Jis tvirtina, kad pasaulyje tokio tipo vieĹĄojo transporto marĹĄrutai yra remiami ir dotuojami. TodÄ&#x2014;l tikimasi, kad kitais metais keliones KurĹĄiĹł mariomis parems KlaipÄ&#x2014;dos ir Neringos savivaldybÄ&#x2014;s.

6ILĂ&#x;NIUSĂ&#x;NEISĂ&#x;.EAĂ&#x;POĂ&#x;LIOĂ&#x;PwĂ&#x;DOĂ&#x;MIS 'zOSDVLNHLWXVLRVDWOLHNĂ&#x2DC; LĂ&#x2026;YHĂ?LPRWYDUNRVYLOQLH mLDLVXVLGĂ&#x2018;UzVXĂ&#x2026;LXNĂ&#x2026;OLĂ&#x2DC; NUL]H-LSULPHQDNDGDL VH,WDOLMRVPLHVWH1HD SRO\MHWY\URMXVÂ&#x2019;FKDRVj Nepaisydami nesklandumĹł sostinÄ&#x2014;s daugiabuÄ?iĹł namĹł administratoriai paĹžadÄ&#x2014;jo grieĹžtai kontroliuoti tiek atliekĹł veĹžÄ&#x2014;jus, tiek ir aplinkos prieĹžiĹŤra uĹžsiimanÄ?ias ÄŻmones, kuriĹł pareiga â&#x20AC;&#x201C; uĹžtikrinti ĹĄvarÄ&#x2026; ir tvarkÄ&#x2026; ĹĄalia daugiabuÄ?iĹł namĹł. DaugiabuÄ?iĹł namĹł, kuriuos administruoja â&#x20AC;&#x17E;Mano bĹŤstoâ&#x20AC;&#x153; grupÄ&#x2014;s ÄŻmonÄ&#x2014;s, gyventojai pirmieji sostinÄ&#x2014;je turÄ&#x2014;tĹł iĹĄsivaduoti iĹĄ atliekĹł iĹĄveĹžimo krizÄ&#x2014;s padariniĹł. BendrovÄ&#x2014;s atstovai tvirtina, kad jie nuolat stebi situacijÄ&#x2026; ir imasi papildomĹł priemoniĹł, kad ĹĄiukĹĄlÄ&#x2014;s iĹĄ konteineriĹł bĹŤtĹł iĹĄveĹžamos laiku. â&#x20AC;&#x17E;Nors mes nesame atliekĹł veĹžÄ&#x2014;jai, puikiai suprantame gyventojĹł nerimÄ&#x2026; ir pyktÄŻ, kai ĹžmonÄ&#x2014;s skundĹžiasi, jog prie jĹł namĹł kaupiasi atliekos, bet veĹžÄ&#x2014;jai delsia jas iĹĄveĹžti. TodÄ&#x2014;l pastaruoju metu itin atidĹžiai stebime situacijÄ&#x2026; prie mĹŤsĹł administruojamĹł namĹł ir, pastebÄ&#x2014;jÄ&#x2122;, kad konteineriai perpildyti, nedelsdami apie tai informuojame atliekĹł veĹžÄ&#x2014;jus. Ĺ˝inoma, kol naujoji tvarka pradÄ&#x2014;s veikti be trikdĹžiĹł, gyventojams teks pakentÄ&#x2014;ti, taÄ?iau pasikartosiu â&#x20AC;&#x201C; darome viskÄ&#x2026;, kad Vilniuje nepasikartotĹł Neapolio krizÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Mano bĹŤstasâ&#x20AC;&#x153; Vilniaus regiono vadovÄ&#x2014; Aurelija DapkĹŤnienÄ&#x2014;. Ji dĹžiaugÄ&#x2014;si, kad atliekĹł iĹĄveĹžimo problemÄ&#x2026; ryĹžtingai Ä&#x2014;mÄ&#x2014;si

Ă&#x201A;LXNĂ&#x2026;OLĂ&#x2DC;YHĂ?zMDLDWVLĂ?YHOJzÂ&#x2019;VXVLGDULXVLjVLWXDFLMjÂąVN\UzSDSLOGRPĂ&#x2DC;SDMzJXPĂ&#x2DC;

sprÄ&#x2122;sti ir naujasis Vilniaus savivaldybÄ&#x2014;s administracijos direktorius Povilas Poderskis, kuris paĹžadÄ&#x2014;jo, kad jau greitu metu ĹĄiukĹĄliĹł chaosas sostinÄ&#x2014;je bus suvaldytas. Po didinamuoju stiklu atsidĹŤrÄ&#x2014; ir aplinkos tvarkymo ÄŻmonÄ&#x2014;s, kurios rĹŤpinasi aplinkos prieĹžiĹŤra ĹĄalia daugiabuÄ?iĹł namĹł. Mat dalis atliekĹł, kuriĹł nespÄ&#x2014;ta laiku iĹĄveĹžti, pasklinda po kiemus, jas iĹĄneĹĄioja benamiai gyvĹŤnai, vÄ&#x2014;jas, asocialĹŤs asmenys. TodÄ&#x2014;l daugiabuÄ?iĹł administratoriai ÄŻpareigojo aplinkos tvarkytojus sustiprinti teritorijĹł prieĹžiĹŤrÄ&#x2026; Vilniaus mieste, o ypaÄ? aplinkÄ&#x2026; prie daugiabuÄ?iĹł namĹł. â&#x20AC;&#x17E;Labai atidĹžiai stebime aplinkos tvarkytojĹł darbÄ&#x2026;. YpaÄ? pastaruoju metu, kai atliekĹł veĹžimo problema tapo aktuali â&#x20AC;&#x201C; nuolat kontroliuojame, kad prie daugiabuÄ?iĹł namĹł nesimÄ&#x2014;tytĹł ĹĄiukĹĄlÄ&#x2014;s. Jeigu matome, kad ĹĄalia konteineriĹł liko ĹĄiukĹĄliĹł likuÄ?iĹł, nedelsdami apie tai informuojame

aplinkos priĹžiĹŤrÄ&#x2014;tojus. DĹžiaugiuosi, kad pastarieji atsiĹžvelgÄ&#x2014; ÄŻ susidariusiÄ&#x2026; situacijÄ&#x2026; ir skyrÄ&#x2014; papildomĹł pajÄ&#x2014;gumĹł. Neabejoju, jog bendromis jÄ&#x2014;gomis mums pavyks uĹžtikrinti ĹĄvarÄ&#x2026; ir tvarkÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo A.DapkĹŤnienÄ&#x2014;. â&#x20AC;&#x17E;Mano bĹŤstoâ&#x20AC;&#x153; Vilniaus regiono vadovÄ&#x2014; priminÄ&#x2014;, kad daugiabuÄ?iĹł gyventojai taip pat gali informuoti administratorius apie prie jĹł namĹł susikaupusias atliekas arba besimÄ&#x2014;tanÄ?ias ĹĄiukĹĄles. Tai galima padaryti paskambinus ÄŻ KlientĹł aptarnavimo centrÄ&#x2026; telefonu 8 700 55 966. Tiesa, yra ir paprastesnis bĹŤdas â&#x20AC;&#x201C; praneĹĄti apie problemÄ&#x2026; per savitarnos portalÄ&#x2026; arba mobiliÄ&#x2026;jÄ&#x2026; programÄ&#x2014;lÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;eBĹŤstasâ&#x20AC;&#x153;. Atsisiuntus ĹĄiÄ&#x2026; programÄ&#x2014;lÄ&#x2122; uĹžtenka telefonu arba kitu iĹĄmaniuoju ÄŻrenginiu nufotografuoti problemÄ&#x2026; ir keliais mygtukĹł paspaudimais nusiĹłsti jÄ&#x2026; namo administratoriui. Problema registruojama realiu laiku ir pradedama sprÄ&#x2122;sti nedelsiant. (LR)


NUDĂ&#x2026;WRĂ?LQLRV

PJUJXĂ?zVGĂ&#x;

9LONDL$Q\NĂ&#x2026;mLĂ&#x2DC;UDMRQHVHSW\QLRPV DYLPVSHUNDQGRJHUNOHVLUSDOLNR

.UXYLQDSXRWD -DXDQWUXVPHWXVDYLĂ&#x2DC; EDQGjUHWLQDQWYLONDPV DQ\NĂ&#x2026;WzQĂ&#x2DC;Ă&#x2018;NLQLQNĂ&#x2DC;Ă&#x2026;HL PDSULYHUVWDQDNWLPLV VSLJLQWLĂ&#x2026;YLHVjWDmLDX WXRPHWÂ&#x2019;VLVXNRYDJ\VLU QXJYHOEzĂ&#x2026;YLHVWXYXV D a r iu s K R A S AUS K A S

PapiliĹł kaime (AnykĹĄÄ?iĹł r.) 30 metĹł ĹŤkininko auginta 30 aviĹł banda po naktinÄ&#x2014;s vilkĹł atakos sumaĹžÄ&#x2014;jo septyniomis. AnkstĹł rytÄ&#x2026; ÄŻ ganyklÄ&#x2026; nuÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s ĹŤkininkas iĹĄvydo liĹŤdnÄ&#x2026; vaizdÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; skirtingose pievos vietose tysojo negyvos dvi Ä&#x2014;riavedÄ&#x2014;s avys ir penki Ä&#x2014;riukai. Visiems buvo perkÄ&#x2026;stos gerklÄ&#x2014;s. PapiliĹł kaimas iĹĄsimÄ&#x2014;tÄ&#x2122;s vienkiemiais. Nuo ĹŤkininko sodybos iki ganyklos yra 200â&#x20AC;&#x201C;300 metrĹł, taÄ?iau tÄ&#x2026; naktÄŻ jis negirdÄ&#x2014;jo nei aviĹł bliovimo, nei vilkĹł staugimo. Ĺ iemet tai pirmas vilkĹł iĹĄpuolis AnykĹĄÄ?iĹł kraĹĄte. PrieĹĄ metus plÄ&#x2014;ĹĄrĹŤnai iĹĄpjovÄ&#x2014; 30 ĹĄio ĹŤkininko aviĹł ir padarÄ&#x2014; daugiau nei 1 tĹŤkst. eurĹł nuostolÄŻ. TÄ&#x2026;kart vilkai ÄŻ ganyklÄ&#x2026; pateko perbridÄ&#x2122; PelyĹĄos upelÄŻ. NorÄ&#x2014;damas apsisaugoti nuo panaĹĄiĹł antpuoliĹł anykĹĄtÄ&#x2014;nas toje vietoje pastatÄ&#x2014; elektrinÄŻ piemenÄŻ. Pro kuriÄ&#x2026; vietÄ&#x2026; ĹĄÄŻ kartÄ&#x2026; vilkai ÄŻsibrovÄ&#x2014; ÄŻ ganyklÄ&#x2026;, ĹŤkininkas neturi supratimo. MaĹždaug 2,5 kilometro nuo sodybos prasideda KlimbalÄ&#x2014;s miĹĄkas, o kitoje pusÄ&#x2014;je, uĹž gero kilometro, Ĺžaliuoja MaĹžaikos miĹĄkas. IĹĄ ten ir atsÄ&#x2014;lina plÄ&#x2014;ĹĄrĹŤnai. PrieĹĄ kurÄŻ laikÄ&#x2026; ĹŤkininkas augino viĹĄtas, taÄ?iau jas iĹĄpjovÄ&#x2014; lapÄ&#x2014;s ir iĹĄgaudÄ&#x2014; plÄ&#x2014;ĹĄrĹŤs paukĹĄÄ?iai. Su kaimynystÄ&#x2014;je gyvenanÄ?iu broliu jis bandÄ&#x2014; veisti danielius, bet irgi nepavyko. Po vienos nakties jie rado papjautas 8 danieliĹł pateles. MedĹžiotojai nustatÄ&#x2014;, kad tai buvo lĹŤĹĄies nasrĹł darbas. SupratÄ&#x2122;, kad lĹŤĹĄiĹł antpuoliai nesiliaus, broliai likusius gyvus danielius pardavÄ&#x2014;. ĹŞkininkas guodÄ&#x2014;si, kad vilkai nelietÄ&#x2014; kitoje ganykloje buvusiĹł 27 jauÄ?iĹł. Ĺ ie galvijai pajÄ&#x2014;gĹŤs apsiginti nuo plÄ&#x2014;ĹĄrĹŤnĹł, todÄ&#x2014;l vilkai ir vengÄ&#x2014; artintis prie jauÄ?iĹł bandos. AnykĹĄtÄ&#x2014;nas ĹžadÄ&#x2014;jo eksperimentuoti ir ÄŻ vienÄ&#x2026; ganyklÄ&#x2026; suleisti dalÄŻ aviĹł bei jauÄ?iĹł. Jei gyvuliai sugyvens, gal taip pavyks apsiginti nuo vilkĹł atakĹł. PrieĹĄ metus AnykĹĄÄ?iĹł kraĹĄte vilkai surengÄ&#x2014; 30 iĹĄpuoliĹł. IĹĄ viso buvo papjautos 92 avys, 1 oĹžka ir du verĹĄeliai. ĹŞkininkams buvo iĹĄmokÄ&#x2014;ta beveik 13 tĹŤkst. eurĹł kompensacijos. UĹžpernai vilkĹł padaryti nuostoliai buvo kiek maĹžesni ir siekÄ&#x2014; apie 8 tĹŤkst. eurĹł.

(.D]ODXmLĂ&#x2018;QDLWzVQXRWU

-OĂ&#x;KESĂ&#x;TÂ?Ă&#x;UĂ&#x20AC;Ă&#x;STOĂ&#x;VwĂ&#x;JIĂ&#x;MgĂ&#x;RINKSĂ&#x;IKIĂ&#x;RUĂ&#x;DENS Â&#x2018;3DODQJjDXWRPRELOLX DWYDĂ?LXRMDQWLHPVSRLO VLDXWRMDPVSRLOVLVSULH MĂ&#x2018;URVNLHNSDEUDQJVÂą QXRJHJXĂ?zVGLHQRV NXURUWDVNDLNXULRVH PLHVWRJDWYzVHLUDLNĂ&#x2026; WHOzVHDSPRNHVWLQDPD Ă&#x2026;LQĂ&#x2DC;VWRYzMLPRYLHWDV A l v y d a s Z I A B K US LR korespondentas

Nuo ĹĄiandien Palangoje bus ÄŻjungti 43 parkomatai, kuriĹł daugiausia pastatyta nuo Vytauto gatvÄ&#x2014;s link jĹŤros. Nuo birĹželio vidurio bus apmokestinta dar viena apie 250 metrĹł ilgio J.Janonio gatvÄ&#x2014;s atkarpa nuo Senojo Turgaus iki JĹŤratÄ&#x2014;s gatvÄ&#x2014;s. Apmokestinto stovÄ&#x2014;jimo teritorija yra suskirstyta ÄŻ tris zonas, kuriose maĹĄinos stovÄ&#x2014;jimo kaina skiriasi. Geltonojoje zonoje uĹž valandÄ&#x2026; reikÄ&#x2014;s mokÄ&#x2014;ti 0,6 euro, raudonojoje â&#x20AC;&#x201C; 1,2 euro, o arÄ?iausiai jĹŤros esanÄ?ioje Ĺžaliojoje zonoje valanda kainuos 1,7 euro. Visose automobiliĹł stovÄ&#x2014;jimo zonose savo telefonuose ÄŻdiegus specialiÄ&#x2026; programÄ&#x2014;lÄ&#x2122; galima sumokÄ&#x2014;ti ir internetu. Miesto centrinÄ&#x2014;je dalyje esanÄ?ioje automobiliĹł stovÄ&#x2014;jimo aikĹĄtelÄ&#x2014;je prie RÄ&#x2026;ĹžÄ&#x2014;s upelio uĹž valandÄ&#x2026; palikto automobilio savininkui teks mokÄ&#x2014;ti eurÄ&#x2026;, o ĹĄioje aikĹĄtelÄ&#x2014;je savo maĹĄinÄ&#x2026; palikti parai kainuos 10 eurĹł. AutomobiliĹł stovÄ&#x2014;jimas Palangoje apsmokestinamas nuo geguĹžÄ&#x2014;s 15 iki rugsÄ&#x2014;jo 15 dienos. PraÄ&#x2014;jusiais metais per ĹĄÄŻ laikotarpÄŻ parkomatuose buvo surink-

3UDzMXVLjYDVDUj9\WDXWRJDWYzMHPDĂ&#x2026;LQĂ&#x2DC;VWRYzMLPDVEXYRDSPRNHVWLQWDVmLDÂ&#x2019;YHGXVYLHQRVNU\SWLHVHLVPj

ta 394,5 tĹŤkst. eurĹł, nors 2017 metais buvo planuota surinkti 330 tĹŤkst. eurĹł. PlanuotÄ&#x2026; sumÄ&#x2026; gerokai pavyko virĹĄyti todÄ&#x2014;l, kad Vytauto gatvÄ&#x2014;je ÄŻvedus vienpusÄŻ eismÄ&#x2026; Ä?ia ÄŻrengtos naujos stovÄ&#x2014;jimo vietos buvo apmokestintos. Ĺ iemet savivaldybÄ&#x2014; iĹĄ automobiliĹł parkavimo tikisi uĹždirbti 370 tĹŤkst. eurĹł, taÄ?iau neabejojama, kad atsiradus dar vienai papildomai apmokestinto stovÄ&#x2014;jimo zonai J.Janonio gatvÄ&#x2014;je planÄ&#x2026; vÄ&#x2014;l pavyks virĹĄyti. RÄ&#x2026;ĹžÄ&#x2014;s automobiliĹł stovÄ&#x2014;jimo aikĹĄtelÄ&#x2014; praÄ&#x2014;jusiais metais uĹždirbo 40,5 tĹŤkst. eurĹł. Ĺ iemet Palangos koncertĹł salÄ&#x2122; perÄ&#x2014;mus operatoriui manoma, kad renginiĹł bus daugiau, todÄ&#x2014;l tikimasi, kad netoli jos esanti aikĹĄtelÄ&#x2014; surinks 50 tĹŤkst. eurĹł. Tiems, kurie linkÄ&#x2122; taupyti ir nebijo papildomĹł keliĹł ĹĄimtĹł met-

0AĂ&#x;JĂ&#x201E;Ă&#x;RYĂ&#x;JEĂ&#x;PRAĂ&#x;DEĂ&#x;DAĂ&#x;BUĂ&#x;DwĂ&#x;TIĂ&#x;GELĂ&#x;BwĂ&#x;TOĂ&#x;JAI â&#x2013; 1XRĂ&#x2026;LDQGLHQ3DODQJRVFHQW ULQzMHJHOEzMLPRVWRW\MHGDUEj SUDGHGDSDMĂ&#x2018;ULRJHOEzWRMDL,NL UXJVzMRGLHQRVMLHJHOEzML PRVWRW\MHEXGzVYLVjSDUj â&#x2013;  Ă&#x201E;Ă&#x201A;LXRPHWXWYDUNRPHYDORPH SDWDOSDVWDmLDXWHFKQLNDMDX SDUHQJWDNDGSULUHLNXVJDOz WXPHLĂ&#x2026;VNXEzWLÂ&#x2019;SDJDOEj 1XRJHJXĂ?zVGLHQRVRIL FLDOLDLSUDGHGDPHEXGzWLLPV YHLNWLLUWUXPSDVLVJHOEzWR MĂ&#x2DC;SDJDOERVWHOHIRQRQXPH

rĹł paÄ&#x2014;jÄ&#x2014;ti pÄ&#x2014;sÄ?iomis, mieste yra pakankamai nemokamĹł automobiliĹł stovÄ&#x2014;jimo vietĹł. MokÄ&#x2014;ti nereikÄ&#x2014;s automobilÄŻ palikus erdviose aikĹĄtelÄ&#x2014;se prie universalios sporto salÄ&#x2014;s ir miesto stadiono, prie policijos komisaria-

ULV¹³¹VDNz3DODQJRV JHOEzWRMĂ&#x2DC;YDGRYDV-RQDV3L URĂ?QLNDV â&#x2013; 1XRELUĂ?HOLRGJHOEzWRMDL LPVEXGzWLLUĂ&#x201A;YHQWRVLRVJHO EzMLPRVWRW\MHEHLYLVXRVH JHOEzMLPRSRVWXRVH â&#x2013;  3RVWXRVHNXULĂ&#x2DC;NXURUWRSD SOĂ&#x2018;GLPLXRVHLĂ&#x2026;YLVRÂ&#x2019;UHQJWD EXVEXGLPDLNLUXJVzMRG NDVGLHQQXRYDOLNLYDO Ă&#x201A;YHQWRVLRVJHOEzMLPRVWRW\MH JHOEzWRMDLEXGzVYLVjSDUj

to GanyklĹł gatvÄ&#x2014;je, Taikos gatvÄ&#x2014;je prie â&#x20AC;&#x17E;Ikiâ&#x20AC;&#x153; prekybos centro, BangĹł gatvÄ&#x2014;je prie Palangos komunalinio ĹŤkio aikĹĄtelÄ&#x2014;s, prie Reabilitacijos ligoninÄ&#x2014;s ir BirutÄ&#x2014;s parko. Ĺ ventojoje uĹž automobiliĹł stovÄ&#x2014;jimÄ&#x2026; mokÄ&#x2014;ti nereikia.

'EGUĂ&#x20AC;wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;¡,IETUVOSĂ&#x;RYTE¨Ă&#x;SPAUSDINTOĂ&#x;KRYĂ&#x20AC;IAĂ&#x20AC;ODĂ&#x20AC;IOĂ&#x;ATSAKYMASĂ&#x;/DLNDVÂąEUDQJLDXVLDVWXUWDV


KLASIFIKUOTIĂ&#x;SKELBIMAI

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ&#x20AC;wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x; !UTOĂ&#x;MOĂ&#x;BIĂ&#x;LIAI PERKA

Alfa Romeo BRANGIAI perkame automobilius MAZDA, TOYOTA, AUDI, VOLKSWAGEN, BMW, MERCEDES BENZ ir kitus ÄŻ KAZACHSTANÄ&#x201E;, UKRAINÄ&#x201E;. TEL. 8 646 47 257.

ÂżEĂ&#x;Mw Ă&#x;SKLYĂ&#x;PAI PARDUODA

IEĹ KOTE PIRKTI SKLYPO, SODYBOS MOLÄ&#x2013;TŲ RAJONE? GAL NORITE PARDUOTI? PASIĹŞLYMUS RASITE www.parduodamisklypai.lt, tel. 8 685 11 267. PERKA

UĹžsienio investicijĹł ÄŻmonÄ&#x2014; Lietuvoje perka miĹĄkÄ&#x2026; (miĹĄko ĹŤkio paskirties sklypus) arba birĹžes iĹĄsikirsti. Tel. +370 625 65 366. Perkame arba iĹĄsinuomojame ĹžemÄ&#x2122; visoje Lietuvoje. SiĹŤlyti ÄŻvairius variantus. Tel. 8 671 08 059. Perkame nesutvarkytus ĹžemÄ&#x2014;s grÄ&#x2026;Ĺžinimo dokumentus, iĹĄvadas. Atsiskaitome iĹĄ karto. Tel. 8 639 30 097. BENDROVÄ&#x2013; PERKA Ĺ˝EMES Ĺ˝EMDIRBYSTEI BEVEIK VISOJE LIETUVOJE.Tel. 8 647 84 811.

"UĂ&#x;TAI PARDUODA

Vilnius 3 kambariĹł Parduodu 3-jĹł kambariĹł butÄ&#x2026; (plotas 85 m², naujame name, 4/9 a) KaraliauÄ?iaus g.1, Vilniuje.Tel. 8 618 22 222. Kaunas 2 kambariĹł Parduodamas suremontuotas 2-jĹł kambariĹł butas su virtuvÄ&#x2014;s baldais Kauno senamiestyje. TreÄ?ias aukĹĄtas, 62 m². Kaina sutartinÄ&#x2014;. Tel. (8 37) 22 63 45.

'YĂ&#x;VEĂ&#x;NAĂ&#x;MIEĂ&#x;JIĂ&#x;NAĂ&#x;MAI Ă&#x; GAĂ&#x;RAĂ&#x;Ă&#x20AC;AI PARDUODA KlaipÄ&#x2014;da Namai Namo dalÄŻ 170 m² (2 ir 3 aukĹĄtas) KlaipÄ&#x2014;doje, UosiĹł g. Sklypo plotas 12 a. Privalumai: atskiras ÄŻÄ&#x2014;jimas, ĹŤkinis pastatas, vandentiekis, ĹĄildymas dujomis arba kietu kuru. Be tarpininkĹł. Tel. 8 615 43 826.

0ASĂ&#x;TAĂ&#x;TAI Ă&#x;PAĂ&#x;TALĂ&#x;POS PARDUODA Kitos vietovÄ&#x2014;s ÄŽvairios Parduodamos arba nuomojamos 70 m² patalpos Druskininkuose, VeisiejĹł g., renovuotame name. Paskirtis - komercinÄ&#x2014;, administracinÄ&#x2014;, maitinimo, prekybai. Kaina 45 000 Eur. Tel. 8 686 53 602.

SIĹŞLO IĹ NUOMOTI

Skubiai reikalingas spaudos platintojas

REKLAMA

UAB â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝iburio knygynasâ&#x20AC;&#x153; iĹĄnuomoja 292,87 m² komercines patalpas (202,10 m² prekybai, 31 m² administracinÄ&#x2014;s, 60 m² sandÄ&#x2014;liavimo) adStoties rajone Vilniuje. resu: Vilniaus g. 213, Ĺ iauliai, I-ame aukĹĄte. Paskirtis - prekyba knygoVilnius, tel. (8 5) 274 3777 mis.Yra papildomĹł sÄ&#x2026;lygĹł. DÄ&#x2014;l nuomos sÄ&#x2026;lygĹł kreiptis tel.: 8 686 75 UĹžsienyje 370, 8 686 49 305. REIKALINGI MEDKIRÄ&#x152;IAI TURINTYS PATIRTIES DIRBTI UĹ˝SIENYJE. Tel. 8 674 54 200. "UIĂ&#x;TIESĂ&#x;TECHĂ&#x;NIĂ&#x;KA Darbas Olandijoje, Ĺ vedijoje ir Norvegijoje. Maisto pramonÄ&#x2014;: rĹŤĹĄiavimas, REMONTUOJA pakavimas. Atlyginimas 2000 Eur. Tel. +370 699 33 334. Remontuoju visas AUTOMATINES SKALBYKLES Kaune ir Kauno raj. Suteikiu garantijÄ&#x2026;. Dirbu ir poilsio dienomis. Tel. 8 600 16 608.

'YĂ&#x;VĂ&#x201E;Ă&#x;NAI Ă&#x;GYĂ&#x;VĂ&#x201E;Ă&#x;NĂ&#x2039;Ă&#x; wDAĂ&#x;LAS PERKA

BRANGIAI PERKAME visoje Lietuvoje galvijus: karves, telyÄ?ias, bulius. VeĹžame ÄŻ uĹžsienÄŻ. Mokame priedus. Atsiskaitome iĹĄ karto. Tel.: (8 45) 59 95 95, 8 612 08 756.

-EĂ&#x;TAĂ&#x;LAI PERKA

METALO LAUĹ˝O SUPIRKIMAS VILNIUJE. Superkame juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł metalĹł lauĹžÄ&#x2026;, akumuliatorius, automobilius, iĹĄduodame paĹžymÄ&#x2026;. DidesnÄŻ metalo kiekÄŻ iĹĄsiveĹžame. JoÄ?ioniĹł g. 53, Vilnius, tel. 8 613 90 009, UAB â&#x20AC;&#x17E;ARGIMETASâ&#x20AC;&#x153;.

3IĂ&#x;Ă&#x201E;LOĂ&#x;DARĂ&#x;Bg NUOLATINIS DARBAS Darbininkams UAB â&#x20AC;&#x17E;Keristaâ&#x20AC;&#x153; siĹŤlo darbÄ&#x2026; kelio darbininkams. Darbo pobĹŤdis: gerbĹŤvio darbĹł ÄŻrengimas, kelio, ĹĄaligatvio bortĹł ÄŻrengimas, vejos ÄŻrengimas, plyteliĹł/trinkeliĹł dangos ÄŻrengimo darbai. Reikalavimai: darbo patirtis - privalumas. Be patirties apmokome. Atsakingumas, kruopĹĄtumas, be ĹžalingĹł ÄŻproÄ?iĹł. Garantuojame laiku mokamÄ&#x2026; atlyginimÄ&#x2026; priklausantÄŻ nuo darbo rezultatĹł. Darbo sutartis terminuota. Darbo vieta - Vilnius. Kreiptis tel. (8 5) 213 5524, GeologĹł g. 11, Vilnius arba gyvenimo apraĹĄymÄ&#x2026; siĹłsti el. paĹĄtu kerista@kerista.lt Vairuotojams UAB â&#x20AC;&#x17E;Keristaâ&#x20AC;&#x153; siĹŤlo darbÄ&#x2026; ekskavoriaus operatoriui, â&#x20AC;&#x17E;Bobcatâ&#x20AC;&#x153; krautuvo operatoriui, frontalinio krautuvo operatoriui. Darbo pobĹŤdis: ÄŻvairĹŤs krovos, ĹžemÄ&#x2014;s kasimo, lyginimo, formavimo darbai, aplinkos tvarkymo darbai. Reikalavimai: vairuotojo paĹžymÄ&#x2014;jimas. Darbo patirtis. Atsakingumas, kruopĹĄtumas, be ĹžalingĹł ÄŻproÄ?iĹł. Garantuojame laiku mokamÄ&#x2026; atlyginimÄ&#x2026; priklausantÄŻ nuo darbo rezultatĹł. Darbo vieta - Vilnius. Kreiptis tel. (8 5) 213 5524, GeologĹł g. 11, Vilnius arba gyvenimo apraĹĄymÄ&#x2026; siĹłsti el. paĹĄtu kerista@kerista.lt

SKELBIMAI ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;LIETUVOS RYTÄ&#x201E;â&#x20AC;&#x153; PRIIMAMI:

Redakcijos biuruose: VILNIUJE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3767, faksas 274 3799, el. p. spaudosskelbimai@lrytas.lt; KAUNE â&#x20AC;&#x201C; LaisvÄ&#x2014;s al. 7, tel. (8 37) 40 02 55; KLAIPÄ&#x2013;DOJE â&#x20AC;&#x201C; M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 13 81; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus g. 118, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YJE â&#x20AC;&#x201C; Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 22; ALYTUJE â&#x20AC;&#x201C; S.Dariaus ir S.GirÄ&#x2014;no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; PALANGOJE â&#x20AC;&#x201C; Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440; Kitose tarnybose: KAIĹ IADORYSE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino g. 59-113, tel. (8 346) 51 378; JONAVOJE â&#x20AC;&#x201C; J.Ralio g. 12-44, tel. (8 349) 51 474; LAZDIJUOSE â&#x20AC;&#x201C; SeinĹł g. 3, tel./faksas (8 318) 52 374; KRETINGOJE â&#x20AC;&#x201C; BirutÄ&#x2014;s g. 11, tel. (8 445) 53 949; ROKIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; Taikos g. 5, tel. (8 616) 32 475; Ĺ AKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; AuĹĄros g. 3, tel. (8 345) 60 238; Ĺ ILALÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; J.BasanaviÄ?iaus g. 23, tel. (8 449) 51 421; ZARASUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus g. 16, tel. (8 385) 52 532.

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Odontologijos pacientai, dÄ&#x2014;mesio! Nuo ĹĄ. m. geguĹžÄ&#x2014;s 1 d. ODONTOLOGIJOS KABINETUOSE

J.LiukpetrienÄ&#x2014;s ÄŻmonÄ&#x2014;je adresu: Ĺ˝emaitÄ&#x2014;s g. 1-1, Vilnius; MickeviÄ?iaus g. 8 (II a.), Kaunas; Gedimino g. 9, RadviliĹĄkis skelbiama akcija pacientams, ÄŻraĹĄytiems ÄŻ eilÄ&#x2122; dantims protezuoti teritorinÄ&#x2014;se ligoniĹł kasose. Paprastos akrilinÄ&#x2014;s plokĹĄtelÄ&#x2014;s bus gaminamos uĹž valstybÄ&#x2014;s kompensuojamÄ&#x2026; sumÄ&#x2026; be papildomos priemokos. Registracija tel.: Vilniuje, tel. (8 5) 233 1126, Kaune, tel.: (8 37) 42 36 09, +370 698 77 045; RadviliĹĄkyje, tel.: (8 422) 46 872,+370 684 42 548. (UĹžs. 18AVI4-249)

0ASĂ&#x;LAUĂ&#x;GOS

2018-04-25 UAB â&#x20AC;&#x17E;Perlitasâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻ. k. 304064708, Gedimino pr. 45-4, Vilnius) iĹĄkelta bankroto byla. Bankroto administratorius UAB â&#x20AC;&#x17E;Ultima optioâ&#x20AC;&#x153;, Vilniaus Paskolos nuo 1000 Eur iki 10 m. per 1 val. visoje Lietuvoje, uĹžstatas â&#x20AC;&#x201C;bu- g. 130, Ĺ iauliai, tel. (8 41) 52 18 10. KreditoriĹł reikalavimai pateikiami iki 2018-06-19. ÄŽmonÄ&#x2014;s vadovas privalo perduoti dokumentus ir turtÄ&#x2026;. Sudatas, namas. Konsultacijos. Aujama-credit, tel. 8 600 69 691. Paskolos. IĹĄperkame jĹŤsĹł skolas iĹĄ antstoliĹł, padengiame kitokias skolas rytos sutartys su UAB â&#x20AC;&#x17E;Perlitasâ&#x20AC;&#x153; nebus vykdomos. ÄŻkeiÄ?iant nekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ turtÄ&#x2026;. Aujama-Credit, tel. 8 620 33 777. 2018-05-23 10 val. ĹĄaukiamas BUAB â&#x20AC;&#x17E;Raimitâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻ. k. 302870960) kreditoriĹł susirinkimas. Informacija tel. 8 608 91 461. KONSULTACIJOS

0RAĂ&#x;NEĂ&#x;̧ IĂ&#x;MAI

2018-05-21 12 val. Vilniaus miesto 29-ajame notaro biure (Ĺ eimyniĹĄkiĹł g. 21, Vilnius) bus skelbiamas Sigito BagoÄ?iĹŤno (gim. 1958-12-28), mirusio UAB â&#x20AC;&#x17E;Einhell Balticumâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻmonÄ&#x2014;s kodas 300612502, SavanoriĹł pr. 187, Vil- 2018-04-12, testamentas. nius) akcininkĹł dÄ&#x2014;mesiui, UAB â&#x20AC;&#x17E;Einhell Balticumâ&#x20AC;&#x153; vadovybÄ&#x2014;s iniciatyva, 2018 m. vasario 8 d. visuotinio akcininkĹł susirinkimo sprendimu nusprÄ&#x2122;s2018 m. geguĹžÄ&#x2014;s 21 d. yra pakartotinai ĹĄaukiamas eilinis visuotinis akci- ta nuo 2018 m. kovo 15 d. likviduoti UAB â&#x20AC;&#x17E;AV Magnusâ&#x20AC;&#x153; (JAR kodas ninkĹł susirinkimas. DarbotvarkÄ&#x2014;: 1. BendrovÄ&#x2014;s vadovybÄ&#x2014;s ataskaita uĹž 2017 302583063, buveinÄ&#x2014;s adresas: Mindaugo g. 44-73, LT-01311 Vilnius, duometus. 2. 2017 m. metinÄ&#x2014;s ďŹ nansinÄ&#x2014;s atskaitomybÄ&#x2014;s dokumentĹł tvirtini- menys apie bendrovÄ&#x2122; kaupiami ir saugomi VÄŽ RegistrĹł centro JuridiniĹł mas. 3. 2017 m. pelno (nuostolio) aptarimas ir tvirtinimas. 4. Kiti klausimai. asmenĹł registre). Susirinkimas vyks - bendrovÄ&#x2014;s administracinÄ&#x2014;se patalpose, adresu: SavanoriĹł pr. 187, Vilnius. Susirinkimo pradĹžia - 7.10 val. AkcininkĹł registracija 2018-04-27 R. RauluĹĄeviÄ?iaus ÄŻmonei (ÄŻ. k. 224837830, UkmergÄ&#x2014;s g. 8, Vil- pradedama 7.00 val. administracijoje. Savo pasiĹŤlymus praĹĄome pateikti nius) iĹĄkelta bankroto byla. Bankroto administratorius UAB â&#x20AC;&#x17E;Ultima optioâ&#x20AC;&#x153;, raĹĄtu prieĹĄ savaitÄ&#x2122; iki susirinkimo. Su dokumentais, susijusiais su susirin- Vilniaus g. 130, Ĺ iauliai, tel. (8 41) 52 18 10. KreditoriĹł reikalavimai pateikimo darbotvarke, ir siĹŤlomĹł sprendimĹł projektais galima susipaĹžinti dar- kiami iki 2018-06-24. ÄŽmonÄ&#x2014;s vadovas privalo perduoti dokumentus ir turbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val. bendrovÄ&#x2014;s patalpose, adresu: Savano- tÄ&#x2026;. Sudarytos sutartys su R. RauluĹĄeviÄ?iaus ÄŻmone nebus vykdomos. riĹł pr. 187, Vilnius. VadovybÄ&#x2014;. 2018-04-25 UAB â&#x20AC;&#x17E;Commaunitedâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻ. k. 302914549, LaisvÄ&#x2014;s pr. 60-1107, Vilnius) iĹĄkelta bankroto byla. Bankroto administratorius UAB â&#x20AC;&#x17E;Ultima optioâ&#x20AC;&#x153;, AUKCIONAI PlungÄ&#x2014;s technologijĹł ir verslo mokykla skelbia pripaĹžinto nereikalingu arba Vilniaus g. 130, Ĺ iauliai, tel. (8 41) 52 18 10. KreditoriĹł reikalavimai pateinetinkamu (negalimu) naudoti turto vieĹĄÄ&#x2026; aukcionÄ&#x2026;. Visa informacija apie kiami iki 2018-06-21. ÄŽmonÄ&#x2014;s vadovas privalo perduoti dokumentus ir turtÄ&#x2026;. Sudarytos sutartys su UAB â&#x20AC;&#x17E;Commaunitedâ&#x20AC;&#x153; nebus vykdomos. aukcionÄ&#x2026; pateikta interneto svetainÄ&#x2014;je adresu: http://www.plungestvm.lt. AKCININKŲ SUSIRINKIMAI

PerkanÄ?ioji organizacija: ObeliĹł vaikĹł globos namai, kodas 290257110, adresas: Mokyklos g. 9, LT-42214 Obeliai, RokiĹĄkio r., tel. (8 458) 78 676, Dingusius UAB â&#x20AC;&#x17E;TELKOMâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻmonÄ&#x2014;s kodas 301737672) ÄŻstatus laikyti nefaksas (8 458) 78 galiojanÄ?iais. PamestÄ&#x2026; Kauno 4-osios vidurinÄ&#x2014;s profesinÄ&#x2014;s technikos mokyklos atestatÄ&#x2026; ti: savininko ar jo ÄŻgalioto asmens vardas, pavardÄ&#x2014;, asmens kodas, adreD. Nr. 494486, 1985 m. iĹĄduotÄ&#x2026; Rolandui DanileviÄ?iui, laikyti negaliojanÄ?iu. sas, trumpa gyvenamojo ploto charakteristika (naudingas plotas, kambariĹł skaiÄ?ius, ĹĄildymo bĹŤdas), kontaktinis telefonas, pasiĹŤlymo kaina eurais, ÄŽVAIRĹŞS laikas kada galima apĹžiĹŤrÄ&#x2014;ti patalpas, pateikti namo nuosavybÄ&#x2122; patvirtiVANDENS GRÄ&#x2DC;Ĺ˝INIAI, GEOTERMINIS Ĺ ILDYMAS. Darbai nuo A iki Z vi- nanÄ?iĹł dokumentĹł, kadastriniĹł duomenĹł bylĹł kopijas. ParaiĹĄkos dokumensoje Lietuvoje. Interneto svetainÄ&#x2014; www.melkerlita.lt, tel.: 8 686 83 265, 8 tai pateikiami uĹžklijuotame voke, ant kurio turi bĹŤti nurodyta: kandidato rek616 08 020. vizitai (vardas, pavardÄ&#x2014;, adresas, juridinis asmuo turi nurodyti ÄŻmonÄ&#x2014;s paPraneĹĄame, kad 2018-06-17 20.30 val. adresu: Trg. Slobode 3, Zreniani- vadinimÄ&#x2026;, kodÄ&#x2026;, adresÄ&#x2026;); gavÄ&#x2014;jas ObeliĹł vaikĹł globos namai. Ant voko bĹŤnas, Serbija, hotel â&#x20AC;&#x17E;Vojvodinaâ&#x20AC;&#x153; vyks Europos imtyniĹł uĹž dirŞų â&#x20AC;&#x17E;ALYĹ â&#x20AC;&#x153; aso- tinas uĹžraĹĄas: â&#x20AC;&#x17E;Gyvenamojo namo nuomos pirkimuiâ&#x20AC;&#x153;. Voke turi bĹŤti paraiĹĄciacijos nariĹł susirinkimas. ka, kuriÄ&#x2026; sudaro kandidato raĹĄtu pateiktĹł dokumentĹł visuma. Galutinis paPraneĹĄame, kad 2018-06-17 20.30 val. adresu: Trg. Slobode 3, Zreniani- siĹŤlymĹł pateikimo terminas: 2018 m. geguĹžÄ&#x2014;s 29 d. 9.00 val. PasiĹŤlymĹł panas, Serbija, hotel â&#x20AC;&#x17E;Vojvodinaâ&#x20AC;&#x153;, vyks â&#x20AC;&#x17E;European kazakh kuresi federationâ&#x20AC;&#x153; teikimo vieta: ObeliĹł vaikĹł globos namĹł Nekilnojamojo turto nuomos pirasociacijos nariĹł susirinkimas. kimo Komisijos Pirmininkui adresu Mokyklos g. 9, Obeliai, RokiĹĄkio r. InforVĹĄÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Mano darĹželisâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻmonÄ&#x2014;s kodas 302562877, buveinÄ&#x2014;s adresas: Ĺ˝emuo- macija teikiama tel. (8 458) 78 676, (8 458) 78 421. Komisijos posÄ&#x2014;dĹžio, giĹł g. 10, Vilnius) vienintelio dalininko sprendimu keiÄ?ia pavadinimÄ&#x2026; ÄŻ Vil- kuriame atplÄ&#x2014;ĹĄiami vokai su pasiĹŤlymais data ir laikas: 2018 m. geguĹžÄ&#x2014;s niaus inĹžinerijos ir technologijĹł licÄ&#x2014;jus. 29 d. 9.30 val. Gyvenamojo namo nuomos pirkimo sÄ&#x2026;lygos skelbiamos Visiems suinteresuotiems asmenims. PraneĹĄu, kad man nuosavybÄ&#x2014;s tei- ObeliĹł vaikĹł globos namĹł interneto svetainÄ&#x2014;je: http://www.obeliuvgn.lt/viese priklausantÄŻ turtÄ&#x2026;: 1/2 dalÄŻ ĹžemÄ&#x2014;s sklypo (unikalus Nr. 4400-2214-2283), sieji_pirkimai.php esanÄ?io TelĹĄiĹł r. sav., DegaiÄ?iĹł sen., PasvaigÄ&#x2014;s k., MicaiÄ?iĹł g. 11; 1/2 dalÄŻ 2018-05-25 9 val. Vilniaus miesto 29-ajame notaro biure (Ĺ eimyniĹĄkiĹł g. ĹžemÄ&#x2014;s sklypo (unikalus Nr. 4400-2214-2344), esanÄ?io TelĹĄiĹł r. sav., Degai- 21, Vilnius) bus skelbiamas TeoďŹ lio Buroko, (gim. 1936-12-13), mirusio Ä?iĹł sen., PasvaigÄ&#x2014;s k., MicaiÄ?iĹł g. 5 (toliau vadinama â&#x20AC;&#x201C;Turtas), parduodu 2018-04-21, testamentas. uĹž bendrÄ&#x2026; 55 000 Eur (penkiasdeĹĄimt penkiĹł tĹŤkstanÄ?iĹł eurĹł) kainÄ&#x2026;. PraĹĄau visus suinteresuotus asmenis ne vÄ&#x2014;liau kaip per vienÄ&#x2026; mÄ&#x2014;nesÄŻ nuo ĹĄio BKU â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝emaitijos iĹždasâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻmonÄ&#x2014;s kodas 302590015, registruota Ĺ viesos g. praneĹĄimo paskelbimo dienos pareikĹĄti raĹĄtu Vilniaus r. sav. 3-iajam nota- 5, TelĹĄiai) parduoda kilnojamÄ&#x2026;jÄŻ ir nekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ turtÄ&#x2026;, ĹžiĹŤrÄ&#x2014;ti interneto svero biurui esanÄ?iam A. JuozapaviÄ?iaus g. 9A, Vilniuje, apie savo norÄ&#x2026; pirkti tainÄ&#x2014;je www.ijbiuras.lt, informacija tel. +370 687 51 527. aukĹĄÄ?iau nurodytÄ&#x2026; TurtÄ&#x2026;, uĹž nurodytÄ&#x2026; kainÄ&#x2026;. Jeigu iki nurodyto termino ne- 2018-05-25 12 val. Vilniaus miesto 29-ajame notaro biure (Ĺ eimyniĹĄkiĹł g. bus suinteresuotĹł asmenĹł pirkti parduodamÄ&#x2026; TurtÄ&#x2026; uĹž nurodytÄ&#x2026; kainÄ&#x2026;, Tur- 21, Vilnius) bus skelbiamas Zitos RudienÄ&#x2014;s, (gim. 1939-03-03), mirusios 2018-05-04, testamentas. tas bus parduotas kitiems asmenims.

PRENUMERATA â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; galima uĹžsisakyti redakcijos biuruose: VILNIUJE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3777, (8 5) 274 3781; KAUNE â&#x20AC;&#x201C; LaisvÄ&#x2014;s al. 7, tel. (8 37) 40 02 66; KLAIPÄ&#x2013;DOJE â&#x20AC;&#x201C; M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 11 45; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus g. 118, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YJE â&#x20AC;&#x201C; Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 20; ALYTUJE â&#x20AC;&#x201C; S.Dariaus ir S.GirÄ&#x2014;no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; PALANGOJE â&#x20AC;&#x201C; Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440;

DINGÄ&#x2DC; DOKUMENTAI

Kitose platinimo tarnybose: ANYKĹ Ä&#x152;IUOSE â&#x20AC;&#x201C; Raimondas Savickas, tel. 8 682 39 810; BIRĹ TONE â&#x20AC;&#x201C; E.PetruĹĄauskienÄ&#x2014;s SPA, tel. 8 319 56 625; BIRĹ˝UOSE â&#x20AC;&#x201C; Daina KerĹĄienÄ&#x2014;, tel. 8 636 34 399; DRUSKININKUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Drusvilmaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 313) 51 075; ELEKTRÄ&#x2013;NUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Benrestasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 528) 39 200; GARGĹ˝DUOSE â&#x20AC;&#x201C; Antanas Brauklys, tel. 8 672 90 983; IGNALINOJE â&#x20AC;&#x201C; DanutÄ&#x2014; OrechovienÄ&#x2014;, tel. 8 677 98 736; UAB â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iauliĹł kraĹĄtasâ&#x20AC;&#x153;: JONIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. 8 687 89 040, KELMÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 427) 54 381, KURĹ Ä&#x2013;NUOSE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 41) 58 57 61, NAUJOJOJE AKMENÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 425) 56 588, PAKRUOJYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 421) 61 704;

KAIĹ IADORYSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Emduvaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 346) 51 378; KRETINGOJE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Paslauga tauâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 445) 53 949; KUPIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; Lilijana BudrienÄ&#x2014;, tel. 8 646 26 189; LAZDIJUOSE â&#x20AC;&#x201C; K.MatuleviÄ?iaus IÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Ryto ĹžvaigĹždÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, tel. (8 318) 52 375; MAĹ˝EIKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Violeta Suleymanova, tel. 8 613 63 066; MOLÄ&#x2013;TUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vidmantas Pladas, tel. 8 684 43 075; PRIENUOSE â&#x20AC;&#x201C; Loreta MarcinkeviÄ?ienÄ&#x2014;, tel. 8 623 13 250; PASVALYJE â&#x20AC;&#x201C; Inga JaniselienÄ&#x2014;, tel. 8 620 58 664; RASEINIUOSE â&#x20AC;&#x201C; M.MaulienÄ&#x2014;s IÄŽ, tel. (8 428) 51 337; RADVILIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; VĹĄÄŽ â&#x20AC;&#x17E;UĹžbÄ&#x2014;gtukÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, tel. (8 422) 50 163;

RADVILIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 422) 53 451; ROKIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; V.Baranovskio ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Baltmaâ&#x20AC;&#x153;, tel. 8 616 32 475; Ĺ AKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vitas Kasiulaitis, tel. 8 612 97 522; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Naujoji tvarkaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 41) 50 07 13; Ĺ ILALÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;RitSpedaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 449) 51 421; Ĺ ILUTÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Literaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 441) 75 474; Ĺ IRVINTOSE â&#x20AC;&#x201C; Helena MarÄ?iauskienÄ&#x2014;, tel. 8 603 18 288; TAURAGÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; Jonas KalÄ&#x2014;da, tel. 8 634 35 334; UTENOJE â&#x20AC;&#x201C; RamunÄ&#x2014; KvedarienÄ&#x2014;, tel. 8 671 70 558; VILKAVIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; Rolandas AntanaviÄ?ius, tel. 8 610 45 539. Prenumerata taip pat priimama internetu: http://prenum.lrytas.lt


HOROSKOPAS

LAISVALAIKIS Kritinis metas, prasidÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s nuo geguĹžÄ&#x2014;s 2 d., vis dar tÄ&#x2122;siasi. O ĹĄi savaitÄ&#x2014; ypatinga tuo, kad bus susijusi su kardinaliais pokyÄ?iais ir nulems ilgalaikius ÄŻvykius. Tai viena lemtingiausiĹł dienĹł metuose, kai viskas mainosi, verÄ?iasi ir galimi visiĹĄkai nelaukti rezultatai. Tvyros ÄŻtampa, didĹžiĹł jĹł perversmĹł, sprogdinanÄ?iĹł stereotipus tiek politikoje, ekonomikoje, visuomenÄ&#x2014;je, tiek Ĺžmogaus viduje, nuotaikos. Nebus lengva tiek dÄ&#x2014;l nepalankios Urano, Marso ir Merkurijaus padÄ&#x2014;ties, tiek dÄ&#x2014;l permainĹł gausos: baigsis MÄ&#x2014;nulio mÄ&#x2014;nuo ir 14 val. 48 min. stos jaunatis, o 18 val. 16 min. Uranas (permainĹł, revoliucijĹł valdovas) ÄŻeis ÄŻ JauÄ?io ĹženklÄ&#x2026; (tokie pokyÄ?iai bĹŤna tik kas 8 metai). Be to, Merkurijus kÄ&#x2026; tik (sekmadienÄŻ) perÄ&#x2014;jo ÄŻ kitÄ&#x2026; ĹženklÄ&#x2026; (JautÄŻ), o Marsas rytoj pakeis savo buvimo vietÄ&#x2026; (iĹĄ OĹžiaragio pereis ÄŻ VandenÄŻ). Ĺ iandien netiks nieko nauja pradÄ&#x2014;ti, ĹžadÄ&#x2014;ti, ÄŻsipareigoti, tiek ĹžodĹžiu, tiek raĹĄtu, investuoti pinigĹł. Pirma dienos pusÄ&#x2014; palanki darbams uĹžbaigti, senoms klaidoms taisyti. Bus svarbu taikytis â&#x20AC;&#x201C; atsipraĹĄykite savo artimĹłjĹł, draugĹł, giminaiÄ?iĹł. Nuo 14 val. 48 min., kai stos jaunatis, derÄ&#x2014;tĹł apmÄ&#x2026;styti ateitÄŻ, kurti planus. Tiesa, patartina kuo abstraktesnius â&#x20AC;&#x201C; Uranas, atsakingas uĹž planus, projektus, dar ne kartÄ&#x2026; privers jus perĹžvelgti ankstesnes pozicijas ir viskÄ&#x2026; pakeisti... Diena kupina staigmenĹł, ir nebĹŤtai tokiĹł, kokiĹł norite, kai tenka rinktis ne tai, ko norisi, o kÄ&#x2026; siĹŤlo (ĹĄvelniai tariant) gyvenimas. Vargu ar bus paisoma asmeniniĹł interesĹł â&#x20AC;&#x201C; pasiruoĹĄkite juos paaukoti dÄ&#x2014;l bendro reikalo. O sÄ&#x2026;jungoms, susivienijimams ĹĄi diena bus sunki, net pavojinga: tarp bendraminÄ?iĹł, gerĹł draugĹł ar partneriĹł netikÄ&#x2014;tai gali iĹĄryĹĄkÄ&#x2014;ti esminiĹł prieĹĄtaravimĹł, nesutarimĹł. Tai laikas, kai staiga iĹĄsiskiriama, iĹĄduodama, atsisakoma ankstesniĹł ÄŻsi-

!6)Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;.ULWLQLVODL NDVNDLUHLNLDYHQJWLNDWHJRULĂ&#x2026; NĂ&#x2DC;VSUHQGLPĂ&#x2DC;LUEHWNRNLRVNRQIURQWDFL MRV'HMDGDEDUWRNVODLNDVNDLEĂ&#x2018;VLWHOLQ NÂ?VSUÂ?VWLVDYRSUREOHPDVVXNDODYLMXUDQ NRVH$LĂ&#x2026;NXMHLUHLNLDQXNLUVWLVDQW\NLXV VXNXRQRUVNDVMXVĂ?OXJGRSLUPDGLHQRV SXVzWDPSXLNLDLWLQNDPDEHWQHVNXEzNL WHVDN\WLĂ&#x201E;QHÂłDUWLPDPĂ?PRJXLGUDXJXL 9zOLDXGDUQHNDUWjWRSDVLJDLOzVLWH%Ă&#x2018;NLWH DWVDUJHVQLWYDUN\GDPLSLQLJLQLXVUHLNDOXV ÂąQHUL]LNXRNLWHVXNDXSWXWXUWXVDQWDX SRPLV%HMHGzOILQDQVLQLĂ&#x2DC;QHVNODQGXPĂ&#x2DC; JDOLVXLUWLĂ&#x2026;LRVGLHQRVSODQDLÂąLUDVPHQL QLDLLUGDO\NLQLDL *!5Ă&#x;4)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;/HPWLQJDVPH WDV8UDQDVÂ&#x2019;HLQDÂ&#x2019;MĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;Ă?HQNOj SDV WDUjMÂ&#x2019;NDUWjWDLQXWLNRPELUĂ?HOLR G -DXmLDLQzUDSHUPDLQĂ&#x2DC;JHUEzMDLGHMD Ă&#x2026;LV8UDQRDSVLODQN\PDVMXVSULYHUVVXNUXV WLLUNDLNjLĂ&#x2026;HVPzVSDNHLVLWHVDYRJ\YHQL PH MHLJHUXRMXQHQRUzVLWHDWVLYHUWLSHU PDLQRPVWDLEXVDWOLNWDLUEHMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;VXWLNL PRLUQHEĂ&#x2018;WLQDLWDLSNDLSQRUzVLWH Ă&#x201A;LDQ GLHQEXVLĂ&#x2026;EDQG\WDVMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;Ă&#x2026;DOWDNUDXMLĂ&#x2026;NX PDVSDVLWLNzMLPDVVDYLPLEHLGUDXJDLVÂą JDOLWHNWLSULLPWLĂ?DLELĂ&#x2026;NjVSUHQGLPj'LH QDSDYRMLQJHVQzWLHPVNXULHJLPzSLUPR PLVĂ?HQNORGLHQRPLV/LNLWHQXRVDLNĂ&#x2018;VLU VDQWĂ&#x2018;UĂ&#x2018;V9HQNLWHXĂ?PHJ]WLQDXMDVSDĂ?LQ WLV1HSDWDUWLQDNYLHVWLVGUDXJXV MXRODE PHQNDLSDĂ?Â&#x2019;VWDPXVĂ?PRQHV Â&#x2019;QDPXV

$69Ă&#x;.)!)Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HVLDILĂ&#x2026;XRNL WHÂąMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;HOJHV\VWXULEĂ&#x2018;WLQHQXVSz MDPDV*DOLSDNHQNWLLQWULJDQWDLWLNzWLQRV SURYRNDFLMRV3HUQHO\JQHSDVLNOLDXNLWHLQ WXLFLMDEHLGUDXJĂ&#x2DC;SDĂ?DGDLV7LNURVSDJDO ERVVXODXNVLWHLĂ&#x2026;DUWLPĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC;Ă&#x2026;HLPRVQDULĂ&#x2DC; 1HODLNDVLOJDODLNLDPVÂ&#x2019;VLSDUHLJRMLPDPVÂą QHLDVPHQLQLDPVQHLGDO\NLQLDPV*HUNL WHQHUYXVUDPLQDQmLDVDUEDWDVSDVLVWHQ NLWHJHUDLLĂ&#x2026;VLPLHJRWL 6uĂ&#x;Âż93Ă&#x;Ă&#x; Ă&#x; Ă&#x;1HVNXEzNLWHDS VLVSUÂ?VWL\SDmWYDUN\GDPLSLQLJĂ&#x2DC; WXUWRUHLNDOXVÂąSDVLWHQNLQNLWHWXRNjWX ULWH-HLQHPRNDWHUDPLDLVSUÂ?VWLSUREOH PĂ&#x2DC;SDPLUĂ&#x2026;NLWHMDVYLVDLÂąSDQLNXRGDPL WLNSDEORJLQVLWHHVDPjSDGzWÂ&#x2019;*DOLWHNWL DLĂ&#x2026;NLQWLVVDQW\NLXVVXGUDXJDLVNLOVQRUDV VXNDLNXULDLVGDXJLDXQHEHEHQGUDXWL

Palmira KELERTIENÄ&#x2013; AstrologÄ&#x2014;

tikinimĹł bei ketinimĹł pagaliau kÄ&#x2026; nors svarbaus iĹĄvydus ar supratus. Pagaliau viskas gali tapti aiĹĄku. Tad ÄŻvykiai gali pakrypti nenumatyta linkme â&#x20AC;&#x201C; pakaks netvarkos, ÄŻtampos, nervingumo. Vis dÄ&#x2014;lto stenkitÄ&#x2014;s nesielgti karĹĄtakoĹĄiĹĄkai. IĹĄlieka didelÄ&#x2014; traumĹł, konf liktĹł, nelaimingĹł atsitikimĹł, ÄŻvairiĹł avarijĹł, sprogimĹł, gaisrĹł tikimybÄ&#x2014;, ypaÄ? dÄ&#x2014;l skubÄ&#x2014;jimo, iĹĄsiblaĹĄkymo. Nepalankus metas kelionÄ&#x2014;ms, taip pat pramogauti, ĹĄvÄ&#x2122;sti, romantiĹĄkoms paĹžintims bei pasimatymams. Galima nukentÄ&#x2014;ti per ÄŻ vairius fanatikus, ekstremistus, cholerikus ar tiesiog eksperimentuotojus. Atsargiau elkitÄ&#x2014;s su elektros prietaisais, taip pat kompiuteriais, â&#x20AC;&#x201C; nepalanku jĹł ÄŻsigyti. Diena bloga vyrams, vadovams, kariĹĄkiams, sportininkams, taip pat vaikams, paaugliams. Labiau paĹžeidĹžiama bus galva, akys, kojos, sprandas. GeguĹžÄ&#x2014;s 13 d. 15 val. 40 min. Merkurijus ÄŻÄ&#x2014;jo ÄŻ JauÄ?io ĹženklÄ&#x2026; ir juo judÄ&#x2014;s iki geguĹžÄ&#x2014;s 29 d. Ĺ iuo metu nepalanku ko

,)Ă&#x;Ă 4!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;%Ă&#x2018;NLWHDWLGHV QLDSOLQNLQLĂ&#x2DC;QXRPRQHLQHNHONL WHVDYĂ&#x2DC;UHLNDODYLPĂ&#x2DC;$WLGĂ?LDXDWOLNLWHXĂ? GXRWLVGDUEHÂąĂ&#x2026;HIDVDUNOLHQWDLJDOLVXD EHMRWLMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;NRPSHWHQFLMD%ORJDVODLNDV NUHLSWLVÂ&#x2019;YDGRY\EÂ?DUNXUWLVYDUELXVSUR IHVLQLXVSODQXVÂąGzOQHWLNzWĂ&#x2DC;SULHĂ?DV mLĂ&#x2DC;MLHWDSVQHÂ&#x2019;J\YHQGLQDPLDUWLHVLRJQH UHLNDOLQJL,WLQWXUzWĂ&#x2DC;EĂ&#x2018;WLDWLGĂ&#x2018;VWLHNXULĂ&#x2DC; JLPWDGLHQLVSLUPRPLVĂ?HQNORGLHQRPLVÂą UHLNzWĂ&#x2DC;ODELDXSDVDXJRWLVDYRGDUERYLHWj EHLJHUXVVDQW\NLXVVXDUWLPDLVLDLV

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ&#x20AC;wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

nors keisti ar diegti naujĹł idÄ&#x2014;jĹł. Kol Merkurijus Jautyje, bus sunkiau apsisprÄ&#x2122;sti, greitai rasti iĹĄeitÄŻ. Pakaks praktiĹĄkumo, konservatyvumo, organizuotumo, bet stigs lankstumo, iĹĄradingumo. Reikalo sÄ&#x2014;kmÄ&#x2122; lems uĹžsispyrimas. Bendravimas taps ramesnis, nuoseklesnis. Bus galima pasikliauti ĹžodĹžiu ir seno draugo parama. Tai palankus laikotarpis sprÄ&#x2122;sti materialines problemas. Ĺ iandien 18 val. 16 min. Uranas ÄŻeis ÄŻ JauÄ?io ĹženklÄ&#x2026;, juo judÄ&#x2014;s iki lapkriÄ?io 6 d. ir nuo 2019 m. kovo 6 d. Iki 2025 m. liepos 7 d. Uranas Jautyje yra kritÄ&#x2122;s â&#x20AC;&#x201C; tai jam nepalanki padÄ&#x2014;tis. Oro Ĺženklo planeta, siejama su permainomis ir netikÄ&#x2014;tumais, atsiduria stabiliame ir konservatyviame Ĺ˝emÄ&#x2014;s Ĺženkle, valdanÄ?iame formÄ&#x2026; bei materijÄ&#x2026;. Uranas Jautyje skatins keisti poĹžiĹŤrÄŻ ÄŻ pasenusias formas tiek ekonominiĹł santykiĹł, politikos, valstybÄ&#x2014;s valdymo, tiek estetikos srityse. Uranas Jautyje provokuoja revoliucines idÄ&#x2014;jas, kurios blogiausiu atveju priartÄ&#x2014;ja prie anarchijos ribos, o geriausiu â&#x20AC;&#x201C; tai galimybÄ&#x2014; rasti naujus kelius ÄŻ finansinÄ&#x2122; gerovÄ&#x2122; tiek asmeniui, tiek valstybei. Sapnai iĹĄ pirmadienio ÄŻ antradienÄŻ pranaĹĄiĹĄki, jeigu buvo konkretĹŤs, aiĹĄkĹŤs, realĹŤs. Jie pildysis tiesiogiai â&#x20AC;&#x201C; taip, kaip matÄ&#x2014;te. Blogas Ĺženklas: jei drabuĹžis suplyĹĄtĹł ar kiĹĄenÄ&#x2014; prakiurtĹł, pamesti pinigus, jeigu monetos iĹĄ rankĹł kristĹł, akmuo iĹĄ apsodo iĹĄkristĹł, maistas nuo stalo kristĹł â&#x20AC;&#x201C; visa tai susijÄ&#x2122; su materialiniais nuostoliais. Geras Ĺženklas: rasti monetĹł, ĹžiedÄ&#x2026;, gauti pinigĹł (visÄ&#x2026; mÄ&#x2014;nesÄŻ truks finansinÄ&#x2014; sÄ&#x2014;kmÄ&#x2014;). Ĺ˝vilgsnis ÄŻ priekÄŻ: treÄ?iadienis nepalankus jokiĹł naujĹł darbĹł pradĹžiai, kelionÄ&#x2014;ms, svarbiems susitikimams; palankios spalvos â&#x20AC;&#x201C; mÄ&#x2014;lyna, Ĺžydra, auksinÄ&#x2014;.

Âľ!5Ă&#x;,93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;-Ă&#x2018;VĂ&#x2DC;YHLNVPDL WXULEĂ&#x2018;WLJHUDLDSJDOYRWL1HSDVL GXRNLWHGDURPDPILQDQVLQLDPVSDXGLPXL LUQHSDLQLRNLWHGUDXJLĂ&#x2026;NĂ&#x2DC;U\Ă&#x2026;LĂ&#x2DC;VXGDO\ NLQLDLV'LUENLWHDWLGĂ?LDXMHLVDXJRWHVD YRGDUERYLHWj'HMDMHLMXPVGDEDUWLQLV GDUEDVÂ&#x2019;JULVRJDOLWHGzOPHQNRVQHVzN PzVDUNRQIOLNWRYLVNjPHVWLLULĂ&#x2026;HLWLNLWXU ODLPzVLHĂ&#x2026;NRWLWLNMLDUWLPLDXVLXPHWXWLN UDLYDUJXDUQXVLĂ&#x2026;\SVRV7HNVODXNWLQHWLNL JLPWDGLHQLR

/Âż)!Ă&#x;2!Ă&#x;')3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1DXGDNRO -%2Ă&#x;'%Ă&#x;,uĂ&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;3DVLUXRĂ&#x2026;NL WHQHWLNzWXPDPVSDVLNHLWLPDPV \SDmMHLWHNVWYDUN\WLUHLNDOXVVXVLMXVLXV VXXĂ?VLHQLHmLDLVDUMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;NHOLRQH$SVNULWDL GDXJQHQRUzNLWHPDĂ?LDXWLNzNLWzVÂąYLV NDVJDOLLĂ&#x2026;HLWLDWYLUNĂ&#x2026;mLDL7DLEORJDVODLNDV SODQXRWLDWHLWÂ&#x2019;ÂąĂ&#x2026;LRVGLHQRVVYDMRQHVEHL VXPDQ\PXVEXVQHWDLSSDSUDVWDÂ&#x2019;J\YHQ GLQWL QHEHQWSHUVWHEXNOj *DOLSDDLĂ&#x2026;Nz WLNDV\UDMXVNDGDQRUVLĂ&#x2026;GDYÂ?V LUDVPH QLQLDPHJ\YHQLPHLUGDO\NLQzMHVULW\MH 7DLSSDWJDOLWHNWLQXVLYLOWLĂ?PRJXPLNX UÂ&#x2019;ODLNzWHVDYRPRN\WRMXNXULVEXYRMXPV DXWRULWHWX

36!23Ă&#x;49+Ă&#x;,u3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1H VPDJXVODLNDV*HULDXQLHNRULP WRQHSODQXRWL6DXJRNLWHVDYRUDP\EÂ? VYHLNDWjGDUERYLHWjEHLSLQLJXV-HLNj QRUVQHJHURVXĂ?LQRVLWHDSLHP\OLPjĂ?PR JĂ&#x2DC;VXWXRNWLQÂ&#x2019;QHVNXEzNLWHWXRSDWLNz WLQHSXONLWHDLĂ&#x2026;NLQWLVVDQW\NLĂ&#x2DC;JDOLWHEH UHLNDORVXVLS\NWLGzOVXJHGXVLRWHOHIR QRHIHNWR

3+/2Ă&#x;0)/Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;.DGYLV NDVJHUDLEDLJWĂ&#x2DC;VLUDPLDLSDVzGz NLWHSDJDOYRNLWHNLWDLSJDOLWHEHUHLNDOR VXGUXPVWLYDQGHQÂ&#x2019;,Ă&#x2026;QLHNRQLHNRQH SUDĂ&#x2026;\NLWHPDĂ?LDXSDVLNOLDXNLWHGUDXJĂ&#x2DC; EHLSDUWQHULĂ&#x2DC;SDUDPD,UPDĂ?LDXWLNzNLWH SDĂ?DGDLVJDXWDLVLĂ&#x2026;YDGRY\EzVDUMXPV SDURG\WDLVQHYDGUDXJLĂ&#x2026;NDLVMDXVPDLVÂą GDEDUMĂ&#x2018;VSDGzVLWHEHWNDLSDWLHPVUHLNzV SDJDOERVQHVXODXNVLWHLĂ&#x2026;Ă&#x2026;HIRDWVDNRPR MRĂ?LQJVQLR/DELDXSDĂ?HLGĂ?LDPLEXVJL PXVLHMLSLUPRPLVĂ?HQNORGLHQRPLV-LHPV LWLQUHLNzWĂ&#x2DC;VXVLUĂ&#x2018;SLQWLVDQW\NLĂ&#x2DC;VXDQWUj MDSXVHVWDELOXPXLUSDVLUĂ&#x2018;SLQWLDSVDXJD QXRSULHĂ&#x2026;Ă&#x2DC;EHLNRQNXUHQWĂ&#x2DC;

NDVPLJORWDVGDO\NDV*DXWLGDO\NL QLDLSDVLĂ&#x2018;O\PDLEXVQDXGLQJLYz OLDX0DĂ?LDXNODXV\NLWHSLNWĂ&#x2DC;GUDXJĂ&#x2DC;NDO EĂ&#x2DC;DSLHP\OLPjĂ?PRJĂ&#x2DC;DUVXWXRNWLQÂ&#x2019;Âą WDLSJDOLWHLUEHUHLNDORVXVLS\NWL%Ă&#x2018;NLWH QXRVDLNĂ&#x2018;VLUVDQWĂ&#x2018;UĂ&#x2018;V/DELDXSDVDXJRNLWH YDLNXVSDVLUĂ&#x2018;SLQNLWHMĂ&#x2DC;Ă?DLGLPĂ&#x2DC;VDXJX PXWROLDXQXRMĂ&#x2DC;ODLN\NLWHHOHNWURVSULH WDLVXVYDLVWXV

6!.Ă&#x;$%Ă&#x;.)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;'DXJNXR OHPWLQJDVLUJDQDSDYRMLQJDVPH WDV\SDmMHLJLPzWHSLUPRPLVĂ?HQNORGLH QRPLV.RONDVVLWXDFLMRVQHNRQWUROLXRVLWH WDGSDVLVWHQNLWHOLNWLQHXWUDOĂ&#x2018;VQHSULLP NLWHMRNLĂ&#x2DC;DWVDNLQJĂ&#x2DC;VSUHQGLPĂ&#x2DC;GzOWR YDODQGj;JDOLWHDWVLGXUWLGXREzMH,UQH OHLVNLWHVDXNDGLĂ&#x2026;VLOLHWĂ&#x2DC;VXVLNDXSÂ?VQH SDVLWHQNLQLPDVVDYRĂ&#x2026;HLPDDUWLPXĂ?PR JXPLVXWXRNWLQLXDUGUDXJXÂąVXODXNVL WHWLNUDLQHQXPDW\WĂ&#x2DC;SDVHNPLĂ&#x2DC;7DGVWHQ NLWzVODELDXNRQWUROLXRWLVDYRHPRFLMDV 1HSULLPLQzNLWHUDGLNDOLĂ&#x2DC;VSUHQGLPĂ&#x2DC;VD YRĂ&#x2026;HLPRVJ\YHQDPRVLRVYLHWRVDWĂ?YLOJLX %ORJDVODLNDVSUDGzWLUHPRQWjSLUNWLEDO GXVDUQDXMjEXLWLQÂ?WHFKQLNj'LGHVQz WUDXPĂ&#x2DC;WLNLP\Ez Âż5Ă&#x;693Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HYHUWDLP WLVWYDUN\WLVYDUELĂ&#x2DC;\SDmILQDQVL QLĂ&#x2DC;UHLNDOĂ&#x2DC;ÂąJDOLWHULPWDLDSVLULNWL3D ODQNXWLNXĂ?EDLJWLGDUEXVWDLV\WLVHQDV NODLGDV9HQNLWHÂ&#x2019;VLSDUHLJRWLĂ?DGzWL%Ă&#x2018; NLWHLWLQDWLGĂ&#x2018;VUDĂ&#x2026;\GDPLVNDLmLXRGDPLÂą JDOLWHSDGDU\WLDSPDXGĂ?LĂ&#x2DC;NODLGĂ&#x2DC;,UQHV NXEzNLWHQLHNRSDVLUDĂ&#x2026;LQzWLÂąWDLJDOLDWVL JUÂ?Ă?WLSULHĂ&#x2026;MXV1HSDODQNXVPHWDVNHOLR QzPVWDLSSDWSUDPRJDXWLĂ&#x2026;YÂ?VWL$WVDU JLDXHONLWzVVXHOHNWURVSULHWDLVDLVEĂ&#x2018;NLWH DWVDUJHVQLYDLUXRGDPL

,661 /HLGĂ?LDPDVQXRPHWĂ&#x2DC;VDXVLRG !DĂ&#x;REĂ&#x;SAS*(',0,1235$9,/1,86 4EĂ&#x;LEĂ&#x;FOĂ&#x;NASĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;TEIĂ&#x;RAUĂ&#x;TI &AKĂ&#x;SAS%LĂ&#x;PGDLO\#OU\WDVOW ,EIĂ&#x;DwĂ&#x;JASXĂ?GDURMLDNFLQzEHQGURYz Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WDV´ 69Ă&#x;2)!5Ă&#x;3)!Ă&#x;3)3Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)53 *9DLQDXVNDV WHO 692Ă&#x; 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x; 0)2Ă&#x;-!3)3Ă&#x; 0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!3 $%XGU\V WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) )7HONVQ\V WHO *&LEDV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) $7HONVQLHQz WHO 5.DUPD]DLWz WHO 5*HUEXWDYLmLXV WHO 90LmLXOLV WHO 9'HNVQ\V WHO /9DLQDXVNLHQz WHO *1HQDUWDYLmLXV WHO -3DXĂ?LHQz WHO -3HNDUVNDLWz.DUDOLĂ&#x2018;QLHQz WHO  ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6!3 -/LWYLQDYLmLXV WHO ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6/Ă&#x;0!6!$5/4/*! -0\NRODLWLHQz WHO )Âľ,%)$u*! 10LFLĂ&#x2018;QLHQz WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) 34),)34!) 9*HFHYLmLHQzĂ&#x152;(.DQLXĂ&#x2026;LHQz WHO 9.DSRmz$-XVHYLmLHQz WHO 0OLITIĂ&#x;KA9%UXYHULV WHO 9%DUWDVHYLmLXV WHO 7,JQDWDYLmLXV WHO %KOĂ&#x;NOĂ&#x;MIĂ&#x;KA9'HNVQ\V WHO $0XUDXVNDLWz WHO $6UzEDOLHQz WHO 0AĂ&#x;SAUĂ&#x;LIS-3DXĂ?LHQz WHO -%XWNDXVNLHQz WHO $'DXNĂ&#x2026;HYLm WHO 56WDQNHYLmLĂ&#x2018;Wz WHO 2.DFzQDLWz WHO 4EIĂ&#x;SwĂ&#x;SAUĂ&#x;GA)7HONVQ\V WHO 0.XL]LQDLWz WHO $/HNDYLmLXV WHO $.X]QHFRYDLWz WHO +ULTĂ&#x201E;RA5*HUEXWDYLmLXV WHO $$QGULNRQ\Wz WHO 50LNĂ&#x2026;LRQLHQz WHO -(UOLFNDV 3PORĂ&#x;TAS*1HQDUWDYLmLXV WHO 5.D]LOLRQLV WHO ÂżURNALISTINIAIĂ&#x;TYRIMAI5.DUPD]DLWz WHO '*XGDYLmLĂ&#x2018;Wz WHO //DYDVWH WHO $8UERQDLWz WHO &OĂ&#x;TOGĂ&#x;RAĂ&#x;FAI7%DXUDV WHO 9Ă&#x201A;mLDYLQVNDV WHO 5'DQLVHYLmLXV WHO 03DWDĂ&#x2026;LXV WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;Âż52Ă&#x;.!Ă&#x;,!) ¡46Ă&#x;ANĂ&#x;TEĂ&#x;NAŠ90LmLXOLV WHO 0$XJXO\Wz WHO 5=LOQ\V WHO 9%UDmLXO\Wz WHO 53HUĂ&#x2026;RQ\Wz WHO ¡'YĂ&#x;VEĂ&#x;NIĂ&#x;MOĂ&#x;BĂ&#x201E;Ă&#x;DASŠ$7HONVQLHQz WHO 9%XGU\Wz WHO '-RQXĂ&#x2026;LHQz WHO /9DORQ\Wz WHO ¡3TIĂ&#x;LIUSŠ/9DLQDXVNLHQz WHO 5%ODĂ?\Wz WHO ,=LJPDQWz WHO ,6NOLXWDLWz WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;02)%Ă&#x;$!) ¡2YTAIÂŚ6AKARAIŠĂ&#x;-3DXĂ?LHQz WHO ¡3OSTINwŠ$'XPDODNDV WHO 2%')/.Ă&#x160;Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) +AUĂ&#x;NAS$.DUDOLĂ&#x2018;QDV WHO  97UDLQ\V WHO  9,Q\Wz WHO  +LAIĂ&#x;PwĂ&#x;DA*3LODLWLV WHO  $3LODLWLHQz WHO  ÂľIAUĂ&#x;LIAI*Ă&#x201A;LXSDU\V WHO  !LYĂ&#x;TUS*5DIDQDYLmLHQz WHO  -AĂ&#x;RIĂ&#x;JAMĂ&#x;POĂ&#x;Lw/-XRG]HYLmLHQz WHO  0AĂ&#x;LANĂ&#x;GA$=LDENXV WHO  5Âż3)%.)/Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) "ARSELONAÂą.1DVWRSNDLWz ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NASÂą95XGDYLmLXV -ASKĂ&#x;VAÂą$3URFHQND 2OMAÂą1%XGU\Wz 6AR¸UVAÂą(%XWULPDV !03+!)4/3Ă&#x;3+92)53 WHO 2INĂ&#x;KOĂ&#x;IRĂ&#x;MAĂ&#x;KEĂ&#x;TAĂ&#x;VOĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´ OHLG\ERVFHQWUDV 3PAUSĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´VSDXVWXYz .DXQRJ9LHYLV 5Ă&#x20AC;Ă&#x;SAĂ&#x;KYĂ&#x;MOĂ&#x;NUMERISĂ&#x; 4IRAĂ AS 3KELBIMAI WHO HOSVSDXGRVVNHOELPDL#OU\WDVOW

2EKLAMA WHO HOSVSDXGRVSDUGDYLPDL#OU\WDVOW

R ÂąPRNDPDUHNODPD

Š Visa medĹžiaga, pateikta â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos ryteâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; laikraĹĄÄ?io nuosavybÄ&#x2014;. Kopijuoti ir platinti be UAB â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; sutikimo draudĹžiama.


TERMOMETRAS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ&#x20AC;wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

ORAIĂ&#x;RYTOJ

â&#x20AC;&#x153;

Ĺ iÄ&#x2026; savaitÄ&#x2122; lietaus debesys lankysis daĹžniau, kartais juos lydÄ&#x2014;s perkĹŤnija ir gĹŤsingas vÄ&#x2014;jas, ĹĄiluma sumenks.

/LHWXVGUzNLQV PLĂ&#x2026;NXVLUĂ?HPÂ? Mar ga ri ta KIRK LIAUS K AI TÄ&#x2013; SinoptikÄ&#x2014;

PastarÄ&#x2026; jÄ&#x2026; savaitÄ&#x2122; sausus, saulÄ&#x2014;tus ir vasariĹĄkai karĹĄtus orus lÄ&#x2014;mÄ&#x2122;s anticiklonas pasitraukÄ&#x2014; ÄŻ Skandinavijos ĹĄiaurÄ&#x2122;, jo vietÄ&#x2026; skuba uĹžimti ties Vidurio Europa ĹĄÄ&#x2014;lstantys liĹŤÄ?iĹł su perkĹŤnija debesys. OrĹł pokytis mĹŤsĹł ĹĄalyje ÄŻvyko praÄ&#x2014;jusiÄ&#x2026; naktÄŻ, kai LietuvÄ&#x2026; pasiekÄ&#x2014; ĹĄiltasis atmosferos frontas su lietumi. Ĺ iandien ĹĄi debesĹł juosta drieksis per vakarinius ir ĹĄiaurinius ĹĄalies regionus, Ä?ia vyraus iĹĄtisinio pobĹŤdĹžio lietus. Pietiniuose ir rytiniuose ĹĄalies rajonuose labiau tikÄ&#x2014;tini trumpalaikiai lietĹŤs, kuriuos popieÄ?io valandomis kai kur lydÄ&#x2014;s perkĹŤnija. Vidutinio stiprumo vÄ&#x2014;jas pĹŤs iĹĄ rytĹł, pietryÄ?iĹł, per perkĹŤnijÄ&#x2026; jis kartais stiprÄ&#x2014;s iki 15 m/sek. AukĹĄÄ?iausia temperatĹŤra ĹĄiÄ&#x2026; dienÄ&#x2026; pasiskirstys gana ÄŻdomiai â&#x20AC;&#x201C; vyraus 15â&#x20AC;&#x201C;20 laipsniĹł ĹĄiluma, taÄ?iau ĹĄiaurÄ&#x2014;s vakariniame ĹĄalies pakraĹĄtyje ir pietrytiniuose rajonuose oras dar suĹĄils iki 21â&#x20AC;&#x201C; 23 laipsniĹł. AteinanÄ?iÄ&#x2026; naktÄŻ lietaus debesys nyks, trumpi palynojimai tikÄ&#x2014;tini iki vidurnakÄ?io. VÄ&#x2014;jas rims. TemperatĹŤra paĹžemÄ&#x2014;s iki 8â&#x20AC;&#x201C;13 laipsniĹł ĹĄilumos. Rytojaus diena prasidÄ&#x2014;s maloniais ir vietomis netgi saulÄ&#x2014;tais orais, taÄ?iau apie vidurdienÄŻ vÄ&#x2014;l pradÄ&#x2014;s augti kamuoliniai lietaus debesys. Iki vakaro trumpos liĹŤtys nuĹĄniokĹĄ daugelyje rajonĹł, kai kuriose vietovÄ&#x2014;se jas lydÄ&#x2014;s perkĹŤnija. VÄ&#x2014;jas ÄŻdienojus taps juntamesnis, o termometrai rodys nuo 19 iki 24 laipsniĹł ĹĄilumos. KetvirtadienÄŻ per LietuvÄ&#x2026; slinks debesĹł juosta, aktyvesnÄ&#x2014; ji bus dienÄ&#x2026;. NaktÄŻ trumpai negausiai palis didesnÄ&#x2014;je ĹĄalies dalyje, dienÄ&#x2026; lietus intensyvÄ&#x2014;s, popietÄ&#x2122; griaudÄ&#x2014;s perkĹŤnija. Gausesnes liĹŤtis su perkĹŤnija paaĹĄtrins ir ĹĄkvalinis vÄ&#x2014;jas iki 15â&#x20AC;&#x201C;17 m/sek. Debesuota naktis numatoma itin ĹĄilta â&#x20AC;&#x201C; bus 12â&#x20AC;&#x201C;16 laipsniĹł ĹĄilumos, dienÄ&#x2026; temperatĹŤra lÄ&#x2014;tai, bet pakils iki 19â&#x20AC;&#x201C;24 laipsniĹł ĹĄilumos. PenktadienÄŻ trumpo lietaus neiĹĄvengsime, bet temperatĹŤra keisis nedaug. Savaitgalis turÄ&#x2014;tĹł bĹŤti lietingas ir jau keliais laipsniais vÄ&#x2014;sesnis. Taigi kasdien besilankantis lietus ne tik nuplaus dulkes, bet ir gerokai sudrÄ&#x2014;kins miĹĄkus ir palaistys iĹĄsausÄ&#x2014;jusiÄ&#x2026; ĹžemÄ&#x2122;. Ă&#x201A;LDQGLHQÂą,]LGRULDXV6RILMRV $OJHGR-DXQXWzVLU=RILMRVYDUGR GLHQD

2UDLĂ&#x2026;LDQGLHQJHJXĂ?zVG/LHWXYRMHLU(XURSRMH $&,%

Helsinkis

Oslas

Stokholmas

Glazgas

Sankt Peterburgas

Ryga

Dublinas

Briuselis ParyĹžius

$&!%$& "##&$

%#&"$ %&$

Minskas Berlynas

Miunchenas

#/$

VarĹĄuva

Frankfurtas Praha

Bordo

Maskva

Vilnius

Hamburgas Londonas Amsterdamas

Ĺ˝

$ $&!%&$ *$ $,$

Talinas

Kopenhaga

Lvovas

Kijevas

BukareĹĄtas Jalta

Venecija Nica

Madridas Barselona

Sofija

Varna

Roma Dubrovnikas

$&!% %&$

Viena BudapeĹĄtas

A

&+%$ $,$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ #! %$ +%$ #! %$

%&$$& "#/ 

!&)

&$ 

.-.)!#

+"#

"/

& #

$ $

Stambulas

Lisabona Malaga

Palma Palermas AlĹžyras

Tunisas

AtÄ&#x2014;nai

Antalija

Heraklionas

Larnaka Tel Avivas

Kairas

!MSĂ&#x;TERĂ&#x;DAĂ&#x;MAS !TwNAI "ALATONAS "ELĂ&#x;FASĂ&#x;TAS "ERLYNAS "OĂ&#x;NA "RIUĂ&#x;SEĂ&#x;LIS "UĂ&#x;DAĂ&#x;PE¸TAS "UĂ&#x;KAĂ&#x;RE¸Ă&#x;TAS #IURICHAS $UBĂ&#x;LIĂ&#x;NAS &RANKĂ&#x;FURĂ&#x;TAS 'ETEBORGAS (AMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS (ELĂ&#x;SINĂ&#x;KIS +AĂ&#x;LIĂ&#x;NINGĂ&#x;RAĂ&#x;DAS +IĂ&#x;JEĂ&#x;VAS +I¸IĂ&#x;NIOĂ&#x;VAS +OĂ&#x;PENĂ&#x;HAĂ&#x;GA +ROKUVA ,ISABONA ,IUKĂ&#x;SEMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NAS -ADĂ&#x;RIĂ&#x;DAS -ARSELIS -ASKĂ&#x;VA -IĂ&#x;LAĂ&#x;NAS -INSĂ&#x;KAS .EAPOLIS /SĂ&#x;LAS 0AĂ&#x;LERĂ&#x;MAS 0AĂ&#x;RYĂ&#x;Ă&#x20AC;IUS 0RAHA 2YĂ&#x;GA 2OĂ&#x;MA 3ANKTĂ&#x;0EĂ&#x;TERĂ&#x;BURĂ&#x;GAS 3OFIJA 3TAMĂ&#x;BUĂ&#x;LAS 3TOKĂ&#x;HOLĂ&#x;MAS 4AĂ&#x;LIĂ&#x;NAS 4RUMSw 6AĂ&#x;R¸UĂ&#x;VA 6EĂ&#x;NEĂ&#x;CIĂ&#x;JA 6IEĂ&#x;NA 6ILĂ&#x;NIUS :ALCBURGAS ÂżENEVA -IESTAIĂ&#x;PIETUOSE !LIKANTw !NTALIJA "ARSELONA $UBROVNIKAS &ARAS (EĂ&#x;RAKĂ&#x;LIOĂ&#x;NAS (URGADA +AIRAS +AĂ&#x;NAI +ASABLANKA ,ARĂ&#x;NAĂ&#x;KA ,ASĂ&#x;0ALMASAS -AĂ&#x;LAĂ&#x;GA -ALJORKOSĂ&#x;0ALMA -OĂ&#x;NAĂ&#x;KAS .IĂ&#x;CA 4ELĂ&#x;!VIĂ&#x;VAS 4UĂ&#x;NIĂ&#x;SAS 6ALENSIJA 6ARNA

                                 

Lietuvos rytas  

2018 05 15

Lietuvos rytas  

2018 05 15