Page 1

AKCIJA

!RĂ&#x;JAUĂ&#x;SUSPwJOTEĂ&#x;PIGIAUĂ&#x;UĂ€Ă&#x;SIĂ&#x;SAĂ&#x;KYTIĂ&#x;¡,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VOSĂ&#x;RYĂ&#x;TgŠĂ&#x;ÂľIANDIENĂ&#x;ÂŚĂ&#x;PASKUTINwĂ&#x;DIENAĂ&#x;

PBIRĂ ELIOĂ“Ă“DĂ…HĂ…WDGLHQLV

/RAIĂ&#x;¸IANDIEN

“

Tai mĹŤsĹł dovana gerbÄ—jams JoniniĹł proga. 7DLSNDOEzMRSRSPX]LNRVGXHWR Ă„0RFKLWRÂłQDUzV*6UXRJLĂ‘Wz LU--DQmLDXVNDLWzNRSRVH QHWROL-XRGNUDQWzVVXUHQJXVLRV HURWLQÂ?IRWRVHVLMj

ĂŒXUQDOHĂ„79DQWHQDÂł

OU \ WDVOW

Ă&#x;PĂ&#x;

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6,(-,/(,',020(7$,15 .DLQD/W

+Ă„RwJASĂ&#x;ELGwSIĂ&#x;TAIP Ă&#x;TARSIĂ&#x; JAUSTĂ‹Ă&#x;MIRTIESĂ&#x;DVELKSMg

6XQNXSULVLPLQWL PrieĹĄ kelerius metus ÄŻ iĹĄgalvotos pedofilijos skandalÄ… nÄ—rÄ™s V.Landsbergis dabar iĹĄkart ÄŻnirĹĄta, kai jam tai primenama. KÄ… slepia ir kodÄ—l pyksta profesorius? Ă&#x;PĂ&#x; Ă&#x;

7zYĂ˜SDY\]G\V PinigĹł netrĹŤksta nei alkoholiui, nei automobiliams, bet ÄŻ darbÄ… eiti nereikia. TeisÄ—saugai ĹžinomĹł asmenĹł, tarp jĹł ir S.RachinĹĄteino (nuotr.), sĹŤnĹŤs visiĹĄka laisve mÄ—gaujasi tol, kol patys neatsiduria Ă&#x;PĂ&#x; Ă&#x; teisme.

DIENOSĂ&#x;SKAIjIUSPraÄ—jus tiek metĹł po dailininko J.VienoĹžinskio memorialinÄ—s sodybos apiplÄ—ĹĄimo, trys nusikaltÄ—liai netrukus stos prieĹĄ Ă&#x;PĂ&#x; teismÄ….

‘SROLWLNjQHVXNV

¸IANDIENĂ&#x;SUĂ&#x;,2

1RUV,]UDHO\MHEXYRDOLQDQWLVNDUĂ…WLV*5XSOzQDVWLNUDQNDQXPRGDYRÂ’Ă?PRQRVUDJLQLPXVXĂ?VLGzWLNHSXUÂ?

„Gyvenimo bĹŤdo“ Ĺžurnale: â– jei Ĺžurnalisto ir dainininko M.MikutaviÄ?iaus tÄ—vas bĹŤtĹł ĹžinojÄ™s, kad sĹŤnus gyvens iĹĄ muzikos, nebĹŤtĹł leidÄ™s jam gainioti futbolo kamuolio.

7HLJLDPDNDGSULHĂ…GDĂ?QRĂ?PRJDXVPLUWÂ’SDVLURGR MjSUDQDĂ…DXMDQmLĂ˜Ă?HQNOĂ˜.DLNDGDMLHEĂ‘QDODEDL U\Ă…NĂ‘V'DEDUMDXDNLYDL]GXNDGSDVWDUXRMXPH WXGDXJMĂ˜EXYRVWDLJD-RUGDQLMRMHPLUXVLRĂ„'YL UDmLRĂ?LQLĂ˜ÂłNĂ‘UzMR*LQWDUR5XSOzQRJ\YHQLPH

Priede „Rytai–Vakarai“: â– E.Snowdeno era: paslapÄ?iĹł, ĹĄviesos ir ĹĄeĹĄÄ—liĹł pasaulis. Ĺ˝urnale „TV antena“: â–  „TV pagalbos“ (TV3) vedÄ—jas E.Knispelis pasinÄ—rÄ— ÄŻ naujÄ… veiklÄ… – muilo gamybÄ….

Si gi ta PU RY TÄ– LR korespondentÄ—

Ĺ iandien ÄŻ VilniĹł turÄ—tĹł bĹŤti parskraidinti praÄ—jusiÄ… savaitÄ™ svetur mirusio G.RuplÄ—no palaikai.

APREI¸KIMAI

Juozas Erlickas

3KUĂ&#x;BwĂ&#x;JOĂ&#x;¸VŠSĂ&#x;TIĂ&#x;JUĂ&#x;BIĂ&#x;LIEĂ&#x;JAUS

G.RuplÄ—nas nesulaukÄ— savo 50-meÄ?io, kuris turÄ—jo bĹŤti ĹĄiĹł metĹł rugpjĹŤÄ?io 25-Ä…jÄ…. UĹžtat pernai 49-Ä…jÄŻ gimtadienÄŻ jis ĹĄventÄ— tarsi jubiliejĹł. Humoristas pats sau sakÄ— tostus 50meÄ?io proga. Tuomet niekas nemanÄ—, kad ĹĄie Ĺžinomo laidĹł rengÄ—jo ĹžodĹžiai

.UKE LT AĂ&#x;Â?Ă&#x;Ă&#x;P

DIDYSIS IĹ PARDAVIMAS

2SWLPLVWLQLV BĹŤdavo, imu skeryÄ?iotis – Ĺžmona ÄŻĹĄaldo mano sÄ…skaitas ir sudaro sÄ…raĹĄÄ… asmenĹł, kuriems draudĹžiama ÄŻĹžengti pro duris. Ir aĹĄ aprimstu. Nurimkit ir jĹŤs, pasaulio ĹžmonÄ—s! Jei Europos ĹĄalys ir net Amerika perÄ—mÄ— ilgametÄ™ mano paÄ?ios patirtÄŻ – viskas bus gerai.

Atsisveikinimas su velioniu planuojamas Ĺ v.Kotrynos baĹžnyÄ?ioje Vilniuje. BaĹžnyÄ?ios sienas puoĹĄ nuotraukos iĹĄ paskutinÄ—s kĹŤrÄ—jo kelionÄ—s po IzraelÄŻ ir JordanijÄ…. G.RuplÄ—nas bus palaidotas

Antakalnio kapinÄ—se, MenininkĹł kalnelyje.

malonumas rinkti(s)

BALDŲ IR INTERJERO DETALIŲ SALONAI: Vilnius, Ukmergės g. 256 Kaunas, Pramonės pr. 25 Klaipėda, Baltijos pr. 6A Šiauliai, Ateities g. 1/Architektų g. PanevėŞys, Klaipėdos g. 143A Tauragė, Gedimino g. 44 Tel. 8 700 55 145

www.berrybaldai.lt

Pirmuoju Lietuvos Ä?empiono titulu pasidĹžiaugÄ™s Ĺ .JasikeviÄ?ius suprato: krepĹĄinis jam teikia didĹžiausiÄ… malonumÄ…, todÄ—l baigÄ™s karjerÄ… ÄŻ politikÄ… nesuks, o apsivilks trenerio kostiumÄ…. Ă&#x;PĂ&#x; Ă&#x;

-60%

6LDXEĂ‘QzNDOzV MaĹžametÄ™ dukterÄŻ Ĺžiauriai primuĹĄusi I.Ĺ utova gyveno palapinÄ—je arba glaudÄ—si ligoninÄ—se. NuolatinÄ™ pastogÄ™ motinai siaubĹŤnei surado teismas – 3 metams iĹĄsiuntÄ— ÄŻ paĂ&#x;PĂ&#x; taisos namus.

IKI

Iki 2014-07-20

.LWDVĂ„/LHWXYRVU\WRÂłQXPHULVLĂ…HLV ELUĂ?HOLRGLHQjWUHmLDGLHQÂ’


Ă&#x;DIENOS

NUOMONES

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

9-XUNĂ‘QRSLHĂ…

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ€ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

Ă„/LHWXYRVU\WRÂłVDYDLWz

P

aaiĹĄkÄ—jo, jog pasipiktinimo bangÄ… sukÄ—lÄ™ prokurorĹł, SpecialiĹł jĹł tyrimĹł tarnybos (STT) agentĹł ir teismo veiksmai praÄ—jusÄŻ rudenÄŻ puolus tirti slaptos informacijos apie Rusijos neva rezgamus planus prieĹĄ prezidentÄ™ D.GrybauskaitÄ™ nutekÄ—jimo ÄŻ agentĹŤrÄ… BNS bylÄ… – toli graĹžu ne viskas. Pasirodo, agentai ir prokurorai ne tiktai krÄ—tÄ— ĹžurnalistĹł namus, konfiskavo jĹł kompiuterius su visa informacija, iĹĄvesdino juos iĹĄ darbovietÄ—s vidury dienos, bet ir Ä—mÄ— masiĹĄkai klausytis jĹł pokalbiĹł telefonu. PaÄ?ioje tyrimo pradĹžioje prokurorai ir agentai kreipÄ—si ÄŻ Vilniaus miesto apylinkÄ—s teismÄ…, kad jis leistĹł klausytis net 17 BNS darbuotojĹł telefonĹł.

Ĺ

iame bĹŤryje – ir tie Ĺžurnalistai, kurie tuo momentu jau nebedirbo agentĹŤroje. Tai skatina spÄ—ti, kad TemidÄ—s tarnai, kaip ÄŻprasta, nuÄ—jo paprasÄ?iausiu keliu – tiesiog paÄ—mÄ— turimÄ… BNS darbuotojĹł sÄ…raĹĄÄ…, kuris galÄ—jo bĹŤti ir pasenÄ™s, ÄŻ vienÄ… krĹŤvÄ… suŞėrÄ— daugumos tĹł darbuotojĹł telefonĹł numerius ir tiesiai nudroŞė ÄŻ teismÄ…, kuris lengva ranka tai palaimino.

Faktas lieka faktu – ilgą laiką buvo sekamas didelio bōrio Şurnalistų asmeninis ir profesinis gyvenimas. Žinoma, gali bōti ir dar blogiau – teisėsauga sąmoningai pasikėsino tokiu bōdu sukaupti kuo daugiau informacijos apie kuo didesnio bōrio Şurnalistų informacijos ťaltinius.

B

et kokiu atveju, ar elgtasi tiesiog bukai, ar sÄ…moningai taikantis ÄŻ Ĺžiniasklaidos informacijos ĹĄaltiniĹł slaptumÄ… ir ĹžurnalistĹł privatumÄ…, faktas lieka faktu – ilgÄ… laikÄ…, kurio trukmÄ—s prokurorai net neatskleidĹžia, buvo sekamas didelio bĹŤrio ĹžurnalistĹł asmeninis ir profesinis gyvenimas. ProkuratĹŤros vadovybÄ—, kuri dabar tesugeba iĹĄspausti tai, kad viskas „teisÄ—ta“, neatsako, ar toks sekimas davÄ— kokios nors naudingos konkreÄ?iam tyrimui informacijos, bet tikina, kad visa informacija, kuri nesusijusi su tyrimu, buvo tuojau pat sunaikinta.

A

ukĹĄtesnÄ—s instancijos teismai kilus triukĹĄmui po kratĹł ir poÄ—miĹł prieĹĄ Ĺžurnalistus, ĹĄiuos veiksmus, kuriuos prokuratĹŤros vadovai ir tuomet skelbÄ— teisÄ—tais, paskelbÄ— pertekliniais ir prieĹĄtaraujanÄ?iais teisei. TodÄ—l neatmestina, kad tuo atveju, jeigu Ĺžurnalistai kreipsis ÄŻ teismus, tokiais pat gali bĹŤti paskelbti ir ĹĄie veiksmai, kuriuos prokuratĹŤros vadovybÄ— taip pat teisina. GalbĹŤt kokiÄ… nors nuobaudÄ… gaus arba net posto neteks ir tas pats tyrimÄ… kontroliuojantis prokuroras G.Ivanauskas, dÄ—l kurio jo vadovai ir juos savo ruoĹžtu vadeliojanti prezidentÄ— D.GrybauskaitÄ— jau sulaukÄ— tiek daug nemalonumĹł. Kokioje nors iĹĄ tiesĹł demokratinÄ—je valstybÄ—je paaiĹĄkÄ—jus tokiems dalykams nedelsiant kiltĹł jei ne atsistatydinimĹł, tai bent nusiĹĄalinimĹł iĹĄ postĹł banga ir pirmiausia uĹžgriebtĹł paÄ?ias aukĹĄÄ?iausias

teisėsaugos institucijų galvas. Bet kokiu atveju esminis klausimas – kaip tokie dalykai iki ťiol apskritai įmanomi?

J

uk apie tai, kad teisÄ—sauga be pakankamo pagrindo ir, svarbiausia, be konkreÄ?iĹł teisiniĹł padariniĹł seka pernelyg daug ĹžmoniĹł, o teismai pernelyg lengva ranka tai laimina, kalbama jau daugybÄ™ metĹł. ÄŽvairĹŤs politikai, kuriĹł tiesioginÄ— pareiga – ne tiktai demokratiĹĄkai ir civilizuotai kontroliuoti teisÄ—saugÄ…, bet ir sprÄ™sti jos sistemines problemas, susirĹŤpinimo kupinais veidais dabar kalba tÄ… patÄŻ ir stengiasi atrodyti didĹžiausiais Ĺžiniasklaidos ir demokratijos draugais. Itin dviveidiĹĄkai atrodo prezidentÄ—, dÄ—l kurios kaltÄ—s visa ĹĄi koĹĄÄ— ir uĹžvirÄ—.

N

orÄ—dami pigiai pareklamuoti savo vedlÄ™, jos patarÄ—jai – beveik neabejotina, kad su jos Ĺžinia ir nurodymu – slaptÄ… informacijÄ… perdavÄ— savo darbÄ… dirbusiems Ĺžurnalistams, taÄ?iau padarÄ— tai taip nevykusiai, kad ÄŻkliuvo tuojau pat karĹĄtais pÄ—dsakais puolusiai ir laiku nesuvaldytai teisÄ—saugai. D.GrybauskaitÄ— nÄ—rÄ—si iĹĄ kailio mÄ—gindama tai uĹžspausti tyrimÄ… per jai lojalius teisÄ—saugos vadovus, kuriuos vÄ—liau vieĹĄai plakÄ—, tai su oficialiĹł ÄŻtarimĹł sulaukusios patarÄ—jos D.UlbinaitÄ—s advokatĹł pagalba vÄ—lÄ— tyrimÄ… ÄŻ procedĹŤrinius brĹŤzgynus, tai vaizdavo didĹžiausiÄ… Ĺžiniasklaidos draugÄ™ ir globÄ—jÄ…, skubiai brukdama ÄŻ SeimÄ… Ĺžurnalistus esÄ… labai apsauganÄ?ias ÄŻstatymĹł pataisas. Ĺ iÄ… savaitÄ™ naujÄ… posĹŤkÄŻ ÄŻgavo ir garsioji tariamos pedofilijos istorija. Ji taip pat liudija, kad mĹŤsĹł politikams teisÄ—, demokratija ir valstybÄ—s interesai yra niekis prieĹĄ jĹł asmeninius interesus ir iĹĄskaiÄ?iavimus.

S

eimas ketvirtadienÄŻ pagaliau baigÄ— tragikomedijÄ… „N.VenckienÄ— – Seimo narė“, paĹĄalindamas jau metus darbe nesilankanÄ?iÄ… skandalingÄ… jÄ… veikÄ—jÄ… iĹĄ parlamento. UĹž tai balsavo kur kas daugiau Seimo nariĹł, nei reikia, – net 95, taip rodydami, kad jau nebebijo net iĹĄtikimiausius ĹĄalininkus iĹĄbarsÄ?iusios veikÄ—jos, kurios pĹŤstas masinÄ—s isterijos burbulas seniai sprogo. TaÄ?iau prie to, kad tas burbulas susprogtĹł, prisidÄ—jo pirmiausia ta Ĺžiniasklaida, kuri atliko tikrÄ…jÄ… savo misijÄ… rodydama visuomenei tikruosius „kovotojĹł su pedofilija“ veidus ir taip blaivindama Ĺžmones. O politikai, kurie dar vakar tarsi epuĹĄÄ—s lapai drebÄ—jo prieĹĄ visa Lietuva apsimetusiÄ… violetinÄ™ miniÄ… ir naudojosi savo ÄŻtaka teisÄ—saugai stabdyti ir spausti, yra bene labiausiai kalti, kad ĹĄita istorija pasiekÄ— tokias absurdo virĹĄĹŤnes.

V

iena tokių politikių – ta pati D.Grybauskaitė, atvirai gynusi N.Venckienę ir taip pat besinaudojusi padėtimi tam, kad galėtų dar labiau iťakėti ir paŞaboti teisėsaugą. Tad nieko nauja po Lietuvos saule – tautos iťrinktųjų priesaikos pagrindiniams teisinės valstybės ir demokratijos principams ir toliau tėra tik apsilaupęs fasadas? ApŞvalgininkas

6SDUQXRWLĂ?RGĂ?LDLÂąLĂ…SLUPĂ˜OĂ‘SĂ˜

“ “

ÄŒia ne Ĺ iaurÄ—s KorÄ—ja, o teisinÄ— demokratinÄ— valstybÄ—. 7DLSSUHPMHUDV$%XWNHYLmLXVUHDJDYRÂ’Ă?XUQDOLVWĂ˜NODXVLPj DUSUH]LGHQWzQHVNLUVÂ’SDUHLJDVPLQLVWUĂ˜NXULHQHDWOHLV Â’MXRGjMÂ’VjUDĂ…jSDWHNXVLĂ˜YLFHPLQLVWUĂ˜

Reikia uĹžkirsti keliÄ… tokiĹł priemoniĹł taikymui – tiek ĹžurnalistĹł, tiek kitĹł pokalbiĹł neturi bĹŤti klausomasi. 7DLSSUHPMHUDV$%XWNHYLmLXVSDNRPHQW DYR VNDQGDOLQJjĂ?LQLjNDGSURNXURUDLNODXVzVLQHW VHSW \QLROLNRVEXYXVLĂ˜LUHVDPĂ˜QDXMLHQĂ˜DJHQWĂ‘URV %16GDUEXRWRMĂ˜

“

NeÄŻmanoma ĹžmonÄ—ms paaiĹĄkinti, kaip Ĺžmogus metus nelanko posÄ—dĹžiĹł ir eina Seimo nario pareigas. 7DLSNDOEzMR6HLPRQDU \V(0DVLXOLVSUDĂ…\GDPDVNROHJDV EDOVXRWLXĂ?DSNDOW j19HQFNLHQHL

“ “ “

Yra tik pavardės ir labai grėsmingas pavadinimas – juodasis sąraťas. 6HLPRSLUPLQLQNz/*UDX�LQLHQzPDQRNDGYDGLQDPDVLV SUH]LGHQWzVMXRGDVLVVjUDÅDVQHSDJU’VW DVIDNW DLV

AtsipraĹĄau, kad gaiĹĄinu jĹŤsĹł brangĹł laikÄ… tokiu ÄŻvykiu, esu kaltas. 7DLSNDOEzMRJUHLWÂ’YLUĂ…LMÂ?V6HLPRQDU \V.'DXNĂ…\V NXULDPEXYRSDQDLNLQWDWHLVLQzQHOLHmLDP\Ez

Sveikatos apsaugos ministrui jau piname iĹĄlydÄ—tuviĹł vainikÄ…. BĹŤtĹł gerai, kad jis savo nuostatas „uĹždrausti“ kur nors po obelimi pakastĹł ir ÄŻ BriuselÄŻ nesiveĹžtĹł. Kad ten gÄ—dos nebĹŤtĹł. (NRQRPLNRVHNVSHUWz59DLQLHQzPDQRNDGYLVDV SUREOHPDVYDOGĂ?LDPRNDVSUÂ?VWLWLNYLHQXLĂ…GYLHMĂ˜EĂ‘GĂ˜Âą DSPRNHVWLQWLRNDLWDLQHÂ’PDQRPDÂąXĂ?GUDXVWL


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ€ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

TRIBĂ„NA

NUOMONES

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

%HNDXNzV P

rezidentĹŤros iĹĄreklamuotas juodasis sÄ…raĹĄas turÄ—tĹł bĹŤti paskelbtas, o SpecialiĹłjĹł tyrimĹł tarnybos (STT) vadovas privalÄ—tĹł iĹĄ Seimo tribĹŤnos paskelbti, kas ministerijĹł vadovĹł aplinkoje jam, kaip tarnybos vadovui, kelia susirĹŤpinimÄ…. Tai ne tik tarnybos vadovo pareiga, bet ir pilietinÄ— pozicija. PriĹžiĹŤrÄ—ti aukĹĄtĹł pareigĹŤnĹł veiklÄ… nÄ—ra neteisÄ—ta, bet iĹĄtarus A, reikia nepamirĹĄti ir visos abÄ—cÄ—lÄ—s. AnksÄ?iau ar vÄ—liau vis tiek politikai to pareikalaus. SukÄ—lus tokÄŻ aĹžiotaŞą geriau nelaukti paskutinÄ—s dienos. PrieĹĄingu atveju labai greitai STT vadovas gali tapti ieĹĄmininku. Pakeliui derÄ—tĹł paaiĹĄkinti ir apie septyniolikos ĹžurnalistĹł elektroniniĹł komunikacijĹł kontrolÄ™.

L

ogiĹĄkas tokio sprendimo pagrindimas neturÄ—tĹł sukelti Ĺžiniasklaidos rĹŤstybÄ—s. Pagaliau juk ValstybÄ—s saugumo departamento (VSD) slaptos paĹžymos nutekintojai demaskuoti. Be to, pirmÄ… kartÄ… per daugelÄŻ metĹł. Taip bent jau buvo informavusi GeneralinÄ— prokuratĹŤra. Ir dabar ĹĄios institucijos vadovai privalÄ—tĹł bent jau paremti STT, nes tai buvo bendra operacija. O kada paĹžymos nutekinimo byla atsidurs teisme? NorÄ—tĹłsi pamatyti, kaip D.GrybauskaitÄ—, ĹžadÄ—jusi rinkimĹł kampanijos metu, pasveikins paĹžymos nutekintojÄ….

Oligarchai ÄŻ juoduosius sÄ…raĹĄus paprastai nepatenka, nes jĹł kiĹĄenpinigiai prilygsta slaptĹł tarnybĹł biudĹžetui. Dar daug kitĹł dalykĹł apie teisÄ—saugos ir politikos santykius atvirame Seimo posÄ—dyje bĹŤtĹł galima pagvildenti.

I

nformacijos teikimas valstybÄ—s vadovams apie aukĹĄto rango pareigĹŤnus Lietuvoje yra sena iĹĄ kitĹł valstybiĹł nukopijuota tradicija. Pageidaujamos informacijos turinys daĹžniausiai priklauso nuo laikotarpio atmosferos. PrieĹĄ trylika metĹł domÄ—tasi, ar skiriamas pareigĹŤnas arba kandidatas yra KGB agentas. Tik likdavo neaiĹĄku, ar tik ÄŻtariamas, ar tai jau kaip ÄŻrodytas faktas? Per deĹĄimt metĹł aiĹĄkesnis kriterijus taip ir liko nesuformuluotas. Dabar jis visiĹĄkai neaktualus. NeatmesÄ?iau, kad dar po keleriĹł metĹł bendradarbiavimas praeityje su KGB gali tapti netgi privalumu. Kokie laikai, tokie ir paproÄ?iai.

B

uvo metas, kai ÄŻ valdĹžios gretas patraukÄ— tie, kurie pirmieji praturtÄ—jo laisvosios rinkos sÄ…lygomis. Ko tada tikÄ—josi iĹĄ slaptĹł ir pusiau slaptĹł tarnybĹł visuomenÄ—? TikÄ—josi sÄ…raĹĄo, nesvarbu, kokios spalvos, apie paĹžeidusius naujai kuriamos valstybÄ—s taisykles ir ÄŻstatymus. Bet ar buvo ÄŻmanoma ano meto pilieÄ?iui tapti bent kiek reikĹĄmingu verslininku nepaĹžeidus ÄŻstatymĹł? Be mokesÄ?iĹł slÄ—pimo, juodĹłjĹł buhalterijĹł, vokeliĹł? Ne, nebuvo ÄŻmanoma. Kurdami valstybÄ™ jau pirmaisiais metais

MeÄ?ys Laurinkus

neapgalvota ekonomine politika padėjome pamatus apgaudinėjimams ir korupcijai. Ďstatymas yra stulpas, kurį galima apeiti, – taip buvo juokaujama verslo pasaulyje.

T

eisÄ—sauga iĹĄ pradĹžiĹł dar bandÄ— rinkti informacijÄ… apie tokius atvejus, taÄ?iau pamaĹžu supratusi, kad tai gali tekti daryti vos ne didĹžiosios gyventojĹł dalies atĹžvilgiu, pakÄ—lÄ— rankas ir kreipÄ— dÄ—mesÄŻ tik ÄŻ iĹĄskirtinio įŞōlumo atvejus. KodÄ—l ne tokia jau menka visuomenÄ—s dalis palaiko V.UspaskichÄ… ir netgi po teismo balsuodama uĹž jÄŻ sudaro visas galimybes iĹĄvengti galutinio nuosprendĹžio? TodÄ—l, kad gyvenime jie susiduria su kur kas didesnio masto suktybÄ—mis negu juodoji buhalterija. Palyginti su tuo, kas vyksta energetikos sektoriuje, kuris iĹĄ tikrĹłjĹł yra valstybÄ— valstybÄ—je, ir atliekant vieĹĄuosius pirkimus, V.Uspaskicho prasiĹžengimai jiems tik kelia juokÄ…. O kodÄ—l ta byla taip ilgai tÄ™sÄ—si? TodÄ—l, kad ir pati prokuratĹŤra jos nelaikÄ— rimta ir susigriebÄ— tik pasikeitus politinei situacijai. Bet ĹĄaukĹĄtai jau po pietĹł: V.Uspaskichas bylÄ… laimÄ—jo.

N

auja politinė mada – kova su oligarchais. Firminis Prezidentōros Şenklas. Ir visiťkai nesvarbu, kad nė vienas iki ťiol neįvardytas. Kodėl? Todėl, kad nei prezidentė, nei teisėsauga ir nesiruoťia su jais kariauti. Tai tiktai politinis rinkimų triukas. Iť tikrųjų oligarchai, o ne kaŞkokia vidurinė klasė, valdo ir valdys valstybes. Maidanas Ukrainoje sukilo prieť oligarchus ir tuoj pat oligarchą iťsirinko prezidentu. Tokia jau natōrali trauka.

O

ligarchai ÄŻ juoduosius sÄ…raĹĄus paprastai nepatenka, nes jĹł kiĹĄenpinigiai prilygsta slaptĹłjĹł tarnybĹł biudĹžetui. ÄŽ juoduosius sÄ…raĹĄus daĹžniausiai patenka paprasti valstybÄ—s tarnautojai. NeÄŻtakingi ir maĹžiau prieĹĄinasi. Retai teisiasi. Sutinka su formule: pats Ĺžinai, uĹž kÄ…. Ir vis tiek ÄŻdomu, kuo prasikalto dabartiniai viceministrai. Sunku patikÄ—ti, kad vos per pusantrĹł metĹł jie bĹŤtĹł ÄŻsisukÄ™ ÄŻ kokias nors finansines machinacijas. Supainiojo vieĹĄuosius ir privaÄ?ius interesus? Vienam kitam ĹĄitaip gali atsitikti, taÄ?iau ne devyniems vienu metu. Bet jeigu ne pinigai, gal privataus gyvenimo subtilybÄ—s? Dabar tai paklausi informacija.

M

ano versija yra tokia: Şōtbōt reikia iť posto paťalinti viceministrę R.Citacką, todėl ir pramanyta juodojo sąraťo kombinacija. Bet gal klystu ir kaltinimai iť tikrųjų rimti. Ď ťį klausimą kompetentingai gali atsakyti tik vieťai iť Seimo tribōnos prabilęs STT vadovas.

$SLHWDLNDVVYDUELDXVLD 3RUWDOHEHQGUDXNLPHOU\WDVOWNDVGLHQYHUGDGLV NXVLMRVDSLHSROLWLNjVRFLDOLQÂ’J\YHQLPjNXOWĂ‘ Uj.RNLRVĂ…LjVDYDLWÂ?EXYRÂ’GRPLDXVLRVLUDNWXD OLDXVLRVVNDLW\WRMĂ˜QDXMLHQRVLVWRULMRVSRĂ?LĂ‘ULDL" Nepagarba Ĺžmogui – viena opiausiĹł lietuviams temĹł, kurias nagrinÄ—jo „Bendraukime“ autoriai. RaĹĄiniai apie darbdaviĹł iĹĄnaudojimÄ… ir valstybÄ—s ÄŻgaliotiniĹł atsainumÄ… sulaukÄ— didelio mĹŤsĹł skaitytojĹł susidomÄ—jimo. „Bendraukime“ skiltyje buvo aptarta ir didĹžiausia metĹł sporto ĹĄventÄ— – pasaulio futbolo Ä?empionatas. Tiksliau – televizijos komentatoriai.

riaus vedÄ—ja GabrielÄ— BanaitytÄ— patarÄ— kreiptis ÄŻ ValstybinÄ™ darbo inspekcijÄ… arba apskrities darbo ginÄ?Ĺł komisijÄ….

*LUWDVVSHFLDOLVWDV

Ĺžin ar ramiai miegosiu dÄ—l to, ar raĹĄant sutartÄŻ nebuvo privelta klaidĹłâ€œ, – piktinosi Daiva. Lietuvos notarĹł rĹŤmĹł atstovas Aleksandras Matonis patvirtino, kad visi darbo santykiai tarp notaro ir jo padÄ—jÄ—jo yra notaro atsakomybÄ—, ir NotarĹł rĹŤmai tame nedalyvauja. „Bet ĹĄis incidentas meta ĹĄeĹĄÄ—lÄŻ ant viso notaro biuro, todÄ—l yra pagrindas atlikti tyrimÄ…. Galiu patikinti, kad tyrimas bus atliktas ir pagal jo rezultatus bus imtasi atitinkamĹł veiksmĹłâ€œ, – tvirtino NotarĹł rĹŤmĹł atstovas.

$UWLNUDLĂ?XGRIXWEROj"

9HUJRYzNDYLQzMH

„Bendraukime“ autoriai nekart raĹĄÄ— apie darbo vieĹĄojo maitinimo ÄŻstaigose uĹžkulisius. Savo patirtimi pasidalijo ir Simona, kuriÄ… pribloĹĄkÄ— ne tik darbdaviĹł iĹĄnaudojimas, bet ir darbuotojĹł nenoras pakovoti uĹž save. „Neseniai man buvo pasiĹŤlytas administratorÄ—s darbas vienoje gerai ĹžinomĹł kaviniĹł. Buvo surinkta nauja padavÄ—jĹł, virÄ—jĹł, valytojĹł, barmenĹł ir administratoriĹł komanda. Buvome apmokyti ir turÄ—jome dirbti kavinÄ—je, kuri bus netrukus atidaryta“, – raĹĄÄ— Simona. Pasak autorÄ—s, iĹĄnaudojimas prasidÄ—jo jau pirmÄ… jÄ… dienÄ…, kai darbdavys papraĹĄÄ— padÄ—ti atidaryti kavinÄ™: viskÄ… iĹĄvalyti, suneĹĄti produktus ir pan. „Dirbome 22 valandas, beveik parÄ…. Ir uĹž aÄ?iĹŤâ€œ, – skundÄ—si mergina. AntrÄ… darbo dienÄ… ji suĹžinojo, kad turÄ—s dirbti nuo 9 iki 23 val., bet uĹž virĹĄvalandĹžius niekas nemokÄ—s. Tiek ji, tiek padavÄ—jai, kurie buvo ÄŻdarbinti tik puse etato, po savo darbo valandĹł turÄ—jo raĹĄyti praĹĄymus leisti toliau dirbti savo noru. „Pamaniau, padirbsiu mÄ—nesÄŻ ir paĹžiĹŤrÄ—siu, kiek gausiu atlyginimo. Dirbau apie 210 valandĹł, gavau 900 litĹł. PradÄ—jau slapÄ?ia skaiÄ?iuoti padavÄ—jĹł valandas. PaaiĹĄkÄ—jo, kad jie dirbo po 160 valandĹł ir gavo 425 Lt algos“, – teigÄ— Simona. Ji padavÄ—jams pasiĹŤlÄ— visiems kartu pareikalauti iĹĄ darbdavio viso etato arba pagrasinti dirbti tik tiek, kiek priklauso. „Bet visi padavÄ—jai bijojo. Nesupratau, kodÄ—l?! Juk darbdaviui neliktĹł nieko, tik paskirti visiems po etatÄ…. Padirbusi du mÄ—nesius pati paraĹĄiau praĹĄymÄ… iĹĄeiti. Esu ÄŻgijusi aukĹĄtÄ… jÄŻ universitetinÄŻ iĹĄsilavinimÄ…, todÄ—l nesileisiu iĹĄnaudojama“, – autorÄ— ragino netoleruoti darbdaviĹł savivalÄ—s. KÄ… daryti, jeigu darbdavys jus iĹĄnaudoja? ValstybinÄ—s darbo inspekcijos Komunikacijos sky-

Tuo metu druskininkietÄ— Daiva patyrÄ—, kad ĹžmogĹł gainioja ne tik darbdaviai, bet ir valstybÄ—s ÄŻgalioti teisininkai. „Notaro profesija iki ĹĄiol man kÄ—lÄ— deramÄ… pagarbÄ… ir pasitikÄ—jimÄ…. Bet tai, kas nutiko penktadienÄŻ, birĹželio 13 d., man registruojant buto pirkimo ir pardavimo sutartÄŻ DruskininkĹł miesto 1-ajame notarĹł biure, prasilenkia ne tik su darbo etika, bet ir sveiku protu“, – pasakojo moteris. Sukirtusi rankomis su buto pardavÄ—ja ji uĹžsiregistravo notaro Juozo Paliulio biure ir sutarÄ— dÄ—l sandorio ÄŻforminimo laiko – penktadienio 14 valandos. „AtsipraĹĄiusi iĹĄ darbo keletui valandĹł, iĹĄskubÄ—jau ÄŻ notaro biurÄ…. Mus pasitiko nustebÄ™s, sunkiai susigaudantis realybÄ—je notaro padÄ—jÄ—jas Tomas BalÄ?ius. NeriĹĄliai paklausÄ™s, dÄ—l ko atvykome, trinktelÄ—jo durimis ir dingo savo kabinete“, – raĹĄÄ— Daiva.

„Tai, kas nutiko DruskininkĹł miesto 1-ajame notarĹł biure, prasilenkia ne tik su darbo etika, bet ir sveiku protu.“ 'DLYD

Palaukusios pusvalandÄŻ moterys Ä—mÄ— teirautis, kada gaus sutartÄŻ ir galÄ—s jÄ… ÄŻdÄ—miai perskaityti. „UŞėjau ÄŻ notaro J.Paliulio kabinetÄ…. Kai paraginau paskubÄ—ti ÄŻforminti mĹŤsĹł sandorÄŻ, notaras gĹŤĹžtelÄ—jo peÄ?iais ir teiĹĄtarÄ—: „NeĹžinau, kÄ… daryti, mano padÄ—jÄ—jas visiĹĄkai girtas ir jis sutarties neparuoĹĄÄ—. Be to, jis negali prisijungti prie kompiuterio“, – tÄ™sÄ— Daiva. Netekusi kantrybÄ—s autorÄ— paskambino ÄŻ Lietuvos notarĹł rĹŤmus. Bendruoju telefonu atsiliepusi darbuotoja atsakÄ—, kad „yra kaip yra“, jie negali padÄ—ti. „Baigdama galiu pasakyti, kad neĹžinia iĹĄ kur atvykusiai J.Paliulio padÄ—jÄ—jai ĹĄiaip ne taip pavyko iĹĄkvosti iĹĄ notaro padÄ—jÄ—jo Tomo kompiuterio slaptaĹžodÄŻ, ir ji parengÄ— pirkimo ir pardavimo sutartÄŻ. Sandoris ÄŻvyko, bet ka-

Ĺ iÄ… savaitÄ™ ÄŻsibÄ—gÄ—jÄ™s pasaulio futbolo Ä?empionatas pakeitÄ— sporto mÄ—gÄ—jĹł gyvenimo ritmÄ…. Vienas jĹł, pasivadinÄ™s Tiesiog futbolo aistruoliu, teigÄ—, kad tai atgaiva sielai ir kĹŤnui. „GraŞōs spalvoti vaizdai iĹĄ Brazilijos, kokybiĹĄkas futbolas, aĹĄtrios atakos, griaunanti gynyba, viskas kaip ir nuostabu, bet... komentavimas... Kaip vienas biÄ?iulis pasakÄ—, „ťis Ä?empionatas kol kas yra geriausias, kokÄŻ esu matÄ™s, taÄ?iau visi aptarinÄ—ja ne varĹžybas, o tragiĹĄkÄ… mĹŤsĹł komentatoriĹł komentavimą“. Ir aĹĄ esu tokios pat nuomonÄ—s“, – skundÄ—si autorius. Anot jo, LRT pasirĹŤpino labai geru vaizdu, tikrai ÄŻdomios apĹžvalgos bĹŤna prieĹĄ ir po varĹžybĹł, bet pamirĹĄo pasirĹŤpinti kokybiĹĄku komentatoriĹł darbu. „AĹĄ netikiu, kad Lietuvoje nÄ—ra gerĹł komentatoriĹł, kad bĹŤtina ĹĄiam darbui samdyti TautvydÄ… MeĹĄkonÄŻ ir NerijĹł KesminÄ…. TiesÄ… sakant, T.MeĹĄkonis man labai neuĹžkliĹŤva. Taip, jo klausantis galima uĹžmigti. Bet tiek to, jÄŻ kentÄ—ti dar galime. Bet yra ponas N.Kesminas, kuris kaĹžkada buvo geriausias mĹŤsĹł komentatorius. Taip, jo ĹžiniĹł bagaĹžas yra bene didĹžiausias iĹĄ visĹł, kas domisi futbolu Lietuvoje. Bet jis galÄ—tĹł bĹŤti tik kaip antras komentatorius. Tas nuolatinis jo kalbÄ—jimas ir jo pauzÄ—s... mus visus Ĺžudo ir nervina. Kaip gali Ĺžmogus profesionalas sakydamas sakinÄŻ jo viduryje padaryti 5–7 sekundĹžiĹł pauzÄ™ ir tÄ™sti pasakojimÄ…, arba dar geriau – pradÄ—ti kitÄ… mintÄŻ. ÄŽdomu, ar jis pats supranta, kÄ… pasakoja?“ – pyko aistruolis. Bet jam pritaria ne visi. Tomas mano, kad toks poĹžiĹŤris yra tipiĹĄkas lietuvio nepasitenkinimas. „Čia gerbiamas kolega, kuris skundÄ—si, kad jÄŻ nuvilia komentavimas ir jo draugai negali jo klausytis, tegul pats pabando bent 5 minutes pakomentuoti. PaĹžiĹŤrÄ—sime, ar jo draugams bus labai ÄŻdomu klausytis“, – raĹĄÄ— Tomas, linkÄ—damas gerĹł emocijĹł visiems futbolo mÄ—gÄ—jams.


POLITIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

AKTUALIJOS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ€ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

+Ă„RwJASĂ&#x;ELGwSIĂ&#x;TAIP Ă&#x;TARSIĂ&#x;JAUSTĂ‹Ă&#x;MIRTIESĂ&#x;DVELKSMg !T KE L T A Ă&#x; I ¸ Ă&#x; Ă&#x; P gali bĹŤti pranaĹĄiĹĄki, – tikrojo jubiliejaus jis nesulaukÄ—. 0RIEĂ&#x;STAĂ&#x;LOĂ&#x;ÂŚĂ&#x;Ă&#x;ASĂ&#x;MEĂ&#x;NĂ‹

Mirties nuojauta prodiuserÄŻ buvo aplankiusi ir Izraelyje, likus visai nedaug laiko iki nelaimÄ—s. Tarsi nujausdami artÄ—janÄ?iÄ… tragedijÄ… keliautojai sutarÄ— surengti atsisveikinimo vakarienÄ™. Ĺ ventas vietas G.RuplÄ—nas lankÄ— su dar deĹĄimties ĹžmoniĹł kompanija. Kad per paskutinÄ™ vakarienÄ™, kaip ir raĹĄoma Biblijoje, bĹŤtĹł dvylika asmenĹł, biÄ?iuliai prie stalo pasikvietÄ— ir padavÄ—jÄ…. Vienas keliautojĹł kaĹžkodÄ—l pirmiausia papraĹĄÄ—, kad ĹžodÄŻ tartĹł G.RuplÄ—nas. „Tiek ĹĄventĹł vietĹł pamaÄ?iau, tad galiu ir numirti. PaskutinÄ— vakarienÄ— – labai laiku ir tinkamoje vietoje“, – tokius G.RuplÄ—no ĹžodĹžius iki ĹĄiol prisimena bendrakeleiviai. .EĂ&#x;SIĂ&#x;SAUĂ&#x;GOĂ&#x;JOĂ&#x;NUOĂ&#x;KAR¸Ă&#x;jIO

Keturias dienas praleidę Izraelyje, keliautojai krovėsi lagaminus. Dauguma patraukė į Lietuvą. ApŞiōrėti Jordanijos ryŞosi ketvertukas – G.Ruplėnas su Şmona Dalia ir vieťųjų ryťių specialistas Darius Gudelis su sutuoktine Şurnaliste Neringa Skrudupaite.

„Tiek ĹĄventĹł vietĹł pamaÄ?iau, tad galiu ir numirti. PaskutinÄ— vakarienÄ— – labai laiku ir tinkamoje vietoje.“ *5XSOzQDV

Dar Izraelyje turistai pastebÄ—jo, kad nors svilino 40 laipsniĹł karĹĄtis, G.RuplÄ—nas vienintelis grupÄ—je neneĹĄiojo kepurÄ—s ir negÄ—rÄ— vandens. Be to, jis daĹžnai vaikĹĄÄ?iojo ÄŻsikandÄ™s cigaretÄ™. +EĂ&#x;LIOĂ&#x;NwĂ&#x;JEĂ&#x;JAUĂ&#x;TwĂ&#x;SIĂ&#x;PAĂ&#x;KYĂ&#x;LwĂ&#x;TAS

„Gintaras buvo mano teniso partneris. Kai Ĺžaisdavome, jis visuomet turÄ—davo vandens, gerdavo jÄŻ ir mane ragindavo gerti“, – kalbÄ—jo velionio kelionÄ—s draugas, prodiuseris Laurynas Ĺ eĹĄkus. Jis nepastebÄ—jo, kad Gintaras kelionÄ—s metu bĹŤtĹł neĹĄiojÄ™sis buteliukÄ… vandens. Velionio biÄ?iulis pasakojo, kad Izraelyje G.RuplÄ—nas atrodÄ— it nuĹĄvitÄ™s. „Jis visai negÄ—rÄ— alkoholio. Buvo matyti, kad yra pakylÄ—tas, kad ta kelionÄ— jam – apsivalymo laikas. Mes net traukÄ—me jÄŻ per dantÄŻ dÄ—l tokio nuĹĄvitimo“, – prisimena prodiuseris. SekmadienÄŻ bus rodomas L.Ĺ eĹĄkaus sukurtas filmas G.RuplÄ—nui atminti. Juostoje ĹžiĹŤrovai pamatys vaizdus iĹĄ G.RuplÄ—no kelionÄ—s po PaĹžadÄ—tÄ… jÄ… ĹžemÄ™, Kristaus kanÄ?iĹł keliÄ…, GolgotÄ…. Humoristo ĹĄeima su filmo kĹŤrÄ—jais pasidalijo keliais ĹĄimtais asmeniniĹł nuotraukĹł. Filmo ĹžiĹŤrovai prisimins G.RuplÄ—nÄ… kaip ĹĄmaikĹĄ-

*5XSOzQDVVX Ă?PRQD'DOLD SRUDGHĂ…LQzMH Ă…Â’NDUWÂ’NHOLRQÂ? OHLGRVLEHVĂ‘QDXV 'RPDQWRLUGXN WHUV0DULMRV

tĹł ĹžurnalistÄ… „DviraÄ?io Ĺžiniose“ ir kaip rimtÄ… politiniĹł renginiĹł ir transliacijĹł vedÄ—jÄ…. 0RADwJOĂ&#x;MAUSTIĂ&#x;KRĂ„TINŠ

– Ar buvote ĹĄalia, kai vyras mirÄ—? – vakar „Lietuvos rytas“ paklausÄ— D.RuplÄ—nienÄ—s. – Taip, mes buvome kartu. Jis mirÄ— vieĹĄbuÄ?io kambaryje. Buvo naktis. Gintarui pradÄ—jo spausti krĹŤtinÄ™, jis atsikÄ—lÄ— ir Ä—jo ÄŻ tualetÄ…. Mes dar spÄ—jome pakalbÄ—ti, maÄ?iau baimÄ™, jis suprato, kad vyksta kaĹžkas rimta. PaklausÄ—, gal turime kokio kremo, kuriuo bĹŤtĹł galima patrinti. GrÄŻĹždamas iĹĄ tualeto jis krito ant ĹžemÄ—s. – Ar svarstÄ—te, kodÄ—l taip nutiko? – Gintaras Izraelyje neneĹĄiojo kepurÄ—s. Vis sakiau jam: „Nusipirk kepurÄ™.“ O jis: „Ai, aĹĄ Ä?ia vis tiek vietinis.“ Jis tamsaus gymio, laikydavo save iĹĄ tĹł kraĹĄtĹł. Kai vaĹžiavome ÄŻ JordanijÄ…, nusprendÄ— nusipirkti kepurÄ™. KaĹžkas raĹĄÄ— ar sakÄ—, kad mes mirkome druskĹł jĹŤroje. Jis ne iĹĄ tĹł, kurie mÄ—go mirkti ar degintis. Bet nereikia ieĹĄkoti prieĹžasÄ?iĹł. Paprastai Ĺžmogus nesuvokia giluminiĹł dalykĹł. 4IĂ&#x;KI Ă&#x;KADĂ&#x;YRAĂ&#x;LIĂ&#x;KIĂ&#x;MAS

– Sakote, kad yra Ĺžmogaus lemtis? – Taip. Yra likimas. Kai teisÄ—jas raĹĄÄ— mirties patvirtinimÄ…, jo paskutiniai ĹžodĹžiai buvo: „Ar tikite DievÄ…? Ar tikite, kad tokia Dievo valia?“

Tada pagalvojau: „Taip, tokia yra Dievo valia. Taip turi bĹŤti.“ Ĺ˝inoma, galime daug kÄ… keisti gyvenime. Jei jis bĹŤtĹł norÄ—jÄ™s, bĹŤtĹł galÄ—jÄ™s gyvenime daug pakeisti. Bet yra kaĹžkas, ko mes gerai nesuvokiame. Esame tikintys, tikime amĹžinuoju gyvenimu – Gintaro siela nemirÄ—, jis yra su mumis. )ZĂ&#x;RAEĂ&#x;LYĂ&#x;JEĂ&#x;JAUĂ&#x;TwĂ&#x;Â?TAMĂ&#x;Pg

– KodÄ—l Gintaras panoro aplankyti Ĺ ventÄ… jÄ… ĹžemÄ™? – Jis daug metĹł norÄ—jo ten vykti, bet aĹĄ vis atsisakydavau. Bet ĹĄiÄ… vasarÄ…, matyt, tam jau pribrendau. JauÄ?iau, kad Gintarui buvo svarbu nueiti visÄ… Kristaus kanÄ?ios keliÄ… iki Golgotos kalno. VisÄ… kelionÄ™ jis buvo labai laimingas, vis kartojo: „AtvaĹžiavau Ä?ia, kur man reikia bĹŤti.“ Bet kartu slÄ—gÄ— ir nuovargis. Izraelyje ĹžmonÄ—s vaikĹĄto su ĹĄautuvais, veiduose – ÄŻtampa. Tai slÄ—gÄ—. Kai atvykome ÄŻ JordanijÄ…, pasijutome kaip ant sparnĹł. Dar svarstÄ—me su Gintaru, ar norÄ—tume grÄŻĹžti ÄŻ IzraelÄŻ. AĹĄ sakau – nenorÄ—Ä?iau daugiau. Jis irgi pritarÄ—: „AplankÄ—me, bet ir aĹĄ dar kartÄ… ten nenorÄ—Ä?iau.“ Jordanijoje jis jautÄ—si kaip grįŞęs namo. Dar savaitÄ™ planavome ten praleisti. Kiti draugai grÄŻĹžo namo, o mes keturiese tÄ™sÄ—me kelionÄ™. Ketinome vaĹžiuoti ÄŻ senovinÄŻ miestÄ… PetrÄ…. Gintaras dĹžiaugÄ—si bĹŤsimÄ… ja kelione. Bet iĹĄvykos ÄŻ PetrÄ…, kelionÄ—s ÄŻ dykumÄ… pas beduinus, kur turÄ—-

jome ÄŻ ĹžvaigĹždes ĹžiĹŤrÄ—ti, saulÄ™ sutikti, jis jau nebesulaukÄ—. .AĂ&#x;MOĂ&#x;GRÂ?Ă&#x;Ă€OĂ&#x;POĂ&#x;DVIEĂ&#x;JĂ‹Ă&#x;PAĂ&#x;RĂ‹

– Kiek laiko dar likote Jordanijoje? – TurÄ—Ä?iau dar ir dabar nebĹŤti Lietuvoje. Jordanijoje reikalaujama, kad Ĺžmona grÄŻĹžtĹł su vyro kĹŤnu. PraÄ—jo devynios dienos, dar bĹŤÄ?iau Jordanijoje, vieĹĄbutyje, vaikai Ä?ia vieni. Bet iĹĄ ten dÄ—l visĹł geranoriĹĄkumo, padedama draugĹł grÄŻĹžau praÄ—jus dviem paroms po jo mirties. Ten viskas buvo uĹžbaigta. Negi tÄ™siu kelionÄ™? Arba vieĹĄbutyje viena verksiu? Kokia prasmÄ—? Negaliu net prie kĹŤno prieiti – jis buvo ĹĄaldytuve. Su vaikais mes kaip kumĹĄtis. PasikalbÄ—jome, iĹĄsiverkÄ—me, iĹĄsibuvome. – Ar buvo galimybÄ— kremuoti kĹŤnÄ… Jordanijoje? – Ne, ten kĹŤnĹł nedegina. – Kiek Ĺžinau, Gintaro mama norÄ—jo pamatyti sĹŤnaus kĹŤnÄ… prieĹĄ jÄŻ kremuojant. – Be abejo, mamai svarbu pamatyti kĹŤnÄ…... AĹĄ jÄ… labai suprantu. TÄ—vams laidoti vaikus yra baisiausia. Tik neĹžinau, ar leisime jai pamatyti jÄŻ. Jei vaizdas nebus sukreÄ?iantis, gal... DuktÄ— Marija irgi norÄ—tĹł pamatyti. SĹŤnus Domantas svyruoja. AĹĄ jau jÄŻ maÄ?iau, atsisveikinau. Man gal lengviausia. .OĂ&#x;RI Ă&#x;KADĂ&#x;PRIĂ&#x;SIĂ&#x;MINĂ&#x;TĂ‹Ă&#x;LINKSĂ&#x;Mg

– Kaip ir kur bus galima atsisveikinti su G.Ruplėnu?

– TreÄ?iadienÄŻ 10 val. bus aukojamos miĹĄios. Nuo 12 iki 15 val. 30 min. urna bus Ĺ v.Kotrynos baĹžnyÄ?ioje. Laidosime Antakalnio kapinÄ—se. NenorÄ—Ä?iau, kad lietĹłsi gailesÄ?io aĹĄaros. Prisiminkime jÄŻ tokÄŻ, koks buvo, – linksmÄ…, su puikiu humoro jausmu, stiprĹł, o kartu labai paĹžeidĹžiamÄ…. RugpjĹŤÄ?io 15 dienÄ… bĹŤtĹł buvÄ™ 27 ar 28 metai, kai mes kartu. *AUĂ&#x;jIA Ă&#x;KADĂ&#x;TwĂ&#x;TISĂ&#x;¸AĂ&#x;LIA

– Marija, Domantai, mama turÄ—jo progÄ… su tÄ—Ä?iu prieĹĄ jo mirtÄŻ patirti daug graĹžiĹł akimirkĹł. Kokie jĹŤsĹł paskutiniai pokalbiai ar susitikimai su juo? M.RuplÄ—naitÄ—: Paskutiniai mĹŤsĹł pokalbiai buvo dalykiĹĄki. Jis pasakojo, kÄ… veikÄ— ir kaip sekÄ—si kelionÄ—je. Mes ramiai reaguojame ÄŻ jo mirtÄŻ, Ĺžinome, kad jis su mumis. Taip daug lengviau. D.RuplÄ—nas: Mes su tÄ—Ä?iu paskutinÄ™ savaitÄ™ nekalbÄ—jome. Paskutinis mĹŤsĹł susitikimas – teniso aikĹĄtÄ—je. Jis pastaraisiais metais tenisÄ… labai mÄ—go. Po tÄ—Ä?io mirties maniau, kad bus sunku paimti raketÄ™ ÄŻ rankas. Bet paskui viename interneto tinklaraĹĄtyje radau jo ÄŻraĹĄÄ…, kad jis tiesiog dievina ĹĄÄŻ ĹžaidimÄ…. Supratau, kad negaliu liautis ĹžaidÄ™s. Mums abiem tai patiko, vadinasi, turiu Ĺžaisti toliau. Ĺ˝aisti ir dÄ—l jo. Noriu prisiminti jo gyvenimÄ…, kiek atsimenu, o ne paskutines akimirkas.


DNWXDOLMRV

Ă&#x;PELUĂ?HOLRG

5HLWLQJĂ˜IURQWHLNLĂ…LROMDXmLDPDV 1HWLNzWXPĂ˜QHVWRNRMÂ?ULQNLPDLDWzMRLUSUDzMRR YDL]GDVQDXMDXVLDPHWDXWRVVLPSDWLMĂ˜LUDQWLSDWLMĂ˜ YHLGURG\MHÂąEHNRNLĂ˜QRUVGUDPDWLĂ…NĂ˜SRN\mLĂ˜ Tie politikai ir partijos, kurios rinkimuose pasirodÄ— itin gerai, sustiprino savo pozicijas ant reitingĹł kopÄ—Ä?iĹł, o tie, kurie klydo ar pralaimÄ—jo, sulaukÄ— ir baudos taĹĄkĹł. Tai galima pamatyti paĹžvelgus ÄŻ balandÄŻ, prieĹĄ geguŞę vykusius Europos Parlamento ir prezidento rinkimus, ir ÄŻ ĹĄio mÄ—nesio viduryje atliktas „Vilmorus“ apklausas apie simpatijas Seimo rinkimĹł atveju ir paÄ?ius ĹĄiĹł rinkimĹł rezultatus. Atrodo, ĹĄie skaiÄ?iai patvirtina, kad dalis rinkÄ—jĹł ÄŻ Seimo ir Europos Parlamento rinkimus ĹžiĹŤri

skirtingai, o į rinkimus apskritai ateinantys ir balsuojantys Şmonės nebōtinai mąsto ir elgiasi taip pat, kaip tie, kurie dalyvauja visuomenės nuomonės apklausose. EP rinkimų laimėtojų ir apskritai pagrindinės ir labiausiai tautos numylėtos partijos karōną iť anksto matavęsi socialdemokratai lyg ir turėjo pagrindo pōstis – balandį uŞ juos Seimo rinkimuose buvo pasiryŞę balsuoti 23 proc. rinkėjų ir net per 31 proc. iť tų, kurie jau turėjo aiťkią nuomonę. Artimiausius konkurentus – o tai buvo net ne konservatoriai,

bet „tvarkieÄ?iai“ – kairieji lenkÄ— dvigubai. Per rinkimus kairieji surinko tik ĹĄiek tiek per 17 proc. ir liko antrojoje vietoje, ÄŻ priekÄŻ per plaukÄ… praleidÄ™ konservatorius. Ant kulnĹł kairiesiems uĹžlipo liberalai su daugiau nei 16 proc., nors balandÄŻ apklausos jiems ĹžadÄ—jo vos 4 proc. „TvarkieÄ?iai“ gavo 14 proc. MaĹždaug tiek prognozuota balandÄŻ. O, birĹželÄŻ atliktos apklausos duomenimis, kairiĹłjĹł, kaip ir konservatoriĹł bei „tvarkieÄ?iĹłâ€œ, rezultatai iĹĄ esmÄ—s liko tokie patys. RinkimĹł tendencijas ryĹĄkiau atspindi tik juose puikiai pasirodĹžiusiĹł liberalĹł rezultatas, taÄ?iau birĹželÄŻ jie vis tiek liko per rinkimus smarkiai nukraujavusiems „darbieÄ?iams“ uĹž nugaros.

Ĺ˝velgiant ÄŻ palankiausiai vertinamĹł politikĹł rikiuotÄ™ pirmiausia krinta ÄŻ akis tai, jog ÄŻ virĹĄĹŤnÄ™ vÄ—l iĹĄsiverŞė prezidentÄ— D.GrybauskaitÄ—, nors neteko didelÄ—s dalies rÄ—mÄ—jĹł per rinkimus ir apskritai buvo priversta juose iĹĄ tiesĹł pakovoti ir pasijaudinti. Jos pasirodymas rinkimuose – beveik 58 proc. balsĹł antrajame ture – atitinka balandĹžio mÄ—nesio reitingÄ…, o po pergalÄ—s tautos meilÄ— nugalÄ—tojai ĹĄoktelÄ—jo taip smarkiai, kad prezidentÄ— aplenkÄ— artimiausiÄ… varĹžovÄ… premjerÄ… A.ButkeviÄ?iĹł, nors ir jis pagerino savo rezultatus. O tĹł politikĹł, kuriuos rinkÄ—jai patys ÄŻvardija kaip geriausiai atstovaujanÄ?ius jĹł interesus, rikiuotÄ—je, kaip ir balandÄŻ, prezidentÄ—

dvigubai lenkia premjerą, o prizininkų trejetą baigia paťalintas prezidentas R.Paksas, per rinkimus dar kartą sėkmingai suvaidinęs auką ir smarkiai timptelėjęs į virťų visą savo partiją. Nemaloni Şinia R.Paksui – jam ant kulnų ėmė lipti pagrindinis konkurentas partijoje aplinkos ministras V.Mazuronis. Savo rezultatą ryťkiai pagerino ir vienas rinkimų laimėtojų liberalų lyderis E.Masiulis, o ťioje rikiuotėje pirmąkart atsidōrė ir ťios partijos naujokas A.Guoga, smarkiai prisidėjęs prie ťios liberalų pergalės. (LR) ■6NHOELDQWÅLXRVDSNODXVRV UH]XOWDWXVQXRURGD’ Ä/LHWXYRVU\Wj³EÑWLQD

“

Tikruosius reitingus parodo rinkimai, o juose, matyt, dalyvauja kiti pilieÄ?iai nei apklausose. 3ROLWRORJDV9\WDXW DV'XPEOLDXVNDV


DNWXDOLMRV

PELUÍHOLRGß

SUDzMXVLØULQNLPØGÑPØNYDSDV


DNWXDOLMRV

Ă&#x;PELUĂ?HOLRG

POKYÄŒIAI. ÄŽ iĹĄgalvotos pedofilijos skandalÄ… nÄ—rÄ™s V.Landsbergis dabar iĹĄkart ÄŻnirĹĄta, kai jam tai primenama

.UĂ&#x;SIĂ&#x;SUKĂ&#x;TIĂ&#x;NUOĂ&#x;.6ENCĂ&#x;KIEĂ&#x;NwSĂ&#x;JAUĂ&#x; .DL1HULQJD9HQFNLHQzXĂ?YDNDUSDJDOLDXQHWHNR 6HLPRQDULRPDQGDWRDWVLUDGRGDXJLDXYLOmLĂ˜NDG SDJDOLDXEXVDWVNOHLVWDNRNLHSDUHLJĂ‘QDLLUDXNĂ…WL SROLWLNDLNXUVWzĂ…LjWUDJLĂ…NjLVWRULMj$UWHLVzVDXJD WDUSMĂ˜LĂ…GUÂ’VLĂ…WDUWLLU9\WDXWR/DQGVEHUJLRYDUGj" L a i m a L AVA S T E LR korespondentÄ—

„Lietuvos rytui“ prieĹĄ savaitÄ™ iĹĄspausdinus straipsnÄŻ „ŠėtoniĹĄkos bylos sargai toliau vaidina angelus“, kuriame uĹžsimenama, jog N.VenckienÄ™ palaikÄ— ir ÄŻ menamos pedofilijos istorijos tyrimÄ… aktyviai kiĹĄosi europarlamentaras V.Landsbergis, jau kitÄ… dienÄ… redakcijÄ… pasiekÄ— jo laiĹĄkas, pavadintas „N.VenckienÄ—s bylos ĹĄiukĹĄlÄ—s“. Politikui uĹžkliuvo Marijos MilinienÄ—s ĹžodĹžiai, jog „N.VenckienÄ— yra sakiusi, kad ji su mergaite buvo nuvaĹžiavusi pas V.LandsbergÄŻ ir jÄŻ ÄŻtikino, jog mergaitÄ— buvo prievartaujama“. Tai V.Landsbergis pavadino „poniĹł pliurpalais“ ir pareiĹĄkÄ—, kad „nÄ—ra dalyvavÄ™s jokios VenckienÄ—s jokiame kruviname ĹĄou“, o uĹž M.MilinienÄ—s nuomonÄ™ pareikalavo iĹĄ laikraĹĄÄ?io atsipraĹĄyti. Ir pagrasino pagalvosiÄ…s apie „laikraĹĄÄ?io etinÄ™ bei juridinÄ™ atsakomybę“. Kai taip kalba Ĺžymus politikas, kurio ĹžodĹžiai dar daug kam Lietu-

voje svarbĹŤs, verta atkreipti ÄŻ juos dÄ—mesÄŻ. Ir priminti garbiam patriarchui tai, kÄ… jis, atrodo, yra primirĹĄÄ™s. Arba jau norÄ—tĹł pamirĹĄti. -Â?SĂ&#x;LINĂ&#x;GASĂ&#x;POĂ&#x;LIĂ&#x;TIĂ&#x;KOĂ&#x;SKAMĂ&#x;BUĂ&#x;TIS

Kad V.Landsbergis yra vienas pirmĹłjĹł politikĹł, ne tik staÄ?ia galva puolusiĹł ÄŻ N.VenckienÄ—s palaikytojĹł gretas, bet ir Ä—musiĹł aktyviai kiĹĄtis ÄŻ teisÄ—saugos darbÄ…, – pilna ÄŻrodymĹł vieĹĄojoje erdvÄ—je.

„Jeigu ne V.Landsbergis, mergaitÄ—s iĹĄ Vaiko raidos centro bĹŤtĹł nepaleidÄ™.“ 19HQFNLHQz

IĹĄkart po Kauno ĹžudyniĹł, ÄŻvykdytĹł 2009 metĹł spalio 5 dienÄ…, LaimutÄ—s StankĹŤnaitÄ—s 6 metĹł dukrelÄ— buvo iĹĄveĹžta ÄŻ saugiÄ… vietÄ… – Vaiko raidos centrÄ… Vilniuje, Ä?ia gavo bĹŤtinÄ… medikĹł ir psichologĹł pagalbÄ…. TaÄ?iau po keliĹł dienĹł mÄŻslingu

teismo sprendimu iĹĄ ten ji buvo atiduota globoti ÄŻtariamojo Ĺžudiko DrÄ…siaus KedĹžio seseriai N.Venckienei. Tokiu bĹŤdu mergaitÄ— buvo sugrÄ…Ĺžinta ÄŻ ĹĄeimÄ…, kur – dabar jau yra pakankamai ÄŻrodymĹł – buvo planuojamos jos motinos, jos tetos Violetos NaruĹĄeviÄ?ienÄ—s, teisÄ—jo Jono FurmanaviÄ?iaus ir Andriaus ĹŞso ĹžudynÄ—s, kurpiama pedofilijos istorija. ÄŽ ĹĄeimÄ…, kur mergaitÄ— galbĹŤt buvo tvirkinama, verÄ?iant jÄ… pieĹĄti lyties organus, mokytis kalbÄ—ti apie „sysalus“ ir prieĹĄ tÄ—vo vaizdo kamerÄ… liesti intymias savo vietas. Dabar apie tai prakalbo ir prokurorai, besirengiantys pareikĹĄti ÄŻtarimus N.Venckienei dÄ—l vaiko tvirkinimo. Kas, kokios jÄ—gos nulÄ—mÄ— tokÄŻ greitÄ… ir mÄŻslingÄ… teismo sprendimÄ… – atiduoti mergaitÄ™ VenckĹł ĹĄeimai? Vaiko raidos centro direktorÄ— Jovita PetrulytÄ— „Lietuvos ryto“ Ĺžurnalistei dabar tvirtino to neĹžinanti, nes tuo metu buvusi komandiruotÄ—je. KalbĹł apie aukĹĄtĹł politikĹł skambuÄ?ius ji esÄ… negalinti nei patvirtinti, nei paneigti. Bet direktorÄ—s patvirtinimo ir nereikia, nes skambuÄ?iĹł autoriĹł ÄŻvardijo pati N.VenckienÄ—. 2009 metĹł lapkriÄ?io 7 dienÄ…, praÄ—jus mÄ—nesiui po ĹžudyniĹł, duodama interviu vienam laikraĹĄ-

Ä?iui N.VenckienÄ— pasakÄ— tiesiai ĹĄviesiai: „Jei ne Vytautas Landsbergis, mergaitÄ—s iĹĄ Vaiko raidos centro bĹŤtĹł nepaleidÄ™. Ĺ˝inau tik tiek, kad jis kaĹžkam paskambino ir pasakÄ—: „Baikit cirkÄ….“ Manau, kad tas skambutis suveikÄ—.“ Po keliĹł dienĹł, lapkriÄ?io 13 dienÄ…, ÄŻ LondonÄ… atvykusi N.VenckienÄ— portalui anglija.lt pakartojo tÄ… patÄŻ: „KaĹžkaip girdÄ—jome Vaiko raidos centre kalbant, kad Ä?ia Landsbergis padÄ—jo, paskambino ir pasakÄ— – kÄ… jĹŤs Ä?ia iĹĄdarinÄ—jate? Kitaip neĹžinia, kaip bĹŤtĹł buvÄ™.“ Kyla klausimas: kodÄ—l profesorius anuomet nepaneigÄ— N.VenckienÄ—s ĹžodĹžiĹł, nepatraukÄ— ÄŻ teismÄ…, jei tai buvo ĹĄmeiĹžtas? 0AVIEĂ&#x;¸IĂ&#x;NOĂ&#x;VAIĂ&#x;KOĂ&#x;LIĂ&#x;Gg

Gal nepaneigÄ— todÄ—l, kad N.VenckienÄ— nemelavo? Kad ji vargu ar melavo kalbÄ—dama apie V.Landsbergio paramÄ…, ÄŻrodo ir netrukus – 2009 metĹł lapkriÄ?io 20 dienÄ… – „Lietuvos aide“ iĹĄspausdintas profesoriaus straipsnis „Kur antra mergaitÄ—?“. StraipsnÄŻ drÄ…siai galima pavadinti ĹĄmeiĹžikiĹĄku, bet mÄ—gstantis tautos moraline sÄ…Ĺžine bĹŤti vadinamas patriarchas, matyt, iki ĹĄiol apie tai nepagalvojo. Straipsnyje apie nuĹĄautos V.NaruĹĄeviÄ?ienÄ—s devynmetÄ™ dukrelÄ™ V.Landsbergis sako: „Po bendra-

vimo su „dÄ—dÄ—mis“ ji, kaip sako paŞįstantieji, vaikĹĄÄ?iodavusi su sauskelnÄ—mis. Tai ĹĄios mergaitÄ—s motinÄ…, kuri esÄ… ĹĄiuos dalykus leisdavusi, net pristatydavusi skriaudikams dukrÄ…, nuĹĄovÄ— kol kas neĹžinomas asmuo.“ Jei V.NaruĹĄeviÄ?ienÄ— bĹŤtĹł buvu-

SOCIALINIAI IR HUMANITARINIAI MOKSLAI STIPRINA RYĹ IUS SU VERSLU

Pasak Vytauto DidĹžiojo universiteto ProjektinÄ—s veiklos tarnybos direktorÄ—s dr. Linos KaminskienÄ—s, 2010–2014 metais ĹĄeĹĄiĹł aukĹĄtĹłjĹł mokyklĹł konsorciumas, vadovaujamas Vytauto DidĹžiojo universiteto, ÄŻgyvendino ES struktĹŤriniĹł fondĹł projektÄ… „HumanitariniĹł ir socialiniĹł mokslĹł specialistĹł rengimo tobulinimas skatinant ĹŤkio plÄ—trÄ… (HSM NKP Studijos)“, kurio metu buvo tobulinamas HSM specialistĹł rengimas. Vykdant projektÄ… atnaujinta 19 studijĹł programĹł socialiniĹł ir humanitariniĹł mokslĹł srityje, siekiant ĹĄios srities specialistams suteikti daugiau horizontaliĹłjĹł profesiniĹł gebÄ—jimĹł, kurie gali bĹŤti perkelti iĹĄ vieno ekonomikos sektoriaus ÄŻ kitÄ… (gebÄ—jimai atlikti rinkos, vartotojĹł tyrimus, diegti ÄŻmonÄ—s ir sektoriaus socialines inovacijas, vertinti kuriamĹł produktĹł ir paslaugĹł diegimo, plÄ—tros socialinÄŻ

bei kultĹŤrinÄŻ poveikÄŻ, didinti ÄŻmonÄ—s ir sektoriaus intelektinÄŻ kapitalÄ…). ProgramĹł atnaujinimo veiklos apÄ—mÄ— studentĹł praktikos tobulinimÄ…, moduliĹł, ugdant komercializacijai ir tarpdiscipliniĹĄkumui reikalingus gebÄ—jimus, integravimÄ…, naujĹł didaktiniĹł priemoniĹł taikymÄ…. Taip pat buvo patobulintos specialistĹł rengimo priemonÄ—s (baigiamieji darbai, studentĹł praktika ir pan.), iĹĄbandomos edukacinÄ—s naujovÄ—s (virtualios laboratorijos, probleminis mokymas ir t.t.). HSM specialistai rengiami stiprinant aukĹĄtĹłjĹł mokyklĹł, mokslo institutĹł ir ÄŻmoniĹł specialistĹł bendradarbiavimÄ… tematiniuose tinkluose, kuriuose brandinamos ir plÄ—tojamos idÄ—jos, skatinanÄ?ios naujĹł HSM produktĹł kĹŤrimÄ… ir paslaugĹł teikimÄ… ÄŻmonÄ—ms. Projekto lÄ—ĹĄomis pagal atnaujin-

tas formaliojo ĹĄvietimo studijĹł programas apmokyti 96 studentai, kuriems suteikta magistro kvaliďŹ kacija, suorganizuotos ir ÄŻgyvendintos 69 studentĹł praktikos ÄŻvairiose Lietuvos ir uĹžsienio organizacijose, patobulintos socialiniĹł ir humanitariniĹł mokslĹł dÄ—stytojĹł kompetencijos (dalyvaujant mokymuose, staĹžuotÄ—se ir tarptautiniuose kvaliďŹ kacijos tobulinimo renginiuose). KvieÄ?iame studijuoti atnaujintas studijĹł programas StudijĹł programa Vytauto DidĹžiojo universitetas Integruota komunikacija LiteratĹŤra ir spauda SocialinÄ— antropologija Taikomoji sociologija Ĺ˝urnalistika ir medijĹł analizÄ— LietuviĹł ďŹ lologija Vilniaus universitetas Darnaus vystymosi komunikacija Komunikacijos mokslai Leidyba Ĺ˝iniĹł vadyba ir lyderystÄ— Mykolo Romerio universitetas Elektroninio verslo vadyba NaujĹł technologijĹł teisÄ— Verslo psichologija Verslumo edukologija ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas FinansĹł ekonomika TarptautinÄ— rinkodara ir vadyba Ĺ iauliĹł universitetas TarpkultĹŤrinis ugdymas ir tarpininkavimas LietuviĹł ďŹ lologija ir komunikacija (specializacija – ryĹĄiai su visuomene) SocialiniĹł mokslĹł kolegija Verslo procesai ir projektĹł vadyba

UĹžs.Nr. 14AKA4-146

Šiandien daug diskusijų kelia socialinių ir humanitarinių mokslų studentų galimybės įsidarbinti bei ťių mokslų specialistų vaidmuo įvairiuose veiklos sektoriuose. Tradiciťkai pripaŞįstama, kad didesnę ekonominę vertę sukuria ekonomikos, vadybos srities specialistai, tuo tarpu kitų socialinių ir humanitarinių mokslų atstovų dalyvavimas ir poveikis įvairioms ekonominės veiklos sritims yra maŞiau iťryťkinamas.

NuolatiniĹł studijĹł trukmÄ—, m. 1,5 2 2 2 2 4

Suteikiamas kvaliďŹ kacinis laipsnis VieĹĄĹłjĹł ryĹĄiĹł magistras LiteratĹŤrologijos magistras Antropologijos magistras Sociologijos magistras Ĺ˝urnalistikos magistras LietuviĹł ďŹ lologijos bakalauro laipsnis

1,5 2 1,5 1,5

Komunikacijos magistras Komunikacijos magistras Leidybos magistras Informacijos paslaugĹł magistras

1,5 1,5 2 1,5

Verslo administravimo magistras TeisÄ—s magistras Psichologijos magistras Edukologijos magistras

2 2

Ekonomikos magistras TarptautinÄ—s rinkodaros magistras

2 4

Edukologijos magistras LietuviĹł ďŹ lologijos bakalauro laipsnis

3

Vadybos profesinis bakalauras


DNWXDOLMRV

PELUĂ?HOLRGĂ&#x;

Ă&#x;BANĂ&#x;DOĂ&#x;IRĂ&#x;Â?TAĂ&#x;KINĂ&#x;GASĂ&#x;JOSĂ&#x;RwĂ&#x;MwĂ&#x;JAS

.DLSHGRILOLMRVVNDQGDODVVXEOLĂ‘Ă…NR9/DQGVEHUJLVzPzSXUW\WLVVjVDMĂ˜VXMXR

4IEĂ&#x;SgĂ&#x;ATSKĂ&#x;LEISĂ&#x;TĂ‹Ă&#x;PAĂ&#x;VIEĂ&#x;¸INĂ&#x;TIĂ&#x;Â?RAĂ&#x;¸AI +ŠSĂ&#x;TUĂ&#x;TISĂ&#x;"EĂ&#x;TINĂ&#x;GIS %XYÂ?V.DXQRDS\JDUGRV SURNXURUDV .ORQLRJDWYzMHDUĂ…LDL PLWLQJDYXVLPLQLD QXRODWMDXWzNDLNX ULĂ˜SROLWLNĂ˜SDUDPj

si gyva, uĹž tokÄŻ jos vaiko ir jos paÄ?ios ĹĄmeiĹžtÄ… ji, matyt, bĹŤtĹł spjovusi profesoriui ÄŻ akis. Ĺ iandien belieka profesoriĹł sugÄ—dinti Ĺžurnalistei: „Gerbiamas profesoriau, medikĹł iĹĄkart buvo patvirtinta, kad vaikas buvo priverstas sauskelnes neĹĄioti ne po „bendravimo su dÄ—dÄ—mis“, o dÄ—l ligos. O jĹŤs Ĺžiauriai pasityÄ?iojote iĹĄ tokiÄ… ligÄ… kentÄ—jusios mergaitÄ—s, visai Lietuvai iĹĄduodamas skaudĹžiÄ… jos paslaptÄŻ. Jei pats nesusivokÄ—te, galÄ—jote pasitarti su savo anĹŤko Ĺžmona, vaikĹł ugdymo specialiste, kokiÄ… ĹžalÄ… vaikui padarÄ— toks jĹŤsĹł ĹĄmeiĹžtas.“ !P¸Ă&#x;MEIĂ&#x;Ă€wĂ&#x;TEIĂ&#x;SwĂ&#x;JOĂ&#x;ATĂ&#x;MIĂ&#x;NIĂ&#x;Mg

Savo straipsnyje V.Landsbergis apĹĄmeiŞė ne tik vaikus, bet ir teisÄ—jÄ… J.FurmanaviÄ?iĹł bei A.ĹŞsÄ….

V.Landsbergis, puikus ĹĄachmatĹł ĹžaidÄ—jas, turÄ—tĹł Ĺžinoti, kad ir didmeistriai kartais pralaimi. „NeĹžinia, ar tyrÄ—jai tikrino ĹžiniÄ… apie galimas J.FurmanaviÄ?iaus ir jo draugĹł atostogĹł keliones ÄŻ TailandÄ… – ĹžinomÄ… homoseksualĹł ir pedofilinio turizmo rojĹł?“ – neatsakingai teĹĄkia profesorius. O prie informacijos prieinanÄ?iam aukĹĄtam politikui tikrai derÄ—tĹł Ĺžinoti, kad tÄ… ĹžiniÄ… paskleidÄ— pati N.VenckienÄ—, o tyrÄ—jai tikrino, bet jokiĹł pedofilinio turizmo kelioniĹł nerado. Jei tuomet profesorius to ir neĹžinojo, tai dabar, susipaĹžinÄ™s su tyrimo medĹžiaga, tikrai Ĺžino. Bet vietoj atsipraĹĄymĹł – grasinimai laikraĹĄÄ?iui teismais. 2EIĂ&#x;KAĂ&#x;LAUĂ&#x;JAĂ&#x;¸VENĂ&#x;TOĂ&#x;JOĂ&#x;TEISĂ&#x;MO

PraÄ—jus 3 metams, 2012-ĹłjĹł geguŞės 17 dienÄ…, iĹĄkart po ÄŻvykiĹł Garliavoje, kai L.StankĹŤnaitei pagaliau buvo sugrÄ…Ĺžinta dukrelÄ—, profesorius V.Landsbergis, pasiriĹĄÄ™s tautinÄ™ juostelÄ™, atvyko ÄŻ „Lietuvos ryto“ televizijÄ…. Ne, ne pasidĹžiaugti, kad ÄŻvykdytas teismo sprendimas ir Lietuva pasirodÄ— esanti teisinÄ— vals-

tybÄ—, kurios pagrindus jis pats ir dÄ—jo NepriklausomybÄ—s auĹĄroje. AtvirkĹĄÄ?iai, profesorius atsineĹĄÄ— teisiniĹł knygĹł ir buvo paruoĹĄÄ™s net tuomeÄ?io Rusijos prezidento Dmitrijaus Medvedevo citatĹł ÄŻrodinÄ—damas, kad teismĹł nutarÄ?iĹł vykdymas nÄ—ra teisinÄ—s valstybÄ—s poĹžymis. ÄŽ laidos vedÄ—jo Edmundo JakilaiÄ?io teiginÄŻ, kad byloje jau atliktos visos apklausos ir nebeliko abejoniĹł, jog vaikas turi gyventi su niekuo nenusikaltusia motina, V.Landsbergis atĹĄovÄ—: „Turi pradÄ—ti galvoti tie teisininkai, kurie dar mÄ…sto arba dar pajÄ—gĹŤs mÄ…styti, neafiĹĄuoti tokiĹł sÄ…vokĹł kaip teismo sprendimas. AĹĄ visada sakau – tai yra to teisÄ—jo sprendimas. Jis yra Ĺžmogus, jam gali bĹŤti daroma ÄŻtaka. Nereikia statyti ant pjedestalo teisÄ—jo Kondratjevo – pagal tÄ… medĹžiagÄ… jis galÄ—jo padaryti visai kitÄ… sprendimÄ…. TaÄ?iau tai yra Kondratjevo sprendimas, o ne ĹĄventojo Lietuvos teismo.“ Sunku suprasti, koks dar „ťventasis teismas“ egzistuoja Lietuvoje, bet nesunku suprasti, kad profesorius ir toliau atlieka N.VenckienÄ—s gynimo misijÄ… kiĹĄdamasis ÄŻ teismĹł sprendimus. Juos suniekindamas ir pavadindamas „teisminiu vaiko pagrobimu“, o paÄ?ius teisÄ—jus prilygindamas nemokĹĄoms, nes „ir arkliui“ aiĹĄku, bet teisÄ—jams – ne. 3KAMĂ&#x;BUĂ&#x;TISĂ&#x;PREĂ&#x;ZIĂ&#x;DENĂ&#x;TEI

V.Landsbergis, tuomet kalbÄ—damas televizijos laidoje, prisipaĹžino, kad dÄ—l N.VenckienÄ—s bendrauja ir su prezidente Dalia Grybauskaite. E.Jakilaitis: „Nuo pat ryto esate ĹĄioje istorijoje. PrezidentĹŤra teigia, kad bĹŤtent jĹŤs buvote tas Ĺžmogus, kuris prezidentei pirmasis praneĹĄÄ— tÄ… naujienÄ… apie Garliavoje vykstanÄ?iÄ… operacijÄ….“ (Ji prasidÄ—jo apie 6 val. ryto. – Red.) V.Landsbergis: „Tai labai keista, jei buvau pirmas. AĹĄ gavau skambutÄŻ iĹĄ vietos, iĹĄ Seimo nario, vykstanÄ?io ten, kur jau muĹĄa Ĺžmones.“ Apie prezidentÄ—s D.GrybauskaitÄ—s dÄ—mesÄŻ iĹĄgalvotai pedofilijos istorijai ir jos ne kartÄ… vieĹĄai iĹĄsakytÄ… paramÄ… N.Venckienei vie-

noje Ĺžurnalisto E.JakilaiÄ?io laidĹł „Lietuvos ryto“ televizijai yra kalbÄ—jusi ir N.VenckienÄ—. Ji atvirai pasakÄ—, kad lankÄ—si pas prezidentÄ™ D.GrybauskaitÄ™. Ĺ ÄŻ apsilankymÄ… ir aptartus klausimus PrezidentĹŤra nutyli iki ĹĄiol. PriÄ—musi buvusiÄ… teisÄ—jÄ… prezidentÄ— vÄ—liau taip ir nesurado progos priimti nuĹĄauto teisÄ—jo J.FurmanaviÄ?iaus artimĹłjĹł ar pareikĹĄti jiems uĹžuojautos. Laidoje V.Landsbergis stebÄ—josi, kad vaiko paÄ—mimo operacijai prireikÄ— tiek daug ginkluotĹł pareigĹŤnĹł, kad vaikas visa tai matÄ—. Bet ar profesorius pamirĹĄo, jog, anot N.VenckienÄ—s, jis pats pasistengÄ—, kad vaikas bĹŤtĹł atiduotas tetos N.VenckienÄ—s globai ÄŻ tuos namus? NebĹŤtĹł to ÄŻvykÄ™, nebĹŤtĹł reikÄ—jÄ™ po trejĹł metĹł vaiko iĹĄ buvusios teisÄ—jos, nevykdanÄ?ios teismĹł sprendimĹł, namĹł vaduoti pasitelkus gausybÄ™ pareigĹŤnĹł. .EĂ&#x;REĂ&#x;MIĂ&#x;.6ENCĂ&#x;KIEĂ&#x;NwSĂ&#x;"LOĂ&#x;GAI

Kad V.Landsbergis buvo visa galva pasinÄ—rÄ™s ÄŻ menamÄ… pedofilijos skandalÄ… ir vaidino ten svarbĹł vaidmenÄŻ gindamas N.VenckienÄ™, teko patirti ir man, Ĺžurnalistei. PrieĹĄ dvejus metus, kai teko pasiprieĹĄinti SpecialiĹłjĹł tyrimĹł tarnybos (STT) ir teismĹł sprendimams priversti mane pasakyti informatoriaus, papasakojusio apie korupcijÄ… teismuose, pavardÄ™, mane namuose aplankÄ— Seimo narys, buvÄ™s konservatorius Naglis Puteikis. IĹĄsakÄ™s savo paramÄ… mano pozicijai neiĹĄduoti informacijos ĹĄaltinio, N.Puteikis papasakojo apie Seime vykusÄŻ konservatoriĹł frakcijos susirinkimÄ…. „Per susirinkimÄ… pasiĹŤliau partijos nariams – paremkime ĹžurnalistÄ—s L.Lavaste pozicijÄ…, tai graĹžiai nuskambÄ—s. Visi nutilo. Ir visiĹĄkoje tyloje pasigirdo pagyvenusio Ĺžmogaus, kurÄŻ Ĺžino visa Lietuva, balsas: „Ne, Lavaste mes neremsime.“ „KodÄ—l?“ – paklausiau nustebÄ™s. „TodÄ—l, kad Lavaste negera. Ji palaiko L.StankĹŤnaitę“, – tuomet paatviravo man, Ĺžurnalistei, bĹŤsimas pretendentas ÄŻ Lietuvos prezidentus. Jo pasakojimas mane nustebino. Negi iĹĄkilus politikas gali sau

Ă„%\ORMHVXULQNWLGXRPHQ\VSD GDU \WLJDUVRÂ’UDĂ…DLGXRGDSD JULQGRLĂ…VLDLĂ…NLQWLLUNDOEzWLDSLH WDLVXNRNLDLVDXNĂ…WDLVSROLWLNDLV *DUOLDYRVÂ’Y\NLDLEXYRGHULQDPL NDVNDPVNDPELQRLUDSLHNjNDO EzGDYRVL‘UDĂ…XVGDEDUNODXVDQ W\VSDUHLJĂ‘QDLWLNUDLWDLĂ?LQR 9LVXRPHQHLODEDLUHLNLDDLĂ…NXPR WRGzOEĂ‘WĂ˜ODEDLVYDUEXWXRV Â’UDĂ…XVSRNDOELXVSDYLHĂ…LQWLNRO PHVGDUJDOXWLQDLYLHQLNLWLHPV QHLĂ…GUDVNzPHDNLĂ˜.DGSDJDOLDX YLVLHPVEĂ‘WĂ˜DLĂ…NXLUQHEHNLOWĂ˜ DEHMRQLĂ˜GLVNXVLMĂ˜GzOYLHQĂ˜DU NLWĂ˜DVPHQVYDLGPHQV 2MHLWRQHEXVOLNVYLHWRVÂ’YDL ULRPVVSzOLRQzPVLUPDQLSXOLD

FLMRPV*HUELXDXNĂ…mLDXVLĂ˜ PĂ‘VĂ˜YDOVW \EzVDVPHQĂ˜ LQGzOÂ’Â’YLVXRPHQzVSHUWYDUNj WRGzOQHVLQRUzWĂ˜NDGMDLVNDV QRUVPDQLSXOLXRWĂ˜ 7RGzOUHLNLDNDGLĂ…Â’YDLULĂ˜VULmLĂ˜ VSHFLDOLVWĂ˜EĂ‘WĂ˜VXGDU \WDULPWD NRPLVLMDLĂ…WLUWĂ˜SRNDOELĂ˜Â’UDĂ…XV SDYLHĂ…LQWĂ˜LUSDJDOLDXOHLVWĂ˜YL VXRPHQHLVXVLGDU \WLDLĂ…NĂ˜YDL]Gj 2NDGGDXJHOLVDXNĂ…WĂ˜DVPHQĂ˜ DWURG\VQHJUDĂ?LDL\UDIDNWDV %HWWDGDMLHJDOzWĂ˜WXRVVDYR SRNDOELXVVDYRYDLGPHQÂ’ PHQDPRMHSHGRI LOLMRVLVWRULMRMH SDDLĂ…NLQWLDUEDSDQHLJWL 7RNVWXUzWĂ˜EĂ‘WLYDOVW \ELQLV SRĂ?LĂ‘ULVÂ’Ă…LjSUREOHPjQHVWDL VYDUEXYDOVW \EHL 7DmLDXGDEDUPDW \WLNDGWLN MĂ‘VĂ?XUQDOLVWDLHVDWHSULHN \MH NHOGDPLĂ…Â’NODXVLPjÂł

0ROĂ&#x;FEĂ&#x;SOĂ&#x;RIAUSĂ&#x;REAKĂ&#x;CIĂ&#x;JAĂ&#x;KEĂ&#x;LIAĂ&#x;NUOSĂ&#x;TAĂ&#x;Bg -AĂ&#x;RIĂ&#x;JAĂ&#x;-IĂ&#x;LIĂ&#x;NIEĂ&#x;Nw 1XĂ?XG\WR9DLGR0LOLQLRPRWLQD Ă„0DQODEDLNHLVWD9/DQGVEHU JLRUHDNFLMDÂ’PDQRĂ?RGĂ?LXV $Ă…QLHNRQHLĂ…VLJDOYRMDX $SLHSURIHVRULDXVSDUDPjSDWL 19HQFNLHQzSDVDNRMRPDQR Y\UXL%HWRMLGDĂ?QDLDSLHWDL NDOEzMRLUYLHĂ…RMRMHHUGYzMH -HL19HQFNLHQzPHODYRNDLS PHODYRLUGzOSHGRILOLMRV 9/DQGVEHUJLVXĂ?WRNÂ’PHOjWX

leisti vertinti Ĺžurnalistus tik pagal tai, ar jie palaiko L.StankĹŤnaitÄ™, ar ne? ÂŒRAĂ&#x;¸UOĂ&#x;SEĂ&#x;ÂŚĂ&#x;GARĂ&#x;SIĂ&#x;PAĂ&#x;VARĂ&#x;Dw

IĹĄÄ—jus knygai „KalÄ—s istorija“ apie Garliavos ÄŻvykius sulaukiau nepaŞįstamo Ĺžmogaus skambuÄ?io. „Skyrelyje apie V.Landsbergio vaidmenÄŻ Kauno pedofilijos istorijoje jĹŤs pateikiate faktĹł, bet aĹĄ jĹł galÄ—Ä?iau pateikti daug daugiau. Tai specialiosiomis priemonÄ—mis uĹžfiksuoti KedĹžiĹł, VenckĹł ir jĹł rÄ—mÄ—jĹł politikĹł pokalbiĹł ÄŻraĹĄai. ÄŒia jĹŤs rasite nepaneigiamĹł faktĹł, kad V.Landsbergio vaidmuo plÄ—tojant pedofilijos istorijÄ… buvo labai svarus. Kol ĹĄi medĹžiaga yra tyrimo stadijos, praĹĄyÄ?iau iĹĄsaugoti visiĹĄkÄ… slaptumÄ… dÄ—l jos gavimo istorijos, – papraĹĄÄ— vyriĹĄkis. – TaÄ?iau ji jums labai pravers, nes nepaliks abejoniĹł, kokÄŻ vaidmenÄŻ politikai vaidino ĹĄioje istorijoje.“ )RĂ&#x;DIDĂ&#x;MEISTĂ&#x;RIAIĂ&#x;PRAĂ&#x;LAIĂ&#x;MI

Lieka tikÄ—tis, kad ĹĄi pareigĹŤnĹł jau nagrinÄ—jama medĹžiaga nedings, bus pavieĹĄinta ir uĹžkirs keliÄ… profesoriaus V.Landsbergio tei-

U zWĂ˜SDGXRWLMjÂ’WHLVPj,UNRGzO SURIHVRULXVWRPHORMHLWDLEXYR PHODVLĂ…NDUWQHSDQHLJz"0HV YLVLPDWzPHNDG9/DQGVEHUJLV URGzSDUDPj19HQFNLHQHL GDXJHO\MHVDYRSDUHLĂ…NLPĂ˜NDLS LUSUH]LGHQWz'*U\EDXVNDLWz 19HQFNLHQzPDQ\UDVDNLXVL NDGDVPHQLĂ…NDLEXYRSDNYLHVWD DSVLODQN \WLSDVSUH]LGHQWÂ?-HL LUWDLPHODV3UH]LGHQWĂ‘UDWXUzMR WRNLjLQIRUPDFLMjSDQHLJWL %HWWRQLHNDGDQHSDQHLJzÂł

giniams, kad „Lietuvos rytui“, prabilusiam apie aukĹĄtĹł politikĹł, tarp jĹł ir jo paties, paramÄ… N.Venckienei, „rĹŤpi tiraĹžai (labiau uĹž tiesÄ…)“, o liudininkĹł pasakojimai apie jo vaidmenÄŻ ĹĄioje tragiĹĄkoje istorijoje tÄ—ra „pliurpalai“. Ir, uĹžuot siĹŤlÄ™s „Lietuvos rytui“ jo atsipraĹĄyti, profesorius, kurio Ĺžodis Lietuvai iki ĹĄiol yra labai svarbus, rastĹł moraliniĹł jÄ—gĹł prisipaĹžinti klydÄ™s, pats atsipraĹĄytĹł aukĹł artimĹłjĹł uĹž savo ĹĄmeiĹžikiĹĄkus straipsnius bei pareiĹĄkimus ir padÄ—tĹł Lietuvai susitaikyti, uĹžuot kĹŤrÄ™s naujas sÄ…mokslo teorijas ir ieĹĄkojÄ™s naujĹł prieĹĄĹł. O naujĹł sÄ…mokslo teorijĹł kurti jis nesiliauja ir dabar. LaiĹĄke „Lietuvos rytui“ profesorius raĹĄo: „KedytÄ—s niekada nesu matÄ™s, nors norÄ—Ä?iau pamatyti. Bet jÄ… juk iĹĄbraukÄ—.“ KÄ… reiĹĄkia tas „iĹĄbraukė“? Supraskit kaip norit ir kurkit savo versijas. O gal jau vertÄ—tĹł sustoti ir atsipeikÄ—ti? Pagaliau V.Landsbergis, puikus ĹĄachmatĹł ĹžaidÄ—jas, turÄ—tĹł Ĺžinoti, kad ir didmeistriai kartais pralaimi net gerai apskaiÄ?iuotas partijas.


DNWXDOLMRV

Ă&#x;PELUĂ?HOLRG

TRAUKA. Jaunam Ĺžmogui sunku atsispirti nusikalstamo pasaulio pagundoms, kurios lydi nuo pat vaikystÄ—s

6IĂ&#x;SAĂ&#x;GAĂ&#x;LIĂ‹Ă&#x;TwĂ&#x;VĂ‹Ă&#x;PAĂ&#x;VYZĂ&#x;DYSĂ&#x;UĂ€Ă&#x;BUĂ&#x;RIAĂ&#x;IRĂ&#x;Ă&#x; 3LQLJĂ˜QHWUĂ‘NVWDQHLDONRKROLXLQHLDXWRPREL OLDPVWDmLDXÂ’GDUEjHLWLQHUHLNLD7HLVzVDXJRV SDUHLJĂ‘QDPVJHUDLĂ?LQRPĂ˜DVPHQĂ˜VĂ‘QĂ‘VYLVLĂ…ND ODLVYHPzJDXMDVLWRONROSDW\VQHDWVLGXULDWHLVPH Milda K U I Z I NA I T Ä– LR korespondentÄ—

„Nenoriu, kad sĹŤnus pasektĹł mano pÄ—domis“, – teismuose daĹžnai kartoja ĹĄvelnesnÄ—s bausmÄ—s praĹĄantys nusikaltÄ—liai. Bet patys savo elgesiu vaikams parodo, kad keliÄ… per gyvenimÄ… reikia skintis jÄ—ga ir klasta. 0AĂ&#x;MIRĂ&#x;¸OĂ&#x;NETĂ&#x;KURĂ&#x;DIRĂ&#x;BA

TÄ—vas surado darbÄ…, tÄ—vas iĹĄtrauks ir iĹĄ policijos. AferĹł meistru vadinamo 47 metĹł Sergejaus RachinĹĄteino sĹŤnui 23 metĹł Erikui RachinĹĄteinui dÄ—l nieko nereikia sukti galvos.

E.RachinĹĄteino kumĹĄÄ?iĹł tvirtumÄ… pajuto groĹžio konkurso „Mis Lietuva“ dalyvÄ— E.CitoviÄ?iĹŤtÄ—. Merginai teko siĹŤti antakÄŻ. Sulaikytas policijos, jis nerado automobilio dokumentĹł, o atvykÄ™s ÄŻ teismÄ… pamirĹĄo, kaip vadinasi jo tÄ—vo ÄŻkurta bendrovÄ—, kurioje jis dirba vadybininku. Nors dÄ—l naktiniuose klubuose siautÄ—janÄ?io E.RachinĹĄteino policija buvo kvieÄ?iama jau ne kartÄ…, teisme jam teko aiĹĄkintis pirmÄ…kart. .EĂ&#x;MAĂ&#x;LOĂ&#x;NUĂ&#x;MAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;+LAIĂ&#x;PwĂ&#x;DOĂ&#x;JE

Ĺ eĹĄÄ—linio milijonieriaus sĹŤnui protokolÄ… suraĹĄÄ— ne Vilniaus, o KlaipÄ—dos policininkai. KlaipÄ—dos policija nurodÄ—, jog vÄ—lĹł kovo 22-osios vakarÄ… Naujojo Sodo gatvÄ—je neblaivus E.RachinĹĄteinas vairavo automobilÄŻ „Mercedes-Benz“. PareigĹŤnai jam nustatÄ— vidutinÄŻ girtumÄ… – 1,86 promilÄ—s alkoholio. Jaunuolis teigÄ— automobilio tÄ…nakt nevairavÄ™s. Jis tikino, kad ÄŻ naktinÄŻ klubÄ… „Dr.Who“ keturis draugus atveŞė kitos S.RachinĹĄteino bendrovÄ—s „Nekilnojamojo turto valdymas“ vairuotojas Airidas GiĹža. E.RachinĹĄteinas ÄŻsitikinÄ™s, jog pareigĹŤnai buvo iĹĄkviesti po jo konf likto su naktinio klubo apsaugos darbuotojais. Milijonieriaus sĹŤnus teisme pasakojo, kad likus savaitei iki ĹĄio ÄŻvykio klube „Dr.Who“ jis buvo ÄŻsivÄ—lÄ™s ÄŻ konf liktÄ…. 4RIUK¸Ă&#x;MAĂ&#x;DAĂ&#x;RIOĂ&#x;NEÂ?Ă&#x;SIĂ&#x;LEIĂ&#x;DO

„Kai prie durĹł pamaÄ?iau tÄ… patÄŻ apsaugininkÄ…, supratau, kad jis mane prisimena ir ÄŻ klubÄ… tikrai neÄŻleis. Tarp mĹŤsĹł vÄ—l kilo ginÄ?as“, – savo karĹĄto bĹŤdo neslÄ—pÄ— ĹĄeĹĄÄ—linio milijonieriaus sĹŤnus. Jis neneigÄ—, jog ÄŻ uostamiesÄ?io naktinÄŻ klubÄ… vÄ—l bandÄ— patekti neblaivus: „Nematau Ä?ia nieko bloga. MaĹĄinÄ… vairavo kitas Ĺžmogus, todÄ—l nesuku dÄ—l to galvos.“ Kad E.RachinĹĄteinas dÄ—l nieko nesuka galvos, gerai Ĺžino jo draugai. IĹĄ milijonieriaus sĹŤnaus jie ne-

kart yra girdÄ—jÄ™: „KÄ… noriu, tÄ… darau. Vis tiek mane tÄ—vas „iĹĄvartys“.“ Kai byla dÄ—l vairavimo iĹĄgÄ—rus pateko ÄŻ Vilniaus miesto apylinkÄ—s teismÄ…, tÄ—vas jam iĹĄtiesÄ— pagalbos rankÄ…. S.RachinĹĄteino ÄŻkurta bendrovÄ— „Nekilnojamojo turto valdymas“ teismui atsiuntÄ— paaiĹĄkinimÄ…, jog automobilÄŻ „Mercedes-Benz“ tÄ…dien vairavo ĹĄios bendrovÄ—s vairuotojas. !ISTĂ&#x;RAĂ&#x;ÂŚĂ&#x;BRANĂ&#x;GIOSĂ&#x;MAĂ&#x;¸IĂ&#x;NOS

„Neturiu nieko bendra su ĹĄiuo automobiliu“, – teisme aiĹĄkino E.RachinĹĄteinas. GalbĹŤt dÄ—l to papraĹĄytas policininkĹł jis nesugebÄ—jo rasti automobilio dokumentĹł. O gal daĹžnai automobilius keiÄ?iantis turtuolio sĹŤnus pamirĹĄo, kur laikomi kurios maĹĄinos dokumentai? Su E.RachinĹĄteinu bendraujantys jo bendraamĹžiai pasakojo, jog sportuoti ir pramogauti jis atvyksta vis kitu automobiliu ir tuo puikuojasi. Tai nesunku pastebÄ—ti ir socialiniame tinkle „Facebook“. Jaunuolis mÄ—gsta pozuoti prie brangiĹł automobiliĹł. Neseniai jis draugams gyrÄ—si, kad tÄ—vas padovanojo automobilÄŻ „Infiniti“. Teisme paaiĹĄkÄ—jo, jog brangiais automobiliais vaĹžinÄ—jantis E.RachinĹĄteinas daĹžnai nepaiso KeliĹł eismo taisykliĹł. Nors ĹĄiuo metu jis neturi galiojanÄ?iĹł nuobaudĹł, uĹž ÄŻvairius paĹžeidimus yra baustas daugiau nei deĹĄimt kartĹł. Policijos iĹĄvardintos jo nuobaudos vos tilpo keturiuose puslapiuose. $IEĂ&#x;NASĂ&#x;LEIĂ&#x;DĂ€IAĂ&#x;SPORĂ&#x;TOĂ&#x;KLUĂ&#x;BE

„Automobiliai, kelionÄ—s, klubai ir brangĹŤs drabuĹžiai – visas jo gyvenimas“, – „Lietuvos rytui“ pasakojo vienas E.RachinĹĄteino biÄ?iulis. Skandalingo verslininko sĹŤnus turi ne tik daug pinigĹł, bet ir laisvo laiko. „Jo darbas – nuvesti ÄŻ vaikĹł darĹželÄŻ maŞą jÄŻ brolÄŻ ir parodyti klientams nuomojamas patalpas“, – pasakojo E.RachinĹĄteino paŞįstamas. Su E.RachinĹĄteinu bendraujantis vilnietis pastebÄ—jo, kad pastaraisiais metais vaikinas smarkiai pasikeitÄ— ir savo iĹĄvaizda, ir bĹŤdu. Jis daugybÄ™ laiko praleidĹžia sporto klube, todÄ—l per metus iĹĄ paaugliĹĄko sudÄ—jimo jaunuolio virto raumeningu vyru. Tuomet Ä—mÄ— kelti grÄ—smÄ™ naktiniĹł klubĹł lankytojams. „IĹĄgÄ—rÄ™s jis tampa visiĹĄkai nevaldomas. Atrodo, kad visai nesuvokia, kÄ… daro. Pradeda muĹĄti net savo kompanijos merginas. Kol buvo labai lieknas, muĹĄtis turbĹŤt bijodavo“, – pasakojo keliĹł muĹĄtyniĹł liudininku tapÄ™s jo paŞįstamas. 0AĂ&#x;VARĂ&#x;DwSĂ&#x;SUĂ&#x;VESĂ&#x;TIĂ&#x;NwĂ&#x;JEĂ&#x;NEĂ&#x;LIĂ&#x;KO

Vilnietis teigÄ—, jog praÄ—jusio sekmadienio paryÄ?iais E.RachinĹĄteinas sukÄ—lÄ— muĹĄtynes Vilniaus centre esanÄ?iame kokteiliĹł bare „Pan-

tera“ ir buvo nuveĹžtas ÄŻ policijos komisariatÄ…. NeĹžinia, kodÄ—l policija net neuĹžfiksavo, jog E.RachinĹĄteinas dalyvavo ĹĄiose muĹĄtynÄ—se. PareigĹŤnai gavo praneĹĄimÄ…, kad A.Smetonos gatvÄ—je, ĹĄalia baro „Pantera“, muĹĄasi 6–10 vaikinĹł. SuvestinÄ—je nurodyta, jog lengvai apgirtÄ™ 23 metĹł T.V., 22 metĹł A.B. ir blaivus devyniolikametis A.L. buvo pristatyti ÄŻ 3-iÄ…jÄŻ policijos komisariatÄ…. Po apklausos policijos komisariate A.L. dÄ—l galvos traumos kreipÄ—si ÄŻ medikus. TaÄ?iau vÄ—liau jaunuoliai vienas kitam jokiĹł pretenzijĹł neturÄ—jo, todÄ—l ikiteisminis tyrimas nebuvo pradÄ—tas. AiĹĄkintis dÄ—l KeliĹł eismo taisykliĹł paĹžeidimĹł ÄŻ teismÄ… atvykÄ™s E.RachinĹĄteinas Ĺžurnalistams sakÄ— klube „Pantera“ su niekuo nesimuĹĄÄ™s. Vaikinas teigÄ— buvÄ™s apkalbÄ—tas jo nemÄ—gstanÄ?iĹł ĹžmoniĹł. 0AĂ&#x;SIĂ&#x;JUĂ&#x;TOĂ&#x;GARĂ&#x;BINĂ&#x;GUĂ&#x;VYĂ&#x;RU

PanaĹĄiai viskas baigÄ—si ir praÄ—jusiĹł metĹł rugsÄ—jÄŻ, kai ÄŻ Vilniaus restoranÄ… „Basilico“ atvykÄ™s E.RachinĹĄteinas suĹžalojo kitÄ… jo lankytojÄ… T.K. Jis ÄŻ ligoninÄ™ pateko dÄ—l prakirstos galvos ir nosies kaulĹł lĹŤĹžiĹł. Policija uĹžfiksavo medikĹł praneĹĄimÄ…, bet nukentÄ—jusiojo taip ir nesulaukÄ—. Kalbama, jog suĹžalotam vilnieÄ?iui uĹž sĹŤnaus iĹĄpuolÄŻ sumokÄ—jo jo tÄ—vas. PrieĹĄ ĹĄÄŻ ÄŻvykÄŻ E.RachinĹĄteino kumĹĄÄ?iĹł tvirtumÄ… pajuto groĹžio konkurso „Mis Lietuva“ dalyvÄ— Elita CitoviÄ?iĹŤtÄ—. TitulÄ… „Mis publika“ iĹĄkovojusiai merginai ligoninÄ—je teko siĹŤti antakÄŻ. „JauÄ?iuosi blogai. Patyriau fizinÄ™ ir psichologinÄ™ traumas. DaĹžnai suskausta galvÄ…, o pats smurtautojas net nesugebÄ—jo atsipraĹĄyti. Be to, po ÄŻvykio jis reagavo gana keistai. Kai atsisukau su praskelta galva, jis pradÄ—jo keiktis ir rÄ—kti“, – tada „Lietuvos rytui“ pasakojo E.CitoviÄ?iĹŤtÄ—. Tuomet savo versijÄ… pateikÄ— ir E.RachinĹĄteinas: „Skamba kiek Ĺžiaurokai, taÄ?iau ji man yra niekas. Manau, kiekvienas save gerbiantis vyras bĹŤtĹł taip pasielgÄ™s. Kas ji tokia, kad galÄ—tĹł elgtis kaip visiĹĄkai neiĹĄauklÄ—ta, nieko negerbianti pana? Gal tik kiek per stipriai iĹĄÄ—jo pamokyti. Bet yra kaip yra.“ Vaikinas tÄ…kart aiĹĄkino, kad graĹžuolÄ— supyko nesupratusi jo humoro. 0RIĂ&#x;MUĂ&#x;¸wĂ&#x;KLUĂ&#x;BOĂ&#x;VAĂ&#x;DOĂ&#x;Vg

„Nelyginkite manÄ™s su tÄ—vu, aĹĄ daugiau nesÄ—siu“, – paŞįstamiems daĹžnai sakydavo Kauno nusikaltÄ—liĹł ĹĄulo 57 metĹł Henriko Daktaro sĹŤnus 32 metĹł Enrikas Daktaras. Bet geguŞės pradĹžioje Vilniaus policijos pareigĹŤnai vÄ—l prisiminÄ— jo pavardÄ™. Jis taip pat ĹĄÄ—lo sostinÄ—s naktiniame klube. ÄŽtariama, jog Kauno nusikaltÄ—liĹł ĹĄulo sĹŤnus geguŞės mÄ—nesÄŻ sumuĹĄÄ— klubo „Absento fÄ—jos“ administratoriĹł. LiudytojĹł teigimu, paryÄ?iais, apie 5 valandÄ…, gerokai ÄŻkauĹĄÄ™s E.Daktaras Ä—mÄ— kabinÄ—tis prie klubo lankytojĹł. Administratorius Andrius Butrimas nutarÄ— nuraminti H.Dak-

1XRODWWHLVLDPĂ˜MĂ˜VXROjWULQDQWLV65DFKLQĂ…WHLQDV QXRWUNDLUzMH SDURGz SUDVWjSDY \]GÂ’VDYRVĂ‘QXL(ULNXLĂ‚LVLUJLSUDGzMRYDUVW \WLWHLVPĂ˜GXULV

3VARĂ&#x;BUĂ&#x;IRĂ&#x;GEĂ&#x;NAI Ă&#x;IRĂ&#x;APĂ&#x;LINĂ&#x;KA !NDĂ&#x;RIUSĂ&#x;+AĂ&#x;LUĂ&#x;GIĂ&#x;NAS 3VLFKRORJDV Ă&#x201E;<UDGYLWHRULMRVNXULRVDLĂ&#x2026; NLQDNRGzOQXVLNDOWzOLĂ&#x2DC; YDLNDLSDVXNDWXRSDmLX NHOLXNDLSLUMĂ&#x2DC;WzYDL 0RNVOLQLQNDLDLĂ&#x2026;NLQDNDGWDL OHPLDJHQDL$Ă&#x2026;DVPHQLĂ&#x2026;NDL WXRQHODEDLWLNLXWDmLDX WRNLDWHRULMDHJ]LVWXRMD

taro sĹŤnĹł ir iĹĄpraĹĄyti iĹĄ vilnieÄ?iĹł pamÄ&#x2014;gtos uĹžeigos. Neblaiviam kaunieÄ?iui tai nepatiko, todÄ&#x2014;l jis kibo ÄŻ atlapus klubo darbuotojui ir jÄŻ stipriai primuĹĄÄ&#x2014;. Vyras buvo nugabentas ÄŻ ligoninÄ&#x2122;, o vÄ&#x2014;liau kreipÄ&#x2014;si ÄŻ policijÄ&#x2026;. Ĺ˝iniasklaidai praneĹĄus ĹĄiÄ&#x2026; naujienÄ&#x2026;, ÄŻ savo vyro H.Daktaro teismÄ&#x2026; atvykusi Enriko motina RamutÄ&#x2014; DaktarienÄ&#x2014; buvo ÄŻsitikinusi, jog ÄŻvyko nesusipratimas. Ji abejojo, ar sĹŤnus lankÄ&#x2014;si Vilniuje ir leido laikÄ&#x2026; naktiniame klube. 0AĂ&#x;GAIĂ&#x;LOĂ&#x;Nw¸Ă&#x;jIOSĂ&#x;Ă&#x20AC;MOĂ&#x;NOS

E.Daktaras pastaraisiais metais vengÄ&#x2014; vieĹĄumos. 2006 metĹł lapkritÄŻ jis buvo iĹĄleistas iĹĄ Vilniaus pataisos namĹł ir uĹžsiÄ&#x2014;mÄ&#x2014; verslu.

TeisiamĹł jĹł suolÄ&#x2026; iĹĄbandÄ&#x2122;s E.Daktaras neatvaĹžiuoja ÄŻ Vilniaus teismus susitikti su iki gyvos galvos nuteistu tÄ&#x2014;vu. E.Daktaras buvo nuteistas uĹž narkotikĹł platinimÄ&#x2026;. PareigĹŤnai jÄŻ sulaikÄ&#x2014; 2003 metĹł balandÄŻ. PareigĹŤnai iĹĄsiaiĹĄkino, jog jis su bendrininkais ÄŻ JAV gabeno didelÄŻ kiekÄŻ ekstazio tableÄ?iĹł ir 10 tĹŤkstanÄ?iĹł padirbtĹł JAV doleriĹł. Kartu su juo ÄŻ teisiamĹłjĹł suolÄ&#x2026; sÄ&#x2014;do keli biÄ?iuliai, tarp jĹł ir H.Daktaro jaunystÄ&#x2014;s laikĹł draugo Viktoro Ä&#x152;esonio-Sonios sĹŤnus

.LWDÂąVRFLDOLQzWHRULMD 1XVLNDOWzOLĂ&#x2DC;SDVDXOLRDWVWRYDL J\YHQDODEDLVSHFLI LQzMH DSOLQNRMHÂ&#x2018;WjSDmLjVRFLDOLQÂ? DSOLQNjSDWHQNDLUMĂ&#x2DC;YDLNDL -HLWHLJVLPHNDGVRFLDOLQz DSOLQNDWXULGLGĂ?LXOÂ?Â&#x2019;WDNj Ă?PRJDXVUDLGDLWDLYLVNjLU SDDLĂ&#x2026;NLQD9DLNDLNXULHDXJD WRNLRMHDSOLQNRMHGDĂ?QDL SDVXNDWXRSDmLXNHOLXÂł

Mindaugas ir netikras E.Daktaro dÄ&#x2014;dÄ&#x2014; Rimantas Daktaras. E.Daktaras buvo pripaĹžintas nusikaltimĹł organizatoriumi ir nuteistas ĹĄeĹĄeriĹł metĹł laisvÄ&#x2014;s atÄ&#x2014;mimo bausme. ÄŽ laisvÄ&#x2122; HenytÄ&#x2014;s sĹŤnus buvo iĹĄleistas uĹž grotĹł praleidÄ&#x2122;s pusketvirtĹł metĹł. Pirma laiko jÄŻ iĹĄleidusiam Vilniaus apygardos teismui pagailo kĹŤdikio besilaukianÄ?ios jo Ĺžmonos IndrÄ&#x2014;s KristinaviÄ?iĹŤtÄ&#x2014;s. Kauno nusikaltÄ&#x2014;liĹł lyderio sĹŤnus su ja susituokÄ&#x2014; jau prasidÄ&#x2014;jus ikiteisminiam tyrimui dÄ&#x2014;l narkotikĹł ir pinigĹł kontrabandos. Pora kartu gyveno maĹžiau nei ĹĄeĹĄerius metus ir iĹĄsiskyrÄ&#x2014; 2012 metais. 0OĂ&#x;LIĂ&#x;TIĂ&#x;KOĂ&#x;KARĂ&#x;JEĂ&#x;RAĂ&#x;Ă&#x20AC;LUĂ&#x;GO

IĹĄ pataisos namĹł iĹĄÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s E.Daktaras nusprendÄ&#x2014; tÄ&#x2122;sti mokslus ir tapti architektu. Jis vÄ&#x2014;l tÄ&#x2122;sÄ&#x2014; studijas Kauno technologijos universitete (KTU), iĹĄ kurio sÄ&#x2026;raĹĄĹł buvo iĹĄbrauktas, kai atsidĹŤrÄ&#x2014; nelaisvÄ&#x2014;je. PrieĹĄ suÄ&#x2014;mimÄ&#x2026; E.Daktaras nebuvo iĹĄlaikÄ&#x2122;s trijĹł egzaminĹł, nors jo ĹĄeimos nariai Ĺžurnalistams mÄ&#x2014;gdavo pasakoti, kad jis â&#x20AC;&#x201C; puikus studentas: domisi istorija, Ĺžavisi prancĹŤzĹł karvedĹžiu Napoleonu ir yra tvirtai pasiryĹžÄ&#x2122;s siekti politiko karjeros. TaÄ?iau vos prasidÄ&#x2014;jusiÄ&#x2026; E.Daktaro politiko karjerÄ&#x2026; suĹžlugdÄ&#x2014; narkotikĹł prekeivio etiketÄ&#x2014;. 2002 metais jis tapo Vytauto Ĺ ustausko vadovaujamos partijos Lietuvos laisvÄ&#x2014;s lygos nariu ir per savivaldybiĹł rinkimus buvo iĹĄrinktas ÄŻ


DNWXDOLMRV

(.D]ODXmLĂ&#x2018;QDLWzVQXRWU

PELUĂ?HOLRGĂ&#x;

7%DXURQXRWU

JĂ&#x2039;Ă&#x;SĂ&#x201E;Ă&#x;NUS

'DXJPHWĂ&#x2DC; 3DODQJRVVYH mLXVĂ&#x2026;LXUSLQÂ?V XJQLHVVXQLR NRWDVNXU KDX]DVGDEDU WDSRNXURUWR SXRĂ&#x2026;PHQD

6wĂ&#x;SAĂ&#x;0AĂ&#x;LANĂ&#x;GOSĂ&#x;NEI¸Ă&#x;GgSĂ&#x;DIĂ&#x;NO *HJXĂ?Â?/LHWXYjXĂ? SOĂ&#x2018;GÂ?NDUĂ&#x2026;mLDLLUQH WLNzWDLYzVXVEHLOLH WLQJDVELUĂ?HOLVVXMDX Nz3DODQJRMHSUDVLGz MXVÂ&#x2019;YDVDURVVH]RQj A l v y d a s Z I A B K US LR korespondentas

IĹĄtuĹĄtÄ&#x2014;jusiuose Palangos paplĹŤdimiuose budintys gelbÄ&#x2014;tojai tuĹĄÄ?iai Ĺžvalgosi ÄŻ Baltijos jĹŤrÄ&#x2026;, o paskubÄ&#x2014;jusios ÄŻsikurti paplĹŤdimio kavinÄ&#x2014;s nesulaukia klientĹł. PoilsiautojĹł gausos pasigenda ir kurorto vieĹĄbuÄ?iai bei privaÄ?iĹł apartamentĹł nuomotojai.

.DXQRQXVLNDOWzOLĂ&#x2DC;Ă&#x2026;XODV+'DNWDUDV QXRWUNDLUzMH QXWHLVWDVNDOzWLLNL J\YRVJDOYRVRMRVĂ&#x2018;QXL(QULNXLLUJLWHNRSDUDJDXWLNDOzMLPRGXRQRV

Kauno miesto tarybÄ&#x2026;. TaÄ?iau po metĹł jau buvo suimtas. 4wĂ&#x;VUIĂ&#x;VEĂ&#x20AC;Ă&#x;DAĂ&#x;VOĂ&#x;CEĂ&#x;PEĂ&#x;LIĂ&#x;NUS

Teisia mĹł jĹł suolÄ&#x2026; iĹĄbandÄ&#x2122;s E.Daktaras neatvaĹžiuoja ÄŻ Vilniaus teismus susitikti su iki gyvos galvos nuteistu tÄ&#x2014;vu H.Daktaru. Visuose teismo posÄ&#x2014;dĹžiuose lankosi tik H.Daktaro Ĺžmona RamutÄ&#x2014; ir jo motina Jadvyga DaktarienÄ&#x2014;. SĹŤnus tÄ&#x2014;vÄ&#x2026; stropiai lankydavo tuomet, kai nuo teisÄ&#x2014;saugos jis slapstÄ&#x2014;si Bulgarijoje. PrisikrovÄ&#x2122;s automobilÄŻ lietuviĹĄkĹł skilandĹžiĹł, ĹĄaldytĹł cepelinĹł ir kitĹł gÄ&#x2014;rybiĹł E.Daktaras pas tÄ&#x2014;vÄ&#x2026; keliaudavo vienas. KurÄŻ laikÄ&#x2026; slapta tÄ&#x2014;vÄ&#x2026; lankÄ&#x2122;s E.Daktaras prarado budrumÄ&#x2026;, o jÄŻ sekantys pareigĹŤnai surado kelius pas iĹĄvaizdÄ&#x2026; ir pavardÄ&#x2122; pakeitusÄŻ Kauno DaktarĹł vadeivÄ&#x2026;. -OĂ&#x;KwĂ&#x;¸AUĂ&#x;DYĂ&#x;TI Ă&#x;OĂ&#x;NEĂ&#x;DIRBĂ&#x;TI

TÄ&#x2014;vo pÄ&#x2014;domis visiĹĄkai pasekÄ&#x2014; ir prieĹĄ dvideĹĄimtmetÄŻ pagarsÄ&#x2014;jusio samdomo Ĺžudiko Sauliaus SkÄ&#x2014;rio sĹŤnus 33 metĹł Audrius

SkÄ&#x2014;ris. UĹž ĹžmogĹžudystes, plÄ&#x2014;ĹĄimus ir kitus sunkius nusikaltimus sausio mÄ&#x2014;nesÄŻ A.SkÄ&#x2014;riui skirta laisvÄ&#x2014;s atÄ&#x2014;mimo bausmÄ&#x2014; iki gyvos galvos. Tas pat grÄ&#x2014;sÄ&#x2014; ir S.SkÄ&#x2014;riui, taÄ?iau ĹĄiaulietis bausmÄ&#x2014;s nesulaukÄ&#x2014;. 2009 metais, ÄŻpusÄ&#x2014;jus nagrinÄ&#x2014;ti bylÄ&#x2026;, vyras mirÄ&#x2014; LukiĹĄkiĹł tardymo izoliatoriuje-kalÄ&#x2014;jime. Kartu su tÄ&#x2014;vu pasalas rengdavÄ&#x2122;s ir aukĹł tykodavÄ&#x2122;s A.SkÄ&#x2014;ris prieĹĄ keletÄ&#x2026; metĹł teisme prisiminÄ&#x2014;, kad sulaukusÄŻ 16 ar 17 metĹł tÄ&#x2014;vas pradÄ&#x2014;jo jÄŻ mokyti ĹĄaudyti. Jis teigÄ&#x2014; tuomet dar nesupratÄ&#x2122;s, kuo uĹžsiima tÄ&#x2014;vas. â&#x20AC;&#x17E;Jis kaĹžkur vaĹžiuodavo, kaĹžkÄ&#x2026; pardavinÄ&#x2014;davoâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo jau mirusio bandito sĹŤnus. Ĺ audyti anksÄ?iau nei dirbti iĹĄmokÄ&#x2122;s jaunuolis jau tuomet suprato, kad ieĹĄkoti darbo nÄ&#x2014;ra prasmÄ&#x2014;s. â&#x20AC;&#x17E;Mano tÄ&#x2014;vas taip pat niekada nedirboâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo jis teisme. Su vyresniais bendrininkais teisiamĹłjĹł suole atsidĹŤrÄ&#x2122;s A.SkÄ&#x2014;ris prisiminÄ&#x2014;, kad kitus teisiamuosius jis paĹžinojo tik kaip tÄ&#x2014;vo draugus.

â&#x20AC;&#x201C; Kaip tokia prasta vasaros pradĹžia paveikÄ&#x2014; kurortÄ&#x2026;? â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; paklausÄ&#x2014; Palangos mero Ĺ arĹŤno Vaitkaus. â&#x20AC;&#x201C; VÄ&#x2014;sus birĹželis Palangai yra ÄŻprastas reiĹĄkinys, todÄ&#x2014;l nemalonĹŤs orai mĹŤsĹł nenustebino. Gamtos kaprizĹł nepareguliuosi. Visi palangiĹĄkiai Ĺžino, kad tikrasis kurortinis sezonas prasideda tik liepÄ&#x2026;, nors ir dabar kurorte poilsiautojĹł nemaĹžai. KarĹĄÄ?iĹł ĹĄiÄ&#x2026; vasarÄ&#x2026; vis vien sulauksime, o vÄ&#x2014;sesniĹł orĹł pabĹŤgÄ&#x2122; ir birĹželÄŻ neatvaĹžiavÄ&#x2122; poilsiautojai ÄŻ PalangÄ&#x2026; vasaroti atvyks liepÄ&#x2026; ir rugpjĹŤtÄŻ. Labiausiai ĹĄaltoki orai nuskriaudÄ&#x2014; mĹŤsĹł verslininkus, kurie prasidÄ&#x2014;jus vasarai tikÄ&#x2014;josi didesnÄ&#x2014;s apyvartos. Kita vertus, birĹželÄŻ iĹĄvengus poilsiautojĹł antplĹŤdĹžio buvo geresnÄ&#x2014;s sÄ&#x2026;lygos pabaigti visus pradÄ&#x2014;tus statybos darbus. â&#x20AC;&#x201C; Palangoje ĹĄiuo metu kyla nemaĹžai objektĹł. KÄ&#x2026; poilsiautojai naujo atras ĹĄiÄ&#x2026; vasarÄ&#x2026;? â&#x20AC;&#x201C; Kaip tik ĹĄiÄ&#x2026; savaitÄ&#x2122; baigta jĹŤros link vedanÄ?ios JĹŤratÄ&#x2014;s gatvÄ&#x2014;s rekonstrukcija. Ateityje ĹĄi pÄ&#x2014;sÄ?iĹłjĹł gatvÄ&#x2014; taps alternatyva triukĹĄmingajai J.BasanaviÄ?iaus gatvei. Ĺ iemet baigÄ&#x2014;me atnaujinti visas prie jĹŤros vedanÄ?ias gatves. Be JĹŤratÄ&#x2014;s, dar yra rekonstruotos Ĺ˝vejĹł ir KÄ&#x2122;stuÄ?io gatvÄ&#x2014;s. PavasarÄŻ atidarÄ&#x2014;me naujÄ&#x2026; daugiafunkcÄŻ sporto kompleksÄ&#x2026;, kuriame poilsiautojai ĹĄiÄ&#x2026; vasarÄ&#x2026; galÄ&#x2014;s stebÄ&#x2014;ti tarptautines krepĹĄinio varĹžybas ir koncertus. Ĺ alia jo rekonstruojamas stadionas, kuris jau rugsÄ&#x2014;jÄŻ bus pritaikytas tarptautinÄ&#x2014;ms lengvosios atletikos varĹžyboms. Ĺ˝iĹŤrovus priims nauja kultĹŤrinÄ&#x2014; erdvÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; restauruota kurhau-

0OILĂ&#x;SIAUĂ&#x;TOĂ&#x;JĂ&#x2039;Ă&#x;DAUĂ&#x;GwĂ&#x;JA

â&#x20AC;&#x153;

PalangiĹĄkiai Ĺžino, kad tikrasis kurortinis sezonas prasideda tik liepÄ&#x2026;, nors ir dabar kurorte nemaĹžai poilsiautojĹł. Ă&#x201A;9DLWNXV

zo mĹŤrinÄ&#x2014; dalis. DeĹĄimtmetÄŻ paÄ?iame Palangos centre stĹŤksojÄ&#x2122; ir miesto gÄ&#x2014;da buvÄ&#x2122; degÄ&#x2014;siai dabar virto kurortÄ&#x2026; reprezentuojanÄ?iu pastatu. Nemirsetoje jau baigiamas pirmasis modernaus kempingo statybos etapas. Jau ÄŻrengtos stovÄ&#x2014;jimo aikĹĄtelÄ&#x2014;s kemperiams, iĹĄkilo bendrojo naudojimo pastatai. TikimÄ&#x2014;s, kad pirmieji poilsiautojai kempingu galÄ&#x2014;s pasinaudoti jau liepos pabaigoje. Ĺ alia baĹžnyÄ?ios jau veikia naujas vieĹĄbutis â&#x20AC;&#x17E;Amberton Greenâ&#x20AC;&#x153;, buvusios sanatorijos â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝vorĹŤnÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; vietoje atidarytas naujas sveikatos centras â&#x20AC;&#x17E;Gradialiâ&#x20AC;&#x153;. Ĺ ventojoje sveikatos centras â&#x20AC;&#x17E;Energetikasâ&#x20AC;&#x153; atidarÄ&#x2014; modernĹł vieĹĄbutÄŻ â&#x20AC;&#x17E;SPA Amber Palaceâ&#x20AC;&#x153;. Atnaujintas ÄŻ geriausiĹł Europos parkĹł deĹĄimtukÄ&#x2026; ÄŻtrauktas BirutÄ&#x2014;s parkas. Balta spalva ir variniu stogu nuĹĄvito suremontuoti TiĹĄkeviÄ?iĹł rĹŤmai, kuriuose veikia Gintaro muziejus. â&#x20AC;&#x201C; PalangÄ&#x2026; pamÄ&#x2014;gÄ&#x2122; poilsiautojai pasiges nugriautos Vasaros estrados. Kas iĹĄkils vietoj jos? â&#x20AC;&#x201C; Tai, ko gero, labiausiai pastebimas pokytis miesto centre. Vietoj 40 metĹł tarnavusios estrados statome ĹĄiuolaikiĹĄkus koncertĹł rĹŤmus, kuriuos planuojame atidaryti kitĹł metĹł pabaigoje. Tai bus 15 metrĹł aukĹĄÄ?io originaliai atrodantis pastatas, kurio bendrasis plotas sieks apie 4,3 tĹŤkst. kvadratiniĹł metrĹł. KoncertĹł salÄ&#x2014;je tilps 2200 ĹžiĹŤrovĹł. Numatyta galimybÄ&#x2014; arÄ?iau scenos esanÄ?ias sÄ&#x2014;dimÄ&#x2026;sias vietas paversti aikĹĄtele, skirta stovimosioms vietoms. Tuomet salÄ&#x2014;je tilps per 3 tĹŤkst. ĹžiĹŤrovĹł. IĹĄtisus metus veiksianti naujoji koncertĹł salÄ&#x2014; padÄ&#x2014;s sprÄ&#x2122;sti sezoniĹĄkumo problemÄ&#x2026;, nes ĹžiemÄ&#x2026; ĹžiĹŤrovus galinÄ?iĹł priimti di-

â&#x2013; 2ILFLDOLRVDSJ \YHQGLQLPR Â&#x2019;VWDLJRVPHWDLVVXODX NzWĂ&#x2018;NVWSRLOVLDXWRMĂ&#x2DC; 3HUQDLĂ&#x2026;LVVNDLmLXVLĂ&#x2026;DXJR LNLWĂ&#x2018;NVWĂ?PRQLĂ&#x2DC; â&#x2013; 9LHQĂ&#x2026;LHPHWSHUSLUPXR VLXVPzQHVLXV3DODQ JRVYLHĂ&#x2026;EXmLDLLUSRLOVLR QDPDLSULzPzEHYHLN WĂ&#x2018;NVWĂ?PRQLĂ&#x2DC; â&#x2013; 3DODQJjDSODQNLXVLĂ&#x2DC; /LHWXYRVJ\YHQWRMĂ&#x2DC; VNDLmLXVSHUWUHMXVPHWXV QXRWĂ&#x2018;NVWLĂ&#x2026;DXJRLNL EHYHLNWĂ&#x2018;NVW1XR WĂ&#x2018;NVWLNLEHYHLNWĂ&#x2018;NVW SDJDXVzMRÂ&#x2019;3DODQJj DWY \NXVLĂ&#x2DC;XĂ?VLHQLHmLĂ&#x2DC; â&#x2013; 3DO\JLQWLVXNXURUWRYLHĂ&#x2026; EXmLDLVLUSRLOVLRQDPDLV NHOHWjNDUWĂ&#x2DC;GDXJLDX SRLOVLDXWRMĂ&#x2DC;YDVDUjSULLPD SULYDWXVLVDSJ \YHQGLQLPR VHNWRULXVNXULDPHWLNVOLRV Ă?PRQLĂ&#x2DC;DSVNDLWRVQzUD

desniĹł koncertiniĹł erdviĹł kurortas neturÄ&#x2014;jo. â&#x20AC;&#x201C; TaÄ?iau nereikia nÄ&#x2014; Ĺžiemos. Poilsiautojai nedaug veiklos Palangoje rastĹł ir vasarÄ&#x2026; prapliupus lietui. â&#x20AC;&#x201C; Retai bĹŤna taip, kad vasarÄ&#x2026; iĹĄtisai lytĹł keletÄ&#x2026; dienĹł ir poilsiautojai bĹŤtĹł priversti sÄ&#x2014;dÄ&#x2014;ti savo kambariuose. Kartais nuo intensyvaus poilsio neproĹĄal ir atsikvÄ&#x2014;pti. Vis dÄ&#x2014;lto reikia sutikti, kad poilsiautojĹł uĹžimtumas uĹždarose patalpose kol kas yra Palangos kurorto trĹŤkumas. Labiausiai mieste trĹŤksta baseinĹł. SumanymĹł yra daug, taÄ?iau visko vienu metu aprÄ&#x2014;pti neÄŻmanoma. Dabar, kai baigti ar jau pajudÄ&#x2014;jo svarbiausi seniai planuoti objektai, Ä&#x2014;mÄ&#x2014;mÄ&#x2014;s kompaktiĹĄko vandens pramogĹł parko statybos. Jis numatytas Vytauto gatvÄ&#x2014;s pradĹžioje esanÄ?io Ĺžiemos stadiono vietoje. Miesto taryba jau paskyrÄ&#x2014; finansavimÄ&#x2026; ĹĄio objekto techniniam projektui. Numatyta dabartinio kino teatro â&#x20AC;&#x17E;Naglisâ&#x20AC;&#x153; rekonstrukcija, po kurios kitais metais turÄ&#x2014;sime ne tik modernĹł iĹĄtisus metus veikiantÄŻ kino teatrÄ&#x2026;, bet ir dramos spektakliams pritaikytÄ&#x2026; salÄ&#x2122;. Kitais metais Vytauto gatvÄ&#x2014;je numatomos mineralinÄŻ vandenÄŻ naudosianÄ?io didĹžiulio sanatorinio komplekso statybos. Baigiamas ir dar vieno didelio tarptautinio tinklo vieĹĄbuÄ?io bei SPA komplekso techninis projektas. Buvusio â&#x20AC;&#x17E;JĹŤratÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; baseino vietoje statybos prasidÄ&#x2014;s jau kitĹł metĹł pradĹžioje.


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

UĂ&#x20AC;RIBIS

UZRIBIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

0DĂ?DPHWÂ?VDYRGXNWHUÂ&#x2019; SULPXĂ&#x2026;XVLPRWLQDJ\YH QRSDODSLQzMHVRFLDOLQzV SDJDOERVFHQWUHJODX GzVLOLJRQLQzVH1XROD WLQÂ?J\YHQDPjMjYLHWj MDLVXUDGRWHLVPDVÂą WUHMLHPVPHWDPVLĂ&#x2026;VLXQ WzÂ&#x2019;SDWDLVRVQDPXV Milda K U I Z I NA I T Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

9Ă&#x201A;mLDYLQVNRQXRWU

-OĂ&#x;TIĂ&#x;NAĂ&#x;SIAUĂ&#x;BĂ&#x201E;Ă&#x;NwĂ&#x;TEISĂ&#x;MEĂ&#x;NEDĂ&#x;RÂ?Ă&#x;SOĂ&#x;PAĂ&#x;KELĂ&#x;TIĂ&#x;AKIĂ&#x2039; tantys kone mirtinai suĹžalotÄ&#x2026; tokio amĹžiaus vaikÄ&#x2026;. Ant maĹžametÄ&#x2014;s kĹŤnelio beveik nebuvo matyti sveikos vietos â&#x20AC;&#x201C; jÄŻ visÄ&#x2026; iĹĄmargino kraujosruvos. Vaikui buvo nustatyta galvos skliauto ir blauzdikaulio lĹŤĹžiĹł, kirstiniĹł ĹžaizdĹł ant kaktos, virĹĄutinÄ&#x2014;s lĹŤpos suĹžalojimĹł, iĹĄmuĹĄti aĹĄtuoni dantys, krauju pasruvusios abiejĹł akiĹł tinklainÄ&#x2014;s. Kadangi buvo aptikta ir senesniĹł mergaitÄ&#x2014;s rankos kaulĹł lĹŤĹžiĹł, pareigĹŤnams kilo ÄŻtarimĹł, kad ji muĹĄta nuolat. Tai galÄ&#x2014;jo tÄ&#x2122;stis kelis mÄ&#x2014;nesius. "ANĂ&#x;DwĂ&#x;SLwPĂ&#x;TISĂ&#x;PAĂ&#x;LAĂ&#x;PIĂ&#x;NwĂ&#x;JE

Kol pareigĹŤnai aiĹĄkinosi, kodÄ&#x2014;l Ĺ irvintĹł rajono gyventoja 33 metĹł Irina Ĺ utova Ĺžiauriai sumuĹĄÄ&#x2014; savo pusantrĹł metĹł dukterÄŻ, ji spÄ&#x2014;jo pagimdyti dar vienÄ&#x2026; vaikÄ&#x2026;. PareigĹŤnai jai buvo uĹždraudÄ&#x2122; bendrauti su maĹžyle, kuri vos liko gyva, o po Vilniaus apygardos teismo (VAT) nuosprendĹžio ji trejus metus nematys nÄ&#x2014; vieno savo vaiko. Motina siaubĹŤne pramintai moteriai skirta laisvÄ&#x2014;s atÄ&#x2014;mimo bausmÄ&#x2014;. $AUĂ&#x;Ă&#x20AC;w Ă&#x;KOLĂ&#x;LĂ&#x201E;Ă&#x;Ă&#x20AC;OĂ&#x;KAUĂ&#x;LAI

VienÄ&#x2026; iĹĄ savo pusantrĹł metĹł dvyniĹł dukterĹł I.Ĺ utova sunkiai suĹžalojo praÄ&#x2014;jusiĹł metĹł birĹželio 13-Ä&#x2026;jÄ&#x2026;. NaktÄŻ ÄŻ ligoninÄ&#x2122; atveĹžtÄ&#x2026; mergaitÄ&#x2122; apĹžiĹŤrÄ&#x2014;jÄ&#x2122; medikai buvo ĹĄokiruoti â&#x20AC;&#x201C; jie tvirtino pirmÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; ma-

Kai pareigĹŤnai sulaikÄ&#x2014; I.Ĺ utovÄ&#x2026;, ji buvo neblaivi, nors tuo metu laukÄ&#x2014;si dar vieno vaiko. DÄ&#x2014;l ĹĄiurpaus nusikaltimo ji buvo vadinama motina siaubĹŤne. MaĹžametÄ&#x2122; dukterÄŻ sumuĹĄusi I.Ĺ utova 3 savaites gyveno pamiĹĄkÄ&#x2014;je pastatytoje palapinÄ&#x2014;je, vÄ&#x2014;liau buvo apgyvendinta Ĺ irvintĹł rajono socialinÄ&#x2014;s pagalbos centre. IĹĄ ten moteris buvo iĹĄgabenta ir gydoma vienoje Vilniaus ligoniniĹł. NukentÄ&#x2014;jusi mergaitÄ&#x2014; augo kartu su savo seserimis: kita dvyne ir metais vyresne. JĹł motina neskriaudÄ&#x2014;. VisĹł ĹĄiĹł trijĹł dukterĹł I.Ĺ utova susilaukÄ&#x2014; nuo savo sugyventinio 48 metĹł Daliaus VegelÄ&#x2014;s. PraÄ&#x2014;jusiais metais jiems gimÄ&#x2014; sĹŤnus. Vyras dabar priĹžiĹŤri ir motinos sumuĹĄtÄ&#x2026; dukterÄŻ, ir kitus vaikus.

9DNDUQXRVSUHQGÂ&#x2019; LĂ&#x2026;JLUGXVL,Ă&#x201A;XWRYD WHLJzNDGQXRMRV VPĂ&#x2018;JLĂ&#x2DC;GXNWzQH JDOzMRWDLSVPDU NLDLQXNHQWzWL

I.Ĺ utovai teismas draudĹžia bendrauti tik su nukentÄ&#x2014;jusiÄ&#x2026; ja maĹžamete. UĹž sumuĹĄtos maĹžametÄ&#x2014;s gydymÄ&#x2026; Valstybinei ligoniĹł kasai I.Ĺ utova turÄ&#x2014;s sumokÄ&#x2014;ti per 15 tĹŤkstanÄ?iĹł litĹł. 0RIĂ&#x;SIĂ&#x;PAĂ&#x;Ă&#x20AC;IĂ&#x;NO Ă&#x;KADĂ&#x;MUĂ&#x;¸w

BylÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l maĹžametÄ&#x2014;s suĹžalojimo VAT iĹĄnagrinÄ&#x2014;jo nevieĹĄuose teis-

mo posÄ&#x2014;dĹžiuose. IĹĄklausyti nuosprendĹžio atvykusi I.Ĺ utova akis slÄ&#x2014;pÄ&#x2014; po tamsiais akiniais. Moteris teisme prisipaĹžino, kad muĹĄÄ&#x2014; savo maĹžametÄ&#x2122; dukterÄŻ, taÄ?iau neigÄ&#x2014; padariusi jai sunkius kĹŤno suĹžalojimus. Nuteistosios advokatas Ä&#x152;eslovas BakasÄ&#x2014;nas neatmetÄ&#x2014; galimybÄ&#x2014;s, kad mergaitÄ&#x2122; galÄ&#x2014;jo suĹžaloti kas nors kitas.

â&#x20AC;&#x17E;Vaikas nebuvo izoliuotas. Su juo buvo ir tÄ&#x2014;vas, ir kiti asmenys. Byloje nÄ&#x2014;ra konkreÄ?iĹł ÄŻrodymĹł, kad sunkius suĹžalojimus tikrai padarÄ&#x2014; I.Ĺ utovaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo advokatas. I.Ĺ utova turi dar vienÄ&#x2026; dukterÄŻ, kurios susilaukÄ&#x2014; iki paĹžinties su D.Vegele. 16-metÄ&#x2122; dukrÄ&#x2026; nuo gimimo augina JoniĹĄkio rajone gyvenanti I.Ĺ utovos motina.

2EĂ&#x;LIKĂ&#x;VIĂ&#x;JĂ&#x2039;Ă&#x;PAIE¸Ă&#x;KAĂ&#x;ÂŚĂ&#x;IRĂ&#x;ILĂ&#x;GA Ă&#x;IRĂ&#x;INTĂ&#x;RIĂ&#x;GUOĂ&#x;JANĂ&#x;TI

V i r g i n i ja P E T R AUS K I E N Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

Treji metai. Tiek laiko prireikÄ&#x2014; PanevÄ&#x2014;Ĺžio policijai ir prokuratĹŤrai, kad iĹĄtirtĹł ir perduotĹł teismui dailÄ&#x2014;s klasiko J.VienoĹžinskio (1886â&#x20AC;&#x201C;1960) memorialinÄ&#x2014;s sodybos apiplÄ&#x2014;ĹĄimo bylÄ&#x2026;. PraÄ&#x2014;jus trejiems metams po nusikaltimo, ÄŻ teismo suolÄ&#x2026; sÄ&#x2014;s trys jauni vyrai, kurie buvo pagrobÄ&#x2122; 98 tĹŤkstanÄ?iĹł litĹł vertÄ&#x2014;s antikvariniĹł ir kitokiĹł ĹĄeimos vertybiĹł.

Moteris patyrÄ&#x2014; ĹĄokÄ&#x2026;, kai ÄŻ namus atvykÄ&#x2122; kriminalistai jai nuo rankos numovÄ&#x2014; vyro dovanÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; vogtÄ&#x2026; ĹžiedÄ&#x2026;. Bylos tyrÄ&#x2014;jams pavyko surasti tik dalÄŻ prieĹĄ trejus metus RokiĹĄkio rajono AudroniĹł kaime pagrobtĹł daiktĹł. Tarp jĹł â&#x20AC;&#x201C; brangios giminÄ&#x2014;s relikvijos: 1770 metais Vokietijoje pagamintas smuikas, deĹĄimÄ?ia tĹŤkstanÄ?iĹł litĹł ÄŻvertintas aukso Ĺžiedas su smaragdais. Dar nepavyko rasti keliĹł panaĹĄios vertÄ&#x2014;s ĹžiedĹł, taip pat aukso laikrodĹžio, kuris priklausÄ&#x2014; XIX a. kunigui ir poetui Antanui VienaĹžindĹžiui. Jis buvo dailininko J.VienoĹžinskio dÄ&#x2014;dÄ&#x2014;. 'RAĂ&#x;SIĂ&#x;NOĂ&#x;IRĂ&#x;KAR¸Ă&#x;TUĂ&#x;LYĂ&#x;GINĂ&#x;TUĂ&#x;VU

PlÄ&#x2014;ĹĄikai ÄŻ J.VienoĹžinskio memorialinÄ&#x2122; sodybÄ&#x2026;, kurioje gyvena dailininko sĹŤnus Vincas VienoĹžinskis,

ÄŻsibrovÄ&#x2014; 2011-ĹłjĹł birĹželio 17 dienÄ&#x2026;. Jie ilgai stebÄ&#x2014;jo namÄ&#x2026;. O apie 2 valandÄ&#x2026; nakties, kai sodybos gyventojai sumigo, vienas nusikaltÄ&#x2014;lis ÄŻlipo per pravirÄ&#x2026; langÄ&#x2026; ir pro duris ÄŻleido savo bendrus. Trys kaukÄ&#x2014;ti vyrai suriĹĄo mieganÄ?iÄ&#x2026; ĹĄeimininkÄ&#x2122; AldonÄ&#x2026; VienoĹžinskienÄ&#x2122;, taip pat du ĹĄeimininkĹł anĹŤkus â&#x20AC;&#x201C; 23-ejĹł VitalijĹł ir 29 metĹł iĹĄ Helsinkio atvykusÄŻ VincentÄ&#x2026;. Sodybos ĹĄeimininkas Vincas VienoĹžinskis pabudo nuo triukĹĄmo. Vyras pasiĹžiĹŤrÄ&#x2014;jo pro atvirÄ&#x2026; langÄ&#x2026; norÄ&#x2014;damas apsiĹžvalgyti. TaÄ?iau pajuto smĹŤgius ÄŻ galvÄ&#x2026;. JÄŻ plÄ&#x2014;ĹĄikai taip pat suriĹĄo. AtÄ&#x2014;mÄ&#x2122; suriĹĄtĹł ĹžmoniĹł mobiliuosius telefonus, kaukÄ&#x2014;ti vyrai pradÄ&#x2014;jo versti namus. Jie reikalavo, kad ĹĄeimininkai pasakytĹł, kur paslÄ&#x2014;ptos ĹĄeimos vertybÄ&#x2014;s. ÄŽsibrovÄ&#x2014;liai grasino peiliais, deginti lygintuvu, jeigu negaus atsakymĹł ÄŻ klausimus. Patys plÄ&#x2014;ĹĄikai, ieĹĄkodami brangiĹł papuoĹĄalĹł, supjaustÄ&#x2014; fotelÄŻ, iĹĄpjovÄ&#x2014; iĹĄ rÄ&#x2014;mĹł kelis vertingus J.VienoĹžinskio tapytus paveikslus. Ĺ eimininkai pasakÄ&#x2014;, kur paslÄ&#x2014;pti 18 tĹŤkst. litĹł, kiti daiktai buvo padÄ&#x2014;ti vieĹĄai. PlÄ&#x2014;ĹĄikai susirinko 3 aukso Ĺžiedus, puoĹĄtus brangakmeniais, dar kelis maĹžesnÄ&#x2014;s vertÄ&#x2014;s papuoĹĄalus, pinigus, ĹĄeimos relikvijas â&#x20AC;&#x201C; aukso laikrodÄŻ ir senÄ&#x2026; smuikÄ&#x2026;, kurÄŻ kunigas ir poetas A.VienaĹžindys buvo pirkÄ&#x2122;s Vienoje. )¸Ă&#x;GIRĂ&#x;DOĂ&#x;I¸Ă&#x;ANĂ&#x;Ă&#x201E;KOĂ&#x;LĂ&#x201E;Ă&#x;PĂ&#x2039;

â&#x20AC;&#x17E;PradÄ&#x2014;dami tyrimÄ&#x2026; neturÄ&#x2014;jome uĹž ko uĹžsikabinti. ÄŽsibrovÄ&#x2014;liai buvo su kaukÄ&#x2014;mis. Kaip vÄ&#x2014;liau paaiĹĄkÄ&#x2014;jo, savo drabu-

$Ă&#x201A;YHOQRVQXRWU

$XNVRĂ?LHGDVVXVPDUDJGDLVEHYHLNSULHĂ&#x2026;PH WĂ&#x2DC;SDJDPLQWDVVPXLNDVÂąĂ&#x2026;LRV;;DPĂ?LDXVSUDGĂ?LRV GDLOLQLQNR-XVWLQR9LHQRĂ?LQVNLRĂ&#x2026;HLPRVUHOLNYLMRVVX JUÂ&#x2019;Ă&#x2026;VDYLQLQNDPV2WU\VSOzĂ&#x2026;LNDLNDOWLQDPL9LHQR Ă?LQVNLĂ&#x2DC;VRG\ERVDSLSOzĂ&#x2026;LPXMDXVWRVSULHĂ&#x2026;WHLVPj

Â&#x2018;Ă&#x2026;Lj5RNLĂ&#x2026;NLRUDMRQH$XGURQLĂ&#x2DC;NDLPHHVDQmLj-9LHQRĂ?LQVNLRPHPRULDOLQÂ?VRG\EjSOzĂ&#x2026;LNDLÂ&#x2019;VLEURYzSULHĂ&#x2026;WUHMXVPHWXV

Ĺžius po nusikaltimo jie sudegino. KÄ&#x2014;lÄ&#x2014;me versijas, kad plÄ&#x2014;ĹĄikai galÄ&#x2014;jo paĹžinoti kÄ&#x2026; nors iĹĄ ĹĄeimos nariĹł, taip pat ir tai, kad nusikaltÄ&#x2014;liai galÄ&#x2014;jo bĹŤti ne kartÄ&#x2026; teisti ir atlikÄ&#x2122; bausmÄ&#x2122;. VÄ&#x2014;liau paaiĹĄkÄ&#x2014;jo, jog abi ĹĄios versijos pasitvirtinoâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; PanevÄ&#x2014;Ĺžio policijos NusikaltimĹł tyrimo biuro virĹĄininko pavaduotojas Algis MarcinkeviÄ?ius. PaaiĹĄkÄ&#x2014;jo, kad vienas sodybos ĹĄeimininkĹł anĹŤkĹł, kolegijos studentas, pokalbyje draugams prasitarÄ&#x2014; apie seneliĹł namuose laikomas vertybes. Informacija per kitus asmenis pasiekÄ&#x2014; ir nusikaltÄ&#x2014;liĹł ausis. Tik praÄ&#x2014;jus metams po nusikaltimo, tyrÄ&#x2014;jai uĹžÄ?iuopÄ&#x2014; įŞōliĹł plÄ&#x2014;ĹĄikĹł pÄ&#x2014;dsakus. PareigĹŤnai sulaikÄ&#x2014; tris 25â&#x20AC;&#x201C;26 metĹł vyrus, Kauno ir ZarasĹł gyventojus. Visi jie ne kartÄ&#x2026; teisti. 29-eriĹł kaltinamasis Erikas Ĺ˝. Buvo teistas 9 kartus uĹž vagystes, chuliganizmÄ&#x2026;, kitus smulkius nusikalti-

mus. Jo bendraamĹžis Mindaugas M. ir 23-ejĹł ArĹŤnas G. taip pat jau buvo sÄ&#x2014;dÄ&#x2014;jÄ&#x2122; teismo suole. 6OGĂ&#x;TASĂ&#x;Ă&#x20AC;IEĂ&#x;DASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;Ă&#x20AC;MOĂ&#x;NAI

Tyrimo metu paaiĹĄkÄ&#x2014;jo, kad apiplÄ&#x2014;ĹĄÄ&#x2122; J.VienoĹžinskio memorialinÄ&#x2122; sodybÄ&#x2026;, jie nuvaĹžiavo ÄŻ KaunÄ&#x2026; ir ten skubiai pardavÄ&#x2014; papuoĹĄalus bei aukso laikrodÄŻ. Smuikas buvo paslÄ&#x2014;ptas pas vieno iĹĄ nusikaltÄ&#x2014;liĹł giminaitÄ&#x2122; Zarasuose. VÄ&#x2014;liau, sulaikius ÄŻtariamuosius, jis buvo iĹĄveĹžtas ir paslÄ&#x2014;ptas ÄŻ kitÄ&#x2026; vietÄ&#x2026;. Bet antikvarinÄ&#x2122; vertybÄ&#x2122; pavyko atgauti. KultĹŤros paveldo departamento specialistai 1770 metais Vokietijoje pagamintÄ&#x2026;, o praÄ&#x2014;jus dar 100 metĹł restauruotÄ&#x2026; smuikÄ&#x2026; ÄŻvertino 10 tĹŤkstanÄ?iĹł litĹł. Nustatyta, kad tokia pat ir Ĺžiedo su smaragdais vertÄ&#x2014;. Ĺ ÄŻ ĹžiedÄ&#x2026; iĹĄ vogtus daiktus supirkusio Ĺžmogaus perpirko vienas kaunietis. Vyras brangĹł papuoĹĄalÄ&#x2026; padovanojo Ĺžmonai.

Moteris patyrÄ&#x2014; ĹĄokÄ&#x2026;, kai ÄŻ namus atvykÄ&#x2122; kriminalistai jai nuo rankos numovÄ&#x2014; vyro dovanÄ&#x2026;. Tikroji Ĺžiedo savininkÄ&#x2014; A.VienoĹžinskienÄ&#x2014; taip ir nebesuĹžinojo, kad jos brangus papuoĹĄalas, kurÄŻ pagrobÄ&#x2014; plÄ&#x2014;ĹĄikai, buvo surastas. Moteris mirÄ&#x2014; tÄ&#x2026; paÄ?iÄ&#x2026; dienÄ&#x2026;, kai pareigĹŤnai surado dingusÄŻ ĹžiedÄ&#x2026;. .EĂ&#x;SUPĂ&#x;RAĂ&#x;TOĂ&#x;TIKĂ&#x;ROSIOSĂ&#x;VERĂ&#x;TwS

PlÄ&#x2014;ĹĄikai buvo pasikÄ&#x2014;sinÄ&#x2122; pavogti ir kelis dailininko paveikslus. Bet iĹĄpjovÄ&#x2122; drobes iĹĄ rÄ&#x2014;mĹł vÄ&#x2014;liau jas paliko sodyboje. Per apklausÄ&#x2026; vienas ÄŻtariamĹłjĹł sakÄ&#x2014;, kad darbai jiems pasirodÄ&#x2014; nieko verti. Bet ĹĄio Lietuvos dailÄ&#x2014;s klasiko kĹŤriniai turi didelÄ&#x2122; iĹĄliekamÄ&#x2026; jÄ&#x2026; ir taip pat piniginÄ&#x2122; vertÄ&#x2122;. Yra Ĺžinoma, jog Meno rinkos agentĹŤros surengtuose Vilniaus aukcionuose yra parduoti keli J.VienoĹžinskio tapyti darbai. Vienas jĹł, su dailininko paraĹĄu, nupirktas uĹž 115 tĹŤkst. litĹł. UĹž paveikslÄ&#x2026; be paraĹĄo sumokÄ&#x2014;ta 30 tĹŤkst. litĹł.


PASAULIS

PASAULIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

$)3Ă&#x201E;5HXWHUVÂłQXRWU

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

Ă&#x20AC;INIĂ&#x2039;Ă&#x;SRAUTAS PaĹĄiepÄ&#x2014; ministrÄ&#x2026; PrancĹŤzijos uĹžsienio reikalĹł ministro L.Fabiuso, iĹĄsipusÄ?iusio lyg orĹł praneĹĄÄ&#x2014;jas, nuotrauka (nuotr.), kuria buvo siekiama atkreipti dÄ&#x2014;mesÄŻ ÄŻ klimato konferencijÄ&#x2026;, ĹžaibiĹĄkai sulaukÄ&#x2014; paĹĄaipĹł internete. Ministras juodomis kelnÄ&#x2014;mis, dailiais baltais marĹĄkiniais ir su varlike rodo ÄŻ orĹł ĹžemÄ&#x2014;lapÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Le Parisien Magazineâ&#x20AC;&#x153; numerio, kuris pasirodÄ&#x2014; vakar, virĹĄelyje. â&#x20AC;&#x17E;Ponas Oras â&#x20AC;&#x201C; 500 dienĹł iĹĄgelbÄ&#x2014;ti planetÄ&#x2026;: â&#x20AC;&#x17E;ParyĹžiaus klimato konferencija 2015â&#x20AC;&#x153;, Laurentâ&#x20AC;&#x2122;o Fabiuso iĹĄĹĄĹŤkisâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; skelbia antraĹĄtÄ&#x2014;, kurioje minima svarbi klimato konferencija COP21, kitais metais vyksianti PrancĹŤzijos sostinÄ&#x2014;je.

$)RJKDV5DVPXVVHQDVSDUHLĂ&#x2026;NzNDG5\WĂ&#x2DC;8NUDLQRMHNXUJDXVXVNDOĂ&#x2018;QĂ&#x2DC;GXMĂ&#x2DC;HQHUJHWLQHLQHSULNODXVRP\EHLSULHĂ&#x2026;LQDVL5XVLMDLUMRVUHPLDPLDQWLVNDOĂ&#x2018;QLQLQNDL

3KAĂ&#x;LĂ&#x201E;Ă&#x;NĂ&#x2039;Ă&#x;PRIEĂ&#x;¸AMSĂ&#x;NUPĂ&#x;LwĂ&#x;¸wĂ&#x;KAUĂ&#x;KES (XURSRVĂ?DOLHMLNRYRMDQW\VSULHĂ&#x2026;VNDOĂ&#x2018;QĂ&#x2DC;GXMĂ&#x2DC;SD LHĂ&#x2026;NDV\UDYHLNLDPLLUILQDQVXRMDPL5XVLMRVĂ?YDOJ\ ERVDJHQWĂ&#x2018;URV$SLHWDLDQNVmLDXWULPLWDYRGHĂ&#x2026;L QLĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC;SDUWLMRV'DEDUWDLSSUDELORLU1$72YDGRYDV NATO generalinis sekretorius Andersas Foghas Rasmussenas ĹĄiemet baigs savo kadencijÄ&#x2026;, tad diplomatiĹĄkais pareiĹĄkimais apie santykius su Rusija pastaraisiais metais garsÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s danas kalba vis laisviau. TaÄ?iau RusijÄ&#x2026; vis labiau kritikuojantis NATO vadovas, regis, pranoko pats save prabildamas apie galimus Kremliaus ÄŻtakos agentus Europoje. â&#x20AC;&#x17E;Buvau susitikÄ&#x2122;s su sÄ&#x2026; jungininkais ir jie praneĹĄÄ&#x2014;, kad Rusija uĹžsiima informacinÄ&#x2014;mis ir dezinformacinÄ&#x2014;mis operacijomis â&#x20AC;&#x201C; aktyviai dalyvauja vadinamĹłjĹł nevyriausybiniĹł organizacijĹł, kurios agituoja prieĹĄ skalĹŤnĹł dujas, veikloje. Taip ji siekia iĹĄlaikyti Europos priklausomybÄ&#x2122; nuo importuojamĹł rusiĹĄkĹł dujĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; Londone dalyvaudamas â&#x20AC;&#x17E;Chatham Houseâ&#x20AC;&#x153; idÄ&#x2014;jĹł kalvÄ&#x2014;je teigÄ&#x2014; NATO vadovas. !SĂ&#x;MEĂ&#x;NIĂ&#x;NwĂ&#x;DAĂ&#x;NOĂ&#x;NUOĂ&#x;MOĂ&#x;Nw

Netrukus A.Foghas Rasmussenas pridĹŤrÄ&#x2014;, jog taip pareiĹĄkÄ&#x2014; savo asmeninÄ&#x2122;, o ne Aljanso pozicijÄ&#x2026;. Tiesa, paprastai savo asmeninÄ&#x2122; nuomonÄ&#x2122; buvÄ&#x2122;s Danijos premjeras vengdavo iĹĄsakyti. O ir ĹĄÄŻkart jis nepateikÄ&#x2014; jokiĹł jo ĹžodĹžius patvirtinanÄ?iĹł ÄŻrodymĹł.

â&#x20AC;&#x17E;Rusija aktyviai dalyvauja vadinamĹłjĹł nevyriausybiniĹł organizacijĹł, kurios agituoja prieĹĄ skalĹŤnĹł dujas, veikloje.â&#x20AC;&#x153; $)RJKDV5DVPXVVHQDV

TaÄ?iau jis teigÄ&#x2014;, jog taip Rusija bando iĹĄsaugoti Europos priklausomybÄ&#x2122; nuo rusiĹĄkĹł dujĹł ir naftos. â&#x20AC;&#x17E;Financial Fimesâ&#x20AC;&#x153; citavo neÄŻvardytÄ&#x2026; NATO pareigĹŤnÄ&#x2026;, kuris teigÄ&#x2014;, kad Rusija uĹžsiima dezinformacijos kampanija dÄ&#x2014;l daugelio klausimĹł, tarp jĹł â&#x20AC;&#x201C; ir energetikos.

O Rusija gali mÄ&#x2014;ginti sukliudyti projektams dÄ&#x2014;l skalĹŤnĹł dujĹł paieĹĄkos Europoje. PraÄ&#x2014;jusiais metais po aktyviĹł ĹžaliĹłjĹł ir vietos bendruomeniĹł protestĹł iĹĄ Lietuvos pasitraukÄ&#x2014; JAV kompanija â&#x20AC;&#x17E;Chevronâ&#x20AC;&#x153;, ketinusi mĹŤsĹł ĹĄalyje Ĺžvalgyti skalĹŤnĹł dujĹł. ÂżAĂ&#x;LIEĂ&#x;JIĂ&#x;¸AIĂ&#x;POĂ&#x;SIĂ&#x;IRĂ&#x;PIKĂ&#x;TIĂ&#x;NAĂ&#x;SI

VieĹĄi NATO vadovo kaltinimai supykdÄ&#x2014; Europos, tarp jĹł ir Lietuvos, Ĺžaliuosiuos. Bet jie ĹĄaipÄ&#x2014;si, kad nieko nauja neiĹĄgirdo. â&#x20AC;&#x17E;Tai tik parodo, kaip tokie ĹžmonÄ&#x2014;s yra atitrĹŤkÄ&#x2122;. Taip sakantys ĹžmonÄ&#x2014;s net neĹžino, kas iĹĄ tiesĹł protestuoja prieĹĄ skalĹŤnĹł dujĹł gavybÄ&#x2026;, â&#x20AC;&#x201C; tai ne tik Ĺžalieji, bet ir moterĹł organizacijos, BaĹžnyÄ?iaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo aplinkosaugininkĹł organizacijos â&#x20AC;&#x17E;Rising Tideâ&#x20AC;&#x153; lyderÄ&#x2014; Tony Cottee. Ĺ ios organizacijos aktyvistai JungtinÄ&#x2014;je KaralystÄ&#x2014;je, LankaĹĄyre, neleido technikai patekti ÄŻ skalĹŤnĹł dujĹł paieĹĄkos aikĹĄtelÄ&#x2122; ir taip energetikos milĹžinui â&#x20AC;&#x17E;Cuadrillaâ&#x20AC;&#x153; neleido pradÄ&#x2014;ti Ĺžvalgybos. Organizacija â&#x20AC;&#x17E;Greenpeaceâ&#x20AC;&#x153; neakivaizdĹžiai NATO vadovui priminÄ&#x2014;, kad praÄ&#x2014;jusiais metais jos aktyvistai buvo ÄŻkalinti Rusijoje uĹž iniciatyvÄ&#x2026; Arktyje. â&#x20AC;&#x17E;IdÄ&#x2014;ja, kad mes esame Vladimiro Putino lÄ&#x2014;lÄ&#x2014;s, yra tokia absurdiĹĄka, jog kyla klausimas, kÄ&#x2026; jie ten rĹŤko NATO bĹŤstinÄ&#x2014;jeâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; ironizuojama â&#x20AC;&#x17E;Greenpeaceâ&#x20AC;&#x153; pareiĹĄkime. ,OĂ&#x;BISĂ&#x;2YĂ&#x;TĂ&#x2039;Ă&#x;5KĂ&#x;RAIĂ&#x;NOĂ&#x;JE

Europos SÄ&#x2026; junga iĹĄ Rusijos importuoja maĹždaug treÄ?dalÄŻ jai reikalingĹł dujĹł ir naftos, taÄ?iau 28 valstybiĹł bloko teritorijoje glĹŤdi dideli skalĹŤnĹł dujĹł iĹĄtekliai, kurie galÄ&#x2014;tĹł visam laikui iĹĄgydyti nuo energetinÄ&#x2014;s priklausomybÄ&#x2014;s. O karo liĹŤne skÄ&#x2122;stanÄ?ioje RytĹł Ukrainoje kaip tik glĹŤdi milĹžiniĹĄki skalĹŤnĹł dujĹł iĹĄtekliai. TodÄ&#x2014;l kai kurie ekspertai tikina, jog vienas Rusijos motyvĹł destabilizuojant situacijÄ&#x2026; RytĹł Ukrainoje â&#x20AC;&#x201C; sukliudyti pasinaudoti regione esanÄ?iomis skalĹŤnĹł dujomis. Manoma, kad vien dujĹł gavy-

%$/7$586,-$

586,-$

PopieĹžiaus vizitas

/(1.,-$ .LMHYDV &KDUNRYDV 5+2!).!

/XKDQVNDV 'QLHSURSHWURYVNDV

0DULXSROLV

02/'29$ 58081,-$

'RQHFNDV

2GHVD -XRGRML MĂ&#x2018;UD

$]RYR MĂ&#x2018;UD

586,-$ +RYMAS 6LPIHURSROLV 6HYDVWRSROLV -XRGRMLMĂ&#x2018;UD

.DOEDGDXJLDXVLD XNUDLQLHWLĂ&#x2026;NDL

.DOEDDELHP NDOERPLV

.DOEDGDXJLDXVLD UXVLĂ&#x2026;NDL

6NDOĂ&#x2018;QĂ&#x2DC;GXMĂ&#x2DC; WHONLQLDL

5KĂ&#x;RAIĂ&#x;NOSĂ&#x;PREĂ&#x;ZIĂ&#x;DENĂ&#x;TASĂ&#x;PAĂ&#x;TEIĂ&#x;KwĂ&#x;TAIĂ&#x;KOSĂ&#x;PLAĂ&#x;Ng â&#x2013; 8NUDLQRVSUH]LGHQWDV3HWUR 3RURĂ&#x2026;HQND QXRWU SRYLVj QDNWÂ&#x2019;WUXNXVLRSRNDOELRWH OHIRQXVX5XVLMRVSUH]LGHQWX 9ODGLPLUX3XWLQXSDWHLNz RVSXQNWĂ&#x2DC;SODQjNX ULXRVLHNLDPDVXUHJXOLXRWL NRQIOLNWjĂ&#x2026;DOLHVU\WXRVH â&#x2013;  3ODQHUHLNDODXMDPDXĂ?WLNULQWL YLVĂ&#x2DC;GHU \EĂ&#x2DC;SXVLĂ&#x2DC;VDXJXPjLU SDOHLVWLSDJUREWXVÂ&#x2019;NDLWXV $WVNLUXSXQNWXXĂ?WLNULQDPD QHOLHmLDP\EzWĂ&#x2DC;NXULHVXGzV JLQNOXV-LVQHEXVNDOWLQDPL VXQNLDLVQXVLNDOWLPDLV â&#x2013;  Â&#x2018;VLSDUHLJRMDPD8NUDLQRVLU 5XVLMRVSDVLHQ\MHVXNXUWL NLORPHWUĂ&#x2DC;EXIHULQÂ?]RQjNX ULRMHQHEXVQHOHJDOLĂ&#x2DC;NDULQLĂ&#x2DC; JUXSLĂ&#x2DC;7DLSSDWUHLNDODXMD PDNDGVXNLOzOLDLYLVLĂ&#x2026;NDL QXVLJLQNOXRWĂ&#x2DC;LUEĂ&#x2018;WĂ&#x2DC;DWYHU WDVLHQDÂ&#x2019;5XVLMjQRULQWLHPV JUÂ&#x2019;Ă?WLNRYRWRMDPV â&#x2013;  8NUDLQDSUDĂ&#x2026;RÂ&#x2019;XĂ?LPWDV WHULWRULMDVÂ&#x2019;VLOHLVWL9LGDXV UHLNDOĂ&#x2DC;PLQLVWHULMRVSDUHL JĂ&#x2018;QXVNXULHNDUWXSDWUX OLXRWĂ&#x2DC;LUDWODLVYLQWLXĂ?LP WXVDGPLQLVWUDFLMRVSDVWD WXV'RQHFNHLU/XKDQVNH â&#x2013;  7DLSSDWJUjĂ?LQWLYDOGĂ?Lj YLHWRVYDGRYDPVLUDWQDX MLQWLFHQWULQzVWHOHYL]LMRVLU

ba garsÄ&#x2014;janÄ?iame Donecko regione yra apie 2,15 trilijono kubiniĹł metrĹł skalĹŤnĹł dujĹł. O vienas apsiĹĄaukÄ&#x2014;liĹĄkos â&#x20AC;&#x17E;Donecko liaudies respublikosâ&#x20AC;&#x153; vadeivĹł Denisas PuĹĄilinas anksÄ?iau buvo geriausiai Ĺžinomas kaip protestĹł prieĹĄ skalĹŤnĹł dujĹł Ĺžvalgy-

PopieĹžius PranciĹĄkus ĹĄeĹĄtadienÄŻ pirmÄ&#x2026;kart nuvyks ÄŻ mafijos bastionÄ&#x2026; KalabrijÄ&#x2026; ir praleis dienÄ&#x2026; mieste, kur per gaujĹł karÄ&#x2026; buvo nuĹžudytas trejĹł metĹł vaikas. Pontifikas apsilankys kalÄ&#x2014;jime, ligoninÄ&#x2014;je ir slaugos namuose, taip pat laikys miĹĄias, kuriose turi dalyvauti 100 tĹŤkst. tikinÄ?iĹłjĹł. PopieĹžius tikriausiai kalbÄ&#x2014;s apie dvi didĹžiausias ĹĄio regiono problemas: didĹžiulÄŻ jaunimo nedarbÄ&#x2026; ir galingos, slaptos nusikalstamos gaujos â&#x20AC;&#x17E;â&#x20AC;&#x2122;Ndranghetaâ&#x20AC;&#x153; gniauĹžtus. JaunesniĹł nei 25 metĹł ĹžmoniĹł nedarbas Kalabrijoje 2013 metais siekÄ&#x2014; 56,1 proc. â&#x20AC;&#x201C; buvo didĹžiausias Italijoje. TodÄ&#x2014;l vietos gangsteriai klesti siĹŤlydami jaunuoliams â&#x20AC;&#x17E;darbÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;.

Kritika prezidentui

UDGLMRWUDQVOLDFLMDVUHJLRQH â&#x2013; 8NUDLQRVYDOGĂ?LDÂ&#x2019;VLSDUHLJRMD Y\NG\WLGDOLQÂ?GHFHQWUDOL]D FLMjOHLVWLYLHWRVY\NGRPXR VLXVNRPLWHWXVNXULHEXV UHQNDPLYLHWRVULQNLPXRVH 3LUPDODLNREĂ&#x2018;WĂ&#x2DC;UHQJLDPL YLHWLQLDLLUSDUODPHQWRULQ NLPDLUHJLRQDPVNXULXRVH VXQNLVRFLDOLQzSDGzWLVĂ?D GDPDÂ&#x2019;GDUELQLPRSURJUDPD â&#x2013;  7LHVDDU5XVLMDLUMXRODELDX MĂ&#x2DC;QHRI LFLDOLDLUHPLDPLVHSD UDWLVWDLVXWLNVVXWRNLXSODQX DEHMRMDPD0DW8NUDLQRVU\ WXRVHQRUVLUEXYRVLĂ&#x2018;O\WRV SDOLDXERVWÂ?VLDVLQXRĂ?PĂ&#x2018;V PĂ&#x2018;Ă&#x2026;LDLLUQXRVWROLĂ&#x2DC;SDWLULD DELNRQIOLNWRĂ&#x2026;DO\V %HWRSUDQHĂ&#x2026;DPDNDG5X VLMDSULH8NUDLQRVVLHQRV YzOWHONLDNDULQÂ?WHFKQLNj RSHUNDLNXULXRVSDVLHQLR SXQNWXVVHSDUDWLVWDPV SOĂ&#x2018;VWDSDVWLSULQLPDV

bÄ&#x2026; Donecko srityje organizatorius. Ukrainos pajÄ&#x2014;gos, kovojanÄ?ios su separatistais, susiduria su vis didesniu pasiprieĹĄinimu â&#x20AC;&#x201C; vakar prorusiĹĄkiems kovotojams ÄŻ pagalbÄ&#x2026; iĹĄ Rusijos atskubÄ&#x2014;jo keli tankai ir ĹĄarvuoÄ?iai. (â&#x20AC;&#x17E;The Financial Timesâ&#x20AC;&#x153;, BBC, LR)

JAV prezidentui B.Obamai stinga valios kovoti su terorizmu. Taip vakar sakÄ&#x2014; Irano uĹžsienio reikalĹł viceministras H.A.Abdollahianas po to, kai Amerika nereagavo ÄŻ Irako vyriausybÄ&#x2014;s praĹĄymÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l oro smĹŤgiĹł. B.Obama paskelbÄ&#x2014; pareiĹĄkimÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l Irako ir paĹžadÄ&#x2014;jo ÄŻ BagdadÄ&#x2026; nusiĹłsti karinius patarÄ&#x2014;jus, bet apie jokius kitus galimus veiksmus ĹĄiame etape nekalbÄ&#x2014;jo.

Sprogimas greitkelyje Libane per bombos sprogimÄ&#x2026; patikrinimo poste greitkelyje, jungianÄ?iame BeirutÄ&#x2026; ir DamaskÄ&#x2026;, Ĺžuvo maĹžiausiai du ĹžmonÄ&#x2014;s. Dar 18 ĹžmoniĹł buvo suĹžeista per sprogdinimÄ&#x2026; ÄŻ rytus nuo Beiruto. Kas padÄ&#x2014;jo sprogmenis, kol kas neaiĹĄku.

Kruvinos paieĹĄkos Izraelio kariai okupuotame VakarĹł Krante, kur tÄ&#x2122;sia daugiau kaip prieĹĄ savaitÄ&#x2122; pagrobtĹł trijĹł izraelieÄ?iĹł paaugliĹł paieĹĄkÄ&#x2026; ir operacijÄ&#x2026; prieĹĄ islamistĹł kovotojus, penktadienÄŻ nukovÄ&#x2014; palestinieÄ?iĹł paauglÄŻ. 15 metĹł paauglys Ĺžuvo Duros kaime prie Hebrono, VakarĹł Kranto pietuose, netoli tos vietos, kur prieĹĄ aĹĄtuonias dienas dingo trys izraelieÄ?iĹł paaugliai. Izraelis tvirtina, kad juos pagrobÄ&#x2014; islamistĹł judÄ&#x2014;jimas â&#x20AC;&#x17E;Hamasâ&#x20AC;&#x153;.


SDVDXOLV

$)3QXRWU

PELUĂ?HOLRGĂ&#x;

!TĂ&#x;KĂ&#x201E;Ă&#x;RwĂ&#x;MEĂ&#x;NIĂ&#x;NINĂ&#x;KOĂ&#x;AUSÂ?

1HWMHLJXWRNLRV Ă?YDLJĂ?GzVNDLS 3'RPLQJRÂ&#x2019;RSHUj SULWUDXNLDPLQLDV LWDOĂ&#x2DC;WHDWUDLEH YDOVW\EzVLĂ&#x2026;VLODLN\ WLQHEHVXJHED

)TAĂ&#x;LĂ&#x2039;Ă&#x;OPEĂ&#x;RAIĂ&#x;GREĂ&#x;SIAĂ&#x;Ă&#x20AC;LUĂ&#x;GIĂ&#x;MAS 9LUĂ&#x2026;LOJXVPHWXVVNDLmLXRMDQmLĂ&#x2DC;LWDOĂ&#x2DC;RSHURVWUDGL FLMĂ&#x2DC;SDNLEREDQNURWRĂ&#x2026;PzNOD9DOGĂ?LDQHEHNHWLQD ILQDQVXRWLVNRORVHVNÂ?VWDQmLĂ&#x2DC;LUILQDQVLQHGUDXVPH QHJDUVzMDQmLĂ&#x2DC;WHDWUĂ&#x2DC;2SULYDmLDPYHUVOXLQHOHLGĂ?LD $)3QXRWU

Nupjauta V.van Gogho ausis laikoma kĹŤrybinÄ&#x2014;s kanÄ?ios ir ĹĄiuolaikinÄ&#x2014;s kultĹŤros simboliu. Vienas Vokietijos menininkas nusprendÄ&#x2014; jÄ&#x2026; atkurti pasinaudodamas dailininko giminaiÄ?io DNR. Istorikai pasakoja, kad Ĺžymusis menininkas ausies neteko po ÄŻsiplieskusio pykÄ?io su biÄ?iuliu dailininku Pauliu Gauguinu 1888 metais. Tiesa, iki ĹĄiol nesutariama, ar V.van Goghas kentÄ&#x2014;damas nutarÄ&#x2014; nusipjauti ausÄŻ pats, ar tai padarÄ&#x2014; P.Gauguinas barnio metu. Pasakojama, kad kraujuojantis V.van Goghas nuÄ&#x2014;jo ÄŻ vienÄ&#x2026; Arlio vieĹĄnamiĹł ir savo ausÄŻ paliko prostitutÄ&#x2014;s kambaryje. Nupjauta dailininko ausis greiÄ?iausiai buvo iĹĄmesta ÄŻ ĹĄiukĹĄliĹł dÄ&#x2014;ĹžÄ&#x2122;. AusÄŻ â&#x20AC;&#x17E;prikeltiâ&#x20AC;&#x153; ĹĄiemet nusprendÄ&#x2014; vokieÄ?iĹł menininkas Diemutas Strebe.

Jis, iĹĄnagrinÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s V.van Gogho giminÄ&#x2014;s medÄŻ, susirado dailininko brolio proprovaikaitÄŻ Lieuwe van GoghÄ&#x2026;. Teigiama, kad jis turi 1/16 menininko genetiniĹł duomenĹł. IĹĄ gautos DNR medĹžiagos buvo uĹžaugintos lÄ&#x2026;stelÄ&#x2014;s ir iĹĄ jĹł, pasitelkiant 3D spausdintuvÄ&#x2026;, suformuota Ĺžymioji ausis. Tokiu kiek neÄŻprastu bĹŤdu ir pagerbtas ĹĄokiruoti mÄ&#x2014;gusio menininko atminimas, ir parodyta naujausiĹł technologijĹł svarba. D.Strebe pasakojo, kad jam ĹĄiuolaikinÄ&#x2014;s technologijos pakeiÄ?ia klasikines tapybos priemones â&#x20AC;&#x201C; teptukÄ&#x2026; ir daĹžus. V.van Goghas daĹžnai ÄŻvardijamas kaip ĹĄiĹł dienĹł meno ĹĄventasis. Jo kanÄ?ia, kuriÄ&#x2026; ÄŻrodo nupjauta ausis, tampa tam tikru dvasiĹĄkumo ir meniĹĄkumo ÄŻrodymu. Tiesa, nenuostabu, kad menas gali sukrÄ&#x2014;sti, todÄ&#x2014;l naujausiomis technologijomis atkurta ausis kai kuriuos lankytojus kiek ĹĄiurpina. Ji primena viduramĹžiais baĹžnyÄ?iose saugotĹł mirusiĹł ĹĄventĹłjĹł pirĹĄtus ir galvas. Rodos, senas tradicijas derinant su naujosiomis technologijomis sukuriamos ĹĄiĹł laikĹł relikvijos. (â&#x20AC;&#x17E;Guardianâ&#x20AC;&#x153;, LR)

7DLSDWURGRPRGHUQLX'VSDXVGLQWXYXQHVHQLDLDWNXUWD9YDQ*RJKRDX VLVNXULjDQRWOHJHQGRVPHQLQLQNDVSUDUDGRJLQmRVX3*DXJXLQXPHWX

+IĂ&#x;NASĂ&#x;REMSĂ&#x;AMEĂ&#x;RIĂ&#x;KIEĂ&#x;jIUS (NVFHQWULĂ&#x2026;NDVWXUWXROLV LĂ&#x2026;.LQLMRV&KHQ*XDQJ EDRPzJVWDSDVLĂ&#x2026;YDLV W\WLSLQLJDLVÂąMLVNHWL QDSDNYLHVWLQHWWĂ&#x2018;NV WDQWÂ&#x2019;VNXUVWDQmLĂ&#x2DC;DPH ULNLHmLĂ&#x2DC;Â&#x2019;LĂ&#x2026;N\Oj1LXMRU NR&HQWULQLDPHSDUNH

7XUWXROLVLĂ&#x2026;.LQLMRV&KHQ*XDQJEDR JDUVzMDYLHĂ&#x2026;Ă&#x2DC;MĂ&#x2DC;U\Ă&#x2026;LĂ&#x2DC;DNFLMRPLV

Provokuojamais vieĹĄĹłjĹł ryĹĄiĹł triukais garsÄ&#x2014;jantis milijardierius teigia, kad ĹĄiuo Ĺžingsniu nori priminti pasaulio turtingiesiems, jog â&#x20AC;&#x17E;prabanga, loĹĄimai ir prostitucija nÄ&#x2014;ra tie dalykai, kurie apibĹŤdina turtingo Ĺžmogaus gyvenimÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;. Chen Guangbao tikisi, kad apytiksliai milijonÄ&#x2026; doleriĹł kainuosiantys praĹĄmatnĹŤs pietĹŤs padÄ&#x2014;s pagerinti valstybiĹł tarpusavio santykius ir pakeisti amerikieÄ?iĹł poĹžiĹŤrÄŻ ÄŻ turtingus kinĹł verslininkus, kurie siekia didinti investicijas JAV rinkoje. â&#x20AC;&#x17E;Noriu paskleisti ĹžiniÄ&#x2026; JAV, kad Kinijoje yra ir daug filantropiĹĄkai nusiteikusiĹł verslo ĹžmoniĹł, kurie neĹĄvaisto pinigĹł vien prabangaiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; teigÄ&#x2014; kinĹł turtuolis. IlgÄ&#x2026; laikÄ&#x2026; buvo slepiama, kur vyks iĹĄkyla, taÄ?iau ĹĄiÄ&#x2026; savaitÄ&#x2122; paaiĹĄkÄ&#x2014;jo, kad sveÄ?iai galÄ&#x2014;s mÄ&#x2014;gautis prabangiais valgiais restorane â&#x20AC;&#x17E;Loeb Boathouseâ&#x20AC;&#x153;, kuris Niujorke pagarsÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s kaip romantiĹĄka gamtos mylÄ&#x2014;tojĹł oazÄ&#x2014;. BĹŤtent ĹĄiame

restorane buvo filmuojama romantinÄ&#x2014; komedija â&#x20AC;&#x17E;Kai Haris susitiko Saliâ&#x20AC;&#x153;. Kinas jau anksÄ?iau iĹĄgarsÄ&#x2014;jo netikÄ&#x2014;tomis socialinÄ&#x2014;mis akcijomis, kai Ä&#x2014;mÄ&#x2014;si pardavinÄ&#x2014;ti grynÄ&#x2026; orÄ&#x2026; skardinÄ&#x2014;se norÄ&#x2014;damas atkreipti dÄ&#x2014;mesÄŻ ÄŻ uĹžterĹĄtumÄ&#x2026;, ar vieĹĄai sudauĹžÄ&#x2014; naujutÄ&#x2014;laitÄŻ automobilÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Mercedesâ&#x20AC;&#x153;, kad atkreiptĹł dÄ&#x2014;mesÄŻ ÄŻ klimato kaitos keliamas problemas. â&#x20AC;&#x17E;Dauguma Kinijos turtingĹłjĹł susikrovÄ&#x2014; turtus iĹĄ spekuliavimo rinkoje arba susitarimĹł su valdĹžios atstovais, bĹŤdavo pamirĹĄtama gamtos apsauga. Negaliu uĹžsimerkti ir nejausti socialinÄ&#x2014;s atsakomybÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; Chen Guangbao, savo turtus susikrovÄ&#x2122;s iĹĄ atliekĹł perdirbimo verslo. Kinijos verslininkas nesyk pabrÄ&#x2014;ĹžÄ&#x2014;, kad jo tikslas yra sukurti â&#x20AC;&#x17E;labdaros armijÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; turtingesni pilieÄ?iai sugrÄ&#x2026;ĹžintĹł dalÄŻ savo uĹždirbto pelno ÄŻvairiĹł socialiniĹł akcijĹł pavidalu. (â&#x20AC;&#x17E;The Daily Telegraphâ&#x20AC;&#x153;, LR)

Vis didesniĹł ekonominiĹł problemĹł slegiama Italijos valdĹžia jau kurÄŻ laikÄ&#x2026; buvo priversta maĹžinti finansavimÄ&#x2026;, taikyti vis grieĹžtesnes finansinio drausminimo priemones. Ĺ iais metais valstybinÄŻ finansavimÄ&#x2026; galÄ&#x2014;s gauti tik tie teatrai, kurie sugebÄ&#x2014;s subalansuoti savo biudĹžetÄ&#x2026;. O tai â&#x20AC;&#x201C; liĹŤdnos Ĺžinios operai. â&#x20AC;&#x17E;Opera Italijoje atspindi ir ĹĄalies vertybes, ir jos ydas, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; Romos operos teatro vadovas Carlo Fuortesas. â&#x20AC;&#x201C; Kartu ji atspindi ĹĄalies groŞį ir yra viena sÄ&#x2014;kmingiausiĹł artistiĹĄkumo formĹł, kokiÄ&#x2026; sukĹŤrÄ&#x2014;me.â&#x20AC;&#x153; Tiesa, pastaruoju metu Italijos opera atskleidĹžia tik pomÄ&#x2014;gÄŻ iĹĄlaidauti. Ĺ tai Florencijos muzikinio teatro vadovu tapÄ&#x2122;s Francesco Bianchi rado 35 mln. eurĹł skolÄ&#x2026;, kuri ilgÄ&#x2026; laikÄ&#x2026; buvo dangstoma. Senieji vadovai nesidrovÄ&#x2014;jo praĹĄyti papildomĹł lÄ&#x2014;ĹĄĹł iĹĄ atsakingĹł valstybÄ&#x2014;s institucijĹł, o tikrintojai finansines problemas praleisdavo pro akis. NorÄ&#x2014;dami iĹĄlaikyti bankrutuojanÄ?ius teatrus F.Bianchi ir kiti vadovai priversti atleidinÄ&#x2014;ti dar-

buotojus ir maĹžinti iĹĄlaidas, bet jie susiduria su ryĹžtingu profsÄ&#x2026;jungĹł pasiprieĹĄinimu. AtlyginimĹł susimaĹžinti nenorintys operos darbuotojai ir solistai grasina streikais ir baudĹžia teatrĹł vadovus. Visoje Italijoje nuskambÄ&#x2014;jo atvejis, kai Neapolio Ĺ v.Karolio teatro trupÄ&#x2014; atĹĄaukÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Sevilijos kirpÄ&#x2014;joâ&#x20AC;&#x153; premjerÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l naujo ÄŻstatymo, reikalaujanÄ?io smarkiai apkarpyti operĹł biudĹžetus. Vis dÄ&#x2014;lto profsÄ&#x2026; jungĹł kova nedaro tokios Ĺžalos, kaip administratoriĹł aplaidumas ir bandymai nuslÄ&#x2014;pti savo klaidas. Kol pasaulyje teatrai stengiasi pereiti prie privataus finansavimo, maĹžinti iĹĄlaidas ir gauti papildomĹł pajamĹł iĹĄ vaizdo ÄŻraĹĄĹł transliavimo ar prekybos, Italijoje vis dar ĹžaidĹžiama pagal senas taisykles. â&#x20AC;&#x17E;Visame pasaulyje daugiau surengtĹł pasirodymĹł reiĹĄkia daugiau surenkamĹł pajamĹł, bet tik ne pas musâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; F.Bianchi. Pajamas uĹž bilietus suryja premijos ir kitokie individualiose sutartyse numatyti dalykai. Ĺ tai Florencijos teatro solistai gauna papildomÄ&#x2026; iĹĄmokÄ&#x2026; uĹž kos-

tiumo su ĹĄalmu vilkÄ&#x2014;jimÄ&#x2026;. Niujorko â&#x20AC;&#x17E;Metropolitan Operaâ&#x20AC;&#x153; vadovas Peteris Gelbas teigÄ&#x2014;, kad su problemomis susiduria viso pasaulio operos, bet Italijoje padÄ&#x2014;tis unikali. â&#x20AC;&#x17E;NeÄŻtikÄ&#x2014;tina, bet susidomÄ&#x2014;jimas opera Italijoje dabar smukÄ&#x2122;s iki Ĺžemiausio lygmensâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; P.Gelbas. BĹŤtent todÄ&#x2014;l vyriausybÄ&#x2014; nebenori iĹĄlaidauti ir ĹĄvaistyti pinigĹł chaotiĹĄkai sistemai. Geras pavyzdys italams â&#x20AC;&#x201C; Londone gyvuojanti KaraliĹĄkoji opera. Per pastaruosius metus jos finansavimas sumaĹžÄ&#x2014;jo nuo 40 iki 24 procentĹł, bet britai sugebÄ&#x2014;jo subalansuoti biudĹžetÄ&#x2026; ir iĹĄlaikyti darbuotojus pardavinÄ&#x2014;dami retransliavimo kine teises. Opera transliuojama ir internetu. SavotiĹĄkÄ&#x2026; iĹĄeitÄŻ bando rasti ir Venecijos â&#x20AC;&#x17E;La Feniceâ&#x20AC;&#x153; teatras, kuris repertuarÄ&#x2026; pradÄ&#x2014;jo orientuoti ÄŻ turistĹł pamÄ&#x2014;gtus klasikinius kĹŤrinius. Be to, jau kelerius metus teatras ÄŻsileidĹžia paĹžintines ekskursijas ir prekiauja su istorija susijusia atributika. Bet kol kas Italijos opera â&#x20AC;&#x201C; itin priklausoma nuo valstybÄ&#x2014;s malonÄ&#x2014;s. â&#x20AC;&#x17E;VyriausybÄ&#x2014;s finansavimas mĹŤsĹł neiĹĄgelbÄ&#x2014;s. Geriausiu atveju pratÄ&#x2122;s egzistavimÄ&#x2026; dar keleriems metams. TeatrĹł vadovai turÄ&#x2014;s priimti grieĹžtus sprendimus patysâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; F.Bianchi. (â&#x20AC;&#x17E;The Wall Street Journalâ&#x20AC;&#x153;, LR)

POT VY NIAI BULGA RIJOJE Ĺ LAVÄ&#x2013; Ĺ˝MONES IR MAĹ INAS Ă&#x201E;5HXWHUVÂłQXRWU

$UHVDWHJLUGzMÂ?DSLH QXSMDXWj9LQFHQWRYDQ *RJKRDXVÂ&#x2019;"1HWMHLJX LUQHGDEDUĂ&#x2026;LRJDUVDXV PHQLQLQNRDXVLPLJDOLWH SDVLJURĂ?zWLYLHQDPH9R NLHWLMRVPHQRPX]LHMĂ&#x2DC;

0DĂ?LDXVLDLĂ?PRQLĂ&#x2DC;Ă?XYRRGDUNHOLGLQJREHĂ?LQLRV9DUQRMHĂ&#x201A;Â&#x2019;%XOJDULMRVXRVWDPLHVWÂ&#x2019;QHWLNzWDLXĂ?NOXSXVLJDOLQJD OLĂ&#x2018;WLVVXNzOzSRWY\QLXVJDWYHVOLHMRPHWURDXNĂ&#x2026;mLREDQJRV7RXĂ?WHNRNDGDXWRPRELOLDLEĂ&#x2018;WĂ&#x2DC;QXSODXWLWDUVLĂ?DLVODL QXRWU $SVHPWDĂ&#x2026;LPWDLQDPĂ&#x2DC;QXWUDXNWDVHOHNWURVWLHNLPDV0HWHRURORJĂ&#x2DC;WHLJLPX9DUQRMHSHUSDUjLĂ&#x2026;NULWRWLHNOLH WDXVNLHNEĂ&#x2018;QDSHUPzQHVÂ&#x2019;*HOEzWRMDLQHYLVXUVSzMRHYDNXRWLĂ?PRQHVLUSHUVSzWLMXRVDSLHEHVLDUWLQDQmLjQHODLPÂ?


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

RINKOSĂ&#x;PULSAS

EKONOMIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

9%DONĂ&#x2018;QRQXRWU

0DĂ?Ă&#x2DC;MĂ&#x2DC;Ă&#x2018;NLQLQNĂ&#x2DC;GDUĂ?DL NXULXRVHGULHNLDVLDJXU NĂ&#x2DC;O\VYzV.zGDLQLĂ&#x2DC;UDMR QHPDĂ?zMD7DmLDXNLHN YLHQDNzGDLQLĂ&#x2026;NzWXUJDXV SDUGDYzMDQzQHGYHMR GDPDWLNLQDJ\YHQDQ WLDJXUNĂ&#x2DC;VRVWLQzMH

$3QXRWU

+wĂ&#x;DAIĂ&#x;NIAIĂ&#x;AGURĂ&#x;KĂ&#x2039;Ă&#x;SOSĂ&#x;TIĂ&#x;NwSĂ&#x; VARĂ&#x;DOĂ&#x;ATĂ&#x;SIĂ&#x;SAĂ&#x;KYĂ&#x;TIĂ&#x;NEĂ&#x;KEĂ&#x;TIĂ&#x;NA

A id a M U R AUS K A I T Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

â&#x20AC;&#x17E;KÄ&#x2014;dainiĹĄkiai ne tiktai augina agurkus, bet ir juos valgo. O pomidorus tegul valgo josvainieÄ?iai, jie juk juos auginaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; miesto turgavietÄ&#x2014;je sutiktas kÄ&#x2014;dainiĹĄkis, mokÄ&#x2014;damas uĹž 5 kilogramus agurkĹł. Ĺ iĹł darĹžo gÄ&#x2014;rybiĹł miestietis ateina ÄŻsigyti bent kartÄ&#x2026; per savaitÄ&#x2122;. Dabar agurkĹł kilogramo kaina KÄ&#x2014;dainiuose sukasi apie 4 litus, galima ÄŻsigyti ir uĹž 3,5 lito, nors dar neseniai teko pakloti ir penkis. PardavÄ&#x2014;jai dievagojosi, kad visi agurkai uĹžauginti Ä?ia pat â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2014;dainiuose ar KÄ&#x2014;dainiĹł rajone, ir ÄŻsiĹžeidĹžia iĹĄgirdÄ&#x2122; dvejonÄ&#x2122;, kad gal dalis ant jĹł prekystaliĹł iĹĄ Lenkijos atkeliavo. 0ASĂ&#x;TĂ&#x201E;Ă&#x;MwĂ&#x;JOĂ&#x;DARĂ&#x;BOĂ&#x;NEĂ&#x;TEĂ&#x;KIĂ&#x;MAS

â&#x20AC;&#x17E;Agurkus uĹžauginti ne taip paprasta, tam reikia ir jÄ&#x2014;gĹł, ir investicijĹł, ĹĄiltnamius juk ĹĄildyti reikia. Tad labai dĹžiaugiuosi, kad vis tie patys ĹžmonÄ&#x2014;s ateina ir perkaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo Vitalija iĹĄ KÄ&#x2014;dainiĹł rajono MedekĹĄiĹł kaimo. Moteris pardavinÄ&#x2014;ja savo augintus agurkus. ĹŞkininke ji savÄ&#x2122;s nevadina. PradÄ&#x2014;ti auginti agurkus teko tada, kai pasikeitÄ&#x2014; gyvenimas: moteris neteko darbo paslaugĹł srityje, tad ieĹĄkodama iĹĄeities savo darĹže sukasÄ&#x2014; lysves agurkams. Keliuose aruose uĹžaugintas darĹžoves vasarÄ&#x2026; ji veĹža parduoti ÄŻ KÄ&#x2014;dainius. â&#x20AC;&#x17E;Kai Ĺžmogus netenka darbo, ieĹĄko pragyvenimo ĹĄaltinio. Jei gyveni kaime, gali auginti darĹžoves, juk bedarbio paĹĄalpa nÄ&#x2014;ra didelÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo moteris. KÄ&#x2014;dainiĹĄkiĹł ĹŤkininkĹł uĹžaugintus agurkus pardavinÄ&#x2014;janti Viktorija niekada nepyksta, kai jÄ&#x2026; pavadina agurkĹł sostinÄ&#x2014;s gyventoja, juolab kad jÄ&#x2026; kasdien sutiksi pardavinÄ&#x2014;janÄ?iÄ&#x2026; ĹĄias darĹžoves. Mergina sakÄ&#x2014; per sÄ&#x2014;kmingÄ&#x2026; savaitgalio dienÄ&#x2026; parduodanti 6â&#x20AC;&#x201C;7 maiĹĄus agurkĹł, kuriĹł kiek-

3DJDOGUDXGLPRVXPDVEUDQJLDXVLDĂ&#x2026;Â&#x2019;PHWzVHSLUPHQ\EzVHÂą9RNLHWLMRVULQNWLQz

$RAUĂ&#x;DIĂ&#x;KAMSĂ&#x;NEĂ&#x;RAĂ&#x;MU 1HWLU.zGDLQLXRVHHVDQmLRVJDP\NORVDJXUNXVMDXJDEHQDLULĂ&#x2026;/HQNLMRV

viename â&#x20AC;&#x201C; po 20â&#x20AC;&#x201C;25 kilogramus. Alvyra iĹĄ PaberĹžÄ&#x2014;s taip pat kone kasdien prisÄ&#x2014;da KÄ&#x2014;dainiĹł â&#x20AC;&#x17E;JaunystÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; turgelyje. Per dienÄ&#x2026; ji parduoda apie pusĹĄimtÄŻ kilogramĹł agurkĹł.

Retas augintojas linkÄ&#x2122;s skinti maĹžesnius agurkus, kokiĹł reikia marinuotĹł agurkĹł konservus ruoĹĄianÄ?ioms ÄŻmonÄ&#x2014;ms. TaÄ?iau pasitaiko dienĹł, kai prekyba stringa ir pavyksta parduoti vos 10 kilogramĹł. 4ENĂ&#x;KAĂ&#x;DAIĂ&#x;RYĂ&#x;TISĂ&#x;,ENĂ&#x;KIĂ&#x;JOĂ&#x;JE

BendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;KÄ&#x2014;dainiĹł konservaiâ&#x20AC;&#x153; direktorius Vytautas Vanagas agurkĹł stygiumi kol kas nesiskundÄ&#x2014;, nors pripaĹžino, kad smulkiĹłjĹł augintojĹł gretos praretÄ&#x2014;jo. TaÄ?iau ĹĄiltnamius iĹĄplÄ&#x2014;tÄ&#x2014; didesnius ĹŤkius valdantys ĹŤkininkai. Tiesa, retas kuris linkÄ&#x2122;s skinti maĹžesnius agurkus, kokiĹł reikia marinuotĹł agurkĹł konservus ruoĹĄianÄ?ioms ÄŻmonÄ&#x2014;ms. â&#x20AC;&#x17E;Visi linkÄ&#x2122; auginti agurkus salotoms, didesnius, o mums reikia maĹžesniĹł. TaÄ?iau augintojai juk gauna pinigus uĹž svorÄŻ, tad ir nenori anksÄ?iau skintiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; guodÄ&#x2014;si V.Vanagas. â&#x20AC;&#x17E;KÄ&#x2014;dainiĹł konservaiâ&#x20AC;&#x153; laukia paÄ?ios birĹželio pabaigos, tuomet kris kainos ir fabrikas supirks agurkus iĹĄ ĹŤkininkĹł.

â&#x20AC;&#x17E;Mokame ir pusantro lito uĹž kilogramÄ&#x2026;, bĹŤna ir brangiau, o kartais ir iki pusÄ&#x2014;s lito kaina nukrinta. Mums labiausiai tinka lauke auginti agurkai, taÄ?iau 90 procentĹł agurkĹł uĹžauginama ĹĄiltnamiuose. O mes norÄ&#x2014;tume, kad bĹŤtĹł atvirkĹĄÄ?iaiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo V.Vanagas. Jis sakÄ&#x2014;, kad didĹžiÄ&#x2026; jÄ&#x2026; dalÄŻ konservams agurkĹł perka KÄ&#x2014;dainiĹł rajone, taÄ?iau tenka jĹł ÄŻsigyti ir kaimyninÄ&#x2014;je Lenkijoje. Fabrikas agurkĹł konservus ruoĹĄia nuo birĹželio iki rugsÄ&#x2014;jo vidurio. IĹĄ viso kasmet reikia apie 1,5â&#x20AC;&#x201C; 2 tĹŤkst. tonĹł ĹĄiĹł darĹžoviĹł. +RIĂ&#x;TIĂ&#x;KAĂ&#x;VOĂ&#x;KwĂ&#x;DAIĂ&#x;NI¸Ă&#x;KIUS

â&#x20AC;&#x17E;KÄ&#x2014;dainiuose ir greta niekas nebenori dirbti, gyvuliĹł nebelaiko. VienÄ&#x2026; karvÄ&#x2122; visam kaimui laiko. O darbo juk yra. Gali auginti agurkus ir mums parduoti. TaÄ?iau uĹžauginti juos kainuoja daug pastangĹł. TodÄ&#x2014;l ir dejuojama, kad darbo nÄ&#x2014;raâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; piktinosi V.Vanagas. Jam pritarÄ&#x2014; ir padaŞų gamintojos â&#x20AC;&#x17E;Vesigaâ&#x20AC;&#x153; vadovas Saulius GrinkeviÄ?ius: â&#x20AC;&#x17E;AugintojĹł iĹĄties maĹžÄ&#x2014;ja. Sako, kad kaina per Ĺžema. TodÄ&#x2014;l tenka Ĺžaliavos ieĹĄkoti kitur, kad ir iĹĄ Lenkijos atsiveĹžti. Ĺ˝inoma, Lietuvoje klimatas nÄ&#x2014;ra palankus agurkams. Lenkijoje kur kas daugiau ĹĄiltnamiĹł yra, tad lietuviams konkuruoti su lenkais nepavyksta.â&#x20AC;&#x153; S.GrinkeviÄ?ius sakÄ&#x2014;, kad ir â&#x20AC;&#x17E;Vesigaâ&#x20AC;&#x153; turÄ&#x2014;jo agurkĹł ĹĄiltnamÄŻ, taÄ?iau jis ekonomiĹĄkai nepasiteisino, tad atsisakÄ&#x2014;.

Ă&#x20AC;INIĂ&#x2039;Ă&#x;SRAUTAS Svetur iĹĄleidĹžia daugiau Po uĹžsienio ĹĄalis keliaudami turistai iĹĄ Lietuvos pirmÄ&#x2026; jÄŻ ĹĄiĹł metĹł ketvirtÄŻ iĹĄleido 442,8 mln. litĹł â&#x20AC;&#x201C; 7 proc. daugiau nei 2013 metĹł sausioâ&#x20AC;&#x201C;kovo mÄ&#x2014;nesiais. Po LietuvÄ&#x2026; su viena ir daugiau nakvyniĹł keliavÄ&#x2122; vietiniai turistai ir vienadieniai turistai ĹĄiemet iĹĄleido 77,8 mln. litĹł, arba 7,1 proc. daugiau nei pirmÄ&#x2026;jÄŻ 2013-ĹłjĹł ketvirtÄŻ.

KeleiviĹł gausÄ&#x2014;ja ÄŽ Lietuvos oro uostus per ĹĄiĹł metĹł sausioâ&#x20AC;&#x201C;geguĹžÄ&#x2014;s mÄ&#x2014;nesius atvyko ir iĹĄ jĹł iĹĄvyko 1,351 mln. keleiviĹł â&#x20AC;&#x201C; 11,3 proc. daugiau ne-

gu per atitinkamÄ&#x2026; 2013-ĹłjĹł laikotarpÄŻ. Vien geguĹžÄ&#x2014;s mÄ&#x2014;nesÄŻ, palyginti su 2013 metĹł geguĹže, ÄŻ ĹĄalies oro uostus atvykusiĹł ir iĹĄ jĹł iĹĄvykusiĹł keleiviĹł skaiÄ?ius iĹĄaugo 18,2 proc. â&#x20AC;&#x201C; iki 374,1 tĹŤkst.

NutarÄ&#x2014; streikuoti BendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Orlen Lietuvaâ&#x20AC;&#x153; (nuotr.) darbuotojĹł profsÄ&#x2026; junga po nesÄ&#x2014;kmingĹł derybĹł su ÄŻmonÄ&#x2014;s vadovybe nutraukÄ&#x2014; kolektyvinÄ&#x2122; sutartÄŻ ir ruoĹĄiasi streikui. â&#x20AC;&#x17E;Taip blogai dar nebuvo. Mes sutikome su darbuotojĹł maĹžinimu, su socialiniĹł garantijĹł maĹžinimu. TaÄ?iau ÄŻmonÄ&#x2014;s vadovai

uĹžsimojo dar plaÄ?iauâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; skundÄ&#x2014;si naftininkĹł profesinÄ&#x2014;s sÄ&#x2026; jungos pirmininkÄ&#x2014; V.VilimienÄ&#x2014;. Anot jos, sumaĹžÄ&#x2014;jus darbuotojĹł skaiÄ?iui gerokai iĹĄaugo darbo krĹŤvis. Ĺ iemet iĹĄ â&#x20AC;&#x17E;Orlen Lietuvaâ&#x20AC;&#x153; jau atleista ar numatoma atleisti iĹĄ viso apie 160 darbuotojĹł, joje tebedirba apie 1400 ĹžmoniĹł.

)DELR&RHQWUDRDU+XJR$OPHLGRVJDXWRVWUDXPRV Â&#x2019;YDUzEDLPzVQHWLNQHVzNPLQJDLSDVDXOLRIXWEROR SLUPHQ\EHVSUDGzMXVLRV3RUWXJDOLMRVULQNWLQzVJHU EzMDPV*DOLPDODĂ?LQWLVNDGYLUSWHOzMRLUĂ&#x2026;LXRVIXW EROLQLQNXVDSGUDXGXVLĂ&#x2DC;NRPSDQLMĂ&#x2DC;YDGRYĂ&#x2DC;Ă&#x2026;LUG\V Draudikai ÄŻdÄ&#x2014;miai seka ir ÄŻvykius aikĹĄtÄ&#x2014;je, ir uĹž jos ribĹł â&#x20AC;&#x201C; ypaÄ? jeigu ĹžaidÄ&#x2014;jas ÄŻ rĹŤbinÄ&#x2122; iĹĄgabenamas ant neĹĄtuvĹł. Mat daugelis futbolininkĹł yra sudarÄ&#x2122; draudimo sutartis, pagal kurias gavus traumÄ&#x2026; jiems bĹŤtĹł atseikÄ&#x2014;jamos nemenkos iĹĄmokos. Ĺ˝vaigĹždÄ&#x2014;ms jos siektĹł deĹĄimtis milijonĹł eurĹł, jei dÄ&#x2014;l suĹžeidimo nutrĹŤktĹł karjera. !PDĂ&#x;RAUĂ&#x;DĂ&#x20AC;IAĂ&#x;SAĂ&#x;VOĂ&#x;PAĂ&#x;JAĂ&#x;MAS

Paprastai draudikai su futbolininkais sudaro trejĹł metĹł trukmÄ&#x2014;s sutartis, bet itin skaudĹžios traumos atveju pastariesiems priklauso iki 5 metĹł atlyginimo siekianti suma. PavyzdĹžiui, jei pirma laiko su sportu tektĹł atsisveikinti Vokietijos rinktinÄ&#x2014;s lyderiams Philippui Lahmui ar Bastianui Schweinsteigeriui, kuriems jĹł darbdavys Miuncheno â&#x20AC;&#x17E;Bayernâ&#x20AC;&#x153; per metus pakloja po 10 milijonĹł eurĹł, jie galÄ&#x2014;tĹł pretenduoti net ÄŻ 50 milijonĹł eurĹł sumÄ&#x2026;.

DidĹžiausia draudimo suma vertinami puolÄ&#x2014;jai â&#x20AC;&#x201C; vidutiniĹĄkai 14,6 milijono eurĹł. Pasaulyje ĹĄio verslo lydere laikoma anglĹł bendrovÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Lloydâ&#x20AC;&#x2DC;s of Londonâ&#x20AC;&#x153;, uĹžsiimanti ĹĄia iĹĄskirtine draudimo rĹŤĹĄimi. Laikoma iĹĄskirtine dÄ&#x2014;l to, kad Ä?ia negalioja jokios standartinÄ&#x2014;s sutartys: kiekvienam aukĹĄtesnio lygio futbolininkui parengiamos individualios. Be to, rizikÄ&#x2026; prisiima iĹĄsyk net kelios draudimos kompanijos. Jos pasidalija ÄŻmokÄ&#x2026;, o nelaimÄ&#x2014;s atveju bendrai susimeta iĹĄmokai. Kaina ne tokia menka. Jaunam ĹžaidÄ&#x2014;jui ÄŻmoka paprastai siekia 0,8 proc. draudimo sumos per metus. DvideĹĄimtmeÄ?iui â&#x20AC;&#x201C; jau apie 1,2 proc. Jeigu futbolininkĹł metĹł alga, tarkime, 10 mln. eurĹł, vien draudimui tenka atseikÄ&#x2014;ti per 100 tĹŤkst. eurĹł. KÄ&#x2026; ir kalbÄ&#x2014;ti apie tuos, kurie yra patyrÄ&#x2122; sunkiĹł traumĹł: jiems ÄŻmokos padidÄ&#x2014;ja kelis kartus. ,YĂ&#x;DEĂ&#x;RIAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;VOĂ&#x;KIEĂ&#x;jIAI

JAV Ĺžurnalo â&#x20AC;&#x17E;Forbesâ&#x20AC;&#x153; duomenimis, daugiausia uĹždirba portuga-

las Cristiano Ronaldo â&#x20AC;&#x201C; per metus jo pajamos iĹĄ ÄŻvairiĹł ĹĄaltiniĹł siekia 60 mln. eurĹł. TaÄ?iau pati Portugalijos rinktinÄ&#x2014; draudimo poĹžiĹŤriu toli graĹžu nÄ&#x2014;ra brangiausia. VirĹĄĹŤnÄ&#x2014;je â&#x20AC;&#x201C; Vokietija. â&#x20AC;&#x17E;Lloydâ&#x20AC;&#x2DC;sâ&#x20AC;&#x153; apskaiÄ?iavo, kad visiems vokieÄ?iams gavus traumas, dÄ&#x2014;l kuriĹł tektĹł baigti karjerÄ&#x2026;, rizikÄ&#x2026; prisiÄ&#x2014;musios draudimo kompanijos turÄ&#x2014;tĹł pakloti ne kÄ&#x2026; maĹžiau kaip po gero ĹžemÄ&#x2014;s drebÄ&#x2014;jimo tirĹĄtai apgyvendintoje ĹĄalyje: net 795 mln. eurĹł. Antroje vietoje â&#x20AC;&#x201C; jau nukarĹŤnuoti pasaulio Ä?empionai ispanai (732 mln. eurĹł), treÄ?ioje â&#x20AC;&#x201C; anglai (682 mln. eurĹł), ketvirti â&#x20AC;&#x201C; brazilai (556 mln. eurĹł). ,EĂ&#x;MIAĂ&#x;Ă&#x20AC;AIĂ&#x;DwĂ&#x;JĂ&#x2039;Ă&#x;AMĂ&#x;Ă&#x20AC;IUS

VokieÄ?iai pirmauja dÄ&#x2014;l dviejĹł prieĹžasÄ?iĹł: ĹžaidÄ&#x2014;jĹł pajamos ir dabar yra nemenkos, o rinktinÄ&#x2014;s vidutinis amĹžius â&#x20AC;&#x201C; 26,3 metĹł, tad daugeliui karjeros virĹĄĹŤnÄ&#x2014; dar tik prieĹĄ akis. Didesni pinigai â&#x20AC;&#x201C; taip pat. Anglai tarp lyderiĹł atsidĹŤrÄ&#x2014; irgi neatsitiktinai: dauguma jĹł ĹžaidĹžia â&#x20AC;&#x17E;Premierâ&#x20AC;&#x153; lygoje, kurios klubai vieni dosniausiĹł ĹžaidÄ&#x2014;jams. TodÄ&#x2014;l vidutinÄ&#x2014; Anglijos rinktinÄ&#x2014;s vieno futbolininko draudimo suma didesnÄ&#x2014; nei, pavyzdĹžiui, visos Kosta Rikos komandos. BendrovÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Lloydâ&#x20AC;&#x2DC;sâ&#x20AC;&#x153; savo analizÄ&#x2014;je apĹžvelgÄ&#x2014; ne tiktai Brazilijoje ĹžaidĹžianÄ?ias komandas, bet ir ĹžaidÄ&#x2014;jĹł pozicijas. DidĹžiausia draudimo suma vertinami puolÄ&#x2014;jai â&#x20AC;&#x201C; vidutiniĹĄkai 14,6 milijono eurĹł. VartininkĹł ir gynÄ&#x2014;jĹł vidurkis â&#x20AC;&#x201C; 7,7 milijono, saugĹł â&#x20AC;&#x201C; 11,7 mln. eurĹł. 0AĂ&#x;REIĂ&#x;KAĂ&#x;LAĂ&#x;VOĂ&#x;KOMĂ&#x;PENĂ&#x;SAĂ&#x;CIĂ&#x;JOS

Poreikis futbolininkams draustis kilo prieĹĄ ketvertÄ&#x2026; metĹł, kai po 2010-ĹłjĹł pasaulio futbolo Ä?empionato Miuncheno â&#x20AC;&#x17E;Bayernâ&#x20AC;&#x153; vadovai apkaltino Olandijos futbolo federacijÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l dviem mÄ&#x2014;nesiams iĹĄ rikiuotÄ&#x2014;s iĹĄkritusio Arjeno Robbeno traumos ir pareikalavo kompensacijos. Tie ĹžaidÄ&#x2014;jai, kurie su rinktine vyksta ÄŻ Ä?empionatÄ&#x2026; traumuoti, turi bĹŤti iki turnyro pradĹžios dar kartÄ&#x2026; patikrinami. Taip siekiama iĹĄvengti ginÄ?Ĺł, kas vÄ&#x2014;liau turi padengti galimÄ&#x2026; ĹžalÄ&#x2026;. (â&#x20AC;&#x17E;Wsj.deâ&#x20AC;&#x153;, LR)


ULQNRVSXOVDV

PELUĂ?HOLRGĂ&#x;

,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;2%Ă&#x;')/Ă&#x;.!)Ă&#x;PLwTĂ&#x;ROSĂ&#x;PERSĂ&#x;PEKĂ&#x;TYĂ&#x;VOS 7RO\JLLUWYDULSOzWUDYLVRMH/LHWXYRVWHULWRULMRMHQHGLGH OLUHJLRQĂ&#x2DC;SOzWURVLUPDĂ?LJ\YHQLPRĂ&#x2026;DOLHVPLHVWXRVHLU NDLPXRVHNRN\EzVVNLUWXPDL7RNV\UDQDFLRQDOLQzVUH JLRQLQzVSROLWLNRVVLHNLVNXULVÂ&#x2019;J\YHQGLQDPDVSDVLWHO NXV(XURSRV6jMXQJRV (6 VWUXNWĂ&#x2018;ULQLĂ&#x2DC;IRQGĂ&#x2DC;SDUDPj .RNLRVSHUVSHNW\YRVDWVNLUĂ&#x2DC;UHJLRQĂ&#x2DC;ODXNLDDWHLW\MH" ,wĂ&#x;¸Ă&#x2039;Ă&#x;SKIRĂ&#x;TAĂ&#x;PUĂ&#x;SANTĂ&#x;ROĂ&#x;KARĂ&#x;TOĂ&#x; DAUĂ&#x;GIAU

Ĺ iemet prasidÄ&#x2014;jo naujas 2014â&#x20AC;&#x201C; 2020 metĹł ES paramos laikotarpis â&#x20AC;&#x201C; per ateinanÄ?ius septynerius metus nacionalinei regioninei politikai ÄŻgyvendinti bus skirta beveik 3,5 mlrd. litĹł ES struktĹŤrinÄ&#x2014;s paramos. Tai beveik pusantro karto daugiau, nei buvo skirta 2007â&#x20AC;&#x201C;2013 metais. Naujo finansinio laikotarpio lÄ&#x2014;ĹĄoms investuoti bus naudojami ne tik jau Ĺžinomi ir pasiteisinÄ&#x2122; instrumentai, bet ir kelios naujos iniciatyvos. Viena jĹł â&#x20AC;&#x201C; integruotosios teritorinÄ&#x2014;s investicijos (ITI). Ĺ i metodika leidĹžia per integruotas teritorijĹł plÄ&#x2014;tros programas kompleksiĹĄkai sprÄ&#x2122;sti socialines (nedarbas, migracija, socialinÄ&#x2014; atskirtis), ekonomines (neefektyvus, nesubalansuotas ĹŤkis), aplinkosaugos (oro, grunto, vandens ir vizualinÄ&#x2014; tarĹĄa) ir klimato kaitos problemas, derinti vieĹĄÄ&#x2026;sias, privaÄ?ias investicijas ir bendruomenines iniciatyvas. Ă&#x;TIKSĂ&#x;LIĂ&#x;NwSĂ&#x;TEĂ&#x;RIĂ&#x;TOĂ&#x;RIĂ&#x;JOSĂ&#x;DIĂ&#x;DĂ&#x20AC;IUO SIUOĂ&#x;SEĂ&#x;MIEĂ&#x;STUOĂ&#x;SE

ITI metodais paremtas investavimas bus panaudotas penkiĹł didĹžiĹłjĹł miestĹł savivaldybiĹł tarybĹł atrinktose tikslinÄ&#x2014;se teritorijose â&#x20AC;&#x201C; po dvi Vilniuje ir Kaune, po

vienÄ&#x2026; KlaipÄ&#x2014;doje, Ĺ iauliuose ir PanevÄ&#x2014;Ĺžyje. Tipinis tokios tikslinÄ&#x2014;s teritorijos dydis â&#x20AC;&#x201C; apie 35 tĹŤkst. gyventojĹł. Ĺ ioms 7 tikslinÄ&#x2014;ms teritorijoms plÄ&#x2014;toti 2014â&#x20AC;&#x201C; 2020 metais numatoma skirti 478 mln. litĹł. Ă&#x;TIKSĂ&#x;LIĂ&#x;NwSĂ&#x;TEĂ&#x;RIĂ&#x;TOĂ&#x;RIĂ&#x;JOSĂ&#x;VIĂ&#x;DUĂ&#x;TI NIUOĂ&#x;SEĂ&#x;IRĂ&#x;MAĂ&#x;Ă&#x20AC;UOĂ&#x;SEĂ&#x;MIESĂ&#x;TUOĂ&#x;SE

Tokia pat metodika bus taikoma ir maĹžuose bei vidutiniuose miestuose â&#x20AC;&#x201C; savivaldybiĹł centruose ir miestuose, kuriuose gyvena per 6 tĹŤkst. gyventojĹł. Ĺ iai miestĹł grupei atrinkti 23 miestai (tikslinÄ&#x2014;s teritorijos), kurie 2014â&#x20AC;&#x201C;2020 metais sulauks 382 mln. Lt ES paramos, administruojamos per Vidaus reikalĹł ministerijÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Nustatant kriterijus buvo atliktas didelis analitinis darbas. Mes ÄŻvertinome visĹł 54 miestĹł, kurie priskiriami ĹĄiai grupei, demografinius, ekonominius ir socialinius rodiklius ir pagal juos nustatÄ&#x2014;me kiekvieno miesto indeksÄ&#x2026;. Tie miestai, kuriĹł indeksas didesnis nei visos grupÄ&#x2014;s vidutinis balas, ir yra pripaĹžinti tikslinÄ&#x2014;mis teritorijomis. Tai miestai, kuriuose sparÄ?iau negu visoje grupÄ&#x2014;je maĹžÄ&#x2014;jo gyventojĹł (2001â&#x20AC;&#x201C;2014 metais), steigÄ&#x2014;si maĹžiau ÄŻmoniĹł (2011â&#x20AC;&#x201C;2013

9LGDXVUHLNDOĂ&#x2DC;PLQLVWUDV'DLOLV$OIRQVDV%DUDNDXVNDVLU9LGDXVUHLNDOĂ&#x2DC;PLQLVWHULMRV5HJLRQLQzVSROLWLNRVGHSDUWDPHQWR GLUHNWRULXV$UĂ&#x2018;QDV3OLNĂ&#x2026;Q\VVSDXGRVNRQIHUHQFLMRMHDSLH(6VWUXNWĂ&#x2018;ULQLĂ&#x2DC;IRQGĂ&#x2DC;LQYHVWLFLMDVÂ&#x2019;/LHWXYRVUHJLRQXV

metais), o didesnÄ&#x2014; dalis darbuotojĹł ĹĄiuo metu dirba pramonÄ&#x2014;s ir ĹžaliavĹł sektoriujeâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x201C; teigia vidaus reikalĹł ministras Dailis Alfonsas Barakauskas. Taip pat buvo nusprÄ&#x2122;sta ÄŻ indeksavimÄ&#x2026; neÄŻtraukti tĹł 20 miestĹł, kurie 2007â&#x20AC;&#x201C;2013 metĹł laikotarpiu buvo pripaĹžinti probleminÄ&#x2014;mis teritorijomis ir plÄ&#x2014;totinais regioniniais centrais, nes ĹĄie miestai jau yra gavÄ&#x2122; reikĹĄmingÄ&#x2026; pa-

4IKSLINIĂ&#x2039;Ă&#x;TERITORIJĂ&#x2039;Ă&#x;I¸SKYRIMOĂ&#x;I¸Ă&#x;MIESTĂ&#x2039; Ă&#x;TURINjIĂ&#x2039;Ă&#x;NUOĂ&#x;Ă&#x;IKIĂ&#x;Ă&#x;TĂ&#x201E;KSTĂ&#x; GYVENTOJĂ&#x2039; Ă&#x;IRĂ&#x;MAĂ&#x20AC;ESNIĂ&#x2039;Ă&#x;SAVIVALDYBIĂ&#x2039;Ă&#x;CENTRĂ&#x2039;Ă&#x;REZULTATAI balai 1. GyventojĹł skaiÄ?iaus vidunis svernis pokys (kasmet 2001â&#x20AC;&#x201C;2013)

Visi maĹži ir vidutiniai miestai Alytaus apskris VarÄ&#x2014;na Kauno apskris BirĹĄtonas Garliava KaiĹĄiadorys KÄ&#x2014;dainiai Prienai Raseiniai KlaipÄ&#x2014;dos apskris GargĹždai Kretinga Neringa Palanga Ĺ ilutÄ&#x2014; MarijampolÄ&#x2014;s apskris Kalvarija KazlĹł RĹŤda Ĺ akiai VilkaviĹĄkis PanevÄ&#x2014;Ĺžio apskris BirĹžai KupiĹĄkis Ĺ iauliĹł apskris KurĹĄÄ&#x2014;nai Pakruojis RadviliĹĄkis TauragÄ&#x2014;s apskris Ĺ ilalÄ&#x2014; PagÄ&#x2014;giai TelĹĄiĹł apskris PlungÄ&#x2014; Rietavas Utenos apskris AnykĹĄÄ?iai MolÄ&#x2014;tai Zarasai Vilniaus apskris ElektrÄ&#x2014;nai GrigiĹĄkÄ&#x2014;s Lentvaris Ĺ irvintos Trakai UkmergÄ&#x2014;

2. Naujos ÄŻmonÄ&#x2014;s/1000 gyventojĹł (2011â&#x20AC;&#x201C; 2013)

balai

balai 3. Darbuotojai ĹžaliavĹł, statybos ir apdirbamosios gamybos sektoriuose (nuo ÄŻmoniĹł darbuotojĹł)

3 kriterijĹł balĹł vidurkis

-2,00% 50,00

5,56 50,00

43,20%

50,00

50,00

-1,78% 47,53

2,90 63,10

40,55% 47,59

52,74

-2,14% -2,21% -1,89% -2,02% -2,03% -1,53%

51,57 52,36 48,76 50,22 50,34 44,72

5,66 4,59 4,49 3,86 2,98 5,05

49,51 54,78 55,27 58,37 62,71 52,51

16,27% 38,61% 46,73% 44,78% 41,44% 46,49%

25,52 45,83 53,21 51,44 48,40 52,99

42,20 50,99 52,41 53,34 53,82 50,07

-0,33% -1,21% 2,66% -1,32% -2,58%

31,24 41,12 -2,36 42,36 56,52

8,50 4,89 9,08 9,51 6,47

35,52 53,30 32,66 30,54 45,52

49,74% 40,60% 12,34% 20,55% 47,59%

55,95 47,64 21,95 29,41 53,99

40,90 47,35 17,42 34,10 52,01

-1,62% -1,93% -1,58% -1,85%

45,73 49,21 45,28 48,31

2,30 10,25 5,20 4,08

66,06 26,90 51,77 57,56

37,20% 62,55% 41,34% 37,86%

44,55 67,59 48,31 45,15

52,11 47,90 48,45 50,25

-2,61% 56,85 -1,73% 46,97

3,09 62,17 4,04 57,49

48,58% 54,89 42,44% 49,31

57,97 51,26

-2,48% 55,39 -2,11% 51,24 -2,18% 52,02

3,24 61,43 3,05 62,36 5,14 52,07

38,15% 45,41 49,30% 55,55 28,23% 36,39

54,08 56,38 46,83

-1,27% 41,80 -2,00% 50,00

4,03 57,54 3,17 61,77

42,84% 49,67 47,45% 53,86

49,67 55,21

-2,04% 50,45 -1,86% 48,43

5,95 48,08 4,48 55,32

50,33% 56,48 48,35% 54,68

51,67 52,81

-1,93% 49,21 -1,28% 41,91 -1,96% 49,55

3,71 59,11 5,00 52,76 2,51 65,02

42,28% 49,16 51,30% 57,36 44,49% 51,17

52,49 50,68 55,25

-1,81% -1,27% -1,24% -2,14% -1,43% -2,48%

3,62 4,71 2,73 3,29 7,44 3,29

38,29% 21,15% 41,98% 37,23% 41,98% 55,79%

50,99 41,98 51,43 52,44 44,41 59,34

47,87 41,80 41,46 51,57 43,60 55,39

59,56 54,19 63,94 61,18 40,74 61,18

45,54 29,95 48,89 44,57 48,89 61,45

ramÄ&#x2026; infrastruktĹŤrai ir ĹĄiuo metu jiems keliami kitokie plÄ&#x2014;tros tikslai. Projektams uĹžbaigti iĹĄ naujojo periodo ES struktĹŤrinÄ&#x2014;s paramos bus papildomai skirta apie 40 mln. Lt. TiksliniĹł teritorijĹł atrankos kriterijai buvo derinami su visomis regioninÄ&#x2014;mis plÄ&#x2014;tros tarybomis. 2013 metĹł lapkriÄ?io 19 d. jiems pritarÄ&#x2014; NacionalinÄ&#x2014; regioninÄ&#x2014;s plÄ&#x2014;tros taryba, kuriÄ&#x2026; sudaro regionĹł plÄ&#x2014;tros tarybĹł, ministerijĹł ir socialiniĹł partneriĹł atstovai.

23 atrinkti miestai (tikslinÄ&#x2014;s teritorijos) 2014â&#x20AC;&#x201C;2020 metais sulauks 382 mln. Lt ES paramos. Atrankos kriterijai taip pat yra apraĹĄyti VyriausybÄ&#x2014;s aprobuotoje 2014â&#x20AC;&#x201C;2020 metĹł ES struktĹŤriniĹł fondĹł investicijĹł veiksmĹł programoje. Ĺ is dokumentas ĹĄiuo metu baigiamas derinti su Europos Komisija ir turÄ&#x2014;tĹł ÄŻsigalioti ĹĄ.m. spalio 1 d. TikslinÄ&#x2014;ms teritorijoms didĹžiuosiuose, vidutiniuose ir maĹžuosiuose miestuose rengiamos integruotos plÄ&#x2014;tros programos, apimanÄ?ios tikslinÄ&#x2122; Vidaus reikalĹł ministerijos paramÄ&#x2026; (apleistos infrastruktĹŤros ir teritorijĹł konversijai, vieĹĄosioms erdvÄ&#x2014;ms atgaivinti, verslo plÄ&#x2014;trai pritaikyti, gyvenamajai aplinkai gerinti) ir kitĹł ministerijĹł priemones. -IESĂ&#x;TEĂ&#x;LIAMSĂ&#x;IRĂ&#x;GYĂ&#x;VENĂ&#x;VIEĂ&#x;TwMSĂ&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;MLNĂ&#x;LIĂ&#x;TĂ&#x2039;Ă&#x;INĂ&#x;VESĂ&#x;TIĂ&#x;CIĂ&#x;JĂ&#x2039;

Numatytos 165 mln. Lt investicijos ir ÄŻ maĹžesnes tikslines teritorijas (maĹžiausi miestai, miesteliai ir kaimai, kuriuose gyvena nuo 1 tĹŤkst. iki 6 tĹŤkst. gyventojĹł, iĹĄskyrus savivaldybiĹł centrus). Ĺ ias tikslines teritorijas iĹĄskirs regionĹł plÄ&#x2014;tros tarybos pagal savo nustatytus kriterijus. JĹł plÄ&#x2014;t-

ros priemonÄ&#x2014;s bus ÄŻgyvendinamos pagal regionĹł plÄ&#x2014;tros planus. )NĂ&#x;VESĂ&#x;TAVUSĂ&#x;LIĂ&#x;TgĂ&#x;GRÂ?Ă&#x20AC;Ă&#x;TAĂ&#x;DU

2007â&#x20AC;&#x201C;2013 metais vykdytoje regioninÄ&#x2014;je politikoje tikslinÄ&#x2014;mis teritorijomis buvo pripaĹžinti 7 regioniniai centrai (Alytus, MarijampolÄ&#x2014;, TauragÄ&#x2014;, TelĹĄiai, Utena, MaĹžeikiai ir Visaginas) ir 14 probleminiĹł teritorijĹł (savivaldybiĹł). Ĺ iose teritorijose buvo plÄ&#x2014;tojama infrastruktĹŤra, gerinama gyvenamoji ir investicinÄ&#x2014; aplinka, renovuojami daugiabuÄ?iai namai, plÄ&#x2014;tojamas socialinis bĹŤstas. Parama buvo skirta ir kaimo gyvenamĹłjĹł vietoviĹł vieĹĄĹłjĹł erdviĹł plÄ&#x2014;trai â&#x20AC;&#x201C; poilsio, laisvalaikio, kultĹŤros ir sporto infrastruktĹŤrai atnaujinti. 1566 projektai jau uĹžbaigti, jĹł rezultatai akivaizdĹŤs: atnaujintos 46 vieĹĄosios erdvÄ&#x2014;s, renovuoti 203 vieĹĄieji pastatai ir 88 daugiabuÄ?iai gyvenamieji namai (262 atnaujinami), rekonstruota arba nutiesta 238 km vietinÄ&#x2014;s reikĹĄmÄ&#x2014;s keliĹł ir gatviĹł. 120-yje ikimokyklinio ugdymo ÄŻstaigĹł suremontuotos patalpos, atnaujinti baldai ir ÄŻranga. 106-iose kaimo vietovÄ&#x2014;se ir miesteliuose sutvarkytos vieĹĄosios erdvÄ&#x2014;s (aikĹĄtÄ&#x2014;s, skverai, pÄ&#x2014;sÄ?iĹłjĹł ir dviraÄ?iĹł takai, ĹĄaligatviai, gatvÄ&#x2014;s ir pan.). DÄ&#x2014;l ES investicijĹł tikslinÄ&#x2014;se teritorijose sukurta ar iĹĄsaugota 12â&#x20AC;&#x201C;15 tĹŤkst. darbo vietĹł, sutvarkytuose turistiniuose objektuose jau apsilankÄ&#x2014; 1,2 mln. turistĹł. Ĺ iuo metu vis dar ÄŻgyvendinami 825 regioniniai projektai. SpecialistĹł atliktas ES struktĹŤrinÄ&#x2014;s paramos poveikio vietos ir urbanistinei plÄ&#x2014;trai vertinimas rodo, jog minÄ&#x2014;tos priemonÄ&#x2014;s 1,8 proc. padidino Lietuvos bendrÄ&#x2026; jÄŻ vidaus produktÄ&#x2026; (BVP) ir 1,5 proc. sumaĹžino ĹĄalyje nedarbo lygÄŻ. TikslinÄ&#x2014;se teritorijose minÄ&#x2014;tas efektas yra apie 15â&#x20AC;&#x201C;20 procentĹł didesnis. Makroekonominio modeliavimo rezultatai byloja, kad ÄŻ vietos ekonomikÄ&#x2026; investuotas 1 litas per BVP grÄ&#x2026;Ĺžina beveik 2 litus. R


ULQNRVSXOVDV

Ă&#x;PELUĂ?HOLRG

KLAIDA. Centrinio banko sprendimas atsisakyti saugyklos uostamiestyje inkasatoriams reikĹĄ nemaĹžai iĹĄlaidĹł

Ă&#x201E;UIFRPÂłQXRWU

0IĂ&#x;NIĂ&#x;GĂ&#x2039;Ă&#x;I¸Ă&#x;VEĂ&#x;Ă&#x20AC;IOĂ&#x;TOĂ&#x;JAIĂ&#x;RENĂ&#x;GIAĂ&#x;SIĂ&#x;DARĂ&#x;BYĂ&#x;MEĂ&#x;jIUI Â&#x2018;VLYHVWLHXUjNHWLQDQmLDL/LHWXYDLSULUHLNVPOQPR QHWĂ&#x2DC;LUPOQEDQNQRWĂ&#x2DC;9LHQEDQNQRWDLVYHUVDSLH RPRQHWRVÂąWRQDV7RNVJU\QĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC;SLQLJĂ&#x2DC;NLH NLVEXVULPWDVLĂ&#x2026;Ă&#x2026;Ă&#x2018;NLVYLVLHPV/LHWXYRVLQNDVDWRULDPV Euge ni ja GR I Ĺ˝I BAUS K I E N Ä&#x2013;

Lietuvos bankas pasielgÄ&#x2014; itin neprotingai, iĹĄ pradĹžiĹł pastatÄ&#x2122;s pinigĹł saugyklÄ&#x2026; KlaipÄ&#x2014;doje uĹž 20 milijonĹł litĹł, o paskui lengva ranka jÄ&#x2026; pardavÄ&#x2122;s uĹž vos daugiau nei 4 milijonus litĹł. Tuo ÄŻsitikinÄ&#x2122;s inkasavimo paslaugas teikianÄ?ios ÄŻmonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Eurocash1â&#x20AC;&#x153; direktorius Vytautas Labeckas. Mat ÄŻvedant eurÄ&#x2026; pinigus ÄŻ uostamiestÄŻ inkasatoriams teks gabenti iĹĄ sostinÄ&#x2014;s ar Kauno, o tai â&#x20AC;&#x201C; ir papildomos iĹĄlaidos, ir daugiau darbo, ir netgi didesnÄ&#x2014; rizika. !TOSĂ&#x;TOĂ&#x;GOSĂ&#x;JAUĂ&#x;BAIĂ&#x;GIAĂ&#x;SI

Pinigus Lietuvoje iĹĄveĹžiojanÄ?ios dvi didĹžiausios inkasavimo bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;G4S Lietuvaâ&#x20AC;&#x153; ir â&#x20AC;&#x17E;Eurocash1â&#x20AC;&#x153; baigiantis 2014-iesiems ir 2015-ĹłjĹł pradĹžioje rengiasi dirbti be atostogĹł ar poilsio dienĹł. â&#x20AC;&#x17E;Pernai nepaslidinÄ&#x2014;jome, nes Latvijoje keitÄ&#x2014;me eurus. Ĺ iemet irgi nepavyks, nes tas pat laukia Lietuvojeâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; juokÄ&#x2014;si abiejose Baltijos ĹĄalyse dirbanÄ?ios â&#x20AC;&#x17E;Eurocash1â&#x20AC;&#x153; vadovas V.Labeckas. Jau nuo liepos ÄŻmonÄ&#x2014;je baigiamas atostogĹł sezonas. 800 Ä?ia dirbanÄ?iĹł ĹžmoniĹł ruoĹĄiasi karĹĄtymeÄ?iui. Inkasatoriams euro ÄŻvedimo kaimyninÄ&#x2014;je ĹĄalyje patirtis labai pravers Lietuvoje. Svarbiausia pamoka â&#x20AC;&#x201C; reikia kuo anksÄ?iau ruoĹĄtis.

Lietuviai prognozuoja, kad grÄŻĹĄ ne visos, o apie 70 proc. monetĹł â&#x20AC;&#x201C; panaĹĄiai kaip Latvijoje. â&#x20AC;&#x17E;Pas kaimynus likus pusmeÄ?iui jokiĹł konkreÄ?iĹł darbĹł nevyko. RimÄ?iau galvoti apie tai, kas, kiek, kur veĹĄ ir kÄ&#x2026; darys, buvo pradÄ&#x2014;ta likus vos keliems mÄ&#x2014;nesiams. Lietuvoje jau dabar didieji klientai â&#x20AC;&#x17E;Maximaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Lukoilâ&#x20AC;&#x153; ar â&#x20AC;&#x17E;Senukaiâ&#x20AC;&#x153; Ĺžino, kiek, kur ir kada eurĹł reikÄ&#x2014;s veĹžti. TaÄ?iau galutiniĹł skaiÄ?iĹł dar nÄ&#x2014;ra. DidĹžioji dabartinio darbo dalis â&#x20AC;&#x201C; planavimasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; V.Labeckas. )¸Ă&#x;ANKSĂ&#x;TOĂ&#x;NUSĂ&#x;PwĂ&#x;TIĂ&#x;SUNĂ&#x;KU

Anot jo, iĹĄ anksto sunku prognozuoti, kur bus aktyviausiai keiÄ?iama valiuta. Gal didĹžioji pinigĹł dalis bus sÄ&#x2026;skaitose ir jie automatiĹĄkai bus pakeisti iĹĄ litĹł ÄŻ eurus. O gal ĹžmonÄ&#x2014;s plĹŤs, pavyzdĹžiui, ÄŻ â&#x20AC;&#x17E;NorfÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; ir, norÄ&#x2014;dami iĹĄsikeisti 500 litĹł, pirks degtukĹł. O gal ÄŻ Lietuvos paĹĄtÄ&#x2026;? Kol kas galima tik spÄ&#x2014;lioti. TaÄ?iau visi klientai norÄ&#x2014;tĹł, kad inkasatoriai eurus jiems atgabentĹł gruodĹžio 31 dienÄ&#x2026;. Mat anksÄ?iau atgabentĹł eurĹł nebus galima paleisti ÄŻ apyvartÄ&#x2026;, tad juos teks saugoti. Lietuvos bankas bet kada gali patikrinti, ar eurai neiĹĄpakuoti. Jei taip nutiktĹł, galima sulaukti ir baudos. TodÄ&#x2014;l visi nori kuo vÄ&#x2014;liau gauti pinigus. Tuo metu ir Lietuvos bankas,

ir inkasatoriai neketina laukti paskutinÄ&#x2014;s dienos. Inkasavimo paslaugas teikianti bendrovÄ&#x2014; turi tris riboto dydĹžio saugyklas, kurios veikia kaip perskirstymo centras. Saugumo sumetimais bendrovÄ&#x2014; norÄ&#x2014;tĹł atsiveĹžti tiek eurĹł, kiek tÄ&#x2026; dienÄ&#x2026; reikia. Pinigai bus pradÄ&#x2014;ti veĹžioti nuo gruodĹžio 1 d. KarĹĄtymeÄ?io inkasatoriai laukia per paskutines dvi ĹĄiĹł metĹł savaites. 3KAIĂ&#x;jIUOSĂ&#x;I¸Ă&#x;TIĂ&#x;SgĂ&#x;PAĂ&#x;Rg

Latvijoje irgi niekas iĹĄ anksto negalÄ&#x2014;jo ÄŻsivaizduoti, kiek monetĹł gali grÄŻĹžti atgal, kiek pinigĹł ĹžmonÄ&#x2014;s keis. â&#x20AC;&#x17E;Tai buvo tarsi bĹŤrimas iĹĄ kavos tirĹĄÄ?iĹł. Mes prognozavome maĹžesnÄŻ pinigĹł kiekÄŻ. DÄ&#x2014;l to kilo tam tikrĹł keblumĹł, turÄ&#x2014;jome ieĹĄkoti papildomĹł iĹĄtekliĹł, darbuotojĹł. Per kelias dienas turÄ&#x2014;jome pasikviesti jĹł iĹĄ Estijos ir Lietuvosâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo ÄŻmonÄ&#x2014;s vadovas. Jis spÄ&#x2014;ja, kad daugiau vargo bus ne dÄ&#x2014;l eurĹł, o dÄ&#x2014;l litĹł. Mat ES valiutÄ&#x2026; dar gruodÄŻ inkasatoriai ketina iĹĄveĹžioti Lietuvos banko paruoĹĄtais paketais â&#x20AC;&#x201C; po 200 eurĹł ÄŻvairiais nominalais. Juos bus lengva pergabenti, nes iĹĄ centrinio banko bus imami paketĹł konteineriai. UĹžtat atgal sugrÄŻĹĄ krĹŤvos litĹł, kuriuos reikÄ&#x2014;s perskaiÄ?iuoti ir skubiai veĹžti ÄŻ Lietuvos bankÄ&#x2026;. Teigiama, kad skaiÄ?iavimo centrai dirbs visÄ&#x2026; parÄ&#x2026;. Beje, daugiau darbo nei Latvijoje bus ne tik dÄ&#x2014;l skirtingo valstybiĹł dydĹžio: lietuviĹĄkos monetos sveria dvigubai daugiau nei latai. Lietuviai prognozuoja, kad grÄŻĹĄ ne visos, o apie 70 proc. monetĹł â&#x20AC;&#x201C; panaĹĄiai kaip Latvijoje. Dalis jĹł jau yra iĹĄmÄ&#x2014;tytos, dalÄŻ gyventojai pasiliks atminimui. 2EIĂ&#x;KwSĂ&#x;NAUĂ&#x;JĂ&#x2039;Ă&#x;DARĂ&#x;BUOĂ&#x;TOĂ&#x;JĂ&#x2039;

BendrovÄ&#x2014;je, kurioje ĹĄiuo metu dirba 800 ĹžmoniĹł, dviem mÄ&#x2014;nesiams darbuotojĹł skaiÄ?ius iĹĄaugs dvigubai. Jau dabar priimama naujĹł ĹžmoniĹł, jie apmokomi. Latvijoje esanÄ?ios jĹł kompanijos ĹžmoniĹł paslaugomis negalÄ&#x2014;s pasinaudoti, nes inkasatoriams, kurie neĹĄiojasi ginklus, Lietuvoje ir Latvijoje taikomi skirtingi reikalavimai. TaÄ?iau iĹĄ Latvijos ÄŻ LietuvÄ&#x2026; keliaus inkasatoriĹł automobiliai, skaiÄ?iavimo ÄŻranga. â&#x20AC;&#x17E;Eurocash1â&#x20AC;&#x153; vadovas ÄŻsitikinÄ&#x2122;s, kad didĹžiausias litĹł srautas ÄŻ saugyklas plĹŤs pirmÄ&#x2026;sias dvi kitĹł metĹł savaites. Taip nutiko ir Latvijoje â&#x20AC;&#x201C; ĹĄioje ĹĄalyje apie sausio 10 dienÄ&#x2026; latĹł lavina pradÄ&#x2014;jo maĹžÄ&#x2014;ti. UĹžtat tada prasidÄ&#x2014;jo eurĹł srautas. +OSĂ&#x;TIUĂ&#x;MgĂ&#x;GRgĂ&#x;Ă&#x20AC;IĂ&#x;NOĂ&#x;ATĂ&#x;GAL

Dvi pirmÄ&#x2026;sias kitĹł metĹł savaites bus galima atsiskaityti litais, o grÄ&#x2026;ĹžÄ&#x2026; gauti eurais. IĹĄskirtiniais atvejais grÄ&#x2026;ĹžÄ&#x2026; bus leista atiduoti ir litais, taÄ?iau kasininkams tai sukels labai dideliĹł rĹŤpesÄ?iĹł. Pinigus keis komerciniai bankai, paĹĄto skyriai ir prekybos centrai. TaÄ?iau pastaruosiuose niekas nekeis visĹł santaupĹł, o tik iĹĄ pir-

'LGLHMLSUHN\ERVFHQWUDLMDXGDEDUSODQXRMDNLHNHXUĂ&#x2DC;MLHPVSULUHLNVWXRPHWXNDL/LHWXYDDWVLVYHLNLQVVXOLWX

3UĂ&#x;NAIĂ&#x;KIĂ&#x;NOĂ&#x;IRĂ&#x;PUSĂ&#x;VELĂ&#x;jIUIĂ&#x;ATĂ&#x;SIKĂ&#x;RAĂ&#x;Tw

â&#x20AC;&#x153;

VeĹžant banknotus inkasatoriĹł automobilyje jĹł gali bĹŤti ir keli milijonai eurĹł. 9/DEHFNDV

kÄ&#x2014;jo ÄŻteiktos kupiĹŤros bus atiduota grÄ&#x2026;Ĺža eurais. Kaip parodÄ&#x2014; Latvijos pavyzdys, ĹžmoniĹł fantazijai ribĹł nÄ&#x2014;ra. KaimyninÄ&#x2014;je ĹĄalyje pradÄ&#x2014;jus keisti latus ÄŻ eurus ÄŻ prabangiĹł drabuĹžiĹł parduotuvÄ&#x2122; atÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s vyriĹĄkis vienu kartu nusipirko kelis ypaÄ? brangius kostiumus. PasivaikĹĄÄ?iojÄ&#x2122;s valandÄ&#x2026; po prekybos centrÄ&#x2026;, grÄŻĹžo atgal ir grÄ&#x2026;Ĺžino prekes. KasininkÄ&#x2014;s buvo priverstos atiduoti pinigus eurais. Dar daĹžniau pasitaikydavo, kai ÄŻ parduotuvÄ&#x2122; su didele latĹł kupiĹŤra atÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s pirkÄ&#x2014;jas ÄŻsigydavo tik degtukĹł arba cigareÄ?iĹł. MaĹža to, kai kurie taip elgÄ&#x2014;si ne sykÄŻ. Anot V.Labecko, toks paprastas gal ne visai sÄ&#x2026;Ĺžiningai uĹždirbtĹł pinigĹł iĹĄgryninimo bĹŤdas gali bĹŤti populiarus ir Lietuvoje.

â&#x2013; Ă&#x201A;LjVDYDLWÂ?Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WDVÂł DWVNOHLGzNDGEXYXVLPRGHU QLDXVLD/LHWXYRVEDQNRVDX J\NOD.ODLSzGRMHMDXDSzMR Ă&#x2026;LXNĂ&#x2026;OzPLVLUDSDXJRGLOJzOz PLVSRWRNDLPHWĂ&#x2DC;SD EDLJRMHÂąPHWĂ&#x2DC;SUDGĂ?LRMH QXVSUÂ?VWDMRVDWVLVDN\WL â&#x2013;  6DXJ \NODLVWDW \WLLĂ&#x2026;OHLVWDGDX JLDXQHLPOQOLWĂ&#x2DC;MRVOLNX WLQzYHUWzOLNYLGXRMDQWÂ&#x2019;VWDLJj

ÂąPOQOLWĂ&#x2DC;RIDNWLĂ&#x2026;NDL/LH WXYRVEDQNDVLĂ&#x2026;9DOVW\EzVWXU WRIRQGRJDYRPOQOLWĂ&#x2DC; â&#x2013; %XYÂ?V/LHWXYRVEDQNRDSVDX JRVYDGRYDV9\WDXWDV.DUVRNDV VWHEzMRVLNDGFHQWULQLVEDQNDV PHWĂ&#x2DC;SDEDLJRMHVXQDLNL QRVDXJ \NOjVNLUWjYLVDL9DND UĂ&#x2DC;/LHWXYDLÂąWDLGXWUHmGDOLDL Ă&#x2026;DOLHVWHULWRULMRVRPH WDLVSUDQHĂ&#x2026;zVLHNVLjVHXUR

+LIĂ&#x;Ă&#x201E;jIĂ&#x2039;Ă&#x;EURUIĂ&#x;I¸Ă&#x;ESĂ&#x;MwSĂ&#x;NEĂ&#x;BEĂ&#x;LIĂ&#x;KO â&#x2013; /LHWXYDJDOzVÂ&#x2019;VLYHVWLHXUjQXR NLWĂ&#x2DC;PHWĂ&#x2DC;VDXVLRĂ&#x201A;LjVDYDLWÂ? HXUR]RQRVĂ&#x2026;DOLĂ&#x2DC;ILQDQVĂ&#x2DC;PL QLVWUĂ&#x2DC; (XURJUXSzV VXVLWLNL PHVNDPEzMRVYHLNLQLPDLPĂ&#x2018; VĂ&#x2DC;Ă&#x2026;DOLDLDWLWLNXVLDLHXURÂ&#x2019;YH GLPRNULWHULMXV â&#x2013;  Ă&#x201E;7DLSHOQ\WDV/LHWXYRVHNRQR PLQzVSDĂ?DQJRVLUVzNPLQJRV SROLWLNRVÂ&#x2019;YHLNLDQWJOREDOLRVIL QDQVĂ&#x2DC;NUL]zVSDGDULQLXVÂ&#x2019;YHU WLQLPDV³¹UzĂ?z(XURJUXSzV SLUPLQLQNDV1\GHUODQGĂ&#x2DC;IL QDQVĂ&#x2DC;PLQLVWUDV-HURHQDV'LMV VHOEORHPDV â&#x2013;  Ă&#x201A;LjVDYDLWÂ?/LHWXYRVPRQH

WĂ&#x2DC;NDO\NORMHSUDGzWRVNDOGLQWL LUHXURFHQ WĂ&#x2DC;EHLLUHXUĂ&#x2DC;PRQHWRVVX 9\mLX-Ă&#x2DC;LĂ&#x2026;YLVREXVSDJDPLQ WDO\JLDLPLOLMRQDV â&#x2013; %Ă&#x2018;WHQWWLHNHXUĂ&#x2DC;JDOLPDQX NDOGLQWLLNL(67DU \ERVRILFLD ODXVVSUHQGLPROHLVWL/LHWXYDL Â&#x2019;VLYHVWLEHQGUj(6YDOLXWj7DLS GDURPDWDPNDGEĂ&#x2018;WĂ&#x2DC;LĂ&#x2026;Pz JLQWLPRQHWĂ&#x2DC;UXRĂ&#x2026;LQLDLPDWD YLPRLUNDOGLQLPRÂ&#x2019;UDQJD â&#x2013;  *DOXWLQÂ&#x2019;VSUHQGLPjGzO/LH WXYRVSULzPLPRÂ&#x2019;HXUR]RQj (67DU \EDNHWLQDSULLPWL MDXOLHSRVGLHQj

Lito ir uĹžsienio valiutĹł santykis birĹželio 23 d. Valiutos kiekis Valiutos pavadinimas

Santykis

1

Euras

3,4528

1

JAV doleris

2,5353

Baltarusijos rubliĹł

2,4892

0AĂ&#x;LYĂ&#x;DwSĂ&#x;POĂ&#x;LIĂ&#x;CIĂ&#x;JA

10

Ä&#x152;ekijos kronĹł

1,2579

â&#x20AC;&#x17E;Eurocash1â&#x20AC;&#x153; vadovas dĹžiaugÄ&#x2014;si, kad nei Latvijoje, nei Estijoje inkasatoriĹł uĹžpuolimĹł tuo svarbiu laikotarpiu nepasitaikÄ&#x2014;. GalbĹŤt ir Lietuva netaps iĹĄimtimi, taÄ?iau ruoĹĄiamasi ir blogiausiam scenarijui. â&#x20AC;&#x17E;Bus gabenamos didelÄ&#x2014;s pinigĹł sumos, todÄ&#x2014;l inkasatoriĹł automobilius lydÄ&#x2014;s policija. ÄŽ vienÄ&#x2026; maĹĄinÄ&#x2026; galima sukrauti 4â&#x20AC;&#x201C;5 konteinerius â&#x20AC;&#x201C; kiekvienas po 600 kilogramĹł monetĹł. Nelygu jĹł nominalas, tai bĹŤtĹł nuo 5 iki 15 tĹŤkst. eurĹł. VeĹžant banknotus gali bĹŤti ir keli milijonai eurĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; inkasatoriĹł darbo paslaptimis dalijosi paĹĄnekovas.

10

Danijos kronĹł

4,6306

1

DidĹžiosios Britanijos sv. sterlingĹł

4,3227

10 000

10

Lenkijos zlotĹł

8,3271

100

Rusijos rubliĹł

7,3640

10

Ĺ vedijos kronĹł

3,7927

1

Ĺ veicarijos frankas

2,8372

1

Turkijos lira

1,1840

10

Ukrainos grivinĹł

2,1377

Australijos doleris Bulgarijos levas Kanados doleris 10 Kinijos juaniĹł 10 Kroatijos kunĹł 100 Vengrijos forintĹł Ĺ altinis: Lietuvos bankas

2,3847 1,7651 2,3438 4,0691 4,5575 1,1279

100 Islandijos kronĹł 100 Japonijos jenĹł 100 Kazachstano tengiĹł 10 Moldovos lÄ&#x2014;jĹł 10 Norvegijos kronĹł 10 Rumunijos lÄ&#x2014;jĹł

2,2305 2,4881 1,3815 1,8068 4,1474 7,8554


SPORTAS

Ă&#x20AC;VILGSNIS

SPORTOĂ&#x;ARENA

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

SEZONAS. SpÄ&#x2014;liojama, ar L.Messi netaupÄ&#x2014; jÄ&#x2014;gĹł specialiai pasaulio Ä?empionatui Brazilijoje

3DQHYzĂ?LR Ă&#x201E;(NUDQRÂł WUHQHULV

$QJOĂ&#x2DC;JzGD

K

ol kas pasaulio Ä?empionatas Brazilijoje yra labai ÄŻdomus. 2012 metĹł Europos pirmenybiĹł grupiĹł etapas taip pat buvo fantastiĹĄkas, bet atkrintamosiose varĹžybose laukÄ&#x2014; labai daug nusivylimĹł. Komandos bijojo suklysti, nerizikavo, todÄ&#x2014;l nukentÄ&#x2014;jo futbolo groĹžis. Bijau, kad ir Brazilijoje nenutiktĹł taip pat. Dabar Ä?empionatas yra tikrai nenuspÄ&#x2014;jamas. Futbolo lygis labai aukĹĄtas. Kuo toliau, tuo bus dar sunkiau kÄ&#x2026; nors prognozuoti. Net neabejoju, kad staigmenĹł bus ne viena.

B

et kuri komanda atkrintamosiose varĹžybose gali laimÄ&#x2014;ti. UĹžtenka tik nepraleisti ÄŻvarÄ?io, sulaukti trupuÄ?io sÄ&#x2014;kmÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; muĹĄant 11 metrĹł baudinius, vienoje atakoje, palankaus teisÄ&#x2014;jo ĹĄvilpuko â&#x20AC;&#x201C; ir tu laimi. Visos komandos moka gintis ir uĹžsisklÄ&#x2122;sti prie savĹł vartĹł. TaktiĹĄkai rinktinÄ&#x2014;s yra labai stiprios, todÄ&#x2014;l atkrintamosiose varĹžybose visĹł galimybÄ&#x2014;s bus vienodos.

A

nglija jau tokia yra: visada iĹĄ jos daug tikiesi ir visada nusivili. TikÄ&#x2014;jau, kad anglai bent nepralaimÄ&#x2014;s prieĹĄ UrugvajĹł. Bet kaip visada lauksime kito Ä?empionato ir vÄ&#x2014;l tikÄ&#x2014;simÄ&#x2014;s. IstoriĹĄkai anglai visada tampa nevykÄ&#x2014;liais, bet tai, kad jie neÄŻveikÄ&#x2014; grupÄ&#x2014;s etapo, neabejotinai yra fiasko. Anglijos â&#x20AC;&#x17E;Premierâ&#x20AC;&#x153; lyga kartu su Ispanijos Ä?empionatu yra stipriausi Europoje ir visame pasaulyje. TaÄ?iau rinktinÄ&#x2014; eilinÄŻ kartÄ&#x2026; nieko neparodÄ&#x2014;. Urugvajus vos su 3 milijonais gyventojĹł ir su vienu ĹžaidÄ&#x2014;ju sugeba nugalÄ&#x2014;ti tokiÄ&#x2026; ĹĄalÄŻ.

D

idĹžiausia problema yra ta, kad anglai bando Ĺžaisti labai techniĹĄkÄ&#x2026;, gerÄ&#x2026; futbolÄ&#x2026;. GalbĹŤt netgi kopijuoti ispanus. Bet anglai neturi tam nei sugebÄ&#x2014;jimĹł, nei tinkamĹł ĹžaidÄ&#x2014;jĹł. PavyzdĹžiui, Anglijos rinktinÄ&#x2014;s centro gynÄ&#x2014;jus galima pavadinti regbininkais. O su regbininkais gero futbolo niekada nepaĹžaisi. Kamuolio valdymas, laikymas ir atakos prasideda nuo gynybos. Visos ĹĄalys dabar kaip tik bÄ&#x2014;ga nuo tos â&#x20AC;&#x17E;tiki-takosâ&#x20AC;&#x153;, o anglai pavÄ&#x2014;lavÄ&#x2122; penkerius metus dabar tik pradeda jÄ&#x2026; Ĺžaisti. akoma Anglijoje, kad yra du darbai, kuriuos dirbdamas niekada niekam neÄŻtiksi, â&#x20AC;&#x201C; premjero ir Anglijos rinktinÄ&#x2014;s trenerio. Anglai neturi savĹł specialistĹł, kurie galÄ&#x2014;tĹł atvesti komandÄ&#x2026; ÄŻ pasaulio Ä?empionĹł sostÄ&#x2026;. Nebus Roy Hodgsono, ateis Harry Redknappas ar kuris nors kitas. Ir kas? Ir nieko. Anglai bando keisti situacijÄ&#x2026;. Jie persvarsto jaunimo sistemÄ&#x2026;, bando perimti tai, kas geriausia kitose ĹĄalyse. TaÄ?iau Anglija yra labai konservatyvi ĹĄalis. Pats gyvenau Anglijoje beveik devynerius metus ir galiu patvirtinti, kad Anglijoje konservatyvumas iĹĄ didĹžiosios raidÄ&#x2014;s.

"LUĂ&#x;SAĂ&#x;KOĂ&#x;VOĂ&#x;JAĂ&#x;SUĂ&#x;$IEĂ&#x;VOĂ&#x;¸EĂ&#x;¸wĂ&#x;LIU $3QXRWU

6ALĂ&#x;DASĂ&#x;Ă&#x; $AMBĂ&#x;RAUSĂ&#x;KAS

S

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

/LRQHOLV0HVVLMDXLĂ&#x2026;NR YRMRWX]LQjWLWXOĂ&#x2DC;EHW YLVGDUNHQmLDQXRSD O\JLQLPĂ&#x2DC;VX'LHJR0D UDGRQDQXYHGXVLX$U JHQWLQRVULQNWLQÂ?Â&#x2019;SD VDXOLRIXWERORYLUĂ&#x2026;Ă&#x2018;QÂ? *DOEĂ&#x2018;W%UD]LOLMRMHMDXLĂ&#x2026; DXĂ&#x2026;/HRĂ&#x2026;ORYzVYDODQGD â&#x20AC;&#x17E;Turiu gyvenime dvi svajones: Ĺžaisti pasaulio Ä?empionate ir tapti pasaulio Ä?empionu.â&#x20AC;&#x153; D.Maradonai buvo vos trylika metĹł, kai jis iĹĄtarÄ&#x2014; ĹĄiuos ĹžodĹžius, o vaizdo ÄŻraĹĄÄ&#x2026; su Argentinos futbolo dievo pranaĹĄyste iki ĹĄiol galima rasti interneto platybÄ&#x2014;se. L.Messi, sulaukÄ&#x2122;s tokio pat amĹžiaus, iĹĄ tÄ&#x2014;vynÄ&#x2014;s persikÄ&#x2014;lÄ&#x2014; ÄŻ BarselonÄ&#x2026;. ApsivilkÄ&#x2122;s katalonĹł klubo aprangÄ&#x2026; jis iĹĄkovojo tuzinÄ&#x2026; titulĹł ir keturis kartus buvo pripaĹžintas geriausiu pasaulio futbolininku, bet iki ĹĄiol su Argentinos rinktine dar nepasiekÄ&#x2014; virĹĄĹŤnÄ&#x2014;s (iĹĄskyrus 2008-ĹłjĹł olimpines Ĺžaidynes). TÄ&#x2014;vynainiai nuolat kritikavo â&#x20AC;&#x17E;Barcelonaâ&#x20AC;&#x153; ĹžvaigĹždÄ&#x2122;, nors ĹĄis niekuomet neatsisakÄ&#x2014; nei argentinietiĹĄko akcento, nei savo simpatijĹł â&#x20AC;&#x17E;Albicelesteâ&#x20AC;&#x153; marĹĄkinÄ&#x2014;liams. "RAĂ&#x;ZIĂ&#x;LIĂ&#x;JOĂ&#x;JEĂ&#x;ÂŚĂ&#x;REĂ&#x;VANĂ&#x;¸OĂ&#x;KVAĂ&#x;PAS

.DVGLHQVX'0DUDGRQD QXRWUNDLUzMH O\JLQDPDV/0HVVLMDXSLUPDMDPHPDmH%UD]LOLMRMHÂ&#x2019;PXĂ&#x2026;zÂ&#x2019;YDUWÂ&#x2019;Â&#x2019;ERVQLĂ&#x2DC;YDUWXV

iki ĹĄiol dar nÄ&#x2014;ra laikomas geriausiu ĹžaidÄ&#x2014;ju. Argentinoje Pulga vis dar pasmerktas gyventi D.Maradonos ĹĄeĹĄÄ&#x2014;lyje. â&#x20AC;&#x17E;Messi negalima net lyginti su Diego, â&#x20AC;&#x201C; ÄŻsitikinÄ&#x2122;s Hectoras Enrique, 1986-ĹłjĹł pasaulio Ä?empionas. â&#x20AC;&#x201C; Dievinu Leo. NorÄ&#x2014;Ä?iau, kad nors vienas iĹĄ mano sĹŤnĹł turÄ&#x2014;tĹł nors 1 procentÄ&#x2026; jo talento, bet D.Maradona yra vienintelis. Daugiau niekados nebus kitĹł tokiĹł ĹžaidÄ&#x2014;jĹł kaip jis. Net jeigu L.Messi tris kartus paeiliui taptĹł pasaulio Ä?empionu ar ÄŻmuĹĄtĹł ÄŻvartÄŻ iĹĄ aikĹĄtÄ&#x2014;s centro apsivertÄ&#x2122;s ore, jis neprilygtĹł Diego.â&#x20AC;&#x153;

Pasaulio Ä?empionato paskutiniĹł grupÄ&#x2014;s rungtyniĹł su Nigerija iĹĄvakarÄ&#x2014;se L.Messi sukaks jau 27-eri. Pulga (iĹĄvertus iĹĄ ispanĹł k. â&#x20AC;&#x201C; Blusa. â&#x20AC;&#x201C; Red.) pravardĹžiuojamas 169 cm ĹŤgio futbolininkas puikiai supranta, kad bĹŤtent Brazilijoje jis turi idealiÄ&#x2026; progÄ&#x2026; tapti auksiniu Argentinos milĹžinu. â&#x20AC;&#x17E;Albicelesteâ&#x20AC;&#x153; kapitonas Ä?ia pasiruoĹĄÄ&#x2122;s pamirĹĄti ir prastÄ&#x2026; sezonÄ&#x2026; su â&#x20AC;&#x17E;Barcelonaâ&#x20AC;&#x153;, ir kairiosios ĹĄlaunies skausmus, kurie privertÄ&#x2014; jÄŻ du mÄ&#x2014;nesius gulÄ&#x2014;ti lovoje. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ ÄŻ sezonÄ&#x2026; Leo turÄ&#x2014;jo daug bÄ&#x2014;dĹł. Bet visa tai, kas jam nutiko bloga, dabar gali tapti privalumu, â&#x20AC;&#x201C; vylÄ&#x2014;si legendinis Argentinos radijo futbolo komentatorius Victoras Hugo Moralesas, gerai paŞįstantis savo tÄ&#x2014;vynainÄŻ. â&#x20AC;&#x201C; DÄ&#x2014;l traumos ĹĄÄŻ sezonÄ&#x2026; jis nubÄ&#x2014;go daug maĹžiau kilometrĹł, todÄ&#x2014;l dabar yra Ĺžvalesnis uĹž kitus. â&#x20AC;&#x17E;Barcelonaâ&#x20AC;&#x153; sirgaliĹł priekaiĹĄtai jam tapo papildoma paskata tuomet, kai Leo ĹĄÄŻ sezonÄ&#x2026; iĹĄgyveno sunkiausius mÄ&#x2014;nesius. Kiekvienam reikalingi varĹžovai ir iĹĄĹĄĹŤkiai, kad galÄ&#x2014;tĹł tobulÄ&#x2014;ti. Tokia ĹžmogiĹĄkoji prigimtis. Ir ĹĄis pasaulio Ä?empionatas L.Messi turi tikrai stiprĹł revanĹĄo kvapÄ&#x2026;.â&#x20AC;&#x153; NesulaukÄ&#x2122; ÄŻprastĹł â&#x20AC;&#x17E;Barcelonaâ&#x20AC;&#x153; puolÄ&#x2014;jo ĹžygdarbiĹł ĹĄÄŻ sezonÄ&#x2026; katalonai net sukĹŤrÄ&#x2014; naujÄ&#x2026; sÄ&#x2026;mokslo teorijÄ&#x2026;. GalbĹŤt Pulga specialiai ÄŻjungÄ&#x2014; stabdÄŻ ir taupÄ&#x2014; savo jÄ&#x2014;gas norÄ&#x2014;damas pasaulio Ä?empionate visus priblokĹĄti savo sportine forma?

1986-ĹłjĹł pasaulio Ä?empiono poĹžiĹŤris tiksliai atspindi daugumos argentinieÄ?iĹł nuomonÄ&#x2122;. â&#x20AC;&#x17E;JĹł asmenybÄ&#x2014;s yra labai skirtingos. Diego milĹžiniĹĄkÄ&#x2026; pasitikÄ&#x2014;jimÄ&#x2026; savo jÄ&#x2014;gomis perduodavo komandos draugams. Jis mums buvo tarsi veidrodis, â&#x20AC;&#x201C; aiĹĄkino H.Enrique. â&#x20AC;&#x201C; Nors neprilygome D.Maradonai savo talentu ir tikrai negalÄ&#x2014;jome aikĹĄtÄ&#x2014;je Ĺžaisti kaip jis, mes stengÄ&#x2014;mÄ&#x2014;s kopijuoti jo temperamentÄ&#x2026;. L.Messi turi savo charakterÄŻ, taÄ?iau jis nÄ&#x2014;ra toks stiprus kaip D.Maradonos.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;Tu negali uĹžkrauti visko ant L.Messi peÄ?iĹł. Privalai Leo saugoti, kad jis galiausiai nesprogtĹł, â&#x20AC;&#x201C; pritarÄ&#x2014; anksÄ?iau Argentinos rinktinÄ&#x2014;je ĹžaidÄ&#x2122;s Oswaldo Piazza. â&#x20AC;&#x201C; L.Messi palyginimai su D.Maradona neiĹĄvengiami, bet jie nÄ&#x2014;ra logiĹĄki. Tu gali bĹŤti pats geriausias kunigas, bet niekuomet nepasieksi Dievo lygio. 1986-aisiais visa rinktinÄ&#x2014; buvo sukurta aplink D.MaradonÄ&#x2026;, nes jis vienu savo judesiu, vienu smĹŤgiu ar vienu prasiverĹžimu galÄ&#x2014;jo pakeisti visas rungtynes.â&#x20AC;&#x153;

,EĂ&#x;GENĂ&#x;DAIĂ&#x;TRĂ&#x201E;KSĂ&#x;TAĂ&#x;TIĂ&#x;TUĂ&#x;LO

$IEĂ&#x;VASĂ&#x;NEĂ&#x;TUĂ&#x;RIĂ&#x;LYĂ&#x;GIĂ&#x2039;

L.Messi puikiai Ĺžino, kad Ä?empiono titulas jam galutinai atvertĹł futbolo panteono duris ir leistĹł tapti ĹĄios sporto ĹĄakos legenda kartu su garsiausiais visĹł laikĹł ĹžaidÄ&#x2014;jais. Nors â&#x20AC;&#x17E;Barcelonaâ&#x20AC;&#x153; puolÄ&#x2014;jas jau keturis kartus iĹĄ eilÄ&#x2014;s gavo FIFA Aukso kamuolÄŻ, savo tÄ&#x2014;vynÄ&#x2014;je jis

Kai argentinieÄ?iai lygina dvi ryĹĄkiausias savo futbolo ĹžvaigĹždes, jie vietoj argumentĹł griebiasi religiniĹł metaforĹł. Nieko nuostabaus, nes Argentinoje dar 1998-aisiais buvo ÄŻkurta Maradonos kulto baĹžnyÄ?ia. Vienintelio ir tikrojo ĹĄios ĹĄalies â&#x20AC;&#x17E;Diezâ&#x20AC;&#x153; (Nr. 10. â&#x20AC;&#x201C; Red.) istorija api-

.UĂ&#x;SIĂ&#x;LEIĂ&#x;DĂ&#x20AC;IAĂ&#x;CHAĂ&#x;RAKĂ&#x;TEĂ&#x;RIU

pinta legendomis, primenanÄ?iomis Kristaus Ĺžygdarbius. â&#x20AC;&#x17E;L.Messi dar niekuomet neĹžaidÄ&#x2014; rinktinÄ&#x2014;je su siaubingai iĹĄtinusia Ä?iurna (kaip D.Maradona per antrÄ&#x2026; jÄŻ 1990 metĹł pasaulio Ä?empionato ratÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x201C; Red.), â&#x20AC;&#x201C; priminÄ&#x2014; O.Piazza. â&#x20AC;&#x201C; O D.Maradonos ir Argentinos rinktinÄ&#x2014;s santykiai visuomet buvo kupini iĹĄskirtinio dramatiĹĄkumo.â&#x20AC;&#x153; Ar L.Messi gali kada nors iĹĄlÄŻsti iĹĄ senojo argentinieÄ?iĹł dievo ĹĄeĹĄÄ&#x2014;lio? â&#x20AC;&#x17E;Nesutinku, kad norÄ&#x2014;damas tapti geriausiu istorijoje ĹžaidÄ&#x2014;ju privalai bĹŤti ir pasaulio Ä?empionas, â&#x20AC;&#x201C; Leo gynÄ&#x2014; buvÄ&#x2122;s Argentinos rinktinÄ&#x2014;s treneris Carlosas Bianchi. â&#x20AC;&#x201C; Daugybei geriausiĹł pasaulio futbolininkĹł to nereikÄ&#x2014;jo. Ne vienas ĹžaidÄ&#x2014;jas negalÄ&#x2014;jo net priklausyti stipriausioms rinktinÄ&#x2014;ms, taÄ?iau tai nesutrukdÄ&#x2014; jiems atskleisti talentÄ&#x2026;. Nesvarbu, kÄ&#x2026; jis jau pasiekÄ&#x2014; ir kÄ&#x2026; dar ateityje pasieks su Argentinos rinktine, L.Messi jau viskÄ&#x2026; ÄŻrodÄ&#x2014;. SavaitÄ&#x2014; po savaitÄ&#x2014;s jis patvirtina savo talentÄ&#x2026; ir rodo dalykus, kuriĹł iki ĹĄiol niekas nesugebÄ&#x2014;jo aikĹĄtÄ&#x2014;je atlikti. ReikÄ&#x2014;s laukti labai ilgai, kol vÄ&#x2014;l pamatysime tokÄŻ ĹžaidÄ&#x2014;jÄ&#x2026; kaip jis.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;Leo ne tik pasiekÄ&#x2014;, bet jau ir pranoko Diego, â&#x20AC;&#x201C; ÄŻsitikinÄ&#x2122;s buvÄ&#x2122;s Argentinos rinktinÄ&#x2014;s saugas Marcelo Gallardo. â&#x20AC;&#x201C; Tik mĹŤsĹł karta, uĹžaugusi D.Maradonos laikais, vis dar nenori to pripaĹžinti.â&#x20AC;&#x153; !BUĂ&#x;GIĂ&#x;MwĂ&#x;SUĂ&#x;KAĂ&#x;MUOĂ&#x;LIU

Julio Olarticoechea kartu su D.Maradona 1986 m. laimÄ&#x2014;jo pasaulio taurÄ&#x2122;. BuvÄ&#x2122;s Argentinos rinktinÄ&#x2014;s gynÄ&#x2014;jas ÄŻĹžvelgia daug panaĹĄumĹł tarp dviejĹł ryĹĄkiausiĹł skirtingĹł kartĹł ĹžvaigĹždĹžiĹł. â&#x20AC;&#x17E;Kai dabar stebiu L.Messi, susidaro ÄŻspĹŤdis, kad matau Diego 1986-aisiais, â&#x20AC;&#x201C; tvirtino J.Olarticoechea. â&#x20AC;&#x201C; PsichologiĹĄkai Leo pasiruoĹĄÄ&#x2014;, kad ĹĄis Ä?empionatas bĹŤtĹł jo. Ir jeigu tai bus jo Ä?empionatas, tai bus ir Argentinos Ä?empionatas. Jeigu Leo pradÄ&#x2014;jo turnyrÄ&#x2026; tikrai geros formos, jis, be jokios abejonÄ&#x2014;s, gali pasekti D.Maradonos pÄ&#x2014;domis. Reikia tik melstis, kad jis ne-

susiĹžeistĹł. AĹĄ iki ĹĄiol nesuvokiu, kaip toks maĹžylis gali su kamuoliu taip greitai ir lengvai verĹžtis pro varĹžovus. Jis tikrai jau motinos pilve gulÄ&#x2014;jo ir gimÄ&#x2014; su kamuoliu, kaip ir Diego.â&#x20AC;&#x153; $AĂ&#x;BARĂ&#x;TISĂ&#x;SVARĂ&#x;BIAUĂ&#x;UĂ&#x20AC;Ă&#x;PRAEIĂ&#x;TÂ?

Kol argentinieÄ?iai vis dar ginÄ?ijasi, kuris geresnis, D.Maradona ir L.Messi Ĺžavisi vienas kitu. StebÄ&#x2014;damas pirmuosius Leo Ĺžingsnius D.Maradona niekuomet nebijojo, kad naujoji ĹžvaigĹždÄ&#x2014; jÄŻ patÄŻ gali nustumti ÄŻ ĹĄeĹĄÄ&#x2014;lÄŻ. Diego visuomet rÄ&#x2014;mÄ&#x2014; savo ÄŻpÄ&#x2014;dinÄŻ, dar 2005-aisiais pakviesdamas L.Messi ÄŻ savo legendinÄ&#x2122; televizijos laidÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;La Noche del Diezâ&#x20AC;&#x153; (â&#x20AC;&#x17E;DeĹĄimtojo naktisâ&#x20AC;&#x153;), o vÄ&#x2014;liau jam atiduodamas ir Argentinos rinktinÄ&#x2014;s kapitono raiĹĄtÄŻ. â&#x20AC;&#x17E;L.Messi nebĹŤtina laimÄ&#x2014;ti pasaulio Ä?empionato, kad jis bĹŤtĹł geriausias pasaulio ĹžaidÄ&#x2014;jas, â&#x20AC;&#x201C; teigÄ&#x2014; D.Maradona. â&#x20AC;&#x201C; BĹŤtĹł fantastiĹĄka ir Argentinai, ir jos sirgaliams, ir Leo, jeigu mĹŤsĹł rinktinÄ&#x2014; triumfuotĹł pasaulio pirmenybÄ&#x2014;se. Leo jau yra tarp visĹł laikĹł geriausiĹłjĹł, greta Alfredo Di Stefano, Pele, Johano Cruyffo ir manÄ&#x2122;s! Ĺ˝iĹŤrÄ&#x2014;kite, ĹĄiame sÄ&#x2026;raĹĄe yra jau trys argentinieÄ?iai!â&#x20AC;&#x153; L.Messi atsisako lyginti save su vaikystÄ&#x2014;s dienĹł dievuku ir vengia bet kokiĹł diskusijĹł. â&#x20AC;&#x17E;Noriu tapti pasaulio Ä?empionu, bet ne todÄ&#x2014;l, kad dÄ&#x2014;l to pasikeistĹł poĹžiĹŤris ÄŻ mane, â&#x20AC;&#x201C; prisipaĹžino L.Messi. â&#x20AC;&#x201C; TrokĹĄtu pasiekti ĹĄÄŻ tikslÄ&#x2026; su savo rinktine, nes tai bĹŤtĹł galimybÄ&#x2014; pridÄ&#x2014;ti pasaulio taurÄ&#x2122; prie kitĹł titulĹł.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;Jeigu L.Messi pavyks nuvesti ArgentinÄ&#x2026; ÄŻ virĹĄĹŤnÄ&#x2122;, jis uĹžbaigs visas diskusijas. Leo pabÄ&#x2014;gs ÄŻ priekÄŻ, nes jis priklauso dabarÄ?iai, â&#x20AC;&#x201C; neabejojo V.H.Moralesas. â&#x20AC;&#x201C; Juk D.Maradona negalÄ&#x2014;s rytoj dar kartÄ&#x2026; suĹžaisti prieĹĄ anglus (1986-ĹłjĹł pasaulio Ä?empionato ketvirtfinalyje. â&#x20AC;&#x201C; Red.) ir pakartoti visĹł savo stebuklĹł, perdavimĹł ir ÄŻvarÄ?iĹł, kurie paĹženklino jo karjerÄ&#x2026;.â&#x20AC;&#x153; Argentina laukia, ar â&#x20AC;&#x17E;Diezâ&#x20AC;&#x153; marĹĄkinÄ&#x2014;lius apsivilkÄ&#x2122;s Pulga pasinaudos ĹĄia auksine proga. (â&#x20AC;&#x17E;France Footballâ&#x20AC;&#x153;, ESPN, â&#x20AC;&#x17E;Lâ&#x20AC;&#x2122;Equipeâ&#x20AC;&#x153;, LR)


VSRUWRDUHQD

Ă&#x;PELUĂ?HOLRG

*OĂ&#x;DIĂ&#x;DEĂ&#x;NYĂ&#x;BwĂ&#x;ÂŚĂ&#x;,UIĂ&#x;SASĂ&#x;)8 $3QXRWU

8UXJYDMXVQHYHOWXLODX Nz/XLVR6XDUH]R'zONH OLRWUDXPRVPzQHVÂ&#x2019;QH UXQJW\QLDYÂ?VLUJ\GÂ?VLV Ă&#x201E;/LYHUSRROÂłSXROzMDV GYLHPÂ&#x2019;YDUmLDLVSDGR YDQRMRĂ&#x2026;DOLDLSHUJDOÂ? SULHĂ&#x2026;$QJOLMRVULQNWLQÂ?

!Ă&#x201C;GRUPw %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG

R o l a n d a s V. E I D V I L A S

Urug vajaus puolÄ&#x2014;jo ĹžvaigĹždÄ&#x2014; ryĹĄkesnÄ&#x2014; ne tik uĹž Wayneâ&#x20AC;&#x2122;Ä&#x2026; Rooney, bet ir uĹž visÄ&#x2026; Anglijos rinktinÄ&#x2122;. Nors anglĹł numylÄ&#x2014;tinis ÄŻmuĹĄÄ&#x2014; pirmÄ&#x2026; jÄŻ ÄŻvartÄŻ per tris savo pasaulio Ä?empionatus, L.Suaresas sukĹŤrÄ&#x2014; stebuklÄ&#x2026;. Per visas rungtynes nÄ&#x2014; vienas kitas urugvajietis nepataikÄ&#x2014; ÄŻ Anglijos rinktinÄ&#x2014;s vartus, bet du 27 metĹł puolÄ&#x2014;jo smĹŤgiai patiesÄ&#x2014; anglus. â&#x20AC;&#x17E;Priekyje jis mirtinas. Jis dar dukart vos neÄŻmuĹĄÄ&#x2014; po kampiniĹł, nors neĹžaidÄ&#x2014; penkias savaites. Visi Ĺžinojome, kÄ&#x2026; jis sugebaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; urugvajieÄ?io komandos draugas â&#x20AC;&#x17E;Liverpoolâ&#x20AC;&#x153; klube Stevenas Gerrardas.

'X/6XDUH]RÂ&#x2019;YDUmLDLSDJXOGzDQWPHQmLĂ&#x2DC;$QJOLMRVIXWERORULQNWLQÂ?

mandos draugui iĹĄ â&#x20AC;&#x17E;Liverpoolâ&#x20AC;&#x153; ÄŻmuĹĄti abu ÄŻvarÄ?ius.â&#x20AC;&#x153; 5RUGĂ&#x;VAĂ&#x;JAUSĂ&#x;DĂ&#x20AC;IAUGSĂ&#x;MAS

UrugvajieÄ?iai tarsi varĹžÄ&#x2014;si, kuris sukurs graĹžesnÄ&#x2122; odÄ&#x2122; anglĹł budeliui L.Suarezui.

bulas nuĹžudymas. â&#x20AC;&#x17E;Pistoletuiâ&#x20AC;&#x153; L.Suarezui ÄŻmuĹĄus du ÄŻvarÄ?ius, Urugvajus nugalÄ&#x2014;jo AnglijÄ&#x2026; 2:1. ÄŽtariamĹł jĹł nÄ&#x2014;ra, visi gerai Ĺžino, kas ÄŻvykdÄ&#x2014; nuĹžudymÄ&#x2026;, kas tai padarÄ&#x2014; dar kartÄ&#x2026;. Du stebuklingojo L.Suarezo+OMANDAĂ&#x201C;

  

%UD]LOLMD 0HNVLND .URDWLMD .DPHUĂ&#x2018;QDV

2UNGTĂ&#x201C; 0ERGĂ&#x201C;

  

  

,YGĂ&#x201C;

0RALĂ&#x201C; Â&#x152;VARjIAIĂ&#x201C; 4šK

  

  

  

  

%LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG 

+OMANDAĂ&#x201C;

  

2ODQGLMD kLOz $XVWUDOLMD ,VSDQLMD

,VSDQLMDÂą2ODQGLMD kLOzÂą$XVWUDOLMD $XVWUDOLMDÂą2ODQGLMD,VSDQLMDÂąkLOz 2ODQGLMDÂąkLOz$XVWUDOLMDÂą,VSDQLMD YDO

2UNGTĂ&#x201C; 0ERGĂ&#x201C;

  

  

,YGĂ&#x201C;

0RALĂ&#x201C; Â&#x152;VARjIAIĂ&#x201C; 4šK

  

  

  

  

#Ă&#x201C;GRUPw %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG

.ROXPELMDÂą*UDLNLMD 'UDPEOLR.DXOR.UDQWDVÂą-DSRQLMD .ROXPELMDÂą'UDPEOLR.DXOR.UDQWDV -DSRQLMDÂą*UDLNLMD -DSRQLMDÂą.ROXPELMD*UDLNLMDÂą'UDPEOLR.DXOR.UDQWDV YDO+OMANDAĂ&#x201C;

  

.ROXPELMD 'UDPEOLR.DXOR.UDQWDV -DSRQLMD *UDLNLMD

2UNGTĂ&#x201C; 0ERGĂ&#x201C;

  

  

,YGĂ&#x201C;

0RALĂ&#x201C; Â&#x152;VARjIAIĂ&#x201C; 4šK

  

  

  

  

$Ă&#x201C;GRUPw %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG

8UXJYDMXVÂą.RVWD5LND $QJOLMDÂą,WDOLMD 8UXJYDMXVÂą$QJOLMD ,WDOLMDÂą.RVWD5LND YDO ,WDOLMDÂą8UXJYDMXV.RVWD5LNDÂą$QJOLMD YDO+OMANDAĂ&#x201C;

  

.RVWD5LND ,WDOLMD 8UXJYDMXV $QJOLMD

2UNGTĂ&#x201C; 0ERGĂ&#x201C;

  

  

,YGĂ&#x201C;

0RALĂ&#x201C; Â&#x152;VARjIAIĂ&#x201C; 4šK

  

  

  

  

%Ă&#x201C;GRUPw

â&#x20AC;&#x17E;El Observadorâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x17E;L.Suarezo svajoniĹł rungtynÄ&#x2014;s. Luisas verkÄ&#x2014;. JĹŤs nÄ&#x2014; nenutuokiate, kÄ&#x2026; jis patyrÄ&#x2014; San Paulo â&#x20AC;&#x17E;Corinthiansâ&#x20AC;&#x153; stadione. RungtynÄ&#x2014;se ne prieĹĄ bet kÄ&#x2026;, o prieĹĄ AnglijÄ&#x2026;, po labai prasto komandos pasirodymo su Kosta Rika, viskas priklausÄ&#x2014; nuo jo. Visos kameros, visi objektyvai, visos akys buvo nukreiptos ÄŻ L.SuarezÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; 9-Ä&#x2026;jÄŻ numerÄŻ, kuris turÄ&#x2014;jo viskÄ&#x2026; pakeisti ir kuris sukĹŤrÄ&#x2014; istorijÄ&#x2026;. Vos prieĹĄ 28 dienas jam buvo atlikta kairÄ&#x2014;s kojos menisko operacija ir jis ne tik neĹžaidÄ&#x2014; futbolo, bet ir smarkiai rizikavo. PirmÄ&#x2026; jÄŻ ÄŻvartÄŻ jis atĹĄventÄ&#x2014; ypatingai. Pasveikintas komandos draugĹł, jis nubÄ&#x2014;go pas WalterÄŻ FerreirÄ&#x2026;, jam labiausiai padÄ&#x2014;jusÄŻ kineziterapeutÄ&#x2026;.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;La Republicaâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x17E;Baisiausi anglĹł bĹŤgĹĄtavimai pasitvirtino ir San Paule buvo ÄŻvykdytas to-

ÄŻvarÄ?iai atgaivino viltis patekti ÄŻ aĹĄtuntfinalÄŻ. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝ydriejiâ&#x20AC;&#x153; ĹžaidÄ&#x2014; puikiai, pranoko varĹžovus taktiĹĄkai ir Ĺžinojo, kaip atsidĹŤrus ekstremalioje padÄ&#x2014;tyje ÄŻveikti stiprĹł varĹžovÄ&#x2026;.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;El Paisâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x17E;Pakilkite iĹĄ vietĹł, ponai, pasveikinkite jo didenybÄ&#x2122; LuisÄ&#x2026; IX, Urugvajaus futbolo karaliĹł, kuris savo ÄŻvarÄ?iais daro Ĺžmones laimingus, ÄŻgyvendina jĹł svajones ir daro neÄŻmanomus dalykus. Atsistokite, ponai, pagerbkite LuisÄ&#x2026; IX, kuris sujaudino trijĹł milijonĹł urugvajieÄ?iĹł ĹĄirdis, kuris susprogdino â&#x20AC;&#x17E;Corinthiansâ&#x20AC;&#x153; arenÄ&#x2026;, kuris nutildÄ&#x2014; jÄŻ visas rungtynes nuĹĄvilpinÄ&#x2014;jusius anglĹł sirgalius, kuris sugrÄ&#x2026;Ĺžino Urugvajui gyvybÄ&#x2122; pasaulio Ä?empionate, kuris neabejotinai yra Karalius, pleÄ?iantis savo valdas ir savo plienine nugara bei nepalauĹžiama siela priverÄ?iantis varĹžovus trauktis.â&#x20AC;&#x153;

.0DQRODV*6DPDUDV3.RQH *6DOSLQJLGLV .0LWURJORX 7K*HNDV 97RURVLGLV<)HWIDW ]LGLV *.DUDJRXQLV 63DSDVWD WKRSRXORV-+ROHEDV&.DWVRXUDQLV .DPXROLRNRQWUROzLUSURF VPĂ&#x2018;JLDL Â&#x2019;YDUWĂ&#x2DC;SORWj  LU  $Ă&#x201C;GRUĂ&#x201C;PwĂ&#x201C;5RUGĂ&#x201C;VAĂ&#x201C;JUSĂ&#x201C;§Ă&#x201C;!NGĂ&#x201C;LIĂ&#x201C;JAĂ&#x201C;Ă&#x201C; /6XDUH]DV :5RRQH\  Â&#x2018;VSzWL'*RGLQDV 6*HUUDUGDV  8UXJYDMXV)0XVOHUD0&DFHUHVDV -0*LPHQH]DV'*RGLQDV$3H

UHLUD$*RQ]DOH]DV -)XFLOH ($5LRVDV1/RGHLUR &6WXDQL &5RGULJXH]DV(&DYDQL/6XDUH]DV 6&RDWHVDV $QJOLMD-+DUWDV*-RKQVRQDV *&DKLOODV3K-DJLHOND/%DLQHVDV 6*HUUDUGDV5+HQGHUVRQDV 5/DP EHUWDV :5RRQH\56WHUOLQJDV 5%DUNOH\ ':HOEHFNDV $/DO ODQD '6WXUULGJHÂśDV .DPXROLRNRQWUROzLUSURF VPĂ&#x2018;JLDL Â&#x2019;YDUWĂ&#x2DC;SORWj  LU 

TURĂ&#x;NYĂ&#x;ROĂ&#x;STAĂ&#x;TISĂ&#x;TIĂ&#x;KA ASISĂ&#x201C;TUĂ&#x201C;RASĂ&#x201C;#Ă&#x201C;GRUĂ&#x201C;PwĂ&#x201C;*AĂ&#x201C;POĂ&#x201C;NIĂ&#x201C;JAĂ&#x201C;§Ă&#x201C; 'RAIĂ&#x201C;KIĂ&#x201C;JAĂ&#x201C; 3DĂ&#x2026;DOLQWDV..DWVRXUDQLV DQWUDV Â&#x2019;VSzMLPDV Â&#x2018;VSzWL0+DWVHEH ..DWVRXUDQLV *6DPDUDV 97RURVLGLV  -DSRQLMD(.DZDVKLPD$8FKLGD .+RQGD<1DJDPRWR6K2ND]D NL<2NXER<.RQQR+<DPDJXFKL 0+DVHEH <(QGR <2VDNR 6K.DJDZD 0<RVKLGD *UDLNLMD2.DUQH]LV<0DQLDWLV

%UD]LOLMDÂą.URDWLMD 0HNVLNDÂą.DPHUĂ&#x2018;QDV %UD]LOLMDÂą0HNVLND .DPHUĂ&#x2018;QDVÂą.URDWLMD .DPHUĂ&#x2018;QDVÂą%UD]LOLMD.URDWLMDÂą0HNVLND YDO

"Ă&#x201C;GRUPw

!NGĂ&#x;LĂ&#x2039;Ă&#x;NUĂ&#x;SIĂ&#x;V YĂ&#x;LIĂ&#x;MAS

Nors Anglijos futbolo rinktinÄ&#x2014; po ĹĄio maÄ?o dar turÄ&#x2014;jo matematiniĹł galimybiĹł patekti ÄŻ aĹĄtuntfinalÄŻ, ĹĄios ĹĄalies Ĺžiniasklaida jau iĹĄkasÄ&#x2014; jai kapÄ&#x2026;. Ĺ˝urnalistai Ä&#x2014;mÄ&#x2014; svarstyti, kurie futbolininkai neverti toliau atstovauti ĹĄaliai. â&#x20AC;&#x17E;The Guardianâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x17E;Po ketveriĹł metĹł planavimo, jausmingĹł ÄŻsipareigojimĹł ir laukimo Anglijos viltys pasaulio Ä?empionate susiraizgÄ&#x2014; per penkias dienas, o labiausiai jas sujaukÄ&#x2014; L.Suarezas, raudantis iĹĄ dĹžiaugsmo po ÄŻvarÄ?iĹł, kuriais Roy Hodgsono komandai parodÄ&#x2014; duris. Anglija pirmÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; pralaimÄ&#x2014;jo abejas pirmÄ&#x2026;sias Ä?empionato rungtynes. Tai bus dar vienas nepatenkinamas turnyras, o R.Hodgsonas, tvirtinantis, kad nesitrauks, turi bĹŤti pasirengÄ&#x2122;s, jog sutikimas nebus malonus. Brazilijoje Anglija turi stipriÄ&#x2026; 72 asmenĹł komandÄ&#x2026;, kurioje yra ir psichiatras, mitybos, dirvoĹžemio specialistai. Vienintelis dalykas, kurio neturi Anglija, yra pasaulio Ä?empionato taĹĄkai.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;The Timesâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x17E;NugramzdinÄ&#x2122;s AnglijÄ&#x2026; L.Suarezas uĹžÄ?iaupÄ&#x2014; kritikus. SudauĹžydamas Anglijos viltis pasaulio Ä?empionate ÄŻ ĹĄipulius jis davÄ&#x2014; diplomatiĹĄkiausiÄ&#x2026; atkirtÄŻ.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;The Telegraphâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x17E;R.Hodgsono komandoje daugeliui trĹŤksta patirties, bet labiausiai patyrÄ&#x2122;s ĹžaidÄ&#x2014;jas S.Gerrardas, deja, padÄ&#x2014;jo ÄŻmuĹĄti L.Suarezui. Kiek kartĹł mes matÄ&#x2014;me, kaip S.Gerrardas atlieka rezultatyvius perdavimus L.Suarezui? Bet ĹĄÄŻkart visiems labai skaudu, kad S.Gerrardas padÄ&#x2014;jo ko-

0ASAULIOĂ&#x201C;FUTBOLOĂ&#x201C;jEMPIONATAS

%LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG

Ă&#x201A;YHLFDULMDÂą(NYDGRUDV3UDQFĂ&#x2018;]LMDÂą+RQGĂ&#x2018;UDV Ă&#x201A;YHLFDULMDÂą3UDQFĂ&#x2018;]LMD YDO

+RQGĂ&#x2018;UDVÂą(NYDGRUDV YDO +RQGĂ&#x2018;UDVÂąĂ&#x201A;YHLFDULMD(NYDGRUDVÂą3UDQFĂ&#x2018;]LMD YDO+OMANDAĂ&#x201C;

  

3UDQFĂ&#x2018;]LMD Ă&#x201A;YHLFDULMD (NYDGRUDV +RQGĂ&#x2018;UDV

2UNGTĂ&#x201C; 0ERGĂ&#x201C;

  

  

,YGĂ&#x201C;

0RALĂ&#x201C; Â&#x152;VARjIAIĂ&#x201C; 4šK

  

  

  

  

&Ă&#x201C;GRUPw %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG

$UJHQWLQDÂą%RVQLMDLU+HUFHJRYLQD,UDQDVÂą1LJHULMD $UJHQWLQDÂą,UDQDV YDO

1LJHULMDÂą%RVQLMDLU+HUFHJRYLQD YDO

1LJHULMDÂą$UJHQWLQD%RVQLMDLU+HUFHJRYLQDÂą,UDQDV YDO+OMANDAĂ&#x201C;

  

$UJHQWLQD ,UDQDV 1LJHULMD %RVQLMDLU+HUFHJRYLQD

2UNGTĂ&#x201C; 0ERGĂ&#x201C;

  

  

,YGĂ&#x201C;

0RALĂ&#x201C; Â&#x152;VARjIAIĂ&#x201C; 4šK

  

  

  

  

'Ă&#x201C;GRUPw %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG

9RNLHWLMDÂą3RUWXJDOLMD *DQDÂą-$9 9RNLHWLMDÂą*DQD YDO

-$9Âą3RUWXJDOLMD YDO

3RUWXJDOLMDÂą*DQD-$9Âą9RNLHWLMD YDO+OMANDAĂ&#x201C;

  

9RNLHWLMD -$9 *DQD 3RUWXJDOLMD

2UNGTĂ&#x201C; 0ERGĂ&#x201C;

  

  

,YGĂ&#x201C;

  

0RALĂ&#x201C; Â&#x152;VARjIAIĂ&#x201C; 4šK

  

  

  

(Ă&#x201C;GRUPw %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG

%HOJLMDÂą$OĂ?\UDV 5XVLMDÂą3LHWĂ&#x2DC;.RUzMD %HOJLMDÂą5XVLMD YDO 3LHWĂ&#x2DC;.RUzMDÂą$OĂ?\UDV YDO

3LHWĂ&#x2DC;.RUzMDÂą%HOJLMD$OĂ?\UDVÂą5XVLMD YDO +OMANDAĂ&#x201C;

  

%HOJLMD 3LHWĂ&#x2DC;.RUzMD 5XVLMD $OĂ?\UDV

2UNGTĂ&#x201C; 0ERGĂ&#x201C;

  

  

,YGĂ&#x201C;

  

0RALĂ&#x201C; Â&#x152;VARjIAIĂ&#x201C; 4šK

  

  

  


VSRUWRDUHQD APLINKĂ&#x;KAMUOLÂ?

PELUĂ?HOLRGĂ&#x;

+AĂ&#x;MUOĂ&#x;LÂ?Ă&#x;¸OKĂ&#x;DIĂ&#x;NAĂ&#x;BURĂ&#x;TIĂ&#x;NINĂ&#x;KĂ&#x2039;Ă&#x;KEĂ&#x;RAI

Ä&#x152;ilietÄ&#x2014; Marlena Doll nusprendÄ&#x2014; originaliai ĹĄvÄ&#x2122;sti savo tÄ&#x2014;vynainiĹł sÄ&#x2014;kmÄ&#x2122; pasaulio pirmenybÄ&#x2014;se. Po Ä&#x152;ilÄ&#x2014;s futbolininkĹł pergalÄ&#x2014;s 2:0 prieĹĄ Ispanijos rinktinÄ&#x2122; garsi pornografiniĹł filmĹł aktorÄ&#x2014; paĹžadÄ&#x2014;jo net 16 valandĹł uĹžsiimti seksu. Socialiniame tinkle Ä?ilietÄ&#x2014; net paskelbÄ&#x2014; savo telefonÄ&#x2026; siĹŤlydama registruotis visiems, norintiems nemokamai su ja pasimylÄ&#x2014;ti. Kviesdama sekso iĹĄtroĹĄkusius sveÄ?ius ÄŻ savo namus pornoĹžvaigĹždÄ&#x2014; papraĹĄÄ&#x2014; tik atsineĹĄti kontraceptiniĹł priemoniĹł. MaÄ?o su pasaulio Ä?empionais iĹĄvakarÄ&#x2014;se M.Doll buvo paskelbusi, kad atlaikys 12 valandĹł sekso maratonÄ&#x2026;, jeigu laimÄ&#x2014;s Ä&#x152;ilÄ&#x2014;s rinktinÄ&#x2014;. KodÄ&#x2014;l ryĹžosi pailginti pergalÄ&#x2014;s ĹĄventÄ&#x2122;, ji nepaaiĹĄkino. Po Ä&#x152;ilÄ&#x2014;s ekipos pergalÄ&#x2014;s (3:1) prieĹĄ australus per pirmÄ&#x2026; jÄŻ maÄ?Ä&#x2026; M.Doll jau atlaikÄ&#x2014; 8 valandĹł maratonÄ&#x2026;. Ji kol kas nepaskelbÄ&#x2014;, ar rengs ir treÄ?iÄ&#x2026; jÄŻ sekso maratonÄ&#x2026; po Ä&#x152;ilÄ&#x2014;s ir Olandijos rungtyniĹł birĹželio 23 dienÄ&#x2026;.

Deserto neparagavo Urugvajaus rinktinÄ&#x2014; ÄŻ pasaulio pirmenybes veĹžÄ&#x2014;si net 39 kilogramus â&#x20AC;&#x17E;dulce de lecheâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; garsiosios urugvajietiĹĄkos pieno karamelÄ&#x2014;s, taÄ?iau Brazilijos sanitarijos tarnyba neleido jos ÄŻsiveĹžti ÄŻ ĹĄalÄŻ. Kai Urugvajaus delegacija birĹželio 9-Ä&#x2026;jÄ&#x2026; nusileido Belo OrizontÄ&#x2014;s oro uoste, brazilĹł muitininkai pareikalavo, kad sveÄ?iai pateiktĹł sanitarinius leidimus. GalbĹŤt ĹĄia istorija galima paaiĹĄkinti prastÄ&#x2026; Urugvajaus futbolininkÄ&#x2026; startÄ&#x2026;? 2013-aisiais per KonfederacijĹł taurÄ&#x2014;s turnyrÄ&#x2026; Brazilijoje jau buvo kilÄ&#x2122;s panaĹĄus skandalas, kai iĹĄ Italijos rinktinÄ&#x2014;s bagaĹžo buvo paimtos visos Parmos kumpio atsargos.

Palygino su â&#x20AC;&#x17E;Ĺ kodaâ&#x20AC;&#x153; 9360 eurĹł. Pasak ĹĄios Ä&#x152;ekijos bendrovÄ&#x2014;s katalogo, maĹžiausiai tiek tektĹł sumokÄ&#x2014;ti uĹž naujÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Ĺ kodaâ&#x20AC;&#x153; automobilÄŻ. Bet AlĹžyro rinktinÄ&#x2014;s treneris Vahidas HalilhodĹžiÄ?ius, matyt, galvojo ne apie finansinÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Ĺ kodaâ&#x20AC;&#x153; vertÄ&#x2122;, kai prieĹĄ maÄ?Ä&#x2026; su Belgija prisiminÄ&#x2014; ĹĄÄŻ automobilÄŻ. â&#x20AC;&#x17E;Belgijos rinktinÄ&#x2014;s gynyboje stovi tikrai ne vien â&#x20AC;&#x17E;Ferrariâ&#x20AC;&#x153;. Jie taip pat turi ir kelias â&#x20AC;&#x17E;Ĺ kodaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; savo varĹžovus vaizdingai ÄŻvertino bosnis. Jeigu AlĹžyro rinktinÄ&#x2014;s treneris galvojo apie technines ĹĄiĹł automobiliĹł savybes, jis buvo teisus. â&#x20AC;&#x17E;Ferrari F12 Berlinettaâ&#x20AC;&#x153; 100 km per valandÄ&#x2026; greitÄŻ pasiekia per 3,1 sekundÄ&#x2014;s, o â&#x20AC;&#x17E;Ĺ koda Activeâ&#x20AC;&#x153; uĹžtrunka 14,4 sekundÄ&#x2014;s.

Ă&#x201E;%RWDJRNLUWLVÂłĂ&#x201E;/LIWDVÂł Ă&#x201E;7RPDKDXNDV³¹QDXMR MRWLSREDXGRVVPĂ&#x2018;JLDL NXULXRVIXWERORHNVSHU WDLYDGLQDUHYROLXFLQLDLV 1RUV%UD]LOLMRMHSREDX GRVVPĂ&#x2018;JLĂ&#x2DC;Â&#x2019;YDUmLĂ&#x2DC;NRO NDVQHÂ&#x2019;PXĂ&#x2026;WDJUDĂ?LĂ&#x2DC; PRPHQWĂ&#x2DC;QHWUĂ&#x2018;NVWD Per Vokietijos rinktinÄ&#x2014;s treniruoÄ?iĹł stovyklÄ&#x2026; PietĹł Tirolyje Dortmundo â&#x20AC;&#x17E;Borussiaâ&#x20AC;&#x153; saugas Marco Reusas daugiausia laiko ir jÄ&#x2014;gĹł skyrÄ&#x2014; baudos smĹŤgiĹł technikai tobulinti. TaÄ?iau likimas M.Reusui iĹĄkrÄ&#x2014;tÄ&#x2014; piktÄ&#x2026; pokĹĄtÄ&#x2026;: likus 10 dienĹł iki pasaulio futbolo Ä?empionato Brazilijoje jis sunkiai susiĹžeidÄ&#x2014; kojÄ&#x2026;. Gaila, nes futbolo aistruoliams neteks pamatyti jo ÄŻspĹŤdingĹł, cirko akrobatus primenanÄ?iĹł kĹŤno iĹĄsilenkimĹł muĹĄant baudos smĹŤgius. 3AMĂ&#x;DOĂ&#x;SMĂ&#x201E;Ă&#x;GIĂ&#x2039;Ă&#x;SPEĂ&#x;CIAĂ&#x;LISĂ&#x;TUS

Baudos smĹŤgio atlikimo technika â&#x20AC;&#x201C; savitas mokslas. Ĺ iuolaikiniam greitam futbolui labiau nei bet kada anksÄ?iau reikia meno suvaldyti iki baudos smĹŤgio ramiai prieĹĄais ĹžaidÄ&#x2014;jÄ&#x2026; gulintÄŻ kamuolÄŻ. Kai rungtynÄ&#x2014;s sustoja, vieniĹĄas saugas gali tapti didvyriu. Ir saugĹł Ĺžaidimas tampa vis geresnis. Kadangi futbolas tapo daug greitesnis, laiko ir erdvÄ&#x2014;s kamuoliui varinÄ&#x2014;ti liko maĹžiau, todÄ&#x2014;l Ĺžaliosios vejos meistrĹł Ĺžaidimo technika turi tobulÄ&#x2014;ti. Ir todÄ&#x2014;l profesionaliojo futbolo centruose atliekamas juvelyrinis darbas. Bundeslygos klubai jau ÄŻdarbino specialius standartiniĹł futbolo situacijĹł mokytojus. â&#x20AC;&#x17E;Freiburgâ&#x20AC;&#x153; komandos trenerio asistentas Larsas Vossleris po 20 valandĹł per savaitÄ&#x2122; skiria vien kampinio ir baudos smĹŤgiĹł atlikimui tobulinti. 0ORĂ&#x;TUĂ&#x;GAĂ&#x;LASĂ&#x;KUĂ&#x;RIAĂ&#x;SPEKĂ&#x;TAKĂ&#x;LÂ?

Juokaujama, kad prieĹĄ pasaulio Ä?empionatÄ&#x2026; vÄ&#x2014;l buvo iĹĄkastas indÄ&#x2014;nĹł karo kirvis. â&#x20AC;&#x17E;Tomahaukasâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; taip ĹĄmaikĹĄÄ?iai spauda pavadino portugalĹł ĹžvaigĹždÄ&#x2014;s Cristiano Ronaldo baudos smĹŤgiĹł technikÄ&#x2026;, kuriÄ&#x2026; jis kasdien gludino Madrido â&#x20AC;&#x17E;Realâ&#x20AC;&#x153; treniruoÄ?iĹł stovykloje. Net jeigu C.Ronaldo smĹŤgiuotas kamuolys nepataiko ÄŻ varĹžovo vartus, tai prilygsta maĹžam spektakliui.

$3QXRWU

Po pergalÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; seksas

2ILFLDOXVSDVDXOLRIXWERORmHPSLRQDWR%UD]LOLMRMHNDPXRO\VĂ&#x201E;%UDVXFDÂłEXYRWHVWXRMDPDVQHWSXVWUHmLĂ&#x2DC;PHWĂ&#x2DC;

Net ir portugalo susikaupimo metas, kai jis stovi plaÄ?iai iĹĄsiĹžergÄ&#x2122;s lyg koks vesterno herojus, ŞōtbĹŤt pasirengÄ&#x2122;s uĹžbaigti ginÄ?Ä&#x2026;, didina ÄŻtampÄ&#x2026;. Tuomet dÄ&#x2014;mesys krypsta tik ÄŻ kamuolÄŻ. Vartininkas nÄ&#x2014;ra prieĹĄininkas, kuris keltĹł rĹŤpesÄ?iĹł tokiam baudos smĹŤgiĹł virtuozui kaip C.Ronaldo. Jei viskas vyksta pagal planÄ&#x2026;, vartininkas neturi jokio ĹĄanso.

vakijÄ&#x2026; ir Branco 1994-aisiais maÄ?e prieĹĄ OlandijÄ&#x2026;. Ĺ ie baudos smĹŤgiai jau visiems laikams ÄŻÄ&#x2014;jo ÄŻ pasaulio futbolo Ä?empionatĹł istorijÄ&#x2026;. C.Ronaldo smĹŤgiuoja ÄŻ kamuolÄŻ nebe taip kietai kaip anksÄ?iau, bet iki vartĹł kamuolys vis dar skrieja 100 kilometrĹł per valandÄ&#x2026; greiÄ?iu. TaÄ?iau portugalo baudos smĹŤgio technika klastingai ĹĄvelni.

ÄŽ uĹžmarĹĄtÄŻ nuÄ&#x2014;jo laikai, kai kamuoliai skriejo paprasta kreive â&#x20AC;&#x201C; aplink baudos smĹŤgiui pastatytÄ&#x2026; sienelÄ&#x2122;, o ne bandydami jÄ&#x2026; perĹĄokti.

.AUĂ&#x;DOĂ&#x;JAĂ&#x;SIĂ&#x;FIĂ&#x;ZIĂ&#x;KOSĂ&#x;DwSĂ&#x;NIAIS

C.Ronaldo atliekamas â&#x20AC;&#x17E;tomahaukasâ&#x20AC;&#x153;, vaizdĹžiai kalbant, ieĹĄko uĹžprogramuoto kelio ÄŻ vartus kaip to paties pavadinimo amerikieÄ?iĹł sparnuotosios raketos. Kamuolys sukasi iĹĄ apaÄ?ios ÄŻ virĹĄĹł tikslo link tarsi mestas kirvis ar peilis. )SĂ&#x;TOĂ&#x;RIĂ&#x;JgĂ&#x;KĂ&#x201E;Ă&#x;RwĂ&#x;BRAĂ&#x;ZIĂ&#x;LAI

PortugaliĹĄkai stebuklingasis C.Ronaldo baudos smĹŤgis vadinamas ir â&#x20AC;&#x17E;folha secaâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;sausuoju lapuâ&#x20AC;&#x153;. Kai jis â&#x20AC;&#x17E;subrÄ&#x2122;staâ&#x20AC;&#x153;, tuomet nukrinta. â&#x20AC;&#x17E;Sausuoju lapuâ&#x20AC;&#x153; brazilai vadino ir savo tÄ&#x2014;vynainio, dukart pasaulio futbolo Ä?empiono Waldiro Perreiros, kuris buvo Ĺžinomas Didi pravarde, smĹŤgÄŻ. Beje, jis laikomas tokio tipo smĹŤgio pradininku. Brazilija mielai prisimena savo ĹĄlovingÄ&#x2026; jÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;sausojo lapoâ&#x20AC;&#x153; tradicijÄ&#x2026;. JÄ&#x2026; sukĹŤrÄ&#x2014; Rivelino 1970 metĹł rungtynÄ&#x2014;se prieĹĄ Ä&#x152;ekoslo-

Kartais kamuolys nukrinta ÄŻ vartus taip staigiai kaip per legendiniais tapusius italo Andreos Pirlo baudos smĹŤgius, kurie vadinami â&#x20AC;&#x17E;ascensoreâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;liftuâ&#x20AC;&#x153;. IĹĄties jie primena keltuvus, iĹĄ aukĹĄÄ?iausiojo aukĹĄto staigiai dumianÄ?ius Ĺžemyn. ÄŽ uĹžmarĹĄtÄŻ nuÄ&#x2014;jo tie laikai, kai kamuoliai skriejo paprasta kreive â&#x20AC;&#x201C; aplink baudos smĹŤgiui pastatytÄ&#x2026; sienelÄ&#x2122;, o ne bandydami jÄ&#x2026; perĹĄokti. Tokie garsĹŤs saugai kaip Thomas Hassleris, Pierreâ&#x20AC;&#x2122;as Littbarski arba Davidas Beckhamas veikiausiai nesÄ&#x2026;moningai pasinaudojo vokieÄ?iĹł fiziko Gustavo Magnuso atrastu dÄ&#x2014;sniu, kai orui netolygiai apsupant vamzdÄŻ susidaro jÄ&#x2014;ga, statmena oro judÄ&#x2014;jimo krypÄ?iai. Tada kamuolys skrieja ÄŻ vartus lankstu: juo greiÄ?iau jis sukasi, tuo didesnis ĹĄoninis nukrypimas. -OĂ&#x;KOĂ&#x;SIĂ&#x;I¸Ă&#x;GARĂ&#x;SIĂ&#x2039;Ă&#x;Ă&#x20AC;AIĂ&#x;DwĂ&#x;JĂ&#x2039;

â&#x20AC;&#x17E;Hamburgerâ&#x20AC;&#x153; ĹžaidÄ&#x2014;jas Hakanas Calhanoglu praÄ&#x2014;jusÄŻ bundeslygos sezonÄ&#x2026; sÄ&#x2014;kmingai atliko 4 baudos smĹŤgius tiesiai ÄŻ varĹžovĹł vartus. Jis sukĹŤrÄ&#x2014; savitÄ&#x2026; smĹŤgÄŻ iĹĄstudijavÄ&#x2122;s D.Beckhamo, Ronaldinho ir pirmiausia Juninho Pernambucano veiksmus. BĹŤtent pa-

starojo brazilo atradimai rungtyniaujant Liono â&#x20AC;&#x17E;Olympiqueâ&#x20AC;&#x153; komandoje laikomi â&#x20AC;&#x17E;liftoâ&#x20AC;&#x153; pranaĹĄais. Nepaisant M.Reuso, H.Calhanoglu ir Roberto Carloso meistriĹĄkumo, kuris 1997 metais Brazilijos rungtynÄ&#x2014;se prieĹĄ PrancĹŤzijÄ&#x2026; atliko baudos smĹŤgÄŻ vidine kairiojo pado puse, baudos smĹŤgiĹł lyderio pozicija priklauso C.Ronaldo. Pasak Madrido sporto laikraĹĄÄ?io â&#x20AC;&#x17E;Asâ&#x20AC;&#x153;, su C.Ronaldo atliekmu â&#x20AC;&#x17E;tomahaukuâ&#x20AC;&#x153; gali konkuruoti tik jo komandos draugo Garetho Baleâ&#x20AC;&#x2122;o atliekami smĹŤgiai, kuriuos futbolo specialistai pakrikĹĄtijo â&#x20AC;&#x17E;botago kirÄ?iuâ&#x20AC;&#x153;. Tokio smĹŤgio esmÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; jo stiprumas, o smĹŤgiuojanÄ?iojo pagrindinis siekis â&#x20AC;&#x201C; neleisti kamuoliui suktis. ¡"RAĂ&#x;ZUĂ&#x;CA¨Ă&#x;KRIĂ&#x;TIĂ&#x;KOSĂ&#x;NEĂ&#x;SUĂ&#x;LAUĂ&#x;Kw

Hansui Peteriui NĂźrnbergui iĹĄ Hercogenauracho (Vokietija) baudos smĹŤgio technika nerĹŤpi, bet jis ÄŻsitikinÄ&#x2122;s, kad jos sÄ&#x2014;kmei ÄŻtakos turi ir kamuolys. Vargu ar bereikia stebÄ&#x2014;tis tokia nuomone: 50-metis specialistas bendrovei â&#x20AC;&#x17E;Adidasâ&#x20AC;&#x153; nuo 1998ĹłjĹł kuria svarbiausiĹł futbolo turnyrĹł kamuolius. BĹŤtent jis ir sukĹŤrÄ&#x2014; 2014 m. futbolo Ä?empionato kamuolÄŻ â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Brazucaâ&#x20AC;&#x153;. Ĺ is kamuolys tapo daugiausia testuojamu pasaulio futbolo Ä?empionatĹł kamuoliu. â&#x20AC;&#x17E;Brazucaâ&#x20AC;&#x153; bandymams â&#x20AC;&#x17E;Adidasâ&#x20AC;&#x153; skyrÄ&#x2014; net pustreÄ?iĹł metĹł, jÄŻ iĹĄmÄ&#x2014;gino 600 ĹžaidÄ&#x2014;jĹł iĹĄ 30 komandĹł. FIFA reikalavimus atitinkantis â&#x20AC;&#x17E;Brazucaâ&#x20AC;&#x153; kamuolys sveria 437 gramus ir sulaukia iĹĄ futbolininkĹł gerĹł atsiliepimĹł, skirtingai nei 2010 metĹł pasaulio Ä?empionatui pagamintas â&#x20AC;&#x17E;Jabulaniâ&#x20AC;&#x153;. (â&#x20AC;&#x17E;Der Spiegelâ&#x20AC;&#x153;, LR)

STOVYKLA PRIE BALTIJOS JĹŞROS, KARKLÄ&#x2013;JE 6-18 metĹł moksleivius kvieÄ?iame ÄŻ vasaros krepĹĄinio stovyklÄ&#x2026; prie Baltijos jĹŤros kranto, KarklÄ&#x2014;je, KlaipÄ&#x2014;dos rajone.

Ĺł 10 Ä?diĹłiestnovyklos

treniruo

aina â&#x20AC;&#x201C; k o i p a l kelia

IĹ MÄ&#x2013;GINÄ&#x2DC;S NESIGAILÄ&#x2013;SI Rytinis krosas, mankĹĄta, treniruotÄ&#x2014;s du kartus per dienÄ&#x2026; ÄŽvairios sporto ĹĄakos â&#x20AC;&#x201C; krepĹĄinis, tinklinis, futbolas, plaukimas Konkursai, vakaronÄ&#x2014;s prie lauĹžo, susitikimai su Ĺžymiais krepĹĄinio pasaulio atstovais!

6S9KM0aukLlÄ&#x2014;ttiniams

AKM ir

TRENIRUOÄ&#x152;IŲ STOVYKLA VYKS

ne A niams auklÄ&#x2014;ti

liepos 22â&#x20AC;&#x201C;31 d. (I pamaina), rugpjĹŤÄ?io 3â&#x20AC;&#x201C;12 d. (II pamaina).

el.paĹĄtas info@skm.lt

t ir 7K5M0ir SLKM

Tel. 8 679 24 419

www.stovyklauk.lt


VSRUWRDUHQD

Ă&#x;PELUĂ?HOLRG

PASIRIN KIMAS. Garsus ÄŻĹžaidÄ&#x2014;jas norÄ&#x2014;tĹł tolesnÄŻ gyvenimÄ&#x2026; susieti su krepĹĄiniu, nes jis teikia didĹžiausiÄ&#x2026; malonumÄ&#x2026;

Âľ*AĂ&#x;SIĂ&#x;KEĂ&#x;VIĂ&#x;jIUSĂ&#x;¡0OĂ&#x;LIĂ&#x;TIĂ&#x;KOĂ&#x;JEĂ&#x;SAĂ&#x;VÂ&#x160;SĂ&#x; Ă&#x201A;DUĂ&#x2018;QDV-DVLNHYLmLXVO\JYDLNDVGĂ?LDXJzVLSLUPXRMX Ă&#x2026;DOLHVmHPSLRQRWLWXOXQRUVWURĂ&#x2026;NXOLRODLPzWLWDL GDUQHQXPDOĂ&#x2026;LQR7DmLDXNUHSĂ&#x2026;LQLRDLNĂ&#x2026;WzVEXUWL QLQNDVLUSDWVVXSUDQWDDUWzMDODLNDVDSVLVSUÂ?VWL GzODWHLWLHVLUJDOEĂ&#x2018;WDSVLYLONWLWUHQHULRNRVWLXPj E g lÄ&#x2014; Ĺ I L I N S K A I T Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

Tuometis popieĹžius Jonas Paulius II palaimino emocingÄ&#x2026;, uĹžsispyrusÄŻ paauglÄŻ Ĺ .JasikeviÄ?iĹł ir ĹĄis palaiminimas, atrodo, ÄŻĹžaidÄ&#x2014;jÄ&#x2026; lydi iki ĹĄiol. Nors 1993-iaisiais popieĹžiaus palaiminimas neĹžadÄ&#x2014;jo didelÄ&#x2014;s karjeros, jis suteikÄ&#x2014; viltÄŻ, kad kelio pradĹžia bus sÄ&#x2014;kminga. ÄŽ Jungtines Amerikos Valstijas mokytis ir Ĺžaisti susiruoĹĄÄ&#x2122;s Ĺ .JasikeviÄ?ius iĹĄpeĹĄÄ&#x2014; tÄ&#x2014;vĹł pritarimÄ&#x2026;, o kelionÄ&#x2014;s iĹĄvakarÄ&#x2014;se visÄ&#x2026; ĹĄeimÄ&#x2026; palaimino Kaune tuomet vieĹĄÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s popieĹžius. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ arĹŤnai, tau tikriausiai seksisâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; neramia ĹĄirdimi iĹĄlydÄ&#x2014;dama sĹŤnĹł uĹž Atlanto tÄ&#x2026;syk vylÄ&#x2014;si Rita JasikeviÄ?ienÄ&#x2014;. Ir Ĺ arĹŤnui sekÄ&#x2014;si. AĹĄtraus proto ir lieĹžuvio ÄŻĹžaidÄ&#x2014;jas per pastaruosius du deĹĄimtmeÄ?ius tapo viena ryĹĄkiausiĹł Europos ĹžvaigĹždĹžiĹł. VisÄ&#x2026; karjerÄ&#x2026; svajojÄ&#x2122;s Ĺžaisti numylÄ&#x2014;toje vaikystÄ&#x2014;s komandoje Kauno â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algiryjeâ&#x20AC;&#x153; karjeros saulÄ&#x2014;lydyje Ĺ .JasikeviÄ?ius pagaliau apsivilko ir Ĺžalius jos marĹĄkinÄ&#x2014;lius, ĹĄÄŻ sezonÄ&#x2026; pirmÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; tapo LKL Ä?empionu ir atsidĹŤrÄ&#x2014; kryĹžkelÄ&#x2014;je: dar Ĺžaisti krepĹĄinÄŻ ar vis dÄ&#x2014;lto pradÄ&#x2014;ti kitÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; trenerio â&#x20AC;&#x201C; karjerÄ&#x2026;. Jis vis dar garbina krepĹĄinÄŻ, o treniruotis jam nÄ&#x2014;ra kanÄ?ia. TaÄ?iau metai daro savo, o dideliĹł krĹŤviĹł iĹĄkankintas kĹŤnas vis ilgiau ilsisi net ir po menkesniĹł traumĹł. Atvirame interviu â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytuiâ&#x20AC;&#x153; 38 metĹł Ĺ .JasikeviÄ?ius prisipaĹžino, kad ĹĄÄŻ sezonÄ&#x2026; jau sulaukÄ&#x2014; pasiĹŤlymĹł tapti treneriu ir tokia galimybÄ&#x2014; jÄŻ vilioja. â&#x20AC;&#x201C; Ĺ arĹŤnai, jĹŤsĹł trofÄ&#x2014;jus sunku suskaiÄ?iuoti, o kokiÄ&#x2026; vietÄ&#x2026; ĹĄioje kolekcijoje uĹžima LKL Ä?empiono Ĺžiedas? â&#x20AC;&#x201C; Jis vienas iĹĄ svarbiĹł, nes pirmasis. BĹŤdamas vaikas nedaug kartĹł tapau Lietuvos Ä?empionu. Tais laikais vaikĹł Ä?empionatai vykdavo porÄ&#x2026; kartĹł per metus ir mes daĹžnai juos pralaimÄ&#x2014;davome. MĹŤsĹł Kauno sporto mokyklos komanda buvo vÄ&#x2014;lyvo brendimo, tad Lietuvos Ä?empionatÄ&#x2026; laimÄ&#x2014;jo tik kokius tris keturis kartus. TodÄ&#x2014;l labai malonu tapti Lietuvos Ä?empionu. Juolab kad vis maĹžiau tikÄ&#x2014;jau, jog kada dar Ĺžaisiu â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algiryjeâ&#x20AC;&#x153; ir su juo laimÄ&#x2014;siu LKL auksÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x201C; Dar prieĹĄ deĹĄimt metĹł bĹŤdamas karjeros virĹĄĹŤnÄ&#x2014;je esate uĹžsiminÄ&#x2122;s, kad daĹžnai turite Ĺžaisti su skausmÄ&#x2026; malĹĄinanÄ?iais vaistais. Ar krepĹĄinis jums vis dar teikia malonumÄ&#x2026;? â&#x20AC;&#x201C; Teikia. Gal tada manÄ&#x2122;s blogu metu paklausÄ&#x2014; apie tuos vaistus. PasitaikÄ&#x2014;, kad sezono pabaigoje ar po vasarĹł, kurias praleisdavau rinktinÄ&#x2014;je, jauÄ?iausi persisotinÄ&#x2122;s, viskÄ&#x2026; skaudÄ&#x2014;jo. Bet pailsi, susitvarkai traumas

ir viskas pasikeiÄ?ia. Tikrai ne visÄ&#x2026; karjerÄ&#x2026; ĹžaidĹžiau su nuskausminamaisiais, bet pasitaikÄ&#x2014; blogĹł periodĹł, kai atrodÄ&#x2014;, kad Ĺžaisti jau nebesinori. Vis dÄ&#x2014;lto krepĹĄinis mane visada nuteikdavo teigiamai, suteikdavo daug emocijĹł ir didelÄŻ malonumÄ&#x2026;. VisÄ&#x2026; laikÄ&#x2026; sakydavau, kad tai geriausia pasaulyje profesija ir aĹĄ nenoriu daryti nieko kita. â&#x20AC;&#x201C; Vertindamas ĹĄÄŻ sezonÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algiryjeâ&#x20AC;&#x153; esate uĹžsiminÄ&#x2122;s, kad vasario pradĹžioje buvote geros formos, bet paskui sustabdÄ&#x2014; nugaros trauma, ir vÄ&#x2014;l reikÄ&#x2014;jo laiko pasiekti buvusiÄ&#x2026; formÄ&#x2026;. Ar ĹĄi trauma irgi rodo, kad esate ne geleĹžinis? â&#x20AC;&#x201C; Vaistus, kuriuos vartoju prieĹĄ varĹžybas ir treniruotes, vartoja 50 procentĹł ĹžaidÄ&#x2014;jĹł â&#x20AC;&#x201C; nesu iĹĄskirtinis. Tai tikrai nebuvo kas nors baisaus, tai buvo paprastos mikrotraumos, kokias patiria kiekvienas krepĹĄininkas.

â&#x20AC;&#x17E;Jei nori bĹŤti labai geras, tavo profesija turi bĹŤti tavo gyvenimas. Jeigu taip nÄ&#x2014;ra, labai geras niekada netapsi.â&#x20AC;&#x153; Ă&#x201A;-DVLNHYLmLXV

PrieĹĄ deĹĄimt metĹł atsigauti po tokiĹł traumĹł uĹžtekdavo deĹĄimties dienĹł, o dabar tai uĹžtrukdavo nei tris savaites. Juolab kad tos traumos atsirasdavo iĹĄ nieko. Manau, kad tai vis dÄ&#x2014;lto yra amĹžiaus padarinys. â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirÄŻâ&#x20AC;&#x153; vadinote vaikystÄ&#x2014;s svajoniĹł komanda. Ar iĹĄsipildĹžiusi svajonÄ&#x2014; buvo tokia, kokios tikÄ&#x2014;jotÄ&#x2014;s? â&#x20AC;&#x201C; Ne, nebuvo, nes su metais svajonÄ&#x2014;s keiÄ?iasi. Taip, ta svajonÄ&#x2014; buvo likusi, bet ne tokia stipri. TiesÄ&#x2026; sakant, vienu metu net buvau jÄ&#x2026; palaidojÄ&#x2122;s. Ir staiga ji tapo realybe. SprÄ&#x2122;sdamas, kur Ĺžaisti, ÄŻvertinau visus variantus ir â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirisâ&#x20AC;&#x153; tikrai buvo geriausias. TurÄ&#x2014;jau derintis prie ĹĄeimos ir Ĺžinojau, kad ĹĄeimai Kaune bus gerai, kad vaikai neturÄ&#x2014;s bÄ&#x2014;dĹł dÄ&#x2014;l darĹželiĹł kaip kai kuriose kitose ĹĄalyse. Vaikai kalba lietuviĹĄkai, todÄ&#x2014;l jiems gerai lietuviĹĄkame darĹželyje. Neabejojau, kad ir mums su Ĺžmona Ä?ia bus gerai. Kai turi vaikĹł, ne vaikiĹĄkĹł svajoniĹł sieki, o svarstai, kur bus geriau ĹĄeimai. Dabar kiekvienas mano sprendimas yra ĹĄeimos sprendimas. TodÄ&#x2014;l ÄŻ KaunÄ&#x2026; nusprendÄ&#x2014;me vaĹžiuoti kaip ĹĄeima. Kita vertus, visada Ĺžinojau, kad Kaune Ĺžaisti bus labai sunku. Ä&#x152;ia publika labai daug reikalauja, ĹžmonÄ&#x2014;s nelabai supranta, kad atvaĹžiuoja ne tas Ĺžmogus, kuris prieĹĄ deĹĄimt metĹł buvo visai neblogas ĹžaidÄ&#x2014;jas. AtvaĹžiuoja 38 metĹł krepĹĄinin-

kas, o reikalavimai jam tokie pat, kokie buvo prieĹĄ deĹĄimt metĹł. Reikalauti yra gerai ir aĹĄ pats iĹĄ savÄ&#x2122;s daug reikalauju, bet kai kurie dalykai paprasÄ?iausiai nelogiĹĄki. Buvo labai sunku. â&#x20AC;&#x201C; TaÄ?iau sunku patikÄ&#x2014;ti, kad jĹŤs pasiduodate spaudimui, kad reaguojate ÄŻ ĹĄalutines pastabas. â&#x20AC;&#x201C; Reagavau, nes visus metus ÄŻ mus ĹžiĹŤrÄ&#x2014;jo labai neigiamai. TodÄ&#x2014;l, kad praloĹĄinÄ&#x2014;jome. Kad ir su kuo kalbÄ&#x2014;davau, paaiĹĄkÄ&#x2014;davo, kad visos strÄ&#x2014;lÄ&#x2014;s lekia ÄŻ, galima sakyti, garsiausiÄ&#x2026; pavardÄ&#x2122;. Nesvarbu, kad ĹžaidÄ&#x2014;jui jau 38eri ir iĹĄ jo telikusi pavardÄ&#x2014;. Visada norÄ&#x2014;jau ir noriu, kad komandai bĹŤtĹł gerai, bet vis dÄ&#x2014;lto pastebÄ&#x2014;jau, kad Ĺžmogus maĹžiausiai gerbiamas namuose. Taip ir dÄ&#x2014;l krepĹĄininkĹł. Lietuviai labiau gerbiami uĹžsienyje â&#x20AC;&#x201C; Italijoje, Ispanijoje, kitur, ne Lietuvoje. â&#x20AC;&#x201C; Gal tai dÄ&#x2014;l to, kad lietuviai be proto myli krepĹĄinÄŻ, todÄ&#x2014;l krepĹĄininkams ir atrodo, kad iĹĄ jĹł reikalaujama itin daug? â&#x20AC;&#x201C; GalbĹŤt. â&#x20AC;&#x201C; Kai â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; arenos praneĹĄÄ&#x2014;jas visu balsu kaukdavo: â&#x20AC;&#x17E;Ĺ aaaaaaaaaaaaaarasâ&#x20AC;&#x153;, virpuliai per kĹŤnÄ&#x2026; nubÄ&#x2014;gdavo? â&#x20AC;&#x201C; Nelabai, nes nesu prie to pratÄ&#x2122;s â&#x20AC;&#x201C; uĹžsienyje taip niekas nerÄ&#x2014;kia. Net Graikijoje. Man svarbiausia â&#x20AC;&#x201C; ne parodomasis dÄ&#x2014;mesys, o gerai Ĺžaisti ir laimÄ&#x2014;ti. Tik kad tĹł pergaliĹł, bent jau svarbiĹł, vis nebuvo. Kelias neblogas pergales iĹĄkovojome pirmajame Eurolygos etape, â&#x20AC;&#x17E;Top 16â&#x20AC;&#x153; nugalÄ&#x2014;jome Madrido â&#x20AC;&#x17E;Realâ&#x20AC;&#x153;, paskui buvo LKL pusfinalio serija su Vilniaus â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytuâ&#x20AC;&#x153;, bet itin skambiĹł pergaliĹł taip ir nebuvo. Visas sezonas buvo tikrai labai sunkus. Ĺ˝inojau, kad bus nelengva, bet nemanau, kad kas nors galÄ&#x2014;jo atspÄ&#x2014;ti, jog bus taip sunku. â&#x20AC;&#x201C; Kai 1998â&#x20AC;&#x201C;1999 metais, grÄŻĹžÄ&#x2122;s po studijĹł Merilando universitete, pradÄ&#x2014;jote profesionalo karjerÄ&#x2026;, iĹĄ karto tapote komandos lyderiu ne tik aikĹĄtÄ&#x2014;je. Su â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytuâ&#x20AC;&#x153; keliaudamas ÄŻ varĹžybas ÄŻsitaisydavote autobuso gale ir ĹĄmaikĹĄÄ?iais juokais linksmindavote komandÄ&#x2026;. Ĺ ÄŻ sezonÄ&#x2026; su â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algiriuâ&#x20AC;&#x153; vaĹžiuodavote autobuso gale ar sÄ&#x2014;sdavote ÄŻ priekÄŻ, kur paprastai sÄ&#x2014;di vyresni ir ramesni komandos ĹžaidÄ&#x2014;jai? â&#x20AC;&#x201C; Pati maloniausia krepĹĄininko gyvenimo dalis â&#x20AC;&#x201C; juokai, drabuĹžinÄ&#x2014;, komandos draugĹł susiÄ&#x2014;jimai ir komandos atmosfera. Manau, kad ĹĄÄŻmet Lietuvos Ä?empionatÄ&#x2026; laimÄ&#x2014;jome tik dÄ&#x2014;l to, kad tarp vyrĹł iĹĄliko nepaprastai geri santykiai. Visi Ĺžinojo, kad truputÄŻ vÄ&#x2014;luoja algos, visi iĹĄgyveno dÄ&#x2014;l nesÄ&#x2014;kmiĹł, visi jautÄ&#x2014; ÄŻtampÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l tĹł pralaimÄ&#x2014;jimĹł ir treneriĹł pasikeitimo. Bet vienas dalykas, kuris visÄ&#x2026; sezonÄ&#x2026; liko toks pat, â&#x20AC;&#x201C; neÄŻtikÄ&#x2014;tina atmosfera drabuĹžinÄ&#x2014;je. Ten visÄ&#x2026; laikÄ&#x2026; visi juokavo, visi buvo drauge. Tikrai tikiu, kad bĹŤtent dÄ&#x2014;l tĹł

nuostabiĹł santykiĹł sezono pabaigoje sugebÄ&#x2014;jome laimÄ&#x2014;ti lemiamas rungtynes ir tapti Ä?empionais. O autobuse man, Pauliui JankĹŤnui ir Robertui Javtokui priklausÄ&#x2014; trys galinÄ&#x2014;s sÄ&#x2014;dynÄ&#x2014;s. Linksmindavome visus. â&#x20AC;&#x201C; Buvote vienas labiausiai patyrusiĹł â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; ĹžaidÄ&#x2014;jĹł. Komandos draugus rikiuodavote tik aikĹĄtÄ&#x2014;je ar ir drabuĹžinÄ&#x2014;je pasakydavote pastabĹł, kokiÄ&#x2026; ÄŻkvepianÄ?iÄ&#x2026; kalbÄ&#x2026;? â&#x20AC;&#x201C; Tai buvo sezonas, kai ir man reikÄ&#x2014;jo nemaĹžai kalbÄ&#x2014;ti, drÄ&#x2026;sinti ir drausminti â&#x20AC;&#x201C; atlikti kitokÄŻ, ne tik ÄŻĹžaidÄ&#x2014;jo, vaidmenÄŻ. TiesÄ&#x2026; sakant, visada tai darydavau, dariau ir ĹĄÄŻ sezonÄ&#x2026;. DaĹžnai kalbÄ&#x2014;davomÄ&#x2014;s apie krepĹĄinÄŻ. PavyzdĹžiui, kaip geriau elgtis esant vienai ar kitai situacijai. Jaunesni ir patys ateidavo pasikalbÄ&#x2014;ti, pas kitus aĹĄ pats nueidavau. DaĹžniausiai tai bĹŤdavo malonus pokalbis, nors pasitaikÄ&#x2014; visko. Kai klausia patarimo, sakau tiesÄ&#x2026;, kad ir kaip kartais nemaloniai ji skambÄ&#x2014;tĹł. Viskas dÄ&#x2014;l galutinio rezultato. â&#x20AC;&#x201C; Lietuvoje ĹžaidÄ&#x2014;te ir 1998â&#x20AC;&#x201C; 1999 metais. Ĺ alies Ä?empionatas po 15 metĹł yra stipresnis ar silpnesnis? â&#x20AC;&#x201C; Gerokai stipresnis â&#x20AC;&#x201C; ÄŻ LietuvÄ&#x2026; viena po kitos grÄŻĹžta â&#x20AC;&#x17E;amerikoniukĹłâ&#x20AC;&#x153; kartos â&#x20AC;&#x201C; ĹžaidÄ&#x2014;jai, per SteponÄ&#x2026; KairÄŻ iĹĄvykÄ&#x2122; studijuoti ir Ĺžaisti ÄŻ JAV. Tie krepĹĄininkai atrodo tikrai neblogai. Sunku pasakyti, kiek ekonomiĹĄkai sustiprÄ&#x2014;jo Lietuvos komandos, nes ĹĄis sezonas buvo keistokas. Lyderiams â&#x20AC;&#x201C; ir â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algiriuiâ&#x20AC;&#x153;, ir â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytuiâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; jis buvo nekoks, todÄ&#x2014;l kitos komandos ĹĄalia jĹł atrodÄ&#x2014; geriau nei ÄŻprastai. Bet LKL lygis tikrai ĹĄoktelÄ&#x2014;jo. â&#x20AC;&#x201C; Ar LKL maĹžojo finalo serija tarp â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytoâ&#x20AC;&#x153; ir â&#x20AC;&#x17E;TonyBetâ&#x20AC;&#x153; jums buvo ÄŻdomi? â&#x20AC;&#x201C; KartÄ&#x2026; drabuĹžinÄ&#x2014;je po treniruotÄ&#x2014;s, kol ĹĄaldĹžiau kojas, uĹžmeÄ?iau akÄŻ. Vis dÄ&#x2014;lto tai krepĹĄinis, kuris man visada ÄŻdomus. Kartais ir moterĹł krepĹĄinÄŻ pasiĹžiĹŤriu. Bet visiems buvo aiĹĄku, kad â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; laimÄ&#x2014;s tÄ&#x2026; serijÄ&#x2026;, todÄ&#x2014;l negaliu sakyti, kad dÄ&#x2014;l jos keiÄ?iau savo dienotvarkÄ&#x2122;. â&#x20AC;&#x201C; Lietuvos rinktinÄ&#x2014;je debiutavote 21-eriĹł ir po daugybÄ&#x2014;s metĹł, kai kiekvienÄ&#x2026; vasarÄ&#x2026; buvo tiesiog meldĹžiamasi, kad Ĺ .JasikeviÄ?ius bĹŤtĹł sveikas ir galÄ&#x2014;tĹł atvykti, ĹĄiemet ÄŻ rinktinÄ&#x2122; esate nebekvieÄ?iamas. â&#x20AC;&#x201C; Jei bĹŤtĹł pakvietÄ&#x2122;, bĹŤÄ?iau nevaĹžiavÄ&#x2122;s â&#x20AC;&#x201C; dÄ&#x2014;l to apsisprendĹžiau gana anksti. Paprastai sprendimÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l rinktinÄ&#x2014;s priimdavau balandÄŻ ar geguĹžÄ&#x2122; atsiĹžvelgdamas ÄŻ tai, kaip jauÄ?iuosi. Ĺ ÄŻ sezonÄ&#x2026; jau gruodÄŻ ar sausÄŻ tikrai Ĺžinojau, kad ÄŻ rinktinÄ&#x2122; nebevaĹžiuosiu. â&#x20AC;&#x201C; Pastaraisiais metais opiausia Lietuvos rinktinÄ&#x2014;s bÄ&#x2014;da â&#x20AC;&#x201C; ÄŻĹžaidÄ&#x2014;jĹł stygius. Niekaip neatsiranda visavertÄ&#x2014;s jĹŤsĹł pamainos. Svarstydami, kodÄ&#x2014;l vis neuĹžauga naujas Ĺ .JasikeviÄ?ius, vaikĹł krepĹĄinio treneriai pabrÄ&#x2014;ĹžÄ&#x2014;, kad retas dabar nori aikĹĄtÄ&#x2014;je dirbti, nes bĹŤti ÄŻĹžaidÄ&#x2014;ju reiĹĄkia dirbti dÄ&#x2014;l kitĹł.

JĹŤsĹł sÄ&#x2014;kmÄ&#x2122; krepĹĄinyje lÄ&#x2014;mÄ&#x2014; talentas, darbas, palankiai susiklosÄ?iusios aplinkybÄ&#x2014;s? â&#x20AC;&#x201C; Kai augau, maĹžai mano bendraamĹžiĹł turÄ&#x2014;jo tikslÄ&#x2026; tapti labai gerais krepĹĄininkais. O tai buvo mano tikslas. TurÄ&#x2014;jau pavyzdÄŻ, kaip to siekti, â&#x20AC;&#x201C; RimantÄ&#x2026; KaukÄ&#x2014;nÄ&#x2026;. MaÄ?iau, kaip ir kiek jis dirba, kad tai pasiektĹł, todÄ&#x2014;l stengiausi ÄŻ jÄŻ lygiuotis. Supratau, kad esu talentingas, bet ne tik tai man buvo svarbu. NeĹžinau ĹžaidÄ&#x2014;jĹł, kurie po treniruoÄ?iĹł ar varĹžybĹł tiek laiko praleistĹł prie vaizdo perĹžiĹŤrĹł, kurie tiek analizuotĹł ir savo klaidas, ir gerus dalykus. KrepĹĄinis â&#x20AC;&#x201C; mano gyvenimas, todÄ&#x2014;l man tai buvo natĹŤralu. Pasirinkus ĹĄiÄ&#x2026; profesijÄ&#x2026; reikia labai daug dirbti, todÄ&#x2014;l stengiausi nenukirtinÄ&#x2014;ti kampĹł, ypaÄ? atÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s ÄŻ profesionalĹłjÄŻ krepĹĄinÄŻ. Man visada buvo svarbu uĹžsidirbti pinigus, kuriuos gaunu, Ĺžaisti ĹĄimtu procentĹł, nes to iĹĄ tavÄ&#x2122;s tikisi ĹžmonÄ&#x2014;s. AĹĄ tai ir dariau ir man nebuvo sunku, nes krepĹĄinÄŻ ĹžaisÄ?iau ir ne dÄ&#x2014;l pinigĹł. Jeigu nori bĹŤti labai geras, tavo profesija turi bĹŤti tavo gyvenimas. Jei taip nÄ&#x2014;ra, labai geras niekada netapsi. â&#x20AC;&#x201C; JĹŤsĹł, krepĹĄininko, karjerai artÄ&#x2014;jant prie pabaigos prisipaĹžinote, kad norÄ&#x2014;tumÄ&#x2014;te likti krepĹĄinyje, todÄ&#x2014;l pasvarstote, kad galÄ&#x2014;tumÄ&#x2014;te bĹŤti treneris. Ar jau sekate Lietuvos krepĹĄinio tendencijas, stebite jaunÄ&#x2026; jÄ&#x2026; kartÄ&#x2026;? â&#x20AC;&#x201C; Stebiu. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algiryjeâ&#x20AC;&#x153; tam skyriau nemaĹžai laiko â&#x20AC;&#x201C; paĹžiĹŤrÄ&#x2014;davau jaunimo rungtynes, paklausinÄ&#x2014;davau, kas ir kaip. ÄŽdomu, kas per krepĹĄininkai auga. TiesÄ&#x2026; sakant, nemanau, kad mums stinga talentĹł. Jei ÄŻvertintume, kokia maĹža valstybÄ&#x2014; esame, tĹł talentĹł turime pakankamai. TodÄ&#x2014;l nesuprantu, kodÄ&#x2014;l visi panikuoja, kad neturime naujo pajÄ&#x2014;gaus ÄŻĹžaidÄ&#x2014;jo.


VSRUWRDUHQD

$)3Ă&#x201E;6FDQSL[ÂłQXRWU

PELUĂ?HOLRGĂ&#x;

30DQWDXWRQXRWU

TIKĂ&#x;RAIĂ&#x;NEĂ&#x;MAĂ&#x;TAU¨

6Ă&#x2018;QĂ&#x2DC;Ă&#x201A;DUĂ&#x2018;QjLUGXNUj$LOjDXJLQDQWLVĂ&#x201A;-DVLNHYLmLXVÂąODLPLQJDVWzYDV

KitĹł ĹĄaliĹł komandos neturi tokio â&#x20AC;&#x17E;centroâ&#x20AC;&#x153; kaip Jonas ValanÄ?iĹŤnas! MĹŤsĹł jaunimo komandos kiekvienÄ&#x2026; vasarÄ&#x2026; kala medalius. VyrĹł rinktinÄ&#x2014; pernai laimÄ&#x2014;jo Europos Ä?empionato sidabrÄ&#x2026;. NÄ&#x2014;ra taip blogai, kaip esame linkÄ&#x2122; manyti. â&#x20AC;&#x201C; RyĹĄkiausi jĹŤsĹł karjeros momentai: gal yra pataikytas metimas, kuris iki ĹĄiol kelia virpulÄŻ, ar nepataikytas, dÄ&#x2014;l kurio vis dar grauĹžiatÄ&#x2014;s? â&#x20AC;&#x201C; Ĺ irdÄŻ labiausiai glosto titulai: Europos Ä?empionato Ĺ vedijoje auksas, Eurolygos Ä?empionĹł taurÄ&#x2014;, SidnÄ&#x2014;jaus olimpiniĹł ĹžaidyniĹł bronza.

â&#x20AC;&#x17E;Kai turi vaikĹł, ne vaikiĹĄkĹł svajoniĹł sieki, o svarstai, kur bus geriau ĹĄeimai.â&#x20AC;&#x153;

jĹŤsĹł pamaina Lietuvos rinktinÄ&#x2014;je tapusÄŻ ÄŻĹžaidÄ&#x2014;jÄ&#x2026;? â&#x20AC;&#x201C; Svarbiausia, kad Mantui tiktĹł treneris ir komanda. TokiĹł kaip Mantas NBA yra daug, todÄ&#x2014;l svarbu, kad treneris suprastĹł, kÄ&#x2026; M.Kalnietis gali ir ko ne. Svarbu, kad tai suprasdamas treneris atskleistĹł geriausias Manto puses. Tik tokiu atveju M.KalnieÄ?io karjera NBA bĹŤtĹł nebloga. Kitu atveju jis jau sausio mÄ&#x2014;nesÄŻ grÄŻĹžtĹł ÄŻ EuropÄ&#x2026;. Mat NBA yra nedaug treneriĹł, suprantanÄ?iĹł Europos krepĹĄinÄŻ. TodÄ&#x2014;l prieĹĄ vaĹžiuojant ÄŻ NBA pirmiausia patarÄ?iau iĹĄsiaiĹĄkinti, ko iĹĄ M.KalnieÄ?io tikimasi. Ar jam bĹŤtĹł leidĹžiama Ĺžaisti taip, kaip jis supranta ir moka, ar vis dÄ&#x2014;lto bĹŤtĹł bandoma jÄŻ padaryti kuo nors kitu. Jei vis dÄ&#x2014;lto kuri nors NBA komanda MantÄ&#x2026; pakviestĹł tik dÄ&#x2014;l to, kad jai reikalingas bĹŤtent tos pozicijos ĹžaidÄ&#x2014;jas, gali bĹŤti labai blogai.

Ă&#x201A;-DVLNHYLmLXV

Greta titulĹł visada bĹŤna ir karÄ?iĹł dalykĹł: labai nuvylÄ&#x2014; 2004 m. AtÄ&#x2014;nĹł ĹžaidyniĹł pusfinalis su italais, nes turÄ&#x2014;jome realiĹł galimybiĹł Ĺžaisti finale. Bet paĹžvelgÄ&#x2122;s atgal vis dÄ&#x2014;lto galiu ÄŻvertinti, kad esu iĹĄ tĹł, kuriems nepaprastai gerai sekÄ&#x2014;si, todÄ&#x2014;l nenoriu varyti Dievo ÄŻ medÄŻ, nes jis ir taip daug man davÄ&#x2014;. NesitikÄ&#x2014;jau tokios karjeros. GalbĹŤt dar ankstoka apie jÄ&#x2026; kalbÄ&#x2014;ti, galbĹŤt dar iĹĄeisiu Ĺžaisti, o galbĹŤt ir ne. â&#x20AC;&#x201C; Per ÄŻspĹŤdingÄ&#x2026; karjerÄ&#x2026; iĹĄmÄ&#x2014;ginote jÄ&#x2014;gas ir NBA, taÄ?iau tai viena skausmingĹł patirÄ?iĹł, nes neturÄ&#x2014;jote galimybiĹł ir progĹł ÄŻrodyti, kodÄ&#x2014;l Europa daugybÄ&#x2122; metĹł taip vertina ĹĄÄŻ, jĹŤsĹł ĹžodĹžiais, â&#x20AC;&#x17E;lÄ&#x2014;tÄ&#x2026;, storÄ&#x2026; baltaodÄŻâ&#x20AC;&#x153;. Kaip vertintumÄ&#x2014;te Manto KalnieÄ?io galimybes NBA, kurios klubai jau pastebÄ&#x2014;jo

â&#x20AC;&#x201C; Koks Ĺ .JasikeviÄ?ius tÄ&#x2014;vas sĹŤnui ir dukteriai? â&#x20AC;&#x201C; Jeigu kÄ&#x2026; nors daro gerai, pasakau â&#x20AC;&#x17E;bravoâ&#x20AC;&#x153;, jei negerai, pasakau, kad taip negalima. Jei vis dar neklauso, pastatau trumpam ÄŻ kampÄ&#x2026;. Stengiuosi bĹŤti grieĹžtas ir teisingas, neĹžinau, ar visada tai pavyksta, bet tikrai Ĺžinau, kad man labai patinka bĹŤti tÄ&#x2014;Ä?iu. â&#x20AC;&#x201C; Esate uĹžsiminÄ&#x2122;s, jog nenorÄ&#x2014;tumÄ&#x2014;te, kad pustreÄ?iĹł metĹł sĹŤnus Ĺ arĹŤnas ir beveik ketveriĹł metĹł duktÄ&#x2014; Aila taptĹł profesionaliais sportininkais. â&#x20AC;&#x201C; SĹŤnus be kamuolio neina ÄŻ lovÄ&#x2026;, tad dÄ&#x2014;l ĹĄio klausimo gali bĹŤti problemĹł. Matant, kad jis visur su kamuoliu ar tai, kaip po namus tampo golfo lazdÄ&#x2026;, galima daryti iĹĄvadÄ&#x2026;, kad sportas jam patinka. Jei taip, kodÄ&#x2014;l ne â&#x20AC;&#x201C; tik ÄŻ priekÄŻ. DuktÄ&#x2014;, aÄ?iĹŤ Dievui, yra labiau linkusi ÄŻ muzikÄ&#x2026; ir baletÄ&#x2026;. TodÄ&#x2014;l

+ARĂ&#x;JEĂ&#x;RAĂ&#x;Â?SĂ&#x;PĂ&#x201E;Ă&#x;DINĂ&#x;GA â&#x2013; Ă&#x201A;-DVLNHYLmLDXVNDUMHUjSXR Ă&#x2026;LDVXULQNWLQHLĂ&#x2026;NRYRWLWLWX ODLĂ&#x201C;MĂ&#x201C;6LGQzMXMHMLVODL PzMRROLPSLQÂ?EURQ]jĂ&#x201C; MWDSR(XURSRVmHPSLRQXLU EXYRLĂ&#x2026;ULQNWDVQDXGLQJLDXVLX mHPSLRQDWRĂ?DLGzMXRĂ&#x201C; MLĂ&#x2026;NRYRMR(XURSRVmHPSLR QDWREURQ]j â&#x2013;  3RVWXGLMĂ&#x2DC;0HULODQGRXQLYHU VLWHWHSURIHVLRQDORNDUMHUj AISIAISĂ&#x201C;SUDGzMÂ?V9LOQLDXV Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WRÂłNRPDQGR MHVXNXULDWDSR/./YLFHmHP SLRQXYzOLDXÂ&#x2019;Ă?DLGzMDVNHOLDYR SHUJDUVLDXVLXV(XURSRVNOX EXV§Ă&#x201C;MĂ&#x201A;-DVLNH YLmLXVEDQGzODLPÂ?1%$Ă?DL GzĂ&#x201E;,QGLDQD3DFHUVÂłLUĂ&#x201E;*RO GHQ6WDWH:DUULRUVÂłHNLSRVH EHWYzOLDXQXWDUzNDUMHUjWÂ?V WL(XURSRMH â&#x2013;  Ă&#x201C;MVX/LXEOLDQRVĂ&#x201E;2OLP SLMDÂłODLPzMR6ORYzQLMRVWDX UÂ?LUEXYRLĂ&#x2026;ULQNWDVĂ&#x2026;LRVĂ&#x2026;D OLHVO\JRVQDXGLQJLDXVLXVH]R QRĂ?DLGzMX â&#x2013;  Ă&#x201C;MĂ&#x201C;IRĂ&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;VX Ă&#x201E;%DUFHORQDÂłODLPzMR,VSD QLMRVmHPSLRQDWjLUWDXUÂ? Ă&#x201C;MLĂ&#x2026;ULQNWDV,VSDQL MRVO\JRVILQDORVHULMRVQDX GLQJLDXVLXĂ?DLGzMXĂ&#x201C;M VXĂ&#x201E;%DUFHORQDÂłLĂ&#x2026;NRYRMRLU (XURO\JRVWDXUÂ? â&#x2013;  Ă&#x201C;MĂ&#x201C;IRĂ&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;VX7HO $YLYRĂ&#x201E;0DFFDELÂłODLPzMR,] UDHOLRmHPSLRQDWjLULĂ&#x2026;NRYR MRWDXUÂ?ODLPzMR(XURO\JjR AISIAISGDUWDSRLU(XUR O\JRVILQDORNHWYHUWRQDXGLQ JLDXVLXĂ?DLGzMX â&#x2013;  Ă&#x201C;M Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;IRĂ&#x201C;Ă&#x201C; MĂ&#x201C;VX$WzQĂ&#x2DC;Ă&#x201E;3DQDWKLQDL NRVÂłWDSR*UDLNLMRVmHPSLR QXĂ&#x201C;M Ă&#x201C;Ă&#x201C;M Ă&#x201C;Ă&#x201C; MVXĂ&#x2026;LDNRPDQGDODLPz MR*UDLNLMRVWDXUÂ?RĂ&#x201C;M Âą(XURO\Jj â&#x2013;  Ă&#x201C;MĂ&#x201C;VX6WDPEXORĂ&#x201E;)HQHU EDKFHÂłODLPzMR7XUNLMRVWDXUÂ? â&#x2013;  Ă&#x201C;MĂ&#x201C;VX.DXQRĂ&#x201E;Ă&#x152;DOJLULXÂł WDSR/LHWXYRVmHPSLRQX

kol kas visai gera kombinacija iĹĄeina. â&#x20AC;&#x201C; Svarstote, kur ÄŻsikursite ateityje? â&#x20AC;&#x201C; NeĹžinau, man atrodo, kad gyvensime ten, kur dirbsiu. O Europos krepĹĄinio klubuose darbas trunka apie 10 mÄ&#x2014;nesiĹł ar ilgiau. TodÄ&#x2014;l bent jau artimiausiais metais mĹŤsĹł ĹĄeimos laukia Ä?igoniĹĄkas gyvenimas â&#x20AC;&#x201C; kaip ir iki ĹĄiol. â&#x20AC;&#x201C; Esate sakÄ&#x2122;s, kad gyvenime nieko nedarote taip gerai, kaip ĹžaidĹžiate krepĹĄinÄŻ. Ar vis dar patvirtintumÄ&#x2014;te ĹĄÄŻ teiginÄŻ? â&#x20AC;&#x201C; Ĺ˝inoma. Juk daugiau nelabai kÄ&#x2026; ir moku. Jei reikÄ&#x2014;tĹł uĹžsiimti kuo nors kitu, pereinamasis laikotarpis bĹŤtĹł neiĹĄvengiamas. Juk krepĹĄinÄŻ ĹžaidĹžiu nuo ĹĄeĹĄeriĹł metĹł. Merilando universitete studijavau politikÄ&#x2026;, kuri man labai ÄŻdomi, bet kartu tai yra ir Ĺžiauri profesija. TodÄ&#x2014;l politikoje savÄ&#x2122;s tikrai nematau. Labai norÄ&#x2014;Ä?iau, kad visas mano gyvenimas bĹŤtĹł susijÄ&#x2122;s su krepĹĄiniu, nes jis man teikia didĹžiausiÄ&#x2026; malonumÄ&#x2026;. Be to, ĹĄioje srityje galima rasti tikrai gerÄ&#x2026; darbÄ&#x2026;.

.1DWLDĂ?NDSHUQDL(XURSRVmHPSLRQDWHNRYRMRLUVX/LHWXYRVULQNWLQH

6ILĂ&#x;NIAUSĂ&#x;KOĂ&#x;MANĂ&#x;DOĂ&#x;JEĂ&#x;ÂŚĂ&#x; GAĂ&#x;LIĂ&#x;Ă&#x201E;NASĂ&#x;I¸Ă&#x;5KĂ&#x;RAIĂ&#x;NOS 8NUDLQLHWLV.\U\ODV1D WLDĂ?NDDSVLYLONV9LOQLDXV Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WRÂłHNLSRV DSUDQJj6XJDOLQJRVX GzMLPRPHWĂ&#x2DC;FP Ă&#x2018;JLRYLGXULRSXROzMXSD VLUDĂ&#x2026;\WDVXWDUWLVVH]RQXL VXJDOLP\EHMjSUDWÂ?VWL â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; po krepĹĄiu turÄ&#x2014;s itin tvirtÄ&#x2026; ramstÄŻ. Apie 110 kg sveriantis â&#x20AC;&#x17E;centrasâ&#x20AC;&#x153; pastaruosius dvejus metus atstovavo Mariupolio â&#x20AC;&#x17E;AzovmaĹĄâ&#x20AC;&#x153; komandai. PastarÄ&#x2026; jÄŻ sezonÄ&#x2026; jis buvo pripaĹžintas geriausiu Ukrainos lygos â&#x20AC;&#x17E;centruâ&#x20AC;&#x153;, taip pat â&#x20AC;&#x201C; geriausiu JungtinÄ&#x2014;s lygos ĹžaidÄ&#x2014;ju ukrainieÄ?iu. Ukrainos lygoje K.NatiaĹžka vidutiniĹĄkai pelnÄ&#x2014; 10,3 taĹĄko ir atkovojo 6,2 kamuolio, o JungtinÄ&#x2014;je lygoje â&#x20AC;&#x201C; 11 taĹĄkĹł ir 6,1 kamuolio. ÄŽ MariupolÄŻ 2012-aisiais K.NatiaĹžka atvyko iĹĄ JAV, kur studijavo Arizonos universitete ir 3 se-

zonus rungtyniavo NCAA pirmenybÄ&#x2014;se. Pernai su Ukrainos rinktine jis dalyvavo Europos Ä?empionate SlovÄ&#x2014;nijoje, kur rinko 7,7 taĹĄko ir atkovojo 4,6 kamuolio. â&#x20AC;&#x17E;Man tai yra didĹžiulis Ĺžingsnis ÄŻ priekÄŻ, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; K.NatiaĹžka. â&#x20AC;&#x201C; PirmÄ&#x2026;kart per karjerÄ&#x2026; profesionaliajame krepĹĄinyje bĹŤsiu legionierius. Tai rimtas iĹĄĹĄĹŤkis, bet manau, kad esu tam pasirengÄ&#x2122;s. â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; stiprus klubas, jo istorija turtinga, todÄ&#x2014;l aĹĄ dĹžiaugiuosi tapÄ&#x2122;s tokios komandos dalimi.â&#x20AC;&#x153; Pasak vidurio puolÄ&#x2014;jo, jam svarbiausia ne asmeniniai, o komandos rezultatai. â&#x20AC;&#x17E;Esu nesavanaudiĹĄkas ĹžaidÄ&#x2014;jas, ÄŻ pirmÄ&#x2026; vietÄ&#x2026; keliu ne savo ambicijas, o ekipos. Greitai randu kalbÄ&#x2026; su komandos draugais, esu kovingas, visada noriu laimÄ&#x2014;ti, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo ukrainietis. â&#x20AC;&#x201C; Tikiu, kad bĹŤsiu naudingas â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytuiâ&#x20AC;&#x153;.â&#x20AC;&#x153; UĹžvakar Vilniaus â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytoâ&#x20AC;&#x153; komanda pasiraĹĄÄ&#x2014; dvejĹł metĹł sutartÄŻ su 25 metĹł 194 cm ĹŤgio gynÄ&#x2014;ju Adu JuĹĄkeviÄ?iumi. (LR)

6ARĂ&#x;Ă&#x20AC;OĂ&#x;VĂ&#x2039;Ă&#x;NEĂ&#x;SUĂ&#x;LAUĂ&#x;Kw .DUĂ&#x2026;mLDXVLDVYLVĂ&#x2DC;ODLNĂ&#x2DC; 7XUNLMRVNUHSĂ&#x2026;LQLRO\JRV ILQDODVEDLJzVL6WDPEX ORĂ&#x201E;)HQHUEDKFHÂłNOXER SHUJDOHQHVĂ&#x201E;*DODWDVD UD\ÂłHNLSDDWVLVDNzĂ?DLV WLOHPLDPDVVHSWLQWj VLDVVHULMRVUXQJW\QHV â&#x20AC;&#x17E;Fenerbahceâ&#x20AC;&#x153; ĹĄeĹĄtÄ&#x2026; jÄŻ kartÄ&#x2026; tapo Turkijos Ä?empionu. Tarp nugalÄ&#x2014;tojĹł buvo ir puolÄ&#x2014;jas iĹĄ Lietuvos Linas Kleiza. â&#x20AC;&#x17E;Galatasarayâ&#x20AC;&#x153; krepĹĄininkai neatvyko Ĺžaisti rungtyniĹł, kurios ketvirtadienÄŻ turÄ&#x2014;jo vykti â&#x20AC;&#x17E;Fenerbahceâ&#x20AC;&#x153; arenoje. Ĺ eimininkĹł krepĹĄininkai ir teisÄ&#x2014;jai, kaip numatyta nuostatuose, 15 minuÄ?iĹł palaukÄ&#x2014; sveÄ?iĹł ekipos, o tada buvo paskelbta, kad â&#x20AC;&#x17E;Fenerbahceâ&#x20AC;&#x153; ÄŻskaitoma techninÄ&#x2014; pergalÄ&#x2014;. Iki tol visas ĹĄeĹĄerias rungtynes finale laimÄ&#x2014;jo namuose Ĺžaidusios komandos ir serijos iki 4 pergaliĹł rezultatas buvo lygus. Septintajame maÄ?e formaliÄ&#x2026; pergalÄ&#x2122; 20:0 ÄŻsiraĹĄÄ&#x2122;s â&#x20AC;&#x17E;Fenerbahceâ&#x20AC;&#x153; finalo serijÄ&#x2026; laimÄ&#x2014;jo 4:3. L.Kleiza lemiamoje serijoje pelnydavo 8,3 taĹĄko ir atkovodavo

+OĂ&#x;VAĂ&#x;DwLĂ&#x;TIĂ&#x;TUĂ&#x;LĂ&#x2039; 4URĂ&#x201C;KIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GA)LQDORVHSWLQWR VLRVUXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ&#x2DC; 6WDPEXORĂ&#x201C;¸&EĂ&#x201C;NERĂ&#x201C;BAHĂ&#x201C;CEŠ /.OHL ]D Âą6WDPEXOR¸'AĂ&#x201C;LAĂ&#x201C;TAĂ&#x201C;SAĂ&#x201C;RAYŠĂ&#x201C; WHFKQLQzSHUJDOzVHULMD Ă&#x201E;)HQHUEDKFHÂłĂ&#x2026;HĂ&#x2026;WjMÂ&#x2019; NDUWjWDSR7XUNLMRVmHPSLRQX )SĂ&#x201C;PAĂ&#x201C;NIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GA)LQDORSLUPR VLRVUXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ&#x2DC; 0DGULGR¸2EALŠÂą¸"ARĂ&#x201C;CEĂ&#x201C;LOĂ&#x201C;NAŠĂ&#x201C; 5)HUQDQGH]DVLU65RGUL JXH]DVSR$7RPLmLXVLU %1DFKEDUDVSR 3ERĂ&#x201C;BIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GA)LQDORWUHmLRVLRV UXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ&#x2DC; %HO JUDGR¸0ARĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;ZANŠÂą%HOJUDGR ¸#RVEĂ&#x201C;NAĂ&#x201C;ZVEZĂ&#x201C;DAŠĂ&#x201C; %%RJ GDQRYLmLXV07HSLmLXV %0DUMDQRYLmLXVVHULMDĂ&#x201C; )TAĂ&#x201C;LIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GA)LQDORWUHmLRVLRV UXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ&#x2DC; 6LHQRV¸-ONĂ&#x201C;TEĂ&#x201C;PASCĂ&#x201C;HIŠÂą0LOD QRĂ&#x201E;%MĂ&#x201C;POĂ&#x201C;RIOĂ&#x201C;!RĂ&#x201C;MAĂ&#x201C;NIŠĂ&#x201C; 2+XQWHULV0+D\QHVDV '+DFNHWWDVVHULMD 

3,7 kamuolio. Turkijos Ä?empionu â&#x20AC;&#x17E;Fenerbahceâ&#x20AC;&#x153; tapo ĹĄeĹĄtÄ&#x2026; jÄŻ kartÄ&#x2026;. PraÄ&#x2014;jusÄŻ sykÄŻ ĹĄis klubas auksÄ&#x2026; iĹĄkovojo 2011 metais, kai finale irgi nugalÄ&#x2014;jo â&#x20AC;&#x17E;Galatasarayâ&#x20AC;&#x153; komandÄ&#x2026; 4:2. SeptyneriĹł rungtyniĹł finale prireikÄ&#x2014; pirmÄ&#x2026; kartÄ&#x2026;. (LR)


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

KULTĂ&#x201E;RA

KULTURA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Ĺ EIMA. T.Girininkas prieĹĄ porÄ&#x2026; savaiÄ?iĹł susilaukÄ&#x2014; antros atĹžalos â&#x20AC;&#x201C; dvejĹł metĹł sĹŤnus Kornelijus turi seserÄŻ IzabelÄ&#x2122;

"OĂ&#x;SASĂ&#x;NEI¸Ă&#x;VYSĂ&#x;TAĂ&#x;OPEĂ&#x;RĂ&#x2039; Ă&#x;KUĂ&#x;RIOĂ&#x;SEĂ&#x;PATSĂ&#x;DAIĂ&#x;NUOĂ&#x;JA

A s t a A N D R I KO N Y T Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

3D vaizdo projekcijos, kostiumĹł dizainerio Juozo StatkeviÄ?iaus aukĹĄtosios mados modeliai, vietoj Aleksandro DidĹžiojo (356â&#x20AC;&#x201C;323 m. pr. Kr.) antikinÄ&#x2014;s rĹŤmĹł prabangos â&#x20AC;&#x201C; ĹĄiuolaikinis rusĹł magnato pramogĹł pasaulis. Taip barokinÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Aleksandro puotÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; ÄŻsivaizduoja vengrĹł reĹžisierius Csaba Kaelis, scenografÄ&#x2014; Eva Szendrenyi ir vaizdo projekcijĹł kĹŤrÄ&#x2014;jas Laszlo Zsoltas Bordosas. Vakar LNOBT ÄŻvyko pirmoji spektaklio pagal G.F.HändelÄŻ premjera. Tai bendras LNOBT, BudapeĹĄto menĹł rĹŤmĹł ir â&#x20AC;&#x17E;Vilniaus festivaliĹłâ&#x20AC;&#x153; projektas, paskutinis 18-ojo Vilniaus festivalio akordas.

â&#x20AC;&#x17E;Lietuvoje dar nesame ÄŻpratÄ&#x2122; prie baroko muzikos stiliaus, vokalo spalvĹł ir lengvumo.â&#x20AC;&#x153; 7*LULQLQNDV

VeikalÄ&#x2026; atliko baroko muzikos Ĺžinovo iĹĄ Vokietijos Rolfo Becko diriguojami teatro kolektyvai ir tarptautinis solistĹł ansamblis: gruzinĹł sopranas Sophie GordeladzÄ&#x2014; (Taisija), britĹł mecosopranas Catriona Morison (Taisijos draugÄ&#x2014;), britĹł tenoras Thomas Walkeris (Timotiejus), lietuviĹł bosas Tadas Girininkas (Aleksandras Didysis). VÄ&#x2014;liau â&#x20AC;&#x17E;Aleksandro puotosâ&#x20AC;&#x153; spektakliuose mĹŤsĹł teatre dainuos vien lietuviĹł artistai, o T.Girininkas pristatys ĹĄÄŻ projektÄ&#x2026; dar ir uĹžsienio scenose. 32 metĹł solistas pasidalijo su â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytuâ&#x20AC;&#x153; neÄŻprasto darbo ĹĄiame spektaklyje ÄŻspĹŤdĹžiais.

â&#x20AC;&#x201C; Ar ne keista dainuoti scenoje barokine maniera, o vaidinti ĹĄiuolaikinÄŻ ĹžmogĹł? â&#x20AC;&#x201C; G.F.Händelis puikiai tinka ĹĄiuolaikiniam gyvenimui â&#x20AC;&#x201C; jo muzika kalba apie amĹžinus dalykus. AĹĄ vaidinu rusĹł milijardieriĹł, kuris gali viskÄ&#x2026; nusipirkti uĹž pinigus, bet ne meilÄ&#x2122;. Jo mylimoji Taisija yra mados dizainerÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; magnatas jai padovanoja madĹł ĹĄou. Kiti veikÄ&#x2014;jai â&#x20AC;&#x201C; Dzeusas, Olimpija, Bakchas â&#x20AC;&#x201C; spektaklyje vaizduojami kaip modeliai. Normalu, kad reĹžisierius sumanÄ&#x2014; sudominti publikÄ&#x2026; tokiu sprendimu. Jo tikslas â&#x20AC;&#x201C; ÄŻdomiai pateikti siuĹžetÄ&#x2026;, o ne vien parodyti madas. Oratorija â&#x20AC;&#x201C; statiĹĄkas Ĺžanras, o mĹŤsĹł publika nori beveik vien tik ĹĄou, nes, be televizoriaus ekrano, nieko daugiau nemato. Ĺ iandien pasaulyje baroko kĹŤriniai statomi ÄŻvairiausiai â&#x20AC;&#x201C; esu matÄ&#x2122;s vos ne orgijĹł su nuogais solistais. MĹŤsĹł spektaklis yra ĹĄiuolaikiĹĄkas, bet subtilus. â&#x20AC;&#x201C; Barokiniai ornamentai malonĹŤs ausiai, o kÄ&#x2026; reiĹĄkia juos iĹĄdainuoti solistui? â&#x20AC;&#x201C; Kaip sportininkas iĹĄ karto nenubÄ&#x2014;g tĹł maratono, taip ir mums reikia daug mankĹĄtintis, dainuoti pratimus. IĹĄ tikrĹłjĹł ne visi G.F.Händelio muzikos graĹžmenas gali atlikti greitu tempu, kad neiĹĄeitĹł koĹĄÄ&#x2014;. Vienoje mano arijoje â&#x20AC;&#x17E;Aleksandro puotojeâ&#x20AC;&#x153; po greitosios dalies reikia staiga padainuoti lÄ&#x2014;tai ir labai subtiliai, nes pritaria tik kelios violonÄ?elÄ&#x2014;s. Tai tikrai sudÄ&#x2014;tinga. Man pasisekÄ&#x2014;, kad pradÄ&#x2014;jau rodytis scenoje maĹžais vaidmenukais, uĹžduotys sunkÄ&#x2014;jo pamaĹžu. IĹĄ karto gavus solidĹł vaidmenÄŻ tikriausiai bĹŤtĹł sunku susidoroti su jauduliu, suvaldyti balsÄ&#x2026;. AÄ?iĹŤ Dievui, man nepasitaikÄ&#x2014;, kad viskas griĹŤtĹł, pabirtĹł. Dar neseniai maniau, kad dai-

0$OHNVRVQXRWU

$UVFHQRMHJDOLVXJ\YHQWLEDURNDVLUĂ&#x2026;LXRODLNLQLDLYHL NzMDLLUUHJLQLDL"7XRVLĂ&#x2018;ORÂ&#x2019;VLWLNLQWLWDUSWDXWLQzPHQL QLQNĂ&#x2DC;NRPDQGD/LHWXYRVQDFLRQDOLQLDPHRSHURVLU EDOHWRWHDWUH /12%7 SULVWDmLXVL*HRUJHÂśR)ULHGULFKR +lQGHOLR Âą RUDWRULMjĂ&#x201E;$OHNVDQGURSXRWDÂł

2SHURVVROLVWR7*LULQLQNRYDLGLQDPDV$OHNVDQGUDVÂąUXVĂ&#x2DC;PLOLMDUGLHULXVJDOLQWLVQXVLSLUNWLYLVNjLĂ&#x2026;VN\UXVPHLOÂ?

nuoti RichardÄ&#x2026; WagnerÄŻ â&#x20AC;&#x201C; neÄŻmanoma misija, kurios nesiimsiu nesulaukÄ&#x2122;s 40-ies. Bet padainavau. IĹĄmokti partijÄ&#x2026; Giuseppe Verdi operoje â&#x20AC;&#x17E;Ernanisâ&#x20AC;&#x153; buvo net sunkiau, nes ĹĄiai muzikai reikia lygaus graĹžaus dainavimo â&#x20AC;&#x201C; operoje tai sunkiausia. G.F.HändelÄŻ taip pat sudÄ&#x2014;tingiausia dainuoti dÄ&#x2014;l muzikos subtilumo. Reikia apmÄ&#x2026;styti kiekvienÄ&#x2026; detalÄ&#x2122;, kad nepradÄ&#x2014;tum bliauti iĹĄÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s ÄŻ scenÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x201C; Kas jus iĹĄmokÄ&#x2014; dainuoti senÄ&#x2026; jÄ&#x2026; muzikÄ&#x2026;? â&#x20AC;&#x201C; Mano dÄ&#x2014;stytojas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje Vladimiras Prudnikovas. Dar studijĹł metais prisilieÄ?iau prie baroko arijĹł, dainavau jas konkursuose. PrieĹĄ kelerius metus pasirodĹžiau paskutinÄ&#x2014;je G.F.Händelio operoje â&#x20AC;&#x17E;Deidamiaâ&#x20AC;&#x153; senosios muzikos festivalyje Latvijoje. Lietuvoje dar nesame ÄŻpratÄ&#x2122; prie baroko muzikos stiliaus, vokalo spalvĹł ir leng vumo. Ĺ ioje muzikoje svarbus ir improvizacinis pradas â&#x20AC;&#x201C; tuo galima ÄŻsitikin-

"AĂ&#x;ROĂ&#x;KASĂ&#x;SKIĂ&#x;NAĂ&#x;SIĂ&#x;KEĂ&#x;LIgĂ&#x;Â?Ă&#x;,./"4 'INĂ&#x;TAUĂ&#x;TASĂ&#x; +wĂ&#x;VIĂ&#x;¸AS /12%7 JHQHUDOLQLV GLUHNWRULXV Ă&#x201E;%DURNRPX]LND/LHWXYRVWHDWUĂ&#x2DC; UHSHUWXDUHNRONDV\UDODELDX LĂ&#x2026;LPWLVQHLWDLV\NOz0DQR

ti â&#x20AC;&#x17E;Aleksandro puotojeâ&#x20AC;&#x153; klausantis tenoro ir soprano dainavimo. Mes tik pradedame atrasti barokÄ&#x2026;, aukĹĄtus vyrĹł balsus. PavasarÄŻ Vilniuje susikĹŤrÄ&#x2014; Baroko operos teatras â&#x20AC;&#x201C; atlikau su jo kolektyvu G.F.Händelio pirmÄ&#x2026; jÄ&#x2026; oratorijÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;PrisikÄ&#x2014;limasâ&#x20AC;&#x153;. O dabar dainuoju paskutinÄ&#x2014;je jo oratorijoje. â&#x20AC;&#x201C; Ar pasiĹžiĹŤrite spektaklius, kuriuose dainuojate? Gal iĹĄ salÄ&#x2014;s jie atrodo kitaip? â&#x20AC;&#x201C; Likimo ironija â&#x20AC;&#x201C; nepavyksta pasiĹžiĹŤrÄ&#x2014;ti, nes dainuoju visose solistĹł sudÄ&#x2014;tyse. NemaÄ?iau nei

QXRPRQH/12%7WXULSULVWDW \WL YLVĂ&#x2DC;HVWHWLQLĂ&#x2DC;NU\SmLĂ&#x2DC;NĂ&#x2018;U \Ej WRGzOmLDVNLQDVLNHOLjLU EDURNDV/DEDLVYDUEXVĂ?LQJVQLV Ă&#x2026;LDNU\SWLPLEXYRDLVLDLV 5:LOVRQRUHĂ?LVXRWRV-6%DFKR Ă&#x201E;3DVLMRVSDJDO-RQjÂł%DURNR NĂ&#x2018;ULQLDLEXVQXRODWWHDWUR UHSHUWXDUHNDLWDPVXEUÂ?VLPH ,GzMĂ&#x2DC;\UDGDXJ \EzÂł

â&#x20AC;&#x17E;Ernanioâ&#x20AC;&#x153;, nei â&#x20AC;&#x17E;Lohengrinoâ&#x20AC;&#x153;. Gali bĹŤti, kad Ĺžvilgsnis iĹĄ ĹĄalies suteiktĹł naujĹł kĹŤrybiniĹł impulsĹł. Deja, artimiausioje ateityje laiko tam neatsiras. PrieĹĄ porÄ&#x2026; savaiÄ?iĹł susilaukiau antrosios atĹžalos â&#x20AC;&#x201C; dvejĹł metĹł sĹŤnus Kornelijus turi sesutÄ&#x2122; IzabelÄ&#x2122;. Rytoj iĹĄvykstu dviem mÄ&#x2014;nesiams ÄŻ Ĺ vedijÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; dainuosiu Koparbergo festivalyje â&#x20AC;&#x17E;Oteloâ&#x20AC;&#x153; premjeroje. Tai dar vienas naujas vaidmuo greta ĹĄiemet sukurtĹł jau keturiĹł. Po to laukia debiutas G.Verdi Requiem ir â&#x20AC;&#x17E;TrubadĹŤreâ&#x20AC;&#x153;.

Ă&#x201E;3HUSLUPjVLDVGLHQDV QXSLUNWDNHOLRVGHĂ&#x2026;LP W\VOLHWXYLĂ&#x2DC;LUXĂ?VLHQLR PHQLQLQNĂ&#x2DC;NĂ&#x2018;ULQLĂ&#x2DC;³¹ GĂ?LDXJzVLPHQRPXJzV Ă&#x201E;$UW9LOQLXVÂłGLUHNWR Uz'LDQD6WRPLHQz R ĹŤ t a M I K Ĺ IO N I E N Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

Vienas pirmĹłjĹł nupirktas ir geriausios Vilniaus mugÄ&#x2014;s menininkÄ&#x2014;s apdovanojimÄ&#x2026; pelniusios tapytojos EglÄ&#x2014;s RidikaitÄ&#x2014;s darbas â&#x20AC;&#x17E;Rudenina plonyta vilnelaâ&#x20AC;&#x153;. 16 tĹŤkstanÄ?iĹł litĹł kainavusiame paveiksle â&#x20AC;&#x201C; moÄ?iuÄ?iĹł pamÄ&#x2014;gta tradicinÄ&#x2014; skarelÄ&#x2014; su raudonomis roĹžÄ&#x2014;mis juodame fone. Ĺ eĹĄtojoje Vilniaus meno mugÄ&#x2014;-

je ĹĄiemet dalyvauja 65 galerijos iĹĄ 18 ĹĄaliĹł. Ĺ eĹĄtadienis â&#x20AC;&#x201C; paskutinÄ&#x2014; mugÄ&#x2014;s diena. Pasak D.StomienÄ&#x2014;s, svarbiausias ĹĄios dienos renginys â&#x20AC;&#x201C; geriausia â&#x20AC;&#x17E;ArtVilniusâ&#x20AC;&#x153; galerija pripaĹžintos Miuncheno galerijos â&#x20AC;&#x17E;Wolkonskyâ&#x20AC;&#x153; stende vyksiantis susitikimas su menininku Udo Rutschmannu. Stikliniuose kubuose kabanÄ?ios ĹĄio menininko skulptĹŤros uĹžburia plastika ir juvelyriĹĄku lengvumu. MugÄ&#x2014;je jau kelintÄ&#x2026; dienÄ&#x2026; vyksta derybos dÄ&#x2014;l Maskvos galerijos â&#x20AC;&#x17E;K35â&#x20AC;&#x153; pristatytĹł garsiojo amerikieÄ?io Andy Warholo atspaudĹł. NeaiĹĄku, ar nors vienas iĹĄ trijĹł darbĹł, kurie kainuoja apie 35 tĹŤkst. litĹł, liks Lietuvoje. Kol kas lietuviai renkasi laiko patikrintÄ&#x2026; klasikÄ&#x2026; ir garsius vardus. Nupirkti paryĹžieÄ?iĹł Vytauto Kasiulio ir Prano Gailiaus kĹŤri-

niai, taip pat anksti mirusio grafiko Andriaus Puipos darbas. NeuĹžmirĹĄta ir pernai geriausia â&#x20AC;&#x17E;ArtVilniausâ&#x20AC;&#x153; dailininke tituluota AudronÄ&#x2014; PetraĹĄiĹŤnaitÄ&#x2014;. Kasdien per mugÄ&#x2122; nusirita kolekcininkĹł bangos. Ä&#x152;ia jau apsilankÄ&#x2014; Ukrainos, Rusijos, Ĺ vedijos kolekcininkai. Vieni atvyksta grupÄ&#x2014;mis, kiti â&#x20AC;&#x201C; po vienÄ&#x2026;. Daugiausia jĹł laukiama ĹĄeĹĄtadienÄŻ. SavaitgalÄŻ â&#x20AC;&#x17E;ArtVilniusâ&#x20AC;&#x153; Ĺžada aplankyti ir ypaÄ? daug darbĹł didĹžiausioje ĹĄio regiono mugÄ&#x2014;je nuperkantys latviai. Ĺ iemet mugÄ&#x2014;je pirmÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; vyko kinĹł turistĹł grupÄ&#x2014;s ekskursija, jie jÄ&#x2026; specialiai uĹžsisakÄ&#x2014; norÄ&#x2014;dami susipaĹžinti su ĹĄio regiono menu. O mugÄ&#x2014;s rÄ&#x2014;mÄ&#x2014;jai Ä?ia surengÄ&#x2014; specialĹł savo klientĹł vakarÄ&#x2014;lÄŻ, kurÄŻ taip pat paÄŻvairino specialistĹł vedama ekskursija.

5HQJzMĂ&#x2DC;QXRWU

-EĂ&#x;NOĂ&#x;MUĂ&#x;GwĂ&#x;JEĂ&#x;¡!RTĂ&#x;6ILĂ&#x;NIUS¨Ă&#x;APĂ&#x;SIĂ&#x;PERĂ&#x;KAĂ&#x;IRĂ&#x;UĂ&#x20AC;Ă&#x;SIEĂ&#x;NIEĂ&#x;jIAI

Ă&#x201E;$UW9LOQLXVÂłMDXQXSLUNWDV(5LGLNDLWzVGDUEDVĂ&#x201E;5XGHQLQDSORQ\WDYLOQHODÂł

Prie tapybos, grafikos ar net skulptĹŤros darbĹł mugÄ&#x2014;je jau galima pamatyti raudonus taĹĄkus, o dÄ&#x2014;l fotografijĹł dar vyksta dery-

bos. Tiesa, iĹĄ Olandijos galerijos â&#x20AC;&#x17E;Unlimited Grain Galleryâ&#x20AC;&#x153; kelias nuotraukas jau nupirko ĹĄvedĹł kolekcininkas.


Vilnius Forum Cinemas Vingis â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;EkskursantÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Lietuva, istorinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 11 val. â&#x20AC;&#x17E;Ties riba ÄŻ rytojĹłâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, veiksmo fantastika) â&#x20AC;&#x201C; 11, 18, 20.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Operacija â&#x20AC;&#x17E;RieĹĄutaiâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.15, 16.20 val. â&#x20AC;&#x17E;Olis ir piratĹł lobisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.15, 14.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Rio IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 11.30, 12.20 val. â&#x20AC;&#x17E;Ledo ĹĄalisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.45 val. â&#x20AC;&#x17E;PiktadarÄ&#x2014;s istorijaâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 12, 14.30, 17, 19.30 val. â&#x20AC;&#x17E;DÄ&#x2014;l mĹŤsĹł likimo ir ĹžvaigĹždÄ&#x2014;s kaltosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, romantinÄ&#x2014; komedija) â&#x20AC;&#x201C; 12, 15, 18.15, 21.15 val. â&#x20AC;&#x17E;DovanÄ&#x2014;lÄ&#x2014; su charakteriuâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 13.15, 15.30, 18.30, 21.50 val. â&#x20AC;&#x17E;PiktadarÄ&#x2014;s istorijaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, trileris) â&#x20AC;&#x201C; 13.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝igoloâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 13.30, 15.50, 18.35, 21.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Operacija â&#x20AC;&#x17E;RieĹĄutaiâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 13.40 val. â&#x20AC;&#x17E;NevykÄ&#x2014;liai po priedanga IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 14, 16.30, 19.15, 21.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Ilgas kelias Ĺžemynâ&#x20AC;&#x153; (DidĹžioji Britanija, juodojo humoro komedija) â&#x20AC;&#x201C; 14.40, 19.15, 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;MeĹĄkĹł ĹžemÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (3D, PrancĹŤzija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 15.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Monako princesÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Italija, JAV, PrancĹŤzija, Belgija, biograďŹ nÄ&#x2014; drama â&#x20AC;&#x201C; 16 val. â&#x20AC;&#x17E;VirtuvÄ&#x2014; ParyĹžiujeâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 16.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Nojaus laivasâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, nuotykiĹł fantastika) â&#x20AC;&#x201C; 17.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ imtas keliĹł iki grabo lentosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 18.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Godzilaâ&#x20AC;&#x153; (3D, Japonija, JAV, fantastinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 20.45 val. â&#x20AC;&#x17E;KartÄ&#x2026; Niujorkeâ&#x20AC;&#x153; (JAV, drama) â&#x20AC;&#x201C; 21 val. â&#x20AC;&#x17E;Iksmenai. PraÄ&#x2014;jusios ateities dienosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, nuotykiĹł) â&#x20AC;&#x201C; 21.10 val. Forum Cinemas Akropolis â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Olis ir piratĹł lobisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.15, 12.15 val. â&#x20AC;&#x17E;PabÄ&#x2014;gimas iĹĄ planetos Ĺ˝emÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.30 val. â&#x20AC;&#x17E;MeĹĄkĹł ĹžemÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (3D, PrancĹŤzija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Rio IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 11, 17.15 val. â&#x20AC;&#x17E;PiktadarÄ&#x2014;s istorijaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 11.15, 15.45 val. â&#x20AC;&#x17E;DovanÄ&#x2014;lÄ&#x2014; su charakteriuâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 11.30, 18.10 val. â&#x20AC;&#x17E;DÄ&#x2014;l mĹŤsĹł likimo ir ĹžvaigĹždÄ&#x2014;s kaltosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, romantinÄ&#x2014; komedija) â&#x20AC;&#x201C; 11.45, 14.30, 16, 19, 21.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Iksmenai. PraÄ&#x2014;jusios ateities dienosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, nuotykiĹł) â&#x20AC;&#x201C; 12, 20.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Operacija â&#x20AC;&#x17E;RieĹĄutaiâ&#x20AC;&#x153; (JAV) â&#x20AC;&#x201C; 12.50, 14.55, 17 val. â&#x20AC;&#x17E;Ties riba ÄŻ rytojĹłâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, nuotykiĹł fantastika) â&#x20AC;&#x201C; 13, 15.30, 18, 20.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Rio IIâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 13.20 val. â&#x20AC;&#x17E;PiktadarÄ&#x2014;s istorijaâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 13.35, 18.20, 20.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝igoloâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 13.40, 18.40, 21.10 val. â&#x20AC;&#x17E;NevykÄ&#x2014;liai po priedanga IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 14.15, 16.45, 19.10, 21.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Godzilaâ&#x20AC;&#x153; (Japonija, JAV, fantastinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 15.10 val. â&#x20AC;&#x17E;Monako princesÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Italija, JAV, PrancĹŤzija, Belgija, biograďŹ nÄ&#x2014; drama â&#x20AC;&#x201C; 16.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Ilgas kelias Ĺžemynâ&#x20AC;&#x153; (DidĹžioji Britanija, juodojo humoro komedija) â&#x20AC;&#x201C; 19.20, 21.35 val. â&#x20AC;&#x17E;Kaimynaiâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 19.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ imtas keliĹł iki grabo lentosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 21.25 val. Ozo kino salÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Anglijos karalienÄ&#x2014; pagrobÄ&#x2014; mano tÄ&#x2014;vusâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, drama) â&#x20AC;&#x201C; 21 d. 17 val. â&#x20AC;&#x17E;Auroraâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, Lietuva, mokslinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 21 d. 15 val. Skalvija â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;NimfomanÄ&#x2014;. Antra dalisâ&#x20AC;&#x153; (Danija, drama) â&#x20AC;&#x201C; 21 d. 01 val. Pasaka â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;DÄ&#x2014;l mĹŤsĹł likimo ir ĹžvaigĹždÄ&#x2014;s kaltosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, romantinÄ&#x2014; komedija) â&#x20AC;&#x201C; 21 d. 16 val., 24 d. 18.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Yves Saint Laurentâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, biograďŹ nÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 21 d. 18 val., 22 d. 18, 20 val., 23 d. 18.30 val., 24 d. 20 val. â&#x20AC;&#x17E;LaisvÄ&#x2014;s tangoâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, Belgija, drama) â&#x20AC;&#x201C; 21, 22 d. 16.15 val., 23 d. 20.30 val., 24 d. 18 val. â&#x20AC;&#x17E;Ilgas kelias Ĺžemynâ&#x20AC;&#x153; (DidĹžioji Britanija, juodojo hmoro komedija) â&#x20AC;&#x201C; 21 d. 18.30 val., 23 d. 18 val. â&#x20AC;&#x17E;Anglijos karalienÄ&#x2014; pagrobÄ&#x2014; mano tÄ&#x2014;vusâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, drama) â&#x20AC;&#x201C; 22 d. 16 val.

â&#x20AC;&#x17E;VieĹĄbutis â&#x20AC;&#x17E;Grand Budapestâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komiĹĄka drama) â&#x20AC;&#x201C; 22 d. 17 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝igoloâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 22 d. 19 val., 23 d. 20 val., 24 d. 21 val. â&#x20AC;&#x17E;KartÄ&#x2026; Niujorkeâ&#x20AC;&#x153; (JAV, drama) â&#x20AC;&#x201C; 22 d. 21 val., 23 d. 22 val. Multikino â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;PiktadarÄ&#x2014;s istorijaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 21 d. 10, 12.15, 14.30 val., 22 d. 10.05, 12.15, 14.30 val., 23, 24 d. 10, 12.15, 14.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Olis ir piratĹł lobisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 21 d. 11, 13, 15 val., 22, 23, 24 d. 10, 12, 14 val. 26 d. 10, 12, 14 val. â&#x20AC;&#x17E;Operacija â&#x20AC;&#x17E;RieĹĄutaiâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 21 d. 11.15 val., 22, 23, 24 d. 10.30 val. â&#x20AC;&#x17E;PiktadarÄ&#x2014;s istorijaâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 10.45, 13, 15.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Olis ir piratĹł lobisâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 21 d. 10, 12, 14, 15.45 val., 22, 23, 24 d. 11, 13, 15 val. â&#x20AC;&#x17E;Rio IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 21 d. 10.30 val., 22, 23, 24 d. 11.15 val. â&#x20AC;&#x17E;DÄ&#x2014;l mĹŤsĹł likimo ir ĹžvaigĹždÄ&#x2014;s kaltosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, romantinÄ&#x2014; komedija) â&#x20AC;&#x201C; 11.15, 14, 16.15, 19, 21.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Rio IIâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 21 d. 13.30 val., 22, 23, 24 d. 12.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Operacija â&#x20AC;&#x17E;RieĹĄutaiâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 21 d. 12.45 val., 22, 23 d. 13.30 val., 24 d. 13.30, 17 val. â&#x20AC;&#x17E;NevykÄ&#x2014;liai po priedanga IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 15.15, 17, 19.30, 22 val. â&#x20AC;&#x17E;DovanÄ&#x2014;lÄ&#x2014; su charakteriuâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 21 d. 17.45, 19.45 val., 22, 23, 24 d. 15.45, 17.45, 19.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Ilgas kelias Ĺžemynâ&#x20AC;&#x153; (DidĹžioji Britanija, juodojo humoro komedija) â&#x20AC;&#x201C; 16.45, 19.15, 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝igoloâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 17.30, 19.45, 21.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Iksmenai. PraÄ&#x2014;jusios ateities dienosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, nuotykiĹł) â&#x20AC;&#x201C; 21 d. 20.30 val., 22 d. 17.45 val., 23 d. 20.30 val., 24 d. 17.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Ties riba ÄŻ rytojĹłâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, veiksmo fantastika) â&#x20AC;&#x201C; 21, 22, 23 d. 17, 19.30, 22 val., 24 d. 19.15, 21.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Godzilaâ&#x20AC;&#x153; (Japonija, JAV, mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 21 d. 17.45 val., 22 d. 20.30 val., 23 d. 17.45 val., 24 d. 20.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ imtas keliĹł iki grabo lentosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 21.45 val.

Kaunas Cinamon â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Olis ir piratĹł lobisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11 val. â&#x20AC;&#x17E;Operacija â&#x20AC;&#x17E;RieĹĄutaiâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.15, 13.15 val. â&#x20AC;&#x17E;PiktadarÄ&#x2014;s istorijaâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 11.30, 13.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Operacija â&#x20AC;&#x17E;RieĹĄutaiâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 12.15, 14.15, 16.30 val. â&#x20AC;&#x17E;PiktadarÄ&#x2014;s istorijaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 12.30, 14.45, 17, 19.15 val. â&#x20AC;&#x17E;DÄ&#x2014;l mĹŤsĹł likimo ir ĹžvaigĹždÄ&#x2014;s kaltosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, romantinÄ&#x2014; komedija) â&#x20AC;&#x201C; 13, 15.30, 18, 20.30 val. â&#x20AC;&#x17E;NevykÄ&#x2014;liai po priedanga IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 15.15, 17.30, 19.45, 22 val. â&#x20AC;&#x17E;KartÄ&#x2026; Niujorkeâ&#x20AC;&#x153; (JAV, drama) â&#x20AC;&#x201C; 15.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Ties riba ÄŻ rytojĹłâ&#x20AC;&#x153; (JAV, veiksmo fantastika) â&#x20AC;&#x201C; 18.45, 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Ties riba ÄŻ rytojĹłâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, veiksmo fantastika) â&#x20AC;&#x201C; 22 d. 20.45 val., 24 d. 20.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝igoloâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 21 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ imtas keliĹł iki grabo lentosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 21 d. 18.15 val., 23 d. 18.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Ilgas kelias Ĺžemynâ&#x20AC;&#x153; (DidĹžioji Britanija, juodojo humoro komedija) â&#x20AC;&#x201C; 21 d. 20.45 val., 23 d. 20.45 val. Forum Cinemas Kaune â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Operacija â&#x20AC;&#x17E;RieĹĄutaiâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.15, 12.20 val. â&#x20AC;&#x17E;Rio IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 10.30, 16.30 val. â&#x20AC;&#x17E;VÄ&#x2014;Ĺžliuko Semio nuotykiai IIâ&#x20AC;&#x153; (Belgija, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 10.50 val. â&#x20AC;&#x17E;DÄ&#x2014;l mĹŤsĹł likimo ir ĹžvaigĹždÄ&#x2014;s kaltosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, romantinÄ&#x2014; komedija) â&#x20AC;&#x201C; 21 d. 11, 13.40, 15.20, 18.15, 19.10, 21, 23.45 val., 22, 23, 24 d. 11, 13.40, 15.20, 18.15, 19.10, 21 val. â&#x20AC;&#x17E;Olis ir piratĹł lobisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.10, 13.10 val. â&#x20AC;&#x17E;MeĹĄkĹł ĹžemÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (3D, PrancĹŤzija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.20 val. â&#x20AC;&#x17E;NevykÄ&#x2014;liai po priedanga IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 21 d. 11.45, 14.10, 16.40, 18, 20.15, 22.30, 23.50 val., 22, 23, 24 d. 11.45, 14.10, 16.40, 18, 20.15 val. â&#x20AC;&#x17E;PiktadarÄ&#x2014;s istorijaâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 12.50, 16.50, 19.20 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝igoloâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 21 d. 13, 17.30, 19.40, 21.30, 23.40 val., 22, 23, 24 d. 13, 17.30, 19.40, 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Operacija â&#x20AC;&#x17E;RieĹĄutaiâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 13.30, 15.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Rio IIâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 14.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Iksmenai: praÄ&#x2014;jusios ateities dienosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, nuotykiĹł) â&#x20AC;&#x201C; 21 d. 15 val., 22 d. 15, 18.15 val., 23 d. 15 val., 24 d. 15, 18.15 val.

PRAMOGOS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

+REPĂ&#x;¸IĂ&#x;NINĂ&#x;KASĂ&#x;Â?SIĂ&#x;TIĂ&#x;KIĂ&#x;NÂ&#x160;SĂ&#x;JISĂ&#x; VEĂ&#x;DwĂ&#x;LIKIMOĂ&#x;SKIRĂ&#x;TgĂ&#x;Ă&#x;MOTERÂ? Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WRÂłSXROz MDVPHWĂ&#x2DC;*HGLPLQDV 2UHOLNDVWDUSVH]RQÂ&#x2019;VN\ UzĂ&#x2026;HLPDL.YLHWLPRÂ&#x2019;UH ]HUYLQÂ?/LHWXYRVULQNWL QÂ?DWVLVDNÂ?VNUHSĂ&#x2026;LQLQ NDVSHQNWDGLHQÂ&#x2019;YHGz LOJDPHWÂ?GUDXJÂ?HMĂ&#x2DC; 9LUJLQLMj.DPLQVN\WÂ?

*Ă&#x201A;LXSDULRQXRWU

Kinas

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Gi n t a r a s Ĺ I U PA RY S LR korespondentas

VestuviĹł ceremonijai buvo pasirinkta jaunosios gimtojoje KelmÄ&#x2014;je esanti Ĺ vÄ?.MergelÄ&#x2014;s Marijos Ä&#x2013;mimo ÄŻ dangĹł baĹžnyÄ?ia. ÄŽ gÄ&#x2014;lÄ&#x2014;mis, kaspinais ir roĹžiĹł Ĺžiedlapiais iĹĄpuoĹĄtÄ&#x2026; ĹĄventovÄ&#x2122; penktadienÄŻ popiet suguĹžÄ&#x2014;jo pusĹĄimtis poros ĹĄeimos nariĹł ir draugĹł. Tarp sveÄ?iĹł nebuvo krepĹĄinio pasaulio garsenybiĹł. Pasveikinti poros atvaĹžiavo krepĹĄininko karjerÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l traumĹł jau baigÄ&#x2122;s G.Oreliko vaikystÄ&#x2014;s draugas Laimonas LukoĹĄeviÄ?ius ir agentas Ĺ arĹŤnas Broga. JaunavedĹžiams pavyko iĹĄvengti Ĺžiniasklaidos dÄ&#x2014;mesio. Kad ÄŻ KelmÄ&#x2014;s baĹžnyÄ?iÄ&#x2026; atvaĹžiavo Ĺžinomas krepĹĄininkas, iĹĄdavÄ&#x2014; tiktai sostinÄ&#x2014;s klubo duotas automobilis â&#x20AC;&#x17E;Ĺ koda Octaviaâ&#x20AC;&#x153;. JaunavedĹžius sutuokÄ&#x2122;s vikaras Donatas Grigalius pasidĹžiaugÄ&#x2014;, kad baĹžnyÄ?ia daĹžnai sulaukia pusĹĄimtÄŻ metĹł kartu gyvenusiĹł sutuoktiniĹł: â&#x20AC;&#x17E;Jie ateina padÄ&#x2014;koti Dievui uĹž darniÄ&#x2026; ĹĄeimÄ&#x2026;. Tikiu, kad ir jĹŤsĹł ĹĄeima bus tokia, todÄ&#x2014;l linkiu kantrybÄ&#x2014;s ir pasiaukojimo.â&#x20AC;&#x153; Ceremonijos pabaigoje jaunavedĹžiai apsikeitÄ&#x2014; deimantais puoĹĄtais geltonojo aukso Ĺžiedais. Juos nukalÄ&#x2014; vilnietis juvelyras. Ĺ iaulietis G.Orelikas su kelmiĹĄke Virginija draugavo daugiau kaip penkerius metus. Pora susipaĹžino per Ĺ iauliuose vykusÄŻ vakarÄ&#x2014;lÄŻ, o po poros savaiÄ?iĹł atsitiktinai susitiko boulingo klube. â&#x20AC;&#x17E;Greitai supratau, kad VirgutÄ&#x2014; skirta manâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; ĹĄypsojosi prieĹĄ trejus metus suĹžadÄ&#x2014;tuviĹł ĹžiedÄ&#x2026; mylimajai padovanojÄ&#x2122;s G.Orelikas. GerÄ&#x2026; nuotaikÄ&#x2026; jaunavedĹžiams

*2UHOLNDVODLPLQJDVĂ&#x2026;\SVRMRVLĂ&#x201E;*UHLWDLVXSUDWDXNDG9LUJXWzVNLUWDPDQÂł

sudrumstÄ&#x2014; per ceremonijÄ&#x2026; prapliupÄ&#x2122;s smarkus lietus. LiĹŤtis buvo tokia, kad porÄ&#x2026; sveikinantys sveÄ?iai ĹĄampanu ir ĹĄvieĹžiomis braĹĄkÄ&#x2014;mis buvo priversti pasivaiĹĄinti baĹžnyÄ?ios prieangyje. â&#x20AC;&#x17E;TikÄ&#x2014;kimÄ&#x2014;s, kad pajĹŤryje orai pagerÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; prieĹĄ sÄ&#x2014;sdamas ÄŻ limuzinÄ&#x2026; sakÄ&#x2014; G.Orelikas, nuĹžvelgdamas vakaruose ĹĄviesÄ&#x2014;janÄ?iÄ&#x2026; padangÄ&#x2122;. JaunavedĹžiai su draugais iĹĄvyko fotografuotis ÄŻ KlaipÄ&#x2014;dos senamiestÄŻ ir pajĹŤrÄŻ. Ĺ ventÄ&#x2014; vyko greta uostamies-

Ä?io esanÄ?ioje sodyboje. Po poros savaiÄ?iĹł jaunavedĹžiai iĹĄvyks ÄŻ povestuvinÄ&#x2122; kelionÄ&#x2122;. â&#x20AC;&#x17E;NorÄ&#x2014;josi egzotikos, todÄ&#x2014;l iĹĄsirinkome Dominikos RespublikÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo dĹžiaugsmu ĹĄvytintis G.Orelikas. Po trumpĹł atostogĹł krepĹĄininkas grÄŻĹĄ ÄŻ sostinÄ&#x2122; rengtis artÄ&#x2014;janÄ?io sezono kovoms. Ä&#x152;ia jis sutiks gerai paŞįstamÄ&#x2026; veidÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; prie Vilniaus klubo vairo stojusÄŻ trenerÄŻ VirginijĹł Ĺ eĹĄkĹł. â&#x20AC;&#x17E;Viskas bus geraiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; optimizmo nestokojo puolÄ&#x2014;jas.

ITALIJOJE â&#x20AC;&#x201C; LIETU VIĹ KA-BRITIĹ KA VESTU VINÄ&#x2013; PASA KA (6FLQVNRQXRWU

PRAMOGOS

JÄ&#x2013;GOS-2 loĹĄimo Nr. 4447 DIDYSIS PRIZAS â&#x20AC;&#x201C; 200 335 Lt 2014 06 19 (ketvirtadienis)

KENOLOTO loĹĄimo Nr. 5815 Galite laimÄ&#x2014;ti 200 000 Lt! 02 05 08 14 15 20 21 22 30 32 33 34 36 38 40 41 43 46 48 59 www.olifeja.lt

08 09 20 22 27 30 + 01 AtspÄ&#x2014;ta

LaimÄ&#x2014;jimas

6 5+1 5 4+1 4 3+1 3 2+1

200 335 Lt 3703 Lt 1004 Lt 58 Lt 14 Lt 5 Lt 3 Lt 2 Lt

-XQJWLQLĂ&#x2DC;7DXWĂ&#x2DC;.OLPDWRIRQGRYDOG\ERVYLFHSLUPLQLQNz/DXUD']HO]\WzQHVHQLDLLĂ&#x2026;WHNzMRXĂ?EULWR7RPR*HRUJHÂśR +DQQLQJR6FDUERURXJKLQYHVWLFLQLRIRQGRĂ&#x201E;*/6&DSLWDOÂłSDUWQHULR9HVWXYzPVEXYRSDVLULQNWD)ORUHQFLMDÂąPLHV WDVYDGLQDPDVPX]LHMXPLSRDWYLUXGDQJXPLQHVSRUDÂąPHQRJHUEzMD-DXQLNLVVWXGLMDYR-XQJWLQzV.DUDO\VWzV HOLWRDWĂ?DOĂ&#x2DC;,WRQRNROHJLMRMHVXSULQFX:LOOLDPXWDGĂ&#x2026;YHQWzMHQHWUĂ&#x2018;NRÂ&#x2019;WDNLQJĂ&#x2DC;LUJDUVLĂ&#x2DC;EULWĂ&#x2DC;DXNĂ&#x2026;WXRPHQzVQDULĂ&#x2DC;


SUDPRJRV

Ă&#x;PELUĂ?HOLRG

VARDAIĂ&#x;IRĂ&#x;VEIDAI

SMĹŞGIS. TĹŤkstanÄ?iai bilietĹł ÄŻ M.Cyrus koncertus Europoje ir Amerikoje liko neparduoti

3KANĂ&#x;DAĂ&#x;LISĂ&#x;TwSĂ&#x;¸OUĂ&#x;PAĂ&#x;TYĂ&#x;RwĂ&#x;NEĂ&#x;SwKĂ&#x;MÂ&#x160;

AstĹŤrijos princesÄ&#x2014; Leonor nuo ĹĄiol â&#x20AC;&#x201C; jauniausia tiesioginÄ&#x2014; sosto ÄŻpÄ&#x2014;dinÄ&#x2014; Europoje. Jos tÄ&#x2014;vo, Ispanijos karaliaus Felipe VI, karĹŤnavimas nuo ĹĄiol pakeis aĹĄtuonmetÄ&#x2014;s gyvenimÄ&#x2026;.

Nicklas Pedersenas iĹĄ Danijos tapo Anglijoje vykusio konkurso â&#x20AC;&#x17E;Misteris pasaulis 2014â&#x20AC;&#x153; nugalÄ&#x2014;toju. â&#x20AC;&#x17E;TurÄ&#x2014;jau laikytis grieĹžtos baltymĹł dietos. JokiĹł saldainiĹł, jokio ĹĄokolado, o apie ledus â&#x20AC;&#x201C; tik pasvajoti. Buvo iĹĄties sunkuâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; prisimena pasiruoĹĄimÄ&#x2026; konkursui tituluotas graĹžuolis.

UrtÄ&#x2014; Ĺ ilagalytÄ&#x2014; nuo ĹĄiol â&#x20AC;&#x201C; diplomuota vokalistÄ&#x2014;. PenktadienÄŻ Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje dainininkei ÄŻteiktas vokalo bakalauro diplomas.

Victoria Beckham atskleidÄ&#x2014;, kad jaunystÄ&#x2122; jai padeda iĹĄsaugoti kopĹŤstpalmiĹł (angl. acai) vaisiai. Smulkiuose rausvuose vaisiuose, auganÄ?iuose ant palmiĹł AmazonÄ&#x2014;s atogrÄ&#x2026;Şų miĹĄkuose, glĹŤdi tikri antioksidantĹł klodai. Vaisiuose gausu aminorĹŤgĹĄÄ?iĹł, vitaminĹł A, B, C ir E, magnio, kalio, kalcio ir cinko.

Ă&#x201E;6FDQSL[Âł$)3QXRWU

Vita JakutienÄ&#x2014;, grupÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Naujos pupytÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; narÄ&#x2014;, ir AgnÄ&#x2014; JagelaviÄ?iĹŤtÄ&#x2014; vÄ&#x2014;l susipeĹĄÄ&#x2014;: stilistÄ&#x2014; apĹĄaukÄ&#x2014; dainininkÄ&#x2122; neĹĄiojant â&#x20AC;&#x17E;Hermesâ&#x20AC;&#x153; rankinÄ&#x2014;s padirbinÄŻ, o ĹĄi uĹžsiuto ir moralizavo, kad nÄ&#x2014;ĹĄÄ?iai moteriai bĹŤti tokiai piktai nederÄ&#x2014;tĹł.

0LOH\&\UXVÂąYLHQDU\Ă&#x2026; NLDXVLĂ&#x2DC;SODQHWRVSRS Ă?YDLJĂ?GĂ?LĂ&#x2DC;"6SUHQGĂ?LDQW LĂ&#x2026;VNDQGDOĂ&#x2DC;ÂąWDLSEHW ELOLHWĂ&#x2DC;Â&#x2019;NRQFHUWXVSLU NzMDPVDWURGRNLWDLS R a mĹŤ n a s Z I L N Y S LR apĹžvalgininkas

Ĺ ÄŻ sekmadienÄŻ Amsterdame amerikieÄ?iĹł dainininkÄ&#x2014; baigs gastroles po EuropÄ&#x2026;, vykusias nuo geguĹžÄ&#x2014;s pradĹžios. ÄŽ koncertÄ&#x2026; Olandijos sostinÄ&#x2014;je vis dar galima nusipirkti bilietĹł. NeiĹĄpirkti jie buvo ir ÄŻ daugelÄŻ kitĹł Miley pasirodymĹł. Ir tai tikrai nÄ&#x2014;ra toks rezultatas, kokio tikÄ&#x2014;josi kiekviename Ĺžingsnyje apsinuoginanti, iĹĄ garsenybiĹł gyvenimo ĹžurnalĹł puslapiĹł neiĹĄlendanti artistÄ&#x2014;. 'AĂ&#x;LwĂ&#x;JOĂ&#x;DAIĂ&#x;NUOĂ&#x;TIĂ&#x;IRĂ&#x;,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VOĂ&#x;JE

Pernai pasirodÄ&#x2122;s klipas â&#x20AC;&#x17E;Wrecking Ballâ&#x20AC;&#x153; paskelbÄ&#x2014; naujÄ&#x2026; Miley karjeros etapÄ&#x2026;. Buvusi Walto Disney studijos TV miuziklĹł paaugliams ĹžvaigĹždÄ&#x2014; nuoga suposi ant rutulio, laiĹžÄ&#x2014; kĹŤjÄŻ, netrukus jau Ĺžurnalams pozavo be drabuĹžiĹł, scenoje rĹŤkÄ&#x2014; marihuanÄ&#x2026; ir ĹĄiaip darÄ&#x2014; viskÄ&#x2026;, kas tik ÄŻmanoma, kad ĹĄokiruotĹł ir pritrauktĹł dÄ&#x2014;mesio. AtrodÄ&#x2014;, kad jai pavyko â&#x20AC;&#x201C; rudenÄŻ iĹĄleistas albumas â&#x20AC;&#x17E;Bangerzâ&#x20AC;&#x153; parduotas septynĹženkliu tiraĹžu, klipas â&#x20AC;&#x17E;Wrecking Ballâ&#x20AC;&#x153; internete perĹžiĹŤrÄ&#x2014;tas 670 milijonĹł kartĹł. Surengti pasirodymus 21-eriĹł atlikÄ&#x2014;jÄ&#x2026; pakvietÄ&#x2014; Amerikos muzikos ir MTV Europos muzikos apdovanojimĹł ceremonijos. Tiek triukĹĄmo ir dÄ&#x2014;mesio, kiek sukÄ&#x2014;lÄ&#x2014; ĹĄi jauna padĹŤkÄ&#x2014;lÄ&#x2014;, sunkiai sugebÄ&#x2014;tĹł sulaukti ir labiau patyrusios Madonna ir Lady Gaga. Reklamos ĹĄurmuliui pasiekus aukĹĄtumas Miley paskelbÄ&#x2014;, kad 2014-aisiais surengs pasaulines gastroles. Tai, teigia JAV Ĺžurnalas â&#x20AC;&#x17E;Forbesâ&#x20AC;&#x153;, virto blogiausiu dainininkÄ&#x2014;s sprendimu. Tiksliau â&#x20AC;&#x201C; ne patys koncertai, o nepasvertos ambicijos. M.Cyrus komanda patikÄ&#x2014;jo, jog jĹł globotinÄ&#x2014; jau pajÄ&#x2014;gi surinkti pilnas sporto arenas ĹžiĹŤrovĹł. Pasirodo, nieko panaĹĄaus. TikÄ&#x2014;jimas Miley populiarumu buvo toks didelis, kad, skelbia JAV Ĺžiniasklaida, dÄ&#x2014;l galimybÄ&#x2014;s rengti jos koncertus susipeĹĄÄ&#x2014; du pramogĹł verslo milĹžinai â&#x20AC;&#x201C; tarptautinÄ&#x2014;s agentĹŤros â&#x20AC;&#x17E;AEG Liveâ&#x20AC;&#x153; ir â&#x20AC;&#x17E;Live Nationâ&#x20AC;&#x153;. LaimÄ&#x2014;jo pastarieji â&#x20AC;&#x201C; ir, teigiama, ÄŻsipareigojo uĹž kiekvienÄ&#x2026; koncertÄ&#x2026; atlikÄ&#x2014;jai sumokÄ&#x2014;ti bent 500 tĹŤkst. JAV doleriĹł (per 1,2 mln. litĹł). PramogĹł pasaulio uĹžkulisiuose nÄ&#x2014;ra paslaptis, kad galimybÄ&#x2122; pasikviesti Miley svarstÄ&#x2014; ir Baltijos ĹĄaliĹł koncertĹł rengÄ&#x2014;jai, taÄ?iau atlikÄ&#x2014;jos kaina tikriausiai pasirodÄ&#x2014; kiek per didelÄ&#x2014;. 4U¸Ă&#x;jIĂ&#x2039;Ă&#x;VIEĂ&#x;TĂ&#x2039;Ă&#x;ÂŚĂ&#x;DAUĂ&#x;G YĂ&#x;Bw

Pagal planÄ&#x2026;, isteriĹĄkai Miley dievinantys paaugliai turÄ&#x2014;jo iĹĄgraibstyti bilietus ÄŻ savo dievaitÄ&#x2014;s koncertus. Bet jau vasarÄŻ pasigirdo pavojaus signalai. Valentino dienÄ&#x2026; Vankuveryje gastroles pradÄ&#x2014;jusios daininin-

-DXGDEDUQHDEHMRMDPDNDGSDVDXOLQzV-$9DWOLNzMRV0&\UXVJDVWUROzVĂ&#x201E;%DQJHU]7RXUÂłEXYRQXRVWROLQJRV

kÄ&#x2014;s koncertuose tĹŤkstanÄ?iai vietĹł liko neuĹžimtos. Miley atsakas â&#x20AC;&#x201C; dar daugiau nuogybiĹł, provokuojamĹł nuotraukĹł, skandalingĹł interviu. Ir nieko. Bilietai iĹĄpirkti tik ÄŻ maĹždaug pusÄ&#x2122; koncertĹł. Kai geguĹžÄ&#x2014;s 6-Ä&#x2026;jÄ&#x2026; Miley pradÄ&#x2014;jo gastroles Europoje, dĹžiaugtis irgi neturÄ&#x2014;jo kuo. PopuliarĹŤs pasaulio atlikÄ&#x2014;jai Londono arenoje â&#x20AC;&#x17E;O2â&#x20AC;&#x153; paprastai rengia keletÄ&#x2026; koncertĹł iĹĄ eilÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; vienas pasirodymas nepatenkina didelio miesto publikos poreikiĹł. Po suplanuoto Miley pasirodymo Londone jos grafike buvo palikta trijĹł dienĹł pertrauka â&#x20AC;&#x201C; akivaizdĹžiai tikintis, kad prireiks papildomĹł pasirodymĹł. Bet jĹł neprireikÄ&#x2014;. Negana to, iĹĄ kiek daugiau nei 16 tĹŤkstanÄ?iĹł bilietĹł ÄŻ vienintelÄŻ M.Cyrus koncertÄ&#x2026; daugiau negu 3 tĹŤkstanÄ?iai liko neparduoti. Istorija kartojosi Dubline, Belfaste â&#x20AC;&#x201C; pastarajame mieste ÄŻ koncertÄ&#x2026; parduota maĹžiau negu 6 tĹŤkstanÄ?iai bilietĹł. ÄŽ rytojaus Miley pasirodymÄ&#x2026; Olandijoje, kaip ir ÄŻ vakar vykusÄŻ Belgijoje, bilietĹł tikriausiai bus galima nusipirkti iki paskutinÄ&#x2014;s minutÄ&#x2014;s. PrieĹĄ kelias dienas dainininkÄ&#x2014; vÄ&#x2014;l viliojo gerbÄ&#x2014;jus ÄŻ socialinius tinklus ÄŻkeltomis nuotraukomis, kuriose ÄŻsiamĹžino pusnuogÄ&#x2014;, o prieĹĄ kelias savaites jautriai pasakojo apie turimÄ&#x2026; ĹĄirdies ligÄ&#x2026;, bet nepadeda niekas. 3UĂ&#x;PYKĂ&#x;DwĂ&#x;IRĂ&#x;VAĂ&#x;DYĂ&#x;BIĂ&#x;NINĂ&#x;Kg

JAV pramogĹł verslo analitikai atvirai kalba, kad Miley koncertĹł turas bus nuostolingas. NesÄ&#x2014;kmÄ&#x2014;, teigiama, supykdÄ&#x2014; artimiausius dainininkÄ&#x2014;s partnerius. EsÄ&#x2026; atlikÄ&#x2014;jos karjeros strategas Larry Rudolphas dar praÄ&#x2014;jusiĹł metĹł vasarÄ&#x2026; ÄŻspÄ&#x2014;jo: M.Cyrus patrauklumas dar nÄ&#x2014;ra toks didelis, kad jos koncertai galÄ&#x2014;tĹł vykti 15 tĹŤkstanÄ?iĹł vietĹł salÄ&#x2014;se. Lygiuotis su Madonna ar Beyonce jai tiesiog per anksti.

TaÄ?iau dainininkÄ&#x2014;s koncertĹł agentas Jeffas Frasco manÄ&#x2014; kitaip ir suplanavo didelius pasirodymus, ÄŻ kuriuos investuotos milĹžiniĹĄkos sumos. Tai apmaudi ĹĄios istorijos dalis. Vertinant techninÄ&#x2122; dalÄŻ ir pasirengimÄ&#x2026;, M.Cyrus koncertai iĹĄties ÄŻspĹŤdingi.

Koncerto metu dainininkÄ&#x2014; jodinÄ&#x2014;ja ant didĹžiulio deĹĄrainio, ĹĄliauĹžioja milĹžiniĹĄku plastikiniu lieĹžuviu, imituoja masturbacijÄ&#x2026;. MilĹžiniĹĄkos judanÄ?ios dekoracijos, dizainerio Roberto Cavalli sukurti scenos kostiumai, gausi muzikantĹł ir ĹĄokÄ&#x2014;jĹł grupÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; kuriant Miley pasirodymÄ&#x2026; nebuvo taupoma. ÂľOUĂ&#x;ÂŚĂ&#x;PERSĂ&#x;MELKĂ&#x;TASĂ&#x;SEKĂ&#x;SO

AtlikÄ&#x2014;ja tikrai moka dainuoti. TaÄ?iau pasirodymo idÄ&#x2014;ja, regis, dainininkei irgi pakiĹĄo kojÄ&#x2026;. Mat ÄŻ dÄ&#x2014;mesio centrÄ&#x2026; buvo iĹĄstumtas jos tarpkojis, o ne balsas ar dainos. Ĺ˝urnalas â&#x20AC;&#x17E;Viceâ&#x20AC;&#x153; Miley koncertus vadina â&#x20AC;&#x17E;beprotiĹĄku reginiu, artimu pornografijaiâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; ir tikriausiai yra teisus. Koncerto metu dainininkÄ&#x2014; jodinÄ&#x2014;ja ant didĹžiulio deĹĄrainio, ĹĄliauĹžioja didĹžiuliu plastikiniu lieĹžuviu, imituoja masturbacijÄ&#x2026; gulÄ&#x2014;dama ant automobilio stogo, dĹŤksta su ĹĄokÄ&#x2014;jais, kuriĹł apranga ir kai kuriĹł konservatyviĹł ĹĄaliĹł paplĹŤdimiuose sukeltĹł problemĹł. Vaizdo projekcijos intriguoja ne kÄ&#x2026; maĹžiau. Viename epizode Miley â&#x20AC;&#x201C; uĹžriĹĄta burna, jos krĹŤtis dengia tiktai plona juosta, o iĹĄ uĹžpakalio, atrodo, styro marga gÄ&#x2014;liĹł puokĹĄtÄ&#x2014;. Liliputai, milĹžiniĹĄka lova, milĹžiniĹĄkas ĹĄuo su iĹĄ akiĹł sklindanÄ?iais lazerio spinduliais. Ir seksas â&#x20AC;&#x201C; daugybÄ&#x2014; uĹžuominĹł ÄŻ jÄŻ. Nuo

gigantiĹĄkĹł vibratoriĹł vaizdo projekcijose iki akimirkĹł, kai Miley trinasi tarpkoju ÄŻ didĹžiulio pliuĹĄinio meĹĄkino kojÄ&#x2026;. +EISTAĂ&#x;PRAĂ&#x;MOĂ&#x;GAĂ&#x;PAAUGĂ&#x;LIAMS

Ĺ okiruoja? Taip, jeigu susimÄ&#x2026;stysite, ÄŻ kokiÄ&#x2026; auditorijÄ&#x2026; taikosi M.Cyrus. GalbĹŤt pasaulyje ir yra keturiasdeĹĄimtmeÄ?iĹł, kurie grÄŻĹžÄ&#x2122; namo ĹžiĹŤri Miley vaizdo klipus, bet tikriausiai tai daro ne iĹĄ noro pasimÄ&#x2014;gauti muzika. ViskÄ&#x2026;, ko jiems reikia iĹĄ ĹĄios atlikÄ&#x2014;jos, jie gauna ten pat â&#x20AC;&#x201C; prie kompiuterio ekrano. Ir tuo tikriausiai niekam nesigiria. Miley dainos pirmiausia skirtos paaugliams, kurie iĹĄkreÄ?ia daug kÄ&#x2026;, ko jĹł tÄ&#x2014;vams geriau nematyti. TĹŤkstanÄ?iai tÄ&#x2014;vĹł abiejose Atlanto pusÄ&#x2014;se sulaukÄ&#x2014; dvylikameÄ?iĹł dukterĹł praĹĄymo nuvesti pas kirpÄ&#x2014;jÄ&#x2026; ir sukurti tokiÄ&#x2026; ĹĄukuosenÄ&#x2026;, kokiÄ&#x2026; turi jĹł dievaitÄ&#x2014;. Tik ĹĄtai atliekami 150, 200 ar 250 litĹł (maĹždaug tiek ÄŻvairiomis valiutomis kainuoja bilietai ÄŻ M.Cyrus koncertus) moksleiviĹł kiĹĄenÄ&#x2014;se nesimÄ&#x2014;to. O pirkti bilietĹł vaikams ÄŻ ĹĄiuos koncertus tÄ&#x2014;vai, Ĺžinoma, neskuba. Su ĹĄia problema prieĹĄ porÄ&#x2026; metĹł susidĹŤrÄ&#x2014; JAV dainininkÄ&#x2014; Lady Gaga, kurios gastroliĹł Europoje bilietĹł paklausa irgi nestulbimo. Bilietai gerbÄ&#x2014;jams buvo tiesiog pernelyg brangĹŤs. TaÄ?iau Miley, atrodo, trukdo ir kitkas â&#x20AC;&#x201C; tÄ&#x2014;vai visai nedega troĹĄkimu, kad jĹł atĹžalos gautĹł sadomazochistinio sekso pamokÄ&#x2014;lÄ&#x2122;. Nors pati M.Cyrus savo pasirodymÄ&#x2026; vadina â&#x20AC;&#x17E;menu, tik tokiu, prie kurio daug kas nepripratÄ&#x2122;â&#x20AC;&#x153;. Tai nereiĹĄkia, kad M.Cyrus karjera Ĺžlugo. Vien ĹĄimtai milijonĹł klipĹł perĹžiĹŤrĹł dainininkei duoda solidĹžias pajamas. TaÄ?iau â&#x20AC;&#x17E;Bangerzâ&#x20AC;&#x153; gastroles ji prisimins su kartÄ&#x2014;liu. UĹžsimojusi iĹĄĹĄokti aukĹĄÄ?iau bambos jaunoji skandalistÄ&#x2014; nusileido skausmingai.


LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

KRA¸TOĂ&#x;Ă&#x20AC;INIOS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x; $0LNDODXVNLHQzVQXRWU

POLITIKA

Â?VYKIĂ&#x2039;Ă&#x;MOZAIKA MarijampolÄ&#x2014; â&#x2013; Jaunimo asociacija â&#x20AC;&#x17E;Marijam-

polieÄ?iaiâ&#x20AC;&#x153; pradÄ&#x2014;jo visÄ&#x2026; vasarÄ&#x2026; vyksiantÄŻ renginiĹł ciklÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Parkas gyvaiâ&#x20AC;&#x153;. Rekonstruotame Poezijos parke (nuotr.) jau surengtas pirmas gyvosios muzikos koncertas. Projekto organizatoriai marijampolieÄ?iams siĹŤlo dĹžiazo koncertus, teatro pamokas ir spektaklius, filmus po atviru dangumi, orientacines dviraÄ?iĹł varĹžybas.

registratorius. PaaiĹĄkÄ&#x2014;jo, kad automobilÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Fiat Puntoâ&#x20AC;&#x153; vairavo 49eriĹł radviliĹĄkietÄ&#x2014; V.B. Jai skirta 400 litĹł bauda ir 3 mÄ&#x2014;nesiams atimta teisÄ&#x2014; vairuoti transporto priemones.

Druskininkai â&#x2013; Prie VijĹŤnÄ&#x2014;lio tvenkinio vilioja

ne tik graĹžiai sutvarkytas paplĹŤdimys, bet ir ĹĄiame tvenkinyje atsiradÄ&#x2122; pirmieji Lietuvoje visiĹĄkai nauji vandens dviraÄ?iai â&#x20AC;&#x17E;Waterpillarâ&#x20AC;&#x153;. Ramesnio poilsio mÄ&#x2014;gÄ&#x2014;jai jais tik plaukioja, o iĹĄtroĹĄkÄ&#x2122; ekstremaliĹł pojĹŤÄ?iĹł specialiai Ä?ia ÄŻrengtais ĹĄautuvais gali Ĺžaisti karÄ&#x2026;. Tuomet minti pedalus prireikia gerokai daugiau jÄ&#x2014;gĹł. Bet bet kokio amĹžiaus pramogautojai jauÄ?iasi saugĹŤs, nes ĹĄie vandens dviraÄ?iai negali apvirsti.

KlaipÄ&#x2014;da â&#x2013; KlaipÄ&#x2014;dos kultĹŤros magistro

titulas ĹĄÄŻmet atiteko Petrui Bielskiui. Teatrologas, pedagogas, reĹžisierius, KlaipÄ&#x2014;dos universiteto profesorius, humanitariniĹł mokslĹł daktaras tapo 26-uoju klaipÄ&#x2014;dieÄ?iu, kuriam per miesto gimtadienÄŻ bus ÄŻteiktas auksinis Ĺžiedas, primenantis Renesanso laikĹł papuoĹĄalÄ&#x2026;. Garbingas vardas P.Bielskiui suteiktas uĹž iĹĄskirtinius nuopelnus KlaipÄ&#x2014;dai ir visai Lietuvai puoselÄ&#x2014;jant nacionalinÄ&#x2122; dramaturgijÄ&#x2026; ir lietuviĹĄkojo teatro, taip pat ir klojimo teatro tradicijas.

3DSOĂ&#x2018;GLPLRĂ&#x2026;LXNĂ&#x2026;OHVSDYHUWÂ?VNXOSWĂ&#x2018;URPLVMĂ&#x2DC;NĂ&#x2018;UzMDLWHLJLDNDGHNRORJLĂ&#x2026;NDVĂ?HPzVPHQDVODEDLWLQND.XUĂ&#x2026;LĂ&#x2DC;QHULMDL

0AĂ&#x;JĂ&#x201E;Ă&#x;RIOĂ&#x;MEĂ&#x;NASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;I¸Ă&#x;ATĂ&#x;LIEĂ&#x;KĂ&#x2039; .XUĂ&#x2026;LĂ&#x2DC;QHULMRMHYDVDURWRMDLPHQRNĂ&#x2018;ULQLDLVJDOLJz UzWLVLUGHJLQGDPLHVLÂą-XRGNUDQWzVSDSOĂ&#x2018;GLP\MH DQWYzMĂ&#x2DC;SXVWRPRDSVDXJLQLRNRSDJĂ&#x2018;EULRLĂ&#x2026;NLOR LĂ&#x2026;PHGĂ?LRLUNLWRNLĂ&#x2DC;DWOLHNĂ&#x2DC;VXNXUWRVVNXOSWĂ&#x2018;URV G e d i m i n a s PI L A I T I S LR korespondentas

Alytus â&#x2013; Netrukus bus pradÄ&#x2014;tas rengti 50 kilometrĹł ilgio dviraÄ?iĹł tako senuoju geleĹžinkelio pylimu nuo Alytaus iki VarÄ&#x2014;nos specialusis planas. DviraÄ?iĹł ir istorijos mÄ&#x2014;gÄ&#x2014;jai prieĹĄ kelerius metus atgaivino ĹĄiÄ&#x2026; trasÄ&#x2026; istoriniu vardu OlitaOrany, nes XIX amĹžiaus pabaigoje carinei Rusijai nutiesus ĹĄiÄ&#x2026; geleĹžinkelio atĹĄakÄ&#x2026; taip buvo vadinamas Alytus ir VarÄ&#x2014;na. Beveik prieĹĄ 90 metĹł iĹĄardyto geleĹžinkelio pylimas bus atnaujintas ir taps patogiu, vaizdingu, turtingu istorijos paminklĹł taku, skirtu dviratininkams.

Ĺ iauliai

Poilsiautojus bene labiausiai stebina ant kopos stĹŤksanti moters skulptĹŤra â&#x20AC;&#x17E;Besideginantiâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; vilnieÄ?io skulptoriaus Kazio Venclovo kĹŤrinys. Ji sudÄ&#x2014;liota iĹĄ paplĹŤdimyje rastĹł atliekĹł: jĹŤros bangĹł iĹĄplautĹł medgaliĹł, ĹĄakĹł, lentĹł, kurios mÄ&#x2014;tÄ&#x2014;si pajĹŤryje iĹĄardĹžius senus takus per kopas. JuodkrantiĹĄkio Alberto DanileviÄ?iaus iĹĄ tokiĹł pat medĹžiagĹł sukurta medinÄ&#x2014; skulptĹŤra pri-

$VIĂ&#x;RAĂ&#x;jIĂ&#x2039;Ă&#x;Ă&#x20AC;YĂ&#x;GISĂ&#x;NUTĂ&#x;RĂ&#x201E;Ă&#x;KOĂ&#x;%SĂ&#x;TIĂ&#x;JOĂ&#x;JE 9DNDUSDYDNDUHÂ&#x2019;3DODQ JjJUÂ&#x2019;Ă?R(VWLMRMHÂ&#x2019;DYDUL MjSDWHNÂ?GYLUDmLĂ&#x2DC;Ă?\JLR GDO\YLDLLUPLNURDXWR EXVRSDUEORNĂ&#x2026;WDVGYL UDmLXYDĂ?LDYÂ?VSDODQ JLĂ&#x2026;NLV7DXWY\GDV/XE\V

â&#x2013; Automobilyje ÄŻrengtu vaizdo

registratoriumi padarytas ir pavieĹĄintas vaizdo ÄŻraĹĄas padÄ&#x2014;jo rasti ir nubausti â&#x20AC;&#x17E;Fiat Puntoâ&#x20AC;&#x153; vairuotojÄ&#x2026;, kuri Ĺ iauliuose praÄ&#x2014;jusÄŻ ĹĄeĹĄtadienÄŻ vos nepartrenkÄ&#x2014; pÄ&#x2014;sÄ?iĹł jĹł perÄ&#x2014;ja su vaiku einanÄ?ios moters. PaĹžeidimÄ&#x2026; uĹžfiksavo kitame automobilyje ÄŻrengtas vaizdo

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame RamunÄ&#x2122; ZaicevienÄ&#x2122; dÄ&#x2014;l mylimo tÄ&#x2014;velio netek ties. Telydi Tave paguoda ir dvasios stiprybÄ&#x2014; ĹĄiÄ&#x2026; sunkiÄ&#x2026; netek ties valandÄ&#x2026;. VyriausybÄ&#x2014;s kanceliarijos kolektyvas

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame BangutÄ&#x2122; LaurutÄ&#x2014;naitÄ&#x2122;, TarĹĄos prevencijos depar tamento Poveikio aplinkai ver tinimo skyriaus vyriausiÄ&#x2026; jÄ&#x2026; specialistÄ&#x2122;, dÄ&#x2014;l Motinos mir ties. Aplinkos ministerijos darbuotojai

DÄ&#x2014;l mylimo TÄ&#x2014;velio mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iu LazdijĹł savivaldybÄ&#x2014;s merÄ&#x2026; Ar tĹŤrÄ&#x2026; MargelÄŻ ir jo ĹĄeimÄ&#x2026;. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybÄ&#x2014; ĹĄiÄ&#x2026; sunkiÄ&#x2026; netekties valandÄ&#x2026;. Laima AndrikienÄ&#x2014; Europos Parlamento narÄ&#x2014;

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame DruskininkĹł amatĹł mokyklos direk toriĹł Vy tautÄ&#x2026; DabrukÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l tÄ&#x2014;vo netek ties. Ĺ vietimo ir mokslo ministerija

mena mistinÄ&#x2122; bĹŤtybÄ&#x2122; iĹĄskleistais sparnais, Ĺžemyn nuo kopĹł nusidriekÄ&#x2014; iĹĄ lentĹł sudÄ&#x2014;liota jos tunika. Autorius ĹĄÄŻ savo darbÄ&#x2026; pavadino â&#x20AC;&#x17E;PaplĹŤdimio angelasâ&#x20AC;&#x153;. VilnieÄ?io Arvydo AliĹĄankos iĹĄ ĹĄakĹł suregztas keistas voratinklis su Ĺžmogaus siluetu (â&#x20AC;&#x17E;TarppuĹĄisâ&#x20AC;&#x153;) poilsiautojams primena unikalios KurĹĄiĹł nerijos gamtos trapumÄ&#x2026;. Ekologines temas atspindi Dovo VyĹĄniausko darbas â&#x20AC;&#x17E;UĹžusienisâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; jis surentÄ&#x2014; bastionÄ&#x2026;, skiriantÄŻ pajĹŤrÄŻ nuo kopĹł. Mintis JuodkrantÄ&#x2014;s kopagĹŤbrÄŻ paversti meno galerija po atvi-

ru dangumi ĹĄovÄ&#x2014; ÄŻ galvÄ&#x2026; A.DanileviÄ?iui. Tai jis surengÄ&#x2014; simpoziumÄ&#x2026; bendraminÄ?iams menininkams, su kuriais anksÄ?iau kurdavo nendriĹł skulptĹŤras. Ĺ˝aliavĹł parĹŤpino paplĹŤdimiĹł tvarkytojai. NorÄ&#x2014;ta panaudoti SmiltynÄ&#x2014;je po ĹĄiurpaus gaisro iĹĄdegusiĹł kalnapuĹĄynĹł liekanas, taÄ?iau menininkai jĹł negavo â&#x20AC;&#x201C; ÄŻ degÄ&#x2014;sius nusitaikÄ&#x2122; ir biokuro gamintojai. Simpoziumo dalyviai per savaitgalÄŻ sukurtas skulptĹŤras pastatÄ&#x2014; vÄ&#x2014;jĹł pustomame prieĹĄkopyje. A.DanileviÄ?ius dÄ&#x2014;l galerijos ateities galvos nesuka: â&#x20AC;&#x17E;Jei stichija nusiaubtĹł, skulptĹŤras nebĹŤtĹł sunku atstatyti. TikimÄ&#x2014;s, kad jos ne tik dĹžiugins Ĺžmones, bet ir sutvirtins audrĹł ĹžalojamÄ&#x2026; apsauginÄŻ kopagĹŤbrÄŻ.â&#x20AC;&#x153;

A l v y d a s Z I A B K US LR korespondentas

Baltijos keliui skirto dviraÄ?iĹł Ĺžygio dalyviai ÄŻ avarijÄ&#x2026; pateko treÄ?iadienÄŻ vakare, 18 valandÄ&#x2026;, Estijos viduryje ĹĄalia Retlos kaimo. Iki kelionÄ&#x2014;s tikslo Talino buvo likÄ&#x2122; vos 120 kilometrĹł. Keliu dviratÄŻ minantÄŻ 20 metĹł Vilniaus kolegijos studentÄ&#x2026; T.LubÄŻ pasivijo mikroautobusas su Estijos valstybiniu numeriu ir jÄŻ parbloĹĄkÄ&#x2014;. Po to maĹĄina ÄŻsirÄ&#x2014;ĹžÄ&#x2014; ÄŻ priekyje

vaĹžiuojantÄŻ lietuviĹł mikroautobusÄ&#x2026;, kuris lydÄ&#x2014;jo dviratininkÄ&#x2026;. Nuo smĹŤgio lietuviĹł mikroautobusas nulÄ&#x2014;kÄ&#x2014; ÄŻ pakelÄ&#x2122;. T.Lubio suĹžalojimai atrodÄ&#x2014; grÄ&#x2014;smingai ir iĹĄ pradĹžiĹł net buvo praneĹĄta, kad dviratininkas Ĺžuvo. TaÄ?iau ligoninÄ&#x2014;je palangiĹĄkÄŻ apĹžiĹŤrÄ&#x2014;jÄ&#x2122; medikai nustatÄ&#x2014;, kad, be patirtĹł traumĹł, jam yra lĹŤĹžÄ&#x2122;s raktikaulis. Galvos sumuĹĄimus ir ÄŻvairius kaulĹł skilimus patyrÄ&#x2014; ir mikroautobuse vaĹžiavusi dviratininko palyda â&#x20AC;&#x201C; 4 lietuviai. KetvirtadienÄŻ Palangos savivaldybÄ&#x2014; ÄŻ EstijÄ&#x2026; iĹĄsiuntÄ&#x2014; autobusÄ&#x2026;, kuriuo nukentÄ&#x2014;jÄ&#x2122; keliautojai buvo parveĹžti ÄŻ PalangÄ&#x2026;. T.Lubys iĹĄ Palangos ÄŻ TalinÄ&#x2026; iĹĄvaĹžiavo birĹželio 14 dienÄ&#x2026;. IĹĄ viso dviratininkas planavo ÄŻveikti apie 1500 kilometrĹł ir kitÄ&#x2026; savaitÄ&#x2122; grÄŻĹžti ÄŻ PalangÄ&#x2026;. Lygiai prieĹĄ metus T.Lubys dalyvavo Palangos gimtadieniui skirtame dviraÄ?iĹł Ĺžygyje iĹĄ Pa-

SunkiÄ&#x2026; liĹŤdesio ir netek ties valandÄ&#x2026; nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame VRM Medicinos centro darbuotojÄ&#x2026; RĹŤtÄ&#x2026; JanÄ?ienÄ&#x2122; dÄ&#x2014;l mylimo vyro mir ties. LR VRM Medicinos centro darbuotojai

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame Gamtos tyrimĹł centro direk toriaus pavaduotojÄ&#x2026; mokslui dr. MiglÄ&#x2122; StanÄ?ikaitÄ&#x2122; dÄ&#x2014;l mylimo tÄ&#x2014;velio mir ties. Gamtos tyrimĹł centro darbuotojai

7/XE\VSDNHOLXLÂ&#x2019;7DOLQjIRWRJUDID YRVLLUVXVXWLNWDLVSDUHLJĂ&#x2018;QDLV

langos ÄŻ VilniĹł ir atgal. TÄ&#x2026;kart jis dviraÄ?iu ÄŻveikÄ&#x2014; 760 kilometrĹł â&#x20AC;&#x201C; tiek, kiek metĹł pernai sukako Palangos miestui.

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame Vilniaus teritorinÄ&#x2014;s darbo birĹžos Vilniaus miesto skyriaus vyriausiÄ&#x2026; jÄ&#x2026; specialistÄ&#x2122; LoretÄ&#x2026; StankeviÄ?ienÄ&#x2122; dÄ&#x2014;l mylimo tÄ&#x2014;velio mir ties. Vilniaus teritorinÄ&#x2014;s darbo birĹžos kolektyvas


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

KLASIFIKUOTIĂ&#x;SKELBIMAI

Senosios KarklÄ&#x2014;s kaime, KlaipÄ&#x2014;dos r., 19 a ĹžemÄ&#x2014;s sklypÄ&#x2026; su namo PERKA projektu ir leidimu statyti (iki jĹŤros Alfa Romeo - 100 metrĹł). Be tarpininkĹł. Tel. 8 Superkame automobilius (1970-2010 686 08 005. m.) geromis kainomis. Gali bĹŤti ne- Parduoda 0,5 ha ĹžemÄ&#x2014;s sklypÄ&#x2026; (devaĹžiuojantys. Tel.: 8 608 98 561, 8 galinei statyti) ĹĄalia kelio Vilnius-Ute671 45 005. na, prie sankryĹžos ÄŻ SuginÄ?ius. Tel. 8 Konkurencingomis kainomis superkame automobilius. Tvarkome dokumentus. JĹŤsĹł automobilis - mĹŤsĹł rĹŤpestis. Tel. 8 646 24 482. REMONTUOJA

ÄŽvairĹŤs

Kaune remontuoja, perdirba automobiliĹł ĹĄildymo ir auĹĄinimo sistemas, plauna variklius ir dugnÄ&#x2026;. V.KrÄ&#x2014;vÄ&#x2014;s pr. 118B-6, Kaunas, tel. 8 604 16 842.

+IĂ&#x;TOSĂ&#x;TRANSĂ&#x;PORĂ&#x;TOĂ&#x; PRIEĂ&#x;MOĂ&#x;NwS PARDUODA

Ĺ˝emÄ&#x2014;s ĹŤkio technika Traktoriai

LenkiĹĄkÄ&#x2026; dalginÄ&#x2122; ĹĄienapjovÄ&#x2122; (2,1 m) ir lenkiĹĄkÄ&#x2026; penkiĹł ratĹł grÄ&#x2014;blÄŻ vartytuvÄ&#x2026;. Tel. 8 698 08 714. Ĺ˝emÄ&#x2014;s ĹŤkio technika

ÄŽvairiĹł markiĹł javĹł kombainus (darbinis plotis - nuo 2,4 iki 4,5 m, kaina - nuo 11000 iki 60000 Lt). ÄŽvairiĹł markiĹł 2; 3; 4; 5 korpusĹł plĹŤgus (kaina nuo 1000 iki 10000 Lt). Tel. 8 601 33 882, 8 614 29 787.

6ERĂ&#x;TYĂ&#x;BIĂ&#x;NIAIĂ&#x;POĂ&#x;PIEĂ&#x;RIAI PARDUODA

ÄŽmonÄ&#x2014;, turinti 25 ha sklypÄ&#x2026; Jonavos r. su Ĺžvyro ir durpiĹł telkiniais, ieĹĄko investuotojo arba parduoda. Tel. 8 655 9 8 999. Gal norite sveikai, patogiai, ĹĄiltai gyventi, turÄ&#x2014;ti ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio produktĹł perdirbimo verslÄ&#x2026; ir galite sau tai leisti â&#x20AC;&#x201C;parduodamas verslas: 1500 kv. m gamybos patalpĹł: 500 kv. m ĹĄaldytuvai, miltĹł ir kruopĹł gamyba, kepykla PanevÄ&#x2014;Ĺžio r. Tel. 8 614 52 535.

ÂżEĂ&#x;Mw Ă&#x;SKLYĂ&#x;PAI

SodÄ&#x2026; s/b â&#x20AC;&#x17E;Startaiâ&#x20AC;&#x153; (yra tvenkinys, KarsakiĹĄkis, PanevÄ&#x2014;Ĺžio r.). Tel. 8 682 94 602.

ÄŽvairĹŤs

AKCIJA! Nuolaidos iki 40 000 Lt butams JuodkrantÄ&#x2014;je! Nuo 29 iki 76 kv. m (2012 m. statybos, 100 proc. baigtumas, dalinÄ&#x2014; apdaila).Tel. 8 687 83 367. Kaunas

2 kambariĹł Perka MIĹ KÄ&#x201E; su Ĺ˝EME ir iĹĄsikirs35,09 m² 2 kambariĹł butÄ&#x2026; su rĹŤsiu ir ti visoje Lietuvoje.Tel. 8 698 55 325, ĹŤkio priklausiniais, KaiĹĄiadoriĹł r., Stowww.dzukijosmediena.lt niavos k., 30 km nuo Kauno, 1/2 aukĹĄBRANGIAI PERKAME ÄŽVAIRŲ MIĹ tas, vandentiekis, autoniminis ĹĄildyKÄ&#x201E; visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iĹĄ 80 a ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio paskirties sklypÄ&#x2026; mas, 24 000 Lt. Tel. +370 614 25 742, karto. Tel. 8 607 77 923, el.p.: auToliejĹł k., MolÄ&#x2014;tĹł r. (iki Ilmedo eĹžero zydre.judickiene@gmail.com riuss@gmail.com - 150 m, yra leidimai statyti). Kaina Palanga 17000 Lt. Vilnius, tel. 8 672 39 087. Perka ĹžemÄ&#x2014;s grÄ&#x2026;Ĺžinimo dokumentus, nesutvarkytus paveldÄ&#x2014;jimus. 1 kambario EĹ˝ERŲ APSUPTYJE, AukĹĄtadvaryAtsiskaito iĹĄ karto.Tel. 8 684 94 670. Palangoje, VanagupÄ&#x2014;s kvartale, Vyje, TrakĹł r., sodybvietÄ&#x2122; (bendrasis ploUAB â&#x20AC;&#x17E;MiĹĄkĹł projektaiâ&#x20AC;&#x153; brangiai per- tauto g., 1 kambario visiĹĄkai ÄŻrengtÄ&#x2026; tas 4,7 ha, iĹĄ jĹł 0,33 ha namĹł valda, ka miĹĄkus bei ÄŻvairiÄ&#x2026; medienÄ&#x2026;, Ĺžemes, butÄ&#x2026; su baldais. Tel.+353 57348267. yra projektas ir leidimai kaimo turizpievas, sodybas.Tel. 8 676 41 155. 1 kam. butas Palangoje, Druskininmo sodybai statyti). 1 aro kaina - 900 BRANGIAI DIDELÄ&#x2013; ÄŽMONÄ&#x2013; PER- kĹł g. (37,6 kv.m., III aukĹĄtas, su balLt, be tarpininkĹł. Tel. 8 620 55 394. KA ÄŻvairaus brandumo miĹĄkus. konu). Be tarpininkĹł, kaina 150000 Palangoje, Medvalakio soduose parLt. Tel. 8 686 07 101. Tel.: 8 633 33 333; 8 644 44 444. duodamas 9 a ĹžemÄ&#x2014;s sklypas. Tel. 8 BRANGIAUSIAI LIETUVOJE PER- 3 kambariĹł 675 37 253. KAME MIĹ KUS SU Ĺ˝EME ARBA Palangoje, BirutÄ&#x2014;s al., gerai ÄŻrengtÄ&#x2026; Palangoje: parduodami nebrangiai IĹ SIKIRSTI ir Ĺ˝EMÄ&#x2DC; Ĺ˝EMDIRBYS- 64 m² butÄ&#x2026;. Tel. +370 611 11 252. 20 a. MonciĹĄkÄ&#x2014;se, 18 a. OĹĄupio ta- TEI. Tel. 8 615 33 777. ÄŽvairĹŤs ke. Tel. 8 698 72 586. Pigiai parduodami naujos statybos Brangiai perka miĹĄkÄ&#x2026; su Ĺžeme MiĹĄkÄ&#x2026; 6,7 ha PanevÄ&#x2014;Ĺžio r. (kadastributai Palangoje. 1 kv. m kaina nuo ir iĹĄsikirsti.Vilnius, tel. +370 613 nis Nr. 6676/0001:73). Kaina 32 000 3200 Lt. Tel. +370 677 75 085. 30 448. Lt. Tel. 8 692 05 288. Palangos centre parduodami nauParduodami sklypai Palangoje su dejos statybos 1, 2, 3 kambariĹł bĹŤsKB â&#x20AC;&#x17E;MiĹĄko draugasâ&#x20AC;&#x153; staÄ?iÄ&#x2026; taliaisiais planais. Kaina 10 000 eumiĹĄkÄ&#x2026; arba su Ĺžeme Vilniaus, tai su visiĹĄka apdaila, dujiniu autorĹł. Tel. pasiteirauti 8 628 19 669. Utenos, PanevÄ&#x2014;Ĺžio apskrityse. nominiu ĹĄildymu, ĹĄildomomis grindimis.Yra nemokama automobiliĹł Domina dideli plotai. IeĹĄko tar6 a sklypÄ&#x2026; Vilniaus r., prie SkaidiĹĄkiĹł, stovÄ&#x2014;jimo vieta, garinÄ&#x2014; pirtis, biliarpi nin kĹł. Tel. 8 613 16 671; www. Rudaminos sen., s. b. â&#x20AC;&#x17E;EglÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, geras prido, stalo teniso patalpos, vaikĹł Ĺžaimiskodraugas.lt vaĹžiavimas, ĹĄalia elektra, netoli miĹĄkas ir tvenkinys, 18 000 Lt. Tel. +370 614 Brangiai perkame miĹĄkus su Ĺžeme dimĹł kambarys, krepĹĄinio aikĹĄte25 742, zydre.judickiene@gmail.com arba iĹĄsikirsti visoje Lietuvoje. At- lÄ&#x2014;. BĹŤstĹł kainos - nuo 115 000 Lt. Pagal poreikÄŻ galima sukompleksiskaitome iĹĄ karto JĹŤsĹł pageidauPERKA tuoti baldus ir buitinÄ&#x2122; technikÄ&#x2026;.Tel. jama valiuta.Tel. 8 687 77 425. 8 618 04 267, www.malunovilos.lt Perka miĹĄkÄ&#x2026; su Ĺžeme ar iĹĄsikirsti. Parduodami naujos statybos butai PaGreitai atsiskaito pageidaujama valiuta. Konsultuoja. Tel.: 8 659 95 669, langos senamiestyje: J.BiliĹŤno g., BrukĹĄvos g. (PlauĹĄÄ&#x2014;s kvartale), JĹŤros take 8 698 57 636. (ĹĄalia parko). Tel. +370 611 11 252. www.marsemus.lt perka miĹĄkÄ&#x2026; su Ĺžeme ar iĹĄsikirsti, apvaliÄ&#x2026;jÄ&#x2026; medienÄ&#x2026;, Kitos vietovÄ&#x2014;s Ĺžemes. Atsiskaito iĹĄ karto. Tel. 8 603 ÄŽvairios 44 444.

Palangoje, prie botanikos parko, parduodamas 15 a ĹžemÄ&#x2014;s sklypas su gyvenamojo namo 300 m² techniniu projektu, leidimu statyti. Tel. +370 611 11 252.

0ASĂ&#x;TAĂ&#x;TAI Ă&#x;PAĂ&#x;TALĂ&#x;POS PARDUODA

'YĂ&#x;VEĂ&#x;NAĂ&#x;MIEĂ&#x;JIĂ&#x;NAĂ&#x;MAI Ă&#x; GAĂ&#x;RAĂ&#x;Ă&#x20AC;AI PARDUODA

Palanga Vilnius

ÄŽvairios

Palangos senamiestyje parduo- Namai damas vieĹĄbutis. Tel. +370 611 PrestiĹžinÄ&#x2014;je Rudens g., Antakalnyje naujÄ&#x2026; gyvenamÄ&#x2026;jÄŻ namÄ&#x2026; (5 a ĹžemÄ&#x2014;s, 11 252. kultĹŤringi kaimynai, rami aplinka). Tel. Kitos vietovÄ&#x2014;s ÄŽvairios

8 687 99 146.

MĹŤrines patalpas Kybar tuose, VilkaviĹĄkio r. (bendras pastatĹł plotas - 5000 m², apie 1,5 ha asfaltuota teritorija, ĹĄalia - geleĹžinkelis, muitinÄ&#x2014;). Kaina - 125000 Lt. Tel. 8 657 57 416.

Parduodamas12 a ĹžemÄ&#x2014;s sklypas su 2 namais (250 m²) ir (50 m² senas medinis) Baltupiuose, Vilniuje. VidutinÄ&#x2014; plotĹł kaina 3500 Lt/m². Galima keisti ÄŻ namÄ&#x2026; ar butÄ&#x2026;. Tel. 8 682 26 501.

SIĹŞLO IĹ NUOMOTI

Parduodamas 261 m² jaukus namas

Turi idÄ&#x2014;jĹł, ÄŻgyvendink jas. IĹĄnuomojamas veikiantis medienos apdirbimo verslas su visa ÄŻranga ir patalpomis. Tel. 8 698 35 965.

MokslininkĹł g., BajorĹł kalvose, 6,94

IĹĄnuomojame ir parduodame komercines patalpas nuo 15 iki 500 kv. m Palangos centre, GanyklĹł g. 8. Mob. tel. +370 618 04 267, el.p.: pardavimai@malunovilos.lt NORI IĹ SINUOMOTI

ÄŽmonÄ&#x2014; ieĹĄko komerciniĹł patalpĹł (nuo 200 iki 1000 m²) Ĺ iaurÄ&#x2014;s VakarĹł Lietuvoje, tinkamĹł maisto produktĹł prekybai.Tel. 8 698 36 590.

arai ĹžemÄ&#x2014;s sklypas, kaina 580 000 Lt, Tel. +370 686 86 342. Sodybos

Parduodama sodyba Ĺ˝ydiĹĄkiĹł k., TrakĹł r. (41 a, 36 m SkaisÄ?io eĹž. pakrantÄ&#x2014;s, 30 m lieptas). Kaina - 490000 Lt. Tel. 8 643 76 505. KlaipÄ&#x2014;da Namai

Parduoda arba keiÄ?ia namÄ&#x2026; (pagalbinÄ&#x2014;s neĹĄildomomos patalpos, 2 garaĹžai, rĹŤsiai, Ĺžiemos sodas, pir tis). Tinka ÄŻvairiai veiklai. Tel. 8 695 31 512.

Brangiai Lietuvoje perka miĹĄkus su Ĺžeme iĹĄsikirsti ir draustinius. Tel. 8 646 04 202.

5,5 ha komercinÄ&#x2014;s paskirties sklypÄ&#x2026; 2 km iki VILLON, UkmergÄ&#x2014;s pl. (galima pirkti dalimis). Kaina - 2000 Lt/a. Tel. 8 685 57 809.

Parduodami ĹžemÄ&#x2014;s sklypai prie magistralÄ&#x2014;s KlaipÄ&#x2014;da-Kaunas (68 ha). Vieta tinkama komercinei veiklai. Tel. +370 611 11 252.

Vilnius

687 21 761.

PARDUODA

52 a ĹžemÄ&#x2014;s sklypÄ&#x2026; KairÄ&#x2014;nuose, Vilniaus r. (yra projektai ir leidimai 3 namams statyti, ribojasi su miĹĄku) - 185 000 Lt. Tel. 8 614 32 370.

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

PARDUODA

!UTOĂ&#x;MOĂ&#x;BIĂ&#x;LIAI

ÄŽvairĹŤs automobiliai

REKLAMA

Ilgalaikis investuotojas

PERKA MIĹ KÄ&#x201E; VISOJE LIETUVOJE Domina ÄŻvairaus dydĹžio ir amĹžiaus valdos. Atsiskaitome iĹĄ karto. Tel. 8 639 68 738 UAB â&#x20AC;&#x17E;GreenGold Managementâ&#x20AC;&#x153; Naugarduko g. 102, Vilnius El. p. miskas@greengold.se

Perkame ĹžemÄ&#x2122; visoje Lietuvoje (gali bĹŤti: apleista, su miĹĄku, su bendraturÄ?iais, iĹĄnuomota). Galime mainyti. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iĹĄ karto. Tel. 8 671 08 059. NORI IĹ SINUOMOTI

UAB ALFA AGRO IĹ SINUOMOTŲ ĹžemÄ&#x2122; ilgalaikiai ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio veiklai Pakruojo r.: GailioniĹł, PlunkiĹł vietovÄ&#x2014;se; Pasvalio r.: StaÄ?iĹŤnĹł, StipinĹł, GailioniĹĄkiĹł, GedĹžiĹŤniĹĄkiĹł, Ĺ˝idoniĹł vietovÄ&#x2014;se. KAINA - nuo 700 Lt/ha.Tel.: (8 421) 69 069, 8 612 55 656.

AB â&#x20AC;&#x17E;ORLEN Lietuvaâ&#x20AC;&#x153; parduoda bendrovei nuosavybÄ&#x2014;s teise priklausanÄ?ius nekilnojamojo turto objektus, esanÄ?ius: 1. Vilniuje, Polocko g. 33, UĹžupyje: Eil. Nr.

Pavadinimas

1.

182,10 kv. m bendrojo ploto butas su terasa (kotedĹžas Nr. 1) (adresas: Polocko g. 33-1, Vilnius)

2.

186,07 kv. m bendrojo ploto butas su terasa (kotedĹžas Nr. 2) (adresas: Polocko g. 33-2, Vilnius)

3.

184,98 kv. m bendrojo ploto butas su terasa (kotedĹžas Nr. 3) (adresas: Polocko g. 33-3, Vilnius)

4.

185,54 kv. m bendrojo ploto butas su terasa (kotedĹžas Nr. 4) (adresas: Polocko g. 33-4, Vilnius)

5.

181,31 kv. m bendrojo ploto butas su terasa (kotedĹžas Nr. 5) (adresas: Polocko g. 33-5, Vilnius)

MĹŤrinis, su dailylenÄ?iĹł apdaila, penkiĹł butĹł (kotedŞų) gyvenamasis namas (1996 m. statybos, 1999 m. rekonstruotas) yra aptvertoje teritorijoje, iĹĄ valstybÄ&#x2014;s iĹĄnuomotame 0,1706 ha ĹžemÄ&#x2014;s sklype. Butai (kotedĹžai) parduodami su virtuvÄ&#x2014;s baldais ir buitine technika bei kiemo statiniais, t.y. gyvenamojo namo, kuriame yra ĹĄie butai (kotedĹžai), priklausiniais. 2. Palangoje, SodĹł g. 44 / Medvalakio g. 2 -12:

"UĂ&#x;TAI

GyvenamÄ&#x2026;jÄŻ namÄ&#x2026; kotedĹžÄ&#x2026; Palangoje, SodĹł g. 44/Medvalakio g. 2-12 â&#x20AC;&#x201C; 1992 m. statybos, trijĹł aukĹĄtĹł, apie 240 kv. m bendrojo ploto, su virtuvÄ&#x2014;s baldais, yra pirtis. KotedĹžas pastatytas ant iĹĄ valstybÄ&#x2014;s iĹĄnuomoto 0,0487 ha ĹžemÄ&#x2014;s sklypo.

KEIÄ&#x152;IA

Patalpas Vilniuje galima apĹžiĹŤrÄ&#x2014;ti antradieniais, treÄ?iadieniais nuo 10 iki 12 valandos.

1 kambario butÄ&#x2026; V.KrÄ&#x2014;vÄ&#x2014;s pr., Kaune (31 kv. m, 2a., visi patogumai, bendrabuÄ?io tipo) keiÄ?iu ÄŻ maĹžesnÄ&#x2014;s kvadratĹŤros, su priemoka, Kauno mieste, patogioje vietoje. Skambinti tel. 8 624 37 704.

Patalpas Palangoje galima apĹžiĹŤrÄ&#x2014;ti penktadieniais nuo 10 iki 12 valandos. DÄ&#x2014;l apĹžiĹŤros ir kitos informacijos, susijusios su butĹł (kotedŞų) pardavimoâ&#x20AC;&#x201C;pirkimo dokumentais, kreiptis darbo dienomis: tel. 8 (443) 92 888, mob. tel. 8 698 44 258 arba el. paĹĄtu: asta.valiene@orlenlietuva.lt. PraĹĄytume dÄ&#x2014;l patalpĹł apĹžiĹŤros informuoti iĹĄ anksto. PraĹĄymus pirkti objektus siĹłsti iki 2014 m. birĹželio 30 d., adresas: AB â&#x20AC;&#x17E;ORLEN Lietuvaâ&#x20AC;&#x153; PaslaugĹł ir automobiliĹł parko grupei, Juodeikiai, LT-89467 MaĹžeikiĹł r. PraĹĄymus siĹłsti vokuose, ant voko paĹžymÄ&#x2014;ti â&#x20AC;&#x17E;DÄ&#x2014;l nekilnojamojo turto pirkimoâ&#x20AC;&#x153; arba el. paĹĄtu: asta.valienÄ&#x2014;@orlenlietuva.lt.


NODVLILNXRWLVNHOELPDL Alytus

Dėvėti

Vadybininkams

Gauta nauja siunta kokybiškų naujų UAB „Baltic Forest Group“ siūlo darbą transporto vadybininkui Vilniuje. PoParduoda 19,24 ha sodybą Nemu- drabužių iš Anglijos. Vilnius, tel. 8 682 būdis: transporto parko koordinavimas, medienos gabenimo organizavimas naičio sen., Alytaus r. (ribojasi su Ne- 41 521. bei medienos realizacija. Reikalavimai: aukštasis arba aukštesnysis išsilamunu, labai graži ir unikali vieta). Kai- Didmeninė prekyba nerūšiuotais, dė- vinimas, šios srities darbo patirtis ir miškininkystės išsilavinimas būtų didena - 385000 Lt. Kadastro Nr. vėtais drabužiais (originalas) iš Ško- lis privalumas. Kontaktinis tel. 8 673 35 334, el.p.: info@bfgroup.lt tijos, Norvegijos, Švedijos. Nauja siun3340/0001:22. Tel. 8 684 65 003. Darbininkams ta - kas savaitę. Bokšto g. 5, Bubių Nida Įmonė ieško kvalifikuotų suvirintojų (visais suvirinimo būdais), vamzdynų ir k., Šiaulių r., tel. 8 606 03 042. Namai metalinių laivų korpusų surinkėjų. Darbas Skandinavijoje ir Europoje, laivų pramonės sektoriuje. Tel. 8 611 28 900, el. paštas urmonas@tritonlt.lt Namus su žemės sklypais ant Kur'YßVÄßNAI ßGYßVÄßNËß šių marių kranto, Preilos ir JuodkVairuotojams wDAßLAS rantės gyvenvietėse, Neringoje. Tarptautinių gabenimų įmonei Šiauliuose reikalingi vairuotojai su tentinėmis PARDUODA Tel. 8 657 96 990. puspriekabėmis (dirbti maršrutais Europoje ir Vakarai-Rusija). Patirtis - būĮvairūs gyvūnai Kitos vietovės Įvairių žuvų mailių įžuvinti ir vandens tina. Kreiptis tel.: 8 656 59 784, 8 655 07 617. Garažai augalus. Pristatome. www.mailius.in- Tarptautinių krovinių gabenimo įmonei reikalingi vairuotojai, turintys E kat., Nauji skardiniai garažai, angarai, fo, tel. 8 679 33 222. dirbti ES. Pageidautina ADR. Mob. tel. 8 659 20 999. voljerai, var tai. Geriausios kainos, Veršingas karves, 6 metų arklį (su UAB „Transimeksa“ siūlo darbą tolimųjų reisų vairuotojams naujais nemokamas atvežimas ir montavipadargais). Tel. 8 617 10 502. automobiliais VOLVO dirbti su tentais Europoje (6 sav.) arba su šaldymas. WWW.KONSTAL.LT Tel. 8 684 tuvais maršrutu Europa-Rusija. Geros darbo sąlygos, laiku mokamas 05 895. -EßTAßLAI atlyginimas. Vilnius, tel. 8 616 21 271. Sodybos

3TAßTYßBIßNwSßMEßDÀIAßGOS PARDUODA

PERKA

Metalo laužas

PELUÍHOLRGß UAB „GIRTEKA“, šiuo metu valdanti 2200 naujų krovininių automobilių parką, plečia savo veiklą ir siūlo darbą VILNIUJE, KLAIPĖDOJE IR ŠIAULIUOSE TARPTAUTINIŲ REISŲ VAIRUOTOJAMS,TURINTIEMS CE KATEGORIJĄ. Įmonė siūlo: gerą ir visada laiku mokamą darbo užmokestį; darbą automobiliais VOLVO ir MERCEDES (20122014 m.); galimybę dirbti dviese arba po vieną; reisus ES-LT, ES-NVS ir ES-SKAN. Informacija teikiama: VILNIUJE, tel. 8 685 63 654; KLAIPĖDOJE, tel. 8 655 38 192, ŠIAULIUOSE, tel. 8 696 98 417. Darbas Europoje (be UK) tarptautinių gabenimų vairuotojams-ekspeditoriams. Darbo Europoje patirtis, pageidautina ADR pažymėjimas. Darbo grafikas 6/3. Visos socialinės garantijos, geros darbo sąlygos, laiku mokamas atlyginimas nuo 5100 Lt. Vilnius, tel. 8 650 11 243, el.p.: raimis@sparco.lt Firma „Keller-autoforum“ ieško patikimų automobilvežio VAIRUOTOJŲ, norinčių ir galinčių dirbti VOKIETIJOJE. Įdarbiname vokiečių įmonėje tiesiogiai, be tarpininkų. Reikalavimai: CE kategorija, vairuotojo kortelė, 95 - kodas, gebėjimas susikalbėti vokiečių ir rusų kalbomis. Atlyginimas - sutartinis. Kreiptis: tel. +4916096262631. Reikalingi vairuotojai (C,E kat.) dirbti Skandinavijoje, turintys ADR pažymėjimą. Tel.: (8 5) 265 3509, +370 698 46 181.

SIŪLOMAS GERAI MOKAMAS darbas tolimųjų reisų vairuotojams, turinĮmonė „Adlersberg Intertrans“, UAB, ieško VILKIKŲ VAIRUOTOJŲ, turinčių tiems E kategoriją. Darbas maršrutais Anglija-Belgija ir Anglija-Ispanija. Tel.: CE vairuotojo kategoriją, reisai - Vakarų Europoje. Mes siūlome: visas so- +370 616 14 669 , +370 678 60 431.

Perka spalvotųjų, retųjų ir juodųjų meSiūlome darbą TARTAUTINIŲ REISŲ VAIRUOTOJAMS. Geros darcialines garantijas, gerą ir laiku mokamą atlyginimą. Kontaktai: „Adlersberg talų laužą, akumuliatorius, išmontuobo sąlygos, nauji automobiliai. Laiku mokami atlyginimai. Vilnius, Pristatome palankiomis kainomis ja objektus. Vilnius, tel. 8 682 20 388, Intertrans“, UAB, Žalgirio g. 90-406, Vilnius. Andre Keppler, tel.: (8 5) 237 tel. 8 686 82 093. 5800, +370 644 45 190, el.p. kepp ler@ad lers berg.eu smėlį, žvyrą, skaldą, akmenis bei Kaunas, tel. 8 616 44 444, Klaipėda, augalinį gruntą.Tel. 8 656 75 772. Tarptautinių krovinių gabenimo įmonė dirbti Vakarų Europoje (Belgija, Prantel. 8 620 64 444. Kelių (gatvių) ir lauko inž. tinklų cūzija, Vokietija ir kt.) ieško vairuotojų-ekspeditorių. Motyvuojantis, laiku mostatybos įmonė UAB „Fegda“ 3TAßTYßBOSßIRßREßMONßTOß +IßTOSßPREßKwS kamas darbo užmokestis ir priedai, visos darbui reikalingos priemonės. Tel.: Siūlo darbą Vilniuje DARßBAI PARDUODA 8 614 07 464, 8 687 73 566. TRANSPORTO IR STATYBOS SIŪLO PASLAUGAS Metalinį lauko reklamos stendą. Tel. Reikalingas C, CE kategorijos vairuotojas. Darbas - Lietuvoje, Vilniuje, atlyMECHANIZMŲ SPECIALISTUI Statyba +370 614 25 742, zydre.judickiene@ ginimas - nuo 2500 Lt. Tel. 8 699 36 160. Darbo pobūdis: VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTER- gmail.com Transporto ir mechanizmų parko darbo organizavimas Transporto įmonei Vievyje reikalingi vairuotojai dirbti Europoje maršrutu VoReikalavimai: MINIS ŠILDYMAS. Darbai nuo A iki kietija-Prancūzija. Telefonas pasiteirauti 8 698 00 090. Techninis išsilavinimas 3IßÄLOßDARßBg Z visoje Lietuvoje. www.melkerlita.lt, Komunikabilumas tel.: 8 686 83 265, 8 616 08 020. NUOLATINIS DARBAS Privalumai: Darbo patirtis šioje srityje Stogų dengimas bitumine prilydomą- Medikams Transporto ir logistikos profesinė kvalifikacija ja danga, įvairūs vidaus apdailos dar- Odontologijos klinikai Vilniuje reikalinAnglų ir rusų kalbų mokėjimas bai. Suteikiame garantiją. Tel. 8 606 gas, turintis patirties, protezuojantis gyGyvenimo aprašymą prašome siųsti adresu: AB „YIT Kausta”– tarptautinės Suomijos korporacijos Geologų g. 12, 02241 Vilnius, faksu (8 5) 216 7285 arba dytojas odontologas. Gyvenimo apraYIT antrinė bendrovė, viena didžiausių Lietuvos 73 000. el. paštu: vilnius@fegda.lt statybinių kompanijų, dirbti ieško šymą prašome siųsti info@dantis.eu Įmonė gamina, kokybiškai KLONT PROJEKTO VADOVO (-ĖS) JA TRINKELES, suteikiama gaDarbo pobūdis rantija, dvidešimties metų darProjekto idėjos, projektavimo užduoties ir pagrindinių sprenbo patirtis.Tel. (8 346) 58 696, 8 dimų formulavimas pagal verslo koncepciją, projekto plėtotojo funkcijų vykdymas, vykdomo projekto skaičiavimai, sklan686 44 833, el.p.: info@presbedus klientų aptarnavimas, atsakomybė už techninį, darbo tonas.lt, www.presbetonas.lt projektus ir statybos leidimo gavimą. Projekto valdymas, jo ekonominio rezultato planavimas ir kontrolė, projekto grafiko Įvairūs kontrolė, objekto atidavimas vertinti valstybinei komisijai. Įdėklai - gamina, montuoja. PristatoReikalavimai kandidatui ◆ Aukštasis išsilavinimas (statybos inžinerija) mi, apšiltinti kaminai. Kaminų valy◆ Ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis NT srityje mas. Naudoja 0,5 ir 0,8 mm skardą. ◆ NT ir nuomininkų rinkos, rinkodaros ir vadybos sriTomas, tel. 8 617 62 969. čių išmanymas ◆ LR įstatymų, susijusių su NT rinka, išmanymas Gręžiame įvairaus gylio ir našu◆ Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai mo vandens gręžinius. Tel. 8 656 ◆ Puikiai mokėti anglų kalbą ◆ Derybų įgūdžiai 75 772. ◆ Komunikabilumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas Kaminų dėklai (0,8 mm skarda): RINKODAROS IR PARDAVIMO gamyba, montavimas. Pristatomi, apšiltinti kaminai. Kaminų valymas. VADOVO (-ĖS) Darbo pobūdis Garantija. Tel. 8 694 01 529, 8 681 rinkodaros strategijos kūrimas ir įgyvendinimas, NT rinkoda13 262. ros plano kūrimas ir įgyvendinimas, NT rinkos poreikių tyrimas ir konkurencinės aplinkos analizė, klientų poreikio ir jų "UIßTIESßTECHßNIßKA pritraukimo analizė, įmonės reprezentavimas ir stiliaus priežiūra, rinkodaros priemonių ir biudžeto planavimas, bendraPARDUODA darbiavimas su projektų ir pardavimo vadovais, bendradarbiavimas su žiniasklaidos kanalais ir reklamos agentūromis. Įvairi Reikalavimai kandidatui BOSCH, SAMSUNG, SIEMENS, ◆ Aukštasis rinkodaros, verslo administravimo ar vaAEG, ELECTROLUX, LIEBHERR dybos išsilavinimas ◆ Ne mažesnė kaip 3 metų sėkminga darbo patirtis diršaldytuvus, šaldiklius, skalbykles, inbant savarankiškai ir vykdant didelės apimties rinkodaros daploves, dujines, elektrines virykprojektus les, gartraukius, mikrobangų krosne◆ NT rinkos, rinkodaros ir vadybos sričių išmanymas ◆ Strateginis mąstymas, analitiniai ir puikūs darbo orles, įmontuojamą techniką. www.merganizavimo ir planavimo įgūdžiai londa.lt, J.Kubiliaus g.1, Vilnius, tel.: ◆ Puikūs bendravimo ir derybų įgūdžiai, savarankišku278 8488, 8 650 70 160. mas, atsakingumas ◆ Aktyvumas, gebėjimas dirbti komandoje $RAßBUßÀIAI ◆ Puikiai mokėti anglų kalbą AB „YIT Kausta“ siūlo PARDUODA įdomų ir atsakingą darbą darniame kolektyve, profesinio tobulėjimo galimybes, geras darbo ir atlygio sąlygas. Nauji Informaciją teikia personalo vadybininkė Nauji originalūs ADIDAS, NIKE ir PUJELENA MINIAILA, tel. 8 614 26 071 MA drabužiai. Garliava, Kauno r., tel. CV iki 2014 m. liepos 4 d. siųsti el. p. jelena.miniaila@yit.lt 8 679 04 258, www.roka.lt. Įvairios


NODVLILNXRWLVNHOELPDL

Ă&#x;PELUĂ?HOLRG SEZONINIS DARBAS

BYLOS

Bankrutavusi UAB â&#x20AC;&#x17E;SDV grupÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; parduoda nuosavybÄ&#x2014;s teise turimÄ&#x2026; turtÄ&#x2026; Restoranui Palangoje vasaros sezo- PraneĹĄimas BAB â&#x20AC;&#x17E;MaĹžeikiĹł elektrotechnikaâ&#x20AC;&#x153; kreditoriams. 2014 m. birĹželio daugiabuÄ?io gyvenamojo namo (DzĹŤkĹł g. 14/J.BasanaviÄ?iaus g. 4, VarÄ&#x2014;nonui reikalingi virÄ&#x2014;jai (-os). Tel. 8 699 11 d. Ĺ iauliĹł apygardos teismas pripaĹžino, kad bankrutavusios AB â&#x20AC;&#x17E;MaĹžei- je, VarÄ&#x2014;nos r. sav.) detalĹłjÄŻ planÄ&#x2026; ir projektÄ&#x2026; bei visÄ&#x2026; su juo susijusiÄ&#x2026; dokumentacijÄ&#x2026;, kuriĹł vertÄ&#x2014; yra 180 999,38 Lt. Pardavimo kaina â&#x20AC;&#x201C;37 068,64 Lt. 89 666. kiĹł elektrotechnikaâ&#x20AC;&#x153; veikla pasibaigÄ&#x2014;. Administratorius. Informacija teikiama tel. 8 685 39 553 arba el. paĹĄtu: e.koch@takas.lt

0OILĂ&#x;SIS Ă&#x;KEĂ&#x;LIOĂ&#x;NwS Ă&#x; PRAĂ&#x;MOĂ&#x;GOS

UĹžsienyje

Vokietijos kompanija siĹŤlo darbÄ&#x2026; med. seserims. Neterminuota sutartis, atlyginimas - iki 2000 eurĹł, vokieÄ?iĹł k. kursai. Liepos 2 d. Kaune; liepos 3 d. Vilniuje ďŹ rmos vadovai kvieÄ?ia ÄŻ ÄŻmonÄ&#x2014;s veiklos pristatymÄ&#x2026;. Tel. 8 699 33 611. UAB dirbti Norvegijoje reikalingi: kvaliďŹ kuoti, turintys patirties apdailininkai (glaistymas, daĹžymas), statybininkai (dirbti prie karkasiniĹł mediniĹł namĹł), plyteliĹł klojÄ&#x2014;jai (grindĹł ir sienĹł), linoleumo grindĹł klojÄ&#x2014;jai. Reikalavimai: anglĹł kalbos pagrindai, pageidautina automobilis. Tel. 8 620 77 510. Darbas moterims (18-40 metĹł) naktiniame klube Ä&#x152;ekijoje, prie Vokietijos sienos (stabilus, geras atlyginimas, garantijos, nemokamas apgyvendinimas). Tel. +420774024918 SMS, el.p.: ingrid080@seznam.cz, mes Jums atsakysime. PrestiĹžinÄ&#x2014; kompanija CRYSTAL CRUISES ieĹĄko KAMBARINIŲ dirbti kruiziniame laive. Puikios sÄ&#x2026;lygos: 6 mÄ&#x2014;n. kontraktai, 2 mÄ&#x2014;n. pertrauka; mokymas laive ir atlyginimas - 1358 JAV dol./mÄ&#x2014;n.; po mokymĹł - 1683 JAV dol./mÄ&#x2014;n., apmokame kelionÄ&#x2122; iki/iĹĄ laivo, maitinimÄ&#x2026; ir apgyvendinimÄ&#x2026; laive. Reikalavimai: nuo 21 metĹł, puikios anglĹł kalbos Ĺžinios, aptarnavimo sferos patirtis - pageidautina.Taip pat ieĹĄko BARO PADAVÄ&#x2013;JŲ (atlyginimas - 2650 JAV dol./mÄ&#x2014;n.) ir RESTORANO PADAVÄ&#x2013;JŲ (atlyginimas - 2800 JAV dol./mÄ&#x2014;n.). Jokio ÄŻdarbinimo mokesÄ?io. Atranka vyks liepos 6 d. Laukiame JĹŤsĹł CV anglĹł kalba el.p. cv@ismira.lt. Daugiau informacijos www.ismira.lt ar tel.: (8 46) 34 50 09, 8 616 07 757. IeĹĄkome auklÄ&#x2014;s, galinÄ?ios gyventi kartu Anglijoje (kaime). Ĺ eimoje yra trys mergaitÄ&#x2014;s. Suteikiame mokamas atostogas ir gerÄ&#x2026; atlyginimÄ&#x2026;. AnglĹł kalba ir vairuotojo paĹžymÄ&#x2014;jimas - privalumas. Tel. 8 611 37 723, Anglijoje +447803818944. ÄŽvairus

Skubiai reikalinga biuro, ÄŻsikĹŤrusio Vilniaus centre, patalpĹł tvarkytoja. Kreiptis el. paĹĄtu: info@manahuna. eu; tel. 8 615 27 614.

DingusÄŻ DanutÄ&#x2014;s KukliauskienÄ&#x2014;s Ĺ PI KF diplomÄ&#x2026; Nr. HB377059, iĹĄduotÄ&#x2026; BUAB â&#x20AC;&#x17E;Victoria woodâ&#x20AC;&#x153; parduoda reikalavimo teises ÄŻ skolas: BUAB â&#x20AC;&#x17E;Viva victoriaâ&#x20AC;&#x153; skola 202 285,55 Lt; pardavimo kaina 21 879,20 Lt; HMT-Technologie 1985-06-01, laikyti negaliojanÄ?iu. SIĹŞLO ILSÄ&#x2013;TIS und Handels GmBH skola 225 532,41 Lt, pardavimo kaina 24 393,59 Lt; ÄŽVAIRĹŞS Lietuvoje Viktoro JaĹĄinsko skola 154 700 Lt, pardavimo kaina 16 732,36 Lt. InformaUAB â&#x20AC;&#x17E;Investekaâ&#x20AC;&#x153; (kodas 300066042, PVM mokÄ&#x2014;tojo kodas LT100001325316, cija tel. 8 685 39 553, el. paĹĄtu e.koch@takas.lt Jogos stovykla. Nebrangu. www. buveinÄ&#x2014;s adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., GalvÄ&#x2014;s g. 2, duomenys kauBendras UAB â&#x20AC;&#x17E;ALATONâ&#x20AC;&#x153; ir UAB â&#x20AC;&#x17E;BARBERAâ&#x20AC;&#x153; praneĹĄimas dÄ&#x2014;l reorganizavijogosmedis.lt.Tel. 8 699 33 763. piami ir saugomi VÄŽ RegistrĹł Centro Vilniaus ďŹ lialo JuridiniĹł asmenĹł registmo. Pradedamas UAB â&#x20AC;&#x17E;BARBERAâ&#x20AC;&#x153; (Vilniaus g. 23, Vilnius, kodas 124448486; re) ir UAB â&#x20AC;&#x17E;Amatanasâ&#x20AC;&#x153; (kodas 303263760, buveinÄ&#x2014;s adresas: Vilniaus m. 0ASĂ&#x;LAUĂ&#x;GOS sav., Vilniaus m., GalvÄ&#x2014;s g. 2, duomenys kaupiami ir saugomi VÄŽ RegistrĹł registras: JuridiniĹł asmenĹł registras - VÄŽ RegistrĹł centro Vilniaus ďŹ lialas) ir KONSULTACIJOS centro Vilniaus ďŹ lialo JuridiniĹł asmenĹł registre), vadovaudamosi LR civili- UAB â&#x20AC;&#x17E;ALATONâ&#x20AC;&#x153; (Vilniaus g. 23, Vilnius, kodas 125024387; registras: JuridiniĹł niu kodeksu, LR akciniĹł bendroviĹł ÄŻstatymu bei kitais teisÄ&#x2014;s aktais, prane- asmenĹł registras - VÄŽ RegistrĹł centro Vilniaus ďŹ lialas) reorganizavimas, UAB PA S KO L O S ĹĄa, kad yra parengtos UAB â&#x20AC;&#x17E;Investekaâ&#x20AC;&#x153; ir UAB â&#x20AC;&#x17E;Amatanasâ&#x20AC;&#x153; reorganizavimo â&#x20AC;&#x17E;BARBERAâ&#x20AC;&#x153; prijungiant prie UAB â&#x20AC;&#x17E;ALATONâ&#x20AC;&#x153;. Nuo UAB â&#x20AC;&#x17E;BARBERAâ&#x20AC;&#x153; iĹĄregistnuo 5000 Lt iki 220 000 Lt sÄ&#x2026;lygos. UAB â&#x20AC;&#x17E;Investekaâ&#x20AC;&#x153; ir UAB â&#x20AC;&#x17E;Amatanasâ&#x20AC;&#x153; reorganizuojamos jas jungiant ravimo ir naujĹł UAB â&#x20AC;&#x17E;ALATONâ&#x20AC;&#x153; ÄŻstatĹł ÄŻregistravimo juridiniĹł asmenĹł registre su nekilnojamojo turto ÄŻkeitimu. Vilniuje, Kaune, KlaipÄ&#x2014;doje, prijungimo bĹŤdu: UAB â&#x20AC;&#x17E;Amatanasâ&#x20AC;&#x153;, kuri po reorganizavimo pasibaigs, pri- UAB â&#x20AC;&#x17E;BARBERAâ&#x20AC;&#x153; baigs savo veiklÄ&#x2026;, jos teisÄ&#x2014;s ir pareigos pereis UAB â&#x20AC;&#x17E;ALAĹ iauliuose, Palangoje. jungiant prie UAB â&#x20AC;&#x17E;Investekaâ&#x20AC;&#x153;, kuri toliau tÄ&#x2122;s veiklÄ&#x2026; ir kuriai nuo parengtose TONâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;BARBERAâ&#x20AC;&#x153; sandoriai bus ÄŻtraukti ÄŻ UAB â&#x20AC;&#x17E;ALATONâ&#x20AC;&#x153; buhalterinÄ&#x2122; Tel. +370 618 61 111. reorganizavimo sÄ&#x2026;lygose numatyto turto, teisiĹł ir pareigĹł priÄ&#x2014;mimoâ&#x20AC;&#x201C;perda- apskaitÄ&#x2026;. Su reorganizavimo sÄ&#x2026;lygomis ir kita medĹžiaga galima susipaĹžinti vimo akto pasiraĹĄymo momento pereis reorganizuojamos UAB â&#x20AC;&#x17E;Amatanasâ&#x20AC;&#x153; nuo 2014 m. birĹželio 21 d. 9-17 val. darbo dienomis bendroviĹł buveinÄ&#x2014;se. teisÄ&#x2014;s ir pareigos, taip pat teisÄ&#x2014;s ir pareigos pagal sandorius bei sandoriai UAB â&#x20AC;&#x17E;Taumonaâ&#x20AC;&#x153;, ÄŻmonÄ&#x2014;s kodas 167206670, adresas: Ventos g. 8-1, LT-89103 bus ÄŻtraukti ÄŻ UAB â&#x20AC;&#x17E;Investekaâ&#x20AC;&#x153; buhalterinÄ&#x2122; apskaitÄ&#x2026;. Su parengtomis reorga- MaĹžeikiai, tel. +370 443 66 022 el. p.: ofďŹ ce@taumona.lt vykdydama VUI pronizavimo sÄ&#x2026;lygomis, po reorganizavimo tÄ&#x2122;sianÄ?ios veiklÄ&#x2026; UAB â&#x20AC;&#x17E;Investekaâ&#x20AC;&#x153; jekto ÄŻgyvendinimo sutartÄŻ Nr. VUIM-11 su TelĹĄiĹł teritorine darbo birĹža ir ÄŻgyÄŻstatais, UAB â&#x20AC;&#x17E;Investekaâ&#x20AC;&#x153; ir UAB â&#x20AC;&#x17E;Amatanasâ&#x20AC;&#x153; 3 paskutiniĹł metĹł metinÄ&#x2014;mis vendindama VUI projektÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;NaujĹł darbo vietĹł steigimas baldĹł gamybos daĹžyďŹ nansinÄ&#x2014;mis atskaitomybÄ&#x2014;mis bus galima susipaĹžinti bendroviĹł buveinÄ&#x2014;se mo bareâ&#x20AC;&#x153; skelbia supaprastintÄ&#x2026; atvirÄ&#x2026; vieĹĄĹłjĹł pirkimĹł konkursÄ&#x2026; automatinÄ&#x2014;ms 30 (trisdeĹĄimties) dienĹł laikotarpiu, skaiÄ?iuojant nuo ĹĄio skelbimo apie padaŞų (lako) purĹĄkimo staklÄ&#x2014;ms su pakrovimo/nukrovimo sistema ir jos prierengtas reorganizavimo sÄ&#x2026;lygas iĹĄspausdinimo dienos. dams ÄŻsigyti. Techniniai reikalavimai: darbo matmenys (ilgis 2000-2400 mm, SUSIRINKIMAS! Sodo bendrijos â&#x20AC;&#x17E;Vasara-2â&#x20AC;&#x153; nariĹł dÄ&#x2014;mesiui! 2014 m. liepos plotis 600-1100 mm, aukĹĄtis 35-80 mm), padavimo greitis â&#x20AC;&#x201C;1- 4,5 m/min. Pa5 d. (ĹĄeĹĄtadienÄŻ) 12 val. bendrijos teritorijoje vyks Sodo bendrijos â&#x20AC;&#x17E;Vasara-2â&#x20AC;&#x153; siĹŤlymus pateikti iki 2014-07-08 15 val. Informacija apie pirkimo dokumentus neeilinis rinkiminis susirinkimas. DarbotvarkÄ&#x2014;: 1. Sodo bendrijos valdybos ir konkurso sÄ&#x2026;lygas tel. +370 443 66 022 arba el.paĹĄtu: ofďŹ ce@taumona.lt rinkimai. 2. Valdybos pirmininko rinkimai. 3. Revizijos komisijos rinkimai. 3. 2014 m. liepos 24 d. 11 val. vyksianÄ?iose varĹžytynÄ&#x2014;se parduodamos Vytau2014-2015 metĹł sÄ&#x2026;matos tvirtinimas. S/b â&#x20AC;&#x17E;Vasara-2â&#x20AC;&#x153; valdyba. Paskolos nuo 3000 Lt per 1 val. visoVilniaus apygardos teisme UAB â&#x20AC;&#x17E;BARSA PROUDâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻ. k. 302623127) iĹĄkel- tui Sadauskui (gim.1955-08-22) priklausanÄ?ios 598/1008 dalys 0,1008 ha je Lietuvoje, uĹžstatas - butas, namas. ta bankroto byla. Nuo nutarties ÄŻsiteisÄ&#x2014;jimo dienos, t.y. 2014-05-30, per 45 sklypo, esanÄ?io Lentupio g. 3, Ĺ venÄ?ionys (unikalus Nr. 8680-0007-0096) Konsultacijos. AUJAMA-CREDIT, tel. dienas kreditoriai turi teisÄ&#x2122; pareikĹĄti savo reikalavimus adresu: Gabijos g. uĹž pradinÄ&#x2122; 10 010 Lt kainÄ&#x2026;. Ĺ˝ingsnis 1 proc. NeÄŻvykus pirmosioms varĹžyty8 600 69 691. nÄ&#x2014;ms antrosios vyks 2014 m. rugpjĹŤÄ?io 8 d. 11 val. PradinÄ&#x2014; kaina antrosio32-K14, LT-06155 Vilnius. Tel. 8 699 67 617. se varĹžytynÄ&#x2014;se 8008 Lt. VarĹžytyniĹł vykdymo vieta: KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 41A, Vilnius, MEDICINOS PASLAUGOS Bankrutavusi UAB â&#x20AC;&#x17E;Resimaâ&#x20AC;&#x153; parduoda reikalavimo teises ÄŻ ĹĄias skolas: UAB vyk dytojas bankroto administratoriaus ÄŻgaliotas asmuo Ĺ˝ilvinas Bliznikas, â&#x20AC;&#x17E;Gamtos pulsasâ&#x20AC;&#x153; skola 2120,54 Lt, kaina 87,71 Lt; BUAB â&#x20AC;&#x17E;In Mundoâ&#x20AC;&#x153; skola Jau Vilniuje www.seldinoaku3230,30 Lt, kaina 152,32 Lt; UAB â&#x20AC;&#x17E;Karidomaâ&#x20AC;&#x153; skola 737,80 Lt, kaina 34,72 mob. tel. +370 614 54 463. Sklypo apĹžiĹŤra iĹĄ anksto susitarus. SÄ&#x2026;skaita dapunktĹŤra.lt Lt; Ministry of printing Ltd skola 2500,00 Lt, kaina 117,60 Lt. Informacija tei- lyvio pradiniam ÄŻnaĹĄui bei atsiskaityti uĹž varĹžytynÄ&#x2014;se nupirktÄ&#x2026; turtÄ&#x2026; Nr. LT204010049500172359 AB DNB banke, banko kodas 40100. kiama tel. 8 685 39 553 arba el. paĹĄtu: e.koch@takas.lt TARPININKAVIMAS info@kreditogarantas.lt

Vilkiko-ĹĄaldytuvo vairuotojui dirbti Europoje (CE kategorija, 95 kodas, darbo patirtis, ADR - privalumas). Laiku mokamas viliojantis atlyginimas. Tel. 8 614 50 602

DINGÄ&#x2DC; DOKUMENTAI

Padedu saugiai bei uĹž aukĹĄÄ?iausiÄ&#x2026; kainÄ&#x2026; parduoti nekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ turtÄ&#x2026;. Tel. 8 620 41 199, El. p.: justina.odminyte@capital.lt KITOS PASLAUGOS

Trumpi ir malonĹŤs susitikimai. SimpatiĹĄka, liekna tamsiaplaukÄ&#x2014; (40 m.). Vilnius, tel. 8 670 37 758 nuo 10 iki 18 val. GraĹži, apvaliĹł formĹł 39 m. brunetÄ&#x2014; maloniai praleis laikÄ&#x2026; su kultĹŤringu vyriĹĄkiu nuo 37 m. Tel. 8 671 64 154. Seksuali 32 m. moteris maloniai praleis laikÄ&#x2026; su kultĹŤringu vyriĹĄkiu. Tel. 8 674 94 388. GraĹži, jauna 25 metĹł mergina laukia tavo skambuÄ?io.Vilnius, tel. 8 671 95 036.

0RAĂ&#x;NEĂ&#x;¸IĂ&#x;MAI AKCININKŲ SUSIRINKIMAI

AB â&#x20AC;&#x17E;Agrovikaâ&#x20AC;&#x153; akcininkĹł dÄ&#x2014;mesiui. BendrovÄ&#x2014;s valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. liepos 23 d. 10 val. ĹĄaukiamas AB â&#x20AC;&#x17E;Agrovikaâ&#x20AC;&#x153; (JAR kodas 301390531) visuotinis akcininkĹł susirinkimas, kuris vyks adresu: J.BasanaviÄ?iaus g. 95, KÄ&#x2014;dainiai. Registracija nuo 9 val. AkcininkĹł apskaitos data 2014 m. liepos 16 d. Akcininkai su savimi privalo turÄ&#x2014;ti asmens tapatybÄ&#x2014;s dokumentus, atstovai â&#x20AC;&#x201C;atstovavimÄ&#x2026; ÄŻrodanÄ?ius dokumentus. DarbotvarkÄ&#x2014;: 1. AB â&#x20AC;&#x17E;Agrovikaâ&#x20AC;&#x153; ÄŻstatinio kapitalo didinimas. 2. AB â&#x20AC;&#x17E;Agrovikaâ&#x20AC;&#x153; ÄŻstatĹł naujos redakcijos tvirtinimas ir ÄŻgalioto asmens paskyrimas. VisÄ&#x2026; su susirinkimu susijusiÄ&#x2026; medĹžiagÄ&#x2026; galima gauti bendrovÄ&#x2014;je. Valdyba.

"IRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;¡,IETUVOSĂ&#x;RYTEŠĂ&#x;SPAUSDINTĂ&#x2039;Ă&#x;KRYĂ&#x20AC;IAĂ&#x20AC;ODĂ&#x20AC;IĂ&#x2039;Ă&#x;ATSAKYMAI Ă&#x201C; 6ERĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;KAĂ&#x201C;LIAIĂ&#x201C;%UDWND6ODXJz$VWD5HQDXOWĂ&#x17D;NDL3DVWRV6WULNVzV9XGX.RVWURPD3zGHOzV,QJD3LUNLDĂ&#x201E;$QWDÂł$QWLODL 7LURQDV3DUDĂ&#x2026;LDX$XNVDV6PXLNDV/DNDV-HQD1RUDV.DXQDV0XNDVĂ&#x152;DLEDV3DNDEXNDV.DELQHWDL6YLUEHOLV'LDQD $ULHOLV6XWDQD*ROIDV'UDPDĂ&#x201E;$ULHOÂł2]HQD.DND)RVD (OĂ&#x201C;RIĂ&#x201C;ZONĂ&#x201C;TAĂ&#x201C;LIAI%UROLV(SDNWD$XWRUz$QWDQLQD6SULQGLV$WDXJD$UWLVWDL7XUWOH.XJD-XND0RUNDL2UDO6DNz1HOL .XVDV/LQRNz0RQWDĂ?DLĂ&#x201A;zWD$PDV3DNXUD$XNVLV,NVDV3DVDND'DLQDYD%DVDL%DVLXV%DULV5DJDV'LQRV$ERW -XNHĂ&#x201E;5HDOÂł)UH]D.DWUDO)URLOHQ'DND0LOD6HLQD6DLNDV6NDOVD$WVDN\PDL6XGRNX$<1x26%9869x%8<$21 8%291$6<xx6$29%81<91%<x82$628<$619x%1x68$2<%9<$96%x182%281<9x6$ 6ERĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;KAĂ&#x201C;LIAIĂ&#x201C;,Ă&#x2026;MXQN1zJz%DOLV5RVVL%DWDL3RSDV.LHNLX6DULD*DPWD.RĂ&#x2026;WXYzV/HLNLVWDL1LĂ&#x2026;D7DYHĂ&#x201E;+DLHUÂł ,NHEDQD-zJD3LQWLV5HLVDL%DNDL.RVDL/LQDL$URV2Ă?ND(NYLĂ&#x201E;$LGDÂł (OĂ&#x201C;RIĂ&#x201C;ZONĂ&#x201C;TAĂ&#x201C;LIAI,Ă&#x2026;Qz3DNRMD*XROLV3DNDOQXWz3LHVWD5RPHLQ+DVNLDL,Ă&#x2026;WLĂ&#x2026;NLPDV3DWDND-XSHU%HNHOz1DYRV $ERULJHQDL5zĂ?WXNDV1DNWLVĂ&#x201E;7RVNDÂł$QDSD9LGD$LULDL,ULVDL


0ALMIROSĂ&#x;HOROSKOPAS

LAISVALAIKIS Ĺ eĹĄtadienis bus persmelktas sentimentĹł, ilgesio â&#x20AC;&#x201C; susitikite su senais draugais, prisiminkite kartu praleistÄ&#x2026; laikÄ&#x2026;. Ir bĹŤkite dosnĹŤs â&#x20AC;&#x201C; tai puiki diena dovana nudĹžiuginti artimuosius. Ĺ eĹĄtadienÄŻ tinka tvarkytis iĹĄ esmÄ&#x2014;s. Sekmadienis ir savaitÄ&#x2014;s pradĹžia â&#x20AC;&#x201C; visai kitoks metas, kupinas optimizmo, ryĹžto, todÄ&#x2014;l galimos ir netikÄ&#x2014;tos provokacijos. YpaÄ? antradienis prieĹĄtaringas: norÄ&#x2014;sis daug kÄ&#x2026; nuveikti, bet viskas iĹĄeis prieĹĄingai, nei tikitÄ&#x2014;s. Tad ĹĄiai dienai nieko per daug neplanuokite. Galima ir nemenka ÄŻtampa, net konf liktai. Ĺ ventinÄ&#x2014; naktis gali sujaukti jĹŤsĹł planus. Sekmadienis ir savaitÄ&#x2014;s pradĹžia nepalankĹŤs kelionÄ&#x2014;ms, ypaÄ? tolimoms. Jei teks kur nors vykti, nerizikuokite kelyje. SavaitÄ&#x2014;s pradĹžioje iĹĄaugs konf liktĹł, avarijĹł, technikos gedimo, nelaimingĹł atsitikimĹł ir traumĹł tikimybÄ&#x2014;. Ĺ eĹĄtadienÄŻ 13 val. 52 min. SaulÄ&#x2014; ÄŻeina ÄŻ VÄ&#x2014;Ĺžio ĹženklÄ&#x2026;. Ims dominuoti emocijos, stiprÄ&#x2014;s poreikis bĹŤti su savais, artimaisiais ir atsiriboti nuo veiklos. Daugumai VÄ&#x2014;Ĺžio laikas bus puikus pailsÄ&#x2014;ti, geriausia kartu su ĹĄeima. PirmadienÄŻ 15 val. 35 min. Venera ÄŻeina ÄŻ DvyniĹł ĹženklÄ&#x2026; ir juo judÄ&#x2014;s iki liepos 18 d. Bus lengva reikĹĄti jausmus, ÄŻgyti patinkanÄ?io asmens simpatijas. IĹĄ penktadienio ÄŻ ĹĄeĹĄtadienÄŻ sapnai pranaĹĄiĹĄki. Gerai buvo sapnuoti medĹžius, keliÄ&#x2026;, mirusiuosius. ÄŽsidÄ&#x2014;mÄ&#x2014;kite iĹĄgirstÄ&#x2026; patarimÄ&#x2026;. Blogai sapne kirpti plaukus, na-

!6)Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6PDJXVVDYDLW JDOLVEĂ&#x2018;VLWHODLPLQJLÂąWLHNGzPHVLR LUĂ&#x2026;LOXPRV9LVGzOWRVDYDLWzVSUDGĂ?LDJDQD Â&#x2019;WHPSWD/DELDXSDVDXJRNLWHVDQW\NLXVVX EUDQJLDLVĂ?PRQzPLV

*!5Ă&#x;4)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;Ă&#x201A;HĂ&#x2026;WDGLHQÂ&#x2019;DSLPV Ă&#x2026;YHOQLRVO\ULĂ&#x2026;NRVQXRWDLNRVJHUDL MDXVLWzVWLNVXDUWLPDLVP\OLPDLVĂ?PRQz PLV6HNPDGLHQÂ&#x2019;LUVDYDLWzVSUDGĂ?LRMHEĂ&#x2018;VL WHĂ&#x2026;DXQĂ&#x2018;VLWLQHQHUJLQJLQHWNDUĂ&#x2026;WDNRĂ&#x2026;LĂ&#x2026; NLÂąWLNQHSURYRNXRNLWHĂ&#x2026;HLPRMHNRQIOLNWĂ&#x2DC;

$69Ă&#x;.)!)Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;Ă&#x201A;HĂ&#x2026;WDGLHQLV SXLNXV6XVLWLNLPDLVXGUDXJDLV GĂ?LXJLQVJDOLQHWXĂ?VLPHJ]WLURPDQWLĂ&#x2026; NLVDQW\NLDL6HNPDGLHQÂ&#x2019;SLUPDGLHQÂ&#x2019;SDVL VWHQNLWHDWVLULERWLQHWLNQXRUĂ&#x2018;SHVmLĂ&#x2DC;EHW LUEHQGUDYLPR$QWUDGLHQÂ&#x2019;VYDUEXQHSDVL GXRWLSLUPDPLPSXOVXLÂąQHVNXEzNLWHUHD JXRWLQHUL]LNXRNLWHNHO\MHYHQNLWHJLQmĂ&#x2DC;

6uĂ&#x;Âż93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;5Ă&#x2018;SHVmLXVSXLNLDL LĂ&#x2026;EODĂ&#x2026;N\VVDYDLWJDOLRGĂ?LDXJVPDL7LN EĂ&#x2018;NLWHDWLGHVQLNDGQLHNDPQHVXJDGLQ WXPzWHQXRWDLNRVĂ&#x2026;HĂ&#x2026;WDGLHQÂ&#x2019;6XVLWLNWLVX GUDXJDLVĂ&#x2026;YÂ?VWLLWLQSDODQNXVĂ&#x2026;HĂ&#x2026;WDGLHQLR YDNDUDVVHNPDGLHQLV-RQLQHVJHULDXOHLVWL VXVDYDLVÂąJDXVLĂ&#x2DC;VXVLEĂ&#x2018;ULPĂ&#x2DC;YHQNLWH SKELBIMAI ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;LIETUVOS RYTÄ&#x201E;â&#x20AC;&#x153; PRIIMAMI: Redakcijos biuruose: VILNIUJE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3767, faksas 274 3799, el. p. spaudosskelbimai@lrytas.lt; KAUNE â&#x20AC;&#x201C; LaisvÄ&#x2014;s al. 7, tel. (8 37) 40 02 55; KLAIPÄ&#x2013;DOJE â&#x20AC;&#x201C; M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 13 81; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Dvaro g. 73, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YJE â&#x20AC;&#x201C; Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 22; ALYTUJE â&#x20AC;&#x201C; S.Dariaus ir S.GirÄ&#x2014;no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; PALANGOJE â&#x20AC;&#x201C; Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440; VILKAVIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; SodĹł g. 1, tel. (8 342) 20 849. Kitose tarnybose:

gus, regÄ&#x2014;ti savo persimainiusÄŻ atspindÄŻ veidrodyje. Jei sapnavote stiklinius daiktus, indus, ypaÄ? jei matÄ&#x2014;te, kaip jie duĹžo, â&#x20AC;&#x201C; saugokitÄ&#x2014;s apgauliĹł. Blogas Ĺženklas: pamesti kepurÄ&#x2122;, jei vÄ&#x2014;jas kepurÄ&#x2122; nuo galvos nupĹŤstĹł, daug tamsiĹł dĹŤmĹł matyti, kÄ&#x2026; nors pamesti, ypaÄ? piniginÄ&#x2122;, jei sulĹŤĹžtĹł peilio aĹĄmenys. Geras Ĺženklas: rasti odinÄŻ ar medinÄŻ daiktÄ&#x2026;, gauti kepurÄ&#x2122; dovanĹł ar jÄ&#x2026; rasti, pamesti smulkiĹł monetĹł. IĹĄ ĹĄeĹĄtadienio ÄŻ sekmadienÄŻ gerai sapnuoti valgÄŻ, galvos apdangalus â&#x20AC;&#x201C; finansinÄ&#x2014; sÄ&#x2014;kmÄ&#x2014;. Blogai â&#x20AC;&#x201C; mirusiuosius, kapines, ginklus, kraujÄ&#x2026;, pinigus. Blogas Ĺženklas: jei sulĹŤĹžtĹł peilio aĹĄmenys â&#x20AC;&#x201C; katastrofa; sulĹŤĹžtĹł kÄ&#x2014;dÄ&#x2014; ant jos sÄ&#x2014;dint ar laiptai jais lipant ÄŻlĹŤĹžtĹł â&#x20AC;&#x201C; ĹĄeimos iĹĄirimas, neturtas; kojas suĹĄlapti â&#x20AC;&#x201C; paslapties atskleidimas; jei drabuĹžis suplyĹĄtĹł, sagÄ&#x2026; pamestumÄ&#x2014;te. Geras Ĺženklas: rasti metalinÄŻ daiktÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; jĹŤsĹł prieĹĄai bus nubausti; ÄŻsipjauti, ÄŻsidurti â&#x20AC;&#x201C; iĹĄsiskirsite su jums kenkianÄ?iu asmeniu; jei rastumÄ&#x2014;te peilÄŻ, pakelkite jÄŻ ir palikite monetÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; senas jĹŤsĹł noras iĹĄsipildys; rasti pirĹĄtinÄ&#x2122; netekÄ&#x2014;jusiai moteriai â&#x20AC;&#x201C; susitiksite sau skirtÄ&#x2026; jÄŻ. IĹĄ sekmadienio ÄŻ pirmadienÄŻ gerai regÄ&#x2014;ti dinamiĹĄkus, kovingus sapnus â&#x20AC;&#x201C; tai reikĹĄtĹł jĹŤsĹł sugebÄ&#x2014;jimÄ&#x2026; pasiprieĹĄinti blogio jÄ&#x2014;goms. Kirpti plaukus â&#x20AC;&#x201C; atsikratysite to, kas jums trukdo gyvenime. Blogai matyti savo atspindÄŻ veidrodyje. Ĺ˝olÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; liĹŤdesys, apgaulÄ&#x2014;; zuikiai, katÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; iĹĄgy-

venimai; vanduo â&#x20AC;&#x201C; apkalbos; bĹŤti nuogam, nuo savÄ&#x2122;s drabuĹžius plÄ&#x2014;ĹĄti â&#x20AC;&#x201C; katastrofa; valgyti â&#x20AC;&#x201C; liga, iĹĄbandymai. Blogas Ĺženklas: purvu iĹĄsitepti, pienÄ&#x2026; iĹĄlieti, susidurti su agresyviais naminiais gyvĹŤnais, jei kĹŤnÄ&#x2026; nieĹžÄ&#x2014;tĹł. Geras Ĺženklas: rasti medinÄŻ daiktÄ&#x2026; arba vaikiĹĄkÄ&#x2026; ĹžaisliukÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; pagalba, sÄ&#x2014;kmÄ&#x2014; tvarkant reikalus. IĹĄ pirmadienio ÄŻ antradienÄŻ reikĹĄmingi ryĹĄkĹŤs sapnai. Gerai, jei regÄ&#x2014;jote ĹžemÄ&#x2122;, gyvulius, duonÄ&#x2026;, sĹŤrÄŻ, varĹĄkÄ&#x2122; valgÄ&#x2014;te, pienÄ&#x2026; gÄ&#x2014;rÄ&#x2014;te, â&#x20AC;&#x201C; tai turtas, skalsa namie. Blogai, jei sapnavote ĹžaibÄ&#x2026;, â&#x20AC;&#x201C; negeros permainos, neturtas; jei keliavote â&#x20AC;&#x201C; kliĹŤtys. Blogas Ĺženklas: indÄ&#x2026; sudauĹžyti â&#x20AC;&#x201C; neturtas, liga; sutikti ĹžmogĹł su tuĹĄÄ?iais kibirais â&#x20AC;&#x201C; nesÄ&#x2014;kmÄ&#x2014;; susiĹžeisti iki kraujo â&#x20AC;&#x201C; nuĹžiĹŤrÄ&#x2014;jimo poĹžymis; jei netikÄ&#x2014;tai ĹĄaltÄ&#x2026; vandenÄŻ iĹĄjungtĹł, ypaÄ? jums maudantis, â&#x20AC;&#x201C; apsaugos praradimas. Geras Ĺženklas: netyÄ?ia ĹĄaltu vandeniu apipilti ar sulyti â&#x20AC;&#x201C; sveikata; kojas suĹĄlapti â&#x20AC;&#x201C; kaĹžkas perims atsakomybÄ&#x2122; uĹž jĹŤsĹł nuodÄ&#x2014;mes; jei paukĹĄÄ?io plunksna ant galvos uĹžkristĹł arba paukĹĄtis suklyktĹł virĹĄ jĹŤsĹł galvos â&#x20AC;&#x201C; sÄ&#x2014;kmÄ&#x2014;, apsaugos ÄŻgijimas; sutikti ĹžmogĹł, neĹĄantÄŻ kibirus, sklidinus vandens, â&#x20AC;&#x201C; norĹł iĹĄsipildymas, ĹĄeiminiĹł santykiĹł pagerÄ&#x2014;jimas. Ĺ˝vilgsnis ÄŻ priekÄŻ: treÄ?iadieniui nieko svarbaus neplanuokite â&#x20AC;&#x201C; tai ÄŻtemptas, konf liktinis metas, netinkamas naujiems darbams pradÄ&#x2014;ti, kelionÄ&#x2014;ms; palankios spalvos â&#x20AC;&#x201C; balta, gelsva, auksinÄ&#x2014;.

,)Ă&#x;Ă 4!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6DYDLWJDOLVSXL NXV\SDmĂ&#x2026;HĂ&#x2026;WDGLHQÂ&#x2019;JDOLWHSDWLUWL SXLNLĂ&#x2DC;Â&#x2019;VSĂ&#x2018;GĂ?LĂ&#x2DC;6HNPDGLHQÂ&#x2019;SLUPDGLH QÂ&#x2019;QHEĂ&#x2018;NLWHODEDLUHLNOĂ&#x2018;VDUWLPLHVLHPV$QW UDGLHQÂ&#x2019;NHLVLVMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;SODQDLÂąYLVNDVJDOLLĂ&#x2026;HL WLNLHNNLWDLSQHLWLNLWzVWDGWXUzNLWHĂ&#x2026;YHQ WLQLDPYDNDUXLSODQj%

-%2Ă&#x;'%Ă&#x;,uĂ&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6HNPDGLHQLV GĂ?LXJXV\SDmMHLLĂ&#x2026;VLUXRĂ&#x2026;LWHDSODQ N\WLGUDXJĂ&#x2DC;DUĂ&#x2026;LDLSNXUQRUVLĂ&#x2026;Y\NVLWHĂ&#x201A;HĂ&#x2026; WDGLHQÂ&#x2019;JDOLNLOWLQHSODQXRWĂ&#x2DC;UĂ&#x2018;SHVmLĂ&#x2DC;WLH VDMDXYDNDUHMXRVSDPLUĂ&#x2026;LWH6DYDLWzVSUD GĂ?LRMHEXVVYDUEXOLNWLVDLNLQJLHPVÂąYHQNL WHDXGULQJRĂ&#x2026;YHQWLPR

36!23Ă&#x;49+Ă&#x;,u3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;3DVLVHNL PDVSRSXOLDUXPDVO\GzVYLVXUNXU WLNDWVLGXUVLWH7LHVDVHNPDGLHQÂ&#x2019;LUVDYDL WzVSUDGĂ?LRMHUHLNzWĂ&#x2DC;ODELDXULQNWLVVXNXR EHQGUDXWL

3+/2Ă&#x;0)/Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;7DLQXR VWDELRVPHLOzVGLHQRVNDLUHLNLDDW OHLVWLWDPNXUÂ&#x2019;P\OL%Ă&#x2018;NLWHDWLGĂ&#x2018;VNDGGzO QHUHLNĂ&#x2026;PLQJĂ&#x2DC;QHVNODQGXPĂ&#x2DC;QHVXJDGLQ WXPzWHVDQW\NLĂ&#x2DC;VXDUWLPDLVLDLV$QWUDGLH QLVJDQDVXGzWLQJDVLUSDYRMLQJDVÂąYHQNLWH NRQIOLNWĂ&#x2DC;QHSDVLGXRNLWHSURYRNDFLMRPV

Ĺ ILALÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; J.BasanaviÄ?iaus g. 23, tel. (8 449) 51 421; ZARASUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus g. 16, tel. (8 385) 30 485. PRENUMERATA â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; galima uĹžsisakyti redakcijos biuruose: VILNIUJE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3777; KAUNE â&#x20AC;&#x201C; LaisvÄ&#x2014;s al. 7, tel. (8 37) 40 02 66; KLAIPÄ&#x2013;DOJE â&#x20AC;&#x201C; M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 11 45; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Dvaro g. 73, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YJE â&#x20AC;&#x201C; Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 20; ALYTUJE â&#x20AC;&#x201C; S.Dariaus ir S.GirÄ&#x2014;no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; KYBARTUOSE â&#x20AC;&#x201C; J.BasanaviÄ?iaus g. 40, tel. (8 648) 73 429; PALANGOJE â&#x20AC;&#x201C; Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440; VILKAVIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; SodĹł g. 1, tel. (8 342) 20 849.

DRUSKININKUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus al. 32, tel. (8 313) 55 123; KAIĹ IADORYSE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino g. 59-113, Kitose platinimo tarnybose: tel. (8 346) 51 378; ANYKĹ Ä&#x152;IUOSE, BIRĹ˝UOSE, GARGĹ˝JONAVOJE â&#x20AC;&#x201C; J.Ralio g. 12-44, DUOSE, JONAVOJE, KÄ&#x2013;DAINIUOSE, tel. (8 349) 51 474; MOLÄ&#x2013;TUOSE, TELĹ IUOSE, UKMERLAZDIJUOSE â&#x20AC;&#x201C; SeinĹł g. 3, tel./faksas (8 318) 52 374; PRENUMERATOS KAINA 2014 METAMS KRETINGOJE â&#x20AC;&#x201C; BirutÄ&#x2014;s g. 11, â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; tel. (8 445) 53 949; Gyventojams Juridiniams PRIENUOSE â&#x20AC;&#x201C; J.BasanaviÄ?iaus g. 14, asmenims tel. (8 319) 60 180; 1 mÄ&#x2014;n. 40,00 Lt 47,00 Lt PLUNGÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; J.Tumo-VaiĹžganto g. 27, 3 mÄ&#x2014;n. 120,00 Lt 141,00 Lt tel. (8 448) 72 419; 6 mÄ&#x2014;n. 235,00 Lt 265,00 Lt 449,00 Lt 499,00 Lt ROKIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; Taikos g. 5, tel. (8 458) 33 241; 12 mÄ&#x2014;n.

Âľ!5Ă&#x;,93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;Ă&#x201A;HĂ&#x2026;WDGLHQLVQXR VWDEXVÂąVNLUNLWHMÂ&#x2019;VXWXRNWLQLXLYDL NDPV6HNPDGLHQÂ&#x2019;LUVDYDLWzVSUDGĂ?LRMHWLH VLRJSDVLVWHQNLWHOLNWLWRNLHSDWOLQNVPLLU QXRĂ&#x2026;LUGĂ&#x2018;V

/Âż)!Ă&#x;2!Ă&#x;')3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6DYDLWJDOLV ÂąDWVLJDYLPRGLHQRVLĂ&#x2026;WLHVEXVJHUD VXDUWLPDLVLDLVP\OLPXĂ?PRJXPL.DGOLN WĂ&#x2DC;SXLNLĂ&#x2026;YHQWLQzQXRWDLNDDQWUDGLHQÂ&#x2019;SD VLVWHQNLWHEĂ&#x2018;WLNDQWUĂ&#x2018;VLUQXRĂ&#x2026;LUGĂ&#x2018;VEHQG UDXGDPLVXVDYRSRUDLUSDVWHEzWLYLHQWDL NDVJHUD

6!.Ă&#x;$%Ă&#x;.)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*DOLPLOHP WLQJLURPDQWLĂ&#x2026;NLVXVLWLNLPDLLUSD VLĂ&#x2018;O\PDL-HLHVDWHVXVLWXRNÂ?SDVLVWHQNLWH NXRGDXJLDXĂ&#x2026;LOXPRVPHLOzVVNLUWLDQWUD MDLSXVHLVDYDLWJDOÂ&#x2019;NLWDLS-RQLQHVJDOLWHN WLĂ&#x2026;YÂ?VWLNLHNNLWDLSQHLSODQXRMDWH

Âż5Ă&#x;693Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6DYDLWJDOLVÂą GĂ?LDXJVPRPHLOzVGLHQRVOHLVNLWH MDVVXYDLNDLVDUP\OLPXDVPHQLX6DYDLWzV SUDGĂ?LRMHLPVNDXSWLVÂ&#x2019;WDPSDWDGVXJDGLQ WL-RQLQHVEXVOHQJYDMHLPzJLQVLWHDLĂ&#x2026;NLQWLV VDQW\NLXVVXEUDQJLXĂ?PRJXPL$QWUDGLH QÂ&#x2019;EĂ&#x2018;NLWHDWVDUJHVQLSULHYDQGHQVYHQNLWH VYDLJDOĂ&#x2DC;LUEĂ&#x2018;NLWHDWLGHVQLPDLVWRNRN\EHL

GÄ&#x2013;JE, UTENOJE, ZARASUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Spaudos keliasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 528) 20 122, mob. 8 650 43 742; BIRĹ TONE â&#x20AC;&#x201C; E.PetruĹĄauskienÄ&#x2014;s SPA, tel. (8 319) 56 625; DRUSKININKUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Drusvilmaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 313) 51 075; ELEKTRÄ&#x2013;NUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Benrestasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 528) 39 200; IGNALINOJE â&#x20AC;&#x201C; D.OrechovienÄ&#x2014;, tel. 8 677 98 736; JURBARKE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Jurbarko laikasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 447) 72 323; UAB â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iauliĹł kraĹĄtasâ&#x20AC;&#x153;: JONIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 687) 89 040, KELMÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 427) 54 381, PAKRUOJYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 421) 61 704, KURĹ Ä&#x2013;NUOSE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 41) 58 57 61, NAUJOJOJE AKMENÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 425) 56 588, RADVILIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 422) 53 451; KAIĹ IADORYSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Emduvaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 346) 51 378; KRETINGOJE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Paslauga tauâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 445) 53 949; KUPIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; L.BudrienÄ&#x2014;, tel. 8 646 26 189; LAZDIJUOSE â&#x20AC;&#x201C; K.MatuleviÄ?iaus IÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Ryto ĹžvaigĹždÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, tel. (8 318) 52 375; MAĹ˝EIKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; SodĹł g. 1-83, UAB â&#x20AC;&#x17E;JĹŤros paĹĄtasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 443) 21 233, mob. 8 650 18 774;

â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; be ĹĄeĹĄtadieniĹł Gyventojams Juridiniams asmenims 33,00 Lt 38,00 Lt 99,00 Lt 114,00 Lt 190,00 Lt 220,00 Lt 380,00 Lt 420,00 Lt

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

PASVALYJE â&#x20AC;&#x201C; L.JaniselienÄ&#x2014;, tel. 8 620 58 664; PLUNGÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB PlungÄ&#x2014;s paĹĄtas, tel. (8 448) 72 419; PRIENUOSE â&#x20AC;&#x201C; R.PaulauskienÄ&#x2014;s PÄŽ, tel. 8 685 30 867; RADVILIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; VĹĄÄŽ â&#x20AC;&#x17E;UĹžbÄ&#x2014;gtukÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, tel. 8 682 38 020; RASEINIUOSE â&#x20AC;&#x201C; M.MaulienÄ&#x2014;s IÄŽ, tel. (8 428) 51 337; ROKIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; V.Baranovskio ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Baltmaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 458) 33 241; Ĺ AKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vitas Kasiulaitis, tel. 8 612 97 522; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Naujoji tvarkaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 41) 50 07 10; Ĺ ILALÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;RitSpedaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 449) 51 421; Ĺ ILUTÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Literaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 441) 75 474; Ĺ IRVINTOSE â&#x20AC;&#x201C; Helena MarÄ?iauskienÄ&#x2014;, tel. 8 603 18 288; TAURAGÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino g. 8-58, UAB â&#x20AC;&#x17E;JĹŤros paĹĄtasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 446) 54 433, mob. 8 650 18 770; TRAKUOSE â&#x20AC;&#x201C; B. ir V.Vysockai, tel. 8 615 24 284. Prenumerata taip pat priimama internetu: http://prenum.lrytas.lt

â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; tik antradieniais Gyventojams Juridiniams asmenims 13,00 Lt 14,50 Lt 39,00 Lt 43,50 Lt 78,00 Lt 87,00 Lt 156,00 Lt 174,00 Lt

â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; tik ĹĄeĹĄtadieniais Gyventojams Juridiniams asmenims 15,00 Lt 16,50 Lt 45,00 Lt 49,50 Lt 90,00 Lt 99,00 Lt 180,00 Lt 198,00 Lt

,661 /HLGĂ?LDPDVQXRPHWĂ&#x2DC;VDXVLRG !DĂ&#x;REĂ&#x;SAS*(',0,1235$9,/1,86 4EĂ&#x;LEĂ&#x;FOĂ&#x;NASĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;TEIĂ&#x;RAUĂ&#x;TI &AKĂ&#x;SAS%LĂ&#x;PGDLO\#OU\WDVOW ,EIĂ&#x;DwĂ&#x;JASXĂ?GDURMLDNFLQzEHQGURYz Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WDV´ 69Ă&#x;2)!5Ă&#x;3)!Ă&#x;3)3Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)53 *9DLQDXVNDV WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0)2Ă&#x;-)%*)Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) $%XGU\V/'DSNXV WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) )7HONVQ\V WHO *&LEDV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) $7HONVQLHQz WHO 5.DUPD]DLWz WHO 5*HUEXWDYLmLXV WHO 90LmLXOLV WHO 9'HNVQ\V WHO 96DOGĂ?LĂ&#x2018;QDV WHO /0LFNXWz WHO -3HNDUVNDLWz .DUDOLĂ&#x2018;QLHQz WHO  ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6!3 -/LWYLQDYLmLXV WHO ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6/Ă&#x;0!6!$5/4/*! -0\NRODLWLHQz WHO )Âľ,%)$u*!) 10LFLĂ&#x2018;QLHQz$Ă&#x201A;HSXUDLWLV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) 34),)34!) 9*HFHYLmLHQzĂ&#x152;(.DQLXĂ&#x2026;LHQz WHO 9.Ă&#x2026;mHQDYLmLHQz59DĂ&#x2026;NHOLHQz WHO -3HWUDXVNDLWz WHO 0OLITIĂ&#x;KA9%UXYHULV WHO 9%DUWDVHYLmLXV WHO 7,JQDWDYLmLXV WHO %KOĂ&#x;NOĂ&#x;MIĂ&#x;KA9'HNVQ\V WHO $0XUDXVNDLWz WHO 0-RNĂ&#x2018;EDLWLV WHO $6UzEDOLHQz WHO ,-XQmLHQz WHO 0AĂ&#x;SAUĂ&#x;LIS96DOGĂ?LĂ&#x2018;QDV WHO *5DGDXVNDV WHO (%XLWNLHQz WHO 2.DFzQDLWz WHO 4EIĂ&#x;SwĂ&#x;SAUĂ&#x;GA)7HONVQ\V WHO 0.XL]LQDLWz WHO $/HNDYLmLXV WHO $.X]QHFRYDLWz WHO +ULTĂ&#x201E;RA5*HUEXWDYLmLXV WHO $$QGULNRQ\Wz WHO 0$XJXO\Wz WHO 50LNĂ&#x2026;LRQLHQz WHO 51RUHLNDLWz WHO -(UOLFNDV 3PORĂ&#x;TAS*1HQDUWDYLmLXV WHO .5LPNXV WHO *-DQRQLV WHO ÂżURNALISTINIAIĂ&#x;TYRIMAI5.DUPD]DLWz WHO '*XGDYLmLĂ&#x2018;Wz WHO //DYDVWH WHO $8UERQDLWz WHO &OĂ&#x;TOGĂ&#x;RAĂ&#x;FAI7%DXUDV WHO 9Ă&#x201A;mLDYLQVNDV WHO 9%DONĂ&#x2018;QDV WHO 0.XOELV WHO 5'DQLVHYLmLXV WHO ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;Âż52Ă&#x;.!Ă&#x;,!) ¡46Ă&#x;ANĂ&#x;TEĂ&#x;NAŠ90LmLXOLV WHO (=DEXOzQLHQz WHO 5=LOQ\V WHO 9%UDmLXO\Wz WHO 9%XGU\Wz WHO ¡'YĂ&#x;VEĂ&#x;NIĂ&#x;MOĂ&#x;BĂ&#x201E;Ă&#x;DASŠ$7HONVQLHQz WHO '-RQXĂ&#x2026;LHQz WHO //LOHLNLHQz WHO 53HUĂ&#x2026;RQ\Wz WHO 63XU\Wz WHO /9DORQ\Wz WHO ¡3TIĂ&#x;LIUSŠ/0LFNXWz WHO '.DLNDU\Wz WHO /kDSOLQVNDLWz WHO 06YzU\Wz WHO '/HEULNDLWz WHO ,6NOLXWDLWz WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;02)%Ă&#x;$!) ¡2YTAIÂŚ6AKARAIŠĂ&#x;96DOGĂ?LĂ&#x2018;QDV WHO ¡3OSTINwŠ$'XPDODNDV WHO 2%')/.Ă&#x160;Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) +AUĂ&#x;NAS$.DUDOLĂ&#x2018;QDV WHO  97UDLQ\V WHO  +LAIĂ&#x;PwĂ&#x;DA*3LODLWLV WHO  $3LODLWLHQz WHO  ÂľIAUĂ&#x;LIAI*Ă&#x201A;LXSDU\V WHO  !LYĂ&#x;TUS*5DIDQDYLmLHQz WHO  -AĂ&#x;RIĂ&#x;JAMĂ&#x;POĂ&#x;Lw/-XRG]HYLmLHQz WHO  0AĂ&#x;NEĂ&#x;VwĂ&#x;Ă&#x20AC;YS93HWUDXVNLHQz WHO  0AĂ&#x;LANĂ&#x;GA$=LDENXV WHO  4AUĂ&#x;RAĂ&#x;Gw(%DURQDLWz WHO 5KĂ&#x;MERĂ&#x;Gw'=LPEOLHQz WHO 5Âż3)%.)/Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) 6A¸INGTONASÂą56WDQNHYLmLĂ&#x2018;Wz ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NASÂą95XGDYLmLXV "%.$2!$!2")!) "ARSELONAÂą.1DVWRSNDLWz"ERLYNASĂ&#x;Âą -9HQFNXWzĂ&#x;,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NASÂą.6DEDOLDXVNDLWz -ASKĂ&#x;VAÂą$3URFHQND6AR¸UVAÂą(%XWULPDV !03+!)4/3Ă&#x;3+92)53 WHO 2INĂ&#x;KOĂ&#x;IRĂ&#x;MAĂ&#x;KEĂ&#x;TAĂ&#x;VOĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´ OHLG\ERVFHQWUDV 3PAUSĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´VSDXVWXYz .DXQRJ9LHYLV 5Ă&#x20AC;Ă&#x;SAĂ&#x;KYĂ&#x;MOĂ&#x;NUĂ&#x;MEĂ&#x;RIS 4IĂ&#x;RAĂ&#x;Ă&#x20AC;AS 2EKLAMA WHO HOSVSDXGRVSDUGDYLPDL#OU\WDVOW

R ÂąPRNDPDUHNODPD

Š Visa medĹžiaga, pateikta â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos ryteâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; laikraĹĄÄ?io nuosavybÄ&#x2014;. Kopijuoti ir platinti be UAB â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; sutikimo draudĹžiama.


TERMOMETRAS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

ORAIĂ&#x;RYTOJ

â&#x20AC;&#x153;

SinoptinÄ&#x2014; situacija artimiausiu metu nesikeis â&#x20AC;&#x201C; ciklonai ir toliau neĹĄ lietaus debesis ir vÄ&#x2014;sÄ&#x2026;.

&LNORQDLVOLQNV YLHQDVSRNLWR Mar ga ri ta KIRK LIAUS K AI TÄ&#x2013; SinoptikÄ&#x2014;

Ties Ĺ iaurÄ&#x2014;s Skandinavija besisukantis ciklonas ĹĄiandien lems mĹŤsĹł orus. Debesuotumas nuolat kaitaliosis. Daugelyje rajonĹł trumpai palynos, po pietĹł gali griaudÄ&#x2014;ti ir perkĹŤnija. PĹŤs nestiprus vakariniĹł krypÄ?iĹł vÄ&#x2014;jas, prieĹĄ pradedant lyti vÄ&#x2014;jas taps gĹŤsingesnis. AukĹĄÄ?iausia temperatĹŤra ĹĄiÄ&#x2026; dienÄ&#x2026; svyruos tarp 14â&#x20AC;&#x201C;19 laipsniĹł ĹĄilumos. SekmadienÄŻ netoli Lietuvos praslinks naujas nedidelis ciklonas. NaktÄŻ daugiausia lynos vakariniuose ir pietiniuose rajonuose, iki ryto lietaus iĹĄvengs nebent ĹĄiaurÄ&#x2014;s rytiniai rajonai. TemperatĹŤra paĹžemÄ&#x2014;s iki 5â&#x20AC;&#x201C;10 laipsniĹł ĹĄilumos. DienÄ&#x2026; dangĹł niauks tankesni debesys, beveik visoje ĹĄalyje tarpais nemenkai ÄŻkyriai palis. Stiprokas vÄ&#x2014;jas daugiausia pĹŤs iĹĄ vakarĹł, ĹĄiaurÄ&#x2014;s vakarĹł. TemperatĹŤra kils iki 13â&#x20AC;&#x201C;18 laipsniĹł ĹĄilumos. Pirmadienio naktÄŻ intensyviau palis PietĹł Lietuvoje, dienÄ&#x2026; trumpi lietĹŤs numatomi daugelyje vietoviĹł, kai kur griaudÄ&#x2014;s perkĹŤnija. VakarĹł vÄ&#x2014;jas silps. NaktÄŻ bus 5â&#x20AC;&#x201C;10 laipsniĹł ĹĄilumos, dienÄ&#x2026; svyruos tarp 14 ir 19 laipsniĹł. Antradienio naktÄŻ trumpai palynos daug kur, bet intensyvesnis lietus turÄ&#x2014;tĹł bĹŤti ĹĄiauriniuose ĹĄalies regionuose. DienÄ&#x2026; lietaus debesys vis dar sukiosis virĹĄ daugelio rajonĹł, maĹžesnÄ&#x2014; lietaus tikimybÄ&#x2014; bus tik prie jĹŤros ir ĹĄiaurÄ&#x2014;s vakaruose. TemperatĹŤra beveik nesikeis: naktÄŻ â&#x20AC;&#x201C; 5â&#x20AC;&#x201C;10 laipsniĹł ĹĄilumos, dienÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; 14â&#x20AC;&#x201C;18 laipsniĹł. TreÄ?iadienio naktis numatoma sausesnÄ&#x2014;, o dienÄ&#x2026; didesnÄ&#x2014;je ĹĄalies dalyje trumpai negausiai palynos. KetvirtadienÄŻ debesys sklaidysis ir palynos tiktai ĹĄalies rytuose, o penktadienÄŻ ir ĹĄeĹĄtadienÄŻ lietaus iĹĄvis neturÄ&#x2014;tĹł bĹŤti. Nuo treÄ?iadienio orai ĹĄiltÄ&#x2014;s. Ă&#x201A;LDQGLHQÂą$OR\]R*DOPLQR 9DVDUzVLU$OLFLMRVU\WRMÂą3DXOLQR 7RPR.DULEXWR/DLPRV,QRFHQWR SLUPDGLHQÂ&#x2019;Âą$JULSLQRV$UY\GR 9DLGRV=HQRQR9DQGRV9DLGR /LJLWRV5Ă&#x2018;WLOzVLU/LJLWRDQWUDGLHQÂ&#x2019; Âą-RQR(LYLOLWR(LYLOLWzV-DQLQRV LU-DQzVYDUGRGLHQD

VANDENSĂ&#x; TEMPERATĂ&#x201E;RA 6AKARĂ&#x;Ă&#x;VAL .EMUNEĂ&#x;TIESĂ&#x;$RUSKININKAIS .ERYJEĂ&#x;TIESĂ&#x;6ILNIUMI +AUNOĂ&#x;MARIOSE 4OTORI¸KIĂ&#x2039;Ă&#x;EĂ&#x20AC;Ă&#x;TIESĂ&#x;4RAKAIS 4AURAGNOĂ&#x;EĂ&#x20AC;Ă&#x;TIESĂ&#x;4AURAGNAIS +UR¸IĂ&#x2039;Ă&#x;MARIOSEĂ&#x;TIESĂ&#x;.IDA "ALTIJOSĂ&#x;JĂ&#x201E;ROJEĂ&#x;TIESĂ&#x;.IDA "ALTIJOSĂ&#x;JĂ&#x201E;ROJEĂ&#x;TIESĂ&#x;+LAIPwDA ÂľVENTOJOJEĂ&#x;TIESĂ&#x;!NYK¸jIAIS

    

2UDLĂ&#x2026;LDQGLHQELUĂ?HOLRG/LHWXYRMHLU(XURSRMH $&,%

Helsinkis

Oslas

Stokholmas

Glazgas

Sankt Peterburgas

Ryga

Dublinas

Briuselis ParyĹžius

$&!%$& "##&$

%#&"$ %&$

Minskas Berlynas

Miunchenas

#/$

VarĹĄuva

Frankfurtas Praha

Bordo

Maskva

Vilnius

Hamburgas Londonas Amsterdamas

Ĺ˝

$ $&!%&$ *$ $,$

Talinas

Kopenhaga

Lvovas

Kijevas

BukareĹĄtas Jalta

Venecija Nica

Madridas Barselona

Sofija

Varna

Roma Dubrovnikas

$&!% %&$

Viena BudapeĹĄtas

A

&+%$ $,$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ #! %$ +%$ #! %$

%&$$& "#/ 

!&)

&$ 

.-.)!#

+"#

"/

& #

$ $

Stambulas

Lisabona Malaga

Palma Palermas AlĹžyras

Tunisas

AtÄ&#x2014;nai

Antalija

Heraklionas

Larnaka Tel Avivas

Kairas

!MSĂ&#x;TERĂ&#x;DAĂ&#x;MAS !TwNAI "ALATONAS "ELĂ&#x;FASĂ&#x;TAS "ERLYNAS "OĂ&#x;NA "RIUĂ&#x;SEĂ&#x;LIS "UĂ&#x;DAĂ&#x;PE¸TAS "UĂ&#x;KAĂ&#x;RE¸Ă&#x;TAS #IURICHAS $UBĂ&#x;LIĂ&#x;NAS &RANKĂ&#x;FURĂ&#x;TAS 'ETEBORGAS (AMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS (ELĂ&#x;SINĂ&#x;KIS +AĂ&#x;LIĂ&#x;NINGĂ&#x;RAĂ&#x;DAS +IĂ&#x;JEĂ&#x;VAS +I¸IĂ&#x;NIOĂ&#x;VAS +OĂ&#x;PENĂ&#x;HAĂ&#x;GA +ROKUVA ,ISABONA ,IUKĂ&#x;SEMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NAS -ADĂ&#x;RIĂ&#x;DAS -ARSELIS -ASKĂ&#x;VA -IĂ&#x;LAĂ&#x;NAS -INSĂ&#x;KAS .EAPOLIS /SĂ&#x;LAS 0AĂ&#x;LERĂ&#x;MAS 0AĂ&#x;RYĂ&#x;Ă&#x20AC;IUS 0RAHA 2YĂ&#x;GA 2OĂ&#x;MA 3ANKTĂ&#x;0EĂ&#x;TERĂ&#x;BURĂ&#x;GAS 3OFIJA 3TAMĂ&#x;BUĂ&#x;LAS 3TOKĂ&#x;HOLĂ&#x;MAS 4AĂ&#x;LIĂ&#x;NAS 4RUMSw 6AĂ&#x;R¸UĂ&#x;VA 6EĂ&#x;NEĂ&#x;CIĂ&#x;JA 6IEĂ&#x;NA 6ILĂ&#x;NIUS :ALCBURGAS ÂżENEVA -IESTAIĂ&#x;PIETUOSE !LIKANTw !NTALIJA "ARSELONA $UBROVNIKAS &ARAS (EĂ&#x;RAKĂ&#x;LIOĂ&#x;NAS (URGADA +AIRAS +AĂ&#x;NAI +ASABLANKA ,ARĂ&#x;NAĂ&#x;KA ,ASĂ&#x;0ALMASAS -AĂ&#x;LAĂ&#x;GA -ALJORKOSĂ&#x;0ALMA -OĂ&#x;NAĂ&#x;KAS .IĂ&#x;CA 4ELĂ&#x;!VIĂ&#x;VAS 4UĂ&#x;NIĂ&#x;SAS 6ALENSIJA 6ARNA

                                 

Lietuvos rytas  
Lietuvos rytas  

2014 06 21