Page 1

KRA¸TOĂ&#x;Ă€INIOS

$RgSUSĂ&#x;DEĂ&#x;¸IMĂ&#x;TOĂ&#x;KASĂ&#x;I¸GELBwJOĂ&#x;DUĂ&#x;TVENKINYJEĂ&#x;SKŠSĂ&#x;TANĂ&#x;jIUSĂ&#x;PENKĂ&#x;TOĂ&#x;KUSĂ&#x;Ă&#x;PĂ&#x;

PGEGUĂ wSĂ“Ă“DSHQNWDGLHQLV

/RAIĂ&#x;¸IANDIEN

“

VokietÄ— karaliauja jau ketvirtus metus iĹĄ eilÄ—s. 7DLSDSĂ?YDOJLQLQNDLÂ’YHUWLQRĂ?LQLj NDG9RNLHWLMRVNDQFOHUz$0HUNHOYzO DWVLGĂ‘UzĂ?XUQDORĂ„)RUEHVÂł Â’WDNLQJLDXVLĂ˜SDVDXOLRPRWHUĂ˜ Ă…LPWXNRYLUĂ…Ă‘QzMH1XRĂ˜MĂ˜ MLÂ’Ă„)RUEHVÂłVjUDĂ…jEXYRÂ’WUDXNWD NDUWĂ˜LUQHWGHY\QLVNDUWXV XĂ?zPzSLUPjMjYLHWj

OU \ WDVOW

Ă&#x;PĂ&#x;

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6,(-,/(,',020(7$,15 .DLQD/W

6ALĂ&#x;DĂ€IOSĂ&#x;BURĂ&#x;TAIĂ&#x;Ă€EĂ&#x;MwSĂ&#x; LOĂ&#x;PIĂ&#x;NYSĂ&#x;TAĂ&#x;POĂ&#x;AUKĂ&#x;SIĂ&#x;NIS

1HVzNPzVDLGDL Po nesÄ—kmingĹł rinkimĹł ÄŻ Europos ParlamentÄ… vakar J.Olekas (kairÄ—je) atsistatydino iĹĄ SocialdemokratĹł partijos Vilniaus skyriaus vadovĹł, o J.Bernatonis – iĹĄ partijos rinkimĹł ĹĄtabo. Ă&#x;PĂ&#x;

Ă&#x;PĂ&#x;

‘NODPSLQRN\Ă…LV Skuodo policijos vadovas V.AntanaviÄ?ius nutvertas paÄ—mÄ™s kyĹĄÄŻ. Komisaras panĹŤdo 200 litĹł kaip padÄ—kos uĹž gerai organizuotÄ… dviraĂ&#x;PĂ&#x; Ä?iĹł varĹžybĹł apsaugÄ….

DIENOSĂ&#x;SKAIjIUSTiek milijonų litų vertą 312 kilogramų haťiťo siuntą Latvijos pasienyje sulaikė Lietuvos muitininkai. Narkotikus vilkiko kabinoje veŞė Latvijos pilietis.

DIENOSĂ&#x;NUOTRAUKA

3DODQJRVEHQGURYzVĂ„$JUHNDVÂłYDOGRPDVSXVzVKHNWDURĂ?HPzVVNO\SDV GHĂ…LQzMHDSLEUzĂ?WDVPzO\QDL \UDWROR NDLQXR%DOWLMRVMĂ‘URV1HSDLVDQWWRSULHĂ…SHQNHULXVPHWXVMLVEXYRÂ’YHUWLQWDVEHYHLNSXVDĂ…WXQWRPLOLMRQROLWĂ˜

9HUVOLQLQNDLSDVLMXWRVPDXJLDPLÂąYLGXWLQzLĂ…YDO VW\EzVQXRPRMDPĂ˜VNO\SĂ˜ULQNRVYHUWzSDVLHNLD IDQWDVWLQHVVXPDVNXULRVUHDO\EzMHQHHJ]LVWXRMD Al v y das ZIAB KUS LR korespondentas

Palangos nekilnojamojo turto agentĹŤra „Agrekas“ kurorte valdo 58 arĹł komercinÄ—s paskirties ĹžemÄ—s lopinÄŻ.

Vanagupės kvartale daugiau negu kilometrą nuo Baltijos jōros nutolęs neuŞstatytas sklypas 2009 metais valstybės buvo įvertintas net 7 mln. 360 tōkst. litų – beveik trimis milijonais litų daugiau negu ankstesniais metais.

O pagal naujÄ… vertinimÄ… ĹžemÄ—s kaina ĹĄioje Palangos vietoje pasiekÄ— daugiau nei 126 tĹŤkst. litĹł uĹž arÄ…. „Tai suĹžinojus mums akys ant kaktos iĹĄĹĄoko – tokiĹł ĹžemÄ—s kainĹł nebuvo net ĹĄalia jĹŤros esanÄ?iuose prestiĹžiniuose kvar taluose. Nekalbant jau apie tai, kad paÄ?iame krizÄ—s ÄŻkarĹĄtyje ĹžemÄ—s

,7QDXMLHQRV ÄŽspĹŤdingi studentĹł iĹĄradimai. Policijos nuomonÄ— apie vagystes „Facebook“. Kas siunÄ?ia ĹĄlamĹĄtlaiĹĄkius? Apie tai – specialiuose puslapiuose „InformacinÄ—s technologijos“. Ă&#x;PĂ&#x;ÂŚ

.UKE LT AĂ&#x;Â?Ă&#x;Ă&#x;P

.ODXVR'LHYR .HWYLUWDGLHQÂ’LUSHQNWDGLHQÂ’ /LHWXYRVPRN\NORVHVNDPED SDVNXWLQLVVNDPEXWLV0RNVORPHWĂ˜ SDEDLJRVĂ…YHQWzGDXJLDXVLDHPRFLMĂ˜ VXNHOLDDELWXULHQWDPVÂąMDXQXROLDL Ă?HQJLDÂ’VDYDUDQNLĂ…NjJ\YHQLPj 7DSURJDYDNDUMLHMDXĂ…zOLRMRPLHVWĂ˜ JDWYzVHYDĂ?LQzMRĂ…YHQWLĂ…NDL LĂ…SXRĂ…WDLVDXWRPRELOLDLVRYDNDUH VNXEzMRÂ’YDNDUzOLXV

DIENOSĂ&#x;SAKINYS „Jis savo vaikams pastatys po namÄ… ir ĹĄiaip pabus.“ 3ROLWRORJDV9'XPEOLDXVNDVGzVWz NDGDSVLVSUHQGÂ?VY\NWLÂ’ (XURSRV3DUODPHQWjDSOLQNRV PLQLVWUDV90D]XURQLVODLPzVQHWLN SROLWLĂ…NDLEHWLUILQDQVLĂ…NDL

Net katalikiĹĄkÄ…jÄ… LenkijÄ… pribloĹĄkÄ— praneĹĄimai apie religingĹł medikĹł siekius darbe vadovautis ne paciento gerovÄ—s principus apibrÄ—ĹžianÄ?ia Hipokrato priesaika, o BaĹžnyÄ?ios nurodymais. Ă&#x;PĂ&#x;


NUOMONwS

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6

NUOMONES

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

,UĂ?RGĂ?LXLUĂ?YLOJVQLX 9-XUNĂ‘QRSLHĂ…

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

/DLNRĂ?HQNODL P

raÄ—jus 17 metĹł – 180 laipsniĹł posĹŤkis. 1997-aisiais valstybÄ— perdavÄ— savivaldybÄ—ms iki tol centralizuotai valdytas vietos ĹĄilumos tiekimo ÄŻmones. UĹžvakar valdĹžia vÄ—l panoro viskÄ… susigrobti ÄŻ savo rankas. VyriausybÄ— priÄ—mÄ— nutarimÄ…, pagal kurÄŻ Vilniuje ir Kaune bus atnaujintos ĹĄilumos jÄ—gainÄ—s, o tuo uĹžsiims ÄŻmoniĹł grupÄ— „Lietuvos energija“. Ji turÄ—s ne maĹžiau kaip 51 proc. ÄŻmoniĹł, kurios ÄŻgyvendins ĹĄiuos projektus, akcijĹł. Anot VyriausybÄ—s, didĹžiausiĹł miestĹł gyventojams centralizuotas ĹĄildymas po tokios reformos bus kone treÄ?daliu pigesnis.

T

ik bÄ—da, kad daug uĹžsimojusi valdĹžia nepateikÄ— ne tik konkretaus, bet ir bent ĹĄiek tiek miglas iĹĄsklaidyti galinÄ?io veiksmĹł plano. PavyzdĹžiui, koks likimas laukia abiejuose miestuose ĹĄiuo metu jau veikianÄ?iĹł jÄ—gainiĹł? Antai Kaune apstu biokuro katiliniĹł pasistaÄ?iusiĹł nepriklausomĹł tiekÄ—jĹł, dar dirba ir iĹĄ „Gazprom“ glÄ—bio ÄŻ verslininko R.Stonio rankas perÄ—jusi termofikacinÄ— elektrinÄ—, tiesa, deginanti rusiĹĄkas gamtines dujas.

Niekam ne paslaptis, kad tiesiog gaminti ĹĄilumÄ… kur kas pelningiau nei priĹžiĹŤrÄ—ti vamzdynus ar rĹŤpintis trasomis. Jei „Lietuvos energijos“ pastangomis bus pastatyta dar viena ĹĄilumos gamykla, kas nors neiĹĄvengiamai turÄ—s pasitraukti iĹĄ rinkos, nebent bĹŤtĹł nusprÄ™sta visĹł klientĹł sÄ…skaita ĹĄildyti dar ir Kauno marias. SostinÄ—je padÄ—tis kiek kitokia: Ä?ia ĹĄilumÄ… gamina PrezidentĹŤros nekenÄ?iama „Vilniaus energija“. Vilniui uĹžtenka ÄŻsigyti biokuro katilÄ…, nes visa kita ÄŻranga tinkama. TaÄ?iau ankstesnÄ— sostinÄ—s valdĹžia nuolat ĹžlugdÄ— tokius energetikĹł planus. UĹžtat dabar biokuro deginimu ketina pasirĹŤpinti valstybÄ—. Kaip? PastaÄ?iusi dar vienÄ… jÄ—gainÄ™? Bet juk Vilniaus paĹĄonÄ—je planuojama ir atliekĹł deginimo gamykla. O gal ketinama perimti dabartines termofikacines elektrines? Kol kas atsakymĹł nÄ—ra. SostinÄ—s meras A.Zuokas iĹĄ karto pasiĹŤlÄ— valstybÄ—s ÄŻmonei perpirkti ir savivaldybÄ—s turimas Vilniaus ĹĄilumos tinklĹł akcijas. Jo nuomone, nusprendusi uĹžsiimti ĹĄilumos gamyba, „Lietuvos energija“ galÄ—tĹł ir jÄ… tiekti. Mat gaminti ĹĄilumÄ… yra daug pelningiau nei priĹžiĹŤrÄ—ti vamzdynus, rĹŤpintis trasomis, gyvenamaisiais namais ir kaip ÄŻmanoma maĹžinti tiekiant ĹĄilumÄ… patiriamus nuostolius.

B

et kol kas dÄ—l sandorio su sostine VyriausybÄ— tyli, nors pagal dabartinÄŻ planÄ… valstybÄ—s ÄŻmonei atitektĹł grietinÄ—lÄ—, o Kauno ir Vilniaus savivaldybÄ—ms liktĹł tik iĹĄrĹŤgos. TermofikacinÄ—s elektrinÄ—s gamina ne tik ĹĄilumÄ…, bet ir elektrÄ….

Ji yra subsiduojama iĹĄ visĹł vartotojĹł kiĹĄenÄ—s. TvarkÄ…, pagal kuriÄ… tokia elektra superkama, nustato ne kas kitas, o ministrĹł kabinetas. Tad nenuostabu, kad Laisvosios rinkos instituto vadovui Ĺ˝.Ĺ ilÄ—nui kilo pagrÄŻstas klausimas: kaip VyriausybÄ— galÄ—s iĹĄvengti interesĹł konf likto, jei pati reguliuoja subsiduojamos ir brangios elektros kainas, o jai priklausanti ÄŻmonÄ— tokiÄ… energijÄ… gamins?

S

tebÄ—tis verÄ?ia ir numatomos investicijos. Kaune pertvarka turÄ—tĹł kainuoti 687 mln., sostinÄ—je – 1,187 mlrd. litĹł. Tiesa, premjeras A.ButkeviÄ?ius paskubino visus nuraminti, kad bent milijardas litĹł bus gauta iĹĄ ES. TaÄ?iau sostinÄ—je jau buvo numatyta, kiek kainuotĹł pritaikyti turimÄ… infrastruktĹŤrÄ… ir miestÄ… ĹĄildyti deginant vien biokurÄ…, – apie 700 mln. litĹł. Palyginti su VyriausybÄ—s skelbiamomis investicijomis, tai kone puse milijardo litĹł maĹžiau. Skiriasi ir prognozÄ—s dÄ—l bĹŤsimĹł ĹĄilumos kainĹł. Pagal dabartinÄŻ Vilniaus tarybos patvirtintÄ… planÄ…, pritaikius esamas jÄ—gaines deginti biokurÄ… ĹĄilumos gamybos kaina siektĹł 9–10 centĹł uĹž kilovatvalandÄ™. VyriausybÄ—s projekte kalbama apie 13 centĹł. NÄ—ra ko stebÄ—tis, kad tokÄŻ ĹĄilumos ĹŤkio reformos planÄ… parengÄ™ skaiÄ?iuotojai dar nesugebÄ—jo ÄŻtikinti Seimo energetikos komisijos, o VyriausybÄ— paprasÄ?iausiai uĹžbÄ—go jai uĹž akiĹł.

V

argu ar tiktai sutapimas, kad energetikos ministras J.NeveroviÄ?ius, kuriam lyg ir priklausytĹł pristatyti ĹĄilumos ĹŤkio pertvarkÄ… per VyriausybÄ—s posÄ—dÄŻ, uĹžvakar jame net nedalyvavo. Viskam dirigavo R.Ĺ adĹžius, kurio vadovaujama FinansĹł ministerija yra priglaudusi „Lietuvos energijos“ ÄŻmoniĹł grupÄ™. J.NeveroviÄ?ius jau anksÄ?iau skeptiĹĄkai ĹžvelgÄ— ÄŻ tokias reformas. Jo nuomone, atnaujinti ĹĄilumÄ… gaminanÄ?ias jÄ—gaines pajÄ—gtĹł ir privatus verslas. Energetikos ministerijai kilo abejoniĹł, ar tokie valstybÄ—s veiksmai nepaĹžeis konkurencijos taisykliĹł, Vietos savivaldos ir Ĺ ilumos ĹŤkio ÄŻstatymĹł. Be to, dar nepatvirtinta ir nacionalinÄ— ĹĄilumos ĹŤkio programa. TaÄ?iau, finansĹł ministro nuomone, stabdyti parengiamĹłjĹł darbĹł dÄ—l tokiĹł smulkmenĹł neverta. Ĺ ilumos ĹŤkio pertvarkos planas yra tik dalinÄ— nacionalizacija. Mat numatyta, kad ne maĹžiau kaip po 25 proc. Vilniuje ir Kaune ÄŻkurtĹł naujĹł ÄŻmoniĹł akcijĹł turi priklausyti privatiems investuotojams.

N

ekyla abejoniĹł, kad tokiĹł atsiras, nes ĹĄilumos gamyba nÄ—ra nuostolingas verslas. Tik kas to imsis? Galima laĹžintis, kad iki ĹĄiol sostinÄ—je besidarbuojantis koncernas „Icor“ tikrai liks uĹž borto, net jei atitiktĹł visus reikalavimus. Mat jis akivaizdĹžiai uĹžsitraukÄ™s PrezidentĹŤros nemalonÄ™, skirtingai nei, pavyzdĹžiui, Suomijos ÄŻmonÄ— „Fortum“. TodÄ—l paknopstom VyriausybÄ—s priimtas sprendimas kelia rimtĹł abejoniĹł ne tik dÄ—l jo reikalingumo, bet ir dÄ—l skaidrumo.

TARPĂ&#x;KITKO

.DLS.DXQHQHJHUWLSULHEDĂ?Q\mLRV" Kauno taryba vakar lauŞė galvÄ…: kaip paĹžaboti girtavimÄ… ir kartu iĹĄgelbÄ—ti nuo Ĺžlugimo kavines, vieĹĄbuÄ?ius ir restoranus? PrieĹĄ kelerius metus Seimas priÄ—mÄ— ÄŻstatymÄ…, draudĹžiantÄŻ tam tikru atstumu nuo ĹĄvietimo, teisÄ—saugos, vaikĹł globos, sveikatos prieĹžiĹŤros ÄŻstaigĹł ir religiniĹł bendruomeniĹł pardavinÄ—ti svaigalus. Kauno savivaldybÄ— nustatÄ— 15 metrĹł ribÄ… ir tuomet paaiĹĄkÄ—jo, kad nei senamiestyje, nei LaisvÄ—s alÄ—joje negali veikti jokia kavinÄ—, kurioje geriama ne tik kava. UĹž kiekvieno kampo – baĹžnyÄ?ia, mokykla arba kita tvirkinanÄ?iam alkoholio poveikiui jautri ÄŻstaiga. Tada kaunieÄ?iai sugalvojo iĹĄlygÄ…: jeigu kunigas ar mokyklos

ArtĹŤras JanÄ?ys

direktorius neprieĹĄtarauja, ir arÄ?iau nei 15 metrĹł esanti parduotuvÄ—, restoranas gali prekiauti svaigalais. TaÄ?iau VyriausybÄ—s atstovas trinktelÄ—jo kumĹĄÄ?iu: jokiĹł iĹĄlygĹł ÄŻstatymas nenumato. CentrinÄ—s valdĹžios atstovams nÄ— motais, kad kovotojai uĹž blaivybÄ™ ne tik stabdo turizmo plÄ—trÄ…, bet ir atvÄ—rÄ— keliÄ… uĹžslÄ—ptam reketui. Tarkime, jei senamiesÄ?io pa-

state veikia restoranas, kitoje jo dalyje butÄ… turinÄ?iam kaunieÄ?iui pakanka ÄŻregistruoti religinÄ™ bendruomenÄ™ ar vaikĹł dienos centrÄ… ir nudroĹžus pas uĹžspeistÄ… verslininkÄ… pareikĹĄti ultimatumÄ…: „Duok ĹĄlamanÄ?iĹł, o aĹĄ tau duosiu sutikimÄ… prekiauti alkoholiu.“ Tad Kauno tarybos nariai vakar negailÄ—jo vaizdingĹł bĹŤdvardĹžiĹł kalbÄ—dami apie prekybos alkoholiu atstumus reguliuojantÄŻ ÄŻstatymÄ…, vadindami jÄŻ idiotiĹĄku, debiliĹĄku ir visaip kitaip. O kai kurie laikinosios sostinÄ—s politikai retoriĹĄkai klausÄ—: ar moksleiviai bus atbaidyti nuo taurelÄ—s, jei girdykla ÄŻsikurs ne arÄ?iau, bet toliau negu 15 metrĹł nuo mokyklos, tarkime, 15 metrĹł ir 16 centimetrĹł atstumu?


Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS IĹĄvyks iĹĄ Lietuvos Aplinkos ministras „tvarkietis“ V.Mazuronis nuo birĹželio 15 dienos atsistatydins ir vyks dirbti ÄŻ Europos ParlamentÄ…. Kaip galimus partijos kandidatus ÄŻ jo vietÄ… ministras ÄŻvardijo viceministrus „tvarkieÄ?ius“ A.PetkĹł ir D.MatonienÄ™. Tuo metu „Tvarkos ir teisingumo“ pirmininkas europarlamentaras R.Paksas sakÄ—, kad partija turi keletÄ… ĹžmoniĹł, kurie gali vadovauti Aplinkos ministerijai. V.Mazuronis ÄŻ SeimÄ… buvo iĹĄrinktas pagal partijos sÄ…raĹĄÄ…, tad jÄŻ parlamente turÄ—tĹł pakeisti kitas „tvarkietis“ R.RuÄ?ys, praÄ—jusiÄ… kadencijÄ… jau buvÄ™s Seime.

VSD vadovas traukiasi

AKTUALIJOS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

KLAIDOS. Dalis socialdemokratĹł mano, kad nepasiteisino rinkimĹł kampanijos taktika

+AIĂ&#x;RIĂ‹Ă&#x;JĂ‹Ă&#x;STOĂ&#x;VYKĂ&#x;LOĂ&#x;JEĂ&#x;ÂŚĂ&#x;SAĂ&#x;VIPĂ&#x;LAĂ&#x;KA 3RVRFLDOGHPRNUDWDPV QHVzNPLQJĂ˜ULQNLPĂ˜Â’ (XURSRV3DUODPHQWj (3 YLHQDVSRNLWRLĂ…Â’YDLULĂ˜ SDUHLJĂ˜zPzWUDXNWLV Â’WDNLQJLĂ…LRVYDOGDQmLR VLRVSDUWLMRVYHLNzMDL Ta d a s IG N A TAV I ÄŒI US LR korespondentas

SpecialiĹłjĹł tyrimĹł tarnybos pareigĹŤnai atliko kratÄ… Kauno rajono savivaldybÄ—s ÄŻmonÄ—s KomunaliniĹł paslaugĹł centro direktoriaus G.RuĹĄo darbo vietoje ir jÄŻ sulaikÄ—. Jam pateikti ÄŻtarimai dÄ—l turto pasisavinimo, turto iĹĄĹĄvaistymo, piktnaudĹžiavimo ir dokumentĹł klastojimo. Be kita ko, G.RuĹĄas Kauno rajono savivaldybÄ—s administracijos Urbanistikos skyriaus vedÄ—jui N.Kelmeliui suteikÄ— galimybÄ™ pasinaudoti ÄŻmonÄ—s mokÄ—jimo kortele asmeninÄ—ms reikmÄ—ms. Pastarajam taip pat pateiktas ÄŻtarimas.

Vienas pirmĹł jĹł iĹĄ partijos Vilniaus skyriaus vadovo pareigĹł pasitraukÄ— kraĹĄto apsaugos ministras Juozas Olekas, paraginÄ™s jo pavyzdĹžiu pasekti ir kitus dÄ—l nesÄ—kmÄ—s rinkimuose kaltÄ™ jauÄ?ianÄ?ius biÄ?iulius. SekÄ—jĹł ilgai laukti nereikÄ—jo. Netrukus iĹĄ partijos rinkimĹł ĹĄtabo vadovo pareigĹł praneĹĄÄ— atsistatydinantis teisingumo ministras Juozas Bernatonis: „NepasiekÄ—me tĹł rezultatĹł, kurie buvo planuoti. Prezidento rinkimĹł planus ÄŻgyvendinome, o Europos Parlamento rinkimuose tikÄ—jomÄ—s gauti daugiau vietĹł.“ Atsistatydinti ketina ir visa partijos ĹĄtabo vadovybÄ—. Jo nariai vakar jau mynÄ— socialdemokratams vadovaujanÄ?io premjero Algirdo ButkeviÄ?iaus kabineto slenkstÄŻ. Bet gali bĹŤti, kad tik pasitraukimu iĹĄ ĹĄtabo vadovo posto J.Bernatonis neatsipirks. Kai kurie socialdemokratai, jau anksÄ?iau grieŞę dantÄŻ dÄ—l pernelyg didelÄ—s ĹĄio politiko ÄŻtakos, vis garsiau reikalauja, kad jis pasitrauktĹł ir iĹĄ partijos vicepirmininko pareigĹł. Ĺ˝engti tokÄŻ ĹžingsnÄŻ J.BernatonÄŻ jau paragino SocialdemokratĹł partijos garbÄ—s pirmininkas Aloyzas Sakalas, nes yra ÄŻsitikinÄ™s, jog ĹĄtabo vadovo pasitraukimas po rinkimĹł yra niekinis. Bet pats ministras vakar tvirtino apie tai negalvojantis.

Dalyvaus minÄ—jime

:"ALĂ&#x;jYĂ&#x;TISĂ&#x;TRAUKĂ&#x;TISĂ&#x;NEĂ&#x;KEĂ&#x;TIĂ&#x;NA

PrezidentÄ— D.GrybauskaitÄ— ir Seimo pirmininkÄ— L.GrauĹžinienÄ— kitÄ… savaitÄ™ vyks ÄŻ LenkijÄ…, kur dalyvaus pirmĹł jĹł laisvĹł rinkimĹł ĹĄioje ĹĄalyje 25-ĹłjĹł metiniĹł minÄ—jime. Neoficialiais duomenimis, ÄŻ VarĹĄuvÄ… ketina atvykti ir JAV prezidentas B.Obama.

A.Sakalas taip pat uĹžsiminÄ—, kad jei pasitvirtintĹł sklandantys ÄŻtarimai, jog Zigmantas BalÄ?ytis ÄŻ prezidentus kandidatavo tik dÄ—l akiĹł, jis turÄ—tĹł bĹŤti paĹĄalintas iĹĄ partijos.

Valstybės saugumo departamento generalinis direktorius G.Grina (nuotr.) pareiťkė jau apsisprendęs dėl savo vadovavimo ťiai institucijai ir sakė, kad reikėtų ieťkoti naujo vadovo. Jo penkerių metų kadencija baigtųsi kitų metų balandį. G.Grina tvirtino pats dar nesulaukęs prezidentės D.Grybauskaitės siōlymo atsistatydinti.

SulaikÄ— direktoriĹł

PadÄ—kojo Lietuvai IĹĄrinktasis Ukrainos prezidentas P.PoroĹĄenka pasirengÄ™s kuo skubiau pasiraĹĄyti laisvosios prekybos susitarimÄ… su Europos SÄ…junga ir imtis reformĹł, kurios bĹŤtinos siekiant ÄŻgyvendinti Asociacijos sutartÄŻ bei ÄŻtvirtinti bevizÄŻ reĹžimÄ… su ES. Tai P.PoroĹĄenka teigÄ— Kijeve vieĹĄÄ—jusiam uĹžsienio reikalĹł ministrui L.LinkeviÄ?iui. Prezidentas taip pat padÄ—kojo Lietuvai uĹž nuolatinÄŻ aktyvĹł Ukrainos palaikymÄ….

Laukiama 600 sveÄ?iĹł Ĺ iandien Seime prasideda NATO ParlamentinÄ—s AsamblÄ—jos pavasario sesija. Laukiama apie 600 dalyviĹł – politikĹł iĹĄ 28 NATO valstybiĹł nariĹł, taip pat kitĹł ĹĄaliĹł atstovĹł. AsamblÄ—ja ketina svarstyti tris dokumentĹł projektus: deklaracijas dÄ—l NATO plÄ—tros, dÄ—l paramos Ukrainai ir dÄ—l transatlantiniĹł santykiĹł.

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

7%DXURQXRWU

POLITIKA

„Manau, kad rinkimai ÄŻ Europos ParlamentÄ… buvo normalĹŤs, tik gaila, jog net patys socialdemokratai ne visi Ä—jo balsuoti.“ =%DOm \WLV

Ĺ iĹł kalbĹł Z.BalÄ?ytis vakar nekomentavo ir stebÄ—josi, kad partijos bendraĹžygiai suskubo Ĺžvanginti kardais. Europarlamentaras iĹĄ partijos vicepirmininko posto trauktis nemato reikalo ir nesupranta, kur skuba jo biÄ?iuliai: „Tai jĹł apsisprendimas. Bet paprastai tokius sprendimus apsvarstome partijos prezidiume, kur kiekvienas turi teisÄ™ pareikĹĄti savo nuomonÄ™ ar pasiĹŤlyti kokÄŻ kitÄ… variantÄ…. ReikÄ—tĹł palaukti rinkimĹł ĹĄtabo ataskaitos.“ Z.BalÄ?ytis pripaĹžino, jog parti-

9DNDU-2OHNDV NDLUzMH DWVLVWDW\GLQRLĂ…9LOQLDXVVRFLDOGHPRNUDWĂ˜YDGRYĂ˜R-%HUQDWRQLVÂąLĂ…SDUWLMRVULQNLPĂ˜Ă…WDER

3ILPĂ&#x;NAIĂ&#x;PAĂ&#x;RwĂ&#x;MwĂ&#x;VILĂ&#x;NIEĂ&#x;jIAIĂ&#x;IRĂ&#x;UĂ€Ă&#x;SIEĂ&#x;NIEĂ&#x;jIAI â– 6HNPDGLHQÂ’SHU(XURSRV 3DUODPHQWRULQNLPXV VRFLDOGHPRNUDWDLVXULQNR SURFULQNzMĂ˜EDOVĂ˜Âą Ă…LHNWLHNPDĂ?LDXQHL NRQVHUYDWRULDL

“

Dabar galiu uĹžtikrinti, kad vÄ—l sugrÄŻĹĄiu ir ÄŻ partijos gilesnÄŻ valdymÄ…. $%XWNHYLmLXV

ja turÄ—jo tikslÄ… EP rinkimuose laimÄ—ti tris mandatus, todÄ—l esÄ… natĹŤralu, kad yra nepatenkintĹł rezultatais. Socialdemokratas „Lietuvos rytui“ aiĹĄkino, jog dabar jau sunku atsakyti, kaip bĹŤtĹł buvÄ™ geriau – ar vykdyti dvi rinkimĹł kampanijas, ar bendrÄ…, kaip pasirinko partija. „Mes patekome ÄŻ antrÄ… jÄŻ prezidento rinkimĹł turÄ…, pritraukÄ—me ÄŻ jÄŻ ĹžmoniĹł, todÄ—l man keltas tikslas buvo pasiektas. AĹĄ savo uĹždavinÄŻ ÄŻvykdĹžiau. Manau, ir rinkimai ÄŻ Europos ParlamentÄ… buvo visiĹĄkai normalĹŤs, tik gaila, kad net patys socialdemokratai ne visi Ä—jo balsuoti“, – kalbÄ—jo Z.BalÄ?ytis.

â– $ELĂ…LRVSDUWLMRVODLPzMRSR GYLYLHWDV(3 â– 9LOQLXMHLUXĂ?VLHQ\MHXĂ? VRFLDOGHPRNUDWXVEDOVDYR SURFULQNzMĂ˜7DLÂą NHWYLUWDVUH]XOWDWDV

+AĂ&#x;PIĂ&#x;TUĂ&#x;LIAĂ&#x;VOĂ&#x;IRĂ&#x;,IĂ&#x;BEĂ&#x;RAĂ&#x;LĂ‹Ă&#x;SgĂ&#x;JĂ„Ă&#x;DĂ€IOĂ&#x;VwĂ&#x;LIAVĂ&#x;NEĂ&#x;¸YS â– 1RUV/LEHUDOĂ˜VjMĂ‘GLVULQNL PXRVHÂ’(XURSRV3DUODPHQWj XĂ?zPzWUHmLjMjYLHWjSDJDO JDXWXVULQNzMĂ˜EDOVXVLUODL PzMRGXPDQGDWXVWUDXNWLV LĂ…SDUWLMRVYLFHSLUPLQLQNR SRVWRQXWDUz*LQWDUDV6WHSR QDYLmLXV QXRWUGHĂ…LQzMH â– Ă‚LV6HLPRQDU \VEXYRSDUWL MRVNDQGLGDWĂ˜VjUDĂ…RYHG O\VWDmLDXMDPSDmLDPĂ…LH ULQNLPDLQHEXYRVzNPLQJL ,Ă…SLUPRVLRVYLHWRV*6WH SRQDYLmLXVSRUHLWLQJDYLPR DWVLGĂ‘UzNHWYLUWRMRMH â– ‘SLUPjMjSR]LFLMjULQNzMDLLĂ…

NzOzYHUVOLQLQNj$QWDQj*XR JjÂ’DQWUjMjÂą6HLPRYLFH SLUPLQLQNj3HWUj$XĂ…WUHYLmLĂ˜ -LHJDXVPDQGDWXV(XURSRV 3DUODPHQWH‘WUHmLjMjSR]L FLMjSRUHLWLQJDYLPRLĂ… SHQNWRVLRVSDNLOR6HLPR QDU \V(XJHQLMXV*HQWYLODV â– /LEHUDOĂ˜VjMĂ‘GĂ?LRYDGRYDV (OLJLMXV0DVLXOLV QXRWUNDL UzMH DLĂ…NLQRNDGWRNÂ’*6WH SRQDYLmLDXVVSUHQGLPjOzPz MRDVPHQLQzQHVzNPzÂąSR OLWLNDVHVjWRNLXEĂ‘GXSULVL LPDDWVDNRP\EÂ?EHWSDUWLMRV UH]XOWDWDLYHUWLQDPLSXLNLDL

negali labai dĹžiaugtis. SocialdemokratÄ—s teigimu, partijos strategai nesugebÄ—jo atskirti rinkimĹł kampanijĹł, per maĹžai dÄ—mesio buvo skirta bĹŤtent rinkimams ÄŻ Europos ParlamentÄ…: „Nebuvo ÄŻvertinta, kad prezidento rinkimuose uĹž mĹŤsĹł kandidatÄ… balsuojantis rinkÄ—jas nebĹŤtinai balsuos ir uĹž socialdemokratĹł sÄ…raĹĄÄ…, todÄ—l reikÄ—jo atskiros strategijos ir atskirĹł veiksmĹł.“

jos biÄ?iuliĹł atsistatydinimÄ…, taip pat pasigirdusius raginimus prisiimti atsakomybÄ™ ir jam paÄ?iam, premjeras atsakÄ—: „AĹĄ prisiimu atsakomybÄ™ uĹž tai, kad suteikiau jiems (rinkimĹł ĹĄtabui. – Red.) visus ÄŻgaliojimus. Bet dabar galiu uĹžtikrinti, kad vÄ—l sugrÄŻĹĄiu ir ÄŻ gilesnÄŻ partijos valdymÄ….“ TaÄ?iau A.ButkeviÄ?ius nemano, kad rinkimĹł ĹĄtabo vadovas ar jo nariai turÄ—tĹł trauktis iĹĄ partijos vicepirmininkĹł: „IĹĄ to nereikÄ—tĹł daryti tragedijos. Mes pernelyg sureikĹĄminame Europos Parlamento rinkimus ir lyginame juos su Seimo rinkimais. Ĺ˝monÄ—s ÄŻ EP rinkimus ĹžiĹŤri kitaip nei mes.“

2AĂ&#x;GIĂ&#x;NOĂ&#x;PAĂ&#x;SEKĂ&#x;TIĂ&#x;JOĂ&#x;PAĂ&#x;V YZĂ&#x;DĂ€IU

O J.Olekas mano, kad reikÄ—jo vykdyti dvi atskiras rinkimĹł kampanijas, bet buvo pasirinkta viena, nes buvo manoma, jog pavyks laimÄ—ti visur: „AĹĄ tai maÄ?iau, tai sakiau, deja, neturÄ—jau tuo metu daugumos tokiai pozicijai pristatyti. NepasiekÄ—me uĹžsibrÄ—Ĺžto tikslo, todÄ—l turime prisiimti atsakomybÄ™ – tiek skyriĹł, kur rezultatai maĹžesni nei vidutiniai, pirmininkai, tiek, man atrodo, ir kiti asmenys, kurie vadovavo rinkimĹł kampanijai.“ +RIĂ&#x;TIĂ&#x;KAĂ&#x;VOĂ&#x;IRĂ&#x;6"LINĂ&#x;KEĂ&#x;VIĂ&#x;jIĂ&#x;Ă„Tw

J.Oleko sprendimÄ… vakar pasveikino ÄŻ pirmÄ… vietÄ… socialdemokratĹł kandidatĹł ÄŻ EP sÄ…raĹĄe rinkÄ—jĹł pakelta V.BlinkeviÄ?iĹŤtÄ—, „Lietuvos rytui“ pasakiusi, kad ĹĄiĹł rinkimĹł rezultatais partija

ÂżAĂ&#x;DAĂ&#x;SUIMĂ&#x;TIĂ&#x;PARĂ&#x;TIĂ&#x;JgĂ&#x;Â?Ă&#x;RANĂ&#x;KAS

DalinÄ— atgaila vakar nuskambÄ—jo ir iĹĄ socialdemokratĹł lyderio A.ButkeviÄ?iaus lĹŤpĹł. Paklaustas, kaip vertina parti-


DNWXDOLMRV

Ă&#x;PJHJXĂ?zVG

!T KE L T A Ă&#x; I ¸ Ă&#x; Ă&#x; P pardavimas buvo visiĹĄkai sustojÄ™s“, – kalbÄ—jo „Agreko“ akcininkas palangiĹĄkis Rimantas JasiukÄ—nas. 3KAIĂ&#x;jIAIĂ&#x;SKYĂ&#x;RwĂ&#x;SIĂ&#x;KEĂ&#x;LEĂ&#x;TgĂ&#x;KARĂ&#x;TĂ‹

2010 metais bendrovÄ— sulaukÄ— 36,8 tĹŤkst. litĹł ĹžemÄ—s mokesÄ?io, kuris Palangoje siekia pusÄ™ procento sklypo vertÄ—s. „Agrekas“ tÄ… vertÄ™ nusprendÄ— iĹĄsiaiĹĄkinti, ir korporacijos „Matininkai“ specialistai atliko individualĹł sklypo vertinimÄ…. JĹł atsakymas gerokai nustebino. IĹĄanalizavÄ™ visus tuo metu ĹĄioje masinio vertinimo zonoje buvusius ĹžemÄ—s pardavimo sandorius ir sklypo ypatumus, profesionalĹŤs turto vertintojai nustatÄ—, kad 2010 metĹł pabaigoje „Agreko“ sklypo vertÄ— siekÄ— tik 1,280 mln. litĹł. O valstybÄ—s ÄŻmonÄ— RegistrĹł centras tais paÄ?iais metais ĹĄÄŻ sklypÄ… buvo ÄŻvertinÄ™s 5 mln. 281 tĹŤkst. litĹł.

„Kai nereali sklypo kaina ÄŻvardijama kaip vidutinÄ— rinkos vertÄ—, tai gali suĹžlugdyti daugelÄŻ.“ 5-DVLXNzQDV

„MatininkĹłâ€œ vertinimas smarkiai skyrÄ—si ir nuo 2011 metĹł sausÄŻ valstybÄ—s nustatytos maĹžesnÄ—s vidutinÄ—s rinkos vertÄ—s – 4 mln. 588 tĹŤkst. litĹł. 0AĂ&#x;SIKĂ&#x;VIEĂ&#x;TwĂ&#x;TEISĂ&#x;MOĂ&#x;EKSĂ&#x;PERĂ&#x;TŠ

TodÄ—l „Agrekas“ kreipÄ—si ÄŻ RegistrĹł centrÄ… praĹĄydamas jo sklypui priskirti individualiu vertinimu nustatytÄ… vertÄ™. Bet valstybÄ—s ÄŻmonÄ— laikÄ—si savo pozicijos – esÄ… keletÄ… kartĹł didesnÄ— vertÄ— nustatyta teisingai ir be klaidĹł. „Agrekas“ nieko nepeĹĄÄ— ir RegistrĹł centro sprendimÄ… apskundÄ™s Nacionalinei ĹžemÄ—s tarnybai (NĹ˝T) –ji palangiĹĄkiĹł skundo netenkino. Vis dÄ—lto verslininkai nenuleido rankĹł – ĹžemÄ—s mokestÄŻ atsisakiusi mokÄ—ti Palangos ÄŻmonÄ— teisybÄ—s ieĹĄkoti patraukÄ— ÄŻ teismus. ÄŽ „Agreko“ argumentus ÄŻsiklau-

sÄ™s Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 metĹł lapkritÄŻ ÄŻpareigojo NacionalinÄ™ ĹžemÄ—s tarnybÄ… patikslinti minÄ—to sklypo vidutinÄ™ rinkos vertÄ™. NĹ˝T ir RegistrĹł centrui atsisakius tai daryti, po pusmeÄ?io teisÄ—jĹł kolegija nusprendÄ— skirti teismo ekspertizÄ™ sklypui ÄŻvertinti. 0RIwĂ&#x;MwĂ&#x;PRIEĂ&#x;¸INĂ&#x;GgĂ&#x;SPRENĂ&#x;DIĂ&#x;Mg

ÄŽ Lietuvos teismĹł ekspertĹł sÄ…raĹĄÄ… ÄŻtrauktos nekilnojamojo turto vertinimo ekspertÄ—s Larisos ChoroĹĄevos atliktos konkretaus sklypo vertÄ—s ir panaĹĄiĹł Palangoje parduotĹł sklypĹł sandoriĹł analizÄ—s iĹĄvada nedaug skyrÄ—si nuo korporacijos „Matininkai“ nustatytos ĹžemÄ—s vertÄ—s. PaaiĹĄkÄ—jo, kad 2009 metais „Agreko“ sklypo rinkos vertÄ— iĹĄ tiesĹł galÄ—jo siekti beveik 1,430 mln. litĹł, o per kitus trejus metus jo kaina svyravo apie 1,2 mln. litĹł. Remdamasis dviejĹł nepriklausomĹł ekspertĹł vertinimais 2012 metĹł spalio pabaigoje Vilniaus apygardos administracinis teismas „Agreko“ skundÄ… patenkino visiĹĄkai ir NĹ˝T ÄŻpareigojo nustatyti 1,280 mln. litĹł sklypo vidutinÄ™ rinkos vertÄ™. TaÄ?iau Palangos bendrovÄ—s pasiekta pergalÄ— prieĹĄ valstybÄ—s institucijÄ… netrukus apvirto aukĹĄtyn kojom. SulaukÄ™s NĹ˝T skundo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pernai geguŞę ankstesnÄŻ teismo sprendimÄ… panaikino ir bylÄ… perdavÄ— nagrinÄ—ti iĹĄ naujo. Be kita ko, ÄŻĹžvelgta, esÄ… trĹŤkumĹł turi ne tik „MatininkĹłâ€œ, bet ir teismo ekspertÄ—s individualus sklypo vertinimas. SugrÄ…ĹžintÄ… bylÄ… iĹĄnagrinÄ—jÄ™s tas pats Vilniaus apygardos administracinis teismas netikÄ—tai padarÄ— 180 laipsniĹł posĹŤkÄŻ – ĹĄiĹł metĹł balandĹžio pabaigoje „Agreko“ skundÄ… visiĹĄkai atmetÄ—. -OĂ&#x;TYĂ&#x;VAIĂ&#x;KEĂ&#x;LIAĂ&#x;ABEĂ&#x;JOĂ&#x;NIĂ‹

KeisÄ?iausia, kad per pusantrĹł metĹł, kurie skiria prieĹĄingus to paties teismo sprendimus, NĹ˝T ir RegistrĹł centras nepateikÄ— jokiĹł naujĹł argumentĹł. Negana to, iĹĄ naujo „Agreko“ skundÄ… nagrinÄ—jusiame teismo posÄ—dyje liudijusi teismo ekspertÄ— dar kartÄ… patvirtino savo iĹĄvadas.

(.D]ODXmLĂ‘QDLWzVQXRWU

6ALĂ&#x;DĂ€IOSĂ&#x;BURĂ&#x;TAIĂ&#x;Ă€EĂ&#x;MwSĂ&#x;LOĂ&#x;PIĂ&#x;NYSĂ&#x;TAĂ&#x;POĂ&#x;AUKSINIS Kad valstybÄ—s atliekamas turto vertinimas yra abejotinas, Palangos bendrovÄ— teismui buvo pateikusi ir papildomÄ… argumentÄ…. Pernai RegistrĹł centras jĹł sklypÄ… ÄŻvertino 2,734 mln. litĹł. Tais paÄ?iais metais „Agrekui“ pareiĹĄkus pageidavimÄ… nuomojamÄ… ĹžemÄ™ iĹĄsipirkti, NĹ˝T nurodÄ— jau gerokai maĹžesnÄ™ iĹĄsipirkimo kainÄ… – 2,2 mln. litĹł. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimÄ… apskundusiam R.JasiukÄ—nui taip pat nesuprantama, kaip teismas gali suabejoti jo paties paskirtos ekspertizÄ—s teisÄ—tumu. „EkspertÄ— atsakÄ— ÄŻ teismo pateiktus klausimus, o dabar ji kaltinama, kad netyrÄ— to, ko teismas ir nepraĹĄÄ—. Be to, uĹž teismÄ… klaidinanÄ?ias ir neteisingas iĹĄvadas ekspertei numatyta baudĹžiamoji atsakomybė“, – kalbÄ—jo verslininkas. PalangiĹĄkis nesutinka su teismo iĹĄvada, kad sklypo apribojimai nemaĹžina turto vertÄ—s. Per sklypÄ… einantis servitutinis kelias, ryĹĄiĹł, elektros linijĹł, vandentiekio tinklĹł apsaugos zonos sudaro beveik pusÄ™ sklypo ploto. Visi ekspertai nurodÄ—, kad tai neabejotinai maĹžina ĹžemÄ—s vertÄ™, nes apriboja veiklÄ…. 2INĂ&#x;KOSĂ&#x;VERĂ&#x;TwĂ&#x;TOĂ&#x;LIĂ&#x;MAĂ&#x;NUOĂ&#x;RINĂ&#x;KOS

TokÄŻ staigĹł to paties teismo posĹŤkÄŻ „Agreko“ akcininkas aiĹĄkina paprastai: valstybÄ— negali leisti suabejoti masinio vertinimo bĹŤdu atliekamo vidutinÄ—s rinkos vertÄ—s nustatymo teisÄ—tumu, nes tuomet sklypĹł vertÄ™ gali siekti susimaĹžinti daugelis ĹžemÄ—s nuomininkĹł. R.JasiukÄ—nas per teismo posÄ—dĹžius atsakovĹł ne kartÄ… praĹĄÄ— paaiĹĄkinti, kaip apskaiÄ?iuojama sklypo vidutinÄ— rinkos vertÄ—, taÄ?iau konkretaus atsakymo taip ir nesulaukÄ—. „Jeigu kaina nustatoma pagal toje vietovÄ—je uĹžfiksuotus ĹžemÄ—s pardavimo sandorius, jĹł sumos yra tolimos nuo valstybÄ—s nustatytos vidutinÄ—s rinkos vertÄ—s. O jei pagal individualias sklypo savybes, per keletÄ… metĹł jos visiĹĄkai nepakito. TaÄ?iau kiekvienais metais naujai nustatomĹł sklypo kainĹł svyravimai siekia po keletÄ… milijonĹł litĹłâ€œ, – valstybÄ—s atliekamo verti-

5-DVLXNzQXLMXRNLQJLDUJXPHQWDLNXULXRVWHLVPDPVSDWHLNz5HJLVWUĂ˜FHQWUDV

-AĂ&#x;SIĂ&#x;NISĂ&#x;VERĂ&#x;TIĂ&#x;NIĂ&#x;MASĂ&#x;YRAĂ&#x;TIKSĂ&#x;LUS !IDASĂ&#x;0ETĂ&#x;ROĂ&#x;¸IUS 5HJLVWUĂ˜FHQWURDWVWRYDV Ă„0DVLQLXEĂ‘GXVNO\SĂ˜YLGX WLQzULQNRVYHUWzQXVWDWRPD SDJDONRQNUHmLDLWRMHYLHWR YzMHXĂ?I LNVXRWXVWXUWRSDUGD YLPRVDQGRULXVLUĂ?HPzVVNO\ SR\SDWXPXVMRG\GÂ’JHRJUD ILQÂ?YLHWjNRQI LJĂ‘UDFLMj UHOMHIjĂ?HPzVSDVNLUWÂ’ 9\ULDXV\EzVSDWYLUWLQWDPD

nimo rebusÄ… aiĹĄkino palangiĹĄkis. Verslininko ÄŻsitikinimu, RegistrĹł centras turto vertÄ™ nustato pagal neaiĹĄkius duomenis ir labai pavÄ—luotai: nekilnojamojo turto burbulo iĹĄpĹŤstos kainos atsispindÄ—jo per patÄŻ krizÄ—s ÄŻkarĹĄtÄŻ, kai ĹžemÄ—s niekas nebepirko. UĹžtat per sunkmetÄŻ kritusiomis ĹžemÄ—s kainomis sklypai vertina-

VLQLRYHUWLQLPRPHWRGLND JDQDWLNVOLDLDWVSLQGLUHDOLj VNO\SRYHUWÂ?LUQXRLQGLYLGXD ODXVYHUWLQLPRQHJDOLVNLUWLV GDXJLDXNDLSSURFHQWĂ˜ -HLJXYHUWzVVNLUWXPDV\UD GLGHVQLVYDGLQDVLLQGLYL GXDOXVYHUWLQLPDVEXYR DWOLNWDVQHWLNVOLDLDUED EXYRUHPWDVLNODLGLQJDLV GXRPHQLPLVÂł

mi dabar, kai nekilnojamojo turto rinka atsigauna. „NebĹŤtĹł pikta, jei valstybÄ— nuomojamai Ĺžemei nustatytĹł fiksuotÄ… rinkliavÄ…. Atrodo per brangu – nenuomok. Bet kai nereali sklypo kaina ÄŻvardijama kaip vidutinÄ— rinkos vertÄ—, tai gali suĹžlugdyti daugelÄŻâ€œ, – kalbÄ—jo bendrovÄ—s „Agrekas“ akcininkas.

3DQHYzĂ?LRSROLWLNDLLU DWVDNLQJLVDYLYDOG\EzV VSHFLDOLVWDLYLVGDUYLOLD VLQHSDOHLVWLLĂ…UDQNĂ˜ GDXJLDXNDLSPLOLMR QROLWĂ˜(XURSRV6jMXQ JRVSLQLJĂ˜VNLUWĂ˜1HYz Ă?LRXSzVGXPEOXLYDO\WL Vir g i n i ja PET R AUS K I E N Ä– LR korespondentÄ—

PanevÄ—Ĺžio tarybos posÄ—dyje vakar beveik sutartinai nusprÄ™sta tÄ™sti NevÄ—Ĺžio valymo darbus. Palaiminus Aplinkos projektĹł valdymo agentĹŤrai, tai daryti bus bandoma jau kitoje upÄ—s dalyje, esanÄ?ioje tarp Nemuno ir SavitiĹĄkio gatviĹł. PaaiĹĄkÄ—jo, kad numatytoje upÄ—s dalyje dumblas smarkiai uĹžterĹĄ-

tas naftos produktais ir sunkiaisiais metalais. Kai kuriose vietose naftos produktĹł koncentracija leistinas normas virĹĄija net 59 kartus. Bet, savivaldybÄ—s Ekologijos skyriaus specialisto Valdo MaÄ?ikÄ—no teigimu, klaustukĹł dÄ—l projekto tÄ™stinumo nuolat daugÄ—ja. Mat praÄ—jusiĹł metĹł pabaigoje paaiĹĄkÄ—jo, jog NevÄ—Ĺžio valymo projekto autoriĹł paĹžadÄ—to 34 tĹŤkst. kubiniĹł metrĹł dumblo anksÄ?iau numatytoje Maudyklos ir Stoties gatviĹł atkarpoje nÄ—ra nÄ— kvapo. Vietoj brangiai mokamĹł ekspertĹł apraĹĄyto siaubo, kad dugne neva susikaupÄ™ daugiau negu metras dumblo, rasta tik ĹĄvaraus smÄ—lio. TokiÄ… tiesÄ… valdininkams atskleidÄ— upÄ—s valymo konkursÄ… laimÄ—jusi bendrovÄ— „Vandens erdvė“. Kadangi ĹĄios ÄŻmonÄ—s specialistai dumblo nerado, susirinko technikÄ… ir papraĹĄÄ— savivaldybÄ—s sumokÄ—ti uĹž iĹĄvalytas pakrantes ir ÄŻrengtas dvi dumblo sandÄ—liavimo

96NXMRVQXRWU

.EĂ&#x;VwĂ&#x;Ă€IOĂ&#x;DUMBĂ&#x;LOĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;RYĂ&#x;ÀŠĂ&#x;DARĂ&#x;NEĂ&#x;PAĂ&#x;LIKĂ&#x;TIĂ&#x;RAĂ&#x;MYBwJE

7DLSGDEDUDWURGR YLHQDLĂ…GYLHMĂ˜ GXPEORVzVGL QLPRLUVDQGzOLD YLPRDLNĂ…WHOLĂ˜

aikĹĄteles, ÄŻ kurias nÄ—ra ko pilti. SavivaldybÄ— sumokÄ—jo 150 tĹŤkstanÄ?iĹł litĹł.

Dar dÄ—l beveik tokios sumos valdĹžios ir „Vandens erdvÄ—s“ ginÄ?as persikÄ—lÄ— ÄŻ teismÄ….

Kai kurie panevÄ—ĹžieÄ?iai neĹŤkiĹĄkÄ… NevÄ—Ĺžio valymo istorijÄ… jau vadina dumblinu anekdotu.


DNWXDOLMRV

Ă&#x;PJHJXĂ?zVG

$ARĂ&#x;NIĂ&#x;APĂ&#x;LINĂ&#x;KAĂ&#x;KAIĂ&#x;NOĂ&#x;RIĂ&#x;SIĂ&#x;GYĂ&#x;VENĂ&#x;TIĂ&#x;KIĂ&#x;TAIP .RNLRMHDSOLQNRMHJ\YHQDPHNRNLjMjNXULDPHLU NDLSGDĂ?QDLVXVLPjVWRPHNjSDOLNVLPHDWHLWLHV NDUWRPV"3DVWDUDLVLDLVPHWDLVGDĂ?QDVĂ…DOLHVJ\YHQ WRMDVWXUEĂ‘WNXUNDVGDĂ?QLDXDSLHWDLSDJDOYRMD RSRWRLULPDVLYHLNVPĂ˜3DY\]GĂ?LXLSUDGHGDUĂ‘ Ă…LXRWLDWOLHNDVWDXS\WLHOHNWURVHQHUJLMjVWHQJLDVL SLUNWLNXRPDĂ?LDXGDLNWĂ˜RPDLVWRWLHNNDGQH UHLNzWĂ˜LĂ…PHVWL*DODWSDĂ?LQRWHVDYH" Visiems ĹĄiems pokyÄ?iams ÄŻtakos turÄ—jo pastaraisiais metais nevyriausybiniĹł organizacijĹł vykdyti ÄŻvairĹŤs aplinkosauginÄŻ ĹĄvietimÄ… skatinantys projektai. Net 48 tokius projektus pagal Sanglaudos skatinimo veiksmĹł programos priemonÄ™ „VisuomenÄ—s informavimo ir ĹĄvietimo apie aplinkÄ… priemoniĹł ÄŻgyvendinimas“, kuriÄ… administruoja Aplinkos ministerija, finansavo Europos regioninÄ—s plÄ—tros fondas. Ĺ iuo metu 37 projektai jau ÄŻgyvendinti, o 11 dar tÄ™siama. Jiems ÄŻgyvendinti buvo skirta 13 mln. litĹł. Buvo paskelbti 2 kvietimai ÄŻvairioms organizacijoms teikti paraiĹĄkas aplinkosauginiam ĹĄvietimo projektui ÄŻgyvendinti. IĹĄ viso buvo gautos 163 paraiĹĄkos. 0AĂ&#x;MAĂ&#x;jIAUĂ&#x;ÂŚĂ&#x;PAĂ&#x;BANĂ&#x;DĂ€IAUĂ&#x;ÂŚĂ&#x;Ă&#x; I¸Ă&#x;MOĂ&#x;KAU

Pasak Aplinkos ministerijos Aplinkos projektĹł valdymo agentĹŤros StruktĹŤriniĹł projektĹł skyriaus vedÄ—jo pavaduotojos AgnÄ—s MarkauskienÄ—s, toks aktyvumas – tai akivaizdus ÄŻrodymas, kad panaĹĄiĹł projektĹł trĹŤko. Vien aplinkos tvarkymas nemokant, neparodant, kaip kiekvienas mĹŤsĹł savo veikla tÄ… aplinkÄ… kasdien aliname, – tik dalis didelio ir sunkaus kasdienio darbo. Ir atvirkĹĄÄ?iai – spalvotiems konteineriams pilnÄ—jant, daugÄ—jant gamtosauginiĹł iniciatyvĹł, akcijĹł, skirtĹł aplinkai tvarkyti, norisi tikÄ—ti, kad ir ĹĄvieÄ?iamasis darbas renka savo vaisius: jau vis daĹžniau rĹŤĹĄiuojame ir tai darome teisingai, vis labiau vertiname ĹĄvariÄ… gamtÄ…. !RĂ&#x;¡DAUĂ&#x;GIAU¨Ă&#x;I¸Ă&#x;TIEĂ&#x;SĂ‹Ă&#x;¡GEĂ&#x;RIAU¨

Ar kada nors susimÄ…stÄ—te, kad pirkdami tris produktus uĹž dviejĹł kainÄ… kenkiate ne tik savo piniginei? „80 proc. produktĹł, kuriuos ÄŻsigyjame, tampa atliekomis nepraÄ—jus nÄ— ĹĄeĹĄiems mÄ—nesiams“, – skelbia pirmasis VĹĄÄŽ Aplinkosaugos valdymo ir technologijĹł centro projekto „PietĹł ir PietryÄ?iĹł Lietuvos gyventojĹł informavimas ir ĹĄvietimas apie aplinkai palankĹł gyvenimo bĹŤdą“ informacinis biuletenis, primindamas, kad, pirkdami reikalingiausius produktus, ne tik taupome pinigus, bet ir maĹžiau terĹĄiame aplinkÄ…. Pasak projekto vadovÄ—s Linos GelaĹžienÄ—s, savo projektu jie pirmiausia siekÄ— formuoti teisingÄ… visuomenÄ—s poĹžiĹŤrÄŻ ÄŻ aplinkÄ… ir padÄ—ti gyventojams iĹĄsiugdyti tinkamus vartojimo ir atliekĹł tvarkymo ÄŻgĹŤdĹžius. „Labiausiai norÄ—jome, kad jie tai darytĹł sÄ…moningai, ne vien Ĺžinodami atliekĹł rĹŤĹĄiavimo taisykles, bet ypaÄ? suvokdami, kodÄ—l jie taip turi elgtis. ÄŽvairiomis projekte taikytomis priemonÄ—mis bandÄ—me paaiĹĄkinti aplinkos tarĹĄos prieĹžastis, ydingÄ… mĹŤsĹł poĹžiĹŤrÄŻ ÄŻ vartojimÄ… ir atliekĹł susidarymą“, – realius pamatinius projekto tikslus vardijo moteris. TodÄ—l kuriant projektÄ… ir galvojant, kokia veikla geriausiai padÄ—tĹł ugdyti minÄ—tus ÄŻgĹŤdĹžius, buvo atsiĹžvelgiama ÄŻ ÄŻvairias skirtingo amĹžiaus visuomenÄ—s grupes.

Taip atsirado interaktyvios paskaitos vyresniĹłjĹł klasiĹł moksleiviams, jĹł metu jie buvo supaĹžindinti su pagrindinÄ—mis ekologiĹĄko vartojimo taisyklÄ—mis. Taip pat vyresniĹłjĹł klasiĹł moksleiviai turÄ—jo galimybÄ™ dalyvauti fotografijos ir maiĹĄeliĹł ekologine tematika konkursuose. YpaÄ? didelio susidomÄ—jimo sulaukÄ— ir ĹĄvietÄ—jiĹĄku poveikiu projekto koordinatorius nudĹžiugino jaunesniĹł jĹł klasiĹł mokiniams skirti originalĹŤs muzikiniai spektakliai. MaĹžieji ĹžiĹŤrovai ne tik stebÄ—jo, bet ir patys galÄ—jo ÄŻsitraukti ÄŻ vaidinimÄ…, o tai padÄ—jo dar geriau ÄŻsiminti pagrindinius tausojamojo vartojimo, atliekĹł rĹŤĹĄiavimo ir atsakingo tvarkymo principus. Tiek maŞųjĹł entuziazmas, tiek mokytojĹł pritarimas parodÄ—, kad tai paveiki priemonÄ—. VisuomenÄ—je didelio ĹžiĹŤrovĹł susidomÄ—jimo sulaukÄ— ir taip net savotiĹĄkai projekto rÄ—mus praplÄ—tÄ— Baltijos ir Alytaus televizijose transliuotos laidos apie aplinkai palankĹł gyvenimo bĹŤdÄ…, atliekĹł rĹŤĹĄiavimÄ… ir tvarkymÄ…. Gyventojai taip pat buvo supaĹžindinami su rĹŤĹĄiavimo mastu ir formomis Lietuvoje, raginami kompostuoti organines atliekas ir pasitelkus visiems internete prieinamus elektroninius biuletenius dar kartÄ… mokomi teisingai rĹŤĹĄiuoti. Entuziastingai gyventojai sutiko ir elektros bei elektroninÄ—s ÄŻrangos atliekĹł surinkimo ir maiĹĄeliĹł mainĹł akcijas. Tai buvo tiesiogiai kiekvienÄ… norintÄŻ jÄŻ ÄŻtraukiantys renginiai – jais atkreiptas dÄ—mesys ÄŻ vartojimo maĹžinimÄ…, kaip gamtos iĹĄtekliĹł iĹĄsaugojimo bĹŤdÄ…, ir teisingÄ… atliekĹł tvarkymÄ…. Taip pat tiek projekto pradĹžioje, tiek jo pabaigoje buvo atliekamos apklausos. JĹł tikslas – ne tik suĹžinoti gyventojĹł elgsenos ÄŻproÄ?ius, bet ir dar kartÄ… atkreipti kiekvieno dÄ—mesÄŻ ÄŻ svarbius aplinkos iĹĄsaugojimo aspektus. Taigi ĹĄiam projektui skirtas finansavimas – daugiau kaip 300 tĹŤkst. litĹł ES lÄ—ĹĄĹł – buvo panaudotas nuosekliam, kryptingam, mÄ…stymÄ… ir ÄŻproÄ?ius formuojanÄ?iam aplinkosauginiam ĹĄvietimui, kiekvienai tikslinei grupei parenkant labiausiai tinkamus metodus ir priemones. Prie sÄ—kmingo projekto ÄŻgyvendinimo ne tik savo darbu, bet ir finansinÄ—mis lÄ—ĹĄomis prisidÄ—jo projekto partneriai – Alytaus regiono atliekĹł tvarkymo centras, Vilniaus apskrities atliekĹł tvarkymo centras, Alytaus ir Vilniaus miestĹł savivaldybÄ—s. 'AMĂ&#x;TOĂ&#x;JE Ă&#x;BETĂ&#x;+)Ă&#x;4!)0

IdÄ—jas apie gamtos tausojimÄ…, aplinkai palankĹł gyvenimo bĹŤdÄ… ir apskritai draugiĹĄkÄ… buvimÄ… saugomose teritorijose skleidÄ— ir VĹĄÄŽ „BendruomeniĹł santykiĹł konsultantai“ projektas „KompleksinÄ— visuomenÄ—s informavimo ir ĹĄvietimo apie saugomĹł teritorijĹł svarbÄ… bei aplinkai palankĹł gyvenimo bĹŤdÄ… programa „Keliaukime kitaip!“. Ĺ iam projektui ÄŻgyvendinti Europos regioninÄ—s plÄ—tros fondas pagal 2007–2013 m. Sang-

(.2NHOLRQLĂ˜Ă?HPzODSLVÂąNYLHWLPDVNHOLDXWLSRQHDWUDVWXVSDWUDXNOLDXVLXVĂ?DOLXRVLXV/LHWXYRVNDPSHOLXV

laudos skatinimo veiksmĹł programÄ… skyrÄ— per 460 tĹŤkst. litĹł. IĹĄ pirmo Ĺžvilgsnio, atsivertus jĹł tinklalapÄŻ www.keliaukkitaip.lt, atrodo, kad tai tiesiog projektas apie laisvalaikÄŻ ir keliones. „Ir taip, ir ne, – teigÄ— viena ĹĄio projekto sumanytojĹł ir ÄŻgyvendintojĹł EglÄ— JanuĹĄkeviÄ?iĹŤtÄ—. – Ĺ iuo projektu, kurio sankaupos ir lobiai sudÄ—ti interneto svetainÄ—je, siekÄ—me iĹĄmokyti Ĺžmones keliauti po saugomas Lietuvos teritorijas: alternatyviai, ÄŻdomiai, intriguojamai, nutrĹŤktgalviĹĄkai, bet, svarbiausia, darnoje su gamta!“ Ĺ io projekto idÄ—jos pradĹžia – paĹĄnekovÄ—s ĹĄeima. Visiems kartu ĹžiĹŤrint per televizijÄ… vaizdingĹł kelioniĹł po ÄŻvairius ÄŻdomiausius kraĹĄtus reportaĹžus, E. JanuĹĄkeviÄ?iĹŤtÄ— sakosi pasigedusi koncentruotos informacijos, kas gi graĹžaus yra Lietuvoje. Kaskart susiruoĹĄÄ™ vaikams parodyti unikalias savo kraĹĄto vietas jie su vyru turÄ—davo nemaĹžai laiko praleisti sudarinÄ—dami marĹĄrutus. Taip pamaĹžu iĹĄ asmeninio poreikio kilo mintis profesionaliai, patraukliai visiems pristatyti saugomas teritorijas. Juk, pasak EglÄ—s, jau pats tĹł vietĹł groĹžio atskleidimas, saugomo Ĺžiedelio vaizdas skatina Ĺžmones bĹŤti pagarbius gamtoje. TodÄ—l projekto svetainÄ—je ir sukurta tokia erdvÄ—, kurioje kiekvienas gali rasti sau priimtiniausiÄ… keliavimo bĹŤdÄ… ir jÄŻ atitinkantÄŻ marĹĄrutÄ…. Visa tai dar iliustruojama tikrais pavyzdĹžiais. Anot projekto atstovÄ—s, norÄ—ta iĹĄsklaidyti mitÄ…, kad saugomose teritorijose nieko negalima. AtvirkĹĄÄ?iai – galima viskas, kas nesikerta su gamtÄ… tausojanÄ?io elgesio normomis: skatinamas paĹžintinis ir poilsinis turizmas pÄ—sÄ?iomis, dviraÄ?iais, baidarÄ—mis, velomobiliais, vandens dviraÄ?iais ir kitais ĹĄiuolaikiniam Ĺžmogui bĹŤdingais, bet gamtai priimtinais bĹŤdais. „TikÄ—jomÄ—s padaryti unikalĹł darbÄ…, kokio iki tol dar nebuvo Lietuvoje (kokybiĹĄkas, patrauklus turinys apie mĹŤsĹł gamtÄ…, kultĹŤrÄ…), taip pat kartu su ĹĄeima ir vaikais keliaujant paĹžinti, tyrinÄ—ti, nes juk taip visi skubame... – atsidĹŤsta entuziastinga projekto iniciatorÄ—. – Tai buvo svajonÄ—, kuriÄ… ÄŻgyvendindami galime vienu metu du zuikius nuĹĄauti: ir dirbti, ir leisti laikÄ… su ĹĄeima.“ Bet prasidÄ—jus projektui paaiĹĄkÄ—jo, kad vieniems tokiu intensy-

vumu ir filmuoti, ir keliauti – per didelis krĹŤvis. TodÄ—l buvo pasitelkta profesionalĹł komanda. Ji viso projekto metu taip pat rengÄ— ekspedicijas po dar nematytas unikalias Lietuvos vietas, visa tai apraĹĄÄ—, nufotografavo, nufilmavo. ÄŽgyvendinant ĹĄÄŻ projektÄ… glaudĹžiai bendradarbiauta su Lietuvos valstybiniĹł parkĹł ir rezervatĹł asociacija bei Valstybine saugomĹł teritorijĹł tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Apsilankius nacionaliniĹł ir regioniniĹł parkĹł direkcijose buvo galima gauti EKO pasÄ…. Tai unikalus dokumentas su asmeniniu EKO garbÄ—s kodeksu, keliautojams aktualiu ir bĹŤtinu Ĺžinoti memorandumu, lankomĹł Lietuvos saugomĹł teritorijĹł sÄ…raĹĄu su paaiĹĄkinimais ir ĹžemÄ—lapiu, EKO keliautojo atmintine. Ĺ iame pase taip pat buvo galima rinkti Ĺžymas apie aplankytas saugomas teritorijas. Pasak projekto vadovÄ—s, dar ir ĹĄiemet ji yra maÄ?iusi dalijant tokius pasus, o tai – geriausias ÄŻrodymas, kad pasiteisino. Savo ruoĹžtu saugomĹł teritorijĹł direkcijos ir toliau naudoja kokybiĹĄkas fotografijas, vaizdo medĹžiagÄ… savo prisistatymuose, o informacijÄ… apie naujoves ÄŻkelia ÄŻ tinklalapÄŻ. Taip pat viso projekto metu vyko net keletas smagiĹł konkursĹł, skirtĹł ÄŻvairiĹł pomÄ—giĹł keliautojams ir gamtos mylÄ—tojams. PaŞįstamus, darbdavius ar darbuotojus, draugus, kaimynus ar giminaiÄ?ius – bet kuriuos draugiĹĄkus aplinkai ir pagal ekologijos principus gyvenanÄ?ius asmenis buvo galima siĹŤlyti Gamtos riterio titului. O geriausio kĹŤrinio konkurse buvo kvieÄ?iami dalyvauti visi tie, kurie moka raĹĄyti, fotografuoti, filmuoti ar kaip kitaip atspindÄ—ti tÄ… ypatingumÄ…, kurÄŻ pastebi ir pajunta keliaudami kitaip. „PirmÄ… kartÄ… uĹž nuopelnus ekologijai ÄŻsteigÄ—m prizus ir specialiai skulptoriĹł nulietas bronzines skulptĹŤrÄ—les ekologijos paĹžiboms, bendruomenÄ—ms ir lyderiams pagerbti: tokiĹł ĹžmoniĹł egzistavimas, buvimas ĹĄalia mĹŤsĹł ir tokie apdovanojimai suteikÄ— ir mums, projekto vykdytojams, daug gerĹł emocijĹłâ€œ, – dĹžiugiausias akimirkas prisimena E. JanuĹĄkeviÄ?iĹŤtÄ—. ProjektÄ… vykdĹžiusios VĹĄÄŽ „BendruomeniĹł santykiĹł konsultantai“ direktorÄ— dĹžiaugiasi ir tiki, kad projektu pavyko sukelti keliavimo KITAIP bangÄ…. Anot jos, visa surinkta emocinÄ—, socialinÄ— ir fizi-

!RĂ&#x;Ă€INOTE Ă&#x;KADĂ&#x; â– PLOLMRQHPRELOLĂ˜MĂ˜WHOHIR QĂ˜DWOLHNĂ˜\UD NJVLGDEUR NJDXNVR NJSDODGĂ?LRLUWYDULR â–  NDVPHWSDVDXO\MHSDNHLmLD PDQDXMDLVDSLHPLOLMR QXVPRELOLĂ˜MĂ˜WHOHIRQĂ˜ â–  VLGDEUDVÂąUHWHVQLVPHWDODV QHLDXNVDVQHVMLVSODmLDX QDXGRMDPDVJDP\ERMH â–  SDVDXO\MHWHOLNÂ?DSLHJ VLGDEURNLHNYLHQDPJ\YHQ WRMXL 'XRPHQ\VLĂ…SURMHNWRĂ„3LHWĂ˜LU 3LHWU\mLĂ˜/LHWXYRVJ\YHQWRMĂ˜ LQIRUPDYLPDVLUĂ…YLHWLPDVDSLH DSOLQNDLSDODQNĂ˜J\YHQLPREĂ‘GjÂł

nÄ— projekto patirtis vaizdĹžiausiai atspindÄ—ta unikaliame virtualiame EKO kelioniĹł ĹžemÄ—lapyje, kuris nuolat pildomas ir pasibaigus projektui. Tai dar kartÄ… ÄŻrodo poreikÄŻ, prasmÄ™, vertÄ™. 4IKSĂ&#x;LASĂ&#x;IRĂ&#x;PRIEĂ&#x;MOĂ&#x;NwĂ&#x;ÂŚĂ&#x;Ă&#x; VIĂ&#x;SUOĂ&#x;MEĂ&#x;NwSĂ&#x;¸VIEĂ&#x;TIĂ&#x;MAS

Kai kuriĹł projektĹł vykdytojus pasiekÄ™ dalyviĹł atsiliepimai leido ÄŻvertinti labiausiai pasiteisinusiÄ… veiklÄ… ir paskatino galvoti apie tolesnÄ™ jĹł tÄ…sÄ…. „Jau ÄŻgyvendinant projektÄ… teko girdÄ—ti teigiamĹł atsiliepimĹł ne tik iĹĄ mĹŤsĹł partneriĹł, bet ir iĹĄ kitĹł Alytaus ir Vilniaus regionĹł savivaldybiĹł, kuriĹł teritorijoje ta veikla buvo vykdoma, atstovĹł, todÄ—l visi kartu pamaĹžu tariamÄ—s ir ieĹĄkome bĹŤdĹł savo projekto idÄ—jĹł ir veiklĹł sklaidai“, – tikino projekto „PietĹł ir PietryÄ?iĹł Lietuvos gyventojĹł informavimas ir ĹĄvietimas apie aplinkai palankĹł gyvenimo bĹŤdą“ vadovÄ— L. GelaĹžienÄ—. „Mes ir toliau skatiname Ĺžmones pildyti EKO kelioniĹł ĹžemÄ—lapÄŻ, atrasti saugomĹł teritorijĹł ĹžavesÄŻ, dalintis informacija ir asmeniniu pavyzdĹžiu mokyti aplinkinius darnos su aplinka“, – projekte „KompleksinÄ— visuomenÄ—s informavimo ir ĹĄvietimo apie saugomĹł teritorijĹł svarbÄ… bei aplinkai palankĹł gyvenimo bĹŤdÄ… programa „Keliaukime kitaip!“ iĹĄmoktĹł pamokĹł ragino nepamirĹĄti E. JanuĹĄkeviÄ?iĹŤtÄ—. 8Ă?V1U.


UĂ€RIBIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

.ODLSzGRVSROLFLMRVQXRWU

UZRIBIS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

0ARĂ&#x;SIĂ&#x;GAĂ&#x;BEĂ&#x;NOĂ&#x;I¸KĂ&#x;RYĂ&#x;PwĂ&#x;LÂ? 3HQNHULPHWDL7LHNODL NRNDOLQLPRÂ’VWDLJRMH WXUzVSUDOHLVWLPHWĂ˜ 5DLPRQGDV/LWYLQVNDV VXPDĂ?DPHWHPHUJDL WHWHQNLQÂ?VVDYRDLVWUj Gi n t a r a s Ĺ I U PA RY S LR korespondentas

+OĂ&#x;MIĂ&#x;SAĂ&#x;RgĂ&#x;Â?KĂ&#x;LAMĂ&#x;PIĂ&#x;NOĂ&#x;Ă&#x;LIĂ&#x;TĂ‹ 6NXRGRUDMRQRSROLFLMRVNRPLVDULDWjVXGUHELQR QHWLNzWDVÂ’Y\NLVÂąNRPLVDULDWRYLUĂ…LQLQNDVPH WĂ˜9LGPDQWDV$QWDQDYLmLXVQXWYHUWDVSDzPÂ?VN\Ă…Â’ NDLSDWO\JÂ’XĂ?Y\NXVLĂ˜GYLUDmLĂ˜YDUĂ?\EĂ˜DSVDXJj A l v y d a s Z I A B K US LR korespondentas

Policijos departamento Imuniteto tarnybos pareigĹŤnai Skuodo rajono komisariato vadovo kabinete netikÄ—tai pasirodÄ— praÄ—jusÄŻ antradienÄŻ prieĹĄ pietus. Kabinete atlikus kratÄ… buvo rasta 200 litĹł, kuriuos V.AntanaviÄ?ius tÄ… patÄŻ rytÄ… kabinete gavo iĹĄ vieno uĹž sportÄ… atsakingo Skuodo rajono savivaldybÄ—s tarnautojo. Pinigai rajono policijos vadovui buvo duoti kaip atsidÄ—kojimas uĹž gerai organizuotÄ… praÄ—jusÄŻ savaitgalÄŻ rajone vykusiĹł dviraÄ?iĹł varĹžybĹł policijos apsaugÄ…. Ĺ io renginio metu policija turÄ—-

jo uĹžtikrinti vieĹĄÄ… jÄ… apsaugÄ…, taÄ?iau, ĹĄaltiniĹł teigimu, V.AntanaviÄ?ius pinigus paÄ—mÄ— kaip kompensacijÄ… uĹž dvi savaitgalio dienas vykusiĹł varĹžybĹł metu esÄ… sunaudotus automobilio degalus. DÄ—l kyĹĄio paÄ—mimo ikiteisminÄŻ tyrimÄ… pradÄ—jusi KlaipÄ—dos apygardos prokuratĹŤra neatskleidĹžia, ar kyĹĄis buvo duotas savivaldybÄ—s tarnautojo iniciatyva, ar atsidÄ—kojimo praĹĄÄ— pats V.AntanaviÄ?ius. Ĺ˝inoma tik tai, kad ikiteisminis tyrimas buvo pradÄ—tas dar iki antradienio, o pinigĹł paÄ—mimas buvo filmuojamas. Nuo pareigĹł nuĹĄalintas V.AntanaviÄ?ius pateikti savo ÄŻvykio versijÄ… atsisakÄ—. Jam nÄ—ra paskirta jokia kardomoji priemonÄ—.

Nuo 1991 metĹł policijoje dirbantis V.AntanaviÄ?ius Skuodo rajono komisariato virĹĄininko pareigas eina penktus metus. Komisariatui dviem savaitÄ—ms laikinai vadovauti paskirtas rajono KriminalinÄ—s policijos skyriaus vyriausiasis tyrÄ—jas Vytautas Kalendra. Jis nuo 2000 iki 2007 metĹł dirbo komisariato virĹĄininko pavaduotoju. V.Kalendra laikinai komisariatui vadovavo ir po 2007 metais lapkritÄŻ ÄŻvykusios tragiĹĄkos nelaimÄ—s, kai neblaivus rajono keliĹł policininkas Saulius Paulikas, vaĹžiuodamas automobiliu Aleksandrijos kaime, mirtinai suĹžalojo iĹĄ mokyklos Ä—jusius tris vaikus. Po to tuometis komisariato virĹĄininkas Algimantas Ĺ ideikis turÄ—jo trauktis iĹĄ pareigĹł, o jo vietÄ… daug kam netikÄ—tai uŞėmÄ— rajono keliĹł policijai tiesiogiai vadovavÄ™s tuometis VieĹĄosios tvarkos skyriaus virĹĄininkas V.AntanaviÄ?ius.

4EIĂ&#x;SwĂ&#x;JAIĂ&#x;SULAUKwĂ&#x;SAĂ&#x;VI¸Ă&#x;KIĂ‹Ă&#x;KIRjIO .DXQRDS\JDUGRVWHLVPRWHLVzMDLQHEXYRJDLOHV WLQJLGDEDUMDXEXYXVLHPVNROHJRPVĂ…LDXOLHmLDPV NXULHSDNOLXYRÂ’SDVSÂ?VWXV6SHFLDOLĂ˜MĂ˜W\ULPĂ˜WDU Q\ERV 677 DJHQWĂ˜WLQNOXV7LHVDYLHQDPEXYX VLDPWHLVzMXLLĂ…YHQJWLDWVDNRP\EzVSDGzMRVHQDWLV Gi n t a r a s Ĺ I U PA RY S LR korespondentas

Buvusi Ĺ iauliĹł teisÄ—ja Virginija KazlauskienÄ— pripaĹžinta kalta dÄ—l piktnaudĹžiavimo ir papirkimo. UĹž ĹĄiuos nusikaltimus ji nubausta pusantrĹł metĹł, o jos sĹŤnus Edvinas Kazlauskis – 3 mÄ—nesiĹł laisvÄ—s atÄ—mimo bausme. Abiem nuteistiesiems bausmÄ—s vykdymas atidÄ—tas vieniems metams. Kitas buvÄ™s Ĺ iauliĹł teisÄ—jas Ĺ˝ilvinas Astrauskas pripaĹžintas kaltu dÄ—l piktnaudĹžiavimo. Jam teismas uĹždraudÄ— trejus metus dirbti valstybÄ—s tarnyboje. +OĂ&#x;LEĂ&#x;GOSĂ&#x;IRĂ&#x;PRAĂ&#x;¸w Ă&#x;IRĂ&#x;MOĂ&#x;Kw

Istorija prasidÄ—jo prieĹĄ kelerius metus, kai E.Kazlauskio biÄ?iulis dukart paĹžeidÄ— KeliĹł eismo taisykles. PadÄ—ti paĹžeidÄ—jui suskubo sĹŤnaus papraĹĄyta teisÄ—ja V.KazlauskienÄ— – Ä—mÄ— ÄŻkalbinÄ—ti teisÄ—jÄ… Ĺ˝.AstrauskÄ… skirti maĹžesnÄ™ nuobaudÄ….

Kad nekiltĹł problemĹł dÄ—l ĹĄvelnesnÄ—s nuobaudos, V.KazlauskienÄ— patarÄ—, kaip viskÄ… sutvarkyti, kad niekam nekiltĹł ÄŻtarimĹł. Kaltinimai ĹĄioje byloje buvo pateikti ir paÄ?iam paĹžeidÄ—jui. Bet nepavyko ÄŻrodyti, kad jis dalyvavo darant nusikaltimÄ…, todÄ—l kaltinimai buvo panaikinti. 0AĂ&#x;MAĂ&#x;LOĂ&#x;NIĂ&#x;NOĂ&#x;TEIĂ&#x;SwĂ&#x;JgĂ&#x;BUĂ&#x;TEĂ&#x;LIU

V.KazlauskienÄ— nuteista ir dÄ—l papirkimo.

PlÄ—ĹĄiant paŞįstamus Ĺžmones E.Kazlauskis nedalyvavo – jis surinkdavo informacijÄ… ir perduodavo jÄ… bendrininkams. Ĺ iaulietÄ— Ä—mÄ—si ĹžygiĹł, kad vieno asmens civilinÄ— byla patektĹł pas konkretĹł TelĹĄiĹł teisÄ—jÄ…. TodÄ—l ji kreipÄ—si pagalbos ÄŻ TelĹĄiĹł rajono apylinkÄ—s teismo pirmininkÄ… RimantÄ… Ĺ˝ileviÄ?iĹł.

Pastarasis per susitikimÄ… kavinÄ—je V.KazlauskienÄ—s buvo pamalonintas kyĹĄiu – buteliu viskio „Red Label“. IĹĄ posto pasitraukusiam R.Ĺ˝ileviÄ?iui pavyko iĹĄsisukti nuo teistumo. Teismo procesas uĹžtruko tiek, kad ĹĄiĹł metĹł geguŞės 7-Ä…jÄ… sukako senatis, todÄ—l teisiamojo atĹžvilgiu baudĹžiamÄ… jÄ… bylÄ… teko nutraukti.

Nusikaltimas buvo įvykdytas 2008 metų vasarą vienoje Šiaulių rajono sodyboje. Iťkrypėlio aukai tada buvo ťeťeri metai. Pareigōnai apie iťniekintą ťeťiametę suŞinojo gerokai vėliau, kai R.Litvinsko analiniu bōdu iťprievartauta maŞametė apie tai prasitarė namiťkiams. Buvo paskelbta R.Litvinsko paieťka, bet ji buvo bevaisė, todėl teko iťduoti Europos areťto orderį. Tuomet paaiťkėjo, kad iť Joniťkio rajono kilęs vyriťkis jau yra įkalintas Ispanijoje – nuteistas 8,5 me-

*Ă‚LXSDULRQXRWU

3ULHĂ…SXVDQWUR PzQHVLR.ODL SzGRVDSVNULWLHV NRPLVDULDWĂ˜YD GRYDL9$QWD QDYLmLĂ˜ GHĂ…LQz MH VYHLNLQRVX JLPWDGLHQLX

5/LWYLQVNDVWHLVPHSLNWLQRVLĂ?LQLDVNODLGRVGzPHVLXĂ„.DVmLDSHUEDMHULDL"Âł

0RIEĂ&#x;VARĂ&#x;TAĂ&#x;VOĂ&#x;SAĂ&#x;VOĂ&#x;DUKĂ&#x;Rg Ă„1HOÂ’VNQHQRULXÂł7RNLXV NHWYHULĂ˜PHWĂ˜DXNOzWLQzV Ă?RGĂ?LXVQHNDUWjLĂ…WDU WXVSHUPLHJXVWHLVPH SULVLPLQzVRFLDOLQzGDU EXRWRMD0HUJDLWÂ?VORJĂ‘V VDSQDLSUDGzMRNDPXR WLSRWRNDLMjQHNDU WjLĂ…SULHYDUWDYRWzYDV Vy ga n d a s T R A I N Y S LR korespondentas

"ANĂ&#x;DwĂ&#x;GELĂ&#x;BwĂ&#x;TIĂ&#x;Â?KĂ&#x;LIMĂ&#x;PUĂ&#x;SÂ?Ă&#x;SĂ„Ă&#x;NĂ‹

Galutinai V.KazlauskienÄ— ÄŻklimpo, kai pabandÄ— padÄ—ti sulaikytam sĹŤnui ir vienos ĹĄiaulietÄ—s teisÄ—jos praĹĄÄ— E.Kazlauskiui neskirti suÄ—mimo. E.Kazlauskis 2011 m. pavasarÄŻ buvo sulaikytas dÄ—l 2009–2010 m. ÄŻvykdytĹł plÄ—ĹĄimĹł. Per juos iĹĄ trijĹł ĹĄeimĹł buvo pagrobta per 273 tĹŤkstanÄ?iai litĹł. Kriminalistai iĹĄsiaiĹĄkino, kad visas apiplÄ—ĹĄtas ĹĄeimas vienijo viena grandis – jos paĹžinojo teisÄ—jos V.KazlauskienÄ—s sĹŤnĹł. PrieĹĄ nusikaltimus ĹĄis ĹĄiaulietis aktyviai bendravo su bĹŤsimosiomis aukomis. PlÄ—ĹĄimuose E.Kazlauskis nedalyvavo – jis surinkdavo informacijÄ… ir perduodavo jÄ… bendrininkams. KelmÄ—s teismas kaltÄ—s nepripaĹžinusius E.KazlauskÄŻ ir jo talkininkÄ… ĹĄiaulietÄŻ EdvinÄ… NosalÄ?iukÄ… praÄ—jusÄŻ lapkritÄŻ nuteisÄ— kalÄ—ti pusseptintĹł metĹł.

tĹł bausme uĹž plÄ—ĹĄimÄ… ir ĹžmogĹžudystÄ™. PraÄ—jusiĹł metĹł gruodÄŻ Ispanijos aukĹĄÄ?iausiasis teismas leido pusmeÄ?iui parveĹžti ÄŻkalintÄ… jÄŻ ÄŻ gimtinÄ™, kad Ä?ia iĹĄklausytĹł nuosprendÄŻ uĹž padarytÄ… nusikaltimÄ…. Po to lietuvis iĹĄkart bus sugrÄ…Ĺžintas atgal – Ispanijoje privalo kalÄ—ti iki 2019 metĹł rugsÄ—jo pabaigos. ValstybÄ—s kaltintojas iĹĄkrypÄ—liui praĹĄÄ— skirti 7 metĹł bausmÄ™. Nei ĹĄvelninamĹłjĹł, nei sunkinamĹłjĹł aplinkybiĹł neÄŻĹžvelgÄ™s teismas kaltÄ™ neigusÄŻ R.LitvinskÄ… ÄŻkalino 5 metams. IĹĄ nuteisto iĹĄkrypÄ—lio priteistos ekstradicijos iĹĄlaidos ir honoraras valstybÄ—s skirtam advokatui – per 6 tĹŤkstanÄ?ius litĹł. IĹĄniekintos mergaitÄ—s ĹĄeima nei turtinÄ—s, nei neturtinÄ—s Ĺžalos atlyginti nepraĹĄÄ—. ÄŽ teismo salÄ™ iĹĄklausyti nuosprendĹžio atvesdintas R.Litvinskas buvo gerai nusiteikÄ™s. Jam nuotaikÄ… sugadino Ĺžurnalistai. „Kas Ä?ia per bajeriai?“ – nusistebÄ—jo vyras.

Kauno rajone gyvenantis 34 metĹł vyras stojo prieĹĄ Kauno apygardos teismÄ…. Jis kaltinamas lytiĹĄkai iĹĄnaudojÄ™s savo maĹžametÄ™ dukterÄŻ. Teisme liudijo policijos tyrÄ—ja, globos ÄŻstaigos, kurioje dabar gyvena mergaitÄ—, socialinÄ— darbuotoja, ĹžmonÄ—s, gyvenÄ™ su kaltinamuoju po vienu stogu. Jo sĹŤnÄ—no sugyventinÄ— patvirtino, jog 2013 metĹł rugsÄ—jo 26 dienÄ… nuveŞė mergaitÄ™ ÄŻ gydymo ÄŻstaigÄ… pamaÄ?iusi paĹžeistus vaiko lyties organus. Paskui apie ÄŻvykÄŻ nedelsiant buvo praneĹĄta policijai. Per apklausas, surengtas Kauno rajono policijos komisariate ir ikiteisminio tyrimo teisÄ—jo kabinete, maĹžametÄ— sakÄ—, jog bijo tÄ—vo, kuris tenkindavo savo aistrÄ… kiĹĄdamas pirĹĄtus jai ÄŻ lyties organus. IĹĄkart po nusikaltimo policinin-

kĹł akivaizdoje mergaitÄ— nupieĹĄÄ— vyriĹĄkÄ… lyties organÄ…. PareigĹŤnai tÄ… paÄ?iÄ… dienÄ… paÄ—mÄ— vyro drabuĹžius, ant jĹł buvo aptikta spermos pÄ—dsakĹł. MaĹžametÄ— apie iĹĄgerti mÄ—gstantÄŻ tÄ—vÄ… atsiliepÄ— neigiamai, pasakojo, kad jis jÄ… muĹĄdavo. TaÄ?iau per vienÄ… apklausÄ… mergaitÄ— davÄ— prieĹĄtaringus parodymus. MaĹžametÄ— aiĹĄkino, jog tÄ—vas jai kelia baimÄ™ ir negali pasakyti tiesos, taÄ?iau teigÄ—, kad tÄ—vas prie jos nelindo. Per kitÄ… apklausÄ… vaikas jau papasakojo apie tai, kaip tÄ—vas jÄ… prievartavo. Savo kaltÄ™ kategoriĹĄkai neigiantis maĹžametÄ—s tÄ—vas tikino, kad nusikaltimÄ… iĹĄgalvojo jo sesuo, siekianti tapti oficialia dukterÄ—Ä?ios globÄ—ja. Vaikas esÄ… buvo spaudĹžiamas kalbÄ—ti tai, kÄ… nori iĹĄgirsti jo giminaitÄ—. VyriĹĄkis su dukterimi ÄŻ sesers namus persikÄ—lÄ— daugiau nei prieĹĄ metus po skyrybĹł su Ĺžmona, kuriai buvo apribotos motinystÄ—s teisÄ—s. Anot teisiamojo, jo seserÄŻ slegia 12 tĹŤkstanÄ?iĹł litĹł bĹŤsto paskola, todÄ—l jai esÄ… finansiĹĄkai bĹŤtĹł naudinga globoti dukterÄ—Ä?iÄ…. IĹĄkÄ—lus bylÄ… vaikas buvo perkeltas ÄŻ globos ÄŻstaigÄ…. SukrÄ—sta mergaitÄ— pradÄ—jo sapnuoti koĹĄmarus, per miegus praĹĄydavo jos neliesti. VyriĹĄkis nuosprendĹžio laukia suimtas. UĹž dukters iĹĄprievartavimÄ… jam gresia nuo 3 iki 13 metĹł nelaisvÄ—s.


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

PASAULIS

PASAULIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

-EĂ&#x;DIĂ&#x;KAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;FAĂ&#x;NAĂ&#x;TIZĂ&#x;MOĂ&#x;SPgSĂ&#x;TUOĂ&#x;SE

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS

5%XWULPRQXRWU

PasiraĹĄÄ— sutartÄŻ

1RUVGDXJHOLV/HQNLMRV J\YHQWRMĂ˜NDWDOLNDLYL VXRPHQÂ?SULEORĂ…NzSUD QHĂ…LPDLDSLHUHOLJLQJĂ˜ PHGLNĂ˜VLHNLXVGDUEH YDGRYDXWLVQH+LSRNUD WRSULHVDLNDEHW%DĂ? Q\mLRVQXURG\PDLV E l do r a d a s BU T R I M A S Specialiai LR, VarĹĄuva

GinÄ?Ĺł audrÄ… sukÄ—lÄ— Ĺžinia, kad jau 3 tĹŤkst. gydytojĹł ir medicinos studentĹł pasiraĹĄÄ— TikÄ—jimo deklaracijÄ…, kurioje svarbiausia – iĹĄtikimybÄ— religiniams ÄŻsitikinimams. Toks faktas paaiĹĄkÄ—jo per praÄ—jusÄŻ savaitgalÄŻ ÄŻvykusÄŻ kasmetÄŻ medikĹł maldininkĹł susitikimÄ… ÄŒenstakavos mieste. ÄŽ iĹĄkilmingas pamaldas susirinkusiems ĹžmonÄ—ms dĹžiugiai pristatyta TikÄ—jimo deklaracija, o vyskupai Ä—mÄ— raginti prie jos prisijungti visus gydytojus. ,ENĂ&#x;KI¸Ă&#x;KASĂ&#x;INĂ&#x;TERĂ&#x;NEĂ&#x;TASĂ&#x;SUĂ&#x;KIĂ&#x;LO

Deklaracijoje medikai ÄŻsipareigoja darbe vadovautis tikÄ—jimo tiesomis, nes Dievo Ĺžodis esÄ…s aukĹĄÄ?iau uĹž ĹžmoniĹł ÄŻstatymus.

Lenkai reikalauja, kad ant medikų kabinetų durų bōtų raťoma, kuris gydytojas vadovaujasi religinėmis nuostatomis. Gydytojai bei vaistininkai deklaracijoje pasiŞada nedaryti abortų, neraťyti receptų ir neprekiauti kontraceptinėms priemonėms, taip pat – nedalyvauti dirbtinio apvaisinimo procedōrose. Be to, religingi medikai įsipareigoja lytinio gyvenimo klausi-

/HQNLMRVPHGLNDL GHPRQVWUDFLMRVH UHLNDODXMDGLGHV QLĂ˜DOJĂ˜WDmLDX VWUHLNDLVJUDVLQD LUMĂ˜GDUEXQHSD WHQNLQWLSDFLHQWDL

mais konsultuoti tik susituokusius pacientus. Mat pagal deklaracijÄ… lyties organus giminÄ—s pratÄ™simo tikslais gali naudoti tik santuokos sakramentu susietos poros. Pastarasis reikalavimas labai papiktino internautus. Jie priminÄ—, kad dÄ—l skaistumo prisiekiantys kunigai neretai patys turi meiluĹžes, augina vaikus, lanko vieĹĄnamius, tvirkina maĹžameÄ?ius. Deklaracijai ÄŻsipareigojanÄ?iais medikais pasipiktinÄ™ lenkai klausia: negi iĹĄsiskyrÄ™ ar be santuokos porose gyvenantys tautieÄ?iai nuo ĹĄiol bus gydymo ÄŻstaigose diskriminuojami. 0REMĂ&#x;JEĂ&#x;RASĂ&#x;KOLĂ&#x;KASĂ&#x;TYĂ&#x;LI

Nereliginga medikÄ— Agata Diduszko-Zyglewska TikÄ—jimo deklaracijÄ… pavadino fanatizmo priesaika, kuri gydytojams neleis deramai atlikti savo darbo. Anot ĹĄios medikÄ—s, Sveikatos apsaugos ministerija turÄ—tĹł uĹždrausti deklaracijÄ…, nes ji prieĹĄtarauja ĹĄalies ÄŻstatymams ir medicinos mokslĹł absolventĹł duodamai priesaikai.

A.Diduszko-Zyglewska priminÄ—, kad studentai, baigdami medicinos studijas, duoda oficialiÄ… priesaikÄ…, kurioje ÄŻsipareigoja visus pacientus gydyti vienodai, nepriklausimai nuo jĹł „rasÄ—s, religijos, tautybÄ—s, politiniĹł paĹžiĹŤrĹł bei turtiniĹł skirtumĹłâ€œ. OpozicinÄ— partija „Tavo judÄ—jimas“ pareiĹĄkÄ—, kad Lenkija yra pasaulietinÄ— valstybÄ—, o VyriausybÄ— privalo reaguoti ÄŻ BaĹžnyÄ?ios siekius primesti religijos virĹĄenybÄ™ prieĹĄ ÄŻstatymus. Premjeras Donaldas Tuskas kol kas nekomentuoja kilusiĹł ginÄ?Ĺł. UĹžtat didelÄ—s kritikos sulaukÄ— GydytojĹł sÄ… jungos pirmininkas Maciejus Hamankiewiczius, pareiĹĄkÄ™s, kad deklaracijoje nemato nieko bloga, nes konstitucija garantuoja tikÄ—jimo laisvÄ™. TikÄ—jimo deklaracijos iniciatorÄ— yra ilgametÄ— lenkĹł popieĹžiaus Jono Pauliaus II biÄ?iulÄ—, medikÄ— Wanda Poltawska. .OĂ&#x;RIĂ&#x;Ă€IĂ&#x;NOĂ&#x;TI Ă&#x;KASĂ&#x;SLAUĂ&#x;G YS

ÄŽdomu tai, kad internete pavieĹĄinus deklaracijÄ… pasiraĹĄiusiĹł medikĹł pavardes paaiĹĄkÄ—jo, kad kai kurie jĹł kasdieniame gyve-

nime nesilaiko BaĹžnyÄ?ios nurodymĹł. Internautai atskleidÄ—, kad vieni gydytojai buvo iĹĄmesti iĹĄ darbo dÄ—l kyĹĄininkavimo, kiti lankosi pas meiluĹžes ar yra iĹĄsiskyrÄ™, treti, kaip ÄŻtariama, slepia neteisÄ—tas pajamas. Savo laiĹĄkuose Ĺžiniasklaidai lenkai reikalauja, kad ant medikĹł kabinetĹł durĹł bĹŤtĹł raĹĄoma, kuris gydytojas vadovaujasi religinÄ—mis nuostatomis, o kuris – Hipokrato priesaika. Pacientai privalo Ĺžinoti, ko tikÄ—tis. Be to, siĹŤloma, kad ligoniĹł kasos nutrauktĹł sutartis su tais medikais, kurie nenori vadovautis gydytojo priesaika, o uĹž TikÄ—jimo deklaracijai iĹĄtikimĹł studentĹł mokslus mokÄ—tĹł BaĹžnyÄ?ia – nebe valstybÄ—. ApĹžvalgininkai spÄ—ja, kad populiarÄ—jant TikÄ—jimo deklaracijai Lenkijai gali tekti mokÄ—ti vis daugiau kompensacijĹł uĹž pralaimÄ—tas bylas Europos Ĺžmogaus teisiĹł teisme. VarĹĄuva jau ne kartÄ… pralaimÄ—jo bylas dÄ—l to, kad religingi gydytojai neatliko privalomĹł procedĹŤrĹł.

Rusijos, Baltarusijos ir Kazachstano prezidentai vakar pasiraĹĄÄ— sutartÄŻ, pagal kuriÄ… bus ÄŻkurta MuitĹł sÄ… junga. Tikimasi, kad ji galÄ—s mesti iĹĄĹĄĹŤkÄŻ JAV, ES ir Kinijos ekonominei galybei. V.Putinas (nuotr. kairÄ—je), A.LukaĹĄenka (deĹĄinÄ—je) ir N.Nazarbajevas (centre) dokumentÄ… dÄ—l sÄ…jungos ÄŻkĹŤrimo pasiraĹĄÄ— po Astanoje vykusiĹł derybĹł. Ji ÄŻsigalios nuo 2015 m. sausio 1 d., jei jÄ… ratifikuos ĹĄiĹł trijĹł valstybiĹł parlamentai. Naujojo aljanso aukĹĄÄ?iausioji vykdomoji institucija kurs Maskvoje, aukĹĄÄ?iausiasis teismas – Baltarusijoje, o aukĹĄÄ?iausioji finansinÄ—s prieĹžiĹŤros institucija – Kazachstane.

Stiprins partnerius JAV prezidentas B.Obama (nuotr.), atsakydamas ÄŻ kritikĹł kaltinimus, esÄ… jis yra silpnas lyderis, treÄ?iadienÄŻ gynÄ— savo uĹžsienio politikÄ…. Jis teigÄ—, kad JAV turi vadovauti pasauliui, bet tai reikia daryti stiprinant savo partnerius, o ne aklai verĹžiantis kariauti. „Brangiausiai kainavusios mĹŤsĹł klaidos kilo ne iĹĄ mĹŤsĹł susitvardymo, o iĹĄ mĹŤsĹł noro verĹžtis ÄŻ karines avantiĹŤras negalvojant apie pasekmes“, – aiĹĄkino jis Vest Pointo karo akademijos absolventams. Prezidentas paĹžymÄ—jo, kad VaĹĄingtono dÄ—ka Rusija buvo izoliuota po jos ÄŻvykdytos Krymo aneksijos. Pasak B.Obamos, tokia taktika lÄ—mÄ— sÄ—kmingus Ukrainos prezidento rinkimus praÄ—jusÄŻ savaitgalÄŻ.

5\WĂ˜8NUDLQRMHĂ…HLPLQLQNDXMDQW\VSURUXVLĂ…NLVHSDUD WLVWDLVLXQmLDĂ?LQLj(XURSRVVDXJXPRLUEHQGUDGDUELD YLPRRUJDQL]DFLMDL (6%2 ÂąPĂ‘VĂ˜YDOGRPRVHWHULWRUL MRVHQHEĂ‘NLWHSHUQHO\JXROĂ‘V3ULHĂ…LQJXDWYHMXVWH EzWRMĂ˜ODXNLDYLHĂ…QDJzSDVVHSDUDWLVWĂ˜WDUG\WRMXV ESBO, kuri siekia maĹžinti karinÄ™ konfrontacijÄ… ir stiprinti saugumÄ… Europoje, ÄŻ tikrÄ… karÄ… panirusios Ukrainos rytuose patiria vis daugiau spaudimo. PraÄ—jus mÄ—nesiui po to, kai septyni ESBO misijos stebÄ—tojai iĹĄ Europos buvo savaitei ÄŻkalinti Slovjansko separatistĹł, ÄŻ tokiÄ… pat padÄ—tÄŻ pateko dar keturi organizacijos nariai. Vakar Slovjansko liaudies meru apsiskelbÄ™s ViaÄ?eslavas Ponomariovas patvirtino, kad pirmadienÄŻ vakare netoli Donecko prapuolÄ™ estas, turkas, danas ir ĹĄveicaras – jo sÄ—brĹł rankose. „Mes Ĺžinome, kur yra keturiĹł ĹžmoniĹł grupÄ—, kuri dingo ÄŻ pietus nuo Donecko. Jiems viskas gerai. SakÄ—me jiems kurÄŻ laikÄ… niekur nevaĹžinÄ—ti, taÄ?iau atsirado ĹĄitie keturi patys uoliausi. Ĺ˝inoma, buvo sulaikyti“, – „Interfax“ dÄ—stÄ— V.Ponomariovas. Kaip ir praÄ—jusÄŻ kartÄ…, kai rĹŤ-

syje su automatiniais ginklais saugotus stebÄ—tojus vadino sveÄ?iais, Slovjansko separatistĹł veidu tapÄ™s „meras“ patikino, kad ESBO nariĹł nesuÄ—mÄ—. „Mes tik sulaikÄ—me juos. AiĹĄkinamÄ—s, kas jie yra, kur vyksta ir kodÄ—l, ir paleisime juos“, – sakÄ— V.Ponomariovas, kaip ir anuomet, neatmetantis tikimybÄ—s, kad sulaikytieji gali bĹŤti ĹĄnipai. Nors keturiĹł ESBO stebÄ—tojĹł sulaikymas RytĹł Ukrainoje yra antras kartas, kai tarptautinÄ— grupÄ— ÄŻkalinama kelioms paroms, spaudimÄ… ĹĄiame regione patiria ir daugiau organizacijos nariĹł. UĹžvakar ESBO paskelbÄ—, kad buvo sulaikyta dar viena stebÄ—tojĹł grupÄ—, keliavusi iĹĄ Donecko ÄŻ DniepropetrovskÄ…. RyĹĄys su 11 Specialiosios stebÄ—jimo misijos atstovĹł iĹĄ Europos ir JAV, tarp kuriĹł buvo ir Rusijos pilietis, buvo prarastas septynioms valandoms.

TÄ… patÄŻ vakarÄ… Rusijos pasiuntinys JungtinÄ—se Tautose (JT) Vitalijus ÄŒiurkinas pareiĹĄkÄ— nerimÄ… dÄ—l dviejĹł stebÄ—tojĹł grupiĹł pagrobimo ir pareikalavo, kad JT generalinis sekretorius Ban Ki-moonas padÄ—tĹł nutraukti smurtÄ… RytĹł Ukrainoje. Regis, organizacijos vadovas tampa tuo asmeniu, ÄŻ kurÄŻ Rusija bando remtis siekdama uĹžkirsti keliÄ… Kijevo bandymams paĹžaboti vis agresyvesnius atskilÄ—lius, kuriems talkina sveÄ?iai iĹĄ didĹžiosios kaimynÄ—s. PraÄ—jusiÄ… savaitÄ™ Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas susitiko su Ban Ki-moonu ir sutarÄ—, kad Ukrainos krizÄ™ reikia sprÄ™sti diplomatinÄ—mis priemonÄ—mis, nors Maskva pasiektus susitarimus ir ignoruoja. TaÄ?iau Ban Ki-moonui tai, ko gero, nÄ—ra akivaizdu. Kai po Ukrainos prezidento rinkimĹł uĹžpuolikai bandÄ— uĹžimti Donecko oro uostÄ… ir sulaukÄ— kariuomenÄ—s atkirÄ?io, JT generalinis sekretorius Maskvai bĹŤdinga maniera paragino KijevÄ… nutraukti kraujo liejimÄ… ir Ukrainos rytĹł kontrolÄ™ susigrÄ…Ĺžinti taikiu bĹŤdu. Bet ar tai ÄŻmanoma? Konf liktas RytĹł Ukrainoje pastarosio-

Ä5,$QRYRVWL³Ä6FDQSL[³QXRWU

-ASKĂ&#x;VAIĂ&#x;NEĂ&#x;PAĂ&#x;TINĂ&#x;KAĂ&#x;5KĂ&#x;RAIĂ&#x;NOSĂ&#x;RYĂ€Ă&#x;TAS

93RQRPDULRYDVYzOWDSRSDJUREWĂ˜ (6%2VWHEzWRMĂ˜OLNLPRNDOYLX

ÂŒNIRTINGIĂ&#x;SUSIRwMIMAI â– 9DNDUĂ?LQLRVDSLHPĂ‘Ă…LXV VNULHMRLĂ…VXNLOzOLĂ˜EDVWLRQX WDSXVLR6ORYMDQVNR â–  9LUĂ…MRVHSDUDWLVWDLQXPXĂ…z VUDLJWDVSDUQÂ’LUSUDĂ?XGzPD Ă?LDXVLDL8NUDLQRVNDULĂ˜ â–  $XNĂ˜SDUHLNDODYÂ?VXVLUzPL PDLY\NRLU/XKDQVNRVULW\MH

mis savaitÄ—mis tik aĹĄtrÄ—jo, be to, daugÄ—ja ÄŻrodymĹł, kad Ä?ia kariauja ne tik prorusiĹĄki separatistai, bet ir Rusijos pilieÄ?iai, kuriĹł rankose – rusiĹĄki ĹĄautuvai. (AP, AFP, „Voice of Russia“, LR)

KeiÄ?ia politikÄ… Po euroskeptikĹł triumfo Europos Parlamento rinkimuose PrancĹŤzija permÄ…sto savo vykdomÄ… politikÄ…. Vidaus reikalĹł ministras praneĹĄÄ— laikinai stabdantis kampanijÄ…, kuria siekiama leisti ĹĄalyje gyvenantiems ne ES pilieÄ?iams balsuoti savivaldos rinkimuose. Anot ministro B.Cazeneuve’o, toks sprendimas nesulauktĹł palaikymo nei PrancĹŤzijos Senate, nei Nacionaliniame Susirinkime. ImigrantĹł teisei balsuoti besiprieĹĄinanÄ?ios Nacionalinio fronto lyderÄ—s M.Le Pen pavaduotojas F.Philippot dĹžiaugÄ—si, kad jĹł fronto pergalÄ— turÄ—jo tokÄŻ staigĹł poveikÄŻ reformos sustabdymui.

PametÄ— pÄ—dsakus Indijos vandenyno teritorijoje, kur buvo pagauti akustiniai signalai, panaĹĄĹŤs ÄŻ „Malaysia Airlines“ dingusio lÄ—ktuvo juodĹł jĹł dÄ—ĹžiĹł signalus, suduĹžusio lÄ—ktuvo nÄ—ra. TyrÄ—jai praneĹĄÄ—, kad paieĹĄkos toje teritorijoje baigiamos. TyrÄ—jai pridĹŤrÄ—, kad Australijos transporto saugumo biuras rekomendavo tos teritorijos nebelaikyti MH370 reisu skridusiĹł keleiviĹł amĹžinojo poilsio vieta.


$3QXRWU

SDVDXOLV

PJHJXĂ?zVGĂ&#x;

%3NOWĂ&#x;DEĂ&#x;NASĂ&#x;UĂ€Ă&#x;SIĂ&#x;MAĂ&#x;NwĂ&#x;GĂ&#x;RÂ?Ă€Ă&#x;TI Ă„5HXWHUV³Ä6FDQSL[ÂłQXRWU

Ă‚QLSXSDVLVNHOEÂ?VEzJO\V DPHULNLHWLV(GZDUGDV 6QRZGHQDVSDUHLĂ…Nz QRULQWLVJUÂ’Ă?WLÂ’WzY\QÂ? %HW-$9SDUHLJĂ‘QDLMR VYDUVW\PXVDSLHPDORQÂ? SDVLWLNRĂ…DLS\GDPLHVL 'DUQHEXYRPHWĂ˜NDG$0HUNHOQHSDWHNWĂ˜Â’Ă„)RUEHVÂłVXGDURPjVjUDĂ…j

!-ERĂ&#x;KELĂ&#x;ÂŚĂ&#x;GAĂ&#x;LINĂ&#x;GIAUĂ&#x;SIA 9RNLHWLMRVNDQFOHUz$QJHOD0HUNHOGDUPHWXVEXVYD GLQDPDSDmLDJDOLQJLDXVLDSDVDXOLRPRWHULPL‘WD NLQJRYHUVORĂ?XUQDORĂ„)RUEHVÂłVXGDU \WRĂ…LPWXNR YLUĂ…Ă‘QzMHMLNDUDOLDXMDMDXNHWYLUWXVPHWXVLĂ…HLOzV Vokietijos GeleĹžine Ledi vadinamai konservatoriĹł politikei tikriausiai bĹŤtĹł keista, jeigu jos pavardÄ—s ĹĄiame sÄ…raĹĄe nebĹŤtĹł. Nuo 2005-ĹłjĹł Vokietijai vadovaujanti moteris ÄŻ „Forbes“ ĹĄimtukÄ… buvo ÄŻtraukta 10 kartĹł ir net devynis kartus uŞėmÄ— pirmÄ… jÄ… vietÄ…. Kadangi ĹĄÄŻ moterĹł sÄ…raĹĄÄ… Ĺžurnalas sudarinÄ—ja tik pastaruosius 10 metĹł, tai reiĹĄkia, kad A.Merkel jame buvo visada. Tiesa, tokiu laimÄ—jimu gali didĹžiuotis ne tik ji. Pirmajame galingiausiĹłjĹł deĹĄimtuke, kuris buvo sudarytas atsiĹžvelgiant ÄŻ jĹł turtÄ…, atspindÄ—jimÄ… Ĺžiniasklaidoje, ÄŻtakos sferas bei daromÄ… poveikÄŻ, yra ir daugiau senbuviĹł. Tai ir 3-iÄ…jÄ… vietÄ… uĹžimanti Melinda Gates, vadovaujanti Billo ir Melindos GatesĹł fondui, ir 5-ojoje vietoje atsidĹŤrusi Tarptautinio valiutos fondo vadovÄ— Christine Lagarde, ir 6 numeriu paĹžymÄ—ta buvusi JAV pirmoji ponia, kuri dabar pati svarsto siekti JAV prezidento posto, Hillary Clinton. Ĺ ios moterys iĹĄ ĹĄimtuko taip pat nesitraukia pastaruosius 10 metĹł. Tiesa, pirmojo deĹĄimtuko staigmena ĹĄÄŻmet tapo sÄ…raĹĄo naujokÄ— – JAV ekonomistÄ— Janet Yellen, uŞėmusi antrÄ… jÄ… vietÄ…. Vasario mÄ—nesÄŻ ji tapo pirmÄ… ja galingiausio pasaulio centrinio banko – JAV federalinÄ—s rezervĹł sistemos – vadove moterimi. SolidĹžiomis vietomis pirmajame deĹĄimtuke taip pat gali pui-

kuotis Brazilijos prezidentÄ— Dilma Rousseff (4), „General Motors“ vadovÄ— Mary Barra (7), JAV pirmoji ponia Michelle Obama (8), „Facebook“ vykdomoji direktorÄ— Sheryl Sandberg (9) ir IBM vadovÄ— Virginia Rometty (10). „Mums ĹĄvenÄ?iant deĹĄimtÄ…sias pirmojo 100 ÄŻtakingiausiĹł pasaulio moterĹł sÄ…raĹĄo paskelbimo metines, ĹĄios ÄŻspĹŤdingos moterys iĹĄ viso pasaulio toliau daro stulbinamÄ… ilgalaikÄŻ poveikÄŻ mĹŤsĹł bĹŤÄ?iai ir visĹł mĹŤsĹł gyvenimui“, – sakÄ— „ForbesWoman“ prezidentÄ— ir leidÄ—ja Moira Forbes. „Forbes“ nurodÄ—, kad sÄ…raĹĄe yra devyniĹł valstybiĹł lyderÄ—s, kuriĹł ĹĄaliĹł sukuriamas BVP kartu paÄ—mus sudaro 11,1 trilijono JAV doleriĹł. Taip pat ÄŻ ĹĄimtukÄ… ÄŻtrauktos 28 moterys, kuriĹł vadovaujamĹł ÄŻmoniĹł metĹł pelnas sudÄ—jus siekia 1,7 trilijono doleriĹł. IĹĄ pramogĹł pasaulio ĹžvaigĹždĹžiĹł ÄŻ sÄ…raĹĄÄ… pateko aktorÄ—s Angelina Jolie ir Sofia Vergara, dainininkÄ—s Shakira, Lady Gaga ir Beyonce. Pastaroji uŞėmÄ— 17-Ä…jÄ… vietÄ… ir tapo vienintele pramogĹł pasaulio ĹžvaigĹžde, patekusia ÄŻ galingiausiĹłjĹł dvideĹĄimtukÄ…. Kolumbijos aktorÄ— S.Vergara uŞėmÄ— 32-Ä…jÄ… vietÄ…, Holivudo aktorÄ— A.Jolie – 50-Ä…jÄ…, Kolumbijos dainininkÄ— Shakira – 58-Ä…jÄ…, o ekstravagantiĹĄkoji atlikÄ—ja Lady Gaga – 67-Ä…jÄ… vietÄ…. („Forbes“, BNS, LR)

4RIU¸Ă&#x;KIĂ&#x;NAĂ&#x;MAĂ&#x;PERĂ&#x;GAĂ&#x;Lw %XYÂ?V(JLSWRDUPLMRVYD GDV$EGHOLV)DWWDKDV HO6LVLXĂ?VLWLNULQRDNLYDL] GĂ?LjSHUJDOÂ?SUH]LGHQWR ULQNLPXRVH-LVVXULQNR QHWSURFEDOVĂ˜ Kaip vakar praneĹĄÄ— valstybinÄ— televizija, maĹžiausiai 21 mln. rinkÄ—jĹł atidavÄ— savo balsus uĹž ÄŻ atsargÄ… iĹĄÄ—jusÄŻ feldmarĹĄalÄ…, kuris pernai liepÄ… nuĹĄalino pirmÄ… jÄŻ demokratiĹĄkai iĹĄrinktÄ… islamiĹĄkĹł paĹžiĹŤrĹł prezidentÄ… MohamedÄ… Mursi. A.F.el-Sisi pergale nebuvo abejojama, nes po M.Mursi nuĹĄalinimo jis Ä—mÄ—si grieĹžtĹł priemoniĹł paĹžaboti islamistĹł opozicijÄ…. Vienintelis A.F.el-Sisi varĹžovas rinkimuose, kairiĹłjĹł paĹžiĹŤrĹł politikas Hamdeenas Sabbahi, gavo 3,8 proc. balsĹł. Remiantis preliminariais duomenimis, rinkÄ—jĹł aktyvumas siekÄ— 44,4 procento. EkspertĹł teigimu, egiptieÄ?iai balsuoti Ä—jo gana vangiai.

(JLSWXLYDGRYDXVNDULĂ…NLV$)HO6LVL

Be to, manoma, kad deťimtys milijonų islamistų, remiantys M.Mursi ir jo Musulmonų broliją, rinkimus boikotavo. Savo ruoŞtu kiti rinkėjai balsavo uŞ A.F.el-Sisi vildamiesi, kad buvęs kariťkis sugrąŞins ťaliai stabilumą po kelerius metus trukusių neramumų. (AFP, BNS, LR)

„Jeigu galÄ—Ä?iau iĹĄvykti ÄŻ bet kuriÄ… vietÄ… pasaulyje, ta vieta bĹŤtĹł namai“, – E.Snowdenas sakÄ— televizijai NBC, praÄ—jus beveik metams po to, kai jis atskleidÄ—, jog JAV yra sukĹŤrusios didĹžiulÄŻ Ĺžvalgybos tinklÄ…, renkantÄŻ duomenis iĹĄ telefonĹł ir interneto bendroviĹł visame pasaulyje, ÄŻskaitant EuropÄ…. „Nuo pirmosios dienos sakiau, kad darau tai, kad pasitarnauÄ?iau savo ĹĄaliai. Ar ÄŻmanoma amnestija arba malonÄ— – tai sprÄ™s visuomenė“, – jis sakÄ— duodamas pirmÄ… jÄŻ interviu JAV televizijai nuo ĹĄio skandalo pradĹžios pernai birĹželÄŻ. E.Snowdenas taip pat stengÄ—si atremti JAV administracijos kaltinimus, esÄ… jis yra kompiuterinis ÄŻsilauŞėlis ir iĹĄdavikas, sukÄ—lÄ™s pavojĹł ĹžmoniĹł gyvybei. „TikrovÄ— tokia, jog padÄ—tis reikalavo apie tai pasakyti visuomenei. Kaip Ĺžinote, JungtiniĹł ValstijĹł konstitucija buvo paĹžeidinÄ—jama didĹžiuliu mastu“, – tikino amerikietis. „Ar galima sakyti, jog tai pakenkÄ— ĹĄaliai, kai visos trys valdĹžios ĹĄakos dÄ—l pavieĹĄinimo Ä—mÄ—si reformĹł?“ – klausÄ— E.Snow-

-$9SDUHLJĂ‘QDLNDUWRMDNDG(6QRZGHQDVWzY\QzMHVWRWĂ˜SULHĂ…WHLVPj

denas. Duodamas interviu viename Maskvos vieĹĄbutyje jis atrodÄ— ramus ir atsipalaidavÄ™s. TaÄ?iau aukĹĄto rango JAV pareigĹŤnai su paĹĄaipa reagavo ÄŻ mintÄŻ, kad bÄ—gliui gali bĹŤti suteikta malonÄ—. ValstybÄ—s sekretorius Johnas Kerry pareiĹĄkÄ—, kad 30-metis buvÄ™s CentrinÄ—s Ĺžvalgybos valdybos (CĹ˝V) darbuotojas turÄ—tĹł „pasielgti vyriĹĄkai“ ir grįŞęs stoti prieĹĄ teismÄ…. E.Snowdenas taip pat uĹžsiminÄ— buvÄ™s ne vien Ĺžemosios grandies CĹ˝V kontraktininkas, kaip ne kartÄ… teigÄ— Baltieji rĹŤmai. „Buvau apmokytas kaip ĹĄnipas tikrÄ…ja ĹĄio ĹžodĹžio prasme – gyvendavau ir dirbdavau su priedanga uĹžsienyje, apsimesdamas, kad dirbu tai, ko iĹĄ tikrĹł jĹł nedarau. Man netgi buvo paskirtas vardas, kuris nebuvo maniĹĄkis“, – sakÄ— bÄ—glys NBC.

TaÄ?iau JAV prezidento patarÄ—ja nacionalinio saugumo klausimais Susan Rice ginÄ?ijo E.Snowdeno pareiĹĄkimus: CNN paklausta, ar jis buvo paruoĹĄtas dirbti kaip gerai parengtas slaptas ĹĄnipas, ji tai paneigÄ—. Be to, E.Snowdenas kaltino JAV, jog jos privertÄ— jÄŻ palikti tÄ—vynÄ™ ir pasitraukti ÄŻ RusijÄ…. „IĹĄ tikrĹłjĹł niekada neketinau atsidurti Rusijoje, – sakÄ— E.Snowdenas. – TurÄ—jau bilietÄ… skristi ÄŻ KubÄ… pakeliui ÄŻ PietĹł AmerikÄ…, bet buvau sustabdytas, nes JAV vyriausybÄ— nusprendÄ— atĹĄaukti mano pasÄ….“ „IĹĄ paĹžiĹŤros sumaniam vyrukui toks atsakymas iĹĄties kvailokas“, – iĹĄ karto replikavo J.Kerry, kuris, kaip ir daugelis aukĹĄtĹł JAV pareigĹŤnĹł, neatmeta, kad E.Snowdenas jau seniausiai dirba Rusijos agentu. (AFP, BNS, LR)


RINKOSĂ&#x;PULSAS

EKONOMIKA

.DLPRWXUL]PDV%DOWDUXVLMRMHSUDVLGzMRQXRHWQRJUDILQLRNRPSOHNVRĂ„'XGXWNLÂłNXUÂ’Â’NĂ‘UzOLHWXYLV(%XGLQDV

"ALĂ&#x;TAĂ&#x;RUĂ&#x;SIAIĂ&#x;MOĂ&#x;KOĂ&#x;SI Ă&#x;KAIPĂ&#x; Â?Ă&#x;KAIĂ&#x;MgĂ&#x;PRIĂ&#x;VIĂ&#x;LIOĂ&#x;TIĂ&#x;TUĂ&#x;RISĂ&#x;TĂ‹ /LHWXYRMHSLUPRVLRV NDLPRWXUL]PRVRG\ERV Â’NXUWRVSULHĂ…PHWĂ˜ .DLP\QLQzMH%DOWDUXVL MRMHÂąPDĂ?LDXQHLSULHĂ… GHĂ…LPWPHWÂ’WDmLDXMDV GRVQLDLPDLWLQDUXVDL Aud r Ä— S R Ä– B A L I E N Ä– LR korespondentÄ—

Baltarusijos kaimo turizmo sodybĹł savininkai neseniai buvo atvykÄ™ ÄŻ LietuvÄ… pasimokyti, ko galima pasiĹŤlyti turistams. TaÄ?iau lietuviai jiems galÄ—tĹł pavydÄ—ti. Bent jau dÄ—l mokesÄ?iĹł. 4UĂ&#x;RIZĂ&#x;MUĂ&#x;DANGSĂ&#x;TOĂ&#x;VERSĂ&#x;Lg

„DeĹĄimt doleriĹł. Tiek per metus mĹŤsĹł valstybei turi sumokÄ—ti viena kaimo turizmo sodyba“, – kreivai ĹĄyptelÄ—jo baltarusis Anatolijus GaleboviÄ?ius. Juk ir Lietuvoje 25 litĹł dydĹžio rinkliava atrodytĹł nerimtai. Mat mĹŤsĹł ĹĄalyje kaimo turizmo sodybos, jei jos veiklÄ… vykdo kaip bendrovÄ—s, moka tokius pat mokesÄ?ius kaip ir visi. Baltarusijoje ĹĄi simbolinÄ— rinkliava vis dar suteikia galimybÄ™ kaimo turizmo verslu pridengti ÄŻspĹŤdingÄ… veiklÄ… ir nemokÄ—ti nei pelno, nei pajamĹł mokesÄ?iĹł. „Netrukus tai baigsis. ValdĹžia jau rengia kaimo turizmo sodybĹł sertifikavimo tvarkÄ… ir suĹžiĹŤrÄ—s, kokias iĹĄ tikrĹłjĹł jos teikia paslaugas“, – tikino A.GaleboviÄ?ius. Jis pats ĹĄiuo metu steigia sodybÄ… ir darbuojasi Baltarusijos kaimo turizmo sodybĹł asociacijoje. „Kol kas savo namuose prie Minsko sveÄ?ius priimu tik poroje kambariĹł, bet noriu iĹĄplÄ—sti veiklÄ…. Tai perspektyvus verslas, nes vis daugiau iĹĄ uĹžsienio atvykstanÄ?iĹł ĹžmoniĹł nori ÄŻsikurti ne vieĹĄbuÄ?iuose, bet sodybose kaime“, – kalbÄ—jo A.GaleboviÄ?ius. ÄŽ LietuvÄ… iĹĄ Mogiliavo srities Drybino miestelio praÄ—jusiÄ… savaitÄ™ jis atlydÄ—jo tris amatininkus, uĹžsimojusius pasiĹžiĹŤrÄ—ti, kÄ… kaimo turizmo sodybose veikia iĹĄradingi lietuviai. Tad ir

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

$UĂ&#x;JOSĂ&#x;PIGSĂ&#x;PENKĂ&#x;TAĂ&#x;DAĂ&#x;LIU 9DOVW\ELQzNDLQĂ˜LUHQHUJHWLNRVNRQWUROzVNRPLVLMD SDWYLUWLQRYLGXWLQLĂ…NDLSURFPDĂ?HVQHVGXMĂ˜NDL QDVEXLWLQLDPVYDUWRWRMDPV-RVJDOLRVQXROLHSRV Tai pirmas atvejis per nepriklausomos Lietuvos istorijÄ…, kai nuolat brangusios Rusijos dujos atpinga net penktadaliu. Naujos dujĹł kainos, kurioms jau yra pritarusi „Lietuvos dujĹłâ€œ valdyba, galios pusmetÄŻ – nuo liepos 1 dienos iki metĹł pabaigos. Komisijos narys Vygantas Vaitkus sakÄ—, kad labiausiai kaina sumaŞėjo dÄ—l kompensacijos, kuri taikoma uĹž dujas, tiektas nuo 2013-ĹłjĹł pradĹžios. Komisija praÄ—jusiÄ… savaitÄ™ patvirtino naujÄ… dujĹł kainos skaiÄ?iavimo metodikÄ…. Pagal jÄ… „Gazprom“ atgaline data – nuo 2013ĹłjĹł – sumaĹžintÄ… dujĹł kainÄ… kaip kompensacijÄ… vartotojams bus galima iĹĄdÄ—lioti per 2 metus. „Lietuvos dujos“ geguŞės mÄ—nesio pradĹžioje pasiekÄ— susitarimÄ… su „Gazprom“ dÄ—l maĹžesnÄ—s dujĹł kainos. Anot neoficialiĹł ĹĄaltiniĹł, „Gazprom“ siĹŤloma 2013–2015-ĹłjĹł dujĹł kaina yra apie 370 JAV doleriĹł uĹž 1000 kubiniĹł metrĹł.

„Lietuvos dujĹłâ€œ Kainodaros skyriaus vadovas Mindaugas Kirslys sakÄ—, kad kompensacija, kuriÄ… planuojama iĹĄdÄ—lioti per dvejus metus, siekia 42 mln. litĹł. Teigiama, kad iki 2015 metĹł pabaigos kaina buitiniams vartotojams iĹĄ esmÄ—s neturÄ—tĹł keistis. (BNS, LR)

!BOĂ&#x;NEMENĂ&#x;TIĂ&#x;NISĂ&#x; MOĂ&#x;KESĂ&#x;TISĂ&#x;NEĂ&#x;SIKEIS â– 0DĂ?LDXVLDLÂąLNLNXELQLĂ˜ PHWUĂ˜SHUPHWXVÂąVXYDU WRMDQWLHPVNOLHQWDPVGXMĂ˜ NDLQDPDĂ?zVSURFÂąLNL OLWRXĂ?NXELQÂ’PHWUj â–  6XQDXGRMDQWLHPVLNL WĂ‘NVWNXELQLĂ˜PHWUĂ˜NDL QDVXPHQNVSURFÂąLNL OLWRRVXQDXGRMDQWLHPV SHUWĂ‘NVWNXELQLĂ˜PHWUĂ˜ ÂąSURFÂąLNLOLWR â–  3DVWRYLRMLNDLQRVGDOLV DERQHPHQWLQLVPRNHVWLV QHVLNHLmLD 1XRWULĂ…/5DUFK\YR

Ă„:LNLSHGLDÂłQXRWU

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

3VEjIUOJASIĂ&#x;RUĂ&#x;SAI

“

Sodyboms nereikia mokÄ—ti mokesÄ?iĹł. Pakanka paraĹĄyti praĹĄymÄ… ir ÄŻstoti ÄŻ asociacijÄ…. $$NLIMHYD

pats atidĹžiai ĹžvalgÄ—si, ar neuĹžkibs ant kurios nors idÄ—jos kabliuko. 6ISĂ&#x;KgĂ&#x;PRAĂ&#x;DwĂ&#x;JOĂ&#x;LIEĂ&#x;TUĂ&#x;VIS

Pasak asociacijos „Poilsis kaime“ projektĹł vadovÄ—s Alisos Akifjevos, Baltarusijoje prieĹĄ 10 metĹł kaimo turizmo dar nebuvo nÄ— kvapo, o ĹĄiuo metu tokiĹł sodybĹł jau yra kone 2 tĹŤkstanÄ?iai. „Viskas prasidÄ—jo nuo etnografinio kaimelio „Dudutki“, kurÄŻ ÄŻsteigÄ— lietuvis Eugenijus Budinas. Jo Ĺžmona dabar yra mĹŤsĹł asociacijos pirmininkÄ—. Ĺ i organizacija pasirĹŤpino, kad atsirastĹł prezidento ÄŻsakymas, kuriuo pradÄ—ta reglamentuoti poilsio kaime paslaugas. Tad plÄ—trai sÄ…lygos Baltarusijoje yra puikios. Juoba kad kaimo turizmo sodyboms nereikia mokÄ—ti mokesÄ?iĹł. Pakanka paraĹĄyti praĹĄymÄ… ir ÄŻstoti ÄŻ asociaciją“, – aiĹĄkino A.Akifjeva. Jos teigimu, Baltarusijos kaimo turizmo organizatoriai apskritai pastarÄ… jÄŻ deĹĄimtmetÄŻ daug ko mokÄ—si iĹĄ lietuviĹł – ir konsultavosi, ir perÄ—mÄ— gerÄ… jÄ… patirtÄŻ. +gĂ&#x;PAĂ&#x;ROĂ&#x;DYĂ&#x;TIĂ&#x;KIĂ&#x;TIEMS

„AnksÄ?iau laikiau 40 aviĹł, dabar maĹžiau. Mano ĹŤkyje ir karvÄ—s mĹŤkia, ir kiaulÄ—s kriuksi. Kol kas pats gyvenu iĹĄ ĹŤkio. TaÄ?iau smalsu ir tai, kokias paslaugas savo kaimo sodybose

â– 3DVDN$$NLIMHYRVGDXJX PDDWRVWRJDXMDQmLĂ˜MĂ˜%DO WDUXVLMRVNDLPXRVH\UDUX VDL-LHVXGDURDSLHSURF YLVRWXULVWĂ˜VUDXWR â–  'DUPDĂ?GDXJSURFHQ WĂ˜ÂąEDOWDUXVLDLROLNXVLH MLÂąGDĂ?QLDXVLDLOHQNDLEHL YRNLHmLDLWDUSMĂ˜Â’VLPDLĂ…R LUYLHQDVNLWDVOLHWXYLVEHL DPHULNLHWLV â–  ,Ă…JLUGXVLNODXVLPjDUUX VDLÂ’%DOWDUXVLMRVNDLPXV VXYDĂ?LXRMDWLNSDVLNDLWLQWL SLUW \MHLUSDĂ‘Ă?DXWL$$NLI MHYDQHVXWULNR â–  Ă„7DLS\UDLUWRNLĂ˜NXULHPV WHUHLNLDSDSUDVWRSRLOVLRÂą ORYRVQDNY \QHLLUSXVU \mLĂ˜ 9LVGzOWRGDOLVVRG\EĂ˜MDX VSHFLDOL]XRMDVL â–  3DY \]GĂ?LXL9LWHEVNRVULW \MH GDXJLDXGzPHVLRVNLULDPD UDPLDPSRLOVLXLRĂ…LDXULDX HVDQmLRVVRG\ERVLĂ…VDXJR MXVLRVWUDGLFLQÂ?DUFKLWHNWĂ‘ UjSXRVHOzMDLUWDPUHJLR QXLEĂ‘GLQJjYLUWXYÂ?³¹ VDNz$$NLIMHYD â–  3LJLDXVLDQDNY \QzYLHQDP Ă?PRJXL%DOWDUXVLMRMHVXNDVL DSLHÂą-$9GROHULĂ˜ Âą OLWXV YLGXWLQzNDLQDJH URVHVRG\ERVHÂ’VNDLWDQWLU PDLVWj\UDNDUWĂ˜GLGHV Qz%HWLUMLDQRW$$NLIMH YRVUXVDPVDWURGRPHQND

teikia lietuviai. Gal ir man kils kokiĹł idÄ—jĹłâ€œ, – sakÄ— Vladzimiras Osipolskis iĹĄ Drybino. Pastaruoju metu Drybino atstovai sukruto. Tai miestelis, kuriam pavyko iĹĄsaugoti XVIII a. veltiniĹł vÄ—limo tradicijas. Ĺ iuo metu yra tvarkomi dokumentai, kad UNESCO ĹĄÄŻ amatÄ… Drybine pripaĹžintĹł kaip materialĹłjÄŻ kultĹŤros paveldÄ…. ÄŽ DrybinÄ… turistai traukia pasiĹžvalgyti, kaip plaunama, ĹĄukuojama vilna, veliami veltiniai. „Pati neprekiauju veltiniais. NÄ—ra laiko. Tai uĹž mane padaro kiti“, – pasakojo Drybino amatininkÄ— Tatjana ÄŒerepoviÄ?. Jos nuvelti veltiniai kainuoja apie 200, ĹĄlepetÄ—s – apie 100 litĹł. Prie pastarĹłjĹł ji triĹŤsia pusdienÄŻ, o ĹĄtai veltiniĹł porai nuvelti sugaiĹĄtamos ir trys dienos.

.DGJDPWLQzV GXMRVDWSLJWĂ˜ QHWSHQNWDGD OLX/LHWXYRMH GDUQzUDEXYÂ?

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS Ragina atleisti varĹžtus Reaguodama ÄŻ Europos Komisijos priekaiĹĄtus Energetikos ministerija siĹŤlo atĹĄaukti prievolÄ™ nuo kitĹł metĹł Lietuvoje prekiauti benzinu ir dyzelinu su didele biodegalĹł koncentracija. Pagal dabartinÄŻ AtsinaujinanÄ?iĹł iĹĄtekliĹł energetikos ÄŻstatymÄ…, nuo 2015 metĹł sausio 1 dienos Lietuvoje bĹŤtĹł prekiaujama tik benzinu, kuriame yra daugiau kaip 10 procentĹł biodegalĹł, ir dyzelinu su didesne kaip 7 proc. biodegalĹł dalimi. Anot ministerijos, tai prieĹĄtarautĹł ES direktyvoms ir sukeltĹł nenusakomĹł padariniĹł degalĹł

rinkoje, nes vartotojai negalÄ—tĹł ÄŻsigyti jĹł transporto priemonÄ—ms pritaikytĹł degalĹł.

Neleido ÄŻ birŞą Vilniaus miesto savivaldybÄ—s taryba treÄ?iadienÄŻ nepritarÄ— siĹŤlymui pertvarkyti „Vilniaus vandenis“ ÄŻ akcinÄ™ bendrovÄ™, taip sudarant galimybÄ™ iki 25 proc. bendrovÄ—s akcijĹł parduoti akcijĹł birĹžoje. Tarybai ĹĄis projektas pasiĹŤlytas siekiant prekiauti ÄŻmonÄ—s akcijomis „Nasdaq Omx“ Vilniaus birĹžoje, o uĹž gautas lÄ—ĹĄas ÄŻmonÄ— galÄ—tĹł ÄŻsigyti naujĹł valymo ÄŻrenginiĹł.

Lito ir uŞsienio valiutų santykis geguŞės 30 d. Valiutos kiekis Valiutos pavadinimas

Santykis

1

Euras

3,4528

1

JAV doleris

2,5397

Baltarusijos rubliĹł

2,5195

10

ÄŒekijos kronĹł

1,2560

10

Danijos kronĹł

4,6263

10 000

1

DidĹžiosios Britanijos sv. sterlingĹł

4,2475

10

Lenkijos zlotĹł

8,3099

100

Rusijos rubliĹł

7,3268

10

Ĺ vedijos kronĹł

3,8252

1

Ĺ veicarijos frankas

2,8283

1

Turkijos lira

1,2082

10

Ukrainos grivinĹł

2,1333

Australijos doleris Bulgarijos levas Kanados doleris 10 Kinijos juaniĹł 10 Kroatijos kunĹł 100 Vengrijos forintĹł Ĺ altinis: Lietuvos bankas

2,3583 1,7654 2,3377 4,0670 4,5472 1,1355

100 Islandijos kronĹł 100 Japonijos jenĹł 100 Kazachstano tengiĹł 10 Moldovos lÄ—jĹł 10 Norvegijos kronĹł 10 Rumunijos lÄ—jĹł

2,2451 2,4976 1,3841 1,8351 4,2533 7,8543


Ă&#x;INFORMACINwSĂ&#x;TECHNOLOGIJOSĂ&#x;Ă&#x;

$/XNRĂ…LDXVQXRWU

3TRAIPSNIAIĂ“PARENGTIĂ“ BENDRADARBIAUJANTĂ“ SUĂ“)4Ă“SEKTORIAUSĂ“ Â?MONwMIS

3DQHYzĂ?LHmLDL.DXQHY\NXVLRVSDURGRVODQN\WRMXVVXĂ?DYzMRVDYRPLHVWRYDUGXSDYDGLQWXURERWXNXULVNXRSXLNLDXVLDLPRNDYDLNĂ…mLRWLLUQHWJLVSRUWXRWL

3TUĂ&#x;DENĂ&#x;TAIĂ&#x;KUĂ&#x;RIAĂ&#x;,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VOSĂ&#x;ATEIĂ&#x;TÂ? 7U\OLNWjNDUWj.DXQH Y\NXVLMDXQĂ˜MĂ˜PRNV OLQLQNĂ˜GDUEĂ˜SDURGD Ă„.787HFKQRUDPD³¹ WDLO\JVWHEXNOLQJDV Ă?LĂ‘URQDVSURNXUÂ’JDOL PDSDPDW\WLNXRJ\ YHQVDWHLWLHV/LHWXYD A r nol d a s LU KO Ĺ I US LR korespondentas

TikrÄ… jÄ… ĹĄalies gerovÄ™ kuria anaiptol ne politikai ar protestuojantys mitinguotojai. DidĹžiausia vertybÄ— yra protas, o klestÄ—jimo laidas – to proto darbai ir idÄ—jos. TodÄ—l ir uĹžsukome pasidairyti, kokiĹł idÄ—jĹł kyla technologiniĹł mokslĹł studentĹł galvose, ar mokslas iĹĄmoko bendrauti su verslu. Ĺ eĹĄiolikos nariĹł komisija, kuriÄ… sudarÄ— akademinÄ—s bendruomenÄ—s ir verslo atstovai, iĹĄ beveik 60 pateiktĹł technologiniĹł sprendimĹł iĹĄrinko penkiolika geriausiĹł, kurie buvo nominuoti ÄŻvairiose kategorijose. Jiems buvo iĹĄdalytas ir ĹĄiais metais surinktas rekordinis prizĹł fondas – beveik 18 tĹŤkst. litĹł. O kiek inovatyvĹŤs apdovanojimus pelnÄ™ darbai, ar originalios ir konkurencingos jaunimo idÄ—jos, sprÄ™skite patys. )¸PĂ&#x;LwSĂ&#x;TOSĂ&#x;MEĂ&#x;NOĂ&#x;RIĂ&#x;BOS

PagrindinÄŻ parodos prizÄ… – bendrovÄ—s „Practica Capital“ ÄŻsteigtÄ… 5 tĹŤkstanÄ?iĹł litĹł vertÄ—s stipendijÄ… – laimÄ—jo tarpdalykinÄ—s muzikologijos studento Mindaugo Badoko darbas „Desys“. IĹĄ esmÄ—s tai gerokai tikslesnis nei iĹĄmaniojo telefono belaidis judesio daviklis, kuris judÄ—damas erdvÄ—je ÄŻ kompiuterÄŻ perduoda duomenis. Tokiu bĹŤdu galima gerokai iĹĄplÄ—sti meninio pasirodymo iĹĄraiĹĄkÄ…: nelygu programa, atlikÄ—jo judesiai ir gestai, „Desys“ juos gali pa-

3DJULQGLQLV SUL]DVDWLWHNR 0%DGRNXLXĂ? EHODLGÂ’MXGHVLR GDYLNOÂ’Ă„'HV\VÂł

versti garsais, ĹĄviesos impulsais ar judesiĹł derinÄŻ suvokti kaip vienÄ… komandÄ…. Tai ir muzikos instrumentas, padedantis judanÄ?iam ĹĄokÄ—jui keisti muzikÄ…, ir nuotolinio valdymo pultas, leidĹžiantis judesiu valdyti ÄŻrangÄ…, ir net mokymo priemonÄ— – atitinkamai suprogramuotas kompiuteris gali suvokti, kÄ… reiĹĄkia ore nupieĹĄtas simbolis. Jau anksÄ?iau sudominÄ™s Ĺžinovus savo sukurtu elektroniniu muĹĄamuoju instrumentu „Woodrum“, M.Badokas toliau drÄ…siai lauĹžo stereotipus ir kuria naujo tipo meninÄ—s saviraiĹĄkos priemones. „Desys“ idealiai atitiko parodos reikalavimÄ… – darbas turi sujungti kelias disciplinas. Ĺ iuo atveju susieti inĹžineriniai, technologiniai ir dizaino sprendimai. Projektas jau dabar gali virsti sÄ—kmingo verslo pradĹžia“, – vertinimo kriterijus nurodÄ— bendrovÄ—s „Practica Capital“ atstovas Donatas Keras. Pats Mindaugas uĹžsiminÄ—, jog netrukus atkeliausianti papildoma

ÄŻranga paspartins projekto eigÄ…, ir „Desys“ galÄ—s bĹŤti pristatytas visuomeninio finansavimo (angl. crowd funding) kampanijai. .EĂ&#x;VAIĂ&#x;KI¸Ă&#x;KASĂ&#x;TRIĂ&#x;RAĂ&#x;TUĂ&#x;KAS

Kauno technologijos universiteto (KTU) rektoriaus ÄŻsteigtÄ… 2000 litĹł prizÄ… laimÄ—jo transporto inĹžinerijÄ… studijuojantis Aistis Augustaitis. Parodoje jis eksponavo tris mechanikos inĹžinerijos darbus. Paprastai kalbant – keistokas transporto priemones. DidĹžiausiÄ… ÄŻspĹŤdÄŻ ir komisijai, ir ĹžiĹŤrovams paliko triratis „Vartaliotas-Zvimba“. KĹŤrÄ—jas tikino, kad tai universali transporto priemonÄ—. Tiesa, kai kam pasirodÄ—, kad tai motorizuota riedlentÄ— iĹĄprotÄ—jusiems adrenalino fanatikams. +ONĂ&#x;KUĂ&#x;RENĂ&#x;CIĂ&#x;JAĂ&#x;TAKĂ&#x;SISĂ&#x;TAMS

Parodos startuoliu tapo ir Nacionalinio inovacijĹł ir verslo centro (NIVC) ÄŻsteigtÄ… prizÄ… laimÄ—jo KTU Informatikos fakulteto studentĹł darbas mobilioji programÄ—lÄ— „VaĹžiuoju-VeĹžu“.

IdÄ—ja paprasta – programÄ—le keliauti norintis Ĺžmogus gali patogiai ieĹĄkoti pigesnio transporto ar susirasti bendrakeleiviĹł. Lietuvoje tokia paslauga yra pirmoji, taÄ?iau pasaulyje panaĹĄios sulaukia nemaĹžai pasipiktinimo. Kas nepatenkinti? AiĹĄku, brangius darbo leidimus ÄŻsigijÄ™ ir netikÄ—tĹł konkurentĹł sulaukÄ™ taksi vairuotojai. Antai Londone jie neseniai nusiaubÄ— programÄ—lÄ—s „Hailo“ kĹŤrÄ—jĹł biurÄ…. 2OĂ&#x;BOĂ&#x;TAIĂ&#x;I¸Ă&#x;0AĂ&#x;NEĂ&#x;VwĂ&#x;Ă€IO

KTU PanevÄ—Ĺžio technologijĹł ir verslo fakultetas KaunÄ… uĹžtvindÄ— robotais. VaikuÄ?iai negalÄ—jo atsiĹžavÄ—ti sportuojanÄ?iu robotuku, aprengtu kombinezonu su uĹžraĹĄu „PanevÄ—Ĺžys“. Galima juoktis, kad jis ÄŻrodÄ—, jog PanevÄ—Ĺžys ir toliau lieka sportiĹĄkĹł vyrĹł sostine, taÄ?iau akys sako, kad dabar tai – ir robotĹł kĹŤrÄ—jĹł miestas.

.UKE LT AĂ&#x;Â?Ă&#x;Ă&#x;P


LQIRUPDFLQzVWHFKQRORJLMRV

Ă&#x;PJHJXĂ?zVG

5LQNWLLQWHUQHWX JDOLPDVDXJLDL 3DVNHOEXVDSLHUHQJLDPXV Â’VWDW\PĂ˜SDNHLWLPXVOHL VLDQmLXVEDOVXRWLLQWHU QHWXLĂ…NDUWSDVLS\Oz DLĂ…NLQLPDLQHYDWRNLD VLVWHPDEĂ‘WĂ˜QHVDXJL

$$XJXVWDLmLRVXNXUWDVĂ„9DUWDOLRWDV=YLPEDÂłQHYD\UDXQLYHUVDOLWUDQVSRUWRSULHPRQzSDQDĂ…LÂ’DGUHQDOLQRIDQDWLNDPVVNLUWjPRWRUL]XRWjULHGOHQWÂ?

3TUĂ&#x;DENĂ&#x;TAIĂ&#x;KUĂ&#x;RIAĂ&#x;,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VOSĂ&#x;ATEIĂ&#x;TÂ? !T KE L T A Ă&#x; I ¸ Ă&#x;  Ă&#x; P „Šis robotas pirktas, jÄŻ naudojame mokymams. Teisingai suprogramavus gali judÄ—ti kaip Ĺžmogus, bÄ—gioti, spardyti kamuolÄŻ, daryti atsispaudimus“, – pasakojo laborantas Raimondas Klemka. Jis pristatÄ— ir savo kartu su studentais kurtÄ… robotÄ… „Avataras“. DulkiĹł siurblio ir taburetÄ—s hibridÄ… kiek primenantis ÄŻrenginys mato aplinkÄ… ir gali joje orientuotis, o kĹŤrÄ—jĹł tikslas – paversti jÄŻ pagalbininku tiems, kurie patys negali vaikĹĄÄ?ioti.

„Paroda – ÄŻrodymas, kad Lietuvoje turime iĹĄskirtinio techninio talento iĹĄradÄ—jĹł ir inovatoriĹł mentalitetu pasiĹžyminÄ?iĹł jaunĹł ĹžmoniĹł.“ '.HUDV

Ĺ˝odĹžiu, vienu metu galima ÄŻsigyti laikraĹĄtÄŻ neĹĄantÄŻ ĹĄunÄŻ ir atsargines kojas. Paskutinius metus besimokanÄ?io Pauliaus Kireilio automatinÄ— transporto priemonÄ— turi ratus, kurie leidĹžia vaĹžiuoti ne tik pirmyn ir atgal, bet ir ĹĄonu. „Tai mano darbas, kuriuo tyriau ĹĄvediĹĄkĹł „Mekanum“ ratĹł charakteristikas – jĹł vibracijÄ…, netikslumus vaĹžiuojant tiesiai, praktinÄŻ pritaikymÄ…, naudingumo koeficientą“, – sakÄ— keistoko mÄ—nuleigio konstruktorius. Tomo Uktverio mobilusis tyrimĹł robotas jam, matyt, kainavo ĹžaidimĹł kompiuterÄŻ. Jo akys – tai tiesiog „Kinekt“ ÄŻrenginys iĹĄ ĹžaidimĹł ÄŻrenginio „Xbox 360“. UĹžtat leidĹžia robotui matyti vaizdo gylÄŻ ir suvokti tĹŤrÄŻ. 0AĂ&#x;TOĂ&#x;BUĂ&#x;LIĂ&#x;NOĂ&#x;STAĂ&#x;LOĂ&#x;FUTĂ&#x;BOĂ&#x;Lg

PasiĹĄovÄ™ padÄ—ti bendrauti tik antakius valdantiems neÄŻgaliesiems, studentai RĹŤtenis TurÄ?inas, KÄ™stutis Ĺ idlauskas ir Mindaugas Vasiljevas pagamino neuroninÄ™ kompiuterio sÄ…sajÄ…. Ja galima valingai mirktelÄ—jus parinkti reikiamÄ… raidÄ™ iĹĄ sÄ…ra-

ĹĄo ir taip sudÄ—lioti ĹžodĹžius. Kompiuteris ÄŻsimena daĹžniausiai vartojamus ĹžodĹžius ir vÄ—liau siĹŤlo juos pats. Prizas skirtas ir KTU Informatikos fakulteto studentĹł Tomo ValatkeviÄ?iaus bei Andrius Ĺ˝idonio darbui „Virtualus stereoskopinis turas“. Jie jÄŻ atliko pasitelkÄ™ virtualios realybÄ—s akinius „Oculus“. KÄ… dar galima iĹĄrasti susijusio su stalo futbolu? Pasirodo, ÄŻmanoma: studentai pridÄ—jo maŞą patobulinimÄ… – „Hyperfoos“ Ĺžaidimo aikĹĄtÄ— sykiu yra ir ekranas – ir gavo visai patrauklĹł komercinÄŻ produktÄ…. Vartuose ÄŻrengti lazeriukai fiksuoja ÄŻvarÄ?ius, virĹĄ stalo ÄŻrengta kamera – Ĺžaidimo eigÄ…. ÄŽmuĹĄus ÄŻvartÄŻ ekranas rodo saliutus, esamÄ… rezultatÄ…, o pageidaujant – Ĺžaidimo atkarpos prieĹĄ ÄŻvartÄŻ pakartojimÄ…. Svarbiausia, kad jau yra verslo koncepcija – galima uĹždirbti iĹĄ ekrane rodomĹł reklamĹł.

.DLSSDWREXOLQWLVWDORIXWEROj"‘WDLV\WLHNUDQjLUURG\WLUHNODPj

-AĂ&#x;Ă€AĂ&#x;ENERĂ&#x;GIĂ&#x;JOSĂ&#x;GAĂ&#x;MYKĂ&#x;LA

Parodoje studentai pristatÄ— elektromobilÄŻ ir ugniai atsparius statybos miĹĄinius, iĹĄ organiniĹł medĹžiagĹł gaminamus ĹžandikauliĹł ertmiĹł uĹžpildus ir naujo tipo degalĹł elementus, garso matavimo ÄŻrangÄ…, krovinius transportuojanÄ?ius bepiloÄ?ius lÄ—ktuvus (dronus) ir savarankiĹĄkai pasigamintus 3D spausdintuvus. UĹžtat Lietuvos energetikos institutas atsigabeno ĹžaisliukÄ…, tiksliau konstruktoriĹł, kuris tuo pat metu yra atsinaujinanÄ?iĹł energijos ĹĄaltiniĹł laboratorija. NeĹžinau, ar patiks vaikams stebÄ—ti, kaip sukant propelerius gaminama energija, bet pats uĹžgaiĹĄau beveik pusvalandÄŻ. Lieka pritarti vertinimo komisijos nario D.Kero minÄ?iai: „KTU Technorama“ – gyvas ÄŻrodymas, kad Lietuvoje turime iĹĄskirtinio techninio talento iĹĄradÄ—jĹł ir inovatoriĹł mentalitetu pasiĹžyminÄ?iĹł jaunĹł ĹžmoniĹł.“ Lieka pasiekti, kad mokslo sistema nestabdytĹł jĹł kĹŤrybos polÄ—kiĹł ir skatintĹł idÄ—jas paversti komercine sÄ—kme. Kitaip, deja, ir toliau prekiausime ne savo darbais, o savo darbuotojais.

PolitologĹł nuomone, balsavimo internetu labiausiai bijo kai kurios sustabarÄ—jusios politinÄ—s jÄ—gos, ÄŻtarianÄ?ios, kad dÄ—l to susilpnÄ—tĹł jĹł pozicijos. UĹžtat informaciniĹł technologijĹł paslaugĹł valdymo ir informacijos saugos specialistai tvirtina, kad gandai apie neva nesaugiÄ… sistemÄ… pagrÄŻsti ne konkreÄ?iais faktais, o mitais. „Europoje nÄ—ra nÄ— vienos ĹĄalies, kuri neplanuotĹł ÄŻteisinti elektroninio balsavimo. Ĺ iuo metu tai vyksta JungtinÄ—je KaralystÄ—je, Ĺ veicarijoje, Estijoje“, – teigÄ— IT paslaugĹł ir informacijos saugos bendrovÄ—s „Synergy Consulting“ vadovas TyrĹŤnas Jokubauskas. Anot jo, bet kuris saugumo ekspertas gali patvirtinti, kad visiĹĄko saugumo nÄ—ra. TaÄ?iau Lietuvoje ÄŻdiegus elektroninio balsavimo sistemÄ… rizikÄ… tikrai bĹŤtĹł ÄŻmanoma valdyti. „Eismas keliuose irgi nÄ—ra saugus, taÄ?iau niekas nesiekia jo uĹždrausti: statomi ĹĄviesoforai, poĹžeminÄ—s perÄ—jos, ribojamas greitis. PanaĹĄiai bĹŤtĹł ir elektroninio balsavimo sistemose – jose bĹŤtĹł diegiamos skirtingos kontrolÄ—s priemonÄ—s rizikai valdyti“, – aiĹĄkino „Synergy Consulting“ vadovas. Balsavimas internetu gali bĹŤti ir saugesnis uĹž tradicinÄŻ balsavimo bĹŤdÄ…, pavyzdĹžiui, dÄ—l maĹžesnÄ—s balsĹł pirkimo galimybÄ—s. Vienas technologiniĹł sprendimĹł bĹŤdĹł paĹžaboti balsĹł klastojimÄ… galÄ—tĹł bĹŤti toks, kad prisijungus prie balsavimo sistemos vartotojui galÄ—tĹł bĹŤti pateikiama virtuali izoliuota darbo aplinka. Ji uĹžkirstĹł keliÄ… bet kokiam piktavaliĹĄko kodo judÄ—jimui tarp rinkÄ—jo kompiuterio ir saugios izoliuotos virtualios aplinkos. Anot T.Jokubausko, elektroniniĹł balsĹł klastojimas, nesvarbu, ar jis vyktĹł rinkÄ—jo kompiuteryje, ar komisijos serveryje, pareikalautĹł labai paĹžangiĹł technologijĹł, daug iĹĄtekliĹł ir milĹžiniĹĄkĹł finansiniĹł iĹĄlaidĹł. Net tais atvejais, kai kalbama apie prieĹĄiĹĄkai nusiteikusiĹł ĹĄaliĹł kibernetinÄŻ terorizmÄ…, joms greiÄ?iausiai bĹŤtĹł gerokai pigiau ir paprasÄ?iau tiesiog pirkti politikus, o ne beprasmiĹĄkai ĹĄvaistyti pinigus rinkimĹł rezultatams klastoti.

.UĂ&#x;ROĂ&#x;DwĂ&#x;TRĂ„Ă&#x;KUĂ&#x;MUS 6XVSHFLDOLDLVĂ„0HNDQXPÂłUDWDLVWRNVÂ’UHQJLQ\VJDOLYDĂ?LQzWLÂ’Ă…RQXV

3DURGRMHEXYRSULVWDW \WDVLUVWXGHQWĂ˜VXNRQVWUXRWDVEHSLORWLVOzNWXYDV

â– (VWLMRMHHOHNWURQLQLREDOVD YLPRVLVWHPDYHLNLDQXR PHWĂ˜ â–  7LHVDHVWĂ˜VLVWHPDVXODXNz LUNULWLNRV3HUSUDzMXVLDLV PHWDLVY\NXVLXVULQNLPXV VSHFLDOLVWDLMjDN\ODLVWHEz MRLUQXVWDWzNDGMLVXNXUWD SDJDOPHWĂ˜VHQXPRUHL NDODYLPXVMRMHQHQXPDW \WRV Ă…LXRODLNLQzVJUzVPzVN\ODQ mLRVGzONLEHUQHWLQLĂ˜DWDNĂ˜ â–  Ă„0HVWLHVLRJJDOLPHSDVLPR N\WLLĂ…(VWLMRVNODLGĂ˜LUSDVL GDU \WLLĂ…YDGDV7HFKQRORJLQz DSOLQNDVSDUmLDLNLQWDWRGzO VLVWHPRVWXULEĂ‘WLQXRODWWR EXOLQDPRV.DGMRVVHQV WD\UDYLVLĂ…NDLQRUPDOX³¹ WHLJz7-RNXEDXVNDV


LQIRUPDFLQzVWHFKQRORJLMRV

PJHJXĂ?zVGĂ&#x;

ÂľIUOĂ&#x;LAIĂ&#x;KIĂ&#x;NwĂ&#x;JEĂ&#x;Â?MOĂ&#x;NwĂ&#x;JEĂ&#x;VAIZĂ&#x;DOĂ&#x;KONĂ&#x;FEĂ&#x;RENĂ&#x;CIĂ&#x;JOSĂ&#x; ÂŚĂ&#x;NEĂ&#x;BEĂ&#x;PRAĂ&#x;BANĂ&#x;GA Ă&#x;OĂ&#x;BĂ„TINASĂ&#x;Â?RANKIS 5HDJXRGDPRVÂ’GLQDPLĂ…NRVULQNRVSRUHLNLXVLQRYD FLMRVNRPXQLNDFLMRVWHFKQRORJLMĂ˜SDVDXO\MHY\NVWD \SDmVSDUmLDLRDWVLYHULDQmLRVJDOLP\EzVIRUPXRMD QDXMXVVRFLDOLQLXVÂ’SURmLXV3ULHQDXMRYLĂ˜SULVLWDL NDQWLHPVYDUWRWRMDPVGLGzMDQWLPRELOLĂ˜MĂ˜WHFKQR ORJLMĂ˜SDVLĂ‘ODOHLGĂ?LDSDWRJLDXLURSHUDW\YLDXNHLVWLV LQIRUPDFLMDVNDWLQDJUHLmLDXSULLPWLVSUHQGLPXV Tai keiÄ?ia ir verslo komunikacijos bei informacijos valdymo strategijas: susitikimai ir kiti procesai vis daĹžniau keliami ÄŻ virtualiÄ…jÄ… erdvÄ™ – vaizdo konferencijos ÄŻgyja naujÄ… dimensijÄ…. PrieĹĄ mobiliajame telefone arba planĹĄetiniame kompiuteryje ÄŻmontuotÄ… vaizdo kamerÄ… dauguma jauÄ?iasi puikiai, ypaÄ? jaunoji karta. ÄŽrodyta, kad vaizdo konferencijos efektyvumas prilygsta gyvam bendravimui. Tad ne be reikalo didĹžiosios kompanijos, tokios kaip „Google“, „Facebook“, ÄŻvairĹŤs unifikuotĹł komunikacijĹł sprendimĹł tiekÄ—jai, skiria milĹžiniĹĄkas investicijas mobiliosioms programÄ—lÄ—ms kurti. Vaizdo konferencijos – ne naujiena ir verslo pasaulyje, taÄ?iau daĹžnai dar vis kelia asociacijĹł su specialioje patalpoje sumontuotu ekranu arba masÄ—ms skirtomis „Skype“, „MSN Messenger“ ir kt. programomis. Vis dÄ—lto masinÄ—s programos nÄ—ra tinkamas verslo pasirinkimas.

MasinÄ—s programos, tokios kaip „Skype“, „MSN Messenger“ ir pan., nÄ—ra verslui tinkamas pasirinkimas. Verta naudotis IT sistemomis, kurias galima pritaikyti ÄŻmonÄ—s saugumo politikai. „MasiĹĄkai naudojamĹł programĹł ryĹĄys daĹžnai bĹŤna nepastovus, trĹŤkinÄ—ja. Be to, neuĹžtikrina deramo saugumo – negalÄ—dama suvaldyti informacijos srautĹł, galimi ne tik tinklĹł ÄŻrangos veikimo sutrikimai, bet bendrovÄ— rizikuoja slaptos informacijos nutekÄ—jimu“, – sako FIMA TelekomunikaciniĹł sprendimĹł departamento direktorius Vaidotas ÄŒerniauskas. – Po Edwardo Snowdeno pavieĹĄintos informacijos, kol nesukurtas kvantinis kompiuteris, saugiausias sprendimas apsaugoti bendravimÄ… per atstumÄ… yra ĹĄifravimas. TodÄ—l verta naudotis IT sistemomis, kurias galima pritaikyti ÄŻmonÄ—s saugumo politikai.“ "Ă„Ă&#x;TIĂ&#x;NASĂ&#x;Â?RANĂ&#x;KISĂ&#x;VERSĂ&#x;LOĂ&#x;Ă&#x; KASĂ&#x;DIEĂ&#x;NYĂ&#x;BwĂ&#x;JE

V.ÄŒerniausko teigimu, ĹĄiuolaikinÄ— bendrovÄ— jau nesvarsto, ar diegti vaizdo konferencijĹł sprendimÄ…, ar ne, – ji sprendĹžia, kokÄŻ sprendimÄ… ir tiekÄ—jÄ… pasirinkti, kad verslas ir organizacijos galÄ—tĹł efektyviai konkuruoti rinkoje. „Toks bendravimo formatas taupo laikÄ… ir kelionÄ—s ÄŻ fizinÄ™ susitikimo vietÄ… iĹĄlaidas, darbuotojams paprasÄ?iau suderinti darbÄ… ir asmeninÄŻ gyvenimÄ…, o keliaujantys nesijauÄ?ia atskirti. DidĹžiausia nauda yra sparÄ?iau ir efektyviau vykstantys darbo procesai ir trumpesnis sprendimĹł priÄ—mi-

mo laikas“, – sako specialistas. Pasak FIMA atstovo, vaizdo konferencijos – nebe privalumas, o tokia pat verslo bĹŤtinybÄ— kaip mobilusis telefonas. „Tad gali bĹŤti, kad kol jĹŤs skaiÄ?iuosite, kada tai atsipirks, konkurentai sÄ—kmingai maĹžins ÄŻmonÄ—s iĹĄlaidas ir didins produktyvumÄ…. Vaizdo konferencijos sprendimÄ… ÄŻdiegusi bendrovÄ— kuria ĹĄiuolaikinÄ—s, iĹĄlaidas skaiÄ?iuojanÄ?ios, darbuotojais besirĹŤpinanÄ?ios, nebijanÄ?ios diegti naujoviĹł ÄŻmonÄ—s ÄŻspĹŤdÄŻâ€œ, – paĹžymi V.ÄŒerniauskas. TelekomunikacijĹł sprendimĹł departamento direktorius atkreipia dÄ—mesÄŻ, kad svarbu pasirinkti ne tik vaizdo konferencijĹł sprendimÄ…, bet ir tinkamÄ… tiekÄ—jÄ…. „Profesionalus tiekÄ—jas padÄ—s ÄŻdiegti sprendimÄ… ÄŻ jĹŤsĹł verslo procesus, pritaikys jÄŻ prie jĹŤsĹł ÄŻmonÄ—s procedĹŤrĹł, uĹžtikrins nuolatinÄ™ jo optimizacijÄ…, konsultacijas ir pleÄ?iamumą“, – sako jis. 2ENĂ&#x;KAĂ&#x;SIĂ&#x;¡!VAYAĂ&#x;3COPIA¨Ă&#x;Ă&#x; SISĂ&#x;TEĂ&#x;Mg

Nepriklausomo tyrÄ—jo „Frost & Sullivan Analysis“ apklausos rezultatai parodÄ—, kad 3 pagrindiniai kriterijai, renkantis komunikavimo technologijas, yra saugumas (66 proc.), kaina (66 proc.) ir patikimumas (62 proc.). BĹŤtent tai buvo svarbu ne tik keliuose Lietuvos miestuose, bet ir Rygoje, VarĹĄuvoje bei Minske ÄŻsikĹŤrusiai intelektualiĹł inĹžineriniĹł sprendimĹł bendrovei FIMA. BendrovÄ—je ÄŻdiegta „Avaya Scopia“ vaizdo konferencijĹł sistema, ĹĄÄŻ sprendimÄ… FIMA siĹŤlo ir savo klientams. „Avaya“ priemonÄ—s iĹĄsiskiria itin dideliu suderinamumu su kitĹł gamintojĹł ÄŻranga ir programomis, tad vaizdo konferencijĹł sistemÄ… patogu susieti su ÄŻmonÄ—s anksÄ?iau ÄŻsigytais ir darbuotojĹł naudojamais bendravimo ÄŻrankiais ir programomis – salÄ—s vaizdo konferencijĹł sistemomis, stacionariaisiais ir neĹĄiojamaisiais kompiuteriais, mobiliaisiais ir iĹĄmaniaisiais telefonais, planĹĄetÄ—mis, kalendoriais, tiesioginio susiraĹĄinÄ—jimo, darbuotojĹł uĹžimtumo vaizdavimo ÄŻrankiais ir kt. )NĂ&#x;VESĂ&#x;TIĂ&#x;CIĂ&#x;JOSĂ&#x;ATĂ&#x;SIĂ&#x;PERĂ&#x;KAĂ&#x;GREIĂ&#x;TAI

FIMA pasirinko bazinÄŻ „Avaya Scopia“ paketÄ…. Juo ÄŻ vienÄ… konferencijÄ… galima sujungti iki 9 saliĹł, kompiuteriĹł ir mobiliĹłjĹł dalyviĹł. TaÄ?iau ĹĄi sistema gali bĹŤti iĹĄplÄ—sta ir iki ĹĄimtĹł ar tĹŤkstanÄ?iĹł stacionariĹłjĹł ir mobiliĹłjĹł taĹĄkĹł. „Tai optimalus, visavertis bazinis paketas, turintis visas pagrindines funkcijas. „Avaya Scopia“ pranaĹĄumai – kur kas didesnis nei kitĹł gamintojĹł uĹž tÄ… paÄ?iÄ… kainÄ… siĹŤlomĹł sprendimĹł funkcionalumas, galimybÄ— lengvai ir nebrangiai diegti papildomas funkcijas nerizikuojant prarasti anksÄ?iau ÄŻ sistemÄ… investuotĹł lÄ—ĹĄĹł. Pats ÄŻsitikinau, kad pasirinkto paketo kainos, kokybÄ—s ir naudos

Ă„$YD\D6FRSLDÂłED]LQLVSDNHWDVOHLGĂ?LDÂ’YLHQjNRQIHUHQFLMjVXMXQJWLLNLVDOLĂ˜NRPSLXWHULĂ˜LUPRELOLĂ˜MĂ˜GDO\YLĂ˜ 7DmLDXVLVWHPjJDOLPDLĂ…SOzVWLLULNLĂ…LPWĂ˜DUWĂ‘NVWDQmLĂ˜WDĂ…NĂ˜

¡!VAYAĂ&#x;3COPIA¨Ă&#x;VAIZDOĂ&#x;KONFERENCIJĂ‹Ă&#x;SISTEMOSĂ&#x;PARAMETRĂ‹Ă&#x;PALYGINIMASĂ&#x;Ă&#x; SUĂ&#x;KITAISĂ&#x;RINKOJEĂ&#x;SIĂ„LOMAISĂ&#x;SPRENDIMAISĂ&#x; ¡!VAYAĂ&#x;3COPIA¨Ă&#x;Ă&#x; BAZINISĂ&#x;SPRENDIMAS

+ITIĂ&#x;ANALOGI¸KOSĂ&#x;KAINOSĂ&#x;SPRENDIMAI

6DOLĂ˜QDXGRWRMĂ˜VNDLmLXV JDOLQmLĂ˜GDO\YDXWLYLHQRMH YDL]GRNRQIHUHQFLMRMHLU YDL]GRNRN\Ez

,NLVXDXNĂ…WRVUDLĂ…NRV +' YDL]GRNRN\EH

,NLVX+'NRN\EHDUEDVXVWDQGDUWLQH 79 YDL]GRNRN\EH

9DL]GRÂ’UDĂ…Ă˜WUDQVOLDYLPR JDOLP\EzV

*DOLPDWUDQVOLXRWLDXNĂ…WRV UH]ROLXFLMRVYDL]GRÂ’UDĂ…XV NDGUĂ˜SHUVHNXQGÂ?NDLWD

9DL]GRÂ’UDĂ…Ă˜WUDQVOLDFLMRVĂ?HPRVNRN\EzV WUĂ‘NmLRMDQWLVYDL]GDV 0DĂ?DNDGUĂ˜SHU VHNXQGÂ?NDLWD

3ISTEMOSĂ&#x;PARAMETRAI

‘YDLULĂ˜YDUWRWRMĂ˜SULMXQJLPR 3DSUDVWDSULMXQJWLEHWNXUÂ’ SULHVLVWHPRVJDOLP\EzV NRPSLXWHUÂ’DUQHĂ…LRMDPjMÂ’ Â’UHQJLQÂ’WXULQWLQWHUQHWR QXRURGjÂ’NRQIHUHQFLMj 6LVWHPDYDUWRWRMDVJDOL SUDGzWLQDXGRWLVVDYDUDQNLĂ… NDLLĂ…NDUWR

3ULHNRQIHUHQFLMRVSULVLMXQJWLJDOLWLNWLH YDUWRWRMDLNXULĂ˜NRPSLXWHU\MHDUQHĂ…LRMDPD MDPHÂ’UHQJLQ\MHÂ’GLHJWDVSHFLDOLSURJUDPLQz Â’UDQJD7DPGDĂ?QLDXVLDLUHLNDOLQJD,7 DGPLQLVWUDWRULDXVSDJDOED'DĂ?QDLSDSLOGRPL YDUWRWRMDLSULMXQJLDPLXĂ?SDSLOGRPjNDLQj

1HNHLmLDQWDSDUDWLQzV’UDQJRV %ÑWLQD’VLJ\WLQDXMjSDSLOGRPjWHFKQLQ� ’UDQJj¹’VLJ\WDDQNVmLDXJDOLQHWLNWL QHEUDQJLDLJDOLPDSDJHULQWL 9DL]GRNRN\EzVSDJHULQLPDV YDL]GRNRN\E�LNLÄ)XOO+'³ 3DNDQND’VLJ\WLOLFHQFLMj 6LVWHPRVSOzWURVJDOLP\EzV

.RQIHUHQFLMĂ˜Â’UDĂ…\PR IXQNFLMRVGLHJLPDV

3DSUDVWDQHEUDQJX3DNDQND NDUWĂ˜EUDQJLDXQHLĂ„$YD\D6FRSLDÂł SDSLOGRPDLUHLNLDÂ’VLJ\WLVHUYHUÂ’ Â’VLJ\WLOLFHQFLMj

9DL]GRSULDUWLQLPR DQJO]RRP IXQNFLMRV SDJHULQLPDV

3DSUDVWDQHEUDQJX3DNDQND %Ă‘WLQDÂ’VLJ\WLSDSLOGRPjYDL]GRNDPHUj Â’VLJ\WLOLFHQFLMj

*DOLP\EzSULMXQJWL SDSLOGRPĂ˜YDL]GRNDPHUĂ˜

3DNDQNDÂ’VLJ\WLSDSLOGRPDV NDPHUDV

santykis yra optimalus. Investicijas ÄŻ sistemÄ… galima palyginti su deĹĄimties kelioniĹł ÄŻ VakarĹł Europos ĹĄalis savikaina arba nedidelio skyriaus mÄ—nesio atlyginimĹł suma, tad mums jos atsipirko labai greitai“, – aiĹĄkina V.ÄŒerniauskas. ¡!VAYAĂ&#x;3COPIA¨Ă&#x;ÂŚĂ&#x;PAĂ&#x;TOĂ&#x;GUĂ&#x;Ă&#x; IRĂ&#x;FUNKĂ&#x;CIOĂ&#x;NAĂ&#x;LU

„Naudotis sistema paprasta ir patogu. Norint prisijungti prie vaizdo konferencijos, nereikia IT administratoriaus pagalbos, diegti specialios programinės įrangos. Pakanka turėti interneto ryťį ir nuorodą į konferenciją, tad dalyvauti gali ir klientai bei partneriai, neturintys vaizdo konferencijų sistemos. Negalintys fiziťkai atvykti į mokymus darbuotojai gali dalyvauti

5HLNLDÂ’VLJ\WLQDXMjQHPDĂ?Ă˜LQYHVWLFLMĂ˜ UHLNDOLQJjYDL]GRNRQIHUHQFLMĂ˜VSUHQGLPj

realiu laiku nuotoliniu bĹŤdu arba perĹžiĹŤrÄ—ti mokymĹł ÄŻraĹĄÄ…. DÄ—l puikios „Avaya Scopia“ vaizdo kokybÄ—s taip pat galima rodyti aukĹĄtos rezoliucijos filmuotÄ… medĹžiagÄ… ir vaizdo ÄŻraĹĄus partneriams bei klientams. Visa tai ÄŻmonÄ—ms suteikia daugiau lankstumo“, – aiĹĄkina V.ÄŒerniauskas. $IĂ&#x;DEĂ&#x;LwSĂ&#x;TAIĂ&#x;KYĂ&#x;MOĂ&#x;GAĂ&#x;LIĂ&#x;MYĂ&#x;BwS

„Tokios sistemos ypaÄ? populiarios medicinoje. AukĹĄtos kvalifikacijos gydytojams, kurie ne visada gali atvykti ÄŻ reikiamÄ… vietÄ…, vaizdo konferencijos suteikia galimybÄ™ realiu laiku stebÄ—ti operacijÄ… ir konsultuoti kolegas, bendrauti su ÄŻ nelaimÄ—s vietÄ… iĹĄvykusiomis mobiliosiomis pagalbos grupÄ—mis ir panaĹĄiai. TokiĹł konsultacijĹł, operacijĹł metu svarbu matyti kiekvienÄ… de-

talÄ™, svarbĹŤs vaizdo konferencijĹł privalumai – aukĹĄta raiĹĄka, galimybÄ— priartinti vaizdÄ…, stebÄ—ti kelis skirtingomis vaizdo kameromis fiksuojamus objektus vienu metu“, – sako V.ÄŒerniauskas. Jo teigimu, uĹžsienyje salĹł ir kitĹł sunkiai pasiekiamĹł teritorijĹł gyventojai tokiu principu bendrauja su poliklinikomis, ligoninÄ—mis ir kitomis savivaldos tarnybomis, regionĹł specialistai mokosi nuotoliniu bĹŤdu. „Taip ĹžmonÄ—ms uĹžtikrinama prieiga prie svarbiausiĹł didĹžiuosiuose miestuose teikiamĹł paslaugĹł ir maĹžinama regionĹł atskirtis. „Avaya Scopia“ apsaugota nuo pasiklausymo, ÄŻsilauĹžimo – tokios sistemos diegiamos valstybiĹł ministerijose, aukĹĄÄ?iausiose valdĹžios institucijose“, – vaizdo konferencijĹł sistemĹł pritaikymo galimybes pristato specialistas.


Ă&#x;PJHJXĂ?zVG

LQIRUPDFLQzVWHFKQRORJLMRV

6ARĂ&#x;GUOĂ&#x;LIAIĂ&#x;MOĂ&#x;KAĂ&#x;REKĂ&#x;LAĂ&#x;MUOĂ&#x;TISĂ&#x;PIĂ&#x;GIAU Ă„UIFRPÂłQXRWU

,QWHUQHWRUHNODPjJDOL PDLĂ…MXQJWLWHOHYL]LMRVÂą SUDVXNWLDUEDSULWLOG\ WL7DmLDXEUXNDODLVDU Ă…ODPĂ…WODLĂ…NLDLVYDGLQD PRVHOHNWURQLQLRSDĂ… WRĂ…LXNĂ…OzVHU]LQDYLVXV NXULHMXRQDXGRMDVL

%UXNDODV\UDQH EUDQJXVWRGzO ODEDLSRSXOLDUXV WDUSPDĂ?HVQLĂ˜ Â’PRQLĂ˜NXULRVQH LĂ…JDOLUHNODPXRWLV Ă?LQLDVNODLGRMH

Gediminas GASIU LIS LR korespondentas

Ko gero, visi, kurie turi elektroninÄŻ paĹĄtÄ…, jau Ĺžino, kaip ÄŻsigyti viagros, pasididinti vienas ir susimaĹžinti kitas kĹŤno dalis, kur investuoti pinigus. Kai kas gal net su princu iĹĄ Afrikos susipaĹžino. VieĹĄa paslaptis, kad ĹĄiuo bĹŤdu reklamuojasi ne tik abejotinos reputacijos uĹžsienio ÄŻstaigos, bet ir lietuviĹĄkos bendrovÄ—s. Brukalai yra palyginti nebrangĹŤs, todÄ—l labai populiarĹŤs tarp maĹžesniĹł ÄŻmoniĹł, kurios neiĹĄgali reklamuotis Ĺžiniasklaidoje. „Tokios ÄŻmonÄ—s apie verslo etikÄ… ar reputacijÄ… nÄ— nebuvo susimÄ…sÄ?iusios. DaĹžnai tai nukopijuoti versliukai, bandantys pasinaudoti vienokia ar kitokia interneto komercijos mada – grupiniais pirkimais, nuolaidĹł medĹžiokle ir pan. Retas atvejis, kai brukalas atkeliauja iĹĄ bendrovÄ—s, kuri savo svetainÄ—je turi iĹĄdidĹł skyrelÄŻ „socialinÄ— atsakomybė“ ar „įmonÄ—s vizija“.

Tokios bendrovÄ—s, ypaÄ? uĹžsienio ar miĹĄraus kapitalo, planus kuria deĹĄimtmeÄ?iams ir saugo savo vardą“, – sakÄ— technologijĹł ekspertas DĹžiugas ParĹĄonis. Ĺ lamĹĄtlaiĹĄkiai platinami naudojantis tokias paslaugas teikianÄ?iĹł bendroviĹł paslaugomis arba ÄŻsigijus elektroninio paĹĄto adresĹł sÄ…raĹĄus, surinktus ĹĄukuojant interneto svetaines. ÄŽ juos gali patekti, pavyzdĹžiui, vieĹĄai internete skelbiami gydytojĹł, ÄŻmoniĹł vadovĹł, vadybininkĹł ir kitĹł darbuotojĹł adresai. Brukalus platinanÄ?ios ar tokius sÄ…raĹĄus pardavinÄ—janÄ?ios bendrovÄ—s beveik niekada nÄ—ra registruotos kaip asmeniniĹł duomenĹł tvarkytojos. DĹž.ParĹĄonis tai vadina pilkÄ… ja, jei ne juodÄ…ja lietuviĹĄko verslo internete puse, mat tokios ÄŻmonÄ—s savaip interpretuoja sutikimÄ… gauti informacijÄ…. „Ne vienos bendrovÄ—s rinkodaros specialistai net neĹžino, kad

adresynĹł naudojimas brukalui yra neteisÄ—tas ir baustinas. Jeigu kas nors jiems primena, kad reklaminius laiĹĄkus galima siĹłsti tik gavus raĹĄtiĹĄkÄ… ir pasiraĹĄytÄ… adresato sutikimÄ…, rinkodaros specialistai tik gĹŤĹžÄ?ioja peÄ?iais, o kartais ir nusijuokia“, – stebÄ—josi paĹĄnekovas. BrukalĹł srautus stebinti kompiuterinio saugumo kompanija „Kaspersky Lab“ nurodÄ—, kad pastaraisiais metais jĹł kiekis maŞėja. Pernai brukalai sudarÄ— apie 69,6 proc. viso elektroniniĹł laiĹĄkĹł srauto – 2,5 proc. maĹžiau nei 2012-aisiais. Ĺ iuolaikiniai ĹĄlamĹĄtlaiĹĄkiĹł filtrai blokuoja per 99 proc. nepageidaujamĹł praneĹĄimĹł, todÄ—l vis parankiau yra uĹžsisakyti teisÄ—tÄ… reklamÄ… internete. „Bet nereikÄ—tĹł pamirĹĄti, kad pagrindinÄ— ĹĄlamĹĄtlaiĹĄkiĹł dalis – tai kontroversiĹĄkĹł prekiĹł reklama, apgavystÄ—s ir kenkÄ—jiĹĄki laiĹĄkai, kuriĹł reklama dÄ—l jos ne-

teisÄ—tumo negali migruoti ÄŻ teisÄ—tas platformas. TodÄ—l brukalĹł dalis liks gana didelÄ— bendrame paĹĄto sraute“, – aiĹĄkino „Kaspersky Lab“ Turinio analitikĹł skyriaus vadovÄ— Darja Gudkova. IĹĄ Lietuvos siunÄ?iamĹł ĹĄlamĹĄtlaiĹĄkiĹł skaiÄ?ius yra gana menkas – pernai jis sudarÄ— vos 0,09 proc. viso pasaulio ĹĄlamĹĄtlaiĹĄkiĹł. Brukalus platinanÄ?iĹł ĹĄaliĹł sÄ…raĹĄe Lietuva atsidĹŤrÄ— 52-ojoje vietoje. DĹž.ParĹĄonis ÄŻsitikinÄ™s, kad tokius platintojus Lietuvoje bĹŤtĹł galima sudrausminti teisinÄ—mis priemonÄ—mis. „Kad ir kaip bĹŤtĹł apmaudu, veikiausiai be garsios parodomosios bylos duomenĹł baziĹł pardavÄ—jams ir brukalĹł platintojams niekas nepasikeis. Nesinori, kad teisÄ—sauga imtĹł aktyviai reguliuoti internetÄ…, bet kÄ… daryti, jei nerasime kito bĹŤdo sudrausminti ĹĄiukĹĄlintojus?“ – svarstÄ— ekspertas.

2YĂ&#x;¸IOĂ&#x;SISĂ&#x;TEĂ&#x;MOSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;SUĂ&#x;DIRBĂ&#x;TIĂ&#x;NIUĂ&#x;INĂ&#x;TEĂ&#x;LEKĂ&#x;TU $WHLW\MHPRELOXVLVLQWHUQHWDVEXVWRNVSDWVSDUWXV NDLSLUQDPXRVHHVDQWLVĂ…YLHVRODLGLV8Ă?WDWU\Ă…LRVLV WHPRVWDSVLĂ…PDQHVQzVLUÂ’JLVWHFKQRORJLQÂ?VjPRQÂ? Gediminas GASIU LIS LR korespondentas

Tai prognozuoja Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkai. Jie jau ÄŻrodÄ—, kad belaidis interneto ryĹĄys gali bĹŤti net triskart greitesnis. Mokslininkai tiria kognityviojo radijo technologijÄ…, kuri padeda ryĹĄio prietaisams prisitaikyti prie aplinkos sÄ…lygĹł. Tokie ÄŻrenginiai gali keisti savo parametrus, taip pagreitindami ar sustiprindami duomenĹł perdavimo

srautÄ…, pagerindami ryĹĄÄŻ. KognityvĹłjÄŻ radijÄ… galima prilyginti prietaiso smegenims ar sÄ…monei, galinÄ?iai suprasti aplinkÄ…, mokytis iĹĄ jos ir reaguoti ÄŻ jÄ…. „Ďsivaizduokite vieĹĄÄ… belaidĹžio interneto ryĹĄio taĹĄkÄ… mieste, o jame – labai daug interneto vartotojĹł. TaĹĄkas turi veikti nepriekaiĹĄtingai, tai galima pasiekti tinkamai suderinus aparatÄ…. TaÄ?iau ryĹĄio parametrus reikÄ—tĹł keisti kaskart pakitus vartotojĹł skaiÄ?iui, tinklo apkrovai. Tai galima bandyti daryti perprogramuojant belaidÄŻ internetÄ…,

taÄ?iau reikÄ—s ÄŻdÄ—ti gana daug pastangĹł. IĹĄmaniojo radijo technologija, integruota ÄŻ belaidĹžio interneto ryĹĄio prietaisÄ…, tai padarys automatiĹĄkai“, – teigÄ— VGTU TelekomunikacijĹł inĹžinerijos katedros vedÄ—jas ArtĹŤras MedeiĹĄis. Kognityviojo radijo technologijos tyrimus atliekantys lietuviai mokslininkai tvirtina pasiekÄ™ reikĹĄmingĹł rezultatĹł: per eksperimentus modifikuotose belaidĹžio interneto ryĹĄio versijose buvo pasiektas 2–3 kartus didesnis greitis. TodÄ—l A.MedeiĹĄis prognozuoja, kad ateityje mobiliuosiuose ÄŻrenginiuose turÄ—sime tokÄŻ pat spartĹł internetÄ…, kaip ir namĹł kompiuteriuose. IĹĄmanusis radijas gali padary-

ti perversmÄ… ir mobiliojo interneto srityje. Ĺ˝monÄ—s asmeninius kompiuterius vis daĹžniau iĹĄkeiÄ?ia ÄŻ mobiliuosius ÄŻrenginius, kurie tampa pagrindine prieigos prie interneto priemone. Pavykus smarkiai padidinti mobiliojo interneto spartÄ…, iĹĄauĹĄ debesĹł kompiuterijos era: planĹĄetinis kompiuteris ar telefonas bus naudojamas darbui su programomis tinkle, serveriuose, ten pat saugosime naujai sukurtus failus. Augs ir televizijos programĹł, filmĹł realiuoju metu ĹžiĹŤrÄ—jimas: nereikÄ—s nei CD, DVD diskĹł, siĹłstis failĹł, viskÄ… bus galima ĹžiĹŤrÄ—ti tiesiogiai, prisijungus internetu prie duomenĹł baziĹł ar serveriĹł.

/LHWXYRVSROLFLMDJ\YHQWRMDPVQXNHQWzMXV

ÂŒĂ€Ă&#x;Ă„LOĂ&#x;KAĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x; 7Ă‘NVWDQmLXVJHUEzMĂ˜WX ULQmLRVĂ„)DFHERRNÂłJUX SzVQHWHNÂ?VMRVÂ’NĂ‘UzMDV DSVWXOERQRUVVXULQNR LUO\JDQWOzNĂ…WXWzVSROL FLMDLSDWHLNzYLVXVÂ’UR G\PXVDSLHÂ’VLODXĂ?LPj W\UzMDPVÂ’Ă?Ă‘OLYDJ\VWz SDVLURGzQHUHLNĂ…PLQJD Gediminas GASIU LIS LR korespondentas

Lietuvoje uĹž tokÄŻ nusikaltimÄ… gresia net kalÄ—jimas, taÄ?iau radÄ™s dingstÄŻ pareigĹŤnas bylÄ… iĹĄmetÄ— ÄŻ ĹĄiukĹĄlinÄ™. ÄŽ redakcijÄ… kreipÄ™sis Alvydas Opulskis pasakojo, kad eilinÄŻ antradienio rytÄ… sulaukÄ— neÄŻprastos Ĺžinios: kaĹžkas jo vardu prisijungÄ— prie „Facebook“ ir pakeitÄ— prisijungimo duomenis. SuskubÄ™s patikrinti elektroninio paĹĄto jis suĹžinojo, kad ÄŻsilauŞėlis pasinaudojo anksÄ?iau jam priklausiusiu elektroninio paĹĄto adresu. 4AĂ&#x;POĂ&#x;TIKĂ&#x;EILIĂ&#x;NIUĂ&#x;GERĂ&#x;BwĂ&#x;JU

Laimei, sistemoje buvo ÄŻvestas asmeninio telefono numeris,


PJHJXĂ?zVGĂ&#x;

Ă„UIFRPÂłQXRWU

LQIRUPDFLQzVWHFKQRORJLMRV

LHPVGzOYDJ\VmLĂ˜VRFLDOLQLXRVHWLQNOXRVHWHJDOLSDVLĂ‘O\WLVDXJRWLVSDWLHPVPDWQzUDNDLSÂ’YHUWLQWLQXRVWROLĂ˜

7HLVLQLQNR*,YRĂ…NRVQXRPRQHXĂ?Â’VLODXĂ?LPjJUHVLDEDXGDDUEDNDOzMLPDV

¡&AĂ&#x;CEĂ&#x;BOOK¨Ă&#x;GRUĂ&#x;PwSĂ&#x;VAĂ&#x;GYSĂ&#x;TwĂ&#x;POĂ&#x;LIĂ&#x;CIĂ&#x;JAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;NIEĂ&#x;KIS todÄ—l juo pasinaudodamas paĹĄnekovas profilÄŻ netrukus atgavo. PakeitÄ™s slaptaĹžodÄŻ ir panaikinÄ™s naujai priskirtÄ… elektroninio paĹĄto adresÄ… jis puolÄ— aiĹĄkintis padarytĹł nuostoliĹł. „PamaÄ?iau, kad nebeturiu savo ÄŻkurto gerbÄ—jĹł puslapio „Gykai“. PaieĹĄkoje jÄŻ randu, taÄ?iau mano administratoriaus teisÄ—s panaikintos – esu tik eilinis gerbÄ—jas“, – stebÄ—josi A.Opulskis. Ĺ ÄŻ profilÄŻ jis su draugais sukĹŤrÄ— 2010 metais. VÄ—liau kartu su bendraminÄ?iais jis ÄŻsteigÄ— ir taip pat pavadintÄ… bendrovÄ™. TaÄ?iau prieĹĄ metus pasitraukÄ™s iĹĄ kompanijos ir pardavÄ™s jos akcijas, A.Opulskis su vadovu sutarÄ— gerbÄ—jĹł grupÄ™ „Facebook“ pasilikti. ÂŒTAĂ&#x;RIAĂ&#x;BUĂ&#x;VUĂ&#x;SÂ?Ă&#x;KOĂ&#x;LEĂ&#x;Gg

Jau vien tai, jog ÄŻsilauŞėlis skubÄ—jo pasisavinti bĹŤtent ĹĄiÄ… grupÄ™, paĹĄnekovui sukÄ—lÄ— ÄŻtarimĹł, kad Ä?ia bus pasidarbavÄ™ buvÄ™ kolegos. Juolab kad ir jo asmeninis „Facebook“ profilis buvo nugvelbtas panaudojus bĹŤtent ĹĄioje kompanijoje turÄ—tÄ… elektroninio paĹĄto adresÄ…, priskirtÄ… domenui Gykai. lt. Be to, ÄŻsilauŞėlis jungÄ—si iĹĄ Kauno, kuriame ir ÄŻsikĹŤrusi ĹĄi bendrovÄ—.

SutapimĹł puokĹĄtÄ™ papildÄ— ir tai, kad pavogtos grupÄ—s kontaktiniai duomenys buvo pakeisti ir sutapo su bendrovÄ—s „Gykai“. SusisiekÄ™s su kompanijos vadovu Daniilu Titkovu paĹĄnekovas bandÄ— iĹĄsiaiĹĄkinti padÄ—tÄŻ, bet atsakymo nesulaukÄ—. Tad A.Opulskis kreipÄ—si ÄŻ „Facebook“ atstovus, kad jie grÄ…ĹžintĹł jam paskyrÄ…. Po keliĹł dienĹł nugirdÄ™s, kad D.Titkovas paŞįstamiems giriasi susigrÄ…ĹžinÄ™s „GykĹłâ€œ gerbÄ—jĹł puslapÄŻ, jis nusprendÄ— pateikti pareiĹĄkimÄ… policijai. Kol jo kreipimasis keliavo po pareigĹŤnĹł stalÄ?ius, „Facebook“ atstovai gerbÄ—jĹł grupÄ™ grÄ…Ĺžino savininkui. JÄ… atgavÄ™s A.Opulskis pastebÄ—jo, kad kol puslapis buvo pavogtas, jame buvo paskelbta ĹžinutÄ—, o tai atliko asmuo, kurio vardas ir pavardÄ— sutampa su kompanijos „Gykai“ vadovo, – Daniilas Titkovas. Pats D.Titkovas ĹĄiuos kaltinimus vadino ĹĄmeiĹžtu, taÄ?iau, papraĹĄytas paaiĹĄkinti daugybÄ™ sutapimĹł, per savaitÄ™ komentaro taip ir nepateikÄ—. 0USĂ&#x;LAĂ&#x;PISĂ&#x;ÂŚĂ&#x;BEĂ&#x;VERĂ&#x;TIS

Praėjus dar kelioms dienoms bylą nagrinėti turėjęs pareigōnas nusprendė ikiteisminio tyri-

mo nepradÄ—ti. Apie tai A.Opulskis suĹžinojo prisijungÄ™s prie policijos elektroninio aptarnavimo sistemos. „Nustebau, nes su manimi niekas nesusisiekÄ— ir nepaklausÄ—, kokie mano nuostoliai, ar turiu papildomĹł ÄŻrodymĹł. Niekas nesusisiekÄ— net ir tam, kad praneĹĄtĹł, jog tyrimas nutraukiamas. O sistemoje netgi neparaĹĄytos ĹĄitokio sprendimo prieĹžastys“, – stebÄ—josi A.Opulskis.

SutapimĹł puokĹĄtÄ™ papildÄ— ir tai, kad pavogtos grupÄ—s kontaktiniai duomenys buvo pakeisti ir sutapo su bendrovÄ—s „Gykai“. Telefonu susisiekÄ™s su atsakingu pareigĹŤnu prieĹžastÄŻ jis suĹžinojo: „NÄ—ra nuostoliĹł.“ Neva gerbÄ—jĹł puslapis nebuvo pirktas, todÄ—l jis neturi vertÄ—s. Bandymai paaiĹĄkinti, kad puslapio vertÄ™ sukuria jo gerbÄ—jai, atĹĄoko kaip Ĺžirniai ÄŻ sienÄ…. 0AĂ&#x;SIĂ&#x;Ă„LwĂ&#x;KREIPĂ&#x;TISĂ&#x;Â?Ă&#x;TEISĂ&#x;Mg

Policijos atstovai atsakydami ÄŻ klausimÄ…, kodÄ—l ikiteisminis ty-

0AĂ&#x;REIĂ&#x;GĂ„Ă&#x;NAIĂ&#x;GREIĂ&#x;jIAUĂ&#x;SIAIĂ&#x;PAĂ&#x;MIRĂ&#x;¸OĂ&#x;Â?SIĂ&#x;LAUĂ&#x;Ă€IĂ&#x;Mg â– $GYRNDWDV*LULXV,YRĂ…NDWHLJz NDGSROLFLQLQNĂ˜VSUHQGLPDV EĂ‘WĂ˜WHLVLQJDVMHLÂ’MXRVEĂ‘WĂ˜ NUHLSWDVLWLNGzOYDJ \VWzV â–  7DmLDXQXNHQWzMÂ?VĂ?PRJXVSD UHLJĂ‘QĂ˜SUDĂ…zLĂ…WLUWLQHWLNJHU EzMĂ˜SXVODSLRYDJ \VWÂ?EHWLU Â’VLODXĂ?LPjÂ’MRDVPHQLQÂ’Ă„)D FHERRNÂłSURILOÂ’2WDLLĂ…HVPzV DWLWLQND%DXGĂ?LDPRMRNRGHNVR VWUDLSVQ\MHDSUDĂ…\WjQH WHLVzWjHOHNWURQLQLĂ˜GXRPHQĂ˜ SDQDXGRMLPj â–  7HLVLQLQNRQXRPRQHĂ„)DFH ERRNÂłJUXSzVDGPLQLVWUDWR ULDXVWHLVHVVXGDUDQmLĂ˜HOHNW URQLQLĂ˜GXRPHQĂ˜SDVLVDYLQL PDVWDLSSDWWXUzWĂ˜DWLWLNWL Ă…Â’DSLEUzĂ?LPj â–  8Ă?WRNLjYHLNjJUHVLDEDXGD LNLWĂ‘NVWOLWĂ˜DUEDNDOzML PDVLNLNHWYHULĂ˜PHWĂ˜ â–  Ă„1XVLNDOVWDPDLYHLNDLNYDOLIL

rimas nebuvo pradÄ—tas, pakartojo, kad nebuvo nustatytas turtinÄ—s Ĺžalos faktas. Vadovaujantis BaudĹžiamuoju kodeksu, tai yra privalomas nusikalstamos veikos elementas. Jie taip pat priminÄ—, kad pareiĹĄkÄ—jas gali kreiptis ÄŻ teismÄ…. Kada virtualĹŤs dalykai ÄŻgauna vertÄ™ ir kaip ji nustatoma, poli-

NXRWLSDNDQNDSDWLHVHOHNWUR QLQLĂ˜GXRPHQĂ˜VDXJXPR SDĂ?HLGLPRIDNWRRWXUWLQzVDU QHWXUWLQzVĂ?DORVSREĂ‘GLVDU G\GLVJDOzWĂ˜EĂ‘WLÂ’URGLQzMDPDV EDXGĂ?LDPRMRSURFHVRPHWX SDWHLNLDQWFLYLOLQÂ’LHĂ…NLQÂ’GzO Ă?DORVDWO\JLQLPRDUEDDWVNL UDLSUDGHGDQWFLYLOLQÂ’SURFHVj GzOĂ?DORVDWO\JLQLPR³¹WHLJz *,YRĂ…ND â– -LVSDEUzĂ?zNDGĂ„)DFHERRNÂł SDVN\URVYHUWzWXUzWĂ˜EĂ‘ WLYHUWLQDPDLQGLYLGXDOLDLLU SULNODXVRQXRSDVN\URVSR EĂ‘GĂ?LRNRPHUFLQLRSDQDX GRMLPRJDOLP\ELĂ˜ â–  Ă„)DFHERRNÂłSDVN\UDSLUPLDX VLDWXULQHWXUWLQÂ?YHUWÂ?NXULRV G\GÂ’JDOLQXVWDW \WLNLHNYLH QDVYDUWRWRMDVDWVLĂ?YHOJGDPDV Â’Ă„)DFHERRNÂłSDVN\URVÂ’WDNjMR UHSXWDFLMDL³¹VDNz*,YRĂ…ND

cijos atstovai negalÄ—jo pasakyti, nes tai virĹĄija jĹł kompetencijÄ…. EsÄ… tai turÄ—tĹł iĹĄaiĹĄkinti teismas. IĹĄ esmÄ—s policijos pareigĹŤnĹł nuostata tokia: ÄŻsilauĹžti pasinaudojant buvusiĹł darbuotojĹł duomenimis yra legalu, o pasisavinti „Facebook“ puslapiai, kuriuos kai kurie parduoda uĹž tĹŤkstanÄ?ius litĹł, neturi vertÄ—s.


LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

SPORTOĂ&#x;ARENA Ă„9WEOHDJXHFRPÂłQXRWU

SPORTAS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

3KOĂ&#x;LOSĂ&#x;NIEĂ&#x;KURĂ&#x;NEĂ&#x;DINĂ&#x;GO 3DĂ?DGDLWDLSLUOLNRSD Ă?DGDLV3LQLJĂ˜LĂ…0DVN YRVLOJDLODXNÂ?VEHWQH VXODXNÂ?V.zGDLQLĂ˜Ă„1H YzĂ?LVÂłYDVDUjVNLUVQH QDXMĂ˜Ă?DLGzMĂ˜SDLHĂ… NRPVRSDVWDQJRPV JUjĂ?LQWLGLGHOHVVNRODV K Ä™ s t u t i s R I M K US LR korespondentas

4RITA¸KIAIĂ&#x;NEPAKIRTOĂ&#x;VILNIEjIĂ‹ Ă„/LHWXYRVU\WDVÂłLĂ…OLSRVDXVDVLĂ…Ă„1LĂ?QLM1RYJRURGÂł WULWDĂ…NLĂ˜OLĂ‘WLHV9LOQLHmLDLYDNDU5XVLMRMHODLPzMR -XQJWLQzVO\JRVSXVILQDOLRDQWUjVLDVUXQJW\QHV LULĂ…O\JLQRVHULMRVLNLWULMĂ˜SHUJDOLĂ˜UH]XOWDWj R e m i g i ju s K A Z I L IO N I S Specialiai LR, Ĺ˝emutinis Naugardas

Po dvejĹł atkakliĹł rungtyniĹł Rusijoje JungtinÄ—s lygos pusfinalio serija persikels ÄŻ VilniĹł. TreÄ?iosios rungtynÄ—s ĹĄÄŻ sekmadienÄŻ 14 val. Ketvirtasis maÄ?as taip pat „Siemens“ arenoje bus ĹžaidĹžiamas pirmadienÄŻ. Jei po jo serijos rezultatas bus 2:2, lemiamĹł rungtyniĹł vilnieÄ?iai vÄ—l turÄ—s skristi ÄŻ Ĺ˝emutinÄŻ NaugardÄ…. „Labiausiai dĹžiaugiuosi kova ir Ĺžaidimo sparta, kurios trĹŤko pirmosiose rungtynÄ—se, – po pergalÄ—s sakÄ— vilnieÄ?iĹł treneris Dainius Adomaitis. – VÄ—l buvo blogĹł epizodĹł, bet mes visiĹĄkai kitaip elgÄ—mÄ—s. Tada neatlaikÄ—me spaudimo, skubÄ—jome, o ĹĄÄŻ kartÄ… kantriai ÄŻĹžaisdavome kamuolÄŻ ir pelnydavome taĹĄkus.“ TritaĹĄkiai. „NiĹžnij Novgorod“ pergalÄ™ pirmajame maÄ?e 87:81 lÄ—mÄ— taiklĹŤs 15 iĹĄ 33 tritaĹĄkiĹł. Vakar rusai metÄ— dar daugiau – 38, o pataikÄ— 14. Vilniaus komanda iĹĄ toli ĹĄaudÄ— prastai – 3 iĹĄ 12, bet didĹžiÄ… jÄ… dalÄŻ taĹĄkĹł rinko dvitaĹĄkiais ir baudĹł metimais (48 ir 21). O bene svarbiausia, kad sveÄ?iai akivaizdĹžiai laimÄ—jo kovÄ… dÄ—l kamuolio – 39:30. Juanas Palaciosas buvo tas, kuris pasiĹžymÄ—jo abiejuose pergalÄ™ uĹžtikrinusiuose frontuose – 30 taĹĄkĹł (11/16 dvitaĹĄkiĹł, 8/10 baudĹł, 8 iĹĄprovokuotos praĹžangos) ir 7 atkovoti kamuoliai. Kaip ir pirmojoje pusfinalio kovoje, vakar kolumbietis vÄ—l buvo naudingiausias – 29 balai. Iki pertraukos. Padedami Omaro Cooko, kuris vakar iĹĄ vi-

*UNGĂ&#x;TIĂ&#x;NwĂ&#x;LYĂ&#x;GA 0USĂ“FIĂ“NAĂ“LISĂ“!NTĂ“ROĂ“SIOSĂ“RUNG Ă“ TĂ“ YĂ“NwSÓ¸.IĂ Ă“NIJĂ“.OVĂ“GOĂ“RODŠÓ§ÓÓ ¸,IEĂ“TUĂ“VOSĂ“RYĂ“TASŠÓ  6$QWR QRYDV-%DEXULQDVLU'&KYRV WRYDVSR75RFKHVWLH UH]SHUG 3*XEDQRYDV 3.RURENRYDV-3DODFLRVDV DWNNDP 6-HORYDFDV '6RQJDLOD2&RRNDV UH]SHUG 7/\GHND0*HFH YLmLXV*2UHOLNDV='RZ GHOODVLU6%DEUDXVNDVSR 0IRĂ“MOĂ“SIOSĂ“RUNGĂ“TYĂ“NwS .D]DQzV¸5NIKSŠÂą0DVNYRV #3+!Ă“SRSUDWÂ?VLPR 1=LVLV07HRGRVLmLXV 6:HHPVDVPHWLPĂ˜ 

so atliko 12 rezultatyviĹł perdavimĹł, Darius Songaila ir J.Palaciosas gerai tvarkÄ—si po varĹžovĹł krepĹĄiu – ÄŻpusÄ—jus pirmajam kÄ—liniui sveÄ?iai pirmavo 12:9. Skirtumas padidÄ—jo iki 22:13, kai Stevanas Jelovacas 9-Ä…jÄ… min. pataikÄ— tritaĹĄkÄŻ, pridĹŤrÄ— dvi baudas, o ÄŻkandin tÄ… patÄŻ padarÄ— Tautvydas Lydeka. Bet „NiĹžnij Novgorod“ parodÄ—, kuo gyvi, – po trijĹł iĹĄ eilÄ—s tritaĹĄkiĹł 13-Ä…jÄ… min. ĹĄeimininkai iĹĄsiverŞė ÄŻ priekÄŻ 25:24. NeÄŻtikÄ—tinas tolimĹł metimĹł ĹĄou – vien per antrÄ… jÄŻ kÄ—linÄŻ rusai jĹł pataikÄ— net 7 iĹĄ 12 – vilnieÄ?ius nubloĹĄkÄ— toli – 43:35. O S.Jelovaco tritaĹĄkis liko vienintelis sÄ—kmingas iĹĄ septyniĹł „Lietuvos ryto“ bandymĹł iki pertraukos. Po pertraukos. TreÄ?iÄ… jÄŻ kÄ—linÄŻ Vilniaus klubas pasitiko atsilikdamas 6 taĹĄkais, bet per 5 min. Ä—mÄ— pirmauti 47:45. Tuoj pat – dar du Ĺžudantys „NiĹžnij Novgorod“ tritaĹĄkiai ir 27-Ä…jÄ… min. vÄ—l tie patys minus 6 taĹĄkai. Jiems iĹĄtirpdyti pakako poros minuÄ?iĹł – 55:55, o Gediminas Orelikas antruoju sÄ—kmingu vilnieÄ?iĹł komandos tolimu metimu pagaliau persvÄ—rÄ— – 58:57. Paskutinis ketvirtis buvo dramatiĹĄkiausias. Martynas GeceviÄ?ius du kartus idealiai suĹžaidÄ— klasikinÄŻ „dviese prieĹĄ du“ su J.Palaciosu ir „Lietuvos rytas“ 34-Ä…jÄ… min. pirmavo 68:64. Likus 1 min. 35 sek. vilnieÄ?iai buvo priekyje 77:72. Bet ramu netapo, nes ĹĄeimininkai pataikÄ— tritaĹĄkÄŻ, paskui perÄ—mÄ— kamuolÄŻ ir dar gavo antrÄ… progÄ… atakuoti, kuria, „Lietuvos ryto“ laimei, nepasinaudojo. Likus 20 sek. kamuolys atite-

ko vilnieÄ?iams. Istorija pasikartojo: ĹĄie jÄŻ vÄ—l prarado, o „NiĹžnij Novgorod“ vÄ—l nepataikÄ—. J.Palaciosas ÄŻmetÄ— vienÄ… baudÄ… – 78:75. Per likusias 6 sek. ĹĄeimininkai neiĹĄsigelbÄ—jo, nes „Lietuvos rytas“ atÄ—mÄ— iĹĄ jĹł galimybÄ™ pataikyti tritaĹĄkÄŻ, laiku prasiĹžengÄ™ ir mesti dviejĹł baudĹł pasiuntÄ™ TaylorÄ… Rochestie. SustabdÄ—. M.GeceviÄ?ius su 23 taĹĄkais (7 tritaĹĄkiai) buvo rezultatyviausias vilnietis per pirmÄ… jÄŻ pusfinalio maÄ?Ä…. Vakar snaiperis duso „NiĹžnij Novgorod“ gynybos gniauĹžtuose. Per 31 min. jis surinko 4 taĹĄkus, prametÄ— visus 5 tritaĹĄkius. TaÄ?iau antrasis M.GeceviÄ?iaus pataikytas sudÄ—tingas dvitaĹĄkis baigiantis maÄ?ui buvo labai svarbus „Lietuvos rytui“ – skirtumas padidÄ—jo iki 4 taĹĄkĹł. Pora. KitÄ… JungtinÄ—s lygos pusfinalio serijÄ… vakar KazanÄ—je pergale pradÄ—jo CSKA. Po fiasko Eurolygos finalo ketverte atsitiesÄ™ maskvieÄ?iai po 45 min. kovos 92:90 sveÄ?iuose ÄŻveikÄ— „Uniks“. 35-Ä…jÄ… min. CSKA atsiliko net 13 taĹĄkĹł, bet sugebÄ—jo iĹĄplÄ—ĹĄti pratÄ™simÄ…, kurio metu jau laikÄ— Ĺžaidimo gijas savo rankose.

hEĂ“KIĂ“JOSĂ“LYĂ“GA)LQDORWUHmLRVLRV UXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ˜ 1LPEXUNR k(=Âą3URVWHMRYRĂ„$ULHWHÂł VH ULMD k(=Ă…DOLHVmHPSLRQXWDSR jMÂ’NDUWjLĂ…HLOzV$XNVjLĂ…NRYRMR WU\VOLHWXYLDLWUHQHULV..HP]Ă‘UDMR SDGzMzMDV5.XQFDLWLVLUIL]LQLRUHQ JLPRWUHQHULV55HLPDULV 4URĂ“KIĂ“JOSĂ“LYĂ“GA3XVILQDOLRWUHmLRVLRV UXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ˜ 6WDPEXOR Ă„*DODWDVDUD\³¹%DQGLUPRVĂ„%DQ YLWÂł VHULMD 6OĂ“KIEĂ“TIĂ“JOSĂ“LYĂ“GA3XVILQDOLRDQWUR VLRVUXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ˜ 2O GHQEXUJR(:(Âą0LXQFKHQRĂ„%D\

HUQÂł VHULMD .YDNHQEULXNR Ă„$UWODQG'UDJRQV³¹%HUO\QR$/%$  0RANĂ“CĂ…Ă“ZIĂ“JOSĂ“LYĂ“GA3XVILQDOLRSHQNWR VLRVUXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ˜ /LPRĂ?R &63Âą'LĂ?RQR-'$ VHULMD 6WUDVEĂ‘UR6,*Âą1DQVL6/8&  )LQDOHLNLSHUJDOLĂ˜Ă?DLV6,*Âą&63 +ROAĂ“TIĂ“JOSĂ“LYĂ“GA3XVILQDOLRDQWURVLRV UXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ˜ Ă‚LEHQLNR Ă„-ROO\³¹=DJUHERĂ„&HGHYLWDÂł VHULMD Ă„=DGDU³¹=DJUHERĂ„&L ERQDÂł  )LQDOHLNLSHUJDOLĂ˜Ă?DLVĂ„&HGHYLWDÂł ¹Ä&LERQDÂł

.EĂ&#x;GAĂ&#x;VOĂ&#x;PIĂ&#x;NIĂ&#x;GĂ‹Ă&#x;I¸Ă&#x;-ASKĂ&#x;VOS

Kai praÄ—jusiÄ… vasarÄ… KÄ—dainiuose duris atvÄ—rÄ— nauja 2,5 tĹŤkst. vietĹł arena, kuriai statyti 17,5 mln. litĹł skyrÄ— bendrovÄ— „Lifosa“, miesto krepĹĄinio klubo ateitis atrodÄ— ĹĄviesi kaip niekada.

„Planuodami praÄ—jusio sezono biudĹžetÄ… buvome ÄŻtraukÄ™ ir Maskvos pinigus. Tai buvo mĹŤsĹł klaida.“ ..DOYDLWLV

Viena po kito buvo pasiraĹĄytos sutartys su pajÄ—giais ĹžaidÄ—jais, o LKL Ä?empionato pradĹžioje Gintaro LeonaviÄ?iaus treniruojama komanda net laikÄ—si lyderio pozicijoje. TaÄ?iau jau tada komanda ĹžaidÄ— negaudama atlyginimo. Nenuostabu, kad lapkritÄŻ dalis ĹžaidÄ—jĹł paskelbÄ— streikÄ…, o netrukus su klubu atsisveikino svarbiausi ĹžaidÄ—jai – Vilmantas Dilys, Tyrone’as Brazeltonas, Arvydas Ĺ ikĹĄnius, Simas ButerleviÄ?ius. PiniginÄ— buvo tuĹĄÄ?ia, nes klubo direktorius Karolis Kalvaitis tikÄ—josi, jog didĹžiÄ… jÄ… biudĹžeto dalÄŻ

2ENĂ&#x;GIAĂ&#x;ATĂ&#x;SARĂ&#x;GIĂ&#x;NÂ?Ă&#x;PLAĂ&#x;Ng

Nors lĹŤkesÄ?iai neiĹĄsipildÄ—, K.Kalvaitis vis dar tikisi sulaukti finansinÄ—s injekcijos iĹĄ Rusijos, bet kartu rengia atsarginius planus. „Mes bendraujame su „EuroChem“ atstovais. Jie nÄ—ra pasakÄ™ „ne“, bet ĹĄiuo metu mes telkiamÄ—s ÄŻ kitus projektus, per kuriuos galÄ—tume tikÄ—tis pinigĹł greiÄ?iau. Ĺ˝inoma, sumos nebus tokios didelÄ—s, bet per vasarÄ… turime iĹĄlipti iĹĄ duobÄ—s, jeigu norime dalyvauti LKL Ä?empionate. Ĺ imtu procentĹł negalime nieko garantuoti, bet turime parengÄ™ planus B, C ir D.“ ÂżAIĂ&#x;DwĂ&#x;JĂ‹Ă&#x;DAIĂ&#x;RYĂ&#x;SISĂ&#x;VwĂ&#x;LIAU

K.Kalvaitis neÄŻvardino, kokio dydĹžio skola slegia klubÄ…. „Tai solidi suma, bet nÄ—ra neÄŻveikiama, – teigÄ— „NevÄ—Ĺžio“ vadovas. – Panikos nÄ—ra, klubo valdyba dirba ir mes tikrai nekeliame baltos vÄ—liavos. TikimÄ—s per vasarÄ… panaikinti skolas ir startuoti kitÄ… sezonÄ….“ Kol klubas ieĹĄko naujĹł rÄ—mÄ—jĹł, naujos sudÄ—ties subĹŤrimo darbai yra atidÄ—ti. „Pirmiausia norime atsiskaityti su klubo darbuotojais, krepĹĄininkais, treneriais bei paslaugĹł teikÄ—jais, tik tada kalbÄ—simÄ—s su ĹžaidÄ—jais dÄ—l kito sezono. Dar neturiu kito sezono sudÄ—ties gairiĹł. Pirmiausia turime padaryti tai, ko nepavyko padaryti praÄ—jusÄŻ sezoną“, – sakÄ— K.Kalvaitis. Ă„%FQHYH]LVOWÂłQXRWU

-3DODFLRVDV VXNDPXROLX YDNDUĂŒHPXWLQLDPH1DXJDUGHEXYRQHVXODLNRPDVÂąYLOQLHmLĂ˜SXROzMDVSHOQzQHWWDĂ…NĂ˜

„NevÄ—Ĺžio“ krepĹĄininkams vasaros atostogos prasideda neramiai. VerĹžliu Ĺžaidimu naujoje arenoje praÄ—jusÄŻ rudenÄŻ startavÄ™s klubas turÄ—jo dideliĹł uĹžmojĹł, taÄ?iau sezonÄ… baigÄ— su didelÄ—mis skolomis. Dauguma ĹžaidÄ—jĹł atlyginimo negavo net pusÄ™ sezono – jiems nesumokÄ—ta uĹž penkis mÄ—nesius. „Mes vis dar laukiame ĹžiniĹł iĹĄ klubo. Ĺ˝adama, kad naujienĹł bus. Tik neĹžinome – gerĹł ar prastĹł, – sakÄ— „NevÄ—Ĺžio“ gynÄ—jas Vidas GineviÄ?ius. – Kaip ir visÄ… sezonÄ…, gyvename laukimu. Nerimo tikrai uĹžtenka. NeĹžinome, kaip bus, nes visÄ… sezonÄ… girdÄ—jome paĹžadus.“

sudarys „Lifosos“ pagrindinÄ—s akcininkÄ—s „EuroChem“ parama. Rusijos mineraliniĹł trÄ…ĹĄĹł gamintojĹł atstovai ĹžadÄ—jo skirti paramÄ… kelerius metus – „Lietuvos ryto“ Ĺžiniomis, po milijonÄ… doleriĹł kasmet. TaÄ?iau tai buvo tik Ĺžodinis susitarimas, kurio „EuroChem“ nesilaikÄ—, nors KÄ—dainiĹł komanda visÄ… sezonÄ… ĹžaidÄ— su marĹĄkinÄ—liais, reklamuojanÄ?iais Rusijos bendrovÄ™. „Nemanau, kad ĹĄiomis aplinkybÄ—mis raĹĄtiĹĄka sutartis bĹŤtĹł kÄ… nors pakeitusi, – sakÄ— „NevÄ—Ĺžio“ direktorius K.Kalvaitis. – Mums nepavyko numatyti tam tikrĹł dalykĹł. Planuodami praÄ—jusio sezono biudĹžetÄ… buvome ÄŻtraukÄ™ ir Maskvos pinigus. Tai buvo mĹŤsĹł klaida.“ IĹĄkovojÄ™s 12 pergaliĹł ir patyrÄ™s 22 pralaimÄ—jimus „NevÄ—Ĺžis“ baigÄ— LKL pirmenybes aĹĄtuntojoje vietoje, paskutines reguliariojo Ä?empionato rungtynes ĹžaidÄ— vos ĹĄeĹĄi krepĹĄininkai. Ketvirtfinalyje KÄ—dainiĹł ekipa nusileido Vilniaus „Lietuvos rytui“.

¸VIESLENTw +REPĂ&#x;¸IĂ&#x;NIS ."!Ă“jEMĂ“PIOĂ“NAĂ“TASĂ“5\WĂ˜NRQIHUHQ FLMRVILQDORSHQNWRVLRVUXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ˜ Ă„,QGLDQD3DFHUV³¹ Ă„0LDPL+HDWÂł 3*HRUJHÂśDV ':HVWDV&K%RVKDV5/HZLVDV LU':DGHÂśDVSRVHULMD )TAĂ“LIĂ“JOSĂ“LYĂ“GA.HWYLUWILQDOLRSHQNWR VLRVUXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ˜ 6LHQRV Ă„0RQWHSDVFKL³¹(PLOLMRV5HGĂ?R Ă„*ULVVLQ%RQÂł 5.DXNzQDV PLQ VHULMD 3XVILQDO\MHLNL SHUJDOLĂ˜Ă?DLV0LODQRĂ„(PSRULR$U PDQL³¹6DVDULRĂ„%DQFRGL6DUGHJQDÂł LUĂ„0RQWHSDVFKL³¹5RPRVĂ„$FHDÂł

*/HRQDYLmLXLLUĂ?DLGzMDPVĂ„1HYzĂ?LRÂłNOXEDVOLNRVNROLQJDVXĂ?SXVÂ?VH]RQR


/))QXRWU

VSRUWRDUHQD

PJHJXĂ?zVGĂ&#x;

$Ă€IUĂ&#x;GIĂ&#x;NAĂ&#x;NEĂ&#x;TIKĂ&#x;PERĂ&#x;GAĂ&#x;LwS .DLSUHWDGDXJVWDLJPH QĂ˜Ă…LHPHWSDĂ?zUXVLR WXUQ\UR5RODQGÂśR*DUUR VRDLNĂ…W\QXRVH3DU\Ă?LX MHNHOHWDVIDYRULWĂ˜MDX LĂ…YDĂ?LDYRQDPR‘GRP\ ELĂ˜QHVWLQJDLUWHQLVR YDUĂ?\EĂ˜XĂ?NXOLVLXRVH

,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VIAIĂ&#x;NUĂ&#x;SIĂ&#x;TAIĂ&#x;KwĂ&#x;Â?Ă&#x;TAUĂ&#x;RŠ /LHWXYRVIXWERORULQNWLQzWXULJDOLP\EÂ?LĂ…NRYRWL%DO WLMRVWDXUÂ?/DWYLMRMHY\NVWDQmLRWXUQ\URSXVILQDO\MH YDNDUOLHWXYLDLQXJDOzMR6XRPLMRVULQNWLQÂ?NXUL SDVDXOLRUHLWLQJHXĂ?LPDGYLJXEDLDXNĂ…WHVQÂ?YLHWj Lietuvos futbolininkai Ventspilyje nudĹžiugino pergale prieĹĄ favoritais laikytus varĹžovus. FIFA reitinge ĹĄiuo metu Suomija uĹžima 52-Ä…jÄ…, o Lietuva – vos 104-Ä…jÄ… vietÄ…. PergalÄ™ Lietuvai lÄ—mÄ— puikiai atliktas Arvydo Novikovo baudos smĹŤgis 41-Ä…jÄ… minutÄ™. Kas bus lietuviĹł varĹžovas ĹĄeĹĄtadienÄŻ finale, paaiĹĄkÄ—jo vakar vÄ—lai vakare po Latvijos ir Estijos rinktiniĹł dvikovos. Iniciatyva. Pirmajame kÄ—linyje aktyviau rungtyniavo Lietuvos komanda. VerĹžliai ĹžaidÄ— Fiodoras ÄŒernychas, porÄ… kartĹł iĹĄbandÄ™s suomiĹł vartininko tvirtumÄ…. PuikiÄ… progÄ… kÄ—linio viduryje turÄ—-

jo Lukas Spalvis, taÄ?iau nesugebÄ—jo iĹĄ arti atlikti smĹŤgio. ÄŽvartis. ArtÄ—jant pertraukai A.Novikovas parodÄ—, kaip reikia atlikti baudos smĹŤgius. Saugas be ÄŻsibÄ—gÄ—jimo meistriĹĄkai perkÄ—lÄ— kamuolÄŻ per suomiĹł sienelÄ™ ir pataikÄ— ÄŻ virĹĄutinÄŻ vartĹł kampÄ… – Suomijos rinktinÄ—s vartininkas neturÄ—jo jokiĹł ĹĄansĹł iĹĄgelbÄ—ti vartus. Gaisras. 90-Ä…jÄ… min. suomiai galÄ—jo iĹĄlyginti rezultatÄ…, bet prieĹĄ GiedriĹł ArlauskÄŻ iĹĄĹĄokÄ™s ĹžaidÄ—jas nepasinaudojo proga. 73-iÄ…jÄ… min. kamuolys po kampinio riedÄ—jo Lietuvos rinktinÄ—s vartĹł linija, taÄ?iau prie virpsto budintys lietuviai paskutinÄ™ akimirkÄ… iĹĄmuĹĄÄ— jÄŻ.

"ALTIJOSĂ&#x;TAURw ,IEĂ“TUĂ“VAÓ§Ó3UOĂ“MIĂ“JAĂ“  $1RYLNRYDV  /LHWXYD*$UODXVNLV55DGDYL mLXV6.LMDQVNDV*)UHLGJHL PDV(9DLWNĂ‘QDV$1RYLNRYDV 9/XNĂ…D 60LNROLĂ‘QDV $ĂŒXOSD.&KYHGXNDV 66WDQNH YLmLXV )kHUQ\FKDV /3LOL EDLWLV /6SDOYLV

Istorija. Tai buvo pirmoji Lietuvos futbolininkĹł pergalÄ— prieĹĄ suomius. Iki ĹĄiol komandos buvo susidĹŤrusios tik 1936 metais – Helsinkyje lietuviai pralaimÄ—jo 1:3. TvarkaraĹĄtis. Ĺ eĹĄtadienÄŻ suĹžaidÄ™ finalÄ… lietuviai neiĹĄsiskirstys, o ruoĹĄis birĹželio 6 d. rungtynÄ—ms Gdanske su Lenkijos rinktine. Ĺ iemet lietuviai buvo ĹžaidÄ™ tik kontrolinÄŻ maÄ?Ä… Turkijoje su Kazachstanu (1:1). (LR)

Atvirajame PrancĹŤzijos Ä?empionate suĹžaistas tik antrasis varĹžybĹł ratas, taÄ?iau daug ĹžvaigĹždĹžiĹł jau paliko ParyĹžiĹł. Pirmoji pasaulio raketÄ— Serena Williams ir jos sesuo Venus patyrÄ— pralaimÄ—jimus antrajame rate Ĺžaisdamos su daug jaunesnÄ—mis varĹžovÄ—mis. Serena iĹĄkrito praÄ—jus vos dienai po to, kai pralaimÄ—jo 2-oji varĹžybĹł raketÄ— kinÄ— Li Na. Tai pirmasis kartas nuo „Grand Slam“ turnyrĹł eros, kuri prasidÄ—jo 1968 metais, kai pirmosios dvi raketÄ—s buvo iĹĄspirtos per pirmuosius du ratus. MoterĹł varĹžybose nebeliko ir danÄ—s Caroline Wozniacki (13), italÄ—s Robertos Vinci (17). VyrĹł turnyre taip pat krito daug tituluotĹł tenisininkĹł: ĹĄveicaras Stanas Wawrinka (3), japonas Kei Nishikori (9), bulgaras Grigoras Dimitrovas (11), rusas Michailas JuĹžnas (15), vokietis Tommy Haasas (16), ukrainietis Aleksandras Dolgopolovas (20), ispanas Nicolasas Almagro (21), buvÄ™s „Grand Slam“ turnyrĹł Ä?empionas australas Lleytonas Hewittas. Daug ĹžvaigĹždĹžiĹł iĹĄvaĹžiavo namo, o likÄ™ tenisininkai toliau kovoja turnyre, kurio prizĹł fondÄ… sudaro 25 mln. eurĹł. Ne tik kovoja, bet ir patiria smagiĹł akimirkĹł. Populiarumas. SlovakÄ— Anna Schmiedlova (56) staiga tapo viena populiariausiĹł ĹžaidÄ—jĹł Roland’o Garroso aikĹĄtynuose. PraÄ—jus porai valandĹł, kai ji ÄŻveikÄ— amerikietÄ™ V.Williams, prie ÄŻÄ—jimo ÄŻ tribĹŤnas jÄ… apsupo didelis bĹŤrys autografĹł medĹžiotojĹł. A.Schmiedlovai – vos 19 metĹł, bet jos gerbÄ—jai buvo dar jaunesni. Jie bruko ĹžaidÄ—jai kepures, didelius suvenyrinius teniso kamuolius ir planĹĄetinius kompiuterius praĹĄydami pasiraĹĄyti. SlovakÄ— neatsisakÄ— ir raitÄ— pirmÄ…sias kelias savo pavardÄ—s raides ant kiekvieno daikto. Futbolas. Roger Federeris (4) ir Novakas DĹžokoviÄ?ius (2) atvy-

$3QXRWU

/LHWXYRVULQNWLQzV SHUJDOÂ?OzPz$1R YLNRYR 1U SXL NLDLDWOLNWDVEDX GRVVPĂ‘JLVLĂ… PHWUĂ˜Â’YLUĂ…XWLQÂ’ YDUWĂ˜NDPSj

ko Ĺžaisti teniso, bet ParyĹžiuje sulaukÄ— daugybÄ—s klausimĹł apie po dviejĹł savaiÄ?iĹł prasidÄ—siantÄŻ pasaulio Ä?empionatÄ…. „AĹĄ labai laukiu, – sakÄ— R.Federeris, futbolo pirmenybÄ—se palaikysiantis savo tÄ—vynÄ—s Ĺ veicarijos rinktinÄ™. – Mes esame laimingi, kad patekome ÄŻ pasaulio Ä?empionatÄ…, ir tikrai turime galimybiĹł grupÄ—s varĹžybose. Negali Ĺžinoti, kaip bus.“ N.DĹžokoviÄ?ius yra iĹĄ Serbijos, kurios futbolininkai nepateko ÄŻ turnyrÄ… Brazilijoje. „AĹĄ palaikysiu kaimynines ĹĄalis – BosnijÄ… ir KroatijÄ… – jos ten Ĺžais“, – sakÄ— serbas. Tyla. Sutramdyti vaikus, o dar per vaikĹł dienÄ… PrancĹŤzijos pirmenybÄ—se niekada nelengva. Tuo ÄŻsitikino ir TomaĹĄas Berdychas (6). ÄŒekas iĹĄkopÄ— ÄŻ treÄ?iÄ… jÄŻ ratÄ…, bet turÄ—jo priekaiĹĄtĹł varĹžybĹł teisÄ—jai Marijanai VeljoviÄ?, kuriai nepavyko iĹĄlaikyti tylos per maÄ?Ä…. „Vaikai yra vaikai, jie visada linksmi, – sakÄ— T.Berdychas. – Jie nori triukĹĄmauti. AĹĄ priekaiĹĄtauju teisÄ—jai. GalbĹŤt ji maĹžiau patyrusi. NesuvaldÄ— situacijos. Ji bandÄ— ÄŻsikiĹĄti netinkamu laiku, kai ĹžaidÄ—jas jau atliko padavimÄ….“ Balsavimas. Davidas Ferreras (5) buvo apsisprendimo kryĹžkelÄ—je, bet pasirinko PrancĹŤzijos Ä?empionatÄ…. Ispanas nebalsavo praÄ—jusÄŻ sekmadienÄŻ per Europos Parlamento rinkimus, nes jau buvo ParyĹžiuje ir ruoĹĄÄ—si turnyrui, kuriame prieĹĄ metus ĹžaidÄ— finale. „Bet aĹĄ norÄ—jau balsuoti, – teigÄ— D.Ferreras, vakar ÄŻveikÄ™s savo varĹžovÄ…. – Ĺ˝inoma, aĹĄ skaitau spaudÄ…. Domiuosi politika ir politikais.“ Technika. Paulas Annacone’as buvo pakankamai iĹĄmintingas, kad treniruotĹł Pete’ą SamprasÄ… ir R.FedererÄŻ, bet dabartinÄ— jo auklÄ—tinÄ— Sloane Stephens (15) stebisi trenerio neiĹĄmanymu naudojantis savo telefonu. „Jis neĹžino, kÄ… daro“, – sakÄ— jaunoji amerikietÄ—, atvirai papasakojusi apie 51 metĹł trenerio bÄ—das. S.Stephens tvirtino, kad ÄŻsijungÄ™s naujÄ… iĹĄmanĹłjÄŻ telefonÄ… P.Annacone’as nustatÄ— per dideles raides, tad vienas Ĺžodis uĹžima visÄ… ekranÄ…. „Jis neĹžino, kaip ÄŻjungti belaidÄŻ interneto ryĹĄÄŻ, tad Australijoje gavo gal 2 tĹŤkst. doleriĹł sÄ…skaitÄ…, nes visÄ… laikÄ… kybojo „Twitter“, – pasakojo tenisininkÄ—. (AP, LR)

PHWzVORYDNz$6FKPLHGORYDLĂ…SRSXOLDUzMRNDLÂ’YHLNzDPHULNLHWÂ?9:LOOLDPV


LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

SAVAITGALISĂ&#x; Ă&#x;TV $$QFHVFKLQXRWU

PRAMOGOS

%DOHWDVĂ„5RVVLQL&DUGVÂłVXNXUWDVSDJDO*5RVVLQLPX]LNjNXUL\UDODEDLMDXVPLQJDLUDWVSLQGLFKRUHRJUDIRSULJLPWÂ’

TRA DICIJOS. Muzikos festivalyje vÄ—l dalyvaus garsĹŤs atlikÄ—jai

!PĂ&#x;NUOĂ&#x;GIĂ&#x;NAĂ&#x;SIEĂ&#x;LgĂ&#x;IRĂ&#x;KĂ„Ă&#x;Ng 9DVDURVSUDGĂ?Lj/LHWX YRMHMDXDĂ…WXRQLROLNWL PHWDLĂ?\PL9LOQLDXVIHV WLYDOLVĂ‚Â’PHWMLVSUDVL GHGDELUĂ?HOLRGLHQj Ă…LXRODLNLQLRĂ…RNLRWUX SzVLĂ…,WDOLMRVĂ„$WHUEDO OHWWRÂłSDVLURG\PXLU WUXNVLNLELUĂ?HOLRG E le o no r a B A ÄŒ Y T Ä–

BirĹželio 2 dienÄ… Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre rengiamame Vilniaus festivalio atidarymo koncerte italĹł trupÄ— „Aterballetto“ supaĹžindins mĹŤsĹł ĹĄalies publikÄ… su vieno ÄŻdomiausiĹł nĹŤdienos choreografĹł Mauro Bigonzetti darbais „Come un respiro“ (pagal Georgo Friedricho Händelio muzikÄ…) ir „Rossini Cards“ (pagal Gioachino Rossini muzikÄ…). M.Bigonzetti mums netiesiogiai paŞįstamas ir iĹĄ Anatolijaus Ĺ enderovo baleto „Dezdemona“ – abu ĹĄie menininkai kĹŤrÄ— baleto koncepcijÄ…, siuĹžetÄ…, M.Bigonzetti netgi turÄ—jo jÄŻ statyti, bet dÄ—l finansiniĹł nesutarimĹł baletmeisteriu tapo kitas Ĺžmogus. Temperamentingojo 54 metĹł M.Bigonzetti kompozicijos alsuoja aistra. Kai choreografas imasi temos, kuri jÄŻ ypaÄ? jaudina, jis tampa tikru liĹŤtu. O kokios temos gali jaudinti menininkÄ…? Pirmiausia – meilÄ—. Ĺ okio kritikĹł teigimu, sukurti tokius meilÄ—s duetus kaip M.Bigonzetti geba retas ĹĄiuolaikinis choreografas. – Kas yra jĹŤsĹł atspirties taĹĄkas kuriant baleto spektaklÄŻ? – pasiteiravome M.Bigonzetti. – Ĺ˝monÄ—s, su kuriais dirbu. Man tai svarbiausias ÄŻkvÄ—pimo ĹĄaltinis. Gali bĹŤti kokia nors tema, dramaturginÄ— idÄ—ja, bet kĹŤrybinÄ™ kryptÄŻ man duoda ĹĄokÄ—jĹł asmenybÄ—, dvasia, charakteris. Ĺ okÄ—jas gali bĹŤti iĹĄÄ—jÄ™s puikiausiÄ… mokyklÄ…, fantastiĹĄkai iĹĄtobulinÄ™s technikÄ…, bet jei jis be ekspresijos, be charakterio, neturi tam tikro magnetizmo, su juo dirbti neÄŻdomu. Man reikia suprasti ĹžmogĹł, su kuriuo dirbu. Mane ÄŻkvepia Ĺžmogaus kĹŤnas. Po to pradeda veikti kiti mechanizmai: tema, idÄ—ja, muzika, istorija. Bet vien istorija manÄ™s niekada neÄŻkve-

"AĂ&#x;LEĂ&#x;TAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;SKIRĂ&#x;TINĂ&#x;GI

&KRUHRJUDIXL0%LJRQ]HWWL\SDm JHUDLVHNDVLNXUWLPHLOzVGXHWXV

pia. Istorija, kuri glĹŤdi kĹŤnuose, – visai kas kita. – Balete „Rossini Cards“, kuris bus parodytas Vilniuje, ĹĄokÄ—ja ilgÄ… duetÄ… ĹĄokÄ… iki pusÄ—s apsinuoginusi. Ar kitaip nebuvo galima? – Kompozitoriui G.Rossini buvo svarbĹŤs trys dalykai: maistas, muzika ir moterys. Ir pirmiausia – moters seksualumas. PusnuogÄ— mergina man romantiĹĄka. AĹĄ norÄ—jau pabrÄ—Ĺžti ne tiek seksualumÄ…, kiek jausmingumÄ… – G.Rossini muzika labai jausminga. Jo operose jauÄ?iu moters kvapÄ…. – Kitame savo balete „Romeo ir DĹžuljeta“ jĹŤs verÄ?iate ĹĄokÄ—jus lipti ant 10 metrĹł sienos. Kam tokie ekstremalĹŤs dalykai? – AĹĄ visada darau kokius nors bandymus su ĹĄokÄ—jais, antraip bĹŤtĹł nuobodu. TaÄ?iau taip elgtis galiu tik su savo trupÄ—s ĹĄokÄ—jais, nes mano artistai tokie pat pamiĹĄÄ—liai kaip aĹĄ. – Beveik visi recenzentai pabrÄ—Ĺžia, kad jĹŤsĹł baletuose labai svarbu ĹĄviesa. – Ĺ ito neĹžinau, nes recenzijĹł neskaitau. TaÄ?iau ĹĄviesa man iĹĄ tikrĹłjĹł labai svarbi. Ĺ˝mogaus kĹŤnas jau savaime skleidĹžia ĹĄviesÄ… – kitokiÄ… nei ĹĄviesos prietaisai. Teatro ĹĄviesa turi neuĹžgoĹžti tos savaiminÄ—s kĹŤno ĹĄviesos, neuĹžterĹĄti kĹŤno groĹžio. Man patinka pertvarkyti scenos erdvÄ™, jÄ… skaidyti, plÄ—sti, beveik kinematografiĹĄkai fokusuoti. Manau, kad ĹĄviesos uĹžduotis kur kas didesnÄ— ir ÄŻdomesnÄ— nei vien apĹĄviesti – tarsi spragtelÄ—ti jungtuku. TodÄ—l aĹĄ nuolat bendradarbiauju su apĹĄvietimo dailininku Carlo Cerri. – PirmenybÄ™ teikiate abstraktiems ar siuĹžetiniams baletams? – Man ĹĄokis niekada nebĹŤna

â– .RPSR]LFLMRVĂ„&RPHXQ UHVSLURÂł LĂ…YHUWXVLĂ…LWDOĂ˜N Ă„.DLSDWRNYzSLVÂł SDYDGLQL PDVQHWLHVLRJLDLVLHWLQDVVX JDODQWLĂ…NRVEDURNLQzVPX ]LNRVYzULQLX¹ÅRNLĂ˜LĂ…WUDX NRVHLĂ…*)+lQGHOLRNODY \ ULQLĂ˜VLXLWĂ˜PDLQRVLVYDMLQ JĂ˜DOHPDQGĂ˜SRHWLĂ…NĂ˜VD UDEDQGĂ˜QXRWDLNLQJĂ˜Ă?L JĂ˜DUNXUDQmLĂ˜VNDPEHV\V NXULVSDSLOGRĂ…RNzMĂ˜NX ULDPjNDPHULĂ…NjLULQW\PLj Ă…RNLRMXGHVLRLVWRULMj â–  Ă‚RNLRVSHNWDNOLVĂ„5RVVLQL &DUGVÂłSDJDO*5RVVLQLPX]L NjEDODQVXRMDWLHVHURWLNRV WXĂ…W\EzVLULURQLMRVULEDÂąNR JHUR*5RVVLQLPX]LNjJD OLPDSHUWHLNWLSDVLWHONXVLU WRNLDVDVRFLDFLMDV â–  Ă‚RNLRGLYHUWLVPHQWjVXGDUR LUMDXGLQDQWLVPHLOzVGXH WDVLUHOHJDQWLĂ…NDVEDOHUL QRVVRORLUNODVLNLQLREDOH WRĂ…RNzMĂ˜GXHWDV2ULJLQD OLDLÂ’VLWHUSLDSXRWjSHUIUD ]XRMDQWLVFHQDRSDEDLJRMH N\ODWLNUDVGLRQL]LĂ…NDVĂ…zOV PDVVNDPEDQWRSHURVĂ„Ă‚DU NDYDJLOzÂłXYHUWLĂ‘UDL â–  Ă‚LVĂ…PDLNĂ…WXVĂ…RNLRVSHN WDNOLVWDUVLSULHĂ…SULHĂ…LQD PDVSDNLOLDLLUGYDVLQJDL FKRUHRJUDILQHLNRPSR]LFLMDL SDJDO*)+lQGHOLRPX]LNj

siuĹžetiĹĄkas. Man svarbu tai, kÄ… iĹĄreiĹĄkia kĹŤnai, o ne istorijos. PavyzdĹžiui, „Žizel“ arba „GulbiĹł eĹžeras“ – idealĹŤs klasikiniai baletai, kuriuos tiesiog dievinu. Bet kai juos ĹžiĹŤriu, niekada nesusitelkiu ÄŻ siuĹžetÄ… – greiÄ?iau ÄŻ ĹĄokÄ—jĹł asmeninÄ™ istorijÄ…. Baleto dramaturgija mane nelabai domina, patogiau jauÄ?iuosi kurdamas ĹĄokÄŻ apie ĹĄokÄŻ. PavyzdĹžiui, mano balete „Romeo ir DĹžuljeta“ pjesÄ—s siuĹžeto kaip ir nÄ—ra. NÄ—ra nei tÄ—vo Lorenco, nei Tebaldo, nei ponios Kapuleti, nei Merkucijaus – tik deĹĄimt Romeo ir deĹĄimt DĹžuljetĹł. Juk kĹŤrinys taip ir pavadintas! UĹžtat balete yra gyvenimas, pamiĹĄimas, fizinis susidĹŤrimas, neapykanta, mirtis, meilÄ—. O tai ir yra „Romeo ir DĹžuljeta“. Mano herojai – baikeriai, nes meilÄ— panaĹĄi ÄŻ beprotiĹĄkÄ… ralÄŻ: tai nenutrĹŤkstamos lenktynÄ—s be oro pagalvÄ—s sielai apsaugoti. â– 9LOQLDXVIHVWLYDOLRDWLGDU \PDV ,WDOLMRVĂ…LXRODLNLQLRĂ…RNLRWUXSz Ă„$WHUEDOOHWWRÂł%LUĂ?HOLRG YDO/LHWXYRVQDFLRQDOLQLV RSHURVLUEDOHWRWHDWUDV

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

6AIĂ&#x;KAMSĂ&#x;DOĂ&#x;VAĂ&#x;NOSĂ&#x;NAĂ&#x;MUS -DXĂ…Â’VHNPDGLHQÂ’ELUĂ?H OLRjMjĂ„/LHWXYRVU\WRÂł WHOHYL]LMRVHWHU\MHÂąGL GĂ?LXOLVSDUDPRVNRQFHU WDVĂ„7\UDYDLN\VWzVVLHODÂł NXULDPHVSLQGzVLUSDGz WLOLNLPRQXVNULDXVWLHPV YDLNDPVNYLHVU\Ă…NLDX VLRVVFHQRVĂ?YDLJĂ?GzV „ZimbabvÄ—s vaikams galime paaukoti, o saviems ne? Gerumo per daug nebĹŤna!“ – tikino paramos koncerte pasirodysiantis populiarios grupÄ—s „Rondo“ lyderis, BoĹžolÄ— choro generolas Aleksandras Ivanauskas-Fara. Ĺ˝inomas vyras ÄŻsitikinÄ™s – tokiĹł labdaros koncertĹł turÄ—tĹł bĹŤti dar daugiau, nes jie vaikams suteikia apÄ?iuopiamÄ… naudÄ…. Per gerumo akcijÄ… ir jÄ… vainikuosiantÄŻ koncertÄ… surinktos lÄ—ĹĄos bus panaudotos vaikĹł dienos centrui „UĹžuovÄ—ja“ ÄŻrengti. „Visi kartu mes galime padovanoti vaikams namus. Juk daug neprarasime, jei kokÄŻ vienÄ… rytÄ… neiĹĄgersime puodelio kavos, o tuos 2 litus paaukosime ĹĄventam tikslui“, – teigÄ— A.Ivanauskas-Fara. Paramos koncerte „Tyra vaikystÄ—s siela“ savo dainomis dĹžiugins Mia, Rytis Cicinas, Ovidijus VyĹĄniauskas, Vytautas Matuzas, Virgis StakÄ—nas, „Rondo“ su BoĹžolÄ— choru ir daug kitĹł. Renginio vedÄ—jais tapo Inga ValinskienÄ—, Dalia MicheleviÄ?iĹŤtÄ— ir Marius Jampolskis. Aukoti galima jau dabar trum-

Ă„5RQGRÂłO\GHULV$,YDQDXVNDV)DUD ÂąYLHQDVSDUDPRVNRQFHUWRGDO\YLĂ˜

paisiais numeriais: 1416 – auka 2 Lt, 1417 – auka 5 Lt arba per koncertÄ…. JÄŻ sekmadienÄŻ „Lietuvos ryto“ televizija tiesiogiai transliuos iĹĄ Kauno sporto halÄ—s. Daugiau pinigĹł paaukoti galima ÄŻ Lietuvos samarieÄ?iĹł bendrijos Kauno skyriaus sÄ…skaitÄ… LT 697044060003153102 arba portale www.aukok.lt. Ĺ iuo metu jau paaukota beveik 12 tĹŤkst. litĹł, be to, organizacija „Callcredit Operations“ kartu su rÄ—mÄ—jais planuoja ÄŻrengti du kambarius, kuriuose vaikai galÄ—s tobulÄ—ti ir turiningai leisti laisvalaikÄŻ. â–  /DEGDURVNRQFHUWDVĂ„7\UDYDL N\VWzVVLHODÂłELUĂ?HOLRG YDOSHUĂ„/LHWXYRVU\WRÂłWHOHYL ]LMj7UDQVOLDFLMjWLHVLRJLDLEXV JDOLPDĂ?LĂ‘UzWLLULQWHUQHWLQLDPH Ă„/LHWXYRVU\WRÂłWHOHYL]LMRV SXVODS\MHKWWSWYOU\WDVOW

'UXVNLQLQNĂ˜Ă…YHQWzMDXGDXJHOÂ’PHWĂ˜SUDVLGHGDWHDWUDOL]XRWRPLVHLW\QzPLV

'IMĂ&#x;TAĂ&#x;DIEĂ&#x;NÂ?Ă&#x;¸VŠSĂ&#x;IRĂ&#x;SNIEGE jMÂ’JLPWDGLHQÂ’'UXVNLQLQNDLĂ…YHQmLDLĂ…VNLUWL QDLÂąMĂ˜LVWRULMjDWNXUVLOLX]LRQLVWDLYDQGHQVHNUD QHHĂ?HUHVPzOLRGĂ?LD]RLPSURYL]DFLMRVWUDGLFLQzV HLW\QzVYLUVNDUQDYDOXIXWEROLQLQNDLYDUĂ?\VLVSXU YHSLUPjNDUWjY\NVWLQNOLQLRYDUĂ?\ERVVQLHJH Ge no vai tÄ— R A FA NAV I ÄŒIE N Ä– LR korespondentÄ—

TradiciĹĄkai druskininkieÄ?iai ÄŻ iĹĄkilmingÄ… kurorto ĹĄventÄ—s atidarymÄ… PramogĹł aikĹĄtÄ—je vÄ—l eis kartu per visÄ… miestÄ… teatralizuota kolona. Bet ĹĄÄŻkart ji virs tikru karnavalu, kuriame kolektyvai patys prisistatys ir pristatys kurorto pramogas. IĹĄ daugelio ĹĄventinio savaitgalio koncertĹł pirmÄ… jÄŻ dovanos patys DruskininkĹł meno kolektyvai ir atlikÄ—jai bei Ä?ia uĹžaugintos ĹžvaigĹždÄ—s. DruskininkĹł tema improvizacijas kurs „SmÄ—lio dĹžiazas“. O teatrĹł festivalio „GatvÄ—s atostogos“ dalyviĹł pasirodymus dvi dienas bus galima iĹĄvysti netikÄ—Ä?iausiose vietose. ArtÄ—jant vidurnakÄ?iui Lietu-

voje dar nematytÄ… 4D vaizdo projekcijĹł ĹĄou su M.K.ÄŒiurlionio paveikslais ir kitomis kurorto istorijos akimirkomis ant Druskonio eĹžero dovanos magijos teatras „DiArchy“. Ĺ ventÄ—s rengÄ—jai tvirtino, jog ji laikysis ant trijĹł banginiĹł – tinklinio sniege, futbolo purve, magijos eĹžere. Populiari VyrĹł diena futbolo rungtynÄ—se purve ĹĄalia kempingo, prie turizmo ir verslo informacijos centro, sulauks konkurento – pirmojo ne tik Druskininkuose tinklinio Ä?empionato sniege ĹĄalia „Snow Arena“. â–  'UXVNLQLQNĂ˜NXURUWRĂ…YHQWz *HJXĂ?zVGYDOPLQ WHDWUDOL]XRWRVHLW\QzVÂ’3UDPR JĂ˜DLNĂ…WÂ? â–  *HJXĂ?zVELUĂ?HOLRGQXR YDOUHQJLQLDLYLVDPHPLHVWH


VDYDLWJDOLVWY

Ă&#x;PJHJXĂ?zVG

Teatrai VILNIUS

RaganiukÄ—s teatras (S.StaneviÄ?iaus g. 24)

â– 31 d. 12 val. Trys parĹĄiukai. â–  1 d. 12 val. Skraidantys meĹĄkuÄ?iai.

KAUNAS Nacionalinis Kauno dramos teatras (LaisvÄ—s al. 71)

â– 30 d. 18 val. PlÄ—ĹĄikai. â–  31 d. 12 val. Astrida. â–  3, 4 d. 19 val. Palata. â–  5 d. 18 val. Gentis.

Kauno maĹžasis teatras (M.DaukĹĄos g. 34)

â– 30 d. 19 val. Laisvoji pora. â–  1 d. 12 val. Aguonos ĹĄokis. â–  4 d. 19 val. Nuo raudonos ĹžiurkÄ—s iki Ĺžalios ĹžvaigĹždÄ—s.

Kauno kamerinis teatras (KÄ™stuÄ?io g. 74A)

â– 30 d. 18 val., 5 d. 18 val. Dekameronas. â–  1 d. 12 val. LapÄ— ir viĹĄta.

LDS galerija „Meno parkas“ (RotuĹĄÄ—s a. 27)

â– 30 d. 20 val. Performansai. Ronaldas Balas (NL) „BarbariĹĄkai mÄ—lynos plĹŤptelÄ—jimai“, „Destruction Factory“ (PL) „Priekinis stiklas“.

RotuĹĄÄ—s aikĹĄtÄ— â– 31 d. 14.30 val. Performansai. Johannesas Deimlingas (DE/NO) „Riedantis akmuo nesamanoja“, Redas DirĹžys (LT) „Šokis gatvÄ—je“, Ĺ˝idrija JanuĹĄaitÄ— su Rosanda Sorakaite ir Laurynu LeonaiÄ?iu (LT) „Be pavadinimo“, Marcela Antunes (BR/ES) „Kada patys kuriame savo sparnus“, Inga Gali. â–  1 d. 14.30 val. Performansai. MeKuSa (LT) „Kristijono DonelaiÄ?io klausykla“, Willemas Wilhelmusas (NL/FI) „Be pavadinimo“, Hyunjoo Min (KR/FI) „Čili pipirĹł gÄ—liĹł jungtuvÄ—s“. â–  1 d. 18 val. Performansai. Karolina Kubik (PL) ir Tanelas Randeris (EE) „KolonijinÄ— Ĺžaizda. KraĹĄtovaizdĹžio elementai, per Ĺžmogaus kĹŤno retorikÄ… susijÄ™ su stebÄ—jimu ir uĹžkariavimu“.

Santakos parkas â– 1 d. 14.30 val. Performansai. Christina Georgiou (CY) „AmĹžinasis sugrÄŻĹžimas Nr.7“, Jaras RamĹŤnas (LT) „VÄ—liavos“, Tomasz Szrama (PL/FI) „Žlugti pasmerktas bandymas nusiĹžudyti“.

ALYTUS

KAUNAS Kauno menininkĹł namai (Putvinskio g. 56)

â– 1 d. 12 val. BirĹželio 1-Ä…jÄ…, TarptautinÄ™ vaikĹł gynimo dienÄ…, kompaktinÄ—s plokĹĄtelÄ—s „Čiuku Ä?iuku traukinukas“ pristatymas.

S.Dariaus ir S.GirÄ—no sporto centras / Kauno sporto halÄ— (PerkĹŤno al. 5)

■1 d. 19 val. Labdaros koncertas „Tyra vaikystės siela“.

Nacionalinis M.K.ÄŒiurlionio dailÄ—s muziejus (V.Putvinskio g. 55)

â– 30 d. 17 val. VDU muzikos akademijos vokalinÄ—s muzikos koncertas.

PaĹžaislio Ĺ vÄ?.MergelÄ—s Marijos apsilankymo pas ElĹžbietÄ… baĹžnyÄ?ia ir KamalduliĹł vienuolynas (T.Masiulio g. 31)

â– 1 d. 19 val. Pradedamasis koncertas.

„BlueOrange“ (B.O) (Muitinės g. 9)

â– 31 d. 21 val. EksperimentinÄ—s muzikos koncertas.

RyĹĄiĹł kiemelis 837 (RotuĹĄÄ—s a. 20)

â– 5 d. 19 val. Festivalio „SenamiesÄ?io Ĺžiogas 2014“ atidarymas.

PALANGA Palangos multifunkcinis centras „Ramybė“ (Vytauto g. 35)

■31 d. 20 val. J.Jegorova ir grupė. ■ 5 d. 20 val. „The Flamenco Thief“ (Anglija).

DRUSKININKAI „DruskininkĹł kolonada“ (V.Kudirkos g. 22)

â– 30 d. 21 val. Solo T.ÄŒiukauskas. â–  31 d. 21 val. I.StaroĹĄaitÄ—s solinis koncertas.

KLAIPÄ–DA KlaipÄ—dos koncertĹł salÄ— (Ĺ auliĹł g. 36)

â– 31 d. 12 val. Edukacinis projektas „Grojame pasakÄ—Ä?ią“. L.ZubÄ— (reĹžisierius), L.JedenkutÄ— (muzika), V.Bizauskas (pieĹĄiniĹł projekcija).

BIRĹ TONAS BirĹĄtono kurhauzas (B.Sruogos g. 2)

â– 5 d. 19 val. ParyĹžietiĹĄki Ĺžaidimai.

Alytaus kultĹŤros ir komunikacijos centras AKKC (PramonÄ—s g. 1)

â– 30 d. 18 val. Pasaulio spalvos.

BIRĹ TONAS BirĹĄtono kultĹŤros centras

2014 05 28 (treÄ?iadienis)

(Jaunimo g. 4)

VIKINGŲ LOTO loťimo Nr. 1107

â– 30 d. 20 val. NaĹĄlÄ—s.

BirĹĄtono kurhauzas (B.Sruogos g. 2)

â– 30 d. 19 val. Fundamentalistai.

Koncertai VILNIUS

Nacionalinis operos ir baleto teatras (A.Vienuolio g. 1)

â– 2 d. 19 val. Vilniaus festivalio pradĹžios koncertas.

Lietuvos nacionalinÄ— ďŹ lharmonija (AuĹĄros VartĹł g. 5)

â– 5 d. 19 val. Festivalio premjera.

„Neringa“ (Gedimino pr. 23)

■30 d. 20 val. Julija ir grupė „4FUN“.

„Siemens“ arena (Ozo g. 14)

■3 d. 20 val. „Andre Rieu & Orchestra. Tour 2014“.

Ĺ v.Kotrynos baĹžnyÄ?ia â–  (Vilniaus g. 30) â–  31 d. 16 val. JaunĹłjĹł talentĹł ďŹ esta.

„Artistai“ (Ĺ v.Kazimiero g. 3)

â– 5 d. 20 val. Jaukus pasibuvimas su V.V.Landsbergio ir A.VerveÄ?kaitÄ—s dainomis.

VU KairÄ—nĹł botanikos sodas (KairÄ—nĹł 43)

â– 1 d. 19 val. KairÄ—nĹł vasaros festivalis. E.SaĹĄenko ir V.Kazlauskas.

AUKSO PUODAS – 3 595 312 Lt DIDYSIS PRIZAS – 1 961 856 Lt 39 02 13 24 38 16 Auksinis skaiÄ?ius 13 Papildomi skaiÄ?iai 10 30 Lietuvoje laimÄ—ti prizai: 5 + papildomas sk. 24 051 Lt (0 priz.) 5 skaiÄ?iai 3006 Lt (9 priz.) 4 skaiÄ?iai 68 Lt (393 priz.) 3 skaiÄ?iai 9 Lt (7238 priz.) 2 + papildomas sk. 5 Lt (9699 priz.) PrognozÄ—: Aukso puode – 3 mln. Lt Didysis prizas – 2 mln. Lt

JĖGOS-2 loťimo Nr. 4428 DIDYSIS PRIZAS – 233 472 Lt 03 07 15 21 25 26 + 14

AtspÄ—ta 6 5+1 5 4+1 4 3+1 3 2+1

LaimÄ—jimas 233 472 Lt 11 373 Lt 536 Lt 98 Lt 8 Lt 5 Lt 3 Lt 2 Lt

„Veranda“ (KÄ™stuÄ?io g. 39)

■30 d. 20 val. Lietuvos bliuzo karalienė Arina ir Co – akustinis koncertas.

Vilniaus rotuĹĄÄ—s aikĹĄtÄ— â– 31 d. 19 val. Koncertas „Rock Loves Chopin“.

KENOLOTO loĹĄimo Nr. 5796 Galima laimÄ—ti 200 000 Lt! 04 09 10 11 15 21 23 27 32 33 34 36 37 41 48 50 52 54 56 58

„Franki“ vyninė (Vilniaus g. 35)

â– 31 d. 21 val. Gitara gyvai. A.VaiÄ?iulis.

www.olifeja.lt

Kinai Vilnius

Forum Cinemas Vingis – „Rio II“ (JAV, animacinis) – 11, 15.30 val. „Šimtas keliĹł iki karsto lentos“ (JAV, komedija) – 11, 13.45, 16.40, 19.20, 21.45 val. „MeĹĄkĹł Ĺžemė“ (3D, PrancĹŤzija, dokumentinis) – 11.15, 13.30, 15.45 val. „Olis ir piratĹł lobis“ (animacinis) – 11.15 val. „Godzila“ (3D, Japonija, JAV, fantastinis trileris) – 11.30, 18, 21 val. „Ties riba ÄŻ rytojĹłâ€œ (JAV, nuotykiĹł) – 11.30, 14, 16.15, 19, 21.45 val. „Monako princesė“ (Italija, JAV, PrancĹŤzija, Belgija, biograďŹ nÄ— drama) – 11.45, 14.15, 17, 18.50, 21.15 val. „Bjaurusis aĹĄ II“ (JAV, animacinis) – 12 val. „Operacija „RieĹĄutai“ (Kanada, PietĹł KorÄ—ja, JAV, animacinis) – 12, 13.15, 18 val. „Olis ir piratĹł lobis“ (3D, animacinis) – 13.45 val. „Anglijos karalienÄ— pagrobÄ— mano tÄ—vus“ (Lietuva, drama) – 14.15 val. „Iksmenai: praÄ—jusios ateities dienos“ (JAV, nuotykiĹł) – 14.30, 17.45, 20.45 val. „Nojaus laivas“ (3D, JAV, nuotykiĹł) – 14.45, 20.30 val. „Ekskursantė“ (Lietuva, istorinÄ— drama) – 16 val. „PiktadarÄ—s istorija“ (JAV, mistinis trileris) – 16.30 val. „PiktadarÄ—s istorija“ (3D, JAV, mistinis trileris) – 18.20 val.

„VirtuvÄ— ParyĹžiuje“ (Rusija, komedija) – 18.30, 21.15 val. „Kaimynai“ (JAV, komedija) – 19.30, 21.45 val. „VieĹĄpatavimas“ (JAV, fantastinis trileris) – 20.15 val. Forum Cinemas Akropolis – „Olis ir piratĹł lobis“ (3D, animacinis) – 10.45 val. „Ties riba ÄŻ rytojĹłâ€œ (JAV, nuotykiĹł) – 11, 13.30, 15.15, 18.45, 21.30 val. „Monako princesė“ (Italija, JAV, PrancĹŤzija, Belgija, biograďŹ nÄ— drama) – 11.30, 14, 16.30, 19, 21.40 val. „Šimtas keliĹł iki karsto lentos“ (JAV, komedija) – 11.45, 14.25, 17.05, 18.15, 21 val. „Olis ir piratĹł lobis“ (animacinis) – 12 val. „PiktadarÄ—s istorija“ (JAV, mistinis trileris) – 12.15 val. „Iksmenai: praÄ—jusios ateities dienos“ (JAV, nuotykiĹł) – 12.30, 15.30, 18.25, 21.15 val. „Godzila“ (3D, Japonija, JAV, fantastinis trileris) – 13, 18, 20.45 val. „PiktadarÄ—s istorija“ (3D, JAV, mistinis trileris) – 16 val. Ozo kino salÄ— – „VirtuvÄ— ParyĹžiuje“ (Rusija, komedija) – 16.30 val. „Samsara“ (JAV, muzikinis, dokumentinis) – 18 val. Skalvija – „Violeta“ (PrancĹŤzija, drama) – 16.30 val. „Monako princesė“ (Italija, JAV, PrancĹŤzija, Belgija, biograďŹ nÄ— drama) – 19 val. „AĹĄ tuoj grÄŻĹĄiu“ (PrancĹŤzija, drama) – 21.10 val. Multikino – „Operacija „RieĹĄutai“ (Kanada, PietĹł KorÄ—ja, JAV, animacinis) – 10, 12 val.

„Iksmenai: praÄ—jusios ateities dienos“ (JAV, nuotykiĹł) – 10.45, 13.30, 16.15, 19, 21.45 val. „MeĹĄkĹł Ĺžemė“ (3D, PrancĹŤzija, dokumentinis) – 10.45, 12.45, 14.45 val. „Rio II“ (JAV, animacinis) – 11.15, 16.30 val. „Šimtas keliĹł iki karsto lentos“ (JAV, komedija) – 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30 val. „Ties riba ÄŻ rytojĹłâ€œ (JAV, nuotykiĹł) – 11.45, 14.15, 17, 19.30, 22 val. „Operacija „RieĹĄutai“ (3D, Kanada, PietĹł KorÄ—ja, JAV, animacinis) – 13.30, 15.45 val. „Rio II“ (3D, JAV, animacinis) – 14.15 val. „Godzila“ (3D, Japonija, JAV, fantastinis trileris) – 16.40, 19.15, 21.50 val. „Monako princesė“ (Italija, JAV, PrancĹŤzija, Belgija, biograďŹ nÄ— drama) – 17, 19.15, 21.45 val. „Nors mirk iĹĄ gÄ—dos“ (JAV, komedija) – 17.45 val. „PiktadarÄ—s istorija“ (JAV, mistinis trileris) – 18.45 val. „13 rajonas: plytĹł rĹŤmai“ (PrancĹŤzija, Kanada, kriminalinÄ— drama) – 20 val. „PiktadarÄ—s istorija“ (3D, JAV, mistinis trileris) – 21 val. „VirtuvÄ— ParyĹžiuje“ (Rusija, komedija) – 22 val.

Palanga Naglis – „Kalakutai: atgal ÄŻ ateitÄŻâ€œ (JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) – 14.20 val. „MeĹĄkĹł Ĺžemė“ (PrancĹŤzija, dokumentinis) – 16 val. „GraĹžuolÄ— ir pabaisa“ (Vokietija, PrancĹŤzija, romantinÄ— drama) – 17.50 val. „VirtuvÄ— ParyĹžiuje“ (Rusija, komedija) – 20 val.


VDYDLWJDOLVWY

PJHJXĂ?zVGĂ&#x;

hIĂ&#x;GOĂ&#x;NĂ‹Ă&#x;KRAUĂ&#x;JOĂ&#x;TUĂ&#x;RINĂ&#x;TIĂ&#x;ATĂ&#x;LIĂ&#x;KwĂ&#x;JAĂ&#x;NOĂ&#x;RIĂ&#x;KLAĂ&#x;JOĂ&#x;TI R a mĹŤ n a s Z I L N Y S LR korespondentas

Tikrasis 33 metĹł atlikÄ—jos vardas – Joy Olasunmibo Ogunmakin. Ji gimÄ— Vokietijoje nigerieÄ?io ir Ä?igonÄ—s iĹĄ Rumunijos ĹĄeimoje. TaÄ?iau sava jauÄ?iasi ir Niujorke, ir ParyĹžiuje, kur dabar gyvena. PrancĹŤzai Ayo muzikÄ… labai mÄ—gsta – jos albumai ĹĄioje ĹĄalyje pasiekia pirmÄ…sias populiariausiĹł kĹŤriniĹł deĹĄimtukĹł vietas, nors Ayo dainuoja angliĹĄkai. Kai Ayo buvo ĹĄeĹĄeri, jos motina ÄŻniko ÄŻ heroinÄ… ir pateko ÄŻ kalÄ—jimÄ…. MergaitÄ— su seserimi ir broliais atsidĹŤrÄ— globos namuose. Tik bĹŤdama keturiolikos ji apsigyveno su tÄ—vu, kai teismas tai leido. 2009-aisiais apie dramatiĹĄkÄ… Ayo gyvenimÄ… PrancĹŤzijoje buvo sukurtas pusantros valandos dokumentinis filmas, dar labiau iĹĄgarsinÄ™s artistÄ™, kuri dar 2006-aisiais iĹĄleistu pirmuoju albumu patraukÄ— melomanĹł dÄ—mesÄŻ. Ayo, iĹĄvertus iĹĄ jorubĹł kalbos, reiĹĄkia „dĹžiaugsmas“. Tokia yra ir dainininkÄ—s muzika – ĹĄvelniu balsu ji atlieka dainas, artimas dĹžiazui ir ritmenbliuzui. Tokias, kuriose pro melancholijÄ… visada prasiskverbia ĹĄviesos spindulys. Tokia ji atrodo ir kalbÄ—dama telefonu – miela, draugiĹĄka, be menkiausiĹł suĹžvaigĹždÄ—jimo ĹženklĹł. Su gitaristu ir pianistu Kongre-

sų rōmuose Ayo pirmą kartą koncertuos lietuviams. – Prieť porą mėnesių laimėjote Kriťtolinio gaublio apdovanojimą kaip geriausia Prancōzijos dainininkė – nurungėte tokias ŞvaigŞdes kaip Vanessa Paradis ir Carla Bruni. Ką jums tai reiťkia? – paklausiau Ayo.

„Privalau nuolat judÄ—ti. Manau, kad bĹŤti klajokliu – tikroji Ĺžmogaus prigimtis.“ $\R

– Labai daug, nes tai pirmasis reikĹĄmingas mano prizas. Be to, jo laimÄ—tojus renka Ĺžurnalistai, o tai labai svarbu. Ĺ˝urnalistai juk labiausiai gilinasi ÄŻ kĹŤrybÄ…, skleidĹžia ĹžiniÄ…. Buvau labai sujaudinta. – Muzikos pasaulis kupinas konkurencijos ir intrigĹł. JĹŤs darote ramios ir ĹĄvelnios bĹŤtybÄ—s ÄŻspĹŤdÄŻ. Ar jauÄ?iatÄ—s savo rogÄ—se? – Muzikos versle tikrai esama negraĹžiĹł dalykĹł. AtlikÄ—jai, kurie sako kitaip, meluoja. Kai pasiĹžiĹŤri, iĹĄ kokios muzikos dabar daromi pinigai, darosi baisu. Niekada neĹžiĹŤrÄ—jau ÄŻ muzikÄ… kaip ÄŻ verslÄ…. Net nesistengiau sudaryti sutarties su ÄŻraĹĄĹł leidykla

– tai nutiko savaime. Man muzika – tai, ką darysiu, net jei maŞai kas norės klausytis ar pirkti mano įraťų.

5'DQLVHYLmLDXVQXRWU

Ă‚Â’YDNDUj9LOQLXMHGDLQXRVLDQWLDWOLNzMD$\RSDWLVXQ NLDLSDVDN\WĂ˜NXULDLWDXW\EHLMjSULVNLUWL-RVJ\YH QLPDVNXSLQDVQHWLNzWRVLUVNDXGĂ?LRVSDWLUWLHVNXUL LĂ…VLOLHMDÂ’(XURSRVNODXV\WRMXVSDNHUzMXVLjPX]LNj

– GimÄ—te Vokietijoje, gyvenote Nigerijoje, Londone, Niujorke, dabar gyvenate ParyĹžiuje. Esate nerami siela, kuriai nuolat norisi keisti aplinkÄ…? – Taip. Privalau nuolat judÄ—ti. Manau, kad bĹŤti klajokliu – tikroji Ĺžmogaus prigimtis. Mums neskirta visÄ… gyvenimÄ… bĹŤti vienoje vietoje. Juolab kad pasaulis tampa vis maĹžesnis. KelionÄ—s iĹĄpleÄ?ia mĹŤsĹł horizontus. Galvoju apie daug vietĹł, kuriose norÄ—Ä?iau pagyventi. Gal kraustysiuosi atgal ÄŻ NiujorkÄ… ar ÄŻ PortugalijÄ… – kur nors arÄ?iau jĹŤros. – Turite du maĹžus vaikus (Ayo yra iĹĄsiskyrusi su vyru, regio atlikÄ—ju Patrice’u. – Aut.). Ar lengva derinti motinystÄ™ ir nuolat koncertuojanÄ?ios artistÄ—s karjerÄ…? – Vaikai puikiai supranta, kÄ… veikia mama. Kartais jie keliauja su manimi. Ne visada bĹŤna lengva tai suderinti. Kartais kyla noras nusipirkti trobelÄ™ kaime, kasdien bĹŤti su vaikais ir daugiau negastroliuoti. Bet kai keletÄ… mÄ—nesiĹł nedainuoju, labai pasiilgstu koncertĹł. – Jei nebĹŤtumÄ—te dainininkÄ—, kÄ… veiktumÄ—te? – Geras klausimas, ÄŻ kurÄŻ neturiu atsakymo. Gal galÄ—Ä?iau atidaryti nedidelÄ™ parduotuvÄ—lÄ™, kepti saldĹžius pyragaiÄ?ius ir virti kavÄ…. Esu tikra saldumynĹł mÄ—gÄ—ja, todÄ—l man tai turbĹŤt tiktĹł.

Ä9LVNjNjSDWLULJ\YHQLPHUHLNLDSULLPWLNDLSGRYDQj¹QHWVNDXG�LDVDNLPLU NDV.LHNYLHQDLÅYHUNWDDÅDUDVXVWLSULQD³¹VDNR9LOQLXMHNRQFHUWXRVLDQWL$\R

– Jōsų vaikystė buvo labai sunki. Ar tai įkvėpė jums norą gyvenime siekti aukťtumų? – Kas mōsų nesulauŞo, padaro stipresnius. Manau, yra daugybė Şmonių, kurie patyrė dar sunkesnių iťbandymų. Viską, ką patiri gyvenime, reikia priimti kaip dovaną – net skaudŞias akimirkas. Kiekviena iť-

verkta aĹĄara sustiprina. Tikiu likimu, man reikÄ—jo patirti tai, kas man teko. – Atleidote savo mamai? – Taip. Turiu tik vienÄ… tÄ—vÄ… ir motinÄ…. Abu juos labai myliu. â– $\RNRQFHUWDV*HJXĂ?zVG YDO9LOQLDXV.RQJUHVĂ˜UĂ‘PDL


VDYDLWJDOLVWY

ÂŚ

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Animacinis serialas „Legenda apie Korą“ (N-7) (kart.). 7.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.). 8.00 TV serialas „Brazilijos aveniu“ (52) (N-7). 9.05 TV serialas „Dievobaimingos kalės“ (4). 10.10 TV serialas „Visada sakyk „visada“ (5) (N-7). 11.15 Kitoks tyrimas (N-7) (kart.).

6.30 Dienos programa. 6.35 Animacinis serialas „Žuviukai burbuliukai“ (22). 7.00 Animacinis serialas „MaĹžieji Tomas ir DĹžeris“ (20). 7.25 Animacinis f. „MaĹĄa jau nebe tinginė“ (kart.). 7.40 Animacinis f. „MaĹĄa ir stebuklinga uogienė“ (kart.). 7.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindĹžeris“ (159) (N-7). 8.50 24 valandos (N-7) (kart.). 10.45 Pagalbos skambutis (N-7) (kart.).

6.44 TV parduotuvÄ—. 7.00 Repor teris. InformacinÄ— publicistinÄ— laida. 7.45 Ĺ˝iniĹł naujienos. Humoro laida. VedÄ—jas T.AuguceviÄ?ius (N-7). 8.00 Dok. f. „TyrinÄ—tojai. Caro archyvas“. Rusija, 2007 m. (N-7). 9.05 Dokumentinis f. „TyrinÄ—tojai. Lemtinga Napoleono klaida“. Rusija, 2007 m. (N-7). 10.10 TV serialas „Kobra 12“ (7) (N-7). 11.15 Repor teris. InformacinÄ— publicistinÄ— laida.

7.00 TV serialas „Muchtaro sugrÄŻĹžimas“ (N-7) (kart.). 8.00 Yra, kaip yra. PokalbiĹł ĹĄou (N-7) (kart.). 9.00 Prajuokink mane. Humoro laida (N-7) (kart.). 10.00 TV serialas „Naujakuriai“ (kart.). 11.00 TV serialas „ProkurorĹł patikrinimas“ (N-7) (kart.).

12.20 Taip. Ne. TV Ĺžaidimas (kart.). 13.15 LaĹĄas po laĹĄo. Aplinkosaugos aktualijĹł laida (kart.). 13.25 DÄ—mesio centre (kart.). 13.55, 16.00, 18.35 Ĺ˝inios. 14.00, 16.20, 18.40 Orai. 14.05 Laba diena, Lietuva! TiesioginÄ— aktualijĹł laida. 14.30 NATO ParlamentinÄ—s AsamblÄ—jos pavasario sesija Vilniuje. TiesioginÄ— transliacija iĹĄ Seimo. 16.15 Spor tas. 16.30 NATO ParlamentinÄ—s AsamblÄ—jos pavasario sesija Vilniuje. TiesioginÄ— transliacija iĹĄ Seimo. 18.00 Ĺ iandien. AktualijĹł laida (su ver timu ÄŻ gestĹł kalbÄ…). 18.45 Ĺ˝ingsnis po Ĺžingsnio. BĹŤstas. 19.00 Lietuvos tĹŤkstantmeÄ?io vaikai. Ĺ˝iniĹł konkursas. VedÄ—jai A.RoĹžickas ir D.VaitiekĹŤnas.

12.20 „Juodoji skylė“ (8) (N-7). 12.50 Animacinis serialas „Ragai ir kanopos sugrÄŻĹžta“ (8). 13.20 Animacinis serialas „AnÄ?iukas Donaldas ir draugai“ (68). 13.50 Animacinis serialas „Legenda apie Korą“ (13) (N-7). 14.20 „Simpsonai“ (4) (N-7). 14.50 TV serialas „Nuostabi meilė“ (36, 37) (N-7). 16.45 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (9, 10) (N-7). 17.50 Kvieskite daktarÄ…! Medicinos pokalbiĹł ĹĄou. VedÄ—jai J.JankeviÄ?ius ir A.Unikauskas (N-7). 18.30 TV3 Ĺžinios. 19.20 TV3 spor tas. 19.25 TV3 orai. 19.30 „MikÄ— PĹŤkuotukas“. Animacinis. ReĹž. S.J.Andersonas. JAV, 2011 m.

12.55 Animacinis serialas „Kempiniukas PlaÄ?iakelnis“ (2). 13.20 „Ogis ir tarakonai“ (36). 13.30 Animacinis f. „Snieguolė“. Rusija, 1969 m. 13.40 Animacinis f. „Sniego takeliais“. Rusija, 1963 m. 13.55 „Pavogtas gyvenimas“ (20) (N-7). 15.00 „MeilÄ— ir bausmė“ (52) (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. InformacinÄ— pokalbiĹł laida. VedÄ—jai Ĺ˝.VaĹĄkytÄ— ir P.SkuÄ?as. 17.30 24 valandos. SocialinÄ— aktualijĹł laida. VedÄ—jas G.LeĹĄkeviÄ?ius (N-7). 18.30 Ĺ˝inios. Kriminalai. 19.25 Spor tas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 penktadienis. VedÄ—jai U.SkonsmanaitÄ—, I.PuzaraitÄ—, T.AliĹĄauskas ir Ĺ˝.StakÄ—nas (N-7).

12.00 Nuoga tiesa. DebatĹł laida. VedÄ—ja R.JanutienÄ— (N-7). 13.00 Patriotai. Ĺ˝urnalistiniĹł tyrimĹł laida. VedÄ—ja R.JanutienÄ— (N-7). 14.00 Lietuva tiesiogiai. AktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ—ja D.Ĺ˝eimytÄ—. 14.35 TV parduotuvÄ—. 14.50 „Komisaras Megrė“ (N-7). 16.00, 17.00 Ĺ˝inios. 16.18, 17.18 Orai. 16.20 NamĹł daktaras. Sveikatinimo laida. VedÄ—jas gyd. G.ApanaviÄ?ius. 17.20 Dokumentinis serialas „Pavojingiausi pasaulio gyvĹŤnai“. DidĹžioji Britanija, 2009 m. 18.00 Repor teris. 18.47 Orai. 18.50 Premjera. TV serialas „Kai jos nelauki...“ (5) (N-7). 19.50 Kitoks pokalbis. PokalbiĹł laida. VedÄ—ja A.KilkuvienÄ— (N-7).

12.00 Kalbame ir rodome. PokalbiĹł laida (N-7). 13.00 TV serialas „Muchtaro sugrÄŻĹžimas“ (N-7) (kart.). 14.00 Pragaro vir tuvÄ—. RealybÄ—s ĹĄou (N-7). 15.00 TV serialas „NugalÄ—toja“ (33, 34). 16.00 TV serialas „ProkurorĹł patikrinimas“ (2) (N-7). 17.00 TV serialas „Muchtaro sugrÄŻĹžimas“ (N-7). 18.00 Ĺ˝inios. 18.25 TV serialas „ŠeimynÄ—lė“ (1, 2) (N-7). 19.30 AmerikietiĹĄkos imtynÄ—s (N-14).

20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 KultĹŤra. 21.05 Spor tas. 21.10 Orai. 21.15 Duokim garo! VedÄ—jai L.SungailienÄ— ir S.Kavaliauskas. Per pertraukÄ… – 22.00 Loterija „Perlas“. 23.15 TV serialas „Šnipai“ (31) (N-7). 0.15 TV serialas „Senis“ (119) (N-7). 1.25 Programos pabaiga.

20.30 „Karalius Ralfas“. Komedija. ReĹž. D.S.Wardas. Vaid. J.Goodmanas, P.O’Toole’as, J.Hur tas. JAV, 1991 m. (N-7). 22.45 „Namai namuÄ?iai“. Komedija. ReĹž. S.Harperis. Vaid. D.DeVito, K.Sagal, S.Stone. JAV, 2009 m. (N-14). 0.35 „Nepadori komedija“. Komedija. ReĹž. V.Offeras. Vaid. R.Schneideris, M.Rodriguez, A.Brody, L.Lohan. JAV, 2013 m. (N-14). 2.10 Programos pabaiga.

21.00 Mano vyras gali. TV Ĺžaidimas. VedÄ—jai R.VilkonÄ?ius ir R.AleksandroviÄ?ius (N-7). 22.15 „ŠirdĹžiĹł Ä—dikas“. RomantinÄ— komedija. ReĹž. G.Muccino. Vaid. G.Butleris, J.Biel, D.Quaidas, U.Thurman, C.Zeta-Jones. JAV, 2012 m. (N-7). 0.20 „Betmenas ir Robinas“. Fantastikos nuotykiĹł. ReĹž. J.Schumacheris. Vaid. A.Schwarzeneggeris, G.Clooney, U.Thurman. JAV, 1997 m. (N-7).

20.50 Pasaulis X. Laida apie parapsichologijÄ…. VedÄ—jas M.VaitiekĹŤnas (N-7). 21.50 Veiksmo klasika. „PranaĹĄas“. Veiksmo. ReĹž. F.O.Ray. Vaid. D. Wilsonas-The Dragon, A.Keithas. JAV, 1999 m. (N-14). 23.50 „VieniĹĄa vieta numir ti“. Kriminalinis veiksmo. ReĹž. J.Gilbey. Vaid. A.Newmanas, E.Spelleersas, M.George. DidĹžioji Britanija, 2011 m. (N-14). 1.55 Programos pabaiga.

21.30 „Nostradamas“. Veiksmo. ReĹž. T.Takacsas. Vaid. R.Estesas, D.Millbernas. JAV, Kanada, 2000 m. (N-14). 23.15 „DaĹžnis“. Fantastinis trileris. ReĹž. G.Hoblitas. Vaid. D.Quaidas, J.Caviezelis, Sh.Doyle’as. JAV, 2000 m. (N-14). 1.35 Bamba. Interaktyvusis ĹĄou suaugusiesiems (S).

ÂŚ

6.00, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 8.40 Labas rytas, Lietuva! 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ĺ˝inios. 6.34, 8.03 Orai. 6.50 Eksper tas. 7.05, 7.35, 8.35 Orai, spor tas. 9.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.). 10.00 „Miestelio ligoninė“ (8/12). 11.00 NATO ParlamentinÄ—s AsamblÄ—jos pavasario sesijos dalyviĹł spaudos konferencija. TiesioginÄ— transliacija. 11.30 Specialus tyrimas (kart.).

ÂŚ

Ă&#x;PJHJXĂ?zVG

'INĂ&#x;jAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;TIKĂ&#x;DwLĂ&#x;VAIĂ&#x;KĂ‹Ă&#x;MIEĂ&#x;GO

&=HWD-RQHVKHURMz'HQLVzQXVLWDLNzÂ’Ă?DYĂ˜IXWERORWUHQHUÂ’'Ă?RUGĂ?j *%XWOHULV 

6IĂ&#x;LIOĂ&#x;KwSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;Ă€AVIOSĂ&#x;VIEĂ&#x;NIĂ&#x;¸wS *UDĂ?LRMLYHOVLHWz&DWKHULQH=HWD-RQHVVXYLOLRMRUDX PHQLQJjMÂ’Ă…NRWj*HUDUGj%XWOHUÂ’"7DLSWDLWLHVDWLN WDLMĂ˜URPDQDVUXWXOLRMDVLQHWLNURYzMHEHWILOPH AktorÄ—s C.Zetos-Jones vaidinama DenisÄ— italĹł reĹžisieriaus Gabriele Muccino romantinÄ—je komedijoje „ŠirdĹžiĹł Ä—dikas“ nusitaiko ÄŻ vaikĹł futbolo trenerÄŻ, buvusÄŻ ĹĄaunĹł, dabar kiek apipeĹĄiotÄ… sportininkÄ… DĹžordŞą (G.Butleris). Kadaise buvÄ™s garsus futbolininkas DĹžordĹžas bando iĹĄtaisyti praeities klaidas treniruodamas savo sĹŤnaus futbolo komandÄ…. Taip jis tikisi prisigerinti ne tik sĹŤnui, bet ir buvusiai Ĺžmonai Steisei (Jessica Biel). Jis siekia susigrÄ…Ĺžinti tiek sĹŤnaus Liujiso, tiek jo motinos pasitikÄ—jimÄ…. SteisÄ— suvokia, jog auganÄ?iam sĹŤnui

reikia tÄ—vo, ir neprieĹĄtarauja, kad juodu daugiau laiko praleistĹł drauge. Bet grÄŻĹžti ÄŻ doros keliÄ… DĹžordĹžui neleidĹžia kaimynystÄ—je gyvenanÄ?ios Ĺžavios vieniĹĄos motinos. IĹĄvydusios gana padoriai atrodantÄŻ laisvÄ… vyrÄ…, jos puola urmu. Judy Greer herojÄ— BarbÄ— – kibi ir mÄ—gstanti paverkĹĄlenti iĹĄsiskyrusi moteris. Umos Thurman Pati – nuobodĹžiaujanti namĹł ĹĄeimininkÄ—. O C.Zetos-Jones DenisÄ— – intrigantÄ—, turinti itin maloniĹł pasiĹŤlymĹł. â– /1.YDO

LietuvÄ—s ir ketveriais metais vyresnio brito ĹĄeimoje kultĹŤriniĹł skirtumĹł, prie kuriĹł reikia derintis, – ne vienas. Jeigu Beatos ir Tomo NicholsonĹł vaikus – ĹĄeĹĄiametÄŻ JurgÄŻ George’ą ir 7-eriĹł IsabellÄ… MeilÄ™ auklÄ—tĹł tik tÄ—vas, jie, ko gero, septintÄ… valandÄ… vakaro jau turÄ—tĹł miegoti. Jeigu auklÄ—jimu uĹžsiimtĹł vien Beata, vaikai greiÄ?iausiai ĹĄÄ—ltĹł iki vidurnakÄ?io. Tai – ne vienintelis energija trykĹĄtanÄ?ios Beatos ir santĹŤriojo Tomo skirtumas. Vis dÄ—lto jie jau 12 metĹł yra kartu. DeĹĄimtmetÄŻ Londone pragyvenusi ĹĄeima prieĹĄ metus persikraustÄ— ÄŻ LietuvÄ…. Apie santykius su vyru, kulinarijÄ… bei savo silpnybes B.Nicholson pasakojo „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Kitoks pokalbis“. JÄ… kalbino ĹžurnalistÄ— AuĹĄra KilkuvienÄ—.

9Ă‚mLDYLQVNRQXRWU

ĂŒXUQDOLVWzVLUSRSXOLDULĂ˜ NXOLQDULMRVNQ\JĂ˜DX WRUzV%HDWRV1LFKROVRQ P LUMRVY\UR7RPR Ă…HLPRMHDUĂ…LĂ˜JLQmĂ˜QH EĂ‘QDĂ„$Ă…HVXODQNVWLR MLVODELDXXĂ?VLVS\UÂ?V³¹ SULVLSDĂ?Â’VWDPRWHULV

%1LFKROVRQ VXY\UX7RPX SULHĂ…PHWXV LĂ…/RQGRQR SDUVLNUDXV WzJ\YHQWL Â’/LHWXYj

– Ar sunku gyventi su britu? – NepasakyÄ?iau, kad britai yra kokia nors iĹĄskirtinÄ— tauta. Tiesa, mano vyras labai grieĹžtai auklÄ—ja vaikus. AĹĄ galiu leisti vaikams neiti laiku miegoti, taÄ?iau Tomas to nepakenÄ?ia. – Ar ilgai gludinote kampus ĹĄeimoje? – NeturÄ—jome vienas kitam nuolaidĹžiauti ir gludinti charakteriĹł. AĹĄ esu lanksti, o jis labiau uĹžsispyrÄ™s. Bet dÄ—l to dideliĹł bÄ—dĹł neturiu. Dabar, kai Tomas Lietuvoje uĹžsiima savo veikla, daĹžniau ĹĄnekamÄ—s apie darbus. Nevengiu ÄŻsikiĹĄti ir pakomentuoti. – Kraustytis ÄŻ LietuvÄ… sugalvojo jĹŤsĹł vyras?

– Jis buvo kibirkĹĄtis, kuri leido uĹžsiliepsnoti ugniai. Nors visuomet norÄ—jau, kad mano vaikai gyventĹł Lietuvoje ir kalbÄ—tĹł lietuviĹĄkai, niekuomet neprimeÄ?iau savo nuomonÄ—s vyrui. Ĺ is sprendimas atsirado natĹŤraliai. KartÄ… ĹĄventÄ—me mano anytos, gyvenanÄ?ios RytĹł Anglijoje, gimtadienÄŻ ir svarstÄ—me, kad reikÄ—tĹł persikelti iĹĄ Londono arÄ?iau jos. Pasvajodavau apie didelÄŻ angliĹĄkÄ… sodÄ…, kuris suptĹł namÄ… iĹĄ visĹł pusiĹł. Ä–miau ÄŻsivaizduoti, kaip paraĹĄysiu knygÄ… ar filmuosiu laidÄ… Anglijos kaime. Bet vaĹžiuojant iĹĄ Tomo mamos ÄŻ LondonÄ… netikÄ—tai iĹĄgirdau: „Esu pasiruoĹĄÄ™s kraustytis ÄŻ LietuvÄ….“ NegalÄ—jau patikÄ—ti. â–  Ă„/LHWXYRVU\WRÂł79YDO


KRA¸TOĂ&#x;Ă€INIOS

0AAUGĂ&#x;LIAMSĂ&#x;I¸Ă&#x;GELĂ&#x;BwĂ&#x;JOĂ&#x;GYĂ&#x;VYĂ&#x;BŠ 7DLNDGĂŒHLPHOLR 3DNUXRMRU JLPQD]LMRVGHĂ…LP WRNDVPHWĂ˜.ODXGLMXV/LWYLQVNDVLĂ…JHOEzMRGX VNÂ?VWDQmLXVYDLNXVQLHNDVQHEĂ‘WĂ˜LUVXĂ?LQRMÂ?V MHLJXYDLNLQDVQHEĂ‘WĂ˜SUDVLWDUÂ?VVDYRPRmLXWHL R i Ä? a r d a s V I T K US LR korespondentas

Apie tragedija vos nesibaigusias dviejĹł penktokĹł – dvylikameÄ?io Skaidriaus T. ir vienuolikameÄ?io ArtĹŤro G. – maudynes ir berniukus iĹĄgelbÄ—jusÄŻ K.LitvinskÄ… Ĺ˝eimelio gimnazijos pedagogai suĹžinojo po ÄŻvykio praÄ—jus kelioms dienoms. Kuklus vaikinas apie tai, kad iĹĄgelbÄ—jo du skÄ™stanÄ?ius paauglius, prasitarÄ— tik moÄ?iutei. Penktoje klasÄ—je besimokantys Skaidrius T. ir ArtĹŤras G. iĹĄsimaudyti uĹž miestelio esanÄ?iame tvenkinyje nutarÄ— praÄ—jusio penktadienio popietÄ™. Pasibaigus pamokoms paaugliams dar kelias valandas reikÄ—jo laukti autobuso, todÄ—l jie ĹĄÄŻ laikÄ… skyrÄ— maudynÄ—ms. Pirmasis ÄŻ vandenÄŻ ÄŻbrido ArtĹŤras. Kiek paplaukÄ™s berniukas pasidĹžiaugÄ—, kad vanduo labai ĹĄiltas.

.RONDVQHĂ?LQRPDNRGzOPHUJDLWzQHVXYDOGzGYLUDmLRLUDWVLGĂ‘UzSRUDWDLV

3UĂ&#x;VAĂ&#x;Ă€IĂ&#x;NwĂ&#x;JOĂ&#x;DVIĂ&#x;RAĂ&#x;TIĂ&#x;NINĂ&#x;KŠ

Ge no vai tÄ— R A FA NAV I ÄŒIE N Ä– LR korespondentÄ—

NelaimÄ— ÄŻvyko vakar Alytaus pakraĹĄtyje, J.BasanaviÄ?iaus gatvÄ—s pabaigoje, 16 valandÄ… 15 minuÄ?iĹł. IĹĄ DainĹł slÄ—nio paskui trenerÄ™ GintarÄ™ PetraĹĄkienÄ™ vorele siauru keliu dviraÄ?iais riedÄ—jusios dvi mergaitÄ—s pasivijo lÄ—tai vaĹžiuojantÄŻ sunkveĹžimÄŻ, grÄŻĹžtan-

tÄŻ nuo statomo pÄ—sÄ?iĹł jĹł ir dviratininkĹł tilto per NemunÄ…. Jo vairuotojas tikino per veidrodÄ—lÄŻ matÄ™s trijulÄ™ ir pasitraukÄ™s ÄŻ kelkraĹĄtÄŻ. TrenerÄ— su viena mergaite sunkveĹžimÄŻ aplenkÄ—, o kas atsitiko antrajai – neĹžinia. Vairuotojas tik per veidrodÄ—lÄŻ iĹĄvydo, kaip dviratininkÄ— atsidĹŤrÄ— po ratais. Policijos pareigĹŤnai aiĹĄkinasi, kas atsitiko ĹĄiai mergaitei ir kodÄ—l ji nesuvaldÄ— dviraÄ?io. Ĺ oko iĹĄtikta trenerÄ— kurÄŻ laikÄ… net neprisiminÄ— Ĺžuvusiosios pavardÄ—s. Vairuotojas buvo blaivus. AtskubÄ—jusi greitoji medicinos pagalba maĹžajai dviratininkei niekuo nebegalÄ—jo padÄ—ti. Ji Ĺžuvo iĹĄ karto. Sporto ir rekreacijos centro vadovai skubiai suĹĄaukÄ— pasitarimÄ…, kad iĹĄsiaiĹĄkintĹł, ar treniruotÄ— vyko laikantis visĹł saugumo priemoniĹł. ÄŽ pasitarimÄ… rado jÄ—gĹł atvykti ir trenerÄ—.

Ge novaitÄ— RA FA NAVIÄŒIE NÄ– LR korespondentÄ—

,Ă…9RNLHWLMRVDWY \NXVLHPVNDULDPVWYDUN\WLNDSLQHVSDGzMRLUOLHWXYLDL

Mergalaukio vokieÄ?iĹł kariĹł kapinÄ—se netoli Simno amĹžinojo poilsio atgulÄ™ daugiau kaip ĹĄimtas Pirmajame pasauliniame kare ĹžuvusiĹł kariĹł. ÄŒia palaidotas ir Ĺžymaus raĹĄytojo ir poeto Walterio Flexo romano „Klajoklis tarp dviejĹł pasauliĹłâ€œ pagrindinio herojaus prototipu tapÄ™s jo draugas leitenantas Ernstas Wurche.

Visi labai aktyvĹŤs, mielai dalyvavo renginiuose, kartu rengÄ—me iĹĄvykas, drauge stebÄ—davome krepĹĄinio rungtynes. Jiems buvau vyresnioji draugÄ—, kuri, norÄ—dama klasÄ™ suvaldyti, turÄ—davo ir riktelÄ—ti“, – pasakojo A.Ĺ Ä?iukienÄ—. Paklausus, kaip vaikinams sekÄ—si gyventi ir bendrauti tik vyriĹĄkoje kompanijoje, visi klasÄ—s draugai kone vienu balsu atĹĄovÄ—: „Šauniai!“ Patys vaikinai tikina merginĹł per daug nepasigedÄ™. Per pamokas niekas neblaĹĄkÄ—, o kuriems labai reikÄ—jo, per pertraukas kitose klasÄ—se merginĹł pasiĹžvalgydavo.

BuvÄ™s kariuomenÄ—s dvasininkas ĹĄiose apylinkÄ—se Ĺžuvo 1915 metais. Lietuvos ir Vokietijos kariams tvarkyti ĹĄias kapines padÄ—jo ir „Simno komunalinis ĹŤkis“ bei vietos moksleiviai. Buvo iĹĄkirsti nudĹžiĹŤvÄ™ krĹŤmai, medĹžiai, suĹžels nauja veja.

DÄ—l advokato Aniceto Antano KARALEVIÄŒIAUS mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame jo ĹĄeimÄ… ir ar timuosius.

90RFNXYLHQzVQXRWU

Lietuvos advokatĹŤra

Atstatyti iĹĄvirtÄ™ antkapiai, atnaujintas kapines juosiantis pylimas, jĹł centre ant ĹĄimtameÄ?io fundamento stovintis medinis kryĹžius, taip pat varteliai. Ĺ ios iĹĄ 260 Lietuvoje esanÄ?iĹł vokieÄ?iĹł kariĹł kapiniĹł atnaujintos Vokietijos kariĹł globos tautinÄ—s sÄ… jungos iniciatyva.

SkaudĹžiÄ… netek ties ir liĹŤdesio valandÄ… dÄ—l mylimos mamy tÄ—s mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos ďŹ lialo darbuotojÄ… GalinÄ… Atminis. AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos ďŹ lialo kolektyvas

Netek ties valandÄ… nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame ar timuosius dÄ—l Vy tauto PROKOPAVIÄŒIAUS mir ties. Migracijos depar tamento prie Vidaus reikalĹł ministerijos kolektyvas

Netek ties ir liĹŤdesio valandÄ… nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame Ĺ eimos medicinos ir vidaus ligĹł skyriaus bendruomenÄ—s slaugy tojÄ… VandÄ… BaranovskÄ… dÄ—l vyro mir ties. VieĹĄosios ÄŻstaigos Ĺ eĹĄkinÄ—s poliklinikos administracija, Ĺ eimos medicinos ir vidaus ligĹł skyriaus darbuotojai

$Ă‚mLXNLHQHLWHNRQHPHQNDVLĂ…Ă…Ă‘NLV¹’J\YHQLPjSDO\GzWLYDLNLQĂ˜NODVÂ?

augina teta ir moÄ?iutÄ—. SuĹžinojusi apie Klaudijaus poelgÄŻ nenustebau – to iĹĄ jo ir buvo galima tikÄ—tis“, – sakÄ— K.Litvinsko auklÄ—toja, Ĺ˝eimelio mokyklos direktorÄ—s pavaduotoja Laima AlmonaitienÄ—. K.Litvinsko poelgis buvo prisimintas ir per vakar Ĺ˝eimelio gimnazijoje surengtÄ… Paskutinio skambuÄ?io ĹĄventÄ™. DidvyriĹĄkai pasielgusiam vaikinui gimnazijos direktorÄ— ÄŻteikÄ— padÄ—kos raĹĄtÄ… uĹž drÄ…sÄ… ir ryĹžtÄ….

0HUJDODXNLRNDLPH $O\WDXVU GYLVDYDLWHV $O\WDXVGLGĂ?LRVLRVNX QLJDLNĂ…WLHQzV%LUXWzV XORQĂ˜EDWDOLRQRNDULDL SDGzMRDWY\NXVLHPVLĂ… 9RNLHWLMRVNDULDPVWYDU N\WLWzY\QDLQLĂ˜NDSXV

Ă‚LjVDYDLWÂ?JLPQD]LMRVHDELWXULHQWDPVQXDLGzMRSD VNXWLQLVVNDPEXWLV,Ă…VNLUWLQÂ?NODVÂ?LĂ…OHLGR.zGDLQLĂ˜ Ă„$WĂ?DO\QRÂłJLPQD]LMD–MRMHPRNzVLYLHQYDLNLQDL

„AtĹžalyno“ gimnazijos septyniose klasÄ—se mokÄ—si 165 abiturientai. TaÄ?iau mokytojos AuĹĄros Ĺ Ä?iukienÄ—s klasÄ— buvo labai neÄŻprasta – 24 vaikinai ir nÄ— vienos merginos. „Taip jau nutiko, kad mĹŤsĹł klasÄ™ sudarÄ— matematikÄ… ir fizikÄ… pasirinkÄ™ vaikinai. Kai prieĹĄ ketverius metus pamaÄ?iau klasÄ—s sÄ…raĹĄÄ…, susigriebiau uĹž galvos – vien vaikinai. Supratau, jog laukia didelis iĹĄĹĄĹŤkis. Dabar galiu pasakyti, kad kartu puikiai praleidome laikÄ….

./LWYLQVNDVQHGYHMRGDPDVĂ…RNRÂ’ YDQGHQÂ’NDGLĂ…JHOEzWĂ˜SDDXJOLXV

+AĂ&#x;PIĂ&#x;NwĂ&#x;SEĂ&#x;TRIĂ&#x;Ă„SwĂ&#x;VOĂ&#x;KIEĂ&#x;jIĂ‹Ă&#x;KAĂ&#x;RIAI

0AĂ&#x;MOĂ&#x;KOSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;BEĂ&#x;MERĂ&#x;GIĂ&#x;NĂ‹ V i l i ja MO C K U V I E N Ä–

Paskui draugÄ… ÄŻ vandenÄŻ ÄŻĹĄokÄ™s Skaidrius staiga pajuto, kad nesiekia kojomis dugno, ir Ä—mÄ— skÄ™sti. Tai po vandeniu panyranÄ?iam, tai vÄ—l iĹĄkylanÄ?iam draugui bandÄ— padÄ—ti plaukti mokantis ArtĹŤras. Jis suÄ?iupÄ™s uĹž kojos draugÄ… traukÄ— ÄŻ krantÄ…. TaÄ?iau panikos apimtas Skaidrius sugriebÄ— savo gelbÄ—tojÄ… uĹž kaklo ir skÄ™sti Ä—mÄ— abu. Eidamas pro ĹĄalÄŻ skÄ™stanÄ?iĹłjĹł pagalbos ĹĄauksmÄ… iĹĄgirdo K.Litvinskas. Vaikinas net nenusivilkÄ™s drabuĹžiĹł ĹĄoko ÄŻ vandenÄŻ, apiplaukÄ— abu nelaimÄ—lius iĹĄ uĹž nugaros ir iĹĄstĹŤmÄ— juos ÄŻ krantÄ…. IĹĄ vandens iĹĄtraukti paaugliai springo vandeniu, vienas berniukas po ĹĄio ÄŻvykio kelias dienas karĹĄÄ?iavo ir nelankÄ— mokyklos. „Klaudijus tikrai nÄ—ra drovus jaunuolis – jis turi daug draugĹł, mÄ—gsta sportuoti, gerai ĹžaidĹžia krepĹĄinÄŻ. Vaikino mama yra mirusi, jÄŻ

=Ă‚LOLQVNRQXRWU

$O\WXMH'DLQĂ˜VOzQ\MH WUHQLUXRWzVPHWXSDVNXL WUHQHUÂ?LUEHQGUDDPĂ?Â? GUDXJÂ?YDĂ?LDYXVLYLH QXROLNDPHWzGYLUDWLQLQ NzSDWHNRSROHQNLDPR VXQNYHĂ?LPLRJDOLQLDLV UDWDLVLULĂ…NDUWRĂ?XYR

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

/$OPRQDLWLHQzVQXRWU

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

/%DOXLNRQLHQzVQXRWU

POLITIKA

SkaudĹžiÄ… netek ties valandÄ… dÄ—l Ĺžmonos mir ties uĹžjauÄ?iame ValerijĹł LapajevÄ… ir jo ĹĄeimÄ…. VSDFV KariniĹł ir joms prilygintĹł struktĹŤrĹł skyriaus kolektyvas


KLASIFIKUOTIĂ&#x;SKELBIMAI

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x; !UTOĂ&#x;MOĂ&#x;BIĂ&#x;LIAI REMONTUOJA

REKLAMA

'YĂ&#x;VĂ„Ă&#x;NAI Ă&#x;GYĂ&#x;VĂ„Ă&#x;NĂ‹Ă&#x; wDAĂ&#x;LAS

PRANEĹ IMAS APIE REORGANIZAVIMÄ„

PARDUODA Kaune remontuoja, perdirba automobiliĹł ĹĄildymo ir auĹĄinimo sistemas, ÄŽvairĹŤs gyvĹŤnai plauna variklius ir dugnÄ…. V.KrÄ—vÄ—s pr. ÄŽvairiĹł ĹžuvĹł mailiĹł ÄŻĹžuvinti ir vandens 118B-6, Kaunas, tel. 8 604 16 842. augalus. Pristatome. www.mailius.info, tel. 8 679 33 222.

+IĂ&#x;TOSĂ&#x;TRANSĂ&#x;PORĂ&#x;TOĂ&#x; PRIEĂ&#x;MOĂ&#x;NwS

ÂŒRANĂ&#x;GA

PARDUODA

Autobusai

PARDUODA

PramonÄ—s

PanevėŞio kolegija skelbia aukcioną 19 sėdimų, 4 stovimų vietų, 1998 m. gamybos automobilio IVECO 35–10 pardavimui. Variklio darbinis tōris –2800 cm3, dyzelinas. Pradinė pardavimo kaina – 2000 Lt su PVM. Aukcionas vyks 2014 birŞelio 16 d. 10 val. adresu: 122 kab., Laisvės a. 23, PanevėŞys. Automobilį galima apŞiōrėti 2014 m. birŞelio 9–11 dienomis 8–17 val. adresu: Laisvės a. 23, PanevėŞys. Aukciono dalyvių registracija 2014 birŞelio 12 d. 10–12 val. adresu: 221 kab., Laisvės a. 23, PanevėŞys. Minimalus kainos didinimo intervalas – 100 Lt. Atsiskaitymas pervedimu per 10 kalendorinių dienų po laimėtojo paskelbimo. Aukciono dalyvio ir Şiōrovo bilieto kaina – 10 Lt. Kontaktinis asmuo: Gintautas Dalmantas, ōkio valdymo ir aprōpinimo skyriaus vadovas, tel. (8 45) 46 77 21, 8 607 96 148.

ÂżEĂ&#x;Mw Ă&#x;SKLYĂ&#x;PAI

Naudota Parduoda sukomplektuotą garo katilinę (naťumas – 550 kg/val., kuras – gamtinės dujos, dirbusi tik 3 mėn.). Kaina – 75000 Lt. Tel. 8 687 71 200.

+IĂ&#x;TOSĂ&#x;PREĂ&#x;KwS PERKA

ÄŽMONÄ– NUOLAT NERIBOTAIS KIEKIAIS PERKA PLASTIKO LAUŽĄ (PLÄ–VELĘ, DÄ–Ĺ˝ES, RITES, VAMZDĹ˝IUS IR KT.). TEL. 8 670 19 439.

3IĂ&#x;Ă„LOĂ&#x;DARĂ&#x;Bg NUOLATINIS DARBAS

Vairuotojams DarbÄ… patyrusiam vairuotojui (CE kat.) VakarĹł Europoje (nÄ—ra keitimĹł mikroautobusais). ÄŽ RusijÄ… nevaĹžiuojame. Geras, laiku mokamas atlyginimas. Tel. 8 698 06 252.

0ASĂ&#x;LAUĂ&#x;GOS

PERKA ATSTOVAVIMAS

BuhalterinÄ—s apskaitos paslaugos. Teikiame deklaracijas, sudarome balansÄ…. Tel. 8 603 66 103, 8 602 53 109.

PA S KO L O S BRANGIAUSIAI LIETUVOJE PERKAME MIĹ KUS SU Ĺ˝EME ARBA IĹ SIKIRSTI ir Ĺ˝EMĘ Ĺ˝EMDIRBYSTEI. Tel. 8 615 33 777.

nuo 5000 Lt iki 220 000 Lt

su nekilnojamojo turto ÄŻkeitimu. Vilniuje, Kaune, KlaipÄ—doje, Ĺ iauliuose, Palangoje. Tel. +370 618 61 111.

info@kreditogarantas.lt

KONSULTACIJOS

"UĂ&#x;TAI PARDUODA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Kretingos rajono sodininkĹł bendrija „Medvalakis“ (ÄŻm. kodas 191157998) informuoja 2014-05-24 s/b nariĹł susirinkimas neÄŻvyko dÄ—l kvorumo trĹŤkumo (1/2 nariĹł), todÄ—l birĹželio 14 d. 11 val. VydmantĹł kultĹŤros namuose, AtĹžalyno g. 4., ĹĄaukiamas pakartotinis Bendrijos nariĹł susirinkimas pagal neÄŻvykusio susirinkimo darbotvarkÄ™: 1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsĹł skaiÄ?iavimo komisijos rinkimas. 2. 2013 m. IV ketv.–2014 m. I ketv. valdybos ataskaitos tvirtinimas. 3. 2013 m. IV ketv.–2014 m. I ketv. pajamĹł/iĹĄlaidĹł ataskaitos tvirtinimas. 4. Naujos redakcijos ÄŻstatĹł, vidaus tvarkos taisykliĹł tvirtinimas. Valdybos darbo reglamento tvirtinimas. 5. 2014 m. II–IV ketv. sÄ…matos tvirtinimas. Nario, ne nario, aplinkos tvarkymo mokesÄ?iĹł 2014 m. tvirtinimas. 6. Dalyvavimas ES remiamuose infrastruktĹŤros, ekologijos, kultĹŤriniuose ir kt. projektuose kartu su ParąŞės kaimo bendruomene „Medvalakis“. 7. DÄ—l Palangos aplinkkelio problemĹł, dÄ—l naujĹł sklypĹł formavimo, nariĹł praĹĄymai ir kiti klausimai. Su sprendimĹł projektais galima susipaĹžinti telefonu iĹĄ anksto suderinus susitikimo laikÄ…. Valdybos pirmininkas, tel. 8 621 34 473, sbmedvalakis@gmail.com Susirinkimo organizavimo iniciatorius s/b „Medvalakis“ valdyba. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. geguŞės 9 d. nutartimi iĹĄkÄ—lÄ— bankroto bylÄ… UAB „Z47“ (ÄŻmonÄ—s kodas 300657554). Teismo nutartis ÄŻsiteisÄ—jo 2014 m. geguŞės 20 d. Administratoriumi paskirta UAB „Valeksa“. Administratorius priima kreditoriĹł pretenzijas iki 2014 m. birĹželio 30 d. adresu: UAB „Valeksa“, A. JakĹĄto g. 5, faks. (8 5) 2619653, el. paĹĄtas: admin@valeksa.lt PraneĹĄame, kad remiantis LR ÄŽBÄŽ 11 str. 3 d. 3 p., sutartys, sudarytos su UAB „Z47“ iki bankroto bylos iĹĄkÄ—limo, yra nutraukiamos ir nuo nutarties dÄ—l bankroto bylos iĹĄkÄ—limo ÄŻsiteisÄ—jimo dienos tokiĹł sutarÄ?iĹł sÄ…lygos nevykdomos, iĹĄskyrus iĹĄimtis, nurodomas atskiru praneĹĄimu atitinkamam kontrahentui.

Informuojame, kad yra parengtos Aljanso AIBÄ–, UAB, ir AibÄ—s vaistinÄ—, UAB, reorganizavimo sÄ…lygos, pagal kurias: 1. Reorganizuojama ir dalyvaujanti reorganizavime bendrovÄ—s: 1.1. Aljansas AIBÄ–, UAB, – reorganizavime dalyvaujanti bendrovÄ— (visas pavadinimas – Aljansas AIBÄ–, UAB; teisinÄ— forma – uĹždaroji akcinÄ— bendrovÄ—; buveinÄ— – Vilniaus m. sav., Vilniaus m., L.Zamenhofo g. 5; juridinio asmens kodas – 302426208; pridÄ—tinÄ—s vertÄ—s mokesÄ?io mokÄ—tojo kodas – LT100006181311; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinÄŻ asmenÄŻ – Lietuvos Respublikos juridiniĹł asmenĹł registras (valstybÄ—s ÄŻmonÄ—s RegistrĹł centro Vilniaus ďŹ lialas); ÄŻstatinis kapitalas – 500 000 Lt (penki ĹĄimtai tĹŤkstanÄ?iĹł litĹł); apmokÄ—to ÄŻstatinio kapitalo dydis – 500 000 Lt (penki ĹĄimtai tĹŤkstanÄ?iĹł litĹł). 1.2. AibÄ—s vaistinÄ—, UAB, – reorganizuojama bendrovÄ— (visas pavadinimas – AibÄ—s vaistinÄ—, UAB; teisinÄ— forma – uĹždaroji akcinÄ— bendrovÄ—; buveinÄ— – Vilniaus m. sav., Vilniaus m., L.Zamenhofo g. 5; juridinio asmens kodas – 302684571; pridÄ—tinÄ—s vertÄ—s mokesÄ?io mokÄ—tojo kodas – LT100006505614; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinÄŻ asmenÄŻ – Lietuvos Respublikos juridiniĹł asmenĹł registras (valstybÄ—s ÄŻmonÄ—s RegistrĹł centro Vilniaus ďŹ lialas); ÄŻstatinis kapitalas – 50 000 Lt (penkiasdeĹĄimt tĹŤkstanÄ?iĹł litĹł); apmokÄ—to ÄŻstatinio kapitalo dydis – 50 000 Lt (penkiasdeĹĄimt tĹŤkstanÄ?iĹł litĹł). 2. Reorganizavimo bĹŤdas – prijungimas. Reorganizavimo sÄ…lygĹł pagrindu Aljansas AIBÄ–, UAB, ir AibÄ—s vaistinÄ—, UAB, yra reorganizuojamos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalÄŻ prijungimo bĹŤdu, prijungiant AibÄ—s vaistinÄ—, UAB, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklÄ… kaip juridinis asmuo, prie Aljanso AIBÄ–, UAB, kuri po reorganizavimo tÄ™s savo veiklÄ…. 3. Po reorganizavimo veiksianti Aljansas AIBÄ–, UAB, perima AibÄ—s vaistinÄ—, UAB, turtÄ…, teises ir pareigas reorganizavimo sÄ…lygose nustatyta tvarka ir terminais, pagal perdavimo–priÄ—mimo aktÄ…. AibÄ—s vaistinÄ—, UAB, turtas, teisÄ—s ir pareigos perduodamos Aljansui AIBÄ–, UAB, nuo perdavimo–priÄ—mimo akto ÄŻsigaliojimo momento ir nuo to momento bus laikomos Aljanso AIBÄ–, UAB, turtu, teisÄ—mis ir pareigomis. Po reorganizavimo veiksianti Aljansas AIBÄ–, UAB, perima AibÄ—s vaistinÄ—, UAB, teises ir pareigas pagal sandorius nuo dalyvaujanÄ?ios reorganizavime Aljansas AIBÄ–, UAB, pakeistĹł ÄŻstatĹł ÄŻregistravimo Lietuvos Respublikos juridiniĹł asmenĹł registre kito mÄ—nesio pirmos dienos. 4. Su reorganizavimo sÄ…lygomis ir visais kitais dokumentais, pateikiamais vieĹĄai susipaĹžinti pagal LR akciniĹł bendroviĹł ÄŻstatymo 65 str. 2 d., galima susipaĹžinti darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val. Aljansas AibÄ—, UAB, patalpose, adresas: L.Zamenhofo g. 5, Vilnius. PanevÄ—Ĺžio r. ŽŪB „AtĹžalynas“ valdybos sprendimu 2014-06-10 11 val. ĹĄaukiamas neeilinis visuotinis bendrovÄ—s nariĹł susirinkimas, kuris vyks bendrovÄ—s bĹŤstinÄ—je PerekĹĄliĹł k., PanevÄ—Ĺžio r. BendrovÄ—s nariai registruojami nuo 10.45 val. Susirinkimo darbotvarkÄ—: 1. DÄ—l bendrovÄ—s ÄŻstatĹł pakeitimo. 2. DÄ—l biologinio ir ilgalaikio turto pardavimo. 3. DÄ—l ilgalaikio turto ÄŻsigijimo. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Ĺ ilalÄ—s skyrius vieĹĄajame tiesioginiame aukcione parduoda tarnybinÄŻ automobilÄŻ „Ford Mondeo“ (spalva pilka, 2005 m., benzinas, 1798 cm3, 223331 km). Pardavimo kaina ir sÄ…lygos paskelbti tinklalapyje http://www.sodra.lt/lt/aukcionas InformacijÄ… teikia vyr. specialistas Darius Vasiliauskas, tel. (8 449) 77 100, 8 611 51 032. DINGĘ ANTSPAUDAI

PamestÄ… UAB „Lautera“ antspaudÄ… laikyti negaliojanÄ?iu.

Palanga Ďvairōs Palangos centre parduodami naujos statybos 1, 2, 3 kambarių bōstai su visiťka apdaila, dujiniu autonominiu ťildymu, ťildomomis grindimis. Yra nemokama automobilių vieta, garinė pirtis, biliardo, stalo teniso patalpos, vaikų Şaidimų kambarys, krepťinio aikťtelė. Bōstų kainos – nuo 115 000 Lt. Pagal poreikį galima sukomplektuoti baldus ir buitinę techniką. Tel. 8 618 04 267, www.malunovilos.lt

'YĂ&#x;VEĂ&#x;NAĂ&#x;MIEĂ&#x;JIĂ&#x;NAĂ&#x;MAI Ă&#x; GAĂ&#x;RAĂ&#x;Ă€AI PARDUODA

Vilnius Namai Parduoda NAUJĄ NAMĄ GRIGIŠKĖSE (ne soduose, 4 k., 92 m², visiťkai įrengtas, stotelė, eŞeras, parduotuvė). Kaina – 289 000 Lt. Tel. 8 682 00 245.

Paskolos nuo 3000 Lt per 1 val. visoje Lietuvoje, uĹžstatas - butas, namas. Konsultacijos. AUJAMA-CREDIT, tel. 8 600 69 691. KITOS PASLAUGOS

Trumpi ir malonĹŤs susitikimai. SimpatiĹĄka, liekna tamsiaplaukÄ— (40 m.). Vilnius, tel. 8 670 37 758 nuo 10 iki 18 val.

0RAĂ&#x;NEĂ&#x;¸IĂ&#x;MAI ÄŽVAIRĹŞS

2014 m. geguŞės 15 d. akcininkĹł susirinkimo sprendimu Nr. 2014/01 likviduojama UAB „Baltik-atom-servis“ (kodas 302298203, adresas VeteranĹł g. 8-19, LT-31134 Visaginas, LR). Papildoma informacija teikiama telefonu +370 682 62 056, el. paĹĄtas: gaarunas@gmail.com

3TAĂ&#x;TYĂ&#x;BOSĂ&#x;IRĂ&#x;REĂ&#x;MONĂ&#x;TOĂ&#x; PraneĹĄama, kad UAB „Tavo draudiDARĂ&#x;BAI mas“ (ÄŻ. k. 302818134) keiÄ?ia ÄŻmonÄ—s SIĹŞLO PASLAUGAS

pavadinimÄ… ÄŻ UAB „Trasspektras“.

UAB „Emasun“ (ÄŻ. k. 302836399) keiGriauna pastatus, mala statybines at- Ä?ia ÄŻmonÄ—s pavadinimÄ… ÄŻ „Kava“, 'EGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;¡,IETUVOSĂ&#x;RYTEŠĂ&#x;SPAUSDINTOĂ&#x;KRYĂ€IAĂ€ODĂ€IOĂ&#x;ATSAKYMAS liekas ir akmenis. Tel. 8 682 92 949. UAB. *DLG\VPDQÂ?VQHSDEDLG\V ÄŽvairĹŤs


0ALMIROSĂ&#x;HOROSKOPAS

LAISVALAIKIS Nors nepalankus metas tÄ™siasi, iki 14 val. 50 min. geras laikas, kai viskÄ… galima sutvarkyti geru ĹžodĹžiu arba per draugus, tarpininkus. RyĹĄiai, mokÄ—jimas bendrauti bus lemtingi dalykai. Beje, dabar laikas prisiminti ir vaikystÄ—s draugus – dÄ—l senĹł gerĹł prisiminimĹł bus kalnai verÄ?iami. Tai puikus laikas ieĹĄkoti reikalingos informacijos, sunkiai prieinamos literatĹŤros. AtidĹžiai klausykite ir kuo daugiau skaitykite, galbĹŤt ir be atrankos – netyÄ?ia, atsitiktinai pavyks aptikti itin ÄŻdomiĹł, intriguojamĹł dalykĹł. Iki 14 val. 50 min. tinka pasiraĹĄyti su-

!6)Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*HUDGLHQD Â’YDLULHPVUHLNDODPVWYDUN\WLEHQG UDXWLULQNWLLQIRUPDFLMjXĂ?PHJ]WLUHLND OLQJDVSDĂ?LQWLVÂąQHWLNGDO\NLQHV7DLUR PDQWLĂ…NDVPHWDVNDLQHWLNzWDLJDOLWHSD WLUWLQDXMXVMDXVPXV JDOEĂ‘WĂ?PRJXLNXUÂ’ VHQLDLSDĂ?Â’VWDWH 

tartis, atsakingus dokumentus (tik ne ilgalaikius). Ĺ iandien patartina daugiau dÄ—mesio skirti vaikams ir jĹł draugams, tai padÄ—s sustiprinti jĹŤsĹł ryĹĄius. Patartina namie uĹždegti ĹžvakÄ™, o vakare, saulei leidĹžiantis, su Ĺžvake apeiti namus, kad iĹĄvalytumÄ—te susikaupusiÄ… neigiamÄ… energijÄ…. DidesnÄ— nelaimingĹł atsitikimĹł kelyje, prekyvietÄ—se tikimybÄ—. Nerizikuokite vairuodami, saugokitÄ—s vagiĹł, taip pat neskubÄ—kite visko, kÄ… iĹĄgirsite, laikyti tiesa. Sapnai iĹĄ ketvirtadienio ÄŻ penktadienÄŻ pranaĹĄiĹĄki, gali iĹĄsipildyti per ilgÄ… lai-

ko tarpÄ… (net pusmetÄŻ). Puiku buvo sapnuoti grybus – sveikata, ĹžuvÄŻ – sÄ—kmÄ—, paukĹĄÄ?ius – gera Ĺžinia. TaÄ?iau jei sapne regÄ—jote ugnÄŻ – jums gresia pavojus, galima liga, blogai, jei plaukai slinko, matÄ—te gyvates, drakonus – nuostoliai, liga. Blogas Ĺženklas: sudauĹžyti stiklÄ… – vienatvÄ—, pamesti sagÄ… – liga, jei spyna sugestĹł, raktas sulĹŤĹžtĹł, apsiniaukÄ™s dangus. Geras Ĺženklas: daĹžnai nustebti, jei paukĹĄtis ant palangÄ—s nutĹŤptĹł, giedras rytmetys. Ĺ˝vilgsnis ÄŻ priekÄŻ: savaitgaliui neplanuokite nieko rizikingo.

,)Ă&#x;Ă 4!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;3DODQNLGLHQDÂą QHSUDOHLVNLWHJHURVSURJRVSDNHLV WLDSOLQNLQLĂ˜\SDmSDUWQHULĂ˜VXWXRNWLQLR QXRPRQzVDSLHVDYHLUSDNRUHJXRWLÂ’VL VHQzMXVLĂ˜NHEOLĂ˜VDQW\NLĂ˜*HUDSURJDDW QDXMLQWLQXWUĂ‘NXVÂ’GUDXJLĂ…NjU\Ă…Â’

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

Âľ!5Ă&#x;,93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*DOLWHÂ’J\WLSD WLNLPĂ˜VjMXQJLQLQNĂ˜Â’WDNLQJĂ˜JOR EzMĂ˜UzPzMĂ˜7DLJHUDGLHQDYLHĂ…LHPVVX VLWLNLPDPVGHU\ERPVÂ’YDLULHPVVXVLWDUL PDPV9HUWzWĂ˜GDXJLDXGzPHVLRVNLUWL WDPÂ’VSĂ‘GĂ?LXLNXUÂ’SDOLHNDMĂ‘VĂ˜NDOED PDQLHURVLUDLĂ…NXLĂ…YDL]GDJHULQWL

-%2Ă&#x;'%Ă&#x;,uĂ&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;3ULSDĂ?LQL *!5Ă&#x;4)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*HUĂ˜SRN\mLĂ˜ PHWDV3DODQNXVSUÂ?VWLÂ’YDLULDVIL QDQVLQHVSUREOHPDVWDLSSDWQXSLUNWL YHUWLQJĂ˜SUHVWLĂ?LQLĂ˜GDLNWĂ˜VDXDUWLPLH VLHPVLUQDPDPV

PRLĂ…DXNĂ…WLQLPRPHWDV9LVNDVNDV Ă…LDQGLHQÂ’Y\NVWDSVQDXGLQJDMĂ‘VĂ˜NDU MHUDL7LNUĂ˜NUHLSWLVÂ’YDGRY\EÂ?VXVYDUELX SDJHLGDYLPXDUSDVLĂ‘O\PX

/Âż)!Ă&#x;2!Ă&#x;')3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6SUÂ?VNLWH NDVGLHQHVSUREOHPDV.DGQXVLUD PLQWXPzWHEĂ‘WLQDSDĂ…DOLQWLVPXONLXVÂ’S UDVWXVNOLXYLQLXV7DLSXLNLGLHQDVXGzOLRWL VDYRNDVGLHQHVPLQWLVLUMDXVPXV

36!23Ă&#x;49+Ă&#x;,u3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;5HLNDODL $69Ă&#x;.)!)Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;3UREOH PRVLPVVSUÂ?VWLVRUHLNDODLSDNU\SV QDXGLQJDOLQNPH9LVGzOWRÂ’Y\NLĂ˜QHVNX ELQNLWHÂąWLNSRVDYDLWzVUHLNDODLSDMXGzV VSDUmLDX

6uĂ&#x;Âż93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;3DVLQDXGRNLWH

6!.Ă&#x;$%Ă&#x;.)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6zNPzVLPV GDXJzWLÂąDSOLQN\EzVSDOHQJYDNHL mLDVLMĂ‘VĂ˜QDXGDL9HUWDLPWLVVYDUELĂ˜UHL NDOĂ˜VSUÂ?VWLVXGzWLQJDVWLHNGDUERWLHN DVPHQLQLREHQGUDYLPRSUREOHPDV

3+/2Ă&#x;0)/Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;.HEOX PDLSUREOHPRVQHVLEDLJLDQHW DĂ…WUzMDRMXRVVSUÂ?VWLVHNDVLVXQNLDL/D ELDXVHNVLVWLHPVNXULĂ˜YHLNODVXVLMXVL VXNROHNW\YLQLDLVODLPzMLPDLV

Âż5Ă&#x;693Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;(VDWHP\OLPLLU YHUWLQDPLWDmLDXOLQNÂ?SDVWHEz WLLUVXUHLNĂ…PLQWLQHQXRĂ…LUGĂ˜Ă?DYzMLPjVL RNLHQRQRUVSDVWDEDVSULHNDLĂ…WXV-HLNDV QRUVQHSDY\NVDWLGzNLWHWDLU\WGLHQDL

VARNOĂ&#x;LESINYS

MXPVVLĂ‘ORPDSDJDOEDLUWDUSLQLQ NDYLPXRSDW\VSDVLVWHQNLWHOLNWLĂ…HĂ…zO\ MH*DOLPDVQHWLNzWDVVXVLĂ?DYzMLPDVVODS WDVIOLUWDV

NU\SVWDÂ’JHUDDWVLYHULDQDXMĂ˜JD OLP\ELĂ˜DUWzMDJHURVSHUPDLQRV%HWÂ’Y\ NLĂ˜QHVNXELQNLWHĂ‚LRVGLHQRVVXVLWLNLPDL SDVLĂ‘O\PDLJUHLWXODLNXWDSVQDXGLQJL7DL PHWDVNDLOHQJYDÂ’YHLNWLQHSDVLWLNzMLPj

SKELBIMAI ÄŽ „LIETUVOS RYTĄ“ PRIIMAMI: Redakcijos biuruose: VILNIUJE – Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3767, faksas 274 3799, el. p. spaudosskelbimai@lrytas.lt; KAUNE – LaisvÄ—s al. 7, tel. (8 37) 40 02 55; KLAIPÄ–DOJE – M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 13 81; Ĺ IAULIUOSE – Dvaro g. 73, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ–Ĺ˝YJE – Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 22; ALYTUJE – S.Dariaus ir S.GirÄ—no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ–JE – KÄ™stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; PALANGOJE – Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440; VILKAVIĹ KYJE – SodĹł g. 1, tel. (8 342) 20 849. Kitose tarnybose:

Ĺ ILALÄ–JE – J.BasanaviÄ?iaus g. 23, tel. (8 449) 51 421; ZARASUOSE – Vilniaus g. 16, tel. (8 385) 30 485. PRENUMERATA „Lietuvos rytą“ galima uĹžsisakyti redakcijos biuruose: VILNIUJE – Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3777; KAUNE – LaisvÄ—s al. 7, tel. (8 37) 40 02 66; KLAIPÄ–DOJE – M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 11 45; Ĺ IAULIUOSE – Dvaro g. 73, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ–Ĺ˝YJE – Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 20; ALYTUJE – S.Dariaus ir S.GirÄ—no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ–JE – KÄ™stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; KYBARTUOSE – J.BasanaviÄ?iaus g. 40, tel. (8 648) 73 429; PALANGOJE – Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440; VILKAVIĹ KYJE – SodĹł g. 1, tel. (8 342) 20 849.

DRUSKININKUOSE – Vilniaus al. 32, tel. (8 313) 55 123; KAIĹ IADORYSE – Gedimino g. 59-113, Kitose platinimo tarnybose: tel. (8 346) 51 378; ANYKĹ ÄŒIUOSE, BIRĹ˝UOSE, GARGĹ˝JONAVOJE – J.Ralio g. 12-44, DUOSE, JONAVOJE, KÄ–DAINIUOSE, tel. (8 349) 51 474; MOLÄ–TUOSE, TELĹ IUOSE, UKMERLAZDIJUOSE – SeinĹł g. 3, tel./faksas (8 318) 52 374; PRENUMERATOS KAINA 2014 METAMS KRETINGOJE – BirutÄ—s g. 11, „Lietuvos rytas“ tel. (8 445) 53 949; Gyventojams Juridiniams PRIENUOSE – J.BasanaviÄ?iaus g. 14, asmenims tel. (8 319) 60 180; 1 mÄ—n. 40,00 Lt 47,00 Lt PLUNGÄ–JE – J.Tumo-VaiĹžganto g. 27, 3 mÄ—n. 120,00 Lt 141,00 Lt tel. (8 448) 72 419; 6 mÄ—n. 235,00 Lt 265,00 Lt 449,00 Lt 499,00 Lt ROKIĹ KYJE – Taikos g. 5, tel. (8 458) 33 241; 12 mÄ—n.

GÄ–JE, UTENOJE, ZARASUOSE – UAB „Spaudos kelias“, tel. (8 528) 20 122, mob. 8 650 43 742; BIRĹ TONE – E.PetruĹĄauskienÄ—s SPA, tel. (8 319) 56 625; DRUSKININKUOSE – UAB „Drusvilma“, tel. (8 313) 51 075; ELEKTRÄ–NUOSE – UAB „Benrestas“, tel. (8 528) 39 200; IGNALINOJE – D.OrechovienÄ—, tel. 8 677 98 736; JURBARKE – UAB „Jurbarko laikas“, tel. (8 447) 72 323; UAB „ŠiauliĹł kraĹĄtas“: JONIĹ KYJE – tel. (8 687) 89 040, KELMÄ–JE – tel. (8 427) 54 381, PAKRUOJYJE – tel. (8 421) 61 704, KURĹ Ä–NUOSE – tel. (8 41) 58 57 61, NAUJOJOJE AKMENÄ–JE – tel. (8 425) 56 588, RADVILIĹ KYJE – tel. (8 422) 53 451; KAIĹ IADORYSE – UAB „Emduva“, tel. (8 346) 51 378; KRETINGOJE – UAB „Paslauga tau“, tel. (8 445) 53 949; KUPIĹ KYJE – L.BudrienÄ—, tel. 8 646 26 189; LAZDIJUOSE – K.MatuleviÄ?iaus IÄŽ „Ryto ĹžvaigĹždė“, tel. (8 318) 52 375; MAĹ˝EIKIUOSE – SodĹł g. 1-83, UAB „JĹŤros paĹĄtas“, tel. (8 443) 21 233, mob. 8 650 18 774;

„Lietuvos rytas“ be ĹĄeĹĄtadieniĹł Gyventojams Juridiniams asmenims 33,00 Lt 38,00 Lt 99,00 Lt 114,00 Lt 190,00 Lt 220,00 Lt 380,00 Lt 420,00 Lt

PASVALYJE – L.JaniselienÄ—, tel. 8 620 58 664; PLUNGÄ–JE – UAB PlungÄ—s paĹĄtas, tel. (8 448) 72 419; PRIENUOSE – R.PaulauskienÄ—s PÄŽ, tel. 8 685 30 867; RADVILIĹ KYJE – VĹĄÄŽ „UĹžbÄ—gtukė“, tel. 8 682 38 020; RASEINIUOSE – M.MaulienÄ—s IÄŽ, tel. (8 428) 51 337; ROKIĹ KYJE – V.Baranovskio ÄŽ „Baltma“, tel. (8 458) 33 241; Ĺ AKIUOSE – Vitas Kasiulaitis, tel. 8 612 97 522; Ĺ IAULIUOSE – UAB „Naujoji tvarka“, tel. (8 41) 50 07 10; Ĺ ILALÄ–JE – UAB „RitSpeda“, tel. (8 449) 51 421; Ĺ ILUTÄ–JE – UAB „Litera“, tel. (8 441) 75 474; Ĺ IRVINTOSE – Helena MarÄ?iauskienÄ—, tel. 8 603 18 288; TAURAGÄ–JE – Gedimino g. 8-58, UAB „JĹŤros paĹĄtas“, tel. (8 446) 54 433, mob. 8 650 18 770; TRAKUOSE – B. ir V.Vysockai, tel. 8 615 24 284. Prenumerata taip pat priimama internetu: http://prenum.lrytas.lt

„Lietuvos rytas“ tik antradieniais Gyventojams Juridiniams asmenims 13,00 Lt 14,50 Lt 39,00 Lt 43,50 Lt 78,00 Lt 87,00 Lt 156,00 Lt 174,00 Lt

„Lietuvos rytas“ tik ĹĄeĹĄtadieniais Gyventojams Juridiniams asmenims 15,00 Lt 16,50 Lt 45,00 Lt 49,50 Lt 90,00 Lt 99,00 Lt 180,00 Lt 198,00 Lt

,661 /HLGĂ?LDPDVQXRPHWĂ˜VDXVLRG !DĂ&#x;REĂ&#x;SAS*(',0,1235$9,/1,86 4EĂ&#x;LEĂ&#x;FOĂ&#x;NASĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;TEIĂ&#x;RAUĂ&#x;TI &AKĂ&#x;SAS%LĂ&#x;PGDLO\#OU\WDVOW ,EIĂ&#x;DwĂ&#x;JASXĂ?GDURMLDNFLQzEHQGURYz Ă„/LHWXYRVU\WDV´ 69Ă&#x;2)!5Ă&#x;3)!Ă&#x;3)3Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)53 *9DLQDXVNDV WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0)2Ă&#x;-)%*)Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) $%XGU\V/'DSNXV WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) )7HONVQ\V WHO *&LEDV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) $7HONVQLHQz WHO 5.DUPD]DLWz WHO 5*HUEXWDYLmLXV WHO 90LmLXOLV WHO 9'HNVQ\V WHO 96DOGĂ?LĂ‘QDV WHO /0LFNXWz WHO -3HNDUVNDLWz .DUDOLĂ‘QLHQz WHO  ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6!3 -/LWYLQDYLmLXV WHO ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6/Ă&#x;0!6!$5/4/*! -0\NRODLWLHQz WHO )Âľ,%)$u*!) 10LFLĂ‘QLHQz$Ă‚HSXUDLWLV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) 34),)34!) 9*HFHYLmLHQzĂŒ(.DQLXĂ…LHQz WHO 9.Ă…mHQDYLmLHQz59DĂ…NHOLHQz WHO -3HWUDXVNDLWz WHO 0OLITIĂ&#x;KA9%UXYHULV WHO 9%DUWDVHYLmLXV WHO 7,JQDWDYLmLXV WHO %KOĂ&#x;NOĂ&#x;MIĂ&#x;KA9'HNVQ\V WHO $0XUDXVNDLWz WHO 0-RNĂ‘EDLWLV WHO $6UzEDOLHQz WHO ,-XQmLHQz WHO 6-DUPDOLV WHO 0AĂ&#x;SAUĂ&#x;LIS96DOGĂ?LĂ‘QDV WHO *5DGDXVNDV WHO (%XLWNLHQz WHO 2.DFzQDLWz WHO 4EIĂ&#x;SwĂ&#x;SAUĂ&#x;GA)7HONVQ\V WHO 0.XL]LQDLWz WHO $/HNDYLmLXV WHO $.X]QHFRYDLWz WHO +ULTĂ„RA5*HUEXWDYLmLXV WHO $$QGULNRQ\Wz WHO 0$XJXO\Wz WHO 50LNĂ…LRQLHQz WHO 51RUHLNDLWz WHO -(UOLFNDV 3PORĂ&#x;TAS*1HQDUWDYLmLXV WHO .5LPNXV WHO *-DQRQLV WHO ÂżURNALISTINIAIĂ&#x;TYRIMAI5.DUPD]DLWz WHO '*XGDYLmLĂ‘Wz WHO //DYDVWH WHO $8UERQDLWz WHO &OĂ&#x;TOGĂ&#x;RAĂ&#x;FAI7%DXUDV WHO 9Ă‚mLDYLQVNDV WHO 9%DONĂ‘QDV WHO 0.XOELV WHO 5'DQLVHYLmLXV WHO ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;Âż52Ă&#x;.!Ă&#x;,!) ¡46Ă&#x;ANĂ&#x;TEĂ&#x;NAŠ90LmLXOLV WHO (=DEXOzQLHQz WHO 5=LOQ\V WHO 9%UDmLXO\Wz WHO 9%XGU\Wz WHO ¡'YĂ&#x;VEĂ&#x;NIĂ&#x;MOĂ&#x;BĂ„Ă&#x;DASŠ$7HONVQLHQz WHO '-RQXĂ…LHQz WHO //LOHLNLHQz WHO 53HUĂ…RQ\Wz WHO 63XU\Wz WHO /9DORQ\Wz WHO ¡3TIĂ&#x;LIUSŠ/0LFNXWz WHO '.DLNDU\Wz WHO /kDSOLQVNDLWz WHO %-XUHYLmLĂ‘Wz WHO 06YzU\Wz WHO '/HEULNDLWz WHO ,6NOLXWDLWz WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;02)%Ă&#x;$!) ¡2YTAIÂŚ6AKARAIŠĂ&#x;96DOGĂ?LĂ‘QDV WHO ¡3OSTINwŠ$'XPDODNDV WHO 2%')/.ĂŠĂ&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) +AUĂ&#x;NAS$.DUDOLĂ‘QDV WHO  97UDLQ\V WHO  +LAIĂ&#x;PwĂ&#x;DA*3LODLWLV WHO  $3LODLWLHQz WHO  ÂľIAUĂ&#x;LIAI*Ă‚LXSDU\V WHO  !LYĂ&#x;TUS*5DIDQDYLmLHQz WHO  -AĂ&#x;RIĂ&#x;JAMĂ&#x;POĂ&#x;Lw/-XRG]HYLmLHQz WHO  0AĂ&#x;NEĂ&#x;VwĂ&#x;Ă€YS93HWUDXVNLHQz WHO  0AĂ&#x;LANĂ&#x;GA$=LDENXV WHO  4AUĂ&#x;RAĂ&#x;Gw(%DURQDLWz WHO 5KĂ&#x;MERĂ&#x;Gw'=LPEOLHQz WHO 5Âż3)%.)/Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) 6A¸INGTONASÂą56WDQNHYLmLĂ‘Wz ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NASÂą95XGDYLmLXV "%.$2!$!2")!) "ARSELONAÂą.1DVWRSNDLWz"ERLYNASĂ&#x;Âą -9HQFNXWzĂ&#x;,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NASÂą.6DEDOLDXVNDLWz -ASKĂ&#x;VAÂą$3URFHQND6AR¸UVAÂą(%XWULPDV !03+!)4/3Ă&#x;3+92)53 WHO 2INĂ&#x;KOĂ&#x;IRĂ&#x;MAĂ&#x;KEĂ&#x;TAĂ&#x;VOĂ„/LHWXYRVU\WR´ OHLG\ERVFHQWUDV 3PAUSĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ„/LHWXYRVU\WR´VSDXVWXYz .DXQRJ9LHYLV 5Ă€Ă&#x;SAĂ&#x;KYĂ&#x;MOĂ&#x;NUĂ&#x;MEĂ&#x;RIS 4IĂ&#x;RAĂ&#x;Ă€AS 2EKLAMA WHO HOSVSDXGRVSDUGDYLPDL#OU\WDVOW

R ÂąPRNDPDUHNODPD

Š Visa medĹžiaga, pateikta „Lietuvos ryte“, – laikraĹĄÄ?io nuosavybÄ—. Kopijuoti ir platinti be UAB „Lietuvos rytas“ sutikimo draudĹžiama.


TERMOMETRAS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

ORAIĂ&#x;RYTOJ

“

VakarykĹĄtÄ— diena nedĹžiugino nei saulÄ—s spinduliais, nei norima bent truputÄŻ aukĹĄtesne temperatĹŤra. Ĺ i bus truputÄŻ ĹĄiltesnÄ— ir vÄ—jas ramesnis.

6OzJLVNLOVEXV QHGDXJOLHWDXV Ieva NA RIĹŞ NAI TÄ– SinoptikÄ—

Ĺ iandien Lietuvoje numatomi debesuoti su pragiedruliais orai, bet saulÄ— ĹĄvysÄ?ios nedaĹžnai. Jausime virĹĄ Suomijos besisukanÄ?io ciklono poveikÄŻ. Nuo jo centro mĹŤsĹł ĹĄalies link nusidrieks atmosferos fronto debesĹł juosta. Trumpai palis daugelyje rajonĹł, taÄ?iau vyraus neintensyvus lietus. AukĹĄtaitijoje jis gali nepasirodyti, o jeigu ir palis, visai negausiai. Oro temperatĹŤra nedaug nutols nuo vidutinÄ—s daugiametÄ—s. Vis dÄ—lto po mus neseniai aplankiusiĹł karĹĄÄ?iĹł atrodys, kad lauke yra vÄ—soka, bet nebe taip Ĺžvarbu kaip vakar. ÄŽdienojus prognozuojama 13– 18 laipsniĹł ĹĄilumos, vÄ—l vÄ—sesni orai iĹĄsilaikys VakarĹł Lietuvoje. PĹŤs vidutinio stiprumo, vis rimstantis vakariniĹł krypÄ?iĹł vÄ—jas, tik pajĹŤrio regione jis dar gali siekti iki 12 m/sek. greitÄŻ. Ĺ eĹĄtadienÄŻ tirĹĄtesniĹł debesĹł zona nutÄŻs ÄŻ vakarus nuo Lietuvos, o nuo Juodosios jĹŤros ÄŻ ĹĄiaurines platumas judÄ—s kitas Ĺžemo slÄ—gio sĹŤkurys. Ĺ ÄŻkart mĹŤsĹł ĹĄalyje kai kur, didesnÄ— tikimybÄ—, kad vakariniuose regionuose, numatomi trumpi lietĹŤs. VÄ—jas nurims ir bus silpnas. ArtimiausiÄ… naktÄŻ temperatĹŤra svyruos nuo 5 iki 10 laipsniĹł ĹĄilumos. DienÄ… bus truputÄŻ ĹĄilÄ?iau nei ĹĄiandien – Lietuvos teritorijoje ji pasiskirstys tarp 14 ir 19 laipsniĹł. NaktÄŻ iĹĄ ĹĄeĹĄtadienio ÄŻ sekmadienÄŻ lietaus tikimybÄ— sumenks, greiÄ?iausiai iĹĄvis nelis. DienÄ… minÄ—tas ciklonas, ir toliau pleÄ?iantis savo ÄŻtakos sferÄ… RytĹł Europoje, lietaus atneĹĄ ir ÄŻ rytinius Lietuvos rajonus. VÄ—jas pasisuks iĹĄ ĹĄiaurÄ—s, sustiprÄ—s iki 5–10 m/sek. TemperatĹŤra keisis maĹžai. Ă‚LDQGLHQÂą)HUGLQDQGR-RDQRV ĂŒDQHWRV9\OLDXGR-RPLOzVLU ĂŒDQRVYDUGRGLHQD

VANDENSĂ&#x; TEMPERATĂ„RA 6AKARĂ&#x;Ă&#x;VAL .EMUNEĂ&#x;TIESĂ&#x;$RUSKININKAIS .ERYJEĂ&#x;TIESĂ&#x;6ILNIUMI +AUNOĂ&#x;MARIOSE 4OTORI¸KIĂ‹Ă&#x;EĂ€Ă&#x;TIESĂ&#x;4RAKAIS 4AURAGNOĂ&#x;EĂ€Ă&#x;TIESĂ&#x;4AURAGNAIS +UR¸IĂ‹Ă&#x;MARIOSEĂ&#x;TIESĂ&#x;.IDA "ALTIJOSĂ&#x;JĂ„ROJEĂ&#x;TIESĂ&#x;.IDA "ALTIJOSĂ&#x;JĂ„ROJEĂ&#x;TIESĂ&#x;+LAIPwDA ÂľVENTOJOJEĂ&#x;TIESĂ&#x;!NYK¸jIAIS

    

2UDLĂ…LDQGLHQJHJXĂ?zVG/LHWXYRMHLU(XURSRMH $&,%

Oslas

Stokholmas

Glazgas

Helsinkis

Sankt Peterburgas

Talinas Ryga

Kopenhaga

Dublinas

Briuselis ParyĹžius

Berlynas

Miunchenas

VarĹĄuva Lvovas

BudapeĹĄtas

#/$

Kijevas

Sofija

Varna

Roma Dubrovnikas

$&!% %&$

BukareĹĄtas Jalta

Lisabona Malaga

%#&"$ %&$

Viena

Venecija Nica

Madridas Barselona

$&!%$& "##&$

Minskas

Frankfurtas Praha

Bordo

Ĺ˝

$ $&!%&$ *$ $,$

Vilnius

Hamburgas Londonas Amsterdamas

Maskva

A

&+%$ $,$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ #! %$ +%$ #! %$

%&$$& "#/ 

!&)

&$ 

.-.)!#

+"#

"/

& #

$ $

Stambulas

Palma Palermas AlĹžyras

Tunisas

AtÄ—nai

Antalija

Heraklionas

Larnaka Tel Avivas Kairas

!MSĂ&#x;TERĂ&#x;DAĂ&#x;MAS !TwNAI "ALATONAS "ELĂ&#x;FASĂ&#x;TAS "ERLYNAS "OĂ&#x;NA "RIUĂ&#x;SEĂ&#x;LIS "UĂ&#x;DAĂ&#x;PE¸TAS "UĂ&#x;KAĂ&#x;RE¸Ă&#x;TAS #IURICHAS $UBĂ&#x;LIĂ&#x;NAS &RANKĂ&#x;FURĂ&#x;TAS 'ETEBORGAS (AMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS (ELĂ&#x;SINĂ&#x;KIS +AĂ&#x;LIĂ&#x;NINGĂ&#x;RAĂ&#x;DAS +IĂ&#x;JEĂ&#x;VAS +I¸IĂ&#x;NIOĂ&#x;VAS +OĂ&#x;PENĂ&#x;HAĂ&#x;GA +ROKUVA ,ISABONA ,IUKĂ&#x;SEMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NAS -ADĂ&#x;RIĂ&#x;DAS -ARSELIS -ASKĂ&#x;VA -IĂ&#x;LAĂ&#x;NAS -INSĂ&#x;KAS .EAPOLIS /SĂ&#x;LAS 0AĂ&#x;LERĂ&#x;MAS 0AĂ&#x;RYĂ&#x;Ă€IUS 0RAHA 2YĂ&#x;GA 2OĂ&#x;MA 3ANKTĂ&#x;0EĂ&#x;TERĂ&#x;BURĂ&#x;GAS 3OFIJA 3TAMĂ&#x;BUĂ&#x;LAS 3TOKĂ&#x;HOLĂ&#x;MAS 4AĂ&#x;LIĂ&#x;NAS 4RUMSw 6AĂ&#x;R¸UĂ&#x;VA 6EĂ&#x;NEĂ&#x;CIĂ&#x;JA 6IEĂ&#x;NA 6ILĂ&#x;NIUS :ALCBURGAS ÂżENEVA -IESTAIĂ&#x;PIETUOSE !LIKANTw !NTALIJA "ARSELONA $UBROVNIKAS &ARAS (EĂ&#x;RAKĂ&#x;LIOĂ&#x;NAS (URGADA +AIRAS +AĂ&#x;NAI +ASABLANKA ,ARĂ&#x;NAĂ&#x;KA ,ASĂ&#x;0ALMASAS -AĂ&#x;LAĂ&#x;GA -ALJORKOSĂ&#x;0ALMA -OĂ&#x;NAĂ&#x;KAS .IĂ&#x;CA 4ELĂ&#x;!VIĂ&#x;VAS 4UĂ&#x;NIĂ&#x;SAS 6ALENSIJA 6ARNA

                                 

Lietuvos rytas  

2014 05 30

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you