Page 1

PASAULIS

,ENĂ&#x;KIĂ&#x;JOSĂ&#x;SPAUĂ&#x;DOSĂ&#x;ATSĂ&#x;TOĂ&#x;VAIĂ&#x;INĂ&#x;TERĂ&#x;NEĂ&#x;TOĂ&#x;MILĂ&#x;Ă€IĂ&#x;NEIĂ&#x;¡'OOGĂ&#x;LE¨Ă&#x;NOĂ&#x;RIĂ&#x;SKELBĂ&#x;TIĂ&#x;KAĂ&#x;RgĂ&#x;Ă&#x;PĂ&#x;

PBIRĂ ELIOĂ“Ă“DNHWYLUWDGLHQLV

/RAIĂ&#x;¸IANDIEN

7DLSYDNDU/LHWXYDLLUNLWRPV 5\WĂ˜EHL9LGXULR(XURSRV Ă…DOLPVĂ?DGzMR/HQNLMRMHYLHĂ…LQWLV-$9 SUH]LGHQWDV%2EDPD2%ULXVHO\MH JHUDLVQRUDLVĂ?DUVWzVLLUmHNDL

Ă&#x;PĂ&#x;

OU \ WDVOW

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6,(-,/(,',020(7$,15 .DLQD/W

+LAĂ&#x;JOKĂ&#x;LISĂ&#x;SĂ„Ă&#x;NUSĂ&#x;JAUĂ&#x;KIAĂ&#x; 3EIĂ&#x;MOĂ&#x;VAĂ&#x;DOĂ&#x;VwSĂ&#x;DIEĂ&#x;NAS 6HLPRSLUPLQLQNz HULĂ˜/RUHWD*UDXĂ?LQLH QzYDNDUWXUzMRSDVL ULQNWLY\NWLÂ’LĂ…NLOPHV 9DUĂ…XYRMHDUEĂ‘WLĂ…DOLD VYHLNDWRVSUREOHPĂ˜ WXULQmLRVĂ‘QDXV3ROL WLQÂ?PLVLMjQXVWHOEz PRWLQLĂ…NLMDXVPDL

DIENOSĂ&#x;SKAIjIUS

 Tiek litĹł ÄŻvertintÄ… meninÄ™ kompozicijÄ…, vaizduojanÄ?iÄ… legendÄ… apie NevÄ—Ĺžio upÄ—s pavadinimo atsiradimÄ…, PanevÄ—Ĺžiui padovaĂ&#x;PĂ&#x; nojo ĹĄiaulieÄ?iai.

DIENOSĂ&#x;NUOTRAUKA

7UHmLDGLHQÂ’Â’.ODLSzGRVMĂ‘UĂ˜XRVWj DWJDEHQWD'DQLMRVNDULXRPHQzV DXNĂ…WRVSDUHQJWLHVEDWDOLRQR NRYLQzVJUXSzVNDULQzWHFKQLND-L EXVQDXGRMDPD*DLĂ?LĂ‘QĂ˜SROLJRQH Y\NVLDQmLRVH1$72WDUSWDXWLQzVH SUDW\ERVHĂ„.DUGRNLUWLVÂł 'DQLMRVNDULDLSDVLWHONVVXQNLXRVLXV WDQNXVĂ„/HRSDUG$³ÅDUYXRWDV SzVWLQLQNĂ˜NRYRVPDĂ…LQDV Ă„&9ÂłYLNĂ…ULQLXVĂ…DUYXRmLXV 0UDWLQHVSzVWLQLQNĂ˜NRYRV PDĂ…LQDVĂ„3LUDQKD³ÅDUYXRWXV PHGLFLQRVVXQNYHĂ?LPLXVĂ„'XURÂł

DIENOSĂ&#x;SAKINYS „Atsipalaiduoti negalima, nes euras nÄ—ra stebuklinga lazdelÄ—.“ 3DVLGĂ?LDXJÂ?VWXRNDGQXRNLWĂ˜ PHWĂ˜/LHWXYRMHEXVÂ’YHVWDVHXUDV ILQDQVĂ˜PLQLVWUDV5Ă‚DGĂ?LXV SHUVSzMRNDGĂ‘NLQLĂ˜SUREOHPĂ˜JDOL NLOWLGzOWDUSWDXWLQzVWHUSzV

Tai, ko Lietuvai nepavyko padaryti 2007-aisiais, iĹĄsipildys kitÄ…met: ĹĄalis taps euro zonos nare. Tam pritarÄ— ir Europos Komisija, ir Europos centrinis bankas. Ă&#x;PĂ&#x;

0LOLMRQDLVO\VWD AferĹł meistrui S.RachinĹĄteinui milijonai pradÄ—jo slysti iĹĄ rankĹł. Savinosi ES paramos lÄ—ĹĄas – atsidĹŤrÄ— uĹž grotĹł, vos spÄ—jo apsidĹžiaugti iĹĄ „Norfos“ priteistais pinigais – teismas sprendimÄ… panaikino. Ă&#x;PĂ&#x;

Mar ty nas ÄŒER K AUS K AS, Dai va ZIMB LIE NÄ– LR korespondentai

Tai jau ne pirmas kartas, kai dÄ—l 26 metĹł sĹŤnaus Eimanto GrauĹžinio bÄ—dĹł sugriĹŤva Seimo pirmininkÄ—s darbotvarkÄ—. L.GrauĹžinienÄ— visus oficialius susitikimus buvo atĹĄaukusi praÄ—jusiĹł metĹł gruodĹžio pradĹžioje, kad galÄ—tĹł pabĹŤti su ligoninÄ—je atsidĹŤrusiu sĹŤnumi. Klausos negaliÄ… turintis jaunas vyras tuomet buvo mÄŻslingai prapuolÄ™s Vilniuje, bet po kurio laiko aptiktas kaip niekur nieko vaikĹĄtinÄ—jantis viename sostinÄ—s daugiabuÄ?iĹł kieme. Ĺ iĹł metĹł vasarÄŻ L.GrauĹžinienÄ— vieĹĄai pasidĹžiaugÄ—, kad visi sunkumai dÄ—l sĹŤnaus jau praeitis. TaÄ?iau, pasirodo, dĹžiaugtis buvo dar anksti. Ĺ ÄŻ kartÄ… E.GrauĹžinis dingo UkmergÄ—s rajone. Jo ieĹĄkota nuo antradienio vakaro. Tik vakar rytÄ… vyriĹĄkis rastas einantis basas UkmergÄ—s rajone, prie DaumantiĹĄkiĹł kaimo. Jis buvo nugabentas ÄŻ ligoninÄ™, kur iĹĄsyk nuskubÄ—jo ir motina.

.UKE LT AĂ&#x;Â?Ă&#x;Ă&#x;P

.OLĂ‘mLĂ˜QHOLNR

5'DQLVHYLmLDXVQXRWU

“

Lietuva niekada nebus viena.

Ă&#x;PĂ&#x;

3DVLULQNR9LOQLĂ˜ Milijardais litĹł apyvartÄ… skaiÄ?iuojanti kompanija „Game Insight“ keliasi ÄŻ VilniĹł. Jos vadovÄ— – lietuviĹĄkĹł ĹĄaknĹł turinti A.ÄŒumaÄ?enko – LietuvÄ… pasirinko pernelyg Ă&#x;PĂ&#x; nedvejojusi.

.DLVĂ‘QXLQHJHUDL6HLPRSLUPLQLQNHL/*UDXĂ?LQLHQHLWLNUDLQHGDUEDVUĂ‘SL

xPzVLĂ…DQWDĂ?R NeteisÄ—tu pratur tÄ—jimu ÄŻtariamam buvusiam garsiam sostinÄ—s advokatui J.Kozubovskiui – naujos bÄ—dos. Jis uĹž grotĹł atsidĹŤrÄ— dÄ—l jo bylÄ… tirianÄ?io prokuroro ĹĄantaĹžo. Ă&#x;PĂ&#x;


NUOMONwS

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6

NUOMONES

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

,UĂ?RGĂ?LXLUĂ?YLOJVQLX 9-XUNĂ‘QRSLHĂ…

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ€ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

/DLNRĂ?HQNODL P

rasidedantis vasaros atostogĹł sezonas kai kuriems poilsiautojams ĹĄÄŻmet bus brangesnis: AukĹĄtaitijos nacionalinis parkas (NP) nusprendÄ— apmokestinti lankytojus. Tiesa, daugeliui tas mokestis greiÄ?iausiai pasirodys juokingas – viso labo pusketvirto lito uĹž penkias parke praleistas dienas. Traukiantys ÄŻ KurĹĄiĹł nerijos nacionalinÄŻ parkÄ… jau seniai ÄŻpratÄ™ mokÄ—ti kur kas daugiau: dabar ten rinkliava siekia nuo 20 iki 150 litĹł, nelygu transporto priemonÄ—s dydis. Plaukti baidare ĹŞlos upe DzĹŤkijos nacionalinio parko teritorijoje irgi nepigu – 20 litĹł vienam Ĺžmogui.

B

et tokie mokesÄ?iai ir rinkliava seniai nieko nestebina. Juolab kad jie ÄŻprasti tiek daugelyje Europos valstybiĹł, tiek JAV. AukĹĄtaitijos NP vadovai tvirtina, kad per mÄ—nesÄŻ parkui tvarkyti skiriama vos pora tĹŤkstanÄ?iĹł litĹł, todÄ—l naujas mokestis bus kaip iĹĄsigelbÄ—jimas. Puiku, jei reikÄ—s tik tokios rinkliavos.

Suomijoje, kurioje saugomos teritorijos yra net 12 kartĹł didesnÄ—s nei Lietuvoje, uĹžtenka vieno prievaizdo. Kasmet valstybÄ— skiria milijonus litĹł penkiems Lietuvoje esantiems nacionaliniams parkams. Ar uĹž tokius pinigus juose tinkamai tvarkomasi? Kaip parodÄ— neseniai KurĹĄiĹł nerijos NP teritorijoje kilÄ™s gaisras, toli graĹžu ne visada. Apskritai pastarasis parkas yra iĹĄskirtinis: kituose jau seniai miĹĄkus priĹžiĹŤri urÄ—dijos, o ten – pati parko direkcija, globojama ValstybinÄ—s saugomĹł teritorijĹł tarnybos. Buvusi ĹĄios direkcijos vadovÄ—, o dabar Seimo narÄ— A.StancikienÄ— ÄŻtarinÄ—ja, kad ir pastarasis, ir ankstesni gaisrai KurĹĄiĹł nerijoje neatsitiktiniai. SpÄ—liojama, kad tai galbĹŤt kieno nors kerĹĄtas uĹž draustiniuose nugriautus pastatus. Taip, sÄ…mokslo teorijĹł galima prigalvoti ÄŻvairiĹł, bet faktas yra aiĹĄkus: ĹĄiemeÄ?io gaisro Ĺžala – 45 milijonai litĹł. Akivaizdu, kad parko direkcija jos neatlygins, nes neketina net ir kaltÄ—s prisiimti.

V

is dÄ—lto direkcijos galia KurĹĄiĹł nerijoje netrukus gali bĹŤti pakirsta. Generalinei miĹĄkĹł urÄ—dijai jau nurodyta parengti VyriausybÄ—s nutarimÄ… dÄ—l trijĹł ĹĄio nacionalinio parko teritorijoje esanÄ?iĹł girininkijĹł perdavimo profesionaliems miĹĄkininkams – jie akylesni, geriau iĹĄmano, kaip tvarkytis giriose. GreiÄ?iausiai tai padaryti reikÄ—jo jau anksÄ?iau. GalbĹŤt nebĹŤtĹł buvÄ™ tokiĹł skaudĹžiĹł siautÄ—janÄ?ios liepsnos pamokĹł. Juk miĹĄkininkai puikiausiai tvarkosi kitose valstybÄ—s saugomose teritorijose, o jĹł veikla DzĹŤkijos NP iĹĄvis laikoma kone pavyzdine. KurĹĄiĹł nerijos NP direkcija daĹžnai sulaukia nemaloniĹł atsiliepimĹł. Ĺ˝monÄ—s skundĹžiasi, kad be jos leidimo negali net Ä?erpÄ—s ant

stogo pakeisti. NesutarimĹł kyla ir tiesiant kelius. Tai, kad ĹŤkinÄ— veikla saugomose teritorijose privalo bĹŤti ribojama, tikriausiai neginÄ?ytina. TaÄ?iau Lietuvoje institucijos, kurioms valdĹžia suteikÄ— teisÄ™ ĹĄeimininkauti tose vietose, neretai pasijunta visagalÄ—s ir imasi ĹžlugdytojĹł vaidmens. Nieko stebÄ—tina, kad parkĹł prievaizdai ir vietos valdĹžia daĹžniausiai laido vieni ÄŻ kitus strÄ—les. Tiek Neringos, tiek TrakĹł savivaldybiĹł vadovai kritikÄ… Ä?ionykĹĄtÄ—ms parkĹł direkcijoms lieja tiesiog kibirais.

A

ntai TrakĹł meras V.Zalieckas neslepia, kad ĹĄalia miesto jau seniai galÄ—jo bĹŤti ÄŻrengtas golfo aikĹĄtynas, istorinÄ— karÄ?ema paversta patrauklia kavine, o sugriuvusi pionieriĹł stovykla ant eĹžero kranto – prabangiu 5 ĹžvaigĹžduÄ?iĹł vieĹĄbuÄ?iu su SPA centru. Bet investuotojai pabÄ—go. Netoli – iki DruskininkĹł. Mat ten imtis verslo kur kas paprasÄ?iau. Verslininkai jau senokai liĹŤdnai juokauja: jei nori netekti pinigĹł, investuok Trakuose. Mat Ä?ia esanÄ?io vienintelio Lietuvoje Istorinio nacionalinio parko direkcija nuolat kaiĹĄioja pagalius ÄŻ ratus. Tiesa, ĹĄio parko vadovas G.AbaraviÄ?ius dievagojasi, kad prieĹžiĹŤra kuo skaidriausia, o verslui palankius sprendimus vengia priimti ir savivaldybÄ—. EsÄ… kalti ir patys verslininkai, tikriausiai susidĹŤrÄ™ su finansinÄ—mis bÄ—domis ir nebeplÄ—tojantys numatytĹł projektĹł.

K

ad ir kieno pusÄ—je bĹŤtĹł tiesa, akivaizdu viena: veĹžimas vienu metu traukiamas ÄŻ skirtingas puses. Taip tikrai neturÄ—tĹł bĹŤti. Nenormalu, kad vadeliotojai sÄ—di skirtingose veŞėÄ?iose. PavyzdĹžiui, Ĺ˝emaitijos, AukĹĄtaitijos, DzĹŤkijos ir KurĹĄiĹł nerijos nacionaliniĹł parkĹł steigÄ—ja yra ValstybinÄ— saugomĹł teritorijĹł tarnyba prie Aplinkos ministerijos. O TrakĹł istorinis NP priklauso jau KultĹŤros ministerijai. Skirtingos Ĺžinybos, skirtingos nuostatos, skirtinga tvarka. Ar palyginti nedidelei Lietuvai ne per daug tiek prievaizdĹł ir biurokratĹł? Tiesa, pavyzdĹžiui, JAV saugomas teritorijas priĹžiĹŤri gausybÄ— ÄŻvairiausiĹł institucijĹł, organizacijĹł ir tarnybĹł. Bet tenykĹĄÄ?iai plotai su Lietuva nesulyginami.

L

ietuvoje ÄŻvairĹŤs parkai, draustiniai ir rezervatai uĹžima daugiau kaip milijonÄ… hektarĹł. Juos priĹžiĹŤrinÄ?iĹł tarnybĹł begalÄ—. O ĹĄtai Suomijoje, kurioje saugomos teritorijos net 12 kartĹł didesnÄ—s, uĹžtenka ir vieno prievaizdo – tenykĹĄtÄ—s Aplinkos ministerijos valdomos valstybinÄ—s ÄŻmonÄ—s. Ir sugebama atlikti, atrodo, iĹĄ pirmo Ĺžvilgsnio sunkiai suderinamus darbus. Vienas padalinys priĹžiĹŤri ir kerta miĹĄkus, prekiauja mediena. Kitas rĹŤpinasi rezervatais, laukinÄ—mis teritorijomis, saugo nykstanÄ?ias rĹŤĹĄis. ValstybÄ— ir uĹždirba, ir rĹŤpinasi aplinkosauga. Ar tai ÄŻmanoma Lietuvoje? Matant, kaip net menkiausias valdininkÄ—lis arĹĄiai ÄŻrodinÄ—ja savo svarbÄ… ir laikosi ÄŻsikibÄ™s kÄ—dÄ—s, kol kas vargu. Nebent palauktume, kol subrÄ™s nauja medĹžiĹł ir pilieÄ?iĹł karta.

TARPĂ&#x;KITKO

3UH]LGHQWzĂ…HĂ…zOÂ’OLHSzSDYHUVWLSDUDNX Kokia garbÄ— laukia pilstukÄ… pardavinÄ—janÄ?iĹł moterÄ—liĹł, cigaretes be banderoliĹł ir nelegalĹł dyzelinÄ… per sienÄ… gabenanÄ?iĹł kontrabandininkĹł! Ne tik jĹł, bet ir be patentĹł butus remontuojanÄ?iĹł statybininkĹł, ĹŤkininkams talkinanÄ?iĹł kaimo bedarbiĹł. VisĹł ĹĄeĹĄÄ—linÄ—s ekonomikos tĹŤzĹł ir juodadarbiĹł. PrezidentÄ— D.GrybauskaitÄ— jiems skyrÄ— iĹĄskirtinÄ—s svarbos uĹžduotÄŻ – stiprinti ĹĄalies gynybÄ…. NorÄ—dama ir parodyti susirĹŤpinimÄ… Lietuvos saugumu Rusijai Ĺžvanginant ginklais, ir neiĹĄgÄ…sdinti po krizÄ—s neatsigavusios tautos, ĹĄalies vadovÄ— nurodÄ— bĹŤdÄ…, kaip rasti papildomĹł lÄ—ĹĄĹł gynybai – paimti jĹł iĹĄ ĹĄeĹĄÄ—linÄ—s ekonomikos. Juk veĹĄlaus ekonomikos medĹžio ĹĄeĹĄÄ—lyje – milijardai litĹł.

ArtĹŤras JanÄ?ys

Bet ar ĹĄis iĹĄganingas bĹŤdas prasimanyti pinigĹł labai skiriasi nuo patarimo alkanam ir suĹĄalusiam bÄ—dĹžiui: miĹĄke briedĹžiai laksto, nusiĹĄauk ir pavalgysi, lapiĹł irgi apstu, paspÄ™sk spÄ…stus, apsirengsi kailiais. O kÄ… daryti vargetai, jei jis nÄ— ĹĄautuvo neturi? Jau seniai pastebÄ—ta, kad norint paimti pinigus iĹĄ ĹĄeĹĄÄ—lio reikia dideliĹł iĹĄlaidĹł. BĹŤtina kurti vis daugiau kontroliuojanÄ?iĹł ir baudĹžianÄ?iĹł institucijĹł. Daugiau policininkĹł, muitininkĹł ir

pasienieÄ?iĹł. MokÄ—ti jiems didesnius atlyginimus. Tad nori nenori pinigĹł baudÄ—jams teks paimti iĹĄ mokytojĹł, daugiavaikiĹł ĹĄeimĹł ar kitĹł biudĹžeto iĹĄlaikomĹł ĹžmoniĹł kiĹĄenÄ—s. Ratas uĹžsidaro. Nebent tÄ… D.GrybauskaitÄ—s planÄ… bĹŤtĹł galima ĹĄiek tiek pakeisti: iĹĄ ĹĄeĹĄÄ—lio pinigus iĹĄtraukti graĹžiuoju. Tarkime, ÄŻsteigiant kokÄŻ Gynybos paramos fondÄ…, ÄŻ kurÄŻ nustatytÄ… mokestÄŻ sumokÄ—jÄ™ kontrabandininkai, nelegalĹŤs prekeiviai galÄ—tĹł toliau plÄ—toti savo verslÄ…. Taip pat galima bĹŤtĹł ÄŻteisinti ir kartu apmokestinti prostitucijÄ…. Tegu ir kekĹĄynai atlieka savo patriotinÄ™ pareigÄ…. Taigi bĹŤdĹł sustiprinti gynybÄ… daugybÄ—. YpaÄ? turint tokiÄ… apsukriÄ… prezidentÄ™, kuri geba iĹĄ ĹĄeĹĄÄ—lio net parako pagaminti.

!RĂ“JAUĂ“SUSITAIKwTEĂ“SUĂ“MINTIMI Ă“KADĂ“,IETUVAĂ“TURwSĂ“EURg "ALSAVOĂ“Ă“SKAITYTOJAI 3URF      7DLSVXVLWDLNLDXLUYLVGDĂ?QLDX PLQW\VHOLWXVYHUmLXÂ’HXUXVNDG Ă?LQRmLDXNDLSNDLQDDWURG\VNLWjPHW

Ă&#x;

1H0DQOLWDVÂąNDLSMXRGDGXRQD 1HÂ’VLYDL]GXRMXNDLSEHMRWHNV J\YHQWL

Ă&#x;

.jmLDJDOYRWL".DLÂ’YHVHXUjWDGD LUPDW\VLXDUMLVPDQPLHODV

'zOSLQLJĂ˜UHIRUPRVPDQQHLĂ…LOWD QHLĂ…DOWD

Ă&#x;

Ă&#x;


AKTUALIJOS

.DOEDPDNDG SDVWDUXRMXPHWX NRQVHUYDWRULXV (9DUHLNLVJHULD WLNYDQGHQÂ’

%TIĂ&#x;KOSĂ&#x;SARĂ&#x;GAIĂ&#x;ROĂ&#x;DOĂ&#x;FOĂ&#x;KUĂ&#x;SUS 6HLPRHWLNRVVDUJDLYDNDUÂ’URGzNDGVWHEXNOĂ˜YLV GzOWREĂ‘QDÂąEHQWMDXSDUODPHQWH*DOLPDGzOOL JRVNHOLVPzQHVLXVQHYDLNĂ…mLRWLÂ’GDUEjLUWXRSDmLX PHWXVzNPLQJDLVHPWLSLQLJXVLĂ…YDOGLĂ…NRVNLĂ…HQzV Ta d a s IG N A TAV I ÄŒI US LR korespondentas

mo narys ilgai serga, o darbui skirti pinigai toliau kapsi. 'YĂ&#x;NwĂ&#x;FRAKĂ&#x;CIĂ&#x;JOSĂ&#x;KOĂ&#x;LEĂ&#x;Gg

Po skandalo Vilniaus oro uoste, kai neblaivus nesugebėjo iťskristi į Romą, konservatorius Egidijus Vareikis kelis mėnesius gydėsi depresiją ir buvo dingęs iť vieťumos. Politikas į darbą grįŞo tik ťių metų pradŞioje neťinas pluoťtu įvairių sąskaitų ir medikų iťduotomis paŞymomis apie buvusį nedarbingumą – nuo rugsėjo pradŞios iki gruodŞio pabaigos. Bet tai netrukdė Seimo nariui naudotis privilegijomis – ir sirgdamas parlamentinei veiklai skirtas lėťas E.Vareikis iťsėmė iki dugno – buhalterijai pateikė beveik 7 tōkst. litų įvairių sąskaitų. Iť pradŞių etikos sargus toks parlamentaro elgesys glumino, bet vakar jie jau neberado prie ko prikibti. Esą nėra numatytos tvarkos, kaip elgtis tokiu atveju, kai Sei-

Etikos ir procedĹŤrĹł komisijos pirmininkas konservatorius Valentinas Stundys aiĹĄkino, kad bĹŤna ÄŻvairiĹł ligos atvejĹł – esÄ… galima dirbti ir gulint lovoje, o tÄ™stiniĹł iĹĄlaidĹł, tokiĹł kaip automobilio ar biuro nuoma, susirgus nÄ—ra galimybiĹł nutraukti. Tiesa, E.Vareikis pateikÄ— ir sÄ…skaitĹł, pavyzdĹžiui, uĹž degalus. „NusprendÄ—me, jog tokiu atveju uĹžtenka, kad Seimo narys laiku atsiskaitÄ— uĹž parlamentinei veiklai skirtas iĹĄlaidas“, – V.Stundys pripaĹžino, kad etikos sargai situacijÄ… ÄŻvertino formaliai. Komisijos vadovas, tepasakÄ™s, kad Seimo nario ÄŻgaliojimai nenutrĹŤksta net ir ligos atveju, vengÄ— vertinti, ar E.Vareikis elgÄ—si etiĹĄkai. ,YĂ&#x;GIĂ&#x;NOĂ&#x;SUĂ&#x;.6ENCĂ&#x;KIEĂ&#x;NE

V.Stundys dÄ—stÄ—, kad frakcijos kolegos atvejis esÄ…s kitoks nei

metus uĹžsienyje besislapstanÄ?ios Neringos VenckienÄ—s, kuriai uĹž posÄ—dĹžiĹł nelankymÄ… gresia apkalta. Nors „drÄ…suolė“ per tarpininkus teikia ÄŻstatymĹł projektus, Seimo valdyba jai yra sustabdĹžiusi ne tik algos mokÄ—jimÄ…, bet ir neskiria lÄ—ĹĄĹł parlamentinei veiklai. „N.VenckienÄ— nei serga, nei pateisino savo nedaly vavimÄ… posÄ—dĹžiuose. Ji tiesiog yra dingusi“, – aiĹĄkino komisijos vadovas. *AUĂ&#x;TwĂ&#x;SIĂ&#x;PIĂ&#x;NIĂ&#x;GĂ‹Ă&#x;NUĂ&#x;SIĂ&#x;PELĂ&#x;NŠS

Etikos sargĹł ÄŻĹžvelgti skirtumai pradĹžiugino E.VareikÄŻ. „Lietuvos rytui“ jis aiĹĄkino ne veltui gavÄ™s ĹĄiuos pinigus: „Kas atsitinka, jeigu virĹĄininkas suserga, uĹždaromas jo biuras, iĹĄjungiama elektra, telefonai, atleidĹžiami darbuotojai? AiĹĄku, ne.“ Be to, anot E.Vareikio, tie pinigai skiriami parlamentinei veiklai, o ne konkreÄ?iam Seimo nariui: „Jeigu veikla dÄ—l kokiĹł nors prieĹžasÄ?iĹł nutrĹŤksta, tada taip. Bet paprastai Seimo nariui susirgus juk ir toliau vyksta konferencijos, seminarai, telefoniniai pokalbiai. PadÄ—jÄ—jai irgi neiĹĄeina atostogĹł.“

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ€ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

.AUĂ&#x;JIĂ&#x;BYĂ&#x;LOSĂ&#x;POĂ&#x;SĂ„Ă&#x;KIAI 5'DQLVHYLmLDXVQXRWU

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

-6WDFHYLmLDXVQXRWU

POLITIKA

$SHOLDFLQLDPHWHLVPH QDJULQzMDPD'DUER SDUWLMRVMXRGRVLRVEX KDOWHULMRVE\ODDWURGR XĂ?VLWÂ?VÂąSDVNLUWRV QDXMRVILQDQVLQzLU UDĂ…\VHQRVHNVSHUWL]zV Ekspertai, be kita ko, tirs kratos metu iĹĄ nuteisto Seimo nario Vytauto GapĹĄio paimtus du kompiuterius. Teismas taip pat nutarÄ— paskirti ÄŻ Europos ParlamentÄ… iĹĄrinkto Darbo partijos dvasinio vadovo Viktoro Uspaskicho ir Seimo narÄ—s Vitalijos VonĹžutaitÄ—s raĹĄysenos ekspertizes. To praĹĄÄ— ĹĄiĹł nuteistĹłjĹł gynÄ—jai. Bus siekiama iĹĄsiaiĹĄkinti, ar minÄ—ti asmenys pasiraĹĄÄ— Darbo partijos metinÄ™ 2004 metĹł finansinÄ—s veiklos ataskaitÄ…, kuri buvo pateikta Valstybinei mokesÄ?iĹł inspekcijai (VMI). „Tikrai esu dÄ—kingas uĹž tÄ… ekspertizÄ—s paskyrimÄ…, aĹĄ noriu, kad jie mane apklaustĹłâ€œ, – pareiĹĄkÄ— V.Uspaskichas. Bet jis iĹĄkart negalÄ—jo atsakyti, ar sutiks duoti savo raĹĄysenos pavyzdĹžius, – esÄ… reikia pasitarti su advokatais. Apeliacinis teismas taip pat praneĹĄÄ—, kad VMI ir „Sodra“, kurios yra civilinÄ—s ieĹĄkovÄ—s byloje, sumaĹžino ieĹĄkinius. VMI anksÄ?iau praĹĄÄ— priteisti 3 mln. 9 tĹŤkst., o „Sodra“ – daugiau nei 800 tĹŤkst. litĹł. Dabar VMI patikslintas ieĹĄkinys yra daugiau nei 2 mln. 749 tĹŤkst.,

‘(XURSRV3DUODPHQWjLÅULQNWDV ÄGDUELHWLV³98VSDVNLFKDVGDU QH’JLMRWHLVLQzVQHOLHmLDP\EzV

o „Sodros“ – 616 tĹŤkst. 602 litai. V.Uspaskicho advokatas Vytautas Sviderskis vakar papraĹĄÄ— nutraukti jo kliento baudĹžiamÄ… jÄŻ persekiojimÄ…, nes jis yra iĹĄrinktas ÄŻ Europos ParlamentÄ… ir esÄ… ÄŻgijo naujÄ… teisinÄ™ nelieÄ?iamybÄ™. TaÄ?iau ĹĄis praĹĄymas buvo atmestas motyvuojant tuo, kad pagal ÄŻstatymus Europos Parlamento nario teisinÄ— nelieÄ?iamybÄ— atsiranda EP nariams susirinkus ÄŻ pirmÄ… jÄŻ posÄ—dÄŻ, kuris, planuojama, vyks tik liepos pradĹžioje. Tuo metu prokuroras Saulius Verseckas pateikÄ— teismui praĹĄymÄ… priimti nutartÄŻ, kuria generalinis prokuroras bĹŤtĹł ÄŻpareigotas kreiptis ÄŻ Europos ParlamentÄ… dÄ—l V.Uspaskicho teisinÄ—s nelieÄ?iamybÄ—s panaikinimo. (BNS, ELTA, LR)

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS Toliau ieĹĄkojo iĹĄeities Kaip ÄŻgyvendinti Europos Ĺžmogaus teisiĹł teismo sprendimÄ… ir suteikti per apkaltÄ… iĹĄ ĹĄalies vadovo posto paĹĄalintam R.Paksui galimybÄ™ kandidatuoti ÄŻ prezidentus ir SeimÄ…, vakar toliau sprendÄ— parlamento laikinoji tyrimo komisija. Dauguma politikĹł, tarp jĹł buvo ir frakcijĹł vadovai, pripaĹžino, kad bene vienintelis kelias – priimti Konstitucijos pataisÄ…. Tam pritarÄ™s TeisÄ—jĹł tarybos

pirmininkas, AukĹĄÄ?iausiojo teismo pirmininkas G.KryĹževiÄ?ius pabrėŞė, kad ĹĄios problemos sprendimui nÄ—ra vieningos politinÄ—s valios.

DidĹžiausias iĹĄĹĄĹŤkis Nusikaltimai elektroninÄ—je erdvÄ—je yra didĹžiausias ĹĄiĹł dienĹł iĹĄĹĄĹŤkis teisÄ—saugai. Per metus tokiĹł nusikaltimĹł padaugÄ—jo 300 procentĹł. Tai praneĹĄÄ— laikinai generalinio prokuroro pareigas einantis D.RauluĹĄaitis, vakar Seimo TeisÄ—s ir teisÄ—tvarkos komitete pristatydamas praÄ—jusiĹł metĹł prokuratĹŤros veiklos ataskaitÄ….

Susigadino karjerą Iť Generalinės prokuratōros kanclerio pareigų pasitraukęs G.Kanapeckas trejus metus negalės įsidarbinti valstybės tarnyboje. BalandŞio 10 dieną G.Kanapeckas darbo vietoje pasirodė neblaivus, o dar nesibaigus tarnybiniam tyrimui pasipraťė atleidŞiamas – jis nebedirba nuo balandŞio 30-osios.

Nepigus herbas Seimo posÄ—dĹžiĹł salÄ—je kitais metais planuojamas ÄŻrengti Lietuvos herbas Vytis gali kainuoti apie 191,5 tĹŤkst. litĹł. TokiÄ… sÄ…matÄ… Seimo BiudĹžeto ir finansĹł komitetui pateikÄ™s Seimo vicekancleris G.Aleksonis paaiĹĄkino: „IĹĄ nerĹŤdijanÄ?iojo plieno bus pagamintas graĹžus ir amĹžinas gaminys.“


DNWXDOLMRV

Ă&#x;PELUĂ?HOLRG

L.GrauĹžinienÄ— vakar nedelsdama atĹĄaukÄ— planuotÄ… vizitÄ… ÄŻ VarĹĄuvÄ…, o vietoj savÄ™s dalyvauti pirmĹł jĹł laisvĹł rinkimĹł Lenkijoje 25-ĹłjĹł metiniĹł minÄ—jime pasiuntÄ— Seimo vicepirmininkÄ…, taip pat „darbietÄŻâ€œ VydÄ… GedvilÄ…. Po ĹĄiĹł ÄŻvykiĹł Seimo uĹžkulisiuose atsirado kalbĹł: ar rĹŤpinimasis problemĹł turinÄ?iu pilnameÄ?iu sĹŤnumi L.GrauĹžinienei netrukdo eiti vienĹł svarbiausiĹł valstybÄ—je pareigĹł? 3IĂ&#x;Ă„LOĂ&#x;APĂ&#x;SISPĂ&#x;RŠSĂ&#x;TIĂ&#x;PAĂ&#x;jIAI

„Manau, Seimo pirmininkÄ— pirmiausia turi pati ÄŻvertinti situacijÄ…. Negaliu uĹž jÄ… nusprÄ™sti, pasakyti, kaip ji turÄ—tĹł elgtis. Ji yra patyrusi politikÄ—, Ĺžino situacijÄ… Seime ir namuose. Ji turi pati priimti sprendimÄ…, kaip ĹĄioje situacijoje bĹŤtĹł geriausia“, – „Lietuvos ry tui“ kalbÄ—jo Seimo socialdemokratĹł frakcijos seniĹŤnÄ— Irena Ĺ iaulienÄ—.

Kad UkmergÄ—s rajone ieĹĄkoma dingusio Seimo pirmininkÄ—s sĹŤnaus, nuo visuomenÄ—s buvo ilgai slepiama. O Seimo „tvarkieÄ?iĹłâ€œ frakcijos vadovas Petras GraĹžulis dÄ—l L.GrauĹžinienÄ—s bÄ—dĹł kaltino aplinkinius: „Akivaizdu, kad Seimo pirmininkÄ—s puolimas kelia problemĹł ĹĄeimoje.“ (PirmÄ…kart iĹĄÄ—jus iĹĄ namĹł E.GrauĹžiniui buvo svarstyta, kad ĹĄitaip pasielgti jÄŻ galÄ—jo paskatinti ir vieĹĄos ĹžodĹžiĹł atakos prieĹĄ jo motinÄ…. – Red.) Priminus, kad patyÄ?ios prieĹĄ politikÄ™ pastaruoju metu jau yra gerokai nuslopusios, P.GraĹžulis spÄ—jo, jog tai gali bĹŤti ankstesnio puolimo pasekmÄ—s. O Seimo „darbieÄ?iĹłâ€œ frakcijos seniĹŤnas Vytautas GapĹĄys mano, jog tokiu metu svarstyti, ar L.GrauĹžinienÄ— gali toliau eiti savo pareigas, yra neetiĹĄka: „Pirmiausia leiskime jai susitvarkyti tas problemas.“ Vienas konser vatoriĹł lyderiĹł Jurgis Razma – jam beveik prieĹĄ penkiolika metĹł vadovaujant parlamento kanceliarijai irgi buvo kilÄ™ bÄ—dĹł dÄ—l dukters – dideliĹł problemĹł dÄ—l L.GrauĹžinienÄ—s darbo nemato: „Seimo pirmininkÄ— turi

labai daug pavaduotojĹł, kurie dykaduoniauja. TodÄ—l jie gali perimti dalÄŻ jos pareigĹł ir taip jai padÄ—ti.“ .EĂ&#x;RAĂ&#x;DOĂ&#x;KAMĂ&#x;BAĂ&#x;RYĂ&#x;JE

Laimingai pasibaigusi detektyvinÄ— istorija UkmergÄ—je prasidÄ—jo pirmadienio vakare. L.GrauĹžinienÄ—s vyras 72 metĹł Julius apie 23 val. 30 min., prieĹĄ einant Eimantui miegoti, palinkÄ—jo jam labos nakties. AntradienÄŻ J.GrauĹžinis, pamanÄ™s, kad sĹŤnus nusprendÄ— ilgiau pamiegoti, ÄŻ jo kambarÄŻ uĹžsuko tik prieĹĄ vidurdienÄŻ. TaÄ?iau Eimanto ten nebuvo. Kambaryje rasti palikti jo daiktai: mobilusis telefonas, kompiuteris. IĹĄ pradĹžiĹł tÄ—vas nieko bloga nepagalvojÄ™s – pamanÄ—, kad sĹŤnus kaĹžkur trumpam basas iĹĄÄ—jo ÄŻ kiemÄ…. Mat namie buvo palikti visi jo batai. Bet nesulaukÄ™s jo pareinant ir apieĹĄkojÄ™s kiemÄ… J.GrauĹžinis susisiekÄ— su Ĺžmona ir praneĹĄÄ—, kas atsitiko. Netrukus dÄ—l E.GrauĹžinio paslaptingo dingimo tÄ—vas kreipÄ—si ÄŻ policijÄ…. Bet jis negalÄ—jo nurodyti nei laiko, kada sĹŤnus iĹĄÄ—jo iĹĄ namĹł, nei kuo buvo apsirengÄ™s. Buvo aiĹĄku tik tai, kad iĹĄÄ—jo basas.

9DNDUU\Wj/*UDXĂ?LQLHQzWDUQ\ELQLXDXWRPRELOLXVXDSVDXJDDWOzNzÂ’8NPHUJzVOLJRQLQÂ?NXUEXYRDWJDEHQWDVMRVVĂ‘QXV 5'DQLVHYLmLDXVQXRWU

!T KE L T A Ă&#x; I ¸ Ă&#x; Ă&#x; P

'=LPEOLHQzVQXRWU

+LAĂ&#x;JOKĂ&#x;LISĂ&#x;SĂ„Ă&#x;NUSĂ&#x;JAUĂ&#x;KIAĂ&#x;3EIĂ&#x;MOĂ&#x;VAĂ&#x;DOĂ&#x;VwSĂ&#x;DIEĂ&#x;NAS

0AIE¸Ă&#x;KAĂ&#x;BUĂ&#x;VOĂ&#x;SLEĂ&#x;PIAĂ&#x;MA

ÄŽ GrauĹžiniĹł namus atvykusÄŻ policijos kinologÄ… su ĹĄunimi pÄ—dsakai nuvedÄ— Ĺ ventosios upÄ—s link. Ĺ˝inodami, kad Ĺžmogus per valandÄ… gali nueiti maĹždaug 3–4 kilometrus, policijos pareigĹŤnai apieĹĄkojo visus aplinkinius keliukus ir takus, paupÄŻ, miĹĄkus. Ugniagesiai gelbÄ—tojai jo ieĹĄkojo plaukiodami upe valtimi. TaÄ?iau paieĹĄkos buvo nesÄ—kmingos. Pavakare ÄŻ UkmergÄ™ atskrido ValstybÄ—s sienos apsaugos tarnybos aviacijos rinktinÄ—s sraigtasparnis, prie ukmergiĹĄkiĹł pareigĹŤnĹł prisidÄ—jo ir pradingÄ—lio Ä—mÄ— ieĹĄkoti gausios Vilniaus apskrities policijos komisariato, mobiliosios kuopos, VadovybÄ—s apsaugos departamento pajÄ—gos. Kad ieĹĄkoma dingusio Seimo pirmininkÄ—s sĹŤnaus, nuo visuomenÄ—s buvo slepiama. Apie 18–19 valandÄ… pasiteiravus policijos pareigĹŤnĹł, kodÄ—l virĹĄ UkmergÄ—s jau daugiau nei valandÄ… ratus suka sraigtasparnis, buvo atsakyta, kad vyksta kariniai

(*UDXĂ?LQLVGDX JLDXNDLSPHWXV \UDGLUEÂ?V6HLPR DUFK\YHEHWĂ…LH PHWMDPHMDX QHEHSDVLURGz

mokymai, pratybos, girdi, niekas nedingo, nieko neieĹĄkoma. Tik 21 val. 27 min. Policijos departamentas informavo visuomenÄ™ apie dingusÄŻ ĹžmogĹł ir papraĹĄÄ— pagalbos. Buvo praÄ—jÄ™ beveik 10 valandĹł nuo tada, kai J.GrauĹžinis dÄ—l sĹŤnaus kreipÄ—si ÄŻ policijÄ…. Sraigtasparnis virĹĄ UkmergÄ—s ir jos apylinkiĹł sukiojosi dar apie valandÄ… ir po vidurnakÄ?io. Jis kilo ir leidosi UkmergÄ—s autobusĹł stotyje, esanÄ?ioje ĹĄalia policijos komisariato. 6AIK¸Ă&#x;jIOĂ&#x;DAĂ&#x;MASĂ&#x;PAĂ&#x;SIKĂ&#x;LYĂ&#x;DO

AnkstyvÄ… treÄ?iadienio rytÄ…, apie 6 val. 35 min., keliu einantÄŻ basÄ…, kojas apsibraiĹžiusÄŻ E.GrauĹžinÄŻ pastebÄ—jo ir atpaĹžino DaumantiĹĄkiĹł

kaimo (Pabaisko seniĹŤnija) gyventoja. ApsirengÄ™s juodais marĹĄkinÄ—liais ir apsimovÄ™s juodomis sportinÄ—mis kelnÄ—mis jaunuolis atrodÄ— pavargÄ™s ir nusilpÄ™s. SpÄ—jama, jog greiÄ?iausiai E.GrauĹžinis pasiklydo, vaikĹĄÄ?iojo ratais ir taip sukorÄ— ne vienÄ… deĹĄimtÄŻ kilometrĹł. AtveĹžtas ÄŻ UkmergÄ—s ligoninÄ—s PriÄ—mimo skyriĹł jaunuolis Ä?ia praleido daugiau nei valandÄ…. Su juo visÄ… laikÄ… buvo ir motina L.GrauĹžinienÄ—. Po medikĹł apĹžiĹŤros E.GrauĹžinis iĹĄleistas ÄŻ namus. $IRĂ&#x;BOĂ&#x;3EIĂ&#x;MOĂ&#x;ARCĂ&#x;HYĂ&#x;VE

E.GrauĹžinis daugiau kaip metus, iki jo dingimo praÄ—jusÄŻ gruo-

dÄŻ, yra dirbÄ™s Seimo archyve. Jo vedÄ—ja Vida KiĹĄĹŤnienÄ— buvusÄŻ pavaldinÄŻ apibĹŤdino kaip kruopĹĄtĹł, sÄ…ĹžiningÄ… ĹžmogĹł, tokÄŻ, kuris dirba uĹž du. „L.GrauĹžinienÄ— kartais ateidavo sĹŤnaus aplankyti. Visada paklausdavo mĹŤsĹł, ar jis pateisina mĹŤsĹł viltis, ar gerai atlieka darbÄ…. Seimo pirmininkei visÄ… laikÄ… patvirtindavome, kad neturime jokiĹł pretenzijĹł, esame patenkinti“, – kalbÄ—dama su „Lietuvos ryto“ korespondente Sigita Puryte sakÄ— V.KiĹĄĹŤnienÄ—. E.GrauĹžinis parlamento archyve dirbo penkias darbo dienas nuo 8 iki 12 valandos. Seimo vadovÄ—s sĹŤnus skenavo ir archyvavo nuotraukas.

'RIEBĂ&#x;TISĂ&#x;GINKĂ&#x;LOĂ&#x;MOKSĂ&#x;LEIĂ&#x;VÂ?Ă&#x;PRIĂ&#x;VERĂ&#x;TwĂ&#x;PAĂ&#x;TIRĂ&#x;TASĂ&#x;SMURĂ&#x;TAS 3DVYDOLRUDMRQR3XPSzQĂ˜PLHVWHOLRVHSW\QLROLND PHWLVJ\YHQWRMDVGYLHPĂ…Ă‘YLDLVQXĂ…RYÂ?VVDYR PRWLQRVVXJ\YHQWLQÂ’YDNDUVXLPWDVPzQHVLXL Rasa STUN DĹ˝IEN Ä– LR korespondentÄ—

Palaikyti ÄŻtariamojo ÄŻ PanevÄ—Ĺžio teismÄ… susirinko ne tik jo artimieji, bet ir kaimynai, draugai, PumpÄ—nĹł seniĹŤnijos darbuotojai. Moterys ir merginos, pamaÄ?iusios kriminalistĹł vedamÄ… moksleivÄŻ, braukÄ— aĹĄaras ir ĹĄaukÄ—, kad tikroji auka – ne nuĹžudytasis, o jo patyÄ?iĹł ir smurto neapsikentÄ™s nepilnametis. Septyniolikametis, uĹž kurÄŻ mĹŤru stojo visas kaimas, ÄŻtariamas antradienio rytÄ… namuose nuĹĄovÄ™s savo motinos 51 metĹł sugyventinÄŻ. Ĺ i Ĺžinia PumpÄ—nĹł gyventojams buvo tarsi perkĹŤnas iĹĄ giedro dan-

gaus: vaikinÄ… ĹžmonÄ—s apibĹŤdina kaip ramĹł, nekonf liktiĹĄkÄ…, labai darbĹĄtĹł. Jis su broliu savo sodybos kieme susimeistravo medines sĹŤpynes, stovÄ… su krepĹĄinio lenta. Po pamokĹł ir savaitgaliais paauglys skubÄ—davo pas ĹŤkininkus, kad uĹžsidirbtĹł pinigĹł. Ĺ iemet baigÄ™s 10 klasiĹł, jis ketino toliau mokytis vidurinÄ—je mokykloje, jam neblogai sekÄ—si mokslai. Pasak PanevÄ—Ĺžyje gyvenanÄ?ios ÄŻtariamojo vyriausiosios sesers, jos brolis greiÄ?iausiai nebeiĹĄtvÄ—rÄ— nuolatinio motinos sugyventinio smurto: „Brolis mums nesipasakodavo, viskÄ… laikÄ— savyje. Tik dabar paaiĹĄkÄ—jo, kaip jis su jaunesniu broliu ir motina buvo skriaudĹžiami.“

IĹĄ gimtĹłjĹł namĹł jau iĹĄsikrausÄ?iusios trys vyresnÄ—s seserys sakÄ— Ĺžinojusios, kad motinos sugyventinis geria, taÄ?iau neÄŻtarusios apie pragarÄ…, kuriame pastaruoju laiku gyveno jĹł artimieji.

„Nusikaltimo aplinkybÄ—s ir motyvai gana aiĹĄkĹŤs. NukentÄ—jusysis engÄ— vaikino motinÄ… ir jÄŻ patÄŻ.“ $*UDPED

„Jauniausias brolis tik po ĹĄios nelaimÄ—s prabilo, kÄ… jiems teko patirti“, – sakÄ— ÄŻ teismÄ… atÄ—jusios ÄŻtariamojo seserys. Jos ne kartÄ… ragino motinÄ… nutraukti santykius su girtuokliaujanÄ?iu vyru, taÄ?iau moteris vis nesiryĹžo – sakydavo, kad kaime reikia vyriĹĄkĹł rankĹł.

„TaÄ?iau jis pastaruoju nieko nebedirbo, vaikĹĄÄ?iojo rankas ÄŻ kiĹĄenes susikiĹĄÄ™s ir komandavo mĹŤsĹł broliams – net reikalaudavo duoti pinigĹł, kuriuos jie pas ĹŤkininkus uĹžsidirbdavo. Vaikai ÄŻ mokyklÄ… keldavosi ir jÄŻ jau girtÄ… rasdavo – vienas gerdavo stiprĹł alĹł ir vynÄ… nuo 6 valandos ryto“, – pasakojo ÄŻtariamojo seserys. JĹł teigimu, antradienio rytÄ… vyriĹĄkis uĹžsipuolÄ— jĹł motinÄ… – Ä—mÄ— smaugti, muĹĄti: „Brolis iĹĄ mokyklos atbÄ—go jos ginti, uĹžstojo. VÄ—liau motina iĹĄÄ—jo, ir ÄŻvyko ta nelaimÄ—.“ PanevÄ—Ĺžio apygardos prokuroras Arvydas Gramba sakÄ— teismo praĹĄÄ™s septyniolikametÄŻ suimti trims mÄ—nesiams, nes jis ÄŻtariamas net dviem sunkiais nusikaltimais – tyÄ?iniu nuĹžudymu ir neteisÄ—tu ĹĄaunamojo ginklo ÄŻsigijimu bei laikymu.

UĹž tai jam gresia laisvÄ—s atÄ—mimas iki 15 metĹł. „Nusikaltimo aplinkybÄ—s ir motyvai gana aiĹĄkĹŤs. NukentÄ—jusysis engÄ— vaikino motinÄ… ir jÄŻ patÄŻâ€œ, – sakÄ— prokuroras. Jo teigimu, ÄŻtariamasis visiĹĄkai pripaŞįsta savo kaltÄ™, atvirai papasakojo apie ÄŻvykio aplinkybes. Vaikinas paaiĹĄkino medĹžioklinÄŻ lygiavamzdÄŻ ĹĄautuvÄ…, iĹĄ kurio buvo nuĹĄautas vyras, namuose turÄ—jÄ™s jau tris mÄ—nesius. „Ď lovoje gulintÄŻ nukentÄ—jusÄŻ jÄŻ nepilnametis iĹĄĹĄovÄ— du kartus“, – sakÄ— prokuroras A.Gramba. Po nelaimÄ—s vaikinas pats paskambino bendruoju pagalbos telefonu ir praneĹĄÄ— nuĹĄovÄ™s ĹžmogĹł. VÄ—liau jis iĹĄbÄ—go iĹĄ namĹł ir ÄŻmetÄ— ĹĄautuvÄ… ÄŻ upÄ™. PrieĹĄ keletÄ… mÄ—nesiĹł Pasvalio policijos komisariate buvo uĹžregistruotas pareiĹĄkimas, kad ĹĄis ĹĄautuvas pavogtas.


PELUĂ?HOLRGĂ&#x;

6ADOVgĂ&#x;Â?KĂ&#x;LAMĂ&#x;PIĂ&#x;NOĂ&#x;GOĂ&#x;DUĂ&#x;MAS *Ă‚LXSDULRQXRWU

-6WDFHYLmLDXVQXRWU

DNWXDOLMRV

Ă‚LDXOLĂ˜WDUG\PRL]ROLD WRULDXVGLUHNWRULXV PHWĂ˜5DPĂ‘QDV=XWNLV VWRVSULHĂ…WHLVPj3D UHLJĂ‘QDVEXVWHLVLDPDV GzOSLNWQDXGĂ?LDYLPR WXUWRSDVLVDYLQLPRLU GRNXPHQWĂ˜NODVWRMLPR Gi n t a r a s Ĺ I U PA RY S LR korespondentas

65DFKLQĂ…WHLQDVLĂ…WHLVPRVXODXNzEORJĂ˜Ă?LQLĂ˜ÂąMLVQHEHJDXVPLOLMRQĂ˜OLWĂ˜

!FEĂ&#x;RĂ‹Ă&#x;MEISTĂ&#x;ROĂ&#x;BURĂ&#x;TAIĂ&#x; BAIĂ&#x;GIAĂ&#x;I¸Ă&#x;SISKĂ&#x;LAIĂ&#x;DYĂ&#x;TI 6HUJHMXL5DFKLQĂ…WHLQXL PLOLMRQDLVO\VWDLĂ…UDQNĂ˜ 6DYLQRVL(6SDUDPRVOz Ă…DVÂąDWVLGĂ‘UzXĂ?JURWĂ˜ YRVVSzMRDSVLGĂ?LDXJWL LĂ…Ă„1RUIRVÂłSULWHLVWDLV SLQLJDLVÂąWHLVPDVSD QDLNLQRVSUHQGLPj Milda K U I Z I NA I T Ä– LR korespondentÄ—

Iki ĹĄiol pergales teismuose nuolat ĹĄvÄ™sdavÄ™s ĹĄeĹĄÄ—linis milijonierius S.RachinĹĄteinas sulaukÄ— smĹŤgio iĹĄ Apeliacinio teismo. Jis nebegaus daugiau nei 7 milijonĹł litĹł – juos iĹĄ bendroviĹł „Norfos maĹžmena“ ir „Rivona“ jam buvo priteisÄ™s Vilniaus apygardos teismo (VAT) teisÄ—jas Dainius RinkeviÄ?ius. 'INĂ&#x;jgĂ&#x;I¸SPĂ&#x;RENĂ&#x;DwĂ&#x;NEĂ&#x;TEIĂ&#x;SINĂ&#x;GAI

Ĺ is teisÄ—jas buvo itin palankus aferĹł meistrui S.RachinĹĄteinui ir nutarÄ—, jog jam priklauso ir Rusijoje ÄŻsigyti ĹžemÄ—s sklypai, ir uĹž pirkinÄŻ sumokÄ—ti pinigai. BylÄ… dÄ—l ĹžemÄ—s sklypĹł Rusijoje iĹĄ naujo iĹĄnagrinÄ—jÄ™s Apeliacinis teismas panaikino praÄ—jusiĹł metĹł vasarÄŻ priimtÄ… VAT sprendimÄ…. „Pirmosios instancijos teismas, sprÄ™sdamas ĹĄaliĹł ginÄ?Ä…, netinkamai iĹĄtyrÄ— bylai reikĹĄmingas aplinkybes ir ÄŻrodymus, neteisingai aiĹĄkino ginÄ?o sutarÄ?iĹł nuostatas ir iĹĄ esmÄ—s neteisingai iĹĄsprendÄ— bylą“, – taip VAT darbÄ… sprendime ÄŻvertino Virginijos ÄŒekanauskaitÄ—s vadovaujama Apeliacinio teismo kolegija. S.RachinĹĄteino ÄŻsteigta bendrovÄ— „Serneta“ ne tik negaus 7 milijonĹł litĹł, bet ir turÄ—s atlyginti bylinÄ—jimosi iĹĄlaidas. IĹĄ bankrutuojanÄ?ios „Sernetos“ bendrovei „Rivona“ priteisti 48 tĹŤkstanÄ?iai litĹł, „Norfos maĹžmenai“ – beveik 10 tĹŤkstanÄ?iĹł litĹł. „Serneta“ valstybei turÄ—s atlyginti ir teismo proceso iĹĄlaidas – 30 tĹŤkstanÄ?iĹł litĹł. VAT nuo ĹĄio mokesÄ?io „Sernetą“ atleisdavo, nes S.RachinĹĄteino advokatai sugebÄ—davo ÄŻrodyti, kad bendrovÄ—s finansinÄ— padÄ—tis labai sunki. PraÄ—jusiĹł metĹł rugsÄ—jÄŻ „Sernetai“ buvo iĹĄkelta bankroto byla. ÂŒROĂ&#x;DYĂ&#x;MASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;TIKĂ&#x;PA¸Ă&#x;TOĂ&#x;KVIĂ&#x;TAS

PrieĹĄ septynerius metus „Serneta“ iĹĄ trijĹł bendroviĹł, kurias Rusijoje ÄŻsteigÄ— Lietuvos verslininkai, uĹž 7 mln. litĹł ÄŻsigijo ĹžemÄ—s sklypĹł ir planavo juose statyti prekybos

ÂŒKĂ&#x;LAMĂ&#x;PIĂ&#x;NOĂ&#x;%3Ă&#x;PAĂ&#x;RAĂ&#x;MA â– )LQDQVLQLĂ˜QXVLNDOWLPĂ˜ W\ULPRWDUQ\ED )177 LU SURNXUDWĂ‘UDĂ…LXRPHWX DWOLHNDW\ULPjGzO(6 SDUDPRVOzĂ…Ă˜JUREVW \PR â– ‘WDULDPDMRJ65DFKLQĂ…WHL QDVVLHNzSDVLVDYLQWLDSLH PLOLMRQĂ˜OLWĂ˜WDmLDX SLUPXRVLXVPLOLMRQXV OLWĂ˜JDYXVLDVMRÂ’PRQHV XĂ?NOXSR)177W\UzMDL â– 1RUzGDPDVÂ’URG\WLNDG NXULDYHUVOjNDLPH65D FKLQĂ…WHLQDVDUWLPĂ˜Ă?PRQLĂ˜ YDUGXQXVLSLUNREHQGUR YHVLUSODQDYRÂ’VLJ \WLGDU NHWXULDVĂ‚HĂ…zOLQLVPLOLMR QLHULXVMDVÂ’VLJLMRWXRPHW NDLEHQGURYzVMDXEXYR SDVLUDĂ…LXVLRVVXWDUWLV(6 SDUDPDLJDXWLWRGzO MDPQHEHUHLNzMRWYDUN \WL MRNLĂ˜GRNXPHQWĂ˜ â– 65DFKLQĂ…WHLQRQXRVDY \EH WDSXVLRVEHQGURYzV GDO\YDYR.DLPRSOzWURV SURJUDPRMHXĂ?NXULj DWVDNLQJDĂŒHPzVĂ‘NLR PLQLVWHULMD9LHQRVEHQGUR YzV9LOQLDXVLU7UDNĂ˜UDMRQR NDLPXRVHSODQDYRJDPLQWL EDOGXVNLWRVÂąWLHNWLWDP UHLNDOLQJjÂ’UDQJj

ir pramogĹł centrus. Po kurio laiko S.RachinĹĄteinas apsiĹžiĹŤrÄ—jo, kad jo ÄŻsigyti sklypai keliais arais maĹžesni, nei nurodyta pirkimo ir pardavimo sutartyje. „Sernetos“ atstovai bandÄ— ÄŻtikinti teismÄ…, jog sklypĹł pardavÄ—jĹł papraĹĄÄ— pataisyti sutartis ir siuntÄ— laiĹĄkus bendrovei „Rivona“. S.RachinĹĄteino atstovai VAT pateikÄ— ir to ÄŻrodymÄ… – Lietuvos paĹĄto kvitÄ…, liudijantÄŻ, kad buvo pirktas vienas vokas ir paĹĄto Ĺženklas. TaÄ?iau jokiame dokumente nebuvo nurodyta, kas ir kam siuntÄ— ĹĄÄŻ vokÄ…. 3UĂ&#x;TARĂ&#x;TISĂ&#x;NUTĂ&#x;RAUĂ&#x;KwĂ&#x;NEĂ&#x;TEIĂ&#x;SwĂ&#x;TAI

„Rivonos“ atstovai teigÄ— jokiĹł praneĹĄimĹł negavÄ™, o S.RachinĹĄteinas jĹł atsakymo ir nelaukÄ—. „Serneta“ be pardavÄ—jĹł Ĺžinios nutraukÄ— visas tris sklypĹł pirkimo ir pardavimo sutartis ir Ä—mÄ— reikalauti, kad bendrovÄ—s „Rivona“ ir „Norfos maĹžmena“ grÄ…ĹžintĹł uĹž ĹĄiuos sklypus sumokÄ—tus pinigus. TaÄ?iau priskaiÄ?iavus mokesÄ?ius ir delspinigius, ieĹĄkinys staiga iĹĄaugo dvigubai – net iki 12 milijonĹł litĹł. Apeliacinis teismas pripaĹžino, kad „Serneta“ sutartis nutraukÄ— neteisÄ—tai, todÄ—l uĹž sklypus sumokÄ—ti 7 milijonai jiems nepriklauso.

SparÄ?iai karjeros laiptais kopusÄŻ ir 2011 metĹł kovÄ… Ĺ iauliĹł tardymo izoliatoriaus direktoriumi tapusÄŻ R.ZutkÄŻ ÄŻklampino godumas. PareigĹŤnas ÄŻkliuvo ĹĄiĹł metĹł pradĹžioje, nes bandÄ— lobti darbovietÄ—s sÄ…skaita. DienraĹĄÄ?io duomenimis, kalinimo ÄŻstaigos vadovas greta pagrindinio darbo vertÄ—si ir prekyba automobiliais – pirkdavo naudotas maĹĄinas, jas suremontuodavo ir parduodavo.

ÄŽtarta, kad pareigĹŤnas servise remontuoja savo ir giminaiÄ?iĹł vardu registruotas maĹĄinas, o sÄ…skaitas pateikia darbovietei. SpecialiĹł jĹł tyrimĹł tarnybos (STT) agentai R.ZutkÄŻ Ä—mÄ— sekti praÄ—jusiais metais, kai pasklido gandas, kad pareigĹŤnas servise remontuoja savo ir giminaiÄ?iĹł vardu registruotas maĹĄinas, o sÄ…skaitas uĹž remontÄ… pateikia darbovietei.

5=XWNLVNDOWLQDPDVEDQGÂ?VQHWHLVzWDLOREWLLĂ…VDYRGDUERYLHWzVSLQLJĂ˜

Dokumentuose bĹŤdavo ÄŻraĹĄoma, kad remontuotos Ĺ iauliĹł tardymo izoliatoriui priklausanÄ?ios maĹĄinos. R.Zutkiui talkino vienas pavaldinys – ĹŤkio dalyje dirbÄ™s inĹžinierius. Jis buvo sulaikytas, kai iĹĄ remontininkĹł ketino paimti dalÄŻ pinigĹł. ÄŽkliuvÄ™s darbuotojas sakÄ— gavÄ™s vadovo nurodymÄ… parveĹžti grynuosius. IĹĄ tardymo izoliatoriaus sÄ…skaitos jau buvo atliktas pavedi-

mas uĹž tariamai atliktus remonto darbus. R.Zutkio pavaldinys prisipaĹžino dÄ—l nusikalstamos veikos, todÄ—l teismas jÄŻ geguŞės pradĹžioje atleido nuo baudĹžiamosios atsakomybÄ—s pagal laidavimÄ…. Tiesa, jam teks sumokÄ—ti 1300 litĹł ÄŻ NukentÄ—jusiĹł nuo nusikaltimĹł asmenĹł fondÄ…. Savo kaltÄ™ neigÄ™s R.Zutkis teismo sprendimu sausio 9-Ä…jÄ… buvo pusmeÄ?iui nuĹĄalintas nuo pareigĹł.

+AIPĂ&#x;JAUNIMASĂ&#x;SPRENDwĂ&#x;MOKYKLĂ‹Ă&#x; IRĂ&#x;VALSTYBwSĂ&#x;PROBLEMAS Jaunimas nori gyventi valstybÄ—je, kurioje nÄ—ra korupcijos, kiekvienas pilietis paŞįsta ir brangina gimtÄ…jÄŻ kraĹĄtÄ…, mokyklose puoselÄ—jami draugiĹĄki, tarpusavio pagarba grÄŻsti santykiai. Siekdami ĹĄiĹł tikslĹł daugiau kaip 5 tĹŤkst. mokiniĹł, susibĹŤrusiĹł ÄŻ komandas, dalyvavo nacionaliniuose pilietiĹĄkumo projektuose „Auginkime vieni kitus“, „Skaidrumo laboratorija“ ir „Atgal ÄŻ ateitÄŻâ€œ. Ĺ ios iniciatyvos sutelkÄ— vaikus ir jaunuolius iĹĄ beveik visos Lietuvos – net 56 savivaldybiĹł. „Dalyvaudami projektuose mokiniai iĹĄlaisvino savo pilietinÄ™ galiÄ…, pavertÄ— jÄ… realiais darbais, Ä—mÄ— kurti naujas bendravimo ir bendradarbiavimo tradicijas, pajuto kĹŤrybinÄŻ dĹžiaugsmÄ…, ÄŻsitikino, kad gali keisti supanÄ?iÄ… aplinką“, – dĹžiaugiasi Ieva PetronytÄ—, PilietinÄ—s visuomenÄ—s instituto direktorÄ—. DidĹžiausio mokiniĹł susidomÄ—jimo sulaukÄ— socialinis mentorystÄ—s projektas „Auginkime vieni kitus“, kurio dalyviai sprendÄ— patyÄ?iĹł ir susvetimÄ—jimo problemas, kĹŤrÄ— visiems saugiÄ… ir draugiĹĄkÄ… mokyklÄ…. AukĹĄtesniĹłjĹł klasiĹł mokiniai tapo maĹžesniĹł bendramoksliĹł globÄ—jais, padÄ—jo jiems mokytis, dalijosi patirtimi ir kartu leido laisvalaikÄŻ. „Kiekvienas iĹĄ mĹŤsĹł norime turÄ—ti draugĹł, su kuriais smagu leis-

ti laikÄ…, kurie, iĹĄkilus sunkumams, padrÄ…sins, patars ar paguos. Projekte dalyvavo mokiniai ne tik iĹĄ bendrojo ugdymo, bet ir iĹĄ suaugusiĹłjĹł bei specialiĹłjĹł mokyklĹłâ€œ, – pasakoja Laura ValauskaitÄ—, projekto „Auginkime kitus“ vadovÄ—. Antikorupcinio projekto „Skaidrumo laboratorija“ dalyviai aiĹĄkinosi, kas yra korupcija, siekÄ— sumaĹžinti jos plitimÄ…, ugdÄ— jaunimo ir visos visuomenÄ—s sÄ…ĹžiningumÄ…. Daugelis jĹł sÄ—mÄ—si ĹžiniĹł ir patirties iĹĄ projekto partneriĹł: pilietiniĹł iniciatyvĹł „Baltosios pirĹĄtinÄ—s“ ir „Baltoji banga“, „Transparency International“ Lietuvos skyriaus, SpecialiĹłjĹł tyrimĹł tarnybos, ValstybinÄ—s mokesÄ?iĹł inspekcijos ir kitĹł. „Jaunuoliai suvokÄ—, kas yra korupcija, kaip ji pasireiĹĄkia kasdieniame jĹł gyvenime ir kokios Ĺžalos gali pridaryti, – sako Lina JasaitÄ—, projekto „Skaidrumo laboratorija“ vadovÄ—. – Daugelis komandĹł pasirinko kovoti su viena labiausiai mokyklose paplitusiĹł korupcijos formĹł – nusiraĹĄinÄ—jimu. DĹžiugu, kad nusiraĹĄinÄ—ti tampa nebemadinga.“ Pasirinkusieji projektÄ… „Atgal ÄŻ ateitÄŻâ€œ tyrinÄ—jo ir gaivino ÄŻ uĹžmarĹĄtÄŻ nugrimzdusiÄ… gimtojo kraĹĄto istorijÄ…, populiarino kultĹŤrinÄŻ turizmÄ…. Anot RugilÄ—s Ĺ ablinskaitÄ—s, projekto „Atgal ÄŻ ateitÄŻâ€œ vadovÄ—s, mo-

kiniai surinko daug ÄŻdomiĹł, intriguojanÄ?iĹł faktĹł apie Lietuvos miestĹł ir miesteliĹł istorijÄ…, juose gyvenusius Ĺžmones, gamtos ir kultĹŤros paminklus. Svarbu, kad mokiniai kuo plaÄ?iau paskleistĹł sukauptas Ĺžinias, kartu su kitomis komandomis aplankytĹł vieni kitĹł atrastus objektus. „Mokiniai parodÄ— pavyzdÄŻ ir dar kartÄ… priminÄ—, kad susitelkÄ™ ir kartu veikdami galime pasiekti daug daugiau, – sako Jurgis DidĹžiulis, Ĺžinomas muzikantas, visuomenininkas. – Jie dĹžiaugÄ—si bendravimu ir buvimu kartu, o to ĹĄiandien daugeliui itin trĹŤksta. Nesiteisino, kad jĹł tai nelieÄ?ia, bet kartu Ä—mÄ—si darbĹł, kad aplink esantys ĹžmonÄ—s taptĹł sÄ…Ĺžiningesni, daĹžniau ĹĄypsotĹłsi ir didĹžiuotĹłsi savo valstybe. MaĹžos mokiniĹł iniciatyvos – tai dideliĹł pokyÄ?iĹł pradĹžia.“ Nacionaliniai pilietiĹĄkumo projektai yra projekto „Kuriame RespublikÄ…: visuomenÄ—s pilietinio veikimo kompetencijĹł ugdymas“ dalis. ProjektÄ… „Kuriame Respubliką“ ÄŻgyvendina PilietinÄ—s visuomenÄ—s institutas, PilietiĹĄkumo, demokratijos ir teisÄ—s programĹł centras ir kiti partneriai pagal Ĺ˝mogiĹĄkĹłjĹł iĹĄtekliĹł plÄ—tros veiksmĹł programÄ…. JÄŻ finansuoja Europos socialinis fondas. Daugiau informacijos – www.kuriamerespublika.lt (UĹžs. 14K873-5)


UZRIBIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Ă„'HOI LÂł 9.RSĂ‘VWR QXRWU

UĂ€RIBIS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ€ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

$EĂ&#x;MASĂ&#x;KUOĂ&#x;TIĂ&#x;PAREIGĂ„NAIĂ&#x; SVARSĂ&#x;Tw Ă&#x;ARĂ&#x;PRARYĂ&#x;TIĂ&#x;KYĂ&#x;¸Â? 3DVLSHOQ\WLLĂ…YDLUXRWRMRQRUzMÂ?9DUzQRVSDWUX OLDLQHĂ?LQRMRNDGMXRVVHNDNROHJRV3ROLFLMRV SDUHLJĂ‘QDLSDzPzN\Ă…Â’LĂ…W\UzMRNXULVDSVLPH WÂ?VSDĂ?HLGzMXYHĂ?zVLNRQWUDEDQGLQLĂ˜FLJDUHmLĂ˜ Vy ga n d a s T R A I N Y S LR korespondentas

Kauno apygardos prokuratĹŤra perdavÄ— teismui buvusiĹł VarÄ—nos policijos patruliĹł 48 metĹł ArtĹŤro BerĹĄtos ir 40 metĹł Vaido KaÄ?Ä—no baudĹžiamÄ… jÄ… bylÄ…. Ĺ ie pareigĹŤnai ÄŻkliuvo, kai 2014 metĹł vasario 27 dienÄ… iĹĄ Policijos departamento Korupcijos tyrimo skyriaus vyresniojo tyrÄ—jo R.S. paÄ—mÄ— 450 litĹł ir 40 pakeliĹł baltarusiĹĄkĹł cigareÄ?iĹł „Fest“.

Vairuotojo ir korumpuotų pareigōnų pokalbis buvo slapta įraťinėjamas – susidarė net keturių lapų tekstas.

7DUSDGYRNDWR -.R]XERYVNLR NOLHQWĂ˜ÂąLU/LH WXYRVSUDPRJĂ˜ SDVDXO\MHJHUDL Ă?LQRPDVPRGH OLV$9DOHQWDLWz

SMĹŞGIS. Teisininkui milijonieriui sekliai uĹždÄ—jo antrankius

'INKĂ&#x;LUĂ&#x;BUĂ&#x;VOĂ&#x;TAĂ&#x;PŠSĂ&#x;¸ANĂ&#x;TAĂ&#x;Ă€AS 1HWHLVzWXSUDWXUWzMLPX Â’WDULDPDPEXYXVLDP DGYRNDWXL-X]HIXL.R ]XERYVNLXLÂąQDXMRV EzGRV-LVXĂ?JURWĂ˜DWVL GĂ‘UzGzOMRE\OjWLULDQ mLRSURNXURURĂ…DQWDĂ?R A s t a K U Z N E C O VA I T Ä– LR korespondentÄ—

4AĂ&#x;POĂ&#x;VAIĂ&#x;RUOĂ&#x;TOĂ&#x;JAIS â– 6XmLXSWDV$%HUĂ…WDVDYR NDOWÂ?SULSDĂ?LQRR9.DmzQDV DLĂ…NLQRN\Ă…LRQHzPÂ?V â– -LHPVJUHVLDEDXGDDUED ODLVYzVDWzPLPDVLNL VHSW\QHULĂ˜PHWĂ˜ â– 3RLQFLGHQWRSDWUXOLDL EXYRDWOHLVWLLĂ…GDUER â– $%HUĂ…WDĂ…LXRPHWXGLUED YDLUXRWRMXHNVSHGLWRULXPL EHQGURYzMHĂ„9DUzQRV GXMRVÂłR9.DmzQDVÂąYDL UXRWRMXSULYDmLRMHNURYLQLĂ˜ JDEHQLPRÂ’PRQzMH $O\WDXVSROLFLMRVNRPLVDULDWRQXRWU

PolicijÄ… pasiekÄ— skundai, kad A.BerĹĄta reikalauja duoklÄ—s iĹĄ kontrabandÄ… gabenanÄ?iĹł asmenĹł. Policijos departamento Imuniteto valdybos pareigĹŤnai nusprendÄ— patikrinti ĹĄiÄ… informacijÄ… ir pasiuntÄ— ÄŻ VarÄ—nÄ… tyrÄ—jÄ… iĹĄ Vilniaus R.S. PareigĹŤnas pasiÄ—mÄ— paĹžymÄ—tĹł banknotĹł, 50 blokĹł baltarusiĹĄkĹł cigareÄ?iĹł ir pasirodÄ— PramonÄ—s gatvÄ—je, kur tuo metu patruliavo A.BerĹĄta ir V.KaÄ?Ä—nas. PatikrinÄ™ automobilÄŻ jie ĹĄvilptelÄ—jo: „Vyruti, tavÄ™s laukia tĹŤkstantinÄ—s baudos.“ UĹž tariamo paĹžeidimo uĹžglaistymÄ… jie pareikalavo atsiskaityti. R.S. davÄ— pareigĹŤnams pinigĹł ir dalÄŻ cigareÄ?iĹł. Vairuotojo ir korumpuotĹł pareigĹŤnĹł pokalbis buvo slapta ÄŻraĹĄinÄ—jamas – susidarÄ— net keturi lapai teksto.

IĹĄ pradĹžiĹł patruliai norÄ—jo didesnio kyĹĄio nei 450 litĹł: „Net nekalbame. UĹž tiek mums maĹžai naudos.“ TaÄ?iau netrukus jie nusileido – pareikalavo pridÄ—ti dar keturis blokus cigareÄ?iĹł. A.BerĹĄta ÄŻtarÄ—, kad R.S. gali bĹŤti ne tabako prekeivis, o agentas, pasiĹłstas gaudyti kyĹĄininkĹł: „Mes juk paŞįstame visus cigarnikus.“ TaÄ?iau godumas buvo stipresnis uĹž atsargumÄ… – pareigĹŤnai paÄ—mÄ— ĹžymÄ—tas kupiĹŤras. IĹĄkart buvo duotas ÄŻsakymas juos abu sulaikyti. „Ėdam pinigus“, – V.KaÄ?Ä—nui ĹĄĹŤktelÄ—jo A.BerĹĄta, iĹĄvydÄ™s artÄ—jantÄŻ Alytaus apskrities policijos komisariato Imuniteto poskyrio automobilÄŻ „Renault Laguna“. TaÄ?iau kolega nusprendÄ— kupiĹŤrĹł neryti. ÄŽkliuvÄ™ patruliai mÄ—gino sprukti nuo policijos sekliĹł tarnybiniu automobiliu „Ford Transit“. A.BerĹĄta vairavo, o ĹĄalia jo sÄ—dintis V.KaÄ?Ä—nas mÄ—tÄ— pro langÄ… ÄŻkalÄ?ius – pinigus ir cigareÄ?iĹł pakelius.

%zJGDPL9DUzQRVSROLFLQLQNDLPzWzÂ’NDOmLXVÂąSLQLJXVLUFLJDUHmLĂ˜SDNHOLXV

$ANGSĂ&#x;TOĂ&#x;SKRIAUĂ&#x;DIĂ&#x;KUS $UJDOzMRPHWĂ˜Y\UDV QXNULWÂ?VQXRODLSWĂ˜QH WLNVPDUNLDLVXVLPXĂ…WL JDOYjEHWLUSHUVLGXUWL QXJDUjLUSHUVLĂ…DXWLĂ…ODX QÂ’"7RNÂ’JDOYRVĂ‘NÂ’EDQGR LĂ…VSUÂ?VWL$O\WDXVSROLFLMD Ge no vai tÄ— R A FA NAV I ÄŒIE N Ä– LR korespondentÄ—

Alytaus apskrities ligoninÄ—s medikams naktÄŻ teko skubiai operuoti iĹĄ Vilties gatvÄ—s daugiabuÄ?io kiemo atveĹžtÄ… smarkiai kraujuojantÄŻ jaunÄ… vyrÄ…, kuriam buvo perdurta nugara ir perĹĄauta koja. Gydytojai nukentÄ—jusiam Lau-

rynui S. susiuvo durtinÄ™ ĹžaizdÄ…, o iĹĄ ĹĄlaunies iĹĄÄ—mÄ— ĹĄratus. Jam taip pat buvo smarkiai sumuĹĄta galva. Ir medikams, ir vÄ—liau jÄŻ apklaususiems policijos pareigĹŤnams nukentÄ—jusysis tvirtino pats susiĹžalojÄ™s krisdamas nuo cementiniĹł laiptĹł. Tokie suĹžeistojo teiginiai ÄŻvykÄŻ tiriantiems pareigĹŤnams tik trukdo greiÄ?iau rasti kaltininkus. SusidorojimÄ… su bedarbiu, atvykusiu iĹĄ netoli Alytaus esanÄ?io kaimo, nutraukÄ— daugiabuÄ?io namo gyventojas, iĹĄgirdÄ™s kieme ĹĄĹŤvius ir riksmus. Jis iĹĄ savo buto proĹžektoriumi paĹĄvietÄ— ÄŻ kiemÄ… ir perspÄ—jo triukĹĄmadarius, kad iĹĄkvies policijÄ…. IĹĄsigandÄ™ du ar trys jaunuoliai dingo tamsoje, palikÄ™ gulÄ—ti kraujo klane savo aukÄ….

50 metĹł J.Kozubovskis ir dar vienas asmuo dÄ—l neteisÄ—tos informacijos rinkimo ir Vilniaus apygardos prokuratĹŤros prokuroro ĹĄantaĹžo buvo sulaikyti antradienio vakarÄ…. TÄ… patÄŻ vakarÄ… J.Kozubovskio buvusioje darbovietÄ—je – Vilniaus miesto 3-iojoje advokatĹł kontoroje Raugyklos gatvÄ—je – buvo atlikta krata. Pernai gruodÄŻ advokato darbo atsisakÄ™s J.Kozubovskis sulaikytas 48 valandoms. Ĺ iandien prokuratĹŤra sprÄ™s, kokiÄ… kardomÄ… jÄ… priemonÄ™ skirti skandalingam teisininkui. 4YĂ&#x;RwĂ&#x;JAMSĂ&#x;UĂ€KĂ&#x;LIUĂ&#x;VOĂ&#x;MIĂ&#x;LIĂ&#x;JOĂ&#x;NAI

AnksÄ?iau dÄ—l ryĹĄiĹł su kontrabandininkais teistas, taÄ?iau 2005 metais iĹĄteisintas J.Kozubovskis naujĹł nemalonumĹł sulaukÄ— maĹždaug prieĹĄ trejus metus. ProkuratĹŤra ir FinansiniĹł nusikaltimĹł tyrimo tarnyba (FNTT) tada susidomÄ—jo, kaip iĹĄ advokato pareigĹł teisininkas sugebÄ—jo gauti daugiau kaip 30 milijonĹł litĹł. Surinkus pakankamai ÄŻrodymĹł, pernai balandĹžio viduryje J.Kozubovskiui buvo pareikĹĄti ÄŻtarimai dÄ—l neteisÄ—to praturtÄ—jimo ir neteisÄ—to vertimosi ĹŤkine veikla. Kadangi ÄŻtarimai pareikĹĄti dÄ—l itin didelÄ—s sumos, kuriÄ… J.Kozubovskis galÄ—jo gauti iĹĄ neteisÄ—tos veiklos, buvo laikinai apribotos ÄŻtariamojo teisÄ—s ÄŻ jo turtÄ…. Jo vertÄ— siekÄ— daugiau kaip puspenkto milijono litĹł. TyrimÄ… buvo pavesta atlikti FNTT, o jÄŻ kontroliavo Vilniaus apygardos prokuratĹŤros prokuroras Giedrius TaraseviÄ?ius. 0RIĂ&#x;MIĂ&#x;NwĂ&#x;AVAĂ&#x;RIĂ&#x;JgĂ&#x;IRĂ&#x;MEĂ&#x;DĂ‹

Supratęs, kad ťįkart įkliuvo rimtai, J.Kozubovskis griebėsi ťantaŞo. Jis prokurorui pareiťkė, kad jei nebus panaikinti laikini apribojimai į jo turtą, o byla nebus nutraukta, jis sukompromituos

3UĂ&#x;DOĂ&#x;MIĂ&#x;NOĂ&#x;TYĂ&#x;RwĂ&#x;JUSĂ&#x;IRĂ&#x;MOĂ&#x;KESĂ&#x;jIĂ‹Ă&#x;RINĂ&#x;KwĂ&#x;JUS â– %XYÂ?V.*%PDMRUDV-.R]X ERYVNLVDGYRNDWRSUDNWLND SUDGzMRYHUVWLVPHWDLV â– PHWDLVMLVGHNODUDYR WXUÂ’VPLOLMRQĂ˜OLWĂ˜YHUWzV WXUWR7DLVXGRPLQRQHWLN )177EHWLU9DOVW \ELQÂ? PRNHVmLĂ˜LQVSHNFLMj â– 3DVWDURMLY\NG\GDPDQX URG\PjNDUWXVX0XLWLQzV GHSDUWDPHQWX)177LU NLWRPLVWHLVzVDXJRVLQVWLWX FLMRPLVLĂ…Ă…HĂ…zOLQzVHNRQR PLNRVEHLNRQWUDEDQGRV SDSLOGRPDLVXULQNWLPOUG OLWĂ˜zPzVLWLNULQWLDVPHQLV Â’VLJLMXVLXVLWLQDEHMRWLQDLVDU EDÂ’WDUWLQDLVEĂ‘GDLVGLGHOzV YHUWzVNLOQRMDPRMRLU QHNLOQRMDPRMRWXUWR

teisininką taip, kad ťis neteks darbo prokuratōroje. Paaiťkėjo, kad įtariamuoju tapęs J.Kozubovskis laiko veltui negaiťo. Naudodamasis savo paŞįstamo, kuris buvo sulaikytas kartu su juo, galimybe gauti informaciją apie prokurorų ir kitų aukťtų teisėsaugos pareigōnų asmeninį gyvenimą, jis atkapstė prokuroro nuodėmes, apie kurias jis nepraneťė savo vadovybei, nors esą privalėjo tai padaryti.

Tarp teisininkĹł sklandÄ— kalbos, kad J.Kozubovskio taikiniu buvo tapÄ™s ir AukĹĄÄ?iausiojo teismo pirmininkas. Prokurorui buvo priminta trejĹł metĹł senumo avarija, kai ĹĄis nesuvaldÄ— savo automobilio ir nesmarkiai jÄŻ apgadino. Taip pat uĹžsiminta apie tai, kad pareigĹŤnui kaip kyĹĄis buvo siĹŤlytas medus ir keli buteliai alkoholiniĹł gÄ—rimĹł. Juos prokurorui uĹž tam tikrÄ… sprendimÄ… buvo bandyta perduoti per jo ĹĄeimos paŞįstamus. Prokuroras apie J.Kozubovskio ĹĄantaŞą informavo GeneralinÄ—s prokuratĹŤros vadovybÄ™, o SpecialiĹłjĹł tyrimĹł tarnyboje buvo pradÄ—tas keliolika mÄ—nesiĹł trukÄ™s nevieĹĄas tyrimas, kuris baigÄ—si buvusio advokato ir jo bendrininko sulaikymu. 4AIĂ&#x;KIĂ&#x;NYĂ&#x;JEĂ&#x;ÂŚĂ&#x;'+RYĂ&#x;Ă€EĂ&#x;VIĂ&#x;jIUS

Tarp sostinÄ—s teisininkĹł jau senokai sklandÄ— kalbos, kad J.Kozubovskio taikiniu buvo ta-

â– 7DUSMĂ˜SDWHNRLU-.R]XERYV NLVWDmLDXDGYRNDWDVLOJDL YHQJzDWY \NWLÂ’0RNHVmLĂ˜ LQVSHNFLMjLUSDWHLNWL SUDĂ…RPXVGRNXPHQWXV â– 3ULHĂ…NHOHWjPHWĂ˜-.R]X ERYVNLVEXYRWHLVLDPDVVX 9LOLDXV.DUDOLDXVYDGRYDXMD PRVNRQWUDEDQGLQLQNĂ˜ JUXSXRWzVQDULDLV â– %XYRÂ’WDULDPDNDGWHLVLQLQ NDVJDOzMRSDGzWLNRQWUD EDQGLQLQNDPVVDYRSDWDUL PDLVPHWDLV9LOQLDXV DS\JDUGRVWHLVPDVQXVSUHQ GzNDG-.R]XERYVNLR YHLNVPXVEĂ‘WĂ˜JDOLPD YHUWLQWLNDLSDGYRNDWR HWLNRVSDĂ?HLGLPjEHW QXVLNDOWLPRQHÂ’Ă?YHOJz

pÄ™s AukĹĄÄ?iausiojo teismo ir TeisÄ—jĹł tarybos pirmininkas Gintaras KryĹževiÄ?ius. J.Kozubovskis esÄ… grasino jÄŻ suĹžlugdyti, jei ĹĄis nepriims jam palankaus iĹĄaiĹĄkinimo, ar neteisÄ—tai praturtÄ—jusÄŻ asmenÄŻ galima tokiu laikyti, jei jis pinigus ÄŻgijo anksÄ?iau, nei buvo priimtos BaudĹžiamojo kodekso pataisos, ÄŻteisinusios bausmes uĹž neteisÄ—tÄ… praturtÄ—jimÄ…. PrezidentÄ—s Dalios GrybauskaitÄ—s pateiktos BaudĹžiamojo kodekso pataisos Seime buvo priimtos 2010 metĹł pabaigoje. TaÄ?iau tada kai kuriems teisininkams kilo abejoniĹł, ar galima iĹĄ kaltinamĹłjĹł reikalauti ÄŻrodyti, kad anksÄ?iau jĹł sukauptas turtas ÄŻgytas teisÄ—tai, ar taip nebus paĹžeidĹžiamas nekaltumo prezumpcijos principas. PrezidentĹŤros atstovai iĹĄaiĹĄkinimo kreipÄ—si ÄŻ AukĹĄÄ?iausiÄ…jÄŻ teismÄ…, taÄ?iau atsakymo sulaukÄ— tik ĹĄiĹł metĹł balandÄŻ. Penkiolikos teisÄ—jĹł plenarinÄ— sesija iĹĄaiĹĄkino, kad savininko nesugebÄ—jimas pagrÄŻsti turimo turto teisÄ—tomis pajamomis savaime nÄ—ra pagrindas kaltumui nustatyti, taÄ?iau konstatavo, kad atsakomybÄ— gali bĹŤti taikoma, net jei turtas nusikalstamai ÄŻgytas iki 2010 metĹł gruodĹžio, kai ÄŻsigaliojo atsakomybÄ— uĹž neteisÄ—tÄ… praturtÄ—jimÄ…. Dabar BaudĹžiamasis kodeksas numato, kad iki ketveriĹł metĹł laisvÄ—s atÄ—mimo bausme gali bĹŤti baudĹžiamas tas, kuris turÄ—jo didesnÄŻ negu 65 tĹŤkst. litĹł vertÄ—s turtÄ… Ĺžinodamas arba turÄ—damas ir galÄ—damas Ĺžinoti, kad tas turtas negalÄ—jo bĹŤti ÄŻgytas teisÄ—tomis pajamomis.


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ€ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

PASAULIS

PASAULIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

%SĂ&#x;TIĂ&#x;JOSĂ&#x;Ă€VALĂ&#x;GYĂ&#x;BAĂ&#x;UOLUĂ&#x;MUĂ&#x;Ă€AĂ&#x;VIĂ&#x;%UROPg

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS

Ă„3HUSDVWDUXRVLXVPHWXVSDJDYRPHĂ„NXU PLXV³¹DSLHQHGUDXJLĂ…NĂ˜Ă…DOLĂ˜DJHQWXV-$9 Ă?XUQDOLVWXLSDVLJ\Uz(VWLMRVSUH]LGHQWDV7RRPDV +HQGULNDV,OYHVDV(VWDLWXULSULHĂ?DVmLĂ˜JLUWLV

Venecijos meras ir dar daugiau nei 30 ĹžmoniĹł buvo sulaikyti treÄ?iadienÄŻ, vykstant plataus masto korupcijos tyrimui, susijusiam su povandeniniĹł uĹžtvarĹł, turinÄ?iĹł apsaugoti ĹĄÄŻ istorinÄŻ miestÄ… nuo potvyniĹł, statybos darbais. Ĺ is su infrastruktĹŤros projektais susijÄ™s korupcijos tyrimas nÄ—ra pirmas Italijoje. FinansĹł policija patvirtino, kad meras G.Orsoni (nuotr.) yra suimtas ir siejamas su tyrimu dÄ—l korupcijos, turto prievartavimo ir pinigĹł plovimo. ÄŽtariama, kad buvo iĹĄplauta per 20 mln. eurĹł.

„Tai reiĹĄkia du dalykus: arba mes esame vienintelÄ— valstybÄ— Europos SÄ… jungoje, turinti „kurmiĹłâ€œ problemÄ…, arba vienintelÄ—, kuri dÄ—l to kÄ… nors daro“, – pridĹŤrÄ— ĹžodĹžio kiĹĄenÄ—je neieĹĄkantis Estijos vadovas. Leidinio „Foreign Affairs“ Ĺžurnalistas tokiÄ… savigyrÄ… bĹŤtĹł palaikÄ™s tradiciniu estĹł pomÄ—giu kelti sau uodegÄ…, jeigu ne vienas „bet“ – su T.H.Ilveso ĹžodĹžiais dabar sutinka daugelis VakarĹł ĹžvalgybininkĹł. O pati Estija, kaip ir kitos Baltijos ĹĄalys, iĹĄgyvena „ar aĹĄ nesakiau“ momentÄ…. .EĂ&#x;NUĂ&#x;SIĂ&#x;LEIĂ&#x;DĂ€IAĂ&#x;2UĂ&#x;SIĂ&#x;JAI

PastarÄ… jÄŻ deĹĄimtmetÄŻ Rusijos karo lÄ—ktuvai kone reguliariai artindavosi prie Estijos sienos, kartais jÄ… paĹžeisdavo – nors ir reÄ?iau nei anksÄ?iau dÄ—l virĹĄ Baltijos ĹĄaliĹł patruliuojanÄ?iĹł NATO naikintuvĹł.

„Estai jau daug metĹł turÄ—jo reikalĹł su rusais ir jie instinktyviai Ĺžino Rusijos ĹžvalgybininkĹł elgesÄŻ, darbo pobĹŤdÄŻ. O mes – ne.“ -6FKLQGOHULV

Rusijos kariuomenÄ— pasienyje rengdavo pratybas, kuriĹł beveik neslepiami scenarijai primindavo kaimyninÄ—s ĹĄalies uĹžgrobimÄ… ir tvarkos ÄŻvedimÄ… teritorijoje, kur neva engiami rusakalbiai. TaÄ?iau Kremliaus diriguotÄ… kibernetinÄ™ atakÄ… 2007 metais patyrusi maĹžytÄ— Estija stengÄ—si nenusileisti nÄ— per nago juodymÄ….

SuÄ—mÄ— Venecijos merÄ…

Ir darÄ— tai aktyviau nei bet kuri kita Europos ĹĄalis. Nuo 2008 metĹł Taline veikia NATO kibernetinio saugumo centras, o Estija vadinama ĹĄios srities pradininke Aljanse. ÂľALĂ&#x;TOĂ&#x;JOĂ&#x;KAĂ&#x;ROĂ&#x;AIDAI

Kol estai vieĹĄai giriasi kaip kibernetinio saugumo specialistai, patyliukais ĹĄioje maĹžytÄ—je ĹĄalyje itin aktyviai veikia tradicinÄ— Ĺžvalgyba. Ĺ altojo karo laikĹł tradicijas primenanÄ?ios ĹžvalgybininkĹł operacijos, anot buvusio NacionalinÄ—s saugumo agentĹŤros analitiko Johno Schindlerio, – nauja estĹł aistra. „Estai jau daug metĹł turÄ—jo reikalĹł su rusais ir jie instinktyviai Ĺžino Rusijos ĹžvalgybininkĹł elgesÄŻ, darbo pobĹŤdÄŻ. O mes – ne“, – pabrėŞė ekspertas ir priminÄ—, kad JAV pastaruoju metu kilo nauja susidomÄ—jimo Rusija banga. Ĺ altojo karo laikĹł ekspertai Amerikoje dabar kone medĹžiojami, viliojami iĹĄ universitetĹł, tyrimĹł centrĹł ir kvieÄ?iami grÄŻĹžti, pasidalyti Ĺžiniomis ir patirtimi apie tai, kaip veikia rusĹł agentai. Taip yra todÄ—l, kad dalis naudingos informacijos griuvus SovietĹł SÄ… jungai buvo pamirĹĄta, ignoruota – manyta, kad jos daugiau nebeprireiks. Pastaraisiais metais Kremliui suintensyvinus Ĺžvalgybines operacijas, ir ypaÄ? po ÄŻvykiĹł Ukrainoje, estĹł patirtis itin vertinama. ÂľNIĂ&#x;PASĂ&#x;PRIĂ&#x;VERĂ&#x;TwĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;TEMPĂ&#x;TI

Taip buvo ne visada ir estams tokią pagarbą reikėjo iťsikovoti. Iki ťiol nepamirťtas bene daugiausia gėdos Estijai padaręs Hermano Simmo ťnipinėjimo skandalas. 2008 metais H.Simmas buvo suimtas ir nuteistas 13 metų ka-

%XYXVLRHVWĂ˜ Ă?YDOJ\ELQLQNR +6LPPRĂ…QLSL QzMLPR5XVLMDL VNDQGDODVSDNHQ Nz(VWLMDLEHWML DWVLJDYRLUSDVL PRNzLĂ…NODLGĂ˜

lÄ—jimo uĹž valstybiniĹł, NATO bei Europos SÄ…jungos paslapÄ?iĹł atskleidimÄ… Rusijai. Manoma, kad ĹĄis estas – daugiausia Ĺžalos Vakarams ir Estijai padarÄ™s asmuo per pastaruosius kelis deĹĄimtmeÄ?ius. TaÄ?iau estai atgavo pasitikÄ—jimÄ… – suÄ—musi H.SimmÄ… Estijos Ĺžvalgyba KaPo Ä—mÄ—si aktyviau medĹžioti kitus „kurmius“. Per pastaruosius metus buvo sulaikyti keli Rusijai ĹĄnipinÄ—jÄ™ agentai. Tarp jĹł – Sergejus Jakovlevas, kurÄŻ estams atskleisti padÄ—jo Lietuvos Ĺžvalgyba, Aleksejus ir Viktorija Dressenai, Vladimiras Veitmanas ir kiti. 'wĂ&#x;DIĂ&#x;JAĂ&#x;Â?TAĂ&#x;KOSĂ&#x;AGENĂ&#x;TUS

Ne visos operacijos atskleistos, bet Estija Ä—mÄ—si ir netikÄ—tĹł priemoniĹł. KaPo tapo pirmÄ… ja Ĺžvalgybos tarnyba Europoje, kuri vieĹĄai visuomenei kasmet pristato atvirÄ… ataskaitÄ…. Joje ÄŻvardijama ne tik ardomoji prieĹĄiĹĄkĹł ĹĄaliĹł ĹžvalgybĹł veikla, bet ir jĹł ÄŻtakos agentai. PastarĹłjĹł veiklos Estijos Ĺžvalgybininkai nemenkina, prieĹĄin-

gai – pabrÄ—Ĺžia daromÄ… ĹžalÄ… ir, kai tik galima, baudĹžia kaip ÄŻmanoma grieĹžÄ?iau pagal ÄŻstatymÄ…. Estai nesilaiko praktikos iĹĄkeisti savo sulaikytus agentus ÄŻ rusĹł, kaip anksÄ?iau darydavo amerikieÄ?iai. ÄŽ vieĹĄai gÄ—dijamĹł ÄŻtakos agentĹł ratÄ… patenka ir ÄŻvairĹŤs visuomenÄ—s veikÄ—jai, kurie nebĹŤtinai tiesiogiai apkaltinami, bet ÄŻvardijami kaip galimai susijÄ™ su Rusijos Ĺžvalgyba. Tokie asmenys Estijoje praranda pasitikÄ—jimÄ…. O kartais tai bĹŤna ne tik asmenys, bet ir Kremliaus remiamos ÄŻvairios nevyriausybinÄ—s organizacijos, fondai, kurie skleidĹžia RusijÄ… ĹĄlovinanÄ?iÄ… ir EstijÄ… menkinanÄ?iÄ… informacijÄ…. Tokios estĹł pastangos, regis, sulaukÄ— ÄŻvertinimo ne tik Vakaruose, bet ir Rusijoje. „Manau, Estija yra viena aktyviausiĹł ĹĄaliĹł RytĹł Europoje, kuri imasi kontrĹžvalgybos operacijĹł prieĹĄ Rusiją“, – neseniai pareiĹĄkÄ— su Kremliumi siejamas vieno Rusijos tyrimĹł centro vadovas Michailas Aleksandrovas. („Foreign Affairs“, LR)

NaujagimiĹł palaikai Suomijos policija treÄ?iadienÄŻ praneĹĄÄ—, kad vieno daugiabuÄ?io rĹŤsyje rado penkiĹł naujagimiĹł, kurie tikriausiai gimÄ— negyvi, palaikus ir sulaikÄ— 35 metĹł moterÄŻ. Ĺ iurpĹł radinÄŻ pareigĹŤnai aptiko iĹĄkviesti dÄ—l nemalonaus kvapo viename pastate Oulu mieste Suomijos ĹĄiaurÄ—s vakaruose. MinÄ—ta moteris prisistatÄ— pati ir tvirtino, kad tai trijĹł jos kĹŤdikiĹł, kurie gimÄ— negyvi prieĹĄ 5–10 metĹł, palaikai.

Ragina bĹŤti vieningus

Ă„/LHWXYDQLHNDGDQH EXVYLHQD³¹YDNDU /LHWXYDLLUNLWRPV5\WĂ˜ EHL9LGXULR(XURSRV Ă…DOLPVĂ?DGzMR/HQNLMR MHYLHĂ…LQWLV-$9SUH]L GHQWDV%DUDFNDV2ED PD2%ULXVHO\MHJHUDLV QRUDLVĂ?DUVWzVLmHNDL B.Obama antrÄ… jÄ… vizito VarĹĄuvoje dienÄ… toliau demonstravo oratorystÄ—s sugebÄ—jimus ir ĹžodĹžiais piktÄ… Rusijos ĹĄnopavimÄ… ÄŻ nugarÄ… jauÄ?iantÄŻ regionÄ… ramino: Amerika – su jumis. JAV vadovo kalbÄ… palydÄ—jo audringi plojimai ir skanduotÄ—s „Obama!“. Ir ne veltui – vÄ—l skambÄ—jo ne tik paĹžadai ginti RytĹł EuropÄ… nuo galimos grÄ—smÄ—s, bet ir ÄŻspÄ—jimai Rusijai. „Esame vieningi, nes tikime, kad tautos ir valstybÄ—s turi teisÄ™ paÄ?ios nusprÄ™sti savo likimÄ… – tarp jĹł ir ĹžmonÄ—s Ukrainoje. Rusijos provokacijos jai kainuos dar daugiau“, – kalbÄ—jo B.Obama. B.Obama VarĹĄuvoje atvirai tarÄ—si ir su milijardieriumi, ĹĄokolado magnatu Petro PoroĹĄenka, kuris prieĹĄ 10 dienĹł laimÄ—jo Uk-

rainos prezidento rinkimus ir tapo pirmuoju iĹĄrinktu ĹĄios ĹĄalies lyderiu po prorusiĹĄko prezidento pabÄ—gimo ir Maskvos ÄŻvykdytos Krymo aneksijos. JAV parama su prorusiĹĄkais separatistais netoli sienos su Rusija kariaujanÄ?iai Ukrainai iki ĹĄiol buvo finansinÄ—, bet dabar ji bus ir karinÄ— – B.Obama ĹžadÄ—jo skirti ÄŻrangos bei ekipuotÄ—s priemoniĹł. Ne vien ĹžodinÄ—s ar finansinÄ—s pagalbos sulauks ne tik Ukraina. JAV karinÄ—s pagalbos jau sulaukusios NATO valstybÄ—s – Baltijos ĹĄalys, Lenkija, Rumunija ir Bulgarija dabar ÄŻvardijamos kaip galimos teritorijos naujiems JAV pajÄ—gumams dislokuoti. O B.Obamos pakartotas teiginys, kad visos Aljanso narÄ—s turÄ—tĹł susirĹŤpinti savo gynyba ir jai skirti deramÄ… dÄ—mesÄŻ, regis, buvo iĹĄgirstas. Neraginamas ÄŒekijos gynybos ministras Martinas Stropnickis Briuselyje vykusiame NATO gynybos ministrĹł susitikime pasiĹŤlÄ— Baltijos ĹĄalims skirti prieĹĄlÄ—ktuvinÄ—s gynybos priemoniĹł. Lietuvos kraĹĄto apsaugos ministerijos politikos direktorius Vaidotas Urbelis „Lietuvos rytui“ pripaĹžino, kad pasiĹŤlymas iĹĄties buvo kiek netikÄ—tas. Mat paprastai siĹŤlant stiprinti Baltijos ĹĄaliĹł

Ă„5HXWHUVÂłQXRWU

.!Ă&#x;4/Ă&#x;PAĂ&#x;RAĂ&#x;MgĂ&#x;Ă€AĂ&#x;DAĂ&#x;Ă€OĂ&#x;DĂ€IAISĂ&#x;IRĂ&#x;GINKĂ&#x;LAIS

%2EDPD9DUĂ…XYRMHSDĂ?DGzMRJLQWL5\WĂ˜(XURSjLUSDUHPWL8NUDLQj

TreÄ?iadienÄŻ Ispanijos bĹŤsimasis karalius princas Felipe paragino tautieÄ?ius susivienyti dÄ—l geresnÄ—s ateities – toks buvo pirmas vieĹĄas princo kreipimasis po jo tÄ—vo karaliaus Juano Carloso, ĹĄalÄŻ valdĹžiusio 39 metus, paskelbto praneĹĄimo, kad jis atsisakÄ…s sosto sĹŤnaus naudai. 46-eriĹł aukĹĄtaĹŤgis, buvÄ™s olimpietis buriuotojas, sostÄ… perims jo ĹĄaliai kovojant su 26 proc. siekianÄ?iu nedarbu, bruzdant monarchijos prieĹĄininkams ir stiprÄ—jant nepriklausomybÄ—s judÄ—jimui ĹĄiauriniame Katalonijos regione. „Tokiais sunkiais tarpsniais kaip ĹĄis, kurÄŻ mes iĹĄgyvename, kaip rodo istorinÄ— patirtis, tik mĹŤsĹł troĹĄkimĹł suvienijimas gali mums padÄ—ti“, – sakÄ— Felipe.

Palaiko kaimynÄ… Vokietijos kanclerÄ— A.Merkel, treÄ?iadienÄŻ kalbÄ—dama parlamente, vÄ—l paragino savo Europos kolegas palaikyti J.C.Junckero kandidatĹŤrÄ… ÄŻ Europos Komisijos pirmininko postÄ…. „Rengiu daugybÄ™ diskusijĹł su savo kolegomis Europoje apie esminius klausimus. MÄ—ginu uĹžtikrinti, kad Europos liaudies partijos kandidatas J.C.Junckeras gautĹł balsĹł daugumą“, – tikino viena ÄŻtakingiausiĹł pasaulio politikiĹł.

IĹĄÄ—jo ÄŻ laisvÄ™ gynybÄ… pasiĹŤlymai pirmiausia keliauja NATO karinei vadovybei – jÄ… tokiais pasiĹŤlymais ÄŻvairios ĹĄalys pastaraisiais mÄ—nesiais tiesiog apibÄ—rÄ—. Ir nors Baltijos ĹĄalyse buvo sustiprinta oro policijos misija, vyko ir toliau vyks neregÄ—to masto bei pobĹŤdĹžio karinÄ—s pratybos, Ä?ekĹł siĹŤlymas sustiprinti prieĹĄlÄ—ktuvinÄ™ gynybÄ…, pasak V.Urbelio, bĹŤtĹł ypaÄ? sveikintinas. Tiesa, ÄŒekijos Ĺžiniasklaidos duomenimis, Praha siĹŤlo artimojo nuotolio prieĹĄlÄ—ktuvinÄ—s gynybos sistemas RBS-70, kokias tu-

ri ir Lietuva, bei vidutinio nuotolio prieĹĄlÄ—ktuvinÄ—s gynybos sistemÄ… KUB, kurios raketos gali sunaikinti taikinÄŻ uĹž 26 kilometrĹł. Pastaroji sistema, nors ir yra modernizuota, vis dÄ—lto moraliĹĄkai pasenusi ir jÄ… ÄŒekija planuoja nuraĹĄyti 2016-aisiais. Beje, ÄŻdomu tai, kad liberaliĹł paĹžiĹŤrĹł ÄŒekijos gynybos ministras tokÄŻ pasiĹŤlymÄ… pateikÄ— po to, kai ĹĄalies premjeras socialdemokratas Bohuslavas Sobotka pareiĹĄkÄ—, jog NATO pajÄ—gumĹł Europoje esÄ… nebĹŤtina stiprinti. (BBC, „Denik.cz“, LR)

JAV antradienÄŻ ÄŻ laisvÄ™ iĹĄÄ—jo 17 metĹł uĹž ĹžmogĹžudystÄ™ kalintas niujorkietis. Jis, kaip nustatyta visai neseniai, buvo nuteistas remiantis klaidingu liudijimu. 53 metĹł R.Loganas, kuris visuomet tvirtino, jog yra nekaltas, buvo nuteistas uĹž Sh.Gibbonso nuĹžudymÄ… 1997 metĹł liepos 24 dienÄ…. Sh.Gibbonsas buvo nuĹĄautas Brukline po Ĺžaidimo kauliukais. Nuosprendis ÄŻkalinti R.LoganÄ… buvo pagrÄŻstas vienos kaimynÄ—s liudijimu, kad jis buvo nusikaltimo vietoje, taÄ?iau dabar paaiĹĄkÄ—jo, jog ji klydo.


SDVDXOLV

PELUĂ?HOLRGĂ&#x;

,ENĂ&#x;KAIĂ&#x;NEĂ&#x;SIĂ&#x;KUKĂ&#x;LIĂ&#x;NAĂ&#x;ÂŚĂ&#x;NOĂ&#x;RIĂ&#x;KAĂ&#x;ROĂ&#x;SUĂ&#x;¡'OOGĂ&#x;LE¨ E l do r a d a s BU T R I M A S Specialiai LR, VarĹĄuva

„TarptautiniĹł interneto monopolininkĹł savivalÄ— kelia grÄ—smÄ™ ne tik spaudos iĹĄlikimui bei kokybei, bet ir demokratijai“, – pareiĹĄkÄ— didĹžiausio Lenkijos Ĺžurnalo „Polityka“ redaktorius Jerzy Baczynskis. PanaĹĄiai kalbÄ—jo dauguma VarĹĄuvoje vykusios konferencijos „Europos Ĺžiniasklaidos ateitis. Ĺ ansai ir pavojai“ dalyviĹł.

„TarptautiniĹł interneto monopolininkĹł savivalÄ— kelia grÄ—smÄ™ ne tik spaudos iĹĄlikimui bei kokybei, bet ir demokratijai.“ -%DF] \QVNLV

VietiniĹł ĹĄio verslo lyderiĹł abejonÄ—ms pritarÄ— ir kolegos iĹĄ Vokietijos bei Ĺ veicarijos. Jie ragina Europos ParlamentÄ… sutramdyti monopolininkais tapusius interneto gigantus. Kuo pastarieji nusikalto? .EĂ&#x;SgĂ&#x;Ă€IĂ&#x;NINĂ&#x;GAĂ&#x;KONĂ&#x;KUĂ&#x;RENĂ&#x;CIĂ&#x;JA

Konferencijos centre atsidĹŤrÄ— Vokietijos Ĺžiniasklaidos koncerno „Axel Springer SE“ valdybos pirmininkas Mathias Dopfneris, prieĹĄ du mÄ—nesius paraĹĄÄ™s protesto laiĹĄ-

kÄ… koncerno „Google“ vadovams. M.Dopfneris kritikavo „Google“ savininkus, kad interneto narĹĄyklÄ—se pirmenybÄ— teikiama verslo ryĹĄiais susijusioms ÄŻmonÄ—ms. Tai esÄ… iĹĄkreipia normaliÄ… konkurencijÄ…, nes narĹĄykliĹł priekyje atsiranda tie, kurie sumoka „Google“ uĹž reklamÄ…, o to nedarantys interneto vartotojai siĹŤlomi kaip paskutiniai. Didieji interneto monopolininkai esÄ… ignoruoja Ĺžiniasklaidos atstovĹł protestus ir pasiĹŤlymus, pro pirĹĄtus ĹžiĹŤri ÄŻ spaudos tekstĹł vagis. DÄ—l pastarosios prieĹžasties laikraĹĄÄ?iai ir Ĺžurnalai patiria milĹžiniĹĄkĹł nuostoliĹł, mat ĹžurnalistĹł parengtus straipsnius nebaudĹžiamai kopijuoja iĹĄ tokiĹł vagysÄ?iĹł besipelnantys internetiniai tinklalapiai. 4EKSĂ&#x;TUSĂ&#x;LEIĂ&#x;DĂ€IAĂ&#x;VOGĂ&#x;TI

Ĺ veicarijos Ĺžiniasklaidos koncerno „Ringier AG“ direktoriĹł tarybos pirmininkas Michaelis Ringieris absurdiĹĄka pavadino situacijÄ…, kai uĹž falsifikuotĹł laikrodĹžiĹł ar rankinukĹł pardavinÄ—jimÄ… baudĹžiama, o uĹž nukopijuotus spaudos tekstus – ne. Ĺ˝urnalo „Polityka“ redaktorius J.Baczynskis pareiĹĄkÄ—, kad vietos teisÄ—jai treÄ?ius metus neÄŻstengia uĹžbaigti bylos dÄ—l neteisÄ—to jĹł tekstĹł naudojimo, o politikai ÄŻ skundus nereaguoja. KovÄ… su tekstĹł vagimis esÄ… apsunkina tai, kad Europos SÄ… jungos ĹĄalyse galioja skirtingi ÄŻstaty-

5%XWULPRQXRWU

3DWRJLLQWHUQHWLQzSDLHĂ…NRVVLVWHPDDUSDYRMĂ˜GH PRNUDWLMDLNHOLDQWLVPLOĂ?LQDV"7RNLRVGLVNXVLMRV GzOEHQGURYzVĂ„*RRJOHÂłYHLNVPĂ˜YHUGD/HQNLMRMH

/HQNLMRV9RNLHWLMRVLUĂ‚YHLFDULMRVVSDXGRVOHLGzMDLUHLNDODYRNDG%ULXVHOLVDSULERWĂ˜LQWHUQHWRJLJDQWĂ˜VDYLYDOÂ?

mai dÄ—l tokiĹł prasiĹžengimĹł, ir nesÄ…Ĺžiningi leidÄ—jai ÄŻmones steigia ten, kur uĹž raĹĄiniĹł vagystes nÄ—ra baudĹžiama. „Tik bendra Europos SÄ…jungos kova su intelektinÄ—s nuosavybÄ—s vagystÄ—mis ir internetiniĹł JAV koncernĹł monopoliu padÄ—s iĹĄlikti laikraĹĄÄ?iams ir Ĺžurnalams“, – pareiĹĄkÄ— J.Baczynskis. PrieĹĄingu atveju, anot Ĺžurnalo „Polityka“ redaktoriaus, visa Ĺžiniasklaida gali tapti bulvarinÄ—, pavirĹĄutiniĹĄka, o tai pakenks demokratijos plÄ—trai. 0AĂ&#x;VOĂ&#x;JUSĂ&#x;RIMĂ&#x;TAIĂ&#x;SPAUĂ&#x;DAI

„Newsweek“ Ĺžurnalo lenkiĹĄko leidinio redaktorius Tomaszas Li-

sas pritarė, kad didŞiausias pavojus yra iťkilęs rimtajai Şiniasklaidai, mat tiriamiesiems bei analitiniams raťiniams parengti reikia ir patyrusių Şurnalistų, ir daugiau laiko. Anot T.Liso, visa pasaulinė Şiniasklaida neįvertino interneto pavojaus ir suklydo prieť deťimtmetį įkōrusi nemokamus savo tekstų tinklalapius. M.Dopfneris ir M.Ringieris pareiťkė, kad prie nemokamos informacijos pripratusią jauną ją kartą dabar bus sunku įpratinti mokėti uŞ tekstus, skaitomus internete. Taip pat esą bus sunku priversti pelnu dalytis internetinių paslaugų monopolininkus, kurie

lobsta iĹĄ dedamĹł legaliĹł ir nelegaliĹł tekstĹł. )¸Ă&#x;NYĂ&#x;KIĂ&#x;MUĂ&#x;BAUĂ&#x;GIĂ&#x;NAĂ&#x;VELĂ&#x;TUI

Vis dÄ—lto ÄŻdomu tai, kad „Polityka“ bei „Newsweek“ tapo pirmaisiais Ĺžurnalais Lenkijoje, kurie sugebÄ—jo sustabdyti tiraĹžo maŞėjimÄ…, ir jis palengva vÄ—l didÄ—ja. Vokietijos ir Ĺ veicarijos koncernĹł vadovai irgi pareiĹĄkÄ—, kad dalies jĹł leidiniĹł tiraĹžai taip pat pradÄ—jo augti, o tai esÄ… liudija, jog laikraĹĄÄ?iams ir Ĺžurnalams iĹĄnykimas vis dÄ—lto negresia. MinÄ—ta konferencija naujienĹł agentĹŤroje PAP surengta siekiant paminÄ—ti demokratijos atgavimo Lenkijoje 25-metÄŻ.


GREITKELIS

EKONOMIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Ă„:LNLSHGLDÂłQXRWU

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ€ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

"ALĂ&#x;TAĂ&#x;RUĂ&#x;SIĂ‹Ă&#x;UĂ€Ă&#x;KARĂ&#x;DOS .DLP\QDPVÂ’JULVRPDĂ…LQDVDWJDEHQDQW\VEHWPR NHVmLXVPRNzWLYHQJLDQW\VOLHWXYLDL7RGzOEDOWDUX VLDLMLHPVzPzPDVLĂ…NDLNHOWLEDXGĂ?LDPjVLDVE\ODV M a r iu s JO K ĹŞ B A I T I S LR korespondentas

Baltarusiai paskelbÄ— automobiliais ÄŻ ĹĄalÄŻ atvykusiĹł ir iĹĄ ten namo traukiniais grÄŻĹžusiĹł lietuviĹł medĹžioklÄ™. Per tris ĹĄiĹł metĹł mÄ—nesius tokiems apsukruoliams iĹĄkelta tris kartus daugiau baudĹžiamĹłjĹł bylĹł nei pernai per visus metus. 3IĂ&#x;Ă„LOĂ&#x;Ă&#x;LIĂ&#x;TĂ‹

„Tu niekuo nerizikuoji, perveĹži maĹĄinÄ…, atiduodi, kam reikia, ir keliauji laisvas namo traukiniu. Apmokame visÄ… kelionÄ™, vizÄ… ir gauni 300 litĹłâ€œ, – taip „Lietuvos ryto“ korespondentui sakÄ— vienas skelbimo internete autorius. SkelbimĹł svetainÄ—se apstu pasiĹŤlymĹł gabenti automobilius ÄŻ BaltarusijÄ…. Nors uĹždarbis ir nÄ—ra didelis, taÄ?iau ir sugaiĹĄti daug nereikia – pasiekti MinskÄ…, o kai kada ir dar artimesnÄŻ taĹĄkÄ…. Skelbimo autorius neslÄ—pÄ—, kad studentui tai puiki galimybÄ— lengvai uĹžsidirbti. Tereikia turÄ—ti vairuotojo paĹžymÄ—jimÄ… ir pasÄ…. Tiesa, reikia leisti ir ÄŻregistruoti automobilÄŻ tavo vardu. .OĂ&#x;RIĂ&#x;I¸Ă&#x;VENGĂ&#x;TIĂ&#x;MOĂ&#x;KESĂ&#x;jIĂ‹

Taip prekeiviai, gabendami automobilius ÄŻ BaltarusijÄ…, bando iĹĄvengti importo mokesÄ?iĹł. KaimyninÄ— ĹĄalis yra MuitĹł sÄ…jungos narÄ—, todÄ—l iĹĄ ES gabenamoms maĹĄinoms taikomi nemaĹži mokesÄ?iai. TaÄ?iau juk gali Baltarusijoje palikti „sugedusią“ maĹĄinÄ…. TodÄ—l visi, ÄŻvaĹžiuojantys ÄŻ BaltarusijÄ… ir iĹĄ jos iĹĄvaĹžiuojantys, muitinÄ—je turi deklaruoti, kad atvyko ir iĹĄvyko automobiliu. Jei to nepadarei, lauk bÄ—dĹł. IĹĄradingi ir rizikuoti linkÄ™ lietuviai nugabena maĹĄinÄ…, o grÄŻĹžta traukiniu arba autobusu. Jei pasienyje jĹł paklausia, kur automobilis, paprastai aiĹĄkinama, kad jis sugedo, tad tenka skubÄ—ti namo, nes baigiasi trumpalaikÄ— viza. "AUĂ&#x;DOSĂ&#x;MIĂ&#x;LIĂ&#x;JARĂ&#x;DIĂ&#x;NwS

.ROHNFLQLQNĂ˜ JDUDĂ?XRVHLĂ…OLNÂ? Ă„/DQFLD$XUHOLDÂł DXWRPRELOLDL SULPHQDSUD zMXVLXVĂ…LR,WD OLMRVJDPLQWRMR Ă…ORYzVODLNXV

¡,ANĂ&#x;CIA¨Ă&#x;PREĂ&#x;KwSĂ&#x;Ă€ENKĂ&#x;LUIĂ&#x;JAUĂ&#x; UĂ€Ă&#x;SAĂ&#x;KYĂ&#x;TAĂ&#x;LAIĂ&#x;DOĂ&#x;TUĂ&#x;VIĂ‹Ă&#x;GIESĂ&#x;Mw

2ANĂ&#x;DAĂ&#x;TIKĂ&#x;NUĂ&#x;MEĂ&#x;RIUS

Lietuvos muitinÄ—s departamentas savo ruoĹžtu ÄŻspÄ—jo, kad susiviliojÄ™ lengvu uĹždarbiu gali turÄ—ti bÄ—dĹł kaimyninÄ—je ĹĄalyje. „IĹĄ tiesĹł jie pradÄ—jo grieĹžÄ?iau kontroliuoti automobiliĹł ÄŻveĹžimÄ…. TodÄ—l padaugÄ—jo ir bylĹł. Baltarusiai teigÄ— garaĹžuose randantys daug lietuviĹĄkĹł registracijos numeriĹłâ€œ, – „Lietuvos rytui“ sakÄ— Lietuvos muitinÄ—s departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas Jonas MiĹĄkinis. MaĹĄinĹł pirkÄ—jai Baltarusijoje irgi stengiasi, kad Lietuvoje registruotas automobilis greitai taptĹł vietinis. PavyzdĹžiui, perkalami kÄ—bulo numeriai, maĹĄinos tyÄ?ia sudauĹžomos. Anot J.MiĹĄkinio, skelbimo autorius internete neteisus dÄ—l rizikos. „MaĹĄina atvaĹžiavÄ™s ir ten jÄ… palikÄ™s lietuvis yra ÄŻtraukiamas ÄŻ duomenĹł bazes. Kai jis vÄ—l atvyks ÄŻ BaltarusijÄ…, iĹĄ ĹĄalies nebus iĹĄleistas tol, kol nesusimokÄ—s mokesÄ?iĹł. Taigi toje ĹĄalyje turÄ—s dideliĹł bÄ—dĹłâ€œ, – atkreipÄ— dÄ—mesÄŻ MuitinÄ—s departamento atstovas. Tiesa, taip maĹĄinas ÄŻ kaimyninÄ™ ĹĄalÄŻ gabenantys lietuviai interneto pokalbiĹł svetainÄ—se tvirtino, kad ÄŻvaĹžiavus pro kitÄ… pasienio punktÄ… nebĹŤna jokiĹł kliĹŤÄ?iĹł. TaÄ?iau J.MiĹĄkinis tuo tikÄ—ti nelinkÄ™s: anot jo, kaimynai taip pat kompiuterizuoja visus duomenis.

Ă„)LDWÂłYDGRYDV6HUJLR 0DUFKLRQQHVLHNLDNDG Ă„/DQFLDÂłSUHNzVĂ?HQNOX SDĂ?\PzWĂ˜DXWRPRELOLĂ˜ OLNWĂ˜WLNYLHQDVPRGH OLV,UWLNWDLLWDODPV Tokie koncerno planai itin nepatiko „lanÄ?istams“ (iĹĄvertus iĹĄ italĹł k. „lancisti“ – uĹžkietÄ—jÄ™ italĹł kultinio prekÄ—s Ĺženklo gerbÄ—jai). TaÄ?iau ar jĹł ÄŻtĹŤĹžis bus stipresnis nei „Fiat“ siekis dirbti kuo pelningiau? Kadaise automobilis su „Lancia“ emblema Sen Tropezo (PrancĹŤzija) gatvÄ—se traukdavo susiĹžavÄ—jimo Ĺžvilgsnius, kaip ir didĹžiajame ekrane PrancĹŤzijos kino ĹžvaigĹždÄ— Brigitte Bardot. TaÄ?iau dabar PrancĹŤzijos Rivjeroje „Lancia“ greiÄ?iausiai skaiÄ?iuoja savo paskutines dienas. „Fiat“ vadovas S.Marchionne nori per dvejus metus sumaĹžinti ĹĄio prekÄ—s Ĺženklo gamybÄ… iki vienintelio modelio ir jÄŻ pardavinÄ—ti tik Italijoje. ÂżIĂ&#x;NOĂ&#x;MASĂ&#x;TIKĂ&#x;%UROĂ&#x;POĂ&#x;JE

9Ă‚mLDYLQVNRQXRWU

Tokie prekeiviai kaimynams jau ÄŻgriso. TodÄ—l pasienyje vis daĹžniau ÄŻkliĹŤva Lietuvos gyventojai, kurie kaĹžkada kirto sienÄ… automobi-

liu, bet namo grÄŻĹžo jau be jo. BaltarusiĹł pareigĹŤnai neabejoja, kad tokie verteivos – ne uĹžuomarĹĄos, o vengia susimokÄ—ti mokesÄ?ius. Pernai Baltarusijoje lietuviams buvo iĹĄkeltos 8 baudĹžiamosios bylos uĹž tai, kad tokiu bĹŤdu bandÄ— iĹĄsisukti. Jiems apskaiÄ?iuota sumokÄ—ti 3 milijardus Baltarusijos rubliĹł (750 tĹŤkst. litĹł). Ĺ ÄŻmet per tris mÄ—nesius jau ÄŻkliuvo 65 lietuviai, iĹĄkeltos net 23 bylos. Baltarusijos tarnybos jiems per tris mÄ—nesius apskaiÄ?iavo jau 6,43 milijardo baltarusiĹĄkĹł rubliĹł mokesÄ?iĹł. Negana to, Baltarusijos pareigĹŤnai Lietuvos muitinÄ—s departamentui atsiuntÄ— grÄ—smingÄ… laiĹĄkÄ…, kuriame perspÄ—ja, kad prasiĹžengÄ—liai bus baudĹžiami itin grieĹžtai – iki 3 metĹł kalÄ—jimo.

7LHV/LHWXYRVVLHQDVX%DOWDUXVLMDDSVXNUXROLDPVJDOLNLOWLQHPDĂ?DLEzGĂ˜

Ĺ is Ĺžingsnis – „Fiat“ susijungimo su JAV automobiliĹł gamintoju „Chrysler“ dalis: „Lancia“ tapo tiesiog nereikalinga. TodÄ—l S.Marchionne ir rengiasi gedulingosioms miĹĄioms uĹž „Lancia“.

„Lancia“ ĹženklÄ… pastebi tik Europos pirkÄ—jai, bet pastaraisiais metais jie tikrai neiĹĄlaidauja naujiems automobiliams. „Tai globalaus gamintojo racionalus sprendimas. Ĺ is prekÄ—s Ĺženklas neturi traukos jÄ—gos uĹž Italijos ribĹłâ€œ, – kalbÄ—jo Milano aukĹĄtosios politechnikos mokyklos ÄŽmoniĹł valdymo fakulteto dekanas Gianluca Spina. Siekdamas padengti Europoje patiriamus nuostolius, S.Marchionne iĹĄplÄ—tÄ— vadinamaisiais „Premium“ prekÄ—s Ĺženklais paĹžymÄ—tĹł automobiliĹł „Maserati“ ir „Alfa Romeo“ gamybÄ… ir siĹŤlo juos visame pasaulyje. Koncerno gaminamÄ… ir platinamÄ… amerikinÄŻ „Jeep“ irgi Ĺžino net Afrika.

Ă&#x201E;<SVLORQ³¹EHQHYLHQLQWHOLVYLOmLĂ&#x2DC;GDUWHLNLDQWLVĂ&#x201E;/DQFLDÂłPRGHOLV

¡&IAT¨Ă&#x;VAĂ&#x;DOĂ&#x;VĂ&#x2039;Ă&#x;SPRENĂ&#x;DIĂ&#x;MASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;ABEĂ&#x;JOĂ&#x;TIĂ&#x;NAS â&#x2013; 1RUDVQHSUDUDVWLSUHNzV Ă?HQNORĂ&#x201E;/DQFLDÂłSDOLHNDQW YLHQLQWHOÂ&#x2019;PRGHOÂ&#x2019;ÂąLĂ&#x2026;HV PzVDEHMRWLQDVVSUHQGLPDV 1HWSUDEDQJĂ&#x2018;VSUHNLĂ&#x2DC;Ă?HQN ODLĂ&#x201E;/DPERUJKLQLÂłDUĂ&#x201E;5ROOV 5R\FHÂłWXULGDXJHOÂ&#x2019;PRGHOLĂ&#x2DC; â&#x2013;  %HWRYDUJXDUJDOLEĂ&#x2018;

WLĂ&#x2026;YLHVLDWHLWLVDXWRPRELOLR VNLUWRWLNYLHQDLULQNDL â&#x2013; 3DY \]GĂ?LXL-$9DXWRPREL OLĂ&#x2DC;PLOĂ?LQDVĂ&#x201E;*HQHUDO0RWRUVÂł SUDzMXVÂ&#x2019;JUXRGÂ&#x2019;QXVSUHQGzSR PHWĂ&#x2DC;SDPDĂ?XQXWUDXN WLVDYRDXWRPRELOLĂ&#x2DC;Ă&#x201E;+ROGHQÂł JDP\Ej$XVWUDOLMRMH

O kas ta â&#x20AC;&#x17E;Lanciaâ&#x20AC;&#x153;? TokÄŻ ĹženklÄ&#x2026; pastebi tik Europos pirkÄ&#x2014;jai, taÄ?iau pastaraisiais metais jie tikrai neiĹĄlaidauja naujiems automobiliams. TodÄ&#x2014;l nenuostabu, kad 55 milijardĹł eurĹł vertÄ&#x2014;s 5 metĹł â&#x20AC;&#x17E;Fiatâ&#x20AC;&#x153; investicijĹł planuose â&#x20AC;&#x17E;Lanciaâ&#x20AC;&#x153; iĹĄ esmÄ&#x2014;s nebeliko.

liĹł paletÄ&#x2014;je dar bus per 12 tĹŤkst. eurĹł kainuojantis maĹžalitraĹžis â&#x20AC;&#x17E;Ypsilonâ&#x20AC;&#x153;. Dvigubai brangesnÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Deltaâ&#x20AC;&#x153; bus baigta pardavinÄ&#x2014;ti ĹĄiemet. Tiesa, italĹł gamintojas norÄ&#x2014;tĹł investuoti ÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Ypsilonâ&#x20AC;&#x153; rekonstrukcijÄ&#x2026;, nes automobilis praÄ&#x2014;jusÄŻ deĹĄimtmetÄŻ buvo vienas perkamiausiĹł Italijoje.

0AĂ&#x;SIĂ&#x;Ă&#x201E;LAĂ&#x;TOĂ&#x;LIAUĂ&#x;TRAUKĂ&#x;SIS

Kadaise â&#x20AC;&#x17E;Lanciaâ&#x20AC;&#x153; siĹŤlÄ&#x2014; itin dailĹł â&#x20AC;&#x17E;Aurelia Spiderâ&#x20AC;&#x153;, kurÄŻ kartu su B.Bardot buvo galima pamatyti 1956 metais sukurtoje kino juostoje â&#x20AC;&#x17E;Ir Dievas sukĹŤrÄ&#x2014; moterÄŻâ&#x20AC;&#x153;. Bet pastaraisiais deĹĄimtmeÄ?iais ĹĄio prekÄ&#x2014;s Ĺženklo populiarumas smarkiai sumaĹžÄ&#x2014;jo. Bandymas â&#x20AC;&#x17E;Chryslerâ&#x20AC;&#x153;pardavinÄ&#x2014;ti kaip â&#x20AC;&#x17E;Lanciaâ&#x20AC;&#x153; taip pat nedavÄ&#x2014; jokios naudos. PraÄ&#x2014;jusiais metais ĹĄios markÄ&#x2014;s automobiliĹł Europoje buvo parduota 20 procentĹł maĹžiau negu uĹžpernai â&#x20AC;&#x201C; iĹĄ viso 75 tĹŤkstanÄ?iai. Dar 2010 metais â&#x20AC;&#x17E;Fiatâ&#x20AC;&#x153; vadovas S.Marchionne kalbÄ&#x2014;jo iki 2014-ĹłjĹł norÄŻs padidinti â&#x20AC;&#x17E;Lanciaâ&#x20AC;&#x153; pardavimÄ&#x2026; iki 300 tĹŤkst. automobiliĹł. Iki 2016 metĹł â&#x20AC;&#x17E;Lanciaâ&#x20AC;&#x153; mode-

'ERĂ&#x;BwĂ&#x;JAIĂ&#x;wMwĂ&#x;PROĂ&#x;TESĂ&#x;TUOĂ&#x;TI

â&#x20AC;&#x17E;Fiatâ&#x20AC;&#x153; vadovo S.Marchionne planai pribloĹĄkÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Lanciaâ&#x20AC;&#x153; aistruolius. â&#x20AC;&#x17E;Sprendimas palikti vienintelÄŻ modelÄŻ yra Ĺžalingas ir Ĺžeminantisâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; Romos universiteto studentas 26-eriĹł Andrea Bonamore. Socialiniame tinkle â&#x20AC;&#x17E;Facebookâ&#x20AC;&#x153; jis turi tinklaraĹĄtÄŻ â&#x20AC;&#x17E;I Love â&#x20AC;&#x17E;Lanciaâ&#x20AC;&#x153; (â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ myliu â&#x20AC;&#x17E;Lanciaâ&#x20AC;&#x153;). Daugiau nei trys tĹŤkstanÄ?iai â&#x20AC;&#x17E;lanÄ?istĹłâ&#x20AC;&#x153; pritarÄ&#x2014; internete iĹĄplatintai peticijai, kurioje pasisakoma uĹž tai, kad â&#x20AC;&#x17E;Lanciaâ&#x20AC;&#x153; iĹĄliktĹł. â&#x20AC;&#x17E;Facebookâ&#x20AC;&#x153; tinklaraĹĄtyje â&#x20AC;&#x17E;Taipâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Lanciaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;neâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; S.Marchionneâ&#x20AC;&#x153; pasisakÄ&#x2014; beveik 9 tĹŤkst. ĹĄio socialinio tinklo vartotojĹł. PanaĹĄiĹł akcijĹł bĹŤta ir â&#x20AC;&#x17E;Twitterâ&#x20AC;&#x153;. Tik naudos kaĹžin ar bus.


EKONOMIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

RINKOSĂ&#x;PULSAS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

5'DQLVHYLmLDXVQXRWU

ÂżAIĂ&#x;DIĂ&#x;MĂ&#x2039;Ă&#x;PAĂ&#x;SAUĂ&#x;LIOĂ&#x;VALĂ&#x;DOĂ&#x;VwĂ&#x;KUĂ&#x;RIAĂ&#x;SIĂ&#x;,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VOĂ&#x;JE 1HNLHNYLHQjGLHQjSDVDXOLQzNRPSDQLMDSHUNHOLD VDYRFHQWULQÂ?EĂ&#x2018;VWLQÂ?Â&#x2019;/LHWXYj7DLSDGDUzYLHQD VRFLDOLQLĂ&#x2DC;LUPRELOLĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC;Ă?DLGLPĂ&#x2DC;O\GHULĂ&#x2DC;ÂąPLOLMDU GDLVOLWĂ&#x2DC;DS\YDUWjVNDLmLXRMDQWLĂ&#x201E;*DPH,QVLJKWÂł me ir visiems jiems vadovaujantÄŻ padalinÄŻ.

A r nol d a s LU KO Ĺ I US LR korespondentas

15 pasaulio valstybiĹł 900 darbuotojĹł turinÄ?ios Rusijos kompanijos â&#x20AC;&#x17E;Game Insightâ&#x20AC;&#x153; Ĺžaidimus ĹžaidĹžia daugiau negu 250 milijonĹł ĹžmoniĹł. Ĺ iuo metu ÄŻmonÄ&#x2014; perkelia savo vadovybÄ&#x2122; iĹĄ Maskvos ÄŻ VilniĹł. Kas nulÄ&#x2014;mÄ&#x2014; tokÄŻ sprendimÄ&#x2026; ir kÄ&#x2026; iĹĄ to gaus Lietuva? Apie tai â&#x20AC;&#x201C; pokalbis su kompanijos vadove Alisa Ä&#x152;umaÄ?enko, kuriÄ&#x2026; Ĺžurnalas â&#x20AC;&#x17E;Forbesâ&#x20AC;&#x153; pavadino 2012 metĹł verslininke. â&#x20AC;&#x201C; Turite atstovybes penkiolikoje ĹĄaliĹł, tad kodÄ&#x2014;l pasirinkote VilniĹł? â&#x20AC;&#x201C; Pagrindinis kompanijos biuras buvo Maskvoje, o dabar persikraustÄ&#x2014; ÄŻ VilniĹł. ÄŽvairiose ĹĄalyse turime ne atstovybes, o atstovus: juk ĹžmonÄ&#x2014;s mĹŤsĹł Ĺžaidimus ĹžaidĹžia visame pasaulyje. Programuotojai daugiausia dirba RytĹł Europoje. PrieĹžasÄ?iĹł, kodÄ&#x2014;l pasirinkome VilniĹł, â&#x20AC;&#x201C; milijonai ir jos labai ÄŻvairios. Pirmiausia man Vilnius labai patinka. Mums tinka Ä?ionykĹĄÄ?iai vadybininkai, puiki geografinÄ&#x2014; padÄ&#x2014;tis â&#x20AC;&#x201C; Europos centras, tad nukeliauti ÄŻ visas ĹĄalis labai patogu. Galiausiai mano tÄ&#x2014;vas â&#x20AC;&#x201C; lietuvis. Tik aĹĄ gimiau Maskvoje, pavardÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; motinos. AnksÄ?iau Lietuvoje lankiausi tik bĹŤdama vaikas. Ne kÄ&#x2026; tepamenu. Tik pradÄ&#x2014;jusi ieĹĄkoti vietos, kur perkraustyti kompanijÄ&#x2026;, kelis kartus apsilankiau Vilniuje. â&#x20AC;&#x201C; Kas netiko Maskvoje? KodÄ&#x2014;l prireikÄ&#x2014; iĹĄsikraustyti? â&#x20AC;&#x201C; Didelio poreikio iĹĄvaĹžiuoti lyg ir nÄ&#x2014;ra. Bet pagrindinÄ&#x2014; mĹŤsĹł ĹžaidÄ&#x2014;jĹł grupÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; net 25 proc. â&#x20AC;&#x201C; gyvena Europoje. Rusijoje turime tik 10 proc. vartotojĹł. Tad, iĹĄskyrus tai, kad centrinÄ&#x2014; bĹŤstinÄ&#x2014; buvo ÄŻkurta Rusijoje, mes patys nesame ĹĄios ĹĄalies kompanija. NutarÄ&#x2014;me, kad reikia judÄ&#x2014;ti ÄŻ EuropÄ&#x2026;, nes Ä?ia matome didĹžiuliĹł galimybiĹł augti. MĹŤsĹł kĹŤrybinÄ&#x2014;s dirbtuvÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; padaliniai, kuriuose kuriami Ĺžaidimai, iĹĄsimÄ&#x2014;Ä?iusios ÄŻvairiausiuose RytĹł Europos miestuose. Dabar perkelia-

â&#x20AC;&#x201C; Kiek darbuotojĹł planuojate perveĹžti iĹĄ Maskvos, o kiek ÄŻdarbinsite Lietuvoje? â&#x20AC;&#x201C; Manau, kad atvyks apie 20 ĹžmoniĹł. Maskvoje turime labai aukĹĄto lygio specialistĹł, kurie tikrai pasitarnaus Lietuvai. TaÄ?iau esu ÄŻsitikinusi, kad daugiau tinkamĹł darbuotojĹł rasime Lietuvoje. Juk tokiĹł ĹžaidimĹł rinka labai jauna, ji pleÄ?iasi labai sparÄ?iai, tad gerai jÄ&#x2026; iĹĄmananÄ?iĹł specialistĹł nÄ&#x2014;ra niekur, net Silicio slÄ&#x2014;nyje. Mums reikalingi tiesiog protingi jauni ĹžmonÄ&#x2014;s, kurie nori dirbti ir gerai kalba keliomis kalbomis. Vilniuje tokiĹł apstu. BĹŤtent ĹžmonÄ&#x2014;s, kuriuos sutikome Ä?ia, ir yra viena pagrindiniĹł prieĹžasÄ?iĹł, kodÄ&#x2014;l pasirinkome LietuvÄ&#x2026;. AiĹĄku, verslo perkÄ&#x2014;limas trunka ne vienÄ&#x2026; dienÄ&#x2026;. Planuojame jÄŻ baigti dar ĹĄiais metais. Pirmiausia Ä?ia atsiras teisininkai, finansininkai. Toliau â&#x20AC;&#x201C; vadybininkai, rinkodarininkai, vieĹĄĹłjĹł ryĹĄiĹł specialistai. Ĺ iuo metu Maskvoje dirba apie 270 ĹžmoniĹł, planuojame Vilniuje ĹĄÄŻmet ÄŻdarbinti daugiau negu 50. Artimiausiu metu ieĹĄkosime penkiolikos naujĹł darbuotojĹł.

15 pasaulio ĹĄaliĹł 900 darbuotojĹł turinÄ?ios Rusijos kompanijos â&#x20AC;&#x17E;Game Insightâ&#x20AC;&#x153; Ĺžaidimus ĹžaidĹžia daugiau negu 250 mln. ĹžmoniĹł. â&#x20AC;&#x201C; TaÄ?iau nemaĹžÄ&#x2026; jĹł dalÄŻ tikriausiai teks ir mokyti? â&#x20AC;&#x201C; BĹŤtinai. MĹŤsĹł kompanijai reikia labai daug dailininkĹł â&#x20AC;&#x201C; ĹĄiuo metu turime ÄŻdarbinÄ&#x2122; daugiau nei 300. Rasti gerÄ&#x2026;, talentingÄ&#x2026; 3D dailininkÄ&#x2026; labai sunku. Turime sukĹŤrÄ&#x2122; technologijÄ&#x2026;, kuriÄ&#x2026; naudodamas dailininkas 3D grafikos gali iĹĄmokti per porÄ&#x2026; mÄ&#x2014;nesiĹł. Vilnius â&#x20AC;&#x201C; dailininkĹł miestas. Tiesa, Ä?ia nÄ&#x2014;ra nÄ&#x2014; vienos 3D grafikos mokyklos. TodÄ&#x2014;l kÄ&#x2026; nors darysime, kad iĹĄmokytume jaunus Ĺžmones ir galÄ&#x2014;tume ÄŻdarbinti.

Lito ir uĹžsienio valiutĹł santykis birĹželio 5 d. Valiutos kiekis Valiutos pavadinimas

Santykis

1

Euras

1

JAV doleris

3,4528 2,5373 2,5048 1,2568 4,6259 4,2422 8,3123 7,2112 3,7982 2,8257 1,1940 2,1233

10 000

Baltarusijos rubliĹł

10

Ä&#x152;ekijos kronĹł

10

Danijos kronĹł

1

DidĹžiosios Britanijos sv. sterlingĹł

10

Lenkijos zlotĹł

100

Rusijos rubliĹł

10

Ĺ vedijos kronĹł

1

Ĺ veicarijos frankas

1

Turkijos lira

10

Ukrainos grivinĹł

Australijos doleris Bulgarijos levas Kanados doleris 10 Kinijos juaniĹł 10 Kroatijos kunĹł 100 Vengrijos forintĹł Ĺ altinis: Lietuvos bankas

2,3513 1,7652 2,3206 4,0571 4,5599 1,1303

100 Islandijos kronĹł 100 Japonijos jenĹł 100 Kazachstano tengiĹł 10 Moldovos lÄ&#x2014;jĹł 10 Norvegijos kronĹł 10 Rumunijos lÄ&#x2014;jĹł

2,2361 2,4717 1,3827 1,8294 4,2242 7,8491

5XVLMRVNRPSDQLMRVĂ&#x201E;*DPH,QVLJKWÂłYDGRYzV$kXPDmHQNRVzNPzVLVWRULMDÂąNDLSLĂ&#x2026;SDY \]GLQLRYHUVORYDGRYzOLR

â&#x20AC;&#x201C; Kur jĹŤs iĹĄmokote vadybos ir rinkodaros subtilybiĹł? Kokiu keliu atÄ&#x2014;jote iki prestiĹžinio â&#x20AC;&#x17E;Ernst & Youngâ&#x20AC;&#x153; apdovanojimo â&#x20AC;&#x17E;2012 metĹł verslininkasâ&#x20AC;&#x153;? â&#x20AC;&#x201C; Gimiau teatralĹł ĹĄeimoje, motina ir tÄ&#x2014;vas buvo teatro reĹžisieriai, choreografai. Pati irgi rinkausi meninÄ&#x2122; karjerÄ&#x2026;. GITIS institute ÄŻgijau reĹžisieriaus specialybÄ&#x2122; ir dirbau. TaÄ?iau labai mÄ&#x2014;gau Ĺžaisti internetinius Ĺžaidimus. DienÄ&#x2026; naktÄŻ sÄ&#x2014;dÄ&#x2014;davau prie kompiuterio. KartÄ&#x2026; per tokiĹł ĹžaidÄ&#x2014;jĹł susitikimÄ&#x2026; susipaĹžinau su vaikinais, kurie 2004 metais nutarÄ&#x2014; pradÄ&#x2014;-

ti kurti savo internetinÄŻ ĹžaidimÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Teritorijaâ&#x20AC;&#x153;. Jie pakvietÄ&#x2014; mane ÄŻ savo pradedanÄ?iÄ&#x2026; jÄ&#x2026; ÄŻmonÄ&#x2122;: sutikau ir atÄ&#x2014;jau dirbti sekretore. Ĺ tai tokia neiĹĄgalvota istorija, kaip Ĺžaidimai apvertÄ&#x2014; mano gyvenimÄ&#x2026;. Ta ÄŻmonÄ&#x2014; greitai augo, tapo didĹžiausia Rusijos ĹžaidimĹł bendrove â&#x20AC;&#x17E;Astrum Online Entertainmentâ&#x20AC;&#x153;. Nuo 2007 metĹł buvau kompanijos viceprezidentÄ&#x2014;, o 2009-aisiais jÄ&#x2026; nupirko â&#x20AC;&#x17E;Mail.ruâ&#x20AC;&#x153;. Tuo metu nesijauÄ?iau pasirengusi dirbti milĹžiniĹĄkoje korporacijoje. Kaip tik suÄ&#x2014;jo 30 metĹł, tad pamaniau â&#x20AC;&#x201C; pats metas kurti kÄ&#x2026; nors savo.

TodÄ&#x2014;l iĹĄÄ&#x2014;jau ir 2010 metais ÄŻkĹŤriau pradedanÄ?iÄ&#x2026; jÄ&#x2026; ÄŻmonÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Game Insightâ&#x20AC;&#x153;. Jau daug kÄ&#x2026; nuveikÄ&#x2014;me, bet tikiu, kad viskas dar prieĹĄ akis. â&#x20AC;&#x201C; Ar apsisprendimui keltis ÄŻ VilniĹł turÄ&#x2014;jo ÄŻtakos jĹŤsĹł tÄ&#x2014;vo kilmÄ&#x2014;? â&#x20AC;&#x201C; Nedaug apie jÄŻ Ĺžinau. Jis dirbo reĹžisieriumi ÄŻvairiuose buvusios SSRS vietose, po to grÄŻĹžo ÄŻ LietuvÄ&#x2026;. JaunystÄ&#x2014;je buvo ansamblio â&#x20AC;&#x17E;Lietuvaâ&#x20AC;&#x153; solistas. Deja, tÄ&#x2014;vas seniai mirÄ&#x2014;, todÄ&#x2014;l ÄŻdomia ĹĄeimos istorija dabar negaliu pasigirti.

,IETUVOSĂ&#x;APRANGOSĂ&#x;IRĂ&#x;TEKSTILwSĂ&#x; SEKTORIAUSĂ&#x;SwKMwSĂ&#x;GARANTASĂ&#x;ÂŚĂ&#x; ILGAMETwSĂ&#x;TRADICIJOS Ă&#x201A;LDQGLHQELUĂ?HOLRjMj WUDGLFLĂ&#x2026;NDLPLQLPD/HQJ YRVLRVSUDPRQzVGDU EXRWRMRGLHQD7DLQHWLN SXLNLSURJDSDJHUEWLĂ&#x2026;LRV SUDPRQzVĂ&#x2026;DNRVGDUEXR WRMXVEHWLUDSWDUWL /LHWXYRVDSUDQJRVLU WHNVWLOzVVHNWRULDXV UDLGRVUH]XOWDWXVNXULH QXWHLNLDRSWLPLVWLĂ&#x2026;NDL S au lÄ&#x2014; M A R CI N K E V IÄ&#x152;I ĹŞ T Ä&#x2013;

LR statistikos departamento duomenimis, Lietuvos aprangos ir tekstilÄ&#x2014;s gamybos eksporto apimtis 2013 m. augo 8,8 proc. â&#x20AC;&#x201C; daugiausia tarp lietuviĹĄkos kilmÄ&#x2014;s produktĹł. Pernai eksportuotĹł drabuĹžiĹł ir tekstilÄ&#x2014;s gaminiĹł vertÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 2,27 mlrd. Lt, o pirmÄ&#x2026;jÄŻ ĹĄiĹł metĹł ketvirtÄŻ Lietuvos drabuĹžiĹł ir tekstilÄ&#x2014;s pramonÄ&#x2014;s ÄŻmoniĹł pardavimo apimtis uĹžsienio rinkose padidÄ&#x2014;jo 0,5 proc., palyginti su tokiu pat 2013 m. laikotarpiu. Vokietija, Danija, JungtinÄ&#x2014; KaralystÄ&#x2014;, Ĺ vedija, Norvegija, PrancĹŤzija, Itali-

*HULDXVLDSUDQJRVLUWHNVWLOzVÂ&#x2019;PRQLĂ&#x2DC;GDUEXRWRMDLELUĂ?HOLR jMjXĂ?QXRSHOQXVSOzWRMDQW/LHWXYRVDSUDQJRVLU WHNVWLOzVSUDPRQÂ?EXVWUDGLFLĂ&#x2026;NDLDSGRYDQRWL/LHWXYRV DSUDQJRVLUWHNVWLOzVÂ&#x2019;PRQLĂ&#x2DC;DVRFLDFLMRVÂ&#x2019;VWHLJWX/LHWXYRV OHQJYRVLRVSUDPRQzVJDUEzVĂ?HQNOX$XNVLQHYHUSVWH

ja â&#x20AC;&#x201C; tai pagrindinÄ&#x2014;s lietuviĹĄkĹł aprangos ir tekstilÄ&#x2014;s gaminiĹł pardavimo rinkos. MĹŤsĹł ĹĄalies aprangos ir tekstilÄ&#x2014;s gamintojai pasaulyje pelnÄ&#x2014; patikimĹł verslo partneriĹł vardÄ&#x2026;, o tai leidĹžia ĹĄiai pramonei sÄ&#x2014;kmingai atlaikyti visus pasaulinÄ&#x2014;s rinkos permainĹł vÄ&#x2014;jus ir audras. Ĺ iandien Lietuvos aprangos ir tekstilÄ&#x2014;s pramonÄ&#x2014;je dirba beveik ketvirtadalis visĹł apdirbamosios pramonÄ&#x2014;s darbuotojĹł. Prie Lietuvos aprangos ir tekstilÄ&#x2014;s ÄŻmoniĹł konkurencingumo didinimo prisideda projektas â&#x20AC;&#x17E;Taip â&#x20AC;&#x201C; tekstilÄ&#x2014;s ir aprangos inovacijĹł plÄ&#x2014;traiâ&#x20AC;&#x153;, kurÄŻ ÄŻgyvendina Lietuvos aprangos ir tekstilÄ&#x2014;s ÄŻmoniĹł asociacija (LATIA). Geriems rezultatams ypaÄ? didelÄ&#x2122; ÄŻtakÄ&#x2026; turi nuolatinis sektoriaus darbuotojĹł tobulÄ&#x2014;jimas.

Didinti jaunĹł ĹžmoniĹł informuotumÄ&#x2026; apie karjeros galimybes aprangos ir tekstilÄ&#x2014;s sektoriuje bei naujĹł specialistĹł pritraukimÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; viena prioritetiniĹł ĹĄios pramonÄ&#x2014;s ĹĄakos ĹĄiandieniĹł uĹžduoÄ?iĹł. ÄŽ tai atsiĹžvelgdama LATIA pasitvirtino jaunimo pritraukimo ÄŻ aprangos ir tekstilÄ&#x2014;s sektoriĹł programÄ&#x2026;, numatanÄ?iÄ&#x2026; aktyvesnÄŻ ÄŻmoniĹł ir ĹĄvietimo ÄŻstaigĹł bendradarbiavimÄ&#x2026;. TÄ&#x2122;sdama ilgametes ne vienÄ&#x2026; deĹĄimtmetÄŻ siekianÄ?ias tradicijas, LATIA ĹĄiandien Kaune organizuoja Lengvosios pramonÄ&#x2014;s darbuotojo dienÄ&#x2026;, kurios metu geriausi aprangos ir tekstilÄ&#x2014;s ÄŻmoniĹł darbuotojai uĹž nuopelnus plÄ&#x2014;tojant Lietuvos aprangos ir tekstilÄ&#x2014;s pramonÄ&#x2122; bus apdovanoti Lietuvos lengvosios pramonÄ&#x2014;s garbÄ&#x2014;s Ĺženklu Auksine verpste.


Ă&#x201E;UIFRPÂłQXRWU

ULQNRVSXOVDV

.HO\MHÂ&#x2019;HXUR ]RQj/LHWX YDLOLNRWLN NHOHWDVIRU PDOXPĂ&#x2DC;

%UROĂ&#x;LINKĂ&#x;ÂŚĂ&#x;BEĂ&#x;KLIĂ&#x;Ă&#x201E;jIĂ&#x2039; 7DLNR/LHWXYDLQHSDY\ NRSDGDU\WLDLVLDLV LĂ&#x2026;VLSLOG\VNLWjPHW/LHWX YDWDSVHXUR]RQRVQDUH RĂ&#x2026;DOLHVJ\YHQWRMĂ&#x2DC;SLQL JLQzVHOLWDLLPVWLUSWLSD GDU\GDPLYLHWRVHXUDPV Nors galutinis sprendimas, kviesti LietuvÄ&#x2026; ÄŻ euro zonÄ&#x2026; ar ne, bus priimtas liepos pabaigoje, o iki to laiko savo iĹĄvadas turi pateikti dar keturios Europos SÄ&#x2026; jungos institucijos, neabejojama, kad Lietuva jau priimta ÄŻ euro klubÄ&#x2026;. Taip teigti leidĹžia vakar paskelbtos Europos Komisijos (EK) ir Europos centrinio banko (ECB) iĹĄvados: Lietuva kvieÄ?iama ÄŻ euro zonÄ&#x2026;. %KOĂ&#x;NOĂ&#x;MIĂ&#x;NwĂ&#x;PAĂ&#x;DwĂ&#x;TISĂ&#x;KEIĂ&#x;SIS

â&#x20AC;&#x17E;Noriu su Lietuvos gyventojais pasidalyti gera Ĺžinia, kurios sulaukÄ&#x2014;me iĹĄ EK. Ji teigia, kad Lietuva pasirengusi ÄŻsivesti eurÄ&#x2026; nuo 2015 metĹł sausio 1 dienos. Lietuva labai stengÄ&#x2014;si, daug nuveikÄ&#x2014; ir sÄ&#x2014;kmingai iĹĄlaikÄ&#x2014; ĹĄÄŻ egzaminÄ&#x2026;. MĹŤsĹł nuoseklus darbas pastebÄ&#x2014;tas ir ÄŻvertintasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; teigÄ&#x2014; premjeras Algirdas ButkeviÄ?ius. Anot jo, labai svarbu suvokti, kad ekonominÄ&#x2014; situacija Lietuvoje ÄŻvedus eurÄ&#x2026; keisis: mat Latvija su Estija jau turi eurÄ&#x2026;, o investuotojai Baltijos ĹĄalis neretai vertina kaip vienÄ&#x2026;. Lietuvai prisijungus prie euro zonos, trys didĹžiausi Lietuvos bankai bus tiesiogiai priĹžiĹŤrimi ECB. Bus vertinamas jĹł turtas. VasarÄ&#x2026; vyks jĹł testavimas, o galiausiai ir tiesioginÄ&#x2014; prieĹžiĹŤra po sausio 1 dienos. )¸SĂ&#x;KYĂ&#x;RwĂ&#x;TIKĂ&#x;,IEĂ&#x;TUĂ&#x;Vg

EK treÄ?iadienÄŻ paskelbÄ&#x2014; 2014 metĹł konvergencijos ataskaitÄ&#x2026;, kurioje vertinamas 8 valstybiĹł nariĹł pasirengimas ÄŻsivesti bendrÄ&#x2026; valiutÄ&#x2026;. Ĺ ios ĹĄalys padarÄ&#x2014; skirtingÄ&#x2026; paĹžangÄ&#x2026;. IĹĄ jĹł iĹĄsiskiria konvergencijos kriterijus atitinkanti Lietuva. IĹĄ septyniĹł kitĹł valstybiĹł nariĹł (tai Bulgarija, Ä&#x152;ekija, Kroatija, Lenkija, Rumunija, Ĺ vedija ir Vengrija) nÄ&#x2014; viena ĹĄiuo metu neatitinka visĹł kriterijĹł, kad galÄ&#x2014;tĹł ÄŻsivesti eurÄ&#x2026;. TodÄ&#x2014;l jĹł padÄ&#x2014;tis bus vÄ&#x2014;l ÄŻvertinta po dvejĹł metĹł. ECB ir EK savo iĹĄvadas rengÄ&#x2014; vertindami geguĹžÄ&#x2014;s 15 d. statistikÄ&#x2026;. Tada Lietuvos valdĹžios sektoriaus skolos ir ĹĄalies bendrojo vidaus produkto (BVP) santykis buvo 39,4 proc. (leistina riba â&#x20AC;&#x201C; 60 proc.), valdĹžios deficitas â&#x20AC;&#x201C; 2,2 proc. BVP (leistina riba â&#x20AC;&#x201C; 3 proc.), ilgalaikiĹł palĹŤkanĹł norma â&#x20AC;&#x201C; 3,6 proc. (leistina riba â&#x20AC;&#x201C; 5,4 proc.). 0RAĂ&#x;DwSĂ&#x;KALĂ&#x;DINĂ&#x;TIĂ&#x;MOĂ&#x;NEĂ&#x;TAS

RugsÄ&#x2014;jÄŻ Lietuvoje jau turÄ&#x2014;tĹł bĹŤti nukaldinta 370 mln. vienetĹł eurĹł ir euro centĹł. Taip pat

9RAĂ&#x;IRĂ&#x;GRwSĂ&#x;MIĂ&#x2039; 2AĂ&#x;MĂ&#x201E;Ă&#x;NASĂ&#x;6ILĂ&#x;PIĂ&#x;¸AUSĂ&#x;KAS 7DUSWDXWLQLĂ&#x2DC;VDQW \NLĂ&#x2DC;LU SROLWLNRVPRNVOĂ&#x2DC;LQVWLWXWR GLUHNWRULXV Ă&#x201E;5LQNRVMDXDQNVmLDXÂ&#x2019;YHUWLQR JDOLPj/LHWXYDLSDODQNĂ&#x2DC;(. VSUHQGLPj*DOLEĂ&#x2018;WLNDGWDL JDOLUHLWLQJĂ&#x2DC;DJHQWĂ&#x2018;UDVGDU SDVWĂ&#x2018;PzWLVXPDĂ?LQWL/LHWXYRV VNROLQLPRVLUL]LNjWDmLDX PDQDXQHPDĂ?DLDJHQWĂ&#x2018;UĂ&#x2DC; WDLMDXSDGDUz $UWLPLDXVLXPHWXSDOHQJYzV SUHN \EDVXNLWRPLVHXURĂ&#x2026;DOL PLVNXULRV\UDVYDUELRV/LHWX YRVSUHN \ERVSDUWQHUzVÂąVX /DWYLMD9RNLHWLMDLUNLWRPLV .LWDYHUWXVNRO/HQNLMD QHSHUHLVSULHHXUR/LHWXYDLU WROLDXLĂ&#x2026;OLNVYLHQDPDĂ?LDXVLDL VXNLWRPLVHXUR]RQRVĂ&#x2026;DOLPLV SUHNLDXMDQmLĂ&#x2DC;YDOVW \ELĂ&#x2DC; <UDWDPWLNURVUL]LNRV\SDmGzO DWSLJVLDQmLRVNROLQLPRVL7DL GDĂ?QDLSDWHLNLDPDNDLSSULYD OXPDVQHVHVDQWSRUHLNLXL VNROLQWLVÂ&#x2019;VLYHGXVHXUjWDL GDU \WLEXVSLJLDX 7DmLDXWDLJDOLWDSWLLUSDVNDWD GDXJLDXVNROLQWLVLULĂ&#x2026;ODLGDXWL 7DLVXNXULDWDPWLNUjUL]LNjNX UL*UDLNLMRVDWYHMXSDYLUWRWUĂ&#x2018; NXPDLVÂąDWSLJXVVNROLQLPXLVL VPDUNLDLLĂ&#x2026;DXJRMRPDVWDVÂł

.UĂ&#x;ROĂ&#x;DwĂ&#x;STEĂ&#x;BwĂ&#x;TI 'IEDĂ&#x;RwĂ&#x;'EĂ&#x;jIAUSĂ&#x;KIEĂ&#x;Nw Ă&#x201E;'DQVNH%DQNÂł)LQDQVĂ&#x2DC;ULQNĂ&#x2DC; GHSDUWDPHQWRGLUHNWRUz Ă&#x201E;(&%VDYRLĂ&#x2026;YDGRMHSDĂ? \PzMR NDGLQIOLDFLMRVURGLNOLVWXUzWĂ&#x2DC; EĂ&#x2018;WLDWLGĂ?LDXVWHELPDV1RUV Ă&#x2026;LXRPHWXNULWHULMXVDWLWLQND PDVVXQHPDĂ?DDWVDUJDYLGX WLQLXODLNRWDUSLXGzOPRQHWD ULQLĂ&#x2DC;SULHPRQLĂ&#x2DC;VWRNRVMLVJDOL SULDUWzWLSULHNULWHULMDXVULERV 7DmLDXPDNURHNRQRPLQLĂ&#x2DC; URGLNOLĂ&#x2DC;SURJQR]zVYDUJXDU OHLGĂ?LDWLNzWLVNDGLQIOLDFLMD SDVWHELPDLLĂ&#x2026;DXJWĂ&#x2DC;7XRPHWX LĂ&#x2026;Ă&#x2026;Ă&#x2018;NLĂ&#x2DC;GzOYLHĂ&#x2026;Ă&#x2DC;MĂ&#x2DC;ILQDQVĂ&#x2DC; QHPDWRQHL(&%QHLREMHNW \ YLDLYHUWLQDQWELXGĂ?HWR GHI LFLWRUDLGjYHUWzWĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC; ODXNWLYLGXWLQLXODLNRWDUSLXÂł

numatyta ÄŻsigyti 130 mln. vienetĹł euro banknotĹł. Ĺ iuo metu dÄ&#x2014;l jĹł baigiamos derybos su vienu centriniĹł bankĹł. Nuo 2015 metĹł sausio 1 dienos dvi savaites euras cirkuliuos kartu su litu. Tuo metu mokant litais grÄ&#x2026;Ĺža bus duodama eurais. Gyventojai grynuosius litus ÄŻ eurus galÄ&#x2014;s keisti arba pusmetÄŻ po naujos valiutos ÄŻvedimo visĹł bankĹł skyriuose, arba du mÄ&#x2014;nesius Lietuvos paĹĄto skyriuose. NesuspÄ&#x2014;jÄ&#x2122; to padaryti uĹžsilikusius litus ÄŻ eurus bet kada galÄ&#x2014;s iĹĄmainyti Lietuvos banke. SÄ&#x2026;skaitose esantys litai euro ÄŻvedimo dienÄ&#x2026; automatiĹĄkai bus perskaiÄ?iuoti ÄŻ eurus, tad gyventojams nieko daryti nereikÄ&#x2014;s. (BNS, LR)

PELUĂ?HOLRGĂ&#x;

,6+Ă&#x;PREZIDENTASĂ&#x;63UTKUSĂ&#x; ¡6ERSĂ&#x;LAS Ă&#x;VALĂ&#x;DĂ&#x20AC;IAĂ&#x;IRĂ&#x;MOKSĂ&#x;LASĂ&#x; TURIĂ&#x;BĂ&#x201E;TIĂ&#x;PARTNERIAI¨ 'YLGHĂ&#x2026;LPWSHQNLDVYHUV ORDVRFLDFLMDVLUGDXJLDX NDLSĂ&#x2026;DOLHVÂ&#x2019;PRQLĂ&#x2DC; YLHQLMDQmLRV/LHWXYRV YHUVORNRQIHGHUDFLMRV /9. SUH]LGHQWXNHWYH ULĂ&#x2DC;PHWĂ&#x2DC;NDGHQFLMDL SHUULQNWDVGDEDUWLQLV Ă&#x2026;LRVRUJDQL]DFLMRVYD GRYDV9DOGDV6XWNXV Povilas Ĺ˝ARNAUSKAS

Pasak V.Sutkaus, svarbiausia suderinti verslo, valdĹžios ir mokslo santykius. Pokalbis su LVK prezidentu apie tai, kokie iĹĄĹĄĹŤkiai laukia ĹĄalies verslo ir kokie bus svarbiausi LVK darbai artimiausiais metais. â&#x20AC;&#x201C; Pastarieji ketveri metai Lietuvos verslui buvo permainingi â&#x20AC;&#x201C; iĹĄ pradĹžiĹł dÄ&#x2014;l pasaulinÄ&#x2014;s finansĹł krizÄ&#x2014;s daugelis ÄŻmoniĹł sprendÄ&#x2014; gyvavimo problemas, o kai ekonomika pradÄ&#x2014;jo atsigauti, lietuviĹĄkĹł prekiĹł ir paslaugĹł importÄ&#x2026; Ä&#x2014;mÄ&#x2014; riboti vis dar svarbi prekybos partnerÄ&#x2014; Rusija. Koks ĹĄis laikotarpis buvo jĹŤsĹł vadovaujamos organizacijos poĹžiĹŤriu? â&#x20AC;&#x201C; PrieĹĄ ketverius metus ekonominÄ&#x2014; krizÄ&#x2014; buvo paÄ?iame ÄŻkarĹĄty je, nedarbo rodik liai didÄ&#x2014;jo drastiĹĄkai, ĹžmonÄ&#x2014;s masiĹĄkai palikdavo LietuvÄ&#x2026;, iĹĄvykdami geresnio gy venimo ieĹĄkoti svetur. ValdĹžia ÄŻvykdÄ&#x2014; vadinamÄ&#x2026; jÄ&#x2026; naktinÄ&#x2122; reformÄ&#x2026; ir gerokai padidino mokesÄ?ius. Esant tokioms aplinkybÄ&#x2014;ms verslo organizacijoms teko pradÄ&#x2014;ti dialogÄ&#x2026; su valdĹžia ir rodyti iniciaty vÄ&#x2026; siĹŤlant racionalius sprendimus. 2009 metais kartu su kitomis verslo organizacijomis su Vyriausybe pasiraĹĄÄ&#x2014;me NacionalinÄŻ susitarimÄ&#x2026;, kuris stabilizavo mokesÄ?iĹł lygÄŻ, numatÄ&#x2014; eksporto plÄ&#x2014;tros priemones.

â&#x20AC;&#x17E;Labai sveikintina ĹŞkio ministerijos iniciatyva maĹžinti verslÄ&#x2026; kontroliuojanÄ?iĹł institucijĹł skaiÄ?iĹł.â&#x20AC;&#x153; 96XWNXV

VÄ&#x2014;liau nuolat susitikdavome su sprendimus priimanÄ?iais valstybÄ&#x2014;s pareigĹŤnais ir siĹŤlydavome sprendimus, kurie pasiteisino. Lietuvos santykiai su Rusija visais laikais buvo sudÄ&#x2014;tingi, taigi istoriniu poĹžiĹŤriu ĹĄiandien nÄ&#x2014;ra nieko naujo. Tiesiog bĹŤtina uĹžtikrinti patikimÄ&#x2026; ir bekompromisÄ&#x2122; ĹĄalies gynybÄ&#x2026;, atitinkamai suformuoti aiĹĄkiÄ&#x2026; politinÄ&#x2122; laikysenÄ&#x2026;, o tada ir ekonominiai santykiai taps aiĹĄkesni, sumaĹžÄ&#x2014;s galimybiĹł jais spekuliuoti politiniais tikslais.

â&#x20AC;&#x201C; AsocijuotĹł verslo struktĹŤrĹł pagrindinis tikslas â&#x20AC;&#x201C; atstovauti jĹł nariĹł interesams. Kaip sekasi su valdĹžios institucijomis tai ÄŻgyvendinti? â&#x20AC;&#x201C; StengiamÄ&#x2014;s laiky tis kertinio principo â&#x20AC;&#x201C; partnerystÄ&#x2014;s. TodÄ&#x2014;l labai plaÄ?iai bendraujame su visĹł lygiĹł valdĹžios institucijomis: nuolat susitinkame su Seimo frakcijomis, komitetais, ministrais, teikiame pasiĹŤly mus verslo sÄ&#x2026; lygoms gerinti. Bendradarbiaujame su tarptautinÄ&#x2014;mis verslo organizacijomis, turime savo atstovÄ&#x2026; Europos ekonomikos ir socialiniĹł reikalĹł komitete, LVK atstovai dalyvauja daugelyje darbo grupiĹł, komisijĹł. Dabartinei Vyriausybei po jos paskyrimo pateikÄ&#x2014;me 55 pasiĹŤlymus iĹĄ ÄŻvairiĹł ekonomikos sriÄ?iĹł. Daugiau nei pusÄ&#x2014; ĹĄiĹł pasiĹŤlymĹł buvo ÄŻtraukti ÄŻ VyriausybÄ&#x2014;s programÄ&#x2026;. Verslas kuria darbo vietas, moka mokesÄ?ius. Kiekvienai ÄŻmonei labai svarbu, kad Lietuvoje liktĹł talentingi studentai, kad universitetai reng tĹł geros kvalifikacijos specialistus, kad bĹŤtĹł palanki verslui teisinÄ&#x2014; ir kultĹŤrinÄ&#x2014; aplinka. 2012 metais LVK pritarÄ&#x2014; VyriausybÄ&#x2014;s siĹŤlymui didinti minimalĹł atlyginimÄ&#x2026; iki 1000 litĹł. MĹŤsĹł ĹĄalies verslininkai vis daugiau galvoja apie socialinÄ&#x2122; atsakomybÄ&#x2122;, tampa vis labiau vakarietiĹĄki, ÄŻmonÄ&#x2014;s rĹŤpinasi darbuotojais, investuoja ÄŻ jĹł kvalifikacijos kÄ&#x2014;limÄ&#x2026;. Kartu su valstybÄ&#x2014;s institucijomis kurdami gerÄ&#x2026; aplinkÄ&#x2026; verslui galime stabdyti emigracijÄ&#x2026;, pritraukti daugiau uĹžsienio investicijĹł, kurios bĹŤtĹł naudingos visiems. â&#x20AC;&#x201C; Ateinantys metai Lietuvos verslui pateiks naujoviĹł â&#x20AC;&#x201C; ÄŻsivesime eurÄ&#x2026;, ÄŻmonÄ&#x2014;s pradÄ&#x2014;s naudoti struktĹŤrinÄ&#x2122; 2014â&#x20AC;&#x201C;2020 m. laikotarpio ES paramÄ&#x2026;. Koks bus Lietuvos verslo konfederacijos vaidmuo? â&#x20AC;&#x201C; Manau, kad euro ÄŻvedimas tikrai bus naudingas Lietuvai. Tai rodo ir Lietuvos banko bei FinansĹł ministerijos atlikti tyrimai. TaÄ?iau negalima pamirĹĄti ir jautraus socialinio aspekto. Dar metĹł pradĹžioje raginome VyriausybÄ&#x2122; pasiraĹĄyti geros valios memorandumÄ&#x2026;, kuriuo siekiame, kad ÄŻsivedant eurÄ&#x2026; valdĹžia nedidintĹł mokesÄ?iĹł, o verslas â&#x20AC;&#x201C; prekiĹł ir paslaugĹł kainĹł. Ĺ iuo Lietuvai svarbiu laikotarpiu turi bĹŤti iĹĄlaikytas stabilumas, todÄ&#x2014;l bĹŤtinas VyriausybÄ&#x2014;s ir verslo susitarimas. Kitas labai svarbus dalykas â&#x20AC;&#x201C; ES struktĹŤrinÄ&#x2014; parama Lietuvai. KiekvienÄ&#x2026; mÄ&#x2014;nesÄŻ susitinkame su ministrais ir kitais ministerijĹł atstovais, kurie verslui pristato ES paramos gaires. Svarbu paĹžymÄ&#x2014;ti, kad 2014â&#x20AC;&#x201C; 2020 metĹł ES finansuojami projektai ir taisyklÄ&#x2014;s skirsis nuo prieĹĄ tai buvusiĹł, todÄ&#x2014;l ir toliau

96XWNXVĂ&#x201E;.DLSLUDQNVmLDX SLUPHQ\EÂ?WHLNVLPHYDOGĂ?LRV LUYHUVORGLDORJXLVNDWLQWLÂł

organizuosime bendrus pasitarimus su valdĹžios institucijomis, kad verslas galÄ&#x2014;tĹł efektyviai pasinaudoti ES parama. â&#x20AC;&#x201C; Kokie svarbiausi Lietuvos verslo konfederacijos ateinanÄ?iĹł ketveriĹł metĹł darbai? â&#x20AC;&#x201C; Kaip ir anksÄ?iau, pirmenybÄ&#x2122; teiksime valdĹžios ir verslo dialogui skatinti. LVK dalyvauja 65 ÄŻvairaus pobĹŤdĹžio darbo grupÄ&#x2014;se ir komisijose prie skirtingĹł valdĹžios institucijĹł, kuriose svarstomi ir vÄ&#x2014;liau priimami sprendimai tokiais aktualiais klausimais kaip verslÄ&#x2026; kontroliuojanÄ?iĹł ÄŻstaigĹł skaiÄ?iaus maĹžinimas, vieĹĄojo valdy mo tobulinimas, Lietuvos ekonominÄ&#x2014;s diplomatijos kryptys, euro ÄŻvedimo koordinavimas, jaunimo verslumo skatinimas, eksporto plÄ&#x2014;tros rÄ&#x2014;mimas, uĹžimtu mo didi ni mas, moksliniĹł tyrimĹł pritaikymas ir plÄ&#x2014;tra versle ir pan. Tikiuosi, kad ir universitetai, ir kitos aukĹĄtosios mokyklos akty viau bendradarbiaus su verslo organizacijomis, o verslas aktyviau dirbs su mokslo centrais, kad Lietuvoje ir toliau bĹŤtĹł sÄ&#x2014;kmingai kuriamos naujovÄ&#x2014;s. Turime penkis mokslo slÄ&#x2014;nius, kuriuose yra naujausia ÄŻranga. BĹŤtina, kad ĹĄie slÄ&#x2014;niai sÄ&#x2014;kmingai funkcionuotĹł, kad juose dirbtĹł aukĹĄtos kvalifikacijos darbuotojai. Noriu, kad LVK reikĹĄmingai prisidÄ&#x2014;tĹł prie to, kad toks bendradarbiavimas virstĹł realybe. LVK, kaip paslaugĹł, prekybos ir aukĹĄtĹł jĹł technologijĹł ÄŻmones vienijanti organizacija, gali tapti platforma, kurioje verslas, valdĹžia ir mokslas rastĹł sÄ&#x2026;sajĹł ir pasinaudotĹł galimybÄ&#x2014;mis. Taip pat iĹĄskirÄ?iau ir dar vienÄ&#x2026; aspektÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; sÄ&#x2026;lygĹł verslui gerinimÄ&#x2026;. Labai sveikintina ĹŞkio ministerijos iniciatyva maĹžinti verslÄ&#x2026; kontroliuojanÄ?iĹł institucijĹł skaiÄ?iĹł. Akty viai bendradarbiaujame su verslÄ&#x2026; kontroliuojanÄ?iomis ÄŻstaigomis: rengiame seminarus verslo ÄŻmonÄ&#x2014;ms, teikiame siĹŤlymus, palengvinanÄ?ius administracinÄ&#x2122; naĹĄtÄ&#x2026; verslui. Sieksime, kad verslo ir valdĹžios institucijos aktyviau bendradarbiautĹł ir bĹŤtĹł konstruktyvĹŤs partneriai.


SPORTOĂ&#x;ARENA

SPORTAS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

0.XOELRQXRWU

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

Ă&#x201E;7RQ\%HWÂłWUHQHULV9Ă&#x201A;HĂ&#x2026;NXV/./PDĂ?RMRILQDORVHULMRMHJDOLLĂ&#x2026;Y \VWLDLNĂ&#x2026;WzMHDEXVDYRVĂ&#x2018;QXV

Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WRÂłO\GHULV56HLEXWLVSRDNLHVWUDXPRVUXQJW\QLDXMDVXDNLQLDLVSDUVLVLĂ&#x2DC;VWDLVLĂ&#x2026;-$9

KRĹŞ VIS. BaigÄ&#x2122; kovas LKL pusfinalyje vilnieÄ?iai suĹžaidÄ&#x2014; 7 maÄ?us JungtinÄ&#x2014;s lygos atkrintamosiose varĹžybose

6IEĂ&#x;NAĂ&#x;EKIPAĂ&#x;PAĂ&#x;VARĂ&#x;GOĂ&#x;ILĂ&#x;SwĂ&#x;TIS Ă&#x;OĂ&#x;KIĂ&#x;TAĂ&#x;Ă&#x20AC;AISĂ&#x;TI 3RSXVWUHmLRVVDYDLWzV SHUWUDXNRV3ULHQĂ&#x2DC;Ă&#x201E;7R Q\%HWÂłNUHSĂ&#x2026;LQLQNDL JUÂ&#x2019;Ă?WDÂ&#x2019;DLNĂ&#x2026;WÂ?LUĂ&#x2026;LDQGLHQ 9LOQLXMHSUDGHGDNRYj VXĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WRÂłNR PDQGDGzO/./mHPSLR QDWREURQ]RVPHGDOLĂ&#x2DC; K Ä&#x2122; s t u t i s R I M K US LR korespondentas

Nuo geguĹžÄ&#x2014;s 18 dienos, kai pralaimÄ&#x2014;jo LKL pusfinalio antrÄ&#x2026; jÄŻ maÄ?Ä&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;NeptĹŤnuiâ&#x20AC;&#x153;, PrienĹł komanda daugiau kalbÄ&#x2014;jo negu treniravosi, bet dabar atÄ&#x2014;jo laikas krepĹĄiniui. â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; pagaliau baigÄ&#x2014; kovas JungtinÄ&#x2014;je lygoje ir sugrÄŻĹžo ÄŻ LKL Ä?empionatÄ&#x2026;, kuriame ĹĄiandien prasideda maĹžasis finalas. Jame ĹžaidĹžiama iki trijĹł pergaliĹł.

â&#x20AC;&#x17E;Visi Ĺžino, kokiame klube rungtyniauja, ir tai, kad sezonÄ&#x2026; privalome baigti pergale.â&#x20AC;&#x153; '$GRPDLWLV

Reguliariajame Ä?empionate vilnieÄ?iai abu kartus â&#x20AC;&#x201C; 70:57 Prienuose ir 111:67 Vilniuje ÄŻveikÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;TonyBetâ&#x20AC;&#x153;, bet PrienĹł klubas 92:91 nugalÄ&#x2014;jo â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; per Lietuvos krepĹĄinio federacijos taurÄ&#x2014;s turnyro finalÄ&#x2026; PanevÄ&#x2014;Ĺžyje. Laukia dar maĹžiausiai trejos rungtynÄ&#x2014;s. PrieĹĄ jas â&#x20AC;&#x201C; penkios intrigos apie maĹžojo finalo serijÄ&#x2026;. â&#x2013; 0ERTĂ&#x;RAUĂ&#x;KA

Kol â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; suĹžaidÄ&#x2014; septynis maÄ?us JungtinÄ&#x2014;s lygos atkrintamosiose varĹžybose, PrienĹł komanda krepĹĄinÄŻ ĹžiĹŤrÄ&#x2014;jo per televizoriĹł. Daugiau nei dvi savaites iki pat pirmadienio vakaro, kai vilnieÄ?iai iĹĄkrito iĹĄ JungtinÄ&#x2014;s lygos pusfinalio, nebuvo aiĹĄku, kada prasidÄ&#x2014;s LKL maĹžasis finalas. PrienĹł klubas surengÄ&#x2014; trumpas atostogas ir ĹžaidÄ&#x2014;jai visi kar-

6IĂ&#x;SIĂ&#x;,+,Ă&#x;MAĂ&#x;Ă&#x20AC;IEĂ&#x;JIĂ&#x;FIĂ&#x;NAĂ&#x;LAI

+OĂ&#x;MANĂ&#x;DĂ&#x2039;Ă&#x;REĂ&#x;ZULĂ&#x;TAĂ&#x;TAIĂ&#x;¸Â?Ă&#x;SEĂ&#x;ZOĂ&#x;Ng

-EĂ&#x201C;TAIĂ&#x201C;Ă&#x201C; .UĂ&#x201C;GAĂ&#x201C;LwĂ&#x201C;TOĂ&#x201C;JASĂ&#x201C;Ă&#x201C; 0RAĂ&#x201C;LAIĂ&#x201C;MwĂ&#x201C;TOĂ&#x201C;JASĂ&#x201C;Ă&#x201C; 2EĂ&#x201C;ZULTĂ&#x201C; Ă&#x201E;6WDW \EDÂł  Ă&#x201E;/DYHUDÂł   Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WDVÂł  Ă&#x201E;6DNDODLÂł   Ă&#x201E;6DNDODLÂł  Ă&#x201E;Ă&#x201A;LDXOLDLÂł   Ă&#x201E;Ă&#x201A;LDXOLDLÂł  Ă&#x201E;6DNDODLÂł   Ă&#x201E;Ă&#x201A;LDXOLDLÂł  Ă&#x201E;$OLWDÂł   Ă&#x201E;$OLWDÂł  Ă&#x201E;Ă&#x201A;LDXOLDLÂł   Ă&#x201E;$OLWDÂł  Ă&#x201E;Ă&#x201A;LDXOLDLÂł   Ă&#x201E;Ă&#x201A;LDXOLDLÂł  Ă&#x201E;6DNDODLÂł   Ă&#x201E;Ă&#x201A;LDXOLDLÂł  Ă&#x201E;6DNDODLÂł   Ă&#x201E;Ă&#x201A;LDXOLDLÂł  Ă&#x201E;1HYzĂ?LVÂł   Ă&#x201E;Ă&#x201A;LDXOLDLÂł  Ă&#x201E;1HSWĂ&#x2018;QDVÂł   Ă&#x201E;Ă&#x201A;LDXOLDLÂł  Ă&#x201E;$O\WXVÂł   Ă&#x201E;Ă&#x201A;LDXOLDLÂł  Ă&#x201E;1HSWĂ&#x2018;QDVÂł   Ă&#x201E;Ă&#x201A;LDXOLDLÂł  Ă&#x201E;-XYHQWXVÂł   Ă&#x201E;5Ă&#x2018;GXSLVÂł  Ă&#x201E;-XYHQWXVÂł   Ă&#x201E;5Ă&#x2018;GXSLVÂł  Ă&#x201E;Ă&#x201A;LDXOLDLÂł   Ă&#x201E;1HSWĂ&#x2018;QDVÂł  Ă&#x201E;3ULHQDLÂł  6NOLDXVWXRVHÂąUHJXOLDULDMDPHVH]RQHXĂ?LPWDYLHWD

Ă&#x201C;Ă&#x201C;Ă&#x201C;Ă&#x201C;Ă&#x201C;Ă&#x201C;Ă&#x201C;Ă&#x201C;Ă&#x201C;Ă&#x201C;Ă&#x201C;¸,IEĂ&#x201C;TUĂ&#x201C;VOSĂ&#x201C;RYĂ&#x201C;TASŠĂ&#x201C;Ă&#x201C;Ă&#x201C;Ă&#x201C;Ă&#x201C;Ă&#x201C;Ă&#x201C;Ă&#x201C;Ă&#x201C;Ă&#x201C;Ă&#x201C;Ă&#x201C;Ă&#x201C;Ă&#x201C;Ă&#x201C;Ă&#x201C;Ă&#x201C;Ă&#x201C;Ă&#x201C;Ă&#x201C;Ă&#x201C;Ă&#x201C;Ă&#x201C;Ă&#x201C;Ă&#x201C;Ă&#x201C;Ă&#x201C;¸4OĂ&#x201C;NYĂ&#x201C;"ETŠ +EĂ&#x201C;LIASĂ&#x201C;Â?Ă&#x201C;PUSĂ&#x201C;FIĂ&#x201C;NAĂ&#x201C;LÂ?

tu ÄŻ treniruotÄ&#x2122; susirinko tik vakar. â&#x20AC;&#x17E;Maniau, kad bus blogiau, â&#x20AC;&#x201C; paklaustas, kaip po pustreÄ?ios savaitÄ&#x2014;s pertraukos atrodÄ&#x2014; ĹžaidÄ&#x2014;jai, vakar sakÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;TonyBetâ&#x20AC;&#x153; treneris Virginijus Ĺ eĹĄkus. â&#x20AC;&#x201C; Regis, vyrĹł nuotaikos yra neblogos, jie sportavo individualiai ir yra tinkamai nusiteikÄ&#x2122;. Visi supranta, kad tai dar viena gera proga pasirodyti, atkreipti ÄŻ save kitĹł klubĹł dÄ&#x2014;mesÄŻ. Pastaruoju metu bĹŤta emocijĹł, bet rungtynes rodys televizija, o mes bandysime Ĺžaisti. Norime rimtai pakovoti.â&#x20AC;&#x153; GalbĹŤt kiek sunkiau bus nusiteikti nuo krepĹĄinio pavargusiems â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytoâ&#x20AC;&#x153; ĹžaidÄ&#x2014;jams, taÄ?iau ĹĄios komandos treneris Dainius Adomaitis mano kitaip: â&#x20AC;&#x17E;NÄ&#x2014;ra netgi kalbos apie paskatĹł trĹŤkumÄ&#x2026;. Visi Ĺžino, kokiame klube ĹžaidĹžia, ir tai, kad sezonÄ&#x2026; privalome baigti pergale.â&#x20AC;&#x153; â&#x2013;  !REĂ&#x;NA

Vilniaus krepĹĄininkai maĹžojo finalo rungtynes Ĺžais â&#x20AC;&#x17E;Siemensâ&#x20AC;&#x153; arenoje. IĹĄ pradĹžiĹł buvo svarstyta varĹžybas rengti ĹĄalia esanÄ?ioje â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytoâ&#x20AC;&#x153; salÄ&#x2014;je, kurioje vilnieÄ?iai treniruojasi ir ĹžaidÄ&#x2014; daugumÄ&#x2026; LKL reguliariojo sezono rungtyniĹł. TaÄ?iau â&#x20AC;&#x17E;Siemensâ&#x20AC;&#x153; arenoje yra ne tik daugiau vietĹł tribĹŤnose, bet ir vÄ&#x2014;siau. Pirmasis maÄ?as ten bus ĹžaidĹžiamas ĹĄiandien. Antrasis Prienuose

vyks sekmadienÄŻ, treÄ?iasis â&#x20AC;&#x201C; vÄ&#x2014;l Vilniuje treÄ?iadienÄŻ. â&#x2013; !KIĂ&#x;NIAI

Renaldas Seibutis maĹžajame finale turÄ&#x2014;tĹł rungtyniauti su specialiais akiniais. Per LKL pusfinalÄŻ su â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algiriuâ&#x20AC;&#x153; po komandos draugo mosto alkĹŤne deĹĄinÄ&#x2122; akÄŻ susiĹžeidÄ&#x2122;s â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytoâ&#x20AC;&#x153; gynÄ&#x2014;jas neĹžaidÄ&#x2014; dvi savaites ir aikĹĄtÄ&#x2014;je pasirodÄ&#x2014; tiktai praÄ&#x2014;jusÄŻ pirmadienÄŻ per maÄ?Ä&#x2026; su â&#x20AC;&#x17E;NiĹžnij Novgorodâ&#x20AC;&#x153;. R.Seibutis ĹžaidÄ&#x2014; su specialiais akiniais, kuriuos parsisiuntÄ&#x2014; iĹĄ JAV. Matyt, rungtyniauti nebuvo patogu, nes jis prametÄ&#x2014; visus ĹĄeĹĄis dvitaĹĄkius. â&#x20AC;&#x17E;Akiniai rasoja, be to, su jais periferinis matymas yra ribotasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; apie R.SeibuÄ?io nepatogumus sakÄ&#x2014; Vilniaus ekipos gydytojas Tomas Vorobjovas. Jo teigimu, svarbiausia, kad krepĹĄininko akis pagijo: â&#x20AC;&#x17E;Ji liko jautresnÄ&#x2014;, bet didelÄ&#x2014;s bÄ&#x2014;dos nÄ&#x2014;ra ir nebuvo.â&#x20AC;&#x153; â&#x2013; 4RAUĂ&#x;MOS

GrÄŻĹžus R.SeibuÄ?iui â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; galÄ&#x2014;s iĹĄrikiuoti visus ĹžaidÄ&#x2014;jus maĹžajam finalui. Vilniaus klubas vÄ&#x2014;l galÄ&#x2014;s remtis ir vidurio puolÄ&#x2014;ju Antanu Kavaliausku, kuris nebuvo registruotas JungtinÄ&#x2014;s lygos varĹžyboms, bet ĹžaidĹžia LKL Ä?empionate. Keli PrienĹł ekipos ĹžaidÄ&#x2014;jai tu-

5HJXOLDULDMDPHVH]RQHXĂ?zPz 5HJXOLDULDMDPHVH]RQHXĂ?zPz jMjYLHWj LU NHWYLUWI L jMjYLHWj LU NHWYLUWI L QDO\MHQXJDOzMRĂ&#x201E;-XYHQWXVÂł QDO\MHQXJDOzMRĂ&#x201E;1HYzĂ?Â&#x2019;Âł QDPLHVYHmLXRVH QDPLHVYHmLXRVH SXVI LQDO\MHSUDODLPzMRĂ&#x201E;1HSWĂ&#x2018; SXVI LQDO\MHSUDODLPzMR QXLÂł QDPLHVYHmLXR Ă&#x201E;Ă&#x152;DOJLULXLÂł QDPLH VH VYHmLXRVHQDPLH ,YĂ&#x201C;DEĂ&#x201C;RIAI -3DODFLRVDVÂąWĂ&#x2026;NDWN NDP56HLEXWLVÂąWĂ&#x2026;N UH]SHUG'6RQJDLODÂą WĂ&#x2026;N0*HFHYLmLXVÂą WĂ&#x2026;N2&RRNDVÂąWĂ&#x2026;N UH]SHUG

0/XNDXVNLVÂąWĂ&#x2026;N *.DGĂ?LXOLVÂąWĂ&#x2026;N UH]SHUG$9DOHLNDÂą WĂ&#x2026;NDWNNDPĂ&#x152;-DQD YLmLXVÂąWĂ&#x2026;NUH] SHUG/.LVLHOLXVÂąWĂ&#x2026;N

ÂśIOĂ&#x201C;SEĂ&#x201C;ZOĂ&#x201C;NOĂ&#x201C;RUNGĂ&#x201C;TYĂ&#x201C;NwS /./UHJXOLDULDMDPHVH]RQHDEHMDVUXQJW \QHVODLPzMRĂ&#x201E;/LHWXYRV U\WDVÂłVYHmLXRVH -3DODFLRVDV'6RQJDLOD$9DOHLND 0/XNDXVNLV QDPLH 0*HFHYLmLXV-3DODFLRVDV 6%DEUDXVNDV0/XNDXVNLV /.)WDXUzVILQDOH3DQHYzĂ? \MH ODLPzMRĂ&#x201E;7RQ\%HWÂł /.LVLHOLXV$9DOHLND0/XNDXVNLV -3DODFLRVDV56HLEXWLV0*HFHYLmLXV +IĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;TURĂ&#x201C;NYĂ&#x201C;RAI /.)WDXUzVSXVI LQDO\MHQXJDOzMR /.)WDXUzVNHWYLUWI LQDO\MH Ă&#x201E;1HSWĂ&#x2018;QjÂłILQDOH QXJDOzMRĂ&#x201E;3LHQRĂ?YDLJĂ?GHVÂł SUDODLPzMRĂ&#x201E;7RQ\%HWÂł SXVI LQDO\MHÂąĂ&#x201E;Ă&#x152;DOJLUÂ&#x2019;Âł (XURO\JRVUHJXOLDULRMRVH]RQR ILQDOHÂąĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WjÂł JUXSzMHXĂ?zPzjMjYLHWj LU %DOWLMRVO\JRVJUXSzMHXĂ?zPz (XURSRVWDXUzVDQWURMR jMjYLHWj LU DĂ&#x2026;WXQWI L HWDSRJUXSzMHXĂ?zPzjMj QDO\MHQXJDOzMRĂ&#x201E;-XYHQWXVÂł YLHWj LU DĂ&#x2026;WXQWI LQDO\MH NHWYLUWI LQDO\MHÂą1RUĂ&#x2026;LRSLQJR SUDODLPzMR%HOJUDGRĂ&#x201E;&UYHQD Ă&#x201E;'ROSKLQVÂłSXVI LQDO\MHÂą7DUWX ]YH]GDÂłLU Ă&#x201E;5RFNÂłILQDOHSUDODLPzMR -XQJWLQzVO\JRVJUXSzMHXĂ?zPz Ă&#x201E;Ă&#x201A;LDXOLDPVÂłLU jMjYLHWj LU NHWYLUWI L ,Ă&#x2026;YLVRĂ?DLGzUXQJW \QHVLU QDO\MHQXJDOzMR/LXEHUFĂ&#x2DC; SDVLHNzSHUJDOHV Ă&#x201E;7ULXPIÂłSXVI LQDO\MH SUDODLPzMRĂ&#x201E;1LĂ?QLM1RYJRURGÂł ,Ă&#x2026;YLVRĂ?DLGzUXQJW \QLĂ&#x2DC; LUSHUMDVSDVLHNzSHUJDOHV

rÄ&#x2014;jo bÄ&#x2014;dĹł dÄ&#x2014;l traumĹł, bet per pustreÄ?ios savaitÄ&#x2014;s apsigydÄ&#x2014; Ĺžaizdas. Net Gintaras KadĹžiulis treÄ?iadienÄŻ sportavo, nors liepÄ&#x2026; jo laukia klubo ir sÄ&#x2026;nario operacijos. V.Ĺ eĹĄkaus teigimu, trĹŤksta vienintelio Arvydo Ĺ ikĹĄniaus, kuris gydosi traumÄ&#x2026; nuo balandĹžio mÄ&#x2014;nesio pabaigos. â&#x2013;  ÂľEIĂ&#x;MA

Trys Ĺ eĹĄkĹł ĹĄeimos vyrai susitiks varĹžybose dÄ&#x2014;l bronzos. V.Ĺ eĹĄkaus treniruojamoje PrienĹł komandoje ĹžaidĹžia jo sĹŤnus 21 metĹł Domantas Ĺ eĹĄkus, o â&#x20AC;&#x17E;Lietu-

vos rytuiâ&#x20AC;&#x153; atstovauja 19-metis Edvinas Ĺ eĹĄkus. Tiesa, ĹĄeimyniĹĄkĹł pokalbiĹł apie laukianÄ?ias varĹžybas daug nebuvo. â&#x20AC;&#x17E;Edvinui egzaminai ant nosies, tad stengiausi nekvarĹĄinti jam galvosâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; PrienĹł klubo treneris. Jis mano, kad aikĹĄtÄ&#x2014;je vienu metu iĹĄvysti vienas prieĹĄ kitÄ&#x2026; ĹžaidĹžianÄ?ius brolius nÄ&#x2014;ra didelÄ&#x2014; tikimybÄ&#x2014;: â&#x20AC;&#x17E;Manau, tai priklausys nuo rezultato. Domantas tikrai turÄ&#x2014;tĹł pasirodyti aikĹĄtÄ&#x2014;je, bet jeigu kova vyks apylygiai, neĹžinau, ar â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytoâ&#x20AC;&#x153; treneriai rizikuos leisti ÄŻ kovÄ&#x2026; EdvinÄ&#x2026;.â&#x20AC;&#x153;


VSRUWRDUHQD

Gera pradĹžia Turkijos lygos finalÄ&#x2026; galingai pradÄ&#x2014;jo Stambulo â&#x20AC;&#x17E;Fenerbahceâ&#x20AC;&#x153; krepĹĄininkai, pirmose rungtynÄ&#x2014;se namie 89:70 nugalÄ&#x2014;jÄ&#x2122; Stambulo â&#x20AC;&#x17E;Galatasarayâ&#x20AC;&#x153; ekipÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Fenerbahceâ&#x20AC;&#x153; kontroliavo situacijÄ&#x2026; nuo pirmĹłjĹł minuÄ?iĹł â&#x20AC;&#x201C; pirmÄ&#x2026;jÄŻ kÄ&#x2014;linÄŻ laimÄ&#x2014;jo 26:15 ir neleido varĹžovams nÄ&#x2014; pagalvoti apie intrigos atkĹŤrimÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Fenerbahceâ&#x20AC;&#x153; puolÄ&#x2014;jas Linas Kleiza ĹžaidÄ&#x2014; 15 min., pelnÄ&#x2014; 7 taĹĄkus (1/2 dvitaĹĄkiĹł, 1/2 tritaĹĄkiĹł, 2/2 baudĹł), atkovojo 4 kamuolius. â&#x20AC;&#x17E;Esu visiĹĄkai patenkintas. GynÄ&#x2014;mÄ&#x2014;s labai agresyviai, puldami kĹŤrÄ&#x2014;me geras progas ir mÄ&#x2014;tÄ&#x2014;me netrukdomi, â&#x20AC;&#x201C; dĹžiaugÄ&#x2014;si â&#x20AC;&#x17E;Fenerbahceâ&#x20AC;&#x153; treneris Ĺ˝eljko ObradoviÄ?ius. â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Galatasarayâ&#x20AC;&#x153; neparodÄ&#x2014; tikrojo veido. Mes Ĺžinome ir varĹžovai patys Ĺžino, kad jie gali Ĺžaisti daug geriau.â&#x20AC;&#x153;

Pateko ÄŻ pusfinalÄŻ Malagos â&#x20AC;&#x17E;Unicajaâ&#x20AC;&#x153; klubas sugebÄ&#x2014;jo pasinaudoti aikĹĄtÄ&#x2014;s pranaĹĄumu ir pateko ÄŻ Ispanijos lygos pusfinalÄŻ. Lemiamose ketvirtfinalio rungtynÄ&#x2014;se namie jis nugalÄ&#x2014;jo Las Palmaso â&#x20AC;&#x17E;Herbalifeâ&#x20AC;&#x153; ekipÄ&#x2026; 79:60 ir laimÄ&#x2014;jo serijÄ&#x2026; 2:1. Nors Malagos krepĹĄininkai laimÄ&#x2014;jo solidĹžiu skirtumu, pergalÄ&#x2014; nebuvo lengva. Iki pertraukos aikĹĄtÄ&#x2014;je vyko lygi kova, ir â&#x20AC;&#x17E;Unicajaâ&#x20AC;&#x153; nutolo tik treÄ?iajame kÄ&#x2014;linyje. Abu Malagos ekipos lietuviai taĹĄkĹł nepelnÄ&#x2014;. Mindaugas Kuzminskas ĹžaidÄ&#x2014; 12,5 min. (0/2 tritaĹĄkiĹł), D.Sabonis â&#x20AC;&#x201C; 2 min. (ÄŻ krepĹĄÄŻ nemetÄ&#x2014;). â&#x20AC;&#x17E;Rimtai nusiteikÄ&#x2014;me ir gerai dengÄ&#x2014;me pavojingiausius varĹžovĹł ĹžaidÄ&#x2014;jus, â&#x20AC;&#x201C; pergalÄ&#x2014;s prieĹžastis nuro-

dÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Unicajaâ&#x20AC;&#x153; treneris Joanas Plaza. â&#x20AC;&#x201C; Malagai ĹĄi pergalÄ&#x2014; yra labai svarbi.â&#x20AC;&#x153; Po ketveriĹł metĹł pertraukos ÄŻ pusfinalÄŻ patekusi â&#x20AC;&#x17E;Unicajaâ&#x20AC;&#x153; ĹĄiame etape kovos su reguliariojo sezono nugalÄ&#x2014;toju Madrido â&#x20AC;&#x17E;Realâ&#x20AC;&#x153; klubu. Pusfinalyje bus ĹžaidĹžiama iki trijĹł pergaliĹł. DÄ&#x2014;l kito kelialapio ÄŻ finalÄ&#x2026; susigrums â&#x20AC;&#x17E;Valenciaâ&#x20AC;&#x153;, kuriai atstovauja KĹĄyĹĄtofas LavrinoviÄ?ius, ir â&#x20AC;&#x17E;Barcelonaâ&#x20AC;&#x153;.

DramatiĹĄka pabaiga Lenkijos lygos finalo serijoje titulÄ&#x2026; ginanti Zeliona Guros â&#x20AC;&#x17E;Stelmetâ&#x20AC;&#x153; komanda treÄ?iosiose rungtynÄ&#x2014;se namie per pratÄ&#x2122;simÄ&#x2026; palauĹžÄ&#x2014; reguliariojo sezono nugalÄ&#x2014;tojÄ&#x2026; ZgoĹželeco â&#x20AC;&#x17E;Turowâ&#x20AC;&#x153; ekipÄ&#x2026; 93:92. â&#x20AC;&#x17E;Turowâ&#x20AC;&#x153; vis dar pirmauja serijoje iki keturiĹł pergaliĹł 2:1, bet ketvirtosios rungtynÄ&#x2014;s irgi vyks Zeliona Guroje. TreÄ?iojo maÄ?o pratÄ&#x2122;simo pabaigoje â&#x20AC;&#x17E;Turowâ&#x20AC;&#x153; turÄ&#x2014;jo puikiÄ&#x2026; progÄ&#x2026; saugiai nutolti nuo varĹžovĹł, taÄ?iau â&#x20AC;&#x17E;Stelmetâ&#x20AC;&#x153; gynÄ&#x2014;jui Przemyslawui Zamojskiui gavus nesportinÄ&#x2122; praĹžangÄ&#x2026; nesugebÄ&#x2014;jo pelnyti taĹĄkĹł, o likus vos 0,3 sek. kitas ĹĄeimininkĹł gynÄ&#x2014;jas Lukaszas Koszarekas dviem taikliais baudos metimais persvÄ&#x2014;rÄ&#x2014; rezultatÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Stelmetâ&#x20AC;&#x153; gynÄ&#x2014;jas Mantas Ä&#x152;esnauskis ĹžaidÄ&#x2014; 5 min. ir pelnÄ&#x2014; 2 taĹĄkus (1/2 dvitaĹĄkiĹł). â&#x20AC;&#x17E;Turowâ&#x20AC;&#x153; puolÄ&#x2014;jas Denisas Krestininas vÄ&#x2014;l nebuvo ÄŻtrauktas ÄŻ dvyliktukÄ&#x2026;.

PaaiĹĄkÄ&#x2014;jo Ä?empionai BaigÄ&#x2014;si Bulgarijos pirmenybÄ&#x2014;s, kuriose buvo nutrauktas ilgas Sofijos â&#x20AC;&#x17E;Akademikâ&#x20AC;&#x153; vieĹĄpatavimas. PerversmÄ&#x2026; bulgarĹł krepĹĄinio virĹĄĹŤnÄ&#x2014;je ÄŻvykdÄ&#x2014; kitas Sofijos klubas â&#x20AC;&#x17E;Levskiâ&#x20AC;&#x153;, finalo serijoje ÄŻveikÄ&#x2122;s â&#x20AC;&#x17E;Akademikâ&#x20AC;&#x153; komandÄ&#x2026; 3:2.

ÂżVAIGĂ&#x20AC;Ă&#x;DESĂ&#x;KANĂ&#x;KIĂ&#x;NAĂ&#x;TRAUĂ&#x;MOS *HULDXVLDVSUDzMXVLĂ&#x2DC;PHWĂ&#x2DC;SDVDXOLRIXWEROLQLQNDV SRUWXJDODV&ULVWLDQR5RQDOGRLUÂ&#x2019;Ă&#x2026;Â&#x2019;WLWXOjSUHWHQGD YÂ?VSUDQFĂ&#x2018;]DV)UDQFNDV5LEHU\OLNXVVDYDLWHLLNLSOD QHWRVSLUPHQ\ELĂ&#x2DC;WXULULPWĂ&#x2DC;EzGĂ&#x2DC;GzOVYHLNDWRV Pasaulio pirmenybÄ&#x2014;s daug prarastĹł, jei C.Ronaldo ir F.Ribery jas stebÄ&#x2014;tĹł per televizoriĹł. Portugalijos futbolo federacija antradienÄŻ paskelbÄ&#x2014;, jog 29 metĹł C.Ronaldo kamuoja kairiojo kelio girnelÄ&#x2014;s sausgysliĹł uĹždegimas. Portugalijos rinktinÄ&#x2014; Niujorke pradÄ&#x2014;jo paskutinÄŻ pasirengimo etapÄ&#x2026; prieĹĄ pasaulio pirmenybes, bet jos kapitonas vÄ&#x2014;l nedalyvavo pratybose kaip ir Raulis Meirelesas, Pepe ir Beto. Saugas Nani skubÄ&#x2014;jo nuraminti gerbÄ&#x2014;jĹł: â&#x20AC;&#x17E;Cristiano yra ramus, nes viskas gerÄ&#x2014;ja.â&#x20AC;&#x153; C.Ronaldo neĹžaidÄ&#x2014; kontrolinÄ&#x2014;se rungtynÄ&#x2014;se su Graikija (0:0) ĹĄeĹĄtadienÄŻ ir greiÄ?iausiai praleis

$3QXRWU

KREP¸INIOĂ&#x;ORBITA

PELUĂ?HOLRGĂ&#x;

du kitus Portugalijos rinktinÄ&#x2014;s maÄ?us su Meksika (penktadienÄŻ) ir Airija (birĹželio 10 d.). PrancĹŤzijos Ĺžiniasklaida skelbia, kad 31 metĹł F.Ribery atsinaujino nugaros skausmai, dÄ&#x2014;l kuriĹł jis kentÄ&#x2014;jo visÄ&#x2026; pastarÄ&#x2026; jÄŻ sezonÄ&#x2026;. Ĺ ÄŻ sezonÄ&#x2026; jis Miuncheno â&#x20AC;&#x17E;Bayernâ&#x20AC;&#x153; starto sudÄ&#x2014;tyje ĹžaidÄ&#x2014; tik 18 maÄ?Ĺł ir nedalyvavo kontrolinÄ&#x2014;se PrancĹŤzijos rinktinÄ&#x2014;s rungtynÄ&#x2014;se su Norvegija ir Paragvajumi. â&#x20AC;&#x17E;Galiu patikinti, jog darysime viskÄ&#x2026;, kad jis vyktĹł ÄŻ pasaulio Ä?empionatÄ&#x2026;. Esame sunerimÄ&#x2122; dÄ&#x2014;l F.Ribery, nes neĹžinome, kas jam iĹĄ tikrĹłjĹł yraâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; prancĹŤzĹł treneris Didier Deschampsâ&#x20AC;&#x2122;as. (LR)

&5RQDOGRQHGDO\YDXMDWUHQLUXRWzVH

WLQLQDVQHĂ?DLGz SRSUDWÂ?VL PRVHULMD )SĂ&#x201C;PAĂ&#x201C;NIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GA.HWYLUWILQDOLRSLUPR VLRVUXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ&#x2DC; 0D ODJRVĂ&#x201E;8QLFDMDÂł 0.X]PLQVNDV PLQ'6DERQLVPLQ Âą/DV3DO PDVRĂ&#x201E;+HUEDOLIHÂł VHULMD 3XVILQDO\MHLNLSHUJDOLĂ&#x2DC;Ă?DLV0DGUL GRĂ&#x201E;5HDO³¹Ă&#x201E;8QLFDMDÂłLUĂ&#x201E;9DOHQFLDÂł ./DYULQRYLmLXV ÂąĂ&#x201E;%DUFHORQDÂł 6OĂ&#x201C;KIEĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GAĂ&#x201C;3XVILQDOLRNHW YLUWRVLRVUXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ&#x2DC; 2OGHQEXUJR(:(Âą0LXQFKHQRĂ&#x201E;%D\ HUQÂł VHULMD .YDNHQEULXNR Ă&#x201E;$UWODQG'UDJRQV³¹%HUO\QR$/%$  )TAĂ&#x201C;LIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GAĂ&#x201C;3XVILQDOLRWUHmLRVLRV UXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ&#x2DC; 6DVD ULRĂ&#x201E;%DQFRGL6DUGHJQD³¹0LODQR

Ă&#x201E;(PSRULR$UPDQLÂł SRSUDWÂ? VLPRVHULMD +ROAĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GAĂ&#x201C;)LQDORSLUPRVLRV UXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ&#x2DC; =DJUH ERĂ&#x201E;&HGHYLWD³¹=DJUHERĂ&#x201E;&LERQDÂł 16PLWKDV'Ă&#x201A;DULmLXV "ULĂ&#x201C;GAĂ&#x201C;RIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GA)LQDORSHQNWRVLRV UXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ&#x2DC; 6RILMRV Ă&#x201E;$NDGHPLN³¹6RILMRVĂ&#x201E;/HYVNLÂł VHULMD 3RPHWĂ&#x2DC;SHUWUDXNRV WLWXOjVXVLJUjĂ?LQÂ?VĂ&#x201E;/HYVNLÂłĂ&#x2026;DOLHV mHPSLRQXWDSRjMÂ&#x2019;NDUWj1HW SUDzMXVLĂ&#x2DC;VH]RQĂ&#x2DC;DXNVjODLPzMR Ă&#x201E;$NDGHPLNÂł -AĂ&#x201C;KEĂ&#x201C;DOĂ&#x201C;NIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GA)LQDORNHWYLU WRVLRVUXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ&#x2DC; 6NRSMzVĂ&#x201E;5DERWQLmNL³¹6NRSMzV0=7 VHULMD 0=7Ă&#x2026;DOLHVmHP SLRQXWDSRWUHmLXVPHWXVLĂ&#x2026;HLOzV

¸VIESLENTw &UTĂ&#x;BOĂ&#x;LAS +ONTĂ&#x201C;ROĂ&#x201C;LIĂ&#x201C;NwSĂ&#x201C;RUNGĂ&#x201C;TYĂ&#x201C;NwS%UD]LOLMDÂą 3DQDPDĂ&#x201A;YHLFDULMDÂą3HUX kHNLMDÂą$XVWULMD-$(Âą*UX]LMD *UDLNLMDÂą1LJHULMD0HNVLND Âą%RVQLMDLU+HUFHJRYLQD

+REPĂ&#x;¸IĂ&#x;NIS 4URĂ&#x201C;KIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GAĂ&#x201C;)LQDORSLUPRVLRV UXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ&#x2DC; 6WDPEXOR Ă&#x201E;)HQHUEDKFH³¹6WDPEXORĂ&#x201E;*DODWD VDUD\Âł %0F&DOHEEDV/Ă&#x152;R ULmLXV/.OHL]DPLQ ($WVXUDV ,ENĂ&#x201C;KIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GAĂ&#x201C;)LQDORWUHmLRVLRV UXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ&#x2DC; =HOLRQD *XURVĂ&#x201E;6WHOPHWÂł 0kHVQDXVNLV PLQ Âą=JRĂ?HOHFRĂ&#x201E;7XURZÂł '.UHV


PRAMOGOSĂ&#x; Ă&#x;TV

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

6.45 TeleparduotuvÄ&#x2014;. 7.00 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Legenda apie KorÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 7.30 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Simpsonaiâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 8.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Brazilijos aveniuâ&#x20AC;&#x153; (56) (N-7). 9.05 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;MeilÄ&#x2014;s sĹŤkuryjeâ&#x20AC;&#x153; (1897). 10.10 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Visada sakyk â&#x20AC;&#x17E;visadaâ&#x20AC;&#x153; (1) (N-7). 11.15 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Inspektorius MaĹžylisâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.).

6.30 Dienos programa. 6.35 â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝uviukai burbuliukaiâ&#x20AC;&#x153; (26). 7.00 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;MaĹžieji Tomas ir DĹžerisâ&#x20AC;&#x153; (24). 7.25 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Kempiniukas PlaÄ?iakelnisâ&#x20AC;&#x153; (kart.). 7.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Volkeris, Teksaso reindĹžerisâ&#x20AC;&#x153; (163) (N-7). 8.50 24 valandos (N-7) (kart.). 10.10 Tikras gyvenimas. â&#x20AC;&#x17E;Sukeitimasâ&#x20AC;&#x153; (kart.). 11.10 â&#x20AC;&#x17E;K11: komisarai tiria. Dviguba operacijaâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 11.50 Pagalbos skambutis (N-7).

6.55 Programa. 6.59 TV parduotuvÄ&#x2014;. 7.15 Repor teris. InformacinÄ&#x2014; publicistinÄ&#x2014; laida. 8.00 Dokumentinis f. â&#x20AC;&#x17E;TyrinÄ&#x2014;tojai. Imperatoriaus iĹĄgelbÄ&#x2014;jimasâ&#x20AC;&#x153;. Rusija, 2008 m. (N-7). 9.05 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Kar tÄ&#x2026; Odesojeâ&#x20AC;&#x153; (1) (N-7). 10.10 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Kobra 12â&#x20AC;&#x153; (10) (N-7). 11.15 Repor teris. InformacinÄ&#x2014; publicistinÄ&#x2014; laida.

7.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Muchtaro sugrÄŻĹžimasâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 8.00 Ekstrasensai detektyvai. SensacijĹł ĹĄou (N-7). 9.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Mentaiâ&#x20AC;&#x153; (26) (N-7). 10.00 JokiĹł kliĹŤÄ?iĹł! RealybÄ&#x2014;s ĹĄou (kart.). 11.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Laukinisâ&#x20AC;&#x153; (4) (N-7).

12.00 Emigrantai. SocialinÄ&#x2014;s dokumentikos laida (kart.). 12.50 Stilius (kart.). 13.40 Ĺ˝ingsnis po Ĺžingsnio. BĹŤstas (kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, Lietuva! TiesioginÄ&#x2014; aktualijĹł laida. 14.00, 15.30 Ĺ˝inios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor tas. 15.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Komisaras Reksasâ&#x20AC;&#x153; (43) (N-7). 17.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Ĺ erloko Holmso sugrÄŻĹžimasâ&#x20AC;&#x153; (1) (N-7). 18.00 Ĺ iandien. AktualijĹł laida (su ver timu ÄŻ gestĹł kalbÄ&#x2026;). 18.40 Spor tas. 18.45 Orai. 18.50 â&#x20AC;&#x17E;NaisiĹł vasaraâ&#x20AC;&#x153; (85). 19.20 Taip. Ne. TV Ĺžaidimas. VedÄ&#x2014;jas A.Valinskas.

12.20 â&#x20AC;&#x17E;Juodoji skylÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (11) (N-7). 12.50 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Ragai ir kanopos sugrÄŻĹžtaâ&#x20AC;&#x153; (11). 13.20 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;AnÄ?iukas Donaldas ir draugaiâ&#x20AC;&#x153; (73). 13.50 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Legenda apie KorÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; (17) (N-7). 14.20 â&#x20AC;&#x17E;Simpsonaiâ&#x20AC;&#x153; (8) (N-7). 14.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Nuostabi meilÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (44, 45) (N-7). 16.45 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Moterys meluoja geriauâ&#x20AC;&#x153; (17, 18) (N-7). 17.50 Kvieskite daktarÄ&#x2026;! Medicinos pokalbiĹł ĹĄou. VedÄ&#x2014;jai J.JankeviÄ?ius ir A.Unikauskas (N-7). 18.30 TV3 Ĺžinios. 19.20 TV3 spor tas. 19.25 TV3 orai. 19.30 TV pagalba. SocialinÄ&#x2014;s dokumentikos laida. VedÄ&#x2014;jas E.Knispelis (N-7).

12.55 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Kempiniukas PlaÄ?iakelnisâ&#x20AC;&#x153; (6). 13.20 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Ogis ir tarakonaiâ&#x20AC;&#x153; (39). 13.30 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;KaukÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (4). 13.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Pavogtas gyvenimasâ&#x20AC;&#x153; (24) (N-7). 15.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;MeilÄ&#x2014; ir bausmÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (56) (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. InformacinÄ&#x2014; pokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;jai Ĺ˝.VaĹĄkytÄ&#x2014; ir P.SkuÄ?as. 17.50 24 valandos. SocialinÄ&#x2014; aktualijĹł laida. VedÄ&#x2014;jas G.LeĹĄkeviÄ?ius (N-7). 18.30 Ĺ˝inios. Kriminalai. 19.25 Spor tas. 19.28 Orai. 19.30 Tikras gyvenimas. â&#x20AC;&#x17E;Bumerangasâ&#x20AC;&#x153;. VedÄ&#x2014;jas D.Mer tinas.

12.00 Pasaulis X. VedÄ&#x2014;jas M.VaitiekĹŤnas (N-7). 13.00 â&#x20AC;&#x17E;KelionÄ&#x2014; ÄŻ Rio II. Argentinaâ&#x20AC;&#x153;. KelioniĹł dokumentika. Airija, DidĹžioji Britanija, 2014 m. 14.00, 17.20 Lietuva tiesiogiai. AktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;ja D.Ĺ˝eimytÄ&#x2014;. 14.35 TV parduotuvÄ&#x2014;. 14.50 â&#x20AC;&#x17E;Komisaras MegrÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (N-7). 16.00, 17.00 Ĺ˝inios. Orai. 16.20 Dokumentinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Laukinis pasaulisâ&#x20AC;&#x153;. Australija, 2011 m. 18.00 Repor teris. 18.42 Orai. 18.45 Dokumentinis f. â&#x20AC;&#x17E;Gamtos pasaulisâ&#x20AC;&#x153;. 19.00 LKL maĹžasis ďŹ nalas. Vilniaus â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; PrienĹł â&#x20AC;&#x17E;TonyBetâ&#x20AC;&#x153;. TiesioginÄ&#x2014; transliacija iĹĄ Vilniaus.

12.00 Kalbame ir rodome. VedÄ&#x2014;jas L.ZakoĹĄanskis (N-7). 13.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Muchtaro sugrÄŻĹžimasâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 14.00 Pragaro vir tuvÄ&#x2014;. RealybÄ&#x2014;s ĹĄou (N-7). 15.00 Amerikos talentai. RealybÄ&#x2014;s ĹĄou. 16.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;LieĹžuvautojaâ&#x20AC;&#x153; (4) (N-7). 17.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Muchtaro sugrÄŻĹžimasâ&#x20AC;&#x153; (N-7). 18.00 Ĺ˝inios. 18.25 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Mentalistasâ&#x20AC;&#x153; (13) (N-7). 19.30 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Du su puse vyroâ&#x20AC;&#x153; (14, 15) (N-7).

20.25 Loterija â&#x20AC;&#x17E;Perlasâ&#x20AC;&#x153;. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 KultĹŤra. 21.05 Spor tas. 21.10 Orai. 21.15 DÄ&#x2014;mesio centre. VedÄ&#x2014;jas E.Jakilaitis. 21.45 Mini serialas â&#x20AC;&#x17E;Paskutinis tamplieriusâ&#x20AC;&#x153; (4) (N-7). Per pertraukÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; 22.00 Loterija â&#x20AC;&#x17E;Perlasâ&#x20AC;&#x153;. 23.00 Vakaro Ĺžinios. 23.15 UĹžsienio naujienos. 23.20 Spor tas. 23.25 Orai. 23.30 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Ĺ nipaiâ&#x20AC;&#x153; (31) (N-7). 0.30 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Senisâ&#x20AC;&#x153; (120) (N-7). 1.40 DÄ&#x2014;mesio centre (kart.).

20.00 Kitoks tyrimas. EkstrasensĹł tiesa. ParanormaliĹł tyrimĹł laida (N-7). 21.00 Farai (N-14). 21.30 TV3 vakaro Ĺžinios. 21.50 TV3 spor tas. 21.53 TV3 orai. 21.55 Ĺ˝alioji enciklopedija. 22.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;GelbÄ&#x2014;tojĹł bĹŤrysâ&#x20AC;&#x153; (5) (N-7). 23.00 â&#x20AC;&#x17E;IĹĄlikimo eksperimentasâ&#x20AC;&#x153;. Fantastinis trileris. ReĹž. J.Huddlesas. JAV, Indonezija, 2013 m. (N-14). 1.10 â&#x20AC;&#x17E;CSI kriminalistaiâ&#x20AC;&#x153; (263) (N-14). 2.00 â&#x20AC;&#x17E;24 valandosâ&#x20AC;&#x153; (2) (N-14). 2.55 â&#x20AC;&#x17E;Anarchijos vaikaiâ&#x20AC;&#x153; (4) (N-14). 3.45 Programos pabaiga.

20.25 â&#x20AC;&#x17E;K11: komisarai tiria. Vilkiko vairuotojo mir tisâ&#x20AC;&#x153; (N-7). 21.00 Soriukas. PasimatymĹł ĹĄou. VedÄ&#x2014;ja I.StasiuleviÄ?iĹŤtÄ&#x2014; (N-14). 21.30 Ĺ˝inios. Verslas. 22.04 Spor tas. 22.08 Orai. 22.10 Vakaro seansas. â&#x20AC;&#x17E;15 ĹĄlovÄ&#x2014;s minuÄ?iĹłâ&#x20AC;&#x153;. Veiksmo trileris. ReĹž. J.Herzfeldas. Vaid. R.De Niro, E.Burnsas, K.Grammeris. JAV, Vokietija, 2001 m. (N-14). 0.30 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Specialioji Los AndĹželo policijaâ&#x20AC;&#x153; (15) (N-7). 1.25 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Ties ribaâ&#x20AC;&#x153; (9) (N-14). 2.20 Sveikatos ABC. VedÄ&#x2014;ja R.BalanaĹĄkienÄ&#x2014; (kart.).

21.00 Viskas bus gerai! MoterĹł gyvenimo bĹŤdo laida. VedÄ&#x2014;jos E.UĹžaitÄ&#x2014;, R.MikailionytÄ&#x2014;, R.StanaitytÄ&#x2014; (N-7). 22.00 Repor teris. InformacinÄ&#x2014; publicistinÄ&#x2014; laida. 22.42 Orai. 22.45 Nusikaltimas ir bausmÄ&#x2014;. KriminalinÄ&#x2014;s paslaptys su K.Krivicku (N-7). 23.45 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Kobra 12â&#x20AC;&#x153; (12) (N-7). 0.45 Repor teris. InformacinÄ&#x2014; publicistinÄ&#x2014; laida. 1.27 Orai. 1.30 Lietuva tiesiogiai. AktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;ja D.Ĺ˝eimytÄ&#x2014;. 2.05 Programos pabaiga.

20.30 Juoko kovos. Humoro ĹĄou. VedÄ&#x2014;jas V.Cololo (N-7). 21.30 â&#x20AC;&#x17E;PrestiĹžasâ&#x20AC;&#x153;. Mistinis trileris. ReĹž. Ch.Nolanas. Vaid. S.Johansson, Ch.Baleâ&#x20AC;&#x2122;as, M.Caineâ&#x20AC;&#x2122;as, D.Bowie, H.Jackmanas. DidĹžioji Britanija, JAV, 2006 m. (N-7). 0.10 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Mentalistasâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 1.05 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Laukinisâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 2.05 Bamba. Interaktyvusis ĹĄou suaugusiesiems (S).

ÂŚ

6.00, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 8.40 Labas rytas, Lietuva! 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ĺ˝inios. 6.34, 8.03 Orai. 6.50 Eksper tas. 7.05, 7.35, 8.35 Orai, spor tas. 9.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Komisaras Reksasâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 10.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Hartlando uĹžuovÄ&#x2014;jaâ&#x20AC;&#x153; (6/4). 11.00 Mini serialas â&#x20AC;&#x17E;Paskutinis tamplieriusâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.).

ÂŚ

PRAMOGOS

ÂŚ

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

&UTĂ&#x;BOĂ&#x;LOĂ&#x;DIEĂ&#x;VOĂ&#x;BAĂ&#x20AC;Ă&#x;NYĂ&#x;jIOĂ&#x;JEĂ&#x; LAIĂ&#x;KOĂ&#x;MOSĂ&#x;SAĂ&#x;VIĂ&#x;TOSĂ&#x;MIĂ&#x;¸IOS 9DLG\ELQLDPH ILOPHĂ&#x201E;3UHVWLĂ?DVÂł Â&#x2019;LOLX]LRQLVWĂ&#x2DC;5R EHUWR +-DFNPD QDV LU$OIUHGR &K%DOHÂśDV NRYj GzOĂ&#x2026;ORYzVÂ&#x2019;SDLQLR MDPD2OLYLMD 6-RKDQVVRQ 

)LIUĂ&#x;ZIOĂ&#x;NISĂ&#x;TĂ&#x2039;Ă&#x;DVIĂ&#x;KOĂ&#x;VA 6HUEĂ&#x2DC;LQĂ?LQLHULXV1LNROD7HVODVXNĂ&#x2018;UzUDGLMRDSDUD WjEHWSDWLQJzMRMÂ&#x2019;SDWHQWXRWL2MRNRQNXUHQWDV 7KRPDV(GLVRQDVVDYRYDUGXSDWHQWXRGDYRQHW WXRVLĂ&#x2026;UDGLPXVNXULXRVSDGDU\GDYRMRVDPGLQLDL FizikĹł N.Teslos ir Th.Edisono konkurencija ÄŻkvÄ&#x2014;pÄ&#x2014; reĹžisieriĹł ChristopherÄŻ NolanÄ&#x2026; sukurti filmÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;PrestiĹžasâ&#x20AC;&#x153;. Jo veikÄ&#x2014;jai â&#x20AC;&#x201C; ne mokslininkai, o iliuzionistai, kovojantys dÄ&#x2014;l geriausio mago vardo. PrasÄ?iokas Alfredas Bordenas (Christianas Baleâ&#x20AC;&#x2122;as) talentingesnis. TaÄ?iau aristokratas Robertas Angeris (Hugh Jackmanas) moka save pateikti tokÄŻ, koks labiausiai patinka publikai. Alfredas Bordenas ir Robertas Angeris padeda savo mokytojui

iliuzionistui Kateriui (Michaelas Caineâ&#x20AC;&#x2122;as) kaip â&#x20AC;&#x17E;jaunuoliai iĹĄ publikosâ&#x20AC;&#x153;. Jie suriĹĄa asistentÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; Roberto Angerio ĹžmonÄ&#x2026;. TaÄ?iau triukas nepavyksta ir moteris Şōva. Jos sutuoktinis ÄŻsitikinÄ&#x2122;s, kad dÄ&#x2014;l to kaltas Alfredas Bordenas. JĹł keliai iĹĄsiskiria. Alfredo Bordeno sÄ&#x2014;kmÄ&#x2014; scenoje siutina RobertÄ&#x2026; AngerÄŻ. Ĺ is pasiunÄ?ia pas konkurentÄ&#x2026; OlivijÄ&#x2026; (Scarlett Johansson) iĹĄvogti paslapties. â&#x2013;  %79YDO

.DVEHQGUDWDUSDUJHQ WLQLHWLĂ&#x2026;NRMRWDQJRLU IXWEROR"7DLDLĂ&#x2026;NLQRVL Ă?LQRPLEULWĂ&#x2DC;NRPLNDL 0DUNDV:DWVRQDVLU +HQQLQJDV:HKQDV Vy k i n t Ä&#x2014; BU D RY T Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

Futbolininkas, kaip ir tango ĹĄokÄ&#x2014;jas, privalo turÄ&#x2014;ti miklias kojas. Ir futbolininkai, ir tango ĹĄokÄ&#x2014;jai daĹžniau nei kiti mÄ&#x2014;gaujasi moterĹł dÄ&#x2014;mesiu. TokiÄ&#x2026; nuomonÄ&#x2122; M.Watsonas ir H.Wehnas iĹĄgirdo Argentinoje. Laukdami Brazilijoje prasidÄ&#x2014;sianÄ?io pasaulio futbolo Ä?empionato ĹĄie vyrukai automobiliu keliavo po PietĹł AmerikÄ&#x2026;. KelionÄ&#x2014;s tikslas â&#x20AC;&#x201C; Rio de Ĺ˝aneiras. M.Watsonas ir H.Wehnas ÄŻveikÄ&#x2014; 5000 kilometrĹł ir aplankÄ&#x2014; ĹĄeĹĄias valstybes, kuriĹł gyventojams futbolas yra tarsi religija. ÄŽspĹŤdĹžius iĹĄ nutrĹŤktgalviĹĄkos kelionÄ&#x2014;s jie sudÄ&#x2014;jo ÄŻ dokumentiniĹł laidĹł ciklÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;KelionÄ&#x2014; ÄŻ Rioâ&#x20AC;&#x153;, kurÄŻ rodo â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytoâ&#x20AC;&#x153; TV.

0:DWVRQDVLU+:HKQDVW\ULQzMRIXWERORNDUĂ&#x2026;WOLJzVDSLPWj3LHWĂ&#x2DC;$PHULNj

Ĺ iandien ĹžiĹŤrovai iĹĄvys pasakojimÄ&#x2026; apie ArgentinÄ&#x2026;. Ĺ ios ĹĄalies gatvÄ&#x2014;se kamuolÄŻ spardo vos vaikĹĄÄ?ioti iĹĄmokÄ&#x2122; vaikai. Rosarijaus mieste 1998 metais buvo ÄŻkurta futbolo legendos Diego Maradonos baĹžnyÄ?ia, ji jau turi 250 tĹŤkst. sekÄ&#x2014;jĹł. Jos nariai D.MaradonÄ&#x2026; garbina kaip geriausiÄ&#x2026; pasaulio futbolininkÄ&#x2026; ir turi savas apeigas. PavyzdĹžiui, KalÄ&#x2014;das ĹĄvenÄ?ia spalio 30-Ä&#x2026;jÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; tÄ&#x2026; dienÄ&#x2026;, kai gimÄ&#x2014; jĹł dievukas. Paties D.Maradonos M.Wat-

sonas su H.Wehnu Argentinoje nesutiko â&#x20AC;&#x201C; jis tuo metu buvo Dubajuje. TaÄ?iau komikai bendravo su praeityje Ĺžinomu vartininku Sergio Goycochea. â&#x20AC;&#x17E;Ar tiesa, kad per rungtynes jĹŤs ĹĄlapindavotÄ&#x2014;s futbolo aikĹĄtÄ&#x2014;je?â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; pasiteiravo komikai. â&#x20AC;&#x17E;Taip, â&#x20AC;&#x201C; neslÄ&#x2014;pÄ&#x2014; S.Goycochea. â&#x20AC;&#x201C; Vartininkas geria daug vandens, taÄ?iau prakaituoja maĹžai, nes po aikĹĄtÄ&#x2122; nelaksto.â&#x20AC;&#x153; â&#x2013; Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WRÂł79YDO


SUDPRJRVWY

PELUĂ?HOLRGĂ&#x;

Kinas

IDÄ&#x2013;JA. Naujas Ĺžinomo dainininko albumas â&#x20AC;&#x201C; tarsi kelionÄ&#x2014; laiku

Vilnius

39\mRQXRWU

!TLIKwJASĂ&#x;Â?GYĂ&#x;VENĂ&#x;DINSĂ&#x;SVAĂ&#x;JOĂ&#x;NÂ&#x160; /LQR$GRPDLmLRODXNLD GDUEĂ&#x2DC;NXSLQLPzQHVLDL .HOHWjPzQHVLĂ&#x2DC;$]LMRMH SUDOHLGÂ?VGDLQLQLQNDV Ă&#x2026;LXRPHWXNXULDQDXMj DOEXPjRUXGHQÂ&#x2019;VX UHQJVJDVWUROHVVX /LHWXYRVYDOVW\ELQLX VLPIRQLQLXRUNHVWUX R a mĹŤ n a s Z I L N Y S LR korespondentas

Tie, kurie paŞįsta LinÄ&#x2026;, puikiai Ĺžino, kaip jam patinka kelionÄ&#x2014;s. Ne tiktai EuropÄ&#x2026;, bet ir CentrinÄ&#x2122; AmerikÄ&#x2026; bei kitas ÄŻdomias vietas iĹĄmaiĹĄÄ&#x2122;s 38-eriĹł atlikÄ&#x2014;jas yra prisipaĹžinÄ&#x2122;s, kad uĹžsienyje praleistas laikas â&#x20AC;&#x201C; tai, kam pinigĹł jis niekada negaili. Du mÄ&#x2014;nesius Vietname ir dar pusantro Tailande praleidÄ&#x2122;s muzikantas ten ne tik lepinosi saulÄ&#x2014;je ir valgÄ&#x2014; egzotiĹĄkÄ&#x2026; maistÄ&#x2026;. Kartu su Ĺžmona keliavÄ&#x2122;s muzikantas Azijoje subrandino naujo albumo â&#x20AC;&#x17E;Laiko maĹĄinaâ&#x20AC;&#x153; muzikÄ&#x2026;. RudenÄŻ jo sumanymas bus pristatytas per ÄŻspĹŤdingus koncertus. Kaune, Vilniuje, KlaipÄ&#x2014;doje, Ĺ iauliuose ir MarijampolÄ&#x2014;je spalÄŻ Linas koncertuos su simfoniniu orkestru. â&#x20AC;&#x17E;Jau dabar kĹŤnu bÄ&#x2014;gioja ĹĄiurpuliukai, kai ÄŻsivaizduoju, kaip mano kĹŤriniai skambÄ&#x2014;s atliekami 40-ies ĹžmoniĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; prisipaĹžino L.Adomaitis. Su jo kelionÄ&#x2014;s ÄŻspĹŤdĹžiais galÄ&#x2014;s susipaĹžinti visi â&#x20AC;&#x201C; ĹĄiÄ&#x2026; savaitÄ&#x2122; Lino vieĹĄnagÄ&#x2014;s Azijoje dienoraĹĄtis bus pradÄ&#x2014;tas publikuoti naujienĹł portale lrytas.lt. DienraĹĄÄ?iui â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; dainininkas papasakojo ir apie kol kas didĹžiausiÄ&#x2026; savo karjeros iĹĄĹĄĹŤkÄŻ â&#x20AC;&#x201C; bĹŤsimus koncertus, kuriems jis ruoĹĄiasi jau keletÄ&#x2026; mÄ&#x2014;nesiĹł. â&#x20AC;&#x201C; Pramogauti ĹĄiltuosiuose kraĹĄtuose ir kurti â&#x20AC;&#x201C; tai suderinama? â&#x20AC;&#x201C; paklausÄ&#x2014;me Lino. â&#x20AC;&#x201C; Keliavau su kompiuteriu, nedidele ÄŻraĹĄĹł studija. TurÄ&#x2014;damas laisvÄ&#x2026; minutÄ&#x2122; uĹžsidÄ&#x2014;davau ausines ir kurdavau. Labai smagi patirtis. Toli nuo ÄŻprastos aplinkos, diskusijĹł apie politikÄ&#x2026; visai kitaip girdĹžiu muzikÄ&#x2026;, pasijuntu laisvai, nebesuku galvos, kaip ta kĹŤryba kitiems atrodys. Bet tai visai nereiĹĄkia, kad muzikoje bus azijietiĹĄkĹł motyvĹł. (Juokiasi.) AĹĄ lieku iĹĄtikimas keliems stiliams, kuriems esu iĹĄtikimas nuo paauglystÄ&#x2014;s: hiphopas, soulas, ritmenbliuzas. Dauguma dainĹł â&#x20AC;&#x201C; lietuviĹł kalba, bet bus ir angliĹĄkĹł. Dabar tos dainos ÄŻraĹĄinÄ&#x2014;jamos studijoje. Tikiuosi baigti iki rugpjĹŤÄ?io vidurio, kad per koncertus rudenÄŻ jau bĹŤtĹł galima ÄŻsigyti. Ĺ˝mona jau pripratusi, kad kelionÄ&#x2014;se dirbu. Net save grauĹžiu, kad per maĹžai prie tos muzikos sÄ&#x2014;dÄ&#x2014;jau. TurÄ&#x2014;jome daug smagaus laisvalaikio â&#x20AC;&#x201C; pavyzdĹžiui, iĹĄmokau su jÄ&#x2014;gos aitvaru ĹĄÄ&#x2014;lti. â&#x20AC;&#x201C; KodÄ&#x2014;l bĹŤtent â&#x20AC;&#x17E;Laiko maĹĄinaâ&#x20AC;&#x153;? â&#x20AC;&#x201C; Seniai turiu tÄ&#x2026; mintÄŻ. Laikas labai svarbus muzikai. O laiko

Forum Cinemas Vingis â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Rio IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11, 15.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ imtas keliĹł iki grabo lentosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 11, 13.45, 16.40, 19.20, 21.45 val. â&#x20AC;&#x17E;MeĹĄkĹł ĹžemÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (3D, PrancĹŤzija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.15, 13.30, 15.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Olis ir piratĹł lobisâ&#x20AC;&#x153; (animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Godzilaâ&#x20AC;&#x153; (3D, Japonija, JAV, fantastinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 11.30, 18, 21 val. â&#x20AC;&#x17E;Ties riba ÄŻ rytojĹłâ&#x20AC;&#x153; (JAV, nuotykiĹł) â&#x20AC;&#x201C; 11.30, 14, 16.15, 19, 21.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Monako princesÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Italija, JAV, PrancĹŤzija, Belgija, biograďŹ nÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 11.45, 14.15, 17, 18.50, 21.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Bjaurusis aĹĄ IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 12 val. â&#x20AC;&#x17E;Operacija â&#x20AC;&#x17E;RieĹĄutaiâ&#x20AC;&#x153; (Kanada, PietĹł KorÄ&#x2014;ja, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 12, 13.15, 18 val. â&#x20AC;&#x17E;Olis ir piratĹł lobisâ&#x20AC;&#x153; (3D, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 13.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Anglijos karalienÄ&#x2014; pagrobÄ&#x2014; mano tÄ&#x2014;vusâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, drama) â&#x20AC;&#x201C; 14.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Iksmenai: praÄ&#x2014;jusios ateities dienosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, nuotykiĹł) â&#x20AC;&#x201C; 14.30, 17.45, 20.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Nojaus laivasâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, nuotykiĹł) â&#x20AC;&#x201C; 14.45, 20.30 val. â&#x20AC;&#x17E;EkskursantÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Lietuva, istorinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 16 val. â&#x20AC;&#x17E;PiktadarÄ&#x2014;s istorijaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 16.30 val. â&#x20AC;&#x17E;PiktadarÄ&#x2014;s istorijaâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 18.20 val. â&#x20AC;&#x17E;VirtuvÄ&#x2014; ParyĹžiujeâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 18.30, 21.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Kaimynaiâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 19.30, 21.45 val. â&#x20AC;&#x17E;VieĹĄpatavimasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, fantastinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 20.15 val. Forum Cinemas Akropolis â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Tarzanasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Operacija â&#x20AC;&#x17E;RieĹĄutaiâ&#x20AC;&#x153; (Kanada, PietĹł KorÄ&#x2014;ja, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.30, 15 val. â&#x20AC;&#x17E;Olis ir piratĹł lobisâ&#x20AC;&#x153; (3D, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Ties riba ÄŻ rytojĹłâ&#x20AC;&#x153; (JAV, nuotykiĹł) â&#x20AC;&#x201C; 11, 13.30, 15.15, 18.45, 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Monako princesÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Italija, JAV, PrancĹŤzija, Belgija, biograďŹ nÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 11.30, 14, 16.30, 19, 21.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ imtas keliĹł iki grabo lentosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 11.45, 14.25, 17.05, 18.15, 21 val. â&#x20AC;&#x17E;Olis ir piratĹł lobisâ&#x20AC;&#x153; (animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 12 val. â&#x20AC;&#x17E;PiktadarÄ&#x2014;s istorijaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 12.15 val.

Ă&#x201E;6LPIRQLQLRRUNHVWURVNDPEHV\VNXULDVWHEXNOXV³¹QHDEHMRMD/$GRPDLWLV

maĹĄina â&#x20AC;&#x201C; viliojantis fantastikos Ĺžanro mechanizmas. Pavadinimas atspindi albumo idÄ&#x2014;jÄ&#x2026;. Tai bus dvi kompaktinÄ&#x2014;s plokĹĄtelÄ&#x2014;s, kuriose tie patys kĹŤriniai skambÄ&#x2014;s visiĹĄkai skirtingai. Vienoje plokĹĄtelÄ&#x2014;je â&#x20AC;&#x201C; dainos, ÄŻraĹĄytos su gyvai skambanÄ?iais instrumentais, kitoje â&#x20AC;&#x201C; su elektroniniais instrumentais, ĹĄiuolaikinÄ&#x2014;s klubinÄ&#x2014;s muzikos dvasia. Tad ir bus lyg kelionÄ&#x2014; laiku.

â&#x20AC;&#x17E;Ĺ ie koncertai bus ambicingiausia, kÄ&#x2026; esu darÄ&#x2122;s. Bus tikrai galingi pasirodymai.â&#x20AC;&#x153; /$GRPDLWLV

Koncertai irgi bus savotiĹĄka laiko maĹĄina. SkambÄ&#x2014;s daugiau nei 20 dainĹł iĹĄ ÄŻvairiĹł mano karjeros laikotarpiĹł. Tikrai bus gerai Ĺžinomos dainos â&#x20AC;&#x17E;Ji manoâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Lauko viduryâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Mamaiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Laiptai ÄŻ debesisâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Tavo spalvosâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ tavo kĹŤnas, tu mano sielaâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; pastarosios dvi su orkestru turÄ&#x2014;tĹł skambÄ&#x2014;ti fantastiĹĄkai. Bus ir â&#x20AC;&#x17E;Ar tu jÄ&#x2026; matei?â&#x20AC;&#x153;, kuriÄ&#x2026; ÄŻraĹĄÄ&#x2014;me dar grupÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;L+â&#x20AC;&#x153; laikais. Ne vienus metus jos nedainavau, bet dabar ĹĄiai dainai jau dvideĹĄimt metĹł, ji tapo lietuviĹĄkos estrados perliuku. VienÄ&#x2026; kĹŤrinÄŻ bĹŤtinai pagrosiu smuiku â&#x20AC;&#x201C; tai mano draugas visose kelionÄ&#x2014;se. Grosiu ir sintezatoriais bei elektroniniais instrumentais. â&#x20AC;&#x201C; Keliausite vienas ar su draugais? â&#x20AC;&#x201C; Koncertuose dainuos ir sveÄ?iai, vienas jĹł â&#x20AC;&#x201C; MerĹŤnas Vitulskis, kitus atskleisiu kiek vÄ&#x2014;liau. Albume irgi bus daug duetĹł su kitais atlikÄ&#x2014;jais. PavyzdĹžiui, reperiu Pushu â&#x20AC;&#x201C; prieĹĄ keletÄ&#x2026; metĹł ÄŻraĹĄÄ&#x2014;me kartu dainÄ&#x2026;, ji daug

kam labai patiko, tad metas antrai serijai. â&#x20AC;&#x201C; Kaip kilo koncerto su simfoniniu orkestru idÄ&#x2014;ja? â&#x20AC;&#x201C; Tai mano svajonÄ&#x2014;, ji kirbÄ&#x2014;jo nuo maĹžens. Nuo ĹĄeĹĄeriĹł metĹł iki tol, kol baigiau Lietuvos muzikos ir teatro akademijÄ&#x2026;, grojau orkestre. Pripratau prie to, visada atsigrÄ&#x2122;Ĺžiu ÄŻ tÄ&#x2026; laikotarpÄŻ. Simfoninio orkestro skambesys kuria stebuklus, metafizinÄ&#x2122; jÄ&#x2014;gÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; ji dainas priverÄ?ia skambÄ&#x2014;ti visiĹĄkai kitaip. IĹĄdÄ&#x2014;sÄ?iau savo idÄ&#x2014;jÄ&#x2026; orkestro muzikantams, jie pakÄ&#x2014;lÄ&#x2014; nykĹĄtÄŻ ÄŻ virĹĄĹł. Man tai puikus ÄŻvertinimas. Ĺ ie koncertai â&#x20AC;&#x201C; muzikiniu poĹžiĹŤriu ambicingiausia, kÄ&#x2026; esu per savo karjerÄ&#x2026; darÄ&#x2122;s. Bus tikrai galingi pasirodymai. â&#x20AC;&#x201C; Lietuvoje netrĹŤksta pramogĹł ir koncertĹł. Rengti tokius koncertus keliĹł miestĹł salÄ&#x2014;se â&#x20AC;&#x201C; drÄ&#x2026;su. â&#x20AC;&#x201C; Tikiu, kad ĹžmonÄ&#x2014;s ateis, pamatys, kad tai daroma nuoĹĄirdĹžiai, su meile ir idÄ&#x2014;ja. Norime sukurti kÄ&#x2026; nors graĹžaus. Ir darome tai ne dÄ&#x2014;l pinigĹł â&#x20AC;&#x201C; iki liepos 25-osios bilietai kainuoja nebrangiai. Bus ne tik muzikos â&#x20AC;&#x201C; specialiai kuriamos dekoracijos laiko maĹĄinos tematika. Norime sukurti ir skoningÄ&#x2026; reginÄŻ. DÄ&#x2014;l ĹĄiĹł koncertĹł dirbama jau nuo sausio. Per kelias savaites tokio projekto nesukursi. â&#x20AC;&#x201C; BĹŤtĹł paprasÄ?iau tiesiog koncertuoti klubuose. â&#x20AC;&#x201C; TokiĹł koncertĹł irgi yra. Ĺ iÄ&#x2026; vasarÄ&#x2026; surengsiu 15 koncertĹł klubuose ir festivaliuose. PasiĹŤlymĹł buvo ir daugiau, taÄ?iau nenoriu perdegti â&#x20AC;&#x201C; man dabar svarbiausi rudenÄŻ vyksiantys pasirodymai.

â&#x20AC;&#x17E;Iksmenai: praÄ&#x2014;jusios ateities dienosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, nuotykiĹł) â&#x20AC;&#x201C; 12.30, 15.30, 18.25, 21.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Rio IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 12.40, 17.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Godzilaâ&#x20AC;&#x153; (3D, Japonija, JAV, fantastinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 13, 18, 20.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Kita moterisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 14.45 val. â&#x20AC;&#x17E;MeĹĄkĹł ĹžemÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (3D, PrancĹŤzija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 15.45 val. â&#x20AC;&#x17E;PiktadarÄ&#x2014;s istorijaâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 16 val. â&#x20AC;&#x17E;VirtuvÄ&#x2014; ParyĹžiujeâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 17.45, 20.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Kaimynaiâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 19.45, 21.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Nors mirk iĹĄ gÄ&#x2014;dosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 20.15 val. Ozo kino salÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;MeĹĄkĹł ĹžemÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 16.30 val. â&#x20AC;&#x17E;VirtuvÄ&#x2014; ParyĹžiujeâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 18 val. Skalvija â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;MeĹĄkĹł ĹžemÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (3D, PrancĹŤzija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 11 val. â&#x20AC;&#x17E;Monako princesÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Italija, JAV, PrancĹŤzija, Belgija, biograďŹ nÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 16.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Mano mylimiausias prieĹĄasâ&#x20AC;&#x153; (Vokietija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 19 val. â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ tuoj grÄŻĹĄiuâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, drama) â&#x20AC;&#x201C; 20.50 val. Multikino â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Operacija â&#x20AC;&#x17E;RieĹĄutaiâ&#x20AC;&#x153; (3D, Kanada, PietĹł KorÄ&#x2014;ja, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.15, 13.30, 15.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Rio IIâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.15, 14.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Iksmenai: praÄ&#x2014;jusios ateities dienosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, nuotykiĹł) â&#x20AC;&#x201C; 10.45, 13.30, 16.15, 19, 21.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Operacija â&#x20AC;&#x17E;RieĹĄutaiâ&#x20AC;&#x153; (Kanada, PietĹł KorÄ&#x2014;ja, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10, 12, 14.15 val. â&#x20AC;&#x17E;MeĹĄkĹł ĹžemÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (3D, PrancĹŤzija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 11, 13, 15 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ imtas keliĹł iki grabo lentosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30 val.

â&#x20AC;&#x17E;Ties riba ÄŻ rytojĹłâ&#x20AC;&#x153; (JAV, nuotykiĹł) â&#x20AC;&#x201C; 11.45, 14.15, 17, 19.30, 22 val. â&#x20AC;&#x17E;Rio IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 12.30, 16.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Godzilaâ&#x20AC;&#x153; (3D, Japonija, JAV, fantastinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 16.40, 19.15, 21.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Monako princesÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Italija, JAV, PrancĹŤzija, Belgija, biograďŹ nÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 17, 19.15, 21.45 val. â&#x20AC;&#x17E;13 rajonas: plytĹł rĹŤmaiâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, Kanada, kriminalinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 20 val. â&#x20AC;&#x17E;PiktadarÄ&#x2014;s istorijaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 18.45 val. â&#x20AC;&#x17E;VirtuvÄ&#x2014; ParyĹžiujeâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 22 val. â&#x20AC;&#x17E;PiktadarÄ&#x2014;s istorijaâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 21 val. â&#x20AC;&#x17E;Nors mirk iĹĄ gÄ&#x2014;dosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 17.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Kita moterisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 21.30 val.

Kaunas

Forum Cinemas Kaune â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Paslaptinga karalystÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.10 val. â&#x20AC;&#x17E;Operacija â&#x20AC;&#x17E;RieĹĄutaiâ&#x20AC;&#x153; (3D, Kanada, PietĹł KorÄ&#x2014;ja, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.15, 14.25 val. â&#x20AC;&#x17E;Rio IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.45, 15.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Ties riba ÄŻ rytojĹłâ&#x20AC;&#x153; (JAV, nuotykiĹł) â&#x20AC;&#x201C; 11, 13.30, 16, 18.45, 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Olis ir piratĹł lobisâ&#x20AC;&#x153; (animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.15 val. â&#x20AC;&#x17E;PiktadarÄ&#x2014;s istorijaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 11.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Iksmenai: praÄ&#x2014;jusios ateities dienosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, nuotykiĹł) â&#x20AC;&#x201C; 12, 14.50, 18.10, 20.40 val. â&#x20AC;&#x17E;MeĹĄkĹł ĹžemÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (3D, PrancĹŤzija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 12.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ imtas keliĹł iki grabo lentosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 12.30, 15.10, 17.50, 18.30, 21.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Operacija â&#x20AC;&#x17E;RieĹĄutaiâ&#x20AC;&#x153; (Kanada, PietĹł KorÄ&#x2014;ja, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 13.10 val. â&#x20AC;&#x17E;Olis ir piratĹł lobisâ&#x20AC;&#x153; (3D, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 13.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Monako princesÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Italija, JAV, PrancĹŤzija, Belgija, biograďŹ nÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 14, 16.30, 19, 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;PiktadarÄ&#x2014;s istorijaâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 16.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Godzilaâ&#x20AC;&#x153; (3D, Japonija, JAV, fantastinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 16.30, 19.15, 21.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Kaimynaiâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 18, 20.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Kita moterisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 21 val.

Palanga

Naglis â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;MeĹĄkĹł ĹžemÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 17.30 val. â&#x20AC;&#x17E;KartÄ&#x2026; Niujorkeâ&#x20AC;&#x153; (JAV, drama) â&#x20AC;&#x201C; 19.30 val.

KlaipÄ&#x2014;da

Forum Cinemas KlaipÄ&#x2014;doje â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Zambezijaâ&#x20AC;&#x153; (PietĹł Afrikos Respublika, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.15 val. â&#x20AC;&#x17E;MeĹĄkĹł ĹžemÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (3D, PrancĹŤzija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.30 val. â&#x20AC;&#x17E;PiktadarÄ&#x2014;s istorijaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 10.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Olis ir piratĹł lobisâ&#x20AC;&#x153; (animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11 val. â&#x20AC;&#x17E;Operacija â&#x20AC;&#x17E;RieĹĄutaiâ&#x20AC;&#x153; (Kanada, PietĹł KorÄ&#x2014;ja, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.15, 16 val. â&#x20AC;&#x17E;Rio IIâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.30, 13.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Iksmenai: praÄ&#x2014;jusios ateities dienosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, nuotykiĹł) â&#x20AC;&#x201C; 12.30, 15.20, 18.10, 21 val. â&#x20AC;&#x17E;Godzilaâ&#x20AC;&#x153; (3D, Japonija, JAV, fantastinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 12.40, 18, 20.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ imtas keliĹł iki grabo lentosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 13, 15.45, 18.30, 21.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Ties riba ÄŻ rytojĹłâ&#x20AC;&#x153; (JAV, nuotykiĹł) â&#x20AC;&#x201C; 13.15, 15.30, 19, 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Monako princesÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Italija, JAV, PrancĹŤzija, Belgija, biograďŹ nÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 13.50, 16.30, 19.15, 21.45 val. â&#x20AC;&#x17E;PiktadarÄ&#x2014;s istorijaâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 16.15 val. â&#x20AC;&#x17E;VirtuvÄ&#x2014; ParyĹžiujeâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 18.20, 20.50 val.

PanevÄ&#x2014;Ĺžys

Forum Cinemas Babilonas â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;MonstrĹł universitetasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Operacija â&#x20AC;&#x17E;RieĹĄutaiâ&#x20AC;&#x153; (Kanada, PietĹł KorÄ&#x2014;ja, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.30, 14.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Olis ir piratĹł lobisâ&#x20AC;&#x153; (animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.30 val. â&#x20AC;&#x17E;MeĹĄkĹł ĹžemÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (3D, PrancĹŤzija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 12.35 val. â&#x20AC;&#x17E;PiktadarÄ&#x2014;s istorijaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 12.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Olis ir piratĹł lobisâ&#x20AC;&#x153; (3D, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 13.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Godzilaâ&#x20AC;&#x153; (3D, Japonija, JAV, fantastinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 15.20 val. â&#x20AC;&#x17E;PiktadarÄ&#x2014;s istorijaâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, mistinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 16 val. â&#x20AC;&#x17E;Iksmenai: praÄ&#x2014;jusios ateities dienosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, nuotykiĹł) â&#x20AC;&#x201C; 16.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ imtas keliĹł iki grabo lentosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 18.20, 21.10 val. â&#x20AC;&#x17E;Ties riba ÄŻ rytojĹłâ&#x20AC;&#x153; (JAV, nuotykiĹł) â&#x20AC;&#x201C; 18.40, 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Monako princesÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Italija, JAV, PrancĹŤzija, Belgija, biograďŹ nÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 19.30, 21.50 val.

JÄ&#x2013;GOS-2 loĹĄimo Nr. 4433 DIDYSIS PRIZAS â&#x20AC;&#x201C; 233 672 Lt 2014 06 03 (antradienis)

KENOLOTO loĹĄimo Nr. 5801 Galite laimÄ&#x2014;ti 200 000 Lt! 03 05 08 10 12 16 17 26 27 29 30 34 38 39 41 44 51 52 58 60 www.olifeja.lt

01 03 14 16 19 28 + 15 AtspÄ&#x2014;ta

LaimÄ&#x2014;jimas

6 5+1 5 4+1 4 3+1 3 2+1

233 672 Lt 961 Lt 233 Lt 140 Lt 31 Lt 5 Lt 3 Lt 2 Lt


POLITIKA

KRA¸TOĂ&#x;Ă&#x20AC;INIOS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

!NTĂ&#x;APĂ&#x;LEISĂ&#x;TOĂ&#x;PASĂ&#x;TAĂ&#x;TOĂ&#x;SIEĂ&#x;NĂ&#x2039;Ă&#x;ÂŚĂ&#x;DĂ&#x20AC;IAĂ&#x;ZOĂ&#x;FESĂ&#x;TIĂ&#x;VAĂ&#x;LIS Au ĹĄ r a PI L A I T I E N Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

â&#x20AC;&#x17E;DĹžiazo freska â&#x20AC;&#x201C; bene pirmas kartas, kai grafitininkams legaliai atiduotas toks didelis plotas miesto centre, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; dĹžiazo festivalio organizatorÄ&#x2014; Inga GrubliauskienÄ&#x2014;. â&#x20AC;&#x201C; Freska yra 4 metrĹł aukĹĄÄ?io ir 15 metrĹł ilgio. Kad galÄ&#x2014;tume ÄŻgyvendinti savo sumanymÄ&#x2026;, prireikÄ&#x2014; daugiau kaip pusÄ&#x2014;s metĹł. Teko apeiti aĹĄtuonias institucijas, gauti jĹł leidimus. Vis dÄ&#x2014;lto valdininkus pavyko ÄŻtikinti, kad mĹŤsĹł freska papuoĹĄ senamiestÄŻ.â&#x20AC;&#x153; Toks kĹŤrinys nemaĹžai kainuoja. Vien daĹžams iĹĄleista dvylika

$3LODLWLHQzVQXRWU

$SOHLVWDVSDVWDWDV.ODLSzGRMH3LOLHVJDWYzMHDWJLMR ÂąDQWQDPRVLHQĂ&#x2DC;DWVLUDGRVSDOYLQJDIUHVND-RMHÂą .ODLSzGRVSLOLHVGĂ?LD]RIHVWLYDOLRNXULVĂ&#x2026;Â&#x2019;VDYDLWJD OÂ&#x2019;Y\NVMDXjNDUWjJDUVLDXVLĂ&#x2DC;GDO\YLĂ&#x2DC;YHLGDL tĹŤkstanÄ?iĹł litĹł. KlaipÄ&#x2014;dos grafiÄ?iĹł meistrai Egidijus GuĹžauskas ir Edvardas Ĺ eputis ant sienĹł iĹĄpurĹĄkÄ&#x2014; daugiau kaip 500 flakonÄ&#x2014;liĹł daŞų. Jie nemano, kad vandalai sugadins ĹĄÄŻ kĹŤrinÄŻ â&#x20AC;&#x201C; pagal neraĹĄytas taisykles grafitininkai vieni kitĹł darbĹł negadina. Be to, dĹžiazo freskÄ&#x2026; saugos ir specialiai sumontuotos vaizdo kameros. Tai jau ne pirmas Pilies dĹžiazo festivalio rengÄ&#x2014;jĹł iniciatyva KlaipÄ&#x2014;dÄ&#x2026; papuoĹĄÄ&#x2122;s akcentas. PrieĹĄ porÄ&#x2026; savaiÄ?iĹł pakeliui ÄŻ KruiziniĹł laivĹł terminalÄ&#x2026;, kur tris savaitgalio dienas vyks didieji festivalio koncertai, iĹĄkilo dĹžiazo vÄ&#x2014;trungÄ&#x2014;.

PHWUĂ&#x2DC;LOJLR LUPHWUĂ&#x2DC;DXNĂ&#x2026; mLRIUHVNDLVXNXU WLSULUHLNz IODNRQzOLĂ&#x2DC;VSDO YRWĂ&#x2DC;SXUĂ&#x2026;NDOĂ&#x2DC;

,Ă&#x2026;zMÂ?SDVLYDLNĂ&#x2026;mLRWLGX SRQDLSDPDWRLĂ&#x2026;XSzV LĂ&#x2026;URSRMDQWÂ&#x2019;YzĂ?Â&#x2019;RLĂ&#x2026;WĂ&#x2DC; SRQĂ&#x2DC;SRNDOELRDWVLUDQGD XSzV1HYzĂ?LVSDYDGLQL PDVĂ&#x201A;LjOHJHQGjÂ&#x2019;NĂ&#x2018;QL MÂ?VĂ&#x2026;LDXOLHmLR9LOLDXV3X URQRNĂ&#x2018;ULQ\VYDNDUSUL VWDW\WDVSDQHYzĂ?LHmLDPV V i r g i n i ja P E T R AUS K I E N Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

Keturios iĹĄ cinkuotojo metalo iĹĄlankstytos skulptĹŤros â&#x20AC;&#x201C; du ponai, vÄ&#x2014;Ĺžys ir bizĹŤnu ginkluotas seniĹŤnas, draudĹžiantis sutemus maudytis NevÄ&#x2014;Ĺžyje. Tokia kompozicija papuoĹĄÄ&#x2014; erdvÄ&#x2122; prie BendruomeniĹł rĹŤmĹł PanevÄ&#x2014;Ĺžyje. Daugiau nei trijĹł metrĹł aukĹĄÄ?io metalinÄ&#x2014;s vyrĹł figĹŤros puikiai ÄŻsikomponavo tamsiame pievos, NevÄ&#x2014;Ĺžio upÄ&#x2014;s ir ĹĄalia auganÄ?iĹł medĹžiĹł fone. V.Purono sukurta meninÄ&#x2014; kompozicija â&#x20AC;&#x201C; Ĺ iauliĹł dovana PanevÄ&#x2014;Ĺžiui. Pats autorius savo kĹŤrinÄŻ linkÄ&#x2122;s laikyti turistiniu miesto akcentu: â&#x20AC;&#x17E;Tai tarsi stimulas PanevÄ&#x2014;Ĺžio sveÄ?iams pasakoti miesto istorijÄ&#x2026;, pradedant legenda apie upÄ&#x2014;s pavadinimÄ&#x2026;.â&#x20AC;&#x153; BuvÄ&#x2122;s panevÄ&#x2014;Ĺžietis, ĹĄiame mieste baigÄ&#x2122;s mokyklÄ&#x2026;, dabar Ĺ iauliuose gyvenantis ir dirbantis V.Puronas dovanoja PanevÄ&#x2014;Ĺžiui ne pirmÄ&#x2026; savo kĹŤrinÄŻ. Mieste stovi lankstyto metalo suoliukĹł, taip pat miesto istorinÄ&#x2122; dalÄŻ ÄŻamĹžinantis Ĺženklas. Dar iki oficialaus V.Purono su-

93HWUDXVNLHQzVQXRWU

0AĂ&#x;NEĂ&#x;VwĂ&#x;Ă&#x20AC;IOĂ&#x;LEĂ&#x;GENĂ&#x;DgĂ&#x;¸IAUĂ&#x;LIEĂ&#x;TISĂ&#x;LANKSĂ&#x;TwĂ&#x;I¸Ă&#x;MEĂ&#x;TAĂ&#x;LO

â&#x20AC;&#x153;

777 metĹł jubiliejĹł ĹĄvÄ&#x2122;siantys Ĺ iauliai ir 510 metĹł sulaukÄ&#x2122;s PanevÄ&#x2014;Ĺžys yra miestai broliai. 93XURQDV

kurtos kompozicijos atidengimo panevÄ&#x2014;ĹžieÄ?iai Ä&#x2014;mÄ&#x2014; svarstyti, ar miestui reikia tokio kĹŤrinio. Vieniems nepatiko bizĹŤnÄ&#x2026; rankoje laikantis uniformuotas valdininkas, kitiems neÄŻprasta medĹžiaga â&#x20AC;&#x201C; cinkuotoji skarda. TaÄ?iau autorius patikino, kad savo kompozicija ir siekÄ&#x2122;s iĹĄprovokuoti Ĺžmones kalbÄ&#x2014;ti, svarstyti ir pareikĹĄti nuomonÄ&#x2122;. â&#x20AC;&#x17E;Cinkas laikys 100 metĹł. Pasaulyje yra nedaug panaĹĄia technika atliktĹł darbĹł. Iki ĹĄiol metalo lankstymas ir pjaustymas lazeriu buvo naudojamas pramonÄ&#x2014;jeâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; pramoninio dizaino specialybÄ&#x2122; ÄŻgijÄ&#x2122;s ĹĄiaulietis. V.Puronas vienas pirmĹłjĹł Ä&#x2014;mÄ&#x2014;si ĹĄiÄ&#x2026; technologijÄ&#x2026; taikyti mene. Dizaineris teigÄ&#x2014;, kad daugiau nei 300 tĹŤkstanÄ?iĹł litĹł vertÄ&#x2014;s kompozicijÄ&#x2026; parÄ&#x2014;mÄ&#x2014; ĹĄiaulieÄ?iai verslininkai, o jis jÄ&#x2026; pagamino nemokamai. Ĺ iauliuose menininkas tokia pat technika yra sukĹŤrÄ&#x2122;s milĹži-

7LNLPDVLNDGĂ&#x2026;LQHÂ&#x2019;SUDVWD93XURQRVXNXUWDPHQLQzNRPSR]LFLMDWDSV3DQHYzĂ?Â&#x2019;DSODQNDQmLĂ&#x2DC;WXULVWĂ&#x2DC;WUDXNRVYLHWD

niĹĄkÄ&#x2026; lapÄ&#x2122;, kuri iĹĄ karto tapo populiari. â&#x20AC;&#x17E;777 metĹł jubiliejĹł ĹĄvÄ&#x2122;siantys

Ĺ iauliai ir 510 metĹł sulaukÄ&#x2122;s PanevÄ&#x2014;Ĺžys yra miestai broliai. Man ne taip svarbu, kam dirbti â&#x20AC;&#x201C; Ĺ iau-

DÄ&#x2014;l ilgameÄ?io TS-LKD par tijos nario Leono LaimuÄ?io MAÄ&#x152;IĹŞNO mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame ĹžmonÄ&#x2026;, vaikus ir ar timuosius. TS-LKD KaroliniĹĄkiĹł skyrius

liams, PanevÄ&#x2014;Ĺžiui ar kokiam kitam miestui. Man svarbu kurti Lietuvaiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; V.Puronas.

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame mylimÄ&#x2026; direk toriĹł AlgirdÄ&#x2026; AntanÄ&#x2026; KerĹĄulÄŻ dÄ&#x2014;l Mamy tÄ&#x2014;s mir ties. UAB â&#x20AC;&#x17E;Bausitaâ&#x20AC;&#x153; kolektyvas

LiĹŤdime dÄ&#x2014;l bendradarbio KÄ&#x2122;stuÄ?io KASIKAUSKO netek ties. NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame velionio ĹĄeimÄ&#x2026; ir ar timuosius. ValstybÄ&#x2014;s ÄŻmonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos paminklaiâ&#x20AC;&#x153; darbuotojai

Anapilin iĹĄÄ&#x2014;jus ĹĄviesaus atminimo Lietuvos sĹŤnui, bendraĹžygiui Juozui Algimantui LIESIUI dÄ&#x2014;l skaudĹžios ir netikÄ&#x2014;tos netek ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iu jo ĹžmonÄ&#x2026; StanislavÄ&#x2026;, vaikus ir vaikaiÄ?ius bei visus ar timuosius. Dr. Laima AndrikienÄ&#x2014; Europos Parlamento narÄ&#x2014;

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties ir liĹŤdesio valandÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l TÄ&#x2014;velio mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame VĹĄÄŽ Vilniaus gimdymo namĹł akuĹĄerÄ&#x2122; LiudmilÄ&#x2026; VosylienÄ&#x2122; ir jos ar timuosius. VĹĄÄŽ Vilniaus gimdymo namĹł kolektyvas

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties valandÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l netikÄ&#x2014;tos sesers mir ties uĹžjauÄ?iame Lietuvos istorijos instituto darbuotojÄ&#x2026; ArĹŤnÄ&#x2026; BubnÄŻ. Lietuvos istorijos instituto kolektyvas


Ă&#x201A;LDXOLĂ&#x2DC;$393QXRWU

NUDĂ&#x2026;WRĂ?LQLRV

Ă&#x;PELUĂ?HOLRG

'gSĂ&#x;DINĂ&#x;TOĂ&#x;JASĂ&#x;PAKĂ&#x;RAĂ&#x;TYSĂ&#x;PIĂ&#x;NIĂ&#x;GIĂ&#x;NÂ&#x160; PanevÄ&#x2014;Ĺžio policija nustatÄ&#x2014; melagingai apie uĹžminuotus pastatus praneĹĄinÄ&#x2014;jusio vyro tapatybÄ&#x2122;. Per dvejus metus apie neva padÄ&#x2014;tus sprogmenis 31-eriĹł N.E. praneĹĄÄ&#x2014; septynis kartus. PirmÄ&#x2026;syk apie bombÄ&#x2026;, paslÄ&#x2014;ptÄ&#x2026; pastate ir sprogsianÄ?iÄ&#x2026; po valandos, jis praneĹĄÄ&#x2014; 2012-ĹłjĹł rugpjĹŤtÄŻ. Tada vyras skambino prekybos centro â&#x20AC;&#x17E;Senukaiâ&#x20AC;&#x153;, vÄ&#x2014;liau turgaus â&#x20AC;&#x17E;Tau, Ĺžemdirbyâ&#x20AC;&#x153; administracijai. 2012 metĹł gruodÄŻ vyras apie bĹŤsimÄ&#x2026; sprogimÄ&#x2026; telefonu praneĹĄÄ&#x2014; prekybos centro â&#x20AC;&#x17E;Maximaâ&#x20AC;&#x153;, esanÄ?io UkmergÄ&#x2014;s gatvÄ&#x2014;je, darbuotojams. 2013-iĹłjĹł balandĹžio ir lapkriÄ?io mÄ&#x2014;nesiais apie padÄ&#x2014;tÄ&#x2026; bom-

bÄ&#x2026; telefonu iĹĄgirdo ir ValstybinÄ&#x2014;s mokesÄ?iĹł inspekcijos PanevÄ&#x2014;Ĺžio skyrius. Ĺ iĹł metĹł kovÄ&#x2026; grasinimĹł susprogdinti telefonu sulaukÄ&#x2014; prekybos centras â&#x20AC;&#x17E;Maximaâ&#x20AC;&#x153;, esantis KlaipÄ&#x2014;dos gatvÄ&#x2014;je, o geguĹžÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; ValstybinÄ&#x2014;s mokesÄ?iĹł inspekcijos PanevÄ&#x2014;Ĺžio skyrius. ÄŽtariamasis skambino vis iĹĄ kito PanevÄ&#x2014;Ĺžyje esanÄ?io taksofono. Kartais jis prisistatydavo iĹĄgalvotais vardais, o kartais ir visai neprisistatydavo. Tariamai uĹžminuoto pastato darbuotojai apie grasinimus praneĹĄdavo policijai. Ji informuodavo specialiÄ&#x2026;sias tarnybas â&#x20AC;&#x201C; Lietuvos policijos antiteroristiniĹł operacijĹł rinktinÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Arasâ&#x20AC;&#x153;, PanevÄ&#x2014;Ĺžio apskrities prieĹĄgais-

rinÄ&#x2122; gelbÄ&#x2014;jimo valdybÄ&#x2026;, PanevÄ&#x2014;Ĺžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotÄŻ, civilinÄ&#x2014;s saugos pajÄ&#x2014;gas, elektros, vandentiekio ir dujĹł tiekÄ&#x2014;jus. PareigĹŤnai po pirmojo grasinimo susprogdinti pastatÄ&#x2026; pradÄ&#x2014;jo ikiteisminÄŻ tyrimÄ&#x2026; ir bandÄ&#x2014; nustatyti skambinusiojo asmenybÄ&#x2122;. Lemtingas skambutis buvo 2014 metĹł kovÄ&#x2026;, kai pareigĹŤnai, turÄ&#x2014;dami ÄŻtarimĹł, pasinaudojo apsaugos kameromis uĹžfiksuotais vaizdais: geguĹžÄ&#x2014;s 15 d. praneĹĄimas apie bombÄ&#x2026; ValstybinÄ&#x2014;s mokesÄ?iĹł inspekcijos PanevÄ&#x2014;Ĺžio skyriaus pastate tik patvirtino pareigĹŤnĹł versijÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; susprogdinti grasina panevÄ&#x2014;Ĺžietis N.E. ÄŽtariamajam gresia bauda, areĹĄtas arba laisvÄ&#x2014;s atÄ&#x2014;mimas iki dvejĹł metĹł. Jam taip pat bus pareikĹĄtas civilinis ieĹĄkinys dÄ&#x2014;l Ĺžalos atlyginimo. (BNS, LR)

$YLJDQLV9RO IDVQHWUXNRVX UDVWLLOJDSLUĂ&#x2026;WÂ&#x2019;

6AĂ&#x;GÂ?Ă&#x;DEĂ&#x;MASĂ&#x;KAĂ&#x;VOĂ&#x;¸UO -RQLĂ&#x2026;NLRUDMRQR%XmLĂ&#x2018;QĂ&#x2DC; NDLPHJ\YHQDQWLV PHWĂ&#x2DC;(1QHVSzMRSDVL GĂ?LDXJWLJURELX,OJDSLUĂ&#x2026; WÂ&#x2019;GHPDVNDYRÂ&#x2019;YDJ\VWzV YLHWjLĂ&#x2026;NYLHVWDVĂ&#x201A;LDXOLĂ&#x2DC; DSVNULWLHVY\ULDXVLRMR SROLFLMRVNRPLVDULDWR NLQRORJĂ&#x2DC;Ă&#x2026;XR9ROIDV Gi n t a r a s Ĺ I U PA RY S LR korespondentas

Vyriausiojo patrulio RiÄ?ardo Sutkaus dresuotas keturkojis ÄŻ JoniĹĄkio rajonÄ&#x2026; buvo iĹĄkviestas, kai rytÄ&#x2026; sodybos BuÄ?iĹŤnĹł kaime ĹĄeimininkas pastebÄ&#x2014;jo, kad iĹĄ ĹŤki-

nio pastato nugvelbta staliaus ÄŻrankiĹł, kuriĹł vertÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 658 litai. VagiĹĄius ÄŻ vidĹł pateko per sugadintÄ&#x2026; langÄ&#x2026;, o iĹĄÄ&#x2014;jo pro iĹĄ vidaus atidarytas dureles. AkivaizdĹžiĹł pÄ&#x2014;dsakĹł nebuvo palikta, todÄ&#x2014;l joniĹĄkieÄ?iai papraĹĄÄ&#x2014; kolegĹł iĹĄ Ĺ iauliĹł pagalbos. R.Sutkaus ĹĄuniui prireikÄ&#x2014; vos keliĹł minuÄ?iĹł. PenkiĹł metĹł vokieÄ?iĹł aviganis iĹĄsyk uĹžuodÄ&#x2014; pÄ&#x2014;dsakus ir jais nuvedÄ&#x2014; ÄŻ greta esanÄ?iÄ&#x2026; sodybÄ&#x2026;. Ĺ unÄŻ su pareigĹŤnais iĹĄvydusi moteris labai nustebo, o kambaryje buvÄ&#x2122;s jaunuolis iĹĄsidavÄ&#x2014; pats: â&#x20AC;&#x17E;Vis tiek jĹŤs nieko nerasite.â&#x20AC;&#x153; Vagis kalbÄ&#x2014;jo tiesÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; vogti daiktai jau buvo parduoti paŞįstamam metalo supirkÄ&#x2014;jui. Bet tai nuo atsakomybÄ&#x2014;s neiĹĄgelbÄ&#x2014;jo â&#x20AC;&#x201C; ilgapirĹĄtis atsidĹŤrÄ&#x2014; areĹĄtinÄ&#x2014;je, jam pareikĹĄti ÄŻtarimai dÄ&#x2014;l vagystÄ&#x2014;s. *Ă&#x201A;LXSDULRQXRWU

3DQHYzĂ?LHWLVNXULVSUDPRJDYRSUDQHĂ&#x2026;LQzGDPDV DSLHÂ&#x2019;YDLULXRVHSDVWDWXRVHQHYDSDGzWDVERP EDVQHWUXNXVWXUzWĂ&#x2DC;VzVWLÂ&#x2019;WHLVLDPĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC;VXROj

9DUSRNLOPÂ?SDURGzDQWMRHVDQW\VXĂ?UDĂ&#x2026;DLNLULOLFDLUORW\QLĂ&#x2026;NDLVUDĂ&#x2026;PHQLPLV

Â&#x152;MIĂ&#x;NwĂ&#x;VARĂ&#x;POĂ&#x;PASĂ&#x;LAPĂ&#x;TÂ? 3DYHOGRVDXJLQLQNDLLĂ&#x2026;VLDLĂ&#x2026;NLQRNDGĂ&#x201A;LDXOLĂ&#x2DC;UDMRQH NDLPRWXUL]PRLUSUDPRJĂ&#x2DC;NRPSOHNVHĂ&#x201E;0HĂ&#x2026;NLĂ&#x2DC;GYDU NLHPLVÂłNDEDQWLVVHQRYLQLVYDUSDV\UDGLQJÂ?VLĂ&#x2026; 2QXĂ&#x2026;NLRĂ&#x201A;Y$UNDQJHOR0\NROREDĂ?Q\mLRV 5RNLĂ&#x2026;NLRU Gi n t a r a s Ĺ I U PA RY S LR korespondentas

â&#x20AC;&#x17E;NÄ&#x2014;ra abejoniĹł, kad tai iĹĄ OnuĹĄkio baĹžnyÄ?ios varpinÄ&#x2014;s dingÄ&#x2122;s varpas, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; KultĹŤros paveldo departamento (KPD) Ĺ iauliĹł teritorinio padalinio vadovas Rytis Budrys. â&#x20AC;&#x201C; Tiesa, kol kas dar neatsiliepÄ&#x2014; ĹĄio itin vertingo varpo tikrasis ĹĄeimininkas.â&#x20AC;&#x153; TriukĹĄmas kilo prieĹĄ kelias savaites, kai ĹĄÄŻ varpÄ&#x2026; nufotografavo ir nuotraukÄ&#x2026; paveldosaugininkams atsiuntÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;MeĹĄkiĹł dvarkiemioâ&#x20AC;&#x153; lankytojas. Tada imta aiĹĄkintis, ar ĹĄi senovinÄ&#x2014; baĹžnytinÄ&#x2014; relikvija nÄ&#x2014;ra vogta. Ant varpo buvo ÄŻskaitomas uĹžraĹĄas â&#x20AC;&#x17E;Wilkomirâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; taip lenkai iki XX a. pradĹžios vadino dabartinÄ&#x2122; UkmergÄ&#x2122;. SpÄ&#x2014;jimas, kad varpas galÄ&#x2014;jo bĹŤti kurios nors iĹĄ UkmergÄ&#x2014;s baĹžnyÄ?iĹł, nepasitvirtino. Bet ĹĄiame mieste XVII a. buvo varpĹł liejykla. Buvo kreiptasi ÄŻ KultĹŤros pa-

veldo centrÄ&#x2026;, kad specialistai nustatytĹł ĹĄio varpo kultĹŤrinÄ&#x2122; vertÄ&#x2122; ir ĹĄeimininkÄ&#x2026;. Ekspertai iĹĄtyrinÄ&#x2014;jo ant varpo esanÄ?ius uĹžraĹĄus kirilica, lotyniĹĄkais raĹĄmenimis ir, remdamiesi archyvine medĹžiaga, iĹĄsiaiĹĄkino, kad jis seniai ÄŻtrauktas ÄŻ KultĹŤros vertybiĹł registrÄ&#x2026;. PaaiĹĄkÄ&#x2014;jo, kad 1679 metais iĹĄlietas varpas kabÄ&#x2014;jo OnuĹĄkio Ĺ v. Arkangelo Mykolo baĹžnyÄ?ios varpinÄ&#x2014;je, o 2008 m. spalÄŻ paskelbtas dingusiu. TÄ&#x2026; rudenÄŻ dingo visi trys varpinÄ&#x2014;je kabÄ&#x2014;jÄ&#x2122; Ĺžalvariniai varpai. â&#x20AC;&#x17E;Ant rankĹł darbo varpo yra OnuĹĄkio baĹžnyÄ?ios fundatoriĹł dvarininkĹł RajeckiĹł ir MleÄ?kĹł pavardÄ&#x2014;s, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; R.Budrys. â&#x20AC;&#x201C; Varpo vertÄ&#x2014; skaiÄ?iuojama deĹĄimtimis tĹŤkstanÄ?iĹł litĹł.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;MeĹĄkiĹł dvarkiemioâ&#x20AC;&#x153; ĹĄeimininkas Genadijus Ananjevas tikino, kad ĹĄÄŻ varpÄ&#x2026; gavo mainais prieĹĄ 23 metus: â&#x20AC;&#x17E;Jei varpas bĹŤtĹł vogtas, jis nekabÄ&#x2014;tĹł kieme esanÄ?ioje arkoje.â&#x20AC;&#x153;


REKLAMA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

KLASIFIKUOTIĂ&#x;SKELBIMAI

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

BendrovÄ&#x2014;s valdybos iniciatyva ir Likviduojama UAB â&#x20AC;&#x17E;CLEANPROLINEâ&#x20AC;&#x153;, ÄŻmo- KlaipÄ&#x2014;dos apygardos teismas 2014-02-25 nutar timi ci-

0RAĂ&#x;NEĂ&#x;¸IĂ&#x;MAI

sprendimu 2014 m. liepos 8 d. 9 nÄ&#x2014;s kodas 300545295, Vilniuje parduoda ĹĄva- vilinÄ&#x2014;je byloje Nr. B2-846-538/2014 iĹĄkÄ&#x2014;lÄ&#x2014; bankroto by-

BYLOS

2014 m. balandĹžio 24 d. Ĺ iauliĹł apygardos teismas iĹĄkÄ&#x2014;lÄ&#x2014; bankroto bylÄ&#x2026; UAB â&#x20AC;&#x17E;Silurasâ&#x20AC;&#x153; ÄŻmonÄ&#x2014;s kodas 145163330, PramonÄ&#x2014;s g. 21, Ĺ iauliai. Bankroto administratoriumi paskir ta UAB â&#x20AC;&#x17E;Algstaâ&#x20AC;&#x153;, tel. 8 612 50 969. Kreditoriniai reikalavimai priimami adresu AuĹĄros al. 66a - 22, Ĺ iauliai iki 2014-06-16. ÄŽmonÄ&#x2014;s valdymo organai ÄŻpareigojami iki nu-

val. bendrovÄ&#x2014;s buveinÄ&#x2014;je, Vytauto ros valymo prekes (ĹĄluostes, popieriĹł, valy- lÄ&#x2026; UAB â&#x20AC;&#x17E;EDSTATAâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻmonÄ&#x2014;s kodas â&#x20AC;&#x201C; 300061675, juridig. 10, PlungÄ&#x2014;, ĹĄaukiamas eilinis vi- mo ÄŻrangÄ&#x2026; ir kt.) viename komplekte uĹž di- nis adresas â&#x20AC;&#x201C; Dubysos g. 23, KlaipÄ&#x2014;da) ir ĹĄios ÄŻmonÄ&#x2014;s suotinis UAB â&#x20AC;&#x17E;PlungÄ&#x2014;s prekybaâ&#x20AC;&#x153; dĹžiausiÄ&#x2026; pasiĹŤlytÄ&#x2026; kainÄ&#x2026;. Komplekto pradinÄ&#x2014; administratoriumi paskyrÄ&#x2014; UAB ÄŽmoniĹł bankroto admi(ÄŻmonÄ&#x2014;s kodas 169836283) akci- pardavimo kaina 52986,88 Lt. ParaiĹĄkos tur- nistravimo ir teisiniĹł paslaugĹł biurÄ&#x2026; (adresas â&#x20AC;&#x201C; JonaninkĹł susirinkimas. AkcininkĹł re- to pirkimui priimamos 15 kalendoriniĹł dienĹł vos g. 16A, Kaunas, ÄŻmonÄ&#x2014;s kodas Âą 235238440, leigistracijos pradĹžia â&#x20AC;&#x201C; 8.45 val. Su- nuo paskelbimo dienos. SusipaĹžinti su par- dimas teikti ÄŻmoniĹł bankroto administravimo paslaugas

rodytos datos perduoti bankroto administratoriui ÄŻmonÄ&#x2014;s tur tÄ&#x2026; ir aps- sirinkimo darbotvarkÄ&#x2014;: 1. 2013 m. duodamu tur tu galima darbo dienomis iĹĄ anks- Nr. 14a). Nutar tis dÄ&#x2014;l bankroto bylos iĹĄkÄ&#x2014;limo ÄŻsiteisÄ&#x2014;jo kaitos dokumentus. metinio praneĹĄimo teikimas. 2. 2013 to susitarus tel. 8 685 67 424 ir/arba el.p.juo- ir UAB â&#x20AC;&#x17E;EDSTATAâ&#x20AC;&#x153; bankrutuojanÄ?ios ÄŻmonÄ&#x2014;s statusÄ&#x2026; ÄŻgiÄŽVAIRĹŞS m. metinio ďŹ nansiniĹł ataskaitĹł rin- zas.jupoga@gmail.com jo 2014-05-22. Vadovaudamasis LR ÄŽmoniĹł bankroto ÄŻsBUAB â&#x20AC;&#x17E;Ortermaâ&#x20AC;&#x153; iĹĄparduoda turtÄ&#x2026;. Informacija teikiama darbo laiku, kinio tvirtinimas. 3. 2013 m. pelno KeiÄ?iasi AS SMP Bank Lietuvos ďŹ lialo pavaditatymo 10 str. 7 d. 4 p., 11 str. 3 d. 13 p. administrato(nuostoliĹł) paskirstymo tvirtinimas. nimas ÄŻ AS Meridian Trade Bank Lietuvos ďŹ liamob. tel. 8 687 44 847. rius informuoja, kad BUAB â&#x20AC;&#x17E;EDSTATAâ&#x20AC;&#x153; visĹł sudarytĹł Spren di mĹł dÄ&#x2014;l kiek vie no vi suo ti2014-05-13 teismas iĹĄkÄ&#x2014;lÄ&#x2014; UAB â&#x20AC;&#x17E;Grindingasâ&#x20AC;&#x153; bankroto bylÄ&#x2026;. ÄŽmonÄ&#x2014;s las, ÄŻmonÄ&#x2014;s kodas Âą 302570678, buveinÄ&#x2014;s ad- sandoriĹł, kuriĹł ÄŻvykdymo terminas dar nepasibaigÄ&#x2014;, tonio ak ci nin kĹł su si rin ki mo dar botbankroto administratoriumi paskirta UAB â&#x20AC;&#x17E;Administratoriai LTâ&#x20AC;&#x153;. LR ÄŽBÄŽ resas Âą Ĺ˝ygimantĹł g. 13, LT-01102 Vilnius, duo- liau nevykdys. Visi ÄŻmonÄ&#x2014;s kreditoriai turi teisÄ&#x2122; pareikĹĄvar kÄ&#x2014;s klau si mo pro jek tus, paaiĹĄ10 str. 7 d., 4 p. sutar tys su UAB â&#x20AC;&#x17E;Grindingasâ&#x20AC;&#x153; laikomos pasibaigusiomenys kaupiami ir saugomi JuridiniĹł asmenĹł ti savo ďŹ nansinius reikalavimus bankrutuojanÄ?iai UAB ki ni mus, taip pat ki tus do ku menmis. Remiantis LR ÄŻstatymais darbuotojĹł darbo sutartys nutraukiamos registre. â&#x20AC;&#x17E;EDSTATAâ&#x20AC;&#x153; per 2014-02-25 KlaipÄ&#x2014;dos apygardos teistus, kurie turi bĹŤti pateikti bendro2014-06-18 d. KreditoriĹł reikalavimai pateikiami iki 2014-06-25 adreUAB â&#x20AC;&#x17E;VENDOLITAâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻmonÄ&#x2014;s kodas 300146734, mo nutar timi nustatytÄ&#x2026; 45 kalendoriniĹł dienĹł terminÄ&#x2026;, vÄ&#x2014;s akcininkĹł susirinkimui, ir inforsu: Vairo g. 130, Ĺ iauliai. Tel. 8 615 21 214. buveinÄ&#x2014;s adresas Antakalnio g. 52, Vilnius) t.y. iki 2014-07-08. SiĹŤlome ne vÄ&#x2014;liau kaip iki 2014-07macijÄ&#x2026;, susijusiÄ&#x2026; su akcininko teikeiÄ?ia ÄŻmonÄ&#x2014;s pavadinimÄ&#x2026; ÄŻ UAB â&#x20AC;&#x17E;PUIKI KA- 08 pareikĹĄti savo ďŹ nansinius reikalavimus bankrutuo2014-04-11 KlaipÄ&#x2014;dos apygardos teismo nutar timi UAB â&#x20AC;&#x17E;Bus &Auto siĹł ÄŻgyvendinimu, galima gauti paVAâ&#x20AC;&#x153;. Kiti rekvizitai iĹĄkieka nepakitÄ&#x2122;. Tel. (8 5) janÄ?iai UAB â&#x20AC;&#x17E;EDSTATAâ&#x20AC;&#x153; ir perduoti juos kar tu su reikaBalticâ&#x20AC;&#x153; (j.a.k. 302682773. GaraŞų g. 2, KlaipÄ&#x2014;da) iĹĄkelta bankroto byla. teikus raĹĄtiĹĄkÄ&#x2026; praĹĄymÄ&#x2026; UAB â&#x20AC;&#x17E;Plun231 8888. Administratoriumi paskirta UAB â&#x20AC;&#x17E;Bankruptaâ&#x20AC;&#x153;. Vadovas ÄŻpareigotas perlavimus patvir tinanÄ?iais dokumentais bankrutuojanÄ?ios gÄ&#x2014;s prekybaâ&#x20AC;&#x153; direktoriui Liudui Skieduoti ÄŻmonÄ&#x2014;s dokumentus ir turtÄ&#x2026;. Kreditoriniai reikalavimai priimami, rui, tel. (8 448) 71 635. 2014-06-17 10 val. Vilniaus m. 29-ajame nota- UAB â&#x20AC;&#x17E;EDSTATAâ&#x20AC;&#x153; administratoriui UAB ÄŽmoniĹł bankroto adresu UkmergÄ&#x2014;s g. 300F-33, Vilnius, tel. 8 600 13 512. LR ÄŽBÄŽ 11 str.

2014-06-17 9.30 val. Vilniaus m.

ro biure (Ĺ eimyniĹĄkiĹł g. 21, Vilnius) bus skel- administravimo ir teisiniĹł paslaugĹł biurui, adresu Jona-

3 d. 13 p. pagrindu praneĹĄame, kad UAB â&#x20AC;&#x17E;Bus &Auto Balticâ&#x20AC;&#x153; nevykdys 29-ajame notaro biure (Ĺ eimyniĹĄ- biamas Kuzmos Korolkovo, mirusio 2014-04- vos g. 16a, LT-44269 Kaunas. Informacija teikiama tel. (8 37) 30 89 45. sudarytĹł sutarÄ?iĹł, ir vadovaujantis LR ÄŽBÄŽ 10 str. 7 d. 4 p., ĹĄios sutar- kiĹł g. 21, Vilnius) bus skelbiamas 10, testamentas. tys (iĹĄskyrus darbo ir sutar tis, kuriĹł pagrindu kyla bankrutuojanÄ?ios Josif MaciusoviÄ?, mirusio 2014-05ÄŻmonÄ&#x2014;s reikalavimo teisÄ&#x2014;s), laikomos pasibaigusiomis.

KVIETIMAS TEIKTI PARAIĹ KAS PARAMAI PAGAL LIETUVOS KAIMO PLÄ&#x2013;TROS 2007â&#x20AC;&#x201C;2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONÄ&#x2013;S â&#x20AC;&#x17E;KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLÄ&#x2013;TRAâ&#x20AC;? VEIKLÄ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;TRADICINIŲ AMATŲ CENTRŲ KĹŞRIMAS IR (ARBA) PLÄ&#x2013;TRAâ&#x20AC;? GAUTI

08, testamentas.

KVIETIMAS TEIKTI PARAIĹ KAS PARAMAI PAGAL LIETUVOS KAIMO PLÄ&#x2013;TROS 2007â&#x20AC;&#x201C;2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONÄ&#x2013;S â&#x20AC;&#x17E;KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLÄ&#x2013;TRAâ&#x20AC;? VEIKLÄ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;ASBESTINIŲ STOGŲ DANGOS KEITIMASâ&#x20AC;? ÄŽGYVENDINANT PLANAVIMO BĹŞDU GAUTI NacionalinÄ&#x2014; mokÄ&#x2014;jimo agentĹŤra prie Ĺ˝emÄ&#x2014;s ĹŤkio ministerijos (toliau â&#x20AC;&#x201C; AgentĹŤra) kvieÄ?ia teikti paraiĹĄkas paramai pagal Lietuvos kaimo plÄ&#x2014;tros 2007â&#x20AC;&#x201C;2013 metĹł programos (toliau â&#x20AC;&#x201C; KPP) priemonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Kaimo atnaujinimas ir plÄ&#x2014;traâ&#x20AC;? veiklÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;AsbestiniĹł stogĹł dangos keitimasâ&#x20AC;? ÄŻgyvendinant planavimo bĹŤdu gauti. ParaiĹĄkos pagal KPP priemonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Kaimo atnaujinimas ir plÄ&#x2014;traâ&#x20AC;? veiklÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;AsbestiniĹł stogĹł dangos keitimasâ&#x20AC;? ÄŻgyvendinant planavimo bĹŤdu priimamos nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2014 m. rugpjĹŤÄ?io 1 d. ParaiĹĄkos pagal KPP priemonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Kaimo atnaujinimas ir plÄ&#x2014;traâ&#x20AC;? veiklÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;AsbestiniĹł stogĹł dangos keitimasâ&#x20AC;? forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio ministro 2014 m. kovo 12 d. ÄŻsakymu Nr. 3D-132 â&#x20AC;&#x17E;DÄ&#x2014;l Lietuvos kaimo plÄ&#x2014;tros 2007â&#x20AC;&#x201C;2013 metĹł programos priemonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Kaimo atnaujinimas ir plÄ&#x2014;traâ&#x20AC;? veiklos â&#x20AC;&#x17E;AsbestiniĹł stogĹł dangos keitimasâ&#x20AC;? ÄŻgyvendinimo planavimo bĹŤdu 2014 metais taisykliĹł patvirtinimoâ&#x20AC;?. ParaiĹĄkos pagal KPP priemonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Kaimo atnaujinimas ir plÄ&#x2014;traâ&#x20AC;? veiklÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;AsbestiniĹł stogĹł dangos keitimasâ&#x20AC;? ÄŻgyvendinant planavimo bĹŤdu forma skelbiama Ĺ˝emÄ&#x2014;s ĹŤkio ministerijos ir AgentĹŤros interneto svetainÄ&#x2014;se (www.zum.lt, www.nma.lt). ParaiĹĄkos teikiamos AgentĹŤros Kaimo plÄ&#x2014;tros ir ĹžuvininkystÄ&#x2014;s programĹł departamento teritoriniams paramos administravimo skyriams. AgentĹŤros darbo laikas: pirmadienÄŻâ&#x20AC;&#x201C;ketvirtadienÄŻ 8â&#x20AC;&#x201C;17 val., penktadienÄŻ 8â&#x20AC;&#x201C;15.45 val., pietĹł pertrauka 12â&#x20AC;&#x201C;12.45 val. Teritorinis skyrius

Adresas

Telefonas

Alytaus skyrius

TvirtovÄ&#x2014;s g. 1/Naujoji g. 2, 62116 Alytus

(8 315) 76 192

Kauno skyrius

K.DonelaiÄ?io g. 33, 44240 Kaunas

(8 37) 30 85 69

KlaipÄ&#x2014;dos skyrius

Naujoji Uosto g. 11, 92121 KlaipÄ&#x2014;da

(8 46) 42 14 36

MarijampolÄ&#x2014;s skyrius

GamyklĹł g. 1, 68108 MarijampolÄ&#x2014;

(8 343) 97 959

PanevÄ&#x2014;Ĺžio skyrius

Katedros g. 3, 36230 PanevÄ&#x2014;Ĺžys

(8 45) 51 21 60

Ĺ iauliĹł skyrius

Dvaro g. 78, 76298 Ĺ iauliai

(8 41) 59 61 20

TauragÄ&#x2014;s skyrius

Prezidento g. 7, 72261 TauragÄ&#x2014;

(8 446) 20 131

TelĹĄiĹł skyrius

PramonÄ&#x2014;s g. 5, 87101 TelĹĄiai

(8 444) 75 708

Utenos skyrius

J.BasanaviÄ?iaus g. 126, 28214 Utena

(8 389) 64 091

Vilniaus skyrius

J.GalvydŞio g. 7/Žygio g. 97, 08236 Vilnius

(8 5) 264 9356

ParaiĹĄka turi bĹŤti pateikta asmeniĹĄkai pareiĹĄkÄ&#x2014;jo arba per ÄŻgaliotÄ&#x2026; asmenÄŻ. Kitais bĹŤdais (pvz., paĹĄtu, per kurjerÄŻ, faksu arba elektroniniu paĹĄtu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiĹĄkos nepriimamos. Teikiant paraiĹĄkÄ&#x2026; reikia turÄ&#x2014;ti asmens tapatybÄ&#x2122; patvirtinantÄŻ dokumentÄ&#x2026;. PareiĹĄkÄ&#x2014;jai raĹĄtu ir ĹžodĹžiu gali pateikti AgentĹŤrai klausimus dÄ&#x2014;l dalyvavimo KPP tvarkos ir sÄ&#x2026;lygĹł, taip pat su paraiĹĄkos pildymu ir kitus su paramos teikimu susijusius klausimus: t telefonu (8 5) 252 6999, 1841; t faksu (8 5) 252 6945; t elektroniniu paĹĄtu info@nma.lt; t paĹĄtu adresu: BlindĹžiĹł g. 17, 08111 Vilnius. (UĹžs. 14K686-10)

NacionalinÄ&#x2014; mokÄ&#x2014;jimo agentĹŤra prie Ĺ˝emÄ&#x2014;s ĹŤkio ministerijos (toliau â&#x20AC;&#x201C; AgentĹŤra) kvieÄ?ia teikti paraiĹĄkas paramai pagal Lietuvos kaimo plÄ&#x2014;tros 2007â&#x20AC;&#x201C;2013 metĹł programos (toliau â&#x20AC;&#x201C; KPP) priemonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Kaimo atnaujinimas ir plÄ&#x2014;traâ&#x20AC;? veiklÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;TradiciniĹł amatĹł centrĹł kĹŤrimas ir (arba) plÄ&#x2014;traâ&#x20AC;?, ÄŻgyvendinamos planavimo bĹŤdu 2014 metais, gauti. ParaiĹĄkos pagal KPP priemonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Kaimo atnaujinimas ir plÄ&#x2014;traâ&#x20AC;? veiklÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;TradiciniĹł amatĹł centrĹł kĹŤrimas ir (arba) plÄ&#x2014;traâ&#x20AC;?, ÄŻgyvendinamos planavimo bĹŤdu 2014 metais, priimamos nuo 2014 m. birĹželio 2 d. iki 2014 m. birĹželio 30 d. PareiĹĄkÄ&#x2014;jais gali bĹŤti savivaldybÄ&#x2014;s administracija, kuriai pagal priemonÄ&#x2014;s veiklÄ&#x2026; suteikta parama tradiciniam amatĹł centrui ÄŻsteigti. ParaiĹĄkos pagal KPP priemonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Kaimo atnaujinimas ir plÄ&#x2014;traâ&#x20AC;? veiklÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;TradiciniĹł amatĹł centrĹł kĹŤrimas ir (arba) plÄ&#x2014;traâ&#x20AC;?, ÄŻgyvendinamos planavimo bĹŤdu 2014 metais, forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio ministro 2014 m. birĹželio 2 d. ÄŻsakymu Nr. 3D-326 â&#x20AC;&#x17E;DÄ&#x2014;l Lietuvos kaimo plÄ&#x2014;tros 2007â&#x20AC;&#x201C;2013 metĹł programos priemonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Kaimo atnaujinimas ir plÄ&#x2014;traâ&#x20AC;? veiklos â&#x20AC;&#x17E;TradiciniĹł amatĹł centrĹł kĹŤrimas ir (arba) plÄ&#x2014;traâ&#x20AC;? ÄŻgyvendinimo planavimo bĹŤdu 2014 metais taisykliĹł patvirtinimoâ&#x20AC;?. ParaiĹĄkos pagal KPP priemonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Kaimo atnaujinimas ir plÄ&#x2014;traâ&#x20AC;? veiklÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;TradiciniĹł amatĹł centrĹł kĹŤrimas ir (arba) plÄ&#x2014;traâ&#x20AC;?, ÄŻgyvendinamos planavimo bĹŤdu 2014 metais, forma skelbiama Ĺ˝emÄ&#x2014;s ĹŤkio ministerijos ir AgentĹŤros interneto svetainÄ&#x2014;se (www.zum.lt, www.nma.lt). ParaiĹĄkos priimamos ir registruojamos AgentĹŤros Kaimo plÄ&#x2014;tros ir ĹžuvininkystÄ&#x2014;s programĹł departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. AgentĹŤros darbo laikas: pirmadienÄŻâ&#x20AC;&#x201C;ketvirtadienÄŻ 8â&#x20AC;&#x201C;17 val., penktadienÄŻ 8â&#x20AC;&#x201C;15.45 val., pietĹł pertrauka 12â&#x20AC;&#x201C;12.45 val. Teritorinis skyrius

Adresas

Telefonas

Alytaus skyrius

TvirtovÄ&#x2014;s g. 1/Naujoji g. 2, 62116 Alytus

(8 315) 56 793

Kauno skyrius

K.DonelaiÄ?io g. 33, 44240 Kaunas

(8 37) 30 85 69

KlaipÄ&#x2014;dos skyrius

Naujoji Uosto g. 11, 92121 KlaipÄ&#x2014;da

(8 46) 42 14 36

MarijampolÄ&#x2014;s skyrius

GamyklĹł g. 1, 68300 MarijampolÄ&#x2014;

(8 343) 97 959

PanevÄ&#x2014;Ĺžio skyrius

Katedros g. 3, 36230 PanevÄ&#x2014;Ĺžys

(8 45) 51 21 60

Ĺ iauliĹł skyrius

Dvaro g. 78, 76298 Ĺ iauliai

(8 41) 59 61 20

TauragÄ&#x2014;s skyrius

Prezidento g. 7, 72258 TauragÄ&#x2014;

(8 446) 20 131

TelĹĄiĹł skyrius

PramonÄ&#x2014;s g. 5, 87333 TelĹĄiai

(8 444) 75 708

Utenos skyrius

J.BasanaviÄ?iaus g. 126, 28214 Utena

(8 389) 64 091

Vilniaus skyrius

J.GalvydŞio g. 7/Žygio g. 97, 08236 Vilnius

(8 5) 264 9356

ParaiĹĄka turi bĹŤti pateikta asmeniĹĄkai pareiĹĄkÄ&#x2014;jo arba per ÄŻgaliotÄ&#x2026; asmenÄŻ. Kitais bĹŤdais (pvz., paĹĄtu, per kurjerÄŻ, faksu arba elektroniniu paĹĄtu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiĹĄkos nepriimamos. Teikiant paraiĹĄkÄ&#x2026; reikia turÄ&#x2014;ti asmens tapatybÄ&#x2122; patvirtinantÄŻ dokumentÄ&#x2026;. PareiĹĄkÄ&#x2014;jai raĹĄtu ir ĹžodĹžiu gali pateikti AgentĹŤrai klausimus dÄ&#x2014;l dalyvavimo KPP tvarkos ir sÄ&#x2026;lygĹł, taip pat su paraiĹĄkos pildymu ir kitus su paramos teikimu susijusius klausimus: t telefonu (8 5) 252 6999, 1841; t faksu (8 5) 252 6945; t elektroniniu paĹĄtu info@nma.lt; t paĹĄtu adresu: BlindĹžiĹł g. 17, 08111 Vilnius. (UĹžs. 14K686-9)


NODVLILNXRWLVNHOELPDL

Infor muojame apie 2014-06-02

'YĂ&#x;VEĂ&#x;NAĂ&#x;MIEĂ&#x;JIĂ&#x;NAĂ&#x;MAI Ă&#x;GAĂ&#x;RAĂ&#x;Ă&#x20AC;AI

parengtÄ&#x2026; StanaiÄ?iĹł k., Garliavos

PARDUODA

PERKA

apyl. sen., Kauno r. sav., planuo- Vilnius

ÄŽMONÄ&#x2013; NUOLAT NERIBOTAIS KIEKIAIS PERKA PLASTIKO LAUĹ˝Ä&#x201E; (PLÄ&#x2013;VE-

jamos ĹŤkinÄ&#x2014;s veiklos poveikio Namai

LÄ&#x2DC;, DÄ&#x2013;Ĺ˝ES, RITES, VAMZDĹ˝IUS IR KT.). TEL. 8 670 19 439.

aplinkai atrankos iĹĄvadÄ&#x2026; Nr. 36/ PrestiĹžinÄ&#x2014;je Rudens g., Antaklanyje, naujÄ&#x2026; gyvena-

'YĂ&#x;VĂ&#x201E;Ă&#x;NAI Ă&#x;GYĂ&#x;VĂ&#x201E;Ă&#x;NĂ&#x2039;Ă&#x;wDAĂ&#x;LAS

(PAV)-D2-1354 planuojamai ĹŤki- mÄ&#x2026;jÄŻ namÄ&#x2026; (5 a ĹžemÄ&#x2014;s, kultĹŤringi kaimynai, rami ap-

PARDUODA

nei veiklai. Planuojamos ĹŤkinÄ&#x2014;s linka). Tel. 8 687 99 146. veiklos uĹžsakovas J.Soraka, Atei- NAUJÄ&#x201E; NAMÄ&#x201E; GRIGIĹ KÄ&#x2013;SE (ne soduose, 4 k., 92 ties g. 31, RingaudĹł k, Kauno r. m², ekonomiĹĄkas, ĹĄiltas, ÄŻrengtas, stotelÄ&#x2014;, eĹžeras, sav, tel. 8 687 79 081. Planuoja- parduotuvÄ&#x2014;) - 255 000 Lt. Tel. 8 682 00 245. mos ĹŤkinÄ&#x2014;s veiklos pavadinimas:

ÄŽvairĹŤs gyvĹŤnai

ÄŽvairiĹł ĹžuvĹł mailiĹł ÄŻĹžuvinti ir vandens augalus. Pristatome. www.mailius.info, tel. 8 679 33 222.

3IĂ&#x;Ă&#x201E;LOĂ&#x;DARĂ&#x;Bg

3TAĂ&#x;TYĂ&#x;BOSĂ&#x;IRĂ&#x;REĂ&#x;MONĂ&#x;TOĂ&#x;Ă&#x; DARĂ&#x;BAI

kavinÄ&#x2014;s su pagalbinÄ&#x2014;mis patalpomis ir inĹžinerinÄ&#x2014;s infrastruktĹŤ-

SIĹŞLO PASLAUGAS

KONSULTACIJOS

+IĂ&#x;TOSĂ&#x;PREĂ&#x;KwS

NUOLATINIS DARBAS

Vairuotojams

PA S KO LO S

nuo 5000 Lt iki 220 000 Lt su nekilnojamojo turto ÄŻkeitimu. Vilniuje, Kaune, KlaipÄ&#x2014;doje, Ĺ iauliuose, Palangoje. Tel. +370 618 61 111.

DarbÄ&#x2026; patyrusiam vairuotojui (CE kat.) VakarĹł Europoje (nÄ&#x2014;ra keitimĹł mikroau-

ros (privaĹžiavimo keliai, valymo Statyba

info@kreditogarantas.lt

Ă&#x;PELUĂ?HOLRG

ÄŻrenginiai, buitiniĹł nuotekĹł, lie- StogĹł dengimas bitumine prilydoma danga, ÄŻvairĹŤs tobusais). ÄŽ RusijÄ&#x2026; nevaĹžiuojame. Geras, laiku mokamas atlyginimas. Tel. 8 698 taus ir kanalizacijos, elektros, ry- vidaus apdailos darbai. Suteikiame garantijÄ&#x2026;. Tel. 8 06 252. ĹĄiĹł linijĹł) statyba. Planuojamos 606 73 000.

Reikalingas patyrÄ&#x2122;s tolimĹłjĹł reisĹł vairuotojas dirbti VakarĹł Europoje. Vilnius, tel.

ĹŤkinÄ&#x2014;s veiklos vieta: Kauno r. sav., Santechnikos darbai 8 655 58 552. Garliavos apyl. sen., StanaiÄ?iĹł k. Visi santechnikos montavimo darbai. Ĺ ildymo kati- VirÄ&#x2014;jams sklypai (kad. nr. 5227/0002:264, lai. Prekyba, montavimas, servisas. Tadas, tel.: (8 5) UAB â&#x20AC;&#x17E;Stikliaiâ&#x20AC;&#x153; nuolatiniam darbui reikalingi aukĹĄtos kvaliďŹ kacijos virÄ&#x2014;jai ir pada5227/0002:320), sklypai riboja- 272 0035, 8 683 70 649. vÄ&#x2014;jai. Kreiptis tel. (8 5) 212 2318 arba el. paĹĄtu: stikliai.ofďŹ ce@stikliai.lt

Paskolos nuo 3000 Lt per 1 val. visoje

si su magistraliniu keliu Nr. A-5

Lietuvoje, uĹžstatas Âą butas, namas. Kon-

UĹžsienyje

ÄŽvairĹŤs

(Kaunas-MarijampolÄ&#x2014;). Atsakin-

Griauna pastatus, mala statybines atliekas ir akme- Darbas daĹžytojams Norvegijoje. Reikalavimai: patirtis, anglĹł k., vairuotojo gos institucijos Kauno regiono paĹžymÄ&#x2014;jimas. SusidomÄ&#x2014;jus kreiptis tel. 8 606 11 813. nis. Tel. 8 682 92 949. aplinkos apsaugos depar tamen-

-EĂ&#x;TAĂ&#x;LAI

to priimta atrankos iĹĄvada: po-

PERKA

veikio aplinkai ver tinimas neprivalomas. IĹĄsamiai susipaĹžinti su

Metalo lauĹžas

0ASĂ&#x;LAUĂ&#x;GOS

sultacijos. AUJAMA-CREDIT, tel. 8 600 69 691. KITOS PASLAUGOS

ATSTOVAVIMAS

Trumpi ir malonĹŤs susitikimai. SimpatiĹĄ-

BuhalterinÄ&#x2014;s apskaitos paslaugos. Teikiame deklaracijas, sudarome balansÄ&#x2026;. Tel.

ka, liekna tamsiaplaukÄ&#x2014; (40 m.). Vilnius,

8 603 66 103, 8 602 53 109. PĹŞV PAV dokumentais, iĹĄvada, Perka spalvotĹłjĹł, retĹłjĹł ir juodĹłjĹł metalĹł lauĹžÄ&#x2026;, MEDICINOS PASLAUGOS teikti motyvuotus pasiĹŤlymus akumuliatorius, demontuoja objektus. Vilnius, tel.

tel. 8 670 37 758 nuo 10 iki 18 val.

galima 20 darbo dienĹł nuo ĹĄio 8 682 20 388, Kaunas, tel. 8 616 44 444, KlaipÄ&#x2014;- MasaĹžuotoja atlieka gydomÄ&#x2026;jÄŻ ir prostatos masaĹžÄ&#x2026;. Savo namuose Âą 100 Lt. Atvykstu ÄŻ namus Âą 200 Lt. MasaĹžo kursui Âą nuolaidos. Vilnius, tel. 8 671 43 377. skelbimo iĹĄspausdinimo deta- da, tel. 8 620 64 444.

loniai praleis laikÄ&#x2026; su kultĹŤringu vyriĹĄkiu

GraĹži, apvaliĹł formĹł 39 m. brunetÄ&#x2014; ma-

nuo 37 m. Tel. 8 671 64 154.

liojo plano rengÄ&#x2014;jai UAB â&#x20AC;&#x17E;Ateivis LTâ&#x20AC;&#x153;, Tunelio g. 16, Kaune tel. 8 675 47 596, el.p.: info@ateivis.lt, ĹŤkinÄ&#x2014;s veiklos uĹžsakovui, Kauno regiono aplinkos apsaugos depar tamentui (RAAD) prie AM, RotuĹĄÄ&#x2014;s a. 12, Kaune, tel. (8 37) 40 12 92.

ÂżEĂ&#x;Mw Ă&#x;SKLYĂ&#x;PAI PERKA

Perka MIĹ KÄ&#x201E; su Ĺ˝EME ir iĹĄsikirsti visoje Lietuvoje. Tel. 8 698 55 325, www.dzukijosmediena.lt BRANGIAUSIAI LIETUVOJE PERKAME MIĹ KUS SU Ĺ˝EME ARBA IĹ SIKIRSTI ir Ĺ˝EMÄ&#x2DC; Ĺ˝EMDIRBYSTEI. Tel. 8 615 33 777.

"IRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;¡,IETUVOSĂ&#x;RYTEŠĂ&#x;SPAUSDINTOĂ&#x;KRYĂ&#x20AC;IAĂ&#x20AC;ODĂ&#x20AC;IOĂ&#x;ATSAKYMAI 6ERĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;KAĂ&#x201C;LIAIĂ&#x201C;Ă&#x201A;YRJLQD%UHLN%LWz5LGLNDV%LVDV$Ă&#x2026;DUD.DNXUR$LQLVĂ&#x201E;$IWRQÂł0DNDV(XUL5DJDLV'LQD.HWz.LUmLR.YLVWz.UDOLVÂ&#x2018;ODLGDĂ&#x201E;$ULHOÂł 6PDUW(JOz(Ă?\V5HGD2OJDĂ&#x201E;/LYHÂł2GRVĂ&#x201C; (OĂ&#x201C;RIĂ&#x201C;ZONĂ&#x201C;TAĂ&#x201C;LIAI9DUQLĂ&#x2026;NLDL.RĂ&#x2026;H$GLVĂ&#x201E;$IFDHÂł*DLUz.LQD.XGLUND.XNLV2NDULQD(UDV$QLVLQD.DNWRV$YLUz6O7HmHU2ULVD/RPD*LĂ?HNOLV/DLGDL )OR\G*HWDL9RUG6DEDOz6LHVWD


0ALMIROSĂ&#x;HOROSKOPAS

LAISVALAIKIS Svarbesnius reikalus patartina sutvarkyti iki pietĹł â&#x20AC;&#x201C; nuo 12 val. 38 min. prasideda itin nepalankus metas, netinkamas priimti atsakingus sprendimus. Ĺ iandien iĹĄaugs nepasitenkinimas savo darbu, karjera, kils noras kÄ&#x2026; nors keisti. Deja, griauti, naikinti seksis lengvai, bet sukurti kÄ&#x2026; nors nauja, vertinga nÄ&#x2014;ra jokiĹł galimybiĹł. Tad ĹĄiandien geriausia ieĹĄkoti klaidĹł ir jas taisyti. AntrÄ&#x2026; dienos pusÄ&#x2122; galimi sunkumai ne tik dÄ&#x2014;l nuovargio, nervingumo, iĹĄsiblaĹĄkymo, bet ir dÄ&#x2014;l aplinkiniĹł noro patarti, padÄ&#x2014;ti. NepraĹĄomi nepirĹĄkite savo nuomonÄ&#x2014;s bei pagalbos ir patys nesiimkite nieko sudÄ&#x2014;tingo, kad nereikÄ&#x2014;tĹł ĹĄauktis pagalbos.

BiÄ?iuliĹĄkas entuziazmas â&#x20AC;&#x201C; dar ne garantija, kad viskas bus gerai. Prisiminkite liaudies iĹĄmintÄŻ, kad gerais norais ir kelias ÄŻ pragarÄ&#x2026; grÄŻstas. Vakaras, naktis â&#x20AC;&#x201C; ÄŻtikinamĹł apgauliĹł metas, iĹĄaugs vagysÄ?iĹł, ÄŻvairiĹł aferĹł tikimybÄ&#x2014;. Pasistenkite likti nuoĹĄalyje nuo siĹŤlanÄ?iĹł aukso kalnus. Kad bĹŤtĹł lengviau nepasiduoti ĹĄviesios ateities pagundai, susitikite su draugu pesimistu. Tai bus naudingas pokalbis. Vakare derÄ&#x2014;tĹł vengti svaigalĹł ir apsvaigusiĹł asmenĹł. BĹŤkite atidesni maisto kokybei â&#x20AC;&#x201C; galimas apsinuodijimas. RomantiĹĄkiems nuotykiams ar pasilinksminimams vakaras netinkamas. Sapnai iĹĄ treÄ?iadienio ÄŻ ketvirtadienÄŻ nÄ&#x2014;-

!6)Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6DYRXĂ?GXR WLVDWOLNLWHLWLQDWLGĂ?LDLÂąJDOLWHVX ODXNWLSULHNDLĂ&#x2026;WĂ&#x2DC;NULWLNRV1HODLNDVDLĂ&#x2026;NLQ WLVGDUERVDQW\NLXVDUUHLNDODXWLDWO\JLQLPR SDGLGLQLPR/DELDXSDVDXJRNLWHVYHLNDWj %Ă&#x2018;NLWHDWLGHVQLPDLVWRNRN\EHL

,)Ă&#x;Ă 4!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;.ROSDW\VQLH NRQHVXJDGLQVLWHYLVNDVNORVW\VLV QHEORJDL6YDUEXDWVLĂ?YHOJWLÂ&#x2019;VXWXRNWLQLR DSOLQNLQLĂ&#x2DC;QXRPRQÂ?EHLSRUHLNLXV1HEĂ&#x2018; NLWHĂ&#x2026;\NĂ&#x2026;WĂ&#x2018;V

ra svarbĹŤs. TaÄ?iau gerai, jei sapnavote arklius, ĹĄunis, â&#x20AC;&#x201C; tai aukĹĄtesniĹł jÄ&#x2014;gĹł apsauga. Blogai buvo regÄ&#x2014;ti artimuosius, ÄŻvairius gyvĹŤnus, bĹŤti nuogam. Blogas Ĺženklas: iĹĄsitepti, jei paukĹĄtis paĹženklintĹł, kruopas, ĹĄiukĹĄles ne vietoje iĹĄberti, jei viskas iĹĄ rankĹł kristĹł, valgyti viĹĄtienÄ&#x2026;, kiauĹĄinius, ugnÄŻ uĹžpĹŤsti, smarkiai apsiniaukÄ&#x2122;s dangus. Geras Ĺženklas: jeigu ant jĹŤsĹł uĹžkristĹł paukĹĄÄ?io plunksna â&#x20AC;&#x201C; materialinÄ&#x2014; pagalba; rasti vienodĹł metaliniĹł daiktĹł â&#x20AC;&#x201C; netikÄ&#x2014;ta sÄ&#x2014;kmÄ&#x2014;, maloni staigmena. Ĺ˝vilgsnis ÄŻ priekÄŻ: penktadienis palankesnis po 13 val. 45 min., tada tiktĹł planuoti svarbesnius susitikimus, reikalus; palankios tamsios, blankios spalvos.

Âľ!5Ă&#x;,93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;0DĂ?LDXMDXGLQ NLWzVÂąWDLODLNLQLVXQNXPDL6DXJR NLWHJHUXVVDQW\NLXVVXP\OLPXĂ?PRJXPL DUVXWXRNWLQLX9DNDUDVQHEORJDVDSODQN\ WLWzYXVGUDXJXV

-%2Ă&#x;'%Ă&#x;,uĂ&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;0RNzNL *!5Ă&#x;4)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6LWXDFLMDJDOLSD VLURG\WLJHUHVQzQHL\UDLĂ&#x2026;WLHVĂ&#x2DC;Âą QHVLGXRNLWHVXNODLGLQDPL\SDmMHLWYDUN\ VLWHILQDQVLQLXVUHLNDOXVQHVLYHONLWHÂ&#x2019;QDX MXVURPDQWLĂ&#x2026;NXVQXRW\NLXV1HĂ&#x2026;\NĂ&#x2026;WzNLWH DQWUDMDLSXVHLQHLGzPHVLRQHLGRYDQĂ&#x2DC;

$69Ă&#x;.)!)Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;3DNDNVNOLĂ&#x2018;mLĂ&#x2DC; DSULERMLPĂ&#x2DC;WLHNGDUEHWLHNMDXVPĂ&#x2DC; VULW\MH*HULDXQHVLLPWLQLHNRULPWR3DWDU WLQDGDXJLDXODLNRSDEĂ&#x2018;WLQDPLHEHQWMDX YDNDUjSUDOHLVNLWHVXDUWLPDLVLDLV

/Âż)!Ă&#x;2!Ă&#x;')3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;0DĂ?LDXSD

WHSDW\OzWLÂąNLWLQHWXULĂ?LQRWLMĂ&#x2018; VĂ&#x2DC;QXRPRQzV1HSDODQNXVPHWDVÂąQH Â&#x2019;PDQRPDQLHNRQXVSzWLYLVNDVJDOLNHLV WLVQHQXPDW\WDOLQNPHWDGQHUL]LNXRNLWH <SDmDWVDUJĂ&#x2018;VEĂ&#x2018;NLWHVXSLQLJDLV'UDXJDLV ODEDLQHSDVLWLNzNLWH

36!23Ă&#x;49+Ă&#x;,u3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;7\ORV SRLOVLRPHGLWDFLMRVPHWDVĂ&#x201A;LDQ GLHQQHWLQNDVSUÂ?VWLMRNLĂ&#x2DC;SUREOHPĂ&#x2DC;DU EDWYDUN\WLUHLNDOĂ&#x2DC;,Ă&#x2026;P\OLPRDVPHQVDU VXWXRNWLQLRPDĂ?LDXWLNzNLWzVĂ&#x2026;YHOQDXVGz PHVLR

WDULQzNLWHLUYLONLWzVÂąĂ&#x2026;LRVGLHQRV SDVLĂ&#x2018;O\PDLĂ?DYĂ&#x2018;VEHWDSJDXOLQJL6YDUEX QHVLYHOWLÂ&#x2019;JLQmXVNRQIOLNWXVVXDUWLPDLVLDLV 'DXJLDXGzPHVLRVNLUNLWHVXWXRNWLQLXL

6!.Ă&#x;$%Ă&#x;.)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;Â&#x2018;WHPSWDV PHWDVÂąJDOLGDXJNDVQHSDWLNWL \SDmGDUEH9HQNLWHJLQmĂ&#x2DC;VXYDGRY\EH *UHVLDQHQXPDW\WRVLĂ&#x2026;ODLGRVLUQHVXWDULPDL VXVXWXRNWLQLXDUP\OLPXDVPHQLX9LVGzO WREĂ&#x2018;NLWHOLQNVPHVQLLUPLHOHVQLVXDUWLPDL VLDLV\SDmVXWXRNWLQLX

6uĂ&#x;Âż93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;'DXJQHQRUzNLWH

Âż5Ă&#x;693Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;.RQNXUHQWDLLU 3+/2Ă&#x;0)/Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;3DVLVWHQ NLWHLĂ&#x2026;VDXJRWLYLVNjNjWXULWHJH ULDXVLD%Ă&#x2018;NLWHDWVDUJHVQLGLUEGDPLNH OLDXGDPLÂąGLGHVQzWUDXPĂ&#x2DC;QHODLPLQJĂ&#x2DC; DWVLWLNLPĂ&#x2DC;WLNLP\Ez

SULHĂ&#x2026;DLJDOLLPWLVSDXVWLSDVLVWHQNLWH Â&#x2019;WDLQHUHDJXRWL.DGLUNDVQXWLNWĂ&#x2DC;VLHNLWH NRPSURPLVRODLN\NLWzVGXRWĂ&#x2DC;SDĂ?DGĂ&#x2DC;WLH VDÂ&#x2019;VLSDUHLJRWLGzOQDXMĂ&#x2DC;GDO\NĂ&#x2DC;QHUHLNzWĂ&#x2DC; 9LVLĂ&#x2026;NDLQHWLQNDDLĂ&#x2026;NLQWLVPHLOzVVDQW\NLĂ&#x2DC;

VARNOĂ&#x;LESINYS

-9DUQRSLHĂ&#x2026;

LUQHVLEODĂ&#x2026;N\NLWH\SDmWYDUN\GDPL ILQDQVLQLXVUHLNDOXV9HQNLWHGDXJEHQG UDXWLNDOEzWLMXRODENjQRUVĂ?DGzWLVWHQ NLWzVQHSDVDN\WLRLĂ&#x2026;JLUVWL$WLGĂ?LDXYDL UXRNLWHÂąGLGHVQzDXWRDYDULMĂ&#x2DC;WLNLP\Ez

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

SKELBIMAI ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;LIETUVOS RYTÄ&#x201E;â&#x20AC;&#x153; PRIIMAMI: Redakcijos biuruose: VILNIUJE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3767, faksas 274 3799, el. p. spaudosskelbimai@lrytas.lt; KAUNE â&#x20AC;&#x201C; LaisvÄ&#x2014;s al. 7, tel. (8 37) 40 02 55; KLAIPÄ&#x2013;DOJE â&#x20AC;&#x201C; M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 13 81; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Dvaro g. 73, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YJE â&#x20AC;&#x201C; Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 22; ALYTUJE â&#x20AC;&#x201C; S.Dariaus ir S.GirÄ&#x2014;no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; PALANGOJE â&#x20AC;&#x201C; Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440; VILKAVIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; SodĹł g. 1, tel. (8 342) 20 849. Kitose tarnybose:

Ĺ ILALÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; J.BasanaviÄ?iaus g. 23, tel. (8 449) 51 421; ZARASUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus g. 16, tel. (8 385) 30 485. PRENUMERATA â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; galima uĹžsisakyti redakcijos biuruose: VILNIUJE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3777; KAUNE â&#x20AC;&#x201C; LaisvÄ&#x2014;s al. 7, tel. (8 37) 40 02 66; KLAIPÄ&#x2013;DOJE â&#x20AC;&#x201C; M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 11 45; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Dvaro g. 73, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YJE â&#x20AC;&#x201C; Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 20; ALYTUJE â&#x20AC;&#x201C; S.Dariaus ir S.GirÄ&#x2014;no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; KYBARTUOSE â&#x20AC;&#x201C; J.BasanaviÄ?iaus g. 40, tel. (8 648) 73 429; PALANGOJE â&#x20AC;&#x201C; Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440; VILKAVIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; SodĹł g. 1, tel. (8 342) 20 849.

DRUSKININKUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus al. 32, tel. (8 313) 55 123; KAIĹ IADORYSE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino g. 59-113, Kitose platinimo tarnybose: tel. (8 346) 51 378; ANYKĹ Ä&#x152;IUOSE, BIRĹ˝UOSE, GARGĹ˝JONAVOJE â&#x20AC;&#x201C; J.Ralio g. 12-44, DUOSE, JONAVOJE, KÄ&#x2013;DAINIUOSE, tel. (8 349) 51 474; MOLÄ&#x2013;TUOSE, TELĹ IUOSE, UKMERLAZDIJUOSE â&#x20AC;&#x201C; SeinĹł g. 3, tel./faksas (8 318) 52 374; PRENUMERATOS KAINA 2014 METAMS KRETINGOJE â&#x20AC;&#x201C; BirutÄ&#x2014;s g. 11, â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; tel. (8 445) 53 949; Gyventojams Juridiniams PRIENUOSE â&#x20AC;&#x201C; J.BasanaviÄ?iaus g. 14, asmenims tel. (8 319) 60 180; 1 mÄ&#x2014;n. 40,00 Lt 47,00 Lt PLUNGÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; J.Tumo-VaiĹžganto g. 27, 3 mÄ&#x2014;n. 120,00 Lt 141,00 Lt tel. (8 448) 72 419; 6 mÄ&#x2014;n. 235,00 Lt 265,00 Lt 449,00 Lt 499,00 Lt ROKIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; Taikos g. 5, tel. (8 458) 33 241; 12 mÄ&#x2014;n.

GÄ&#x2013;JE, UTENOJE, ZARASUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Spaudos keliasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 528) 20 122, mob. 8 650 43 742; BIRĹ TONE â&#x20AC;&#x201C; E.PetruĹĄauskienÄ&#x2014;s SPA, tel. (8 319) 56 625; DRUSKININKUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Drusvilmaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 313) 51 075; ELEKTRÄ&#x2013;NUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Benrestasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 528) 39 200; IGNALINOJE â&#x20AC;&#x201C; D.OrechovienÄ&#x2014;, tel. 8 677 98 736; JURBARKE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Jurbarko laikasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 447) 72 323; UAB â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iauliĹł kraĹĄtasâ&#x20AC;&#x153;: JONIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 687) 89 040, KELMÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 427) 54 381, PAKRUOJYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 421) 61 704, KURĹ Ä&#x2013;NUOSE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 41) 58 57 61, NAUJOJOJE AKMENÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 425) 56 588, RADVILIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 422) 53 451; KAIĹ IADORYSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Emduvaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 346) 51 378; KRETINGOJE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Paslauga tauâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 445) 53 949; KUPIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; L.BudrienÄ&#x2014;, tel. 8 646 26 189; LAZDIJUOSE â&#x20AC;&#x201C; K.MatuleviÄ?iaus IÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Ryto ĹžvaigĹždÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, tel. (8 318) 52 375; MAĹ˝EIKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; SodĹł g. 1-83, UAB â&#x20AC;&#x17E;JĹŤros paĹĄtasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 443) 21 233, mob. 8 650 18 774;

â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; be ĹĄeĹĄtadieniĹł Gyventojams Juridiniams asmenims 33,00 Lt 38,00 Lt 99,00 Lt 114,00 Lt 190,00 Lt 220,00 Lt 380,00 Lt 420,00 Lt

PASVALYJE â&#x20AC;&#x201C; L.JaniselienÄ&#x2014;, tel. 8 620 58 664; PLUNGÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB PlungÄ&#x2014;s paĹĄtas, tel. (8 448) 72 419; PRIENUOSE â&#x20AC;&#x201C; R.PaulauskienÄ&#x2014;s PÄŽ, tel. 8 685 30 867; RADVILIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; VĹĄÄŽ â&#x20AC;&#x17E;UĹžbÄ&#x2014;gtukÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, tel. 8 682 38 020; RASEINIUOSE â&#x20AC;&#x201C; M.MaulienÄ&#x2014;s IÄŽ, tel. (8 428) 51 337; ROKIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; V.Baranovskio ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Baltmaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 458) 33 241; Ĺ AKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vitas Kasiulaitis, tel. 8 612 97 522; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Naujoji tvarkaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 41) 50 07 10; Ĺ ILALÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;RitSpedaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 449) 51 421; Ĺ ILUTÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Literaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 441) 75 474; Ĺ IRVINTOSE â&#x20AC;&#x201C; Helena MarÄ?iauskienÄ&#x2014;, tel. 8 603 18 288; TAURAGÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino g. 8-58, UAB â&#x20AC;&#x17E;JĹŤros paĹĄtasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 446) 54 433, mob. 8 650 18 770; TRAKUOSE â&#x20AC;&#x201C; B. ir V.Vysockai, tel. 8 615 24 284. Prenumerata taip pat priimama internetu: http://prenum.lrytas.lt

â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; tik antradieniais Gyventojams Juridiniams asmenims 13,00 Lt 14,50 Lt 39,00 Lt 43,50 Lt 78,00 Lt 87,00 Lt 156,00 Lt 174,00 Lt

â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; tik ĹĄeĹĄtadieniais Gyventojams Juridiniams asmenims 15,00 Lt 16,50 Lt 45,00 Lt 49,50 Lt 90,00 Lt 99,00 Lt 180,00 Lt 198,00 Lt

,661 /HLGĂ?LDPDVQXRPHWĂ&#x2DC;VDXVLRG !DĂ&#x;REĂ&#x;SAS*(',0,1235$9,/1,86 4EĂ&#x;LEĂ&#x;FOĂ&#x;NASĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;TEIĂ&#x;RAUĂ&#x;TI &AKĂ&#x;SAS%LĂ&#x;PGDLO\#OU\WDVOW ,EIĂ&#x;DwĂ&#x;JASXĂ?GDURMLDNFLQzEHQGURYz Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WDV´ 69Ă&#x;2)!5Ă&#x;3)!Ă&#x;3)3Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)53 *9DLQDXVNDV WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0)2Ă&#x;-)%*)Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) $%XGU\V/'DSNXV WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) )7HONVQ\V WHO *&LEDV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) $7HONVQLHQz WHO 5.DUPD]DLWz WHO 5*HUEXWDYLmLXV WHO 90LmLXOLV WHO 9'HNVQ\V WHO 96DOGĂ?LĂ&#x2018;QDV WHO /0LFNXWz WHO -3HNDUVNDLWz .DUDOLĂ&#x2018;QLHQz WHO  ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6!3 -/LWYLQDYLmLXV WHO ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6/Ă&#x;0!6!$5/4/*! -0\NRODLWLHQz WHO )Âľ,%)$u*!) 10LFLĂ&#x2018;QLHQz$Ă&#x201A;HSXUDLWLV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) 34),)34!) 9*HFHYLmLHQzĂ&#x152;(.DQLXĂ&#x2026;LHQz WHO 9.Ă&#x2026;mHQDYLmLHQz59DĂ&#x2026;NHOLHQz WHO -3HWUDXVNDLWz WHO 0OLITIĂ&#x;KA9%UXYHULV WHO 9%DUWDVHYLmLXV WHO 7,JQDWDYLmLXV WHO %KOĂ&#x;NOĂ&#x;MIĂ&#x;KA9'HNVQ\V WHO $0XUDXVNDLWz WHO 0-RNĂ&#x2018;EDLWLV WHO $6UzEDOLHQz WHO ,-XQmLHQz WHO 6-DUPDOLV WHO 0AĂ&#x;SAUĂ&#x;LIS96DOGĂ?LĂ&#x2018;QDV WHO *5DGDXVNDV WHO (%XLWNLHQz WHO 2.DFzQDLWz WHO 4EIĂ&#x;SwĂ&#x;SAUĂ&#x;GA)7HONVQ\V WHO 0.XL]LQDLWz WHO $/HNDYLmLXV WHO $.X]QHFRYDLWz WHO +ULTĂ&#x201E;RA5*HUEXWDYLmLXV WHO $$QGULNRQ\Wz WHO 0$XJXO\Wz WHO 50LNĂ&#x2026;LRQLHQz WHO 51RUHLNDLWz WHO -(UOLFNDV 3PORĂ&#x;TAS*1HQDUWDYLmLXV WHO .5LPNXV WHO *-DQRQLV WHO ÂżURNALISTINIAIĂ&#x;TYRIMAI5.DUPD]DLWz WHO '*XGDYLmLĂ&#x2018;Wz WHO //DYDVWH WHO $8UERQDLWz WHO &OĂ&#x;TOGĂ&#x;RAĂ&#x;FAI7%DXUDV WHO 9Ă&#x201A;mLDYLQVNDV WHO 9%DONĂ&#x2018;QDV WHO 0.XOELV WHO 5'DQLVHYLmLXV WHO ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;Âż52Ă&#x;.!Ă&#x;,!) ¡46Ă&#x;ANĂ&#x;TEĂ&#x;NAŠ90LmLXOLV WHO (=DEXOzQLHQz WHO 5=LOQ\V WHO 9%UDmLXO\Wz WHO 9%XGU\Wz WHO ¡'YĂ&#x;VEĂ&#x;NIĂ&#x;MOĂ&#x;BĂ&#x201E;Ă&#x;DASŠ$7HONVQLHQz WHO '-RQXĂ&#x2026;LHQz WHO //LOHLNLHQz WHO 53HUĂ&#x2026;RQ\Wz WHO 63XU\Wz WHO /9DORQ\Wz WHO ¡3TIĂ&#x;LIUSŠ/0LFNXWz WHO '.DLNDU\Wz WHO /kDSOLQVNDLWz WHO %-XUHYLmLĂ&#x2018;Wz WHO 06YzU\Wz WHO '/HEULNDLWz WHO ,6NOLXWDLWz WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;02)%Ă&#x;$!) ¡2YTAIÂŚ6AKARAIŠĂ&#x;96DOGĂ?LĂ&#x2018;QDV WHO ¡3OSTINwŠ$'XPDODNDV WHO 2%')/.Ă&#x160;Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) +AUĂ&#x;NAS$.DUDOLĂ&#x2018;QDV WHO  97UDLQ\V WHO  +LAIĂ&#x;PwĂ&#x;DA*3LODLWLV WHO  $3LODLWLHQz WHO  ÂľIAUĂ&#x;LIAI*Ă&#x201A;LXSDU\V WHO  !LYĂ&#x;TUS*5DIDQDYLmLHQz WHO  -AĂ&#x;RIĂ&#x;JAMĂ&#x;POĂ&#x;Lw/-XRG]HYLmLHQz WHO  0AĂ&#x;NEĂ&#x;VwĂ&#x;Ă&#x20AC;YS93HWUDXVNLHQz WHO  0AĂ&#x;LANĂ&#x;GA$=LDENXV WHO  4AUĂ&#x;RAĂ&#x;Gw(%DURQDLWz WHO 5KĂ&#x;MERĂ&#x;Gw'=LPEOLHQz WHO 5Âż3)%.)/Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) 6A¸INGTONASÂą56WDQNHYLmLĂ&#x2018;Wz ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NASÂą95XGDYLmLXV "%.$2!$!2")!) "ARSELONAÂą.1DVWRSNDLWz"ERLYNASĂ&#x;Âą -9HQFNXWzĂ&#x;,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NASÂą.6DEDOLDXVNDLWz -ASKĂ&#x;VAÂą$3URFHQND6AR¸UVAÂą(%XWULPDV !03+!)4/3Ă&#x;3+92)53 WHO 2INĂ&#x;KOĂ&#x;IRĂ&#x;MAĂ&#x;KEĂ&#x;TAĂ&#x;VOĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´ OHLG\ERVFHQWUDV 3PAUSĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´VSDXVWXYz .DXQRJ9LHYLV 5Ă&#x20AC;Ă&#x;SAĂ&#x;KYĂ&#x;MOĂ&#x;NUĂ&#x;MEĂ&#x;RIS 4IĂ&#x;RAĂ&#x;Ă&#x20AC;AS 2EKLAMA WHO HOSVSDXGRVSDUGDYLPDL#OU\WDVOW

R ÂąPRNDPDUHNODPD

Š Visa medĹžiaga, pateikta â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos ryteâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; laikraĹĄÄ?io nuosavybÄ&#x2014;. Kopijuoti ir platinti be UAB â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; sutikimo draudĹžiama.


TERMOMETRAS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;BIRĂ&#x20AC;ELIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

ORAIĂ&#x;RYTOJ

â&#x20AC;&#x153;

Orai iĹĄliks ramĹŤs ir vidutiniĹĄkai ĹĄilti, tarpais palis. Intensyvesnis ir gausesnis lietus numatomas penktadienio dienÄ&#x2026;.

3LONĂ&#x2026;YLGHEHV\V VNODLG\VLVOzWDL Mar ga ri ta KIRK LIAUS K AI TÄ&#x2013; SinoptikÄ&#x2014;

Pernai birĹželis prasidÄ&#x2014;jo karĹĄtais ir audringais orais. BirĹželio 1â&#x20AC;&#x201C;4 d. temperatĹŤra kilo iki 24â&#x20AC;&#x201C;28 laipsniĹł. VasariĹĄkas, intensyvias liĹŤtis lydÄ&#x2014;jo perkĹŤnija ir ĹĄkvalai, kai kur netgi kruĹĄa iĹĄkrito. Ĺ ÄŻmet pietiniai ciklonai lietaus taip pat neĹĄykĹĄtÄ&#x2014;jo, taÄ?iau pastarosiomis dienomis vyraujanti ĹĄiluma neprilygsta pernykĹĄtei. Pietinio ciklono atmosferos frontas ĹĄiandien trauksis iĹĄ Lietuvos. Trumpai palis tiktai vietomis, didĹžiausia nedidelio palynojimo tikimybÄ&#x2014; bus ĹĄiauriniuose rajonuose. ÄŽdienojus debesys pamaĹžu sklaidysis, daĹžniau pasirodys saulÄ&#x2014; ir oras ÄŻĹĄils iki 20â&#x20AC;&#x201C;25 laipsniĹł. Vyraus nestiprus, besikeiÄ?ianÄ?ios krypties vÄ&#x2014;jas. Nauji lietaus debesys vakarinÄŻ Lietuvos pakraĹĄtÄŻ pasieks tik ankstĹł penktadienio rytÄ&#x2026;. TodÄ&#x2014;l naktÄŻ iĹĄ ketvirtadienio ÄŻ penktadienÄŻ vyraus sausesni, ramĹŤs orai. Vietomis trumpam susiformuos rĹŤkas. TemperatĹŤra svyruos tarp 11 ir 15 laipsniĹł. PenktadienÄŻ per ĹĄalÄŻ slinks atmosferos frontas, iki vakaro lietaus debesys uĹžtrauks Lietuvos padangÄ&#x2122;. RytinÄŻ Lietuvos pakraĹĄtÄŻ trumpas lietus pasieks vÄ&#x2014;liausiai. LietĹł kai kuriose vietovÄ&#x2014;se lydÄ&#x2014;s perkĹŤnija ir staigesnis vÄ&#x2014;jo sustiprÄ&#x2014;jimas. VÄ&#x2014;jo gĹŤsiai vietomis gali siekti 15 m/sek. AukĹĄÄ?iausia temperatĹŤra â&#x20AC;&#x201C; nuo 20 iki 25 laipsniĹł, ĹĄilÄ?iausia bus pietrytiniuose ir rytiniuose rajonuose. Ĺ eĹĄtadienÄŻ trumpas lietus numatomas rytiniuose rajonuose, galima ir perkĹŤnija. Kitur lietaus tikimybÄ&#x2014; bus nedidelÄ&#x2014;. PĹŤs nestiprus, nepastovios krypties vÄ&#x2014;jas. NaktÄŻ atsiradus daugiau pragiedruliĹł, temperatĹŤra kris sparÄ?iau, bus 9â&#x20AC;&#x201C;14 laipsniĹł. DienÄ&#x2026; saulÄ&#x2014; pro debesis Ĺžvelgs daĹžniau, bet virĹĄ Lietuvos esantis vÄ&#x2014;sesnis oras neleis temperatĹŤrai pakilti aukĹĄÄ?iau 20â&#x20AC;&#x201C;25 laipsniĹł. Ă&#x201A;LDQGLHQÂą%RQLIDFR9LQIULGR .DQWDXWR.DQWY\GzVLU0DUFzV YDUGRGLHQD

VANDENSĂ&#x; TEMPERATĂ&#x201E;RA 6AKARĂ&#x;Ă&#x;VAL .EMUNEĂ&#x;TIESĂ&#x;$RUSKININKAIS .ERYJEĂ&#x;TIESĂ&#x;6ILNIUMI +AUNOĂ&#x;MARIOSE 4OTORI¸KIĂ&#x2039;Ă&#x;EĂ&#x20AC;Ă&#x;TIESĂ&#x;4RAKAIS 4AURAGNOĂ&#x;EĂ&#x20AC;Ă&#x;TIESĂ&#x;4AURAGNAIS +UR¸IĂ&#x2039;Ă&#x;MARIOSEĂ&#x;TIESĂ&#x;.IDA "ALTIJOSĂ&#x;JĂ&#x201E;ROJEĂ&#x;TIESĂ&#x;.IDA "ALTIJOSĂ&#x;JĂ&#x201E;ROJEĂ&#x;TIESĂ&#x;+LAIPwDA ÂľVENTOJOJEĂ&#x;TIESĂ&#x;!NYK¸jIAIS

    

2UDLĂ&#x2026;LDQGLHQELUĂ?HOLRG/LHWXYRMHLU(XURSRMH $&,%

Oslas

Stokholmas

Glazgas

Helsinkis

Sankt Peterburgas

Talinas Ryga

Kopenhaga

Dublinas

Briuselis ParyĹžius

Berlynas

Miunchenas

VarĹĄuva Lvovas

Nica

BudapeĹĄtas

#/$

Kijevas

Sofija

Varna

Roma Dubrovnikas

$&!% %&$

BukareĹĄtas Jalta

Lisabona Malaga

%#&"$ %&$

Viena

Venecija

Madridas Barselona

$&!%$& "##&$

Minskas

Frankfurtas Praha

Bordo

Ĺ˝

$ $&!%&$ *$ $,$

Vilnius

Hamburgas Londonas Amsterdamas

Maskva

A

&+%$ $,$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ #! %$ +%$ #! %$

%&$$& "#/ 

!&)

&$ 

.-.)!#

+"#

"/

& #

$ $

Stambulas

Palma Palermas AlĹžyras

Tunisas

AtÄ&#x2014;nai

Antalija

Heraklionas

Larnaka Tel Avivas Kairas

!MSĂ&#x;TERĂ&#x;DAĂ&#x;MAS !TwNAI "ALATONAS "ELĂ&#x;FASĂ&#x;TAS "ERLYNAS "OĂ&#x;NA "RIUĂ&#x;SEĂ&#x;LIS "UĂ&#x;DAĂ&#x;PE¸TAS "UĂ&#x;KAĂ&#x;RE¸Ă&#x;TAS #IURICHAS $UBĂ&#x;LIĂ&#x;NAS &RANKĂ&#x;FURĂ&#x;TAS 'ETEBORGAS (AMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS (ELĂ&#x;SINĂ&#x;KIS +AĂ&#x;LIĂ&#x;NINGĂ&#x;RAĂ&#x;DAS +IĂ&#x;JEĂ&#x;VAS +I¸IĂ&#x;NIOĂ&#x;VAS +OĂ&#x;PENĂ&#x;HAĂ&#x;GA +ROKUVA ,ISABONA ,IUKĂ&#x;SEMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NAS -ADĂ&#x;RIĂ&#x;DAS -ARSELIS -ASKĂ&#x;VA -IĂ&#x;LAĂ&#x;NAS -INSĂ&#x;KAS .EAPOLIS /SĂ&#x;LAS 0AĂ&#x;LERĂ&#x;MAS 0AĂ&#x;RYĂ&#x;Ă&#x20AC;IUS 0RAHA 2YĂ&#x;GA 2OĂ&#x;MA 3ANKTĂ&#x;0EĂ&#x;TERĂ&#x;BURĂ&#x;GAS 3OFIJA 3TAMĂ&#x;BUĂ&#x;LAS 3TOKĂ&#x;HOLĂ&#x;MAS 4AĂ&#x;LIĂ&#x;NAS 4RUMSw 6AĂ&#x;R¸UĂ&#x;VA 6EĂ&#x;NEĂ&#x;CIĂ&#x;JA 6IEĂ&#x;NA 6ILĂ&#x;NIUS :ALCBURGAS ÂżENEVA -IESTAIĂ&#x;PIETUOSE !LIKANTw !NTALIJA "ARSELONA $UBROVNIKAS &ARAS (EĂ&#x;RAKĂ&#x;LIOĂ&#x;NAS (URGADA +AIRAS +AĂ&#x;NAI +ASABLANKA ,ARĂ&#x;NAĂ&#x;KA ,ASĂ&#x;0ALMASAS -AĂ&#x;LAĂ&#x;GA -ALJORKOSĂ&#x;0ALMA -OĂ&#x;NAĂ&#x;KAS .IĂ&#x;CA 4ELĂ&#x;!VIĂ&#x;VAS 4UĂ&#x;NIĂ&#x;SAS 6ALENSIJA 6ARNA

                                 

Lietuvos rytas  

2014 06 05

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you