Page 1

AKCIJA

$ARĂ&#x;GALITEĂ&#x;PIGIAUĂ&#x;UĂ€Ă&#x;SIĂ&#x;SAĂ&#x;KYTIĂ&#x;¡,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VOSĂ&#x;RYĂ&#x;TgŠĂ&#x;IRĂ&#x;GAUTIĂ&#x;DOĂ&#x;VAĂ&#x;NgĂ&#x;ÂŚĂ&#x;LIKOĂ&#x;TIKĂ&#x;

Ă&#x;DIENOS

PBIRĂ ELIOĂ“Ă“DĂ…HĂ…WDGLHQLV

/RAIĂ&#x;¸IANDIEN

“

Ĺ˝inau, kad mano krĹŤtinÄ— atrodÄ— gundomai, bet tenisui ji netiko. 6XVLPDĂ?LQXVLNUĂ‘WLV5XPXQLMRV WHQLVLQLQNz6+DOHSSDVLMXWR WDUVLDWVLNUDmLXVLDNPHQV SRNDNOXLUGDEDUĂ?LEDPRWHUĂ˜ WHQLVRHOLWRYLUĂ…Ă‘QzMH

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6,(-,/(,',020(7$,15 .DLQD/W

ÂľwĂ&#x;TOĂ&#x;NI¸Ă&#x;KOSĂ&#x;BYĂ&#x;LOSĂ&#x;SARĂ&#x;GAIĂ&#x; TOĂ&#x;LIAUĂ&#x;VAIĂ&#x;DIĂ&#x;NAĂ&#x;ANĂ&#x;GEĂ&#x;LUS Ă„/LHWXYRVU\WRÂłQXRWU

ĂŒXUQDOHĂ„*\YHQLPREĂ‘GDVÂł

OU \ WDVOW

Ă&#x;PĂ&#x;

7LNVXWDSLPDL" PrezidentÄ— D.GrybauskaitÄ— ploja ÄŻ LietuvÄ… besiverĹžianÄ?iai Suomijos „For tum“. Tuo pat metu ĹĄiÄ… bendrovÄ™ globoja Rusijos vadovas V.Putinas. Ar tai tik sutapimai, ar gudraus ir klastingo Maskvos plano Ĺženklai? Ă&#x;PĂ&#x;

'LQJRNĂ‘ULQLDL Dailininkas V.Ĺ˝ukas (nuotr.) 8 metus negali atgauti kĹŤriniĹł iĹĄ jo parodÄ… Italijoje surengusios S.Ĺ altenytÄ—s. Moteris menininkÄ… tikino, kad kĹŤrinius pasisavino jos dukters tÄ—vas – praeityje Ĺžinomas Italijos futbolininkas. Ă&#x;PĂ&#x; Ă&#x;

DIENOSĂ&#x;SKAIjIUSTiek kilometrĹł per valandÄ… galÄ—s pasiekti dviejĹł studentĹł iĹĄ Kanados sukurtas dviratis „Eta“, labiau primenantis raketÄ…. DviraÄ?io prototipÄ… jau iĹĄbandÄ™ ir 127 km/val. greiÄ?iu jau palakstÄ™ kanadieÄ?iai ketina sukurti greiÄ?iausiÄ… pasaulyje Ĺžmogaus varomÄ… maĹĄinÄ…. Ă&#x;PĂ&#x;

¸IANDIENĂ&#x;SUĂ&#x;,2 „Gyvenimo bĹŤdo“ Ĺžurnale: â– specialiajame priede „Skanaus!“ – daugybÄ— receptĹł, kaip JoniniĹł nakÄ?iai pasiruoĹĄti gardĹžiĹł kepsniĹł ant grilio ar lauĹžo. Priede „Rytai–Vakarai“: â–  karaliaus misija – grÄ…Ĺžinti ispanĹł tikÄ—jimÄ… monarchija. Ĺ˝urnale „TV antena“: â–  TV3 ĹĄou „Mano geriausia draugė“ varĹžysis neÄŻprastos poros – pramogĹł pasaulio atstovÄ—s kartu su savo motinomis.

APREI¸KIMAI

7UDGLFLMĂ˜LOJHV\V Vis daugiau lietuviĹł ĹĄeimomis traukia ÄŻ tolimus kraĹĄtus... Artimoje aplinkoje gi draudĹžiama smurtaut. Juozas Erlickas

3DUHLJĂ‘QĂ˜QLHNDLSQHVXUDQGDPD19HQFNLHQzPzJVWDDSVLSLUNWLkLNDJRVĂ…LDXULQzMHGDO\MHHVDQmLRVHSDUGXRWXYzVH

1HULQJD9HQFNLHQzSRDSNDOWRVNRJHURQHWHNV 6HLPRQDULRPDQGDWRÂąXĂ?WDLNDGGDXJLDXNDLS PHWXVQHVLODQNzSDUODPHQWH,UNDVLĂ…WR"2NDV DWVDN\VXĂ?VXNXUSWjĂ…zWRQLĂ…NjSHGRILOLMRVLVWRULMj" 8Ă?EHSUDVPHVPLUWLV".DOWĂ˜LHĂ…NRWLQHVNXEDPD Lai ma LAVAS TE LR korespondentÄ—

LietuvÄ… draskiusi menamos pedofilijos istorija jau nusineĹĄÄ— pen-

kiĹł ĹžmoniĹł gyvybÄ™, keturis vaikus pavertÄ— naĹĄlaiÄ?iais, sunaikino ĹĄeimas, valstybei kainavo milijonus ir nesutaikomais prieĹĄais pavertÄ— daugybÄ™ ĹĄalies ĹžmoniĹł. Net prisiekusi bĹŤti visiems

vienodai teisinga prezidentÄ— Dalia GrybauskaitÄ— ilgai buvo violetinÄ—s minios pusÄ—je, vÄ—liau Ä—mÄ— blaĹĄkytis, o galiausiai dar labiau sukirĹĄino visuomenÄ™. Ar per naujÄ… jÄ… kadencijÄ… prezidentÄ— ÄŻstengs trenkti kumĹĄÄ?iu ÄŻ stalÄ…, kad jos vadeliojama teisÄ—sauga iĹĄsivaduotĹł iĹĄ savo neÄŻgalumo, pagaliau ÄŻvardytĹł ir nubaustĹł ĹĄios istorijos sumanytojus bei kurstytojus?

*LPÂ?VNRYRWL Olimpinis Ä?empionas Ĺ .MarÄ?iulionis daug kur pirmasis pralauŞė ledus, bet iĹĄlieka kovotojas. PenkiasdeĹĄimtmetÄŻ vakar atĹĄventÄ™s legendinis Lietuvos krepĹĄininkas iki ĹĄiol trokĹĄta laimÄ—ti kiekvienas gyveniĂ&#x;PĂ&#x; Ă&#x; mo rungtynes.

.UKE LT AĂ&#x;Â?Ă&#x; Ă&#x;Ă&#x;P

.HLVWDJ\Q\ED NeneigÄ— to, kuo yra kaltinamas, taÄ?iau kaltu neprisipaĹžino. Tokios keistos taktikos teisme laikÄ—si 35 metĹł kaunietis M.Ĺ˝elvys. Bet tai jam nepadÄ—jo – vyras nuteistas kalÄ—ti 12 metĹł uĹž ĹžiaurĹł motinos nuĹžudymÄ…. Ă&#x;PĂ&#x;


Ă&#x;DIENOS

NUOMONES

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

9-XUNĂ‘QRSLHĂ…

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ€ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

Ă„/LHWXYRVU\WRÂłVDYDLWz

Ĺ˝

velgiant iĹĄ ĹĄono – pigus ir prastas cirkas, o iĹĄ tiesĹł intrigos ir stumdymasis dÄ—l ÄŻtakos sferĹł. Taip po kÄ… tik pasibaigusiĹł prezidento ir Europos Parlamento rinkimĹł vyksta politikĹł ĹĄokiai aplink svarbius valstybÄ—s postus. Netrukus po rinkimĹł paaiĹĄkÄ—jo, jog viskas, ko per privalomÄ… ritualinÄŻ aukojimÄ… gali tikÄ—tis prezidentÄ— D.GrybauskaitÄ—, – tik kelios viceministrĹł galvos. Neatmestina, jog ne tiktai visos koalicijos sudÄ—tis, bet ir atskirĹł ministrĹł nelieÄ?iamybÄ— ir buvo tai, dÄ—l ko ĹĄalies vadovÄ— sutarÄ— su socialdemokratais dar prieĹĄ rinkimus. TaÄ?iau jau antrÄ… savaitÄ™ viceministrĹł juodojo sÄ…raĹĄo istorijÄ… vyniojanti ir kurstanti prezidentÄ— taip ÄŻsijautÄ—, kad net pareiĹĄkÄ—, jog ims klibinti tuos ministrus, kurie tuojau pat neatsikratys sÄ…raĹĄe esanÄ?iĹł savo viceministrĹł.

T

aÄ?iau kokie viceministrai yra ĹĄiame sÄ…raĹĄe? PrezidentĹŤra ir toliau neatsako ÄŻ ĹĄÄŻ klausimÄ…, o tik svaidydamasi uĹžuominomis kursto spÄ—liones vieĹĄumoje, ÄŻ kuriÄ… ir pati aplinkiniais keliais pakiĹĄo vienÄ… ar kitÄ… pavardÄ™. AiĹĄku, daugiausia pavardĹžiĹł – iĹĄ viduje ir taip beskilinÄ—janÄ?iĹł „tvarkieÄ?iĹłâ€œ bei prezidentÄ—s pagrindiniĹł prieĹĄĹł „darbieÄ?iĹłâ€œ stovyklĹł. Kokio pobĹŤdĹžio ir kilmÄ—s ĹĄi informacija, kuriÄ… prezidentei pateikÄ— SpecialiĹłjĹł tyrimĹł tarnyba (STT) ir kodÄ—l tie viceministrai gnaibomi bĹŤtent dabar ir visi urmu? KodÄ—l, jei ant ko nors ir krito koks nors ĹĄeĹĄÄ—lis, prezidentÄ—, VyriausybÄ— ir teisÄ—sauga to nesiaiĹĄkino normalia tvarka?

Konservatoriams noras kerĹĄtauti svarbiau uĹž ÄŻprastÄ… taisyklÄ™, kad opozicija ir spauda yra sÄ… jungininkai. Ar ta informacija vienodo svorio ir pobĹŤdĹžio kalbant apie visus viceministrus, ar apie vienÄ… vienokio stiprumo ir kilmÄ—s, apie kitÄ… – kitokio? Dabar galima suprasti tik tiek, kad tame sÄ…raĹĄe – informacinÄ— miĹĄrainÄ—, Ĺžiniasklaidos publikacijĹł, paÄ?ios STT interpretacijĹł, ÄŻĹžvalgĹł bei nuojautĹł ir PrezidentĹŤros iĹĄ ÄŻvairiausiĹł kitĹł jai prieinamĹł ĹĄaltiniĹł sukauptĹł operatyviniĹł ĹžiniĹł miĹĄinys. Tiesa, STT vadovas S.UrbanaviÄ?ius, iĹĄkviestas pas Seimo ir „darbieÄ?iĹłâ€œ vadovÄ™ L.GrauĹžinienÄ™, kuri, suprantama, skirtingai negu premjeras, ĹĄio sÄ…raĹĄo negavo, tvirtino, kad tai – kriminalinÄ—s Ĺžvalgybos informacija.

S

uprask – tai tarnybos savais kanalais gautos grÄ—smingos ir blogos Ĺžinios, kurios, viena vertus, labai rimtos, kita vertus – ÄŻstatymĹł ir teisiniĹł padariniĹł poĹžiĹŤriu yra lyg dĹŤmas vÄ—jyje. Akivaizdu – aiĹĄkiai, konkreÄ?iai ir vieĹĄai ÄŻvardyti kaltinimai kiekvienam viceministrĹł ne tik sudarytĹł galimybÄ™ kiekvienam jĹł gintis ir net kontratakuoti per teismus, bet ir maksimaliai sumaĹžintĹł ar net visai susprogdintĹł intrigÄ…, kuri PrezidentĹŤrai dabar reikalinga. GalbĹŤt ji iĹĄ tiesĹł planuoja pasinaudoti situacija ir pradÄ—ti klibinti kai kuriuos ministrus ar net visÄ… valdanÄ?iÄ… jÄ… koalicijÄ….

Bet kairieji ir premjeras A.ButkeviÄ?ius, kuris ÄŻprastai vinguriavo ir stengÄ—si apeiti bet kokÄŻ aĹĄtresnÄŻ kampÄ…, vis dÄ—lto, atrodo, pasiryŞę ginti ir ĹĄiÄ… fronto linijÄ….

P

remjeras pareiĹĄkÄ—, kad visi vieĹĄai linksniuojami viceministrai turÄ—tĹł kreiptis ÄŻ teisÄ—saugÄ…. Jie vienas po kito tai ir pradÄ—jo daryti. Atrodo, jog tai reiĹĄkia, kad tuo atveju, jei teisÄ—sauga patvirtins neturinti jokiĹł rimtĹł ir ikiteisminiais tyrimais galinÄ?iĹł virsti ĹžiniĹł nÄ— apie vienÄ… juodojo sÄ…raĹĄo herojĹł, jie visi ir liks postuose, o D.GrybauskaitÄ— – su itin ilga nosimi. Kad tokia gÄ—da jos neiĹĄtiktĹł, prezidentÄ—, atrodo, jau dabar skuba politiĹĄkai spausti ministrus, kad jie kuo greiÄ?iau klusniai iĹĄmestĹł iĹĄ postĹł kuo daugiau savo pavaldiniĹł. Regis, dÄ—l tokio atlygio D.GrybauskaitÄ— noriai dalyvavo ir kitame postĹł kadrilio epizode, kuris buvo reikalingas jau ne tiek jai, kiek socialdemokratams, – skandalingojo sveikatos apsaugos ministro, kairiĹłjĹł veterano V.AndriukaiÄ?io komandiravimo ÄŻ EuropÄ… ceremonijoje. Nors iki to laiko, kai Lietuvai reikÄ—s oficialiai deleguoti atstovÄ… ÄŻ eurokomisaro postÄ…, dar turi nutekÄ—ti daug vandens, A.ButkeviÄ?ius ĹĄiÄ… savaitÄ™ suskubo juo paskelbti V.AndriukaitÄŻ, o ÄŻkandin jo tai padarÄ— ir jo partijos vadovybÄ— bei prezidentÄ—.

R

egis, tai buvo padaryta siekiant dviejĹł tikslĹł – kuo greiÄ?iau atsikratyti vis labiau galvÄ… kelianÄ?io vieno partijos maiĹĄtininkĹł, kurÄŻ tikimasi visai nugesinti iĹĄtrÄ—mus ÄŻ tolimÄ… postÄ…, ir neleisti ÄŻsisiĹŤbuoti kovai dÄ—l to posto tiek partijos viduje, tiek visoje koalicijoje. Bet kokiu atveju tai, kad Lietuva ÄŻ tokiÄ… kÄ—dÄ™ siunÄ?ia asmenÄŻ, kuris ir dabartinÄ—je savo atsakomybÄ—s srityje nepasiĹžymÄ—jo niekuo, iĹĄskyrus garsius ir prieĹĄtaringus pareiĹĄkimus apie vis planuojamas pertvarkas bei „reformas“, ir kurio norima paprasÄ?iausiai atsikratyti, rodo, kaip valdĹžios virĹĄĹŤnÄ—se Ĺžvelgiama ÄŻ tokiĹł svarbiĹł kadrĹł politikÄ….

D

ar blogiau, kad ĹĄiuose Ĺžaidimuose ĹĄiÄ… savaitÄ™ skendo ir visai valstybei bei demokratijai lemtingai svarbĹŤs klausimai, pavyzdĹžiui, politikĹł ginÄ?ai dÄ—l spaudos likimo. Seime pagaliau pajudÄ—jo iniciatyvos naikinti ÄŻstatymĹł normas, leidĹžianÄ?ias naikinti mokesÄ?iĹł lengvatas ir drausti dalyvauti vieĹĄuosiuose pirkimuose tiems leidiniams, kuriuos paÄ?iĹł politikĹł uĹžgaidas vykdanÄ?ios institucijos pripaŞįsta neetiĹĄkais. PrieĹĄ tokias iniciatyvas kryĹžiumi gula opoziciniai konservatoriai. Jie, bĹŤdami valdĹžioje, kartu su prezidente ir prastĹŤmÄ— ĹĄias nuostatas tam, kad kovotĹł su jiems neÄŻtinkanÄ?ia spauda.

N

oras kerĹĄtauti ir viltys netrukus grÄŻĹžti ÄŻ valdĹžiÄ… svarbiau uĹž demokratiniame pasaulyje ÄŻprastÄ… taisyklÄ™, kad opozicija ir spauda yra sÄ… jungininkai kovojant uĹž demokratijÄ…. Taigi, kaip matyti, atsakinga ir valstybiĹĄka politika, demokratijos principai mĹŤsĹł iĹĄrinktiesiems daĹžniausiai yra niekis prieĹĄ jĹł intrigas ir iĹĄskaiÄ?iavimus. ApĹžvalgininkas

6SDUQXRWLĂ?RGĂ?LDLÂąLĂ…SLUPĂ˜OĂ‘SĂ˜

“ “ “

AĹĄ elgiuosi tolerantiĹĄkai ir kultĹŤringai, jei ĹžmonÄ—s taip pat elgiasi su manimi. 3UHPMHUDV$%XWNHYLmLXV6HLPHSDWHLNÂ?VLQIRUPDFLMj GzOGXMĂ˜NDLQĂ˜WDLSSDVLDLĂ…NLQRNRGzOLĂ…WULEĂ‘QRV NDOEzMRNDQGĂ?LDL

ProkuratĹŤra neturi duomenĹł, kad N.VenckienÄ— bĹŤtĹł mirusi, ir tikisi, jog ji yra gyva. *HQHUDOLQHLSURNXUDWĂ‘UDLODLNLQDLYDGRYDXMDQWLV '5DXOXĂ…DLWLVWDLSDWVDNzÂ’NODXVLPjDSLH6HLPR QDUzV19HQFNLHQzVEĂ‘NOÂ?

VienÄ… kartÄ… reikia baigti ĹĄokdinti valstybÄ™ slaptomis paĹžymomis. 3DUWLMRVĂ„7YDUNDLUWHLVLQJXPDVÂłSLUPLQLQNDV53DNVDV SLNWLQRVLSUH]LGHQWHLSDWHLNWXYDGLQDPXRMX MXRGXRMXVjUDĂ…X

“

Nesiteisinu, nekomentuoju, neieĹĄkau kabliukĹł, o nedelsdamas pervedu 110 litĹł atgal ÄŻ valstybÄ—s iĹždÄ…. 7DLSNDOEzMR6HLPRQDU \V-3RĂ?HODNXULVSDUODPHQWLQHL YHLNODLVNLUWDVOzĂ…DVSDQDXGRMRQHSDJDOSDVNLUWÂ’Âą VXPRNzMRXĂ?VNDLWPHQLQÂ?WHOHYL]LMjVDYRQDPXRVH

“

Ať visada pasisakau uŞ tai, kad kauptume kilnojamą jį turtą – Şinias galvoje. Šis turtas niekada nenuvertės. %LRWHFKQRORJLQzVIDUPDFLMRVFHQWURÄ%LRWHFKSKDUPD³ YDGRYDV9$%XPHOLVSDW DUz’NjODELDXVLDL DSVLPRNDLQYHVWXRWL

“

Mmmm.. ÄŒia dabar? Nepamenu.

.DXQRYLFHPHUDV99DVLOHQNDSDNODXVW DVNXUDSODPGz VDYRDXWRPRELOÂ’LĂ…SUDGĂ?LĂ˜SUDUDGRDWPLQWÂ’


POLITIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

AKTUALIJOS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ€ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

KLAUSIMAS. Ar giliai ĹĄaknis Rusijoje ÄŻleidusi Suomijos bendrovÄ— „Fortum“ bus patikima Lietuvos partnerÄ—?

3UOĂ&#x;MI¸Ă&#x;KASĂ&#x;GwĂ&#x;RISĂ&#x;ÂŚĂ&#x;SUĂ&#x;STIPĂ&#x;RIUĂ&#x;RUĂ&#x;SI¸Ă&#x;KUĂ&#x;KVAĂ&#x;PU 'DOLD*U\EDXVNDLWzSORMDÂ’/LHWXYjEHVLYHUĂ?LDQmLDL6XR PLMRVĂ„)RUWXPÂł7XRSDWPHWXWjSDmLjEHQGURYÂ?JOR ERMD5XVLMRVYDGRYDV9ODGLPLUDV3XWLQDV$UWDLWLNVX WDSLPDLDUNODVWLQJR0DVNYRVSODQRĂ?HQNODL"7DLQX VSUHQGzLĂ…VLDLĂ…NLQWL6HLPRQDU\V$UWĂ‘UDV3DXODXVNDV R ĹŤ t a JA N U T I E N Ä–

Ĺ iÄ… savaitÄ™ Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas A.Paulauskas dÄ—l galimĹł Suomijos bendrovÄ—s „Fortum“ ryĹĄiĹł su Kremliumi, Rusijos strateginiais ekonominiais interesais kreipÄ—si ÄŻ ValstybÄ—s saugumo departamentÄ… (VSD). „Žinias pateikiau ĹžodĹžiu. Bet prieĹĄ kelias dienas VSD papraĹĄÄ— pateikti paklausimÄ… raĹĄtu. Ĺ iuo metu kaip tik ir raĹĄau“, – „Lietuvos rytui“ sakÄ— A.Paulauskas. Paklaustas, ar jo gautos Ĺžinios apie galimus „Fortum“ ir Rusijos bendrus interesus atrodo svarbios, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas atsakÄ—: „InformacijÄ… bĹŤtina patikrinti. Juk kalbame apie stambĹł investuotojÄ…, turintÄŻ labai rimtĹł ketinimĹł ir dideliĹł finansiniĹł iĹĄtekliĹł. TodÄ—l svarbu Ĺžinoti, ar nÄ—ra grÄ—smiĹł valstybei.“ %KSĂ&#x;PERĂ&#x;TAIĂ&#x;NUOĂ&#x;GgSĂ&#x;TAUĂ&#x;JA

Lietuvos energetikos ĹŤkio pertvarka, kai „Lietuvos energija“ susigrÄ…Ĺžina po savo skÄ—Ä?iu ĹĄilumos gamybÄ…, gali turÄ—ti dvigubÄ… dugnÄ…. Mat dalis ĹĄilumos ĹŤkio turÄ—tĹł atitekti privatiems investuotojams, o ÄŻ ĹĄiÄ… sritÄŻ PrezidentĹŤros stumiama „Fortum“ pagal sÄ…sajas su Rusija yra ĹĄeĹĄta Europoje.

„Fortum“ investicijos Rusijoje iĹĄsiskiria tuo, kad ĹĄis koncernas veikia energetikos rinkoje, kuriÄ… Maskva laiko iĹĄskirtinai politine. TodÄ—l ekspertai nuogÄ…stauja, kad mĹŤsĹł ĹĄalyje ÄŻsitvirtinusi „Fortum“ garantuos Kremliui reikiamus svertus daryti ÄŻtakÄ… ir Lietuvos ĹŤkiui, ir politikai. 6AĂ&#x;KAĂ&#x;RĂ‹Ă&#x;VERSĂ&#x;LASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;PRIKĂ&#x;LAUĂ&#x;SOĂ&#x;MAS

Duomenys apie pasaulio verslo gigantĹł sÄ…sajas su Kremliumi buvo surinkti ir paskelbti po to, kai Rusija įŞōliai aneksavo Ukrainos teritorijos dalÄŻ Krymo pusiasalÄŻ. Ä–mÄ™si Rusijos stabdymo politikos, VakarĹł politiniai lyderiai susidĹŤrÄ— su savo verslo elito pasiprieĹĄinimu, kurio pagrindas buvo labai praktiĹĄkas. V.Putinas sugebÄ—jo prisivilioti ÄŻ RusijÄ… didĹžiausias VakarĹł kompanijas, ir jos tapo priklausomos nuo pajamĹł, gaunamĹł iĹĄ RytĹł rinkos. Tuomet buvo apskaiÄ?iuota, kokiu mastu Europos verslo gigantai yra ÄŻsivÄ—lÄ™ ÄŻ Rusijos ĹŤkÄŻ. PaaiĹĄkÄ—jo, kad, be VakarĹł bankĹł, telekomunikacijĹł tiekÄ—jĹł, maisto gamintojĹł, privilegijÄ… veikti Kremliaus uĹžuovÄ—joje turi ir minÄ—tas Suomijos koncernas. „Fortum“ investicijos Rusijoje iĹĄ visĹł iĹĄsiskiria tuo, kad ĹĄis koncernas veikia energetikos rinko-

je, kuriÄ… Maskva laiko iĹĄskirtinai politine. ¡'AZPĂ&#x;ROM¨Ă&#x;PARTĂ&#x;NEĂ&#x;Rw

Lietuvoje „Fortum“ pradÄ—jo veikti gerokai vÄ—liau, nei ÄŻsitvirtino Rusijoje. Ten suomiai jau valdo aĹĄtuonias ĹĄilumines elektrines ir giriasi turintys ketvirtÄŻ akcijĹł bendrovÄ—s TGC-1, kontroliuojanÄ?ios Ĺ iaurÄ—s VakarĹł Rusijos elektros ĹŤkÄŻ. „Lietuvos ryto“ duomenimis, „Fortum“ yra ir RAO ES tiekiamos elektros energijos platintojas Skandinavijoje, o Kremliaus kontroliuojama bendrovÄ— „Gazprom“ yra daugelio „Fortum“ projektĹł partnerÄ—. „Fortum“ antrinÄ— ÄŻmonÄ— Rusijoje yra tokia svarbi, kad jÄ… valdantis rusas Aleksandras ÄŒiuvajevas yra ir pagrindinÄ—s Suomijos bendrovÄ—s viceprezidentas. BendrovÄ—s tinklalapyje teigiama, kad tolesniĹł investicijĹł Rusijoje programa padidins „Fortum“ elektros generavimo pajÄ—gumus 85 procentais. InvesticijĹł plÄ—tra buvo pristabdyta tik po to, kai Europa prisijungÄ— prie JAV sankcijĹł Kremliui paketo. 0OĂ&#x;LIĂ&#x;TIĂ&#x;KAIĂ&#x;GAĂ&#x;VOĂ&#x;PAĂ&#x;Ă€YĂ&#x;Mg

MaĹždaug prieĹĄ mÄ—nesÄŻ Seimo narius pasiekÄ— anoniminÄ— paĹžyma, kurioje teigiama, jog esÄ… prieĹĄ pat paskelbiant sankcijas Maskvos pasiuntiniai jau derÄ—josi dÄ—l „Fortum“ pagrindinÄ—s bendrovÄ—s akcijĹł pirkimo, o derybininkas yra V.Putino globojamas oligarchas Genadijus TimÄ?enka, turintis Suomijos pilietybÄ™. G.TimÄ?enka pakliuvo ÄŻ sÄ…raĹĄÄ… asmenĹł, kuriems buvo pritaikytos VakarĹł sankcijos, – areĹĄtuotos jo sÄ…skaitos, apribotas judÄ—jimas uĹž Rusijos ribĹł. Lietuvos parlamentarĹł gautame dokumente taip pat tvirtinama, esÄ… su „Fortum“ investicijomis KlaipÄ—doje susijÄ™ Rusijos bankai. Netrukus tie duomenys buvo perduoti ValstybÄ—s saugumo departamentui, taÄ?iau atsakymo iki ĹĄiol nÄ—ra. 2UĂ&#x;SAIĂ&#x;VAĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ&#x;SAĂ&#x;VI¸Ă&#x;KIAIS

Kad Rusijos atstovai „Fortum“ laiko sava kompanija, ÄŻsitikino „Lietuvos ryto“ Ĺžurnalistas ArtĹŤras JanÄ?ys. „2012 metais kartu su kitais Ĺžurnalistais iĹĄ Lietuvos buvau Kaliningrade, kur Rusijos bendrovÄ— „Rosatom“ gynÄ— atominÄ—s elektrinÄ—s ĹĄioje srityje projektÄ… ir labai pyko ant Lietuvos, kad ji nepasiraĹĄo poveikio aplinkai vertinimo dokumentĹł. IĹĄ pradĹžiĹł buvo kalbama ramiai. TaÄ?iau ilgainiui ÄŻsikarĹĄÄ?iavo „Rosatom“, valdanÄ?ios Rusijos atomines elektrines, vieĹĄĹłjĹł ryĹĄiĹł atstovas Andrejus Timonovas: „Na, nieko, ateis pas jus mĹŤsĹł „Fortum“, ir reikalai susitvarkys!“ !TĂ&#x;SAĂ&#x;KIĂ&#x;NwĂ&#x;JOĂ&#x;APĂ&#x;TAĂ&#x;KIAI

„Lietuvos ryto“ Ĺžurnalistai pasibeldÄ— ÄŻ kone visĹł Lietuvos energetinÄ—s nepriklausomybÄ—s projek-

tĹł bendraautorÄ—s inĹžinerinÄ—s bendrovÄ—s „Sweco“ viceprezidento Aido VaiĹĄnoro duris. – Mes turime duomenĹł, jog „Fortum“ klaipÄ—dietiĹĄkÄ… projektÄ… globojo Rusijos bankai. Ar tai tiesa? – Nieko neĹžinau ir net nesidomiu tokiais dalykais. – KodÄ—l nesidomite? – O kodÄ—l turÄ—Ä?iau? AĹĄ pasitikiu ĹĄia kompanija, jos reputacija. .EPAMINwJOĂ&#x;Â?TAKINGOĂ&#x;VEIKwJO

Anot A.VaiĹĄnoro, „Fortum Heat Lietuva“ („Fortum“ antrinÄ—s bendrovÄ—s, investuojanÄ?ios Lietuvoje) akcininkĹł sÄ…raĹĄas yra konfidencialus, todÄ—l Ĺžurnalistams nebus atskleistas. TaÄ?iau jis tikino, kad Lietuvoje investuoja Suomijos bendrovÄ— „Fortum“. Dar paĹĄnekovas sakÄ— bendravÄ™s su aukĹĄÄ?iausiais „Fortum“ vadovais, ir didĹžioji dalis jĹł buvo suomiai. Bet A.VaiĹĄnoras nepaminÄ—jo „Fortum“ investicijas Rusijoje valdanÄ?io ruso A.ÄŒiuvajevo, kuris yra pagrindinÄ—s, suomiĹĄkosios, bendrovÄ—s viceprezidentas. Ĺ io Ĺžmogaus ÄŻtaka yra milĹžiniĹĄka, nes „Fortum“ tiesioginÄ—s investicijos Rusijoje ĹĄiais metais pasiekÄ— 4 mlrd. JAV doleriĹł. TolesnÄ™ plÄ—trÄ…, kuri ĹĄiÄ… sumÄ… turÄ—jo padvigubinti, sustabdÄ— tik Europos sankcijos Maskvai.

/LHWXYRVSUH]LGHQWz'*U\EDXVNDLWzJHJX�zVYLGXU\MHGDO\YDYRÄ)RUWXP³HOHNW U LQzVDWLGDU\PRÅYHQWzMH.ODLSzGRMH QXRWUYLUÅXMH 0D�GDXJWXRSDWPHWX 5XVLMRVYDGRYDV93XWLQDVDWLGDUzÄ)RUWXP³SDVWDW\Wj1LDJDQzVHOHNWULQ�

.EJAUjIAĂ&#x;2USIJOSĂ&#x;KVAPO

– Tuose projektuose, kuriuos „Fortum“ kompanija ÄŻgyvendina Lietuvoje, Rusijos nÄ—ra nÄ— kvapo. Va, ĹĄitÄ… ir ÄŻdÄ—kite, – atkakliai aiĹĄkino A.VaiĹĄnoras. – IĹĄ kur tai Ĺžinote, jeigu sakÄ—te, kad neĹžinote? – AĹĄ taip pasakiau ir dar kartÄ… kartoju: „Fortum Heat Lietuva“ steigÄ—ja yra Suomijos kapitalo bendrovÄ—. 0LAĂ&#x;NASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;MIESĂ&#x;TĂ‹Ă&#x;¸ILĂ&#x;DYĂ&#x;MAS

A.VaiĹĄnoras dar paaiĹĄkino, kad „Fortum“ Lietuvoje ketina ÄŻleisti ĹĄaknis ne tik KlaipÄ—doje, kur bendrovei jau priklauso 40 proc. ĹĄilumos ĹŤkio, bet ir Vilniuje, Kaune. Ĺ is planas visiĹĄkai sutampa su neseniai VyriausybÄ—s patvirtinta strategija, pagal kuriÄ… „Lietuvos energija“ susigrÄ…Ĺžins 51 proc. ĹĄilumos ĹŤkio kontrolÄ™, o likusi dalis atiteks privatiems investuotojams. „Lietuvos ryto“ ĹĄaltiniĹł teigimu, „Fortum“ ir „Lietuvos energija“ dar apie 2012-ĹłjĹł vidurÄŻ yra pasiraĹĄiusi slaptÄ… ketinimĹł protokolÄ…, kuriame, tikÄ—tina, aptariama Suomijos bendrovÄ—s pirmenybÄ— ĹĄildant didĹžiuosius ĹĄalies miestus. Tai netiesiogiai patvirtino ir A.VaiĹĄnoras, pasakÄ™s, jog „Fortum“ planai investuoti Lietuvoje plÄ—tojami „jau senokai – nuo tada, kai tiek PrezidentĹŤra, tiek VyriausybÄ— pasirinko ĹĄiek tiek kitÄ… ĹĄilumos ĹŤkio pertvarkos modelÄŻ atiduodant centrinÄŻ ĹĄilumos tiekimÄ… „Lietuvos energijai“. Jei „Sweco“ viceprezidentas sakÄ— tiesÄ…, PrezidentĹŤra Ä?ia bus ÄŻsiverĹžusi ÄŻ VyriausybÄ—s kompetencijos sritÄŻ. GreiÄ?iausiai jis neklydo. „Lietuvos ryto“ duomenimis, prezidentÄ—s D.GrybauskaitÄ—s komanda su „Fortum“ palaiko ryĹĄÄŻ ne per VyriausybÄ™, o per vienÄ… privaÄ?iÄ… advokatĹł kontorÄ….

.AUĂ&#x;JASĂ&#x;FINĂ&#x;LIANĂ&#x;DIĂ&#x;ZAĂ&#x;CIĂ&#x;JOSĂ&#x;ETAĂ&#x;PAS â– 6XWDSLPDVJORERGDPL Ă„)RUWXPÂłLQYHVWLFLMDV '*U\EDXVNDLWzLU93XWLQDV YHLNzVLQFKURQLĂ…NDL â– /LHWXYRVSUH]LGHQWzOzNz SHUNLUSWLMXRVWHOzVSHU Ă„)RUWXPÂłMzJDLQzVDWL GDU \Pj.ODLSzGRMH â– 0DĂ?GDXJWXRSDWPHWX5XVLMRV YDGRYDVVN\UzVDYREUDQJDXV ODLNRĂ„)RUWXPÂł1LDJDQzV SURMHNWXLSDĂ…YHQWLQWL PHJDYDWĂ˜JDOLQJXPR1LD JDQzVHOHNWULQzSULHĂ…VWDW\EĂ˜ SUDGĂ?LjEXYRYHUWLQDPD POUGHXUĂ˜LUÂ’HLQDÂ’ GLGĂ?LDXVLĂ˜WRNLRWLSRSDVDXOLR HOHNWULQLĂ˜SHQNHWXNj â– $UWDLQHUHLĂ…NLDNDG/LHWXYD LUJLMDXĂ?HQJLDYDGLQDPRVLRV ILQOLDQGL]DFLMRVNHOLX" â– )LQOLDQGL]DFLMD\UDSROLWLQLV WHUPLQDVDSLEĂ‘GLQDQWLV6656 LU6XRPLMRVVDQW \NLXVSR $QWURMRSDVDXOLQLRNDUR-LV UHLĂ…NLDGDOLQÂ’QHSULNODXVRPRV YDOVW \EzVVXYHUHQLWHWR DSULERMLPjXĂ?VLHQLRLU VDXJXPRSROLWLNRVVULW \MHGzO JUHWLPRVJDOLQJHVQzV YDOVW \EzVLQWHUHVĂ˜ â– 3R$QWURMRSDVDXOLQLRNDUR 6XRPLMDSDVLUDĂ…zVX6656 EHQGUDGDUELDYLPRLUWDUSX

VDYLRSDJDOERVVXWDUWÂ’ NXULRMH6XRPLMDÂ’WYLUWLQR LĂ…VNLUWLQLXV0DVNYRVVWUDWHJL QLXVLQWHUHVXVVDYRĂ…DO\MH â– 3RNDULQzMH6XRPLMRMHEXYR GUDXGĂ?LDPLNLWĂ˜Ă…DOLĂ˜PHQR NĂ‘ULQLDL ILOPDLNQ\JRV NXULHJDOzMREĂ‘WLWUDNWXRMD PLNDLSDQWLVRYLHWLQLDL 6XRPLMDLĂ…GXRGDYRLU SHUEzJXVLXV6656SLOLHmLXV â– .DUWj9\WDXWDV/DQGVEHUJLV SDDLĂ…NLQRNjMLVPDQRDSLH +HOVLQNLRXĂ?VLHQLRSROLWLNj Ă„$U6XRPLMDWXULXĂ?VLHQLR SROLWLNj"1XRODLGĂ?LDYLPDV QzUDVSUHQGLPDVQHSULNODXVR PDLYDOVW\EHL$LĂ…NXWDL JHULDXQHLRNXSDFLMDEHWDĂ… QHPDQDXNDGPHVJ\YHQDPH WRNLĂ˜DOWHUQDW\YĂ˜PHWj$UED HVLYHUJDVDUEDMXRQHVLÂł â– 3DWULRWLQHVYHUW \EHVGHNOD UXRMDQmLDPSROLWLNXL/LHWX YRVILQOLDQGL]DFLMDDWURGz WRNLDSDWEORJDNDLSVXYHUH QLWHWDV6656VXGzW \MH â– 7DmLDXODLNDLSDVLNHLWz 9/DQGVEHUJLRÂ’SRVWj DWYHVWD'*U\EDXVNDLWz JORERMDLQYHVWLFLMDVÂ’/LH WXYRVĂ‘NÂ’NXULDV5XVLMRV HQHUJHWLNRVÂ’PRQLĂ˜DW VWRYDLYDGLQDVDYRPLV


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ€ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

TRIBĂ„NA

NUOMONES

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

%HNDXNzV A

ntradienio „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Patriotai“ pabandyta ĹĄiek tiek kitaip negu pastaraisiais metais ÄŻprasta pasvarstyti apie terorizmo pavojĹł Lietuvoje. Sakau „ťiek tiek“, nes ir Ä?ia pakartotos nuvalkiotos frazÄ—s ValstybÄ—s saugumo departamento (VSD) adresu, bet pasigirdo ir naujĹł, rimtesnio pamÄ…stymo vertĹł dalykĹł. Kas iĹĄ tikrĹłjĹł dalyvauja teroro iĹĄpuolyje, kuo vykdytojai skiriasi nuo uĹžsakovĹł ir koks ryĹĄys tarp pastarĹłjĹł ir aukos? Koks tikrasis slaptĹłjĹł tarnybĹł vaidmuo? Kas valstybÄ—je atsakingas uĹž terorizmo prevencijÄ… ir kas tragedijos atveju privalo tirti nusikaltimÄ…? Ar gerai, kad rimtas ir atsakingas poĹžiĹŤris ÄŻ terorizmo grÄ—smes atsiranda tik nugriaudÄ—jus sprogimams? Laida ir neprivalo atsaky ti ÄŻ ĹĄiuos klausimus, bet remdamasis patirtimi abejoju, kad iĹĄkelti klausimai pasieks Lietuvos politikĹł ausis. TaÄ?iau mĹŤsĹł valstybÄ—je Ĺžegnojamasi tiktai perkĹŤnui nugriaudÄ—jus. O jei tik ketino lyti ir Ĺžaibuoti, bet to neÄŻvyko, iĹĄ paskelbusio blogÄ… prognozÄ™ tik pasijuokiama.

D

eťimtis kartų vieťojoje erdvėje narsty ta E.Kusaitės byla – akivaizdus pavirťutiniťko poŞiōrio į rimtus dalykus pavyzdys. Dėl jaunos merginos pavojingų ideologinių ketinimų į VSD kreipėsi E.Kusaitės artimieji. Teisingas Şingsnis. Rimtose valstybėse tai paplitusi praktika. Eiliniams Şmonėms nėra nei laiko, nei galimybių profesionaliau suvokti indoktrinacijos mechanizmą, kai saviŞudis, įtikintas savo Şygio kilnumu, nusineťa kartu su savimi deťimtis gyvybių.

Norint efektyviai kovoti su terorizmu, pirmiausia privalu centralizuotai kaupti informacijÄ… ir atidĹžiai jÄ… analizuoti. Teisingai ar ne, profesionaliai ar namudiĹĄkai elgÄ—si VSD, – atskiras klausimas, bet reaguoti jis turÄ—jo. Nemanau, kad visame ĹĄiame procese turÄ—jo dalyvauti prokuratĹŤra su visa sunkiasvore Lietuvos teisine sistema. ÄŒia ne teismo objektas, o prevencijos, kuriai Lietuva nÄ—ra pasiruoĹĄusi. IĹĄ esmÄ—s rimtas ÄŻvykis pavirto teismine muilo opera, taÄ?iau bombos sprogsta ir teatruose. Juokiasi tas, kas juokiasi paskutinis. Po rugsÄ—jo 11-osios tragedijos Niujorke Lietuvoje buvo ÄŻkurta tarpĹžinybinÄ— prevencinÄ—s kovos su terorizmu grupÄ—, kuriai vadovavo VSD. Remiama tuometÄ—s finansĹł ministrÄ—s D.GrybauskaitÄ—s, gavo ir ĹĄiek tiek pinigĹł.

T

arpĹžinybinÄ—s grupÄ—s ekspertai domÄ—josi terorizmu kaip pasauliniu reiĹĄkiniu ir planavo ateityje savo valstybÄ—je sukurti dinamiĹĄkÄ…, naujo karo subtilybes suvokianÄ?iÄ… Ĺžvalgybos bendrijÄ…, kurios informacijÄ… ne gÄ—da bĹŤtĹł parodyti ir NATO partneriams. TaÄ?iau ĹžemdirbiĹĄkai valstybei prevencija labiau siejosi su teoriniais samprotavimais, kuriĹł vieta – ne specialioji tarnyba, o Ĺži-

MeÄ?ys Laurinkus

niasklaida ir universitetai, todėl ir nereikalinga kaip prabanga. Kam mokytis arabų kalbos, jeigu dar nesi iťmokęs Şemaitiťkai. Žiniasklaidos spiriamas prie sienos dėl terorizmo grėsmės Lietuvai, buvęs Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas A.Anuťauskas vis labiau nervindamasis atsakinėjo, kad tokio pavojaus mōsų valstybei, ES ramybės uostui, nėra.

N

esvarbu, kas pasaulyje vyksta, Lietuvoje kol kas nieko neatsitiko, o kai atsitiks, tada ir galvosime. Tai reiĹĄkÄ—, kad tarpĹžinybinÄ— grupÄ—, kaip ir VSD kovos su terorizmu koordinuojanti funkcija, yra nereikalinga, o ĹĄiuo specifiniu karu besidomintys pareigĹŤnai, jeigu nori, gali raĹĄyti mokslinius darbus. IĹĄ tiesĹł solidĹžiĹł studijĹł apie terorizmÄ… ir VSD, ir KraĹĄto apsaugos ministerijoje, ir policijoje – tai maÄ?iau savo akimis – yra daug. Praktikoje kol kas dominuoja anuĹĄauskinis skepticizmas. Laidoje „Patriotai“ teisingai klausiama, kas tirtĹł teroro aktÄ…, jeigu, neduok Dieve, taip atsitiktĹł. Vienas ÄŻ laidÄ… pakviestĹł ekspertĹł ironizavo, kad tai galÄ—tĹł bĹŤti ir rajono lygio prokuratĹŤra.

K

urios tarnybos informacija tyrÄ—jas naudotĹłsi, jei nÄ— viena iĹĄ dabartiniĹł operaty viniĹł tarnybĹł neturi aiĹĄkiai apibrÄ—Ĺžtos kovos su terorizmu funkcijos? Ĺ iuolaikinÄ— teroristĹł veikla labai ĹĄakota – nuo lÄ—ĹĄĹł organizavimo iki sprogimo. ÄŽtraukiama ir kriminalinÄ— veika, pinigĹł ginklams ÄŻsigyti gaunama iĹĄ narkotikĹł ir kontrabandos. Norint efektyviai kovoti su terorizmu, pirmiausia privalu centralizuotai kaupti informacijÄ… ir atidĹžiai jÄ… analizuoti. Tam ir reikalinga kovÄ… su terorizmu koordinuojanti struktĹŤra. TaÄ?iau Lietuvoje tokio darinio sÄ…moningai vengiama. Laukiama nelaimÄ—s – ir jau tada kibsime vieni kitiems ÄŻ atlapus?

L

ietuvos politikai jau beveik deĹĄimt metĹł yra uĹžhipnotizuoti vieĹĄĹłjĹł ryĹĄiĹł. Problema laikoma rimta, jeigu sulaukia didelio atgarsio. Niujorko tragedija nutolo, o kova su terorizmu tarsi tapo vien JAV rĹŤpesÄ?iu, iĹĄ kalbĹł apie terorizmo grÄ—smÄ™ per rinkimĹł kampanijas Lietuvos politikams jokios naudos. O ĹĄtai apie kibernetinÄŻ saugumÄ… kalbama nuo ryto iki vakaro, nors tikriausiai ne kiekvienas politikas sugebÄ—tĹł paaiĹĄkinti, kas yra kibernetinÄ— ataka. UĹžtat skamba. Kovai elektroninÄ—je erdvÄ—je Lietuvos valstybÄ— ketina skirti netgi kelis milijonus litĹł. TaÄ?iau rezultatas bus toks pat, kaip ir su liĹŤdnai pagarsÄ—jusiu pagalbos centru. TodÄ—l, kad be sisteminio poĹžiĹŤrio, centralizuoto informacijos ir veiksmĹł koordinavimo tarp ÄŻvairiĹł tarnybĹł jokia ĹĄiuolaikinÄ— kova su terorizmu ir jo moderniomis atmainomis neÄŻmanoma. TaÄ?iau, regis, ir ĹĄi VyriausybÄ— lauks, kol nugriaudÄ—s sprogimas.

$SLHWDLNDVVYDUELDXVLD 3RUWDOHEHQGUDXNLPHOU\WDVOWNDVGLHQYHUGDGLV NXVLMRVDSLHSROLWLNjVRFLDOLQÂ’J\YHQLPjNXOWĂ‘Uj .RNLRVĂ…LjVDYDLWÂ?EXYRÂ’GRPLDXVLRVLUDNWXDOLDX VLRVVNDLW\WRMĂ˜QDXMLHQRVLVWRULMRVSRĂ?LĂ‘ULDL" Ĺ iÄ… savaitÄ™ „Bendraukime“ autoriai nagrinÄ—jo skaudĹžiÄ… neiĹĄtikimybÄ—s ir skyrybĹł temÄ…, pasakojo apie gyvenimÄ… svetur ir pratÄ™sÄ— diskusijÄ… apie automobiliĹł servisĹł lupikautojus. „Bendraukime“ erdvÄ—je ÄŻvyko ir motinĹł diskusija, kuriÄ… padiktavo vasariĹĄki orai, – ar padoru Ĺžindyti kĹŤdikÄŻ vieĹĄojoje vietoje?

Ä?ekiĹł, kad kÄ… nors ÄŻrodyÄ?iau teisme. Taigi viskas liko naujam ĹĄeimininkui, kuris iĹĄ pradĹžiĹł vaidino lyg ir sĹŤnĹł, o paskui lyg ir vyrą“, – apgailestavo autorius, po to trejus metus kovojÄ™s su depresija.

3DUNH¹ÅRNDV

ĂŒPRQjSDYHUĂ?zPHWLV

vaikais leidome savaitgalÄŻ pajĹŤryje. Ten pat buvo ir kita ĹĄeima – mama, tÄ—tis, jĹł kĹŤdikis ir vaikuÄ?io senelis. Mama sau ĹžindÄ— maĹžylÄŻ nesislapstydama, nesidangstydama ir nedrebÄ—dama, kad kokios perekĹĄlÄ—s apĹĄauks jÄ… kaimiete. Ir ÄŻsivaizduokite – nei man, nei mano vaikams, net mano vyrui tas vaizdas nesukÄ—lÄ— jokiĹł nepatogumĹłâ€œ, – paĹžymÄ—jo ji. Kadangi RĹŤtos namuose buvo (ir vis dar tebÄ—ra) ne vienas Ĺžindomas kĹŤdikis, jos vaikai tai priima kaip savaime suprantamÄ… dalykÄ…. „Taigi, mieli tÄ—vai, ĹĄvieskite savo atĹžalas namuose, kad po to netektĹł raudonuoti iĹĄvydus lopinÄ—lÄŻ atidengtos krĹŤties“, – raĹĄÄ— RĹŤta.

'HĂ…LPWNDUWĂ˜SLJLDX

Sugriuvusi ĹĄeima paskatino jau ne vienÄ… „Bendraukime“ skaitytojÄ… pasidalinti karÄ?ia patirtimi. Savo vardo nepanorÄ™s atskleisti autorius papasakojo, kaip ÄŻ jo vedybinÄŻ guolÄŻ ÄŻsisuko vaikinas, uĹž jo ĹžmonÄ… jaunesnis 30 metĹł. „Su Ĺžmona 17 metĹł pragyvenau visai sÄ—kmingai. Daug keliavome, patyrÄ—me ÄŻvairiĹł nuotykiĹł. Deja, nesusilaukÄ—me vaikĹłâ€œ, – savo pasakojimÄ… pradÄ—jo iĹĄduotas vyras. Sutuoktiniai gyveno dideliame name geroje Kauno vietoje. Namas priklauso Ĺžmonai ir jos motinai, kuri taip pat ten gyvena. Vyras visÄ… tÄ… laikÄ… priĹžiĹŤrÄ—jo namÄ… ir sklypÄ…. „Daug pinigĹł ir nervĹł kainavo dirbtinis apvaisinimas, persileidimai, kuriuos lydÄ—jo didĹžiulis stresas. Bet man neleido sÄ…ĹžinÄ— skirtis vien dÄ—l to, kad ji nepagimdo man vaikĹł. AiĹĄku, dar buvo bÄ—da, kad visur kiĹĄosi uoĹĄvÄ—. Na, bet pripratau, taikiausi prie jĹłâ€œ, – raĹĄÄ— autorius. KartÄ… Ĺžmona panoro su kaĹžkokiu vaikinu dalyvauti ralio varĹžybose kaip ĹĄturmanÄ—. Vyras nesiprieĹĄino – tegul prasiblaĹĄko. Tam vaikinui tada buvo 18 metĹł, Ĺžmonai – 48. „Po tĹł varĹžybĹł viskas prasidÄ—jo. Jis turÄ—jo ir motinÄ…, ir tÄ—vÄ…, ir moÄ?iutÄ™, bet po kiek laiko mano Ĺžmona pradÄ—jo vaidinti jo motinÄ…, o uoĹĄvÄ— – moÄ?iutÄ™. Tas vaikinas labai mokÄ—jo pataikauti ir nepraĹĄytas pasidarÄ— didĹžiuliu darbininku mĹŤsĹł namuose. AĹĄ dirbau slankiuoju grafiku, grįŞęs rasdavau jÄŻ gulintÄŻ mĹŤsĹł santuokinÄ—je lovoje. Vis galvojau, kad Ä?ia mĹŤsĹł geradaris, ko aĹĄ nespÄ—ju, jis padaro“, – pasakojo vyras. Tai truko kelerius metus. „O vienÄ… dienÄ… gavau ĹĄaukimÄ… ÄŻ teismÄ… dÄ—l skyrybĹł. AĹĄ buvau daug investavÄ™s ÄŻ Ĺžmonos namÄ…, sklypÄ…. AiĹĄku, neturÄ—jau jokiĹł

Net tĹŤkstanÄ?io „Bendraukime“ skaitytojĹł komentarĹł sulaukÄ— Beatos atsiĹłsta istorija apie jos ĹĄeimos pasivaikĹĄÄ?iojimÄ… Vilniaus centre. Moteris su sutuoktiniu ir 10 bei 13 metĹł sĹŤnumis nusipirko ledĹł ir prisÄ—do parke ant suoliuko. „PrieĹĄais mus ÄŻsitaisÄ— jauna, gana bohemiĹĄkos iĹĄvaizdos pora su kĹŤdikiu. Ĺ˝inote, man buvo iĹĄties nemalonu, kai jaunoji mamytÄ— Ä?ia pat ramiai iĹĄsitraukusi krĹŤtÄŻ pradÄ—jo ulbÄ—dama Ĺžindyti vaikÄ…. Man pasidarÄ— labai nesmagu, kai supratau, kad abu sĹŤnĹŤs tiesiog neturi kur dÄ—ti akiĹł. Vyras taip pat kaĹžkÄ… numykÄ™s nusisuko ÄŻ Vilnios krantus ir pradÄ—jo juos ÄŻdÄ—miai apĹžiĹŤrinÄ—ti“, – ÄŻspĹŤdĹžiais dalijosi Beata.

„Man iĹĄties buvo nemalonu, kai jaunoji mamytÄ— Ä?ia pat ramiai iĹĄsitraukusi krĹŤtÄŻ pradÄ—jo ulbÄ—dama maitinti vaikÄ….“ %HDWD

Ĺ eima nusprendÄ— pasitraukti ÄŻ parko gilumÄ…, bet nuotaika buvo sugadinta. „Mane iki ĹĄiol kankina dvilypis jausmas – viena vertus, aĹĄ puikiai Ĺžinau, kokia ĹĄventa pareiga yra motinystÄ— ir kad alkanam naujagimiui nepasiĹŤlysi palaukti, kol sugrÄŻĹĄ ÄŻ namus. Antra vertus, kodÄ—l gi nepasiklausus aplinkiniĹł (ypaÄ? jei jie skirtingĹł lyÄ?iĹł, tarp jĹł vienas paauglys), ar vieĹĄas maitinimas krĹŤtimi nebus pernelyg trikdantis“, – svarstÄ— autorÄ—. Moteris mano, kad Ĺžindyti kĹŤdikÄŻ derÄ—tĹł atokesnÄ—je parko vietoje. Beata patarÄ— jaunoms mamoms nepamirĹĄti, kad ir jĹł vaikai kada nors uĹžaugs. Tokiai nuomonei nepritarÄ— 5 vaikĹł mama RĹŤta. „PrieĹĄ kelerius metus su savo

Jeigu nesi specialistas, sugedus automobiliui suvirpa ĹĄirdis pagalvojus, kiek ĹĄÄŻkart teks pakloti uĹž remontÄ…. Bet skaitytoja TeresÄ— – ne iĹĄ kelmo spirta. IĹĄsiskyrusi moteris iĹĄkart suprato, kad remontininkĹł uĹžgiedota kaina neturi nieko bendra su realybe. „AutomobilÄŻ vairuoju jau 8 metus. JÄŻ visada taisau pas paŞįstamus. Bet bĹŤna tokiĹł akimirkĹł, kai tiesiog tenka ekstra atveju pasinaudoti ir autoservisais. Taigi taip nutiko ir man. Ruduo buvo lietingas, Ä—mÄ— streikuoti automobilio priekiniai valytuvai. Kai orai geri, jie veikÄ—, bet kai pradÄ—davo lyti, Ä?ia ir prasidÄ—davo. Ir staiga, vykstant man pasiimti maĹžojo Ĺžmogeliuko iĹĄ darĹželio, visai sugedo. NeÄŻsijungia, o lietus pliaupia“, – nemalonĹł ÄŻvykÄŻ prisimena TeresÄ—. „Pakeliui uĹžsukau ÄŻ ĹžinomÄ… autoservisÄ…, man pasiĹŤlÄ— paĹžiĹŤrÄ—ti, kas nutiko, ir iĹĄkart duoti atsakymÄ…. Taigi sugedo motoriukas. Bet jo remontas prasidÄ—tĹł tik rytoj, nes tokios detalÄ—s esanÄ?ios gana retos, jĹł kaina – 200 litĹł, o uĹž keitimÄ… – 100 litĹłâ€œ, – raĹĄÄ— autorÄ—. Moteris siĹŤlÄ— vyrams nupirkti naudotÄ… motoriukÄ…, bet, anot remontininkĹł, jis vis tiek kainuotĹł maĹžiausiai 100 litĹł. „Mano laimei, liovÄ—si lietus ir kelionÄ™ galÄ—jau tÄ™sti. Bet mokÄ—ti 300 litĹł uĹž ĹĄitokÄŻ motoriukÄ… man visai nesinorÄ—jo, todÄ—l paskambinau broliui, pasakiau, ko man reikia, ir jis surado reikiamÄ… detalÄ™. Per pusantros valandos mes, jokie specialistai, net neturÄ—dami visĹł reikiamĹł instrumentĹł, sÄ—kmingai pakeitÄ—me valytuvĹł motoriukÄ…. O kainavo man tik 30 litĹł. Na, ir ĹĄokoladas broliui“, – dĹžiaugÄ—si TeresÄ—.


DNWXDOLMRV

PELUĂ?HOLRGĂ&#x;

-IOKARDOĂ&#x;INFARKTASĂ&#x;ARĂ&#x;SPwJAMEĂ&#x;KOJAĂ&#x;KOJONĂ&#x;SUĂ&#x; NAUJAUSIOMISĂ&#x;MEDICINOSĂ&#x;TECHNOLOGIJOMIS .DVGLHQ/LHWXYRMHĂ?PRQHVLĂ…WLQNDĂ‘PXVPLRNDU GRLQIDUNWDV.DVYDODQGDVQHWHQNDPHYLHQRLĂ…MĂ˜ Ă‚LUGLHVLUNUDXMDJ\VOLĂ˜OLJRVYLVGDU\UDYLHQDGDĂ?QLDX VLĂ˜PLUĂ…WDPXPRSULHĂ?DVmLĂ˜Ă…DO\MH6XĂ…LRPLVOLJRPLV NRYRMDQHWLNSDFLHQWDLEHWLUPRNVOLQLQNDLJ\G\WRMDL PaskutinÄŻ geguŞės savaitgalÄŻ Vilniuje rinkosi Ĺžymiausi kardiologijos specialistai, Ketvirtojoje tarptautinÄ—je intensyvios ir invazinÄ—s kardiologijos konferencijoje dalijosi naujausiais pasiekimais ir gydymo patirtimi kardiologijos srityje. Konferencijos pirmininkas profesorius Pranas Ĺ erpytis dĹžiaugÄ—si, kad ĹĄiÄ… problemÄ… sprendĹžia Ĺžinomi kardiologai iĹĄ viso pasaulio. JĹł dalyvavimas renginyje prisidÄ—s prie intensyvios ir invazinÄ—s kardiologijos mokymo ir naujĹł metodĹł diegimo Lietuvoje. AukĹĄta konferencijos mokslinÄ— kokybÄ— ÄŻvertinta ir Europos kardiologijos akreditacijos tarybos (European Board for Accreditation in Cardiology). ÄŽ LietuvÄ… atvykÄ™ profesoriai ir mokslininkai iĹĄ JAV, Austrijos, Vokietijos, Lenkijos bei kitĹł ĹĄaliĹł ypatingÄ… dÄ—mesÄŻ skyrÄ— naujausiĹł gydymo technologijĹł laimÄ—jimams.

Nuo ĹĄirdies ir kraujagysliĹł ligĹł mirĹĄta kas antras Europos gyventojas – tai dvigubai daugiau nei nuo vÄ—Ĺžio, o mirĹĄtamumas nuo iĹĄeminÄ—s ĹĄirdies ligos sudaro net 64 proc. BĹŤtent jas pasitelkus siekiama kovoti su ĹĄirdies ir kraujagysliĹł ligomis. Nuo jĹł mirĹĄta kas antras Europos gyventojas – tai dvigubai daugiau nei nuo vÄ—Ĺžio, o mirĹĄtamumas nuo iĹĄeminÄ—s ĹĄirdies ligos sudaro net 64 proc. Miokardo infarktas – ĹĄirdies raumens paĹžeidimas – iĹĄtinka, kai uĹžsikemĹĄa ĹĄirdies kraujagyslÄ—s. Tuo metu dÄ—l deguonies stygiaus dalis ĹĄirdies raumens apmirĹĄta. Vos 20 proc. atvejĹł miokardo infarktas iĹĄtinka tuos, kuriems jau buvo nustatyta ĹĄirdies kraujagysliĹł liga. TreÄ?dalis pacientĹł, tarp kuriĹł daĹžniausiai pasitaiko moterys, vyresnio amĹžiaus ĹžmonÄ—s bei sergantieji cukriniu diabetu, patenka ÄŻ ligonines su netipiĹĄkais nusiskundimais ar skausmais. IĹĄtikus miokardo infarktui, didĹžiausia mirties tikimybÄ— bĹŤna per pirmÄ…sias 24–48 valandas. TodÄ—l dauguma kardiologĹł pabrėŞė, jog labai svarbu, kad ligonis kuo greiÄ?iau patektĹł ÄŻ intervencinÄ—s ir intensyvios kardiologijos centrus. Tik tokiu atveju jam galima suteikti skubiÄ… ir efektyviÄ… pagalbÄ…. „Labai svarbu gera pacientĹł transportavimo sistema, kad net ir iĹĄ atokiausiĹł ĹĄalies vietoviĹł pacientas, kuriam ÄŻtariamas ĹĄirdies smĹŤgis, ÄŻ ligoninÄ™ bĹŤtĹł atveĹžtas per kuo trumpesnÄŻ laikÄ…. Dirbdamas su profesoriumi P.Ĺ erpyÄ?iu pamaÄ?iau, kad jĹŤs Lietuvoje naudojate tokias pat technologijas, kaip ir mes JungtinÄ—se Amerikos Valstijose, o maĹžesniĹł miestĹł problema iĹĄlieka ir visoje Europoje, ir Ĺ iaurÄ—s Amerikoje“, – kalbÄ—jo profesorius kardiologas Josephas Al-

pertas, vyriausiasis Amerikos medicinos Ĺžurnalo (American Journal of Medicine) redaktorius. Konferencijoje apsilankÄ™s Sveikatos apsaugos viceministras Gediminas ÄŒerniauskas taip pat pabrėŞė, kad bĹŤtina laiku suteikti pagalbÄ…, ir kaip pavyzdÄŻ pateikÄ— Vilniaus kraĹĄte ÄŻdiegtÄ… infarkto prevencijos programÄ…. „Vilniaus regione sumaŞėjo mirÄ?iĹł po infarkto iki dviejĹł kartĹł. Dabar ĹĄi patirtis pleÄ?iama visoje Lietuvoje“, – pastebÄ—jo jis. Viceministras intervencinÄ—s ir intensyvios kardiologijos centrĹł tinklÄ… Lietuvoje, medicinos poĹžiĹŤriu, ÄŻvardijo kaip rimÄ?iausiÄ… proverŞį. Ĺ iuo metu ĹĄalyje veikia penki tokie centrai: VUL SantariĹĄkiĹł klinikose, LSMU Kauno klinikose, KlaipÄ—dos jĹŤrininkĹł ligoninÄ—je, PanevÄ—Ĺžio ir Ĺ iauliĹł ligoninÄ—se. Pasak organizatoriĹł, kasmet atsiranda gydymo naujoviĹł – tai ÄŻrodymais pagrÄŻstos technologijos, klinikose diegiamos praktiĹĄkai. Ne veltui viena pagrindiniĹł konferencijos temĹł buvo nauji vaistai, naudojami intensyviojoje kardiologijoje, jĹł pagrÄŻstumas ir skyrimo problema. Tai suteikÄ— progÄ… palyginti skirtingĹł ĹĄaliĹł patirtÄŻ ir galimybes naudotis mokslo laimÄ—jimais. Ĺ iuo metu pasaulyje sukurta daugybÄ— efektyviĹł ir veiksmingĹł medikamentĹł, kuriĹł teigiamas poveikis grindĹžiamas moksliniais tyrimais. VaistĹł yra ÄŻvairiĹł: prevenciniĹł, skirtĹł iĹĄvengti ĹĄirdies smĹŤgio, taip pat tokiĹł, kurie padeda atsigauti po miokardo infarkto, ar reikalingĹł norint iĹĄvengti antrojo. Remiantis statistika, 12 proc. pacientĹł mirĹĄta per pirmus 6 mÄ—nesius po miokardo infarkto. Taigi, tinkamas gydymas ir rĹŤpestinga prieĹžiĹŤra tampa itin svarbĹŤs. Lygindamas skirtingĹł ĹĄaliĹł praktikas, G.ÄŒerniauskas paĹžymÄ—jo, kad labiausiai pasaulyje vartojami vaistai nuo ĹĄirdies ligĹł prieinami ir ligoniams Lietuvoje. „Kadangi esame ne tokia turtinga ĹĄalis kaip kai kurios konferencijoje dalyvavusios ĹĄalys, galbĹŤt negalime taip dosniai jĹł siĹŤlyti savo pacientams“, – kalbÄ—jo viceministras. Ne vienas konferencijos dalyviĹł patvirtino, kad finansiniai iĹĄtekliai ir toliau yra svarbus aspektas, taÄ?iau galimybÄ—s pristatyti naujus medikamentus ir juos pateikti pacientams skiriasi. Anot Vienos Vilhelmo ligoninÄ—s Kardiologijos departamento vadovo profesoriaus Kurto Huberio, AustrijÄ… nauji vaistai pasiekia, kai tik jie yra patvirtinami FederalinÄ—s vaistĹł administracijos, gal tik ne visada sveikatos draudimas gali juos kompensuoti. „Austrijos kardiologĹł asociacija daĹžniausiai patvirtina Europos kardiologĹł asociacijos rekomendacijas. Taigi, esame palyginti stiprĹŤs ir galime kalbÄ—tis su ministerija ar kitais valdĹžios atstovais ir jiems leidĹžiame suprasti, kad mums reikia naujĹł specifiniĹł vaistĹł ar technologijĹł. DaĹžniausiai naujus medikamentus galime naudoti, kai kardiologas skiria

3UDQHĂ…LPjSULVWDWRSURIHVRULXVNDUGLRORJDV.+XEHULV

6DQWDULĂ…NLĂ˜NOLQLNĂ˜.DUGLRORJLQzVUHDQLPDFLMRVLULQWHQ V\YLRVLRVWHUDSLMRVVN\ULDXVYHGzMDVSURI3Ă‚HUS\WLV

gydymÄ… ir nurodo, jog tai vienintelis bĹŤdas iĹĄgyti“, – apie savo patirtÄŻ pasakojo prof. K.Huberis. Gydymas vien injekcijomis, tabletÄ—mis ir lovos reĹžimu jau seniai pakeistas efektyviomis priemonÄ—mis, padedanÄ?iomis ĹĄirdies raumeniui. DaĹžnai gyvybes gelbÄ—ja patyrusiĹł specialistĹł atliekamos skubios uĹžsikimĹĄusios kraujagyslÄ—s atvÄ—rimo procedĹŤros. Kraujotaka atkuriama ÄŻ venÄ… laĹĄinant trombus tirpinanÄ?ius vaistus arba uĹžsikimĹĄusiÄ… ĹĄirdies vainikinÄ™ arterijÄ… rentgeno operacinÄ—je skubiai iĹĄpleÄ?iant specialiu balionÄ—liu (perkutaninÄ— transluminalinÄ— koronarinÄ— angioplastika). Jos metu ÄŻ arterijÄ… ÄŻleidĹžiami metaliniai arba vaistais dengti stentai. Pasak profesoriaus P.Ĺ erpyÄ?io, reikia naudotis mokslo paĹžanga ir atitinkamÄ… dÄ—mesÄŻ skirti naujoms technologijoms diegti. Bendradarbiaujant pacientams, gydytojams ir atsakingoms institucijoms, iĹĄ tiesĹł ÄŻmanoma pasiekti tikslÄ… ir laisviau naudotis moderniais intervenciniĹł kardiologĹł iĹĄradimais, iĹĄplitusiais daugumoje Europos ĹĄaliĹł. „PavyzdĹžiui, patyrus miokardo infarktÄ… bĹŤtina gerti trombozÄ™ maĹžinanÄ?ius vaistus, bet ne kiekvienas Ĺžmogus gali sau leisti pirkti naujus nekompensuojamus medikamentus, kurie yra saugesni ir efektyvesni maĹžinant komplikacijĹł skaiÄ?iĹłâ€œ, – nurodo prof. P.Ĺ erpytis. NaujausiĹł technologijĹł diegimas ar jĹł prieinamumo didinimas priklauso tiek nuo jĹł tarptautinio, tiek nuo vietinio vertinimo. Daugumos konferencijoje daly-

$UL]RQRVXQLYHUVLWHWR0HGLFLQRVNROHGĂ?RPHGLFLQRV SURIHVRULXVNDUGLRORJDV-6$OSHUWDV

,IETUVOSĂ“GYVENTOJĂŒĂ“MIRTINGUMOĂ“STRUKTĂ…RAĂ“PAGAL PAGRINDINESĂ“MIRjIĂŒĂ“PRIEĂ ASTISĂ“Ă“M 1XRNUDXMRWDNRV VLVWHPRVOLJĂ˜ Ă“PROC

.LWD Ă“PROC

1XRLĂ…RULQLĂ˜PLUWLHV SULHĂ?DVmLĂ˜ Ă“PROC

1XRSLNW\ELQLĂ˜QDYLNĂ˜ Ă“PROCĂ“

Ă‚DOWLQLV/LHWXYRVVYHLNDWRVVWDWLVWLND+LJLHQRVLQVWLWXWR6YHLNDWRVLQIRUPDFLMRVFHQWUDV

!MEĂ&#x;RIĂ&#x;KOSĂ&#x;¸IRĂ&#x;DIESĂ&#x;ASOĂ&#x;CIAĂ&#x;CIĂ&#x;JAĂ&#x;IRĂ&#x;!MEĂ&#x;RIĂ&#x;KOSĂ&#x;Ă&#x; KARĂ&#x;DIOĂ&#x;LOĂ&#x;GIĂ&#x;JOSĂ&#x;KOĂ&#x;LEĂ&#x;DĂ€ASĂ&#x;REĂ&#x;KOĂ&#x;MENĂ&#x;DUOĂ&#x;JA â– -HLÂ’WDULDWHNDGMXVLĂ…WLNRPLRNDUGRLQIDUNWDVQHGHOVGDPLVNDP ELQNLWHSDJDOERVWHOHIRQX /LHWXYRMHÂą â–  3DVNDPELQÂ?WHOHIRQXLĂ…JHUNLWHPJDVSLULQRWDEOHWÂ?LUEĂ‘ WLQDLDSLHWDLSDVDN\NLWHÂ’SDJDOEjDWVNXEzMXVLHPVJUHLWRVLRVSD JDOERVVSHFLDOLVWDPV â–  %Ă‘GDPLWRNLRVEĂ‘NOzVMRNLXEĂ‘GXQHPzJLQNLWHSDVLHNWLJ\G\PR Â’VWDLJRVSDW \VYDLUXRGDPL

vavusių nuomone, atsiŞvelgiant į tyrimų rezultatus ir specialistų nuomonę, tikrai galima priimti reikalingus sprendimus, kurie iťsaugotų daugiau gyvybių kiekvienoje ťalyje. PavyzdŞių net nereikia ieťkoti labai toli. Mōsų kaimynai latviai nuo 2014 metų geguŞės mėnesio į kompensuojamųjų vaistų sąraťą įtraukė naujausius mirťtamumą maŞi-

nanÄ?ius vaistus sergantiems miokardo infarktu. Galima tiktai pasidĹžiaugti jĹł progresyviu poĹžiĹŤriu naujausias technologijas pritaikyti kasdienei medicininei praktikai ir investuoti ÄŻ pacientĹł sveikatÄ…. Norisi tikÄ—ti, kad mĹŤsĹł sveikatos prieĹžiĹŤros sistemoje, taikant racionalias iĹĄlaidĹł valdymo priemones, taip pat bus rastos galimybÄ—s neatsilikti nuo artimiausiĹł kaimynĹł.


DNWXDOLMRV

Ă&#x;PELUĂ?HOLRG

¡,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VOSĂ&#x;RYĂ&#x;TAS¨Ă&#x;LIKSĂ&#x;GYĂ&#x;VYĂ&#x;BI¸Ă&#x;KAIĂ&#x;SVARĂ&#x;BUS .HLWzVLSUH]LGHQWDLYDOGDQmLRVLRVSDUWLMRVXĂ?NOX SRLUEDLJzVLNUL]zV9LVjWjODLNjÂąMDXNHWYLUWÂ’ DPĂ?LDXVÂąVDYRVNDLW\WRMDPVLĂ…WLNLPDV\UDWLN Ă„/LHWXYRVU\WDVÂł7RNVMLVĂ?DGDOLNWLLUDWHLW\MH Va l d a s B A R TA S E V I ÄŒI US LR korespondentas

„Lietuvos rytas“ ĹĄÄŻmet, kaip ir kasmet, paskelbÄ— 2015 metĹł prenumeratos akcijÄ…, kuri truks iki birĹželio 22 dienos. UĹžsisakÄ™ dienraĹĄtÄŻ, prenumeratoriai dovanĹł gauna ir profesoriaus Egidijaus AleksandraviÄ?iaus parengtÄ… enciklopedijÄ… „LietuviĹł pasaulio istorijos“. – Jau dvideĹĄimt penkeriĹł metĹł sulaukÄ™s „Lietuvos ryto“ dienraĹĄtis bus leidĹžiamas ne tik kitais metais, bet ir ateityje, – uĹžtikrino „Lietuvos ryto“ vyriausiasis redaktorius Gedvydas Vainauskas. – Nesirengiame sekti „Respublikos“ pavyzdĹžiu ir dienraĹĄÄ?io paversti savaitraĹĄÄ?iu arba iĹĄeiti du kartus per savaitÄ™. Garantuoju, kad „Lietuvos rytas“ buvo, yra ir liks dienraĹĄtis.

„PaĹžadu, dienraĹĄtis kitÄ…met bus dar ÄŻdomesnis, aĹĄtresnis, atviras visoms nuomonÄ—ms ir poĹžiĹŤriams.“ *9DLQDXVNDV

– Kaip vertinate ateinanÄ?iĹł metĹł dienraĹĄÄ?io prenumeratos akcijÄ…? – Rezultatai geresni, negu galÄ—jome tikÄ—tis. SkaitytojĹł dÄ—mesys, noras toliau skaityti jĹł pamÄ—gtÄ… „Lietuvos ryto“ dienraĹĄtÄŻ mus labiausiai ir ÄŻkvepia tobulÄ—ti, pateikti kuo ÄŻvairesnÄ—s informacijos, jÄ… analizuoti ir komentuoti, nesidairant ÄŻ politikĹł norus ar pageidavimus. Tai pabrÄ—Ĺžiu, nes „Lietuvos rytas“ nepasiduos kai kuriĹł politiniĹł jÄ—gĹł spaudimui, mÄ—ginimams Ĺžlugdyti jiems neÄŻtinkanÄ?iÄ… spaudÄ… finansiĹĄkai. Neketiname nutylÄ—ti jokiĹł neigiamĹł Lietuvos gyvenimo ypatumĹł ar ĹĄvelninti savo kritikos tono, kad ir kaip tai gali nepatikti

suinteresuotĹł veikÄ—jĹł grupÄ—ms ar labai ÄŻtakingiems asmenims. Mums svarbiausia skaitytojĹł parama, o jÄ… jauÄ?iame kasdien. Mums ĹžmonÄ—s ne tik skambina, raĹĄo, dÄ—kodami uĹž aĹĄtrius arba jautrius straipsnius, siĹŤlydami naujĹł temĹł raĹĄiniams. Jie savo iĹĄtikimybÄ™ „Lietuvos rytui“ patvirtina ir prenumeruodami dienraĹĄtÄŻ. – Galima rinktis ne tik dienraĹĄÄ?io prenumeratÄ…, bet ir uĹžsisakyti tik ĹĄeĹĄtadieninÄŻ „Lietuvos rytą“ arba ĹĄeĹĄtadienio bei antradienio, kuris leidĹžiamas kartu Ĺžurnalu „Stilius“, numerius. Gal tai poĹžymis, kad ilgainiui dienraĹĄÄ?io numeriĹł skaiÄ?ius gali maŞėti? – Tikrai ne. Dar kartÄ… pabrÄ—Ĺžiu, kad kitais metais dienraĹĄtÄŻ leisime tokiu pat daĹžnumu kaip ir ĹĄiemet. Turime nemaĹžai skaitytojĹł, kurie skaito „Lietuvos rytą“ visus 25 metus ir nori toliau jÄŻ skaityti. DĹžiugu, kad ĹĄios prenumeratos akcijos metu – tiek uĹžsisakant laikraĹĄtÄŻ redakcijos biuruose, tiek paĹĄto skyriuose ar internetu – atsirado daug naujĹł skaitytojĹł, tarp kuriĹł – nemaĹžai jaunimo. TikimÄ—s, kad tai ne vienĹł metĹł reiĹĄkinys, o jau pradedantis formuotis jaunĹł ĹžmoniĹł ÄŻprotis. Skaityti „Lietuvos rytą“ – vadinasi, bĹŤti informuotam ir ĹĄiuolaikiĹĄkam. – Teigiate, kad yra daug iĹĄtikimĹł „Lietuvos ryto“ skaitytojĹł... – Taip, jie skaito „Lietuvos rytą“ nuo pirmojo numerio, iĹĄÄ—jusio dar 1990 metĹł sausio 1 dienÄ…. Tarp jĹł – ir prezidentas Valdas Adamkus, vÄ—l uĹžsiprenumeravÄ™s kitĹł metĹł „Lietuvos rytą“ ir sakantis, kad neÄŻsivaizduoja, kaip galima pradÄ—ti naujÄ… dienÄ… be mĹŤsĹł dienraĹĄÄ?io. Tarp prenumeratoriĹł – daug garsiĹł ĹžmoniĹł. VisĹł jĹł tiesiog neÄŻmanoma iĹĄvardyti. Be to, ir neverta, nes mums visi skaitytojai vienodai brangĹŤs.

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS Taps eurokomisaru? Vakar susitikusi su sveikatos apsaugos ministru socialdemokratu V.AndriukaiÄ?iu prezidentÄ— D.GrybauskaitÄ— pareiĹĄkÄ— sutinkanti, kad jis bĹŤtĹł deleguotas ÄŻ Europos KomisijÄ…. Ketvirtadienio vakarÄ… posÄ—dĹžiavusi Lietuvos socialdemokratĹł partijos valdyba nusprendÄ— ÄŻ eurokomisarus siĹŤlyti V.AndriukaitÄŻ. Pagal VyriausybÄ—s ÄŻstatymÄ…, kandidatÄ… ÄŻ eurokomisarus siĹŤlo VyriausybÄ—, gavusi prezidento pritarimÄ… ir pasikonsultavusi su Seimu. ValdanÄ?iosios koalicijos partneriai apie V.AndriukaiÄ?io kan-

didatĹŤrÄ… numato diskutuoti politinÄ—s tarybos posÄ—dyje.

Viceministrai sukruto Viceministrai vienas po kito kreipiasi ÄŻ teisÄ—saugos institucijas, praĹĄydami suteikti turimÄ… medĹžiagÄ…, galinÄ?iÄ… kelti abejoniĹł dÄ—l einamĹł pareigĹł. Vakar to papraĹĄÄ— vidaus reikalĹł viceministras A.JuoceviÄ?ius, o ketvirtadienÄŻ – aplinkos viceministras A.Petkus. PrezidentÄ— D.GrybauskaitÄ— birĹželio 10-Ä…jÄ… praneĹĄÄ— apie SpecialiĹłjĹł tyrimĹł tarnybos jai pateiktÄ… paĹžymÄ… dÄ—l galimai neskaidriai dirbanÄ?iĹł viceministrĹł. Joje paminÄ—ti devyni viceministrai iĹĄ penkiĹł ministerijĹł.

– Ar kitais metais „Lietuvos rytas“ iĹĄsaugos savo priedus? – Ne tik iĹĄsaugos, bet ir stengsis juos papildy ti naujomis idÄ—jomis. Skaitytojai ir kitÄ…met galÄ—s skaityti savo pamÄ—gtus Ĺžurnalus – „StiliĹłâ€œ, „TV anteną“, „Gyvenimo bĹŤdą“, savaitraĹĄtÄŻ „Rytai–Vakarai“. GalbĹŤt atsiras ir naujoviĹł. Kasmet prenumeratoriams ÄŻteikiame ir dovanÄ…. Ĺ ÄŻmet tai labai ÄŻdomi E.AleksandraviÄ?iaus enciklopedinio pobĹŤdĹžio studija apie po visÄ… pasaulÄŻ iĹĄsibarsÄ?iusius, daug svetur nuveikusius, bet tÄ—vynÄ—s niekuomet nepamirĹĄusius lietuvius. Tad „Lietuvos rytas“ rengiasi ir 2015 metais tarnauti savo skaitytojams. PaĹžadu, dienraĹĄtis bus dar ÄŻdomesnis, aĹĄtresnis, atviras visoms nuomonÄ—ms ir poĹžiĹŤriams. Neatsitiktinai mĹŤsĹł ĹĄĹŤkis: „Lietuvos rytas“ – gyvybiĹĄkai svarbus.

*9DLQDXVNDV Ä6YDUELDXVLDNDG �PRQzVSDVLWLNL Ä/LHWXYRVU\WX³³


DNWXDOLMRV

Ă&#x;PELUĂ?HOLRG

ÂľwĂ&#x;TOĂ&#x;NI¸Ă&#x;KOSĂ&#x;BYĂ&#x;LOSĂ&#x;SARĂ&#x;GAIĂ&#x;TOĂ&#x;LIAUĂ&#x; !T KE L T A Ă&#x; I ¸ Ă&#x; Ă&#x; P TaÄ?iau neplanuokime taip toli. Kad tokia teisÄ—saugos misija bĹŤtĹł ÄŻmanoma, reikÄ—tĹł Ĺžengti pirmÄ…jÄŻ ir, regis, paprastÄ… ĹžingsnÄŻ – iĹĄ JAV parsiveĹžti nuo teisingumo daugiau nei prieĹĄ metus pasprukusiÄ… buvusiÄ… teisÄ—jÄ… N.VenckienÄ™. TurbĹŤt visai Lietuvai jau ÄŻgriso teisÄ—saugos nuolat kartojama maldelÄ—: tuoj tuoj surasime pabÄ—gusiÄ… ÄŻtariamÄ… jÄ…. Kam jÄ… reikia surasti? Pasirodo, gink Dieve, tik ne tam, kad atsakytĹł uĹž jau beveik penkerius metus teisÄ—saugai ĹžinomÄ… jos vaidmenÄŻ sukuriant ir plÄ—tojant „pedofilijos“ istorijÄ…, pasibaigusiÄ… ĹžudynÄ—mis.

„BĹŤtent per tuos Kauno ÄŻvykius visa mĹŤsĹł teisinÄ— sistema buvo sumurdyta paÄ?ios politinÄ—s valdĹžios vadovĹł pritarimu.“ .%HWLQJLV

„Oi, ne, ne, gerbiama Seimo nare „drÄ…suole“! Mes tik norime jums ÄŻteikti kvietimÄ… ÄŻ apklausÄ…. Gal atsakysite, jei mus girdite? AtsipraĹĄome, kad apklausa vyks Lietuvoje ir atvykimas jums sudarys papildomĹł sunkumĹłâ€œ, – maĹždaug taip N.VenckienÄ™ malonina pareigĹŤnai. Bet to kvietimo poniai Neringai vis nepasiseka ÄŻteikti. Paimkite, ponia Neringa, tÄ… popierÄ—lÄŻ, nebekankinkite nuo kojĹł nusivariusiĹł jĹŤsĹł ieĹĄkanÄ?iĹł Amerikos pareigĹŤnĹł! Gal ponia Neringa ir paimtĹł, tik niekas jos vis neranda. "ANĂ&#x;DYĂ&#x;KIĂ&#x;TEĂ&#x;LAIĂ&#x;MŠĂ&#x;Ă€AIĂ&#x;DIĂ&#x;ME

Gal aĹĄ, „Lietuvos ryto“ ĹžurnalistÄ—, pareigĹŤnams galÄ—Ä?iau padÄ—ti? TAM 1109. Toks numeris baltos spalvos automobilio, kuriuo N.VenckienÄ— buvo veĹžiojama po ÄŒikagÄ…. Tas pats automobilis veĹžioja jÄ… ir ÄŻ ÄŒikagos ĹĄiauriniame Kristal Leiko (Crystal Lake) rajone esanÄ?iÄ… parduotuvÄ™. Paguoda sielvartaujantiems, kad Neringos gal gyvos nebÄ—ra, kad „pedofilai“ seniai jÄ… nuĹžudÄ— ir pakasÄ—. Kaip matome iĹĄ nuotraukos, kuriÄ… gavo „Lietuvos rytas“, ponia Neringa gyva ir apetitu, atrodo, nesiskundĹžia – renkasi produktus iĹĄ gausybÄ—s amerikietiĹĄko maisto pakuoÄ?iĹł. Kur ponia Neringa gyvena? Tik ne ten, kur jÄ… galÄ—tĹł pamatyti 250 000 lietuviĹł, susitelkusiĹł pietinÄ—je ÄŒikagos dalyje. N.VenckienÄ— apsistojusi ĹĄiaurinÄ—je ĹĄio JAV miesto dalyje, kur nÄ—ra lietuviĹł. Turint automobilio numerÄŻ, net detektyvai mÄ—gÄ—jai, kÄ… jau kalbÄ—ti apie patyrusius lietuviĹł Ĺžvalgus, galÄ—tĹł surasti jÄ… veĹžiojanÄ?io asmens, o drauge gal ir N.VenckienÄ—s adresÄ…. Viena amerikietiĹĄkĹł paieĹĄkos sistemĹł vadinasi „Licence Plate Lookup“. Ji pateikia daugybÄ™ pasirinkimĹł. SiĹŤlyÄ?iau nesirinkti paieĹĄkos terminalo „Clicbank“, kuris vÄ—liau nuveda ÄŻ „eVerify“. Nors iĹĄ pradĹžiĹł ĹĄis terminalas, surinkus maĹĄinos numerÄŻ, praneĹĄÄ— savo bazÄ—je turintis visÄ… informacijÄ… apie maĹĄinos savininkÄ… ir papraĹĄÄ— sumokÄ—ti, sumokÄ—jus paaiĹĄkÄ—jo, kad tos informacijos neberanda. TodÄ—l patarÄ?iau rinktis kitus pa-

teikiamus terminalus ir bandyti laimÄ™ Ĺžaidime „Surasiu NeringÄ… Venckienę“. "wGĂ&#x;LwĂ&#x;ATĂ&#x;ROĂ&#x;DwĂ&#x;I¸Ă&#x;SIĂ&#x;GANĂ&#x;DUĂ&#x;SI

Dar lengvesnis kelias bĹŤtĹł susirasti Ligijos TautkuvienÄ—s, internetinio laikraĹĄÄ?io „BiÄ?iulystė“ redaktorÄ—s, arba iĹĄ Garliavos kilusio kunigo Jauniaus KelpĹĄo adresus. „Galimai L.TautkuvienÄ—s pastangomis susirinkÄ™ 42 ÄŒikagos apylinkiĹł gyventojai apspardÄ— ÄŒikagoje apsilankiusios prezidentÄ—s D.GrybauskaitÄ—s maĹĄinÄ… esÄ… uĹž tai, kad prezidentÄ— reiĹĄkusi per maŞą paramÄ… N.Venckienei, tuomet dar Garliavoje kovojusiai su „pedofilais“. Savo simpatijas N.Venckienei visada demonstravo ir kunigas J.KelpĹĄas. Galimai iĹĄ ĹĄiĹł ĹĄaltiniĹł N.Venckienei buvo organizuojama ir finansinÄ— pagalba. Manau, kad jie iki ĹĄiol iĹĄtikimi buvusios teisÄ—jos rÄ—mÄ—jai. N.VenckienÄ— arba slapstoma jĹł pastangomis, arba tie asmenys tikrai Ĺžino jos gyvenamÄ… jÄ… vietÄ…. Jie tikrai suriĹĄti viena grandinÄ—le“, – ÄŻsitikinusi viena ÄŒikagoje gyvenanÄ?iĹł lietuviĹł. Moteris „Lietuvos rytui“ papasakojo nelabai seniai akis ÄŻ akÄŻ susidĹŤrusi su bÄ—gle ĹĄiaurinÄ—je ÄŒikagos dalyje: „Buvo matyti, kad N.VenckienÄ— kaĹžko iĹĄsigandusi, nerimauja, blaĹĄkosi. Ji elgÄ—si kaip besislapstantis asmuo ir sunerimo pamaÄ?iusi, kad jÄ… atpaĹžinau. Kiek teko girdÄ—ti, jos vaikas nelanko jokios lietuviĹĄkos mokyklos. Apie tai, kur sutikau N.VenckienÄ™, ir apie visas kitas aplinkybes, galinÄ?ias padÄ—ti jÄ… surasti, informavau Lietuvos ambasadoriĹł VaĹĄingtone Ĺ˝ygimantÄ… PavilionÄŻ. Po kiek laiko jo pasiteiravau, kokie rezultatai. Ambasadorius atsakÄ— visÄ… informacijÄ… perdavÄ™s Lietuvos pareigĹŤnams. TaÄ?iau iĹĄ jĹł iki ĹĄiol nematyti jokiĹł judesiĹł.“ LietuvÄ— kaip labai menkÄ… vertina galimybÄ™, kad N.VenckienÄ— esÄ… jau pasprukusi ÄŻ KalifornijÄ…, nes per sĹŤnaus kompiuterÄŻ, registruotÄ… Kalifornijoje, ji siunÄ?ianti informacijÄ… ÄŻ LietuvÄ…. „Kompiuteriu siunÄ?iamÄ… informacijÄ… galima ÄŻslaptinti ÄŻvairiausiais bĹŤdais. TaÄ?iau geriems programuotojams tikrai nÄ—ra sunku rasti kompiuterio, kuriuo siunÄ?iama informacija, buvimo vietÄ…. Negi ir Ä?ia N.VenckienÄ— yra protingesnÄ— uĹž lietuvius profesionalus?“ – ironizavo emigrantÄ—. 3TEĂ&#x;BUKĂ&#x;LINĂ&#x;GOSĂ&#x;SKYĂ&#x;RYĂ&#x;BOS

Jei taip – N.VenckienÄ— iĹĄ tiesĹł verta plojimĹł. KaĹžkokiu neĹžemiĹĄku bĹŤdu, bĹŤdama neĹžinia kur, o kai kuriĹł susirĹŤpinusiĹł gerbÄ—jĹł spÄ—jimu – gal jau ir negyva, ji sugebÄ—jo metĹł pradĹžioje iĹĄsiskirti su sutuoktiniu. Ne Amerikoje, o Kaune. ParodĹžiusi neÄŻtikÄ—tino dosnumo ir geraĹĄirdiĹĄkumo pavyzdÄŻ visoms moterims, kurios per skyrybas taip ir ĹžiĹŤri, kaip nurengti vyru, N.VenckienÄ— visÄ… savo turtÄ… iĹĄ anksto padovanojo dabar jau buvusiam vyrui. Nepaisydama piktĹł lieĹžuviĹł, kad dar bĹŤdamas jos vyras Aidas Venckus ir Kaune, ir Neringoje jau vedĹžiojosi kitÄ… – jaunÄ… ir graĹžiÄ… moterÄŻ. Ar N.VenckienÄ— tikrai liko „ant ledo“ – be vyro ir pinigĹł? Kiekvienas geras darbas juk turi savo kainÄ…. Kokia kaina buvo pasiektas toks graĹžus skyrybĹł re-

zultatas? Tai Ĺžino tik patys buvÄ™ sutuoktiniai. Pikti lieĹžuviai plaka, esÄ… A.Venckus panorÄ™s ir savo buvusios Ĺžmonos draudimo vienoje kompanijoje, bet negavÄ™s. 'AĂ&#x;LwĂ&#x;TĂ‹Ă&#x;PRIĂ&#x;SIGĂ&#x;LAUSĂ&#x;TIĂ&#x;PASĂ&#x;DUKĂ&#x;TEĂ&#x;RÂ?

KedĹžiĹł ir VenckĹł ĹĄeimoms artimas asmuo „Lietuvos rytui“ prasitarÄ—, kad ir N.VenckienÄ—s tÄ—vai LaimutÄ— ir Vytautas KedĹžiai kalba apie iĹĄvykimÄ… ÄŻ AmerikÄ…. EsÄ… jĹł santykiai su Ĺžentu A.Venckumi labai paĹĄlijÄ™. Senieji KedĹžiai esÄ… dejuojantys – kas per gyvenimas, jei senatvÄ—je nebeturime jokios atramos ir reikia bÄ—gti iĹĄ Lietuvos. KedĹžiĹł judÄ—jimas nÄ—ra suvarĹžytas. Jie gali keliauti, kur panorÄ—jÄ™, kad ir pas dukterÄŻ ÄŻ AmerikÄ…, kurios adreso iki ĹĄiol sako neĹžinantys. O jei kokiu nors bĹŤdu suĹžinos ir pas jÄ… ar netoliese apsistos, gali bĹŤti ramĹŤs – Lietuvos pareigĹŤnai tikrai nebus pajÄ—gĹŤs jĹł pasekti ir surasti NeringÄ…. Jei iĹĄ Lietuvos iĹĄvyks ir N.VenckienÄ—s tÄ—vai, kas tuomet liks iĹĄ buvusios KedĹžiĹł ir VenckĹł galybÄ—s Garliavoje, Klonio gatvÄ—je? Kam atiteks be ĹĄeimininkĹł likÄ™ du namai Garliavoje, butai JuodkrantÄ—je ir Kauno senamiestyje? Negi viskas – buvusiam Ĺžentui? „Kokia neteisybÄ—!“ – pasakys daĹžnas pavyduolis lietuvis. O gal toks ĹĄios ĹĄeimos, kaĹžkada nepanorusios „biednos“ marÄ?ios, likimas yra jiems skaudi bausmÄ—, net jei teismas taip ir nepaskirtĹł jai bausmÄ—s uĹž „pedofilijos“ istorijos sukĹŤrimÄ… ir nekaltĹł ĹžmoniĹł Şōtis? 3PJAUĂ&#x;DwĂ&#x;Â?Ă&#x;TEIĂ&#x;SwĂ&#x;SAUĂ&#x;Gg

Ar verta tikÄ—tis, jog per savo antrÄ… jÄ… kadencijÄ… prezidentÄ— D.GrybauskaitÄ— pagaliau atkreips rimtesnÄŻ dÄ—mesÄŻ ÄŻ iĹĄgalvotos pedofilijos istorijÄ… ir jÄ… grieĹžtai ÄŻvertins? AukĹĄti teisÄ—saugos pareigĹŤnai tiesiai iĹĄrėŞė – tokiĹł vilÄ?iĹł nedaug. Taip pat maĹžai tikÄ—tina, kad prezidentÄ— pareikalaus aktyviau veikti ieĹĄkant pabÄ—gusios N.VenckienÄ—s. Juk iki ĹĄiol ĹĄalies vadovÄ—, galima sakyti, spjaudÄ— ÄŻ teisÄ—saugÄ… – net po teismĹł galutiniĹł nutarÄ?iĹł, kad pedofilija buvo iĹĄgalvota, kad nekalti buvo nuĹžudyti Violeta NaruĹĄeviÄ?ienÄ— ir teisÄ—jas Jonas FurmanaviÄ?ius, D.GrybauskaitÄ— esÄ… vis dar laukia kaĹžkokios tiesos. )¸Ă&#x;DUOĂ&#x;BwSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;TIKĂ&#x;Ă€INGSĂ&#x;NIS

„BĹŤtent per tuos Kauno ÄŻvykius visa mĹŤsĹł teisinÄ— sistema buvo sumurdyta paÄ?ios politinÄ—s valdĹžios vadovĹł pritarimu“, – „Lietuvos rytui“ pareiĹĄkÄ— buvÄ™s Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras KÄ™stutis Betingis. AtrodytĹł, teisÄ—sauga pamaĹžu buvo pradÄ—jusi lipti iĹĄ duobÄ—s, ÄŻ kuriÄ… jÄ… buvo ÄŻstĹŤmÄ™s neveiklumas, neprofesionalumas, autoritetĹł, postĹł praradimo, pasiprieĹĄinimo valdĹžiai baimÄ—. Tikriausiai didĹžiosiomis raidÄ—mis ĹĄioje istorijoje kada nors turÄ—tĹł bĹŤti ÄŻraĹĄytas KÄ—dainiĹł rajono apylinkÄ—s teismo teisÄ—jas Bronius Varsackis. Jis 2010 metĹł geguŞės 19-Ä…jÄ… priÄ—mÄ— istorinÄ™ nutartÄŻ – laikinoji globÄ—ja N.VenckienÄ— privalo mergaitÄ™ perduoti motinai Laimutei StankĹŤnaitei, nes pastarajai nebuvo pareikĹĄti jokie ÄŻtarimai pedofilijos byloje. TeisÄ—jo nutartis buvo pirmasis teisÄ—saugos proverĹžis, nekaustomas baimÄ—s, vieĹĄosios nuomonÄ—s spaudimo ir aukĹĄÄ?iausiĹł ĹĄalies as-

.HGĂ?LĂ˜QDPXRVH*DUOLDYRMHVODSWDEXYRVXPRQWXRWDNODXV\PRVLDSDUDWĂ‘UD

menĹł rodomo palankumo N.Venckienei. +ASĂ&#x;IRĂ&#x;KOĂ&#x;BIĂ&#x;JOĂ&#x;,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VOĂ&#x;JE

Bet ĹĄiandien teisÄ—sauga – vÄ—l nÄ— iĹĄ vietos. JÄ…, atrodo, stabdo D.GrybauskaitÄ—s prezidentavimo metu ĹĄalyje ÄŻsigalÄ—jusi baimÄ—. Dabar didĹžiosios aistros dÄ—l vadinamosios pedofilijos lyg ir nurimo. MergaitÄ— su motina saugiai gyvena uĹžsienyje, iĹĄsivaikĹĄÄ?iojo „violetinė“ minia iĹĄ N.VenckienÄ—s namĹł patvorio, o interneto ĹĄiukĹĄlynuose apie menamÄ… pedofilijÄ… svaiÄ?ioja tik saujelÄ— tĹł paÄ?iĹł viskuo nepatenkintĹł ĹžmoniĹł. Protingesni „violetiniai“, metÄ™ savo pakrikusios armijos likuÄ?ius, jau 2012-ĹłjĹł rudenÄŻ nutrepsÄ—jo kitur – ÄŻ SeimÄ…, iĹĄ kur dar retkarÄ?iais ĹžiopÄ?ioja apie NeringÄ…, kuri netrukus prisikels ir grÄŻĹĄ ÄŻ LietuvÄ… gyvĹł ir mirusiĹł „pedofilĹłâ€œ teisti. AtrodytĹł, jau greitai bĹŤtĹł galima padÄ—ti taĹĄkÄ… ĹĄioje istorijoje. Baigti ĹĄmeiĹžto bylas, iĹĄsiaiĹĄkinti ir nubausti kaltuosius, ÄŻpĹŤtusius ĹĄiÄ… istorijÄ… ar panaudojusius jÄ… savo politiniams tikslams, ÄŻvertinti teisÄ—saugos veiksmus. Visam tam faktĹł pakanka. Bet galo nematyti. KodÄ—l?

Ko bijomasi dabar? Gal to, kad sudrumstus vandenÄŻ ÄŻ pavirĹĄiĹł gali iĹĄplaukti ir stambesnÄ—s Ĺžuvys? Pasirodo, ĹĄis, antrasis, istorijos etapas teisÄ—saugininkams yra pats sunkiausias ir, regis, dar ilgai bus neÄŻveikiamas. Mat teisÄ—sauga, visai kitaip nei revoliucija, kuri suÄ—da savo vaikus, visai nelinkusi to daryti su savaisiais. Faktai, dabartiniĹł aplinkybiĹł analizÄ— rodo, kad ĹĄioje istorijoje bus linkstama daug ko neiĹĄsiaiĹĄkinti. Ne dÄ—l to, kad tai neÄŻmanoma, o todÄ—l, jog ÄŻ tolesnius teisÄ—saugos veiksmus ÄŻsirangÄ— baimÄ—. Daug didesnÄ— nei ta, buvusi istorijos pradĹžioje, kai iĹĄ pradĹžiĹł bu-

vo baiminamasi tik ÄŻtakingos Kauno teisininkĹł ĹĄeimos rĹŤstybÄ—s. Ko bijomasi dabar? Gal to, kad sudrumstus vandenÄŻ ÄŻ pavirĹĄiĹł gali iĹĄplaukti ir stambesnÄ—s Ĺžuvys, dÄ—l savo interesĹł vaidinusios svarbĹł vaidmenÄŻ iĹĄgalvotoje pedofilijos istorijoje? Vis iĹĄlendantys atsakymĹł reikalaujantys faktai neÄŻgauna jokio skambesio, tyliai numarinami arba juos nustelbia nauji populistiniai rÄ—ksniĹł ĹĄĹŤkiai. TodÄ—l dabar – nepaaiĹĄkinama tyla. ÂŒRAĂ&#x;¸UOĂ&#x;SEĂ&#x;ÂŚĂ&#x;KURĂ&#x;PIAĂ&#x;MIĂ&#x;PLAĂ&#x;NAI

Neseniai „Lietuvos rytas“ ÄŻ vieĹĄumÄ… iĹĄkÄ—lÄ—, kad iĹĄkart po Kauno ĹžudyniĹł N.VenckienÄ—s tÄ—vĹł namuose buvo sumontuota klausymosi aparatĹŤra, kad metus Kauno pareigĹŤnai ÄŻraĹĄinÄ—jo, kokie planai buvo kuriami, kokie veiksmai planuojami, kokie politikai ten lankosi. GalÄ—jo bĹŤti iĹĄvengta ir Vaido Milinio, kaip „pedofilo Aido“, Şōties. Visa tai teisÄ—saugai buvo Ĺžinoma jau beveik prieĹĄ penkerius metus. Tai kodÄ—l tuomet teisÄ—jai N.Venckienei nebuvo pareikĹĄti ÄŻtarimai? KodÄ—l jai buvo leista kandidatuoti ÄŻ SeimÄ…? Pagaliau kodÄ—l jai buvo leista pasprukti ÄŻ JAV? O gal net padÄ—ta tai padaryti? Jeigu prezidentÄ— to neĹžinojo, jei jai nebuvo praneĹĄta apie tuos ÄŻraĹĄus, kas tada valdo valstybÄ™? ÂŒROĂ&#x;DYĂ&#x;MAIĂ&#x;DINGSĂ&#x;TAĂ&#x;NETĂ&#x;TEISĂ&#x;ME

„Klausymosi aparatĹŤra KedĹžiĹł namuose po ĹžudyniĹł buvo sumontuota man Ĺžinant. Ir ne tik ĹĄi. Radome galimybiĹł Ĺžinoti, kas ten vyksta. Buvo ir kitĹł dalykĹł, apie kuriuos dar negaliu kalbÄ—ti. Bet iĹĄ mĹŤsĹł, Kauno prokurorĹł, ĹĄi byla ir ÄŻraĹĄai po pasitarimo Vilniuje, GeneralinÄ—je prokuratĹŤroje, buvo atimti. Jei pareigĹŤnams pavyktĹł sudÄ—lioti turimÄ… medĹžiagÄ… – paaiĹĄkÄ—tĹł tikroji situacija. Bet tie ÄŻraĹĄai iki ĹĄiol tebÄ—ra tyrimo stadijos, nors privalÄ—jo bĹŤti seniai iĹĄnagrinÄ—ti. Svarbu, kad jie nedingtĹł. Mano nuomone, dabar aiĹĄkÄ—ja, kad tai buvo daroma kryptingai. Ir ne be kai kuriĹł ĹžmoniĹł potvarkiĹłâ€œ, – garsiai neÄŻvardydamas ga-


DNWXDOLMRV

PELUĂ?HOLRGĂ&#x;

Ă&#x;VAIĂ&#x;DIĂ&#x;NAĂ&#x;NEKALTUSĂ&#x;ANĂ&#x;GEĂ&#x;LUS "wGLwĂ&#x;I¸SIVEĂ€wĂ&#x;IRĂ&#x;DAUGĂ&#x;PASLAPjIĂ‹ PHWĂ˜JUXRGÂ’PÂ’VOLQJDL QXĂ?XG\WRNDXQLHmLR9DLGR 0LOLQLRPRWLQD0DULMD0LOLQLH Qz QXRWU Â’VLWLNLQXVLNDG 19HQFNLHQzVSDUJDEHQLPDV Â’/LHWXYjSDGzWĂ˜EDLJWLGDXJ LNLWHLVPLQLĂ˜W\ULPĂ˜WDmLDXWR QHSDJHLGDXMDLU*HQHUDOLQz SURNXUDWĂ‘UDLUÂ’Ă…LjLVWRULMj Â’VLSDLQLRMÂ?SROLWLNDL Ă„'DEDU*HQHUDOLQzVSURNXUDWĂ‘ URVSR]LFLMD\UDWRNLDYLONLQL PDVE\OĂ˜VNDLG\PDVVLHNLDQW NDGQHEĂ‘WĂ˜VXVLVWHPLQWLGXR PHQ\VNDGQHVXHLWĂ˜JDODL³¹ Ă„/LHWXYRVU\WRÂłWHOHYL]LMRV ODLGRMHĂ„/LHWXYDWLHVLRJLDLÂłVDNz VDYRVĂ‘QDXVĂ?XGLNĂ˜SDYDUGĂ?LĂ˜ LNLĂ…LROQHĂ?LQDQWL00LOLQLHQz

,Ă…/LHWXYRVSDVSUXNXVLj19HQFNLHQÂ?JDOLPDLĂ…Y \VWLYDLNĂ…WLQzMDQmLjkLNDJRMH

limĹł „ieĹĄmininkĹłâ€œ pavardĹžiĹł dÄ—stÄ— buvÄ™s prokuroras K.Betingis. Kas vyksta? PraÄ—jus ketveriems metams ÄŻraĹĄai vis dar „tyrimo stadijos“? Svarbu, „kad jie nedingtĹł?“ Bet juk Ä?ia ne apie bankrutuojanÄ?iÄ… ragĹł ir kanopĹł artelÄ™ kalbama, o apie GeneralinÄ™ prokuratĹŤrÄ…. ÂŒSITĂ&#x;RAUĂ&#x;KwĂ&#x;SVARĂ&#x;BĂ„SĂ&#x;ASĂ&#x;MEĂ&#x;NYS

TurbĹŤt dar ilgai, net pamaĹžu numarinus Kauno istorijÄ…, Lietuvos pilieÄ?iams nebus atsakyta ÄŻ skaudĹžius klausimus. Kaip buvo galima ÄŻĹžiebti tokÄŻ iĹĄgalvotÄ… pedofilijos gaisrÄ…, taip suskaldyti visuomenÄ™? Negi N.VenckienÄ— buvo tokia galinga? O gal buvo suplanuota, kad valstybei reikia sukrÄ—timo, panaudojant ĹĄiÄ… Ĺžmones jaudinanÄ?iÄ… situacijÄ…? Juk kas gali likti abejingas pedofilijai, didĹžiausiam nusikaltimui vaikystei? Niekas. „AbejoniĹł nÄ—ra – istorija prasidÄ—jo kaip ĹĄeimos konf liktas. Bet po to ÄŻ jÄ… ÄŻsitraukÄ— didelÄŻ svorÄŻ turintys asmenys. Prisiminkite, kokia anuomet buvo socialinÄ—, politinÄ— padÄ—tis Lietuvoje. Ĺ˝monÄ—s prie Seimo rinkdavosi dauĹžyti langĹł. ReikÄ—jo nuleisti garÄ…. Seimo nariai net pasikeisdami vaĹžinÄ—davo prie N.VenckienÄ—s namĹł. AiĹĄku, ne dÄ—l mergaitÄ—s. DÄ—l savo politiniĹł interesĹł. Kas galÄ—tĹł paneigti, kad pakeliant ĹžmoniĹł mases neturÄ—ta minÄ?iĹł net apie santvarkos pakeitimÄ…?“ – retoriĹĄkai klausÄ— K.Betingis, ir ĹĄiandien ÄŻsitikinÄ™s, kad ĹĄi istorija buvo kryptinga kai kuriĹł asmenĹł veikla. Jei taip, gal nereikÄ—tĹł stebÄ—tis, kad N.VenckienÄ— taip ilgai nepargabenama ÄŻ LietuvÄ…. Gal jos pasirodymas kam nors kelia baimÄ™? „Mano nuomone, jei ji bĹŤtĹł sugrÄ…Ĺžinta, viskÄ… papasakotĹł. Kas kĹŤrÄ— planus, su kuo ji tardavosi. TodÄ—l kaĹžkieno pagalba jai sudaromos sÄ…lygos uĹžsienyje klestÄ—ti. Stengiamasi, kad ji kuo ilgiau nebĹŤtĹł pargabenta. Nes grÄŻĹžusi prakalbÄ—tĹł. Apie tai ji jau buvo uĹžsiminusi. Kad ir kokia protinga bĹŤtĹł buvusi teisÄ—ja, iĹĄ to ĹĄeiminio konflikto pati viena ji negalÄ—jo sukur-

ti tokio monstro. Taip, ji galÄ—jo inspiruoti nusikaltimus, apie tai yra surinkta pakankamai duomenĹł. Bet iĹĄplÄ—toti tokiÄ… tragedijÄ…, institucijĹł griovimÄ… – ne jos ribotam teisiniam suvokimui“, – kalbÄ—jo K.Betingis, kuriam pirmajam prieĹĄ penkerius metus teko pradÄ—ti tirti Kauno ĹžudyniĹł istorijÄ…. Buvusio prokuroro ÄŻsitikinimu, „pedofilijos“ istorijos kĹŤrÄ—jai ir plÄ—totojai galÄ—tĹł bĹŤti iĹĄsiaiĹĄkinti per kelis mÄ—nesius. „Tam bĹŤtina sudaryti specialistĹł grupÄ™. Leisti jiems dirbti, neleisti kiĹĄtis valdĹžiai ir politikams. Jei tai nebus padaryta, turÄ—s praeiti labai daug laiko, kol tiesa susidÄ—lios iĹĄ atskirĹł epizodĹł. Bet gal tos tiesos niekam nereikia? Mano nuomone – taip. Jei bĹŤtume spÄ—jÄ™ pagauti DrÄ…siĹł KedÄŻ, jis bĹŤtĹł papasakojÄ™s, kas organizavo tÄ… istorijÄ…. Bet gal kaĹžkas norÄ—jo, kad jo nepagautume. Tiesa kada nors iĹĄaiĹĄkÄ—s. TaÄ?iau visuomenei tiesa reikalinga jau ĹĄiandien“, – ÄŻsitikinÄ™s K.Betingis, galimai dÄ—l savo kritiĹĄkos pozicijos pats praradÄ™s prokuroro postÄ…. +ASĂ&#x;BAIĂ&#x;MIĂ&#x;NAĂ&#x;SIĂ&#x;VIEĂ&#x;¸UĂ&#x;MO

Kad iĹĄgalvotos pedofilijos istorijos organizatoriai ir jĹł tikslai greitai bĹŤtĹł atskleisti tik sutelkus tyrimÄ… ÄŻ vienas rankas, ÄŻsitikinÄ™s ir advokatas Gintaras ÄŒerniauskas, padÄ—jÄ™s pasiekti galutinÄŻ sprendimÄ… L.StankĹŤnaitÄ—s ir jos dukters byloje. – Paklauskime: kodÄ—l dabar ĹĄios istorijos tyrimas iĹĄmÄ—tytas? KodÄ—l suskirstytas ÄŻ byleles ÄŻvairiuose teismuose? Turime iĹĄkreipto paveikslo efektÄ… – uĹždenkite didelio paveikslo kai kurias detales, ir bus visai kitas vaizdas. Kauno tragedijos tyrimas iki ĹĄiol atliekamas nekoordinuotai, ir niekas dÄ—l to nesuka galvos, net grieĹžtoji prezidentÄ—. Visi bijo ÄŻvardyti, kas iĹĄ tiesĹł realiai vyko Kaune, – ÄŻsitikinÄ™s G.ÄŒerniauskas. – Mes nuolat girdime pareigĹŤnus kartojant, kad N.Venckienei jie nori tik ÄŻteikti kvietimÄ… ÄŻ teismÄ… dÄ—l menkĹł paĹžeidimĹł. Tai kodÄ—l to iĹĄsigandusi pa-

§Ă&#x201C;!RĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;RIANTĂ&#x201C;JĂ&#x2026;Ă&#x201C;SĂ&#x152;Ă&#x201C;SĂ&#x2026;Ă&#x201C;NAUSĂ&#x201C; NUĂ&#x201C;Ă UĂ&#x201C;DYĂ&#x201C;MOĂ&#x201C;BYĂ&#x201C;LgĂ&#x201C;LAĂ&#x201C;BAIĂ&#x201C;SVARĂ&#x201C; BU Ă&#x201C;KADĂ&#x201C;.6ENCĂ&#x201C;KIEĂ&#x201C;NwĂ&#x201C;Ă&#x201C; GRÂ?Ă Ă&#x201C;TĂ&#x152;Ă&#x201C;Â?Ă&#x201C;,IEĂ&#x201C;TUĂ&#x201C;Vg Âą/DEDLVYDUEXQHV*DUOLD YRVLVWRULMDÂąYLHQDSDJULQ GLQLĂ&#x2DC;YHUVLMĂ&#x2DC;NRGzOEXYR QXĂ?XG\WDVPDQRVĂ&#x2018;QXV <UDGDXJNODXVLPĂ&#x2DC;Â&#x2019;NXULXRV 1HULQJDLUHLNLDDWVDN \WL1XRWR SULNODXV\VNRNVEXVMRV VWDWXVDVĂ&#x2026;LRMHE\ORMH.RONDVML DSNODXVWDWLNNDLSOLXG\WRMD §Ă&#x201C;+AIPĂ&#x201C;.6ENCĂ&#x201C;KIEĂ&#x201C;NwĂ&#x201C;GAĂ&#x201C;LIĂ&#x201C;BĂ&#x2026;Ă&#x201C;TIĂ&#x201C; Â?SIĂ&#x201C;PAIĂ&#x201C;NIOĂ&#x201C;JUĂ&#x201C;SIĂ&#x201C;Â?Ă&#x201C;JĂ&#x2026;Ă&#x201C;SĂ&#x152;Ă&#x201C;SĂ&#x2026;Ă&#x201C;NAUSĂ&#x201C; NUĂ&#x201C;Ă UĂ&#x201C;DYĂ&#x201C;MOĂ&#x201C;ISĂ&#x201C;TOĂ&#x201C;RIĂ&#x201C;Jg Âą'zO*DUOLDYRVYHUVLMRV\UD ODEDLGDXJLQIRUPDFLMRV OLXG\WRMĂ&#x2DC;SDURG\PDLUDĂ&#x2026;WH OLDLVXVjUDĂ&#x2026;DLVĂ?PRQLĂ&#x2DC;NX ULXRVUHLNLDVHNWLLUVXQDLNLQ WL\UDWHOHIRQRSRNDOELĂ&#x2DC;LU NLHNWHNRJLUGzWLSRNDOELĂ&#x2DC; LĂ&#x2026;.HGĂ?LĂ&#x2DC;QDPĂ&#x2DC;Â&#x2019;UDĂ&#x2026;Ă&#x2DC;

â&#x20AC;&#x153;

TeisÄ&#x2014;saugos siekis â&#x20AC;&#x201C; nepateikti N.Venckienei realiĹł kaltinimĹł. Juk jie labai rimti â&#x20AC;&#x201C; buvo pasikÄ&#x2014;sinta ÄŻ valstybÄ&#x2014;s pamatus. *kHUQLDXVNDV

tyrusi teisininkÄ&#x2014; pabÄ&#x2014;go iĹĄ Lietuvos, metusi savo brolio pradÄ&#x2014;tÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;drÄ&#x2026;sos keliÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;? â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2026; nors pareigĹŤnams tenka sakyti, kai bijomasi ÄŻvardyti realiÄ&#x2026; tiesÄ&#x2026;. PasiprieĹĄinimas pareigĹŤnams, kas jai inkriminuojama, â&#x20AC;&#x201C; tik smulki dalelytÄ&#x2014;. ÄŽvardinkime sekimo organizavimÄ&#x2026;, planavimÄ&#x2026;, pasitarimus su politikais â&#x20AC;&#x201C; visa tai atsispindi seniausiai turimoje medĹžiagoje â&#x20AC;&#x201C; ir gausime visai kitus kaltinimus, reikalaujanÄ?ius ir kito ÄŻvertinimo. Pakanka vien iĹĄtirti turimus ÄŻraĹĄytus pokalbius. â&#x20AC;&#x201C; KodÄ&#x2014;l to nedaroma? Bijomasi? Juk tada bĹŤtĹł lengviau pareikalauti ir bÄ&#x2014;glÄ&#x2014;s iĹĄdavimo Lietuvai. â&#x20AC;&#x201C; TeisÄ&#x2014;saugos siekis â&#x20AC;&#x201C; nepateikti N.Venckienei realiĹł kaltinimĹł. Juk jie labai rimti â&#x20AC;&#x201C; buvo pasikÄ&#x2014;sinta ÄŻ valstybÄ&#x2014;s pamatus. Ĺ iuo atveju jau bĹŤtĹł taikomi visai kiti BaudĹžiamojo kodekso straipsniai. TaÄ?iau tada ÄŻ vieĹĄumÄ&#x2026; iĹĄlÄŻstĹł labai svarbios pavardÄ&#x2014;s. Kas medĹł veĹžiojo, kas jÄŻ kopinÄ&#x2014;jo, su kuriais politikais, padÄ&#x2014;jÄ&#x2014;jais ir patarÄ&#x2014;jais buvo derinamos pozicijos. Tik atvirumas leistĹł pabaigti tÄ&#x2026; bylÄ&#x2026;. Ir to labiausiai bijomasi. â&#x20AC;&#x201C; JĹŤs taip pat bijote garsiai ÄŻvardyti tas pavardes?

§Ă&#x201C;!RĂ&#x201C;šIEĂ&#x201C;POĂ&#x201C;KALĂ&#x201C;BIAIĂ&#x201C;GAĂ&#x201C;LIĂ&#x201C;BĂ&#x2026;Ă&#x201C;TIĂ&#x201C; SVARĂ&#x201C;BĂ&#x2026;SĂ&#x201C;ATĂ&#x201C;LIEĂ&#x201C;KAĂ&#x201C;MIEMSĂ&#x201C; IKIĂ&#x201C;TEISĂ&#x201C;MIĂ&#x201C;NIAMSĂ&#x201C;TYĂ&#x201C;RIĂ&#x201C;MAMS Âą$Ă&#x2026;SDWLMĂ&#x2DC;QHJLUGzMDXEHW VSUHQGĂ?LDQWSDJDOODLNjMXRVH SDJULQGLQzLUVYDUELDXVLD LQIRUPDFLMDYLVXRPHQHL\UDWD NDGPHUJDLWzQHEXYRSULHYDU

WDXMDPDWYLUNLQDPDNDGMLYLVj ODLNjYHUĂ?zVLSDVPDPj Ă&#x201A;LĂ&#x2DC;SRNDOELĂ&#x2DC;SDYLHĂ&#x2026;LQLPDVEĂ&#x2018;WĂ&#x2DC; ODEDLVYDUEXVQHVLNLĂ&#x2026;LRO\UD GDXJĂ?PRQLĂ&#x2DC;PDQDQmLĂ&#x2DC;NDG HJ]LVWDYRNDĂ?NRNVNODQDVNXULV WYLUNLQRWLNĂ&#x2026;LjYLHQjPHUJDLWÂ? 1HWNDLNXULHSROLWLNDLWXR Ă&#x2026;YHQWDLWLNL §Ă&#x201C;+AIPĂ&#x201C;VERĂ&#x201C;TINĂ&#x201C;TUĂ&#x201C;MwĂ&#x201C;TEĂ&#x201C;PREĂ&#x201C;ZI DENĂ&#x201C;TwSĂ&#x201C;$'RYĂ&#x201C;BAUSĂ&#x201C;KAIĂ&#x201C;TwSĂ&#x201C;Â?TAĂ&#x201C;KgĂ&#x201C; šIOĂ&#x201C;JEĂ&#x201C;ISĂ&#x201C;TOĂ&#x201C;RIĂ&#x201C;JOĂ&#x201C;JEĂ&#x201C;*UKĂ&#x201C;BĂ&#x2026;Ă&#x201C;TENTĂ&#x201C;POĂ&#x201C; JOSĂ&#x201C;Ă OĂ&#x201C;DĂ IĂ&#x152;Ă&#x201C;APIEĂ&#x201C;NEĂ&#x201C;PAĂ&#x201C;SIĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;KwĂ&#x201C;JI MgĂ&#x201C;IšĂ&#x201C;+AUĂ&#x201C;NOĂ&#x201C;APYĂ&#x201C;GARĂ&#x201C;DOSĂ&#x201C; TEISĂ&#x201C;MOĂ&#x201C;PIRĂ&#x201C;MIĂ&#x201C;NINĂ&#x201C;KOĂ&#x201C;PAĂ&#x201C;REIĂ&#x201C;GĂ&#x152;Ă&#x201C; ATĂ&#x201C;SISĂ&#x201C;TAĂ&#x201C;TYĂ&#x201C;DIĂ&#x201C;NOĂ&#x201C;JĂ&#x2026;Ă&#x201C;SĂ&#x152;Ă&#x201C;VYĂ&#x201C;RASĂ&#x201C; !LĂ&#x201C;BERĂ&#x201C;TASĂ&#x201C;-IĂ&#x201C;LIĂ&#x201C;NIS Âą1LHNDGDQHVLJLOLQDXÂ&#x2019;Ă&#x2026;Â&#x2019;IDNWj .DLEXYRSDUHLNĂ&#x2026;WDVQHSDVLWLNz MLPDVY\UDVLĂ&#x2026;NDUWQXVSUHQGz NDGUHLNLDSDVLWUDXNWLQRUV NDOEĂ&#x2DC;EĂ&#x2018;WDÂ&#x2019;YDLULDXVLĂ&#x2DC;SDY \] GĂ?LXLMRJSULHĂ&#x2026;WDL19HQFNLHQz EXYRSDVSUH]LGHQWÂ? §Ă&#x201C;+AIPĂ&#x201C;MAĂ&#x201C;NOĂ&#x201C;TE Ă&#x201C;KOĂ&#x201C;DwLĂ&#x201C;TEIĂ&#x201C; Ă&#x201C; SwĂ&#x201C;SAUĂ&#x201C;GAIĂ&#x201C;NEĂ&#x201C;PAĂ&#x201C;V YĂ&#x201C;KOĂ&#x201C;SUĂ&#x201C;RASĂ&#x201C; Ă&#x201C; TIĂ&#x201C;.6ENCĂ&#x201C;KIEĂ&#x201C;NwS Âą7HLVzVDXJDMj\UDUDGXVLĂ?LQR NXUJ\YHQD2LUSDWL19HQF NLHQzQHVLVOHSLD7DmLDXWDLÂą *HQHUDOLQzVSURNXUDWĂ&#x2018;URV UHLNDODV(VXÂ&#x2019;VLWLNLQXVLNDGQH UDVWL19HQFNLHQzV\UD*HQHUDOL QzVSURNXUDWĂ&#x2018;URVQRUDV §Ă&#x201C;+OĂ&#x201C;DwL Âą5HLNLDNODXVWLMĂ&#x2DC;0DQDXNDG MLHWHQNLQDSROLWLNĂ&#x2DC;QRUXV

-ERĂ&#x;GAIĂ&#x;TwĂ&#x;BUĂ&#x;VOĂ&#x;TVIRĂ&#x;KIĂ&#x;NAĂ&#x;MAĂ&#x;GLOĂ&#x;BwĂ&#x;JOSĂ&#x;NAĂ&#x;MUOĂ&#x;SE â&#x2013; -$9EHVLVODSVWDQmLDL19HQF NLHQHLÂąGDUYLHQDQHPDORQL Ă?LQLDLĂ&#x2026;/LHWXYRV.DXQR DS\JDUGRVSURNXUDWĂ&#x2018;UDL SHUGXRWDVW\ULPDVGzO LQWHOHNWLQLRSREĂ&#x2018;GĂ?LR WYLUNLQLPRNXUÂ&#x2019;/6WDQNĂ&#x2018;QDL WzVGXNWzJDOzMRSDWLUWL .HGĂ?LĂ&#x2DC;LU9HQFNĂ&#x2DC;QDPXRVH â&#x2013; 7\ULPDVSUDGzWDVNDL *HQHUDOLQzVSURNXUDWĂ&#x2018;URV RUJDQL]XRMDPDPHLUNRQW UROLXRMDPDPHLNLWHLVPLQLD PHW\ULPHGzO-)XUPDQDYL mLDXVLU91DUXĂ&#x2026;HYLmLHQzV QXĂ?XG\PĂ&#x2DC;Â&#x2019;Y\NG\WĂ&#x2DC; PHWĂ&#x2DC;VSDOLRGLHQj .DXQHEXYRQXVWDW \WRV JDOEĂ&#x2018;WSULHĂ&#x2026;QHSLOQDPH WÂ&#x2019;Â&#x2019;Y\NG\WRVQXVLNDOVWD P RVYHLNRVSRĂ? \PLDL â&#x2013; 3URNXUDWĂ&#x2018;UDJDYRGXRPHQĂ&#x2DC; NDG/6WDQNĂ&#x2018;QDLWzVGXNWHULDL

DUWLPRMHDSOLQNRMHPHWĂ&#x2DC; SDYDVDUÂ&#x2019;MDLJLUGLQWLUÂ&#x2019;Mj NUHLSLDQWLVQHNDUWjVNDPEz MRWHLJLQLDLNXULHGzOMĂ&#x2DC; WXULQLRLUSREĂ&#x2018;GĂ?LRJDOzWĂ&#x2DC;EĂ&#x2018;WL WUDNWXRMDPLNDLSQHSLOQDPH mLRDVPHQVDWĂ?YLOJLXÂ&#x2019;Y\NG\WL LQWHOHNWLQLRSREĂ&#x2018;GĂ?LR WYLUNLQDPLHMLYHLNVPDL â&#x2013; 7XRPHWXPDĂ?DPHWzV /6WDQNĂ&#x2018;QDLWzVLU'.HGĂ?LR GXNWHUVJOREzMDEXYR6HLPR QDUz19HQFNLHQz0HUJDLWz J\YHQRMRVQDPXRVH â&#x2013; 1RUVYLUĂ&#x2026;19HQFNLHQzVJDO YRVNDXSLDVLYLVGDXJLDX GHEHVĂ&#x2DC;SURNXURUDLQHNHWLQD NUHLSWLVÂ&#x2019;-$9GzOEzJOzV LĂ&#x2026;GDYLPR/LHWXYDL â&#x2013; 7DLĂ&#x2026;LjVDYDLWÂ?6HLPHSD UHLĂ&#x2026;NzODLNLQDL*HQHUDOL QHLSURNXUDWĂ&#x2018;UDLYDGRYDX MDQWLV'5DXOXĂ&#x2026;DLWLV

â&#x20AC;&#x201C; Ne, aĹĄ nebijau. Tai ir Vytautas Landsbergis, ir prezidentÄ&#x2014; D.GrybauskaitÄ&#x2014;, kurie yra vieĹĄai parodÄ&#x2122; paramÄ&#x2026; N.Venckienei. Ir visas bĹŤrys maĹžesniĹł eiliniĹł â&#x20AC;&#x201C; Darius Kuolys, Saulius Stoma, Povilas Gylys, kiti. Tik reikia paanalizuoti, kodÄ&#x2014;l jie taip kalbÄ&#x2014;jo, kokie ir su kuo buvo jĹł ryĹĄiai. Daug kas pasikeistĹł paanalizavus ir pasekus N.VenckienÄ&#x2014;s pinigĹł srautus. IĹĄ kur jie atkeliaudavo? KnygĹł leidimas, renginiĹł organizavimas, koncertai patvory, interneto puslapiĹł kĹŤrimas, Ĺžmo-

niĹł samdymas sekimui, sekimo ÄŻranga. IĹĄ kur tie pinigai? TeisÄ&#x2014;sauga turÄ&#x2014;tĹł tai nagrinÄ&#x2014;ti nepaisydama pareigybiĹł. Juk po to daug ĹžmoniĹł â&#x20AC;&#x201C; jĹŤs, aĹĄ, aukĹł giminaiÄ?iai tapome taikiniais. O valstybÄ&#x2014;s santvarkai buvo iĹĄkilusi reali grÄ&#x2014;smÄ&#x2014;. Gal tie aukĹĄti politikai net nesuvokia, kokÄŻ pavojĹł jie sukÄ&#x2014;lÄ&#x2014; ÄŻsikiĹĄdami ÄŻ teisminÄŻ procesÄ&#x2026;, kuris rÄ&#x2014;mÄ&#x2014;si ÄŻkalÄ?iais ir faktais. O gal ir suvokÄ&#x2014;? Mat po jĹł ÄŻsikiĹĄimo paveikslas, deja, tapdavo iĹĄkreiptas â&#x20AC;&#x201C; pakeisdavo savo vaizdÄ&#x2026; ir turinÄŻ.


DNWXDOLMRV

Ă&#x;PELUĂ?HOLRG

-EĂ&#x;NOĂ&#x;KĂ&#x201E;Ă&#x;RIĂ&#x;NIAIĂ&#x;TAĂ&#x;POĂ&#x;Â?KAIĂ&#x;TAISĂ&#x;ITAĂ&#x;LOĂ&#x; 'DXJLDXNDLSSDURGĂ&#x2DC;/LHWXYRMHLUXĂ?VLHQ\MHVXUHQ JÂ?VPHQLQLQNDV9DLGRWDVĂ&#x152;XNDVQHVzNPLQJDLLHĂ&#x2026;NR VDYRNĂ&#x2018;ULQLĂ&#x2DC;GLQJXVLĂ&#x2DC;,WDOLMRMH3DURGjUHQJXVLYHU VOLQLQNz6DXOzĂ&#x201A;DOWHQ\WzMDPWHLJzNDGNĂ&#x2018;ULQLXVSD zPzMRVGXNWHUVWzYDVLWDODV/HRQDUGR3DROR/RYDUL D a l i a GU DAV I Ä&#x152;I ĹŞ T Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;, D a i va L A P Ä&#x2013; N A I T Ä&#x2013; Specialiai LR, Italija

â&#x20AC;&#x17E;NatĹŤralu, kad kiekvienas Ĺžmogus gina savo kĹŤrinÄŻ. Net jei tavo kĹŤrinys tampa ÄŻkaitu, ateina laikas, kai jis turÄ&#x2014;tĹł grÄŻĹžti autoriuiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo 57 metĹł dailininkas ir Ĺžurnalistas V.Ĺ˝ukas, jau septynerius metus negalintis atgauti Italijoje dingusiĹł darbĹł. Jis jauÄ?iasi keistai, nes nukentÄ&#x2014;jo svetimoje kovoje â&#x20AC;&#x201C; italo ir lietuvÄ&#x2014;s mĹŤĹĄyje dÄ&#x2014;l dukters. â&#x20AC;&#x17E;Mano darbai skirti ĹžmonÄ&#x2014;ms. TaÄ?iau jeigu jie tampa intrigĹł objektu, turiu juos gintiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; aiĹĄkino V.Ĺ˝ukas. PrieĹĄ aĹĄtuonerius metus menininkui buvo paaiĹĄkinta, kad du jo sukurti keraminiai kryĹžiai iĹĄ jo parodos Arece paimti kaip ÄŻkaitai. EsÄ&#x2026; jie bus grÄ&#x2026;Ĺžinti, kai mergaitÄ&#x2014; iĹĄ Lietuvos bus grÄ&#x2026;Ĺžinta ÄŻ ItalijÄ&#x2026;.

â&#x20AC;&#x17E;Dabar, kai mergaitÄ&#x2014; gyvena Italijoje, aĹĄ norÄ&#x2014;Ä?iau pagaliau susigrÄ&#x2026;Ĺžinti savo kĹŤrinius.â&#x20AC;&#x153; 9Ă&#x152;XNDV

Menininko manymu, nebÄ&#x2014;ra prasmÄ&#x2014;s laikyti jo darbus svetur, nes mergaitÄ&#x2014; jau kelerius metus gyvena su savo tÄ&#x2014;vu Italijoje. MergaitÄ&#x2122; auginantis L.P.Lovari tapo kovotoju uĹž tÄ&#x2014;vĹł teises ir paraĹĄÄ&#x2014; apie tai kelias knygas. Italijos teismĹł sprendimu toje ĹĄalyje gyvenanÄ?iÄ&#x2026; mergaitÄ&#x2122; motina S.Ĺ altenytÄ&#x2014; gali lankyti bet kuriuo metu. 3UGĂ&#x;RÂ?Ă&#x;Ă&#x20AC;OĂ&#x;NEĂ&#x;VIĂ&#x;SAĂ&#x;PAĂ&#x;ROĂ&#x;DA

2006-ĹłjĹł gruodĹžio 1 dienÄ&#x2026; Italijos miesto Areco galerijoje â&#x20AC;&#x17E;Via dellâ&#x20AC;&#x2122; Ambraâ&#x20AC;&#x153; (â&#x20AC;&#x17E;Gintaro keliasâ&#x20AC;&#x153;) buvo atidaryta V.Ĺ˝uko paroda â&#x20AC;&#x17E;Il dolce risveglioâ&#x20AC;&#x153; (â&#x20AC;&#x17E;Saldus prabudimasâ&#x20AC;&#x153;). Joje buvo eksponuojami lietuvio sukurti glazĹŤruoti ĹĄamotiniai reljefai, vazos ir papuoĹĄalai. Surengti parodÄ&#x2026; V.Ĺ˝ukÄ&#x2026; pakvietÄ&#x2014; tuometÄ&#x2014; galerijos savininkÄ&#x2014; S.Ĺ altenytÄ&#x2014;. V.Ĺ˝ukas iki ĹĄiol saugo sutartÄŻ su Lola Adele Ĺ alteniene â&#x20AC;&#x201C; jau mirusia galerijos savininkÄ&#x2014;s motina, kuriai buvo perdavÄ&#x2122;s 50 keramikos reljefĹł. Dailininkui buvo paĹžadÄ&#x2014;ta, kad darbai bus apdrausti. Jis patikÄ&#x2014;jo S.Ĺ altenytÄ&#x2014;s paĹžadu. V.Ĺ˝ukas teigÄ&#x2014; pats sumokÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s uĹž savo ir Ĺžmonos AuksÄ&#x2014;s kelionÄ&#x2122; ÄŻ ItalijÄ&#x2026; bei gyvenimÄ&#x2026; Arece ir dÄ&#x2014;l to nereiĹĄkÄ&#x2122;s jokiĹł pretenzijĹł. Bet kai parodos eksponatai buvo parveĹžti ÄŻ LietuvÄ&#x2026;, V.Ĺ˝ukas pasigedo kai kuriĹł kĹŤriniĹł. PasiteiravÄ&#x2122;s iĹĄgirdo: â&#x20AC;&#x17E;VÄ&#x2014;liau, vÄ&#x2014;liau!â&#x20AC;&#x153; Bet vÄ&#x2014;liau V.Ĺ˝ukui buvo praneĹĄta, esÄ&#x2026; jo darbai pagrobti ir saugomi banko seife. "ANDOĂ&#x;ATĂ&#x;GAUĂ&#x;TIĂ&#x;SAĂ&#x;VOĂ&#x;DARĂ&#x;BUS

NesulaukÄ&#x2122;s savo kĹŤriniĹł ir neĹžinodamas jĹł likimo V.Ĺ˝ukas kas pusmetÄŻ vis skambindavo tos parodos rengÄ&#x2014;jai S.Ĺ altenytei ir teiraudavosi, ar jau gali juos atgauti.

Kai S.Ĺ altenytÄ&#x2014; neatsiliepdavo telefonu, menininkas skambindavo jos tÄ&#x2014;vui Sauliui Ĺ alteniui â&#x20AC;&#x201C; raĹĄytojui, Lietuvos NepriklausomybÄ&#x2014;s Akto signatarui. â&#x20AC;&#x17E;Vaikas svarbiauâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; taip esÄ&#x2026; pasakydavo S.Ĺ altenis, o V.Ĺ˝ukas neprieĹĄtaraudavo. V.Ĺ˝uko bandymai kreiptis ÄŻ Italijos draudimo kompanijas buvo nesÄ&#x2014;kmingi. Dailininkas nemoka italĹł kalbos, o draudikai italai audringai jam kaĹžkÄ&#x2026; aiĹĄkindavo. *AUĂ&#x;jIA Ă&#x;KADĂ&#x;KĂ&#x201E;Ă&#x;RIĂ&#x;NIAIĂ&#x;GYĂ&#x;VI

â&#x20AC;&#x17E;Kai mirÄ&#x2014; S.Ĺ altenytÄ&#x2014;s motina, keleriems metams visai nutilau â&#x20AC;&#x201C; maniau, kad Ĺžmogus tikrai svarbiau uĹž meno kĹŤrinÄŻ. Ir kai mergaitÄ&#x2014; buvo tai vienoje, tai kitoje pusÄ&#x2014;je, taip pat nenorÄ&#x2014;jau jiems uĹžverĹžti dirŞų. Bet dabar, kai mergaitÄ&#x2014; Italijoje, norÄ&#x2014;Ä?iau kokiu nors bĹŤdu susigrÄ&#x2026;Ĺžinti savo kĹŤrinius. Juk mane gina autoriaus teisÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; nenuleidĹžia rankĹł V.Ĺ˝ukas. Sutartyje su parodos rengÄ&#x2014;ja visi kĹŤriniai buvo ÄŻvertinti eurais. Pagrobtus kryĹžius kĹŤrÄ&#x2014;jas laiko sÄ&#x2014;kmingais darbais. AnksÄ?iau jie buvo kelis kartus eksponuoti Vilniuje, taip pat ir BernardinĹł baĹžnyÄ?ioje. â&#x20AC;&#x17E;JauÄ?iu, kad jie gyvi, nesunaikintiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; apie savo sukurtus kryĹžius kalbÄ&#x2014;jo V.Ĺ˝ukas. Kai paroda buvo parveĹžta, keli darbai buvo suduĹžÄ&#x2122;. TaÄ?iau tarp jĹł ĹĄukiĹł, kurios liudytĹł apie kryĹžius, nebuvo. S.Ĺ altenytÄ&#x2014; menininkui paaiĹĄkino, kad jo kĹŤriniai buvo veĹžami su durpÄ&#x2014;mis ir nebuvo patikimai sudÄ&#x2014;ti. â&#x20AC;&#x17E;NorÄ&#x2014;Ä?iau teisingumo ir aiĹĄkumo. Apeliuoju ÄŻ ĹžmoniĹł padorumÄ&#x2026;. Ĺ alteniai turi Ĺžinoti, kur tie darbai, turÄ&#x2014;tĹł bent pasakyti. Jei kryĹžiai sunaikinti, nuraĹĄyÄ?iau tai nenumatytoms aplinkybÄ&#x2014;ms. Bet man norisi tikÄ&#x2014;ti, kad jie vis dar nesunaikintiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; vylÄ&#x2014;si V.Ĺ˝ukas. 0AĂ&#x;ROĂ&#x;DgĂ&#x;SUĂ&#x;RENĂ&#x;GwĂ&#x;NEĂ&#x;MOĂ&#x;KAĂ&#x;MAI

Telefonu atsiliepusi S.Ĺ altenytÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytuiâ&#x20AC;&#x153; paaiĹĄkino, kad yra uĹžsienyje ir kalbÄ&#x2014;ti su Ĺžurnaliste negali. VÄ&#x2014;liau 41 metĹł moteris neatsiliepÄ&#x2014;. Jos tÄ&#x2014;vas raĹĄytojas S.Ĺ altenis irgi buvo nekalbus â&#x20AC;&#x201C; paaiĹĄkino, jog vaikĹĄto po miĹĄkÄ&#x2026; ir pirmÄ&#x2026;kart girdi apie ÄŻkaitais paimtus V.Ĺ˝uko darbus. Bet jis prisiminÄ&#x2014;, kad V.Ĺ˝ukui paroda buvo surengta nemokamai. Jis patikino, kad jo duktÄ&#x2014; su Ĺžurnalistais tikrai nekalbÄ&#x2014;s. O kaip raĹĄytojas S.Ĺ altenis vertina savo anĹŤkÄ&#x2014;s tÄ&#x2014;vo knygÄ&#x2026;? â&#x20AC;&#x17E;Demokratija. Visi turi teisÄ&#x2122;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakÄ&#x2014; S.Ĺ altenis ir nutraukÄ&#x2014; pokalbÄŻ. 4IKĂ&#x;RAĂ&#x;ISĂ&#x;TOĂ&#x;RIĂ&#x;JAĂ&#x;VIRĂ&#x;TOĂ&#x;ROĂ&#x;MAĂ&#x;NU

Su lietuve S.Ĺ altenyte dÄ&#x2014;l dukros kovojÄ&#x2122;s italas L.P.Lovari mano Ĺžinantis atsakymus ÄŻ jautrius klausimus, kurie kelia nerimÄ&#x2026; ne vienam tÄ&#x2014;vui. PavyzdĹžiui, kaip jauÄ?iasi vyras, kurio svajones apie ateitÄŻ su mylima moterimi ir jĹłdviejĹł dukra ÄŻ ĹĄipulius sudauĹžÄ&#x2014; vienas telefono skambutis? KÄ&#x2026; iĹĄgyvena tÄ&#x2014;vas, iĹĄ

kurio atimamas vaikas? Kur jÄ&#x2014;gĹł randa emociĹĄkai sugniuĹždytas, bet nenorintis pasiduoti Ĺžmogus? BuvÄ&#x2122;s futbolo klubo â&#x20AC;&#x17E;Sienaâ&#x20AC;&#x153; vartininkas apie tai paraĹĄÄ&#x2014; knygas. PrieĹĄ 5 metus tarptautinÄŻ teisinÄŻ konf liktÄ&#x2026; sukÄ&#x2014;lusi L.P.Lovari ir S.Ĺ altenytÄ&#x2014;s kova dÄ&#x2014;l dukros iĹĄsiliejo eilÄ&#x2014;raĹĄÄ?iĹł posmais ir romano puslapiais. Tai padaryti italÄ&#x2026;, susigrÄ&#x2026;ĹžinusÄŻ dukterÄŻ, paragino kiti panaĹĄaus likimo tÄ&#x2014;vai, praradÄ&#x2122; vaikus po skyrybĹł. !PĂ&#x;RAĂ&#x;¸wĂ&#x;SAĂ&#x;VOĂ&#x;GYĂ&#x;VEĂ&#x;NIĂ&#x;Mg

â&#x20AC;&#x17E;Dailininkai savo iĹĄgyvenimus perteikia drobÄ&#x2014;je, kompozitoriai paverÄ?ia nepamirĹĄtamomis melodijomis, raĹĄytojai popieriuje iĹĄlieja tai, kÄ&#x2026; sunku net ÄŻsivaizduoti, poetai apraĹĄo tai, ko balsas negali iĹĄreikĹĄti. Visa tai â&#x20AC;&#x201C; ĹĄios knygos puslapiuose. Joje pasakojama jaudinanti palikto tÄ&#x2014;vo jausmĹł kelionÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; taip prieĹĄ metus Italijos knygynuose pasirodĹžiusiÄ&#x2026; L.P.Lovari knygÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;TornerĂ la mia estateâ&#x20AC;&#x153; (iĹĄvertus iĹĄ italĹł k. â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;SugrÄŻĹĄ mano vasaraâ&#x20AC;&#x153;) pristatÄ&#x2014; italĹł tenoras Luca Canonici. Leidyklos â&#x20AC;&#x17E;Harmakis Edizioniâ&#x20AC;&#x153; iĹĄleistame pusĹĄimÄ?io puslapiĹł romane pasakojama tikrais ÄŻvykiais pagrÄŻsta istorija. â&#x20AC;&#x17E;Akys atidĹžiai stebÄ&#x2014;jo vonios veidrodyje atsispindintÄŻ veidÄ&#x2026;, o kÄ&#x2026; tik iĹĄteptas skutimosi kremas teikÄ&#x2014; malonĹł gaivumo jausmÄ&#x2026;. Staiga suskambo mobilusis telefonas, ir Paolo nuskubÄ&#x2014;jo ÄŻ kambarÄŻ. PamatÄ&#x2122;s ekrane Sigitos vardÄ&#x2026; pagalvojo: â&#x20AC;&#x17E;Kokia meilutÄ&#x2014;, nori paĹžadinti, kad nepavÄ&#x2014;luoÄ?iau ÄŻ darbÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; taip prasideda pasakojimas, kuriame veikÄ&#x2014;jĹł vardai pakeisti, taÄ?iau ÄŻvykiai ir vietovardĹžiai yra tikri. Tai, kÄ&#x2026; vyras iĹĄgirdo atsiliepÄ&#x2122;s telefonu, pakirto kojas ir atÄ&#x2014;mÄ&#x2014; ĹžadÄ&#x2026;. Pasirodo, mylimoji skambino visai ne jam, o draugei pasidĹžiaugti, kad pagaliau artÄ&#x2014;ja prie savo tikslo â&#x20AC;&#x201C; atsikratyti vyro ir likti laisvai su dukra bei pinigais savo ĹĄalyje. Tokiu epizodu savo pasakojimÄ&#x2026; pradeda 55 metĹł L.P.Lovari iĹĄ Areco miesto Toskanos regione. Dabar jis â&#x20AC;&#x201C; Ĺžurnalistas, leidÄ&#x2014;jas, alternatyviosios medicinos ekspertas, kultĹŤros asociacijos ir fizinÄ&#x2014;s bei dvasinÄ&#x2014;s gerovÄ&#x2014;s bendruomenÄ&#x2014;s internete vadovas. Jam nutikusiÄ&#x2026; istorijÄ&#x2026; paversti romanu padÄ&#x2014;jo mokytoju pradinÄ&#x2014;je mokykloje dirbantis ir polinkÄŻ raĹĄyti turintis draugas Andrea Falciani. 3KAUSĂ&#x;MOĂ&#x;PERĂ&#x;SUNKĂ&#x;TASĂ&#x;ROĂ&#x;MAĂ&#x;NAS

Ĺ irdÄŻ draskantis skausmas, nerimas, rĹŤpestis, baimÄ&#x2014; niekada nebeiĹĄvysti mylimos dukros, nemiga ir koĹĄmarai naktimis, iĹĄ po kojĹł slystanti ĹžemÄ&#x2014;, pakrikusi sveikata â&#x20AC;&#x201C; tokie iĹĄgyvenimai liejasi iĹĄ romano puslapiĹł. â&#x20AC;&#x17E;Mintys vijo viena kitÄ&#x2026;, ĹĄirdis dauĹžÄ&#x2014;si tarsi padĹŤkusi, o veidÄ&#x2026; uĹžplĹŤdo karĹĄÄ?io bangosâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; ĹĄitaip pieĹĄiama lietuvÄ&#x2014;s palikto italo bĹŤsena. IĹĄgyvenamas emocijas romane keiÄ?ia pasakojimai apie sunkĹł darbÄ&#x2026;, apie vietoj pietĹł sukramtytÄ&#x2026; sumuĹĄtinÄŻ parke, apie rymojimÄ&#x2026; prie dukros nuotraukos, apie mergaitÄ&#x2014;s akyse atsispindinÄ?iÄ&#x2026; saulÄ&#x2122;, gÄ&#x2014;les ir pievas. BĹŤtent troĹĄkimas bĹŤti su dukra, jÄ&#x2026; apkabinti ir matyti tamsias jos akis tapo pagrindiniu italo tiks-

9Ă&#x152;XNXLSDURGRVUHQJzMDSUDQHĂ&#x2026;zNDGMRNĂ&#x2018;ULQLDL,WDOLMRMHWDSRÂ&#x2019;NDLWDLV

lu. TodÄ&#x2014;l, nepaisydamas visko, jis nepalĹŤĹžo ir kovojo iĹĄ paskutiniĹłjĹł. ,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;KRIĂ&#x;TIĂ&#x;KOSĂ&#x;LAĂ&#x;VIĂ&#x;NA

Kovoje â&#x20AC;&#x17E;uĹž teisÄ&#x2122; bĹŤti tÄ&#x2014;vu, o ne prieĹĄ buvusiÄ&#x2026; sugyventinÄ&#x2122;â&#x20AC;&#x153; pilna kliĹŤÄ?iĹł. BĹŤti tÄ&#x2014;vu italui esÄ&#x2026; neleido ne tik â&#x20AC;&#x17E;didelius planus rezgantiâ&#x20AC;&#x153; buvusi mylimoji, bet ir jos tÄ&#x2014;vas bei visa Lietuva. Knygos veikÄ&#x2014;jas skundĹžiasi, kad Lietuvos teisÄ&#x2014;sauga neskuba taikyti Vaiko teisiĹł konvencijos, sau palankiai interpretuoja Europos SÄ&#x2026; jungos teisÄ&#x2122;, o Vilniaus teismas ir teisÄ&#x2014;saugos pareigĹŤnai vengia vykdyti Florencijos miesto teismo sprendimÄ&#x2026;, kuriuo iĹĄskirtinÄ&#x2014;s globos teisÄ&#x2014;s pripaĹžintos tÄ&#x2014;vui. KodÄ&#x2014;l Lietuvos teisÄ&#x2014;sauga esÄ&#x2026; trukdo italui apkabinti savo dukrÄ&#x2026; ir nubausti tarptautiniu maĹžametÄ&#x2014;s pagrobimu apkaltintÄ&#x2026; motinÄ&#x2026;? Knygoje teigiama, kad taip daroma pasitelkus buvusio uoĹĄvio, â&#x20AC;&#x17E;labai ÄŻtakingo tos ĹĄalies politinio pasaulio veikÄ&#x2014;joâ&#x20AC;&#x153;, paĹžintis.

â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ noriu bĹŤti naudingas kitiems. Noriu iĹĄmokyti, kad meilÄ&#x2014; nugali visus sunkumus.â&#x20AC;&#x153; /3/RYDUL

â&#x20AC;&#x17E;KaĹžin kÄ&#x2026; ji kartu su tÄ&#x2014;vu, padedant Lietuvos valdĹžios institucijoms, prasimanys, kad apeitĹł Italijos teisingumÄ&#x2026;?â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; knygoje nerimauja italas. â&#x20AC;&#x17E;Florencijos teismo sprendimas turÄ&#x2014;jo bĹŤti ÄŻvykdytas, bet atrodo, jog Lietuvos valdĹžia ĹĄaiposi. Siekdama patenkinti motinos valiÄ&#x2026; Lietuvos teisÄ&#x2014;sauga darÄ&#x2014; didelÄ&#x2122; ĹžalÄ&#x2026; vaikuiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; teigia romano herojus. JÄŻ palaiko ir advokatas, pritariantis, kad â&#x20AC;&#x17E;lietuviai faktiĹĄkai ĹžaidĹžia purvinÄ&#x2026; ĹžaidimÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;. Su tokiu nelygiaverÄ?iu prieĹĄu susidĹŤrÄ&#x2122;s herojus pagalbos krei-

piasi ÄŻ Italijos uĹžsienio reikalĹł ministerijÄ&#x2026;. Ministrui nusiĹłstame laiĹĄke italas praĹĄo ÄŻsikiĹĄti ir padÄ&#x2014;ti iĹĄsprÄ&#x2122;sti Italijos pilietÄ&#x2014;s situacijÄ&#x2026;: â&#x20AC;&#x17E;JÄ&#x2026; nelegaliai pagrobÄ&#x2014; mama ir jai akivaizdĹžiai padeda Lietuva, nes jos tÄ&#x2014;vas buvo Ĺžinomas tos ĹĄalies politinis veikÄ&#x2014;jas ir NepriklausomybÄ&#x2014;s Akto signatarasâ&#x20AC;&#x153;. Vis dÄ&#x2014;lto italas knygoje kritikuoja ne visus Lietuvos teisÄ&#x2014;saugos pareigĹŤnus. Ĺ tai vienas Vilniaus policijos pareigĹŤnas su dukros iĹĄsiilgusiu tÄ&#x2014;vu ne tik pasielgia teisingai, bet ir papraĹĄo â&#x20AC;&#x17E;pripaĹžinti mĹŤsĹł policijos ar bent jau didelÄ&#x2014;s jos dalies geranoriĹĄkumÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;. Galiausiai teisingumo ne tiktai Italijoje, bet ir esÄ&#x2026; prieĹĄiĹĄkai nusiteikusioje Lietuvoje sulaukÄ&#x2122;s italas nepagaili ir komplimento. â&#x20AC;&#x17E;Lipdamas laiptais ÄŻ lÄ&#x2014;ktuvÄ&#x2026; pajuto, kad vÄ&#x2014;sus Vilniaus oras jam pradÄ&#x2014;jo visai patiktiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; raĹĄoma viename paskutiniĹł romano puslapiĹł. Pats L.P.Lovari anksÄ?iau â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytuiâ&#x20AC;&#x153; yra sakÄ&#x2122;s, kad vienintelÄ&#x2014; vieta Lietuvoje, kur jam buvo pasiĹŤlyta atsisÄ&#x2014;sti, kur jis buvo iĹĄklausytas ir pavaiĹĄintas kava, â&#x20AC;&#x201C; tai VyrĹł kriziĹł centras Vilniuje. 5Ă&#x20AC;Ă&#x;SIĂ&#x;MIĂ&#x;NwĂ&#x;APIEĂ&#x;NAUĂ&#x;JgĂ&#x;DRAUĂ&#x;GÂ&#x160;

Lietuvoje abejingumÄ&#x2026;, trukdĹžius, vilkinimÄ&#x2026;, neteisybÄ&#x2122; ir net sekliĹł lipimÄ&#x2026; ant kulnĹł esÄ&#x2026; patyrÄ&#x2122;s italas gimtinÄ&#x2014;je sulaukÄ&#x2014; palaikymo. Florencijos teisÄ&#x2014;jai jam skyrÄ&#x2014; iĹĄskirtines dukros globos teises. NacionalinÄ&#x2014;s televizijos eteryje ir socialiniame tinkle savo istorijÄ&#x2026; papasakojÄ&#x2122;s vyras sulaukÄ&#x2014; didelio dÄ&#x2014;mesio ir savo ĹĄalyje netgi tapo kovos uĹž tÄ&#x2014;vĹł teises simboliu. Ar po pergalÄ&#x2014;s ÄŻ jo sielÄ&#x2026; sugrÄŻĹžo vasara? Kaip knygoje teigia pagrindinis veikÄ&#x2014;jas, nors ir pasiekÄ&#x2014; tai, uĹž kÄ&#x2026; kovojo, tokiose istorijose niekas nebĹŤna laimÄ&#x2014;tojas, visi kÄ&#x2026; nors praranda. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iandien Lina (romane taip va-


DNWXDOLMRV

PELUĂ?HOLRGĂ&#x;

51HYHUELFNRQXRWU

9Ă&#x201A;mLDYLQVNRQXRWU

Ă&#x;IRĂ&#x;LIEĂ&#x;TUĂ&#x;VwSĂ&#x;MĂ&#x201E;Ă&#x;¸YĂ&#x;JEĂ&#x;DwLĂ&#x;DUKĂ&#x;TERS

0HQLQLQNDV9Ă&#x152;XNDVVXSDURGRVUHQJzMD6Ă&#x201A;DOWHQ\WHSULHVWHQGR$UHFH

Â&#x2018;LOJjNRYjGzOVDYRGXNWHUVÂ&#x2019;VLWUDXNÂ?VLWDODV/3/RYDULWDSRUDĂ&#x2026;\WRMX

3UĂ&#x;KwĂ&#x;LwĂ&#x;TARPĂ&#x;TAUĂ&#x;TIĂ&#x;NÂ?Ă&#x;TEIĂ&#x;SwSĂ&#x;KONFĂ&#x;LIKĂ&#x;Tg

â&#x20AC;&#x153;

Nieko negirdÄ&#x2014;jau apie dingusius V.Ĺ˝uko kĹŤrinius. 6Ă&#x201A;DOWHQLV

dinama dukra, dÄ&#x2014;l kurios su lietuve kovojo italas) yra laiminga mergaitÄ&#x2014;, ji eina ÄŻ mokyklÄ&#x2026;, draugĹł ĹĄventes, lanko ĹĄokiĹł bĹŤrelÄŻ. Paolo atgavo didĹžiÄ&#x2026; jÄ&#x2026; dalÄŻ ramybÄ&#x2014;s, bet vis dar sunkiai dirba, kad suteiktĹł geresnÄ&#x2122; ateitÄŻ sau, savo dukrai ir naujai gyvenimo draugei, kuri nusprendÄ&#x2014; kartu su jais nuspirti ÄŻ uĹžmarĹĄtÄŻ vis dar netolimos, taÄ?iau jau tikrai tik praeities bjaurumÄ&#x2026;. Ĺ iandien tÄ&#x2014;vas su dukra gyvena naujÄ&#x2026; vasarÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; romano paaiĹĄkinime paraĹĄÄ&#x2014; L.P.Lovari. 2AĂ&#x;¸wĂ&#x;SAUĂ&#x;IRĂ&#x;KIĂ&#x;TIEMS

KodÄ&#x2014;l italas nusprendÄ&#x2014; ÄŻ dienos ĹĄviesÄ&#x2026; iĹĄvilkti, kaip jis pats knygoje teigia, baisiĹł kanÄ?iĹł sukÄ&#x2014;lusiÄ&#x2026; praeities istorijÄ&#x2026;? Su â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytuâ&#x20AC;&#x153; L.P.Lovari buvo nekalbus. Bet atsakymÄ&#x2026; galima rasti jo knygoje. â&#x20AC;&#x17E;Nebuvo lengva paraĹĄyti ĹĄitÄ&#x2026; knygÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; kaskart pradÄ&#x2014;jus raĹĄyti uĹžklupdavo lyg koks stabdys, atsisakymas baltame lape iĹĄlieti visas ĹĄios istorijos sukeltas kanÄ?ias ir nerimÄ&#x2026;. NesiryĹžau, nes prisiminimai ir skausmas buvo per stiprĹŤs. TaÄ?iau galiausiai suÄ&#x2014;miau save ÄŻ rankas, sukaupiau visas jÄ&#x2014;gas ir suvokiau, jog turiu ko nors

â&#x2013; 3ULHĂ&#x2026;SHQNHULXVPHWXV,WDOLMRV LU/LHWXYRVWHLVPDLSULzPz VNLUWLQJXVVSUHQGLPXVGzOWR SDWLHVYDLNREXYLPRYLHWRV â&#x2013; /3/RYDULWLNLQRNDGPRWLQD PHUJDLWÂ?EHMRVXWLNLPR LĂ&#x2026;VLYHĂ?zÂ&#x2019;/LHWXYj â&#x2013; 26Ă&#x201A;DOWHQ\WzWYLUWLQRNDG LWDODV\UDODEDLDJUHV\YXV NzVLQDVLSDJUREWLPHUJDLWÂ? WDGQHOHLGRMDPSDVLPDW \WL VXGXNWHULPLQHWWDGDNDLMLV DWY \NRÂ&#x2019;9LOQLĂ&#x2DC; â&#x2013; 9LOQLDXVWHLVPDVVXUHQJzNHOLV SRVzGĂ?LXVQHGDO\YDXMDQW /3/RYDULLULĂ&#x2026;VNLUWLQHVJORERV WHLVHVVXWHLNzPRWLQDL â&#x2013; 2)ORUHQFLMRVQHSLOQDPHmLĂ&#x2DC; WHLVPDVY\NRJHURNDLLOJLDX VYDUVWDQWJORERVWHLVLĂ&#x2DC;E\Oj GDO\YDYRDEXYDLNRWzYDL ,WDOLMRVWHLVPDVLĂ&#x2026;VNLUWLQHV JORERVWHLVHVVN\UzWzYXL â&#x2013; 6SUHQGLPjNXULRVYDOVW \EzV

imtis ir paskelbti visuomenei tokÄŻ svarbĹł ÄŻvykÄŻâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; romano pratarmÄ&#x2014;je paaiĹĄkino autorius. Buvusiam futbolininkui raĹĄymas padÄ&#x2014;jo nepalĹŤĹžti. Bet L.P.Lovari tikino, kad raĹĄymo prieĹžastis â&#x20AC;&#x201C; ne tik asmeninÄ&#x2014;. â&#x20AC;&#x17E;Kovoju ne tik dÄ&#x2014;l savÄ&#x2122;s ir savo dukros, bet ir dÄ&#x2014;l kitĹł ÄŻ panaĹĄiÄ&#x2026; padÄ&#x2014;tÄŻ patekusiĹł ĹžmoniĹł. AĹĄ trokĹĄtu, kad tai, kas nutiko man, niekada nepasikartotĹł. Siekiu paskatinti valdĹžios atstovus persvarstyti tÄ&#x2014;vystÄ&#x2014;s teises ir ypaÄ? vaikus sauganÄ?ius ÄŻstatymusâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; aiĹĄkino autorius. 3IEĂ&#x;KIAĂ&#x;BĂ&#x201E;Ă&#x;TIĂ&#x;MIĂ&#x;SIĂ&#x;JOSĂ&#x;¸VYĂ&#x;TUĂ&#x;RIU

Tikra istorija pagrÄŻstas romanas nÄ&#x2014;ra pirmoji dÄ&#x2014;l dukros su lietuve kovojusio italo knyga. 2009 m. kovÄ&#x2026; jis iĹĄleido elektroninÄ&#x2122; eilÄ&#x2014;raĹĄÄ?iĹł ir iĹĄgyvenimĹł knygÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Viva Maria!â&#x20AC;&#x153; (â&#x20AC;&#x17E;Tegyvuoja Marija!â&#x20AC;&#x153;). Interneto portalui â&#x20AC;&#x17E;AgoraVoxâ&#x20AC;&#x153; L.P.Lovari pasakojo, kad 24 puslapiĹł knyga pirmiausia atsirado virtualiojoje erdvÄ&#x2014;je. â&#x20AC;&#x17E;NesigÄ&#x2014;dinu pripaĹžinti, kad iĹĄ

WHLVPDVSDĂ?HLGz(6WHLVÂ? EĂ&#x2018;WĂ&#x2DC;WXUzMÂ?VSULLPWL(XUR SRVWHLVLQJXPRWHLVPDV /LXNVHPEXUJH7DUSWDXWLQLR WHLVPRQHSULUHLNz â&#x2013; %XYRVXGDU \WDWDLNRV VXWDUWLVSDJDONXULjGYLJX EjSLOLHW \EÂ?Âą,WDOLMRVLU /LHWXYRVÂąWXULQWLPHUJDLWz WXUzMRJ\YHQWL,WDOLMRMHVX WzYXRPRWLQDJDOzMRMj ODQN \WLDWY \NXVLÂ&#x2019;,WDOLMj â&#x2013; ,WDORLUOLHWXYzVSDĂ?LQWLV SUDVLGzMRPHWDLV 9LOQLXMH'XUSLĂ&#x2DC;HNVSRUWX EHVLYHUWÂ?V/3/RYDULLU WXRPHWzNHOLRQLĂ&#x2DC;DJHQWĂ&#x2018;URV GLUHNWRUz6Ă&#x201A;DOWHQ\WzVXVL WLNRSUHN \ERVFHQWURUHVWR UDQHNDLMLVSDQRURSDUD JDXWLOLHWXYLĂ&#x2026;NĂ&#x2DC;SDWLHNDOĂ&#x2DC; ,WDOĂ&#x2DC;NDOEjPRNDQWLOLHWXYz MDPSDDLĂ&#x2026;NLQRNDVÂ&#x2019;Y\QLR WDÂ&#x2019;NRSĂ&#x2018;VWODSLXV

prie grupÄ&#x2014;s prisijungusiĹł ĹžmoniĹł pasisÄ&#x2014;miau jÄ&#x2014;gĹł. Kai jauÄ?iausi palĹŤĹžÄ&#x2122;s, nugalÄ&#x2014;tas, jĹł ĹžodĹžiai man suteikÄ&#x2014; energijos vÄ&#x2014;l iĹĄkelti galvÄ&#x2026; ir kovoti. Ĺ iandien â&#x20AC;&#x17E;Viva Maria!â&#x20AC;&#x153; yra jausmĹł rinkinys. ÄŽ jÄŻ sudÄ&#x2014;ta dalis to, kÄ&#x2026; paraĹĄiau. RaĹĄymas man padÄ&#x2014;jo susigaudyti jausmuose, sudÄ&#x2014;lioti juos ÄŻ vietas. NeslÄ&#x2014;psiu, man tai â&#x20AC;&#x201C; parama, nes vienas negaliu atlaikytiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; yra sakÄ&#x2122;s L.P.Lovari. Savo interneto dienoraĹĄtyje jis pasakoja, kad prieĹĄ publikuodamas asmeninius iĹĄgyvenimus ilgai mÄ&#x2026;stÄ&#x2014;. TaÄ?iau sulaukÄ&#x2122;s dar vieno dukros netekusio ir ÄŻ neviltÄŻ puolusio tÄ&#x2014;vo skambuÄ?io nusprendÄ&#x2014;, kad atÄ&#x2014;jo laikas skirti deramÄ&#x2026; dÄ&#x2014;mesÄŻ tÄ&#x2014;vams, iĹĄ kuriĹł buvo neteisÄ&#x2014;tai atimti vaikai. â&#x20AC;&#x17E;DaugybÄ&#x2014; ĹžmoniĹł manÄ&#x2122;s praĹĄÄ&#x2014; pasidalinti mintimis, nes, jĹł manymu, tai gali padÄ&#x2014;ti kitiems. BĹŤtent tai ir noriu daryti â&#x20AC;&#x201C; bĹŤti naudingas kitiems. Noriu iĹĄmokyti, kad meilÄ&#x2014; nugali visus sunkumusâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; savo misijÄ&#x2026; paaiĹĄkino italas.

Ă&#x201A;LWĂ&#x2DC;VDYRNĂ&#x2018;ULQLĂ&#x2DC;ÂąĂ&#x201E;.U\Ă?LDXVVXĂ&#x2026;LUGLPLLUUHSWLOLMDÂł NDLUzMH LUĂ&#x201E;.DOzGLQLR NU\Ă?LDXVVXPDGRQD³¹9Ă&#x152;XNDVWHLJzQHPDWÂ?VMDXDĂ&#x2026;WXRQHULXVPHWXV

0RAĂ&#x;RAĂ&#x;DIĂ&#x;MASĂ&#x;PASĂ&#x;KAĂ&#x;TIĂ&#x;NAĂ&#x;I¸Ă&#x;LIEĂ&#x;TIĂ&#x;MINĂ&#x;TISĂ&#x;POĂ&#x;PIEĂ&#x;RIUĂ&#x;JE !LĂ&#x;GIRĂ&#x;DASĂ&#x; -E¸Ă&#x;KAUSĂ&#x;KAS 9\UĂ&#x2DC;NUL]LĂ&#x2DC; FHQWUR VWHLJzMDV Ă&#x201E;.DLÂ&#x2019;PĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;FHQWUjDWzMR /3/RYDULQLHNXRQHJDOzMRPH MDPSDGzWLÂąWLNSDURG\WL VXSUDWLPjEHLXĂ?XRMDXWjLU SDYDLĂ&#x2026;LQWLNDYD7DPLUVXNXUWDV Y\UĂ&#x2DC;FHQWUDVÂąHPRFLQHL SDUDPDLWHLNWL (VXLĂ&#x2026;NODXVÂ?VGDXJY\UĂ&#x2DC;SR VN\U \EĂ&#x2DC;QHWHNXVLĂ&#x2DC;VDYRYDLNĂ&#x2DC; Ă&#x152;PRJXVSDW \UÂ?VVWUHVj GzOLĂ&#x2026;VLVN \ULPRVXVDYRYDLNX

GDXJNjDSPjVWR3UDUD GLPDVSDVNDWLQDVDYRLĂ&#x2026;J \YH QLPXVLĂ&#x2026;OLHWLSRSLHULXMH DUNRPSLXWHU \MH 9\UDPVOLQNLXQHSXOWLÂ&#x2019;Ă?OXJ GDQmLjQHYLOWÂ&#x2019;GzOYDLNRNXUÂ&#x2019; DWURGRSUDUDQGL1HUHLNLD SUDUDVWLYLOWLHV-HLMDXWDLS Â&#x2019;Y\NRUHLNLDWLNzWLVNDG NRQWDNWDVVXYDLNXLOJDLQLXL EXVDWNXUWDV 0RWHULPVQXRVNDXGDGDĂ?QDL SUDHLQDSRNHOHULĂ&#x2DC;PHWĂ&#x2DC; Ă&#x152;LQRPDDELSXVzVWXULVLHNWL NRPSURPLVĂ&#x2DC; %zGDNDLĂ?PRJXVPDQR NDGNjQRUVGDURGzOYDLNR RLĂ&#x2026;WLNUĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC;ÂąGzOVDYÂ?VÂł

,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VOĂ&#x;JEĂ&#x;TwĂ&#x;VAIĂ&#x;JAUĂ&#x;jIAĂ&#x;SIĂ&#x;ATSĂ&#x;TUMĂ&#x;TI $AĂ&#x;RIUSĂ&#x;Ă&#x; -ARĂ&#x;jIUĂ&#x;LAIĂ&#x;TIS $VRFLDFLMRV Ă&#x201E;3ULHĂ&#x2026;WzYĂ&#x2DC; DWVWĂ&#x2018;PLPjÂł QDU\V Ă&#x201E;1HPDQDXNDGLWDORNQ\JD EĂ&#x2018;WĂ&#x2DC;QDXGLQJD/LHWXYRV WzYDPV0Ă&#x2018;VĂ&#x2DC;VLWXDFLMDNLWRNLD /LHWXYRMHWzYDVSHUVN\U \EDV MDXmLDVLWDLSO\JSHUMÂ&#x2019;EHJDLOHV mLRYDĂ?LXRWĂ&#x2DC;YDOVW \EzVDSDUDWDV -LVLĂ&#x2026;QLHNRQHVXODXNLDMRNLRV SDJDOERV,UQHJDOLVXODXNWLQHV WRNLĂ&#x2DC;VSHFLDOLVWĂ&#x2DC;/LHWXYRMHQzUD -RVLWXDFLMDEHYLOWLĂ&#x2026;ND 0DQDX/LHWXYRMHGLVNULPLQXR

MDPLVN\ULXPJ\YHQDQW\VWzYDL 9\UDXMDQXRPRQzNDGPRWLQD YDLNXLUHLNDOLQJHVQz9DLNDV WDSRSLQLJĂ&#x2DC;GDU \PRÂ&#x2019;UDQNLX 7RGzO/LHWXYRVWzYDLVXVLEĂ&#x2018;UzÂ&#x2019; DVRFLDFLMjĂ&#x201E;3ULHĂ&#x2026;WzYĂ&#x2DC;DWVWĂ&#x2018;PL PjÂłLUEDQGR/LHWXYRVÂ&#x2019;VWDW \ PXRVHÂ&#x2019;WYLUWLQWLO\JLDYHUWÂ? WzY \VWÂ?7DLSSDWVLHNLDPHNDG WzYĂ&#x2DC;DWVWĂ&#x2018;PLPRVLQGURPDV EĂ&#x2018;WĂ&#x2DC;SULSDĂ?LQWDVYDLNREĂ&#x2018;VHQD NXULjNRQVWDWDYXVWXUzWĂ&#x2DC;EĂ&#x2018;WL WDLNRPDWHLVLQzDWVDNRP\Ez 6HLPHPĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;SDVWDQJRPLVÂ&#x2019;UH JLVWUXRWDÂ&#x2019;VWDW \PRSDWDLVDNDG SHUVN\U \EDVWHLVPDVWXULYLVDLV DWYHMDLVQXVWDW \WLYDLNREHQG UDYLPRWYDUNjVXDELHPWzYDLVÂł


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

UĂ&#x20AC;RIBIS

UZRIBIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Â&#x152;Ă&#x;TEISĂ&#x;MgĂ&#x;VE¸Ă&#x;MEĂ&#x;DIĂ&#x;KAI PHWĂ&#x2DC;(JLGLMXV*JDOLWDSWLSLUPXRMXĂ&#x2026;DO\MHVXQ NLDVYRULXNXUÂ&#x2019;PHGLNDPVUHLNzVYHĂ?WLÂ&#x2019;WHLVPRSRVz G Ă?LXV$SLHNJVYHULDQWLVY\UDVQHSDMzJLDYDLNĂ&#x2026; mLRWLWDmLDXVXJHEzMRXĂ?VLGLUEWLQHWNHWXULDVE\ODV Vy ga n d a s T R A I N Y S LR korespondentas

EĹžerÄ&#x2014;lio miestelyje (Kauno r.) gyvenanÄ?iam Egidijui G. pareikĹĄti ÄŻtarimai dÄ&#x2014;l piktnaudĹžiavimo tÄ&#x2014;vo pareigomis, grasinimo valstybÄ&#x2014;s tarnautojui ir Ĺžmogaus veiksmĹł laisvÄ&#x2014;s suvarĹžymo. PareigĹŤnai taip pat aiĹĄkinasi, ar vyriĹĄkis galÄ&#x2014;jo ÄŻtraukti savo ĹžmonÄ&#x2026; ÄŻ prostitucijÄ&#x2026;. DÄ&#x2014;l to Kauno apylinkÄ&#x2014;s prokuratĹŤra atlieka atskirÄ&#x2026; tyrimÄ&#x2026;. Â&#x152;Ă&#x;6ILĂ&#x;NIĂ&#x2039;Ă&#x;ÂŚĂ&#x;SPEĂ&#x;CIAĂ&#x;LIĂ&#x;PAĂ&#x;LYĂ&#x;DA

Sunkiomis ligomis sergantis, nuo didelio kraujospĹŤdĹžio kenÄ?iantis vyras neturi jÄ&#x2014;gĹł pats atvykti ÄŻ apklausas Kauno rajono policijos komisariate.

TeisÄ&#x2014;saugos pareigĹŤnai aiĹĄkinasi, ar vyriĹĄkis galÄ&#x2014;jo ÄŻtraukti savo ĹžmonÄ&#x2026; ÄŻ prostitucijÄ&#x2026;. ProkurorÄ&#x2014; Rita RaulynaitienÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytuiâ&#x20AC;&#x153; patvirtino, kad prireikus pas ÄŻtariamÄ&#x2026; jÄŻ ÄŻ namus atvaĹžiuoja jo advokatas ir policijos pareigĹŤnai. SykÄŻ buvo specialiai iĹĄkviestas greitosios pagalbos ekipaĹžas â&#x20AC;&#x201C; jis pristatÄ&#x2014; vyriĹĄkÄŻ ÄŻ sostinÄ&#x2014;je esanÄ?iÄ&#x2026; ValstybinÄ&#x2122; teismo medicinos tarnybÄ&#x2026;. Medicinos ekspertai nustatÄ&#x2014;, kad Egidijus G. yra pakaltinamas. Jau dabar svarstoma, kaip reikÄ&#x2014;tĹł elgtis byloms atsidĹŤrus teisme. Vargu ar teismas surengtĹł iĹĄvaĹžiuojamÄ&#x2026; jÄŻ posÄ&#x2014;dÄŻ, todÄ&#x2014;l greiÄ?iausiai vÄ&#x2014;l tektĹł praĹĄyti greitosios pagalbos medikĹł, kad pristatytĹł sunkiasvorÄŻ ÄŻ posÄ&#x2014;dĹžiĹł salÄ&#x2122;. $UĂ&#x;RYSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;PERĂ&#x;SIAUĂ&#x;ROS

IĹĄneĹĄti EgidijĹł G. iĹĄ namĹł nÄ&#x2014;ra paprasta. KiekvienÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; medikai kvieÄ?ia ÄŻ talkÄ&#x2026; ugniagesius, nes patys to nepajÄ&#x2014;gia padaryti. Neseniai naktÄŻ suĹĄlubavus sveikatai, jis buvo veĹžamas ÄŻ ligoninÄ&#x2122;. SunkiasvorÄŻ neĹĄÄ&#x2014; net aĹĄtuoni ĹžmonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; ĹĄeĹĄi ugniagesiai ir du medikai. Gaisrininkus teko kviesti ir parveĹžant ligonÄŻ namo. â&#x20AC;&#x17E;Kaskart vykdami pas ĹĄÄŻ vyrÄ&#x2026; baiminamÄ&#x2014;s, ar atlaikys neĹĄtuvai. Tiesa, yra ir daugiau ĹžmoniĹł, kuriuos nelengva pristatyti ÄŻ ligoninÄ&#x2122; dÄ&#x2014;l jĹł svorio. Neseniai keliant kitÄ&#x2026; vyriĹĄkÄŻ lĹŤĹžo neĹĄtuvaiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo Kauno rajono greitosios pagalbos slaugos administratorÄ&#x2014; Vitalija JokubauskienÄ&#x2014;.

Egidijaus G. namuose durys paplatintos. Kai jis dar galÄ&#x2014;jo eiti, sunkiai pralÄŻsdavo pro daugiabuÄ?io laiptinÄ&#x2014;s duris.

0Ă&#x152;HOY \VWHLVPH WLNLQRQHSDPH QDQWLVQHLGzONR NLORNRQIOLNWDVVX PRWLQDQHLNDLS MjNDSRMRNLUYLX

"YĂ&#x;LOSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;DwLĂ&#x;ELĂ&#x;GEĂ&#x;SIOĂ&#x;¸EIĂ&#x;MOĂ&#x;JE

DÄ&#x2014;l antsvorio kenÄ?iantis Egidijus G. nÄ&#x2014;ra pavyzdingas vyras ir tÄ&#x2014;vas. Jam ir jo sutuoktinei A.G. yra iĹĄkelta baudĹžiamoji byla dÄ&#x2014;l piktnaudĹžiavimo tÄ&#x2014;vĹł pareigomis. TÄ&#x2014;vai patraukti atsakomybÄ&#x2014;n, nes nepasirĹŤpino, kad jĹł maĹžameÄ?iai vaikai lankytĹł mokyklÄ&#x2026;. Ĺ iuo metu visos trys atĹžalos yra ÄŻkurdintos globos namuose. IĹĄveĹžant juos Egidijus G. iĹĄtarÄ&#x2014; grasinamÄ&#x2026; jÄ&#x2026; frazÄ&#x2122; vienai Kauno rajono vaiko teisiĹł apsaugos tarnybos specialistei. DÄ&#x2014;l to jam buvo iĹĄkelta antra byla. TreÄ?ias ikiteisminis tyrimas pradÄ&#x2014;tas ÄŻtariant sunkiasvorÄŻ panaudojus psichinÄ&#x2122; prievartÄ&#x2026; savo vaikĹł atĹžvilgiu, jĹł laisvÄ&#x2014;s suvarĹžymu. Ketvirtas tyrimas atliekamas sulaukus praneĹĄimĹł, kad Egidijaus G. Ĺžmona galimai uĹžsiima prostitucija. AiĹĄkinamasi, ar sutuoktinis nevertÄ&#x2014; Ĺžmonos pardavinÄ&#x2014;ti savo kĹŤno. PrieĹĄ 13 metĹł EgidijĹł G. buvo ruoĹĄiamasi apklausti kaip ÄŻtariamÄ&#x2026; jÄŻ vienoje byloje. Tuo metu jis dar pajÄ&#x2014;gÄ&#x2014; vaikĹĄÄ?ioti. BĹŤdamas Kauno rajono policijos komisariate jis atsisakÄ&#x2014; atsakyti ÄŻ klausimus, apvertÄ&#x2014; stalÄ&#x2026;, prispaudÄ&#x2014; prie sienos tyrÄ&#x2014;jÄ&#x2026;, o paskui stvÄ&#x2014;rÄ&#x2014; raĹĄomÄ&#x2026; jÄ&#x2026; maĹĄinÄ&#x2014;lÄ&#x2122; ir paleido jÄ&#x2026; ÄŻ pareigĹŤnÄ&#x2122;. Policininkei suspÄ&#x2014;jus pasilenkti, vyriĹĄkis sulauĹžÄ&#x2014; kÄ&#x2014;dÄ&#x2122;.

+ENĂ&#x;jIAĂ&#x;VYĂ&#x;ROĂ&#x;TEĂ&#x;ROĂ&#x;Rg â&#x2013; (Ă?HUzOLRVHQLĂ&#x2018;QDV*HGY \ GDV&HOLHĂ&#x2026;LXVLĂ&#x2026;PLHVWHOLR J\YHQWRMĂ&#x2DC;JLUGzMRNDG (JLGLMXV*QXRODWNRQW UROLXRMDĂ?PRQj â&#x2013; 6PXONDXVVXGzMLPRPRWH ULVLĂ&#x2026;zMXVLLĂ&#x2026;QDPĂ&#x2DC;SULYD ORMÂ&#x2019;LQIRUPXRWLDSLH NLHNYLHQjVDYRĂ?LQJVQÂ&#x2019; â&#x2013; -HL$*XĂ?WUXQNDSDUGXRWX YzMHDUVHQLĂ&#x2018;QLMRMHVXWXRN WLQLVWXmWXRMDXVNDPELQDMDL LUNODXVLDĂ&#x201E;.XUHVL"Âł â&#x2013; Ă&#x201E;.DOEDPDNDGMLVMjPXĂ&#x2026;D $QWPRWHUVYHLGRDWVLUDV GDYRPzO\QLĂ&#x2DC;EHWML QHGUÂ&#x2019;VGDYRVNĂ&#x2DC;VWLV³¹ SDVDNRMR*&HOLHĂ&#x2026;LXV â&#x2013; 9\UDVHVjUDQNjSULHĂ&#x2026; Ă?PRQjSDNHOGDYRNDLML HLGDYRSURMRORYj â&#x2013; 6RVWLQzMHJ\YHQDQW \V$* WzYDLSULHĂ&#x2026;NHOHWjGLHQĂ&#x2DC; YLHWRVSROLFLMRVQXRYDGRMH WHLUDYRVLDUQLHNREORJD QHDWVLWLNRMĂ&#x2DC;GXNWHULDL

9DĂ?LXRGDPLSDV(JLGLMĂ&#x2DC;*PHGLNDLQXRJjVWDXMDDUQHVXOĂ&#x2018;Ă&#x2026;MĂ&#x2DC;QHĂ&#x2026;WXYDL

NUOJAUTA. KaunietÄ&#x2014; prieĹĄ mirtÄŻ kalbÄ&#x2014;jo, kad sĹŤnus jÄ&#x2026; nuĹžudys

-OĂ&#x;TIĂ&#x;NOSĂ&#x;Ă&#x20AC;UĂ&#x;DIĂ&#x;KOĂ&#x;SKYĂ&#x;DASĂ&#x;ÂŚĂ&#x; SEĂ&#x;NIAIĂ&#x;PAĂ&#x;TIRĂ&#x;TOSĂ&#x;KANĂ&#x;jIOS 1HQHLJzWRNXR\UDNDOWLQDPDVEHWNDOWXQHSULVL SDĂ?LQR7RNLRVNHLVWRVWDNWLNRVWHLVPHODLNzVLNDX QLHWLV0DULXVĂ&#x152;HOY\V%HWWDLMDPQHSDGzMRÂąY\UDV QXWHLVWDVNDOzWLPHWĂ&#x2DC;XĂ?PRWLQRVQXĂ?XG\Pj Ne r i ju s P O V I L A I T I S LR korespondentas

mĹł â&#x20AC;&#x201C; net dÄ&#x2014;l to, kad pusvalandÄŻ pavÄ&#x2014;luodavo grÄŻĹžti namo. 6AISĂ&#x;TUSĂ&#x;UĂ&#x20AC;Ă&#x;GwĂ&#x;RwĂ&#x;ALĂ&#x;KOĂ&#x;HOĂ&#x;LIU

Kauno â&#x20AC;&#x17E;SaulÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; gimnazijoje rĹŤbininke dirbusiÄ&#x2026; 69 metĹł OnÄ&#x2026; BarborÄ&#x2026; Ĺ˝elvienÄ&#x2122; praÄ&#x2014;jusiĹł metĹł birĹželio mÄ&#x2014;nesio pradĹžioje uĹžkapojo kartu gyvenÄ&#x2122;s sĹŤnus. ÄŽ galvÄ&#x2026;, kaklÄ&#x2026;, rankas ir liemenÄŻ mÄ&#x2014;sai doroti skirta kapokle suduota ne maĹžiau kaip 40 smĹŤgiĹł. Palaikus Ĺžudikas uĹžkiĹĄo uĹž sofos, apklojo pagalvÄ&#x2014;mis ir uĹžtiesalais. Kaunietis dvi paras miegojo ĹĄalia nuĹžudytos motinos lavono. 0RAĂ&#x;BIĂ&#x;LOĂ&#x;APIEĂ&#x;SKRIAUĂ&#x;DAS

9 klasiĹł iĹĄsilavinimÄ&#x2026; ÄŻgijÄ&#x2122;s, praeityje neteistas neÄŻgalus 35 metĹł M.Ĺ˝elvys nÄ&#x2014; iĹĄ tolo nepanaĹĄus ÄŻ ĹĄaltakraujÄŻ ĹžudikÄ&#x2026;. AukĹĄtas iĹĄvaizdus vyras teisme taip ir nesugebÄ&#x2014;jo paaiĹĄkinti, kodÄ&#x2014;l ÄŻvykdÄ&#x2014; itin sunkĹł nusikaltimÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; mirtinai kirviu uĹžkapojo savo motinÄ&#x2026;.

Ĺ˝udikas uĹžsiminÄ&#x2014;, kad motina vaikystÄ&#x2014;je jÄŻ skriaudusi â&#x20AC;&#x201C; net muĹĄusi garuose pakaitintu dirĹžu, kad â&#x20AC;&#x17E;geriau liptĹłâ&#x20AC;&#x153;. Ĺ˝udikas laikÄ&#x2014;si itin keistos taktikos, jis tikina neatsimenantis jokiĹł kraupios tragedijos aplinkybiĹł. Jis neneigÄ&#x2014; to, kuo buvo kaltinamas, bet kaltu prisipaĹžinti nebuvo linkÄ&#x2122;s. â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ su mama bute buvau vienas. Be manÄ&#x2122;s, daugiau to niekas negalÄ&#x2014;jo padarytiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; teisme samprotavo M.Ĺ˝elvys. Vyras tikino nepamenantis nei dÄ&#x2014;l ko kilo konf liktas su motina, nei kaip jÄ&#x2026; kapojo kirviu: â&#x20AC;&#x17E;supratau stovintis kambaryje, o rankos kruvinos.â&#x20AC;&#x153; Tik paklaustas apie galimus protu nesuvokiamo poelgio motyvus Ĺžudikas Ä&#x2014;mÄ&#x2014; neriĹĄliai kalbÄ&#x2014;ti, kad motina vaikystÄ&#x2014;je jÄŻ skriaudusi â&#x20AC;&#x201C; net muĹĄusi garuose pakaitintu dirĹžu, kad â&#x20AC;&#x17E;geriau liptĹłâ&#x20AC;&#x153;. Vaikas esÄ&#x2026; bĹŤdavo baudĹžiamas dÄ&#x2014;l menkiausiĹł prasiĹžengi-

Teisme M.Ĺ˝elvys ÄŻstengÄ&#x2014; prisiminti, kad praÄ&#x2014;jusiĹł metĹł birĹželio 6-Ä&#x2026;jÄ&#x2026; lankÄ&#x2014;si Darbo birĹžoje. Po to pakeliui ÄŻ namus cukriniu diabetu sergantis kaunietis nusipirko butelÄŻ degtinÄ&#x2014;s ir sidro, juos iĹĄgÄ&#x2014;rÄ&#x2014;. TeisÄ&#x2014;saugininkai ÄŻtaria, kad M.Ĺ˝elvys su alkoholiu vartojo ir stiprius, psichikÄ&#x2026; veikianÄ?ius medikamentus. Po tragedijos namuose rasta relaniumo pakuoÄ?iĹł. Namo grÄŻĹžusi O.B.Ĺ˝elvienÄ&#x2014; rado stipriai apgirtusÄŻ neÄŻgalĹł sĹŤnĹł. Neabejojama, kad dÄ&#x2014;l to ir kilo kruvina tragedija pasibaigÄ&#x2122;s konf liktas. â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ pamenu tik tiek, kad kartu su mama stoviu koridoriujeâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo M.Ĺ˝elvys. "ROĂ&#x;LIUIĂ&#x;NIEĂ&#x;KOĂ&#x;NEĂ&#x;SAĂ&#x;Kw

Tos paÄ?ios dienos vÄ&#x2014;lĹł vakarÄ&#x2026; ÄŻ namus grÄŻĹžo jaunÄ&#x2014;lis M.Ĺ˝elvio brolis 26 metĹł Vytautas. Jis teisme teigÄ&#x2014; nieko ÄŻtartina nepastebÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s â&#x20AC;&#x201C; pamanÄ&#x2122;s, kad motina miega savo kambaryje, pats nuÄ&#x2014;jo ilsÄ&#x2014;tis. AtsibudÄ&#x2122;s rytÄ&#x2026; Vytautas iĹĄvydo po iĹĄgertuviĹł atsigauti negalintÄŻ vyresnÄŻ brolÄŻ. Paklaustas, kur motina, jis atsakÄ&#x2014;, kad iĹĄvaĹžiavo ÄŻ sodÄ&#x2026;. Apie tai, kad kirviu uĹžkapota moteris kambaryje paslÄ&#x2014;pta uĹž sofos, Ĺžudikas neprasitarÄ&#x2014;. â&#x20AC;&#x17E;Nieko ÄŻtartina nepastebÄ&#x2014;jau. Tik po kurio laiko pamaÄ?iau ant lovos mamos telefonÄ&#x2026; ir piniginÄ&#x2122;. Kilo ÄŻtarimas, nes be ĹĄiĹł daiktĹł ji niekada ÄŻ sodÄ&#x2026; nevaĹžiuodavoâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; Ĺžudiko brolis. ,AĂ&#x;VOĂ&#x;NOĂ&#x;NEĂ&#x;RAĂ&#x;DOĂ&#x;IRĂ&#x;POĂ&#x;LIĂ&#x;CIĂ&#x;NINĂ&#x;KAI

M.Ĺ˝elvys teisme prisipaĹžino, kad nuo alkoholio apsvaigÄ&#x2122;s telefonu skambinÄ&#x2122;s buvusiam bendradarbiui, pasakÄ&#x2014;, kÄ&#x2026; padarÄ&#x2122;s, ir praĹĄÄ&#x2014; iĹĄkviesti policijÄ&#x2026;. Pats praneĹĄti pareigĹŤnams apie ÄŻvykdytÄ&#x2026; ĹžmogĹžudystÄ&#x2122; jis nedrÄŻso. Du policijos pareigĹŤnai iĹĄ tiesĹł buvo atvykÄ&#x2122; ÄŻ Ĺ˝elviĹł butÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Jie paskambino ÄŻ duris. Kai jas atidariau, iĹĄ karto liepÄ&#x2014; prisipaĹžinti, kuris iĹĄ mĹŤsĹł uĹžmuĹĄÄ&#x2014;me mamÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; Ĺžudiko brolis.

Vienas pareigĹŤnĹł nusprendÄ&#x2014; patikrinti namuose buvusiĹł broliĹł asmens dokumentus, o kitas nuÄ&#x2014;jo apsidairyti. Policininkas buvo ÄŻĹžengÄ&#x2122;s ÄŻ kambarÄŻ, kuriame uĹž lovos buvo paslÄ&#x2014;ptas lavonas, taÄ?iau jo nepastebÄ&#x2014;jo. JaunÄ&#x2014;lis brolis tÄ&#x2026; vakarÄ&#x2026; namie nakvoti neliko. Nors jis dar nieko neĹžinojo apie ÄŻvykusiÄ&#x2026; tragedijÄ&#x2026;, teisme prisipaĹžino, kad ĹĄirdis kaĹžkÄ&#x2026; jautÄ&#x2014;. PrisiglaudÄ&#x2122;s pas draugus, kitÄ&#x2026; rytÄ&#x2026; jis grÄŻĹžo ÄŻ namus, tikÄ&#x2014;josi ten surasti motinÄ&#x2026;, taÄ?iau durys buvo uĹžrakintos iĹĄ vidaus. Brolis jo neÄŻsileido, paskambinus telefonu praneĹĄÄ&#x2014; kraupiÄ&#x2026; ĹžiniÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; motinos ieĹĄkoti nereikia, ji nuĹžudyta ir guli namuose. 'YĂ&#x;VASĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;DUOĂ&#x;TIĂ&#x;NEĂ&#x;NOĂ&#x;RwĂ&#x;JO

M.Ĺ˝elvys neatidarÄ&#x2014; durĹł ir iĹĄkviestiems policijos pareigĹŤnams. Kaunietis ĹĄaukdamas liepÄ&#x2014; neĹĄdintis lauk, antraip grasino padegti butÄ&#x2026; ir jame sudegti pats. SupratÄ&#x2122;, kad susidĹŤrÄ&#x2014; su neĹžiniÄ&#x2026; kÄ&#x2026; padaryti galinÄ?iu pamiĹĄÄ&#x2014;liu, policijos pareigĹŤnai ÄŻ pagalbÄ&#x2026; pasikvietÄ&#x2014; ugniagesius gelbÄ&#x2014;tojus ir medikus. GaisrininkĹł kopÄ&#x2014;Ä?iomis pareigĹŤnams pavyko patekti ÄŻ treÄ?iame aukĹĄte esantÄŻ butÄ&#x2026;. M.Ĺ˝elvys visame bute jau buvo prilaistÄ&#x2122;s degalĹł, paklaikÄ&#x2122;s lakstÄ&#x2014; su ĹžiebtuvÄ&#x2014;liu rankose ir grasino sukelti gaisrÄ&#x2026;. Teisme jis tikino dyzelinius degalus laistÄ&#x2122;s ne todÄ&#x2014;l, kad norÄ&#x2014;jo padegti butÄ&#x2026;. Degalai turÄ&#x2014;jo tapti kliĹŤtimi policininkams. â&#x20AC;&#x17E;Buvau sukĹŤrÄ&#x2122;s planÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; prilaisÄ?iau degalĹł, kad pareigĹŤnai imtĹł slidinÄ&#x2014;ti ir jiems bĹŤtĹł kuo sunkiau prie manÄ&#x2122;s prieiti. O per tÄ&#x2026; laikÄ&#x2026; tikÄ&#x2014;jausi mirtinai nukraujuotiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; prisipaĹžino M.Ĺ˝elvys. "IĂ&#x;JOĂ&#x;JOĂ&#x;NAKĂ&#x;VOĂ&#x;TIĂ&#x;NAĂ&#x;MUOĂ&#x;SE

Ĺ alia gyvenanti kaimynÄ&#x2014; Irena MickeviÄ?ienÄ&#x2014; tvirtino, kad tragedijos buvo galima tikÄ&#x2014;tis. DraugiĹĄka, paslaugi ir rĹŤpestinga O.B.Ĺ˝elvienÄ&#x2014; daĹžnai guodÄ&#x2014;si, kad sĹŤnus Marius grasina jÄ&#x2026; nuĹžudyti, todÄ&#x2014;l bijo nakvoti namuose. Moteris siĹŤlÄ&#x2014; kaimynei tokiais atvejais naktÄŻ praleisti jos bute, taÄ?iau ji vis atsisakydavusi. Ĺ˝udiko brolis teisme prisipaĹžino, kad namuose konf liktĹł kildavo dÄ&#x2014;l alkoholio. Cukriniu diabetu sergantis M.Ĺ˝elvys apgirtÄ&#x2122;s tapdavo agresyvus, imdavo konfliktuoti su motina, taÄ?iau rankos prieĹĄ jÄ&#x2026; pakÄ&#x2014;lÄ&#x2122;s nebuvo.


Kalinys grÄŻĹžo namo Afganistane laikytas amerikieÄ?iĹł karys B.Bergdahlas (nuotr.), kuris iĹĄÄ&#x2014;jo ÄŻ laisvÄ&#x2122; per prieĹĄtaringai vertinamÄ&#x2026; apsikeitimÄ&#x2026; kaliniais su afganĹł sukilÄ&#x2014;liais, penktadienÄŻ grÄŻĹžo ÄŻ Jungtines Amerikos Valstijas. SerĹžantas iĹĄ Vokietijos atskrido ÄŻ San AntonijĹł Teksase, kur toliau bus gydomas kariĹĄkiĹł ligoninÄ&#x2014;je. B.BergdahlÄ&#x2026; talibĹł kovotojai nelaisvÄ&#x2014;je laikÄ&#x2014; penkerius metus, o geguĹžÄ&#x2014;s 31-Ä&#x2026;jÄ&#x2026; jis buvo perduotas amerikieÄ?iams mainais ÄŻ penkis talibus, laikytus Gvantanamo kalÄ&#x2014;jime.

,PNLWHJLQNOXVLUHLNLWH NDXWLV7RNLHUHOLJLQLĂ&#x2DC; O\GHULĂ&#x2DC;UDJLQLPDLVNDP ED,UDNHNXUYDOGĂ?LDLU VDXJXPRSDMzJRVQH SDMzJLDVXVWDEG\WLLV ODPLVWĂ&#x2DC;VXNLOzOLĂ&#x2DC;7RGzO QDXMDVNDUDVLUYDOVW\ EzVĂ?OXJLPDVÂąUHDOĂ&#x2018;V Ĺ iitĹł ir sunitĹł â&#x20AC;&#x201C; 1400 metĹł islamÄ&#x2026; skirtingai interpretuojanÄ?iĹł religiniĹł grupiĹł â&#x20AC;&#x201C; prieĹĄprieĹĄa vÄ&#x2014;l kurstoma Irake. Naftos turtingai valstybei, kuriÄ&#x2026; iki 2003 m. JAV invazijos geleĹžiniu kumĹĄÄ?iu valdÄ&#x2014; Saddamas Husseinas, jau nesyk prognozuotas pilietinis karas, skilimas ir subyrÄ&#x2014;jimas. Bet didĹžiausios baimÄ&#x2014;s, regis, pasitvirtina dabar â&#x20AC;&#x201C; sunitĹł sukilÄ&#x2014;liai uĹžima vienÄ&#x2026; miestÄ&#x2026; po kito, Ĺžudo ĹĄiitus ir artÄ&#x2014;ja prie sostinÄ&#x2014;s Bagdado. Ar Irakui dar gali kas nors padÄ&#x2014;ti? 0RAĂ&#x;RAĂ&#x;DOĂ&#x;DEĂ&#x;¸IMĂ&#x;TAĂ&#x;DAĂ&#x;LÂ?Ă&#x;¸AĂ&#x;LIES

Eidama 92-uosius metus mirÄ&#x2014; viena pirmĹłjĹł Amerikos juodaodĹžiĹł aktoriĹł, â&#x20AC;&#x17E;Oskaruiâ&#x20AC;&#x153; nominuota R.Dee. Ji taip pat aktyviai dalyvavo JAV pilietiniĹł teisiĹł judÄ&#x2014;jime. JAV prezidentas B.Obama sakÄ&#x2014;, kad niekada nepamirĹĄ, kaip R.Dee vaidino S.Lee filme â&#x20AC;&#x17E;Elkis teisingaiâ&#x20AC;&#x153;, kurÄŻ jis ĹžiĹŤrÄ&#x2014;jo per pirmÄ&#x2026; jÄŻ pasimatymÄ&#x2026; su dabar jau Ĺžmona Michelle. R.Dee ir jos velionis vyras buvo aktyvĹŤs pilietiniĹł teisiĹł gynÄ&#x2014;jai, vedÄ&#x2014; istorinÄŻ 1963 m. ĹžygÄŻ ÄŻ VaĹĄingtonÄ&#x2026;, kurio lyderis buvo M.L.Kingas jaunesnysis â&#x20AC;&#x201C; artimas poros draugas, kaip ir kovingasis aktyvistas Malcolmas X.

2006-aisiais ÄŻsiplieskusios sunitĹł ir ĹĄiitĹł tarpusavio kovos buvo ÄŻtraukusios ir JAV pajÄ&#x2014;gas. Joms iĹĄ dalies pavyko numalĹĄinti smurtÄ&#x2026;, bet dabar, amerikieÄ?iams palikus IrakÄ&#x2026;, ĹĄalis atsidĹŤrÄ&#x2014; ant prarajos ribos. Su teroristĹł tinklu â&#x20AC;&#x17E;Al Qaedaâ&#x20AC;&#x153; siejamo sunitĹł judÄ&#x2014;jimo kovotojai, ĹĄiÄ&#x2026; savaitÄ&#x2122; uĹžÄ&#x2014;mÄ&#x2122; dideles teritorijas Irako ĹĄiaurÄ&#x2014;je, pradÄ&#x2014;jo puolimÄ&#x2026; etniĹĄkai miĹĄrioje provincijoje ÄŻ ĹĄiaurÄ&#x2014;s rytus nuo Bagdado ir uĹžÄ&#x2014;mÄ&#x2014; dar du miestus â&#x20AC;&#x201C; DĹžalulÄ&#x2026; ir SadijÄ&#x2026;. PrieĹĄ tai kovotojai buvo uĹžÄ&#x2014;mÄ&#x2122; MosulÄ&#x2026;, puolÄ&#x2014; BakubÄ&#x2026; ir artÄ&#x2014;jo prie ĹĄiitams ĹĄvento Kerbelos miesto. Vaizdas kiekviename mieste kartojasi: Irako kariai palieka savo postus, meta ginklus ir sprunka. Kai kurie suÄ?iumpami, suĹĄaudomi, o dar kiti prisideda prie sukilÄ&#x2014;liĹł. Kaunasi tik JAV apmokyti daliniai, bet jĹł neuĹžtenka. Rezultatas liĹŤdnas: sukilÄ&#x2014;liai dabar kontroliuoja nuo 10 iki 15 proc. ĹĄalies teritorijos, neskaiÄ?iuojant plaÄ?iÄ&#x2026; autonomijÄ&#x2026; turinÄ?io ir ÄŻ karÄ&#x2026; kiĹĄtis visai nenorinÄ?io Kurdistano.

Sosto atsisakÄ&#x2122;s Ispanijos karalius 76 metĹł Juanas Carlosas I nedalyvaus savo sĹŤnaus Felipe prisaikdinimo ceremonijoje, kad neatitrauktĹł ÄŻ save viso dÄ&#x2014;mesio. â&#x20AC;&#x17E;Karalius Juanas Carlosas I nevyks ÄŻ ceremonijÄ&#x2026;, kad naujasis karalius bĹŤtĹł pristatytas palankesnÄ&#x2014;je ĹĄviesojeâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; rĹŤmĹł atstovas.

Nematoma sostinÄ&#x2014; Beveik pusÄ&#x2014;, arba 45 proc., 18â&#x20AC;&#x201C;55 metĹł Latvijos gyventojĹł nepastebÄ&#x2014;jo, kad Ryga (nuotr.) tapo Europos kultĹŤros sostine. TokiÄ&#x2026; informacijÄ&#x2026; rodo penktadienÄŻ pavieĹĄintas ÄŻmoniĹł TNS ir LNT atliktas tyrimas. Dauguma kaimyninÄ&#x2014;s ĹĄalies gyventojĹł kol kas nÄ&#x2014;ra dalyvavÄ&#x2122; nÄ&#x2014; viename kultĹŤros sostinÄ&#x2014;s renginyje. 36 proc. apklaustĹłjĹł teigÄ&#x2014; kol kas nematÄ&#x2122; nÄ&#x2014; vieno renginio, taÄ?iau dar ketinantys juose apsilankyti, dar 30 proc. renginiuose nesilankÄ&#x2014; ir neketina to daryti. Vos 17 proc. respondentĹł teigÄ&#x2014; dalyvavÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Ryga 2014â&#x20AC;&#x153; kultĹŤros ĹĄventÄ&#x2014;se ir toliau nori dalyvauti sostinÄ&#x2014;s kultĹŤros gyvenime.

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

+ASĂ&#x;GEĂ&#x;SINSĂ&#x;REĂ&#x;LIĂ&#x;GIĂ&#x;NIOĂ&#x;KAĂ&#x;ROĂ&#x;LIEPSĂ&#x;NAS

MirÄ&#x2014; garsi aktyvistÄ&#x2014;

Nedalyvaus iĹĄkilmÄ&#x2014;se

PASAULIS

%DJGDGHĂ&#x2026;DOLHV NDULDLSULHĂ&#x2026;ND PHUDVGUjVLQDVL EHWNLWXUĂ&#x2026;DO\MH PHWDJLQNOXVLU VSUXQNDQXRLV ODPLVWĂ&#x2DC;VXNLOzOLĂ&#x2DC;

BĹŤtent todÄ&#x2014;l ÄŻ Irako ĹĄiitus kreipÄ&#x2014;si ginklu nekovoti anksÄ?iau pasiĹžadÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s jĹł dvasinis lyderis ajatola Ali al-Sistani. Bet tokie raginimai itin pavojingi, mat religinis karas gali faktiĹĄkai palaidoti taikos viltis, sukelti genocido grÄ&#x2014;smÄ&#x2122; byranÄ?iame Irake. 0AĂ&#x;RAĂ&#x;MOSĂ&#x;DARĂ&#x;NEUĂ&#x20AC;Ă&#x;TENĂ&#x;KA

Tad Irakas vis garsiau ĹĄaukiasi pagalbos iĹĄ uĹžsienio. ÄŽdomu tai, kad atsiliepÄ&#x2014; viena kitai prieĹĄiĹĄkos ĹĄalys â&#x20AC;&#x201C; Iranas ir JAV. Teheranas paĹžadÄ&#x2014;jo neleisti sunitams uĹžgrobti Bagdado. Neoficialiai kalbama, kad su Iraku 1980â&#x20AC;&#x201C;1989 m. kariavÄ&#x2122; iranieÄ?iai jau kaunasi petys ÄŻ petÄŻ su Irako kariais prieĹĄ islamistus. O IrakÄ&#x2026; palikÄ&#x2122; amerikieÄ?iai ĹĄiai ĹĄaliai skyrÄ&#x2014; karinÄ&#x2122; pagalbÄ&#x2026;. Bet to neuĹžtenka, Irakas nori daugiau. YpaÄ? galingiausio Amerikos ginklo â&#x20AC;&#x201C; ĹžvalgybinÄ&#x2014;s ir kovinÄ&#x2014;s aviacijos paramos. IĹĄ JAV, Rusijos ir kitĹł ĹĄaliĹł skubiai sraigtasparniĹł ir naikintuvĹł ÄŻsigijusios Irako oro pajÄ&#x2014;gos dar nÄ&#x2014;ra tinkamai iĹĄmokytos, kaip naudotis nauja technika, â&#x20AC;&#x201C; parengti pilotus uĹžtrunka metus. JAV prezidentas Barackas Obama atsargiai Irakui paĹžadÄ&#x2014;jo â&#x20AC;&#x17E;visko, ko tik reikÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153;, taÄ?iau juntamas amerikieÄ?iĹł delsimas. Ir tai suprantama, mat amerikieÄ?ius iĹĄ Irako kuo greiÄ?iau norÄ&#x2014;jo iĹĄvyti premjero Nouri al-Maliki vyriausybÄ&#x2014;. To paties ĹĄiito N.al-Maliki, kuris dabar kaltinamas dÄ&#x2014;l visos su-

)RAKOĂ&#x;IRĂ&#x;,EVANTOĂ&#x;ISLAMOĂ&#x;VALSTYBwĂ&#x;),)6 Ă&#x; 785.,-$ 6,5,-$

0RVXODV 1,1(9,-$

)2!+!3 5DPDGL )DOXGĂ?D -25'$1,-$

$1%$5$6

,5$1$6

"AGDADAS

6$8'2 $5$%,-$

,/,9NRQWUROLXRMDPDWHULWRULMD

maiĹĄties Irake. Korumpuotu, autoritariniais metodais pasiĹžyminÄ?iu ir arogantiĹĄku nevykÄ&#x2014;liu vadinamas oficialus Irako lyderis nÄ&#x2014;ra mÄ&#x2014;gstamas VaĹĄingtone. ÄŽ sunitus spjovÄ&#x2122;s irakietis ir jo aplinka vadinami nepatikimais. Jiems nenorima patikÄ&#x2014;ti informacijos ar moderniĹł ginklĹł â&#x20AC;&#x201C; per daug ĹĄiĹł priemoniĹł atsidĹŤrÄ&#x2014; sunitĹł sukilÄ&#x2014;liĹł rankose. Tad kol kas tiek bepiloÄ?iĹł orlaiviĹł Ĺžvalgybos misijos, tiek regione JAV sutelktos kovinÄ&#x2014;s aviacijos antskrydĹžiai â&#x20AC;&#x201C; ĹĄakÄ&#x2014;mis ant vandens raĹĄyti JAV paĹžadai Irakui. 2UĂ&#x;SIĂ&#x;JOSĂ&#x;¡ARĂ&#x;MESĂ&#x;NEĂ&#x;SAĂ&#x;KwĂ&#x;ME¨

Vis dÄ&#x2014;lto VaĹĄingtonas pakliuvo ÄŻ kebliÄ&#x2026; padÄ&#x2014;tÄŻ. PaĹžadÄ&#x2026; iĹĄvesti JAV karius iĹĄ Irako iĹĄtesÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s B.Obama visiĹĄkai nesuinteresuotas jĹł grÄ&#x2026;Ĺžinti ÄŻ ĹĄalÄŻ, kur galvas paguldÄ&#x2014; apie 4,5 tĹŤkst. amerikieÄ?iĹł.

Taip pat nedegama noru rizikuoti dÄ&#x2014;l korumpuoto ir irakieÄ?iĹł akyse pasitikÄ&#x2014;jimÄ&#x2026; praradusio N.al-Maliki. Bet kad ir kiek pastarasis bĹŤtĹł atsakingas dÄ&#x2014;l sumaiĹĄties Irake, JAV supranta, jog nieko nedaryti taip pat nÄ&#x2014;ra iĹĄeitis, â&#x20AC;&#x201C; radikaliĹł musulmonĹł, panaĹĄiĹł ÄŻ talibus Afganistane, ÄŻsigalÄ&#x2014;jimas Irake bĹŤtĹł vertinamas kaip VaĹĄingtono pralaimÄ&#x2014;jimas. Ne veltui apie JAV politikos ĹžlugimÄ&#x2026; Irake jau Ä&#x2014;mÄ&#x2014; trimituoti Rusija. Atviros prieĹĄprieĹĄos Amerikai pastaruoju metu neslepianÄ?ios Rusijos diplomatijos vadovas Sergejus Lavrovas pareiĹĄkÄ&#x2014;, kad dÄ&#x2014;l visko kalta amerikieÄ?iĹł ir britĹł avantiĹŤra Irake 2003 m. Rusija perspÄ&#x2014;jo, kad tai geruoju nesibaigs, bet rusĹł niekas neklausÄ&#x2014;. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ tai ir gavoteâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; lakoniĹĄkai ĹĄyptelÄ&#x2014;jo S.Lavrovas. (BBC, AFP, AP, LR)

5KĂ&#x;RAIĂ&#x;NIEĂ&#x;jIĂ&#x2039;Ă&#x;PERGALwĂ&#x;Â?SPĂ&#x201E;DĂ&#x20AC;IOĂ&#x;NEPADARw $)3QXRWU

Ă&#x20AC;INIĂ&#x2039;Ă&#x;SRAUTAS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Ă&#x201E;5HXWHUVÂłQXRWU

PASAULIS

8NUDLQRVSDMzJRVYDNDUÂ&#x2019;URGzNDGJDOLVzNPLQJDL NDULDXWLLULĂ&#x2026;EODĂ&#x2026;N\WLSURUXVLĂ&#x2026;NDLQXVLWHLNXVLXVVHSD UDWLVWXV7LHVDSDVWDULHMLO\JQLHNXUQLHNRVYDLmLRMR DSLHVjMXQJDVVX5XVLMDLU0DVNYRVODLNRÂ&#x2019;YHGLPj Ukrainos kariĹĄkiai ir vidaus pajÄ&#x2014;gĹł specialieji daliniai penktadienÄŻ susigrÄ&#x2026;Ĺžino kontrolÄ&#x2122; pietrytiniame Mariupolio uostamiestyje ir iĹĄkÄ&#x2014;lÄ&#x2014; nacionalinÄ&#x2122; dvispalvÄ&#x2122; vÄ&#x2014;liavÄ&#x2026;. Ji nuo pagrindinio administracijos pastato buvo nuplÄ&#x2014;ĹĄta ir nudrengta ant ĹžemÄ&#x2014;s prieĹĄ kelis mÄ&#x2014;nesius, kai ten Ä&#x2014;mÄ&#x2014; ĹĄeimininkauti apsiĹĄaukÄ&#x2122; vietinÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Donecko liaudies respublikosâ&#x20AC;&#x153; atstovai. KarinÄ&#x2014;s operacijos metu Ukrainos pajÄ&#x2014;gos be didesniĹł nuostoliĹł ir koordinuotai iĹĄ keliĹł pusiĹł ÄŻsiverĹžÄ&#x2014; ÄŻ miestÄ&#x2026;, nukovÄ&#x2014; prieĹĄintis mÄ&#x2014;ginusius separatistus, o likusius iĹĄblaĹĄkÄ&#x2014;. Tiesa, operacijos metu kariĹĄkiai sulaikÄ&#x2014; Donecko srities Mariupolio miesto â&#x20AC;&#x17E;liaudies merÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; AleksandrÄ&#x2026; FomenkÄ&#x2026;.

Ukrainos vidaus reikalĹł ministras Arsenas Avakovas dĹžiĹŤgavo dÄ&#x2014;l vienos pirmĹłjĹł rimtĹł pergaliĹł alinanÄ?iame konf likte, kuris pareikalavo jau ĹĄimtĹł gyvybiĹł. TikslĹł aukĹł skaiÄ?iĹł nurodyti sunku, mat abi konf likto pusÄ&#x2014;s prieĹĄininkĹł nuostolius linkusios iĹĄpĹŤsti, o gauti nepriklausomĹł ĹĄaltiniĹł informacijos iĹĄ faktiĹĄkai karo zonoje atsidĹŤrusiĹł RytĹł Ukrainos miestĹł itin sudÄ&#x2014;tinga. Vis dÄ&#x2014;lto tokie nuostoliai separatistĹł, regis, neatbaidÄ&#x2014; nuo pomÄ&#x2014;gio ĹĄvaistytis ambicingais pareiĹĄkimais. Donecko separatistĹł â&#x20AC;&#x17E;vicepremjerasâ&#x20AC;&#x153; Andrejus Purginas teigÄ&#x2014;, kad regionas turÄ&#x2014;tĹł pereiti prie Maskvos laiko. â&#x20AC;&#x17E;Doneckas â&#x20AC;&#x201C; pramonÄ&#x2014;s rajonas. Lvove 4 val. ryto jau ĹĄviesu, o mĹŤsĹł darbininkai ÄŻ

8NUDLQRVSDMzJRVLĂ&#x2026;VHSDUDWLVWĂ&#x2DC;SHUzPz0DULXSROLRPLHVWRNRQWUROÂ?

pamainÄ&#x2026; iĹĄeina dar tamsoje. DÄ&#x2014;l to turime pereiti prie Maskvos laikoâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; argumentavo jis. Tiesa, kol kas nei tokie Ĺžvilgsniai ÄŻ MaskvÄ&#x2026;, nei pakartotiniai kvietimai bent jau oficialios paramos iĹĄ Rusijos nesulaukia. Rusijos uĹžsienio reikalĹł ministerija pareiĹĄkÄ&#x2014;, kad nÄ&#x2014; neketinama svarstyti rusĹł taikdariĹł ÄŻve-

dimo ÄŻ UkrainÄ&#x2026; klausimo. Tiesa, Kijeve vis garsiau kalbama, kad rusĹł â&#x20AC;&#x17E;taikdariaiâ&#x20AC;&#x153; ir taip be oficialaus Maskvos leidimo veikia RytĹł Ukrainoje â&#x20AC;&#x201C; pro beveik nekontroliuojamÄ&#x2026; abiejĹł ĹĄaliĹł pasienÄŻ esÄ&#x2026; plĹŤsta rusĹł samdiniai, ginklai ir kita parama separatistams. (AFP, BNS, â&#x20AC;&#x17E;Interfaxâ&#x20AC;&#x153;, LR)


SDVDXOLV

Ă&#x;PELUĂ?HOLRG

$PĂ?LQRMRSRLOVLRDWJXOWLĂ&#x2026;DOLDWRNLĂ&#x2DC;JDUVHQ\ELĂ&#x2DC;NDLS0'DYLVDV0-DFNVRQDVDUNLWĂ&#x2DC;Ă?YDLJĂ?GĂ?LĂ&#x2DC;$PHULNRVNDSLQzVHQRULQmLĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC;QHWUĂ&#x2018;NVWDQRUVWDLNDLQXRMDQHPDĂ?XVSLQLJXVÂąGHĂ&#x2026;LPWLVWĂ&#x2018;NVWDQmLĂ&#x2DC;GROHULĂ&#x2DC;

0OĂ&#x;MIRĂ&#x;TIESĂ&#x;ARĂ&#x;jIAUĂ&#x;Ă&#x20AC;VAIGĂ&#x20AC;Ă&#x;DĂ&#x20AC;IĂ&#x2039;Ă&#x;ÂŚĂ&#x;UĂ&#x20AC;Ă&#x;SOĂ&#x;LIĂ&#x;DĂ&#x20AC;IgĂ&#x;SUĂ&#x;Mg 3ULVLOLHVWLSULHVDYRGLHYLQDPRVĂ?YDLJĂ?GzVJDXWLDX WRJUDIjÂ&#x2019;VLJ\WLMRVWXUzWjGDLNWjÂąWRNLHÂ&#x2019;SUDVWLĂ&#x2026;LXR ODLNLQLRSDVDXOLRGLHYXNĂ&#x2DC;JDUELQLPREĂ&#x2018;GDL%HWJDOL PDSULDUWzWLGDUDUmLDXÂąNDUWXSDVLOLHNDQWDPĂ?LQDL AmerikieÄ?iĹł dĹžiazo saksofonininkas ir klarnetininkas Victoras Goinesas, pasivaikĹĄÄ?iojÄ&#x2122;s per koncerto Bronkse pertraukÄ&#x2026;, suprato, jog ĹĄioje vietoje norÄ&#x2014;tĹł praleisti daugiau laiko â&#x20AC;&#x201C; gerokai daugiau. BĹŤdamas Ä?ia, jis yra arti tĹł ĹžmoniĹł, kuriuos dievina, â&#x20AC;&#x201C; tokiĹł kaip dĹžiazo klasikas Dukeâ&#x20AC;&#x2122;as Ellingtonas.

Tu gali nebĹŤti garsus, bet buvimas ĹĄalia garsenybÄ&#x2014;s, kad ir po mirties, suteikia tam tikrÄ&#x2026; prestiĹžÄ&#x2026;. Taigi muzikantas nutarÄ&#x2014; nepagailÄ&#x2014;ti 25 tĹŤkst. doleriĹł (65 tĹŤkst. litĹł) ir ÄŻsigyti maĹžytÄŻ ĹžemÄ&#x2014;s sklypÄ&#x2026; Ä?ia pat, uĹž scenos. 0AĂ&#x;GARĂ&#x;BAĂ&#x;IRĂ&#x;PRESĂ&#x;TIĂ&#x;Ă&#x20AC;AS

Ĺ˝emÄ&#x2014;s sklypas uĹž scenos â&#x20AC;&#x201C; tai sklypas ant ĹĄlaito Vudlono kapiniĹł Hilkresto dalyje. MaĹžiau nei uĹž 50 metrĹł yra vieta, kur 1974 m. buvo palaidotas D.Ellingtonas.

Ir jis â&#x20AC;&#x201C; ne vienintelÄ&#x2014; dĹžiazo garsenybÄ&#x2014;, palaidota netoliese. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ i vieta â&#x20AC;&#x201C; vertingas nekilnojamasis turtas, â&#x20AC;&#x201C; aiĹĄkina 52 metĹł V.Goinesas, visai neketinantis Ä?ia ÄŻsikurti artimoje ateityje. â&#x20AC;&#x201C; AĹĄ ĹžiĹŤrÄ&#x2014;siu ÄŻ MilesÄ&#x2026; DavisÄ&#x2026;, kuris yra tiesiai prieĹĄais, ÄŻ IllinoisÄ&#x2026; JacquetÄ&#x2026;, kuris yra keletu kapĹł Ĺžemiau manÄ&#x2122;s.â&#x20AC;&#x153; V.Goinesui ir kitiems, galvojantiems apie tai, kur atguls amĹžinojo poilsio, tai yra dar vienas bĹŤdas garbstyti savo herojus. Atgulti amĹžinojo poilsio ĹĄalia to, kurÄŻ dievinai bĹŤdamas gyvas, â&#x20AC;&#x201C; didĹžiausia atsidavimo forma. Net jei vieninteliai ĹžodĹžiai, kuriuos esi jam iĹĄtarÄ&#x2122;s: â&#x20AC;&#x17E;Ar galÄ&#x2014;Ä?iau gauti jĹŤsĹł autografÄ&#x2026;?â&#x20AC;&#x153; arba â&#x20AC;&#x17E;Gal galÄ&#x2014;Ä?iau su jumis nusifotografuoti?â&#x20AC;&#x153; Tu gali nebĹŤti garsus, bet buvimas ĹĄalia garsenybÄ&#x2014;s, kad ir po mirties, suteikia tam tikrÄ&#x2026; prestiĹžÄ&#x2026;. Mintimi atgulti ĹĄiek tiek ÄŻ kairÄ&#x2122; ar ĹĄiek tiek ÄŻ deĹĄinÄ&#x2122; nuo Holivudo ĹžvaigĹždÄ&#x2014;s Marilyn Monroe, pilietiniĹł teisiĹł aktyvistÄ&#x2014;s Rosos Parks ar kurio nors kito garsaus Ĺžmogaus Ĺžavisi daugybÄ&#x2014; ameri-

kieÄ?iĹł, tad suprantama, jog iĹĄ to skuba pelnytis kapiniĹł verslo atstovai. 2ENĂ&#x;KAĂ&#x;SIĂ&#x;TAI Ă&#x;KASĂ&#x;SVARĂ&#x;BU

â&#x20AC;&#x17E;Jeigu ĹžmonÄ&#x2014;s apskritai renkasi, kur bus palaidoti, jie renkasi vietÄ&#x2026;, kuri jiems reikĹĄmingaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; aiĹĄkina tokio verslo atstovÄ&#x2014; Patti Bartsche. BĹŤti palaidotam ĹĄalia savo dievuko â&#x20AC;&#x201C; labai suprantamas noras, kaip ir noras netoli jo gyventi. Ĺ itaip keletas mÄ&#x2014;gÄ&#x2014;jĹł skulptoriĹł susiorganizavo, kad bĹŤtĹł palaidoti ĹĄalia garsaus avangardisto Aleksandro Archipenkos, o eilinÄ&#x2014; moteris savo motinai nupirko sklypÄ&#x2026; kapinÄ&#x2014;se ĹĄalia lotynĹł muzikos ĹžvaigĹždÄ&#x2014;s Celios Cruz. Kapas gali tapti vieta ÄŻgyvendinti neiĹĄsipildĹžiusias svajones. Verslininkas Jacobas Reginaldas Scottas gyvenime buvo ir mÄ&#x2014;gÄ&#x2014;jas bĹŤgnininkas. Po mirties ant jo antkapio pavaizduotas bĹŤgnas, o kapo vieta taip pat neatsitiktinÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; yra netoli bibopo pradininko Maxo Roacho palaidojimo vietos. â&#x20AC;&#x17E;Jis turÄ&#x2014;jo daugybÄ&#x2122; ÄŻraĹĄĹł visĹł tĹł ĹžmoniĹł, kurie Ä?ia palaidoti, â&#x20AC;&#x201C; ir M.Daviso, ir D.Ellingtono, â&#x20AC;&#x201C; sako verslininko naĹĄlÄ&#x2014;. â&#x20AC;&#x201C; Jis ĹžavÄ&#x2014;josi visais tais ĹžmonÄ&#x2014;mis, ĹĄalia kuriĹł dabar guli.â&#x20AC;&#x153; DĹžiazo gerbÄ&#x2014;ja ir svingo ĹĄokÄ&#x2014;ja Pauline Smith irgi planuoja atgul-

ti netoli D.Ellingtono, taip pat jai svarbu, kad ĹĄalia palaidota ir viena lindihopo pradininkiĹł Frankie Manning. â&#x20AC;&#x17E;Kas Ĺžino, koks gyvenimas po mirties? â&#x20AC;&#x201C; svarsto 74 metĹł P.Smith. â&#x20AC;&#x201C; NegalÄ&#x2014;dama to Ĺžinoti, aĹĄ noriu dĹžiaugtis dalykais, kurie man teikia daugiausia dĹžiaugsmo bĹŤtent dabar, ir noriu bĹŤti arti jĹł.â&#x20AC;&#x153; Tas pat motyvas buvusÄŻ Bruklino rajono prezidentÄ&#x2026; Marty MarkowitzÄ&#x2026; paskatino ÄŻsigyti sklypÄ&#x2026; Grinvudo kapinÄ&#x2014;se netoli dviejĹł iĹĄkiliĹł XIX a. Bruklino atstovĹł â&#x20AC;&#x201C; vienas jĹł buvo meras tais laikais, kai Bruklinas buvo savarankiĹĄkas miestas. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ ito norÄ&#x2014;jau dar prieĹĄ tapdamas rajono prezidentuâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sako M.Markowitzas. +AIĂ&#x;NOSĂ&#x;BEĂ&#x;MAĂ&#x;TANTĂ&#x;PAĂ&#x;¸OĂ&#x;KA

Nenuostabu, jog kapai ĹĄalia garsiĹł ĹžmoniĹł amĹžinojo poilsio vietĹł nepigiai kainuoja. â&#x20AC;&#x17E;KapinÄ&#x2014;s mÄ&#x2014;gsta tokius dalykusâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sako leidybos kompanijos, besirĹŤpinanÄ?ios kapiniĹł paslaugĹł naujienlaiĹĄkiu, atstovas Thomas A. Parmaleeâ&#x20AC;&#x2122;as. â&#x20AC;&#x201C; Jei tas sklypas turi paklausÄ&#x2026;, jie gali jÄŻ parduoti uĹž didesnÄ&#x2122; kainÄ&#x2026;.â&#x20AC;&#x153; Kripta virĹĄ Marilyn Monroe Los AndĹželo kapinÄ&#x2014;se 2009 m. â&#x20AC;&#x17E;eBayâ&#x20AC;&#x153; aukcione buvo parduota uĹž 4,6 mln. doleriĹł (11 mln. litĹł). 1992 m. Ĺžurnalo â&#x20AC;&#x17E;Playboyâ&#x20AC;&#x153; ÄŻkĹŤrÄ&#x2014;jas Hugh Hefneris uĹž kitÄ&#x2026; kriptÄ&#x2026; ĹĄalia Marilyn

Monroe paklojo 75 tĹŤkst. doleriĹł (apie 195 tĹŤkst. litĹł). Kai 2009 metais mirÄ&#x2014; Michaelas Jacksonas, sklypĹł kaina netoli jo kapo Glendeilio kapinÄ&#x2014;se paĹĄoko nuo 2 tĹŤkst. doleriĹł (per 5 tĹŤkst. litĹł) iki 9,9 tĹŤkst. doleriĹł (per 25 tĹŤkst. litĹł). 2006 m. mirus R.Parks, kriptĹł ĹĄalia jos ir jos ĹĄeimos nariĹł palaidojimo vietos Detroito kapinÄ&#x2014;se kaina paĹĄoko iki 15 tĹŤkst. doleriĹł (39 tĹŤkst. litĹł). Kai kurios kapinÄ&#x2014;s bando prieĹĄintis tokiai spekuliacijai sklypais. IstorinÄ&#x2014;se Oukvudo kapinÄ&#x2014;se 1993 m. palaidojus legendinÄŻ krepĹĄinio trenerÄŻ JimÄ&#x2026; Valvano, ĹĄalia jo kapo buvo padarytas ĹĄaligatvis, kad niekas Ä?ia negalÄ&#x2014;tĹł ÄŻsigyti sklypo ir po to parduoti didesne kaina. TaÄ?iau sklypĹł, esanÄ?iĹł arÄ?iausiai J.Valvano kapo, kaina vis vien paĹĄoko iki 4 tĹŤkstanÄ?iĹł doleriĹł (10 tĹŤkst. litĹł). Bronkso Vudlono kapines labiausiai garsinantis velionis D.Ellingtonas pats sklypÄ&#x2026; Ä?ia ÄŻsigijo ĹĄeĹĄtojo deĹĄimtmeÄ?io pabaigoje. Vieta, kuriÄ&#x2026; jis pasirinko, buvo netoli dainininkÄ&#x2014;s Florence Mills, mirusios 1927 m., kapo â&#x20AC;&#x201C; jai D.Ellingtonas netgi skyrÄ&#x2014; dainÄ&#x2026;. BÄ&#x2014;gant metams toje paÄ?ioje kapiniĹł sekcijoje buvo palaidota ir daugiau garsiĹł dĹžiazo atlikÄ&#x2014;jĹł. (â&#x20AC;&#x17E;The New York Timesâ&#x20AC;&#x153;, LR)

$VIĂ&#x;RAĂ&#x;jIUĂ&#x;STUDENTAIĂ&#x;LAKSĂ&#x;TYSĂ&#x;KAIPĂ&#x;GREIĂ&#x;TUĂ&#x;AUTOĂ&#x;MOBILIU 5HJLVWDLODELDXSDQDĂ&#x2026;XÂ&#x2019;UDNHWjQHLÂ&#x2019;GYLUDWÂ&#x2019;7D mLDXĂ&#x2026;LV.DQDGRVVWXGHQWĂ&#x2DC;NĂ&#x2018;ULQ\VSUHWHQGXRMD WDSWLJUHLmLDXVLDSDVDXO\MHĂ?PRJDXVYDURPDPDĂ&#x2026;L QD'YLUDWLVĂ&#x201E;(WDÂłJDOzVSDVLHNWLNPYDOJUHLWÂ&#x2019; Taigi jeigu ĹĄis vieno Ĺžmogaus varomas dviratis tikrai pasieks tokÄŻ greitÄŻ kaip automobilio, bus pats efektyviausias pasaulyje. KĹŤrÄ&#x2014;jĹł studentĹł grupÄ&#x2014;, pasivadinusi â&#x20AC;&#x17E;AeroVeloâ&#x20AC;&#x153;, teigia, jog jĹł misija â&#x20AC;&#x201C; skatinti visuomenÄ&#x2014;s kĹŤrybiĹĄkumÄ&#x2026;, mesti iĹĄĹĄĹŤkÄŻ ÄŻprastoms dizaino normoms ir maĹžesnÄ&#x2014;mis sÄ&#x2026;naudomis pasiekti didesnÄŻ rezultatÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;DidĹžiausia mĹŤsĹł Ĺžmogaus varomo variklio galia bus 1 arklio galia â&#x20AC;&#x201C; tai 100 kartĹł maĹžiau negu vidutinio automobilio. TaÄ?iau inovatyvĹŤs inĹžineriniai sprendimai leis dviraÄ?iui pasiekti automobiliams greitkelyje leistinÄ&#x2026; greitÄŻâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; aiĹĄkina iĹĄradÄ&#x2014;jai, jau iĹĄbandÄ&#x2122; prototipÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Bluenoseâ&#x20AC;&#x153;, kuris pasiekÄ&#x2014; 125 km/val. greitÄŻ.

Pasak studentĹł, naujasis dviratis pavadintas â&#x20AC;&#x17E;Etaâ&#x20AC;&#x153;, mat ĹĄi graikĹł abÄ&#x2014;cÄ&#x2014;lÄ&#x2014;s raidÄ&#x2014; inĹžinerijoje naudojama kaip efektyvumo simbolis. Komanda dviratÄŻ kĹŤrÄ&#x2014; keletÄ&#x2026; mÄ&#x2014;nesiĹł, stengdamasi sumaĹžinti ar paĹĄalinti jÄ&#x2014;gas, kurios trukdo judÄ&#x2014;ti ÄŻ priekÄŻ. â&#x20AC;&#x17E;VisiĹĄkai supaprastinÄ&#x2122; korpusÄ&#x2026; (padarÄ&#x2122; glotnĹł kontĹŤrÄ&#x2026; be jokiĹł iĹĄsikiĹĄimĹł) mes galime sumaĹžinti aerodinamines jÄ&#x2014;gas apie 20 kartĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sako komandos nariai. DviraÄ?io prototipas bus pagamintas rugsÄ&#x2014;jo mÄ&#x2014;nesÄŻ Nevadoje ir bus skirtas Batl Mauntine vyksianÄ?ioms pasaulinÄ&#x2014;ms Ĺžmogaus varomĹł transporto priemoniĹł greiÄ?io varĹžyboms. Ä&#x152;ia jaunieji iĹĄradÄ&#x2014;jai bandys pasiekti pasaulio rekordÄ&#x2026;. Anks-

7RNLXGYLUDmLX QXRWU NDQDGLHmLĂ&#x2DC; VWXGHQWDLSDVLHNz NPYDOJUHLWÂ&#x2019; WLNLPDVLNDGSD WREXOLQWDYHUVLMD JDOzVSDVLHNWL LUNPYDO

Ä?iau jie jau yra sukĹŤrÄ&#x2122; Ĺžmogaus varomus sraigtasparnius ir lÄ&#x2014;ktuvus. Savo transporto priemonÄ&#x2014;ms jie naudoja ne masinÄ&#x2014;s gamybos komponentus â&#x20AC;&#x201C; tokiĹł nenusipirksi parduotuvÄ&#x2014;je. â&#x20AC;&#x17E;Kur tik ÄŻmanoma, teikiame pirmenybÄ&#x2122; gerai apgalvotoms technologijoms ir naudojame origina-

lĹł dizainÄ&#x2026;, viskÄ&#x2026; optimizuodami ir analizuodami, kad pasiektume norimÄ&#x2026; rezultatÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; aiĹĄkina kanadieÄ?iai. DidelÄ&#x2014; dalis biudĹžeto ir laiko skiriama bandymams â&#x20AC;&#x201C; iĹĄbandomas dizainas, iĹĄtaisomos klaidos, o tada jau galima mÄ&#x2014;ginti siekti pasaulio rekordo. GalutinÄ&#x2014; projekto kaina bus apie

30 tĹŤkstanÄ?iĹł doleriĹł (maĹždaug 78 tĹŤkst. litĹł). DviraÄ?io korpusas padarytas iĹĄ anglies pluoĹĄto. Jame naudojami ÄŻprasti dviraÄ?io ratai ir padangos. Korpusas â&#x20AC;&#x201C; visiĹĄkai uĹždaras, tad dviratininkui teks stebÄ&#x2014;ti vaizdÄ&#x2026; per viduje ÄŻrengtÄ&#x2026; kamerÄ&#x2026;. (â&#x20AC;&#x17E;The Daily Mailâ&#x20AC;&#x153;, LR)


EKONOMIKA

RINKOSĂ&#x;PULSAS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

9HUWLQGDPDEHQGUjMÂ&#x2019; YLGDXVSURGXNWj %93 ,VSDQLMDDWVLĂ?YHOJVLUÂ&#x2019; SDMDPDVLĂ&#x2026;SURVWLWXFLMRV QDUNRWLNĂ&#x2DC;SUHN\ERVWD EDNRNRQWUDEDQGRVLU NLWRVQHWHLVzWRVYHLNORV

ropos SÄ&#x2026; jungos nustatytas taisykles, kuriomis siekiama uĹžtikrinti, kad visos valstybÄ&#x2014;s narÄ&#x2014;s savo ekonomikos dydÄŻ vertintĹł pagal tokiÄ&#x2026; pat metodikÄ&#x2026;. Kai kurie ekspertai teigia, kad Europos ĹĄeĹĄÄ&#x2014;linÄ&#x2014;s ekonomikos vertÄ&#x2014; gali sudaryti beveik penktadalÄŻ bendro ĹĄiĹł metĹł BVP. PirmÄ&#x2026; jÄŻ ĹĄiĹł metĹł ketvirtÄŻ, palyginti su ankstesniu ketvirÄ?iu, Ispanijos BVP ĹŤgtelÄ&#x2014;jo 0,4 proc. Ĺ ioje valstybÄ&#x2014;je toks BVP prieaugis buvo didĹžiausias nuo 2008 metĹł. Apie planus ÄŻ skaiÄ?iuojamÄ&#x2026; BVP ÄŻtraukti pajamas iĹĄ narkotikĹł prekybos ir prostitucijos praÄ&#x2014;jusÄŻ mÄ&#x2014;nesÄŻ praneĹĄÄ&#x2014; DidĹžioji Britanija ir Italija. (BNS, LR) Ă&#x201E;UIFRPÂłQXRWU

Apie pasikeitusiÄ&#x2026; BVP skaiÄ?iavimo metodikÄ&#x2026; praneĹĄÄ&#x2014; ĹĄios ĹĄalies statistikos tarnyba. Tiesa, kaip bus skaiÄ?iuojami taip uĹždirbti pinigai, detaliau kol kas neskelbiama. Naujoji skaiÄ?iavimo tvarka Ispanijoje bus pradÄ&#x2014;ta taikyti nuo rugsÄ&#x2014;jo. Ji atitinka naujÄ&#x2026;sias Eu-

Ă&#x201E;5RVQDQRÂłQXRWU

)SĂ&#x;PAĂ&#x;NAIĂ&#x;NORIĂ&#x;SĂ&#x;KAIĂ&#x;jIUOTIĂ&#x; IRĂ&#x;PROSĂ&#x;TIĂ&#x;TUĂ&#x;jIĂ&#x2039;Ă&#x;PAĂ&#x;JAĂ&#x;MAS

5XVLMRVYDLNDPVYDGRYzOLXVSDNHLVWLWXUzMXVL$kLXEDLVR NDLUzMH LĂ&#x2026;JLUWDVNDLW\NOzSDVLURGzHVDQWLEHYLOWLĂ&#x2026;ND

.wĂ&#x;RAĂ&#x;NEIĂ&#x;PIĂ&#x;NIĂ&#x;GĂ&#x2039; Ă&#x;NEIĂ&#x;NAUĂ&#x;DOS 5XVLMDMDXQHSLUPXVPHWXVVYDLmLRMDDSLHĂ&#x2026;LRV Ă&#x2026;DOLHVDXNĂ&#x2026;WĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC;WHFKQRORJLMĂ&#x2DC;SURYHUĂ?Â&#x2019;-LVLUY\NV WDVXNXUWRVVWXOELQDPRVVFKHPRVNDLSPLNOLDL SUDGDQJLQWLPLOLMRQXVYDOVW\EzVVNLULDPĂ&#x2DC;GROHULĂ&#x2DC; A lek s a nd r a s P R O C E N K A Specialiai LR, Maskva

6NDLmLXRMDQW,VSDQLMRV%93EXVDWVLĂ?YHOJWDÂ&#x2019;SDMDPDVLĂ&#x2026;SURVWLWXFLMRV

.UOĂ&#x;MIĂ&#x;NINĂ&#x;KĂ&#x2039;Ă&#x;NEĂ&#x;SUĂ&#x;RAĂ&#x;DO .RGzOQHLĂ&#x2026;QXRPRMXV NDLPHYLHQRDUNLWRDUR NDGPLHVWLHmLDLXĂ?VLDX JLQWĂ&#x2DC;GDUĂ?RYLĂ&#x2DC;"7RNLD LGzMDNLORQHYLHQDL MDXQDLĂ&#x2026;HLPDLWDmLDX YLVRVNRONDVQXGHJz Aud r Ä&#x2014; S R Ä&#x2013; B A L I E N Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

ParuoĹĄti ĹžemÄ&#x2122;, suskirstyti ÄŻ nedidelius aro dydĹžio sklypus ir jÄ&#x2026; iĹĄnuomoti mieste gyvenantiems ĹžmonÄ&#x2014;ms. Tokia mintis kilo kelioms tarpusavyje nepaŞįstamoms ĹĄeimoms. Antai Neries regioniniame parke, netoli KernavÄ&#x2014;s, gyvenanti Ieva Ĺ idlaitÄ&#x2014; su vyru Mindaugu Ä&#x2014;mÄ&#x2014;si kurti â&#x20AC;&#x17E;SlÄ&#x2014;nioâ&#x20AC;&#x153; projektÄ&#x2026;, kurio viena edukaciniĹł programĹł buvo skirta darĹžininkystei. Tai â&#x20AC;&#x201C; darĹžo nuoma. Moteris troĹĄko miesto tÄ&#x2014;vams sudaryti sÄ&#x2026;lygas, kad jie rodytĹł vaikams, kaip iĹĄ sÄ&#x2014;klos iĹĄauginti maistÄ&#x2026;, iĹĄmokytĹł juos rĹŤpintis augalais. Buvo numaÄ?iusi ir lysvÄ&#x2014;s nuo-

mos kainÄ&#x2026;: mÄ&#x2014;nesiui â&#x20AC;&#x201C; 50 litĹł, visam sezonui â&#x20AC;&#x201C; 250 litĹł. â&#x20AC;&#x17E;ProgramÄ&#x2026; sukĹŤriau pavasariop. Gal per vÄ&#x2014;lai, nes iĹĄkart neatsirado norinÄ?iĹł joje dalyvauti. Pastaruoju metu ĹžmonÄ&#x2014;s jau pradÄ&#x2014;jo smalsauti, kaip galÄ&#x2014;tĹł tai padaryti, bet sÄ&#x2014;ti darĹžoves jau per vÄ&#x2014;lu, todÄ&#x2014;l programÄ&#x2026; atidÄ&#x2014;jau kitiems metamsâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; ir du sĹŤnus, ir darĹžoves auginanti Ieva. Viena lysviĹł nuomos entuziasÄ?iĹł buvo ir Lina BÄ&#x2014;rontaitÄ&#x2014;, gyvenusi RokiĹĄkio rajone ir besivertusi darĹžininkyste. Jos ĹĄeima jau buvo parengusi sklypo planÄ&#x2026;, suformavusi lysves, taÄ?iau maĹžame provincijos mieste neatsirado nuomininkĹł. Dabar ÄŻ Ĺ venÄ?ioniĹł rajonÄ&#x2026; jau persikrausÄ?iusi moteris pasakojo, kad miestieÄ?iai labiau mÄ&#x2014;gsta pirkti darĹžoves: â&#x20AC;&#x17E;Sukraudavome ÄŻ deĹĄimtÄŻ krepĹĄeliĹł ir kas savaitÄ&#x2122; nuveĹždavome ÄŻ VilniĹł. Taip darĹžovÄ&#x2014;mis, o kartu ir vaistaĹžolÄ&#x2014;mis aprĹŤpindavome 10 ĹĄeimĹł.â&#x20AC;&#x153; Netoli Vilniaus, DauÄ?ioniĹł kaime, ĹŤkininkaujantis Marius Ivanickas pavasarÄŻ entuziastingai pasakojo apie savo projektÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;DarŞų nuomaâ&#x20AC;&#x153;, taÄ?iau dabar nuleido rankas. â&#x20AC;&#x17E;Atsirado vos vienas kitas darĹžoviĹł uĹžsiauginti norintis Ĺžmogus. DomÄ&#x2014;josi, bet nesugebÄ&#x2014;jo apsisprÄ&#x2122;sti, ar tikrai tai darys. TodÄ&#x2014;l mano ĹĄeima toliau augina darĹžoves ir pagal uĹžsakymÄ&#x2026; jas iĹĄveĹžioja vilnieÄ?iams arba kaunieÄ?iamsâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo M.Ivanickas. Jis buvo apskaiÄ?iavÄ&#x2122;s, kad sezonui â&#x20AC;&#x201C; 7 mÄ&#x2014;nesiams nuo balandĹžio iki spalio pabaigos â&#x20AC;&#x201C; aro sklypo nuoma kas mÄ&#x2014;nesÄŻ kainuos 60 litĹł.

Maskvoje ÄŻsiplieskÄ&#x2014; dar neregÄ&#x2014;tas skandalas, susijÄ&#x2122;s su Anatolijumi Ä&#x152;iubaisu â&#x20AC;&#x201C; garsiausiu Rusijos prezidento Boriso Jelcino laikĹł reformatoriumi. AtÄ&#x2014;jus ÄŻ valdĹžiÄ&#x2026; Vladimirui Putinui, jis buvo elektros energetikos â&#x20AC;&#x17E;krizÄ&#x2014;s vadybininkasâ&#x20AC;&#x153;, o prieĹĄ septynerius metus pradÄ&#x2014;jo vadovauti naujai valstybinei korporacijai â&#x20AC;&#x17E;Rosnanoâ&#x20AC;&#x153;, turÄ&#x2014;jusiai tikslÄ&#x2026; sukurti Rusijoje aukĹĄtĹłjĹł technologijĹł sektoriĹł.

â&#x20AC;&#x17E;Skolkovoâ&#x20AC;&#x153; ir â&#x20AC;&#x17E;Rosnanoâ&#x20AC;&#x153; iĹĄkart pradÄ&#x2014;jo lenktyniauti: kuris svarbesnis, reikĹĄmingesnis ir duos daugiau naudos ĹĄaliai. Bet dabar A.Ä&#x152;iubaisas ir jo komanda kaltinami iĹĄĹĄvaistÄ&#x2122; ir iĹĄgrobstÄ&#x2122; milijardus rubliĹł. ÂżAISĂ&#x;LIUĂ&#x;KASĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;ROĂ&#x;DwĂ&#x;BEĂ&#x;VERĂ&#x;TIS

ValstybÄ&#x2014;s DĹŤmos BiudĹžeto ir mokesÄ?iĹł komitetas nusiuntÄ&#x2014; oficialĹł laiĹĄkÄ&#x2026; generaliniam prokurorui, reikalaudamas A.Ä&#x152;iubaisui ir kitiems â&#x20AC;&#x17E;Rosnanoâ&#x20AC;&#x153; aukĹĄÄ?iausio lygio vadovams iĹĄkelti baudĹžiamÄ&#x2026;sias bylas pagal devynis BaudĹžiamojo kodekso straipsnius. PrieĹžastys rimtos â&#x20AC;&#x201C; jau prieĹĄ dvejus metus â&#x20AC;&#x17E;Rosnanoâ&#x20AC;&#x153; tikrino Rusijos audito rĹŤmai. Patikra buvo baigta praÄ&#x2014;jusiĹł metĹł pabaigoje, bet jos medĹžiaga iĹĄkart paĹžymÄ&#x2014;ta uĹžraĹĄu â&#x20AC;&#x17E;Tarnybiniam naudojimuiâ&#x20AC;&#x153;. Bet dabar viena po kitos ima lÄŻsti vis ÄŻdomesnÄ&#x2014;s detalÄ&#x2014;s. Pasirodo, prieĹĄ trejus metus â&#x20AC;&#x17E;Rosnanoâ&#x20AC;&#x153; vadovas A.Ä&#x152;iubaisas pasiĹŤlÄ&#x2014; V.Putinui lanksÄ?iÄ&#x2026; plastikinÄ&#x2122; elektroninÄ&#x2122; knygÄ&#x2026;-skaityklÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Plastic Logicâ&#x20AC;&#x153;. Tuomet buvo giriamasi, kad netrukus ĹĄis Ĺžaisliukas bus iĹĄleistas 2 milijonĹł egzemplioriĹł tiraĹžu ir pakeis ĹĄalies moksleiviams visÄ&#x2026; dabartinÄŻ vadovÄ&#x2014;liĹł komplektÄ&#x2026;. TaÄ?iau maĹžiau nei po metĹł paaiĹĄkÄ&#x2014;jo, jog toks verslo planas â&#x20AC;&#x201C;

beviltiĹĄkas. UĹžtat ĹĄiam projektui skirti deĹĄimtys milijardĹł rubliĹł nukeliavo ÄŻ uĹžsienio bendroviĹł sÄ&#x2026;skaitas pagal itin painias schemas. Ir tai â&#x20AC;&#x201C; tik vienas pavyzdys iĹĄ keleto deĹĄimÄ?iĹł. Auditoriai nustatÄ&#x2014;, kad ÄŻ uĹžsienÄŻ bendriems projektams nukeliavo net 47 milijardai rubliĹł (3,5 mlrd. litĹł), o sugrÄŻĹžo vos maĹžiau nei pusÄ&#x2014;. MaŞų maĹžiausiai 1,2 milijardo rubliĹł buvo pervesta â&#x20AC;&#x17E;vienadienÄ&#x2014;msâ&#x20AC;&#x153; bendrovÄ&#x2014;ms. 0ROĂ&#x;KUĂ&#x;ROĂ&#x;RAIĂ&#x;KOLĂ&#x;KASĂ&#x;TYĂ&#x;LI

ÄŽ ĹĄiuos kaltinimus korporacija â&#x20AC;&#x17E;Rosnanoâ&#x20AC;&#x153; atsakÄ&#x2014; tyla. A.Ä&#x152;iubaisas tik prasitarÄ&#x2014;, kad pagal verslo planÄ&#x2026; ÄŻmonÄ&#x2014; turÄ&#x2014;tĹł dirbti nuostolingai iki 2016 metĹł. Anot jo, tikroji â&#x20AC;&#x17E;Rosnanoâ&#x20AC;&#x153; veiklos strategija sukurta tik prieĹĄ pusmetÄŻ. O juk korporacija veikia jau 7 metus. Rusijos generalinÄ&#x2014; prokuratĹŤra kol kas taip pat tyli. Matyt, kaĹžko baiminasi. Nenuostabu â&#x20AC;&#x201C; juk â&#x20AC;&#x17E;Rosnanoâ&#x20AC;&#x153; buvo vienas asmeniniĹł V.Putino projektĹł: ĹĄalies prezidentas ne kartÄ&#x2026; gyrÄ&#x2014;si, kad ĹĄiuolaikinÄ&#x2014;s technologijos gali iĹĄvaduoti

RusijÄ&#x2026; iĹĄ priklausomybÄ&#x2014;s nuo naftos ir dujĹł eksporto. 0IĂ&#x;NIĂ&#x;GAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;TIKĂ&#x;SAĂ&#x;VIEMS

TaÄ?iau V.Putino tarpuvaldĹžiu prezidentavÄ&#x2122;s Dmitrijus Medvedevas irgi Ä&#x2014;mÄ&#x2014;si panaĹĄios veiklos â&#x20AC;&#x201C; Pamaskvyje pradÄ&#x2014;jo kurti rusiĹĄkÄ&#x2026; Silicio slÄ&#x2014;nÄŻ. Tam buvo ÄŻsteigtas fondas â&#x20AC;&#x17E;Skolkovoâ&#x20AC;&#x153;, sulaukÄ&#x2122;s ir finansiniĹł injekcijĹł iĹĄ biudĹžeto, ir ÄŻvairiĹł mokesÄ?iĹł lengvatĹł. â&#x20AC;&#x17E;Skolkovoâ&#x20AC;&#x153; ir â&#x20AC;&#x17E;Rosnanoâ&#x20AC;&#x153; iĹĄkart pradÄ&#x2014;jo lenktyniauti tarpusavyje, kuris svarbesnis, reikĹĄmingesnis ir duos daugiau naudos ĹĄaliai. Bet kur du peĹĄasi, arba laimi treÄ?ias, arba visi praloĹĄia. Pernai prokurorai vieĹĄai paskelbÄ&#x2014;, kad â&#x20AC;&#x17E;Skolkovoâ&#x20AC;&#x153; neteisÄ&#x2014;tai panaudojo net 125 mlrd. rubliĹł (9,3 mlrd. litĹł), gautĹł iĹĄ biudĹžeto. Pinigai atsidĹŤrÄ&#x2014; bankĹł indÄ&#x2014;liuose, uĹž juos buvo iĹĄpirkti privaÄ?iĹł asmenĹł vekseliai. Ĺ˝inoma, vyko ir â&#x20AC;&#x17E;moksloâ&#x20AC;&#x153; darbai, taÄ?iau lÄ&#x2014;ĹĄas abejotinos reikĹĄmÄ&#x2014;s tyrimams be jokiĹł argumentĹł gavo â&#x20AC;&#x17E;savi ĹžmonÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153;. Nepriklausomi ekspertai seniai tvirtino, kad â&#x20AC;&#x17E;Skolkovoâ&#x20AC;&#x153; projektas, turÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s tapti Rusijos atsinaujinimo simboliu, virto pinigus ryjanÄ?iu drakonu. Dabar panaĹĄĹŤs kaltinimai metami ir V.Putino kĹŤdikiui â&#x20AC;&#x17E;Rosnanoâ&#x20AC;&#x153;. Mat nei vienas, nei kitas kol kas nepristatÄ&#x2014; jokiĹł pasaulÄŻ apversti galinÄ?iĹł gaminiĹł.

,ITOĂ&#x;IRĂ&#x;UĂ&#x20AC;SIENIOĂ&#x;VALIUTĂ&#x2039;Ă&#x;SANTYKISĂ&#x;BIRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;D 9DOLXWRVNLHNLV 9DOLXWRVSDYDGLQLPDV

6DQW\NLV%URAS

*!6Ă&#x;DOLERIS"ALTARUSIJOSĂ&#x;RUBLIĂ&#x2039;

hEKIJOSĂ&#x;KRONĂ&#x2039;

$ANIJOSĂ&#x;KRONĂ&#x2039;$IDĂ&#x20AC;IOSIOSĂ&#x;"RITANIJOSĂ&#x;SVĂ&#x;STERLINGĂ&#x2039;

,ENKIJOSĂ&#x;ZLOTĂ&#x2039;

2USIJOSĂ&#x;RUBLIĂ&#x2039;

ÂľVEDIJOSĂ&#x;KRONĂ&#x2039;

ÂľVEICARIJOSĂ&#x;FRANKAS

4URKIJOSĂ&#x;LIRA

5KRAINOSĂ&#x;GRIVINĂ&#x2039;$XVWUDOLMRVGROHULV %XOJDULMRVOHYDV .DQDGRVGROHULV .LQLMRVMXDQLĂ&#x2DC; .URDWLMRVNXQĂ&#x2DC; 9HQJULMRVIRULQWĂ&#x2DC; Ă&#x201A;DOWLQLV/LHWXYRVEDQNDV

   

,VODQGLMRVNURQĂ&#x2DC; -DSRQLMRVMHQĂ&#x2DC; .D]DFKVWDQRWHQJLĂ&#x2DC; 0ROGRYRVOzMĂ&#x2DC; 1RUYHJLMRVNURQĂ&#x2DC; 5XPXQLMRVOzMĂ&#x2DC;

   


ULQNRVSXOVDV

Ă&#x;PELUĂ?HOLRG

LENGVATOS. MaĹžytÄ&#x2014; valstybÄ&#x2014; iĹĄ savo pilieÄ?iĹł ne tik nerenka mokesÄ?iĹł, bet ir sumoka uĹž jĹł studijas uĹžsienio ĹĄalyse

$3QXRWU

+AĂ&#x;TAĂ&#x;ROĂ&#x;GYĂ&#x;VENĂ&#x;TOĂ&#x;JAMSĂ&#x;DIRBĂ&#x;TIĂ&#x;I¸Ă&#x;VISĂ&#x;NEĂ&#x;REIĂ&#x;KIA 9LVRSDVDXOLRIXWEROR JHUEzMĂ&#x2DC;Ă?YLOJVQLDLGDEDU QXNUHLSWLWLNÂ&#x2019;%UD]LOLMj 7DmLDXSRDĂ&#x2026;WXRQHULĂ&#x2DC; PHWĂ&#x2DC;JHULDXVLĂ&#x2DC;SODQHWRV ULQNWLQLĂ&#x2DC;ODXNV.DWDUDV .DVWDLSHUYDOVW\Ez" Ni d a DE GU T I E N Ä&#x2013; Specialiai LR, Doha (Kataras)

MaĹža, taÄ?iau viena turtingiausiĹł pasaulio valstybiĹł jau dabar vilioja darbo imigrantus kaip medus muses. Nors kalbama, kad Kataro ĹĄeichai teisÄ&#x2122; rengti pasaulio pirmenybes paprasÄ?iausiai nusipirko, tai nieko nekeiÄ?ia: joms jau pradÄ&#x2014;ta ruoĹĄtis, todÄ&#x2014;l darbo rankĹł reikÄ&#x2014;s labai daug. 4RIĂ&#x;Ă&#x201E;SIAĂ&#x;TIKĂ&#x;TAIĂ&#x;UĂ&#x20AC;Ă&#x;SIEĂ&#x;NIEĂ&#x;jIAI

LigoninÄ&#x2014;se daĹžniausiai sutiksi filipinieÄ?ius, prie taksi automobiliĹł vairo sÄ&#x2014;di iĹĄeiviai iĹĄ Kenijos arba Ĺ ri Lankos. Grynakraujai katarieÄ?iai sudaro maĹžumÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; vos penktadalÄŻ gyventojĹł. LikÄ&#x2122; pusantro milijono â&#x20AC;&#x201C; iĹĄ ÄŻvairiĹł ĹĄaliĹł atvykÄ&#x2122; samdomi darbuotojai, be kuriĹł valstybÄ&#x2014; niekaip neiĹĄsiverstĹł. SostinÄ&#x2014;je Dohoje tarsi grybai po lietaus dygsta nauji prabangĹŤs vieĹĄbuÄ?iai ir dangĹł remiantys biurĹł pastatai. Vietos gyventojams dirbti nereikia â&#x20AC;&#x201C; uĹž juos viskÄ&#x2026; atlieka svetimĹĄaliai. Ne vien verslo ÄŻmonÄ&#x2014;se, bet ir ministerijose, valstybÄ&#x2014;s bendrovÄ&#x2014;se ir net policijoje dirba uĹžsienieÄ?iai. Net armijoje tik treÄ?dalis kariĹł â&#x20AC;&#x201C; etniniai katarieÄ?iai. 6IĂ&#x;SURĂ&#x;KALĂ&#x;BAĂ&#x;MAĂ&#x;ANGĂ&#x;LI¸Ă&#x;KAI

ÄŽ akis iĹĄkart krinta sistema, pagal kuriÄ&#x2026; atskirose verslo srityse ÄŻdarbinami kitatauÄ?iai. Antai oro linijĹł stiuardesÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; korÄ&#x2014;jietÄ&#x2014;s ir tailandietÄ&#x2014;s, garsÄ&#x2014;janÄ?ios paslaugumu ir plaÄ?ia ĹĄypsena. Statybose dirba vien indai, nepalieÄ?iai ir pakistanieÄ?iai, sugebantys pakelti neĹžmoniĹĄkus karĹĄ-

Ä?ius ir darbo krĹŤvÄŻ sudÄ&#x2014;tingomis klimato sÄ&#x2026;lygomis. LigoninÄ&#x2014;se, darĹželiuose, vieĹĄbuÄ?iuose ir parduotuvÄ&#x2014;se daĹžniausiai sutiksi filipinieÄ?ius, prie taksi automobiliĹł vairo sÄ&#x2014;di iĹĄeiviai iĹĄ Kenijos arba Ĺ ri Lankos. Kai Lietuvoje imama svarstyti, ar verta atverti duris uĹžsienieÄ?iams, pirmiausia minimi ukrainieÄ?iai, baltarusiai ar rusai. Atseit su jais bĹŤtĹł paprasÄ?iau susikalbÄ&#x2014;ti, jĹł mÄ&#x2026;stymo bĹŤdas mums paŞįstamas. O Kataro valdĹžia nepasiduoda sentimentams ar politiniams iĹĄvedĹžiojimams ir kasdieniams darbams nesamdo nei Sirijos pabÄ&#x2014;gÄ&#x2014;liĹł, nei nepasiturinÄ?iĹł palestinieÄ?iĹł ar iranieÄ?iĹł, nepaisydama visus juos vienijanÄ?io arabiĹĄko kraujo. Ten svarbiausia â&#x20AC;&#x201C; Ĺžmogaus savybÄ&#x2014;s, bĹŤtinos vienam ar kitam darbui kokybiĹĄkai atlikti. Suprasdami anglĹł kalbos ĹžiniĹł svarbÄ&#x2026; visame pasaulyje, katarieÄ?iai stengiasi kviestis darbuotojus iĹĄ tĹł ĹĄaliĹł, kuriose ĹĄi kalba itin paplitusi. TodÄ&#x2014;l Dohoje visiĹĄkai nebĹŤtina kalbÄ&#x2014;ti valstybine arabĹł kalba. PrieĹĄingai â&#x20AC;&#x201C; nemokÄ&#x2014;damas angliĹĄkai nesugebÄ&#x2014;si uĹžsisakyti net puodelio kavos bare, nes visas aptarnaujantis personalas â&#x20AC;&#x201C; uĹžsienieÄ?iai. +UOĂ&#x;BRANĂ&#x;GIAU Ă&#x;TUOĂ&#x;GEĂ&#x;RIAU

NedidelÄ&#x2014;je valstybÄ&#x2014;je ÄŻvairiems statybos ir plÄ&#x2014;tros projektams numatyta skirti 200 mlrd. JAV doleriĹł. Planai siekia net 2030 metus. Tam reikÄ&#x2014;s aibÄ&#x2014;s specialistĹł iĹĄ uĹžsienio. TodÄ&#x2014;l nieko nuostabaus, kad dauguma tarptautiniĹł kompanijĹł ir net valstybiĹł stengiasi Ä?ia turÄ&#x2014;ti savo atstovus: juk atsiveria puiki galimybÄ&#x2014; uĹžsidirbti. Kad katarieÄ?iai renkasi tik tai, kas geriausia, puikiai liudija Ä?eko verslininko papasakota istorija. Jo vadovaujama Ä?ekiĹĄko stik-

"!(2%).!3

+!4!2!3 3!5$/ !2!")*!

$2/5(;QXRWU

'RKRVRURXRVWH NHOHLYLXVSDVLWLQ NDWROLJUDĂ?XQH DUDELĂ&#x2026;NRVLĂ&#x2026;YDL] GRVWDUQDXWRMRV Â&#x2019;ODQND VLMRV 3HU

Oro bendrovÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Qatar Airwaysâ&#x20AC;&#x153;, laikoma viena geriausiĹł pasaulyje, lÄ&#x2014;ktuvai skraido net 138 marĹĄrutais. ÄŽ LietuvÄ&#x2026;, deja, ne. TaÄ?iau vis daĹžniau atsiranda viliojanÄ?iĹł pasiĹŤlymĹł pasiekti vienÄ&#x2026; ar kitÄ&#x2026; planetos vietÄ&#x2026; su trumpu sustojimu Dohoje. Paprastai oro uoste ir baigiasi daugelio tranzitiniĹł keleiviĹł paĹžintis su Kataru. O gaila! Katare praleidau keletÄ&#x2026; dienĹł. To uĹžteko, kad bĹŤÄ?iau suĹžavÄ&#x2014;ta vienos turtingiausiĹł pasaulio valstybiĹł sugebÄ&#x2014;jimo Ĺžvelgti toli ÄŻ ateitÄŻ. IĹĄ pirmo Ĺžvilgsnio Kataras dar menkesnis uĹž LietuvÄ&#x2026;: ĹĄalyje gyvena vos 2 milijonai ĹžmoniĹł, o jos teritorija net ĹĄeĹĄis kartus maĹžesnÄ&#x2014; nei mĹŤsĹł valstybÄ&#x2014;s. Kol 1940 metais nebuvo atrasti naftos ir gamtiniĹł dujĹł telkiniai, kraunantys Katarui turtus ir garantuojantys nuolatines pajamas, ĹĄalis galÄ&#x2014;jo pasigirti nebent alinanÄ?iu karĹĄÄ?iu dykumoje.

'RKD

lo dekoracijomis prekiaujanti ÄŻmonÄ&#x2014; laimÄ&#x2014;jo konkursÄ&#x2026; papuoĹĄti visÄ&#x2026; vieĹĄbuÄ?iĹł tinklÄ&#x2026;. PergalÄ&#x2014;s prieĹžastis buvo paprasta â&#x20AC;&#x201C; Ä?ekĹł kaina buvo didesnÄ&#x2014;, nei uĹž savo gaminius praĹĄÄ&#x2014; konkurentai â&#x20AC;&#x17E;Swarovskiâ&#x20AC;&#x153;. Lietuvoje tai atrodytĹł visiĹĄkai nesuprantama. TaÄ?iau Katare â&#x20AC;&#x201C; atvirkĹĄÄ?iai: didesnÄ&#x2014; kaina pirmiausia siejama su geresne kokybe. BĹŤtent todÄ&#x2014;l Kataro geleĹžinkelio ir Dohos metro linijas patikÄ&#x2014;ta tiesti vokieÄ?iams, energetikos projektus ÄŻgyvendina prancĹŤzai, o bankus ir kitas finansĹł institucijas Ä?ia steigia tie, kurie geriausiai iĹĄmano finansĹł rinkÄ&#x2026;, â&#x20AC;&#x201C; japonai, britai ir amerikieÄ?iai. -OKSĂ&#x;LASĂ&#x;NIEĂ&#x;KOĂ&#x;NEĂ&#x;KAIĂ&#x;NUOĂ&#x;JA

Kataro gyventojams nereikia mokÄ&#x2014;ti mokesÄ?iĹł, o jĹł studijas ĹĄalies ir uĹžsienio universitetuose finansuoja valstybÄ&#x2014;. Dohoje vienas po kito steigiami geriausiĹł JAV, Kanados ar JungtinÄ&#x2014;s KaralystÄ&#x2014;s universitetĹł padaliniai. PrieĹĄingai nei mano daugelis vakarieÄ?iĹł, Katare imtis mokslo tyrimĹł itin skatinamos vietos moterys. Visoje valstybÄ&#x2014;je didĹžiausia pirmenybÄ&#x2014; teikiama vadinamiesiems Ĺžaliesiems pastatams, kurie gamtai ir aplinkai daro kaip

.DWDURIXWEROLQLQNDLQLHNRÂ&#x2019;VSĂ&#x2018;GLQJRWDUSWDXWLQzVHDUHQRVHLNLĂ&#x2026;LROQzUDSD VLHNÂ?WDmLDXDLVWULQJĂ&#x2DC;Ă&#x2026;LRVVSRUWRĂ&#x2026;DNRVJHUEzMĂ&#x2DC;Ă&#x2026;DO\MHWLNUDLQHVWLQJD

"EĂ&#x;VEIKĂ&#x;VIĂ&#x;SOSĂ&#x;PREĂ&#x;KwSĂ&#x;ATĂ&#x;KEĂ&#x;LIAUĂ&#x;JAĂ&#x;I¸Ă&#x;UĂ&#x20AC;Ă&#x;SIEĂ&#x;NIO â&#x2013; .DWDUHRILFLDOLYDOLXWDÂąYLH WRVULDODV%HQGUDVLVYLGDXV SURGXNWDVYLHQDPJ\YHQWRMXL \UDYLHQDVGLGĂ?LDXVLĂ&#x2DC;SDVDXO\ MHSHUQDLMLVYLUĂ&#x2026;LMRWĂ&#x2018;NVW -$9GROHULĂ&#x2DC; GDEDUWLQLXNXUVXÂą SHUWĂ&#x2018;NVWOLWĂ&#x2DC; /LHWXYR MHĂ&#x2026;LVURGLNOLVSHUQDLVLHNzYRV GDXJLDXQHLWĂ&#x2018;NVWOLWĂ&#x2DC; â&#x2013;  9DOVW\EzJ\YHQDLĂ&#x2026;QDIWRVLU GXMĂ&#x2DC;HNVSRUWRĂ&#x2026;DO\MHEHYHLN QzUDNLWRNLRVSUDPRQzVWDG YLVDVYDUWRMLPRSUHNHVYDOVW\ EzLPSRUWXRMDLĂ&#x2026;XĂ?VLHQLR â&#x2013;  8Ă?zMXVÂ&#x2019;EHWNXULjSDUGXRWX YÂ?DN\VUDLEVWDQXRĂ&#x2026;YLHĂ?LĂ&#x2DC;

ÄŻmanoma maĹžiau Ĺžalos. Iki 2022 metĹł pasaulio futbolo Ä?empionato Dohoje ketinama ÄŻrengti visiĹĄkai kondicionuojamÄ&#x2026; stadionÄ&#x2026;, kuriam vÄ&#x2014;sinti bus naudojamos naujausios technologijos, uĹžtikrinanÄ?ios, kad ÄŻ aplin-

LULWLQNRN\ELĂ&#x2026;NĂ&#x2DC;PDLVWRSUH NLĂ&#x2DC;JDXVRVWLHNSLHQRPzVRV SURGXNWĂ&#x2DC;Ă?XYLHVWLHNYDLVLĂ&#x2DC; EHLGDUĂ?RYLĂ&#x2DC;NXULHDWYHĂ?DPLLĂ&#x2026; VNLUWLQJĂ&#x2DC;Ă&#x152;HPzVNDPSHOLĂ&#x2DC; â&#x2013; $XNĂ&#x2026;mLDXVLRVNDWHJRULMRVĂ&#x2026;YLH Ă?LRVODĂ&#x2026;LĂ&#x2026;RVmLDNDLQXRMDWLHNSDW NLHN/LHWXYRVSUHN\ERVFHQWUXRVH â&#x2013;  0DQRWHNDGWXUWLQJLNDWD ULHmLDLVWLSULDLOHQNLDPXVSD JDOSHUNDPjMjJDOLj"7DLS7D mLDXQHWSHUSURFSUHN\ ERVFHQWUĂ&#x2DC;SLUNzMĂ&#x2DC;ÂąQHSLQL JĂ&#x2DC;SHUWHNÂ?Ă&#x2026;HLFKDLRVDPGRPL GDUELQLQNDLDWY \NÂ?LĂ&#x2026;WUHmLRMR SDVDXOLRYDOVW\ELĂ&#x2DC;

kÄ&#x2026; nebus iĹĄmesta jokiĹł terĹĄalĹł. Negana to, ramindama sirgalius, kurie gali nepakelti alinanÄ?io Kataro karĹĄÄ?io (vasaromis oro temperatĹŤra Ä?ia siekia net 50 laipsniĹł), ĹĄalies valdĹžia Ĺžada kondicionuoti net ĹĄaligatvius!


SPORTOĂ&#x;ARENA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x; '8PEUDVRQXRWU

SPORTAS

03DWDĂ&#x2026;LDXVQXRWU

Ĺ˝IEDUS ATSIÄ&#x2013;MÄ&#x2013; NE VISI Ä&#x152;EMPIONAI

/./VH]RQRXĂ?GDU \PRLĂ&#x2026;NLOPzVYDNDU.DXQHY\NREHEĂ&#x2018;ULRmHPSLRQĂ&#x2DC;$WVLLPWL DXNVRĂ?LHGĂ&#x2DC;EXYRDWY \NÂ?WLNNHWXULĂ&#x201E;Ă&#x152;DOJLULRÂłĂ?DLGzMDL LĂ&#x2026;NDLUzV Âą9kLĂ?DXVNDV 669HQH$*XGDLWLV7.OLPDYLmLXVLUWUHQHULDLEHLYDGRYDL.LWLĂ?DLGzMDLMDXLĂ&#x2026; Y \NRDWRVWRJDXWLLUSUDOHLGRSDVNXWLQÂ&#x2019;/./VH]RQRDNRUGjĂ&#x201E;1HJDOLPHODLN\WL Y\UĂ&#x2DC;WDLSLOJDLMLHPVUHLNLDSDLOVzWL³¹WHLVLQRVLĂ&#x152;DOJLULRÂłWUHQHULV*.UDSLNDV

,Ă&#x2026;1%$VWRY\NOĂ&#x2DC;%UXN OLQHLU3RUWODQGHJUÂ&#x2019; Ă?XVÂ&#x2019;0.DOQLHWÂ&#x2019;SDVL WLNRGXNUD*UHWz

.EĂ&#x;NOĂ&#x;RIĂ&#x;TRINĂ&#x;TIĂ&#x;."!Ă&#x;SUOĂ&#x;LO 0DQWDV.DOQLHWLVGĂ?LDX JzVLSULVLOLHWÂ?VSULHVDYR YDLN\VWzVVYDMRQzVWD mLDXVXJUÂ&#x2019;Ă?Â?VLĂ&#x2026;1%$NOX EĂ&#x2DC;Ă&#x201E;%URRNO\Q1HWVÂłLU Ă&#x201E;3RUWODQG7UDLO%OD]HUVÂł VWRY\NOĂ&#x2DC;DLĂ&#x2026;NLQRNDG QRUDVĂ?DLVWL1%$WXUz WĂ&#x2DC;HLWLNDUWXVXSURWX

6H]RQRXĂ?GDU \PRĂ&#x2026;YHQWzMHWDLSSDWEXYRÂ&#x2019;WHLNWLDVPHQLQLDLDSGRYDQRMLPDL 3LUPjNDUWj/./ILQDOHĂ?DLGXVLR.ODLSzGRVĂ&#x201E;1HSWĂ&#x2018;QRÂłVWUDWHJDV.0DNVY \WLV QXRWUYLUĂ&#x2026;XMHNDLUzMH EXYRSULSDĂ?LQWDVJHULDXVLXWUHQHULXRWUHmLjMjYLHWj XĂ?zPXVLR9LOQLDXVĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WRÂłSXROzMDV-3DODFLRVDV QXRWUYLUĂ&#x2026;XMHGHĂ&#x2026;L QzMH JDYRQDXGLQJLDXVLRUHJXOLDULRMRVH]RQRĂ?DLGzMRSUL]j1DXGLQJLDXVLX /./ILQDORVHULMRVĂ?DLGzMXLĂ&#x2026;ULQNWDV3-DQNĂ&#x2018;QDV Ă&#x201E;Ă&#x152;DOJLULVÂł N\ODQmLRVĂ?YDLJĂ? GzVSUL]DVÂ&#x2019;WHLNWDVĂ&#x201E;1HSWĂ&#x2018;QRÂłĂ?DLGzMXL(8ODQRYXL QXRWUDSDmLRMHNDLUzMH RJDUELQJLDXVLRWXUQ\URĂ?DLGzMRWLWXODVDWLWHNR0/XNDXVNLXL QXRWUDSDmLR MHGHĂ&#x2026;LQzMH NXULVGDOÂ&#x2019;Ă&#x2026;LRVH]RQRDWVWRYDYR3ULHQĂ&#x2DC;Ă&#x201E;7RQ\%HWÂłNRPDQGDL

K Ä&#x2122; s t u t i s R I M K US LR korespondentas

Ir taip ilgas sezonas M.KalnieÄ?iui dar uĹžtruko, nes jis norÄ&#x2014;jo paÄ?iupinÄ&#x2014;ti NBA, o NBA norÄ&#x2014;jo paÄ?iupinÄ&#x2014;ti jÄŻ. PenktadienÄŻ popiet Lietuvos rinktinÄ&#x2014;s ir Krasnodaro â&#x20AC;&#x17E;Lokomotivâ&#x20AC;&#x153; klubo krepĹĄininkas grÄŻĹžo iĹĄ JungtiniĹł Amerikos ValstijĹł, kur daugiau nei savaitÄ&#x2122; dalyvavo Bruklino ir Portlando klubĹł surengtose stovyklose. SulaukÄ&#x2122;s 27 metĹł jis uĹžmezgÄ&#x2014; flirtÄ&#x2026; su NBA klubais, bet ar tai virs rimtais santykiais, priklauso ir nuo Krasnodaro klubo, su kuriuo M.Kalnietis turi dar metus galiojanÄ?iÄ&#x2026; sutartÄŻ.

ĹžmoniĹł, galÄ&#x2014;jome Ĺžaisti penkiese prieĹĄ penkis. Stengiausi Ĺžaisti komandinÄŻ ĹžaidimÄ&#x2026;. Ten dauguma amerikieÄ?iĹł atvaĹžiuoja savÄ&#x2122;s parodyti ir bando Ĺžaisti pagal principÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;gaunu kamuolÄŻ â&#x20AC;&#x201C; metuâ&#x20AC;&#x153;. AĹĄ stengiausi Ĺžaisti europietiĹĄkÄ&#x2026; krepĹĄinÄŻ ir gal dÄ&#x2014;l to mane ÄŻvertino. â&#x20AC;&#x201C; Ar planuojate vykti ÄŻ NBA vasaros lygos varĹžybas? â&#x20AC;&#x201C; Ne. Ir taip sezonas prasitÄ&#x2122;sÄ&#x2014; dviem savaitÄ&#x2014;mis. Pagrindinis mano tikslas yra Lietuvos rinktinÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; aĹĄ noriu bĹŤti su ja nuo pat pirmos stovyklos dienos. Ĺ˝inau, koks esu, kÄ&#x2026; moku gerai ir ko man trĹŤksta. Dabar tegu jie (NBA klubai. â&#x20AC;&#x201C; Red.) sprendĹžia, ar aĹĄ jiems reikalingas. Jeigu jie norÄ&#x2014;tĹł dar pasiĹžiĹŤrÄ&#x2014;ti, kaip ĹžaidĹžiu, praĹĄau â&#x20AC;&#x201C; yra pasaulio Ä?empionatas.

â&#x20AC;&#x17E;Pagrindinis mano tikslas yra Lietuvos rinktinÄ&#x2014;, noriu bĹŤti su ja nuo pirmosios stovyklos dienos.â&#x20AC;&#x153; 0.DOQLHWLV

KREP¸INIOĂ&#x;ORBITA â&#x20AC;&#x17E;Heatâ&#x20AC;&#x153; priblokĹĄta NBA finalo ketvirtosiose rungtynÄ&#x2014;se reguliariojo sezono nugalÄ&#x2014;toja â&#x20AC;&#x17E;San Antonio Spursâ&#x20AC;&#x153; komanda sveÄ?iuose 107:86 (26:17, 29:19, 26:21, 26:29) ÄŻveikÄ&#x2014; titulÄ&#x2026; ginanÄ?iÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Miami Heatâ&#x20AC;&#x153; ekipÄ&#x2026; ir serijoje iki keturiĹł pergaliĹł jau pirmauja 3:1. â&#x20AC;&#x17E;Spursâ&#x20AC;&#x153; komandai 20 taĹĄkĹł pelnÄ&#x2014; Kawhi Leonardas (14 atk. kam.), 19 â&#x20AC;&#x201C; Tony Parkeris, 14 â&#x20AC;&#x201C; Patty Millsas, 10 â&#x20AC;&#x201C; Timas Duncanas (11 atk. kam.). â&#x20AC;&#x17E;Heatâ&#x20AC;&#x153; ekipoje rezultatyviausiai ĹžaidÄ&#x2014; LeBronas Jamesas, jis pelnÄ&#x2014; 28 taĹĄkus. Chrisas Boshas surinko 12 taĹĄkĹł, Jamesas Jonesas â&#x20AC;&#x201C; 11, Dwyaneâ&#x20AC;&#x2122;as Wadeâ&#x20AC;&#x2122;as â&#x20AC;&#x201C; 10. Majamio komandai, kad apgintĹł NBA Ä?empionÄ&#x2014;s titulÄ&#x2026;, dabar reikia tikÄ&#x2014;tis stebuklo. Dar nÄ&#x2014; vienam klubui lygos istorijoje nepavyko laimÄ&#x2014;ti finalo serijos atsiliekant 1:3. Penktosios rungtynÄ&#x2014;s bus ĹžaidĹžiamos sekmadienÄŻ San Antonijuje.

Pernai Majamio klubas finalo serijoje 4:3 ÄŻveikÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Spursâ&#x20AC;&#x153; krepĹĄininkus.

Ĺ˝ais ne Ukrainoje â&#x20AC;&#x17E;FIBA Europeâ&#x20AC;&#x153; vakar Miunchene nusprendÄ&#x2014; 2015 metĹł Europos vyrĹł krepĹĄinio Ä?empionatÄ&#x2026; iĹĄ Ukrainos perkelti ÄŻ kitÄ&#x2026; vietÄ&#x2026;. Toks sprendimas priimtas apsvarsÄ?ius politinÄ&#x2122; situacijÄ&#x2026; ir saugumo problemas Ukrainoje. Europos ĹĄaliĹł krepĹĄinio federacijos savo kandidatĹŤras surengti 2015 metĹł Europos pirmenybes gali pateikti iki liepos 31 dienos. SprendimÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l kitĹł metĹł Senojo Ĺžemyno krepĹĄinio pirmenybiĹł vietos tikimasi priimti iki rugsÄ&#x2014;jo 30 dienos. â&#x20AC;&#x17E;FIBA Europeâ&#x20AC;&#x153; tarybos posÄ&#x2014;dyje taip pat nutarta pakeisti Europos Ä?empionato formatÄ&#x2026;: po varĹžybĹł grupÄ&#x2014;se bus iĹĄkart ĹžaidĹžiamas aĹĄtuntfinalis. Patvirtinta, kad Europos vyrĹł krepĹĄinio Ä?empionatas, kuriame dalyvaus 24 komandos, vyks kitĹł metĹł rugsÄ&#x2014;jo 5â&#x20AC;&#x201C;20 dienomis.

â&#x20AC;&#x201C; Mantai, ar esate patenkintas kelione ir pasirodymu Amerikoje? â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; vakar paklausÄ&#x2014; M.KalnieÄ?io. â&#x20AC;&#x201C; Esu patenkintas vien tuo, kad iĹĄvaĹžiavau ir pabandĹžiau, nes ÄŻ mane atkreiptas dÄ&#x2014;mesys. Pasimokiau dalykĹł, kurie bĹŤdingi NBA krepĹĄiniui. Jis labai skiriasi nuo europietiĹĄko Ĺžaidimo. ÄŽ viskÄ&#x2026; Ĺžvelgiu teigiamai, kad ir kaip baigtĹłsi. Viskas painu, nes dar turiu sutartÄŻ su â&#x20AC;&#x17E;Lokomotivâ&#x20AC;&#x153;. Bet daug ko iĹĄmokau. â&#x20AC;&#x201C; Daug kam jĹŤsĹł iĹĄvykimas buvo netikÄ&#x2014;tas. Kaip sulaukÄ&#x2014;te pasiĹŤlymĹł iĹĄmÄ&#x2014;ginti jÄ&#x2014;gas NBA klubĹł stovyklose? â&#x20AC;&#x201C; Dar sezono metu sulaukiau signalo, kad yra galimybÄ&#x2014; nuvaĹžiuoti ÄŻ kelias stovyklas. Apie tai Ĺžinojau, nors iki pat sezono pabaigos nebuvau tikras, ar ten vaĹžiuosiu. â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Nebuvo raĹĄoma statistika, bet M.Kalnietis pasirodÄ&#x2014; esÄ&#x2026;s aukĹĄÄ?iau uĹž kitusâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; apie â&#x20AC;&#x17E;Netsâ&#x20AC;&#x153; stovyklÄ&#x2026; raĹĄÄ&#x2014; Naujojo DĹžersio spauda. KÄ&#x2026; reikÄ&#x2014;jo daryti stovyklose? â&#x20AC;&#x201C; Naujajame DĹžersyje man sekÄ&#x2014;si geriau, nes ten buvo daugiau

Naudodamiesi ĹĄiuolaikinÄ&#x2014;mis technologijomis jie galÄ&#x2014;s iĹĄnagrinÄ&#x2014;ti visas rungtynes. â&#x20AC;&#x201C; Ar teko kalbÄ&#x2014;tis su â&#x20AC;&#x17E;Netsâ&#x20AC;&#x153; treneriu Jasonu Kiddu arba â&#x20AC;&#x17E;Blazersâ&#x20AC;&#x153; klubo treneriu Terry Stottsu? â&#x20AC;&#x201C; Su Portlando klubo treneriu pasiĹĄnekÄ&#x2014;jau, nes jis dalyvavo treniruotÄ&#x2014;se. J.Kiddas pratyboms nevadovavo, tik stebÄ&#x2014;jo kelias treniruotes. Su niekuo daug bendrauti man neteko â&#x20AC;&#x201C; tai darÄ&#x2014; amerikieÄ?iai agentai. â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2026; manote apie galimybÄ&#x2122;, kad Krasnodaro klubas paleistĹł jus uĹž iĹĄpirkÄ&#x2026;? â&#x20AC;&#x201C; NeĹžinau. SuĹžinojau iĹĄ spaudos, kad â&#x20AC;&#x17E;Lokomotivâ&#x20AC;&#x153; vadovai svarstytĹł, jei bĹŤtĹł pasiĹŤlymĹł. Bet reikia pasverti visus dalykus. Kai bus konkretus pasiĹŤlymas, svarstysiu ir aĹĄ. NÄ&#x2014;ra taip, kad aĹĄ priimsiu bet kokius pasiĹŤlymus ir lÄ&#x2014;ksiu ten uĹžsimerkÄ&#x2122;s. Noriu Ĺžaisti ir tobulÄ&#x2014;ti. Trintis ant atsarginiĹł suolo nesinorÄ&#x2014;tĹł â&#x20AC;&#x201C; yra buvÄ&#x2122;s ne vienas pavyzdys, kai ten nuvykÄ&#x2122;s krepĹĄininkas nusvilo.

â&#x20AC;&#x201C; Ar vaĹžiuotumÄ&#x2014;te ÄŻ NBA, jei ten vaidmuo aikĹĄtÄ&#x2014;je nebĹŤtĹł toks svarbus kaip Europoje? â&#x20AC;&#x201C; BĹŤtĹł naivu tikÄ&#x2014;tis, kad ten bĹŤÄ?iau pagrindinis ĹžaidÄ&#x2014;jas ir ĹžaisÄ?iau visas rungtynes. Savo vietÄ&#x2026; reikÄ&#x2014;tĹł iĹĄsikovoti. Kita vertus, jei kuriai nors komandai bĹŤÄ?iau reikalingas, bĹŤtĹł ÄŻdomu suĹžinoti jos planus, kokÄŻ man skirtĹł vaidmenÄŻ. NepulÄ?iau staÄ?ia galva. â&#x20AC;&#x201C; Bet norite Ĺžaisti NBA? â&#x20AC;&#x201C; Ĺ˝inoma â&#x20AC;&#x201C; ten aukĹĄÄ?iausias krepĹĄininkĹł lygis. TaÄ?iau didelis noras turÄ&#x2014;tĹł eiti kartu su protu. NesinorÄ&#x2014;tĹł vaĹžiuoti tik tam, kad atsiĹžymÄ&#x2014;Ä?iau, jog ten buvau. â&#x20AC;&#x201C; Ar simpatizuojate kuriam nors NBA klubui? â&#x20AC;&#x201C; Vienos nÄ&#x2014;ra, bet patinka komandos, kurios labiau propaguoja europietiĹĄkÄ&#x2026; ĹžaidimÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x201C; Tokios kaip â&#x20AC;&#x17E;San Antonio Spursâ&#x20AC;&#x153;? â&#x20AC;&#x201C; Taip. â&#x20AC;&#x201C; JĹŤsĹł agentas minÄ&#x2014;jo, kad ÄŻ stovyklas kvietÄ&#x2014; ir â&#x20AC;&#x17E;Spursâ&#x20AC;&#x153; klubas, ir â&#x20AC;&#x17E;Mavericksâ&#x20AC;&#x153;, bet nesinorÄ&#x2014;tĹł sugaiĹĄti ten dar daugiau laiko ir praleisti Ĺžvejybos sezono Lietuvoje? â&#x20AC;&#x201C; Ne dÄ&#x2014;l Ĺžvejybos. Tiesiog jau reikÄ&#x2014;tĹł pailsÄ&#x2014;ti. Tiksliai neĹžinau, kokios komandos dar mane kvietÄ&#x2014;, bet visÄ&#x2026; vasarÄ&#x2026; vaĹžinÄ&#x2014;ti po stovyklas negaliu. Tai bĹŤtĹł nelogiĹĄka. Liko tik trys savaitÄ&#x2014;s iki rinktinÄ&#x2014;s stovyklos, o po to â&#x20AC;&#x201C; pasaulio Ä?empionatas ir sezonas be poilsio. Gali iĹĄlÄŻsti traumĹł ar kitokiĹł bÄ&#x2014;dĹł. TodÄ&#x2014;l negaliu priimti visĹł kvietimĹł. â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2026; ketinate nuveikti Lietuvoje, kol prasidÄ&#x2014;s rinktinÄ&#x2014;s stovykla? â&#x20AC;&#x201C; Pirmiausia nuvaĹžiuosiu ÄŻ kapines â&#x20AC;&#x201C; praleidau TÄ&#x2014;vo dienÄ&#x2026; ir gimtadienÄŻ (M.KalnieÄ?io tÄ&#x2014;vas mirÄ&#x2014; 2010 metais. â&#x20AC;&#x201C; Red.). O paskui vaĹžiuosiu pas savus. AĹĄ nesu nieko suplanavÄ&#x2122;s â&#x20AC;&#x201C; viskÄ&#x2026; darysiu spontaniĹĄkai. â&#x20AC;&#x201C; Ĺ˝iĹŤrÄ&#x2014;site pasaulio futbolo Ä?empionato rungtynes? â&#x20AC;&#x201C; Ĺ˝inoma. Praleidau brazilĹł ir kroatĹł rungtynes, uĹžtat draugĹł totalizatoriuje atspÄ&#x2014;jau ĹĄio maÄ?o rezultatÄ&#x2026; (3:1). Kaip visada, palaikysiu Vokietijos rinktinÄ&#x2122;. SpÄ&#x2014;ju, kad vokieÄ?iai finale Ĺžais su anglais.


VSRUWRDUHQD

Ă&#x;PELUĂ?HOLRG

+REPĂ&#x;¸IĂ&#x;NIOĂ&#x;LEĂ&#x;GENĂ&#x;DOSĂ&#x;KEĂ&#x;LYĂ&#x;JEĂ&#x; 2OLPSLQLVmHPSLRQDVĂ&#x201A;DUĂ&#x2018;QDV0DUmLXOLRQLVUHJLV JLPÂ?VDPĂ?LQDLNRYRWL3HQNLDVGHĂ&#x2026;LPWPHWÂ&#x2019;YDNDU DWĂ&#x2026;YHQWÂ?VOHJHQGLQLV/LHWXYRVNUHSĂ&#x2026;LQLQNDVLNLĂ&#x2026;LRO WURNĂ&#x2026;WDODLPzWLNLHNYLHQDVJ\YHQLPRUXQJW\QHV Gie d r iu s JA NO N I S LR apĹžvalgininkas

Jis daug kur pirmasis pralauĹžÄ&#x2014; ledus. PrieĹĄ 25 metus Ĺ .MarÄ?iulionis pirmasis ne tik iĹĄ lietuviĹł, bet ir iĹĄ buvusiĹł SSRS krepĹĄininkĹł pravÄ&#x2014;rÄ&#x2014; NBA duris, o netrukus pirmasis Vilniuje ÄŻsteigÄ&#x2014; privaÄ?iÄ&#x2026; krepĹĄinio akademijÄ&#x2026; ir tapo pirmuoju Lietuvos krepĹĄinio lygos (LKL) prezidentu. Su Arvydu Saboniu jis du kartus uĹžtempÄ&#x2014; Lietuvos rinktinÄ&#x2122; ant olimpinÄ&#x2014;s garbÄ&#x2014;s pakylos Barselonoje ir Atlantoje, ÄŻmetÄ&#x2014; 32 taĹĄkus ÄŻ serbĹł krepĹĄÄŻ skandalingame 1995-ĹłjĹł Europos Ä?empionato finale AtÄ&#x2014;nuose, kol galiausiai sulaukÄ&#x2122;s vos 32-ejĹł buvo priverstas baigti karjerÄ&#x2026;. Jo prasiverĹžimus aikĹĄtelÄ&#x2014;se pirma laiko sustabdÄ&#x2014; sÄ&#x2026;moningas pasirinkimas. Po dar vienos kelio operacijos iki galo nepasveikÄ&#x2122;s Ĺ .MarÄ?iulionis prieĹĄ 1996ĹłjĹł olimpiadÄ&#x2026; vÄ&#x2014;l vilkosi 13-uoju numeriu paĹženklintus marĹĄkinÄ&#x2014;lius su uĹžraĹĄu â&#x20AC;&#x17E;Lietuvaâ&#x20AC;&#x153; tiesiog neÄŻsivaizduodamas, kad galÄ&#x2014;tĹł pasielgti kitaip. â&#x20AC;&#x17E;AiĹĄku, tai sutrumpino karjerÄ&#x2026;, bet nÄ&#x2014;ra ko gailÄ&#x2014;tis. Ir taip visko uĹžteko per akisâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; prisipaĹžino Seulo olimpinis Ä?empionas, ÄŻpratÄ&#x2122;s ne tik kautis su varĹžovais krepĹĄinio aikĹĄtelÄ&#x2014;se, bet ir kietai ginti savitÄ&#x2026; poĹžiĹŤrÄŻ ÄŻ gyvenimÄ&#x2026;. Jubiliejaus iĹĄvakarÄ&#x2014;se Ĺ .MarÄ?iulionis pokalbyje su â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytuâ&#x20AC;&#x153; prisiminÄ&#x2014; svarbiausias savo karjeros dienas. â&#x20AC;&#x201C; Diena, kai teniso raketÄ&#x2122; iĹĄmainÄ&#x2014;te ÄŻ kamuolÄŻ? â&#x20AC;&#x201C; Zita (sesuo. â&#x20AC;&#x201C; Red.) vis nutempdavo uĹž rankos ÄŻ teniso treniruotes. Jas lankiau gal ketverius metus. Kelis kartus tapau Lietuvos vaikĹł Ä?empionu, kol sykÄŻ mane iĹĄsiuntÄ&#x2014; ÄŻ turnyrÄ&#x2026; Donecke. Ten pirmiausia buvo ÄŻvertinta mĹŤsĹł technika ir fizinis pasirengimas. Buvau pirmas pagal fizinius testus, bet kamuoliukÄ&#x2026; ÄŻ sienelÄ&#x2122; muĹĄiau taip siaubingai abiem rankomis, kad net neleido dalyvauti varĹžybose. Kai grÄŻĹžome namo, netrukus pasirodÄ&#x2014; straipsnis: kÄ&#x2026; veikia treneriai, kad toks fiziĹĄkai stiprus vaikis taip nemokĹĄiĹĄkai valdo raketÄ&#x2122;? TÄ&#x2014;vai pasitarÄ&#x2014; ir nusprendÄ&#x2014;: geriau pereisiu ÄŻ krepĹĄinÄŻ. Taip nuo 1974 m. kovo 9-osios pradÄ&#x2014;jau lankyti krepĹĄinÄŻ Kaune. Buvau beveik deĹĄimties â&#x20AC;&#x201C; toks jau peraugÄ&#x2122;s vaikis pradÄ&#x2014;ti rimtai treniruotis. Tenisas visam gyvenimui liko ĹĄirdyje. Kai ĹžaidĹžiau NBA, Amerikoje teko susipaĹžinti su ne viena ĹĄio sporto ĹžvaigĹžde. Kelis kartus ĹĄvenÄ?iau Naujuosius metus su Bradu Gilbertu (buvusi ketvirtoji pasaulio raketÄ&#x2014; iĹĄ JAV. â&#x20AC;&#x201C; Red.), sveÄ?iavausi ir pas Andre Agassi (aĹĄtuonis â&#x20AC;&#x17E;Grand Slamâ&#x20AC;&#x153; turnyrus per karjerÄ&#x2026; laimÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s JAV tenisininkas. â&#x20AC;&#x201C; Red.). Su Bradu iki ĹĄiol palaikome gerus ryĹĄius, jis net yra paĹžadÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s atvaĹžiuoti ÄŻ LietuvÄ&#x2026;. Jis bĹŤtĹł tikrai labai ÄŻdomus paĹĄnekovas visai mĹŤsĹł teniso bendruomenei. Ĺ˝aisdamas krepĹĄinÄŻ neÄ&#x2014;miau raketÄ&#x2014;s ÄŻ rankas gal 18 metĹł, bet

pirma meilÄ&#x2014; tikrai nerĹŤdija. (Juokiasi.) Jau devynerius metus kiekvienÄ&#x2026; vasarÄ&#x2026; rengiame turnyrÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Dubingiai Openâ&#x20AC;&#x153;. Ĺ˝aisdamas tenisÄ&#x2026; sutikau labai ĹĄauniĹł ĹžmoniĹł, su kuriais visada ÄŻdomu. Tai puikus pavyzdys, kaip skirtingĹł sluoksniĹł ir finansiniĹł galimybiĹł ĹžmonÄ&#x2014;s gali rasti bendrÄ&#x2026; kalbÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x201C; Diena, kai buvÄ&#x2122;s â&#x20AC;&#x17E;Statybosâ&#x20AC;&#x153; treneris Rimas Endrijaitis pakvietÄ&#x2014; ÄŻ VilniĹł, uĹžraĹĄÄ&#x2122;s savo telefono numerÄŻ ant troleibuso bilietÄ&#x2014;lio? â&#x20AC;&#x201C; TÄ&#x2026; numerÄŻ iki ĹĄiol prisimenu â&#x20AC;&#x201C; 66 18 58. (Juokiasi.) â&#x20AC;&#x17E;Paskambinsi, Jurkus tau padÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014;. IĹĄvykau iĹĄ Kauno, nes ten manÄ&#x2122;s niekam nereikÄ&#x2014;jo. Niekas nei kvietÄ&#x2014;, nei laukÄ&#x2014;. StovÄ&#x2014;jau Vilniaus geleĹžinkelio stotyje su dviem krepĹĄiais â&#x20AC;&#x201C; vienas prigrĹŤstas obuoliĹł, kitas â&#x20AC;&#x201C; su sportine apranga. Sveika, sostine! Apgyvendino mane bendrabuÄ?io ketvirtajame aukĹĄte kartu su tikrais statybininkais. Puikiai iĹĄmokau pagal triukĹĄmÄ&#x2026; atskirti, kada jiems avanso ir algos dienos. Ĺ˝inojau, kas yra blakÄ&#x2014;s ir pelÄ&#x2014;s.

â&#x20AC;&#x17E;Visi buvo suinteresuoti mane parduoti, nes Ĺžinojo, kad gaus ir savo dalÄŻ. Taip man ir atidarÄ&#x2014; naujus vartus.â&#x20AC;&#x153; Ă&#x201A;0DUmLXOLRQLV

Bet jokios pagundos nelipo, nes turÄ&#x2014;jau grieĹžtÄ&#x2026; trajektorijÄ&#x2026;: rytinÄ&#x2014; treniruotÄ&#x2014;, mokslai ,vÄ&#x2014;l krepĹĄinis. Man tuomet pakako ir tos studentiĹĄkos romantikos: virduliukas, bandelÄ&#x2014; uĹž tris kapeikas, â&#x20AC;&#x17E;DaktariĹĄkaâ&#x20AC;&#x153; deĹĄrytÄ&#x2014;, pomidoriukas. Paskui tapau ĹĄeĹĄtosios kategorijos ĹĄaltkalviu dujofikacijos valdyboje: pusÄ&#x2014; algos likdavo man, o kitus 55 rublius reikÄ&#x2014;davo atiduoti treneriui. TÄ&#x2014;vams net nesakiau, kad dar gaunu ir stipendijÄ&#x2026;, â&#x20AC;&#x201C; duodavo dar 50 rubliĹł. PinigĹł netrĹŤko, todÄ&#x2014;l gyvenimas buvo graĹžus. â&#x20AC;&#x201C; Diena, kai patikÄ&#x2014;jote, jog bĹŤsite ne krepĹĄininkas, o Ĺžurnalistas? â&#x20AC;&#x201C; Tie mano Ĺžurnalistikos mokslai Vilniaus universitete prasidÄ&#x2014;jo viraĹžais. Stodamas iĹĄlaikiau kĹŤrybinÄŻ egzaminÄ&#x2026;, o raĹĄtu teko raĹĄyti laisvÄ&#x2026; jÄ&#x2026; temÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;TarybiniĹł tautĹł draugystÄ&#x2014; kaip plienas tvirtaâ&#x20AC;&#x153;. Maniau, papilstysiu, bet pritrĹŤko fantazijos. (Juokiasi.) TÄ&#x2026; darbÄ&#x2026; taisÄ&#x2014; Marcelijus Martinaitis â&#x20AC;&#x201C; gavau neigiamÄ&#x2026; paĹžymÄŻ. Tiesiogiai nepatekau ÄŻ ĹžurnalistikÄ&#x2026;, todÄ&#x2014;l teko stoti ÄŻ kitÄ&#x2026; specialybÄ&#x2122;, laikyti matematikos egzaminÄ&#x2026;, nes taip buvo lengviau aplinkiniu keliu vÄ&#x2014;l grÄŻĹžti ÄŻ ĹžurnalistikÄ&#x2026;. Bet tie sunkumai man suteikÄ&#x2014; papildomĹł jÄ&#x2014;gĹł. â&#x20AC;&#x201C; Diena, kai apsivilkote SSRS rinktinÄ&#x2014;s aprangÄ&#x2026;?

â&#x20AC;&#x201C; Ĺ˝aidĹžiau kalÄ&#x2014;diniame turnyre dar 1983 metais, bet tikru rinktinÄ&#x2014;s nariu tapau tik 1987 m. Ne paslaptis, jog dÄ&#x2014;l tos paÄ?ios vietos rinktinÄ&#x2014;je kovojo ir SerĹžas (dabartinis Seimo narys Sergejus JovaiĹĄa. â&#x20AC;&#x201C; Red.), ir Kurtis (Rimas Kurtinaitis. â&#x20AC;&#x201C; Red.), ir Choma (Valdemaras ChomiÄ?ius. â&#x20AC;&#x201C; Red.). Jie buvo iĹĄ tos paÄ?ios komandos, tad saugojo vienas kitÄ&#x2026; ir savo vietas. AĹĄ kÄ&#x2014;sinausi ir ÄŻ jĹł, ir ÄŻ ValdĹžio Valterio, Heino Endeno vietÄ&#x2026;. Kiekvienas rinktinÄ&#x2014;je rĹŤpinosi savisauga â&#x20AC;&#x201C; bus joje ar ne. Triskart neiĹĄsilaikiau, o paskutiniai metai buvo ypaÄ? sudÄ&#x2014;tingi. 1984 metais ruoĹĄÄ&#x2014;mÄ&#x2014;s Los AndĹželo ĹžaidynÄ&#x2014;ms, 1985 m. â&#x20AC;&#x201C; Europos Ä?empionatui, o 1986 m. â&#x20AC;&#x201C; pasaulio Ä?empionatui. ÄŽ IspanijÄ&#x2026; jau tikrai turÄ&#x2014;jau vaĹžiuoti, nes net R.EndrijaitÄŻ, kaip mano trenerÄŻ, jau buvo iĹĄleidÄ&#x2122; iĹĄ Lietuvos. Maskvoje gavau aprangÄ&#x2026;, bet paskutinÄ&#x2122; akimirkÄ&#x2026; mane vÄ&#x2014;l atkabino. â&#x20AC;&#x17E;Chebraâ&#x20AC;&#x153; pamojavo, o aĹĄ likau vieniĹĄas LuĹžnikuose ir turÄ&#x2014;jau vaĹžiuoti ÄŻ oro uostÄ&#x2026; pirkti bilieto namo. Tada grÄŻĹžau ÄŻ KaunÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; tiesiai ÄŻ draugo vestuves, kuriose manÄ&#x2122;s niekas jau nesitikÄ&#x2014;jo pamatyti. Tariau sau: eina tas krepĹĄinis velniop â&#x20AC;&#x201C; juk treÄ?ias kartas turÄ&#x2014;jo nemeluoti. â&#x20AC;&#x17E;Baigiu su krepĹĄiniu ir rĹŤpinuosi mokslaisâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; nusprendĹžiau. Bet R.Endrijaitis atvaĹžiavo iĹĄ Vilniaus ÄŻ KaunÄ&#x2026; pas tÄ&#x2014;vukus ir Ä&#x2014;mÄ&#x2014; visus protinti. â&#x20AC;&#x17E;Tai kÄ&#x2026;, pasiduodi? ÄŽrodyk, kad tu gali. VisÄ&#x2026;laik gali pasiduoti, bet tu ÄŻrodyk, ko esi vertasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; aiĹĄkino man. Kitais metais ÄŻ rinktinÄ&#x2122; jau grÄŻĹžo Gomelskis (Aleksandras Gomelskis â&#x20AC;&#x201C; SSRS rinktinÄ&#x2014;s treneris. â&#x20AC;&#x201C; Red.) ir per tÄ&#x2026; vasarÄ&#x2026; padariau kokybinÄŻ ĹĄuolÄŻ. Ne Ĺžaidimu, o pasitikÄ&#x2014;jimu savo jÄ&#x2014;gomis. Gavau daug Ĺžaidimo minuÄ?iĹł, ir niekam jau daugiau niekada nekilo jokiĹł klausimĹł. â&#x20AC;&#x201C; Diena, kai pirmÄ&#x2026;syk kalbÄ&#x2014;jotÄ&#x2014;s su A.Saboniu? â&#x20AC;&#x201C; PamaÄ?iau, kaip eina mokykloje Kaune aukĹĄtas vaikis, jis pasiklydo. PaklausÄ&#x2014; manÄ&#x2122;s, kur sporto salÄ&#x2014;. Sabas filme (â&#x20AC;&#x17E;Kita svajoniĹł komandaâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x201C; Red.) atsiminÄ&#x2014; tÄ&#x2026; epizodÄ&#x2026;, kaip jam parodĹžiau kryptÄŻ, bet aĹĄ daug vÄ&#x2014;liau supratau, kad jis ten buvo. SSRS rinktinÄ&#x2014;s treniruotÄ&#x2014;se mes kartais ĹĄiurkĹĄÄ?iai Ĺžaisdavome vienas prieĹĄ kitÄ&#x2026;. Jis man kelius kaiĹĄiodavo, kai ChomkÄ&#x2014; ir Kurtis mane vaikydavosi. AĹĄ buvau kitoks tais laikais. Vilkas (Aleksandras Volkovas, buvÄ&#x2122;s SSRS rinktinÄ&#x2014;s ĹžaidÄ&#x2014;jas, dabartinis Ukrainos krepĹĄinio federacijos prezidentas. â&#x20AC;&#x201C; Red.) neseniai gerÄ&#x2026; epizodÄ&#x2026; prisiminÄ&#x2014;. KartÄ&#x2026; mes buvome treniruoÄ?iĹł bazÄ&#x2014;je kalnuose. Aplinkui daugiau nieko nÄ&#x2014;ra. AĹĄ nusiveĹžÄ&#x2122;s knygas skaitau, o jie vis kortomis loĹĄia. VienÄ&#x2026; vakarÄ&#x2026;, kitÄ&#x2026;. KartÄ&#x2026; uĹžeinu pas juos paĹžiĹŤrÄ&#x2014;ti: â&#x20AC;&#x17E;Chebra, gal pasikeiÄ?iam knygomis?â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; klausiu. â&#x20AC;&#x17E;Ä&#x152;ia â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirisâ&#x20AC;&#x153;. Ä&#x152;ia knygĹł neskaitoâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; atsakÄ&#x2014; man Sabas. (Juokiasi.) Apie SabÄ&#x2026; visi klijavosi. Kaip SabÄ&#x2026; pasuksi ÄŻ savo pusÄ&#x2122;, taip jis ir ĹžiĹŤrÄ&#x2014;s. O ĹžalgirieÄ?iai jam kiekviena proga tada aiĹĄkino, kad esu Kauno iĹĄdavikas. Treneriui nereikÄ&#x2014;jo mums sakyti: tu nesimuliuok, iki galo nubÄ&#x2014;k, nepraleisk varĹžovo. Buvo la-

bai stipri savikontrolÄ&#x2014;. Mes patys vienas kitam akis draskydavome dÄ&#x2014;l bendro reikalo. Visuomet norÄ&#x2014;jome laimÄ&#x2014;ti. O jeigu simuliuosi per treniruotÄ&#x2122;, taip atsitiks ir per rungtynes. Tai ir padÄ&#x2014;jo mums pasiekti geriausiĹł rezultatĹł aikĹĄtÄ&#x2014;je. Duok Dieve, kad tokia konkurencija dabar atsirastĹł mĹŤsĹł mokyklose. â&#x20AC;&#x201C; Diena, kai vienintelÄŻ kartÄ&#x2026; buvote uĹžsivilkÄ&#x2122;s â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; marĹĄkinÄ&#x2014;lius? â&#x20AC;&#x201C; Labai ĹĄiltai prisimenu tÄ&#x2026; turnyrÄ&#x2026; (TarpĹžemyninÄ&#x2014;s taurÄ&#x2014;s varĹžybas 1987 metais. â&#x20AC;&#x201C; Red.). Sabas negalÄ&#x2014;jo Ĺžaisti, ir jie manÄ&#x2122;s papraĹĄÄ&#x2014; padÄ&#x2014;ti. Tada jau nebuvo jokios trinties â&#x20AC;&#x201C; labai smagiai paĹžaidÄ&#x2014;me, nors nieko gero, atrodo, ten ir nelaimÄ&#x2014;jome. â&#x20AC;&#x201C; Diena, kai atsibudote su olimpiniu aukso medaliu Seule? â&#x20AC;&#x201C; PirmÄ&#x2026; parÄ&#x2026; po to iĹĄvis gal nemiegojome. Buvo tikrai labai linksma. Sveikatos tada visi daugiau turÄ&#x2014;jome ilgiau ĹĄvÄ&#x2122;sti. (Juokiasi.) Pirmoji euforija, pirmoji olimpiada. NuoĹĄirdĹžiai ir labai ilgai tos pergalÄ&#x2014;s siekÄ&#x2014;me. Per ketveriĹł metĹł ciklÄ&#x2026; visas vasaras arÄ&#x2014;me. Tuomet buvome tiesiog beproÄ?iai, palyginti su amerikieÄ?iais, kurie turÄ&#x2014;jo protingÄ&#x2026; sistemÄ&#x2026;. Mes tÄ&#x2026; patÄŻ rezultatÄ&#x2026; pasiekdavome, iĹĄeikvodami 20 kartĹł daugiau jÄ&#x2014;gĹł negu jie. Alinome sveikatÄ&#x2026;, uĹžuot pasitelkÄ&#x2122; protÄ&#x2026;. NeturÄ&#x2014;jome nei normaliĹł treneriĹł, nei normalios Ĺžaidimo sistemos. Ĺ˝aidÄ&#x2014;me tikrai labai primityvĹł krepĹĄinÄŻ. OlimpiadÄ&#x2026; pradÄ&#x2014;jome labai silpnai, o ketvirtfinalio rungtynÄ&#x2014;se su Puerto Riku praslydome tik per plaukÄ&#x2026;. Prisimenu, kad jĹł lyderis prametÄ&#x2014; dvi baudas, kurias iki tol kiaurai metÄ&#x2014;. Ilgai buksavome, bet pakilome ÄŻ virĹĄĹŤnÄ&#x2122; tada, kai jÄ&#x2026; reikÄ&#x2014;jo pasiekti. â&#x20AC;&#x201C; Diena, kai iĹĄgirdote legendinÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Geriau mirÄ&#x2122;s negu raudonasâ&#x20AC;&#x153;? â&#x20AC;&#x201C; NeĹžinau tokios dainos. Bet ta istorija su â&#x20AC;&#x17E;Grateful Deadâ&#x20AC;&#x153; tikrai juokinga. Pats veĹžiau krepĹĄyje tuos pirmuosius marĹĄkinÄ&#x2014;lius ÄŻ LietuvÄ&#x2026;. SkubÄ&#x2014;jau San Fransiske ÄŻ oro uostÄ&#x2026;, kai sustabdÄ&#x2014; policininkas. Mane atpaĹžino ir klausia, kur vaĹžiuoju. Sakau: â&#x20AC;&#x17E;ÄŽ LietuvÄ&#x2026; ruoĹĄtis olimpiadai. Atleisk, kad virĹĄijau greitÄŻ.â&#x20AC;&#x153; Ir padaviau tuos kaukolinius marĹĄkinÄ&#x2014;lius. Niekas nepatikÄ&#x2014;tĹł, kad Amerikoje policininkas gali paimti kyĹĄÄŻ. O dabar pas jÄŻ liko patys pirmieji marĹĄkinÄ&#x2014;liai, kurie netikÄ&#x2014;tai sukÄ&#x2014;lÄ&#x2014; tiek triukĹĄmo ir mums padarÄ&#x2014; didĹžiausiÄ&#x2026; reklamÄ&#x2026;. Su â&#x20AC;&#x17E;Grateful Deadâ&#x20AC;&#x153; mane suvedÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Warriorsâ&#x20AC;&#x153; savininko sĹŤnus. Jis priklausÄ&#x2014; ĹĄios grupÄ&#x2014;s gerbÄ&#x2014;jams, kurie virtinÄ&#x2014;mis iĹĄ paskos keliaudavo paskui savo numylÄ&#x2014;tinius. Kokie 5 tĹŤkst. ĹžmoniĹł kartu klausydavosi visĹł koncertĹł ir â&#x20AC;&#x17E;ĹžolÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; parĹŤkydavo. PrieĹĄ Barselonos olimpiadÄ&#x2026; visur ieĹĄkojau rinktinei rÄ&#x2014;mÄ&#x2014;jĹł. Rokeriai mums tada iĹĄraĹĄÄ&#x2014; 5 tĹŤkst. doleriĹł Ä?ekÄŻ, bet jiems padarÄ&#x2014;me tikrai brangesnÄ&#x2122; reklamÄ&#x2026;, uĹžlipÄ&#x2122; su kaukolÄ&#x2014;mis ant pakylos. (Juokiasi.) â&#x20AC;&#x201C; Diena, kai pralaimÄ&#x2014;jote rusams Barselonos ĹžaidynÄ&#x2014;se? â&#x20AC;&#x201C; Tai buvo labai geras likimo

*\YHQLPRYzW\WDVLUPzW\WDVYLHQDVJHULDX

signalas. Visada jÄŻ geriau iĹĄgirsti anksÄ?iau negu per vÄ&#x2014;lai. VaĹžiavo vaĹžiavo mĹŤsĹł traukinys, bet staiga pasibaigÄ&#x2014; bÄ&#x2014;giai. BaigÄ&#x2014;si ir degalai. Tose grupÄ&#x2014;s rungtynÄ&#x2014;se mes pirmavome 17 taĹĄkĹł, kai sustojome. AtrodÄ&#x2014;, kad visus apÄ&#x2014;mÄ&#x2014; paralyĹžius. UĹžkreÄ?iama baimÄ&#x2014;, kai visi net bijojo mesti ÄŻ krepĹĄÄŻ. GalbĹŤt net gerai, kad taip nutiko, nes per karjerÄ&#x2026; mes nÄ&#x2014; karto nesame iĹĄloĹĄÄ&#x2122; du kartus iĹĄ eilÄ&#x2014;s prieĹĄ tÄ&#x2026; patÄŻ varĹžovÄ&#x2026;. Visus ĹĄlavÄ&#x2014;me, laimÄ&#x2014;jome 11 maÄ?Ĺł iĹĄ eilÄ&#x2014;s, todÄ&#x2014;l ta visuotinÄ&#x2014; euforija po dar vienos pergalÄ&#x2014;s galÄ&#x2014;jo pakiĹĄti kojÄ&#x2026; per lemiamas rungtynes. Tada buvo tragedija, bet ji gerai visus supurtÄ&#x2014; prieĹĄ maĹžÄ&#x2026; jÄŻ finalÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l bronzos. â&#x20AC;&#x201C; Diena, kai serbas Aleksandras DĹžordĹževiÄ?ius ÄŻkalbÄ&#x2014;jo nepalikti aikĹĄtÄ&#x2014;s AtÄ&#x2014;nuose per 1995-ĹłjĹł Europos Ä?empionato finalÄ&#x2026;? â&#x20AC;&#x201C; Su SaĹĄa dabar daĹžnai susitinkame ir pasikalbame. Jis â&#x20AC;&#x201C; protingas vyras. GalbĹŤt ir aĹĄ prisidÄ&#x2014;jau, kad jis mums tiek tuomet primetÄ&#x2014; (A.DĹžordĹževiÄ?ius finale pelnÄ&#x2014; 41 taĹĄkÄ&#x2026;, pataikÄ&#x2122;s 9 iĹĄ 12 tritaĹĄkiĹł). Jau per pirmÄ&#x2026; jÄŻ kÄ&#x2014;linÄŻ jis surinko 20 taĹĄkĹł, nors tame Ä?empionate vidutiniĹĄkai mesdavo tik po 10. Kai Ä&#x2014;jome per pertraukÄ&#x2026; ÄŻ rĹŤbinÄ&#x2122;, pasiĹĄaipiau: â&#x20AC;&#x17E;SaĹĄa, uĹžteks, ir taip jau ÄŻmetei du savo vidurkius.â&#x20AC;&#x153; Po pertraukos jis mums dar du vidurkius pridÄ&#x2014;jo. Gal to nebĹŤtĹł atsitikÄ&#x2122;, jeigu nebĹŤÄ?iau jo tada suerzinÄ&#x2122;s? Bet beprasmiĹĄka svarstyti, kas bĹŤtĹł, jeigu bĹŤtĹł. Jeigu nebĹŤtĹł su manimi kalbÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s tas amerikietis teisÄ&#x2014;jas (A.Tolliveris. â&#x20AC;&#x201C; Red.), nebĹŤtĹł kilÄ&#x2122;s ir toks skandalas. Tikrai netikÄ&#x2014;Ä?iau jokiu sÄ&#x2026;mokslu ir sutikÄ?iau, kad patys praloĹĄÄ&#x2014;me varĹžybas. Bet man dar per pirmÄ&#x2026; jÄŻ kÄ&#x2014;li-


VSRUWRDUHQD

PELUĂ?HOLRGĂ&#x;

'8PEUDVRQXRWU

BUĂ&#x;VOĂ&#x;NEĂ&#x;VIEĂ&#x;NASĂ&#x;AKĂ&#x;MUO

XVLĂ&#x2DC;YLVĂ&#x2DC;ODLNĂ&#x2DC;/LHWXYRVNUHSĂ&#x2026;LQLQNĂ&#x2DC;Ă&#x201A;0DUmLXOLRQLVSHQNWDGLHQÂ&#x2019;DWĂ&#x2026;YHQWzPHWÂ&#x2019;

nÄŻ teisÄ&#x2014;jas sako: â&#x20AC;&#x17E;Pasakyk Sabui, kad jis ĹžaistĹł agresyviai. Maitink jÄŻ kamuoliais, o aĹĄ ĹĄvilpsiu baudas!!!â&#x20AC;&#x153; Kai teisÄ&#x2014;jas taip kalba, kÄ&#x2026; reikÄ&#x2014;jo daryti? RupĹŤĹže, taip per visÄ&#x2026; gyvenimÄ&#x2026; man nÄ&#x2014;ra buvÄ&#x2122;. Paskui per pertraukÄ&#x2026; Rimas Girskis matÄ&#x2014;, kaip Kotleba (Liubomiras Kotleba, FIBA direktorius. â&#x20AC;&#x201C; Red.) su StankoviÄ?iumi (Borislavas StankoviÄ?ius, FIBA generalinis sekretorius. â&#x20AC;&#x201C; Red.) nuÄ&#x2014;jo ÄŻ teisÄ&#x2014;jĹł kambarÄŻ. Ir paskui tas antrasis kÄ&#x2014;linys apsisuko visai kitaip. Kai susiduri su tokiais dalykais, supranti, kad vyksta kaĹžkas neĹĄvaraus. DÄ&#x2014;l to ir norÄ&#x2014;josi nedalyvauti tokiame cirke.

â&#x20AC;&#x17E;Duok Dieve, kad Lietuva kada nors turÄ&#x2014;tĹł galimybÄ&#x2122; Ĺžaisti dÄ&#x2014;l olimpinio aukso, o mes turÄ&#x2014;tume galimybiĹł prie to prisidÄ&#x2014;ti.â&#x20AC;&#x153; Ă&#x201A;0DUmLXOLRQLV

O SaĹĄa ÄŻ ausÄŻ sakÄ&#x2014;: â&#x20AC;&#x17E;Mes esame tik kariai, gladiatoriai, ir turime baigti tÄ&#x2026; kovÄ&#x2026;.â&#x20AC;&#x153; Teisingai, turime uĹžbaigti. PrieĹĄ apdovanojimus Dino RadĹža ir Toni KukoÄ?as vaikĹĄÄ?iojo aplinkui, praĹĄydami kartu su kroatais nulipti nuo pakylos ir palikti serbus ten vienus. SalÄ&#x2014; Ä?empionus nuĹĄvilpÄ&#x2014;, bet aĹĄ neleidau komandai iĹĄeiti â&#x20AC;&#x201C; mes ir patys praloĹĄÄ&#x2014;me rungtynes. â&#x20AC;&#x201C; Diena, kai pasiraĹĄÄ&#x2014;te pirmÄ&#x2026; jÄ&#x2026; NBA sutartÄŻ? â&#x20AC;&#x201C; Per 1989 metĹł Europos Ä?empionatÄ&#x2026; nuvedÄ&#x2014; mane ÄŻ JAV ambasadÄ&#x2026; Zag rebe. Mane lydÄ&#x2014;jo agentai Markas Fleischeris ir Robas Meursas. Kai padÄ&#x2014;jau paraĹĄÄ&#x2026;, Robas sako: â&#x20AC;&#x17E;DĹžiaukis, dabar esi turtingas Ĺžmogus.â&#x20AC;&#x153;

â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ ir iki ĹĄiol buvau turtingasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; nesupratau jĹł uĹžuominos. Turto virĹĄĹŤnÄ&#x2014; tuomet man atrodÄ&#x2014; automobilis â&#x20AC;&#x17E;Volgaâ&#x20AC;&#x153;. O visa kita jau buvo sunkiai suvokiama. CNN parodÄ&#x2014;, kad pasiraĹĄiau trejĹł metĹł kontraktÄ&#x2026;. SlÄ&#x2014;gÄ&#x2014; neĹžinomybÄ&#x2014; ir pats jauÄ?iau daugiau atsakomybÄ&#x2014;s negu gavÄ&#x2122;s laisvÄ&#x2014;s. Pagal tĹł laikĹł taisykles ÄŻ uĹžsienÄŻ iĹĄvaĹžiavÄ&#x2122;s SSRS sportininkas galÄ&#x2014;jo gauti ne daugiau nei 600 doleriĹł. LegendinÄ&#x2014; Ulia Semionova Ispanijoje uĹž tokiÄ&#x2026; algÄ&#x2026; visÄ&#x2026; karjerÄ&#x2026; ir ĹžaidÄ&#x2014;. â&#x20AC;&#x17E;Goskomsportâ&#x20AC;&#x153; iĹĄ pradĹžiĹł norÄ&#x2014;jo pjauti mano algÄ&#x2026; per pusÄ&#x2122;. AĹĄ pasakiau: â&#x20AC;&#x17E;Geriau kam nors pats duosiu negu leisiu, kad kas nors atimtĹł.â&#x20AC;&#x153; Gario Kasparovo teisininkai tada daug pagelbÄ&#x2014;jo. SkyrÄ&#x2014;me 150 tĹŤkst. doleriĹł Lietuvos vaikĹł fondui ir net Lietuvos ĹžurnalistĹł sÄ&#x2026; jungai. IĹĄ to pirmojo kontrakto, aiĹĄku, visi pasiÄ&#x2014;mÄ&#x2014; pakankamai. Teko ir A.Gomelskiui, ir visiems kitiems. Visi buvo suinteresuoti mane parduoti, nes Ĺžinojo, kad gaus ir savo dalÄŻ. Taip man ir atidarÄ&#x2014; naujus vartus. â&#x20AC;&#x201C; Diena, kai gavote pirmÄ&#x2026;jÄ&#x2026; algÄ&#x2026; NBA? â&#x20AC;&#x201C; PrieĹĄ kelionÄ&#x2122; ÄŻ AmerikÄ&#x2026; specialiai Vilniuje siuvausi kostiumÄ&#x2026; iĹĄ pusiau vilnos. Bet kai tik atvaĹžiavau, Donas Nelsonas iĹĄ karto nusivedÄ&#x2014; ÄŻ parduotuvÄ&#x2122; ir sako: â&#x20AC;&#x17E;Duokite jam penkis kostiumus, kitÄ&#x2026; savaitÄ&#x2122; susimokÄ&#x2014;s.â&#x20AC;&#x153; Man atrodÄ&#x2014;, kad aĹĄ graĹžesnis atvaĹžiavau su baltomis kojinÄ&#x2014;mis, bet teko greitai perprasti jĹł taisykles. Ten iĹĄkart privalai gyventi pagal jas. Pirmiausia iĹĄ algos nusipirkau automobilÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Mercedes E300â&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x201C; Diena, kuriÄ&#x2026; norÄ&#x2014;tumÄ&#x2014;te iĹĄtrinti iĹĄ savo gyvenimo? â&#x20AC;&#x201C; TurbĹŤt tÄ&#x2026; dienÄ&#x2026;, kai mane

Âľ-ARjIULIONISĂ&#x;Ă&#x;GYĂ&#x;VEĂ&#x;NIĂ&#x;MOĂ&#x;Ă&#x20AC;INGSĂ&#x;NIĂ&#x2039; Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;BIRĂ&#x201C;Ă EĂ&#x201C;LIOĂ&#x201C;Ă&#x201C;DĂ&#x201C;.DXQH /DLPRVLU-XR]R0DUmLXOLRQLĂ&#x2DC; Ă&#x2026;HLPRMHJLPzVĂ&#x2018;QXV5DLPRQGDV Ă&#x201A;DUĂ&#x2018;QDV Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;KOĂ&#x201C;VOĂ&#x201C;Ă&#x201C;DĂ&#x201A;0DUmLXOLR QLVSUDGzMRODQN\WLNUHSĂ&#x2026;LQLR WUHQLUXRWHV.DXQRVSRUWRPRN\N ORMH,NLWROODQNzWHQLVRSUDW\EDV Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;SAUĂ&#x201C;SIOĂ&#x201C;Ă&#x201C;DĂ&#x201C; YLONzGDPDV9LOQLDXVĂ&#x201E;6WDW\ERVÂł DSUDQJjGHELXWDYR6656SLUPHQ\ EzVHSHUPDmj5\JRMHVX/DWYLMRV VRVWLQzV9()HNLSD Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;BAĂ&#x201C;LANĂ&#x201C;DĂ IOĂ&#x201C;Ă&#x201C;D 0LQVNHDWVWRYDXGDPDV/LHWXYRV ULQNWLQHLWDSR6656MDXQLPR Ă?DLG\QLĂ&#x2DC;mHPSLRQX Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;RUGPĂ&#x201C;JĂ&#x2026;Ă&#x201C;jIOĂ&#x201C;Ă&#x201C;DĂ&#x201C;'LPLW URYJUDGH %XOJDULMD NDUWXVX6656 MDXQLĂ&#x2DC;ULQNWLQHWDSR(XURSRV mHPSLRQX Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;RUGPĂ&#x201C;JĂ&#x2026;Ă&#x201C;jIOĂ&#x201C;Ă&#x201C;DĂ&#x201C; 0DOMRUNRV3DOPRMH ,VSDQLMD NDUWX VX6656MDXQLĂ&#x2DC;ULQNWLQHWDSR SDVDXOLRYLFHmHPSLRQX Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;RUGĂ&#x201C;SwĂ&#x201C;JOĂ&#x201C;Ă&#x201C;D.REzMH -DSRQLMD NDUWXVX6656VWXGHQWĂ&#x2DC; ULQNWLQHWDSRXQLYHUVLDGRV mHPSLRQX Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;BIRĂ&#x201C;Ă EĂ&#x201C;LÂ?Ă&#x201C;EDLJz9LOQLDXV XQLYHUVLWHWjLUJDYRĂ?XUQDOLVWR GLSORPj Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;VAĂ&#x201C;SAĂ&#x201C;RIOĂ&#x201C;Ă&#x201C;DĂ&#x201C;VXĂ?PRQD ,QJULGDVXVLODXNzGXNWHUV.ULVWzV Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;BIRĂ&#x201C;Ă EĂ&#x201C;LIOĂ&#x201C;Ă&#x201C;D$Wz QXRVH *UDLNLMD VX6656ULQNWLQH ODLPzMR(XURSRVmHPSLRQDWR VLGDEUjLUEXYRLĂ&#x2026;ULQNWDVÂ&#x2019; JHULDXVLĂ&#x2DC;Ă&#x201E;(XUR%DVNHWÂł Ă?DLGzMĂ&#x2DC;SHQNHWj Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;BIRĂ&#x201C;Ă EĂ&#x201C;LIOĂ&#x201C;Ă&#x201C;DĂ&#x201C;1%$ QDXMRNĂ&#x2DC;ELUĂ?RMHĂ&#x201A;0DUmLXOLRQÂ&#x2019; DMDPHUDWHXRMXĂ&#x2026;DXNLPX SDVLULQNRĂ&#x201E;*ROGHQ6WDWH:DU ULRUVÂłNOXEDV1%$DQXOLDYRĂ&#x2026;Â&#x2019; Ă&#x2026;DXNLPjQHVNUHSĂ&#x2026;LQLQNDVEXYR GLHQRPLVY\UHVQLVQHJX OHLGĂ?LDPDSDJDOQDXMRNĂ&#x2DC;ELUĂ?RV WDLV\NOHV Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;RUGĂ&#x201C;SwĂ&#x201C;JOĂ&#x201C;Ă&#x201C;DĂ&#x201C; SUDVLGzMR7DUSĂ?HP\QLQzVWDXUzV WXUQ\UDVNXULDPHĂ&#x201A;0DUmLXOLRQLV YLHQLQWHOÂ&#x2019;NDUWjSHUNDUMHUjYLONzMR .DXQRĂ&#x201E;Ă&#x152;DOJLULRÂłPDUĂ&#x2026;NLQzOLDLV Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;GRUOĂ&#x201C;DĂ IOĂ&#x201C;Ă&#x201C;D SLUPjNDUWjLĂ&#x2026;ULQNWDVJHULDXVLX /LHWXYRVPHWĂ&#x2DC;VSRUWLQLQNX,Ă&#x2026;YLVR Ă&#x201E;6SRUWRÂłODLNUDĂ&#x2026;mLRUHQJLDPXRVH ULQNLPXRVHMLVWULXPIDYRNDUWXV GDULUPHWDLV Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;KOĂ&#x201C;VOĂ&#x201C;Ă&#x201C;DĂ&#x201C;Ă&#x201E;6WDW\ ERVÂłJ\QzMDVWULXPIDYRSHU SLUPjV\NVXUHQJWXVJHULDXVLR6656 SLUPHQ\ELĂ&#x2DC;NUHSĂ&#x2026;LQLQNRULQNLPXV Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;RUGĂ&#x201C;SwĂ&#x201C;JOĂ&#x201C;Ă&#x201C;D6HXOH VX6656ULQNWLQHWDSRROLPSLQLX mHPSLRQX)LQDOHVX-XJRVODYLMD Â&#x2019;PHWzWDĂ&#x2026;NjLUEXYRUH]XOWDW\ YLDXVLDVPDmRĂ?DLGzMDV Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;GRUOĂ&#x201C;DÂ?LĂ&#x2026;ULQNWDV Ă&#x201E;0U(XURSD³¹JHULDXVLX(XURSRV PHWĂ&#x2DC;NUHSĂ&#x2026;LQLQNXSHUULQNLPXV NXULXRVUHQJzLWDOĂ&#x2DC;Ă?XUQDODV Ă&#x201E;6XSHUEDVNHWÂł$QDORJLĂ&#x2026;NXRVH GLHQUDĂ&#x2026;mLRĂ&#x201E;*D]]HWWDGHOOR6SRUWÂł ULQNLPXRVHOLNRDQWUDVRGDUGX

1989 metais uĹžkÄ&#x2014;lÄ&#x2014; ant statinÄ&#x2014;s (Ĺ .MarÄ?iulionÄŻ sovietĹł valdĹžia privertÄ&#x2014; pasisakyti mitinge Vilniuje prieĹĄ Vasario 16-osios ĹĄventÄ&#x2122; ir Lietuvos nepriklausomybÄ&#x2122;. â&#x20AC;&#x201C; Red.) Tikrai niekada nesijauÄ?iau esÄ&#x2026;s bailys. Bet tÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; pabijojau tĹł ĹžmoniĹł, kurie stovÄ&#x2014;jo uĹž nugaros ir viskÄ&#x2026; nusprendÄ&#x2014;. Jei ne ta diena, tikriausiai vÄ&#x2014;liau bĹŤÄ?iau pasukÄ&#x2122;s ÄŻ politikÄ&#x2026;. NorÄ&#x2014;jau ÄŻ LietuvÄ&#x2026; atveĹžti daug idÄ&#x2014;jĹł, kurias pats pamaÄ?iau gyvendamas JAV, nes laisvÄ&#x2014; ir nepriklausomybÄ&#x2014; man visada buvo labai svarbu.

NDUWXV LUP XĂ?zPz WUHmLjMjYLHWj Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;BIRĂ&#x201C;Ă EĂ&#x201C;LIOĂ&#x201C;Ă&#x201C;DĂ&#x201C; SDVLUDĂ&#x2026;zWUHMĂ&#x2DC;PHWĂ&#x2DC;VXWDUWÂ&#x2019;VX Ă&#x201E;*ROGHQ6WDWH:DUULRUVÂłLUWDSR SLUPXRMX6656NUHSĂ&#x2026;LQLQNX VXGDULXVLXNRQWUDNWjVX1%$NOXEX Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;BIRĂ&#x201C;Ă EĂ&#x201C;LIOĂ&#x201C;Ă&#x201C;DĂ&#x201C; =DJUHEHNDUWXVX6656ULQNWLQHODL PzMR(XURSRVSLUPHQ\ELĂ&#x2DC;EURQ]j Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;LAPKĂ&#x201C;RIĂ&#x201C;jIOĂ&#x201C;Ă&#x201C;DĂ&#x201C;GHELX WDYR1%$O\JRMHDWVWRYDXGDPDV Ă&#x201E;:DUULRUVÂłHNLSDL0DUĂ&#x2026;NLQzOLDL NXULXRVYLONzMROLHWXYLVLUWĂ&#x2DC;UXQJ W\QLĂ&#x2DC;NDPXRO\VVDXJRPL.UHSĂ&#x2026;LQLR Ă&#x2026;ORYzVPX]LHMXMH6SULQJILOGH Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;LĂ&#x2026;ULQNWDVWDUSJH ULDXVLĂ&#x2DC;YLVĂ&#x2DC;ODLNĂ&#x2DC;),%$NUHSĂ&#x2026;LQLR Ă?DLGzMĂ&#x2DC; Ă&#x201C;Ă&#x201C;M9LOQLXMHÂ&#x2019;NĂ&#x2018;UzSLUPjMÂ&#x2019; SULYDWĂ&#x2DC;YLHĂ&#x2026;EXWÂ&#x2019;Ă&#x201E;Ă&#x201A;DUĂ&#x2018;QDVÂł Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;KOĂ&#x201C;VOĂ&#x201C;Ă&#x201C;DĂ&#x201C;SHU PDmjVXĂ&#x201E;1HZ-HUVH\1HWVÂłÂ&#x2019;PHWz WDĂ&#x2026;NXVLUSDVLHNzDVPHQLQÂ&#x2019; NDUMHURV1%$UHNRUGj Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;BAĂ&#x201C;LANĂ&#x201C;DĂ IOĂ&#x201C;Ă&#x201C;DĂ&#x201C;SR Ă&#x201E;:DUULRUVÂłSUDODLPzMLPRDWNULQWD PĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC;YDUĂ?\EĂ&#x2DC;VHULMRMH Ă&#x201E;6HDWWOH 6XSHU6RQLFVÂłNOXEXLEDLJzVLVzN PLQJLDXVLDVĂ&#x201A;0DUmLXOLRQLRVH]RQDV 1%$/LHWXYLVYLGXWLQLĂ&#x2026;NDLSHOQ\GD YRWDĂ&#x2026;NRLUDQWUXVPHWXVLĂ&#x2026;HL OzVXĂ?zPzDQWUjMjYLHWjSHUJHULDX VLRĂ&#x2026;HĂ&#x2026;WRMR1%$Ă?DLGzMRULQNLPXV Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;LIEĂ&#x201C;POSĂ&#x201C;Ă&#x201C;DĂ&#x201C;6DUDJRVR MH ,VSDQLMD SHUROLPSLQLĂ&#x2DC;Ă?DLG\QLĂ&#x2DC; DWUDQNRVPDmjVX9RNLHWLMDSHOQz WDĂ&#x2026;NĂ&#x2DC;LUSDVLHNz/LHWXYRV ULQNWLQzVUH]XOWDW\YXPRUHNRUGj Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;RUGPĂ&#x201C;JĂ&#x2026;Ă&#x201C;jIOĂ&#x201C;Ă&#x201C;DĂ&#x201C; %DUVHORQRMHVX/LHWXYRVULQNWLQH ODLPzMRROLPSLQLĂ&#x2DC;Ă?DLG\QLĂ&#x2DC; EURQ]j.RPDQGRMHEXYRSLUPDV SDJDOUH]XOWDW\YLXVSHUGDYLPXVLU WUHmLDVSDJDOSHOQ\WXVWDĂ&#x2026;NXV Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;RUGĂ&#x201C;SwĂ&#x201C;JOĂ&#x201C;Ă&#x201C;DĂ&#x201C;Â&#x2019;NXUWD Ă&#x201A;0DUmLXOLRQLRNUHSĂ&#x2026;LQLRPRN\NOD ÂąSLUPRMLSULYDWLVSRUWRPRN\NOD /LHWXYRMH Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;BAĂ&#x201C;LANĂ&#x201C;DĂ IOĂ&#x201C;Ă&#x201C;DĂ&#x201C; LĂ&#x2026;ULQNWDVÂ&#x2019;NXUWRV/LHWXYRV NUHSĂ&#x2026;LQLRO\JRV /./ SUH]LGHQWX Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;BIRĂ&#x201C;Ă EĂ&#x201C;LIOĂ&#x201C;Ă&#x201C;D/./ QDXMRNĂ&#x2DC;ELUĂ?RVDQWUDMDPHUDWH Ă&#x201A;0DUmLXOLRQÂ&#x2019;SDVLULQNR3OXQJzV Ă&#x201E;2OLPSRÂłNOXEDV Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;LIEĂ&#x201C;POSĂ&#x201C;Ă&#x201C;DSR Ă&#x201E;:DUULRUVÂłLUĂ&#x201E;6RQLFVÂłNOXEĂ&#x2DC; PDLQĂ&#x2DC;GzONHOLRWUDXPRVYLVj ÂąPVH]RQjSUDOHLGÂ?V OLHWXYLVSDWHNRÂ&#x2019;6LDWORNRPDQGj Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;LIEĂ&#x201C;POSĂ&#x201C;Ă&#x201C;DĂ&#x201C;$WzQXRVH VX/LHWXYRVULQNWLQHWDSR(XURSRV YLFHmHPSLRQXĂ&#x201A;0DUmLXOLRQLVEXYR SULSDĂ?LQWDVQDXGLQJLDXVLX Ă&#x201E;(XUR%DVNHWÂłĂ?DLGzMXXĂ?zPz SLUPjMjYLHWjSDJDOUH]XOWDW\YLXV SHUGDYLPXVLUDQWUjMjSDJDO SHOQ\WXVWDĂ&#x2026;NXV)LQDOHVX -XJRVODYLMDÂ&#x2019;PHWzWDĂ&#x2026;NXV Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;RUGĂ&#x201C;SwĂ&#x201C;JOĂ&#x201C;Ă&#x201C;DĂ&#x201C;SR Ă&#x201E;6RQLFVÂłLUĂ&#x201E;.LQJVÂłPDLQĂ&#x2DC;SDWHNR Â&#x2019;6DNUDPHQWRNRPDQGj Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;BIRĂ&#x201C;Ă EĂ&#x201C;LIOĂ&#x201C;Ă&#x201C;DĂ&#x201C;SR Ă&#x201E;.LQJVÂłLUĂ&#x201E;1XJJHWVÂłPDLQĂ&#x2DC; DWVLGĂ&#x2018;Uz'HQYHULRNRPDQGRMH

Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;RUGPĂ&#x201C;JĂ&#x2026;Ă&#x201C;jIOĂ&#x201C;Ă&#x201C;D $WODQWRMHVX/LHWXYRVULQNWLQH ODLPzMRDQWUjMÂ&#x2019;ROLPSLQÂ&#x2019;EURQ]RV PHGDOÂ&#x2019;3HUUXQJW\QHVGzO WUHmLRVLRVYLHWRVVX$XVWUDOLMD SDVNXWLQÂ&#x2019;NDUWjYLONzMR/LHWXYRV ULQNWLQzVDSUDQJj Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;GRUOĂ&#x201C;DĂ IOĂ&#x201C;Ă&#x201C;DĂ&#x201C;VXĂ?DL GzSDVNXWLQHVRILFLDOLDVUXQJW\QHV Ă&#x201E;1XJJHWVÂłJ\QzMDVSDW\UzWUDXPj SHUPDmjVXĂ&#x201E;:DUULRUVÂłNOXEX NXULDPHSULHĂ&#x2026;DĂ&#x2026;WXRQHULXVPHWXV SUDGzMRNDUMHUj1%$ Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;GRUOĂ&#x201C;DĂ IOĂ&#x201C;Ă&#x201C;D Ă&#x201A;0DUmLXOLRQLXLEXYRDWOLNWDGDU YLHQDDUWURVNRSLQzGHĂ&#x2026;LQLRMRNHOLR RSHUDFLMDLUNUHSĂ&#x2026;LQLQNDVEDLJz SURIHVLRQDORNDUMHUj Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;PAĂ&#x201C;VAĂ&#x201C;SAĂ&#x201C;RÂ?Ă&#x201C;SDVNLUWDV /LHWXYRVDPEDVDGRULXPLVSHFLD OLHVLHPVSDYHGLPDPV-$9 Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;SAUĂ&#x201C;SIOĂ&#x201C;Ă&#x201C;D LĂ&#x2026;ULQNWDVĂ&#x201A;LDXUzV(XURSRVNUHSĂ&#x2026;L QLRO\JRV 1(%/ NRPLVDUX Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;VAĂ&#x201C;SAĂ&#x201C;RIOĂ&#x201C;Ă&#x201C;D )LODGHOILMRMHSHU1%$9LVĂ&#x2DC;Ă?YDLJĂ? GĂ?LĂ&#x2DC;VDYDLWJDOÂ&#x2019;Ă&#x201A;0DUmLXOLRQLV GDO\YDYRWULMXOLĂ&#x2DC;YDUĂ?\ERVHMLV DWVWRYDYRQXJDOzWRMDWDSXVLDL Ă&#x201E;.LQJVÂłHNLSDL Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;KOĂ&#x201C;VOĂ&#x201C;Ă&#x201C;DĂ&#x201C;VX 6DQGUD&KOHYLFNDLWHVXVLODXNz VĂ&#x2018;QDXV$XJXVWR Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;GEĂ&#x201C;GUĂ&#x201C;Ă wSĂ&#x201C;Ă&#x201C;D 2VWHQGzMH %HOJLMD LĂ&#x2026;ULQNWDVĂ&#x201E;),%$ (XURSHÂłYDOG\ERVQDULX Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;RUGĂ&#x201C;SwĂ&#x201C;JOĂ&#x201C;Ă&#x201C;DĂ&#x201C; DWVLVWDW\GLQRLĂ&#x2026;/./SUH]LGHQWR SDUHLJĂ&#x2DC;NXULDVzMRQXRO\JRV Â&#x2019;NĂ&#x2018;ULPRPHWDLV Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;BAĂ&#x201C;LANĂ&#x201C;DÂ?Ă&#x201C;9LOQLXMHDWL GDU\WDVVSRUWRSUDPRJĂ&#x2DC;LUYHUVOR FHQWUDVĂ&#x201E;)RUXP3DODFHÂłNXULR LQLFLDWRULXVEXYRĂ&#x201A;0DUmLXOLRQLV Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;BIRĂ&#x201C;Ă EĂ&#x201C;LÂ?Ă&#x201C;VDYR VRG\ERMH0ROzWĂ&#x2DC;UDMRQHVXUHQJz SLUPjMÂ&#x2019;WDUSWDXWLQÂ&#x2019;VHQMRUĂ&#x2DC;WHQLVR WXUQ\UjĂ&#x201E;'XELQJLDL2SHQÂł'DEDU MLVY\NVWDNLHNYLHQjYDVDUj Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;RUGĂ&#x201C;SwĂ&#x201C;JOĂ&#x201C;Ă&#x201C;DVX .RWU\QD.LUGHLN\WHVXVLODXNz GXNURV8UWzV0DULMRV Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;GEĂ&#x201C;GUĂ&#x201C;Ă Â&#x160;Ă&#x201C;EXYRYLHQDV LĂ&#x2026;NDQGLGDWĂ&#x2DC;SHUĂ&#x201E;),%$(XURSHÂł SUH]LGHQWRULQNLPXVWDmLDXSULHĂ&#x2026; SDWEDOVDYLPjDWVLzPzVDYR NDQGLGDWĂ&#x2018;Uj Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;GEĂ&#x201C;GUĂ&#x201C;Ă wSĂ&#x201C;Ă&#x201C;DĂ&#x201C; 9DĂ&#x2026;LQJWRQHJDYRDSGRYDQRMLPj Ă&#x201E;8Ă?QXRSHOQXV%DOWLMRVYDOVW\ELĂ&#x2DC; YHUVOXLLUVSRUWXLÂł Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;KOĂ&#x201C;VOĂ&#x201C;Ă&#x201C;DĂ&#x201C;VXVLWXR NzVX/DXUD0LNHOLRQ\WH Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;LIEĂ&#x201C;POSĂ&#x201C;Ă&#x201C;DĂ&#x201C;SLUPj V\NODLPzMRĂ&#x201E;'XELQJLDL2SHQÂł WXUQ\UjGYHMHWĂ&#x2DC;YDUĂ?\ERVHNDUWX VX9\WDXWX0DWXOLDXVNXWULXPID YÂ?VĂ&#x201E;ÂłDPĂ?LDXVJUXSzMH Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;SAUĂ&#x201C;SÂ?Ă&#x201C;EXYRYLHQDV /LHWXYRVSDGHOLRWHQLVRIHGHUDFLMRV VWHLJzMĂ&#x2DC;LĂ&#x2026;ULQNWDVMRVYLFHSUH]L GHQWX Ă&#x201C;Ă&#x201C;MĂ&#x201C;VAĂ&#x201C;SAĂ&#x201C;RIOĂ&#x201C;Ă&#x201C;DĂ&#x201C; LĂ&#x2026;ULQNWDVÂ&#x2019;1DLVPLWKRNUHSĂ&#x2026;LQLR Ă&#x2026;ORYzVPX]LHMĂ&#x2DC;2ILFLDOLDLMRQDULX WDSVSRUXJSMĂ&#x2018;mLRG

TaÄ?iau pats uĹždariau sau vartus jau visiems laikams, nes pats sau tada padariau blogai. Kam rĹŤpi, kad tave apgavo, pastatÄ&#x2014;, kad jauteisi ĹĄlykĹĄÄ?iai? KÄ&#x2026; padarysi. Tas faktas buvo.

dien jis ir turi kaĹžkokÄŻ â&#x20AC;&#x17E;cinkelÄŻâ&#x20AC;&#x153; ar geresnÄŻ supratimÄ&#x2026; apie krepĹĄinÄŻ negu kiti vaikai, bet jam reikia daug dirbti. IroniĹĄka, bet kai pradedi tikrai suprasti krepĹĄinÄŻ, fiziĹĄkai jau negali jo Ĺžaisti. Ĺ˝aidÄ&#x2014;jĹł, kuriĹł protas sutaptĹł su fizinÄ&#x2014;mis galimybÄ&#x2014;mis, pasitaiko labai retai. Duok Dieve, kad Lietuva kada nors turÄ&#x2014;tĹł galimybÄ&#x2122; Ĺžaisti dÄ&#x2014;l olimpinio aukso, o mes turÄ&#x2014;tume galimybiĹł prie to prisidÄ&#x2014;ti. TaÄ?iau viskÄ&#x2026; lemia ne mĹŤsĹł norai, o miesto ir valstybÄ&#x2014;s poĹžiĹŤris ÄŻ krepĹĄinÄŻ.

â&#x20AC;&#x201C; Diena, kada jĹŤsĹł sĹŤnus Augustas taps olimpiniu Ä?empionu? â&#x20AC;&#x201C; Jam reikÄ&#x2014;tĹł sudaryti daug papildomĹł trukdĹžiĹł, kad jis ÄŻvertintĹł ir pagaliau susivoktĹł, koks sudÄ&#x2014;tingas ir gyvenimas, ir krepĹĄinis. Be drausmÄ&#x2014;s, analizÄ&#x2014;s, savikritikos nieko nebus. GalbĹŤt ĹĄian-


VSRUWRDUHQD $3QXRWU

Ă&#x;PELUĂ?HOLRG

APĂ&#x;LINKĂ&#x;KAĂ&#x;MUOĂ&#x;LÂ?

Ă&#x20AC;VILGSNIS

Supainiojo vÄ&#x2014;liavÄ&#x2026; Pasaulio Ä?empionato atidarymo ĹĄventÄ&#x2014; neapsiÄ&#x2014;jo be skandalo. Kai San Paulo stadione buvo pristatytos visos ĹĄiĹł varĹžybĹł dalyvÄ&#x2014;s, organizatoriai vietoj Nigerijos vÄ&#x2014;liavos parodÄ&#x2014; kitos Afrikos valstybÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; Nigerio vÄ&#x2014;liavÄ&#x2026;. Nigerijos futbolo federacija dÄ&#x2014;l ĹĄio incidento jau kreipÄ&#x2014;si ÄŻ FIFA, praĹĄydama, kad toks nesusipratimas daugiau nepasikartotĹł.

2OĂ&#x;MUALĂ&#x;DASĂ&#x; *U¸Ă&#x;KA %XYÂ?V),)$ NDWHJRULMRV WHLVzMDV

7HLVzMR<1LVKL PXURVVSUHQGL PDVSDVNLUWLP EDXGLQÂ&#x2019;Â&#x2019;.URDWL MRVULQNWLQzV YDUWXVVXNzOz GDXJJLQmĂ&#x2DC;

Lyderio trauma Portugalijos rinktinÄ&#x2014;s ĹžvaigĹždÄ&#x2014; Cristiano Ronaldo rimtai iĹĄgÄ&#x2026;sdino ekipos gerbÄ&#x2014;jus. KetvirtadienÄŻ treniruotÄ&#x2014;s metu aikĹĄtÄ&#x2122; jis paliko ledu apdÄ&#x2014;ta koja. DÄ&#x2014;l ĹĄlaunies ir kelio problemĹł 29 metĹł puolÄ&#x2014;jas praleido dvejas kontrolines Portugalijos rinktinÄ&#x2014;s rungtynes. â&#x20AC;&#x17E;Viskas gerai, taÄ?iau jis ĹĄiek tiek saugosi. Ne tik jis, dauguma ĹžaidÄ&#x2014;jĹł naudoja ledÄ&#x2026;. NÄ&#x2014;ra ko nerimautiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; gerbÄ&#x2014;jus ramino C.Ronaldo komandos draugas Joao Moutinho. PirmÄ&#x2026;sias rungtynes Portugalijos rinktinÄ&#x2014; pirmadienÄŻ Ĺžais su vokieÄ?iais. Portugalas iĹĄ rikiuotÄ&#x2014;s buvo iĹĄkritÄ&#x2122;s sezono pabaigoje, jis praleido 6 iĹĄ 12 paskutiniĹł Madrido â&#x20AC;&#x17E;Realâ&#x20AC;&#x153; rungtyniĹł. Portugalijos futbolo federacija anksÄ?iau praneĹĄÄ&#x2014;, jog ĹžvaigĹždÄ&#x2014; dar kenÄ?ia nuo sausgysliĹł traumos.

STARTAS. Jau pirmasis maÄ?as ÄŻĹžiebÄ&#x2014; diskusijas dÄ&#x2014;l teisÄ&#x2014;jĹł

+ROAĂ&#x;TAIĂ&#x;PAĂ&#x;ROĂ&#x;DwĂ&#x;NAĂ&#x;GUS .URDWLMRVĂ?LQLDVNODLGDSRSDVDXOLRmHPSLRQDWR DWLGDU\PRUXQJW\QLĂ&#x2DC;QHSDUDĂ&#x2026;zQzYLHQREORJR Ă?RGĂ?LRDSLHVDYRIXWEROLQLQNXV8Ă?WDWSDUDĂ&#x2026;z GDXJEORJĂ&#x2DC;Ă?RGĂ?LĂ&#x2DC;DSLHMDSRQjWHLVzMj<XLFKL 1LVKLPXUjNXULVVN\UzEDXGLQÂ&#x2019;Â&#x2019;NURDWĂ&#x2DC;YDUWXV R o l a n d a s V. E I D V I L A S

Meksikos rinktinÄ&#x2014;s kapitonas Rafaelis Marquezas pasiekÄ&#x2014; naujÄ&#x2026; rekordÄ&#x2026;. 35 metĹł meksikietis vakar per maÄ?Ä&#x2026; su KamerĹŤnu vÄ&#x2014;l ryĹĄÄ&#x2014;jo kapitono raiĹĄtÄŻ. Jis tapo vieninteliu istorijoje ĹžaidÄ&#x2014;ju, kuris buvo savo ĹĄalies rinktinÄ&#x2014;s kapitonas net ketveriose pasaulio pirmenybÄ&#x2014;se.

Antrajame kÄ&#x2014;liny je skir tas baudinys padÄ&#x2014;jo turnyro ĹĄeimininkei Brazilijai pirmosiose A grupÄ&#x2014;s rungtynÄ&#x2014;se ketvirtadienÄŻ iĹĄkovoti pergalÄ&#x2122; 3:1. Du ÄŻvarÄ?ius nugalÄ&#x2014;tojams pelnÄ&#x2122;s Neymaras ÄŻrodÄ&#x2014;, kad bus rimÄ?iausias pretendentas tapti ryĹĄkiausia turnyro ĹžvaigĹžde. Nors trokĹĄta pergalÄ&#x2014;s, brazilĹł Ĺžiniasklaida sutiko, kad maÄ?o lĹŤĹžiu tapÄ&#x2122;s baudinys buvo ginÄ?ytinas.

Treneris uĹžmigo

+ROAĂ&#x;TĂ&#x2039;Ă&#x;KOĂ&#x;MENĂ&#x;TAĂ&#x;RAI

Meksikos rinktinÄ&#x2014;s vyriausiasis treneris Miguelis Herrera (nuotr.) uĹžsnĹŤdo per spaudos konferencijÄ&#x2026;, skirtÄ&#x2026; jo auklÄ&#x2014;tiniĹł rungtynÄ&#x2014;ms su KamerĹŤnu. IĹĄklausÄ&#x2122;s vienÄ&#x2026; klausimĹł, futbolo specialistas sudÄ&#x2014;jo rankas ant krĹŤtinÄ&#x2014;s, susimÄ&#x2026;stÄ&#x2014; ir Ä&#x2014;mÄ&#x2014; snausti. Kai ÄŻ M.HerrerÄ&#x2026; kreipÄ&#x2014;si kitas Ĺžurnalistas, treneris nubudo ir toliau bendravo su Ĺžiniaisklaidos darbuotojais. Neseniai M.Herrera buvo pripaĹžintas maĹžiausiÄ&#x2026; algÄ&#x2026; gaunanÄ?iu treneriu pasaulio futbolo Ä?empionate. Jis per metus uĹždirba 125 tĹŤkstanÄ?ius svarĹł sterlingĹł.

â&#x20AC;&#x17E;VeÄ?ernji listâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x17E;NeteisybÄ&#x2014;. Japonas teisÄ&#x2014;jas Y.Nishimura per pasaulio Ä?empionato atidarymÄ&#x2026; pavogÄ&#x2014; sensacijÄ&#x2026; iĹĄ Kroatijosâ&#x20AC;&#x153; (virĹĄelio antraĹĄtÄ&#x2014;). â&#x20AC;&#x17E;MĹŤsĹł negerbÄ&#x2014; japonas, bet iĹĄkovojome brazilĹł pagarbÄ&#x2026;. Brazilai norÄ&#x2014;tĹł, kad Luka ModriÄ?ius vilkÄ&#x2014;tĹł jĹł aprangÄ&#x2026;, ir tai nestebina matant jĹł vidurio linijÄ&#x2026;. O svarbiausia iĹĄvada, kad uĹžaugome brazilĹł akyse ir privertÄ&#x2014;me mus gerbti.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;Neymaras mus nubaudÄ&#x2014; du kartus, bet turÄ&#x2014;jome ir savĹł privalumĹł. Kroatija pralaimÄ&#x2014;jo, taÄ?iau ĹžaidÄ&#x2014; narsiai ir prieĹĄ pasaulio Ä?empionato favoritus pasirodÄ&#x2014; labai gerai.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;Sportske novostiâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x17E;AÄ?iĹŤ, vaikinai. Taip ĹžaidĹžiama dÄ&#x2014;l Kroatijos.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;Neatleistina teisÄ&#x2014;jo klaida. Kroatija ĹžaidÄ&#x2014; drÄ&#x2026;siai, bet to neuĹžteko.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;Po tokio dramos epilogo, kuriame japonas ÄŻsmeigÄ&#x2014; kardÄ&#x2026; kroatams ÄŻ ĹĄirdÄŻ, likusi rungtyniĹł dalis buvo beprasmÄ&#x2014;. NeĹžinau, ar brazilai gali dĹžiaugtis laiminga pabaiga, kai du milijardai ĹžmoniĹł matÄ&#x2014; baisiÄ&#x2026; vagystÄ&#x2122;. GalbĹŤt jau po 70-osios minutÄ&#x2014;s juos buvo galima pasveikinti su ĹĄeĹĄtuoju pasaulio Ä?empionĹł titulu.â&#x20AC;&#x153; hrsport.net. â&#x20AC;&#x17E;Neymaras pasinaudojo Y.Nishimuros dovana ir iĹĄkovojo brazilams visus tris taĹĄkus.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;Pagal rezultatÄ&#x2026; varĹžovĹł pergalÄ&#x2014; atrodo ÄŻtikinama, bet Brazilija ÄŻ priekÄŻ iĹĄsiverĹžÄ&#x2014; po labai abejotino baudinio, o treÄ?iÄ&#x2026; ÄŻvartÄŻ ÄŻmuĹĄÄ&#x2014; 90-Ä&#x2026;jÄ&#x2026; minutÄ&#x2122;, kai Kroatija metÄ&#x2014; visas jÄ&#x2014;gas ÄŻ ata-

Kapitono rekordas

IĹĄgalvotos ligos PrasidÄ&#x2014;jus pasaulio Ä?empionatui Kinijos futbolo aistruoliai stengiasi ÄŻsigyti padirbtus nedarbingumo paĹžymÄ&#x2014;jimus, kad galÄ&#x2014;tĹł neiti ÄŻ darbÄ&#x2026; ir ramiai ĹžiĹŤrÄ&#x2014;ti rungtynes. Pasak CNN, prieĹĄ Ä?empionatÄ&#x2026; ypaÄ? iĹĄpopuliarÄ&#x2014;jusi paslauga kainuoja apie 50 doleriĹł (130 litĹł). UĹž tai futbolo mÄ&#x2014;gÄ&#x2014;jai gauna paĹžymÄ&#x2014;jimus su antspaudais ir tikÄ&#x2014;tinomis diagnozÄ&#x2014;mis. Dauguma rungtyniĹł Brazilijoje vyks tuo metu, kai Kinijoje bus gili naktis arba ankstus rytas. Kinai labai domisi Ä?empionatu, nors jĹł ĹĄalies rinktinÄ&#x2014; neiĹĄkovojo kelialapio ÄŻ BrazilijÄ&#x2026;. (AP, LR)

kÄ&#x2026;. Nors pralaimÄ&#x2014;jo, Kroatija parodÄ&#x2014;, kad Brazilija nÄ&#x2014;ra ne-

kuri laimÄ&#x2014;jo 1:0. Kroatai laikÄ&#x2014;si tokios pat strategijos: drausmingai gynÄ&#x2014;si ir rengÄ&#x2014; greitas kontratakas. Bet publika buvo kitokia. Aistruoliai palaikÄ&#x2014; ir dÄ&#x2014;kojo uĹž pastangas abiem komandoms.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;O Globoâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x17E;IĹĄvargta pergalÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (virĹĄelio antraĹĄtÄ&#x2014;). â&#x20AC;&#x17E;Brazilija pradÄ&#x2014;jo pasaulio

-DSRQDVVWHELQR

P

irmajam 2014-ĹłjĹł pasaulio futbolo Ä?empionato maÄ?ui tarp Brazilijos ir Kroatijos rinktiniĹł teisÄ&#x2014;javÄ&#x2122;s arbitras iĹĄ Japonijos Yuichi Nishimura tikrai neĹžibÄ&#x2014;jo. Man nepatiko, kaip jis dirbo, taÄ?iau praĹžanga prieĹĄ ĹĄeimininkĹł komandos puolÄ&#x2014;jÄ&#x2026; FredÄ&#x2026;, kai buvo paskirtas 11 m baudinys, lyg ir buvo. IĹĄ pradĹžiĹł uĹžkliuvo brazilĹł ĹžaidÄ&#x2014;jas, o tada jÄŻ sulaikÄ&#x2014;. Jei tokia praĹžanga bĹŤtĹł buvusi fiksuota aikĹĄtÄ&#x2014;s viduryje, niekam nebĹŤtĹł kilÄ&#x2122; abejoniĹł. PraĹžanga buvo, ir niekur nedingsi, bet ÄŻ Brazilijos vartus japonas tokio baudinio nebĹŤtĹł skyrÄ&#x2122;s.

G

erai pamenu, kaip aĹĄ teisÄ&#x2014;javau Londono â&#x20AC;&#x17E;Tottenham Hotspurâ&#x20AC;&#x153; ir Vienos â&#x20AC;&#x17E;Austriaâ&#x20AC;&#x153; klubĹł rungtynÄ&#x2014;ms. RungtynÄ&#x2014;s vyko Austrijoje, o aĹĄ paskyriau tokÄŻ baudinÄŻ ÄŻ ĹĄeimininkĹł vartus. Po maÄ?o irgi buvo daug ginÄ?Ĺł. Daug metĹł iĹĄgyvenau dÄ&#x2014;l to, nuolat prisimindavau. Galvodavau: â&#x20AC;&#x17E;O gal reikÄ&#x2014;jo neduoti to baudinio?â&#x20AC;&#x153; Nors mano atveju gynÄ&#x2014;jas dar bjauriau apkabino puolÄ&#x2014;jÄ&#x2026;. FIFA paskyrÄ&#x2014; tokÄŻ teisÄ&#x2014;jÄ&#x2026;, kurio po pirmĹłjĹł rungtyniĹł atsikratys.

J

lieÄ?iama, bet dar svarbiau â&#x20AC;&#x201C; kad turi ko tikÄ&#x2014;tis per dvikovas su Meksika ir KamerĹŤnu.â&#x20AC;&#x153; "RAĂ&#x;ZIĂ&#x;LĂ&#x2039;Ă&#x;VERĂ&#x;TIĂ&#x;NIĂ&#x;MAI

â&#x20AC;&#x17E;Gazeta Esportivaâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x17E;MeilÄ&#x2014; iĹĄ pirmo Ĺžvilgsnioâ&#x20AC;&#x153; (virĹĄelio antraĹĄtÄ&#x2014;). â&#x20AC;&#x17E;ÄŽsimylÄ&#x2014;jÄ&#x2014;liĹł dienÄ&#x2026; Brazilija laimÄ&#x2014;jo permainingas rungtynes su Kroatija po ginÄ?ytino 11 m baudinio uĹž praĹžangÄ&#x2026; prieĹĄ FredÄ&#x2026; ir per pasaulio Ä?empionato atidarymo rungtynes uĹžkariavo aistruoliĹł ĹĄirdis.â&#x20AC;&#x153; (BirĹželio 12-Ä&#x2026;jÄ&#x2026; Brazilijoje ĹĄvenÄ?iama ÄŽsimylÄ&#x2014;jÄ&#x2014;liĹł diena.) â&#x20AC;&#x17E;Pirmosiose rungtynÄ&#x2014;se â&#x20AC;&#x201C; susijaudinimo aĹĄaros, abiejĹł komandĹł pyktis, ÄŻvartis po prieĹĄtaringo baudinio ir neprilygstamasis Neymaras.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;Jornal do Brasilâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x17E;Kaustoma didelÄ&#x2014;s ÄŻtampos, supama ginÄ?Ĺł po dviejĹł Neymaro ÄŻvarÄ?iĹł Brazilija laimÄ&#x2014;jo pirmÄ&#x2026;sias rungtynes kelionÄ&#x2014;je ĹĄeĹĄtojo pasaulio Ä?empionÄ&#x2014;s titulo link. Komanda kentÄ&#x2014;jo atsilikdama nuo varĹžovĹł ir nugalÄ&#x2014;jo tik dÄ&#x2014;l lemiamo 10-ojo numerio pasirodymo.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;PaskutinÄ&#x2014;se prieĹĄ pasaulio Ä?empionatÄ&#x2026; draugiĹĄkose rungtynÄ&#x2014;se San Paulo sirgaliai supyko dÄ&#x2014;l blankaus Ĺžaidimo prieĹĄ SerbijÄ&#x2026; ir nuĹĄvilpÄ&#x2014; komandÄ&#x2026;,

Ä?empionatÄ&#x2026; taip pat, kaip kelionÄ&#x2122; penktojo titulo link 2002 metais: su Felipao permainingose rungtynÄ&#x2014;se pasiekta pergale ir abejotinu baudiniu. Brazilijos rinktinÄ&#x2014; 3:1 nugalÄ&#x2014;jo KroatijÄ&#x2026;, kuri parodÄ&#x2014; pasauliui, kad yra pasirengusi patekti ÄŻ kitÄ&#x2026; etapÄ&#x2026;.â&#x20AC;&#x153; (Felipao â&#x20AC;&#x201C; rinktinÄ&#x2014;s trenerio Luizo Felipe Scolari pravardÄ&#x2014;. 2002-aisiais brazilai turnyrÄ&#x2026; pradÄ&#x2014;jo pergale prieĹĄ turkus 2:1. Tada ÄŻvartÄŻ pirmi ÄŻmuĹĄÄ&#x2014; turkai, o brazilams pergalÄ&#x2122; iĹĄplÄ&#x2014;ĹĄÄ&#x2014; 87-Ä&#x2026;jÄ&#x2026; min. baudinÄŻ ÄŻmuĹĄÄ&#x2122;s Rivaldo.) uol.com.br. â&#x20AC;&#x17E;Baudinys uĹž praĹžangÄ&#x2026; prieĹĄ FredÄ&#x2026; pradÄ&#x2014;jo prieĹĄtaringĹł sprendimĹł sÄ&#x2026;raĹĄÄ&#x2026; pasaulio Ä?empionate Brazilijoje.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;Ĺ i rinktinÄ&#x2014; dar niekada nepralaimÄ&#x2014;jo oficialiĹł rungtyniĹł ir kÄ&#x2026; tik pradÄ&#x2014;jo pasaulio Ä?empionatÄ&#x2026; 60 tĹŤkstanÄ?iĹł aistruoliĹł akivaizdoje. Neymaras ir kompanija tinkamai sureagavo ir ÄŻrodÄ&#x2014;, kad yra pasirengÄ&#x2122; dideliems iĹĄĹĄĹŤkiams, nors neturi tokios patirties kaip jĹł pirmtakai. BÄ&#x2014;da ta, kad jĹł nervai nÄ&#x2014;ra plieniniai. Svajodama apie ĹĄeĹĄtÄ&#x2026; jÄŻ titulÄ&#x2026; komanda privalo Ĺžaisti futbolÄ&#x2026;, kuris yra labiau bĹŤdingas â&#x20AC;&#x17E;Ĺžaliems-geltoniemsâ&#x20AC;&#x153;.â&#x20AC;&#x153;

aponas elgÄ&#x2014;si ÄŻdomiai. Kai baudos smĹŤgÄŻ paskirdavo brazilĹł naudai, jis su didele energija ĹĄokdavo, bÄ&#x2014;giodavo ir mojuodavo rankomis. O kai bĹŤdavo atvirkĹĄÄ?iai, tapdavo pasyvesnis, ĹĄvilptelÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s nerodydavo emocijĹł. Manau, visi pastebÄ&#x2014;jo ĹĄÄŻ skirtumÄ&#x2026;. Man nepatiko toks elgesys â&#x20AC;&#x201C; nevienodi gestai, judesiai. ÄŽstrigo ir dar vienas momentas, kurÄŻ teisÄ&#x2014;jas praleido. Kai Oscaras kovojo dÄ&#x2014;l kamuolio prieĹĄ atlikdamas rezultatyvĹł perdavimÄ&#x2026; Neymarui, taip pat buvo galima skirti baudos smĹŤgÄŻ. Tuomet brazilai ir iĹĄlygino rezultatÄ&#x2026;.

M

anau, kad jie turÄ&#x2014;tĹł dĹžiaugtis, jeigu Ĺžais finale. Nors visi ir garbina brazilus, po ĹĄiĹł rungtyniĹł atrodo, kad tik garsus vardas teliko. Tikrai laĹžinÄ?iausi dÄ&#x2014;l kroatĹł pergalÄ&#x2014;s, jei jie su brazilais ĹžaistĹł kitÄ&#x2026; dienÄ&#x2026;. Marcelo ÄŻsimuĹĄÄ&#x2014; ÄŻ savo vartus, kroatai netrukus vÄ&#x2014;l turÄ&#x2014;jo gerÄ&#x2026; progÄ&#x2026;, kai smĹŤgiavo Nikica JelaviÄ?ius. Jei bĹŤtĹł buvÄ&#x2122; 2:0, rungtynÄ&#x2014;s bĹŤtĹł buvusios baigtos.â&#x20AC;&#x153;

TURNYROĂ&#x;STATISTIKA !Ă&#x201C;GRUPwĂ&#x201C;"RAZILIJAĂ&#x201C;§Ă&#x201C;+ROATIJAĂ&#x201C;Ă&#x201C; 1H\PDUDV LĂ&#x2026;P 2VFDUDV 0DUFHOR Â&#x2019;VDYRYDUWXV Â&#x2018;VSzWL1H\PDUDV /*XVWDYR  9kRUOXND '/RYUHQDV  %UD]LOLMD-&HVDUDV'$OYHVDV7K6LOYD '/XL]DV0DUFHOR/*XVWDYR3DXOLQKR +HUQDQHVDV 2VFDUDV1H\PDUDV 5DPLUHVDV +XONDV %HUQDUGDV )UHGDV .URDWLMD63OHWLNRVD69UVDOMNR '6UQD'/RYUHQDV9kRUOXND ,5DNLWLmLXV1-HODYLmLXV $5HELmLXV /0RGULmLXV,3HULĂ&#x2026;LmLXV,2OLmLXV 0.RYDmLmLXV 0%UR]RYLmLXV .DPXROLRNRQWUROzSURFLU SURFVPĂ&#x2018;JLDL Â&#x2019;YDUWĂ&#x2DC;SORWj  LU   


VSRUWRDUHQD $3QXRWU

PELUĂ?HOLRGĂ&#x;

0ASAULIOĂ&#x201C;FUTBOLOĂ&#x201C;jEMPIONATAS

!Ă&#x201C;GRUPw %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG

%UD]LOLMDÂą.URDWLMD 0HNVLNDÂą.DPHUĂ&#x2018;QDV YDO

%UD]LOLMDÂą0HNVLND YDO

.DPHUĂ&#x2018;QDVÂą.URDWLMD YDO .DPHUĂ&#x2018;QDVÂą%UD]LOLMD.URDWLMDÂą0HNVLND YDO+OMANDAĂ&#x201C;

  

%UD]LOLMD .DPHUĂ&#x2018;QDV 0HNVLND .URDWLMD

2UNGTĂ&#x201C; 0ERGĂ&#x201C;

  

  

,YGĂ&#x201C;

0RALĂ&#x201C; Â&#x152;VARjIAIĂ&#x201C; 4šK

  

  

  

  

"Ă&#x201C;GRUPw /LNXVPzQHVLXLLNLSDVDXOLRmHPSLRQDWR*%XIIRQDVSDVNHOEzDSLHVN\U \EDVVXkHNLMRVPRGHOLX$6HUHGRYD

-EĂ&#x;TAIĂ&#x;NEĂ&#x;NUSĂ&#x;LOĂ&#x;PIĂ&#x;NOĂ&#x;AISTĂ&#x;ROS ,WDOLMRVULQNWLQzVYDUWLQLQNDV*LDQOXLJL%XIIRQDVĂ&#x2026;HĂ&#x2026; WDGLHQÂ&#x2019;%UD]LOLMRMHUXQJW\QzPLVVX$QJOLMRVIXWEROL QLQNDLVSUDGHGDVDYRSHQNWjMÂ&#x2019;SDVDXOLRmHPSLRQD Wj1RUVLWDOXLMDXHULMLVGHJDU\Ă?WXVXNRPDQ GRVGUDXJDLVQXVWHELQWLDLVWUXROLXVLUVSHFLDOLVWXV Krito stiprus lietus, kai G.Buffonas stabtelÄ&#x2014;jo akimirkai per Italijos rinktinÄ&#x2014;s treniruotÄ&#x2122; Mangaratiboje. Rankomis pasirÄ&#x2014;mÄ&#x2122;s kelius vartininkas ilsÄ&#x2014;josi, o gal mÄ&#x2026;stÄ&#x2014; apie istorinÄŻ ÄŻvykÄŻ â&#x20AC;&#x201C; 36 metĹł Italijos rinktinÄ&#x2014;s kapitonas yra vienas iĹĄ trijĹł ĹžaidÄ&#x2014;jĹł per futbolo istorijÄ&#x2026;, kurie dalyvavo penkiuose pasaulio Ä?empionatuose. Kiti du â&#x20AC;&#x201C; Vokietijos futbolo legenda Lotharas Matthausas ir buvÄ&#x2122;s Meksikos rinktinÄ&#x2014;s vartininkas Antonio Carbajalas. G.Buffonas pirmÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; ÄŻ planetos pirmenybes pateko 1998 metais. Tiesa, ten jis neĹžaidÄ&#x2014;, nes pirmasis vartininkas buvo Gianluca Pagliuca. Nuo 2002 metĹł pirmenybiĹł italĹł vartus visada gina G.Buffonas. â&#x20AC;&#x17E;Penktasis pasaulio Ä?empionatas â&#x20AC;&#x201C; graĹžus pasiekimas, bet tai nereiĹĄkia, kad jau esu viskuo patenkintas, â&#x20AC;&#x201C; prieĹĄ pirmÄ&#x2026;sias rungtynes sakÄ&#x2014; G.Buffonas. â&#x20AC;&#x201C; AĹĄ asmeniĹĄkai ir visa komanda ruoĹĄiamÄ&#x2014;s nustebinti Ĺžmones.â&#x20AC;&#x153; )RĂ&#x;PROĂ&#x;FEĂ&#x;SIOĂ&#x;NAĂ&#x;LAS Ă&#x;IRĂ&#x;DRAUĂ&#x;GAS

Ĺ˝inoma, G.Buffonui jau nereikia nieko ÄŻrodinÄ&#x2014;ti. Jis buvo vienas svarbiausiĹł Italijos rinktinÄ&#x2014;s ĹžaidÄ&#x2014;jĹł 2006 metais siekiant pasaulio Ä?empionĹł titulo. Tose pirmenybÄ&#x2014;se nÄ&#x2014; vienas varĹžovas neÄŻmuĹĄÄ&#x2014; jam Ĺžaidimo metu net septyneriose rungtynÄ&#x2014;se. G.Buffonas praleido tiktai du ÄŻvarÄ?ius â&#x20AC;&#x201C; kai ÄŻ savus vartus pataikÄ&#x2014; Cristianas Zaccardo ir 11 metrĹł baudinÄŻ finale ÄŻmuĹĄÄ&#x2014; prancĹŤzas Zinadineâ&#x20AC;&#x2122;as Zidaneâ&#x20AC;&#x2122;as. Jis padÄ&#x2014;jo â&#x20AC;&#x17E;Parmaâ&#x20AC;&#x153; klubui laimÄ&#x2014;ti UEFA taurÄ&#x2122; 1999 metais, o su Turino â&#x20AC;&#x17E;Juventusâ&#x20AC;&#x153; iĹĄkovojo 5 Italijos Ä?empionĹł titulus, tarp jĹł tris per pastaruosius trejus metus. â&#x20AC;&#x17E;Metai bÄ&#x2014;ga, bet Gigi vis dar turi tiek pat aistros, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; Claudio Marchisio, su G.Buffonu ĹžaidĹžiantis ir Italijos rinktinÄ&#x2014;je, ir â&#x20AC;&#x17E;Juventusâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x201C; Jis tikras profesionalas, puikus draugas ir aukĹĄÄ?iausio lygio ĹžaidÄ&#x2014;jas. Jis yra toks ĹžaidÄ&#x2014;jas, kuris sugeba atiduoti visÄ&#x2026; save kiekvienam momentui ir visada atran-

da tinkamĹł ĹžodĹžiĹł paskatinti. Komandoje yra ĹžaidÄ&#x2014;jĹł, kuriems tai pirmasis Ä?empionatas, ir jis visada randa tinkamĹł patarimĹł.â&#x20AC;&#x153; 3UĂ&#x;Ă&#x20AC;AĂ&#x;VwĂ&#x;JOĂ&#x;KAĂ&#x;MEĂ&#x;RĂ&#x201E;Ă&#x;NIEĂ&#x;TIS

Dabar, kai G.Buffonas gerina ilgaamĹžiĹĄkumo futbole rekordus, verta prisiminti, nuo ko viskas prasidÄ&#x2014;jo. Jis gimÄ&#x2014; sportininkĹł ĹĄeimoje â&#x20AC;&#x201C; motina atstovavo Italijos lengvosios atletikos, o tÄ&#x2014;vas â&#x20AC;&#x201C; sunkiosios atletikos rinktinei. Jo tolimas giminaitis Lorenzo Buffonas taip pat buvo Italijos komandos vartininkas 1950-aisiais.

â&#x20AC;&#x17E;AtÄ&#x2014;jus dienai, kai mane pasodins ant suolo, aĹĄ pakabinsiu savo batelius ant vinies.â&#x20AC;&#x153; *%XIIRQDV

BĹŤdamas vaikas jis ĹžaidÄ&#x2014; saugo pozicijoje, bet bĹŤdamas dvylikos nusprendÄ&#x2014; tapti vartininku iĹĄvydÄ&#x2122;s, kaip Thomas Nâ&#x20AC;&#x2122;Kono gina KamerĹŤno vartus per 1990 metĹł pasaulio pirmenybes Italijoje. VÄ&#x2014;liau savo pirmÄ&#x2026; jÄŻ sĹŤnĹł jis pavadino Louisu Thomu â&#x20AC;&#x201C; Th.Nâ&#x20AC;&#x2122;Kono garbei. 1991-aisiais G.Buffonui buvo vos 13 metĹł, kai â&#x20AC;&#x17E;Parmaâ&#x20AC;&#x153; ÄŻgijo ÄŻ jÄŻ teises ir ÄŻtraukÄ&#x2014; ÄŻ savo jaunimo grupÄ&#x2122;. BĹŤdamas septyniolikos G.Buffonas debiutavo â&#x20AC;&#x17E;Parmaâ&#x20AC;&#x153; klube per rungtynes su â&#x20AC;&#x17E;Milanâ&#x20AC;&#x153; (0:0). BĹŤdamas devyniolikos jis debiutavo Italijos rinktinÄ&#x2014;je rungtynÄ&#x2014;se apsnigtoje aikĹĄtÄ&#x2014;je Maskvoje, kur Italija kovojo su Rusija dÄ&#x2014;l bilieto ÄŻ 1998 m. pasaulio Ä?empionatÄ&#x2026;. PakilÄ&#x2122;s nuo ÄŻĹĄalusio suolo jis turÄ&#x2014;jo pakeisti traumÄ&#x2026; patyrusÄŻ G.PagliucÄ&#x2026;. Nors mĹŤvÄ&#x2014;jo tik ĹĄortus, arktinÄ&#x2014;mis sÄ&#x2026;lygomis atlaikÄ&#x2014; kelis pavojingus smĹŤgius ir padÄ&#x2014;jo pasiekti lygiÄ&#x2026;sias 1:1. ,IĂ&#x;KOĂ&#x;KLUĂ&#x;BEĂ&#x;SUNĂ&#x;KIUĂ&#x;MOĂ&#x;MENĂ&#x;TU

G.Buffonas buvo vienas iĹĄ keliĹł svarbiĹł â&#x20AC;&#x17E;Juventusâ&#x20AC;&#x153; ĹžaidÄ&#x2014;jĹł, kurie liko klube, kai 2006 me-

tais dÄ&#x2014;l sutartĹł rungtyniĹł skandalo Turino ekipa buvo iĹĄtremta ÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Serie Bâ&#x20AC;&#x153;. PraÄ&#x2014;jus mÄ&#x2014;nesiui po triumfo pasaulio Ä?empionate jis ĹžaidÄ&#x2014; maĹžuose antrosios lygos stadionuose. 2010 m. pasaulio pirmenybÄ&#x2014;se G.Buffonas ĹžaidÄ&#x2014; nepaisydamas nugaros skausmĹł, bet italai turÄ&#x2014;jo pasitraukti jau po grupÄ&#x2014;s varĹžybĹł. TaÄ?iau vartininkas vÄ&#x2014;l buvo savo vietoje 2012 metĹł Europos pirmenybÄ&#x2014;se, kur italai pasiekÄ&#x2014; finalÄ&#x2026;. PraÄ&#x2014;jusÄŻ spalÄŻ G.Buffonas pagerino Fabio Cannavaro rekordÄ&#x2026; suĹžaisdamas Italijos rinktinÄ&#x2014;je 137 rungtynes. Kaip G.Buffonas iĹĄsilaiko virĹĄĹŤnÄ&#x2014;je taip ilgai? â&#x20AC;&#x17E;Svarbiausia â&#x20AC;&#x201C; noras Ĺžaisti, nes ref leksai jau ne tokie, â&#x20AC;&#x201C; prieĹĄ Ä?empionatÄ&#x2026; dienraĹĄÄ?iui â&#x20AC;&#x17E;La Repubblicaâ&#x20AC;&#x153; sakÄ&#x2014; vartininkas. â&#x20AC;&#x201C; BĹŤdamas tokio amĹžiaus jau netobulÄ&#x2014;ji, todÄ&#x2014;l geriau sumaĹžinti treniruoÄ?iĹł skaiÄ?iĹł, saugotis traumĹł, tinkamai maitintis ir dirbti treniruokliĹł salÄ&#x2014;je.â&#x20AC;&#x153; .UOĂ&#x;DEPĂ&#x;REĂ&#x;SIĂ&#x;JOSĂ&#x;GELĂ&#x;BwĂ&#x;JOĂ&#x;KNYĂ&#x;GOS

NeÄŻmanoma pamirĹĄti, kad prieĹĄ deĹĄimt metĹł G.Buffonas buvo puolÄ&#x2122;s ÄŻ depresijÄ&#x2026;. Atsigauti sportininkui padÄ&#x2014;jo literatĹŤra. Jo vardas buvo minimas poroje laĹžybĹł skandalĹł. 2011 metais G.Buffonas vedÄ&#x2014; Ä&#x152;ekijos modelÄŻ AlenÄ&#x2026; SeredovÄ&#x2026;, bet praÄ&#x2014;jusÄŻ mÄ&#x2014;nesÄŻ, prieĹĄ pat Italijos rinktinÄ&#x2014;s stovyklÄ&#x2026;, vyras paskelbÄ&#x2014;, kad jĹł santuoka nutraukta. PraneĹĄdamas apie skyrybas G.Buffonas padÄ&#x2014;kojo A.Seredovai vieĹĄai ir tikisi, kad ji atveĹĄ jĹł abu sĹŤnus paĹžiĹŤrÄ&#x2014;ti, kaip jis rungtyniauja Brazilijoje. Jei berniukai ten atvyks, patys pamatys, kaip jĹł tÄ&#x2014;vas patenka ÄŻ pasaulio Ä?empionatĹł rekordĹł knygÄ&#x2026;. Ir kas Ĺžino, galbĹŤt G.Buffonas tÄ&#x2122;s karjerÄ&#x2026; ir grÄŻĹĄ ÄŻ RusijÄ&#x2026;, ten, kur debiutavo Italijos rinktinÄ&#x2014;je, Ĺžaisti 2018 metĹł pasaulio pirmenybÄ&#x2014;se. Tada jam bus 40 metĹł â&#x20AC;&#x201C; tiek pat, kiek jo idealui Dino Zoffui, kai ĹĄis vartininkas padÄ&#x2014;jo laimÄ&#x2014;ti Italijai 1982-ĹłjĹł pasaulio Ä?empionato auksÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ Ĺžaisiu tol, kol netapsiu atsarginiu, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; G.Buffonas. â&#x20AC;&#x201C; AtÄ&#x2014;jus dienai, kai mane pasodins ant suolo, aĹĄ pakabinsiu savo batelius ant vinies.â&#x20AC;&#x153; (AP, LR)

%LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG 

+OMANDAĂ&#x201C;

  

$XVWUDOLMD kLOz ,VSDQLMD 2ODQGLMD

,VSDQLMDÂą2ODQGLMD YDO

kLOzÂą$XVWUDOLMD YDO

$XVWUDOLMDÂą2ODQGLMD YDO ,VSDQLMDÂąkLOz YDO 2ODQGLMDÂąkLOz$XVWUDOLMDÂą,VSDQLMD YDO

2UNGTĂ&#x201C; 0ERGĂ&#x201C;

  

  

,YGĂ&#x201C;

0RALĂ&#x201C; Â&#x152;VARjIAIĂ&#x201C; 4šK

  

  

  

  

#Ă&#x201C;GRUPw %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG

.ROXPELMDÂą*UDLNLMD YDO 'UDPEOLR.DXOR.UDQWDVÂą-DSRQLMD YDO

.ROXPELMDÂą'UDPEOLR.DXOR.UDQWDV YDO

-DSRQLMDÂą*UDLNLMD YDO

-DSRQLMDÂą.ROXPELMD*UDLNLMDÂą'UDPEOLR.DXOR.UDQWDV YDO+OMANDAĂ&#x201C;

  

'UDPEOLR.DXOR.UDQWDV *UDLNLMD .ROXPELMD -DSRQLMD

2UNGTĂ&#x201C; 0ERGĂ&#x201C;

  

  

,YGĂ&#x201C;

0RALĂ&#x201C; Â&#x152;VARjIAIĂ&#x201C; 4šK

  

  

  

  

$Ă&#x201C;GRUPw %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG

8UXJYDMXVÂą.RVWD5LND YDO

$QJOLMDÂą,WDOLMD YDO

8UXJYDMXVÂą$QJOLMD YDO ,WDOLMDÂą.RVWD5LND YDO ,WDOLMDÂą8UXJYDMXV.RVWD5LNDÂą$QJOLMD YDO+OMANDAĂ&#x201C;

  

$QJOLMD ,WDOLMD .RVWD5LND 8UXJYDMXV

2UNGTĂ&#x201C; 0ERGĂ&#x201C;

  

  

,YGĂ&#x201C;

0RALĂ&#x201C; Â&#x152;VARjIAIĂ&#x201C; 4šK

  

  

  

  

%Ă&#x201C;GRUPw %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG

Ă&#x201A;YHLFDULMDÂą(NYDGRUDV YDO 3UDQFĂ&#x2018;]LMDÂą+RQGĂ&#x2018;UDV YDO

Ă&#x201A;YHLFDULMDÂą3UDQFĂ&#x2018;]LMD YDO

+RQGĂ&#x2018;UDVÂą(NYDGRUDV YDO +RQGĂ&#x2018;UDVÂąĂ&#x201A;YHLFDULMD(NYDGRUDVÂą3UDQFĂ&#x2018;]LMD YDO+OMANDAĂ&#x201C;

  

(NYDGRUDV +RQGĂ&#x2018;UDV 3UDQFĂ&#x2018;]LMD Ă&#x201A;YHLFDULMD

2UNGTĂ&#x201C; 0ERGĂ&#x201C;

  

  

,YGĂ&#x201C;

0RALĂ&#x201C; Â&#x152;VARjIAIĂ&#x201C; 4šK

  

  

  

  

&Ă&#x201C;GRUPw %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG

$UJHQWLQDÂą%RVQLMDLU+HUFHJRYLQD YDO ,UDQDVÂą1LJHULMD YDO

$UJHQWLQDÂą,UDQDV YDO

1LJHULMDÂą%RVQLMDLU+HUFHJRYLQD YDO

1LJHULMDÂą$UJHQWLQD%RVQLMDLU+HUFHJRYLQDÂą,UDQDV YDO+OMANDAĂ&#x201C;

  

$UJHQWLQD %RVQLMDLU+HUFHJRYLQD ,UDQDV 1LJHULMD

2UNGTĂ&#x201C; 0ERGĂ&#x201C;

  

  

,YGĂ&#x201C;

0RALĂ&#x201C; Â&#x152;VARjIAIĂ&#x201C; 4šK

  

  

  

  

'Ă&#x201C;GRUPw %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG

9RNLHWLMDÂą3RUWXJDOLMD YDO *DQDÂą-$9 YDO

9RNLHWLMDÂą*DQD YDO

-$9Âą3RUWXJDOLMD YDO

3RUWXJDOLMDÂą*DQD-$9Âą9RNLHWLMD YDO+OMANDAĂ&#x201C;

  

*DQD -$9 3RUWXJDOLMD 9RNLHWLMD

2UNGTĂ&#x201C; 0ERGĂ&#x201C;

  

  

,YGĂ&#x201C;

  

0RALĂ&#x201C; Â&#x152;VARjIAIĂ&#x201C; 4šK

  

  

  

(Ă&#x201C;GRUPw %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG

%HOJLMDÂą$OĂ?\UDV YDO

5XVLMDÂą3LHWĂ&#x2DC;.RUzMD YDO

%HOJLMDÂą5XVLMD YDO 3LHWĂ&#x2DC;.RUzMDÂą$OĂ?\UDV YDO

3LHWĂ&#x2DC;.RUzMDÂą%HOJLMD$OĂ?\UDVÂą5XVLMD YDO +OMANDAĂ&#x201C;

  

$OĂ?\UDV %HOJLMD 3LHWĂ&#x2DC;.RUzMD 5XVLMD

2UNGTĂ&#x201C; 0ERGĂ&#x201C;

  

  

,YGĂ&#x201C;

  

0RALĂ&#x201C; Â&#x152;VARjIAIĂ&#x201C; 4šK

  

  

  


VSRUWRDUHQD

Ă&#x;PELUĂ?HOLRG

+ASĂ&#x;RY¸KIAUSIAIĂ&#x;Ă&#x20AC;IBwSĂ&#x;"RAĂ&#x;ZIĂ&#x;LIĂ&#x;JOĂ&#x;JEĂ&#x; %UD]LOLMRMHSUDVLGzMXVLDPHSDVDXOLRmHPSLRQDWHNLHN YLHQDLULQNWLQHLDWVWRYDXMDSRIXWEROLQLQNXV%HW WLNQHGDXJHOLVLĂ&#x2026;Ă?DLGzMĂ&#x2DC;JDOLYDGLQWLVĂ?YDLJĂ?GzPLV 3ULVWDWRPHWXRVNXULHVXODXNVGDXJLDXVLDGzPHVLR R o l a n d a s V. E I D V I L A S

â&#x2013; !Ă&#x201C;GRUĂ&#x201C;Pw "RAĂ&#x;ZIĂ&#x;LIĂ&#x;JA 'DO\YDXMDjMÂ&#x2019;NDUWj QHSUDOHL GRQzYLHQRWXUQ\UR Ă&#x152;DLGz UXQJW\QHV SHUJDOzV O\JLĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC;SUDODLPzMLPĂ&#x2DC; 3LUPj NDUWjGDO\YDYRPSUDzMXVÂ&#x2019; NDUWjÂąP*HULDXVLDV UH]XOWDWDVÂąRMLYLHWD LUP 

ÄŻvarÄ?ius. Tautos didvyriu ĹĄis puolÄ&#x2014;jas tapo per 2000 m. SidnÄ&#x2014;jaus olimpines Ĺžaidynes, kuriĹł finale pelnÄ&#x2014; iĹĄlyginamÄ&#x2026; jÄŻ ÄŻvartÄŻ, po to pasiĹžymÄ&#x2014;jo per baudiniĹł serijÄ&#x2026; ir su komandos draugais buvo apdovanotas aukso medaliu. Keturiskart geriausiu Afrikos futbolininku rinktas S.Etoâ&#x20AC;&#x2122;o vyksta jau ÄŻ ketvirtÄ&#x2026; jÄŻ pasaulio Ä?empionatÄ&#x2026;, taÄ?iau taĹĄko karjeroje dar nededa. +ROAĂ&#x;TIĂ&#x;JA 'DO\YDXMDjMÂ&#x2019;NDUWjĂ&#x152;DLGz UXQJW\QLĂ&#x2DC; SHUJDOzVO\JLRVLRV SUDODLPzMLPDL 3LUPjNDUWj GDO\YDYRPSUDzMXVÂ&#x2019;NDUWj ÂąP*HULDXVLDVUH]XOWDWDVÂą LRMLYLHWDP

Ĺ˝vaigĹždÄ&#x2014;. Neymarui da Silvai Santosui Juniorui (arba tiesiog Neymarui) dar tik 22-eji, taÄ?iau jis jau dabar yra ir daugiausia uĹždirbantis Brazilijos futbolininkas, ir nacionalinÄ&#x2014;s komandos senbuvis. RinktinÄ&#x2014;je Neymaras debiutavo 2010 m., jau ĹžaidÄ&#x2014; 47 rungtynes ir ÄŻmuĹĄÄ&#x2014; 30 ÄŻvarÄ?iĹł. NemaĹžai brazilĹł, tarp jĹł futbolo legendos Pele ir Romario, reikalavo, kad Neymaras bĹŤtĹł ÄŻtrauktas ÄŻ rinktinÄ&#x2122; ir per 2010 m. pasaulio pirmenybes, taÄ?iau tuometis treneris Carlosas Dunga atsakÄ&#x2014;, jog 18-metis supertalentas dar nenusipelnÄ&#x2014; vietos komandoje. UĹžtat ĹĄiemet dÄ&#x2014;l â&#x20AC;&#x17E;Barcelonaâ&#x20AC;&#x153; puolÄ&#x2014;jo nuopelnĹł negalÄ&#x2014;jo bĹŤti nÄ&#x2014; menkiausiĹł abejoniĹł.

Ĺ˝vaigĹždÄ&#x2014;. Geriausi kroatĹł futbolininkai pasklidÄ&#x2122; po visÄ&#x2026; EuropÄ&#x2026;, bet ĹĄiuo metu didĹžiausia ĹĄlove mÄ&#x2014;gaujasi 28 metĹł vidurio saugas Luka ModriÄ?ius, kurÄŻ 2012 m. uĹž maĹždaug 33 mln. svarĹł iĹĄ â&#x20AC;&#x17E;Tottenham Hotspurâ&#x20AC;&#x153; klubo ÄŻsigijo Madrido â&#x20AC;&#x17E;Realâ&#x20AC;&#x153;. Ĺ˝aidimui diriguojantis kroatas ne sykÄŻ ÄŻrodÄ&#x2014;, kad yra vertas kiekvieno uĹž jÄŻ sumokÄ&#x2014;to penso, o prieĹĄ kelias savaites tapo vienu Ä&#x152;empionĹł lygos finalo didvyriĹł. BĹŤtent L.ModriÄ?ius pakÄ&#x2014;lÄ&#x2014; kampinÄŻ, po kurio â&#x20AC;&#x17E;Realâ&#x20AC;&#x153; per teisÄ&#x2014;jo pridÄ&#x2014;tÄ&#x2026; laikÄ&#x2026; iĹĄlygino rezultatÄ&#x2026; ir perkÄ&#x2014;lÄ&#x2014; maÄ?Ä&#x2026; ÄŻ madridieÄ?iĹł pergale pasibaigusÄŻ pratÄ&#x2122;simÄ&#x2026;. â&#x2013; "Ă&#x201C;GRUĂ&#x201C;Pw )SĂ&#x;PAĂ&#x;NIĂ&#x;JA 'DO\YDXMDjMÂ&#x2019;NDUWjĂ&#x152;DLGz UXQJW\QHV SHUJDOzV O\JLĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC;SUDODLPzMLPĂ&#x2DC; 3LUPj NDUWjGDO\YDYRPSUDzMXVÂ&#x2019; NDUWjÂąP*HULDXVLDV UH]XOWDWDVÂąRMLYLHWD P 

-EKĂ&#x;SIĂ&#x;KA 'DO\YDXMDjMÂ&#x2019;NDUWjĂ&#x152;DLGz UXQJW\QHV SHUJDOLĂ&#x2DC;O\JLĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC; SUDODLPzMLPDL 3LUPjNDUWj GDO\YDYRPSUDzMXVÂ&#x2019;NDUWj ÂąP*HULDXVLDVUH]XOWDWDVÂą NHWYLUWILQDOLV LUP 

Ĺ˝vaigĹždÄ&#x2014;. MeksikieÄ?iai retai tampa ryĹĄkiomis Europos futbolo ĹžvaigĹždÄ&#x2014;mis, o viena iĹĄ nedaugelio iĹĄimÄ?iĹł â&#x20AC;&#x201C; vidurio gynÄ&#x2014;jas Rafaelis Marquezas, geriausius karjeros metus praleidÄ&#x2122;s â&#x20AC;&#x17E;Monacoâ&#x20AC;&#x153; ir â&#x20AC;&#x17E;Barcelonaâ&#x20AC;&#x153; komandose. Dabar 35-eriĹł R.Marquezo karjera jau artÄ&#x2014;ja saulÄ&#x2014;lydĹžio link ir jis grÄŻĹžo ÄŻ tÄ&#x2014;vynÄ&#x2122;, kur gina â&#x20AC;&#x17E;Leonâ&#x20AC;&#x153; klubo garbÄ&#x2122;. TaÄ?iau veteranas vis dar muĹĄa ÄŻvarÄ?ius, o rinktinÄ&#x2014;s treneriai neabejoja, kad pirmasis UEFA Ä&#x152;empionĹł lygos nugalÄ&#x2014;toju tapÄ&#x2122;s Meksikos futbolininkas bus vienas svarbiausiĹł rinktinÄ&#x2014;s ĹžaidÄ&#x2014;jĹł Brazilijos stadionuose. +AĂ&#x;MEĂ&#x;RĂ&#x201E;Ă&#x;NAS 'DO\YDXMDjMÂ&#x2019;NDUWjĂ&#x152;DLGz UXQJW\QLĂ&#x2DC; SHUJDOzVO\JLRVLRV SUDODLPzMLPDL 3LUPjNDUWjGD O\YDYRPSUDzMXVÂ&#x2019;NDUWjÂą P*HULDXVLDVUH]XOWDWDVÂą NHWYLUWILQDOLV P 

Ĺ˝vaigĹždÄ&#x2014;. Futbolininkai ÄŻ KamerĹŤno rinktinÄ&#x2122; ateina ir iĹĄ jos iĹĄeina, bet Samuelis Etoâ&#x20AC;&#x2122;o Ĺžaisti joje, regis, ketina amĹžinai. NacionalinÄ&#x2014;je komandoje S.Etoâ&#x20AC;&#x2122;o debiutavo dar 1997 m., 16-ojo gimtadienio iĹĄvakarÄ&#x2014;se, ir savo ĹĄaliai atstovavo 116 rungtyniĹł, per jas ÄŻmuĹĄÄ&#x2014; 56

O\JLĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC;SUDODLPzMLPĂ&#x2DC; 3LUPj NDUWjGDO\YDYRPSUDzMXVÂ&#x2019; NDUWjÂąP*HULDXVLDV UH]XOWDWDVÂąRMLYLHWD LUP 

Ĺ˝vaigĹždÄ&#x2014;. Olandijos rinktinÄ&#x2014;s kapitono raiĹĄtis patikÄ&#x2014;tas Roterdamo menininkĹł ĹĄeimoje uĹžaugusiam 30-meÄ?iam â&#x20AC;&#x17E;Manchester Unitedâ&#x20AC;&#x153; puolÄ&#x2014;jui Robinui van Persie. Jis nuo 2004 m. atstovauja Anglijos klubams (iki â&#x20AC;&#x17E;Manchester Unitedâ&#x20AC;&#x153; ilgai vilkÄ&#x2014;jo Londono â&#x20AC;&#x17E;Arsenalâ&#x20AC;&#x153; komandos aprangÄ&#x2026;), buvo apdovanotas geriausio bei rezultatyviausio Anglijos lygos futbolininko prizais ir tapo rezultatyviausiu 2014 metĹł pasaulio Ä?empionato atrankos Europos zonos ĹžaidÄ&#x2014;ju (ÄŻmuĹĄÄ&#x2014; 11 ÄŻvarÄ?iĹł). hIĂ&#x;Lw 'DO\YDXMDjMÂ&#x2019;NDUWjĂ&#x152;DLGz UXQJW \QHV SHUJDOzVO\JLRVLRV SUDODLPzMLPĂ&#x2DC; 3LUPjNDUWj GDO\YDYRPSUDzMXVÂ&#x2019;NDUWj ÂąP*HULDXVLDVUH]XOWDWDV ÂąLRMLYLHWD P 

/LANĂ&#x;DIĂ&#x;JA 'DO\YDXMDjMÂ&#x2019;NDUWjĂ&#x152;DLGz UXQJW\QHV SHUJDOzV

Ĺ˝vaigĹždÄ&#x2014;. Tai Mario Yepesas â&#x20AC;&#x201C; vienas paskutiniĹł mohikanĹł iĹĄ Kolumbijai dideliĹł vilÄ?iĹł suteikusios, bet po to ĹĄalÄŻ smarkiai nuvylusios 2001-ĹłjĹł auksinÄ&#x2014;s kartos. Tiesa, su rinktine jis daugiau nieko nepasiekÄ&#x2014;, bet ne vienÄ&#x2026; sezonÄ&#x2026; buvo ParyĹžiaus PSG ir â&#x20AC;&#x17E;Milanâ&#x20AC;&#x153; klubĹł gynybos ramstis. Dabar Kolumbijos rinktinÄ&#x2014;s kapitonui M.Yepesui â&#x20AC;&#x201C; jau 38-eri. PastarÄ&#x2026; jÄŻ sezonÄ&#x2026; jis ĹžaidÄ&#x2014; Bergamo â&#x20AC;&#x17E;Atalantaâ&#x20AC;&#x153; klube, o prieĹĄ kelis mÄ&#x2014;nesius paskelbÄ&#x2014;, kad po pasaulio Ä?empionato baigs sportininko karjerÄ&#x2026;.

Ĺ˝vaigĹždÄ&#x2014;. Kad Italijos rinktinÄ&#x2014;s vartai bĹŤtĹł patikimai uĹžrakinti, rĹŤpinasi 36 metĹł Gianluigi Buffonas. Jis pagrindiniu â&#x20AC;&#x17E;mÄ&#x2014;lynĹłjĹłâ&#x20AC;&#x153; vartininku tapo dar XX amĹžiaus pabaigoje ir tik kelis trumpus tarpsnius uĹžleido vietÄ&#x2026; tarp virpstĹł savo kolegoms. PenktÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; ÄŻ pasaulio Ä?empionatÄ&#x2026; atvykÄ&#x2122;s G.Buffonas yra daugiausia rungtyniĹł Italijos rinktinÄ&#x2014;je ĹžaidÄ&#x2122;s futbolininkas (139), nacionalinÄ&#x2014;s komandos ir Turino â&#x20AC;&#x17E;Juventusâ&#x20AC;&#x153; ekipos kapitonas. â&#x20AC;&#x17E;Juventusâ&#x20AC;&#x153; uĹž G.BuffonÄ&#x2026; dar 2001 m. â&#x20AC;&#x17E;Parmaâ&#x20AC;&#x153; klubui sumokÄ&#x2014;jo 45 mln. eurĹł. Ĺ is vartininkĹł iĹĄpirkos rekordas nepagerintas iki ĹĄiol.

$RAMBĂ&#x;LIOĂ&#x;+AUĂ&#x;LOĂ&#x;+RANĂ&#x;TAS

5RUGĂ&#x;VAĂ&#x;JUS

'DO\YDXMDLjMÂ&#x2019;NDUWjĂ&#x152;DLGz UXQJW\QHV SHUJDOzVO\JLRVLRV SUDODLPzMLPDL 3LUPjNDUWj GDO\YDYRPSUDzMXVÂ&#x2019;NDUWj ÂąP*HULDXVLDVUH]XOWDWDV ÂąLĂ&#x2026;NULWRSLUPDMDPHHWDSH

'DO\YDXMDjMÂ&#x2019;NDUWjĂ&#x152;DLGz UXQJW\QHV SHUJDOLĂ&#x2DC;O\JLĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC; SUDODLPzMLPĂ&#x2DC; 3LUPjNDUWj GDO\YDYRPSUDzMXVÂ&#x2019;NDUWj ÂąP*HULDXVLDVUH]XOWDWDVÂą RMLYLHWD LUP 

Ĺ˝vaigĹždÄ&#x2014;. 27 metĹł Luisas Suarezas maudosi ryĹĄkiausiuose ĹĄlovÄ&#x2014;s spinduliuose. 2013â&#x20AC;&#x201C;2014 metĹł sezonÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Liverpoolâ&#x20AC;&#x153; puolÄ&#x2014;jas tapo rezultatyviausiu Anglijos lygos futbolininku ir net pagal kelias versijas buvo iĹĄrinktas geriausiu lygos ĹžaidÄ&#x2014;ju. Viena bÄ&#x2014;da â&#x20AC;&#x201C; pasaulio Ä?empionato pradĹžiÄ&#x2026; Urugvajaus ĹžvaigĹždÄ&#x2014; tikriausiai turÄ&#x2014;s praleisti dÄ&#x2014;l geguĹžÄ&#x2122; atliktos menisko operacijos. TaÄ?iau L.Suarezas ÄŻtrauktas ÄŻ â&#x20AC;&#x17E;ĹžydrĹłjĹłâ&#x20AC;&#x153; paraiĹĄkÄ&#x2026; ir planuoja jiems padÄ&#x2014;ti jei ne per grupÄ&#x2014;s rungtynes, tai per atkrintamÄ&#x2026;sias varĹžybas.

Ĺ˝vaigĹždÄ&#x2014;. Nesvarbu, ar reikia aplamdyti kaulus varĹžovams, ar nuginkluoti oponentĹł vartininkÄ&#x2026;, visas uĹžduotis tiek gindamasis, tiek puldamas gali atlikti 27 metĹł Turino â&#x20AC;&#x17E;Juventusâ&#x20AC;&#x153; ir Ä&#x152;ilÄ&#x2014;s rinktinÄ&#x2014;s saugas Arturo Vidalis. Tiesa, rinktinÄ&#x2014;je jo ÄŻvarÄ?iĹł Ä?ilieÄ?iĹł sirgaliai pasigenda, taÄ?iau klube A.Vidalis ĹžaidĹžia rezultatyviai ir neseniai tapo pirmuoju nuo 2000 m. â&#x20AC;&#x17E;Juventusâ&#x20AC;&#x153; futbolininku, tris kartus pasiĹžymÄ&#x2014;jusiu per Ä&#x152;empionĹł lygos rungtynes. !USTĂ&#x;RAĂ&#x;LIĂ&#x;JA 'DO\YDXMDjMÂ&#x2019;NDUWjĂ&#x152;DLGz UXQJW \QLĂ&#x2DC; SHUJDOzVO\JLRVLRV SUDODLPzMLPDL 3LUPjNDUWj GDO\YDYRPSUDzMXVÂ&#x2019;NDUWj ÂąP*HULDXVLDVUH]XOWDWDV ÂąDĂ&#x2026;WXQWILQDOLV P 

Ĺ˝vaigĹždÄ&#x2014;. 2006 m. Timas Cahillas ÄŻmuĹĄÄ&#x2014; pirmÄ&#x2026; jÄŻ Australijos rinktinÄ&#x2014;s istorijoje ÄŻvartÄŻ pasaulio pirmenybÄ&#x2014;se. Nuo ĹĄio ÄŻvykio praÄ&#x2014;jo jau aĹĄtuoneri metai, bet patyrÄ&#x2122;s puolÄ&#x2014;jas vis dar yra rikiuotÄ&#x2014;je, prieĹĄ tris mÄ&#x2014;nesius tapo â&#x20AC;&#x17E;Socceroosâ&#x20AC;&#x153; rekordininku pagal ÄŻmuĹĄtus ÄŻvarÄ?ius (per 68 rungtynes pasiĹžymÄ&#x2014;jo 32 kartus) ir keliauja ÄŻ savo treÄ?iÄ&#x2026; pasaulio Ä?empionatÄ&#x2026;. Geriausiais karjeros metais T.Cahillas atstovavo Liverpulio â&#x20AC;&#x17E;Evertonâ&#x20AC;&#x153; klubui, o nuo 2012 m. ĹžaidĹžia â&#x20AC;&#x17E;New York Red Bullsâ&#x20AC;&#x153; ekipoje. â&#x2013; #Ă&#x201C;GRUĂ&#x201C;Pw 'RAIĂ&#x;KIĂ&#x;JA

Ĺ˝vaigĹždÄ&#x2014;. Ispanijos rinktinÄ&#x2014;je ir â&#x20AC;&#x17E;Barcelonaâ&#x20AC;&#x153; klube yra geriau iĹĄreklamuotĹł futbolininkĹł. TaÄ?iau auksÄ&#x2026; neĹĄantis ispanĹł â&#x20AC;&#x17E;barĹĄkutisâ&#x20AC;&#x153; nebĹŤtĹł veiksmingas, jei Ĺžaidimo nekontroliuotĹł vidurio saugai, pirmiausia Andresas Iniesta. VisÄ&#x2026; 2001 m. prasidÄ&#x2014;jusiÄ&#x2026; profesionalo karjerÄ&#x2026; Barselonos klube praleidÄ&#x2122;s aikĹĄtÄ&#x2014;s vidurio darbĹĄtuolis ne tik pradeda â&#x20AC;&#x17E;Raudonosios siaubĹŤnÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; atakas. PrieĹĄ ketverius metus pasaulio Ä?empionato finale jis ÄŻmuĹĄÄ&#x2014; auksinÄŻ ÄŻvartÄŻ, o uĹžpernai buvo iĹĄrinktas geriausiu Europos pirmenybiĹł ĹžaidÄ&#x2014;ju. AsmeniniĹł ÄŻvertinimĹł 30-meÄ?iam saugui galbĹŤt trĹŤksta, bet per geriausio pasaulio futbolininko rinkimus jis dukart pateko ÄŻ pirmÄ&#x2026;jÄŻ trejetÄ&#x2026;, o tuo pasigirti irgi gali nedaugelis.

ÂąP*HULDXVLDVUH]XOWDWDV ÂąDĂ&#x2026;WXQWILQDOLV P 

'DO\YDXMDLjMÂ&#x2019;NDUWjĂ&#x152;DLGzUXQJ W\QHV SHUJDOzSUDODLPzMLPDL 3LUPjNDUWjGDO\YDYRPSUD zMXVÂ&#x2019;NDUWjÂąP*HULDXVLDVUH ]XOWDWDVÂąLĂ&#x2026;NULWRSLUPDMDPHHWDSH

Ĺ˝vaigĹždÄ&#x2014;. PrieĹĄ 10 metĹł Giorgos Karagounis paklojo pergalÄ&#x2014;s Europos pirmenybÄ&#x2014;se pamatus. Jis atidarymo rungtynÄ&#x2014;se ÄŻmuĹĄÄ&#x2014; pirmÄ&#x2026; jÄŻ turnyro ÄŻvartÄŻ ÄŻ portugalĹł vartus ir parodÄ&#x2014; Graikijai, kad ji gali ÄŻveikti bet kurÄŻ varĹžovÄ&#x2026;. Dabar 37 metĹł saugas yra Graikijos rinktinÄ&#x2014;s kapitonas ir jos rekordininkas pagal Ĺžaistas rungtynes (133). G.Karagounis pabandÄ&#x2014; jÄ&#x2014;gas ir uĹžsienyje, bet didelÄ&#x2014;s laimÄ&#x2014;s svetur nerado ir Milano â&#x20AC;&#x17E;Interâ&#x20AC;&#x153;, Lisabonos â&#x20AC;&#x17E;Benficaâ&#x20AC;&#x153; bei Londono â&#x20AC;&#x17E;Fulhamâ&#x20AC;&#x153; klubuose praleido tiktai po du sezonus. +OĂ&#x;LUMĂ&#x;BIĂ&#x;JA 'DO\YDXMDjMÂ&#x2019;NDUWjĂ&#x152;DLGz UXQJW \QLĂ&#x2DC; SHUJDOzVO\JLRVLRV SUDODLPzMLPDL 3LUPjNDUWj GDO\YDYRPSUDzMXVÂ&#x2019;NDUWj

Ĺ˝vaigĹždÄ&#x2014;. Neseniai rinktinÄ&#x2014;je ĹĄimtÄ&#x2026;sias rungtynes suĹžaidÄ&#x2122;s 36 metĹł Didier Drogba yra didĹžiausias Dramblio Kaulo Kranto futbolo autoritetas. Londono â&#x20AC;&#x17E;Chelseaâ&#x20AC;&#x153; klube labiausiai iĹĄgarsÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s puolÄ&#x2014;jas ĹžaidÄ&#x2014; dviejuose Afrikos pirmenybiĹł finaluose, dukart buvo iĹĄrinktas geriausiu Afrikos futbolininku ir buvo rinktinÄ&#x2014;s kapitonas per dvejas praÄ&#x2014;jusias pasaulio pirmenybes. AukĹĄÄ?iausias D.Drogba karjeros taĹĄkas jau praeityje, bet dar ir pastarÄ&#x2026;jÄŻ sezonÄ&#x2026; nuo jo taikliĹł smĹŤgiĹł kentÄ&#x2014;jo nemaĹžai Stambulo â&#x20AC;&#x17E;Galatasarayâ&#x20AC;&#x153; klubo varĹžovĹł.

!NGĂ&#x;LIĂ&#x;JA 'DO\YDXMDjMÂ&#x2019;NDUWjĂ&#x152;DLGz UXQJW\QHV SHUJDOzVO\ JLĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC;SUDODLPzMLPĂ&#x2DC; 3LUPj NDUWjGDO\YDYRPSUDzMXVÂ&#x2019; NDUWjÂąP*HULDXVLDV UH]XOWDWDVÂąRMLYLHWD P 

*AĂ&#x;POĂ&#x;NIĂ&#x;JA 'DO\YDXMDjMÂ&#x2019;NDUWjĂ&#x152;DLGz UXQJW\QLĂ&#x2DC; SHUJDOzVO\JLRVLRV SUDODLPzMLPDL 3LUPjNDUWj GDO\YDYRPSUDzMXVÂ&#x2019;NDUWj ÂąP*HULDXVLDVUH]XOWDWDV ÂąDĂ&#x2026;WXQWILQDOLV LUP 

Ĺ˝vaigĹždÄ&#x2014;. JaponĹł futbolininkai nesiverĹžia sudarinÄ&#x2014;ti sutarÄ?iĹł su uĹžsienio klubais, o ÄŻ EuropÄ&#x2026; paprastai vyksta tik tie, kurie tikisi prasibrauti ÄŻ elitines komandas. Geriausiai su ĹĄia uĹžduotimi susitvarkÄ&#x2014; Shinji Kagawa, 2010 m. apsivilkÄ&#x2122;s Dortmundo â&#x20AC;&#x17E;Borussiaâ&#x20AC;&#x153; aprangÄ&#x2026;, o uĹžpernai perÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s ÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Manchester Unitedâ&#x20AC;&#x153;. 25 metĹł saugas tvirtos vietos â&#x20AC;&#x17E;Unitedâ&#x20AC;&#x153; vienuolikÄ&#x2014;je dar neturi, bet atsiradus menkiausiai progai bando ÄŻrodyti, kad yra vertas daugiau, ir pernai tapo pirmuoju azijieÄ?iu, per Anglijos lygos rungtynes ÄŻmuĹĄusiu tris ÄŻvarÄ?ius. â&#x2013; $Ă&#x201C;GRUĂ&#x201C;Pw )TAĂ&#x;LIĂ&#x;JA 'DO\YDXMDjMÂ&#x2019;NDUWjĂ&#x152;DLGz UXQJW\QLĂ&#x2DC; SHUJDOzV O\JLRVLRVSUDODLPzMLPĂ&#x2DC; 3LUPj NDUWjGDO\YDYRPSUDzMXVÂ&#x2019; NDUWjÂąP*HULDXVLDV UH]XOWDWDVÂąRMLYLHWD LUP 

Ĺ˝vaigĹždÄ&#x2014;. PrieĹĄ 11 metĹł airiĹł kraujo turintis Wayneâ&#x20AC;&#x2122;as Rooney tapo jauniausiu Anglijos rinktinÄ&#x2014;s aprangÄ&#x2026; apsivilkusiu futbolininku ir jauniausiu ÄŻvartÄŻ ÄŻmuĹĄusiu rinktinÄ&#x2014;s ĹžaidÄ&#x2014;ju. Tada W.Rooney buvo 17-a, dabar â&#x20AC;&#x201C; 28-eri ir jis tarp tÄ&#x2122;sianÄ?iĹł karjerÄ&#x2026; yra daugiausia ÄŻvarÄ?iĹł ÄŻmuĹĄÄ&#x2122;s (38 per 90 rungtyniĹł) Anglijos rinktinÄ&#x2014;s futbolininkas. Tiesa, jokiĹł titulĹł W.Rooney, kaip ir kiti jo kartos ĹžaidÄ&#x2014;jai, su rinktine neiĹĄkovojo. Skirtingai negu su â&#x20AC;&#x17E;Manchester Unitedâ&#x20AC;&#x153; komanda, kuriai padÄ&#x2014;jo laimÄ&#x2014;ti visus svarbiausius klubĹł futbolo trofÄ&#x2014;jus. +OSĂ&#x;TAĂ&#x;2IĂ&#x;KA 'DO\YDXMDjMÂ&#x2019;NDUWjĂ&#x152;DLGz UXQJW\QLĂ&#x2DC; SHUJDOzVO\JLRVLRV SUDODLPzMLPDL 3LUPjNDUWj GDO\YDYRPSUDzMXVÂ&#x2019;NDUWj ÂąP*HULDXVLDVUH]XOWDWDV ÂąSDWHNRÂ&#x2019;DĂ&#x2026;WXQWILQDOÂ&#x2019; P 

Ĺ˝vaigĹždÄ&#x2014;. Joelis Campbellas dar nÄ&#x2014;ra Kosta Rikos futbolo legenda, bet po tuzino metĹł gali ja bĹŤ-


VSRUWRDUHQD

PELUĂ?HOLRGĂ&#x;

Ă&#x;Ă&#x;RINKĂ&#x;TIĂ&#x;NwSĂ&#x;IRĂ&#x;JĂ&#x2039;Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x20AC;VAIGĂ&#x20AC;Ă&#x;DwS ti. Ĺ iam puolÄ&#x2014;jui dar tik 21-eri, bet Ĺžaisdamas ĹĄalies rinktinÄ&#x2014;je jis jau ÄŻmuĹĄÄ&#x2014; 9 ÄŻvarÄ?ius, o prieĹĄ trejus metus sudarÄ&#x2014; sutartÄŻ su Londono â&#x20AC;&#x17E;Arsenalâ&#x20AC;&#x153; klubu. Tiesa, kol kas jis skolinamas kitiems klubams. PastarÄ&#x2026; jÄŻ sezonÄ&#x2026; J.Campbellas, atstovaudamas PirÄ&#x2014;jo â&#x20AC;&#x17E;Olympiakosâ&#x20AC;&#x153;, tapo Graikijos Ä?empionu ir ÄŻmuĹĄÄ&#x2014; vienÄ&#x2026; iĹĄ dviejĹł ÄŻvarÄ?iĹł per Ä&#x152;empionĹł lygos aĹĄtuntfinalio rungtynes, kuriose PirÄ&#x2014;jo komanda nugalÄ&#x2014;jo â&#x20AC;&#x17E;Manchester Unitedâ&#x20AC;&#x153;. â&#x2013;  %Ă&#x201C;GRUĂ&#x201C;Pw 0RANĂ&#x;CĂ&#x201E;Ă&#x;ZIĂ&#x;JA 'DO\YDXMDjMÂ&#x2019;NDUWjĂ&#x152;DLGz UXQJW\QHV SHUJDOzVO\JLĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC; SUDODLPzMLPĂ&#x2DC; 3LUPjNDUWj GDO\YDYRPSUDzMXVÂ&#x2019;NDUWj ÂąP*HULDXVLDVUH]XOWDWDVÂą RMLYLHWD P 

pasikvietÄ&#x2014; 2009 m. Retai, bet labai graĹžius ÄŻvarÄ?ius muĹĄantis A.Valencia nenuvylÄ&#x2014;, todÄ&#x2014;l pasibaigus pirmajai ketveriĹł metĹł sutarÄ?iai Ekvadoro rinktinÄ&#x2014;s kapitonui buvo pasiĹŤlyta dar viena. (ONĂ&#x;DĂ&#x201E;Ă&#x;RAS 'DO\YDXMDLjMÂ&#x2019;NDUWjĂ&#x152;DLGz UXQJW\QHV O\JLRVLRVSUDODL PzMLPDL 3LUPjNDUWjGDO\YDYR PSUDzMXVÂ&#x2019;NDUWjÂą P*HULDXVLDVUH]XOWDWDVÂąLĂ&#x2026;NULWR SLUPDMDPHHWDSH

'DO\YDXMDLjMÂ&#x2019;NDUWjĂ&#x152;DLGz UXQJW\QHV SHUJDOzVSUDODLPzML PDL 3LUPjNDUWjGDO\YDYRP SUDzMXVÂ&#x2019;NDUWjÂąP*HULDXVLDV UH]XOWDWDVÂąDĂ&#x2026;WXQWILQDOLV P 

Ĺ˝vaigĹždÄ&#x2014;. Vienintelis pastaraisiais sezonais Europoje iĹĄgarsÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s Ekvadoro futbolininkas yra â&#x20AC;&#x17E;Manchester Unitedâ&#x20AC;&#x153; atstovaujantis 28 metĹł Antonio Valencia. Jis Anglijos futbole apsitrynÄ&#x2014; vilkÄ&#x2014;damas â&#x20AC;&#x17E;Wigan Athleticâ&#x20AC;&#x153; aprangÄ&#x2026; ir paliko gerÄ&#x2026; ÄŻspĹŤdÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Unitedâ&#x20AC;&#x153; vadovams, kurie deĹĄinÄŻ jÄŻ saugÄ&#x2026; ÄŻ savo gretas

0ORĂ&#x;TUĂ&#x;GAĂ&#x;LIĂ&#x;JA

'DO\YDXMDjMÂ&#x2019;NDUWjĂ&#x152;DLGz UXQJW\QHV SHUJDOzVO\JLRVLRV SUDODLPzMLPĂ&#x2DC; 3LUPjNDUWj GDO\YDYRPSUDzMXVÂ&#x2019;NDUWj ÂąP*HULDXVLDVUH]XOWDWDVÂą RMLYLHWD P 

'DO\YDXMDjMÂ&#x2019;NDUWjĂ&#x152;DLGz UXQJW\QHV SHUJDOLĂ&#x2DC;O\JLR VLRVSUDODLPzMLPDL 3LUPjNDUWj GDO\YDYRPSUDzMXVÂ&#x2019;NDUWj ÂąP*HULDXVLDVUH]XOWDWDV ÂąLRMLYLHWD P 

0IEĂ&#x;TĂ&#x2039;Ă&#x;+OĂ&#x;RwĂ&#x;JA

â&#x2013; &Ă&#x201C;GRUĂ&#x201C;Pw !RĂ&#x;GENĂ&#x;TIĂ&#x;NA

"OSĂ&#x;NIĂ&#x;JAĂ&#x;IRĂ&#x;(ERĂ&#x;CEĂ&#x;GOĂ&#x;VIĂ&#x;NA

!LĂ&#x;Ă&#x20AC;YĂ&#x;RAS

'DO\YDXMDSLUPjNDUWj

'DO\YDXMDjMÂ&#x2019;NDUWjĂ&#x152;DLGz UXQJW\QHV SHUJDOzVO\JLR VLRVSUDODLPzMLPDL 3LUPj NDUWjGDO\YDYRPSUDzMXVÂ&#x2019; NDUWjÂąP9LVXVNDUWXV LĂ&#x2026;NULWRSLUPDMDPHHWDSH

Ĺ˝vaigĹždÄ&#x2014;. Edinas DĹžeko â&#x20AC;&#x201C; ne ĹĄiaip puikus futbolininkas, jis yra Tautos Stabas (â&#x20AC;&#x17E;Idol Nacijeâ&#x20AC;&#x153;). Taip vadinamas ir geriausiam Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkui ÄŻteikiamas prizas, o E.DĹžeko juo buvo apdovanotas tris kartus iĹĄ eilÄ&#x2014;s. Ĺ˝aisdamas rinktinÄ&#x2014;je 28 metĹł puolÄ&#x2014;jas ÄŻvarÄ?ius ĹĄtampuoja kaip automatas (per 60 rungtyniĹł ÄŻmuĹĄÄ&#x2014; 33 kartus), o 2011 m. tapo brangiausiu ne vien Bosnijos ir Hercegovinos, bet ir visĹł buvusios Jugoslavijos valstybiĹł futbolininku â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Manchester Cityâ&#x20AC;&#x153; uĹž â&#x20AC;&#x17E;bosniĹł deimantoâ&#x20AC;&#x153; perÄ&#x2014;jimÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Wolfsburgâ&#x20AC;&#x153; klubui sumokÄ&#x2014;jo 27 mln. svarĹł. â&#x2013; 'Ă&#x201C;GRUĂ&#x201C;Pw 6OĂ&#x;KIEĂ&#x;TIĂ&#x;JA

Ĺ˝vaigĹždÄ&#x2014;. Brazilijoje vesti Portugalijos rinktinÄ&#x2122; ÄŻ pergales bandys geriausias pasaulio futbolininkas. 2013 m. juo antrÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; buvo pripaĹžintas puolÄ&#x2014;jas Cristiano Ronaldo. Nuo 2009 m. Madrido â&#x20AC;&#x17E;Realâ&#x20AC;&#x153; ĹžaidĹžiantis Cristiano Ronaldo yra Portugalijos rinktinÄ&#x2014;s kapitonas ir nacionalinÄ&#x2014;s komandos ÄŻmuĹĄtĹł ÄŻvarÄ?iĹł rekordininkas (pasiĹžymÄ&#x2014;jo 49 kartus per 110 rungtyniĹł). ÄŽvarÄ?ius jis muĹĄa nesustodamas ir ĹĄiemet jau treÄ?iÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; buvo apdovanotas Auksiniu bateliu â&#x20AC;&#x201C; rezultatyviausiam Europos klubĹł sezono futbolininkui skirtu prizu. *!6

Ĺ˝vaigĹždÄ&#x2014;. Viso pasaulio futbolas jau ne vienus metus yra 169 cm ĹŤgio argentinieÄ?io Lionelio Messi ĹĄeĹĄÄ&#x2014;lyje. Ĺ iam vidurio puolÄ&#x2014;jui dar tik 26-eri, bet jis jau keturis kartus buvo renkamas geriausiu pasaulio futbolininku, su â&#x20AC;&#x17E;Barcelonaâ&#x20AC;&#x153; ekipa laimÄ&#x2014;jo visus klubĹł futbolo prizus ir ĹžaidÄ&#x2014; 84 rungtynes Argentinos rinktinÄ&#x2014;je, kurioje debiutavo bĹŤdamas 18os. Savo ĹĄaliai L.Messi atstovavo dvejose praÄ&#x2014;jusiose pasaulio pirmenybÄ&#x2014;se, kuriose â&#x20AC;&#x17E;baltusĹžydrusâ&#x20AC;&#x153; iĹĄtiko toks pat likimas â&#x20AC;&#x201C; L.Messi ir jo komanda abukart ketvirtfinalyje pralaimÄ&#x2014;jo vokieÄ?iams.

'DO\YDXMDjMÂ&#x2019;NDUWjĂ&#x152;DLGz UXQJW\QHV SHUJDOLĂ&#x2DC;O\JLĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC; SUDODLPzMLPĂ&#x2DC; 3LUPjNDUWj GDO\YDYRPSUDzMXVÂ&#x2019;NDUWj ÂąP*HULDXVLDVUH]XOWDWDVÂą RMLYLHWD LUP 

'DO\YDXMDjMÂ&#x2019;NDUWjĂ&#x152;DLGz UXQJW \QHV SHUJDOzVO\JLR VLRVSUDODLPzMLPĂ&#x2DC; 3LUPj NDUWjGDO\YDYRPSUDzMXVÂ&#x2019; NDUWjÂąP*HULDXVLDV UH]XOWDWDVÂąSXVILQDOLV P 

Ĺ˝vaigĹždÄ&#x2014;. Vokietijos rinktinÄ&#x2014;je vos ne kasmet itin ryĹĄkiai suspindi vis kitas ĹžaidÄ&#x2014;jas. TaÄ?iau ĹĄioje komandoje yra vienas futbolininkas, labai naudingai ir patikimai ĹžaidĹžiantis visuose turnyruose. Tai â&#x20AC;&#x201C; 29 metĹł vidurio saugas Bastianas Schweinsteigeris. Jis jau deĹĄimtÄŻ metĹł konstruoja Miuncheno â&#x20AC;&#x17E;Bayernâ&#x20AC;&#x153; bei Vokietijos rinktinÄ&#x2014;s atakas ir likdamas ĹĄeĹĄÄ&#x2014;lyje padeda atsiskleisti komandos draugams. B.Schweinsteigeris ilgai nebuvo ÄŻvertintas jokiu individualiu prizu ir tik 2013 m. pirmÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; gavo geriausio Vokietijos futbolininko apdovanojimÄ&#x2026;.

)RAĂ&#x;NAS

'AĂ&#x;NA

Ĺ˝vaigĹždÄ&#x2014;. 99 rung tynes JAV rinktinÄ&#x2014;je ĹžaidÄ&#x2122;s Timas Howardas yra vienas iĹĄ nedaugelio vartininkĹł, sugebÄ&#x2014;jusiĹł per oficialias varĹžybas ÄŻmuĹĄti ÄŻvartÄŻ. Tai jis padarÄ&#x2014; prieĹĄ pustreÄ?iĹł metĹł per Anglijos lygos rungtynes atstovaudamas Liverpulio â&#x20AC;&#x17E;Evertonâ&#x20AC;&#x153; klubui. 35 metĹł T.Howardas patikimai vykdo ir savo pagrindines pareigas. Jei bĹŤtĹł kitaip, praÄ&#x2014;jusÄŻ deĹĄimtmetÄŻ T.Howardo nebĹŤtĹł pakvietÄ&#x2122;s â&#x20AC;&#x17E;Manchester Unitedâ&#x20AC;&#x153; klubas, o po to amerikietis nebĹŤtĹł ÄŻsitvirtinÄ&#x2122;s â&#x20AC;&#x17E;Evertonâ&#x20AC;&#x153; vartuose, kuriuos beveik be keitimĹł saugo jau septynis sezonus.

'DO\YDXMDjMÂ&#x2019;NDUWjĂ&#x152;DLGzUXQJ W\QHV SHUJDOzO\JLRVLRVSUD ODLPzMLPDL 3LUPjNDUWjGDO\YDYR PSUDzMXVÂ&#x2019;NDUWjÂąP *HULDXVLDVUH]XOWDWDVÂąLĂ&#x2026;NULWRSLUPD MDPHHWDSH LUP 

'DO\YDXMDLjMÂ&#x2019;NDUWjĂ&#x152;DLGz UXQJW\QHV SHUJDOzVO\JLRVLRV SUDODLPzMLPDL 3LUPjNDUWj GDO\YDYRPSUDzMXVÂ&#x2019;NDUWj ÂąP*HULDXVLDVUH]XOWDWDVÂą NHWYLUWILQDOLV P 

Ĺ˝vaigĹždÄ&#x2014;. TÄ&#x2014;vai AshkanÄ&#x2026; Dejagah iĹĄ Teherano ÄŻ BerlynÄ&#x2026; iĹĄsiveĹžÄ&#x2014; dar vystykluose. Vokietijoje iĹĄeiviĹł iĹĄ Irano sĹŤnus ĹžengÄ&#x2014; pirmuosius Ĺžingsnius, po to pradÄ&#x2014;jo spardyti futbolo kamuolÄŻ. PrisispardÄ&#x2014; tiek, kad ĹžaidÄ&#x2014; visĹł amĹžiaus grupiĹł Vokietijos rinktinÄ&#x2014;se ir tapo 2009 m. Europos jaunimo (iki 21 m.) Ä?empionu. TaÄ?iau ÄŻ Vokietijos vyrĹł rinktinÄ&#x2122; ĹĄiuo metu Londono â&#x20AC;&#x17E;Fulhamâ&#x20AC;&#x153; klube rungtyniaujantis A.Dejagah nepate-

Ĺ˝vaigĹždÄ&#x2014;. 31 metĹł saugo Michaelo Essieno Ĺžaidimo stiliĹł geriausiai apibĹŤdina jo pravardÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; Bizonas. Ĺ is futbolininkas vienodai sÄ&#x2014;kmingai gali ir griauti, ir kurti, todÄ&#x2014;l ne vienÄ&#x2026; sezonÄ&#x2026; turÄ&#x2014;jo neiĹĄk libinamÄ&#x2026; vietÄ&#x2026; Londono â&#x20AC;&#x17E;Chelseaâ&#x20AC;&#x153; vienuolikÄ&#x2014;je. M.Essieno karjerÄ&#x2026; pristabdÄ&#x2014; tik sunkios kelio traumos, dÄ&#x2014;l kuriĹł jis negalÄ&#x2014;jo Ĺžaisti 2010 m. pasaulio Ä?empionate ir netgi papraĹĄÄ&#x2014;, kad kurÄŻ laikÄ&#x2026; visai nebĹŤtĹł kvieÄ?iamas

ÂľVEIĂ&#x;CAĂ&#x;RIĂ&#x;JA

%KĂ&#x;VAĂ&#x;DOĂ&#x;RAS

'DO\YDXMDjMÂ&#x2019;NDUWjĂ&#x152;DLGz UXQJW \QLĂ&#x2DC; SHUJDOzVO\JLRVLRV SUDODLPzMLPDL 3LUPjNDUWj GDO\YDYRPSUDzMXVÂ&#x2019;NDUWj ÂąP*HULDXVLDVUH]XOWDWDV ÂąDĂ&#x2026;WXQWILQDOLV LUP 

Peterburgo â&#x20AC;&#x17E;Zenitâ&#x20AC;&#x153; klubÄ&#x2026;. Jame puolÄ&#x2014;jas vÄ&#x2014;l pradÄ&#x2014;jo muĹĄti ÄŻvarÄ?ius ir susigrÄ&#x2026;Ĺžino vietÄ&#x2026; nacionalinÄ&#x2014;je komandoje.

Ĺ˝vaigĹždÄ&#x2014;. Europos klubĹł dÄ&#x2014;mesio yra sulaukÄ&#x2122; labai nedaug HondĹŤro futbolininkĹł. Vienas jĹł â&#x20AC;&#x201C; vidurio saugas Wilsonas Palaciosas, prieĹĄ septynerius metus atvykÄ&#x2122;s ÄŻ AnglijÄ&#x2026; ir nuo tada ĹžaidĹžiantis ĹĄios ĹĄalies klubuose. SÄ&#x2014;kmingiausiame karjeros etape W.Palaciosas atstovavo â&#x20AC;&#x17E;Tottenham Hotspurâ&#x20AC;&#x153;, o 2011 m. perÄ&#x2014;jo ÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Stoke Cityâ&#x20AC;&#x153; komandÄ&#x2026;, kurios pagrindinÄ&#x2014;je vienuolikÄ&#x2014;je tvirtos vietos negalÄ&#x2014;jo uĹžsitikrinti tik dÄ&#x2014;l sunkios kelio traumos.

Ĺ˝vaigĹždÄ&#x2014;. Ĺ ioje PrancĹŤzijos rinktinÄ&#x2014;je 26 metĹł Karimas Benzema yra labiausiai patyrÄ&#x2122;s ĹžaidÄ&#x2014;jas. MÄ&#x2014;lynÄ&#x2026; jÄ&#x2026; aprangÄ&#x2026; jis vilkÄ&#x2014;jo 65 kartus ir ÄŻmuĹĄÄ&#x2014; 19 ÄŻvarÄ?iĹł. Tiesa, antrasis skaiÄ?ius prancĹŤzĹł sirgaliams nelabai patinka â&#x20AC;&#x201C; jis per maĹžas. TÄ&#x2014;vynainiai Ĺžino, kad geriausias 2011 ir 2012 metĹł PrancĹŤzijos futbolininkas gali muĹĄti gerokai daugiau. Dar atstovaudamas gimtajam Liono â&#x20AC;&#x17E;Olympiqueâ&#x20AC;&#x153; klubui K.Benzema buvo rezultatyviausias PrancĹŤzijos lygos ĹžaidÄ&#x2014;jas, o ir gindamas Madrido â&#x20AC;&#x17E;Realâ&#x20AC;&#x153; garbÄ&#x2122; varĹžovĹł vartininkus skriaudĹžia kur kas daĹžniau.

Ĺ˝vaigĹždÄ&#x2014;. Ĺ veicarĹł jaunajai kartai geriausias pavyzdys yra 29 metĹł saugas Tranquillo Barnetta â&#x20AC;&#x201C; vienas iĹĄ nedaugelio vykstanÄ?iĹł jau ÄŻ treÄ?iÄ&#x2026; jÄŻ pasaulio Ä?empionatÄ&#x2026;. Stipriu jo karjeros postĹŤmiu tapo sÄ&#x2014;kmingas Ĺžaidimas 2006 m. pasaulio pirmenybÄ&#x2014;se, po kuriĹł T.Barnetta ÄŻgijo LÄ&#x2014;verkuzeno â&#x20AC;&#x17E;Bayerâ&#x20AC;&#x153; treneriĹł pasitikÄ&#x2014;jimÄ&#x2026;. Tiesa, pastaruoju metu jo karjera suĹĄlubavo. UĹžpernai perÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s ÄŻ Gelzenkircheno â&#x20AC;&#x17E;Schalkeâ&#x20AC;&#x153; komandÄ&#x2026; T.Barnetta neÄŻsitvirtino pagrindinÄ&#x2014;je vienuolikÄ&#x2014;je ir pastarÄ&#x2026;jÄŻ sezonÄ&#x2026; buvo paskolintas Frankfurto â&#x20AC;&#x17E;Eintrachtâ&#x20AC;&#x153; klubui.

.IĂ&#x;GEĂ&#x;RIĂ&#x;JA

ÄŻ rinktinÄ&#x2122;. Ĺ iuo metu neseniai ÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Milanâ&#x20AC;&#x153; perÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s ganietis jauÄ?iasi daug geriau ir Brazilijoje stengsis pakelti â&#x20AC;&#x17E;JuodÄ&#x2026;sias ĹžvaigĹždesâ&#x20AC;&#x153; ÄŻ naujas aukĹĄtumas.

Ĺ˝vaigĹždÄ&#x2014;. Pernai po auksinio Afrikos Ä?empionato ÄŻ turnyro geriausiĹłjĹł vienuolikÄ&#x2122; buvo iĹĄrinkti net penki Nigerijos futbolininkai. Tarp jĹł â&#x20AC;&#x201C; aukĹĄÄ?iausiai pastaraisiais metais sklendĹžiantis â&#x20AC;&#x17E;supererelisâ&#x20AC;&#x153;, jau aĹĄtuonis sezonus â&#x20AC;&#x17E;Chelseaâ&#x20AC;&#x153; klubui atstovaujantis 27 metĹł saugas Johnas Obi Mikelis. Sirgaliai daug juodo darbo atliekantÄŻ ir ÄŻvarÄ?iĹł nemuĹĄantÄŻ J.Obi MikelÄŻ ne visada pastebi, bet treneriai ir specialistai jÄŻ vertina labai aukĹĄtai. Tai patvirtina ĹĄio nigerieÄ?io uĹžimta antroji vieta per 2013 m. geriausio Afrikos futbolininko rinkimus.

'DO\YDXMDjMÂ&#x2019;NDUWjĂ&#x152;DLGz UXQJW\QLĂ&#x2DC; SHUJDOzVO\JLĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC; SUDODLPzMLPĂ&#x2DC; 3LUPjNDUWj GDO\YDYRPSUDzMXVÂ&#x2019;NDUWj ÂąP*HULDXVLDVUH]XOWDWDV ÂąRMLYLHWD LUP 

'DO\YDXMDjMÂ&#x2019;NDUWjĂ&#x152;DLGz UXQJW\QHV SHUJDOzVO\JLRVLRV SUDODLPzMLPĂ&#x2DC; 3LUPjNDUWjGDO\ YDYRPSUDzMXVÂ&#x2019;NDUWjÂą P*HULDXVLDVUH]XOWDWDVÂąNHWYLUWIL QDOLV LUP 

ko ir daug nesvarstydamas atsiliepÄ&#x2014; ÄŻ Irano futbolo federacijos kvietimÄ&#x2026;.

â&#x2013; (Ă&#x201C;GRUĂ&#x201C;Pw 2UĂ&#x;SIĂ&#x;JA 'DO\YDXMDLjMÂ&#x2019;NDUWjĂ&#x152;DLGz UXQJW\QHV SHUJDOzVSUDODLPz MLPDL 3LUPjNDUWjGDO\YDYR PSUDzMXVÂ&#x2019;NDUWjÂąP *HULDXVLDVUH]XOWDWDVÂąLĂ&#x2026;NULWR SLUPDMDPHHWDSH LUP 

Ĺ˝vaigĹždÄ&#x2014;. Vienas iĹĄ nedaugelio legionieriaus duonos paragavusiĹł, bet greitai ja paspringusiĹł Rusijos futbolininkĹł yra 31 metĹł puolÄ&#x2014;jas Aleksandras KerĹžakovas. Jis vienÄ&#x2026; sezonÄ&#x2026; praleido â&#x20AC;&#x17E;Sevillaâ&#x20AC;&#x153; klube, taÄ?iau jame paliko tokÄŻ slogĹł ÄŻspĹŤdÄŻ, kad 2008 m. net nebuvo pakviestas ÄŻ Rusijos rinktinÄ&#x2122;. A.KerĹžakovas atsigavo tik grÄŻĹžÄ&#x2122;s ÄŻ gimtÄ&#x2026; jÄŻ Sankt

Ĺ˝vaigĹždÄ&#x2014;. Svarstydami, kas galÄ&#x2014;tĹł tapti Park Ji-Sungâ&#x20AC;&#x2122;o ÄŻpÄ&#x2014;diniu, korÄ&#x2014;jieÄ?iai daĹžnai dirsteli ÄŻ 25 metĹł kraĹĄtinÄŻ saugÄ&#x2026; Lee ChungYongâ&#x20AC;&#x2122;Ä&#x2026;. Jis jau per praÄ&#x2014;jusÄŻ pasaulio Ä?empionatÄ&#x2026; buvo vienas rezultatyviausiĹł rinktinÄ&#x2014;s futbolininkĹł ir nuo 2009 m. ĹžaidĹžia â&#x20AC;&#x17E;Bolton Wanderersâ&#x20AC;&#x153; klube. Tiesa, uĹžpernai jo komandai iĹĄkritus ÄŻ Anglijos antrÄ&#x2026; jÄ&#x2026; lygÄ&#x2026;, Lee ChungYongâ&#x20AC;&#x2122;as buvo truputÄŻ primirĹĄtas, bet ĹĄÄŻmetis pasaulio Ä?empionatas jam bus gera proga priminti apie save ir pasirodyti aukĹĄtesnio lygio klubams.

Ĺ˝vaigĹždÄ&#x2014;. Ĺ iuo metu AlĹžyro futbole nÄ&#x2014;ra tokiĹł ryĹĄkiĹł asmenybiĹł kaip R.Madjeras ar Lakhdaras Belloumi, o labiausiai kyla pastarÄ&#x2026; jÄŻ sezonÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Valenciaâ&#x20AC;&#x153; pagrindinÄ&#x2014;je vienuolikÄ&#x2014;je ÄŻsitvirtinusio Sofiane Feghouli karjera. Tiesa, ĹĄis 25 metĹł kraĹĄtinis saugas uĹžaugo PrancĹŤzijoje ir netgi ĹžaidÄ&#x2014; PrancĹŤzijos jaunimo rinktinÄ&#x2014;je, taÄ?iau pasidavÄ&#x2014; kraujo ĹĄauksmui ir sutiko ginti tÄ&#x2014;vĹł gimtosios ĹĄalies garbÄ&#x2122;. S.Feghouli ÄŻmuĹĄÄ&#x2014; tris ÄŻvarÄ?ius pasaulio Ä?empionato atrankos varĹžybose ir bandys papildyti savo sÄ&#x2026;skaitÄ&#x2026; Brazilijoje. "ELĂ&#x;GIĂ&#x;JA 'DO\YDXMDjMÂ&#x2019;NDUWjĂ&#x152;DLGz UXQJW\QHV SHUJDOLĂ&#x2DC;O\JLRVLRV SUDODLPzMLPĂ&#x2DC; 3LUPjNDUWj GDO\YDYRPSUDzMXVÂ&#x2019;NDUWj ÂąP*HULDXVLDVUH]XOWDWDVÂą RMLYLHWDP

Ĺ˝vaigĹždÄ&#x2014;. Nors pastaraisiais metais Belgijoje uĹžderÄ&#x2014;jo daug ryĹĄkiĹł futbolo talentĹł, â&#x20AC;&#x17E;RaudonĹłjĹł velniĹłâ&#x20AC;&#x153; neÄŻmanoma ÄŻsivaizduoti be jĹł kapitono Vincentâ&#x20AC;&#x2122;o Kompany. PrieĹĄ ĹĄeĹĄerius metus jis buvo vienas pirmĹłjĹł â&#x20AC;&#x17E;Manchester Cityâ&#x20AC;&#x153; pirkiniĹł ÄŻ ĹĄÄŻ klubÄ&#x2026; atÄ&#x2014;jus naujiems investuotojams iĹĄ Abu Dabio ir nuo tada yra pagrindinis â&#x20AC;&#x17E;Cityâ&#x20AC;&#x153; gynybos ramstis. Koks V.Kompany autoritetas tÄ&#x2014;vynÄ&#x2014;je, galima suprasti vien iĹĄ to, kad Belgijos rinktinÄ&#x2014;s kapitonu jis tapo bĹŤdamas vos 24-eriĹł. Dabar V.Kompany dar tik 28-eri, bet jis yra vienas vyriausiĹł komandos ĹžaidÄ&#x2014;jĹł.


KULTURA

VARDAIĂ&#x;IRĂ&#x;VEIDAI

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

KULTĂ&#x201E;RA

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

ATSIMINIMAI. A.NiÄ?ius papasakojo apie darbÄ&#x2026; lietuviĹł kino klasika tapusiuose filmuose

+IĂ&#x;NOĂ&#x;DAIĂ&#x;LIĂ&#x;NINĂ&#x;KASĂ&#x;GRIĂ&#x;MAĂ&#x;VOĂ&#x;NAĂ&#x;MUS Henrikas Ciparis Gedulo ir vilties dienÄ&#x2026; mini pristatydamas Genocido aukĹł muziejuje Vilniuje savo tapybos parodÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Raudoni laikaiâ&#x20AC;&#x153;. Ĺ iam muziejui dailininkas jau padovanojo kĹŤriniĹł ciklus â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos kanÄ?iaâ&#x20AC;&#x153; (2008 m.) ir â&#x20AC;&#x17E;Requiemâ&#x20AC;&#x153; (2011 m.). Ĺ iandien ir rytoj Ä?ia galima nemokamai apĹžiĹŤrÄ&#x2014;ti dar vienÄ&#x2026; sovietinio reĹžimo aukoms atminti skirtÄ&#x2026; H.Cipario ciklÄ&#x2026;.

Csaba Kaelis rengia Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre didĹžiÄ&#x2026; jÄ&#x2026; Vilniaus festivalio staigmenÄ&#x2026;. VengrĹł operos ir kino reĹžisierius suteiks G.F.Händelio odei â&#x20AC;&#x17E;Aleksandro puotaâ&#x20AC;&#x153; muzikinio spektaklio pavidalÄ&#x2026;. Negana to, jis sumanÄ&#x2014; priartinti populiarĹłjÄŻ baroko kĹŤrinÄŻ prie ĹĄiĹł dienĹł. OdÄ&#x2014;s herojus Aleksandras Didysis (356 pr. Kr. â&#x20AC;&#x201C; 323 pr. Kr.) operos scenoje virs ĹĄiuolaikiniu milijardieriumi iĹĄ RytĹł Europos, surengianÄ?iu savo mylimajai â&#x20AC;&#x201C; kostiumĹł dizainerei â&#x20AC;&#x201C; aukĹĄtosios mados ĹĄventÄ&#x2122;.

Kristina NorvilaitÄ&#x2014; atidarÄ&#x2014; savo parodÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Istorijos, kurias noriu Jums papasakoti...â&#x20AC;&#x153; Lietuvos nuolatinÄ&#x2014;s atstovybÄ&#x2014;s ES galerijoje â&#x20AC;&#x17E;MenĹł pasaĹžasâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x17E;Kiekvienas mano darbas yra labai asmeniĹĄkas. Atidesnis Ĺžmogus iĹĄ jĹł galÄ&#x2014;tĹł perskaityti visÄ&#x2026; mano istorijÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; grafikÄ&#x2014; K.NorvilaitÄ&#x2014;.

Almantas SamalaviÄ?ius ĹĄiÄ&#x2026; savaitÄ&#x2122; mĹŤsĹł ĹĄalies skaitytojams pristatÄ&#x2014; savo sudarytÄ&#x2026; lietuviĹł prozos antologijÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;The Dedalus Book of Lithuanian Literatureâ&#x20AC;&#x153;, kuriÄ&#x2026; iĹĄleido DidĹžiosios Britanijos leidykla â&#x20AC;&#x17E;Dedalusâ&#x20AC;&#x153;. Joje pateikiama 19 raĹĄytojĹł kĹŤryba. Knygoje pristatoma tiek klasikinÄ&#x2014; literatĹŤra (J.BiliĹŤno, V.KrÄ&#x2014;vÄ&#x2014;s, J.Savickio kĹŤryba), tiek ĹĄiuolaikiniai autoriai (J.KunÄ?inas, S.Parulskis, G.RadvilaviÄ?iĹŤtÄ&#x2014;). â&#x20AC;&#x17E;Rengiant antologijÄ&#x2026; rĹŤpÄ&#x2014;jo, kad bĹŤsima knyga galÄ&#x2014;tĹł bĹŤti ÄŻdomi ÄŻvairiĹł patirÄ?iĹł ir polinkiĹł skaitytojams, norintiems paĹžinti Lietuvos kultĹŤrÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; A.SamalaviÄ?ius.

(OWRVQXRWU

Ă&#x201E;(VXGDLOLQLQNDVQHQX WDSÂ?VQzYLHQRSDYHLNV ORLUDUFKLWHNWDVQHSD VWDWÂ?VQzYLHQRQDPRÂł ÂąWDLSVDYHDSLEĂ&#x2018;GLQR $OJLUGDV1LmLXVĂ&#x201A;LDPĂ?L QRPDPNLQRGDLOLQLQ NXLSUDzMXVÂ&#x2019;NHWYLUWD GLHQÂ&#x2019;VXNDNRPHWDL R ĹŤ t a O GI N S K A I T Ä&#x2013; LR apĹžvalgininkÄ&#x2014;

A.NiÄ?ius iĹĄ tikrĹłjĹł suprojektavo daug namĹł. Visi nufilmuoti. Dailininkas nupieĹĄÄ&#x2014; kelis ĹĄimtus eskizĹł, kurie virto kino vaizdais filmuose, o dabar vadinami legendiniais. A.NiÄ?iaus kĹŤrybinÄ&#x2014; biografija â&#x20AC;&#x201C; tikra Lietuvos kino antologija. Dailininkas prisidÄ&#x2014;jo prie Vytauto Ĺ˝alakeviÄ?iaus filmĹł â&#x20AC;&#x17E;Vienos dienos kronikaâ&#x20AC;&#x153; ir â&#x20AC;&#x17E;Niekas nenorÄ&#x2014;jo mirtiâ&#x20AC;&#x153;, ArĹŤno Ĺ˝ebriĹŤno â&#x20AC;&#x17E;PaskutinÄ&#x2014; atostogĹł dienaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;GraĹžuolÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;RieĹĄutĹł duonaâ&#x20AC;&#x153;, Marijono Giedrio â&#x20AC;&#x17E;Herkus Mantasâ&#x20AC;&#x153;, Algimanto Puipos â&#x20AC;&#x17E;Moteris ir keturi jos vyraiâ&#x20AC;&#x153;, Raimondo Vabalo â&#x20AC;&#x17E;Skrydis per AtlantÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, Algirdo Aramino â&#x20AC;&#x17E;MaĹža iĹĄpaĹžintisâ&#x20AC;&#x153;. Tai tik keletas iĹĄkiliausiĹł filmĹł iĹĄ tĹł trijĹł deĹĄimÄ?iĹł, kuriems A.NiÄ?ius sukĹŤrÄ&#x2014; dekoracijas. â&#x20AC;&#x201C; Kartais atrodo, kad bĹŤtĹł ÄŻdomu keliauti per LietuvÄ&#x2026;, klajoti po miestus Ĺžinant, kas ir kur filmuota. Ar jĹŤs pats rastumÄ&#x2014;te, tarkime, kiemÄ&#x2026;, kuriame A.Ĺ˝ebriĹŤnas filmavo â&#x20AC;&#x17E;GraĹžuolÄ&#x2122;â&#x20AC;&#x153;? â&#x20AC;&#x201C; paklausiau A.NiÄ?iaus. â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;GraĹžuolÄ&#x2122;â&#x20AC;&#x153; filmavome Kaune. Jei patekÄ?iau dabar ÄŻ senamiestÄŻ, turbĹŤt rasÄ?iau. Nieko nereikÄ&#x2014;jo perdaryti tame kieme, kuriame filmo herojÄ&#x2014; Inga ĹĄoko. ReikÄ&#x2014;jo tik rasti. Renkiesi pagal intuicijÄ&#x2026;. Ateini ir supranti, kad tai tinkama vieta. â&#x20AC;&#x17E;PaskutinÄ&#x2014; atostogĹł dienaâ&#x20AC;&#x153; filmuota Kryme, kalnuose. PastaÄ?iau Ĺžvejo namelÄŻ. Ĺ˝monÄ&#x2014;s eidavo pro ĹĄalÄŻ ir stebÄ&#x2014;davosi: kasmet atvaĹžiuojame Ä?ia ir niekada nebuvo to namo, o namas senas, kaip mes jo nepastebÄ&#x2014;jome? Vadinasi, pasisekÄ&#x2014; neblogai padaryti. Buvo tikras namas, galÄ&#x2014;jai ÄŻ vidĹł ÄŻeiti. â&#x20AC;&#x17E;RieĹĄutĹł duonaâ&#x20AC;&#x153; filmuota prie DruskininkĹł. Ten man buvo daug ÄŻdomaus darbo. Ĺ iek tiek pasitvarkÄ&#x2014;me surastÄ&#x2026; sodybÄ&#x2026;, tvorÄ&#x2026; pristatÄ&#x2014;me. KĹŤrÄ&#x2014;me tÄ&#x2026; namÄ&#x2026;, kur kolona nukrinta nuo KaminskĹł ĹĄeimos aistrĹł. ÄŽdomu buvo galvoti, linksma dirbti. Scenarijuje buvo paraĹĄyta, kad karvÄ&#x2014; ganosi ant stogo. Gerai, jei reikia, padarysime. AtveĹžÄ&#x2014; iĹĄ Latvijos velÄ&#x2014;nos, apdengÄ&#x2014;me ja trobos stogÄ&#x2026;. PaĹžiĹŤrÄ&#x2014;jome su A.Ĺ˝ebriĹŤnu ÄŻ tÄ&#x2026; stogÄ&#x2026; ir ÄŻ tÄ&#x2026; karvÄ&#x2122;. Supratome, kad tiek to, nekelsime karvÄ&#x2014;s. â&#x20AC;&#x201C; Kaip radote Zervynas filmui â&#x20AC;&#x17E;Niekas nenorÄ&#x2014;jo mirtiâ&#x20AC;&#x153;? Kiek reikÄ&#x2014;jo â&#x20AC;&#x17E;grimoâ&#x20AC;&#x153; tam kaimui, kad 1965 metais bĹŤtumÄ&#x2014;te galÄ&#x2014;jÄ&#x2122; jame filmuoti pokarÄŻ? â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Neringosâ&#x20AC;&#x153; kavinÄ&#x2014; anais laikais bĹŤdavo visuotiniĹł susitikimĹł vieta. SÄ&#x2014;dÄ&#x2014;davo menininkai,

.LQRGDLOLQLQNDV$1LmLXVVXNĂ&#x2018;UzGHNRUDFLMDVWRNLHPVJDUVLHPVOLHWXYLĂ&#x2DC;ILOPDPVNDLSĂ&#x201E;*UDĂ?XROzÂłLUĂ&#x201E;+HUNXV0DQWDVÂł

profesoriai. Ateini ir suĹžinai viskÄ&#x2026;, kas vyksta. KartÄ&#x2026; pasakiau, kad mane kvieÄ?ia dirbti kuriant filmÄ&#x2026;, kurio veiksmas vyksta kaime. Ir tai tapo visĹł atsakomybe â&#x20AC;&#x201C; kaip ir viskas praÄ&#x2014;jusio amĹžiaus 7-ojo deĹĄimtmeÄ?io â&#x20AC;&#x17E;Neringojeâ&#x20AC;&#x153;. Kalbininkas Bronys Savukynas sako: â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ tau atneĹĄiu...â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; kaimÄ&#x2026; ant delno? â&#x20AC;&#x201C; Ir atneĹĄÄ&#x2014; knygutÄ&#x2122; apie Zervynas. PavarÄ?iau, parodĹžiau jÄ&#x2026; V.Ĺ˝alakeviÄ?iui, Jonui Griciui. NuvaĹžiavome trise. Ir iĹĄ karto pasirinkome filmavimui vietÄ&#x2026;, nustatÄ&#x2014;me, kur bus filmo pieninÄ&#x2014;, kur kiti objektai. Tiktai buvo nemaĹžai darbo su stogais â&#x20AC;&#x201C; reikÄ&#x2014;jo slÄ&#x2014;pti ĹĄiferÄŻ. DengÄ&#x2014;me lentutÄ&#x2014;mis, ĹĄiaudais, o kurie namai buvo toliau, stogus nudaĹžÄ&#x2014;me tamsiai, kad ĹĄiferis neĹĄviestĹł. Gyventojai nesiprieĹĄino.

â&#x20AC;&#x17E;Buitis kine turi bĹŤti ÄŻdomi. Jeigu viskÄ&#x2026; darytume kaip gyvenime, bĹŤtĹł paprasÄ?iausiai juokinga.â&#x20AC;&#x153; $1LmLXV

Dar pastaÄ?iau dekoracijÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; kur senis nebylys batus taiso. Tris sienas. Tai DzĹŤkijoje. O malĹŤnÄ&#x2026;, kur vyksta susirÄ&#x2014;mimas, radome Ĺ˝emaitijoje, neprivaĹžiavus ViduklÄ&#x2014;s. IĹĄ savo dÄ&#x2014;dÄ&#x2014;s apie jÄŻ suĹžinojau. Geras malĹŤnas, prie upelio, kaip ir reikÄ&#x2014;jo. â&#x20AC;&#x201C; Filme â&#x20AC;&#x17E;Niekas nenorÄ&#x2014;jo mirtiâ&#x20AC;&#x153; dirbote su dailininku Vytautu Kalinausku. KÄ&#x2026; reiĹĄkia dirbti dviese? â&#x20AC;&#x201C; V.Ĺ˝alakeviÄ?ius man pasakÄ&#x2014;: pradedu didelÄŻ filmÄ&#x2026;, bus sunku, noriu, kad padÄ&#x2014;tum V.Kalinauskui, perduotum savo patirtÄŻ. Gerai. Reikia, tai reikia. â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Herkus Mantasâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; dar senesnÄ&#x2014; istorija. Kur ir kaip jÄ&#x2026; kĹŤrÄ&#x2014;te? â&#x20AC;&#x201C; Pilis buvo prie MusninkĹł, kolĹŤkyje netoli Vilniaus, visa kita paviljonuose ir TrakĹł rajone. MokslininkĹł klausÄ&#x2014;me, kaip

%SĂ&#x;KIĂ&#x;ZAIĂ&#x;LIĂ&#x;KOĂ&#x;POĂ&#x;GRIUĂ&#x;VwĂ&#x;SIAIS â&#x2013; $1LmLXVÂą/LHWXYRVNLQRGDLOL QLQNDVNODVLNDWDSXVLĂ&#x2DC;ILOPĂ&#x2DC; YDL]GRNĂ&#x2018;UzMDV-LV\UDEDLJÂ?V WXRPHmLR9LOQLDXVGDLOzVLQV WLWXWR$UFKLWHNWĂ&#x2018;URVIDNXOWHWj ÂąPGLUER/LHWXYRV NLQRVWXGLMRVGDLOLQLQNXÂą PEXYRVWXGLMRVY\ULDX VLDVLVGDLOLQLQNDV â&#x2013;  $1LmLDXVVXNXUWRVILOPĂ&#x2DC;GH NRUDFLMRVLNLĂ&#x2026;LROVWHELQDVDYR IDQWD]LMDQRYDWRULĂ&#x2026;NXPXNL QRVSHFLILNRVVXYRNLPX6j MXQJLQLXRVHNLQRIHVWLYDOLXR VH$1LmLXVSHOQzDSGRYDQR

tais laikais ĹžmonÄ&#x2014;s gyveno. SakÄ&#x2014;, kad nekaip â&#x20AC;&#x201C; miegodavo ant suolĹł kailius pasitiesÄ&#x2122;. Ir viskas. TaÄ?iau filme, manau, neturi bĹŤti kaip gyvenime. NamÄ&#x2026;, kuriame gyveno Herkus Mantas, pastatÄ&#x2014;me su kolonomis. Juk vadas turi gyventi ne tokiame name kaip visi. PosÄ&#x2014;dĹžiĹł menÄ&#x2014;je â&#x20AC;&#x201C; didĹžiulis stalas, fotelis Herkui Mantui. Jeigu jis vadas, jo namai turi iĹĄsiskirti. Miegamajame pastatÄ&#x2014;me dvigulÄ&#x2122; lovÄ&#x2026;. Buitis kine turi bĹŤti ÄŻdomi. Jeigu darytume kaip gyvenime, bĹŤtĹł juokinga. ÄŽ perĹžiĹŤrÄ&#x2026; atÄ&#x2014;jo mokslininkai. VienintelÄ&#x2014; dailininko pastaba dÄ&#x2014;l darbo â&#x20AC;&#x201C; per ploni rÄ&#x2026;stai. O tuos rÄ&#x2026;stus â&#x20AC;&#x201C; 1100 kubiniĹł metrĹł â&#x20AC;&#x201C; veĹžÄ&#x2014; iĹĄ Karelijos. Kokie buvo, tokius veĹžÄ&#x2014;. Sako, Herkaus Manto laikais rÄ&#x2026;stai buvÄ&#x2122; tokio storumo, kad du tris pakloja, ir jau palangÄ&#x2014;. TokiĹł rÄ&#x2026;stĹł dabar nÄ&#x2014;ra. ButaforijÄ&#x2026; daryti? â&#x20AC;&#x201C; SmÄ&#x2014;lio pustoma pamario sodyba A.Puipos filme â&#x20AC;&#x17E;Moteris ir keturi jos vyraiâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; kiek tikra, kiek sukurta? â&#x20AC;&#x201C; Labai ilgai ieĹĄkojome vietos po visÄ&#x2026; NeringÄ&#x2026;. Padariau sodybÄ&#x2026; kaĹžkuriame kilometre nuo JuodkrantÄ&#x2014;s. VisiĹĄkai tuĹĄÄ?ia vieta kopose buvo. O tÄ&#x2026; vietÄ&#x2026; nelengva buvo pasiekti, tiktai didĹžiuliai sunkveĹžimiai ÄŻveikdavo, kai medĹžiagas filmavimui veĹždavo. Ir tai ne iki galo privaĹžiuodavo. Dar kelis ĹĄimtus metrĹł mums su darbininkais tekdavo daug kÄ&#x2026; atsineĹĄti.

MLPXVXĂ?ILOPĂ&#x2DC;Ă&#x201E;$GRPDVQR ULEĂ&#x2018;WLĂ?PRJXPLÂłĂ&#x201E;/DLSWDLÂ&#x2019; GDQJĂ&#x2DC;ÂłĂ&#x201E;0RWHULVLUNHWXUL MRVY\UDLÂłYDL]Gj â&#x2013; 'DLOLQLQNRHVNL]DLILOPDPV WDSRVDYDUDQNLĂ&#x2026;NRPLVPH QRYHUW\EzPLVMĂ&#x2DC;IRWRJUDIL MRVVDXJRPRV/LHWXYRVWHDW URPX]LNRVLUNLQRPX]LHMX MH1DLNLQDQW/LHWXYRVNLQR VWXGLMjQHL$1LmLDXVQHLNLWĂ&#x2DC; NLQRGDLOLQLQNĂ&#x2DC;HVNL]Ă&#x2DC;RULJL QDODLQHEXYRLĂ&#x2026;VDXJRWLÂąWDL EXYRVWXGLMRVQXRVDY \EzLU YLVNDVOLNRSRJULXYzVLDLV

ReikÄ&#x2014;jo nendriĹł stogo. SuĹžinojome, kad kitoje mariĹł pusÄ&#x2014;je griaunamas namas kaip tik su tokiu stogu, kokio mums reikia. NuvaĹžiavo vyrai, iĹĄardÄ&#x2014;, atplukdÄ&#x2014;, tempÄ&#x2014; ÄŻ kopas tas nendres. Po to radome meistrÄ&#x2026;, kuris mokÄ&#x2014;jo jomis uĹždengti stogÄ&#x2026;. SandÄ&#x2014;liukui pastatyti rinkome lentutes, iĹĄmestas jĹŤros. Po filmavimo Neringos valdĹžia norÄ&#x2014;jo, kad paliktume sodybÄ&#x2026; neiĹĄardÄ&#x2122;, sakÄ&#x2014;, darys muziejĹł. Gerai, pastatÄ&#x2014;me ir palikome, bet juk muziejui ne vien sodybos reikia. Sargo, aikĹĄtelÄ&#x2014;s turistĹł maĹĄinoms. Kijeve vyko sÄ&#x2026; junginis kino festivalis. Jame mano darbas tame filme buvo apdovanotas â&#x20AC;&#x201C; atveĹžÄ&#x2014; man didĹžiulÄŻ prizÄ&#x2026; iĹĄ violetinio akmens. â&#x20AC;&#x201C; Tai ne vienintelis jĹŤsĹł apdovanojimas. Kaip jĹŤsĹł kĹŤrybos laimÄ&#x2014;jimai susijÄ&#x2122; su dabartiniu gyvenimu? â&#x20AC;&#x201C; Kai pradÄ&#x2014;jo skirti valstybines pensijas, iĹĄgirdau, kad jas gauna reĹžisieriai, operatoriai. KodÄ&#x2014;l, manau, negalÄ&#x2014;tĹł gauti nors vienas kino dailininkas. Susirinkau reikalingus dokumentus, suraĹĄiau visus 33 filmus, kuriuose dirbau, ir atÄ&#x2014;jau ÄŻ KultĹŤros ministerijÄ&#x2026;. Man pasakÄ&#x2014;, kad nepriklausomoje Lietuvoje nesu dirbÄ&#x2122;s nÄ&#x2014; viename filme, todÄ&#x2014;l ir neturiu uĹž kÄ&#x2026; gauti valstybinÄ&#x2014;s pensijos. AĹĄ nieko neatsakiau. ParÄ&#x2014;jau namo, sÄ&#x2014;dÄ&#x2014;jau ir tik ĹžiĹŤrÄ&#x2014;jau pro langÄ&#x2026;.


Kinas Vilnius

Forum Cinemas Vingis â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Sparnaiâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11 val. â&#x20AC;&#x17E;PiktadarÄ&#x2014;s istorijaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 11 val. â&#x20AC;&#x17E;Ties riba ÄŻ rytojĹłâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, nuotykiĹł) â&#x20AC;&#x201C; 11.15, 18.45, 21.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Iksmenai: praÄ&#x2014;jusios ateities dienosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, nuotykiĹł) â&#x20AC;&#x201C; 11.15, 15.50, 21 val. â&#x20AC;&#x17E;NevykÄ&#x2014;liai po priedanga IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 11.30, 14.15, 16.45, 19, 21.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Operacija â&#x20AC;&#x17E;RieĹĄutaiâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.30, 16.25 val. â&#x20AC;&#x17E;EkskursantÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Lietuva, istorinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 11.45, 11.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Olis ir piratĹł lobisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.45, 13.20, 15.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Ilgas kelias Ĺžemynâ&#x20AC;&#x153; (DidĹžioji Britanija, juodojo humoro komedija) â&#x20AC;&#x201C; 12, 14.30, 17, 19.15, 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;PiktadarÄ&#x2014;s istorijaâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 13.30, 16.15, 19.30, 21.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Operacija â&#x20AC;&#x17E;RieĹĄutaiâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 13.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Rio IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 13.55 val. â&#x20AC;&#x17E;MeĹĄkĹł ĹžemÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 14 val. â&#x20AC;&#x17E;KerĹĄto aitvarasâ&#x20AC;&#x153; (JAV) â&#x20AC;&#x201C; 14.05, 16.15, 18.30, 20.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Monako princesÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Italija, JAV, PrancĹŤzija, Belgija, biograďŹ nÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 14.15, 19.30 val. â&#x20AC;&#x17E;MeĹĄkĹł ĹžemÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (3D, PrancĹŤzija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 16.05 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ imtas keliĹł iki grabo lentosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 16.45, 21.50 val. â&#x20AC;&#x17E;KartÄ&#x2026; Niujorkeâ&#x20AC;&#x153; (JAV, drama) â&#x20AC;&#x201C; 17.45, 20.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Nojaus laivasâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, nuotykiĹł fantastika) â&#x20AC;&#x201C; 18.15 val. â&#x20AC;&#x17E;VirtuvÄ&#x2014; ParyĹžiujeâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 18.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Godzilaâ&#x20AC;&#x153; (3D, Japonija, JAV, fantastinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 21.30 val. Forum Cinemas Akropolis â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Olis ir piratĹł lobisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 14, 15 d. 10.15, 15.25 val., 16 d. 12.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Rio IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 14, 15 d. 10.30, 13, 14.50, 17.25 val., 16 d. 13, 14.50, 17.25 val. â&#x20AC;&#x17E;MeĹĄkĹł ĹžemÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, dokumentinis ďŹ lmas) â&#x20AC;&#x201C; 10.45 val. â&#x20AC;&#x17E;PiktadarÄ&#x2014;s istorijaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 11, 16.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Operacija â&#x20AC;&#x17E;RieĹĄutaiâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.10, 12.50, 17.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Sniego karalienÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Rusija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 14, 15 d. 11.20 val., 16 d. 10.30 val. â&#x20AC;&#x17E;NevykÄ&#x2014;liai po priedanga IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 14, 15 d. 11.30, 14.15, 16.40, 19.05, 21.15 val., 16 d. 11.30, 14.15, 16.40, 19.05, 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Godzilaâ&#x20AC;&#x153; (Japonija, JAV) â&#x20AC;&#x201C; 12, 17.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Olis ir piratĹł lobisâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 14, 15 d. 12.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Ties riba ÄŻ rytojĹłâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, veiksmo fantastika) â&#x20AC;&#x201C; 13.15, 15.45, 18.30, 21 val. â&#x20AC;&#x17E;PiktadarÄ&#x2014;s istorijaâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 13.30, 18.45, 21.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Ilgas kelias Ĺžemynâ&#x20AC;&#x153; (DidĹžioji Britanija, juodojo humoro komedija) â&#x20AC;&#x201C; 14, 15 d. 13.40, 15.55, 19.15, 21.40 val., 16 d. 19.15, 21.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ imtas keliĹł iki grabo lentosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 14, 15 d. 13.55, 18.10 val., 16 d. 13.55, 21.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Iksmenai: praÄ&#x2014;jusios ateities dienosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, nuotykiĹł) â&#x20AC;&#x201C; 14.40, 20.30 val. â&#x20AC;&#x17E;KartÄ&#x2026; Niujorkeâ&#x20AC;&#x153; (JAV, drama) â&#x20AC;&#x201C; 16.35 val. â&#x20AC;&#x17E;Monako princesÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Italija, JAV, PrancĹŤzija, Belgija, biograďŹ nÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 14, 15 d. 19.25 val. â&#x20AC;&#x17E;KerĹĄto aitvarasâ&#x20AC;&#x153; (JAV) â&#x20AC;&#x201C; 19.45, 21.50 val. â&#x20AC;&#x17E;VirtuvÄ&#x2014; ParyĹžiujeâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 14, 15 d. 20.50 val., 16 d. 19.25, 19.25 val. â&#x20AC;&#x17E;Kaimynaiâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 14, 15 d. 21.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Ozoâ&#x20AC;&#x153; kino salÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;MeĹĄkĹł ĹžemÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 14 d. 15 val. â&#x20AC;&#x17E;KartÄ&#x2026; Niujorkeâ&#x20AC;&#x153; (JAV, drama) â&#x20AC;&#x201C; 14 d. 17 val. Kino centras â&#x20AC;&#x17E;Skalvijaâ&#x20AC;&#x153;â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;KartÄ&#x2026; Niujorkeâ&#x20AC;&#x153; (JAV, drama) â&#x20AC;&#x201C; .15 d. 21 val. â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ tuoj grÄŻĹĄiuâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, drama) â&#x20AC;&#x201C; 14 d. 16 val. â&#x20AC;&#x17E;NimfomanÄ&#x2014;. Pirma dalisâ&#x20AC;&#x153; (Danija, drama) â&#x20AC;&#x201C; 14 d. 18.10 val., 16 d. 21 val. â&#x20AC;&#x17E;Didis groĹžisâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, Italija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 14 d. 20.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Fickaraldasâ&#x20AC;&#x153; (Vokietija, Peru, drama) â&#x20AC;&#x201C; 15 d. 18 val. â&#x20AC;&#x17E;Violetaâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, drama) â&#x20AC;&#x201C; 16 d. 16.20 val. â&#x20AC;&#x17E;Jurgis BaltruĹĄaitis: Paskutinis sidabro amĹžiaus riterisâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 16 d. 19.30 val. Pasaka â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Monako princesÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Italija, JAV, PrancĹŤzija, Belgija, biograďŹ nÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 14 d. 18 val., 15 d. 17.45 val. â&#x20AC;&#x17E;PiktadarÄ&#x2014;s istorijaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 14 d.

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

19.15 val., 15 d. 21.15 val., 16 d. 18.30 val. â&#x20AC;&#x17E;LaisvÄ&#x2014;s Tangoâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, Belgija, drama) â&#x20AC;&#x201C; 14 d. 16.30 val., 15 d. 18.30 val., 16 d. 20 val. â&#x20AC;&#x17E;KartÄ&#x2026; Niujorkeâ&#x20AC;&#x153; (JAV, drama) â&#x20AC;&#x201C; 15 d. 19.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Ilgas kelias Ĺžemynâ&#x20AC;&#x153; (DidĹžioji Britanija,juodojo humoro komedija) â&#x20AC;&#x201C; 14 d. 21.30 val., 15 d. 19.15 val., 16 d. 21 val. â&#x20AC;&#x17E;Yves Saint Laurentâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, biograďŹ nÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 14 d. 18.30, 20.30 val., 15 d. 16.30, 20.30 val., 16 d. 16 val. â&#x20AC;&#x17E;VieĹĄbutis â&#x20AC;&#x17E;Grand Budapestâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komiĹĄka drama) â&#x20AC;&#x201C; 14 d. 17, 22.30 val., 15 d. 22 val. â&#x20AC;&#x17E;VestuviĹł Ä?empionatasâ&#x20AC;&#x153; (Ispanija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 15 d. 17 val. â&#x20AC;&#x17E;Operacija â&#x20AC;&#x17E;RieĹĄutaiâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 14 d. 16.15 val. â&#x20AC;&#x17E;DidĹžioji skruzdÄ&#x2014;lyÄ?iĹł karalystÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija) â&#x20AC;&#x201C; 15 d. 16 val. Multikino â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;NevykÄ&#x2014;liai po priedanga IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 14 d. 10, 12.15, 14.30, 17, 19.15, 21.45 val., 15 d. 10.30, 12.45, 14.30, 17, 19.15, 21.45 val., 16 d. 10, 12.15, 14.30, 17, 19.15, 21.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Olis ir piratĹł lobisâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 14, 15, 16 d. 10, 12 val. â&#x20AC;&#x17E;PiktadarÄ&#x2014;s istorijaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 14, 15, 16 d. 10.15, 12.30, 14.45, 17 val. â&#x20AC;&#x17E;Operacija â&#x20AC;&#x17E;RieĹĄutaiâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 14 d. 12.45 val., 15 d. 10 val., 16 d. 10.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Olis ir piratĹł lobisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 14 d. 11, 11, 15 val., 15, 16 d. 11, 13, 15 val. â&#x20AC;&#x17E;Rio IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 14 d. 10.30 val., 15 d. 12 val., 16 d. 13.15 val. â&#x20AC;&#x17E;PiktadarÄ&#x2014;s istorijaâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 14 d. 11.30, 14, 16.15, 18.30, 20.45 val., 15, 16 d. 11.30, 14, 16.15, 18.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Rio IIâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 14 d. 14 val., 15, 16 d. 11.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Ilgas kelias Ĺžemynâ&#x20AC;&#x153; (DidĹžioji Britanija, juodojo humoro komedija) â&#x20AC;&#x201C; 14, 15 d. 14, 16.30, 19, 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Operacija â&#x20AC;&#x17E;RieĹĄutaiâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 14 d. 11.45 val., 15, 16 d. 14.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Godzilaâ&#x20AC;&#x153; (3D, Japonija, JAV, fantastinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 14 d. 19 val., 15 d. 20.45 val., 16 d. 16.30, 20.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ imtas keliĹł iki grabo lentosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 14, 15, 16 d. 17, 19.30, 22 val. â&#x20AC;&#x17E;KartÄ&#x2026; Niujorkeâ&#x20AC;&#x153; (JAV, drama) â&#x20AC;&#x201C; 14, 15 d. 16.30 val., 16 d. 21.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Ties riba ÄŻ rytojĹłâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV veiksmo fantastika) â&#x20AC;&#x201C; 14, 15, 16 d. 19.30, 22 val. â&#x20AC;&#x17E;Iksmenai: praÄ&#x2014;jusios ateities dienosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, nuotykiĹł) â&#x20AC;&#x201C; 14 d. 21.40 val., 15 d. 19, 21.30 val., 16 d. 16, 18.45, 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Monako princesÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Italija, JAV, PrancĹŤzija, Belgija, biograďŹ nÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 16 d. 19.15 val.

Kaunas Forum Cinemas Kaune â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Olis ir piratĹł lobisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.15, 14.15 val. â&#x20AC;&#x17E;PiktadarÄ&#x2014;s istorijaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 10.30, 15.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Operacija â&#x20AC;&#x17E;RieĹĄutaiâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 14 d. 10.40, 12.40, 14.50, 23.30 val., 15, 16 d. 10.40, 12.40, 14.50 val. â&#x20AC;&#x17E;MeĹĄkĹł ĹžemÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (3D, PrancĹŤzija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 11 val. â&#x20AC;&#x17E;Ilgas kelias Ĺžemynâ&#x20AC;&#x153; (DidĹžioji Britanija,juodojo humoro komedija) â&#x20AC;&#x201C; 14 d. 11.15, 17, 19.15, 23.45 val., 15, 16 d. 11.15, 17, 19.15 val. â&#x20AC;&#x17E;NevykÄ&#x2014;liai po priedanga IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 14 d. 11.45, 14.10, 16.35, 18.30, 20.30, 23 val., 15, 16 d. 11.45, 14.10, 16.35, 18.30, 20.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Olis ir piratĹł lobisâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 12.15 val. â&#x20AC;&#x17E;PiktadarÄ&#x2014;s istorijaâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 12.50, 18, 20.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Ties riba ÄŻ rytojĹłâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, veiksmo, fantastika) â&#x20AC;&#x201C; 14 d. 13.10, 15.45, 18.15, 21, 23.40 val., 15, 16 d. 13.10, 15.45, 18.15, 21 val. â&#x20AC;&#x17E;MeĹĄkĹł ĹžemÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 13.20 val. â&#x20AC;&#x17E;Monako princesÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Italija, JAV, PrancĹŤzija, Belgija, biograďŹ nÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 13.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Rio IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 15.30 val. â&#x20AC;&#x17E;KartÄ&#x2026; Niujorkeâ&#x20AC;&#x153; (JAV, drama) â&#x20AC;&#x201C; 16 val. â&#x20AC;&#x17E;Operacija â&#x20AC;&#x17E;RieĹĄutaiâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 16.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Iksmenai: praÄ&#x2014;jusios ateities dienosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, nuotykiĹł) â&#x20AC;&#x201C; 17.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ imtas keliĹł iki grabo lentosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 14 d. 18.45, 21.40, 23.10 val., 15, 16 d. 18.45, 21.40 val. â&#x20AC;&#x17E;KerĹĄto aitvarasâ&#x20AC;&#x153; (JAV) â&#x20AC;&#x201C; 14 d. 19, 21.15, 23.20 val., 15, 16 d. 19, 21.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Godzilaâ&#x20AC;&#x153; (Japonija, JAV) â&#x20AC;&#x201C; 20.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Kaimynaiâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;PasivaikĹĄÄ?iojimas su dinozauraisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 14, 15, 16 d. 10.50 val.

JÄ&#x2013;GOS-2 loĹĄimo Nr. 4441 DIDYSIS PRIZAS â&#x20AC;&#x201C; 200 041 Lt

2014 06 12 (ketvirtadienis) KENOLOTO loĹĄimo Nr. 5809 GALIMA LAIMÄ&#x2013;TI 200 000 Lt

04 10 15 16 19 24 27 29 32 33 35 37 40 45 46 48 50 53 54 60 www.olifeja.lt

05 08 09 17 19 30 + 25 AtspÄ&#x2014;ta 6 5+1 5 4+1 4 3+1 3 2+1

LaimÄ&#x2014;jimas: 200 041 Lt 2481 Lt 169 Lt 33 Lt 9 Lt 5 Lt 3 Lt 2 Lt

PRAMOGOS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x; 5'DQLVHYLmLDXVQXRWU

PRAMOGOS

$WOLNzMR$0DPRQWRYRVXPDQ\PjĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´NDOELQWLSUDPRJĂ&#x2DC;SDVDXOLRDWVWRYDLYHUWLQDVNHSWLĂ&#x2026;NDL

IDÄ&#x2013;JA. A.Mamontovas nori, kad nepilnameÄ?iai nematytĹł alkoholio

$AIĂ&#x;NIĂ&#x;NINĂ&#x;KASĂ&#x;UĂ&#x20AC;Ă&#x;SIĂ&#x;MOĂ&#x;JOĂ&#x;PRIE¸Ă&#x;ALĂ&#x2039; 9LHĂ&#x2026;XRVLXRVHUHQJLQLXRVHNXULXRVHODQNRVLQHSLO QDPHmLDLXĂ?GUDXVWLDONRKROLRYDUWRMLPj7RNLj LQLFLDW\YjSDVNHOEÂ?V$QGULXV0DPRQWRYDVJHURNDL VXJOXPLQRLUVDYRNROHJDVLĂ&#x2026;PX]LNRVSDVDXOLR R a mĹŤ n a s Z I L N Y S LR korespondentas

Miesto ĹĄventÄ&#x2014;s, roko koncertai, festivaliai â&#x20AC;&#x201C; su vandeniu ir gaiviaisiais gÄ&#x2014;rimais, bet be alaus. Kitu atveju â&#x20AC;&#x201C; Ĺženklas â&#x20AC;&#x17E;N-18â&#x20AC;&#x153; ir draudimas renginyje lankytis nepilnameÄ?iams. A.Mamontovas internete renka paraĹĄus ir nori, kad ĹĄi peticija virstĹł alkoholio kontrolÄ&#x2014;s ÄŻstatymo pataisomis. TaÄ?iau jo kolegos sako, kad tokie draudimai absurdiĹĄki. 3USĂ&#x;KAĂ&#x;TOĂ&#x;RĂ&#x201E;Ă&#x;PINĂ&#x;TISĂ&#x;VAIĂ&#x;KAIS

PeticijÄ&#x2026; internete paskelbÄ&#x2122;s atlikÄ&#x2014;jas sako, kad nori apsaugoti vaikus nuo blogo pavyzdĹžio. â&#x20AC;&#x17E;Ä&#x152;ia jokia naujovÄ&#x2014;. Amerikoje nesulaukÄ&#x2122;s 21-eriĹł nepateksi ÄŻ klubÄ&#x2026;, kuriame parduodamas alkoholis. Miesto ĹĄventÄ&#x2014;se penkeriĹł metĹł vaikai mato, kaip jĹł tÄ&#x2014;vai geria alĹł. Mano nuomone, lietuviai nemoka gerti kultĹŤringai. Jei norime apsaugoti savo ateitÄŻ, saugokime vaikusâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytuiâ&#x20AC;&#x153; savo sumanymÄ&#x2026; aiĹĄkino A.Mamontovas. Daugumoje Lietuvoje vykstanÄ?iĹł popmuzikos koncertĹł, festivaliĹł, ĹĄvenÄ?iĹł galima ÄŻsigyti alkoholiniĹł gÄ&#x2014;rimĹł. DaĹžniausiai vartojamas alus. KoncertĹł rengÄ&#x2014;jai nÄ&#x2014; neslepia, kad pajamos iĹĄ ĹĄios prekybos ar jai skirtĹł leidimĹł daĹžnai sudaro didelÄ&#x2122; biudĹžeto dalÄŻ, padedanÄ?iÄ&#x2026; sumokÄ&#x2014;ti atlikÄ&#x2014;jams honorarus. TaÄ?iau A.Mamontovas tvirtina, kad galima be to apsieiti. Pernai rengdamas savo jubiliejaus gastroles dainininkas kreipÄ&#x2014;si ÄŻ didĹžiausias ĹĄalies arenas, praĹĄydamas jo pasirodymĹł metu neprekiauti alkoholiniais gÄ&#x2014;rimais. â&#x20AC;&#x17E;NÄ&#x2014; viena nesutiko, bet aĹĄ tai suprantu, arenos turi ilgalaikes sutartis su prekybininkais.

Suprantu, kad su ĹĄia idÄ&#x2014;ja tampu nepopuliarus tarp kai kuriĹł ĹžmoniĹł. KÄ&#x2026; nors daryti reikia â&#x20AC;&#x201C; visi kalba, kad ĹĄia tema rĹŤpintis turÄ&#x2014;tĹł tÄ&#x2014;vai, mokykla. Bet niekas nieko nedaro ir niekas nesikeiÄ?ia. Paprasta mano mintis â&#x20AC;&#x201C; ten, kur yra nepilnameÄ?iai, vaikai, alkoholio tiesiog neturi bĹŤtiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo A.Mamontovas. 'EĂ&#x;RIĂ&#x;NAĂ&#x;POĂ&#x;LIĂ&#x;TIĂ&#x;KOĂ&#x;Â?VAIZĂ&#x;DÂ?

PramogĹł pasaulio uĹžkulisiuose dainininko iniciatyva vertinama skeptiĹĄkai. Pro akis nepraslysta, kad vienas peticijos autoriĹł â&#x20AC;&#x201C; politikas ir verslininkas RamĹŤnas Karbauskis, pernai finansiĹĄkai rÄ&#x2014;mÄ&#x2122;s A.Mamontovo gastroles ir su juo ÄŻkĹŤrÄ&#x2122;s fondÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Ĺ vieskime vaikusâ&#x20AC;&#x153;.

â&#x20AC;&#x17E;Niekam nepatinka girti paaugliai. Bet draudĹžiamas vaisius saldesnis.â&#x20AC;&#x153; 68UERQDYLmLXV6DPDV

R.Karbauskis rengia festivalÄŻ â&#x20AC;&#x17E;NaisiĹł vasaraâ&#x20AC;&#x153;, kuriame neprekiaujama alkoholiu. Akivaizdu, kad vieĹĄomis iniciatyvomis A.Mamontovas krauna savo rÄ&#x2014;mÄ&#x2014;jui populiarumo taĹĄkus. â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ su juo bendrauju kaip su verslininku, o ne politikuâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; A.Mamontovas. )DwĂ&#x;JgĂ&#x;PAĂ&#x;VAĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ&#x;ABĂ&#x;SURĂ&#x;DU

â&#x20AC;&#x17E;Ä&#x152;ia jau kaĹžkieno interesaiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; iĹĄgirdÄ&#x2122;s apie peticijÄ&#x2026; juokÄ&#x2014;si roko grupÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Bixâ&#x20AC;&#x153; lyderis Saulius UrbonaviÄ?ius-Samas. Ĺ is atlikÄ&#x2014;jas, kaip ir A.Mamontovas, daug metĹł nevartoja alkoholiniĹł gÄ&#x2014;rimĹł. TaÄ?iau Andriaus siĹŤlomus draudimus jis pavadino â&#x20AC;&#x17E;absurduâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x17E;Perlenkiama lazda. Prekybininkai turi jausti atsakomybÄ&#x2122; ir neparduoti alkoholio nepilnameÄ?iams â&#x20AC;&#x201C; Ä?ia net negali bĹŤti

klausimo. Bet kodÄ&#x2014;l renginiuose, ÄŻ kuriuos ateina ir ĹĄeimos su vaikais, suaugusieji negalÄ&#x2014;tĹł iĹĄgerti bokalo alaus? Tada iĹĄvis ÄŻveskime sausÄ&#x2026; jÄŻ ÄŻstatymÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; bet iĹĄ to nebus nieko gera. Niekam nepatinka girti paaugliai. Bet draudĹžiamas vaisius saldesnisâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; ÄŻsitikinÄ&#x2122;s S.UrbonaviÄ?ius. Rokeris juokavo, kad tokiu atveju reikia drausti tÄ&#x2014;vams vaikus vestis ÄŻ kavines ir restoranus, nes ten irgi vartojami alkoholiniai gÄ&#x2014;rimai. Arba ten uĹžriĹĄti vaikams akis. â&#x20AC;&#x17E;TÄ&#x2014;vai prie ĹžvakiĹł iĹĄgers taurÄ&#x2122; vyno, vaikas tai pamatys, ir jau viskas â&#x20AC;&#x201C; siaubas, blogai? Tokia logika neatlaiko kritikosâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; svarstÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Bixâ&#x20AC;&#x153; lyderis. Jo nuomone, A.Mamontovas savo misijÄ&#x2026; galÄ&#x2014;tĹł vykdyti pats gerbÄ&#x2014;jams skleisdamas ĹžiniÄ&#x2026;, kad nevartoja alkoholio â&#x20AC;&#x201C; tai bĹŤtĹł kur kas veiksmingiau. $RAUĂ&#x;DIĂ&#x;MAIĂ&#x;PROBĂ&#x;LEĂ&#x;MOSĂ&#x;NEI¸SPĂ&#x;RÂ&#x160;S

DidĹžiausio Lietuvos popmuzikos festivalio â&#x20AC;&#x17E;KarklÄ&#x2014; Live Music Beachâ&#x20AC;&#x153; rengÄ&#x2014;jas Marius TumĹĄys prisipaĹžino nustebÄ&#x2122;s dÄ&#x2014;l Andriaus sumanymo. â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ â&#x20AC;&#x201C; uĹž blaiviÄ&#x2026; LietuvÄ&#x2026; ir sveikai mÄ&#x2026;stanÄ?ius Ĺžmones. Bet draudimais nieko nepasieksi. Ä&#x152;ia kaip dÄ&#x2014;l draudimo prekiauti alkoholiu rugsÄ&#x2014;jo 1-Ä&#x2026;jÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; ĹžmonÄ&#x2014;s gudrĹŤs â&#x20AC;&#x201C; jie suras ĹĄimtÄ&#x2026; bĹŤdĹł tÄ&#x2026; draudimÄ&#x2026; apeiti. ÄŽsivaizduokime, kad JĹŤros ĹĄventÄ&#x2014;je uĹždraudĹžiama prekiauti alumi. Absurdas. Ĺ˝monÄ&#x2014;s nusipirks jo dÄ&#x2014;Ĺžes ir gers tarpuvartÄ&#x2014;se ar parkuose. Tai tik sukeltĹł daugiau chaoso ir paskatintĹł nelegalius veiksmus. Ĺ˝monÄ&#x2014;s ÄŻ gerai saugomas arenas sugeba savo nusipirktĹł gÄ&#x2014;rimĹł paslÄ&#x2014;pÄ&#x2122; ÄŻsineĹĄti, kÄ&#x2026; jau kalbÄ&#x2014;ti apie festivaliusâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo M.TumĹĄys. ÄŽ jo rengiamÄ&#x2026; muzikos festivalÄŻ neÄŻleidĹžiami nepilnameÄ?iai, jei jĹł nelydi vyresni asmenys. â&#x20AC;&#x17E;TaÄ?iau ne dÄ&#x2014;l to, kad pas mus galima iĹĄgerti alaus. ÄŽ mĹŤsĹł festivalÄŻ atvyksta didĹžiulÄ&#x2014; minia. Nenorime atsakyti uĹž be prieĹžiĹŤros laikÄ&#x2026; leidĹžianÄ?iĹł vaikĹł ar paaugliĹł saugumÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; M.TumĹĄys.


KRA¸TOĂ&#x;Ă&#x20AC;INIOS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

5OSĂ&#x;TAĂ&#x;MIESĂ&#x;TISĂ&#x;LIĂ&#x;KOĂ&#x;BEĂ&#x;SAĂ&#x;VOĂ&#x;VwĂ&#x;LIAĂ&#x;VOS

.UDXSLWUDJHGLMDLĂ&#x2026;WLNR 9LONDYLĂ&#x2026;NLRUDMRQHJ\YH QDQmLjĂ&#x2026;HLPj3RY\UR YDLUXRMDPXWUDNWRULXPL Ă?XYRSHQNLDPHWLVVĂ&#x2018;QXV

.ODLSzGRMHYDJLĂ&#x2026;LDLPHWzLĂ&#x2026;Ă&#x2026;Ă&#x2018;NÂ&#x2019;SROLFLMDLÂąYLGX U\GLHQRVLĂ&#x2026;SLOLDYLHWzVWHULWRULMRVQXJYHOEzDQW DXNĂ&#x2026;WRVWLHERSOHYzVDYXVLjXRVWDPLHVmLRYzOLD Yj7RNLRÂ&#x2019;Ă?Ă&#x2018;OXPRNODLSzGLHmLDLGDUQzUDUHJzMÂ?

L o r e t a J UO D Z E V I Ä&#x152;I E N Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

G e d i m i n a s PI L A I T I S LR korespondentas

â&#x20AC;&#x17E;Ĺ i ĹĄeima â&#x20AC;&#x201C; viena graĹžiausiĹł mĹŤsĹł apylinkÄ&#x2014;se. Jie gyvena tvarkingai, ĹŤkininkauja. Augino du vaikus. Ĺ˝uvo jauniausias â&#x20AC;&#x201C; penkiametis sĹŤnusâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; KeturvalakiĹł seniĹŤnijos darbuotojai. UĹžvakar rytÄ&#x2026; ĹŤkininkas traktoriumi su priekaba iĹĄvaĹžiavo ÄŻ savo laukus parsiveĹžti ĹĄieno ritiniĹł. Traktoriaus kabinoje ÄŻsitaisÄ&#x2014; ir penkiametis. Pirminiais duomenimis, laukuose berniukas pasakÄ&#x2014; tÄ&#x2014;vui, jog nori iĹĄlipti. Vyras sustojo. Po keliĹł akimirkĹł ĹŤkininkas ĹĄiek tiek pavaĹžiavo atbulas ir sunerimo, nes niekur nebematÄ&#x2014; sĹŤnaus. IĹĄ kabinos iĹĄlipusÄŻ vyrÄ&#x2026; iĹĄtiko ĹĄokas. Po traktoriaus ratu gulÄ&#x2014;jo jo vaikas pervaĹžiuota galva. SukrÄ&#x2014;stas tÄ&#x2014;vas iĹĄkvietÄ&#x2014; greitÄ&#x2026; jÄ&#x2026; pagalbÄ&#x2026; ir pats puolÄ&#x2014; gaivinti sĹŤnaus, kuris dar rodÄ&#x2014; menkus gyvybÄ&#x2014;s Ĺženklus. AtvykÄ&#x2122; medikai konstatavo berniuko mirtÄŻ. ĹŞkininkas buvo blaivus.

Raudonos ir geltonos spalvĹł trijĹł metrĹł ilgio ir tokio pat ploÄ?io vÄ&#x2014;liava su miesto herbu, iĹĄkelta per KlaipÄ&#x2014;dos pilies dĹžiazo festivalÄŻ, staiga dingo treÄ?iadienÄŻ. Vagys jokiĹł pÄ&#x2014;dsakĹł nepaliko, pasiÄ&#x2014;mÄ&#x2014; net kÄ&#x2014;limo ÄŻrangÄ&#x2026;.

Niekdariai gerai pasirengÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; su grobiu sprukdami iĹĄ piliavietÄ&#x2014;s susirinko net sugadintas detales. Pirmasis įŞōliÄ&#x2026; vagystÄ&#x2122; pastebÄ&#x2014;jo senÄ&#x2026; jÄ&#x2026; piliavietÄ&#x2122; priĹžiĹŤrinÄ?io MaĹžosios Lietuvos istorijos muziejaus (MLIM) direktorius Jonas Genys. IĹĄ pradĹžiĹł jis negalÄ&#x2014;jo patikÄ&#x2014;ti savo akimis, kad vÄ&#x2014;liavos nebÄ&#x2014;ra. â&#x20AC;&#x17E;GrÄŻĹždamas iĹĄ Ĺžvejybos jĹŤroje

nusistebÄ&#x2014;jau, kodÄ&#x2014;l vÄ&#x2014;liava nuleista. Kai pradÄ&#x2014;jome aiĹĄkintis, paaiĹĄkÄ&#x2014;jo, kad vagys nupjovÄ&#x2014; spynÄ&#x2026;, kuria uĹžrakinamas pakÄ&#x2014;limo valo mechanizmasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo J.Genys. Vaizdo kameros uĹžfiksavo, kaip didĹžiausia miesto vÄ&#x2014;liava vidury dienos nuslinko Ĺžemyn. Pilies muziejaus darbuotojai nieko ÄŻtartina nepastebÄ&#x2014;jo arba pamanÄ&#x2014;, kad taip ir turi bĹŤti â&#x20AC;&#x201C; keiÄ?iamos vÄ&#x2014;liavos. Incidento vietÄ&#x2026; apĹžiĹŤrÄ&#x2014;jÄ&#x2122; pareigĹŤnai sakÄ&#x2014;, kad niekdariai gerai pasirengÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; su grobiu sprukdami iĹĄ piliavietÄ&#x2014;s susirinko net sugadintas detales. Kam jiems prireikÄ&#x2014; tokios vÄ&#x2014;liavos â&#x20AC;&#x201C; galvosĹŤkis visiems. Pasak J.Genio, muziejus patyrÄ&#x2014; maĹždaug dviejĹł tĹŤkstanÄ?iĹł litĹł nuostolÄŻ, bet ne tai svarbiausia: â&#x20AC;&#x17E;KlaipÄ&#x2014;dieÄ?iai ÄŻpratÄ&#x2122; kasdien matyti virĹĄ piliavietÄ&#x2014;s plazdanÄ?iÄ&#x2026; reprezentacinÄ&#x2122; uostamiesÄ?io vÄ&#x2014;liavÄ&#x2026;.â&#x20AC;&#x153; Miestas neliko be savo simbolio â&#x20AC;&#x201C; yra dar dvi maĹžesnÄ&#x2014;s vÄ&#x2014;liavos, naudojamos esant prastes-

Prof. Leonas KADĹ˝IULIS 1926 06 27â&#x20AC;&#x201C;2014 06 12

SprendĹžiant sudÄ&#x2014;tingas mokslo problemas, pranaĹĄesni ne dienos poreikÄŻ tenkinantys tyrimai, o fundamentalĹŤs, kuriĹł rezultatai gali bĹŤti panaudoti ne vienÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; ir ne vienam tikslui ar atvejui. VisavertÄŻ atsakymÄ&#x2026; duoda ne fragmentinis tyrimas, o tas, kuris apima procesÄ&#x2026; nuo pradĹžios iki galo, kuris apÄ?iuopia poveikÄŻ visai sistemai, apimanÄ?iai dirvoĹžemÄŻâ&#x20AC;&#x201C;augalÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x201C;gyvulÄŻ, ir jo produktÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; visÄ&#x2026; ĹŤkininkavimo sistemÄ&#x2026; ir jo ekonomikÄ&#x2026;. Leonas KadĹžiulis Dotnuva, 2006 Eidamas 88-uosius metus ÄŻ amĹžinybÄ&#x2122; iĹĄkeliavo iĹĄkilus mokslininkas, vienas ĹžymiausiĹł ĹĄalies ĹžolininkystÄ&#x2014;s specialistĹł, aktyvus visuomenÄ&#x2014;s veikÄ&#x2014;jas, Lietuvos mokslĹł akademijos narys, Ĺ˝emdirbystÄ&#x2014;s instituto profesorius, habilituotas agrariniĹł mokslĹł daktaras Leonas KadĹžiulis. Leonas KadĹžiulis gimÄ&#x2014; 1926 m. birĹželio 27 d. VÄ&#x2014;ĹželiĹł kaime, SkapiĹĄkio valsÄ?iuje, RokiĹĄkio apskrityje. MokÄ&#x2014;si VainiĹĄkiĹł pradinÄ&#x2014;je mokykloje, KupiĹĄkio gimnazijoje, studijavo Lietuvos ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio akademijos Agronomijos fakultete ir ÄŻgijo mokslinio agronomo diplomÄ&#x2026;. 1950 m. pradÄ&#x2014;jo dirbti Dotnuvos bandymĹł stoties vyresniuoju mokslo darbuotoju. 1953â&#x20AC;&#x201C;1955 m. studijavo Lietuvos mokslĹł akademijos Ĺ˝emdirbystÄ&#x2014;s ir dirvoĹžemio instituto aspirantĹŤroje. 1955 m. apgynÄ&#x2014; daktaro disertacijÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;TinkamesniĹł daugiameÄ?iĹł ĹžoliĹł miĹĄiniĹł parinkimas Lietuvos TSR vidutinio sunkumo dirvoseâ&#x20AC;&#x153;. Per mokslinÄ&#x2014;s kĹŤrybinÄ&#x2014;s veiklos laikotarpÄŻ prof. L.KadĹžiulis paskelbÄ&#x2014; 7 monografijas, per 300 moksliniĹł ir populiariĹłjĹł straipsniĹł. Prof. L.KadĹžiulio ir jo mokiniĹł ĹžolininkystÄ&#x2014;s moksliniai tyrimai prisidÄ&#x2014;jo svariu indÄ&#x2014;liu prie ĹĄio mokslo teorijos ir praktikos. Profesorius kĹŤrybingai ir rezultatyviai dirbo eksperimentinÄŻ darbÄ&#x2026;, pagrÄŻstÄ&#x2026; naujomis idÄ&#x2014;jomis, sudÄ&#x2014;tingais lauko bandymais ir laboratoriniais tyrimais. Jo sukaupti gausĹŤs tyrimĹł duomenys 1972 m. buvo apibendrinti habilitaciniame darbe â&#x20AC;&#x17E;DaugiameÄ?iĹł ĹžoliĹł auginimo ir naudojimo paĹĄarui pagrindaiâ&#x20AC;&#x153;. Ĺ io darbo pagrindu paskelbta monografija â&#x20AC;&#x17E;DaugiameÄ?iĹł ĹžoliĹł auginimas paĹĄaruiâ&#x20AC;&#x153;. ReikĹĄmingiausi prof. L.KadĹžiulio darbai ÄŻvertinti mokslo premijomis, uĹž nuopelnus Lietuvos mokslui 1998 m. apdovanotas LDK Gedimino ordino Riterio kryĹžiumi. Profesoriaus L.KadĹžiulio bei jo mokiniĹł darbai vieni pirmĹłjĹł Lietuvos agrariniĹł mokslĹł srityje pelnÄ&#x2014; tarptautinÄŻ pripaĹžinimÄ&#x2026;, atstovavo ĹžolininkystÄ&#x2014;s mokslui Europos ir pasaulio kongresuose ir konferencijose. Labai svarus profesoriaus, kaip pedagogo, ÄŻnaĹĄas ÄŻ agronomijos mokslÄ&#x2026;. SukĹŤrÄ&#x2122;s savo mokslinÄ&#x2122; mokyklÄ&#x2026; profesorius L.KadĹžiulis parengÄ&#x2014; daug aukĹĄtos kvalifikacijos ĹžolininkystÄ&#x2014;s specialistĹł. Jam vadovaujant apginta 17 daktaro disertacijĹł, 2 habilitaciniai dar-

bai, jis buvo doktorantĹŤros komitetĹł narys. 1976 m. L.KadĹžiuliui buvo suteiktas profesoriaus pedagoginis mokslo vardas ir Lietuvos nusipelniusio mokslo veikÄ&#x2014;jo garbÄ&#x2014;s vardas. DaugelÄŻ metĹł profesorius buvo Lietuvos ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio akademijos ir Latvijos ĹžemdirbystÄ&#x2014;s instituto specializuotĹł mokslo tarybĹł narys. Labai reikĹĄminga prof. L.KadĹžiulio veikla atkĹŤrus Lietuvos nepriklausomybÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; 1992 m. jis buvo Lietuvos Respublikos ministras mokslui ir studijoms, inicijavo svarbiĹł dokumentĹł, susijusiĹł su Lietuvos mokslo ir studijĹł sistemos pertvarkymu, rengimÄ&#x2026; ir vertinimÄ&#x2026;, atstovavo Lietuvos mokslo ir studijĹł institucijoms ÄŻvairiose Europos mokslo organizacijose. 1994â&#x20AC;&#x201C;1999 m. vadovavo Lietuvos mokslo tarybai. Prof. L. KadĹžiulis iĹĄ aktyvios mokslinÄ&#x2014;s veiklos nepasitraukÄ&#x2014; ir iĹĄÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s ÄŻ pensijÄ&#x2026;: aktyviai dalyvavo Lietuvos mokslĹł akademijos veikloje, buvo â&#x20AC;&#x17E;VisuotinÄ&#x2014;s lietuviĹł enciklopedijosâ&#x20AC;&#x153; ir â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝emÄ&#x2014;s ĹŤkio enciklopedijosâ&#x20AC;&#x153; moksliniĹł redakciniĹł tarybĹł narys, mokslo ĹžurnalĹł â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝emdirbystÄ&#x2014;-Agricultureâ&#x20AC;&#x153; ir â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝emÄ&#x2014;s ĹŤkio mokslaiâ&#x20AC;&#x153; redakciniĹł kolegijĹł narys, Lietuvos mokslininkĹł sÄ&#x2026;jungos narys. RĹŤpinosi, kad Dotnuvoje bĹŤtĹł ÄŻamĹžintas agronomĹł â&#x20AC;&#x201C; buvusiĹł tremtiniĹł â&#x20AC;&#x201C; atminimas. UĹžaugino dukras DanguolÄ&#x2122; ir GiedrÄ&#x2122;, dĹžiaugÄ&#x2014;si anĹŤkais Laura ir Jonu Ä&#x201E;Ĺžuolu bei proanĹŤkiu Emiliu. Visus jÄŻ paĹžinojusius ĹžavÄ&#x2014;jo profesoriaus tvirtos gyvenimo nuostatos, optimizmas, interesĹł ÄŻvairovÄ&#x2014;, intelektas ir erudicija. Ĺ viesus Profesoriaus atminimas liks visĹł jÄŻ paĹžinojusiĹł ĹĄirdyse. Lietuvos mokslĹł akademija, Lietuvos agrariniĹł ir miĹĄkĹł mokslĹł centras, Ĺ˝emdirbystÄ&#x2014;s institutas Atsisveikinimas su velioniu: birĹželio 14 d. nuo 18.00 iki 21.00 val. Ĺ˝emdirbystÄ&#x2014;s instituto salÄ&#x2014;je (Instituto al. 1, Akademija, KÄ&#x2014;dainiĹł r.), birĹželio 15 d. nuo 15.00 iki 21.00 val. Vilniuje, laidojimo namuose â&#x20AC;&#x17E;NutrĹŤkusi stygaâ&#x20AC;&#x153; (Ä&#x201E;Ĺžuolyno g. 10). LaidotuvÄ&#x2014;s birĹželio 16 d. Vilniaus RokantiĹĄkiĹł kapinÄ&#x2014;se. Urna iĹĄneĹĄama 12.30 val.

9*HGYLORQXRWU

Ă&#x152;XYRPDĂ?DPHWLV

POLITIKA

.ODLSzGRVSLOLDYLHWzMHSHUGĂ?LD]RIHVWLYDOÂ&#x2019;LĂ&#x2026;NHOWDYzOLDYDGLQJRWUHmLDGLHQÂ&#x2019;

niems orams. TaÄ?iau vagys lyg tyÄ?ia nugvelbÄ&#x2014; paÄ?iÄ&#x2026; graĹžiausiÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; iĹĄkeliamÄ&#x2026; per miesto ĹĄventes, festivalius, sulaukus garbingĹł sveÄ?iĹł. Tos dienos vaizdo ÄŻraĹĄuose uĹžfiksuota ant pylimo ĹĄmÄ&#x2014;Ĺžuojanti ÄŻtartina Ĺžmogysta â&#x20AC;&#x201C; kaĹžkoks vyriĹĄkis, kaip manoma, galÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s pagrobti vÄ&#x2014;liavÄ&#x2026;. Tiesa, policininkai neguldo galvos, kad pavyks jÄŻ atpaĹžinti. KodÄ&#x2014;l vagys nelaukÄ&#x2014;, kol sau-

lÄ&#x2014; nusileis ir ĹžmoniĹł lankoma piliavietÄ&#x2014; iĹĄtuĹĄtÄ&#x2014;s, kodÄ&#x2014;l nesijaudino, kad gali ÄŻkliĹŤti su ÄŻkalÄ?iais? Ĺ iÄ&#x2026; mÄŻslÄ&#x2122; dabar sprendĹžia ne tik muziejininkai, bet ir miesto politikai. â&#x20AC;&#x17E;Nieko nebijojo arba tiesiog ÄŻ viskÄ&#x2026; nusispjovÄ&#x2014;. Gal kokie nors pamiĹĄÄ&#x2014;liai sukirto laĹžybĹł, kad visĹł akivaizdoje nukabins graĹžiausiÄ&#x2026; miesto vÄ&#x2014;liavÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; vagiĹł įŞōlumu stebisi vicemeras ArtĹŤras Ĺ ulcas.

DÄ&#x2014;l Ĺžymaus Lietuvos agronomo, Lietuvos mokslĹł akademijos nario profesoriaus Leono KADĹ˝IULIO mir ties reiĹĄkiame nuoĹĄirdĹžiÄ&#x2026; uĹžuojautÄ&#x2026; velionio ĹĄeimai ir ar timiesiems. Lietuvos mokslĹł akademija

DÄ&#x2014;l Lietuvos mokslĹł akademijos nario, profesoriaus, habilituoto mokslĹł dak taro Leono KADĹ˝IULIO mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame jo ĹĄeimÄ&#x2026; ir ar timuosius. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybÄ&#x2014; ĹĄiÄ&#x2026; sunkiÄ&#x2026; netek ties valandÄ&#x2026;. Ĺ˝emÄ&#x2014;s ĹŤkio ministerijos kolektyvas

DÄ&#x2014;l buvusio ilgameÄ?io Lietuvos mokslo tarybos pirmininko, profesoriaus, habilituoto mokslĹł dak taro Leono KADĹ˝IULIO mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame velionio ĹĄeimÄ&#x2026; ir ar timuosius. Lietuvos mokslo taryba

Lietuvos leidÄ&#x2014;jĹł asociacija reiĹĄkia nuoĹĄirdĹžiÄ&#x2026; uĹžuojautÄ&#x2026; Giedrei KadĹžiuly tei ir jos ar timiesiems dÄ&#x2014;l tÄ&#x2014;velio Lietuvos mokslĹł akademijos nario, buvusio Lietuvos mokslo tarybos pirmininko, habilituoto agrariniĹł mokslĹł dak taro Leono KADĹ˝IULIO mir ties.

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame ar timuosius dÄ&#x2014;l ilgameÄ?io â&#x20AC;&#x17E;VisuotinÄ&#x2014;s lietuviĹł enciklopedijosâ&#x20AC;&#x153; MokslinÄ&#x2014;s redakcinÄ&#x2014;s tarybos nario prof. habil. dr. Leono KADĹ˝IULIO mir ties. Mokslo ir enciklopedijĹł leidybos centras

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame kolegÄ&#x2122; RasÄ&#x2026; VarkalienÄ&#x2122; dÄ&#x2014;l mylimo tÄ&#x2014;velio netek ties. â&#x20AC;&#x17E;Novar tis Phar ma Ser vices Inc.â&#x20AC;&#x153; atstovybÄ&#x2014;s Lietuvoje kolektyvas


NUDĂ&#x2026;WRĂ?LQLRV

(.D]ODXmLĂ&#x2018;QDLWzVQXRWU

PELUĂ?HOLRGĂ&#x;

Â?VYKIĂ&#x2039;Ă&#x;MOZAIKA DĹženÄ?ialauka â&#x2013; Netoli MarijampolÄ&#x2014;s gyvenan-

Ä?ios 77 metĹł pensininkÄ&#x2014;s ĹĄiltnamis buvo tyÄ?ia padegtas naktÄŻ ÄŻ ketvirtadienÄŻ. Ugnis visiĹĄkai sunaikino plÄ&#x2014;velÄ&#x2122; ir konstrukcijas. NukentÄ&#x2014;jÄ&#x2014;lÄ&#x2014; patirtÄ&#x2026; ĹžalÄ&#x2026; ÄŻvertino 3 tĹŤkst. litĹł. PrieĹĄ kurÄŻ laikÄ&#x2026; pensininkÄ&#x2014; irgi patyrÄ&#x2014; nuostoliĹł, kai kaĹžkoks piktavalis jos ĹĄiltnamyje augalus apipurĹĄkÄ&#x2014; nuodingais chemikalais.

KlaipÄ&#x2014;da â&#x2013; Rekonstruotas KlaipÄ&#x2014;dos mies-

to simbolis burlaivis â&#x20AC;&#x17E;Meridianasâ&#x20AC;&#x153; lankytojams duris atvers liepos pabaigoje, per JĹŤros ĹĄventÄ&#x2122;. Nuo pernai lapkriÄ?io DanÄ&#x2014;s krantinÄ&#x2014;je, ÄŻprastoje vietoje, po kapitalinio remonto vÄ&#x2014;l stovinÄ?iame laive jau sumontuoti ventiliavimo vamzdynai, elektros instaliacija, ÄŻrengtos vidaus patalpos, pagal specialĹł uĹžsakymÄ&#x2026; gaminami baldai. Per didĹžiÄ&#x2026; jÄ&#x2026; uostamiesÄ?io ĹĄventÄ&#x2122; ant visĹł trijĹł â&#x20AC;&#x17E;Meridianoâ&#x20AC;&#x153; stiebĹł suplevÄ&#x2014;suos naujos burÄ&#x2014;s. Jos ĹĄiuo metu siuvamos Vokietijoje.

Kaunas â&#x2013; Ugniagesiams teko vaduoti du

automobilius, kurie buvo pakibÄ&#x2122; ant duobiĹł. KetvirtadienÄŻ apie pietus praneĹĄta apie PramonÄ&#x2014;s prospekte ÄŻ duobÄ&#x2122; ÄŻkritusÄŻ automobilÄŻ su Ĺžmogumi. Atvykus paaiĹĄkÄ&#x2014;jo, kad automobilis â&#x20AC;&#x17E;Audi 100â&#x20AC;&#x153; pakibÄ&#x2122;s ant duobÄ&#x2014;s kraĹĄto. MaĹĄina iĹĄtraukta gelbÄ&#x2014;jimo virve su gerve, o viduje buvÄ&#x2122;s 75 metĹł vyras iĹĄlipo pats. Pavakare praneĹĄta apie pavojingai ant ĹĄlaito pakibusÄŻ dar vienÄ&#x2026; automobilÄŻ SavanoriĹł pros-

pekte. AtvykÄ&#x2122; ugniagesiai panaudojo gervÄ&#x2122; ir iĹĄtraukÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Toyota Previaâ&#x20AC;&#x153; ant ĹĄaligatvio.

Alytus â&#x2013; NukritÄ&#x2122;s iĹĄ beveik penkiĹł met-

rĹł aukĹĄÄ?io sunkiÄ&#x2026; traumÄ&#x2026; patyrÄ&#x2014; 33 metĹł butrimoniĹĄkis SvajĹŤnas P. Jis ardÄ&#x2014; ÄŻrenginius jau prieĹĄ 7 metus bankrutavusios bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Alytaus tekstilÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; buvusioje verpykloje. Metalo pjaustytojas nukrito pro skylÄ&#x2122; lubose iĹĄ verpyklos ÄŻ pirmÄ&#x2026; aukĹĄtÄ&#x2026; rĹŤsyje. Jis iĹĄveĹžtas ÄŻ Kauno klinikas, nes sunkiai susiĹžalojo galvÄ&#x2026; ir stuburÄ&#x2026;.

6PzOLRVNXOSWĂ&#x2018;UĂ&#x2DC; NĂ&#x2018;UzMDV$3HWNXV VWHEzMRVLNRGzOMÂ&#x2019; UHLNzMRQXEDXVWL XĂ?Ă&#x2026;LjQXRURGj XĂ?XRWLĂ&#x2026;SUDGĂ?LĂ&#x2DC; WLNWDLÂ&#x2019;VSzMXV

.UĂ&#x;BAUĂ&#x;DwĂ&#x;UĂ&#x20AC;Ă&#x;NUOĂ&#x;ROĂ&#x;DgĂ&#x;Â?Ă&#x;PAĂ&#x;ROĂ&#x;Dg Butrimonys â&#x2013; Alytaus rajono ButrimoniĹł gim-

nazijos viename kabinetĹł ÄŻkurtas Almos AdamkienÄ&#x2014;s labdaros ir paramos fondo atminimo muziejus. Fondas, penkiolika metĹł ĹĄiÄ&#x2026; ir dar 43 ĹĄalies kaimo mokyklas rÄ&#x2014;mÄ&#x2122;s ir padÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s ugdyti ÄŻvairius moksleiviĹł gabumus, nutraukÄ&#x2014; veiklÄ&#x2026;. Jo istorijos metraĹĄtÄŻ, iliustruotÄ&#x2026; moksleiviĹł pieĹĄiniais, paveikslais, filmuota medĹžiaga, saugos ĹĄis muziejus. Kompiuteris ir baldai muziejui tapo paskutine fondo dovana, o butrimoniĹĄkiai patys sutvarkÄ&#x2014; kabinetÄ&#x2026; ir ÄŻrengÄ&#x2014; ekspozicijÄ&#x2026;, kurioje yra daugiau kaip 600 eksponatĹł.

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties valandÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l Gintaro RUPLÄ&#x2013;NO mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame velionio ĹĄeimÄ&#x2026; ir ar timuosius. Koncer nas â&#x20AC;&#x17E;MG Balticâ&#x20AC;&#x153;

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties valandÄ&#x2026; reiĹĄkiame nuoĹĄirdĹžiÄ&#x2026; uĹžuojautÄ&#x2026; Gintaro RUPLÄ&#x2013;NO ar timiesiems ir kolegoms. AudiovizualiniĹł kĹŤriniĹł autoriĹł teisiĹł asociacija AVAKA

,Ă&#x2026;VNLUWLQÂ?VPzOLRVNXOSWĂ&#x2018;UĂ&#x2DC;SDURGj+ROLYXGRWHPD 3DODQJRMHDWLGDUÂ?V$QGULXV3HWNXVYLHWRMSDGzNRV LĂ&#x2026;NXURUWRVDYLYDOG\EzVVXODXNzOLWĂ&#x2DC;EDXGRV A l v y d a s Z I A B K US LR korespondentas

VienintelÄ&#x2122; Europoje iĹĄtisus metus veikianÄ?iÄ&#x2026; smÄ&#x2014;lio skulptĹŤrĹł parodÄ&#x2026; sukĹŤrÄ&#x2122;s 37 metĹł menininkas A.Petkus jau pirmÄ&#x2026; jÄ&#x2026; ekspozicijos atidarymo dienÄ&#x2026; sulaukÄ&#x2014; nemaloniĹł sveÄ?iĹł. Palangos savivaldybÄ&#x2014;s VieĹĄosios tvarkos skyriaus pareigĹŤnams uĹžkliuvo ant J.BasanaviÄ?iaus gatvÄ&#x2014;s ĹĄaligatvio pastatyta nuoroda ÄŻ atokiau nuo gatvÄ&#x2014;s stovintÄŻ pastatÄ&#x2026;, kuriame veikia paroda. InformacinÄ&#x2014; nuoroda ir parodos iĹĄkaba ant pastato buvo ÄŻvertinta kaip be savivaldybÄ&#x2014;s leidimo ÄŻrengta iĹĄorinÄ&#x2014; reklama, uĹž kuriÄ&#x2026; miestui reikÄ&#x2014;tĹł sumokÄ&#x2014;ti. SmÄ&#x2014;lio skulptĹŤras eksponuojanÄ?ios vieĹĄosios ÄŻstaigos â&#x20AC;&#x17E;Meno fortasâ&#x20AC;&#x153; direktoriui A.Petkui uĹž iĹĄorinÄ&#x2014;s reklamos taisykliĹł pa-

ĹžeidimÄ&#x2026; pirmadienÄŻ buvo skirta 250 litĹł bauda. Skulptorius ÄŻspÄ&#x2014;tas, kad laiku nesusimokÄ&#x2014;jus bauda padvigubÄ&#x2014;s. Toks Palangoje antrÄ&#x2026; vasarÄ&#x2026; naujĹł smÄ&#x2014;lio skulptĹŤrĹł ekspozicijÄ&#x2026; pristaÄ?iusiu pasaulio Ä?empionu vieĹĄai besididĹžiuojanÄ?ios kurorto savivaldybÄ&#x2014;s priekabumas menininkÄ&#x2026; nustebino. â&#x20AC;&#x17E;SavivaldybÄ&#x2014; gal galÄ&#x2014;jo apsiriboti ÄŻspÄ&#x2014;jimu, o ne pulti bausti. IĹĄraĹĄiusi protokolÄ&#x2026; savivaldybÄ&#x2014;s darbuotoja sakÄ&#x2014;, kad prieĹĄ mane uĹž tÄ&#x2026; patÄŻ paĹžeidimÄ&#x2026; nubaudusi prekiautojÄ&#x2026; rĹŤkytomis Ĺžuvimis. TaÄ?iau aĹĄ ĹžmonÄ&#x2014;ms siĹŤlau ne ĹžuvÄŻ, o galimybÄ&#x2122; pasigroĹžÄ&#x2014;ti retomis meno skulptĹŤromisâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; A.Petkus, pernai vasarÄ&#x2026; per du mÄ&#x2014;nesius sulaukÄ&#x2122;s beveik 4 tĹŤkst. parodos lankytojĹł. MenininkÄ&#x2026; nubaudusi VieĹĄosios tvarkos skyriaus vedÄ&#x2014;jo pavaduotoja DanutÄ&#x2014; MikienÄ&#x2014; pasa-

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties valandÄ&#x2026; nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame ElenÄ&#x2026; Ĺ etkuvienÄ&#x2122;, jos ĹĄeimÄ&#x2026; ir ar timuosius dÄ&#x2014;l brolio Bronislovo ALEKSANDRAVIÄ&#x152;IAUS mir ties. RamĹŤnas ir Ä&#x152;eslovas Karbauskiai

DÄ&#x2014;l Ĺ ilalÄ&#x2014;s rajono Ĺ˝adeikiĹł pagrindinÄ&#x2014;s mokyklos direk toriaus, ilgameÄ?io LIMK tarybos nario Bronislovo ALEKSANDRAVIÄ&#x152;IAUS mir ties reiĹĄkiame nuoĹĄirdĹžiÄ&#x2026; uĹžuojautÄ&#x2026; ĹĄeimai, ar timiesiems ir bendraĹžygiams.

,Ă&#x2026;VNLUWLQzVPzOLRVNXOSWĂ&#x2018;UĂ&#x2DC;SDURGD 3DODQJRMHDWLGDU \WDSULHĂ&#x2026;VDYDLWÂ?

kojo, kad dÄ&#x2014;l nelietuviĹł kalba uĹžraĹĄytos iĹĄkabos jis jau buvo ÄŻspÄ&#x2014;tas. â&#x20AC;&#x17E;TÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; mes kvietÄ&#x2014;me jÄŻ ateiti, bĹŤtume paaiĹĄkinÄ&#x2122;, nuo ko reikia pradÄ&#x2014;ti norint suderinti iĹĄkabos iĹĄvaizdÄ&#x2026;. TaÄ?iau A.Petkus per tÄ&#x2026; laikÄ&#x2026; net nepaskambino. Tvarka yra vienoda visiems. Vienus uĹž tokius paĹžeidimus bausdami kitĹł negalime nepastebÄ&#x2014;tiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; teigÄ&#x2014; valstybÄ&#x2014;s tarnautoja.

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties valandÄ&#x2026; nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame RaimundÄ&#x2026; LenkauskÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l mamos mir ties. ValstybÄ&#x2014;s ÄŻmonÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Oro navigacijaâ&#x20AC;&#x153;

Su pagarba, Lietuvos iniciatyviĹł mokyklĹł klubas

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties ir liĹŤdesio valandÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l ĹĄilto ir nuoĹĄirdaus Ĺžmogaus, talentingo kĹŤrÄ&#x2014;jo Gintaro RUPLÄ&#x2013;NO mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iu jo ĹĄeimÄ&#x2026; ir ar timuosius. Zigmantas BalÄ?ytis

DÄ&#x2014;l docentÄ&#x2014;s dr. Vitos MOZĹŞRAITÄ&#x2013;S mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame velionÄ&#x2014;s ĹĄeimÄ&#x2026;, ar timuosius, kolegas.

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame ar timuosius dÄ&#x2014;l buvusio ilgameÄ?io Teisingumo ministerijos darbuotojo Zenono SANKAUSKO mir ties. Teisingumo ministerijos kolektyvas

AB â&#x20AC;&#x17E;Amber Gridâ&#x20AC;&#x153; kolektyvas

Valstybinio jaunimo teatro kolektyvas

Gamtos tyrimĹł centro JĹŤros ekologijos laboratorijos bendradarbiai nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?ia DaliÄ&#x2026; LevickienÄ&#x2122; dÄ&#x2014;l tÄ&#x2014;velio mir ties.

Mokslo ir enciklopedijĹł centro kolektyvas

SkaudĹžiÄ&#x2026; netekties ir liĹŤdesio valandÄ&#x2026; nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame kolegÄ&#x2026; ValdÄ&#x2026; AladaitÄŻ ir jo artimuosius dÄ&#x2014;l mylimo tÄ&#x2014;vo mirties.

SkaudĹžiÄ&#x2026; netekties ir liĹŤdesio valandÄ&#x2026; nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame teatro darbuotojÄ&#x2026; Vy tÄ&#x2026; StanislauskÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l mamos mir ties.

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame JĹŤros ekologijos laboratorijos vyresn. inĹžinierÄ&#x2122; DaliÄ&#x2026; LevickienÄ&#x2122; dÄ&#x2014;l mylimo tÄ&#x2014;velio mirties. Gamtos tyrimĹł centro darbuotojai

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties valandÄ&#x2026; nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame OlegÄ&#x2026; SkibickÄŻ dÄ&#x2014;l tÄ&#x2014;vo mir ties. ValstybÄ&#x2014;s ÄŻmonÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Oro navigacijaâ&#x20AC;&#x153;


REKLAMA

!UTOĂ&#x;MOĂ&#x;BIĂ&#x;LIAI PERKA

Alfa Romeo

Superkame automobilius (19702010 m.) geromis kainomis. Gali bĹŤti nevaĹžiuojantys. Tel.: 8 608 98 561, 8 671 45 005. ÄŽvairĹŤs automobiliai

Konkurencingomis kainomis superkame automobilius. Tvarkome dokumentus. JĹŤsĹł automobilis - mĹŤsĹł rĹŤpestis. Tel. 8 646 24 482. REMONTUOJA

ÄŽvairĹŤs

Kaune remontuoja, perdirba automobiliĹł ĹĄildymo ir auĹĄinimo sistemas, plauna variklius ir dugnÄ&#x2026;. V.KrÄ&#x2014;vÄ&#x2014;s pr. 118B-6, Kaunas, tel. 8 604 16 842.

KLASIFIKUOTIĂ&#x;SKELBIMAI

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

PERKA

52 a ĹžemÄ&#x2014;s sklypÄ&#x2026; KairÄ&#x2014;nuose, Vil-

Brangiai perkame miĹĄkus su Ĺže-

niaus r. (yra projektai ir leidimai 3 MiĹĄkas

me arba iĹĄsikirsti visoje Lietu-

namams statyti, ribojasi su miĹĄku)

voje. Atsiskaitome iĹĄ karto JĹŤ-

- 195000 Lt. Tel. 8 614 32 370.

sĹł pageidaujama valiuta. Tel. 8

NAMŲ VALDOS SKLYPUS Alytuje,

687 77 425.

Putino g. (labai gera kaina) ir KO-

www.marsemus.lt perka miĹĄkÄ&#x2026; su

MERCINÄ&#x2013;S PASKIRTIES SKLYPÄ&#x201E;.

Ĺžeme ar iĹĄsikirsti, apvaliÄ&#x2026;jÄ&#x2026; medie-

Vilnius, tel. 8 655 00 583.

nÄ&#x2026;, Ĺžemes. Atsiskaito iĹĄ karto. Tel. 8

Parduodami ĹžemÄ&#x2014;s sklypai prie ma-

603 44 444.

gistralÄ&#x2014;s KlaipÄ&#x2014;da-Kaunas (68 ha).

NORI IĹ SINUOMOTI

Vieta tinkama komercinei veiklai. Tel.

UAB ALFA AGRO IĹ SINUOMO-

+370 611 11 252.

TŲ ĹžemÄ&#x2122; ilgalaikiai ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio

Senosios KarklÄ&#x2014;s kaime, KlaipÄ&#x2014;-

veiklai Pakruojo r.: GailioniĹł,

dos r., 19 a ĹžemÄ&#x2014;s sklypÄ&#x2026; su najĹŤros - 100 metrĹł). Be tarpininkĹł. Tel. 8 686 08 005. Ĺ˝emÄ&#x2014;s sklypus: po 7; 17; 20; 22 a prie

PARDUODA

Ĺ˝emÄ&#x2014;s ĹŤkio technika Ĺ˝emÄ&#x2014;s ĹŤkio technika

ÄŽvairiĹł markiĹł javĹł kombainus (darbinis plotis - nuo 2,4 iki 4,5 m, kaina - nuo 11000 iki 60000 Lt). ÄŽvairiĹł markiĹł 2; 3; 4; 5 korpusĹł plĹŤgus (kaina - nuo 1000 iki 10000 Lt). Tel. 8 601 33 882, 8 614 29 787.

.AFĂ&#x;TOSĂ&#x;PROĂ&#x;DUKĂ&#x;TAI PARDUODA

PARDUODA

ÄŽmonÄ&#x2014;, turinti 25 ha sklypÄ&#x2026; Jonavos r. su Ĺžvyro ir durpiĹł telkiniais, ieĹĄko investuotojo arba parduoda. Tel. 8 655 9 8 999.

ÂżEĂ&#x;Mw Ă&#x;SKLYĂ&#x;PAI PARDUODA

Tik ĹĄÄŻ savaitgalÄŻ, birĹželio 13â&#x20AC;&#x201C;15 d.: 1 k. bĹŤstĹł kainos â&#x20AC;&#x201C; 105 000 Lt, 2 k. bĹŤstĹł kainos â&#x20AC;&#x201C; 139 000 Lt.

GedĹžiĹŤniĹĄkiĹł, Ĺ˝idoniĹł vietovÄ&#x2014;-

Parduodami naujos statybos bu-

se. KAINA - nuo 700 Lt/ha.Tel.:

tai Palangos senamiestyje: J.Bi-

(8 421) 69 069, 8 612 55 656.

GrigiĹĄkiĹł, DideliĹĄkiĹł k. (ribojasi su eĹže-

"UĂ&#x;TAI PARDUODA

Ĺžiavimas). Tel. 8 620 27 910.

galinei statyti) ĹĄalia kelio Vilnius-Ute-

Ilgalaikis investuotojas

na, prie sankryĹžos ÄŻ SuginÄ?ius. Tel.

PERKA MIĹ KÄ&#x201E;

8 687 21 761. Palangoje, prie botanikos parko, par-

gerai ÄŻrengtas, aptvertas kaltine tvora). Vilnius, tel. 8 643 03 359. Sodybos

Parduodama sodyba Ĺ˝ydiĹĄkiĹł k., TrakĹł r. (41 a, 36 m SkaisÄ?io eĹž. pakrantÄ&#x2014;s, 30 m lieptas). Kaina - 490000 Lt. Tel. 8 643 76 505. Kaunas Namai

Parduoda visiĹĄkai ÄŻrengtÄ&#x2026; 200 kvadratiniĹł metrĹł gyvenamÄ&#x2026;jÄŻ namÄ&#x2026; Ĺ ventupÄ&#x2014;s g., Kaune (10 arĹł ĹžemÄ&#x2014;s, ĹĄildymas dujomis arba naujai sumontuotu granuliniu katilu). Kaina - 380000 litĹł. Telefonas 8 616 41 755. Nida Namai

Namus su ĹžemÄ&#x2014;s sklypais ant liĹŤno g., BrukĹĄvos g. (PlauĹĄÄ&#x2014;s KurĹĄiĹł mariĹł kranto, Preilos ir kvar tale), JĹŤros take (ĹĄalia par- JuodkrantÄ&#x2014;s gyvenvietÄ&#x2014;se, Neko). Tel. +370 611 11 252.

ringoje. Tel. 8 657 96 990.

duodamas 15 a ĹžemÄ&#x2014;s sklypas su gyvenamojo namo 300 m² techniniu projektu, leidimu statyti. Tel. +370 611 11 252.

VISOJE LIETUVOJE Domina ÄŻvairaus dydĹžio ir amĹžiaus valdos. Atsiskaitome iĹĄ karto. Tel. 8 639 68 738 UAB â&#x20AC;&#x17E;GreenGold Managementâ&#x20AC;&#x153; Naugarduko g. 102, Vilnius El. p. miskas@greengold.se

Parduodami sklypai Palangoje. www. palnesta.lt, tel.: 8 686 59 326, 8 698 MiĹĄkÄ&#x2026; su Ĺžeme ir iĹĄsikirsti. Gali bĹŤti su bendrasavininkiais. Atsiskaito 28 575.

17000 Lt. Vilnius, tel. 8 672 39 087.

325, www.dzukijosmediena.lt

EŽERŲ APSUPTYJE, Aukťtadvary- BRANGIAI PERKAME ĎVAIRŲ MIŠ-

AB â&#x20AC;&#x17E;ORLEN Lietuvaâ&#x20AC;&#x153; parduoda bendrovei nuosavybÄ&#x2014;s teise priklausanÄ?ius nekilnojamojo turto objektus, esanÄ?ius: 1. Vilniuje, Polocko g. 33, UĹžupyje: Eil. Nr.

Pavadinimas

1.

182,10 kv. m bendrojo ploto butas su terasa (kotedĹžas Nr. 1) (adresas: Polocko g. 33-1, Vilnius)

2.

186,07 kv. m bendrojo ploto butas su terasa (kotedĹžas Nr. 2) (adresas: Polocko g. 33-2, Vilnius)

3.

184,98 kv. m bendrojo ploto butas su terasa (kotedĹžas Nr. 3) (adresas: Polocko g. 33-3, Vilnius)

4.

185,54 kv. m bendrojo ploto butas su terasa (kotedĹžas Nr. 4) (adresas: Polocko g. 33-4, Vilnius)

5.

181,31 kv. m bendrojo ploto butas su terasa (kotedĹžas Nr. 5) (adresas: Polocko g. 33-5, Vilnius)

MĹŤrinis, su dailylenÄ?iĹł apdaila, penkiĹł butĹł (kotedŞų) gyvenamasis namas (1996 m. statybos, 1999 m. rekonstruotas) yra aptvertoje teritorijoje, iĹĄ valstybÄ&#x2014;s iĹĄnuomotame 0,1706 ha ĹžemÄ&#x2014;s sklype. Butai (kotedĹžai) parduodami su virtuvÄ&#x2014;s baldais ir buitine technika bei kiemo statiniais, t.y. gyvenamojo namo, kuriame yra ĹĄie butai (kotedĹžai), priklausiniais. 2. Palangoje, SodĹł g. 44 / Medvalakio g. 2 -12: GyvenamÄ&#x2026;jÄŻ namÄ&#x2026; kotedĹžÄ&#x2026; Palangoje, SodĹł g. 44/Medvalakio g. 2-12 â&#x20AC;&#x201C; 1992 m. statybos, trijĹł aukĹĄtĹł, apie 240 kv. m bendrojo ploto, su virtuvÄ&#x2014;s baldais, yra pirtis. KotedĹžas pastatytas ant iĹĄ valstybÄ&#x2014;s iĹĄnuomoto 0,0487 ha ĹžemÄ&#x2014;s sklypo.

je, TrakĹł r., sodybvietÄ&#x2122; (bendras plo- KÄ&#x201E; visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iĹĄ

Patalpas Vilniuje galima apĹžiĹŤrÄ&#x2014;ti antradieniais, treÄ?iadieniais nuo 10 iki 12 valandos.

tas - 4,7 ha, iĹĄ jĹł 0,33 ha namĹł valda, karto. Tel. 8 607 77 923, el.p.: au-

Patalpas Palangoje galima apĹžiĹŤrÄ&#x2014;ti penktadieniais nuo 10 iki 12 valandos.

yra projektas ir leidimai kaimo turizmo riuss@gmail.com sodybai statyti). 1 aro kaina - 950 Lt, Perka iĹĄperkamosios valstybinÄ&#x2014;s be tarpininkĹł. Tel. 8 620 55 394. miesto ir kaimo ĹžemÄ&#x2014;s iĹĄvadas. Tel. Parduodamas sklypas Vilniaus r. 8 659 02 009.

DÄ&#x2014;l apĹžiĹŤros ir kitos informacijos, susijusios su butĹł (kotedŞų) pardavimoâ&#x20AC;&#x201C;pirkimo dokumentais, kreiptis darbo dienomis: tel. 8 (443) 92 888, mob. tel. 8 698 44 258 arba el. paĹĄtu: asta.valiene@orlenlietuva.lt. PraĹĄytume dÄ&#x2014;l patalpĹł apĹžiĹŤros informuoti iĹĄ anksto. PraĹĄymus pirkti objektus siĹłsti iki 2014 m. birĹželio 30 d., adresas: AB â&#x20AC;&#x17E;ORLEN Lietuvaâ&#x20AC;&#x153; PaslaugĹł ir automobiliĹł parko grupei, Juodeikiai, LT-89467 MaĹžeikiĹł r. PraĹĄymus siĹłsti vokuose, ant voko paĹžymÄ&#x2014;ti â&#x20AC;&#x17E;DÄ&#x2014;l nekilnojamojo turto pirkimoâ&#x20AC;&#x153; arba el. paĹĄtu: asta.valienÄ&#x2014;@orlenlietuva.lt.

5,5 ha komercinÄ&#x2014;s paskirties skly- sav. (plotas - 2,25 ha, prie Gavei- Perka ĹžemÄ&#x2014;s grÄ&#x2026;Ĺžinimo dokumenpÄ&#x2026; 2 km iki VILLON, UkmergÄ&#x2014;s pl. kiĹł eĹžero). Kaina - 90000 Lt. Tel. 8 tus, nesutvarkytus paveldÄ&#x2014;jimus. (galima pirkti dalimis). Kaina - 2000 687 24 966. Atsiskaito iĹĄ karto.Tel. 8 684 94 670. Vilnius

Kitos vietovÄ&#x2014;s

Alytus

1 kambario

Sodybos

KarklÄ&#x2014;s k., prie jĹŤros, parduoda- UAB â&#x20AC;&#x17E;MiĹĄkĹł projektaiâ&#x20AC;&#x153; brangiai 2 kambariĹł 2 k. butÄ&#x2026; SENAMIESTYJE, Aguo- Parduoda 1 kambario butÄ&#x2026; Obeliuo5 ha sklypÄ&#x2026; prie GiluĹžio eĹžero, MolÄ&#x2014;- me 19 a ĹžemÄ&#x2014;s sklypÄ&#x2026;, kuris ri- perka miĹĄkus bei ÄŻvairiÄ&#x2026; medienĹł g. (56 m², 3 a., suremontuo- se, RokiĹĄkio r. (4 a., mĹŤrinis). Tel. 8 tĹł r. (105 m pakrantÄ&#x2014;s, kalvotas relje- bojasi su kopomis (namĹł valda, nÄ&#x2026;, Ĺžemes, pievas, sodybas. Tel. tas, nebrangus ĹĄildymas, balko- 659 12 691. fas, miĹĄkas, puikus privaĹžiavimas).Tin- 2 statiniai). Tel. 8 699 28 188. 8 676 41 155. nas) - 355000 Lt. Vilnius, tel 8 ka gyventi ir poilsiui.Tel. 8 685 11 267. Ignalinos rajone 9,8 ha miĹĄko su Ĺže- BRANGIAI DIDELÄ&#x2013; ÄŽMONÄ&#x2013; PER'YĂ&#x;VEĂ&#x;NAĂ&#x;MIEĂ&#x;JIĂ&#x;NAĂ&#x;MAI Ă&#x; 655 00 583. GAĂ&#x;RAĂ&#x;Ă&#x20AC;AI me. Tel.: 8 686 60 710, 8 612 47 663. IEĹ KOTE SKLYPO, SODYBOS KA ÄŻvairaus brandumo miĹĄkus. Kaunas PARDUODA MOLÄ&#x2013;TŲ RAJONE, O GAL NO- Parduoda 2 ha sklypÄ&#x2026; MolÄ&#x2014;tuose (de- Tel.: 8 633 33 333; 8 644 44 444. Lt/a. Tel. 8 685 57 809.

RITE PARDUOTI. IEĹ KOKITE talusis planas: 6 sklypai daugiaaukĹĄwww.parduodamisklypai.lt, tel. Ä?iams namams statyti ir 1 komerci8 685 11 267.

MĹŤrinÄŻ 2 a. namÄ&#x2026; Lentvaryje (10 a,

Parduoda 0,5 ha ĹžemÄ&#x2014;s sklypÄ&#x2026; (de-

Parduoda arba iĹĄnuomoja veikian- 80 a ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio paskirties sklypÄ&#x2026; iĹĄ karto. Tel. 8 670 37 843. ToliejĹł k., MolÄ&#x2014;tĹł r. (iki Ilmedo eĹžero Perka MIĹ KÄ&#x201E; su Ĺ˝EME ir iĹĄsikirsÄ?iÄ&#x2026; degalinÄ&#x2122;. Tel. 8 612 72 409. - 150 m, yra leidimai statyti). Kaina - ti visoje Lietuvoje. Tel. 8 698 55

6ERĂ&#x;TYĂ&#x;BIĂ&#x;NIAIĂ&#x;POĂ&#x;PIEĂ&#x;RIAI

su visa apdaila, dujiniu autonominiu ĹĄildymu, ĹĄildomosiomis grindimis. Yra nemokama automobiliĹł vieta, garinÄ&#x2014; pirtis, biliardo, stalo teniso patalpos, vaikĹł ĹžaidimĹł kambarys, krepĹĄinio aikĹĄtelÄ&#x2014;.

StaÄ?iĹŤnĹł, StipinĹł, GailioniĹĄkiĹł,

ru, namĹł valda, ÄŻvesta elektra, priva-

+IĂ&#x;TOSĂ&#x;TRANSĂ&#x;PORĂ&#x;TOĂ&#x; PRIEĂ&#x;MOĂ&#x;NwS

Palangos centre parduodami naujos statybos 1, 2, 3 kambariĹł bĹŤstai

Pagal poreikÄŻ galima sukomplektuoti baldus ir buitinÄ&#x2122; technikÄ&#x2026;. Teirautis tel. 8 618 04 267. www.malunovilos.lt

PlunkiĹł vietovÄ&#x2014;se; Pasvalio r.:

mo projektu ir leidimu statyti (iki

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

nis sklypas). Tel. 8 686 81 803.

ÄŽvairĹŤs

Brangiai perka miĹĄkÄ&#x2026; su Ĺžeme ir iĹĄsikirsti.Vilnius, tel. +370 613 30 448. KB â&#x20AC;&#x17E;MiĹĄko draugasâ&#x20AC;&#x153; staÄ?iÄ&#x2026; miĹĄkÄ&#x2026; arba su Ĺžeme Vilniaus, Utenos, PanevÄ&#x2014;Ĺžio apskrityse. Domina dideli plotai. IeĹĄko tarpininkĹł.Tel. 8 613 16 671; www.miskodraugas.lt

Vilnius

Parduoda 19,24 ha sodybÄ&#x2026; NemunaiÄ?io sen., Alytaus r. (ribojasi su Nemunu, labai graĹži ir unikali vieta). Kaina - 385000 Lt. Kadastro Nr. 3340/0001:22. Tel. 8 684 65 003. Kitos vietovÄ&#x2014;s Sodybos

1,5 kambario (37 m²) butÄ&#x2026; Kaune, Namai Parduodama sodyba RokiĹĄkio r. EiguliĹł mikrorajone, netoli Kauno NAUJÄ&#x201E; NAMÄ&#x201E; GRIGIĹ KÄ&#x2013;SE (ne (prie tvenkinio-eĹžero, sklypo ploklinikĹł. Tel. 8 690 29 377. soduose, 4 k., 92 m², ekonomiĹĄ- tas - 4,15 ha). Kaina - 132000 Lt. Palanga

3 kambariĹł

Pa lan go je, Bi ru tÄ&#x2014;s al., ge rai ÄŻrengtÄ&#x2026; 64 m² butÄ&#x2026;. Tel. +370 611 11 252. ÄŽvairĹŤs

kas, ĹĄiltas, ÄŻrengtas, stotelÄ&#x2014;, eĹže- Tel. 8 652 88 122. ras, parduotuvÄ&#x2014;) - 255000 Lt. Tel. Parduodama sodyba Ignalinos r., 8 682 00 245.

Andriejaukos kaime (prie eĹžero, plo-

Parduodamas 12 a ĹžemÄ&#x2014;s sklypas tas - 123 a). Kaina - 115000 Lt. Tel. su 2 namais (250 m²) ir (50 m² se- 8 652 88 122.

Pigiai parduodami naujos staty- nas medinis) Baltupiuose, Vilniuje. Parduodama sodyba pusiasalyje, Brangiai Lietuvoje perka miĹĄkus su bos butai Palangoje. 1 kv. m kai- VidutinÄ&#x2014; plotĹł kaina - 3500 Lt/m². prie Veisiejo eĹžero (2,2 ha, 2 nauji Ĺžeme iĹĄsikirsti ir draustinius. Tel. 8 na nuo 3200 Lt. Tel. +370 677 Galima keisti ÄŻ namÄ&#x2026; ar butÄ&#x2026;. Tel. 8 rÄ&#x2026;stiniai pastatai). Kaina - 430000 646 04 202.

75 085.

682 26 501.

Lt. Tel. 8 652 88 122.


NODVLILNXRWLVNHOELPDL

Ă&#x;PELUĂ?HOLRG GaraĹžai

"UIĂ&#x;TIESĂ&#x;TECHĂ&#x;NIĂ&#x;KA

Nauji skardiniai garaĹžai, angarai, voljerai, vartai. Geriausios kainos, nemokamas atveĹžimas ir montavimas. WWW.KONSTAL.LT Tel. 8 684 05 895.

PARDUODA

ÄŽvairi

BOSCH, SAMSUNG, SIEMENS, AEG, ELECTROLUX, LIEBHERR ĹĄaldytuvus, ĹĄaldiklius, skalbyk-

Vadybininkams

Firma â&#x20AC;&#x17E;Keller-autoforumâ&#x20AC;&#x153; ieĹĄko pa- Vokietijos kompanija siĹŤlo dar-

UAB â&#x20AC;&#x17E;Baltic Forest Groupâ&#x20AC;&#x153; siĹŤlo darbÄ&#x2026; transporto vadybininkui Vilniuje. Po- tikimĹł automobilveĹžio VAIRUOTO- bÄ&#x2026; med. seserims. NeterminuobĹŤdis: transporto parko koordinavimas, medienos gabenimo organizavimas JŲ, norinÄ?iĹł ir galinÄ?iĹł dirbti VOKIE- ta sutar tis, atlyginimas - iki bei medienos realizacija. Reikalavimai: aukĹĄtasis arba aukĹĄtesnysis iĹĄsila- TIJOJE. ÄŽdarbiname vokieÄ?iĹł ÄŻmo- 2000 eurĹł, vokieÄ?iĹł k. kursai. vinimas, ĹĄios srities darbo patirtis ir miĹĄkininkystÄ&#x2014;s iĹĄsilavinimas bĹŤtĹł dide- nÄ&#x2014;je tiesiogiai, be tarpininkĹł. Reika- Liepos 2 d. Kaune; liepos 3 d. lis privalumas. Kontaktinis tel. 8 673 35 334, el.p.: info@bfgroup.lt

lavimai: CE kategorija, vairuotojo Vilniuje ďŹ rmos vadovai kvieÄ?ia kortelÄ&#x2014;, 95 - kodas, gebÄ&#x2014;jimas su- ÄŻ ÄŻmonÄ&#x2014;s veiklos pristatymÄ&#x2026;.

les, indaploves, dujines, elektri-

EdukacinÄ&#x2014;s rinkos lyderÄ&#x2014; bendrovÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Kalba.Ltâ&#x20AC;&#x153; ieĹĄko aktyvaus,

nes virykles, gartraukius, mikro-

komunikabilaus, entuziastingo, siekianÄ?io mokytis ir trokĹĄtan-

Vilnius

bangĹł krosneles, ÄŻmontuojamÄ&#x2026;

Ä?io tobulÄ&#x2014;ti studijĹł vadybininko (-Ä&#x2014;s) dirbti Vilniuje. Jei esi bĹŤ-

Atlyginimas - sutartinis. Kreiptis: tel.

UAB dirbti Norvegijoje reika-

AdministracinÄ&#x2014;s

technikÄ&#x2026;. www.merlonda.lt, J.Ku-

tent toks/tokia, kvieÄ?iame prisijungti prie mĹŤsĹł draugiĹĄkos ko-

+4916096262631.

lingi: kvaliďŹ kuoti, turintys pa-

mandos! BĹŤsi atsakingas (-a) uĹž konsultavimÄ&#x2026; studijĹł uĹžsieny-

SIĹŞLOMAS GERAI MOKAMAS dar-

tirties apdailininkai (glaisty-

je klausimais, prezentacijas mokyklose, stojimo proceso koor-

bas tolimĹłjĹł reisĹł vairuotojams, tu-

mas, daĹžymas), statybininkai

dinavimÄ&#x2026; ir dokumentĹł pildymÄ&#x2026;. Reikalavimai: aukĹĄtasis iĹĄsila-

rintiems E kategorijÄ&#x2026;. Darbas marĹĄ-

(dirbti prie karkasiniĹł medi-

vinimas, ÄŻgytas uĹžsienyje, labai gerai mokÄ&#x2014;ti anglĹł ir rusĹł kal-

rutais Anglija-Belgija ir Anglija-Ispa-

niĹł namĹł), plyteliĹł klojÄ&#x2014;jai

bas, atsakomybÄ&#x2014; ir patikimumas, vairuotojo paĹžymÄ&#x2014;jimas. Pri-

nija. Tel.: +370 616 14 669 , +370

(grindĹł ir sienĹł), linoleumo grindĹł klojÄ&#x2014;jai. Reikalavimai:

0ASĂ&#x;TAĂ&#x;TAI Ă&#x;PAĂ&#x;TALĂ&#x;POS PARDUODA

Ďrengtas BIURO PATALPAS prie LU- biliaus g.1, Vilnius, tel.: 278 8488, KIŠKIŲ a. (3-4 a.). Vilnius, tel. 8 655 8 650 70 160. 00 583.

$RAĂ&#x;BUĂ&#x;Ă&#x20AC;IAI

MarijampolÄ&#x2014; ÄŽvairios

Renkami pasiĹŤlymai komercinÄ&#x2014;s paskir ties patalpoms, esanÄ?ioms Jaunimo g. 2, MarijampolÄ&#x2014;je, ÄŻsigyti. IĹĄsamesnÄ&#x2014; informacija tel. 8 686 04 249. Palanga

PARDUODA

Nauji

valumas: nuosavas automobilis. Mes siĹŤlome: ÄŻdomĹł, dinamiĹĄ-

678 60 431.

Nauji originalĹŤs ADIDAS, NIKE ir

kÄ&#x2026; ir kupinÄ&#x2026; iĹĄĹĄĹŤkiĹł darbÄ&#x2026;, karjeros galimybes, mokomÄ&#x2026;sias pa-

TarptautiniĹł kroviniĹł gabenimo ÄŻmo-

PUMA drabuĹžiai. Garliava, Kauno

anglĹł kalbos pagrindai, pa-

Ĺžintines iĹĄvykas ÄŻ uĹžsienÄŻ. Informuosime tik atrinktus kandida-

nÄ&#x2014; dirbti VakarĹł Europoje (Belgija,

r., tel. 8 679 04 258, www.roka.lt.

geidautina automobilis. Tel.

tus. PraĹĄome siĹłsti savo CV su nuoroda â&#x20AC;&#x17E;StudijĹł vadybininkasâ&#x20AC;&#x153;

PrancĹŤzija, Vokietija ir kt.) ieĹĄko

8 620 77 510.

'YĂ&#x;VĂ&#x201E;Ă&#x;NAI Ă&#x;GYĂ&#x;VĂ&#x201E;Ă&#x;NĂ&#x2039;Ă&#x; wDAĂ&#x;LAS

el. paĹĄtu direktorius@kalba.lt. KonďŹ dencialumÄ&#x2026; garantuojame.

vairuotojĹł-ekspeditoriĹł. Motyvuo-

Daugiau apie ÄŻmonÄ&#x2122; - www.kalba.lt

jantis, laiku mokamas darbo uĹžmo-

ÄŽvairios

PARDUODA

Palangos senamiestyje parduoda- ÄŽvairĹŤs gyvĹŤnai mas vieĹĄbutis. Tel. +370 611 11 252. ÄŽvairiĹł ĹžuvĹł mailiĹł ÄŻĹžuvinti ir vandens Kitos vietovÄ&#x2014;s ÄŽvairios

MĹŤrines patalpas Kybar tuose, VilkaviĹĄkio r. (bendras pastatĹł plotas - 5000 m², apie 1,5 ha asfaltuota teritorija, ĹĄalia - geleĹžinkelis, muitinÄ&#x2014;). Kaina - 125000 Lt. Tel. 8 657 57 416. Parduodamas vieĹĄbutis LazdijĹł centre (plotas - 1382 m²). Kaina - 1210000 Lt. Tel. 8 687 24 966.

Medikams

Odontologijos klinikai Vilniuje reikalinga gyd. odontologo padÄ&#x2014;jÄ&#x2014;ja dirbti visu etatu. Privalumas: bendrosios praktikos slaugytojos licen-

kestis ir priedai, visos darbui reikalingos priemonÄ&#x2014;s. Tel.: 8 614 07 464, 8 687 73 566.

Darbas moterims (18-40 metĹł) naktiniame klube Ä&#x152;ekijoje, prie Vokietijos sienos (stabilus, geras atlyginimas, garantijos, nemokamas apgy-

vendinimas). Tel. +420774024918 Rei ka lin gas C, CE ka te go ri jos vaicija. Gyvenimo apraĹĄymÄ&#x2026; praĹĄome siĹłsti el.p. info@dantis.eu (ÄŻ skamSMS, el.p.: ingrid080@seznam.cz, info, tel. 8 679 33 222. ruo to jas. Dar bas Lie tu vo je, Vil niubuÄ?ius neatsakome). mes Jums atsakysime. je, atlyginimas - nuo 2500 Lt. Tel. 8 -EĂ&#x;TAĂ&#x;LAI VĹĄÄŽ Ĺ iauliĹł rajono pirminÄ&#x2014;s sveikatos prieĹžiĹŤros centras skelbia konkur699 36 160. sÄ&#x2026; MeĹĄkuiÄ?iĹł ambulatorijos vedÄ&#x2014;jo - ĹĄeimos gydytojo pareigoms uĹžimti. PERKA Metalo lauĹžas Bendrieji reikalavimai: LR pilietybÄ&#x2014;, valstybinÄ&#x2014;s kalbos mokÄ&#x2014;jimas, aukĹĄ- TarptautiniĹł gabenimĹł ÄŻmonÄ&#x2014; priimPer ka spalvotĹłjĹł, retĹłjĹł ir juo- tasis universitetinis iĹĄsilavinimas, ĹĄeimos gydytojo licencija. Specialieji rei- tĹł ÄŻ darbÄ&#x2026; vairuotojÄ&#x2026; dirbti marĹĄrutu AISV is seeking a native or near native dĹłjĹł metalĹł lauĹžÄ&#x2026;, akumuliato- kalavimai: sveikatos programos, LR teisÄ&#x2014;s aktĹł, reglamentuojanÄ?iĹł svei- Vakarai-Rusija. Tel. 8 685 03 750. ENGLISH SPEAKING TEACHER rius, iĹĄmontuoja objektus. Vil- katinimo veiklos planavimÄ&#x2026;, organizavimÄ&#x2026; ir vykdymÄ&#x2026;, darbo santykiĹł or- Transporto ÄŻmonei Vievyje reikalin- with experience in special nius, tel. 8 682 20 388, Kaunas, ganizavimÄ&#x2026;, iĹĄmanymas ir gebÄ&#x2014;jimas jais naudotis. Dokumentai, kuriuos gi vairuotojai dirbti Europoje marĹĄ- education interventions augalus. Pristatome. www.mailius.

tel. 8 616 44 444, KlaipÄ&#x2014;da, tel. privalo pateikti pretendentai: 1. PraĹĄymas dalyvauti konkurse. 2. Gyveni- rutu Vokietija-PrancĹŤzija. Telefonas 8 620 64 444.

NORI IĹ SINUOMOTI

ÄŽmonÄ&#x2014; ieĹĄko komerciniĹł pa-

sikalbÄ&#x2014;ti vokieÄ?iĹł ir rusĹł kalbomis. Tel. 8 699 33 611.

+IĂ&#x;TOSĂ&#x;PREĂ&#x;KwS PARDUODA

talpĹł (nuo 200 iki 1000 m²) Ĺ iaurÄ&#x2014;s VakarĹł Lietuvoje, tin-

PASIRUOĹ K ATEINANÄ&#x152;IAI Ĺ˝IEMAI

kamĹł maisto produktĹł preky-

JAU DABAR! UosinÄ&#x2014;s, Ä&#x2026;ĹžuolinÄ&#x2014;s,

bai. Tel. 8 698 36 590.

berĹžinÄ&#x2014;s, alksninÄ&#x2014;s malkos trinkomis ar skaldytos ir malkinÄ&#x2014; medie-

mo apraĹĄymas. 3. Asmens tapatybÄ&#x2122; liudijantis dokumentas. 4. Ĺ eimos pasiteirauti 8 698 00 090. gydytojo licencija. Dokumentai priimami iki liepos 4 dienos 16 val. imtinai UĹžsienyje adresu J.BasanaviÄ?iaus g. 6, LT-81183 KurĹĄÄ&#x2014;nai, antras aukĹĄtas, perso- Norvegijoje reikalingi: PVC grindinalo inspektoriaus kabinetas. Informacija teikiama telefonais: (8 41) 58 niĹł dangĹł klojÄ&#x2014;jai, staliai, betonuo29 54, 370 687 15 814, el. paĹĄtu pspc@kursenai-medicina.lt

tojai. Tel. 8 686 91 171.

for reading and math. Candidate must have experience in the United States or Great Britain system of special education programs and services. Please send your resume to AISV Director at DShipman@aisv.lt (UĹžs. 14AVIL-81)

Darbininkams

ÄŽmonÄ&#x2014; ieĹĄko kvaliďŹ kuotĹł suvirintojĹł (visais suvirinimo bĹŤdais), vamzdynĹł ir metaliniĹł laivĹł kor pusĹł surinkÄ&#x2014;jĹł. Darbas Skandinavijoje ir

3TAĂ&#x;TYĂ&#x;BOSĂ&#x;IRĂ&#x;REĂ&#x;MONĂ&#x;TOĂ&#x; na rÄ&#x2026;steliais po 3 m. 1 mÂł (erdvinio Europoje, laivĹł pramonÄ&#x2014;s sektoriuje. Tel. 8 611 28 900, el. paĹĄtas urDARĂ&#x;BAI metro) kaina - nuo 65 Lt (su atveĹžiSIĹŞLO PASLAUGAS

mu). Tel. 8 656 56 139.

Statyba

VANDENS GRÄ&#x2DC;Ĺ˝INIAI, GEOTERMINIS Ĺ ILDYMAS. Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje. www. melker lita.lt, tel.: 8 686 83 265,

PERKA

ÄŽMONÄ&#x2013; NUOLAT NERIBOTAIS KIEKIAIS PERKA PLASTIKO LAUĹ˝Ä&#x201E; (PLÄ&#x2013;VELÄ&#x2DC;, DÄ&#x2013;Ĺ˝ES, RITES, VAMZDĹ˝IUS IR KT.). Tel. 8 670 19 439.

Tel. 8 612 45 038; www.alfasa.lt Remontas

3IĂ&#x;Ă&#x201E;LOĂ&#x;DARĂ&#x;Bg NUOLATINIS DARBAS

Vadovams

BĹŤsto remonto darbai: staliaus, elekt- Reikalingas PARDAVIMO VADOriko, santechniko, daĹžytojo. Vilnius, VAS. Reikalavimai: 1. StatiniĹł tel. 8 602 51 083. ÄŽvairĹŤs

Gamina ir montuoja ÄŻdÄ&#x2014;klus, pristatomus apĹĄiltintus kaminus. Valo kaminus. Naudoja 0,5 ir 0,8 mm skardÄ&#x2026;. Tel.: 8 694 01 529, 8

Vairuotojams

TarptautiniĹł gabenimĹł ÄŻmonei Ĺ iauliuose reikalingi vairuotojai su tentinÄ&#x2014;mis puspriekabÄ&#x2014;mis (dirbti marĹĄrutais Europoje ir Vakarai-Rusija). Patir-

paslaugĹł pardavimo patir tis. 2. Kon taktai Lie tu vo je ir uĹž sie nyje su potencialiais projektĹł uĹžsakovais. 3. Darbo kompiuteriu ÄŻgĹŤdĹžiai. 4. MokÄ&#x2014;ti uĹžsienio kalbas. Rei ka lin gas STATY BOS DAR BŲ VA DOVAS. Rei ka lavi-

UAB â&#x20AC;&#x17E;Transimeksaâ&#x20AC;&#x153; siĹŤlo darbÄ&#x2026; tolimĹłjĹł reisĹł vairuotojams naujais dytuvais marĹĄrutu Europa-Rusija. Geros darbo sÄ&#x2026;lygos, laiku mokamas atlyginimas. Vilnius, tel. 8 616 21 271. UAB â&#x20AC;&#x17E;GIRTEKAâ&#x20AC;&#x153;, ĹĄiuo metu valdanti 2200 naujĹł krovininiĹł automobiliĹł parkÄ&#x2026;, pleÄ?ia savo veiklÄ&#x2026; ir siĹŤlo darbÄ&#x2026; VILNIUJE, KLAIPÄ&#x2013;DOJE IR Ĺ IAULIUOSE TARPTAUTINIŲ REISŲ VAIRUOTOJAMS, TURINTIEMS CE KATEGORIJÄ&#x201E;. ÄŽmonÄ&#x2014; siĹŤlo: gerÄ&#x2026; ir visada laiku mokamÄ&#x2026; darbo uĹžmokestÄŻ; darbÄ&#x2026; automobiliais VOLVO ir MERCEDES (2012-2014 m.); galimybÄ&#x2122; dirbti dviese arba po vienÄ&#x2026;; reisus ES-LT, ES-NVS ir ES-SKAN. Informacija teikiama: VILNIUJE, tel. 8 685 63 654; KLAIPÄ&#x2013;DOJE, tel. 8 655 38 192, Ĺ IAULIUOSE, tel. 8 696 98 417.

681 13 262.

mai: 1. Ypa tin go sta ti nio bend- Darbas Europoje (be UK) tarptautiniĹł gabenimĹł vairuotojams-ekspeÄŽdÄ&#x2014;klai - gamina, montuoja. Prista- rĹł jĹł ir spe cia liĹł jĹł dar bĹł va do- ditoriams. Darbo Europoje patir tis, pageidautina ADR paĹžymÄ&#x2014;jimas. tomi, apĹĄiltinti kaminai. KaminĹł va- vo galiojantis kvalifikacijos ates- Darbo graďŹ kas 6/3. Visos socialinÄ&#x2014;s garantijos, geros darbo sÄ&#x2026;lygos, lymas. Naudoja 0,5 ir 0,8 mm skar- tatas, 2,5 m. darbo patir tis. Kreip- laiku mokamas atlyginimas nuo 5100 Lt. Vilnius, tel. 8 650 11 243, dÄ&#x2026;. Tomas, tel. 8 617 62 969.

tis: tel. 8 698 36 236.

     3 3  3  3 4 3 3 33  3 3  3  3 3

 3  3 3 3 3 4 3 3; :3

tis - bĹŤtina. Kreiptis tel.: 8 656 59 784, 8 655 07 617. automobiliais VOLVO dirbti su tentais Europoje (6 sav.) arba su ĹĄal-

8 616 08 020. UAB â&#x20AC;&#x17E;Alfasaâ&#x20AC;&#x153; stato rÄ&#x2026;stines pirtis.

monas@tritonlt.lt

el.p.: raimis@sparco.lt

,6/0*% 3=-$&<,/-$*-3" ).<,*-3 3&/,$*% 3$,33 ,/*.*%;3$,3&/,$*-3( .$)$-3 $/7 .-31,3 3(')33 +",$)$)$-3/70$)1-353, (.$3 &**,$)/*.$3$,3.*/'$).$3/,*+*-3 -$ );30'1(:3.-$70 '"$).3=3 3+",$)$)$;3. $-$;3#,.$%:3$,3 ="10 )$)).3$). ",/*.*3-$ );3 0'1(*3&*) +$%:3,+3%*-3 /7/*9$;353&**,$)/*.$3+,$ 33 $6*,8-3-$ );3&/,3$ '$-3($",$%*-3 -+/$(-30'-.1$;3),$;3 01&*(-3 ),-3*+ ,$%-3 /"$/3$)!*,($%*-3+$ 33 "'$(3,-.$3 #..+!,*). 1 /,*+ / 33'1"$*301&*(:%=3$, &.*,$;3 +-&$,-3" ).<,*-30'13 , ((-$3/,*+*-3*($-$%*-3 -/,1./3.,$)&.;3&)$.;3-:,6/3

9-83.-&*(27 /-..1.$3$,3="10 )$).$3-.,. "$)$/-3 " ).<,*-3.$&-'/-

),/.$3-/3=0$,$*($-3 -/$). , -/*.*-$*($-36'$($-

7.$&,$).$3&-$ )=3" ).<,*-3 ,/*.*%;3$,30 $&'*-30'1(:

'$&1.$3,16$/-3-/30'-.18($-3 ),8($-3$,33$)-.$./$%*($-

9-83&0'$5&$% $ '83+.$,.$-3+" $/.$)3="1.3 -$ );30'1(*3($",$%*-3,3 . $-8-/"*-3-,$.1-

 8%$(-3+-$<'1.$3 ),:3 " ).<,*-3. $.$ -30$2$%:

*&/( ).$-3+.0$,.$).$3 ($)$-.,0$(*30*00$(*3$,3 ),0$(*3="<7$$

 633  /"$/3$)!*,($%*-3+$ 3 +,) 6$(:3+$ 3&*)&/,-:3$,3 +$ 3.$)&(/(*3 $3.,)&*-3 &,$. ,$%/-3,-$. 3 33 3 4$'$%( 3' $$)1% 33 )$.;3, "$-.,$% #..+- /,*+ / "-#/(), -*/, - - )$*,()" ( ).0)$ - ) 1. '/.$)$-3, "$-.,$%*-3. ,($)-3 533(3'$ +*-33330'3 $/,$*3/,*+*-3'$&/


Hรถegh LNG is listed on the Oslo stock exchange in Norway and has established presence in Oslo, London,      

   

!" #$% & 

'() 

#$%  *  +    

following vacant positions in Klaipeda:

  

  

        

!" #$%  & - #$%  ++

 &    

 + & + .  

   -

 + -  + /'()0  - #$%   + #$%  &  1

 !" #$% 2 2 '()    &  + - #$% +

/'#$%0

Hรถegh LNGโ€™s client base consists of strong energy names including GDF SUEZ, Statoil, Total and Gas Natural. With a strong emphasis on technological development and operational excellence, Hรถegh LNG is one of the energy service providers with the most versatile operational experience and substantial know-how, in addition to an impeccable safety record. The recruitment campaign is executed by

FSRU

Please apply via   by 22 June

 ! "#    


NODVLILNXRWLVNHOELPDL

Ă&#x;PELUĂ?HOLRG

Darbas daĹžytojams Norvegijo- Paskolos nuo 3000 Lt per 1 val. vi- PardavÄ&#x2014;jas - Tur to valdymo ir ĹŤkio depar tamentas prie Lietuvos Res- A.RaÄ?kovskos ÄŻmonÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Muzotonas, kodas 181291098, pertvarkoma ÄŻ je. Reikalavimai: patir tis, ang- soje Lietuvoje, uĹžstatas - butas, na- publikos vidaus reikalĹł ministerijos (toliau - TVĹŞD prie VRM) skelbia UAB â&#x20AC;&#x17E;Muzotonasâ&#x20AC;&#x153;. Duomenys apie juridinÄŻ asmenÄŻ kaupiami JuridiniĹł lĹł k., vairuotojo paĹžymÄ&#x2014;jimas. mas. Konsultacijos. AUJAMA-CRE- vieĹĄÄ&#x2026;jÄŻ pripaĹžinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti asmenĹł registre. SusidomÄ&#x2014;jus kreiptis tel. 8 606 DIT, tel. 8 600 69 691.

valstybÄ&#x2014;s trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo tur to tiesioginÄŻ aukcio- SB â&#x20AC;&#x17E;Gubojaâ&#x20AC;&#x153; bendrijos nariĹł pakar totinis susirinkimas vyks 2014 m.

11 813.

nÄ&#x2026; (toliau - aukcionas). Parduodama: naudota kompiuterinÄ&#x2014; technika birĹželio 28 d. 13.00 val. adresu PuodĹžiĹł g. 1 (Jaunimo centras), Klai-

MEDICINOS PASLAUGOS

PrestiĹžinÄ&#x2014; kompanija CRYSTAL MasaĹžuotoja atlieka gydomÄ&#x2026;jÄŻ ir (â&#x20AC;&#x17E;Dellâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;HPâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Asusâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Acerâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Lenovoâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;IBMâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Ordiâ&#x20AC;&#x153; ir kt.), ryĹĄio ÄŻran- pÄ&#x2014;da. DARBOTVARKÄ&#x2013;: 1. 2013 m. bendrijos ĹŤkinÄ&#x2014;s ir ďŹ nansinÄ&#x2014;s veikCRUISES ieĹĄko KAMBARINIŲ prostatos masaĹžÄ&#x2026;. Savo namuose ga, vaizdo ir garso ÄŻranga (â&#x20AC;&#x17E;Panasonicâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Deawooâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Sonyâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Sharpâ&#x20AC;&#x153;, los ataskaitos tvir tinimas. 2. Revizoriaus iĹĄvadĹł apie bendrijos ďŹ nandirbti kruiziniame laive. Puikios - 100 Lt. Atvykstu ÄŻ namus - 200 Lt. â&#x20AC;&#x17E;Canonâ&#x20AC;&#x153; ir kt.), organizacinÄ&#x2014; technika (â&#x20AC;&#x17E;Samsungâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Brotherâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;HPâ&#x20AC;&#x153;, sinÄ&#x2122; veiklÄ&#x2026; tvir tinimas. 3. Bendrijos valdybos nariĹł ir valdybos pirmisÄ&#x2026;lygos: 6 mÄ&#x2014;n. kontraktai, 2 MasaĹžo kursui - nuolaidos. Vilnius, â&#x20AC;&#x17E;Xeroxâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Canonâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Konica Minoltaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Kyoceraâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Ricohâ&#x20AC;&#x153; ir kt.), naudoninko rinkimas. 4. Revizijos komisijos rinkimas. 5. Nutarimo dÄ&#x2014;l nario mÄ&#x2014;n. pertrauka; mokymas lai- tel. 8 671 43 377. ti baldai ir kitas ĹŤkinis inventorius. Parduodamas tur tas, ÄŻsigytas nuo ir kitĹł tiksliniĹł mokesÄ?iĹł tvir tinimas. 6. 2014 m. pajamĹł ir iĹĄlaidĹł sÄ&#x2026;ve ir atlyginimas - 1358 JAV dol./ Jau Vilniuje www.seldinoaku- 1988 m. iki 2011 m. Parduodamas valstybÄ&#x2014;s tur tas apĹžiĹŤrimas 2014 matos tvir tinimas. 7. PaĹĄto iĹĄlaidĹł kompensavimo bendrijai tvarkos mÄ&#x2014;n.; po mokymĹł - 1683 JAV punktĹŤra.lt m. liepos 2â&#x20AC;&#x201C;4 dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 tvir tinimas. 8. SkolĹł iĹĄieĹĄkojimo ir ginÄ?o sprendimo teismine tvarka dol./mÄ&#x2014;n., apmokame kelionÄ&#x2122; val. (penktadienÄŻ nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 12.45 iki 15.45 val.) adre- pristatymas, iĹĄlaidĹł dengimo iĹĄ sÄ&#x2026;matos, nenumatytoms iĹĄlaidoms BUITIES PASLAUGOS iki/iĹĄ laivo, maitinimÄ&#x2026; ir apgyAB â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos geleĹžinkeliaiâ&#x20AC;&#x153; KroviniĹł su Vilnius, A.Vivulskio g. 43 (TVĹŞD prie VRM sandÄ&#x2014;lyje). PradinÄ&#x2014; tur- skiriamĹł sumĹł, tvir tinimas. SusipaĹžinti su siĹŤlomĹł sprendimĹł projekvendinimÄ&#x2026; laive. Reikalavimai: veĹžimo direkcijos RadviliĹĄkio loko- to pardavimo kaina prasideda nuo 10 Lt iki 200 Lt, iĹĄskyrus tur tÄ&#x2026; su tais ir iĹĄreikĹĄti nuomonÄ&#x2122; raĹĄtu galima adresu (bendrijos buveinÄ&#x2014;) Ninuo 21 metĹł, puikios anglĹł kalmotyvĹł depas siĹŤlo apgyvendinimo likutine ver te. Minimalus kainos didinimo intervalas yra 5 Lt. IĹĄsames- dos g. 42, LingiĹł k., KlaipÄ&#x2014;dos r., antradieniais nuo 9.00 iki 11.00 val. bos Ĺžinios, aptarnavimo sferos paslaugas lokomotyvĹł depo poilsio nÄ&#x2014; informacija apie parduodamÄ&#x2026; tur tÄ&#x2026; teikiama telefonais: (8 5) 271 ir ĹĄeĹĄtadieniais nuo 9.00 iki 12.00 val. priÄ&#x2014;mimo valandomis. Sodininpatirtis - pageidautina. Taip pat namuose, esanÄ?iuose S.Daukanto 8744, 271 6397, 271 8402, 271 7103. Aukcionas vyks 2014 m. liepos kĹł bendrijos nariĹł registracija vyks nuo 13.00 val. VALDYBA. ieĹĄko BARO PADAVÄ&#x2013;JŲ (atlygig. 35, RadviliĹĄkyje (yra duĹĄas, WC, 9 d. 9.00 val. Vilniuje, A.Vivulskio g. 43 (TVĹŞD prie VRM sandÄ&#x2014;lyje). Rietavo savivaldybÄ&#x2014;s administracija skelbia vieĹĄÄ&#x2026;jÄŻ aukcionÄ&#x2026;, kurio menimas - 2650 JAV dol./mÄ&#x2014;n.) ir TV, mini virtuvÄ&#x2014;lÄ&#x2014;). ApmokÄ&#x2014;jimas uĹž Aukciono dalyviĹł registracija vyks aukciono dienÄ&#x2026; nuo 9.00 iki 9.30 tu bus parduodamas automobilis AUDI 100, valstybinis numeris JLT135, RESTORANO PADAVÄ&#x2013;JŲ (atlysuteiktas paslaugas â&#x20AC;&#x201C;avansu. Pa- val., rengÄ&#x2014;jams pateikiant asmens identiďŹ kavimo dokumentÄ&#x2026;, Vilniu- pagaminimo metai - 1993, degalai - benzinas, pradinÄ&#x2014; pardavimo kaiginimas - 2800 JAV dol./mÄ&#x2014;n.). pildomÄ&#x2026; informacijÄ&#x2026; suteiksime je, A.Vivulskio g. 43 (TVĹŞD prie VRM sandÄ&#x2014;lyje). Atsakingas asmuo na - 500,00 Lt. Minimalus kainos didinimo intervalas - 1 procentas praJokio ÄŻdarbinimo mokesÄ?io. Attel.+370 422 20 212, el. paĹĄtu v.liu- - TVĹŞD prie VRM Materialinio aprĹŤpinimo skyriaus vedÄ&#x2014;ja Laura Ĺ erdinÄ&#x2014;s pardavimo kainos. Tiesioginis aukcionas vyks 2014 m. liepos 1 ranka vyks liepos 6 d. Laukiabiniene@litrail.lt niĹŤtÄ&#x2014;, tel. (8 5) 271 7103, el. p. laura.serniute@vrm.lt, adresas: Vil- d. 11 val. Rietavo savivaldybÄ&#x2014;s administracijoje, LaisvÄ&#x2014;s a. 3, LT-90316 me JĹŤsĹł CV anglĹł kalba el.p. cv@ismira.lt. Daugiau informa-

KITOS PASLAUGOS

nius, Ĺ ventaragio g. 2. TreÄ?iĹłjĹł asmenĹł teisiĹł ÄŻ parduodamÄ&#x2026; tur tÄ&#x2026; nÄ&#x2014;- Rietavas, 208 kabinete. NeÄŻvykus pirmajam aukcionui, kitas aukcionas

cijos www.ismira.lt ar tel.: (8 46) Trumpi ir malonĹŤs susitikimai. Sim- ra. IĹĄ aukciono dalyviĹł mokestis neimamas. Ĺ˝iĹŤrovo teisÄ&#x2014;mis stebÄ&#x2014;ti ten pat vyks 2014 m. liepos 7 d. 11 val. Tur to apĹžiĹŤra - 2014 m. birĹželio patiĹĄka, liekna tamsiaplaukÄ&#x2014; (40 aukcionÄ&#x2026; nepriimama dÄ&#x2014;l ribotĹł techniniĹł galimybiĹł. UĹž aukcione par- 26 d. 9-15 val. LaisvÄ&#x2014;s a. 3, Rietavas. InformacijÄ&#x2026; teikia Jonas Ä&#x152;esnaus34 50 09, 8 616 07 757. m.). Vilnius, tel. 8 670 37 758 nuo duotÄ&#x2026; tur tÄ&#x2026; atsiskaitoma pavedimu per banko ar kitÄ&#x2026; kredito ÄŻstaigÄ&#x2026; kas, Rietavo savivaldybÄ&#x2014;s administracijos ĹŞkio grupÄ&#x2014;s specialistas, tel. 0ASĂ&#x;LAUĂ&#x;GOS 10 iki 18 val. per 3 (tris) darbo dienas pinigus per vedant ÄŻ atsiskaitomÄ&#x2026;jÄ&#x2026; sÄ&#x2026;skaitÄ&#x2026; (8 448) 73 219. UĹž ÄŻsigytÄ&#x2026; turtÄ&#x2026; aukciono laimÄ&#x2014;tojas atsiskaito per 3 darATSTOVAVIMAS

Pagalba skolininkams. FiziniĹł asmenĹł bankrotas Latvijoje. TrukmÄ&#x2014; - iki 2 metĹł. Teisinis atstovavimas Latvijoje ir Lietuvoje. Tel. 8 699 34 411, el.p.: info@fps.lt,

GraĹži, apvaliĹł formĹł 39 m. brune- LT097300010002462821. NeÄŻvykus pirmajam aukcionui arba tur to bo dienas pervedant pinigus ÄŻ Rietavo savivaldybÄ&#x2014;s privatizavimo fontÄ&#x2014; maloniai praleis laikÄ&#x2026; su kultĹŤ- nepardavus, pakar totinis aukcionas vyks 2014 m. liepos 23 d. 9.00 do sÄ&#x2026;skaitÄ&#x2026; Nr. LT717300010002563458, â&#x20AC;&#x17E;Swedbankâ&#x20AC;&#x153;, AB, banke. Aukringu vyriĹĄkiu nuo 37 m. Tel. 8 671 val. Vilniuje, A.Vivulskio g. 43 (TVĹŞD prie VRM sandÄ&#x2014;lyje). ciono dalyvio bilieto kaina - 20 Lt, ĹžiĹŤrovo bilieto kaina - 10 Lt. Rietavo 64 154. savivaldybÄ&#x2014;s administracija. UAB â&#x20AC;&#x17E;Ritevaâ&#x20AC;&#x153; keiÄ?ia pavadinimÄ&#x2026; ÄŻ UAB â&#x20AC;&#x17E;Kauno aukso menÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;.

0RAĂ&#x;NEĂ&#x;¸IĂ&#x;MAI DINGÄ&#x2DC; DOKUMENTAI

Lietuvos gyventojĹł genocido ir re-

www.fps.lt

zistencijos tyrimo centro iĹĄduotÄ&#x2026; pa-

TARPININKAVIMAS

Padedu saugiai bei uĹž aukĹĄÄ?iausiÄ&#x2026; kainÄ&#x2026; parduoti nekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ turtÄ&#x2026;. Tel. 8 620 41 199, El. p.: justina.od-

siprieĹĄinimo dalyvio Stasio Juosponio paĹžymÄ&#x2014;jimÄ&#x2026;, Nr. 010054, laikyti negaliojanÄ?iu. PamestÄ&#x2026; AnelÄ&#x2014;s Onos Steniukynie-

minyte@capital.lt

nÄ&#x2014;s tremtinio paĹžymÄ&#x2014;jimÄ&#x2026;, Nr. KONSULTACIJOS

045423, iĹĄduotÄ&#x2026; 2002 05 14, laiky-

BRITISH FINANCIAL GROUP ďŹ -

ti negaliojanÄ?iu.

nansuoja verslo projektus nuo 500 000 eurĹł Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. BE UĹ˝STATO. Greitas pinigĹł iĹĄmokÄ&#x2014;jimas. MaĹžos palĹŤkanĹł normos. ReďŹ nansuojame skolas. Kalbame lietuviĹł, anglĹł, rusĹł kalbomis.

ÄŽVAIRĹŞS

PraneĹĄame, kad L.PaulauskienÄ&#x2014;s ÄŻmonÄ&#x2014; (kodas 148053729, SuvalkĹł g. 49, LT- 35223 PanevÄ&#x2014;Ĺžys, PanevÄ&#x2014;Ĺžio m. sav., registro tvarkytojas VÄŽ RegistrĹł centro PanevÄ&#x2014;Ĺžio ďŹ lia-

Tel. +370 611 14 336.

PA S KO L O S nuo 5000 Lt iki 220 000 Lt

su nekilnojamojo turto ÄŻkeitimu. Vilniuje, Kaune, KlaipÄ&#x2014;doje, Ĺ iauliuose, Palangoje. Tel. +370 618 61 111.

info@kreditogarantas.lt

las) pertvarkoma ÄŻ UAB â&#x20AC;&#x17E;Paulauskaiâ&#x20AC;&#x153;. Su uĹždarosios akcinÄ&#x2014;s bendrovÄ&#x2014;s steigimo dokumentais galima susipaĹžinti nuo 2014 m. birĹželio 12 d. adresu Respublikos g. 63, PanevÄ&#x2014;Ĺžys, UAB Apskaitos ir verslo paslaugĹł biuras. Telefonas pasiteirauti (8 45) 46 13 63.

"IRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;¡,IETUVOSĂ&#x;RYTEŠĂ&#x;SPAUSDINTĂ&#x2039;Ă&#x;KRYĂ&#x20AC;IAĂ&#x20AC;ODĂ&#x20AC;IĂ&#x2039;Ă&#x;ATSAKYMAI Ă&#x201C;

Bankrutavusi UAB â&#x20AC;&#x17E;Eudanasâ&#x20AC;&#x153; be 6ERĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;KAĂ&#x201C;LIAI.DPDUD1XRUDĂ&#x2026;DL.zVODV%DO\V8JQLV(VNDGUD3HUWÂ&#x2019;VD6DVHNVDL'LOHPRV-DYDV.LELUDV7URED/LYLVWRQD varĹžytyniĹł parduoda: 218 287,07 Lt kreditorinÄŻ reikalavimÄ&#x2026; BUAB â&#x20AC;&#x17E;Constructusâ&#x20AC;&#x153; bankroto byloje uĹž didĹžiausiÄ&#x2026; pirkÄ&#x2014;jĹł pasiĹŤlytÄ&#x2026; kainÄ&#x2026;. DÄ&#x2014;l papildomos informacijos kreiptis ÄŻ administratoriĹł SergejĹł Kononenko, tel. 8 687 78 349.

Ă&#x201A;LYD*\WLV7DXWD6HVz%UDJD2QXWz,OHĂ&#x2026;D(WHULR$XND3XQD-DR5LQND(YRUD'LD0RQWRQ'DXVDV/DULV.DSDL 0DUĂ&#x2026;D'Ă?DQD2Ă?ND$JUD%zOD-RQD (OĂ&#x201C;RIĂ&#x201C;ZONĂ&#x201C;TAĂ&#x201C;LIAIĂ&#x201C;5DNWXYz$OJRVĂ&#x201A;DNLUD0LUR6HOLQ.DUSLV/DERUDO<YLMDĂ&#x201E;9HJHWDÂł5LED$XVLVÂ&#x2018;VDN\PDV3DUDĂ&#x2026;DV%URVH 6WRX0LWHUDQDV$LVWD.DVSLMD/RWDxGLV5HQHJDWz.HQGR,Ă&#x2026;DUD6DYDL$QD$O.RPRGD3RUD$EDMD$QĂ?XĂ&#x152;DJDUz 2SDUWDV,ORQDĂ&#x201A;RQD3DWDLVD$LUDQDV 3UĂ&#x201C;DOĂ&#x201C;KU*3-768,Ă&#x17D;586,Ă&#x17D;35*-7Ă&#x17D;57*-,3866,8-73Ă&#x17D;5*37*58Ă&#x17D;-6,5-Ă&#x17D;6,*873,Ă&#x17D;38567*-7*6,Ă&#x17D;-538-853*76,Ă&#x17D; 6ERĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;KAĂ&#x201C;LIAIĂ&#x201C;6YHUWDV(WQR7DUSDV0LVLV2D]zV$UID0LOX0LQL+RPLOHWLND'DQW\V6DYH$QWUDVLVĂ&#x201E;+RUQÂł5LNzV-XUWD (WDSDL)DGR6DLWDL$Ă&#x2026;RND*X]DL$LVWz$SDSD0RĂ&#x2026;D$UGD (OĂ&#x201C;RIĂ&#x201C;ZONĂ&#x201C;TAĂ&#x201C;LIAIĂ&#x201C;9DWD$PLMD'HUQ<ULV1LUR$UIRV3OLVz0DQWD+DXVDV9LULQWD-XRV,OW\V(IHV/DNHUV*UDQDWDĂ&#x201A;zWD 0XWL3DGDL1RVLV2]DV$SRUW.LUĂ&#x2026;D7DSD'D+DGDV$LEz$LGDL


0ALMIROSĂ&#x;HOROSKOPAS

LAISVALAIKIS Poilsio dienos nekokios â&#x20AC;&#x201C; tÄ&#x2122;siasi nepalankus metas, ÄŻsivyravÄ&#x2122;s nuo savaitÄ&#x2014;s vidurio, tad ir toliau stiprÄ&#x2014;s ÄŻtampa. Ĺ is savaitgalis netinkamas audringoms ar rizikingoms pramogoms, pavojingoms kelionÄ&#x2014;ms. Ramus poilsis ĹĄeimoje bĹŤtĹł teisingiausias pasirinkimas. Pasistenkite savaitgalÄŻ bĹŤti ĹĄiltesni, dÄ&#x2014;mesingesni artimiesiems, maĹžiau barkite, kritikuokite, nesiaiĹĄkinkite ir meilÄ&#x2014;s santykiĹł â&#x20AC;&#x201C; ĹĄiuo metu stipri iĹĄsiskyrimo tendencija. Patartina vengti minios, gausiĹł susibĹŤrimĹł. BĹŤtinas didesnis atsargumas su aĹĄtriais ÄŻrankiais, ginklais, degiosiomis, sprogiosiomis medĹžiagomis. Galima nukentÄ&#x2014;ti per fanatikus, teroristus. Pavojingas laikas vyrams, sportininkams, kariĹĄkiams. DidelÄ&#x2014; nelaimingĹł atsitikimĹł, traumĹł, avarijĹł, smurto, apiplÄ&#x2014;ĹĄimĹł tikimybÄ&#x2014;. Galimi galvos, dantĹł skausmai be aiĹĄkios prieĹžasties. Labiau tikÄ&#x2014;tini insultai. Pirmadienis nepalankus tvarkyti piniginius, turto reikalus, svarbiems ÄŻsipareigojimams. Diena nÄ&#x2014;ra gera nei pinigams grÄ&#x2026;Ĺžinti, nei skolintis. IĹĄ penktadienio ÄŻ ĹĄeĹĄtadienÄŻ sapnai pranaĹĄiĹĄki, jei buvo tikroviĹĄki. Juos reikÄ&#x2014;tĹł suprasti tiesiogiai, gali pildytis per ilgÄ&#x2026; laikÄ&#x2026;. Blogas Ĺženklas: jei kiĹĄenÄ&#x2014; prakiurtĹł,

!6)Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;3UDUHJzMLPĂ&#x2DC; GLHQRVÂąDWVLYHULDGDO\NDLDSLHNX ULXRVPDĂ?DLNjQXWXRNzWH.DGLUNjVXSUD VLWHQHVDN\NLWHĂ&#x201E;QHQLHNDGDÂłQHVNXEzNLWH DWVLULERWLQXRDUWLPRDVPHQV3LUPDGLHQLV UDPHVQLVÂąYzOYLVNDVVWRVÂ&#x2019;VDYRYLHWDV

*!5Ă&#x;4)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6XGzWLQJDVODL NDVÂąWXUzVLWHSDGHPRQVWUXRWLMXPV EĂ&#x2018;GLQJjNDQWU\EÂ?JHUDQRULĂ&#x2026;NXPjQHVSD NDNVSURJĂ&#x2DC;VXVLYDLG\WLVXWDLVNXULHEXVĂ&#x2026;D OLDNXULHMXPVEUDQJĂ&#x2018;VNXULXRVP\OLWH %Ă&#x2018;NLWHSDNDQWHVQLDWODLGHVQLDWLGHVQLVD YRDUWLPLHVLHPV3LUPDGLHQLXLQLHNRVYDU EDXVQHSODQXRNLWH

kÄ&#x2026; nors pamesti, jei iĹĄ rankĹł kristĹł piniginÄ&#x2014;, rankinÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; visa tai susijÄ&#x2122; su galimais nuostoliais, jei durys neatsirakintĹł â&#x20AC;&#x201C; jĹŤsĹł paslaptis gali paaiĹĄkÄ&#x2014;ti, raktus pamesti â&#x20AC;&#x201C; prarasti artimÄ&#x2026; ĹžmogĹł, jei ryte kas nors ant galvos uĹžkristĹł â&#x20AC;&#x201C; diena prabÄ&#x2014;gs tuĹĄÄ?iai, iĹĄÄ&#x2014;jus iĹĄ namĹł sutikti ĹžmogĹł su tuĹĄÄ?iais kibirais â&#x20AC;&#x201C; artimiausiu laiku susidursite su kliĹŤtimis, iĹĄbandymais; juoda, mÄ&#x2014;lyna, violetinÄ&#x2014;. Geras Ĺženklas: rasti ĹžiedÄ&#x2026;, ypaÄ? su akmeniu, â&#x20AC;&#x201C; ÄŻgysite naudingĹł veiklos partneriĹł, iĹĄÄ&#x2014;jus iĹĄ namĹł sutikti ĹžmogĹł su pilnais kibirais ar neĹĄuliais â&#x20AC;&#x201C; skalsa namuose, reikalĹł pagerÄ&#x2014;jimas jĹŤsĹł darbe, netyÄ?ia iĹĄvysti lauĹžÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; apsaugos ÄŻgijmas, netikÄ&#x2014;tai gauti (ar rasti) pinigĹł â&#x20AC;&#x201C; visÄ&#x2026; mÄ&#x2014;nesÄŻ lydÄ&#x2014;s sÄ&#x2014;kmÄ&#x2014; tvarkant reikalus, pelnas; balta, auksinÄ&#x2014;, purpurinÄ&#x2014;. IĹĄ ĹĄeĹĄtadienio ÄŻ sekmadienÄŻ gerai regÄ&#x2014;ti daug sapnĹł. Puiku, jeigu keliavote, ÄŻ kalnÄ&#x2026; kopÄ&#x2014;te, regÄ&#x2014;jote tauriuosius metalus, brangakmenius, monetas â&#x20AC;&#x201C; tai sÄ&#x2014;kmÄ&#x2014;, pinigai, turtas. Blogai, jei prausÄ&#x2014;tÄ&#x2014;s, vandeniu plaukÄ&#x2014;te â&#x20AC;&#x201C; apkalbos, jeigu kirpote plaukus, regÄ&#x2014;jote muses, tarakonus â&#x20AC;&#x201C; apgaulÄ&#x2014;s, vagystÄ&#x2014;s, jei turÄ&#x2014;jote reikalĹł su banknotais â&#x20AC;&#x201C; nuostoliai. Blogas Ĺženklas: parkristi, raktus pamesti â&#x20AC;&#x201C; nuĹžiĹŤrÄ&#x2014;jimo poĹžymis, gresia nemalonumai namuose, rasti surĹŤdijusiĹł

,)Ă&#x;Ă 4!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;3DVLVWHQNLWH Â&#x2019;Ă?YHOJWLĂ?DYHVÂ&#x2019;SDMXVWLGĂ?LDXJVPj VPXONPHQRVHÂ&#x2019;YHUWLQWLLUQHGLGHOHVDUWL PĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC;SDVWDQJDVMXPVSDJHOEzWL6XGzWLQ JHVQLVLUQHSDODQNHVQLVVHNPDGLHQLV6X WXRNWLQLDPVGHUzWĂ&#x2DC;ODELDXSDVDXJRWLVDYR VDQW\NLXVVYHLNDWj3LUPDGLHQLVQHWLQND PDVÂ&#x2019;VLSDUHLJRWL

6uĂ&#x;Âż93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*UHVLDUĂ&#x2018;SHVmLDL GzODUWLPĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC;VXWXRNWLQLRPRWLQRV QDPĂ&#x2DC;7DLNULWLQLVODLNDVQHVWDELOLRPVVX WXRNWLQLĂ&#x2DC;SRURPV*DOLPRVÂ&#x2019;YDLULRVDYDULMRV SULYHUVWLQzVLĂ&#x2026;ODLGRV1HWLQNDPRVGLHQRV URPDQWLĂ&#x2026;NLHPVSDVLPDW\PDPV9LVGzOWR SDVLVWHQNLWHQHSUDUDVWLSXVLDXVY\URVLUUD PLDLYHUWLQWLWDLNDVY\NVWD3LUPDGLHQLV WLQNDPDVLPWLVDWLGzWĂ&#x2DC;SDPLUĂ&#x2026;WĂ&#x2DC;GDUEĂ&#x2DC; SKELBIMAI ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;LIETUVOS RYTÄ&#x201E;â&#x20AC;&#x153; PRIIMAMI: Redakcijos biuruose: VILNIUJE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3767, faksas 274 3799, el. p. spaudosskelbimai@lrytas.lt; KAUNE â&#x20AC;&#x201C; LaisvÄ&#x2014;s al. 7, tel. (8 37) 40 02 55; KLAIPÄ&#x2013;DOJE â&#x20AC;&#x201C; M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 13 81; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Dvaro g. 73, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YJE â&#x20AC;&#x201C; Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 22; ALYTUJE â&#x20AC;&#x201C; S.Dariaus ir S.GirÄ&#x2014;no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; PALANGOJE â&#x20AC;&#x201C; Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440; VILKAVIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; SodĹł g. 1, tel. (8 342) 20 849. Kitose tarnybose:

metaliniĹł daiktĹł, jei namuose kas nors savaime uĹžsidegtĹł ar drabuĹžis ant jĹŤsĹł imtĹł svilti â&#x20AC;&#x201C; ÄŻspÄ&#x2014;jimas, kad reikÄ&#x2014;tĹł koreguoti gyvenimo bĹŤdÄ&#x2026;, dabartinÄŻ pasirinkimÄ&#x2026;; Ĺžalia, gelsvai Ĺžalia, raudona, ruda. Geras Ĺženklas: bĹŤti sulytam saulei ĹĄvieÄ?iant â&#x20AC;&#x201C; laimÄ&#x2014;, turtas; Ĺžydra, tamsiai mÄ&#x2014;lyna, auksinÄ&#x2014;. Sapnai iĹĄ sekmadienio ÄŻ pirmadienÄŻ pranaĹĄiĹĄki. Pildysis per savaitÄ&#x2122;. Gerai regÄ&#x2014;ti ĹžvaigĹždes, dangĹł, vaivorykĹĄtÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; jĹŤsĹł laukia sÄ&#x2014;kmÄ&#x2014;. Atverti duris, ÄŻeiti ÄŻ naujus namus â&#x20AC;&#x201C; prasidÄ&#x2014;s naujas jĹŤsĹł gyvenimo etapas. Jei iĹĄvysite savo vaikystÄ&#x2014;s namus â&#x20AC;&#x201C; skolos sugrÄ&#x2026;Ĺžinimas. BĹŤti nuogam â&#x20AC;&#x201C; iĹĄsivalymas nuo ligĹł, nuodÄ&#x2014;miĹł. Blogai kristi â&#x20AC;&#x201C; nesÄ&#x2014;kmÄ&#x2014;, plaukti, maudytis â&#x20AC;&#x201C; apkalbos, pasmerkimas. Matyti drabuĹžius, juos matuotis â&#x20AC;&#x201C; kas nors jumis naudojasi, mÄ&#x2014;gina uĹžkrauti svetimas problemas. Blogas Ĺženklas: susiĹžeisti iki kraujo, jei kraujas iĹĄ nosies bÄ&#x2014;gtĹł ar dantenos kraujuotĹł, jei ĹĄukos sulĹŤĹžtĹł. Geras Ĺženklas: rasti monetĹł, jei vardu gatvÄ&#x2014;je keliskart paĹĄauktĹł, iĹĄgirsti varpeliĹł skambÄ&#x2014;jimÄ&#x2026;. Ĺ˝vilgsnis ÄŻ priekÄŻ: antradienis tinkamas ÄŻvairiems reikalams tvarkyti; palankios spalvos â&#x20AC;&#x201C; gelsva, auksinÄ&#x2014;, alyvinÄ&#x2014;, vengtina Ĺžalia.

Âľ!5Ă&#x;,93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;/DLNLQDLJDOL WHQHEHPDW\WLSHUVSHNW\YRV-HLWDLS DWVLWLNVĂ?LQRNLWHMRJWDLQHLOJDPLUGDEDU QHJDOLPDĂ?HQJWLOHPWLQJĂ&#x2DC;Ă?LQJVQLĂ&#x2DC;1H WYDUN\NLWHMRNLĂ&#x2DC;UHLNDOĂ&#x2DC;3LUPDGLHQLVQH EORJDVNHOLRQzPVWLHVDQHWLQNDPDVVYDU ELHPVÂ&#x2019;VLSDUHLJRMLPDPV

/Âż)!Ă&#x;2!Ă&#x;')3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HOHLVNLWH -%2Ă&#x;'%Ă&#x;,uĂ&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*DOYRNL

VDXEĂ&#x2018;WLSLNWLHPVQHSDNDQWLHPV 1HSDVLGXRNLWHSURYRNDFLMRPVQRUVMXPV DWURG\VNDGHVDWHÂ&#x2019;VNDXGLQWL6DXJRNLWHSL QLJXVWXUWjUHSXWDFLMj3LUPDGLHQLVQHWLQ NDPDVVYDUELRPVILQDQVLQzPVRSHUDFLMRPV

WHDSLHDUWLPĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC;QXRSHOQXVRQH WUĂ&#x2018;NXPXV1HODLNDVNjQRUVDLĂ&#x2026;NLQWLVNUL WLNXRWL7DLEORJRVGLHQRVURPDQWLĂ&#x2026;NLHPV QXRW\NLDPVÂ&#x2019;VLP\OzMLPDPV3LUPDGLHQLV QHSDODQNXVVYDUELHPVGDO\NLQLDPVUHLND ODPVWYDUN\WL

6!.Ă&#x;$%Ă&#x;.)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HSDODQNLRV

$69Ă&#x;.)!)Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6DYDLWJDOLVLWLQ QHSDODQNXVÂąVDXJRNLWHVDYRLUĂ&#x2026;HL PRVQDULĂ&#x2DC;UDP\EÂ?EUDQJLQNLWHP\OLPj Ă?PRJĂ&#x2DC;Ă&#x201A;LRPLVGLHQRPLVQLHNXUQHVNXEzNL WHQHUL]LNXRNLWHÂąJDOLPRVWUDXPRVQXRV WROLDLDSJDXOzV*LPWDGLHQÂ&#x2019;Ă&#x2026;YÂ?VNLWHVDLNLQ JDLUDPLDL3LUPDGLHQLVQHEORJDVWDLN\WLV

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

36!23Ă&#x;49+Ă&#x;,u3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6DYDLW JDOÂ&#x2019;JHULDXVLDSUDOHLVWLWDUSDUWLPĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC; 1RUVSLUPDGLHQÂ&#x2019;MĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;QXRWDLNDWDSVSDNL OHVQzQHSDWDUWLQDUL]LNXRWLWYDUNDQWUHLND OXVPzJLQWLODLPzVWLHNMDXVPĂ&#x2DC;VULW\MH WLHNĂ?DLGĂ?LDQWD]DUWLQLXVĂ?DLGLPXV3LUPD GLHQÂ&#x2019;MRNLĂ&#x2DC;DYDQWLĂ&#x2018;UĂ&#x2DC;

3+/2Ă&#x;0)/Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;Ă&#x201A;LRPLV QHUYLQJRPLVGLHQRPLVJDOLWHN WLWDLN\WLDUWLPXRVLXVGUDXJXV7LNWDLQH SULLPNLWHXĂ?MXRVVSUHQGLPĂ&#x2DC;ÂąGzOWRMXV YzOLDXJDOLDSNDOWLQWL1HSDVLGXRNLWHOLĂ&#x2018; GHVLXLNDGLUNjLĂ&#x2026;JLUVLWHVXĂ?LQRVLWH3LU PDGLHQLVQHWLQNDPDVDWVDNLQJLHPVUHL NDODPV

Ĺ ILALÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; J.BasanaviÄ?iaus g. 23, tel. (8 449) 51 421; ZARASUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus g. 16, tel. (8 385) 30 485. PRENUMERATA â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; galima uĹžsisakyti redakcijos biuruose: VILNIUJE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3777; KAUNE â&#x20AC;&#x201C; LaisvÄ&#x2014;s al. 7, tel. (8 37) 40 02 66; KLAIPÄ&#x2013;DOJE â&#x20AC;&#x201C; M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 11 45; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Dvaro g. 73, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YJE â&#x20AC;&#x201C; Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 20; ALYTUJE â&#x20AC;&#x201C; S.Dariaus ir S.GirÄ&#x2014;no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; KYBARTUOSE â&#x20AC;&#x201C; J.BasanaviÄ?iaus g. 40, tel. (8 648) 73 429; PALANGOJE â&#x20AC;&#x201C; Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440; VILKAVIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; SodĹł g. 1, tel. (8 342) 20 849.

DRUSKININKUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus al. 32, tel. (8 313) 55 123; KAIĹ IADORYSE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino g. 59-113, Kitose platinimo tarnybose: tel. (8 346) 51 378; ANYKĹ Ä&#x152;IUOSE, BIRĹ˝UOSE, GARGĹ˝JONAVOJE â&#x20AC;&#x201C; J.Ralio g. 12-44, DUOSE, JONAVOJE, KÄ&#x2013;DAINIUOSE, tel. (8 349) 51 474; MOLÄ&#x2013;TUOSE, TELĹ IUOSE, UKMERLAZDIJUOSE â&#x20AC;&#x201C; SeinĹł g. 3, tel./faksas (8 318) 52 374; PRENUMERATOS KAINA 2014 METAMS KRETINGOJE â&#x20AC;&#x201C; BirutÄ&#x2014;s g. 11, â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; tel. (8 445) 53 949; Gyventojams Juridiniams PRIENUOSE â&#x20AC;&#x201C; J.BasanaviÄ?iaus g. 14, asmenims tel. (8 319) 60 180; 1 mÄ&#x2014;n. 40,00 Lt 47,00 Lt PLUNGÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; J.Tumo-VaiĹžganto g. 27, 3 mÄ&#x2014;n. 120,00 Lt 141,00 Lt tel. (8 448) 72 419; 6 mÄ&#x2014;n. 235,00 Lt 265,00 Lt 449,00 Lt 499,00 Lt ROKIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; Taikos g. 5, tel. (8 458) 33 241; 12 mÄ&#x2014;n.

OLĂ&#x2018;GQRVGLHQRVNDLQXRMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;YDOLRV PDĂ?DLNDVSULNODXV\V3DVLVWHQNLWHODELDX QXRNLWĂ&#x2DC;DWVLULERWLVDYRPLQWLVEHLYHLN OjQXNUHLSWLÂ&#x2019;SDSUDVWXVPDORQLXVGDO\NXV NLWDLSSUDUDVLWHVDYLWYDUGjLUVXJULDXVLWHWDL NjYHUWLQDWHEUDQJLQDWH3LUPDGLHQÂ&#x2019;DWJDX VLWHMzJDVYLVNDVSDNU\SVJHUHVQHOLQNPH

Âż5Ă&#x;693Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;3ODQDLJDOLVXLUWL GzOQHWLNzWĂ&#x2DC;SULHĂ?DVmLĂ&#x2DC;1HVLYHONLWH Â&#x2019;VYHWLPXVUHLNDOXVÂąJDOLWHWDSWLNODVWLQJĂ&#x2DC; Ă?DLGLPĂ&#x2DC;DXNDĂ&#x201A;LRPLVGLHQRPLVSDYRMLQ JDEĂ&#x2018;WLDWYLULHPVEHQGUDXMDQWVXVXWXRN WLQLXÂąDWLGzNLWHDWJDLOjXĂ?VHQDVQXR GzPHVLUQHVLDLĂ&#x2026;NLQNLWHVDQW\NLĂ&#x2DC;GzOMXPV SDWLHPVNLOXVLĂ&#x2DC;Â&#x2019;WDULPĂ&#x2DC;3LUPDGLHQLVQH SDODQNXVYHLNODL

GÄ&#x2013;JE, UTENOJE, ZARASUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Spaudos keliasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 528) 20 122, mob. 8 650 43 742; BIRĹ TONE â&#x20AC;&#x201C; E.PetruĹĄauskienÄ&#x2014;s SPA, tel. (8 319) 56 625; DRUSKININKUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Drusvilmaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 313) 51 075; ELEKTRÄ&#x2013;NUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Benrestasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 528) 39 200; IGNALINOJE â&#x20AC;&#x201C; D.OrechovienÄ&#x2014;, tel. 8 677 98 736; JURBARKE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Jurbarko laikasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 447) 72 323; UAB â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iauliĹł kraĹĄtasâ&#x20AC;&#x153;: JONIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 687) 89 040, KELMÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 427) 54 381, PAKRUOJYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 421) 61 704, KURĹ Ä&#x2013;NUOSE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 41) 58 57 61, NAUJOJOJE AKMENÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 425) 56 588, RADVILIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 422) 53 451; KAIĹ IADORYSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Emduvaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 346) 51 378; KRETINGOJE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Paslauga tauâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 445) 53 949; KUPIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; L.BudrienÄ&#x2014;, tel. 8 646 26 189; LAZDIJUOSE â&#x20AC;&#x201C; K.MatuleviÄ?iaus IÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Ryto ĹžvaigĹždÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, tel. (8 318) 52 375; MAĹ˝EIKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; SodĹł g. 1-83, UAB â&#x20AC;&#x17E;JĹŤros paĹĄtasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 443) 21 233, mob. 8 650 18 774;

â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; be ĹĄeĹĄtadieniĹł Gyventojams Juridiniams asmenims 33,00 Lt 38,00 Lt 99,00 Lt 114,00 Lt 190,00 Lt 220,00 Lt 380,00 Lt 420,00 Lt

PASVALYJE â&#x20AC;&#x201C; L.JaniselienÄ&#x2014;, tel. 8 620 58 664; PLUNGÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB PlungÄ&#x2014;s paĹĄtas, tel. (8 448) 72 419; PRIENUOSE â&#x20AC;&#x201C; R.PaulauskienÄ&#x2014;s PÄŽ, tel. 8 685 30 867; RADVILIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; VĹĄÄŽ â&#x20AC;&#x17E;UĹžbÄ&#x2014;gtukÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, tel. 8 682 38 020; RASEINIUOSE â&#x20AC;&#x201C; M.MaulienÄ&#x2014;s IÄŽ, tel. (8 428) 51 337; ROKIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; V.Baranovskio ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Baltmaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 458) 33 241; Ĺ AKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vitas Kasiulaitis, tel. 8 612 97 522; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Naujoji tvarkaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 41) 50 07 10; Ĺ ILALÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;RitSpedaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 449) 51 421; Ĺ ILUTÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Literaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 441) 75 474; Ĺ IRVINTOSE â&#x20AC;&#x201C; Helena MarÄ?iauskienÄ&#x2014;, tel. 8 603 18 288; TAURAGÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino g. 8-58, UAB â&#x20AC;&#x17E;JĹŤros paĹĄtasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 446) 54 433, mob. 8 650 18 770; TRAKUOSE â&#x20AC;&#x201C; B. ir V.Vysockai, tel. 8 615 24 284. Prenumerata taip pat priimama internetu: http://prenum.lrytas.lt

â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; tik antradieniais Gyventojams Juridiniams asmenims 13,00 Lt 14,50 Lt 39,00 Lt 43,50 Lt 78,00 Lt 87,00 Lt 156,00 Lt 174,00 Lt

â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; tik ĹĄeĹĄtadieniais Gyventojams Juridiniams asmenims 15,00 Lt 16,50 Lt 45,00 Lt 49,50 Lt 90,00 Lt 99,00 Lt 180,00 Lt 198,00 Lt

,661 /HLGĂ?LDPDVQXRPHWĂ&#x2DC;VDXVLRG !DĂ&#x;REĂ&#x;SAS*(',0,1235$9,/1,86 4EĂ&#x;LEĂ&#x;FOĂ&#x;NASĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;TEIĂ&#x;RAUĂ&#x;TI &AKĂ&#x;SAS%LĂ&#x;PGDLO\#OU\WDVOW ,EIĂ&#x;DwĂ&#x;JASXĂ?GDURMLDNFLQzEHQGURYz Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WDV´ 69Ă&#x;2)!5Ă&#x;3)!Ă&#x;3)3Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)53 *9DLQDXVNDV WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0)2Ă&#x;-)%*)Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) $%XGU\V/'DSNXV WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) )7HONVQ\V WHO *&LEDV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) $7HONVQLHQz WHO 5.DUPD]DLWz WHO 5*HUEXWDYLmLXV WHO 90LmLXOLV WHO 9'HNVQ\V WHO 96DOGĂ?LĂ&#x2018;QDV WHO /0LFNXWz WHO -3HNDUVNDLWz .DUDOLĂ&#x2018;QLHQz WHO  ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6!3 -/LWYLQDYLmLXV WHO ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6/Ă&#x;0!6!$5/4/*! -0\NRODLWLHQz WHO )Âľ,%)$u*!) 10LFLĂ&#x2018;QLHQz$Ă&#x201A;HSXUDLWLV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) 34),)34!) 9*HFHYLmLHQzĂ&#x152;(.DQLXĂ&#x2026;LHQz WHO 9.Ă&#x2026;mHQDYLmLHQz59DĂ&#x2026;NHOLHQz WHO -3HWUDXVNDLWz WHO 0OLITIĂ&#x;KA9%UXYHULV WHO 9%DUWDVHYLmLXV WHO 7,JQDWDYLmLXV WHO %KOĂ&#x;NOĂ&#x;MIĂ&#x;KA9'HNVQ\V WHO $0XUDXVNDLWz WHO 0-RNĂ&#x2018;EDLWLV WHO $6UzEDOLHQz WHO ,-XQmLHQz WHO 6-DUPDOLV WHO 0AĂ&#x;SAUĂ&#x;LIS96DOGĂ?LĂ&#x2018;QDV WHO *5DGDXVNDV WHO (%XLWNLHQz WHO 2.DFzQDLWz WHO 4EIĂ&#x;SwĂ&#x;SAUĂ&#x;GA)7HONVQ\V WHO 0.XL]LQDLWz WHO $/HNDYLmLXV WHO $.X]QHFRYDLWz WHO +ULTĂ&#x201E;RA5*HUEXWDYLmLXV WHO $$QGULNRQ\Wz WHO 0$XJXO\Wz WHO 50LNĂ&#x2026;LRQLHQz WHO 51RUHLNDLWz WHO -(UOLFNDV 3PORĂ&#x;TAS*1HQDUWDYLmLXV WHO .5LPNXV WHO *-DQRQLV WHO ÂżURNALISTINIAIĂ&#x;TYRIMAI5.DUPD]DLWz WHO '*XGDYLmLĂ&#x2018;Wz WHO //DYDVWH WHO $8UERQDLWz WHO &OĂ&#x;TOGĂ&#x;RAĂ&#x;FAI7%DXUDV WHO 9Ă&#x201A;mLDYLQVNDV WHO 9%DONĂ&#x2018;QDV WHO 0.XOELV WHO 5'DQLVHYLmLXV WHO ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;Âż52Ă&#x;.!Ă&#x;,!) ¡46Ă&#x;ANĂ&#x;TEĂ&#x;NAŠ90LmLXOLV WHO (=DEXOzQLHQz WHO 5=LOQ\V WHO 9%UDmLXO\Wz WHO 9%XGU\Wz WHO ¡'YĂ&#x;VEĂ&#x;NIĂ&#x;MOĂ&#x;BĂ&#x201E;Ă&#x;DASŠ$7HONVQLHQz WHO '-RQXĂ&#x2026;LHQz WHO //LOHLNLHQz WHO 53HUĂ&#x2026;RQ\Wz WHO 63XU\Wz WHO /9DORQ\Wz WHO ¡3TIĂ&#x;LIUSŠ/0LFNXWz WHO '.DLNDU\Wz WHO /kDSOLQVNDLWz WHO %-XUHYLmLĂ&#x2018;Wz WHO 06YzU\Wz WHO '/HEULNDLWz WHO ,6NOLXWDLWz WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;02)%Ă&#x;$!) ¡2YTAIÂŚ6AKARAIŠĂ&#x;96DOGĂ?LĂ&#x2018;QDV WHO ¡3OSTINwŠ$'XPDODNDV WHO 2%')/.Ă&#x160;Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) +AUĂ&#x;NAS$.DUDOLĂ&#x2018;QDV WHO  97UDLQ\V WHO  +LAIĂ&#x;PwĂ&#x;DA*3LODLWLV WHO  $3LODLWLHQz WHO  ÂľIAUĂ&#x;LIAI*Ă&#x201A;LXSDU\V WHO  !LYĂ&#x;TUS*5DIDQDYLmLHQz WHO  -AĂ&#x;RIĂ&#x;JAMĂ&#x;POĂ&#x;Lw/-XRG]HYLmLHQz WHO  0AĂ&#x;NEĂ&#x;VwĂ&#x;Ă&#x20AC;YS93HWUDXVNLHQz WHO  0AĂ&#x;LANĂ&#x;GA$=LDENXV WHO  4AUĂ&#x;RAĂ&#x;Gw(%DURQDLWz WHO 5KĂ&#x;MERĂ&#x;Gw'=LPEOLHQz WHO 5Âż3)%.)/Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) 6A¸INGTONASÂą56WDQNHYLmLĂ&#x2018;Wz ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NASÂą95XGDYLmLXV "%.$2!$!2")!) "ARSELONAÂą.1DVWRSNDLWz"ERLYNASĂ&#x;Âą -9HQFNXWzĂ&#x;,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NASÂą.6DEDOLDXVNDLWz -ASKĂ&#x;VAÂą$3URFHQND6AR¸UVAÂą(%XWULPDV !03+!)4/3Ă&#x;3+92)53 WHO 2INĂ&#x;KOĂ&#x;IRĂ&#x;MAĂ&#x;KEĂ&#x;TAĂ&#x;VOĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´ OHLG\ERVFHQWUDV 3PAUSĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´VSDXVWXYz .DXQRJ9LHYLV 5Ă&#x20AC;Ă&#x;SAĂ&#x;KYĂ&#x;MOĂ&#x;NUĂ&#x;MEĂ&#x;RIS 4IĂ&#x;RAĂ&#x;Ă&#x20AC;AS 2EKLAMA WHO HOSVSDXGRVSDUGDYLPDL#OU\WDVOW

R ÂąPRNDPDUHNODPD

Š Visa medĹžiaga, pateikta â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos ryteâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; laikraĹĄÄ?io nuosavybÄ&#x2014;. Kopijuoti ir platinti be UAB â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; sutikimo draudĹžiama.


TERMOMETRAS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

ORAIĂ&#x;RYTOJ

â&#x20AC;&#x153;

Ĺ iandien intensyvesni ir ilgiau besitÄ&#x2122;siantys lietĹŤs numatomi vakarinÄ&#x2014;je ĹĄalies pusÄ&#x2014;je.

9zVRNLRUDLGDU QHQRULWUDXNWLV Al va NAGE LY TÄ&#x2013; SinoptikÄ&#x2014;

DidelÄ&#x2014;je Europos dalyje orai smarkiai pasikeitÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; ÄŻ pietus plĹŤstelÄ&#x2014;jo ĹĄiauriniĹł platumĹł vÄ&#x2014;suma. Lietuvoje orĹł kaitÄ&#x2026; vakar daug kur lydÄ&#x2014;jo trumpos liĹŤtys, perkĹŤnija, staigus vÄ&#x2014;jo sustiprÄ&#x2014;jimas. SavaitgalÄŻ ir kitÄ&#x2026; savaitÄ&#x2122; drÄ&#x2014;gni Atlanto ciklonai, pradĹžioje darydami lankstÄ&#x2026; ÄŻ ĹĄiaurÄ&#x2014;s rytus, vÄ&#x2014;liau nuo Skandinavijos per RytĹł EuropÄ&#x2026; trauks ÄŻ pietus. Tad Lietuvoje ÄŻsitvirtins vÄ&#x2014;sĹŤs, ĹĄiaurietiĹĄki, su daĹžnu lietumi orai. Numatoma vidutinÄ&#x2014; kitos savaitÄ&#x2014;s paros temperatĹŤra ĹĄalyje â&#x20AC;&#x201C; tik apie 13 laipsniĹł ĹĄilumos, maĹždaug tokia bĹŤna geguĹžÄ&#x2014;s mÄ&#x2014;nesio antroje pusÄ&#x2014;je. Nors lis daĹžnai, savaitÄ&#x2014;s krituliĹł suma daugiameÄ?io vidurkio neturÄ&#x2014;tĹł virĹĄyti. Ĺ iandien intensyvesni ir ilgiau besitÄ&#x2122;siantys lietĹŤs numatomi vakarinÄ&#x2014;je ĹĄalies pusÄ&#x2014;je. Rytiniuose rajonuose bus daugiau galimybiĹł trumpam pasirodyti saulei. TemperatĹŤra ĹĄalies rytuose svyruos apie 16â&#x20AC;&#x201C;18 laipsniĹł, vakarinÄ&#x2014;je pusÄ&#x2014;je â&#x20AC;&#x201C; apie 15 laipsniĹł ĹĄilumos. Antroje dienos pusÄ&#x2014;je prie jĹŤros smarkiai ims pĹŤsti ĹĄiaurÄ&#x2014;s vÄ&#x2014;jas. SekmadienÄŻ debesys iĹĄ ĹĄiaurÄ&#x2014;s vakariniĹł ĹĄalies rajonĹł trauksis. Lietaus tikimybÄ&#x2014; bus nedidelÄ&#x2014;. Ĺ alies pietryÄ?iuose debesĹł telksis daugiau, dar praslinks trumpi, taÄ?iau nestiprĹŤs lietĹŤs. Vis dar pĹŤs stiprokas, bet jau ne toks gĹŤsingas ĹĄiaurÄ&#x2014;s vÄ&#x2014;jas. TemperatĹŤra naktÄŻ svyruos tarp 8 ir 13 laipsniĹł, dienÄ&#x2026; kils iki 16â&#x20AC;&#x201C;19 laipsniĹł. Pirmadienio naktis bus giedra, rami ir vÄ&#x2014;si. TemperatĹŤra Ĺ iaurÄ&#x2014;s Lietuvoje kris jau iki 6â&#x20AC;&#x201C;8 laipsniĹł ĹĄilumos. Bet dienÄ&#x2026; vÄ&#x2014;l pasirodys lietaus debesys ir laistys ĹĄiaurÄ&#x2014;s vakarinius rajonus. TemperatĹŤra aukĹĄÄ?iau nei 17â&#x20AC;&#x201C;19 laipsniĹł ĹĄilumos nekils. AntradienÄŻ ir treÄ?iadienÄŻ numatomi dar gaivesni orai, kartais iĹĄkris nedidelis trumpas lietus. Ă&#x201A;LDQGLHQÂą5XILQR9DOHULMDXV $OPLQRV%D]LOLMDXV'LJQRV U\WRMÂą-RODQWRV9LWR%DUJDLOzV .UHVFHQFLMRVSLUPDGLHQÂ&#x2019;Âą %HQR-XOLWRV-Ă&#x2018;URVYDUGRGLHQD

VANDENSĂ&#x; TEMPERATĂ&#x201E;RA 6AKARĂ&#x;Ă&#x;VAL .EMUNEĂ&#x;TIESĂ&#x;$RUSKININKAIS .ERYJEĂ&#x;TIESĂ&#x;6ILNIUMI +AUNOĂ&#x;MARIOSE 4OTORI¸KIĂ&#x2039;Ă&#x;EĂ&#x20AC;Ă&#x;TIESĂ&#x;4RAKAIS 4AURAGNOĂ&#x;EĂ&#x20AC;Ă&#x;TIESĂ&#x;4AURAGNAIS +UR¸IĂ&#x2039;Ă&#x;MARIOSEĂ&#x;TIESĂ&#x;.IDA "ALTIJOSĂ&#x;JĂ&#x201E;ROJEĂ&#x;TIESĂ&#x;.IDA "ALTIJOSĂ&#x;JĂ&#x201E;ROJEĂ&#x;TIESĂ&#x;+LAIPwDA ÂľVENTOJOJEĂ&#x;TIESĂ&#x;!NYK¸jIAIS

    

2UDLĂ&#x2026;LDQGLHQELUĂ?HOLRG/LHWXYRMHLU(XURSRMH $&,%

Helsinkis

Oslas

Stokholmas

Glazgas

Sankt Peterburgas

Ryga

Dublinas

Briuselis ParyĹžius

$&!%$& "##&$

%#&"$ %&$

Minskas Berlynas

Miunchenas

#/$

VarĹĄuva

Frankfurtas Praha

Bordo

Maskva

Vilnius

Hamburgas Londonas Amsterdamas

Ĺ˝

$ $&!%&$ *$ $,$

Talinas

Kopenhaga

Lvovas

Kijevas

BukareĹĄtas Jalta

Venecija Nica

Madridas Barselona

Sofija

Varna

Roma Dubrovnikas

$&!% %&$

Viena BudapeĹĄtas

A

&+%$ $,$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ #! %$ +%$ #! %$

%&$$& "#/ 

!&)

&$ 

.-.)!#

+"#

"/

& #

$ $

Stambulas

Lisabona Malaga

Palma Palermas AlĹžyras

Tunisas

AtÄ&#x2014;nai

Antalija

Heraklionas

Larnaka Tel Avivas

Kairas

!MSĂ&#x;TERĂ&#x;DAĂ&#x;MAS !TwNAI "ALATONAS "ELĂ&#x;FASĂ&#x;TAS "ERLYNAS "OĂ&#x;NA "RIUĂ&#x;SEĂ&#x;LIS "UĂ&#x;DAĂ&#x;PE¸TAS "UĂ&#x;KAĂ&#x;RE¸Ă&#x;TAS #IURICHAS $UBĂ&#x;LIĂ&#x;NAS &RANKĂ&#x;FURĂ&#x;TAS 'ETEBORGAS (AMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS (ELĂ&#x;SINĂ&#x;KIS +AĂ&#x;LIĂ&#x;NINGĂ&#x;RAĂ&#x;DAS +IĂ&#x;JEĂ&#x;VAS +I¸IĂ&#x;NIOĂ&#x;VAS +OĂ&#x;PENĂ&#x;HAĂ&#x;GA +ROKUVA ,ISABONA ,IUKĂ&#x;SEMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NAS -ADĂ&#x;RIĂ&#x;DAS -ARSELIS -ASKĂ&#x;VA -IĂ&#x;LAĂ&#x;NAS -INSĂ&#x;KAS .EAPOLIS /SĂ&#x;LAS 0AĂ&#x;LERĂ&#x;MAS 0AĂ&#x;RYĂ&#x;Ă&#x20AC;IUS 0RAHA 2YĂ&#x;GA 2OĂ&#x;MA 3ANKTĂ&#x;0EĂ&#x;TERĂ&#x;BURĂ&#x;GAS 3OFIJA 3TAMĂ&#x;BUĂ&#x;LAS 3TOKĂ&#x;HOLĂ&#x;MAS 4AĂ&#x;LIĂ&#x;NAS 4RUMSw 6AĂ&#x;R¸UĂ&#x;VA 6EĂ&#x;NEĂ&#x;CIĂ&#x;JA 6IEĂ&#x;NA 6ILĂ&#x;NIUS :ALCBURGAS ÂżENEVA -IESTAIĂ&#x;PIETUOSE !LIKANTw !NTALIJA "ARSELONA $UBROVNIKAS &ARAS (EĂ&#x;RAKĂ&#x;LIOĂ&#x;NAS (URGADA +AIRAS +AĂ&#x;NAI +ASABLANKA ,ARĂ&#x;NAĂ&#x;KA ,ASĂ&#x;0ALMASAS -AĂ&#x;LAĂ&#x;GA -ALJORKOSĂ&#x;0ALMA -OĂ&#x;NAĂ&#x;KAS .IĂ&#x;CA 4ELĂ&#x;!VIĂ&#x;VAS 4UĂ&#x;NIĂ&#x;SAS 6ALENSIJA 6ARNA

                                 

Lietuvos rytas  

2014 06 14