Page 1

KRA¸TOĂ&#x;Ă€INIOS

$AĂ&#x;LISĂ&#x;0AĂ&#x;LANĂ&#x;GOSĂ&#x;VERSĂ&#x;LIĂ&#x;NINĂ&#x;KĂ‹Ă&#x;SAĂ&#x;VAITĂ&#x;GAĂ&#x;LÂ?Ă&#x;PRAĂ&#x;LEIĂ&#x;DOĂ&#x;GERgĂ&#x;PROĂ&#x;GgĂ&#x;UĂ€Ă&#x;SIĂ&#x;DIRBĂ&#x;TIĂ&#x;Ă&#x;PĂ&#x;Ă&#x;

PGEGUĂ wSĂ“Ă“DDQWUDGLHQLV

/RAIĂ&#x;¸IANDIEN

“

PrancĹŤzijos ĹžmonÄ—s nebenori bĹŤti valdomi iĹĄ uĹžsienio. 7DLS(3ULQNLPĂ˜UH]XOWDWXVÂ’YHUWLQR 3UDQFĂ‘]LMRVNUDĂ…WXWLQLĂ˜GHĂ…LQLĂ˜MĂ˜ O\GHUz0/H3HQ3UDzMXVLRVVDYDLWzV EDOVDYLPDV(6Ă…DO\VHEXYRNDLS QLHNDGDVzNPLQJDVHXURVNHSWLĂ…NRPV 6HQRMRĂ?HP\QRSDUWLMRPV

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6,(-,/(,',020(7$,15 .DLQD/W

0LIEĂ&#x;NIĂ&#x;NwĂ&#x;-AGĂ&#x;NOĂ&#x;LIĂ&#x;JAĂ&#x; Ă€YĂ&#x;DwSĂ&#x;DARĂ&#x;Ă&#x;MEĂ&#x;TUS

1DXMRNĂ˜VzNPz RinkimĹł ÄŻ Europos ParlamentÄ… atradimu laikomi mandatus laimÄ—jÄ™ didĹžiosios politikos naujokai konservatorius G.Landsbergis (kairÄ—je) ir LiberalĹł sÄ… jĹŤdĹžiui atstovauĂ&#x;PĂ&#x; Ă&#x; jantis A.Guoga.

0.XOELRQXRWU

Ă&#x;PĂ&#x;

OU \ WDVOW

Ă&#x;PĂ&#x;

7LNLROLJDUFKX Aidint susiĹĄaudymams ir grobiant biuletenius sekmadienÄŻ prezidento rinkimai Ukrainoje vis dÄ—lto ÄŻvyko. Dauguma pilieÄ?iĹł patikÄ—jo, kad ĹĄalÄŻ gali iĹĄgelbÄ—ti oligarchas P.PoroĹĄenka. Ă&#x;PĂ&#x; Ă&#x;

DIENOSĂ&#x;SKAIjIUSMaĹžiausiai tiek ĹžmoniĹł ypaÄ? karĹĄtÄ… praÄ—jusÄŻ savaitgalÄŻ paskendo Lietuvos vandens telkiniuose. Ă&#x;PĂ&#x;

¸IANDIENĂ&#x;SUĂ&#x;,2 'DUSHQNHULHPVPHWDPVSUH]LGHQWHSHUULQNWD'*U\EDXVNDLWzYDNDUGzVWzNjĂ?DGDQXYHLNWLSLUPLDXVLDLUYzOLDX

Ă„,Ă…WHNzMXVLXĂ?/LHWXYRVÂł7DLÂą5DPĂ‘QR%RJGDQR GHĂ…LQLĂ˜MĂ˜SDWULDUFKR9\WDXWR/DQGVEHUJLREXYX VLRSDWDUzMRPHWDIRUDDSLH'DOLj*U\EDXVNDLWÂ? %HWWDPHĂ?RGĂ?LĂ˜Ă?DLVPHEXYRHVPLQzNODLGD MRVNDUMHURMHYLVXRPHWVYDUEHVQLVEXYRSRVWDV

vadovÄ—liuose. Kiti numoja ranka: subrendÄ™s Ĺžmogus retai keiÄ?iasi, o paskutinÄ— kadencija neskatina politiko siekti populiarumo, todÄ—l niekas iĹĄ esmÄ—s nesikeis.

mÄ— sekmadienio rinkimai. Vieni apĹžvalgininkai pranaĹĄauja, jog ĹĄis prezidentÄ—s penkmetis bus skirtas didiems darbams, kad D.GrybauskaitÄ—s pavardei atsirastĹł vietos istorijos

Ar D.GrybauskaitÄ— bĹŤtĹł pasiekusi istorine pavadintÄ… pergalÄ™, jeigu ne uĹžkulisiniai partijĹł susitarimai, kurie iĹĄ esmÄ—s

RĹŤ ta JA NU TIE NÄ–

58 metĹł vieniĹĄa karjeros valdininkÄ— D.GrybauskaitÄ— kieta ranka toliau valdys LietuvÄ…. Tai lÄ—Ă„%Ă‘QDDNLPLUNĂ˜NDL\SDmQRULVL NDGWzWLVEĂ‘WĂ˜Ă…DOLD7XRPHW NODXVDX%Ă‘QDNDGYLVDJHUNOH DXWRPRELO\MHWUDXNLX8Ă?XSLR EOLX]j2NDUWDLVÂąW\OLDLLU UDPLDLĂ„Ă‚YLHVĂ˜ELUĂ?HOLRYLGXUQDNWÂ’Âł 7LHVLRJNDUWDLVWDLSEĂ‘QD³¹ VDNzĂ…YLHVDXVDWPLQLPRPDHVWUR 9.HUQDJLRGXNWz(JOz

ĂŒXUQDOH6WLOLXV

DIENOSĂ&#x;SAKINYS „Norai yra visada didesni negu galimybÄ—s.“ 3UHPMHUDV$%XWNHYLmLXVYDNDUVDNz NDG9\ULDXV\EzLHĂ…NRVEĂ‘GĂ˜VWLSULQWL NUDĂ…WRDSVDXJjEHWOHLGRVXSUDVWL MRJPOQOLWĂ˜NXULĂ˜SUDĂ…R .UDĂ…WRDSVDXJRVPLQLVWHULMD \UDSHUGLGHOzVXPD

0\OLQRUYHJXV Nors valdĹžios pareigĹŤnai nesyk vyko ÄŻ KatarÄ…, derybos dÄ—l dujĹł tiekimo SuskystintĹłjĹł gamtiniĹł dujĹł terminalui vyks su Norvegijos „Statoil“. Terminalo laivÄ… Lietuvai irgi nuomoja norvegai. Ă&#x;PĂ&#x;

5Ă€Ă&#x;KUĂ&#x;LIĂ&#x;SIUOĂ&#x;SEĂ&#x;LAIĂ&#x;MwĂ&#x;TAĂ&#x;PERĂ&#x;GAĂ&#x;Lw

.UKE LT AĂ&#x;Â?Ă&#x;Ă&#x;P

/LĂ‘GQDĂ…YHQWz Linksmas ir triukĹĄmingas jaunuoliĹł gimtadienis SubaÄ?iuje (KupiĹĄkio r.) baigÄ—si tragiĹĄkai. Vienas vakarÄ—lio dalyvis iĹĄkeliavo ÄŻ anapilÄŻ, o du ÄŻtariamieji atsidĹŤrÄ— policijos Ă&#x;PĂ&#x; areĹĄtinÄ—je.


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

NUOMONwS

NUOMONES

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Ĺ iandien daugelis jĹŤsĹł svarsto ir stebisi, antakius kilsteli: kodÄ—l vÄ—l rinkimĹł rezultatai tokie netikÄ—ti? Visai kaip sniegas gruodÄŻ, netikÄ—tai uĹžklumpantis kelininkus. Arba eilÄ—s prie prekybos centrĹł KĹŤÄ?iĹł dienÄ…, kurios nustebina suglumusias ĹĄeimininkes. AĹĄ turiu atsakymÄ…. ÄŽsipilkite kavos ir klausykitÄ—s. Seniai, kai dar buvau jaunesnis, putlesnis 40-metis, raĹĄiau susiĹžavÄ—jÄ™s apie tai, kad jaunimas Lietuvoje ĹĄiais laikais geresnis nei bet kada. Tada juokÄ—tÄ—s, ĹĄaipÄ—tÄ—s, mojavote rankomis. Daugelis aĹĄtriadanÄ?iĹł senosios kartos politikos ekspertĹł juokÄ—si ir iĹĄ kylanÄ?ios jaunimo sÄ…moningumo bangos – girdi, tie ĹžmonÄ—s yra tik socialiniĹł tinklĹł nykĹĄtukai, tik internetuose sÄ…mojo syvais trykĹĄta ir taĹĄkosi, o ĹĄiaip yra politiniai nuliai. Bendras iĹĄminÄ?iĹł (kaip dabar pasirodÄ— – ne tokiĹł ir iĹĄmintingĹł) sutarimas buvo, kad politika yra rimtas reikalas labai solidiems ĹžmonÄ—ms. Rimtas kaip ValdovĹł rĹŤmai arba priekaba, prikrauta runkeliĹł. Kas ĹĄiandien juokiasi? Tikrai ne tie, kurie tikÄ—jo senamadiĹĄkĹł apklausĹł rezultatais. Nieko bloga apie sociologus nenoriu pasakyti, nieko gero pasakyti negaliu: kai balsavimo rezultatai taip skiriasi nuo prognoziĹł, kaĹžkas labai blogai su tomis prognozÄ—mis. NeiĹĄmanau sociologĹł darbo (ir apskritai nieko neiĹĄmanau, bet mano darbas yra raĹĄyti, o ne iĹĄmanyti), bet gal jie renka informacijÄ… skambinÄ—dami laidiniais telefonais ÄŻ daugiabuÄ?ius, kur daugiausia rymo senoliai, laukian-

Andrius UĹžkalnis

tys ĹžiniĹł iĹĄ telefoniniĹł sukÄ?iĹł? Akla katÄ—, ginkluota granatsvaidĹžiu su optiniu taikikliu, ir ta pataikytĹł geriau. KÄ… ten katÄ—. Net M.BartaĹĄiĹŤnaitÄ—, ko gero, geriau atspÄ—tĹł, iĹĄgarinusi actÄ…. Atsitiko ĹĄtai kas. Kol senasis elitas vaĹžinÄ—jo po partijĹł suvaĹžiavimus ir ÄŻsivaizdavo, kad jĹł burbuliavimus nuobodĹžiose TV diskusijĹł laidose ĹžiĹŤri rinkÄ—jai, visiĹĄkai ĹĄalia uĹžaugo nauja rinkÄ—jĹł karta, kuri atÄ—jo balsuoti, kai tik gavo teisÄ™ tai daryti. Tie, kurie nenorÄ—jo tĹł naujĹłjĹł rinkÄ—jĹł matyti, uĹž tai sumokÄ—jo. Ir tai dar ne viskas: mokÄ—s dar daugiau. KalbÄ—jimas apie tai, kad „politikai visi tik tuĹĄÄ?iai Ĺžada“, „visi vagiai“ (ne vagys: „vagiai“ skamba daug graĹžiau), „visi vienodi, koks skirtumas“, ir gyrimasis, esÄ… nieko Ä?ia nesupranti, tad kam eiti balsuoti – visa tai buvo tik trumpa fazÄ—, atÄ—jo ir praÄ—jo. Dingo kaip vaikiĹĄka liga ar blogas ÄŻprotis: kaĹžkas panaĹĄaus kaip dekupaĹžo mada ar E priedĹł ieĹĄkojimas deĹĄroje. Kuo daugiau jaunimo ateina balsuoti, tuo maĹžesnÄ™ balsĹł dalÄŻ gauna tie, kurie kalba apie pensijas, oriÄ… senatvÄ™ ir minimaliÄ… algÄ…. Pensijos jauniems ĹĄiuo metu nÄ—ra aktualios, senatvÄ— irgi dar kaĹžin kur, o juo labiau jiems neÄŻdomus minimalus atlygini-

mas, kaip ir bedarbio paĹĄalpa – nei prastĹł darbĹł, nei sotaus nedarbo jie neieĹĄko. Tai, kad rinkimĹł diena buvo nuostabiai karĹĄta ir graĹži, orĹł poveikis balsĹł pasiskirstymui irgi daug kÄ… parodo. Matote, nors daug kam sunku suprasti, bet jaunimas nelaiko didĹžiausiu gyvenimo prioritetu vaĹžiavimo ÄŻ sodÄ… laistyti lysviĹł ir ko nors ravÄ—ti. Jiems tie savo uĹžauginti agurkai ir pomidorai nÄ—ra didelÄ— vertybÄ—. Net jei jiems ir reikÄ—tĹł nuvykti prie tĹł lysviĹł, jie sugebÄ—tĹł taip susitvarkyti, kad ir balsus atiduotĹł, ir piktĹžoles iĹĄravÄ—tĹł: jie pratÄ™ dirbti kelis darbus pagal keistus grafikus, jĹł tas nebaugina. Tik jiems nereikÄ—jo ÄŻ tuos sodus ir darĹžus vaĹžiuoti. Jie tikisi, ir labai protingai tikisi, gyvenime veikti kÄ… nors tokio, kad galÄ—tĹł uĹžsidirbti pinigĹł ir darĹžoviĹł nusipirkti. Mat protingesniame pasaulyje pomidorus augina tie, kurie augina pomidorus, o tie, kurie uĹžsiima kitu darbu, savo maisto neaugina, nes tai ne jĹł darbas. Tai vadinama specializacija ir darbo pasidalijimu. TurtingesnÄ—s visuomenÄ—s seniai pastebÄ—jo, kad taip sukuriama daugiau prekiĹł ir paslaugĹł. Ir visiems bĹŤna geriau. TodÄ—l saulÄ—ta diena nesustabdÄ— jaunimo nuo pilietinÄ—s pareigos prie balsadÄ—ĹžiĹł, kai jĹł tÄ—vukai uĹžsikĹŤrÄ— surĹŤdijusius „Audi“ ir nurĹŤko lankstytis lysvÄ—ms ir piktĹžolÄ—ms. Kituose rinkimuose ĹĄie dalykai matysis dar labiau, bet Lietuva jau perlauĹžta ir gyvena pagal naujas taisykles.

$UYLVNDVQXWLQNDQHODXNWDL" Jau tapo ÄŻprasta, kad Lietuvoje viskas nutinka netikÄ—tai. Net ir tokie meteorologiniai ar politiniai reiĹĄkiniai kaip vasara arba rinkimai kaĹžkodÄ—l stebina kone visus. KiekvienÄ… lapkritÄŻ ar gruodÄŻ kelininkus netikÄ—tai uĹžklumpa Ĺžiema ir jie nespÄ—ja berti druskos ar Ĺžvyro. Jei Ĺžiema taip ir neateina, nelauktai lieka per didelÄ—s ĹĄiĹł barstalĹł atsargos. Ĺ˝emdirbiams bet kuris metĹł laikas irgi netikÄ—tas. Juos kasmet stebina ir pernelyg ĹĄilta ar itin Ĺžvarbi Ĺžiema, ankstyvÄ… pavasarÄŻ dirvos iĹĄdĹžiĹŤva, o uŞėjusios nelauktos – juk jau net geguŞės pradĹžia! – ĹĄalnos pakanda gleĹžnus braĹĄkiĹł Ĺžiedus. KÄ… ir kalbÄ—ti apie ĹĄkvalus, sausmetÄŻ ar liĹŤtis, kuriĹł niekas niekada nesitiki. PrieĹĄ savaitÄ™ LietuvÄ… uĹžklupusiĹł karĹĄÄ?iĹł, regis, irgi niekas nesitikÄ—jo. Nei pieno perdirbÄ—jai, nei prekybos tinklĹł savininkai. Tad nenuostabu, jog daugelio parduotuviĹł ĹĄaldikliuose savaitgalÄŻ nebuvo ÄŻmanoma rasti ledĹł, vitrinose – ĹĄaltibarĹĄÄ?iams skirto kefyro ar net atsigaivinti padedanÄ?iĹł citrinĹł. Mat kaitra buvo nelaukta, nors apie jÄ… meteorologai paskelbÄ— prieĹĄ kelias dienas. NetikÄ—ti daugeliui buvo ir savaitgalÄŻ vykusiĹł rinkimĹł rezultatai. Tiesa, prezidentÄ—s pergalÄ™ ir antrÄ… jÄ… kadencijÄ… prognozavo visos laĹžybĹł bendrovÄ—s, kurios nesuklydo ir ÄŒempioniĹł lygos favoritais paskelbusios Madrido „Real“ futbolininkus, nors ĹĄie finale jau buvo per plaukÄ… nuo katastrofos. TaÄ?iau visa kita – neva nelauk-

Vakaris Deksnys

ta. Apie tris ar net keturias vietas Europos Parlamente svajojÄ™ socialdemokratai turÄ—s pasitenkinti tik dviem. Ir tai pirmojoje sÄ…raĹĄo vietoje ÄŻtaisytÄ… kandidatÄ… ÄŻ prezidentus Z.BalÄ?ytÄŻ iĹĄ sosto iĹĄstĹŤmÄ— EP senbuvÄ— V.BlinkeviÄ?iĹŤtÄ—. Tik ar kÄ… nors tai turÄ—tĹł stebinti? Taip, partijos reitingai kur kas geresni, nei dabar surinkta balsĹł. Bet rinkÄ—jai ĹĄÄŻkart balsavo tiek uĹž paÄ?iÄ… partijÄ…, tiek uĹž jai priklausanÄ?ius asmenis. BÄ—da, kad asmenĹł buvo, o iĹĄskirtiniĹł asmenybiĹł – nelabai. KÄ… matÄ— ĹžmonÄ—s socialdemokratĹł rinkimĹł plakatuose? Visiems nusibodusiÄ… J.Oleko peteliĹĄkÄ™ ir savimi nuolat patenkintÄ… B.BradauskÄ…. Kaip ir prieĹĄ pusantrĹł arba dar daugiau metĹł. Kai nÄ—ra jokios ĹĄvieĹžienos, belieka balsuoti uĹž motiniĹĄkai besiĹĄypsanÄ?iÄ… V.BlinkeviÄ?iĹŤtÄ™. O kas bus, kai nusibos ir ji? Konservatoriams rinkimĹł rezultatai – irgi nelaukti. Tik kita prasme – pernelyg geri. AiĹĄku, nesigirsi juk, kad to nesitikÄ—jai, todÄ—l A.Kubilius Ä—mÄ— aiĹĄkinti net apie permainas valdanÄ?iojoje koalicijoje. Kas padÄ—jo ĹĄiai partijai, kurios sÄ…raĹĄe irgi buvo apstu jau spÄ—jusiĹł ÄŻgrysti politikos vilkĹł ir aveliĹł? Landsbergis. Tiesa, ne patriarchas, o jo anĹŤkas. Pasirodo, ĹĄi

pavardÄ— rinkÄ—jus traukia it magnetas. O kai iĹĄ loĹĄimo partijos jau patrauktas tĹŤzas, juos laimÄ—ti galima ir su tos paÄ?ios spalvos valetu. Liberalai irgi turÄ—jo valetÄ…, kuris po ĹĄiĹł rinkimĹł tapo tikru tĹŤzu. Gal net koziriniu. Tai – patyrÄ™s ĹžaidÄ—jas ir verslininkas A.Guoga. ÄŽtrauktas ÄŻ LiberalĹł sÄ… jĹŤdĹžio sÄ…raĹĄÄ… jis rinkÄ—jĹł valia ÄŻsitaisÄ— pirmojoje vietoje – ir prieĹĄ G.SteponaviÄ?iĹł, ir prieĹĄ P.AuĹĄtreviÄ?iĹł. Staigmena? Kaip kam. Tiems, kurie patologiĹĄkai nemÄ—gsta turtingĹł ĹžmoniĹł, ypaÄ? besimatuojanÄ?iĹł politiko kostiumÄ…, gal ir buvo netikÄ—ta. Bet tiems, kurie gerbia savo jÄ—gomis prakutusius, ne vienÄ… darbo vietÄ… sukĹŤrusius, kitiems pagelbÄ—janÄ?ius ir uĹž devyniĹł jĹŤrĹł ar sienĹł nesislapstanÄ?ius Ĺžmones, toks pasirinkimas neturÄ—tĹł kelti jokios nuostabos. Nieko Ä?ia netikÄ—ta, jog nuo Darbo partijos ÄŻ BriuselÄŻ bus deleguotas V.Uspaskichas. IĹĄĹĄokti aukĹĄÄ?iau ir pagimdyti daugiau dÄ—mesio vertĹł kandidatĹł ĹĄi politinÄ— jÄ—ga tiesiog nebeiĹĄgali. Nieko nelaukta, kad EP toliau darbuosis R.Paksas. Belieka tikÄ—tis, jog likÄ™s antras V.Mazuronis praleis ÄŻ priekÄŻ senolÄŻ J.ImbrasÄ… ir liks Lietuvoje: ĹĄioje pilkokoje VyriausybÄ—je aplinkos ministras – viena ryĹĄkiausiĹł figĹŤrĹł. Tad rinkimai ÄŻ EP baigÄ—si taip, kaip ir turÄ—jo baigtis, nepaisant rankomis skÄ—sÄ?iojanÄ?iĹł sociologĹł ar politologĹł. Rezultatai visiĹĄkai logiĹĄki, kaip ĹĄalna geguŞės pradĹžioje ar pĹŤga NaujĹłjĹł metĹł naktÄŻ.

-6WDFHYLmLDXVQXRWU

-DXQLPDVSHUODXĂ?z/LHWXYj

6HLPRYLFHSLUPLQLQNDV *.LUNLODVĂ„5LQNzMDPV QHSDWLNRNDGPĂ‘VĂ˜ NDQGLGDWDVÂ’SUH]L GHQWRSRVWjGDO\YDYR LUULQNLPXRVHÂ’(3Âł

.DLULHMLJDYRSDPRNj 3UH]LGHQWRLU(XURSRV 3DUODPHQWR (3 ULQNLPDL QHEXYRVzNPLQJLVYDU ELDXVLDLYDOGDQmLRVLRV NRDOLFLMRVSDUWLMDLÂąVR FLDOGHPRNUDWDPV(3ULQ NLPXRVHNDLULXRVLXVSUD OHQNzNRQVHUYDWRULDL Va l d a s B A R TA S E V I ÄŒI US LR korespondentas

– Kas sutrukdÄ— jĹŤsĹł partijai geriau pasirodyti ĹĄiuose rinkimuose? – „Lietuvos rytas“ pasiteiravo treÄ?iÄ… vietÄ… socialdemokratĹł EP kandidatĹł sÄ…raĹĄe uŞėmusio vieno jĹł lyderiĹł, Seimo vicepirmininko Gedimino Kirkilo. – IĹĄ tiesĹł, abejĹł rinkimĹł rezultatus vertiname kaip mĹŤsĹł partijos nesÄ—kmÄ™. Klaidas dar analizuosime. Dabar svarbiausia tinkamai ir savikritiĹĄkai ÄŻvertinti signalÄ…, kurÄŻ mums siunÄ?ia rinkÄ—jai. Akivaizdu, kad mĹŤsĹł pozicijos silpnos miestuose, ypaÄ? Vilniuje. Manau, Ä?ia mums reikia atnaujinti skyriĹł vadovybÄ™, kitaip dirbti su jaunimu. – JĹŤsĹł kandidatas prezidento rinkimuose ir partijos sÄ…raĹĄo ÄŻ EP vedlys Zigmantas BalÄ?ytis po rinkÄ—jĹł reitingavimo buvo nuleistas ÄŻ antrÄ… vietÄ…. Ar nesuklydote pasirinkdami savo kandidatu ĹĄÄŻ politikÄ…? – AiĹĄku, dabar niekaip kitaip ir negali galvoti. RinkÄ—jams akivaizdĹžiai nepatiko, kad mĹŤsĹł kandidatas ÄŻ prezidento postÄ… kartu dalyvavo ir rinkimuose ÄŻ EP. Matyt, dÄ—l to mus ir nubaudÄ—. Jei mĹŤsĹł sÄ…raĹĄo ÄŻ EP vedlÄ— bĹŤtĹł buvusi rinkÄ—jĹł jame ÄŻ pirmÄ… vietÄ… iĹĄkelta Vilija BlinkeviÄ?iĹŤtÄ—, turbĹŤt rinkimai mums bĹŤtĹł buvÄ™ gerokai sÄ—kmingesni. – Bet Z.BalÄ?ytis aiĹĄkino, jog ÄŻ EP jis kandidatuoja tik todÄ—l, kad galÄ—s patempti visÄ… partijos kandidatĹł sÄ…raĹĄÄ…. KodÄ—l jam nepavyko? – Tiesiog tai buvo klaidinga prielaida – jo taktika nepasitvirtino. Juk net ir balsavÄ™ uĹž mĹŤsĹł kandidatÄ… per prezidento rinkimus rinkÄ—jai nepanoro jo reitinguoti EP sÄ…raĹĄe. NenorÄ—jÄ™ balsuoti uĹž DaliÄ… GrybauskaitÄ™ ĹžmonÄ—s rinkosi Z.BalÄ?ytÄŻ, bet vis viena neparÄ—mÄ— jo EP rinkimuose. – Ar pralaimÄ—jimas konservatoriams EP rinkimuose nevers socialdemokratĹł persvarstyti savo strategijos? – Neabejoju, kad turÄ—sime persvarstyti savo politikÄ…. DÄ—l kai kuriĹł sprendimĹł pernelyg ilgai ginÄ?ijomÄ—s, pavyzdĹžiui, dÄ—l pensijĹł kompensavimo. RinkÄ—jams galiausiai pasidarÄ— neaiĹĄku, kieno Ä?ia nuopelnas, kad jiems grÄ…Ĺžinama tai, kas buvo atimta. Ĺ˝monÄ—s spÄ—jo pamirĹĄti, jog atlyginimus ir pensijas jiems nurėŞė

konservatoriai. Nekalbu jau apie tai, kad iĹĄlaidas kraĹĄto apsaugai irgi smarkiai sumaĹžino bĹŤtent deĹĄinieji. Bet tai jiems netrukdo dabar garsiau uĹž kitus rĹŤpintis prastu ĹĄios srities finansavimu. – O kas jums trukdÄ— per rinkimĹł kampanijÄ… visa tai ĹžmonÄ—ms paaiĹĄkinti? – Vadinasi, mums nepavyko. Manau, pasiekti planuotĹł rezultatĹł labai trukdÄ— mĹŤsĹł kandidato sprendimas dalyvauti dvejuose rinkimuose. Juk visos apklausos rodo, kad socialdemokratus remia 24–25 proc. ĹžmoniĹł, o per EP rinkimus uĹž mus balsavo gerokai maĹžiau rinkÄ—jĹł. – Gal Z.BalÄ?yÄ?iui karingiau rungtis su D.Grybauskaite trukdÄ— ir tai, kad jis, ko gero, taikosi ÄŻ eurokomisaro postÄ…, todÄ—l bijo suerzinti jam keliÄ… ÄŻ ĹĄias pareigas galinÄ?iÄ… uĹžtverti ĹĄalies vadovÄ™? – Z.BalÄ?yÄ?io siekÄŻ tapti eurokomisaru smarkiai iĹĄpĹŤtÄ— mĹŤsĹł oponentai. Jis ne kartÄ… tai pats paneigÄ—. Nebuvo ir jokiĹł pasitarimĹł dÄ—l ĹĄio posto. Dar visiĹĄkai neaiĹĄku, koks komisaro portfelis ĹĄÄŻ kartÄ… teks Lietuvai, Europos Komisijos formavimas prasidÄ—s tiktai rudenÄŻ. MĹŤsĹł ĹĄalis jau negali tikÄ—tis tĹł paÄ?iĹł eurokomisaro pareigĹł, kurias dabar eina Algirdas Ĺ emeta. Vyks derybos tarp ĹĄaliĹł, laukia sudÄ—tingos procedĹŤros. Bet mĹŤsĹł oponentai sÄ—kmingai pasinaudojo gandais apie susitarimus dÄ—l eurokomisaro posto, ypaÄ? kai mĹŤsĹł kandidatas per rinkimĹł kampanijÄ… laikÄ—si gana pasyviai. – Ar socialdemokratĹł nesÄ—kmÄ— rinkimuose neapsunkins ir derybĹł su prezidente dÄ—l VyriausybÄ—s ÄŻgaliojimĹł patvirtinimo? – Dabar svarbiausia iĹĄsaugoti valdanÄ?iosios koalicijos vienybÄ™. Jei mĹŤsĹł lyderÄŻ remia Seimo dauguma, jokiĹł komplikacijĹł neturi kilti – Konstitucija numato, kad jis sudaro VyriausybÄ™, o prezidento vaidmuo tokiais atvejais nebĹŤna itin svarbus. Ĺ˝inoma, po pralaimÄ—tĹł rinkimĹł sunku iĹĄvengti intrigĹł. Tai apsunkina derybas. PadÄ—tis ypaÄ? pablogÄ—tĹł, jei imtĹł aiŞėti koalicijos vienybÄ—. Bet kol kas tokiĹł poĹžymiĹł nÄ—ra. – Ar nebus mÄ—ginama ÄŻpirĹĄti socialdemokratams ÄŻ koalicijos partnerius itin sÄ—kmingai EP rinkimuose pasirodĹžiusÄŻ LiberalĹł sÄ… jĹŤdÄŻ? – Liberalai ir prieĹĄ rinkimus nekart siuntÄ— signalus, kad jie pasirengÄ™ ÄŻeiti ÄŻ valdanÄ?iÄ… jÄ… koalicijÄ…, bet neÄŻĹžvelgiu prieĹžasÄ?iĹł, kodÄ—l mums reikÄ—tĹł juos kviestis ÄŻ pagalbÄ…. Socialdemokratams reikia daugiau dÄ—mesio skirti socialinei politikai. Padarytume klaidÄ…, jei dabar siĹŤlytume liberalams postus VyriausybÄ—je.


POLITIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

AKTUALIJOS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

0LIEĂ&#x;NIĂ&#x;NwĂ&#x;-AGĂ&#x;NOĂ&#x;LIĂ&#x;JAĂ&#x;Ă€YĂ&#x;DwSĂ&#x;DARĂ&#x;Ă&#x;MEĂ&#x;TUS atidÄ—jo tikruosius rinkimus dar penkeriems metams? „RinkimĹł nesimato!“ – stebÄ—josi kadencijÄ… baigÄ™s Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, kone garsiausiai piktinÄ™sis politinio elito susitarimu ignoruoti rinkimĹł kovÄ…. TaÄ?iau jo balso niekas negirdÄ—jo. D.GrybauskaitÄ— akivaizdĹžiai dĹžiĹŤgavo, kai su ja populiarumu konkuruojantis socialdemokratĹł lyderis Algirdas ButkeviÄ?ius atsisakÄ— rinkimĹł kovos, o vietoj savÄ™s ÄŻ arenÄ… metÄ— labiau aukÄ… nei gladiatoriĹł ZigmantÄ… BalÄ?ytÄŻ. Pastarasis pateisino konkurentÄ—s lĹŤkesÄ?ius, per brangiai kainavusiÄ… rinkimĹł kampanijÄ… bene labiausiai ÄŻsiminÄ™s fraze: „Pritariu, jums, gerbiama prezidente!“ Lygiai taip pat uĹžkulisiuose buvo iĹĄsiderÄ—tas Rolando Pakso paĹĄalinimas iĹĄ rinkimĹł. Seimas tiesiog nesuskubo ÄŻvykdyti Europos Ĺžmogaus teisiĹł teismo sprendimo. LiberalĹł sÄ… jĹŤdĹžio pasitraukimas iĹĄ kovos Vilniaus politiniuose uĹžkulisiuose siejamas ne tik su nuoseklumu (jie rÄ—mÄ— D.GrybauskaitÄ™ ir 2009 metais), bet ir su problemiĹĄku ĹĄios partijos vadovo Eligijaus Masiulio ministravimu Andriaus Kubiliaus VyriausybÄ—je. -AIĂ&#x;NAIĂ&#x;GAĂ&#x;LIĂ&#x;IRĂ&#x;NEÂ?Ă&#x;V YKĂ&#x;TI

TikÄ—tina, kad socialdemokratai tikÄ—josi, jog D.GrybauskaitÄ— atsilygins Z.BalÄ?yÄ?iui paskirdama jÄŻ savo ÄŻpÄ—diniu Europos Komisijoje. TaÄ?iau po socialdemokratĹł pralaimÄ—jimo savaitgalÄŻ pasigirdo balsĹł, kad komisaru ÄŻ BriuselÄŻ iĹĄ Lietuvos banko bus evakuotas Vitas Vasiliauskas. EsÄ… baiminamasi dÄ—l jo likimo prokuratĹŤrai Ä—musis buvusiĹł banko „Snoras“ bankroto administratoriĹł Simono Freakley ir Neilo Cooperio bylĹł.

RinkimĹł naktÄŻ prezidentÄ— leido suprasti, jog purvu laiko visÄ… jai nepalankiÄ… informacijÄ…. SpÄ—jama, kad „Snoro“ istorija, o ne seniai sukelta avarija nulÄ—mÄ— ir prezidentÄ—s sprendimÄ… leisti Seimui laikinai (o gal amĹžinai?) nuĹĄalinti generalinÄŻ prokurorÄ… DariĹł ValÄŻ. 0ENĂ&#x;KEĂ&#x;RIĂ&#x;KER¸Ă&#x;TOĂ&#x;MEĂ&#x;TAI

Visuomenininkas Darius Kuolys dar iki rinkimĹł prognozavo, kad vÄ—l laimÄ—jusi rinkimus D.GrybauskaitÄ— nesibodÄ—s kerĹĄyti tiems, kurie jÄ… kritikavo. Pirmoji kregĹždutÄ— buvo paleista prezidento rinkimĹł antrojo turo naktÄŻ. „Purvas grÄŻĹžta tam, kas jÄŻ skleidĹžia“, – pareiĹĄkÄ— ĹĄalies vadovÄ—. PrezidentÄ— leido aiĹĄkiai suprasti, kad purvu laiko visÄ… jai nepalankiÄ… informacijÄ…. IĹĄeitĹł, kad ji purvu pavadino ir savo biografijÄ…, kurios svarbius ÄŻvykius slÄ—pÄ— nuo rinkÄ—jĹł. Pirmoji D.GrybauskaitÄ—s kadencija iĹĄsiskyrÄ— atgimstanÄ?ios cenzĹŤros ir persekiojimo uĹž kritikÄ… Ĺženklais. Jo aukomis jau tapo Ĺžurnalistai Vaidotas Ĺ˝ukas, Valdas Vasiliauskas, Tomas Dapkus, ĹĄiĹł eiluÄ?iĹł autorÄ—, taip pat Kovo 11-osios Akto signataras Zigmas VaiĹĄvila, buvÄ™s Seimo pirmininkas ArĹŤnas Valinskas. „Kritikuokite visus, iĹĄskyrus prezidentÄ™ ir jos paskirtus asme-

nis“, – tokia Ĺžinia Ĺžiniasklaidos savininkams skriejo iĹĄ rĹŤmĹł Simono Daukanto aikĹĄtÄ—je.

0.XOELRQXRWU

!T KE L T A Ă&#x; I ¸ Ă&#x; Ă&#x; P

+NYĂ&#x;GAĂ&#x;NEĂ&#x;PAĂ&#x;SIEĂ&#x;KwĂ&#x;SKAIĂ&#x;TYĂ&#x;TOĂ&#x;JO

Likus mÄ—nesiui iki Lietuvos prezidento rinkimĹł socialiniuose tinkluose pasirodÄ— nuoroda ÄŻ Lenkijos autoriaus paraĹĄytÄ… knygÄ… „PlieninÄ—s magnolijos dosjė“. LaikraĹĄtis „Nie“ jos autorystÄ™ sieja su Lecho WalÄ™sos biografijÄ… reikĹĄmingai papildĹžiusiu skandalingu Lenkijos autoriumi Slawomiru Cenckiewicziumi. Jaunas istorikas dirbo Lenkijos nacionalinÄ—s atminties institute ir paskelbÄ— gausius dokumentus, leidusius Lenkijos iĹĄsivadavimo didvyrÄŻ L.WalÄ™sÄ… susieti su KGB agentu, kurio slapyvardis buvo Bolekas. S.Cenckiewiczius uĹž ĹĄÄŻ tyrimÄ… gavo prezidentĹł Ĺžudiko pravardÄ™. „LeidÄ—jams buvo pasakyta, kad iki rinkimĹł Lietuvoje knygos apie D.GrybauskaitÄ™ platinti nereikÄ—tĹłâ€œ, – praneĹĄÄ— Ukrainos interneto dienraĹĄtis „Straik“. Taip ir nutiko. O „Straik“ padarÄ— iĹĄvadÄ…, kad knygos platinimÄ… sustabdÄ— pati D.GrybauskaitÄ—. +OĂ&#x;NEĂ&#x;TUĂ&#x;RwĂ&#x;JOĂ&#x;Ă€IĂ&#x;NOĂ&#x;TIĂ&#x;RINĂ&#x;KwĂ&#x;JAI

UĹždraustoje knygoje smarkiai iĹĄplÄ—totas D.GrybauskaitÄ—s studijĹł Leningrade (dabar Sankt Peterburgas) periodas, esÄ… paaiĹĄkinantis jos veiklos nuoseklumÄ… nuo ankstyvos jaunystÄ—s iki dabar. Knygos autorius teigia, kad D.GrybauskaitÄ—s mokymosi metai sutampa su laikotarpiu, kai SSRS vadovybÄ— projektavo sovietĹł imperijos reformas, o Leningrado universiteto Ekonomikos fakultetui vadovavo tĹł reformĹł bendraautoris Olegas OĹžereljevas, bĹŤsimas Michailo GorbaÄ?iovo patarÄ—jas. Jis artimai bendradarbiavo su Vadimu Medvedevu, M.GorbaÄ?iovo vyriausiuoju patarÄ—ju, atsakingu uĹž Baltijos valstybes, o iki tol – Leningrado komunistĹł vadovybÄ—s nariu. D.GrybauskaitÄ— komuniste tapo iĹĄskirtinai anksti – bĹŤdama 23 metĹł. Tokio amĹžiaus ÄŻ partijÄ… irgi Leningrade ÄŻstojo ir Vladimiras Putinas, tik jo partiĹĄkumas buvo privalomas kaip KGB mokyklos studentui. D.GrybauskaitÄ—s keliÄ… „PlieninÄ—s magnolijos dosjė“ autorius susiejo bĹŤtent su V.Medvedevo veikla. EsÄ… bĹŤtent ĹĄis Ĺžmogus praÄ—jusio amĹžiaus devintojo deĹĄimtmeÄ?io pradĹžioje rĹŤpinosi ideologiĹĄkai tvirtĹł kadrĹł parengimu darbui po reformĹł subyrÄ—jusioje SovietĹł SÄ… jungoje. Keliama versija, jog D.GrybauskaitÄ— turÄ—jo atitikti visus atrankos kriterijus tiek dÄ—l tvirtĹł komunistiniĹł ÄŻsitikinimĹł, tiek dÄ—l jos tÄ—vo NKVD praeities, tiek dÄ—l kitĹł asmeniniĹł istorijĹł. "IOGĂ&#x;RAĂ&#x;FIĂ&#x;JOSĂ&#x;BALĂ&#x;TOSĂ&#x;DwĂ&#x;MwS

Pati D.GrybauskaitÄ—, pasakodama apie mokslÄ… Leningrade, apsiriboja mitu apie tai, kad ji turÄ—jusi derinti mokslÄ… su sunkiu darbu – stumdÄ— sunkius karuÄ?ius, prikrautus dvokianÄ?iĹł raugintĹł kailiĹł. ÄŒia ir prasideda netiesa. Ypatingajame archyve saugomoje D.GrybauskaitÄ—s darbo sovietĹł komunistĹł partijos AukĹĄtojoje partinÄ—je mokykloje anketoje jos paÄ?ios ranka ÄŻraĹĄyta, kad ji kailiĹł fabrike buvo laborantÄ—, o dar svarbesnÄ— bĹŤsimai karjerai jos veikla buvo darbininkĹł ideologinis ĹĄvietimas.

9LHQLSLUPĂ˜MĂ˜'*U\EDXVNDLWÂ?VXODLPzMLPXVYHLNLQRMRVYDUĂ?RYDV=%DOm\WLVLUVRFLDOGHPRNUDWĂ˜YDGRYDVSUHPMHUDV $%XWNHYLmLXV%Ă‘WHQWSDVWDURMRVSUHQGLPDVDWVLVDN\WLGDO\YDXWLULQNLPXRVHSDOHQJYLQRSUH]LGHQWzVSHUJDOÂ?

Toje dosjÄ— taip pat apstu ÄŻrodymĹł, kad baigusi studijas ji netrukus tapo etatine SSKP Centro komiteto VisuomeniniĹł mokslĹł akademijos aspirante, nors tai ir neigia. Sutapimas: tai sovietĹł komunistĹł partijos vadovaujanÄ?iĹł darbuotojĹł kalvei iki 1983 metĹł vadovavo V.Medvedevas. Dar vienas klausimas, ÄŻ kurÄŻ D.GrybauskaitÄ— nesuskubo atsakyti, yra toks: kÄ… ji veikÄ— pusantrĹł metĹł po nepriklausomybÄ—s paskelbimo iki jos ÄŻtraukimo ÄŻ V.Landsbergio, Ä—jusio AukĹĄÄ?iausiosios Tarybos pirmininko pareigas, komandÄ… 1991 metĹł pabaigoje–1992 metĹł pradĹžioje? Kur ji buvo, kai Lietuva stovÄ—jo susikibusi Baltijos kelyje, su kuo stebÄ—jo Sausio 13-osios tragedijÄ…? Oficiali prezidentÄ—s biografija pirmosios kadencijos metu buvo net kelis kartus taisoma, mat iĹĄ pradĹžiĹł joje buvo ÄŻraĹĄyta, jog netrukus po AukĹĄtosios partinÄ—s mokyklos uĹždarymo 1990-ĹłjĹł vasarÄ… D.GrybauskaitÄ— iĹĄvyko mokytis ÄŻ vadovĹł kursus JAV, DĹžordĹžtauno universitete. Paklausta, kokiais bĹŤdais ji ten pateko, politikÄ— yra aiĹĄkinusi, jog per JAV ambasadÄ…. BÄ—da tik ta, kad tais laikais ĹĄios ambasados Vilniuje dar nebuvo. Ji buvo Maskvoje. O ĹĄtai Leningrado universitetas ÄŻ DĹžordĹžtaunÄ… siĹłsdavo staĹžuotis savo geriausius absolventus. Taigi D.Grybauskaitei ir po Kovo 11osios bĹŤtĹł reikÄ—jÄ™ maskvietiĹĄkos protekcijos. ÂżOĂ&#x;DÂ?Ă&#x;TAĂ&#x;RwĂ&#x;PATĂ&#x;RIARCĂ&#x;HAS

„AtrodÄ—, kad ÄŻ maurais apaugusiÄ… kĹŤdrÄ… kaĹžkas bĹŤtĹł ÄŻmetÄ™s betono luitą“, – taip konservatoriĹł reakcijÄ… ÄŻ V.Landsbergio sprendimÄ… remti D.GrybauskaitÄ™ 2009 m. prezidento rinkimuose prisiminÄ— Seimo narys Naglis Puteikis. TaÄ?iau V.Landsbergis buvo tvirtas. D.GrybauskaitÄ™ jis paĹžinojo jau daugiau nei dvi deĹĄimtis metĹł ir uĹž jÄ… laidavo. „Nesvarbu, kuo tu buvai, svarbu, kuo tapai“, – liustravo savo

globotinÄ™ V.Landsbergis. Bet parama buvusiai AukĹĄtosios partinÄ—s mokyklos docentei stebino tik praĹĄalaiÄ?ius. Pats V.Landsbergis karjerÄ… pradÄ—jo daryti ne kur kitur, o ValstybinÄ—s konservatorijos Marksizmo leninizmo katedroje, tapo marksistinÄ—s estetikos dÄ—stytoju. Tai vyko tuomet, kai Lietuvos miĹĄkuose vis dar kovÄ—si partizanai. Kaip ir D.GrybauskaitÄ—, V.Landsbergis su tremtine Ĺžmona sovietmeÄ?iu naudojosi valdĹžios privilegijomis, daug keliavo po uĹžsienius. Skirtingai nei vieĹĄai teigiama, daugelis tĹł kelioniĹł buvo privataus pobĹŤdĹžio ir joms reikÄ—jo ar-

ba KGB, arba specialios komunistĹł partijos komisijos leidimo. 6AĂ&#x;DOĂ&#x;VAĂ&#x;VOĂ&#x;SIĂ&#x;NUĂ&#x;ROĂ&#x;DYĂ&#x;MAIS

V.Landsbergis visÄ… pirmÄ… jÄ… D.GrybauskaitÄ—s kadencijÄ… iĹĄlaikÄ— vieno ÄŻtakingiausiĹł jos ĹĄeĹĄÄ—liniĹł patarÄ—jĹł statusÄ…. PasitraukÄ™s iĹĄ prezidentÄ—s komandos dabartinis Seimo narys Linas Balsys liudijo, jog po savaitgalio TurniĹĄkÄ—se D.GrybauskaitÄ— ateidavusi su pluoĹĄtu lapeliĹł ir dalindavusi nurodymus patarÄ—jams, vis pabrÄ—Ĺždama: „Profesorius mano, kad...“

.UKE LT AĂ&#x;Â?Ă&#x;Ă&#x;P


DNWXDOLMRV 0.XOELRQXRWU

Ă&#x;PJHJXĂ?zVG

2INKwJĂ‹Ă&#x;RwTISĂ&#x;Ă&#x; 5LQNLPĂ˜Â’(XURSRV3DUOD PHQWj (3 UH]XOWDWDL SDĂ?zUzVWDLJPHQĂ˜ÂąVX VSLQGRQDXMĂ˜SROLWLNRV Ă?YDLJĂ?GĂ?LĂ˜NXULRVQX VWHOEzQHYLHQjYHWHUD QjMDXNURYXVÂ’ODJDPL QjÂ’%ULXVHOÂ’LU6WUDVEĂ‘Uj Ta d a s IG N A TAV I ÄŒI US LR korespondentas

8Ă?DXNĂ…WjSRVWj'*U\EDXVNDLWzEHQHODELDXVLDLWXUzWĂ˜EĂ‘WLGzNLQJDNRQVHUYDWRULĂ˜SDWULDUFKXL9/DQGVEHUJLXL

0LIEĂ&#x;NIĂ&#x;NwĂ&#x;-AGĂ&#x;NOĂ&#x;LIĂ&#x;JAĂ&#x; Ă€YĂ&#x;DwSĂ&#x;DARĂ&#x;Ă&#x;MEĂ&#x;TUS !T KE L T A Ă&#x; I ¸ Ă&#x; Ă&#x; P

0ERĂ&#x;MAIĂ&#x;NĂ‹Ă&#x;TURwTĂ‹Ă&#x;BĂ„TIĂ&#x;NEĂ&#x;VIEĂ&#x;NOĂ&#x;JEĂ&#x;SRIĂ&#x;TYĂ&#x;JE

Mainais uĹž pagalbÄ… valdant ĹĄalÄŻ prezidentÄ— V.Landsbergiui suteikÄ— tai, ko jis labai geidÄ— – teisÄ™ vadintis pirmuoju faktiniu valstybÄ—s vadovu. Dekrete dÄ—l apdovanojimo VyÄ?io kryĹžiaus ordino DidĹžiuoju kryĹžiumi ÄŻraĹĄyta, kad apdovanojamas pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos vadovas.

â– 7DUSVDYRYHLNORVSULRULWH WĂ˜SUH]LGHQWz'*U\EDXVNDL WzYDNDUÂ’YDUGLMRVLHNLXV VXPDĂ?LQWLVRFLDOLQÂ?DWVNLU WÂ’QHOHLVWLJUREVW \WL /LHWXYRVYDOVW \EzVVWLSULQ WLĂ…DOLHVHQHUJHWLQÂ’VDYD UDQNLĂ…NXPjVNDLGUXPj SDĂ?DERWLNRUXSFLMjVzN PLQJDLÂ’YHVWLHXUj â– 3UH]LGHQWzYDNDUĂ?DGzMRGDU LNLLQDXJXUDFLMRVOLHSRV jMjVXVLWLNWLVXYLVDLV PLQLVWUDLVLUNDOEzWLVDSLH EĂ‘VLPXVGDUEXVĂ„.DOEzVLX LUVXSUHPMHUXGzOYLHQRDU NLWRPLQLVWURQHWLQNDPXPR HLWLSDUHLJDVÂł â– Ă‚DOLHVYDGRYzWDLSSDW NHWLQDDSWDUWLYLFHPLQLVWUĂ˜ GDUEXVNDLNXULĂ˜MĂ˜NRN \EÂ? SDYDGLQXVLSUREOHPD-L Ă?DGzMRUHLNDODXWLNDG YLFHPLQLVWUDLEĂ‘WĂ˜DWVDNLQ JLSURIHVLRQDOĂ‘VLUVNDLGUĂ‘V â– '*U\EDXVNDLWzVWHLJLPX GzOYDOGDQmLRVLRVGDXJXPRV WXULVSUÂ?VWLSROLWLNDLWRGzO VXSUHPMHUX$%XWNHYLmLXPL DSWDUVNDLSMLVÂ’VLYDL]GXRMD NRNLDMLEXVĂ„6WHQJVLXRVL GDU \WLÂ’WDNjSRN \mLDPVEHW MRNLXEĂ‘GXQHJULDXGDPD VWDELOXPRYDOVW \EzMHÂł

0AĂ&#x;KEISĂ&#x;6,ANDSĂ&#x;BERĂ&#x;GÂ?

TikÄ—tina, kad V.Landsbergis regi D.GrybauskaitÄ™ kaip naujÄ…jÄ… deĹĄiniĹłjĹł lyderÄ™ vietoj A.Kubiliaus po to, kai ji baigs antrÄ…jÄ… prezidentinÄ™ kadencijÄ…. V.Landsbergio poĹžiĹŤris ÄŻ dabartinÄŻ konservatoriĹł vadovÄ… iĹĄryĹĄkÄ—jo, kai juodu konkuravo dÄ—l partijos pirmininko posto. Taip jau sutapo, kad D.GrybauskaitÄ—s priĹžiĹŤrima FNTT gerokai susilpnino A.Kubiliaus pozicijas. Be to, netikÄ—ta baudĹžiamoji byla iĹĄtÄ—ĹĄkÄ— iĹĄ politikos arenos konservatoriĹł lyderio deĹĄiniÄ… ja ranka vadintÄ… VitÄ… MatuzÄ…. $EĂ&#x;JAĂ&#x;VOĂ&#x;NETĂ&#x;)$EĂ&#x;GUĂ&#x;TIEĂ&#x;Nw

PirmÄ… kartÄ… vieĹĄai apie D.GrybauskaitÄ—s valdymo stiliĹł prabilta po to, kai buvo pavieĹĄintas visuomenininkĹł susitikimo su tuomete Seimo pirmininke Irena Degutiene garso ÄŻraĹĄas.

Ir draugai tapo prieĹĄais. Taip bĹŤtĹł galima trumpai nusakyti prezidentÄ—s vadovavimo ĹĄalies uĹžsienio politikai penkmetÄŻ. „Jei jĹŤs visÄ… tÄ… eigÄ… matytumÄ—t, kaip vyko, pavyzdĹžiui, dÄ—l pareigĹŤnĹł atleidimo ir kokie buvo daromi veiksmai... Tu gyveni ĹĄantaĹže...“ – guodÄ—si I.DegutienÄ—. Ir tÄ™sÄ—: „Na, kada mĹŤsĹł tauta praregÄ—s? Man didesnis rĹŤpestis yra Ĺžinai kuo? Kad yra valstybÄ—s uĹžvaldymas ir mes einame ne demokratiniu keliu, o LukaĹĄenkos

keliu. Autoritariniu keliu. Kada po vienÄ… pasikvieÄ?ia ir intrigas kuria – man sako ant Kubiliaus, Kubiliui ant manÄ™s, treÄ?iam dar ant kaĹžko, supjudo tarpusavy. Labai geras metodas – skaldyk ir valdyk.“ PanaĹĄiai pasakojo ir darbo netekÄ™s Vitalijus Gailius, kuris buvo nubaustas uĹž nepaklusimÄ…. „GirĹžadÄ… (FNTT direktoriaus pavaduotojÄ…. – R.J.) turite atleisti“, – atkartojo D.GrybauskaitÄ—s ĹžodĹžius, pasakytus telefonu, dabartinis Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas. „Pasakiau trumpai: „Ne“, – buvÄ™s pareigĹŤnas aiĹĄkino savo atleidimo prieĹžastis. Ă&#x;LAIPSĂ&#x;NIĂ‹Ă&#x;POĂ&#x;SĂ„Ă&#x;KIAI

Ir draugai tapo prieĹĄais. Taip bĹŤtĹł galima trumpai nusakyti

â– 3UH]LGHQWzQHDWVDNzDU VRFLDOGHPRNUDWDV=%DOm \WLV EXVVLĂ‘ORPDVÂ’HXURNRPLVD UXV$QRWMRV\UDWLQNDPĂ˜ NDQGLGDWĂ˜VjUDĂ…DVWXULEĂ‘WL EHQGUDVVX9\ULDXV\EHLU 6HLPXVSUHQGLPDV â– ,NLLQDXJXUDFLMRVSUH]LGHQWz WDLSSDWĂ?DGDVXVLWLNWLVX VDYRVNLULDPĂ˜LQVWLWXFLMĂ˜YD GRYDLVSRWREXVVYDUVWR PDDUÂ’PDQRPDUDVWL VXWDULPjGzOGDUERDWHL QDQmLXVSHQNHULXVPHWXV %HNLWDNRMLNHWLQDVXVLWLNWL QHWLNVX96'GLUHNWRULXPL **ULQDEHWLUVXODLNLQXRMX *HQHUDOLQzVSURNXUDWĂ‘URV YDGRYX'5DXOXĂ…DLmLX â– Ă‚DOLHVYDGRYzQHWUXNXV SUDGzVNRQVXOWDFLMDVGzO QDXMRNDULXRPHQzVYDGR VN\ULPRQHVOLHSjEDLJLDVL $3RFLDXVNDGHQFLMD â– 3UH]LGHQWzĂ?DGzMRDWQDX MLQWLLUVDYRNRPDQGjĂ„3R LQDXJXUDFLMRVSDUHLĂ…NLPXV WXULSDGzWLYLVLSROLWLQLDL SDWDUzMDLWDLEĂ‘WHQWWDV ODLNDVNDLGDOLVMĂ˜OLNV RGDOÂ’QRUzmLDXSDNHLVWL QDXMDLV0DQDXNDGSDWLU WLVVXQDXMRPLVMzJRPLV WLNUDLEXVVYHLNDÂł

D.GrybauskaitÄ—s vadovavimo ĹĄalies uĹžsienio politikai penkmetÄŻ. Kadencija pradÄ—ta nuo JAV CĹ˝V kalÄ—jimĹł paieĹĄkĹł Antaviliuose, o baigÄ—si amerikieÄ?iĹł naikintuvĹł draugiĹĄkais skrydĹžiais virĹĄ Vilniaus. Ukrainos ÄŻvykius D.GrybauskaitÄ— komentavo kaltindama abi puses, o Seimo pirmininkÄ—s Loretos GrauĹžinienÄ—s su dviem pavaduotojais pasirodymas ant Maidano barikadĹł buvo nuĹĄvilptas paĹĄaipaus jaunĹł jĹł konservatoriĹł choro. Per penkerius metus buvo ÄŻdÄ—ta daug pastangĹł griaunant santykius su VarĹĄuva, nors bĹŤtent ĹĄi draugystÄ— buvo svarbi energetinÄ—s nepriklausomybÄ—s projektams ir darÄ— Lietuvos balsÄ… girdimÄ… Europoje.

Daugiausia rinkÄ—jĹł balsĹł gavo TÄ—vynÄ—s sÄ… junga-Lietuvos krikĹĄÄ?ionys demokratai, bet jie bĹŤsimajame EP turÄ—s tik du savo atstovus – perpus maĹžiau nei iki ĹĄiol. Tiek pat bus ir socialdemokratĹł pasiuntiniĹł. RinkimĹł rezultatais ypaÄ? dĹžiaugÄ—si treÄ?iojoje vietoje atsidĹŤrÄ™s LiberalĹł sÄ… jĹŤdis, irgi gavÄ™s 2 mandatus. ,OĂ&#x;¸wĂ&#x;JASĂ&#x;NUSĂ&#x;TĂ„Ă&#x;MwĂ&#x;LYĂ&#x;DEĂ&#x;RÂ?

Politologai svarsto, kad rinkÄ—jus ÄŻ liberalĹł pusÄ™ galÄ—jo pastĹŤmÄ—ti buvÄ™s profesionalus pokerio loĹĄÄ—jas 40 metĹł Antanas Guoga. Ĺ is verslininkas ÄŻsiverŞė ÄŻ sÄ…raĹĄo lyderio pozicijÄ…, uĹž nugaros palikdamas kai kuriuos ĹĄios partijos senbuvius. LiberalĹł sÄ… jĹŤdĹžio lyderis Eligijus Masiulis vakar tvirtino negalÄŻs nepripaĹžinti A.Guogos indÄ—lio ÄŻ rezultatus. Vis dÄ—lto jis mano, kad pagrindinÄ— sÄ—kmÄ—s prieĹžastis – partijos parama prezidento rinkimus laimÄ—jusiai Daliai Grybauskaitei. „A.Guoga aktyviai dalyvavo rinkimĹł kampanijoje ir galbĹŤt sugebÄ—jo pritraukti tÄ… rinkÄ—jĹł dalÄŻ, kuri niekada neina ÄŻ rinkimus arba nÄ—ra balsavusi uĹž liberalus“, – svarstÄ— liberalĹł vadovas. ApskaiÄ?iuota, kad A.Guoga per pusmetÄŻ ÄŻstengÄ— nuvaĹžiuoti apie 42 tĹŤkst. kilometrĹł ir surengti susitikimus maĹždaug su 60 tĹŤkst. rinkÄ—jĹł. KalbÄ—damas apie ÄŻspĹŤdingÄ… verslininko ĹĄuolÄŻ E.Masiulis pabrėŞė, kad rinkÄ—jams galÄ—jo padaryti ÄŻspĹŤdÄŻ ne tik sÄ—kmingas jo verslas arba loĹĄÄ—jo patirtis, bet ir labdaringa veikla. A.Guoga ypaÄ? garsÄ—ja kaip Lietuvos krepĹĄinio mecenatas, daug pinigĹł paaukojo televizijos projektui „BÄ—dĹł turgus“. LiberalĹł sÄ… jĹŤdĹžio vedlys neprognozavo, kaip rinkimai partijai bĹŤtĹł susiklostÄ™, jei pirmasis sÄ…raĹĄe bĹŤtĹł buvÄ™s ÄŻraĹĄytas ne Gintaras SteponaviÄ?ius, o tik treÄ?ias jame buvÄ™s Petras AuĹĄtreviÄ?ius. Pastarasis lipo A.Guogai ant kulnĹł ir surinkÄ™s beveik 93 tĹŤkst. pirmumo balsĹł uĹžsitikrino kelialapÄŻ ÄŻ BriuselÄŻ. O G.SteponaviÄ?ius iĹĄ pirmosios vietos nukrito ÄŻ ketvirtÄ… jÄ…. ProgÄ… dĹžiĹŤgauti vakar turÄ—jo ir paskutinis LiberalĹł sÄ…raĹĄe ÄŻraĹĄytas Arminas Lydeka. Jis Seime turÄ—tĹł pakeisti ÄŻ Europos ParlamentÄ… iĹĄvyksiantÄŻ P.AuĹĄtreviÄ?iĹł. +ONĂ&#x;SERĂ&#x;VAĂ&#x;TOĂ&#x;RIAIĂ&#x;RINĂ&#x;KOĂ&#x;SIĂ&#x;ANĂ&#x;Ă„Kg

Politikos naujokas suspindo ir konservatoriĹł sÄ…raĹĄe. Partijos sudarytÄ… sÄ…raĹĄÄ… reitingavÄ™ rinkÄ—jai nusprendÄ—, kad verÄ?iausias kandidatas – deĹĄiniĹł jĹł patriarcho Vytauto Landsbergio anĹŤkas Gabrielius. VyriausybÄ—je dirbantis 32 metĹł G.Landsbergis iĹĄ treÄ?iosios vietos pakilo ÄŻ pirmÄ… jÄ…, iĹĄ jos iĹĄstĹŤmÄ™s dabartinÄŻ europarlamentarÄ… AlgirdÄ… SaudargÄ…. Pastarasis dar

nÄ—ra garantuotas, ar gaus mandatÄ…, nes jÄŻ nuo treÄ?iojoje vietoje esanÄ?ios Laimos AndrikienÄ—s skyrÄ— vos 69 balsai. G.Landsbergis ÄŻ didĹžiÄ… jÄ… politikÄ… ÄŻsiverŞė tik ĹĄiemet – vos tapÄ™s partijos nariu po keliĹł dienĹł jis jau buvo pasiĹŤlytas kandidatu ÄŻ Europos ParlamentÄ….

„PolitinÄ—s patirties neturinÄ?iĹł A.Guogos ir G.Landsbergio sÄ—kmÄ— atspindi naujĹł veidĹł troĹĄkulÄŻ.“ 7-DQHOLĂ‘QDV

Politologai neabejoja: jaunam diplomatui pagelbÄ—jo ir garsi pavardÄ— – giminystÄ— su V.Landsbergiu uĹžtikrino papildomÄ… Ĺžiniasklaidos dÄ—mesÄŻ. Vytautas Dumbliauskas mano, kad balsavusieji uĹž G.LandsbergÄŻ norÄ—jo ir pagerbti rinkimuose jau nusprendusÄŻ nedalyvauti senelÄŻ, ir pratÄ™sti politinÄ™ dinastijÄ…. 0RAĂ&#x;NAĂ&#x;¸UĂ&#x;MASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;NAUĂ&#x;JUĂ&#x;MAS

Daugelis ekspertĹł mano, kad naujokams sÄ—kmÄ™ garantavo ir tai, jog ĹžmonÄ—s politikoje ieĹĄko naujĹł ĹžmoniĹł. „PolitinÄ—s patirties neturinÄ?iĹł A.Guogos ir G.Landsbergio sÄ—kmÄ— atspindi naujĹł veidĹł troĹĄkulÄŻ. Daugelyje kitĹł partijĹł apskritai nebuvo jokiĹł naujĹł veidĹł, o ĹĄie asmenys rinkimĹł kampanijos metu atrodÄ— gana ryĹĄkiai. Tas naujumas, ĹĄvieĹžumas ir buvo jĹł pagrindiniai pranaĹĄumai“, – mano politologas Tomas JaneliĹŤnas. ÂŒĂ&#x;PRIEĂ&#x;KÂ?Ă&#x;¸OĂ&#x;VwĂ&#x;IRĂ&#x;0'RAĂ&#x;Ă€UĂ&#x;LIS

Ketvirtojoje vietoje pagal gautus balsus atsidĹŤrÄ™ Rolando Pakso vedami „tvarkieÄ?iai“ irgi turÄ—jo kuo stebÄ—tis ir stebinti kitus. SuskaiÄ?iavus pirmumo balsus paaiĹĄkÄ—jo, kad ÄŻ EP pateko ne antrasis ÄŻ sÄ…raĹĄÄ… ÄŻtrauktas europarlamentaras Juozas Imbrasas, o aplinkos ministras Valentinas Mazuronis. Kaip ir tikÄ—tasi, R.Paksui pastaruoju metu oponuojantis ministras iĹĄ treÄ?iosios vietos pakilo ÄŻ antrÄ… jÄ….


DNWXDOLMRV

PJHJXĂ?zVGĂ&#x;

0.XOELRQXRWU

PERSIJOJOĂ&#x;PARTIJĂ‹Ă&#x;ATRINKTUSĂ&#x;GRĂ„DUS 2014 m. rinkimĹł ÄŻ Europos ParlamentÄ… rezultatai Lietuvoje Skliaustuose galiojanÄ?iĹł biuleteniĹł (proc.) / mandatĹł skaiÄ?ius Lietuvos Respublikos liberalĹł sÄ…jĹŤdis (16,52 % / 2)

Lietuvos socialdemokratĹł partija (17,27 % / 2)

Partija „Tvarka ir teisingumas� (14,27 % / 2)

TÄ—vynÄ—s sÄ…junga-Lietuvos krikĹĄÄ?ionys demokratai (17,39 % / 2)

Darbo partija (12,83 % / 1) LenkĹł rinkimĹł akcijos ir RusĹł aljanso koalicija Valdemaro TomaĹĄevskio blokas (8,06 % / 1)

LiberalĹł ir centro sÄ…junga (1,49 % / 0) TautininkĹł sÄ…junga (1,99 % / 0) Lietuvos ĹžaliĹłjĹł partija (3,55 % / 0)

5'DQLVHYLmLDXVQXRWU

5LQNLPĂ˜DWUDGLPX\UDODLNRPLNRQVHUYDWRULXV*/DQGVEHUJLV NDLUzMH LU/LEH UDOĂ˜VjMĂ‘GĂ?LXLDWVWRYDXMDQWLV$*XRJD Ă…DOLDÂąMRVXĂ?DGzWLQz$Ă‚ODSRNDLWz 

Lietuvos valstieÄ?iĹł ir ĹžaliĹłjĹł sÄ…junga (6,62 % / 1)

0IĂ&#x;LIEĂ&#x;jIAIĂ&#x;RINĂ&#x;KOĂ&#x;SIĂ&#x;MwGSĂ&#x;TAĂ&#x;MUSĂ&#x;POĂ&#x;LIĂ&#x;TIĂ&#x;KUS 90D]XURQLVYDNDU GDUQHSDVDNzNXULj LĂ…GYLHMĂ˜NzGĂ?LĂ˜ NHWLQDSDVLULQNWL

Ĺ uolÄŻ padarÄ— ir skandalingasis Seimo narys Petras GraĹžulis – jis iĹĄ 9-osios vietos ĹĄoko ÄŻ treÄ?iÄ… jÄ…. Tiesa, toks kolegos ĹĄuolis nenustebino R.Pakso: „MaÄ?iau, kiek jis dirbo savo ir kitose apygardose. Jo aktyvumas ir entuziazmas yra didelis.“ P.GraĹžulio svajonÄ— iĹĄvaĹžiuoti ÄŻ EP gali iĹĄsipildyti, jei ten nusprÄ™stĹł nevykti V.Mazuronis. P.GraĹžulis ÄŻ SeimÄ… yra iĹĄrinktas vienmandatÄ—je rinkimĹł apygardoje GargĹžduose, o V.Mazuronis – pagal partijos sÄ…raĹĄÄ…. PastarÄ…jÄŻ Seime pakeistĹł buvÄ™s parlamentaras Rimantas RuÄ?ys. +AIĂ&#x;RIEĂ&#x;JIĂ&#x;IE¸Ă&#x;KOĂ&#x;JOĂ&#x;KALĂ&#x;TĂ‹

DaugelÄŻ nustebino socialdemokratĹł pasirodymas. Jie gavo gerokai maĹžiau balsĹł nei planavo ir Europos Parlamente turÄ—s tik du savo atstovus. TikÄ—tasi trijĹł ar net keturiĹł mandatĹł. Vienas socialdemokratĹł lyderiĹł Seimo vicepirmininkas Gediminas Kirkilas vakar priekaiĹĄtavo ir sociologams, kurie esÄ… gerokai praĹĄovÄ— pro ĹĄalÄŻ prognozuodami rezultatus: „Toks ÄŻspĹŤdis, kad mĹŤsĹł sociologai tampa rinkimĹł kampanijĹł dalyviais.“

TaÄ?iau politikos ekspertai mano, jog prieĹžastys – gilesnÄ—s. „Viena ĹĄios partijos nesÄ—kmÄ—s prieĹžasÄ?iĹł – prastas rinkimĹł kampanijos organizavimas. SocialdemokratĹł partijoje rinkimĹł mechanizmas yra aiĹĄkiai ÄŻstrigÄ™s, tad jie turÄ—tĹł ieĹĄkoti prieĹžasÄ?iĹł, kodÄ—l jiems jau keleri rinkimai iĹĄ eilÄ—s nesiseka. JĹł kampanijos yra neÄŻdomios, neaktyvios ir nepasiekianÄ?ios paprasto rinkÄ—jo, gal net biurokratiĹĄkos. Ĺ ios partijos rinkimĹł strategai jau yra iĹĄsikvÄ—pÄ™ ir juos bĹŤtina keisti“, – mano Algis KrupaviÄ?ius. Ĺ is politologas taip pat ÄŻsitikinÄ™s, kad socialdemokratams reikia ne tik naujĹł idÄ—jĹł, bet ir naujĹł veidĹł. Mat kairiĹłjĹł kandidatĹł sÄ…raĹĄas ÄŻ Europos ParlamentÄ… esÄ… pernelyg nomenklatĹŤrinis. „Jiems nuskambÄ—jÄ™ pavojaus varpai – labai vietoje ir laiku. Iki savivaldybiĹł ir Seimo rinkimĹł dar yra laiko, todÄ—l jie savo reikalus gali pataisyti“, – svarstÄ— A.KrupaviÄ?ius. DÄ—l prastos saviĹĄkiĹł rinkimĹł kampanijos jos strategams priekaiĹĄtavo ir Seimo vicepirmininkas

Algirdas Sysas: „MĹŤsĹł rinkimĹł kampanija buvo ne pati geriausia. Labiausiai galbĹŤt pakenkÄ— Zigmanto BalÄ?yÄ?io dvilypumas.“ SocialdemokratĹł kandidatĹł ÄŻ EP sÄ…raĹĄo lyderio Z.BalÄ?yÄ?io bandymas tuo pat metu siekti ir prezidento posto sulaukÄ— daug kritikos. Apie tai, kad ĹĄi taktika galÄ—jo partijai pakiĹĄti kojÄ…, prakalbo ir premjeras Algirdas ButkeviÄ?ius. 3gĂ&#x;RAĂ&#x;¸EĂ&#x;Â?VYĂ&#x;KOĂ&#x;POSĂ&#x;LINĂ&#x;KIĂ‹

UĹžtat savo rezultatais patenkinta buvusi socialinÄ—s apsaugos ir darbo ministrÄ— Vilija BlinkeviÄ?iĹŤtÄ—. EuroparlamentarÄ— Z.BalÄ?ytÄŻ aplenkÄ— ÄŻtikinama persvara – beveik 25 tĹŤkst. pirmumo balsĹł. Nors buvo tikima, kad A.ButkeviÄ?iui teks ieĹĄkoti, kas kraĹĄto apsaugos ministro poste galÄ—tĹł pakeisti JuozÄ… OlekÄ…, rinkÄ—jai jam nebuvo palankĹŤs – ĹĄis politikas iĹĄ treÄ?iosios vietos sÄ…raĹĄe smuktelÄ—jo ÄŻ ketvirtÄ… jÄ…, ÄŻ priekÄŻ praleisdamas G.KirkilÄ…. 3AĂ&#x;VEĂ&#x;PAĂ&#x;G YĂ&#x;Rw Ă&#x;OĂ&#x;6'EDĂ&#x;VIĂ&#x;LgĂ&#x;BAĂ&#x;Rw

Darbo partijos kandidatĹł sÄ…raĹĄÄ… rinkÄ—jai keitÄ— maĹžiausiai. TodÄ—l ĹĄios partijos dvasinis lyderis

â– Ă‚Â’NDUWjULQNzMDLEXYRJD QDDNW\YĂ‘VUHLWLQJXRGDPL SDUWLMĂ˜VjUDĂ…XV 7RNLDJDOLP\EHSDVLQDXGR MRGDXJLDXNDLSSXVzULQNz MĂ˜ÂąLĂ…YLVRUHLWLQJXRWD SURFELXOHWHQLĂ˜ â– /DELDXVLDLUHLWLQJXRWL/LEH

Viktoras Uspaskichas jau planuoja kelionÄ™ ÄŻ Europos ParlamentÄ…. Antras ĹĄios partijos sÄ…raĹĄe buvÄ™s Vydas Gedvilas neteko galimybÄ—s iĹĄvykti kartu, nors rinkimĹł naktÄŻ dar ilgai buvo laikomas sÄ—kmingÄ… bilietÄ… iĹĄtraukusiu politiku. TaÄ?iau galiausiai paaiĹĄkÄ—jo, kad „darbieÄ?iams“ teko tik vienas mandatas. V.Uspaskichas vakar V.Gedvilui vieĹĄai priekaiĹĄtavo, jog beveik metus bĹŤdamas Seimo pirmininku jis turÄ—jo galimybÄ™ uĹžsitikrinti didesnÄ™ rinkÄ—jĹł paramÄ… bent jau ĹĄalies didmiesÄ?iuose – Kaune ir Vilniuje. O visos Darbo partijos pasirodymÄ… V.Uspaskichas ÄŻvertino teigiamai: „Mes virĹĄijome vieĹĄai skelbtÄ… reitingÄ… pusantro karto.“ "IĂ&#x;LIEĂ&#x;TgĂ&#x;PERĂ&#x;LEIĂ&#x;DOĂ&#x;MEĂ&#x;RUI

Po vienÄ… mandatÄ… rinkimuose laimÄ—jo Lietuvos lenkĹł rinkimĹł akcijos pirmininko Valdemaro TomaĹĄevskio vadovaujama koalicija, taip pat RamĹŤno Karbauskio ve-

UDOĂ˜VjMĂ‘GĂ?LR SURF 7zY \QzVVjMXQJRV/LHWXYRV NULNĂ…mLRQLĂ˜GHPRNUDWĂ˜ SURF 6RFLDOGHPRNUDWĂ˜SDUWL MRV SURF ELXOHWHQLDL â– 0DĂ?LDXVLDLUHLWLQJXRMDPDV EXYR'DUERSDUWLMRVVjUDĂ…DVÂą SURF

dama Lietuvos valstieÄ?iĹł ir ĹžaliĹłjĹł sÄ… junga. Pastarasis verslininkas surinko daugiausia pirmumo balsĹł, bet jau vakar paskelbÄ—, kad galimybÄ™ vykti ÄŻ EP perleidĹžia prezidento posto nesÄ—kmingai siekusiam Ignalinos merui Broniui Ropei. Tuo metu dar penkeriems metams vietÄ… Europarlamente iĹĄsaugojÄ™s V.TomaĹĄevskis pabrėŞė, kad lenkams, kaip ir „tvarkieÄ?iams“, pavyko padidinti savo rinkÄ—jĹł skaiÄ?iĹł: „Galima sakyti, kad mes iĹĄsaugojome koalicijos garbÄ™.“ !:UOĂ&#x;KOĂ&#x;SPURĂ&#x;TASĂ&#x;NEĂ&#x;PAĂ&#x;DwĂ&#x;JO

Paskutiniai EP rinkimuose liko liberalcentristai. Ĺ ios partijos sÄ…raĹĄui nepadÄ—jo netgi Vilniaus meras ArtĹŤras Zuokas. Tiesa, jis pats, surinkÄ™s daugiau kaip 5 tĹŤkstanÄ?ius pirmumo balsĹł, iĹĄ paskutinÄ—s vietos pakilo ÄŻ pirmÄ… jÄ…. O LiberalĹł ir centro sÄ… jungos vedlys ArtĹŤras Melianas nuo pirmosios pakopos nukrito ant treÄ?iosios.


UĂ€RIBIS

UZRIBIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

93HWUDXVNLHQzVQXRWU

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

3DQĂ‘GRSLQLJĂ˜ ,Ă…Ă‚YHGLMRVQDPRJUÂ’Ă?Â?V PDĂ?HLNLĂ…NLVJUHLWDLSUD UDGRXĂ?GLUEWXVSLQLJXV 7LHVDMDPSDVLVHNzÂą SOzĂ…LNĂ˜JDXMRVQDULDL QHWUXNXVEXYRVXLPWL Gi n t a r a s Ĺ I U PA RY S LR korespondentas

%DQGzDSLSOzĂ…WL 1HWROL9LONDYLĂ…NLRDXWR EXVĂ˜VWRWLHVHVDQmLRV SDUGXRWXYzVGDUEXR WRMDDNLVÂ’DNÂ’VXVLGĂ‘Uz VXSOzĂ…LNXWDmLDXQH VXWULNRLUSDVLSULHĂ…LQR MDP8Ă?SXROLNDVSD VSUXNREHMRNLRJURELR L o r e t a J UO D Z E V I ÄŒI E N Ä– LR korespondentÄ—

PraÄ—jusÄŻ ĹĄeĹĄtadienÄŻ apie 18 val. ÄŻ privaÄ?iÄ… parduotuvÄ™ uŞėjo maĹždaug 25–30 metĹł vyriĹĄkis. „Atiduok pinigus arba bus blogai“, – pareiĹĄkÄ— pardavÄ—jai plÄ—ĹĄikas. Moteris neketino jam paklusti. UĹžpuolikas pats prasibrovÄ— prie kasos aparato, taÄ?iau nesugebÄ—jo jo atidaryti. Nors vyriĹĄkis aparatÄ… stipriai trankÄ— alkĹŤne, kasos stalÄ?ius, kuriame buvo per tĹŤkstantÄŻ litĹł, neatsivÄ—rÄ—. PardavÄ—ja ketino bÄ—gti ÄŻ laukÄ…, bet uĹžpuolikas jos neiĹĄleido. Moteris nestipriai susiĹžalojo, kai stengÄ—si iĹĄtrĹŤkti iĹĄ plÄ—ĹĄiko gniauĹžtĹł. SupratÄ™s, jog nieko nepeĹĄ, ir pabĹŤgÄ™s kilusio triukĹĄmo ÄŻsibrovÄ—lis spruko lauk be grobio.

Ă‚LRQDPRNLHPHSULHYHUDQGRVPLUzSHLOLXVXEDG\WDVYDNDUzOLRGDO\YLV

9LHQjĂ?PRJĂ?XG\VWHÂ’WDULDPjYDLNLQjWHLVPDVOHLGRVXODLN\WLPzQHVLDPV

4RIUK¸Ă&#x;MINĂ&#x;GgĂ&#x;¸VENĂ&#x;TŠĂ&#x;NUĂ&#x;TILĂ&#x;DwĂ&#x;MIRĂ&#x;TIS 7ULXNĂ…PLQJDVJLPWDGLHQLV.XSLĂ…NLRUDMRQHEDLJzVL OLĂ‘GQDL9LHQDVYDNDUzOLRGDO\YLVLĂ…NHOLDYRÂ’DQDSL OÂ’RGXÂ’WDULDPLHML¹’SROLFLMRVDUHĂ…WLQÂ?.RJDOzMR QHSDVLGDOOLQWLÂ’NDXĂ…Â?MDXQLĂ?PRQzVÂąDLĂ…NLQDPDVL V i r g i n i ja P E T R AUS K I E N Ä– LR korespondentÄ—

PanevÄ—Ĺžio apylinkÄ—s teismas leido dviem mÄ—nesiams suimti 22 metĹł panevÄ—ĹžietÄŻ T.G. Jis vienas iĹĄ dviejĹł, kuriems buvo pareikĹĄti ÄŻtarimai dÄ—l ĹžmogĹžudystÄ—s, ÄŻvykdytos ĹĄeĹĄtadienio naktÄŻ KupiĹĄkio rajone. SubaÄ?iaus miestelyje jaunimo puotos metu peiliu mirtinai buvo subadytas 25 metĹł UkmergÄ—s rajono gyventojas. Penktadienio vakare SubaÄ?iuje ÄŻ Vilniaus gatvÄ—s 7-uoju numeriu paĹžymÄ—tÄ… sodybÄ… jaunimas susirinko ĹĄvÄ™sti vienos merginos

gimtadienio. VakarÄ—lyje dalyvavo jaunĹł ĹžmoniĹł iĹĄ KupiĹĄkio, PanevÄ—Ĺžio, UkmergÄ—s. Kai kurie jaunuoliai vieni kitus matÄ— pirmÄ… kartÄ…. Kaimynai pasakojo, kad apie 3 valandÄ… nakties kieme girdÄ—jo didelÄŻ triukĹĄmÄ…. PareigĹŤnĹł duomenimis, konf liktas kilo kambaryje, kur kompanija gÄ—rÄ— alkoholinius gÄ—rimus. Paskui vieni iĹĄvaĹžiavo, kiti nuÄ—jo miegoti. Tik rytÄ… buvo pasigesta vieno vaikino. PrieĹĄ vidurdienÄŻ jÄŻ draugai rado negyvÄ… kieme ant verandos laipteliĹł. Buvo matyti durtinÄ—s Ĺžaizdos krĹŤtinÄ—je ir nugaroje. Kriminalistai savaitgalÄŻ su-

laikÄ— du ÄŻtariamuosius. Pirmasis ÄŻ pareigĹŤnĹł rankas ĹĄeĹĄtadienÄŻ pateko panevÄ—Ĺžietis T.G., sekmadienÄŻ buvo sulaikytas ir kitas galimas Ĺžudikas 18-metis panevÄ—Ĺžietis N.E. AntradienÄŻ prokurorai praĹĄys teismo leidimo jÄŻ suimti.

„Jis iĹĄ vakarÄ—lio iĹĄvaĹžiavo namo ir net neĹžinojo, kad kaĹžkas buvo nuĹžudytas. Jis dar ir dabar neĹžino, kuris iĹĄ vakarÄ—lio dalyviĹł mirÄ—â€?, – kalbÄ—jo ÄŻtariamo vaikino gynÄ—ja. PanevÄ—Ĺžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato virĹĄininko pavaduotojas Mindaugas AmbraziĹŤnas sakÄ—, kad jaunuolio mirtimi pasibaigusio konf likto prieĹžastys buvo buitinÄ—s. TaÄ?iau jis nepatikslino, dÄ—l ko nesusitarÄ— vaikinai ir kodÄ—l kilo pjautynÄ—s. Namas, kuriame buvo ÄŻvykdyta ĹžmogĹžudystÄ—, priklauso dviem asmenims. Vieno iĹĄ jĹł duktÄ— su draugais ir ĹĄventÄ— savaitgalÄŻ. „Tai jau ne pirmas kartas, kai jaunimas Ä?ia linksminasi. Paskui muĹĄasi ir garsiai aiĹĄkinasi santykius. BĹŤta Ä?ia anksÄ?iau ir pasiĹĄaudymĹł, yra net langai duŞęâ€?, – kalbÄ—jo gretimame name gyvenanti moteris.

Tai jau ne pirmas kartas, kai name jaunimas linksminasi, muĹĄasi, langus dauĹžo. BĹŤta Ä?ia ir pasiĹĄaudymĹł. Abu jaunuoliai iki ĹĄiol nebuvo teisti, taÄ?iau buvo patekÄ™ ÄŻ policijos akiratÄŻ. Suimtojo advokatÄ— Eligija NorkienÄ—-PaplauskÄ— tvirtino, kad jos ginamasis nepripaŞįsta jam pateiktĹł ÄŻtarimĹł. Jis teigia nepaĹžinojÄ™s nuĹžudytojo.

ÂżUĂ&#x;DIĂ&#x;KASĂ&#x;TEISĂ&#x;MEĂ&#x;PAĂ&#x;Ă€wĂ&#x;RwĂ&#x;NAUJĂ‹Ă&#x;VERĂ&#x;SIĂ&#x;JĂ‹ 'zOWDNVLVWRQXĂ?XG\PR WHLVLDPDVPHWĂ˜NDL Ă…LDGRULĂ…NLV-XVWLQDV0D FLXOHYLmLXVzPzWYLUWLQWL MRJSHUDSNODXVjSDW\Uz NULPLQDOLVWĂ˜VPXUWj-LH MDPHVjQHWLNSUDVNzOz OĂ‘SjEHWLUSULYHUWzGXR WLQHWHLVLQJXVSDURG\PXV

03DWDĂ…LDXVQXRWU

Nusikaltime dalyvavusios 30 metĹł ĹĄiaulietÄ— ir 36 metĹł klaipÄ—dietÄ— buvo suÄ?iuptos sekmadienio pavakarÄ™, kai dar net nespÄ—jo pasidĹžiaugti grobiu. TreÄ?iasis plÄ—ĹĄikas 39 metĹł ĹĄiaulietis pareigĹŤnams ÄŻkliuvo pirmadienio rytÄ…. Jis spÄ—jo iĹĄ aukos sÄ…skaitos pasiimti 12 tĹŤkstanÄ?iĹł litĹł. Ĺ vedijoje uĹždarbiavÄ™s 26 metĹł maĹžeikiĹĄkis ÄŻ gimtinÄ™ grÄŻĹžo prieĹĄ kelias dienas. SuĹžinojÄ™s, kad vyriĹĄkis grÄŻĹžo su nemenku uĹždarbiu, paŞįstamas ĹĄiaulietis Ä—mÄ— jÄŻ vilioti ÄŻ iĹĄ anksto paspÄ™stus spÄ…stus – pakvietÄ— uĹždarbiauti Pakruojo rajone. ÄŽ talkÄ… vaĹžiavusi kompanija sustojo prie vieno miĹĄko Pakruojo rajone. MaĹžeikiĹĄkis buvo pargriautas, iĹĄkraustytos jo kiĹĄenÄ—s. PlÄ—ĹĄikai atÄ—mÄ— piniginÄ™, mobiliojo ryĹĄio telefonÄ…. RadÄ™s banko mokÄ—jimo kortelÄ™, ĹĄiaulietis prie aukos kaklo prikiĹĄo peilÄŻ ir iĹĄkvotÄ— prisijungimo duomenis. Tada maĹžeikiĹĄkÄŻ moterys pririĹĄo prie medĹžio, o kodus suĹžinojÄ™s ĹĄiaulietis iĹĄskubÄ—jo prie artimiausio bankomato. PlÄ—ĹĄiko bendrininkÄ—s irgi neuĹžsibuvo miĹĄke – aukÄ… paliko pririĹĄtÄ…. TaÄ?iau ĹžemaiÄ?io bĹŤta atkaklaus: vyriĹĄkis iĹĄsinarpliojo iĹĄ panÄ?iĹł ir iĹĄskubÄ—jo kviestis pagalbos. ApiplÄ—ĹĄtajam nusiĹĄypsojo sÄ—kmÄ— – netrukus jis susistabdÄ— vaĹžiuojantÄŻ policininkĹł ekipaŞą. IĹĄgirdÄ™ pasakojimÄ…, pareigĹŤnai netruko prisiminti, kad matÄ— pakele einanÄ?ias apibĹŤdinimÄ… atitinkanÄ?ias moteris. Po keliolikos minuÄ?iĹł jos buvo suimtos.

Vy ga n d a s T R A I N Y S LR korespondentas

BuvÄ™s ĹĄaulys, kraĹĄto apsaugos savanoris J.MaciuleviÄ?ius policijos tyrÄ—jams per apklausas yra prisipaĹžinÄ™s, jog praÄ—jusiĹł metĹł rugsÄ—jÄŻ KaiĹĄiadoriĹł ÄŻmonÄ—je „Radvilos taksiâ€? dirbusÄŻ 59 metĹł vairuotojÄ… VytautÄ… KanapickÄ… jis uĹžpuolÄ— iĹĄ anksto suplanavÄ™s pagrobti naujÄ… taksi ÄŻmonÄ—s automobilÄŻ „Dacia Loganâ€?. TaÄ?iau vakar teisme jaunuolis netikÄ—tai pareiĹĄkÄ—, jog apiplÄ—ĹĄti taksisto jis neketino. Mintis pavogti maĹĄinÄ… kilo spontaniĹĄkai, kai V.Kanapickas subadytas gulÄ—jo ant Ĺžvyrkelio. Vaikinas tikino, jog ÄŻsiplieskus ginÄ?ui jis buvo priverstas gintis nuo V.Kanapicko, kuris griebÄ— jam ranka uĹž gerklÄ—s. Bylos tyrimo metu J.MaciuleviÄ?ius aiĹĄkino smogÄ™s peiliu taksistui ÄŻ nugarÄ…. Tada jis net neuĹžsiminÄ—, kad V.Kanapickas jÄŻ buvo uĹžpuolÄ™s. Medicinos ekspertai V.Kana-

-0DFLXOHYLmLXVWHLVPHzPzWYLUWLQWLMRJMLVWLNWDLJ\QzVLQXRWDNVLVWR

picko kĹŤne suskaiÄ?iavo net 55 durtines Ĺžaizdas, todÄ—l iĹĄgirdÄ™ kalbas apie gynybÄ… teismo dalyviai Ä—mÄ— ironiĹĄkai ĹĄypsotis. TeisÄ—jams J.MaciuleviÄ?ius pateikÄ— dar vienÄ… naujÄ… versijÄ…. NuĹžudÄ™s aukÄ…, jaunuolis naktÄŻ vaĹžiavo pas savo draugÄ… GiedriĹł VainÄ…, nes pastarojo sodyboje, esanÄ?ioje KaiĹĄiadoriĹł apylinkÄ—se, ketino apĹžiĹŤrÄ—ti, kur turÄ—tĹł bĹŤti supiltas statyboms naudojamas smÄ—lis. ÄŽtariamasis Ĺžudikas anksÄ?iau apie tai nebuvo kalbÄ—jÄ™s. Vaikinas neatsakÄ— ÄŻ klausimus dÄ—l daugelio aplinkybiĹł, nors be klaidĹł iĹĄpyĹĄkino teismui savo telefono kortelÄ—s kodÄ…, susidedantÄŻ iĹĄ devyniĹł skaiÄ?iĹł. „Keisdamas versijas J.MaciuleviÄ?ius greiÄ?iausiai siekia ĹĄvel-

nesnÄ—s bausmÄ—sâ€?, – svarstÄ— prokuroras Vytautas Gataveckas. J.MaciuleviÄ?iui gresia kalÄ—jimas nuo 8 metĹł iki gyvos galvos. Be to, naĹĄlÄ— AlÄ— KanapickienÄ—, velionio duktÄ— Daiva ZolotovienÄ— ir sĹŤnus Vitalijus Kanapickas pateikÄ— J.MaciuleviÄ?iui bendrÄ… ieĹĄkinÄŻ dÄ—l 300 tĹŤkst. litĹł neturtinÄ—s Ĺžalos atlyginimo. Prokurorui skaitant kaltinamÄ… jÄŻ aktÄ…, A.KanapickienÄ— teismo salÄ—je Ä—mÄ— garsiai kĹŤkÄ?ioti. Moteriai verkiant, jos vyrui gyvybÄ™ atÄ—mÄ™s jaunuolis stovÄ—jo nuleidÄ™s galvÄ…. „Vaikinas net neatsipraĹĄÄ— mĹŤsĹł ĹĄeimos. J.MaciuleviÄ?iaus motina aiĹĄkino, kad jis prisiÄ—mÄ— kitĹł ĹžmoniĹł kaltÄ™, taÄ?iau mes tuo netikimeâ€?, – kalbÄ—jo A.KanapickienÄ—.

0ROĂ&#x;TgĂ&#x;APĂ&#x;TEMĂ&#x;DwĂ&#x;ALUS â– 5DPDXVEĂ‘GRWDNVLVWDV 9.DQDSLFNDVEXYRQXĂ?X G\WDVPHWĂ˜UXJVzMR RVLRVQDNWÂ’.ULDXmLĂ…NLĂ˜ NDLPR .DLĂ…DLGRULĂ˜U DS\ OLQNzVH â–  1XĂ?XG\PRLĂ…YDNDUzVH.DL Ă…LDGRULĂ˜SDXNĂ…W\QRNURYL NDV-0DFLXOHYLmLXVVXGYLHP GUDXJDLVLĂ…JzUzOLWUXVVWLS UDXVDODXV â–  *UÂ’Ă?Â?VQDPRYDLNLQDVQDN WÂ’LĂ…zMRÂ’ODXNjLUSDVNDPEL QRWDNVLEHQGURYHLNXULRV QXPHUÂ’EXYRÂ’WUDXNÂ?VÂ’VD YRWHOHIRQj-DXQXROLVSULVL SDĂ?LQRMRJWXRPHWXEXYR VXLU]Â?VQHVVXVLJLQmLMRVX ELmLXOLDLVLUVDYRPHUJLQD â–  ĂŒXG\WLWDNVLVWRMLVHVjQH NHWLQRWLNSODQDYRSDEzJ WLWDNVLPDĂ…LQD1XRĂ…DOLD PHĂ?Y\UNHO\MH-0DFLXOHYL mLXVSDSUDĂ…zVXVWRWLLUSD VLĂ‘OzSDUĂ‘N\WL â–  Ă„3DVNXLDĂ…SDzMDXWROLDX QXVLĂ…ODSLQWLRWDNVLVWDV Â’WDUGDPDVMRJQHVXPRNz VLXzPzPDQSULHNDLĂ…WDX WL´ÂąSULVLPLQzWHLVLDPDVLV â–  ‘VLXWÂ?VGzOSULHNDLĂ…WĂ˜Ă?XGL NDVLĂ…VLWUDXNzFHQWLPHW UĂ˜LOJLRNDULĂ…NjSHLOÂ’LUVPR JzWDNVLVWXL â–  3DOLNÂ?VNUDXMRNODQHJXOLQWÂ’ 9.DQDSLFNjMDXQXROLVVzGR Â’PDĂ…LQjEHWXĂ?NHOLĂ˜NLOR PHWUĂ˜DXWRPRELOLXLDSYLU WXVSDUzMRÂ’QDPXV â–  -DXQDVNDLĂ…LDGRULĂ…NLVDQNV mLDXMDXEXYRGXNDUWWHLVWDV XĂ?FKXOLJDQL]Pj


PASAULIS

PASAULIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Ä5HXWHUV³Ä6FDQSL[³QXRWU

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

,Ă…ULQNWDVLV8NUDLQRVSUH]LGHQWDV33RURĂ…HQNDĂ?DGDVXWDLN\WLĂ…DOÂ’WDmLDXVHSDUDWLVWDL'RQHFNHYDNDUMDXSDURGzVDYRQXRPRQÂ?DSLHSUH]LGHQWRULQNLPXVÂąmLDEXYRXĂ?LPWDVWDUSWDXWLQLVRURXRVWDV

2INĂ&#x;KIĂ&#x;MAIĂ&#x;Â?VYĂ&#x;KOĂ&#x;"ETĂ&#x;BALĂ&#x;SAĂ&#x;VIĂ&#x;MASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;TIKĂ&#x; $LGLQWVXVLĂ…DXG\PDPVJLQNOXRWLHPVVHSDUDWLVWĂ˜NRYR YRWRMDPVEORNXRMDQWULQNLPĂ˜DS\OLQNHVJURELDQW ELXOHWHQLXVLUUHQJLDQWWULXNĂ…PLQJXVPLWLQJXVVHNPD GLHQÂ’SUH]LGHQWRULQNLPDL8NUDLQRMHYLVGzOWRÂ’Y\NR Ju r g i t a NO R E I K I E N Ä– LR korespondentÄ—

„Svarbiausias dalykas, kurio tikÄ—josi Rusijos Federacija ir pats ponas Vladimiras Putinas, – nutraukti rinkimus Ukrainoje. Tai neÄŻvyko“, – dĹžiĹŤgavo partijos „BatkivĹĄÄ?yna“ atstovas AukĹĄÄ?iausiojoje Radoje Serhijus Sobolevas, kai paaiĹĄkÄ—jo, kad iki 17 val. Ukrainoje balsavo jau daugiau kaip 50 proc. ĹĄalies gyventojĹł.

„ValdĹžia Ĺžino, kad ji turi pradÄ—ti dialogÄ… su RytĹł Ukraina ir iĹĄklausyti tenykĹĄÄ?iĹł gyventojĹł nuoskaudas.“ :,VFKLQJHULV

DĹžiaugsmas tapo dar didesnis, kai paaiĹĄkÄ—jo, jog Ukrainai prezidentÄ… pavyko iĹĄsirinkti jau per pirmÄ… jÄŻ turÄ…. AnksÄ?iau nuogÄ…stauta, kad antrasis rinkimĹł turas dÄ—l neramumĹł ĹĄalyje gali ir nebeÄŻvykti. „Ukrainai gerai, kad sprendimas buvo priimtas jau pirmajame ture, – pareiĹĄkÄ— Vokietijos ÄŻgaliotinis tarptautiniam bendradarbiavimui su Rusija, RytĹł partnerystÄ—s ĹĄalimis ir Centrine Azija Gernotas Erleris. – Taip ĹĄalis bus iĹĄvaduota iĹĄ trijĹł savaiÄ?iĹł neaiĹĄkumo. Visa tai gali pagreitinti padÄ—ties Ukrainoje stabilizavimÄ….“ Politiko nuomone, savo vienareikĹĄmiĹĄku pasirinkimu Ukrainos rinkÄ—jai parodÄ— trokĹĄtantys pagaliau nustumti ÄŻ praeitÄŻ pastarĹłjĹł mÄ—nesiĹł chaosÄ…. /LIĂ&#x;GARCĂ&#x;HASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;NEĂ&#x;PROBĂ&#x;LEĂ&#x;MA

Ukrainos prezidentu, surinkÄ™s daugiau nei pusÄ™ ÄŻ rinkimus atÄ—jusiĹł pilieÄ?iĹł balsĹł, tapo 48 metĹł ĹĄokolado magnatas Petro PoroĹĄenka. Oligarchas Ukrainoje – ne keiksmaĹžodis, ĹĄi aplinkybÄ— jam nepakiĹĄo kojos tapti ĹĄalies

vadovu. Gal net prieĹĄingai. „Jis – labai sumanus Ĺžmogus, kuris gali sunkiai dirbti, jis taip pat yra verslininkas ir Ĺžino, jog kompromisai, netgi jei jie nemalonĹŤs, yra bĹŤtini“, – svarstÄ— 55 metĹł Larisa, mokytoja iĹĄ Kijevo. „P.PoroĹĄenka – geras Ĺžmogus, protingas. Ar netrikdo tai, kad jis oligarchas? Jis jau turi pinigĹł, jam jĹł nereikia, o jei ateis ne oligarchas...“ – svarstÄ— kitas kijevietis Anatolijus Kamarovas. PanaĹĄiai mano ir pensininkas Valentinas: „Jis finansiĹĄkai apsirĹŤpinÄ™s. P.PoroĹĄenka bus suinteresuotas dirbti tik tautai.“ „Jis jau pakankamai visko turi, tegul tai leidĹžia tautos labui“, – pritarÄ— Valentino Ĺžmona Vera. ,AUĂ&#x;KIAĂ&#x;RIMĂ&#x;TAĂ&#x;UĂ€Ă&#x;DUOĂ&#x;TIS

Svarbiausias naujojo prezidento uĹždavinys, kurÄŻ jau rinkimĹł dienos vakarÄ…, paaiĹĄkÄ—jus rezultatams, paminÄ—jo ir pagrindinÄ— P.PoroĹĄenkos konkurentÄ— Julija TymoĹĄenko, – stabilizuoti padÄ—tÄŻ ĹĄalyje ir uĹžbaigti karÄ…. TaÄ?iau visi supranta, kokia nelengva ĹĄi uĹžduotis. „Ilgas kelias ÄŻ permainas Ukrainoje dar tik prasideda, – konstatavo Vokietijos diplomatas Wolfgangas Ischingeris, paskirtas Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) derybininku dÄ—l konf likto Ukrainoje sureguliavimo. – Europa padarys rimtÄ… klaidÄ…, jeigu neatkreips ÄŻ tai dÄ—mesio.“ W.Ischingeris taip pat paĹžymÄ—jo, kad artimiausios dienos gali tapti paÄ?ios svarbiausios po ĹĄiĹł metĹł vasario mÄ—nesio krizÄ—s. EsÄ… itin svarbu, kokiÄ… linijÄ… valdĹžia dabar pasirinks separatistĹł atĹžvilgiu. „KrizÄ— Ukrainoje paini ir pilna dviprasmybiĹł. AiĹĄku viena – karinio varianto nÄ—ra. JÄ—gos panaudojimas ant kortos pastatytĹł Ukrainos ateitÄŻâ€œ, – ÄŻsitikinÄ™s diplomatas. TaÄ?iau dalyvaudamas apskritojo stalo pokalbiuose kaip ESBO atstovas W.Ischingeris pastebÄ—jo,

2014 m. prezidento rinkimai Ukrainoje Rezultatai

Petro Poroťenka Partija „Udar�

54,6 %

kad UkrainÄ… vienijanÄ?iĹł veiksniĹł vis dÄ—lto yra daugiau negu jÄ… skaldanÄ?iĹł. „Taip, yra nepasitenkinimo ekonomika, rimtĹł nuogÄ…stavimĹł dÄ—l ateities, o ĹĄalies rytuose nepasitikima centrine Kijevo valdĹžia. Bet separatistinÄ—s tendencijos ne tokios stiprios, kaip tvirtina kai kurie ekspertai. ValdĹžia Ĺžino, kad ji turi pradÄ—ti dialogÄ… su RytĹł Ukraina ir iĹĄklausy ti tenykĹĄÄ?iĹł gy ventojĹł nuoskaudas. Naujasis prezidentas turi ir galimybÄ™, ir pareigÄ… tai padaryti“, – teigÄ— W.Ischingeris. )¸EIĂ&#x;TISĂ&#x;ÂŚĂ&#x;3UOĂ&#x;MIĂ&#x;JOSĂ&#x;VAĂ&#x;RIANĂ&#x;TAS

Ukrainai dabar reikÄ—s ir aktyvesnÄ—s bei nuoseklesnÄ—s tarptautinÄ—s paramos. Viena sudÄ—tingiausiĹł dilemĹł – Rusijos reikalavimas, kad Ukraina nesijungtĹł prie jokiĹł blokĹł. Kai kas tai vadina suomiĹĄkuoju variantu – neutrali Suomija Ĺ altojo karo metais buvo tarpinÄ— grandis tarp SovietĹł SÄ… jungos ir VakarĹł. „TaÄ?iau suomiĹĄkasis variantas taip pat turi reikĹĄti, kad Ukrainai liks principinÄ— pasirinkimo laisvÄ—. Mes neturime pasiraĹĄyti sutarties, visiems laikams atmetanÄ?ios Ukrainai galimybÄ™ tapti ES ir NATO nare. Tai prieĹĄtarautĹł svarbiausiems VakarĹł politikos pagrindams ir principams. Tiktai klausimas, ar RusijÄ… patenkins toks suomiĹĄkas modelis“, – paĹžymÄ—jo diplomatas.

Julija TymoĹĄenko Partija „BatkivĹĄÄ?ynaâ€? Kiti kandidatai

13,3 %

„Nors po rinkimĹł yra pagrindo atsargiam optimizmui, ateityje laukia sunkus darbas. Rinkimai nebuvo galutinis taĹĄkas. Jie buvo tiktai bĹŤtinas Ĺžingsnis ÄŻ priekÄŻâ€œ, – tvirtino W.Ischingeris. 2UĂ&#x;SIĂ&#x;JAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;PATSĂ&#x;TINĂ&#x;KAĂ&#x;MIAUĂ&#x;SIAS

G.Erlerio nuomone, P.PoroĹĄenka labiau linkÄ™s vienyti, o ne konfliktuoti, kurti prieĹĄprieĹĄas. Tuo jis skiriasi nuo kitĹł kandidatĹł, pavyzdĹžiui, J.TymoĹĄenko, uĹžimanÄ?ios kietÄ… ir nepalenkiamÄ… antirusiĹĄkÄ… pozicijÄ…. EsÄ… P.PoroĹĄenka iĹĄ visĹł kandidatĹł ÄŻ Ukrainos prezidentus Maskvai buvo priimtiniausias. Dabar, eksperto manymu, daug kas priklausys nuo to, kaip elgsis Rusija.

Viena sudÄ—tingiausiĹł dilemĹł – Rusijos reikalavimas, kad Ukraina nesijungtĹł prie jokiĹł blokĹł. „Vakarai visada reikalavo, kad Maskva pripaĹžintĹł Ukrainos rinkimus. O V.Putinas neseniai sakÄ—, kad Rusija iĹĄ esmÄ—s yra pasirengusi tai padaryti“, – priminÄ— G.Erleris. Jeigu V.Putinas pripaĹžins iĹĄrinktÄ… jÄŻ Ukrainos prezidentÄ… teisÄ—tu, tai neva galÄ—tĹł bĹŤti tikro santykiĹł tarp VakarĹł ir Rusijos „perkrovimo“ pradĹžia. Po rinkimĹł vakar Rusija pa-

reiĹĄkÄ— esanti pasiruoĹĄusi dialogui su P.PoroĹĄenka, taÄ?iau perspÄ—jo Kijevo valdĹžiÄ… neaktyvinti ginkluotĹł operacijĹł prieĹĄ separatistus ĹĄalies rytuose. Rusijos uĹžsienio reikalĹł ministras Sergejus Lavrovas paĹžymÄ—jo, kad Ukrainos krizÄ—s sprendimo raktas galÄ—tĹł bĹŤti nuoĹĄirdus dialogas tarp Kijevo ir rytiniĹł regionĹł, kuriuose prorusiĹĄki separatistai yra sukilÄ™ prieĹĄ nacionalinÄ™ vyriausybÄ™. Jis pridĹŤrÄ—, kad Maskva „atkreipÄ— dÄ—mesÄŻ ÄŻ P.PoroĹĄenkos pareiĹĄkimus, jog jis, jeigu bĹŤtĹł iĹĄrinktas prezidentu, iĹĄ Kijevo pirmiausia vyktĹł ÄŻ Donbasą“. „Čia slypi ĹĄios giliausios Ukrainos valstybingumo krizÄ—s, kuriÄ… dabar matome, sprendinys“, – sakÄ— S.Lavrovas. 6*AĂ&#x;NUĂ&#x;KOĂ&#x;V YĂ&#x;jIUSĂ&#x;PRIĂ&#x;MIĂ&#x;NwĂ&#x;SAĂ&#x;VE

VakarĹł ir RytĹł – pradedant JAV, baigiant Kinija – lyderiams sveikinant P.PoroĹĄenkÄ…, savo egzistavimÄ… priminÄ— ir ÄŻ RusijÄ… pabÄ—gÄ™s Ukrainos eksprezidentas Viktoras JanukovyÄ?ius. Jis pareiĹĄkÄ— gerbiantis ukrainieÄ?iĹł tautos pasirinkimÄ…, bet – jau tradiciĹĄkai – abejojantis paÄ?iĹł rinkimĹł teisÄ—tumu. V.JanukovyÄ?ius ÄŻsitikinÄ™s, kad teisÄ—tai balsuojant bĹŤtĹł turÄ—jusi dalyvauti


*3LODLmLRQXRWU

Ă&#x;KEĂ&#x;LIOĂ&#x;PRAĂ&#x;DĂ€IA

33RURÅHQNDYDOGDQWLVLUIDEULNjÄ5RVKHQ³.ODLSzGRMHSRVHNPDGLHQLR SHUJDOzVSUH]LGHQWRULQNLPXRVH�DGDSDUGXRWLVDYRNRQGLWHULMRVYHUVOj

+IĂ&#x;JEĂ&#x;VOĂ&#x;MEĂ&#x;RUĂ&#x;TAĂ&#x;POĂ&#x;¡5DAR¨Ă&#x;LYDERISĂ&#x;6+LYjĂ&#x;KO â– 9RVSDVNHOEXVNDGULQNz MĂ˜DSNODXVRVURGRMRJ33R URĂ…HQNDODLPzMRSUH]LGHQ WRULQNLPXVMLVVXVNXERVYHL NLQWLNLWRSROLWLNRXĂ?zPXVLR WDLSSDWODEDLVYDUEĂ˜Ă…DO\MH SRVW jÂąVRVWLQzVPHURNzGÂ? â–  .LMHYRPHUXWDSRPH WĂ˜GYLHMĂ˜PHWUĂ˜Ă‘JLR8NUDL QRVERNVRGLGY \ULVLUDXGULQ JĂ˜SURWHVWĂ˜1HSULNODXVRP\ EzVDLNĂ…WzMHO\GHULV9LW DOLMXV .O\mNR QXRWU â–  %DOVDYXVLĂ˜ULQNzMĂ˜DSNODXVRV LUSLUPLHMLGXRPHQ\VSDURGz MRJVRVWLQzMHMLVVXULQNRDSLH SURFEDOVĂ˜Ă„9LVLSRN \mLDL SUDVLGzV.LMHYH³¹GĂ?LĂ‘JDX GDPDVSDUHLĂ…Nz9.O\mNR â–  3DJULQGLQLDLVMRYDUĂ?RYDLV ODLN \WL8NUDLQRVSDUODPHQWR GHSXW DWz/HVLD2UREHFLUGD EDUWLQLV.LMHYRPLHVWRDGPL QLVWUDFLMRVYDGRYDV9RORG\

visa pietrytinÄ— ĹĄalies dalis. CentrinÄ—s rinkimĹł komisijos paskelbtais duomenimis, bendrasis rinkÄ—jĹł aktyvumas ĹĄalyje sudarÄ— 60,29 proc. Tai iĹĄties aukĹĄtas rodiklis. Aktyviausiai rinkÄ—jai balsavo vakarinÄ—se Lvovo (78,2 proc.), Ter-

P\UDV%RQGDUHQNDVXULQNR SRÂąSURFULQNzMĂ˜EDOVĂ˜ â– .DLSWHLJLDDQDOLWLNDL.LMHYR PHURSRVW DVVXWHLNLD9.O\mNR GDXJYDOGĂ?LRVVYHUWĂ˜LUWDSV SXLNLDVWDUWRDLNĂ…WHOHNLWLHPV SUH]LGHQWRULQNLPDPV â–  6RVWLQzVYDGRYDVQHWLNSUL Ă?LĂ‘ULQHPHQNjGDOÂ’YDOVW \ EzVELXGĂ?HWREHWLUUĂ‘SLQDVL PRNHVmLĂ˜ULQNLPXLĂ…GLGĂ?LDX VLĂ˜LUGLGĂ?LDXVLjÂ’WDNjWXULQ mLĂ˜8NUDLQRVEHQGURYLĂ˜

nopilio (76,63 proc.) ir Ivano Frankivsko srityse. MaĹžiausias aktyvumas fiksuotas rytinÄ—se Donecko (15,37 proc.) ir Luhansko (38,94 proc.) srityse, kur aktyviai veikia prorusiĹĄki separatistai, taip pat pietinÄ—je Odesos srityje (46,01 proc.).

PJHJXĂ?zVGĂ&#x;

-IRwĂ&#x;SENOJOĂ&#x;REĂ&#x;Ă€IĂ&#x;MOĂ&#x;SIMĂ&#x;BOĂ&#x;LIS 6HNPDGLHQÂ’XĂ?JHVRSDV NXWLQLV/HQNLMRVNRPX QLVWLQLRUHĂ?LPRO\GHULV JHQHURODV:RMFLHFKDV -DUX]HOVNLV6LPEROLĂ…ND NDGMDXPHWXVGH PRNUDWLQzĂ…DOLVWjGLHQ NDLSWLNEDOVDYR(XURSRV 3DUODPHQWRULQNLPXRVH „Tai pirmĹłjĹł 25 naujos demokratinÄ—s Lenkijos metĹł simbolinÄ— pabaiga“, – politologas Erykas Mistewiczius paraĹĄÄ— socialiniame tinkle „Twitter“, kai buvo paskelbta Ĺžinia apie W.Jaruzelskio, kuriam ateinantÄŻ mÄ—nesÄŻ bĹŤtĹł sukakÄ™ 91 metai, mirtÄŻ. VÄ—Ĺžiu sirgÄ™s buvÄ™s lyderis uĹžgeso likus vos kelioms dienoms iki birĹželio 4-osios, kai Lenkijoje bus minimos pirmĹł jĹł pusiau laisvĹł rinkimĹł, ĹžymÄ—jusiĹł komunistinio reĹžimo saulÄ—lydÄŻ, 25-osios metinÄ—s. Tikimasi, kad JAV prezidentas Barackas Obama ir kiti pasaulio lyderiai dalyvaus ceremonijose VarĹĄuvoje, per kurias bus minimi rinkimai, laimÄ—ti „Solidarumo“ – pirmosios nepriklausomos profsÄ… jungos komunistiniame bloke. Autoritarinis lyderis W.Jaruzelskis, kurio ÄŻvaizdÄŻ pabrėŞė tamsĹŤs akiniai ir grieĹžta laikysena, buvo sudÄ—tingas ir prieĹĄtaringai vertinamas veikÄ—jas. Lenkai iki ĹĄiol smarkiai nesutaria dÄ—l karo padÄ—ties, kuriÄ…

$3QXRWU

$)3Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

SDVDXOLV

/HQNLMRMHQHVXWDULDPDGzO:-DUX]HOVNLRQXRSHOQĂ˜LUQXRGzPLĂ˜Ă…DOLDL%HW WDLQHVXWUXNGz/:DOÂ?VDLSULHĂ…SROLWLQLRYDUĂ?RYRPLUWÂ’SDVSDXVWLMDPUDQNRV

jis ÄŻvedÄ— 1981 metais, mÄ—gindamas sutriuĹĄkinti stiprÄ—jantÄŻ „Solidarumo“ judÄ—jimÄ…. Generolas tvirtino, kad toks Ĺžingsnis iĹĄgelbÄ—jo LenkijÄ… nuo potencialiai kruvinos sovietĹł invazijos, bet kritikai aiĹĄkina, jog karo padÄ—tis tik sustiprino jo reĹžimÄ…. „PralaimÄ—jau jam daug mĹŤĹĄiĹł, bet laimÄ—jau karÄ… dÄ—l laisvos Lenkijos. NeĹžinau visĹł jo motyvĹł, todÄ—l paliksiu teisti Dievui“, – sekmadienÄŻ sakÄ— buvÄ™s W.Jaruzelskio prieĹĄininkas Lechas WalÄ™sa, vienas „Solidarumo“ ÄŻkĹŤrÄ—jĹł ir lyderiĹł. „Jo kartai teko priimti sudÄ—tingus sprendimus. Kai kurie

prisidÄ—jo prie komunistĹł iĹĄdavystÄ—s, kiti mÄ—gino su tuo kovoti iĹĄ vidaus“, – pridĹŤrÄ— buvÄ™s ĹĄalies prezidentas ir Nobelio taikos premijos laureatas. Prisimindamas ĹžmogĹł, kuris kadaise mÄ—gino sutriuĹĄkinti „Solidarumo“ judÄ—jimÄ…, L.WalÄ™sa sakÄ—, kad generolas buvo patekÄ™s ÄŻ nepavydÄ—tinÄ… padÄ—tÄŻ, kai Gdansko laivĹł statyklos darbininkai sukilo prieĹĄ komunistĹł valdĹžiÄ… 1981 metais. „Jis tikriausiai labai gerai Ĺžinojo sovietĹł mÄ…stysenÄ… ir jĹł raketĹł arsenalÄ…. Kaip ir daugelis pasaulyje, jis turÄ—jo teisÄ™ manyti, kad kitos iĹĄeities nÄ—ra“, – sakÄ— L.WalÄ™sa. (AFP, BNS, LR)


SDVDXOLV Ă„5HXWHUVÂłQXRWU

Ă&#x;PJHJXĂ?zVG

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS MeldÄ—si JeruzalÄ—je PopieĹžius PranciĹĄkus paskutinÄ™ savo vieĹĄnagÄ—s Ĺ ventojoje ĹžemÄ—je dienÄ… meldÄ—si prie RaudĹł sienos JeruzalÄ—je. Ĺ venÄ?iausioje Ĺžydams vietoje jis sustingo maldoje ir ÄŻ sienos plyĹĄÄŻ ÄŻkiĹĄo savo raĹĄtelÄŻ (nuotr.). Ĺ˝ydams ĹĄi vieta reprezentuoja jĹł istorines pretenzijas ÄŻ teritorijÄ…. PopieĹžius dar padÄ—jo vainikÄ… prie Th.Herzlio – sionizmo pradininko – kapo. PalestinieÄ?iai sukritikavo ĹĄÄŻ popieĹžiaus gestÄ….

7LHNSUDQFĂ‘]LĂ…NR)1O\GHUz0/H3HQWLHNEULWLĂ…NDL8.,3YDGRYDXMDQWLV1)DUDJHÂľDVGĂ?LĂ‘JDXMDGzOVzNPLQJRSDVLURG\PR(XURSRV3DUODPHQWRULQNLPXRVH

2AĂ&#x;DIĂ&#x;KAĂ&#x;LAMSĂ&#x;GERĂ&#x;TIĂ&#x;¸AMĂ&#x;PAĂ&#x;NgĂ&#x;ANKSĂ&#x;TI SusidĹŤrÄ— traukiniai

(XURVNHSWLNDLJLULDVLVX UHQJÂ?Ă?HPzVGUHEzMLPj SHU(XURSRV3DUODPHQWR (3 ULQNLPXV.UDĂ…WXWL QLĂ˜SROLWLQLĂ˜MzJĂ˜SDVL URG\PDVLĂ…WLHVQHSUDV WDVEHWDUMRVSDMzJV SDVLHNWLVDYRWLNVOXV" SenÄ… jÄŻ ĹžemynÄ… pirmiausia supurtÄ— PrancĹŤzijos kraĹĄtutinis deĹĄinysis Nacionalinis frontas (FN) ir JungtinÄ—s KaralystÄ—s nepriklausomybÄ—s partija (UKIP) – euroskeptikĹł proverĹžis abiejose LamanĹĄo sÄ…siaurio pusÄ—se buvo ypaÄ? ÄŻspĹŤdingas. PrancĹŤzijoje FN laimÄ—jo daugiau negu ketvirtadalÄŻ balsĹł, o UKIP, nusistaÄ?iusi prieĹĄ Europos SÄ… jungÄ…, nugalÄ—jo JungtinÄ—je KaralystÄ—je. Ĺ ios ir kitos euroskeptiĹĄkos politinÄ—s jÄ—gos 751 vietÄ… turinÄ?ioje Bendrijos asamblÄ—joje turÄ—tĹł gauti apie 140 mandatĹł. Toks skaiÄ?ius didelis, bet vis tiek nesudaro nÄ— penktadalio. TodÄ—l apĹžvalgininkai skuba pabrÄ—Ĺžti, kad kraĹĄtutiniĹł paĹžiĹŤrĹł politikai tiktai apsunkins EP darbÄ…, bet eurointegraciniĹł procesĹł suĹžlugdyti nepajÄ—gs. 3MĂ„Ă&#x;GISĂ&#x;TRAĂ&#x;DIĂ&#x;CIĂ&#x;NwMSĂ&#x;PARĂ&#x;TIĂ&#x;JOMS

UKIP, kuri JungtinÄ—je KaralystÄ—je uĹžsitikrino daugiau negu 27 proc. balsĹł, lyderis Nigelas Farage’as dĹžiaugÄ—si „paÄ?iais ÄŻspĹŤdingiausiais rezultatais britĹł politikoje per ĹĄimtmetÄŻâ€œ. „SmogÄ—me labai stipriai“, – sakÄ— N.Farage’as, kalbÄ—damas apie politinÄŻ „ŞemÄ—s drebÄ—jimą“. AntieuropietiĹĄka Danijos liaudies partija taip pat ĹĄvenÄ?ia sÄ—kmÄ™, be to, rimtai pasirodÄ— Vengrijos bei Graikijos kraĹĄtutinÄ—s politinÄ—s jÄ—gos. AtÄ—nuose ĹĄventÄ— tiek komunistinis judÄ—jimas „Syriza“, tiek neonaciai iĹĄ partijos „AuksinÄ— auĹĄra“. ReikĹĄmingĹł laimÄ—jimĹł pasiekÄ— ir Austrijos deĹĄiniojo sparno LaisvÄ—s partija, kuri gavo 20 proc. balsĹł ir liko treÄ?iojoje vietoje. Savo ruoĹžtu FN pergalÄ— PrancĹŤzijoje bus geriausias ĹĄios antiimigracinÄ—s, euroskeptiĹĄkos partijos, kurios vadovÄ— yra Marine Le Pen, pasirodymas nacionaliniuose rinkimuose.

Ĺ iaurÄ—s Indijoje vakar keleivinis traukinys rėŞėsi ÄŻ stovintÄŻ prekinÄŻ traukinÄŻ. Policijos duomenimis, per nelaimÄ™ Ĺžuvo maĹžiausiai 40 ĹžmoniĹł, dar 100 buvo suĹžeisti. NelaimÄ— ÄŻvyko Kabirnagaro rajone Utar PradeĹĄo valstijoje. Indijoje kasdien traukiniais vaĹžiuoja 20 mln. ĹžmoniĹł. Kasmet neiĹĄvengiama skaudĹžiĹł nelaimiĹł, pasiglemĹžianÄ?iĹł daug aukĹł.

AtĹĄilimo Ĺženklas

FN nesunkiai ÄŻveikÄ— opozicinÄ™ centro deĹĄiniÄ… jÄ… SÄ… jungÄ… uĹž liaudies judÄ—jimÄ… (UMP), gavusiÄ… 20,6 proc. balsĹł, bei prezidento François Hollande’o SocialistĹł partijÄ…, kuri liko tik treÄ?ia su kiek daugiau nei 14 proc. balsĹł. „PrancĹŤzijos ĹžmonÄ—s jau nebenori bĹŤti valdomi iĹĄ uĹžsienio, paklusti ÄŻstatymams, uĹž kuriuos jie nebalsavo, ar klausyti ES pareigĹŤnĹł, neturinÄ?iĹł visuotinÄ—s rinkimĹł teisÄ—s garantuojamo legitimumo“, – sakÄ— M.Le Pen. ,ENĂ&#x;KASĂ&#x;DREĂ&#x;BINSĂ&#x;%UROĂ&#x;Pg

Politinio ĹžemÄ—s drebÄ—jimo virpesiai pasiekÄ— ir LenkijÄ…. Nors EP rinkimuose pergalÄ™ ĹĄventÄ— tradicinÄ—s TeisÄ—s ir teisingumo ir PilieÄ?iĹł platformos partijos, ÄŻ ES atstovĹł rĹŤmus ÄŻsmuko ir radikaliĹł paĹžiĹŤrĹł politikĹł.

„PrancĹŤzijos ĹžmonÄ—s nebenori bĹŤti valdomi iĹĄ uĹžsienio, paklusti ÄŻstatymams, uĹž kuriuos jie nebalsavo.“ 0/H3HQ

KonkreÄ?iai – Januszas Korwinas-Mikke, prieĹĄ rinkimus samprotavÄ™s, jog Adolfas Hitleris nieko neĹžinojo apie holokaustÄ… ir kad vyrai yra protingesni uĹž moteris. IĹĄgirdÄ™ apie J.Korwino-Mikke pergalÄ™, naujieji europarlamentarai jau dabar turÄ—tĹł pradÄ—ti drebÄ—ti. 71 metĹł politikas, vadovaujantis 2011 metais ÄŻkurtam NaujĹłjĹł deĹĄiniĹłjĹł kongresui, yra aiĹĄkiai ÄŻvardijÄ™s savo tikslÄ…, kurÄŻ

sieks ÄŻgyvendinti patekÄ™s ÄŻ EP. Jo nuomone, Ä?ia patekÄ™ politikai tampa labai korumpuoti, todÄ—l tam reikia padaryti galÄ…. „Mes parduosime EP pastatÄ… ir paversime jÄŻ vieĹĄnamiu. O ĹĄiĹł roĹžiniĹł puvÄ—siĹł kĹŤrÄ—jai turÄ—tĹł bĹŤti iĹĄvolioti dervoje bei plunksnose ir gainiojami po Briuselio gatves“, – yra pareiĹĄkÄ™s J.Korwinas-Mikke. Jeigu bĹŤtĹł jo valia, moterys veikiausiai netektĹł balsavimo teisÄ—s, nes jos esanÄ?ios uĹž vyrus kvailesnÄ—s. Argumentas sunkiai atremiamas: esÄ… kiekviena moteris nori vyro, kuris yra uĹž jÄ… aukĹĄtesnis, stipresnis ir protingesnis. Keturis kartus Lenkijos prezidento ir du kartus VarĹĄuvos mero posto siekÄ™s J.Korwinas-Mikke taip pat pasisako uĹž abortĹł uĹždraudimÄ…, prieĹĄ civilinÄ™ partnerystÄ™ ir neÄŻgaliĹł ĹžmoniĹł dalyvavimÄ… vieĹĄajame gyvenime. Vis dÄ—lto bene skandalingiausias jo pareiĹĄkimas nuskambÄ—jo interviu, duotame prieĹĄ rinkimus ÄŻ Europos ParlamentÄ…. TÄ…kart J.Korwinas-Mikke pareiĹĄkÄ—, jog nÄ—ra ÄŻrodymĹł, kad A.Hitleris Ĺžinojo apie masinÄŻ ĹžydĹł naikinimÄ… Antrojo pasaulinio karo metais. 0IRĂ&#x;MgĂ&#x;KARTĂ&#x;PADIDwJOĂ&#x;AKĂ&#x;TYĂ&#x;VUMAS

Vis dÄ—lto greta skambiĹł pareiĹĄkimĹł apie ES suskaldysianÄ?ius kraĹĄtutiniĹł paĹžiĹŤrĹł EP naujokus pastebima ir kita tendencija – deĹĄiniĹłjĹł ir liberaliĹł partijĹł sustiprÄ—jimas. Antai, kaip rodo bĹŤsimo balsĹł pasiskirstymo EP skaiÄ?iavimai, pirmÄ… vietÄ… uŞėmÄ— centro deĹĄinÄ—s Europos liaudies partija su 214 mandatĹł.

SocialistĹł ir demokratĹł paĹžangusis aljansas liko antrojoje vietoje su 189 mandatais. Proeuropinei deĹĄiniĹłjĹł stovyklai tradiciĹĄkai puikiai sekÄ—si Vokietijoje, kur kanclerÄ—s Angelos Merkel konservatoriĹł partija laimÄ—jo apie 36 proc. balsĹł. DeĹĄiniuosius sÄ—kmÄ— lydÄ—jo ir visose trijose Baltijos ĹĄalyse. Lietuvoje netikÄ—tai nugalÄ—jo konservatoriai, Latvijoje varĹžovus tiesiog sutriuĹĄkino buvusio premjero ValdĹžio Dombrovskio partija „Vienybė“, o Estijoje nugalÄ—jo liberali valdanÄ?ioji ReformĹł partija. Kairiojo sparno partijoms geriau sekÄ—si Italijoje, Ispanijoje ir Graikijoje. Antai Italijos vyriausybÄ—s vadovo Matteo Renzi centro kairiĹłjĹł DemokratĹł partija iĹĄkovojo stulbinamÄ… pergalÄ™, surinkusi 41,4 proc. balsĹł. TradiciniĹł partijĹł atstovai ES ĹĄalyse taip pat suskubo pasidĹžiaugti netikÄ—tai nesumaŞėjusiu rinkÄ—jĹł aktyvumu. Nuo pat pirmĹł jĹł tiesioginiĹł EP rinkimĹł, kurie vyko 1979 metais, rinkÄ—jĹł aktyvumas maŞėjo, o 2009-aisiais jis buvo rekordiĹĄkai maĹžas – tesiekÄ— 43 procentus. DÄ—l ĹĄios prieĹžasties net ir minimalĹł aktyvumo padidÄ—jimÄ… – iki 43,09 proc. eurofilai laiko istoriniu lĹŤĹžio taĹĄku. Be to, apĹžvalgininkai pabrÄ—Ĺžia, kad net jei euroskeptiĹĄki europarlamentarai imsis veiksmĹł kenkti Europos SÄ…jungai iĹĄ vidaus, proeuropietiĹĄkos jÄ—gos, kurios, skaiÄ?iuojant drauge, vÄ—l laimÄ—jo, uĹžkirs keliÄ… maiĹĄtingiems veiksmams. („EUobserver“, AP, BNS, LR)

Dalyvauti naujojo Indijos ministro pirmininko N.Modi inauguracijos ceremonijoje atvyko ir Pakistano premjeras N.Sharifas. Istorinį bōsimo Indijos premjero kvietimą atvykti į ťalį jis priėmė geguŞės 24 dieną. Šis N.Modi parodytas draugiťkumo gestas gali Şymėti istorinį santykių atťilimą tarp Indijos ir Pakistano. Šalys dėl Kaťmyro provincijos nuo 1947 metų kariavo jau tris kartus.

Tirs psichikÄ… PietĹł Afrikos Respublikos parolimpinio sporto didvyris O.Pistorius, kuris yra kaltinamas savo draugÄ—s nuĹžudymu, vakar atvyko ÄŻ psichiatrijos ligoninÄ™ pradÄ—ti teisÄ—jos paskirtĹł tyrimĹł, kurie truks iki 30 dienĹł. AbiejĹł kojĹł neturintis sprinteris nuo geguŞės 26-osios turi kiekvienÄ… darbo dienÄ… kaip ambulatorinis ligonis rytais atvykti ÄŻ ligoninÄ™ ir bĹŤti joje iki 14 val. GrinviÄ?o (17 val. Lietuvos) laiku. Toks sprendimas buvo priimtas vienam gynybos ekspertui paliudijus, kad 27 metĹł sportininkas kenÄ?ia nuo „generalizuoto nerimo sutrikimo“. Tyrimais bus siekiama iĹĄsiaiĹĄkinti, ar jis pajÄ—gÄ— suprasti savo veiksmĹł neteisingumÄ….

Atsikratys pavadinimo Ispanijos miestelio gyventojai sekmadienÄŻ balsavo, kad bĹŤtĹł pakeistas ĹĄios ĹĄimtmeÄ?iĹł senumo gyvenvietÄ—s pavadinimas – Kastriljo Matachudiosas, reiĹĄkiantis „Kastriljo, Ĺ˝udyk Ĺ˝ydus“. Gyventojai savo miesteliui nusprendÄ— grÄ…Ĺžinti senesnÄŻ, ne tokÄŻ ÄŻĹžeidĹžiamÄ… pavadinimÄ… – Mota de Chudiosas (Ĺ˝ydĹł Kalva). Vietos gyventojams anksÄ?iau neretai tekdavo aiĹĄkintis paĹĄalieÄ?iams, pasipiktinusiems dÄ—l ausÄŻ rÄ—ĹžianÄ?io miestelio pavadinimo.


EKONOMIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

PINIGAI

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

03DWDĂ…LDXVQXRWU

ÂżMOĂ&#x;NwSĂ&#x;VwLĂ&#x;PRIĂ&#x;SIĂ&#x;MIĂ&#x;NwĂ&#x;INĂ&#x;VESĂ&#x;TIĂ&#x;CIĂ&#x;NÂ?Ă&#x;DRAUĂ&#x;DIĂ&#x;Mg 'DXJLDXQLHNDGDĂ‚LWDLS tartys, o draudikai daugumÄ… jĹł ÄŻtikino pratÄ™sti. GLHYDJRMRVLLQYHVWLFLQLR GUDXGLPRVXWDUWLVVXGDUÂ? 2Ă„Ă&#x;PIĂ&#x;NAĂ&#x;SIĂ&#x;BĂ„Ă&#x;SIĂ&#x;MAĂ&#x;PENĂ&#x;SIĂ&#x;JA Dar viena investicinio gyvybÄ—s NOLHQWDLNDLNUL]zVPHWX drau dimo ĹĄuolio prieĹžastis – penMĂ˜SRUWIHOLRYHUWzNULWRGH sijĹł reforma. Pernai didĹžioji daLietuvos gyventojĹł turÄ—jo apsiĂ…LPWLPLVSURFHQWĂ˜7DmLDX lis sprÄ™sti, ar kaups papildomai penQHVzNPzVMDXSDPLUĂ…WRV sijai. M a r iu s JO K ĹŞ B A I T I S LR korespondentas

PraÄ—jusiais metais gyventojai vÄ—l metÄ—si sudarinÄ—ti investicinio gyvybÄ—s draudimo sutarÄ?iĹł. Palyginti su 2012 metais, jĹł sudaryta kone 24 procentais daugiau. SpecialistĹł nuomone, ĹžmonÄ—s Ä—mÄ— labiau pasitikÄ—ti finansĹł rinkomis. Be to, nulinÄ—s palĹŤkanos bankuose jau verÄ?ia ieĹĄkoti kitĹł bĹŤdĹł ÄŻdarbinti pinigus. TodÄ—l atÄ—jo ir investicinio draudimo eilÄ—. Be to, pernai daliai klientĹł baigÄ— galioti 10 metĹł sudarytos su-

„Lietuvos gyventojai, svarstydami dÄ—l antrosios pensijĹł pakopos sutarÄ?iĹł, taip pat ÄŻvertino, kiek jie sukaups lÄ—ĹĄĹł pensijai iĹĄ viso, ÄŻskaitant ir kaupimÄ… naudojantis gyvybÄ—s draudimo arba treÄ?iosios pakopos pensijĹł fondĹł siĹŤlomomis paslaugomis“, – aiĹĄkino „Swedbank Life Insurance SE“ valdybos pirmininkas Mindaugas Jusius. Beveik niekas nesiginÄ?ija, kad daugeliui bĹŤsimĹł pensininkĹł bazinÄ—s „Sodros“ pensijos nepakaks. TodÄ—l, pasak M.Jusiaus, dalis gyventojĹł nusprendÄ— kaupti savanoriĹĄkai ir sudarÄ— gyvybÄ—s draudimo sutartis. Tai sujudino visÄ… rinkÄ…. Antai vien „Swedbank Life Insurance

6XLQYHVWLFLQLXGUDXGLPXVXVLMXVLXVSUDUDGLPXVĂ?PRQzVMDXEDLJLDSDPLUĂ…WL

SE“ treÄ?iosios pensijĹł pakopos draudimo produktĹł pardavimas daugiau nei 2 kartus virĹĄijo 2012 metĹł rezultatus. $RAUĂ&#x;DĂ€IAĂ&#x;SAĂ&#x;VOĂ&#x;DARĂ&#x;BUOĂ&#x;TOĂ&#x;JUS

Kad praÄ—jusieji metai buvo labai sÄ—kmingi gyvybÄ—s draudimo rinkai, pripaĹžino ir SEB banko atstovas Arvydas Ĺ˝ilinskas. Pernai „SEB gyvybÄ—s draudimas“ sudarÄ— 13 procentĹł daugiau sutarÄ?iĹł nei per 2012 metus. „Teigiami pokyÄ?iai finansĹł rinkose lÄ—mÄ—, kad klientai vis daĹžniau rinkosi investicinÄŻ gyvybÄ—s draudimą“, – sakÄ— A.Ĺ˝ilinskas. Kaip aiĹĄkino „ERGO Life Insurance SE“ GyvybÄ—s draudimo departamento direktorÄ— Baltijos ĹĄalyse AistÄ— RudĹžinskytÄ—, praÄ—ju-

siais metais juridiniai asmenys investicinio gyvybÄ—s draudimo sutarÄ?iĹł sudarÄ— 56 proc., o fiziniai asmenys – 22 proc. daugiau nei 2012 metais. „Galima teigti, kad investicinio draudimo srityje drÄ…siau ÄŻ investavimÄ… Ĺžvelgia ÄŻmonÄ—s, kurios draudĹžia savo darbuotojus“, – sakÄ— A.RudĹžinskytÄ—. !NKSĂ&#x;TESĂ&#x;NIOĂ&#x;LYĂ&#x;GIOĂ&#x;NEĂ&#x;PAĂ&#x;SIEĂ&#x;Kw

Vis dÄ—lto poĹžiĹŤris ÄŻ investicinius produktus vis dar yra atsargus. Pasak A.RudĹžinskytÄ—s, ĹĄiĹł metĹł pirmÄ… jÄŻ ketvirtÄŻ naujĹł sutarÄ?iĹł sudaryta jau maĹžiau nei pernai. „Tai gali bĹŤti susijÄ™ su neigiama patirtimi tiek dÄ—l krizÄ—s, tiek dÄ—l dabartiniĹł politiniĹł neramumĹł Europos rytuose.

0RIEĂ&#x;Ă€ASĂ&#x;TISĂ&#x;ÂŚĂ&#x;MAĂ&#x;Ă€OSĂ&#x;Ă&#x; INĂ&#x;DwĂ&#x;LIĂ‹Ă&#x;PAĂ&#x;LĂ„Ă&#x;KAĂ&#x;NOS 2Ă„Ă&#x;TAĂ&#x;-EĂ&#x;DAISĂ&#x;KYĂ&#x;Tw ,QYHVWLFLMĂ˜EDQNRĂ„)LQDVWDÂł Y\ULDXVLRMLHNRQRPLVWz Ă„,QYHVWLFLQLVGUDXGLPDVÂąYLH QDVWDXS\PREĂ‘GĂ˜/LHWXYRMH SRSXOLDULDXVLDWDXS\PR SULHPRQz\UDLQGzOLDLWDmLDXMĂ˜ JUjĂ?DĂ…LDQGLHQLWLQPDĂ?D7RGzO GUDXGLPREHQGURYzPVWDLEXYR SXLNLJDOLP\EzSDVLĂ‘O\WL DOWHUQDW\YjNXUGzWLSLQLJXV -HLJ\Y \EzVGUDXGLPRVLĂ‘ORPL SURGXNWDLVXVLMÂ?VXLQYHVWLFL MRPLVNDSLWDORULQNRMHLUJUjĂ?D WXULVY\UXRWLODELDX7DmLDX WLHNJ\Y \EzVGUDXGLPR SURGXNWDLWLHNWUHmLRVLRV SDNRSRVSHQVLMĂ˜IRQGDL\UDQH WUXPSDODLNLRRLOJDODLNLR LQYHVWDYLPRSURGXNWDL 7LHNXULHQRULPDĂ?LDXUL]LNRV WXUzWĂ˜ULQNWLVNRQVHUYDW \YĂ˜ LQYHVWDYLPjÂ’LĂ…VLY \VmLXVLĂ˜ YDOVW \ELĂ˜Y\ULDXV\ELĂ˜REOLJD FLMDVDUSDQDĂ…LDLÂł

Tai tikrai nepadeda kurti teigiamo regiono finansinio stabilumo ÄŻvaizdĹžio“, – teigÄ— paĹĄnekovÄ—. TodÄ—l investicinio draudimo skvarba dar nepasiekÄ— ikikrizinio lygio. Anot draudikĹł, klientai pageidauja kuo daugiau saugumo ir garantijĹł, todÄ—l prieĹĄ sudarydami sutartÄŻ atidĹžiau perĹžvelgia siĹŤlomas investavimo programas ar kryptis.

UĹžtenka vos vieno kontrabandiniĹł cigareÄ?iĹł pakelio, kad prasidÄ—tĹł „domino efektas“, kuris palieÄ?ia kiekvienÄ… iĹĄ mĹŤsĹł. ValstybÄ— praranda milijonus mokestiniĹł pajamĹł, nepilnameÄ?iai turi daugiau galimybiĹł ÄŻsigyti rĹŤkalĹł – ir tai tik keletas skaudĹžiĹł kontrabandos pasekmiĹł. Nelegali prekyba cigaretÄ—mis padeda lobti nusikaltÄ—liĹł gaujoms ir skatina narkotikĹł bei smurto plitimÄ… visuomenÄ—je.

Neleisk kontrabandai IsibEgEti Jeigu Şinote, kur prekiaujama kontrabandinėmis cigaretėmis – nelikite abejingi. Apsilankykite interneto svetainėje www.beseselio.lt, kur galėsite praneťti apie nelegalią prekybą.

Informacinę kampaniją remia UAB „Philip Morris Baltic“


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

RINKOSĂ&#x;PULSAS

EKONOMIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

'AĂ&#x;MYKĂ&#x;LAĂ&#x;NEĂ&#x;TEIĂ&#x;SwĂ&#x;TA Ă&#x;BETĂ&#x;TINĂ&#x;KAĂ&#x;MA

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS

Ă„7RNVLNRVÂłXĂ?VDN\PXLĂ…NLOÂ?VSDYRMLQJĂ˜DWOLHNĂ˜GH JLQLPRÂ’UHQJLQ\VSDVWDW\WDVWLQNDPDL7RNLDLLĂ…YD GDLSDVLSULHĂ…LQR9LHĂ…Ă˜MĂ˜SLUNLPĂ˜WDUQ\ED 937 NHWLQDQWLE\OLQzWLVGzOSDĂ?HLVWRYLHĂ…RMRLQWHUHVR

Vidutinis darbo uĹžmokestis (neatskaiÄ?ius mokesÄ?iĹł) Lietuvoje, iĹĄskyrus individualias ÄŻmones, pirmÄ… jÄŻ ĹĄiĹł metĹł ketvirtÄŻ buvo 2315,9 lito – 3,7 proc. daugiau nei 2013-ĹłjĹł sausio–kovo mÄ—nesiais. Vidutinis iĹĄmokÄ—tas atlyginimas lyginamuoju laikotarpiu iĹĄaugo 4,2 proc. – iki 1804 litĹł. PirmÄ… jÄŻ ĹĄiĹł metĹł ketvirtÄŻ, palyginti su ketvirtuoju 2013-ĹłjĹł ketvirÄ?iu, vidutinis apskaiÄ?iuotas ir iĹĄmokÄ—tas darbo uĹžmokestis sumaŞėjo atitinkamai 1 proc. ir 0,3 procento. Statistikos departamento teigimu, darbo uĹžmokesÄ?io sumaŞėjimÄ… per ketvirtÄŻ lÄ—mÄ— iĹĄmokÄ—tos maĹžesnÄ—s vienkartinÄ—s premijos, priedai, priemokos ir piniginÄ—s iĹĄmokos, kitos prieĹžastys.

Gi n t a r a s Ĺ I U PA RY S LR korespondentas

Skandalais apipintÄ… projektÄ… valstybinÄ— komisija jau palaimino. Nustatyta, kad ÄŻrenginys atitinka statinio projekto sprendinius, o pateikti dokumentai neprieĹĄtarauja nustatytiems reikalavimams, o bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius.

ApskaiÄ?iuota, kad per dvideĹĄimt metĹł nuostoliai vien dÄ—l kuro gali siekti per 93 milijonus litĹł. „Tai – teisinis nihilizmas. Kaip netinkamÄ… ÄŻrenginÄŻ galima pripaĹžinti tinkamu? – stebÄ—josi VPT vadovas Ĺ˝ydrĹŤnas Plytnikas. – IĹĄ karto, kai tiktai gausime ataskaitÄ…, apie ÄŻvykdytÄ… procedĹŤrÄ…, kreipsimÄ—s ÄŻ teismÄ….“ „Toksikos“ gamyklos istorijÄ… narplioja FinansiniĹł nusikaltimĹł tyrimo tarnyba (FNTT), GeneralinÄ— prokuratĹŤra. Ikiteisminiame tyrime dÄ—l didelÄ—s vertÄ—s turto ÄŻgijimo apgaule, piktnaudĹžiavimo, tarnybos

*Ă‚LXSDULRQXRWU

AlgĹł pokyÄ?iai

pareigĹł neatlikimo ir dokumentĹł klastojimo ÄŻtarimai pareikĹĄti 7 asmenims. .EĂ&#x;PAKĂ&#x;LUĂ&#x;SOĂ&#x;REIĂ&#x;KAĂ&#x;LAĂ&#x;VIĂ&#x;MAMS

VPT teisininkai prieĹĄ kelis mÄ—nesius ÄŻspÄ—jo, kad 87 mln. litĹł vertÄ—s pavojingĹł atliekĹł deginimo gamykloje vykstantys darbai neteisÄ—ti. Tarnyba paragino sandorÄŻ tarp valstybinÄ—s ÄŻmonÄ—s „Toksika“ bei rangovo „Hafner Srl“ pripaĹžinti niekiniu. Pareikalauta, kad projekte esantys trĹŤkumai turi bĹŤti ĹĄalinami ne valstybÄ—s, o rangovo sÄ…skaita. Gamykloje esanÄ?iĹł trĹŤkumĹł ir broko ĹĄalinimo kaina – beveik 1,5 milijono litĹł. Bet projekto vykdytojai elgÄ—si tarsi akli ir kurti. „Dabar toks metas, todÄ—l kaip kas nori, taip ir tvarkosi reikaliukus“, – ironizavo Ĺ˝.Plytnikas. 0AĂ&#x;Ă€EIĂ&#x;DIĂ&#x;MUSĂ&#x;SKAIĂ&#x;jIAĂ&#x;VOĂ&#x;¸IMĂ&#x;TAIS

AukĹĄtrakiuose (Ĺ iauliĹł r.) iĹĄkilusi gamykla turÄ—jo veikti jau 2010 metĹł rudenÄŻ. BendrovÄ—s „Senovė“ ir italĹł kompanijos „Hafner Srl“ konsorciumo sumontuotas ÄŻrenginys neatitiko projekte numatytĹł pirkimo sÄ…lygĹł, todÄ—l procesas ÄŻstrigo. Negana to, triuĹĄkinamÄ… smĹŤgÄŻ sudavÄ— nepriklausomi ekspertai, uĹžfiksavÄ™ net 959 ÄŻvai-

9DOVW\ELQzNRPLVLMDSDODLPLQRÄ7RNVLNRV³’UHQJLQLXVR937NHWLQDE\OLQzWLV

rius trōkumus ir neatitikimus. Iť jų 33 įvardyti kaip esminiai. Gamyklai pradėti veiklą neleista ir dėl bandymų metu pasiektų prastų rezultatų: į orą iťmetamų nuodų koncentracija gerokai virťijo leistiną ribą. DidŞiausias paŞeidimas – nupirkta ir sumontuota ne 20, o 70 kubinių metrų talpos deginimo krosnis. Joje nepasiekiama saugi 1200 laipsnių deginimo temperatōra. Pagal dabartinius aplinkosaugininkų reikalavimus, per valandą įrenginyje galima sudeginti ne daugiau kaip 1100 kilogramų atliekų. Bet sumontuotam įrenginiui tokio kiekio maŞa – turbinai nepakaks garo. Ď krosnį tektų pilti daugiau dyzelino arba deginti didesnį kiekį atliekų.

ApskaiÄ?iuota, kad per 20 metĹł nuostoliai vien dÄ—l kuro gali siekti per 93 milijonus litĹł. 2ANĂ&#x;GOĂ&#x;VUIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;DOSĂ&#x;NIĂ&#x;DOĂ&#x;VAĂ&#x;NA

PrieĹĄ pusantrĹł metĹł „Toksikos“ ÄŻmonÄ—s vadovas Ĺ˝ilvinas ÄŒenkus reikalavo, kad rangovas praneĹĄtĹł, ar sutinka pats savo sÄ…skaita iĹĄtaisyti trĹŤkumus. Galiausiai rangovas buvo nuĹĄalintas, bet ÄŻ pagalbÄ… italui rangovui suskubo ĹŞkio ministerija, nuĹĄalinusi „Toksikos“ valdybÄ…, o vadovui nurodĹžiusi trumpinti trĹŤkumĹł sÄ…raĹĄÄ…. Ĺ˝.ÄŒenkus nepakluso ir neteko darbo, o ÄŻ objektÄ… buvo grÄ…Ĺžintas rangovas. Jo laukÄ— dosni lietuviĹł valdininkĹł dovana – ÄŻsipareigota brokdariams sumokÄ—ti beveik 1,5 mln. litĹł uĹž trĹŤkumĹł ĹĄalinimÄ…, nors tai rangovas privalÄ—jo daryti savo sÄ…skaita.

ÄŽĹžengÄ— ÄŻ LenkijÄ… Rusijos „Inter RAO“ kontroliuojamos didĹžiausios elektros tiekÄ—jos Lietuvoje „Inter RAO Lietuva“ antrinÄ— ÄŻmonÄ— „IRL Polska“ pradÄ—jo prekiauti elektra Lenkijos rinkoje. „IRL Polska“ ÄŻvykdÄ— pirmuosius sandorius Lenkijos TGE elektros birĹžoje. PastaÄ?ius elektros jungtÄŻ tarp Lietuvos ir Lenkijos, „IRL Polska“ planuoja importuoti ir eksportuoti elektrÄ….

NuostolÄŻ keitÄ— pelnas Estijos vartojamĹłjĹł paskolĹł banko „Bigbank“ filialas Lietuvoje pirmÄ… jÄŻ ĹĄiĹł metĹł ketvirtÄŻ uĹždirbo 1,32 mln. litĹł neaudituoto grynojo pelno. 2012-ĹłjĹł sausį–kovÄ… filialas buvo patyrÄ™s 0,28 mln. litĹł nuostoliĹł.

(XURSRV6jMXQJD (6 LU-XQJWLQzV$PHULNRV9DOVWLMRV DUWzMDSULHGLGĂ?LDXVLRVSHUYLVjLVWRULMj7UDQVDWODQWLQzV SUHN\ERVLULQYHVWLFLMĂ˜SDUWQHU\VWzV 73,3 VXWDUWLHV SDVLUDĂ…\PRĂ‚LVXWDUWLVSDQDLNLQWĂ˜PXLWXVLUNLWXVHNV SRUWRSUHNLĂ˜LUSDVODXJĂ˜ULERMLPXVWDUS-$9LU(6Ă…DOLĂ˜ Po v i l a s Ĺ˝ A R N AU S K A S

Dvi didĹžiausios ekonomikos kartu sukuria per 60 procentĹł viso pasaulio bendrojo vidaus produkto (BVP). 6AĂ&#x;KAĂ&#x;RĂ‹Ă&#x;PAĂ&#x;SAUĂ&#x;LIOĂ&#x;¸AĂ&#x;LYSĂ&#x;Ă&#x; KUĂ&#x;RIAĂ&#x;BENDĂ&#x;RgĂ&#x;RINĂ&#x;Kg

DidÄ—janti ES ir JAV prekybos apimtis valstybiĹł politikus privertÄ— galvoti apie bendros rinkos kĹŤrimÄ…. Kiekvienais metais ES ĹĄalys ÄŻ JAV eksportuoja prekiĹł ir paslaugĹł, kuriĹł vertÄ— – 400 mlrd. eurĹł, o papildomos investicijos sudaro dar apie 112 mlrd. eurĹł. JAV eksportas ÄŻ ES sudaro daugiau kaip 300 mlrd. eurĹł, o investicijos siekia 144 mlrd. eurĹł kasmet. Pernai Lietuvos prekybos apyvarta su JAV siekÄ— apie 1 mlrd. eurĹł. Lietuvos eksportas ÄŻ JAV siekÄ— apie 700 mln. eurĹł, importas – apie 320 mln. eurĹł. Ekspertai teigia, kad prekybos sutartis tarp JAV ir ES bĹŤtĹł naudinga pasaulio ekonomikai. SkaiÄ?iuojama, kad pasiraĹĄius TPIP ES ekonomika padidÄ—tĹł 120 mlrd., o JAV – 90 mlrd. eurĹł. Likusi pasaulio ekonomika didÄ—tĹł maĹždaug 100 mlrd. eurĹł. PraÄ—jusiĹł metĹł liepos mÄ—nesÄŻ prasidÄ—jusiosiose derybose dÄ—l sutarties pasiraĹĄymo dar vis gau-

su nesutarimĹł. JAV ir ES politikams teks prieiti prie vienos nuomonÄ—s dÄ—l saugumo standartĹł taikymo, genetiĹĄkai modifikuotĹł maisto produktĹł eksporto ir kitĹł klausimĹł. $IĂ&#x;DĂ€IAUĂ&#x;SIAĂ&#x;NAUĂ&#x;DAĂ&#x;)4Ă&#x;SEKĂ&#x;TOĂ&#x;RIUI

JAV valstybÄ—s departamento kvietimu susipaĹžinti su JAV valdĹžios institucijĹł bei verslo organizacijĹł poĹžiĹŤriu ÄŻ TPIP teikiamas perspektyvas buvo pakviesta 11 ekspertĹł ir nuomonÄ—s formuotojĹł iĹĄ Europos SÄ… jungos valstybiĹł. Tarp delegacijos nariĹł buvo ir vienas lietuvis – daugiau kaip ĹĄimtÄ… ÄŻmoniĹł ir verslo organizacijĹł vienijanÄ?ios Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) prezidentas Valdas Sutkus. Vizito metu delegacijos nariai – ÄŻvairiĹł ES ĹĄaliĹł atstovai – buvo supaĹžindinti su atsiverianÄ?iomis verslo galimybÄ—mis ir nauda smulkiosioms ir vidutinÄ—ms ÄŻmonÄ—ms. Anot V.Sutkaus, JAV ir ES yra strateginiai partneriai. TransatlantinÄ— prekybos sutartis bĹŤtĹł naudinga abiem pusÄ—ms, nes prekybos apimtis tarp JAV ir ES milĹžiniĹĄka. Kartu tai ir Lietuvos verslo galimybÄ— – ĹĄis dokumentas plaÄ?iau atvertĹł JAV rinkÄ… mĹŤsĹł produktams ir paslaugoms, o aukĹĄtĹłjĹł technologijĹł sektorius, kuris tampa vis konkurencinges-

nis visame pasaulyje, gautĹł daug naudos. Delegacijos nariai lankÄ—si VaĹĄingtone, ÄŒikagoje ir Hantsvilyje, susitiko su ÄŻvairiĹł verslo organizacijĹł, valdĹžios institucijĹł atstovais bei ekspertais. LVK prezidento nuomone, prekybos kliĹŤÄ?iĹł panaikinimas nuosekliai didintĹł prekybos apimtÄŻ. Lietuvai tai ypaÄ? aktualu dabar, kai dÄ—l ÄŻvykiĹł Ukrainoje ir su jais susijusiĹł verslo problemĹł Rusijoje Lietuvos verslui bĹŤtina ieĹĄkoti naujĹł galimybiĹł VakarĹł ĹĄaliĹł rinkose. „Tokios sutarties pasiraĹĄymas – iĹĄĹĄĹŤkis ne tik verslui, bet ir valstybinÄ—ms institucijoms. VaĹĄingtone susitikome su JAV valstybÄ—s departamento atstovais. Jie pristatÄ— dabar kylanÄ?ias grÄ—smes vykstant tarptautinei prekybai. Susitikime konstatuota, kad didÄ—jant verslo apimÄ?iai saugumo klausimas taip pat liks labai aktualus“, – kalbÄ—jo V.Sutkus. VaĹĄingtone delegacija taip pat susitiko su JAV Senato FinansĹł komiteto nariais, JAV valstybÄ—s departamento atstovais, lankÄ—si viename didĹžiausiĹł JAV BaltimorÄ—s uoste. *!6Ă&#x;VERSĂ&#x;LIĂ&#x;NINĂ&#x;KAIĂ&#x;MAĂ&#x;TOĂ&#x;Ă&#x; %UROĂ&#x;POSĂ&#x;POĂ&#x;TENĂ&#x;CIAĂ&#x;Lg

ÄŒikagoje delegacijos nariai dalyvavo susitikimuose su asocijuotĹł verslo struktĹŤrĹł atstovais. Pasak V.Sutkaus, JAV verslo asociacijos domisi Europos rinkomis: „Susitikime su ÄŒikagos prekybos rĹŤmais bei kitomis organizacijomis, kurioms priklauso po kelis tĹŤkstanÄ?ius ÄŻmoniĹł, aptarÄ—me galimybes jau dabar

1XRWULĂ…DVPHQLQLRDUFK\YR

%3Ă&#x;SUĂ&#x;TARĂ&#x;TISĂ&#x;SUĂ&#x;*!6Ă&#x;ÂŚĂ&#x;GAĂ&#x;LIĂ&#x;MYĂ&#x;BwĂ&#x;,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VOSĂ&#x;VERSĂ&#x;LUI

/LHWXYRVYHUVORNRQIHGHUDFLMRVSUH]LGHQWDV96XWNXVĂ„(6LU-$9UHQJLDPDSUHN\ ERVLULQYHVWLFLMĂ˜SDUWQHU \VWzVVXWDUWLVSODmLDXDWYHUWĂ˜-$9ULQNjPĂ‘VĂ˜SURGXN WDPVLUSDVODXJRPVRDXNĂ…WĂ˜MĂ˜WHFKQRORJLMĂ˜VHNWRULXVJDXWĂ˜GDXJQDXGRVÂł

suaktyvinti verslo organizacijĹł bendradarbiavimÄ…, kuris bĹŤtĹł naudingas verslininkams susipaĹžinti su vietos rinkomis. JAV verslas domisi Europa ir mato perspektyvĹł, ypaÄ? investicijomis ÄŻ IT sektoriĹł kuriant mokslo centrus. Hantsvilyje delegacija dalyvavo diskusijoje su farmacijos, IT ir transporto sektoriams atstovaujanÄ?iais vietos verslininkais, kurie aktyviai prekiauja ir bendradarbiauja su bendrovÄ—mis Europoje. „Kalbantis su vietos verslininkais tampa aiĹĄku, kad nepasinaudojame visomis galimybÄ—mis. Nors muitai tarp ES ir JAV vidutiniĹĄkai sudaro vos keletÄ… procentĹł, tai apsunkina smulkiojo ir vidutinio verslo galimybes pre-

kes eksportuoti ÄŻ JAV, nes tiek muitai, tiek jĹł administravimas didina sÄ…naudas“, – sakÄ— V.Sutkus. Dar daugiau problemĹł kyla dÄ—l skirtingĹł prekiĹł ir paslaugĹł standartĹł ir kitĹł netarifinio reguliavimo priemoniĹł. LVK prezidentas ÄŻsitikinÄ™s, kad Lietuva turi pasinaudoti atsiradusia galimybe: „Nors esame maĹža ĹĄalis, jau ne kartÄ… ÄŻrodÄ—me, kad mĹŤsĹł kuriami produktai ir paslaugos gali konkuruoti pasaulio rinkoje. TPIP sutartis kiekvienam suteiks naudos. Dabar eksportuojame prekes ÄŻ ES ĹĄalis, greitai turÄ—sime galimybÄ™ tiesiogiai prekiauti su JAV be jokiĹł apribojimĹł. Tai bĹŤtĹł didelÄ— ir mĹŤsĹł, ir visos Europos verslo paskata.“


9Ă‚mLDYLQVNRQXRWU

ULQNRVSXOVDV

%HQGURYzÄ6WDWRLO³/LHWXYDLQRULSDUGDYLQzWLQHWLNGHJDOXVEHWLUGXMDV

$EĂ&#x;RwĂ&#x;SISĂ&#x;SUĂ&#x;NORĂ&#x;VEĂ&#x;GAIS 6XVN\VWLQWjVLDVGXMDV/LHWXYDLJDOLWLHNWL1RUYHJLMRV NRPSDQLMDĂ„6WDWRLOÂł'LGĂ?LDXVLDVQRUYHJĂ˜SULYDOXPDV ÂąJUHLWDVGXMĂ˜SULVWDW\PDV7DmLDX\UDPDQDQmLĂ˜NDG SHQNHULPHWDLÂąSHULOJDVODLNRWDUSLVVXWDUmLDLQHV JDOLDWVLUDVWLPDĂ?HVQÂ?NDLQjVLĂ‘ODQmLĂ˜NRQNXUHQWĂ˜ M a r iu s JO K ĹŞ B A I T I S LR korespondentas

VyriausybÄ— ÄŻpareigojo bendrovÄ™ „Litgas“ derÄ—tis su „Statoil“. Norvegijos koncernas turÄ—tĹł tiekti maĹžiausiai 0,54 mlrd. kubiniĹł metrĹł suskytintĹłjĹł gamtiniĹł dujĹł per metus. Lietuva laivÄ…-saugyklÄ… „Independence“ nuomosis taip pat iĹĄ Norvegijos kompanijos „Hoegh LNG“. 'REIĂ&#x;jIAUĂ&#x;NEIĂ&#x;I¸Ă&#x;+AĂ&#x;TAĂ&#x;RO

Pirmieji oficialĹŤs pokalbiai su „Statoil“ dÄ—l dujĹł tiekimo prasidÄ—jo daugiau nei prieĹĄ dvejus metus. UĹžpernai Norvegijoje vieĹĄÄ—jÄ™s tuometis energetikos ministras Arvydas Sekmokas tarÄ—si su „Statoil“ kompanijos atstovais dÄ—l galimybÄ—s tiekti dujas ÄŻ LietuvÄ…. O pernai ten nuvyko ir prezidentÄ— Dalia GrybauskaitÄ—. Tuomet svarstyta, kad sutartis su „Statoil“ bĹŤtĹł naudinga Lietuvai, nes nedideli atstumai sumaĹžintĹł dujĹł transportavimo iĹĄlaidas. Be to, atplukdyti suskystintÄ…sias dujas iĹĄ Norvegijos galima kur kas greiÄ?iau nei, pavyzdĹžiui, iĹĄ Kataro ar PietĹł KorÄ—jos. Dujas gabenantis laivas iĹĄ Norvegijos KlaipÄ—dÄ… pasiektĹł per penkias dienas, o iĹĄ PietĹł KorÄ—jos – per daugiau nei mÄ—nesÄŻ. 0AĂ&#x;SIĂ&#x;Ă„LYĂ&#x;MASĂ&#x;BUĂ&#x;VOĂ&#x;GEĂ&#x;RIAUĂ&#x;SIAS

Vakar premjeras Algirdas ButkeviÄ?ius praneĹĄÄ—, kad jau apsisprÄ™sta dÄ—l techniniĹł detaliĹł suderinimo. O sutartis su „Statoil“ galiotĹł penkerius metus. Derybas tikimasi baigti jau birĹželÄŻ. Holdingo „Lietuvos energija“ valdomos bendrovÄ—s „Litgas“ vadovas Dominykas TuÄ?kus BNS teigÄ—, kad „Statoil“ pasirinkta, nes jos pasiĹŤlymas buvo geriausias. „EsminÄ—s komercinÄ—s sÄ…lygos yra apibrÄ—Ĺžtos, liko sutarti dÄ—l techniniĹł detaliĹł, teisinÄ—s kalbos formuluoÄ?iĹłâ€œ, – sakÄ— D.TuÄ?kus. Kol kas nÄ— viena pusÄ— neiĹĄduoda, kokia norvegĹł siĹŤloma dujĹł kaina.

TaÄ?iau Lietuvos energetikos instituto Energetikos kompleksiniĹł tyrimĹł laboratorijos vadovas Vaclovas MiĹĄkinis neabejojo, kad norvegai greiÄ?iausiai pasirinkti ne tik dÄ—l to, kad atgabenti dujas iĹĄ ĹĄios ĹĄalies truktĹł tik penkias dienas. „Tanklaiviai dujas gabena didelius atstumus, transportavimo iĹĄlaidos nesudaro labai reikĹĄmingos dalies. Manau, kad „Statoil“ pasiĹŤlÄ— tiesiog konkurencingiausiÄ… kainą“, – „Lietuvos rytui“ kalbÄ—jo V.MiĹĄkinis. 'AĂ&#x;LIĂ&#x;ATĂ&#x;SIĂ&#x;RASĂ&#x;TIĂ&#x;KONĂ&#x;KUĂ&#x;RENĂ&#x;TĂ‹

Pasak V.MiĹĄkinio, sÄ—kmingas derybas su „Statoil“ galÄ—jo lemti ne tik norvegĹł pasiĹŤlyta gera dujĹł kaina, bet ir stabilumas ir garantijos. Tiesa, energetikos specialistÄ… kiek stebino, kad ketinama pasiraĹĄyti penkerius metus galiosianÄ?iÄ… sutartÄŻ. „Gal reikÄ—tĹł pasiraĹĄyti trejiems metams? Per ilgesnÄŻ laikÄ… gali daug kas pasikeisti, atsirasti konkurentĹł, kurie pasiĹŤlytĹł maĹžesnÄ™ kainą“, – svarstÄ— Energetikos instituto mokslininkas. Tai, kad nuomosime laivÄ… ir dujas pirksime iĹĄ tos paÄ?ios ĹĄalies kompanijĹł, V.MiĹĄkinis sieja su pasitikÄ—jimu geopolitine prasme. +URĂ&#x;DINĂ&#x;GOĂ&#x;+AĂ&#x;TAĂ&#x;RAS

Energetikos ministras Jaroslavas NeveroviÄ?ius neseniai buvo uĹžsiminÄ™s, kad galimas dujĹł tiekÄ—jas yra ir valstybinÄ— Kataro kompanija „Qatar Liquefied Gas“. Tai didĹžiausia suskystintĹł jĹł dujĹł tiekÄ—ja pasaulyje, nusiteikusi ryĹžtingiau skverbtis ÄŻ EuropÄ…. Iki 2025 metĹł kompanija tikisi patenkinti 40 procentĹł Ĺžemyno dujĹł poreikio. ÄŽspĹŤdÄŻ, kad ĹĄi kompanija gali pradÄ—ti tiekti dujas Lietuvai, stiprino ir tai, jog Katare anksÄ?iau lankÄ—si tiek D.GrybauskaitÄ—, tiek energetikos ministras. TaÄ?iau tarp pretendentĹł Kataro ÄŻmonÄ—s nebeliko, apie derybas su „Statoil“ pirmasis paskelbÄ— ne J.NeveroviÄ?ius, o premjeras.

6ALĂ&#x;DOĂ&#x;TIEKĂ&#x;PATĂ&#x;RINĂ&#x;KOS Ă&#x;KIEKĂ&#x;IRĂ&#x;¡'AZPĂ&#x;ROM¨ â– Ă„6WDWRLOÂł\UDYLHQDVGLGĂ?LDXVLĂ˜ GXMĂ˜HNVSRUWXRWRMĂ˜SDVDXO\ MHRNRPSDQLMRVGDOLV(XURSRV GXMĂ˜ULQNRMH\UDEHYHLNWRNLD SDWNDLSLUĂ„*D]SURPÂł â–  Ă„6WDWRLOÂłWXULVXVN\VWLQWĂ˜MĂ˜ JDPWLQLĂ˜GXMĂ˜HNVSRUWRWHUPL QDOjLĂ…NXULRGXMRVHNVSRUWXR

MDPRVÂ’SDVDXOLRYDOVW\ELĂ˜ â– 7DmLDX/LHWXYRMHGXMĂ˜SRUHL NLVNDVPHWPHQNVWDGzOELR NXURSOzWURV3UDzMXVLDLVPH WDLVGXMĂ˜/LHWXYRMHVXYDUWR WDPLOLMDUGRNXELQLĂ˜PHW UĂ˜DUEDPLOLMDUGRPDĂ?LDX QHLXĂ?SHUQDL

PJHJXĂ?zVGĂ&#x;

"4!Ă&#x;ÂŚĂ&#x;JAUĂ&#x;NAUĂ&#x;JAĂ&#x;MEĂ&#x;BIUĂ&#x;RE 1HJ\Y \EzVGUDXGLPR EHQGURYzVĂ„%7$,QVX UDQFH&RPSDQ\ÂłILOLD ODV/LHWXYRMHÂ’VLNĂ‘Uz QDXMDPHELXUĂ˜SDVWD WHÂąVRVWLQzV9LUĂ…XOLĂ… NLĂ˜PLNURUDMRQHDWL GDU \WDPHYHUVORFHQW UHĂ„*UDQG2IILFHÂł Aud r o nÄ— U R V E LY T Ä–

Draudimo bendrovÄ—s „BTA Insurance Company“ filialas Lietuvoje iĹĄ sostinÄ—s Ĺ iaurÄ—s miestelio persikÄ—lÄ— ÄŻ VirĹĄuliĹĄkÄ—se iĹĄkilusÄŻ naujÄ… biurĹł pastatÄ…. „PradÄ—jome darbuotis pirmajame Lietuvoje verslo centre, kuriame ÄŻrengtos A energetinio efektyvumo patalpos. Tai – ir dalis mĹŤsĹł veiklos strategijos. Juk taupydami energijos iĹĄteklius palaikome tvarios miestĹł plÄ—tros idÄ—jÄ…, kuriÄ… skatina ir Europos SÄ… junga, ir mĹŤsĹł valstybÄ—. Svarbu, kad dirbdami tokiame biure sumaĹžinsime ir savo ÄŻmonÄ—s mokÄ—jimams uĹž energijÄ… skiriamas iĹĄlaidas. „Grand Office“ – biurĹł pastatas, Ĺžengiantis koja kojon su naujausiomis technologijomis, tausojanÄ?iomis aplinkÄ…. Mums tai priimtina“, – sakÄ— „BTA Insurance Company“ filialo Lietuvoje direktorius TadeuĹĄas Podvorski. Nors pasiekti ĹĄios draudimo ÄŻmonÄ—s senÄ… jÄŻ biurÄ… Ĺ iaurÄ—s miestelyje klientai galÄ—davo be didesniĹł kliĹŤÄ?iĹł, vis dÄ—lto naujokams kildavo keblumĹł. Jiems tekdavo ĹĄiek tiek paklaidĹžioti, nes ant neaukĹĄto pastato nebuvo iĹĄ tolo gerai matomos iĹĄorinÄ—s reklamos. UĹžtat naujÄ… jÄŻ biurÄ… papuoĹĄÄ— ryĹĄkios, gerai matomos BTA ĹĄvieslentÄ—s. O ir nukakti ÄŻ naujÄ… BTA buveinÄ™ klientai gali vakariniu sostinÄ—s aplinkkeliu.

'UDXGLPREHQGURYzVĂ„%7$,QVXUDQFH&RPSDQ\ÂłILOLDODV/LHWXYRMHQHVHQLDL Â’VLNĂ‘UzVRVWLQzV9LUĂ…XOLĂ…NLĂ˜UDMRQHLĂ…NLOXVLDPHYHUVORFHQWUHĂ„*UDQG2IILFHÂł

klientus, norinÄ?ius ÄŻsigyti draudimÄ…, bet ir registruosime bei administruosime ĹžalÄ…. ÄŽ naujÄ…sias patalpas persikÄ—lÄ— visas centrinis BTA filialo Lietuvoje biuras ir RytĹł regiono centras. Pirmajame aukĹĄte duris atvÄ—rÄ— modernus klientĹł aptarnavimo centras, o ÄŻ 3, 4, 5 ir 21 aukĹĄtus persikÄ—lÄ— Administracijos ir Ĺ˝alĹł reguliavimo departamentai. Atvykstantys klientai mĹŤsĹł biurÄ… gali pamatyti iĹĄ tolo. Jiems keliÄ… nurodo BTA ĹĄvieslentÄ— bei trys reklamos logotipai ant pastato fasado. – KokiĹł iĹĄskirtiniĹł savybiĹł turi bĹŤti aplinkoje, kurioje darbuojasi draudikai? – Draudikai, kaip ir kiekviena didelÄ— paslaugĹł verslo ÄŻmonÄ—, turi darbuotis ten, kur klientai gali bet kada greitai ir paprastai atvykti. GraĹžus, novatoriĹĄkas biurĹł pastatas suteikia jame ÄŻsikĹŤrusioms ÄŻmonÄ—ms solidumo. Be to, gamtÄ… tausojanti aplinka, kurioje dirba draudikai, neiĹĄvengiamai klientams siunÄ?ia ĹžiniÄ… ir apie bendrovÄ—s propaguojamas vertybes. Kadangi ÄŻmonÄ— sparÄ?iai pleÄ?iasi, keldamiesi ÄŻ erdvias patalpas dairÄ—mÄ—s ir ÄŻ ateitÄŻ. TikimÄ—s, kad, dirbdami efektyviai, bĹŤsime reikalingi ir naudingi savo klientams. DÄ—l jĹł patogumo pagal atnaujintÄ… BTA standartÄ… bĹŤtent ir ÄŻrengÄ—me modernĹł klientĹł aptarnavimo centrÄ….

– BiurĹł pastatai sostinÄ—je dygsta vienas po kito. Kokios prieĹžastys trukdÄ— juose iĹĄsirinkti tinkamas patalpas? – Nors biurams skirtĹł pastatĹł Vilniuje netrĹŤksta, surasti tokias, kokiĹł mums reikia, nebuvo paprasta. JĹł dairÄ—mÄ—s kelerius metus: ieĹĄkojome ir ĹĄiuolaikiniuose pastatuose Konstitucijos prospekte, ir kitose Vilniaus vietose. TaÄ?iau dauguma jĹł buvo uĹžimti dideliĹł tarptautiniĹł kompanijĹł, o likusios patalpos mums buvo per maĹžos, nutolusios vienos nuo kitĹł. O mums svarbu, kad atskiri bendrovÄ—s skyriai bĹŤtĹł arti vienas kito. Svarbu ir tai, kad esami bei nauji klientai galÄ—tĹł be vargo pasiekti mĹŤsĹł bĹŤstinÄ™.

– Verslo centro statytojai aiĹĄkino, kad ĹĄalia „Grand Office“ planuojama ÄŻrengti poilsio zonÄ…, skirtÄ… darbuotojĹł atokvÄ—pio valandÄ—lÄ—ms. NepamirĹĄote pasirĹŤpinti ir savo ĹžmonÄ—mis? – Mums ypaÄ? paranku tai, kad ĹĄalia „Grand Office“ bus ÄŻrengta poilsio zona. MĹŤsĹł darbas ÄŻtemptas, tad labai svarbu, kad darbuotojai turÄ—s kur atsipĹŤsti. PailsÄ—jÄ™ ĹžmonÄ—s dirba naĹĄiau. Be to, poilsio valandÄ—lÄ—s daro teigiamÄ… ÄŻtakÄ… ir nuotaikai, ir sveikatai.

– Kokios dar prieĹžastys lÄ—mÄ—, kad pasirinkote verslo centrÄ… „Grand Office“? – Verslo centras iĹĄkilo nuolat atsinaujinanÄ?iame, besipleÄ?ianÄ?iame VirĹĄuliĹĄkiĹł mikrorajone. JÄŻ su miestu jungia naujas vakarinis aplinkkelis, kuriuo mĹŤsĹł biurÄ…, kaip ir kitas verslo centre ÄŻsikĹŤrusias ÄŻmones, klientai gali nesunkiai pasiekti. Svarbu ir tai, kad „Grand Office“ suteikÄ— galimybÄ™ ÄŻkurti ĹĄiuolaikinÄŻ klientĹł aptarnavimo centrÄ…. Jame sutiksime ne tik

– BendrovÄ—s patalpĹł plÄ—tros poreikis neiĹĄvengiamai siejamas ir su klientĹł gausÄ—jimu. AtrodytĹł, kad mĹŤsĹł ĹĄalyje rinka pasidalyta, gyventojĹł skaiÄ?ius Lietuvoje traukiasi. Kokios prieĹžastys nulÄ—mÄ— plÄ—trÄ…? – Tam neiĹĄvengiamai teigiamÄ… ÄŻtakÄ… padarÄ— stiprios komandos darbas ir sÄ—kmingai pasirinkta strategija. Visus praÄ—jusius metus intensyviai plÄ—tÄ—me verslo paslaugĹł segmentÄ…, siekÄ—me pritaikyti klientams tin-

“

Kadangi ÄŻmonÄ— sparÄ?iai pleÄ?iasi, keldamiesi ÄŻ erdvias patalpas dairÄ—mÄ—s ir ÄŻ ateitÄŻ. 73RGYRUVNL

&AKĂ&#x;TAIĂ&#x;APIEĂ&#x;"4! â– 'UDXGLPREHQGURYzVDS\ YDUW DSHUQDLVLHNz POQOLWĂ˜ÂąPOQOLWĂ˜ GDXJLDXQHLPHW DLV 5LQNRVGDOLVSDGLGzMRLNL SURF â–  PĂ„%7$,QVXUDQ FH&RPSDQ\Âł6(ILOLDOR/LH WXYRMHWHLNLDPDVGUDXGLPR SDVODXJDVSDVLULQNRGDXJLDX NDLSWĂ‘NVWSULYDmLĂ˜LU YHUVORNOLHQWĂ˜ â–  ,Ă…WĂ‘NVWDQmLRGLGĂ?LDXVLĂ˜ /LHWXYRVNRPSDQLMĂ˜QHW SURFHQWĂ˜QDXGRMDVL %7$SDVODXJRPLV

kamiausius produktus. BTA tokia veikla itin pasiteisino – ĹĄiuo metu pagal paslaugĹł pardavimÄ… esame antri rinkoje. Konkuruojame siekdami klientams pasiĹŤlyti priimtiniausias kainas ir jiems labiausiai tinkanÄ?ius produktus. – JĹŤsiĹĄkiame akcijĹł krepĹĄyje iki vidurvasario turto draudimui taikoma iki 25 proc. nuolaida, automobiliĹł draudimui iki 35 proc. nuolaida. O kÄ… rodo statistika – ar ĹžmonÄ—s linkÄ™ drausti namus, keliones? – MĹŤsĹł duomenimis, ĹžmonÄ—s labiausiai linkÄ™ drausti keliones ir automobilius. TaÄ?iau visĹł iĹĄvardytĹł objektĹł draudimas yra iĹĄties populiarus. StengiamÄ—s paaiĹĄkinti klientams, kad draudimas turÄ—tĹł bĹŤti nuolatinis gyvenimo palydovas. Dabar BTA galioja akcija, kurios metu siĹŤlome ÄŻsigyti kompleksinÄŻ draudimÄ…, aprÄ—piantÄŻ turto, privalomÄ… jÄŻ civilinÄ—s atsakomybÄ—s, kasko ir keleiviĹł draudimÄ…. Kiekvienas gyventojas gali iĹĄsirinkti tinkamiausiÄ… kompleksinio draudimo pasiĹŤlymÄ… ir sutaupyti net iki 50 proc.


SPORTOĂ&#x;ARENA

SPORTAS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

0.XOELRQXRWU

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

KREP¸INIOĂ&#x;ORBITA CSKA parodÄ— jÄ—gÄ… Eurolygos fi na lÄ… pra lai mÄ—jÄ™ Maskvos CSKA krepĹĄininkai bando atsigriebti JungtinÄ—je lygoje. MaskvieÄ?iai vakar namie pergalingai baigÄ— ketvirtfinalio serijÄ…, ÄŻveikÄ™ Krasnodaro „Lokomotiv“ 84:65 ir laimÄ—jÄ™ serijÄ… 3:2. CSKA pralaimÄ—jo pirmuosius du maÄ?us savo arenoje, bet paskui dukart nugalÄ—jo Krasnodare. SveÄ?iams Mantas Kalnietis pelnÄ— 7 taĹĄkus, o Simas Jasaitis nebuvo registruotas. Pusfinalyje iki trijĹł pergaliĹł CSKA kovos su KazanÄ—s „Uniks“, o Vilniaus „Lietuvos rytas“ rytoj sveÄ?iuose pradÄ—s serijÄ… su Ĺ˝emutinio Naugardo „NiĹžnij Novgorod“. Jei CSKA nebĹŤtĹł laimÄ—jÄ™s serijos, pusfinalyje bĹŤtĹł kovojusios vien reguliariojo sezono A grupÄ—s komandos.

Tikslas jau arti ÄŒekijos lygos aukso link tvirtai Ĺžygiuoja KÄ™stuÄ?io KemzĹŤros treniruojama Nimburko ÄŒEZ komanda. Lietuvio auklÄ—tiniai antrosiose finalo rungtynÄ—se iĹĄvykoje 80:66 nugalÄ—jo Prostejovo „Ariete“ klubÄ… ir serijoje iki trijĹł pergaliĹł pirmauja 2:0. Vienuoliktojo iĹĄ eilÄ—s titulo siekiantis ÄŒEZ klubas pabaigti darbÄ… gali jau treÄ?iadienÄŻ per treÄ?iÄ…sias finalo rungtynes, kurios vyks Nimburke. Kosovo lygos finale antrÄ… jÄ… pergalÄ™ iĹĄkovojo ir serijoje iki trijĹł pergaliĹł 2:0 pirmauja PriĹĄtinos „Sigal“ komanda, kuriai dÄ—l sunkios traumos negali padÄ—ti Aurimas KieĹža. Antrosiose rungtynÄ—se „Sigal“ po pratÄ™simo 90:87 ÄŻveikÄ— „Peja“ ekipÄ….

Rodo, kÄ… sugeba Galingas Ĺžaidimas iĹĄkart po pertraukos tapo Stambulo „Fenerbahce“ vizitine kortele Turkijos lygos pusfinalio serijoje. AntrĹłjĹł rungtyniĹł antrojo kÄ—linio viduryje 10 taĹĄkĹł skirtumu atsilikÄ™ „Fenerbahce“ krepĹĄininkai po pasitarimo drabuĹžinÄ—je ÄŻjungÄ— aukĹĄtesnÄ™ pavarÄ… ir savo aikĹĄtÄ—je antrÄ… kartÄ… nugalÄ—jo Izmyro „Karsiyaka“ ekipÄ… 94:83. Tarp nugalÄ—tojĹł vÄ—l aktyviai ĹžaidÄ— Linas Kleiza – per 19,5 min. pelnÄ— 12 taĹĄkĹł (3/3 dvitaĹĄkiĹł, 2/4 tritaĹĄkiĹł). Stambulo komanda serijoje iki trijĹł pergaliĹł pirmauja 2:0. TreÄ?iosios ir, jei reikÄ—s, ketvirtosios rungtynÄ—s vyks Izmyre.

Finalo nepasiekÄ— Ilgai Lenkijos Ä?empionus kankinusiai Sopoto „Trefl“ komandai nepavyko laimÄ—ti lemiamo mĹŤĹĄio dÄ—l patekimo ÄŻ ĹĄalies pirmenybiĹł finalÄ…. Pusfinalio penktosiose rungtynÄ—se Dariaus MaskoliĹŤno treniruojami „Trefl“ krepĹĄininkai iĹĄvykoje 65:86 nusileido Zeliona Guros „Stelmet“ komandai, pralaimÄ—jo serijÄ… 2:3 ir kovos dÄ—l bronzos. Paskutiniame maÄ?e „Stelmet“ diktavo sÄ…lygas nuo pirmĹłjĹł minuÄ?iĹł ir visÄ… laikÄ… tolo nuo varĹžovĹł, o „Trefl“ nesugebÄ—jo sukurti intrigos. NugalÄ—tojams Mantas ÄŒesnauskis per 12,5 min. pelnÄ— 7 taĹĄkus. Abu „Trefl“ lietuviai atakavo labai netaikliai ir pelnÄ— po 3 taĹĄkus. Ĺ arĹŤnas Vasiliauskas ĹžaidÄ— 15 min., Simas ButerleviÄ?ius – 19 min. „PaaiĹĄkÄ—jo, kad mums „Stelmet“ yra per aukĹĄtas barjeras. Nesame verti patekti ÄŻ finalÄ…, – padarÄ— iĹĄvadÄ… D.MaskoliĹŤnas. – Daug pasiekÄ—me ir pusfinalyje kovojome gerai. TaÄ?iau kartais esame per jauni, kartais per kvaili, kartais pradedame bijoti, kad galime laimÄ—ti.“

WDĂ…NXVSHOQÂ?VĂ„ĂŒDOJLULR³’Ă?DLGzMDV-'HQWPRQDV VXNDPXROLX VDYRDNW\YLXĂ?DLGLPXGDXJLDXVLDSULVLGzMRSULHOĂ‘Ă?LRDQWURVLRVH/./ILQDORUXQJW\QzVH

SAUSRA. Vienas svarbiausiĹł „NeptĹŤno“ ĹžaidÄ—jĹł M.MaĹžeika vakar Kaune nepelnÄ— nÄ— taĹĄko

+AUĂ&#x;NIEĂ&#x;jIAIĂ&#x;I¸Ă&#x;TA¸Ă&#x;KwĂ&#x;¡.EPĂ&#x;TĂ„Ă&#x;NO¨Ă&#x;BANĂ&#x;GAS .DXQRĂ„ĂŒDOJLULRÂłNUHS Ă…LQLQNDLGXNzOLQLXVSD HU]LQRVDYRVLUJDOLXV EHWVXVLNDXSÂ?DQWURMRMH UXQJW\QLĂ˜GDO\MHVDYR DUHQRMHQXJDOzMR .ODLSzGRVĂ„1HSWĂ‘QjÂł LULĂ…O\JLQR/./ILQDORVH ULMRVUH]XOWDWjÂą „Žalgiris“ antrÄ…sias finalo rungtynes pradÄ—jo taip lyg bĹŤtĹł laimÄ—jÄ™s pirmÄ…sias ir jis, o ne „NeptĹŤnas“ pirmautĹł serijoje. Kauno krepĹĄininkĹł veiksmams trĹŤko sportinio įŞōlumo ir revanĹĄo siekio, ypaÄ? ginantis, todÄ—l antrajame kÄ—linyje „NeptĹŤnas“ buvo ÄŻgijÄ™s net 9 taĹĄkĹł persvarÄ… (39:30). Bet po pertraukos daugiau nei 8 tĹŤkst. sirgaliĹł Kauno arenoje iĹĄvydo kitokÄŻ „Žalgirio“ veidÄ…. Justinas Dentmonas (23 taĹĄkai), Robertas Javtokas (14) ir Paulius JankĹŤnas (13) sukĹŤrÄ— spurtÄ… treÄ?iajame kÄ—linyje ir po jo tapo aiĹĄku, kad LKL finalo serijoje iki keturiĹł pergaliĹł atkurta pusiausvyra.

„Man neatrodo, kad serijos baigtis jau nulemta. Mes vis dar turime namĹł aikĹĄtÄ—s pranaĹĄumÄ….“ .0DNVY\WLV

TreÄ?iasis finalo maÄ?as jau rytoj bus ĹžaidĹžiamas KlaipÄ—doje, kur „NeptĹŤnas“ laimÄ—jo pirmÄ…sias rungtynes (71:59) kovojant dÄ—l aukso. Ketvirtasis maÄ?as ĹĄeĹĄtadienÄŻ vyks Kaune. Penktasis – kitÄ… antradienÄŻ vÄ—l KlaipÄ—doje. ÄŽspĹŤdĹžiai. „PadarÄ—me tik tÄ… bĹŤtinÄ… darbÄ…, kuris turÄ—jo bĹŤti padarytas, kad grÄŻĹžtume ÄŻ kovÄ… serijoje. Manau, lĹŤĹžis ÄŻvyko treÄ?iajame kÄ—linyje, kai labai tvarkingai suĹžaidÄ—me gindamiesi, – sakÄ— „Žalgirio“ treneris Gintaras Krapi-

min. tĹĄk. 2 tĹĄk. 3 tĹĄk. 1 tĹĄk. a.k. r.p. p.k. kl. pr. n.k.

kas. – Nemanau, kad ĹžaidÄ—jai atsipalaiduos, nes jie Ĺžino, kad nesuĹžaidÄ— gerai.“ „BandÄ—me iĹĄlaikyti ÄŻtampÄ… iki pat rungtyniĹł pabaigos. NesÄ—kmÄ™ lÄ—mÄ— tai, kad leidome ÄŻsiĹžaisti J.Dentmonui, kuris prieĹĄ mus anksÄ?iau taip sÄ—kmingai neĹžaisdavo, – kalbÄ—jo „NeptĹŤno“ treneris Kazys Maksvytis. – AtsipraĹĄau komandos dÄ—l techninÄ—s praĹžangos. Tada kritome ÄŻ duobÄ™, „Žalgiris“ tuo pasinaudojo. Tas kÄ—linys turbĹŤt ir lÄ—mÄ— maÄ?o baigtÄŻ. Man neatrodo, kad finalo serijos baigtis jau nulemta. Mes vis dar turime namĹł aikĹĄtÄ—s pranaĹĄumÄ….“ Lyderis. Po pirmĹłjĹł septyniĹł Kauno komandos tritaĹĄkiĹł pro ĹĄalÄŻ J.Dentmono taiklĹŤs metimai iĹĄjudino „Žalgirio“ puolimo maĹĄinÄ…. 2012 metĹł NBA antrinÄ—s lygos Ä?empionu tapÄ™s amerikietis vakar pelnÄ— 23 taĹĄkus (5 iĹĄ 9 tritaĹĄkiĹł), atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir padarÄ— viskÄ…, kad ĹžengtĹł ĹžingsnÄŻ LKL aukso Ĺžiedo link. LĹŤĹžis. Rungtynes geriau pradÄ—jÄ™s „NeptĹŤnas“ dar pirmavo 48:44 treÄ?iojo kÄ—linio pradĹžioje,

min. tĹĄk. 2 tĹĄk. 3 tĹĄk. 1 tĹĄk. a.k. r.p. p.k. kl. pr. n.k.

kai Kauno arenoje vis dar sklandÄ— galimos staigmenos nuojauta. Bet jÄ… netrukus nupĹŤtÄ— „Žalgirio“ krepĹĄininkai, treÄ?iajame kÄ—linyje surengÄ™ ÄŻspĹŤdingÄ… spurtÄ… 19:2. P.JankĹŤnas per ĹĄiÄ… atkarpÄ… pelnÄ— 8 taĹĄkus, iĹĄ jĹł 4 per vienÄ… atakÄ…, kai dÄ—l savo ĹžaidÄ—jĹł praĹžangos nesutikÄ™s ir kaĹžkÄ… leptelÄ—jÄ™s teisÄ—jams „NeptĹŤno“ treneris K.Maksvytis buvo nubaustas technine praĹžanga. „Žalgiris“ buvo sukaupÄ™s 15 taĹĄkĹł persvarÄ…, jÄ… rungtyniĹł pabaigoje klaipÄ—dieÄ?iai kiek aptirpdÄ—. Ataka. GraĹžiausiÄ… atakÄ… vakar surengÄ— Ĺ arĹŤnas JasikeviÄ?ius su ArtĹŤru GudaiÄ?iu. Tai buvo paprastas derinys „du prieĹĄ du“, firminis Ĺ .JasikeviÄ?iaus perdavimas, bet toks galingas kamuolio dÄ—jimas, kokÄŻ varĹžovams per galvÄ… atliko A.Gudaitis, pasitaiko retai. Taktika. K.Maksvytis buvo uĹžÄ?iuopÄ™s silpniausiÄ… „Žalgirio“ vietÄ…. Dauguma „NeptĹŤno“ atakĹł vakar ritosi ĹžaidĹžiant prieĹĄ Ĺ .JasikeviÄ?iĹł. 38 metĹł gynÄ—jas nespÄ—davo paskui ArnÄ… ButkeviÄ?iĹł ar Edga-

rÄ… UlanovÄ…, o ĹĄie auksinÄ—s 1992 metais gimusiĹłjĹł kartos vaikinai prieĹĄ net ĹĄeĹĄiolika metĹł vyresnÄŻ savo varĹžovÄ… atakavo drÄ…siai ir taikliai. Ginantis aukĹĄti „NeptĹŤno“ gynÄ—jai prilipdavo prie „Žalgirio“ ÄŻĹžaidÄ—jo – J.Dentmono, Ĺ .JasikeviÄ?iaus ar Vytenio ÄŒiĹžausko, o savo ĹžemiausiÄ… ĹžaidÄ—jÄ… MindaugÄ… GirdĹžiĹŤnÄ… priskirdavo puolant maĹžiau pavojingo Vytenio LipkeviÄ?iaus gynybai. Ĺ eĹĄÄ—lyje. „NeptĹŤnui“ pritrĹŤko didesnÄ—s puolimo galios. Ekipos dvasinis lyderis Martynas MaĹžeika ĹĄÄŻkart nepelnÄ— nÄ— taĹĄko, o rezultatyviausias pirmojo finalo maÄ?o ĹžaidÄ—jas Tyrone’as Brazeltonas tepelnÄ— 5 taĹĄkus. SkaiÄ?ius. Tai buvo pirmas kartas, kai ĹĄiame LKL Ä?empionate „Žalgiris“ ÄŻveikÄ— „NeptĹŤną“. Iki ĹĄiol visas tris akistatas – dvi reguliariajame Ä?empionate ir vienÄ… finale buvo laimÄ—jÄ™s uostamiesÄ?io klubas. KlaipÄ—dieÄ?iai buvo ÄŻveikÄ™ „ŽalgirÄŻâ€œ ir prieĹĄ sezonÄ… Vlado Garasto turnyre, o Kauno klubas vienintelÄ™ pergalÄ™ prieĹĄ „NeptĹŤną“ buvo pasiekÄ™s per Lietuvos krepĹĄinio federacijos taurÄ—s varĹžybĹł maÄ?Ä… dÄ—l treÄ?iosios vietos. (LR)


VSRUWRDUHQD

."!Ă“jEMĂ“PIOĂ“NAĂ“TAS5\WĂ˜NRQIHUHQFL MRVILQDORWUHmLRVLRVUXQJW\QzV LNL SHUJDOLĂ˜ Ă„0LDPL+HDW³¹Ä,QGLDQD 3DFHUVÂł /-DPHVDV':D GHÂśDV3*HRUJHÂśDVVHULMD 9DNDUĂ˜NRQIHUHQFLMRVILQDORWUHmLRVLRV UXQJW\QzVĂ„2NODKRPD&LW\7KXQ GHU³¹Ä6DQ$QWRQLR6SXUVÂł 5:HVWEURRNDV.'XUDQWDV(*L QRELOL7'XQFDQDVVHULMD )SĂ“PAĂ“NIĂ“JOSĂ“LYĂ“GAĂ“DVLVWXUDV0D ODJRVĂ„8QLFDMDÂł 0.X]PLQVNDV PLQDWNNDP'6DERQLV PLQ Âą0DGULGRĂ„5HDOÂł %DGDORQRVĂ„-RYHQWXW³¹Ä9DOHQFLDÂł ./DYULQRYLmLXVPLQ Ă„%DUFHORQD³¹6HYLOLMRVĂ„&DMDVROÂł Ă„%LOEDR³¹Ä5LR1DWXUDÂł 0XUVLMRV8&$0Âą6DUDJRVRV &$,9LWRULMRVĂ„/DERUDO.XW[DÂł ¹Ä)XHQODEUDGD³Ä9DOODGROLGÂł Âą/DV3DOPDVRĂ„+HUEDOLIHÂł 0DQUHVRVĂ„%UXL[DGÂś2U³¹Ä,EHURV WDUÂł6DQ6HEDVWLDQRĂ„*LSX] NRD³¹0DGULGRĂ„(VWXGLDQWHVÂł *DOXWLQzUHJXOLDULRMRVH]RQRULNLXRWz Ă„5HDO³¹LUĂ„9DOHQFLD³¹ LUĂ„%DUFHORQD³¹LUĂ„8QL FDMD³¹LUĂ„+HUEDOLIH³¹LU Ă„/DERUDO.XW[D³¹LU Ă„&DMDVRO³¹LU&$,ÂąLU Ă„-RYHQWXW³¹LUĂ„*LSX] NRD³¹LUĂ„,EHURVWDU³¹ LUĂ„5LR1DWXUD³¹LU 8&$0ÂąLUĂ„%LOEDR³¹LU Ă„)XHQODEUDGD³¹LUĂ„(V WXGLDQWHV³¹LUĂ„%UXL[DGÂś2UÂł ÂąLUĂ„9DOODGROLG³¹LU 5H]XOWDW\YLDXVLĂ?DLGzMDL$3DQNR Ă„)XHQODEUDGDÂł ÂąWĂ…N -5RELQVRQDV Ă„*LSX]NRDÂł Âą -'RHOOPDQDV Ă„9DOHQFLDÂł Âą $0XPEUX Ă„%LOEDRÂł Âą $1RFLRQL Ă„/DERUDO.XW[DÂł Âą 6/OXOOLV Ă„5HDOÂł Âą 4URĂ“KIĂ“JOSĂ“LYĂ“GA3XVILQDOLRSLUPRVLRV UXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ˜ %DQGLUPRV Ă„%DQYLW³¹6WDPEXORĂ„*DODWDVDUD\Âł $QWURVLRVUXQJW\QzV6WDPEXORĂ„)H QHUEDKFHÂł /.OHL]DPLQ Âą ,]P\URĂ„.DUVL\DNDÂł VHULMD Ă„%DQYLW³¹Ä*DODWDVDUD\Âł  )TAĂ“LIĂ“JOSĂ“LYĂ“GAĂ“.HWYLUWILQDOLRWUHmLRVLRV UXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ˜ (PLOLMRV 5HGĂ?RĂ„*ULVVLQ%RQÂł 5.DXNzQDV PLQSUDĂ? Âą6LHQRVĂ„0RQWH SDVFKLÂł %ULQGL]LRĂ„(QHOÂł Âą6DVDULRĂ„%DQFRGL6DUGHJQDÂł 3LVWRMRVĂ„*LRUJLR7HVL³¹0L ODQRĂ„(PSRULR$UPDQLÂł  5RPRVĂ„$FHD³¹.DQWXĂ„$FTXD9LWDV QHOODÂł  .HWYLUWRVLRVUXQJW\QzVĂ„*LRUJLR7HVLÂł ¹Ä(PSRULR$UPDQLÂł VHULMD 6OĂ“KIEĂ“TIĂ“JOSĂ“LYĂ“GAĂ“3XVILQDOLRSLU PRVLRVUXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ˜ %HUO\QR$/%$Âą.YDNHQEULXNRĂ„$UW ODQG'UDJRQVÂł SRSUDWÂ?VLPR 0LXQFKHQRĂ„%D\HUQ³¹2OGHQEXUJR (:( 0RANĂ“CĂ…Ă“ZIĂ“JOSĂ“LYĂ“GA3XVILQDOLRWUHmLR VLRVUXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ˜ 'LĂ?RQR -'$Âą/LPRĂ?R&63 VHULMD 1DQVL6/8&Âą6WUDVEĂ‘UR6,*  ,ENĂ“KIĂ“JOSĂ“LYĂ“GA3XVILQDOLRSHQNWRVLRV UXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ˜ =HOLRQD *XURVĂ„6WHOPHWÂł 0kHVQDXVNLV PLQ Âą6RSRWRĂ„7UHIOÂł Ă‚9DVLOLDXVNDV PLQ6%XWHUOHYLmLXVPLQ PHWLPĂ˜ VHULMD )LQDOH LNLSHUJDOLĂ˜Ă?DLV=JRĂ?HOHFRĂ„7XURZÂł '.UHVWLQLQDV ¹Ä6WHOPHWÂł 3LOĂ“VwĂ“NIĂ“JOSĂ“LYĂ“GA)LQDORDQWURVLRV UXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ˜ /LXEOLDQRV

2ANĂ&#x;KIĂ&#x;NIS ,IEĂ“TUĂ“VOSĂ“MOĂ“TEĂ“RĂŒĂ“LYĂ“GAĂ“)LQDORSLU PRVLRVUXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ˜ .DXQRĂ„$FPHĂŒDOJLULV³¹9LOQLDXV Ă„7DXUDV9LOQLDXVNROHJLMDÂł SR SUDWÂ?VLPR',OmLXNDLWz*.DYD OLDXVNDLWz 

&UTĂ&#x;BOĂ&#x;LAS ,IEĂ“TUĂ“VOSĂ“!Ă“LYĂ“GAĂ“DVLVWXUDV Ă„.ODLSzGRVJUDQLWDV³¹ÄÂLDXOLDLÂł 53RĂ…NXV =-HVLSRYDV  '*DONHYLmLXV  3DNUXRMRĂ„.UXRMD³¹9LOQLDXVĂ„ĂŒDOJL ULVÂł 3DQHYzĂ?LRĂ„(NUDQDV³¹0DULMDPSR OzVĂ„6Ă‘GXYDÂł 9%DUDQRYVNLV 0Ă‚REOLQVNDV  .ODLSzGRVĂ„$WODQWDV³¹Ä7UDNDLÂł '0LFHLND 7/DEXNDV  3LUPDXMDĂ„ĂŒDOJLULV³¹WĂ…N UXQJW Ă„$WODQWDV³¹  Ă„.UXRMD³¹ Ă„7UDNDL³¹ Ă„6Ă‘GXYD³¹ *DUJĂ? GĂ˜Ă„%DQJD³¹ Ă„(NUDQDV³¹  Ă„.ODLSzGRVJUDQLWDV³¹ Ă„Ă‚LDXOLDL³¹  Ă„'DLQDYD³¹ 

!UTOĂ&#x;MOĂ&#x;BIĂ&#x;LIĂ‹Ă&#x;SPORĂ&#x;TAS ¸&ORĂ“MUĂ“LwSĂ“ŠÓPAĂ“SAUĂ“LIOĂ“jEMĂ“PIO NAĂ“TASĂ“Ă‚HĂ…WDVLVHWDSDVÂą0RQDNR GLGĂ?LRMRSUL]ROHQNW\QzV15RVEHU JDV 9RNLHWLMDĂ„0HUFHGHVÂł ÂąYDO PLQVHN/+DPLOWRQDV 'L GĂ?LRML%ULWDQLMDĂ„0HUFHGHVÂł ÂąDWVLOL NRVHN'5LFFLDUGR $XVWUDOLMD Ă„5HG%XOOÂł ÂąVHN)$ORQVR ,VSDQLMDĂ„)HUUDULÂł ÂąVHN 1+XHONHQEHUJDV 9RNLHWLMDĂ„)RUFH ,QGLDÂł ÂąDWVLOLNRUDWX-%XWWRQDV 'LGĂ?LRML%ULWDQLMDĂ„0F/DUHQÂł Âą )0DVVD %UD]LOLMDĂ„:LOOLDPVÂł Âą 5*URVMHDQDV 3UDQFĂ‘]LMDĂ„/RWXVÂł Âą-%LDQFKL 3UDQFĂ‘]LMDĂ„0DUXV VLDÂł Âą.0DJQXVVHQDV 'DQLMD Ă„0F/DUHQÂł Âą %HQGURMLÂ’VNDLWD15RVEHUJDVÂą WĂ…N/+DPLOWRQDVÂą )$ORQVR ,VSDQLMDĂ„)HUUDULÂł Âą '5LFFLDUGRÂą1+XHONHQEHU JDVÂą69HWWHOLV 9RNLHWLMDĂ„5HG %XOOÂł Âą9%RWWDVDV 6XRPLMD Ă„:LOOLDPVÂł Âą-%XWWRQDVÂą .RPDQGĂ˜Â’VNDLWDĂ„0HUFHGHV³¹ WĂ…NĂ„5HG%XOO³¹Ä)HU UDUL³¹Ä)RUFH,QGLD³¹ Ă„0F/DUHQ³¹Ä:LOOLDPV 0HUFHGHV³¹Ä7RUR5RVVR³¹ Ă„/RWXV³¹Ä0DUXVVLD³¹

15RVEHUJDV SRSHUJDOzV 0RQWH.DUOH WDSRĂ„)RUPX OzVÂłVH]RQR O\GHULX

'YĂ&#x;VEĂ&#x;NIĂ&#x;MgĂ&#x;SUĂ&#x;JAUĂ&#x;KwĂ&#x;TRAĂ&#x;GEĂ&#x;DIĂ&#x;JA *HULDXVLDĂ…DOLHVGLVNR PHWLNz=LQDLGD6HQGULĂ‘Wz SDWHNRÂ’DYDULMjMRVYDL UXRMDPDVDXWRPRELOLV PLUWLQDLVXĂ?DORMRPH WÂ?GYLUDWLQLQNÂ?6XNUzV WDVSRUWLQLQNz/DWYLMRMH VWDUWDYRQRUzGDPDDW VLNUDW\WLVORJLĂ˜PLQmLĂ˜

Ă„5HXWHUVÂłQXRWU

+REPĂ&#x;¸IĂ&#x;NIS

Ă„2OLPSLMDÂł '*DLOLXVWUDXPXRWDV Âą 1RYR0HVWRĂ„.UNDÂł VHULMD hEĂ“KIĂ“JOSĂ“LYĂ“GA)LQDORDQWURVLRVUXQJW\ QzV LNLSHUJDOLĂ˜ 3URVWHMRYRĂ„$ULHWHÂł Âą1LPEXUNRk(= VHULMD +OĂ“SOĂ“VOĂ“LYĂ“GA)LQDORDQWURVLRVUXQJ W\QzV LNLSHUJDOLĂ˜ Ă„3HMD³¹3ULĂ… WLQRVĂ„6LJDOÂł $.LHĂ?DWUDXPXRWDV  SRSUDWÂ?VLPRVHULMD 'RUĂ“ZIĂ“JOSĂ“LYĂ“GA)LQDORNHWYLUWRVLRV UXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ˜ Ă„.XWDL VL³¹7ELOLVLRĂ„'LQDPRÂł VHULMD Ă„'LQDPR³ÅDOLHVmHPSLRQXWDSR jMÂ’NDUWjRWLWXOjVXVLJUjĂ?LQRSR PHWĂ˜SHUWUDXNRV 0ORĂ“TUĂ“GAĂ“LIĂ“JOSĂ“LYĂ“GAĂ“)LQDORWUHmLRVLRV UXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ˜ *LPDUDLQ VRĂ„9LWRULD³¹/LVDERQRVĂ„%HQILFDÂł VHULMD Ă„%HQILFD³ÅDOLHV mHPSLRQHWDSRjMÂ’NDUWj ÂśVEIĂ“CAĂ“RIĂ“JOSĂ“LYĂ“GAĂ“)LQDORVHSWLQWRVLRV UXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ˜ /XJDQR Ă„7LJHUV³¹)ULEĂ‘URĂ„2O\PSLFÂł VHULMD Ă„7LJHUVÂłNXULDPHĂ?DLGz EXYÂ?V.DXQRĂ„ĂŒDOJLULRÂłSXROzMDV 7UDYLVDV:DWVRQDVĂ…DOLHVmHPSLRQX WDSRjMÂ’NDUWjRWLWXOjVXVLJUjĂ?LQR SRPHWĂ˜SHUWUDXNRV

Z.SendriĹŤtÄ— savo „Audi A4“ vyko iĹĄ vakarinÄ—s treniruotÄ—s, kai kelyje MaĹžeikiai–Skuodas ÄŻ keliÄ… netikÄ—tai ÄŻsuko dviraÄ?iu vaĹžiuojanti mergaitÄ—. Penktadienio vakarÄ…, apie 18 val., ÄŻvykÄ™s susidĹŤrimas GintalaiÄ?iĹł kaimo ribose baigÄ—si tragiĹĄkai – mergaitÄ— mirÄ— ÄŻvykio vietoje. )¸Ă&#x;VAĂ&#x;Ă€IAĂ&#x;VOĂ&#x;I¸Ă&#x;¸AĂ&#x;LUĂ&#x;TIĂ&#x;NIOĂ&#x;KEĂ&#x;LIO

Portalo lrytas.lt Ĺžiniomis, mergaitÄ— dviraÄ?iu iĹĄvaĹžiavo iĹĄ ĹĄalutinio kelio.

„TreniruotÄ—s ir varĹžybos yra mano darbas, o ne pramoga, tad uĹžsidaryti namie tarp keturiĹł sienĹł ir kraustytis iĹĄ proto nÄ—ra iĹĄeitis.“ =6HQGULĂ‘Wz

DÄ—l ÄŻvykio pradÄ—tas ikiteisminis tyrimas. KlaipÄ—doje atliekama ekspertizÄ—, ÄŻ SkuodÄ… mergaitÄ— bus parveĹžta ir paĹĄarvota ĹĄiandien. „Tai didelÄ— nelaimÄ— ne tik mergaitÄ—s ĹĄeimai, bet ir Z.SendriĹŤtei. Kalbama, kad ji vaĹžiavo iĹĄ treniruotÄ—s, kai mergaitÄ— ÄŻvaĹžiavo ÄŻ kelią“, – sakÄ— vienas Skuodo gyventojĹł. .EĂ&#x;NOĂ&#x;RwĂ&#x;JOĂ&#x;UĂ€Ă&#x;SIĂ&#x;DAĂ&#x;RYĂ&#x;TIĂ&#x;NAĂ&#x;MIE

Nepaisant nelaimÄ—s, ĹĄeĹĄtadienÄŻ Z.SendriĹŤtÄ— iĹĄvyko ÄŻ Latvijos miestÄ… ValmierÄ…. 29 metĹł lengvaatletÄ— ten dalyvavo Baltijos

'LVNRPHWLNz=6HQGULĂ‘WzSDWHNRÂ’WUDJLĂ…NDLSDVLEDLJXVÂ’Â’Y\NÂ’NHO\MH

ĹĄaliĹł disko metimo turnyre. Nors jos treneris Aloyzas Jasmontas nereikalavo vykti ÄŻ varĹžybas, Londono olimpiniĹł ĹžaidyniĹł dalyvÄ— nusprendÄ—, kad tai bĹŤtĹł geras bĹŤdas atsiplÄ—ĹĄti nuo sunkiĹł minÄ?iĹł. „Apimta didelio ĹĄoko ir streso po tokio skaudaus ir nelaimingo atsitikimo, priÄ—miau sprendimÄ… vaĹžiuoti ÄŻ LatvijÄ… ne kaip ÄŻ varĹžybas siekti rezultato, o turÄ—dama tikslÄ… apmÄ…styti ĹĄÄŻ skaudĹł nelaimingÄ… atsitikimÄ…. NorÄ—jau atitrĹŤkti nuo liĹŤdnĹł minÄ?iĹł, – Lietuvos lengvosios atletikos federacijos (LLAF) iĹĄplatintame pareiĹĄkime cituojama Z.SendriĹŤtÄ—. – TreniruotÄ—s ir varĹžybos yra mano darbas, o ne pramoga, tad uĹžsidaryti namuose tarp keturiĹł sienĹł ir kraustytis iĹĄ proto nÄ—ra iĹĄeitis. Labai iĹĄgyvenu dÄ—l incidento. UĹžjauÄ?iu Ĺžuvusios mergaitÄ—s tÄ—velius ir artimuosius, kad nepavyko iĹĄvengti nelaimÄ—s.“ Valmieroje vykÄ™s Baltijos ĹĄaliĹł metimĹł maÄ?as nÄ—ra komercinÄ—s varĹžybos. Net ir tapusi nugalÄ—toja Z.Send-

riĹŤtÄ— jokios premijos negalÄ—jo tikÄ—tis. Nors Lietuvos sportininkei ir pavyko uĹžimti pirmÄ… jÄ… vietÄ…, jos rezultatai ĹĄiose varĹžybose buvo kuklĹŤs. Geriausiu bandymu Latvijoje Z.SendriĹŤtÄ— ÄŻrankÄŻ nusviedÄ— 57 m 32 cm – tai 8 m 65 cm maĹžiau nei jos asmeninis rekordas, pasiektas 2013 metais, kai ji buvo pripaĹžinta geriausia Lietuvos lengvaatlete. !TĂ&#x;¸AUĂ&#x;KwĂ&#x;KEĂ&#x;LIOĂ&#x;NŠĂ&#x;Â?Ă&#x;*!6

Nelaimingas ÄŻvykis pakeitÄ— kitus sportininkÄ—s planus: disko metikÄ— ĹĄiandien turÄ—jo vykti ÄŻ DeimantinÄ—s lygos varĹžybas Amerikoje. „Buvo planuota kelionÄ— ÄŻ JudĹžinÄ…, JAV. IĹĄskristi turÄ—jau ĹĄÄŻ antradienÄŻ anksti ryte iĹĄ Vilniaus. Bilietus ir vizÄ… turÄ—jau, bet iĹĄ karto po nelaimÄ—s viskÄ… atĹĄaukiau“, – sakÄ— Z.SendriĹŤtÄ—. Vakar dar nebuvo aiĹĄku, ar sportininkÄ— dalyvaus savaitgalÄŻ vyksianÄ?iose LLAF taurÄ—s varĹžybose Kaune. (BNS, „Lrytas.lt“, LR)

IĹ Ĺ ĹŞKÄŽ KARĹ ÄŒIUI VILNIUJE METÄ– APIE 7000 BÄ–GIKŲ 7%DXURQXRWU

¸VIESLENTw

PJHJXĂ?zVGĂ&#x;

'LGĂ?LXOLVNDUĂ…WLVVHNPDGLHQÂ’QHLĂ…JjVGLQREzJLPRPzJzMĂ˜ÂąWUHmLjNDUWVXUHQJWDPHĂ„1LNH:H5XQÂł9LOQLDXVSXVPD UDWRQ\MHYDUĂ?zVLDSLHWĂ‘NVWGDO\YLĂ˜3DJULQGLQLDPHNPEzJLPHQXJDOzMR5HPLJLMXV.DQm\V YDOPLQ VHN LU5DVD'UD]GDXVNDLWz YDOPLQVHN 7DUSEzJXVLĂ˜EXYRLUSURIHVLRQDOĂ˜LUEĂ‘U \VĂ?LQRPĂ˜Ă?PRQLĂ˜LU GDXJLDXQHLVNLUWLQJĂ˜Â’PRQLĂ˜NRPDQGĂ˜DWVWRYĂ˜ QXRWUDSDmLRMHÂąEHQGURYzVĂ„/LWFRQÂłEzJLNDL 7DUSWDXWLQLDL Ă„1LNHÂłEzJLPRUHQJLQLDLY\NVWDSDVDXOLRPLHVWXRVHMXRVHGDO\YDXMDEHYHLNWĂ‘NVWEzJLPRHQWX]LDVWĂ˜


VSRUWRDUHQD

Ă&#x;PJHJXĂ?zVG

ÂľIAUĂ&#x;RIEĂ&#x;jIAIĂ&#x;NEĂ&#x;SUĂ&#x;LAIĂ&#x;KwĂ&#x;2UĂ&#x;SIĂ&#x;JOSĂ&#x;ATAĂ&#x;KĂ‹Ă&#x;MAĂ&#x;¸IĂ&#x;NOS

Vladimiras Putinas buvo pamalonintas – 16 dienĹł Minske rusai darÄ—, kÄ… norÄ—jo, ir ant ledo, ir visame mieste. SekmadienÄŻ finalÄ… stebint Rusijos prezidentui, o tribĹŤnose absoliuÄ?iÄ… daugumÄ… vietĹł uŞėmus Rusijos aistruoliams, rusai ant ledo 5:2 pranoko Suomijos rinktinÄ™ ir iĹĄkovojo aukso medalius. Kartu jie atkerĹĄijo suomiams uĹž pralaimÄ—jimÄ… olimpinio turnyro ketvirtfinalyje. Olimpiniais metais rengiamas pasaulio Ä?empionatas turi tokÄŻ bruoŞą, kad suteikia ĹĄansÄ… atsigriebti, ir rusai tuo pasinaudojo. Finale rusĹł nesustabdÄ— ir tai, kad jiems teko Ĺžaisti be trenerio Olego Znaroko. BuvÄ™s Latvijos rinktinÄ—s ĹžaidÄ—jas buvo diskvalifikuotas, nes pusfinalio rungtynÄ—se su ĹĄvedais (3:1) elgÄ—si kaip teroristas, varĹžovĹł treneriui rodydamas gestÄ…, kuris reiĹĄkia grasinimÄ… perpjauti gerklÄ™. Komandai finale vadovavo kitas buvÄ™s Latvijos rinktinÄ—s ĹžaidÄ—jas Haris Vituolinis. PraÄ—jusiĹł metĹł Ä?empionai ĹĄvedai ÄŻ MinskÄ… buvo atvykÄ™ be bĹŤrio

$3QXRWU

3DVDXOLROHGRULWXOLRmHP SLRQDWDV0LQVNHEDLJzVL QHDEHMRWLQX5XVLMRVULQN WLQzVWULXPIX5XVDLODL PzMRYLVDVUXQJW\QLĂ˜ LUQXVLSORYzJzGRVGzPÂ? SRWUDJLĂ…NRSDVLURG\PR YDVDUÂ’6RmLRĂ?LHPRV ROLPSLQzVHĂ?DLG\QzVH

9LVDVUXQJW\QLĂ˜0LQVNHODLPzMXVL5XVLMRVULQNWLQzDWVLJULHEzXĂ?QHVzNPÂ?6RmLRĂ?LHPRVROLPSLQzVHĂ?DLG\QzVH

lyderiĹł, kuriems buvo sunku nusiteikti kovai po olimpinio turnyro, ir tenkinosi bronza. MaĹžajame finale jie 3:0 pranoko Ä?ekus. Rusai laimÄ—jo pasaulio Ä?empionatÄ… penktÄ… kartÄ… istorijoje – anksÄ?iau jie triumfavo 1993, 2008, 2009 ir 2012 metais. Finale net keturis iĹĄ penkiĹł ÄŻvarÄ?iĹł rusai ÄŻmuĹĄÄ—, kai iĹĄ aikĹĄtÄ—s buvo paĹĄalinti Suomijos rinktinÄ—s ĹžaidÄ—jai. „Mes Ä?ia atvykome laimÄ—ti ir tai padarÄ—me“, – sakÄ— Rusijos rinktinÄ—s puolÄ—jas Nikolajus Kuliominas.

Visas rungtynes laimÄ—jÄ™ rusai pelnÄ— daugiausia ÄŻvarÄ?iĹł (42) ir praleido maĹžiausiai (10). „LaimÄ—ti sidabrÄ… – puikus rezultatas“, – patenkintas buvo ir Suomijos rinktinÄ—s ĹžaidÄ—jas Tuukka Mantyla. „Mes tikÄ—jomÄ—s aukso, bet kova buvo labai sunki, todÄ—l esame patenkinti tuo, kÄ… pasiekÄ—me“, – kalbÄ—jo Ĺ vedijos rinktinÄ—s puolÄ—jas Joakimas LindstrĂśmas. Nors Rusijos rinktinÄ—s treneris O.Znarokas dÄ—l savo iĹĄsiĹĄokimo buvo diskvalifikuotas ir neteko akreditacijos, jam niekas

)LQDOj93XWLQDVLU$/XNDĂ…HQNDVWHEzMRNDUWX

0AĂ&#x;SAUĂ&#x;LIOĂ&#x;LEDOĂ&#x;RITULIOĂ&#x;jEMĂ&#x;PIOĂ&#x;NAĂ&#x;TAS &IĂ“NAĂ“LASĂ“2UĂ“SIĂ“JAÓ§Ó3UOĂ“MIĂ“JAĂ“Ă“ 6Ă‚LURNRYDV  $2YHmNLQDV -0DONLQDV  '=DULSRYDV 97LFKRQRYDV  ,3DNDULQHQDV 23DOROD  $wLĂ“ IOSIOSĂ“VIEĂ“TOSĂ“ÂśVEĂ“DIĂ“JAĂ“ §ÓhEĂ“KIĂ“JAĂ“  -/LQGVWU|PDV 6+MDOPDUVVR

nesutrukdÄ— iĹĄsiverĹžti ant ledo ir dĹžiaugtis kartu su komanda. PanaĹĄiai elgÄ—si ir Rusijos rinktinÄ—s aistruoliai, kuriĹł Minske

QDV 0%DFNOXQGDV  0USĂ“FIĂ“NAĂ“LISĂ“2UĂ“SIĂ“JAӧӜVEĂ“DIĂ“JAĂ“  63ORWQLNRYDV 6Ă‚LURNRYDV $%HORYDV 20ROOHULV  hEĂ“KIĂ“JAÓ§Ó3UOĂ“MIJAĂ“  -/HKWHUD -,PPR QHQDV 

apsilankÄ— apie 20 tĹŤkstanÄ?iĹł. Jiems buvo leidĹžiama gerokai daugiau nei eiliniams baltarusiams. (AP, LR)


VSRUWRDUHQD

$3QXRWU

PJHJXĂ?zVGĂ&#x;

VARDAIĂ&#x;IRĂ&#x;VEIDAI

Ieva SerapinaitÄ— iĹĄkovojo medalÄŻ ir kovodama su vyresniais sportininkais. 2013 m. pasaulio jauniĹł ĹĄiuolaikinÄ—s penkiakovÄ—s Ä?empionÄ— Lenkijoje vykstanÄ?iame planetos jaunimo (iki 21 metĹł) Ä?empionate pelnÄ— sidabro apdovanojimÄ…. 19-metÄ— I.SerapinaitÄ— po trijĹł rungÄ?iĹł buvo pirma, bet kombinuotoje bÄ—gimo ir ĹĄaudy mo rungtyje neiĹĄsaugojo persvaros prieĹĄ vengrÄ™ ZsofiÄ… Foldhazi. VengrÄ— finale surinko 1318 taĹĄkĹł, lietuvÄ— – 1308. Po trijĹł rungÄ?iĹł treÄ?iÄ… jÄ… pozicijÄ… bendrojoje ÄŻskaitoje uŞėmÄ— I.SerapinaitÄ—s sesuo dvynÄ— Emilija, bet ji smuktelÄ—jo ÄŻ ĹĄeĹĄtÄ… jÄ… vietÄ… (1270 taĹĄkĹł).

.HWYLUWjMÂ’Â’YDUWÂ’Ă„5HDOÂłHNLSDLSHOQÂ?V5RQDOGRSDURGzUDXPHQLVRSRkHPSLRQĂ˜O\JRVILQDORUXQJW\QLĂ˜Â’YLUĂ…Ă˜EXYRPzWRPDVĂ„5HDOÂłWUHQHULV&$QFHORWWL

3VAĂ&#x;JOĂ&#x;NEIĂ&#x;I¸Ă&#x;LEISĂ&#x;TĂ‹Ă&#x;MIĂ&#x;LIĂ&#x;JOĂ&#x;NĂ‹Ă&#x;NEĂ&#x;GAIĂ&#x;LA 0DGULGRĂ„5HDOÂłSDJDOLDXWXULLĂ…VYDMRWjMjjMj (XURSRVNDUĂ‘Qj.DUDOLĂ…NRMRNOXERIXWEROLQLQNDL kHPSLRQĂ˜O\JRVILQDOHĂ…HĂ…WDGLHQÂ’/LVDERQRMHSR SUDWÂ?VLPRÂ’YHLNz0DGULGRĂ„$WOHWLFRÂłHNLSj

Jevgenijus Ĺ uklinas iĹĄkovojo sidabro medalÄŻ Vengrijoje. Pasaulio taurÄ—s 3-iojo etapo varĹžybose vienvieÄ?iĹł kanojĹł 200 m rungtyje Lietuvos atstovas finale 0,132 sek. pralaimÄ—jo rusui Aleksejui KorovaĹĄkovui. DvivieÄ?iĹł baidariĹł 200 m rungtyje Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas, o 1000 m rungtyje RiÄ?ardas NekrioĹĄius ir Andrejus Olijnikas pelnÄ— bronzÄ…. VienvieÄ?iĹł baidariĹł 200 m rungtyje ketvirtÄ… jÄ… vietÄ… uŞėmÄ— Ignas Navakauskas.

Po triumfo ÄŒempionĹł lygos finale „Real“ futbolininkai solidĹžiai papildys savo sÄ…skaitas banke. Ĺ eĹĄtadienio naktÄŻ Lisabonoje karaliĹĄkasis klubas pagaliau iĹĄplÄ—ĹĄÄ— „La Decima“ – deĹĄimtÄ…jÄ… Europos karĹŤnÄ…, lemiamose rungtynÄ—se ÄŻveikÄ™s „Atletico“ ekipÄ…. Turtingiausio pasaulio klubo vadovai kiekvienam „Real“ futbolininkui uĹž pergalÄ™ dar prieĹĄ ĹĄÄŻ maÄ?Ä… buvo paĹžadÄ—jÄ™ po 400 tĹŤkst. eurĹł premijÄ….

„Pasakiau savo vyrams, kad nÄ—ra ko verkti, nes po tokiĹł rungtyniĹł mes galime eiti iĹĄkelta galva.“ Simona KrupeckaitÄ— siautÄ—jo Tulos treke. Dukart pasaulio Ä?empionÄ— tarptautinÄ—se varĹžybose „Grand Prix of Tula“ laimÄ—jo keirino rungtÄŻ. VyrĹł keirino rungtyje Vasilijus Lendelis ir SvajĹŤnas Jonauskas uŞėmÄ— ketvirtÄ… jÄ… ir penktÄ… jÄ… vietas. MoterĹł sprinto rungtyje GintarÄ— GaivenytÄ—-MikalajĹŤnÄ— uŞėmÄ— ĹĄeĹĄtÄ… jÄ…, o S.KrupeckaitÄ— – aĹĄtuntÄ… jÄ… vietÄ….

Kornelijus Baliukonis triumfavo tris dienas SostiniĹł golfo klube vykusiame atvirajame Lietuvos golfo mÄ—gÄ—jĹł Ä?empionate, kuriame rungtyniavo 120 dalyviĹł iĹĄ 20 ĹĄaliĹł. Pagal dalyviĹł skaiÄ?iĹł tai buvo rekordinis golfo turnyras Lietuvoje. 20-metis K.Baliukonis aplenkÄ— latvÄŻ KarlÄŻ BroderÄ… ir Austrijos Ä?empionÄ… AlexanderÄŻ KleszczÄ…. ÄŽ geriausiĹłjĹł penketukÄ… pateko dar du pajÄ—gĹŤs mĹŤsĹł ĹĄalies golfo ĹžaidÄ—jai – 20-metis Juozapas Budrikis ir 15-metis Gediminas MarkeviÄ?ius. MoterĹł grupÄ—je Ä?empionÄ—s taure dĹžiaugÄ—si latvÄ— Ana Diana Ĺ vanka.

'6LPHRQH

„Kaip galima tavÄ™s nemylÄ—ti, kai tu esi Europos Ä?empionas jau deĹĄimtÄ… kartą“, – prie garsiojo KibelÄ—s fontano Madride kartu su komandos ĹžaidÄ—jais ir sirgaliais dainavo „Real“ prezidentas Florentino Perezas, po dvylikos metĹł sausros pagaliau sulaukÄ™s svajonÄ—s iĹĄsipildymo. „Pinigai nieko nereiĹĄkia. SutikÄ?iau atvykti ir uĹž vienÄ… pensÄ…, jeigu tai reikĹĄtĹł, jog turÄ—siu galimybÄ™ Ĺžaisti finaluose ir laimÄ—ti svarbiausius titulus, – po triumfo Lisabonoje tvirtino Garethas Bale’as, uĹž kurÄŻ „Real“ prieĹĄ sezonÄ… nepagailÄ—jo sumokÄ—ti net 96 mln. eurĹł iĹĄpirkos. – Tiesiog neÄŻtikÄ—tina laikyti rankose ĹĄÄŻ trofÄ—jĹł, todÄ—l prisiminimai apie ĹĄiÄ… akimirkÄ… liks visam gyvenimui.“ )¸Ă&#x;LAIĂ&#x;DASĂ&#x;ATĂ&#x;PIRĂ&#x;KOĂ&#x;TIĂ&#x;TUĂ&#x;LAIS

24 metĹł velsietis aikĹĄtÄ—je ÄŻrodÄ—, kad „Real“ ne veltui uĹž jÄŻ paklojo milijonus. Jo ÄŻvarÄ?iai Madrido klubui ĹĄÄŻ sezonÄ… padovanojo net du titulus. IĹĄ pradĹžiĹł taiklus G.Bale’o smĹŤgis ÄŻ „Barcelona“ vartus po neuĹžmirĹĄtamo spurto per pusÄ™ aikĹĄtÄ—s padÄ—jo „Real“ laimÄ—ti Karaliaus taurÄ™, o per dvikovÄ… su „Atletico“ velsietis jau pratÄ™sime galva ÄŻmuĹĄÄ— lemtingÄ… ant-

rÄ… jÄŻ ÄŻvartÄŻ, kuris tapo „Real“ triumfo Lisabonoje pranaĹĄu. „VienÄ… akimirkÄ… pagalvojau, kad tikriausiai tai ne mano vakaras. Bet paskui sakiau sau, kad reikia nenuleisti rankĹł, – aiĹĄkino G.Bale’as, prieĹĄ tai finale iĹĄĹĄvaistÄ™s keletÄ… galimybiĹł pasiĹžymÄ—ti. – GavÄ™s dar vienÄ… progÄ… pratÄ™sime, pasakiau sau: „Tu tiesiog negali ja nepasinaudoti!“ 4RĂ„Ă&#x;KOĂ&#x;VOSĂ&#x;DVIEĂ&#x;JĂ‹Ă&#x;MIĂ&#x;NUĂ&#x;jIĂ‹

Finale „Real“ teko ilgai vytis varĹžovus, kai 36-Ä…jÄ… minutÄ™ po ĹĄiurkĹĄÄ?ios vartininko Ikero Casillaso klaidos „Atletico“ gynÄ—jas Diego Godinas smĹŤgiu galva ÄŻmuĹĄÄ— kurioziĹĄkÄ… pirmÄ… jÄŻ maÄ?o ÄŻvartÄŻ. Naujieji Ispanijos Ä?empionai jau ruoĹĄÄ—si dar vienam triumfui, bet iki jo pritrĹŤko poros minuÄ?iĹł. Jau per pridÄ—tÄ… teisÄ—jo laikÄ… „Real“ iĹĄplÄ—ĹĄÄ— pratÄ™simÄ…, kai Sergio Ramosas 93-iÄ…jÄ… min. po kampinio smĹŤgiu galva iĹĄlygino rezultatÄ… – 1:1. „S.Ramoso ÄŻvartis mums suteikÄ— labai daug skausmo“, – pripaĹžino „Atletico“ gynÄ—jas Juanfranas. Po ĹĄio dĹŤrio „Atletico“ vyrams pratÄ™sime jau tiesiog neuĹžteko fiziniĹł jÄ—gĹł kautis su antrÄ… jÄŻ kvÄ—pavimÄ… ÄŻgijusiais varĹžovais. Antrajame pratÄ™simo laiko kÄ—linyje G.Bale’o (110-Ä…jÄ… min.), Marcelo (118) ir Cristiano Ronaldo (120 iĹĄ 11 m baudinio) ÄŻvarÄ?iai lÄ—mÄ— „Real“ pergalÄ™ 4:1. „Sunkiausia buvo iĹĄlyginti rezultatÄ…. AikĹĄtÄ—je mes visiĹĄkai neturÄ—jome erdvÄ—s, nes „Atletico“ labai gerai gynÄ—si, – neslÄ—pÄ— „Real“ treneris Carlo Ancelotti. – Bet mes nenuleidome rankĹł ir siekÄ—me savo tikslo iki pat paskutinÄ—s akimirkos. Kai pagaliau ÄŻmuĹĄÄ—me, rungtynÄ—s visiĹĄkai pasikeitÄ—. Tas ÄŻvartis mums suteikÄ— daug jÄ—gĹł.“ 0ERĂ&#x;GAĂ&#x;LwMSĂ&#x;REIĂ&#x;KIAĂ&#x;RAĂ&#x;MYĂ&#x;BwS

C.Ancelotti jau per pirmÄ… jÄŻ sezonÄ… pasiekÄ— tai, kas trejus metus Madride nepavyko Jose Mourinho. PadÄ—jÄ™s „Real“ pagaliau pasiek-

ti svajonÄ™, 54-eriĹł italas pats jau penktÄ… kartÄ… laimÄ—jo svarbiausiÄ… Europos klubĹł turnyrÄ…. C.Ancelotti du kartus iĹĄkÄ—lÄ— Europos Ä?empionĹł taurÄ™ dar bĹŤdamas ĹžaidÄ—jas, po to du kartus triumfavo ÄŒempionĹł lygoje laikydamas „Milan“ komandos vairÄ… (2003 ir 2007 m.). Po pergalÄ—s Lisabonoje „Real“ treneris pavijo anglÄ… BobÄ… Paisley, kuris treniruodamas „Liverpool“ komandÄ… iki ĹĄiol buvo vienintelis, tris kartus per karjerÄ… laimÄ—jÄ™s svarbiausiÄ… Ĺžemyno turnyrÄ…. „Esu nepaprastai laimingas. Mums pavyko iĹĄkovoti titulÄ…, kuris yra toks svarbus „Real“ klubui. BĹŤtent dÄ—l jo mes visi taip sunkiai dirbome visÄ… ĹĄÄŻ sezonÄ…, – neslÄ—pÄ— C.Ancelotti. – Jau paÄ?iÄ… pirmÄ… jÄ… darbo Madride dienÄ… „Real“ trofÄ—jĹł salÄ—je pasakiau klubo prezidentui: „Čia trĹŤksta vienos taurÄ—s, bet mes jÄ… laimÄ—sime.“ Ir tai padarÄ—me, nes turime puikius ĹžaidÄ—jus, o klubas negailÄ—jo pastangĹł. Visuomet jauÄ?iau didelÄŻ klubo vadovĹł pasitikÄ—jimÄ…. Visuomet turÄ—jome ramybÄ™, kuri bĹŤtina, kad laimÄ—tum rungtynes. PirmÄ…syk per karjerÄ… neturÄ—jau bÄ—dĹł dÄ—l ĹžaidÄ—jĹł, kurie nepatekdavo ÄŻ starto sudÄ—tÄŻ, bet vis tiek buvo labai motyvuoti. Tiesa, Marcelo nebuvo patenkintas, kad finale sÄ—dÄ—jo ant atsarginiĹł suolo. Bet kai jis pasirodÄ— po keitimo, buvo vienas labiausiai uĹžsispyrusiĹł.“ !RKĂ&#x;LIOĂ&#x;PLAĂ&#x;CENĂ&#x;TAĂ&#x;NEĂ&#x;PAĂ&#x;DwĂ&#x;JO

Kiek nuobodus italas pranoko ne tik prieĹĄ tai „Real“ treniravusÄŻ garsĹłjÄŻ portugalÄ… J.Mourinho. C.Ancelotti taktika ir sprendimai galiausiai nusvÄ—rÄ— ir Diego Simeone gudrybes. Kovingas „Atletico“ treneris galÄ—jo tapti pagrindiniu finalo didvyriu, bet galiausiai buvo diskvalifikuotas, kai iĹĄbÄ—go ÄŻ aikĹĄtÄ™ aiĹĄkintis santykiĹł su „Real“ ĹžaidÄ—jais. Argentinietis nustebino ne tik varĹžovus, kai ÄŻ starto sudÄ—tÄŻ ÄŻtraukÄ— traumuotÄ… puolÄ—jÄ… Diego CostÄ…. Nors suĹžeistÄ… kojÄ… „Atletico“ lyderis mÄ—gino gydyti arklio placenta, stebuklas neÄŻvyko. D.Costa jau po pirmĹłjĹł 9 minuÄ?iĹł vÄ—l atsisÄ—do ant suolo, todÄ—l maĹžai kas abejojo, kad „Atletico“ treneris sÄ…moningai ruoĹĄÄ—si suklaidinti varĹžovus. D.Simeo-

Ă&#x;hEMĂ&#x;PIOĂ&#x;NĂ‹Ă&#x;LYĂ&#x;GA &IĂ“NAĂ“LAS0DGULGR¸2EALŠ Âą0DGULGR¸!TĂ“LEĂ“TIĂ“COŠÓ SRSUDWÂ?VLPR  65DPRVDV *%DOHÂśDV 0DUFHOR &5R QDOGR '*RGLQDV 

Ă&#x;jEMĂ&#x;PIOĂ&#x;NĂ‹ Ă“MĂ“Âą0DGULGRĂ„5HDOÂł Ă“MÂą0LXQFKHQR  Ă„%D\HUQÂł Ă“MÂą/RQGRQRĂ„&KHOVHDÂł Ă“M¹Ä%DUFHORQDÂł Ă“MÂą0LODQRĂ„,QWHUÂł Ă“M¹Ä%DUFHORQDÂł Ă“M¹Ä0DQFKHVWHU  8QLWHGÂł Ă“MÓ¹Ä0LODQÂł Ă“M¹Ä%DUFHORQDÂł Ă“M¹Ä/LYHUSRROÂł

ne galiausiai prarado vienÄ… keitimÄ…, kuris galÄ—jo pagelbÄ—ti jo komandai per pratÄ™simÄ…. „Diego nesijautÄ— taip gerai, kaip mes tikÄ—jomÄ—s. Mes paĹžvelgÄ—me vienas ÄŻ kitÄ… ir viskÄ… supratome. NenorÄ—jome prarasti laiko, todÄ—l jis greitai paliko aikĹĄtÄ™, – aiĹĄkino „Atletico“ treneris. – Akivaizdu, kad padariau klaidÄ…. Prisiimu visÄ… atsakomybÄ™.“ Po maÄ?o argentinietis neieĹĄkojo kaltĹł ir nesislapstÄ— uĹž svetimĹł nugarĹł. „VarĹžovai antrajame kÄ—linyje ĹžaidÄ— geriau. Jie privertÄ— mus likti savo aikĹĄtÄ—s pusÄ—je, o taip gintis prieĹĄ tokiÄ… komandÄ… kaip „Real“ labai sunku, – pripaĹžino D.Simeone. – Svarbiausia visuomet laimÄ—ti, nors tas sirgaliĹł palaikymas ir jĹŤsĹł aplodismentai (Ĺžurnalistai plojimais sutiko ir iĹĄlydÄ—jo argentinietÄŻ, kai ĹĄis po maÄ?o pasirodÄ— spaudos centre. – Red.) rodo, kad futbole svarbu ne tik tai.“ Pasakiau savo vyrams, kad nÄ—ra ko verkti, nes po tokiĹł rungtyniĹł mes galime eiti iĹĄkelta galva. Galima laimÄ—ti ar pralaimÄ—ti. Bet mes Ĺžinome, kad atidavÄ—me visas jÄ—gas.“ „Atletico“ antrÄ…syk pralaimÄ—jo svarbiausio Europos turnyro finale po nesÄ—kmÄ—s 1974-aisiais, kai per dvikovÄ… su Miuncheno „Bayern“ taip pat jau per teisÄ—jo pridÄ—tÄ… laikÄ… praleido ÄŻvartÄŻ, atÄ—musÄŻ iĹĄ jĹł Ä?empionĹł titulÄ…. (AP, „L’Equipe“, LR)


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

MĂ„ZĂ‹Ă&#x;MALĂ„NAS

KULTURA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

$3QXRWU

0RANOKOĂ&#x;VISUSĂ&#x;LĂ„KESjIUS /RQGRQRVLPIRQLQLRRUNHVWUR /62 LUGYLHMĂ˜SDĂ?LEĂ˜Âą GLULJHQWR'DQLHOLR+DUGLQJREHLVPXLNLQLQNR/HRQL GR.DYDNRÂąNRQFHUWDV9LOQLXMHVXNzOzGDXJDLVWUĂ˜ A s t a A N R DI KO N Y T Ä– LR korespondentÄ—

Ĺ is pavasaris – iĹĄskirtinis sostinÄ—je stygininkĹł pasirodymais. NacionalinÄ—s filharmonijos ir Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncertuose ĹžibÄ—jo smuikininkas Vadimas Gluzmanas ir violonÄ?elininkas Aleksandras Kniazevas, o praÄ—jusÄŻ ĹĄeĹĄtadienÄŻ Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pratÄ™sÄ— talentĹł paradÄ… paĹžintimi su savito braiĹžo graikĹł smuikininku L.Kavaku. ÂľEĂ&#x;DEVĂ&#x;RgĂ&#x;PERSĂ&#x;KAIĂ&#x;TwĂ&#x;SAĂ&#x;VAIP

0UBĂ&#x;LIĂ&#x;KAĂ&#x;REIĂ&#x;KAĂ&#x;LAĂ&#x;VOĂ&#x;BIĂ&#x;SĂ‹

L.Kavakui audringas ovacijas ir „bravo!“ ĹĄĹŤksnius sukÄ—lÄ— ir lietuviĹł publika. PasirodymÄ… Vilniuje atlikÄ—jas uĹžbaigÄ— savo mÄ—gstama virtuoziĹĄka XIX a. ispanĹł kompozitoriaus Francisco Tarregos pjesÄ—s gitarai „Recuerdos de la Alhambra“ („Prisiminimai apie Alhambrą“) aranĹžuote. IĹĄ D.Hardingo ÄŻtaigos taip pat neatimsi. Vilniuje 38 metĹł maestro padiriguota jaunatviĹĄka, spalvinga Gustavo Mahlerio Pirmoji simfonija labai tiko vitaliĹĄkai jo prigimÄ?iai. TaÄ?iau, ko gero, dar malonesnis vakaro epizodas buvo bisui atliktas Edwardo Elgaro „Enigma“ variacijĹł fragmentas, iĹĄskleidÄ™s visÄ… ĹĄio ĹĄimtameÄ?io kolektyvo skambesio didybÄ™.

6SUHQGLPDVVNLUWL JHLGĂ?LDPLDXVLj.D QĂ˜SUL]jWXUNĂ˜UHĂ?L VLHULXL1%&H\ODQXL SULO\JRVHQVDFLMDL

STAIGMENA. MetĹł kino festivalyje nugalÄ—jo ne stipriausias filmas

+AĂ&#x;NAIĂ&#x;PAĂ&#x;Ă€wĂ&#x;RwĂ&#x;KOMPĂ&#x;ROĂ&#x;MIĂ&#x;SĂ‹ 5HĂ?LVLHULXV1XUL%LOJH &H\ODQDVĂ„ĂŒLHPRVPLH JXÂłQXVN\QzDQWUjMj $XNVLQÂ?SDOPzVĂ…DNHOÂ? 7XUNLMDLSRPHWĂ˜ SHUWUDXNRV3HUJDOz VLPEROLĂ…NDLVXWDSRVX WXUNĂ˜NLQRPHmLX

6AĂ&#x;DOĂ&#x;VASĂ&#x;UĂ€TĂ&#x;RAUĂ&#x;KwĂ&#x;RĂ„Ă&#x;PESĂ&#x;jIĂ‹

„Koncerte gavau tai, ko ir tikÄ—jausi. Ne viskas buvo puiku, bet priimtina“, – apibendrino vakaro ÄŻspĹŤdĹžius rusĹł klasikinÄ—s muzikos portalo bei radijo „OrfÄ—jas“ apĹžvalgininkas Viktoras Aleksandrovas. Aistringas melomanas dar prieĹĄ Valerijaus Gergijevo vadovavimo LSO erÄ…, prasidÄ—jusiÄ… 2007-aisiais, Ä—mÄ— sekti kolektyvo veiklÄ…. Viktoras nepraleidĹžia progĹł pasiklausyti vieno geriausiĹł pasaulio orkestrĹł ne tik Rusijoje, bet ir uĹžsienyje, apsilankÄ— keliuose jo pastarojo turo koncertuose. „AtÄ—jus V.Gergijevui, padaugÄ—jo koncertĹł, repertuare atsirado daugiau rusĹł kompozitoriĹł muzikos. TaÄ?iau solistai paties V.Gergijevo programose kartojasi: Denisas Macujevas, Vadimas Repinas ir dar keli. Matyt, daugeliui nepriimtini jo darbo tempai, kai repetuojama labai maĹžai“, – svarstÄ— V.Aleksandrovas. LSO patyrÄ— nemalonumĹł ir dÄ—l politiniĹł V.Gergijevo paĹžiĹŤrĹł. Neseniai per tradicinÄŻ koncertÄ… Londone, Trafalgaro aikĹĄtÄ—je, orkestrui trukdÄ— muzikuoti lozungais neĹĄini protestuotojai, kritikavÄ™ V.GergijevÄ… dÄ—l paramos agresyviai Rusijos prezidento Vladimiro Putino politikai.

E d v i n a s P U K Ĺ TA Kino apĹžvalgininkas

67-asis KanĹł festivalis emocingai uĹžbaigÄ— didingÄ… epochÄ…, susijusiÄ… su 83 metĹł legendiniu Gilles’iu Jacobu, kuris kone pusÄ™ gyvenimo paaukojo prestiĹžiĹĄkiausiai kino ĹĄventei. 2300 vietĹł pagrindinÄ— festivalio rĹŤmĹł Lumière’o salÄ— net du kartus atsistojo audringomis ovacijomis pagerbti atsisveikinusio G.Jacobo, kuris pamojavo ir iĹĄÄ—jo ÄŻ uĹžkulisius pasiremdamas lazdele ir nepaĹžvelgdamas ÄŻ auditorijÄ…. Jau per uĹždarymo ceremonijÄ… vertinimo komisijos pirmininkÄ— Jane Campion suformulavo aiĹĄkiÄ… ĹžinutÄ™, kad festivalis pribrendo pokyÄ?iams. 0RAĂ&#x;NAĂ&#x;¸YSĂ&#x;TwSĂ&#x;NEĂ&#x;PAĂ&#x;SITĂ&#x;VIRĂ&#x;TIĂ&#x;NO

0$OHNVRVQXRWU

IĹĄgirdus, kad vienas ÄŻdomiausiĹł ĹĄiandienos stygininkĹł grieĹĄ su LSO Johanneso Brahmso KoncertÄ…, apÄ—mÄ— nusivylimas – turbĹŤt nÄ— vienas smuiko ĹĄedevras Lietuvoje neskamba taip daĹžnai. TaÄ?iau L.Kavako interpretacija prikaustÄ— dÄ—mesÄŻ. Solistas, tik ÄŻĹžengÄ™s ÄŻ scenÄ…, suintrigavo publikÄ… – skambant orkestro ÄŻĹžangai jis stovÄ—jo atgręŞęs klausytojams nugarÄ…, kaip dirigentas! Matyt, ĹĄitaip stengÄ—si iĹĄ karto uĹžmegzti kuo glaudesnÄŻ ryĹĄÄŻ su orkestru. Nenuostabu: L.Kavakos vis drÄ…siau reiĹĄkiasi ir dirigento amplua. „Tai nuostabus smuikininkas! Jis grojo kai kurias vietas ne taip, kaip kiti, bet klausydamas jo grieĹžimo negalvojau apie profesinius dalykus – mane visiĹĄkai ÄŻtraukÄ— muzika, – dalijosi koncerto ÄŻspĹŤdĹžiais lietuviĹł smuikininkas Raimondas Butvila. – Dar nesu girdÄ—jÄ™s gyvai tokio kokybiĹĄko J.Brahmso Koncerto atlikimo – nÄ— vienos gaidos pro ĹĄalÄŻ, suskambÄ—jo viskas iki smulkiausiĹł detaliĹł tiek orkestro, tiek solisto partijoje.“ Tiesa, kai kas L.Kavako interpretacijoje pasigedo paties J.Brahmso – esÄ… smuikininko ego uĹžgoŞė kompozitoriaus ÄŻĹžvalgas. Bet klasikos pasaulyje L.Kavako poĹžiĹŤris ÄŻ didĹžiĹłjĹł meistrĹł palikimÄ… labai vertinamas. Neseniai jo su Riccardo Chailly ir Leipcigo „Gewandhaus“ orkestru ÄŻraĹĄytam J.Brahmso Koncertui pranaĹĄaujamas svarbiausias Vokietijos klasikinÄ—s muzikos apdovanojimas, o ĹĄio smuikininko su kinĹł pianiste Yuja Wang

ÄŻgrotas J.Brahmso sonatĹł albumas tapo muzikos pasaulio sensacija.

Ĺ ÄŻmet komisijos nariĹł paskelbti verdiktai buvo, ĹĄvelniai tariant, netikÄ—ti. Stipriausiais favoritais tituluoti filmai „Leviatanas“ („Leviathan“) ir „Mamytė“ („Mommy“) gavo svarbius prizus, bet neprisistiebÄ— prie iĹĄsvajotos AuksinÄ—s palmÄ—s ĹĄakelÄ—s. Festivalyje neiĹĄniro vienas ryĹĄkus lyderis, tad nenuspÄ—jama intriga iĹĄliko iki pat DidĹžiojo prizo paskelbimo. !NKSĂ&#x;jIAUĂ&#x;BUĂ&#x;VOĂ&#x;GEĂ&#x;RESĂ&#x;NIS

/RQGRQRVLPIRQLQLVRUNHVWUDVĂ…HĂ…WDGLHQLRYDNDUjSULVWDWzOLHWXYLĂ˜SXEOLNDLLĂ… VNLUWLQHVPX]LNRVDVPHQ\EHVÂąGLULJHQWj'+DUGLQJjLUVPXLNLQLQNj/.DYDNj

GeidĹžiamiausias apdovanojimas, skirtas turkĹł reĹžisieriaus N.B.Ceylano dramai „Žiemos miegas“, prilygo sensacijai. J.Campion tikriausiai pritrĹŤko drÄ…sos balsuoti prieĹĄ srovÄ™ ir prieĹĄtarauti senai KanĹł tradicijai suteikti pirmenybÄ™ festivaliui artimam autoriui. N.B.Ceylanas varŞėsi Kanuose jau ĹĄeĹĄtÄ… kartÄ… (neskaiÄ?iuojant 1995 m. triumfo su trumpametraĹžiu filmu) ir kiekvienÄ… sykÄŻ kÄ… nors laimÄ—davo, o su dviem kĹŤriniais liko vos per ĹžingsnÄŻ nuo trofÄ—jaus. TaÄ?iau per N.B.Ceylano karjerÄ… buvo kur kas stipresniĹł filmĹł („VienÄ… kartÄ… Anatolijoje“, „Vie-

 OJOĂ&#x;+AĂ&#x;NĂ‹Ă&#x;KIĂ&#x;NOĂ&#x;FESĂ&#x;TIĂ&#x;VAĂ&#x;LIOĂ&#x;LAUĂ&#x;REAĂ&#x;TAI 'zO$XNVLQzVSDOPzVĂ…DNHOzV YDUĂ?zVLDĂ…WXRQLROLNDILOPĂ˜ !UKĂ“SIĂ“NwĂ“PALĂ“MwSӚAĂ“KEĂ“Lw Ă„ĂŒLHPRVPLHJDVÂłUHĂ?LVLHULXV 1XUL%LOJH&H\ODQDV $IĂ“DYĂ“SISĂ“PRIĂ“ZASĂ“Ă„6WHEXNODLÂł UHĂ?LVLHUz$OLFH5RKUZDFKHU 'EĂ“RIAUĂ“SIASĂ“REĂ“Ă IĂ“SIEĂ“RIUS %HQQHWWDV0LOOHULVXĂ?ILOPj Ă„/DSLĂ˜JDXG\WRMDVÂł 'EĂ“RIAUĂ“SIASĂ“SCEĂ“NAĂ“RIĂ“JUSILOPRĂ„/H YLDWDQDVÂłVFHQDULVWDL$QGUHMXV =YLDJLQFHYDVLU2OHJDV1HJLQDV 'EĂ“RIAUĂ“SIAĂ“AKĂ“TOĂ“RwĂ“-XOLDQQH

niĹĄius“) uĹž 3 val. 16 min. trukmÄ—s „Žiemos miegą“. IroniĹĄko humoro prisodrinta naujausia drama nuvylÄ— daugelÄŻ iĹĄtikimĹł jo gerbÄ—jĹł. Filmo siuĹžetas lÄ—tai laviruoja tarp ilgĹł, jausmingĹł, kantrybÄ™ bandanÄ?iĹł pokalbiĹł, ÄŻkvÄ—ptĹł Fiodoro Dostojevskio ir Antono ÄŒechovo kĹŤrybos. Kanams bĹŤdinga, kad elitiniai reĹžisieriai daĹžniausiai laimi reikĹĄmingiausiÄ… titulÄ… su silpnesniais filmais. 0IRĂ&#x;MEĂ&#x;NYĂ&#x;BwĂ&#x;SAĂ&#x;VIĂ&#x;TAMĂ&#x;JAUĂ&#x;NIĂ&#x;MUI

Nuolatiniai KanĹł festivalio dalyviai broliai Jeanas Lucas ir Pierre’as Dardenne’ai ĹĄiemet pagamino kino olimpiadai ĹĄeĹĄtÄ… filmÄ… ir pirmÄ… kartÄ… negavo jokio prizo, nors turÄ—jo realiÄ… galimybÄ™ perraĹĄyti festivalio istorijÄ… ir tapti vieninteliais trijĹł AuksiniĹł palmÄ—s ĹĄakeliĹł savininkais. Jau seniai reikÄ—jo garsiai pasakyti, kad atÄ—jo laikas keisti kursÄ…. UĹžteks garbinti veteranus, pensininkus ir karjerÄ… baigianÄ?ius reĹžisierius, kurie atima galimybÄ™ pasireikĹĄti perspektyviam jaunimui. Komisija apdovanojo jauniausius amĹžiumi konkurso dalyvius. DidÄŻ jÄŻ prizÄ… 32 metĹł italei Alice Rohrwacher uĹž magiĹĄko realizmo dramÄ… „Stebuklai“ („The Wonders“) apie vaikystÄ™ kaime tarp biÄ?iĹł, aviĹł, kupranugario ir televizijos ĹĄou pagundĹł galima dekoduoti kaip paskatinimÄ… ateiÄ?iai. Nepaliko abejingĹł 25 metĹł kanadieÄ?iĹł vunderkindo Xavier Dolano stilinga, muzikali, feminizmu alsuojanti drama „Mamytė“. TaÄ?iau Ĺžiuri tikriausiai manÄ—, kad jaunam, darbĹĄÄ?iam, produktyviam reĹžisieriui pernelyg anksti skirti AuksinÄ™ palmÄ—s ĹĄakelÄ™, kurios jis buvo vertas jau ĹĄiemet (paraĹĄÄ— scenarijĹł ir pats sumontavo filmÄ…).

0RRUHVXYDLGLQXVLVHQVWDQmLj NLQRĂ?YDLJĂ?GÂ?DPHULNLHmLĂ˜ UHĂ?LVLHULDXV'DYLGR&URQHQEHU JRVDW\URMHDSLH+ROLYXGj Ă„ĂŒYDLJĂ?GĂ?LĂ˜Ă?HPzODSLVÂł 'EĂ“RIAUĂ“SIASĂ“AKĂ“TOĂ“RIUS7LPRWK\ 6SDOODVVXNĂ‘UÂ?VGDLOLQLQNR :LOOLDPR7XUQHULRYDLGPHQÂ’ UHĂ?LVLHULDXV0LNHÂśR/HLJKILOPH Ă„3RQDV7XUQHULVÂł Ă€IUĂ“RIĂ“PRIĂ“ZASĂ“SKIRĂ“TASĂ“DVIEMĂ“ FILĂ“MAMSÂą;DYLHU'RODQRĂ„0D P\WHLÂłLU-HDQR/XFR*RGDUGÂśR MXRVWDLĂ„6XGLHNDOEDLÂł

TodÄ—l skyrÄ— jam kukliausiÄ… – Ĺ˝iuri prizÄ…. +EISĂ&#x;TIĂ&#x;KOMPĂ&#x;ROĂ&#x;MIĂ&#x;SAI

Toks pat prizas iĹĄraĹĄytas ir iĹĄ vieĹĄumos pasitraukusiam maestro Jeanui Lucui Godard’ui. Tikriausiai vien uĹž tai, kad jis yra J.L.Godard’as. Jo avangardiniame manifeste „Sudie kalbai“ („Goodbye to Language“; 3D) matome nekokybiĹĄkai nufilmuotĹł vaizdĹł, uĹž kadro ÄŻgarsinamĹł lozungĹł, montaĹžiniĹł ĹžaidimĹł su raidÄ—mis, atsitiktinai leidĹžiamĹł muzikiniĹł kompozicijĹł ir 3D efektais iĹĄkraipytos simetrijos kratinÄŻ. UĹžkulisiuose tai traktuota kaip kompromisas tuo paÄ?iu prizu pagerbti patÄŻ jauniausiÄ… ir vyriausiÄ… festivalio dalyvÄŻ. O visuomenÄ—s sÄ…ĹžinÄ™ drÄ…siai tyrinÄ—jantis rusĹł reĹžisierius Andrejus Zviagincevas turÄ—jo jaustis nepelnytai nuvertintas. Jo tragiĹĄkĹł nuotaikĹł drama „Leviatanas“ buvo neabejotinai stipriausias kĹŤrinys iĹĄ keturiĹł filmĹł, sukurtĹł per karjerÄ…. Jis apnuogino Rusijos pilieÄ?iĹł alkoholizmÄ…, iĹĄplitusiÄ… korupcijÄ…, pinigams parsidavusius dvasininkus ir Dievo galia ÄŻtikÄ—jusiÄ… valdĹžiÄ…, kuriai ĹĄventai tarnauja teismai ir policija. Komisija premijavo skandalingo filmo scenarijĹł, uĹžuot ÄŻvertinusi A.Zviagincevo reĹžisĹŤrÄ…. Nesinori sumenkinti amerikieÄ?io Bennetto Millerio meistriĹĄkos reĹžisĹŤros tikrĹł tragiĹĄkĹł ÄŻvykiĹł sportinÄ—je dramoje „LapiĹł gaudytojas“ („Foxcatcher“), nagrinÄ—janÄ?ioje ekscentriĹĄko ir didybÄ—s manijos apsÄ—sto Ĺžmogaus psichologijÄ…. PirmÄ…kart dramatiĹĄkam vaidmeniui pasiryŞęs komikas Steve’as Carellas ir jaunosios kartos dievukas Chaningas Tatumas joje stulbina aktorystÄ—s genialumu, o tai yra didĹžiulis reĹžisieriaus nuopelnas.


PĂ‘]Ă˜PDOĂ‘QDV

PJHJXĂ?zVGĂ&#x;

1XRWULĂ…DVPHQLQLRDOEXPR

-OĂ&#x;TEĂ&#x;RISĂ&#x;ANTĂ&#x;Ă€IRĂ&#x;GOĂ&#x;ÂŚĂ&#x;NEĂ&#x;REIĂ&#x;KAĂ&#x;LINĂ&#x;GAĂ&#x;,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VOĂ&#x;JE Ă„3DVWDUXRMXPHWXÂ’Ă?YHOJLXYLVGDXJLDXQRURFHQ]Ă‘ UXRWLVNLUVW\WLPHQjÂ’JHUjLUEORJj6XWXREĂ‘WLQD NRYRWL³¹’VLWLNLQÂ?VPHQLQLQNDV6DXOLXV3DXNĂ…W\V R ĹŤ t a M I K Ĺ IO N I E N Ä– LR korespondentÄ—

Ĺ iandien sostinÄ—s galerijoje „Meno erdvÄ— – Oslo namai“ atidaroma menininkÄ—s EglÄ—s TamulytÄ—sShaltmiros kĹŤrybos paroda – vienas S.PaukĹĄÄ?io sumanymĹł. PaminklÄ… dainininkui Frankui Zappai Vilniuje pastatÄ™s menininkas ĹĄiuo metu rĹŤpinasi paminklo Johnui Lennonui statyba „Oslo namĹłâ€œ galerijos prieigose. Laisva asmenybÄ— ir kĹŤrybos laisvÄ— S.PaukĹĄÄ?iui – vieni svarbiausiĹł dalykĹł gyvenime. TodÄ—l suĹžinojÄ™s Vilniaus PamÄ—nkalnio galerijos sprendimÄ… nerodyti Shaltmiros sukurtos Lietuvos herbo variacijos menininkas tuoj pat reagavo ir pasiĹŤlÄ— jaunai dailininkei savo kĹŤrybÄ… pristatyti „Oslo namĹłâ€œ galerijoje. -EĂ&#x;NASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;NEĂ&#x;GwĂ&#x;LYĂ&#x;TwSĂ&#x;IRĂ&#x;¸UĂ&#x;NIUĂ&#x;KAI

Parodoje bus galima pamatyti ne tik skandalingai pagarsÄ—jusiÄ… herbo interpretacijÄ…, bet ir nemaĹžai naujĹł menininkÄ—s darbĹł, kuriuos ji kĹŤrÄ— ĹĄiĹł metĹł parodoms keliose uĹžsienio galerijose. MenininkÄ— surengs ir audiovizualinÄŻ performansÄ…. „MĹŤsĹł galerijoje menas – laisvas, necenzĹŤruojamas ir nespraudĹžiamas ÄŻ jokius rÄ—mus. Ĺ i meno erdvÄ— – objektyvi ir todÄ—l ÄŻdomi“, – tvirtino S.PaukĹĄtys. Jis teigÄ— neÄŻĹžvelgÄ™s Shaltmiros darbe jokio pasityÄ?iojimo iĹĄ valstybÄ—s simbolio. „Menininkas visada kalba tai, kas aktualu. O apie kÄ… turÄ—tĹł kalbÄ—ti „teisingas“ menas? Apie gÄ—lytes? Apie ĹĄuniukus?“ – juokÄ—si fotomenininkas. S.PaukĹĄÄ?io nuomone, jei meno kĹŤrinys neiĹĄkelia problemos, jis virsta paprasÄ?iausia interjero dekoracija. „Kai bĹŤdavau kur nors uĹžsieny-

je – Anglijoje ar JAV, parduotuvÄ—se mano dÄ—mesÄŻ visada patraukdavo ĹĄalies vÄ—liavos ant apatiniĹł rĹŤbĹł. PavyzdĹžiui, kelnaitÄ—s su Amerikos vÄ—liava. Arba peleninÄ— su prezidento Baracko Obamos atvaizdu. DerÄ—tĹł skirti vÄ—liavÄ… prie PrezidentĹŤros ir tĹł spalvĹł ar motyvĹł panaudojimÄ… meno kĹŤrinyje, tekstilÄ—s pramonÄ—je“, – aiĹĄkino S.PaukĹĄtys. Fotografas ÄŻsitikinÄ™s, kad nereikia keliaklupsÄ?iauti prieĹĄ simbolius. „Tam ir egzistuoja menas, kad kiekvienas galÄ—tĹł iĹĄsakyti tai, kas jam atrodo svarbu. NecenzĹŤruojamas ir nesmerkiamas“, – mano S.PaukĹĄtys. *EIĂ&#x;KIĂ&#x;TOKSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;NEGĂ&#x;RAĂ&#x;Ă€US

„Kiek emocijĹł kelia vamzdĹžiu pravardĹžiuojama Vlado UrbanaviÄ?iaus „KrantinÄ—s arka“. TaÄ?iau Danijoje ar Olandijoje tokiĹł ir panaĹĄiĹł skulptĹŤrĹł galima pamatyti ant kiekvieno kampo. Visi tik dĹžiaugiasi, kad jos atsiranda ir pagyvina peizaŞą. O pas mus – vos ne nacionalinÄ— tragedija“, – svarstÄ— menininkas.

„Kai bĹŤdavau kur nors uĹžsienyje – Anglijoje ar JAV, parduotuvÄ—se mano dÄ—mesÄŻ visada patraukdavo ĹĄalies vÄ—liavos ant apatiniĹł rĹŤbĹł.“ 63DXNĂ…W \V

Anot jo, uĹžuot kaltinus kĹŤrÄ—jus depresijos skleidimu ar net saviĹžudybiĹł skatinimu, vertÄ—tĹł susirĹŤpinti laisvoje ĹĄalyje daĹžnÄ—janÄ?iais vyriausios kartos atstovĹł bandymais grÄ…Ĺžinti „ideologiĹĄkai teisingo“ meno apynasrÄŻ.

(7DPXO\Wz6KDOW PLUDĂ…LDQGLHQDWL GDURPRMHSDURGR MHSULHVDYRSULHĂ… WDULQJDLYHUWLQD PRV/LHWXYRV KHUERLQWHUSUHWD FLMRVVXUHQJV SHUIRUPDQVj

„Kaip atrodytĹł, jei RĹŤta MeilutytÄ—, nelaimÄ—jusi pirmosios vietos delfino stiliumi, sureng tĹł spaudos konferencijÄ… ir pareikĹĄtĹł, kad laisvasis stilius – vienintelis geras, o delfino stilius – destrukcija, todÄ—l jÄŻ reikia uĹždrausti?“ – juokavo fotografas. Jo nuomone, jaunimo kĹŤryba besipiktinanÄ?iĹł menininkĹł pareiĹĄkimai daĹžnai tokio lygio. +AIPĂ&#x;JAUĂ&#x;jIAĂ&#x;SIĂ&#x;JAUĂ&#x;NASĂ&#x;KĂ„Ă&#x;RwĂ&#x;JAS

„Parodoje noriu parodyti, kÄ… jaunam menininkui tenka patirti kuriant laisvÄ… jÄŻ menÄ…. KokÄŻ aplinkos, visuomenÄ—s, institucijĹł spaudimÄ… gali sukelti laisvos meninÄ—s interpretacijos“, – aiĹĄkino parodos autorÄ— E.TamulytÄ—-Shaltmira. Specialiai ĹĄiai parodai ji nupieĹĄÄ— penkis naujus darbus, ÄŻkvÄ—ptus internautĹł komentarĹł po „Lietuvos ryto“ straipsniu apie jos sukurtÄ… herbo interpretacijÄ…. „Palyginti su pykÄ?iu ir agresija, sklindanÄ?iais iĹĄ tĹł komentarĹł, net ir labiausiai provokuojantys mano darbai yra nekalti ir graŞōs kaip gÄ—lÄ—s“, – kalbÄ—jo menininkÄ—. PavyzdĹžiui, vienas komentatorius paĹĄiepiamai klausÄ—, kodÄ—l ji

ÂŒĂ€Ă&#x;VELĂ&#x;GwĂ&#x;HERĂ&#x;BOĂ&#x;I¸Ă&#x;NIEĂ&#x;KIĂ&#x;NIĂ&#x;Mg â– PHWĂ˜JUDILNz(7DPXO\Wz 6KDOWPLUDJHJXĂ?zVYLGXU \MH 3DPzQNDOQLRJDOHULMRVODQJH QXVSUHQGzHNVSRQXRWLGLGH OÂ’NĂ‘ULQÂ’VX/LHWXYRVKHUERLQ WHUSUHWDFLMDNXULRMHYLHWRM Y\URDQWĂ?LUJRMRMDPRWHULV 7DLWXUzMREĂ‘WLYLHQDVSDURGRV DSLHURPDQWL]PjĂ„6H]RQDV Âł HNVSRQDWĂ˜3DURGDSULVWDWz MDXQRVLRVNDUWRVPHQLQLQNXV LUVDYLWjMĂ˜SRĂ?LĂ‘UÂ’Â’SDVDXOÂ’ â–  7DmLDX6KDOWPLURVGDUEDVQH EXYRHNVSRQXRWDV*DOHULMRV VDOzMHWHEXYRSDWHLNWDMRVX NĂ‘ULPRGRNXPHQWDFLMDNHOLRV LOLXVWUDFLMRVVXSDDLĂ…NLQLPDLV WDUSMĂ˜ÂąSDVDNRMLPDVDSLH DXWRUzVĂ?DLGLPjVXGUDXJH Ă„.jGDU \mLDXMHLEĂ‘mLDXSUH ]LGHQWzÂł-RPHWXPHQLQLQNHL LUNLORLGzMDSDYDL]GXRWLVDYH KHUEHMRMDQmLjDQWĂ?LUJR

nepieĹĄianti gimdanÄ?io vyro. Parodoje bus galima rasti menininkÄ—s nupieĹĄtÄ… atsakymÄ…. Ĺ alia darbĹł Shaltmira nusprendÄ— eksponuoti ir komentarus, kad visi pamatytĹł, kaip publika reaguoja ÄŻ menininkĹł darbus ir kaip juos vertina.

â– 'DLOLQLQNĂ˜VjMXQJDLSULNODXVDQ mLRV3DPzQNDOQLRJDOHULMRVYD GRY \EzQXWDUzQHURG\WLIHPL QLVWLQzV/LHWXYRVKHUERLQWHU SUHWDFLMRVYLWULQRMHDSVLGUDXV GDPDQXRJDOLPĂ˜VDQNFLMĂ˜GzO YDOVW\ELQLĂ˜VLPEROLĂ˜LĂ…QLHNLQLPR â–  3DQDĂ…LĂ˜NDOWLQLPĂ˜MDXEĂ‘WD Ă‚LĂ˜PHWĂ˜YDVDUÂ’EXYRQXWUDXN WDEDXGĂ?LDPRMLE\ODGzO/LH WXYRVKLPQRIHPLQLVWLQzVLQ WHUSUHWDFLMRV1XVLNDOWLPRVX GzWLHVQHÂ’Ă?YHOJWD â–  %\ODEXYRLĂ…NHOWDGzOWDS\WRMRV LUSRHWzV9LOPRV)LRNORV.LXUz VXPDQ\WRSHUIRUPDQVRSRĂ?H PLQzMHDXWRPRELOLĂ˜DLNĂ…WHOzMH 9LOQLXMH-LVYDGLQRVLĂ„3R.X GLUNDDUED3DWULDUFKDPVSD OLHSXVPXPVSDQRUzMXVÂłLU EXYRDWOLNWDVPHWĂ˜ELU Ă?HOÂ’9LOQLXMH.XOWĂ‘URVQDNWLHV UHQJLQLĂ˜SURJUDPRMH

Ĺ ie tekstai taikliai iliustruoja agresyviÄ… aplinkÄ…, ÄŻ kuriÄ… patenka meno studijas baigÄ™ jauni ĹžmonÄ—s. Pati E.TamulytÄ—-Shaltmira pragyvena iĹĄ kĹŤrybos, bet savo darbus daĹžniausiai parduoda ne Vilniaus, o Berlyno ir Romos galerijose.

7DS\WRMDV9LOPDQWDV0DU FLQNHYLmLXVVXPDQzRUL JLQDOĂ˜EĂ‘GjVXVLGRURWL VXMRSDYHLNVOXV'DQLMRMH QXJYHOEXVLDLVYDJLĂ…LDLV R ĹŤ t a M I K Ĺ IO N I E N Ä– LR korespondentÄ—

Gal tai ir ne baisusis afrikietiĹĄkas ritualas su lÄ—le, bet kaĹžkas labai panaĹĄaus – nutapÄ™s ÄŻsivaizduojamÄ… vagÄŻ menininkas teptuku nukapojo jam visas penkias galĹŤnes. Kojas, rankas ir „tÄ… daiktą“. PaveikslÄ… „IlgapirĹĄÄ?io egzekucija“ galima pamatyti V.MarcinkeviÄ?iaus tapybos parodoje „Der Traum: neliesk mano sapnĹłâ€œ, surengtoje Vilniuje, DailininkĹł sÄ…jungos galerijoje. Dauguma vilnieÄ?iĹł tÄ… vietÄ… nuo seno vadina tiesiog VokieÄ?iĹł gatvÄ—s salonu ir yra pratÄ™ uĹžsukti ten prireikus iĹĄskirtinÄ—s dovanos solidĹł jubiliejĹł ĹĄvenÄ?ianÄ?iam bendradarbiui. Banali paveikslĹł parduotuvÄ— jau ne pirmÄ… kartÄ… bando virsti galerija. Ne vienus metus bĹŤtent ĹĄi vieta tampa populiariojo „Lietuvos

ryto“ karikatĹŤristo Jono Varno parodos baze. Ĺ maikĹĄÄ?iĹł karikatĹŤrĹł ekspozicijÄ… paprastai papildo ÄŻspĹŤdingas kÄ… tik sumedĹžioto stirnino kepimo performansas ir ne maĹžiau ÄŻspĹŤdingos vaiĹĄÄ—s. Tiesa, J.Varnas niekada nesistengia pertvarkyti paÄ?ios parduotuvÄ—s. O V.MarcinkeviÄ?ius uĹžsimojo prekyvietÄ™ paversti prestiĹžine meno galerija. Kaip tik tokia, kokia ir turÄ—tĹł bĹŤti ĹĄioje iĹĄ tiesĹł iĹĄskirtinÄ—je ir prestiĹžinÄ—je Vilniaus senamiesÄ?io vietoje. Kartu su nauja galerijos direktore Kotryna DĹžilavjan menininkas perstumdÄ— sienas ir intriguodamas ĹžiĹŤrovus atitvÄ—rÄ— ÄŻvairius uĹžkaborius. „GeografiĹĄkai geresnÄ—s vietos Vilniuje turbĹŤt nÄ—ra, todÄ—l ÄŻsileidus Ä?ia neblogĹł parodĹł galima nesunkiai sukurti naujÄ… kokybiĹĄkÄ… traukos centrÄ…, kuris dĹžiugintĹł vilnieÄ?ius“, – per atidarymÄ… pabrėŞė V.MarcinkeviÄ?ius. Tapytojo sumanymas – priversti ĹžiĹŤrovÄ… vaikĹĄÄ?ioti ratu. Kad bĹŤtĹł neÄŻmanoma atsistoti per vidurÄŻ ir pamatyti visÄ… parodÄ… iĹĄ karto. Galima pasakyti, kad jis ÄŻgyvendintas net per daug gerai, nes galima apeiti visÄ… parodÄ… ir ne-

pamatyti naujausio ir svarbiausio jos kĹŤrinio. Ĺ iĹł metĹł kovo pabaigoje iĹĄ Kopenhagos meno galerijos „Galleri NB“ vagys iĹĄneĹĄÄ— net 11 V.MarcinkeviÄ?iaus paveikslĹł. TaÄ?iau iki ĹĄiol apie pagrobtĹł vertybiĹł likimÄ… nÄ—ra jokiĹł ĹžiniĹł. Paskelbus premijÄ… uĹž informacijÄ… apie plÄ—ĹĄikus buvo atsiradÄ™s Ĺžmogus, pretendavÄ™s ÄŻ atlygÄŻ, taÄ?iau atrodo, kad jo suteikta informacija nebuvo vertinga. Kopenhagos policija, kuriÄ… suintrigavo neÄŻprasta vagystÄ—, aktyviai ieĹĄko ilgapirĹĄÄ?iĹł, bet kol kas nesÄ—kmingai. TodÄ—l V.MarcinkeviÄ?ius nusprendÄ— pats susidoroti su meno vagimis ir savo nuosprendÄŻ ÄŻgyvendino paveiksle „IlgapirĹĄÄ?io egzekucija“. JÄŻ galima pamatyti paÄ?iame tolimiausiame parodos kampe. Parodos ĹžiĹŤrovus ne maĹžiau sudomino ir iĹĄtisa siena nedideliĹł paveikslĹł, vaizduojanÄ?iĹł tapytojo vaikystÄ™. „Kiekvienas turime iĹĄ vaikystÄ—s likusiĹł fotokadrĹł ar istorijĹł, o gal kvapĹł ir jausmĹł, kuriuos prisimename visÄ… gyvenimÄ…. Dukros nuolat praĹĄydavo papasakoti istorijas „iĹĄ senovÄ—s“. Pasakojant atsiminimai pradÄ—jo vizua-

1XRWULĂ…DVPHQLQLRDUFK\YR

.USKĂ&#x;RIAUSĂ&#x;TOĂ&#x;KĂ„Ă&#x;RwĂ&#x;JOĂ&#x;KER¸Ă&#x;TASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;EGĂ&#x;ZEĂ&#x;KUĂ&#x;CIĂ&#x;JAĂ&#x;TEPĂ&#x;TUĂ&#x;KU

90DUFLQNHYLmLXVĂ„,OJDSLUĂ…mLRHJ]HNXFLMRMHÂłĂ?LDXULDLQXEDXGzVDYRSDYHLNV OĂ˜YDJÂ’ÂąQXNDSRMRMDPYLVDVSHQNLDVJDOĂ‘QHVNRMDVUDQNDVLUĂ„WjGDLNWjÂł

lizuotis. Atsirado berniukas, kuris iť timpos ťauna į karvę. Ir kitas, likęs be plaukų ir blakstie-

nĹł, kai iĹĄbandÄ—, kaip dega pilnas daŞų bidonas“, – ciklo atsiradimÄ… prisiminÄ— menininkas.


5HQJzMĂ˜QXRWU

PĂ‘]Ă˜PDOĂ‘QDV

Ă&#x;PJHJXĂ?zVG

+Ă„Ă&#x;RIĂ&#x;NÂ?Ă&#x;ATĂ&#x;GAIĂ&#x;VIĂ&#x;NAĂ&#x;GAMĂ&#x;TA ĂŒLOYLQR.HPSLQRLQVWDOLDFLMDĂ„.DOLDXVz³’VLNĂ‘Uz6RNUD WRVNXOSWĂ‘UĂ˜SDUNH1LXMRUNH7DLSDWVGLGĂ?LDXVLDVPH QRNĂ‘ULQ\VNDGDQRUVHNVSRQXRWDVĂ…LRMHHUGYzMH R ĹŤ t a M I K Ĺ IO N I E N Ä– LR korespondentÄ—

80 metrĹł ilgio, 12 metrĹł ploÄ?io, 4 metrĹł aukĹĄÄ?io kinetinÄ™ Ĺ˝.Kempino instaliacijÄ… sudaro 200 nerĹŤdijanÄ?iojo plieno stulpĹł, kurie virĹĄuje sujungti specialia sidabrine juosta, skirta paukĹĄÄ?iams baidyti. Visas instaliacijos medĹžiagas menininkas iĹĄbandÄ— praÄ—jusiÄ… ĹžiemÄ… ant savo Niujorko studijos stogo, todÄ—l yra tikras, kad kĹŤrinys atlaikys ir stipriausius vÄ—jus. 'YĂ&#x;VAĂ&#x;APĂ&#x;LINĂ&#x;KOSĂ&#x;DAĂ&#x;LIS

Jau 16 metĹł Niujorke gyvenantis Ĺ˝.Kempinas savo instaliacijas arba judanÄ?ias skulptĹŤras daĹžniausiai kuria parodĹł salÄ—se, kur gali pagal savo sumanymÄ… sureguliuoti ventiliatoriĹł kuriamo vÄ—jo srautus, tinkamai apĹĄviesti kĹŤrinius proĹžektoriais. O Sokrato parke jam teko bendradarbiauti su realiomis gamtos jÄ—gomis – saule ir vÄ—ju. „Šis darbas gyvuoja gamtoje ir sustiprina, paryĹĄkina viskÄ…, kas vyksta aplinkui. SaulÄ—tÄ… dienÄ… jis labai stipriai spindi, o kai puÄ?ia stiprus vÄ—jas, skleidĹžia garsÄ…. Jei ateisite vakare, kai leidĹžiasi saulÄ—, stulpai pagaus tiktai dalÄŻ ĹĄviesos ir atspindĹžiai jau bus visai kitokie. „Kaliausė“ – tai kĹŤrinys, kurÄŻ atgaivina gamtos jÄ—gos“, – aiĹĄkino menininkas internetinio dienraĹĄÄ?io „Art in America“ korespondentui. "LYKSĂ&#x;NIAIĂ&#x;IRĂ&#x;MUĂ&#x;ZIĂ&#x;KA

+ONSTĂ&#x;RAĂ&#x;VOĂ&#x;KAIPĂ&#x;JUĂ&#x;VEĂ&#x;LYĂ&#x;RAS

Niujorkas – ne pirma vieta, kurioje Ĺ˝.Kempinas pristato savo ÄŻspĹŤdingÄ… kĹŤrinÄŻ. 2012 metais panaĹĄiÄ… instaliacijÄ… pirmieji pamatÄ— japonai EÄ?igo-Cumario (Japonija) ĹĄiuolaikinio meno trienalÄ—je. SpalvotĹł stulpĹł ir juostĹł instaliacija tuomet vadinosi „Kakashi“ (iĹĄvertus iĹĄ japonĹł k. – kaliausÄ—). VÄ—liau ji viliojo lankytojus ÄŻ Ĺ˝.Kempino parodÄ…, kuri 2013 metais buvo surengta kinetinio meno mago Jeano Tinguely muziejuje Bazelyje (Ĺ veicarija). Pritaikydamas savo darbÄ… konkreÄ?iai vietai menininkas visuomet jÄŻ ĹĄiek tiek pakeiÄ?ia, tad trys „KaliausÄ—s“ instaliacijos versijos – gana skirtingos. TaÄ?iau visoms joms sukurti reikÄ—jo neÄŻtikÄ—tinai daug technikos ir darbo jÄ—gos. Juk stulpĹł vietos apskaiÄ?iuotos iki milimetro, jie turi lygiuoti vienas su kitu, stovÄ—ti statmenai, nÄ— kiek nepasvirÄ™. TodÄ—l kiekvienam iĹĄ 200 plieno stulpĹł reikÄ—jo ne tik iĹĄkasti duobÄ™, bet ir labai tiksliai ÄŻbetonuoti joje apatinÄŻ stulpo galÄ…. O kur dar ilgiausiĹł vÄ—jo plaikstomĹł juostĹł kabinimas, sukÄ—lÄ™s nemaĹžai problemĹł instaliacijÄ… montavusiems darbininkams.

5HĂ?LVLHUzV.*XGPRQDLWzVVSHNWDNOLVĂ„6DSQDVÂłLĂ…VLVN\UzIHVWLYDOLRSURJUDPRMHVFHQLQLRYL]XDOXPRSDLHĂ…NRPLV

DEBIUTAI. Jaunieji aktoriai kol kas vengia apnuoginti savo patirtÄŻ

¡4YĂ&#x;LOS¨Ă&#x;NUĂ&#x;TEIĂ&#x;KwĂ&#x;APĂ&#x;MgSĂ&#x;TYĂ&#x;MAMS 9LOQLDXVPDĂ?DMDPHWH DWUHVXUHQJWDPHWDUS WDXWLQLDPHWHDWULQLĂ˜ GHELXWĂ˜IHVWLYDO\MHĂ„7\ ORV³’GRPLDXVLEXYR VYHmLĂ˜GDUEDLWDmLDX GzPHVLRMLHQHVXODXNz

-UĂ&#x;ZIEĂ&#x;JUSĂ&#x;Â?KURTASĂ&#x;Ă&#x; POĂ&#x;ATĂ&#x;VIĂ&#x;RUĂ&#x;DANĂ&#x;GUĂ&#x;MI

S i g i t a I VA Ĺ K A I T Ä–

â– 6RNUDWRVNXOSWĂ‘UĂ˜SDUNDVÂą YLVDPHSDVDXO\MHĂ?LQRPDV Ă…LXRODLNLQLRPHQRPX]LHMXV SRDWYLUXGDQJXPL-LVEXYR Â’NXUWDVPHWDLVLUQXR WDGDSULVWDWRSXEOLNDLGLGH OLRPDVWHOLRVNXOSWĂ‘UDVEHL LQVWDOLDFLMDV â–  .LHNYLHQDVSDUNRSURMHNWDV Â’J\YHQGLQDPDVJDYXVYDO GĂ?LRVLQVWLWXFLMĂ˜LUSULYDmLĂ˜ UzPzMĂ˜SDUDPj â–  9LHQDVVYDUELDXVLĂ˜ĂŒ.HP SLQRLQVWDOLDFLMRVUzPzMĂ˜Âą /LHWXYRMHMDXNHOHULXVPHWXV YHLNLDQWLPHQRLUNXOWĂ‘URV SXRVHOzMLPjEHLSOzWUjVND WLQDQWLRUJDQL]DFLMDĂ„/HZEHQ $UW)RXQGDWLRQÂł 1XRWULĂ…Ă„9DUWĂ˜ÂłJDOHULMRVDUFK\YR

IĹĄ pirmo Ĺžvilgsnio „Kaliausė“ – keistas koridorius, architektĹŤrinÄ— konstrukcija, kurios sienĹł ir lubĹł plyĹĄiai leidĹžia gamtos ir miesto vaizdams netrukdomai skverbtis ÄŻ vidĹł. Ĺ˝iĹŤrovÄ… apima keistas jausmas, kad jis vienu metu yra ir viduje, ir iĹĄorÄ—je. Galima vaikĹĄÄ?ioti kiaurai sienas ir Ĺžvalgytis per lubĹł plyĹĄius. Ĺ˝iĹŤrovus stebina ne tiktai nuolat kintantis instaliacijos vaizdas, kuris reaguoja ÄŻ kiekvienÄ… saulÄ—s blyksnÄŻ, o vakarop nusidaĹžo saulÄ—lydĹžio spalva. VÄ—jyje plazdanÄ?iĹł juostĹł muzika Ä?ia nÄ— kiek ne maĹžiau svarbi. Pasak menininko, „Kaliausė“

leidĹžia geriau pamatyti, pajusti ir iĹĄgirsti gamtos jÄ—gas, kurios nuolat mus supa, taÄ?iau iĹĄlieka nelabai pastebimos, – saulÄ—s spindulÄŻ, vÄ—jo gĹŤsÄŻ.

.XUGDPDVLQVWDOLDFLMj6RNUDWRSDUNHĂŒ.HPSLQDVEHQGUDYRVXVDXOHLUYzMX

Festivalyje buvo pristatyti reĹžisieriĹł Jono Vaitkaus ir Aido GinioÄ?io diplomantai aktoriai, du jaunĹł jĹł Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) reĹžisieriĹł darbai, sveÄ?iai iĹĄ kitĹł miestĹł ir valstybiĹł. Ĺ iemet „Tylos!“ rengÄ—jai rĹŤpinosi ne tiktai spektakliĹł programa, bet ir jaukia aplinka. MaĹžojo teatro fojÄ— kasdien skambÄ—jo muzika, buvo siĹŤloma ĹĄaltosios arbatos perkaitusiems, buvo patogĹŤs sÄ—dmaiĹĄiai pavargusiems. ÄŒia buvo sumontuota ir didĹžiulÄ— balta siena, ant kurios kasdien pieĹĄinius keitÄ— gatvÄ—s bei teatro menĹł atstovas Antanas Dubra. .EĂ&#x;V YĂ&#x;KŠĂ&#x;SCEĂ&#x;NAĂ&#x;RIĂ&#x;JĂ‹Ă&#x;VERĂ&#x;TIĂ&#x;MAI

J.Vaitkaus auklÄ—tiniai, ĹĄiemet baigiantys kino aktoriĹł specialybÄ™, padedami Viktorijos KuodytÄ—s prisistatÄ— kino menui artimais duetais. DidĹžioji dalis jĹł pasirinktĹł pjesiĹł jau buvo pritaikytos filmams arba specialiai raĹĄytos scenarijaus pavidalu. Deja, aktoriams, ypaÄ? spektakliuose „Naktis“ ir „Prisilietimas“, labai trukdÄ— neprofesionalĹŤs jĹł vertimai. J.Vaitkaus studentai scenoje atrodÄ— persitempÄ™, lyg kovinÄ—s parengties – tai tapo kone vaidybos maniera, jĹł tekstai skambÄ—jo nenatĹŤraliai. „Naktyje“ pasakojama vienos nakties istorija, kurioje Jis (Edgaras Bechteris) ir Ji (JustÄ— ZinkeviÄ?iĹŤtÄ—) po audringo vakarÄ—lio atsibunda lovoje kartu. HerojĹł pokalbiai apie seksÄ…, vienas kito kĹŤnÄ…, narkotikus, destruktyvĹł gyvenimo bĹŤdÄ… turÄ—-

tĹł bĹŤti artimi ir paŞįstami aktoriams. Vis dÄ—lto verstas, nenatĹŤralus tekstas skambÄ—jo neÄŻtikinamai, o dirbtinÄ—s intonacijos jÄŻ net pavertÄ— naiviu. Kita vertus, paaiĹĄkÄ—jo, kad jaunieji kino aktoriai dar nesijauÄ?ia laisvi ne tik sakyti tekstus, bet ir atverti juose savo patirÄ?iĹł. !NTĂ&#x;ROĂ&#x;KURĂ&#x;SOĂ&#x;STAIGĂ&#x;MEĂ&#x;NA

Tenesupyksta jauniausi A.GinioÄ?io auklÄ—tiniai uĹž klijuojamÄ… „etiketę“, bet kol kas daugelis jĹł pranyksta visumoje, kuriÄ… sukuria jĹł kurso vadovas. Vis dÄ—lto iĹĄ „Tylos!“ programoje pristatytĹł spektakliĹł susidarÄ— ÄŻspĹŤdis, kad kai kas gali iĹĄsiskirti ir savaip suĹžavÄ—ti. ÄŽsimintiniausias festivalio atradimas buvo Edgaras Ĺ˝emaitis. Jis trumpuose, antraplaniuose pasirodymuose sukĹŤrÄ— skirtingus, ÄŻsimintinus charakterius, o „Trijose seseryse“ pasiĹžymÄ—jo tvarka ir nuoseklumu iĹĄlaikydamas personaĹžo linijÄ…. E.Ĺ˝emaitis trumpĹł etiudĹł metu sugebÄ—jo nuo pavirĹĄutiniĹĄko charakterio priartÄ—ti prie vaidmens. Daug duetu vaidinÄ™ Danas Kamarauskas ir Mantas Zemleckas – ĹžiĹŤrovo akÄŻ patraukiantys, bet nestabilĹŤs aktoriai. Scenoje jie gali bĹŤti ÄŻdomĹŤs ir ÄŻtikinantys, bet kiekvienÄ… sekundÄ™ juos skiria plonytÄ— riba iki neskoningos dramos ar pavirĹĄutiniĹĄkos komedijos. JĹł pasirodymas Gintaro Varno antrakursÄ—s reĹžisierÄ—s KamilÄ—s GudmonaitÄ—s „Sapne“ nuteikÄ— optimistiĹĄkiau. Tvirtai suvaldĹžiusi aktorius, reĹžisierÄ— atvÄ—rÄ— dueto gebÄ—jimÄ… tiksliau veikti reĹžisĹŤros rÄ—muose, sÄ…moningai reaguoti ÄŻ savo paÄ?iĹł kalbamus tekstus. BĹŤsimoji reĹžisierÄ— tikrai verta pagyrimo. Jos kursinis darbas atrodÄ— geriau uĹž Gildo Aleksos diplominÄŻ kĹŤrinÄŻ „Belgrado trilogija“. Nors „Sapne“ ĹĄmÄ—Ĺžuoja nemaĹžai paties G.Varno ar net ankstyvĹłjĹł Oskaro KorĹĄunovo spektakliĹł ÄŻvaizdĹžiĹł, scenoje tampa svarbi vizualika, forma, fiziĹĄkumas, o ne tik literatĹŤra.

Lieka tikÄ—tis, kad ilgainiui atsiras ir ryĹĄkus paÄ?ios K.GudmonaitÄ—s braiĹžas. 3VEĂ&#x;jIĂ‹Ă&#x;IDwĂ&#x;JIĂ&#x;NISĂ&#x;TEATĂ&#x;RAS

LiĹŤdniausia festivalio dalimi tapo paÄ?iĹł dalyviĹł, o dar blogiau – ir jĹł mokytojĹł beveik ignoruota sveÄ?iĹł programa. O bĹŤtent Ä?ia buvo galima iĹĄvysti kitokio – ne literatĹŤrinio, o idÄ—jinio teatro pavyzdĹžiĹł. Vienas jĹł – KlaipÄ—dos Apeirono teatro spektaklis „Uroboras“. Jaunas aktoriĹł ir reĹžisieriĹł ketvertukas interaktyviajame spektaklyje pagal savo paÄ?iĹł sukurtÄ… dramaturgijÄ… savaip kalbÄ—jo apie ĹĄiandienio gyvenimo, Ĺžaidimo ir jĹł taisykliĹł paraleles. Jiems antrino ir latviĹł „Dirty Deal“ teatras. Menininkai pristatÄ— du spektaklius apie kasdienybÄ—s Ĺžaidimus, realybÄ—s ĹĄou iĹĄkreiptÄ… pasaulÄŻ ir pasidavimÄ… jam. KĹŤrÄ—jai kalbÄ—jo apie mirties baimÄ™ ir beviltiĹĄkÄ… kovÄ… su laiku, kurioje pasmerkiame patys save. Ĺ iuolaikinio gyvenimo absurdas buvo ir britÄ—s Tamaros Broadbent tema. Nuo meilÄ—s iĹĄmaniajam telefonui iki pagiringo grÄŻĹžimo namo – savo puikiu vokalu Tamara apdainavo daugybÄ™ temĹł. „Stand up“ Ĺžanras nÄ—ra palankus jauniems ir nepatyrusiems atlikÄ—jams bei moterims. TaÄ?iau jaunoji britÄ— sugebÄ—jo paneigti abu ÄŻsitikinimus. 4IKĂ&#x;RUĂ&#x;MOĂ&#x;DVELKSĂ&#x;MAS

SkirtingĹł ĹžanrĹł ir formĹł sveÄ?iĹł pasirodymai turÄ—jo bendrÄ… bruoŞą – visi jie nuo pat idÄ—jos buvo sukurti paÄ?iĹł artistĹł. Jie kalbÄ—jo savo ĹžodĹžiais, judesiais, balsais, temomis. Gal ne kiekvienÄ… kartÄ… rezultatas buvo tobulas, bet visÄ… laikÄ… jautei, kad prieĹĄ tave – mÄ…stantys ir nusiteikÄ™ pasidalinti savo mintimis ĹžmonÄ—s. Jie nepraĹĄÄ— pritarimo, greiÄ?iau diskusijos. Jie iĹĄ tiesĹł pristatÄ— savo poĹžiĹŤrÄŻ, pozicijÄ…, o ne veidus ar kĹŤnus. Apie tai vertÄ—tĹł susimÄ…styti LMTA kursĹł dÄ—stytojams ir vadovams.


ÂŚ

ÂŚ

ÂŚ

PRAMOGOS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

PRAMOGOSĂ&#x; Ă&#x;TV

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

6.00, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 8.40 Labas rytas, Lietuva! 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ĺ˝inios. 6.34, 8.03 Orai. 6.50 Eksper tas. 7.05, 7.35, 8.35 Orai, spor tas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.). 10.00 TV serialas „Miestelio ligoninė“ (8/9). 11.00 Keliai. MaĹĄinos. Ĺ˝monÄ—s (kart.). 11.30 Dokumentinis f. „VakarÄ—lis baigÄ—si. Kaip Vakarai bankrutavo“ (1). DidĹžioji Britanija, 2011 m. (subtitruota) (kart.).

6.40 TeleparduotuvÄ—. 6.55 Ĺ˝alioji enciklopedija. 7.00 Animacinis serialas „Legenda apie Korą“ (N-7) (kart.). 7.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.). 8.00 TV serialas „Brazilijos aveniu“ (49) (N-7). 9.05 TV serialas „MeilÄ—s sĹŤkuryje“ (1891). 10.10 TV serialas „Visada sakyk „visada“ (2) (N-7). 11.15 Tik nesakyk mamai (N-7) (kart.).

6.35 „Žuviukai burbuliukai“ (19). 7.00 Animacinis serialas „MaĹžieji Tomas ir DĹžeris“ (17). 7.25 Animacinis f. „Seni paŞįstami“ (kart.). 7.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindĹžeris“ (156) (N-7). 8.50 24 valandos. SocialinÄ— aktualijĹł laida (N-7) (kart.). 9.50 KK2. Informacijos ĹĄou (N-7). 10.50 „PolicininkĹł ĹĄou“. Veiksmo komedija. ReĹž. T.Dey. Vaid. R.Harris, E.Murphy, R.De Niro. JAV, 2002 m. (N-7) (kart.).

6.40 Programa. 6.44 TV parduotuvÄ—. 7.00 Repor teris. InformacinÄ— publicistinÄ— laida. 7.45 Ĺ˝iniĹł naujienos. Humoro laida. VedÄ—jas T.AuguceviÄ?ius (N-7). 8.00 TV serialas „Albanas“ (58, 59) (N-7). 10.10 TV serialas „Kobra 12“ (4) (N-7). 11.15 Repor teris. InformacinÄ— publicistinÄ— laida.

7.00 TV serialas „Muchtaro sugrÄŻĹžimas“ (N-7) (kart.). 8.00 MistinÄ—s istorijos. SensacijĹł ĹĄou (N-7) (kart.). 9.00 AmerikietiĹĄkos imtynÄ—s. Spor to laida (kart.). 11.00 TV serialas „ProkurorĹł patikrinimas“ (N-7) (kart.).

12.30 DÄ—mesio centre (kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, Lietuva! TiesioginÄ— aktualijĹł laida. 14.00, 15.30 Ĺ˝inios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor tas. 15.55 TV serialas „Komisaras Reksas“ (36) (N-7). 17.00 TV serialas „Šerloko Holmso nuotykiai“ (8) (N-7). 18.00 Ĺ iandien. AktualijĹł laida (su ver timu ÄŻ gestĹł kalbÄ…). 18.40 Spor tas. 18.45 Orai. 18.50 TV serialas „NaisiĹł vasara“ (82). 19.20 Emigrantai. SocialinÄ—s dokumentikos laida.

12.20 „Juodoji skylė“ (6) (N-7). 12.50 Animacinis serialas „Ragai ir kanopos sugrÄŻĹžta“ (5). 13.20 Animacinis serialas „AnÄ?iukas Donaldas ir draugai“ (65). 13.50 Animacinis serialas „Legenda apie Korą“ (10) (N-7). 14.20 „Simpsonai“ (1) (N-7). 14.50 TV serialas „Nuostabi meilė“ (30, 31) (N-7). 16.45 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (3, 4) (N-7). 17.50 Kvieskite daktarÄ…! Medicinos pokalbiĹł ĹĄou. VedÄ—jai J.JankeviÄ?ius ir A.Unikauskas (N-7). 18.30 TV3 Ĺžinios. 19.20 TV3 spor tas. 19.23 TV3 orai. 19.30 TV pagalba. SocialinÄ—s dokumentikos laida. VedÄ—jas E.Knispelis (N-7).

12.55 „Kempiniukas PlaÄ?iakelnis“ (19). 13.20 „Ogis ir tarakonai“ (33). 13.30 Animacinis f. „AnÄ?iukas, kuris nemokÄ—jo Ĺžaisti futbolo“. Rusija, 1972 m. 13.45 Animacinis f. „Nepaklusnus kaÄ?iukas“. Rusija, 1953 m. 13.55 TV serialas „Pavogtas gyvenimas“ (17) (N-7). 15.00 „MeilÄ— ir bausmė“ (49) (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. InformacinÄ— pokalbiĹł laida. VedÄ—jai Ĺ˝.VaĹĄkytÄ— ir P.SkuÄ?as. 17.30 24 valandos. SocialinÄ— aktualijĹł laida. VedÄ—jas G.LeĹĄkeviÄ?ius (N-7). 18.30 Ĺ˝inios. Kriminalai. 19.25 Spor tas. Orai. 19.30 KK2. Informacijos ĹĄou. VedÄ—jai T.AliĹĄauskas ir U.SkonsmanaitÄ— (N-7).

12.00 Dokumentinis f. „TyrinÄ—tojai. Caro archyvas“. Rusija, 2007 m. (N-7). 13.00 Dokumentinis f. „TyrinÄ—tojai. Petro DidĹžiojo oligarchas“. Rusija, 2006 m. (N-7). 14.00 Lietuva tiesiogiai. 14.35 TV parduotuvÄ—. 14.50 „Komisaras Megrė“ (N-7). 16.00, 17.00 Ĺ˝inios. 16.18, 17.18, 18.47 Orai. 16.20 NamĹł daktaras. VedÄ—jas gyd. G.ApanaviÄ?ius. 17.20 Lietuva tiesiogiai. AktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ—ja D.Ĺ˝eimytÄ—. 18.00 Repor teris. 18.50 Viskas bus gerai! MoterĹł gyvenimo bĹŤdo laida. VedÄ—jos E.UĹžaitÄ—, R.MikailionytÄ—, R.StanaitytÄ— (N-7). 19.50 „Albanas“ (60) (N-7).

12.00 Kalbame ir rodome. VedÄ—jas L.ZakoĹĄanskis (N-7). 13.00 TV serialas „Muchtaro sugrÄŻĹžimas“ (N-7) (kart.). 14.00 Pragaro vir tuvÄ—. RealybÄ—s ĹĄou (N-7). 15.00 TV serialas „NugalÄ—toja“ (30). 15.30 TV serialas „Dreikas ir DĹžoĹĄas“ (59). 16.00 TV serialas „ProkurorĹł patikrinimas“ (159) (N-7). 17.00 TV serialas „Muchtaro sugrÄŻĹžimas“ (N-7). 18.00 Ĺ˝inios. 18.25 TV serialas „Mentalistas“ (7) (N-7). 19.30 TV serialas „Du su puse vyro“ (5) (N-7).

20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 KultĹŤra. 21.05 Spor tas. 21.10 Orai. 21.15 DÄ—mesio centre. VedÄ—jas E.Jakilaitis. 21.45 PinigĹł kar ta. VedÄ—jas A.Tapinas. Per pertraukÄ… – 22.00 Loterija „Perlas“. 23.00 Vakaro Ĺžinios. 23.15 UĹžsienio naujienos. 23.20 Spor tas. 23.25 Orai. 23.30 TV serialas „Šnipai“ (28) (N-7). 0.30 TV serialas „Senis“ (116) (N-7). 1.40 DÄ—mesio centre (kart.).

20.00 PrieĹĄ srovÄ™. Publicistikos laida. VedÄ—ja A.KudabienÄ— (N-7). 21.00 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (75) (N-7). 21.30 TV3 vakaro Ĺžinios. 21.55 TV3 spor tas. 21.58 TV3 orai. 22.00 TV serialas „Po kupolu“ (11) (N-14). 23.00 „MirusiĹłjĹł ĹĄnabĹždesiai“. MistinÄ— drama. ReĹž. G.Saxas. JAV, Kanada, DidĹžioji Britanija, 2005 m. (N-14). 1.05 TV serialas „24 valandos“ (20) (N-14). 1.55 TV serialas „Biuras“ (19) (N-7). 2.25 Programos pabaiga.

20.25 Pagalbos skambutis. RealybÄ—s drama (N-7). 21.30 Ĺ˝inios. Verslas. 22.04 Spor tas. 22.08 Orai. 22.10 Vakaro seansas. „Misionierius“. Veiksmo. ReĹž. D.Lundgrenas. Vaid. D.Lundgrenas, K.Walker, Ch.Ricketts, M.Tompkinsas. JAV, 2008 m. (N-14). 0.05 TV serialas „Specialioji Los AndĹželo policija“ (9) (N-7). 1.00 TV serialas „Nikita“ (16) (N-7). 1.55 TV serialas „Čakas“ (21) (N-7).

21.00 Patriotai. Ĺ˝urnalistiniĹł tyrimĹł laida. VedÄ—ja R.JanutienÄ— (N-7). 22.00 Repor teris. InformacinÄ— publicistinÄ— laida. 22.42 PaĹžangi Lietuva. 22.47 Orai. 22.50 Ĺ˝iniĹł naujienos. Humoro laida. VedÄ—jas T.AuguceviÄ?ius (N-7). 23.00 Nusikaltimas ir bausmÄ—. KriminalinÄ—s paslaptys su K.Krivicku (N-14). 0.00 TV serialas „Kobra 12“ (6) (N-7). 1.05 Repor teris. InformacinÄ— publicistinÄ— laida. 1.52 Orai. 1.55 Lietuva tiesiogiai. AktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ—ja D.Ĺ˝eimytÄ—. 2.25 Programos pabaiga.

20.00 DviraÄ?io ĹĄou. Humoro laida. VedÄ—jas V.Ĺ erÄ—nas. 20.30 Yra, kaip yra. PokalbiĹł ĹĄou. VedÄ—jai A.StaĹĄaitytÄ—-MasalskienÄ—, G.GureviÄ?iĹŤtÄ— ir G.Drukteinis (N-7). 21.30 „ŠirdĹžiĹł Ä—dikÄ—s“. RomantinÄ— komedija. ReĹž. D.Mirkinas. Vaid. S.Weaver, J.L.Hewitt, G.Hackmanas. JAV, 2001 m. (N-14). 23.55 TV serialas „Sausas ÄŻstatymas“ (11) (N-14). 1.00 „Mentalistas“ (N-7) (kart.). 1.55 TV serialas „ProkurorĹł patikrinimas“ (N-7) (kart.). 3.00 Bamba. Interaktyvusis ĹĄou suaugusiesiems (S).

3PORTUOTIĂ&#x;TRUKDOĂ&#x;KOMĂ&#x;PIUĂ&#x;TEĂ&#x;RIAI

/LHWXYzVLUJUX]L QRĂ…HLPDDXJLQD GXNUj5Ă‘Wj

0AĂ€INTISĂ&#x;ÂŚĂ&#x;NUOĂ&#x;Ă€ENKĂ&#x;LEĂ&#x;LIO 5HQDWD6NDUGĂ?LĂ‘Wz.HUHVHOLG]zĂ?HQNOHOÂ’UHLĂ…NLDQWÂ’*UX ]LMRVSDODLN\PjNRQIOLNWHVX5XVLMDQHĂ…LRMRSULVLVH JXVLSULHUDQNLQzV-Â’LUSDVWHEzMRMDXQDVJUX]LQDV ÄŽ Vengrijos sostinÄ—je BudapeĹĄte studijuojanÄ?ios lietuvÄ—s krepĹĄÄŻ, ant kurio ĹĄvietÄ— Ĺženklelis su Gruzijos vÄ—liavos spalvomis, pirmiausia ir nukrypo metro kartu vaĹžiuojanÄ?io gruzino RaÄ?io Ĺžvilgsnis. PrieĹĄ ĹĄeĹĄerius metus uĹžsimezgusi graĹži paĹžintis baigÄ—si laiminga santuoka. BaigÄ™ mokslus jaunuoliai net nesvarstÄ— galimybÄ—s pasukti savais keliais – jie svajojo gyventi kartu. TaÄ?iau tuo metu Lietuvoje prasidÄ—jo ekonominÄ— krizÄ— ir per-

spektyva susirasti gerÄ… darbÄ… labai sumaŞėjo. Pora iĹĄvyko ÄŻ GruzijÄ…. Lietuvei tai buvo tikras iĹĄĹĄĹŤkis, mat moteris nemokÄ—jo nei gruzinĹł, nei rusĹł kalbos. Ĺ iandien jauna ĹĄeima augina dukrelÄ™ RĹŤtÄ…, abu dirba kvalifikuotÄ… gerai mokamÄ… darbÄ… ir toliau suka savo ĹĄeimos lizdÄ… Gruzijoje. LRT socialinÄ—s dokumentikos laidai „Emigrantai“ pora vis dÄ—lto prisipaĹžins svajojanti apie galimybÄ™ grÄŻĹžti ÄŻ LietuvÄ…. â–  /57WHOHYL]LMDYDO

Vienas geriausiĹł visĹł laikĹł Lietuvos krepĹĄininkĹł pataria tÄ—vams, sumaniusiems uĹž blogÄ… elgesÄŻ nubausti vaikus, jiems taikyti sportines bausmes. PavyzdĹžiui, pasiĹŤlyti padaryti atsispaudimĹł ar pritĹŤpimĹł. Apie tai buvÄ™s krepĹĄininkas ĹĄÄŻvakar kalbÄ—s „Lietuvos ryto“ TV laidoje „Viskas bus gerai“. BirĹželÄŻ 50-metÄŻ ĹĄvÄ™sianÄ?iam Ĺ .MarÄ?iulioniui liĹŤdna, kad dabar vaikus reikia versti sportuoti, papildomai motyvuoti. Jis pamena, kad pats nuo vaikystÄ—s degte degÄ— krepĹĄiniu. Geriausia paskata, anot buvusio krepĹĄininko, – tikslas. Jei jÄŻ jaunas Ĺžmogus turi, jam neleidĹžia nuklysti. „Dabar jaunieji krepĹĄininkai neiĹĄsimiega prieĹĄ treniruotes, nes jiems nuolat reikia pasiĹžy-

3/LOHLNLRQXRWU

8Ă?DXJLQWLVSRUWLĂ…NXVYDL NXVĂ…LDLVODLNDLVWUXNGR LUNRPSLXWHULV7DLSWHL JLDOHJHQGLQLVNUHSĂ…L QLQNDVĂ‚DUĂ‘QDV0DUmLX OLRQLVĂ„-LHQHWUXQJW\ QLĂ˜QHJDOLSUDGzWLMHL NRQRUVQHSDUDĂ…RIHLV EXNH³¹S\NVWDMLV

Ă‚0DUmLXOLRQLVPDQRMDXQLHMLNUHSĂ…LQLQNDLSDW\VVDXWUXNGRVLHNWLNDUMHURV

mÄ—ti feisbuke. Netgi rungtyniĹł negali pradÄ—ti, jei ten ko nors neparaĹĄo. Ĺ˝iĹŤriu ÄŻ juos ir nerimauju, kas bus toliau“, – neslÄ—pÄ— apmaudo krepĹĄinio legenda tituluojamas Ĺ .MarÄ?iulionis. KrepĹĄinio pasaulio garsenybÄ— tvirtina, kad daĹžnai jaunieji talentai patys sau pakiĹĄa kojÄ… kelyje ÄŻ stulbinamÄ… karjerÄ…: „Yra normalĹŤs keliai, kaip nueiti ÄŻ didÄŻjÄŻ krepĹĄinÄŻ, bet kad visi kaĹžkodÄ—l nori uĹžlipti ant savo grÄ—blio.“ Tris atĹžalas turintis Ĺžinomas vyras dĹžiaugiasi, kad jo vaikai yra sportiĹĄki. PavyzdĹžiu, 12-metis Augustas jau pasirinko sau artimÄ… sporto ĹĄakÄ… – krepĹĄinÄŻ,

kurÄŻ Ĺžaisti jam puikiai sekasi. Berniukas atstovauja dviejĹł amĹžiaus grupiĹł komandoms. Ĺ .MarÄ?iulionis Ĺžvelgdamas atgal gailisi, kad taip ir neiĹĄmoko dĹžiaugtis savo pergalÄ—mis. Jis ĹžaibiĹĄku tempu gyveno, ĹžaidÄ— krepĹĄinÄŻ, o po kiekvienos pergalÄ—s galvodavo apie dar aukĹĄtesnius laimÄ—jimus, uĹžuot akimirkÄ… sustojÄ™s pasidĹžiaugti. Ĺ .MarÄ?iulionis iĹĄsakys nuomonÄ™, ar vaikai vis dar mÄ—to kamuolÄŻ dÄ—l to, kad jiems tai smagu, ar jau dÄ—l to, kad Ä?ia mato gerÄ… finansinÄ™ ateitÄŻ. â–  Ă„/LHWXYRVU\WRÂł79YDO


SUDPRJRVWY

Ă&#x;PJHJXĂ?zVG

Kinas

6ESĂ&#x;TUĂ&#x;VwSĂ&#x;PRIBLO¸KwĂ&#x;PRAĂ&#x;BANĂ&#x;GA

Pora pradÄ—jo susitikinÄ—ti 2012aisiais, K.Westas mylimajai pasipirĹĄo pernai rudenÄŻ. VestuviĹł ĹĄventÄ— savaitgalÄŻ vyko net dviejose ĹĄalyse. Pirmiausia penktadienÄŻ pora pakvietÄ— draugus ÄŻ vakarÄ—lÄŻ ParyĹžiaus Versalyje. ÄŒia keliems ĹĄimtams sveÄ?iĹł buvo praneĹĄta, kad kitÄ… dienÄ… privaÄ?iais lÄ—ktuvais jie bus nuskraidinti ÄŻ Italijos miestÄ… FlorencijÄ…, kur ĹĄeĹĄtadienÄŻ ir vyko vestuviĹł ceremonija. Versalio VeidrodĹžiĹł salÄ—je susirinkusiems sveÄ?iams koncertavo populiarioji JAV atlikÄ—ja Lana Del Rey – jos muzikÄ… itin mÄ—gsta 33 metĹł K.Kardashian. SveÄ?iai galÄ—jo vaikĹĄtinÄ—ti po rĹŤmus, kieme jĹł laukÄ— arkliais pakinkytos karietos. PraneĹĄama, kad ÄŻ vakarÄ—lÄŻ sveÄ?iai atvyko 90 automobiliĹł. Visos transporto priemonÄ—s turÄ—jo pravaĹžiuoti net du kontrolÄ—s punktus. Ĺ eĹĄtadienÄŻ Kim ir 36 metĹł K.Westas vienas kitam amĹžinÄ… meilÄ™ prisiekÄ— Belvederio tvirtovÄ—je. Ceremonijos vieta sken-

Ă„6FDQSL[$)3ÂłQXRWU

5HSHULV.DQ\H:HVWDVLU 79UHDO\EzVĂ…RXĂ?YDLJĂ?Gz .LP.DUGDVKLDQWXULYLV NjNRJDOLWURNĂ…WLSLQLJĂ˜ SRSXOLDUXPjLUEHQGUj DWĂ?DOj6DYDLWJDOÂ’MLHVX VLWXRNzSHUFHUHPRQLMj NXULRVXĂ?PRMDLSULEORĂ…Nz QHWLUYLVNRPDmLXVLXV

3RUjPHWĂ˜/LHWXYRVURNR SRJULQG\MHYDQGHQÂ’GUXPVmLDQ WLJUXSzĂ„0RQNH\7DQNÂłYHUĂ?LD VLÂ’YLUĂ…Ă˜'HELXWLQLVDOEXPDV Ă„6XJDU6SLFH (YHU \WKLQJ1L FHÂłURGRNDGĂ…LHQHUJLMRVSHU WHNXVLWULMXOzMDXLĂ…DXJRYLVRNLĂ˜ EDUXRVHUHQJLDPĂ˜NRQNXUVĂ˜ VLHQDVÂąNLWDVĂ?LQJVQLV\UD GLGLHMLĂ…DOLHVIHVWLYDOLDLNXULĂ˜ QHYLHQDVJUXSÂ?MDXSDVWHEzMR ,UJHUDLQHVĂ…LHNĂ‘ULQLĂ˜NH OLDYLOWÂ’NDGPĂ‘VĂ˜Ă…DOLHVURNXL YLVNDVJDOLEĂ‘WLJHUDLNDG Ă„$QWLV³Ä%L[ÂłDUĂ„3ROLDUL]XRWL VWLNODLÂłWXUzVNDPSHUGXRWL HVWDIHWÂ?.DLNLWDLVPHWDLV 0$0$ULQNVJHULDXVLXVURNR DWOLNzMXVEXVNHLVWDMHLSUHWHQ GHQWĂ˜VjUDĂ…HQHDWVLUDVYLHWRV Ă„0RQNH\7DQNÂłLUĂ„&RORXUV2I %XEEOHVÂł0DQWR,PEUDVR$OD QR6HJDOLRLU9\WDXWR3HWNDXV WULMXOzWLNULDXVLDLQHVXJHEzWĂ˜ SDUDĂ…\WLDNXVWLQzVEDODGzVQHW MHLĂ…LXRVMDXQXVY\UXVNDQNLQWĂ˜ HOHNWUDLUSULJUDVLQWĂ˜NHWXULDV VDYDLWHVYHUVWLNODXV\WLVĂ„3LQXS *LUOVÂłGDLQĂ˜9LHQLQWHOzXĂ?XR PLQDÂ’OzWHVQÂ’ULWPjSDVLJLUVWD DOEXPRSDEDLJRMHGDLQRMH Ă„0DJQHWVÂłNXULWXULWRNÂ’ GHSUHVLMRVXĂ?WDLVjNDGSULH MRVUHLNzWĂ˜UDĂ…\WLSVLFKRORJLQzV SDJDOERVWHOHIRQRQXPHUÂ’ %HYHLNYLVDNLWDĂ…LDPHDOEXPH

Forum Cinemas Vingis – „StebuklĹł namai“ (Belgija, animacinis) – 11 val. „Operacija „RieĹĄutai“ (3D, Kanada, PietĹł KorÄ—ja, JAV, animacinis) – 11, 13.15, 15.30 val. „MeĹĄkĹł Ĺžemė“ (3D, PrancĹŤzija, dokumentinis) – 11.15, 13.45, 16.15, 17.45 val. „Nepaprastas Ĺžmogus-voras II“ (3D, JAV, nuotykiĹł drama) – 11.15, 20 val. „Godzila“ (3D, Japonija, JAV, fantastinis trileris) – 11.30, 14.45, 18.45, 21.45 val. „Iksmenai: praÄ—jusios ateities dienos“ (JAV, nuotykiĹł) – 11.45, 14.45, 18, 21 val. „Rio II“ (JAV, animacinis) – 11.45, 13.15, 16.30 val. „Operacija „RieĹĄutai“ (Kanada, PietĹł KorÄ—ja, JAV, animacinis) – 12, 14.05, 16.10 val. „Anglijos karalienÄ— pagrobÄ— mano tÄ—vus“ (Lietuva, drama) – 12.30, 18.15 val. „Mona“ (Latvija, drama) – 13.45, 18.30, 20.45 val. „Nors mirk iĹĄ gÄ—dos“ (JAV, komedija) – 14.15, 19 val. „Nojaus laivas“ (3D, JAV) – 14.30, 20.45 val. „VirtuvÄ— ParyĹžiuje“ (Rusija, komedija) – 15.45, 18.30, 21 val. „VieĹĄbutis „Grand Budapest“ (JAV, komiĹĄka drama) – 17.30 val.

TELELOTO loĹĄimo Nr. 946 2014 05 25 (sekmadienis)

..DUGDVKLDQLU.:HVWDVSULHĂ…YHVWXYHVVWHQJzVLLĂ…YHQJWLJHUEzMĂ˜GzPHVLR

dÄ—jo gÄ—lÄ—se – iĹĄ jĹł buvo padaryta milĹžiniĹĄka siena. Nuotaka vilkÄ—jo mados namĹł „Givenchy“ vestuvinÄ™ suknelÄ™. NÄ—riniuotÄ… drabuŞį papildÄ— ilgas ĹĄydas. Ĺ ie mados namai tÄ—vĹł vestuvÄ—ms papuoĹĄÄ— ir jĹł dukrelÄ™ North West. Kol Kim Ä—jo mylimojo link, jiems dainavo Andrea Bocceli. Kalbama, kad uĹž prabangios XVI amĹžiaus tvirtovÄ—s nuomÄ… buvo nepagailÄ—ta apie 1,7 milijono litĹł. Ne kÄ… maĹžiau ĹĄokiruoja iĹĄlaidos gÄ—lÄ—ms – joms atseikÄ—ta net 175 tĹŤkst. svarĹł sterlin-

gĹł (apie 700 tĹŤkst. litĹł). K.Kardashian anksÄ?iau buvo iĹĄtekÄ—jusi du kartus: 2000-aisiais, bĹŤdama vos devyniolikos, ji iĹĄ namĹł pabÄ—go su muzikos prodiuseriu Damonu Thomasu, o antrÄ… santuokÄ… su krepĹĄininku Krisu Humphriesu nutraukÄ— 2011 metĹł spalÄŻ, vos po 72 santuokinio gyvenimo dienĹł. AntrĹł jĹł skyrybĹł dokumentai buvo baigti tvarkyti likus vos kelioms savaitÄ—ms iki to laiko, kai K.Kardashian praÄ—jusiÄ… vasarÄ… pagimdÄ— K.Westo dukterÄŻ North West. (LR)

.AUĂ&#x;JAUĂ&#x;SIĂ&#x;MUĂ&#x;ZIĂ&#x;KOSĂ&#x;ALĂ&#x;BUĂ&#x;MAI

¡3UĂ&#x;GAR Ă&#x;3PIĂ&#x;CEĂ&#x;%VEĂ&#x;RYTĂ&#x;HINGĂ&#x; .IĂ&#x;CE¨ ¡-ONĂ&#x;KEYĂ&#x;4ANK¨

Vilnius

ÂąWREXODLVXNXUWDWDPNDV 'LGĂ?LRMRMH%ULWDQLMRMHYDGLQDPD Ă„LQGLHÂłGLVNRWHNRPLV.OXEDPV NXUGLGĂ?zMXVMXPVWLNUDLQHSD OHLV5LKDQQRVEHWEXVGDXJ URNRPX]LNRVSDJDONXULj JDOLPDYLVDLOLQNVPDLNLOQRWL NRMDV7DLSYRNDOLVWR0DQWR PDQLHURVGDĂ?QDLSULPHQDEULWĂ˜ Ă„3ODFHERÂłO\GHULR%ULDQR0RONR EDOVjRPX]LNRMHDWLGHVQL NODXV\WRMDLSDVWHEzVQHYLHQj QXVLOHQNLPjĂ„.LQJV2I/HRQÂłDU QHWĂ„1LUYDQDÂłNĂ‘U \EDL'DXJ VYHLNRSDQNLĂ…NRS\NmLRJDOLQ JRVJLWDUĂ˜Ă„VLHQRVÂłUzNVPLQJL SULHGDLQLDLÂąGDLQRVĂ„0DVV 0HGLD*RG³Ä%DFN7R7KH6XQÂł Ă„2QH:D\7LFNHWÂłWXULYLVDV VDY \EHVNDGLĂ…Ă„0RQNH\7DQNÂł NRQFHUWRLĂ…HLWXPzWHĂ…ODSLNDLS SRJHURVVSRUWRWUHQLUXRWzV ÂŒVERĂ“TIĂ“NIĂ“MASÓ§ÓĂ“IšÓ

¡8SCAĂ&#x;PE¨ -ICĂ&#x;HAEĂ&#x;LASĂ&#x;*ACKĂ&#x;SOĂ&#x;NAS ,UDLVLDLVWLNULDXVLDLYzO EXVUDĂ…RPDDSLHĂ„QDXMjÂł 0-DFNVRQRDOEXPjÂą DLVLDLVPLUÂ?V-$9GDLQLQLQNDV SDOLNRGDXJ \EÂ?QHEDLJWĂ˜Â’UD Ă…Ă˜NXULHGDEDUYLHQDVSRNLWR DSWYDUNRPLLUSDOHLGĂ?LDPLÂ’ JHUEzMĂ˜DXVLV0-DFNVRQR SDOLNLPjSULĂ?LĂ‘ULQmLĂ˜MĂ˜JDUEHL UHLNLDSDVDN\WLNDGĂ…LDPVHQĂ˜ QHVNHOEWĂ˜Â’UDĂ…Ă˜Ă„UHPRQWXLÂł QHJDLOLPDODLNRLUSLQLJĂ˜$Ă… WXRQLDVGDLQDVVNDPEDQmLDV

DOEXPHĂ„;VFDSHÂłLH VLHPVSULWDLNzYLHQDVEUDQJLDX VLĂ˜-$9SURGLXVHULĂ˜7LPEDODQ GDVVXNHOLĂ˜Ă?LQRPĂ˜NROHJĂ˜ NRPDQGD5H]XOWDWDV¹ÅLXRODL NLĂ…NDVEHW0-DFNVRQRPzJWRV PX]LNRVGYDVLRVQHSUDUDQGDQ WLVDOEXPDV‘MÂ’VXGzWĂ˜GDLQĂ˜ RULJLQDOĂ‘VYDULDQWDLEXYRÂ’UDĂ…\WL QXRLNLPHWĂ˜WDmLDX Ă„;VFDSHÂłVNDPEDNDLSPRGHU QXVYLHQWLVDVGDUEDV7DLSUR GLXVHULĂ˜QXRSHOQDV¹’VSHFLDOLj GLVNRYHUVLMjÂ’WUDXNWLLURULJLQD OĂ‘VYDULDQWDLNXULHVNDPEDNXU NDVSDGULNLDX'DLQDĂ„/RYH 1HYHU)HOW6R*RRG³¹OLQNV PDVLUYDVDULĂ…NDVGLVNRVWLOLDXV NĂ‘ULQ\VMDXSDWHNÂ?VÂ’SRSXOLD ULDXVLĂ˜NĂ‘ULQLĂ˜GHĂ…LPWXNXV GDXJHO\MHSDVDXOLRĂ…DOLĂ˜9LHQD YHUWXVDOEXPDVSLOQDV-DFNVR QRĂ?HQNOĂ˜ÂąWĂ˜MRSDGĂ‘VDYLPĂ˜ GDLQRMHĂ„6ODYH7R7KH5K\WKPÂł VXQLHNXRQHVXSDLQLRVL.LWD YHUWXV\UDNLHNQHWLNzWĂ˜GDO\ NĂ˜ÂąGDLQRMHĂ„$3ODFH:LWK 1R1DPHÂłWLSLĂ…Nj0LFKDHOR ULWPHQEOLX]jNHLmLDSRVĂ‘NLVÂ’ HOHNWURQLQÂ?PX]LNj.DLNXULH JHUEzMDLODLNRVLSRĂ?LĂ‘ULRNDG 0-DFNVRQDVWDLNzJULHĂ?Wj NRN\EzVNRQWUROÂ?WRGzOĂ…LRV GDLQRVVWXGLMRVVWDOmLXMHOLNRQH EHUHLNDORÂąHVjSRSNDUDOLXV WLHVLRJQHODLNzMĂ˜SDNDQNDPDL JHURPLV7LHVRV\UDÂąWRNLĂ˜ DNLPLUNVQLXÂ’JDOYjÂ’OHQGDQmLĂ˜ KLWĂ˜NDLSĂ„'LUW \'LDQD³Ä0DQ ,Q7KH0LUUURUÂłDUĂ„7KULOOHUÂł mLDQHUDVLWH7DmLDXULWPLQJD SDJULQGLQzGDLQDĂ„;6FDSHÂłDU GUDPDWLĂ…NDĂ„%OXH*DQJVWDÂł SULPHQDVNDXGĂ?LjWLHVjÂąQHW 0-DFNVRQRNĂ‘U \ERVDWOLHNRV \UDNXUNDVÂ’GRPHVQzVQHLNDL NXULHEXNLĂ…LĂ˜GLHQĂ˜MDXQĂ˜MĂ˜ SRSĂ?YDLJĂ?GĂ?LĂ˜KLWDL ÂŒVERĂ“TIĂ“NIĂ“MASÓ§ÓĂ“IšÓ 2AĂ“MĂ…Ă“NASĂ“:ILĂ“NYSĂ“

„Kaimynai“ (JAV, komedija) – 16, 19.30, 21.45 val. „VieĹĄpatavimas“ (JAV, fantastinis trileris) – 18 val. „Kita moteris“ (JAV, komedija) – 20.30 val. „13 rajonas: plytĹł rĹŤmai“ (JAV, kriminalinÄ— drama) – 21.15 val. Forum Cinemas Akropolis – „MeĹĄkĹł Ĺžemė“ (3D, PrancĹŤzija, dok.) – 10.30, 12.45, 15 val. „Godzila“ (3D, Japonija, JAV, fantastinis trileris) – 10.45, 16, 17.30, 20.30 val. „StebuklĹł namai“ (Belgija, animacinis) – 11 val. „Rio II“ (JAV, animacinis) – 11.30 val. „Operacija „RieĹĄutai“ (Kanada, PietĹł KorÄ—ja, JAV, animacinis) – 11.45, 14, 16.30, 19 val. „Iksmenai: praÄ—jusios ateities dienos“ (JAV, nuotykiĹł) – 12, 14.50, 17.45, 20.45 val. „VirtuvÄ— ParyĹžiuje“ (Rusija, komedija) – 12.15, 13, 18, 19.15 val. „Rio II“ (3D, JAV, animacinis) – 13.30 val. „Mona“ (Latvija, drama) – 15.30, 20.15 val. „Kaimynai“ (JAV) – 13.50, 18.45, 21.15 val. „13 rajonas: plytĹł rĹŤmai“ (JAV, kriminalinÄ— drama) – 14.45, 21 val. „Nojaus laivas“ (JAV, nuotykiĹł) – 16.15 val. „Anglijos karalienÄ— pagrobÄ— mano tÄ—vus“ (Lietuva, drama) – 17 val. „Kita moteris“ (JAV, komedija) – 18.15 val. „Nors mirk iĹĄ gÄ—dos“ (JAV, komedija) – 21.40 val. „Nebylios dvasios“ (JAV, siaubo) – 21.30 val.

2014 05 23 (penktadienis) EUROJACKPOT Nr. 69 Eurojackpot – 34 528 000 Lt

72 771 (3 x 24 257) Lt ĎstriŞainės – 10 Lt

06 21 33 37 47 + 07 08

Eilutė – 3 Lt

AtspÄ—ta: 5+2 5+1 5 4+2 4+1 4 3+2 3+1 2+2 3 1+2 2+1

Keturi kampai – 3 Lt

LaimÄ—jimas: 34 528 000 Lt 1 703 231 Lt 93 271 Lt 19 132 Lt 707 Lt 418 Lt 227 Lt 70 Lt 61 Lt 54 Lt 39 Lt 26 Lt

Prognozė: EUROJACKPOT – 41 mln. Lt

JÄ–GOS-2 loĹĄimo Nr. 4424

DIDYSIS PRIZAS – 233 253 Lt

05 13 24 25 26 29 + 28 AtspÄ—ta 6 5+1 5 4+1 4 3+1 3 2+1

LaimÄ—jimas 233 253 Lt 10 639 Lt 167 Lt 33 Lt 6 Lt 5 Lt 3 Lt 2 Lt

KENOLOTO loĹĄimo Nr. 5792 Galite laimÄ—ti 200 000 Lt!

03 09 10 11 12 17 20 26 27 28 30 31 32 33 36 41 51 55 58 59 2014 05 24 (ĹĄeĹĄtadienis) JÄ–GOS-2 loĹĄimo Nr. 4425

DIDYSIS PRIZAS – 233 312 Lt

11 15 23 26 28 30 + 01 AtspÄ—ta 6 5+1 5 4+1 4 3+1 3 2+1

LaimÄ—jimas 233 312 Lt 10 837 Lt 98 Lt 59 Lt 11 Lt 5 Lt 3 Lt 2 Lt

KENOLOTO loĹĄimo Nr. 5793 Galite laimÄ—ti 200 000 Lt!

01 05 06 09 17 18 21 23 26 28 30 31 32 33 35 41 42 44 53 57 www.olifeja.lt

65 46 06 30 24 02 44 68 18 52 15 21 67 41 36 54 60 45 17 50 51 12 43 04 64 32 42 23 40 56 11 75 39 05 26 63 08 38 47 69 28 48 20 53 70 10 14 62 58 Papildomi prizai: 30 000 Lt – bil. Nr. 0280290 30 000 Lt – bil. Nr. 0544968 30 000 Lt – bil. Nr. 0128041 25 000 Lt – bil. Nr. 0255969 20 000 Lt – bil. Nr. 0388447 20 000 Lt – bil. Nr. 0222465 20 000 Lt – bil. Nr. 0495605 20 000 Lt – bil. Nr. 0669957 20 000 Lt – bil. Nr. 0539585 20 000 Lt – bil. Nr. 0199909 20 000 Lt – bil. Nr. 0122945 20 000 Lt – bil. Nr. 0354357 15 000 Lt – bil. Nr. 0129139 10 000 Lt – bil. Nr. 0586200 10 000 Lt – bil. Nr. 0163823 10 000 Lt – bil. Nr. 0357368 10 000 Lt – bil. Nr. 0445558 10 000 Lt – bil. Nr. 0193692 10 000 Lt – bil. Nr. 0027670 10 000 Lt – bil. Nr. 0617474 10 000 Lt – bil. Nr. 0558831 10 000 Lt – bil. Nr. 0502107 10 000 Lt – bil. Nr. 0516409 10 000 Lt – bil. Nr. 0560885 10 000 Lt – bil. Nr. 0097085 10 000 Lt – bil. Nr. 0237454 10 000 Lt – bil. Nr. 0600223 10 000 Lt – bil. Nr. 0114419 10 000 Lt – bil. Nr. 0658751 10 000 Lt – bil. Nr. 0446060 10 000 Lt – bil. Nr. 0304516 10 000 Lt – bil. Nr. 0439088 10 000 Lt – bil. Nr. 0351311 10 000 Lt – bil. Nr. 0177205 Automobilis „VW Polo“ (TV) – AuĹĄra Bezrodnova Automobilis „VW Polo“ (TV) – DanutÄ— MarkauskienÄ— Automobilis „VW Jetta“ – bil. Nr. 0234715 Kvietimai ÄŻ TV: 060*223, 034*505, 039*528. Tel. 1634 (geguŞės 19 d.): 5000 Lt – Jonas Markuckis iĹĄ PanevÄ—Ĺžio 5000 Lt – Vitas KanceviÄ?ius iĹĄ VarÄ—nos r. 5000 Lt – Vladas KauĹĄinis iĹĄ Vilniaus 5000 Lt – Jolanta VederienÄ— iĹĄ Vilniaus 5000 Lt – Rima Ĺ epetauskienÄ— iĹĄ Pasvalio 5 000 Lt – JĹŤratÄ— MikalkeviÄ?ienÄ— iĹĄ KaiĹĄiadoriĹł 5 000 Lt – Ona Ĺ maukĹĄtienÄ— iĹĄ KupiĹĄkio r. PrognozÄ—: Aukso puode bus 250 000 Lt * — bet koks skaiĂŁius


POLITIKA

KRA¸TOĂ&#x;Ă€INIOS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

$AĂ&#x;LISĂ&#x;VERSĂ&#x;LIĂ&#x;NINĂ&#x;KĂ‹Ă&#x;PRAĂ&#x;Ă€IOPĂ&#x;SOĂ&#x;JOĂ&#x;UĂ€Ă&#x;DARĂ&#x;BÂ? (.D]ODXmLĂ‘QDLWzVQXRWU

‘/LHWXYjDWVLULWXVLNDUĂ… mLREDQJDLU3DODQJRV SDSOĂ‘GLPLXVXĂ?SOĂ‘GÂ? WĂ‘NVWDQmLDLSRLOVLDXWRMĂ˜ SDMĂ‘ULRYHUVOLQLQNXVXĂ? NOXSRQHSDVLUHQJXVLXV ÂąSUDzMXVÂ’VDYDLWJDOÂ’ NXURUWHLĂ…SDSOĂ‘GLPLR NDYLQLĂ˜YHLNzWLNGYL

0AĂ&#x;JAĂ&#x;MOSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;KAIPĂ&#x;BIRĂ&#x;Ă€EĂ&#x;LÂ?

Palangos paplĹŤdimiuose iĹĄ 11 maitinimo ÄŻmoniĹł skirtĹł vietĹł buvo pastatytos ir veikÄ— tik dvi pliaĹžo kavinÄ—s, o Ĺ ventojoje iĹĄ septyniĹł nebuvo nÄ— vienos. VienÄ… kavinÄ™ paplĹŤdimyje, prie S.Dariaus ir S.GirÄ—no gatvÄ—s, savaitgaliui spÄ—jÄ™s ÄŻsirengti palangiĹĄkis Tomas Ĺ˝ulkus sakÄ—, kad uĹždirbo kaip birĹželÄŻ. Per dvi savaitgalio dienas ĹĄios kavinÄ—s apyvarta siekÄ— maĹždaug 3 tĹŤkstanÄ?ius litĹł. Didesnio uĹž-

Ă‚LDXOLĂ˜PHGLNDLQXRVHN PDGLHQLRU\WRNRYRMD GzOPHWĂ˜Ă…LDXOLHmLR J\Y\EzV9DOVW\EzVVLH QRVDSVDXJRVWDUQ\ERMH 96$7 GLUEDQWLVSDVLH QLHWLVSRJLQmRVXQD PLĂ…NLDLVEDQGzJ\YHQL PjEDLJWLĂ…Ă‘YLXÂ’JDOYj Gi n t a r a s Ĺ I U PA RY S LR korespondentas

A l v y d a s Z I A B K US LR korespondentas

PaplĹŤdimiuose dirbantys Palangos verslininkai praleido pirmÄ… jÄ… progÄ… uĹžsidirbti. SavaitgalÄŻ prie Baltijos jĹŤros poilsiautojĹł buvo priguŞėjÄ™ kaip vasaros ÄŻkarĹĄtyje, o keliĹł kilometrĹł ilgio pakrantÄ—s ruoĹže nuo jĹŤros tilto ÄŻ ĹĄiaurÄ™ dar nebuvo matyti nÄ— vienos gÄ—rimus ir uĹžkandĹžius siĹŤlanÄ?ios paplĹŤdimio palapinÄ—s.

%DQGzĂ?XG\WLV

3DODQJRVSDSOĂ‘GLPLXRVHMDXSUDGzMRNLOWLSDVNXERPLVVWDWRPRVNDYLQLĂ˜SDODSLQzVWDmLDXMĂ˜GDUQHVSzWDÂ’UHQJWL

darbio sulaukiama tik liepÄ… arba rugpjĹŤtÄŻ. TaÄ?iau penkias vieĹĄojo maitinimo vietas paplĹŤdimiuose turintis verslininkas teigÄ—, kad skubÄ—ti atidaryti visĹł kaviniĹł dar nÄ—ra prasmÄ—s, nes susigundĹžius pirmuoju uĹždarbiu vÄ—liau galima skaudĹžiai nusvilti. „Po pirmĹł jĹł karĹĄÄ?iĹł daĹžnai oras atvÄ—sta ir paplĹŤdimiai iĹĄtuĹĄtÄ—ja. Tuomet pliaĹžo kavinÄ—s veikla tampa nuostolinga – apyvartos beveik nÄ—ra, o darbuotojams algas mokÄ—ti reikia. Net laikinai kavinÄ™ uĹždarius, visÄ… parÄ… reikia samdyti sargus, kuriĹł die-

nos atlyginimas siekia apie 100 litĹłâ€œ, – aiĹĄkino T.Ĺ˝ulkus. 3KUĂ&#x;BIAIĂ&#x;STAĂ&#x;TOĂ&#x;PAĂ&#x;LAĂ&#x;PIĂ&#x;NES

Ĺ itaip save guodĹžiantys jau geguŞę pirmÄ…sias pajamas galÄ—jÄ™ gauti verslininkai prisipaŞįsta, kad tokie karĹĄÄ?iai buvo nelaukti, nes dar prieĹĄ savaitÄ™ jĹł niekas neprognozavo. SupratÄ™, kad maudymosi ir deginimosi sezonas jau prasidÄ—jo, dabar daugelis ÄŻmoniĹł pliaĹžuose skuba statyti palapines, nors ÄŻprastai jos iĹĄkildavo tik birĹželio pradĹžioje. „PaplĹŤdimiuose dirbanÄ?iĹł verslininkĹł pajamos tiesiogiai pri-

klauso nuo orĹł. Gali bĹŤti pats vidurvasaris ir atostogĹł sezono ÄŻkarĹĄtis, bet jei lis, mĹŤsĹł apyvarta bus nulinė“, – teigÄ— T.Ĺ˝ulkus. !TIĂ&#x;DĂ€IAIĂ&#x;SEĂ&#x;KAĂ&#x;ORĂ‹Ă&#x;PROGĂ&#x;NOĂ&#x;ZES

PrasidÄ—jus vasaros sezonui paplĹŤdimiuose dirbantys verslininkai net keliuose interneto puslapiuose atidĹžiai analizuoja orĹł prognozes, nes tiktai nuo to priklauso jĹł sÄ—kmÄ—. „Produktus ir gÄ—rimus reikia uĹžsakyti prieĹĄ 2–3 dienas, o per tÄ… laikÄ… ĹžadÄ—ti orai ima ir pasikeiÄ?ia. UĹž tiksliÄ… orĹł prognozÄ™ mokÄ—tume nemaĹžus pinigus“, – sakÄ— Palangos verslininkas.

Automobilyje „Opel Astra“ sÄ—dintÄŻ jaunuolÄŻ kruvina galva ankstĹł sekmadienio rytÄ…, apie 5 val., pamatÄ— prie Pageluvio (Ĺ iauliĹł r.) eĹžero Ä—jÄ™s Ĺžvejys. PareigĹŤnai netruko nustatyti, kad tai – nuo penktadienio vakaro ieĹĄkotas VSAT PakranÄ?iĹł apsaugos rinktinÄ—s tyrÄ—jas V.ÄŒ. Jis buvo sÄ…moningas, pareigĹŤnams pasakÄ— savo vardÄ…, gimimo datÄ…. Ant automobilio grindĹł rastas tarnybinis pistoletas „Glock“. Pasienietis buvo nugabentas ÄŻ RespublikinÄ™ Ĺ iauliĹł ligoninÄ™ ir iĹĄkart operuotas. Jo bĹŤklÄ— sunki. Ĺ io vaikino paieĹĄka buvo paskelbta geguŞės 23-iosios vakarÄ…, kai ÄŻ policijÄ… kreipÄ—si jo motina. Moteris papasakojo, kad sĹŤnus iĹĄ namĹł iĹĄvaĹžiavo po konflikto su namiĹĄkiais. Ĺ iaulietÄ— prisiminÄ— ir ankstesnius pokalbius su savo sĹŤnumi – jis buvo prasitarÄ™s, kad iĹĄkilus sunkumams greiÄ?iausiai pakeltĹł rankÄ… prieĹĄ save.

NAUJAS AMŽIUS – NAUJOS ŽINIOS

VISUOTINĖ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA 25 tomai, apie 115 000 straipsnių, 24 000 iliustracijų, 650 Şemėlapių

PaskubÄ—kite! Iki birĹželio 1 dienos dar galite uĹžsiprenumeruoti „VisuotinÄ—s lietuviĹł enciklopedijos“ 25-Ä…jÄŻ tomÄ….

Mokslo ir enciklopedijĹł leidybos centras

L.AsanaviÄ?iĹŤtÄ—s g. 23 Telefonas (8 5) 245 77 20 El. paĹĄtas melc@melc.lt LT-04315 Vilnius, Lietuva Faksas (8 5) 245 85 37 Interneto svetainÄ— www.melc.lt


NUDĂ…WRĂ?LQLRV

Â?VYKIĂ‹Ă&#x;MOZAIKA MarijampolÄ— â– PenktÄ… kartÄ… akcijoje „Padovanok savo miestui gÄ—lę“ dalyvavÄ™ marijampolieÄ?iai tiltÄ… per Ĺ eĹĄupÄ™ papuoĹĄÄ— ĹžydinÄ?iomis pelargonijomis. Ĺ iemet miestieÄ?iai buvo ypaÄ? dosnĹŤs – padovanojo tiek gÄ—liĹł, kad jos nebetilpo ÄŻ lovelius, pritvirtintus ant turÄ—klĹł abiejose tilto pusÄ—se. RyĹĄkiaspalviĹł augalĹł perteklius buvo pasodintas kitose MarijampolÄ—s vietose.

Krekenava â– SekmadienÄŻ sugriuvusi uĹžtvanka paskandino prieplaukÄ…, suardÄ— asfaltÄ…, lauŞė pylimus ir medĹžius, uĹžliejo PanevÄ—Ĺžio rajono miestelio maudyklÄ… prie greta esanÄ?ios NevÄ—Ĺžio upÄ—s. Ĺ alia jos poilsiavÄ™ ĹžmonÄ—s buvo priversti sprukti iĹĄ maudyklos, kai pamatÄ— atsiritanÄ?iÄ… labai didelÄ™ purvino vandens bangÄ…. Vanduo maĹždaug 200 metrĹł ploÄ?io juosta nuo sugriuvusios uĹžtvankos siĹŤbtelÄ—jo per miĹĄkelÄŻ ir nutekÄ—jo ÄŻ NevėŞį. Per nelaimÄ™ niekas nenukentÄ—jo.

Kybartai â– Nuosavame name gyvenantis vieniĹĄas 80-metis pensininkas

praÄ—jusÄŻ ĹĄeĹĄtadienÄŻ pasigedo savo santaupĹł – 10-ies tĹŤkstanÄ?iĹł litĹł. Pinigus vyras laikÄ—, kaip pats teigia, tik jam vienam Ĺžinomoje slÄ—ptuvÄ—je – po dujĹł balionu.

Neringa â– Neringos savivaldybÄ—s vadovai sunerimo, kad pastaruoju metu kurorto padangÄ™ ne kartÄ… nuĹĄvietÄ— fejerverkai, leidĹžiami negavus leidimo, nesuderinus pramogĹł vietos ir laiko. TurÄ—dami galvoje prieĹĄ mÄ—nesÄŻ KurĹĄiĹł nerijÄ… nusiaubusÄŻ gaisrÄ…, specialistai primena, kad vÄ—lyvÄ… pavasarÄŻ ir vasarÄ… ĹĄiems miĹĄkams priskiriamas aukĹĄÄ?iausias gaisrĹł rizikos laipsnis, todÄ—l bĹŤtina imtis visĹł prevenciniĹł priemoniĹł iĹĄvengti ĹĄiĹł nelaimiĹł. Asmenys, norintys naudoti civilinÄ—s pirotechnikos priemones, privalo gauti savivaldybÄ—s administracijos direktoriaus leidimÄ….

Kaunas GyvĹŤnĹł globÄ—jai buvo priversti uĹžmigdyti briedÄŻ, kurÄŻ savaitgalÄŻ Kaune, UĹžnemunÄ—s gatvÄ—je, partrenkÄ— visureigio „Nissan X-Trail“ vairuotojas. Stiprus smĹŤgis gyvĹŤnÄ… nubloĹĄkÄ— ÄŻ NemunÄ…. Ĺ˝vÄ—ris dar pajÄ—gÄ— perplaukti upÄ™, bet iĹĄlipÄ™s ÄŻ krantÄ… nepastovÄ—jo ant kojĹł. IĹĄaiĹĄkÄ—jo, kad ĹžvÄ—riui sutraiĹĄkytos abi galinÄ—s kojos. Visureigio vairuotojas per avarijÄ… nenukentÄ—jo. Jo maĹĄina buvo gerokai apgadinta – suduĹžo priekinis stiklas, Ĺžibintai, ÄŻlenktas variklio dangtis ir buferis.

DÄ—l ilgameÄ?io Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto Atsitik tiniĹł procesĹł skyriaus mokslo darbuotojo akademiko Broniaus GRIGELIONIO mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame velionio ĹĄeimÄ… ir ar timuosius. Matematikos ir infor matikos instituto vadovybÄ— ir darbuotojai

DÄ—l Ĺžymaus Lietuvos matematiko, Lietuvos mokslĹł akademijos nario profesoriaus Broniaus GRIGELIONIO mir ties reiĹĄkiame nuoĹĄirdĹžiÄ… uĹžuojautÄ… velionio ĹĄeimai ir ar timiesiems.

!PĂ&#x;GUĂ&#x;LwĂ&#x;PARAMOSĂ&#x;DAĂ&#x;LINĂ&#x;TOĂ&#x;JUS 93HWUDXVNLHQzVQXRWU

Ă&#x;PJHJXĂ?zVG

9DNDULOJRVSDQHYzĂ?LHmLĂ˜ HLOzVLĂ…VLULNLDYRSULHVDQ GzOLRNXULDPHSUDGzWD GDOLQWLSDUDPDPDLVWR SURGXNWDLV0LHVWRLU UDMRQRQHSDVLWXULQWLHPV J\YHQWRMDPVEXVLĂ…GD OLQWDWRQRVPDLVWR Vi r g i n i ja PET R AUS K I E N Ä– LR korespondentÄ—

1HSDVLWXULQWLHMLSULHVDQGzOLRGXUĂ˜zPzULQNWLVGDUSULHĂ…DĂ…WXQWjYDODQGj

Dauguma paramÄ… gaunanÄ?iĹł panevÄ—ĹžieÄ?iĹł skubÄ—jo labdaringai gaunamus produktus pasiimti paÄ?iÄ… pirmÄ… dienÄ…. Nors paketai bus dalijami dvi savaites, kai kam atrodÄ—, kad jĹł visiems gali neuĹžtekti. Kai kurie miesto ir rajono gyventojai prie sandÄ—lio durĹł Ä—mÄ— rikiuotis dar gerokai prieĹĄ aĹĄtuntÄ…. Ĺ˝monÄ—s saulÄ—kaitoje kantriai laukÄ— po kelias valandas, kol galÄ—s pasiimti kruopĹł, miltĹł, aliejaus, mÄ—sos konservĹł. Vieni, gautus produktus susikrovÄ™ ÄŻ maiĹĄus, neĹĄÄ—si ÄŻ namus pÄ—stute, kiti tvirtino prie dviraÄ?iĹł ir veŞėsi. Tik vienas kitas laukiantysis buvo atvaĹžiavÄ™s automobiliu. „Jau kurÄŻ laikÄ… nebematome, kad pasiimti paramos ĹžmonÄ—s atvaĹžiuotĹł prabangiais automo-

biliais, nors anksÄ?iau tokiĹł atvejĹł pasitaikydavo ne vienas. NebegirdÄ—ti ir faktĹł, kad gautÄ… labdarÄ… iĹĄ karto iĹĄÄ—jÄ™s uĹž vartĹł kas nors pardavinÄ—tĹł. PradÄ—jus tikrinti paramos gavÄ—jus, liko tiktai tie, kuriems labiausiai reikia pagalbos“, – sakÄ— „Maisto banko“ atstovÄ— UrtÄ— Ĺ liaĹžaitÄ—. EilÄ—je stovintys paramos gavÄ—jai tvirtino, kad gaunami produktai jiems labai reikalingi. 40-metis Eugenijus pasakojo, kad po automobilio avarijos tapo neÄŻ galus, todÄ—l pragyventi jam nelengva. Vyras gyvena su motina pensininke. „AnksÄ?iau smarkiai gÄ—riau, neatsakingai elgiausi. Su draugais girti vaĹžiavome automobiliu, padarÄ—me avarijÄ….

Vairavo mano buvÄ™s bendraklasis. IĹĄ trijĹł gyvas likau tik aĹĄ. Po to jau 10 metĹł nevartoju alkoholio. Esu dÄ—kingas gaudamas ĹĄiÄ… paramą“, – sakÄ— Eugenijus. PanevÄ—Ĺžio socialiniĹł paslaugĹł centro SocialinÄ—s pagalbos skyriaus vadovÄ— DanguolÄ— SabulienÄ— sakÄ—, kad pastaruosius kelerius metus PanevÄ—Ĺžyje maŞėja besikreipianÄ?iĹł dÄ—l paramos maisto produktais. „Tai nereiĹĄkia, kad ĹžmonÄ—s pradÄ—jo geriau gyventi. Tiesiog mieste maŞėja gyventojĹł. Jauni ĹžmonÄ—s emigruoja. Dalis buvusiĹł paramos gavÄ—jĹł nebegauna paramos, nes ĹĄie ĹžmonÄ—s naudodavosi jiems nepriklausanÄ?ia pagalba“, – sakÄ— D.SabulienÄ—.

0ERĂ&#x;SAĂ&#x;VAITĂ&#x;GAĂ&#x;LÂ?Ă&#x;ÂŚĂ&#x;Ă&#x;SKENĂ&#x;DUOĂ&#x;LIAI 9DVDURVQHODLPLĂ˜VH]RQDVSUDVLGzMR.DUĂ…WjVDYDLW JDOÂ’Ă…DO\MHQXVNHQGRPDĂ?LDXVLDLĂ…HĂ…LĂ?PRQzV1HODL PLĂ˜SULHĂ?DVWLVÂąDONRKROLVLUVDYRMzJĂ˜SHUYHUWLQLPDV Neries upÄ—je Vilniuje paskendo 29 metĹł vyras, jo kĹŤnas buvo rastas tik vakare. UkmergÄ—s mieste esanÄ?iame tvenkinyje dienÄ… nuskendo 22 metĹł jaunuolis. Tvenkinys Naujojoje AkmenÄ—je pasiglemŞė 28 metĹł vyro gyvybÄ™. Gudienos kaime (KaiĹĄiadoriĹł r.) sekmadienÄŻ po pietĹł aptikti ĹĄeĹĄtadienÄŻ dingusio ir, kaip manoma, paskendusio 25 metĹł vyro palaikai. Ĺ eĹĄtadienio vakarÄ… TelĹĄiĹł apskrities vyriausiasis policijos komisariatas gavo praneĹĄimÄ… te-

lefonu, kad netoli „Kranto“ pagrindinÄ—s mokyklos iĹĄ MasÄ?io eĹžero iĹĄtrauktas skendÄ™s vyras. NuvykÄ™ ÄŻ ÄŻvykio vietÄ… policininkai ant kranto rado nuskendusio 44 metĹł TelĹĄiĹł gyventojo L.G. lavonÄ… be matomĹł iĹĄoriniĹł smurto ĹžymiĹł. SekmadienÄŻ paskendo dar vienas Ĺžmogus, jo kĹŤno iki vakar vakaro nerasta. Sekmadienio vidurdienÄŻ KirkilĹł kaime (BirŞų r.), ant KirkilĹł eĹžerÄ—lio kranto, rasti drabuĹžiai. Manoma, kad jie priklauso kaimo gyventojui 38 metĹł V.L. (BNS, LR)

"Ă„Ă&#x;TIĂ&#x;NASĂ&#x;ATĂ&#x;SARĂ&#x;GUĂ&#x;MAS â– *HOEzWRMDLSUDĂ…RJ\YHQWR MĂ˜QHSDOLNWLSULHYDQGHQVEH SULHĂ?LĂ‘URVYDLNĂ˜WDLSSDW QHVLPDXG\WLQHĂ?LQRPRVH QXRĂ…DOLRVHYLHWRVHQHĂ…RNL QzWLÂ’YDQGHQÂ’QHĂ?LQRPR MHYLHWRMHQHVJDOLPDVXVL Ă?DORWLDWVLWUHQNXVÂ’GXJQH HVDQmLXVGDLNWXV â–  3DWDULDPDQHVLPDXG\WL LĂ…NDUWSRYDOJLRDULĂ…JzUXV DONRKROLQLĂ˜JzULPĂ˜WDLS SDWSHUNDLWXVVDXOzMH â–  Ă„-HLJXSUDGzMRWHVNÂ?VWLSD VLVWHQNLWHÂ’NYzSWLNXRGDX JLDXRURRGzPHVÂ’Â’VDYH DWNUHLSNLWHPRMXRGDPLUDQ NRPLV³¹SDWDULDJHOEzWRMDL

Lietuvos mokslĹł akademija

DÄ—l Ĺžymaus Lietuvos matematiko akademiko Broniaus GRIGELIONIO mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame velionio ĹĄeimÄ… ir ar timuosius.

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame bendradarbÄ™ GiedrÄ™ IsokienÄ™ dÄ—l sĹŤnelio netek ties. Lietuvos Respublikos prezidento kanceliarijos darbuotojai

Vilniaus universiteto Matematikos ir infor matikos fakulteto bendruomenÄ—

DÄ—l Mamos mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame MarijampolÄ—s rajono apylinkÄ—s teismo teisÄ—jÄ… RĹŤtÄ… GustienÄ™. TeisÄ—jĹł taryba ir NacionalinÄ— teismĹł administracija

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame artimuosius dÄ—l ilgameÄ?io „VisuotinÄ—s lietuviĹł enciklopedijos“ MokslinÄ—s redakcinÄ—s tarybos nario prof. habil. dr. Broniaus GRIGELIONIO mir ties. Mokslo ir enciklopedijĹł leidybos centras

DÄ—l Ĺžymaus matematiko, akademiko, „VisuotinÄ—s lietuviĹł enciklopedijos“ bei mokslinÄ—s redakcinÄ—s tarybos nario Broniaus GRIGELIONIO mir ties reiĹĄkiu nuoĹĄirdĹžiÄ… uĹžuojautÄ… ĹĄeimai ir ar timiesiems. Kovo 11-osios NepriklausomybÄ—s Akto signataras ÄŒeslovas JurĹĄÄ—nas

SkaudĹžiÄ… netek ties ir liĹŤdesio valandÄ… dÄ—l mylimos mamos mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojÄ… GitÄ… KrukienÄ™. Sveikatos apsaugos ministerijos kolektyvas

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame SocialiniĹł paslaugĹł prieĹžiĹŤros depar tamento prie SocialinÄ—s apsaugos ir darbo ministerijos FinansĹł skyriaus vyriausiÄ… jÄ… specialistÄ™ JolitÄ… LukoĹĄeviÄ?ienÄ™ dÄ—l tÄ—velio mir ties. Bendradarbiai

SkaudĹžiÄ… netek ties ir liĹŤdesio valandÄ… nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame ilgametÄ™ darbuotojÄ… VidÄ… GrybÄ—nienÄ™ dÄ—l brolio mir ties. UAB „Šeimos gydytojas“ kolektyvas


REKLAMA

!UTOĂ&#x;MOĂ&#x;BIĂ&#x;LIAI

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

PARDUODA

KLASIFIKUOTIĂ&#x;SKELBIMAI 'YĂ&#x;VEĂ&#x;NAĂ&#x;MIEĂ&#x;JIĂ&#x;NAĂ&#x;MAI Ă&#x;

Nebrangiai 10 a sklypÄ… su komunikaGAĂ&#x;RAĂ&#x;Ă€AI PERKA cijomis naujos statybos namĹł kvarPARDUODA Alfa Romeo tale, KlaipÄ—dos r. (iki Palangos - 5 km, Palanga Brangiai superkame visĹł markiĹł 1978- iki jĹŤros - 2,5 km, ĹĄalia miĹĄkelis). Tel. Namai 2014 m. automobilius, vaĹžiuojanÄ?ius 8 682 59 500. ir su defektais. Atsiskaitome iĹĄ karto. 5,5 ha komercinÄ—s paskirties sklypÄ… Parduodamas kotedĹžas Palangoje (2013 metĹł statybos, iki jĹŤros - 350 Tel. 8 601 81 147. 2 km iki VILLON, UkmergÄ—s pl. (galimetrĹł, visos miesto komunikacijos, ma pirkti dalimis). Kaina - 2000 Lt/a. REMONTUOJA 88 m²). 1 m² kaina - nuo 5100 Lt. Tel. Tel. 8 685 57 809. ÄŽvairĹŤs 8 687 01 082. Kaune remontuoja, perdirba auto- 12 arĹł komercinÄŻ sklypÄ… Vilniuje, 0RAĂ&#x;NEĂ&#x;¸IĂ&#x;MAI mobiliĹł ĹĄildymo ir auĹĄinimo siste- judriausioje UkmergÄ—s-GeleĹžinio Vil ko g. sank ry Ĺžo je. Tel.: 8 604 19 mas, plauna variklius ir dugnÄ…. V.KrÄ—ÄŽVAIRĹŞS vÄ—s pr. 118B-6, Kaunas, tel. 8 604 889, www.sklypaspriecentro.lt Vilniaus apskrities archyvas parduoEĹ˝ERŲ APSUPTYJE AukĹĄtadvary- da vieĹĄajame prekiĹł aukcione leng16 842. je, TrakĹł r., sodybvietÄ™. Bendrasis plo- vÄ…jÄŻ automobilÄŻ VW PASSAT (1992 6ERĂ&#x;TYĂ&#x;BIĂ&#x;NIAIĂ&#x;POĂ&#x;PIEĂ&#x;RIAI tas 4,7 ha, iĹĄ jĹł 0,33 ha namĹł valda, m.). PradinÄ— pardavimo kaina 800 yra projektas ir leidimai kaimo turiz- Lt. Aukcionas vyks 2014 m. birĹželio PARDUODA Parduodu automobiliĹł remonto vers- mo sodybai statyti. 1 aro kaina 950 19 d. 10 val. adresu: Vilniaus apskLt, be tarpininkĹł. Tel. 8 620 55 394. rities archyvas,105 kab., O. MilaĹĄiaus lÄ… PanevÄ—Ĺžyje. Tel. 8 698 25 752. g. 23, Vilnius, neÄŻvykus pirmajam 0ASĂ&#x;TAĂ&#x;TAI Ă&#x;PAĂ&#x;TALĂ&#x;POS ÂżEĂ&#x;Mw Ă&#x;SKLYĂ&#x;PAI aukcionui, pakar totinis rengiamas PAR DUO DA PERKA 2014 m. birĹželio 25 d. 10 val. adresu: Vilniaus apskrities archyvas, 105 BRANGIAI PERKAME ÄŽVAIRŲ MIĹ - Vilnius kab., O. MilaĹĄiaus g. 23, Vilnius. ParAd mi nist ra ci nÄ—s KÄ„ visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iĹĄ karto. Tel. 8 607 77 923, el.p.: au- VeikianÄ?iÄ… odontologijos klinikÄ… (220 duodamÄ… lengvÄ…jÄŻ automobilÄŻ VW m²) SavanoriĹł pr., Vilniuje: 4 kÄ—dÄ—s, PASSAT galima apĹžiĹŤrÄ—ti 2014 m. riuss@gmail.com birĹželio 16-18 d. 9-12 val. adresu: BRANGIAUSIAI LIETUVOJE PER- technikĹł laboratorija, konferencijĹł ka102 kab., O.MilaĹĄiaus g. 23, Vilnius. KAME MIĹ KUS SU Ĺ˝EME ARBA binetas, 2 WC, med. atliekĹł patalpa, Informacija teikiama tel. (8 5) 247 IĹ SIKIRSTI ir Ĺ˝EMĘ Ĺ˝EMDIRBYS- skalbykla su duĹĄine. Kreiptis: tel. 8 7850, (8 5) 247 7856, mob. tel. 8 610 633 96 582. TEI. Tel. 8 615 33 777. 78 422, atsakingas asmuo vyriauÄŽmonÄ— brangiai perka miĹĄkÄ… visoje Kitos vietovÄ—s siasis mechanikas Arvydas VankeLietuvoje. Tel. 8 645 55 185. Parduoda senÄ… autentiĹĄkÄ… akviÄ?ius. UĹž aukcione nupirktÄ… turtÄ… atmeninÄŻ 230 m² dvaro pastatÄ… Perkame ĹžemÄ™ visoje Lietuvoje (gasiskaitoma archyvo kasoje grynai(16 a ĹžemÄ—s sklypas) sename li bĹŤti: apleista, su miĹĄku, su bendrasiais pinigais arba pervedimu ÄŻ arcparke, ĹĄalia sutvarkyto tvenkiturÄ?iais, iĹĄnuomota). Galime mainyti. hyvo sÄ…skaitÄ… per tris darbo dienas nio, 20 km iki Vilniaus.Tel. 8 685 Sutvarkome dokumentus, atsiskaitopasibaigus aukcionui. Aukciono da36 307. me iĹĄ karto. Tel. 8 671 08 059. lyvio (ĹžiĹŤrovo) bilieto kaina – 5 Lt.

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x; KVIETIMAS TEIKTI PARAIĹ KAS PARAMAI PAGAL LIETUVOS KAIMO PLÄ–TROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ „PELNO NESIEKIANÄŒIOS INVESTICIJOSâ€? GAUTI

NacionalinÄ— mokÄ—jimo agentĹŤra prie Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio ministerijos (toliau – AgentĹŤra) kvieÄ?ia teikti paraiĹĄkas paramai pagal Lietuvos kaimo plÄ—tros 2007–2013 metĹł programos (toliau – KPP) priemonÄ™ „Pelno nesiekianÄ?ios investicijosâ€? gauti. ParaiĹĄkos pagal KPP priemonÄ™ „Pelno nesiekianÄ?ios investicijosâ€? priimamos nuo 2014 m. birĹželio 2 d. iki 2014 m. gruodĹžio 31 d. KPP priemonÄ—s „Pelno nesiekianÄ?ios investicijosâ€? ÄŻgyvendinimo taisyklÄ—s ir paraiĹĄkos forma patvirtintos Lietuvos Respublikos ĹžemÄ—s ĹŤkio ministro 2012 m. balandĹžio 5 d. ÄŻsakymu Nr. 3D-249 „DÄ—l Lietuvos kaimo plÄ—tros 2007–2013 metĹł programos priemonÄ—s „Pelno nesiekianÄ?ios investicijosâ€? ÄŻgyvendinimo taisykliĹł patvirtinimoâ€?. ParaiĹĄkos pagal KPP priemonÄ™ „Pelno nesiekianÄ?ios investicijosâ€? forma skelbiama Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio ministerijos ir AgentĹŤros interneto svetainÄ—se (www.zum.lt, www.nma.lt). ParaiĹĄkos priimamos AgentĹŤros Kaimo plÄ—tros ir ĹžuvininkystÄ—s programĹł departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Teritorinis skyrius

Adresas

Telefonas

Alytaus skyrius Kauno skyrius KlaipÄ—dos skyrius MarijampolÄ—s skyrius PanevÄ—Ĺžio skyrius

TvirtovÄ—s g. 1/Naujoji g. 2, 62116 Alytus K. DonelaiÄ?io g. 33, 44240 Kaunas Naujoji uosto g. 11, 92121 KlaipÄ—da GamyklĹł g. 1, 68108 MarijampolÄ— Katedros g. 3, 36230 PanevÄ—Ĺžys

(8 315) 56 793 (8 37) 30 85 69 (8 46) 42 14 36 (8 343) 97 959 (8 45) 51 21 60

Ĺ iauliĹł skyrius TauragÄ—s skyrius

Dvaro g. 78, 76298 Ĺ iauliai Prezidento g. 7, 72261 TauragÄ—

(8 41) 59 61 20 (8 446) 20 131

TelĹĄiĹł skyrius

PramonÄ—s g. 5, 87101 TelĹĄiai

(8 444) 75 708

Utenos skyrius

J. BasanaviÄ?iaus g. 126, 28214 Utena

(8 389) 64 091

Vilniaus skyrius

J.GalvydŞio g. 7/Žygio g. 97, 08236 Vilnius

(8 5) 239 9311

Agentōros darbo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį 8–17 val., penktadienį 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–12.45 val. Paraiťka turi bōti pateikta asmeniťkai pareiťkėjo arba per įgaliotą asmenį. Kitais bōdais (pvz., per kurjerį, faksu arba elektroniniu paťtu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiťkos nepriimamos. Pareiťkėjai raťtu ir ŞodŞiu gali pateikti Agentōrai klausimus dėl dalyvavimo KPP tvarkos ir sąlygų, taip pat su paraiťkos pildymu ir kitus su paramos teikimu susijusius klausimus: t telefonu (8 5) 252 6999, 1841; t faksu (8 5) 252 6945; t elektroniniu paťtu info@nma.lt; t paťtu, adresas: BlindŞių g. 17, 08111 Vilnius. (UŞs. 14K686-8)


NODVLILNXRWLVNHOELPDL

Informuojame, kad nuo 2014-05-26 yra keiÄ?iamas Egidijaus Neimonto individualios ÄŻmonÄ—s (ÄŻ. k. 300618131) pavadinimas ÄŻ UAB „Neimagiris“. AB „VILKMA“ – Informacinis praneĹĄimas investuotojams DIVIDENDŲ UĹ˝ 2013 METUS MOKÄ–JIMO TVAR-

PA S KO L O S

nuo 5000 Lt iki 220 000 Lt su nekilnojamojo turto ÄŻkeitimu. Vilniuje, Kaune, KlaipÄ—doje, Ĺ iauliuose, Palangoje. Tel. +370 618 61 111.

info@kreditogarantas.lt

Ă&#x;PJHJXĂ?zVG

KA. 2014 m. balandĹžio 29 d. ÄŻvykÄ™s visuotinis AB „Vilkma“ akcininkĹł susirinkimas nusprendÄ— paskirstyti ankstesniĹł laikotarpiĹł ir 2013 m.

ÄŽvairĹŤs

Darbas Europoje (be UK) tarptautiniĹł gabenimĹł vairuotojams-ekspeditoriams. Darbo Europoje patirtis, paSIĹŞLO PASLAUGAS 3IĂ&#x;Ă„LOĂ&#x;DARĂ&#x;Bg geidautina ADR paĹžymÄ—jimas. DarStatyba bo graďŹ kas 6/3. Visos socialinÄ—s gaNUOLATINIS DARBAS VANDENS GRÄ˜Ĺ˝INIAI, GEOTERMI- Vadovams rantijos, geros darbo sÄ…lygos, laiku NIS Ĺ ILDYMAS. Darbai nuo A iki Z Statybos ÄŻmonÄ— ieĹĄko darbĹł ir projektĹł vadovo. Reikalavimai: galiojantis ates- mokamas atlyginimas nuo 5100 Lt. visoje Lietuvoje. www.melkerlita.lt, tel.: tatas, patirtis, gebÄ—jimas vadovauti bei organizuoti darbus, statybos normĹł Vilnius, tel. 8 650 11 243, el.p.: rai8 686 83 265, 8 616 08 020. ir teisÄ—s iĹĄmanymas, sÄ…Ĺžiningumas. Privalumas - automobilis. CV siĹłsti iki mis@sparco.lt birĹželio 1 d. el.p. statybos@titanai.lt Santechnikos darbai Tarptautinei transporto kom-

3TAĂ&#x;TYĂ&#x;BOSĂ&#x;IRĂ&#x;REĂ&#x;MONĂ&#x;TOĂ&#x; Griauna pastatus, mala statybines atliekas ir akmenis. Tel. 8 682 92 949. DARĂ&#x;BAI

Visi santechnikos montavimo darbai. Vairuotojams Ĺ ildymo katilai. Prekyba, montavimas, DarbÄ… patyrusiam vairuotojui (CE kat.) VakarĹł Europoje (nÄ—ra keitimĹł mik-

bendrovÄ—s uĹždirbtÄ… pelnÄ… ir skir ti 0,1843 Lt dividendĹł vienai akcijai.

servisas. Tadas, tel.: (8 5) 272 0035, roautobusais). ÄŽ RusijÄ… nevaĹžiuojame. Geras, laiku mokamas atlyginimas. Tel. 8 683 70 649. 8 698 06 252.

Dividendus turi teisÄ™ gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkĹł susi-

panijai reikalingi autokrautuvo vairuotojai dirbti sandÄ—lyje Vilniuje. Kreiptis tel. 8 687 99 113.

rinkimo dienÄ…, t.y. 2014 m. balandĹžio 29 d., buvo AB „Vilkma“ akcininkai. Dividendai AB „Vilkma“ akcininkams mokami tokia tvarka: dividendĹł suma, atskaiÄ?ius pajamĹł mokestÄŻ, bus pervesta ÄŻ akcininko nurodytÄ… sÄ…s-

MEDICINOS PASLAUGOS

kaitÄ… banke. Atkreipiame dÄ—mesÄŻ, kad MasaĹžuotoja atlieka gydomÄ…jÄŻ ir prosdividendai apmokestinami taikant 20 tatos masaŞą. Savo namuose - 100 proc. pajamĹł mokesÄ?io tarifÄ…, jeigu Lt. Atvykstu ÄŻ namus - 200 Lt. MasaÄŻstatymai nenumato kitaip. PraĹĄymus Ĺžo kursui - nuolaidos. Vilnius, tel. 8 dÄ—l dividendĹł pervedimo ÄŻ akcininko 671 43 377. nurodytÄ… sÄ…skaitÄ… praĹĄome pateikti KITOS PASLAUGOS AB „Vilkma“ buveinÄ—s adresu Deltuvos g. 21, UkmergÄ—, elektroniniu paĹĄ- Trumpi ir malonĹŤs susitikimai. Simtu: info@vilkma.com arba siĹłsti fak- patiĹĄka, liekna tamsiaplaukÄ— (40 m.). su (8 340) 63797. Vyr. ďŹ nansininkÄ— Vilnius, tel. 8 670 37 758 nuo 10 iki Ingrida MaleckienÄ—, tel. (8 340) 60 18 val. 288 arba 60 280.

GraĹži, apvaliĹł formĹł 39 m. brunetÄ—

UAB „RadĹžiĹŤnĹł energija“ keiÄ?ia pa- maloniai praleis laikÄ… su kultĹŤringu vyriĹĄkiu nuo 37 m. Tel. 8 671 64 154. vadinimÄ… ÄŻ UAB „Simentalai LT“. UAB „VILNIAUS LIETUVIĹ KI PATIE-

"UIĂ&#x;TIESĂ&#x;TECHĂ&#x;NIĂ&#x;KA

KALAI“ (ÄŻm. k. 122570064) ÄŻstatus lai-

PARDUODA

kyti negaliojanÄ?iais. Bankroto administratorius, tel. 8 683 94 205.

ÄŽvairi

Informuojame, kad skelbiamas konkursas: 1. BUAB „Rumar tė“ dokumentĹł archyvavimo paslaugoms atlikti. ÄŽmonÄ— ÄŻregistruota 2001-06-11. Apytikslis bylĹł skaiÄ?ius 800. Vidutinis darbuotojĹł skaiÄ?ius per metus 120. 2. BUAB „Žemreida“ dokumentĹł archyvavimo paslaugoms atlikti. ÄŽmonÄ— ÄŻregistruota 1997-10-21. Apytikslis bylĹł skaiÄ?ius 650. Vidutinis darbuotojĹł skaiÄ?ius per metus 24. PasiĹŤlymus teikti iki 2014-06-04 imtinai adresu: Sedos g. 34a, LT-87101 TelĹĄiai, arba el. paĹĄtu: vorulis@gmail. com Informuosime tik atrinktus kandidatus. Informacija teikiama tel. 8 685 24 692.

BOSCH, SAMSUNG, SIEMENS,

DINGĘ DOKUMENTAI

Magistro diplomÄ…, iĹĄduotÄ… VGTU 1998

AEG, ELECTROLUX, LIEBHERR ĹĄaldytuvus, ĹĄaldiklius, skalbykles, indaploves, dujines, elektrines virykles, gartraukius, mikrobangĹł krosneles, ÄŻmontuojamÄ… technikÄ…. www.merlonda.lt, J.Kubiliaus g.1, Vilnius, tel.: 278 8488, 8 650 70 160.

$RAĂ&#x;BUĂ&#x;Ă€IAI PARDUODA

DÄ—vÄ—ti

Geros kokybÄ—s dÄ—vÄ—ti drabuĹžiai iĹĄ Anglijos. Kaina - 6 Lt/kg. Vilnius, tel. 8 682 41 521.

'YĂ&#x;VĂ„Ă&#x;NAI Ă&#x;GYĂ&#x;VĂ„Ă&#x;NĂ‹Ă&#x; wDAĂ&#x;LAS PARDUODA

metais Tomui LukoĹĄeviÄ?iui, baigusiam ÄŽvairiĹł ĹžuvĹł mailiĹł ÄŻĹžuvinti ir vandens Verslo vadybos fakultetÄ…, laikyti ne- augalus. Pristatome. www.mailius.ingaliojanÄ?iu. PrarastÄ… Antano Plaipos Lietuvos gyventojĹł genocido ir rezistencijos tyri-

fo, tel. 8 679 33 222.

+IĂ&#x;TOSĂ&#x;PREĂ&#x;KwS PERKA

mo centro iĹĄduotÄ… nukentÄ—jusio as-

mens (tremtinio) paĹžymÄ—jimÄ… Nr. ÄŽMONÄ– NUOLAT NERIBOTAIS KIEKIAIS PERKA PLASTIKO LAUŽĄ 059422 laikyti negaliojanÄ?iu. PamestÄ… Edvardo Vosyliaus teisinio (PLÄ–VELĘ, DÄ–Ĺ˝ES, RITES, VAMZstatuso paĹžymÄ—jimÄ… Nr. 008085, iĹĄ- DĹ˝IUS IR KT.). TEL. 8 670 19 439. duotÄ… 1999-02-03, laikyti negaliojanÄ?iu.

0ASĂ&#x;LAUĂ&#x;GOS KONSULTACIJOS

3TAĂ&#x;TYĂ&#x;BIĂ&#x;NwSĂ&#x;Ă&#x; MEĂ&#x;DĂ€IAĂ&#x;GOS PARDUODA

Stogo danga

Paskolos nuo 3000 Lt per 1 val. viso- Skardos lankstiniĹł lankstymas, sto- 'EGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;¡,IETUVOSĂ&#x;RYTEŠĂ&#x;SPAUSDINTOĂ&#x;KRYĂ€IAĂ€ODĂ€IOĂ&#x;ATSAKYMAI je Lietuvoje, uĹžstatas - butas, namas. gĹł dangos, tvorĹł elementai, hidroi- 6ERĂ“TIĂ“KAĂ“LIAIĂ“Ă„=DGDUÂł0DĂ?LDXVLD9LODMD0HVLV'DĂ?DL/LOLMD3UDMD5LWD'DOL%DQN7RQj.DU]DLĂ„/RUDWLQÂł(Ă?LD6KRS Konsultacijos. AUJAMA-CREDIT, tel. zoliacinÄ—s medĹžiagos „Izolex“. Tel.: (8 *DEOHU$PULWD$VRQDV.ULYz$JDYD9LVRV/LSDL1RWDĂ„6RQ\Âł1LĂ“ (OĂ“RIĂ“ZONĂ“TAĂ“LIAI6DOSD,UHQD'LUĂ?HOLV3DNDLWDODL$WLND2ULMD-DVDLĂ„5LONHQÂł-DXMDĂŒjVD*D]D$NUDL9LOMDPDV5DJDQR 8 600 69 691. 5) 272 7985, 8 699 66 276. VLDL%ULRkLWD2SRV3DOL9LYDW1RYD(WQD1zQD$N\V,NUDLV


0ALMIROSĂ&#x;HOROSKOPAS

LAISVALAIKIS Prasideda sudÄ—tingas metas veiklai, truksiantis net iki birĹželio 8 d. imtinai. Ĺ iuo metu gali komplikuotis santykiai ir darbe, ir ĹĄeimoje. Tai bus nesusikalbÄ—jimĹł, konf liktĹł tarp virĹĄininkĹł ir pavaldiniĹł, uĹžsakovĹł ir vykdytojĹł, tÄ—vĹł ir vaikĹł, ÄŻsimylÄ—jÄ—liĹł metas. Nepervertinkite ĹĄiuo sunkiu metu savo galimybiĹł. Venkite ilgalaikiĹł ÄŻsipareigojimĹł, kategoriĹĄkĹł vertinimĹł, apsisprendimĹł. MaĹžiau kritikuokite, ĹžadÄ—kite. Ir nesakykite „niekada“, „tik per mano lavoną“. Deja, taip gali ir nutikti. Svarbu nesusipykti su savo vaikais, my-

!6)Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;(VDPXVUĂ‘SHV mLXV\SDmĂ…HLPLQLXVILQDQVLQLXV EĂ‘VLWHOLQNÂ?SHUQHO\JGUDPDWL]XRWLQRUV SULYHUVWLQzVLĂ…ODLGRVNRJHURQHLĂ…YHQJLD PRV1HXĂ?VLVSLUNLWHEHQGUDXGDPLVXWz YDLVDUYDGRY\EH%Ă‘NLWHDWLGHVQLPDLV WRNRN\EHL

limu asmeniu, tÄ—vais ir virĹĄininkais, nors tai nÄ—ra paprasta, kai greitai kyla principiniĹł nesutarimĹł, kai norisi viskÄ… peikti, neigti. Tai blogas laikas senyvo amĹžiaus asmenims, vadovams, taip pat kietakakÄ?iams uĹžsispyrÄ—liams. Ĺ is sunkus laikas bus naudingas, mat parodys, kas mums svarbiausia, kas yra mĹŤsĹł gyvenimo, bĹŤties aĹĄis. Nors diena sudÄ—tinga, stenkitÄ—s atlikti kuo daugiau darbĹł, nes rytdiena dar nepalankesnÄ—. Diena tinkama seniems darbams uĹžbaigti, klaidoms taisyti.

IĹĄ pirmadienio ÄŻ antradienÄŻ buvo gerai sapnuoti ĹžalumÄ…, gÄ—les, vaisius – tai sÄ—kmÄ— meilÄ—je ir tvarkant reikalus. Ruduo, Ĺžiema reikĹĄtĹł nuostolÄŻ. Blogas Ĺženklas: paslysti, parkristi, jei uĹžgriĹŤtĹł neplanuoti reikalai. Geras Ĺženklas: iĹĄvysti ĹžieĹžirbÄ…, ryĹĄkios, akinamos ĹĄviesos blyksnÄŻ, jei paukĹĄÄ?io plunksna ant galvos uĹžkristĹł. Ĺ˝vilgsnis ÄŻ priekÄŻ: treÄ?iadienis kritinis, netinkamas pradÄ—ti naujĹł darbĹł, imtis ko nors rizikingo; gerai vilkÄ—ti geltonĹł, tamsiai raudonĹł, rudĹł tonĹł drabuĹžius, vengtini ĹĄalti atspalviai.

,)Ă&#x;Ă 4!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HYLVNDVNORV W\VLVVNODQGĂ?LDLEXVVXQNXVXVL WHONWLWLHVUHLNDODLVÂ’YDLUĂ‘VNOLXYLQLDLQXR DQNVW\YRU\WRJDGLQVQXRWDLNj*DOLWHN WLÂ’YHLNWLVXWXRNWLQLRDUWzYĂ˜WDLSSDWĂ…HIR SDUWQHULĂ˜SDVLSULHĂ…LQLPjVNHSWLĂ…NXPj

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

Âľ!5Ă&#x;,93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6XQNXVPH WDVEHWMĂ‘VODXNLDWHJHUĂ˜SHUPDL QĂ˜YHLNORMHLUDVPHQLQLDPHJ\YHQLPH-RV UHDOLRVEHWODLPzVLWHWLNDWNDNOLRPLVSDV WDQJRPLV7HNVNjQRUVDXNRWLULPWDLVDYH DSULERWL%Ă‘NLWHODQNVWHVQLEHQGUDXGDPL VXYLUĂ…LQLQNDLVĂ…HLPRVY\UHVQLDLVLDLV

-%2Ă&#x;'%Ă&#x;,uĂ&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1RUVXĂ? *!5Ă&#x;4)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;5HLNDODLSDMX GzVJHUHVQHOLQNPHEHWMHLQRULPR UH]XOWDWRVLHNVLWHLĂ…NDUWYLVNjVXJDGLQVL WH1HYHUWzWĂ˜Ă…LDQGLHQGDUEHXĂ?VLSOLHNVWL VNHOEWLNDURVLHNLDQWDWNXUWLWHLVLQJXPjÂą WDLJDOLSDNHQNWLNDUMHUDLILQDQVLQHLSDGz mLDLLUVDQW\NLDPVVXĂ…HIX

$69Ă&#x;.)!)Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*DOLWHSDMXVWL NDGSUDUDQGDWHYLGLQÂ’WYLUWXPj1H SDQLNXRNLWHÂąWDLQHLJLDPDLDWVLOLHSVMĂ‘VĂ˜ NDUMHUDL9HQNLWHDWVDNLQJĂ˜XĂ?GXRmLĂ˜QH SULVLLPNLWHQDXMĂ˜Â’VLSDUHLJRMLPĂ˜6XQNX PĂ˜NLOWLJDOLLUGzOWzYĂ˜\SDmPRWLQRVÂąMHL QHQRULWHY\NG\WLMĂ˜YDOLRVEĂ‘NLWHGLSORPD WLĂ…NL JULHĂ?WDVSRNDOELVEDLJVLVOLĂ‘GQDL 

6uĂ&#x;Âż93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;'DXJNjOHPV

36!23Ă&#x;49+Ă&#x;,u3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HPD ORQLGLHQDÂąQHLDUWLPLHMLQHLYD GRY\EzMĂ‘VĂ˜QHQRUzVVXSUDVWL9HQNLWHQH UHLNDOLQJREHQGUDYLPRQHVLDLĂ…NLQNLWH VDQW\NLĂ˜DSGDLULDXYDLUXRNLWHDXWRPRELOÂ’ 9HUWDSDVLJXRVWLJHUDPGUDXJXLUHLNDOXVLU NHOLRQHVDWLGHGDQWNLWRPVGLHQRPV

/Âż)!Ă&#x;2!Ă&#x;')3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;9HUWDODEDL DWLGĂ?LDLDSJDOYRWLVDYRYHLNVPXVÂą JDOLWHÂ’VLYHOWLÂ’DYDQWLĂ‘Uj.DQWU\EzĂ…LDQ GLHQDSVNULWDLSUDYHUVÂąMXVJDOLLĂ…YHVWLLĂ… SXVLDXVY\URVYDLNĂ˜QHSDNOXVQXPDVRNDL NjÂąWzYĂ˜QXRPRQzDSLHP\OLPjĂ?PRJĂ˜ 6YDUEXQHSDURG\WLVDYRSLUPRVUHDNFLMRV WDXS\WLMzJDV'LGHVQzWUDXPĂ˜WLNLP\Ez

6!.Ă&#x;$%Ă&#x;.)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;5Ă‘SHVmLDL GzOQDPĂ˜DUWzYĂ˜JDOLSULYHUVWLSD NHLVWLYHLNORVSODQXV'DUEHSDVLVWHQNLWH LWLQNRUHNWLĂ…NDLHOJWLVVXY\UHVQLDLVDUYLU Ă…HVQLDLVXĂ?VDYHNROHJRPLVLUYHQNLWHURG\WL VDYRQHSDVLWHQNLQLPjYDGRY\EHL

3+/2Ă&#x;0)/Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;$NOXXĂ? VLVS\ULPXQLHNRQHODLPzVLWHYHLNLDX VXVLS\NVLWHVXWDLVNXULHMXVSDODLNR7DG QHVNXEzNLWHUHLNĂ…WLVDYRQXRPRQzVSDVL VWHQNLWHVXYRNWLLUNLWRSR]LFLMDV1HSDWDUWL QDQLHNDPÂ’URGLQzWLVDYRWHLV\EzVÂąQHLVD YLHPVQHLVYHWLPLHPV\SDmSDUHLJĂ‘QDPV

Âż5Ă&#x;693Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;$SOLQNLQLDLJD OLQHQRUzWLMĂ‘VĂ˜LĂ…JLUVWL.LWDYHUWXV LĂ…MĂ‘VĂ˜SDmLĂ˜JDOLEĂ‘WLSDUHLNDODXWDWHVzWL Ă?RGÂ’9HQNLWHJLQmĂ˜EĂ‘NLWHSDJDUEĂ‘V$WL GĂ?LDXSDVLUDĂ…LQzNLWHGRNXPHQWXVQHVNX EzNLWHĂ?DGzWLYHQNLWHÂ’VLSDUHLJRWL

VARNOĂ&#x;LESINYS

MĂ‘VĂ˜YHLNOXPDVPRNzMLPDVEHQG UDXWL.UHLSNLWzVSDJDOERVÂ’Â’WDNLQJjGUDX Jj7LNzNLWHJHURPLVSHUPDLQRPLVLUYHQ NLWHS\NWLVVXWDLVNXULHMXPVJDOLSDGzWL

mLXRSVLWHUHDOLXVVDYRSDVWDQJĂ˜UH ]XOWDWXVQHVNXEzNLWHVDN\WLĂ„RS´NROQHÂ’ YHLNVLWHNOLĂ‘WLHVÂąDWDNLQJLDXVLXPRPHQWX YLVNDVJDOLVXĂ?OXJWL1LHNXUQHSHUVLVWHQNLWH ÂąQHLĂ?DGzGDPLQHLSUDĂ…\GDPLQHLGXR GDPLQHLLPGDPL

SKELBIMAI ÄŽ „LIETUVOS RYTĄ“ PRIIMAMI: Redakcijos biuruose: VILNIUJE – Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3767, faksas 274 3799, el. p. spaudosskelbimai@lrytas.lt; KAUNE – LaisvÄ—s al. 7, tel. (8 37) 40 02 55; KLAIPÄ–DOJE – M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 13 81; Ĺ IAULIUOSE – Dvaro g. 73, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ–Ĺ˝YJE – Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 22; ALYTUJE – S.Dariaus ir S.GirÄ—no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ–JE – KÄ™stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; PALANGOJE – Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440; VILKAVIĹ KYJE – SodĹł g. 1, tel. (8 342) 20 849. Kitose tarnybose:

Ĺ ILALÄ–JE – J.BasanaviÄ?iaus g. 23, tel. (8 449) 51 421; ZARASUOSE – Vilniaus g. 16, tel. (8 385) 30 485. PRENUMERATA „Lietuvos rytą“ galima uĹžsisakyti redakcijos biuruose: VILNIUJE – Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3777; KAUNE – LaisvÄ—s al. 7, tel. (8 37) 40 02 66; KLAIPÄ–DOJE – M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 11 45; Ĺ IAULIUOSE – Dvaro g. 73, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ–Ĺ˝YJE – Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 20; ALYTUJE – S.Dariaus ir S.GirÄ—no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ–JE – KÄ™stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; KYBARTUOSE – J.BasanaviÄ?iaus g. 40, tel. (8 648) 73 429; PALANGOJE – Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440; VILKAVIĹ KYJE – SodĹł g. 1, tel. (8 342) 20 849.

DRUSKININKUOSE – Vilniaus al. 32, tel. (8 313) 55 123; KAIĹ IADORYSE – Gedimino g. 59-113, Kitose platinimo tarnybose: tel. (8 346) 51 378; ANYKĹ ÄŒIUOSE, BIRĹ˝UOSE, GARGĹ˝JONAVOJE – J.Ralio g. 12-44, DUOSE, JONAVOJE, KÄ–DAINIUOSE, tel. (8 349) 51 474; MOLÄ–TUOSE, TELĹ IUOSE, UKMERLAZDIJUOSE – SeinĹł g. 3, tel./faksas (8 318) 52 374; PRENUMERATOS KAINA 2014 METAMS KRETINGOJE – BirutÄ—s g. 11, „Lietuvos rytas“ tel. (8 445) 53 949; Gyventojams Juridiniams PRIENUOSE – J.BasanaviÄ?iaus g. 14, asmenims tel. (8 319) 60 180; 1 mÄ—n. 40,00 Lt 47,00 Lt PLUNGÄ–JE – J.Tumo-VaiĹžganto g. 27, 3 mÄ—n. 120,00 Lt 141,00 Lt tel. (8 448) 72 419; 6 mÄ—n. 235,00 Lt 265,00 Lt 449,00 Lt 499,00 Lt ROKIĹ KYJE – Taikos g. 5, tel. (8 458) 33 241; 12 mÄ—n.

GÄ–JE, UTENOJE, ZARASUOSE – UAB „Spaudos kelias“, tel. (8 528) 20 122, mob. 8 650 43 742; BIRĹ TONE – E.PetruĹĄauskienÄ—s SPA, tel. (8 319) 56 625; DRUSKININKUOSE – UAB „Drusvilma“, tel. (8 313) 51 075; ELEKTRÄ–NUOSE – UAB „Benrestas“, tel. (8 528) 39 200; IGNALINOJE – D.OrechovienÄ—, tel. 8 677 98 736; JURBARKE – UAB „Jurbarko laikas“, tel. (8 447) 72 323; UAB „ŠiauliĹł kraĹĄtas“: JONIĹ KYJE – tel. (8 687) 89 040, KELMÄ–JE – tel. (8 427) 54 381, PAKRUOJYJE – tel. (8 421) 61 704, KURĹ Ä–NUOSE – tel. (8 41) 58 57 61, NAUJOJOJE AKMENÄ–JE – tel. (8 425) 56 588, RADVILIĹ KYJE – tel. (8 422) 53 451; KAIĹ IADORYSE – UAB „Emduva“, tel. (8 346) 51 378; KRETINGOJE – UAB „Paslauga tau“, tel. (8 445) 53 949; KUPIĹ KYJE – L.BudrienÄ—, tel. 8 646 26 189; LAZDIJUOSE – K.MatuleviÄ?iaus IÄŽ „Ryto ĹžvaigĹždė“, tel. (8 318) 52 375; MAĹ˝EIKIUOSE – SodĹł g. 1-83, UAB „JĹŤros paĹĄtas“, tel. (8 443) 21 233, mob. 8 650 18 774;

„Lietuvos rytas“ be ĹĄeĹĄtadieniĹł Gyventojams Juridiniams asmenims 33,00 Lt 38,00 Lt 99,00 Lt 114,00 Lt 190,00 Lt 220,00 Lt 380,00 Lt 420,00 Lt

PASVALYJE – L.JaniselienÄ—, tel. 8 620 58 664; PLUNGÄ–JE – UAB PlungÄ—s paĹĄtas, tel. (8 448) 72 419; PRIENUOSE – R.PaulauskienÄ—s PÄŽ, tel. 8 685 30 867; RADVILIĹ KYJE – VĹĄÄŽ „UĹžbÄ—gtukė“, tel. 8 682 38 020; RASEINIUOSE – M.MaulienÄ—s IÄŽ, tel. (8 428) 51 337; ROKIĹ KYJE – V.Baranovskio ÄŽ „Baltma“, tel. (8 458) 33 241; Ĺ AKIUOSE – Vitas Kasiulaitis, tel. 8 612 97 522; Ĺ IAULIUOSE – UAB „Naujoji tvarka“, tel. (8 41) 50 07 10; Ĺ ILALÄ–JE – UAB „RitSpeda“, tel. (8 449) 51 421; Ĺ ILUTÄ–JE – UAB „Litera“, tel. (8 441) 75 474; Ĺ IRVINTOSE – Helena MarÄ?iauskienÄ—, tel. 8 603 18 288; TAURAGÄ–JE – Gedimino g. 8-58, UAB „JĹŤros paĹĄtas“, tel. (8 446) 54 433, mob. 8 650 18 770; TRAKUOSE – B. ir V.Vysockai, tel. 8 615 24 284. Prenumerata taip pat priimama internetu: http://prenum.lrytas.lt

„Lietuvos rytas“ tik antradieniais Gyventojams Juridiniams asmenims 13,00 Lt 14,50 Lt 39,00 Lt 43,50 Lt 78,00 Lt 87,00 Lt 156,00 Lt 174,00 Lt

„Lietuvos rytas“ tik ĹĄeĹĄtadieniais Gyventojams Juridiniams asmenims 15,00 Lt 16,50 Lt 45,00 Lt 49,50 Lt 90,00 Lt 99,00 Lt 180,00 Lt 198,00 Lt

,661 /HLGĂ?LDPDVQXRPHWĂ˜VDXVLRG !DĂ&#x;REĂ&#x;SAS*(',0,1235$9,/1,86 4EĂ&#x;LEĂ&#x;FOĂ&#x;NASĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;TEIĂ&#x;RAUĂ&#x;TI &AKĂ&#x;SAS%LĂ&#x;PGDLO\#OU\WDVOW ,EIĂ&#x;DwĂ&#x;JASXĂ?GDURMLDNFLQzEHQGURYz Ă„/LHWXYRVU\WDV´ 69Ă&#x;2)!5Ă&#x;3)!Ă&#x;3)3Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)53 *9DLQDXVNDV WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0)2Ă&#x;-)%*)Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) $%XGU\V/'DSNXV WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) )7HONVQ\V WHO *&LEDV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) $7HONVQLHQz WHO 5.DUPD]DLWz WHO 5*HUEXWDYLmLXV WHO 90LmLXOLV WHO 9'HNVQ\V WHO 96DOGĂ?LĂ‘QDV WHO /0LFNXWz WHO -3HNDUVNDLWz .DUDOLĂ‘QLHQz WHO  ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6!3 -/LWYLQDYLmLXV WHO ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6/Ă&#x;0!6!$5/4/*! -0\NRODLWLHQz WHO )Âľ,%)$u*!) 10LFLĂ‘QLHQz$Ă‚HSXUDLWLV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) 34),)34!) 9*HFHYLmLHQzĂŒ(.DQLXĂ…LHQz WHO 9.Ă…mHQDYLmLHQz59DĂ…NHOLHQz WHO -3HWUDXVNDLWz WHO 0OLITIĂ&#x;KA9%UXYHULV WHO 9%DUWDVHYLmLXV WHO 7,JQDWDYLmLXV WHO %KOĂ&#x;NOĂ&#x;MIĂ&#x;KA9'HNVQ\V WHO $0XUDXVNDLWz WHO 0-RNĂ‘EDLWLV WHO $6UzEDOLHQz WHO ,-XQmLHQz WHO 6-DUPDOLV WHO 0AĂ&#x;SAUĂ&#x;LIS96DOGĂ?LĂ‘QDV WHO *5DGDXVNDV WHO (%XLWNLHQz WHO 2.DFzQDLWz WHO 4EIĂ&#x;SwĂ&#x;SAUĂ&#x;GA)7HONVQ\V WHO 0.XL]LQDLWz WHO $/HNDYLmLXV WHO $.X]QHFRYDLWz WHO +ULTĂ„RA5*HUEXWDYLmLXV WHO $$QGULNRQ\Wz WHO 0$XJXO\Wz WHO 50LNĂ…LRQLHQz WHO 51RUHLNDLWz WHO -(UOLFNDV 3PORĂ&#x;TAS*1HQDUWDYLmLXV WHO .5LPNXV WHO *-DQRQLV WHO ÂżURNALISTINIAIĂ&#x;TYRIMAI5.DUPD]DLWz WHO '*XGDYLmLĂ‘Wz WHO //DYDVWH WHO $8UERQDLWz WHO &OĂ&#x;TOGĂ&#x;RAĂ&#x;FAI7%DXUDV WHO 9Ă‚mLDYLQVNDV WHO 9%DONĂ‘QDV WHO 0.XOELV WHO 5'DQLVHYLmLXV WHO ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;Âż52Ă&#x;.!Ă&#x;,!) ¡46Ă&#x;ANĂ&#x;TEĂ&#x;NAŠ90LmLXOLV WHO (=DEXOzQLHQz WHO 5=LOQ\V WHO 9%UDmLXO\Wz WHO 9%XGU\Wz WHO ¡'YĂ&#x;VEĂ&#x;NIĂ&#x;MOĂ&#x;BĂ„Ă&#x;DASŠ$7HONVQLHQz WHO '-RQXĂ…LHQz WHO //LOHLNLHQz WHO 53HUĂ…RQ\Wz WHO 63XU\Wz WHO /9DORQ\Wz WHO ¡3TIĂ&#x;LIUSŠ/0LFNXWz WHO '.DLNDU\Wz WHO /kDSOLQVNDLWz WHO %-XUHYLmLĂ‘Wz WHO 06YzU\Wz WHO '/HEULNDLWz WHO ,6NOLXWDLWz WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;02)%Ă&#x;$!) ¡2YTAIÂŚ6AKARAIŠĂ&#x;96DOGĂ?LĂ‘QDV WHO ¡3OSTINwŠ$'XPDODNDV WHO 2%')/.ĂŠĂ&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) +AUĂ&#x;NAS$.DUDOLĂ‘QDV WHO  97UDLQ\V WHO  +LAIĂ&#x;PwĂ&#x;DA*3LODLWLV WHO  $3LODLWLHQz WHO  ÂľIAUĂ&#x;LIAI*Ă‚LXSDU\V WHO  !LYĂ&#x;TUS*5DIDQDYLmLHQz WHO  -AĂ&#x;RIĂ&#x;JAMĂ&#x;POĂ&#x;Lw/-XRG]HYLmLHQz WHO  0AĂ&#x;NEĂ&#x;VwĂ&#x;Ă€YS93HWUDXVNLHQz WHO  0AĂ&#x;LANĂ&#x;GA$=LDENXV WHO  4AUĂ&#x;RAĂ&#x;Gw(%DURQDLWz WHO 5KĂ&#x;MERĂ&#x;Gw'=LPEOLHQz WHO 5Âż3)%.)/Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) 6A¸INGTONASÂą56WDQNHYLmLĂ‘Wz ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NASÂą95XGDYLmLXV "%.$2!$!2")!) "ARSELONAÂą.1DVWRSNDLWz"ERLYNASĂ&#x;Âą -9HQFNXWzĂ&#x;,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NASÂą.6DEDOLDXVNDLWz -ASKĂ&#x;VAÂą$3URFHQND6AR¸UVAÂą(%XWULPDV !03+!)4/3Ă&#x;3+92)53 WHO 2INĂ&#x;KOĂ&#x;IRĂ&#x;MAĂ&#x;KEĂ&#x;TAĂ&#x;VOĂ„/LHWXYRVU\WR´ OHLG\ERVFHQWUDV 3PAUSĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ„/LHWXYRVU\WR´VSDXVWXYz .DXQRJ9LHYLV 5Ă€Ă&#x;SAĂ&#x;KYĂ&#x;MOĂ&#x;NUĂ&#x;MEĂ&#x;RIS 4IĂ&#x;RAĂ&#x;Ă€AS 2EKLAMA WHO HOSVSDXGRVSDUGDYLPDL#OU\WDVOW

R ÂąPRNDPDUHNODPD

Š Visa medĹžiaga, pateikta „Lietuvos ryte“, – laikraĹĄÄ?io nuosavybÄ—. Kopijuoti ir platinti be UAB „Lietuvos rytas“ sutikimo draudĹžiama.


TERMOMETRAS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

ORAIĂ&#x;RYTOJ

“

Ĺ iandien orus lems pietrytinis anticiklono pakraĹĄtys. Kai kuriuose rajonuose sveÄ?iuosis trumpi lietĹŤs, gali ir perkĹŤnija pasigirsti, bet nestigs ir ĹĄilumos.

.DUĂ…mLXVNHLmLD YzVWDQW\VRUDL

2UDLĂ…LDQGLHQJHJXĂ?zVG/LHWXYRMHLU(XURSRMH

Ieva NA RIĹŞ NAI TÄ– SinoptikÄ—

PraÄ—jusiÄ… savaitÄ™ mĹŤsĹł ĹĄalÄŻ uĹžplĹŤdo itin ĹĄilta oro masÄ—. SavaitgalÄŻ ji iĹĄ Lietuvos dar nespÄ—jo pasitraukti. Ĺ eĹĄtadienÄŻ oro temperatĹŤra kilo iki 26–31 laipsnio, tvanki buvo ir kita naktis – atvÄ—so tik iki 12–17 laipsniĹł. Vargu ar atgaivino vietomis nulijÄ™s trumpas lietus. Sekmadienio dienÄ… temperatĹŤra maĹžai skyrÄ—si nuo prieĹĄ tai buvusios – svyravo tarp 25 ir 30 laipsniĹł karĹĄÄ?io, tik pajĹŤryje buvo vÄ—siau – 20–22 laipsniai. Per LietuvÄ… slenkant ĹĄaltajam atmosferos frontui, daugelyje rajonĹł nuĹĄniokĹĄtÄ— vasariĹĄkos liĹŤtys. IĹĄ ĹĄalies vejama ĹĄiluma daĹžniausiai nepaĹĄykĹĄti perkĹŤnijĹł, kruĹĄos – taip nutiko ir ĹĄÄŻkart. Jau vakar buvo nebe taip alinamai karĹĄta, gaivino dvelkiantis vÄ—jas. Ĺ iandien ÄŻdienojus prognozuojama 20–25 laipsniĹł ĹĄiluma, ĹĄiauriniame pakraĹĄtyje bus 17– 19 laipsniĹł. Debesuotumas kaitaliosis. Kai kur (didesnÄ— tikimybÄ—, kad pietiniuose rajonuose) trumpai palis, gali ir perkĹŤnija nugriaudÄ—ti. PĹŤs vidutinio stiprumo ĹĄiaurÄ—s, ĹĄiaurÄ—s rytĹł vÄ—jas, kartais jis ÄŻsismarkaus iki 14 m/sek. TreÄ?iadienÄŻ lietaus tikimybÄ— nedidelÄ—, bet orai toliau vÄ—s. Ĺ iaurÄ—s rytĹł, ĹĄiaurÄ—s vÄ—jas sustiprÄ—s iki 7–12 m/sek., vietomis gĹŤsiai sieks 15–18 m/sek. NaktÄŻ oras atvÄ—s iki 6–11 laipsniĹł, dienÄ… numatoma 13–18 laipsniĹł ĹĄiluma. KetvirtadienÄŻ ĹĄalia sukiosis ciklonas. NaktÄŻ kur ne kur, o dienÄ… didesnÄ—je ĹĄalies dalyje trumpai palis. VÄ—jas iĹĄliks apysmarkis. TemperatĹŤra paĹžemÄ—s dar vienu kitu laipsniu. NaktÄŻ bus nuo 4 iki 9 laipsniĹł ĹĄilumos, dienÄ… termometrai rodys 11–16 laipsniĹł. Ă‚LDQGLHQÂą$XJXVWLQR*HQDGL MDXV9LUJDXGRĂŒ\PDQWzV %UXQRQRLU/HRQRURVYDUGRGLHQD

VANDENSĂ&#x; TEMPERATĂ„RA 6AKARĂ&#x;Ă&#x;VAL .EMUNEĂ&#x;TIESĂ&#x;$RUSKININKAIS .ERYJEĂ&#x;TIESĂ&#x;6ILNIUMI +AUNOĂ&#x;MARIOSEĂ&#x;TIESĂ&#x;"IR¸TONU 4OTORI¸KIĂ‹Ă&#x;EĂ€Ă&#x;TIESĂ&#x;4RAKAIS 4AURAGNOĂ&#x;EĂ€Ă&#x;TIESĂ&#x;4AURAGNAIS +UR¸IĂ‹Ă&#x;MARIOSEĂ&#x;TIESĂ&#x;.IDA "ALTIJOSĂ&#x;JĂ„ROJEĂ&#x;TIESĂ&#x;.IDA "ALTIJOSĂ&#x;JĂ„ROJEĂ&#x;TIESĂ&#x;+LAIPwDA ÂľVENTOJOJEĂ&#x;TIESĂ&#x;!NYK¸jIAIS

    

$&,%

Oslas

Stokholmas

Glazgas

Helsinkis

Sankt Peterburgas

Talinas Ryga

Kopenhaga

Dublinas

Briuselis ParyĹžius

Berlynas

Miunchenas

VarĹĄuva Lvovas

BudapeĹĄtas

#/$

Kijevas

Sofija

Varna

Roma Dubrovnikas

$&!% %&$

BukareĹĄtas Jalta

Lisabona Malaga

%#&"$ %&$

Viena

Venecija Nica

Madridas Barselona

$&!%$& "##&$

Minskas

Frankfurtas Praha

Bordo

Ĺ˝

$ $&!%&$ *$ $,$

Vilnius

Hamburgas Londonas Amsterdamas

Maskva

A

&+%$ $,$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ #! %$ +%$ #! %$

%&$$& "#/ 

!&)

&$ 

.-.)!#

+"#

"/

& #

$ $

Stambulas

Palma Palermas AlĹžyras

Tunisas

AtÄ—nai

Antalija

Heraklionas

Larnaka Tel Avivas Kairas

!MSĂ&#x;TERĂ&#x;DAĂ&#x;MAS !TwNAI "ALATONAS "ELĂ&#x;FASĂ&#x;TAS "ERLYNAS "OĂ&#x;NA "RIUĂ&#x;SEĂ&#x;LIS "UĂ&#x;DAĂ&#x;PE¸TAS "UĂ&#x;KAĂ&#x;RE¸Ă&#x;TAS #IURICHAS $UBĂ&#x;LIĂ&#x;NAS &RANKĂ&#x;FURĂ&#x;TAS 'ETEBORGAS (AMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS (ELĂ&#x;SINĂ&#x;KIS +AĂ&#x;LIĂ&#x;NINGĂ&#x;RAĂ&#x;DAS +IĂ&#x;JEĂ&#x;VAS +I¸IĂ&#x;NIOĂ&#x;VAS +OĂ&#x;PENĂ&#x;HAĂ&#x;GA +ROKUVA ,ISABONA ,IUKĂ&#x;SEMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NAS -ADĂ&#x;RIĂ&#x;DAS -ARSELIS -ASKĂ&#x;VA -IĂ&#x;LAĂ&#x;NAS -INSĂ&#x;KAS .EAPOLIS /SĂ&#x;LAS 0AĂ&#x;LERĂ&#x;MAS 0AĂ&#x;RYĂ&#x;Ă€IUS 0RAHA 2YĂ&#x;GA 2OĂ&#x;MA 3ANKTĂ&#x;0EĂ&#x;TERĂ&#x;BURĂ&#x;GAS 3OFIJA 3TAMĂ&#x;BUĂ&#x;LAS 3TOKĂ&#x;HOLĂ&#x;MAS 4AĂ&#x;LIĂ&#x;NAS 4RUMSw 6AĂ&#x;R¸UĂ&#x;VA 6EĂ&#x;NEĂ&#x;CIĂ&#x;JA 6IEĂ&#x;NA 6ILĂ&#x;NIUS :ALCBURGAS ÂżENEVA -IESTAIĂ&#x;PIETUOSE !LIKANTw !NTALIJA "ARSELONA $UBROVNIKAS &ARAS (EĂ&#x;RAKĂ&#x;LIOĂ&#x;NAS (URGADA +AIRAS +AĂ&#x;NAI +ASABLANKA ,ARĂ&#x;NAĂ&#x;KA ,ASĂ&#x;0ALMASAS -AĂ&#x;LAĂ&#x;GA -ALJORKOSĂ&#x;0ALMA -OĂ&#x;NAĂ&#x;KAS .IĂ&#x;CA 4ELĂ&#x;!VIĂ&#x;VAS 4UĂ&#x;NIĂ&#x;SAS 6ALENSIJA 6ARNA

                                 

Lietuvos rytas  

2014 05 27

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you