Page 1

RINKOSĂ&#x;PULSAS

ÂľIĂ&#x;LUĂ&#x;MOSĂ&#x;Ă„KÂ?Ă&#x;UĂ€Ă&#x;SIĂ&#x;MOĂ&#x;JUĂ&#x;SIĂ&#x;SUĂ&#x;SIGĂ&#x;ROBĂ&#x;TIĂ&#x;VALĂ&#x;DĂ€IAĂ&#x;SUĂ&#x;KELSĂ&#x;NEĂ&#x;MENĂ&#x;KgĂ&#x;SUĂ&#x;MAI¸Ă&#x;TÂ?Ă&#x;Ă&#x;PĂ&#x;

PGEGUĂ wSĂ“Ă“DNHWYLUWDGLHQLV

/RAIĂ&#x;¸IANDIEN

“

Ĺ is planas tikrai nebuvo suraĹĄytas kaip juokas. 7DLSWLNLQR-$9DUPLMRVDWVWRYDL SDDLĂ…NzMXVNDG3HQWDJRQHMDX SULHĂ…WUHMXVPHWXVEXYRSDUXRĂ…WDV VODSWDVSODQDVNDLSLĂ…VLJHOEzWLSHU ]RPELĂ˜DSRNDOLSVÂ?.DULĂ…NLDL VXODXNzSDĂ…DLSĂ˜LULĂ…*\Q\ERV GHSDUWDPHQWRYDGRY\EzV

OU \ WDVOW

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6,(-,/(,',020(7$,15 .DLQD/W

)¸Ă&#x;TOLIMOSĂ&#x;'ANOSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;BAISIĂ&#x; Ă€INIAĂ&#x;2+AUKwNOĂ&#x;FONDUI -6WDFHYLmLDXVQXRWU

Ă&#x;PĂ&#x;

3UDVPLQJDLVSURMHNWDLV GĂ?LXJLQDQmLRJDUVDXV NUHSĂ…LQLQNR5LPDQWR .DXNzQRODEGDURVIRQ GRGDUEXRWRMDLSUL EORNĂ…WLÂą*DQRMHVWDL JDVXVWRMRIRQGRYD GRYRPHWĂ˜'DULDXV 3DQFHNDXVNRĂ…LUGLVTiek kilometrĹł naujĹł dviraÄ?iĹł takĹł, sujungsianÄ?iĹł atokiausius rajonus, iki 2020 metĹł planuojama nutiesti Vilniuje. Tokius uĹžmojus vakar patvirtino sostinÄ—s savivaldybÄ—s taryba.

DIENOSĂ&#x;NUOTRAUKA

.XULDVL9LOQLXMH Laikinai nuĹĄalintas generalinis prokuroras D.Valys ÄŻ savo postÄ… gali nebegrÄŻĹžti. Regis, jis nesiruoĹĄia sugrÄŻĹžti ir ÄŻ NaujÄ… jÄ… AkmenÄ™ – sostinÄ—je nusipirko namÄ…. Ă&#x;PĂ&#x;

.OĂ&#x;RwĂ&#x;JOĂ&#x;ILĂ&#x;GIAUĂ&#x;BĂ„Ă&#x;TIĂ&#x;SUĂ&#x;¸EIĂ&#x;MA

Kauno moterĹł krepĹĄinio klubo „LSU-AistÄ—s“ direktorius Petras Aleksonis su R.KaukÄ—no fondo (dar jis vadinamas paramos grupe) vadovu bendravo prieĹĄ pat jo kelionÄ™. IĹĄvyka ÄŻ tolimÄ… Afrikos ĹĄalÄŻ D.Pancekauskui nebuvo naujiena – jis ten jau lankÄ—si porÄ…

.DXQH$OHNVRWRĂ…ODLWHÂ’NXUGLQWDV GHNRUDW\YLQLVGUXJ\VSUDĂ?\GR PDUJDVSDOYLĂ˜JzOLĂ˜Ă?LHGĂ˜MĂ‘UD WĂ‘NVWDQmLRDXJDOĂ˜Ă…ODLWH SDVRGLQR.DXQR.DUDOLDXV0LQGDXJR SURIHVLQLRPRN\PRFHQWURVWXGHQWDL LUGzVW\WRMDL'UXJÂ’NDXQLHmLDLJUDĂ?LQR YLVjVDYDLWÂ?0HQRNĂ‘ULQÂ’SDSXRĂ…z Ă…ODPXmLDLĂ?LOzVEHJRQLMRV LUÂ’YDLULĂ˜VSDOYĂ˜VHUHQmLDL

Ă&#x;PĂ&#x;

DIENOSĂ&#x;SAKINYS „Šeima tai yra vyras ir moteris, bet aĹĄ pritariu ir partnerystei.“ 3UHPMHUDV$%XWNHYLmLXVWDLSDWVDNz SDNODXVWDVNjYDGLQDĂ…HLPD /LHWXYRMHLNLĂ…LROQzUDSULLPWD Â’VWDW\PRNXULVUHJODPHQWXRWĂ˜ SDUWQHU\VWÂ?LUWDUSVNLUWLQJRVLUWDUS WRVSDmLRVO\WLHVDVPHQĂ˜

Nuo Gruzijos atplÄ—ĹĄto Abchazijos regiono gyventojams trĹŤko kantrybÄ—. Prezidento valdymu nepatenkinta opozicija privertÄ— sprukti nepripaĹžintos valstybÄ—s lyderÄŻ ir praneĹĄÄ— perimanti respublikos kontrolÄ™. Ă&#x;PĂ&#x;

Nors europarlamentaro mandatÄ… laimÄ—jÄ™s aplinkos ministras V.Mazuronis dar svarsto, ar krautis lagaminus, dÄ—l ministerijos vadovo kÄ—dÄ—s uĹžkulisiuose jau vyksta nuoĹžmios grumtynÄ—s. Ă&#x;PĂ&#x;

Ĺ alies krepĹĄinio bendruomenei skaudi nelaimÄ— ÄŻvyko praÄ—jusiÄ… savaitÄ™, per D.Pancekausko komandiruotÄ™ VakarĹł Afrikoje esanÄ?ioje Ganoje. Kaunietis dirbo metalĹł prekyba uĹžsiimanÄ?ioje ÄŻmonÄ—je ir kartais uĹžsienyje praleisdavo po 2–3 mÄ—nesius. Lietuvis aptiktas sukniubÄ™s prie kompiuterio, o atvykÄ™ medikai jam nebegalÄ—jo padÄ—ti. D.Pancekauskas nesiskundÄ— ĹĄirdies negalavimais. TaÄ?iau ilgai tĹŤnojusi liga galÄ—jo staiga paĹŤmÄ—ti ir dÄ—l didelio karĹĄÄ?io – termometro stulpelis Ganoje tomis dienomis kartais kildavo net virĹĄ 30 laipsniĹł Ĺžymos.

.UKE LT AĂ&#x;Â?Ă&#x;Ă&#x;P

0HWDVLSDQmLXV

8Ă?NXOLVLDLNDLVWD

Ar ĹŤnas K A R A LIĹŞ NAS LR korespondentas

DIENOSĂ&#x;SKAIjIUS

Ă&#x;PĂ&#x;

*DUVXVNUHSĂ…LQLQNDV5.DXNzQDVÂ’NĂ‘UzSDUDPRVLUODEGDURVIRQGjQRUzGDPDV SDOHQJYLQWLRQNRORJLQzPLVOLJRPLVVHUJDQmLĂ˜YDLNĂ˜LUMĂ˜Ă…HLPĂ˜J\YHQLPj

3DSLNWLQRPHODV Sveikatos apsaugos ministras socialdemokratas V.Andriukaitis pasipiktino paskleista Ĺžinia, kad jis nebalsavo uĹž savo partijos kandiĂ&#x;PĂ&#x; datÄ… ÄŻ prezidentus.


NUOMONwS

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6

NUOMONES

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

,UĂ?RGĂ?LXLUĂ?YLOJVQLX 9-XUNĂ‘QRSLHĂ…

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

/DLNRĂ?HQNODL K

ai praÄ—jusÄŻ sekmadienÄŻ per paÄ?ius svarbiausius nuo SovietĹł SÄ… jungos Ĺžlugimo laikĹł rinkimus Ukrainoje jau pirmajame ture prezidentu buvo iĹĄrinktas oligarchas P.PoroĹĄenka, lengviau atsikvÄ—pÄ— ne tik ukrainieÄ?iai, bet ir visas jĹł ĹĄaliai neabejingas pasaulis. Antrasis rinkimĹł turas Lietuvoje pagrÄŻstai laikomas demokratijÄ… stiprinanÄ?iu veiksniu, bet Ukrainoje padÄ—tis visiĹĄkai kitokia. Baimintasi, kad jeigu bĹŤtĹł prireikÄ™ po trijĹł savaiÄ?iĹł rengti antrÄ…jÄŻ rinkimĹł turÄ…, dar labiau ÄŻsisiautÄ—tĹł separatistai RytĹł Ukrainoje, ĹĄalÄŻ paralyĹžiuotĹł nestabilumas. Dar per anksti teigti, jog dabar Ukraina iĹĄvengs ĹĄiĹł pavojĹł. Bet aiĹĄku, kad rinkimai ÄŻvyko, ĹĄalis turi teisÄ—tÄ… prezidentÄ…, su kuriuo linkusi kalbÄ—tis net Maskva, nors kol kas jo oficialiai ir nepripaĹžino. Nors RytĹł UkrainÄ… krÄ—tÄ— kruvinos kovos su separatistais, prezidento atÄ—jo rinkti net per 60 proc. rinkÄ—jĹł – Lietuva gali tik pavydÄ—ti tokio aktyvumo.

N

et ir ten, kur separatistai niokojo rinkimų apylinkes, smurtavo prieť jose dirbusius Şmones, o balsuoti norėjusiems asmenims grasino susidorojimu, vis viena vyko balsavimas – Donecke prie balsadėŞių atėjo per 15 proc., o Luhansko srityje beveik 39 proc. rinkėjų.

Ukraina jau turi teisÄ—tÄ… prezidentÄ…, su kuriuo linkusi kalbÄ—tis net Maskva. Tai neabejotina uĹž demokratinÄ™ ir vieningÄ… UkrainÄ… kovojanÄ?iĹł ĹžmoniĹł pergalÄ—, bet ji – tik nelengvo jĹł kelio ÄŻ stabilĹł, saugĹł, vakarietiĹĄkomis vertybÄ—mis grÄŻstÄ… gyvenimÄ… pradĹžia. Jau artimiausiu metu P.PoroĹĄenkos laukia rimti iĹĄĹĄĹŤkiai. Pirmiausia ir skubiausia uĹžduotis – baigti kruvinÄ… karÄ… Donecke ir Luhanske, nuraminti nepatikliai ÄŻ centrinÄ™ valdĹžiÄ… Kijeve ĹžvelgianÄ?ius visos PietryÄ?iĹł Ukrainos gyventojus. Kaip tai padaryti? Juk po rinkimĹł separatistai toliau siautÄ—ja. Jie uĹžgrobÄ— Donecko oro uostÄ…, atsakydamos ÄŻ jĹł veiksmus antiteroristinÄ™ operacijÄ… vykdanÄ?ios vyriausybinÄ—s pajÄ—gos turÄ—jo panaudoti aviacijÄ…, raketas, vÄ—l nepavyko iĹĄvengti aukĹł. Vien karine jÄ—ga ÄŻveikti separatistus ir grÄ…Ĺžinti ramybÄ™ vargu ar ÄŻmanoma. Labai svarbu ne aĹĄtrinti konf liktus, o juos gesinti. Matyt, ukrainieÄ?iai pasirinko P.PoroĹĄenkÄ…, nes jis laikomas puikiu derybininku, kompromisĹł meistru, nuosaikaus bĹŤdo Ĺžmogumi.

Ĺ˝

inoma, taikos Ukrainoje raktą laiko separatistus remianti Rusija. O Kremliaus reakcija į prezidento rinkimus ťioje ťalyje labai dviprasmė. Viena vertus, V.Putinas pareiťkė, jog pasirengęs pripaŞinti P.Poroťenką teisėtu Ukrainos prezidentu, kita vertus, Maskva reikalauja nutraukti antiteroristinę operaciją prieť separatistus, pradėti su jais dialogą.

P.PoroĹĄenka paĹžadÄ—jo pirmiausia vykti ÄŻ rusakalbÄŻ DonbasÄ…. Rusijos uĹžsienio reikalĹł ministras S.Lavrovas tai ÄŻvertino teigiamai. Tuo pat metu Maskvos televizija transliavo reportaĹžus iĹĄ Donecko, kur vietos separatistai įŞōliai aiĹĄkino, jog Ä?ia jau nepriklausoma valstybÄ— ir kad be jĹł kvietimo atvykusiam Ukrainos prezidentui jie nuraus kojas.

V

isa tai liudija, kad Rusija ir toliau naudosis separatizmo korta, siekdama trukdyti Ukrainai suartÄ—ti su NATO ir ES. Kita vertus, jau gerokai taikesnis Kremliaus tonas gali reikĹĄti, jog tiesioginÄ— Rusijos intervencija Ukrainai bent kol kas negresia. Vadinasi, anksÄ?iau ar vÄ—liau RytĹł UkrainÄ… draskantys separatizmo Ĺžidiniai bus nuslopinti. P.PoroĹĄenka pasiryŞęs tai padaryti kuo skubiau, neuĹžtÄ™siant antiteroristinÄ—s operacijos. Tik neaiĹĄku, kokiÄ… kainÄ… uĹž tai teks sumokÄ—ti Ukrainai. Neatmestina, jog Rusija sieks garantijĹł, kad Ukraina nebĹŤtĹł priimta ÄŻ NATO, taip pat ir ÄŻ ES. TaÄ?iau ar ukrainieÄ?iai sutiks su tokiu jĹł teisÄ—s patiems rinktis savo keliÄ… suvarĹžymu? Kaip klostysis ÄŻvykiai, labai daug priklausys nuo VakarĹł ĹĄaliĹł valios nenuolaidĹžiauti Maskvai, o kartu gebÄ—jimo diplomatinÄ—mis priemonÄ—mis sulaikyti jÄ… nuo separatizmo kurstymo. Nuraminti RytĹł UkrainÄ…, baigti chaosÄ… ĹĄalyje – tik artimiausi naujojo Ukrainos prezidento uĹždaviniai.

A

kivaizdu, kad aneksuoto Krymo Rusija nesirengia grÄ…Ĺžinti Ukrainai ir, panaĹĄiai kaip PadniestrÄ— Moldovoje, ĹĄis regionas taps dar vienu ilgiems metams ÄŻĹĄaldyto konf likto Ĺžidiniu. Ukrainai anaiptol negana vien vidinÄ—s taikos ir teritorinio vientisumo. Ĺ˝monÄ—s laukia esminiĹł politiniĹł ir ekonominiĹł reformĹł, kurios leistĹł ÄŻtvirtinti ĹĄalyje demokratijÄ…, teisingumÄ…, uĹžtikrintĹł ekonominÄŻ augimÄ…. Tai bus bene sunkiausia. P.PoroĹĄenka – greiÄ?iausiai puikus pasirinkimas, kai reikia paĹžaboti chaosÄ…, bet dar per anksti spÄ—lioti, kaip jam seksis reformuoti ĹĄalÄŻ ir ÄŻgyvendinti tai, dÄ—l ko ukrainieÄ?iai, rizikuodami gyvybe, kovÄ—si Maidane. Oligarchu ir ĹĄokolado magnatu vadinamas P.PoroĹĄenka dar neseniai Ä—jo ekonomikos ministro pareigas valdant V.JanukovyÄ?iui.

T

ad naujajam prezidentui nebus paprasta atlaikyti savo buvusiĹł bendraĹžygiĹł spaudimÄ… ir griauti politinÄ™ sistemÄ…, iĹĄ kurios jis yra kilÄ™s. O ir nuosaikus charakteris gali kliudyti, kai reikia ryĹžtingĹł sprendimĹł. Lietuva per maĹža ĹĄalis, kad galÄ—tĹł iĹĄ esmÄ—s padÄ—ti Ukrainai. Bet nÄ—ra abejoniĹł, kad ukrainieÄ?iai mato mĹŤsĹł ĹĄalies pastangas paremti jĹł pozicijÄ… NATO ir ES forumuose, norÄ… plÄ—toti politinius, ekonominius, kultĹŤrinius ryĹĄius. Verslo interesĹł Lietuvoje turinÄ?io P.PoroĹĄenkos ryĹĄiai su mĹŤsĹł ĹĄalimi irgi gali padÄ—ti kurti palankiÄ… bendradarbiavimo terpÄ™.

TARPĂ&#x;KITKO

,Ă…XQLYHUVLWHWRÂąVNLQWLEUDĂ…NLĂ˜ Vytauto DidĹžiojo universitetas (VDU) – daugiau nei specialybÄ—. Tokiu ĹĄĹŤkiu ĹĄios Ĺžinomos aukĹĄtojo mokslo ÄŻstaigos vadovai kvieÄ?ia abiturientus ÄŻsilieti ÄŻ universiteto bendruomenÄ™. GalbĹŤt VDU iĹĄties yra palanki terpÄ— skirtingoms kultĹŤroms ir idÄ—joms, galbĹŤt jaunimas tikrai gali visapusiĹĄkai brandinti savo asmenybÄ™. Tiktai bÄ—da, kad ĹĄios mokslo ÄŻstaigos diplomas jos absolventams dar negarantuoja darbo vietos ir stabiliĹł pajamĹł. Rinkos tyrimĹł ir konsultacijĹł bendrovÄ—s „Prime Consulting“ atlikto tyrimo metu paaiĹĄkÄ—jo, kad net 20 procentĹł VDU absolventĹł pernai nesusirado darbo – tai prasÄ?iausias rezultatas Lietuvoje. Net menkai Ĺžinomo Kazimie-

ArĹŤnas KaraliĹŤnas

ro SimonaviÄ?iaus universiteto ar Vilniaus dailÄ—s akademijos auklÄ—tiniai po studijĹł turi geresniĹł galimybiĹł susirasti darbo vietÄ…. VDU kasmet kepa deĹĄimtis ar net ĹĄimtus jaunĹłjĹł vadybininkĹł, rinkodaros specialistĹł, ĹžurnalistĹł, menininkĹł, socialiniĹł darbuotojĹł, kitĹł profesijĹł ĹžinovĹł, kuriĹł ĹĄalyje yra perteklius. Tiesa, ginantis VDU misijÄ… rektorius Z.Lydeka su tuo kategoriĹĄkai nesutinka. Gal jis negirdi studentĹł?

O studentai liĹŤdnai juokauja, kad auga diplomuota braĹĄkiĹł skynÄ—jĹł Danijoje ar darĹžoviĹł rĹŤĹĄiuotojĹł Anglijoje karta. Jie suvokia, jog ĹĄiems darbams dirbti aukĹĄtojo mokslo diplomo nereikia, o studijuojant ÄŻgytos Ĺžinios netrukus pasimirĹĄ. Tai gal iĹĄties verÄ?iau jaunuoliams iĹĄ karto tyrinÄ—ti kad ir ne itin prestiĹžinio darbo uĹžsienyje pasiĹŤlymus, o ne priÄ—mimo ÄŻ kai kurias aukĹĄtÄ…sias mokyklas sÄ…lygas. SumaŞėtĹł finansinÄ— naĹĄta ir tÄ—vams, ir valstybÄ—s biudĹžetui, nereikÄ—tĹł per naktis kankintis skaitant sunkiai perprantamas knygas. Nes kitu atveju gavus iĹĄsvajotÄ… jÄŻ aukĹĄtojo mokslo diplomÄ… vis tiek prireiks varstyti profesinio rengimo centro duris.

Kaip geriau pasielgti: didinti ĹĄalies gynybos biudĹžetÄ… ar per krizÄ™ sumaĹžintas pensijas? Balsavo 3679 skaitytojai Proc. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ĺ˝inoma, kad reikia stiprinti ĹĄalies gynybÄ…, juk visai Ä?ia pat rusai Ĺžvangina ginklais.

26 %

Reikia didinti pensijas, nes kariuomenÄ— ir taip gerai gyvena - jai padeda NATO pajÄ—gos. Numatytus pinigus reikia padalyti per pusÄ™: dalÄŻ pensijoms, o kitÄ… dalÄŻ - ĹĄalies gynybai. Jei yra laisvĹł pinigĹł, juos geriausia skirti ĹĄvietimo ir medicinos darbuotojams.

37 %

23 %

14 %


LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

AKTUALIJOS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x; 5'DQLVHYLmLDXVQXRWU

POLITIKA

INTRIGA. Apie galimus naujus ministrus svarsto valdantieji „tvarkieÄ?iai“ ir „darbieÄ?iai“

-6WDFHYLmLDXVQXRWU

5Ă€Ă&#x;KUĂ&#x;LIĂ&#x;SIAIĂ&#x;KAISĂ&#x;TAĂ&#x;DwLĂ&#x;KwĂ&#x;DĂ€IĂ‹Ă&#x;SCEĂ&#x;NOĂ&#x;JE 1RUVHXURSDUODPHQWDURPDQGDWjODLPzMÂ?VDSOLQ NRVPLQLVWUDVĂ„WYDUNLHWLVÂł9DOHQWLQDV0D]XURQLVGDU VYDUVWRDUMDXNUDXWLVODJDPLQXVGzOPLQLVWHULMRV YDGRYRNzGzVMDXY\NVWDQXRĂ?PLRVJUXPW\QzV Ta d a s IG N A TAV I ÄŒI US LR korespondentas

Tik vienas procentas iĹĄ ĹĄimto. Tokia tikimybÄ—, kad V.Mazuronis neiĹĄmainys ministro kÄ—dÄ—s ÄŻ solidĹžiai apmokamÄ… penkeriĹł metĹł darbÄ… Europos Parlamente. Ĺ iomis prognozÄ—mis neoficialiai dalijasi ĹĄaltiniai valdanÄ?iojoje partijoje „Tvarka ir teisingumas“ – tiek iĹĄ V.Mazuronio stovyklos, tiek iĹĄ Rolando Pakso aplinkos.

„NeoficialiĹł versijĹł girdĹžiu ÄŻvairiĹł, bet juokauju, kad nereikÄ—tĹł kasti duobÄ—s, kol uoĹĄvÄ— dar gyva.“ 90D]XURQLV

Bet ĹĄiĹł stovyklĹł norai gerokai skiriasi. Teigiama, jog R.Paksas norÄ—tĹł, kad ÄŻ BriuselÄŻ vyktĹł ne V.Mazuronis, bet jam iĹĄtikimas dabartinis europarlamentaras Juozas Imbrasas, kurÄŻ rinkÄ—jai iĹĄ antrosios vietos po reitingavimo nustĹŤmÄ— ÄŻ ketvirtÄ… jÄ…. O ministro ĹĄalininkai ragina vaĹžiuoti jÄŻ. ,AUĂ&#x;KIAĂ&#x;SEKĂ&#x;MAĂ&#x;DIEĂ&#x;NIO

Pats V.Mazuronis pastarosiomis dienomis nesirodo vieĹĄumoje – radikulito suriestas gydosi namie. „Dabar kaip tik rĹŤpinuosi, kad kas nors man magnetu patikrintĹł, kuris nervas ne vietoje“, – pakalbintas „Lietuvos ryto“ juokÄ—si ministras. – Dabar tikriausiai turite daugiau laiko viskÄ… gerai apmÄ…styti. Gal jau nusprendÄ—te, kaip pasielgsite? – NorÄ—Ä?iau palaukti, kol bus oficialiai patvirtinti rinkimĹł rezultatai. Juk Lietuvoje gyvename. Gal kas nors, pavyzdĹžiui, sugalvos balsus perskaiÄ?iuoti, gal pasikeis rezultatai, kÄ… gali Ĺžinoti. Kam skubÄ—ti?

– Bet juk esate gerokai atsiplÄ—ĹĄÄ™s nuo kitĹł partijos kandidatĹł. Vargu ar jau kas nors galÄ—tĹł jus aplenkti. – Tai suprantu, bet esu taip nutarÄ™s, kad palauksiu sekmadienio. Dabar formaliai net nesu iĹĄrinktas ÄŻ Europos ParlamentÄ…, todÄ—l bĹŤtĹł juokinga atsisakinÄ—ti ten vykti ar verĹžtis. Palaukime. – Akivaizdu, kad jĹŤsĹł sprendimo nekantriai turÄ—tĹł laukti ir daug pretendentĹł ÄŻ aplinkos ministrus. Ar tiesa, kad jĹŤs savo ÄŻpÄ—dine norÄ—tumÄ—te matyti viceministrÄ™ DaivÄ… MatonienÄ™? – Mane tenkino visĹł trijĹł viceministrĹł darbas – tiek D.MatonienÄ—s, tiek Almanto Petkaus, tiek Lino Jonausko. Jiems priekaiĹĄtĹł neturiu ir manau, jog bet kuris iĹĄ jĹł galÄ—tĹł bĹŤti ministras. AiĹĄku, tai nusprÄ™s partija. TaÄ?iau kol kas pasitarimĹł dÄ—l to partijoje nevyko arba aĹĄ juose nedalyvavau ir mano nuomonÄ—s niekas neklausÄ—. NeoficialiĹł versijĹł girdĹžiu ÄŻvairiĹł, bet juokauju, kad nereikÄ—tĹł kasti duobÄ—s, kol uoĹĄvÄ— dar gyva. 4AĂ&#x;RIAĂ&#x;SIĂ&#x;IRĂ&#x;SUĂ&#x;¸EIĂ&#x;MA

Prielaida, kad V.Mazuronis jau apsisprendÄ™s bĹŤti Europos Parlamente, daroma ir dÄ—l to, jog iĹĄ darbo SpecialiĹłjĹł tyrimĹł tarnyboje esÄ… ruoĹĄiasi iĹĄeiti jo Ĺžmona DanutÄ—. Kalbama, kad pastaruoju metu ji aktyviai mokÄ—si anglĹł kalbos. Tiesa, „Lietuvos ryto“ paklaustas, kÄ… apie kelionÄ™ ÄŻ BriuselÄŻ mano ĹĄeima, V.Mazuronis vakar iĹĄsisukinÄ—jo: „Šeimoje kasdien vyksta diskusijos. Tariuosi ir su ĹĄeima, ir su partija, bet sprendimÄ… teks priimti paÄ?iam.“ 3TUĂ&#x;MIAĂ&#x;MASĂ&#x;*)MBĂ&#x;RAĂ&#x;SAS

Tuo metu „tvarkieÄ?iĹłâ€œ ĹĄaltiniai tvirtino, kad ministrui daromas spaudimas nevykti ir mandatÄ… perleisti J.Imbrasui. Ĺ is europarlamentaras pade-

90D]XURQLVWLNLQDGDUQHĂ?LQjVNXULjNzGÂ?ULQNVLVEHWGDXJHOLXLMDXDLĂ…NX

damas R.Pakso dabar Ä—mÄ— verĹžtis ir ÄŻ aplinkos ministrus, laikomas bene pagrindiniu kandidatu. J.Imbraso kandidatĹŤrÄ… esÄ… buvo bandyta derinti ir su premjeru Algirdu ButkeviÄ?iumi. Kalbama, kad pastarasis ĹĄiÄ… ĹžiniÄ… sutiko be didelio entuziazmo. Be J.Imbraso, D.MatonienÄ—s ir A.Petkaus, tarp pretendentĹł ÄŻ ministrus dar minima ĹŤkio viceministro KÄ™stuÄ?io TreÄ?ioko pavardÄ—. 3UĂ&#x;PYKĂ&#x;DwĂ&#x;6'EDĂ&#x;VIĂ&#x;LOĂ&#x;MAĂ&#x;NEVĂ&#x;RAI

Apie ministrĹł kÄ—des kalbama ir Darbo partijoje. „Lietuvos ryto“ ĹĄaltiniĹł tvirtinimu, Seimo pirmininkÄ— Loreta GrauĹžinienÄ— ir Viktoras Uspaskichas valdanÄ?iosios koalicijos lyderiams uĹžsiminÄ— apie galimÄ… VyriausybÄ—s nariĹł keitimÄ…. SocialinÄ—s apsaugos ir darbo ministrÄ™ AlgimantÄ… PabedinskienÄ™ esÄ… turÄ—tĹł pakeisti Virginija BaltraitienÄ—, o ĹĄvietimo ir mokslo ministrÄ… DainiĹł PavalkÄŻ – Vydas Gedvilas. Beje, dÄ—l pastarojo kandidatĹŤros kilo ĹĄioks toks sÄ…myĹĄis, kai V.Uspaskichas iĹĄ A.ButkeviÄ?iaus iĹĄgirdo, kad V.Gedvilas tartis dÄ—l ministro posto pas premjerÄ… be pagrindinio „darbieÄ?io“ Ĺžinios buvo atÄ—jÄ™s dar prieĹĄ rinkimus. TodÄ—l gali bĹŤti, kad ÄŻ Europos

ParlamentÄ… nepatekÄ™s buvÄ™s Seimo vadovas gali apskritai likti prie suskilusios geldos. DÄ—l uĹž jo nugaros vykstanÄ?iĹł derybĹł supykÄ™s V.Uspaskichas ÄŻ ĹĄvietimo ir mokslo ministrus esÄ… gali pasiĹŤlyti KÄ™stutÄŻ DaukĹĄÄŻ. Jo pavardÄ— taip pat buvusi paminÄ—ta. „Ne V.Gedvilas sprÄ™s, kas taps ministru“, – esÄ… tada plykstelÄ—jo V.Uspaskichas. Teigiama, jog tokiais pakeitimais „darbieÄ?iĹłâ€œ dvasinis vadovas siekia suklijuoti ant galimo skilimo slenksÄ?io atsidĹŤrusiÄ… partijos frakcijÄ… Seime. Beje, dar savaitÄ™ anksÄ?iau vykusiame koalicijos politinÄ—s tarybos posÄ—dyje kaip galimas kandidatas ÄŻ ministrus buvo paminÄ—tas ir frakcijos seniĹŤnas Vytautas GapĹĄys, taÄ?iau pastaruoju metu to jau negirdÄ—ti. 0AĂ&#x;TEIĂ&#x;KwĂ&#x;PAĂ&#x;SMERKTĂ‹JĂ‹Ă&#x;SgĂ&#x;RAĂ&#x;¸g

Darbo partijai gali tekti ieĹĄkoti ir keliĹł naujĹł viceministrĹł. Ĺ iÄ… savaitÄ™ politinÄ—s tarybos pasitarime A.ButkeviÄ?ius praneĹĄÄ—, kokiais viceministrais ĹĄalies vadove perrinkta Dalia GrybauskaitÄ— nepatenkinta. ÄŽ prezidentÄ—s nemalonÄ™ patekusiĹłjĹł sÄ…raĹĄe – energetikos viceministrÄ— Ĺ˝ydrĹŤnÄ— JuodkienÄ— ir ĹžemÄ—s ĹŤkio viceministras Rytis Ĺ atkauskas.

..RPVNLVVLHNLDSDGzWL53DNVXL

7LNYLHQDLĂ…HLWLV 6HLPRODLNLQRMLNRPLVL MDQDUSOLRMDQWLĂ„WYDU NLHmLĂ˜ÂłO\GHULRSDĂ…D OLQWRSUH]LGHQWR5RODQ GR3DNVRWHLVLĂ˜DWNĂ‘UL PRJDOLP\EHVLĂ…NODX V\VLUSDUODPHQWRIUDN FLMĂ˜YDGRYĂ˜SR]LFLMj Vakar komisijos posÄ—dyje kalbÄ—jÄ™s teisingumo ministras socialdemokratas Juozas Bernatonis pabrėŞė, kad kitos iĹĄeities ÄŻgyvendinti StrasbĹŤro teismo sprendimÄ… dÄ—l R.Pakso nÄ—ra, tik keiÄ?iant KonstitucijÄ…. Politikas siĹŤlÄ— dÄ—l to tartis su opozicinÄ—mis frakcijomis, kuriĹł paramos trĹŤksta, kad uĹžtektĹł balsĹł pataisai priimti. Pozicijai dÄ—l Konstitucijos keitimo pritarÄ— ir naujasis AdvokatĹł tarybos pirmininkas Ignas VÄ—gÄ—lÄ—: „Situacija labai kebli ir klausimas yra politizuotas. Bet, ĹžiĹŤrint grynai iĹĄ teisinÄ—s pusÄ—s, yra sprendimai, kuriuos privalome ÄŻvykdyti. Lietuva negali paĹžeisti savo tarptautiniĹł ÄŻsipareigojimĹł. Juos ÄŻgyvendinti reikia nacionalinÄ—je teisÄ—je.“ Teisininkas priminÄ—, jog Konstitucinis teismas ne kartÄ… yra iĹĄaiĹĄkinÄ™s, kad ĹĄioje situacijoje turi bĹŤti keiÄ?iama Konstitucija. Klausiamas apie galimybÄ™ atĹĄaukti apkaltÄ…, AdvokatĹł tarybos vadovas pabrėŞė, kad nacionalinÄ—je teisÄ—je tokio mechanizmo nenumatyta, o Europos Ĺžmogaus teisiĹł teismas nevertino R.Pakso apkaltos pagrÄŻstumo, tik kaip neproporcingÄ… ÄŻvertino draudimÄ… kandidatuoti visÄ… gyvenimÄ…. „Bet kokiu atveju StrasbĹŤro teismo sprendimÄ… reikia ÄŻvykdyti. Akivaizdu, kad tas klausimas jau uĹžsitÄ™sÄ™s labai ilgai. Dabartiniu metu mes girdÄ—jome, kad yra ÄŻpareigota tai padaryti Lietuva. O Lietuva – kas tai: VyriausybÄ—, Seimas ar prezidentÄ—? Kas nors turi susodinti politikus prie vieno stalo ir pasakyti: baikime Ĺžaisti ir ÄŻvykdykime tai, kas privaloma ÄŻvykdyti, nes mes juokingai atrodome“, – kalbÄ—jo laikinosios komisijos pirmininkas „tvarkietis“ KÄ™stas Komskis. (BNS, ELTA, LR)

+OĂ&#x;MIĂ&#x;SIĂ&#x;JOSĂ&#x;TIKSĂ&#x;LAI â– 6HLPRVXGDU \WDLNRPLVLMDL SDYHVWDLĂ…VLDLĂ…NLQWLGzONRNLĂ˜ SULHĂ?DVmLĂ˜LNLĂ…LROQHÂ’J \YHQ GLQWDV(XURSRVĂ?PRJDXV WHLVLĂ˜WHLVPRPHWĂ˜ VDXVLRGLHQjSULLPWDV VSUHQGLPDVGzO53DNVR NDQGLGDWDYLPRJDOLP\ELĂ˜ â– 3DUODPHQWDUDPVWDLSSDW QXURG\WDQXVWDW \WLNDLSSHU GLHQĂ˜/LHWXYDWXUL Â’Y\NG\WL-XQJWLQLĂ˜7DXWĂ˜ ĂŒPRJDXVWHLVLĂ˜NRPLWHWR NRQVWDWDYLPjGzO53DNVR SROLWLQLĂ˜WHLVLĂ˜DWNĂ‘ULPR â– ‘NRPLVLMjVDYRDWVWRYXV\UD GHOHJDYÂ?YDOGDQWLHMLWDLSSDW Ă„'UjVRVNHOLRÂłSDUWLMRVLU 0LĂ…ULRV6HLPRQDULĂ˜JUXSzV QDULDL2SR]LFLQLDLNRQVHUYD WRULDLLUOLEHUDODLDWVWRYĂ˜ Â’NRPLVLMjQHVLXQWz


DNWXDOLMRV

Ă&#x;PJHJXĂ?zVG

$6AĂ&#x;LYSĂ&#x;TOĂ&#x;LIAUĂ&#x;LEIĂ&#x;DĂ€IAĂ&#x;¸AKĂ&#x;NISĂ&#x;6ILĂ&#x;NIUĂ&#x;JE

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS

/DLNLQDLQXĂ…DOLQWDVJH QHUDOLQLVSURNXURUDV'D ULXV9DO\VÂ’VDYRSRVWj JDOLQHEHJUÂ’Ă?WL5HJLVMLV QHVLUXRĂ…LDVXJUÂ’Ă?WLLUÂ’ 1DXMjMj$NPHQÂ?ÂąVRV WLQzMHQXVLSLUNRQDPj

Generalinio prokuroro pareigas ĹĄiuo metu einantis jo pavaduotojas D.RauluĹĄaitis nutarÄ— kreiptis ÄŻ SeimÄ… praĹĄydamas leisti suvarĹžyti „darbieÄ?io“ K.DaukĹĄio laisvÄ™ administracinio teisÄ—s paĹžeidimo byloje. Ĺ iĹł metĹł geguŞės 16 dienÄ… Seimo nariui buvo suraĹĄytas administraciniĹł teisÄ—s paĹžeidimĹł protokolas dÄ—l greiÄ?io virĹĄijimo daugiau kaip 50 kilometrĹł per valandÄ…. UĹž tai paĹžeidÄ—jas gali bĹŤti nubaustas bauda arba administraciniu areĹĄtu.

DÄ—l avarijos, sukeltos prieĹĄ pustreÄ?iĹł metĹł, laikinai posto netekÄ™s D.Valys tebegyvena tarnybiniame bute, taÄ?iau Vilniuje jau susirado nuolatinÄŻ bĹŤstÄ…. Tuo metu, kai Seimo nariai ĹĄÄŻ pareigĹŤnÄ… krapĹĄtÄ— iĹĄ generalinio prokuroro posto, BalsiĹł gyvenvietÄ—je jis ÄŻsigijo erdvĹł, prieĹĄ keletÄ… metĹł statytÄ… namÄ…. Tai rodo jo turto deklaracija. D.Valys su ĹĄeima planuoja ÄŻsikurti buvusio Seimo nario konservatoriaus Vaidoto BaceviÄ?iaus name. Namo pardavÄ—jas tikino, kad prokuroras bĹŤstÄ… susirado per skelbimus. „Lietuvos ryto“ Ĺžiniomis, skelbime buvo nurodyta, jog jis kainuoja apie 900 tĹŤkstanÄ?iĹł litĹł. Kiek uĹž namÄ… sumokÄ—jo pirkÄ—jas, V.BaceviÄ?ius „Lietuvos ryto“ televizijai nenorÄ—jo tiksliai atskleisti, tepasakÄ—, jog namo kaina nesiekia milijono litĹł: „Kai parduodamas toks daiktas, pastatytas namas, vyksta derybos. SusiderÄ—jome dÄ—l maĹžesnÄ—s sumos, maĹždaug 10 procentĹł pardavimo kainos.“ BuvÄ™s Seimo narys teigÄ— nesidomÄ—jÄ™s, iĹĄ kur D.Valys gavo pinigĹł ĹĄiam pirkiniui: „Dalis lÄ—ĹĄĹł buvo skolinta iĹĄ banko. KitĹł asmeniniĹł lÄ—ĹĄĹł jis turÄ—jo iĹĄ kaĹžkokio savo parduoto turto.“ V.BaceviÄ?ius tvirtino grynĹłjĹł pinigĹł negavÄ™s, visa suma buvo pervesta per bankÄ…. ÄŽ naujÄ… jÄŻ namÄ… D.Valys dar nepersikÄ—lÄ—, jis tebegyvena tarnybiniame bute. GeneralinÄ— prokuratĹŤra informavo, jog laikinai nuĹĄalinto pareigĹŤno iĹĄkeldinti negalima, nes

Tikslas – ir postas

1XĂ…DOLQWDVJHQHUDOLQLVSURNXURUDV'9DO\VQHEXYROLQNÂ?VNDOEzWLDSLHQDXMjMÂ’SLUNLQÂ’ÂąQDPj%DOVLĂ˜J\YHQYLHWzMH

0AĂ&#x;REIĂ&#x;GĂ„Ă&#x;NAIĂ&#x;AI¸Ă&#x;KIĂ&#x;NAĂ&#x;SIĂ&#x;AVAĂ&#x;RIĂ&#x;JOSĂ&#x;APĂ&#x;LINĂ&#x;KYĂ&#x;BES

0YĂ&#x;KOĂ&#x;SIĂ&#x;SUĂ&#x;KAIĂ&#x;MYĂ&#x;NAIS

â– '9DO\VQXRSDUHLJĂ˜EXYR QXĂ…DOLQWDVJHJXĂ?zVGLH QjOLNXVPHWDPVLNLMR NDGHQFLMRVSDEDLJRV 1XĂ…DOLQLPRQXRSDUHLJĂ˜ PHWXMDPQHEXVPRNDPDV GDUERXĂ?PRNHVWLVQHEH OHLGĂ?LDPDQDXGRWLVWDUQ\ ELQLXDXWRPRELOLXLUPREL OLXRMXWHOHIRQX â– 1XĂ…DOLQWLQXRSDUHLJĂ˜ SUH]LGHQWzVSDSUDĂ…zSDWV JHQHUDOLQLVSURNXURUDV VXVLSDĂ?LQÂ?VVX9LOQLDXV DS\JDUGRVSURNXUDWĂ‘URV UDĂ…WXNDGSULHĂ…SXVWUHmLĂ˜ PHWĂ˜MRVXNHOWDDYDULMD WXULEĂ‘WLWUDNWXRMDPD NDLSJDOEĂ‘WQXVLNDOVWDPD YHLNDRQHNDLSDGPLQLVW UDFLQLVSDĂ?HLGLPDV â– 0DWSDDLĂ…NzMRNDGQXNHQ WzMXVLRVLRVSDWLUWLVXĂ?DORML PDLJDOLEĂ‘WLYHUWLQDPL NDLSQHVXQNXVVYHLNDWRV VXWULNG\PDVRWDLVXGDUR

â– 'DUQHEDLJÂ?VVWDW \WLQDPR 9LVDODXNLRJDWYzMHPDĂ? GDXJSULHĂ…NHWYHUWj9%D FHYLmLXVÂ’VLYzOzÂ’NRQIOLNWj VXNDLP\QDLV â– 7XRPHmLDP6HLPRQDULXL XĂ?NOLXYRNDLP\QĂ˜VNO\SH DXJDQW \VGHNRUDW \YLQLDL DXJDODL'YLGHĂ…LPWPHWĂ˜ DXJXVLRVEHWSROLWLNXLWYHUWL WYRUjWUXNGDQmLRVWXMRV EXYRLĂ…UDXWRVVXĂ…DNQLPLV â– 9%DFHYLmLXVEXYRÂ’VLWLNL QÂ?VNDGWXMRVDXJDMR Ă?HPzVYDOGRMHJHULDXVLX DWYHMXÂąDQWVNO\SĂ˜ULERV â– 1XRSDUODPHQWDURVDYLYDOzV QXNHQWzMÂ?YLOQLHmLDLNUHLSzVL Â’SROLFLMj3DUHLJĂ‘QDPVMLH WYLUWLQRNDGLĂ…MĂ˜VNO\SR QHWLNEXYRLĂ…UDXWLGHNRUD W\YLQLDLDXJDODLQHPDĂ?DL YDLVPHGĂ?LĂ˜EHWLUVXQLRNRWD YDLNĂ˜SRLOVLR]RQDWUDNWR ULXPLLĂ…YDĂ?LQzWDVMLHPVSUL NODXVDQmLRVĂ?HPzVUXRĂ?DV â– ĂŒLQLDVNODLGRVGzPHVLR VXODXNÂ?VSROLWLNDVWXRPHW VXNDLP\QDLVVXVLWDLNzLU WHLJzQXRQXVWDW \WRV VNO\SĂ˜ULERVDWVLWUDXNÂ?V QHWFHQWLPHWUĂ˜

ĹĄeimoje auga maĹžameÄ?iai vaikai. D.Valys nei apie savo naujÄ… jÄŻ pirkinÄŻ, nei apie ateities planus su Ĺžurnalistais kalbÄ—tis nepanoro.

SDJULQGjEDXGĂ?LDPDMDL E\ODL7RGzO\UDDWOLHNDPDV LNLWHLVPLQLVW\ULPDV â– '9DO\VDYDULMjVXNzOz Ă˜MĂ˜VSDOLRRVLRV U\Wj9LOQLXMH$WHLWLHV JDWYzMHMRYDLUXRMDPDV QXRVDYDVĂ„9ROYR9Âł NOLXGzSHUQHUHJXOLXRMD PjSzVmLĂ˜MĂ˜SHUzMjHLQDQ mLjHULĂ˜PRWHUÂ’ â– 1XNHQWzMXVLRMLEXYRQXYHĂ? WDÂ’OLJRQLQÂ?MDLQXVWDW \WL DELHMĂ˜EODX]GĂ˜VXPXĂ…LPDL 3RDSĂ?LĂ‘URVPRWHULVLĂ…OHLVWD J\G\WLVÂ’QDPXV â– 9LOQLHWzQDPXRVHJ\GzVLLO JLDXQHLPzQHVÂ’3DJDOÂ’VWD W \PXVQHVXQNXVVYHLNDWRV VXWULNG\PDVILNVXRMDPDV WXRPHWNDLQXNHQWzMÂ?V DVPXR\UDQHGDUELQJDV LOJLDXQHLGLHQĂ˜ â– 'zOĂ…LRVDYDULMRV'9DOLXL WHLVPDVVN\UzPLQLPDOLj OLWĂ˜EDXGj

„Bus proga pailsÄ—ti. Labai aÄ?iĹŤâ€œ, – trumpai atsakÄ— ikiteisminio tyrimo dÄ—l avarijos pabaigos laukiantis prokuroras. (LR)

-IĂ&#x;NISTĂ&#x;RgĂ&#x;Â?TAĂ&#x;RIĂ&#x;NwĂ&#x;JOĂ&#x;DwLĂ&#x;NEI¸TIKIMYBwS 5'DQLVHYLmLDXVQXRWU

$QNVmLDXYLHĂ…DLDEHMRMÂ?V VRFLDOGHPRNUDWĂ˜NDQGL GDWRÂ’SUH]LGHQWXV=LJ PDQWR%DOm\mLRJDOLP\ EzPLVODLPzWLVYHLNDWRV DSVDXJRVPLQLVWUDV9\ WHQLV$QGULXNDLWLVVXODX NzQHWLNzWĂ˜NDOWLQLPĂ˜ Ta d a s IG N A TAV I ÄŒI US LR korespondentas

V.AndriukaitÄŻ uĹžsipuolÄ— ne partijos biÄ?iuliai, o vienos sostinÄ—s rinkimĹł apylinkÄ—s komisijos atstovas Vytautas DanileviÄ?ius, priklausantis LiberalĹł sÄ… jĹŤdĹžiui. Jis socialiniuose tinkluose paskelbÄ—, esÄ… SocialdemokratĹł partijos vicepirmininkas neatÄ—jo balsuoti. Anot V.DanileviÄ?iaus, politikas nebalsavo nei sekmadienÄŻ, nei iĹĄ anksto. Komisijos narys svarstÄ—, kad toks partijos vadovybÄ—s poĹžiĹŤris ÄŻ vykusius rinkimus esÄ… ir lÄ—mÄ— socialdemokratams nepalankius rezultatus prezidento ir Europos Parlamento rinkimuose. TaÄ?iau V.Andriukaitis tvirtino atlikÄ™s pilietinÄ™ pareigÄ…, o pa-

Kreipsis dÄ—l K.DaukĹĄio

9$QGULXNDLWLV SDVLSLNWLQR SDVNOHLVWDĂ?L QLDNDGMLV HVjQHEDOVDYR

skelbti ÄŻtarimai jÄŻ ĹĄokiravo. „Tas veikÄ—jas turÄ—tĹł pasitikrinti savo sveikatos bĹŤklÄ™. SekmadienÄŻ buvo karĹĄta ir greiÄ?iausiai jam kaĹžkas atsitiko su smegenĹł kraujotaka“, – medicinos terminais prakalbo mediko iĹĄsilavinimÄ… turintis politikas, vakar pareikalavÄ™s V.DanileviÄ?iaus atsipraĹĄyti. SkandalÄ… sukÄ—lÄ™s V.DanileviÄ?ius vakar kapituliavo: „Komisijos pirmininkas man patvirtino, kad V.Andriukaitis vis dÄ—lto buvo atÄ—jÄ™s balsuoti.

AĹĄ paskelbiau netikrÄ… informacijÄ… ir dÄ—l to atsipraĹĄau.“ ApylinkÄ—s komisijos atstovas teisinosi, esÄ… tuo metu, kai socialdemokratĹł ministras balsavo, jis galÄ—jo bĹŤti iĹĄÄ—jÄ™s pavalgyti ar ÄŻ tualetÄ…, o „V.Andriukaitis sugebÄ—jo prasprukti nepastebÄ—tas“. Vis dÄ—lto LiberalĹł sÄ… jĹŤdĹžio atstovas nemano, jog vieĹĄindamas tokiÄ… informacijÄ… elgiasi nederamai – esÄ… jis tai darÄ— ir po pirmojo prezidento rinkimĹł turo, tada matÄ—, kad V.Andriukaitis buvo atÄ—jÄ™s balsuoti.

)¸Ă&#x;PIRĂ&#x;MĂ‹Ă&#x;LĂ„Ă&#x;PĂ‹ :EĂ&#x;NOĂ&#x;NASĂ&#x;6AIĂ&#x;GAUSĂ&#x;KAS 9\ULDXVLRVLRVULQNLPĂ˜ NRPLVLMRVSLUPLQLQNDV Ă„1HSULVLPHQXWRNLRDWYHMR QzSHUYLHQXVDQNVWHVQLXV ULQNLPXV-HLEXVJDXWDV VNXQGDVGzO9'DQLOHYLmLDXV HOJHVLRSULYDOzVLPHVYDUVW \WL LUJUHLmLDXVLDLMLVEXVSDĂ…DOLQ WDVLĂ…NRPLVLMRV 9'DQLOHYLmLXVQHWXUzMRSD JULQGRVNHOEWLLQIRUPDFLMRV DSLHWDLNDVEDOVXRMDDUQH EDOVXRMD7LHVDQHVXÂ’VLWLNL QÂ?VDUWDLWDLNRPDLUNDOEDQW DSLHYLHĂ…XRVLXVDVPHQLV .RPLVLMRVQDU \VYHUWLQGD PDVNDVEDOVDYRDUQHEDOVD YRÂ’VLWUDXNzÂ’ULQNLPĂ˜ NDPSDQLMj-LVEXYRÂ’VLSDUHL JRMÂ?VWRQHGDU \WLÂł

IĹĄrinktasis Europos Parlamento (EP) narys liberalams atstovaujantis verslininkas A.Guoga prisipaĹžino negalÄŻs garantuoti, jog EP iĹĄbus visÄ… kadencijÄ…. Bet jis ketina dalyvauti Seimo rinkimuose, o sÄ—kmÄ—s atveju siekti aukĹĄtumĹł Lietuvos politiniame gyvenime. A.Guoga neatmetÄ—, kad jis galÄ—tĹł pretenduoti ÄŻ ĹŤkio ministro postÄ….

Keisis ambasadorius Naujuoju Lietuvos ambasadoriumi Moldovoje VyriausybÄ— pasiĹŤlÄ— skirti R.LatakÄ…, dabartinÄŻ UĹžsienio reikalĹł ministerijos FinansĹł departamento direktoriĹł. KiĹĄiniove jis turÄ—tĹł pakeisti ambasadorÄ™ V.MotulaitÄ™.

Libijoje pavojinga UĹžsienio reikalĹł ministerija Lietuvos pilieÄ?iams rekomenduoja nevykti ÄŻ LibijÄ…, kurios teritorijoje yra didelÄ— ginkluotĹł iĹĄpuoliĹł ir susirÄ—mimĹł grÄ—smÄ—. Lietuvos pilieÄ?iams, esantiems Libijoje, patariama iĹĄvykti iĹĄ ĹĄios ĹĄalies.

Gina ruso teises Rusijos Federacijos Taryba kreipÄ—si ÄŻ Lietuvos SeimÄ… ragindama „apginti Rusijos pilieÄ?io, Rusijos ginkluotĹłjĹł pajÄ—gĹł veterano J.Melio, suimto Lietuvos teritorijoje, teises ir laisves“. J.Melis buvo sulaikytas kovo 12 d. PanemunÄ—s–Sovetsko pasienio perÄ—joje kaip vienas ÄŻtariamĹłjĹł ikiteisminiame tyrime dÄ—l Sausio 13-osios ÄŻvykiĹł Lietuvoje.

Dalyvaus operacijoje Lietuvos kariniĹł jĹŤrĹł pajÄ—gĹł kapitonas leitenantas D.Mickus pusÄ™ metĹł dalyvaus NATO kovos su piratavimu ir ginkluotais plÄ—ĹĄimais jĹŤroje operacijoje „Vandenyno skydas“ Adeno ÄŻlankoje ir prie Afrikos kyĹĄulio. Lietuvos karininkas tarnaus Danijos KaralystÄ—s kariniĹł jĹŤrĹł pajÄ—gĹł laive, vykdanÄ?iame operacijos pajÄ—gĹł ĹĄtabo funkcijas.

Tikrino kariuomenÄ™ Baltarusijos kariuomenÄ—s GinkluotÄ—s kontrolÄ—s agentĹŤros inspektoriai dvi dienas lankÄ—si Lietuvos kariuomenÄ—s daliniuose ir tikrino, ar nevykdoma neteisÄ—ta karinÄ— veikla, apie kuriÄ… bĹŤtina praneĹĄti iĹĄ anksto, ar nÄ—ra nedeklaruotĹł kariniĹł pajÄ—gumĹł. Ĺ iais metais tai pirmoji uĹžsienio ĹĄaliĹł inspekcija Lietuvoje pagal Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos 2011 metĹł Vienos dokumentÄ….

PasiraĹĄÄ— sutartis „AĹĄ sutinku atsipraĹĄyti V.AndriukaiÄ?io ir asmeniĹĄkai, ir vieĹĄai. Po rinkimĹł buvau maĹžai miegojÄ™s ir kai skelbiau ĹĄiÄ… informacijÄ…, nepagalvojau apie visas galimybes. TeoriĹĄkai jis galÄ—jo nuvaĹžiuoti ÄŻ PalangÄ… ir ten balsuoti ir aĹĄ bĹŤÄ?iau jo nematÄ™s, bet jis bĹŤtĹł atsiradÄ™s sistemoje“, – „Lietuvos rytui“ dÄ—stÄ— V.DanileviÄ?ius.

Šį pavasario semestrą studentai pasiraťė 975 sutartis valstybės remiamoms paskoloms gauti, bendra paskolų vertė – 2,79 mln. litų. Iť visų pateiktų anketų buvo atrinkti 1207 praťymai. Dalis paraiťkų vėliau atmesta, nes studentai nebeatitiko reikalavimų paskolų garantijoms gauti, kita dalis jaunuolių patys nutraukė sutartis.


PJHJXĂ?zVGĂ&#x;

)¸Ă&#x;TOĂ&#x;LIĂ&#x;MOSĂ&#x;'AĂ&#x;NOSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;BAIĂ&#x;SIĂ&#x; Ă€IĂ&#x;NIAĂ&#x;2+AUĂ&#x;KwĂ&#x;NOĂ&#x;FONĂ&#x;DUI 1XRWULĂ…DVPHQLQLRDOEXPR

9%DONĂ‘QRQXRWU

DNWXDOLMRV

!T KE L T A Ă&#x; I ¸ Ă&#x; Ă&#x; P

5HPRQWRDWOLHNDVSULYDORPDLĂ…JDEHQWLÂ’VSHFLDOLDVMĂ˜VXULQNLPRDLNĂ…WHOHV

+AĂ&#x;PIĂ&#x;TAĂ&#x;LIĂ&#x;NIAMĂ&#x;REĂ&#x;MONĂ&#x;TUIĂ&#x; PRIĂ&#x;REIĂ&#x;KIAĂ&#x;IRĂ&#x;PROĂ&#x;JEKĂ&#x;TO 5HPRQWDVGDXJLDEX mLXRVHNDLYLUĂ…JDOYRV DUXĂ?VLHQRVNDXNLD SHUIRUDWRULXVRNRULGR ULĂ˜QXNORMDVWDW\ELQLĂ˜ DWOLHNĂ˜PDLĂ…DLQzUD EDLVLDXVLDEORJ\Ez Aud r o nÄ— U R V E LY T Ä–

Daug prasÄ?iau, kai tos atliekos atsiduria ĹĄiukĹĄliĹł konteineryje, o kapitalinis remontas atliekamas bet kaip – be leidimo. KokiĹł apsaugos priemoniĹł bĹŤtina imtis uĹžsimojus atlikti bĹŤsto remontÄ…, kai kaimynystÄ—je nuolat gyvena ĹžmonÄ—s? Kur dÄ—ti statybos atliekas, kad nekiltĹł pagundos maiĹĄĹł su suskaldyto betono gabalais tiesiog iĹĄversti pakrĹŤmÄ—je ar nubrukti kokio nors miĹĄku vingiuojanÄ?io keliuko kelkraĹĄtyje? 0ASĂ&#x;TAĂ&#x;TASĂ&#x;NETĂ&#x;GIĂ&#x;APGĂ&#x;RIUĂ&#x;VO

Pasak ValstybinÄ—s teritorijĹł planavimo ir statybĹł inspekcijos atstovÄ—s Vidos AliukonienÄ—s, statybos darbus vykdant pastatuose, kuriuose yra gyvenama ar dirbama, bĹŤtina atsiĹžvelgti ÄŻ darbĹł saugos reikalavimus. Jie nÄ—ra lauĹžti iĹĄ pirĹĄto. Jei jĹł nepaisoma, atsiranda statinio avarijos tikimybÄ—. TokiĹł nelaimiĹł bĹŤta ne vienos. Tai mena ir sostinÄ—s Ĺ iauliĹł gatvÄ—je esanÄ?io namo gyventojai. Pastatas apgriuvo, kai ĹĄalia esanÄ?ioje teritorijoje visu smarkumu Ä—mÄ— darbuotis statybininkai. Avarijos iĹĄtiktĹł gyventojĹł teigimu, ta pati ÄŻmonÄ— Ä—mÄ—si jĹł namo rekonstrukcijos neturÄ—dama leidimo. „Naudojamo pastato saugumui pavojus gali kilti, jei jÄŻ pertvarkant susilpninamos laikanÄ?iosios konstrukcijos“, – sakÄ— V.AliukonienÄ—. TodÄ—l labai svarbu, kad kapitaliĹĄkai remontuojant gyvenamuosius ar komercinius pastatus nebĹŤtĹł padaryta neigiamos ÄŻtakos pastato mechaniniam atsparumui ir tvirtumui. Statinio kapitalinis remontas ar rekonstrukcija turi bĹŤti atliekami tik pagal kvalifikuotĹł projektuotojĹł parengtÄ… projektÄ…. Konstruktoriai ÄŻver tina, ar atliekant darbus apskritai tame bĹŤste galima gyventi, o jei remontuojamos komercinÄ—s patalpos – ar galima jose dirbti. Jeigu konstruktoriai uĹžtikrina,

kad galima nenutraukti veiklos, bĹŤtina, kad projekto sprendiniais jie uĹžtikrintĹł remontuojamo pastato saugÄ…. 4IKĂ&#x;RIĂ&#x;NAĂ&#x;IRĂ&#x;SAĂ&#x;VIĂ&#x;VALĂ&#x;DYĂ&#x;BwS

Kaip naudojami pastatai, stebi savivaldybiĹł administracijos. StatybĹł inspekcija taip pat tikrina, atliekamas ar ne remontas didĹžiuosiuose prekybos centruose ir kitos paskirties pastatuose. Jei statybininkai tokiuose pastatuose darbuojasi visu smarkumu, tikrinama, ar tai daroma nepaĹžeidĹžiant statybÄ… reglamentuojanÄ?iĹł teisÄ—s aktĹł. Inspekcijos pareigĹŤnai, nustatÄ™ savavaliĹĄkos statybos atvejĹł, pasirĹŤpina, kad bĹŤtĹł sustabdyti be projektĹł arba paĹžeidĹžiant jĹł sprendinius atliekami darbai. „Svarbu kuo skubiau uĹžkirsti keliÄ… nelaimÄ—ms, nes savavaliĹĄka statyba kelia pavojĹł ĹžmonÄ—ms, jĹł turtui ir aplinkai“, – kalbÄ—jo V.AliukonienÄ— Kad nekiltĹł grÄ—smÄ—s aplinkai, svarbu tinkamai sutvarkyti statybos atliekas. Statybos darbĹł Ĺžurnale ÄŻraĹĄoma, kad iĹĄ statybvietÄ—s iĹĄveĹžamos statybos ir griovimo atliekos: statybos ir griovimo atliekĹł iĹĄveĹžimo iĹĄ statybvietÄ—s kiekis (tonomis) ir ĹĄiĹł atliekĹł iĹĄveĹžimÄ… patvirtinantys dokumentai. Ĺ˝mogus, savo namuose atlikÄ™s remontÄ…, statybos atliekas gali iĹĄveĹžti ÄŻ savivaldybiĹł ÄŻrengtas didĹžiagabariÄ?iĹł ir buityje susidariusiĹł pavojingĹł atliekĹł surinkimo aikĹĄteles. !TLIEKAASĂ&#x;SVARBUĂ&#x;SURĸIUOTIĂ&#x;

StatybvietÄ—je susikaupusios atliekos turi bĹŤti rĹŤĹĄiuojamos ir sutvarkomos taip, kad nei gamtai, nei Ĺžmogui tai nekeltĹł pavojaus. RĹŤĹĄiuojama atsiĹžvelgiant, ar atliekos tinkamos perdirbti, o gal gali bĹŤti panaudotos kaip antrinÄ— Ĺžaliava. Nepavojingos statybos atliekos, pavyzdĹžiui, Ä?erpÄ—s ar plytos statybvietÄ—je gali bĹŤti susmulkinamos pasitelkus mobiliÄ… jÄ… ÄŻrangÄ…. Jas galima naudoti kaip uĹžpildÄ… ar konstrukcinÄ™ medĹžiagÄ…, pavyzdĹžiui, laikiniesiems keliams tiesti. Nepavojingos, bet dulkias kelianÄ?ios statybos atliekos gali bĹŤti naudojamos sÄ…vartynuose – buities atliekĹł sluoksniui perdengti. Pavojingos atliekos, pavyzdĹžiui, turinÄ?ios asbesto, turi bĹŤti perduotos pavojingĹł atliekĹł tvarkytojams.

kartĹł ir grÄŻĹždavo patenkintas tiek darbu, tiek uĹž jÄŻ gaunamu atlygiu. KaunietÄŻ ĹĄiek tiek liĹŤdino tik tai, kad tekdavo ilgai gyventi be ĹĄeimos. „PrieĹĄ tris mÄ—nesius Darius su Ĺžmona susilaukÄ— pirmagimio kĹŤdikio, ketino ÄŻsikurti naujame bĹŤste, todÄ—l labai reikÄ—jo pinigĹłâ€œ, – pasakojo P.Aleksonis. Pasak „LSU-AisÄ?iĹłâ€œ klubo vadovo, D.Pancekauskas uĹžsiminÄ— nebeplanuojantis ilgalaikiĹł iĹĄvykĹł, norintis daugiau laiko skirti ĹĄeimai. „VaĹžiuoju paskutinÄŻ kartą“, – ĹĄie jo iĹĄtarti ĹžodĹžiai iĹĄties tapo pranaĹĄiĹĄki. +Ă„NASĂ&#x;BUVOĂ&#x;KREMUOTAS

Daugelio nelaimÄ—s aplinkybiĹł lig ĹĄiol neĹžino net kaunieÄ?io artimieji. Mirusiojo kĹŤnas buvo kremuotas, o urna su pelenais LietuvÄ… turÄ—tĹł pasiekti kitÄ… savaitÄ™.

'3DQFHNDXVNDVPRNzMREHQGUDXWLLUVXVROLGĂ?LDLVĂ?PRQzPLVLUVXYDLNDLV

+OMANDIRUOTwĂ&#x;Â?Ă&#x;'ANgĂ&#x;BUVOĂ&#x;LEMTINGA

.EĂ&#x;SIĂ&#x;GAIĂ&#x;LwĂ&#x;JOĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;RINĂ&#x;KIĂ&#x;MO

Ĺ iuo metu Italijoje ringtyniaujanÄ?io krepĹĄininko R.KaukÄ—no ÄŻsteigto paramos ir labdaros fondo vadovo postÄ… patikÄ—ti D.Pancekauskui pasiĹŤlÄ— tuometis Lietuvos krepĹĄinio federacijos generalinis sekretorius Mindaugas BalÄ?iĹŤnas.

„Dariui buvo galima patikÄ—ti bet kokiÄ… uĹžduotÄŻ – jis visur puikiai tikdavo, darbus atlikdavo nepriekaiĹĄtingai.“ 0%DOmLĂ‘QDV

„Darius tuo metu federacijoje dirbo projektĹł vadybininku, o fondÄ… ÄŻkĹŤrÄ™s R.KaukÄ—nas ieĹĄkojo vadovo“, – treÄ?iadienÄŻ prisiminÄ— M.BalÄ?iĹŤnas. Jis pasiĹŤlÄ— fondo vadovu skirti D.PancekauskÄ… ir dÄ—l ĹĄio pasirinkimo nesigailÄ—jo – jaunas vyras visus darbus atlikdavo nepriekaiĹĄtingai, iĹĄsiskyrÄ— energija, kĹŤrybiĹĄkumu, pareigingumu. Kaunietis buvo baigÄ™s studijas Lietuvos sporto universitete, o dabar dar studijavo edukologijÄ… magistrantĹŤroje. „Dariui buvo galima patikÄ—ti bet kokiÄ… uĹžduotÄŻ – jis visur puikiai tikdavo“, – vakar „Lietuvos rytui“ kalbÄ—jo buvÄ™s vienas Lietuvos krepĹĄinio federacijos vadovĹł. DarbÄ… R.KaukÄ—no labdaros ir paramos grupÄ—je M.BalÄ?iĹŤnas pavadino sÄ—kmingiausiu D.Pancekausko projektu. 3VEIKOSĂ&#x;GYVENSENOSĂ&#x;PAVYZDYS

„AĹĄ niekada nesu girdÄ—jÄ™s, kad Darius skĹłstĹłsi kokiais nors rimtais sveikatos sutrikimais“, – prisipaĹžino M.BalÄ?iĹŤnas. Jam sunku patikÄ—ti, kad jaunÄ… ĹžmogĹł taip staiga pakirto ĹŤmi ĹĄirdies liga. Pasak M.BalÄ?iĹŤno, ĹĄis vyras galÄ—jo bĹŤti puikus sveikos gyvensenos pavyzdys – jis sportavo, niekada nebuvo priaugÄ™s svorio, neturÄ—jo ĹžalingĹł ÄŻproÄ?iĹł. D.Pancekauskas visada atrodÄ— energingas ir guvus, noriai imdavosi darbĹł, laisvai rasdavo

0AĂ&#x;SIĂ&#x;RINĂ&#x;KOĂ&#x;VIEĂ&#x;NgĂ&#x;VEIKĂ&#x;LOSĂ&#x;KRYPĂ&#x;TÂ? â– 5.DXNzQDVWDSRDQWUXR MXĂ?LQRPXĂ…DOLHVNUHSĂ…LQLQ NXÂ’NĂ‘UXVLXODEGDURVIRQ Gj3LUPDVLVWDLSDGDUz /LQDV.OHL]D â– 5.DXNzQRWYLUWLQLPXĂ…LR IRQGRPLVLMDÂąVWHQJWLVSD WREXOLQWLJ\YHQLPjYDLNDPV WXULQWLHPVJ\Y \ELĂ…NDLSD YRMLQJĂ˜VYHLNDWRVVXWULNLPĂ˜ SUDWXUWLQWLMĂ˜SDWLUWÂ’YLOWLPL VWLSU \EHLUGĂ?LDXJVPX â– Ă„7XULPHYLHQjSDSUDVWjWLNVOj ÂąSDOHQJYLQWLRQNRORJLQzPLV OLJRPLVVHUJDQmLĂ˜YDLNĂ˜LUMĂ˜ Ă…HLPĂ˜J\YHQLPj³¹VNHOELD JDUVXVNUHSĂ…LQLQNDV â– .DUWXVXJHULDXVLXĂ…DOLHV EDGPLQWRQLQLQNX.Â?VWXmLX 1DYLFNXIRQGDVVXUHQJz ODEGDULQJjEDGPLQWRQR

kalbÄ… su ÄŻvairaus amĹžiaus ir ÄŻvairiĹł interesĹł ĹžmonÄ—mis. *AUĂ&#x;TwĂ&#x;LIĂ&#x;GOSĂ&#x;POĂ&#x;Ă€YĂ&#x;MIUS

Vis dÄ—lto keli biÄ?iuliai yra girdÄ—jÄ™ jÄŻ prasitarus, kad trĹŤksta jÄ—gĹł, o toks poĹžymis galÄ—jo bĹŤti sunkios ĹĄirdies ligos pranaĹĄas.

WXUQ\UjVHUJDQWLHPVYDL NDPVSDUHPWLNXULDPH GDO\YDYRĂ?LQRPLÂ’YDLULĂ˜ VULmLĂ˜VSRUWLQLQNDL â– 9HUVOLQLQNDV$QWDQDV*XRJD WDONLQRUHQJLDQWVSRUWLQLR SRNHULRWXUQ\UjNXULRPHWX VHUJDQWLHPVYDLNDPVSDY \NR VXULQNWLWĂ‘NVWDQmLĂ˜OLWĂ˜ â– .DXQRYDLNĂ˜OLJĂ˜NOLQLNRMH J\GRPXVYDLNXVÂ’YDLULĂ˜ Ă…YHQmLĂ˜SURJDODQNR.DXQR Ă„ĂŒDOJLULRÂłNOXERNUHSĂ…LQLQNDL LU.DXQRĂ„/68$LVmLĂ˜Âł NUHSĂ…LQLRNRPDQGRVĂ?DLGzMRV â– Ă‚LHPHWEDODQGĂ?LRPzQH VÂ’IRQGRLQLFLDW\YDĂ„/LHWX YRVU\WRÂłNOXERNUHSĂ…LQLQ NDLSULVLMXQJzSULHDNFLMRV Ă„%Ă‘NJHUDVÂłLUWDSRNDXOĂ˜ mLXOSĂ˜GRQRUDLV

„Jaunas Ĺžmogus turbĹŤt nepagalvojo apie tykanÄ?ias grÄ—smes. Savijauta nebuvo labai prasta, todÄ—l ir nesikreipÄ— ÄŻ medikus dÄ—l iĹĄsamesniĹł sveikatos tyrimĹłâ€œ, – svarstÄ— D.PancekauskÄ… gerai paĹžinojÄ™s vienas krepĹĄinio specialistas.


DNWXDOLMRV

Ă&#x;PJHJXĂ?zVG

'LDQRV.XSU \WzVQXRWU

!RĂ&#x;LIETUVIAIĂ&#x;PAGALIAUĂ&#x;I¸Ă&#x;MOĂ&#x;KOĂ&#x;Ă&#x;SAUGOTIĂ&#x;GAMĂ&#x;Tg Ă‚YDULJDPWDÂąNLHNYLHQR PĂ‘VĂ˜DWVDNRP\EzWRGzO EĂ‘WLQDMjVDXJRWL7DG UHLNLDĂ?LQRWLLUVXSUDVWL NDLSMDLNHQNLDPHLUNDLS JDOLPHSDGzWL,QIRUPXRWL DSLHPĂ‘VĂ˜YHLNORVSRYHLNÂ’ DSOLQNDLVLHNLDPDLU Â’J\YHQGLQDQW(6OzĂ…RPLV ILQDQVXRMDPXVSURMHNWXV DSLHNXULXRVSDVDNRMD $SOLQNRVPLQLVWHULMRV $SOLQNRVSURMHNWĂ˜YDOG\ PRDJHQWĂ‘URV6WUXNWĂ‘UL QLĂ˜SURMHNWĂ˜VN\ULDXV YHGzMRSDYDGXRWRMD$JQz 0DUNDXVNLHQz – KodÄ—l svarbu informuoti visuomenÄ™ apie aplinkos saugojimÄ…? – GyventojĹł sÄ…moningumo nepadidinsime vien tik tvarkydami aplinkÄ… ir mokydami. Ĺ˝monÄ—s turi suprasti, kodÄ—l svarbu rĹŤpintis gamta, kaip mĹŤsĹł veikla gali jai pakenkti ar padÄ—ti, – tik taip galÄ—sime iĹĄlaikyti tai, kÄ… pasiekiame. ÄŒia ypatinga svarba tenka ÄŻvairiems informaciniams projektams. 2009 m. ir 2011 m. pabaigoje ÄŻvairios organizacijos buvo kvieÄ?iamos teikti paraiĹĄkas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmĹł programos priemonÄ™ „VisuomenÄ—s informavimo ir ĹĄvietimo apie aplinkÄ… priemoniĹł ÄŻgyvendinimas“, kuriÄ… administruoja Aplinkos ministerija. ÄŽgyvendinamos priemonÄ—s tikslas – uĹžtikrinti veiksmingÄ… visuomenÄ—s informavimÄ… ir ĹĄvietimÄ… apie aplinkÄ… ir su ja susijusius klausimus. Taip pat norÄ—ta sudaryti palankias sÄ…lygas visuomenei daly vauti priimant sprendimus, formuoti aplinkos apsaugos ir darnios plÄ—tros politikÄ… – skatinti pasirinkti aplinkai palankĹł gyvenimo bĹŤdÄ…. – Ar organizacijos domisi aplinkosaugos ĹĄvietimu? Kas daĹžniausiai kreipÄ—si siĹŤlydami savo projektus? – Finansavome 48 projektus, kuriems skirta apie 13 mln. litĹł. 37 projektai jau baigti, 11 dar ÄŻgyvendinama. DĹžiaugiamÄ—s dideliu aktyvumu: gavome net 163 paraiĹĄkas. Tai tikrai nemaĹžai, nes pareiĹĄkÄ—jai ar jĹł partneriai prie projektĹł ÄŻgyvendinimo turi prisidÄ—ti ir nuosavomis lÄ—ĹĄomis. Paskelbus pirmÄ… jÄŻ kvietimÄ… teikti paraiĹĄkas, net ketvirtadalÄŻ jĹł pateikÄ— vieĹĄosios ÄŻstaigos. Ypatingu aktyvumu iĹĄsiskyrÄ— Vilniaus regionas. Antrasis kvietimas buvo skirtas nevyriausybinÄ—ms organizacijoms. Pastebime, kad jos dalyvauja labai aktyviai. Tokios kaip Ĺžalieji ar ornitologĹł draugija jau turi patirties ir iĹĄ anksÄ?iau ÄŻgyvendintĹł projektĹł. Siekiant uĹžtikrinti projektĹł kokybÄ™ ir tÄ™stinumÄ… organizacijos buvo skatinamos kaip partnerius pasirinkti privaÄ?ius juridinius asmenis, valstybÄ—s biudĹžetines ÄŻstaigas, savivaldybiĹł administracijas. – Kokie projektai jums ÄŻstrigo labiausiai? – BĹŤtĹł sunku iĹĄskirti. Visi projektai yra savaip ÄŻdomĹŤs. Kaip vienÄ… ÄŻdomesniĹł galiu paminÄ—ti VĹĄÄŽ „Bliuzo naktys“ ÄŻgyvendin-

Ă„(.2SHURV´DNLPLUNDĂ‚LDXOLĂ˜Ă„6DOGXYzV´SURJLPQD]LMRMH

â– *DXWRVSDUDLĂ…NRV â–  ,Ă…YLVRILQDQVXRWLSURMHN WDLMDXEDLJWLWHEH Y\NGRPD â–  3URMHNWDPVVNLUWDDSLH POQ/WLĂ…(XURSRVUHJLRQLQzV SOzWURVIRQGR

tÄ… projektÄ… „ŠiukĹĄliĹł simfonija – atliekĹł tvarkymo ir rĹŤĹĄiavimo efektyvumo ir visuomenÄ—s sÄ…moningumo didinimas“. Jis tikrai ne vienÄ… privertÄ— nusiĹĄypsoti. Gyventojus rĹŤĹĄiuoti atliekas mokÄ— ir skatino per LietuvÄ… keliaujantys „dainuojantys“ konteineriai. ÄŽ kiekvienÄ… jĹł ÄŻmetus atliekÄ…, pasigirsdavo vis kitoks garsas: uĹžgrodavo melodijos, aidÄ—davo aplodismentai. Tuo pat metu vyko ir renginiai, kuriuose buvo aiĹĄkinama apie rĹŤĹĄiavimo svarbÄ…. Moksleivius sudominti aplinkos bĹŤklÄ—s ir kitais su aplinka susijusiais klausimais siekta ir VĹĄÄŽ „Remigijaus akcija“ sureng ta „EKOpera“ – koncertais, kuriuose buvo atliekami kĹŤriniai, susijÄ™ su kasdieniu chemikalĹł naudojimu buityje, didÄ—janÄ?iu atliekĹł kiekiu, gamtos iĹĄtekliĹł eikvojimu. ÄŽdomi ir idÄ—ja, ir ĹĄiek tiek sunkesnÄ—s roko muzikos pasirinkimas – tai tikrai uĹžkabina moksleivius. Kitas ÄŻdomus moksleiviams skirtas projektas – renginiai, kuriuose ĹžymĹŤs ĹžmonÄ—s pasakodavo apie tai, kaip buityje naudoti ekologiĹĄkas medĹžiagas, kuo pakeisti buitinÄ™ chemijÄ…. Manau, kad toks darbas su moksleiviais iĹĄ tiesĹł svarbus, nes Ĺžinias jie parsineĹĄa namo. VisiĹĄkai kitoks VĹĄÄŽ „Baltijos aplinkos forumas“ pasiĹŤlytas projektas „Darnios Lietuvos saugomĹł teritorijĹł raidos puoselÄ—jimas“. Specialioje ĹžemÄ—lapiĹł portalo maps.lt skiltyje „Keliaujantiems lÄ—tai“ buvo siĹŤlomi marĹĄrutai, kuriuose apraĹĄomos saugomose teritorijose teikiamos paslaugos, jose sukurti specialĹŤs, saugomĹł teritorijĹł Ĺženklu paĹžymÄ—ti produktai, tokie kaip amatininkĹł dirbiniai, maisto gaminiai. Siekiant kuo plaÄ?iau paskleisti informacijÄ… apie saugomĹł teritorijĹł svarbÄ…, jose sau-

ÂDOWLQLVÄ(XUREDURPHWUR´DSNODXVDP

gomas gamtos ir kultĹŤros vertybes ir vietos gyventojĹł kuriamus aplinkai palankesnius produktus buvo kuriamos ir transliuojamos televizijos laidos. – GalbĹŤt galÄ—tumÄ—te iĹĄskirti, kokias temas daĹžniausiai siĹŤlÄ—si nagrinÄ—ti pareiĹĄkÄ—jai? Kokioms amĹžiaus, socialinÄ—ms grupÄ—ms buvo skirta dauguma projektĹł? – Kiekvieno kvietimo teikti paraiĹĄkas metu buvo nurodoma tematika. Organizacijos buvo kvieÄ?iamos ĹĄviesti gyventojus apie aplinkos oro kokybÄ™ ir ĹĄiltnamio efektÄ…, atsakingÄ… vandens iĹĄtekliĹł naudojimÄ… ir jame esanÄ?ias ekosistemas, prieĹĄgaisrinÄ™ miĹĄkĹł apsaugÄ… ir jĹł ÄŻvairovÄ™, aplinkai palankĹł gyvenimo bĹŤdÄ… ir saugomas teritorijas. PastebÄ—jome, kad viena daĹžniausiai pasitaikanÄ?iĹł temĹł buvo apie atliekĹł rĹŤĹĄiavimÄ…. Manau, kad ÄŻgyvendinus visus projektus iĹĄ tiesĹł daugelis iĹĄmoko rĹŤĹĄiuoti.

Daug projektĹł buvo nukreipti ÄŻ moksleivius. Viena vertus, jĹł elgsenÄ… pakeisti lengviausia. Kita vertus, jie yra ateities pilieÄ?iai, kurie turÄ—s gyventi ĹĄvarioje Lietuvoje. Buvo projektĹł, skirtĹł ir specifinÄ—ms tikslinÄ—ms auditorijoms, pavyzdĹžiui, ĹŤkininkams, buvo ir tokiĹł, kuriais siekta sudominti plaÄ?iÄ… jÄ… visuomenÄ™ – ir maĹžus, ir didelius. – Kaip manote, ar pasikeitÄ— lietuviĹł aplinkosaugos suvokimas? Ar projektai pavyko? – Vertindami projektus mes daugiau dÄ—mesio teikiame techninÄ—ms detalÄ—ms: sprendĹžiame, ar ÄŻgyvendintos visos projekte numatytos veiklos, ar tikslai pasiekti, ar viskas atlikta teisingai. Kai kuriĹł projektĹł metu po seminarĹł buvo surinkti dalyviĹł atsiliepimai, ar jiems patiko, kas labiausiai ÄŻsiminÄ— ir panaĹĄiai. Tikiu, kad spalvotĹł konteineriĹł gausÄ—jimas rodo, jog mokomÄ—s rĹŤ-

3VARBUĂ“IRĂ“APLINKOSAUGAĂ“ â– PHWDLVSURFOLHWX YLĂ˜PDQzNDGDSOLQNRVDX JRVSUREOHPRVWLHVLRJLDLYHL NLDMĂ˜J\YHQLPj â–  SURFOLHWXYLĂ˜PDQzNDG MĂ˜SDVWDQJRVJDOLEĂ‘WLUHLNĂ… PLQJRVVDXJDQWDSOLQNj â–  SURFOLHWXYLĂ˜PDQzNDG JDPWRVVLWXDFLMDYHLNLDMĂ˜ J\YHQLPRNRN\EÂ? â–  SURFOLHWXYLĂ˜PDQzNDG HIHNW\YXVJDPWLQLĂ˜LĂ…WHNOLĂ˜ QDXGRMLPDVVNDWLQDHNRQR PLNRVDXJLPj Ă„(XUREDURPHWUR´GXRPHQ\V P

ĹĄiuoti, o populiarÄ—janÄ?ios gamtos tvarkymo akcijos – kad vis labiau vertiname ĹĄvariÄ… gamtÄ…. (UĹžs. 14K618-3)


)LQDQVLQLĂ˜QXVLNDOWLPĂ˜ W\ULPRWDUQ\ED )177 LĂ…VLDLĂ…NLQRDVPHQĂ˜ JUXSXRWÂ?QHOHJDOLDL SUHNLDYXVLjGUDEXĂ?LDLV DYDO\QHLUJDODQWHULMRV SUHNzPLV5DVWDSHU POQOLWĂ˜JU\QĂ˜MĂ˜SLQLJĂ˜ GrupuotÄ— nuslÄ—pÄ— ir ÄŻ valstybÄ—s biudĹžetÄ… nesumokÄ—jo maĹždaug 750 tĹŤkst. litĹł mokesÄ?iĹł. FNTT tyrÄ—jai su ValstybinÄ—s mokesÄ?iĹł inspekcijos darbuotojais ÄŻtariamĹł jĹł gyvenamosiose bei darbo vietose, automobiliuose atliko daugiau nei 60 kratĹł. Pas vienÄ… ÄŻtariamÄ… organizuotos grupÄ—s narÄŻ, nelegaliai Vilniuje veikusÄŻ valiutos keitÄ—jÄ…, sulaikymo metu kiĹĄenÄ—se rasta per 1 mln. litĹł grynĹłjĹł pinigĹł ÄŻvairia valiuta, o pas kitÄ… – beveik 300 tĹŤkst. litĹł ÄŻvairia valiuta. IĹĄ viso kratĹł metu buvo rasta daugiau nei 1,5 mln. litĹł grynaisiais pinigais. Taip pat aptikti ir paimti lengvatinio apmokestinimo ÄŻmoniĹł antspaudai bei dokumentai, prisijungimo prie valdomĹł banko sÄ…skaitĹł kodai, ÄŻvairĹŤs ĹĄeĹĄÄ—linÄŻ verslÄ… patvirtinantys juodraĹĄtiniai uĹžraĹĄai, kiti tyrimui reikĹĄmingi daiktai, 11 legaliai laikytĹł ĹĄaunamĹłjĹł ginklĹł. ÄŽtariama, kad daugiau nei 10 Lietuvoje registruotĹł fiziniĹł bei juridiniĹł asmenĹł prekes iĹĄ Kinijos parduodavo Lietuvos, Latvijos bei Estijos fiziniams ir juridiniams asmenims be dokumentĹł. Turima duomenĹł, kad dalis drabuĹžiĹł, avalynÄ—s ir galanterijos prekiĹł buvo parduodama GariĹŤnĹł turgavietÄ—je. Gauti ĹĄeĹĄÄ—liniai pinigai buvo perduodami tiesiogiai ar per tarpininkus asmenims, valdantiems keletÄ… lengvatinio apmokestinimo ÄŻmoniĹł sÄ…skaitĹł. Pastarieji organizuotos grupÄ—s nariams ne tik iĹĄgrynindavo ir atiduodavo nelegaliai uĹždirbtas pinigines lÄ—ĹĄas, bet ir atsiskaitydavo su prekes tiekusiais Kinijos gamintojais. (BNS, LR)

$SYRJzDIHULVWz PHWĂ˜PDULMDPSROLHWz JLUGzMRNDOEDVNDGEXV GLGLQDPRVSHQVLMRVWR GzOÂ’VLOHLGRQHSDĂ?Â’VWD PjPRWHUÂ’NXULYLHQLĂ…DL VHQROHLQHYDDWQHĂ…zSL QLJĂ˜$IHULVWzSDYRJz MRVVDQWDXSDVLUGLQJR L o r e t a J UO D Z E V I ÄŒI E N Ä– LR korespondentÄ—

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

"UĂ&#x;RIUOĂ&#x;TOĂ&#x;JgĂ&#x;KLUPĂ&#x;DOĂ&#x;NE¸Ă&#x;VAĂ&#x;RUSĂ&#x;SANĂ&#x;DwĂ&#x;RIS 'zOWXUWRSDVLVDYLQLPR LUGRNXPHQWĂ˜NODVWRML PR.DXQRDS\JDUGRV WHLVPDVQXWHLVzPHWĂ˜ 6LPRQj6WHSRQDYLmLĂ˜Âą Ă?LQRPjĂ…DOLHVEXULXRWR Mj7LHVDĂ…LDSOLQN\Ez SDGzMRNDXQLHmLXLLĂ…YHQ JWLJULHĂ?WHVQzVEDXVPzV A rĹŤnas K A R A LIĹŞNAS LR korespondentas

ĂŒ.DVWHFNDV QXRWUNDLUzMH LU66WHSRQDYLmLXVPzJLQRDWVLNUDW \WLVNROĂ˜Â’PRQÂ?QHYDSDUGXRGDPLEHQDPLXL

S.SteponaviÄ?ius dalyvavo 2008– 2009 metais vykusioje „TĹŤkstantmeÄ?io odisÄ—joje“ – Lietuvos buriuotojĹł Ĺžygyje jachta „Ambersail“ aplink pasaulÄŻ ir buvo vieno etapo kapitonas. Kaunietis per metus privalÄ—s sumokÄ—ti 37,7 tĹŤkst. litĹł baudÄ… ir atlyginti bendrovei „SEB lizingas“ 48,3 tĹŤkst. litĹł civilinÄŻ ieĹĄkinÄŻ.

naviÄ?iumi atsidĹŤrÄ— ir jo bendraamĹžis Ĺ˝ilvinas Kasteckas. Pastarajam skirta 29,9 tĹŤkst. litĹł bauda ir priteista 48,3 tĹŤkst. litĹł sumokÄ—ti „SEB lizingui“. Abu kaunieÄ?iai ikiteisminio tyrimo metu atsisakÄ— duoti parodymus, o teisme neigÄ— padarÄ™ nusikaltimus. SusidarÄ— ÄŻspĹŤdis, kad ĹĄi istorija smarkiai pakenkÄ— buvusiĹł bendraĹžygiĹł santykiams, o jĹł keliai iĹĄsiskyrÄ—.

centĹł bendrovÄ—s akcijĹł, kurios priklausÄ— kitam verslininkui, nesusijusiam su ĹĄia istorija. BendrovÄ—s „Teksora technika“ direktoriumi tuomet dirbo Ĺ˝.Kasteckas, o 80 proc. jos akcijĹł priklausÄ— S.SteponaviÄ?iaus ÄŻkurtai ÄŻmonei „Teksora Group“. Smarkiai pablogÄ—jus verslo sÄ…lygoms S.SteponaviÄ?ius iĹĄties norÄ—jo kuo greiÄ?iau parduoti skolĹł slegiamÄ… bendrovÄ™.

"ENDĂ&#x;ROĂ&#x;VŠĂ&#x;Â?SIĂ&#x;GIĂ&#x;JOĂ&#x;BEĂ&#x;NAĂ&#x;MIS

Benamis buvo aptiktas gurkĹĄnojantis alĹł viename Ĺ v.GertrĹŤdos gatvÄ—je esanÄ?iame bare. SandÄ—rÄŻ jam pasiĹŤlÄ— tarpininkai, bet jĹł ikiteisminio tyrimo metu nepavyko nustatyti. UĹž paslaugÄ… varguolis gavo 900 litĹł. DokumentĹł tvarkymo iĹĄvakarÄ—se G.Mikalausko buvo papraĹĄyta negirtauti, ir vyras iĹĄtesÄ—jo paĹžadÄ…. Jis buvo nupraustas, pamaitintas, turguje nupirkta naujĹł drabuĹžiĹł, todÄ—l pas notarÄ… ir RegistrĹł centre kaunietis pasirodÄ— smarkiai pasikeitÄ™s. Pardavus bendrovÄ—s „Teksora

Benamis buvo aptiktas gurkĹĄnojantis alĹł viename Ĺ v.GertrĹŤdos gatvÄ—je esanÄ?iame bare. UĹž paslaugÄ… varguolis gavo 900 litĹł. Gera reputacija padÄ—jo S.SteponaviÄ?iui iĹĄvengti grieĹžtesnÄ—s bausmÄ—s, mat prokurorÄ— praĹĄÄ— teisiamÄ… jÄŻ pasiĹłsti uĹž grotĹł. .EĂ&#x;MAĂ&#x;NOĂ&#x;PAĂ&#x;MYĂ&#x;NŠĂ&#x;Â?SĂ&#x;TAĂ&#x;TYĂ&#x;MUS

Kauno apygardos teismo teisiamĹłjĹł suole kartu su S.Stepo-

DaugybÄ™ metĹł po Kauno tiltais ir daugiabuÄ?iĹł laiptinÄ—se gyvenÄ™s Gintautas Mikalauskas prieĹĄ kelerius metus netikÄ—tai nusipirko medicinine ÄŻranga prekiavusiÄ… bendrovÄ™ „Teksora technika“. Prokurorai teisme ÄŻrodÄ—, kad vyriĹĄkis tiesiog tapo aferistĹł ÄŻrankiu, o bĹŤtent S.SteponaviÄ?ius su Ĺ˝.Kastecku sumanÄ— visas bendrovÄ—s „Teksora technika“ akcijas 2009-ĹłjĹł rudenÄŻ fiktyviai parduoti G.Mikalauskui. Pastarajam atiteko ir 20 pro-

.UPĂ&#x;RAUĂ&#x;SwĂ&#x;IRĂ&#x;GRAĂ&#x;Ă€IAIĂ&#x;APĂ&#x;RENĂ&#x;Gw

technika“ akcijas G.Mikalauskui, pastarasis pasiraĹĄÄ— neva perimantis ir visus dokumentus. IĹĄ tikrĹłjĹł jis jokiĹł dokumentĹł negavo ir jais net nesidomÄ—jo. TyrÄ—jai daugelio ÄŻmonÄ—s dokumentĹł taip pat nerado. 0RAĂ&#x;DwĂ&#x;JOĂ&#x;AUTOĂ&#x;MOĂ&#x;BIĂ&#x;LIOĂ&#x;PAIE¸Ă&#x;KAS

PareigĹŤnai bendrove „Teksora technika“ Ä—mÄ— domÄ—tis tuomet, kai dÄ—l pradingusio „Volvo XC 70“ kreipÄ—si „SEB lizingas“. „Teksora technika“ ĹĄÄŻ automobilÄŻ buvo ÄŻsigijusi iĹĄperkamosios nuomos bĹŤdu, taÄ?iau pardavus akcijas G.Mikalauskui mokÄ—jimai uĹž jÄŻ nutrĹŤko. „SEB lizingas“ pareikalavo grÄ…Ĺžinti per 80 tĹŤkst. litĹł kainuojanÄ?iÄ… transporto priemonÄ™. S.SteponaviÄ?ius ir Ĺ˝.Kasteckas pareiĹĄkÄ— nieko negalintys paaiĹĄkinti, nes automobilis „Volvo“ neva taip pat perduotas naujajam bendrovÄ—s savininkui. Teisme Ĺ˝.Kasteckas aiĹĄkino automobilÄŻ perdavÄ™s S.SteponaviÄ?iui, o kÄ… jis su juo veikÄ—, esÄ… neĹžino.

!TĂ&#x;LIĂ&#x;KwĂ&#x;JASĂ&#x;KVAIĂ&#x;¸AĂ&#x;LAISĂ&#x;GYĂ&#x;DwĂ&#x;SIĂ&#x;DEPĂ&#x;REĂ&#x;SIĂ&#x;Jg %XYÂ?VPX]LNRVJUXSzVĂ„3LNDVRÂłQDU\V'DYLGDVĂ‚DP UDMXVNDOWLQDPDVQHWHLVzWXGLVSRQDYLPXQDUNRWL QzPLVPHGĂ?LDJRPLVWXULQWWLNVOjMDVSODWLQWLWLNL QDNDGMRVEXYRUHLNDOLQJRVWLNGHSUHVLMDLJ\G\WLV Au ĹĄ r a PI L A I T I E N Ä– LR korespondentÄ—

KlaipÄ—dos apylinkÄ—s teisme vakar pradÄ—ta nagrinÄ—ti baudĹžiamoji byla, kurioje kaltinimai, be D.Ĺ amrajaus, pateikti dar trims vyrams – Dmitrijui Ĺ iĹĄkinui, Tomui Kupriui ir Lukui Kubiliui. Vienintelis pastarasis laikÄ… leidĹžia uĹž grotĹł, mat paĹžeidÄ— ĹĄvelnesnÄ™ kardomÄ… jÄ… priemonÄ™ – uĹžstatÄ… ir raĹĄytinÄŻ pasiĹžadÄ—jimÄ… neiĹĄvykti. 10 tĹŤkst. uĹž jÄŻ sumokÄ—tĹł litĹł atiteko valstybei. .ARĂ&#x;KOĂ&#x;TIĂ&#x;KUSĂ&#x;SIUNĂ&#x;TwĂ&#x;I¸Ă&#x;+AUĂ&#x;NO

MarijampolÄ—s pakraĹĄtyje gyvenanti S.U. nematytos vieĹĄnios sulaukÄ— uĹžvakar prieĹĄ pietus. AtvykÄ—lÄ— rankoje turÄ—jo vokÄ…: „Ar gavote tokÄŻ? Bus didinamos pensijos, todÄ—l gausite ĹĄitÄ… vokÄ…, tik turiu suraĹĄyti jĹŤsĹł turimus pinigus.“ SenolÄ— apsimetÄ—lei atneĹĄÄ— savo santaupas – 6400 litĹł. NepaŞįstamoji iĹĄ pradĹžiĹł neva nusiraĹĄinÄ—jo banknotĹł numerius, o po kiek laiko papraĹĄÄ— pensininkÄ—s asmens dokumento. Kol S.U. suvaikĹĄÄ?iojo ÄŻ kitÄ… kambarÄŻ asmens tapatybÄ—s kortelÄ—s, aferistÄ— paspruko su visomis moters santaupomis.

UĂ€RIBIS

03DWDĂ…LDXVQXRWU

9HLNzĂ…HĂ…zO\MH

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Ikiteisminio tyrimo metu 31 metĹł D.Ĺ amrajus savo kaltÄ™ neigÄ—, taÄ?iau vakar jÄ… pripaĹžino iĹĄ dalies. Jis policijai ÄŻkliuvo 2012 metĹł spalÄŻ, kai marĹĄrutiniu autobusu iĹĄ Kauno ÄŻ KlaipÄ—dÄ… buvo atgabenta kvaiĹĄalĹł siunta. ÄŒia buvo sulaikytas ir ÄŻ policijÄ… iĹĄgabentas siuntinio pasiimti atÄ—jÄ™s vyras – buvÄ™s „Pikaso“ grupÄ—s narys. PaaiĹĄkÄ—jo, kad jis tiktai atÄ—jo siuntinio papraĹĄytas D.Ĺ amrajaus, nenujausdamas, kas tame pakete yra. Policijoje atidarytoje batĹł dėŞėje gulÄ—jo du gerokai nudÄ—vÄ—ti

$3LODLWLHQzVQXRWU

UZRIBIS

sportbaÄ?iai, o viename jĹł – ÄŻ popierius suvynioti deĹĄimt plastiko paketÄ—liĹł su ÄŻtartinais milteliais. Atlikus tyrimÄ… paaiĹĄkÄ—jo, kad tai – metamfetaminas.

„Medikamentai Ä—mÄ— kenkti darbui, todÄ—l ieĹĄkojau kitos iĹĄeities. Alkoholis, energiniai gÄ—rimai nepadÄ—davo. PabandĹžiau kokaino.“ 'Ă‚DPUDMXV

Tai buvo jau penktas siuntinys D.Ĺ amrajui autobusais ÄŻ KlaipÄ—dÄ… iĹĄ Kauno su kvaiĹĄalais. IĹĄ viso susidarÄ— maĹždaug 50 gramĹł milteliĹł, uĹž kuriuos D.Ĺ amrajus sumokÄ—jo 5300 litĹł. $IRĂ&#x;BOĂ&#x;LAĂ&#x;BAIĂ&#x;INĂ&#x;TENĂ&#x;SYĂ&#x;VIAI

„Kai man prireikÄ— kokaino, D.Ĺ iĹĄkinas suvedÄ— su T.Kupriu. Kartais mano praĹĄymu ir atsiĹłsdavo narkotiniĹł medĹžiagĹł, kaip paaiĹĄkÄ—jo vÄ—liau, metamfetamino“, – KlaipÄ—dos apylinkÄ—s teisme vakar kalbÄ—jo D.Ĺ amrajus, teigÄ™s, kad uĹž vienÄ… gramÄ… iĹĄ pradĹžiĹł mokÄ—davo 200 litĹł. Paskui ĹĄiek tiek nusiderÄ—jo.

'Ă‚DPUDMXVMDXmLDVLDSJDXWDVÂąSLUNRNRNDLQjRJDYRPHWDPIHWDPLQj

Jis aiĹĄkino, kad 2008 metais turÄ—jo sveikatos problemĹł – susirgo depresija. AtlikÄ—jas nuolat konsultavosi su gydytojais, taÄ?iau jĹł skirti vaistai laukto efekto neduodavo, tik paprasÄ?iausiai slopindavo ligos simptomus. O jam reikÄ—jo daug dirbti – kartais net 18 valandĹł per parÄ…. BĹŤdavo, kad per savaitÄ™ ÄŻvykdavo keturiolika koncertĹł. „Medikamentai pradÄ—jo kenkti mano darbui, todÄ—l Ä—miau ieĹĄkoti kitos iĹĄeities. Energiniai gÄ—rimai, alkoholis nepadÄ—davo. 2011-aisiais aĹĄ nusprendĹžiau pabandyti kokaino. Po pirmosios dozÄ—s jauÄ?iausi gerai, vÄ—liau poveikis susilpnÄ—jo. Maniau, kad organizmas jau priprato“, – kalbÄ—jo D.Ĺ amrajus ir pareiĹĄkÄ—, kad nuo tos ÄŻsimintinos 2012 metĹł spalio dienos jo-

kiĹł kvaiĹĄalĹł nevartoja, o prieĹĄ pusmetÄŻ visiĹĄkai atsisakÄ— ir alkoholiniĹł gÄ—rimĹł. Jis tikino neĹžinojÄ™s, kad vietoj kokaino gauna metamfetaminÄ…, nes jĹł neskiria. $Ă€IAUĂ&#x;GIAĂ&#x;SI Ă&#x;KADĂ&#x;LAIĂ&#x;KUĂ&#x;SUSĂ&#x;TOĂ&#x;JO

D.Ĺ amrajus paaiĹĄkino, kad iĹĄkart uĹžsisakydavo daugiau maiĹĄeliĹł, nes taip pigiau. Dienai jam prireikdavo vieno paketÄ—lio. Tai padÄ—davo atlaikyti koncertĹł maratonÄ…. Su gydytojais dÄ—l kvaiĹĄalĹł vartojimo dainininkas nesikonsultavo ir pripaĹžino, kad taip elgdamasis buvo visiĹĄkas begalvis – padariniai galÄ—jo bĹŤti liĹŤdni. „Daug pramogĹł pasaulio atstovĹł nevengia kvaiĹĄalĹł. DĹžiaugiuosi, kad laiku sustojau“, – sakÄ— D.Ĺ amrajus.


PASAULIS

PASAULIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

$)3QXRWU

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

2SR]LFLMRVVXUHQJWDVXHLJDVRVWLQzMH6XFKXP\MHDQWUDGLHQLRYDNDUjYLUWRGLGĂ?LXOLXPLWLQJXNXULRDWRPD]JDWDSRĂ?LQLDMRJ$EFKD]LMRVO\GHULV$$QNYDEDVEXYRSULYHUVWDVVSUXNWLLĂ…3UH]LGHQWĂ‘URV

.UOĂ&#x;SKURĂ&#x;DOĂ&#x;PANĂ&#x;jIĂ‹Ă&#x;PAĂ&#x;VARĂ&#x;GOĂ&#x;IRĂ&#x;!BCĂ&#x;HAĂ&#x;ZIĂ&#x;JA 1XR*UX]LMRVDWSOzĂ…WR$EFKD]LMRVUHJLRQRJ\YHQWR MDPVWUĂ‘NRNDQWU\Ez3UH]LGHQWRYDOG\PXQHSDWHQ NLQWDRSR]LFLMDSULYHUWzVSUXNWLQHSULSDĂ?LQWRVYDOVW\ EzVO\GHUÂ’LUSUDQHĂ…zSHULPDQWLUHVSXEOLNRVNRQWUROÂ? „Abchazija negali plaukti pasroviui priklausydama tik nuo Rusijos paramos. Tai kelias ÄŻ niekur“, – rėŞė Abchazijos opozicijos parlamentaras Achra BĹžanija, pasisakantis uĹž nepriklausomÄ… AbchazijÄ…. 0REĂ&#x;ZIĂ&#x;DENĂ&#x;TASĂ&#x;VIRĂ&#x;TOĂ&#x;CAĂ&#x;RU

Neramumai regiono sostinėje Suchumyje prasidėjo per opozicijos organizuotą sueigą, kurioje buvo planuojama aptarti pasų, susitarimų dėl naftos gavybos bei nedarbo klausimus. Bet susibōrimas virto didŞiuliu mitingu. Protestuotojai prie Prezidentōros, kuriai iki ťiol vadovavo Aleksandras Ankvabas, piktinosi įsiťaknijusia korupcija ir reikalavo reformų. „Mōsų iťrinktas prezidentas per pastaruosius dvejus metus pavirto caru, kuris neklauso kitų nuomonių. Sistema, kai sprendimus priima vienas asmuo, privedė ťalį prie bankroto.

Tai vyksta tuo metu, kai Rusija Abchazijos valstybingumui skyrÄ— 900 tĹŤkst. JAV doleriĹł. Jie pagal prezidento asmeninius pageidavimus buvo iĹĄleisti stadionams, plaukimo baseinams, kultĹŤros namams“, – demonstrantĹł kalbas citavo Ĺžiniasklaida. ,YĂ&#x;DEĂ&#x;RISĂ&#x;TUĂ&#x;RwĂ&#x;JOĂ&#x;SPRUKĂ&#x;TI

Liudininkai teigÄ—, kad mitinge dalyvavo nuo 5 iki 10 tĹŤkst. ĹžmoniĹł. Abchazijoje, kurioje yra maĹžiau nei 250 tĹŤkst. gyventojĹł, tai – didĹžiulis skaiÄ?ius. Protestuotojai reikalavo susitikimo su A.Ankvabu. Jis susitiko su opozicijos atstovais, bet, kaip aiĹĄkino pats prezidentas, oponentai netrukus atsistojo nuo stalo ir iĹĄÄ—jo pas savo rÄ—mÄ—jus. Anot jo, tuomet prasidÄ—jo pastato ĹĄturmas. Opozicija savo ruoĹžtu teigia nekursÄ?iusi protestuotojĹł. Jie esÄ… derÄ—josi su prezidentu, kai minia pradÄ—jo dauĹžyti pastato stiklus ir pro langus verĹžtis ÄŻ

prezidento administracijÄ…. Jiems pavyko ÄŻsibrauti net ÄŻ A.Ankvabo kabinetÄ…. Tada prezidentas pareiĹĄkÄ—, kad patirdamas spaudimÄ… sprendimĹł nepriims. O po pastato ĹĄturmo Abchazijos lyderis sÄ—do ÄŻ automobilÄŻ ir iĹĄvyko neĹžinoma kryptimi, tad buvo paskelbta, jog prezidentas pabÄ—go. Bet A.Ankvabas tai paneigÄ—. „AĹĄ niekur nepabÄ—gau, vis dar esu Abchazijos teritorijoje. Saugumo pajÄ—gos man vis dar iĹĄtikimos ir Ä—mÄ—si priemoniĹł situacijai stabilizuoti. Tai bandymas ÄŻvykdyti perversmą“, – „Interfax“ sakÄ— A.Ankvabas. -ASKĂ&#x;VAĂ&#x;SUĂ&#x;NEĂ&#x;RIĂ&#x;MO

A.Ankvabui iťvykus opozicija paskelbė, kad laikinai perima vadovavimą respublikai ir ketina formuoti naujas valdŞios struktōras. Abchazijos Maidanu praminti įvykiai Juodosios jōros skalaujamame Suchumyje sukėlė galvos skausmą Maskvai, kurios dėmesys pastaruoju metu nukreiptas į Ukrainą. Rusijos uŞsienio reikalų viceministras Grigorijus Karasinas pareiťkė nerimaująs dėl Abchazijoje pablogėjusios politinės padėties. „Rusija atidŞiai ir su didŞiuliu

2ESĂ&#x;PUBĂ&#x;LIĂ&#x;KAĂ&#x;ATSĂ&#x;KIĂ&#x;LOĂ&#x;NUOĂ&#x;'RUĂ&#x;ZIĂ&#x;JOS

â– 6RYLHWĂ˜ODLNDLV$EFKD]LMDSUL NODXVz*UX]LMRVVRYLHWLQHLUHV SXEOLNDL â–  PĂ?OXQJDQW6RYLHWĂ˜6j MXQJDL$EFKD]LMRVYDOGĂ?LDSD VNHOEzQHSULNODXVRP\EÂ?Âą PMjXĂ?zPz*UX]LMDR PUXJSMĂ‘WÂ’DEFKD]Ă˜VH SDUDWLVWDLSDGHGDPL5XVLMRVDU PLMRVLĂ…VWĂ‘PzJUX]LQXVNDULXV â–  1XRP$EFKD]LMRMHGLVOR NXRWRV1HSULNODXVRPĂ˜YDOVW\ ELĂ˜VDQGUDXJRVWDLNRVSDODLN\ PRSDMzJRVmLDWDLSSDWÂ’VLNĂ‘UÂ? -XQJWLQLĂ˜7DXWĂ˜VWHEzWRMDL â–  PUXJSMĂ‘WÂ’$EFKD]L MDRILFLDOLDLÂ’VLWUDXNzÂ’*UX]LMRV

nerimu stebi ÄŻvykius draugiĹĄkoje respublikoje ir mano, jog labai svarbu, kad visi vieĹĄi bei politi-

LU5XVLMRVSHQNLĂ˜GLHQĂ˜NDUjGzO VHSDUDWLVWLQzV3LHWĂ˜2VHWLMRV $EFKD]LMDNRYRMR5XVLMRVLU3LH WĂ˜2VHWLMRVSXVzMH â– PUXJSMĂ‘mLRG5XVLMRV SUH]LGHQWDV'PLWULMXV0HGYH GHYDVSDVLUDĂ…zGHNUHWjNXULXR SULSDĂ?Â’VWDPD$EFKD]LMRVQH SULNODXVRP\Ez'DEDU5XVLMDWHQ ODLNRWĂ‘NVWDQmLXVVDYRNDULĂ˜R 7ELOLVLVWDLYDGLQDRNXSDFLMD â–  $$QNYDEDVEXYRLĂ…ULQNWDV $EFKD]LMRVO\GHULXPH WDLVNDLPLUzDQNVWHVQLVSUH]L GHQWDV6HUJHMXV%DJDSĂ…DVVH SDUDWLVWLQLDPUHJLRQXLYDGRYD YÂ?VQXRĂ˜MĂ˜

niai procesai vyktĹł teisÄ—tai“, – pareiĹĄkÄ— G.Karasinas. („Reuters“, „Newsru.com“, LR)

%ORJLDXVLDLVDXJRPDSD VODSWLVÂąWDLSYDGLQDPDV IDNWDVNDG5\WĂ˜8NUDL QRMHNDULDXMDVPRJLNDL LĂ…5XVLMRV'RQHFNHND ULDXMDQW\VmHmzQDLSD WYLUWLQRMRJDWY\NRJDYÂ? VDYRSUH]LGHQWR5DP]D QR.DG\URYRÂ’VDN\Pj Antradienio popietÄ— Donecke. Po alinanÄ?iĹł susirÄ—mimĹł su Ukrainos kariuomene prie ligoninÄ—s ilsisi vadinamosios Donecko liaudies respublikos kovotojai. VyrĹł rankose automatiniai ĹĄautuvai, kai kurie – su kruvinais tvarsÄ?iais. „MĹŤsĹł prezidentas davÄ— ÄŻsakymÄ…. Jie pakvietÄ— mus ir mes atvykome“, – kalbÄ—damas su VakarĹł Ĺžurnalistais atviravo kovotojas, prisistatÄ™s kaip 33 metĹł Zelimchanas. Jis neslÄ—pÄ—, kad ÄŻ DoneckÄ… prieĹĄ savaitÄ™ atvaĹžiavo iĹĄ Rusijai priklausanÄ?ios ÄŒeÄ?Ä—nijos sostinÄ—s Grozno. Jis ir dar 33 kovotojai ÄŻ

UkrainÄ… pateko per Rusijos Rostovo sritÄŻ ir priklauso dariniui, pavadintam „Laukine divizija“ („Dikaja divizija“). +ERĂ&#x;¸YSĂ&#x;5KĂ&#x;RAIĂ&#x;NOSĂ&#x;KAĂ&#x;RIAMS

„Mes sulaukÄ—me kvietimo padÄ—ti savo broliams“, – iĹĄtarÄ— kitas kovotojas ir prisipaĹžino, kad taip pat atvyko iĹĄ Grozno ir yra Antrojo ÄŒeÄ?Ä—nijos karo, vykusio 1999 metais, veteranas. Po arĹĄiĹł ĹĄios savaitÄ—s susirÄ—mimĹł prie Donecko oro uosto, kur buvo nukauta maĹžiausiai pusĹĄimtis separatistĹł, Ä?eÄ?Ä—nai Ukrainos kariams Ĺžada kerĹĄtÄ…. „Jie nuĹžudÄ— vienÄ… mĹŤsiĹĄkÄŻ. Mes to nepamirĹĄime. UĹž mĹŤsĹł brolÄŻ nuĹžudysime ĹĄimtÄ…, – ĹĄirdo 30-metis Magomedas, ant kurio krĹŤtinÄ—s iĹĄtatuiruotas vilkas. – MĹŤsĹł tauta tiki kraujo kerĹĄtu.“ 0AĂ&#x;SUOĂ&#x;SEĂ&#x;ÂŚĂ&#x;-ASKĂ&#x;VAĂ&#x;IRĂ&#x;'ROZĂ&#x;NAS

Ĺ is Ä?eÄ?Ä—nĹł pokalbis su JAV dienraĹĄÄ?io „New York Times“ ir britĹł leidinio „Financial Times“ Ĺžurnalistais dar kartÄ… patvirtino ÄŻtarimus, kad Ukrainos separatistams talkina atvykÄ—liai iĹĄ Rusijos.

DoneckieÄ?iai Ĺžurnalistams pasakojo, kad sutiko atvykÄ—liĹł ir iĹĄ kitĹł Rusijos Federacijos regionĹł – PietĹł Osetijos, TadĹžikistano. ÄŽrodymĹł apie uĹžsienieÄ?iĹł dalyvavimÄ… ĹĄiÄ… savaitÄ™ pateikÄ— ir teisÄ—tas Donecko meras Oleksandras LukjanÄ?enka. Anot jo, maĹžiausiai aĹĄtuoni per susirÄ—mimus suĹžeisti kovotojai turÄ—jo Rusijos pasus. Juose nurodyti miestai – Maskva, Groznas ir ÄŒeÄ?Ä—nijos miestas Gudermesas. Tiesa, kalbas apie Rusijos pilieÄ?iĹł ÄŻsitraukimÄ… paskatino ir patys kovotojai. Keletas jĹł pasirodÄ— per CNN ir kitus VakarĹł ĹĄaliĹł transliuotojus. „Mes esame savanoriai Ä?eÄ?Ä—nai, afganai ir musulmonai, kurie atvyko ginti Rusijos, ginti rusĹłâ€œ, – prieĹĄ kameras didĹžiavosi jie. 2+AĂ&#x;DYĂ&#x;ROĂ&#x;VASĂ&#x;NIEĂ&#x;KUOĂ&#x;DwĂ&#x;TAS

PasirodĹžius Ĺžinioms apie Rusijos pilieÄ?iĹł dalyvavimÄ… Ukrainos konf likte, tiek Maskva, tiek jos dosniai finansuojamas R.Kadyrovo reĹžimas suskubo neigti savo vaidmenÄŻ. „Jeigu jie yra Ä?eÄ?Ä—nai, jie yra Rusijos Federacijos pilieÄ?iai. Mes

$)3Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

hEĂ&#x;jwĂ&#x;NAIĂ&#x;$OĂ&#x;NECĂ&#x;KEĂ&#x;JAUĂ&#x;BAUĂ&#x;GIĂ&#x;NAĂ&#x;KRAUĂ&#x;JOĂ&#x;KER¸Ă&#x;TU

,USDW\VmHmzQDLQHVOHSLDÂ’'RQHFNjDWY \NÂ?NDLJDYR5.DG\URYRÂ’VDN\Pj

negalime kontroliuoti, kur vyksta mĹŤsĹł pilieÄ?iai“, – tvirtino Rusijos uĹžsienio reikalĹł ministerijos atstovas. „Jeigu kas nors konf likto zonoje matÄ— Ä?eÄ?Ä—nÄ…, tai yra jo asmeninis reikalas. Mes negalime ir neturime Ĺžinoti, kurie iĹĄ jĹł ir kur vaĹžiuoja“, – tarsi aidas atkartojo R.Kadyrovas.

TaÄ?iau Ukrainos valdĹžia tokius pasiteisinimus atmeta. „Yra pagrindo tvirtinti, kad ÄŻ Ukrainos teritorijÄ… pasipylusius teroristus tiesiogiai organizuoja ir finansuoja Kremlius bei Rusijos specialiosios pajÄ—gos“, – paskelbÄ— Ukrainos uĹžsienio reikalĹł ministerija. („New York Times“, „Financial Times“, „Newsru.com“, LR)


SDVDXOLV Ă„5HXWHUVÂłQXRWU

Ă&#x;PJHJXĂ?zVG

5LERVSRLOVLXL ‘YLVXV5XVLMRVWHLVPXVLĂ… VLĂ˜VWDVODLĂ…NDVNXULDPH 7HPLGzVWDUQDPVSDWDULD PDQHY\NWLSRLOVLRÂ’Ă…D OLVNXULRV\UDVXGDULXVLRV VX-$9VXWDUWLVGzODELSX VLRDVPHQĂ˜LĂ…GDYLPR A lek s a nd r a s P R O C E N K A Specialiai LR, Maskva

Prie AukĹĄÄ?iausiojo teismo TeismĹł departamento direktoriaus Aleksandro Gusevo laiĹĄko dar pridÄ—tas ir tokiĹł valstybiĹł sÄ…raĹĄas – jĹł daugiau nei ĹĄimtas. Tokiu bĹŤdu pati Rusija ÄŻvedÄ— sankcijas beveik 40 tĹŤkstanÄ?iĹł savo pilieÄ?iĹł: ĹĄalyje yra daugiau nei 23 tĹŤkstanÄ?iai bendros jurisdikcijos, apie 4 tĹŤkstanÄ?ius arbitraĹžo ir apie 7,5 tĹŤkstanÄ?io taikos teisÄ—jĹł. TeismĹł departamento – organizacijos, turinÄ?ios sprÄ™sti finansinius teismĹł sistemos aprĹŤpinimo klausimus, direktoriaus laiĹĄke draudimas teisÄ—jams ilsÄ—tis uĹžsienyje grindĹžiamas dar balandĹžio mÄ—nesÄŻ UĹžsienio reikalĹł ministerijos paskelbtu „ĎspÄ—jimu Rusijos pilieÄ?iams“. Jame praneĹĄama apie „nusistovÄ—jusiÄ… Rusijos pilieÄ?iĹł medĹžioklÄ—s praktiką“ kitose ĹĄalyse pagal JAV uĹžklausÄ…. Taip pat – apie JAV paskelbtÄ… vadinamÄ… jÄŻ Sergejaus Magnitskio sÄ…raĹĄÄ…. ÄŽ pastarÄ… jÄŻ ÄŻtraukti 11 rusĹł teisÄ—jĹł, kurie, amerikieÄ?iĹł nuomone, prisidÄ—jo prie „Hermitage Capital“ auditoriaus S.Magnitskio, kuris buvo kaltinamas mokesÄ?iĹł vengimu, baudĹžiamojo persekiojimo ir mirties tardymo izoliatoriuje. BalandĹžio pradĹžioje Europos Parlamentas rekomendavo Europos VadovĹł Tarybai sudaryti ir savÄ… jÄŻ sÄ…raĹĄÄ…, o ÄŻ jÄŻ taip pat ÄŻtraukti Rusijos teismĹł atstovus. TeismĹł departamento rekomendacijas teismai kol kas sutiko be mitingĹł ir streikĹł. Jie tikisi, kad grieĹžti apribojimai palies tiktai tuos pareigĹŤnus, kurie dirba su slapta informacija. PavyzdĹžiui, darbuotojus tĹł specialiĹłjĹł teismĹł padaliniĹł, kuriuose nagrinÄ—jamos bylos su Ĺžyma „Slaptai“. Bet TeismĹł departamento darbuotojai neatsisako uĹžsienio kelioniĹł. Dar geguŞės mÄ—nesio pradĹžioje – per ĹĄvenÄ?iĹł dienas – valdininkai be problemĹł vyko ilsÄ—tis ÄŻ TurkijÄ… ir ItalijÄ…, nors ĹĄios valstybÄ—s ir ÄŻtrauktos ÄŻ sÄ…raĹĄÄ… ĹĄaliĹł, ÄŻ kurias vykti UĹžsienio reikalĹł ministerija nerekomenduoja. AnksÄ?iau asmeninÄ—s kelionÄ—s ÄŻ uĹžsienÄŻ be vadovybÄ—s leidimo buvo uĹždraustos FederalinÄ—s saugumo tarnybos, FederalinÄ—s apsaugos tarnybos darbuotojams, Gynybos ministerijos karininkams, Vidaus reikalĹł ministerijos, FederalinÄ—s narkotikĹł kontrolÄ—s tarnybos ir YpatingĹłjĹł situacijĹł ministerijos pareigĹŤnams. Neoficialiomis Ĺžiniomis, artimiausiu metu kitose ĹĄalyse nebus rekomenduojama ilsÄ—tis ir likusioms ĹĄalies jÄ—gos struktĹŤroms – TyrimĹł komiteto, GeneralinÄ—s prokuratĹŤros ir FederalinÄ—s muitinÄ—s tarnybos darbuotojams. Rusijos Federacijos prezidento saugumo tarnyba jau rengia bendrÄ… jÄ… tvarkÄ…, pagal kuriÄ… bus reglamentuojamas jÄ—gos struktĹŤrĹł ir teisÄ—saugos organĹł darbuotojĹł iĹĄvaĹžiavimas. Tiksliau, draudimas iĹĄvaĹžiuoti.

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS Persvarstys prioritetus ES lyderiai sutarÄ— iĹĄ naujo ÄŻvertinti Bendrijos politikos prioritetus po skaudĹžios nesÄ—kmÄ—s Europos Parlamento rinkimuose, kuriuose reikĹĄmingĹł laimÄ—jimĹł pasiekÄ— radikalios, euroskeptiĹĄkos partijos. ÄŽ neoficialĹł susitikimÄ… aptarti rinkimĹł rezultatĹł susirinkÄ™ 28 bloko valstybiĹł lyderiai suteikÄ— Europos VadovĹł Tarybos pirmininkui H.Van Rompuy mandatÄ… suformuluoti politikos prioritetus, pradedant tokiais klausimais kaip nedarbo maĹžinimas ir baigiant energetika.

Dirbo JAV ĹĄnipu

3HQWDJRQDVĂ?LQRNDLSVWDEG\WL]RPELXVNLWDLSYDGLQDPXVYDLNĂ…mLRMDQmLDLVDUSULVLNzOXVLDLVQXPLUzOLDLV

!TĂ&#x;RIEĂ&#x;DAĂ&#x;ZOMĂ&#x;BIAIĂ&#x;0LAĂ&#x;NASĂ&#x;YRA ,PDSOLVWLNODVWLQJDV YLUXVDVQHWUXNXVSD VDXOÂ’XĂ?YDOGR]RPELDL RĂ?PRQLMRVOLNXmLDPV FLYLOL]DFLMjWHQNDSUD GzWLNXUWLLĂ…QDXMR +ROLYXGDV"7DLSEHW WRNLDPVFHQDULMXL\UD SDVLUXRĂ…WDLUUHDO\EzMH IĹĄ visĹł Amerikos valstybiniĹł institucijĹł armijoje planavimas visada buvo labai svarbus. KariĹĄkiai visuomet pasiruoĹĄÄ™ atsiversti aplankÄ… su uĹžraĹĄu „YpaÄ? slapta“ („Top Secret“). Rusija paleido atominÄ™ bombÄ…? Mes pasiruoĹĄÄ™. Reikia iĹĄlaisvinti narkotikĹł karteliĹł pagrobtÄ… JAV ambasadoriĹł? PasiruoĹĄÄ™.

„Šis dokumentas nÄ—ra oficialus strateginis planas. Tai tiesiog pratybĹł ÄŻrankis.“ 3.XQ]H

O kaip dÄ—l zombiĹł apokalipsÄ—s? Ar yra sukurta smulki strategija, nurodanti, kaip likti gyviems? Pasirodo, tikrai taip. +AĂ&#x;RI¸Ă&#x;KIAIĂ&#x;Ă€IĂ&#x;NOĂ&#x;TĂ‹ Ă&#x;KgĂ&#x;DAĂ&#x;RYĂ&#x;TI

Tai gal ir skamba neÄŻtikÄ—tinai, bet JAV gynybos departamentas – Pentagonas – turi parengÄ™s planÄ…, kaip elgtis, jei pasirodytĹł zombiai, kitaip vadinami vaikĹĄÄ?iojanÄ?iais negyvÄ—liais ar prisikÄ—lusiais numirÄ—liais. Ĺ˝urnalas „Foreign Policy“ iĹĄsiaiĹĄkino, kad JAV ginkluotosios pajÄ—gos tiksliai ĹžinotĹł, kÄ… daryti, kad „Şmogiena mintantys negyvÄ—liai“ neiĹĄnaikintĹł „ŞmoniĹł, kurie nÄ—ra zombiai“. Pasirodo, ÄŻ slaptÄ… armijos kompiuteriĹł tinklÄ… ÄŻkeltas dokumentas CONOP 8888 ir yra iĹĄsigelbÄ—jimo zombiĹł invazijos atveju planas. Strategams tarsi ant lÄ—kĹĄtutÄ—s iĹĄvardyti veiksmai, kuriĹł tektĹł imtis, jei pultĹł zombiai.

Rusijoje gyvenantis JAV Ĺžvalgybos paslapÄ?iĹł vieĹĄintojas E.Snowdenas (nuotr.) buvo „apmokytas kaip ĹĄnipas“ ir vykdÄ— Ĺžvalgybos agentĹŤrĹł slaptas misijas uĹžsienyje. PirmÄ…kart duodamas interviu JAV Ĺžiniasklaidai E.Snowdenas replikavo pareiĹĄkimams, kad jis tebuvo Ĺžemosios grandies kontraktininkas, sakydamas, jog dirbo „visuose lygmenyse – nuo apaÄ?ios, ant ĹžemÄ—s, iki pat virĹĄĹŤnÄ—s“. Jis esÄ… slapta dirbo kaip CentrinÄ—s Ĺžvalgybos valdybos ir NacionalinÄ—s saugumo agentĹŤros „techninis ekspertas“, taip pat kaip instruktorius Gynybos Ĺžvalgybos agentĹŤroje.

PragaiĹĄtingas gaisras 6ODSWDPH-$9J\Q\ERVGRNXPHQWHSDWDULDPDVDXJRWLVSDEDLVĂ˜NXULDV QHYDVXNXUWĂ˜WRNLHELRLQĂ?LQLHULDLNDLSJDUVXVLV9LNWRUDV)UDQNHQĂ…WHLQDV

O pastarĹłjĹł rĹŤĹĄiĹł netrĹŤksta. Vienaip atakuotĹł numirÄ—lÄ—s viĹĄtos, kitaip – zombiai vegetarai. Neatmetama, kad pultĹł ir „zombiai, sukurti pasitelkus juodÄ… jÄ… magiją“. 6I¸Ă&#x;TOSĂ&#x;JAUĂ&#x;GEĂ&#x;BAĂ&#x;PRIĂ&#x;SIĂ&#x;KELĂ&#x;TI

CONOP 8888 sukurtas 2011ĹłjĹł pavasarÄŻ. Ir nors dokumento turinys skamba kaip parodija, jo autoriai iĹĄkart pabrÄ—Ĺžia: „Šis planas tikrai nebuvo suraĹĄytas kaip juokai.“ Vis dÄ—lto plano tikslas – labiau ne noras apsiginti nuo zombiĹł, kurie, Ĺžinoma, tÄ—ra pramanas, o patarti kariĹĄkiams, kaip reaguoti ÄŻ bet kokiÄ… masinÄ™ atakÄ…. Zombiai tiesiog pasitelkti kaip patrauklus populiariosios kultĹŤros elementas. „Šis dokumentas nÄ—ra oficialus strateginis planas. Tai tiesiog pratybĹł ÄŻrankis“, – „Foreign Policy“ patikino JAV strateginÄ—s vadovybÄ—s atstovÄ— Pamela Kunze. TaÄ?iau vaizduotÄ—s dokumento autoriams netrĹŤksta. Antai „blogiausiu ÄŻmanomu scenarijumi“ vadinama padÄ—tis, kai daug zombiĹł puola ir Ä—da daug ĹžmoniĹł, uĹžkratÄ… skleidĹžianÄ?iĹł ypaÄ? greitai, o kovos su jais priemonÄ—s neefektyvios. ÄŽ zombiĹł katalogÄ… ÄŻtrauktos bĹŤtybÄ—s, ÄŻ Ĺ˝emÄ™ atsiĹłstos ateiviĹł, taip pat sukurtos bioinĹžinieriĹł, kuriems nepasisektĹł taip kaip raĹĄytojos Mary Shelley sukurtam mokslininkui Viktorui FrankenĹĄteinui.

Tiesa, zombiai vegetarai ĹžmonÄ—ms nepavojingi: „Tai zombiai, kurie nekelia grÄ—smÄ—s ĹžmonÄ—ms, nes jie neÄ—da mÄ—sos.“ Savo ruoĹžtu viĹĄtos zombÄ—s jau egzistuoja. Kai ĹŤkininkai nusenusias, kiauĹĄiniĹł dÄ—ti nebegalinÄ?ias viĹĄtas nunuodija anglies monoksidu ir jas uĹžkasa, bĹŤna, kad jos atsigauna ir atsikapsto ÄŻ ĹžemÄ—s pavirĹĄiĹł. .ETĂ&#x;RĂ„KSĂ&#x;TAĂ&#x;IRĂ&#x;PAĂ&#x;¸AIĂ&#x;PĂ‹

Dokumentas suraĹĄytas naudojant gausybÄ™ kariniĹł terminĹł ir netgi primena instrukcijas par tizaninio karo dalyviams, kaip sutriuĹĄkinti sukilÄ—lius, kurie ĹĄiuo atveju bĹŤtĹł bĹŤtent zombiai. „Baigiamoji stadija – atkurti civiliĹł valdĹžiÄ…. Labai svarbu bĹŤti pasiruoĹĄus pasiĹłsti pajÄ—gas sunaikinti uĹžsilikusiĹł zombiĹł stovyklĹłâ€œ, – skelbiama CONOP 8888 ir priduriama, kad prezidentas bei gynybos sekretorius pasirĹŤpins pagalba labiausiai nukentÄ—jusioms teritorijoms. Ĺ˝inoma, jei armijos mantra yra „BĹŤkime pasiruoĹĄÄ™â€œ, toks gidas prasmÄ—s turi. TaÄ?iau aukĹĄÄ?iausiuose Pentagono valdĹžios sluoksniuose abejoniĹł ir paĹĄaipĹł nestinga. „Tikiuosi, kad tiek pat pastangĹł ÄŻdÄ—jome ir ruoĹĄdamiesi stabdyti kiauĹĄinius dedanÄ?ius drakonus“, – kĹŤrybingiems saviĹĄkiams ÄŻgÄ—lÄ— vienas Gynybos departamento atstovas. („Foreign Policy“, LR)

Gaisras, vakar kilÄ™s vienoje PietĹł KorÄ—jos uĹžmiesÄ?io slaugos ligoninÄ—je (nuotr.) chroniĹĄkai sergantiems senyvo amĹžiaus pacientams, pareikalavo 21 Ĺžmogaus gyvybÄ—s, o dar aĹĄtuoni buvo suĹžeisti per jau antrÄ… jÄŻ didelÄŻ gaisrÄ… ĹĄiÄ… savaitÄ™. NaktÄŻ ligoninÄ—je, ÄŻsikĹŤrusioje pietvakariniame ÄŒolado regione, kilÄ™s gaisras buvo uĹžgesintas gana greitai. Bet dauguma aukĹł buvo senyvi pacientai, negalintys paeiti arba judÄ—ti, todÄ—l aukĹł skaiÄ?ius buvo didelis. PirmadienÄŻ per gaisrÄ… viename dideliame prekybos komplekse, kuriame sparÄ?iai pasklido toksiĹĄki dĹŤmai ir garai, Ĺžuvo 8 ĹžmonÄ—s.

UĹžmÄ—tÄ— moterÄŻ PrieĹĄ giminaiÄ?iĹł valiÄ… iĹĄtekÄ—jusi pakistanietÄ— sulaukÄ— artimĹłjĹł kerĹĄto – tÄ—vai jaunikÄŻ apkaltino pagrobimu, o porai atvykus ÄŻ teismÄ… ÄŻsiutÄ™ giminÄ—s egzekucijÄ… ÄŻvykdÄ— tiesiai prieĹĄais teisingumo rĹŤmĹł pastatÄ…. Pakistano Lahoro miesto policijos pareigĹŤnĹł duomenimis, 30-metÄ— auka mirÄ— iĹĄ karto, giminaiÄ?iĹł apmÄ—tyta plytgaliais ir sumuĹĄta lazdomis. Santuoka prieĹĄ artimĹłjĹł valiÄ… kultĹŤriĹĄkai nepriimtina daugelyje ĹĄalies regionĹł, o panaĹĄiomis aplinkybÄ—mis kasmet nuĹžudoma deĹĄimtys moterĹł.


GREITKELIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

9Ă‚mLDYLQVNRQXRWU

EKONOMIKA

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

!TĂ&#x;SIĂ&#x;SAĂ&#x;KYSĂ&#x;SEĂ&#x;NĂ‹Ă&#x;MAĂ&#x;¸IĂ&#x;NĂ‹ 3DVWDUXRMXPHWX.LQLMDLPDVLJULHĂ?WĂ˜YHLNVPĂ˜JD OLQmLĂ˜VXPDĂ?LQWLGLGHOÂ?RURWDUĂ…jĂ‚LRV$]LMRVĂ…DOLHV YDOGĂ?LDLĂ…JDWYLĂ˜LUNHOLĂ˜QXVSUHQGzSDĂ…DOLQWLGDX JLDXQHLSHQNLVPLOLMRQXVSDVHQXVLĂ˜DXWRPRELOLĂ˜ Kovodama su sveikatai pavojingu smogu Kinijos vyriausybÄ— uĹžsimojo prieĹĄ aplinkÄ… terĹĄianÄ?ias senienas. Pagal valdĹžios potvarkÄŻ, vien Pekine ÄŻ poilsÄŻ turi bĹŤti iĹĄleista 330 tĹŤkstanÄ?iĹł automobiliĹł, 660 tĹŤkstanÄ?iĹł – HebÄ—jaus provincijoje. Kaip ĹĄis planas turi bĹŤti ÄŻgyvendintas, kol kas neaiĹĄku. AnksÄ?iau vyriausybÄ— mokÄ—jo premijas se-

nĹł automobiliĹł savininkams, jei jie savo senus keturraÄ?ius atiduodavo ÄŻ lauŞą. Vien Kinijos sostinÄ—je Pekine su automobiliĹł iĹĄmetamosiomis dujomis patenka beveik treÄ?dalis ore skraidanÄ?iĹł sveikatai pavojingĹł daleliĹł. Ĺ alies vyriausybÄ— taip pat nusprendÄ— apriboti elektriniĹł, plieno gamyklĹł ar cemento fabrikĹł iĹĄmetamĹł terĹĄalĹł normas. $3QXRWU

.DGQHNLOWĂ˜QRURPzJDXWLVJUHLmLXJDWYzVHDGUHQDOLQRJDOLPDSDVLVHPWLODNVWDQWDXWRPRELOLDLVWDPVNLUWRVHDLNĂ…WHOzVH

'REIĂ&#x;jIOĂ&#x;PAĂ&#x;MOĂ&#x;KOSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;NAUĂ&#x;DINĂ&#x;GOS .jGDU\WLMHLQRULVLVWLS ULDXVSĂ‘VWHOzWLDNFHOH UDWRULĂ˜LUJUHLmLDXSHU YDĂ?LXRWLPLHVWj"3DUHL JĂ‘QDLQXRODWUDJLQDQH ODNVW\WL7DmLDXQHWYH ULDQmLĂ˜VDYDPHNDLO\MH YDLUXRWRMĂ˜WRNVSDVLĂ‘ O\PDVQHWHQNLQD

3DVHQÂ?DXWRPRELOLDL3HNLQHÂąYLHQDVGLGĂ?LDXVLĂ˜RURWDUĂ…RVĂ…DOWLQLĂ˜

LEGENDINIO AUTOMOBILIO MIRTIS

GreiÄ?io virĹĄijimas – daĹžniausias KeliĹł eismo taisykliĹł paĹžeidimas. Policijos pareigĹŤnai kasdien sustabdo pavojingai ar chuliganiĹĄkai vairuojanÄ?iĹł pilieÄ?iĹł, o kiek dar įŞōliĹł poelgiĹł kelyje lieka nepastebÄ—ta. ProfesionalĹŤs lenktynininkai ir patyrÄ™ vairuotojai neslepia: vairuotojai Lietuvoje nemokomi nei pasirinkti saugaus greiÄ?io, nei suvaldyti savo transporto priemoniĹł. TodÄ—l norintiems iĹĄbandyti didesnÄŻ greitÄŻ ar slydimo pojĹŤÄ?ius siĹŤloma vaĹžiuoti ÄŻ saugias uĹždaras aikĹĄteles, bet iĹĄ tiesĹł mĹŤsĹł ĹĄalyje yra tik viena vieta, kur vairuotojams galima nevarĹžomai iĹĄbandyti savo galimybes, – KaÄ?erginÄ—s Nemuno Ĺžiedas. !RĂ&#x;TIKĂ&#x;RAIĂ&#x;Â?GĂ&#x;Ă„DĂ&#x;Ă€IĂ‹Ă&#x;NEPĂ&#x;RIĂ&#x;REIĂ&#x;KIA

„Žinoti, kaip automobilis slysta, yra neblogai, bet vaĹžiuojant gerai ekstremalaus vairavimo ĹžiniĹł kaĹžin ar kada nors prireiks“, – sakÄ— Susisiekimo ministerijos atstovas RiÄ?ardas SlapĹĄys. Jo nuomone, ekstremalaus vairavimo pamokos daro daugiau Ĺžalos nei duoda naudos. Bet jau 5 metus jas lankanti vilnietÄ— Olga Ĺ˝idovolenkova visiĹĄkai nesutiko su tokiu poĹžiĹŤriu. MerginÄ… automobiliai supo nuo vaikystÄ—s. Du jos artimieji dirbo tolimĹł jĹł reisĹł vairuotojais, o Olga nuo vaikystÄ—s kieme pati sukdavo ratus tÄ—vo automobiliu ir leng vai atskirdavo ÄŻvairiĹł markiĹł modelius. ÄŽ vairavimo mokyklÄ… ji keliavo neabejodama sugebÄ—jimais vairuoti, o instruktoriaus pagyrimai tik augino pasitikÄ—jimÄ… savimi. „PrisipaĹžinsiu, buvau tikra keliĹł chuliganÄ—. PasitaikÄ— ir nemaĹžai avarijĹłâ€œ, – O.Ĺ˝idovolenkova prisiminÄ— pirmuosius metus prie vairo. 4AĂ&#x;POĂ&#x;RAĂ&#x;MESĂ&#x;NwĂ&#x;KEĂ&#x;LYĂ&#x;JE

Jai akis atvÄ—rÄ— startas slalomo trasoje. MÄ—gÄ—jiĹĄkose varĹžybose mergina uŞėmÄ— tik treÄ?iÄ…-

Ă„:LNLSHGLDÂłQXRWU

Ilona STAĹ KUTÄ–-STEPONÄ–NÄ– LR korespondentÄ—

2ĂŒLGRYROHQNRYDQHVOzSzSRSDPRNĂ˜NHO\MHWDSXVLGDXJUDPHVQz

ją vietą moterų klasėje iť trijų dalyvių ir negalėjo suvokti, kaip ją, tokią greitą gatvėje, aplenkė beveik visi. Labiausiai O.Židovolenkovą sudomino nugalėtojai atitekęs prizas – ekstremalaus vairavimo pamoka. UŞsispyrusi mergina nusprendė patikrinti, ar yra kas nors, ko ji neŞino apie vairavimą.

Viena didĹžiausiĹł kliĹŤÄ?iĹł ÄŻ ekstremalaus vairavimo pamokas priimti daugiau ĹžmoniĹł yra aikĹĄteliĹł trĹŤkumas. Ji taip susigundÄ—, kad savaitgaliai sename aerodrome tapo ÄŻprastu laisvalaikiu, o slalomo trasose dabar lengvai aplenkia ir vyrus. VilnietÄ— neslÄ—pÄ— tapusi ramesne vairuotoja. „Tokios pamokos padeda iĹĄsikrauti, paĹžinti save ir savo automobilio galimybes. Mes pratÄ™ regÄ—ti, kas dedasi tik prieĹĄ mus, o tik paskui galvoti apie gresianÄ?iÄ… problemÄ…. DÄ—l tokiĹł pamokĹł iĹĄmoksti matyti keliais Ĺžingsniais ÄŻ priekÄŻâ€œ, – kalbÄ—jo O.Ĺ˝idovolenkova. 0AKĂ&#x;LAUĂ&#x;SAĂ&#x;ÂŚĂ&#x;MILĂ&#x;Ă€IĂ&#x;NI¸Ă&#x;KA

Ekstremalaus vairavimo pamokas siĹŤlo daugelis vairavimo mokyklĹł – „Autologija“, „Girdauskas Rally School“, „Femina Mobile“, BMW vairavimo akademija, „Ekstremvita“ ir kitos. Pamoka kainuoja 100–300 litĹł, taÄ?iau net tai nepatenkina didĹžiulÄ—s paklausos. Grupines treniruotes rengiantis Vilniaus sportinio vairavi-

mo centro direktorius Andrejus SavÄ?enka patvirtino – vos paskelbus apie planuojamÄ… treniruotÄ™, abi grupÄ—s po deĹĄimt ĹžmoniĹł susirenka per valandÄ…. „Visi mano, kad, norint vaĹžiuoti greiÄ?iau, reikia stipriau spausti akceleratoriĹł. Tai netiesa. Svarbu neleisti automobiliui vaĹžiuoti greiÄ?iau, nei galite tiksliai pravaĹžiuoti taip, kaip suplanavote“, – patarÄ— jis. Pasak trenerio, klaidĹł mÄ—gindami vaĹžiuoti greiÄ?iau padaro visi, o paskui labai nustemba, kad iĹĄ tikrĹłjĹł greiÄ?iau gali vaĹžiuoti stipriau pristabdydami, necypindami padangĹł, nepykdami ir apgalvodami veiksmus toli ÄŻ priekÄŻ. 4RĂ„KSĂ&#x;TAĂ&#x;AIK¸Ă&#x;TEĂ&#x;LIĂ‹

A.SavÄ?enka neslÄ—pÄ—, kad viena didĹžiausiĹł kliĹŤÄ?iĹł priimti daugiau ĹžmoniĹł ÄŻ ekstremalaus vairavimo pamokas yra aikĹĄteliĹł trĹŤkumas. Prekybos ar logistikos centrai turi dideliĹł aikĹĄteliĹł, bet jas naudoja savo reikmÄ—ms, o vairavimo mokyklĹł aikĹĄtelÄ—s saistomos grieĹžtĹł ValstybinÄ—s transporto inspekcijos reikalavimĹł. TodÄ—l pamokoms lieka tik apleisti aerodromai, Ĺžiedas KaÄ?erginÄ—je ir pavieniai plotai, pavyzdĹžiui, uĹždara TrakĹł pakraĹĄtyje nuomojama stovÄ—jimo aikĹĄtelÄ—. R.SlapĹĄys patvirtino, kad uĹždarose saugiose aikĹĄtelÄ—se galima mokytis ir be instruktoriaus, taÄ?iau sutiko, jog tokiĹł aikĹĄteliĹł Lietuvoje nÄ—ra daug. Norint teisÄ—tai ir be baimÄ—s iĹĄbandyti automobilio galimybes, reikia gauti aikĹĄtelÄ—s savininko sutikimÄ…, aikĹĄtelÄ™ saugiai aptverti, kad ÄŻ jÄ… negalÄ—tĹł ÄŻeiti paĹĄaliniai ĹžmonÄ—s ar ÄŻvaĹžiuoti automobiliai.

,QGLMRVNDLPDLQHÂ’VLYDL]GXRMDPLEHODLVYDLYDLNĂ…WLQzMDQmLĂ˜NDUYLĂ˜RPLHVWDL ÂąEHDXWRPRELOLĂ˜Ă„$PEDVVDGRUÂł3LUPDVLVLQGĂ˜VDYDUDQNLĂ…NDLSDJDPLQWDV OHQJYDVLVDXWRPRELOLVQHWUXNXVWDSVOHJHQGDÂ’PRQzĂ„+LQGXVWDQ0RWRUVÂł SUDQHĂ…zQXWUDXNLDQWLMRJDP\EjSRNRQHPHWĂ˜3DWLNRPSDQLMD\UDDQW EDQNURWRULERVRSDNODXVDPHQNDÂąSHUQDLSDUGXRWDYRVSHUSRUjWĂ‘NVWDQ mLĂ˜Ă„$PEDVVDGRUÂł7RNLRQDXMRDXWRPRELOLRNDLQDÂąSHUWĂ‘NVWDQmLĂ˜OLWĂ˜

Lito ir uŞsienio valiutų santykis geguŞės 29 d. Valiutos kiekis Valiutos pavadinimas

Santykis

1

Euras

1

JAV doleris

3,4528 2,5326 2,5150 1,2587 4,6261 4,2477 8,2923 7,3446 3,8239 2,8274 1,2008 2,1282

10 000

Baltarusijos rubliĹł

10

ÄŒekijos kronĹł

10

Danijos kronĹł

1

DidĹžiosios Britanijos sv. sterlingĹł

10

Lenkijos zlotĹł

100

Rusijos rubliĹł

10

Ĺ vedijos kronĹł

1

Ĺ veicarijos frankas

1

Turkijos lira

10

Ukrainos grivinĹł

Australijos doleris Bulgarijos levas Kanados doleris 10 Kinijos juaniĹł 10 Kroatijos kunĹł 100 Vengrijos forintĹł Ĺ altinis: Lietuvos bankas

2,3409 1,7652 2,3313 4,0472 4,5439 1,1348

100 Islandijos kronĹł 100 Japonijos jenĹł 100 Kazachstano tengiĹł 10 Moldovos lÄ—jĹł 10 Norvegijos kronĹł 10 Rumunijos lÄ—jĹł

2,2433 2,4845 1,3765 1,8784 4,2504 7,8485


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

RINKOSĂ&#x;PULSAS

EKONOMIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

$IDĂ&#x;MIESĂ&#x;jIĂ‹Ă&#x;KAĂ&#x;TIĂ&#x;LIĂ&#x;NESĂ&#x;SUĂ&#x;SIGĂ&#x;RIEBSĂ&#x;VALSĂ&#x;TYĂ&#x;Bw

J.NeveroviÄ?ius jau anksÄ?iau nepritarÄ— valdanÄ?iĹłjĹł stumiamam projektui, pagal kurÄŻ didmiesÄ?iĹł ĹĄilumos ĹŤkÄŻ netrukus turÄ—tĹł perimti valstybÄ—s ÄŻmoniĹł grupÄ—. Ministro nuomone, atnaujinti elektrines galÄ—tĹł ir privatus verslas. TaÄ?iau VyriausybÄ— palaimino reformas ir be energetikos ministro. Plane numatyta, kad ĹĄilumos jÄ—gainÄ—s Vilniuje ir Kaune bus atnaujintos, pripaĹžintos valstybei svarbiais projektais, o visa pertvarka patikÄ—ta energetikos ÄŻmoniĹł grupei „Lietuvos energija“. +IĂ&#x;LOĂ&#x;IRĂ&#x;ABEĂ&#x;JOĂ&#x;NIĂ‹

FinansĹł ministras Rimantas Ĺ adĹžius teigÄ—, kad vykdant projektus bus ÄŻrengtos vietinius ir atsinaujinanÄ?iuosius energijos iĹĄteklius naudojanÄ?ios kogeneracinÄ—s elektrinÄ—s, kurios ĹĄilumos energijos gamybos kainÄ… galÄ—tĹł sumaĹžinti apie 30 procentĹł. „Buvo ÄŻvairiĹł diskusijĹł, kaip turÄ—tĹł bĹŤti elgiamasi, nes dar nÄ—ra oficialiai patvirtinta nacionalinÄ— ĹĄilumos ĹŤkio programa, kur dabar atliekamas poveikio aplinkai vertinimas. Bet parengiamĹłjĹł darbĹł dÄ—l to stabdyti nebĹŤtina. SiĹŤlomas nutarimo projektas atvertĹł keliÄ… bĹŤtent ĹĄiems darbams“, – VyriausybÄ—s posÄ—dyje kalbÄ—jo R.Ĺ adĹžius. Anot jo, Energetikos ministerija abejojo, kad galbĹŤt bus paĹžeidĹžiamos konkurencijos taisyklÄ—s, nÄ—ra valstybÄ—s pagalbos elemen-

9%DONĂ‘QRQXRWU

9\ULDXV\EzYDNDUSULWDUz Ă…LOXPRVĂ‘NLRSHUWYDUNRV SODQXL/\JW\mLDWXRPH WXNDLUHIRUPDLSULHĂ…WD UDXMDQWLVHQHUJHWLNRVPL QLVWUDV-DURVODYDV1HYHUR YLmLXVLĂ…Y\NÂ?VLĂ…/LHWXYRV

9DOGĂ?LDQXWDUzSHULPWLĂ…LOXPRVJDP\Ej9LOQLXMHLU.DXQHÂ’VDYRUDQNDV

tĹł, nÄ—ra aiĹĄku, ar nepaĹžeidĹžiamas Vietos savivaldos ir Ĺ ilumos ĹŤkio ÄŻstatymai. R.Ĺ adĹžius pasiĹŤlÄ— iki birĹželio 16 d. ministrĹł kabinetui pateikti esminius VyriausybÄ—s ir „Lietuvos energijos“ sutarties punktus: „Tada bus aiĹĄkĹŤs atsakymai ÄŻ visus klausimus.“ Nors iĹĄ esmÄ—s ĹĄilumos ĹŤkis pereis ÄŻ valstybÄ—s rankas, numatyta pritraukti tiek privaÄ?iĹł, tiek savivaldybiĹł ar jĹł valdomĹł ÄŻmoniĹł investicijĹł. 2EIĂ&#x;KwSĂ&#x;MILĂ&#x;Ă€IĂ&#x;NI¸Ă&#x;KĂ‹Ă&#x;INĂ&#x;VESĂ&#x;TIĂ&#x;CIĂ&#x;JĂ‹

IĹĄ anksto apskaiÄ?iuota, kad Vilniuje investicijos ÄŻ ĹĄilumos ĹŤkÄŻ gali siekti 1,187 mlrd. litĹł, Kaune – 687 mln. litĹł. VyriausybÄ—s nutarime nurodoma, jog privatiems investuotojams atitektĹł ne maĹžiau kaip 25 proc. projekto dalies. Pasak ministro pirmininko Algirdo ButkeviÄ?iaus, tikimasi, kad iĹĄ ES struktĹŤriniĹł fondĹł bus gauta daugiau nei milijardas litĹł paramos: apie 600 mln. litĹł – Vilniuje, apie 400 mln. litĹł – Kaune.

Likusi investicijĹł dalis teks „Lietuvos energijai“. 3IĂ&#x;Ă„LYSĂ&#x;I¸Ă&#x;PIRKĂ&#x;TIĂ&#x;AKĂ&#x;CIĂ&#x;JAS

SostinÄ—s meras ArtĹŤras Zuokas vakar sakÄ—, kad po tokio VyriausybÄ—s sprendimo jai paprasÄ?iausiai bus pasiĹŤlyta iĹĄpirkti miesto valdĹžios turimas ĹĄilumos tinklĹł akcijas. Mero nuomone, tokiu bĹŤdu „Lietuvos energija“ galÄ—tĹł prisiimti atsakomybÄ™ uĹž miesto ĹĄilumos ĹŤkio modernizavimÄ…. „Jie priÄ—mÄ— tokÄŻ sprendimÄ… ir nori viskÄ… centralizuoti „Lietuvos energijos“ sistemoje. VyriausybÄ— tokiÄ… teisÄ™ sprÄ™sti turi. TaÄ?iau tuomet savivalda iĹĄ esmÄ—s iĹĄstumiama iĹĄ ĹĄilumos ĹŤkio valdymo. TodÄ—l mes svarstytume ir artimiausiu metu oficialiai pateiksime siĹŤlymÄ… „Lietuvos energijai“ iĹĄpirkti visas savivaldybÄ—s turimas Vilniaus ĹĄilumos tinklĹł akcijas ir perimti ĹĄilumos gamybÄ… ir ĹĄilumos tiekimą“, – sakÄ— A.Zuokas. (BNS, LR)

+ONĂ&#x;KUĂ&#x;RENĂ&#x;CIĂ&#x;JAIĂ&#x;VIEĂ&#x;TOSĂ&#x;VIĂ&#x;SI¸Ă&#x;KAIĂ&#x;NEĂ&#x;BEĂ&#x;LIĂ&#x;KO ÂżILĂ&#x;VIĂ&#x;NASĂ&#x;ÂľIĂ&#x;LwĂ&#x;NAS /LHWXYRVODLVYRVLRVULQNRV LQVWLWXWRSUH]LGHQWDV Ă„7RNLHVSUHQGLPDLDLĂ…NLDL NHUWDVLVXNRQNXUHQFLMRV SULQFLSDLV1HUHLNLDSDPLUĂ…WL NDGĂ…LOXPRVJDP\ED/LHWXYRMH JULQGĂ?LDPDNRQNXUHQFLMD 'DEDU9\ULDXV\EzNXULGDU\UD LUWDLV\NOLĂ˜QXVWDW \WRMDVDNR NDGLWLQSDODQNLRPLVVjO\JRPLV Ă…LOXPRVJDP\EDXĂ?VLLPV YDOVW \EzVÂ’PRQzV 9HUVORSODQDVSDJUÂ’VWDVPLQWLPL NDGĂ…LRVHOHNWULQzVJDPLQV EUDQJLjYDUWRWRMĂ˜VXEVLGXRMD PjHOHNWURVHQHUJLMjLUNDLS Ă…DOXWLQÂ’SURGXNWjSDUGXRV

Ă…LOXPj7RSODQRVLOSQRMLYLHWD ÂąXĂ?EUDQJLjHOHNWUjNDĂ?NDV WXUzVVXPRNzWL .\ODGXNODXVLPDLDU/LHWXYRMH EXVGLGLQDPDEUDQJLRVHOHNWURV JDP\EDDUNDĂ?NDVLĂ…GDEDUWLQLĂ˜ JDPLQWRMĂ˜WXUzVSDVLWUDXNWL LĂ…ULQNRV"-HLEXVSDVLULQNWDV DQWUDVLVNHOLDVWDLNXRUHPLDQ WLVEXVQXVSUÂ?VWDNDVWRV EUDQJLRVHOHNWURVQHEHJDPLQV" 7DLDNLYDL]GXV9\ULDXV\EzV LQWHUHVĂ˜NRQIOLNWDVPLQLVWUĂ˜ NDELQHWDVQXVWDWRWYDUNj SDJDONXULj/LHWXYRMHVXSHU NDPDHOHNWUDWDmLDXV\NLX DWVLUDQGD9\ULDXV\EzVNRQWUR OLXRMDPDVĂ?DLGzMDVNXULV WDPHYHUVOHGDO\YDXMDÂł

6ALĂ&#x;DĂ€IOSĂ&#x;PROĂ&#x;JEKĂ&#x;TASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;GEĂ&#x;ROĂ&#x;KAIĂ&#x;BRANĂ&#x;GESĂ&#x;NIS 6YĂ&#x;TAUĂ&#x;TASĂ&#x;3TAĂ&#x;SIĂ&#x;Ă„NAS /LHWXYRVĂ…LOXPRVWLHNzMĂ˜ DVRFLDFLMRVSUH]LGHQWDV Ă„9LOQLXVLU.DXQDVWXULWLHNWL SLJLjĂ…LOXPj7LNPXPVQHVX SUDQWDPDNDPUHLNLDVWHLJWL NLWjÂ’PRQÂ?MHLMDX\UDYHLNLDQ mLRVSDUHQJXVLRVVDYRSURMHNWXV -HLJXÂ’PRQzPVLĂ…(XURSRV 6jMXQJRVVWUXNWĂ‘ULQLĂ˜IRQGĂ˜ VXWHLNLDPDILQDQVLQzSDUDPD HNVSHUWĂ˜DSVNDLmLDYLPDLV SDQDXGRWLYLVjHVDPjLQIUD VWUXNWĂ‘UjLUÂ’UHQJWLELRNXUR Â’UHQJLQÂ’9LOQLXMHEĂ‘WĂ˜JDOLPD XĂ?POQOLWĂ˜9\ULDXV\EzWDL VLĂ‘ORSDGDU \WLXĂ?POUGOLWĂ˜ ‘PRQzVVHQLDLSDUHQJXVLRV SURMHNWXVWLNMRPVQHEXYR OHLVWDMĂ˜Â’J\YHQGLQWL PHWDLVVRVWLQzVPLHVWR WDU \EDLEXYRSDWHLNWDVSURMHN WDVÂąLjMj9LOQLDXVPLHVWR Ă…LOXPLQÂ?HOHNWULQÂ?NĂ‘UHQWL ELRNXUX

7DmLDXMLVQHEXYRSDWYLUWLQWDV 9zOLDXEXYR9\ULDXV\EzV SURMHNWDVVWDW \WLNRPXQDOLQLĂ˜ DWOLHNĂ˜MzJDLQÂ? -L9LOQLXMHWXUzMRLĂ…NLOWL PHWDLV7DmLDXVDYLYDOG\Ez GDUzÂ’YDLULDVNOLĂ‘WLV'DEDUWL QzV9LOQLDXVPLHVWRWDU \ERV SR]LFLMDNLWRNLD 3DJDOGDEDUWLQÂ’9LOQLDXV PLHVWRWDU \ERVSDWYLUWLQWj SODQjĂ…LOXPRVJDP\ERV NDLQDVLHNWĂ˜ÂąFHQWĂ˜ XĂ?NLORYDWYDODQGÂ?RSDJDO 9\ULDXV\EzVSODQjÂąFHQWĂ˜ .DXQHSDGzWLVNLWRNLDQHL VRVWLQzMH7HQGDXJELRNXUR SDMzJXPĂ˜WXULQHSULNODXVRPL JDPLQWRMDLRSDWLĂ„.DXQR HQHUJLMDÂłLUJLÂ’J\YHQGLQD QDXMXVSURMHNWXV6XGzMXVYLV NjSDMzJXPĂ˜.DXQXLXĂ?WHNV 8Ă?WDWÂ’J\YHQGLQXVGDULU 9\ULDXV\EzVSURMHNWjUHLNzWĂ˜ VWDEG\WLHVDPXVÂ’UHQJLQLXV 7DLJDOLVXNHOWLVXPDLĂ…WÂ’Âł

-6WDFHYLmLDXVQXRWU

3UĂ&#x;LIGĂ&#x;PAĂ&#x;VAĂ&#x;SAĂ&#x;RIUĂ&#x;PLAĂ&#x;jIAUĂ&#x;ATĂ&#x;VwĂ&#x;RwĂ&#x;PIĂ&#x;NIĂ&#x;GIĂ&#x;NES Ă‚LOG\PRVH]RQDVEDLJzVL.DPOLHWXYLDLLĂ…OHLGĂ?LDĂ„VX WDXS\WXVÂłSLQLJXV"1HYLHQDĂ…HLPDVDNzNDGQX WUĂ‘NXVĂ…LOG\PRSDQmLDPVUHQNDVLJDUGHVQÂ’PDLVWj LUSUDPRJDV3UHN\ELQLQNDLSULSDĂ?LQRNDGYDUWRML PDVDUWzMDQWYDVDUDLLĂ…WLHVNDVPHWĂ…LHNWLHNĂ‘JWHOL A id a M U R AUS K A I T Ä– LR korespondentÄ—

Du maĹžameÄ?ius vaikus auginanti Linos ir JokĹŤbo ĹĄeima kasmet pastebi: kai lauke suĹĄyla ir susitraukia iĹĄlaidos uĹž ĹĄildymÄ…, jie drÄ…siau apsiperka parduotuvÄ—se. Tuomet ÄŻ krepĹĄelÄŻ keliauja ne tiek daugiau, kiek ÄŻmantresniĹł produktĹł. „Tai panaĹĄu ÄŻ KalÄ—das, kai renkiesi ko nors gardaus ĹĄventiniam stalui. SuĹĄilus ne taip gaila daugiau litĹł iĹĄleisti geresnÄ—ms sultims, keistesniems vaisiams. Be to, daĹžniau vykstame darĹžoviĹł ÄŻ turgĹł ir iĹĄ ten grÄŻĹžtame pilnesniais krepĹĄiais. Pasidairome ir ĹžaislĹł vaikams, Ĺžmona neseniai ÄŻsigijo kelias sveikatinimosi procedĹŤras“, – pasakojo JokĹŤbas. Tiesa, ĹĄeima stengiasi nors ĹĄiek tiek atidÄ—ti rudeniui: prieĹĄ rugsÄ—jÄŻ reikÄ—s daugiau pinigĹł ir vyresniajam mokyklinukui sĹŤnui, ir darĹželinukei dukteriai. 6AĂ&#x;SAĂ&#x;RAĂ&#x;ÂŚĂ&#x;TAIĂ&#x;NEĂ&#x;+AĂ&#x;LwĂ&#x;DOS

Ar taip elgiasi ir kitos ťeimos? „Itin ryťkių krepťelio vertės po-

kyÄ?iĹł ĹĄiltuoju ir ĹĄaltuoju metĹł laiku nepastebime. Vis dÄ—lto prasidÄ—jus ĹĄildymo sezonui ĹžmonÄ—s labiau ieĹĄko galimybiĹł sutaupyti: renkasi paprastesnius ar ĹžemesnÄ—s kainos produktus, jĹł pirkiniĹł krepĹĄeliuose bĹŤna ir daugiau prekiĹł su nuolaida“, – kalbÄ—jo prekybos tinklo „Maxima“ atstovÄ— Renata SaulytÄ—. Ji apskaiÄ?iavo, kad ĹĄaltuoju metĹł laiku vidutinÄ— pirkiniĹł krepĹĄelio vertÄ— maĹždaug 5 proc. didesnÄ—, palyginti su ĹĄiltuoju sezonu. TaÄ?iau daugiausia ÄŻ prekybininkĹł aruodÄ… sumetama per didĹžiÄ…sias metĹł ĹĄventes – KalÄ—das ir Naujuosius metus, kai ĹžmonÄ—s negaili pinigĹł. Jei nebĹŤtĹł ĹĄiĹł ĹĄvenÄ?iĹł, pirkÄ—jo krepĹĄeliĹł vertÄ— greiÄ?iausiai nusvirtĹł vasaros naudai. !TĂ&#x;KUNĂ&#x;TAĂ&#x;REĂ&#x;GIOĂ&#x;NĂ‹Ă&#x;PREĂ&#x;KYĂ&#x;BIĂ&#x;NINĂ&#x;KAI

UĹžtat „Norfos maĹžmenos“ apyvarta vasarÄ… maĹždaug 15 proc. didesnÄ— nei ĹĄaltuoju metĹł laiku. IĹĄimtis nebent gruodis. Kaip sakÄ— „Norfos“ atstovas Darius RyliĹĄkis, vasarÄ…, palyginti su Ĺžiema, nuo 8 iki 15 proc. padi-

3UHN\ELQLQNDL SDVWHEzMRNDG Ă…LOG\PRVH]RQR PHWXĂ?PRQzV ODELDXGDLURVL SLJHVQLĂ˜SUHNLĂ˜

dÄ—ja pirkimĹł skaiÄ?ius, taip pat keliais procentiniais punktais iĹĄauga ir vidutinÄ— jĹł vertÄ—. „Nemenkai pagyvÄ—jimÄ… lemia tai, kad pirkÄ—jams vasarÄ… nebereikia mokÄ—ti uĹž ĹĄildymÄ…. Be to, daugelis pirkÄ—jĹł vasarÄ… iĹĄvaĹžiuoja iĹĄ didĹžiĹłjĹł miestĹł ÄŻ rajonus. Ten jie daĹžnai apsiperka „Norfos“ parduotuvÄ—se, nes rajonuose mĹŤsĹł pozicijos yra itin stiprios“, – sakÄ— D.RyliĹĄkis. 0IĂ&#x;NIĂ&#x;GUSĂ&#x;LEIĂ&#x;DĂ€IAĂ&#x;KIĂ&#x;TUR

„Iki“ tinklas ypatingo ĹĄildymo sezono pabaigos poveikio pirkÄ—jĹł elgsenai neÄŻĹžvelgÄ—. „PirkiniĹł krepĹĄelis ĹĄiÄ… geguŞę, palyginti su praÄ—jusiĹł metĹł tuo

5Ă€Ă&#x;KAMĂ&#x;¸OĂ&#x;SKYĂ&#x;LESĂ&#x;IRĂ&#x;IMAĂ&#x;I¸Ă&#x;LAIĂ&#x;DAUĂ&#x;TI â– 3DVDN6(%EDQNRĂ…HLPRVIL QDQVĂ˜HNVSHUWzV-XOLWRV9DUD QDXVNLHQzVDWĂ…DOXVUDGLDWR ULDPVĂ?PRQzVGDĂ?QLDXVLDLHO JLDVLSDJDOSLUDPLGzVSULQFLSj â–  Ă„3LUPDVODLSWHOLVÂąJUjĂ?LQ WLVNRODV$QWUDVÂąSLUNWL WXRVGDLNWXVNXULHVXVLGzYz

MRVXJHGRSUDSXROz 7UHmLDVODLSWHOLV¹VHQLDLQR UzWLEHWVXGzWLQJXPHWXDWL GzOLRWLSLUNLQLDLJDOEÑWEUDQ JHVQLVPDLVWDVQDXMLGUDEX �LDLNRVPHWLNDNHOLRQzNR NLRVQRUVSDVODXJRV³¹VYDUV WzHNVSHUWz

paÄ?iu mÄ—nesiu, didesnis apie 4 procentus. TaÄ?iau tai labiausiai lemia lojalumo akcijos, kai pirkÄ—jai gali ÄŻsigyti ne tik maisto produktĹł, bet ir kitokiĹł prekiĹł su nuolaidomis“, – sakÄ— „Iki“ tinklo atstovas Andrius Petraitis.

Pasak jo, atĹĄilus orams ĹžmonÄ—s maĹžiau valgo, taÄ?iau daĹžniau atnaujina bĹŤstÄ…, daugiau pramogauja ir taupo atostogoms. Tad pasibaigus ĹĄildymo sezonui jie pinigus tiesiog paskirsto kitur.


ULQNRVSXOVDV „ARVI KA LA KUTAMS“ – JAU 10 METŲ 7%DXURQXRWU

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS IĹĄvados – kitÄ… savaitÄ™ Europos Komisija (EK) jau kitÄ… treÄ?iadienÄŻ skelbs oficialiÄ… iĹĄvadÄ…, ar Lietuva atitinka euro ÄŻvedimo kriterijus. TÄ… paÄ?iÄ… dienÄ… savo ataskaitÄ… paskelbs ir Europos centrinis bankas (ECB). Nuo EK ir ECB sprendimĹł priklausys EK pasiĹŤlymas ES Tarybai dÄ—l euro ÄŻvedimo Lietuvoje. Tarybos sprendimo tikimasi liepos pabaigoje. Beveik neky-

PJHJXĂ?zVGĂ&#x;

la abejoniĹł, kad jis bus teigiamas, nes mĹŤsĹł ĹĄalis atitinka visus euro zonos narÄ—ms keliamus reikalavimus. Lietuva bus 19-a ES valstybÄ— narÄ—, ÄŻsivedusi eurÄ….

euro (2,58 lito). Kol kas neaiĹĄku, ar turimas akcijas parduos antras pagal dydÄŻ ÄŻmonÄ—s akcininkas Rusijos dujĹł koncernas „Gazprom“.

SupirkinÄ—s akcijas

Lietuvos transporto, paĹĄto ir pasiuntiniĹł, apgyvendinimo ir paslaugĹł ÄŻmonÄ—s pirmÄ… jÄŻ ĹĄiĹł metĹł ketvirtÄŻ gavo 12,1 mlrd. litĹł pajamĹł (be pridÄ—tinÄ—s vertÄ—s mokesÄ?io) – 5,9 proc. daugiau nei 2013 metĹł sausį–kovÄ…, kai jos buvo 11,4 mlrd. litĹł.

ValstybÄ—s kontroliuojama „Epso-G“ likusias dujĹł perdavimo bendrovÄ—s „Amber Grid“ akcijas oficialaus pasiĹŤlymo metu supirks po 0,762 euro (2,63 lito). Ĺ i kaina yra kiek didesnÄ— negu rinkoje – vakar ji buvo 0,748

Pajamos ĹŤgtelÄ—jo

'ELĂ&#x;BwĂ&#x;JIĂ&#x;MOĂ&#x;RAĂ&#x;TASĂ&#x;REĂ&#x;GIONAMSĂ&#x;ÂŚĂ&#x; SKAĂ&#x;TIĂ&#x;NIĂ&#x;MASĂ&#x;GAIĂ&#x;VINĂ&#x;TIĂ&#x;VERSĂ&#x;LUS

9LHQLQWHOzVSHFLDOL]XRWDNDODNXWLHQRVSHUGLUELPRLUSURGXNWĂ˜JDP\ERVÂ’PRQz %DOWLMRVĂ…DO\VHÂą0DULMDPSROzMHÂ’VLNĂ‘UXVLEHQGURYzĂ„$UYLNDODNXWDL³ÅYHQmLD YHLNORVGHĂ…LPWPHWÂ’3HUPHWXVÂ’PRQzSHUGLUEDGDXJLDXQHLWĂ‘NVWDQmLXVWRQĂ˜ NDODNXWLHQRV.HWYLUWDGDOLVSURGXNFLMRVHNVSRUWXRMDPDÂ’GDXJHOÂ’(XURSRVYDOV W\ELĂ˜Âą/DWYLMj(VWLMj'DQLMj6XRPLMj%HOJLMj'LGĂ?LjMj%ULWDQLMj9RNLHWLMj

Ă„9HUVODV\UDUHJLRQĂ˜J\Y \EzVĂ…DOWLQLV/LHWXYR MHMLVGDXJLDXVLDVXWHONWDVGLGĂ?LXRVLXRVHPLHV WXRVHÂą9LOQLXMH.DXQH.ODLSzGRMH-HLQRULPH HNRQRPLQLXLUVRFLDOLQLXSRĂ?LĂ‘ULXDWJDLYLQWL UHJLRQXVNDGMXRVHOLNWĂ˜J\YHQWLMDXQLPDV SULYDORPHÂ’Ă?LHEWLVWLSUHVQÂ?YHUVOXPRXJQ’´Âą VDNzĂ‘NLRYLFHPLQLVWUDV0DULXV6NDUXSVNDV 0ROĂ&#x;JEKĂ&#x;TASĂ&#x;JAUĂ&#x;Â?SIĂ&#x;BwĂ&#x;GwĂ&#x;JO L i n a BI E K Ĺ TA I T Ä–

Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas regionuose – vienas svarbiausiĹł ĹŞkio ministerijos prioritetĹł pastaraisiais metais skirstant Europos SÄ…jungos (ES) paramÄ…. IĹĄskirtinis dÄ—mesys regionams, ypaÄ? verslumui skatinti juose, iĹĄliks ir naujuoju finansavimo laikotarpiu. 3UĂ&#x;KURSĂ&#x;Ă&#x;TĂ„KSTĂ&#x;DARĂ&#x;BOĂ&#x;VIEĂ&#x;TĂ‹

‘SHUGLUELPRLUJDP\ERVFHFKjĂ?DOLDYDWLHNLDPDLĂ…Ă„$UYLÂłNDODNXWĂ˜IHUPĂ˜ 3DXNĂ…mLDLOHVLQDPLVSHFLDOLDLMLHPVJDPLQDPDLVĂ„$UYLÂłSDĂ…DUDLVPHWDLV EHQGURYHLĂ„$UYLNDODNXWDLÂłVXWHLNWDV(XURSRV6jMXQJRVYHWHULQDULMRVVHUWLILNDWDV

'DXJLDXQHJXGXĂ…LPWXVGDUERYLHWĂ˜6Ă‘GXYRVVRVWLQzMHVXNĂ‘UXVLEHQGURYz SULNODXVRĂ„$UYL³’PRQLĂ˜JUXSHLYDGRYDXMDPDL9LGPDQWR.XmLQVNR QXRWU 

2013-aisiais ES paramos lÄ—ĹĄas perskirsÄ?iusi ĹŞkio ministerija didĹžiausiÄ… jĹł srautÄ… nukreipÄ— ÄŻ regionus. Siekiant juose pagyvinti verslo kĹŤrimÄ…si sukurta nauja priemonÄ— „Asistentas-4â€?. Pagal jÄ… finansuojami informaciniai renginiai, skatinantys visuomenÄ—s, ypaÄ? jaunimo ir moterĹł, verslumÄ…, naujĹł smulkiojo ir vidutinio verslo subjektĹł steigimas ir plÄ—tra, verslo partnerystÄ—s projektai. Parama skirta projektams, kuriĹł ÄŻgyvendinimas apima kuo daugiau savivaldybiĹł, ypaÄ? tokias, kuriose verslumas maĹžiausias. Dabar pagal ĹĄiÄ… priemonÄ™ Lietuvos regionuose vykdoma 16 projektĹł, kuriĹł vertÄ— 13,92 mln. litĹł.

Projekto vykdytojai tikisi, kad paskatins kurtis bent 18 naujĹł smulkiojo ar vidutinio verslo ÄŻmoniĹł. Numatomas ĹĄiĹł projektĹł rezultatas – sukurti ir iĹĄsaugoti 2130 darbo vietĹł, pritraukti 429,31 mln. litĹł privaÄ?iĹł investicijĹł. Pasak M.Skarupsko, ĹĄios priemonÄ—s atsiradimÄ… lÄ—mÄ— nepakankama verslo konsultacijĹł pasiĹŤla regionuose. DaĹžnai ĹžmonÄ—s nesiryĹžta imtis verslo, nes mano, kad tai ne jĹł jÄ—goms, jiems trĹŤksta ĹžiniĹł, jie bijo ÄŻvairiĹł teisiniĹł formalumĹł. „TikimÄ—s, kad surengtos konsultacijos ir mokymai padÄ—s nugalÄ—ti ĹĄias ne visai pagrÄŻstas baimes, ÄŻkvÄ—ps Ĺžmones ÄŻgyvendinti savo idÄ—jas, ir verslo kĹŤrimo ledas mĹŤsĹł regionuose bus pralauĹžtasâ€?, – sakÄ— ĹŤkio viceministras.

Vieną priemonės „Asistentas-4� projektų „Verslo LAB’as� įgyvendina Šiaurės miestelio technologijų parkas. Jo metu aťtuoniuose miestuose rengiami mokymo renginiai apie verslo kōrimo pradŞiamokslį, pristatomi svarbiausi teisiniai ir finansiniai smulkiojo verslo kōrimo aspektai, pasakojama apie bendradarbystės tinklų kōrimą.

Ĺ˝monÄ—s noriai ateina ÄŻ mokymus ne tik iĹĄ smalsumo, bet ir pasiklausyti lektoriĹł. Projekto vykdy tojai tikisi, kad tokia veikla paskatins kurtis bent 18 naujĹł smulkiojo ar vidutinio verslo ÄŻmoniĹł. Ĺ iuo metu projektas jau ÄŻsibÄ—gÄ—jÄ™s – iĹĄ 24 mokymo renginiĹł ÄŻvyko 16. Juose apsilankÄ— daugiau nei 500 ĹžmoniĹł. Netrukus prasidÄ—s ir iki kitos vasaros truks kvalifikuotos konsultacijos ÄŻvairiais verslo kĹŤrimo klausimais. $OĂ&#x;MIĂ&#x;SI Ă&#x;BETĂ&#x;BIĂ&#x;JOĂ&#x;PRAĂ&#x;DwĂ&#x;TI

„SusidomÄ—jimas paskaitomis gana didelis. Kai kuriuose miestuose surenkame pilnas auditorijas, yra tekÄ™ net stabdyti registracijÄ…, – pasakojo Ĺ iaurÄ—s miestelio technologijĹł parko direktorius Gediminas PauliukeviÄ?ius. – TaÄ?iau renginiĹł dalyviai nÄ—ra drÄ…sĹŤs, juos reikia skatinti ÄŻsitraukti, net iĹĄsakyti savo nuomonÄ™. TÄ… patÄŻ galima pasakyti apie verslo kĹŤrimÄ…: regionĹł ĹžmonÄ—ms labai reikia padrÄ…sinimo, juos bĹŤtina mokyti, jiems patarti. Toks aktyvus skatinimas – vienintelÄ— teisinga kryptis, kuria turime eiti, jei norime iĹĄtraukti regionus iĹĄ snaudulio, o gal net merdÄ—jimo bĹŤklÄ—s.â€? G.PauliukeviÄ?ius teigÄ— matÄ…s teigiamĹł poslinkiĹł. Pirmiausia ĹžmonÄ—s noriai ateina ÄŻ tokius mokymus. Ir ne tik iĹĄ smalsumo, bet ir pasiklausyti ĹžinomĹł lektoriĹł. Jie jau turi ir konkreÄ?iĹł klausimĹł dÄ—l tinkamiausios verslo teisinÄ—s formos, domisi, kaip tvarkyti naujo verslo rinkodarÄ…, skatinti pardavimÄ…, susirasti partneriĹł.

3DVDN06NDUXSVNRVLHNLDPDUHJLR QXRVHVXNXUWLGDXJLDXGDUERYLHWĂ˜

'EĂ&#x;ROSĂ&#x;NAUĂ&#x;JIEĂ&#x;NOS â– ĂŽNLRPLQLVWHULMDÂą PODLNRWDUSLXDGPLQLVWUXRV DSLHPOUGOLWĂ˜(6VWUXN WĂ‘ULQzVSDUDPRVOzĂ…Ă˜3D UDPDEXVWHLNLDPDPRNV ORW\ULPDPVHNVSHULPHQ WLQHLSOzWUDLLULQRYDFLMRPV VPXONLRMRLUYLGXWLQLRYHUV ORSOzWUDLVNDWLQWLHQHUJLMRV YDUWRMLPXLSUDPRQzVÂ’PR QzVHPDĂ?LQWLĂ?PRJLĂ…NĂ˜MĂ˜ LĂ…WHNOLĂ˜NRQNXUHQFLQJXPXL GLGLQWLWXUL]PRULQNRGDUDL â–  1DXMXRMXILQDQVLQLXODLNR WDUSLXSDJDOYHUVORSULH PRQHVEXVUHPLDPRVWLN VPXONLRVLRVLUYLGXWLQzV Â’PRQzVRGLGĂ?LRVLRVSDUD PRVJDOzVJDXWLLQYHVWXR GDPRVÂ’PRNVOLQLXVW\UL PXVHNVSHULPHQWLQÂ?SOzWUj LULQRYDFLMDV â–  Ă„5HPVLPHYHUVOXPRVNDWLQL PRÂ’PRQLĂ˜WDUSWDXWLĂ…NXPR LUSURGXNW\YXPRGLGLQLPR LQLFLDW\YDVWDLSSDWHNR ORJLĂ…NĂ˜QDXMRYLĂ˜GLHJLPj 3DJULQGLQLDLPLQLVWHULMRV WLNVODLÂąSULWUDXNWLLQYHVWLFL MDVLUNXUWLQDXMDVGDUERYLH WDV´ÂąSDVDNRMRYLFHPLQLVW UDV06NDUXSVNDV â–  ĂŽNLRPLQLVWHULMDSDĂ?DGz MRGDULQWHQV\YHVQÂ?SDUD PjUHJLRQXRVHY\NGRPLHPV SURMHNWDPV-LHPVSDUDPD EXVWHLNLDPDSDODQNHVQz PLVVjO\JRPLV â–  1DXMXRMXSHULRGXGDXJGz PHVLREXVVNLULDPDLQYHVWD YLPXLQDXGRMDQWLVILQDQVL QzPLVSULHPRQzPLV SDVNR ORPLVJDUDQWLMRPLVUL]LNRV NDSLWDORIRQGDLVLUSDQ 7R NLDSDUDPDPDĂ?LDXLĂ…NUDLSR NRQNXUHQFLMjEHWROzĂ…RV JUÂ’Ă?WDLUJDOLEĂ‘WLSDQDXGR WRVSDNDUWRWLQDLLQYHVWXR MDQWÂ’NLWDVÂ’PRQHV â–  9HUVORVXEVLGLMĂ˜JDOLP\Ez LĂ…OLNVUHJLRQXRVHNXULXRVH VXQNLDXNXUWLYHUVOj â–  1XPDWRPDNDGSLUPLH MLNYLHWLPDLWHLNWLSDUDLĂ… NDVSDUDPDLJDXWLJDOLEĂ‘WL SDVNHOEWLMDXĂ…LDLVPHWDLV


LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

SPORTOĂ&#x;ARENA

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x; $.XEDLmLRQXRWU

SPORTAS

VARDAIĂ&#x;IRĂ&#x;VEIDAI

Virgilijus Alekna kukliai pasirodÄ— savo mÄ—gstamose varĹžybose. Garsaus disko metiko Ludviko Daneko atminimo turnyre ÄŒekijoje geriausiu bandymu 42 metĹł lietuvis liko penktas – 61 m 8 cm. Ĺ ÄŻ sezonÄ… Vokietijoje V.Alekna diskÄ… buvo nusviedÄ™s 65 m 76 cm. ÄŒekijoje geriausiai pasirodÄ— lenkas Piotras Malachowskis, diskÄ… nusviedÄ™s 67 m 26 cm. Antras liko vokietis Martinas Wierigas (65 m 54 cm), treÄ?ias – lenkas Robertas Urbanekas (63 m 91 cm), ketvirtas – estas Gerdas Kanteris (63 m 74 cm). V.Alekna laimÄ—jo ĹĄias varĹžybas ĹĄeĹĄiskart (1999, 2000, 2004, 2005, 2006, 2008 m.).

7UHmLRVLRVH/./ILQDOR UXQJW\QzVHĂ„1HSWĂ‘QRÂł NUHSĂ…LQLQNDLWXUzMR SDNHOWLUDQNDVLU SULSDĂ?LQWL3-DQNĂ‘QR YHGDPRVĂ„ĂŒDOJLULRÂł NRPDQGRVSUDQDĂ…XPj

DVIŽENKLIAI. P.Jankōnas pelnė 15 taťkų, atkovojo 12 kamuolių ir atliko 10 perdavimų

¡.EPTĂ„NO¨Ă&#x;JwGOSĂ&#x;FINALEĂ&#x;JAUĂ&#x;SENKA Sandis Uozuolinis baigÄ— ledo ritulininko karjerÄ…. Vienas geriausiĹł visĹł laikĹł Latvijos ledo ritulininkĹł apie tai praneĹĄÄ— televizijos laidoje. 41-eriĹł atletas artimiausiu metu turÄ—tĹł tapti politiko Einaro RepĹĄÄ—s ÄŻkurtos organizacijos „Latvijos ateities forumas“ sekretoriumi. S.Uozuolinis ledo ritulininko karjerÄ… pradÄ—jo 1990 metais Rygos „Dinamo“. Ĺ ioje ekipoje jis rungtyniavo ir 2009–2012 metais, ir praÄ—jusÄŻ sezonÄ…. Solt Leik SiÄ?io, Turino ir SoÄ?io Ĺžiemos olimpiniĹł ĹžaidyniĹł dalyvis 1996 metais su „Colorado Avalanche“ klubu tapo NHL Ä?empionu.

Serena Williams neapgynÄ— titulo ParyĹžiuje. PraÄ—jusiĹł metĹł atvirojo PrancĹŤzijos teniso Ä?empionato laimÄ—toja suklupo jau antrajame rate – vakar 32-ejĹł amerikietÄ— 2:6, 2:6 pralaimÄ—jo 20-metei 182 cm ĹŤgio Ispanijos atstovei Garbine Muguruzai, kuri pasaulio reitinge yra 35-oji. „Visas mano Ĺžaidimas buvo blogas“, – pripaĹžino pirmoji pasaulio raketÄ—. Vakar suklupo ir jos sesuo – Venus (29) 6:2, 3:6, 4:6 nusileido slovakei Annai Schmiedlovai (56).

Rafaelis van der Vaartas nevyks ÄŻ pasaulio Ä?empionatÄ… Brazilijoje. Labiausiai patyrÄ™s Olandijos futbolo rinktinÄ—s ĹžaidÄ—jas treniruoÄ?iĹł stovykloje patyrÄ— traumÄ… – susiĹžeidÄ— blauzdÄ…. „Hamburg“ praÄ—jusÄŻ sezonÄ… ĹžaidÄ™s 31 metĹł saugas R.van der Vaartas dalyvavo 2006 ir 2010 metĹł pasaulio Ä?empionatuose, o iĹĄ viso ĹĄalies rinktinei atstovavo 109 kartus.

3DXOLDXV-DQNĂ‘QRYH GDPLĂ„ĂŒDOJLULRÂłNUHSĂ…L QLQNDLSDURGzNDGSHO Q\WDLYDGLQDPL/./IL QDORIDYRULWDLV7UHmLD GLHQÂ’.ODLSzGRMH SDODXĂ?Â?Ă„1HSWĂ‘QjÂłNDX QLHmLDLVHULMRMHGzODXN VRĂ?LHGĂ˜SLUPDXMD ÄŽ KlaipÄ—dos „Švyturio“ arenÄ… „Žalgiris“ ĹžengÄ— tinkamai nusiteikÄ™s ir perÄ—mÄ— iniciatyvÄ… kovoje dÄ—l Lietuvos Ä?empiono titulo. Pirmojo LKL aukso Ĺžiedo siekiantys Justinas Dentmonas (21 taĹĄkas) ir Ĺ arĹŤnas JasikeviÄ?ius (14) ĹžaidÄ— rezultatyviai, bet dar ÄŻspĹŤdingiau vakar rungtyniavo P.JankĹŤnas. Jau 7 kartus Lietuvos Ä?empionu tapÄ™s „Žalgirio“ kapitonas vakar aikĹĄtÄ™ paliko su trigubu dviĹženkliu: pelnÄ— 15 taĹĄkĹł, atkovojo 12 kamuoliĹł ir atliko net 10 rezultatyviĹł perdavimĹł. Toks ÄŻspĹŤdingas P.JankĹŤno Ĺžaidimas garantavo Kauno komandai sÄ—kmÄ™ KlaipÄ—doje ir tai, kad dabar „Žalgiris“ perÄ—mÄ— namĹł sienĹł pranaĹĄumÄ… LKL finalo serijoje iki 4 pergaliĹł. Vertinimai. „Vyrai ĹĄiandien parodÄ— charakterÄŻ, – dĹžiaugÄ—si „Žalgirio“ treneris Gintaras Krapikas. – Ĺ˝aidÄ—me labai susikaupÄ™ ir beveik visÄ… laikÄ… kontroliavome rungtyniĹł eigÄ….“ PirmÄ… jÄŻ finalo maÄ?Ä… KlaipÄ—doje 71:59 laimÄ—jo „NeptĹŤnas“, o antrosiose rungtynÄ—se Kaune stipresni buvo „Žalgirio“ krepĹĄininkai (92:83). Ketvirtoji finalo dvikova ĹĄeĹĄtadienÄŻ vyks Kaune, penktoji antradienÄŻ – vÄ—l KlaipÄ—doje. „Du mĹŤĹĄius pralaimÄ—jome, bet dar galime laimÄ—ti karą“, – baltos vÄ—liavos dar nekÄ—lÄ— „NeptĹŤno“ treneris Kazys Maksvytis. Lyderis. NBA labai vertinami dviĹženkliai rodikliai trijose statistikos kategorijose labai retai pasitaiko Europos krepĹĄinyje. TaÄ?iau P.JankĹŤnui pavyko tai pasiekti. „Mes ir vÄ—l neiĹĄsprendÄ—me tos

min. tĹĄk. 2 tĹĄk. 3 tĹĄk. 1 tĹĄk. a.k. r.p. p.k. kl. pr. n.k.

paÄ?ios uĹžduoties, – turÄ—jo pripaĹžinti K.Maksvytis. – Kai dvigubinome gynybÄ…, jis atlikdavo rezultatyvius perdavimus. Kai nedvigubinome – jis rinko taĹĄkus ir kovojo dÄ—l kamuoliĹł. Tai labai aukĹĄto lygio krepĹĄininkas.“

„Norint laimÄ—ti prieĹĄ „ŽalgirÄŻâ€œ, reikia suĹžaisti kone idealias rungtynes, bet galimybiĹł dar turime.“ .0DNVY \WLV

Naudingiausio LKL krepĹĄininko buvo pilna aikĹĄtÄ—je – jis surinko 31 naudingumo balÄ…. Be to, P.JankĹŤnui bĹŤnant aikĹĄtÄ—je „Žalgiris“ vakar sukaupÄ— didĹžiausiÄ… persvarÄ… – pelnytĹł ir praleistĹł taĹĄkĹł santykis buvo plius 17. „ManÄ™s toks jo Ĺžaidimas nenustebino, nors neĹžinojau, kad jis pasiekÄ— trigubÄ… dviĹženklÄŻ, – kalbÄ—jo G.Krapikas. – TodÄ—l Paulius ir yra komandos kapitonas. Jis reikalingas tokiais momentais. Ĺ ÄŻkart jis tai dar sykÄŻ ÄŻrodÄ—.“

min. tĹĄk. 2 tĹĄk. 3 tĹĄk. 1 tĹĄk. a.k. r.p. p.k. kl. pr. n.k.

PradĹžia. Skirtingai nei pirmajame maÄ?e, kai dvitaĹĄkius metÄ— tik 29 proc. taiklumu, treÄ?iosiose finalo rungtynÄ—se „Žalgirio“ priekinÄ— linija dominavo po krepĹĄiais. Be to, Ĺ .JasikeviÄ?iaus ir ArtĹŤro GudaiÄ?io derinys „du prieĹĄ du“ veikÄ— sklandĹžiai ir rezultatyviai. TodÄ—l „Žalgiris“ jau antrajame kÄ—linyje turÄ—jo 21 taĹĄko persvarÄ…, o iki pertraukos surinko 51 taĹĄkÄ… – vos 8 taĹĄkais maĹžiau, nei pelnÄ— per visÄ… pirmÄ… jÄŻ finalo maÄ?Ä…. GaudynÄ—s. „NeptĹŤnas“ atgijo treÄ?iajame kÄ—linyje, kai Martyno MaĹžeikos (21 taĹĄkas) ir Mariaus Runkausko (18 taĹĄkĹł) taikliais metimais sukÄ—lÄ— audrÄ… tribĹŤnose ir sumaĹžino skirtumÄ… iki 6 taĹĄkĹł (61:67). TaÄ?iau P.JankĹŤnas ir ArtĹŤras Milaknis smeigÄ— po du tritaĹĄkius ir atvÄ—sino „NeptĹŤną“. „PralaimÄ—jome, bet pasiduoti nenorime, – sakÄ— „NeptĹŤno“ treneris K.Maksvytis. – Ĺ˝inoma, norint vÄ—l laimÄ—ti prieĹĄ „ŽalgirÄŻâ€œ, reikia suĹžaisti kone idealias rungtynes, bet galimybiĹł dar turime.“ SkaiÄ?iai. 53 proc. – tokiu taik-

lumu „Žalgiris“ vakar metÄ— ir dvitaĹĄkius, ir tritaĹĄkius. Be to, Kauno krepĹĄininkai pirmÄ…syk ÄŻtikinamai finale laimÄ—jo kovÄ… dÄ—l kamuoliĹł (42:31). Trimitas. Lietuvos himnÄ… prieĹĄ rungtynes atliko KlaipÄ—dos meras Vytautas Grubliauskas. DĹžiazo virtuozas ne dainavo, o melodijÄ… sugrojo trimitu. Gandas. AntradienÄŻ graikĹł Ĺžiniasklaidoje pasirodÄ— naujiena, esÄ… kitÄ… sezonÄ… Ĺ .JasikeviÄ?ius gali tapti „Žalgirio“ treneriu. GraikĹł ĹĄaltiniĹł teigimu, Kauno klubas jau pasiĹŤlÄ— 38 metĹł krepĹĄininkui trejĹł metĹł sutartÄŻ. Bet „Žalgirio“ atstovas Almantas Kiveris ĹĄiuos gandus neigÄ—. „Šiuo metu komanda susitelkusi ÄŻ LKL finalÄ… ir jokiĹł pasiĹŤlymĹł nÄ—ra. Kai baigsis sezonas, iĹĄkart sÄ—sime ir ĹžiĹŤrÄ—sime“, – sakÄ— A.Kiveris. Kiek anksÄ?iau Ĺ .JasikeviÄ?ius sakÄ—, kad dar nÄ—ra apsisprendÄ™s, ar kitais metais tÄ™s ĹžaidÄ—jo karjerÄ…. 2012 metĹł vasarÄ… jis buvo sulaukÄ™s pasiĹŤlymo treniruoti AtÄ—nĹł „Panathinaikos“ komandÄ…, kurioje yra ĹžaidÄ™s kelis sezonus. (LR)


VSRUWRDUHQD

0*HFHYLmLXVSDWDLNzWULWDĂ…NLXVLUSHOQzWDĂ…NXVWDmLDXYLOQLHmLĂ˜VQDLSHULRUH]XOWDW\YXPRSHUJDOHLQHXĂ?WHNR

SPRAGA. „Lietuvos ryto“ ekipos atsarginiai pelnÄ— tik 9 taĹĄkus

%NERĂ&#x;GIĂ&#x;JgĂ&#x;PAĂ&#x;LIĂ&#x;KOĂ&#x;ANTĂ&#x;SUOĂ&#x;LO 6NDQGXRGDPLĂ„0RORGF\ÂłSXVWUHmLRWĂ‘NVWDQmLRUX VĂ˜DWVLVWRMÂ?GzNRMRVDYRĂ…DXQXROLDPVĂ„1LĂ?QLM1RY JRURGÂłNUHSĂ…LQLQNDPVNDLMLHSHUJDOHSULHĂ…Ă„/LHWX YRVU\WjÂłSUDGzMR-XQJWLQzVO\JRVSXVILQDOÂ’ R e m i g i ju s K A Z I L IO N I S Specialiai LR, Ĺ˝emutinis Naugardas

Ĺ aunuoliai vakar galÄ—jo bĹŤti ir Vilniaus krepĹĄininkai, jei komandos starto penketas bĹŤtĹł sulaukÄ™s deramos atsarginiĹł paspirties. Bet vakar rungtynes pradÄ—jÄ™ penki vilnieÄ?iai surinko 72 taĹĄkus ir sugriebÄ— 24 kamuolius, o keturi nuo suolo pakilÄ™ „Lietuvos ryto“ ĹžaidÄ—jai ÄŻmetÄ— tik 9 ir atkovojo 3. Serija iki trijĹł pergaliĹł ĹĄÄŻvakar bus tÄ™siama Ĺ˝emutiniame Naugarde. MaÄ?o pradĹžia – 18 val. 30 min. Lietuvos laiku.

„TurÄ—jome ĹžaidÄ—jĹł, kurie ÄŻ aikĹĄtÄ™ ĹžengÄ— nuo suolo, bet liko pasyvĹŤs. Teko Ĺžaisti darant maĹžiau keitimĹł.“ '$GRPDLWLV

„Klaidos ginantis lÄ—mÄ—, kad pabaigoje atsilikdami keliais taĹĄkais negalÄ—jome persverti rezultato ir perlauĹžti rungtyniĹłâ€œ, – apgailestavo „Lietuvos ryto“ treneris Dainius Adomaitis. Iki pertraukos. Ĺ eimininkai maÄ?Ä… pradÄ—jo spurtu 7:0. PusiausvyrÄ… atkurti padÄ—jo taikli Martyno GeceviÄ?iaus ranka. Per pirmÄ… jÄŻ kÄ—linÄŻ jis pataikÄ— 4 iĹĄ 5 tritaĹĄkiĹł, o iĹĄ viso surinko 14 taĹĄkĹł. TaÄ?iau vilnieÄ?iĹł priekinÄ— linija tylÄ—jo – vos 1 dvitaĹĄkis iĹĄ 9, ir „NiĹžnij Novgorod“ ketvirtÄŻ laimÄ—jo 25:19. Netrukus Tayloras Rochestie pataikÄ— ĹĄeĹĄtÄ… jÄŻ rusĹł ekipos tritaĹĄkÄŻ – skirtumas tapo 9 taĹĄkai, o 14-Ä…jÄ… min. padidÄ—jo iki 11. Dainiaus AdomaiÄ?io minutÄ—s pertraukÄ—lÄ— pagaliau padÄ—jo sustabdyti metimĹł lietĹł, o Omaro Cooko, Dariaus Songailos ir Juano Palacioso taĹĄkai iĹĄlygino rezultatÄ… – 40:40. Po pertraukos. Kova vyko

taĹĄkas ÄŻ taĹĄkÄ…. DaĹžniau pirmavo ĹĄeimininkai, nes galÄ—jÄ™ perimti iniciatyvÄ… „Lietuvos ryto“ ĹžaidÄ—jai keliskart neatkovojo svarbiĹł kamuoliĹł, puldami vaikiĹĄkai klydo. Tai lÄ—mÄ—, kad per paskutinÄ™ treÄ?iojo kÄ—linio minutÄ™ „NiĹžnij Novgorod“ atsiplÄ—ĹĄÄ— 63:56. Vis dÄ—lto „Lietuvos rytas“ greit panaikino skirtumÄ…, kol likus maĹžiau kaip 2 min. J.Palaciosas baudĹł metimais iĹĄlygino rezultatÄ… – 74:74. Kai likus 33 sek. sveÄ?iams atsiliekant 78:81 iĹĄ lanko iĹĄsisuko Gedimino Oreliko tritaĹĄkis, o „NiĹžnij Novgorod“ sumetÄ— dvi baudas, vilnieÄ?iai buvo ÄŻsprausti ÄŻ kampÄ… ir nebeiĹĄsikapstÄ—. KrĹŤvis. VakarykĹĄtÄ—je dvikovoje kertiniai „Lietuvos ryto“ ĹžaidÄ—jai ant parketo paliko daugybÄ™ jÄ—gĹł. M.GeceviÄ?ius ĹžaidÄ— 36 min., naudingiausias maÄ?o krepĹĄininkas J.Palaciosas (31 balas, 18 taĹĄkĹł, 13 atkovotĹł kamuoliĹł) – 34, G.Orelikas – 30, O.Cookas – 29. „Tie, kurie ÄŻ aikĹĄtÄ™ Ĺžengia nuo suolo, turi ÄŻlieti energijos. Jeigu komanda neturi keturiĹł praĹžangĹł, bĹŤtina Ĺžaisti agresyviai. Jie privalo iĹĄmuĹĄti varĹžovus iĹĄ ritmo, perimti kamuoliĹł. Ĺ ÄŻkart turÄ—jome ĹžaidÄ—jĹł, kurie ÄŻ aikĹĄtÄ™ ĹžengÄ— nuo suolo, bet liko pasyvĹŤs. Tad teko apsisprÄ™sti remtis maĹžiau keitimĹłâ€œ, – aiĹĄkino D.Adomaitis. Kaip lyderiai per 20 valandĹł atsigaus prieĹĄ antrÄ… jÄŻ maÄ?Ä… – didĹžiausias galvosĹŤkis „Lietuvos ryto“ treneriams. Jie Ĺ˝emutiniame Naugarde turi tiktai deĹĄimt ĹžaidÄ—jĹł. Traumuoti Eimantas BendĹžius ir Renaldas Seibutis liko Vilniuje, o su komanda ÄŻ Ĺ˝emutinÄŻ NaugardÄ… atskridÄ™s Antanas Kavaliauskas nÄ—ra registruotas JungtinÄ—s lygos varĹžyboms. „NÄ—ra ko daug galvoti. Reikia pasirengti ir kovoti dÄ—l pergalÄ—s“, – nukirto D.Adomaitis. Ĺ ĹŤviai. „NiĹžnij Novgorod“ komanda vakar iĹĄ toli metÄ— daĹžniau negu iĹĄ arti: 15 iĹĄ 33 tritaĹĄ-

*UNGĂ&#x;TIĂ&#x;NwĂ&#x;LYĂ&#x;GA 0USĂ&#x;FIĂ&#x;NAĂ&#x;LIOĂ&#x; OSIOSĂ&#x;RUNGĂ&#x;TY NwSĂ&#x;¡.IĂ€Ă&#x;NIJĂ&#x;.OVĂ&#x;GOĂ&#x;ROD¨Ă&#x;ÂŚĂ&#x;Ă&#x; ¡,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VOSĂ&#x;RYĂ&#x;TAS¨Ă&#x;  75RFKHVWLH'7KRPSVR QDV6$QWRQRYDV-%D EXULQDV3.RURENRYDV 93DQLQDVLU3*XEDQRYDVSR '&KYRVWRYDVLU9,YOHYDV SR0*HFHYLmLXV WULWDĂ…NLĂ˜ -3DODFLRVDV DWNNDP '6RQJDLOD GYLWDĂ…NLĂ˜ 2&RRNDV *2UHOLNDV='RZGHOODV 6-HORYDFDV7/\GHND

kiĹł ir 14 iĹĄ 29 dvitaĹĄkiĹł. VilnieÄ?iai deramai atsakÄ— tritaĹĄkiais (12 iĹĄ 23), bet kankinosi po krepĹĄiais – 14 iĹĄ 36. „Savi“ metimai ypaÄ? nekrito D.Songailai – 6 iĹĄ 17 dvitaĹĄkiĹł. ÄŽvertinimas. M.GeceviÄ?ius, vakar pataikÄ™s 7 iĹĄ 11 tritaĹĄkiĹł, per treÄ?iÄ…sias pusfinalio serijos rungtynes sekmadienÄŻ Vilniuje atsiims asmeninÄŻ prizÄ…. „Lietuvos ryto“ gynÄ—jas pripaĹžintas geriausiu JungtinÄ—s lygos Ä?empionato lietuviu krepĹĄininku. „AĹĄ esu maloniai nustebintas. Manau, kad tokio ÄŻvertinimo galÄ—jo tikÄ—tis bent keli kiti ĹžaidÄ—jai, ir ne tik iĹĄ mano komandos“, – sakÄ— krepĹĄininkas. Sezonas. Tai buvo treÄ?ioji „Lietuvos ryto“ ir „NiĹžnij Novgorod“ akistata ĹĄÄŻ sezonÄ…. JungtinÄ—s lygos A grupÄ—je vilnieÄ?iai laimÄ—jo dukart – 70:66 spalÄŻ Rusijoje ir 82:71 sausÄŻ Vilniuje. Kelias. „Lietuvos ryto“ pergalÄ™ ketvirtfinalyje 3:0 prieĹĄ LiubercĹł „Triumf“ krepĹĄinio ekspertai laikÄ— dÄ—sninga, o „NiĹžnij Novgorod“ pasirodymas pavadintas staigmena. Ĺ˝emutinio Naugardo ekipa patiesÄ— ketvirtfinalio poros favorite laikytÄ… Maskvos „Chimki“. Rimo KurtinaiÄ?io komanda serijoje nesugebÄ—jo laimÄ—ti nÄ— sykio – 0:3. „Tai ekipa, kuri sezonui ÄŻsibÄ—gÄ—jant ĹžaidÄ— vis geriau. Neatsitiktinai „NiĹžnij Novgorod“ pateko ÄŻ Europos taurÄ—s pusfinalÄŻ, kur jÄ… sustabdÄ— tik bĹŤsima Ä?empionÄ— „Valencia“. Taip pat neatsitiktinai ji sutvarkÄ— „Chimki“, – sakÄ— D.Adomaitis.

KREP¸INIOĂ&#x;ORBITA MaĹžeikiai nesnaudĹžia Ĺ iĹł metĹł NacionalinÄ—s krepĹĄinio lygos (NKL) Ä?empionas „MaĹžeikiĹłâ€œ klubas pradÄ—jo salÄ—s rekonstrukcijÄ…. Ji kainuos apie pusantro milijono litĹł. Klubas su miesto savivaldybe ryĹžosi ĹĄiam Ĺžingsniui, kai ÄŻsitikino, kad nÄ—ra kitos galimybÄ—s prasibrauti tarp stipriausiĹł Lietuvos krepĹĄinio komandĹł. „SalÄ—je keiÄ?iamos grindys, ÄŻrengiama ventiliacijos sistema, keiÄ?iamas apĹĄvietimas, ÄŻrengiami erdvesni persirengimo kambariai, bus keiÄ?iama ĹĄvieslentÄ—, atsiras naujos krepĹĄinio lentos. Tam ruoĹĄÄ—mÄ—s seniai ir tikimÄ—s, kad viskÄ… pavyks baigti sÄ—kmingai, – Ĺ˝iniĹł radijui sakÄ— „MaĹžeikiĹłâ€œ klubo direktorius Giedrius PetruleviÄ?ius. – RugpjĹŤÄ?io 30-Ä…jÄ… turÄ—tume baigti darbus.“ Netinkama salÄ— pernai „MaĹžeikiams“ uĹžkirto keliÄ… ÄŻ Lietuvos krepĹĄinio lygÄ… (LKL). Lygos vadovai birĹželÄŻ lankysis MaĹžeikiuose ir ÄŻvertins darbus. G.PetruleviÄ?ius teigÄ—, kad kai kurie ĹžaidÄ—jai komandoje liks, taÄ?iau ji bus buriama iĹĄ naujo, nes visos sutartys yra pasibaigusios. „Planuojame pasistiprinti keliais ĹžaidÄ—jais, kurie galÄ—tĹł padÄ—ti kovoti dÄ—l ne paskutiniĹł vietĹł. PirmÄ… jÄŻ sezonÄ… LKL siektume patekti tarp 8 geriausiĹł komandĹł ir Ĺžaisti atkrintamosiose varĹžybose“, – teigÄ— klubo vadovas.

NesulaikÄ— snaiperiĹł NBA VakarĹł konferencijos finalÄ… tvirtai pradÄ—jÄ™ „San Antonio Spurs“ krepĹĄininkai pradÄ—jo klupti. Ketvirtosiose serijos rungtynÄ—se jie iĹĄvykoje 92:105 nusileido „Oklahoma City Thunder“ komandai ir patyrÄ— antrÄ… jÄ… nesÄ—kmÄ™ iĹĄ eilÄ—s. Serijos rezultatas tapo lygus 2:2. „Spurs“ krepĹĄininkai nesusitvarkÄ— su dviem „Thunder“ lyderiais – jie kartu pelnÄ— daugiau nei pusÄ™ komandos taĹĄkĹł. Russellas Westbrookas suĹžaidÄ— kol kas geriausias sezono rungtynes – surinko 40 taĹĄkĹł (pataikÄ— 12 iĹĄ 24 metimĹł), atkovojo 5 kamuolius, atliko 10 perdavimĹł, perÄ—mÄ— 5 kamuolius. Daugiau taĹĄkĹł atkrintamosiose varĹžybose jis pelnÄ— tik 2012-aisiais (43). Kevinas Durantas pelnÄ— 31 taĹĄkÄ… (11/22 metimĹł), atkovojo 5 kamuolius ir atliko 5 perdavimus. „Svarbiausia, kad iĹĄkovojome

pergalę“, – sakÄ— R.Westbrookas. Netaikliai atakavusi „Spurs“ ekipa ryĹĄkaus lyderio neturÄ—jo – prancĹŤzai Tony Parkeris ir Borisas Diaw (10 atk. kam.) pelnÄ— po 14 taĹĄkĹł. Penktosios rungtynÄ—s – penktadienÄŻ San Antonijuje.

L.Kleiza ĹžengÄ— ÄŻ finalÄ… Stambulo „Fenerbahce“ krepĹĄininkai Turkijos lygos pusfinalyje pasiekÄ— tris labai panaĹĄias pergales, laimÄ—jo serijÄ… 3:0 ir po dviejĹł sezonĹł pertraukos pateko ÄŻ finalÄ…. AntradienÄŻ treÄ?iosiose pusfinalio rungtynÄ—se „Fenerbahce“ iĹĄvykoje nugalÄ—jo Izmyro „Karsiyaka“ ekipÄ… 74:67, o „kanarÄ—liĹłâ€œ puolÄ—jas Linas Kleiza per 25 min. pelnÄ— 14 taĹĄkĹł. TreÄ?ioji pergalÄ— buvo tarsi dviejĹł pirmĹłjĹł kopija. Stambulo komanda pirmuosius du kÄ—linius varĹžovĹł niekuo nepranoko, taÄ?iau iĹĄkart po pertraukos pradÄ—jo Ĺžaisti daug geriau ir ÄŻgijo lemiamÄ… pranaĹĄumÄ…. Nors Izmyro krepĹĄininkai rankĹł nenuleido, sukurti rimtos intrigos jiems nepavyko. „Prie ĹĄios pergalÄ—s prisidÄ—jo visi krepĹĄininkai, – kalbÄ—jo „Fenerbahce“ treneris Ĺ˝eljko ObradoviÄ?ius. – Ĺ ÄŻ sezonÄ… mums ne viskas klostÄ—si gerai, todÄ—l privalÄ—jome patekti ÄŻ ĹĄÄŻ finalÄ…. TaÄ?iau jame susidursime su labai stipriais varĹžovais.“ Su kuo „Fenerbahce“ Ĺžais finale, dar neaiĹĄku. Kitoje pusfinalio serijoje Bandirmos „Banvit“ ir Stambulo „Galatasaray“ per pirmÄ…sias dvejas rungtynes Bandirmoje pasidalijo po pergalÄ™. „Fenerbahce“ finale Ĺžais pirmÄ… kartÄ… nuo 2011 metĹł, kai pastarÄ…jÄŻ sykÄŻ tapo Turkijos Ä?empionu. UĹžpernai ir pernai „Fenerbahce“ iĹĄ kovos dÄ—l aukso pasitraukÄ— labai anksti – du sezonus iĹĄ eilÄ—s iĹĄkrito jau ketvirtfinalyje.

VarĹžybas tik stebi SlovÄ—nijos lygos finale ÄŻ priekÄŻ iĹĄsiverŞė Novo Mesto „Krka“, treÄ?iosiose serijos rungtynÄ—se sutriuĹĄkinusi be traumuoto Deivido Gailiaus ĹžaidĹžianÄ?iÄ… Liublianos „Olimpija“ komandÄ… 82:58. Aleksandaro DĹžikiÄ?iaus treniruojama „Krka“ ekipa serijoje iki trijĹł pergaliĹł pirmauja 2:1. O visÄ… pavasarÄŻ nuo traumĹł kenÄ?ianti „Olimpija“ prarado dar vienÄ… ĹžaidÄ—jÄ…. Antrajame kÄ—linyje susidĹŤrÄ™s su varĹžovu susiĹžeidÄ— ir ÄŻ aikĹĄtÄ™ nebegrÄŻĹžo Dino MuriÄ?ius. (LR)

¸VIESLENTw +REPĂ&#x;¸IĂ&#x;NIS ."!Ă&#x;jEMĂ&#x;PIOĂ&#x;NAĂ&#x;TAS9DNDUĂ˜NRQIHUHQ FLMRVILQDORNHWYLUWRVLRVUXQJW\QzV LNL SHUJDOLĂ˜ Ă„2NODKRPD&LW\7KXQ GHU³¹Ä6DQ$QWRQLR6SXUVÂł 5:HVWEURRNDV.'XUDQWDV 73DUNHULVLU%'LDZSRVHULMD 4URĂ&#x;KIĂ&#x;JOSĂ&#x;LYĂ&#x;GA3XVILQDOLRWUHmLRVLRV UXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ˜ ,]P\UR Ă„.DUVL\DND³¹6WDPEXORĂ„)HQHUEDKFHÂł /.OHL]DPLQ VHULMD 3LOĂ&#x;VwĂ&#x;NIĂ&#x;JOSĂ&#x;LYĂ&#x;GA)LQDORWUHmLRVLRV UXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ˜ 1RYR0HVWR Ă„.UND³¹/LXEOLDQRVĂ„2OLPSLMDÂł '*DL

OLXVWUDXPXRWDV VHULMD )TAĂ&#x;LIĂ&#x;JOSĂ&#x;LYĂ&#x;GA.HWYLUWILQDOLRSHQN WRVLRVUXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ˜ 0LODQRĂ„(PSRULR$UPDQL³¹3LVWRMRV Ă„*LRUJLR7HVLÂł VHULMD 

&UTĂ&#x;BOĂ&#x;LAS ,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VOSĂ&#x;!Ă&#x;LYĂ&#x;GADVLVWXUDV$O\ WDXVĂ„'DLQDYD³¹*DUJĂ?GĂ˜Ă„%DQJDÂł  .%DOmLĂ‘QDV  +ONTĂ&#x;ROĂ&#x;LIĂ&#x;NwSĂ&#x;RUNGĂ&#x;TYĂ&#x;NwS0ROGRYDÂą .DQDGD-XQJWLQLDL$UDEĂ˜(P\UDWDL Âą$UPzQLMD3UDQFĂ‘]LMDÂą1RU YHJLMD-$9Âą$]HUEDLGĂ?DQDV 3LHWĂ˜.RUzMDÂą7XQLVDV $)3Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

Ă„9WEOHDJXHFRPÂłQXRWU

Ă&#x;PJHJXĂ?zVG

3UDQFĂ‘]LMRVIXWEROLQLQNDLNRQWUROLQzVHUXQJW\QzVHVXWULXĂ…NLQRQRUYHJXV


PRAMOGOSĂ&#x; Ă&#x;TV

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

6.45 TeleparduotuvÄ—. 7.00 Animacinis serialas „Legenda apie Korą“ (N-7) (kart.). 7.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.). 8.00 TV serialas „Brazilijos aveniu“ (51) (N-7). 9.05 TV serialas „MeilÄ—s sĹŤkuryje“ (1893). 10.10 TV serialas „Visada sakyk „visada“ (4) (N-7). 11.15 TV serialas „Inspektorius MaĹžylis“ (N-7) (kart.).

6.35 Animacinis serialas „Žuviukai burbuliukai“ (21). 7.00 Animacinis serialas „MaĹžieji Tomas ir DĹžeris“ (19). 7.25 Animacinis f. „Dvi pasakos“ (kart.). 7.40 Animacinis f. „PinigÄ—lis“ (kart.). 7.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindĹžeris“ (158) (N-7). 8.50 24 valandos (N-7) (kart.). 9.50 KK2. Informacijos ĹĄou (N-7) (kart.). 10.45 Patrulis (N-7) (kart.). 11.25 KK2 penktadienis (N-7) (kart.).

6.44 TV parduotuvÄ—. 7.00 Repor teris. InformacinÄ— publicistinÄ— laida. 7.45 Ĺ˝iniĹł naujienos. Humoro laida. VedÄ—jas T.AuguceviÄ?ius (N-7). 8.00 TV serialas „Albanas“ (60) (N-7). 9.05 Dokumentinis f. „TyrinÄ—tojai. Caro archyvas“. Rusija, 2007 m. (N-7). 10.10 TV serialas „Kobra 12“ (6) (N-7). 11.15 Repor teris. InformacinÄ— publicistinÄ— laida.

7.00 TV serialas „Muchtaro sugrÄŻĹžimas“ (N-7) (kart.). 8.00 Yra, kaip yra. PokalbiĹł ĹĄou (N-7) (kart.). 9.00 MistinÄ—s istorijos. SensacijĹł ĹĄou (N-7) (kart.). 10.00 Ekstrasensai prieĹĄ nusikaltÄ—lius (N-7) (kart.). 11.00 TV serialas „ProkurorĹł patikrinimas“ (N-7) (kart.).

12.20 Stilius (kart.). 13.10 Ĺ˝ingsnis po Ĺžingsnio. BĹŤstas (kart.). 13.25 DÄ—mesio centre. VedÄ—jas E.Jakilaitis (kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, Lietuva! TiesioginÄ— aktualijĹł laida. 14.00, 15.30 Ĺ˝inios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor tas. 15.55 TV serialas „Komisaras Reksas“ (38) (N-7). 17.00 TV serialas „Šerloko Holmso nuotykiai“ (10) (N-7). 18.00 Ĺ iandien. AktualijĹł laida (su ver timu ÄŻ gestĹł kalbÄ…). 18.40 Spor tas. 18.45 Orai. 18.50 „NaisiĹł vasara“ (83). 19.20 Taip. Ne. TV Ĺžaidimas. VedÄ—jas A.Valinskas.

12.50 Animacinis serialas „Ragai ir kanopos sugrÄŻĹžta“ (7). 13.20 Animacinis serialas „AnÄ?iukas Donaldas ir draugai“ (67). 13.50 Animacinis serialas „Legenda apie Korą“ (12) (N-7). 14.20 Animacinis serialas „Simpsonai“ (3) (N-7). 14.50 TV serialas „Nuostabi meilė“ (34, 35) (N-7). 16.45 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (7, 8) (N-7). 17.50 Kvieskite daktarÄ…! Medicinos pokalbiĹł ĹĄou. VedÄ—jai J.JankeviÄ?ius ir A.Unikauskas (N-7). 18.30 TV3 Ĺžinios. 19.20 TV3 spor tas. 19.25 TV3 orai. 19.30 TV pagalba. SocialinÄ—s dokumentikos laida. VedÄ—jas E.Knispelis (N-7).

12.55 Animacinis serialas „Kempiniukas PlaÄ?iakelnis“ (1). 13.20 „Ogis ir tarakonai“ (35). 13.30 Animacinis f. „MaĹĄa jau nebe tinginė“. Rusija, 1978 m. 13.45 Animacinis f. „MaĹĄa ir stebuklinga uogienė“. Rusija, 1979 m. 13.55 TV serialas „Pavogtas gyvenimas“ (19) (N-7). 15.00 TV serialas „MeilÄ— ir bausmė“ (51) (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. InformacinÄ— pokalbiĹł laida. VedÄ—jai Ĺ˝.VaĹĄkytÄ— ir P.SkuÄ?as. 17.30 24 valandos. SocialinÄ— aktualijĹł laida. VedÄ—jas G.LeĹĄkeviÄ?ius (N-7). 18.30 Ĺ˝inios. Kriminalai. 19.25 Spor tas. Orai. 19.30 Valanda su RĹŤta. PokalbiĹł laida. VedÄ—ja R.MikelkeviÄ?iĹŤtÄ—.

12.00 Pasaulis X. Laida apie parapsichologijÄ…. VedÄ—jas M.VaitiekĹŤnas (N-7). 13.00 SÄ…mokslo teorija. DebatĹł laida. VedÄ—jas A.KliveÄ?ka (N-7). 14.00 Lietuva tiesiogiai. AktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ—ja D.Ĺ˝eimytÄ—. 14.35 TV parduotuvÄ—. 14.50 TV serialas „Komisaras Megrė“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Ĺ˝inios. 16.18, 17.18, 18.27 Orai. 16.20 NamĹł daktaras. Sveikatinimo laida. VedÄ—jas gyd. G.ApanaviÄ?ius. 17.20 Lietuva tiesiogiai. AktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ—ja D.Ĺ˝eimytÄ—. 18.30 JungtinÄ— lyga. Ĺ˝emutinio Naugardo „NiĹžnij Novgorod“ – Vilniaus „Lietuvos rytas“. TiesioginÄ— transliacija iĹĄ Rusijos.

12.00 Kalbame ir rodome. VedÄ—jas L.ZakoĹĄanskis (N-7). 13.00 TV serialas „Muchtaro sugrÄŻĹžimas“ (N-7) (kart.). 14.00 Pragaro vir tuvÄ—. RealybÄ—s ĹĄou (N-7). 15.00 TV serialas „NugalÄ—toja“ (32, 33). 16.00 TV serialas „ProkurorĹł patikrinimas“ (1) (N-7). 17.00 TV serialas „Muchtaro sugrÄŻĹžimas“ (N-7). 18.00 Ĺ˝inios. 18.25 TV serialas „Mentalistas“ (9) (N-7). 19.30 TV serialas „Du su puse vyro“ (7) (N-7).

20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 KultĹŤra. 21.05 Spor tas. 21.10 Orai. 21.15 DÄ—mesio centre. VedÄ—jas E.Jakilaitis. 21.45 Istorijos detektyvai. VedÄ—jas V.Savukynas. Per pertraukÄ… – 22.00 Loterija „Perlas“. 23.00 Vakaro Ĺžinios. 23.15 UĹžsienio naujienos. 23.20 Spor tas. 23.25 Orai. 23.30 TV serialas „Šnipai“ (30) (N-7). 0.30 TV serialas „Senis“ (118) (N-7). 1.40 DÄ—mesio centre (kart.).

20.00 Kitoks tyrimas. EkstrasensĹł tiesa. ParanormaliĹł tyrimĹł laida (N-7). 21.00 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (77) (N-7). 21.30 TV3 vakaro Ĺžinios. 21.50 TV3 spor tas. 21.53 TV3 orai. 21.55 Ĺ˝alioji enciklopedija. 22.00 TV serialas „GelbÄ—tojĹł bĹŤrys“ (4) (N-7). 23.00 „ParanormalĹŤs reiĹĄkiniai III“. Siaubo. ReĹž. H.Joostas ir A.Schulmanas. JAV, 2011 m. (S). 0.45 TV serialas „24 valandos“ (22) (N-14). 1.40 TV serialas „Biuras“ (21) (N-7). 2.10 Programos pabaiga.

21.30 Ĺ˝inios. Verslas. 22.04 Spor tas. 22.08 Orai. 22.10 Vakaro seansas. „Sukeisti Ĺžudikai“. Trileris. ReĹž. A.Fuqua. Vaid. Y.F.Chow, M.Rookeris, M.Sorvino. JAV, 1998 m. (N-14). 0.00 TV serialas „Specialioji Los AndĹželo policija“ (11) (N-7). 0.55 TV serialas „Ties riba“ (8) (N-14). 1.50 Sveikatos ABC. VedÄ—ja R.BalanaĹĄkienÄ— (kart.).

20.30 Ĺ˝iniĹł naujienos. Humoro laida. VedÄ—jas T.AuguceviÄ?ius (N-7). 21.00 Nusikaltimas ir bausmÄ—. KriminalinÄ—s paslaptys su K.Krivicku (N-14). 22.00 Repor teris. InformacinÄ— publicistinÄ— laida. 22.47 Orai. 22.50 Ĺ˝iniĹł naujienos. Humoro laida. VedÄ—jas T.AuguceviÄ?ius (N-7). 23.00 Patriotai. Ĺ˝urnalistiniĹł tyrimĹł laida. VedÄ—ja R.JanutienÄ— (N-7). 0.00 TV serialas „Kobra 12“ (8) (N-7). 1.05 Repor teris. InformacinÄ— publicistinÄ— laida. 1.52 Orai. 1.55 Lietuva tiesiogiai. AktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ—ja D.Ĺ˝eimytÄ—.

20.00 DviraÄ?io ĹĄou. Humoro laida. VedÄ—jas V.Ĺ erÄ—nas. 20.30 Prajuokink mane. Humoro laida. VedÄ—jas A.Ramanauskas (N-7). 21.30 „DaĹžnis“. Fantastinis trileris. ReĹž. G.Hoblitas. Vaid. D.Quaidas, J.Caviezelis, Sh.Doyle’as. JAV, 2000 m. (N-14). 23.50 Premjera. TV serialas „Tikras kraujas“ (1) (N-14). 0.55 TV serialas „Mentalistas“ (N-7) (kart.). 1.50 TV serialas „ProkurorĹł patikrinimas“ (N-7) (kart.). 2.55 Bamba. Interaktyvusis ĹĄou suaugusiesiems (S).

..ULYLFNDVVDYRVHQVDFLQJĂ˜NULPLQDOLQLĂ˜ODLGĂ˜WXULQÂ’NHWLQDVXGzWLÂ’NQ\Jj

+RIĂ&#x;MIĂ&#x;NAĂ&#x;LIĂ&#x;NISĂ&#x;DEĂ&#x;¸IMĂ&#x;TUĂ&#x;KAS Ă„7DLEXVSDWLEDLVLDXVLDODLGD³¹VDNzĂ?XUQDOLVWDVODL GRVĂ„1XVLNDOWLPDVLUEDXVPzÂłDXWRULXV.ULVWXSDV.UL YLFNDV-LVĂ…LRYDNDURODLGDLVXGDUzĂ…LXUSLDXVLĂ˜1HSUL NODXVRP\EzVODLNĂ˜/LHWXYRVQXVLNDOWLPĂ˜GHĂ…LPWXNj Ĺ i laida – projekto „Nusikaltimas ir bausmė“ sezono apĹžvalga. Ĺ iurpiajame deĹĄimtuke bus pristatyti Ĺžiauriausi mafijos bosai, DaktarĹł, TulpiniĹł ir kitĹł nusikaltÄ—liĹł gaujĹł ÄŻvykdyti nusikaltimai. Taip pat Dembavos tragedija, kai gyva buvo sudeginta 17-metÄ— mergina; motinos ĹžudikÄ—s Almos BruĹžaitÄ—s nusikaltimo atgarsiai, Ĺ iauliĹł monstriĹł – Viktorijos LietuvninkaitÄ—s ir Viktorijos VaitiekaitytÄ—s, nuĹžudĹžiusiĹł ir supjausÄ?iusiĹł savo bendraamŞės kĹŤnÄ…, parodymai; uĹž dvigubÄ… ĹžmogĹžudystÄ™

nuteisto besislapstanÄ?io buvusio politiko Alvydo GeleĹžiaus Ĺžmonos pasakojimas bei kitos istorijos. „Visos ĹĄios kruvinos istorijos yra mano bĹŤsimos knygos, kurios darbinis pavadinimas „KriminalinÄ— Lietuva“, pagrindas“, – pasakojo K.Krivickas. Ĺ˝urnalistas, kuris daugiau nei 15 metĹł kuria kriminalines laidas, prisipaĹžino, kad ĹĄis „Lietuvos ryto“ TV parodytas projektas pribloĹĄkÄ— net jÄŻ patÄŻ. â– Ă„/LHWXYRVU\WRÂł79YDO

0AĂ&#x;MAĂ&#x;TYĂ&#x;TIĂ&#x;TwĂ&#x;VgĂ&#x;NEĂ&#x;BUĂ&#x;VOĂ&#x;LEMĂ&#x;TA 'LULJHQWDV'RQDWDV .DWNXV P QLHNDGD J\YHQLPHQzUDPDWÂ?V VDYRWzYR9LHQDVĂ‘QĂ˜ XĂ?DXJLQXVL'.DWNDXV PRWLQDQHWSULHĂ…PLUWÂ’ QHSDQRURDWVNOHLVWLNDV EXYRWDVY\UDVNXULVMj Â’VNDXGLQRLUSDOLNR E r i k a Z A BU L Ä– N I E N Ä– LR korespondentÄ—

Ĺ v.Kristoforo kamerinio orkestro vadovo, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesoriaus, NacionalinÄ—s kultĹŤros ir meno premijos laureato D.Katkaus vaikystÄ— nebuvo lengva. JÄŻ augino vieniĹĄa motina, dirbusi skalbÄ—ja vaikĹł globos namuose. Nors aplink zujo bĹŤrys tÄ—vĹł iĹĄvis neturinÄ?iĹł ar jĹł paliktĹł vaikĹł, motinÄ… turinÄ?iam berniukui nuo to lengviau nebuvo. Jis nuolat klausinÄ—davo motinos, kur jo tÄ—vas, ir akimis nulydÄ—davo kiekvienÄ… jaunÄ… vyrÄ…. „Gal jis galÄ—tĹł bĹŤti mano tÄ—vas?“ – apie neiĹĄsipildĹžiusiÄ… viltÄŻ turÄ—ti tÄ—vÄ… laidoje „Valanda su RĹŤta“ atviravo dirigentas.

9%DONĂ‘QRQXRWU

'8PEUDVRQXRWU

ÂŚ

6.00, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 8.40 Labas rytas, Lietuva! 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ĺ˝inios. 6.34, 8.03 Orai. 6.50 Eksper tas. 7.05, 7.35, 8.35 Orai, spor tas. 9.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.). 10.00 TV serialas „Miestelio ligoninė“ (8/11). 11.00 PopietÄ— su Algimantu ÄŒekuoliu (subtitruota) (kart.). 11.30 BÄ—dĹł turgus. PokalbiĹł laida (kart.).

ÂŚ

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

ÂŚ

PRAMOGOS

'LULJHQWDV '.DWNXVYLVj J\YHQLPjQR UzMRVXĂ?LQRWL NDVMRWzYDV

– Ar D.Katkus suĹžinojo, kodÄ—l jo motina taip ir nepanoro atskleisti, kas buvo jo tÄ—vas? – paklausiau laidos vedÄ—jos RĹŤtos MikelkeviÄ?iĹŤtÄ—s. – Apie savo tÄ—vÄ… jis Ĺžinojo tik tiek, kad tai buvo vyras, apgavÄ™s jo motinÄ… ir jÄ… palikÄ™s. Moteris buvo taip ÄŻskaudinta ir ÄŻĹžeista, kad nenorÄ—jo nei apie jÄŻ girdÄ—ti, nei jo matyti, nei parodyti sĹŤnui. TÄ—vo vardas neuĹžfiksuotas net jokiuose dokumentuose. Ĺ iÄ… paslaptÄŻ moteris nusineĹĄÄ— ÄŻ kapus. – Nepaisant motinos nuoskaudos, sĹŤnui tÄ—vo vis dÄ—lto trĹŤko? – Jis prisipaĹžino, kad visÄ… gyvenimÄ… norÄ—jo bent pamatyti savo tÄ—vÄ…. Bet nebuvo lemta.

– Su Ĺžmona Laima D.Katkus uĹžaugino du sĹŤnus LaurynÄ… ir MykolÄ…. Ar jis pasakojo apie tai, koks yra tÄ—vas savo vaikams? – D.Katkus laidoje buvo labai nuoĹĄirdus ir atviras. Paklaustas, ar geras tÄ—vas buvo savo vaikams, maestro neslÄ—pÄ—: „Nelabai.“ BĹŤti geru tÄ—vu jis stengÄ—si, bet neturÄ—jo pavyzdĹžio, todÄ—l nelabai Ĺžinojo, kas tai yra. KalbÄ—damas jam skaudĹžia tema D.Katkus piktinosi vyrais, kurie skiriasi ir palieka savo vaikus. „IĹĄleisÄ?iau ÄŻsakymÄ…, draudĹžiantÄŻ skyrybas“, – ir juokais, ir rimtai pareiĹĄkÄ— garsusis laidos sveÄ?ias. â– /1.YDO


SUDPRJRVWY

Ă&#x;PJHJXĂ?zVG

Kinas Vilnius

Forum Cinemas Vingis – „StebuklĹł namai“ (Belgija, animacinis) – 11 val. „Operacija „RieĹĄutai“ (3D, Kanada, PietĹł KorÄ—ja, JAV, animacinis) – 11, 13.15, 15.30 val. „MeĹĄkĹł Ĺžemė“ (3D, PrancĹŤzija, dokumentinis) – 11.15, 13.45, 16.15, 17.45 val. „Nepaprastas Ĺžmogus-voras II“ (3D, JAV, nuotykiĹł drama) – 11.15 val. „Godzila“ (3D, Japonija, JAV, fantastinis trileris) – 11.30, 14.45, 18.45, 21.45 val. „Iksmenai: praÄ—jusios ateities dienos“ (JAV, nuotykiĹł) – 11.45, 14.45, 18, 21 val. „Rio II“ (JAV, animacinis) – 11.45, 13.15, 16.30 val. „Operacija „RieĹĄutai“ (Kanada, PietĹł KorÄ—ja, JAV, animacinis) – 12, 14.05, 16.10 val. „Anglijos karalienÄ— pagrobÄ— mano tÄ—vus“ (Lietuva, drama) – 12.30, 18.15 val.

Ä6FHQRMHDÅPzJDXMXRVL³¹VDNRVXNROHJRPLV-0LOLXPLLUk*DEDOLXGDLQXRVLDQWLV30HÅNzOD DQWUDVLÅNDLUzV 

POŽIŪRIS. P.Meťkėla neabejoja, kad roko baladės prilygsta klasikai

2OĂ&#x;KOĂ&#x;IRĂ&#x;SIMĂ&#x;FOĂ&#x;NIĂ&#x;JOSĂ&#x;TUOKĂ&#x;TUĂ&#x;VwS /LHWXYRVYDOVW\ELQLVVLPIRQLQLVRUNHVWUDV9LOQLDXV SDYHLNVOĂ˜JDOHULMRVNLHPHNLWjVDYDLWÂ?SUDGzVYD VDURVNRQFHUWĂ˜FLNOj9LHQDVMRDNFHQWĂ˜ÂąELUĂ?H OLRjMjY\NVLDQWLVNRQFHUWDVĂ„5RNREDODGzVÂł

KurianÄ?iĹł ĹžmoniĹł polÄ—kis, meilÄ—, jausmai ir noras kartais pakvailioti – nusiĹžengti nusistovÄ—jusioms normoms, nepaisant to, kuriame amĹžiuje gyvena, yra toks pat.

Vienas populiaraus projekto, kuriame roko dainos susipina su simfoniniu skambesiu, iniciatoriĹł – dainininkas Povilas MeĹĄkÄ—la. 49-eriĹł Lietuvos roko scenos veteranas sako, kad ĹĄis sumanymas pasiteisino – jis griauna ĹĄablonus ir klasikos mÄ—gÄ—jus verÄ?ia rimÄ?iau paĹžvelgti ÄŻ roko muzikÄ….

– Kas ĹĄÄŻ kartÄ… bus kitaip, nauja? Ko gali tikÄ—tis klausytojas? – Pirmiausia ĹĄis projektas yra ĹĄventÄ— man ir mano draugams. Tai ĹĄÄ—lsmas, dĹžiaugsmas ir didĹžiulis malonumas. TodÄ—l ĹĄiems koncertams ruoĹĄiuosi itin atsakingai. Tik uĹžtikrinÄ™s kokybiĹĄkÄ… atlikimÄ… gali atsiduoti muzikiniam malonumui. Tad ÄŻ klausimÄ… „Ko gali tikÄ—tis klausytojas?“ atsakysiu nuoĹĄirdĹžiai ir paprastai – ateikite, pabĹŤkite ir visus metus vaikĹĄÄ?iosite su plaÄ?ia ĹĄypsena veide. Ĺ io koncerto tikslas – ne nustebinti klausytojÄ…, o suteikti jam begalinÄŻ muzikinÄŻ malonumÄ…. JĹŤs ateikite – bus tikrai gera.

– Kaip pirmÄ… kartÄ… kilo idÄ—ja surengti „Roko baladĹžiĹłâ€œ koncertÄ… su simfoniniu orkestru? – paklausÄ—me P.MeĹĄkÄ—los. – PaÄ?ios pirmosios kregĹždÄ—s, pranaĹĄaujanÄ?ios galimÄ… muzikinÄŻ bendradarbiavimÄ…, pasirodÄ— prieĹĄ gerus deĹĄimt–penkiolika metĹł, kai maestro Gintaras RinkeviÄ?ius pasiĹŤlÄ— atlikti miuziklĹł arijas su primadona Irena MilkeviÄ?iĹŤte.

„Koncerto tikslas – ne nustebinti klausytojÄ…, o suteikti jam begalinÄŻ malonumÄ….“ 30HĂ…NzOD

Man labai pasisekÄ—, kad tame projekte maestro pasiĹŤlÄ— dalyvauti bĹŤtent man. Nuo to laiko prasidÄ—jo muzikinis bendradarbiavimas, po kurio maestro iniciatyva ÄŻgyvendinti keturi ar penki nauji projektai – „Klasikos metamorfozÄ—s“. Juose roko, popmuzikos ir salsos stiliaus kĹŤriniai buvo atliekami pritariant simfoniniam orkestrui. Po kiek laiko G.RinkeviÄ?iui kilo dar viena idÄ—ja – surengti „Roko baladĹžiĹłâ€œ koncertÄ…. – Ar tikÄ—jotÄ—s, kad projektas sulauks tokio populiarumo? – Ĺ˝inote, yra toks posakis „ne ĹžodĹžiais, o darbais mes TÄ—vynÄ™ mylim“. BĹŤtent ĹĄiuo posakiu ir vadovaujuosi. Kai ĹĄito nepamirĹĄti, viskas eina ÄŻ priekÄŻ.

Roko baladÄ—s man – didĹžiulÄ— ĹĄventÄ—. AĹĄ mÄ—gaujuosi. NeÄŻtikÄ—tinas jausmas bĹŤti scenoje su savo draugais Jeronimu Miliumi ir ÄŒeslovu Gabaliu, kartu dainuoti skambant simfoniniam orkestrui ir diriguojant G.RinkeviÄ?iui. Ĺ io koncerto laukiu taip, kaip maĹži vaikai laukia savo gimtadienio ar KalÄ—dĹł Senelio su maiĹĄu dovanĹł. Be to, dalyvaudamas ĹĄiame projekte daug ko iĹĄmokstu. Tai nepaliaujamas kĹŤrybos ir bendradarbiavimo procesas su vienais geriausiĹł Lietuvos aranĹžuotojĹł. Mes kartu gilinamÄ—s ÄŻ muzikinÄŻ audinÄŻ, kad bĹŤtĹł geriausiai atskleistas tiek roko muzikos charakteris, tiek simfoninio orkestro galimybÄ—s. – Daugeliui rokas – gaudĹžianÄ?ios gitaros ir didĹžiulis ĹĄÄ—lsmas scenoje, o Ä?ia – simfoninis orkestras uĹžnugaryje. Ar jis nevarĹžo rokeriĹĄko siautulio, neÄŻspraudĹžia ÄŻ tam tikrus atlikimo rÄ—mus? – Pirmiausia roko baladÄ—s yra klasika. Tiems, kurie sako, kad tai nesuderinami dalykai, patariu ĹĄiek tiek pasidomÄ—ti muzikos istorija. Roko baladÄ—s, kaip ir klasikiniai kĹŤriniai, yra sukurtos. BĹŤtent sukurtos, o ne sudÄ—liotos pagal formules ir schemas, kaip ÄŻprasta daryti dabar. Gal kai kurie ĹžmonÄ—s nejauÄ?ia ĹĄio skirtumo. DaĹžnai gali iĹĄgirsti klausiant: „Ar matei tÄ… koncertÄ…?“ TaÄ?iau muzikos reikia klausyti. Ĺ˝iĹŤrÄ—ti gali televizoriĹł. Tai atrodo maĹži niuansai, bet kai ÄŻsigilini – supranti, kad tai ir yra esmÄ—. Jei klausaisi muzikos, supranti, kad roko ir simfoninÄ—s muzikos sintezÄ— yra puiki. Esu ĹĄimtu procentĹł ÄŻsitikinÄ™s, kad jei Johannas Sebastianas Bachas, Wolfgangas Amadeus Mozartas, Antonio Vivaldi ar Claude’as Debussy gyventĹł ĹĄiais laikais, jĹł kuriama muzika bĹŤtĹł stiliĹł bei instrumentĹł sintezÄ—.

– Ar lietuviams artimas roko skambesys? Gal vis dÄ—lto mums prie ĹĄirdies ramesnÄ—s melodijos? – Ĺ˝inoma, lietuviĹł tauta yra santĹŤri. Tai sÄ…lygojo daugybÄ— istoriniĹł aplinkybiĹł. TaÄ?iau laikai pasikeitÄ—. Dabar bet kokia informacija ranka pasiekiama. TodÄ—l visada sau ir kitiems sakau – domÄ—kitÄ—s. DomÄ—kitÄ—s ir atrasite tai, ko niekada neĹžinojote esant. Galite atrasti puikiausiĹł ÄŻvairiĹł stiliĹł muzikos kĹŤriniĹł. Negyvenkite tuo vienu kvadraÄ?iuku, stovinÄ?iu jĹŤsĹł kambaryje, juk ne viskas rodoma per televizoriĹł. Pasaulis susideda iĹĄ daugelio dalykĹł, tai lyg nenutrĹŤkstamas ÄŻvykiĹł ir istorijĹł srautas, jis buvo, yra ir bus. Viskas juda ÄŻ priekÄŻ. Jei gyvenime apsiribosite vienu stabu – televizoriumi, kitas Ĺžingsnis – eiti pirkti deĹĄros. Jei domÄ—sitÄ—s pasauliu, suprasite, kad nÄ— vienas nesame vien santĹŤrus ar paĹĄÄ—lÄ™s, kad kiekvienas turime polÄ—kÄŻ. Reikia bĹŤti laisvam. Jei sugebÄ—sime suprasti tikrÄ… jÄ… ĹžodĹžio „laisvė“ prasmÄ™, mĹŤsĹł gyvenime nebeliks uĹždarumo bei ÄŻdiegtĹł ĹĄablonĹł. (LR)

„Mona“ (Latvija, drama) – 13.45, 18.30, 20.45 val. „Nors mirk iĹĄ gÄ—dos“ (JAV, komedija) – 14.15, 19 val. „Nojaus laivas“ (3D, JAV, nuotykiĹł) – 14.30, 20.45 val. „Vir tuvÄ— ParyĹžiuje“ (Rusija, komedija) – 15.45, 18.30, 21 val. „Kaimynai“ (JAV, komedija) – 16, 19.30, 21.45 val. „VieĹĄpatavimas“ (JAV, fantastinis trileris) – 18 val. „Kita moteris“ (JAV, komedija) – 20.30 val. „13 rajonas: plytĹł rĹŤmai“ (JAV, kriminalinÄ— drama) – 21.15 val. „Ties riba ÄŻ rytojĹłâ€œ (JAV, nuotykiĹł) – 19, 22 val. Forum Cinemas Akropolis – „MeĹĄkĹł Ĺžemė“ (3D, PrancĹŤzija, dokumentinis) – 10.30, 12.45, 15 val.

„Rio II“ (3D, JAV, animacinis) – 10.45, 13.30, 16 val. „Operacija „RieĹĄutai“ (Kanada, PietĹł KorÄ—ja, JAV, animacinis) – 11, 13.15, 15.30, 17.45 val. „Iksmenai: praÄ—jusios ateities dienos“ (JAV, nuotykiĹł) – 11.15, 14, 16.45, 18.45, 21.30 val. „StebuklĹł namai“ (Belgija, animacinis) – 12.15, 14.45 val. „Godzila“ (3D, Japonija, JAV, fantastinis trileris) – 14.15, 16.15, 18.45, 21.30 val. „13 rajonas: plytĹł rĹŤmai“ (JAV, kriminalinÄ— drama) – 17, 19.15, 21.30 val. „Nors mirk iĹĄ gÄ—dos“ (JAV, komedija) – 21.30 val. „Mona“ (Latvija, drama) – 19.15 val. „Kaimynai“ (JAV, komedija) – 19.30, 21.45 val. „Vir tuvÄ— ParyĹžiuje“ (Rusija, komedija) – 19.30, 21.45 val. „Kita moteris“ (JAV, komedija) – 21.15 val. „Ties riba ÄŻ rytojĹłâ€œ (JAV, nuotykiĹł) – 19 val.

Kaunas

Forum Cinemas Kaune – „Operacija „RieĹĄutai“ (Kanada, PietĹł KorÄ—ja, JAV, animacinis) – 10.15, 14.30 val. „MeĹĄkĹł Ĺžemė“ (3D, PrancĹŤzija, dokumentinis) – 10.30, 10.45, 12.40, 13, 14.50, 15.30, 17, 19 val. „Rio II“ (JAV, animacinis) – 10.45, 13.05, 14.40 val. „Iksmenai: praÄ—jusios ateities dienos“ (JAV, nuotykiĹł) – 11, 14, 18.45, 21.40 val. „StebuklĹł namai“ (Belgija, animacinis) – 11.15 val. „Kaimynai“ (JAV, komedija) – 11.30, 16.20, 19.15, 21.30 val. „Godzila“ (3D, Japonija, JAV, fantastinis trileris) – 11.45, 15 val. „Operacija „RieĹĄutai“ (3D, Kanada, PietĹł KorÄ—ja, JAV, animacinis) – 12.20, 16.40 val. „Anglijos karalienÄ— pagrobÄ— mano tÄ—vus“ (Lietuva, drama) – 13.30, 17.15 val. „Kita moteris“ (JAV, komedija) – 13.45, 19.05 val. „Nojaus laivas“ (JAV, nuotykiĹł) – 15.25 val. „Nors mirk iĹĄ gÄ—dos“ (JAV, komedija) – 16.50, 21.50 val. „VirtuvÄ— ParyĹžiuje“ (Rusija, komedija) – 18.25 val. „Mona“ (Latvija, drama) – 18.35, 20.50 val. „Nebylios dvasios“ (JAV, siaubo) – 19 val. „VieĹĄpatavimas“ (JAV, fantastinis trileris) – 21.20 val. „Ties riba ÄŻ rytojĹłâ€œ (JAV, nuotykiĹł) – 19, 22 val. „Godzila“ (Japonija, JAV) – 21.10 val.

KlaipÄ—da

„Godzila“ (3D, Japonija, JAV, fantastinis trileris) – 10.45, 16 val. „StebuklĹł namai“ (Belgija, animacinis) – 11 val. „Rio II“ (JAV, animacinis) – 11.30 val. „Operacija „RieĹĄutai“ (Kanada, PietĹł KorÄ—ja, JAV, animacinis) – 11.45, 14, 16.30, 19 val. „Iksmenai: praÄ—jusios ateities dienos“ (JAV, nuotykiĹł) – 12, 14.50, 17.45, 20.45 val. „Vir tuvÄ— ParyĹžiuje“ (Rusija, komedija) – 12.15, 13, 19.15 val. „Rio II“ (3D, JAV, animacinis) – 13.30 val. „Mona“ (Latvija, drama) – 15.30, 20.15 val. „Kaimynai“ (JAV, komedija) – 13.50, 18.45, 21.15 val. „13 rajonas: plytĹł rĹŤmai“ (JAV, kriminalinÄ— drama) – 14.45 val. „Nojaus laivas“ (JAV, nuotykiĹł) – 16.15 val. „Anglijos karalienÄ— pagrobÄ— mano tÄ—vus“ (Lietuva, drama) – 17 val. „Kita moteris“ (JAV, komedija) – 18.15 val. „Nors mirk iĹĄ gÄ—dos“ (JAV, komedija) – 21.40 val. „Nebylios dvasios“ (JAV, siaubo) – 21.30 val. „Godzila“ (Japonija, JAV) – 17.30, 20.30 val. „Ties riba ÄŻ rytojĹłâ€œ (JAV, nuotykiĹł) – 19, 21.50 val. Ozo kino salÄ— – „MeĹĄkĹł Ĺžemė“ (PrancĹŤzija, nuotykiĹł, dokumentinis) – 18 val. „VirtuvÄ— ParyĹžiuje“ (Rusija, komedija) – 16.30 val. Multikino – „MeĹĄkĹł Ĺžemė“ (PrancĹŤzija, nuotykiĹł, dokumentinis) – 10, 12, 14.15, 17 val. „Rio II“ (JAV, animacinis) – 10, 12.30 val. „StebuklĹł namai“ (3D, Belgija, animacinis) – 10.15 val. „Operacija „RieĹĄutai“ (3D, Kanada, PietĹł KorÄ—ja, JAV, animacinis) – 10.15, 12.15, 14.15, 16.30 val.

Forum Cinemas KlaipÄ—doje – „Operacija „RieĹĄutai“ (Kanada, PietĹł KorÄ—ja, JAV, animacinis) – 10.15, 13.35, 15.45 val. „Rio II“ (3D, JAV, animacinis) – 10.30, 15.10 val. „Operacija „RieĹĄutai“ (3D, Kanada, PietĹł KorÄ—ja, JAV, animacinis) – 11 val. „Rio II“ (JAV, animacinis) – 11.15, 12.50 val. „Iksmenai: praÄ—jusios ateities dienos“ (JAV, nuotykiĹł) – 12.20, 15.20, 18.45, 21.35 val. „Godzila“ (3D, Japonija, JAV, fantastinis trileris) – 13.15, 16, 21 val. „Anglijos karalienÄ— pagrobÄ— mano tÄ—vus“ (Lietuva, drama) – 17.45 val. „Kaimynai“ (JAV, komedija) – 18.30 val. „Mona“ (Latvija, drama) – 20.45 val. „Godzila“ (Japonija, JAV) – 18 val. „Ties riba ÄŻ rytojĹłâ€œ (JAV, nuotykiĹł) – 19, 22 val.

PanevÄ—Ĺžys

Forum Cinemas Babilonas – „Operacija „RieĹĄutai“ (Kanada, PietĹł KorÄ—ja, JAV, animacinis) – 10.15, 14.40 val. „MeĹĄkĹł Ĺžemė“ (3D, PrancĹŤzija, dokumentinis) – 10.30, 12.40, 15 val.

„Operacija „RieĹĄutai“ (3D, Kanada, PietĹł KorÄ—ja, JAV, animacinis) – 11.30, 13.45, 16 val. „Rio II“ (JAV, animacinis) – 12.20 val. „Iksmenai: praÄ—jusios ateities dienos“ (JAV, nuotykiĹł) – 17.30, 20.30 val. „Godzila“ (3D, Japonija, JAV, fantastinis trileris) – 18.15, 21.10 val. „Ties riba ÄŻ rytojĹłâ€œ (JAV, nuotykiĹł) – 19, 21.50 val.

JĖGOS-2 loťimo Nr. 4427 DIDYSIS PRIZAS – 233 416 Lt

2014 05 27 (antradienis) KENOLOTO loĹĄimo Nr. 5795 GALIMA LAIMÄ–TI 200 000 Lt

04 07 08 10 11 12 13 16 20 22 23 24 32 35 40 42 43 46 49 53 www.olifeja.lt

05 10 15 21 25 29 + 20 AtspÄ—ta 6 5+1 5 4+1 4 3+1 3 2+1

LaimÄ—jimas: 233 416 Lt 11 209 Lt 371 Lt 14 Lt 10 Lt 5 Lt 3 Lt 2 Lt


POLITIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

KRA¸TOĂ&#x;Ă€INIOS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

.ODLSzGLHmLDL*LHGUzLU7HLVXWLV0DWXOHYLmLDLĂ?LQRNj GDU\WĂ˜MHLJXNDUWDLVVXVLS\NWĂ˜1XSzGLQÂ?Â’00DĂ? Y\GRSzVmLĂ˜MĂ˜DOzMjVXWXRNWLQLDLSULVzVWĂ˜DQWPHQR NĂ‘ULQLXSDSXRĂ…WRVXROLXNRLUNDLSPDWVXVLWDLN\WĂ˜ G e d i m i n a s PI L A I T I S LR korespondentas

NaujÄ… KlaipÄ—dos suolÄ… papuoĹĄÄ— meno kĹŤrinys – dvi tvirtai susikibusios bronzinÄ—s rankos. Tai – MatuleviÄ?iĹł dovana miestui. „Šiaip jau mes nesibarame ir kitiems to linkime, taÄ?iau ko tik gyvenime nepasitaiko. Jeigu ne mums, tai kitoms ĹĄeimoms, ÄŻsimylÄ—jÄ—liams, tarp kuriĹł perbÄ—go juoda katÄ—, nesutariantiems kaimynams toks suoliukas pravers. Teismuose besibylinÄ—jantys asmenys, politikai irgi gali simboliĹĄkai prisÄ—sti ant jo – pyktis iĹĄgaruos“, – kalbÄ—jo mecenatas T.MatuleviÄ?ius. 0AĂ&#x;ROĂ&#x;Dw Ă&#x;KAIPĂ&#x;TAIĂ&#x;KYĂ&#x;TIS

Ĺ˝iĹŤrovĹł akivaizdoje atidengÄ™ klaipÄ—dieÄ?io skulptoriaus Klaudijaus PĹŤdymo sukurtÄ… kompozicijÄ… sutuoktiniai parodÄ—, kaip taikytis, – prisÄ—do ant suoliuko, meiliai paĹžvelgÄ— vienas kitam ÄŻ akis, delnais palytÄ—jo bronzines rankas, kurios dar buvo supanÄ?iotos ir antrankiais. Jie tikisi, kad ir kiti elgsis panaĹĄiai. DidĹžiausia sutuoktiniĹł svajonÄ—, kad ĹžmoniĹł nuglostytas taikos simbolis visada blizgÄ—tĹł. KĹŤrinio idÄ—jÄ… K.PĹŤdymui pasiĹŤlÄ— T.MatuleviÄ?ius – buvÄ™s muzikantas, anksÄ?iau grojÄ™s puÄ?iamĹłjĹł ansamblyje su trimitininku Vytautu Grubliausku, vÄ—liau pasirinkusiu politiko karjerÄ…, iĹĄrinktu KlaipÄ—dos meru. G.MatuleviÄ?ienÄ— – fotografÄ—, fotostudijos savininkÄ—. 0OSĂ&#x;TAĂ&#x;MENĂ&#x;TEĂ&#x;ÂŚĂ&#x;DELĂ&#x;NĂ‹Ă&#x;ATSĂ&#x;PAUĂ&#x;DAI

„IdÄ—ja nÄ—ra nauja – daugelyje Europos didmiesÄ?iĹł ÄŻrengti susitaikymo suoliukai. NorÄ—jome, kad toks atsirastĹł ir uostamiestyje, ĹžmoniĹł lankomoje vietoje. Nesame turtuoliai, taÄ?iau atsisakÄ™ kai kuriĹł pirkiniĹł, lÄ—ĹĄĹł meno kĹŤriniui atradome. Bus smagu ant jo prisÄ—sti po dvideĹĄimties metĹł, kai M.MaĹžvydo alÄ—joje pasodintos gudobelÄ—s iĹĄsiĹĄakos“, – ÄŻ ateitÄŻ ĹžvelgÄ— T.MatulevÄ?ius. PÄ—sÄ?iĹłjĹł alÄ—jÄ… papuoĹĄusi skulptĹŤra „Susitaikymas“ – ir MatuleviÄ?iĹł dovana dukteriai RĹŤtai, kuri atidengimo dienÄ… ĹĄventÄ— 17-Ä…jÄŻ gimtadienÄŻ. M.MaĹžvydo alÄ—joje ÄŻsikĹŤrusi ĹĄeima augina dar viena dukterÄŻ – dvylikametÄ™ MildÄ…. Meno kĹŤrinio postamente – visĹł ĹĄeimos nariĹł delnĹł atspaudai. NepamirĹĄtas ir MatuleviÄ?iĹł katinas – jo letenÄ—lÄ—s pÄ—dsakas irgi ÄŻamĹžintas bronzoje. 0RITĂ&#x;RĂ„Ă&#x;KOĂ&#x;SKULPĂ&#x;TĂ„Ă&#x;RĂ‹Ă&#x;IDwĂ&#x;JĂ‹

KlaipÄ—dos pramonininkĹł asociacijos sumanymas puoĹĄti akme-

$OĂ&#x;VAĂ&#x;NAĂ&#x;DRAUĂ&#x;GUI â– 1HVHQLDLDOzMjSDSXRĂ…z VNXOSWĂ‘UDĂ„Ă‚XROLVÂłGHNRUXR WDVVXROLXNDV-Â’NODLSzGLH mLĂ˜NRPSDQLMDGRYDQRMRYLH QDPGUDXJXLNDXQLHmLXLNX ULVSDJDOLDXU\Ă?RVLSHUVLNHOWL J\YHQWLÂ’.ODLSzGj â–  $QWJUDQLWLQLRVXRORÂ’VLWDL VLXVLRVWU\VVWLOL]XRWRVĂ?XY \V ÂąNODLSzGLHmLRVNXOSWRULDXV *-RQNDXVNĂ‘ULQ\VODELDX VLDLSDWLNÂ?VNODLSzGLHmLDPV QXVSUHQGXVLHPVQXVWHELQWL NDXQLHWÂ’1HULMĂ˜/D]GDXVNj

ninius M.MaĹžvydo alÄ—jos suolus meno kĹŤriniais ÄŻgavo sparnus. Pernai pastaÄ?ius 8 skulptĹŤras pritrĹŤko idÄ—jĹł, todÄ—l teko skelbti dar vienÄ… konkursÄ…. IĹĄ pateiktĹł 30 kĹŤriniĹł atrinkta 13, tinkanÄ?iĹł pÄ—sÄ?iĹłjĹł alÄ—jai. ÄŽspĹŤdingiausius darbus sukĹŤrÄ— Rokas Valaitis, R.Martinkaus dizaino centras, IsroildĹžonas Barotis, Gintautas Jonkus ir Laimis Kaziukonis. Jiems skirtos pramonininkĹł piniginÄ—s premijos. Ĺ iÄ… vasarÄ… M.MaĹžvydo pÄ—sÄ?iĹłjĹł alÄ—jos suoliukus papuoĹĄ dar dvi skulptĹŤros.

*3LODLmLRQXRWU

'INĂ&#x;jUSĂ&#x;GAĂ&#x;LwSĂ&#x;SPRŠSĂ&#x;TIĂ&#x;IRĂ&#x;ANTĂ&#x;SUĂ&#x;SIĂ&#x;TAIĂ&#x;KYĂ&#x;MOĂ&#x;SUOĂ&#x;LO

*LU70DWXOHYL mLDLSDURGzNDLS UHLNLDHOJWLVDQW MĂ˜LQLFLDW\YDSD JUDĂ?LQWRVXROR


93HWUDXVNLHQzVQXRWU

NUDĂ…WRĂ?LQLRV

Ă&#x;PJHJXĂ?zVG

+AUĂ&#x;NEĂ&#x;VwLĂ&#x;Ă€YĂ&#x;DIĂ&#x;DRUĂ&#x;GYS .DXQH$OHNVRWRĂ…ODLWHÂ’NXUGLQWDVGHNRUDW\YLQLVGUX J\VSUDĂ?\GRPDUJDVSDOYLĂ˜JzOLĂ˜Ă?LHGĂ˜MĂ‘UDWĂ‘NVW DXJDOĂ˜Ă…ODLWHSDVRGLQR.DXQR.DUDOLDXV0LQGDXJR SURIHVLQLRPRN\PRFHQWURVWXGHQWDLLUGzVW\WRMDL Ive t a S K L I U TA I T Ä– LR korespondentÄ—

3DQHYzĂ?LRJDP WRVPRN\NORV GDUEXRWRMRVVD NRNDG$XV\Wz DN\ODLSULĂ?LĂ‘UL VDYRMDXQLNOÂ?

!SIĂ&#x;LĂ‹Ă&#x;JAUĂ&#x;NIKĂ&#x;LŠĂ&#x;ÂŚĂ&#x;Â?Ă&#x;AUKĂ&#x;CIOĂ&#x;Ng 3DQHYzĂ?LRJDPWRVPRN\NORMHYRVSULHĂ…PzQHVÂ’ SDVDXOÂ’LĂ…Y \GXVLDDVLORMDXQLNOHGRPLVLQHWLN WDLYDLNDLEHWLUSRWHQFLDOĂ‘VJ\YXOzOLRSLUNzMDL 7DmLDX/LHWXYRMHYLVGDUQHÂ’SUDVWXODLNRPjJ\YĂ‘ QjEXVJDOLPDDXNFLRQHÂ’VLJ\WLWLNNLWDLVPHWDLV 03DWDĂ…LDXVQXRWU

Ĺ laite nutĹŤpusÄŻ drugÄŻ kaunieÄ?iai graĹžino visÄ… savaitÄ™. Meno kĹŤrinÄŻ papuoĹĄÄ— ĹĄlamuÄ?iai, ĹžilÄ—s, begonijos ir ÄŻvairiĹł spalvĹł serenÄ?iai. Jis tapo tikra kalno puoĹĄmena, ypaÄ? gerai matoma iĹĄ Kauno senamiesÄ?io pusÄ—s. Antrus metus iĹĄ eilÄ—s drugÄŻ gÄ—lÄ—mis apsodinantys profesinio mokymo centro studentai ir darbuotojai ĹĄÄŻmet jÄŻ skyrÄ— Lietuvos dainĹł ir ĹĄokiĹł ĹĄventÄ—s 90 metĹł sukakÄ?iai paminÄ—ti. Drugelio sparnuose kaunieÄ?iai iĹĄ augalĹł sukĹŤrÄ— smuiko ir boso raktus. Jie iĹĄ toli bus gerai matomi, kai gÄ—lÄ—s suaugs. Aleksoto ĹĄlaite nutĹŤpusiam drugiui puoĹĄti gÄ—lÄ—s atveĹžtos iĹĄ Kauno rajone, Babtuose, ÄŻsikĹŤrusio gÄ—liĹł ĹŤkio.

Mokymo centro darbuotojai ir studentai ĹžydinÄ?iu drugiu rĹŤpinsis iki rudens. GÄ—les teks laistyti, tręťti, ravÄ—ti. Drugys Aleksoto kalne buvo ÄŻkurdintas prieĹĄ devynerius metus. Jo idÄ—jos – autorius menininkas ÄŒeslovas Lukenskas. Dvejus metus drugio prieĹžiĹŤra rĹŤpinosi pats menininkas su ĹĄeima. VÄ—liau kĹŤrinio apsodinimÄ… gÄ—lÄ—mis rÄ—mÄ— verslininkai. TaÄ?iau uĹžpernai pinigĹł pristigo ir meno kĹŤrinys kaunieÄ?iĹł bei miesto sveÄ?iĹł nedĹžiugino. Drugys liĹŤdÄ—jo uĹždengtas juoda plÄ—vele, jo kontĹŤrÄ… buvo iĹĄardĹžiusios ir juodĹžemÄŻ iĹĄplovusios liĹŤtys. PradÄ—ta baimintis, kad dekoratyvinÄŻ drugÄŻ teks „uĹžmigdyti“ visiems laikams. Metus merdÄ—jÄ™s drugys atgimÄ— pernai. Meno kĹŤriniu Ä—mÄ—si rĹŤpintis Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro atstovai.

Vi r g i n i ja PET R AUS K I E N Ä– LR korespondentÄ—

BalandĹžio pabaigoje Gamtos mokykloje gyvenanti asilĹł porelÄ— Vabalas ir AusytÄ— susilaukÄ— jauniklÄ—s. MaĹžylÄ— vis dar minta savo motinos pienu ir pasispardydama laigo po aptvarÄ…. Kol kas jauniklÄ— dar neturi vardo. JÄŻ iĹĄrinks Gamtos mokyklÄ… lankantys vaikai. „GyvĹŤnui renkamas vardas neturi bĹŤti Ĺžmogaus, turi bĹŤti lietuviĹĄkas ir tikti tam gyvĹŤnui“, – sakÄ— Gamtos mokyklos gyvĹŤnĹł prieĹžiĹŤros specialistÄ— Daiva RadĹžiuvienÄ—.

Šiemet pasaulį iťvydusi asilo jauniklė jau ťeťtoji Vabalo ir Ausytės palikuonė. Ankstesnieji – Šalavijas, Asis, Gruodis, Debesėlis ir Princas turi naujus namus įvairiose Lietuvos vietose. Mat visi jie buvo parduoti mokyklos rengiamuose aukcionuose, kai sulaukė vienų metų. Paprastai asilo pirkėjo ilgai ieťkoti nereikia. Šiais gyvōnais domisi ōkininkai, kaimo turizmo sodybų savininkai. Jie pasiryŞę uŞ egzotiťką gyvōnėlį sumokėti nemaŞus pinigus. DaŞniausiai pirminė asiliuko kaina padidėja. Yra buvę, kad, paskelbus 1500 litų pradinę kai-

nÄ…, vienas pirkÄ—jĹł pasiĹŤlÄ— sumokÄ—ti 2200 litĹł. ÄŽ klausimÄ…, kodÄ—l ĹžmonÄ—s perka ĹĄÄŻ didĹžiausio uĹžsispyrÄ—lio titulÄ… turintÄŻ gyvĹŤnÄ…, D.RadĹžiuvienÄ— atsakÄ—, kad daĹžniausiai asilas ÄŻsigyjamas dÄ—l groĹžio ar pramogos. Yra buvÄ™, kad asiliuko aukcionÄ… teko skelbti kelis kartus. PirkÄ—jus iĹĄgÄ…sdino pradinÄ— 2000 litĹł kaina. TÄ…syk jauniklio pirkti atvaĹžiavÄ™s ĹŤkininkas iĹĄ PanevÄ—Ĺžio rajono pasakojo, kad namuose augina ÄŻvairiĹł ÄŻdomiĹł gyvĹŤnĹł: povĹł, nutrijĹł, ponÄŻ. „Žmona klausia, kam namuose dar vienas asilas, jeigu vienas, turintis nenaudingÄ… pomÄ—gÄŻ, jau yra“, – juokÄ—si ĹŤkininkas. Ar ĹĄiais metais atvesta asilo jauniklÄ— jau pateisino uĹžsispyrÄ—lÄ—s vardÄ…? MaĹžylÄ— kartÄ… tai parodÄ—. Ji ilgai stovÄ—jo kieme ir nesileido pajudinama, kai po lietaus pirmÄ… kartÄ… pamatÄ— vandens balÄ….

'UXJLXĂ…LDLVPHWDLVUĂ‘SLQDVLSURIHVLQLRPRN\PRFHQWURVWXGHQWDLLUGzVW\WRMDL

SkaudĹžiÄ… netek ties valandÄ… nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame VirginijĹł BartkeviÄ?iĹł dÄ—l mylimos mamy tÄ—s mir ties. Lietuvos nacionalinÄ—s Mar tyno MaĹžvydo bibliotekos darbuotojai

3UĂ€Ă&#x;LUGĂ&#x;DwĂ&#x;GEĂ&#x;RAĂ&#x;¸IRĂ&#x;DĂ€IOĂ&#x;VERSĂ&#x;Lg 6DYRVRG\ERMHG\]HOL QLDLVGHJDODLVSUHNLD YÂ?V$NPHQzVUDMRQR J\YHQWRMDVWLNLQRNDG WDLGDURLĂ…JHURVĂ…LU GLHVQHVGHJDOĂ˜MLVÂ’VL J\MDXĂ?OLWRRMXRV SDUGXRGDSROLWR

Ă‚LDXOLĂ˜PRNHVmLĂ˜LQVSHNFLMRVQXRWU

DÄ—l ilgameÄ?io UkmergÄ—s rajkoopsÄ… jungos visuomeninio maitinimo ÄŻmoniĹł ĹŤkiskaitinio susivienijimo direk toriaus Ivano BELOUSOVO mir ties Lietuvos kooperaty vĹł sÄ… jungos valdyba reiĹĄkia nuoĹĄirdĹžiÄ… uĹžuojautÄ… velionio ĹĄeimai ir ar timiesiems.

R i Ä? a r d a s V I T K US LR korespondentas

SkaudĹžiÄ… netek ties valandÄ… dÄ—l brolio mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame UAB Vilniaus lokomoty vĹł remonto depo personalo direk toriĹł, NepriklausomybÄ—s Ak to signatarÄ… AlgimantÄ… Nor vilÄ…. UĹždarosios akcinÄ—s bendrovÄ—s Vilniaus lokomotyvĹł remonto depo kolektyvas

SkaudĹžiÄ… netekties ir liĹŤdesio valandÄ… nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame Kauno teritorinÄ—s muitinÄ—s Aly taus kroviniĹł posto inspek toriĹł IrmantÄ… VaickelionÄŻ dÄ—l tÄ—velio mir ties. Kauno teritorinÄ—s muitinÄ—s kolektyvas

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame Tur to valdymo skyriaus darbininkÄ… VincentÄ… KaraleviÄ?iĹł dÄ—l brolio mir ties. MuitinÄ—s depar tamento darbuotojai

Vienoje AkmenÄ—s rajono sodyboje ÄŻrengtoje pogrindinÄ—je degalinÄ—je Ĺ iauliĹł apskrities valstybinÄ—s mokesÄ?iĹł inspekcijos (Ĺ AVMI) specialistai kartu su AkmenÄ—s rajono policijos komisariato pareigĹŤnais aptiko apie 1700 litrĹł dyzeliniĹł degalĹł. Juos pardavinÄ—jo sodybos ĹĄeimininkas. Litras dyzeliniĹł degalĹł nelegalioje degalinÄ—je kainavo 3 litus 80 centĹł. Kadangi legaliĹł degaliniĹł tinkluose litras dyzelino kainuoja apie 4,5 lito, AkmenÄ—s rajone ÄŻkurta pogrindinÄ— degalinÄ— klientĹł nestokojo. Kai tikrintojĹł automobilis ÄŻsuko ÄŻ „degalinÄ—s“ kiemÄ…, kaip tik buvo pilami degalai ÄŻ automobilio „Volkswagen Passat“ degalĹł bakÄ…. Vairuotojui atsiskaiÄ?ius atÄ—jo pareigĹŤnĹł eilÄ— ir jie nusipirko kanistrÄ… dyzelino.

1HOHJDOLRMHGHJDOLQzMHSDUHLJĂ‘QDLVXUDGRDSLHOLWUĂ˜G\]HOLQLĂ˜GHJDOĂ˜

Per patikrinimÄ… iĹĄ ĹŤkiniame pastate ÄŻrengtos stacionarios talpyklos pareigĹŤnai paÄ—mÄ— beveik 1700 litrĹł dyzeliniĹł degalĹł, iĹĄkÄ—lÄ— administracinÄ™ bylÄ…. Po keliĹł dienĹł Ĺ AVMI pasiekÄ— informacija, kad gyventojas tuĹĄÄ?ios talpyklos nelaikÄ— ir vÄ—l ÄŻsigijo 1000 litrĹł dyzelino. Tiesa, kad degalais vÄ—l prekiautĹł, dar neuĹžfiksuota. Prekiauti naftos produktais gali tik juridiniai asmenys, turintys licencijÄ…. „Gyventojas teigia degalĹł ÄŻsigijÄ™s savo reikmÄ—ms, turÄ—jo jĹł ÄŻsigijimÄ… patvirtinanÄ?ius dokumentus. Jo pustreÄ?io kubinio metro talpos degalĹł talpykla

uĹžregistruota MokesÄ?iĹł inspekcijoje. Sodybos ĹĄeimininkas tikrintojams parodÄ— tvarkomÄ… apskaitÄ… ir pateikÄ— degalĹł talpyklose laikomĹł naftos produktĹł apskaitos ĹžurnalÄ…. Ĺ˝mogus Ĺžino, kad pardavinÄ—ti degalĹł negalima, taÄ?iau jis neva iĹĄ geros ĹĄirdies gelbÄ—ja vairuotojus varikliui uĹžgesus. GeraĹĄirdiĹĄkumas kaip ant delno – pats perka dyzelinÄ… po 4,2 lito, kaip rodo jo pateikti dokumentai, o nelaimÄ—liams degalus parduoda vos ne puse lito pigiau“, – sakÄ— Ĺ AVMI KontrolÄ—s departamento direktorÄ— ZonÄ— LapienÄ—.


UAB DOVALDA brangiai perka miĹĄkÄ… su Ĺžeme arba birĹžes iĹĄsikirsti, diPERKA deliais kiekiais apvalius pjautinuosius rÄ…stus; valstybÄ—s iĹĄperkamos Alfa Romeo Brangiai superkame visĹł markiĹł 1978- ĹžemÄ—s iĹĄvadas. Atsiskaito iĹĄ karto. 2014 m. automobilius, vaĹžiuojanÄ?ius El.p.: uab.dovalda@gmail.com, tel. ir su defektais. Atsiskaitome iĹĄ karto. 8 611 31 937. ÄŽmonÄ— brangiai perka miĹĄkÄ… visoje LieTel. 8 601 81 147. tuvoje. Tel. 8 645 55 185. ÄŽvairĹŤs automobiliai

!UTOĂ&#x;MOĂ&#x;BIĂ&#x;LIAI

Automobilius: vaĹžiuojanÄ?ius, nevaĹžiuojanÄ?ius, senus, gali bĹŤti po avarijos. Pasiima. Atsiskaito iĹĄ karto, sutvarko Palanga dokumentus. Tel. 8 604 08 492. REMONTUOJA

ÄŽvairĹŤs Kaune remontuoja, perdirba automobiliĹł ĹĄildymo ir auĹĄinimo sistemas, plauna variklius ir dugnÄ…. V.KrÄ—vÄ—s pr. 118B-6, Kaunas, tel. 8 604 16 842.

ÂżEĂ&#x;Mw Ă&#x;SKLYĂ&#x;PAI PERKA

KLASIFIKUOTIĂ&#x;SKELBIMAI

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

"UĂ&#x;TAI

0ASĂ&#x;TAĂ&#x;TAI Ă&#x;PAĂ&#x;TALĂ&#x;POS PARDUODA

Vilnius AdministracinÄ—s

NUOLATINIS DARBAS

Palangos centre parduodami naujos statybos 1, 2, 3 kambariĹł bĹŤstai su visiĹĄka apdaila, dujiniu autonominiu ĹĄildymu, ĹĄildomomis grindimis. Yra nemokama automobiliĹł vieta, garinÄ— pirtis, biliardo, stalo teniso patalpos, vaikĹł ĹžaidimĹł kambarys, krepĹĄinio aikĹĄtelÄ—. BĹŤstĹł kainos - nuo 115 000 Lt. Pagal poreikÄŻ galima sukomplektuoti baldus ir buitinÄ™ technikÄ…. Tel. 8 618 04 267, www.malunovilos.lt

'YĂ&#x;VEĂ&#x;NAĂ&#x;MIEĂ&#x;JIĂ&#x;NAĂ&#x;MAI Ă&#x; GAĂ&#x;RAĂ&#x;Ă€AI PARDUODA

Vilnius Parduoda NAUJÄ„ NAMÄ„ GRIGIĹ KÄ–SE (ne soduose, 4 k., 92 m², visiĹĄkai ÄŻrengtas, stotelÄ—, eĹžeras, parduotuvÄ—). Kaina - 289 000 Lt. Tel. 8 682 00 245. Palanga Parduodamas kotedĹžas Palangoje BRANGIAUSIAI LIETUVOJE PER- (2013 metĹł statybos, iki jĹŤros - 350 KAME MIĹ KUS SU Ĺ˝EME ARBA IĹ - metrĹł, visos miesto komunikacijos, 88 SIKIRSTI ir Ĺ˝EMĘ Ĺ˝EMDIRBYSTEI. m²). 1 m² kaina - nuo 5100 Lt. Tel. 8 Tel. 8 615 33 777. 687 01 082.

AkmenskaldĹžiai atlieka visus akmens mĹŤro ir grindiniĹł klojimo darbus. Atliktus darbus galima paĹžiĹŤrÄ—ti internete: akmens mĹŤro darbai skelbiu.lt ÄŻvesti kontaktinÄŻ numerÄŻ: 8 689 03 134.

wDAĂ&#x;LAS

3IĂ&#x;Ă„LOĂ&#x;DARĂ&#x;Bg

ÄŽvairĹŤs

MĹŤrijimo darbai

VeikianÄ?iÄ… odontologijos klinikÄ… (220 m²) SavanoriĹł pr., Vilniuje: 4 kÄ—dÄ—s, ÄŽvairĹŤs technikĹł laboratorija, konferencijĹł ka- Griauna pastatus, mala statybines atbinetas, 2 WC, med. atliekĹł patalpa, liekas ir akmenis. Tel. 8 682 92 949. skalbykla su duĹĄine. Kreiptis: tel. 8 633 'YĂ&#x;VĂ„Ă&#x;NAI Ă&#x;GYĂ&#x;VĂ„Ă&#x;NĂ‹Ă&#x; 96 582.

PARDUODA

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

PARDUODA

ÄŽvairĹŤs gyvĹŤnai

PA S KO L O S

nuo 5000 Lt iki 220 000 Lt su nekilnojamojo turto ÄŻkeitimu. Vilniuje, Kaune, KlaipÄ—doje, Ĺ iauliuose, Palangoje. Tel. +370 618 61 111.

MEDICINOS PASLAUGOS

info@kreditogarantas.lt

REKLAMA

BUAB „Milagrum“, bankrutavusi Vytauto Kuzo paslaugĹł ÄŻmonÄ—, bankrutavusi Gintauto Naviko ÄŻmonÄ—, BUAB „Snoras Development“, BUAB „Autoservisas VaiĹĄvydava“, BUAB „Versoria“, BUAB „Norta“, BUAB „Diena Media Print“, BAB „yLAL –Lithuanian Airlines“, BUAB „Nordic investicija“, BUAB „Modernas“, BUAB „SlenkanÄ?ios sistemos“, BUAB „Megn Group“, BUAB „Adveritas ir Ko“, BUAB „Ananda“ BUAB „Apsta“, BUAB „Jaros rapsas“, UAB Ä„Ĺžuolyno sporto ir sveikatingumo centras, BUAB „Liteksta“, BUAB „Stalakta“, BUAB „Raimonda“, BUAB „Regplasta“, BUAB „Visoda“, BUAB „Alsva“, BUAB „Alsantė“ iĹĄparduoda nekilnojamÄ…jÄŻ, ilgalaikÄŻ kilnojamÄ…jÄŻ, ďŹ nansinÄŻ bei trumpalaikÄŻ turtÄ…, taip pat reikalavimo teises pagal skolininkĹł neÄŻvykdytas prievoles. Su parduodamo turto kainomis ir turto pardavimo tvarka galima susipaĹžinti UAB ÄŽmoniĹł bankroto administravimo ir teisiniĹł paslaugĹł biure, Jonavos g. 16A, Kaune. Informacija teikiama tel. (8 37) 30 89 45, faksas (8 37) 308948, el. paĹĄtas: biuras@adminbiuras.lt

MasaĹžuotoja atlieka gydomÄ…jÄŻ ir prosVadovams ÄŽvairiĹł ĹžuvĹł mailiĹł ÄŻĹžuvinti ir vandens tatos masaŞą. Savo namuose - 100 Visuomeninio maitinimo ÄŻmonei Vilniu- augalus. Pristatome. www.mailius.in- Lt. Atvykstu ÄŻ namus - 200 Lt. MasaĹžo je reikalingas direktorius. BĹŤtina vado- fo, tel. 8 679 33 222. kursui - nuolaidos. Vilnius, tel. 8 671 vaujamo darbo patirtis vieĹĄojo maiti43 377. +IĂ&#x;TOSĂ&#x;PREĂ&#x;KwS nimo srityje. CV siĹłsti el. paĹĄtu: cocoKITOS PASLAUGOS restobar@gmail.com; danute.giziePERKA ne@gmail.com; tel. 8 674 11 059. ÄŽMONÄ– NUOLAT NERIBOTAIS KIE- Trumpi ir malonĹŤs susitikimai. SimpaKIAIS PERKA PLASTIKO LAUŽĄ tiĹĄka, liekna tamsiaplaukÄ— (40 m.). VilVairuotojams nius, tel. 8 670 37 758 nuo 10 iki 18 val. DarbÄ… patyrusiam vairuotojui (CE kat.) (PLÄ–VELĘ, DÄ–Ĺ˝ES, RITES, VAMZGraĹži, apvaliĹł formĹł 39 m. brunetÄ— VakarĹł Europoje (nÄ—ra keitimĹł mik- DĹ˝IUS IR KT.). TEL. 8 670 19 439. maloniai praleis laikÄ… su kultĹŤringu vyroautobusais). ÄŽ RusijÄ… nevaĹžiuojame. Perkame ÄŻvairiÄ… makulatĹŤrÄ… ir polietiVilniaus apygardos teismas 2014 m. riĹĄkiu nuo 37 m. Tel. 8 671 64 154. Geras, laiku mokamas atlyginimas. leno plÄ—velÄ™. Tel. 8 686 54 785. geguŞės 9 d. nutartimi iĹĄkÄ—lÄ— bankroto Tel. 8 698 06 252. bylÄ… UAB „Z47“ (ÄŻmonÄ—s kodas 0RAĂ&#x; N EĂ&#x; ¸ IĂ&#x; M AI 0ASĂ&#x;LAUĂ&#x;GOS 300657554). Teismo nutartis ÄŻsiteisÄ—jo ÄŽvairus ÄŽVAIRĹŞS KON SUL TA CI JOS 2014 m. geguŞės 20 d. AdministratoRestoranui Vilniuje reikalingos padaUAB „Teg ra VS“ (ÄŻ. k. 302254477) keiriumi paskirta UAB „Valeksa“. AdministvÄ—jos, valytojos. CV siĹłsti el. paĹĄtu: da- Paskolos nuo 3000 Lt per 1 val. visoÄ?ia ÄŻmo nÄ—s pa va di ni mÄ… ÄŻ UAB „Teg ra ratorius priima kreditoriĹł pretenzijas iki je Lietuvoje, uĹžstatas - butas, namas. nute.giziene@gmail.com Oazė“. Vi si ki ti rek vi zi tai lie ka ne pa ki tÄ™. 2014 m. birĹželio 30 d. adresu: UAB „VaKonsultacijos. AUJAMA-CREDIT, tel. Likviduojama Vidmanto Svoto ÄŻmonÄ— leksa“, A. JakĹĄto g. 5, faks. (8 5) 2619653, 3TAĂ&#x;TYĂ&#x;BOSĂ&#x;IRĂ&#x;REĂ&#x;MONĂ&#x;TOĂ&#x; 8 600 69 691. (ÄŻm. kodas 185288377, buveinÄ—s ad- el. paĹĄtas: admin@valeksa.lt PraneĹĄaDARĂ&#x;BAI me, kad remiantis LR ÄŽBÄŽ 11 str. 3 d. 3 resas Kovo 11-osios g. 11, VilkaviĹĄkis, p., sutartys, sudarytos su UAB „Sago“ SIĹŞLO PASLAUGAS duomenys kaupiami ir saugomi VÄŽ Reiki bankroto bylos iĹĄkÄ—limo, yra nutrauSantechnikos darbai gistrĹł centro MarijampolÄ—s ďŹ liale). Tel. kiamos ir nuo nutarties dÄ—l bankroto by8 663 54 057. Visi santechnikos montavimo darbai. los iĹĄkÄ—limo ÄŻsiteisÄ—jimo dienos tokiĹł suĹ ildymo katilai. Prekyba, montavimas, Pamestus BUAB „AM GROUP“ (ÄŻ. k. tarÄ?iĹł sÄ…lygos nevykdomos, iĹĄskyrus servisas. Tadas, tel.: (8 5) 272 0035, 302625733) ÄŻstatus laikyti negalio- iĹĄimtis, nurodomas atskiru praneĹĄimu atitinkamam kontrahentui. janÄ?iais. 8 683 70 649.


Ă&#x;PJHJXĂ?zVG Likviduojama Antano MartinaiÄ?io ÄŻmonÄ— (Antano MartinaiÄ?io automobiliĹł remonto dirbtuvÄ—). ÄŽmonÄ—s kodas 174262872, adresas V. Kudirkos g. 30, Ĺ akiai. DuomenĹł tvarkytojas VÄŽ RegistrĹł centro MarijampolÄ—s ďŹ lialas. AKCININKŲ SUSIRINKIMAI

PRANEĹ IMAS APIE ESMINÄŽ ÄŽVYKÄŽ. UAB „KlaipÄ—dos terminalo grupė“ (ÄŻmonÄ—s kodas 140725121, buveinÄ— Minijos g.180, KlaipÄ—da) praneĹĄa, kad 2014 m. birĹželio 30 d. 11 val. UAB „KlaipÄ—dos terminalo grupÄ—s“ administracijos patalpose Minijos g.180, valdybos nariĹł iniciatyva ir sprendimu yra ĹĄaukiamas neeilinis UAB „KlaipÄ—dos terminalo grupÄ—s“ visuotinis akcininkĹł susirinkimas, kurio darbotvarkÄ—je numatoma svarstyti tokius klausimus: 1. BendrovÄ—s tarpinio praneĹĄimo svarstymas. 2. BendrovÄ—s tarpinio ďŹ nansiniĹł ataskaitĹł rinkinio ir auditoriaus iĹĄvados tvirtinimas. 3. BendrovÄ—s dividendĹł uĹž trumpesnÄŻ negu ďŹ nansiniai metai laikotarpÄŻ skyrimas. 4. Kiti klausimai. AkcininkĹł registravimas pradedamas 10.30 val. Asmuo, dalyvaujantis susirinkime, turi turÄ—ti asmens tapatybÄ™ patvirtinantÄŻ dokumentÄ…, ÄŻgaliotas asmuo notaro patvirtintÄ… ÄŻgaliojimÄ…. Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, galima susipaĹžinti bendrovÄ—s buveinÄ—je adresu Minijos g.180, KlaipÄ—da. PapildomÄ… informacijÄ… teikia direktorius Ĺ˝ilvinas JokĹŤbauskas tel. 8 698 21 045.

NODVLILNXRWLVNHOELPDL Ĺ vietimo aprĹŤpinimo centras skelbia 787,90 kv. m bendrojo ploto patalpĹł, esanÄ?iĹł A. GoĹĄtauto g.12, Vilniuje, nuomos 5 metams vieĹĄÄ… konkursÄ…. IĹĄ jĹł 107,99 kv. m skir ti darbo kabinetams, 679,91 kv. m kĹŤrybinÄ—ms dirbtuvÄ—ms ir sandÄ—liams. PradinÄ— darbo kabinetĹł nuomos kaina: 20 Lt uĹž 1 kv. m per mÄ—nesÄŻ. PradinÄ— kĹŤrybiniĹł dirbtuviĹł ir sandÄ—liĹł nuomos kaina: 14,30 Lt uĹž 1 kv. m per mÄ—nesÄŻ. ÄŽ nuomos mokestÄŻ neÄŻskaiÄ?iuotas mokestis uĹž komunalines paslaugas ir eksploatacinÄ—s iĹĄlaidos. ParaiĹĄkos dalyvauti nuomos konkurse priimamos iki 2014 m. birĹželio 9 d. adresu: Ĺ vietimo aprĹŤpinimo centras, 311 kab., GeleĹžinio Vilko g. 12, Vilnius. Komisijos posÄ—dis vyks 2014 m. birĹželio 10 d. 9 val. (311 kab.). DetalesnÄ— informacija teikiama tel. (8 5) 264 9456, 8 698 49 420.

DINGĘ DOKUMENTAI

PraĹĄome UADBB „Legator“ pinigĹł priÄ—mimo kvitus MSA 4085265 ir MSA 4084318 laikyti negaliojanÄ?iais.

KONKURSAI

SKELBIAMAS 2014 METŲ Ĺ˝EMO SLENKSÄŒIO PASLAUGŲ TEIKIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSAS. UĹžkreÄ?iamĹłjĹł ligĹł ir AIDS centras skelbia konkursÄ… 2014 metĹł Ĺžemo slenksÄ?io paslaugĹł teikimo projektams ďŹ nansuoti. Ĺ˝emo slenksÄ?io paslaugĹł teikimo projektĹł ďŹ nansavimÄ… iĹĄ valstybÄ—s biudĹžeto lÄ—ĹĄĹł reglamentuoja SocialinÄ—s rizikos grupÄ—s asmenĹł, vartojanÄ?iĹł narkotines ir psichotropines medĹžiagas, rizikingo elgesio maĹžinimo projektĹł atrankos konkurso 2014 metais nuostatai (patvirtinti UĹžkreÄ?iamĹłjĹł ligĹł ir AIDS centro direktoriaus 2014 m. geguŞės 28 d. ÄŻsakymu Nr.1V-15). ParaiĹĄkas dalyvauti konkurse gali teikti vieĹĄieji juridiniai asmenys, teikiantys Ĺžemo slenksÄ?io paslaugas, iĹĄskyrus biudĹžetines ÄŻstaigas. SocialinÄ—s rizikos grupÄ—s asmenĹł, vartojanÄ?iĹł narkotines ir psichotropines medĹžiagas, rizikingo elgesio maĹžinimo projektĹł atrankos konkurso 2014 metais nuostatai su priedais skelbiami UĹžkreÄ?iamĹłjĹł ligĹł ir AIDS centro interneto puslapyje – www.ulac.lt/veikla/konkursai Konkursui teikiamos paraiĹĄkos su priedais priimamos iki 2014 m. birĹželio 10 d. 10 val. adresu: NugalÄ—tojĹł g.14D, Vilnius. DÄ—l papildomos informacijos kreiptis ÄŻ UĹžkreÄ?iamĹłjĹł ligĹł ir AIDS centro vyriausiÄ…jÄ… specialistÄ™ vieĹĄiesiems pirkimams IrenÄ… VilutienÄ™, tel. (8 5) 277 0960 arba el. paĹĄtu: i.vilutiene@ulac.lt

'EGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;¡,IETUVOSĂ&#x;RYTEŠĂ&#x;SPAUSDINTĂ‹Ă&#x;KRYĂ€IAĂ€ODĂ€IOĂ&#x;ATSAKYMAI 6ERĂ“TIĂ“KAĂ“LIAI.LYLDL3XVz-XRGR'HPL$OVD6LJLV3LQWD5DMHQ.DSLOLDUDL,Ă…OHLSLPDV$OLWDVĂ‚DUPD5DĂ…D7YLGDV3RONDĂ„6SDU WDQÂłxUDV$QWDQz%DVNDL/DUJR$NO\V7DUND3LDOD1DYD2V(OĂ“RIĂ“ZONĂ“TAĂ“LIAI,VX]X3HUO$YLV2Ă…LPDV.DUĂ…WOLJz'DQLMD3DOYLDL 3RUW,Ă…HLWLV0DVQz‘ODLGD$OED3DVODQND7DSD$QLV$NWDV$ULVĂ„)UDPÂł(UOD.RUWD$YDV*\QLD.DORĂ‚LDV=RVz,UDQDV

NAUJAS AMŽIUS – NAUJOS ŽINIOS

VISUOTINĖ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA 25 tomai, apie 115 000 straipsnių, 24 000 iliustracijų, 650 Şemėlapių

PaskubÄ—kite! Iki birĹželio 1 dienos dar galite uĹžsiprenumeruoti „VisuotinÄ—s lietuviĹł enciklopedijos“ 25-Ä…jÄŻ tomÄ….

Mokslo ir enciklopedijĹł leidybos centras

L.AsanaviÄ?iĹŤtÄ—s g. 23 Telefonas (8 5) 245 77 20 El. paĹĄtas melc@melc.lt LT-04315 Vilnius, Lietuva Faksas (8 5) 245 85 37 Interneto svetainÄ— www.melc.lt


0ALMIROSĂ&#x;HOROSKOPAS

LAISVALAIKIS Nors diena labiau nei kitos ĹĄiÄ… savaitÄ™ tinkama reikalams tvarkyti, rekomenduojama pasyvi pozicija, ypaÄ? konf likto atveju, – nieko nepeĹĄite. Nors ĹĄiuo sunkiu metu nelengva likti ramiems, vis dÄ—lto stenkitÄ—s nebĹŤti kategoriĹĄki. Tai jaunaties metas, tad nepersidirbkite, daĹžniau ilsÄ—sitÄ—s, o namuose nesiaiĹĄkinsite santykiĹł – bus nemaĹžai progĹł suirzti, supykti. Ĺ eimos interesai, palyginti su profesiniais, turÄ—tĹł bĹŤti svarbiausi ir tvarkomi pirmiausia. Nepatartina uĹžmegzti naujĹł paĹžinÄ?iĹł, veltis ÄŻ flirtÄ… – ĹĄiuo metu nauji ĹžmonÄ—s gali iĹĄbalansuoti jĹŤsĹł vidinÄ™ pusiaus-

!6)Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;-RNLĂ˜VNXERWĂ˜ LĂ…YDGĂ˜LUĂ?DLELĂ…NĂ˜YHLNVPĂ˜1HSD ODQNXĂ?DGzWLÂ’VLSDUHLJRWL\SDmMHLNDVQRUV YHUVJUHLWDLDSVLVSUÂ?VWL0DĂ?LDXNODXV\NL WzVVYHWLPĂ˜QXRPRQLĂ˜ÂąEĂ‘VLWHVXNODLGLQ WL/LNLWHDWLGHVQLYDLUXRGDPL

vyrÄ…. Nemenka apgauliĹł, vagysÄ?iĹł, intrigĹł tikimybÄ—. Palankesnis metas nuo 13 val. 22 min. Ĺ ÄŻ laikÄ… reikÄ—tĹł skirti svarbesniems reikalams tvarkyti, susitarimams tvirtinti (tik trumpalaikiams). Venkite svaigalĹł, bĹŤkite atsargesni prie vandens. Sapnai iĹĄ treÄ?iadienio ÄŻ ketvirtadienÄŻ susijÄ™ ne su jumis asmeniĹĄkai, o su aplinkiniais. ReikĹĄmingi vidurnakÄ?io sapnai, ypaÄ? jei iĹĄgirdote kÄ… nors sakant, regÄ—jote paraĹĄytÄ… tekstÄ… ar patys raĹĄÄ—te. IĹĄgirsti, paraĹĄyti, perskaityti ĹžodĹžiai pranaĹĄiĹĄki, juos reikÄ—tĹł atsiminti. Blogas Ĺženklas: jei plaukai labai vel-

tĹłsi, ĹĄukos sulĹŤĹžtĹł, siĹŤlo ÄŻ adatÄ… negalÄ—tumÄ—te ÄŻverti, jei netyÄ?ia kas nors vandeniu aplietĹł, bĹŤti sulytam – jĹŤsĹł paslaptis gali iĹĄaiĹĄkÄ—ti, patiems netyÄ?ia vandenÄŻ iĹĄlieti – paskalos apie jĹŤsĹł artimuosius, jei dantis nuskiltĹł – nuĹžiĹŤrÄ—jimo poĹžymis, jei daug plaukĹł iĹĄsipeĹĄtĹł, blakstiena iĹĄkristĹł – saugokitÄ—s apgaulÄ—s, jei batas suplyĹĄtĹł – draugo iĹĄdavystÄ—, artimo Ĺžmogaus prieĹĄiĹĄkumas. Geras Ĺženklas: netyÄ?ia sudauĹžyti indÄ… su vandeniu – turtas, pinigai. Ĺ˝vilgsnis ÄŻ priekÄŻ: pirma penktadienio pusÄ— palankesnÄ— reikalams tvarkyti; tinkamos ryĹĄkios spalvos.

,)Ă&#x;Ă 4!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;0DĂ?LDXSOD

Âľ!5Ă&#x;,93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;3DVLUXRĂ…NLWH

QXRNLWHWXRPHWQHWHNVQHUYLQWLV NDGYLVNDVJULĂ‘YDO\JNRUWĂ˜QDPHOLV -HLVHQLDLHVDWHQXVSUHQGÂ?VXNXRQRUV QXWUDXNWLVDQW\NLXVĂ…LDQGLHQWDLSDY\NV QHVXQNLDL1HVzNPzVDWHLVSHUOHQJYDEĂ‘ GLĂ…NXPjSDLNjSDWLNOXPjDWYLUXPj

VWDLJPHQRPVÂąWLHNJHURPVWLHN QHODEDL$SOLQNLQLDPVVWLJVODQNVWXPR NDQWU\EzV EHMHLUMXPV 7DLQHSDODQNXV PHWDVSURIHVLQHLYHLNODLÂąJDOLWHVXVLS\NWL VXYDGRY\EH/DELDXVDXJRNLWHVYHLNDWj

*!5Ă&#x;4)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1LHNRQHVLHNLWH MzJD%Ă‘NLWHDWLGĂ‘VDWOLNGDPLNDV GLHQHVXĂ?GXRWLVÂąGzOĂ…LRVGLHQRVNODLGĂ˜ JDOLWHQHWHNWLGDUERDUEĂ‘WLSHUNHOWLÂ’Ă?H PHVQHVSDUHLJDV7LNzWLQRVLULĂ…ODLGRVGzO QHWLNXVLRYDLNĂ˜HOJHVLR1HODLNDVU\WHDS WDULQzWLĂ…HLPRVELXGĂ?HWRVXVXWXRNWLQLX

/Âż)!Ă&#x;2!Ă&#x;')3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;.DVQRUV -%2Ă&#x;'%Ă&#x;,uĂ&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HODLNDV LPWLVVXGzWLQJĂ˜XĂ?GXRmLĂ˜YHOWLVÂ’ NRQIOLNWXVNRYj7DLQHODXNWRSUDODLPz MLPRGLHQD MHLPDQ\VLWHNDGQLHNRQHSD Y\NVDWYLUNĂ…mLDLÂąSDVLVHNV 0DĂ?LDXSOD QXRNLWHÂąUHLNDODLNU\SVQHQXPDW\WDQH WLNzWDOLQNPH1HPHQNDWUDXPĂ˜WLNLP\Ez

$69Ă&#x;.)!)Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;'YLO\SzGLH QDNDLJHULQRUDLYHGDÂ’DNODYLHWÂ? 1HVLĂ?DYzNLWHVLĂ‘ORPDLVQDXMDLVSURMHNWDLV DUSDDXNĂ…WLQLPX QHEHQWWDLEĂ‘WĂ˜DQWUj GLHQRVSXVÂ?LĂ…JLUVWDVSDVLĂ‘O\PDV 9HQNL WHSLUPjGLHQRVSXVÂ?NRQRUVUHLNDODXWLLĂ… YDGRY\EzV*DOLPRVEXLWLQzVDYDULMRV

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

36!23Ă&#x;49+Ă&#x;,u3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;-Ă‘VĂ˜ JDOLP\EzVJDOLEĂ‘WLDSULERWRV7DL EORJDVODLNDVSOzVWLÂ’WDNjQDXGRWLVU\Ă…LDLV VXÂ’WDNLQJDLVDVPHQLPLVWYDUNDQWWDUQ\ ELQLXVUHLNDOXV%Ă‘NLWHDWLGHVQLVDYRYDL NDPVVWHQNLWzVODELDXMXRVVXSUDVWL

SDVWHEzVDUSULPLQVMĂ‘VĂ˜NODLGDV 7LHVDQHVNXEzNLWHSULLPWLSDJDOERVÂąJDOL WHSDNOLĂ‘WLÂ’DVPHQVNXULVSDGzVSULNODX VRP\EÂ?3LUPjGLHQRVSXVÂ?GLGHVQzJD P\ELQLĂ˜EXLWLQLĂ˜WUDXPĂ˜WLNLP\Ez

6!.Ă&#x;$%Ă&#x;.)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HUHLNLDOD EDLVXUHLNĂ…PLQWLLĂ…JLUVWĂ˜SDJ\UL PĂ˜LUNULWLNRV1HODLNDVDYDQWLĂ‘URPVVzN PzSDVNXWLQÂ?DNLPLUNjJDOLDWVXNWLQXJD Uj%Ă‘NLWHDWLGHVQLYDLNDPVÂąQHS\NLWHDQW MĂ˜VXVLYDOG\NLWH*DOLPDVVPDJXVYDNDUDV MHLLĂ…DQNVWRMRQHSODQXRVLWH

Âż5Ă&#x;693Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;.ULWLQzGLHQD 6uĂ&#x;Âż93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HSDVLGXRNL

NLWHSDWLNzWLNDLSLUQXVLYLOWLQRUV JDOLWHVXVLGXUWLVXÂ’YDLULDXVLDLVQHVPDJX PDLV.DGLUNjSDWLUVLWHQHVSUÂ?VNLWHQH VXVLSUDWLPĂ˜DJUHV\YLDL*DOLPLQHWLNzWL QXVLY\OLPDLP\OLPXĂ?PRJXPLDUELmLXOLX

/DLNDVVWDEWHOzWLÂąLPNLWzVWLNVYDU ELDXVLĂ˜UHLNDOĂ˜1HYHUWDLPWLVQDXMRYLĂ˜Âą SUREOHPĂ˜NLOVQHWWXRPHWMHLYLVNjHVDWH DSJDOYRMÂ?DSVNDLmLDYÂ?%Ă‘NLWHDWLGHVQLWz YĂ˜VYHLNDWDL1HVLLPNLWHQDPXRVHUHPRQ WRQHSHUVWXPG\NLWHEDOGĂ˜

VARNOĂ&#x;LESINYS

WHOLĂ‘GQRPVQXRWDLNRPVQHVLLPNL WHVXGzWLQJĂ˜XĂ?GXRmLĂ˜1HVLYHONLWHÂ’JLQ mXVQHSDWLNzNLWHVYHWLPLHPVVDYRSDVODS mLĂ˜SLQLJĂ˜DUDWVDNLQJĂ˜GRNXPHQWĂ˜$W VDUJLDXYDLUXRNLWH9HQNLWHVYDLJDOĂ˜

3+/2Ă&#x;0)/Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HVNXEz

SKELBIMAI ÄŽ „LIETUVOS RYTĄ“ PRIIMAMI: Redakcijos biuruose: VILNIUJE – Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3767, faksas 274 3799, el. p. spaudosskelbimai@lrytas.lt; KAUNE – LaisvÄ—s al. 7, tel. (8 37) 40 02 55; KLAIPÄ–DOJE – M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 13 81; Ĺ IAULIUOSE – Dvaro g. 73, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ–Ĺ˝YJE – Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 22; ALYTUJE – S.Dariaus ir S.GirÄ—no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ–JE – KÄ™stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; PALANGOJE – Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440; VILKAVIĹ KYJE – SodĹł g. 1, tel. (8 342) 20 849. Kitose tarnybose:

Ĺ ILALÄ–JE – J.BasanaviÄ?iaus g. 23, tel. (8 449) 51 421; ZARASUOSE – Vilniaus g. 16, tel. (8 385) 30 485. PRENUMERATA „Lietuvos rytą“ galima uĹžsisakyti redakcijos biuruose: VILNIUJE – Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3777; KAUNE – LaisvÄ—s al. 7, tel. (8 37) 40 02 66; KLAIPÄ–DOJE – M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 11 45; Ĺ IAULIUOSE – Dvaro g. 73, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ–Ĺ˝YJE – Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 20; ALYTUJE – S.Dariaus ir S.GirÄ—no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ–JE – KÄ™stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; KYBARTUOSE – J.BasanaviÄ?iaus g. 40, tel. (8 648) 73 429; PALANGOJE – Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440; VILKAVIĹ KYJE – SodĹł g. 1, tel. (8 342) 20 849.

DRUSKININKUOSE – Vilniaus al. 32, tel. (8 313) 55 123; KAIĹ IADORYSE – Gedimino g. 59-113, Kitose platinimo tarnybose: tel. (8 346) 51 378; ANYKĹ ÄŒIUOSE, BIRĹ˝UOSE, GARGĹ˝JONAVOJE – J.Ralio g. 12-44, DUOSE, JONAVOJE, KÄ–DAINIUOSE, tel. (8 349) 51 474; MOLÄ–TUOSE, TELĹ IUOSE, UKMERLAZDIJUOSE – SeinĹł g. 3, tel./faksas (8 318) 52 374; PRENUMERATOS KAINA 2014 METAMS KRETINGOJE – BirutÄ—s g. 11, „Lietuvos rytas“ tel. (8 445) 53 949; Gyventojams Juridiniams PRIENUOSE – J.BasanaviÄ?iaus g. 14, asmenims tel. (8 319) 60 180; 1 mÄ—n. 40,00 Lt 47,00 Lt PLUNGÄ–JE – J.Tumo-VaiĹžganto g. 27, 3 mÄ—n. 120,00 Lt 141,00 Lt tel. (8 448) 72 419; 6 mÄ—n. 235,00 Lt 265,00 Lt 449,00 Lt 499,00 Lt ROKIĹ KYJE – Taikos g. 5, tel. (8 458) 33 241; 12 mÄ—n.

GÄ–JE, UTENOJE, ZARASUOSE – UAB „Spaudos kelias“, tel. (8 528) 20 122, mob. 8 650 43 742; BIRĹ TONE – E.PetruĹĄauskienÄ—s SPA, tel. (8 319) 56 625; DRUSKININKUOSE – UAB „Drusvilma“, tel. (8 313) 51 075; ELEKTRÄ–NUOSE – UAB „Benrestas“, tel. (8 528) 39 200; IGNALINOJE – D.OrechovienÄ—, tel. 8 677 98 736; JURBARKE – UAB „Jurbarko laikas“, tel. (8 447) 72 323; UAB „ŠiauliĹł kraĹĄtas“: JONIĹ KYJE – tel. (8 687) 89 040, KELMÄ–JE – tel. (8 427) 54 381, PAKRUOJYJE – tel. (8 421) 61 704, KURĹ Ä–NUOSE – tel. (8 41) 58 57 61, NAUJOJOJE AKMENÄ–JE – tel. (8 425) 56 588, RADVILIĹ KYJE – tel. (8 422) 53 451; KAIĹ IADORYSE – UAB „Emduva“, tel. (8 346) 51 378; KRETINGOJE – UAB „Paslauga tau“, tel. (8 445) 53 949; KUPIĹ KYJE – L.BudrienÄ—, tel. 8 646 26 189; LAZDIJUOSE – K.MatuleviÄ?iaus IÄŽ „Ryto ĹžvaigĹždė“, tel. (8 318) 52 375; MAĹ˝EIKIUOSE – SodĹł g. 1-83, UAB „JĹŤros paĹĄtas“, tel. (8 443) 21 233, mob. 8 650 18 774;

„Lietuvos rytas“ be ĹĄeĹĄtadieniĹł Gyventojams Juridiniams asmenims 33,00 Lt 38,00 Lt 99,00 Lt 114,00 Lt 190,00 Lt 220,00 Lt 380,00 Lt 420,00 Lt

PASVALYJE – L.JaniselienÄ—, tel. 8 620 58 664; PLUNGÄ–JE – UAB PlungÄ—s paĹĄtas, tel. (8 448) 72 419; PRIENUOSE – R.PaulauskienÄ—s PÄŽ, tel. 8 685 30 867; RADVILIĹ KYJE – VĹĄÄŽ „UĹžbÄ—gtukė“, tel. 8 682 38 020; RASEINIUOSE – M.MaulienÄ—s IÄŽ, tel. (8 428) 51 337; ROKIĹ KYJE – V.Baranovskio ÄŽ „Baltma“, tel. (8 458) 33 241; Ĺ AKIUOSE – Vitas Kasiulaitis, tel. 8 612 97 522; Ĺ IAULIUOSE – UAB „Naujoji tvarka“, tel. (8 41) 50 07 10; Ĺ ILALÄ–JE – UAB „RitSpeda“, tel. (8 449) 51 421; Ĺ ILUTÄ–JE – UAB „Litera“, tel. (8 441) 75 474; Ĺ IRVINTOSE – Helena MarÄ?iauskienÄ—, tel. 8 603 18 288; TAURAGÄ–JE – Gedimino g. 8-58, UAB „JĹŤros paĹĄtas“, tel. (8 446) 54 433, mob. 8 650 18 770; TRAKUOSE – B. ir V.Vysockai, tel. 8 615 24 284. Prenumerata taip pat priimama internetu: http://prenum.lrytas.lt

„Lietuvos rytas“ tik antradieniais Gyventojams Juridiniams asmenims 13,00 Lt 14,50 Lt 39,00 Lt 43,50 Lt 78,00 Lt 87,00 Lt 156,00 Lt 174,00 Lt

„Lietuvos rytas“ tik ĹĄeĹĄtadieniais Gyventojams Juridiniams asmenims 15,00 Lt 16,50 Lt 45,00 Lt 49,50 Lt 90,00 Lt 99,00 Lt 180,00 Lt 198,00 Lt

,661 /HLGĂ?LDPDVQXRPHWĂ˜VDXVLRG !DĂ&#x;REĂ&#x;SAS*(',0,1235$9,/1,86 4EĂ&#x;LEĂ&#x;FOĂ&#x;NASĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;TEIĂ&#x;RAUĂ&#x;TI &AKĂ&#x;SAS%LĂ&#x;PGDLO\#OU\WDVOW ,EIĂ&#x;DwĂ&#x;JASXĂ?GDURMLDNFLQzEHQGURYz Ă„/LHWXYRVU\WDV´ 69Ă&#x;2)!5Ă&#x;3)!Ă&#x;3)3Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)53 *9DLQDXVNDV WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0)2Ă&#x;-)%*)Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) $%XGU\V/'DSNXV WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) )7HONVQ\V WHO *&LEDV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) $7HONVQLHQz WHO 5.DUPD]DLWz WHO 5*HUEXWDYLmLXV WHO 90LmLXOLV WHO 9'HNVQ\V WHO 96DOGĂ?LĂ‘QDV WHO /0LFNXWz WHO -3HNDUVNDLWz .DUDOLĂ‘QLHQz WHO  ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6!3 -/LWYLQDYLmLXV WHO ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6/Ă&#x;0!6!$5/4/*! -0\NRODLWLHQz WHO )Âľ,%)$u*!) 10LFLĂ‘QLHQz$Ă‚HSXUDLWLV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) 34),)34!) 9*HFHYLmLHQzĂŒ(.DQLXĂ…LHQz WHO 9.Ă…mHQDYLmLHQz59DĂ…NHOLHQz WHO -3HWUDXVNDLWz WHO 0OLITIĂ&#x;KA9%UXYHULV WHO 9%DUWDVHYLmLXV WHO 7,JQDWDYLmLXV WHO %KOĂ&#x;NOĂ&#x;MIĂ&#x;KA9'HNVQ\V WHO $0XUDXVNDLWz WHO 0-RNĂ‘EDLWLV WHO $6UzEDOLHQz WHO ,-XQmLHQz WHO 6-DUPDOLV WHO 0AĂ&#x;SAUĂ&#x;LIS96DOGĂ?LĂ‘QDV WHO *5DGDXVNDV WHO (%XLWNLHQz WHO 2.DFzQDLWz WHO 4EIĂ&#x;SwĂ&#x;SAUĂ&#x;GA)7HONVQ\V WHO 0.XL]LQDLWz WHO $/HNDYLmLXV WHO $.X]QHFRYDLWz WHO +ULTĂ„RA5*HUEXWDYLmLXV WHO $$QGULNRQ\Wz WHO 0$XJXO\Wz WHO 50LNĂ…LRQLHQz WHO 51RUHLNDLWz WHO -(UOLFNDV 3PORĂ&#x;TAS*1HQDUWDYLmLXV WHO .5LPNXV WHO *-DQRQLV WHO ÂżURNALISTINIAIĂ&#x;TYRIMAI5.DUPD]DLWz WHO '*XGDYLmLĂ‘Wz WHO //DYDVWH WHO $8UERQDLWz WHO &OĂ&#x;TOGĂ&#x;RAĂ&#x;FAI7%DXUDV WHO 9Ă‚mLDYLQVNDV WHO 9%DONĂ‘QDV WHO 0.XOELV WHO 5'DQLVHYLmLXV WHO ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;Âż52Ă&#x;.!Ă&#x;,!) ¡46Ă&#x;ANĂ&#x;TEĂ&#x;NAŠ90LmLXOLV WHO (=DEXOzQLHQz WHO 5=LOQ\V WHO 9%UDmLXO\Wz WHO 9%XGU\Wz WHO ¡'YĂ&#x;VEĂ&#x;NIĂ&#x;MOĂ&#x;BĂ„Ă&#x;DASŠ$7HONVQLHQz WHO '-RQXĂ…LHQz WHO //LOHLNLHQz WHO 53HUĂ…RQ\Wz WHO 63XU\Wz WHO /9DORQ\Wz WHO ¡3TIĂ&#x;LIUSŠ/0LFNXWz WHO '.DLNDU\Wz WHO /kDSOLQVNDLWz WHO %-XUHYLmLĂ‘Wz WHO 06YzU\Wz WHO '/HEULNDLWz WHO ,6NOLXWDLWz WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;02)%Ă&#x;$!) ¡2YTAIÂŚ6AKARAIŠĂ&#x;96DOGĂ?LĂ‘QDV WHO ¡3OSTINwŠ$'XPDODNDV WHO 2%')/.ĂŠĂ&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) +AUĂ&#x;NAS$.DUDOLĂ‘QDV WHO  97UDLQ\V WHO  +LAIĂ&#x;PwĂ&#x;DA*3LODLWLV WHO  $3LODLWLHQz WHO  ÂľIAUĂ&#x;LIAI*Ă‚LXSDU\V WHO  !LYĂ&#x;TUS*5DIDQDYLmLHQz WHO  -AĂ&#x;RIĂ&#x;JAMĂ&#x;POĂ&#x;Lw/-XRG]HYLmLHQz WHO  0AĂ&#x;NEĂ&#x;VwĂ&#x;Ă€YS93HWUDXVNLHQz WHO  0AĂ&#x;LANĂ&#x;GA$=LDENXV WHO  4AUĂ&#x;RAĂ&#x;Gw(%DURQDLWz WHO 5KĂ&#x;MERĂ&#x;Gw'=LPEOLHQz WHO 5Âż3)%.)/Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) 6A¸INGTONASÂą56WDQNHYLmLĂ‘Wz ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NASÂą95XGDYLmLXV "%.$2!$!2")!) "ARSELONAÂą.1DVWRSNDLWz"ERLYNASĂ&#x;Âą -9HQFNXWzĂ&#x;,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NASÂą.6DEDOLDXVNDLWz -ASKĂ&#x;VAÂą$3URFHQND6AR¸UVAÂą(%XWULPDV !03+!)4/3Ă&#x;3+92)53 WHO 2INĂ&#x;KOĂ&#x;IRĂ&#x;MAĂ&#x;KEĂ&#x;TAĂ&#x;VOĂ„/LHWXYRVU\WR´ OHLG\ERVFHQWUDV 3PAUSĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ„/LHWXYRVU\WR´VSDXVWXYz .DXQRJ9LHYLV 5Ă€Ă&#x;SAĂ&#x;KYĂ&#x;MOĂ&#x;NUĂ&#x;MEĂ&#x;RIS 4IĂ&#x;RAĂ&#x;Ă€AS 2EKLAMA WHO HOSVSDXGRVSDUGDYLPDL#OU\WDVOW

R ÂąPRNDPDUHNODPD

Š Visa medĹžiaga, pateikta „Lietuvos ryte“, – laikraĹĄÄ?io nuosavybÄ—. Kopijuoti ir platinti be UAB „Lietuvos rytas“ sutikimo draudĹžiama.


TERMOMETRAS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

ORAIĂ&#x;RYTOJ

“

Ĺ iandien Lietuvoje prognozuojama bene vÄ—siausia diena per visÄ… ĹĄiÄ… savaitÄ™. Atrodo, kad temperatĹŤra vÄ—l pamaĹžu kils, bet bus ir lietaus.

9zM\MHSOD]GzV PHGĂ?LĂ˜ODSDL Ieva NA RIĹŞ NAI TÄ– SinoptikÄ—

Orai jau spÄ—jo atvÄ—sti, o ĹĄtai vandens temperatĹŤra dar yra gana aukĹĄta. Daugelyje telkiniĹł, net ir upÄ—se, ji siekia 19–21 laipsnÄŻ. Labiausiai vanduo ÄŻĹĄilÄ™s Nemune ties Rusne – iki 22,3 laipsnio. O gaivesnis vanduo tyvuliuoja KurĹĄiĹł mariose, Minijoje ties Kartena, Nemune ties Rusne ir Bartuvoje ties Skuodu – nuo 15 iki 17 laipsniĹł. Deja, Baltijos jĹŤra atostogĹł ÄŻ pajĹŤrÄŻ atvykstanÄ?ius Ĺžmones tegali pasitikti 7 laipsniĹł ĹĄilumos vandens temperatĹŤra ties KlaipÄ—da ir 9 – ties Nida. Ĺ iandien ne itin dĹžiugins ir oro temperatĹŤra, ÄŻdienojus numatoma 12–17 laipsniĹł ĹĄiluma. VÄ—siausia diena prognozuojama TelĹĄiĹł ir Ĺ iauliĹł apskrityse, o ĹĄtai Alytaus apskrityje temperatĹŤra bus bene aukĹĄÄ?iausia. ÄŽ rytus nuo Lietuvos suksis ciklonas, jo poveikÄŻ orams turÄ—tĹł labiausiai justi AukĹĄtaitijos gyventojai – bus debesuota su pragiedruliais, kai kur, didĹžiausia tikimybÄ—, kad pietrytiniuose rajonuose, palis. TebepĹŤs komforto jausmÄ… maĹžinantis stiprokas ĹĄiauriniĹł krypÄ?iĹł vÄ—jas. MinÄ—tas Ĺžemo atmosferos slÄ—gio sĹŤkurys judÄ—s link Suomijos, taÄ?iau artimiausiÄ… parÄ… savo debesĹł ĹĄleifÄ… nuties ir per mĹŤsĹł ĹĄalÄŻ. NaktÄŻ kai kur (daugiausia ĹĄalies vakaruose) turÄ—tĹł nuĹĄniokĹĄti trumpi lietĹŤs, dienÄ… jie apims jau daugelÄŻ rajonĹł. VÄ—jas bus vakariniĹł krypÄ?iĹł, nusilps. TemperatĹŤra bus truputÄŻ aukĹĄtesnÄ—: naktÄŻ 5–10, dienÄ… – 13–18 laipsniĹł. MaĹžai ji keisis ir pirmÄ…jÄ… savaitgalio parÄ…. Ĺ eĹĄtadienÄŻ vietomis trumpai palis, dienÄ… debesims pradÄ—jus formuotis intensyviau, gali pasigirsti perkĹŤnija. VÄ—jas iĹĄliks silpnas. Esant tokiems orams atversime langÄ… ÄŻ kalendorinÄ™ vasarÄ…. Ă‚LDQGLHQÂą7HRGR]LMRV$OJHGR (UGYLOzV0DJGDOHQRVLU0DJGzV YDUGRGLHQD

VANDENSĂ&#x; TEMPERATĂ„RA 6AKARĂ&#x;Ă&#x;VAL .EMUNEĂ&#x;TIESĂ&#x;$RUSKININKAIS .ERYJEĂ&#x;TIESĂ&#x;6ILNIUMI +AUNOĂ&#x;MARIOSEĂ&#x;TIESĂ&#x;"IR¸TONU 4OTORI¸KIĂ‹Ă&#x;EĂ€Ă&#x;TIESĂ&#x;4RAKAIS 4AURAGNOĂ&#x;EĂ€Ă&#x;TIESĂ&#x;4AURAGNAIS +UR¸IĂ‹Ă&#x;MARIOSEĂ&#x;TIESĂ&#x;.IDA "ALTIJOSĂ&#x;JĂ„ROJEĂ&#x;TIESĂ&#x;.IDA "ALTIJOSĂ&#x;JĂ„ROJEĂ&#x;TIESĂ&#x;+LAIPwDA ÂľVENTOJOJEĂ&#x;TIESĂ&#x;!NYK¸jIAIS

    

2UDLĂ…LDQGLHQJHJXĂ?zVG/LHWXYRMHLU(XURSRMH $&,%

Helsinkis

Oslas

Stokholmas

Glazgas

Sankt Peterburgas

Ryga

Dublinas

Briuselis ParyĹžius

$&!%$& "##&$

%#&"$ %&$

Minskas Berlynas

Miunchenas

#/$

VarĹĄuva

Frankfurtas Praha

Bordo

Maskva

Vilnius

Hamburgas Londonas Amsterdamas

Ĺ˝

$ $&!%&$ *$ $,$

Talinas

Kopenhaga

Lvovas

Kijevas

BukareĹĄtas Jalta

Venecija Nica

Madridas Barselona

Sofija

Varna

Roma Dubrovnikas

$&!% %&$

Viena BudapeĹĄtas

A

&+%$ $,$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ #! %$ +%$ #! %$

%&$$& "#/ 

!&)

&$ 

.-.)!#

+"#

"/

& #

$ $

Stambulas

Lisabona Malaga

Palma Palermas AlĹžyras

Tunisas

AtÄ—nai

Antalija

Heraklionas

Larnaka Tel Avivas

Kairas

!MSĂ&#x;TERĂ&#x;DAĂ&#x;MAS !TwNAI "ALATONAS "ELĂ&#x;FASĂ&#x;TAS "ERLYNAS "OĂ&#x;NA "RIUĂ&#x;SEĂ&#x;LIS "UĂ&#x;DAĂ&#x;PE¸TAS "UĂ&#x;KAĂ&#x;RE¸Ă&#x;TAS #IURICHAS $UBĂ&#x;LIĂ&#x;NAS &RANKĂ&#x;FURĂ&#x;TAS 'ETEBORGAS (AMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS (ELĂ&#x;SINĂ&#x;KIS +AĂ&#x;LIĂ&#x;NINGĂ&#x;RAĂ&#x;DAS +IĂ&#x;JEĂ&#x;VAS +I¸IĂ&#x;NIOĂ&#x;VAS +OĂ&#x;PENĂ&#x;HAĂ&#x;GA +ROKUVA ,ISABONA ,IUKĂ&#x;SEMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NAS -ADĂ&#x;RIĂ&#x;DAS -ARSELIS -ASKĂ&#x;VA -IĂ&#x;LAĂ&#x;NAS -INSĂ&#x;KAS .EAPOLIS /SĂ&#x;LAS 0AĂ&#x;LERĂ&#x;MAS 0AĂ&#x;RYĂ&#x;Ă€IUS 0RAHA 2YĂ&#x;GA 2OĂ&#x;MA 3ANKTĂ&#x;0EĂ&#x;TERĂ&#x;BURĂ&#x;GAS 3OFIJA 3TAMĂ&#x;BUĂ&#x;LAS 3TOKĂ&#x;HOLĂ&#x;MAS 4AĂ&#x;LIĂ&#x;NAS 4RUMSw 6AĂ&#x;R¸UĂ&#x;VA 6EĂ&#x;NEĂ&#x;CIĂ&#x;JA 6IEĂ&#x;NA 6ILĂ&#x;NIUS :ALCBURGAS ÂżENEVA -IESTAIĂ&#x;PIETUOSE !LIKANTw !NTALIJA "ARSELONA $UBROVNIKAS &ARAS (EĂ&#x;RAKĂ&#x;LIOĂ&#x;NAS (URGADA +AIRAS +AĂ&#x;NAI +ASABLANKA ,ARĂ&#x;NAĂ&#x;KA ,ASĂ&#x;0ALMASAS -AĂ&#x;LAĂ&#x;GA -ALJORKOSĂ&#x;0ALMA -OĂ&#x;NAĂ&#x;KAS .IĂ&#x;CA 4ELĂ&#x;!VIĂ&#x;VAS 4UĂ&#x;NIĂ&#x;SAS 6ALENSIJA 6ARNA

                                 

Lietuvos rytas  

2014 05 29

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you