Page 1

AKCIJA

Ă&#x;DIENOS

$ARĂ&#x;GALITEĂ&#x;PIGIAUĂ&#x;UĂ€Ă&#x;SIĂ&#x;SAĂ&#x;KYTIĂ&#x;¡,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VOSĂ&#x;RYĂ&#x;TgŠĂ&#x;IRĂ&#x;GAUTIĂ&#x;DOĂ&#x;VAĂ&#x;NgĂ&#x;ÂŚĂ&#x;LIKOĂ&#x;TIKĂ&#x;

PBIRĂ ELIOĂ“Ă“DSHQNWDGLHQLV

/RAIĂ&#x;¸IANDIEN

“

Pasaulio Ä?empionatas – ne tik futbolininkĹł, bet ir aistruoliĹł varĹžybos. 0zQHVÂ’WUXNVLDQmLRVSODQHWRV IXWERORSLUPHQ\EzV%UD]LOLMRMH YDNDUSUDVLGzMRĂ…HLPLQLQNĂ˜LU .URDWLMRVULQNWLQLĂ˜UXQJW\QzPLV

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6,(-,/(,',020(7$,15 .DLQD/W

.HOLRQzÂ’PLUWÂ’

!I¸Ă&#x;KIAĂ&#x;REĂ&#x;GIĂ‹Ă&#x;LOĂ&#x;BISĂ&#x;ÂŚĂ&#x; PLEĂ&#x;PIAIĂ&#x;IRĂ&#x;PAĂ&#x;TIKĂ&#x;LIEĂ&#x;JI

KĹŤrÄ—, ĹĄmaikĹĄtavo, keliavo, sportavo. ÄŽtemptas humoro laidos „DviraÄ?io ĹĄou“ kĹŤrÄ—jo G.RuplÄ—no gyvenimas nutrĹŤko staigiai ir tuo metu, kai nebuvo jokios ÄŻtampos, – per seniai svajotas atostogas Jordanijoje. Ă&#x;PĂ&#x; 9Ă‚mLDYLQVNRQXRWU

Ă&#x;PĂ&#x; Ă&#x;

OU \ WDVOW

Ă&#x;PĂ&#x;

'LHWDYDLNDPV Ĺ iauliĹł valdĹžia dvejus metus skriaudÄ— dalÄŻ moksleiviĹł – neskyrÄ— pinigĹł maistui ruoĹĄti. TodÄ—l maisto gaminimÄ… devyniose mokyklose perÄ—mÄ™ privatininkai ĹĄias sÄ…naudas dvejus metus padengdavo produktĹł sÄ…skaita. Ă&#x;PĂ&#x;

DIENOSĂ&#x;SKAIjIUS

 TokÄŻ kyĹĄÄŻ ÄŻtariamas paÄ—mÄ™s kaunietis advokatas E.Senovaitis, buvusio policijos generalinio komisaro R.SenovaiÄ?io Ă&#x;PĂ&#x; brolis.

DIENOSĂ&#x;NUOTRAUKA *DUVLRMLDLĂ…NLDUHJzLĂ…/DWYLMRV,7DUDQzVDYRNOLHQWXVSDSUDVWDLSULLPDVzGzGDPDSULHVWDORDQWNXULRVWRYLĂ?YDNz

.RGzOĂ?PRJXVOHQJYDUDQNDDWYHULDSLQLJLQÂ?DLĂ… NLDUHJLDPVEĂ‘UzMDPVDUSDUDSVLFKRORJDPV"$U WDLNjMLHGzVWRXĂ?SLQLJXVWXULNjQRUVEHQGUDVX WLNURYH",HĂ…NRGDPDDWVDN\PĂ˜Ă„/LHWXYRVU\WRÂłĂ?XU QDOLVWzSDWUDXNzSDVJDUVLjDLĂ…NLDUHJÂ?LĂ…/DWYLMRV Eve li na VA LIUĹ KE VI ÄŒIĹŞ TÄ– LR korespondentÄ—

Ĺ iĹł metĹł pradĹžioje latvÄ— Irina TaranÄ— iĹĄ baisiĹł bÄ—dĹł vadavo bu-

3DNHOLXLÂ’%DJGDGj6XWRNLX Ă…Ă‘NLXÂ’,UDNRVRVWLQÂ?YDNDU WUDXNzWĂ‘NVWDQmLDLWHURULVWĂ˜ WLQNORĂ„$O4DHGD³’NYzSWĂ˜VXQLWĂ˜ NRYRWRMĂ˜XĂ?zPXVLĂ˜MDXNHOLV VYDUELDXVLXVĂ…DOLHVPLHVWXV NPQXRVRVWLQzV3UDzMXV YRVPHWDPVQXR-$9SDMzJĂ˜ LĂ…YHGLPR,UDNDVDWVLGĂ‘UzDQW VXE\UzMLPRLUĂ?OXJLPRULERV

DIENOSĂ&#x;SAKINYS „VienÄ… kartÄ… reikia baigti ĹĄokdinti valstybÄ™ slaptomis paĹžymomis.“ 3DUWLMRVĂ„7YDUNDLUWHLVLQJXPDVÂł SLUPLQLQNDV53DNVDV SLNWLQRVLSUH]LGHQWHLSDWHLNWX YDGLQDPXRMXMXRGXRMXVjUDĂ…X

vusÄŻ krepĹĄininkÄ… GintarÄ… EinikÄŻ. AiĹĄkiaregystÄ—s seansas vyko prieĹĄ televizijos kameras, o, kaip vÄ—liau sakÄ— pati I.TaranÄ—, EinikiĹł ĹĄeima jai dÄ—kojo uĹž suteiktÄ… pagalbÄ….

Ar Ĺžymi ir galinga aiĹĄkiaregÄ— gali padÄ—ti ir paprastai merginai? Tiesa, ne itin nelaimingai. 0AĂ&#x;V YĂ&#x;KOĂ&#x;NUĂ&#x;SIĂ&#x;DEĂ&#x;RwĂ&#x;TI

/RĂ…LPĂ˜FHQWUDL Maskva jau siekia pakeisti kryptÄŻ: nuo naftos ir dujĹł pereiti prie azartiniĹł loĹĄimĹł. Prezidentas V.Putinas pasiĹŤlÄ— steigti loĹĄimĹł zonas SoÄ?yje (nuotr.) ir Kryme. Ă&#x;PĂ&#x;

„Irina – labai ĹĄilta moteris, skleidĹžianti gerÄ… energijÄ…. Tai nepaprasta, unikali aiĹĄkiaregÄ—! Ĺ˝monÄ—s skambina ir dÄ—koja, raĹĄo laiĹĄkus iĹĄ kitĹł ĹĄaliĹł. Ji nepaprasta! Ĺ˝inokite, Ä?ia ne kokia aferistÄ—. Ji nÄ—ra tokia, kad

.UKE LT AĂ&#x;Â?Ă&#x;Ă&#x;P

PASIĹŞLYMAI

3DWHNRÂ’SLQNOHV Nemokamas bĹŤstas, masaĹžuotojo darbas ir geras atlyginimas. Tokie sÄ…vadautojo paĹžadai uĹžbĹŤrÄ— iĹĄ skurdĹžiĹł ĹĄeimĹł ÄŻ globos namus patekusias ir iĹĄ jĹł pabÄ—gusias paaugles. Jos buvo priverstos dirbti prostitutÄ—mis. Ă&#x;PĂ&#x;


NUOMONwS

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6

NUOMONES

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

,UĂ?RGĂ?LXLUĂ?YLOJVQLX -9DUQRSLHĂ…

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ€ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

/DLNRĂ?HQNODL P

arlamentarĹł dauguma, atrodo, pagaliau suprato, kokÄŻ pavojĹł ĹžodĹžio laisvei kelia Seime konservatoriĹł patyliukais prastumtos ir prezidentÄ—s palaimintos pridÄ—tinÄ—s vertÄ—s mokesÄ?io (PVM) pataisos, leidĹžianÄ?ios Ĺžlugdyti neÄŻtikusius spaudos leidinius. Ĺ iÄ… savaitÄ™ Seimas balsavo uĹž tai, kad rudens sesijoje bĹŤtĹł svarstomos parlamentaro V.Vasiliausko pateiktos ÄŻstatymo pataisos, kuriomis numatyta panaikinti nuostatÄ…, jog neetiĹĄkais pripaĹžintiems leidiniams taikomas ne lengvatinis 9 proc., o 21 proc. PVM. Kiek anksÄ?iau Seimas po pateikimo pritarÄ— ir ĹĄio parlamentaro pateiktoms VieĹĄĹłjĹł pirkimĹł ÄŻstatymo pataisoms, kuriomis bĹŤtĹł neleidĹžiama, gal ir politikams uĹžsakius, neetiĹĄkais paskelbtus leidinius dauĹžyti dar vienu finansiniu vÄ—zdu – draudimu dalyvauti vieĹĄinimo paslaugĹł konkursuose.

Ĺ˝

inoma, tai dar tik pirmieji Ĺžingsniai atĹĄaukiant spaudai taikomas represijas. Jos jau ĹĄiandien daro didĹžiulÄ™ ĹžalÄ…, o ar jĹł bus atsisakyta, paaiĹĄkÄ—s tik rudenÄŻ. Paradoksas, kad labiausiai iĹĄsaugoti spaudos apynasriu vadinamas finansines bausmes stengiasi ne valdantieji, o dabar opozicijoje atsidĹŤrÄ™ konservatoriai. Paprastai opozicija skatina Ĺžiniasklaidos pastangas atlikti valdĹžios sarginio ĹĄuns vaidmenÄŻ, o nepatenkinti spauda bĹŤna daugiausia jos kritikos sulaukiantys valdantieji, kurie silpnĹł demokratijos tradicijĹł ĹĄalyse visaip mÄ—gina riboti laisvÄ… ĹžodÄŻ.

Paradoksas: iĹĄsaugoti spaudos apynasrÄŻ stengiasi ne valdantieji, o opozicijoje atsidĹŤrÄ™ konservatoriai. Lietuvoje – atvirkĹĄÄ?iai. Dauguma valdĹžioje esanÄ?iĹł socialdemokratĹł parÄ—mÄ— Ĺžurnalistais anksÄ?iau dirbusiĹł savo kolegĹł siĹŤlymus atsisakyti represijĹł spaudai, o opozicijos suolus trinantys konservatoriai tiesiog neriasi iĹĄ kailio, reikalaudami palikti galimybÄ™ susidoroti su neÄŻtikusiais leidiniais.

T

urbĹŤt viena tokio opozicijai nebĹŤdingo konservatoriĹł elgesio prieĹžasÄ?iĹł yra ta, kad jie drauge su PrezidentĹŤra ir pasiĹŤlÄ— teisines landas, kuriomis, prisidengus etika, cenzĹŤruojama spauda, o politikĹł diktatui nepaklĹŤstantys leidiniai Ĺžlugdomi finansiĹĄkai. Kita vertus, ĹĄi partija turi gilias nepakantumo kitaminÄ?iams tradicijas, o spaudos kritika daĹžnam konservatoriĹł veikÄ—jui kelia ÄŻsiĹŤtÄŻ, kokÄŻ koridoje patiria bulius, iĹĄvydÄ™s prieĹĄ nosÄŻ raudonÄ… skraistÄ™. Be to, konservatoriai – opozicija tik Seimo daugumai ir Vyriausybei, bet juos sieja glaudus ryĹĄys su per rinkimus remta prezidente D.Grybauskaite, kuri taip pat niekuomet nespinduliuoja palankumu Ĺžiniasklaidai. Ko gero, konservatoriai, 2008 metĹł pabaigoje ÄŻvykdÄ™ visÄ… ĹĄalies ĹŤkÄŻ smarkiai prislÄ—gusÄŻ ir nusmukdĹžiusÄŻ vadinamÄ… jÄŻ naktinÄŻ mokes-

Ä?iĹł perversmÄ…, iĹĄ kerĹĄto itin skaudĹžiai smogÄ— spaudai – jai mokestinÄ— naĹĄta buvo padidinta gerokai labiau nei visam kitam verslui. Net kai finansĹł krizei atlÄ—gus buvo kiek atleista spaudÄ… dusinanÄ?iĹł mokesÄ?iĹł kilpa ir jai imtas taikyti 9 proc. PVM tarifas, konservatoriai pasirĹŤpino ÄŻsriegti ÄŻ ÄŻstatymus teisÄ™ lengvai atimti ĹĄiÄ… lengvatÄ…. Negana to, nepaklusniai spaudai galima neleisti dalyvauti vieĹĄinimo paslaugĹł konkursuose. Tai padaryta klastingai, nekeiÄ?iant ĹžurnalistĹł atidĹžiai stebimo VisuomenÄ—s informavimo ÄŻstatymo, bet numaÄ?ius represines priemones, leidĹžianÄ?ias nuskalpuoti neĹžinia pagal kokius kriterijus neetiĹĄkais pripaĹžintus leidinius.

K

aĹžkodÄ—l pamirĹĄtama, kad teisingumÄ… Lietuvoje vykdo teismai, o teisÄ— klijuoti tokiÄ… mirties nuosprendĹžiui prilygstanÄ?iÄ… etiketÄ™ buvo suteikta nuo valdĹžios malonÄ—s priklausomai Ĺ˝urnalistĹł ir leidÄ—jĹł etikos komisijai (Ĺ˝LEK), kurios sprendimai, kaip paaiĹĄkÄ—jo, yra neteisÄ—ti, nes ji veikia net neturÄ—dama savo veiklos nuostatĹł. NeetiĹĄkam pripaĹžintam leidiniui ir laimÄ—jus teisme, vis viena jau bĹŤtĹł neÄŻmanoma atitaisyti neigiamĹł pasekmiĹł, nes daugiau kaip dvigubai didesnis PVM tarifas ÄŻsigalioja iĹĄ karto, o teisminis procesas trunka ilgai. Per tÄ… laikÄ… leidinys gali bĹŤti netgi iĹĄstumtas iĹĄ rinkos, nes jo kaina iĹĄauga, jam sudaromos nelygios konkurencijos sÄ…lygos.

E

tikos skraiste pridengtus spÄ…stus laisvam ĹžodĹžiui paspendÄ™ konservatoriai ir netekÄ™ valdĹžios, bet sudarÄ™ sÄ… jungÄ… su prezidente D.Grybauskaite savo neapykantos spaudai garo nÄ— kiek nenuleido. PrieĹĄindamasis siĹŤlymui atĹĄaukti drakoniĹĄkas bausmes spaudai, jĹł lyderis A.Kubilius taip nusikalbÄ—jo, kad profesinÄ—s etikos paĹžeidimais kaltinamus leidinius prilygino Lietuvoje uĹždarytiems Rusijos televizijos kanalams. TaÄ?iau iĹĄ viso absurdiĹĄka kalbÄ—ti apie kokiÄ… nors paramÄ… spaudai mokesÄ?iĹł lengvatomis, nes ir jai taikomas 9 proc. PVM tarifas vis viena yra pats didĹžiausias ES. Daugelis ES ĹĄaliĹł atleidusios spaudÄ… nuo ĹĄio mokesÄ?io, kitose taikomas tik 2–3 proc. PVM tarifas. Mat demokratinis pasaulis, seniai supratÄ™s laisvo ĹžodĹžio svarbÄ… visuomenei, siekia sudaryti galimybÄ™ iĹĄlikti laikraĹĄÄ?iams.

N

iekur pasaulyje nepriimta ir Ĺžiniasklaidos etikos problemas sprÄ™sti jÄ… baudĹžiant didesniais mokesÄ?iais, nes jie tampa ne visuomenÄ—s prievole bendriems interesams finansuoti, o rinkÄ… iĹĄkreipianÄ?iu bausmÄ—s ÄŻrankiu, kuriuo turi galimybÄ™ manipuliuoti valdĹžia. Matyt, jausdamas jaunos demokratijos ĹĄaliĹł problemas, praÄ—jusiÄ… savaitÄ™ kalbÄ—damas VarĹĄuvoje JAV prezidentas B.Obama neatsitiktinai pareiĹĄkÄ—, kad nepriklausomi teismai saugo teisingumÄ…, o veiksminga Ĺžiniasklaida ir aktyvi pilietinÄ— visuomenÄ— verÄ?ia lyderius bĹŤti atsakingus, nes valdĹžia turi suteikti pilieÄ?iams plÄ—tros galimybiĹł, o ne juos spausti.

TARPĂ&#x;KITKO

,UWUHPWLQLDLJDOLWXUzWLVDYRURMĂ˜ IĹĄgirdus ĹžodÄŻ „tremtis“ daugeliui lietuviĹł iĹĄkart paĹĄiurpsta oda. TaÄ?iau dabar politiniame gyvenime ĹĄis Ĺžodis, regis, keiÄ?ia prasmÄ™ – niekas tavÄ™s, nepageidaujamo Lietuvoje, neiĹĄtrems ÄŻ SibirÄ…, o pasiĹłs ÄŻ ĹĄiltÄ… postÄ… Briuselyje. Taip atsitiko konservatoriĹł finansĹł ministrui A.Ĺ emetai. SuvertÄ™s jam visÄ… kaltÄ™ dÄ—l naktinÄ—s mokesÄ?iĹł reformos, A.Kubilius jÄŻ graĹžiai iĹĄtrÄ—mÄ— ÄŻ eurokomisaro postÄ…. Tam nesiprieĹĄino ir prezidentÄ— D.GrybauskaitÄ—, nes svajojo finansĹł ministro kÄ—dÄ—je matyti saviĹĄkÄ™ – I.Ĺ imonytÄ™. Atrodo, kad premjero ir prezidentÄ—s nuomonÄ—s sutaps ir ĹĄiemet. Mat pagrindinÄ— valdanÄ?ioji jÄ—ga – socialdemokratai – ruo-

Vytautas Bruveris

ĹĄiasi patvirtinti saviĹĄkio sveikatos apsaugos ministro V.AndriukaiÄ?io kandidatĹŤrÄ… ÄŻ eurokomisaro postÄ…. IĹĄ par tijos lyderio premjero A.ButkeviÄ?iaus lĹŤpĹł staiga pasruvusios liaupsÄ—s V.AndriukaiÄ?iui rodo tik viena – premjeras tikrai skuba ir labai nori iĹĄtremti bendraĹžygÄŻ, dÄ—l kurio akibrokĹĄtĹł medicinos srityje socialdemokratai prarado daugelio medikĹł balsus per rinkimus. Skuba ir prezidentÄ—, kuriÄ… ner-

vina ministras, nebijantis paĹžerti jai kritikos. Kaip rodo istorija, sutapus dviejĹł vadovĹł interesams, lauk kirÄ?io, suvynioto ÄŻ graŞų popieriukÄ…. Tiesiog patraukti ministrÄ… iĹĄ posto bĹŤtĹł negraĹžu, tad rasta iĹĄeitis – iĹĄliaupsinti jÄŻ ir pateikti pasiĹŤlymÄ…, kurio jis negalÄ—tĹł atsisakyti, – pasiĹłsti ÄŻ tremtÄŻ Briuselyje. TaÄ?iau kiekviena lazda turi du galus, tad ir ĹĄio sumanymo rizika – akivaizdi. Juk V.Andriukaitis – ne A.Ĺ emeta, kuris tyliai iĹĄtvers savo tremtÄŻ. Jis net ir iĹĄsiĹłstas ÄŻ MÄ—nulÄŻ ir tituluotas jo karaliumi neuĹžmigtĹł ant laurĹł ir nors retkarÄ?iais grÄŻĹžtĹł gimtosios kĹŤdros vandens padrumsti. Tada gali bĹŤti dar linksmiau nei dabar.

!RĂ“STEBwSITEĂ“"RAZILIJOJEĂ“VYKSTANTÂ?Ă“PASAULIOĂ“FUTBOLOĂ“jEMPIONATg "ALSAVOĂ“Ă“SKAITYTOJAI 3URF      %Ă‘WLQDL6WHQJVLXRVLSDPDW\WLYLVDV IXWERORUXQJW\QHV

Ă&#x;

1H0DQIXWERODVYLVLĂ…NDLQHÂ’GRPX

Ă&#x;

ĂŒLĂ‘UzVLXWLNWDGDNDLQDPXRVH QHWXUzVLXSUDVPLQJHVQzVYHLNORV

Ă&#x;

6WHEzVLXWLNVDYRPzJVWDPĂ˜NRPDQGĂ˜ UXQJW\QHV

Ă&#x;


AKTUALIJOS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

7%DXURQXRWU

POLITIKA

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ€ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

3UGRÂ?Ă&#x;Ă€OĂ&#x;Â?Ă&#x;0REĂ&#x;ZIĂ&#x;DENĂ&#x;TĂ„Ă&#x;Rg 9DNDU3UH]LGHQWĂ‘URMHÂ’Y\NRVXVLWLNLPDVDSLHNXUÂ’QH EXYRYLHĂ…DLVNHOEWDĂ‚DOLHVYDGRYz'DOLD*U\EDXVNDL WzVXVLWLNRVXSDĂ…DOLQWXSUH]LGHQWX5RODQGX3DNVX Partijos „Tvarka ir teisingumas“ lyderis R.Paksas tvirtino, kad vienas klausimĹł, kurÄŻ ketvirtadienÄŻ aptarÄ— su D.Grybauskaite, buvo naujas partijos kandidatas ÄŻ aplinkos ministrus. Jis turÄ—s uĹžimti ÄŻ Europos ParlamentÄ… dirbti iĹĄvykstanÄ?io Valentino Mazuronio vietÄ….

„VienÄ… kartÄ… reikia pabaigti ĹĄokdinti valstybÄ™ su tomis slaptomis paĹžymomis.“ 53DNVDV

2SR]LFLMRVO\GHULR$.XELOLDXV QXRWUNDLUzMH SDWHLNLDPLNODXVLPDLLUJOXPLQRLUMXRNLQRSUHPMHUj$%XWNHYLmLĂ˜

TY RIMAS. DujĹł terminalo ĹžlugdytojĹł turÄ—s ieĹĄkoti prokurorai

0OĂ&#x;LIĂ&#x;TIĂ&#x;NISĂ&#x;GAISĂ&#x;RASĂ&#x;3EIĂ&#x;MEĂ&#x;KIĂ&#x;LOĂ&#x; DwLĂ&#x;SUDERwTĂ‹Ă&#x;PIĂ&#x;GESĂ&#x;NIĂ‹Ă&#x;DUĂ&#x;JĂ‹ .RQVHUYDWRULDLQHJDOL VXVLWDLN\WLVXWXRNDG /LHWXYDXĂ?GXMDVPRNzV PDĂ?LDX1XRODLGĂ˜LĂ…VLGH UzMLPjMLHYDGLQDNHOLD NOXSVmLDYLPXSULHĂ…Ă„*D] SURPÂł,Ă…WRNLĂ˜LĂ…YHGĂ?LR MLPĂ˜SUHPMHUDV$OJLUGDV %XWNHYLmLXVWLNĂ…DLSRVL Premjeras A.ButkeviÄ?ius vakar Seime aiĹĄkinosi, ar Lietuva, gavusi nuolaidÄ… iĹĄ „Gazprom“ uĹž rusiĹĄkas dujas, nepraras dar daugiau pinigĹł, nes uĹž nuolaidÄ… buvo atsisakyta dar vieno ieĹĄkinio prieĹĄ Rusijos koncernÄ…. TaÄ?iau informacijos pateikimas Seimui virto socialdemokratĹł ir konservatoriĹł santykiĹł aiĹĄkinimusi. Politikai kaltino vieni kitus įŞōliu elgesiu, valstybÄ—s interesĹł iĹĄdavyste. „Ď ĹĄÄŻ klausimÄ… negaliu atsakyti, aĹĄ nesu gydytojas“, – ÄŻ vienÄ… opozicijos bandymĹł ÄŻkÄ…sti ironiĹĄkai atsakÄ— premjeras. /POĂ&#x;ZIĂ&#x;CIĂ&#x;JAĂ&#x;DRUMSĂ&#x;jIAĂ&#x;VANĂ&#x;DEĂ&#x;NÂ?

Konservatoriai piktinosi, kad gavusi 20 proc. nuolaidÄ… dujoms Lietuva praras 4,5 milijardo litĹł, nes „Lietuvos dujos“ iĹĄsiuntÄ— laiĹĄkÄ…, kuriame atsisakÄ— pretenzijĹł dÄ—l per dideliĹł dujĹł kainĹł, kurias anksÄ?iau Lietuvai taikÄ— „Gazprom“. TaÄ?iau premjeras A.ButkeviÄ?ius paaiĹĄkino, kad ĹĄis skundas neturi nieko bendra su kitu ieĹĄkiniu, kuriuo „Gazprom“ veiklÄ… apskundÄ— VyriausybÄ—. Anot premjero, konservatoriai, vieĹĄai reikĹĄdami abejones dÄ—l susitarimĹł su „Gazprom“, be reikalo drumsÄ?ia vandenÄŻ ir trukdo Vyriausybei dirbti: „Akivaizdu, kad konservatoriai nirĹĄta vien nuo minties, jog per pusantrĹł metĹł pasiekÄ—me tai, ko jie nesugebÄ—jo padaryti per ketverius savo valdymo metus. Dirbant mĹŤsĹł Vyriausybei ben-

R.Paksas patvirtino, kad vienas realiĹł kandidatĹł – dabartinis ĹŤkio viceministras KÄ™stutis TreÄ?iokas. Paklaustas, ar aptartas ir Ĺžiniasklaidoje skelbiamame vadinamajame juodajame sÄ…raĹĄe atsidĹŤrusiĹł „tvarkieÄ?iĹłâ€œ viceministrĹł, tarp jĹł – ir finansĹł viceministro Vytauto Galvono, klausimas, partijos lyderis tikino negalÄŻs komentuoti susitikimo detaliĹł, jei jĹł nekomentuoja prezidentÄ—. AnksÄ?iau „tvarkieÄ?iai“ praneĹĄÄ— treÄ?iadienÄŻ svarstÄ™ prezidentÄ—s D.GrybauskaitÄ—s pareiĹĄkimÄ… dÄ—l SpecialiĹłjĹł tyrimĹł tarnybos

(STT) jai pateiktos paĹžymos apie ÄŻtartinus viceministrus. „Gali bĹŤti, kad prezidentÄ— klaidinama. Manau, kad tokio rango valstybÄ—s pareigĹŤnai negali bĹŤti ÄŻraĹĄinÄ—jami ÄŻ jokius sÄ…raĹĄus, kurie yra pavieĹĄinami paĹžeidĹžiant Ĺžmogaus teises ir demokratinÄ—s valstybÄ—s principus. Jeigu yra pagrindas, ÄŻstatymĹł nustatyta tvarka asmens atĹžvilgiu gali bĹŤti atliekami sankcionuoti veiksmai ir pradedamas ikiteisminis tyrimas. Jeigu ne – kam tada virpinti orÄ… ir dirginti visuomenÄ™. VienÄ… kartÄ… reikia pabaigti ĹĄokdinti valstybÄ™ slaptomis paĹžymomis“, – teigÄ— R.Paksas. Jis taip pat tvirtino, kad „Tvarkos ir teisingumo“ viceministrai ketvirtadienÄŻ jau kreipÄ—si ÄŻ ValstybinÄ™ mokesÄ?iĹł inspekcijÄ…, STT, „Sodrą“, VyriausiÄ… jÄ… tarnybinÄ—s etikos komisijÄ…, ÄŻ savivaldybiĹł institucijas, kad bĹŤtĹł pateikti visi ÄŻmanomi duomenys apie jĹł padarytus paĹžeidimus, jei tokiĹł yra. Apie STT jai ir premjerui Algirdui ButkeviÄ?iui pateiktÄ… paĹžymÄ… dÄ—l ÄŻtartinĹł viceministrĹł D.GrybauskaitÄ— praneĹĄÄ— antradienÄŻ. VieĹĄumoje ÄŻvardijama, kad sÄ…raĹĄe gali bĹŤti devyni viceministrai iĹĄ ĹĄeĹĄiĹł ministerijĹł. (BNS, LR)

¡'AZPĂ&#x;ROM¨Ă&#x;TRAUĂ&#x;KIAĂ&#x;SIĂ&#x;I¸Ă&#x;,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VOS â– 9DNDU5XVLMRVNRQFHUQDV Ă„*D]SURPÂłSDVNHOEzNDG XĂ?POQOLWĂ˜SDUGXR GDMDPSULNODXVDQmLXV HQHUJHWLNRVÂ’PRQLĂ˜DNFLMĂ˜ SDNHWXVĂ„$PEHU*ULGÂł SURFDNFLMĂ˜ LU Ă„/LHWXYRVGXMĂ˜Âł SURF -DVWXUzWĂ˜VXSLUNWL YDOVW \EzVYDOGRPRVEHQG URYzVĂ„/LHWXYRVHQHUJL MDÂłLUĂ„(SVR*Âł â– 7RVSDmLRVÂ’PRQzVJHJXĂ?Â? LĂ…SLUNR9RNLHWLMRV(21

YDOG\WDVDNFLMDVXĂ? SURFĂ„/LHWXYRVGXMĂ˜ÂłDNFLMĂ˜ YRNLHmLDPVVXPRNzWD POQOLWĂ˜XĂ?Ă„$PEHU*ULGÂł ÂąPOQOLWĂ˜7DG 5XVLMRVNRQFHUQDVWXUzWĂ˜ JDXWLGDXJLDXQHL(21 â– ,QYHVWLFLMĂ˜EDQNRĂ„)LQDVWDÂł DQDOLWLNDV7DGDV3RYLODXVNDV DSVNDLmLDYRNDGĂ„*D]SURPÂł YLGXWLQzPHWLQzJUjĂ?RV QRUPDLĂ…LQYHVWLFLMĂ˜Â’ Ă„/LHWXYRVGXMDV³¹ PHWDLVVXGDUzSURF

drovÄ— „Lietuvos dujos“ sugebÄ—jo susitarti su „Gazprom“ dÄ—l daug maĹžesniĹł dujĹł kainĹł. Manau, kad tai skaudu ne tik buvusiam VyriausybÄ—s vadovui Andriui Kubiliui, bet ir buvusiam energetikos ministrui Arvydui Sekmokui.“

ÄŽ Stokholmo arbitraŞą dÄ—l su „Lietuvos dujĹłâ€œ privatizavimu susijusiĹł dalykĹł ir milijardinÄ—s kompensacijos iĹĄ „Gazprom“ VyriausybÄ— kreipÄ—si 2012 metĹł spalÄŻ. Pasikeitusi valdĹžia Ĺžada tÄ™sti bylinÄ—jimÄ…si. TokiÄ… pozicijÄ… palaiko ir prezidentÄ— Dalia GrybauskaitÄ—.

„Konservatoriai nirĹĄta vien nuo minties, kad per pusantrĹł metĹł pasiekÄ—me tai, ko jie nesugebÄ—jo padaryti per ketverius valdymo metus.“ $%XWNHYLmLXV

Premjeras patikino, jog VyriausybÄ—s ieĹĄkinys prieĹĄ „Gazprom“ Stokholmo arbitraĹže ir toliau nagrinÄ—jamas. .UOĂ&#x;LAIĂ&#x;DAĂ&#x;ÂŚĂ&#x;Ă&#x;MIĂ&#x;LIĂ&#x;JOĂ&#x;NĂ‹Ă&#x;LIĂ&#x;TĂ‹

„Gazprom“ suteikta dujĹł kainos nuolaida Lietuvai vertinama apie 800 mln. litĹł. Kadangi dujĹł kaina yra sumaĹžinta atgaline data – nuo 2013 metĹł, Lietuva dar gaus 331 mln. litĹł kompensacijÄ…. Premjeras taip pat pabrėŞė, kad Lietuvos VyriausybÄ— negalÄ—jo paveikti „Lietuvos dujĹłâ€œ sprendimo nesibylinÄ—ti su „Gazprom“, nes pavasarÄŻ, kai buvo iĹĄsiĹłstas laiĹĄkas ÄŻ MaskvÄ…, Lietuva valdÄ— maŞą jÄ… „Lietuvos dujĹłâ€œ akcijĹł dalÄŻ.

+REIĂ&#x;PwĂ&#x;SIĂ&#x;Â?Ă&#x;PROĂ&#x;KUĂ&#x;ROĂ&#x;RUS

Vakar Seimo socialdemokratai kreipÄ—si ÄŻ GeneralinÄ™ prokuratĹŤrÄ… ir papraĹĄÄ— iĹĄtirti, ar 2009– 2010 metais, kai Vyriausybei vadovavo A.Kubilius, nebuvo pasinaudota SpecialiĹłjĹł tyrimĹł tarnybos bei GeneralinÄ—s prokuratĹŤros institucijomis siekiant suĹžlugdyti valstybei svarbĹł projektÄ… – SuskystintĹłjĹł gamtiniĹł dujĹł terminalo statybÄ…. UĹžkulisines politikĹł ir teisÄ—saugininkĹł intrigas praÄ—jusiÄ… savaitÄ™ atskleidÄ— „Lietuvos rytas“. Kad bĹŤtent teisÄ—saugos pastangomis buvo suĹžlugdyta galimybÄ— gerokai anksÄ?iau pasistatyti SuskystintĹłjĹł gamtiniĹł dujĹł terminalÄ…, pripaĹžino ir AukĹĄÄ?iausiasis teismas. Darosi aiĹĄku, kad tuomet pradÄ—tas statyti terminalas bĹŤtĹł kainavÄ™s gerokai maĹžiau nei dabar. TodÄ—l prokurorĹł praĹĄoma iĹĄtirti ir ÄŻvertinti galimÄ… konservatoriĹł padarytÄ… ĹžalÄ… valstybÄ—s interesams ir tarnavimÄ… „Gazprom“. („Lrytas.lt“, BNS, LR)

53DNVDVYDNDU SDVLURGz3UH]L GHQWĂ‘URMHNX ULjWXUzMRSDOLN WLSULHĂ…PHWĂ˜

!DĂ&#x;VOĂ&#x;KAĂ&#x;TUIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;SPgSĂ&#x;TAI %XYXVLDPSROLFLMRVJHQHUDOLQLDPNRPLVDUXLLUSDĂ…D OLQWRSUH]LGHQWR5RODQGR3DNVRSDWDUzMXLQDFLRQDOL QLRVDXJXPRNODXVLPDLV5RPXDOGXL6HQRYDLmLXLÂą QHPDORQLĂ?LQLD-REUROLVGzON\Ă…LRDWVLGĂ‘UzXĂ?JURWĂ˜ Vy ga n d a s T R A I N Y S LR korespondentas

SpecialiĹłjĹł tyrimĹł tarnybos (STT) agentai Kauno rajone sulaikÄ— 52 metĹł advokatÄ… EugenijĹł SenovaitÄŻ. Jis ÄŻtariamas reikalavÄ™s iĹĄ savo kliento 50 tĹŤkst. litĹł kyĹĄio uĹž palankĹł teismo sprendimÄ…. Kauno antrinÄ—s teisinÄ—s pagalbos advokatĹł kontoroje dirbantis E.Senovaitis treÄ?iadienio rytÄ… automobiliu iĹĄvaĹžiavo iĹĄ savo namĹł, esanÄ?iĹł Garliavoje. Darbo reikalais vykstantÄŻ teisininkÄ… pakaunÄ—je sustabdÄ— STT pareigĹŤnai, sekÄ™ jÄŻ nuo pat namĹł. E.SenovaiÄ?io name ir darbovietÄ—je sekliai atlikto kratas. Po to jis buvo uĹždarytas ÄŻ areĹĄtinÄ™. Advokato bĹŤste sekliai aptiko apie 10 tĹŤkst. litĹł. ÄŽtariama, kad tai dalis kyĹĄio, kurio E.Senovaitis galÄ—jo reikalauti iĹĄ savo kliento uĹž iĹĄteisinimÄ…. Ĺ is yra teisiamas dÄ—l kriminalinio nusikaltimo, o nuo-

sprendĹžio laukia laisvÄ—je. IĹĄgirdÄ™s advokato reikalavimus, vyriĹĄkis kreipÄ—si ÄŻ teisÄ—saugÄ…. DÄ—l kyĹĄio sumos ir perdavimo buvo ilgai tariamasi. Slaptas STT tyrimas truko keletÄ… mÄ—nesiĹł, kol teisininkas paÄ—mÄ— ĹžymÄ—tus banknotus. PinigĹł perdavimas buvo filmuojamas, daromas garso ÄŻraĹĄas. Prokuroras Valentinas Alekna vakar neatmetÄ—, kad byloje gali bĹŤti pareikĹĄti ÄŻtarimai ir kitiems asmenims. ÄŽtariama, kad ÄŻ ĹĄiÄ… kyĹĄininkavimo istorijÄ… yra ÄŻsivÄ—lÄ™ ir kai kurie Kauno teisÄ—jai – E.Senovaitis galÄ—jo su jais pasidalyti pinigus. Advokatui gresia kalÄ—jimas nuo 2 iki 8 metĹł. NuosprendĹžio jis greiÄ?iausiai lauks laisvÄ—je. Ĺ iandien Ĺžadama jÄŻ iĹĄleisti iĹĄ areĹĄtinÄ—s. E.SenovaiÄ?io brolis R.Senovaitis anksÄ?iau yra dirbÄ™s policijos generaliniu komisaru ir paĹĄalinto prezidento R.Pakso patarÄ—ju nacionalinio saugumo klausimais.


9Ă‚mLDYLQVNRQXRWU

DNWXDOLMRV

Ă&#x;PELUĂ?HOLRG

LIKIMAS. ÄŽtemptai dirbusio kĹŤrÄ—jo ĹĄirdis sustojo per atostogas

3VAĂ&#x;JOĂ&#x;NIĂ‹Ă&#x;KEĂ&#x;LIOĂ&#x;NwĂ&#x;ÂŚĂ&#x;Â?Ă&#x;MIRĂ&#x;TÂ? .Ă‘UzĂ…PDLNĂ…WDYRNH OLDYRVSRUWDYR7DmLDX J\YHQLPDVNXULRJDOzWĂ˜ SDY\GzWLGDXJHOLVQX WUĂ‘NRVWDLJLDLLUWXRPH WXNDLQHEXYRMRNLRV Â’WDPSRVÂąSHUVHQLDL VYDMRWDVDWRVWRJDV A s t a K U Z N E CO VA I T Ä– LR korespondentÄ—

2007 metais vienÄ… „DviraÄ?io ĹĄou“ kĹŤrÄ—jĹł HaroldÄ… MackeviÄ?iĹł uĹžklupo infarktas. Gydytojams pavyko jÄŻ iĹĄplÄ—ĹĄti iĹĄ mirties gniauĹžtĹł. DÄ—l draugo ir kolegos sveikatos bĹŤklÄ—s tuo metu labai sielojÄ™sis Gintaras RuplÄ—nas nenujautÄ—, kad likimas po 7 metĹł jam paruoĹĄ panaĹĄĹł smĹŤgÄŻ – tik ĹĄÄŻkart mirtinÄ…. Vakar Jordanijoje staiga nustojo plakti jo ĹĄirdis. Gydytojai buvo bejÄ—giai. .EĂ&#x;SUĂ&#x;LAUĂ&#x;KwĂ&#x;SAĂ&#x;VOĂ&#x; MEĂ&#x;jIO

„Bijau mirties. Ne tik savo, bet ir artimĹłjĹłâ€œ, – 2000 metais viename interviu kalbÄ—jo Dalia RuplÄ—nienÄ—. Beveik po keturiolikos metĹł baimÄ— netekti kurio nors ĹĄeimos nario tapo realybe – vakar staiga jos akyse mirÄ— sutuoktinis, Ĺžymus humoristas, televizijos laidĹł prodiuseris G.RuplÄ—nas.

„Toks jau gyvenimas – leki, leki, brangini savo laikÄ…, tad vinies ÄŻ sienÄ… nebekalu.“

*5XSOzQDV VYDMRMRVX Ă?PRQD'D OLDVHQDW YzMHÂ’VLNXUWL VDYRVRG\ ERMHNDLPH

)NĂ&#x;FARKĂ&#x;TOĂ&#x;PRIEĂ&#x;Ă&#x20AC;ASĂ&#x;jIĂ&#x2039;Ă&#x;ÂŚĂ&#x;DAUĂ&#x;GYĂ&#x;Bw §Ă&#x201C;+OĂ&#x201C;DwLĂ&#x201C;INĂ&#x201C;FARKĂ&#x201C;TASĂ&#x201C;SMOĂ&#x201C;GIAĂ&#x201C;IšĂ&#x201C; PAĂ&#x201C;SAĂ&#x201C;LĂ&#x152; Ă&#x201C;NETĂ&#x201C;TAĂ&#x201C;DA Ă&#x201C;KAIĂ&#x201C;Ă MOĂ&#x201C; Ă&#x201C; GUSĂ&#x201C;ATOSĂ&#x201C;TOĂ&#x201C;GAUĂ&#x201C;JAÂąĂ&#x201E;/LHWXYRV U\WDVÂłSDNODXVz9LOQLDXVXQL YHUVLWHWR6DQWDULĂ&#x2026;NLĂ&#x2DC;NOLQLNĂ&#x2DC; GLUHNWRULDXVPHGLFLQDLSURIHVR ULDXV3UDQRĂ&#x201A;HUS\mLR QXRWU Âą<SDmSDYRMLQJDQXRODWLQLV VWUHVDVNDUĂ&#x2026;WLVWYDQNXPDV QHVXJHEzMLPDVDWVLSDODLGXRWL 1HWJLPLHJRWUĂ&#x2018;NXPDVJDOL VXNHOWLLQIDUNWj Ă&#x201A;LOWRVLUWYDQNLRVQDNW \V\SDm NHOLRVLĂ&#x2026;HLOzVJDOLWDSWL LQIDUNWRSULHĂ?DVWLPL7RNLRPLV QDNWLPLVRURGUzJQXPDVEĂ&#x2018;QD NDLSSLUW \MHWRGzOĂ?PRJĂ&#x2DC; LĂ&#x2026;SLODJDXVXVSUDNDLWDV.Ă&#x2018;QDV QHJDOLDWYzVWLLUDWVLNUDW \WL Ă&#x2026;LOXPRVSHUWHNOLDXV .LHNLOJDLJDOLĂ?PRJXVLĂ&#x2026;WYHUWL EĂ&#x2018;GDPDVSLUW\MH"-DPLPD VYDLJWLJDOYDGDURVLVLOSQDSD YDUJVWDĂ&#x2026;LUGLVYDULQzGDPDNUDX MjNXULVGDURVLYLVWLUĂ&#x2026;WHVQLV

*5XSOzQDV

RugpjĹŤÄ?io 25 dienÄ&#x2026; 50-metÄŻ turÄ&#x2014;jusio ĹĄvÄ&#x2122;sti vyro gyvybÄ&#x2014; uĹžgeso Jordanijoje, prie Negyvosios jĹŤros, kur su draugais atvyko ilsÄ&#x2014;tis pakeliavÄ&#x2122; po IzraelÄŻ. Manoma, kad G.RuplÄ&#x2014;nui staiga sustojo ĹĄirdis, nors anksÄ?iau sveikata jis niekada nesiskundÄ&#x2014;. Galima spÄ&#x2014;ti, kad mirties prieĹžastis buvo Jordanijoje tvyranti kaitra arba piktnaudĹžiavimas itin sĹŤraus vandens voniomis. $RAUĂ&#x;GAIĂ&#x;NEĂ&#x;NOĂ&#x;RwĂ&#x;JOĂ&#x;PAĂ&#x;TIĂ&#x;KwĂ&#x;TI

â&#x20AC;&#x17E;VisiĹĄkas ĹĄokas. Nesuvokiama protu. Puikus humoristas, kovingas mano teniso partneris, nuostabus ir geras Ĺžmogus. Labai labai jo trĹŤksâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; apie biÄ?iulÄŻ kalbÄ&#x2014;jo Ĺžurnalistas ir televizijos laidĹł vedÄ&#x2014;jas Andrius Tapinas. â&#x20AC;&#x17E;Vis dar negaliu patikÄ&#x2014;ti, bet dabar jau teksâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; draugo mirtis pribloĹĄkÄ&#x2014; ArĹŤnÄ&#x2026; ValinskÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Dar reikia susivokti, kas ÄŻvykoâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; Ĺžinia apie G.RuplÄ&#x2014;no mirtÄŻ negalÄ&#x2014;jo patikÄ&#x2014;ti ir PietĹł Amerikoje dabar vieĹĄintis jo kolega Vytautas Ĺ erÄ&#x2014;nas. 4EIĂ&#x;SIĂ&#x;NINĂ&#x;KUĂ&#x;NIEĂ&#x;KAĂ&#x;DAĂ&#x;NEĂ&#x;DIRĂ&#x;BO

G.RuplÄ&#x2014;no, H.MackeviÄ?iaus ir V.Ĺ erÄ&#x2014;no kuriama televizijos laida â&#x20AC;&#x17E;DviraÄ?io ĹĄouâ&#x20AC;&#x153; ĹĄiais metais atĹĄventÄ&#x2014; dvideĹĄimtmetÄŻ. â&#x20AC;&#x17E;Niekada nebuvau kompanijos lyderis, bet esu geras pavaduotojas, man geriau ne rÄ&#x2014;kti ant darbuotojĹł, o kurti strategijÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; viename interviu prisipaĹžino G.RuplÄ&#x2014;nas. 1993 metais G.RuplÄ&#x2014;nas bai-

§Ă&#x201C;!RĂ&#x201C;SKRYĂ&#x201C;DISĂ&#x201C;LwKĂ&#x201C;TUĂ&#x201C;VUĂ&#x201C;GAĂ&#x201C;LIĂ&#x201C; BĂ&#x2026;Ă&#x201C;TIĂ&#x201C;STREĂ&#x201C;SASĂ&#x201C;ORĂ&#x201C;GAĂ&#x201C;NIZĂ&#x201C;MUIĂ&#x201C;Ă&#x201C; 'ALĂ&#x201C;GEĂ&#x201C;RIAUĂ&#x201C;ATOSĂ&#x201C;TOĂ&#x201C;GAUĂ&#x201C;TIĂ&#x201C; ,IEĂ&#x201C;TUĂ&#x201C;VOSĂ&#x201C;KAIĂ&#x201C;ME Ă&#x201C;OĂ&#x201C;NEĂ&#x201C;BELSĂ&#x201C;TISĂ&#x201C; Â?Ă&#x201C;šILĂ&#x201C;TUOSIUSĂ&#x201C;KRAšĂ&#x201C;TUS Âą9LVDVSDVDXOLVGDXJNHOLDXMD OLHWXYLDLWDLSSDWQzUDVzVOL WDXWDNHOLDYLPDVMDXWDSR J\YHQLPREĂ&#x2018;GX .LWDYHUWXVWROLPDLNHOLRQHLLU OzNWXYRVNU\GĂ?LXLUHLNzWĂ&#x2DC;SDVL UXRĂ&#x2026;WLLĂ&#x2026;DQNVWRJHUDLLĂ&#x2026;VLPLH

gÄ&#x2014; Vilniaus universiteto TeisÄ&#x2014;s fakultetÄ&#x2026;, taÄ?iau teisininku niekada nedirbo. 3AĂ&#x;VEĂ&#x;VAĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ&#x;KAĂ&#x;PIĂ&#x;TAĂ&#x;LISĂ&#x;TU

G.RuplÄ&#x2014;nas pagal horoskopÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; MergelÄ&#x2014;. Kaip pats prisipaĹžino, jis tikrai turÄ&#x2014;jo nemaĹžai ĹĄiam Ĺženklui priskiriamĹł charakterio savybiĹł â&#x20AC;&#x201C; loginÄŻ mÄ&#x2026;stymÄ&#x2026;, pomÄ&#x2014;gÄŻ bendrauti. â&#x20AC;&#x17E;Toks jau gyvenimas â&#x20AC;&#x201C; leki, leki, brangini savo laikÄ&#x2026;, tad vinies ÄŻ sienÄ&#x2026; nebekalu ir mano daiktai nÄ&#x2014;ra tvarkingai sudÄ&#x2014;lioti, nors vaikystÄ&#x2014;je tvarkingumas man buvo ÄŻskiepytas. Per anksti ÄŻĹžengiau ÄŻ kapitalizmÄ&#x2026;. PradÄ&#x2014;jau svarstyti: â&#x20AC;&#x17E;Jei mano darbo valanda kainuoja tiek ir tiek pinigĹł, o namuose aĹĄ jÄ&#x2026; pradirbsiu uĹž dykÄ&#x2026; ir dar ne itin kokybiĹĄkai, kam man vargti? Tegul visa tai daro profesionalai. Tad staliaus darbus palieku staliui, elektriko darbus â&#x20AC;&#x201C; elektrikui, santechniko â&#x20AC;&#x201C; santechnikui. SavimeilÄ&#x2014;s, Ĺžinoma, turiu, bet vargu ar tai susijÄ&#x2122; su Zodiako Ĺženklu, manau, kad kiekvienas

JRWLNDGQHUHLNzWĂ&#x2DC;VNXEzWL QHUYLQWLVMRJNjQRUVSDPLUĂ&#x2026;DL §Ă&#x201C;+ASĂ&#x201C;YRAĂ&#x201C;DIĂ&#x201C;DĂ IAUĂ&#x201C;SIĂ&#x201C;šIR Ă&#x201C; Ă&#x201C;DIESĂ&#x201C;PRIEĂ&#x201C;šAI Âą0HGLFLQRVOLWHUDWĂ&#x2018;URMHWRNLĂ&#x2DC; YHLNVQLĂ&#x2DC;\UDNHOLĂ&#x2026;LPWDL.LWD YHUWXVNLHNYLHQDVLQIDUNWDV VNLULDVLQHVQzUDGYLHMĂ&#x2DC; YLHQRGĂ&#x2DC;Ă?PRQLĂ&#x2DC; 3DGLGzMÂ?VNUDXMRVSĂ&#x2018;GLVNUDX MDJ \VOLĂ&#x2DC;VSD]PDLGzOVWUHVR SDGLGzMÂ?VNUDXMRULHEDOĂ&#x2DC;NLHNLV QHMXGUXVJ\YHQLPREĂ&#x2018;GDVÂąWDL SDJULQGLQzVLQIDUNWRSULHĂ?DV W\VĂ&#x152;PRJXVJDOLYLVLĂ&#x2026;NDLQH Â&#x2019;WDUWLNDGWXULDXNĂ&#x2026;WjNUDXMR VSĂ&#x2018;GÂ&#x2019;QHVQLHNRQHVNDXGD WRGzOMLVMDXmLDVLQRUPDOLDL §Ă&#x201C;!RĂ&#x201C;CHAĂ&#x201C;RAKĂ&#x201C;TEĂ&#x201C;RISĂ&#x201C;GALĂ&#x201C;TUĂ&#x201C;RwĂ&#x201C;TIĂ&#x201C; Â?TAĂ&#x201C;KOSĂ&#x201C;šIRĂ&#x201C;DIESĂ&#x201C;LIĂ&#x201C;GOMS Âą-HLĂ?PRJXVYHUĂ?OXVVLHNLD SLUPDXWLLUGDĂ?QDLVXVLGXULDVX NOLĂ&#x2018;WLPLVMHLMLVQHOLQNÂ?V DWVLYHUWLRQHLJLDPDVHPRFL MDVODLNRVDYRYLGXMHQXR Ă&#x2026;LUGLHVWRQHSDVOzSVL

Ĺžmogus jos turiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; apie save yra kalbÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s G.RuplÄ&#x2014;nas. â&#x20AC;&#x17E;Pasiausti mÄ&#x2014;gstu, bet mane, kaip ir visÄ&#x2026; mĹŤsĹł kolektyvÄ&#x2026;, drausmina eteris. Jei visi ateitume aĹĄtuntÄ&#x2026; valandÄ&#x2026; ryto su bohemiĹĄkais paakiais, bohemiĹĄkomis nuotaikomis, ÄŻdomu, kokÄŻ scenarijĹł paraĹĄytume? Savaitgaliais taip pat nesiburiame linksmybÄ&#x2014;ms. Norime vienas nuo kito pailsÄ&#x2014;ti, nes darbo metu soÄ?iai vienas ÄŻ kitÄ&#x2026; prisiĹžiĹŤrimeâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; yra kalbÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s G.RuplÄ&#x2014;nas. -wĂ&#x;GOĂ&#x;ILĂ&#x;SwĂ&#x;TISĂ&#x;SOĂ&#x;DYĂ&#x;BOĂ&#x;JE

G.RuplÄ&#x2014;nas daug keliavo, mÄ&#x2014;go Ĺžvejoti, medĹžioti. Bene didĹžiausia jo aistra buvo tenisas. Vis dÄ&#x2014;lto G.RuplÄ&#x2014;nas yra prisipaĹžinÄ&#x2122;s, kad geriausiai jauÄ?iasi ilsÄ&#x2014;damasis sodyboje su savo ĹĄeima â&#x20AC;&#x201C; Ĺžmona Dalia, vaikais Domantu ir Marija, kuriems dabar 24 ir 15 metĹł. Viename interviu humoristas buvo uĹžsiminÄ&#x2122;s, kad iĹĄÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s ÄŻ pensijÄ&#x2026; norÄ&#x2014;tĹł persikraustyti ÄŻ sodybÄ&#x2026; kartu su Ĺžmona ir ten kartu sulaukti savo gyvenimo pabaigos.

1RULPDÂ&#x2019;WHLVLQWLWYDUNjNDGXĂ?LQIUDVWUXNWĂ&#x2018;URVÂ&#x2019;UHQJLPjEĂ&#x2018;WĂ&#x2DC;GHUDPDLDWO\JLQWD

2ENĂ&#x;GIAĂ&#x;)NFĂ&#x;RASTĂ&#x;RUKĂ&#x;TĂ&#x201E;Ă&#x;ROSĂ&#x; Â?SĂ&#x;TAĂ&#x;TYĂ&#x;MOĂ&#x;KONĂ&#x;CEPĂ&#x;CIĂ&#x;Jg 9LVDPHSDVDXO\MHÂ&#x2019;SUDV WDNDGLQYHVWXRWRMDV Â&#x2019;UHQJÂ?VDWLWLQNDPRV WHULWRULMRVLQIUDVWUXNWĂ&#x2018; UjYzOLDXJDOLDWVLLPWL Â&#x2019;Ă&#x2026;DOG\WDVOzĂ&#x2026;DV3DQDĂ&#x2026;Lj WYDUNjMDXVYDUVWRPD SULLPWLLU/LHWXYRMH S i mo n a s L I U T K US

Nei nauji gamyklĹł kompleksai, nei gyvenamieji kvartalai iĹĄ esmÄ&#x2014;s negali iĹĄkilti ten, kur nÄ&#x2014;ra jokios infrastruktĹŤros â&#x20AC;&#x201C; keliĹł, dujĹł, vandens ar nuotekĹł vamzdynĹł, pagaliau darĹželiĹł, mokyklĹł, visuomeninio transporto tinklo. Tiesa, Lietuvoje kai kuriais atvejais gyvenamieji namai iĹĄkyla kone plynoje vietoje, o vÄ&#x2014;liau savinin kai ima skĹłstis prastomis gy venimo sÄ&#x2026; lygomis. Tai nÄ&#x2014;ra protinga nei ekonominiu, nei juolab aplinkosaugos poĹžiĹŤriu: mat esant tinkamai ir subalansuotai infrastruktĹŤrai daug taupiau ir saikingiau naudojami energijos iĹĄtekliai (kuras, degalai ir kiti), o tarĹĄa bĹŤna daug maĹžesnÄ&#x2014;.

VÄ&#x2014;liau prie infrastruktĹŤros prisijungiantys subjektai uĹž tai moka atitinkamÄ&#x2026; mokestÄŻ, taÄ?iau pats investuotojas jau nieko nebegauna. TodÄ&#x2014;l jau pradÄ&#x2014;ta rengti InfrastruktĹŤros ÄŻstatymo koncepcija. Pasak Aplinkos ministerijos TeritorijĹł planavimo, urbanistikos ir architektĹŤros departamento direktoriaus Mariaus Narmonto, plÄ&#x2014;tros teritorijĹł dabar apstu, taÄ?iau niekas nepleÄ?ia infrastruktĹŤros. PrieĹžastis paprasta â&#x20AC;&#x201C; vieĹĄasis sektorius neturi pakankamai lÄ&#x2014;ĹĄĹł. â&#x20AC;&#x17E;Dabar bĹŤna taip, kad ateina investuotojas, ÄŻrengia visÄ&#x2026; infrastruktĹŤrÄ&#x2026;, o paskui jÄ&#x2026; perduoda naudoti savivaldybei ar energijos sektoriaus ÄŻmonÄ&#x2014;ms. Visos iĹĄlaidos gula ant investuotojo peÄ?iĹł, jam niekas neatlygina. VÄ&#x2014;liau prie infrastruktĹŤros prisijungiantys subjektai uĹž tai

Â&#x152;Ă&#x20AC;Ă&#x;VELĂ&#x;GwĂ&#x;NETĂ&#x;IRĂ&#x;LANĂ&#x;DĂ&#x2039;Ă&#x; KOĂ&#x;RUPĂ&#x;CIĂ&#x;JAI

6ALENTINAS -AZURONIS $SOLQNRV PLQLVWUDV Ă&#x201E;,QIUDVWUXNWĂ&#x2018;URVÂ&#x2019;VWDW \PDV /LHWXYDLQHPDĂ?LDXVYDUEXV QHLQXRĂ&#x2026;LĂ&#x2DC;PHWĂ&#x2DC;Â&#x2019;VLJDOLRMÂ?V 7HULWRULMĂ&#x2DC;SODQDYLPRÂ&#x2019;VWDW \PDV 'DEDULQIUDVWUXNWĂ&#x2018;URVSOzWURV VjQDXGRVÂ&#x2019;VNDLmLXRMDPRV SDY \]GĂ?LXLÂ&#x2019;QDXMDPH NYDUWDOHLĂ&#x2026;NLOXVLĂ&#x2DC;EXWĂ&#x2DC;NDLQj 7DmLDXYzOLDXSULHMRVSULVLMXQ JXVLHMLGDĂ?QLDXVLDLXĂ?WDL QHPRNDDUEDLQYHVWXRWRMDV Ă&#x2026;LĂ&#x2DC;SLQLJĂ&#x2DC;QHEHJDXQD .LWDYHUWXVVDYLYDOG\EzVLNL Ă&#x2026;LROUHLNDODXMDNDGLQYHVWXR WRMDLÂ&#x2019;UHQJWĂ&#x2DC;LQIUDVWUXNWĂ&#x2018;Uj WDmLDXQzUDWLNVOLDLDSLEUzĂ?WD NRLĂ&#x2026;WLHVĂ&#x2DC;UHLNLD2WDLÂą QHWJLODQGDNRUXSFLMDLÂł

moka atitinkamÄ&#x2026; mokestÄŻ, taÄ?iau pats investuotojas jau nieko nebegauna. Norime pakeisti ĹĄiÄ&#x2026; ydingÄ&#x2026; tvarkÄ&#x2026;. Planuojama nustatyti aiĹĄkias taisykles, uĹž kÄ&#x2026; ir kaip turi bĹŤti atlyginta. Tad reikÄ&#x2014;tĹł pradÄ&#x2014;ti imti rinkliavÄ&#x2026; iĹĄ infrastruktĹŤros naudotojĹł. Ĺ ie pinigai galÄ&#x2014;tĹł patekti ÄŻ specialĹł fondÄ&#x2026;, iĹĄ kurio atitinkama savivaldybÄ&#x2014; toliau plÄ&#x2014;stĹł infrastruktĹŤrÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; aiĹĄkino M.Narmontas. Koncepcijos rengÄ&#x2014;jai svarsto ÄŻvairias formules, pagal kurias infrastruktĹŤros naudotojai turÄ&#x2014;tĹł uĹž tai atsilyginti. Investuotojas galÄ&#x2014;tĹł rinktis, ar statyti vietoje, kur jau numatyta infrastruktĹŤros plÄ&#x2014;tra ir bus aiĹĄkios naudojimosi taisyklÄ&#x2014;s, ar plyname lauke, kuriame visÄ&#x2026; rizikÄ&#x2026; prisiimtĹł jis pats. â&#x20AC;&#x17E;Kai kuriais atvejais dabar iĹĄvis neaiĹĄku, kas yra infrastruktĹŤra. Negali bĹŤti tokiĹł daugiabuÄ?iĹł, kuriuose 15 butĹł naudotĹł centralizuotai tiekiamÄ&#x2026; ĹĄilumÄ&#x2026;, o likusieji penki gamintĹł jÄ&#x2026; patys. Tai neatitinka nei darnios plÄ&#x2014;tros, nei aplinkosaugos nuostatĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; aiĹĄkino M.Narmontas.


DNWXDOLMRV

Ă&#x;PELUĂ?HOLRG

!I¸Ă&#x;KIAĂ&#x;REĂ&#x;GIĂ&#x2039;Ă&#x;LOĂ&#x;BISĂ&#x;ÂŚĂ&#x;PLEĂ&#x;PIAIĂ&#x;IRĂ&#x;PAĂ&#x;TIKĂ&#x;LIEĂ&#x;JI !T KE L T A Ă&#x; I ¸ Ă&#x; Ă&#x; P trauktĹł pinigus iĹĄ ĹžmoniĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; greitakalbe man bÄ&#x2014;rÄ&#x2014; vyras, vardu Markas. Jis yra savotiĹĄkas aiĹĄkiaregÄ&#x2014;s vadybininkas. Norint patekti pas garsiÄ&#x2026; jÄ&#x2026; latvÄ&#x2122; reikia skambinti jam. Irina ÄŻ LietuvÄ&#x2026; atvyko tik keturioms dienoms â&#x20AC;&#x201C; Ä?ia jos laukÄ&#x2014; pranaĹĄysÄ?iĹł iĹĄsiilgÄ&#x2122; lietuviai, kurie ilgai jÄ&#x2026; kvietÄ&#x2014; apsilankyti mĹŤsĹł kraĹĄte. Tiesa, jos paslaugos tikrai nepigios â&#x20AC;&#x201C; vienas seansas, kuris trunka valandÄ&#x2026;, kainuoja 450 litĹł. Telefonu su manimi bendravusiam Markui pasakiau, kad man tai per brangu, todÄ&#x2014;l abejoju, ar galÄ&#x2014;Ä?iau apsilankyti. Markas patikslino â&#x20AC;&#x201C; jeigu atvykÄ?iau iĹĄ kito miesto, tikrai gauÄ?iau nuolaidÄ&#x2026;. Bet tiek to â&#x20AC;&#x201C; kadangi iĹĄ balso atrodau gera, taÄ?iau bÄ&#x2014;dĹł slegiama mergina, ÄŻ mano ateitÄŻ aiĹĄkiaregÄ&#x2014; paĹžvelgs pritaikydama nuolaidÄ&#x2026;. Man vienas aiĹĄkiaregÄ&#x2014;s seansas kainuos nei daug, nei maĹžai â&#x20AC;&#x201C; 350 litĹł. 0RAĂ&#x;NAĂ&#x;¸YSĂ&#x;TwSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;VIE¸Ă&#x;BUĂ&#x;TYĂ&#x;JE

SutartÄ&#x2026; dienÄ&#x2026; atÄ&#x2014;jau ÄŻ Vilniaus stoties rajone esantÄŻ vieĹĄbutÄŻ. VieĹĄbuÄ?io laukiamajame sÄ&#x2014;dÄ&#x2014;jau nesijaudindama. Staiga iĹĄ uĹž kampo iĹĄniro lieknas pusamĹžis vyras ir priÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s prie gerokai vyresnÄ&#x2014;s moters paklausÄ&#x2014;, ar ji â&#x20AC;&#x201C; Irinos klientÄ&#x2014;. Teko stryktelÄ&#x2014;ti iĹĄ vietos ir pasakyti, kad aiĹĄkiaregÄ&#x2014;s konsultacijĹł pageidauju aĹĄ. Markas paaiĹĄkino, kad reikÄ&#x2014;s ĹĄiek tiek palaukti, â&#x20AC;&#x201C; ÄŻtariau, kad aiĹĄkiaregÄ&#x2014; pusryÄ?iauja. Tuo metu Markas man papasakojo apie tuos atvejus, kai I.TaranÄ&#x2014; padÄ&#x2014;jo dideliĹł bÄ&#x2014;dĹł iĹĄtiktiems ĹžmonÄ&#x2014;ms. Esu susidomÄ&#x2014;jusi, nes atrodo, kad apie jos kliento G.Einikio nuotykius jau ilgÄ&#x2026; laikÄ&#x2026; nieko negirdÄ&#x2014;ti. Gal burtai tikrai veikia? ,IEĂ&#x;PwĂ&#x;PAĂ&#x;SAĂ&#x;KOĂ&#x;TIĂ&#x;APIEĂ&#x;SAĂ&#x;VE

Galiausiai nuÄ&#x2014;jome pas aiĹĄkiaregÄ&#x2122;. Simpatinga raudonplaukÄ&#x2014; moteris vieĹĄbuÄ?io kambaryje parodÄ&#x2014; man sÄ&#x2014;stis ant lovos prieĹĄais jÄ&#x2026;. Ant stalo â&#x20AC;&#x201C; apdegusi raudona ĹžvakÄ&#x2014;, cigaretÄ&#x2014;s, dar kaĹžkokie menkniekiai. TikÄ&#x2014;jausi, kad aiĹĄkiaregÄ&#x2014; ÄŻ mano ateitÄŻ paĹžvelgs metusi kortas, ĹžvilgtelÄ&#x2014;s ÄŻ delnÄ&#x2026; arba seanso metu pasakodama apie mano ateitÄŻ bent laikys uĹž rankos, bet klydau. Ĺ alia sÄ&#x2014;dintis ir iĹĄ rusĹł kalbos verÄ?iantis Markas paaiĹĄkino, kad turiu iĹĄ karto pateikti klausimÄ&#x2026;.

Ă&#x201A;LĂ&#x2DC;PHWĂ&#x2DC;SUDGĂ?LR MHODWYz,7DUDQz EDQGzSDGzWLLĂ&#x2026; VNDQGDOĂ&#x2DC;QHLĂ&#x2026;VL NDSVWDQmLDPEX YXVLDPNUHSĂ&#x2026;LQLQ NXL*(LQLNLXL

NupieĹĄiau kiek liĹŤdnokÄ&#x2026; savo vaizdÄ&#x2026;: esu ne itin laiminga mergina, sunkiai radusi darbÄ&#x2026;, stovinti gyvenimo kryĹžkelÄ&#x2014;je, net viltingai mÄ&#x2026;stau pabÄ&#x2014;gti iĹĄ ĹĄios aĹĄarĹł pakalnÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; emigruoti. AiĹĄkiaregÄ&#x2014; iĹĄtiesÄ&#x2014; ÄŻ mane delnÄ&#x2026;, uĹžsimerkÄ&#x2014; ir ilgokai tylÄ&#x2014;jo. â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ matau... matau... per kliĹŤtis bÄ&#x2014;gantÄŻ sportininkÄ&#x2026;. Jis bÄ&#x2014;ga, taÄ?iau jam vis reikia ÄŻveikti kaĹžkokius barjerus, kliĹŤtis... Ir tai nesibaigia, tÄ&#x2122;siasi be galo... Jeigu ji pasiliks, ar tai bus gerai, ar blogai? Jeigu liksi Ä?ia, tai matau, kad plaukiate upÄ&#x2014;je, taÄ?iau prieĹĄ srovÄ&#x2122;. JĹŤs sunkiai iriatÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; nelinksmai konstatavo aiĹĄkiaregÄ&#x2014;.

AiĹĄkiaregÄ&#x2014; dÄ&#x2014;stÄ&#x2014;, kad esu nuĹžiĹŤrÄ&#x2014;ta Ä?igonÄ&#x2014;s, todÄ&#x2014;l man reikia energetinio valymo, kuris kainuotĹł dar 150 litĹł. VÄ&#x2014;liau ji sakÄ&#x2014; pamaÄ?iusi tankĹł miĹĄkÄ&#x2026;, iĹĄ kurio man sunku iĹĄeiti. MedĹžiĹł tiek daug, taÄ?iau iĹĄÄ&#x2014;jimo nÄ&#x2014;ra. Visi ĹĄie vaizdiniai jai kyla tik tuomet, jeigu liksiu Lietuvoje. 0AĂ&#x;TAĂ&#x;RwĂ&#x;PAĂ&#x;LIKĂ&#x;TIĂ&#x;,IEĂ&#x;TUĂ&#x;Vg

TaÄ?iau visai kitokia kalba pasisuko apie uĹžsienÄŻ â&#x20AC;&#x201C; ten ji matÄ&#x2014; ÄŻvairiomis spalvomis tviskanÄ?iÄ&#x2026; vaivorykĹĄtÄ&#x2122;, kuri simbolizuoja didelÄ&#x2122; laimÄ&#x2122;.

â&#x20AC;&#x17E;Jums bus geriau, jeigu iĹĄvaĹžiuosite ÄŻ uĹžsienÄŻ. Be jokios abejonÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; aiĹĄkino aiĹĄkiaregÄ&#x2014;. Kada man tai padaryti ir ÄŻ kokiÄ&#x2026; ĹĄalÄŻ vykti? â&#x20AC;&#x17E;Matau vaikĹĄtanÄ?ius turistus su ĹĄortais. IĹĄvaĹžiuosite tuomet, kai bus ĹĄilta. PavyzdĹžiui, vasaros pabaigoje arba rudens pradĹžioje. Atsidursite vietoje, kurios pavadinimas prasideda skiemeniu â&#x20AC;&#x17E;Anâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; toliau pranaĹĄavo I.TaranÄ&#x2014;. Ji patikslino â&#x20AC;&#x201C; ten kalbama angliĹĄkai, todÄ&#x2014;l manÄ&#x2122;s laukianti ĹĄalis yra Anglija. â&#x20AC;&#x17E;Tai ne Vokietija, ne PrancĹŤzija. Ar ĹĄio atsakymo jums uĹžtenka?â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; paklausÄ&#x2014; aiĹĄkiaregÄ&#x2014;. AtrodÄ&#x2014;, kad tuo metu ĹĄalia sÄ&#x2014;dintis vertÄ&#x2014;jas tuoj suplos iĹĄ dĹžiaugsmo rankomis, todÄ&#x2014;l net atsakÄ&#x2014; vietoj manÄ&#x2122;s: â&#x20AC;&#x17E;Nuostabu, tinka! Puikus atsakymas!â&#x20AC;&#x153; AĹĄ nebuvau tokia suĹžavÄ&#x2014;ta atsakymo, nes DidĹžioji Britanija niekada manÄ&#x2122;s netraukÄ&#x2014;, tiesa, vÄ&#x2014;liau nuramino kolegos, paaiĹĄkinÄ&#x2122;, kad aiĹĄkiaregÄ&#x2014; galÄ&#x2014;jo matyti ir AntarktidÄ&#x2026;. 4IĂ&#x;KIĂ&#x;NOĂ&#x;PAĂ&#x;MAĂ&#x;jIUĂ&#x;SIĂ&#x;MIRĂ&#x;TÂ?

Kiek vÄ&#x2014;liau paklausiau apie savo ĹĄeimÄ&#x2026;. I.TaranÄ&#x2014; papraĹĄÄ&#x2014; patikslinti, kÄ&#x2026; turiu galvoje. Pasakiau, kad noriu suĹžinoti apie man labai artimĹł ĹžmoniĹł sveikatÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Dar tiksliau, kas yra?â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; klausÄ&#x2014; aiĹĄkiaregÄ&#x2014;. PapraĹĄiau, kad paĹžiĹŤrÄ&#x2014;tĹł, kaip jauÄ?iasi vienas mano artimasis,

+REIPĂ&#x;TISĂ&#x;Â?Ă&#x;PSICĂ&#x;HOĂ&#x;LOĂ&#x;GUSĂ&#x;VISĂ&#x;DARĂ&#x;GwĂ&#x;DA !NDĂ&#x;RIUSĂ&#x;+AĂ&#x;LUĂ&#x;GIĂ&#x;NAS 3VLFKRORJDV Ă&#x201E;*DLODWDmLDXMDXGYLGHĂ&#x2026;LPW PHWĂ&#x2DC;QHDWVLNUDWRPDVRYLHWPH mLRSDOLNLPRNDLSVLFKRORJDL EXYRWDSDWLQDPLVXSVLFKLDWUDLV 7DGĂ?PRJXLLNLĂ&#x2026;LRO\UDJHULDX SDVDN \WLNDGMLVEXYRSDV EĂ&#x2018;UzMjRQHSDVSVLFKRORJj -XNHLWLSDVEĂ&#x2018;UzMj\UDQRU PDOXRSDVSVLFKRORJXV ODQNRVLWLNĂ&#x201E;SVLFKDLÂł 9LVXRPHQzSDNDQWHVQzEĂ&#x2018;Uz MDPV7LHVDSDVSVLFKRORJXV QHVLJzGLMDXĂ?VXNWLMDXQLĂ?PRQzV NXULHPVÂąLNLWULVGHĂ&#x2026;LPWPHWĂ&#x2DC; 7DmLDXY\UHVQLĂ?PRQzVGzO SVLFKRORJLQLĂ&#x2DC;SUREOHPĂ&#x2DC;OLQNÂ? HLWLSDVEĂ&#x2018;UzMXV-LHPVWLHVLRJ SDSUDVmLDXNUHLSWLVÂ&#x2019;NDLPRPR WHUzOHV,Ă&#x2026;HVPzVWDLQLHNR EORJDMHLJXWDLSDGHGD -XNQLHNDVGDUQHDWĂ&#x2026;DXNz SODFHERHIHNWR-HLJXNDLPR PRWHUzOzSDVDNRNDGYLVNDV EXVJHUDLRĂ?PRJXLWDLSLU DWVLWLQNDWDLDmLĂ&#x2018;'LHYXL 3DQDĂ&#x2026;LXEĂ&#x2018;UzMXJDOzWĂ&#x2DC;EĂ&#x2018;WL LUSVLFKRORJDVLUEHWNXULV NLWDVĂ?PRJXVNXULVVXJHED

ar neuĹžklups jo sveikatos sutrikimai. Beje, jis jau vyresnio amĹžiaus, tad nieko nuostabaus, kad jÄŻ kamuoja ÄŻvairĹŤs negalavimai. Paskatinta dar daugiau patikslinti prasitariau apie silpnÄ&#x2026; ĹĄirdÄŻ. I.TaranÄ&#x2014; pradÄ&#x2014;jo ĹĄnabĹždÄ&#x2014;ti, lyg su kaĹžkuo bendrautĹł. Staiga ji negailestingai konstatavo â&#x20AC;&#x201C; laiko nedaug, reikia skubiai valyti mano ĹĄeimos nario nuotraukÄ&#x2026; ir suteikti jam apsaugÄ&#x2026;. Markas pareiĹĄkÄ&#x2014; man uĹžuojautÄ&#x2026; ir paglostÄ&#x2014; peÄ?ius: â&#x20AC;&#x17E;AtneĹĄkite nuotraukÄ&#x2026;, Irina ne vienÄ&#x2026; iĹĄ mirties glÄ&#x2014;bio iĹĄtraukÄ&#x2014;.â&#x20AC;&#x153; Nuo tokios pranaĹĄystÄ&#x2014;s vos nepaspringstu, bet suprantu, kad tai yra mano paÄ?ios sakyti raktiniai ĹžodĹžiai: ĹĄirdis, liga, operacija. Per valandÄ&#x2026; trukusÄŻ seansÄ&#x2026; I.TaranÄ&#x2014; maĹždaug ketvirtadalÄŻ ĹĄio laiko susikaupusi tyliai ĹĄnabĹždÄ&#x2014;jo. Per valandÄ&#x2026; ji man dar spÄ&#x2014;jo pasakyti, kad aĹĄ esu nuĹžiĹŤrÄ&#x2014;ta Ä?igonÄ&#x2014;s, todÄ&#x2014;l man reikia energetinio valymo, kuris kainuotĹł dar 150 litĹł. Tiek pat atsieitĹł ir mano artimojo iĹĄtraukimas iĹĄ giltinÄ&#x2014;s gniauĹžtĹł. Be visĹł prastĹł naujienĹł, aiĹĄkiaregÄ&#x2014; atskleidÄ&#x2014;, kad manÄ&#x2122;s laukia

SDVWHEzWLGHWDOHV 3VLFKRORJDVPDWRNXUNDV GDXJLDXQHLĂ?PRJXVMDP SDVDNR0HVGDURPHLĂ&#x2026;YDGDVLĂ&#x2026; EHQGURYDL]GRLĂ&#x2026;VzGzVHQRV ODLN \VHQRVSDX]LĂ&#x2DC;HPRFLMĂ&#x2DC; SDVDN \WĂ&#x2DC;NODLGĂ&#x2DC; 7DLSSDWLĂ&#x2026;WRNDLSSDPLQzMXV YLHQjDUNLWjWHPjĂ?PRJXV VXUHDJXRMDÂąDUSDĂ?LĂ&#x2018;ULÂ&#x2019; YLUĂ&#x2026;Ă&#x2DC;DUÂ&#x2019;DSDmLjDUSDVLNHLmLD MRVzGzMLPRSR]DLUYHLGR PLPLND%Ă&#x2018;WHQWÂ&#x2019;WDLPHVSHU GLDJQRVWLQLXVSRNDOELXVLU DWNUHLSLDPHGzPHVÂ&#x2019; ,Ă&#x2026;PLQzWĂ&#x2DC;GDO\NĂ&#x2DC;SVLFKRORJDL Â&#x2019;YHUWLQDWDPWLNUĂ&#x2DC;WHPĂ&#x2DC; DNWXDOXPj7XRPHWMDVEDQGR DWVDUJLDLSOzWRWL 1HUHLNLDEĂ&#x2018;WLSVLFKRORJXDU EDLJWLVSHFLDOLĂ&#x2DC;PRNVOĂ&#x2DC;NDG VXSUDVWXPWRNLXVGDO\NXV 3DWVQLHNDGDSDVĂ?LQLXRQÂ&#x2019; QHEXYDXWDmLDXWXULXELmLXOÂ&#x2019; NXULVWXRXĂ?VLLPD 0HVGUDXJLĂ&#x2026;NDLSDWUDXNLDPH YLHQDVNLWjSHUGDQWÂ&#x2019;3DY \] GĂ?LXLDĂ&#x2026;NDLSSVLFKRORJDV JDOLXQXVSzWLĂ?PRJDXVDWHLWÂ&#x2019; EHQWWULPVGLHQRPVÂ&#x2019;SULHNÂ&#x2019; 'UjVLDL,UDĂ&#x2026;QHMXRNDXMXÂł

nuostabus ĹĄeiminis gyvenimas. Mat I.TaranÄ&#x2122; aplankÄ&#x2014; vizija su kopĹŤstais ir gandrais. O juk visi Ĺžino, kad vaikai neĹĄami gandrĹł arba randami kopĹŤstuose. IĹĄ I.TaranÄ&#x2014;s vieĹĄbuÄ?io kambario iĹĄÄ&#x2014;jau nesutrikusi. Nors ji man pasakÄ&#x2014; ne visai dĹžiaugsmingĹł dalykĹł, supratau, kad ji tik atspindÄ&#x2014;jo mano elgesÄŻ. Visus atsakymus parodĹžiau aĹĄ pati â&#x20AC;&#x201C; atÄ&#x2014;jusi silpna, gyvenime nesusigaudanti mergina ir potenciali senmergÄ&#x2014;. Nors iĹĄ tiesĹł tokia nesu. 'AĂ&#x;LIĂ&#x;MAĂ&#x;GREIĂ&#x;TAIĂ&#x;PRAĂ&#x;TURĂ&#x;TwĂ&#x;TI

Turite daug draugĹł ir gebate perkÄ&#x2026;sti Ĺžmogaus charakterÄŻ trumpai su juo pabendravÄ&#x2122;? Atkreipiate dÄ&#x2014;mesÄŻ ÄŻ detales? Psichologai jums turi gerĹł ĹžiniĹł â&#x20AC;&#x201C; galite sÄ&#x2014;kmingai keisti turimÄ&#x2026; profesijÄ&#x2026; ir tapti aiĹĄkiaregiais. O tai bĹŤtĹł visai neblogai, nes bent jau I.TaranÄ&#x2014; iĹĄ ateities spÄ&#x2014;jimo turÄ&#x2014;tĹł neblogai uĹžsidirbti. Nesunku apskaiÄ?iuoti â&#x20AC;&#x201C; jei seansas kainuoja maĹžiausiai 350 litĹł, o per keturias dienas gali atvykti daugiau kaip dvideĹĄimt ĹžmoniĹł, garsioji latvÄ&#x2014; turÄ&#x2014;tĹł uĹžsidirbti maĹždaug 10 tĹŤkst. litĹł. NeskaiÄ?iuojant energetinio valymo ir apsaugos.


1XĂ?XGzPRWLQj $Q\NĂ&#x2026;mLĂ&#x2DC;UDMRQHHULĂ&#x2DC; Y\UDVÂ&#x2019;WDULDPDVYDNDU SHLOLXPLUWLQDLVXĂ?DOR MÂ?VVDYRPHWĂ&#x2DC;PRWL Qj3ROLFLMRVSDUHLJĂ&#x2018; QDLVXODLNzÂ&#x2019;WDULDPjMÂ&#x2019;Âą LQYDOLGRYHĂ?LPzO\MH VzGLQWÂ&#x2019;JLUWXWzOÂ&#x2019;$9 V i r g i n i ja P E T R AUS K I E N Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

SĹŤnus motinÄ&#x2026;, su kuria ir dar vienu kaimynu nuo pat ryto girtavo savo namuose, nuĹžudÄ&#x2014; vienu peilio dĹŤriu. KodÄ&#x2014;l kilo konf liktas ir ko nepasidalino motina su neÄŻgaliu sĹŤnumi, tiria kriminalistai. Vyras neÄŻgalus tapo dÄ&#x2014;l traumos, patirtos per muĹĄtynes. Motina ir sĹŤnus vietiniams Ĺžinomi kaip probleminÄ&#x2014; ĹĄeima. JĹł namuose neretai kildavo konfliktĹł, muĹĄtyniĹł. Tai vienas, tai kitas kviesdavo policijos pareigĹŤnus ir skĹłsdavosi dÄ&#x2014;l smurto. TaÄ?iau nukentÄ&#x2014;jusioji pusÄ&#x2014; ilgai negalÄ&#x2014;davo pykti, atleisdavo savo skriaudÄ&#x2014;jui ir namuose ÄŻsivyraudavo taika. Moteris beveik kasdien iĹĄ pat ryto eidavo kelis kilometrus ÄŻ gretimo miestelio parduotuvÄ&#x2122; pirkti alaus. Ir ĹĄÄŻ ketvirtadienÄŻ prieĹĄ vidurdienÄŻ ĹĄeima jau buvo spÄ&#x2014;jusi gerokai apsvaigti.

6XJXQGzSUL]X

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

UĂ&#x20AC;RIBIS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

0AAUGĂ&#x;LwSĂ&#x;PROSĂ&#x;TIĂ&#x;TUĂ&#x;TwĂ&#x;MISĂ&#x;TAĂ&#x;POĂ&#x;I¸Ă&#x;SKURĂ&#x;DO 1HPRNDPDVEĂ&#x2018;VWDV PDVDĂ?XRWRMRGDUEDVLU JHUDVDWO\JLQLPDV7R NLHVjYDGDXWRMRSDĂ?D GDLXĂ?EĂ&#x2018;UzLĂ&#x2026;VNXUGĂ?LĂ&#x2DC; Ă&#x2026;HLPĂ&#x2DC;Â&#x2019;JORERVQDPXV SDWHNXVLDVLULĂ&#x2026;MĂ&#x2DC;SD EzJXVLDVSDDXJOHV Milda K U I Z I NA I T Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

Nuo skurdo ir grieĹžtĹł auklÄ&#x2014;tojĹł bÄ&#x2014;gusios paauglÄ&#x2014;s atsidĹŤrÄ&#x2014; sekso iĹĄtroĹĄkusiĹł vyrĹł guolyje. Vilniaus apygardos teismas ĹĄeĹĄeriĹł metĹł laisvÄ&#x2014;s atÄ&#x2014;mimo bausme nuteisÄ&#x2014; 39 metĹł AleksejĹł OnuĹĄkÄ&#x2026;, kuris iĹĄ globos namĹł pasprukusioms nepilnametÄ&#x2014;ms ĹžadÄ&#x2014;jo graŞų gyvenimÄ&#x2026;, bet ÄŻdarbino prostitutÄ&#x2014;mis. "UĂ&#x;TgĂ&#x;PAĂ&#x;VERĂ&#x;TwĂ&#x;VIE¸Ă&#x;NAĂ&#x;MIU

A.OnuĹĄka, Vilniuje iĹĄsinuomojÄ&#x2122;s butÄ&#x2026;, 2012 metais jÄŻ pavertÄ&#x2014; vieĹĄnamiu, kur sekso paslaugas teikÄ&#x2014; ir nepilnametÄ&#x2014;s prostitutÄ&#x2014;s. 2012 metĹł pabaigoje sulaikytas ir iki ĹĄiol suimtas A.OnuĹĄka prostitutÄ&#x2014;mis ÄŻdarbino tris nepilnametes ir vienÄ&#x2026; dar 14 metĹł neturinÄ?iÄ&#x2026; moksleivÄ&#x2122;. PaauglÄ&#x2014;s buvo pasprukusios iĹĄ globos namĹł Visagine, Kaune ir Vilniuje. PabÄ&#x2014;gusios iĹĄ socialiniĹł ÄŻstaigĹł jos ieĹĄkodavo, kur apsigyventi. ÂżAĂ&#x;DwĂ&#x;JOĂ&#x;MAĂ&#x;SAĂ&#x;Ă&#x20AC;UOĂ&#x;TOĂ&#x;JOĂ&#x;DARĂ&#x;Bg

1HSLOQDPHWzPVEXYRĂ?DGDPDVPDVDĂ?XRWRMRGDUEDVWDmLDXMRVWHLNzVHNVRSDVODXJDVLĂ&#x2026;QXRPRWDPHEXWH

-6WDFHYLmLDXVQXRWU

UZRIBIS

kinai, nes vargingai gyvenantys tÄ&#x2014;vai neÄŻstengÄ&#x2014; iĹĄlaikyti vaikĹł. A.OnuĹĄka joms ĹžadÄ&#x2014;jo gerÄ&#x2026; uĹždarbÄŻ ir tikino, kad reikÄ&#x2014;s dirbti masaĹžuotojomis. UĹždarbiu ir nemokamu bĹŤstu susigundĹžiusios paauglÄ&#x2014;s pasikvietÄ&#x2014; ir savo drauges. ÄŽ iĹĄnuomotÄ&#x2026; butÄ&#x2026; pradÄ&#x2014;jo vaĹžiuoti sekso iĹĄtroĹĄkÄ&#x2122; vyrai. !UKĂ&#x2039;Ă&#x;IE¸Ă&#x;KOĂ&#x;JOĂ&#x;IRĂ&#x;INĂ&#x;TERĂ&#x;NEĂ&#x;TU

Prokuroro teigimu, jaunos prostitutÄ&#x2014;s nebuvo labai paklausios. Per dienÄ&#x2026; jos aptarnaudavo po 3â&#x20AC;&#x201C;4 klientus ir iĹĄ jĹł gaudavo maĹždaug po 100 litĹł. DalÄŻ pinigĹł tekdavo atiduoti A.OnuĹĄkai. Bylos duomenimis, A.OnuĹĄka ÄŻdarbino 10 prostituÄ?iĹł. KeletÄ&#x2026; intymias paslaugas norinÄ?iĹł teikti merginĹł jis susirado interneto paĹžinÄ?iĹł tinklalapiuose. Dalis jĹł apklausta nevieĹĄuose teismo posÄ&#x2014;dĹžiuose. Merginos priekaiĹĄtavo, kad sÄ&#x2026;vadautojas pasinaudojo jĹł sun-

3UDWXUWzWLLĂ&#x2026; SURVWLWXFL MRVEDQGÂ?V $2QXĂ&#x2026;ND WXUzVNDOzWL PHWXV

Ă&#x201A;DNLĂ&#x2DC;UDMRQRJ\YHQWR MDNXULQHVHQLDLORWH ULMRMHEXYRODLPzMXVL DXWRPRELOÂ&#x2019;WHOHIRQX JDYXVLĂ?LQXWÂ?DSLHNL WRNÂ&#x2019;Â&#x2019;VSĂ&#x2018;GLQJjODLPzML PjSDWLNzMRVzNPHLU XĂ?NLERDQWVXNmLĂ&#x2DC;MDXNR

â&#x20AC;&#x17E;AplinkybÄ&#x2014;s susiklostydavo taip, kad per paŞįstamus jos susirasdavo A.OnuĹĄkÄ&#x2026;. DÄ&#x2014;l sunkios materialinÄ&#x2014;s padÄ&#x2014;ties merginos sutikdavo verstis nelegalia veiklaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo prokuroras Tomas Ä&#x152;epelionis. ProstitutÄ&#x2014;mis ÄŻdarbintos merginos nebuvo naĹĄlaitÄ&#x2014;s. Globos namuose jos buvo ÄŻkurdintos lai-

L o r e t a J UO D Z E V I Ä&#x152;I E N Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

0LwĂ&#x;¸IĂ&#x;KĂ&#x2039;Ă&#x;TAIĂ&#x;KIĂ&#x;NYSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;VIEĂ&#x;NIĂ&#x;¸IĂ&#x;PENĂ&#x;SIĂ&#x;NINĂ&#x;KAI

â&#x20AC;&#x17E;JĹŤs laimÄ&#x2014;jote 10 tĹŤkst. litĹł Ä?ekÄŻ ir telefonÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Samsung Galaxy S4â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; tokiÄ&#x2026; ĹžinutÄ&#x2122; savo telefone prieĹĄ dvi dienas aptiko 46 metĹł N.N. ir paskambino adresatui. AtsiliepÄ&#x2122;s vyriĹĄkis prisistatÄ&#x2014; esÄ&#x2026;s prizĹł fondo vadybininkas. Jis nurodÄ&#x2014;, kad N.N., norÄ&#x2014;dama atsiimti savo laimÄ&#x2014;jimÄ&#x2026;, artimiausiame paĹĄto skyriuje turi sumokÄ&#x2014;ti pridÄ&#x2014;tinÄ&#x2014;s vertÄ&#x2014;s mokestÄŻ â&#x20AC;&#x201C; 600 litĹł â&#x20AC;&#x201C; ir nupirkti telefono sÄ&#x2026;skaitos papildymĹł pakuotÄ&#x2122; uĹž 25 litus. N.N. nedvejodama nuskubÄ&#x2014;jo ÄŻ paĹĄtÄ&#x2026;, pervedÄ&#x2014; pinigus ÄŻ sukÄ?iĹł nurodytÄ&#x2026; sÄ&#x2026;skaitÄ&#x2026;, nupirko papildymĹł ir tariamam prizĹł fondo vadybininkui padiktavo visus kodus. NeaiĹĄku, ar N.N. kam nors pasipasakojo apie savo sÄ&#x2014;kmÄ&#x2122; ir iĹĄgirdo, kad tapo sukÄ?iĹł auka, taÄ?iau jau po poros valandĹł, kai pervedÄ&#x2014; pinigus, ji atskubÄ&#x2014;jo ÄŻ Ĺ akiĹł policijos komisariatÄ&#x2026;. Moteris savo dvejones iĹĄdÄ&#x2014;stÄ&#x2014; pareigĹŤnams, kurie iĹĄkart jai pasakÄ&#x2014;, kad panaĹĄĹŤs laimÄ&#x2014;jimai, apie kuriuos praneĹĄama trumposiomis ĹžinutÄ&#x2014;mis, â&#x20AC;&#x201C; aferistĹł pinklÄ&#x2014;s. N.N. paraĹĄÄ&#x2014; komisariate praĹĄymÄ&#x2026; nurodydama, jog patyrÄ&#x2014; 630 litĹł ĹžalÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Gal dar kurjeris atveĹĄ tuos 10 tĹŤkst. litĹł?â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; pribloĹĄkÄ&#x2014; pareigĹŤnus patiklumu moteris, iĹĄeidama iĹĄ komisariato.

.zGDLQLĂ&#x2DC;SROLFLMDVXmLX SRGXSOzĂ&#x2026;LNXVNXULH Â&#x2019;WDULDPLĂ?LDXULDLVXVLGR URMÂ?VXPDĂ?LDXVLDLSHQ NLDLVYLHWRVJ\YHQWRMDLV

vusioms prostitutÄ&#x2014;ms priteisÄ&#x2014; po 20 tĹŤkstanÄ?iĹł litĹł, o vienai â&#x20AC;&#x201C; 5 tĹŤkstanÄ?ius litĹł. PirmÄ&#x2026;kart uĹž tokiÄ&#x2026; veiklÄ&#x2026; pareigĹŤnams ÄŻkliuvÄ&#x2122;s A.OnuĹĄka visiĹĄkai pripaĹžino savo kaltÄ&#x2122; ir padÄ&#x2014;jo atskleisti nusikaltimus.

.zGDLQLĂ&#x2DC;SROLFLMRVQXRWU

kia materialine padÄ&#x2014;timi â&#x20AC;&#x201C; jos tenkino vyrĹł uĹžgaidas tik dÄ&#x2014;l to, kad neturÄ&#x2014;jo nei darbo, nei gyvenamosios vietos. Vilniaus apygardos teismas patenkino nukentÄ&#x2014;jusiĹłjĹł ieĹĄkinius ir iĹĄ A.OnuĹĄkos trims bu-

Vy ga n d a s T R A I N Y S LR korespondentas

TreÄ?iadienio naktÄŻ KÄ&#x2014;dainiuose buvo sulaikytas ĹĄio miesto gyventojas 26 metĹł Valdas Lomakinas ir jo 30 metĹł draugas Egidijus BendĹžius, kilÄ&#x2122;s iĹĄ Ĺ ilutÄ&#x2014;s rajono. V.Lomakino bute pareigĹŤnai aptiko nemaĹžai ÄŻkalÄ?iĹł. AnksÄ?iau teisti jauni vyrai apiplÄ&#x2014;ĹĄinÄ&#x2014;jo pagyvenusius kÄ&#x2014;dainiĹĄkius. Kol kas ÄŻ policijÄ&#x2026; kreipÄ&#x2014;si keturios moterys ir vienas vyriĹĄkis, bet ÄŻtariama, kad aukĹł yra gerokai daugiau. PraneĹĄimai apie nusikaltimus pasipylÄ&#x2014; birĹželio pradĹžioje, V.Lomakinui ir E.BendĹžiui neseniai sugrÄŻĹžus iĹĄ kalÄ&#x2014;jimo. PlÄ&#x2014;ĹĄikai ieĹĄkodavo vieniĹĄĹł senukĹł. PaskambinÄ&#x2122; ÄŻ duris, jie papraĹĄydavo paskolinti raĹĄiklÄŻ, apsimesdavo, jog atvyko pas kitus Ĺžmones, iĹĄgalvodavo ÄŻvairius vardus. PatikÄ&#x2014;jÄ&#x2122; nusikaltÄ&#x2014;liais ĹĄeimininkai jiems atverdavo duris.

Â&#x2018;WDULDPDNDG9/RPDNLQDV QXRWUNDLUzMH LU(%HQGĂ?LXV.zGDLQLXRVHDSLSOzĂ&#x2026;zPDĂ?LDXVLDLSDJ \YHQXVLXVĂ?PRQHV

PirmÄ&#x2026; aukÄ&#x2026; jie susirado GeguÄ?iĹł gatvÄ&#x2014;je. ÄŽsibrovÄ&#x2122; ÄŻ 88 metĹł moters namus, plÄ&#x2014;ĹĄikai jÄ&#x2026; pargriovÄ&#x2014;, uĹžklijavo burnÄ&#x2026; lipniÄ&#x2026; ja juosta ir dauĹžydami Ä&#x2014;mÄ&#x2014; reikalauti pinigĹł. NusikaltÄ&#x2014;liai iĹĄÄ&#x2014;jo pagrobÄ&#x2122; iĹĄ jos namĹł du telefonus. PensininkÄ&#x2014;, patyrusi sunkiÄ&#x2026; galvos traumÄ&#x2026;, buvo nuveĹžta ÄŻ Kauno klinikas.

Kitas aukas plÄ&#x2014;ĹĄikai taip pat Ĺžiauriai muĹĄdavo, uĹžklijuodavo burnÄ&#x2026; lipniÄ&#x2026; ja juosta. KartÄ&#x2026; plÄ&#x2014;ĹĄikai pasekÄ&#x2014; iki namĹł 76 metĹł vyrÄ&#x2026;, pastebÄ&#x2014;jÄ&#x2122;, kad jis pasiÄ&#x2014;mÄ&#x2014; iĹĄ bankomato pinigĹł. Pensininkas neteko 110 litĹł. J.BasanaviÄ?iaus gatvÄ&#x2014;je ÄŻsiverĹžÄ&#x2122; ÄŻ 72 metĹł pensininkÄ&#x2014;s namus nusikaltÄ&#x2014;liai atÄ&#x2014;mÄ&#x2014; iĹĄ jos

du telefonus ir 375 litus. Pagal nukentÄ&#x2014;jusiĹł jĹł apibĹŤdinimus policijos tyrÄ&#x2014;jai greitai nustatÄ&#x2014; V.LomakinÄ&#x2026; ir E.BendĹžiĹł. Planuojama kreiptis ÄŻ teismÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l jĹł suÄ&#x2014;mimo. Kai kuriuose plÄ&#x2014;ĹĄimuose dalyvavo ir jĹł bendrininkas, taÄ?iau treÄ?io plÄ&#x2014;ĹĄiko iki ĹĄiol nepavyko nustatyti.


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

PASAULIS

PASAULIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

2UĂ&#x;SIĂ&#x;JAĂ&#x;SIEKSĂ&#x;TAPĂ&#x;TIĂ&#x;LOĂ&#x;¸IĂ&#x;MĂ&#x2039;Ă&#x;CENTĂ&#x;RU Ă&#x201E;5HXWHUVÂłĂ&#x201E;6FDQSL[ÂłQXRWU

0DVNYDQRULNHLVWLNU\S WÂ&#x2019;QXRQDIWRVLUGXMĂ&#x2DC; SHUHLWLSULHD]DUWLQLĂ&#x2DC;OR Ă&#x2026;LPĂ&#x2DC;'DXJLDXVLDD]DU WLĂ&#x2026;NĂ&#x2DC;Ă?PRQLĂ&#x2DC;GDEDUWL NLPDVLSULYLOLRWLORĂ&#x2026;LPĂ&#x2DC; ]RQRVH6Rm\MHLU.U\PH A lek s a nd r a s P R O C E N K A Specialiai LR, Maskva

PrieĹĄ aĹĄtuonerius metus bĹŤtent Rusijos prezidentas V.Putinas pasistengÄ&#x2014;, kad Rusijoje bĹŤtĹł priimtas ÄŻstatymas dÄ&#x2014;l visiĹĄko loĹĄimĹł verslo uĹždraudimo, iĹĄskyrus keturias specialiÄ&#x2026;sias zonas. Tuomet SoÄ?yje nebeliko daugiau nei 300 legaliĹł loĹĄimo namĹł â&#x20AC;&#x201C; tik nelegalĹŤs, kuriĹł nemaĹžai veikia iki ĹĄiol. Kiek anksÄ?iau, ĹĄiĹł metĹł balandĹžio pabaigoje, V.Putinas pateikÄ&#x2014; ValstybÄ&#x2014;s DĹŤmai ÄŻstatymo projektÄ&#x2026; loĹĄimĹł zonÄ&#x2026; sukurti kÄ&#x2026; tik prisijungtame Kryme. Ĺ is pusiasalis tapo penktuoju Rusijos regionu, kuriame leidĹžiamas azartiniĹł loĹĄimĹł verslas. +RYĂ&#x;MOĂ&#x;VERSĂ&#x;LIĂ&#x;NINĂ&#x;KAIĂ&#x;SUKĂ&#x;LUĂ&#x;SÂ&#x160;

Tiesa, iĹĄ keturiĹł regionĹł Kaliningrado srityje (â&#x20AC;&#x17E;Jantarnajaâ&#x20AC;&#x153;), Altajaus kraĹĄte (â&#x20AC;&#x17E;Sibirskaja monetaâ&#x20AC;&#x153;), PrimorÄ&#x2014;s kraĹĄte (â&#x20AC;&#x17E;PrimorÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;) ir Krasnodaro kraĹĄto ĹĄiaurÄ&#x2014;je (â&#x20AC;&#x17E;Azov Cityâ&#x20AC;&#x153;) ĹĄiandien yra pastatyti ir veikia tik trys kazino â&#x20AC;&#x17E;Azov Cityâ&#x20AC;&#x153; nuoĹĄaliame miestelyje, esanÄ?iame prie Krasnodaro kraĹĄto ir Rostovo srities ribos. Dabar ĹĄiems centrams atsiras stiprĹŤs konkurentai netoliese esanÄ?iuose kurortuose â&#x20AC;&#x201C; geriausiuose ĹĄalyje. PrieĹĄ loĹĄimĹł zonÄ&#x2026; Kryme pasisakÄ&#x2014; finansĹł ministras Antonas Siluanovas. Ministro teigimu, loĹĄimĹł verslas valstybei yra neperspektyvus.

â&#x20AC;&#x17E;Vien vieĹĄbutis su kazino kainuos apie 2,5â&#x20AC;&#x201C;3 mlrd. doleriĹł, jei norÄ&#x2014;sime ten privilioti ne tik rusĹł, bet ir sveÄ?iĹł iĹĄ uĹžsienio.â&#x20AC;&#x153; 6%LQGHULV

Nuo 2009-ĹłjĹł keturioms iĹĄskirtoms loĹĄimĹł zonoms ÄŻrengti iĹždas iĹĄleido 1,4 milijardo rubliĹł, o susigrÄ&#x2026;Ĺžino tik 300 milijonĹł rubliĹł. Bet Krymo verslininkams iki 2009 metĹł, kai loĹĄimus pusiasalyje uĹždraudÄ&#x2014; Ukrainos vyriausybÄ&#x2014;, loĹĄimas sukrovÄ&#x2014; didĹžiulÄŻ pelnÄ&#x2026;. Iki uĹždraudimo veikÄ&#x2014; beveik trys ĹĄimtai vien tik kazino su ruletÄ&#x2014;mis. Remiantis kai kuriais duomenimis, susitarimas su Maskva dÄ&#x2014;l loĹĄimĹł verslo atgaivinimo Kryme buvo viena sÄ&#x2026;lygĹł, kuriÄ&#x2026; Krymo verslo elitas iĹĄkÄ&#x2014;lÄ&#x2014; per diskusijas, ar bus pritarta pusiasalio prijungimui prie Rusijos. +RASĂ&#x;NOĂ&#x;DAĂ&#x;REĂ&#x;PIĂ&#x;NIĂ&#x;GĂ&#x2039;Ă&#x;NwĂ&#x;RA

Savo ruoĹžtu sumanymui atkurti vadinamÄ&#x2026; jÄ&#x2026; azarto imperijÄ&#x2026; SoÄ?io mieste kurorte prieĹĄinosi pats V.Putinas. Dar 2013 metĹł vasarÄŻ, kai tokiÄ&#x2026; idÄ&#x2014;jÄ&#x2026; iĹĄsakÄ&#x2014; ministras pirmininkas Dmitrijus Medvedevas, prezidentas pareiĹĄkÄ&#x2014;, kad ÄŻ loĹĄimĹł zonÄ&#x2026; ims plĹŤsti atitinkamas kontingentas. EsÄ&#x2026; tai gali apsun-

Â&#x2018;YDĂ?LDYRWDQNDL"

'DULNL6RmLRROLPSLDGRVWDSRDLĂ&#x2026;NXNDGMDLSDVLEDLJXVGDXJHOLVXĂ?EHSURWLĂ&#x2026;NXVSLQLJXVSDVWDW\WĂ&#x2DC;REMHNWĂ&#x2DC;LĂ&#x2026;WXĂ&#x2026;WzV

kinti ĹĄeimĹł poilsÄŻ SoÄ?yje. â&#x20AC;&#x17E;Ir kriminalas traukia ÄŻ loĹĄimĹł zonas, ir ne tikâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; tuomet aiĹĄkino Rusijos prezidentas. Bet dar iki 2014-ĹłjĹł SoÄ?io Ĺžiemos olimpiniĹł ĹžaidyniĹł tapo aiĹĄku, kad joms pasibaigus daugelis uĹž beprotiĹĄkus pinigus pastatytĹł olimpiniĹł objektĹł stovÄ&#x2014;s tuĹĄti. O jiems iĹĄlaikyti reikÄ&#x2014;s nemaĹžai lÄ&#x2014;ĹĄĹł, kuriĹł neturi nei miestas, nei Krasnodaro kraĹĄtas. Visai neseniai SoÄ?io merija pareiĹĄkÄ&#x2014;, kad su trĹŤkumais pastatyta pusÄ&#x2014; olimpiniĹł komunalinio komplekso objektĹł: vandenvietÄ&#x2014;s, lietaus kanalizacija, vandens tiekimo ir kanalizacijos sistemos, valymo ÄŻrenginiai. TokiĹł problemĹł nestinga, nepaisant to, kad bendros iĹĄlaidos olimpiniĹł ĹžaidyniĹł teritorijai parengti siekÄ&#x2014; didĹžiulÄ&#x2122; sumÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; maĹždaug 1,3 trln. rubliĹł. Bet pinigai iĹĄleisti, o dar daugiau jĹł iĹĄvogta. PaĹĄalinti trĹŤkumus nÄ&#x2014;ra kam, nes valstybinÄ&#x2014;s korporacijos â&#x20AC;&#x17E;Olimpstroiâ&#x20AC;&#x153; jau nÄ&#x2014;ra. Net jos turtas â&#x20AC;&#x201C; automobiliĹł transportas, baldai, kompiuterinÄ&#x2014; technika ir kita â&#x20AC;&#x201C; perduodama Krymui kaip pagalba naujai ÄŻsigytai teritorijai. NÄ&#x2014;ra pinigĹł ir federaliniame Rusijos biudĹžete â&#x20AC;&#x201C; lÄ&#x2014;ĹĄĹł neuĹžtenka net bĹŤtiniausioms reikmÄ&#x2014;ms: ĹĄvietimui, medicinai, pensijoms, socialinÄ&#x2014;ms iĹĄmokoms. Maskva vis daĹžniau neigiamai atsako ÄŻ regionĹł praĹĄymus dÄ&#x2014;l papildomo finansavimo, paprastai patardama: â&#x20AC;&#x17E;IeĹĄkokite vidiniĹł rezervĹł.â&#x20AC;&#x153; Kadangi ekonomika nugrimzdo ÄŻ tokiÄ&#x2026; stagnacijÄ&#x2026;, kad nebepadeda net â&#x20AC;&#x17E;naftos adataâ&#x20AC;&#x153;, rezervĹł ieĹĄkoma visur. Jeigu nepavyksta kurti modernios ekonomikos, stengiamasi iĹĄplÄ&#x2014;sti vadinamÄ&#x2026;jÄ&#x2026; azarto imperijÄ&#x2026;. 6ALĂ&#x;DĂ&#x20AC;IAĂ&#x;TUĂ&#x;RIĂ&#x;SAĂ&#x;VOĂ&#x;KEĂ&#x;LIg

DÄ&#x2014;l to artimiausiu metu Rusija greiÄ?iausiai pradÄ&#x2014;s kurti maĹžiausiai dvi naujas loĹĄimĹł zonas â&#x20AC;&#x201C; Kryme ir SoÄ?yje. Nepaisant to, kad tai nepaprastai brangĹŤs sumanymai, ypaÄ? iĹĄ pradĹžiĹł. â&#x20AC;&#x17E;Pagal kukliausius apskaiÄ?iavimus, kiekvienai tokiai loĹĄimĹł zonai, jei norima jÄ&#x2026; kurti rimtai, reikia ne maĹžiau kaip 5â&#x20AC;&#x201C;7 milijardĹł JAV doleriĹł. Vien vieĹĄbutis su kazino kainuos apie 2,5â&#x20AC;&#x201C;3 mlrd. doleriĹł, jei

3DVLURGzLQIRUPDFLMRV MRJ8NUDLQRMH'RQHFNR VULWLHV6QLĂ?QzVPLHVWH SDVWHEzWLUXVLĂ&#x2026;NLWDQ NDL.DLNXULHDSĂ?YDOJL QLQNDL.LMHYHzPzVNHOEWL DSLHSUDVLGzMXVLjLQYD]L MjEHWWDQNDLJDOzMREĂ&#x2018;WL SDJUREWLLU8NUDLQRMH Ukrainos Ĺžiniasklaida netrukus po pirmĹłjĹł praneĹĄimĹł apie tankus praneĹĄÄ&#x2014;, kad jais vaĹžiuojantys kovotojai SniĹžnÄ&#x2014;s gyventojams net neslÄ&#x2014;pÄ&#x2014; esantys rusai. EsÄ&#x2026; jie atvyko iĹĄvaduoti kaimyninÄ&#x2014;s ĹĄalies. Skelbta, jog tankai esantys T-72 modelio â&#x20AC;&#x201C; tokiĹł Ukraina neturi, todÄ&#x2014;l Rusija neva permetÄ&#x2014; tankus per sienÄ&#x2026; kaip pagalbÄ&#x2026; separatistams Donbaso regione. Ukrainos vidaus reikalĹł ministras Arsenas Avakovas sakÄ&#x2014;, kad ĹĄalies pajÄ&#x2014;gos du iĹĄ Rusijos atvaĹžiavusius tankus perÄ&#x2014;mÄ&#x2014;, o treÄ?iasis per mĹŤĹĄÄŻ buvo pamuĹĄtas. TaÄ?iau ekspertai greitai nustatÄ&#x2014;, kad nuotraukose ir vaizdo ÄŻraĹĄe iĹĄ SniĹžnÄ&#x2014;s matyti T-64B modelio tankas, pagamintas paÄ?ioje Ukrainoje. Tad ÄŻmanoma, kad kovotojai bent jau ĹĄÄŻ tankÄ&#x2026; uĹžgrobÄ&#x2014; paÄ?ioje Ukrainoje, nebĹŤtinai ÄŻsiveĹžÄ&#x2122; jÄŻ per sienÄ&#x2026; iĹĄ Rusijos. Vis dÄ&#x2014;lto Ukrainos saugumo tarnybos Antiteroristinio centro vadovas Vasilijus Krutovas praneĹĄÄ&#x2014;, kad artimiausiomis dienomis valstybÄ&#x2014;s siena su Rusija bus uĹžblokuota. Pastaruoju metu per sienÄ&#x2026; ÄŻ UkrainÄ&#x2026; plĹŤdo kovotojai, kurie prisijungia prie prorusiĹĄkĹł separatistĹł. (â&#x20AC;&#x17E;Deutsche Welleâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Lrytas.ltâ&#x20AC;&#x153;, LR)

6QLĂ?QzMHSDVWHEzWDVWDQNDV7%

Ă&#x20AC;INIĂ&#x2039;Ă&#x;SRAUTAS .RONDV.U\PHSHOQRPDVLLĂ&#x2026;VXYHQ\UĂ&#x2DC;VLHMDPĂ&#x2DC;VXSXVLDVDOLRDQHNVLMD%HW SLQLJĂ&#x2DC;mLDMDXSUDGzMRWUĂ&#x2018;NWLWRGzOVYDUVWRPDDWJDLYLQWLORĂ&#x2026;LPĂ&#x2DC;YHUVOj

norÄ&#x2014;sime ten privilioti ne tik rusĹł, bet pirmiausia sveÄ?iĹł iĹĄ uĹžsienio. TodÄ&#x2014;l reikia pagalvoti. Krymas ar SoÄ?is? Vienas iĹĄ dviejĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; teigÄ&#x2014; loĹĄimĹł verslo ekspertas Samoilas Binderis. Bet Rusija eina savo keliu: lygiagreÄ?iai Tolimuosiuose Rytuose pradedama kurti treÄ?ioji loĹĄimĹł zona â&#x20AC;&#x201C; PrimorÄ&#x2014;. Investuotojos â&#x20AC;&#x201C; Kinijos kompanijos â&#x20AC;&#x17E;Summit Ascent Holdings Ltdâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Melcoâ&#x20AC;&#x153; ir â&#x20AC;&#x17E;Elegant Cityâ&#x20AC;&#x153;. IĹĄ pradĹžiĹł ĹĄios ÄŻmonÄ&#x2014;s Ĺžada investuoti 700 milijonĹł doleriĹł. PartnerÄ&#x2014; iĹĄ Rusijos â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Pervaja igrovaja kompanija Vostokaâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; tikisi, kad, padedant kinams, Ä?ia iĹĄkils didĹžiausias Eurazijoje kazino su loĹĄimĹł salÄ&#x2014;mis â&#x20AC;&#x201C; 7 tĹŤkstanÄ?iĹł kvadratiniĹł metrĹł ploto ir 110 kambariĹł keturiĹł ĹžvaigĹžduÄ?iĹł vieĹĄbutis. PrimorÄ&#x2014;s kraĹĄto valdĹžia taip pat pareiĹĄkÄ&#x2014;, kad ketina sukurti turizmo centrÄ&#x2026; Rusijos Tolimuosiuose Rytuose ir padidinti poilsiautojĹł PrimorÄ&#x2014;je skaiÄ?iĹł iki 10â&#x20AC;&#x201C; 12 milijonĹł ĹžmoniĹł per metus.

Daugiausia, Ĺžinoma, siekiama privilioti kinĹł, kurie, norÄ&#x2014;dami pliekti kortomis ar ilgam prisÄ&#x2014;sti prie kazino stalo, kol kas turi vykti ÄŻ Makao. O juk dar prieĹĄ metus Maskva buvo pareiĹĄkusi, kad Tolimuosius Rytus ketina paversti ĹĄvietimo centru, Ä?ia ÄŻkurdama TolimĹłjĹł RytĹł federalinÄŻ universitetÄ&#x2026;. Pastarajam jau atiduotas ĹĄiuolaikiniĹł statiniĹł kompleksas prie Vladivostoko â&#x20AC;&#x201C; RusĹł saloje, kur buvo atlikta infrastruktĹŤros renovacija ruoĹĄiantis 2012-ĹłjĹł Azijos ir Ramiojo vandenyno ĹĄaliĹł ekonominio bendradarbiavimo virĹĄĹŤniĹł susitikimui. Tiesa, dabar TolimĹłjĹł RytĹł federaliniame universitete mokosi tik 25 tĹŤkst. studentĹł, nors anksÄ?iau planuota jĹł pakviesti ir priimti net 50 tĹŤkstanÄ?iĹł. MaĹždaug ketvirtadalis jaunuoliĹł â&#x20AC;&#x201C; iĹĄ Kinijos. Ĺ iais metais valdĹžia Ĺžada galutinai iĹĄsprÄ&#x2122;sti salos aprĹŤpinimo kokybiĹĄku gÄ&#x2014;lu vandeniu problemÄ&#x2026;.

Ĺ˝ygiuos ÄŻ BagdadÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Al Qaedaâ&#x20AC;&#x153; ÄŻkvÄ&#x2014;pta Irako sunitĹł kovotojĹł grupuotÄ&#x2014;, uĹžÄ&#x2014;musi 2 svarbius sunitĹł dominuojamus miestus, vakar paĹžadÄ&#x2014;jo Ĺžygiuoti ÄŻ BagdadÄ&#x2026;. Irako ir Levanto islamo valstybÄ&#x2014;s atstovas pareiĹĄkÄ&#x2014;, kad grupuotÄ&#x2014; turi senĹł sÄ&#x2026;skaitĹł su ĹĄiitĹł vadovaujama vyriausybe sostinÄ&#x2014;je.

PateikÄ&#x2014; kaltinimus Vokietijos prokurorai pareiĹĄkÄ&#x2014; kaltinimus priklausius teroristinei organizacijai 26 metĹł vyrui, kuris anksÄ?iau buvo iĹĄvykÄ&#x2122;s ÄŻ SirijÄ&#x2026; kautis kartu su sukilÄ&#x2014;liĹł pajÄ&#x2014;gomis. Ĺ is vyras vasarÄŻ dalyvavo grupuotÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Junud al Shamâ&#x20AC;&#x153; operacijoje, siekiant iĹĄ kalÄ&#x2014;jimo iĹĄvaduoti suimtus kovotojus.

Leido iĹĄvykti Pakistano teismas nurodÄ&#x2014; per 15 dienĹł atĹĄaukti draudimÄ&#x2026; iĹĄvykti iĹĄ ĹĄalies buvusiam kariniam valdytojui P.Musharrafui. 70-metis P.Musharrafas sakÄ&#x2014; norintis Dubajuje aplankyti serganÄ?iÄ&#x2026; motinÄ&#x2026;. Bet daugelis pakistanieÄ?iĹł mano, kad jis nori pabÄ&#x2014;gti iĹĄ ĹĄalies.


PELUĂ?HOLRGĂ&#x;

+IĂ&#x;LOĂ&#x;SAĂ&#x;VIĂ&#x;Ă&#x20AC;UĂ&#x;DYĂ&#x;BIĂ&#x2039;Ă&#x;EPIĂ&#x;DEĂ&#x;MIĂ&#x;JA $)3Ă&#x201E;6FDQSL[ÂłQXRWU

$3QXRWU

SDVDXOLV

-XQJWLQzV.DUDO\VWzV PRNVOLQLQNDLQXVWDWz NDG(XURSRMHLUĂ&#x201A;LDXUzV $PHULNRMHHNRQRPLQz NUL]zQXOzPzPDĂ?GDXJ WĂ&#x2018;NVWGDXJLDXVDYL Ă?XG\ELĂ&#x2DC;QHLSDSUDVWDL 7DLODQGjYDOGDQWLFKXQWDÂ&#x2019;VDNzSDVDXOLRIXWERORmHPSLRQDWjURG\WLQHPRNDPDL

0IRĂ&#x;MEĂ&#x;NYĂ&#x;BwSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;UĂ&#x20AC;Ă&#x;DYKg .DULQÂ&#x2019;SHUYHUVPj7DLODQGHVXUHQJXVLFKXQWDVLHNLD Â&#x2019;WLNWLWDXWDL*HQHURODLÂ&#x2019;VDNzQHPRNDPDLURG\WLSD VDXOLRIXWERORmHPSLRQDWRUXQJW\QHVLĂ&#x2026;%UD]LOLMRV Armijos atstovĹł teigimu, toks nurodymas â&#x20AC;&#x201C; dalis kariĹĄkiĹł pradÄ&#x2014;tos â&#x20AC;&#x17E;laimÄ&#x2014;s kampanijosâ&#x20AC;&#x153;. TailandieÄ?iams jau anksÄ?iau buvo pasiĹŤlyta nemokamĹł koncertĹł, taip pat galimybÄ&#x2014; uĹž dykÄ&#x2026; apsikirpti. Vis dÄ&#x2014;lto nemokamas futbolas per televizijÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; svarbiausia kampanijos dalis. Tailande iĹĄ tiesĹł buvo kilÄ&#x2122;s nepasitenkinimas kanalu RS, kuris buvo nusipirkÄ&#x2122;s teises rodyti pirmenybes ir planavo nemokamai transliuoti tik treÄ?dalÄŻ rungtyniĹł. NorÄ&#x2014;dami matyti kitus maÄ?us, tailandieÄ?iai bĹŤtĹł turÄ&#x2014;jÄ&#x2122; pirkti specialĹł dekoderÄŻ. O jis kainuoja daugiau, nei sau gali leisti daugelis skurstanÄ?iĹł ĹĄalies gyventojĹł. Kadangi pasaulio futbolo Ä?empionato transliavimo teisÄ&#x2014;s kainuoja daug, kanalas RS dabar reikalauja kompensacijos â&#x20AC;&#x201C; 21,5 mln.

JAV doleriĹł (55 mln. litĹł). KarinÄ&#x2014; valdĹžia, regis, rimtai nusiteikusi pavergti tailandieÄ?iĹł ĹĄirdis. Generolai jau paĹžadÄ&#x2014;jo subsidijomis paremti ĹŤkininkus, atgaivinti ambicingÄ&#x2026; infrastruktĹŤros atnaujinimo programÄ&#x2026; ir sumaĹžinti bĹŤtiniausiĹł maisto produktĹł kainas. Chunta vyriausybÄ&#x2122; nuvertÄ&#x2014; praÄ&#x2014;jusÄŻ mÄ&#x2014;nesÄŻ ir paĹžadÄ&#x2014;jo greitai atkurti tvarkÄ&#x2026; ĹĄalyje. Tiesa, Bankoke ir kai kuriuose kituose miestuose vis dar galioja komendanto valanda, o politiniai oponentai grĹŤdami uĹž grotĹł ir paleidĹžiami tik prigrasinus nekelti triukĹĄmo. Antai ketvirtadienÄŻ vienas protestĹł prieĹĄ karinÄ&#x2122; valdĹžiÄ&#x2026; lyderiĹł Sombatas Boonngamanongâ&#x20AC;&#x2122;as buvo nuteistas uĹž neramumĹł kurstymÄ&#x2026; ir gali bĹŤti pasiĹłstas ÄŻ kalÄ&#x2014;jimÄ&#x2026; 14 metĹł. (BBC, LR)

Ĺ˝urnale â&#x20AC;&#x17E;British Journal of Psychiatryâ&#x20AC;&#x153; iĹĄspausdintoje studijoje skelbiama, kad saviĹžudybiĹł skaiÄ?ius akivaizdĹžiai iĹĄaugo, o dÄ&#x2014;l dalies jĹł kaltos vyriausybÄ&#x2014;s, nemokĹĄiĹĄkai bandĹžiusios ÄŻveikti recesijÄ&#x2026;. Oksfordo universiteto bei Londono higienos ir atogrÄ&#x2026;Şų medicinos mokyklos tyrÄ&#x2014;jai iĹĄanalizavo duomenis iĹĄ 24 ES valstybiĹł, JAV ir Kanados. Nustatyta, kad Europoje saviĹžudybiĹł skaiÄ?ius nuosekliai maĹžÄ&#x2014;jo iki 2007 metĹł. TaÄ?iau 2009-aisiais jis iĹĄaugo net 6,5 proc., ir toks lygis laikÄ&#x2014;si iki pat 2011 metĹł, kai ekonominÄ&#x2014; situacija Ĺžemyne nustojo blogÄ&#x2014;ti, o kai kur pradÄ&#x2014;jo gerÄ&#x2014;ti. Mokslininkai apskaiÄ?iavo, kad bĹŤtent krizÄ&#x2014; nulÄ&#x2014;mÄ&#x2014;, jog Europoje nusiĹžudÄ&#x2014; 7950 ĹžmoniĹł. Jie taip nebĹŤtĹł pasielgÄ&#x2122;, jeigu Vakaruose bĹŤtĹł buvÄ&#x2122; iĹĄvengta recesijos. SaviĹžudybiĹł iki krizÄ&#x2014;s maĹžÄ&#x2014;jo ir Kanadoje, bet 2008-aisiais europinÄ&#x2014; tendencija pasikartojo ir ĹĄioje ĹĄalyje, taip pat ir Amerikoje. Tiesa, JungtinÄ&#x2014;se Amerikos Valstijose saviĹžudĹžiĹł daugÄ&#x2014;jo jau prieĹĄ pasaulinÄ&#x2122; ekonominÄ&#x2122; kri-

3HUNUL]Â?Ă?PRQzVQHWLNSURWHVWDYREHWLUGDĂ?QLDXNzOzSULHĂ&#x2026;VDYHUDQNj

zÄ&#x2122;, taÄ?iau nuosmukis Ä?ia ir prasidÄ&#x2014;jo anksÄ?iausiai. Studijoje ÄŻvardijami trys pagrindiniai veiksniai, nulÄ&#x2014;mÄ&#x2122; didesnÄŻ saviĹžudybiĹł skaiÄ?iĹł, â&#x20AC;&#x201C; atleidimas iĹĄ darbo, iĹĄvarymas iĹĄ namĹł ir skolos. Tiesa, kai kuriose ĹĄalyse situacija nepablogÄ&#x2014;jo. Skelbiama, jog taip atsitiko todÄ&#x2014;l, kad Ĺ vedijoje, Suomijoje ar Austrijoje ypaÄ? daug dÄ&#x2014;mesio skiriama visuomenÄ&#x2014;s psichikos sveikatai. Be to, Ä?ia suveikÄ&#x2014; receptai, kaip ÄŻveikti krizÄ&#x2122;. â&#x20AC;&#x17E;Yra nemaĹžai ÄŻrodymĹł, kad recesija lemia daugiau saviĹžudybiĹł. TaÄ?iau stebina, kad taip nutiko ne visur. Tai rodo, kad valdĹžios sprendimai iĹĄties daug kÄ&#x2026; lemia. PavyzdĹžiui, Ĺ vedijoje, Suomi-

joje ir Austrijoje vyriausybÄ&#x2014;s skyrÄ&#x2014; daug laiko ÄŻvairiems grÄŻĹžimo ÄŻ darbÄ&#x2026; projektams kurti. Per krizÄ&#x2122; visada reikia priimti sudÄ&#x2014;tingus sprendimus, bet ypaÄ? svarbu paremti paĹžeidĹžiamiausias visuomenÄ&#x2014;s grupesâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; teigÄ&#x2014; Oksfordo universiteto profesorius Aaronas Reevesas. JungtinÄ&#x2014;je KaralystÄ&#x2014;je veikianÄ?io Psichikos sveikatos centro atstovo Andy Bello nuomone, tyrimas parodÄ&#x2014;, kad ekonominio nesaugumo jausmas glaudĹžiai susijÄ&#x2122;s su psichologine savijauta ir saviĹžudybiĹł rizika. â&#x20AC;&#x17E;Turime atsiminti, kaip svarbu imtis prevenciniĹł veiksmĹł ir laiku nustatyti Ĺžmones, kurie krizÄ&#x2014;s atveju galÄ&#x2014;tĹł pakelti prieĹĄ save rankÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo A.Bellas. (BBC, AP, LR)


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

RINKOSĂ&#x;PULSAS

EKONOMIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Ă&#x20AC;INIĂ&#x2039;Ă&#x;SRAUTAS

0AĂ&#x;VwĂ&#x;LAĂ&#x;VUĂ&#x;SIEĂ&#x;JIĂ&#x;GAĂ&#x;LIĂ&#x;LIKĂ&#x;TIĂ&#x;BEĂ&#x;NIEĂ&#x;KO

Taikosi ÄŻ KinijÄ&#x2026; -6WDFHYLmLDXVQXRWU

7RGDUQzUDEXYÂ?MDX ELUĂ?HOÂ&#x2019;DWRVWRJDXWRMDL SDMXWRNDGSODQXRMD PDNHOLRQzJDOLLUQH Â&#x2019;Y\NWLMHLNHOLDODSLDL QHÂ&#x2019;VLJ\WLLĂ&#x2026;DQNVWR Mo n i k a B A R Z D Ĺ˝ I ĹŞ N A I T Ä&#x2013;

Populiariausi uĹžsienio vieĹĄbuÄ?iai perpildyti, o vadinamuosius paskutinÄ&#x2014;s minutÄ&#x2014;s pasiĹŤlymus kelioniĹł rengÄ&#x2014;jai pataria iĹĄ viso pamirĹĄti. KelioniĹł rengÄ&#x2014;jai teigia nepamenantys tokios vasaros, kad jau pirmosiomis birĹželio mÄ&#x2014;nesio dienomis populiariausi vieĹĄbuÄ?iai sustabdytĹł pardavimÄ&#x2026; visai vasarai (angl. â&#x20AC;&#x17E;stop saleâ&#x20AC;&#x153;) â&#x20AC;&#x201C; kiek numeriĹł spÄ&#x2014;ta rezervuoti, tiek ir bus, ne daugiau. Dar nesuplanavusiems atostogĹł ĹžmonÄ&#x2014;ms labiausiai rĹŤpi, ar ĹĄiuo metu yra pakankamas kokybiĹĄkĹł kelioniĹł skaiÄ?ius liepai ir rugpjĹŤÄ?iui.

Neblogas ĹĄuolis

3DVNXWLQzVPLQXWzVSDVLĂ&#x2018;O\PĂ&#x2DC;EHVLWLNLQW\VNHOLDXWRMDLĂ&#x2026;LHPHWÂ?YDVDUjJDOLODEDLVNDXGĂ?LDLQXVLYLOWL

0RIEĂ&#x;Ă&#x20AC;ASĂ&#x;jIĂ&#x2039;Ă&#x;ÂŚĂ&#x;NEĂ&#x;VIEĂ&#x;NA

Lietuvos turizmo asociacijos prezidentÄ&#x2014; DanutÄ&#x2014; MaĹžeikaitÄ&#x2014; ne tik teigiamai vertino iĹĄvykstamojo turizmo sektoriaus vasaros pradĹžios rezultatus, bet ir atkreipÄ&#x2014; dÄ&#x2014;mesÄŻ ÄŻ padidÄ&#x2014;jusiÄ&#x2026; kelioniĹł pasiĹŤlÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iais metais poilsiniĹł kelioniĹł pasirinkimas iĹĄsiskyrÄ&#x2014; krypÄ?iĹł ir kainĹł ÄŻvairove, tad buvo galimybÄ&#x2014; patenkinti paÄ?ius ÄŻvairiausius poilsiautojĹł poreikiusâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; teigÄ&#x2014; asociacijos vadovÄ&#x2014;. Jos nuomone, itin aktyviÄ&#x2026; vasaros sezono pradĹžiÄ&#x2026; nulÄ&#x2014;mÄ&#x2014; trys pagrindiniai veiksniai: nauji ĹžaidÄ&#x2014;jai rinkoje, itin sÄ&#x2014;kmingas iĹĄankstinis kelioniĹł pardavimas ir ÄŻvykiai Ukrainoje. â&#x20AC;&#x17E;DÄ&#x2014;l naujai veiklÄ&#x2026; pradÄ&#x2014;jusiĹł smulkiĹłjĹł organizatoriĹł susidarÄ&#x2014; galimai perteklinÄ&#x2014; kelioniĹł pasiĹŤla, padidÄ&#x2014;jo konkurencija, kuriÄ&#x2026; galutinis vartotojas pastebÄ&#x2014;jo iĹĄ sumaĹžÄ&#x2014;jusiĹł kelioniĹł kainĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; D.MaĹžeikaitÄ&#x2014;. 0AKĂ&#x;LAUĂ&#x;SAĂ&#x;VIRĂ&#x;¸IĂ&#x;JOĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;Ă&#x201E;Lg

Karo veiksmai Ukrainoje ir UĹžsienio reikalĹł ministerijos rekomendacijos nevykti ÄŻ kai kurias ĹĄios ĹĄalies dalis sujaukÄ&#x2014; ne vieno Lietuvos gyventojo atostogĹł planus. Poilsiautojai keliones ÄŻ daugelio pamÄ&#x2014;gtÄ&#x2026; KrymÄ&#x2026; suskubo keisti ÄŻ poilsÄŻ ramesnÄ&#x2014;se ir saugesnÄ&#x2014;se ĹĄalyse.

Itin aktyviÄ&#x2026; vasaros sezono pradĹžiÄ&#x2026; nulÄ&#x2014;mÄ&#x2014; nauji ĹžaidÄ&#x2014;jai rinkoje, sÄ&#x2014;kmingas iĹĄankstinis kelioniĹł pardavimas ir ÄŻvykiai Ukrainoje. â&#x20AC;&#x17E;Ukrainai ypaÄ? patrauklia alternatyva tapo Bulgarijos kurortai, taip pat ĹĄiais metais gana nebrangus poilsis Turkijojeâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Tez Tourâ&#x20AC;&#x153; generalinis direktorius Aleksandras Sukovas. TaÄ?iau jis atkreipÄ&#x2014; dÄ&#x2014;mesÄŻ, jog ĹĄiuo metu ÄŻmonÄ&#x2014;s siĹŤlomĹł vadinamĹłjĹł tinginio atostogĹł, kai poilsiautojais pasirĹŤpinama nuo iki, galima ÄŻsigyti tik liepos ar rugpjĹŤÄ?io mÄ&#x2014;nesiams. â&#x20AC;&#x17E;Bambadieniaisâ&#x20AC;&#x153; pavadintos akcijos metu iĹĄpardavÄ&#x2014;me kelioniĹł likuÄ?ius, tad vietĹł lÄ&#x2014;ktuvuose nebeturime. Populiariausi vieĹĄbuÄ?iai taip pat stabdo rezervaci-

ValstybÄ&#x2014;s valdomas Lietuvos paĹĄtas mato perspektyvĹł plÄ&#x2014;sti veiklÄ&#x2026; Kinijoje. IĹĄ ĹĄios valstybÄ&#x2014;s ÄŻ LietuvÄ&#x2026; atkeliauja daugiausia tarptautiniĹł siuntĹł. PaĹĄtas su â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos geleĹžinkeliaisâ&#x20AC;&#x153; ketvirtadienÄŻ pasiraĹĄÄ&#x2014; bendradarbiavimo sutartÄŻ, pagal kuriÄ&#x2026; ÄŻgyja teisÄ&#x2122; naudotis geleĹžinkeliĹł atstovybe Kinijoje. â&#x20AC;&#x17E;Mes galÄ&#x2014;sime naudotis jĹł iĹĄtekliais, patalpomis, duomenĹł bazÄ&#x2014;mis ieĹĄkodami partneriĹł. Tikrai matome galimybiĹł plÄ&#x2014;stis, taÄ?iau apie konkreÄ?ius projektus kol kas kalbÄ&#x2014;ti dar negalimeâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; paĹĄto atstovÄ&#x2014; A.JonuĹĄaitÄ&#x2014;.

jas, nes nÄ&#x2014;ra vietos visiems pageidaujantiesiems. Vasaros sezono pradĹžia prasidÄ&#x2014;jo didĹžiule pasiĹŤlÄ&#x2026; virĹĄijusia paklausaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo â&#x20AC;&#x17E;Tez Tourâ&#x20AC;&#x153; vadovas. Jis neprisiminÄ&#x2014;, kada iĹĄ vieĹĄbuÄ?iĹł anksÄ?iau buvo gauta tokiĹł praneĹĄimĹł, jog pardavimas stabdomas ne tik birĹželiui, bet kai kuriais atvejais ir visai vasarai. â&#x20AC;&#x17E;ÄŽprasta, kad vieĹĄbuÄ?iai iĹĄ anksto apie numatomÄ&#x2026; sustabdymÄ&#x2026; neÄŻspÄ&#x2014;ja, tad planuojantys atostogauti dar ĹĄiÄ&#x2026; vasarÄ&#x2026; iĹĄties turÄ&#x2014;tĹł paskubÄ&#x2014;ti uĹžsisakyti keliones. Ĺ iais metais ÄŻvykdÄ&#x2014;me paÄ?ius ambicingiausius savo planus. BirĹželiui pasiĹŤlÄ&#x2014;me net 30 procentĹł ÄŻvairesnÄ&#x2122; programÄ&#x2026; negu pernai, bet jau geguĹžÄ&#x2014;s pabaigoje kelioniĹł rinkoje nebelikoâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; A.Sukovas. 3TEĂ&#x;BUKĂ&#x;LĂ&#x2039;Ă&#x;TIĂ&#x;KwĂ&#x;TISĂ&#x;NEĂ&#x;VERĂ&#x;TA

KelioniĹł agentĹŤros â&#x20AC;&#x17E;Baltic Toursâ&#x20AC;&#x153; generalinis direktorius Sigitas FabionaviÄ?ius itin sÄ&#x2014;kmingÄ&#x2026; vasaros pradĹžiÄ&#x2026; sieja su iĹĄankstiniu pardavimu. â&#x20AC;&#x17E;Per daugiau negu 20 ÄŻmonÄ&#x2014;s veiklos metĹł iĹĄmokome suvaldyti vasaros sezono kelioniĹł deficitÄ&#x2026;. Savo nuolatinius klientus jau ĹžiemÄ&#x2026; raginame ÄŻsigyti keliones vasarai. Ĺ is ĹĄiltasis sezonas â&#x20AC;&#x201C; ne iĹĄimtis. BirĹželiui parduotos visos kelionÄ&#x2014;s, lÄ&#x2014;ktuvuose ir vieĹĄbuÄ?iuose vietĹł nÄ&#x2014;ra. Ne vienus metus kalbame apie vasarÄ&#x2026; nepasiteisinanÄ?ias, ĹĄiam atostogĹł sezonui netinkanÄ?ias paskutinÄ&#x2014;s minutÄ&#x2014;s keliones, taÄ?iau kai kurie ĹžmonÄ&#x2014;s vis tiek tikisi stebuklo, o kai vietĹł tiesiog nebelieka, labai nusiviliaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo S.FabionaviÄ?ius. Vis dÄ&#x2014;lto ÄŻmonÄ&#x2014;s vadovas neslÄ&#x2014;pÄ&#x2014;, kad pavÄ&#x2014;luotai savo atostogas prisiminusiĹł lojaliĹł klientĹł bÄ&#x2014;doje nepalieka: â&#x20AC;&#x17E;Dirbame, ieĹĄkome bĹŤdĹł, kaip suplanuoti turiningas atostogas uĹžsienyje. Laimei, mĹŤsĹł pastangos rĹŤpintis atostogomis iĹĄ anksto duoda vaisiĹł, tad tokiĹł klientĹł kiekvienÄ&#x2026; vasarÄ&#x2026; pasitaiko vis maĹžiau.â&#x20AC;&#x153; Pasak S.FabionaviÄ?iaus, vietĹł vieĹĄbuÄ?iuose ir lÄ&#x2014;ktuvuose vis dar turi naujieji rinkoje pasirodÄ&#x2122; kelioniĹł organizatoriai. â&#x20AC;&#x17E;TaÄ?iau kol kas jie nÄ&#x2014;ra ÄŻsitvirtinÄ&#x2122; kaip patikimi partneriai, todÄ&#x2014;l ir neplatiname jĹł siĹŤlomĹł pro-

,YGĂ&#x;PASĂ&#x;KOĂ&#x;LAĂ&#x;SUĂ&#x;NUĂ&#x;LIĂ&#x;NwĂ&#x;MISĂ&#x;PAĂ&#x;LĂ&#x201E;Ă&#x;KAĂ&#x;NOĂ&#x;MIS â&#x2013; ,Ă&#x2026;DQNVWLQHVNHOLRQHVSDU GXRGDQW \VRUJDQL]DWRULDL EHLDJHQWĂ&#x2018;URVGDĂ?QLDXVLDL SDVLUĂ&#x2018;SLQDLUILQDQVLQLX EHLSVLFKRORJLQLXNHOLDXWRMĂ&#x2DC; VDXJXPX1DWĂ&#x2018;UDOXMRJ SULHĂ&#x2026;SXVPHWÂ&#x2019;NHOLRQÂ?SHU NDQWLVDVPXRJDOLQHULPDXWL RNDVEXVMHLJ\YHQLPR DSOLQN \EzVSDVLNHLV" â&#x2013; 7DmLDXLĂ&#x2026;DQNVWLQHVNHOLR QHVVLĂ&#x2018;ODQW \VNHOLRQLĂ&#x2DC; RUJDQL]DWRULDLQHOHLGĂ?LD NHOLDXWRMDPVLUGzOPDĂ?LDX VLRVSULHĂ?DVWLHVQHULPDXWL â&#x2013; 3DY \]GĂ?LXLSRLOVLDXWRMDVJDOL SDNHLVWLNHOLRQzVVjO\JDV NHOLRQzVGDWjLUWUXNPÂ? NHOLDXWRMĂ&#x2DC;VNDLmLĂ&#x2DC;DSJ \YHQ GLQLPRDUPDLWLQLPRWLSj QXPHULRNDWHJRULMjLUWW MHLLNLNHOLRQzV\UDOLNXVLQH PDĂ?LDXNDLSGLHQD â&#x2013; 6YDULSULHĂ?DVWLVSDVLUĂ&#x2018;SLQWL NHOLRQzPLVLĂ&#x2026;DQNVWRÂąVX WDUWLHVVXGDU \PRPHWX SDNDQNDVXPRNzWLSURF YLVRVNHOLRQzVNDLQRV

duktĹł. Rizikuoti savo klientĹł atostogomis negalimeâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; teigÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Baltic Toursâ&#x20AC;&#x153; vadovas. .AUĂ&#x;DINĂ&#x;GAĂ&#x;ABIEMĂ&#x;PUĂ&#x;SwMS

VisuomenÄ&#x2014;s nuomonÄ&#x2014;s tyrimai rodo, kad didĹžioji dalis Lietuvos poilsiautojĹł atostogas planuoja prieĹĄ 3â&#x20AC;&#x201C;9 mÄ&#x2014;nesius. Pasaulyje nieko nestebinantis iĹĄankstinio pardavimo modelis per kelerius metus jau ÄŻsitvirtino ir Lietuvoje. Tai lÄ&#x2014;mÄ&#x2014; akivaizdi ekonominÄ&#x2014; nauda ir kintantis gyvenimo bĹŤdas, pirmiausia â&#x20AC;&#x201C; poreikis svarbesnius gyvenimo ÄŻvykius planuoti bent ĹĄiek tiek anksÄ?iau. â&#x20AC;&#x17E;IĹĄankstinis kelioniĹł pardavimas â&#x20AC;&#x201C; tai naudingas sandoris ir poilsiautojams, ir keliones parduodanÄ?ioms agentĹŤroms, ir kelioniĹł rengÄ&#x2014;jams. Poilsiautojas, ÄŻsigijÄ&#x2122;s kelionÄ&#x2122; iĹĄ anksto, gali sutaupyti net iki 50 procentĹł. Savo ruoĹžtu pardavÄ&#x2014;jams ar organizatoriams tai suteikia daugiau stabilumo. IĹĄ anksto parduodami keliones galime tiksliau prognozuoti rinkos poreikius ir reaguoti ÄŻ juos operatyviai, geriau patenkinti klientĹł lĹŤkesÄ?ius.

ROLNXVLVXPDPRNDPD YzOLDXVLDLLNLNHOLRQzVOLNXV GLHQDL7DLWDLSSDW GLGĂ?LXOLVSULYDOXPDVPDW SRLOVLDXWRMDVNHOLRQÂ? UH]HUYXRMDLĂ&#x2026;DQNVWREHW QHSULYDORLĂ&#x2026;DQNVWRWXUzWL YLVĂ&#x2DC;DWRVWRJRPVUHLNDOLQJĂ&#x2DC; SLQLJĂ&#x2DC;MLVWXULSDNDQNDPDL ODLNRMĂ&#x2DC;VXVLWDXS\WL â&#x2013; 0RNDQWWLNGDOÂ&#x2019;VXPRV OLNXVLDLGDOLDLQzUDMRNLR SDEUDQJLPR5HDOLDL WDL\UDSDVNRODVXQXOLQz PLVSDOĂ&#x2018;NDQRPLV â&#x2013; Ă&#x201E;,Ă&#x2026;DQNVWLQLVNHOLRQLĂ&#x2DC; SDUGDYLPDVÂąYLHQD SULHĂ?DVmLĂ&#x2DC;NRGzOYDVDURV VH]RQRSUDGĂ?LDWXUL]PR VHNWRULXMHWRNLDVzNPLQJD *DOLP\EzXĂ?EĂ&#x2018;VLPjNHOLR QÂ?PRNzWLGDOLPLVWDLS VzNPLQJDLYDOGDQWQDPĂ&#x2DC; Ă&#x2018;NLRELXGĂ?HWjGLGLQD LĂ&#x2026;DQNVWLQLĂ&#x2DC;NHOLRQLĂ&#x2DC;SRSX OLDUXPj³¹VDNz/LHWXYRV WXUL]PRDVRFLDFLMRVSUH]L GHQWz'0DĂ?HLNDLWz

Taip kyla viso turizmo paslaugĹł sektoriaus kokybÄ&#x2014;, o galiausiai ir vÄ&#x2014;l laimi galutinis vartotojasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Tez Tourâ&#x20AC;&#x153; generalinis direktorius.

Lietuvos pramonÄ&#x2014;s augimas balandĹžio mÄ&#x2014;nesÄŻ buvo vienas didĹžiausiĹł tarp visĹł 28-iĹł Europos SÄ&#x2026; jungos valstybiĹł. Taip paskelbÄ&#x2014; Eurostatas. Produkcijos gamyba Lietuvoje balandÄŻ, palyginti su kovo mÄ&#x2014;nesiu, iĹĄaugo 4,9 proc. Labiau gamyba per mÄ&#x2014;nesÄŻ didÄ&#x2014;jo tik Lenkijoje (6,7 proc.), Estijoje â&#x20AC;&#x201C; 2,2 proc., Latvijoje â&#x20AC;&#x201C; 2,1 procento. Visoje ES pramonÄ&#x2014; per mÄ&#x2014;nesÄŻ ĹŤgtelÄ&#x2014;jo 0,7 procento. Per metus â&#x20AC;&#x201C; balandÄŻ, palyginti su 2013-ĹłjĹł balandĹžio mÄ&#x2014;nesiu, Lietuvos pramonÄ&#x2014; sumenko 0,1 proc., Latvijoje ĹŤgtelÄ&#x2014;jo 1,3, Estijoje â&#x20AC;&#x201C; 3,9 procento.

Ä&#x152;ekai nori euro Ä&#x152;ekijos prezidentas M.Zemanas pareiĹĄkÄ&#x2014;, kad Ä&#x152;ekija, jeigu jai padÄ&#x2014;s uĹž Europos SÄ&#x2026; jungÄ&#x2026; pasisakanÄ?ios partijos Europos Parlamente, prie euro zonos prisijungti gali dar iki 2017 metĹł. 10,5 mln. gyventojĹł turinti valstybÄ&#x2014; pasiĹžadÄ&#x2014;jo bendrÄ&#x2026; jÄ&#x2026; valiutÄ&#x2026; ÄŻsivesti stodama ÄŻ Europos SÄ&#x2026;jungÄ&#x2026; 2004 metais. Tiesa, euro ÄŻvedimas ilgÄ&#x2026; laikÄ&#x2026; buvo atidedamas dÄ&#x2014;l ankstesnio prezidento V.Klauso euroskeptiĹĄko poĹžiĹŤrio. Ĺ iuo metu ĹĄalis atitinka kai kuriuos bĹŤtinuosius euro ÄŻvedimo kriterijus â&#x20AC;&#x201C; maĹžas biudĹžeto deficitas ir valstybÄ&#x2014;s skola, taip pat ekspertai nurodo nedidelÄŻ inf liacijos lygÄŻ. Tiesa, nemaĹžai transporto priemoniĹł ir kitos produkcijos ÄŻ kitas valstybes eksportuojanÄ?ios Ä&#x152;ekijos ĹŤkio plÄ&#x2014;tra pastaruoju metu susilpnÄ&#x2014;jo, taÄ?iau ekonomistai tikisi, kad ĹĄiais metais ji augs 2,6 procento.

Lito ir uĹžsienio valiutĹł santykis birĹželio 13 d. Valiutos kiekis Valiutos pavadinimas

Santykis

1

Euras

3,4528

1

JAV doleris

2,5491

Baltarusijos rubliĹł

2,5139

10

Ä&#x152;ekijos kronĹł

1,2580

10

Danijos kronĹł

4,6273

10 000

1

DidĹžiosios Britanijos sv. sterlingĹł

4,2870

10

Lenkijos zlotĹł

8,4012

100

Rusijos rubliĹł

7,4105

10

Ĺ vedijos kronĹł

3,8100

1

Ĺ veicarijos frankas

2,8350

1

Turkijos lira

1,2027

10

Ukrainos grivinĹł

2,1815

Australijos doleris Bulgarijos levas Kanados doleris 10 Kinijos juaniĹł 10 Kroatijos kunĹł 100 Vengrijos forintĹł Ĺ altinis: Lietuvos bankas

2,3949 1,7651 2,3460 4,0994 4,5554 1,1295

100 Islandijos kronĹł 100 Japonijos jenĹł 100 Kazachstano tengiĹł 10 Moldovos lÄ&#x2014;jĹł 10 Norvegijos kronĹł 10 Rumunijos lÄ&#x2014;jĹł

2,2313 2,4973 1,3890 1,8405 4,2500 7,8568


ULQNRVSXOVDV

PELUĂ?HOLRGĂ&#x;

6NDOĂ&#x2018;QĂ&#x2DC;GXMĂ&#x2DC;/HQNLMRV/LXEOLQRUHJLRQHLHĂ&#x2026;NDQmLRV Â&#x2019;PRQzVVXVLGĂ&#x2018;UzVXQHWLNzWDLVUĂ&#x2018;SHVmLDLVÂąJUÂ?Ă?LPR WHFKQLNjXĂ?NLPĂ&#x2026;RĂ?HPzVJHOPzVHHVDQWLVJLQWDUDV E l do r a d a s BU T R I M A S Specialiai LR, VarĹĄuva

DujĹł Ĺžvalgams teko kviestis ÄŻ pagalbÄ&#x2026; gintaro Ĺžinovus. Klodai pasirodÄ&#x2014; esantys tokie dideli, kad dvi skalĹŤnĹł dujĹł ieĹĄkanÄ?ios ÄŻmonÄ&#x2014;s papraĹĄÄ&#x2014; Gamtos apsaugos ministerijos iĹĄduoti licencijÄ&#x2026; ir gintaro Ĺžvalgybai. Valstybinio geologijos instituto direktoriaus pavaduotojas Miroslawas Rutkowskis patvirtino, jog geologai jau seniai spÄ&#x2014;jo, kad Liublino regione yra didĹžiausi gintaro klodai Lenkijoje. Nors su Ukraina besiribojanti teritorija dabar yra toli nuo jĹŤros, geologai nustatÄ&#x2014;, kad tolimoje praeityje Baltija buvo apsÄ&#x2014;musi ir tas

Ĺžemes. SpÄ&#x2014;jama, kad dabartiniame pajĹŤryje yra maĹžiau nei deĹĄimtadalis gintaro klodĹł, o dauguma jĹł slypi Liublino regione. SkalĹŤnĹł dujĹł ieĹĄkotojai ÄŻsitikino, kad ĹĄios gÄ&#x2014;rybÄ&#x2014;s yra kone ĹžemÄ&#x2014;s pavirĹĄiuje, o kai kur jas bĹŤtĹł galima iĹĄgauti net neÄŻrengus poĹžeminiĹł ĹĄachtĹł. Tokiais praneĹĄimais susidomÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s ParÄ?evo apskrities seniĹŤnas Waldemaras Wezgrajus nurodÄ&#x2014; suburti ekspertĹł grupÄ&#x2122;, kad ji ÄŻvertintĹł galimÄ&#x2026; gintaro gavybos naudÄ&#x2026; apskriÄ?iai. Geologai spÄ&#x2014;ja, kad Liublino regione gintaro gali bĹŤti net 1100 tonĹł, jo vertÄ&#x2014; siektĹł apie 7 mlrd. zlotĹł (6,3 mlrd. litĹł). LiublinieÄ?iĹł svajones apie didelÄŻ pelnÄ&#x2026; mÄ&#x2014;gino atvÄ&#x2014;sinti gintaro

prekybos ekspertÄ&#x2014; Anna Sado. Anot jos, pradÄ&#x2014;jus pramoninÄ&#x2122; gintaro gavybÄ&#x2026; jo kaina gerokai nukristĹł, nes pasiĹŤla virĹĄytĹł paklausÄ&#x2026;. Beje, keletÄ&#x2026; metĹł brangusi gintaro Ĺžaliava dabar kaip tik pinga. A.Sado teigimu, kasant gintarÄ&#x2026; reikÄ&#x2014;tĹł mokÄ&#x2014;ti nemenkus mokesÄ?ius ir dalytis pelnu su ĹžemiĹł savininkais, tad investicijos bĹŤtĹł gana rizikingos. Kol kas vietos rinkai gintaro parĹŤpina pajĹŤryje jÄŻ renkantys ĹžmonÄ&#x2014;s, o kainÄ&#x2026; numuĹĄa ir iĹĄ Kaliningrado srities nelegaliai atveĹžama Ĺžaliava. ParÄ?evo apskrities seniĹŤno W.Wezgrajaus tokios abejonÄ&#x2014;s negÄ&#x2026;sdina: jis viliasi, jog gintaro gavybos ĹĄachtos suteiks naujĹł darbo vietĹł ir solidĹžiai papildys vietos savivaldos biudĹžetÄ&#x2026;. SeniĹŤnas teigÄ&#x2014;, kad prieĹĄ gintaro gavybÄ&#x2026; ĹžmonÄ&#x2014;s nerengs protestĹł, nors ÄŻ skalĹŤnĹł dujĹł paieĹĄkas Ĺžvelgia ÄŻtariai.

9%DONĂ&#x2018;QRQXRWU

)E¸Ă&#x;KOĂ&#x;JOĂ&#x;SKALĂ&#x201E;NĂ&#x2039;Ă&#x;DUĂ&#x;JĂ&#x2039; Ă&#x;TAjIAUĂ&#x;SURAĂ&#x;DOĂ&#x;GINĂ&#x;TAĂ&#x;RO

/HQNLMRV/LXEOLQRUHJLRQHQHWLNzWDLEXYRDSWLNWLPLOĂ?LQLĂ&#x2026;NLJLQWDURNORGDL

0AĂ&#x;SIEĂ&#x;KIĂ&#x;MĂ&#x2039;Ă&#x;STEĂ&#x;BwĂ&#x;JIĂ&#x;MASĂ&#x;DIĂ&#x;DIĂ&#x;NAĂ&#x;RYĂ&#x20AC;Ă&#x;TgĂ&#x;MOĂ&#x;KYĂ&#x;TIS Ă&#x201E;0DQRPRN\NODSDWL JHULDXVLDÂł7RNLXVĂ?R GĂ?LXVLĂ&#x2026;VDYRPRNLQLĂ&#x2DC; WLNLVLLĂ&#x2026;JLUVWLNLHNYLHQDV PRN\WRMDVLUPRN\NORV YDGRYDV7RGzOPRN\N ORVQXRODWÂ&#x2019;YHUWLQDVDYR YHLNOjLUMjWREXOLQD Ju s t i n a VO V E RY T Ä&#x2013;

Viena priemoniĹł, padedanÄ?iĹł ÄŻvertinti savo veiklÄ&#x2026; ir jÄ&#x2026; tobulinti, â&#x20AC;&#x201C; nacionaliniai standartizuoti testai, kuriuos jau treÄ?ius metus gali atlikti visĹł mokyklĹł ketvirtokai ir aĹĄtuntokai. Visose mokyklose atliekamos tos paÄ?ios uĹžduotys suteikia galimybÄ&#x2122; pasitikrinti, ko iĹĄmoko kiekvienas jĹł ugdomas vaikas, palyginti savo pasiekimus su kitomis ĹĄalies mokyklomis, pastebÄ&#x2014;ti silpnÄ&#x2026;sias ugdymo vietas ir jas sustiprinti. â&#x20AC;&#x17E;PasiekimĹł stebÄ&#x2014;jimas leidĹžia matyti kiekvienos mokyklos pokyÄ?ius ugdant vaikus: pavyzdĹžiui, ko vaikas buvo pasiekÄ&#x2122;s bĹŤdamas ketvirtokas ir kokie jo rezultatai baigiant aĹĄtuntÄ&#x2026; klasÄ&#x2122;. Tai ne momentinio reitingo fiksavimas, o ilgo, sudÄ&#x2014;tingo mokyklos darbo ÄŻvertinimasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; ĹĄvietimo ir mokslo ministras prof. Dainius Pavalkis. TestĹł rezultatĹł analizÄ&#x2014; suteikia patikimÄ&#x2026; informacijÄ&#x2026; apie vaikĹł mokymosi pasiekimus ir spragas. Visa tai padeda uĹžtikrinti geresnÄŻ grÄŻĹžtamÄ&#x2026; jÄŻ ryĹĄÄŻ mokiniams, jĹł tÄ&#x2014;vams ir pedagogams. Nuo kitĹł mokslo metĹł mokyklos gaus ir specialiÄ&#x2026;, jĹł poreikius atitinkanÄ?iÄ&#x2026; metodinÄ&#x2122; pagalbÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; pedagogĹł mokymus, ugdymo priemones, specialistĹł konsultacijas. Ĺ ÄŻ pavasarÄŻ ÄŻ projektÄ&#x2026; ÄŻsitraukÄ&#x2014; rekordinis mokyklĹł skaiÄ?ius â&#x20AC;&#x201C; per 500. Ketvirtokai pildÄ&#x2014; lietuviĹł kalbos ir matematikos, aĹĄtuntokai â&#x20AC;&#x201C; lietuviĹł kalbos, matematikos ir istorijos testus.

0AĂ&#x;TIĂ&#x;KIĂ&#x;MAĂ&#x;INĂ&#x;FORĂ&#x;MAĂ&#x;CIĂ&#x;JAĂ&#x;Ă&#x; MOĂ&#x;KYĂ&#x;TOĂ&#x;JAMSĂ&#x;IRĂ&#x;TwĂ&#x;VAMS

â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iemet, kaip ir prieĹĄ metus, standartizuotus testus pildÄ&#x2014; ir mĹŤsĹł mokyklos mokiniai â&#x20AC;&#x201C; tai darÄ&#x2014; 120 ketvirtokĹł ir per 140 aĹĄtuntokĹł. ÄŽsitikinome, kad toks ĹžiniĹł ir gebÄ&#x2014;jimĹł patikrinimo bĹŤdas â&#x20AC;&#x201C; pasiekimĹł lygio ÄŻvertinimas â&#x20AC;&#x201C; duoda daug naudosâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; TauragÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Ĺ altinioâ&#x20AC;&#x153; progimnazijos direktorÄ&#x2014; JĹŤratÄ&#x2014; LazdauskienÄ&#x2014;. Jos teigimu, praÄ&#x2014;jusiais mokslo metais pirmÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; atlikusi mokiniĹł testavimÄ&#x2026; mokykla netruko apÄ?iuopti tÄ&#x2026; naudÄ&#x2026;. Mat rezultatai labai aiĹĄkiai parodo, kaip kiekvienam mokiniui, klasei pavyko ÄŻveikti skirtingas uĹžduotis, koks yra ĹžiniĹł ir jĹł mokÄ&#x2014;jimo taikyti praktiĹĄkai lygmuo. Mokytojui tai labai aiĹĄki informacija, kuriose srityse reikia pasistengti, kÄ&#x2026; reikÄ&#x2014;tĹł keisti ugdant konkretĹł vaikÄ&#x2026;. Beje, su testĹł rezultatais susipaŞįsta ne tik mokytojai, bet ir tÄ&#x2014;vai. Jie gali palyginti vaiko rezultatus su klasÄ&#x2014;s, mokyklos ir ĹĄalies rezultatais ir sprÄ&#x2122;sti apie savo vaiko stipriÄ&#x2026;sias ir tobulintinas sritis. Ĺ i informacija padeda iĹĄsiaiĹĄkinti konkreÄ?ius mokymosi sunkumus ir problemas, kurias galima ÄŻveikti pasitelkus tinkamÄ&#x2026; pagalbÄ&#x2026;. 5Ă&#x20AC;Ă&#x;DUOĂ&#x;TYSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;Â?VAIĂ&#x;RAUSĂ&#x;SUNĂ&#x;KUĂ&#x;MO

Nacionaliniai standartizuoti testai, kuriuos rengia bendrojo ugdymo pedagogai ir universitetĹł dÄ&#x2014;stytojai, sudaromi iĹĄ ÄŻvairaus sunkumo ir sudÄ&#x2014;tingumo klausimĹł ir uĹžduoÄ?iĹł: labai lengvĹł, vidutinio sunkumo, sudÄ&#x2014;tingesniĹł. Mokinys gali atlikti ar praleisti per sunkias uĹžduotis, taip parodydamas realias savo Ĺžinias ir gebÄ&#x2014;jimus, pasiekimĹł lygÄŻ (patenkinamÄ&#x2026;, pagrindinÄŻ ir aukĹĄtesnÄŻ jÄŻ). Testai vertinami pagal instrukcijas, todÄ&#x2014;l gauti rezultatai yra objektyvĹŤs ir patikimi. Standartizuoti testai nÄ&#x2014;ra privalomi.

0RN\NORVWREXOLQDVDYRYHLNOjDWVLĂ?YHOJGDPRVÂ&#x2019;PRNLQLĂ&#x2DC;SDVLHNLPXV

Mokyklos ir savivaldybÄ&#x2014;s testus gali pasiimti laisvai â&#x20AC;&#x201C; nemokamai atsisiĹłsti iĹĄ Nacionalinio egzaminĹł centro KELT sistemos, tiesiog juos iĹĄsispausdinti. Kitas bĹŤdas â&#x20AC;&#x201C; pateikti paraiĹĄkÄ&#x2026; Nacionaliniam egzaminĹł centrui ir jis pats testus atsiĹłs mokyklai. Kitais mokslo metais aĹĄtuntokams turÄ&#x2014;tĹł bĹŤti parengti socialiniĹł ir gamtos mokslĹł testai, o ketvirtokams â&#x20AC;&#x201C; pasaulio paĹžinimo testas. Nacionalinis egzaminĹł centras ÄŻgyvendina ES struktĹŤriniĹł fondĹł ir Lietuvos Respublikos biudĹžeto lÄ&#x2014;ĹĄomis finansuojamÄ&#x2026; projektÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;StandartizuotĹł mokiniĹł pasiekimĹł vertinimo ir ÄŻsivertinimo ÄŻrankiĹł bendrojo lavinimo mokyklose kĹŤrimas, II etapasâ&#x20AC;&#x153;. PraÄ&#x2014;jusiais mokslo metais ketvirtokĹł ir aĹĄtuntokĹł Ĺžinias ir gebÄ&#x2014;jimus standartizuotais testais pasitikrino 82 mokyklos. Joms Nacionalinis egzaminĹł centras iĹĄspausdino testus ir parengÄ&#x2014; individualias kiekvieno mokinio pasiekimĹł lyg mens ataskaitas. Ĺ iais metais tokiĹł mokyklĹł buvo per 500.

,AIĂ&#x;KUĂ&#x;DIAGĂ&#x;NOĂ&#x;ZUOĂ&#x;TgĂ&#x;PROBĂ&#x;LEĂ&#x;MgĂ&#x;NEĂ&#x;SUNĂ&#x;KUĂ&#x;I¸SPĂ&#x;RÂ&#x160;SĂ&#x;TI !USĂ&#x;TwĂ&#x;JAĂ&#x;,ANDSĂ&#x;BERĂ&#x;GIEĂ&#x;Nw (GXNRORJLMRVPRNVOĂ&#x2DC;GDNWDUz Ă&#x201E;(J]DPLQDLLUWHVWDLÂąLWLQMDXW UXVNODXVLPDV9LVGzOWRNRONDV QzUDJHUHVQLREĂ&#x2018;GRNDLSÂ&#x2019;VLWL NLQWLNXUXJG\PREHLXJG\PRVL SURFHVH\UDNRQNUHWXVYDLNDV .DGDQJLGDĂ?QDLO\JLQXĂ&#x2026;YLHWLPjVX PHGLFLQDQRUzmLDXLUĂ&#x2026;Â&#x2019;NDUW SDGDU \WLWjSDWÂ&#x2019;0HVSXLNLDL Ă?LQRPHNDGVYHLNDWjUHLNLD WLNULQWLVUHJXOLDULDLWLHVD" 1XRODWUDĂ&#x2026;RPDNDGLĂ&#x2026;OHLVWXPHNXU NDVPDĂ?LDXPRNHVmLĂ&#x2DC;PRNz WRMĂ&#x2DC;SLQLJĂ&#x2DC;MHLODELDXUĂ&#x2018;SLQWXPzV SUHYHQFLMDRQHJ\G\PX7DVSDWLU GzOYDLNĂ&#x2DC;XJG\PR -HLJXUĂ&#x2018;SLVWDQGDUWDLMHLJX QRULPHNDGYLVLYDLNDLSDVLHNWĂ&#x2DC; WDPWLNUjO\JÂ&#x2019;WXULPHUĂ&#x2018;SLQWLVQH J\G\PXRSUHYHQFLMDW\QXRODW SDWLNULQWLDUHVDPHWHLVLQJDPH NHO\MHLUDUQHUHLNLDYDLNXL SDJDOERV$SmLXRSÂ?SUREOHPjMRV XĂ?XRPD]JRMHWXUzVLPHGDXJ GLGHVQÂ?WLNLP\EÂ?NDGMjSDY \NV LĂ&#x2026;VSUÂ?VWLQHVNDXVPLQJDL 1HSDVWHEzGDPLSUREOHPRVDQN VWLOHLGĂ?LDPHMDLDXJWL<UDWL NLP\EzNDGMLXĂ?DXJVWLNUDLGL GHOzLUMRVVSUHQGLPDVEXVGDXJ VXGzWLQJHVQLVQHLEĂ&#x2018;WĂ&#x2DC;EXYÂ?V

7DGQXRODWLQLVYDLNĂ&#x2DC;WLNULQLPDV WDPWLNUDSUDVPHSDGHGDXĂ?mLXRSWL SUREOHPjGDUMDLQHSUDVLGzMXVDUED SDmLRMHMRVSUDGĂ?LRMHÂąNDL Ă&#x201E;J\G\PDVÂł\UDJUHLWDVQHVNDXV PLQJDVLUQHGDXJNDLQXRMDQWLV %HWRUHJXOLDULDLWLNULQDPLYDL NDLQHEHELMRHJ]DPLQĂ&#x2DC;0DQSDmLDL QHVHQLDLWHNRVNDLW \WLPRNVOLQÂ&#x2019; VWUDLSVQÂ&#x2019;NDGMHLJXĂ?PRJXV WLNULQDPDVSHUUHWDLMDPWDLNHOLD VWUHVjRUH]XOWDWDLQHDWVSLQGL UHDOLRVSDGzWLHV-HLJXSHUGDĂ?QDL ÂąQHEHNUHLSLDGzPHVLRQHV QHEHSDWLULDQHWĂ&#x201E;JHURMRÂłVWUHVR %HWUHJXOLDULDLLUSURWLQJDL WLNULQDPDVĂ?PRJXVSDVLHNLD JHULDXVLĂ&#x2DC;UH]XOWDWĂ&#x2DC; -DXNXULVODLNDVNDOEDPHNDG SHGDJRJDVWXULEĂ&#x2018;WLPHQWRULXVR PHQWRULDXVPRNLQ\VWXULUHIOHN WXRWLÂ&#x2019;YHUWLQWLVDYRSURJUHVj 5HIOHNWXRGDPDVYDLNDVPRNRVL NULWLĂ&#x2026;NDLPjVW\WLVSUÂ?VWLSUREOH PDVDQDOL]XRWLPHGĂ?LDJj 'LGĂ?LDXVLDJUzVPzMHLSHGDJRJDL SUDGzWĂ&#x2DC;PRN\WLYDLNXVWDLS NDGMLHJHUDLLĂ&#x2026;ODLN\WĂ&#x2DC;HJ]DPLQXV WHVWXV 7DmLDXWXRPHWPHV WXULPHVSUÂ?VWLSHGDJRJĂ&#x2DC;NRPSH WHQFLMRVRQHYDLNĂ&#x2DC;Ă?LQLĂ&#x2DC;LU JHEzMLPĂ&#x2DC;WLNULQLPRSUREOHPjÂł


ULQNRVSXOVDV '8PEUDVRQXRWU

Ă&#x;PELUĂ?HOLRG

6AIĂ&#x;KAMSĂ&#x;PASKYĂ&#x;RwĂ&#x;DIEĂ&#x;Tg Ă&#x201A;LDXOLĂ&#x2DC;YDOGĂ?LDGYHMXVPHWXVVNULDXGzGDOÂ&#x2019;PRNVOHL YLĂ&#x2DC;ÂąQHVN\UzSLQLJĂ&#x2DC;PDLVWXLUXRĂ&#x2026;WL7RGzOPDLVWR JDPLQLPjGHY\QLRVHPRN\NORVHSHUzPÂ?SULYDWLQLQ NDLĂ&#x2026;LDVVjQDXGDVSDGHQJGDYRSURGXNWĂ&#x2DC;VjVNDLWD Gi n t a r a s Ĺ I U PA RY S LR korespondentas

,WDOĂ&#x2DC;GL]DLQHULDLQXVSUHQGzSDLĂ&#x2026;G\NDXWLQRUVĂ&#x2026;LHODXNHVWRYLQW\VEDOGDLVNLUWLELXUXLMLHJDOLQHWLUĂ&#x2026;YLHVWL

3VARĂ&#x;BUĂ&#x;IRĂ&#x;KOĂ&#x;KYĂ&#x;Bw Ă&#x;IRĂ&#x;GROĂ&#x;Ă&#x20AC;IS

9%DONĂ&#x2018;QRQXRWU

-6WDFHYLmLDXVQXRWU

3LJLDXVLDÂąOLWĂ&#x2DC;NDL QXRMDQWLNzGzEUDQ JLDXVLDVÂąWĂ&#x2018;NVWDQ mLXVOLWĂ&#x2DC;NDLQXRMDQWLV Ă&#x201E;3LQLQIDULQDÂłGL]DLQR VWDODV7RNLHNDLQĂ&#x2DC; VNLUWXPDLYLHQDPHLĂ&#x2026; WULMĂ&#x2DC;/LHWXYRMHHVDQmLĂ&#x2DC; Ă&#x201E;9DGDVLJRVÂłVDORQĂ&#x2DC;

Pinigus socialiai remtinĹł vaikĹł maisto produktams skiria ne savivaldybÄ&#x2014;s, o valstybÄ&#x2014;. Bet savivaldybÄ&#x2014;s privalo pridÄ&#x2014;ti ir savÄ&#x2026; jÄ&#x2026; dalÄŻ â&#x20AC;&#x201C; numatyti lÄ&#x2014;ĹĄĹł valgykloms ir jĹł darbuotojams iĹĄlaikyti. 2012 metĹł rudenÄŻ karĹĄtligiĹĄkai taupyti puolÄ&#x2122; skolose skÄ&#x2122;stanÄ?iĹł Ĺ iauliĹł vadovai sumaĹžino mokyklĹł finansavimÄ&#x2026; taip, kad devynios ÄŻstaigos buvo priverstos atleisti savo darbuotojus ir ÄŻsileisti privatininkus. Maitinimo funkcijÄ&#x2026; perÄ&#x2014;musiems verslininkams pinigĹł patalpĹł nuomai, joms ir darbuotojams iĹĄlaikyti nebuvo skirta â&#x20AC;&#x201C; jie viskÄ&#x2026; turÄ&#x2014;jo padengti iĹĄ vidiniĹł iĹĄtekliĹł. Privatiems tiekÄ&#x2014;jams liko viena iĹĄeitis â&#x20AC;&#x201C; rinktis pigesnius produktus ir maisto kokybÄ&#x2014;s sÄ&#x2026;skaita maĹžinti sÄ&#x2026;naudas. Anot miesto tarybos nario ArtĹŤro Visocko, dÄ&#x2014;l to buvo nuskriausti ne tik socialiai remtini vaikai, bet ir kartu besimokantys moksleiviai, nes maistas vienodai suprastÄ&#x2014;jo visiems. Tai netruko pajusti anksÄ?iau

mokykloje pietus pirkdavÄ&#x2122; moksleiviai. NemaĹža jĹł dalis nustojo valgyti valgykloje ir skubÄ&#x2014;davo pietauti ÄŻ netoliese esanÄ?ias kavines. SugÄ&#x2014;dyta Ĺ iauliĹł valdĹžia pabandÄ&#x2014; suvaidinti, kad rĹŤpinasi visais moksleiviais. Pastarajame tarybos posÄ&#x2014;dyje patvirtintas maisto ruoĹĄimo ÄŻkainis vienam socialiai remtinam moksleiviui â&#x20AC;&#x201C; po 10 centĹł per dienÄ&#x2026;. TokÄŻ ÄŻkainÄŻ apskaiÄ?iavo ir tarybai tvirtinti pateikÄ&#x2014; valdininkĹł komisija. IĹĄ devyniĹł mokyklĹł daugiausia socialiai remtinĹł vaikĹł ĹĄiais mokslo metais mokÄ&#x2014;si â&#x20AC;&#x17E;Rasosâ&#x20AC;&#x153; progimnazijoje â&#x20AC;&#x201C; 170. Pagal valdininkĹł apskaiÄ?iavimus, tokiam moksleiviĹł pulkui pietus galima pagaminti uĹž 17 litĹł. DarĹželiuose maistui pagaminti skiriama kur kas didesnÄ&#x2014; suma â&#x20AC;&#x201C; vienam vaikui po 2 litus per dienÄ&#x2026;. Tiesa, darĹželinukai valgo 3â&#x20AC;&#x201C;4 kartus. Sprendimo projektÄ&#x2026; rengÄ&#x2122; valdininkai ir patys pripaĹžino, kad 10 centĹł â&#x20AC;&#x201C; niekinÄ&#x2014; suma. Dokumente ÄŻraĹĄyta, kad sprendimui ÄŻgyvendinti papildomĹł lÄ&#x2014;ĹĄĹł iĹĄ savivaldybÄ&#x2014;s biudĹžeto nereikÄ&#x2014;s.

S i mo n a V I LT R A K Y T Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

BendrovÄ&#x2014;s ÄŻkĹŤrÄ&#x2014;jas Vaclovas Daukintis pasakojo, kad verslo pradĹžia taip pat buvo â&#x20AC;&#x17E;Pininfarinaâ&#x20AC;&#x153; kĹŤrinys â&#x20AC;&#x201C; kÄ&#x2014;dÄ&#x2014;. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iam baldui sukurti reikÄ&#x2014;jo 1,5 mln. eurĹł investicijĹł, pasitelktos NASA technologijos. Kai kas gali pasakyti, kad 7 tĹŤkst. litĹł uĹž kÄ&#x2014;dÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; kosminÄ&#x2014; kaina. Bet reikia ÄŻvertinti, kiek laiko ji tarnaus ir kokia bus jos nauda sveikataiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; apie savo mÄ&#x2014;gstamiausiÄ&#x2026; baldÄ&#x2026; kalbÄ&#x2014;jo vakar sostinÄ&#x2014;je salono ÄŻkurtuves ĹĄventÄ&#x2122;s V.Daukintis. 0ERĂ&#x;NEĂ&#x;LYGĂ&#x;PLwSĂ&#x;TISĂ&#x;NEĂ&#x;VERĂ&#x;TA

â&#x20AC;&#x17E;Vadasigosâ&#x20AC;&#x153; baldĹł parduotuvÄ&#x2014;s veikia tiktai Vilniuje, Kaune ir KlaipÄ&#x2014;doje. â&#x20AC;&#x17E;NenorÄ&#x2014;jome kurti smulkaus parduotuviĹł tinklo, iĹĄsibarsÄ?iusio po LietuvÄ&#x2026;. Klientas, kuriam ÄŻdomi mĹŤsĹł pasiĹŤla, nepatingi atvaĹžiuoti ÄŻ VilniĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; apie sprendimÄ&#x2026; ÄŻsikurti tik didmiesÄ?iuose kalbÄ&#x2014;jo verslininkas. Salonas Vilniuje, J.Jasinskio gatvÄ&#x2014;je esanÄ?iame â&#x20AC;&#x17E;Verslo trikampyjeâ&#x20AC;&#x153;, perkeltas iĹĄ ankstesnÄ&#x2014;s vietos, buvusios dideliame prekybos centre. Anot V.DaukinÄ?io, buvo dairomasi tinkamos aplinkos. Naujasis salonas pirmame aukĹĄte, su vitrinomis, prieĹĄais langus â&#x20AC;&#x201C; pieva, o â&#x20AC;&#x17E;Vadasigosâ&#x20AC;&#x153; parduodami baldai kaip tik ir skirti terasai ar laukui. Beje, ĹĄiÄ&#x2026; vasarÄ&#x2026; itin paklausios lauko sĹŤpynÄ&#x2014;s. Jos taip graibstomos, kad pirkÄ&#x2014;jams tenka laukti, kol jĹł bus atveĹžta ÄŻ salonÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Ä&#x152;ia klientai mus atranda. Esame matomi du kartus per dienÄ&#x2026;: ĹžmonÄ&#x2014;s atvaĹžiuoja ÄŻ darbÄ&#x2026; ir iĹĄvaĹžiuoja. GalbĹŤt jiems kyla klausimĹł, kÄ&#x2026; Ä?ia veikiame, todÄ&#x2014;l uĹžeina pasiĹžiĹŤrÄ&#x2014;tiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; teigÄ&#x2014; paĹĄnekovas.

9DNDURILFLDOLDLDWLGDU\WDVĂ&#x201E;9DGDVLJRVÂłVDORQDVVRVWLQzVĂ&#x201E;9HUVORWULNDPS\MHÂł

V.Daukintis sako nematantis prasmÄ&#x2014;s Lietuvoje atidaryti daugiau parduotuviĹł, taÄ?iau kolekcijos nuolat atnaujinamos. Verslininkas rodÄ&#x2014; baltus italiĹĄkus biuro baldus, kurie gali stovÄ&#x2014;ti ir lauke, nes darbastaliai nebijo drÄ&#x2014;gmÄ&#x2014;s. KÄ&#x2014;dÄ&#x2014;s taip pat. Kurdami ĹĄÄŻ komplektÄ&#x2026; italĹł dizaineriai sumanÄ&#x2014; paiĹĄdykauti: baldus padarÄ&#x2014; ĹĄvieÄ?ianÄ?ius. Negana to, ÄŻtaisÄ&#x2014; sistemÄ&#x2026;, kuri leidĹžia nuotoliniu pulteliu keisti ĹĄviesĹł spalvÄ&#x2026;. StaliukĹł kojos primena aukĹĄtakulnius, o dÄ&#x2014;l chromuotĹł kojĹł galĹł, baldams stovint ant kilimo, juose atsispindi grindĹł danga. Tai sukuria ÄŻspĹŤdÄŻ, kad baldai kabo ore. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iems baldams suteikiame neribotÄ&#x2026; garantijÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; ĹžadÄ&#x2014;jo salonĹł savininkas. "RANĂ&#x;GUĂ&#x;IRĂ&#x;+IĂ&#x;NIĂ&#x;JOĂ&#x;JE

Tiems, kurie ruoĹĄiasi pirkti biuro baldus, V.Daukintis pataria neieĹĄkoti pigiausiĹł. Juk kokybÄ&#x2014; skirta ilgam. â&#x20AC;&#x17E;Net ir Kinijoje geri dalykai kainuoja brangiai. Dirbame su kavinÄ&#x2014;mis, restoranais, jie perka didelius kiekius, tad vargu ar norÄ&#x2014;s kÄ&#x2014;dÄ&#x2014;s uĹž tĹŤkstantÄŻ litĹł. Nors kai kurie verslininkai skaiÄ?iuoja, kad, pavyzdĹžiui, 700 litĹł kainuojanti kÄ&#x2014;dÄ&#x2014; tarnaus deĹĄimt metĹł, todÄ&#x2014;l per metus ji atsieis vos 70 litĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; V.Daukintis. Naujausi klientai, pasirinkÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Vadasigosâ&#x20AC;&#x153; baldus, â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;SPA Vilnius AnykĹĄÄ?iaiâ&#x20AC;&#x153;, lauko kavinÄ&#x2014;s Palangoje, ĹĄio kurorto vieĹĄbutis â&#x20AC;&#x17E;Ambertonâ&#x20AC;&#x153;, dabar jĹł laukia pirkÄ&#x2014;jas Nidoje. â&#x20AC;&#x17E;TaÄ?iau vienas graĹžiausiĹł ob-

Ă&#x201A;LDXOLĂ&#x2DC;YDOGĂ?LDLQXVSUHQGXVWDXS\WLPRN\NOĂ&#x2DC;YDOJ \NORVSUDGzMRWXĂ&#x2026;WzWL

â&#x20AC;&#x153;

Geriau gailÄ&#x2014;tis dÄ&#x2014;l to, kÄ&#x2026; padarei, nei dÄ&#x2014;l to, ko nepadarei. 9'DXNLQWLV

jektĹł visoje Lietuvoje â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Friedricho pasaĹžasâ&#x20AC;&#x153; KlaipÄ&#x2014;doje. Jo uĹžsakovas suprato estetikos svarbÄ&#x2026; versluiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo verslininkas. $ARĂ&#x;BASĂ&#x;TAĂ&#x;POĂ&#x;POĂ&#x;MwĂ&#x;GIU

â&#x20AC;&#x17E;Vadasigaâ&#x20AC;&#x153; partneriĹł ir klientĹł turi 31 valstybÄ&#x2014;je, dirba su ĹĄimtu ÄŻmoniĹł nuo Latvijos iki JAV ir Vietnamo. Kai kurie gamintojai dirba iĹĄskirtinai â&#x20AC;&#x17E;Vadasigaiâ&#x20AC;&#x153;. Prekiauti baldais V.Daukintis pradÄ&#x2014;jo ankstesniame darbe pritrĹŤkÄ&#x2122;s veiklos ir pasigedÄ&#x2122;s groĹžio. Verslininkas pripaĹžino, kad pradĹžia buvo sunki, nes ÄŻ baldĹł verslÄ&#x2026; nÄ&#x2014;rÄ&#x2014; nieko neĹžinodamas, turÄ&#x2014;damas tik idÄ&#x2014;jÄ&#x2026; ir norÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;TaÄ?iau geriau gailÄ&#x2014;tis dÄ&#x2014;l to, kÄ&#x2026; padarei, nei dÄ&#x2014;l to, ko nepadarei. Ĺ iandien mano darbas â&#x20AC;&#x201C; mano hobisâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo netrukus deĹĄimtmetÄŻ skaiÄ?iuosianÄ?ios ÄŻmonÄ&#x2014;s ÄŻkĹŤrÄ&#x2014;jas.

.OĂ&#x;RwTĂ&#x2039;Ă&#x;PRITĂ&#x;RAUKĂ&#x;TIĂ&#x;PINIGĂ&#x2039; 9DOVW\EzVYDOGRPDVHQHUJHWLNRVKROGLQJDVĂ&#x201E;/LHWX YRVHQHUJLMDÂłVLHNLDVNROLQWLVOHLVWLREOLJDFLMDVLU SDUGXRWLGDOÂ&#x2019;Â&#x2019;PRQLĂ&#x2DC;DNFLMĂ&#x2DC;0DWQRULPDLNL PHWĂ&#x2DC;SOzWUDLILQDQVXRWLSULWUDXNWLLNLPOUGOLWĂ&#x2DC; â&#x20AC;&#x17E;Per septynerius metus ÄŻ plÄ&#x2014;trÄ&#x2026; norime investuoti 2â&#x20AC;&#x201C;3 milijardus litĹł. Reikia papildomo kapitalo, nes iĹĄpirkus â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos dujĹłâ&#x20AC;&#x153; akcijas mĹŤsĹł vidaus atsargos jau bus iĹĄeikvotosâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos energijosâ&#x20AC;&#x153; vadovas Dalius MisiĹŤnas. Pasak jo, vienas galimĹł lÄ&#x2014;ĹĄĹł pritraukimo ĹĄaltiniĹł yra â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos energijosâ&#x20AC;&#x153; grupei priklausanÄ?iĹł ÄŻmoniĹł, kurios ĹĄiuo metu jau yra kotiruojamos birĹžoje, laisvoje apyvartoje esanÄ?iĹł akcijĹł skaiÄ?iaus didinimas. D.MisiĹŤno nuomone, dabartinÄ&#x2014; padÄ&#x2014;tis, kai laisvoje apyvartoje esanÄ?iĹł akcijĹł skaiÄ?ius nesiekia ir 10 proc., yra nenormali ir nesukuria jokio likvidumo. â&#x20AC;&#x17E;Rinka rodo, kad siekiant likvidumo apyvartoje esanÄ?iĹł akcijĹł skaiÄ?ius turÄ&#x2014;tĹł siekti bent 15 procentĹł. Didysis akcininkas tokiu atveju ir toliau galÄ&#x2014;tĹł jaustis gana ramiai, nes jis vis dar turÄ&#x2014;tĹł

visiĹĄkÄ&#x2026; kontrolÄ&#x2122;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos energijosâ&#x20AC;&#x153; vadovas. Anot jo, â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos energijaâ&#x20AC;&#x153; norÄ&#x2014;tĹł, jog ÄŻ jai priklausanÄ?iĹł ir birĹžoje kotiruojamĹł ÄŻmoniĹł akcijas investuotĹł ne strateginiai, o finansiniai investuotojai. Kitas kapitalo pritraukimo bĹŤdas â&#x20AC;&#x201C; obligacijĹł platinimas. â&#x20AC;&#x17E;Obligacijos yra ilgesniam laikui skirtas produktas negu paskola. Dabar bankai skolina labai noriai ir tikrai geromis sÄ&#x2026;lygomis, bet tai nesitÄ&#x2122;s amĹžinaiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; D.MisiĹŤnas. Viena investicijĹł sriÄ?iĹł, kuri gali bĹŤti finansuojama iĹĄleidĹžiant obligacijas, â&#x20AC;&#x201C; planuojama ĹĄilumos ĹŤkio pertvarka, Kruonio elektrinÄ&#x2014;s ir aplinkiniĹł teritorijĹł plÄ&#x2014;tra. IĹĄ grupei priklausanÄ?iĹł ÄŻmoniĹł â&#x20AC;&#x17E;Nasdaq Omxâ&#x20AC;&#x153; Vilniaus birĹžos Oficialiajame prekybos sÄ&#x2026;raĹĄe dabar kotiruojamos â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos energijos gamybosâ&#x20AC;&#x153;, LESTO ir â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos dujĹłâ&#x20AC;&#x153; akcijos. (BNS, LR)


SPORTAS

VARDAIĂ&#x;IRĂ&#x;VEIDAI

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

SPORTOĂ&#x;ARENA

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

UĹ˝DANGA. Ĺ iandien Kaune bus ÄŻteikti LKL Ä?empionĹł Ĺžiedai ir medaliai prizininkams

hEMĂ&#x;PIOĂ&#x;NĂ&#x2039;Ă&#x;PAĂ&#x;DANĂ&#x;GwĂ&#x;ÂŚĂ&#x;DEĂ&#x;BEĂ&#x;SUOĂ&#x;TA

Mindaugas Kalonas karjerÄ&#x2026; tÄ&#x2122;s Izraelyje. 30-metis Lietuvos futbolo rinktinÄ&#x2014;s saugas taps Tado Kijansko komandos draugu Haifos â&#x20AC;&#x17E;Hapoelâ&#x20AC;&#x153; klube, su kuriuo pasiraĹĄÄ&#x2014; dvejĹł metĹł sutartÄŻ. 28 metĹł gynÄ&#x2014;jas T.Kijanskas neseniai irgi pasiraĹĄÄ&#x2014; sutartÄŻ dviem sezonams. M.Kalonas pastaruoju metu priklausÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Bakiâ&#x20AC;&#x153; klubui, kuris buvo lietuvÄŻ paskolinÄ&#x2122;s Zakatalos â&#x20AC;&#x17E;Simurqâ&#x20AC;&#x153; ekipai. Lietuvos rinktinÄ&#x2014;je M.Kalonas yra suĹžaidÄ&#x2122;s 43 rungtynes.

Andrea Pirlo lieka Turino â&#x20AC;&#x17E;Juventusâ&#x20AC;&#x153; gretose. 35 metĹł Italijos futbolo rinktinÄ&#x2014;s saugas pasiraĹĄÄ&#x2014; naujÄ&#x2026; dvejĹł metĹł sutartÄŻ su ĹĄalies Ä?empionĹł klubu. 2011 metais palikÄ&#x2122;s â&#x20AC;&#x17E;Milanâ&#x20AC;&#x153;, kuriame ĹžaidÄ&#x2014; deĹĄimt sezonĹł, A.Pirlo su â&#x20AC;&#x17E;Juventusâ&#x20AC;&#x153; triskart iĹĄ eilÄ&#x2014;s tapo Italijos futbolo pirmenybiĹł nugalÄ&#x2014;toju. 2013â&#x20AC;&#x201C;2014 m. sezonÄ&#x2026; saugas Turino komandai Italijos futbolo pirmenybÄ&#x2014;se pelnÄ&#x2014; 6 ÄŻvarÄ?ius, o iĹĄ viso â&#x20AC;&#x17E;Juventusâ&#x20AC;&#x153; gretose suĹžaidÄ&#x2014; 131 rungtynes.

LKL Ä?empionai viliasi, kad kitÄ&#x2026; sezonÄ&#x2026; klubo biudĹžetas didÄ&#x2014;s, bet tai vis tiek nesuteiks â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algiriuiâ&#x20AC;&#x153; laisvÄ&#x2014;s rinktis ĹžaidÄ&#x2014;jus. Klubo direktorius Paulius MotiejĹŤnas vakar teigÄ&#x2014;, kad â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirisâ&#x20AC;&#x153; ĹĄÄŻ sezonÄ&#x2026; valdÄ&#x2014; finansinÄ&#x2122; situacijÄ&#x2026; geriau nei per klubo griĹŤtÄŻ pernai, taÄ?iau jis negalÄ&#x2014;jo pasidĹžiaugti pergalÄ&#x2014;mis maĹžinant klubo skolas. Jos iĹĄliko tokios pat â&#x20AC;&#x201C; 20 milijonĹł litĹł. â&#x20AC;&#x17E;Vis dar turime intensyviai dirbtiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; paĹžymÄ&#x2014;jo P.MotiejĹŤnas. Jis teigÄ&#x2014;, kad â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirisâ&#x20AC;&#x153; ĹĄÄŻ sezonÄ&#x2026; surinko 16,5 mln. litĹł biudĹžetÄ&#x2026;, atlyginimams ir kitoms iĹĄlaidoms iĹĄleista apie 16 milijonĹł. ,AUĂ&#x;KIAĂ&#x;Ă&#x20AC;IĂ&#x;NIĂ&#x2039;Ă&#x;I¸Ă&#x;5KĂ&#x;RAIĂ&#x;NOS

â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; direktorius atskleidÄ&#x2014;, kad kitÄ&#x2026; sezonÄ&#x2026; planuojama surinkti 21 mln. litĹł biudĹžetÄ&#x2026;. TaÄ?iau P.MotiejĹŤnas pripaĹžino, kad yra neaiĹĄkumĹł dÄ&#x2014;l generalinio rÄ&#x2014;mÄ&#x2014;jo. DÄ&#x2014;l sunkios situacijos Ukrainoje kaunieÄ?iai neĹžino, ar â&#x20AC;&#x17E;PrivatBankâ&#x20AC;&#x153; tÄ&#x2122;s paramÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; ekipai. â&#x20AC;&#x17E;Esame gavÄ&#x2122; ĹŞkio banko ieĹĄkinÄŻ (dÄ&#x2014;l kurio areĹĄtuotas â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; turtas. â&#x20AC;&#x201C; Red.), bet tikimÄ&#x2014;s taikiai iĹĄsprÄ&#x2122;sti situacijÄ&#x2026;. Be to, mus spaudĹžia ir FIBA draudimas registruoti naujus ĹžaidÄ&#x2014;jus. Daug dirbame ir su rÄ&#x2014;mÄ&#x2014;jais, kad galÄ&#x2014;tume atsiskaityti su ĹžaidÄ&#x2014;jais. FIBA situacijÄ&#x2026; supranta, o mes patys krepĹĄininkams aiĹĄkiname, kad negalime iĹĄkart jiems grÄ&#x2026;Ĺžinti skolĹł. Jei tik tai darytume, negalÄ&#x2014;tume suburti pajÄ&#x2014;gios komandos Eurolygaiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; aiĹĄkino P.MotiejĹŤnas. 4REĂ&#x;NEĂ&#x;RISĂ&#x;BUSĂ&#x;LIEĂ&#x;TUĂ&#x;VIS

Klubo vadovas patikino, kad â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; vairÄ&#x2026; kitÄ&#x2026; sezonÄ&#x2026; laikys lietuvis. Tiesa, neaiĹĄku, ar jis liks Gintaro Krapiko rankose. EsÄ&#x2026; jis vienas kandidatĹł uĹžimti trenerio postÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Kandidatus galima suskaiÄ?iuoti pirĹĄtais. Pernai nepasiteisino mĹŤsĹł mintis pakviesti uĹžsienietÄŻ. Lietuviai turi daugiau kantrybÄ&#x2014;s ir supratimo, kas yra mĹŤsĹł jaunimas ir ko jam trĹŤksta. TikimÄ&#x2014;s iki liepos rasti trenerÄŻ ir tuomet pradÄ&#x2014;ti formuoti ĹĄtabÄ&#x2026; bei

30DQWDXWRQXRWU

Deividas Gailius atsisveikino su Liublianos â&#x20AC;&#x17E;Olimpijaâ&#x20AC;&#x153;. ÄŽ Lietuvos rinktinÄ&#x2014;s kandidatĹł sÄ&#x2026;raĹĄÄ&#x2026; patekÄ&#x2122;s 26 metĹł 200 cm ĹŤgio puolÄ&#x2014;jas abipusiu sutarimu nutraukÄ&#x2014; sutartÄŻ su SlovÄ&#x2014;nijos klubu. â&#x20AC;&#x17E;Jei atsiras kas nors geresnio, kodÄ&#x2014;l nepabandĹžius?â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; anksÄ?iau kalbÄ&#x2014;jo D.Gailius, Europos taurÄ&#x2014;s turnyre rinkÄ&#x2122;s po 16,1 taĹĄko. D.Gailiaus ir â&#x20AC;&#x17E;Olimpijaâ&#x20AC;&#x153; sutartis turÄ&#x2014;jo galioti dar metus, bet nei klubas, nei krepĹĄininkas nebuvo patenkinti esama situacija.

.DXQRĂ&#x201E;Ă&#x152;DOJLULRÂłNUHS Ă&#x2026;LQLQNDLVXGzWLQJjVH ]RQjXĂ?EDLJzNHWYLUWXR MXLĂ&#x2026;HLOzVWULXPIX/./ WDmLDXNOXEjVOHJLDQWL ILQDQVLQzQDĂ&#x2026;WDQzNLHN QHVXPDĂ?zMRLUQzUDJD UDQWLMĂ&#x2DC;NDGNLWDVVH]R QDVEXVOHQJYHVQLV

$U/./mHPSLR QDWHWULXPIDYÂ?V WUHQHULV*.UD SLNDVOLNVSULH Ă&#x201E;Ă&#x152;DOJLULRÂłYDLUR GDUQHDLĂ&#x2026;NX

komandÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; P.MotiejĹŤnas. Tarp kandidatĹł nÄ&#x2014;ra Rimo KurtinaiÄ?io. â&#x20AC;&#x17E;Jis turi sutartÄŻ su â&#x20AC;&#x17E;Chimkiâ&#x20AC;&#x153;. Nemanome, kad ji galÄ&#x2014;tĹł bĹŤti nutrauktaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; tvirtino P.MotiejĹŤnas. Jis paneigÄ&#x2014; kalbas, kad sezono metu â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirisâ&#x20AC;&#x153; su Ĺ arĹŤnu JasikeviÄ?iumi derÄ&#x2014;josi dÄ&#x2014;l galimybÄ&#x2014;s dirbti trenerio poste. PrieĹĄ keletÄ&#x2026; dienĹł P.MotiejĹŤnas buvo pastebÄ&#x2014;tas bendraujantis su Nimburko Ä&#x152;EZ ekipos strategu KÄ&#x2122;stuÄ?iu KemzĹŤra. *$ENTĂ&#x;MOĂ&#x;NASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;PERĂ&#x;BRANĂ&#x;GUS

P.MotiejĹŤnas patvirtino, kad â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algiryjeâ&#x20AC;&#x153; liks sutartis turintys Paulius JankĹŤnas ir Robertas Javtokas. Aplink juos ir bus buriama kito sezono komanda. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirisâ&#x20AC;&#x153; lauks Martyno Pociaus atsakymo. Jis turi galimybÄ&#x2122; vasarÄ&#x2026; pakeisti komandÄ&#x2026;. Sutartis su â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algiriuâ&#x20AC;&#x153; dar turi jaunieji ArtĹŤras Gudaitis, Tomas DimĹĄa ir Kasparas Vecvagaras, taip pat ArtĹŤras Milaknis, Mindaugas KupĹĄas, Vytenis LipkeviÄ?ius. PagrindinÄ&#x2014;s komandos duris bandys praverti KlaipÄ&#x2014;dos â&#x20AC;&#x17E;NeptĹŤnuiâ&#x20AC;&#x153; skolingas ir â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algiriuiâ&#x20AC;&#x153; LKL finale rĹŤpesÄ?iĹł pridarÄ&#x2122;s Edgaras Ulanovas. Dar neaiĹĄku, ar Ĺ .JasikeviÄ?ius baigs karjerÄ&#x2026;. Su juo â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; vadovai planuoja sÄ&#x2014;sti prie derybĹł stalo. P.MotiejĹŤno teigimu, â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirisâ&#x20AC;&#x153; norÄ&#x2014;tĹł, kad komandoje vÄ&#x2014;l ĹžaistĹł Justinas Dentmonas. Pats amerikietis buvo uĹžsiminÄ&#x2122;s, kad mielai grÄŻĹžtĹł ÄŻ KaunÄ&#x2026;, bet Lietuvos Ä?empionai negali mokÄ&#x2014;ti vienam lyderiĹł tiek, kiek jis tikisi po sÄ&#x2014;kmingo debiutinio sezono Europoje. TodÄ&#x2014;l â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algiryjeâ&#x20AC;&#x153; jÄŻ greiÄ?iausiai pakeis naujas legionierius.

,+,Ă&#x;IE¸Ă&#x;KOĂ&#x;AUKĂ&#x;SOĂ&#x;VIĂ&#x;DUĂ&#x;RIO â&#x2013; .DLSNLWjVH]RQjUXQJW\QLDXV /./NRPDQGRV"Ă&#x201A;LXRPHWX VYDUVWRPDQDXMDYDUĂ?\EĂ&#x2DC;IRU PXOzNXULJDOzWĂ&#x2DC;WDSWLDXN VRYLGXULX â&#x2013;  3DVWDUjMÂ&#x2019;VH]RQjĂ&#x201E;Ă&#x152;DOJLULVÂł Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WDVÂłLUĂ&#x201E;1HSWĂ&#x2018;QDVÂł UHJXOLDULDMDPHmHPSLRQDWHVX Ă?DLGzGXUDWXV SRUXQJ W\QLĂ&#x2DC; RNLWRVDĂ&#x2026;WXRQLRVNR PDQGRVUXQJW\QLDYRNHWXULDLV UDWDLVLUVXĂ?DLGzSRPDmXV WRGzOGzOQHYLHQRGRUXQJW\QLĂ&#x2DC; VNDLmLDXVHNLSĂ&#x2DC;SR]LFLMDVUL NLXRWzMHOzPzSHUJDOLĂ&#x2DC;LUSUD ODLPzMLPĂ&#x2DC;SURFHQWDV â&#x2013;  'DEDUVYDUVWRPDNDLSVXYLH QRGLQWLUXQJW\QLĂ&#x2DC;VNDLmLĂ&#x2DC;YL VRPVNRPDQGRPV1RUVSD YDVDUÂ&#x2019;/./SRVzG\MHGDXJXPD NOXEĂ&#x2DC;SULWDUzNHWXULĂ&#x2DC;UDWĂ&#x2DC;VLV WHPDLGDEDUVYDUVWRPDNR PDQGRPVSDVLĂ&#x2018;O\WLWULMĂ&#x2DC;UDWĂ&#x2DC; VLVWHPRVYDULDQWj â&#x2013;  3DJDOĂ&#x2026;LjIRUPXOÂ?YLVLNOXEDL LĂ&#x2026;SUDGĂ?LĂ&#x2DC;WDUSXVDY\MHVXĂ?DLV WĂ&#x2DC;GXUDWXVÂąQDPLHLULĂ&#x2026;Y\NR MH3RGYLHMĂ&#x2DC;UDWĂ&#x2DC;mHPSLRQD WHNRPDQGRVVNLOWĂ&#x2DC;Â&#x2019;GYLGDOLV ÂąLUÂąYLHWDVXĂ?zPXVLRV NRPDQGRVWDUSXVDY\MHVXĂ?DLV WĂ&#x2DC;GDUSRGXUDWXV â&#x2013;  7RNLXDWYHMXLĂ&#x2026;YLVRUHJXOLDULD MDPHmHPSLRQDWHNOXEDLVX Ă?DLVWĂ&#x2DC;SRÂąUXQJW\QHV *HULDXVLRVGYLDQWURVLRVJUX SzVNRPDQGRVSULVLGzWĂ&#x2DC;SULH SLUPRMRĂ&#x2026;HĂ&#x2026;HWRDWNULQWDPRVLR VHYDUĂ?\ERVHNXULRVHWDLSSDW \UDQXPDW\WDSRN\mLĂ&#x2DC; â&#x2013;  3ODQXRMDPDNDGQXRNLWRVH ]RQRNHWYLUWILQDO\MHLUSXVIL

QDO\MHEXVNRYRMDPDLNLWULMĂ&#x2DC; SHUJDOLĂ&#x2DC;RQHLNLGYLHMĂ&#x2DC;NDLS EĂ&#x2018;GDYRLNLĂ&#x2026;LRO)LQDODVY\NWĂ&#x2DC; LNLNHWXULĂ&#x2DC;SHUJDOLĂ&#x2DC; â&#x2013; 6YDUVWRPDVLUGDUYLHQDVYD ULDQWDVÂąUHJXOLDUĂ&#x2DC;MÂ&#x2019;mHPSLR QDWjUHQJWLWULMĂ&#x2DC;UDWĂ&#x2DC;VLVWHPD QHGDOLQDQWNRPDQGĂ&#x2DC;Â&#x2019;GYL GDOLV7RNLXDWYHMXSDVNXWLQLD PHUDWHQDPĂ&#x2DC;LULĂ&#x2026;Y\NĂ&#x2DC;NR PDQGRVEĂ&#x2018;WĂ&#x2DC;SDULQNWRVEXU WDLVLUWDLVXNHOWĂ&#x2DC;Ă&#x2026;LRNLRVWRNLRV SDLQLDYRV â&#x2013;  Ă&#x201A;LHSDVLĂ&#x2018;O\PDLWXUzWĂ&#x2DC;EĂ&#x2018;WLSD WHLNWLNOXEDPV/./YDOG\ERV SRVzG\MHOLHSRVPzQHVÂ&#x2019;1DXMD WULMĂ&#x2DC;UDWĂ&#x2DC;VLVWHPDWXUzWĂ&#x2DC;WLNWL NOXEDPVNXULHSODQXRMDYDU Ă?\WLVGYLHMXRVHWXUQ\UXRVH/./ mHPSLRQDWHLUWDUSWDXWLQzVHÂą (XURO\JRV(XURSRVWDXUzV,Ă&#x2026; Ă&#x2026;Ă&#x2018;NLRWDXUzV-XQJWLQzVO\JRV DU%DOWLMRVO\JRVYDUĂ?\ERVH â&#x2013;  7DmLDXGzOGLGHOLRNUĂ&#x2018;YLREĂ&#x2018;WĂ&#x2DC; VXGzWLQJDĂ?DLVWLWULMXRVHWXU Q\UXRVHNDLSWDLGDUzĂ&#x201E;/LHWX YRVU\WDVÂłLUĂ&#x201E;1HSWĂ&#x2018;QDVÂłSUDz MXVÂ&#x2019;VH]RQj â&#x2013;  .RONDVGDUQzUDJDOXWLQDLDLĂ&#x2026; NXNLHNNRPDQGĂ&#x2DC;Ă?DLVNLWDPH /./mHPSLRQDWH/\JD\UDJD YXVL1./mHPSLRQRĂ&#x201E;0DĂ?HLNLĂ&#x2DC;Âł NOXERSUDĂ&#x2026;\PjSULLPWLÂ&#x2019;/LHWX YRVmHPSLRQDWj-HLYDOG\ED SULWDUVĂ&#x201E;0DĂ?HLNLDLÂłWDSV jMD/./NRPDQGDNXULSDNHLV SDVNXWLQÂ?YLHWjXĂ?zPXVÂ&#x2019;.DX QRĂ&#x201E;/68$WOHWjÂł%HWLĂ&#x2026;/./QD ULĂ&#x2DC;GDUQzUDRILFLDOLDLLĂ&#x2026;EUDXN WDVLU9LOQLDXVĂ&#x201E;6DNDOĂ&#x2DC;ÂłNOXEDV GzOGLGHOLĂ&#x2DC;ILQDQVLQLĂ&#x2DC;SUREOH PĂ&#x2DC;VXVWDEGÂ?VVDYRYHLNOj

Taip pat ĹžalgirieÄ?iai ieĹĄkos legionieriĹł lengvojo kraĹĄto ir vidurio puolÄ&#x2014;jo pozicijoms. â&#x20AC;&#x17E;NaujĹł ĹžaidÄ&#x2014;jĹł paieĹĄkos prasidÄ&#x2014;s vÄ&#x2014;liau. TurÄ&#x2014;dami maĹžÄ&#x2026; biudĹžetÄ&#x2026; nepretenduojame ÄŻ dide-

lius pirkinius pirminÄ&#x2014;je rinkoje. Bet tikimÄ&#x2014;s, kad vÄ&#x2014;liau sÄ&#x2014;kmingai pasirinksime, nes atvaĹžiuos ĹžaidÄ&#x2014;jai, kurie nori ÄŻrodyti savo vertÄ&#x2122; Europoje ir kilti aukĹĄÄ?iauâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; teigÄ&#x2014; P.MotiejĹŤnas. (LR)

UXQJW\QzV7HO$YLYRĂ&#x201E;0DFFDEL³¹ +DLIRVĂ&#x201E;0DFFDELÂł SRSUDWÂ?VL PRSLUPRVLRVUXQJW\QzV 3ERĂ&#x201C;BIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GA3XVILQDOLRDQWURVLRV UXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ&#x2DC; .UDJXMHYD FRĂ&#x201E;5DGQLmNL³¹%HOJUDGRĂ&#x201E;3DUWL]DQÂł VHULMD %HOJUDGRĂ&#x201E;0HJD YL]XUD³¹%HOJUDGRĂ&#x201E;&UYHQD]YH]GDÂł  

5LNLXRWz SRUXQJW 'DQLMDÂą $XVWULMDÂą8NUDLQDÂą/LHWXYD Âą/LHWXYRVULQNWLQzSDVNXWLQÂ&#x2019;PDmj Ă?DLVVHNPDGLHQÂ&#x2019;LĂ&#x2026;Y\NRMHVX'DQLMD

¸VIESLENTw Cescas Fabregasas apsivilks Londono â&#x20AC;&#x17E;Chelseaâ&#x20AC;&#x153; marĹĄkinÄ&#x2014;lius. Ispanijos rinktinÄ&#x2014;s saugas paliko â&#x20AC;&#x17E;Barcelonaâ&#x20AC;&#x153; ir pasiraĹĄÄ&#x2014; penkeriĹł metĹł sutartÄŻ. 27 metĹł futbolininkas anksÄ?iau ĹžaidÄ&#x2014; Anglijoje ir atstovavo Londono â&#x20AC;&#x17E;Arsenalâ&#x20AC;&#x153; ekipai. â&#x20AC;&#x17E;JauÄ?iu, kad turiu nebaigtĹł reikalĹł â&#x20AC;&#x17E;Premierâ&#x20AC;&#x153; lygoje. â&#x20AC;&#x17E;Chelseaâ&#x20AC;&#x153; klubas atitinka mano ambicijas, nes yra alkanas ir trokĹĄta trofÄ&#x2014;jĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; C.Fabregasas. â&#x20AC;&#x17E;Barcelonaâ&#x20AC;&#x153; klube jis ĹžaidÄ&#x2014; tris sezonus.

+REPĂ&#x;¸IĂ&#x;NIS %UROĂ&#x201C;POSĂ&#x201C;MOĂ&#x201C;TEĂ&#x201C;RĂ&#x152;Ă&#x201C;jEMĂ&#x201C;PIOĂ&#x201C;NAĂ&#x201C;TOĂ&#x201C;AT RANĂ&#x201C;KADVLVWXUDV%JUXSz%HOJLMD Âą/LHWXYD 9.XNWLHQz(Ă&#x201A;LNĂ&#x2026;QLĂ&#x2018;Wz **XWNDXVNDLWzLU62NRFN\WzSR 0DNHGRQLMDÂą'LGĂ?LRML%ULWDQLMD 5LNLXRWz/LHWXYDÂąLU'L GĂ?LRML%ULWDQLMDÂąLU%HOJLMDÂą LU0DNHGRQLMDÂąLU $JUXSz6ORYzQLMDÂą/HQNLMD /LXNVHPEXUJDVÂą6ORYDNLMD 3LUPDXMD/HQNLMDÂąLU6OR YDNLMDÂąLU &JUXSz(VWLMDÂą/DWYLMD3RU WXJDOLMDÂą,WDOLMD

3LUPDXMD/DWYLMDÂąLU 'JUXSz6XRPLMDÂą8NUDLQD 9RNLHWLMDÂą-XRGNDOQLMD 3LUPDXMD8NUDLQDÂąLU -XRGNDOQLMDÂąLU (JUXSzĂ&#x201A;YHGLMDÂą2ODQGLMD 3LUPDXMD5XVLMDÂąLUĂ&#x201A;YH GLMDÂąLU )JUXSz.URDWLMDÂą,]UDHOLV 3LUPDXMD.URDWLMDÂąLU ,ENĂ&#x201C;KIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GA)LQDORĂ&#x2026;HĂ&#x2026;WRVLRVUXQJW\ QzV LNLSHUJDOLĂ&#x2DC; =HOLRQD*XURV Ă&#x201E;6WHOPHWÂł 0kHVQDXVNLVPLQ Âą=JRĂ?HOHFRĂ&#x201E;7XURZÂł '.UHVWLQLQDV QHUHJLVWUXRWDV VHULMD )ZĂ&#x201C;RAEĂ&#x201C;LIOĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GA)LQDORDWVDNRPRVLRV

2ANĂ&#x;KIĂ&#x;NIS %UROĂ&#x201C;POSĂ&#x201C;MOĂ&#x201C;TEĂ&#x201C;RĂ&#x152;Ă&#x201C;jEMĂ&#x201C;PIOĂ&#x201C;NAĂ&#x201C;TOĂ&#x201C;AT RANĂ&#x201C;KADVLVWXUDVRMLJUXSz /LHWXYD 'Ă&#x201A;DWNDXVNDLWz/%HUQD WDYLmLĂ&#x2018;Wz'%Ă&#x2018;WzQDLWzLU*9LGĂ&#x2018;QDLWz SR Âą8NUDLQD

&UTĂ&#x;BOĂ&#x;LAS ,IEĂ&#x201C;TUĂ&#x201C;VOSĂ&#x201C;!Ă&#x201C;LYĂ&#x201C;GADVLVWXUDV *DUJĂ?GĂ&#x2DC;Ă&#x201E;%DQJD³¹Ă&#x201E;.ODLSzGRVJUD QLWDVÂł 5LNLXRWz9LOQLDXVĂ&#x201E;Ă&#x152;DOJLULV³¹WĂ&#x2026;N 3DNUXRMRĂ&#x201E;.UXRMD³¹Ă&#x201E;7UDNDL³¹ .ODLSzGRVĂ&#x201E;$WODQWDV³¹0DUL MDPSROzVĂ&#x201E;6Ă&#x2018;GXYD³¹Ă&#x201E;%DQJDÂł Âą3DQHYzĂ?LRĂ&#x201E;(NUDQDV³¹ Ă&#x201E;.ODLSzGRVJUDQLWDV³¹Ă&#x201E;Ă&#x201A;LDX OLDL³¹$O\WDXVĂ&#x201E;'DLQDYD³¹


VSRUWRDUHQD

Ă&#x;PELUĂ?HOLRG

$)3Ă&#x201E;6FDQSL[ÂłQXRWU

$3QXRWU

PASAULIO FUTBOLO Ĺ VENTÄ&#x2DC; BRAZILIJA PASITIKO IR DAINOMIS, IR PROTESTAIS

'DLQDNXULjDWOLNR&ODXGLD/HLWWH-HQQLIHU/RSH]LU3LWEXOOLVYDLQLNDYRVSDOYLQJjEHWYRVPLQWUXNXVLjSDVDXOLRIXWER ORmHPSLRQDWRDWLGDU\PRĂ&#x2026;YHQWÂ?6DQ3DXORĂ&#x201E;&RULQWLDQVÂłVWDGLRQH3RLĂ&#x2026;NLOPLĂ&#x2DC;Â&#x2019;DUHQjÂ&#x2019;EzJR%UD]LOLMRVLU.URDWLMRVHNLSRV

1HYLVLHPV6DQ3DXOHYDNDUUĂ&#x2018;SzMRIXWERODVÂąPLHVWRJDWYzVHQXRSDWU\WRY\NR SURWHVWRDNFLMRVSHUNXULDVVSURJLQzMRSHWDUGRVLUY\NRVXVLUzPLPDLVXSROLFLMD

SAMĂ&#x;BAĂ&#x;APĂ&#x;LINKĂ&#x;KAĂ&#x;MUOĂ&#x;LÂ? PusryÄ?iauja kada nori Vokietijos rinktinÄ&#x2014; iĹĄ anksto Ĺžinojo, kad Brazilijoje bus karĹĄta ir drÄ&#x2014;gna, bet jai teko pratintis ir prie neÄŻprastai ankstyvos pirmĹł jĹł rungtyniĹł su Portugalija pradĹžios. Pirmadienio maÄ?as Salvadore prasidÄ&#x2014;s 13 val. vietos laiku â&#x20AC;&#x201C; pustreÄ?ios valandos anksÄ?iau, nei prasideda dauguma bundeslygos rungtyniĹł. Ä&#x152;empionĹł lygos ir nacionaliniĹł komandĹł maÄ?ai VakarĹł Europoje ÄŻprastai prasideda dar vÄ&#x2014;liau â&#x20AC;&#x201C; 20 val. 45 min. Vokietijos komanda nutarÄ&#x2014; leisti patiems ĹžaidÄ&#x2014;jams nusprÄ&#x2122;sti, kaip prisitaikyti. â&#x20AC;&#x17E;Mums tai nauja, neĹžinau, kaip tai paveiks ĹžaidimÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; Vokietijos rinktinÄ&#x2014;s vadovas Oliveris Bierhoffas. Vokietijos rinktinÄ&#x2014;je nÄ&#x2014;ra nustatytas tikslus pusryÄ?iĹł laikas â&#x20AC;&#x201C; bufetas yra atviras visÄ&#x2026; dienÄ&#x2026;, tad ĹžaidÄ&#x2014;jai patys gali nusprÄ&#x2122;sti, kada ir kÄ&#x2026; valgyti. TaÄ?iau komandos pratybos Brazilijoje prasideda 13 val. vietos laiku, kaip prasidÄ&#x2014;s ir pirmosios vokieÄ?iĹł rungtynÄ&#x2014;s su Portugalija.

Italai atsiveĹžÄ&#x2014; dainininkÄ&#x2026;

su jÄ&#x2014;gos aitvaru nukrito ten, kur aĹĄ stovÄ&#x2014;jauâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; Olandijos rinktinÄ&#x2014;s gynÄ&#x2014;jas.

komanda. JĹŤs Ĺžinote, koks jis yra. Jis nori savo ĹĄlovÄ&#x2014;s akimirkĹł.â&#x20AC;&#x153; TokiĹł kaip Ä&#x152;empionĹł lygos fi-

Vos nepatyrÄ&#x2014; traumos Olandijos rinktinÄ&#x2014;s kapitonas Robinas van Persie ir gynÄ&#x2014;jas Darylas Janmaatas galÄ&#x2014;jo patirti rimtĹł traumĹł ne futbolo aikĹĄtÄ&#x2014;je, o paplĹŤdimyje, kur ÄŻ juos atsitrenkÄ&#x2014; vaikinas su jÄ&#x2014;gos aitvaru. NÄ&#x2014; vienas nenukentÄ&#x2014;jo ir paskui treniravosi su Olandijos rinktine, kuri penktadienÄŻ Ĺžais pirmÄ&#x2026;sias pasaulio Ä?empionato rungtynes su Ispanija. D.Janmaatas pasakojo, kad jÄ&#x2014;gos aitvaras vos neuĹžlÄ&#x2014;kÄ&#x2014; ant jo Ipanemos paplĹŤdimyje prieĹĄais Olandijos rinktinÄ&#x2014;s vieĹĄbutÄŻ. â&#x20AC;&#x17E;Vos negavau per galvÄ&#x2026;. Vyras

Nepavydi C.Ronaldo

nalas, kur Portugalijos rinktinÄ&#x2014;s ĹžvaigĹždÄ&#x2014;, ĹĄvÄ&#x2122;sdamas ketvirtÄ&#x2026; jÄŻ Madrido â&#x20AC;&#x17E;Realâ&#x20AC;&#x153; ÄŻvartÄŻ ÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Atleticoâ&#x20AC;&#x153; vartus, nusiplÄ&#x2014;ĹĄÄ&#x2014; marĹĄkinÄ&#x2014;lius ir prieĹĄ kameras rodÄ&#x2014; savo raumenis. â&#x20AC;&#x17E;Man svarbiau komandos trofÄ&#x2014;jai, â&#x20AC;&#x201C; tvirtino W.Rooney. â&#x20AC;&#x201C; AĹĄ esu laimÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s (Futbolo profesionalĹł asociacijos) geriausio ĹžaidÄ&#x2014;jo prizÄ&#x2026;, bet to negalima lyginti su tuo, kai laimi â&#x20AC;&#x17E;Manchester Unitedâ&#x20AC;&#x153; klubas.â&#x20AC;&#x153;

Wayneâ&#x20AC;&#x2122;as Rooney nepavydÄ&#x2014;jo ĹžiĹŤrÄ&#x2014;damas, kaip buvÄ&#x2122;s komandos draugas â&#x20AC;&#x17E;Manchester Unitedâ&#x20AC;&#x153; klube Cristiano Ronaldo kÄ&#x2014;lÄ&#x2014; aukĹĄtyn geriausio pasaulio futbolininko prizÄ&#x2026; ĹĄiĹł metĹł pradĹžioje. â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ nesu tas ĹžaidÄ&#x2014;jas, kuriam to labiausiai reikÄ&#x2014;tĹł, kaip Cristiano Ronaldo, â&#x20AC;&#x201C; bĹŤdamas Brazilijoje pareiĹĄkÄ&#x2014; Anglijos rinktinÄ&#x2014;s puolÄ&#x2014;jas. â&#x20AC;&#x201C; Jis turÄ&#x2014;jo ĹĄÄŻ prizÄ&#x2026; laimÄ&#x2014;ti ir jÄŻ laimÄ&#x2014;jo. Man labiau rĹŤpi, kad laimÄ&#x2014;tĹł $3QXRWU

Luigi Serrano traukÄ&#x2014; garsiÄ&#x2026; jÄ&#x2026; italĹł dainÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Reginellaâ&#x20AC;&#x153; treÄ?iadienÄŻ Mangaratiboje. Jis yra oficialus dainininkas, kurÄŻ samdo Italijos futbolo federacija per Ĺžiniasklaidai ir rÄ&#x2014;mÄ&#x2014;jams skirtus renginius pasaulio ir Europos pirmenybÄ&#x2014;se.

SveÄ?iai kvieÄ?iami iĹĄgerti stipraus italiĹĄko espreso ar paragauti italiĹĄkĹł makaronĹł, o tai darydami klausosi klasikiniĹł italiĹĄkĹł dainĹł. â&#x20AC;&#x17E;Mano specializacija 7-ojo deĹĄimtmeÄ?io dainos. Jos populiarios Brazilijoje â&#x20AC;&#x201C; tai Peppino di Capri, Minos, Ornellos Vanoni dainosâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo L.Serrano. Jis pats yra kilÄ&#x2122;s iĹĄ PietĹł Italijos regiono Kalabrijos ir dirba pianistu bei dainininku gerai Ĺžinomame Romos klube â&#x20AC;&#x17E;Jackie Oâ&#x20AC;&#x153;. Su Italijos rinktine jis dirba nuo 2008 metĹł Europos pirmenybiĹł Austrijoje. Kuris Italijos rinktinÄ&#x2014;s futbolininkas yra geriausias dainininkas? â&#x20AC;&#x17E;Manau, Antonio Cassano. Jis â&#x20AC;&#x201C; mielas vaikinas, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; L.Serrano. â&#x20AC;&#x201C; Andrea Pirlo irgi ĹĄaunus, bet nemanau, kad jis dainuoja.â&#x20AC;&#x153;

Ispanas vÄ&#x2014;l uĹždainuos IspanĹł operos dainininkas Placido Domingo ĹĄeĹĄtÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; dainuos pasaulio futbolo Ä?empionate. Brazilijoje jis koncertuos likus dviem dienoms iki finaliniĹł rungtyniĹł. BrazilĹł Ĺžiniasklaidos teigimu, garsiojo tenoro koncertas vyks Rio de Ĺ˝aneire, HSBC arenoje, liepos 11-Ä&#x2026;jÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; poilsio dienÄ&#x2026; Ä?empionate tarp pusfinaliĹł ir finalo. Jame taip pat dalyvaus kinĹł pianistas Lang Langâ&#x20AC;&#x2122;as, sopranas Anna Maria Martinez, dirigentas Eugeneâ&#x20AC;&#x2122;as Kohnas ir Brazilijos simfoninis orkestras. 73 metĹł ispanĹł tenoras buvo visuose pasaulio futbolo Ä?empionatuose nuo 1974 metĹł. Per 1982 metĹł pasaulio pirmenybes Ispanijoje jis atliko Ä?empionato atidarymo dainÄ&#x2026;.

Baiminasi dÄ&#x2014;l vejos 9RNLHmLDLJDUVzMDGUDXVPHEHW%UD]LOLMRMHIXWEROLQLQNDLQHYHQJLDDWVLSDODLGXRWLĂ&#x2026;RNGDPLVXYLHWRVLQGzQDLV

Ispanijos rinktinÄ&#x2014; baiminasi, kad apginti titulÄ&#x2026; jai gali sutrukdy-

ti prasta stadionĹł Brazilijoje vejos kokybÄ&#x2014;. Ispanijos futbolininkai ĹžaidimÄ&#x2026; grindĹžia daugybe perdavimĹł paĹžeme, todÄ&#x2014;l ĹžolÄ&#x2014;s kokybÄ&#x2014; jiems labai svarbu. Ispanai iki ĹĄiol teisinasi, kad pirmosiose 2012 metĹł Europos Ä?empionato rungtynÄ&#x2014;se lygiÄ&#x2026;sias su italais 1:1 lÄ&#x2014;mÄ&#x2014; bĹŤtent prasta aikĹĄtÄ&#x2014;. BĹŤtĹł nenuostabu, jei ir po pirmĹłjĹł rungtyniĹł Brazilijoje iĹĄ ispanĹł stovyklos pasigirstĹł piktĹł kalbĹł. Pasaulio Ä?empionato maÄ?ams veja buvo sÄ&#x2014;jama iĹĄ europietiĹĄkĹł ir PietĹł Amerikos sÄ&#x2014;klĹł miĹĄinio. Ĺ˝olÄ&#x2014; stadionuose bus 18â&#x20AC;&#x201C;22 mm ilgio, o dÄ&#x2014;l vejos drÄ&#x2014;kinimo sprÄ&#x2122;s ne komandos, o FIFA atstovai. â&#x20AC;&#x17E;Esant tokiam klimatui sunku atitikti standartusâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; teisinosi 7 iĹĄ 12 stadionĹł priĹžiĹŤrintis ispanĹł bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Royal Verdâ&#x20AC;&#x153; atstovas Carlosas Botella. TaÄ?iau kol kas kai kurie Ispanijos rinktinÄ&#x2014;s ĹžaidÄ&#x2014;jai aikĹĄtei priekaiĹĄtĹł neturi. â&#x20AC;&#x17E;Veja gera. Ji trumpa ir greita. Puiki ĹžaidĹžiant greitais pirmaisiais prisilietimais. BĹŤtent tai, kÄ&#x2026; mes ir mÄ&#x2014;gstame. Mums labai svarbu, kad kamuolys veja judÄ&#x2014;tĹł greitaiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; po ispanĹł treniruotÄ&#x2014;s sakÄ&#x2014; saugas Koke.

PinigĹł neskaiÄ?iuoja Rusijos futbolo rinktinÄ&#x2122; treniruojantis italas Fabio Capello gauna didĹžiausiÄ&#x2026; algÄ&#x2026; tarp pasaulio Ä?empionate dalyvausianÄ?iĹł rinktiniĹł vyriausiĹł jĹł treneriĹł. DidĹžiosios Britanijos Ĺžiniasklaidos teigimu, F.Capello per metus uĹždirba 6,7 milijono svarĹł sterlingĹł (apie 28 milijonus litĹł). Jis lenkia antrojoje vietoje esantÄŻ Anglijos rinktinÄ&#x2014;s vyriausiÄ&#x2026; jÄŻ trenerÄŻ Roy HodgsonÄ&#x2026; beveik dvigubai â&#x20AC;&#x201C; ĹĄio metinÄ&#x2014; alga sudaro 3,5 milijono svarĹł. Italas Cesare Prandelli, vadovaujantis savo ĹĄalies nacionalinei komandai, yra treÄ?iojoje vietoje (2,58 milijono svarĹł). Pasaulio futbolo Ä?empionato treneriĹł sÄ&#x2026;raĹĄe yra net keturi specialistai iĹĄ Vokietijos â&#x20AC;&#x201C; Ottmaras Hitzfeldas (Ĺ veicarija), Joachimas LĂśwas (Vokietija), JĂźrgenas Klinsmannas (JAV) ir Volkeris Finke (KamerĹŤnas). MaĹžiausiai uĹždirba meksikietis Miguelis Herrera, treniruojantis savo ĹĄalies rinktinÄ&#x2122;. Jis per metus gauna 125 tĹŤkstanÄ?ius svarĹł sterlingĹł. (AP, LR)


VSRUWRDUHQD

$3QXRWU

PELUĂ?HOLRGĂ&#x;

0ASAULIOĂ&#x201C;FUTBOLOĂ&#x201C;jEMPIONATAS

!Ă&#x201C;GRUPw %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG

%UD]LOLMDÂą.URDWLMD YzODLYDNDUH

0HNVLNDÂą.DPHUĂ&#x2018;QDV YDO

%UD]LOLMDÂą0HNVLND YDO

.DPHUĂ&#x2018;QDVÂą.URDWLMD YDO .DPHUĂ&#x2018;QDVÂą%UD]LOLMD.URDWLMDÂą0HNVLND YDO+OMANDAĂ&#x201C;

  

%UD]LOLMD .URDWLMD .DPHUĂ&#x2018;QDV 0HNVLND

2UNGTĂ&#x201C; 0ERGĂ&#x201C;

  

  

,YGĂ&#x201C;

0RALĂ&#x201C; Â&#x152;VARjIAIĂ&#x201C; 4šK

  

  

  

  

"Ă&#x201C;GRUPw %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG 

+OMANDAĂ&#x201C;

  

$XVWUDOLMD kLOz ,VSDQLMD 2ODQGLMD

,VSDQLMDÂą2ODQGLMD YDO

kLOzÂą$XVWUDOLMD YDO

$XVWUDOLMDÂą2ODQGLMD YDO ,VSDQLMDÂąkLOz YDO 2ODQGLMDÂąkLOz$XVWUDOLMDÂą,VSDQLMD YDO

2UNGTĂ&#x201C; 0ERGĂ&#x201C;

  

  

,YGĂ&#x201C;

0RALĂ&#x201C; Â&#x152;VARjIAIĂ&#x201C; 4šK

  

  

  

  

#Ă&#x201C;GRUPw %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG

.ROXPELMDÂą*UDLNLMD YDO 'UDPEOLR.DXOR.UDQWDVÂą-DSRQLMD YDO

.ROXPELMDÂą'UDPEOLR.DXOR.UDQWDV YDO

-DSRQLMDÂą*UDLNLMD YDO

-DSRQLMDÂą.ROXPELMD*UDLNLMDÂą'UDPEOLR.DXOR.UDQWDV YDO+OMANDAĂ&#x201C;

  

'UDPEOLR.DXOR.UDQWDV *UDLNLMD .ROXPELMD -DSRQLMD

2UNGTĂ&#x201C; 0ERGĂ&#x201C;

  

  

,YGĂ&#x201C;

0RALĂ&#x201C; Â&#x152;VARjIAIĂ&#x201C; 4šK

  

  

  

  

$Ă&#x201C;GRUPw %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG

8UXJYDMXVÂą.RVWD5LND YDO

$QJOLMDÂą,WDOLMD YDO

8UXJYDMXVÂą$QJOLMD YDO ,WDOLMDÂą.RVWD5LND YDO ,WDOLMDÂą8UXJYDMXV.RVWD5LNDÂą$QJOLMD YDO+OMANDAĂ&#x201C;

  

$QJOLMD ,WDOLMD .RVWD5LND 8UXJYDMXV

2UNGTĂ&#x201C; 0ERGĂ&#x201C;

  

  

,YGĂ&#x201C;

0RALĂ&#x201C; Â&#x152;VARjIAIĂ&#x201C; 4šK

  

  

  

  

%Ă&#x201C;GRUPw %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG

Ă&#x201A;YHLFDULMDÂą(NYDGRUDV YDO 3UDQFĂ&#x2018;]LMDÂą+RQGĂ&#x2018;UDV YDO

Ă&#x201A;YHLFDULMDÂą3UDQFĂ&#x2018;]LMD YDO

+RQGĂ&#x2018;UDVÂą(NYDGRUDV YDO +RQGĂ&#x2018;UDVÂąĂ&#x201A;YHLFDULMD(NYDGRUDVÂą3UDQFĂ&#x2018;]LMD YDO+OMANDAĂ&#x201C;

  

(NYDGRUDV +RQGĂ&#x2018;UDV 3UDQFĂ&#x2018;]LMD Ă&#x201A;YHLFDULMD

2UNGTĂ&#x201C; 0ERGĂ&#x201C;

  

  

,YGĂ&#x201C;

0RALĂ&#x201C; Â&#x152;VARjIAIĂ&#x201C; 4šK

  

  

  

  

&Ă&#x201C;GRUPw %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG

$UJHQWLQDÂą%RVQLMDLU+HUFHJRYLQD YDO ,UDQDVÂą1LJHULMD YDO

$UJHQWLQDÂą,UDQDV YDO

1LJHULMDÂą%RVQLMDLU+HUFHJRYLQD YDO

1LJHULMDÂą$UJHQWLQD%RVQLMDLU+HUFHJRYLQDÂą,UDQDV YDO+OMANDAĂ&#x201C;

  

$UJHQWLQD %RVQLMDLU+HUFHJRYLQD ,UDQDV 1LJHULMD

2UNGTĂ&#x201C; 0ERGĂ&#x201C;

  

  

,YGĂ&#x201C;

0RALĂ&#x201C; Â&#x152;VARjIAIĂ&#x201C; 4šK

  

  

  

  

'Ă&#x201C;GRUPw %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG

UĹ˝MOJIS. Ispanija siekia laimÄ&#x2014;ti jau ketvirtÄ&#x2026; jÄŻ titulÄ&#x2026; iĹĄ eilÄ&#x2014;s

&IĂ&#x;NAĂ&#x;LOĂ&#x;Â?SĂ&#x;PĂ&#x201E;Ă&#x;DĂ&#x20AC;IAIĂ&#x;VwLĂ&#x;ATĂ&#x;GIS ,VSDQLMDLU2ODQGLMDSULHĂ&#x2026;NHWYHULXVPHWXVĂ?DLGzYLH QDPHODELDXVLDLQXY\OXVLĂ&#x2DC;SDVDXOLRIXWERORmHP SLRQDWĂ&#x2DC;ILQDOĂ&#x2DC;SHUYLVjMRLVWRULMjĂ&#x201A;LRVNRPDQGRV WXUzVJDOLP\EÂ?SDVLWDLV\WLMDXĂ&#x2026;Â&#x2019;YDNDUj%UD]LOLMRMH Tai buvo vienas likimo pokĹĄtĹł, kai pasaulio Ä?empionato burtai Ispanijos futbolininkus suvedÄ&#x2014; su komanda, kuriÄ&#x2026; jie ÄŻveikÄ&#x2014; finale Johanesburge prieĹĄ ketverius metus. Ispanijos rinktinÄ&#x2014;s treneriui Vicente del Bosque tÄ&#x2122;siant atakuojanÄ?iojo futbolo filosofijÄ&#x2026;, Olandijos rinktinÄ&#x2014;s treneris Louis van Gaalas rikiuoja gynybos gretas. Jis tikisi, kad vienas iĹĄ trijĹł puikiĹł puolÄ&#x2014;jĹł â&#x20AC;&#x201C; Robinas van Persie, Arjenas Robbenas arba Wesley Sneijderis ÄŻmuĹĄ ÄŻvartÄŻ kontratakoje per pirmÄ&#x2026;sias B grupÄ&#x2014;s rungtynes ĹĄiandien Salvadoro mieste.

â&#x20AC;&#x17E;Mums nereikia nieko keisti â&#x20AC;&#x201C; tik iĹĄlaikyti maksimaliÄ&#x2026; pagarbÄ&#x2026; varĹžovams, nes tai padÄ&#x2014;jo mums pasiekti virĹĄĹŤnÄ&#x2122;.â&#x20AC;&#x153; 65DPRVDV

9RNLHWLMDÂą3RUWXJDOLMD YDO *DQDÂą-$9 YDO

9RNLHWLMDÂą*DQD YDO

-$9Âą3RUWXJDOLMD YDO

3RUWXJDOLMDÂą*DQD-$9Âą9RNLHWLMD YDO+OMANDAĂ&#x201C;

  

*DQD -$9 3RUWXJDOLMD 9RNLHWLMD

2UNGTĂ&#x201C; 0ERGĂ&#x201C;

  

  

,YGĂ&#x201C;

  

0RALĂ&#x201C; Â&#x152;VARjIAIĂ&#x201C; 4šK

  

  

  

(Ă&#x201C;GRUPw %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG %LUĂ?HOLRG

3DJULQGLQLVLVSDQĂ&#x2DC;SXROzMDVWXUzWĂ&#x2DC;EĂ&#x2018;WL'&RVWDR2ODQGLMRVYLOWLVÂąJUHLWRVDWDNRVNXULĂ&#x2DC;VPDLJDO\MHÂą5YDQ3HUVLH

%HOJLMDÂą$OĂ?\UDV YDO

5XVLMDÂą3LHWĂ&#x2DC;.RUzMD YDO

%HOJLMDÂą5XVLMD YDO 3LHWĂ&#x2DC;.RUzMDÂą$OĂ?\UDV YDO

3LHWĂ&#x2DC;.RUzMDÂą%HOJLMD$OĂ?\UDVÂą5XVLMD YDO +OMANDAĂ&#x201C;

  

$OĂ?\UDV %HOJLMD 3LHWĂ&#x2DC;.RUzMD 5XVLMD

2UNGTĂ&#x201C; 0ERGĂ&#x201C;

  

  

,YGĂ&#x201C;

  

.EĂ&#x;PAĂ&#x;MIRĂ&#x;¸OĂ&#x;PRAĂ&#x;LEISĂ&#x;TOSĂ&#x;PROĂ&#x;GOS

0RALĂ&#x201C; Â&#x152;VARjIAIĂ&#x201C; 4šK

  

  

â&#x20AC;&#x17E;Nemanau, kad ĹĄiuo metu mes galime Ĺžaisti â&#x20AC;&#x17E;tiki-takaâ&#x20AC;&#x153; ar graŞų futbolÄ&#x2026;, â&#x20AC;&#x201C; uĹžsimindamas apie trumpais kamuolio perdavimais paremtÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Barcelonaâ&#x20AC;&#x153; ir Ispanijos rinktinÄ&#x2014;s Ĺžaidimo stiliĹł sakÄ&#x2014; A.Robbenas. â&#x20AC;&#x201C; Svarbiausia yra rezultatas. Kontratakos â&#x20AC;&#x201C; labai pavojingas ginklas, kuriuo mes tikrai naudosimÄ&#x2014;s Brazilijoje.â&#x20AC;&#x153;

  

Ĺ ios dienos maÄ?as bus galimybÄ&#x2014; A.Robbenui iĹĄtaisyti 2010 metĹł pirmenybiĹł finale padarytas klaidas. Kairiakojis puolÄ&#x2014;jas turÄ&#x2014;jo geriausiÄ&#x2026; galimybÄ&#x2122; pelnyti ÄŻvartÄŻ, bet pabÄ&#x2014;gÄ&#x2122;s su kamuoliu ÄŻ prie-

kÄŻ pataikÄ&#x2014; ÄŻ ispanĹł vartininkÄ&#x2026; IkerÄ&#x2026; CasillasÄ&#x2026;. Ispanija laimÄ&#x2014;jo per pratÄ&#x2122;simÄ&#x2026; ÄŻvartÄŻ pelnius â&#x20AC;&#x17E;Barcelonaâ&#x20AC;&#x153; saugui Andresui Iniestai. â&#x20AC;&#x17E;KalbÄ&#x2014;jomÄ&#x2014;s su A.Robbenu apie ĹĄÄŻ momentÄ&#x2026;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; Miuncheno â&#x20AC;&#x17E;Bayernâ&#x20AC;&#x153; klube su olandu ĹžaidĹžiantis Ispanijos rinktinÄ&#x2014;s futbolininkas Javi Martinezas. â&#x20AC;&#x201C; Tai buvo labai sunkus momentas Olandijai ir ypaÄ? jam.â&#x20AC;&#x153; 4OĂ&#x;TAĂ&#x;LIĂ&#x;NIOĂ&#x;FUTĂ&#x;BOĂ&#x;LOĂ&#x;NEĂ&#x;BwĂ&#x;RA

Olandijos rinktinÄ&#x2014; daug sirgaliĹł nuvylÄ&#x2014; savo ĹĄiurkĹĄÄ?iu futbolu finale Johanesburge prieĹĄ ketverius metus. Tame maÄ?e lijo kortelÄ&#x2014;mis â&#x20AC;&#x201C; teisÄ&#x2014;jai parodÄ&#x2014; 8 geltonÄ&#x2026;sias ir vienÄ&#x2026; raudonÄ&#x2026; jÄ&#x2026; olandams ir penkias geltonÄ&#x2026;sias ispanams. TaÄ?iau L.van Gaalas nenusiteikÄ&#x2122;s ieĹĄkoti draugĹł Brazilijoje. Jis nori laimÄ&#x2014;ti rungtynes ir nesiruoĹĄia Ĺžaisti â&#x20AC;&#x17E;totalinio futboloâ&#x20AC;&#x153;, kuriuo prieĹĄ daug metĹł olandai buvo ÄŻgijÄ&#x2122; Europos brazilĹł reputacijÄ&#x2026;. Jis ketina Ĺžaisti su penkiais gynÄ&#x2014;jais, trimis saugais ir dviem puolÄ&#x2014;jais â&#x20AC;&#x201C; ryĹĄkiausiomis Olandijos komandos ĹžvaigĹždÄ&#x2014;mis â&#x20AC;&#x17E;Manchester Unitedâ&#x20AC;&#x153; puolÄ&#x2014;ju R.van Persie ir Miuncheno â&#x20AC;&#x17E;Bayernâ&#x20AC;&#x153; kraĹĄto puolÄ&#x2014;ju A.Robbenu. â&#x20AC;&#x17E;Mes norime susiaurinti jiems erdvÄ&#x2122;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; aiĹĄkino L.van Gaalas, kuris vienintelÄŻ kartÄ&#x2026; su Ispanija yra susidĹŤrÄ&#x2122;s per pirmÄ&#x2026; jÄŻ savo karjeros Olandijos rinktinÄ&#x2014;je etapÄ&#x2026;, kai jo vadovaujama komanda laimÄ&#x2014;jo Sevilijoje 2:1. Olandijos rinktinÄ&#x2014; gerokai pasikeitÄ&#x2014; nuo pirmenybiĹł PietĹł Afrikos Respublikoje. Jai labai trĹŤks traumuoto saugo Kevino Strootmano. 0UOĂ&#x;LwĂ&#x;JASĂ&#x;JAUĂ&#x;jIAĂ&#x;SIĂ&#x;PASĂ&#x;VEIĂ&#x;KÂ&#x160;S

Ispanijos komanda pernelyg nepasikeitÄ&#x2014; nuo 2010-ĹłjĹł ir ne-

ketina keisti savo Ĺžaidimo stiliaus, kuris padÄ&#x2014;jo laimÄ&#x2014;ti tiek titulĹł per pastaruosius metus. V.del Bosque vyrai tikisi iĹĄkovoti ketvirtÄ&#x2026; jÄŻ savo titulÄ&#x2026; iĹĄ eilÄ&#x2014;s svarbiausiuose Ä?empionatuose ir tapti pirmaisiais, kuriems pavyko apginti pasaulio Ä?empionĹł vardÄ&#x2026;, padarius tai Europos pirmenybÄ&#x2014;se. Olandai vis dar laukia pirmojo titulo, nes visuose trijuose planetos pirmenybiĹł finaluose jie pralaimÄ&#x2014;jo. Vienintelis svarbus trofÄ&#x2014;jus yra 1988 metais laimÄ&#x2014;tas Europos Ä?empionatas. â&#x20AC;&#x17E;Mes turime likti susitelkÄ&#x2122; ir laikytis savo Ĺžaidimo filosofijos, dÄ&#x2014;l kurios mes sulaukÄ&#x2014;me sÄ&#x2014;kmÄ&#x2014;s, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; Ispanijos rinktinÄ&#x2014;s gynÄ&#x2014;jas Sergio Ramosas, praÄ&#x2014;jusÄŻ mÄ&#x2014;nesÄŻ su Madrido â&#x20AC;&#x17E;Realâ&#x20AC;&#x153; laimÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s Ä&#x152;empionĹł lygÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x201C; Mums nereikia nieko keisti â&#x20AC;&#x201C; tik iĹĄlaikyti maksimaliÄ&#x2026; pagarbÄ&#x2026; varĹžovams, nes tai padÄ&#x2014;jo mums pasiekti virĹĄĹŤnÄ&#x2122;.â&#x20AC;&#x153; Vienas svarbus pokytis Ispanijos komandos gretose vis dÄ&#x2014;lto ÄŻvyks. AtakĹł smaigalyje vietoj Davido Villos turÄ&#x2014;tĹł Ĺžaisti Diego Costa. Brazilijoje gimÄ&#x2122;s D.Costa pelnÄ&#x2014; 36 ÄŻvarÄ?ius ÄŻvairiose varĹžybose ĹĄÄŻ sezonÄ&#x2026; atstovaudamas Ispanijos Ä?empionui Madrido â&#x20AC;&#x17E;Atleticoâ&#x20AC;&#x153;. Tiesa, Ispanijos rinktinÄ&#x2014;je jis yra suĹžaidÄ&#x2122;s vos dvejas rungtynes. AntradienÄŻ D.Costa tvirtino visiĹĄkai pasveikÄ&#x2122;s po traumos, kuri kankino jÄŻ klubĹł sezono pabaigoje. Jis pasiruoĹĄÄ&#x2122;s padÄ&#x2014;ti apginti titulÄ&#x2026; Ispanijai savo gimtojoje Brazilijoje. â&#x20AC;&#x17E;KiekvienÄ&#x2026; dienÄ&#x2026; jauÄ?iuosi geriau. JauÄ?iu labai didelÄŻ norÄ&#x2026; pasiĹžymÄ&#x2014;ti. Manau, esu pasirengÄ&#x2122;s ĹĄimtu procentĹł, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo D.Costa. â&#x20AC;&#x201C; Nekantrauju sulaukti Ä?empionato pradĹžios.â&#x20AC;&#x153; Kitose B grupÄ&#x2014;s rungtynÄ&#x2014;se penktadienÄŻ Ĺžais Ä&#x152;ilÄ&#x2014; ir Australija. Brazilijai su Kroatija suĹžaidus Ä?empionato atidarymo rungtynes praÄ&#x2014;jusiÄ&#x2026; naktÄŻ, ĹĄiandien ÄŻvyks ir A grupÄ&#x2014;s maÄ?as tarp Meksikos ir KamerĹŤno.


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

SAVAITGALISĂ&#x; Ă&#x;TV

PRAMOGOS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

KOLEKCIJA. Per DainĹł ĹĄventÄ&#x2122; ĹžiĹŤrovai galÄ&#x2014;s pamatyti visĹł Lietuvoje gyvenusiĹł genÄ?iĹł Iâ&#x20AC;&#x201C;XIV amĹžiĹł kostiumus

)STORINIUSĂ&#x;DRABUĂ&#x20AC;IUSĂ&#x;TEKOĂ&#x;ATĂ&#x;KURTIĂ&#x;I¸Ă&#x;SKIAUĂ&#x;jIĂ&#x2039; 1XRWULĂ&#x2026;/LHWXYRVOLDXGLHVNXOWĂ&#x2018;URVFHQWURDUFK\YR

Ă&#x201E;/LHWXYLDLQLHNDGDQHDW URGzNDLSFHSHOLQDL³¹ VDNRWHNVWLOzVGL]DLQHUz 'DQXWz.HWXUDNLHQzNDO EzGDPDDSLHPĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;SUR WzYLĂ&#x2DC;GUDEXĂ?LXV-XRVEXV JDOLPDLĂ&#x2026;Y\VWLSHUEDOWĂ&#x2DC; JHQmLĂ&#x2DC;NRVWLXPĂ&#x2DC;SULVWD W\Pj9DOGRYĂ&#x2DC;UĂ&#x2018;PXRVH M i l d a AUGU LY T Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

KurĹĄiai, sÄ&#x2014;liai, jotvingiai, ĹžemaiÄ?iai, aukĹĄtaiÄ?iai, lietuviai, Ĺžiemgaliai â&#x20AC;&#x201C; ĹĄios septynios baltĹł gentys liepos 4-osios vakarÄ&#x2026; iĹĄdidĹžiai Ĺžengs ValdovĹł rĹŤmĹł kieme: Ä?ia bus pirmÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; pristatyta specialiai jubiliejinei DainĹł ĹĄventei atkurta Iâ&#x20AC;&#x201C;XIV a. baltĹł genÄ?iĹł kostiumĹł kolekcija. TeatralizuotÄ&#x2026; kostiumĹł pristatymÄ&#x2026; po atviru dangumi kuria reĹžisierÄ&#x2014; ir choreografÄ&#x2014; Agnija Ĺ eiko, muzikÄ&#x2026; jam paraĹĄÄ&#x2014; kompozitorius Antanas Jasenka. $IRĂ&#x;BOĂ&#x;BĂ&#x201E;Ă&#x;RYSĂ&#x;SPEĂ&#x;CIAĂ&#x;LISĂ&#x;TĂ&#x2039;

SumanymÄ&#x2026; atkurti visÄ&#x2026; senovÄ&#x2014;s baltĹł genÄ?iĹł neĹĄiosenÄ&#x2026; daug metĹł puoselÄ&#x2014;jo archeologÄ&#x2014; Daiva SteponaviÄ?ienÄ&#x2014;. 2009-aisiais jos iniciatyva, bendradarbiaujant su Lietuvos liaudies kultĹŤros centru, buvo sukurta pirmoji lietuviĹł genties archeologiniĹł kostiumĹł kolekcija. Ji pristatyta TĹŤkstantmeÄ?io dainĹł ĹĄventÄ&#x2014;je. Dabar atkurti jau septyniĹł baltĹł genÄ?iĹł kostiumai. Juos rekonstravo visas bĹŤrys meistrĹł, o bene didĹžiausias krĹŤvis teko Lietuvos liaudies kultĹŤros centro tekstilÄ&#x2014;s dizainerei D.Keturakienei. Jai reikÄ&#x2014;jo perprasti ĹĄimtmeÄ?iĹł senumo audimo bĹŤdus, atkurti audinio storÄŻ, sukrumÄ&#x2026;, net siĹŤlĹł skaiÄ?iĹł viename kvadratiniame centimetre, tunikas, sijonus sumeistrauti be jokios siĹŤlÄ&#x2014;s, kaip tai sugebÄ&#x2014;davo senĹłjĹł laikĹł audÄ&#x2014;jos, kraĹĄtus uĹžbaigti vytinÄ&#x2014;mis juostelÄ&#x2014;mis. TaÄ?iau archeologinio kostiumo komplektas â&#x20AC;&#x201C; ne tik drabuĹžiai. Tai ir avalynÄ&#x2014;, odinÄ&#x2014; galanterija, ginklai, papuoĹĄalai. Tad darbo uĹžteko visiems. ÂľALĂ&#x;TIĂ&#x;NISĂ&#x;ÂŚĂ&#x;Â?KAĂ&#x;PwS

SeniausiĹł mĹŤsĹł protÄ&#x2014;viĹł dÄ&#x2014;vÄ&#x2014;tus drabuĹžius specialistai galÄ&#x2014;jo atkurti tik remdamiesi archeologijos mokslo duomenimis, konkreÄ?iai â&#x20AC;&#x201C; iĹĄ ÄŻkapiĹł. LaidotuvÄ&#x2014;s, kad ir kaip paradoksaliai skambÄ&#x2014;tĹł, tai tam tikra ĹĄventÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; gentainiai iĹĄlydÄ&#x2014;davo mirusiuosius vilkinÄ?ius ĹĄventinius ar apeiginius drabuĹžius, papuoĹĄtus papuoĹĄalais. â&#x20AC;&#x17E;TekstilÄ&#x2014;s iĹĄlikÄ&#x2122; labai maĹžai â&#x20AC;&#x201C; tik lopinÄ&#x2014;liai, â&#x20AC;&#x201C; guodÄ&#x2014;si D.KeturakienÄ&#x2014;. â&#x20AC;&#x201C; Bet gerai, kad dabartiniai reagentai leidĹžia nustatyti, kokia buvo audiniĹł spalva. Galiu pasakyti: mĹŤsĹł protÄ&#x2014;viai neatrodÄ&#x2014; kaip pilki cepelinai. Jau Iâ&#x20AC;&#x201C;IV amĹžiuje aptinkama mÄ&#x2014;lynos, raudÄ&#x2014;s spalvos audiniĹł. Spalvingesni greiÄ?iausiai buvo iĹĄeiginiai drabuĹžiai, o kasdieniai â&#x20AC;&#x201C; santĹŤresni.â&#x20AC;&#x153; 0UOĂ&#x;¸EIĂ&#x;VOSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;KURĂ&#x;¸IAI

Senuosius drabuĹžius specialistai rekonstravo pagal laikotar-

,9DPĂ?LDXVOLHWXYLĂ&#x2DC;JHQWLHVNRVWLXPDVNDLSLUNLWLDWNXUWDVSDJDOÂ&#x2019;NDSHV

pius: geleĹžies amĹžiaus, romÄ&#x2014;niĹĄkosios, vikingĹł bei viduramĹžiĹł epochos. Antai Iâ&#x20AC;&#x201C;IV a. visĹł genÄ?iĹł kostiumai panaĹĄĹŤs: visi jie vilnoniai, audimas â&#x20AC;&#x201C; dvinytis, ÄŻ maiĹĄÄ&#x2026; panaĹĄĹŤs marĹĄkiniai, kiek storesnÄ&#x2014; virĹĄutinÄ&#x2014; tunika, lankinÄ&#x2014;s segÄ&#x2014;s drabuĹžiams susegti. Autus prilaiko metaliniai Ĺžiedai. Vâ&#x20AC;&#x201C;VIII a. atsiranda lino, nors dar nebaltinto, IXâ&#x20AC;&#x201C;XII a. â&#x20AC;&#x201C; trapecijos formos, liemenÄŻ paryĹĄkinanÄ?ios suknelÄ&#x2014;s, pasaginÄ&#x2014;s segÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; pirmosios sagos, sudÄ&#x2014;tingesnis rombinis audimas. Nors archeologinÄ&#x2014; medĹžiaga fragmentiĹĄka ir nustatyti regio-

ninius senojo kostiumo ypatumus nelengva, D.KeturakienÄ&#x2014; sako, kad jai labiausiai patinka kurĹĄiĹł drabuĹžiai: jau seniausiais laikais jie dabinosi sidabriniais papuoĹĄalais, dÄ&#x2014;vÄ&#x2014;jo Ĺžalvariu puoĹĄtas kepuraites. Lietuviai tuomet buvo kuklesni, tenkinosi geleĹžinÄ&#x2014;mis smeigÄ&#x2014;mis, segÄ&#x2014;mis, apyrankÄ&#x2014;mis rankogaliams suimti. Prie istorinio kostiumo atkĹŤrimo prisidÄ&#x2014;jo archeologÄ&#x2014; D.SteponaviÄ?ienÄ&#x2014;, archeologas juvelyras Evaldas Babenskas, juos gamino grupÄ&#x2014; geriausiĹł Lietuvos meistrĹł: audÄ&#x2014;jĹł, apavo konstruktoriĹł, juvelyrĹł, kalviĹł.

7DLS9Âą9,,,DPĂ?LXMHUHQJGDYRVLSDPDU\MHJ\YHQXVLRVNXUĂ&#x2026;LĂ&#x2DC;JHQWLHVPHUJLQRV

0AĂ&#x;NAUĂ&#x;DOSĂ&#x;VIĂ&#x;SASĂ&#x;6ALĂ&#x;DOĂ&#x;VĂ&#x2039;Ă&#x;RĂ&#x201E;Ă&#x;MĂ&#x2039;Ă&#x;ERDĂ&#x;VES â&#x2013; 3HUVSHFLDOLDLYDNDURVXWHPRPV NXULDPjSULVWDW\PjOLHSRVjMj 9DOGRYĂ&#x2DC;UĂ&#x2018;PĂ&#x2DC;NLHPHSUDVLGz VLDQWÂ&#x2019;YDOEXVSULVWDW\WLQHW EDOWĂ&#x2DC;JHQmLĂ&#x2DC;NRVWLXPDL â&#x2013;  6NLUWLQJĂ&#x2DC;JHQmLĂ&#x2DC;SULVWDW\PXRVH Y\UDXVYLVNLWDQXRWDLNDLU VLPEROLDL6zOLĂ&#x2DC;JHQWLVEXV SULVWDW\WDĂ&#x2026;RNLXPX]LNDLU SRH]LMDEXVLĂ&#x2026;VNLUWDVPHGXV NDLSELmLXO\VWzVVLPEROLV .XUĂ&#x2026;LDLÂ&#x2019;VFHQjÂ&#x2019;Ă?HQJVQHĂ&#x2026;LQL Ă?LELQWDLVVLPEROL]XRMDQmLDLVLĂ&#x2026; MĂ&#x2018;URVJUÂ&#x2019;Ă?WDQmLĂ&#x2DC;Ă?YHMĂ&#x2DC;ODXNLPj â&#x2013;  .RVWLXPDPVSULVWDW\WLEXV

SDQDXGRWLUĂ&#x2018;PĂ&#x2DC;EDONRQDL ERNĂ&#x2026;WDL1XVSDOYLQWL' SURMHNFLMĂ&#x2DC;MLHWDSVVFHQRJUDIL MRVGDOLPL3DVWDW\PHGDO\YDXV .ODLSzGRVMDXQLPRWHDWUR DNWRULDLPRGHUQLRMRĂ&#x2026;RNLR Ă&#x2026;RNzMDLLU/LHWXYRVDXNĂ&#x2026;WRVLRV MĂ&#x2018;UHLY\VWzVPRN\NORVVWXGHQWDL ÂąMLHÂ&#x2019;NĂ&#x2018;Q\VVHSW\QLĂ&#x2DC;EDOWĂ&#x2DC; JHQmLĂ&#x2DC;DWVWRYXV â&#x2013; .LHNYLHQRVJHQWLHVNROHNFLMj VXGDURDĂ&#x2026;WXRQLÂąPRWHUĂ&#x2DC;LU Y\UĂ&#x2DC;ÂąNRVWLXPDL%XV SULVWDWRPLLUVNLUWLQJDLVPHWĂ&#x2DC; ODLNDLVGzYLPLGUDEXĂ?LDL


VDYDLWJDOLVWY

Teatrai KAUNAS Kauno kamerinis teatras (KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 74A)

â&#x2013; 13 d. 18 val., 15 d. 18 val. Dekameronas. â&#x2013;  18,19 d. 18 val. Gargantiua ir Pantagriuelis.

PALANGA Palangos multifunkcis centras â&#x20AC;&#x17E;RamybÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;

LDM Vilniaus paveikslĹł galerija

KRETINGA

(DidĹžioji g.4)

Kretingos miesto estrada

â&#x2013; 14 d. 20 val. Vasaros koncertas â&#x20AC;&#x17E;W.A.Mozart. â&#x20AC;&#x17E;Requiemâ&#x20AC;&#x153;.

â&#x2013; 14 d. 20 val. â&#x20AC;&#x17E;MeilÄ&#x2014;s dainĹł ÄŻkvÄ&#x2014;ptiâ&#x20AC;&#x153;.

Franki vyninÄ&#x2014;

KLAIPÄ&#x2013;DA

(Vilniaus g. 35)

KlaipÄ&#x2014;dos koncertĹł salÄ&#x2014;

â&#x2013; 14 d. 21 val. Gitara gyvai. A.VaiÄ?iulis.

â&#x20AC;&#x17E;Swedbankâ&#x20AC;&#x153; terasa â&#x2013; 13 d. 15.30 val. â&#x20AC;&#x17E;BDMM Jazz Bandâ&#x20AC;&#x153;.

(Ĺ auliĹł g. 36)

â&#x2013; 18 d. 19 val. G.Gershwino opera â&#x20AC;&#x17E;Porgis ir BesÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, koncertinÄ&#x2014; versija.

PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YS

(Vytauto g. 35)

KAUNAS

â&#x2013; 14 d. 20 val. Ĺ vÄ&#x2122;sti kosmose ir tvarte (KeistuoliĹł teatro spektaklis).

Kauno ďŹ lharmonija

PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YS

â&#x2013; 13 d. 18 val. Norvegijos nepriklausomybÄ&#x2014;s 200-osioms metinÄ&#x2014;ms paminÄ&#x2014;ti. â&#x2013;  15 d. 17 val. FortepijoninÄ&#x2014;s muzikos vakaras.

KELMÄ&#x2013;

Nacionalinis M.K.Ä&#x152;iurlionio dailÄ&#x2014;s muziejus

(TytuvÄ&#x2014;nai, Piliakalnio g. 1)

PanevÄ&#x2014;Ĺžio lÄ&#x2014;liĹł veĹžimo teatras (Respublikos g. 30)

â&#x2013; 14 d. 12 val. MaĹžoji fÄ&#x2014;ja.

Koncertai

(Sapiegos g. 5)

(V. Putvinskio g. 55)

Bistrampolio dvaras (PanevÄ&#x2014;Ĺžio r., KĹŤÄ?iĹł k.)

â&#x2013; 15 d. 17 val. Nemirtingasis Ä&#x152;aikovskis.

Ĺ vÄ?. MergelÄ&#x2014;s Marijos baĹžnyÄ?ia â&#x2013;  15 d. 15 val. Z.BruĹžaitÄ&#x2014;s kantorija â&#x20AC;&#x17E;Lumen Fideiâ&#x20AC;&#x153;.

â&#x2013; 14 d. 15 val. Koncertas Gedulo ir vilties dienai.

KAIŠIADORIŲ R.

â&#x2013; Lietuvos nacionalinÄ&#x2014; ďŹ lharmonija

Kauno Ĺ v. Jurgio kankinio baĹžnyÄ?ia

ŽieŞmarių kultōros centras

(AuĹĄros VartĹł g. 5)

(Papilio g. 9)

(ŽieŞmariai, Vytauto g. 13)

â&#x2013; 17 d. 19 val. Festivalio reÄ?italis. â&#x2013;  19 d. 19 val. Roby Lakatosas sveikina VilniĹł.

â&#x2013; 14 d. 17 val. Z.BruĹžaitÄ&#x2014;s kantorija â&#x20AC;&#x17E;Lumen Fideiâ&#x20AC;&#x153;. â&#x2013;  14 d. 18 val. Gedulo ir vilties dienai paminÄ&#x2014;ti.

Ĺ ALÄ&#x152;ININKAI

(Vilniaus g. 39)

PALANGA

â&#x2013; 15 d. 15 val. Poezijos ir muzikos popietÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Ir viltis sugrÄŻĹžta...â&#x20AC;&#x153;

EiĹĄiĹĄkiĹł Kristaus Ĺ˝engimo ÄŻ dangĹł baĹžnyÄ?ia

Palangos multifunkcis centras â&#x20AC;&#x17E;RamybÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;

(BaĹžnyÄ?ios g. 37)

â&#x20AC;&#x17E;Neringaâ&#x20AC;&#x153;

â&#x2013; 13 d. 20 val. â&#x20AC;&#x17E;Tribute To The Doorsâ&#x20AC;&#x153;.

VILNIUS

Vilniaus mokytojĹł namai

(Gedimino pr. 23)

â&#x2013; 14 d. 20 val. Julija ir grupÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;4FUNâ&#x20AC;&#x153;.

Ĺ v. Kotrynos baĹžnyÄ?ia

(Vytauto g. 35)

KAUNO R. VandĹžiogalos Ĺ vÄ?. TrejybÄ&#x2014;s baĹžnyÄ?ia

â&#x2013; 15 d. 13 val. GraĹžiausi duetai.

â&#x2013; 14 d. 19 val. Valstybinis Vilniaus kvartetas ir J.LeitaitÄ&#x2014; (mecosopranas).

Kinas

(Kauno g. 97)

VILNIUS

â&#x2013; 17 d. 19 val. â&#x20AC;&#x17E;Una Palabraâ&#x20AC;&#x153;.

â&#x2013; 15 d. 10 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ eimoje â&#x20AC;&#x201C; mĹŤsĹł savasties ĹĄaknys...â&#x20AC;&#x153;

â&#x20AC;&#x17E;Artistaiâ&#x20AC;&#x153;

DRUSKININKAI

Forum Cinemas Vingis â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Sparnaiâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11 val. â&#x20AC;&#x17E;PiktadarÄ&#x2014;s istorijaâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 11 val. â&#x20AC;&#x17E;Ties riba ÄŻ rytojĹłâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, nuotykiĹł) â&#x20AC;&#x201C; 11.15, 18.45, 21.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Iksmenai: praÄ&#x2014;jusios ateities dienosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, nuotykiĹł) â&#x20AC;&#x201C; 11.15, 15.50, 21 val. â&#x20AC;&#x17E;NevykÄ&#x2014;liai po priedanga IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 11.30, 14.15, 16.45, 19, 21.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Operacija â&#x20AC;&#x17E;RieĹĄutaiâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV) â&#x20AC;&#x201C; 11.30, 16.25 val. â&#x20AC;&#x17E;EkskursantÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Lietuva, istorinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 11.45, 11.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Olis ir piratĹł lobisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.45, 13.20, 15.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Ilgas kelias Ĺžemynâ&#x20AC;&#x153; (DidĹžioji Britanija, juodojo humoro komedija) â&#x20AC;&#x201C; 12, 14.30, 17, 19.15, 21.30 val.

(Vilniaus g. 30)

(Ĺ v. Kazimiero g. 3)

â&#x2013; 19 d. 20 val. Jungtinis dainuojamosios poezijos koncertas.

VU KairÄ&#x2014;nĹł botanikos sodas (KairÄ&#x2014;nĹł g. 43)

â&#x2013; 15 d. 19 val. KairÄ&#x2014;nĹł vasaros festivalis. A.Kaniava ir orkestras â&#x20AC;&#x17E;MusÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;.

â&#x20AC;&#x17E;DruskininkĹł kolonadaâ&#x20AC;&#x153; (V. Kudirkos g. 22)

â&#x2013; 13 d. 21, 21 val. G.KilÄ?iauskienÄ&#x2014; ir dĹžiazo trio. â&#x2013;  14 d. 21 val. Akustinis R.VaiÄ?iĹŤtÄ&#x2014;s koncertas.

TRAKAI

â&#x20AC;&#x17E;Verandaâ&#x20AC;&#x153;

TrakĹł Ĺ vÄ?. MergelÄ&#x2014;s Marijos Apsilankymo baĹžnyÄ?ia

(KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 39)

(BirutÄ&#x2014;s g. 5)

â&#x2013; 13 d. 20 val. â&#x20AC;&#x17E;Vilnius Mama Jazzâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; JAZZ TRIO â&#x20AC;&#x201C; A.Gotesman, J.Kuraitis, E.KaneviÄ?ius.

â&#x2013; 15 d. 17 val. M.RostropoviÄ?iaus labdaros ir paramos fondo stipendininkĹł koncertas.

PELUĂ?HOLRGĂ&#x;

â&#x20AC;&#x17E;PiktadarÄ&#x2014;s istorijaâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 13.30, 16.15, 19.30, 21.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Operacija â&#x20AC;&#x17E;RieĹĄutaiâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 13.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Rio IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 13.55 val. â&#x20AC;&#x17E;MeĹĄkĹł ĹžemÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 14 val. â&#x20AC;&#x17E;KerĹĄto aitvarasâ&#x20AC;&#x153; (JAV) â&#x20AC;&#x201C; 14.05, 16.15, 18.30, 20.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Monako princesÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Italija, JAV, PrancĹŤzija, Belgija, biograďŹ nÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 14.15, 19.30 val. â&#x20AC;&#x17E;MeĹĄkĹł ĹžemÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (3D, PrancĹŤzija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 16.05 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ imtas keliĹł iki grabo lentosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 16.45, 21.50 val. â&#x20AC;&#x17E;KartÄ&#x2026; Niujorkeâ&#x20AC;&#x153; (JAV, drama) â&#x20AC;&#x201C; 17.45, 20.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Nojaus laivasâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, nuotykiĹł fantastika) â&#x20AC;&#x201C; 18.15, 18.15 val. â&#x20AC;&#x17E;VirtuvÄ&#x2014; ParyĹžiujeâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 18.30, 18.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Godzilaâ&#x20AC;&#x153; (3D, Japonija, JAV, fantastinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 21.30 val. Forum Cinemas Akropolis â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Olis ir piratĹł lobisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.15, 15.25 val. â&#x20AC;&#x17E;Rio IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 10.30, 13, 14.50, 17.25 val. â&#x20AC;&#x17E;MeĹĄkĹł ĹžemÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, dokumentinis ďŹ lmas) â&#x20AC;&#x201C; 10.45 val. â&#x20AC;&#x17E;PiktadarÄ&#x2014;s istorijaâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 11, 16.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Operacija â&#x20AC;&#x17E;RieĹĄutaiâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV. animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.10, 12.50, 17.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Sniego karalienÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Rusija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.20 val. â&#x20AC;&#x17E;NevykÄ&#x2014;liai po priedanga IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 11.30, 14.15, 16.40, 19.05, 21.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Godzilaâ&#x20AC;&#x153; (Japonija, JAV) â&#x20AC;&#x201C; 12, 17.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Olis ir piratĹł lobisâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 12.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Ties riba ÄŻ rytojĹłâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, veiksmo fantastika) â&#x20AC;&#x201C; 13.15, 15.45, 18.30, 21 val. â&#x20AC;&#x17E;PiktadarÄ&#x2014;s istorijaâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 13.30, 18.45, 21.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Ilgas kelias Ĺžemynâ&#x20AC;&#x153; (DidĹžioji Britanija, juodojo humoro komedija â&#x20AC;&#x201C; 13.40, 15.55, 19.15, 21.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ imtas keliĹł iki grabo lentosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 13.55, 18.10 val. â&#x20AC;&#x17E;Iksmenai: praÄ&#x2014;jusios ateities dienosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, nuotykiĹł) â&#x20AC;&#x201C; 14.40, 20.30 val. â&#x20AC;&#x17E;KartÄ&#x2026; Niujorkeâ&#x20AC;&#x153; (JAV, drama) â&#x20AC;&#x201C; 16.35 val. â&#x20AC;&#x17E;Monako princesÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Italija, JAV, PrancĹŤzija, Belgija, biograďŹ nÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 19.25 val. â&#x20AC;&#x17E;KerĹĄto aitvarasâ&#x20AC;&#x153; (JAV) â&#x20AC;&#x201C; 19.45, 21.50 val. â&#x20AC;&#x17E;VirtuvÄ&#x2014; ParyĹžiujeâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 20.50, 20.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Kaimynaiâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 21.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Ozoâ&#x20AC;&#x153; kino salÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Vardas tamsojeâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, drama) â&#x20AC;&#x201C; 16.30 val. â&#x20AC;&#x17E;VirtuvÄ&#x2014; ParyĹžiujeâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 18.10 val.

2014 06 11 (treÄ?iadienis) VIKINGŲ LOTO loĹĄimo Nr. 1109 AUKSO PUODAS â&#x20AC;&#x201C; 5 071 427 Lt DIDYSIS PRIZAS â&#x20AC;&#x201C; 1 891 875 Lt

40 47 48 08 26 36 Auksinis skaiÄ?ius 26 Papildomi skaiÄ?iai 03 01 Lietuvoje laimÄ&#x2014;ti prizai: 5 + papildomas sk. 72 123 Lt (0 priz.) 5 skaiÄ?iai 1786 Lt (15 priz.) 4 skaiÄ?iai 68 Lt (389 priz.) 3 skaiÄ?iai 9 Lt (6985 priz.) 2 + papildomas sk. 5 Lt (9794 priz.) PrognozÄ&#x2014;: Aukso puode â&#x20AC;&#x201C; 3 mln. Lt Didysis prizas â&#x20AC;&#x201C; 2 mln. Lt JÄ&#x2013;GOS-2 loĹĄimo Nr. 4440 DIDYSIS PRIZAS â&#x20AC;&#x201C; 234 012 Lt 04 08 11 17 27 28 + 07 AtspÄ&#x2014;ta: LaimÄ&#x2014;jimas: 6 234 012 Lt 5+1 2312 Lt 5 144 Lt 4+1 28 Lt 4 7 Lt 3+1 5 Lt 3 3 Lt 2+1 2 Lt KENOLOTO loĹĄimo Nr. 5808 Galite laimÄ&#x2014;ti 200 000 Lt! 10 13 16 17 19 20 24 26 28 29 33 37 38 39 42 50 51 53 59 60 www.olifeja.lt


VDYDLWJDOLVWY

ÂŚ

ÂŚ

ÂŚ

Ă&#x;PELUĂ?HOLRG

6.00, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 8.40 Labas rytas, Lietuva! 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ĺ˝inios. 6.34, 8.03 Orai. 6.50 Eksper tas. 7.05, 7.35, 8.35 Orai, spor tas. 9.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Komisaras Reksasâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 10.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Hartlando uĹžuovÄ&#x2014;jaâ&#x20AC;&#x153; (6/10). 11.00 Mini serialas â&#x20AC;&#x17E;Didieji lĹŤkesÄ?iaiâ&#x20AC;&#x153; (kart.).

6.45 TeleparduotuvÄ&#x2014;. 7.00 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Legenda apie KorÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 7.30 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Simpsonaiâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 8.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Brazilijos aveniuâ&#x20AC;&#x153; (62) (N-7). 9.05 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Dievobaimingos kalÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; (6). 10.10 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Visada sakyk â&#x20AC;&#x17E;visadaâ&#x20AC;&#x153; (7) (N-7). 11.15 Kitoks tyrimas (N-7) (kart.).

6.35 â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝uviukai burbuliukaiâ&#x20AC;&#x153; (32). 7.00 â&#x20AC;&#x17E;MaĹžieji Tomas ir DĹžerisâ&#x20AC;&#x153; (30). 7.25 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Kempiniukas PlaÄ?iakelnisâ&#x20AC;&#x153; (kart.). 7.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Volkeris, Teksaso reindĹžerisâ&#x20AC;&#x153; (169) (N-7). 8.50 24 valandos (N-7) (kart.). 10.10 Tikras gyvenimas. â&#x20AC;&#x17E;Saldi nuodÄ&#x2014;mÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;. VedÄ&#x2014;jas D.Mer tinas (kart.). 11.10 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;K11: komisarai tiria. Ĺ eima mir tiname pavojujeâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 11.45 Mano vyras gali. TV Ĺžaidimas (N-7) (kart.).

6.55 Programa. 6.59 TV parduotuvÄ&#x2014;. 7.15 Repor teris. InformacinÄ&#x2014; publicistinÄ&#x2014; laida. VedÄ&#x2014;jas A.Kavaliauskas. 8.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Kar tÄ&#x2026; Odesojeâ&#x20AC;&#x153; (4, 5) (N-7). 10.10 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Komisaras MegrÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (N-7). 11.15 Repor teris. InformacinÄ&#x2014; publicistinÄ&#x2014; laida.

7.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Muchtaro sugrÄŻĹžimasâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 8.00 Ekstrasensai detektyvai. SensacijĹł ĹĄou (N-7). 9.00 Juoko kovos. Humoro ĹĄou (N-7). 10.00 JokiĹł kliĹŤÄ?iĹł! RealybÄ&#x2014;s ĹĄou. 11.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Laukinisâ&#x20AC;&#x153; (10) (N-7).

12.00 NacionalinÄ&#x2014; paieĹĄkĹł tarnyba (kart.). 12.50 Emigrantai (kart.). 13.40 Ĺ˝ingsnis po Ĺžingsnio. BĹŤstas (kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, Lietuva! TiesioginÄ&#x2014; aktualijĹł laida. 14.00, 15.30 Ĺ˝inios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor tas. 15.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Komisaras Reksasâ&#x20AC;&#x153; (49) (N-7). 17.00 Pasaulio futbolo Ä?empionato apĹžvalga. TiesioginÄ&#x2014; laida. 18.00 Ĺ iandien. AktualijĹł laida (su ver timu ÄŻ gestĹł kalbÄ&#x2026;). 18.20 Spor tas. Orai. 18.30 Ĺ˝ingsnis po Ĺžingsnio. BĹŤstas. 18.45 Pasaulio futbolo Ä?empionatas. Meksika â&#x20AC;&#x201C; KamerĹŤnas. TiesioginÄ&#x2014; transliacija iĹĄ Natalio.

12.20 â&#x20AC;&#x17E;Juodoji skylÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (3) (N-7). 12.50 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Ragai ir kanopos sugrÄŻĹžtaâ&#x20AC;&#x153; (16). 13.20 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;AnÄ?iukas Donaldas ir draugaiâ&#x20AC;&#x153; (78). 13.50 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Legenda apie KorÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; (23) (N-7). 14.20 â&#x20AC;&#x17E;Simpsonaiâ&#x20AC;&#x153; (14) (N-7). 14.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Nuostabi meilÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (56, 57) (N-7). 16.45 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Moterys meluoja geriauâ&#x20AC;&#x153; (29, 30) (N-7). 17.50 Kvieskite daktarÄ&#x2026;! Medicinos pokalbiĹł ĹĄou. VedÄ&#x2014;jai J.JankeviÄ?ius ir A.Unikauskas (N-7). 18.30 TV3 Ĺžinios. 19.20 TV3 spor tas. 19.25 TV3 orai. 19.30 â&#x20AC;&#x17E;Simarono Ĺžirgasâ&#x20AC;&#x153;. Animacinis nuotykiĹł. ReĹž. K.Asbury ir L.Cook. JAV, 2002 m. (N-7).

12.55 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Kempiniukas PlaÄ?iakelnisâ&#x20AC;&#x153; (12). 13.20 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Ogis ir tarakonaiâ&#x20AC;&#x153; (45). 13.30 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;KaukÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (10). 13.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Pavogtas gyvenimasâ&#x20AC;&#x153; (30) (N-7). 15.00 â&#x20AC;&#x17E;MeilÄ&#x2014; ir bausmÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (62) (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. InformacinÄ&#x2014; pokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;jai Ĺ˝.VaĹĄkytÄ&#x2014; ir P.SkuÄ?as. 17.50 24 valandos. SocialinÄ&#x2014; aktualijĹł laida. VedÄ&#x2014;jas G.LeĹĄkeviÄ?ius (N-7). 18.30 Ĺ˝inios. Kriminalai. 19.25 Spor tas. Orai. 19.30 â&#x20AC;&#x17E;Policijos akademija II. Pirmoji uĹžduotisâ&#x20AC;&#x153;. Komedija. ReĹž. J.Parisas. Vaid. S.Guttenbergas, D.Grafas. JAV, 1985 m. (N-7).

12.00 Nuoga tiesa. â&#x20AC;&#x17E;XXI amĹžiaus meilÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; iĹĄkrypusi ir iĹĄtvirkusi?â&#x20AC;&#x153; (N-7). 13.00 Patriotai (N-7). 14.00 Lietuva tiesiogiai. AktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;ja D.Ĺ˝eimytÄ&#x2014;. 14.35 TV parduotuvÄ&#x2014;. 14.50 â&#x20AC;&#x17E;Komisaras MegrÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (N-7). 16.00, 17.00 Ĺ˝inios. 16.18, 17.18, 18.42 Orai. 16.20 Dokumentinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Laukinis pasaulisâ&#x20AC;&#x153;. Australija, 2011 m. 17.20 Dokumentinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Pavojingiausi pasaulio gyvĹŤnaiâ&#x20AC;&#x153;. DidĹžioji Britanija, 2009 m. 18.00 Repor teris. 18.45 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Likvidacijaâ&#x20AC;&#x153; (2) (N-7). 19.50 Kitoks pokalbis. SveÄ?iuose Jazzu. PokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;ja A.KilkuvienÄ&#x2014; (N-7).

12.00 Kalbame ir rodome. PokalbiĹł laida (N-7). 13.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Muchtaro sugrÄŻĹžimasâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 14.00 Pragaro vir tuvÄ&#x2014;. RealybÄ&#x2014;s ĹĄou (N-7). 15.00 Amerikos talentai. RealybÄ&#x2014;s ĹĄou. 16.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;LieĹžuvautojaâ&#x20AC;&#x153; (10) (N-7). 17.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Muchtaro sugrÄŻĹžimasâ&#x20AC;&#x153; (N-7). 18.00 Ĺ˝inios. 18.25 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Ĺ eimynÄ&#x2014;lÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (5, 6) (N-7). 19.30 AmerikietiĹĄkos imtynÄ&#x2014;s (N-14).

21.00 Loterija â&#x20AC;&#x17E;Perlasâ&#x20AC;&#x153;. 21.05 Panorama. 21.20 Spor tas. 21.25 Orai. 21.30 Loterija â&#x20AC;&#x17E;Perlasâ&#x20AC;&#x153;. 21.35 Pasaulio futbolo Ä?empionatas. Ispanija â&#x20AC;&#x201C; Olandija. TiesioginÄ&#x2014; transliacija iĹĄ Salvadoro. 0.10 Blogiausi pasaulio nuomininkai. 0.40 Pasaulio futbolo Ä?empionatas. Ä&#x152;ilÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; Austrija. TiesioginÄ&#x2014; transliacija. 3.00 Programos pabaiga.

21.05 â&#x20AC;&#x17E;Pavojai gelmÄ&#x2014;seâ&#x20AC;&#x153;. Veiksmo. ReĹž. J.Stockwellas. Vaid. P.Walkeris, J.Alba, S.Caanas, A.Scott, J.Brolinas. JAV, 2005 m. (N-14). 23.25 â&#x20AC;&#x17E;PaskutinÄ&#x2014; ribaâ&#x20AC;&#x153;. Trileris. ReĹž. G.Jordanas. Vaid. S.L.Jacksonas, C.A.Moss, M.Sheenas. JAV, 2009 m. (N-14). 1.15 â&#x20AC;&#x17E;PaĹžintis su ĹĄmÄ&#x2014;klomisâ&#x20AC;&#x153;. Siaubo. ReĹž. D.Scottas. Vaid. A.Torresani, J.Tuttleâ&#x20AC;&#x2122;is. JAV, 2012 m. (S). 2.45 Programos pabaiga.

22.15 Premjera. â&#x20AC;&#x17E;SÄ&#x2014;kmÄ&#x2014;s salaâ&#x20AC;&#x153;. Komedija. ReĹž. K.Kozlovas. Vaid. A.DitkovskytÄ&#x2014;, S.ChodÄ?enkova, R.Junusovas. Rusija, 2013 m. (N-14). 23.05 â&#x20AC;&#x17E;GelbÄ&#x2014;jimo misijaâ&#x20AC;&#x153;. Veiksmo. ReĹž. B.Clydeâ&#x20AC;&#x2122;as. Vaid. M.Dacascos, R.Haueris, Th.Randle. JAV, 2006 m. (N-7). 0.50 Soriukas. PasimatymĹł ĹĄou (N-14) (kart.).

20.50 Pasaulis X. Laida apie parapsichologijÄ&#x2026;. VedÄ&#x2014;jas M.VaitiekĹŤnas (N-7). 21.50 Veiksmo klasika. â&#x20AC;&#x17E;DĹžiungliĹł ÄŻstatymasâ&#x20AC;&#x153;. Veiksmo. ReĹž. D.Lee. Vaid. J.Wincottas, P.Ch.Prieto. JAV, 1995 m. (N-14). 0.00 â&#x20AC;&#x17E;Taikinysâ&#x20AC;&#x153;. Kriminalinis veiksmo. ReĹž. J.Donnelly. Vaid. L.Grossas, T.Johnstonas. Kanada, 2011 m. (N-14). 2.10 Programos pabaiga.

21.30 â&#x20AC;&#x17E;Mir tina dvikovaâ&#x20AC;&#x153;. Veiksmo. ReĹž. Th.Son Le. Vaid. J.Nguyenas, Th.Van Ngo. Vietnamas, 2009 m. (N-14). 23.35 â&#x20AC;&#x17E;Reikalai BriugÄ&#x2014;jeâ&#x20AC;&#x153;. KriminalinÄ&#x2014; komedija. ReĹž. M.McDonagh. Vaid. C.Farrellas, B.Gleesonas, R.Fiennesas. JAV, 2008 m. (N-14) (kart.). 1.40 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Laukinisâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 2.40 Bamba. Interaktyvusis ĹĄou suaugusiesiems (S).

.EĂ&#x;NOĂ&#x;RIĂ&#x;PAĂ&#x;MILĂ&#x;TIĂ&#x;MEĂ&#x;NIĂ&#x;NINĂ&#x;KO $'LWNRYVN\Wz GHĂ&#x2026;LQzMH ILOPHĂ&#x201E;6zNPzVVDODÂłYDLGLQDJURĂ?LRNRQNXUVRGDO\YÂ?

'RAĂ&#x;Ă&#x20AC;UOĂ&#x;LIĂ&#x2039;Ă&#x;KONĂ&#x;KURĂ&#x;SASĂ&#x;ÂŚ NEĂ&#x;GYĂ&#x;VEĂ&#x;NAĂ&#x;MOĂ&#x;JEĂ&#x;SAĂ&#x;LOĂ&#x;JE /1.Ă?LĂ&#x2018;URYDLJDOzVÂ&#x2019;YHUWLQWL $JQLMRV'LWNRYVN\WzVYDL G\EjÂą5XVLMRMHJ\YHQDQWL PHWĂ&#x2DC;OLHWXYLĂ&#x2DC;NLOPzV DNWRUzNRPHGLMRMHĂ&#x201E;6zN PzVVDODÂłÂ&#x2019;NĂ&#x2018;QLMDQHY\ NXVLDLSDVLEDLJXVLRJUR Ă?LRNRQNXUVRGDO\YÂ? Prabangiu lÄ&#x2014;ktuvu skrendantys turtuoliai nuobodulÄŻ malĹĄina rengdami groĹžio konkursÄ&#x2026;. Bet ĹĄventÄ&#x2122; sugadina buvÄ&#x2122;s TV laidĹł vedÄ&#x2014;jas. Jis padaugina alkoholio ir ima kabinÄ&#x2014;tis prie merginĹł. Kyla sumaiĹĄtis. ÄŽvykiams pasisukus netikÄ&#x2014;ta linkme, trys graĹžuolÄ&#x2014;s ir buvÄ&#x2122;s televizijos ĹžymĹŤnas atsiduria negyvenamoje saloje.

4AĂ&#x;POĂ&#x;MOĂ&#x;TIĂ&#x;NA â&#x2013; 9LHQjSDJULQGLQLĂ&#x2DC;YDLGPHQĂ&#x2DC; Ă&#x2026;LDPHILOPHVXNĂ&#x2018;UXVL$'LW NRYVN\WzVXVDYRY\UXDN WRULXPL$OHNVHMXPLkLDGRYX VXVLODXNzVĂ&#x2018;QDXV â&#x2013;  7DLSLUPDVLVSULHĂ&#x2026;GYHMXV PHWXVYHVWXYHVDWĂ&#x2026;RNXVLRV SRURVNĂ&#x2018;GLNLV â&#x2013;  $NWRUzVRFLDOLQLDPHWLQNOH SUDQHĂ&#x2026;zNDGVĂ&#x2018;QXLLĂ&#x2026;ULQNR )LRGRURYDUGj

Bijodamas uĹžsitraukti merginĹł nemalonÄ&#x2122; vyras sugalvoja gudrĹł planÄ&#x2026;. Jis pameluoja, kad bĹŤtent toks ir turÄ&#x2014;jo bĹŤti konkurso scenarijus, o saloje jas stebi daugybÄ&#x2014; vaizdo kamerĹł. â&#x2013; /1.YDO

Jausminga, seksuali, pasiĹžyminti puikiu humoro jausmu. Bet vis dar viena. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iuo metu bandau patikÄ&#x2014;ti, kad meilÄ&#x2014; dar egzistuojaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytoâ&#x20AC;&#x153; TV laidai â&#x20AC;&#x17E;Kitoks pokalbisâ&#x20AC;&#x153; prisipaĹžino dainininkÄ&#x2014;. Vos sulaukusi pilnametystÄ&#x2014;s ji su muzikantu Leonu Somovu kelerius metus Londone kĹŤrÄ&#x2014; ne tik muzikÄ&#x2026;, bet ir bendrÄ&#x2026; gyvenimÄ&#x2026;. VÄ&#x2014;liau JustÄ&#x2014; ÄŻsimylÄ&#x2014;jo tuometÄŻ grupÄ&#x2014;s bĹŤgnininkÄ&#x2026; MarijĹł AleksÄ&#x2026;. Su juo skaudĹžias skyrybas patyrusi atlikÄ&#x2014;ja po penkeriĹł metĹł, praleistĹł Londone, grÄŻĹžo ÄŻ LietuvÄ&#x2026;. Abu buvÄ&#x2122; Jazzu mylimieji turi savo antrÄ&#x2026;sias puses. Paklausta, apie kokÄŻ vyrÄ&#x2026; svajoja, dainininkÄ&#x2014; vardijo: â&#x20AC;&#x17E;Vyras turÄ&#x2014;tĹł bĹŤti nevedÄ&#x2122;s, neturÄ&#x2014;ti vaikĹł, geriau â&#x20AC;&#x201C; ne menininkas. Jis turÄ&#x2014;tĹł mokÄ&#x2014;ti laviruoti â&#x20AC;&#x201C; leistĹł man skraidyti, bet kai reikia, padÄ&#x2014;tĹł nutĹŤpti. Taip pat jis turÄ&#x2014;tĹł mylÄ&#x2014;ti vien tik mane.â&#x20AC;&#x153; Pati atlikÄ&#x2014;ja negalÄ&#x2014;tĹł atsisa-

5'DQLVHYLmLDXVQXRWU

Ă&#x201E;1HWLUQHODLPLQJDPHL OzÂ&#x2019;NYHSLDNXUWL³¹WLNL QDGDLQLQLQNz-XVWz$U ODXVNDLWz-D]]X P SULVLSDĂ?LQXVLNDGEXYR Â&#x2019;VLP\OzMXVLWULVNDUWXV

-$UODXVNDLWz -D]]XĂ&#x201E;*DOLX Ă?LĂ&#x2018;UzGDPD WLHVLDLÂ&#x2019;DNLV PHLVWULĂ&#x2026;NDL PHOXRWLÂł

kyti savo gyvenimo bĹŤdo dÄ&#x2014;l antrosios pusÄ&#x2014;s ramybÄ&#x2014;s. Ji ÄŻsitikinusi, kad labiau taikytis prie jos turÄ&#x2014;tĹł vyras, o ne ji prie vyro. Ar atlikÄ&#x2014;ja turi tokiĹł bruoŞų, kuriĹł pati norÄ&#x2014;tĹł atsikratyti? â&#x20AC;&#x17E;IĹĄ esmÄ&#x2014;s esu geras Ĺžmogus. Tiesa, moku meistriĹĄkai meluoti. Galiu tai daryti ĹžiĹŤrÄ&#x2014;dama tiesiai ÄŻ akis. TaÄ?iau tai nepiktybiĹĄkas melas, ir jis moteriai labai tinka. Labiau nei vyrams. Ir to tikrai neatsisakyÄ?iauâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pamerkÄ&#x2014; akÄŻ atlikÄ&#x2014;ja. Kaip ir daugelis menininkĹł, ji ÄŻsitikinusi, kad mĹŤzos daĹžniau-

siai aplanko panirus ÄŻ liĹŤdesÄŻ. â&#x20AC;&#x17E;Mane visi vadina Depresijos Karaliene. Juk buvusi meilÄ&#x2014; niekur nedingsta, tik pasikeiÄ?ia. Ji mane ÄŻkvÄ&#x2014;pÄ&#x2014; paraĹĄyti daug graĹžiĹł dainĹł, vadinasi, nebuvo blogaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; laidoje kalbÄ&#x2014;jo J.ArlauskaitÄ&#x2014;-Jazzu. JustÄ&#x2014; prisipaĹžino, kad pastaruoju metu jai norisi slÄ&#x2014;ptis, nes pavargo nuo gyvenimo tempo, ĹžmoniĹł. Ji Ä&#x2014;mÄ&#x2014; daugiau raĹĄyti. Ĺ˝enklÄ&#x2026; davÄ&#x2014; ir balsas â&#x20AC;&#x201C; jis taip pat pavargo. â&#x2013; Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WRÂł79YDO


VDYDLWJDOLVWY

PEUĂ?HOLRGĂ&#x;

6DYDLWJDOÂ&#x2019;.DXQHULDXPRVPRWRFLNODLWDmLDXWUDGLFLQz EDLNHULĂ&#x2DC;Ă&#x2026;YHQWzĂ&#x201E;%LNH6KRZ0LOOHQQLXPÂłGzPHVÂ&#x2019;OD ELDXVLDLWUDXNLDGzONLWNRSDVLURG\PjVXUHQJVSULHĂ&#x2026; WUHMXVPHWXVVNDQGDOLQJDLMRMHSDJDUVzMXVLJUXSzĂ&#x201E;6HOÂł R a mĹŤ n a s Z I L N Y S LR korespondentas

2011-aisiais ÄŻvykusÄŻ incidentÄ&#x2026; iĹĄ atminties norÄ&#x2014;tĹł iĹĄtrinti ir â&#x20AC;&#x17E;Selâ&#x20AC;&#x153; lyderis Egidijus DragĹŤnas, ir baikeriĹł ĹĄventÄ&#x2014;s rengÄ&#x2014;jai. Pasirodymas tada virto skandalu â&#x20AC;&#x201C; E.DragĹŤnas scenoje atrodÄ&#x2014; apsvaigÄ&#x2122;s, metÄ&#x2014; mikrofonÄ&#x2026;, pareiĹĄkÄ&#x2014;, kad nenori dainuoti, ir ĹĄvaistÄ&#x2014;si keiksmais. Publika pradÄ&#x2014;jo ÄŻ scenÄ&#x2026; mÄ&#x2014;tyti skardines ir butelius, koncertas buvo nutrauktas, â&#x20AC;&#x17E;Selâ&#x20AC;&#x153; lyderis iĹĄgabentas iĹĄ renginio vietos. Ĺ ÄŻkart istorija nepasikartos, tiki â&#x20AC;&#x17E;Bike Show Millenniumâ&#x20AC;&#x153; rengiantis verslininkas Julius Urbaitis ir kvieÄ?ia publikÄ&#x2026; vakaro programoje paĹžiĹŤrÄ&#x2014;ti â&#x20AC;&#x17E;Selâ&#x20AC;&#x153; pasirodymÄ&#x2026;. !TĂ&#x;LIĂ&#x;KwĂ&#x;JASĂ&#x;GAIĂ&#x;LIĂ&#x;SIĂ&#x;I¸Ă&#x;SIĂ&#x;¸OĂ&#x;KÂ&#x160;S

Per 15 metĹł trunkanÄ?iÄ&#x2026; baikeriĹł ĹĄventÄ&#x2014;s istorijÄ&#x2026; E.DragĹŤno iĹĄsiĹĄokimas â&#x20AC;&#x201C; bene vienintelis rimtas incidentas, bet fiestos rengÄ&#x2014;jas nenori smerkti â&#x20AC;&#x17E;Selâ&#x20AC;&#x153; lyderio. â&#x20AC;&#x17E;Talentingi ĹžmonÄ&#x2014;s kartais elgiasi nestandartiĹĄkai. Manau, jis gailÄ&#x2014;josi ir iĹĄgyveno. Juk per visÄ&#x2026; ĹĄventÄ&#x2014;s istorijÄ&#x2026; nebuvo nÄ&#x2014; vieno tokio atvejo. ManÄ&#x2122;s jis tada atsipraĹĄÄ&#x2014;, sakÄ&#x2014;, kad pats nesuvokia, kaip tai galÄ&#x2014;jo nutikti. Svarbu, kad jis supranta padarÄ&#x2122;s klaidÄ&#x2026;. Klausytojus reikia gerbti, be

jĹł nebĹŤtĹł ir atlikÄ&#x2014;jo. Ne kiekvienas moka pripaĹžinti savo klaidas. Neketinu gilintis ÄŻ geras ar blogas kitĹł ĹžmoniĹł savybesâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytuiâ&#x20AC;&#x153; sakÄ&#x2014; J.Urbaitis. $wLĂ&#x;KONĂ&#x;CERĂ&#x;TOĂ&#x;STIPĂ&#x;RINSĂ&#x;APĂ&#x;SAUĂ&#x;Gg

â&#x20AC;&#x17E;Selâ&#x20AC;&#x153; pastaruoju metu â&#x20AC;&#x201C; neabejotinai populiariausia Lietuvos grupÄ&#x2014;, grojanti sausakimĹĄose arenose.

â&#x20AC;&#x17E;Talentingi ĹžmonÄ&#x2014;s kartais elgiasi nestandartiĹĄkai. Manau, jis gailÄ&#x2014;josi ir iĹĄgyveno.â&#x20AC;&#x153; -8UEDLWLV

LiepÄ&#x2026; grupÄ&#x2014; surengs pasirodymÄ&#x2026; KlaipÄ&#x2014;dos vasaros estradoje, o gruodÄŻ â&#x20AC;&#x201C; ĹĄou Kauno â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; arenoje, kur ketina pristatyti naujÄ&#x2026; albumÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iuo metu Egidijus koncertuoja retai. Bet iĹĄkart sutiko pasirodyti pas mus. Manau, jis irgi jauÄ?ia, kad liko nebaigtĹł reikalĹł, juk turi sÄ&#x2026;ĹžinÄ&#x2122;. Renginys vyksta 15 metĹł, bet kÄ&#x2026; gali Ĺžinoti, ar kitais metais bus. TodÄ&#x2014;l reikia, kad Egidijus surengtĹł gerÄ&#x2026; pasirodymÄ&#x2026;, tokÄŻ, kokÄŻ moka ir gali. To ir tikimÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; J.Urbaitis. Anot ĹĄventÄ&#x2014;s rengÄ&#x2014;jo, E.DragĹŤnas baikeriams ir jĹł bendramin-

Ä?iams ruoĹĄia iĹĄskirtinÄ&#x2122; programÄ&#x2026; ir yra nusiteikÄ&#x2122;s atsakingai. Vakaro koncerte, kuris ĹĄeĹĄtadienÄŻ vyks S.Dariaus ir S.GirÄ&#x2014;no aerodrome, bus ir daugiau pramogĹł â&#x20AC;&#x201C; gros jauna grupÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;The Other Sideâ&#x20AC;&#x153;, kolekty vas iĹĄ Latvijos â&#x20AC;&#x17E;Rock5â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Thundertaleâ&#x20AC;&#x153;, diskotekÄ&#x2026; ves Rimas Ĺ apauskas. TaÄ?iau daugiausia dÄ&#x2014;mesio teks E.DragĹŤnui. Ĺ ventÄ&#x2014;s rengÄ&#x2014;jai pripaŞįsta: publikos reakcija ÄŻ jo ankstesnÄŻ poelgÄŻ gali bĹŤti ÄŻvairi, todÄ&#x2014;l renginyje bus daugiau apsaugininkĹł ir uĹžkulisiuose, ir tarp ĹžiĹŤrovĹł. â&#x20AC;&#x17E;Nelabai noriu eskaluoti ĹĄiÄ&#x2026; temÄ&#x2026;. Bet Ĺžinote, kaip bĹŤna: pakanka vieno nepatenkinto ir kiti gali juo pasekti. DÄ&#x2014;l baikeriĹł nebijau â&#x20AC;&#x201C; mes tolerantiĹĄki. Bet ÄŻ renginÄŻ visokiĹł ĹžmoniĹł gali ateiti. Kita vertus, jis tada ÄŻĹžeidÄ&#x2014; ne baikerius. Kaip jis ten nuo scenos sakÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;p...au LietuvÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;. Tad pirmiausia ÄŻĹžeidÄ&#x2014; save patÄŻ. TurbĹŤt iĹĄreiĹĄkÄ&#x2014; nepasitenkinimÄ&#x2026; socialiniais, politiniais procesais, bet padarÄ&#x2014; tai netinkamaiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo J.Urbaitis.

$%DU]GĂ?LDXVQXRWU

Â&#x152;Ă&#x;BAIĂ&#x;KEĂ&#x;RIĂ&#x2039;Ă&#x;¸VENĂ&#x;TÂ&#x160;Ă&#x;ÂŚĂ&#x;I¸Ă&#x;TAIĂ&#x;SYĂ&#x;TIĂ&#x;SAĂ&#x;VOĂ&#x;KLAIĂ&#x;DOS

DLVLDLVEDLNHULĂ&#x2DC;Ă&#x2026;YHQWzMHĂ&#x201E;%LNH6KRZ0LOOHQQLXPÂłVNDQGDOLQJDLHOJÂ?VLV JUXSzVĂ&#x201E;6HOÂłO\GHULVÂł('UDJĂ&#x2018;QDVĂ&#x2026;Â&#x2019;NDUWWHQSDWĂ?DGDVXUHQJWLJHUjNRQFHUWj

'AĂ&#x;LIĂ&#x;PAĂ&#x;DAĂ&#x;RYĂ&#x;TIĂ&#x;PERTĂ&#x;RAUĂ&#x;Kg

â&#x20AC;&#x17E;Bike Show Millenniumâ&#x20AC;&#x153; ĹĄeĹĄtadienio popietÄ&#x2122; tradiciĹĄkai pradÄ&#x2014;s Kauno gatvÄ&#x2014;mis riedÄ&#x2014;sianti baikeriĹł kolona. VÄ&#x2014;liau veiksmas persikels ÄŻ aerodromÄ&#x2026;, kur vyks motociklĹł sporto varĹžybos, veiks ÄŻvairĹŤs atrakcionai, o vakare bus surengtas koncertas. SekmadienÄŻ aerodrome vÄ&#x2014;l netrĹŤks pramogĹł â&#x20AC;&#x201C; senoviniĹł, egzotiĹĄkĹł, perdarytĹł automobiliĹł paroda, ÄŻvairios jĹł rungtys.

J.Urbaitis uĹžsiminÄ&#x2014;, kad netolimoje ateityje renginys gali daryti pertraukÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; galbĹŤt bus rengiamas ne kasmet. â&#x20AC;&#x17E;Bike Show Millenniumâ&#x20AC;&#x153; jau paliko pÄ&#x2014;dsakÄ&#x2026; Lietuvos ir Europos motociklizmo istorijoje â&#x20AC;&#x201C; kasmet atvyksta daugybÄ&#x2014; sveÄ?iĹł iĹĄ uĹžsienio, jie renginiui negaili pagyrĹł. Kai kÄ&#x2026; sumanÄ&#x2014;me pirmieji Lietuvoje. PavyzdĹžiui, bĹŤtent pas mus Lietuvos atlikÄ&#x2014;jai pradÄ&#x2014;jo

kurti uĹžsienio hitĹł projektus â&#x20AC;&#x201C; vÄ&#x2014;liau tai iĹĄplito kitur. Bet publikos lĹŤkesÄ?iai vis auga, o aĹĄ uĹžsiÄ&#x2014;mÄ&#x2122;s Ĺžmogus. Kasmet sakau, kad ĹĄventÄ&#x2014; gali bĹŤti ir paskutinÄ&#x2014;, nes neĹžinau, ar pakaks laiko ir energijosâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; J.Urbaitis. â&#x2013; Ă&#x201E;%LNH6KRZ0LOOHQQLXPÂł %LUĂ?HOLRG.DXQDV 6'DULDXVLU6*LUzQR DHURGURPDV


KRA¸TOĂ&#x;Ă&#x20AC;INIOS

1XRWDLNLQJD0*DXERVNXOSWĂ&#x2018;UDĂ&#x201E;0DQREDWDLÂłEXVLQWHUDNW\YLÂą SUDHLYLDLĂ&#x2026;LXRVOLQNVPXVEURQ]LQLXVEDWXVJDOzVLUSDVLPDWXRWL

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Ă&#x201A;LDXOLĂ&#x2DC;GDLOzVJDOHULMRVQXRWU

POLITIKA

0*DXERQXRWU

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

'DXJLDXVLDNRPLVLMRVYHUWLQLPREDOĂ&#x2DC;VXULQNR*/X NRĂ&#x2026;DLmLRVNXOSWĂ&#x2018;ULQzNRPSR]LFLMDĂ&#x201E;6WLSUXROLV1RV\VÂł

58RJLQWLHQzVVNXOSWĂ&#x2018;ULQzNRPSR]LFLMDĂ&#x201E;$QJHOĂ&#x2DC;OLHWXVÂłSDJDODX WRUzVVXPDQ\PjWXULNDEzWLDQWĂ&#x201A;LDXOLĂ&#x2DC;GDLOzVJDOHULMRVVLHQRV

ÂľIAUĂ&#x;LIAIĂ&#x;Â?Ă&#x;SKVEĂ&#x;RUSĂ&#x;Â?SIĂ&#x;LEISĂ&#x;IRĂ&#x;NAUĂ&#x;JĂ&#x2039;Ă&#x;SKULPĂ&#x;TĂ&#x201E;Ă&#x;RĂ&#x2039; 5XGHQLRSĂ&#x201A;LDXOLXRVHWXUzWĂ&#x2DC;DWVLUDVWLWU\VQDXMRVQXR WDLNLQJRVVNXOSWĂ&#x2018;URV*LQWDXWR/XNRĂ&#x2026;DLmLRĂ&#x201E;6WLSUXR OLV1RV\VÂł0DUW\QR*DXERĂ&#x201E;0DQREDWDLÂłLU5HGRV8R JLQWLHQzVVNXOSWĂ&#x2018;ULQzNRPSR]LFLMDĂ&#x201E;$QJHOĂ&#x2DC;OLHWXVÂł R i Ä? a r d a s V I T K US LR korespondentas

Trys kĹŤriniai buvo atrinkti po Ĺ iauliĹł miesto savivaldybÄ&#x2014;s ir Ĺ iauliĹł dailÄ&#x2014;s galerijos surengto plenero. Vertinimo komisija sulaukÄ&#x2014; sep-

tyniolikos kĹŤrybiniĹł pasiĹŤlymĹł. DaugumÄ&#x2026; jĹł pateikÄ&#x2014; Vilniaus dailÄ&#x2014;s akademijos TelĹĄiĹł fakulteto studentai, taÄ?iau aktyviai dalyvavo ir Ĺ iauliĹł miesto menininkai. Daugiausia vertinimo balĹł surinko G.LukoĹĄaiÄ?io skulptĹŤrinÄ&#x2014; kompozicija â&#x20AC;&#x17E;Stipruolis Nosysâ&#x20AC;&#x153;. Tai legendinÄ&#x2014; Ĺ iauliĹł miesto as-

DÄ&#x2014;l visiems mums netikÄ&#x2014;tos Ĺžinomo TV laidĹł kĹŤrÄ&#x2014;jo ir prodiuserio, profesionalaus radijo ir televizijos laidĹł vedÄ&#x2014;jo Gintaro RUPLÄ&#x2013;NO mir ties reiĹĄkiu nuoĹĄirdĹžiÄ&#x2026; uĹžuojautÄ&#x2026; Ĺžmonai Daliai ir vaikams, ar timiesiems, draugams, biÄ?iuliams, visiems JÄŻ paĹžinojusiems. LiĹŤdĹžiu kar tu su Jumis, brangieji, linkÄ&#x2014;damas dvasinÄ&#x2014;s stiprybÄ&#x2014;s iĹĄgy venti ĹĄÄŻ anksty vÄ&#x2026; ir neiĹĄmatuojamai skausmingÄ&#x2026; iĹĄsiskyrimÄ&#x2026; su Gintaru â&#x20AC;&#x201C; mylinÄ?iu ir rĹŤpestingu TÄ&#x2014;vu, geranoriĹĄku kolega ir mielu biÄ?iuliu, talentingu lietuviĹĄkos televizijos humoro kĹŤrÄ&#x2014;ju. Ĺ viesus Gintaro atminimas visada liks mĹŤsĹł ĹĄirdyse. Lietuvos Respublikos Seimo Pir mininko pavaduotojas, Seimo Europos reikalĹł komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas

ReiĹĄkiu nuoĹĄirdĹžiÄ&#x2026; uĹžuojautÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l Lietuvos televizijos laidĹł prodiuserio Gintaro RUPLÄ&#x2013;NO mir ties ar timiesiems, draugams ir bendraĹžygiams. Lietuvos Respublikos Seimo Pir mininko pavaduotojas Algirdas Sysas

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties valandÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l Gintaro RUPLÄ&#x2013;NO mir ties uĹžjauÄ?iame velionio ĹĄeimÄ&#x2026; ir ar timuosius. â&#x20AC;&#x17E;Danske Bankâ&#x20AC;&#x153;

menybÄ&#x2014;, apraĹĄyta knygoje â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos stipruoliaiâ&#x20AC;&#x153;. Ĺ iaulietis Stasys Nosys jaunystÄ&#x2014;je iĹĄsiskyrÄ&#x2014; tvirtu kĹŤnu, taÄ?iau 1926 metais, kraunant ÄŻ vagonus ĹžvyrÄ&#x2026;, Stasys atsidĹŤrÄ&#x2014; po pajudÄ&#x2014;jusio vagono ratais ir neteko abiejĹł kojĹł. TaÄ?iau vaikinas nepalĹŤĹžo, toliau puoselÄ&#x2014;jo raumeningÄ&#x2026; kĹŤnÄ&#x2026;, ÄŻkĹŤrÄ&#x2014; nelegalĹł cirkÄ&#x2026;, atlikdavo ÄŻvairius jÄ&#x2014;gos triukus. Ĺ ios stebinanÄ?ios valios asmenybÄ&#x2014;s garbei G.LukoĹĄaitis sukĹŤrÄ&#x2014; ÄŻtaigiÄ&#x2026;, realistinÄ&#x2122; bekojo atleto skulptĹŤrÄ&#x2026; savadarbiame veĹži-

mÄ&#x2014;lyje. Neabejojama, kad ĹĄi skulptĹŤra sulauks didelio miestieÄ?iĹł ir sveÄ?iĹł susidomÄ&#x2014;jimo. AntrÄ&#x2026; jÄ&#x2026; vietÄ&#x2026; uĹžÄ&#x2014;mÄ&#x2014; nuotaikinga M.Gaubo skulptĹŤra â&#x20AC;&#x17E;Mano bataiâ&#x20AC;&#x153;. GatvÄ&#x2014;s viduryje pĹŤpsanti linksmĹł bronziniĹł batĹł pora bĹŤtĹł interaktyvi skulptĹŤra â&#x20AC;&#x201C; batus bĹŤtĹł galima pasimatuoti. Autoriaus manymu, tai galÄ&#x2014;tĹł tapti ritualu, tradicija, traukos, fotografavimosi vieta. TreÄ?ioji vieta atiteko R.UogintienÄ&#x2014;s skulptĹŤrinei kompozicijai â&#x20AC;&#x17E;AngelĹł lietusâ&#x20AC;&#x153;. Tai neÄŻprastos formos vandens laĹĄus primenan-

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame ĹĄokio kritikÄ&#x2014;s doc. dr. Vitos MOZĹŞRAITÄ&#x2013;S ĹĄeimÄ&#x2026;, ar timuosius ir visÄ&#x2026; ĹĄiuolaikinio ĹĄokio bendruomenÄ&#x2122;. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Teatro ir kino fakultetas

DÄ&#x2014;l Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto docentÄ&#x2014;s Vitos MOZĹŞRAITÄ&#x2013;S mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame velionÄ&#x2014;s ar timuosius.

Ä?ios angeliĹĄkos ĹžmoniĹł figĹŤros. Pagal autorÄ&#x2014;s sumanymÄ&#x2026; jos turÄ&#x2014;tĹł kabÄ&#x2014;ti ant Ĺ iauliĹł dailÄ&#x2014;s galerijos sienos. Plenero laureatĹł laukia nauji rĹŤpesÄ?iai â&#x20AC;&#x201C; su miesto valdĹžios atstovais teks ieĹĄkoti vietĹł, kuriose ĹĄie kĹŤriniai galÄ&#x2014;tĹł bĹŤti pastatyti. Plenerui surengti Ĺ iauliĹł miesto savivaldybÄ&#x2014; iĹĄ Privatizavimo fondo pagal miesto kultĹŤros plÄ&#x2014;tros programÄ&#x2026; skyrÄ&#x2014; 40 tĹŤkstanÄ?iĹł litĹł. Ĺ iĹł lÄ&#x2014;ĹĄĹł turÄ&#x2014;tĹł uĹžtekti ir menininkĹł honorarams, ir jĹł kĹŤrybinÄ&#x2014;ms idÄ&#x2014;joms ÄŻgyvendinti.

Vilniaus universiteto ligoninÄ&#x2014;s SantariĹĄkiĹł klinikĹł AkuĹĄerijos ir ginekologijos centro darbuotojai nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?ia gydy tojÄ&#x2026; akuĹĄerÄ&#x2122;-ginekologÄ&#x2122; RasÄ&#x2026; PovilaitienÄ&#x2122; dÄ&#x2014;l mamos mir ties.

Lietuvos nacionalinÄ&#x2014;s Mar tyno MaĹžvydo bibliotekos darbuotojai

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame Lietuvos kultĹŤros bendruomenÄ&#x2122; ir ar timuosius dÄ&#x2014;l ĹĄokio meno kritikÄ&#x2014;s ir pedagogÄ&#x2014;s Vitos MOZĹŞRAITÄ&#x2013;S netek ties. KultĹŤros ministras Ĺ arĹŤnas Birutis

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties ir liĹŤdesio valandÄ&#x2026; nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame KalÄ&#x2014;jimĹł depar tamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Infrastruk tĹŤros ir tur to valdymo skyriaus patarÄ&#x2014;jo Zenono SANKAUSKO ar timuosius dÄ&#x2014;l mylimo vyro ir tÄ&#x2014;velio netek ties.

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame VĹĄÄŽ VMKL Antakalnio ďŹ lialo Kardiologijos skyriaus vedÄ&#x2014;jÄ&#x2026; gydy tojÄ&#x2026; kardiologÄ&#x2122; LinÄ&#x2026; GrigonienÄ&#x2122; dÄ&#x2014;l TÄ&#x2014;velio mir ties. VĹĄÄŽ VMKL Antakalnio ďŹ lialo kolektyvas

KalÄ&#x2014;jimĹł depar tamento kolektyvas

DÄ&#x2014;l staigios AnykĹĄÄ?iĹł sav. medĹžiotojĹł klubo â&#x20AC;&#x17E;Puntukasâ&#x20AC;&#x153; medĹžiotojo Gintaro RUPLÄ&#x2013;NO mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame jo ĹĄeimÄ&#x2026; ir ar timuosius. MedĹžiotojĹł klubas â&#x20AC;&#x17E;Puntukasâ&#x20AC;&#x153;

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame Vilniaus tarptautinio kino festivalio â&#x20AC;&#x17E;Kino pavasarisâ&#x20AC;&#x153; direk torÄ&#x2122; VidÄ&#x2026; RamaĹĄkienÄ&#x2122; dÄ&#x2014;l mylimos mamy tÄ&#x2014;s netek ties. KultĹŤros ministras Ĺ arĹŤnas Birutis

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties ir liĹŤdesio valandÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l tÄ&#x2014;velio mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame bendradarbÄ&#x2122; NeringÄ&#x2026; SankauskaitÄ&#x2122;. ValstybinÄ&#x2014;s var totojĹł teisiĹł apsaugos tar nybos kolektyvas

LiĹŤdesio valandÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l tÄ&#x2014;vo mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame Lietuvos metrologijos inspekcijos InformaciniĹł technologijĹł skyriaus virĹĄininkÄ&#x2026; AndriĹł SankauskÄ&#x2026;. Lietuvos metrologijos inspekcijos kolektyvas

VMKL Antakalnio ďŹ lialo Kardiologijos skyriaus darbuotojai nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?ia vedÄ&#x2014;jÄ&#x2026; gydytojÄ&#x2026; LinÄ&#x2026; GrigonienÄ&#x2122; dÄ&#x2014;l jos mylimo TÄ&#x2014;velio mirties.


NUDĂ&#x2026;WRĂ?LQLRV

'=LPEOLHQzVQXRWU

PELUĂ?HOLRGĂ&#x;

0RAĂ&#x;Ă&#x20AC;UĂ&#x;DwĂ&#x;SMĂ&#x201E;Ă&#x;GISĂ&#x;Â?Ă&#x;¸LAIĂ&#x;Tg 3HQNLĂ&#x2DC;YHLVLHMLĂ&#x2026;NLĂ&#x2DC;NHOLRQzWUDJLĂ&#x2026;NDLEDLJzVLLĂ&#x2026;YDĂ?LD YXVLĂ&#x2026;9HLVLHMĂ&#x2DC; /D]GLMĂ&#x2DC;U NDLĂ?Y\UNHO\MHQHVXYDOG\WD PDĂ&#x2026;LQDDWVLWUHQNzÂ&#x2019;Ă&#x2026;ODLWj9DLUXRWRMDVĂ?XYRYLHQDV NHOHLYLVVXQNLDLVXĂ?HLVWDVWU\VVXĂ?DORMLPĂ&#x2DC;LĂ&#x2026;YHQJz Ge no vai tÄ&#x2014; R A FA NAV I Ä&#x152;IE N Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

ÄŽkauĹĄusi kompanija treÄ?iadienÄŻ maĹždaug 21 valandÄ&#x2026; nusprendÄ&#x2014; pasivaĹžinÄ&#x2014;ti ir pasuko iĹĄ VeisiejĹł ÄŻ BarÄ?ius. TaÄ?iau vos uĹž kilometro, KailiniĹł kaime, â&#x20AC;&#x17E;Audi 100 Avantâ&#x20AC;&#x153; vairavÄ&#x2122;s 24 metĹł Deivydas V. Ĺžvyrkelyje nesuvaldÄ&#x2014; automobilio, nuvaĹžiavo nuo kelio ir trenkÄ&#x2014;si ÄŻ ĹĄlaitÄ&#x2026; ta puse, kurioje jis pats sÄ&#x2014;dÄ&#x2014;jo. Apie avarijÄ&#x2026; Bendrajam pagalbos centrui praneĹĄÄ&#x2014; pro ĹĄalÄŻ vaĹžiavÄ&#x2122;s asmuo. AtskubÄ&#x2014;jÄ&#x2122; greitosios pagalbos medikai vairuoto-

jui niekuo nebegalÄ&#x2014;jo padÄ&#x2014;ti, nes jis jau buvo mirÄ&#x2122;s. Sunkiai suĹžeistas 41 metĹł keleivis Juozas Ä&#x152;. iĹĄveĹžtas ÄŻ ligoninÄ&#x2122;. Jo devyniolikametis sĹŤnÄ&#x2014;nas Modestas Ä&#x152;., 28 metĹł vairuotojo brolis Dainius V. ir dar vienas keleivis suĹžalojimĹł iĹĄvengÄ&#x2014;. ÄŽ avarijÄ&#x2026; patekusio automobilio savininkui Dainiui V. nustatytas 3,86 promilÄ&#x2014;s girtumas, todÄ&#x2014;l jis net neprisimena, kaip ÄŻvyko nelaimÄ&#x2014;. Smarkiai ÄŻkauĹĄÄ&#x2122; buvo ir kiti keleiviai. ÄŽtariama, kad brolio automobilÄŻ Deivydas V. vairavo taip pat bĹŤdamas neblaivus. Bet tai nustatys jau teismo medicinos ekspertizÄ&#x2014;.

VĹĄÄŽ Vilniaus rajono centrinÄ&#x2014;s poliklinikos kolek ty vas skaudĹžiÄ&#x2026; netek ties ir liĹŤdesio valandÄ&#x2026; nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?ia gydy tojÄ&#x2026; chirurgÄ&#x2122; LarisÄ&#x2026; DulksnienÄ&#x2122; dÄ&#x2014;l mamos mir ties.

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties ir liĹŤdesio valandÄ&#x2026; nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame sekretoriato darbuotojÄ&#x2026; JadvygÄ&#x2026; SolovjovÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l staigios sesers mir ties. Lietuvos nacionalinÄ&#x2014;s veĹžÄ&#x2014;jĹł automobiliais asociacijos LINAVA sekretoriatas

SkaudĹžios netek ties valandÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l mylimos mamy tÄ&#x2014;s mir ties iĹĄreiĹĄkiame giliÄ&#x2026; uĹžuojautÄ&#x2026; mĹŤsĹł kolegei gydy tojai Ingai Davolienei. InfekciniĹł ligĹł ir tuberkuliozÄ&#x2014;s ligoninÄ&#x2014;s VULSK ďŹ lialo tuberkuliozinio padalinio darbuotojai

8NPHUJzVVD YLYDOG\EzLUWR OLDXVDYROzĂ&#x2026;R PLVWXUzVLĂ&#x2026;ODL N\WLRĂ?LHPj Ă&#x2026;LOG\WLWXĂ&#x2026;mLDV EXYXVLRVMDX QLPRPRN\N ORVSDWDOSDV

¡"IĂ&#x;TEI¨Ă&#x;JAUĂ&#x;APĂ&#x;KARĂ&#x;TOĂ&#x;LENGĂ&#x;VAĂ&#x;TOS .LOXVWULXNĂ&#x2026;PXLGzO8NPHUJzVYDOGĂ?LRVSDĂ?DGzWĂ&#x2DC; OHQJYDWĂ&#x2DC;EHQGURYzVĂ&#x201E;%LWz/LHWXYDÂłEĂ&#x2018;VLPDMDP NOLHQWĂ&#x2DC;DSWDUQDYLPRFHQWUXLYHUVOLQLQNDLDWVLVDNz SDVLĂ&#x2018;O\WRSDVWDWRLUSDGDOLQÂ&#x2019;VWHLJVVDYRMzJRPLV D a i va Z I M B L I E N Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

Nors UkmergÄ&#x2014;s rajono tarybos dauguma iĹĄreiĹĄkÄ&#x2014; pritarimÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l UkmergÄ&#x2014;s rajono savivaldybÄ&#x2014;s ir bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;BitÄ&#x2014; Lietuvaâ&#x20AC;&#x153; bendradarbiavimo, patalpĹł nuomos sutartis tarp ĹĄiĹł ÄŻstaigĹł nebus patvirtinta, kaip planuota. â&#x20AC;&#x17E;NenorÄ&#x2014;dami bĹŤti prieĹĄtaringĹł vertinimĹł akiratyje ir siekdami tik pozityvaus bendradarbiavimo nusprendÄ&#x2014;me patalpas UkmergÄ&#x2014;je rinktis iĹĄ privataus sektoriaus partneriĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; atsiĹłstame laiĹĄke teigÄ&#x2014; bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;BitÄ&#x2014; Lietuvaâ&#x20AC;&#x153; generalinio direktoriaus pavaduotojas finansams ir technologijoms Nikita Sergijenka. â&#x20AC;&#x17E;BitÄ&#x2014; Lietuvaâ&#x20AC;&#x153; kursis viename

bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Umegaâ&#x20AC;&#x153; (buvusi â&#x20AC;&#x17E;VienybÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;) pastatĹł. UkmergÄ&#x2014;s rajono savivaldybÄ&#x2014; ir toliau savo lÄ&#x2014;ĹĄomis turÄ&#x2014;s iĹĄlaikyti, o ĹžiemÄ&#x2026; ĹĄildyti tuĹĄÄ?ias buvusios jaunimo mokyklos patalpas. Kelis mÄ&#x2014;nesius UkmergÄ&#x2014;je virÄ&#x2014; aistros ir buvo aptarinÄ&#x2014;jamas ĹĄiĹł metĹł sausio 23-iÄ&#x2026;jÄ&#x2026; UkmergÄ&#x2014;s rajono mero Vydo Paknio ir bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;BitÄ&#x2014; Lietuvaâ&#x20AC;&#x153; generalinio direktoriaus Fredo Hrenchuko pasiraĹĄytas ketinimĹł protokolas. Jame buvo numatyta, kad naujajame centre per dvejus metus bendrovÄ&#x2014; planuoja sukurti nuo 50 iki 100 darbo vietĹł, o savivaldybÄ&#x2014; be jokio konkurso iĹĄnuomos patalpas viename buvusios jaunimo mokyklos MiĹĄkĹł gatvÄ&#x2014;je korpusĹł â&#x20AC;&#x201C; maĹždaug 800 kvadrati-

niĹł metrĹł ploto, per du aukĹĄtus. Ĺ iame pastate â&#x20AC;&#x17E;BitÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; bĹŤtĹł ĹĄeimininkavusi ne maĹžiau kaip 10 metĹł, o nuomos kaina bĹŤtĹł juokinga â&#x20AC;&#x201C; 2,21 lito uĹž kvadratinÄŻ metrÄ&#x2026; per mÄ&#x2014;nesÄŻ. MaĹža to, ĹĄÄŻ mokestÄŻ ÄŻmonÄ&#x2014; bĹŤtĹł pradÄ&#x2014;jusi mokÄ&#x2014;ti tik po ketveriĹł naudojimosi patalpomis metĹł. Taip pat savivaldybÄ&#x2014; buvo ÄŻsipareigojusi savo lÄ&#x2014;ĹĄomis renovuoti bendrovei suteikiamÄ&#x2026; pastatÄ&#x2026;, ÄŻrengti ne maĹžiau kaip deĹĄimties automobiliĹł stovÄ&#x2014;jimo aikĹĄtelÄ&#x2122;, atnaujinti teritorijos tvorÄ&#x2026;, ÄŻrengti papildomÄ&#x2026; gatvÄ&#x2014;s apĹĄvietimÄ&#x2026; nuo pastato iki artimiausios vieĹĄojo transporto stotelÄ&#x2014;s. PaÄ?ios bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;BitÄ&#x2014; Lietuvaâ&#x20AC;&#x153; ÄŻsipareigojimĹł sÄ&#x2026;raĹĄas buvo kur kas trumpesnis: investuoti milijonÄ&#x2026; litĹł ir UkmergÄ&#x2014;s turizmo ir verslo informacijos centrui atiduoti deĹĄimt personaliniĹł kompiuteriĹł. Tokie vietos valdĹžios uĹžmojai ypaÄ? nustebino vietos verslininkus ir jie pradÄ&#x2014;jo kelti triukĹĄmÄ&#x2026;.

Ĺ ar vojimas birĹželio 14 d. â&#x20AC;&#x201C; ĹĄar vojimo salÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Okonaâ&#x20AC;&#x153; Druskininkuose.

VĹĄÄŽ RespublikinÄ&#x2014;s Vilniaus universitetinÄ&#x2014;s ligoninÄ&#x2014;s kolektyvas

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame PramonÄ&#x2014;s ir prekybos depar tamento Vidaus prekybos politikos skyriaus vedÄ&#x2014;jÄ&#x2026; BirutÄ&#x2122; JanutÄ&#x2014;nienÄ&#x2122; dÄ&#x2014;l mylimos mamos mir ties. Lietuvos Respublikos ĹŤkio ministerijos kolektyvas

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame Poveikio ver tinimo ir tarĹĄos prevencijos skyriaus vedÄ&#x2014;jÄ&#x2026; MildÄ&#x2026; RaÄ?ienÄ&#x2122; dÄ&#x2014;l mylimos mamos mir ties. Aplinkos apsaugos agentĹŤros darbuotojai

SkaudĹžiÄ&#x2026; ir sunkiÄ&#x2026; netek ties valandÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l mylimos mamy tÄ&#x2014;s mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame Lietuvos kariuomenÄ&#x2014;s kanceliarijos Administravimo skyriaus DokumentĹł administravimo poskyrio vyriausiÄ&#x2026; jÄ&#x2026; specialistÄ&#x2122; JĹŤratÄ&#x2122; DaĹĄkeviÄ?ienÄ&#x2122;.

,YĂ&#x;DEĂ&#x;KOSĂ&#x;KIĂ&#x;BO Ă&#x;BETĂ&#x;PERĂ&#x;MENĂ&#x;KOS $/LDXNDXVQXRWU

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame PsichosomatiniĹł susirgimĹł skyriaus vedÄ&#x2014;jÄ&#x2026; ElvyrÄ&#x2026; BaumilienÄ&#x2122; dÄ&#x2014;l tÄ&#x2014;velio mir ties.

9LHQRNLORJUDPRLU JUDPĂ&#x2DC;O\GHNDSDGzMR DO\WLĂ&#x2026;NLXL7RPXL9DOHQ WXNRQLXLODLPzWL/D]GLMĂ&#x2DC; UDMRQHMDXYLHQXROLNWj NDUWjUHQJWRVĂ&#x201E;3DVLH QLRILHVWRVÂłPHWXY\ NXVLDVVSLQLQJDYLPR YDUĂ?\EDVLUPHURWDXUÂ? Ge novaitÄ&#x2014; RA FA NAVIÄ&#x152;IE NÄ&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

79DOHQWXNRQLV GHĂ&#x2026;LQzMH VXSHUJDOÂ?UXQJW \QzVHMDPOzPXVLDO\GHND

LazdijĹł paĹĄonÄ&#x2014;je ÄŻ Baltajo eĹžerÄ&#x2026; savo valtimis iĹĄplaukÄ&#x2122; iĹĄ visĹł regionĹł atvykÄ&#x2122; trisdeĹĄimt spiningautojĹł vienas po kito

traukÄ&#x2014; lydekas, bet per maĹžas â&#x20AC;&#x201C; iki 45 centimetrĹł. Tokios iĹĄ karto buvo paleidĹžiamos ÄŻ eĹžerÄ&#x2026;, o ÄŻ krantÄ&#x2026; parodyti

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame UAB â&#x20AC;&#x17E;Eugestaâ&#x20AC;&#x153; darbuotojÄ&#x2026; PovilÄ&#x2026; LaukÄŻ dÄ&#x2014;l mylimo tÄ&#x2014;velio mir ties. UAB â&#x20AC;&#x17E;Eugestaâ&#x20AC;&#x153; kolektyvas

Lietuvos kariuomenÄ&#x2014;s vadovybÄ&#x2014; ir kanceliarija

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties ir liĹŤdesio valandÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l mylimo TÄ&#x2014;velio mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame kolegÄ&#x2122; RimÄ&#x2026; AĹĄmenaitÄ&#x2122; bei jos ar timuosius. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybÄ&#x2014; ĹĄiÄ&#x2026; sunkiÄ&#x2026; netek ties valandÄ&#x2026;. ValdovĹł rĹŤmĹł muziejaus bendruomenÄ&#x2014;

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties ir liĹŤdesio valandÄ&#x2026; nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame Kauno teritorinÄ&#x2014;s muitinÄ&#x2014;s Kauno â&#x20AC;&#x17E;Tiekimoâ&#x20AC;&#x153; kroviniĹł posto inspek toriĹł LinÄ&#x2026; SabeckÄŻ dÄ&#x2014;l tÄ&#x2014;vo mir ties. Kauno teritorinÄ&#x2014;s muitinÄ&#x2014;s kolektyvas

komisijai savo laimikiĹł â&#x20AC;&#x201C; septyniĹł lydekĹł ir keliolikos eĹĄeriĹł atplukdÄ&#x2014; tik deĹĄimt ĹžvejĹł. NepasisekÄ&#x2014; ir pernykĹĄtei Ä?empionei lazdijiĹĄkei Ingridai VinceviÄ?iĹŤtei, kai pirmÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; dalyvaudama vienintelÄ&#x2014; dĹžiaugÄ&#x2014;si pagavusi net dvi lydekas. Ĺ ÄŻkart uĹž didĹžiausiÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; vienÄ&#x2026; kilogramÄ&#x2026; ir 45 gramus sverianÄ?iÄ&#x2026; lydekÄ&#x2026; mero ArtĹŤro Margelio taurÄ&#x2014; atiteko alytiĹĄkiui T.Valentukoniui. PrizÄ&#x2026; uĹž didĹžiausiÄ&#x2026; ĹžuvĹł svorÄŻ iĹĄsiveĹžÄ&#x2014; lazdijiĹĄkis Ä&#x201E;Ĺžuolas BaleĹženÄ?ius. Jo sugautos dvi lydekos kartu svÄ&#x2014;rÄ&#x2014; 1 kilogramÄ&#x2026; ir 90 gramĹł. Neliko be apdovanojimĹł ir net 390 gramĹł eĹĄerÄŻ iĹĄtraukÄ&#x2122;s lazdijiĹĄkis Aurimas PuniĹĄkis. Visos Ĺžuvys buvo pasvertos ir paleistos atgal ÄŻ eĹžerÄ&#x2026;.


KLASIFIKUOTIĂ&#x;SKELBIMAI

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x; !UTOĂ&#x;MOĂ&#x;BIĂ&#x;LIAI REMONTUOJA

KITOS PASLAUGOS

Kaune remontuoja, perdirba automobiliĹł ĹĄildymo ir auĹĄinimo sistemas, plauna variklius ir dugnÄ&#x2026;. V.KrÄ&#x2014;vÄ&#x2014;s pr. 118B-6, Kaunas, tel. 8 604

0RAĂ&#x;NEĂ&#x;¸IĂ&#x;MAI

StogĹł dengimas bitumine prilydomÄ&#x2026;ja danga, ÄŻvairĹŤs vidaus apdailos darbai. Suteikiame garantijÄ&#x2026;. Tel.

3IĂ&#x;Ă&#x201E;LOĂ&#x;DARĂ&#x;Bg

ÂżEĂ&#x;Mw Ă&#x;SKLYĂ&#x;PAI PARDUODA

Parduodama 15 ha sala StirniĹł eĹžere, MolÄ&#x2014;tĹł r. (ĹžemÄ&#x2014;s miĹĄko ĹŤkio paskirties). Tel.: 8 678 06 376, 8 605 64 483. Parduodamas 70 a sklypas prie eĹžero, MolÄ&#x2014;tĹł rajone, ĹĄalia DapkĹŤniĹĄkiĹł gyvenvietÄ&#x2014;s (50 m ribojasi su eĹžero

Vilnius, tel. 8 670 37 758 nuo 10 iki 18 val.

Statyba

8 606 73 000.

16 842.

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Informuojame, kad 2014 m. birĹželio 11 d. vienintelis UAB â&#x20AC;&#x17E;Helfaâ&#x20AC;&#x153; ir ko, ju-

3TAĂ&#x;TYĂ&#x;BOSĂ&#x;IRĂ&#x;REĂ&#x;MONĂ&#x;TOĂ&#x; DARĂ&#x;BAI Trumpi ir malonĹŤs susitikimai. SimpatiĹĄka, liekna tamsiaplaukÄ&#x2014; (40 m.). ridinio asmens kodas 210327550, buveinÄ&#x2014; Viestarto g. 8, JoniĹĄkio r. sav. SIĹŞLO PASLAUGAS

ÄŽvairĹŤs

REKLAMA

NUOLATINIS DARBAS

DINGÄ&#x2DC; DOKUMENTAI

DingusÄŻ SmalininkĹł aukĹĄtesniosios ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio mokyklos diplomÄ&#x2026; (B Nr. 022376) bei jo priedÄ&#x2026; (Nr. 001703), iĹĄduotus 2003 06 30 Edgarui Paru-

Reikalingas (-a) vadybininkas (-Ä&#x2014;) prekiauti odontologijos bei dantĹł technikĹł medĹžiagomis ir ÄŻranga Vilniuje. BĹŤtinas vairuotojos paĹžymÄ&#x2014;jimas. Reikalingi anglĹł k. ir ru-

nĹł registre, akcininkas priÄ&#x2014;mÄ&#x2014; sprendimÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l UAB â&#x20AC;&#x17E;Helfaâ&#x20AC;&#x153; ir ko likvidavimo. Likvidatorius Laimondas SkÄ&#x2014;rys. Tel. +370 699 29 065. Bankrutavusi UAB â&#x20AC;&#x17E;Elektrotonasâ&#x20AC;&#x153; parduoda reikalavimo teisÄ&#x2122; ÄŻ Giedriaus Ĺ nipo ÄŻsiskolinimÄ&#x2026; - 62400 Lt. Pardavimo kaina - 15974,40 Lt. Informacija teikiama tel. 8 685 39 553 arba el. paĹĄtu e.koch@takas.lt

liui, laikyti negaliojanÄ?iais. ÄŽmonÄ&#x2014;s UAB â&#x20AC;&#x17E;Krasmidaâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻ.k. 301540988) ÄŻstatai yra pamesti, laikyti juos

Bankrutavusi UAB â&#x20AC;&#x17E;Resimaâ&#x20AC;&#x153; parduoda reikalavimo teises ÄŻ ĹĄias skolas: UAB â&#x20AC;&#x17E;Gamtos pulsasâ&#x20AC;&#x153; skola 2120,54 Lt - kaina 125,30 Lt, BUAB In Mun-

negaliojanÄ?iais.

Vadybininkams

JoniĹĄkis, duomenys apie bendrovÄ&#x2122; kaupiami ir saugomi JuridiniĹł asme-

ÄŽVAIRĹŞS

do skola 3230,30 Lt - kaina 190,40 Lt, UAB â&#x20AC;&#x17E;Karidomaâ&#x20AC;&#x153; skola 737,80 Lt - kaina 43,40 Lt, Ministry of printing Ltd skola 2500,00 Lt - kaina 147 Lt.

Bankrutavusios UAB Jukna ir Ko, UAB â&#x20AC;&#x17E;Elgimvaâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;Arx Balticaâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;Samolinaâ&#x20AC;&#x153;, K.Einikio gamybinÄ&#x2014;-komercinÄ&#x2014; ÄŻmonÄ&#x2014;, UAB â&#x20AC;&#x17E;KompoziciniĹł plokĹĄÄ?iĹł sistemosâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;ElektrÄ&#x2014;nĹł ĹĄilasâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;NatĹŤralios sultysâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;Ekolitaâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;MedinÄ&#x2014; linijaâ&#x20AC;&#x153; (buvusi UAB â&#x20AC;&#x17E;Ravitekaâ&#x20AC;&#x153;), A.BliudsukienÄ&#x2014;s

Informacija teikiama tel. 8 685 39 553 arba el. paĹĄtu e.koch@takas.lt 2014 04 09 UAB â&#x20AC;&#x17E;Urbistaâ&#x20AC;&#x153;, ÄŻ.k. 302427979, buveinÄ&#x2014;s adresas GeleĹžinkelio g. 3-14A, Vilnius, duomenys kaupiami LR juridiniĹł asmenĹł registre, visuotinis akcininkĹł susirinkimas priÄ&#x2014;mÄ&#x2014; sprendimÄ&#x2026; pertvar-

IÄŽ, UAB â&#x20AC;&#x17E;Baltvistaâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;Jotigliusâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;Miesto kepÄ&#x2014;jasâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;Onnu-

kyti UAB â&#x20AC;&#x17E;Urbistaâ&#x20AC;&#x153; iĹĄ uĹždarosios akcinÄ&#x2014;s bendrovÄ&#x2014;s ÄŻ maĹžÄ&#x2026;jÄ&#x2026; bendririyaâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;Jaraâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;BARASTAâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;Roly transâ&#x20AC;&#x153;, ŽŪKB â&#x20AC;&#x17E;Skliaus- jÄ&#x2026;. SusipaĹžinti su MB â&#x20AC;&#x17E;Urbistaâ&#x20AC;&#x153; steigimo dokumentais galima bendrotologo, dantĹł techniko ar burnos privaĹžiavimas). Kaina â&#x20AC;&#x201C; 55 000 Lt. Ä?iaiâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;Trasaminaâ&#x20AC;&#x153; iĹĄparduoda nekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ, ilgalaikÄŻ kilnojamÄ&#x2026;jÄŻ ir vÄ&#x2014;s buveinÄ&#x2014;je darbo metu. higienisto iĹĄsilavinimas. GyveniTel. 8 698 46 498. trumpalaikÄŻ, ďŹ nansinÄŻ turtÄ&#x2026; bei reikalavimo teises ÄŻ ÄŻmonÄ&#x2014;s skolininkĹł neÄŻ- Informuojame, kad yra patvirtintas ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio paskirties ĹžemÄ&#x2014;s sklypo, mo apraĹĄymÄ&#x2026; siĹłskite el. paĹĄtu inPERKA vykdytas prievoles. Su parduodamo turto sÄ&#x2026;raĹĄais, kainomis ir turto par- esanÄ?io VokÄ&#x2014;s SodĹł 6-ojoje g. 30, GrigiĹĄkÄ&#x2014;se, Vilniuje, formavimo ir pertfo@litdinamedika.lt; faksu (8 5) MiĹĄkas 279 1279 iki 2014 m. birĹželio 16 davimo tvarka galima susipaĹžinti UAB ÄŽmoniĹł bankroto administravimo ir varkymo projektas. ÄŽsakymo 2014 06 05 Nr. 49VÄŽ-(14.49.2.)-650. Planapakrante, vaizdinga vietovÄ&#x2014;, geras

sĹł k. pagrindai. Privalumas â&#x20AC;&#x201C; odon-

d. (ÄŻskaitytinai).

teisiniĹł paslaugĹł biure, Jonavos g. 16A, Kaune. Informacija teikiama tel. vimo organizatorÄ&#x2014;: Rima MatijoĹĄienÄ&#x2014;. Dokumento rengÄ&#x2014;jas: UAB â&#x20AC;&#x17E;Geo-

Medikams

(8 37) 30 89 45, faksas (8 37) 30 89 48, 8 655 44 551, www.adminbiu- Mindâ&#x20AC;&#x153;, Ĺ˝emaitÄ&#x2014;s g. 22, Vilnius, tel. 8 670 12 093.

Odontologijos klinikai Vilniuje reika- ras.lt, el. paĹĄtas biuras@adminbiuras.lt linga gyd. odontologo padÄ&#x2014;jÄ&#x2014;ja dirb- PraneĹĄame, kad Vilniaus apygardos teisme (Gedimino pr. 40/1, VilBRANGIAUSIAI LIETUVOJE PER- ti visu etatu. Privalumas: bendrosios nius) 2014 m. liepos 1 d. 11.00 val. vyks teismo posÄ&#x2014;dis Ĺžodinio proKAME MIĹ KUS SU Ĺ˝EME ARBA praktikos slaugytojos licencija. Gy- ceso tvarka, kuriame bus nagrinÄ&#x2014;jamas praĹĄymas dÄ&#x2014;l BUAB â&#x20AC;&#x17E;Norby IĹ SIKIRSTI ir Ĺ˝EMÄ&#x2DC; Ĺ˝EMDIRBYS- venimo apraĹĄymÄ&#x2026; praĹĄome siĹłsti Telecomâ&#x20AC;&#x153; pabaigos. DalyvaujanÄ?iĹłjĹł byloje asmenĹł neatvykimas nekTEI. Tel. 8 615 33 777. el.p. info@dantis.eu (ÄŻ skambuÄ?ius liudo teismui iĹĄsprÄ&#x2122;sti bylÄ&#x2026;.

'YĂ&#x;VEĂ&#x;NAĂ&#x;MIEĂ&#x;JIĂ&#x;NAĂ&#x;MAI Ă&#x; neatsakome). GAĂ&#x;RAĂ&#x;Ă&#x20AC;AI Vairuotojams PARDUODA

Vilnius SodĹł sklypai su namais

Parduodamas kraĹĄtinis, ĹĄalia miĹĄko ir tvenkinio 13,5 a sklypas su rÄ&#x2026;stiniu namu (2010 m. statybos) BrinkiĹĄkÄ&#x2014;se (ĹĄalia Vilniaus). Daugiau informacijos telefonu 8 607 82 976.

-EĂ&#x;TAĂ&#x;LAI

je, atlyginimas â&#x20AC;&#x201C; nuo 2500 Lt. Tel. 8 Lt; spausdintuvas â&#x20AC;&#x17E;Kyoceras FS-1100â&#x20AC;&#x153;, kaina â&#x20AC;&#x201C; 49,60 Lt; faks. â&#x20AC;&#x17E;Mul699 36 160. tipassâ&#x20AC;&#x153;, kaina â&#x20AC;&#x201C; 21,10 Lt. PVM ÄŻ kainÄ&#x2026; neÄŻskaiÄ?iuota. Infor macija tel. UĹžsienyje

Reikalavimai: patirtis, anglĹł k., vairuotojo paĹžymÄ&#x2014;jimas. SusidomÄ&#x2014;jus kreiptis tel. 8 606 11 813.

0ASĂ&#x;LAUĂ&#x;GOS ATSTOVAVIMAS

Perka spalvotĹłjĹł, retĹłjĹł ir juodĹłjĹł

20 388, Kaunas, tel. 8 616 44 444, KlaipÄ&#x2014;da, tel. 8 620 64 444.

Â&#x152;RANĂ&#x;GA

(8 37) 21 51 20.

â&#x20AC;&#x17E;Allianz Worldwide Care Limitedâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; tai kompanija, inkorporuota Airijoje, turinti Airijos centrinio banko ÄŻgaliojimus uĹžsiimti ne gyvybÄ&#x2014;s draudimo veikla ir teikianti ne gyvybÄ&#x2014;s draudimo paslaugas Lietuvoje, ÄŻgyvendinant teisÄ&#x2122; ÄŻ paslaugĹł teikimo laisvÄ&#x2122;; ir kuri yra pateikusi praĹĄymÄ&#x2026; Airijos AukĹĄtesniajam Teismui (High Court 2014 No 156 COS; [2014 No 35 COM]) dÄ&#x2014;l tarptautinÄ&#x2014;s sveikatos draudimo veiklos perleidimo projekto â&#x20AC;&#x17E;Allianz Worldwide Care S.A.â&#x20AC;&#x153; kompanijai, kuri yra inkorporuota PrancĹŤzijoje ir turi PrancĹŤzijos rizikos ribojimo kontrolÄ&#x2014;s ir rezoliucijos institucijos (AutoritĂŠ de ContrĂ´le Prudentiel et de RĂŠsolution of France) ÄŻgaliojimus uĹžsiimti gyvybÄ&#x2014;s ir ne gyvybÄ&#x2014;s draudimo veikla ir kuri ketina teikti gyvybÄ&#x2014;s ir ne gyvybÄ&#x2014;s draudimo paslaugas Lietuvoje ÄŻgyvendinant paslaugĹł teikimo teises ir laisves. Ĺ is projektas ÄŻsigalioja nuo 2014 m. liepos 1 d. Ĺ io poliso savininkai, gyvenantys Lietuvoje, gali prieĹĄtarauti ĹĄiam veiklos perleidimui. Jei jĹŤs prieĹĄtaraujate, jĹŤs turite teisÄ&#x2122; nutraukti sutartÄŻ per 2 mÄ&#x2014;nesius nuo ÄŻsigaliojimo dienos. Jei ketinate prieĹĄtarauti ir ÄŻgyvendinti savo teisÄ&#x2122; nutraukti sutartÄŻ, praĹĄome informuoti raĹĄtu iki 2014 m. rugpjĹŤÄ?io 31 d. savo ÄŻprastam kontaktiniam asmeniui â&#x20AC;&#x17E;Allianz Worldwide Careâ&#x20AC;&#x153; kompanijoje.

Darbas daĹžytojams Norvegijoje.

Metalo lauĹžas

montuoja objektus. Vilnius, tel. 8 682

duodama: ĹĄaldikliai su dangÄ?iu, kaina â&#x20AC;&#x201C; 42â&#x20AC;&#x201C;112 Lt; kasos aparatas

Reikalingas C, CE kategorijos vai- â&#x20AC;&#x17E;Sanyoâ&#x20AC;&#x153;, kaina â&#x20AC;&#x201C; 28 Lt; el. svarstyklÄ&#x2014;s, kaina â&#x20AC;&#x201C; 28 Lt; medinÄ&#x2014;s spinruotojas. Darbas â&#x20AC;&#x201C; Lietuvoje, Vilniu- tos ir lentynos, kaina â&#x20AC;&#x201C; 7 Lt; kondicionierius â&#x20AC;&#x17E;Daewooâ&#x20AC;&#x153;, kaina â&#x20AC;&#x201C; 41,60

PERKA

metalĹł lauĹžÄ&#x2026;, akumuliatorius, iĹĄ-

Bankrutuojanti UAB â&#x20AC;&#x17E;Vievio prekybaâ&#x20AC;&#x153; vykdo iĹĄpardavimÄ&#x2026;. Bus par-

SVARSTOMAS DRAUDIMINÄ&#x2013;S VEIKLOS PERLEIDIMAS TARP â&#x20AC;&#x17E;ALLIANZ WORLDWIDE CARE LIMITEDâ&#x20AC;&#x153; IR â&#x20AC;&#x17E;ALLIANZ WORLDWIDE CARE S.A.â&#x20AC;&#x153;

BuhalterinÄ&#x2014;s apskaitos paslaugos. Teikiame deklaracijas, sudarome balansÄ&#x2026;. Tel. 8 603 66 103, 8 602 53 109. KONSULTACIJOS

PARDUODA

PramonÄ&#x2014;s Naudota

Parduoda sukomplektuotÄ&#x2026; garo katilinÄ&#x2122; (naĹĄumas â&#x20AC;&#x201C; 550 kg/val., kuras â&#x20AC;&#x201C; gamtinÄ&#x2014;s dujos, dirbusi tik 3 mÄ&#x2014;n.). Kaina â&#x20AC;&#x201C; 75 000 Lt. Tel. 8

Paskolos nuo 3000 Lt per 1 val. visoje Lietuvoje, uĹžstatas â&#x20AC;&#x201C; butas, namas. Konsultacijos. AUJAMA-CREDIT, tel. 8 600 69 691.

687 71 200.

+IĂ&#x;TOSĂ&#x;PREĂ&#x;KwS PERKA

ÄŽMONÄ&#x2013; NUOLAT NERIBOTAIS KIEKIAIS PERKA PLASTIKO LAUĹ˝Ä&#x201E; (PLÄ&#x2013;VELÄ&#x2DC;, DÄ&#x2013;Ĺ˝ES, RITES, VAMZDĹ˝IUS IR KT.). Tel. 8 670 19 439.

TARPININKAVIMAS

      "IRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;¡,IETUVOSĂ&#x;RYTEŠĂ&#x;SPAUSDINTOĂ&#x;KRYĂ&#x20AC;IAĂ&#x20AC;ODĂ&#x20AC;IOĂ&#x;ATSAKYMAS 'UjVLDPLU'LHYDVSDGHGD

(UĹžs. 14AVI4-475)


0ALMIROSĂ&#x;HOROSKOPAS

LAISVALAIKIS Ĺ ÄŻkart penktadienis, tryliktoji diena, pateisins savo reputacijÄ&#x2026;. Tai sudÄ&#x2014;tingas, prieĹĄtaringas laikas, kai esame nusiteikÄ&#x2122; geroms permainoms, tikimÄ&#x2014;s, jog ĹĄÄŻkart tikrai pasiseks, taÄ?iau aplinkybÄ&#x2014;s klostysis kiek kitaip, nei reikÄ&#x2014;s. Nors galimos ÄŻvairios kliĹŤtys, nepabĹŤkite jĹł. Planuokite ir vilkitÄ&#x2014;s nedaug. Neverta tvarkyti finansiniĹł reikalĹł, ginÄ?ytis dÄ&#x2014;l pinigĹł â&#x20AC;&#x201C; bent jau ÄŻ finansines avantiĹŤras nesivelkite. Kita vertus, tai tinkama proga ieĹĄkoti bĹŤdĹł taupyti. Komplikuotas metas ne tik reikalams tvarkyti, bet ir jausmams reikĹĄti â&#x20AC;&#x201C; nepatartina skirti meilÄ&#x2014;s pasimatymĹł. Ĺ ian-

!6)Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HVNXEzNLWH WHLVWLJDOEĂ&#x2018;WLUMXVNDVQRUVVPHUNLD" 3DUWQHULDLJDOLQXYLOWLQHÂ&#x2019;Y\NGÂ?GXRWRÂ&#x2019;VL SDUHLJRMLPRXĂ?YLONLQÂ?MXPVVYDUEĂ&#x2DC;UHLND OjWDLSSDWSLQLJĂ&#x2DC;PRNzMLPj%Ă&#x2018;NLWHĂ&#x2026;LOWHV QLVXVXWXRNWLQLXÂąQHODLNDVNRPSOLNXR WLVDQW\NLXV

*!5Ă&#x;4)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;%Ă&#x2018;NLWHQHSDWLN OHVQLÂ&#x2019;WDUHVQL\SDmWYDUN\GDPLGDU ERUHLNDOXVLUEHQGUDXGDPLVXP\OLPX Ă?PRJXPL1HVNXEzNLWHS\NWLVVXNROHJRPLV YLUĂ&#x2026;LQLQNXDUSDYDOGLQLDLVQHNHONLWHVFHQĂ&#x2DC; P\OLPDPDVPHQLXLVXWXRNWLQLXL $69Ă&#x;.)!)Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1LHNXUQHUL ]LNXRNLWH\SDmGDUEHÂąJDOLWHEĂ&#x2018;WL DSNDOWLQWLQHSURIHVLRQDOXPXQHDWVDNLQJX PXDUWLHVLRJQHSDJDUEDYDGRY\EHLGDU EXL'zOQLHNĂ&#x2DC;JDOLWHVXVLYDLG\WLVXP\OLPX Ă?PRJXPLDUVXWXRNWLQLX

6uĂ&#x;Âż93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HVLDLĂ&#x2026;NLQNLWH

,)Ă&#x;Ă 4!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;$SOLQN\EzV JDOLVXVLNORVW\WLYLVDLNLWDLSQHL PDQzWH7LNzWLQRVSULYHUVWLQzVLĂ&#x2026;ODLGRV QXRVWROLDLWRGzOSDVLVWHQNLWHQHSDĂ?HLVWL Â&#x2019;VWDW\PĂ&#x2DC;LUWDLV\NOLĂ&#x2DC;0DĂ?LDXYLONLWzVJDX WLLUSDW\VYHQNLWHĂ?DGzWLÂ&#x2019;VLSDUHLJRWL7DX S\NLWHSLQLJXV

netektis. Gerai buvo tik praustis, ĹĄvarĹł vandenÄŻ regÄ&#x2014;ti â&#x20AC;&#x201C; tai iĹĄsivalymas, pasveikimas. Blogas Ĺženklas: nuskinti gÄ&#x2014;lÄ&#x2122;, jeigu namie gÄ&#x2014;lÄ&#x2014; nuvystĹł, pasisavinti pamestÄ&#x2026; daiktÄ&#x2026;, atsakyti praĹĄantiems, kÄ&#x2026; nors ÄŻskaudinti, sugrÄŻĹžti iĹĄÄ&#x2014;jus. Geras Ĺženklas: kÄ&#x2026; nors pamesti (iĹĄvengsite gresianÄ?iĹł nemalonumĹł), gauti gÄ&#x2014;lÄ&#x2122; dovanĹł, jeigu namie gÄ&#x2014;lÄ&#x2014; iĹĄsiskleistĹł, paukĹĄÄ?io plunksna uĹžkristĹł. Ĺ˝vilgsnis ÄŻ priekÄŻ: savaitgalis nepalankus, ko gero, neiĹĄvengsite netikÄ&#x2014;tumĹł, rĹŤpesÄ?iĹł, tad greita reakcija ir geri draugai bus reikalingi.

Âľ!5Ă&#x;,93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6XQNLGLHQD \SDmPRWHULPV*DOLWHVXVLGXUWLVX QHWLNzWRPLVNOLĂ&#x2018;WLPLV1HQXVLPLQNLWHÂą Ă&#x2026;LDQGLHQYDUJXDUSDY\NVÂ&#x2019;J\YHQGLQWLVDYR SODQXV1HVLDLĂ&#x2026;NLQNLWHVDQW\NLĂ&#x2DC;VXP\OLPX DVPHQLXDUVXWXRNWLQLXÂąQHODLNDVXOWL PDWXPDPV MHLOLHSVLWHULQNWLVODEDLWLNz WLQDNDGSDVLULQNVQHMXV 

-%2Ă&#x;'%Ă&#x;,uĂ&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HJDLĂ&#x2026; NLWHODLNRLĂ&#x2026;NRQRUVWLNzGDPLHVL PDORQLĂ&#x2DC;-HLJXSDW\VĂ&#x2026;LDQGLHQQHSDVL VWHQJVLWHQHEXVMRNLĂ&#x2DC;UH]XOWDWĂ&#x2DC;.ULWLQLV PHWDVVXWXRNWLQLDPVÂąYHQNLWHNULWLNXRWL SULHNDLĂ&#x2026;WDXWL

36!23Ă&#x;49+Ă&#x;,u3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;Ă&#x201A;LDQ GLHQEĂ&#x2018;VLWHÂ&#x2019;VLWHPSÂ?VXQHULPÂ? WDmLDXQHODLNDVLPSXOV\YLHPVVSUHQGL PDPVJLQmDPVNRQIOLNWDPVÂąPRNzNL WHVXVLWYDUG\WLNDLNRQRUVXĂ?VLQRUzVLWH LUQHVXS\NWLNDLWHNVQHWLNzWDLYLVNjPHV WLLUNHLVWLVDYRSODQXV1HUL]LNXRNLWHYDL UXRGDPL 3+/2Ă&#x;0)/Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;$SOLQNL QLDLQHEXVDWYLULÂąNDLNjPzJLQV VOzSWLJDOEĂ&#x2018;WQHWDSJDXWL1HVzNPLQJD GLHQDÂąQHSODQXRNLWHQLHNRULPWDODELDX SDVLUĂ&#x2018;SLQNLWHGYDVLQHUDP\EH

/Âż)!Ă&#x;2!Ă&#x;')3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HOHLVNL WHNDGNDVQRUVMXPVJDGLQWĂ&#x2DC;QXR WDLNjDUEDJDLĂ&#x2026;LQWĂ&#x2DC;ODLNj%Ă&#x2018;WLQDDWVLULERWL QXRWĂ&#x2DC;NXULHWUXNGRJ\YHQWLLUGLUEWL%Ă&#x2018; NLWHNDWHJRULĂ&#x2026;NLNDLUHLNzVNRQRUVDWVLVD N\WL

6!.Ă&#x;$%Ă&#x;.)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HWLNzWDV Â&#x2019;Y\NLVQDXMLHQDJDOLSDNHLVWLMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC; QXRPRQÂ?DSLHVHQjGUDXJjDUVXWXRNWLQÂ&#x2019; $WVDUJLDXVXXĂ?VLHQLHmLDLVMHLWHNVWYDUN\WL YHUVORSLQLJLQLXVLUWXUWRUHLNDOXV Âż5Ă&#x;693Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6DXJRNLWzVSUR YRNDFLMĂ&#x2DC;QHVLYHONLWHÂ&#x2019;LQWULJDQWDV 1HPHQNDWUDXPĂ&#x2DC;DYDULMĂ&#x2DC;LUQXRVWROLĂ&#x2DC;WLNL P\EzÂąQHUL]LNXRNLWHSLQLJDLVLUVDYRSD UHLJRPLV1HODLNDVSUDĂ&#x2026;\WLILQDQVLQzVSD JDOERVLĂ&#x2026;YDGRY\EzVDUWzYĂ&#x2DC;%Ă&#x2018;NLWHDWL GHVQLWzYĂ&#x2DC;VNXQGDPV

VARNOĂ&#x;LESINYS

-9DUQRSLHĂ&#x2026;

VDQW\NLĂ&#x2DC;VXNHUĂ&#x2026;WLQJDLVDVPHQLPLV QHSDVLGXRNLWHVXLQWHUHVXRWĂ&#x2DC;DVPHQĂ&#x2DC;VSDX GLPXLÂ&#x2019;NDOELQzMLPDPVWLHVDSDLV\NLWHĂ&#x2026;H IRQXRPRQzVUHLNDODYLPĂ&#x2DC; NLWDLSJDOLWHSD WHNWLÂ&#x2019;MRQHPDORQÂ? %Ă&#x2018;NLWHGzPHVLQJHVQL SDJDUEHVQLWzYDPVLUVDYRĂ&#x2026;HLPDL

dien dÄ&#x2014;l ÄŻvairiĹł prieĹžasÄ?iĹł gali atĹĄalti santykiai su mylimu Ĺžmogumi. Jei nemokÄ&#x2014;site atleisti, vis pyksite, priekabiausite, rodysite savo ambicijas, principus, ko nors reikalausite, ko gero, neiĹĄvengsite ginÄ?o su mylimu asmeniu ar sutuoktiniu ir tai jus dar labiau atitolins. BĹŤkite pagarbesni tÄ&#x2014;vams, seneliams ar tiesiog vyresnio amĹžiaus ĹžmonÄ&#x2014;ms â&#x20AC;&#x201C; jiems gali stigti jĹŤsĹł meilÄ&#x2014;s, nuoĹĄirdumo, atvirumo. Nemenka traumĹł, nuostoliĹł, ÄŻvairiĹł avarijĹł tikimybÄ&#x2014;. Puiku, jei iĹĄ ketvirtadienio ÄŻ penktadienÄŻ nieko nesapnavote, â&#x20AC;&#x201C; beveik visi sapnai buvo ÄŻspÄ&#x2014;jantys apie nelaimes, ligas,

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

SKELBIMAI ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;LIETUVOS RYTÄ&#x201E;â&#x20AC;&#x153; PRIIMAMI: Redakcijos biuruose: VILNIUJE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3767, faksas 274 3799, el. p. spaudosskelbimai@lrytas.lt; KAUNE â&#x20AC;&#x201C; LaisvÄ&#x2014;s al. 7, tel. (8 37) 40 02 55; KLAIPÄ&#x2013;DOJE â&#x20AC;&#x201C; M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 13 81; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Dvaro g. 73, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YJE â&#x20AC;&#x201C; Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 22; ALYTUJE â&#x20AC;&#x201C; S.Dariaus ir S.GirÄ&#x2014;no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; PALANGOJE â&#x20AC;&#x201C; Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440; VILKAVIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; SodĹł g. 1, tel. (8 342) 20 849. Kitose tarnybose:

Ĺ ILALÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; J.BasanaviÄ?iaus g. 23, tel. (8 449) 51 421; ZARASUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus g. 16, tel. (8 385) 30 485. PRENUMERATA â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; galima uĹžsisakyti redakcijos biuruose: VILNIUJE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3777; KAUNE â&#x20AC;&#x201C; LaisvÄ&#x2014;s al. 7, tel. (8 37) 40 02 66; KLAIPÄ&#x2013;DOJE â&#x20AC;&#x201C; M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 11 45; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Dvaro g. 73, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YJE â&#x20AC;&#x201C; Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 20; ALYTUJE â&#x20AC;&#x201C; S.Dariaus ir S.GirÄ&#x2014;no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; KYBARTUOSE â&#x20AC;&#x201C; J.BasanaviÄ?iaus g. 40, tel. (8 648) 73 429; PALANGOJE â&#x20AC;&#x201C; Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440; VILKAVIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; SodĹł g. 1, tel. (8 342) 20 849.

DRUSKININKUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus al. 32, tel. (8 313) 55 123; KAIĹ IADORYSE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino g. 59-113, Kitose platinimo tarnybose: tel. (8 346) 51 378; ANYKĹ Ä&#x152;IUOSE, BIRĹ˝UOSE, GARGĹ˝JONAVOJE â&#x20AC;&#x201C; J.Ralio g. 12-44, DUOSE, JONAVOJE, KÄ&#x2013;DAINIUOSE, tel. (8 349) 51 474; MOLÄ&#x2013;TUOSE, TELĹ IUOSE, UKMERLAZDIJUOSE â&#x20AC;&#x201C; SeinĹł g. 3, tel./faksas (8 318) 52 374; PRENUMERATOS KAINA 2014 METAMS KRETINGOJE â&#x20AC;&#x201C; BirutÄ&#x2014;s g. 11, â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; tel. (8 445) 53 949; Gyventojams Juridiniams PRIENUOSE â&#x20AC;&#x201C; J.BasanaviÄ?iaus g. 14, asmenims tel. (8 319) 60 180; 1 mÄ&#x2014;n. 40,00 Lt 47,00 Lt PLUNGÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; J.Tumo-VaiĹžganto g. 27, 3 mÄ&#x2014;n. 120,00 Lt 141,00 Lt tel. (8 448) 72 419; 6 mÄ&#x2014;n. 235,00 Lt 265,00 Lt 449,00 Lt 499,00 Lt ROKIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; Taikos g. 5, tel. (8 458) 33 241; 12 mÄ&#x2014;n.

GÄ&#x2013;JE, UTENOJE, ZARASUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Spaudos keliasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 528) 20 122, mob. 8 650 43 742; BIRĹ TONE â&#x20AC;&#x201C; E.PetruĹĄauskienÄ&#x2014;s SPA, tel. (8 319) 56 625; DRUSKININKUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Drusvilmaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 313) 51 075; ELEKTRÄ&#x2013;NUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Benrestasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 528) 39 200; IGNALINOJE â&#x20AC;&#x201C; D.OrechovienÄ&#x2014;, tel. 8 677 98 736; JURBARKE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Jurbarko laikasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 447) 72 323; UAB â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iauliĹł kraĹĄtasâ&#x20AC;&#x153;: JONIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 687) 89 040, KELMÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 427) 54 381, PAKRUOJYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 421) 61 704, KURĹ Ä&#x2013;NUOSE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 41) 58 57 61, NAUJOJOJE AKMENÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 425) 56 588, RADVILIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 422) 53 451; KAIĹ IADORYSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Emduvaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 346) 51 378; KRETINGOJE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Paslauga tauâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 445) 53 949; KUPIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; L.BudrienÄ&#x2014;, tel. 8 646 26 189; LAZDIJUOSE â&#x20AC;&#x201C; K.MatuleviÄ?iaus IÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Ryto ĹžvaigĹždÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, tel. (8 318) 52 375; MAĹ˝EIKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; SodĹł g. 1-83, UAB â&#x20AC;&#x17E;JĹŤros paĹĄtasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 443) 21 233, mob. 8 650 18 774;

â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; be ĹĄeĹĄtadieniĹł Gyventojams Juridiniams asmenims 33,00 Lt 38,00 Lt 99,00 Lt 114,00 Lt 190,00 Lt 220,00 Lt 380,00 Lt 420,00 Lt

PASVALYJE â&#x20AC;&#x201C; L.JaniselienÄ&#x2014;, tel. 8 620 58 664; PLUNGÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB PlungÄ&#x2014;s paĹĄtas, tel. (8 448) 72 419; PRIENUOSE â&#x20AC;&#x201C; R.PaulauskienÄ&#x2014;s PÄŽ, tel. 8 685 30 867; RADVILIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; VĹĄÄŽ â&#x20AC;&#x17E;UĹžbÄ&#x2014;gtukÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, tel. 8 682 38 020; RASEINIUOSE â&#x20AC;&#x201C; M.MaulienÄ&#x2014;s IÄŽ, tel. (8 428) 51 337; ROKIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; V.Baranovskio ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Baltmaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 458) 33 241; Ĺ AKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vitas Kasiulaitis, tel. 8 612 97 522; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Naujoji tvarkaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 41) 50 07 10; Ĺ ILALÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;RitSpedaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 449) 51 421; Ĺ ILUTÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Literaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 441) 75 474; Ĺ IRVINTOSE â&#x20AC;&#x201C; Helena MarÄ?iauskienÄ&#x2014;, tel. 8 603 18 288; TAURAGÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino g. 8-58, UAB â&#x20AC;&#x17E;JĹŤros paĹĄtasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 446) 54 433, mob. 8 650 18 770; TRAKUOSE â&#x20AC;&#x201C; B. ir V.Vysockai, tel. 8 615 24 284. Prenumerata taip pat priimama internetu: http://prenum.lrytas.lt

â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; tik antradieniais Gyventojams Juridiniams asmenims 13,00 Lt 14,50 Lt 39,00 Lt 43,50 Lt 78,00 Lt 87,00 Lt 156,00 Lt 174,00 Lt

â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; tik ĹĄeĹĄtadieniais Gyventojams Juridiniams asmenims 15,00 Lt 16,50 Lt 45,00 Lt 49,50 Lt 90,00 Lt 99,00 Lt 180,00 Lt 198,00 Lt

,661 /HLGĂ?LDPDVQXRPHWĂ&#x2DC;VDXVLRG !DĂ&#x;REĂ&#x;SAS*(',0,1235$9,/1,86 4EĂ&#x;LEĂ&#x;FOĂ&#x;NASĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;TEIĂ&#x;RAUĂ&#x;TI &AKĂ&#x;SAS%LĂ&#x;PGDLO\#OU\WDVOW ,EIĂ&#x;DwĂ&#x;JASXĂ?GDURMLDNFLQzEHQGURYz Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WDV´ 69Ă&#x;2)!5Ă&#x;3)!Ă&#x;3)3Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)53 *9DLQDXVNDV WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0)2Ă&#x;-)%*)Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) $%XGU\V/'DSNXV WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) )7HONVQ\V WHO *&LEDV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) $7HONVQLHQz WHO 5.DUPD]DLWz WHO 5*HUEXWDYLmLXV WHO 90LmLXOLV WHO 9'HNVQ\V WHO 96DOGĂ?LĂ&#x2018;QDV WHO /0LFNXWz WHO -3HNDUVNDLWz .DUDOLĂ&#x2018;QLHQz WHO  ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6!3 -/LWYLQDYLmLXV WHO ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6/Ă&#x;0!6!$5/4/*! -0\NRODLWLHQz WHO )Âľ,%)$u*!) 10LFLĂ&#x2018;QLHQz$Ă&#x201A;HSXUDLWLV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) 34),)34!) 9*HFHYLmLHQzĂ&#x152;(.DQLXĂ&#x2026;LHQz WHO 9.Ă&#x2026;mHQDYLmLHQz59DĂ&#x2026;NHOLHQz WHO -3HWUDXVNDLWz WHO 0OLITIĂ&#x;KA9%UXYHULV WHO 9%DUWDVHYLmLXV WHO 7,JQDWDYLmLXV WHO %KOĂ&#x;NOĂ&#x;MIĂ&#x;KA9'HNVQ\V WHO $0XUDXVNDLWz WHO 0-RNĂ&#x2018;EDLWLV WHO $6UzEDOLHQz WHO ,-XQmLHQz WHO 6-DUPDOLV WHO 0AĂ&#x;SAUĂ&#x;LIS96DOGĂ?LĂ&#x2018;QDV WHO *5DGDXVNDV WHO (%XLWNLHQz WHO 2.DFzQDLWz WHO 4EIĂ&#x;SwĂ&#x;SAUĂ&#x;GA)7HONVQ\V WHO 0.XL]LQDLWz WHO $/HNDYLmLXV WHO $.X]QHFRYDLWz WHO +ULTĂ&#x201E;RA5*HUEXWDYLmLXV WHO $$QGULNRQ\Wz WHO 0$XJXO\Wz WHO 50LNĂ&#x2026;LRQLHQz WHO 51RUHLNDLWz WHO -(UOLFNDV 3PORĂ&#x;TAS*1HQDUWDYLmLXV WHO .5LPNXV WHO *-DQRQLV WHO ÂżURNALISTINIAIĂ&#x;TYRIMAI5.DUPD]DLWz WHO '*XGDYLmLĂ&#x2018;Wz WHO //DYDVWH WHO $8UERQDLWz WHO &OĂ&#x;TOGĂ&#x;RAĂ&#x;FAI7%DXUDV WHO 9Ă&#x201A;mLDYLQVNDV WHO 9%DONĂ&#x2018;QDV WHO 0.XOELV WHO 5'DQLVHYLmLXV WHO ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;Âż52Ă&#x;.!Ă&#x;,!) ¡46Ă&#x;ANĂ&#x;TEĂ&#x;NAŠ90LmLXOLV WHO (=DEXOzQLHQz WHO 5=LOQ\V WHO 9%UDmLXO\Wz WHO 9%XGU\Wz WHO ¡'YĂ&#x;VEĂ&#x;NIĂ&#x;MOĂ&#x;BĂ&#x201E;Ă&#x;DASŠ$7HONVQLHQz WHO '-RQXĂ&#x2026;LHQz WHO //LOHLNLHQz WHO 53HUĂ&#x2026;RQ\Wz WHO 63XU\Wz WHO /9DORQ\Wz WHO ¡3TIĂ&#x;LIUSŠ/0LFNXWz WHO '.DLNDU\Wz WHO /kDSOLQVNDLWz WHO %-XUHYLmLĂ&#x2018;Wz WHO 06YzU\Wz WHO '/HEULNDLWz WHO ,6NOLXWDLWz WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;02)%Ă&#x;$!) ¡2YTAIÂŚ6AKARAIŠĂ&#x;96DOGĂ?LĂ&#x2018;QDV WHO ¡3OSTINwŠ$'XPDODNDV WHO 2%')/.Ă&#x160;Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) +AUĂ&#x;NAS$.DUDOLĂ&#x2018;QDV WHO  97UDLQ\V WHO  +LAIĂ&#x;PwĂ&#x;DA*3LODLWLV WHO  $3LODLWLHQz WHO  ÂľIAUĂ&#x;LIAI*Ă&#x201A;LXSDU\V WHO  !LYĂ&#x;TUS*5DIDQDYLmLHQz WHO  -AĂ&#x;RIĂ&#x;JAMĂ&#x;POĂ&#x;Lw/-XRG]HYLmLHQz WHO  0AĂ&#x;NEĂ&#x;VwĂ&#x;Ă&#x20AC;YS93HWUDXVNLHQz WHO  0AĂ&#x;LANĂ&#x;GA$=LDENXV WHO  4AUĂ&#x;RAĂ&#x;Gw(%DURQDLWz WHO 5KĂ&#x;MERĂ&#x;Gw'=LPEOLHQz WHO 5Âż3)%.)/Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) 6A¸INGTONASÂą56WDQNHYLmLĂ&#x2018;Wz ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NASÂą95XGDYLmLXV "%.$2!$!2")!) "ARSELONAÂą.1DVWRSNDLWz"ERLYNASĂ&#x;Âą -9HQFNXWzĂ&#x;,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NASÂą.6DEDOLDXVNDLWz -ASKĂ&#x;VAÂą$3URFHQND6AR¸UVAÂą(%XWULPDV !03+!)4/3Ă&#x;3+92)53 WHO 2INĂ&#x;KOĂ&#x;IRĂ&#x;MAĂ&#x;KEĂ&#x;TAĂ&#x;VOĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´ OHLG\ERVFHQWUDV 3PAUSĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´VSDXVWXYz .DXQRJ9LHYLV 5Ă&#x20AC;Ă&#x;SAĂ&#x;KYĂ&#x;MOĂ&#x;NUĂ&#x;MEĂ&#x;RIS 4IĂ&#x;RAĂ&#x;Ă&#x20AC;AS 2EKLAMA WHO HOSVSDXGRVSDUGDYLPDL#OU\WDVOW

R ÂąPRNDPDUHNODPD

Š Visa medĹžiaga, pateikta â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos ryteâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; laikraĹĄÄ?io nuosavybÄ&#x2014;. Kopijuoti ir platinti be UAB â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; sutikimo draudĹžiama.


TERMOMETRAS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

ORAIĂ&#x;RYTOJ

â&#x20AC;&#x153;

Ĺ iandien ÄŻ ĹĄalÄŻ atplauks daug storesni ir vandeningesni debesys, lietus apims visÄ&#x2026; ĹĄalÄŻ.

%HVNzmLĂ&#x2DC;MDX QHLĂ&#x2026;VLYHUVLPH Al va NAGE LY TÄ&#x2013; SinoptikÄ&#x2014;

Lietuvoje ĹĄviesiĹł, saulÄ&#x2014;tĹł ir ĹĄiltĹł orĹł laikotarpis baigÄ&#x2014;si. Vakar ilgesnÄŻ laikÄ&#x2026; dangumi plaukÄ&#x2014; tamsĹŤs debesys, daug kur trumpai, bet menkai palijo. VidurdienÄŻ temperatĹŤra tesiekÄ&#x2014; 15â&#x20AC;&#x201C;19 laipsniĹł. Nors popiete debesys Ä&#x2014;mÄ&#x2014; sklaidytis, buvusiĹł vasariĹĄkĹł orĹł nuotaika jau negrÄŻĹžo. Daugiausia saulÄ&#x2014;s ir ĹĄilÄ?iausia ĹĄiÄ&#x2026; savaitÄ&#x2122; buvo antradienÄŻ. TemperatĹŤra daugelyje ĹĄalies rajonĹł siekÄ&#x2014; 23â&#x20AC;&#x201C;26, Kybartuose â&#x20AC;&#x201C; beveik 27 laipsnius ĹĄilumos. PajĹŤryje savaitÄ&#x2014;s pradĹžioje temperatĹŤra kilo iki 22 laipsniĹł ĹĄilumos. SavaitÄ&#x2014;s viduryje ĹĄiluma jau pamaĹžu slĹŤgo, o vakar mĹŤsĹł ĹĄalies link patraukÄ&#x2014; dar vÄ&#x2014;sesnio oro srautas. Ĺ iandien ÄŻ LietuvÄ&#x2026; atplauks jau kur kas storesni ir vandeningesni debesys. Lietus apims visÄ&#x2026; ĹĄalÄŻ ir greiÄ?iausiai nebus trumpalaikis. Vienas liĹŤtis po trumpos pertraukÄ&#x2014;lÄ&#x2014;s keis kitos. Rytiniuose ir pietiniuose rajonuose griaudÄ&#x2014;s perkĹŤnija. PĹŤs vidutinio stiprumo vakarĹł, ĹĄiaurÄ&#x2014;s vakarĹł vÄ&#x2014;jas. TemperatĹŤra taip pat nebus vasariĹĄka â&#x20AC;&#x201C; nuo 15 iki 19 laipsniĹł ĹĄilumos. NedĹžiugins poilsiautojĹł ir savaitgalio orai, nebent futbolo mÄ&#x2014;gÄ&#x2014;jĹł nuotaikÄ&#x2026; skaidrins pasaulio Ä?empionatas. NiĹŤrĹŤs orai bus ĹĄeĹĄtadienÄŻ. Dangus iĹĄliks gana debesuotas. Protarpiais lis, nors jau silpniau nei penktadienÄŻ. Kai kur dienos pabaigoje sugriaudÄ&#x2014;s perkĹŤnija. DienÄ&#x2026; ĹĄiaurÄ&#x2014;s vakarĹł vÄ&#x2014;jÄ&#x2026; keis ĹĄiaurÄ&#x2014;s, kuris pajĹŤryje sustiprÄ&#x2014;s iki 15 m/sek., jĹŤroje keldamas nemaĹžas bangas. TemperatĹŤra naktÄŻ numatoma nuo 9 iki 13 laipsniĹł, dienÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; nuo 15 iki 19 laipsniĹł ĹĄilumos. SekmadienÄŻ dangus jau praĹĄviesÄ&#x2014;s. Trumpai dar gali palyti pietrytinÄ&#x2014;je ĹĄalies pusÄ&#x2014;je. Ramesnis bus ir ĹĄiaurÄ&#x2014;s vÄ&#x2014;jas. Nakties temperatĹŤra ĹžemÄ&#x2014;s iki 7â&#x20AC;&#x201C;12 laipsniĹł, dienÄ&#x2026; jau pasieks 16â&#x20AC;&#x201C;21 laipsnÄŻ ĹĄilumos. Ă&#x201A;LDQGLHQÂą$QWDQR.XQRWR 6NDOYzV$NYLOLQRVYDUGRGLHQD

VANDENSĂ&#x; TEMPERATĂ&#x201E;RA 6AKARĂ&#x;Ă&#x;VAL .EMUNEĂ&#x;TIESĂ&#x;$RUSKININKAIS .ERYJEĂ&#x;TIESĂ&#x;6ILNIUMI +AUNOĂ&#x;MARIOSE 4OTORI¸KIĂ&#x2039;Ă&#x;EĂ&#x20AC;Ă&#x;TIESĂ&#x;4RAKAIS 4AURAGNOĂ&#x;EĂ&#x20AC;Ă&#x;TIESĂ&#x;4AURAGNAIS +UR¸IĂ&#x2039;Ă&#x;MARIOSEĂ&#x;TIESĂ&#x;.IDA "ALTIJOSĂ&#x;JĂ&#x201E;ROJEĂ&#x;TIESĂ&#x;.IDA "ALTIJOSĂ&#x;JĂ&#x201E;ROJEĂ&#x;TIESĂ&#x;+LAIPwDA ÂľVENTOJOJEĂ&#x;TIESĂ&#x;!NYK¸jIAIS

    

2UDLĂ&#x2026;LDQGLHQELUĂ?HOLRG/LHWXYRMHLU(XURSRMH $&,%

Helsinkis

Oslas

Stokholmas

Glazgas

Sankt Peterburgas

Ryga

Dublinas

Briuselis ParyĹžius

$&!%$& "##&$

%#&"$ %&$

Minskas Berlynas

Miunchenas

#/$

VarĹĄuva

Frankfurtas Praha

Bordo

Maskva

Vilnius

Hamburgas Londonas Amsterdamas

Ĺ˝

$ $&!%&$ *$ $,$

Talinas

Kopenhaga

Lvovas

Kijevas

BukareĹĄtas Jalta

Venecija Nica

Madridas Barselona

Sofija

Varna

Roma Dubrovnikas

$&!% %&$

Viena BudapeĹĄtas

A

&+%$ $,$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ #! %$ +%$ #! %$

%&$$& "#/ 

!&)

&$ 

.-.)!#

+"#

"/

& #

$ $

Stambulas

Lisabona Malaga

Palma Palermas AlĹžyras

Tunisas

AtÄ&#x2014;nai

Antalija

Heraklionas

Larnaka Tel Avivas

Kairas

!MSĂ&#x;TERĂ&#x;DAĂ&#x;MAS !TwNAI "ALATONAS "ELĂ&#x;FASĂ&#x;TAS "ERLYNAS "OĂ&#x;NA "RIUĂ&#x;SEĂ&#x;LIS "UĂ&#x;DAĂ&#x;PE¸TAS "UĂ&#x;KAĂ&#x;RE¸Ă&#x;TAS #IURICHAS $UBĂ&#x;LIĂ&#x;NAS &RANKĂ&#x;FURĂ&#x;TAS 'ETEBORGAS (AMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS (ELĂ&#x;SINĂ&#x;KIS +AĂ&#x;LIĂ&#x;NINGĂ&#x;RAĂ&#x;DAS +IĂ&#x;JEĂ&#x;VAS +I¸IĂ&#x;NIOĂ&#x;VAS +OĂ&#x;PENĂ&#x;HAĂ&#x;GA +ROKUVA ,ISABONA ,IUKĂ&#x;SEMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NAS -ADĂ&#x;RIĂ&#x;DAS -ARSELIS -ASKĂ&#x;VA -IĂ&#x;LAĂ&#x;NAS -INSĂ&#x;KAS .EAPOLIS /SĂ&#x;LAS 0AĂ&#x;LERĂ&#x;MAS 0AĂ&#x;RYĂ&#x;Ă&#x20AC;IUS 0RAHA 2YĂ&#x;GA 2OĂ&#x;MA 3ANKTĂ&#x;0EĂ&#x;TERĂ&#x;BURĂ&#x;GAS 3OFIJA 3TAMĂ&#x;BUĂ&#x;LAS 3TOKĂ&#x;HOLĂ&#x;MAS 4AĂ&#x;LIĂ&#x;NAS 4RUMSw 6AĂ&#x;R¸UĂ&#x;VA 6EĂ&#x;NEĂ&#x;CIĂ&#x;JA 6IEĂ&#x;NA 6ILĂ&#x;NIUS :ALCBURGAS ÂżENEVA -IESTAIĂ&#x;PIETUOSE !LIKANTw !NTALIJA "ARSELONA $UBROVNIKAS &ARAS (EĂ&#x;RAKĂ&#x;LIOĂ&#x;NAS (URGADA +AIRAS +AĂ&#x;NAI +ASABLANKA ,ARĂ&#x;NAĂ&#x;KA ,ASĂ&#x;0ALMASAS -AĂ&#x;LAĂ&#x;GA -ALJORKOSĂ&#x;0ALMA -OĂ&#x;NAĂ&#x;KAS .IĂ&#x;CA 4ELĂ&#x;!VIĂ&#x;VAS 4UĂ&#x;NIĂ&#x;SAS 6ALENSIJA 6ARNA

                                 

Lietuvos rytas  

2014 06 13