Page 1

UĂ€RIBIS

"ANĂ&#x;DYĂ&#x;DAĂ&#x;MIĂ&#x;SUĂ&#x;LAIĂ&#x;KYĂ&#x;TIĂ&#x;Â?TAĂ&#x;RIAĂ&#x;MgĂ&#x;JÂ?Ă&#x;ÂľAĂ&#x;KIĂ‹Ă&#x;RAĂ&#x;JOĂ&#x;NOĂ&#x;POĂ&#x;LIĂ&#x;CIĂ&#x;NINĂ&#x;KAIĂ&#x;NUĂ&#x;¸OĂ&#x;VwĂ&#x;JOĂ&#x;DRAUĂ&#x;GgĂ&#x;Ă&#x;PĂ&#x;

PKOVOĂ“Ă“DSHQNWDGLHQLV

/RAIĂ&#x;¸IANDIEN

“

PrizÄ&#x2026; turbĹŤt pelniau todÄ&#x2014;l, kad iĹĄmokau ĹĄiek tiek kalbÄ&#x2014;ti lietuviĹĄkai. 7DLSMXRNDYR/LHWXYRMHGLUEDQWL-$9 UHĂ?LVLHUz<5RVVYDNDU3DQHYzĂ?\MH DWVLLPGDPD$XNVLQÂ&#x2019;VFHQRVNU\Ă?LĂ&#x2DC; XĂ?JHULDXVLjUHĂ?LVĂ&#x2018;Uj-RVVSHNWDNOLR Ă&#x201E;0Ă&#x2018;VĂ&#x2DC;NODVzÂłNRPDQGDSHOQz QHWNHWXULVDSGRYDQRMLPXV

1(35,./$8620$6Ă&#x201A;$/,(6',(15$Ă&#x201A;7,6,(-,/(,',020(7$,15 .DLQD/W

)¸Ă&#x;TEIĂ&#x;SwĂ&#x;SAUĂ&#x;GOSĂ&#x;GIRĂ&#x;NĂ&#x2039;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Â?Ă&#x;¸ILĂ&#x;TgĂ&#x;PARĂ&#x;TIĂ&#x;NÂ?Ă&#x;UĂ&#x20AC;ANĂ&#x;TÂ?

9DUĂ?RYĂ&#x2DC;GĂ&#x2018;ULDL Ĺ alies vadovÄ&#x2014;s D.GrybauskaitÄ&#x2014;s metinis praneĹĄimas ÄŻvertintas nevienareikĹĄmiĹĄkai. Jos varĹžovai bĹŤsimuose prezidento rinkimuose ĹĄiÄ&#x2026; kalbÄ&#x2026; kritikavo. Ă&#x;PĂ&#x; Ă&#x;

9Ă&#x201A;mLDYLQVNRQXRWU

Ă&#x;PĂ&#x;

OU \ WDVOW

Ă&#x;PĂ&#x;

'DUĂ?HOLRO\JLV Skandalingais pasiĹŤlymais nesipykti su Rusija pagarsÄ&#x2014;jusio verslininko V.Kaikario vadovaujama bendrovÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iaurÄ&#x2014;s vilkasâ&#x20AC;&#x153; pernai MokesÄ?iĹł inspekcijai pervedÄ&#x2014; panaĹĄiai tiek pat, kiek vidutinio dyĂ&#x;PĂ&#x; dĹžio vaikĹł darĹželis.

DIENOSĂ&#x;SKAIjIUSTiek asmenĹł pretenduoja rungtis dÄ&#x2014;l prezidento posto. Keturi pretendentai vakar atkrito, nes nesurinko 20 tĹŤkst. juos remianĂ&#x;PĂ&#x; Ä?iĹł pilieÄ?iĹł paraĹĄĹł.

¸IANDIENĂ&#x;SUĂ&#x;,2

%XYÂ?V1DFLRQDOLQzVNUHGLWRXQLMRVYDOG\ERVQDU\VĂ&#x152;3XWUDPHQWDVWLNLQRNDGSDUWLMDMDPÂ&#x2019;VLGDUELQWLQHSDGzMR

.XUÂ&#x2019;WDULDPDMDPILQDQVLQzPLVDIHURPLVJHULDXVLD ODXNWLXĂ?VLWÂ?VXVLRLNLWHLVPLQLRW\ULPRSDEDLJRV" %HDEHMRÂ&#x2019;VLGDUELQXVVDYRSDUWLMRVNRQWUROLXRMD PRMHYDOGLĂ&#x2026;NRMHÂ&#x2019;VWDLJRMHVNLUVWDQmLRMHSLQLJXV 7RNLDDXNVLQHWDLV\NOHYDGRYDXMDVLĂ&#x201E;GDUELHmLDLÂł Vy tau tas BR U VE RIS LR korespondentas

Vienas skandalingos kredito unijĹł bylos ÄŻtariamĹłjĹł, buvÄ&#x2122;s vienas NacionalinÄ&#x2014;s kredito unijos va-

dovĹł Ĺ˝ilvinas Putramentas patyliukais Ä&#x2014;mÄ&#x2014; darbuotis Ĺ˝emÄ&#x2014;s ĹŤkio ir maisto produktĹł rinkos reguliavimo agentĹŤroje. Ĺ i agentĹŤra priklauso Darbo partijos valdomai Ĺ˝emÄ&#x2014;s ĹŤkio ministerijai. Jos vadovybÄ&#x2014;, iĹĄmÄ&#x2014;-

Ä?iusi iĹĄ agentĹŤros kai kuriuos buvusiĹł valdanÄ?iĹłjĹł statytinius, rengia dirvÄ&#x2026; saviems kadrams. Nieko stebÄ&#x2014;tina â&#x20AC;&#x201C; juk per ĹĄiÄ&#x2026; ÄŻstaigÄ&#x2026; skirstoma europinÄ&#x2014; parama kartu su nacionalinio biudĹžeto lÄ&#x2014;ĹĄomis siekia beveik 70 mln. litĹł. DideliĹł teisÄ&#x2014;saugos pajÄ&#x2014;gĹł uĹžgulta keturiĹł kredito unijĹł byla prasidÄ&#x2014;jo dar 2012 metĹł pabaigoje, o pirmasis jos epizodas,

.UKE LT AĂ&#x;Â?Ă&#x;Ă&#x;P

,Ă&#x2026;NLUWRVODSWD DzĹŤkijos nacionaliniame parke â&#x20AC;&#x201C; dar neregÄ&#x2014;ta vagystÄ&#x2014;: slapta ir be leidimo iĹĄkirsta 3,2 hektaro privataus puĹĄyno. Tai padaryta, kai per savaitÄ&#x2122; tris kartus pasikeitÄ&#x2014; ĹĄio Ă&#x;PĂ&#x; miĹĄko savininkai.

Ă&#x152;XUQDOHĂ&#x201E;6WLOLXVSOLXVÂł

Naujausi 2014 kole os kcijos

â&#x20AC;&#x17E;Buvo konstatuota, kad prezidentÄ&#x2014; melavo, nepasakÄ&#x2014; tiesos savo teiginiuose.â&#x20AC;&#x153; 7RNLjYDOGDQmLRVLRVNRDOLFLMRV SROLWLQzVWDU\ERVSDUHLNĂ&#x2026;WjQXRPRQÂ? SUDQHĂ&#x2026;zĂ&#x201E;GDUELHWLVÂł9*DSĂ&#x2026;\V 9DOGDQWLHMLWDLSSDVLHOJzQHVXODXNÂ? '*U\EDXVNDLWzVDWVDN\PRGzOVDYR SDUHLĂ&#x2026;NLPRDSLHJDOLPj5XVLMRV Â&#x2019;WDNj'DUERSDUWLMRVYDGRYDPV

Lieka tik spÄ&#x2014;lioti, kaip jauÄ?iasi 78eriĹł japonas I.Hakamada, pirmÄ&#x2026;kart po keliĹł deĹĄimtmeÄ?iĹł ÄŻkvÄ&#x2014;pÄ&#x2122;s laisvÄ&#x2014;s oro. Japonas 46 metus laukÄ&#x2014; mirties bausmÄ&#x2014;s, kol galiausiai buvo suabejota jo kalte. Ă&#x;PĂ&#x;

Â&#x152;TAĂ&#x;RIAĂ&#x;MAĂ&#x;AFEĂ&#x;RAĂ&#x;ÂŚĂ&#x;DIĂ&#x;DĂ&#x20AC;IUĂ&#x;Lw

Ă&#x201A;LDQGLHQĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WRÂł VNDLW\WRMDPVGRYDQDÂąLĂ&#x2026;VNLUWLQLV PDGRVĂ?XUQDODVĂ&#x201E;6WLOLXVSOLXVÂł -DPHUDVLWHĂ&#x2026;LRSDYDVDULRLUYDVDURV PDGRVWHQGHQFLMDVJDUVLĂ&#x2DC; DVPHQ\ELĂ&#x2DC;LVWRULMDVJHULDXVLXV /LHWXYRVGL]DLQHULĂ&#x2DC;NĂ&#x2018;ULQLXV

DIENOSĂ&#x;SAKINYS

1HNDOWDVNDOLQ\V

Interjero namai decosense | P.LukĹĄio g. 32 | Domus galerija +370 616 00516 | info@decosense.lt |www.decosense.lt Baldai | Audiniai | Tapetai | Dekoro elementai | Karnizai


NUOMONwS

1(35,./$8620$6Ă&#x201A;$/,(6',(15$Ă&#x201A;7,6

NUOMONES

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

,UĂ?RGĂ?LXLUĂ?YLOJVQLX 9-XUNĂ&#x2018;QRSLHĂ&#x2026;

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

/DLNRĂ?HQNODL R

inkÄ&#x2014;jams skirtĹł ĹĄĹŤkiĹł, konjunktĹŤriĹĄkĹł persivertimĹł ar net prieĹĄtaravimĹł paÄ?iai sau apstu, bet dalykiĹĄkos analizÄ&#x2014;s ir aiĹĄkios pozicijos svarbiausiais klausimais trĹŤksta. Tuo pasiĹžymÄ&#x2014;jo visi D.GrybauskaitÄ&#x2014;s metiniai praneĹĄimai, ne iĹĄimtis buvo ir vakar Seime perskaitytas penktasis, kuris buvo persmelktas ir priartÄ&#x2014;jusiĹł prezidento rinkimĹł gĹŤsiĹł. PraneĹĄimÄ&#x2026; D.GrybauskaitÄ&#x2014; pradÄ&#x2014;jo nuo ĹĄalies uĹžsienio politikos, dÄ&#x2014;l kurios net ne visuomet atsiskaitydavo. Bet kalbÄ&#x2014;dama apie Rusijos agresijÄ&#x2026; prieĹĄ UkrainÄ&#x2026; prezidentÄ&#x2014; neuĹžsiminÄ&#x2014;, kokios, jos nuomone, strategijos Maskvos atĹžvilgiu reikÄ&#x2014;tĹł laikytis Lietuvai ir Vakarams.

Ĺ

alies vadovÄ&#x2014; tik pakartojo ankstesnius bauginimus, kad Rusijos agresija â&#x20AC;&#x201C; jau realybÄ&#x2014;, tiesa, Ä?ia pat lyg ir nuramino, jog Lietuva saugi, nes yra visavertÄ&#x2014; NATO ir VakarĹł bendruomenÄ&#x2014;s narÄ&#x2014;. Ĺ ÄŻkart itin pabrÄ&#x2014;Ĺžta partnerystÄ&#x2014; su JAV. Dar visai neseniai strateginÄ&#x2014; prezidentÄ&#x2014;s vizija buvo kitokia â&#x20AC;&#x201C; ryĹĄkus antiamerikietiĹĄkumas, didĹžiausia draugystÄ&#x2014; bĹŤtent su Europos didĹžiaisiais ir ypaÄ? jos Ĺ iaurÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;turÄ?iaisâ&#x20AC;&#x153;, pragmatiĹĄki santykiai su Rusija bei Baltarusija, apeinant kitus RytĹł partnerystÄ&#x2014;s neturtÄ&#x2014;lius.

Ĺ iemet kaip niekada neregÄ&#x2014;tai drÄ&#x2026;siai ne vienas kritikuotas politikas ar pareigĹŤnas atsikirto prezidentei. PragmatiĹĄkÄ&#x2026; poĹžiĹŤrÄŻ ÄŻ santykius su Rusija dabar D.GrybauskaitÄ&#x2014; sukritikavo itin nuoĹžmiai â&#x20AC;&#x201C; supliekusi tuos verslininkus, kurie â&#x20AC;&#x17E;gyvena baimÄ&#x2014;jeâ&#x20AC;&#x153; ir â&#x20AC;&#x17E;uĹž sviestÄ&#x2026; pardavinÄ&#x2014;ja LietuvÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, uĹžuot sukÄ&#x2122; ÄŻ Vakarus. Kita vertus, ĹĄalies vadovÄ&#x2014;s aiĹĄkinimai, kad Lietuvos valdĹžia pastaraisiais metais dar labiau sustiprino ryĹĄius su visais sÄ&#x2026; jungininkais, akivaizdĹžiai prasilenkia su tikrove. Vien santykiai su kaimyne, strategine partnere Lenkija beviltiĹĄkai ÄŻĹĄalÄ&#x2122;. Tokie pat deklaratyvĹŤs buvo ir prezidentÄ&#x2014;s pareiĹĄkimai dÄ&#x2014;l kraĹĄto apsaugos sistemos finansavimo ir bĹŤtinybÄ&#x2014;s visoms partijoms pasiraĹĄyti sutartÄŻ, kad jis pasieks 2 proc. BVP per penkerius metus. Kaip tai padaryti, iĹĄ kokiĹł lÄ&#x2014;ĹĄĹł, kaip mestelÄ&#x2014;jo pati prezidentÄ&#x2014;, â&#x20AC;&#x17E;neskriaudĹžiant kitĹł ekonomikos ĹĄakĹłâ&#x20AC;&#x153;? TaÄ?iau ji nepateikÄ&#x2014; jokio savo plano, be kurio ir pats praneĹĄimas smarkiai nuvertÄ&#x2014;ja.

B

eje, galima prisiminti, kad visai neseniai, ĹĄalÄŻ valdant jos sÄ&#x2026; jungininkams konservatoriams, prezidentÄ&#x2014; pliekÄ&#x2014; tuometÄ&#x2122; kraĹĄto apsaugos ministrÄ&#x2122; R.JukneviÄ?ienÄ&#x2122; dÄ&#x2014;l uĹžmojĹł didinti gynybos finansavimÄ&#x2026;. AiĹĄku, metinis praneĹĄimas bĹŤtĹł buvÄ&#x2122;s lyg be druskos, jei jame nebĹŤtĹł demaskuoti vidaus prieĹĄai, kurie, nepaisant visĹł ĹĄalies vadovÄ&#x2014;s pastangĹł su jais kovoti, esÄ&#x2026; toliau tyko apvogti LietuvÄ&#x2026;, net pakirsti nepriklausomybÄ&#x2014;s pamatus.

Dar didesniais plÄ&#x2014;ĹĄikais nei Rusijos gigantas â&#x20AC;&#x17E;Gazpromâ&#x20AC;&#x153; prezidentÄ&#x2014; paskelbÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;vietinius energetinius oligarchusâ&#x20AC;&#x153;. D.GrybauskaitÄ&#x2014; bene pirmÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; taip atvirai pagrindiniais jĹł atstovais ÄŻvardijo seniai jos medĹžiojamÄ&#x2026; koncernÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Icorâ&#x20AC;&#x153;.

T

aip pat pylos gavo MokesÄ?iĹł inspekcija, kuri esÄ&#x2026; ratu apeina stambĹłjÄŻ verslÄ&#x2026;. Kliuvo ir saugumui, prokuratĹŤrai. ValstybÄ&#x2014;s saugumo departamento vadovui G.Grinai buvo pakartoti priekaiĹĄtai, jog jis nepakankamai uĹžsiima grÄ&#x2014;smiĹł prevencija, o generalinis prokuroras D.Valys uĹžpultas, kad jo sistema itin sunkiai modernizuojasi, kad Ä?ia dar tebevyrauja â&#x20AC;&#x17E;sovietinisâ&#x20AC;&#x153; ÄŻprotis bet kokiu bĹŤdu persekioti ir nubausti. Bet kaip tai dera su prezidentÄ&#x2014;s dĹžiĹŤgavimais, jog teismai vis grieĹžÄ?iau nubaudĹžia daug ÄŻtariamĹłjĹł korupcija? Kritika G.Grinai ir D.Valiui patvirtina sklandanÄ?ias kalbas, jog ĹĄalies vadovÄ&#x2014; po rinkimĹł mÄ&#x2014;gins atsikratyti jĹł abiejĹł. Bet ko tada bĹŤtĹł verta jos savigyra apie nepriklausomÄ&#x2026; ir neva puikiai dirbanÄ?iÄ&#x2026; teisÄ&#x2014;saugÄ&#x2026;, skambÄ&#x2014;jusi ir vakar iĹĄ Seimo tribĹŤnos.

Ĺ˝

inoma, prezidentÄ&#x2014; nepraleido progos vÄ&#x2014;l ÄŻgelti â&#x20AC;&#x17E;darbieÄ?iamsâ&#x20AC;&#x153;. Nors net neuĹžsiminÄ&#x2014; apie savo nesenus kaltinimus Darbo partijai vykdant Kremliaus valiÄ&#x2026;, ji apkaltino planais iĹĄgrobstyti naujus ES paramos milijardus. O visiems valdantiesiems iĹĄrÄ&#x2014;ĹžÄ&#x2014;, kad jie ne dirba Lietuvai, o yra uĹžsiÄ&#x2014;mÄ&#x2122; finansinÄ&#x2014;s ÄŻtakos dalybomis. Dar ryĹĄkesnÄ&#x2014;mis artÄ&#x2014;janÄ?iĹł rinkimĹł spalvomis nuĹĄvito D.GrybauskaitÄ&#x2014;s praneĹĄimo pabaiga. NeÄŻprastai sentimentalĹŤs iĹĄvedĹžiojimai apie Lietuvos groŞį, vienybÄ&#x2122;, jaunimÄ&#x2026; ir kultĹŤrÄ&#x2026; buvo atvirai supinti su kandidatÄ&#x2014;s rinkimĹł ĹĄĹŤkiu â&#x20AC;&#x17E;Tikiu Lietuva!â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; jis buvo pakartotas net keletÄ&#x2026; kartĹł. TaÄ?iau tiek arĹĄĹŤs pareiĹĄkimai, tiek saldĹŤs ĹžodĹžiai, regis, ne itin paveikÄ&#x2014; jos kritikuotus politikus ir pareigĹŤnus. Ĺ iemet kaip niekada neregÄ&#x2014;tai drÄ&#x2026;siai daugelis jĹł atsikirto prezidentei, nuo kurios ĹžodĹžio anksÄ?iau tik dar labiau pritĹŤpdavo. Premjeras A.ButkeviÄ?ius kategoriĹĄkai atmetÄ&#x2014; kritikÄ&#x2026; koalicijai, aplinkos ministras â&#x20AC;&#x17E;tvarkietisâ&#x20AC;&#x153; V.Mazuronis â&#x20AC;&#x201C; kaltinimus dÄ&#x2014;l oligarchĹł ÄŻtakos jo ministerijai. O â&#x20AC;&#x17E;Icorâ&#x20AC;&#x153; vadovas A.Janukonis prezidentei priminÄ&#x2014;, kad kritika dÄ&#x2014;l dideliĹł vandens, ĹĄilumos, atliekĹł surinkimo kainĹł â&#x20AC;&#x201C; ne tuo adresu, nes kainas nustato valstybÄ&#x2014;, o kai kuriuo verslu bendrovÄ&#x2014; netgi neuĹžsiima.

P

akritikuoti mokesÄ?iĹł prievaizdai irgi pareiĹĄkÄ&#x2014;, jog prezidentÄ&#x2014; klysta â&#x20AC;&#x201C; inspekcija kaip tik daugiausia dÄ&#x2014;mesio skiria stambiajam verslui. Narsiai atsikirto ir kadencijÄ&#x2026; baigiantis G.Grina, kurio teigimu, menkai finansuojamas saugumas ir taip dirba virĹĄydamas savo galimybiĹł ribas. Ar visa tai reiĹĄkia, jog rĹŤsÄ?iosios prezidentÄ&#x2014;s ÄŻvaizdis jau taip nebeveikia ĹĄalies politikĹł ir pareigĹŤnĹł kaip anksÄ?iau? Juk D.GrybauskaitÄ&#x2014;s pareiĹĄkimams ĹĄÄŻ kartÄ&#x2026; garsiai plojo tik iĹĄtikimiausi jos sÄ&#x2026; jungininkai konservatoriai.

TARPĂ&#x;KITKO

8Ă?MĂ&#x2018;ULRHUHOLDPVLNLPĂ&#x2018;VLĂ&#x2026;NLĂ&#x2DC;WROL Amerika â&#x20AC;&#x201C; didelÄ&#x2014; ir galinga. Labai maĹžai yra sriÄ?iĹł, kuriose galÄ&#x2014;tume jai prilygti ar pralenkti. Net krepĹĄinio aikĹĄtÄ&#x2014;je skaudĹžiau ÄŻgelti NBA bokĹĄtams nepavyksta. Vis dÄ&#x2014;lto kai kur mes pranaĹĄesni. Ĺ ioje egzotiĹĄkoje rungtyje jie neturi jokiĹł ĹĄansĹł. Ĺ iÄ&#x2026; savaitÄ&#x2122; pasaulÄŻ apskriejo Ĺžinia apie prezidento B.Obamos sargybiniĹł nuotykius Europoje. Amsterdamas garsÄ&#x2014;ja ne tik graĹžiais kanalais, bet ir suaugusiesiems skirtomis pramogomis. Bet nepatyrusiems ir silpniems pramogautojams tai gali tapti pavojingais spÄ&#x2026;stais. ÄŽ juos ÄŻkliuvo ir tvirtĹł vyrukĹł trijulÄ&#x2014; iĹĄ galingiausios pasaulio valstybÄ&#x2014;s vado apsaugos. Tuo metu, kai ĹĄefas ruoĹĄÄ&#x2014;si diskusijoms apie branduolinÄŻ planetos saugumÄ&#x2026;, jo paties saugumu besirĹŤpinantys karininkai irgi nenuobo-

Liudas Dapkus

dĹžiavo. Skalavo gerkles tol, kol vienas smigo tiesiog vieĹĄbuÄ?io koridoriuje. Slaptoji tarnyba nepasakoja, kÄ&#x2026; ragavo trijulÄ&#x2014;, nors visiems ir taip aiĹĄku: agentui buvo stipriai per stipru. Bet juk pasakyta â&#x20AC;&#x201C; kas be nuodÄ&#x2014;mÄ&#x2014;s, tegu meta akmenÄŻ. Turime ir mes savo padangÄ&#x2014;je tokiĹł ereliĹł. Tiesa, jĹł sparnai tvirtesni. Gal dÄ&#x2014;l tos paslaptingos penkioliktosios chromosomos, kuri lemia kai kuriĹł tautĹł gebÄ&#x2014;jimÄ&#x2026; iĹĄgerti daugiau, o iĹĄgÄ&#x2014;rus kĹŤnu neuĹžbarikaduoti koridoriaus?

JAV mokslininkai neseniai nustatÄ&#x2014;, kad uĹž individualiÄ&#x2026; reakcijÄ&#x2026; ÄŻ alkoholÄŻ atsakingas genas CHRNA5. Jie bĹŤtĹł labai mielai atidĹžiau panagrinÄ&#x2014;jÄ&#x2122; kito sargybinio santykÄŻ su substancija C2H5OH, dar vadinama alkoholiu. Ĺ viesaus atminimo A.BrazauskÄ&#x2026; saugojÄ&#x2122;s majoras J.Paulikas irgi iĹĄgÄ&#x2014;rÄ&#x2014; daug. Bet jis ne tik nesusmuko kaip tas kolega iĹĄ VaĹĄingtono, bet ir paleido ugnÄŻ ÄŻ ÄŻtartinÄ&#x2026; objektÄ&#x2026;. Karininkas sostinÄ&#x2014;s restorane â&#x20AC;&#x17E;AmatininkĹł uĹžeigaâ&#x20AC;&#x153; iĹĄsitraukÄ&#x2014; vardinÄŻ ginklÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Sig Sauerâ&#x20AC;&#x153; ir iĹĄtuĹĄtino kone pusÄ&#x2122; apkabos ÄŻ po virtuvÄ&#x2122; bÄ&#x2014;giojantÄŻ virÄ&#x2014;jÄ&#x2026;. StengÄ&#x2014;si, bet, laimei, nepataikÄ&#x2014;. Kokia iĹĄvada? ValstybÄ&#x2014;s galiÄ&#x2026; apibrÄ&#x2014;Ĺžia ne tik gyventojĹł skaiÄ?ius ar ĹžemiĹł dydis, bet ir vyrĹł iĹĄtvermÄ&#x2014;.

+AIPĂ&#x201C;VERTINATEĂ&#x201C;PREZIDENTwSĂ&#x201C;$'RYBAUSKAITwSĂ&#x201C;METINÂ?Ă&#x201C;PRANEšIMg "ALSAVOĂ&#x201C;Ă&#x201C;SKAITYTOJĂ&#x152; 3URF      /DEDLVWLSUXVLUDNWXDOXV

6LOSQDV-RNLĂ&#x2DC;Â&#x2019;GRPLĂ&#x2DC;PLQmLĂ&#x2DC; LUYHUWLQLPĂ&#x2DC;

9LGXWLQLĂ&#x2026;NDV3DQDĂ&#x2026;XVÂ&#x2019; SUDzMXVLĂ&#x2DC;PHWĂ&#x2DC;

3UDQHĂ&#x2026;LPRQHJLUGzMDXLUMR QHVNDLmLDX

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;


POLITIKA

AKTUALIJOS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

!T KE L T A Ă&#x; I ¸ Ă&#x; Ă&#x; P nuskambÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s vieĹĄumoje, buvo bĹŤtent NacionalinÄ&#x2014;s kredito unijos Ĺžlugimas. Lietuvos bankas, FinansiniĹł nusikaltimĹł tyrimo tarnyba ir GeneralinÄ&#x2014; prokuratĹŤra prigriebÄ&#x2014; ĹĄiÄ&#x2026; unijÄ&#x2026;, nes joje galÄ&#x2014;jo bĹŤti iĹĄgrobstyta deĹĄimtys milijonĹł indÄ&#x2014;lininkĹł lÄ&#x2014;ĹĄĹł iĹĄduodant fiktyvias paskolas ar kitokiais bĹŤdais.

â&#x20AC;&#x17E;Tai kÄ&#x2026;, kol baigsis tyrimas, man niekur nedirbti? Buvau pateikÄ&#x2122;s dokumentus ir kitur, bet taip iĹĄÄ&#x2014;jo, kad dirbu Ä?ia.â&#x20AC;&#x153; Ă&#x152;3XWUDPHQWDV

Vienas pirmĹłjĹł sulaikytĹłjĹł ir ÄŻtariamĹłjĹł â&#x20AC;&#x201C; NacionalinÄ&#x2014;s kredito unijos valdybos narys â&#x20AC;&#x17E;darbietisâ&#x20AC;&#x153; Ĺ˝.Putramentas. Jis ir kiti unijos vadovai ÄŻtariami iĹĄĹĄvaistÄ&#x2122; maĹždaug 24 mln. litĹł turto. -IĂ&#x;NIĂ&#x;MASĂ&#x;IRĂ&#x;65SĂ&#x;PASĂ&#x;KICĂ&#x;HAS

Per praÄ&#x2014;jusius Seimo rinkimus Ĺ˝.Putramentas partijos rinkimĹł sÄ&#x2026;raĹĄe po reitingavimo iĹĄ 130 vietos buvo uĹžkopÄ&#x2122;s net ÄŻ 27-Ä&#x2026;jÄ&#x2026;. NepatekÄ&#x2122;s ÄŻ parlamentÄ&#x2026; jis prieglobstÄŻ surado minÄ&#x2014;toje unijoje, kuri siejama su paties â&#x20AC;&#x17E;darbieÄ?iĹłâ&#x20AC;&#x153; dvasinio vadovo Viktoro Uspaskicho verslo interesais.

-6WDFHYLmLDXVQXRWU

)¸Ă&#x;TEIĂ&#x;SwĂ&#x;SAUĂ&#x;GOSĂ&#x;GIRĂ&#x;NĂ&#x2039;Ă&#x;ÂŚĂ&#x;Â?Ă&#x;¸ILĂ&#x;TgĂ&#x;PARĂ&#x;TIĂ&#x;NÂ?Ă&#x;UĂ&#x20AC;ANĂ&#x;TÂ? Prokuroras Simas MinkeviÄ?ius dar tyrimo pradĹžioje â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytoâ&#x20AC;&#x153; televizijai yra sakÄ&#x2122;s, kad V.Uspaskichas yra susijÄ&#x2122;s su ne viena iĹĄ nacionalinÄ&#x2014;s kredito unijos paimta paskola. Â&#x152;TAĂ&#x;RIAĂ&#x;MĂ&#x2039;Ă&#x;JĂ&#x2039;Ă&#x;ÂŚĂ&#x;DEĂ&#x;¸IMĂ&#x;TYS

Vienas naujausiĹł ĹĄios bylos epizodĹł â&#x20AC;&#x201C; jau ĹĄiĹł metĹł pradĹžioje uĹždaryta didĹžiausia ĹĄalyje kredito unija Vilniaus taupomoji kasa. TeisÄ&#x2014;saugos teigimu, pastaroji unija buvo susijusi su jau Ĺžlugusiomis Nacionaline kredito unija, â&#x20AC;&#x17E;Laikinosios sostinÄ&#x2014;s kredituâ&#x20AC;&#x153; ir â&#x20AC;&#x17E;Ĺ vyturio taupomÄ&#x2026; ja kasaâ&#x20AC;&#x153;. Ĺ iame ikiteisminiame tyrime figĹŤravo net 56 asmenys, du buvo ieĹĄkomi. Anot prokurorĹł, ÄŻtariama, kad organizuota grupuotÄ&#x2014; iĹĄgrobstÄ&#x2014; daugiau nei 75 mln. litĹł. Kaip juda didĹžiulio ikiteisminio tyrimo veĹžimas ir ar jam dar toli iki teismo salÄ&#x2014;s? â&#x20AC;&#x17E;Kol kas galime pasakyti tik tiek, kad tyrimas vyksta didelÄ&#x2014;mis apsukomis, atliekama daug procesiniĹł veiksmĹł. TaÄ?iau dar negalime pasakyti, kada jis gali bĹŤti baigtas ir perduotas ÄŻ teismÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytuiâ&#x20AC;&#x153; tepasakÄ&#x2014; GeneralinÄ&#x2014;s prokuratĹŤros atstovÄ&#x2014; Rita StundienÄ&#x2014;, pasiteisinusi ikiteisminio tyrimo duomenĹł slaptumu. .EĂ&#x;MAĂ&#x;TOĂ&#x;NIEĂ&#x;KOĂ&#x;BLOĂ&#x;GA

Tuo metu vienas tyrimo herojĹł Ĺ˝.Putramentas bylos pabaigos laukia Ĺ˝emÄ&#x2014;s ĹŤkio ir maisto pro-

7\ULPDVGzOJD OLPDLLĂ&#x2026;JUREV W\WĂ&#x2DC;PLOLMRQĂ&#x2DC; 1DFLRQDOLQzMH NUHGLWRXQLMRMH GDUQHEDLJWDV

duktĹł rinkos reguliavimo agentĹŤroje. Verslo vadybininko ir administratoriaus iĹĄsilavinimÄ&#x2026; turintis â&#x20AC;&#x17E;darbietisâ&#x20AC;&#x153; ÄŻsidarbino BendrĹł jĹł reikalĹł skyriaus specialistu. Tiesa, ÄŻtariamasis â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytuiâ&#x20AC;&#x153; neigÄ&#x2014;, kad juo pasirĹŤpino partija: â&#x20AC;&#x17E;Konkurso ÄŻ ĹĄiÄ&#x2026; vietÄ&#x2026; nereikÄ&#x2014;jo â&#x20AC;&#x201C; buvo pateiktas skelbimas, kad agentĹŤra ieĹĄko tokio darbuotojo. AĹĄ padaviau dokumentus, tikau, ir viskas.â&#x20AC;&#x153; AgentĹŤroje ÄŻsitaisÄ&#x2122;s Ĺ˝.Putra-

mentas dÄ&#x2014;l tokio karjeros posĹŤkio nemato nieko bloga: â&#x20AC;&#x17E;Tai kÄ&#x2026;, kol baigsis tyrimas, man niekur nedirbti? Buvau pateikÄ&#x2122;s dokumentus ir kitur, bet taip iĹĄÄ&#x2014;jo, kad dirbu Ä?ia.â&#x20AC;&#x153; Â&#x152;Ă&#x20AC;Ă&#x;VELĂ&#x;GIAĂ&#x;POĂ&#x;LIĂ&#x;TIĂ&#x;NÂ&#x160;Ă&#x;POĂ&#x;TEKSĂ&#x;TÂ&#x160;

Be to, buvÄ&#x2122;s NacionalinÄ&#x2014;s kredito unijos valdybos narys nesijauÄ?ia kuo nors nusikaltÄ&#x2122;s. Anot Ĺ˝.Putramento, kaip pajininkĹł atstovas jis tik dalyvaudavo posÄ&#x2014;dĹžiuose, tikrindavo doku-

mentus ir priimdavo atitinkamus sprendimus. â&#x20AC;&#x17E;DarbieÄ?ioâ&#x20AC;&#x153; tvirtinimu, teisÄ&#x2014;sauga veiksmus jo atĹžvilgiu atliko tik vienintelÄŻ kartÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; kai sulaikÄ&#x2014; ir pareiĹĄkÄ&#x2014; ÄŻtarimus: â&#x20AC;&#x17E;Nuo to laiko â&#x20AC;&#x201C; tyla. AĹĄ pats suinteresuotas, kad viskas kuo greiÄ?iau baigtĹłsi. Nejaugi manote, kad malonu taip gyventi?â&#x20AC;&#x153; Ĺ˝.Putramentas svarstÄ&#x2014;, jog ÄŻ teisÄ&#x2014;saugos nagus pateko tik dÄ&#x2014;l to, kad yra Darbo partijos narys: â&#x20AC;&#x17E;Galima daryti tokiÄ&#x2026; prielaidÄ&#x2026;.â&#x20AC;&#x153;

Ĺ okolado muziejus Ĺ iauliuose

Rolando ParafinaviÄ?iaus nuotr.

â&#x20AC;&#x17E;SaldĹžiam ĹĄokolado kvapui, sklandanÄ?iam mieste, tiesiog neÄŻmanoma atsispirti â&#x20AC;&#x201C; mĹŤsĹł ĹĄeima jau apsilankÄ&#x2014; Ĺ okolado muziejuje. SuĹžinojome, kur auga kakavmedĹžiai, kaip saldainiĹł fabrikas atrodÄ&#x2014; prieĹĄ 100 metĹł, patys gaminome savo mÄ&#x2014;gstamus saldainius ir juos skanavome.â&#x20AC;&#x153; (Ilona, 56 m.)

Europos socialinis fondas Europos regioninÄ&#x2014;s plÄ&#x2014;tros fondas Sanglaudos fondas

Parengta bendradarbiaujant su LR f inansĹł ministerija Daugiau informacijos w w w.esparama.lt


DNWXDOLMRV

Ă&#x;PNRYRG

6AIĂ&#x;KUSĂ&#x;I¸Ă&#x;AUTIZĂ&#x;MOĂ&#x;VIEĂ&#x;NATĂ&#x;VwSĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x20AC;AĂ&#x;DIĂ&#x;NAĂ&#x;MEDIKAI Aud r Ä&#x2014; S R Ä&#x2013; B A L I E N Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

Ĺ ypsena, veido iĹĄraiĹĄka, gestai, ĹžodĹžiai. Visa tai â&#x20AC;&#x201C; bendravimo priemonÄ&#x2014;s, atskleidĹžianÄ?ios ir mĹŤsĹł emocijas. TaÄ?iau autizmo sutrikimÄ&#x2026; turintiems vaikams nei ĹžodĹžiai, nei ĹĄypsena nieko nereiĹĄkia. Kaip paĹžadinti juos iĹĄ bĹŤsenos, kuri tÄ&#x2014;vams sukelia begalÄ&#x2122; skausmo ir stumia ÄŻ neviltÄŻ? â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝inojau â&#x20AC;&#x201C; auginu stebuklÄ&#x2026;, â&#x20AC;&#x201C; kaskart, atsigrÄ&#x2122;Ĺždama ÄŻ 2007-uosius, kai gimÄ&#x2014; Domantas, jo motinos Ramintos veidÄ&#x2026; nutvieskia ĹĄypsena. â&#x20AC;&#x201C; Ir dabar tai Ĺžinau: mano vaikas yra stebuklas. Tik kitoks, nei tikÄ&#x2014;jausi tuomet, kai sĹŤnus augdamas gebÄ&#x2014;jimais gerokai lenkÄ&#x2014; bendraamĹžius. Bet ĹŤgtelÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s iki pusantrĹł metĹł staiga uĹžsisklendÄ&#x2014; savo pasaulyje, nepalikdamas jokiĹł galimybiĹł bendrauti.â&#x20AC;&#x153; Kas nutiko berniukui? Apako? Apkurto? KodÄ&#x2014;l ÄŻ niekÄ&#x2026; nereaguoja? KodÄ&#x2014;l elgiasi taip, tarsi greta nieko nebĹŤtĹł? Pasak Ramintos, ieĹĄkant atsakymĹł ÄŻ tuos klausimus teko belstis ÄŻ daugybÄ&#x2014;s specialistĹł duris.

â&#x20AC;&#x17E;Autizmo sutrikimÄ&#x2026; turinÄ?iĹł vaikĹł intelektiniai gebÄ&#x2014;jimai labai skirtingi: nuo didelio protinio atsilikimo iki normalaus intelekto.â&#x20AC;&#x153; 9$GRPDLWLHQz

â&#x20AC;&#x17E;MĹŤsĹł vargai prasidÄ&#x2014;jo, kai Domantas, sulaukus poros metĹł, pradÄ&#x2014;jo lankyti ÄŻprastÄ&#x2026; vaikĹł darĹželÄŻ. Juk vaikas ne toks kaip visi, â&#x20AC;&#x17E;nestandartinisâ&#x20AC;&#x153;, o gebanÄ?iĹł su juo dirbti specialistĹł nebuvo. Po metĹł atsirado galimybÄ&#x2014; pereiti ÄŻ kitÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; logopedinÄŻ darĹželÄŻ. Jame bent jau buvo bandoma jÄŻ ugdyti. TaÄ?iau logopedai gali padÄ&#x2014;ti ĹĄvepluojanÄ?iam vaikui, pagausinti ĹžodynÄ&#x2026;, taÄ?iau jauÄ?iasi bejÄ&#x2014;giai, kai maĹžyliai ĹžodĹžiĹł nepriima kaip bendravimo priemonÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo Raminta. Pagalba, kurios verkiant reikÄ&#x2014;jo, jos ĹĄeimÄ&#x2026; pasiekÄ&#x2014; ne iĹĄ karto. PaieĹĄkĹł kelyje ilgokai nepasitaikÄ&#x2014; ĹžmoniĹł, kurie bĹŤtĹł nukreipÄ&#x2122; ÄŻ Kauno vaikĹł abilitacijos centrÄ&#x2026; (KVAC). Tik sulaukÄ&#x2122;s ikimokyklinio amĹžiaus ir pasidarÄ&#x2122;s â&#x20AC;&#x17E;per sunki naĹĄtaâ&#x20AC;&#x153; darĹželiui, Domantas pateko ÄŻ KVAC specialistĹł rankas. â&#x20AC;&#x17E;Ä&#x152;ia prasidÄ&#x2014;jo tikroji mĹŤsĹł sÄ&#x2014;kmÄ&#x2014;s istorija. Specialistai, suvokiantys, kÄ&#x2026; ir kodÄ&#x2014;l daro, norintys ir gebantys ugdyti ypatingus vaikus, padÄ&#x2014;jo Domantui priartÄ&#x2014;ti prie to, kÄ&#x2026; mes vadiname gyvenimu socialinÄ&#x2014;je aplinkojeâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; Raminta. Ĺ ie mokslo metai jam â&#x20AC;&#x201C; pirmieji abilitacijos centre. O berniukas, anot motinos, jau sugeba reaguoti ÄŻ paveikslÄ&#x2014;lius kortelÄ&#x2014;se, supranta nemaĹžai jam sakomĹł fraziĹł. â&#x20AC;&#x17E;Kartais atrodo, kad jau sugeba viskÄ&#x2026;, kai matau jÄŻ, ÄŻ stiklinÄ&#x2122; pilantÄŻ vandenÄŻ iĹĄ didesnio indo. Ir neperliejantÄŻ jo per stiklinÄ&#x2014;s kraĹĄtus. Jis neklykia ir nebesiblaĹĄko, kai reikia nukirpti nagus, o papraĹĄytas atneĹĄa kÄ&#x2014;dutÄ&#x2122;, pa-

.DXQRYDLNĂ&#x2DC;DELOLWDFLMRVFHQWURQXRWU

$WVLULERWLLUXĂ?VLVNOÂ?VWL7DLYLHQRYDLNĂ&#x2DC;UDLGRVVX WULNLPĂ&#x2DC;ÂąDXWL]PRSRĂ?\PLDL7RNLDQHJDOLDYDL NXVSDVPHUNLDYLHQDWYHLLĂ&#x2026;NXULRVMXRVLĂ&#x2026;YDGXRWL Â&#x2019;VWHQJLDGDUQLRVVSHFLDOLVWĂ&#x2DC;NRPDQGRVGDUEDV duoda knygÄ&#x2026;, atsineĹĄa savo lÄ&#x2014;kĹĄtÄ&#x2122;. Tai ne smulkmenos. Be jĹł tiesiog labai sunku gyventi. Jos sukuria rojĹł ĹžemÄ&#x2014;je, kurÄŻ atrasti ir man, ir vaikui padÄ&#x2014;jo KVAC specialistaiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo Raminta. Domantas liks abilitacijos centre tol, kol tai leis amĹžius. PradinÄ&#x2014;s klasÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; labai svarbus raidos etapas, kuriuo Ĺžingsniuoti, nepaleidĹžiant stebuklo iĹĄ rankĹł, Domantui ir jo motinai padÄ&#x2014;s KVAC specialistai.

$XWL]PXVHU JDQWLHPVYDL NDPVWHQND PRN\WLVLU NDQWU \EzV0H QRWHUDSLMDÂą YLHQDMĂ&#x2DC;XJ G\PRSURJ UDPRVGDOLĂ&#x2DC;

3IGĂ&#x;NAĂ&#x;LASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;PAĂ&#x;KIĂ&#x;TÂ&#x160;SĂ&#x;ELĂ&#x;GEĂ&#x;SYS

Kokie vaiko elgesio pokyÄ?iai tÄ&#x2014;vams turi pasiĹłsti signalÄ&#x2026;, kad bĹŤtina ieĹĄkoti autizmo specialistĹł pagalbos? Atsakydami ÄŻ ĹĄÄŻ klausimÄ&#x2026; Lietuvos sveikatos mokslĹł universiteto vaikĹł reabilitacijos ligoninÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;LopĹĄelisâ&#x20AC;&#x153; medikai pateikÄ&#x2014; trejĹł metĹł Algirdo istorijÄ&#x2026;. Tuo metu, kai berniukas pateko ÄŻ ligoninÄ&#x2122;, jo bĹŤsenÄ&#x2026; buvo galima apraĹĄyti daugybÄ&#x2122; kartĹł pavartojus ĹžodÄŻ â&#x20AC;&#x17E;niekasâ&#x20AC;&#x153;, pavyzdĹžiui, niekas neÄŻdomu, vaikas neÄŻstengia su kitais ĹžmonÄ&#x2014;mis atrasti emocinio, akiĹł kontakto. Algirdui buvo nustatytas vidutinio sunkumo autizmas. DiagnozÄ&#x2122; aptarus kartu su tÄ&#x2014;vais, berniukui buvo sudarytas abilitacijos â&#x20AC;&#x201C; sugebÄ&#x2014;jimĹł ugdymo planas. â&#x20AC;&#x17E;LopĹĄelyjeâ&#x20AC;&#x153; su vaiku dirbo visa abilitacijos specialistĹł komanda. Jam buvo taikoma psichoterapija, logoterapija, ergoterapija, kineziterapija, dailÄ&#x2014;s ir muzikos terapija. Po trijĹł savaiÄ?iĹł kasdienio darbo â&#x20AC;&#x17E;LopĹĄelyjeâ&#x20AC;&#x153; Algirdas jau sugebÄ&#x2014;jo pradÄ&#x2014;ti ir uĹžbaigti tam tikrÄ&#x2026; veiklÄ&#x2026;, ilgokai iĹĄlaikyti dÄ&#x2014;mesÄŻ, bendraudamas iĹĄtarti keletÄ&#x2026; ĹžodĹžiĹł. Autizmu serganÄ?iam vaikui visa tai â&#x20AC;&#x201C; dideli laimÄ&#x2014;jimai. !UTIZĂ&#x;MASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;DAUĂ&#x;GIAĂ&#x;LYĂ&#x;PwĂ&#x;LIĂ&#x;GA

Pasak gydytojos psichiatrÄ&#x2014;s, Kauno sveikatos mokslĹł universiteto profesorÄ&#x2014;s Virginijos AdomaitienÄ&#x2014;s, vaikystÄ&#x2014;s autizmas â&#x20AC;&#x201C; tai ÄŻvairiapusis raidos sutrikimas, kuris prasideda iki 3â&#x20AC;&#x201C;5 metĹł. Anot profesorÄ&#x2014;s, autizmo sutrikimÄ&#x2026; turintys vaikai negali suprasti gestĹł, ĹĄypsenos, ĹžodĹžiĹł. Jie nesugeba Ĺžaisti. Jiems daĹžnai bĹŤdingi stereotipiniai, pasikartojantys kĹŤno ar galĹŤniĹł judesiai, pavyzdĹžiui, rankĹł sukimas ar plasnojimas. Kiekvienas pokytis jĹł aplinkoje juos smarkiai sujaudina. Jie linkÄ&#x2122; atsiriboti, uĹžsidaryti â&#x20AC;&#x201C; iĹĄ Ä?ia ir yra kilÄ&#x2122;s autizmo pavadinimas. Pasak V.AdomaitienÄ&#x2014;s, autizmo sutrikimÄ&#x2026; turinÄ?iĹł vaikĹł intelektiniai gebÄ&#x2014;jimai labai skirtingi: nuo didelio protinio atsilikimo iki normalaus intelekto. DaĹžnai ĹĄie vaikai stebina savo aritmetiniais, techniniais, konstrukciniais, muzikiniais ar kitais gebÄ&#x2014;jimais. â&#x20AC;&#x17E;Autizmas nÄ&#x2014;ra liga, kurios kilmÄ&#x2014; kiekvienu atveju vienoda. Tai nespecifinis sindromas, kuris pasireiĹĄkia, kai tam tikros biologinÄ&#x2014;s prieĹžastys sukelia galvos smegenĹł pakitimus. Daugiausia ÄŻtakos turi genetiniai veiksniai. Be jĹł, autizmas pasireiĹĄkia ir esant tam tikroms psichikos ligoms. KalbÄ&#x2014;dami apie panaĹĄiĹł sutrikimĹł grupÄ&#x2122;, vartojame terminÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;autizmo spektro sutrikimaiâ&#x20AC;&#x153;. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, kurÄŻ nors iĹĄ ĹĄiĹł sutrikimĹł turi vienas Ĺžmogus iĹĄ 160,

!UTIZĂ&#x;MOĂ&#x;SUTĂ&#x;RIĂ&#x;KIĂ&#x;MAIĂ&#x;PAĂ&#x;LIEĂ&#x;jIAĂ&#x;VISĂ&#x;DAUĂ&#x;GIAUĂ&#x;¸EIĂ&#x;MĂ&#x2039; â&#x2013; +LJLHQRVLQVWLWXWR6YHLNDWRV LQIRUPDFLMRVFHQWURGXRPHQL PLVÂ&#x2019;YDLULDSXVLĂ&#x2DC;UDLGRVÂą DXWL]PRVSHNWURVXWULNLPĂ&#x2DC; GDXJzMDPHWDLVWRNLD GLDJQR]zEXYRQXVWDW \WD YDLNĂ&#x2DC; QXRSLUPĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC; PzQHVLĂ&#x2DC;LNLPHWĂ&#x2DC; 'DU LHPVOLJDEXYRGLDJQR]XRWD Y\UHVQLHPVQHLPHWĂ&#x2DC; â&#x2013; PHWDLVNXULVQRUVLĂ&#x2026;

â&#x20AC;&#x153;

TÄ&#x2014;vams kyla dideliĹł sunkumĹł, kai reikia pasiekti vienÄ&#x2026; ar kitÄ&#x2026; kompleksinÄ&#x2014;s pagalbos centrÄ&#x2026;. 2'DYLGRQLHQz

arba apie 1 proc. populiacijosâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; V.AdomaitienÄ&#x2014;. $IAGĂ&#x;NOSĂ&#x;TIĂ&#x;KOSĂ&#x;ETAĂ&#x;PAI

Anot V.AdomaitienÄ&#x2014;s, svarbiausia atpaĹžinti sutrikimÄ&#x2026;, o po to perduoti vaikÄ&#x2026; autizmo specialistĹł komandai. Deja, tai padaryti laiku ne visada pavyksta. DaĹžniausiai autizmo sutrikimai pasireiĹĄkia vaikams iki 5 metĹł â&#x20AC;&#x201C; jie ir turÄ&#x2014;tĹł bĹŤti iĹĄ karto diagnozuojami. Bet neretai diagnozÄ&#x2014; nustatoma tik mokykliniame amĹžiuje, kai ima ryĹĄkÄ&#x2014;ti mokymosi problemos, ir tada, kai vaikas negali nei socialiai, nei psichologiĹĄkai prisitaikyti prie naujos aplinkos. Pasak autizmu serganÄ?iĹł vaikĹł tÄ&#x2014;vĹł, didĹžiausias sunkumas, su kuriuo jie susiduria suĹžinojÄ&#x2122; vaiko diagnozÄ&#x2122;, â&#x20AC;&#x201C; informacijos stygius, kaip gydyti tokÄŻ vaikÄ&#x2026; ir kaip jÄŻ mokyti. TÄ&#x2014;vĹł teigimu, leidiniĹł lietuviĹł kalba beveik nÄ&#x2014;ra, o Vakaruose egzistuoja kitokia patirtis. VakarĹł valstybÄ&#x2014;s turi patvirtintas metodikas ir jas naudoja bemaĹž 20 metĹł. Bet Lietuvos jos dar nepasiekÄ&#x2014;. Pasak Valstybinio psichikos sveikatos centro direktorÄ&#x2014;s Onos DavidonienÄ&#x2014;s, iĹĄtikus bÄ&#x2014;dai, arÄ?iausiai kiekvieno Ĺžmogaus yra ambulatoriniai â&#x20AC;&#x201C; visose savivaldybÄ&#x2014;se ÄŻkurti psichikos sveikatos centrai. ÄŽ juos maĹžameÄ?ius vaikus ir turi nukreipti ĹĄeimos gydytojai, jei tik pastebi judesiĹł ir kalbos vystymosi sutrikimĹł. Taip pat ir vyresnius vaikus ar paauglius, jei tik jiems atsiranda judesiĹł (motorikos) sutrikimĹł. â&#x20AC;&#x17E;Paprastai centruose dirbantys specialistai â&#x20AC;&#x201C; vaikĹł ir paaugliĹł psichiatrai, medicinos psichologai â&#x20AC;&#x201C; sugeba atpaĹžinti autizmÄ&#x2026;. TaÄ?iau

DXWL]PRVSHNWURVXWULNLPĂ&#x2DC; EXYRGLDJQR]XRWDV YDLNDPVLUY\UHVQLHPV QHLPHWĂ&#x2DC;Ă?PRQzPV 'DĂ?QLDXVLDLĂ&#x2026;LHVXWULNLPDL GLDJQR]XRMDPLÂąPH WĂ&#x2DC;YDLNĂ&#x2DC;JUXSzMH â&#x2013; DLVLDLVDXWL]PDVEX YRQXVWDW \WDVYDL NDPVLULDLY\UHVQLĂ&#x2DC; QHLPHWĂ&#x2DC;MDXQXROLĂ&#x2DC;

+AUĂ&#x;NIEĂ&#x;jIĂ&#x2039;Ă&#x;PAĂ&#x;TIRĂ&#x;TISĂ&#x;PRAVERjIAĂ&#x;IRĂ&#x;KITIEMS â&#x2013; .DXQRVDYLYDOG\Ez\UD Â&#x2019;VWHLJXVLLUGXVSHFLDOL]XR WXVFHQWUXVÂą.DXQRYDLNĂ&#x2DC; DELOLWDFLMRVFHQWUjLUĂ&#x201E;/RS Ă&#x2026;HOÂ&#x2019;Âł/LHWXYRVVYHLNDWRV PRNVOĂ&#x2DC;XQLYHUVLWHWH â&#x2013; 9DLNDPVWXULQWLHPVÂ&#x2019;YDLULĂ&#x2DC; UDLGRVVXWULNLPĂ&#x2DC;SDJDOEj FHQWUHWHLNLDNYDOLI LNXRWL SHGDJRJDLLUVSHFLDOLVWDL VSHFLDOLHMLSHGDJRJDL ORJRSHGDLVRFLDOLQLVSH GDJRJDVSVLFKRORJDVNĂ&#x2018; QRNXOWĂ&#x2018;URVSHGDJRJDV PHQĂ&#x2DC;SHGDJRJDLJ\G\ WRMDVUHDELOLWRORJDVIL]L QzVPHGLFLQRVLUUHDELOLWDFL MRVVODXJ \WRMDLNLQH]LWHUD

SHXWDLPDVDĂ?XRWRMDL â&#x2013; $XWL]PRVLQGURPjLUNRPS OHNVLQLĂ&#x2DC;VXWULNLPĂ&#x2DC;WXULQmLĂ&#x2DC; YDLNĂ&#x2DC;NRQVXOWDFLQLDPHFHQWUH Ă&#x201E;.LWRNVPDQRSDVDXOLVÂł WHLNLDPRVNRQVXOWDFLMRVLU RUJDQL]XRMDPDSDJDOED .DXQRPLHVWRYDLNDPVNXULH QHODQNRNLWĂ&#x2DC;XJG\PRÂ&#x2019;VWDLJĂ&#x2DC; â&#x2013; .DUWjSHUPzQHVÂ&#x2019;.9$& RUJDQL]XRMDPRVVDYLSDJDO ERVJUXSzVĂ&#x201E;7zYDLÂąWz YDPVÂłVNLUWRVWzYDPV DXJLQDQWLHPVYDLNjWX ULQWÂ&#x2019;DXWL]PRVLQGURPj7DL Â&#x2019;YDLULĂ&#x2DC;SUREOHPĂ&#x2DC;VSUHQGLPR EĂ&#x2018;GDVSDJUÂ&#x2019;VWDVDVPHQLQzV SDWLUWLHVGDOLMLPXVL

labai daĹžnai autizmas yra kompleksinÄ&#x2014; liga. Ir jei psichikos sveikatos centre dirbantiems medikams atrodo, kad vieni jie nÄ&#x2014;ra pajÄ&#x2014;gĹŤs suteikti tinkamos pagalbos, tuomet konsultuotis pacientÄ&#x2026; jie gali siĹłsti ÄŻ kurÄŻ nors iĹĄ keturiĹł Lietuvoje veikianÄ?iĹł kompleksinÄ&#x2014;s psichiatrijos pagalbos vaikui ir ĹĄeimai centrĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; patarÄ&#x2014; O.DavidonienÄ&#x2014;. Tai sostinÄ&#x2014;je esantis Vilniaus universiteto Vaiko raidos centras, Kaune â&#x20AC;&#x201C; Lietuvos sveikatos mokslĹł universiteto Psichiatrijos klinikos vaikĹł ir paaugliĹł psichiatrijos sektorius. Ĺ iauliĹł ligoninÄ&#x2014;s Psichiatrijos klinikoje taip pat jau pradÄ&#x2014;jo veikti kompleksinÄ&#x2014;s psichiatrijos pagalbos vaikui ir ĹĄeimai centras. Jame yra suformuota specialistĹł komanda, KlaipÄ&#x2014;dos ligoninÄ&#x2014;je taip pat. Toks pat centras kuriamas ir PanevÄ&#x2014;Ĺžio ligoninÄ&#x2014;je. â&#x20AC;&#x17E;ÄŽ specializuotus centrus ar specializuotos pagalbos centrus ĹžmonÄ&#x2014;s gali kreiptis tiesiai, be siuntimoâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; paaiĹĄkino gydytoja O.DavidonienÄ&#x2014;. MinÄ&#x2014;tuose centruose dirba tokios specialistĹł komandos, kurios teikia pagalbÄ&#x2026; esant ne tik autizmo, bet ir kitokiems vaiko raidos sutrikimams. Dirbant spe-

cialistams seansuose dalyvauja ir tÄ&#x2014;vai. To reikia, kad vÄ&#x2014;liau, namuose, jie galÄ&#x2014;tĹł ugdyti vaikus atsiĹžvelgdami ÄŻ sudarytus ilgalaikius gydymo planus. Pasak O.DavidonienÄ&#x2014;s, vis dÄ&#x2014;lto ĹĄeimoms, auginanÄ?ioms autizmo sindromÄ&#x2026; turinÄ?ius vaikus, reikia ilgalaikÄ&#x2014;s pagalbos, nes ugdymo poreikis iĹĄlieka ir jiems uĹžaugus. TodÄ&#x2014;l Lietuvoje reikia daugiau socialiniĹł specializuotĹł centrĹł, kur autizmo sindromÄ&#x2026; turintys ĹžmonÄ&#x2014;s galÄ&#x2014;tĹł praleisti laisvalaikÄŻ ir lankyti jiems pritaikytus renginius. â&#x20AC;&#x17E;KaunieÄ?iai sugebÄ&#x2014;jo ÄŻkurti du tokius centrus. Tad bĹŤtĹł gerai, kad ir kitos savivaldybÄ&#x2014;s parodytĹł iniciatyvÄ&#x2026; ir perimtĹł kaunieÄ?iĹł patirtÄŻ, nes autistai â&#x20AC;&#x201C; specifiniai vaikai. Jie labai sunkiai pritampa prie naujos aplinkos, jiems sunku prisitaikyti, o kiekviena naujovÄ&#x2014; aplinkoje juos erzina, todÄ&#x2014;l tÄ&#x2014;vams kyla dideliĹł sunkumĹł, kai reikia pasiekti vienÄ&#x2026; ar kitÄ&#x2026; kompleksinÄ&#x2014;s pagalbos centrÄ&#x2026;. Jei jĹł bĹŤtĹł ÄŻkurta daugiau, ĹĄeimos, gyvenanÄ?ios ne tik didĹžiuosiuose, bet ir kituose miestuose, jaustĹłsi saugiauâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; O.DavidonienÄ&#x2014;. 8Ă?V1U.


DNWXDOLMRV

Kreipsis ÄŻ teismÄ&#x2026; Referendumo dÄ&#x2014;l ĹžemÄ&#x2014;s pardavimo uĹžsienieÄ?iams laukia dar vienas iĹĄbandymas. Seimas vakar nutarÄ&#x2014; kreiptis ÄŻ KonstitucinÄŻ teismÄ&#x2026; su praĹĄymu iĹĄaiĹĄkinti, ar neprieĹĄtarauja Konstitucijai toks teisinis reguliavimas, kai ÄŻstatymo leidÄ&#x2014;jui nesuteikiama teisÄ&#x2014; sprÄ&#x2122;sti dÄ&#x2014;l referendumo skelbimo, nors ekspertĹł grupÄ&#x2014; pateikia iĹĄvadÄ&#x2026;, kad teikiamas sprendimo tekstas gali neatitikti Konstitucijos.

$'RYĂ&#x;BAUSĂ&#x;KAIĂ&#x;TEIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;VARĂ&#x;Ă&#x20AC;OĂ&#x;VĂ&#x2039;Ă&#x;DĂ&#x201E;Ă&#x;RIAI 3DVNXWLQÂ&#x2019;Ă&#x2026;LjNDGHQFLMjVDYRPHWLQÂ&#x2019;SUDQHĂ&#x2026;LPjYD NDUSHUVNDLmLXVLĂ&#x2026;DOLHVYDGRYz'DOLD*U\EDXVNDLWz Ă?YDQJLQRJLQNODLVSULHĂ&#x2026;0DVNYjEHW5XVLMRVDP EDVDGRULXVWRQHJLUGzMR2NDLSĂ&#x2026;LjNDOEjÂ&#x2019;YHUWL QRSUH]LGHQWzVYDUĂ?RYDLEĂ&#x2018;VLPXRVHULQNLPXRVH" Ta d a s IG N A TAV I Ä&#x152;I US , Vy t au t a s BRU V E R I S LR korespondentai

PritarÄ&#x2014; iĹĄvadai Seimas vakar po pateikimo pritarÄ&#x2014; nutarimo projektui dÄ&#x2014;l A.SkardĹžiaus vadovaujamos energetikos reikalus tyrusios laikinosios tyrimo komisijos iĹĄvados ir darbo pabaigos. Priimtu nutarimu Vyriausybei pasiĹŤlyta, ÄŻgyvendinus SuskystintĹłjĹł gamtiniĹł dujĹł terminalo projektÄ&#x2026;, organizuoti, kad bĹŤtĹł atliktas nepriklausomas auditas.

Pateikta pataisa Seimas vakar pradÄ&#x2014;jo svarstyti Konstitucijos pataisos projektÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l privalomo mokslo iki 18 metĹł. Po pateikimo uĹž projektÄ&#x2026; balsavo 46 parlamentarai, prieĹĄ buvo keturi, susilaikÄ&#x2014; 22. Ĺ iuo metu Konstitucija numato, kad mokslas yra privalomas asmenims iki 16 metĹł.

AtmetÄ&#x2014; siĹŤlymÄ&#x2026; Seimas vakar atmetÄ&#x2014; konservatoriaus J.Razmos siĹŤlymÄ&#x2026; VyriausybÄ&#x2014;je maĹžinti viceministrĹł bei kitĹł politinio pasitikÄ&#x2014;jimo pareigybiĹł skaiÄ?iĹł.

Pakirto liga Po sunkios ligos mirÄ&#x2014; ilgametis Lietuvos ĹžydĹł bendruomenÄ&#x2014;s vadovas S.AlperaviÄ?ius. Jam buvo 85 metai. GimÄ&#x2122;s 1928 metais Vilniuje, Antrojo pasaulinio karo metus S.AlperaviÄ?ius praleido Rusijoje, vÄ&#x2014;liau grÄŻĹžo ÄŻ LietuvÄ&#x2026;, kur ÄŻgijo teisininko iĹĄsilavinimÄ&#x2026;.

Danijos planai Danija ketina pasiĹłsti ĹĄeĹĄis naikintuvus F-16, kurie sustiprins NATO vykdomÄ&#x2026; Baltijos ĹĄaliĹł oro policijos misijÄ&#x2026;. Numatoma, kad ĹĄie lÄ&#x2014;ktuvai patruliavimÄ&#x2026; pradÄ&#x2014;s nuo geguĹžÄ&#x2014;s 1-osios. Ĺ˝urnalistĹł ir leidÄ&#x2014;jĹł etikos komisija nusprendÄ&#x2014;, kad dienraĹĄÄ?io â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos ry tasâ&#x20AC;&#x153; publikacijoje â&#x20AC;&#x17E;Londono stebukladarÄŻ vejasi ÄŻtarimĹł bangaâ&#x20AC;&#x153; (2013-05-24) buvo paĹžeistas Ĺ˝urnalistĹł ir leidÄ&#x2014;jĹł etikos kodekso 3 str. â&#x20AC;&#x17E;Gerbdami Ĺžmogaus teisÄ&#x2122; gauti teisingÄ&#x2026; informacijÄ&#x2026;, Ĺžurnalistai ir vieĹĄosios informacijos rengÄ&#x2014;jai turi skelbti tikslias, teisingas Ĺžinias ir ÄŻvairias nuomones. Perteikdami ÄŻvairias nuomones, Ĺžurnalistai ir vieĹĄosios informacijos rengÄ&#x2014;jai neturi skleisti teisÄ&#x2122; ir etikÄ&#x2026; paĹžeidĹžianÄ?iĹł nuomoniĹłâ&#x20AC;&#x153;, 6 str. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝urnalistai ir vieĹĄosios informacijos rengÄ&#x2014;jai turi kritiĹĄkai vertinti savo informacijos ĹĄaltinius, atidĹžiai ir rĹŤpestingai tikrinti faktus, remtis keliais ĹĄaltiniais. Jeigu nÄ&#x2014;ra galimybÄ&#x2014;s patikrinti informacijos ĹĄaltinio patikimumo, skelbiamoje informacijoje tai turi bĹŤti nurodytaâ&#x20AC;&#x153;, 37 str. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝urnalistas ir vieĹĄosios informacijos rengÄ&#x2014;jas privalo laikytis nekaltumo prezumpcijos. Ĺ˝mogĹł pripaĹžinti kaltu gali tik teismas ÄŻsiteisÄ&#x2014;jusiu sprendimu arba nuosprendĹžiuâ&#x20AC;&#x153;, 38 str. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝urnalistas ir vieĹĄosios informacijos rengÄ&#x2014;jas neturi skelbti nepagrÄŻstĹł, nepatikrintĹł, faktais neparemtĹł kaltinimĹłâ&#x20AC;&#x153;.

5'DQLVHYLmLDXVQXRWU

Ă&#x20AC;INIĂ&#x2039;Ă&#x;SRAUTAS

PNRYRGĂ&#x;

Paklausyti prezidentÄ&#x2014;s metinio praneĹĄimo Seime susirinko nemaĹžai mĹŤsĹł ĹĄalyje reziduojanÄ?iĹł uĹžsienio diplomatĹł, taÄ?iau tarp jĹł nebuvo matyti Rusijos ambasadoriaus Aleksandro Udalcovo, nors jis ir buvo kviestas. Lietuvos politikai tokÄŻ ambasadoriaus elgesÄŻ vertino kaip diplomatinÄŻ akibrokĹĄtÄ&#x2026; ir pastebÄ&#x2014;jo, kad rusas jau kurÄŻ laikÄ&#x2026; nesilanko oficialiuose renginiuose. Tai siejama su Lietuvos pozicija dÄ&#x2014;l Krymo. 'YĂ&#x;RwĂ&#x;IRĂ&#x;SANĂ&#x;TĂ&#x201E;Ă&#x;RIAI Ă&#x;IRĂ&#x;GARĂ&#x;SIAI

O kaip metinÄŻ praneĹĄimÄ&#x2026; vertino Lietuvos politikai? PrezidentÄ&#x2122; daĹžna proga iki ĹĄiol kritikavusi Seimo pirmininkÄ&#x2014; Loreta GrauĹžinienÄ&#x2014; ĹĄÄŻkart jÄ&#x2026; pagyrÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;darbieteiâ&#x20AC;&#x153; praneĹĄimas padarÄ&#x2014; geresnÄŻ ÄŻspĹŤdÄŻ uĹž ankstesnius, nes jame buvo maĹžiau asmeniĹĄkumo. O premjeras Algirdas ButkeviÄ?ius prezidentÄ&#x2014;s kalbÄ&#x2026; pavadino stipria ir telkianÄ?ia.

â&#x20AC;&#x17E;Daug dÄ&#x2014;mesio buvo skirta energetikai ir kartais buvo sunku suprasti, ar ĹĄneka prezidentÄ&#x2014;, ar energetikos ministrÄ&#x2014;.â&#x20AC;&#x153; $=XRNDV

Kaip ir buvo galima tikÄ&#x2014;tis, ĹĄalies vadovÄ&#x2014;s praneĹĄimÄ&#x2026; liaupsino jos kandidatĹŤrÄ&#x2026; rinkimuose remiantys opozicijos atstovai. GraĹžbyliavÄ&#x2122;s konservatoriĹł vedlys Andrius Kubilius net pavydÄ&#x2014;jo prezidentei jos iĹĄkalbos, o LiberalĹł sÄ&#x2026; jĹŤdĹžio vadovas Eligijus Masiulis praneĹĄimÄ&#x2026; pavadino gaivaus oro gurkĹĄniu. .EI¸Ă&#x;GIRĂ&#x;DOĂ&#x;ATEIĂ&#x;TIESĂ&#x;VIĂ&#x;ZIĂ&#x;JOS

VisiĹĄkai kitaip D.GrybauskaitÄ&#x2014;s metinÄŻ praneĹĄimÄ&#x2026; vertino jos varĹžovai bĹŤsimuose rinkimuose. â&#x20AC;&#x17E;Gerai tai, kad prezidentÄ&#x2014; ÄŻvardijo grÄ&#x2014;smes ĹĄaliai, teigiamus poslinkius Lietuvoje, pavyzdĹžiui, kovoje su korupcija, tarptautinio bendradarbiavimo svarbÄ&#x2026;. TaÄ?iau kyla klausimas, kÄ&#x2026; Lietuva turi daryti jau ĹĄiandien ir kÄ&#x2026; reikia pasiekti per penkerius metus: kaip keisti santykius su Lenkija, ko imtis kitose srityse?

Ir tai ne tik saugumas ar energetika, bet ir ĹĄvietimas, sportas, kultĹŤra, socialiniai klausimai. Kur link juda Lietuva? Manau, mes to Lietuvoje ĹĄiandien negirdimeâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo socialdemokratĹł kandidatas ÄŻ prezidento postÄ&#x2026; europarlamentaras Zigmantas BalÄ?ytis. Politikui, be kita ko, keistai atrodo ir D.GrybauskaitÄ&#x2014;s teiginys, kad nÄ&#x2014;ra kompensuotos pensijos, nes prezidentÄ&#x2014; pati tiesiogiai dalyvavo buvusiai konservatoriĹł valdĹžiai jas maĹžinant. 4ELĂ&#x;KwĂ&#x;SAĂ&#x;VOĂ&#x;RINĂ&#x;KwĂ&#x;JUS

Su dideliu uĹžsidegimu buvusiÄ&#x2026; savo virĹĄininkÄ&#x2122; pliekÄ&#x2014; ĹĄalies vadovo posto irgi siekiantis Seimo narys Linas Balsys, pavadinÄ&#x2122;s kalbÄ&#x2026; tipiĹĄkai rinkimine: â&#x20AC;&#x17E;Politikas, einantis ÄŻ rinkimus, teisingai sudÄ&#x2014;liojo kalbos akcentus, atsiĹžvelgdamas ÄŻ savo rinkÄ&#x2014;jÄ&#x2026;, kuris visiĹĄkai persidengÄ&#x2122;s su TÄ&#x2014;vynÄ&#x2014;s sÄ&#x2026;jungos arba deĹĄiniĹłjĹł elektoratu, ir tai pusei dirbama. Taip ji mobilizuoja savo rinkÄ&#x2014;jus, bet neÄŻvardija konkreÄ?iĹł veiksmĹł, kÄ&#x2026; Lietuva, pavyzdĹžiui, galÄ&#x2014;jo padaryti arba padarÄ&#x2014; siekiant iĹĄvengti krizÄ&#x2014;s Ukrainoje, koks buvo jos vaidmuo bandant pradÄ&#x2014;ti derybas ir stiprinant dialogÄ&#x2026;, kad Krymas nebĹŤtĹł atplÄ&#x2014;ĹĄtas nuo Ukrainos. Mes tiesiog iĹĄgirdome eilinÄŻ grÄ&#x2014;smiĹł rinkinÄŻ.â&#x20AC;&#x153; PanaĹĄiai, anot L.Balsio, prezidentÄ&#x2014; pasielgÄ&#x2014; ir kalbÄ&#x2014;dama apie tariamÄ&#x2026; kovÄ&#x2026; su oligarchais: â&#x20AC;&#x17E;Apie juos jau girdime penkerius metus, taÄ?iau iĹĄ metinio praneĹĄimo neiĹĄgirdome nei kiek tĹł oligarchĹł yra nustatyta, kiek yra atskleista jĹł padarytĹł nusikaltimĹł ir kiek jĹł nuteista.â&#x20AC;&#x153; 0AĂ&#x;MIRĂ&#x;¸OĂ&#x;PAPĂ&#x;RASĂ&#x;TUSĂ&#x;Ă&#x20AC;MOĂ&#x;NES

Darbo partijos kandidatas ÄŻ prezidentus ArtĹŤras Paulauskas, pareiĹĄkÄ&#x2122;s, kad D.GrybauskaitÄ&#x2014; stokoja savikritikos ir dÄ&#x2014;mesio paprastiems ĹžmonÄ&#x2014;ms, jos metinÄŻ praneĹĄimÄ&#x2026; pavadino vienu silpniausiĹł: â&#x20AC;&#x17E;VÄ&#x2014;l girdÄ&#x2014;jome apie nesibaigianÄ?ias vidiniĹł prieĹĄĹł ir oligarchĹł paieĹĄkas, apie metamus korupcijos bei nekompetencijos ĹĄeĹĄÄ&#x2014;lius. PrezidentÄ&#x2014; netiesiogiai kritikavo ValstybÄ&#x2014;s saugumo departamento ir GeneralinÄ&#x2014;s prokuratĹŤros vadovus, kuriuos pati ir iĹĄsirinko.â&#x20AC;&#x153; Prezidento rinkimuose dalyvaujantis ValstieÄ?iĹł ir ĹžaliĹł jĹł sÄ&#x2026; jungos atstovas Ignalinos meras Bronis RopÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytuiâ&#x20AC;&#x153; teisinosi kol kas negalÄŻs daug pasakyti apie praneĹĄimÄ&#x2026;, nes ÄŻ jÄŻ

3HQNWjMÂ&#x2019;VDYRPHWLQÂ&#x2019;SUDQHĂ&#x2026;LPj'*U\EDXVNDLWzYDNDUVNDLWzPLQXWHV

nepakankamai ÄŻsigilino. â&#x20AC;&#x17E;Buvau kviestas, bet pats turÄ&#x2014;jau tarybai teikti ataskaitÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; savo metinÄŻ praneĹĄimÄ&#x2026;. Tad kol kas girdĹžiu, kad vieni giria, kiti peikia, vieni sako, kad skirtas karui, kiti â&#x20AC;&#x201C; taikai, treti â&#x20AC;&#x201C; rinkimamsâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; juokÄ&#x2014;si B.RopÄ&#x2014;. TaÄ?iau ir tai, kÄ&#x2026; meras skaitÄ&#x2014; ar girdÄ&#x2014;jo, jam leidĹžia teigti, jog D.GrybauskaitÄ&#x2014; kalbÄ&#x2014;jo apie dalykus, kurie labiau rĹŤpi valdĹžiai ir yra atitrĹŤkÄ&#x2122; nuo ĹžmoniĹł. +OĂ&#x;VOSĂ&#x;REĂ&#x;ZULĂ&#x;TAĂ&#x;TAIĂ&#x;MENĂ&#x;KI

Lietuvos lenkĹł rinkimĹł akcijos lyderio, europarlamentaro Valdemaro TomaĹĄevskio teigimu, praneĹĄime â&#x20AC;&#x201C; nei aiĹĄkios programos, nei gairiĹł, vien padÄ&#x2014;ties konstatavimas ir tuĹĄÄ?ios pagyros sau.

â&#x20AC;&#x17E;KÄ&#x2026; Lietuva turi daryti jau ĹĄiandien ir kur link juda Lietuva? Manau, mes to Lietuvoje ĹĄiandien negirdime.â&#x20AC;&#x153; =%DOm\WLV

â&#x20AC;&#x17E;PrezidentÄ&#x2014; turÄ&#x2014;jo visus svertus kovoti su korupcija, jos ĹžmonÄ&#x2014;s buvo paskirti ÄŻ visĹł vadovĹł postus, bet kovos rezultatas nekoks. Ĺ iandien saugumas ir GeneralinÄ&#x2014; prokuratĹŤra sukritikuoti, taip tikriausiai norima atsikratyti asmeninÄ&#x2014;s atsakomybÄ&#x2014;s, kuri tenka paÄ?iai prezidenteiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pareiĹĄkÄ&#x2014; V.TomaĹĄevskis. Kitas D.GrybauskaitÄ&#x2014;s varĹžovas rinkimuose Naglis Puteikis apgailestavo, kad prezidentÄ&#x2014; ne-

aptarÄ&#x2014; didÄ&#x2014;janÄ?ios turtinÄ&#x2014;s nelygybÄ&#x2014;s, kuri esÄ&#x2026; ypaÄ? pasijuto po Konstitucinio teismo sprendimo atkurti valdininkĹł algas. Pretendentas ÄŻ kandidatus taip pat stebÄ&#x2014;josi, iĹĄ kur ĹĄalies vadovÄ&#x2014; traukia duomenis apie esÄ&#x2026; gerÄ&#x2014;jantÄŻ teismĹł veiklos vertinimÄ&#x2026;, kai sociologinÄ&#x2014;s apklausos rodo prieĹĄingas tendencijas. -EĂ&#x;RASĂ&#x;KALĂ&#x;TIĂ&#x;NAĂ&#x;MEĂ&#x;LU

Prezidento rinkimuose dalyvaujantis sostinÄ&#x2014;s meras ArtĹŤras Zuokas taip pat grieĹžtai kritikavo praneĹĄimÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Be abejo, kaip ir visada buvo daug dÄ&#x2014;mesio energetikai ir kartais buvo sunku suprasti, ar ĹĄneka prezidentÄ&#x2014;, ar energetikos ministrÄ&#x2014;. Gerai, kad ji prisiÄ&#x2014;mÄ&#x2014; asmeninÄ&#x2122; atsakomybÄ&#x2122; dÄ&#x2014;l SuskystintĹł jĹł dujĹł terminalo, taÄ?iau pabrÄ&#x2014;ĹžÄ&#x2014; tik jo politinÄ&#x2122; pusÄ&#x2122;, o nekalbÄ&#x2014;jo apie ekonominÄ&#x2122;, kuri gali bĹŤti Lietuvos ĹžmonÄ&#x2014;ms nenaudingaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; A.Zuokas. BĹŤtent su terminalo projektu sostinÄ&#x2014;s meras siejo jau seniai skambanÄ?iÄ&#x2026; D.GrybauskaitÄ&#x2014;s kritikÄ&#x2026; Ĺžmones esÄ&#x2026; apiplÄ&#x2014;ĹĄinÄ&#x2014;janÄ?iam â&#x20AC;&#x17E;Icorâ&#x20AC;&#x153; koncernui ir jam neva parsidavusiai Vilniaus valdĹžiai. Visa tai politikas pavadino melu. â&#x20AC;&#x17E;PrezidentÄ&#x2014; nusiteikusi prieĹĄ tai, kad Vilnius ir Kaunas su Europos parama pereitĹł prie biokuro. Juk kas tuomet vartos terminalo dujas? Ji turÄ&#x2014;tĹł kreiptis ÄŻ Europos KomisijÄ&#x2026;, kad ĹĄis terminalas bent bandytĹł tapti regioniniu, taÄ?iau to nedaro ir toliau didina rizikÄ&#x2026;, jog jis tik skurdins Lietuvos gyventojusâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; A.Zuokas.

0REĂ&#x;TENĂ&#x;DENĂ&#x;TĂ&#x2039;Ă&#x;Â?Ă&#x;PREĂ&#x;ZIĂ&#x;DENĂ&#x;TUSĂ&#x;GREĂ&#x;TOSĂ&#x;PRAĂ&#x;REĂ&#x;TwĂ&#x;JO 9DUĂ?\ERVHGzOSUH]LGHQWRSRVWROLNRSUHWHQGHQ WDL9\ULDXVLDMDLULQNLPĂ&#x2DC;NRPLVLMDL 95. MLHSDWHLNz GDXJLDXQHLSRWĂ&#x2018;NVWUHPLDQmLĂ&#x2DC;SLOLHmLĂ&#x2DC;SDUDĂ&#x2026;Ă&#x2DC; Vakar paraĹĄus VRK pristatÄ&#x2014; Vilniaus meras ArtĹŤras Zuokas (39,3 tĹŤkst.), ValstieÄ?iĹł ir ĹžaliĹłjĹł sÄ&#x2026;jungos atstovas Ignalinos meras Bronis RopÄ&#x2014; (36 tĹŤkst.), Seimo nariai Naglis Puteikis (26 tĹŤkst.) ir Linas Balsys (beveik 20,5 tĹŤkst.). AnksÄ?iau paraĹĄus yra ÄŻteikÄ&#x2122;

antros kadencijos siekianti prezidentÄ&#x2014; Dalia GrybauskaitÄ&#x2014; (67,6 tĹŤkst.), socialdemokratas europarlamentaras Zigmantas BalÄ?ytis (66,8 tĹŤkst.), Lietuvos lenkĹł rinkimĹł akcijos pirmininkas europarlamentaras Valdemaras TomaĹĄevskis (per 50 tĹŤkst.), Dar-

bo partijos atstovas Seimo narys ArtĹŤras Paulauskas (daugiau kaip 41 tĹŤkst.). Patikrinus paraĹĄus vakar V.TomaĹĄevskis ir A.Paulauskas jau ÄŻregistruoti kandidatais ÄŻ prezidentus. BĹŤtino paraĹĄĹł skaiÄ?iaus surinkti nepavyko verslininkui Vladui LaĹĄui, Kovo 11-osios Akto signatarui Rolandui Paulauskui, vairuotojui Jonui LaĹĄiniui bei DemokratinÄ&#x2014;s darbo ir vienybÄ&#x2014;s

par tijos pirmininkei Kristinai Brazauskienei. Beje, J.LaĹĄinis ÄŻprastu bĹŤdu nesurinko nÄ&#x2014; vieno paraĹĄo â&#x20AC;&#x201C; jis grÄ&#x2026;Ĺžino 1975 tuĹĄÄ?ius lapus, nors VRK buvo iĹĄdavusi 2000. Ĺ ÄŻ pretendentÄ&#x2026; internetu parÄ&#x2014;mÄ&#x2014; 186 asmenys. Rinkimuose toliau nedalyvaujantys asmenys neteko ir sumokÄ&#x2014;to 11 tĹŤkst. 525 litĹł rinkimĹł uĹžstato, kurÄŻ bĹŤtĹł atgavÄ&#x2122;, jei rinkimuose surinktĹł ne maĹžiau kaip 7 proc. rinkÄ&#x2014;jĹł balsĹł. (ELTA, LR)


NDLPRSOzWUD

Ă&#x;PNRYRG

Ă&#x201A;LXRPHWX1DFLRQDOLQz PRNzMLPRDJHQWĂ&#x2018;UDSULH Ă&#x152;HPzVĂ&#x2018;NLRPLQLVWHULMRV 10$ PRNDWLHVLRJLQHV LUNDLNXULĂ&#x2DC;VXSORWX VXVLMXVLĂ&#x2DC;/LHWXYRVNDLPR SOzWURVÂąPHWĂ&#x2DC; SURJUDPRV .33 SULH PRQLĂ&#x2DC;LĂ&#x2026;PRNDV 2013 metĹł pareiĹĄkÄ&#x2014;jams jau iĹĄmokÄ&#x2014;ta daugiau nei 1 mlrd. Lt tiesioginiĹł ir 237,4 mln. Lt su plotu susijusiĹł iĹĄmokĹł. Paramos gavÄ&#x2014;jams neretai kyla su ĹĄiais mokÄ&#x2014;jimais susijusiĹł klausimĹł. Atsa ky mus ÄŻ rĹŤpimus klausimus NMA klientai gali suĹžinoti savo kompiuteryje. Tereikia apsilankyti NMA informaciniame portale. 0AĂ&#x;TEIĂ&#x;KIAĂ&#x;MAĂ&#x;TIKSĂ&#x;LIĂ&#x;FIĂ&#x;NANĂ&#x;SIĂ&#x;NwĂ&#x; INĂ&#x;FORĂ&#x;MAĂ&#x;CIĂ&#x;JA

â&#x20AC;&#x17E;NMA skiria daug dÄ&#x2014;mesio elektroniniĹł paslaugĹł plÄ&#x2014;trai. Viena tokiĹł paslaugĹł â&#x20AC;&#x201C; NMA informacinis portalas. Ä&#x152;ia galima teikti paraiĹĄkas paramai pagal kai kurias KPP priemones gauti, stebÄ&#x2014;ti paraiĹĄkos bĹŤklÄ&#x2122;, iĹĄ karto suĹžinoti apie paraiĹĄkoje rastus neatitikimus, teikti mokÄ&#x2014;jimo praĹĄymus.

â&#x20AC;&#x17E;Tik turÄ&#x2014;dami tikslius asmeninius duomenis NMA darbuotojai gali greitai susisiekti su klientais, jeigu kyla klausimĹł, susijusiĹł su paramos administravimu ir iĹĄmokÄ&#x2014;jimu.â&#x20AC;&#x153; 93DUĂ&#x2026;LXNDLWz

Sulaukiame daug teigiamĹł klientĹł atsiliepimĹł, o tai skatina toliau plÄ&#x2014;sti ir tobulinti tei-

00LURĂ&#x2026;QLNRYRQXRWU

!PIEĂ&#x;I¸Ă&#x;MOĂ&#x;KASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;.-!Ă&#x;INĂ&#x;FORĂ&#x;MAĂ&#x;CIĂ&#x;NIAĂ&#x;MEĂ&#x;PORĂ&#x;TAĂ&#x;LE kiamas elektronines paslaugasâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x201C; tikino NMA Komunikacijos skyriaus vedÄ&#x2014;ja Vaiva ParĹĄiukaitÄ&#x2014;. Anot V.ParĹĄiukaitÄ&#x2014;s, viena naudingiausiĹł portalo teikiamĹł paslaugĹł â&#x20AC;&#x201C; su paramos teikimu susijusi finansinÄ&#x2014; informacija. PareiĹĄkÄ&#x2014;jai informaciniame portale gali pasitikrinti, kokia paramos suma skirta, ar ji jau patvirtinta, kada bus iĹĄmokÄ&#x2014;ta. Portale klientui primenama ir apie NMA iĹĄsiĹłstus paklausimus, ÄŻ kuriuos reikÄ&#x2014;tĹł atsakyti. PHWĂ&#x2DC;SDUHLĂ&#x2026;NzMDPVMDXLĂ&#x2026;PRNzWDGDXJLDXQHLPOUG/WWLHVLRJLQLĂ&#x2DC;LUPOQ/W.33VXSORWXVXVLMXVLĂ&#x2DC;SULHPRQLĂ&#x2DC;LĂ&#x2026;PRNĂ&#x2DC;

PareiĹĄkÄ&#x2014;jai informaciniame portale gali pasitikrinti, kokia paramos suma skirta, ar ji jau patvirtinta, kada bus iĹĄmokÄ&#x2014;ta. 0RIĂ&#x;SIĂ&#x;JUNGĂ&#x;TIĂ&#x;GAĂ&#x;LIĂ&#x;KIEKĂ&#x;VIEĂ&#x;NAS

PareiĹĄkÄ&#x2014;jai ir paramos gavÄ&#x2014;jai prie NMA informacinio portalo gali prisijung ti adresu https:// por tal.nma.lt, pasirinkÄ&#x2122; skiltÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Prisijungimasâ&#x20AC;?. Prisijungti galima per elektroninius valdĹžios var tus arba bankÄ&#x2026;, su kuriuo vartotojas yra sudarÄ&#x2122;s elektroninÄ&#x2014;s bankininkystÄ&#x2014;s sutartÄŻ. â&#x20AC;&#x17E;Naudotis portalu itin paprasta, jei kyla klausimĹł, visur rasite instrukcijĹł ir paaiĹĄkinimĹł. PavyzdĹžiui, norint patikrinti pateiktĹł paraiĹĄkĹł duomenis, reikia pasirinkti nuorodÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;ParaiĹĄkaâ&#x20AC;?. Ä&#x152;ia skelbiami konkreÄ?ios paraiĹĄkos duomenys, galima perĹžiĹŤrÄ&#x2014;ti pateiktus dokumentus ir atlikti kitus veiksmusâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo V.ParĹĄiukaitÄ&#x2014;. 3AUĂ&#x;GOĂ&#x;MAĂ&#x;VIĂ&#x;SAĂ&#x;INĂ&#x;FORĂ&#x;MAĂ&#x;CIĂ&#x;JA

Pasak V.ParĹĄiukaitÄ&#x2014;s, vienas NMA informacinio portalo privalumĹł â&#x20AC;&#x201C; kad klientai gali matyti visÄ&#x2026; dokumentĹł pateikimo ir gavimo, taip pat susiraĹĄinÄ&#x2014;jimo su NMA istorijÄ&#x2026;. NMA darbuotojai, siĹłsdami ar praĹĄydami

pateikti informacijÄ&#x2026;, naudojasi tik oficialiais NMA el. paĹĄto adresais, ku rie baigiasi ga lĹŤ ne nma.lt ir yra sudaromi pagal principÄ&#x2026; vardas.pavarde@nma.lt. Kitaip sudarytais elektroninio paĹĄto adresais informacija pareiĹĄkÄ&#x2014;jams ir paramos gavÄ&#x2014;jams nÄ&#x2014;ra siunÄ?iama. â&#x20AC;&#x17E;PasirinkÄ&#x2122; parinktÄŻ â&#x20AC;&#x17E;PraneĹĄimaiâ&#x20AC;?, portalo vartotojai gali matyti visus iĹĄsiĹłstus ir gautus praneĹĄimus, tarp kuriĹł â&#x20AC;&#x201C; ne tik elektroniniai praneĹĄimai, bet ir paprastu paĹĄtu iĹĄsiĹłsti laiĹĄkai. Tradiciniu paĹĄtu infor macija mĹŤsĹł klientus gali pasiekti ir po savaitÄ&#x2014;s, o portalo vartotojams laukti nereikia â&#x20AC;&#x201C; prisijungus iĹĄkart galima matyti visÄ&#x2026; aktualiÄ&#x2026; informacijÄ&#x2026;â&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x201C; pabrÄ&#x2014;ĹžÄ&#x2014; NMA Komunikacijos skyriaus vedÄ&#x2014;ja.

Portalo vartotojai gali matyti visus iĹĄsiĹłstus ir gautus praneĹĄimus, tarp kuriĹł â&#x20AC;&#x201C; ne tik elektroniniai praneĹĄimai, bet ir paprastu paĹĄtu iĹĄsiĹłsti laiĹĄkai. V.ParĹĄiukaitÄ&#x2014; tvirtina, jog visi praneĹĄimai yra individualizuoti ir pritaikyti prie klientĹł poreikiĹł. PrisijungÄ&#x2122; paramos ga-

vÄ&#x2014;jai mato tik jiems aktualiÄ&#x2026; in-

naujinami iĹĄ karto arba per trum-

10$GDUEXRWRMDLVLĂ&#x2DC;VGDPLDUSUDĂ&#x2026;\GDPLSDWHLNWLLQIRUPDFLMj QDXGRMDVLWLNRILFLDOLDLV10$HOSDĂ&#x2026;WRDGUHVDLVNXULHEDLJLDVL JDOĂ&#x2018;QHQPDOWLUVXGDURPLSDJDOSULQFLSjYDUGDVSDYDUGH#QPDOW .LWDLSVXGDU \WDLVHOHNWURQLQLRSDĂ&#x2026;WRDGUHVDLVLQIRUPDFLMDSDUHLĂ&#x2026; NzMDPVLUSDUDPRVJDYzMDPVQzUDVLXQmLDPD

formacijÄ&#x2026;. PavyzdĹžiui, paramos gavÄ&#x2014;jui primenami ÄŻsipareigojimĹł vykdymo terminai, pateikiami praneĹĄimai apie trĹŤkstamus dokumentus ir pan., plotinÄ&#x2014;se priemonÄ&#x2014;se dalyvaujantys paramos gavÄ&#x2014;jai po deklaruotĹł plotĹł lentele gali matyti praneĹĄimus apie planuojamÄ&#x2026; patikrÄ&#x2026;. 0AĂ&#x;TOĂ&#x;GUĂ&#x;ATĂ&#x;NAUĂ&#x;JINĂ&#x;TIĂ&#x;DUOĂ&#x;MEĂ&#x;NIS

Vienas paramos gavÄ&#x2014;jĹł ÄŻsipareigojimĹł â&#x20AC;&#x201C; informuoti NMA specialistus apie pakeistus kontaktinius duomenis ir banko sÄ&#x2026;skaitÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iuo metu vykdomi mokÄ&#x2014;jimai, todÄ&#x2014;l apie pakeistus duomenis reikÄ&#x2014;tĹł praneĹĄti nedelsiant. Tik turÄ&#x2014;dami tikslius asmeninius duomenis NMA darbuotojai gali greitai susisiekti su klientais, jeigu kyla klausimĹł, susijusiĹł su paramos administravimu ir iĹĄmokÄ&#x2014;jimuâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x201C; teigÄ&#x2014; V.ParĹĄiukaitÄ&#x2014;. Portalo vartotojai pakeisti savo ir jĹł atstovaujamĹł pareiĹĄkÄ&#x2014;jĹł kontaktinius duomenis ir banko sÄ&#x2026;skaitÄ&#x2026; gali bet kuriuo metu â&#x20AC;&#x201C; tereikia pagrindiniame NMA portalo lange pasirinkti parinktÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Keisti paraiĹĄkĹł duomenisâ&#x20AC;?. Duomenys daugeliu atvejĹł at-

$QRW93DUĂ&#x2026;LXNDLWzVYLHQDQDXGLQ JLDXVLĂ&#x2DC;SRUWDORWHLNLDPĂ&#x2DC;SDVODXJĂ&#x2DC;Âą VXSDUDPRVWHLNLPXVXVLMXVL ILQDQVLQzLQIRUPDFLMD

pÄ&#x2026; laikotarpÄŻ, kuris nurodomas portalo praneĹĄime. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝inoma, pareiĹĄkÄ&#x2014;jai ir paramos gavÄ&#x2014;jai gali pateikti ir raĹĄtiĹĄkÄ&#x2026; praĹĄymÄ&#x2026;. Vis dÄ&#x2014;lto ĹĄi procedĹŤra nÄ&#x2014;ra tokia paranki vartotojui kaip duomenĹł keitimas NMA portale: praĹĄyme pakeisti banko sÄ&#x2026;skaitos numerÄŻ pasiraĹĄiusio Ĺžmogaus paraĹĄo tikrumÄ&#x2026; turi patvirtinti notaras, seniĹŤnas Lietuvos Respublikos nota riato nustaty ta tvarka arba NMA darbuotojasâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x201C; paaiĹĄkino V.ParĹĄiukaitÄ&#x2014;.

.-!Ă&#x;INTERNETOĂ&#x;SVEĂ&#x;TAIĂ&#x;NwĂ&#x;SPARĂ&#x;jIAIĂ&#x;POĂ&#x;PUĂ&#x;LIAĂ&#x;RwĂ&#x;JA

Pasak NMA Komunikacijos skyriaus vedÄ&#x2014;jos Vaivos ParĹĄiukaitÄ&#x2014;s, svetainÄ&#x2014;je pareiĹĄkÄ&#x2014;jai ir paramos gavÄ&#x2014;jai gali suĹžinoti daug naudingos informacijos apie daly vavimÄ&#x2026; ÄŻgy vendinant Lietuvos kaimo plÄ&#x2014;tros 2007â&#x20AC;&#x201C;2013 m. prog ramos (KPP) priemones â&#x20AC;&#x201C; rasti pa raiĹĄkĹł teikimo gra fikus, priemoniĹł ÄŻgy vendinimo taisykles, suĹžinoti apie ÄŻsipareigojimus, svarbius terminus, paramos dydĹžius. â&#x20AC;&#x17E;NMA klientai jau iĹĄbandÄ&#x2014; ir mielai naudojasi svetainÄ&#x2014;je pateiktomis skaiÄ?iuok lÄ&#x2014;mis. Naudojantis jomis galima suĹžinoti deklaruotĹł plotĹł preliminarĹł iĹĄmokĹł dydÄŻ, iĹĄmokĹł,

limybÄ&#x2014;s ja naudotis ne tik kompiuteryje, bet ir telefone. IĹĄ neseniai atliktos apklausos paaiĹĄkÄ&#x2014;jo, kad 62 proc. pareiĹĄkÄ&#x2014;jĹł ir paramos gavÄ&#x2014;jĹł NMA svetainÄ&#x2122; nurodo kaip pagrindinÄŻ informacijos apie KPP priemones

gavimo ĹĄaltinÄŻ. Anot V.ParĹĄiukaitÄ&#x2014;s, tai tik ÄŻrodo, jog elektroninÄ&#x2014;s erdvÄ&#x2014;s reikĹĄmÄ&#x2014; administruojant Europos SÄ&#x2026; jungos paramÄ&#x2026; nuolat auga: klientai vertinÄ&#x2026; operatyvĹł informacijos pateikimÄ&#x2026; ir interaktyvumÄ&#x2026;.

,Ă&#x2026;QHVHQLDLDWOLNWRVDSNODXVRV SDDLĂ&#x2026;NzMRNDGSURFSDUHLĂ&#x2026; NzMĂ&#x2DC;LUSDUDPRVJDYzMĂ&#x2DC;10$ VYHWDLQÂ?QXURGRNDLSSDJULQGLQÂ&#x2019; LQIRUPDFLMRVDSLH.33Ă&#x2026;DOWLQÂ&#x2019; -.DOLQVNRQXRWU

1DFLRQDOLQzVPRNzMLPRDJHQWĂ&#x2018;URVSULHĂ&#x152;HPzVĂ&#x2018;NLR PLQLVWHULMRV 10$ LQWHUQHWRVYHWDLQzZZZQPDOW VXODXNLDYLVGDXJLDXQDXMĂ&#x2DC;ODQN\WRMĂ&#x2DC;3HUQDLVYHWDL QzMHDSVLODQNzWĂ&#x2018;NVWGDXJLDXODQN\WRMĂ&#x2DC;QHJX PĂ&#x2026;LHPHWVYHWDLQzVODQNRPXPDVWROLDXGLGzMD susijusiĹł su turimu sutar tiniĹł gy vuliĹł vienetĹł skaiÄ?iumi, dydÄŻ, taip pat iĹĄmokĹł dydÄŻ pritaikius modu liacijÄ&#x2026;â&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x201C; pabrÄ&#x2014;ĹžÄ&#x2014; V.ParĹĄiukaitÄ&#x2014;.

ElektroninÄ&#x2014;s erdvÄ&#x2014;s reikĹĄmÄ&#x2014; administruojant Europos SÄ&#x2026;jungos paramÄ&#x2026; nuolat auga: klientai vertina operatyvĹł informacijos pateikimÄ&#x2026; ir interaktyvumÄ&#x2026;. Komunikacijos sky riaus vedÄ&#x2014;ja paĹžymÄ&#x2014;jo, jog NMA svetainÄ&#x2014; nuolat tobulinama. Ji pritaikyta ir iĹĄmaniesiems mobiliesiems ÄŻrenginiams. Taip didinamas informacijos apie paramÄ&#x2026; prieinamumas, sudaromos ga-

3HUQDL10$VYHWDLQzMHDSVLODQNzWĂ&#x2018;NVWGDXJLDXODQN\WRMĂ&#x2DC;QHJXP

(UĹžs. Nr. 14K495-10)


DNWXDOLMRV

PNRYRGĂ&#x;

!FEĂ&#x;RĂ&#x2039;Ă&#x;BYĂ&#x;LgĂ&#x;VwLĂ&#x;STABĂ&#x;DOĂ&#x;LIĂ&#x;GOS -6WDFHYLmLDXVQXRWU

,Ă&#x2026;WHLVPRÂ&#x2019;WHLVPjNH OLDXMDQWLGHĂ&#x2026;LPWPHmLR DIHUĂ&#x2DC;E\ODYzOVWULQ JD7HLVPRLĂ&#x2026;YDNDUz VHYLHQDWHLVLDPĂ&#x2DC;EX KDOWHULĂ&#x2DC;DWVLGĂ&#x2018;UzSVL FKLDWULMRVOLJRQLQzMH Milda K U I Z I NA I T Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

0OĂ&#x;LIĂ&#x;CIĂ&#x;JAIĂ&#x;TEĂ&#x;KOĂ&#x;IE¸Ă&#x;KOĂ&#x;TIĂ&#x;IRĂ&#x; VAĂ&#x;GIĂ&#x2039; Ă&#x;IRĂ&#x;APĂ&#x;VOGĂ&#x;TĂ&#x2039;Ă&#x;JĂ&#x2039; ']Ă&#x2018;NLMRVQDFLRQDOLQLDPH SDUNHÂąGDUQHUHJzWD YDJ\VWzVODSWDLUEHOHL GLPRLĂ&#x2026;NLUVWDKHNWDUR SULYDWDXVSXĂ&#x2026;\QR7DL SDGDU\WDNDLSHUVDYDL WÂ?WULVNDUWXVSDVLNHLWz Ă&#x2026;LRPLĂ&#x2026;NRVDYLQLQNDL Ge no vai tÄ&#x2014; R A FA NAV I Ä&#x152;IE N Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

DzĹŤkijos nacionaliniame parke, GrĹŤdos hidrografiniame draustinyje, privaÄ?iĹł miĹĄkĹł masyve tarp MarcinkoniĹł ir KaĹĄÄ&#x2014;tĹł, tarsi iĹĄgaravo 3,2 hektaro plote augusios maĹždaug 90-metÄ&#x2014;s puĹĄys. IĹĄ 606 kubiniĹł metrĹł medienos vagys nespÄ&#x2014;jo iĹĄveĹžti tik apie 70 kubiniĹł metrĹł virĹĄĹŤniĹł. Ĺ ÄŻ antros grupÄ&#x2014;s miĹĄkÄ&#x2026; draustinyje prie GrĹŤdos bĹŤtĹł leista kirsti tik tada, kai puĹĄys sulauks 170 metĹł.

â&#x20AC;&#x17E;Tokios labai gudriai apgalvotos ir didelÄ&#x2014;s vagystÄ&#x2014;s DzĹŤkijos nacionaliniame parke dar nebuvo.â&#x20AC;&#x153; *6YHQWLFNDV

Tokiems paĹžeidÄ&#x2014;jams nuo ĹĄio mÄ&#x2014;nesio skaiÄ?iuojamas deĹĄimteriopai didesnis Ĺžalos gamtai atlyginimas. NeiĹĄvengs jie ir baudĹžiamosios atsakomybÄ&#x2014;s. 0OĂ&#x;PERĂ&#x;KAĂ&#x;MgĂ&#x;MI¸Ă&#x;KgĂ&#x;NEĂ&#x;SIĂ&#x20AC;Ă&#x;VALĂ&#x;Gw

Paslaptingo miĹĄko kirtÄ&#x2014;jo, kuriam uĹž padarytÄ&#x2026; ĹžalÄ&#x2026; aplinkai gresia atlyginti du milijonus litĹł, paieĹĄkÄ&#x2026; pradÄ&#x2014;jÄ&#x2122; VarÄ&#x2014;nos policijos pareigĹŤnai ir prokurorai iĹĄ karto aptiko keistĹł dalykĹł. PaaiĹĄkÄ&#x2014;jo, kad sudÄ&#x2014;tinga nustatyti neteisÄ&#x2014;tai iĹĄkirsto miĹĄko savininkÄ&#x2026;. Jie keitÄ&#x2014;si paskutinÄ&#x2122; vasario savaitÄ&#x2122;, kai tuo pat metu per 2â&#x20AC;&#x201C;3 dienas su ĹĄiuolaikine technika ir buvo iĹĄkirstas puĹĄynas. 70-metis marcinkoniĹĄkis pardavÄ&#x2014; savo miĹĄkÄ&#x2026;, kuriam buvo parengÄ&#x2122;s ir miĹĄkotvarkos projektÄ&#x2026;, 20-meÄ?iam VarÄ&#x2014;nos rajono gyventojui. Pastarasis, vos tik ÄŻregistravÄ&#x2122;s sklypÄ&#x2026; RegistrĹł centre, iĹĄ karto jÄŻ perpardavÄ&#x2014; 43 metĹł Vilniaus rajono gyventojui. PradÄ&#x2014;jus tirti neteisÄ&#x2014;tÄ&#x2026; miĹĄko kirtimÄ&#x2026; paaiĹĄkÄ&#x2014;jo, kad RegistrĹł centro duomenĹł bazÄ&#x2014;je treÄ?ias sa-7LHNPLOLMRQĂ&#x2DC;OLWĂ&#x2DC;XĂ?SDGDU \Wj Ă?DOjDSOLQNDLWHNVDWO\JLQWL QHWHLVzWLHPVPLĂ&#x2026;NRNLUWzMDPV MHLJXMLHEXVGHPDVNXRWL

vininkas dar net nebuvo spÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s ÄŻregistruoti ĹĄio savo turto â&#x20AC;&#x201C; turÄ&#x2014;jo tik pas notarÄ&#x2026; patvirtintÄ&#x2026; sandorÄŻ. Kyla pagrÄŻstĹł abejoniĹł, ar nebuvo dar ir neoficialiĹł tarpininkĹł. Mat nÄ&#x2014; vienas ĹĄeimininkĹł parduodamas ir pirkdamas nepastebÄ&#x2014;jo, kad miĹĄkas iĹĄkirstas. Toks ĹĄio sklypo populiarumas stebina, nes nÄ&#x2014;ra lengva parduoti miĹĄkÄ&#x2026;, kurÄŻ bus galima kirsti tik po beveik 100 metĹł. 0ASIRINKOĂ&#x;PALANKĂ&#x2039;Ă&#x;METg

ÄŽ policijÄ&#x2026; kreipÄ&#x2014;si neseniai privaÄ?iĹł miĹĄkĹł masyvÄ&#x2026; tarp MarcinkoniĹł ir PuvoÄ?iĹł tikrinÄ&#x2122;s ir neteisÄ&#x2014;tÄ&#x2026; kirtimÄ&#x2026; netoli Versminio eĹžero aptikÄ&#x2122;s ValstybinÄ&#x2014;s miĹĄkĹł tarnybos MiĹĄkĹł kontrolÄ&#x2014;s skyriaus Alytaus teritorinio poskyrio vyriausiasis specialistas VarÄ&#x2014;nos rajone Vitas VyĹĄniauskas. Jis dairÄ&#x2014;si po DzĹŤkijos nacionalinÄŻ parkÄ&#x2026;, kad ÄŻsitikintĹł, ar nÄ&#x2014;ra miĹĄko kirtÄ&#x2014;jĹł, kai baigÄ&#x2014;si ĹĄiems darbams skirtas laikas. Nuo kovo 1-osios iki rugpjĹŤÄ?io 1 dienos Ä?ia draudĹžiami pagrindiniai kirtimai ir medienos traukimas â&#x20AC;&#x201C; galima tik veĹžti iĹĄ miĹĄko. Tad buvo kÄ&#x2026; tik pasibaigÄ&#x2122;s didysis darbymetis, kurio metu tarp legaliĹł kirtÄ&#x2014;jĹł buvo lengviau pasislÄ&#x2014;pti ir nelegaliems. 6AĂ&#x;GYSĂ&#x;IRĂ&#x;GIĂ&#x;KERĂ&#x;TAĂ&#x;TVARĂ&#x;KINĂ&#x;GAI

Nekilo abejoniĹł, kad puĹĄynÄ&#x2026; iĹĄkirto profesionalai, nes darbai buvo atlikti labai tvarkingai pagal sklypo ribas, palikti sÄ&#x2014;kliniai biologinÄ&#x2014;s ÄŻvairovÄ&#x2014;s medĹžiai, pomiĹĄkis, medĹžiĹł juosta apsauginÄ&#x2014;je GrĹŤdos upelio zonoje. â&#x20AC;&#x17E;Pastaraisiais metais pasikeitÄ&#x2014; ir miĹĄko vagiĹł darbo braiĹžas. Net ir neturÄ&#x2014;dami leidimo jie dirba tvarkingai. Tad pro ĹĄalÄŻ vaĹžiuojantys ĹžmonÄ&#x2014;s ne iĹĄ karto gali suprasti, kur darbuojasi sÄ&#x2026;Ĺžiningi kirtÄ&#x2014;jai, o kur â&#x20AC;&#x201C; miĹĄko vagys. TaÄ?iau tokios labai gudriai apgalvotos ir didelÄ&#x2014;s vagystÄ&#x2014;s DzĹŤkijos nacionaliniame parke dar nebuvo. Tikiuosi, įŞōlĹŤs paĹžeidÄ&#x2014;jai bus surasti ir nubausti, kad kitiems nekiltĹł panaĹĄi pagundaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento MiĹĄkĹł kontrolÄ&#x2014;s skyriaus vedÄ&#x2014;jas Gintautas Sventickas.

,Ă&#x2026;/XNLĂ&#x2026;NLĂ&#x2DC;ND OzMLPRLĂ&#x2026;OHLVWDV 65DFKLQĂ&#x2026;WHLQDV YDNDUWHLVPH QXRERGĂ?LDYR

Teismas dar nebaigÄ&#x2014; skelbti patikslintĹł prokuratĹŤros kaltinimĹł, nors praÄ&#x2014;jusiame posÄ&#x2014;dyje jie buvo skaitomi ilgiau nei tris valandas. To pageidavo patys teisiamieji â&#x20AC;&#x201C; jie teigÄ&#x2014; jau primirĹĄÄ&#x2122;, kas vyko maĹždaug prieĹĄ deĹĄimtmetÄŻ. Prokurorai bando ÄŻrodyti, kad 2000â&#x20AC;&#x201C;2004 metais fiktyviĹł ÄŻmoniĹł tinklÄ&#x2026; sukĹŤrÄ&#x2122;s S.RachinĹĄteinas su bendrininkais legalizavo 10 mln. 779 tĹŤkst. litĹł ir pasisavino 1 mln. 644 tĹŤkst. litĹł pridÄ&#x2014;tinÄ&#x2014;s vertÄ&#x2014;s mokesÄ?iĹł. S.RachinĹĄteinÄ&#x2026; ir septynis jo bendrininkus Vilniaus apylinkÄ&#x2014;s teismas buvo iĹĄteisinÄ&#x2122;s, taÄ?iau prokuroras nuosprendÄŻ apskun-

dÄ&#x2014; ir sukonkretino kaltinimus. Tam reikÄ&#x2014;jo gauti Konstitucinio teismo leidimÄ&#x2026;. S.RachinĹĄteinas ir VAT ĹĄiÄ&#x2026; bylÄ&#x2026; nagrinÄ&#x2014;ja skubos tvarka, nes metĹł pabaigoje ĹĄiems nusikaltimams turÄ&#x2014;tĹł sueiti senaties terminas. TaÄ?iau neseniai situacija kiek pasikeitÄ&#x2014;. AferĹł meistras ÄŻkliuvo FinansiniĹł nusikaltimĹł tyrimo tarnybos pareigĹŤnams. Jeigu jam bus pareikĹĄti nauji kaltinimai, seniau padarytiems nusikaltimams senatis nebebus taikoma. S.RachinĹĄteinas buvo suimtas, taÄ?iau vietoj dviejĹł mÄ&#x2014;nesiĹł LukiĹĄkiĹł tardymo izoliatoriuje praleido tris savaites.

.UOTĂ&#x;RAUĂ&#x;KOSĂ&#x;PAĂ&#x;DEĂ&#x;DAĂ&#x;SUĂ&#x;VOKĂ&#x;TI Ă&#x; KAIPĂ&#x;I¸Ă&#x;NAĂ&#x;MOĂ&#x;BwĂ&#x;GAĂ&#x;¸IĂ&#x;LUĂ&#x;MA 6HQLDLVWDW\WDPH LQGLYLGXDOLDPHQDPH VRVWLQzMHÂ&#x2019;VLNĂ&#x2018;UXVL Ă&#x2026;HLPDDQNVmLDXPRNz GDYRGLGĂ?LXOHVVXPDV XĂ?Ă&#x2026;LOG\Pj,Ă&#x2026;VLDLĂ&#x2026;NLQWL MRJQDPDVWLHVLRJ NLDXUDVSDGzMRWHUPR YL]LQzVQXRWUDXNRV

03DWDĂ&#x2026;LDXVQXRWU

9DJ \VPLĂ&#x2026;NjLĂ&#x2026;NLUWRODEDLWYDUNLQJDLNDGQLHNDPQHVXNHOWĂ&#x2DC;Â&#x2019;WDULPR

IĹĄ LukiĹĄkiĹł tardymo izoliatoriaus pirmadienÄŻ iĹĄleistas Sergejus RachinĹĄteinas kurÄŻ laikÄ&#x2026; galÄ&#x2014;s atsikvÄ&#x2014;pti nuo teismĹł. Teismo posÄ&#x2014;dĹžiĹł vÄ&#x2014;l nebus maĹžiausiai savaitÄ&#x2122;. VienÄ&#x2026; didĹžiausiĹł pastarĹłjĹł metĹł aferĹł bylĹł nagrinÄ&#x2014;jantÄŻ Vilniaus apygardos teismÄ&#x2026; (VAT) pasiekÄ&#x2014; paĹžyma iĹĄ RespublikinÄ&#x2014;s Vilniaus psichiatrijos ligoninÄ&#x2014;s. Medikai nurodÄ&#x2014;, jog prieĹĄ porÄ&#x2026; dienĹł ĹĄioje ligoninÄ&#x2014;je atsidĹŤrÄ&#x2014; viena teisiamĹłjĹł. KeliĹł ÄŻmoniĹł buhalterinÄ&#x2122; apskaitÄ&#x2026; tvarkiusi ir galimai S.RachinĹĄteino uĹžsakymus vykdĹžiusi moteris teisiama kartu su dviem savo kolegÄ&#x2014;mis. Kiek laiko jÄ&#x2026; planuojama gydyti ligoninÄ&#x2014;je, paĹžymÄ&#x2026; pateikÄ&#x2122;s advokatas atsakyti negalÄ&#x2014;jo. DÄ&#x2014;l jos ligos teismas iĹĄkart atidÄ&#x2014;jo du posÄ&#x2014;dĹžius, o kaip planuoti tolesnÄŻ bylos nagrinÄ&#x2014;jimÄ&#x2026;, bus sprendĹžiama po savaitÄ&#x2014;s.

S i mo n a s L I U T K US

â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝inojome, kad mĹŤsĹł namo sienos tikrai prastos. Ĺ altÄ&#x2026; ĹžiemÄ&#x2026; buvo justi, kaip per namo kampus skverbiasi Ĺžvarba, o pavasariop â&#x20AC;&#x201C; ir drÄ&#x2014;gmÄ&#x2014;. TaÄ?iau nuo ko pradÄ&#x2014;ti tvarky ti, iĹĄ pradĹžiĹł nesuvokÄ&#x2014;me. Tik vÄ&#x2014;liau sulaukÄ&#x2014;me patarimo, kad pirmiausia ver ta padaryti termovizinÄ&#x2122; namo nuotraukÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo vilnietÄ&#x2014; Neda SrÄ&#x2014;baliĹŤtÄ&#x2014;. Tokiose nuotraukose savininkai akivaizdĹžiai iĹĄvydo, pro kurias sienas ir pro kuriuos plyĹĄius iĹĄeina daugiausia ĹĄilumos. Ĺ eima nusprendÄ&#x2014; namÄ&#x2026; tvarky ti pamaĹžu, tad pir miausia Ä&#x2014;mÄ&#x2014;si tĹł vietĹł, kurios kÄ&#x2014;lÄ&#x2014; daugiausia problemĹł. â&#x20AC;&#x17E;IĹĄkart sutvarky ti viso namo neÄŻstengÄ&#x2014;me. TaÄ?iau uĹžlopius didĹžiausias kiaurymes kitÄ&#x2026; ĹžiemÄ&#x2026; ĹĄildymo sÄ&#x2026;skaitos sumaĹžÄ&#x2014;jo net penktadaliu, nors gamtinÄ&#x2014;s dujos tais metais ir brangoâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; prisimena vilnietÄ&#x2014;. Vienos seniausiai termovizijos paslaugas teikianÄ?iĹł bendroviĹł vadovas LaisvĹŤnas VareviÄ?ius pasakojo, jog daugiausia jĹł pageidauja individualiĹł

7HUPRYL]LQHQXRWUDXNDQXVWDWRPDSURNXULDVQDPRYLHWDVGLQJVWDĂ&#x2026;LOXPD

namĹł savininkai. Taip jie suĹžino silpnÄ&#x2026;sias pastato vietas, ku rias be dideliĹł investicijĹł ÄŻmanoma sutvarky ti. Tokia paslauga kainuoja apie 200â&#x20AC;&#x201C;500 litĹł, daugiabuÄ?iam namui gali kainuoti ir iki poros tĹŤkstanÄ?iĹł litĹł. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝monÄ&#x2014;ms tik iĹĄ pradĹžiĹł atrodo brangu. IĹĄ tiesĹł tokios nuotraukos padeda atskleisti namo trĹŤ kumus, kuriuos paĹĄalinus sutaupoma labai daug ĹĄilumos, nesvarbu, ar ji tiekiama centralizuotai, ar, pavyzdĹžiui, pastatas ĹĄildomas dujomis arba malkomis. Ir pigiau, ir aplinkos nereikia tiek terĹĄtiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; aiĹĄkino specialistas. Pasak jo, termovizines nuotraukas geriausia daryti ĹĄildymo sezono metu, kai pastate ĹĄilta, o lauke â&#x20AC;&#x201C; apie 4â&#x20AC;&#x201C;5 laipsnius ĹĄalÄ?io. TodÄ&#x2014;l nema Ĺžai klientĹł paslaugas uĹžsisako dar vasarÄ&#x2026;, kad prasidÄ&#x2014;jus Ĺžiemai galÄ&#x2014;tĹł gauti nuotraukas, o kitÄ&#x2026; ĹĄiltÄ&#x2026; jÄŻ sezonÄ&#x2026; imtĹł tvarkyti namÄ&#x2026;.

!UGAĂ&#x;SgĂ&#x;MOĂ&#x;NINĂ&#x;GUĂ&#x;MAS $AIĂ&#x;VAĂ&#x;-AĂ&#x;TOĂ&#x;NIEĂ&#x;Nw $SOLQNRVYLFHPLQLVWUz Ă&#x201E;.DGEĂ&#x2018;WĂ&#x2DC;JDOLPDLPWLV HIHNW \YLĂ&#x2DC;YHLNVPĂ&#x2DC;SLUPLDX VLDUHLNLDQXVW DW \WLQDPR WUĂ&#x2018;NXPXVĂ&#x201A;LOXPRVWDXS\PR DWYHMXWHUPRYL]LQzVQXRWUDX NRVÂąEHQHJHULDXVLDVEĂ&#x2018;GDV *HUDLNDGWXRUĂ&#x2018;SLQDVLWLHN LQGLYLGXDOLĂ&#x2DC;QDPĂ&#x2DC;VDYLQLQNDL WLHNEHQGULMRV7DLURGRMRJ Ă?PRQzVWDPSDVjPRQLQJHVQL -LHVXYRNLDNDGLPGDPLHVL WDXS\WLĂ&#x2026;LOXPjJDXQD HNRQRPLQzVQDXGRVRNDUWX SDGDURGLGHOÂ?WHLJLDPjÂ&#x2019;WDNj DSOLQNRVDXJDLMXNNXR PDĂ?LDXUHLNLDJDPLQWL Ă&#x2026;LOXPRVWXRODELDXPDĂ?zMD DSOLQNRVWDUĂ&#x2026;D7XRPHWX EHDWRGDLULĂ&#x2026;NDVĂ&#x2026;LOXPRV Ă&#x2026;YDLVW\PDVWLNGLGLQDLĂ&#x2026;WHNOLĂ&#x2DC; QDXGRMLPjLUWDUĂ&#x2026;j´


UZRIBIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

03DWDĂ&#x2026;LDXVQXRWU

UĂ&#x20AC;RIBIS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

/-XRG]HYLmLHQzVQXRWU

.AKTÂ?Ă&#x;ÂŚĂ&#x;MIRĂ&#x;TIĂ&#x;NASĂ&#x;PAREIGĂ&#x201E;NOĂ&#x;¸Ă&#x201E;Ă&#x;VIS 1HEODLYDXVÂ&#x2019;WDULDPRMR VXODLN\PDVĂ&#x201A;DNLĂ&#x2DC;UDMR QHEDLJzVLPLUWLPL.DL VXODLNRPDVY\UDVSXR OzSDUHLJĂ&#x2018;QjQRUzGD PDVDWLPWLJLQNOjQX DLGzMRĂ&#x2026;Ă&#x2018;YLVSDNLUWÂ?V Â&#x2019;WDULDPRMRELmLXOÂ&#x2019;

9DNDUÂ&#x2019;WHLVPjSHGRILODVDWY\NRVXPH GLFLQRVNDXNH-LVVHUJDWXEHUNXOLR]H

L o r e t a J UO D Z E V I Ä&#x152;I E N Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

Ĺ akiĹł policijos komisariato Prevencijos poskyrio virĹĄininkas 42 metĹł Vidmantas Skeirys bemaĹž savaitÄ&#x2122; ieĹĄkojo kelis kartus teisto 39 metĹł Prano Varnelio. Jis ÄŻtariamas sunkiai suĹžalojÄ&#x2122;s ir apiplÄ&#x2014;ĹĄÄ&#x2122;s pensininkÄ&#x2026;. P.Varnelis vis sugebÄ&#x2014;davo nepapulti policijai ÄŻ akis, bet naktÄŻ ÄŻ ketvirtadienÄŻ buvo uĹžkluptas atokioje BĹŤdelÄ&#x2014;s kaimo sodyboje. Ikiteisminio tyrimo bei tarnybinio patikrinimo metu paaiĹĄkÄ&#x2014;s, kokiomis aplinkybÄ&#x2014;mis iĹĄ pareigĹŤno ginklo buvo nuĹĄautas kartu su ÄŻtariamuoju gyvenÄ&#x2122;s ne kartÄ&#x2026; teistas 47 metĹł RamĹŤnas Vosylius. 'AIĂ&#x;LIĂ&#x;IRĂ&#x;AUKOS Ă&#x;IRĂ&#x;PAĂ&#x;REIĂ&#x;GĂ&#x201E;Ă&#x;NO

NaktÄŻ, apie treÄ?iÄ&#x2026; valandÄ&#x2026;, sulaikyti ÄŻtariamojo V.Skeirys vyko su keliais policijos pareigĹŤnais.

P.Varnelis yra daugiau nei prieĹĄ 20 metĹł uĹž ĹĄeĹĄias ĹžmogĹžudystes ir tris pasikÄ&#x2014;sinimus nuĹžudyti suĹĄaudyto A.Varnelio brolis. â&#x20AC;&#x17E;Ginkluotas V.Skeirys Ä&#x2014;jo ÄŻ vidĹł, o kiti pareigĹŤnai apsupo namÄ&#x2026;. Dabar aiĹĄkinsimÄ&#x2014;s, kaip viskas vyko ir kaip buvo panaudotas ginklas. Ar ĹĄĹŤvis kambaryje buvo paleistas netyÄ?ia, paaiĹĄkÄ&#x2014;s tyrimo metuâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; MarijampolÄ&#x2014;s apskrities vyriausiojo policijos komisariato virĹĄininkas Skirmantas AndriuĹĄis. Vakar rytÄ&#x2026; apie naktÄŻ ÄŻvykusiÄ&#x2026; nelaimÄ&#x2122; suĹžinojÄ&#x2122; netoliese esanÄ?io PlokĹĄÄ?iĹł miestelio gyventojai buvo sukrÄ&#x2014;sti. Jie gailÄ&#x2014;jo ir Ĺžuvusiojo, ir policijos pareigĹŤno. â&#x20AC;&#x17E;RamĹŤnas buvo keliskart teistas, taÄ?iau jo ÄŻvykdyti nusikaltimai nebuvo ĹžiaurĹŤs. Kad ir koks

3HGRILODVDXNDL JUDVLQRGLUĂ?X

Ă&#x201A;LRMHVRG\ERMHĂ&#x201A;DNLĂ&#x2DC;UDMRQHLĂ&#x2026;SROLFLQLQNRJLQNORSDOHLVWDVĂ&#x2026;Ă&#x2018;YLVPLUWLQDLVXĂ?DORMRVXODLNRPRÂ&#x2019;WDULDPRMRGUDXJj

bĹŤtĹł Ĺžmogus, gaila, kai per anksti iĹĄÄ&#x2014;jo iĹĄ gyvenimo. V.Skeirys mums yra tikro pareigĹŤno pavyzdys. Su juo labai saugu vaĹžiuoti pas socialinÄ&#x2014;s rizikos ĹĄeimas. Jis niekada nekelia balso, ramiai ir dalykiĹĄkai paaiĹĄkina Ĺžmogui, jeigu jis bĹŤna neteisus. Labai gaila, kad taip atsitikoâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; PlokĹĄÄ?iĹł seniĹŤnijos darbuotojos. Sunkiai apgirtÄ&#x2122;s (2,80 promilÄ&#x2014;s alkoholio) P.Varnelis buvo uĹždarytas ÄŻ areĹĄtinÄ&#x2122;. Â&#x152;SIĂ&#x;KĂ&#x201E;Ă&#x;RwĂ&#x;SVEĂ&#x;TIĂ&#x;MOĂ&#x;JEĂ&#x;SOĂ&#x;DYĂ&#x;BOĂ&#x;JE

Ne kartÄ&#x2026; uĹž grotĹł sÄ&#x2014;dÄ&#x2014;jÄ&#x2122; Pranas ir RamĹŤnas sunkiai pasiekiamoje sodyboje BĹŤdelÄ&#x2014;s kaime apsigyveno maĹždaug prieĹĄ ĹĄeĹĄerius metus. PastogÄ&#x2122; jiems pasiĹŤlÄ&#x2014; mirusiĹł vienkiemio ĹĄeimininkĹł giminaiÄ?iai. â&#x20AC;&#x17E;Pranas suimtas? Kaip dabar bus? Tai reikÄ&#x2014;s jĹł ĹĄunelÄŻ paĹĄerti, â&#x20AC;&#x201C; suglumo vakar rytÄ&#x2026; sutiktas pensininkas Juozas, netoli nelaimÄ&#x2014;s Ĺženklu paĹžymÄ&#x2014;to vienkiemio negyvenamoje sodyboje laikantis bites ir kaime apsilankantis tik retkarÄ?iais. â&#x20AC;&#x201C; ÄŽleido juos, kad priĹžiĹŤrÄ&#x2014;tĹł sodybÄ&#x2026;, nuomos nereikalavo. Pranas man visÄ&#x2026; laikÄ&#x2026; atrodÄ&#x2014;

rimtesnis, lyg ir maĹžiau linkÄ&#x2122;s vagiliauti. Abu uĹždarbiavo pas ĹŤkininkus. AĹĄ su jais geruoju sugyvenau, Ĺžinojau, kad abu kalÄ&#x2014;jime sÄ&#x2014;dÄ&#x2014;jo. Jie ir neslÄ&#x2014;pÄ&#x2014; to nuo manÄ&#x2122;s.â&#x20AC;&#x153; Juozas su Pranu ir RamĹŤnu kalbÄ&#x2014;josi uĹžpraeitÄ&#x2026; savaitÄ&#x2122;. Vyrui nepasirodÄ&#x2014;, kad jie nuo ko nors slapstytĹłsi. â&#x20AC;&#x17E;Vosylius anksÄ?iau gyveno anoj pusÄ&#x2014;j girios. Pranas yra to Ĺžymiojo Varnelio brolis, irgi iĹĄ ĹĄiĹł apylinkiĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo Juozas, turÄ&#x2014;damas omenyje daugiau nei prieĹĄ 20 metĹł uĹž 6 ĹžmogĹžudystes ir 3 pasikÄ&#x2014;sinimus nuĹžudyti mirties bausme nuteistÄ&#x2026; AntanÄ&#x2026; VarnelÄŻ. 6IENĂ&#x;KIEĂ&#x;MISĂ&#x;TAĂ&#x;POĂ&#x;SLwPĂ&#x;TUĂ&#x;VE

NuoĹĄaliÄ&#x2026; sodybÄ&#x2026; paĹžliugusiu lauko keliu, kurÄŻ kerta platus kanalas, pasiekti nÄ&#x2014;ra lengva. Pranas ir RamĹŤnas iki miestelio ir pas ĹŤkininkus vaĹžinÄ&#x2014;davo dviraÄ?iais, kuriuos grÄŻĹždami namo palikdavo tolokai iki sodybos, prie kaimyno klevo. Juozas pasakojo, kad apgirtÄ&#x2122; vyrai nesunkiai pereidavo kanalÄ&#x2026; siaura sija su turÄ&#x2014;klais ir dar kelis ĹĄimtus metrĹł klampodavo iki vienkiemio.

Sena troba per pastaruosius metus gerokai aptreĹĄo. Gyventojai pernelyg nesirĹŤpino tvarka ir ĹĄvara nei viduje, nei kieme. Palei nedidelius ĹŤkinius pastatus mÄ&#x2014;tosi ryĹĄkiaspalviĹł dviraÄ?iĹł rÄ&#x2014;mai ir detalÄ&#x2014;s, obelyje karo dvejos ĹžemÄ&#x2014;tos sportinÄ&#x2014;s kelnÄ&#x2014;s. Kieme bemaĹž nÄ&#x2014;ra sausos vietos â&#x20AC;&#x201C; purvas ir klampynÄ&#x2014;. Atokus vienkiemis â&#x20AC;&#x201C; puiki slÄ&#x2014;ptuvÄ&#x2014; nuo praĹĄalaiÄ?iĹł akiĹł. .EĂ&#x;SUĂ&#x;LAUĂ&#x;KwĂ&#x;BEĂ&#x;DARĂ&#x;BIOĂ&#x;PAĂ&#x;¸ALĂ&#x;POS

â&#x20AC;&#x17E;Prano jau kelios dienos ieĹĄkojo policija, bet vis nerasdavo. Jei Ĺžmogus Ĺžino, kad yra ieĹĄkomas, nestovi ir nelaukia, kol pareigĹŤnai jÄŻ suÄ?iups. R.Vosylius buvo vietinis, jo tÄ&#x2014;vai Ä?ia gyvena. Jis turbĹŤt nerado gyvenime vietos. 2009-aisiais grÄŻĹžo iĹĄ kalÄ&#x2014;jimo, ÄŻ seniĹŤnijÄ&#x2026; kreipÄ&#x2014;si paĹĄalpos. Ĺ ÄŻ mÄ&#x2014;nesÄŻ registravosi Darbo birĹžoje, balandÄŻ bĹŤtĹł gavÄ&#x2122;s 350 litĹł paĹĄalpÄ&#x2026;. P.Varnelis irgi buvo registruotas Darbo birĹžoje, taÄ?iau buvo iĹĄbrauktas, nes nesilankÄ&#x2014; nustatytu laiku. Jis sakÄ&#x2014;, kad jam jokiĹł paĹĄalpĹł nereikiaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo PlokĹĄÄ?iĹł seniĹŤnijos darbuotojos.

ÂżUĂ&#x;DIĂ&#x;KASĂ&#x;RAĂ&#x;MUS Ă&#x;AUKOSĂ&#x;MOĂ&#x;TIĂ&#x;NAĂ&#x;ÂŚĂ&#x;SUKĂ&#x;RwSĂ&#x;TA 3DQHYzĂ?LRUDMRQRJ\YHQWRMD-Ă&#x2018;UDWz9DLĂ&#x2026;LHQzQXVL Y\OzMRVVĂ&#x2018;QDXVĂ?XGLNXLSDVNHOEWDEDXVPH1XVL NDOWLPjÂ&#x2019;Y\NGÂ?VSDDXJO\VQXWHLVWDVNDOzWLPHWXV Rasa STUN DĹ˝IEN Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

PanevÄ&#x2014;Ĺžio apygardos teisme vakar paskelbtas nuosprendis nepilnameÄ?iam SubaÄ?iaus seniĹŤnijos (KupiĹĄkio r.) gyventojui. Neblaivus vaikinas pernai pavasarÄŻ, dar bĹŤdamas 15-metis, TiltagaliĹł kaime (PanevÄ&#x2014;Ĺžio r.) perpjovÄ&#x2014; gerklÄ&#x2122; 20-meÄ?iam vaikinui. Jis pakeliui ÄŻ ligoninÄ&#x2122; mirÄ&#x2014;. UĹž nuĹžudymÄ&#x2026; iĹĄ asmeniniĹł paskatĹł paauglys pataisos namuose praleis 6 metus. Jaunas Ĺžudikas nuosprendÄŻ iĹĄklausÄ&#x2014; be dideliĹł emocijĹł.

O sĹŤnaus netekusi J.VaiĹĄienÄ&#x2014; ne kartÄ&#x2026; plĹŤdo aĹĄaromis ir stebÄ&#x2014;josi ĹĄvelniais ÄŻstatymais: â&#x20AC;&#x17E;Gavo ĹĄeĹĄerius metus, o po trejĹł iĹĄeis ÄŻ laisvÄ&#x2122; ir vÄ&#x2014;l galÄ&#x2014;s gerkles pjaustyti.â&#x20AC;&#x153; Ji ĹžadÄ&#x2014;jo raĹĄyti laiĹĄkÄ&#x2026; prezidentei, kad nepilnameÄ?iams uĹž sunkius nusikaltimus bĹŤtĹł grieĹžtinamos bausmÄ&#x2014;s. NelaimÄ&#x2014; TiltagaliĹł kaime ÄŻvyko 2013 metĹł balandĹžio 27 dienÄ&#x2026;. Ten viename name vykusiose iĹĄgertuvÄ&#x2014;se dalyvavo ir gretimame KupiĹĄkio rajone, SubaÄ?iaus seniĹŤnijoje, gyvenantis tuomet dar 15-metis paauglys. Dvi dienas KupiĹĄkio rajone ka-

pojÄ&#x2122;s malkas ir uĹžsidirbÄ&#x2122;s 100 litĹł, vienos TiltagaliĹł kaimo gyventojos namuose jis girtavo su savo motina ir jos drauge. Gretimame GeleĹžiĹł kaime tuo pat metu su kita kompanija laikÄ&#x2026; leido dvideĹĄimtmetis Mindaugas Niedvaras. TÄ&#x2026; vakarÄ&#x2026; jo 16-metÄ&#x2014; draugÄ&#x2014; Ä&#x2014;mÄ&#x2014; gauti minÄ&#x2014;to 15-meÄ?io siunÄ?iamas grasinamÄ&#x2026;sias Ĺžinutes. Merginos motina Laima TiknienÄ&#x2014; sakÄ&#x2014;, kad paauglys jos dukteriai raĹĄÄ&#x2014;, jog visa ĹĄeima gali pradÄ&#x2014;ti pirktis karstus, grasino susidoroti. Pasak moters, prieĹĄ tai jos duktÄ&#x2014; konf liktavo su kita mergina, kuriÄ&#x2026; ir Ä&#x2014;mÄ&#x2014; ginti penkiolikametis. NusprendÄ&#x2122; iĹĄsiaiĹĄkinti, kodÄ&#x2014;l paauglys svaidosi grasinimais, M.Niedvaras su drauge, jos seserimi, pussesere ir savo 19-meÄ?iu

draugu KÄ&#x2122;stu Ĺ˝alnieriĹŤnu nuvaĹžiavo ÄŻ Tiltagalius. ÄŽ laukÄ&#x2026; neblaivus paauglys iĹĄÄ&#x2014;jo neĹĄinas nugertu degtinÄ&#x2014;s buteliu ir su rankovÄ&#x2014;je paslÄ&#x2014;ptu virtuviniu peiliu. IĹĄ pradĹžiĹł jis susistumdÄ&#x2014; su K.Ĺ˝alnieriĹŤnu. Ĺ iam atsitraukus, nepilnametis pradÄ&#x2014;jo kalbÄ&#x2014;tis su viena atvaĹžiavusiĹł merginĹł. Tuo metu priÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s M.Niedvaras, paklausÄ&#x2122;s, ar jis dar per maĹžai gavo, sudavÄ&#x2014; penkiolikameÄ?iui ÄŻ krĹŤtinÄ&#x2122;. Kai 20-metis nusisuko, norÄ&#x2014;damas grÄŻĹžti prie draugĹł, paauglys dĹŤrÄ&#x2014; jam ÄŻ kaklÄ&#x2026; peiliu. Jaunuolio gyvybÄ&#x2014; uĹžgeso pakeliui ÄŻ PanevÄ&#x2014;Şį, nespÄ&#x2014;jus nuvaĹžiuoti ÄŻ ligoninÄ&#x2122;. Ekspertai nustatÄ&#x2014;, kad jis mirÄ&#x2014; nukraujavÄ&#x2122;s, nes peiliu buvo perrÄ&#x2014;Ĺžta miego arterija.

6DYRGHĂ&#x2026;LPWPHWÂ?SR GXNUjLĂ&#x2026;Ă?DJLQÂ?VPH WĂ&#x2DC;Y\UDVYDNDU.DXQR DS\JDUGRVWHLVPHEXYR QXWHLVWDVNDOzWLGHY\ QHULXVPHWXV7DLLĂ&#x2026;JLU GÂ?VVNXQGXVUDĂ&#x2026;\WL PzJVWDQWLVSHGRILODV SUDWUĂ&#x2018;NRJUDVLQLPDLV Vy ga n d a s T R A I N Y S LR korespondentas

Niekur nedirbantis, anksÄ?iau uĹž vagystes teistas A.K. ÄŻ teismÄ&#x2026; buvo atveĹžtas iĹĄ kalÄ&#x2014;jimo ligoninÄ&#x2014;s. DĹžiova serganÄ?iam vyrui ant veido buvo uĹždÄ&#x2014;ta medicininÄ&#x2014; kaukÄ&#x2014;, kad neapkrÄ&#x2014;stĹł aplinkui esanÄ?iĹł ĹžmoniĹł. TeisÄ&#x2014;jui paklausus iĹĄ MarijampolÄ&#x2014;s kraĹĄto kilusio A.K., ar jis suprato nuosprendÄŻ, vyriĹĄkis pratrĹŤko pykÄ?iu. Jis ĹžadÄ&#x2014;jo kreiptis ÄŻ Europos Ĺžmogaus teisiĹł teismÄ&#x2026;. AnksÄ?iau pedofilas jau buvo apipylÄ&#x2122;s skundais ne tiktai teisÄ&#x2014;saugos institucijas, bet ir PrezidentĹŤrÄ&#x2026;. PanaĹĄiai kaip ir garsiausias Kauno pedofilas Ervydas Ä&#x152;ekanaviÄ?ius, kiekvienÄ&#x2026; mÄ&#x2014;nesÄŻ A.K. paraĹĄydavo po 5â&#x20AC;&#x201C;7 skundus. Jis piktinosi prokurore, kuri esÄ&#x2026; neteisingai vadovavo baudĹžiamosios bylos tyrimui. Kaltinamasis neigÄ&#x2014; prievartavÄ&#x2122;s savo Ĺžmonos dukterÄŻ, taÄ?iau pareigĹŤnams pavyko surinkti neginÄ?ijamĹł ÄŻkalÄ?iĹł. MergaitÄ&#x2014;s parodymai buvo nuoseklĹŤs, be to, ÄŻtariamojo kaltÄ&#x2122; patvirtino medicininÄ&#x2014; ir DNR ekspertizÄ&#x2014;s. â&#x20AC;&#x17E;Jeigu netylÄ&#x2014;si, uĹždauĹžysiu dirĹžuâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; taip maĹžametÄ&#x2122; gÄ&#x2026;sdindavo patÄ&#x2014;vis, kai namie likdavo su ja vienas. VyriĹĄkiui tenkinant aistrÄ&#x2026; ÄŻbauginta podukra nedrÄŻsdavo prieĹĄintis. MergaitÄ&#x2014; buvo nuolat prievartaujama 2012â&#x20AC;&#x201C;2013 metais. Nusikaltimas iĹĄaiĹĄkÄ&#x2014;jo 2013 metĹł vasario mÄ&#x2014;nesÄŻ, kai pedagogai atkreipÄ&#x2014; dÄ&#x2014;mesÄŻ ÄŻ keistÄ&#x2026; vaiko elgesÄŻ. ÄŽ mokyklÄ&#x2026; mergaitÄ&#x2014; atÄ&#x2014;jo neiĹĄsimiegojusi, atrodÄ&#x2014; labai iĹĄsigandusi. Mokytojos pradÄ&#x2014;jo kamantinÄ&#x2014;ti nepilnametÄ&#x2122;. Ĺ˝odis po ĹžodĹžio jos iĹĄtraukÄ&#x2014; iĹĄ mergaitÄ&#x2014;s visÄ&#x2026; tiesÄ&#x2026;. ÄŽtariamasis buvo suimtas. PareigĹŤnĹł apklausiamas vyriĹĄkis pateikÄ&#x2014; tokiÄ&#x2026; gynybos versijÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; esÄ&#x2026; Ĺžmona surezgÄ&#x2014; planÄ&#x2026;, kaip su juo susidoroti, nes siekÄ&#x2014; sukurti ĹĄeimÄ&#x2026; su meiluĹžiu iĹĄ to paties kaimo. IĹĄkÄ&#x2014;lus bylÄ&#x2026;, mergaitÄ&#x2014;s motina iĹĄsiskyrÄ&#x2014; su ÄŻtariamuoju.


PASAULIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

PASAULIS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

!LIASĂ&#x;KAĂ&#x;ÂŚĂ&#x;NEĂ&#x;SwKĂ&#x;MINĂ&#x;GIAUĂ&#x;SIASĂ&#x;RUĂ&#x;SĂ&#x2039;Ă&#x;SANĂ&#x;DOĂ&#x;RIS

Taip pat apie juodus bolĹĄevikĹł, pirmiausia jĹł lyderio Vladimiro Lenino, darbelius. EsÄ&#x2026; siekdami trumpalaikÄ&#x2014;s politinÄ&#x2014;s naudos jie atidavÄ&#x2014; JAV visus dokumentus, liudijanÄ?ius Rusijos teises ÄŻ ginÄ?ytinÄ&#x2026; teritorijÄ&#x2026;. 2UĂ&#x;SIĂ&#x;JAIĂ&#x;REIĂ&#x;KwĂ&#x;JOĂ&#x;PIĂ&#x;NIĂ&#x;GĂ&#x2039;

Tuo metu, kai Rusija buvo ÄŻsitraukusi ÄŻ varginantÄŻ â&#x20AC;&#x201C; dabar tai ironiĹĄka â&#x20AC;&#x201C; Krymo karÄ&#x2026; (1853â&#x20AC;&#x201C;1856 m.), Amerika nekart pabrÄ&#x2014;ĹžÄ&#x2014;, kad neketina uĹžimti antirusiĹĄkos pozicijos. Londono laikraĹĄtis â&#x20AC;&#x17E;The Timesâ&#x20AC;&#x153; netgi raĹĄÄ&#x2014; apie â&#x20AC;&#x17E;mÄŻslingÄ&#x2026; simpatijÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, egzistuojanÄ?iÄ&#x2026; tarp Rusijos ir JAV. Rusijoje apie ruoĹĄiamÄ&#x2026; sandorÄŻ Ĺžinojo viso labo ĹĄeĹĄi ĹžmonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; imperatorius Aleksandras II, jo brolis Konstantinas Romanovas, uĹžsienio reikalĹł ministras Aleksandras GorÄ?iakovas, finansĹł minist-

+ALĂ&#x;jIAUĂ&#x;SIĂ&#x;BOLĂ&#x;¸EĂ&#x;VIĂ&#x;KAI

Rusijos komunistai iĹĄkÄ&#x2014;lÄ&#x2014; ir dar vienÄ&#x2026; ypaÄ? originaliÄ&#x2026; idÄ&#x2014;jÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; kad sandoris buvo fiktyvus. EsÄ&#x2026; JAV Kongresas pervedÄ&#x2014; ĹĄiuos pinigus kaip nuomos mokestÄŻ uĹž AliaskÄ&#x2026;, kompensuodamas Rusijos iĹĄlaidas dalyvaujant kariniuose veiksmuose JAV pusÄ&#x2014;je. â&#x20AC;&#x17E;Po 1917 m. revoliucijos konfiskavimo ir paprasto plÄ&#x2014;ĹĄikavimo bĹŤdu bolĹĄevikai savo rankose sutelkÄ&#x2014; didelius turtus valiutos, vertybiniĹł popieriĹł ar aukso pavidalu. Bet nupirkti Raudonajai armijai ginklĹł jie negalÄ&#x2014;jo â&#x20AC;&#x201C; Vakarai uĹždraudÄ&#x2014; prekybÄ&#x2026; su Rusija. NorÄ&#x2014;damas pralauĹžti ĹĄiÄ&#x2026; bloka-

Â&#x2018;DXGULQWRMH5XVL MRMHSDVWDUXRMX PHWXSUDELOWD NDGUHLNzWĂ&#x2DC;DWVL LPWLLĂ&#x2026;-$9MRPV SDUGXRWj$OLDVNj

dÄ&#x2026; V.Leninas pasiĹŤlÄ&#x2014; JAV atsisakyti pretenzijĹł ÄŻ AliaskÄ&#x2026; mainais ÄŻ prekybos draudimo atĹĄaukimÄ&#x2026;. Kaip garantijÄ&#x2026; V.Leninas pasiĹŤlÄ&#x2014; atiduoti amerikieÄ?iams visus Rusijoje saugomus pasiraĹĄytĹł sutarÄ?iĹł egzempliorius, patvirtinanÄ?ius jos teises ÄŻ AliaskÄ&#x2026;. Taip Aliaska buvo parduota pirmÄ&#x2026; kartÄ&#x2026;. Per karÄ&#x2026; su faĹĄistais Josifas Stalinas Jaltoje pareiĹĄkÄ&#x2014;, kad SSRS nereikĹĄ savo teisiĹł ÄŻ AliaskÄ&#x2026;, kaip reikiant nustebindamas amerikieÄ?ius, maniusius, kad ĹĄis klausimas jau galutinai iĹĄsprÄ&#x2122;stas dar valdant V.Leninui. J.Stalinas tiesiog norÄ&#x2014;jo parodyti, kad daro nuolaidÄ&#x2026; uĹž SSRS teisÄ&#x2122; kontroliuoti Vidurio Europos ĹĄalis. Taip Aliaska buvo parduota antrÄ&#x2026; kartÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; aiĹĄkina Rusijos komunistĹł partija oficialiame savo tinklalapyje. Aliaskos nuomos sutarties, jei tokia iĹĄ tiesĹł buvo, terminas baigÄ&#x2014;si Leonido BreĹžnevo laikais. SÄ&#x2026;mokslo teorijos ĹĄalininkĹł nuomone, Rusijai dar buvo galima pabandyti susigrÄ&#x2026;Ĺžinti teises ÄŻ AliaskÄ&#x2026;. TereikÄ&#x2014;jo oficialiai pareikĹĄti, jog tiek V.Leninas, tiek J.Stalinas neturÄ&#x2014;jo teisÄ&#x2014;s parduoti Aliaskos. Bet L.BreĹžnevas buvo per silpnas, kad tai padarytĹł. !UKĂ&#x;SOĂ&#x;UĂ&#x20AC;Ă&#x;!LIASĂ&#x;KgĂ&#x;NEĂ&#x;GAĂ&#x;VO

KalbÄ&#x2014;dami apie fiktyviÄ&#x2026; Aliaskos pardavimo sutartÄŻ sÄ&#x2026;mokslo teorijĹł kĹŤrÄ&#x2014;jai vis dÄ&#x2014;lto greiÄ?iausiai turi omenyje 1854 m. sutartÄŻ, pagal kuriÄ&#x2026; uĹž 7,6 mln. doleriĹł su-

!LIASKgĂ&#x;*!6Ă&#x;NUSIPIRKOĂ&#x;Ă&#x;METAIS kLXNmLĂ&#x2DC;MĂ&#x2018;UD

253)*!

%HULQJR MĂ&#x2018;UD

%RIRUWRMĂ&#x2018;UD

!,)!3+! *!6

+!.!$!

SÄ&#x2026;mokslo teorijos ĹĄalininkĹł nuomone, Rusija dar galÄ&#x2014;jo pabandyti susigrÄ&#x2026;Ĺžinti teises ÄŻ AliaskÄ&#x2026;.

ras Michailas Reiternas, admirolas Nikolajus KrabÄ&#x2014; ir Rusijos pasiuntinys JAV Eduardas von Stoecklis. O visuomenÄ&#x2014; apie susitarimÄ&#x2026; buvo informuota tik praÄ&#x2014;jus dviem mÄ&#x2014;nesiams po dokumento pasiraĹĄymo. Tuo metu Rusija desperatiĹĄkai ieĹĄkojo trejĹł metĹł paskolos iĹĄ uĹžsienio â&#x20AC;&#x201C; po 15 mln. rubliĹł per metus. Rusijos armijai reikÄ&#x2014;jo nuolatiniĹł investicijĹł. Be to, Aliaskoje pavieniai aukso ieĹĄkotojai jau buvo pradÄ&#x2014;jÄ&#x2122; kasti auksÄ&#x2026;. Rusijos valdĹžia baiminosi, kad paskui pastaruosius ten patrauks ir Amerikos kariai, o tam rusai buvo visiĹĄkai nepasirengÄ&#x2122;. NerimÄ&#x2026; kÄ&#x2014;lÄ&#x2014; ir mormonĹł â&#x20AC;&#x17E;ĹĄliauĹžianti kolonizacijaâ&#x20AC;&#x153; regione. Pagal vienÄ&#x2026; versijĹł, sutartis, pasiraĹĄyta 1867 m. kovo 30 d., buvo sudaryta anglĹł ir prancĹŤzĹł kalbomis, tad internete klajojanti rusiĹĄka sutarties kopija yra suklastota. Tuo remdamiesi sÄ&#x2026;mokslo teorijĹł ĹĄalininkai, daugiausia dabartinÄ&#x2014;s Rusijos komunistĹł partijos atstovai, kelia versijÄ&#x2026;, kad tikrojoje sutartyje buvo kalbama ne apie Aliaskos pardavimÄ&#x2026;, o apie teritorijos iĹĄnuomojimÄ&#x2026; 99 metams. Taip pat jie ÄŻtaria, kad dokumente sutarti 7,2 mln. aukso doleriĹł taip ir nebuvo iĹĄsiĹłsti ÄŻ RusijÄ&#x2026;, nes imperijos valdĹžia per Londono bankÄ&#x2026; ĹĄiais pinigais atsiskaitÄ&#x2014; uĹž lokomotyvus ir garo maĹĄinas.

%H ULQ JR Vj VLD XU LV

Antai JAV BaltĹłjĹł rĹŤmĹł tinklalapyje paskelbta peticija, kurioje reikalaujama, kad JAV sugrÄ&#x2026;ĹžintĹł AliaskÄ&#x2026; Rusijai. Per penkias dienas jÄ&#x2026; jau pasiraĹĄÄ&#x2014; daugiau kaip 20 tĹŤkst. ĹžmoniĹł. Tai net penktadalis paraĹĄĹł, reikalingĹł, kad Baltieji rĹŤmai oficialiai sureaguotĹł ÄŻ peticijÄ&#x2026;. Tiesa, iniciatyvĹł dÄ&#x2014;l Aliaskos, kuriÄ&#x2026; prieĹĄ 147 metus Rusijos imperija perdavÄ&#x2014; JAV, sugrÄ&#x2026;Ĺžinimo bĹŤta dar sovietmeÄ?iu. Sklandantys gandai, kad Aliaska buvo ne parduota, o iĹĄnuomota amerikieÄ?iams 99 ar 100 metĹł laikotarpiui, skatino raginimus Rusijai susigrÄ&#x2026;Ĺžinti savo teisÄ&#x2014;tÄ&#x2026; nuosavybÄ&#x2122;. SÄ&#x2026;mokslo teorijĹł gerbÄ&#x2014;jĹł vaizduotÄ&#x2122; ypaÄ? kurstÄ&#x2014; gandai apie pradingusÄŻ auksÄ&#x2026;, kurÄŻ Maskva turÄ&#x2014;jo gauti pagal sandorio su JAV sÄ&#x2026;lygas.

Ă&#x201E;5HXWHUVÂłQXRWU

Ă&#x201E;%LMRNLWHQHGzO0ROGRYRVRGzO$OLDVNRV³¹SXVLDX MXRNDLV-$9VHQDWRULXL-RKQXL0F&DLQXLSDJUDVLQR 5XVLMRVSDVLXQWLQ\V(69ODGLPLUDVkLĂ?RYDV%HW.U\ PRDQHNVLMRVIRQHWRNLHSRNĂ&#x2026;WDLQHLWLQMXRNLQJL

$QNRULGĂ?DV

$OLDVNRV Â&#x2019;ODQND

mÄ&#x2026; anglai turÄ&#x2014;jo atsisakyti pretenzijĹł ÄŻ Rusijos teritorijas. PinigĹł uĹž AliaskÄ&#x2026; Rusija iĹĄ tiesĹł negavo. 7,2 mln. doleriĹł buvo pervesti ÄŻ Rusijos pasiuntinio barono E.von Stoecklio sÄ&#x2026;skaitÄ&#x2026;. Milijonai buvo pervesti ÄŻ vienÄ&#x2026; Londono bankĹł, iĹĄ kurio jau aukso pavidalu turÄ&#x2014;jo bĹŤti iĹĄsiĹłsti ÄŻ RusijÄ&#x2026;. TaÄ?iau to neÄŻvyko. 1868 m. liepos pradĹžioje aukso luitai buvo sukrauti ÄŻ burlaivÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Orkneyâ&#x20AC;&#x153;, bet liepos 16 d. laivas nuskendo prie Sankt Peterburgo. Draudimo kompanija bankrutavo, o Rusija jokios kompensacijos negavo. Po 9 metĹł paaiĹĄkÄ&#x2014;jo, kad katastrofa nebuvo atsitiktinumas. SprogimÄ&#x2026; sukÄ&#x2014;lÄ&#x2014; JAV pilietis Williamas Thomsonas. PakliuvÄ&#x2122;s ÄŻ kalÄ&#x2014;jimÄ&#x2026; uĹž sukeltas muĹĄtynes, jis iĹĄ kameros draugo gavo neÄŻprastÄ&#x2026; pasiĹŤlymÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; uĹž tĹŤkstantÄŻ svarĹł jis, apsi-

metÄ&#x2122;s kroviku, turÄ&#x2014;jo ÄŻneĹĄti ÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Orkneyâ&#x20AC;&#x153; bombÄ&#x2026; su laikrodiniu mechanizmu. PraÄ&#x2014;jus 100 metĹł sovietĹł ir suomiĹł ekspedicija Baltijos jĹŤroje surado â&#x20AC;&#x17E;Orkneyâ&#x20AC;&#x153; liekanas. EkspertizÄ&#x2014; patvirtino â&#x20AC;&#x201C; iĹĄ tiesĹł laive ÄŻvyko sprogimas ir gaisras. Bet nÄ&#x2014; vieno aukso gabalÄ&#x2014;lio jame nebuvo. Deryboms dÄ&#x2014;l Aliaskos iĹĄ Rusijos pusÄ&#x2014;s tarpininkavÄ&#x2122;s E.von Stoecklis uĹž nuopelnus gavo 25 tĹŤkst. doleriĹł premijÄ&#x2026; ir kasmetÄ&#x2122; 6 tĹŤkst. rubliĹł pensijÄ&#x2026;, taÄ?iau to jam, regis, buvo per maĹža. VÄ&#x2014;liau jis dar buvo trumpam atvykÄ&#x2122;s ÄŻ Sankt PeterburgÄ&#x2026;. TaÄ?iau po to iĹĄvaĹžiavo ÄŻ ParyĹžiĹł ir nuolat ĹĄalinosi ĹžmoniĹł iĹĄ Rusijos, kurie jÄŻ negailestingai kritikavo uĹž tokÄŻ lengvabĹŤdiĹĄkÄ&#x2026; Rusijos ĹžemiĹł atidavimÄ&#x2026;. (â&#x20AC;&#x17E;Newsru.comâ&#x20AC;&#x153;, LR)

+RYĂ&#x;MOĂ&#x;DELĂ&#x;FIĂ&#x;NAIĂ&#x;JAUĂ&#x;PAĂ&#x;¸AUKĂ&#x;TIĂ&#x;Â?Ă&#x;2UĂ&#x;SIĂ&#x;JOSĂ&#x;KARIUOMENÂ&#x160; 6HYDVWRSROLRYDOVW\EL QLVRNHDQDULXPDVNX ULVSRLQYD]LMRVÂ&#x2019;.U\Pj GDEDUMDXODLNRPDVQH EHXNUDLQLHmLĂ&#x2DC;RUXVĂ&#x2DC; QXRVDY\EHUHQJVNRYL QLXVGHOILQXVLUĂ&#x2026;LDXUL QLXVMĂ&#x2018;UĂ&#x2DC;ORNLXV5XVLMRV NDULQLDPMĂ&#x2018;UĂ&#x2DC;ODLY\QXL A lek s a nd r a s P R O CE N K A LR korespondentas Maskvoje

Apie tai Rusijos agentĹŤros â&#x20AC;&#x17E;Novostiâ&#x20AC;&#x153; Ĺžurnalistui praneĹĄÄ&#x2014; okeanariumo darbuotojas. GrieĹžtai anonimiĹĄkai â&#x20AC;&#x201C; informacija laikoma rusĹł karine paslaptimi. Ĺ is okeanariumas rengÄ&#x2014; kovinius delfinus dar sovietiniais laikais, nuo 1967-ĹłjĹł, kai KazaÄ?jos

ÄŻlankoje buvo ÄŻkurtas SovietĹł SÄ&#x2026;jungos karinio jĹŤrĹł laivyno specialusis padalinys. Ä&#x152;ia iĹĄ pradĹžiĹł buvo mokomi koviniai plaukikai, o vÄ&#x2014;liau â&#x20AC;&#x201C; delfinai ir ruoniai. GyvĹŤnus ruoĹĄÄ&#x2014; apsaugai ir vietovei patruliuoti, povandeniniĹł objektĹł, taip pat diversantĹł paieĹĄkoms. Juk pabÄ&#x2014;gti nuo kovinio delfino ar jÄŻ pranokti per grumtynes po vandeniu neÄŻmanoma. GyvĹŤnas lengvai aplenkia ĹžmogĹł po vandeniu, o uodegos smĹŤgiu gali jam sulauĹžyti stuburÄ&#x2026;. MokymĹł metu dar paaiĹĄkÄ&#x2014;jo, kad kai kurie delfinai atsisakydavo vykdyti uĹžduotÄŻ, kai jiems tekdavo durti nuodais prieĹĄininkÄ&#x2026; specialiu ĹĄvirkĹĄtu, taip pat pabĹŤti sprogdintojais mirtininkais. Vis dÄ&#x2014;lto galiausiai nuo 1975 metĹł koviniai jĹŤros gyvĹŤnĹł bĹŤriai tapo etatiniais budÄ&#x2014;tojais Sevastopolio ÄŻlankoje kartu su specialiojo dalinio bĹŤriu.

Bet po SovietĹł SÄ&#x2026; jungos subyrÄ&#x2014;jimo ir Juodosios jĹŤros laivyno padalijimo kovinius delfinus ruoĹĄÄ&#x2122;s karinis dalinys atiteko ukrainieÄ?iams. Kadangi nebuvo lÄ&#x2014;ĹĄĹł, kovinio gyvĹŤnĹł rengimo programos buvo atsisakyta, o delfinai buvo naudojami taikiems tikslams â&#x20AC;&#x201C; neÄŻ galiems vaikams gydyti. 2012-ĹłjĹł spalÄŻ dar buvo pasklidusi informacija, jog Ukrainos kariĹĄkiai atnaujino koviniĹł delfinĹł rengimÄ&#x2026;. Bet, kaip dabar sako rusĹł specialistai, darbas buvo atliekamas pagal pasenusiÄ&#x2026; metodikÄ&#x2026; ir naudojant pasenusiÄ&#x2026; kovinÄ&#x2122; ekipuotÄ&#x2122;. Okeanariumo darbuotojas agentĹŤros â&#x20AC;&#x17E;Novostiâ&#x20AC;&#x153; Ĺžurnalistui papasakojo, kad koviniam delfinĹł parengimui bus pasitelkiami ĹĄiuo metu kuriami nauji prietaisai. Ir pareiĹĄkÄ&#x2014; ÄŻsitikinimÄ&#x2026;, kad dabar Rusijos karinis jĹŤrĹł laivynas vÄ&#x2014;l turÄ&#x2014;s lÄ&#x2014;ĹĄĹł specialiam koviniĹł

5XVLMRVNDULĂ&#x2026;NLDLVNHOELDNDGYzOUXRĂ&#x2026;NRYLQLXVGHOILQXV6HYDVWRSRO\MH

delfinĹł ir ĹĄiauriniĹł jĹŤrĹł lokiĹł rengimui. Be to, planuojama ÄŻrengti moderniÄ&#x2026; mokslinÄ&#x2122; bazÄ&#x2122;.

Ar dabar Krymo delfinai gydys neÄŻgalius vaikus laisvu nuo karinÄ&#x2014;s tarnybos laiku, nepraneĹĄama.


SDVDXOLV

Estijos parlamentas vakar balsavo uĹž Centro partijos deputatĹł P.Toobalo ir L.Laasi teisinÄ&#x2014;s nelieÄ?iamybÄ&#x2014;s panaikinimÄ&#x2026;. PolitikĹł atĹžvilgiu bus parengtas kaltinamasis aktas. ValstybinÄ&#x2014;s prokuratĹŤros duomenimis, P.Toobalas ir L.Laasi ÄŻtariami privaÄ?ios sekimo veiklos kurstymu ir susiraĹĄinÄ&#x2014;jimo paslapties paĹžeidimu. ProkuratĹŤra taip pat ketina pateikti P.Toobalui kaltinimus dokumentĹł klastojimu ir partijĹł ekonominÄ&#x2014;s veiklos apribojimĹł paĹžeidimu. Mat bĹŤdamas Centro partijos generaliniu sekretoriumi P.Toobalas priÄ&#x2014;mÄ&#x2014; aukas grynaisiais.

AtĹĄaukÄ&#x2014; skrydĹžius Ĺ imtai skrydĹžiĹł vakar buvo atĹĄaukti daugelyje Vokietijos oro uostĹł, kai antĹžeminÄ&#x2014;s tarnybos, bagaĹžo tvarkytojai ir kiti darbuotojai paskelbÄ&#x2014; streikÄ&#x2026;, reikalaudami didesniĹł atlyginimĹł. Darbuotojai streikavo iĹĄ viso 7 oro uostuose Frankfurte, Miunchene, Diuseldorfe, Kelne, Ĺ tutgarte, Hamburge ir Hanoveryje. Dauguma atĹĄauktĹł skrydĹžiĹł buvo reisai tarp Europos ĹĄaliĹł ir vietos skrydĹžiai.

Nori iĹĄgirsti paĹžadÄ&#x2026; Gruzija siekia naujo Maskvos paĹžado, kad ji nenaudos jÄ&#x2014;gos sprÄ&#x2122;sdama rusenantÄŻ jĹł teritorinÄŻ konf liktÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Gruzija tebÄ&#x2014;ra ÄŻsipareigojusi dÄ&#x2014;l savo jÄ&#x2014;gos nenaudojimo paĹžado, kurÄŻ vienaĹĄaliĹĄkai davÄ&#x2014; 2010 metaisâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pareiĹĄkÄ&#x2014; ĹĄalies vyriausiasis derybininkas D.Zalkalianis po naujausio tarptautiniĹł tarpininkĹł remiamĹł taikos derybĹł rato Ĺ˝enevoje. Pasak D.Zalkalianio, panaĹĄaus paĹžado reikia iĹĄ Maskvos. Dvi dienas trukusios ir treÄ?iadienÄŻ pasibaigusios Gruzijos ir Rusijos derybos buvo jau 27-osios nuo 2008-ĹłjĹł karinio konf likto.

LyderiĹł susitikimas JAV prezidentas B.Obama vakar pirmÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; susitiko su popieĹžiumi PranciĹĄkumi. B.ObamÄ&#x2026; per vizitÄ&#x2026; lydÄ&#x2014;jo JAV valstybÄ&#x2014;s sekretorius J.Kerry. BaltĹłjĹł rĹŤmĹł ĹĄeimininkas yra devintas Amerikos lyderis, su oficialiu vizitu apsilankÄ&#x2122;s Vatikane. Tiesa, B.Obamos administracijos ir KatalikĹł baĹžnyÄ?ios santykiai yra sudÄ&#x2014;tingi. Vatikano pareigĹŤnai iĹĄ anksto ĹžadÄ&#x2014;jo, kad B.Obama neiĹĄvyks iĹĄ ĹĄalies neiĹĄgirdÄ&#x2122;s PranciĹĄkaus nuomonÄ&#x2014;s apie prezidento sveikatos apsaugos sistemÄ&#x2026; ir jos ÄŻpareigojimus sveikatos draudimÄ&#x2026; taikyti ir kontracepcijai.

VarĹžovĹł neturi? Egipto karinis lyderis A.F.el-Sisi (nuotr.) paskelbÄ&#x2014; atsisakantis kariuomenÄ&#x2014;s vado pareigĹł ir kandidatuojantis ÄŻ prezidento postÄ&#x2026;. PraÄ&#x2014;jus beveik 9 mÄ&#x2014;nesiams po demokratiĹĄkai iĹĄrinkto ĹĄalies lyderio nuvertimo A.F.el-Sisi Ĺžada iĹĄvaduoti ĹĄalÄŻ nuo terorizmo. Ĺ alyje populiarus A.F.el-Sisi, kuris taip pat yra gynybos ministras, neturi rimtĹł varĹžovĹł artÄ&#x2014;janÄ?iuose rinkimuose, kurie tikriausiai bus surengti iki birĹželio.

/HQNLMRV6HLPRSDWDO SRVHFHQWULQLRYHVWL ELXOLRNRULGRULXMHMDX DQWUjVDYDLWÂ?DQWmLX Ă?LQLĂ&#x2DC;JXOLNHOHWDVSD UDO\Ă?LXRWĂ&#x2DC;SDDXJOLĂ&#x2DC; LUMXRVDXJLQDQmLĂ&#x2DC; WzYĂ&#x2DC;7DLSSURWHVWXR MDPDSULHĂ&#x2026;YDOGĂ?Lj

Â&#x2018;NDOLQRQHWj" 5%XWULPRQXRWU

BÄ&#x2014;dos parlamentarams

2IEJASIĂ&#x;DwLĂ&#x;NEÂ?Ă&#x;GAĂ&#x;LIĂ&#x2039;Ă&#x;VAIĂ&#x;KĂ&#x2039;

E l do r a d a s BU T R I M A S Specialiai LR, VarĹĄuva

ÄŽ SeimÄ&#x2026; patekÄ&#x2122; su oficialiu opozicinÄ&#x2014;s partijos â&#x20AC;&#x17E;Solidari Lenkijaâ&#x20AC;&#x153; kvietimu, neÄŻgalius vaikus turintys tÄ&#x2014;vai Ä?ia nutarÄ&#x2014; surengti gudriai suplanuotÄ&#x2026; ilgalaikÄ&#x2122; protesto akcijÄ&#x2026;. Keliolikos protestuotojĹł grupÄ&#x2014; reikalauja, kad vyriausybÄ&#x2014; jau nuo kito mÄ&#x2014;nesio padidintĹł finansavimÄ&#x2026;. PrieĹĄingu atveju jie iĹĄ Seimo nesitrauks â&#x20AC;&#x17E;iki pasaulio pabaigosâ&#x20AC;&#x153;. Ĺ iÄ&#x2026; protesto akcijÄ&#x2026; nusprendÄ&#x2014; paremti visos opozicinÄ&#x2014;s partijos, taip tikÄ&#x2014;damosi numuĹĄti valdanÄ?iĹłjĹł reitingus prieĹĄ artÄ&#x2014;janÄ?ius rinkimus ÄŻ Europos ParlamentÄ&#x2026;. Tokiu protestu vyriausybÄ&#x2014; ÄŻstumiama ÄŻ kampÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; prieĹĄ neÄŻgalius vaikus jÄ&#x2014;gÄ&#x2026; panaudoti niekam nekyla rankos. TaÄ?iau skubiai vykdyti ultimatumo valdĹžia irgi nenori bijodama, kad panaĹĄaus protesto tuomet griebsis ir kitos didesniĹł paĹĄalpĹł ar algĹł norinÄ?ios tautieÄ?iĹł grupÄ&#x2014;s. PapildomĹł ginÄ?Ĺł sukÄ&#x2014;lÄ&#x2014; internautĹł praneĹĄimai apie gerÄ&#x2026; vienos protestuojanÄ?ios ĹĄeimos gyvenimÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; daĹžnas atostogas uĹžsienio kurortuose. Pagrindiniai protestuotojĹł reikalavimai yra du â&#x20AC;&#x201C; dar ĹĄiemet padidinti invalidumo paĹĄalpÄ&#x2026; iki minimalaus atlyginimo dydĹžio, o neÄŻgalaus vaiko prieĹžiĹŤrÄ&#x2026; namie pripaĹžinti kaip profesijÄ&#x2026;. Su protestuotojais susitikÄ&#x2122;s premjeras Donaldas Tuskas pareiĹĄkÄ&#x2014;, kad ĹĄiemet paĹĄalpÄ&#x2026; ga-

3ULH6HLPRSRVzGĂ?LĂ&#x2DC;VDOzVDQWJULQGĂ&#x2DC;MDXVDYDLWÂ?PLHJDSURWHVWXRWRMDL

li padidinti nuo 820 iki 1000 zlotĹł, bet paĹžadÄ&#x2014;jo per trejus metus jÄ&#x2026; pakelti iki 1680 zlotĹł. Toks premjero atsakymas patenkino tik pusÄ&#x2122; protestuotojĹł. Jie pasitraukÄ&#x2014; iĹĄ Seimo, taÄ?iau radikalesni aktyvistai atmetÄ&#x2014; D.Tusko pasiĹŤlymÄ&#x2026; ir tÄ&#x2122;sia demonstracijÄ&#x2026;. Viena protestuotoja net pareikalavo, kad â&#x20AC;&#x17E;nevykÄ&#x2014;liĹł vyriausybÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; atsistatydintĹł. Savo ruoĹžtu opozicinÄ&#x2014;s partijos priminÄ&#x2014;, kad vyriausybÄ&#x2014; kasmet iĹĄleidĹžia 2 mlrd. zlotĹł karinei operacijai Afganistane. Be to, esÄ&#x2026; ĹĄvaistomi pinigai partijoms finansuoti ir iĹĄpĹŤstai valstybÄ&#x2014;s administracijai. Tiesa, vienas valdanÄ?iosios PilieÄ?iĹł platformos partijos (PPP) lyderiĹł Stefanas Niesiolowskis protestuotojus apkaltino moraliniu ĹĄantaĹžu ir paragino premjerÄ&#x2026; nepaklusti aktyvistams. Kai kurie komentatoriai irgi pareiĹĄkÄ&#x2014;, kad dalis protestuojanÄ?iĹł tÄ&#x2014;vĹł yra dirbti nenorintys

tinginiai, nusprendÄ&#x2122; pasipelnyti iĹĄ vaikĹł nelaimÄ&#x2014;s. Tokios kritikos banga uĹžgulÄ&#x2014; vienÄ&#x2026; protestuojanÄ?iÄ&#x2026; moterÄŻ, kai internautai atkapstÄ&#x2014; informacijos apie jos poilsÄŻ uĹžsienio kurortuose, prabangius rĹŤbus bei naujausio modelio mobilĹłjÄŻ telefonÄ&#x2026;. Ekonomikos ministras Januszas Piechocinskis vis dÄ&#x2014;lto pareiĹĄkÄ&#x2014;, kad ateinanÄ?iÄ&#x2026; savaitÄ&#x2122; Seimas ir vyriausybÄ&#x2014; patvirtins premjero siĹŤlymÄ&#x2026; iki vieno tĹŤkstanÄ?io zlotĹł padidinti paĹĄalpas neÄŻgalĹł vaikÄ&#x2026; auginantiems tÄ&#x2014;vams. Jis prasitarÄ&#x2014;, kad vyriausybÄ&#x2014; galÄ&#x2014;jo dar labiau padidinti paĹĄalpas, bet pabĹŤgo, jog valdĹžiÄ&#x2026; ims spausti ir kitos socialiai remtinĹł ĹžmoniĹł grupÄ&#x2014;s. Juolab kad prie Seimo protestuoti jau nusprendÄ&#x2014; ir suaugusius neÄŻgaliuosius priĹžiĹŤrintys ĹžmonÄ&#x2014;s, reikalaujantys paramÄ&#x2026; didinti ir jiems.

-ILĂ&#x;Ă&#x20AC;IĂ&#x;NI¸Ă&#x;KASĂ&#x;MAĂ&#x;FIOĂ&#x;ZĂ&#x2039;Ă&#x;UĂ&#x20AC;Ă&#x;DARĂ&#x;BIS 3LHWĂ&#x2DC;,WDOLMRMHYHLNLDQWLVRUJDQL]XRWRQXVLNDOV WDPXPRWLQNODVĂ&#x201E;Âś1GUDQJKHWDÂłSUDzMXVLDLV PHWDLVXĂ?GLUERGDXJLDXQHJX9RNLHWLMRVEDQ NDVĂ&#x201E;'HXWVFKH%DQNÂłLUJUHLWRMRPDLVWRUHV WRUDQĂ&#x2DC;WLQNODVĂ&#x201E;0F'RQDOGÂśVÂłNDUWXVXGzMXV TyrimĹł instituto â&#x20AC;&#x17E;Demoskopikaâ&#x20AC;&#x153; parengtoje studijoje nagrinÄ&#x2014;jami ĹĄio tarptautinio nusikalstamo sindikato pajamĹł ĹĄaltiniai: pradedant narkotikĹł kontrabanda, iĹĄ kurios â&#x20AC;&#x17E;â&#x20AC;&#x2122;Ndranghetaâ&#x20AC;&#x153; susiĹžÄ&#x2014;rÄ&#x2014; apie 24,2 mlrd. eurĹł (83,6 mlrd. litĹł), baigiant neteisÄ&#x2014;tu ĹĄiukĹĄliĹł verslu, davusiu 19,6 mlrd. eurĹł (67,7 mlrd. litĹł). Pasirodo, kad â&#x20AC;&#x17E;â&#x20AC;&#x2122;Ndranghetaâ&#x20AC;&#x153; pajamos prilygsta 3,5 proc. praÄ&#x2014;jusiĹł metĹł Italijos bendrojo vidaus produkto (BVP). Be to, manoma, kad â&#x20AC;&#x17E;â&#x20AC;&#x2122;Ndranghetaâ&#x20AC;&#x153; turi apie 400 svarbiausiĹł â&#x20AC;&#x17E;operatyvininkĹłâ&#x20AC;&#x153; 30 valstybiĹł, taÄ?iau tikÄ&#x2014;tina, kad su ĹĄio sindikato veikla susijÄ&#x2122; iĹĄ viso apie 60 tĹŤkstanÄ?iĹł ĹžmoniĹł visame pasaulyje. PinigĹł prievartavimas ir lupikavimas pernai ĹĄiai grupuotei atneĹĄÄ&#x2014; 2,9 mlrd. eurĹł (10 mlrd. litĹł). Mafijos iĹždÄ&#x2026; taip pat papil-

dÄ&#x2014; 2,4 mlrd. eurĹł (8,3 mlrd. litĹł) iĹĄ finansiniĹł machinacijĹł ir 1,3 mlrd. eurĹł (4,5 mlrd. litĹł) iĹĄ loĹĄimĹł. Ne tokia pelninga buvo prekyba ginklais, prostitucija, prekyba suklastotomis prekÄ&#x2014;mis ir ĹžmoniĹł kontrabanda â&#x20AC;&#x201C; visa ĹĄi veikla davÄ&#x2014; maĹžiau nei 1 mlrd. eurĹł. â&#x20AC;&#x17E;â&#x20AC;&#x2122;Ndranghetaâ&#x20AC;&#x153;, kurios pavadinimas kilÄ&#x2122;s iĹĄ graikiĹĄko ĹžodĹžio, reiĹĄkianÄ?io â&#x20AC;&#x17E;narsÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; arba â&#x20AC;&#x17E;iĹĄtikimybÄ&#x2122;â&#x20AC;&#x153;, pasiĹžymi grieĹžta klanĹł struktĹŤra, todÄ&#x2014;l ÄŻ jÄ&#x2026; itin sunku prasiskverbti teisÄ&#x2014;saugos agentams. Ĺ io tinklo, kurÄŻ sudaro ĹĄimtai ĹĄeimĹł gaujĹł, veiklos centras yra PietĹł Italijos regionas aplink Kalabrijos miestÄ&#x2026;. Dabar â&#x20AC;&#x17E;â&#x20AC;&#x2122;Ndranghetaâ&#x20AC;&#x153; yra tapusi dar grÄ&#x2014;smingesnÄ&#x2014; ir slaptesnÄ&#x2014; negu Sicilijos mafija. GrupuotÄ&#x2014;s ĹĄaknys siekia 1412

$3QXRWU

Ă&#x20AC;INIĂ&#x2039;Ă&#x;SRAUTAS

3RSLHĂ?LXV3UDQFLĂ&#x2026;NXVUDJLQDPD ILMjQHEHGDU \WLQXVLNDOWLPĂ&#x2DC;

metais Ispanijos mieste Tolede susikĹŤrusiÄ&#x2026; nusikalstamÄ&#x2026; asociacijÄ&#x2026;, kuri daugiausia vertÄ&#x2014;si loĹĄimais. Ta grupuotÄ&#x2014; iĹĄplito ÄŻ KalabrijÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; vienÄ&#x2026; skurdĹžiausiĹł Italijos regionĹł â&#x20AC;&#x201C; ir pradÄ&#x2014;jo kurti nusikalstamÄ&#x2026; tinklÄ&#x2026;, kuris grobdavo Ĺžmones ir reikalaudavo uĹž juos iĹĄpirkos. Net popieĹžius PranciĹĄkus, praÄ&#x2014;jusiÄ&#x2026; savaitÄ&#x2122; susitikÄ&#x2122;s su Italijos mafijos grupuoÄ?iĹł aukĹł artimaisiais, paragino jas â&#x20AC;&#x17E;liautis daryti blogÄŻâ&#x20AC;&#x153;. (AFP, BNS, LR)

/LHNDWLNVSzOLRWLNDLS MDXmLDVLHULĂ&#x2DC;MDSR QDV,ZDR+DNDPDGD SLUPjNDUWSRNHOLĂ&#x2DC;GH Ă&#x2026;LPWPHmLĂ&#x2DC;Â&#x2019;NYzSÂ?VODLV YzVRUR-DSRQDVPH WXVODXNzPLUWLHVEDXV PzVNROJDOLDXVLDLEX YRVXDEHMRWDMRNDOWH I.Hakamada â&#x20AC;&#x201C; rekordininkas, ir tai yra jo gyvenimo tragedija. Tai ilgiausiai mirties bausmÄ&#x2014;s laukÄ&#x2122;s vyras pasaulyje. TaÄ?iau mirties bausmÄ&#x2014; kaliniui nebuvo ÄŻvykdyta. PrieĹĄingai, teisÄ&#x2014;jas nurodÄ&#x2014; I.HakamadÄ&#x2026; paleisti ÄŻ laisvÄ&#x2122;. Suabejojus nuteistojo kaltumu, vakar paskelbta, kad japono byla bus nagrinÄ&#x2014;jama iĹĄ naujo. BuvÄ&#x2122;s profesionalus boksininkas apkaltintas savo darbdavio ir jo ĹĄeimos nuĹžudymu 1966 metais. Po nusikaltimo suimtas I.Hakamada iĹĄ pradĹžiĹł neigÄ&#x2014; kaltinimus, kad jis apiplÄ&#x2014;ĹĄÄ&#x2014; ir nuĹžudÄ&#x2014; savo virĹĄininkÄ&#x2026;, jo ĹžmonÄ&#x2026; ir du vaikus, o galiausiai padegÄ&#x2014; jĹł namÄ&#x2026;. Bet vÄ&#x2014;liau ÄŻtariamasis prisipaĹžino ÄŻvykdÄ&#x2122;s ĹĄias ĹžmogĹžudystes. Dar po kiek laiko japonas atsiÄ&#x2014;mÄ&#x2014; savo prisipaĹžinimÄ&#x2026;, tikindamas, kad kaltu prisipaĹžino po to, kai 20 dienĹł buvo ĹĄiurkĹĄÄ?iai tardomas ir muĹĄamas policijos pareigĹŤnĹł. SvariĹł ÄŻrodymĹł byloje taip pat trĹŤko. TaÄ?iau nuosprendis I.Hakamadai nebuvo atĹĄauktas, o AukĹĄÄ?iausiasis teismas 1980 metais vyrui patvirtino mirties bausmÄ&#x2122;. Japonijoje nuo senĹł laikĹł gyvuoja ÄŻsitikinimas, kad prisipaĹžinimas yra geriausias kaltÄ&#x2014;s ÄŻrodymas. IĹĄ dalies todÄ&#x2014;l apie 99 proc. baudĹžiamĹłjĹł bylĹł Ä?ia iĹĄsprendĹžiamos ne kaltinamĹłjĹł naudai, o policija tebenaudoja ĹĄiurkĹĄÄ?ius tardymo metodus. Nuteisiant I.HakamadÄ&#x2026; vienas pagrindiniĹł pareigĹŤnĹł ÄŻrodymĹł buvo tariamai Ĺžudiko vilkÄ&#x2014;ti drabuĹžiai, rasti praÄ&#x2014;jus metams po nusikaltimo. Jau tada vyro gynÄ&#x2014;jai atkreipÄ&#x2014; dÄ&#x2014;mesÄŻ, jog drabuĹžiai yra ne I.Hakamados dydĹžio, o ant jĹł rastos kraujo dÄ&#x2014;mÄ&#x2014;s ÄŻtartinai ĹĄvieĹžios. Bet tik 2004-aisiais atlikti tyrimai parodÄ&#x2014;, kad ant drabuĹžiĹł rastĹł kraujo dÄ&#x2014;miĹł DNR neatitinka nei I.Hakamados, nei nuĹžudyto vyro DNR. Negana to, vienas iĹĄ trijĹł teisÄ&#x2014;jĹł, nagrinÄ&#x2014;jusiĹł pradinÄ&#x2122; I.Hakamados bylÄ&#x2026;, 2007-aisiais ĹžengÄ&#x2014; neÄŻprastÄ&#x2026; ĹžingsnÄŻ ir vieĹĄai prabilo tikintis nuteistojo nekaltumu. TaÄ?iau teisÄ&#x2014;jas pabrÄ&#x2014;ĹžÄ&#x2014; negalÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s tuo ÄŻtikinti kolegĹł, kurie 1968 metais skelbiant nuosprendÄŻ pasisakÄ&#x2014; uĹž egzekucijÄ&#x2026; japonui. Galiausiai imtis vieĹĄĹł veiksmĹł nutarÄ&#x2014; ir I.Hakamados sesuo Hideko Hakamada, kuriai dabar 81 metai. Moteris ilgai reikalavo, kad jos brolis bĹŤtĹł teisiamas iĹĄ naujo. O 2012-aisiais japonÄ&#x2014; pasiekÄ&#x2014;, kad bĹŤtĹł pavieĹĄinti minÄ&#x2014;ti DNR tyrimĹł rezultatai, ir surengÄ&#x2014; kampanijÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l brolio iĹĄlaisvinimo. (BBC, BNS, â&#x20AC;&#x17E;UCANewsâ&#x20AC;&#x153;, LR) Ă&#x201E;5HXWHUVÂłQXRWU

Ă&#x;PNRYRG

,+DNDPDGDMDXSDOHLVWDVÂ&#x2019;ODLVYÂ?


EKONOMIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

RINKOSĂ&#x;PULSAS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

9Ă&#x201A;mLDYLQVNRQXRWU

4RIMSĂ&#x;,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VOSĂ&#x;BENDROVwMSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;-ASKĂ&#x;VOSĂ&#x;KIRĂ&#x;TIS 5XVLMRVYHWHULQDULMRVLUILWRVDQLWDULMRVWDUQ\EDĂ&#x201E;5RV VHOFKR]QDG]RUÂłQXRYDNDUÂ&#x2019;YHGzODLNLQXVULERMLPXV J\YXOLQzVNLOPzVSURGXNWĂ&#x2DC;HNVSRUWXLLĂ&#x2026;OLHWXYLĂ&#x2026;NĂ&#x2DC; Ă&#x2026;DOG\WĂ&#x2DC;SURGXNWĂ&#x2DC;WHUPLQDOĂ&#x2DC;LUNHWLQDY\NWLÂ&#x2019;/LHWXYj Tai portalui lrytas.lt patvirtino â&#x20AC;&#x17E;Rosselchoznadzorâ&#x20AC;&#x153; atstovas Aleksejus Aleksejenka. Anot jo, tokiĹł priemoniĹł imtasi dÄ&#x2014;l paĹžeidimĹł dokumentuose ÄŻveĹžant iĹĄ Lietuvos ÄŻ RusijÄ&#x2026; ĹĄaldytus produktus. Draudimas galioja KlaipÄ&#x2014;dos krovos bendrovÄ&#x2014;ms â&#x20AC;&#x17E;KlaipÄ&#x2014;dos SmeltÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;VPA Logisticsâ&#x20AC;&#x153; ir â&#x20AC;&#x17E;Girtekaâ&#x20AC;&#x153;.

â&#x20AC;&#x17E;TikimÄ&#x2014;s, kad ĹĄiuos nesklandumus greitai su Lietuvos kolegomis iĹĄsprÄ&#x2122;sime, juo labiau kad su Lietuvos maisto ir veterinarijos tarnyba daug ir sÄ&#x2014;kmingai bendradarbiaujame. Ketiname kartu diegti elektroninÄ&#x2122; produktĹł â&#x20AC;&#x201C; mÄ&#x2014;sos, pieno â&#x20AC;&#x201C; sertifikavimo sistemÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Rosselchoznadzorâ&#x20AC;&#x153; atstovas.

!TĂ&#x;V YKSĂ&#x;Â?Ă&#x;UOSĂ&#x;TAĂ&#x;MIESĂ&#x;TÂ?

A.Aleksejenka patikino: naujos kliĹŤtys iĹĄdygo tikrai ne dÄ&#x2014;l afrikinio kiauliĹł maro, dÄ&#x2014;l kurio Lietuva buvo sulaukusi kritikos iĹĄ Rusijos. â&#x20AC;&#x17E;Kai tik Baltarusijoje buvo nustatytas afrikinis kiauliĹł maras, Lietuvos valstybinÄ&#x2014;s maisto ir veterinarijos tarnybos vadovas Jonas Milius iĹĄ karto pasiĹŤlÄ&#x2014; ÄŻrengti tvorÄ&#x2026; pasienyje, taÄ?iau Europos SÄ&#x2026; junga nutarÄ&#x2014; sutaupyti. Buvo ÄŻrengti dezinfekciniai kilimÄ&#x2014;liai, bet to nepakako.

â&#x20AC;&#x17E;Rosselchoznadzorâ&#x20AC;&#x153; atstovas A.Aleksejenka sakÄ&#x2014;, kad kitÄ&#x2026; savaitÄ&#x2122; tarnybos specialistai lankysis KlaipÄ&#x2014;dos uoste, per kurÄŻ gabenami produktai ÄŻ RusijÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Jie tikrins, ar klaidos dokumentuose buvo tyÄ?inÄ&#x2014;s, ar ne. TokiĹł atvejĹł yra pasitaikÄ&#x2122; ir kroviniĹł dokumentuose iĹĄ kitĹł ĹĄaliĹł, tarkim, Ukrainos, Baltarusijosâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo A.Aleksejenka. Jis sakÄ&#x2014;, kad panaĹĄiĹł ribojimĹł netrukus sulauks ir australai.

.ODLSzGRVXRVWH GLUEDQmLRVÂ&#x2019;PR QzVMDXVXODXNz UXVĂ&#x2DC;VDQNFLMĂ&#x2DC;

+ALĂ&#x;TASĂ&#x;NEĂ&#x;KIAUĂ&#x;LIĂ&#x2039;Ă&#x;MAĂ&#x;RAS

O dabar reikÄ&#x2014;s didesniĹł pastangĹł problemoms sprÄ&#x2122;stiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo A.Aleksejenka. 4IĂ&#x;KIĂ&#x;SIĂ&#x;NEPĂ&#x;RAĂ&#x;RASĂ&#x;TIĂ&#x;UĂ&#x20AC;Ă&#x;SAĂ&#x;KYĂ&#x;MĂ&#x2039;

â&#x20AC;&#x17E;KlaipÄ&#x2014;dos SmeltÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; vadovas Rimantas JuĹĄka vakar sakÄ&#x2014;, kad ÄŻmonÄ&#x2014; laukia ÄŻsakymo kopijos iĹĄ ValstybinÄ&#x2014;s maisto ir veterinarijos tarnybos, nes kol kas gavo tik informacijÄ&#x2026; ĹžodĹžiu.

Pasak jo, tai yra pirmas â&#x20AC;&#x17E;Rosselchoznadzorâ&#x20AC;&#x153; veiksmas iki kitÄ&#x2026; savaitÄ&#x2122; numatyto jos inspektoriĹł vizito ÄŻ terminalus. R.JuĹĄkos nuomone, ValstybinÄ&#x2014; maisto ir veterinarijos tarnyba turÄ&#x2014;tĹł parengti veiksmĹł planÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Bandome glaudĹžiai dirbti su tarnyba, nes ĹĄie ribojimai neigiamai veikia partnerius tiek iĹĄ ES, tiek iĹĄ treÄ?iĹłjĹł ĹĄaliĹł. Rygoje ir Taline tokios

situacijos juk nÄ&#x2014;raâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; aiĹĄkino â&#x20AC;&#x17E;KlaipÄ&#x2014;dos SmeltÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; vadovas. Vis dÄ&#x2014;lto jis vylÄ&#x2014;si, kad taip paprastai ĹĄaldytĹł produktĹł eksporto perkelti ÄŻ kitus uostus partneriams nepavyks. â&#x20AC;&#x17E;KlaipÄ&#x2014;doje yra didĹžiausi ĹĄaldytuvai ir nÄ&#x2014;ra kam kompensuoti viso ĹĄio kiekio, jo vienu metu kitur nenukreipsiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; teigÄ&#x2014; ÄŻmonÄ&#x2014;s vadovas. (BNS, â&#x20AC;&#x17E;Lrytas.ltâ&#x20AC;&#x153;)

+ROVINIĂ&#x2039;Ă&#x;MIESTELISĂ&#x;GRETAĂ&#x;6ILNIAUSĂ&#x;TAPSĂ&#x; SVARBIUĂ&#x;UOSTAMIESjIOĂ&#x;SATELITU 3UDzMXVÂ&#x2019;UXGHQÂ&#x2019;9DLGRWXRVHSUDGzWRV9LOQLDXVLQWHUPR GDOLQLRWHUPLQDOR 9,7 VWDW\ERVÂ&#x2019;VLEzJzMR3ODQXRMDPD NDGWHUPLQDODVEXVSDUHQJWDVYHLNODLLNLĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC;VDX VLRLUYHLNVNDLS.ODLSzGRVXRVWRVDWHOLWDV Zigmantas VAITKUS Aplink terminalÄ&#x2026; kursis ir VieĹĄasis logistikos centras (VLC). Baigus VIT statybos darbus logistikos verslo milĹžinÄ&#x2014;ms pirmiausia bus pasiĹŤlyta naudotis konteineriĹł gabenimo geleĹžinkeliais paslauga tarp KlaipÄ&#x2014;dos jĹŤrĹł uosto ir VLC intermodalinio terminalo. Pasak bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos geleĹžinkeliaiâ&#x20AC;&#x153; KroviniĹł veĹžimo direkcijos Logistikos projektĹł skyriaus virĹĄininko Mindaugo Butnoriaus, ĹĄilta ir trumpa Ĺžiema leido nenutraukti statybos darbĹł. Ĺ iuo metu jie vyksta visu tempu. â&#x20AC;&#x17E;Klojami inĹžineriniai tinklai, tiesiami geleĹžinkelio krovos keliai, ruoĹĄiamas terminalo aikĹĄtelÄ&#x2014;s pagrindas, privaĹžiuojamieji automobiliĹł, geleĹžinkelio keliai. Baigiamos ir administraciniĹł, bĹŤsimĹł muitinÄ&#x2014;s patalpĹł statybos. Gaminamas ir oĹžinis konteinerinis kranas, programuojama moderni terminalo valdymo sistema. ÄŽgyvendinta beveik pusÄ&#x2014; visĹł numatytĹł darbĹł, tad faktiĹĄkai nekyla dideliĹł abejoniĹł, kad objektas bus baigtas laiku â&#x20AC;&#x201C; dar ĹĄiĹł metĹł lapkriÄ?io mÄ&#x2014;nesÄŻâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; M.Butnorius. 3VARBUSĂ&#x;IMPORTOĂ&#x;PREKwMSĂ&#x; SKIRSTYTI Vilniaus intermodalinis terminalas pirmiausia skirtas Lietuvos ir Baltarusijos importui skirstyti â&#x20AC;&#x201C; prekÄ&#x2014;ms, kurios atkeliauja konteineriais per KlaipÄ&#x2014;dos uostÄ&#x2026;. Ĺ iuo metu konteineriu ÄŻ KlaipÄ&#x2014;dÄ&#x2026; atveĹžtas krovinys automobiliniu transportu toliau gabenamas

ÄŻ Vilniaus, Kauno ar KlaipÄ&#x2014;dos sandÄ&#x2014;lius, kraunamas ÄŻ geleĹžinkeliĹł vagonus ar sunkveĹžimius ir tuomet keliauja ÄŻ BaltarusijÄ&#x2026;, RusijÄ&#x2026;, KazachstanÄ&#x2026; ir kitas ĹĄalis. â&#x20AC;&#x17E;ÄŽkĹŤrÄ&#x2122; VIT, tikimÄ&#x2014;s iĹĄplÄ&#x2014;sti intermodalinio transportavimo grandinÄ&#x2122; ir konteinerius iĹĄ KlaipÄ&#x2014;dos geleĹžinkeliais gabenti ÄŻ VilniĹł. Per Ä?ia ÄŻsikĹŤrusias logistikos ÄŻmones, kurios turÄ&#x2014;s savo sandÄ&#x2014;lius, planuojame vykdyti prekiĹł paskirstymÄ&#x2026; tiek Vilniaus regionui, kuris yra didĹžiausias vartojimo centras, tiek ÄŻ kaimyninÄ&#x2122; BaltarusijÄ&#x2026; ar toliau. Ĺ is projektas â&#x20AC;&#x201C; racionalus priartÄ&#x2014;jimas prie vartotojĹł ir logistikos bendroviĹł poreikiĹł arba savotiĹĄka KlaipÄ&#x2014;dos uosto tÄ&#x2026;saâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; paaiĹĄkino M.Butnorius. Anot â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos geleĹžinkeliĹłâ&#x20AC;&#x153; atstovo, ĹĄiuo metu yra pasiraĹĄyta nemaĹžai iĹĄankstiniĹł susitarimĹł su ÄŻmonÄ&#x2014;mis, ketinanÄ?iomis ÄŻsikurti Vilniaus vieĹĄojo logistikos centro parke. ParuoĹĄtuose ĹžemÄ&#x2014;s sklypuose jos galÄ&#x2014;s statyti sandÄ&#x2014;lius. Kadangi greta bus teikiamos ÄŻvairiarĹŤĹĄio transportavimo paslaugos, bus galima tinkamai skirstyti kroviniĹł srautus. Tai svarbu ne tik paÄ?iĹł logistikos bendroviĹł, bet ir visos Lietuvos transporto sistemos konkurencingumui. Sausumos uostÄ&#x2026; VIT planuoja steigti ir viena didĹžiausiĹł pasaulyje konteineriniĹł linijĹł MSC. Artimiausiu metu taip pat planuojama pasiraĹĄyti susitarimÄ&#x2026; su didĹžiausia pasaulyje konteinerine linija â&#x20AC;&#x17E;Maerskâ&#x20AC;&#x153;, kuri taip pat pareiĹĄkÄ&#x2014; norÄ&#x2026; turÄ&#x2014;ti savo padalinÄŻ Vaidotuose. â&#x20AC;&#x17E;Maerskâ&#x20AC;&#x153; konteineriais ĹĄiuo metu gabenama nemaĹžai Baltarusijos eksporto prekiĹł, todÄ&#x2014;l tuĹĄÄ?iĹł konteineriĹł laikymas Vilniuje, visai greta Balta-

rusijos, o ne KlaipÄ&#x2014;doje, leis gerokai sutrumpinti konteineriĹł gabenimo atstumÄ&#x2026; ir atitinkamai sutaupyti. ,YGIUOJAMASIĂ&#x;Â?Ă&#x;VOKIEjIUSĂ&#x; IRĂ&#x;ITALUS ÄŽgyvendindama ambicingÄ&#x2026;, bet ekonomiĹĄkai ir strategiĹĄkai pagrÄŻstÄ&#x2026; projektÄ&#x2026;, bendrovÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos geleĹžinkeliaiâ&#x20AC;&#x153; remiasi geriausiais pavyzdĹžiais. â&#x20AC;&#x17E;Bene labiausiai paĹžengÄ&#x2122; plÄ&#x2014;tojant tokio tipo vieĹĄuosius logistikos centrus yra vokieÄ?iai ir italai. â&#x20AC;&#x17E;PasiraĹĄÄ&#x2014;me bendradarbiavimo sutartÄŻ su Berlyno Grosbereno (GroĂ&#x;beeren) savivaldybÄ&#x2014;je esanÄ?iu vieĹĄuoju logistikos centru, kuris yra treÄ?ias pagal dydÄŻ Vokietijoje. AnalogiĹĄkas susitarimas buvo pasiraĹĄytas ir su didĹžiausiu Italijoje ir antru pagal dydÄŻ Europoje Bolonijos vieĹĄuoju logistikos centru. Ĺ iĹł centrĹł valdytojai ne kartÄ&#x2026; lankÄ&#x2014;si Lietuvoje ir savo patarimais padÄ&#x2014;jo projektÄ&#x2026; plÄ&#x2014;toti taip, kad bĹŤtume patenkinti jo rezultatais ir ilgalaike perspektyvaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pabrÄ&#x2014;ĹžÄ&#x2014; M.Butnorius. Lietuvoje kursis ir daugiau panaĹĄiĹł logistikos centrĹł. Visi jie atliks savo funkcijas, bet turÄ&#x2014;s bendrÄ&#x2026; tikslÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; kuo daugiau kroviniĹł veĹžti ekologiĹĄkesniu geleĹžinkelio transportu, racionaliai planuoti kroviniĹł srautus taupant laikÄ&#x2026;, iĹĄlaidas, maĹžinant keliĹł apkrovÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Tarkime, KlaipÄ&#x2014;dos intermodalinis terminalas, kuris ĹĄiuo metu baigiamas projektuoti, iĹĄ esmÄ&#x2014;s skirtas konteineriĹł iĹĄveĹžimo iĹĄ KlaipÄ&#x2014;dos uosto procesui greitinti ir efektyvinti. SkaiÄ?iuojame, kad pastaÄ?ius ĹĄÄŻ terminalÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;DraugystÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; geleĹžinkelio stoties teritorijoje iĹĄgabenti konteinerius iĹĄ uosto geleĹžinkeliu bus galima kelis kartus greiÄ?iau, bus sutaupyta laiko. Be to, ÄŻmonÄ&#x2014;ms, kurios ÄŻsikĹŤrusios ne tik uoste, bet ir paÄ?iame mieste bei LEZ bus sudarytos sÄ&#x2026;-

3ODQXRMDPDNDG9,7VWDW\ERV9DLGRWXRVHEXVEDLJWRVODSNULWÂ&#x2019;

lygos konteinerÄŻ pristatyti tiesiai ÄŻ aikĹĄtelÄ&#x2122; prie iĹĄvykimo stoties. NereikÄ&#x2014;s to daryti per uosto terminalus, nes tai papildomas laikas ir iĹĄlaidos. TikimÄ&#x2014;s, kad pastaÄ?ius KlaipÄ&#x2014;dos sausumos terminalÄ&#x2026; pavyks padidinti geleĹžinkeliu iĹĄ uosto iĹĄgabenamĹł konteineriĹł skaiÄ?iĹł, o per VIT jie sÄ&#x2014;kmingai bus nukreipiami ÄŻ RytĹł ĹĄaliĹł rinkasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; teigÄ&#x2014; M.Butnorius.

Vilniaus intermodalinio terminalo vertÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 109,6 mln. Lt. 85 proc. projekto iĹĄlaidĹł vertÄ&#x2014;s finansuoja ES Sanglaudos fondas. SkaiÄ?iuojama, kad projekto grÄ&#x2026;Ĺža bus triskart didesnÄ&#x2014; ir sieks daugiau nei 370 mln. litĹł, ÄŻvertinus ir naudÄ&#x2026;, kad daugiau kroviniĹł bus perkelta veĹžti ekonomiĹĄkesnÄ&#x2014;mis transporto priemonÄ&#x2014;mis.


ULQNRVSXOVDV

Ă&#x;PNRYRG

)¸Ă&#x;VERSĂ&#x;LOĂ&#x;IMĂ&#x;PEĂ&#x;RIĂ&#x;JOSĂ&#x;Â?Ă&#x;BIUĂ&#x;DĂ&#x20AC;EĂ&#x;TgĂ&#x;BYĂ&#x;RAĂ&#x;TIKĂ&#x;GRAĂ&#x;¸IAI M a r iu s JO K ĹŞ B A I T I S LR korespondentas

V.Kaikaris, LietuvÄ&#x2026; pavadinÄ&#x2122;s nykĹĄtuke, kuri â&#x20AC;&#x17E;negali drambliĹł kaimenÄ&#x2014;ms nurodyti marĹĄrutĹłâ&#x20AC;&#x153;, pagrasino iĹĄkelti savo verslÄ&#x2026; ÄŻ EstijÄ&#x2026;. Jis aĹĄtriai kritikavo mĹŤsĹł ĹĄalies politikÄ&#x2026; Rusijos atĹžvilgiu, o valdĹžiai pasiĹŤlÄ&#x2014; paÄ?iai uĹždirbti mokesÄ?iĹł mokÄ&#x2014;tojĹł pinigus. Kas tas netikÄ&#x2014;tai iĹĄgarsÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s verslininkas? -OĂ&#x;KESĂ&#x;jIĂ&#x2039;Ă&#x;ÂŚĂ&#x;KAĂ&#x;TIĂ&#x;NOĂ&#x;A¸AĂ&#x;ROS

â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iaurÄ&#x2014;s vilkasâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; viena didĹžiausiĹł Lietuvoje grĹŤdĹł prekybos ir logistikos bendroviĹł. BendrovÄ&#x2014; pernai Valstybinei mokesÄ?iĹł inspekcijai pervedÄ&#x2014; 102 tĹŤkst. litĹł. TokiÄ&#x2026; pat sumÄ&#x2026; MokesÄ?iĹł inspekcijai pernai atseikÄ&#x2014;jo Kauno vaikĹł lopĹĄelis-darĹželis â&#x20AC;&#x17E;Gandriukasâ&#x20AC;&#x153;. Tiesa, dar 2012-aisiais â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iaurÄ&#x2014;s vilkasâ&#x20AC;&#x153; sumokÄ&#x2014;jo 680 tĹŤkst. litĹł. Vis dÄ&#x2014;lto ÄŻ EstijÄ&#x2026; susirengusio V.Kaikario verslo imperija pernai net nepateko ÄŻ 500 didĹžiausiĹł mokesÄ?iĹł mokÄ&#x2014;tojĹł Lietuvoje sÄ&#x2026;raĹĄÄ&#x2026;. Tarp kroviniĹł veĹžÄ&#x2014;jĹł ĹĄi verslo grupÄ&#x2014; iĹĄsiskiria savo dydĹžiu, bet pagal sumokÄ&#x2014;tus mokesÄ?ius ÄŻ lyderius net nepretenduoja.

Ĺ˝inoma, bendrovÄ&#x2014; kur kas daugiau turÄ&#x2014;jo sumokÄ&#x2014;ti â&#x20AC;&#x17E;Sodraiâ&#x20AC;&#x153;, kuri nesutiko atskleisti jai pervestos sumos. Bet galima nesunkiai apskaiÄ?iuoti patiems. BendrovÄ&#x2014;je dirba 61 Ĺžmogus. Neoficialiomis Ĺžiniomis, vidutinÄ&#x2014; alga, neatskaiÄ?ius mokesÄ?iĹł, siekia 1800 litĹł. â&#x20AC;&#x17E;Taigi bendrovÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Sodraiâ&#x20AC;&#x153; galÄ&#x2014;jo pervesti beveik milijonÄ&#x2026; litĹł. Daug tai ar maĹžai? Bent jau daugiau, nei visi Lietuvos komerciniai bankai sumokÄ&#x2014;jo pelno mokesÄ?ioâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; palygino Lietuvos buhalteriĹł ir auditoriĹł asociacijos prezidentÄ&#x2014; DanguolÄ&#x2014; PranckÄ&#x2014;nienÄ&#x2014;. Be to, pasak jos, veĹžÄ&#x2014;jai perka daug degalĹł, tad sumoka ÄŻ biudĹžetÄ&#x2026; akcizo ir pridÄ&#x2014;tinÄ&#x2014;s vertÄ&#x2014;s mokesÄ?ius (PVM). Tiesa, paprastai vairuotojai stengiasi dyzelinÄ&#x2026; pilti ne Lietuvoje, o tose ĹĄalyse, kuriose jis pigesnis. 3UĂ&#x;SIGĂ&#x;RgĂ&#x;Ă&#x20AC;IĂ&#x;NAĂ&#x;I¸Ă&#x;BIUĂ&#x;DĂ&#x20AC;EĂ&#x;TO

Dalis verslininko grupei priklausanÄ?iĹł ÄŻmoniĹł iĹĄ valstybÄ&#x2014;s susigrÄ&#x2026;Ĺžino daugiau nei ÄŻmokÄ&#x2014;jo. PavyzdĹžiui, kroviniĹł gabenimo bendrovÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;SV Logisticâ&#x20AC;&#x153; pernai iĹĄ valstybÄ&#x2014;s atsiÄ&#x2014;mÄ&#x2014; 2,3 milijono litĹł, uĹžpernai dar daugiau â&#x20AC;&#x201C; beveik 2,7 mln. litĹł. Tad prie Valstybinei mokesÄ?iĹł inspekcijai pervestĹł mo-

59LWNDXVQXRWU

6NDQGDOLQJDLVSDVLĂ&#x2018;O\PDLVQHVLS\NWLVX5XVLMDSDJDU VzMXVLRYHUVOLQLQNR9LOLDXV.DLNDULREHQGU RYzĂ&#x201E;Ă&#x201A;LDX UzVYLONDVÂłSHUQDL0RNHVmLĂ&#x2DC;LQVSHNFLMDLSHUYHGzSD QDĂ&#x2026;LDLWLHNSDWNLHNYLGXWLQLRG\GĂ?LRYDLNĂ&#x2DC;GDUĂ?HOLV

9.DLNDULRYHUVORLPSHULMRVĂ&#x2026;LUGLVÂą-RQLĂ&#x2026;NLVWDmLDXSODmLRVJLMRVQXVLGULHNXVLRVLUÂ&#x2019;/DWYLMRVLUÂ&#x2019;5XVLMRVSXVÂ?

kesÄ?iĹł eilutÄ&#x2014;s puikuojasi minuso Ĺženklai. ValstybÄ&#x2014; dosniai atseikÄ&#x2014;jo ir â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iaurÄ&#x2014;s vilkoâ&#x20AC;&#x153; grupei priklausanÄ?iai bendrovei â&#x20AC;&#x17E;Maltosaâ&#x20AC;&#x153;, kuri gamina salyklÄ&#x2026;. PraÄ&#x2014;jusiais metais Ĺ venÄ?ionÄ&#x2014;liĹł rajono bendrovÄ&#x2014; susigrÄ&#x2026;Ĺžino daugiau nei 800 tĹŤkst. litĹł, o uĹžpernai â&#x20AC;&#x201C; net 2,7 mln. litĹł. Mat eksportuotojams grÄ&#x2026;Ĺžinamas PVM. .EI¸Ă&#x;VENĂ&#x;GIAĂ&#x;IRĂ&#x;SKOĂ&#x;LĂ&#x2039;

Nepaisant to, â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iaurÄ&#x2014;s vilkasâ&#x20AC;&#x153; neiĹĄvengia skolĹł. PavyzdĹžiui, praÄ&#x2014;jusÄŻ mÄ&#x2014;nesÄŻ bendrovÄ&#x2014; Valstybinei mokesÄ?iĹł inspekcijai buvo skolinga milijonÄ&#x2026; litĹł. Tiesa, vÄ&#x2014;liau skola buvo padengta. Nors â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iaurÄ&#x2014;s vilkasâ&#x20AC;&#x153; tÄ&#x2014;ra smulkus mokesÄ?iĹł mokÄ&#x2014;tojas, jo savi-

¡!NYK¸Ă&#x;jIĂ&#x2039;Ă&#x;VYĂ&#x;NO¨Ă&#x;TAIPĂ&#x;IRĂ&#x;NEĂ&#x;NUĂ&#x;SIĂ&#x;PIRĂ&#x;KO â&#x2013; 'DXJLDXVLDĂ&#x201A;LDXUzV/LHWXYRMH YHLNLDQWLYHUVORJUXSzVzNPLQ JDLSOHmLDVLĂ&#x201E;Ă&#x201A;LDXUzVYLONDVÂł QHVHQLDLÂ&#x2019;VLJLMR/DWYLMRMH YHLNLDQWÂ&#x2019;SUHN \ERVWLQNOj Ă&#x201E;'DXJDYDVGHOLNDWHVDVÂłNXULR WLQNOjVXGDURSDUGXRWXYzV â&#x2013; PHWDLV9.DLNDULV6NDLVW JLULRĂ?HPzVĂ&#x2018;NLREHQGURYzMH DWLGDUzGLGĂ?LDXVLj%DOWLMRV Ă&#x2026;DO\VHNDUYLĂ&#x2DC;IHUPjÂ&#x2019;NXULj LQYHVWDYRPLOLMRQĂ&#x2DC;OLWĂ&#x2DC; â&#x2013; Ă&#x201E;Ă&#x201A;LDXUzVYLONXLÂłSULNODXVR

ninkai laikomi vienais turtingiausiĹł ĹžmoniĹł Lietuvoje. Visas â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iaurÄ&#x2014;s vilkoâ&#x20AC;&#x153; akcijas valdo V.Kaikario motina Palmyra Kai-

Â&#x2019;PRQzVĂ&#x201E;0DOWRVDÂł SURF Ă&#x201E;9LUmLXYLVÂł SURF Ă&#x201E;2EHOLDLÂł SURF Ă&#x201E;69 6HUYLVDVÂł SURF Ă&#x201E;6WRQR YRMNRORGH]Âł SURF LU Ă&#x201E;%DUOH\$JURÂł SURF NXUL NRQWUROLXRMD%D]LOLRQĂ&#x2DC;Ă?HPzV Ă&#x2018;NLREHQGURYÂ? SURF â&#x2013; 3ULHĂ&#x2026;NHOHULXVPHWXVĂ&#x201E;Ă&#x201A;LDXUzV YLONDVÂłGRPzMRVLĂ&#x201E;$OLWRVÂł Â&#x2019;PRQLĂ&#x2DC;JUXSHLSULNODXVDQmLR Ă&#x201E;$Q\NĂ&#x2026;mLĂ&#x2DC;Y\QRÂłÂ&#x2019;VLJLMLPX WDmLDXVDQGRULVQHÂ&#x2019;Y \NR

karienÄ&#x2014;. AnksÄ?iau ji buvo patekusi ÄŻ turtingiausiĹł Lietuvos moterĹł sÄ&#x2026;raĹĄÄ&#x2026;, o jos turtas vertintas 25 milijonais litĹł.

*HUDVSDY\]G\VXĂ?NUHmLDWDmLDXQRULQWSDVLHNWLWRNÂ&#x2019; HIHNWjEĂ&#x2018;WLQDWLQNDPDLDSLHMÂ&#x2019;SUDQHĂ&#x2026;WL.DLSJHULDX SDVLQDXGRWLNRPXQLNDFLMDÂ&#x2019;J\YHQGLQDQW/LHWXYRV NDLPRSOzWURVÂąPSURJUDPRVWLNVOXV EXYRVYDUVW\WDNRYRPzQHVÂ&#x2019;Ă&#x152;HPzVĂ&#x2018;NLRPLQLVWHUL MRV Ă&#x152;Ă&#x17D;0 VXUHQJWRMHWDUSWDXWLQzMHNRQIHUHQFLMRMH S i mo n a s L AU R I N K US

ÄŽ tarptautinÄ&#x2122; ŽŪM konferencijÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Informacijos ir komunikacijos vaidmuo, ÄŻgyvendinant Lietuvos kaimo plÄ&#x2014;tros 2007â&#x20AC;&#x201C;2013 m. programÄ&#x2026;, ir iĹĄĹĄĹŤkiai naujuoju programiniu laikotarpiuâ&#x20AC;&#x153; susirinko per 130 dalyviĹł iĹĄ 21 valstybÄ&#x2014;s: Europos Komisijos Ĺ˝emÄ&#x2014;s ĹŤkio ir kaimo plÄ&#x2014;tros generalinio direktorato nariai, Europos kaimo plÄ&#x2014;tros tinklo atstovai, kitĹł ES institucijĹł ir organizacijĹł atstovai, ES valstybiĹł nariĹł nacionaliniĹł kaimo tinklĹł, valdymo institucijĹł, mokÄ&#x2014;jimo agentĹŤrĹł, vietos veiklos grupiĹł (VVG), nevyriausybiniĹł organizacijĹł atstovai, Lietuvos kaimo tinklo dalyviai, komunikacijos ir kaimo plÄ&#x2014;tros ekspertai. SveÄ?iai sutarÄ&#x2014;, kad komunikacijos svarba kaimo ir ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio plÄ&#x2014;tros procesuose iĹĄaugs. Prieita prie iĹĄvados, kad visomis komunikacijos priemonÄ&#x2014;mis turi bĹŤti siekiama telkti ES bei regionines ir savivaldos institucijas, valstybes nares bei plaÄ?iÄ&#x2026; jÄ&#x2026; visuomenÄ&#x2122; imtis bendrĹł veiksmĹł. DalyviĹł teigimu, komunikacijos priemonÄ&#x2014;s turÄ&#x2014;tĹł tapti tiltais, jungianÄ?iais Europos ĹĄalis, institucijas bei partnerius, ir padÄ&#x2014;ti ne tik keistis informacija ir pa-

laikyti ryĹĄius, bet geriau pasiekti Lietuvos kaimo plÄ&#x2014;tros 2014â&#x20AC;&#x201C; 2020 m. programos tikslus. 3TIPĂ&#x;RIĂ&#x;NAĂ&#x;MASĂ&#x;KOĂ&#x;MUĂ&#x;NIĂ&#x;KAĂ&#x;CIĂ&#x;JOSĂ&#x; FRONĂ&#x;TASĂ&#x;

Konferencijoje buvo svarstyta, kaip geriau pasinaudoti Europos kaimo plÄ&#x2014;tros ir nacionaliniĹł kaimo tinklĹł potencialu komunikacijos tikslams, kaimo plÄ&#x2014;tros prog ramoms kokybiĹĄkiau ÄŻgyvendinti. â&#x20AC;&#x17E;BĹŤtina ÄŻvertinti sukauptÄ&#x2026; vieĹĄinimo ir komunikacijos apie kaimo plÄ&#x2014;tros politikÄ&#x2026; patirtÄŻ, ieĹĄkoti bĹŤdĹł, diskutuoti, kaip padaryti komunikacijÄ&#x2026; dar suprantamesnÄ&#x2122; ir efektyvesnÄ&#x2122;, kad tikslinÄ&#x2014; auditorija (ne tik paramos gavÄ&#x2014;jai, bet ir plaÄ?ioji visuomenÄ&#x2014;) bĹŤtĹł ne tik tinkamai, suprantamai informuota apie kaimo plÄ&#x2014;tros galimybes, bet ir pati galÄ&#x2014;tĹł pareikĹĄti nuomonÄ&#x2122; dÄ&#x2014;l kaimo plÄ&#x2014;tros politikos formavimoâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; konferencijoje paĹžymÄ&#x2014;jo ŽŪM kaimo plÄ&#x2014;tros departamento direktorÄ&#x2014; Jurgita StakÄ&#x2014;nienÄ&#x2014;. Ĺ iems tikslams Europos SÄ&#x2026; jungoje (ES) kaimo plÄ&#x2014;tros 2014â&#x20AC;&#x201C;2020 m. programiniu laikotarpiu bus pasitelktas ne tik Europos kaimo plÄ&#x2014;tros tinklas, nacionaliniai kaimo tinklai, bet ir naujai steigiamas Europos inovacijĹł partnerystÄ&#x2014;s (EIP) tinklas. Tvirtinama, kad

(5XELQDLWzVQXRWU

'AIĂ&#x;VIĂ&#x;NANTĂ&#x;,IETUVOSĂ&#x;KAIĂ&#x;MOĂ&#x;IRĂ&#x;Ă&#x20AC;EMwSĂ&#x;Ă&#x201E;KIOĂ&#x; PLwTRgĂ&#x;KOĂ&#x;MUĂ&#x;NIĂ&#x;KAĂ&#x;CIĂ&#x;JOSĂ&#x;REIK¸Ă&#x;MwĂ&#x;TIKĂ&#x;AUGSĂ&#x; jis padÄ&#x2014;s uĹžtikrinti ĹžiniĹł, gerosios patirties sklaidÄ&#x2026;, taip pat sudaryti sÄ&#x2026;lygas, kad ĹĄiame procese aktyviai dalyvautĹł tiek ĹŤkininkai, tiek mokslo bendruomenÄ&#x2014;. ÂľALĂ&#x;jIĂ&#x;NINĂ&#x;KĂ&#x2039;Ă&#x;AUDIĂ&#x;TOĂ&#x;RIĂ&#x;JAĂ&#x;ÂŚĂ&#x;VIĂ&#x;SAĂ&#x; ,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VAĂ&#x;

Renginyje buvo pristatyti projektai, kuriuose suderinti efektyvios komunikacijos, vieĹĄinimo, vietos ir tarptautinio bendradarbiavimo aspektai. Vienas tokiĹł â&#x20AC;&#x201C; Ĺ alÄ?ininkĹł vietos veiklos grupÄ&#x2014;s iniciatyva, kuri per LEADER metodÄ&#x2026; suteikÄ&#x2014; galimybÄ&#x2122; dideliu nedarbu iĹĄsiskirianÄ?iame rajone uĹžimti jaunimÄ&#x2026; prasminga veikla. Projekto lÄ&#x2014;ĹĄomis buvo nupirkta muzikos instrumentĹł ir kt. ÄŻrangos, ÄŻrengta ÄŻraĹĄĹł studija. Ä&#x152;ia su vaikĹł globos namĹł auklÄ&#x2014;tiniais vyksta muzikos bĹŤreliai, ĹĄurmuliuoja bendra koncertinÄ&#x2014; veikla, rengiami labdaros koncertai, organizuojamos kitokios muzikinÄ&#x2014;s ir koncertinÄ&#x2014;s pramogos. Projektas suteikÄ&#x2014; postĹŤmÄŻ vietos jaunimui ir uĹžsidirbti â&#x20AC;&#x201C; jĹł ÄŻsteigtoje ÄŻraĹĄĹł kampanijoje â&#x20AC;&#x17E;Meska Musicâ&#x20AC;&#x153; sukurtos ir ÄŻraĹĄytos kompozicijos pradÄ&#x2014;jo skambÄ&#x2014;ti daugelyje Lietuvos radijo stoÄ?iĹł. Asociacija bendradarbiauja su Amerikos bendrove â&#x20AC;&#x17E;Symphonic Distributionâ&#x20AC;&#x153;, kuri leidĹžia jĹł muzikinius kĹŤrinius ÄŻ viso pasaulio elektronines parduotuves. Projekto rengÄ&#x2014;jĹł tvirtinimu, ÄŻ naujÄ&#x2026; jÄŻ Lietuvos kaimo plÄ&#x2014;tros 2014â&#x20AC;&#x201C;2020 m. programos finansinÄŻ laikotarpÄŻ jie Ĺžvelgia su naujomis viltimis ir idÄ&#x2014;jomis, pripaŞįsta, jog siekiant ÄŻgyvendinti dar naudingesnius ir perspekty-

Â&#x2018;WDUSWDXWLQÂ?Ă&#x152;Ă&#x17D;0NRQIHUHQFLMjĂ&#x201E;,QIRUPDFLMRVLUNRPXQLNDFLMRVYDLGPXRÂ&#x2019;J\ YHQGLQDQW/LHWXYRVNDLPRSOzWURVÂąPSURJUDPjLULĂ&#x2026;Ă&#x2026;Ă&#x2018;NLDLQDXMXR MXSURJUDPLQLXODLNRWDUSLXÂłVXVLULQNRSHUGDO\YLĂ&#x2DC;LĂ&#x2026;YDOVW\EzV

vesnius projektus, patirtimi ir rezultatais bĹŤtina dalintis su kuo didesne auditorija. ,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VOSĂ&#x;66'Ă&#x;ÂŚĂ&#x;TARPĂ&#x;ÂľIAUĂ&#x;RwSĂ&#x; %UROĂ&#x;POSĂ&#x;GEĂ&#x;RIAUĂ&#x;SIĂ&#x2039;Ă&#x;JĂ&#x2039;Ă&#x;

Kaip vienas sÄ&#x2014;kmingiausiĹł komunikacijos ir vieĹĄinimo pavyzdĹžiĹł konferencijoje buvo paminÄ&#x2014;tas Estijoje vykÄ&#x2122;s geriausiĹł Ĺ iaurÄ&#x2014;s Europos ir Baltijos ĹĄaliĹł LEADER tarptautinio bendradarbiavimo projektĹł konkursas. Konkursu siekiama skatinti tarptautinÄŻ bendradarbiavimÄ&#x2026;, vieĹĄinti sÄ&#x2014;kmÄ&#x2014;s istorijas, kuriose dalyvauja Ĺ iaurÄ&#x2014;s ir Baltijos ĹĄalys, gvildenti aktualias tarptautinio bendradarbiavimo temas, ĹĄiĹł temĹł ÄŻvairovÄ&#x2122;, kurios galÄ&#x2014;tĹł bĹŤti tÄ&#x2122;siamos ateityje, naujuoju finansiniu laikotarpiu ÄŻkvÄ&#x2014;pti tÄ&#x2122;sti bendradarbiavimÄ&#x2026;, pradÄ&#x2014;tÄ&#x2026; Lietuvos kaimo plÄ&#x2014;tros 2007â&#x20AC;&#x201C;2013 m. progra-

mos laikotarpiu. IĹĄ 60 konkurse dalyvavusiĹł tarptautinio bendradarbiavimo projektĹł finale tarp 20 geriausiĹł jĹł jaunimo, turizmo, kultĹŤros, vietos plÄ&#x2014;tros, vietos iĹĄtekliĹł ir aplinkos kategorijose varĹžÄ&#x2014;si ir 2 Lietuvos VVG vykdomi projektai. ,,Ne kartÄ&#x2026; teko ÄŻsitikinti, kokiĹł puikiĹł rezultatĹł galima sulaukti visuomenei patraukliai pristatant geriausius pavyzdĹžius, kaip sÄ&#x2014;kmingos kaimo plÄ&#x2014;tros Ĺženklus ir naujas galimybes, kurias atvÄ&#x2014;rÄ&#x2014; ES, skirdama finansavimÄ&#x2026; iĹĄ Europos ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio fondo kaimo plÄ&#x2014;traiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; teigÄ&#x2014; Ĺ vedijos kaimo tinklo atstovas Hansas Olofas StĂĽlgrenas, pristatydamas konkursÄ&#x2026; ir jo rezultatus. (UĹžs. Nr. 14AVI7-45)


LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

SPORTOĂ&#x;ARENA

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x; 0.XOELRQXRWU

SPORTAS

¸VIESLENTw +REPĂ&#x;¸IĂ&#x;NIS "7",Ă&#x201C;jEMĂ&#x201C;PIOĂ&#x201C;NAĂ&#x201C;TAS*DUOLDYRV Ă&#x201E;+RSWUDQV6LUHQRV³¹*DUGLQR Ă&#x201E;2OLPSLMDÂł0LQVNRĂ&#x201E;+RUL]RQWÂł Âą9LOQLDXVĂ&#x201E;.LELUNĂ&#x2026;WLV9LmLÂł 5LNLXRWz$JUXSzĂ&#x201E;+RSWUDQV6LUH QRV³¹LUĂ&#x201E;2OLPSLMD³¹LU 0LQVNRĂ&#x201E;&PRNL³¹LU.LMHYR 6.8)ÂąLU %JUXSzĂ&#x201E;.LELUNĂ&#x2026;WLV9LmL³¹LU Ă&#x201E;+RUL]RQW³¹LU7DOLQRĂ&#x201E;(FOH[Âł ÂąLU8PHRĂ&#x201E;8GRPLQDWH³¹LU 1RUVDQWUDMDPHHWDSHOLNRGYHMRV UXQJW\QzVYLVRVEDLJLDPRMRWXUQ\UR GDO\YzVMDXSDDLĂ&#x2026;NzMR)LQDORNHWYHU WDVY\NVEDODQGĂ?LRÂąG9LOQLXMH 3XVILQDO\MHĂ&#x201E;.LELUNĂ&#x2026;WLV9LmLÂłĂ?DLVVX Ă&#x201E;2OLPSLMDÂłĂ&#x201E;+RSWUDQV6LUHQRV³¹VX Ă&#x201E;+RUL]RQWÂł ."!Ă&#x201C;jEMĂ&#x201C;PIOĂ&#x201C;NAĂ&#x201C;TASĂ&#x201E;%RVWRQ&HOWLFVÂł ÂąĂ&#x201E;7RURQWR5DSWRUVÂł -9DODQmLĂ&#x2018;QDV PLQGYLWDĂ&#x2026;NLĂ&#x2DC;EDXGRV DWNNDP Ă&#x201E;&KDUORWWH%REFDWVÂł $-HIIHUVRQDV ÂąĂ&#x201E;%URRNO\Q1HWVÂł SRSUDWÂ?VLPR Ă&#x201E;:DVKLQJWRQ :L]DUGV³¹Ă&#x201E;3KRHQL[6XQVÂł Ă&#x201E;'HWURLW3LVWRQV³¹Ă&#x201E;&OHYHODQG&DYD OLHUVÂłĂ&#x201E;0LQQHVRWD7LPEHUZRO YHV³¹Ă&#x201E;$WODQWD+DZNVÂłĂ&#x201E;1HZ 2UOHDQV3HOLFDQV³¹Ă&#x201E;/RV$QJHOHV &OLSSHUVÂł -&UDZIRUGDV Ă&#x201E;,Q GLDQD3DFHUV³¹Ă&#x201E;0LDPL+HDWÂł /-D PHVDV Ă&#x201E;6DQ$QWRQLR6SXUVÂł $%D\QHVDV ÂąĂ&#x201E;'HQYHU1XJJHWVÂł 7/DZVRQDV Ă&#x201E;6DFUDPHQWR .LQJVÂł '&RXVLQVDV ÂąĂ&#x201E;1HZ<RUN .QLFNVÂł &$QWKRQ\ Ă&#x201E;8WDK -D]]³¹Ă&#x201E;0HPSKLV*UL]]OLHVÂł 6OĂ&#x201C;KIEĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GA%DPEHUJRĂ&#x201E;%URVHÂł Âą8OPRĂ&#x201E;5DWLRSKDUPÂł 3LOĂ&#x201C;VwĂ&#x201C;NIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GADVLVWXUDV/DĂ&#x2026;NR Ă&#x201E;=ODWRURJ³¹/LXEOLDQRVĂ&#x201E;2OLPSLMDÂł '*DLOLXVPLQSUDĂ? hEĂ&#x201C;KIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GA2VWUDYRV1+Âą1LPEXU NRk(= ,ATĂ&#x201C;VIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GAĂ&#x201E;6DOGXV³¹Ă&#x201E;/LHSDMDÂł $0DĂ?XWLV %SĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GA7DOLQRĂ&#x201E;.DOHY³¹7DUWX Ă&#x201E;5RFNÂł $3HmLXNHYLmLXV9'LO\V Ă&#x201E;3lUQX³¹5DNYHUzVĂ&#x201E;7DUYDVÂł **XVWDV 3LUPDXMDĂ&#x201E;.DOHYÂłLUĂ&#x201E;5RFNÂł ÂąLUĂ&#x201E;7DUYDV³¹LU7DOLQR 778ÂąLU "ALĂ&#x201C;KAĂ&#x201C;NĂ&#x152;Ă&#x201C;LYĂ&#x201C;GADVLVWXUDV3ULĂ&#x2026;WL QRVĂ&#x201E;6LJDOÂł $.LHĂ?DDWNNDP Âą6RILMRVĂ&#x201E;/HYVNLÂł *DOXWLQzULNLXRWzĂ&#x201E;*DOLO*LOERDÂł ,]UDHOLV ÂąLUĂ&#x201E;6LJDOÂł .RVRYDV ÂąLUĂ&#x201E;/HYVNLÂł %XOJDULMD ÂąLU %RWHYJUDGRĂ&#x201E;%DONDQÂł %XOJDULMD ÂąLU7LYDWRĂ&#x201E;7HRGRÂł -XRGNDOQL MD ÂąLUĂ&#x201E;.XPDQRYRÂł 0DNH GRQLMD ÂąLUĂ&#x201E;3HMDÂł .RVRYDV ÂąLU.UDMRYRVĂ&#x201E;8QLÂł 5XPX QLMD ÂąLU*HYJHOLMRVĂ&#x201E;.R]XYÂł 0DNHGRQLMD ÂąLUĂ&#x201E;*DOLO*LOERDÂł LUĂ&#x201E;6LJDOÂłSDWHNRÂ&#x2019;ILQDORNHWYHUWjÂą YLHWDVXĂ?zPXVLRVNRPDQGRVĂ?DLVNHW YLUWILQDOLRVHULMDV $.LHĂ?RVVWDWLVWLNDUXQJW PLQWĂ&#x2026;NDWNNDP

2ANĂ&#x;KIĂ&#x;NIS -OĂ&#x201C;TEĂ&#x201C;RĂ&#x152;Ă&#x201C;%UROĂ&#x201C;POSĂ&#x201C;jEMĂ&#x201C;PIOĂ&#x201C;NAĂ&#x201C;TOĂ&#x201C;AT RANĂ&#x201C;KALDVLVWXUDVRMLJUXSz /LHWXYDÂą$XVWULMD 8NUDL QRVÂą'DQLMRVUXQJW\QzVQXNHOWRVÂ&#x2019; ELUĂ?HOLRPzQHVÂ&#x2019; 5LNLXRWz'DQLMDÂąWĂ&#x2026;N UXQJW $XVWULMDÂą 8NUDLQDÂą  /LHWXYDÂą 

&UTĂ&#x;BOĂ&#x;LAS ,IEĂ&#x201C;TUĂ&#x201C;VOSĂ&#x201C;!Ă&#x201C;LYĂ&#x201C;GADVLVWXUDVĂ&#x201E;Ă&#x201A;LDX OLDL³¹$O\WDXVĂ&#x201E;'DLQDYDÂł  17RNLmLXV 9*DĂ&#x2026;SXWLV  <.HLWD  3LUPDXMD9LOQLDXVĂ&#x201E;Ă&#x152;DOJLULV³¹ WĂ&#x2026;N3DNUXRMRĂ&#x201E;.UXRMD³¹*DUJ Ă?GĂ&#x2DC;Ă&#x201E;%DQJD³¹Ă&#x201E;7UDNDL³¹ !NGĂ&#x201C;LIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;jEMĂ&#x201C;PIOĂ&#x201C;NAĂ&#x201C;TASDVLVWX UDVĂ&#x201E;/LYHUSRRO³¹Ă&#x201E;6XQGHUODQGÂł /RQGRQRĂ&#x201E;:HVW+DP8QLWHG³¹Ă&#x201E;+XOO &LW\Âł 3LUPDXMD/RQGRQRĂ&#x201E;&KHOVHD³¹ WĂ&#x2026;NĂ&#x201E;/LYHUSRRO³¹Ă&#x201E;0DQ FKHVWHU&LW\³¹ )TAĂ&#x201C;LIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;jEMĂ&#x201C;PIOĂ&#x201C;NAĂ&#x201C;TASĂ&#x201C;DVLVWXUDV 7XULQRĂ&#x201E;-XYHQWXV³¹Ă&#x201E;3DUPDÂł %HUJDPRĂ&#x201E;$WDODQWD³¹Ă&#x201E;/LYRUQRÂł Ă&#x201E;&DJOLDUL³¹Ă&#x201E;9HURQDÂłĂ&#x201E;&DWDQLDÂł ÂąĂ&#x201E;1DSROLÂł9HURQRVĂ&#x201E;&KLHYR³¹ Ă&#x201E;%RORJQDÂłĂ&#x201E;)LRUHQWLQD³¹Ă&#x201E;0L ODQÂłĂ&#x201E;*HQRD³¹5RPRVĂ&#x201E;/D]LRÂł Ă&#x201E;6DVVXROR³¹Ă&#x201E;6DPSGRULDÂł 3LUPDXMDĂ&#x201E;-XYHQWXV³¹Ă&#x201E;5R PD³¹Ă&#x201E;1DSROL³¹ )SĂ&#x201C;PAĂ&#x201C;NIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;jEMĂ&#x201C;PIOĂ&#x201C;NAĂ&#x201C;TASĂ&#x201C;DVLV WXUDVĂ&#x201E;6HYLOOD³¹0DGULGRĂ&#x201E;5HDOÂł Ă&#x201E;%DUFHORQD³¹9LJRĂ&#x201E;&HOWDÂł 0DGULGRĂ&#x201E;$WOHWLFR³¹Ă&#x201E;*UDQDGDÂł 0DGULGRĂ&#x201E;5D\R9DOOHFDQR³¹3DPS ORQRVĂ&#x201E;2VDVXQDÂł 3LUPDXMD0DGULGRĂ&#x201E;$WOHWLFR³¹ Ă&#x201E;%DUFHORQD³¹0DGULGR Ă&#x201E;5HDO³¹

03RFLXLQHVLVHNzDWDNXRWLEHWDWNDNOXVĂ?DLGzMDVVXULQNRWDĂ&#x2026;NĂ&#x2DC;

$0LODNQLVÂ&#x2019;URGzNDGWXULWDLNOLjUDQNjSDWDLNÂ?VYLVXVPHVWXVWULWDĂ&#x2026;NLXV

SUGRÄŽĹ˝IMAS. Po traumos atsigavÄ&#x2122;s P.JankĹŤnas ĹžaidÄ&#x2014; 25 minutes ir pelnÄ&#x2014; 6 taĹĄkus

4URĂ&#x;KIĂ&#x;JOSĂ&#x;KLUĂ&#x;BUIĂ&#x;PERĂ&#x;GAĂ&#x;LwSĂ&#x;LAĂ&#x;BIAUĂ&#x;REIĂ&#x;KwĂ&#x;JO (XURO\JRVĂ&#x201E;7RSÂłHWD SHSUDODLPzMLPXVNR OHNFLRQXRMDQWLV.DXQR Ă&#x201E;Ă&#x152;DOJLULVÂłSUDWÂ?VzQH VzNPLĂ&#x2DC;VHULMjRMR WXURUXQJW\QzVHVDYR DUHQRMHYDNDU SUDODLPzMÂ?V6WDPEXOR Ă&#x201E;*DODWDVDUD\ÂłNOXEXL Net ir po keliĹł savaiÄ?iĹł pertraukos ÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; gretas po traumos grÄŻĹžÄ&#x2122;s Paulius JankĹŤnas nepadÄ&#x2014;jo nutraukti nesÄ&#x2014;kmiĹł Eurolygoje serijos. NeÄŻprastai ramioje Kauno arenoje â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; krepĹĄininkai nesugebÄ&#x2014;jo bĹŤti visaverÄ?iai varĹžovai Turkijos Ä?empionams. AkivaizdĹžiai pralaimÄ&#x2014;jÄ&#x2122; kovÄ&#x2026; po krepĹĄiais ir nesulaikÄ&#x2122; varĹžovĹł lyderio Carloso Arroyo kaunieÄ?iai liko su vienintele pergale savo sÄ&#x2026;skaitoje. â&#x20AC;&#x17E;Top 16â&#x20AC;&#x153; varĹžybose iĹĄkovojÄ&#x2122;s ĹĄeĹĄtÄ&#x2026; jÄ&#x2026; pergalÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Galatasarayâ&#x20AC;&#x153; pakilo ÄŻ 4-Ä&#x2026; jÄ&#x2026; vietÄ&#x2026; F grupÄ&#x2014;je. Nuo Turkijos klubo viena pergale atsilieka ĹĄiandien dar Ĺžaisiantis Krasnodaro â&#x20AC;&#x17E;Lokomotivâ&#x20AC;&#x153; ir Miuncheno â&#x20AC;&#x17E;Bayernâ&#x20AC;&#x153;, kuris vakar Maskvoje 70:77 neatsilaikÄ&#x2014; prieĹĄ Maskvos CSKA. Taktika. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; trenerio Sauliaus Ĺ tombergo paruoĹĄti spÄ&#x2026;stai â&#x20AC;&#x17E;Galatasarayâ&#x20AC;&#x153; atakĹł inĹžinieriui C.Arroyo iki pertraukos veikÄ&#x2014; sklandĹžiai. Bet skyrÄ&#x2122; daug dÄ&#x2014;mesio Puerto Riko krepĹĄininkui, kaunieÄ?iai tarsi pamirĹĄo kitus â&#x20AC;&#x201C; Sinano Gulero, Maliko Hairstono, Endero Arslano taĹĄkais Turkijos klubas jau antrajame kÄ&#x2014;linyje ÄŻgijo dviĹženklÄ&#x2122; persvarÄ&#x2026; (25:14). Nors â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirisâ&#x20AC;&#x153; ilgai lipo ant kulnĹł, pavyti sveÄ?iĹł neÄŻstengÄ&#x2014;. Kai iĹĄ kaunieÄ?iĹł gniauĹžtĹł iĹĄtrĹŤko C.Arroyo, treÄ?iajame kÄ&#x2014;linyje â&#x20AC;&#x17E;Galatasarayâ&#x20AC;&#x153; vÄ&#x2014;l ÄŻgijo dviĹženklÄ&#x2122; persvarÄ&#x2026;. Nors â&#x20AC;&#x17E;Galatasarayâ&#x20AC;&#x153; ĹžaidÄ&#x2014; be traumuoto aukĹĄtaĹŤgio iĹĄ DidĹžiosios Britanijos Popso Mensah-

%UROLYGOSĂ&#x201C;¸4OPĂ&#x201C;ÂŞĂ&#x201C;ETAPOĂ&#x201C;RUNGTYNwSĂ&#x201C;+AUNAS Ă&#x201C;Ă&#x201C;Ă&#x201C; ¡¿ALGIRISŠ $*XGDLWLV 03RFLXV 9/LSNHYLmLXV 7.OLPDYLmLXV 3-DQNĂ&#x2018;QDV 5-DYWRNDV Ă&#x201A;-DVLNHYLmLXV $0LODNQLV 0.XSĂ&#x2026;DV 7'LPĂ&#x2026;D -'HQWPRQDV .RPDQGD )šĂ&#x201C;VISO

NJO UĂ&#x201E;L           

¡'ALATASARAYŠUĂ&#x201E;L UĂ&#x201E;L UĂ&#x201E;L BL SQ QL                   

 LM QS OL            

       

=(UFHJDV '6RQPH]DV +.RNVDOLV 0+DLUVWRQDV 00DUNRLĂ&#x2026;YLOLV &$N\ROLV )$OGHPLUDV 00DmYDQDV &$UUR\R 6*XOHUDV ($UVODQDV +'RPHUFDQWDV .RPDQGD )šĂ&#x201C;VISO

NJO UĂ&#x201E;L UĂ&#x201E;L UĂ&#x201E;L UĂ&#x201E;L BL SQ QL                                         

LM QS          

OL        

PLQÂąĂ?DLVWDPLQXmLĂ&#x2DC;WĂ&#x2026;NÂąSHOQ\WLWDĂ&#x2026;NDLWĂ&#x2026;NÂąGYLWDĂ&#x2026;NLDLPHWLPDLWĂ&#x2026;NÂąWULWDĂ&#x2026;NLDLPHWLPDLWĂ&#x2026;NÂąEDXGĂ&#x2DC;PHWLPDLDNÂąDWNRYRWL NDPXROLDLUSÂąUH]XOWDW\YĂ&#x2018;VSHUGDYLPDLSNÂąSHULPWLNDPXROLDLNOÂąNODLGRVSUÂąSUDĂ?DQJRVQNÂąQDXGLQJXPRNRHILFLHQWDV1DXGLQJXPR NRHILFLHQWRIRUPXOzWDĂ&#x2026;NDLUH]XOWDW\YĂ&#x2018;VSHUGDYLPDLDWNRYRWLNDPXROLDLEORNDLSHULPWLNDPXROLDLLĂ&#x2026;SURYRNXRWRVSUDĂ?DQJRVSDWDLN\WRV EDXGRVSDWDLN\WLGYLWDĂ&#x2026;NLDLSDWDLN\WLWULWDĂ&#x2026;NLDLNODLGRVJDXWLEORNDLSUDĂ?DQJRVPHVWRVEDXGRVPHVWLGYLWDĂ&#x2026;NLDLPHVWLWULWDĂ&#x2026;NLDL

Bonsu, o â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; starto penkete pasirodÄ&#x2014; kojos pirĹĄto lōŞį iĹĄsigydÄ&#x2122;s P.JankĹŤnas, po krepĹĄiais dominavo Turkijos klubas. Ergino Atamano treniruojami Stambulo krepĹĄininkai dvitaĹĄkius metÄ&#x2014; net 59 proc. taiklumu, o kovÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l kamuoliĹł laimÄ&#x2014;jo 40:30. Ĺ ÄŻ kartÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algiriuiâ&#x20AC;&#x153; nepavyko kautis iki pabaigos, kaip per daugumÄ&#x2026; Eurolygos rungtyniĹł ĹĄÄŻ sezonÄ&#x2026;, dalis ĹžiĹŤrovĹł iĹĄ arenos vakar patraukÄ&#x2014; nesulaukÄ&#x2122; finalinÄ&#x2014;s sirenos. Pastangos. Justinas Dentmonas surinko 19 taĹĄkĹł ir, kaip ÄŻprasta, buvo rezultatyviausias â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; ĹžaidÄ&#x2014;jas. ArtĹŤras Milaknis pataikÄ&#x2014; visus 4 tritaĹĄkius, Martynas Pocius iĹĄprovokavo net 8 praĹžangas, bet komandiniu Ĺžaidimu â&#x20AC;&#x17E;Galatasarayâ&#x20AC;&#x153; ĹĄÄŻkart buvo visa galva aukĹĄÄ?iau. Be to, Stambulo klubas turÄ&#x2014;jo lyderÄŻ C.Arroyo, kuris rungtynes baigÄ&#x2014; ÄŻmetÄ&#x2122;s 19 taĹĄkĹł ir atlikÄ&#x2122;s 7 rezultatyvius perdavimus. Kamuolys. VakarykĹĄtÄ&#x2014;s rungtynÄ&#x2014;s buvo pradÄ&#x2014;tos su vienu ka-

%UROLYGOSĂ&#x201C;¸4OPĂ&#x201C;ÂŞĂ&#x201C;ETAPOĂ&#x201C; ASISĂ&#x201C;TURAS %Ă&#x201C;GRUPw 6WDPEXORĂ&#x201E;$QDGROX(IHV³¹ 9LWRULMRVĂ&#x201E;/DERUDO.XW[DÂł 0DODJRVĂ&#x201E;8QLFDMD´Âą 3LUzMRĂ&#x201E;2O\PSLDNRVÂł 6WDPEXORĂ&#x201E;)HQHUEDKFH´ 0LODQRĂ&#x201E;(PSRULR$UPDQLÂł Ă&#x201E;%DUFHORQD´Âą $WzQĂ&#x2DC;Ă&#x201E;3DQDWKLQDLNRVÂł Ă&#x201E;%DUFHORQD´ Ă&#x201E;(PSRULR$UPDQL´ Ă&#x201E;3DQDWKLQDLNRV´ Ă&#x201E;2O\PSLDNRV´ Ă&#x201E;)HQHUEDKFH´ Ă&#x201E;8QLFDMD´ Ă&#x201E;$QDGROX(IHV´ Ă&#x201E;/DERUDO.XW[D´

9DNDUYzODL YDNDUH 9DNDUYzODL YDNDUH Ă&#x201A;LDQGLHQ Ă&#x201A;LDQGLHQ    

    

&Ă&#x201C;GRUPw 0DVNYRV&6.$Âą 0LXQFKHQRĂ&#x201E;%D\HUQÂł .DXQRĂ&#x201E;Ă&#x152;DOJLULV³¹ 6WDPEXORĂ&#x201E;*DODWDVDUD\Âł 7HO$YLYRĂ&#x201E;0DFFDEL³¹ 9DNDUYzODL 0DGULGRĂ&#x201E;5HDOÂł YDNDUH .UDVQRGDURĂ&#x201E;/RNRPRWLY³¹ Ă&#x201A;LDQGLHQ %HOJUDGRĂ&#x201E;3DUWL]DQ´ &6.$  Ă&#x201E;5HDO´  Ă&#x201E;0DFFDEL´  Ă&#x201E;*DODWDVDUD\´  Ă&#x201E;/RNRPRWLY´  Ă&#x201E;%D\HUQ´  Ă&#x201E;3DUWL]DQ´  Ă&#x201E;Ă&#x152;DOJLULV´ 

8Ă?VLWLNULQRYLHWjDWNULQWDPRVLRVHYDUĂ?\ERVH

muoliu, baigtos â&#x20AC;&#x201C; su kitu. Po J.Dentmono metimo ketvirtajame kÄ&#x2014;linyje kamuolys ÄŻstrigo ir liko pasislÄ&#x2014;pÄ&#x2122;s virĹĄ krepĹĄio pritaisytoje ĹĄvieslentÄ&#x2014;je, kuri skaiÄ?iuoja atakos laikÄ&#x2026;. TvarkaraĹĄtis. Eurolygoje â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algiriuiâ&#x20AC;&#x153; ĹĄÄŻ sezonÄ&#x2026; liko suĹžaisti dvejas rungtynes: balandĹžio 4 dienÄ&#x2026; Belgrade su â&#x20AC;&#x17E;Partizanâ&#x20AC;&#x153; ir balandĹžio 11-Ä&#x2026;jÄ&#x2026; Kaune su Madrido â&#x20AC;&#x17E;Realâ&#x20AC;&#x153;.

PrieĹĄ tai ĹĄÄŻ ĹĄeĹĄtadienÄŻ ir sekmadienÄŻ Kauno krepĹĄininkai sieks pirmojo sezono trofÄ&#x2014;jaus Lietuvos krepĹĄinio federacijos taurÄ&#x2014;s finalo ketverto turnyre PanevÄ&#x2014;Ĺžyje, kur taip pat rungtyniaus Vilniaus â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153;, PrienĹł â&#x20AC;&#x17E;TonyBetâ&#x20AC;&#x153; ir KlaipÄ&#x2014;dos â&#x20AC;&#x17E;NeptĹŤnasâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; varĹžovai pusfinalyje ĹĄeĹĄtadienio vakarÄ&#x2026; bus PrienĹł krepĹĄininkai. (LR)


VSRUWRDUHQD Ă&#x201E;5HXWHUVÂłQXRWU

Ă&#x201E;%XGLYHOQ\NXDÂłQXRWU

Ă&#x;PNRYRG

%LMRQHYDUĂ?RYĂ&#x2DC; /LHWXYRVWHQLVLQLQNDL SULHĂ&#x2026;'DYLVRWDXUzV,, JUXSzVDQWURMRUDWR PDmjVYHmLXRVHVX3LH WĂ&#x2DC;$IULNRV5HVSXEOLNRV ULQNWLQHEDLPLQDVLQH Â&#x2019;SUDVWĂ&#x2DC;VjO\JĂ&#x2DC;DLNĂ&#x2026;W\ QHLUQHSDODQNLĂ&#x2DC;RUĂ&#x2DC; D on at a s U R BONA S LR korespondentas

1RULQDXMRYLĂ&#x2DC; /LHWXYRVIXWERORULQNWLQz NDUWXVXNLWĂ&#x2DC;(XURSRV Ă&#x2026;DOLĂ&#x2DC;QDFLRQDOLQzPLVNR PDQGRPLVUXQJW\QLDXV 1DFLMĂ&#x2DC;O\JRMHÂąQDXMDPH WXUQ\UHNXUÂ&#x2019;QXRÂą PVH]RQRUHQJV (XURSRVIXWERORDVRFLD FLMĂ&#x2DC;VjMXQJD 8()$ UEFA kongrese Kazachstane visi 54 nariai balsavo uĹž â&#x20AC;&#x17E;RezoliucijÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l nacionaliniĹł rinktiniĹł nuo 2018 iki 2022 metĹłâ&#x20AC;&#x153;. Tokiu bĹŤdu UEFA nariai sutartinai pritarÄ&#x2014; NacijĹł lygai, kurioje dalyvaus nacionalinÄ&#x2014;s Senojo Ĺžemyno vyrĹł futbolo rinktinÄ&#x2014;s. Ĺ i lyga turÄ&#x2014;tĹł pakeisti kontrolines rinktiniĹł rungtynes. BĹŤsimĹł varĹžybĹł formatas kol kas nepatvirtintas, bet manoma, kad 54 Europos rinktinÄ&#x2014;s pagal reitingÄ&#x2026; bus paskirstytos ÄŻ keturias lygas. Komandos pagal reitingÄ&#x2026; bus paskirstytos tik kartÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; prieĹĄ pirmÄ&#x2026; jÄŻ turnyrÄ&#x2026;. VÄ&#x2014;liau rinktinÄ&#x2014;s kils ÄŻ aukĹĄtesnÄ&#x2122; lygÄ&#x2026; arba kris ÄŻ ĹžemesnÄ&#x2122; pasibaigus dvejĹł metĹł ciklui. Kiekvienoje lygoje rinktinÄ&#x2014;s bus suskirstytos ÄŻ grupes, kuriose bus ĹžaidĹžiami trumpi turnyrai ar atkrintamosios varĹžybos. Visos Europos ĹĄaliĹł nacionalinÄ&#x2014;s komandos toliau dalyvaus pasaulio ir Senojo Ĺžemyno Ä?empionatuose, o naujas treÄ?iasis turnyras pakeis dabar rengiamus draugiĹĄkus rinktiniĹł maÄ?us. â&#x20AC;&#x17E;Tai labai svarbus sprendimas, jis turÄ&#x2014;s daug ÄŻtakos nacionaliniĹł ekipĹł ateiÄ?iaiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; teigÄ&#x2014; UEFA prezidentas Michelis Platini. Keturios stipriausios NacijĹł lygos rinktinÄ&#x2014;s iĹĄ karto gaus tiesioginÄŻ bilietÄ&#x2026; ÄŻ 2020 metĹł Europos Ä?empionato finalinÄŻ turnyrÄ&#x2026;. Jei FIFA pritars, keletas Europai skirtĹł bilietĹł ÄŻ pasaulio futbolo Ä?empionatÄ&#x2026; taip pat ateityje gali bĹŤti iĹĄdalinti remiantis NacijĹł lygos turnyro rezultatais. â&#x20AC;&#x17E;Tai milĹžiniĹĄkas Ĺžingsnis ÄŻ priekÄŻ nacionalinÄ&#x2014;ms Europos ĹĄaliĹł ekipoms. Mes tikimÄ&#x2014;s, kad sirgaliams patiks ĹĄis naujas varĹžybĹł formatasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; vylÄ&#x2014;si UEFA nacionaliniĹł komandĹł varĹžybĹł komisijos pirmininkas Wolfgangas Niersbachas. UEFA vadovai neslÄ&#x2014;pÄ&#x2014;, kad NacijĹł lyga turÄ&#x2014;tĹł bĹŤti pelningesnÄ&#x2014; negu atskiros draugiĹĄkos rungtynÄ&#x2014;s, kurias dabar ĹžaidĹžia rinktinÄ&#x2014;s. â&#x20AC;&#x17E;SiekÄ&#x2014;me optimizuoti dabartinÄ&#x2122; situacijÄ&#x2026;, nes yra ne tik komandĹł, su kuriomis visi nori Ĺžaisti draugiĹĄkus maÄ?us, bet ir rinktiniĹł, kurios niekaip neranda varĹžovĹł tokioms rungtynÄ&#x2014;ms, â&#x20AC;&#x201C; aiĹĄkino UEFA generalinis sekretorius Gianni Infantino. â&#x20AC;&#x201C; BĹŤtent todÄ&#x2014;l ir kilo NacijĹł lygos idÄ&#x2014;ja.â&#x20AC;&#x153; (LR)

'/DYULQRYLmLXL VXNDPXROLX WHNRNRYRWLQHWLNVXYDUĂ?RYDLVEHWLUVXWĂ&#x2018;NVWĂ&#x201E;&UYHQD]YH]GDÂłJHUEzMĂ&#x2DC;

3UĂ&#x;DEĂ&#x;GwĂ&#x;"ELGĂ&#x;RAĂ&#x;DOĂ&#x;PRAĂ&#x;GAĂ&#x;RE .LMHYRĂ&#x201E;%XGLYHOQ\NÂłNOXEjLĂ&#x2026;WLNR9LOQLDXVĂ&#x201E;/LHWX YRVU\WRÂłOLNLPDV8NUDLQRVmHPSLRQXVNDLSLU/LH WXYRVYLFHmHPSLRQXVLĂ&#x2026;(XURSRVWDXUzVWXUQ\UR LĂ&#x2026;VWĂ&#x2018;Pz%HOJUDGRĂ&#x201E;&UYHQD]YH]GDÂłNUHSĂ&#x2026;LQLQNDL R o l a n d a s V. E I D V I L A S

Europos taurÄ&#x2014;s turnyre nebeliko kovojanÄ?iĹł lietuviĹł. IĹĄ kovos dÄ&#x2014;l antrojo pagal svarbÄ&#x2026; Ĺžemyno prizo treÄ?iadienÄŻ pasitraukÄ&#x2014; paskutinÄ&#x2014; Lietuvos krepĹĄininkĹł registravusi ekipa â&#x20AC;&#x201C; Kijevo â&#x20AC;&#x17E;Budivelnykâ&#x20AC;&#x153; turnyro ketvirtfinalyje nusileido Belgrado â&#x20AC;&#x17E;Crvena zvezdaâ&#x20AC;&#x153; komandai.

â&#x20AC;&#x17E;Visi ĹĄioje arenoje buvo prieĹĄ mus, bet mes vis tiek beveik laimÄ&#x2014;jome.â&#x20AC;&#x153; $%DJDWVNLV

â&#x20AC;&#x17E;Budivelnykâ&#x20AC;&#x153; ÄŻ SerbijÄ&#x2026; nusiveĹžÄ&#x2014; trijĹł taĹĄkĹł atsargÄ&#x2026;, kuriÄ&#x2026; ÄŻgijo Kaune laimÄ&#x2014;jusi 82:79. TaÄ?iau uĹžvakar iĹĄvykoje Kijevo krepĹĄininkai po pratÄ&#x2122;simo pralaimÄ&#x2014;jo 70:79. â&#x20AC;&#x17E;Crvena zvezdaâ&#x20AC;&#x153; pateko ÄŻ pusfinalÄŻ ir jame Ĺžais su KazanÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Uniksâ&#x20AC;&#x153;. DÄ&#x2014;l kito kelialapio ÄŻ finalÄ&#x2026; kovos â&#x20AC;&#x17E;Valenciaâ&#x20AC;&#x153; ir â&#x20AC;&#x17E;NiĹžnij Novgorodâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x17E;Valenciaâ&#x20AC;&#x153; klubui atstovauja KĹĄyĹĄtofas LavrinoviÄ?ius, bet jis gali Ĺžaisti tik Ispanijos lygoje. Nenustebino. â&#x20AC;&#x17E;Visi ĹĄioje arenoje buvo prieĹĄ mus, bet mes vis tiek beveik laimÄ&#x2014;jome, â&#x20AC;&#x201C; po dvikovos Belgrade kalbÄ&#x2014;jo â&#x20AC;&#x17E;Budivelnykâ&#x20AC;&#x153; treneris Ainaras Bagatskis. â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Crvena zvezdaâ&#x20AC;&#x153; mĹŤsĹł nenustebino ir ĹžaidÄ&#x2014; taip, kaip tikÄ&#x2014;jomÄ&#x2014;s. Manau, iki paskutinÄ&#x2014;s ketvirtojo kÄ&#x2014;linio sekundÄ&#x2014;s kontroliavome situacijÄ&#x2026;, taÄ?iau 24 tĹŤkstanÄ?iai sirgaliĹł suteikÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Crvena zvezdaâ&#x20AC;&#x153; ĹžaidÄ&#x2014;jams stiprybÄ&#x2014;s ir energijos.â&#x20AC;&#x153; SveÄ?iai ĹĄeimininkĹł irgi nenustebino. â&#x20AC;&#x17E;Crvena zvezdaâ&#x20AC;&#x153; pavyko pristabdyti abu â&#x20AC;&#x17E;Budivelnykâ&#x20AC;&#x153; lyderius DarjuĹĄÄ&#x2026; LavrinoviÄ?iĹł ir DaJuanÄ&#x2026; SummersÄ&#x2026;. Ĺ ie krepĹĄininkai ĹžaidÄ&#x2014; rezultatyviai, bet didĹžiÄ&#x2026; jÄ&#x2026; dalÄŻ

taĹĄkĹł pelnÄ&#x2014; iki antrojo kÄ&#x2014;linio vidurio. Po to turÄ&#x2014;jo Ĺžaisti atsargiau, nes greitai prisirinko praĹžangĹł. Lietuviai. D.LavrinoviÄ?ius ĹžaidÄ&#x2014; 33 min., pelnÄ&#x2014; 17 taĹĄkĹł (3/8 dvitaĹĄkiĹł, 2/5 tritaĹĄkiĹł, 5/6 baudĹł), atkovojo 9 kamuolius ir iĹĄprovokavo 9 praĹžangas. Kijevo ekipos aukĹĄtaĹŤgis net 12 taĹĄkĹł surinko per pirmÄ&#x2026;sias 15 min. Kiti du â&#x20AC;&#x17E;Budivelnykâ&#x20AC;&#x153; atstovaujantys Lietuvos krepĹĄininkai Dainius Ĺ alenga (1/1 dvitaĹĄkio, 0/1 tritaĹĄkio, 0/1 baudos per 27 min.) ir Michailas Anisimovas (1/5 dvitaĹĄkiĹł per 11 min.) pelnÄ&#x2014; po 2 taĹĄkus. Atomazga. DÄ&#x2014;l nesÄ&#x2014;kmÄ&#x2014;s labiausiai krimstis turÄ&#x2014;jo â&#x20AC;&#x17E;Budivelnykâ&#x20AC;&#x153; ÄŻĹžaidÄ&#x2014;jas Blakeâ&#x20AC;&#x2122;as Ahearnas. Amerikietis iki ketvirtojo kÄ&#x2014;linio pabaigos likus 9 sek. paprastoje situacijoje iĹĄleido kamuolÄŻ ÄŻ uĹžribÄŻ. Kijevo ekipa tuo metu atsiliko vienu taĹĄku, bet â&#x20AC;&#x17E;Crvena zvezdaâ&#x20AC;&#x153; surengÄ&#x2014; rezultatyviÄ&#x2026; atakÄ&#x2026; ir padidino skirtumÄ&#x2026; iki 3 taĹĄkĹł (63:60) â&#x20AC;&#x201C; tokio pat, kokiu pralaimÄ&#x2014;jo Kaune. Per keturis kÄ&#x2014;linius â&#x20AC;&#x17E;Crvena zvezdaâ&#x20AC;&#x153; tik dukart buvo ÄŻgijusi didesnÄ&#x2122; negu 3 taĹĄkĹł persvarÄ&#x2026; (maÄ?o pradĹžioje ir 37â&#x20AC;&#x201C;38 min.). TaÄ?iau per pratÄ&#x2122;simÄ&#x2026; Belgrado komanda iĹĄ karto nutolo 71:60, o varĹžovai atsakyti nesugebÄ&#x2014;jo. Ĺ˝iĹŤrovai. Pagal oficialĹł protokolÄ&#x2026; rungtynes â&#x20AC;&#x17E;Beogradskaâ&#x20AC;&#x153; arenoje stebÄ&#x2014;jo 24 232 ĹžiĹŤrovai. Tai â&#x20AC;&#x201C; Eurolygos rengiamĹł varĹžybĹł rekordas. Iki tol rekordas buvo 22 567 ĹžiĹŤrovai. 2009 metĹł kovo 5 d. tiek sirgaliĹł atÄ&#x2014;jo ÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Beogradskaâ&#x20AC;&#x153; arenÄ&#x2026; stebÄ&#x2014;ti â&#x20AC;&#x17E;Partizanâ&#x20AC;&#x153; ir AtÄ&#x2014;nĹł â&#x20AC;&#x17E;Panathinaikosâ&#x20AC;&#x153; rungtyniĹł. VisĹł laikĹł rekordas Europos tauriĹł varĹžybose buvo pasiektas 1966 metais, kai Europos tauriĹł laimÄ&#x2014;tojĹł taurÄ&#x2014;s finale atvirame stadione AtÄ&#x2014;nuose (Graikija) AEK komandos pergalÄ&#x2122; prieĹĄ Prahos â&#x20AC;&#x17E;Slaviaâ&#x20AC;&#x153; matÄ&#x2014; net 80 tĹŤkst. ĹžiĹŤrovĹł.

%UROĂ&#x;POSĂ&#x;TAUĂ&#x;Rw +ETĂ&#x201C;VIRTĂ&#x201C;FIĂ&#x201C;NAĂ&#x201C;LIOĂ&#x201C;ATĂ&#x201C;SAĂ&#x201C;KOĂ&#x201C;MO SIOSĂ&#x201C;RUNGĂ&#x201C;TYĂ&#x201C;NwS%HOJUDGR Ă&#x201E;&UYHQD]YH]GD³¹.LMHYR Ă&#x201E;%XGLYHOQ\NÂł '/DYULQRYLmLXV PLQDWNNDP LĂ&#x2026;SUSUDĂ?'Ă&#x201A;DOHQJD PLQ0$QLVLPRYDV PLQDWNNDP SR SUDWÂ?VLPRSLUPRVLRVUXQJ W\QzVÂąĂ&#x201C; .D]DQzV Ă&#x201E;8QLNV³¹$QNDURVĂ&#x201E;7(' .ROHMÂłĂ&#x201C; ,ÂąĂ&#x201C; Ă&#x201E;1LĂ?QLM1RYJRURG³¹-HUX]DOzV Ă&#x201E;+DSRHOÂł ,Âą %HUO\QR$/%$ÂąĂ&#x201E;9DOHQFLDÂł ,Âą â&#x2013; 3XVILQDO\MHEDODQGĂ?LR LUG GDWDEXVWLNVOL QDPD Ă?DLVĂ&#x201E;&UYHQD]YH] GD³¹Ă&#x201E;8QLNVÂłLUĂ&#x201E;9DOHQ FLD³¹Ă&#x201E;1LĂ?QLM1RYJRURGÂł

Politika. ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Beogradskaâ&#x20AC;&#x153; arenÄ&#x2026; Belgrade treÄ?iadienÄŻ susirinkÄ&#x2122; ĹžiĹŤrovai pamatÄ&#x2014; ne tik krepĹĄinio, bet ir politikos spektaklÄŻ â&#x20AC;&#x201C; prieĹĄ rungtynes tarp â&#x20AC;&#x17E;Crvena zvezdaâ&#x20AC;&#x153; ir Kijevo â&#x20AC;&#x17E;Budivelnykâ&#x20AC;&#x153; plevÄ&#x2014;savo Rusijos vÄ&#x2014;liava, NATO smerkiantis plakatas, o vienas jĹł skelbÄ&#x2014;: â&#x20AC;&#x17E;Ĺ lovÄ&#x2014; Rusijai, Ukrainai ir Serbijaiâ&#x20AC;&#x153;. Serbijoje neseniai buvo minimas NATO bombardavimĹł 15-metis, todÄ&#x2014;l vienas plakatĹł skelbÄ&#x2014;: â&#x20AC;&#x17E;24.03.1999 â&#x20AC;&#x201C; amĹžina ĹĄlovÄ&#x2014; NATO bombardavimo aukomsâ&#x20AC;&#x153;. Sirgaliai taip pat buvo iĹĄskleidÄ&#x2122; didĹžiulÄ&#x2122; Rusijos vÄ&#x2014;liavÄ&#x2026; su herbu, taÄ?iau per rungtynes jos nebuvo matyti. Be intrigos. Per kitĹł trijĹł porĹł susitikimus atkaklios kovos nebuvo. â&#x20AC;&#x17E;Valenciaâ&#x20AC;&#x153; pirmose rungtynÄ&#x2014;se namie sutriuĹĄkino Berlyno ALBA klubÄ&#x2026; 86:54, o atsakomÄ&#x2026;sias pralaimÄ&#x2014;jo nedideliu skirtumu 73:78. â&#x20AC;&#x17E;Uniksâ&#x20AC;&#x153; prieĹĄ savaitÄ&#x2122; iĹĄvykoje ÄŻveikÄ&#x2014; Ankaros â&#x20AC;&#x17E;TED Kolejâ&#x20AC;&#x153; komandÄ&#x2026; 81:68, o uĹžvakar laimÄ&#x2014;jo ir antrÄ&#x2026; jÄŻ maÄ?Ä&#x2026; 88:52. Sunkiau keliÄ&#x2026; ÄŻ pusfinalÄŻ skynÄ&#x2014;si tik Ĺ˝emutinio Naugardo â&#x20AC;&#x17E;NiĹžnij Novgorodâ&#x20AC;&#x153;, sveÄ?iuose nusileidÄ&#x2122;s JeruzalÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Hapoelâ&#x20AC;&#x153; ekipai 78:81. TaÄ?iau namie Rusijos komanda jau treÄ?iajame kÄ&#x2014;linyje ÄŻgijo dviĹženklÄŻ pranaĹĄumÄ&#x2026; ir nugalÄ&#x2014;jo 88:72.

â&#x20AC;&#x17E;Manau, kad svarbiausia bus ne varĹžovai, o sÄ&#x2026;lygosâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; prieĹĄ ilgÄ&#x2026; kelionÄ&#x2122; ÄŻ AfrikÄ&#x2026; pripaĹžino 224Ä&#x2026;jÄ&#x2026; vietÄ&#x2026; pasaulio reitinge uĹžimantis Laurynas Grigelis. BalandĹžio 4â&#x20AC;&#x201C;6 dienomis jis kartu su RiÄ?ardu Berankiu (144), Luku MugeviÄ?iumi (973) ir Mantu BugailiĹĄkiu (be reitingo) kausis 2000 m aukĹĄtyje virĹĄ jĹŤros lygio, atmuĹĄinÄ&#x2014;s lengvesnius ir minkĹĄtesnius teniso kamuoliukus nei ÄŻprasta ir Ĺžais nuo ankstyvo ryto. PrieĹĄ lietuvius Johanesburge stos Rikas de Voestas (190), Deanas Oâ&#x20AC;&#x2122;Brienas (517), Ruanas Roelofse (749) ir Ravenas Klaasenas (be reitingo). PAR rinktinÄ&#x2014; bĹŤtĹł kur kas stipresnÄ&#x2014;, jei jai padÄ&#x2014;tĹł 18-oji pasaulio raketÄ&#x2014; Kevinas Andersonas. TaÄ?iau 27 metĹł tenisininkas siekia JAV pilietybÄ&#x2014;s ir savo ĹĄaliai neatstovauja jau trejus metus. â&#x20AC;&#x17E;Daviso taurÄ&#x2014;s varĹžybose reitingas nedaug kÄ&#x2026; lemia. Pirmoji jĹł raketÄ&#x2014; R.de Voestas â&#x20AC;&#x201C; labai pajÄ&#x2014;gus. D.Oâ&#x20AC;&#x2122;Brienas pernai buvo treÄ?iojo ĹĄimtuko viduryje, todÄ&#x2014;l bet kada gali gerai suĹžaisti. Galingai ĹžaidĹžia jĹł dvejetĹł pora, todÄ&#x2014;l varĹžovĹł negalima nuvertintiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; L.Grigelio atsipalaidavimÄ&#x2026; bandÄ&#x2014; nuslopinti rinktinÄ&#x2014;s treneris Rimvydas MugeviÄ?ius. Esant 20 laipsniĹł ĹĄilumai vienetĹł kovos prasidÄ&#x2014;s 10 val. ryto, o dvejetĹł maÄ?as â&#x20AC;&#x201C; 12 val. MĹŤĹĄiai anksti prasideda dÄ&#x2014;l to, kad PAR greitai temsta, o dirbtinio apĹĄvietimo aikĹĄtyne nÄ&#x2014;ra. Ant kieto grunto lauke Ĺžaisiantiems tenisininkams viskÄ&#x2026; dar labiau apsunkins labai nepastovus vÄ&#x2014;jas. â&#x20AC;&#x17E;Laurynas yra universalesnis ĹžaidÄ&#x2014;jas, todÄ&#x2014;l jis susidoros su minkĹĄtesniais kamuoliukais. TaÄ?iau RiÄ?ardui jie nepatiksâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; spÄ&#x2014;jo R.MugeviÄ?ius. â&#x20AC;&#x17E;IĹĄ pradĹžiĹł bus tikrai nelengva. Svarbiausia â&#x20AC;&#x201C; kuo greiÄ?iau priprasti prie sÄ&#x2026;lygĹł Afrikojeâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; tikino antroji Lietuvos raketÄ&#x2014; L.Grigelis. Pirmoji â&#x20AC;&#x201C; R.Berankis â&#x20AC;&#x201C; ÄŻ AfrikÄ&#x2026; skris tiesiai iĹĄ JAV, kur dalyvavo turnyre Floridoje. Pirmajame rate PAR 3:2 nugalÄ&#x2014;jo MonakÄ&#x2026;, o lietuviai 5:0 sutriuĹĄkino norvegus. Jei pavyktĹł nugalÄ&#x2014;ti PAR komandÄ&#x2026;, treÄ?iajame etape lemiamÄ&#x2026; maÄ?Ä&#x2026; dÄ&#x2014;l teisÄ&#x2014;s iĹĄkopti ÄŻ pirmÄ&#x2026;jÄ&#x2026; grupÄ&#x2122; lietuviai ĹžaistĹł su Suomijos â&#x20AC;&#x201C; Bosnijos ir Hercegovinos dvikovos nugalÄ&#x2014;tojais. 0.XOELRQXRWU

8()$SUH]LGHQWDV03ODWLQLWLNLQDX MRVULQNWLQLĂ&#x2DC;YDUĂ?\ERVEXVÂ&#x2019;GRPLRV

/*ULJHOLRLUNLWĂ&#x2DC;OLHWXYLĂ&#x2DC;ODXNLD VYDUEXVPDmDV-RKDQHVEXUJH


KULTĂ&#x201E;RA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x; '8PEUDVRQXRWU

KULTURA

$XNVLQÂ&#x2019;VFHQRVNU\Ă?LĂ&#x2DC;/LHWXYRMHNXULDQmLDL-$9UHĂ?LVLHUHL<5RVVXĂ?NDELQRMRVNROHJD-9DLWNXV

*HULDXVLDLVDNWRULDLVYDNDUEXYRSDVNHOEWLYLHQDPHVSHNWDNO\MHYDLGLQÂ?16DYLmHQNRLU01HG]LQVNDV

LY DERIAI. Per scenos meno apdovanojimĹł ceremonijÄ&#x2026; triumfavo Y.Ross komanda, pelniusi keturis prizus

)¸Ă&#x;TEATĂ&#x;ROĂ&#x;SMwĂ&#x;LIOĂ&#x;I¸PĂ&#x;LOĂ&#x;VwĂ&#x;AUKĂ&#x;SOĂ&#x;GRYĂ&#x;NUOĂ&#x;LIUS 3DQHYzĂ?LR-XR]R0LOWLQLRGUDPRVWHDWUHYDNDUÂ&#x2019;WHLNWL $XNVLQLDLVFHQRVNU\Ă?LDL'DXJLDXVLDĂ&#x2026;DOLHVWHDWUR DSGRYDQRMLPĂ&#x2DC;SHOQz<DQRV5RVVVSHNWDNOLVĂ&#x201E;0Ă&#x2018;VĂ&#x2DC; NODVzÂłQHEDQDOLDLSDĂ?YHOJÂ?VÂ&#x2019;KRORNDXVWRWUDJHGLMj R ĹŤ t a O GI N S K A I T Ä&#x2013; LR teatro apĹžvalgininkÄ&#x2014;

ÄŽ apdovanojimĹł ceremonijÄ&#x2026; PanevÄ&#x2014;Ĺžio J.Miltinio dramos teatre iĹĄ visos Lietuvos susirinkÄ&#x2122; scenos menininkai ĹžengÄ&#x2014; raudonuoju kilimu, o PanevÄ&#x2014;Ĺžio gimnazistai rinko nominantĹł autografus ant specialiai iĹĄleisto lankstinuko. J.Miltinio gimnazijos moksleiviai dar nuo ryto parengÄ&#x2014; ĹĄventinÄ&#x2122; staigmenÄ&#x2026; Teatro dienos dalyviams â&#x20AC;&#x201C; juos pasitiko balionais ir gÄ&#x2014;lÄ&#x2014;mis iĹĄpuoĹĄtas J.Miltinio paminklas. Mokiniai nuo ryto apdÄ&#x2014;liojo jÄŻ geltonomis roĹžÄ&#x2014;mis, po maestro kÄ&#x2014;de patupdÄ&#x2014; ĹĄunelÄŻ ArielÄŻ, nupintÄ&#x2026; iĹĄ baltĹł ir juodĹł balionĹł, o dar daugybÄ&#x2122; geltonĹł balionĹł sukaiĹĄiojo ÄŻ greta paminklo augantÄŻ krĹŤmÄ&#x2026;. Geltonos roĹžÄ&#x2014;s, pasak legendos, buvo mÄ&#x2014;gstamos J.Miltinio gÄ&#x2014;lÄ&#x2014;s. IĹĄ jĹł ĹžiedlapiĹł reĹžisierius darydavo uĹžpiltinÄ&#x2122;, kuriÄ&#x2026; gÄ&#x2014;rusieji iki ĹĄiol atsimena ne tik skonÄŻ, bet ir aromatÄ&#x2026;. J.Miltinio mintys apie aktorius, ĹžiĹŤrovus ir teatrÄ&#x2026; skambÄ&#x2014;jo ir per visÄ&#x2026; apdovanojimĹł ceremonijÄ&#x2026;. )RĂ&#x;PAĂ&#x;GIRĂ&#x;TA Ă&#x;IRĂ&#x;NEĂ&#x;SUPĂ&#x;RASĂ&#x;TA

Tikro triumfo akimirkas ceremonijoje iĹĄgyveno spektaklio â&#x20AC;&#x17E;MĹŤsĹł klasÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; kĹŤrÄ&#x2014;jai, atvykÄ&#x2122; iĹĄ sostinÄ&#x2014;je ÄŻsikĹŤrusio Nacionalinio dramos teatro. ReĹžisierÄ&#x2014; Y.Ross ir jos bendrakĹŤrÄ&#x2014;jĹł komanda pelnÄ&#x2014; net keturis Auksinius scenos kryĹžius. Pernai trĹŤko apdovanojimĹł moterims, o ĹĄiemet net geriausiam reĹžisieriui skirtas prizas atiteko moteriai â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;MĹŤsĹł klasÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; reĹžisierei Y.Ross. Auksiniais scenos kryĹžiais pasipuoĹĄÄ&#x2014; dar trys â&#x20AC;&#x17E;MĹŤsĹł klasÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; menininkai â&#x20AC;&#x201C; scenografas Marijus Jacovskis, antraplanio Rachelkos-Marianos vaidmens kĹŤrÄ&#x2014;ja Aldona JanuĹĄauskaitÄ&#x2014; ir jaunojo menininko apdovanojimÄ&#x2026; pelnÄ&#x2122;s aktorius Dainius Jankauskas. â&#x20AC;&#x17E;MĹŤsĹł klasÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; spektaklis, sulaukÄ&#x2122;s itin daug prieĹĄtaringĹł ver-

tinimĹł. ReĹžisierÄ&#x2014; buvo kritikuojama, kad iĹĄ tragiĹĄkos holokausto temos padariusi karnavalÄ&#x2026;, kad naudoja pernelyg daug skirtingĹł iĹĄraiĹĄkos priemoniĹł. Spektaklis buvo ir giriamas uĹž naujoviĹĄkÄ&#x2026; formÄ&#x2026;, nebanalĹł poĹžiĹŤrÄŻ ÄŻ tragedijÄ&#x2026;. Po premjeros pati Y.Ross taip surĹŤĹĄiavo atsiliepimus: esÄ&#x2026; vyresnioji kritikĹł karta jos spektaklio nepriÄ&#x2014;mÄ&#x2014;, jaunesnioji suprato, o â&#x20AC;&#x17E;SirenĹłâ&#x20AC;&#x153; festivalio sveÄ?iai iĹĄ uĹžsienio gyrÄ&#x2014;. Tai, reĹžisierÄ&#x2014;s teigimu, normalu, ji tolerantiĹĄkai ĹžiĹŤri ÄŻ bet kokiÄ&#x2026; nuomonÄ&#x2122;.

â&#x20AC;&#x17E;Pats vaidmuo yra dovana. Kai uĹž dovanÄ&#x2026; gauni apdovanojimÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; tai jau kaĹžkas iĹĄties nerealaus.â&#x20AC;&#x153; 16DYLmHQNR

Auksinius scenos kryĹžius uĹž svarbiausius vaidmenis pelnÄ&#x2014; aktoriai, vaidinantys Oskaro KorĹĄunovo â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝uvÄ&#x2014;drojeâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; NelÄ&#x2014; SaviÄ?enko ir Martynas Nedzinskas. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝uvÄ&#x2014;drojeâ&#x20AC;&#x153; jie vaidina motinÄ&#x2026; ir sĹŤnĹł. Tai prieĹĄai â&#x20AC;&#x201C; ÄŻsitvirtinusi menininkÄ&#x2014; Arkadina, kuri niekam neuĹžleis savo pozicijĹł, ir jaunas menininkas Trepliovas, kuris savo talentÄ&#x2026; dar turi ÄŻrodyti pasauliui, bet pirmiausia savo aplinkai, savo motinai. Scenoje jie kovoja kaip ir jĹł esminÄ&#x2014;s frazÄ&#x2014;s: Trepliovo â&#x20AC;&#x17E;reikia naujĹł formĹłâ&#x20AC;&#x153; ir Arkadinos â&#x20AC;&#x17E;Ä?ia kaĹžkas dekadentiĹĄkaâ&#x20AC;&#x153;. Vakar jie buvo gero spektaklio partneriai, du laimingi laureatai. â&#x20AC;&#x17E;M.Nedzinskas ĹĄiame spektaklyje sukĹŤrÄ&#x2014; fantastiĹĄkÄ&#x2026; vaidmenÄŻ. Kiti aktoriai irgi yra puikĹŤsâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; yra sakÄ&#x2122;s O.KorĹĄunovas. )¸Ă&#x;TIĂ&#x;KIĂ&#x;MASĂ&#x;Ă&#x;DEĂ&#x;¸IMTĂ&#x;MEĂ&#x;jIUS

PadÄ&#x2014;kos AuksinÄŻ scenos kryĹžiĹł pelnÄ&#x2014; ilgametis KlaipÄ&#x2014;dos dramos teatro vyriausiasis reĹžisierius Povilas Gaidys, pernai ĹĄventÄ&#x2122;s kĹŤrybinÄ&#x2014;s veiklos penkiasdeĹĄimt-

metÄŻ. Tai retos iĹĄtikimybÄ&#x2014;s vienam teatrui pavyzdys. Teigiama, kad KlaipÄ&#x2014;dos teatro publika, netgi uostamiesÄ?io visuomenÄ&#x2014; per tuos metus augusi su P.GaidĹžio pastatymais. â&#x20AC;&#x17E;DÄ&#x2014;koju, kad per tuos metus ĹĄis teatras manÄ&#x2122;s taip ir nesugebÄ&#x2014;jo suvalgytiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; vakar ĹĄmaikĹĄtavo P.Gaidys, vaikystÄ&#x2122; praleidÄ&#x2122;s bĹŤtent PanevÄ&#x2014;Ĺžyje. Garsiausi P.GaidĹžio spektakliai iĹĄkalbingi: Justino MarcinkeviÄ?iaus trilogija â&#x20AC;&#x17E;Mindaugasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;MaĹžvydasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Katedraâ&#x20AC;&#x153;, K.Sajos pjesÄ&#x2014;s, Balio Sruogos â&#x20AC;&#x17E;MilĹžino paunksmÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;. Labiausiai P.GaidĹžio talentas atsiskleidÄ&#x2014; satyrinÄ&#x2014;se komedijose â&#x20AC;&#x201C; spektakliuose, kurie, kaip anuomet buvo sakoma, laikÄ&#x2014; ĹĄpygÄ&#x2026; kiĹĄenÄ&#x2014;je, o tai reiĹĄkÄ&#x2014;, kad uĹžuominomis kalbÄ&#x2014;jo apie tai, ko nebuvo leidĹžiama sakyti garsiai. P.Gaidys, kaip pedagogas, parengÄ&#x2014; net kelias aktoriĹł kartas. Tarp jo auklÄ&#x2014;tiniĹł â&#x20AC;&#x201C; ir ĹĄiĹłmetÄ&#x2014; laureatÄ&#x2014; N.SaviÄ?enko. 0AĂ&#x;GERBĂ&#x;TASĂ&#x;¸IUOĂ&#x;LAIĂ&#x;KIĂ&#x;NISĂ&#x;¸OĂ&#x;KIS

Atsiimti apdovanojimĹł ÄŻ scenÄ&#x2026; vakar lipo itin gausi ĹĄokÄ&#x2014;jĹł ir choreografĹł kompanija. Vos prieĹĄ porÄ&#x2026; metĹł komisija, dalijanti Auksinius scenos kryĹžius, nerado nÄ&#x2014; vieno pretendento apdovanojimui uĹž ĹĄokÄŻ, o ĹĄiemet â&#x20AC;&#x201C; net trys nominacijos, ir visos ĹĄiuolaikinio ĹĄokio menininkams. UĹž choreografijÄ&#x2026; buvo ÄŻvertinti Airida GudaitÄ&#x2014; ir Laurynas Ĺ˝akeviÄ?ius. Tai ĹĄeiminis duetas, Ĺžinomas kaip urbanistinio ĹĄokio teatro â&#x20AC;&#x17E;Low Airâ&#x20AC;&#x153; kĹŤrÄ&#x2014;jai, ĹĄokio pedagogai. UĹž savo pirmÄ&#x2026; jÄŻ spektaklÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Feel-linkâ&#x20AC;&#x153; jie buvo nominuoti kaip jaunieji menininkai, o AuksinÄŻ scenos kryĹžiĹł pelnÄ&#x2014; uĹž choreografijÄ&#x2026; Vido Bareikio spektakliui â&#x20AC;&#x17E;KelionÄ&#x2014; namoâ&#x20AC;&#x153;, kuris sieja ĹĄokÄŻ ir dramÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Kartais mes su Laurynu pakalbame, kad kiekvieni metai vis geresni uĹž praÄ&#x2014;jusius. AiĹĄku, vis labiau ÄŻtempti ir sunkesni, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; A.GudaitÄ&#x2014;. â&#x20AC;&#x201C; SÄ&#x2014;kmÄ&#x2014;, rodos, uĹžkrauna ir didesnÄ&#x2122; atsakomybÄ&#x2122;. Ir kaip Ä?ia neÄŻsipainioti tame tinkle, kuriame pats save gali uĹždaryti, uĹžblokuoti tik darbui ir kĹŤrybai, pamirĹĄdamas pastebÄ&#x2014;ti, kaip keiÄ?iasi metĹł laikai, o su jais ir kvapai, spalvos.â&#x20AC;&#x153; Geriausio ĹĄokÄ&#x2014;jo vardÄ&#x2026; pelnÄ&#x2014;

!UKĂ&#x;SIĂ&#x;NIĂ&#x2039;Ă&#x;SCEĂ&#x;NOSĂ&#x;KRYĂ&#x;Ă&#x20AC;IĂ&#x2039;Ă&#x;LAUĂ&#x;REAĂ&#x;TAI 'EĂ&#x201C;RIAUĂ&#x201C;SIAĂ&#x201C;REĂ&#x201C;Ă IĂ&#x201C;SIEĂ&#x201C;RwĂ&#x201C;Âą<DQD5RVV Ă&#x201E;0Ă&#x2018;VĂ&#x2DC;NODVzÂł/1'7 'EĂ&#x201C;RIAUĂ&#x201C;SIAĂ&#x201C;MUĂ&#x201C;ZIĂ&#x201C;KAĂ&#x201C;SPEKĂ&#x201C;TAKĂ&#x201C;LIUI Âą5LWD0DmLOLĂ&#x2018;QDLWz Ă&#x201E;Âľ2QOLQHÂł Ă&#x201E;: R PHQÂłĂ&#x201E;0HQĂ&#x2DC;VSDXVWXYzÂł Ă&#x201E;(XJHQLMXV2QHJLQDVÂł/LHWXYRV UXVĂ&#x2DC;GUDPRVWHDWUDV 'EĂ&#x201C;RIAUĂ&#x201C;SIAĂ&#x201C;SCEĂ&#x201C;NOGĂ&#x201C;RAĂ&#x201C;FIĂ&#x201C;JAÂą0DUL MXV-DFRYVNLV Ă&#x201E;0Ă&#x2018;VĂ&#x2DC;NODVzÂł /1'7 'EĂ&#x201C;RIAUĂ&#x201C;SIAĂ&#x201C;AKĂ&#x201C;TOĂ&#x201C;Rw SDJULQGLQLV YDLGPXR Âą1HOz6DYLmHQNR ,ULQD $UNDGLQDĂ&#x201E;Ă&#x152;XYzGUDÂł2.7 'EĂ&#x201C;RIAUĂ&#x201C;SIAĂ&#x201C;AKĂ&#x201C;TOĂ&#x201C;Rw QHSDJULQGL QLVYDLGPXR Âą$OGRQD-DQX Ă&#x2026;DXVNDLWz 5DFKHOND0DULDQD Ă&#x201E;0Ă&#x2018;VĂ&#x2DC;NODVzÂł/1'7 'EĂ&#x201C;RIAUĂ&#x201C;SIASĂ&#x201C;AKĂ&#x201C;TOĂ&#x201C;RIUS SDJULQGL QLVYDLGPXR Âą0DUW\QDV 1HG]LQVNDV 7UHSOLRYDVĂ&#x201E;Ă&#x152;XYzG UDÂł2.7 'EĂ&#x201C;RIAUĂ&#x201C;SIASĂ&#x201C;AKĂ&#x201C;TOĂ&#x201C;RIUSĂ&#x201C; QHSDJULQ GLQLVYDLGPXR Âą6DXOLXVkLXmHOLV 7URILPRYDVĂ&#x201E;9\Ă&#x2026;QLĂ&#x2DC;VRGDVÂł 1.'7 'EĂ&#x201C;RIAUĂ&#x201C;SIASĂ&#x201C;OPEĂ&#x201C;ROSĂ&#x201C;SOĂ&#x201C;LISĂ&#x201C;TASĂ&#x201C;Âą 7DGDV*LULQLQNDV .DUDOLXV +HQULNDVĂ&#x201E;/RKHQJULQDVÂł6LOYD Ă&#x201E;(UQDQLÂł/12%7 'EĂ&#x201C;RIAUĂ&#x201C;SIĂ&#x201C;CHOĂ&#x201C;REOGĂ&#x201C;RAĂ&#x201C;FAIÂą$LULGD *XGDLWzLU/DXU \QDVĂ&#x152;DNHYLmLXV Ă&#x201E;.HOLRQzQDPRÂłXUEDQLVWLQLR Ă&#x2026;RNLRWHDWUDVĂ&#x201E;/RZ$LUÂł 'EĂ&#x201C;RIAUĂ&#x201C;SIASĂ&#x201C;šOĂ&#x201C;KwĂ&#x201C;JASÂą0DQWDV

Mantas StabaÄ?inskas, ÄŻspĹŤdingai ĹĄokantis â&#x20AC;&#x17E;Aurosâ&#x20AC;&#x153; ĹĄokio teatro spektaklyje â&#x20AC;&#x17E;Melancholijos dÄ&#x2014;ĹžutÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;. M.StabaÄ?inskas ÄŻ apdovanojimĹł scenÄ&#x2026; vakar turÄ&#x2014;jo kilti net du kartus, nes yra vienas spektaklio â&#x20AC;&#x17E;Contemporary?â&#x20AC;&#x153; kĹŤrÄ&#x2014;jĹł ir atlikÄ&#x2014;jĹł. â&#x20AC;&#x17E;Contemporary?â&#x20AC;&#x153; pelnÄ&#x2014; AuksinÄŻ scenos kryĹžiĹł kaip metĹł scenos reiĹĄkinys. DramaturgÄ&#x2014; Sigita IvaĹĄkaitÄ&#x2014;, ĹĄokÄ&#x2014;jai AgnÄ&#x2014; RamanauskaitÄ&#x2014;, Paulius TamolÄ&#x2014; ir M.StabaÄ?inskas Ä?ia ironiĹĄkai pasakoja ĹĄiuolaikinio ĹĄokio ieĹĄkojimĹł istorijÄ&#x2026;. 2EI¸Ă&#x;KIĂ&#x;NIAIĂ&#x;NEĂ&#x;TIKĂ&#x;,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VOĂ&#x;JE

Auksiniais scenos kryĹžiais dĹžiaugÄ&#x2014;si ne vieno spektaklio vaikams kĹŤrÄ&#x2014;jai. Apdovanotasis kĹŤrybinÄ&#x2014;s studijos â&#x20AC;&#x17E;PetPunkâ&#x20AC;&#x153; ir â&#x20AC;&#x17E;Atviro ratoâ&#x20AC;&#x153; spektaklis â&#x20AC;&#x17E;TÄ&#x2014;Ä?io pasakaâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; unikalus, neturintis konkurentĹł. Jis sieja animacijÄ&#x2026; ir aktoriĹł vaidybÄ&#x2026;. Tai spalvingas ĹĄiuolaikiĹĄkas vaidinimas, kur aktoriai ÄŻsilieja ÄŻ kom-

6WDEDmLQVNDV Ă&#x201E;0HODQFKROLMRV GzĂ?XWzÂłĂ&#x201E;$XUDÂł 'EĂ&#x201C;RIAUĂ&#x201C;SIASĂ&#x201C;JAUĂ&#x201C;NAĂ&#x201C;SISĂ&#x201C;MEĂ&#x201C;NIĂ&#x201C;NIN KASÂąDNWRULXV'DLQLXV-DQNDXV NDV 5\VHNDVĂ&#x201E;0Ă&#x2018;VĂ&#x2DC;NODVzÂł/1'7 Ă&#x201E;Âľ2QOLQHÂłĂ&#x201E;0HQĂ&#x2DC;VSDXVWXYzÂł 'EĂ&#x201C;RIAUĂ&#x201C;SIASĂ&#x201C;TEATĂ&#x201C;RASĂ&#x201C;VAIĂ&#x201C;KAMS ÂąĂ&#x201E;7zmLRSDVDNDÂł VWXGLMD Ă&#x201E;3HW3XQNÂłĂ&#x201E;$WYLUDVUDWDVÂł Ă&#x201E;0HQĂ&#x2DC;VSDXVWXYzÂł 'EĂ&#x201C;RIAUĂ&#x201C;SIASĂ&#x201C;LwĂ&#x201C;LIĂ&#x152;Ă&#x201C;IRĂ&#x201C;OBĂ&#x201C;JEKĂ&#x201C;TĂ&#x152;Ă&#x201C; TEATĂ&#x201C;RASÂąUHĂ?LVLHUzLUGDLOLQLQNz 6DXOz'HJXW \Wz Ă&#x201E;7DUPLĂ&#x2DC;VWDODVÂł 6WDORWHDWUDV -EĂ&#x201C;TĂ&#x152;Ă&#x201C;SCEĂ&#x201C;NOSĂ&#x201C;MEĂ&#x201C;NOĂ&#x201C;REIšĂ&#x201C;KIĂ&#x201C;NYSĂ&#x201C; ÂąĂ&#x2026;LXRODLNLQLRĂ&#x2026;RNLRVSHNWDNOLV Ă&#x201E;&RQWHPSRUDU \"Âł Ă&#x201E;0HQĂ&#x2DC; VSDXVWXYzÂł ÂąGUDPDWXUJz6LJLWD ,YDĂ&#x2026;NDLWzFKRUHRJUDIDLLUĂ&#x2026;RNzMDL $JQz5DPDQDXVNDLWz3DXOLXV 7DPROz0DQWDV6WDEDmLQVNDV 'EĂ&#x201C;RIAUĂ&#x201C;SIASĂ&#x201C;LIEĂ&#x201C;TUĂ&#x201C;VIĂ&#x152;Ă&#x201C;AUTOĂ&#x201C;RIAUSĂ&#x201C; PASĂ&#x201C;TAĂ&#x201C;TYĂ&#x201C;MASĂ&#x201C;ÂąĂ&#x2026;LXRODLNLQzRSHUD Ă&#x201E;*HURVGLHQRVÂł Ă&#x201E;2SHURPDQL MDÂł ÂąGUDPDWXUJz9DLYD *UDLQ\WzNRPSR]LWRUz/LQD /DSHO\WzUHĂ?LVLHUz5XJLOz %DU]GĂ?LXNDLWz "OĂ&#x201C;RIĂ&#x201C;SOĂ&#x201C;$AUĂ&#x201C;GUĂ&#x201C;VIEĂ&#x201C;jIOĂ&#x201C;AUSĂ&#x201C;KAĂ&#x201C;RAS DWLWHNRUHĂ?LVLHULXL$JQLXL -DQNHYLmLXL 0AĂ&#x201C;DwĂ&#x201C;KOSĂ&#x201C;PREĂ&#x201C;MIĂ&#x201C;JAÂ&#x2019;WHLNWD UHĂ?LVLHULXLDNWRULXL3RYLOXL *DLGĂ?LXL

piuteriu sukurtus vaizdus, pakeri ir vaikus, ir suaugusiuosius. LÄ&#x2014;liĹł ir objektĹł teatro nominacijoje lydere tapo SaulÄ&#x2014; DegutytÄ&#x2014;, taip pat kurianti reiĹĄkinÄŻ â&#x20AC;&#x201C; Stalo teatrÄ&#x2026;. Auksiniu scenos kryĹžiumi ÄŻvertintas jos spektaklis â&#x20AC;&#x17E;TarmiĹł stalasâ&#x20AC;&#x153; iĹĄradingai ir ĹĄmaikĹĄÄ?iai primena, kokia ÄŻvairi ir turtinga yra lietuviĹł kalba, tautosaka. PasakĹł personaĹžai ĹĄiame kĹŤrinyje sukonstruoti iĹĄ paprasÄ?iausiĹł buities daiktĹł: moliniĹł puodĹł, mediniĹł ĹĄaukĹĄtĹł, suoleliĹł, pakulĹł, skudurĹł. Tarptautiniu reiĹĄkiniu jau tapo ĹĄiuolaikinÄ&#x2014; opera â&#x20AC;&#x17E;Geros dienosâ&#x20AC;&#x153;, kur uĹždainavo niekada scenoje nematyti personaĹžai â&#x20AC;&#x201C; deĹĄimt prekybos tinklo â&#x20AC;&#x17E;Maximaâ&#x20AC;&#x153; kasininkiĹł, kurios skenuoja prekiĹł kodus ir linki geros dienos. Visi jas atpaĹžino ne tik Lietuvoje, bet ir Ĺ vedijoje, JAV, Rusijoje, Kinijoje. Auksinis scenos kryĹžius ĹĄiam kĹŤriniui vakar ÄŻteiktas kaip geriausiam lietuviĹł autoriĹł pastatymui.


SAVAITGALISĂ&#x; Ă&#x;TV

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

Teatras VILNIUS Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras (A.Vienuolio g. 1) â&#x2013; 28 d. 18.30 val. Tristanas ir Izolda. â&#x2013;  29 d. 18.30 val. Kornetas. â&#x2013;  30, 1 d. 18.30 val. Barbora RadvilaitÄ&#x2014;.

Valstybinis jaunimo teatras (ArkliĹł g. 5)

simfoninio orkestro ir pianistÄ&#x2014;s A.Vinickajos koncertas.

Taikomosios dailÄ&#x2014;s muziejus (Arsenalo g. 3) â&#x2013; 29 d. 13 val. Vilniaus Gedimino universiteto miĹĄrusis choras â&#x20AC;&#x17E;Gabijaâ&#x20AC;&#x153;. Meno vadovÄ&#x2014; R.ViskantaitÄ&#x2014;. â&#x2013;  30 d. 16 val. Trio â&#x20AC;&#x17E;Kaskadosâ&#x20AC;&#x153; atlieka J.HaydnÄ&#x2026; ir F.MendelssohnÄ&#x2026;.

M. ir J.Ĺ lapeliĹł namas-muziejus (Pilies g. 40) â&#x2013;  28, 29 d. 19 val. â&#x20AC;&#x17E;Ole, Flamenco!â&#x20AC;&#x153;

â&#x2013; 29 d. 12 val. Arklio Dominyko meilÄ&#x2014;. â&#x2013;  30 d. 12 val. AngelĹł pasakos.

Lietuvos nacionalinÄ&#x2014; ďŹ lharmonija

Vilniaus maĹžasis teatras

â&#x2013; 29 d. 19 val. Simfoniniai susitikimai: A.Ĺ˝labys (fortepijonas) ir M.GraĹžinytÄ&#x2014;-Tyla (dirigentÄ&#x2014;). Skiriama Lietuvos narystÄ&#x2014;s NATO 10-meÄ?iui. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. J.Brahmso, R.Ĺ erkĹĄnytÄ&#x2014;s, L.van Beethoveno kĹŤriniai.

(Gedimino pr. 22) â&#x2013; 1 d. 18.30 val. Revizorius. â&#x2013;  2 d. 18.30 val. Madagaskaras.

RusĹł dramos teatras

(AuĹĄros VartĹł g. 5)

(J.BasanaviÄ?iaus g. 13) â&#x2013; 28 d. 19 val. Harry Manxas (Kanada). â&#x2013;  29 d. 18.30 val. KvailiĹł vakarienÄ&#x2014; (su lietuviĹĄkais titrais). â&#x2013;  30 d. 12 val. Linksmoji EinĹĄteino laboratorija (lietuviĹł kalba). â&#x2013;  30 d. 18.30 val. Paskutinis aistringas meiluĹžis (su lietuviĹĄkais titrais).

PRAMOGOS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Ĺ v.Kotrynos baĹžnyÄ?ia

ALYTUS

PanevÄ&#x2014;Ĺžio dailÄ&#x2014;s galerija

(Vilniaus g. 30) â&#x2013; 2 d. 19.55 val. â&#x20AC;&#x17E;Vygantas Goes Frenchâ&#x20AC;&#x153; ir naujos kompaktinÄ&#x2014;s plokĹĄtelÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Passage de Luminreâ&#x20AC;&#x153; pristatymas.

Alytaus kultĹŤros ir komunikacijos centras

(Respublikos g. 3) â&#x2013; 29 d. 18 val. Spalvingas koncertas â&#x20AC;&#x17E;Akordeono tiltaiâ&#x20AC;&#x153;.

Teatro arena (OlimpieÄ?iĹł g. 3) â&#x2013; 28 d. 19 val. â&#x20AC;&#x17E;Okean Elzyâ&#x20AC;&#x153;. â&#x2013;  29 d. 19 val. â&#x20AC;&#x17E;Manowarâ&#x20AC;&#x153;.

Ĺ v.JonĹł baĹžnyÄ?ia (Ĺ v.Jono g. 12) â&#x2013;  29 d. 18 val. Po Ĺ v.JonĹł baĹžnyÄ?ios skliaustas: V.V.Landsbergis, R.RaĹĄpoliauskas, V.StakÄ&#x2014;nas.

(PramonÄ&#x2014;s g. 1) â&#x2013; 28 d. 18 val. A.Raudonikio jubiliejinis koncertas â&#x20AC;&#x17E;Skinsiu raudonÄ&#x2026; roĹžÄ&#x2122;â&#x20AC;&#x153;.

DRUSKININKAI â&#x20AC;&#x17E;DruskininkĹł kolonadaâ&#x20AC;&#x153; (V.Kudirkos g. 22) â&#x2013; 29 d. 21 val. ItaliĹĄkos dĹžiazo spalvos.

PALANGA

(Vilniaus g. 31)

â&#x20AC;&#x17E;Vandenioâ&#x20AC;&#x153; muzikos klubas (BirutÄ&#x2014;s al. 47) â&#x2013; 29 d. 21val. GrupÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Subtilu-Zâ&#x20AC;&#x153; (teisinga muzika nuo klasikos iki dĹžiazo).

TRAKAI TrakĹł pilis

KAUNAS

(KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 4) â&#x2013; 30 d. 16 val. Tango baletas.

â&#x2013; 29 d. 12 val. Spragtukas. â&#x2013;  29, 30 d. 14 val. Silvestras DĹŤdelÄ&#x2014;. â&#x2013;  30 d. 12 val. BitÄ&#x2014; Maja.

Nacionalinis Kauno dramos teatras

KLAIPÄ&#x2013;DA

RaganiukÄ&#x2014;s teatras

Kauno ďŹ lharmonija

â&#x20AC;&#x17E;LÄ&#x2014;lÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; teatras (ArkliĹł g. 5)

(LaisvÄ&#x2014;s al. 71) â&#x2013; 29 d. 19 val. Harry Manxas â&#x20AC;&#x201C; bliuzas iĹĄ Kanados.

(S.StaneviÄ?iaus g. 24)

(L.Sapiegos g. 5)

â&#x2013; 29 d. 12 val. Trys parĹĄiukai. â&#x2013;  29 d. 16 val. LÄ&#x2014;lyÄ?iĹł pirĹĄtinyÄ?iĹł iĹĄdaigos (SenamiesÄ?io lÄ&#x2014;liĹł teatras). â&#x2013;  30 d. 12 val. RaudonkepurÄ&#x2014; ir vilkas.

â&#x2013; 30 d. 17 val. FortepijoninÄ&#x2014;s muzikos vakaras. R.SkurdaitÄ&#x2014;. â&#x2013;  31 d. 18 val. K.Smoriginas ir O.Ditkovskis. â&#x2013;  1 d. 18 val. FortepijoninÄ&#x2014;s muzikos vakaras. G.Gruzmanas (Vokietija).

Muzikinis teatras â&#x20AC;&#x17E;New Yorkâ&#x20AC;&#x153;

Kauno architektĹł namai/Teatro klubas

(KalvarijĹł g. 85) â&#x2013; 1 d. 20 val. Intymi vyrĹł trupÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Erelisâ&#x20AC;&#x153;. â&#x2013;  3 d. 20 val. Urvinis Ĺžmogus.

â&#x20AC;&#x17E;MenĹł spaustuvÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Ĺ iltadarĹžio g. 6) â&#x2013;  28 d. 19 val. Ugnies veidas. â&#x2013;  29 d. 12 val. Gaidelis pinigautojas. â&#x2013;  29 d. 16 val. TÄ&#x2014;Ä?io pasaka. â&#x2013;  2 d. 19 val. Viskas arba nieko.

KAUNAS

â&#x2013; 30 d. 12 val. Teatralizuotas koncertas visai ĹĄeimai â&#x20AC;&#x17E;Keturios stichijosâ&#x20AC;&#x153;. Lietuvos kamerinis orkestras. Dir. M.PitrÄ&#x2014;nas. Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos â&#x20AC;&#x17E;LiepaitÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; merginĹł choras. SolistÄ&#x2014; M.MartinsonÄ&#x2014; (sopranas). Aktorius N.Gadliauskas.

KongresĹł rĹŤmai (Vilniaus g. 6/14) â&#x2013; 28 d. 19 val. Simfoninis koncertas â&#x20AC;&#x17E;Muzikinis jubiliejusâ&#x20AC;&#x153;. Altininko R.Romoslausko kĹŤrybinÄ&#x2014;s veiklos 30-meÄ?iui.

Nacionalinis Kauno dramos teatras (LaisvÄ&#x2014;s al. 71) â&#x2013; 30 d. 15 val. LiĹŤdnas Dievas. â&#x2013;  2 d. 18 val. AkmenĹł pelenai. â&#x2013;  3 d. 14 val. Moderatoriai.

Kauno maĹžasis teatras

VIKINGŲ LOTO Nr. 1098

(M.DaukĹĄos g. 34)

2014 03 26 AUKSO PUODAS â&#x20AC;&#x201C; 9 186 667 Lt DIDYSIS PRIZAS â&#x20AC;&#x201C; 420 475 Lt

â&#x2013; 28 d. 19 val. Laisvoji pora. â&#x2013;  29 d. 18 val. Rezervatas. â&#x2013;  30 d. 12 val. Sidabrinis fÄ&#x2014;jos ĹĄaukĹĄtelis.

Kauno kamerinis teatras (KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 74A) â&#x2013; 28, 1 d. 18 val. Gargantiua ir Pantagriuelis. â&#x2013;  29 d. 18 val. Penki vakarai. â&#x2013;  30 d. 18 val. NeĹŤĹžauga.

PALANGA KultĹŤros centras â&#x20AC;&#x17E;RamybÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Vytauto g. 35) â&#x2013; 29 d. 19 val. 24 valandos iĹĄ moters gyvenimo.

PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YS PanevÄ&#x2014;Ĺžio lÄ&#x2014;liĹł veĹžimo teatras (Respublikos g. 30) â&#x2013; 29, 30 d. 12 val. Skiltuvas.

BIRĹ˝AI BirŞų kultĹŤros rĹŤmai (J.BasanaviÄ?iaus g. 4) â&#x2013; 3 d. 18 val. Traukinys.

MOLÄ&#x2013;TAI MolÄ&#x2014;tĹł laisvalaikio centras (InturkÄ&#x2014;s g. 4) â&#x2013; 28 d. 18 val. Ivanovas.

UKMERGÄ&#x2013;S R. TaujÄ&#x2014;nĹł dvaras â&#x2013; 30 d. 18 val. Broliai Karamazovai.

Koncertai

22 13 09 06 27 18 Auksinis skaiÄ?ius 02 Papildomi skaiÄ?iai 20 15 Lietuvoje laimÄ&#x2014;ti prizai 6 skaiÄ?iai 420 475 Lt (1 priz.) 5 + papildomas sk. 58 143 Lt (2 priz.) 5 skaiÄ?iai 3032 Lt (11 priz.) 4 skaiÄ?iai 47 Lt (702 priz.) 3 skaiÄ?iai 8 Lt (10 569 priz.) 2 + papildomas sk. 5 Lt (12 717 priz.) PrognozÄ&#x2014;: Aukso puode â&#x20AC;&#x201C; 11 mln. Lt Didysis prizas â&#x20AC;&#x201C; 2 mln. Lt

JÄ&#x2013;GOS-2 loĹĄimo Nr. 4374 2014 03 26 (treÄ?iadienis) DIDYSIS PRIZAS â&#x20AC;&#x201C; 230 827 Lt 01 09 11 14 16 20 + 26 AtspÄ&#x2014;ta 6 5+1 5 4+1 4 3+1 3 2+1

LaimÄ&#x2014;jimas 230 827 Lt 637 Lt 637 Lt 241 Lt 12 Lt 5 Lt 3 Lt 2 Lt

VILNIUS

KENOLOTO loĹĄimo Nr. 5742 Galima laimÄ&#x2014;ti 200 000 Lt!

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

02 04 06 12 13 17 21 22 25 28 34 35 36 37 40 42 47 50 53 59

(A.Vienuolio g. 1) â&#x2013; 31 d. 19 val. â&#x20AC;&#x17E;West Deutche Rundfunkâ&#x20AC;&#x153;

www.olifeja.lt

(Vilniaus g. 22) â&#x2013; 29 d. 19 val. DĹžiazo grupÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;CinAmono 5â&#x20AC;&#x153; (Lietuva, Estija, Ĺ veicarija).

DusetĹł dailÄ&#x2014;s galerija (Vytauto g. 54) â&#x2013; 28 d. 18 val. PadÄ&#x2014;kos koncertĹł ciklas â&#x20AC;&#x17E;V.Noreika. Mano Lietuvaâ&#x20AC;&#x153;.

Kinas VILNIUS

Vilniaus mokytojĹł namai â&#x2013; 28 d. 18 val. â&#x20AC;&#x17E;VieniĹĄĹł vilkĹłâ&#x20AC;&#x153; klubas pristato: â&#x20AC;&#x17E;Karo ir taikosâ&#x20AC;&#x153; dainĹł vakaras. Dalyvauja Ĺ .MaÄ?iulis ir â&#x20AC;&#x17E;Vilkaiâ&#x20AC;&#x153;, grupÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Dinozauraiâ&#x20AC;&#x153;, O.Mozarskis, â&#x20AC;&#x17E;Galina and Auritaâ&#x20AC;&#x153; ir kiti. â&#x2013;  28 d. 18 val. â&#x20AC;&#x17E;Migruojanti akademijaâ&#x20AC;&#x153;. Fortepijonu skambins A.ValuĹĄytÄ&#x2014;. S.VainiĹŤno, L.van Beethoveno, S.Rachmaninovo, C.Debussy, J.Brahmso kĹŤriniai. â&#x2013;  29 d. 16 val. MuzikinÄ&#x2014; popietÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Kiekviena diena â&#x20AC;&#x201C; ĹĄventÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;. Dalyvaus operos solistai V.Kurnickas (tenoras), G.SkinderytÄ&#x2014;-KurnickienÄ&#x2014; (sopranas), kelioniĹł ir paĹžinimo centro â&#x20AC;&#x17E;Alboraâ&#x20AC;&#x153; nariai.

ZARASŲ R.

KlaipÄ&#x2014;dos koncertĹł salÄ&#x2014; (Ĺ auliĹł g. 36) â&#x2013;  28 d. 18 val. Simfoniniai susitikimai. â&#x2013;  2 d. 18 val. SaulÄ&#x2014;s takas.

â&#x20AC;&#x17E;Ĺ vyturioâ&#x20AC;&#x153; arena (Dubysos g. 10) â&#x2013;  29 d. 17 val. Lietuvos komikĹł vakaras.

PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YS PanevÄ&#x2014;Ĺžio muzikinis teatras (NepriklausomybÄ&#x2014;s a. 8) â&#x2013; 28 d. 18 val. Akustinis D.Razausko koncertas.

Forum Cinemas Vingis â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Ponas Ĺ˝irnis ir Ĺ ermanasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11, 13.20 val. â&#x20AC;&#x17E;Tarzanasâ&#x20AC;&#x153; (Vokietija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.15, 13.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Savaitgalis ParyĹžiujeâ&#x20AC;&#x153; (DidĹžioji Britanija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 12 val. â&#x20AC;&#x17E;Nesamasis laikasâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, mistinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 13.15, 16.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Filomenaâ&#x20AC;&#x153; (Dominikos Respublika, drama) â&#x20AC;&#x201C; 15.45, 18.15 val. â&#x20AC;&#x17E;DivergentÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (JAV, veiksmo) â&#x20AC;&#x201C; 16 val. â&#x20AC;&#x17E;Virtiniaiâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, drama) â&#x20AC;&#x201C; 16.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Distancinis pultasâ&#x20AC;&#x153; (Vokietija, Mongolija) â&#x20AC;&#x201C; 16.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Blogi mentaiâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 18.15 val. â&#x20AC;&#x17E;VieĹĄbutis â&#x20AC;&#x17E;Grand Budapestâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komiĹĄka drama) â&#x20AC;&#x201C; 19, 20.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Dalaso klubasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, biograďŹ nÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 19 val. â&#x20AC;&#x17E;PaslÄ&#x2014;pti videoarchyvaiâ&#x20AC;&#x153; (Izraelis, trumpametraĹžis komedija) â&#x20AC;&#x201C; 20.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Nuobodu nuoboduâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, trumpametraĹžis, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 20.15, 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Parodaâ&#x20AC;&#x153; (Slovakija, trumpametraĹžis, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 20.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Ar pameni Doli Bel?â&#x20AC;&#x153; (Jugoslavija, komiĹĄka drama) â&#x20AC;&#x201C; 20.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Puodelio burtaiâ&#x20AC;&#x153; (Pakistanas, komiĹĄka drama) â&#x20AC;&#x201C; 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;TetulÄ&#x2014;s nuĹžudymasâ&#x20AC;&#x153; (Lenkija, trumpametraĹžis, drama) â&#x20AC;&#x201C; 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Geriausi pornomodeliai â&#x20AC;&#x201C; atviraiâ&#x20AC;&#x153; (JAV, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Vilko vaikaiâ&#x20AC;&#x153; (Vokietija, drama) â&#x20AC;&#x201C; 22.30 val.


VDYDLWJDOLVWY

PNRYRGĂ&#x;

'RUĂ&#x;PwĂ&#x;SKELĂ&#x;BIAĂ&#x;MIRĂ&#x;TÂ?Ă&#x;NEĂ&#x;TIKĂ&#x;RAMĂ&#x;MEĂ&#x;TAĂ&#x;LUI 'YLUDmLĂ&#x2DC;PX]LHMXVĂ&#x201A;LDXOLXRVHYHLNLD MDXGDXJLDXQHLWULVGHĂ&#x2026;LPWPHWĂ&#x2DC;

1DXMLGYLUDmLDL Ă&#x201A;LDXOLĂ&#x2DC;Ă&#x201E;$XĂ&#x2026;URVÂłPX]LH MDXVSDGDOLQ\MHÂą'YLUD mLĂ&#x2DC;PX]LHMXMHYDNDUDWL GDU\WDDWQDXMLQWDYDL NDPVLUMDXQLPXLSULWDL N\WDHNVSR]LFLMDĂ&#x201E;'YLUDWLV WHFKQRORJLMĂ&#x2DC;SDVDXO\MHÂł Daugiau kaip prieĹĄ tris deĹĄimtmeÄ?ius Ĺ iauliuose ÄŻkurtame DviraÄ?iĹł muziejuje po atnaujinimo dera tradicinÄ&#x2014;s ekspozicijos ir naujausios technologijos. Pirmajame aukĹĄte ÄŻrengtas interaktyvus stendas, kuriame lankytojai gali iĹĄmÄ&#x2014;ginti jÄ&#x2014;gas dviraÄ?iĹł lenktynÄ&#x2014;se. Antrajame muziejaus aukĹĄte supaĹžindinama su dviraÄ?iĹł signalĹł ÄŻvairove ir galima iĹĄvysti ekspozicijas â&#x20AC;&#x17E;Seniausias dviratis â&#x20AC;&#x201C; minti ar bÄ&#x2014;gti?â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Dviratis â&#x20AC;&#x201C; prabangaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Dviratis â&#x20AC;&#x201C; kitoksâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;VaĹžiuoji â&#x20AC;&#x201C; sportuoji!â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Vairoâ&#x20AC;&#x153; gamyklos dviratukai â&#x20AC;&#x201C; sovietmeÄ?io vaikĹł dĹžiaugsmasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Velomobilis â&#x20AC;&#x201C; ateities dviratis?!â&#x20AC;&#x153; ir daugelÄŻ kitĹł. TreÄ?iojo aukĹĄto ekspozicijoje pristatomas interaktyvus stendas su virtualiomis plento dviraÄ?iĹł trasomis. Atnaujintoje ekspozicijoje pristatoma ir netradicinÄ&#x2014; transporto priemonÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; velomobilis, kuriuo kvieÄ?iama virtualiai pakeliauti po Ĺ iaulius. (LR)

NDUMHURVPHWDLJDUVLDXVLDLSDVDXO\MHJURMDQ mLRVJUXSzVWLWXODVÂąĂ&#x2026;HĂ&#x2026;WDGLHQÂ&#x2019;9LOQLXMHJURVLDQ W\VDPHULNLHmLDLĂ&#x201E;0DQRZDUÂłWLNUDLWXULNXRSDVL JLUWLĂ&#x201E;0HWDORNDUDOLDL³¹Ă&#x2026;LVYLHQRJUXSzVDOEXPĂ&#x2DC; SDYDGLQLPDV\UDWDUVLMRVYL]LWLQzNRUWHOz R a mĹŤ n a s Z I L N Y S LR korespondentas

Lietuvoje gyvenantys metalo gerbÄ&#x2014;jai negali jaustis nuskriausti â&#x20AC;&#x201C; mĹŤsĹł ĹĄalyje rengiami net keli ĹĄiai muzikai skirti festivaliai, sostinÄ&#x2014;s klubus nuolat lanko ĹĄio Ĺžanro vÄ&#x2014;liavneĹĄiai. TaÄ?iau â&#x20AC;&#x17E;Manowarâ&#x20AC;&#x153; vieĹĄnagÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; iĹĄskirtinis ÄŻvykis. Pirmiausia todÄ&#x2014;l, kad Teatro arenoje grosianti grupÄ&#x2014; atvyksta lygiai po dviejĹł deĹĄimtmeÄ?iĹł pertraukos. Be to, ĹĄioje koncertĹł turnÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Manowarâ&#x20AC;&#x153; mini savo albumo â&#x20AC;&#x17E;Kings Of Metalâ&#x20AC;&#x153;, kuris laikomas vienu geriausiĹł jos darbĹł, iĹĄleidimo 25-metÄŻ. %SĂ&#x;TAMSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;NETĂ&#x;TRYSĂ&#x;KONĂ&#x;CERĂ&#x;TAI

Oficiali grupÄ&#x2014;s interneto svetainÄ&#x2014; pavadinta â&#x20AC;&#x17E;Plieno karalystÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;. GrupÄ&#x2014;s ĹĄĹŤkis: â&#x20AC;&#x17E;Mirtis netikram metaluiâ&#x20AC;&#x153;. Fotosesijose muzikantai daĹžnai pozuoja taip, tarsi bĹŤtĹł ne metalo atlikÄ&#x2014;jai, o tikri karĹžygiai iĹĄ pasakĹł. Gal todÄ&#x2014;l jĹł muzikos stilius kartais vadinamas vikingĹł metalu. Nesuprantantiems â&#x20AC;&#x17E;Manowarâ&#x20AC;&#x153; estetikos tai gali atrodyti linksma, taÄ?iau grupÄ&#x2014; Ĺžino, kÄ&#x2026; daro: herojiĹĄkĹł motyvĹł kupina muzika tapo neatsiejamu jos bruoĹžu. Ĺ i formulÄ&#x2014; puikiai veikia iki ĹĄiol. ÄŽ VilniĹł â&#x20AC;&#x17E;Manowarâ&#x20AC;&#x153; atvyks iĹĄ Estijos, kurioje surengÄ&#x2014; net tris

koncertus. IĹĄ pradĹžiĹł planuota rengti tik vienÄ&#x2026;, bet ÄŻ jÄŻ bilietai buvo parduoti per deĹĄimt minuÄ?iĹł. Publikos susidomÄ&#x2014;jimas buvo toks didelis, kad teko skelbti papildomus pasirodymus. 'ARĂ&#x;SIĂ&#x;NAĂ&#x;IRĂ&#x;KVAIĂ&#x;LIOĂ&#x;JIĂ&#x;MAS

â&#x20AC;&#x17E;Manowarâ&#x20AC;&#x153; istorija prasidÄ&#x2014;jo 1980-aisiais, kai per garsiosios grupÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Black Sabbathâ&#x20AC;&#x153; gastroles susibiÄ?iuliavo du vaikinai â&#x20AC;&#x201C; techninis darbuotojas ir apĹĄildanÄ?ios grupÄ&#x2014;s narys. Taip prasidÄ&#x2014;jo karjera, kuri dabar skaiÄ?iuojama devyniais milijonais parduotĹł albumĹł ir tĹŤkstanÄ?iais koncertĹł kone visuose planetos kampeliuose. Nuo pat grupÄ&#x2014;s veiklos pradĹžios jÄ&#x2026; lydi du dalykai â&#x20AC;&#x201C; tranki muzika ir kiek neÄŻprasti poelgiai. PavyzdĹžiui, 1983-iaisiais sudarytÄ&#x2026; leidybos sutartÄŻ muzikantai ÄŻtvirtino itin originaliai â&#x20AC;&#x201C; pasiraĹĄydami jÄ&#x2026; savo krauju. Ĺ˝inia apie tai pasklido plaÄ?iai â&#x20AC;&#x201C; ĹĄiĹł akimirkĹł nuotraukas iĹĄspausdino populiarus metalo Ĺžurnalas â&#x20AC;&#x17E;Kerrang!â&#x20AC;&#x153;. Sutartis nutrĹŤko vos po poros metĹł. 1984-aisiais grupÄ&#x2014; pateko ÄŻ Guinnesso rekordĹł knygÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l pasirodymo, per kurÄŻ muzika skambÄ&#x2014;jo garsiausiai pasaulio istorijoje. Pati grupÄ&#x2014; teigia, kad vÄ&#x2014;liau net du kartus pasiekÄ&#x2014; dar didesnÄŻ decibelĹł skaiÄ?iĹł, taÄ?iau ĹĄie faktai nÄ&#x2014;ra oficialiai uĹžfiksuoti.

Ă&#x201E;0DQRZDUÂłMDX PHWĂ&#x2DC;O\GLJDU VLDXVLDLJURMDQmLRV SDVDXOLRJUXSzV UHSXWDFLMD

Guinnesso rekordĹł knygos sudarytojai dÄ&#x2014;l â&#x20AC;&#x17E;Manowarâ&#x20AC;&#x153; sulaukÄ&#x2014; kritikos ir galiausiai iĹĄbraukÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;garsiausio koncertoâ&#x20AC;&#x153; eilutÄ&#x2122;, nes nenori skatinti veiksmĹł, kurie pakenktĹł publikos klausai. TaÄ?iau â&#x20AC;&#x17E;garsiausiai grojanÄ?iĹł metalistĹłâ&#x20AC;&#x153; etiketÄ&#x2014; grupei prilipo visiems laikams â&#x20AC;&#x201C; prieĹĄ pasirodymÄ&#x2026; Vilniuje irgi ÄŻspÄ&#x2014;ta, kad ĹžiĹŤrovai turÄ&#x2014;tĹł iĹĄ anksto pasirĹŤpinti ausĹł kamĹĄtukais. 2008-aisiais Bulgarijoje grupÄ&#x2014; pasiekÄ&#x2014; kitÄ&#x2026; rekordÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; grojo 5 valandas ir 1 minutÄ&#x2122;. Tai ilgiausias sunkiojo metalo koncertas istorijoje. Kai grupÄ&#x2014; atĹĄaukÄ&#x2014; koncertĹł turÄ&#x2026; DidĹžiojoje Britanijoje, irgi ilgai nesuko galvos â&#x20AC;&#x201C; kitÄ&#x2026; savo albumÄ&#x2026; pavadino â&#x20AC;&#x17E;Hail To Englandâ&#x20AC;&#x153; (â&#x20AC;&#x17E;Ĺ lovÄ&#x2014; Anglijaiâ&#x20AC;&#x153;). 1988-ĹłjĹł albumas â&#x20AC;&#x17E;Kings Of Metalâ&#x20AC;&#x153; (â&#x20AC;&#x17E;Metalo karaliaiâ&#x20AC;&#x153;) tapo

populiariausiu grupÄ&#x2014;s ÄŻraĹĄu. Pernai dabartinÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Manowarâ&#x20AC;&#x153; sudÄ&#x2014;tis, kurioje nuo pat susibĹŤrimo iĹĄlieka vokalistas Ericas Adamsas ir bosininkas Joey DeMaio, ÄŻraĹĄÄ&#x2014; naujÄ&#x2026; ĹĄio albumo versijÄ&#x2026;. 0AĂ&#x;GERĂ&#x;BwĂ&#x;,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VOSĂ&#x;VwĂ&#x;LIAĂ&#x;Vg

Ĺ ÄŻmet ji iĹĄleista su iĹĄskirtiniu virĹĄeliu, kuriame yra ir visĹł grupÄ&#x2014;s dabar lankomĹł valstybiĹł (tarp jĹł ir Lietuvos) vÄ&#x2014;liavos. Kai 1994 metĹł vasario 14-Ä&#x2026;jÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Manowarâ&#x20AC;&#x153; pirmÄ&#x2026;kart pasirodÄ&#x2014; KoncertĹł ir sporto rĹŤmuose Vilniuje, tai prilygo bombos sprogimui. TaÄ?iau koncertĹł agentĹŤros â&#x20AC;&#x17E;RELAX Live!â&#x20AC;&#x153; vadovas ArtĹŤras MironÄ?ikas sako, kad grupei dÄ&#x2014;mesio netrĹŤksta ir dabar. â&#x2013;  Ă&#x201E;0DQRZDUÂłNRQFHUWDV .RYRGYDO9LOQLXV 7HDWURDUHQD


VDYDLWJDOLVWY

6.00, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 8.40 Labas rytas, Lietuva! 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ĺ˝inios. 6.34, 8.03 Orai. 6.50 Eksper tas. 7.05, 7.35, 8.35 Orai, spor tas. 9.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Kobra 11â&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 10.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Miestelio ligoninÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (5/9). 11.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;NaisiĹł vasaraâ&#x20AC;&#x153; (kart.). 11.30 Gyvenimas (kart.).

6.35 TeleparduotuvÄ&#x2014;. 6.50 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Kempiniukas PlaÄ?iakelnisâ&#x20AC;&#x153; (kart.). 7.20 â&#x20AC;&#x17E;Simpsonaiâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 7.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Brazilijos aveniuâ&#x20AC;&#x153; (18) (N-7). 8.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;MeilÄ&#x2014;s sĹŤkuryjeâ&#x20AC;&#x153; (1863). 10.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Paskutinis iĹĄ vyrĹłâ&#x20AC;&#x153; (9, 10) (N-7). 11.00 TV pagalba. SocialinÄ&#x2014;s dokumentikos laida (N-7) (kart.). 11.50 Kvieskite daktarÄ&#x2026;! Medicinos pokalbiĹł ĹĄou (N-7) (kart.).

6.30 Dienos programa. 6.35 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;SmalsutÄ&#x2014; Doraâ&#x20AC;&#x153; (53). 7.00 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Tomo ir DĹžerio nuotykiaiâ&#x20AC;&#x153; (13). 7.25 Animacinis f. â&#x20AC;&#x17E;Vasilisa GraĹžiojiâ&#x20AC;&#x153;. Rusija, 1977 m. 7.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Volkeris, Teksaso reindĹžerisâ&#x20AC;&#x153; (116) (N-7). 8.50 Ĺ okiai ant ledo (kart.).

6.45 Programa. 6.49 TV parduotuvÄ&#x2014;. 7.05 Repor teris. InformacinÄ&#x2014; publicistinÄ&#x2014; laida. VedÄ&#x2014;jas A.Kavaliauskas. 7.50 Ĺ˝iniĹł naujienos. Humoro laida. VedÄ&#x2014;jas T.AuguceviÄ?ius (N-7). 8.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Albanasâ&#x20AC;&#x153; (31, 32) (N-7). 10.10 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;PadangiĹł patruliaiâ&#x20AC;&#x153; (35) (N-7). 11.15 Repor teris. InformacinÄ&#x2014; publicistinÄ&#x2014; laida. VedÄ&#x2014;jas A.Kavaliauskas.

7.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Muchtaro sugrÄŻĹžimasâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 8.00 Yra, kaip yra. PokalbiĹł ĹĄou (N-7) (kart.). 9.00 Prajuokink mane. Humoro laida (N-7) (kart.). 10.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Naujakuriaiâ&#x20AC;&#x153; (5) (N-7). 11.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;ProkurorĹł patikrinimasâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.).

12.20 Taip. Ne. TV Ĺžaidimas (kart.). 13.15 LaĹĄas po laĹĄo (kart.). 13.25 DÄ&#x2014;mesio centre (kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, Lietuva! TiesioginÄ&#x2014; aktualijĹł laida. 14.00, 15.30 Ĺ˝inios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor tas. 15.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Senisâ&#x20AC;&#x153; (360) (N-7). 17.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Kobraâ&#x20AC;&#x153; (157) (N-7). 18.00 Ĺ iandien. AktualijĹł laida (su ver timu ÄŻ gestĹł kalbÄ&#x2026;). 18.30 Spor tas. 18.35 Orai. 18.40 Ĺ˝ingsnis po Ĺžingsnio. BĹŤstas. 19.00 Lietuvos tĹŤkstantmeÄ?io vaikai. Ĺ˝iniĹł konkursas. VedÄ&#x2014;jai A.RoĹžickas ir D.VaitiekĹŤnas.

12.25 â&#x20AC;&#x17E;VieĹĄnios iĹĄ praeitiesâ&#x20AC;&#x153; (13) (N-7). 12.55 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;DrakonĹł medĹžiotojaiâ&#x20AC;&#x153; (18). 13.30 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;GuďŹ s ir jo sĹŤnus Maksasâ&#x20AC;&#x153; (31). 14.00 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Kempiniukas PlaÄ?iakelnisâ&#x20AC;&#x153; (13). 14.30 â&#x20AC;&#x17E;Simpsonaiâ&#x20AC;&#x153; (339) (N-7). 15.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Rosarijaâ&#x20AC;&#x153; (107) (N-7). 16.00 â&#x20AC;&#x17E;Nepaklusni ĹĄirdisâ&#x20AC;&#x153; (129) (N-7). 17.00 TV pagalba. SocialinÄ&#x2014;s dokumentikos laida. VedÄ&#x2014;jas E.Knispelis (N-7). 18.30 TV3 Ĺžinios. 19.20 TV3 spor tas. 19.25 TV3 orai. 19.30 â&#x20AC;&#x17E;Ĺ rekas. Ilgai ir laimingaiâ&#x20AC;&#x153;. Animacinis. ReĹž. M.Mitchellas. LietuviĹĄkai ÄŻgarsino A.Giniotis, A.Sakalauskas, A.DainaviÄ?ius, K.Smoriginas, N.VarnelytÄ&#x2014;. JAV, 2010 m.

12.20 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Baisiausia mano gyvenimo savaitÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 12.55 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Kempiniukas PlaÄ?iakelnisâ&#x20AC;&#x153; (19). 13.20 â&#x20AC;&#x17E;Ogis ir tarakonaiâ&#x20AC;&#x153; (4). 13.30 Animacinis f. â&#x20AC;&#x17E;Vova tolimoje karalystÄ&#x2014;jeâ&#x20AC;&#x153;. Rusija, 1965 m. 13.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Audraâ&#x20AC;&#x153; (99) (N-7). 15.00 â&#x20AC;&#x17E;MeilÄ&#x2014; ir bausmÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (9) (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. InformacinÄ&#x2014; pokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;jai P.SkuÄ?as ir I.KuodytÄ&#x2014;-SkuÄ?ienÄ&#x2014;. 17.50 Patrulis. GatviĹł realybÄ&#x2014;. VedÄ&#x2014;jas J.KalÄ&#x2014;da (N-7). 18.30 Ĺ˝inios. Kriminalai. 19.25 Spor tas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 penktadienis. VedÄ&#x2014;jai U.SkonsmanaitÄ&#x2014;, I.PuzaraitÄ&#x2014;, T.AliĹĄauskas ir Ĺ˝.StakÄ&#x2014;nas (N-7).

12.00 Kitoks pokalbis. PokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;ja A.KilkuvienÄ&#x2014; (N-7). 13.00 Nuoga tiesa. DebatĹł laida. VedÄ&#x2014;ja R.JanutienÄ&#x2014; (N-7). 14.00 Lietuva tiesiogiai. AktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;ja D.Ĺ˝eimytÄ&#x2014;. 14.35 TV parduotuvÄ&#x2014;. 14.50 â&#x20AC;&#x17E;Air Americaâ&#x20AC;&#x153; (9) (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Ĺ˝inios. 16.18, 17.18, 18.37 Orai. 16.20 Dokumentinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Mikropasauliaiâ&#x20AC;&#x153; (N-7). 17.20 Dokumentinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Pavojingiausi pasaulio gyvĹŤnaiâ&#x20AC;&#x153;. DidĹžioji Britanija, 2009 m. 18.40 Ĺ˝iniĹł naujienos. Humoro laida. VedÄ&#x2014;jas T.AuguceviÄ?ius (N-7). 18.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;MoterĹł daktarasâ&#x20AC;&#x153; (32) (N-7). 19.50 Kitoks pokalbis. PokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;ja A.KilkuvienÄ&#x2014; (N-7).

12.00 Kalbame ir rodome. VedÄ&#x2014;jas L.ZakoĹĄanskis (N-7). 13.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Muchtaro sugrÄŻĹžimasâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 14.00 Nuotakos siaubĹŤnÄ&#x2014;s. RealybÄ&#x2014;s ĹĄou (N-7). 15.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;DidĹžioji sÄ&#x2014;kmÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (32). 15.30 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Dreikas ir DĹžoĹĄasâ&#x20AC;&#x153; (19). 16.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;ProkurorĹł patikrinimasâ&#x20AC;&#x153; (119) (N-7). 17.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Muchtaro sugrÄŻĹžimasâ&#x20AC;&#x153; (N-7). 18.00 Ĺ˝inios. 18.25 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;JaunavedĹžiaiâ&#x20AC;&#x153; (23, 24) (N-7). 19.30 AmerikietiĹĄkos imtynÄ&#x2014;s (N-14).

20.25 Loterija â&#x20AC;&#x17E;Perlasâ&#x20AC;&#x153;. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 KultĹŤra. 21.05 Spor tas. 21.10 Orai. 21.15 Duokim garo! VedÄ&#x2014;jai L.SungailienÄ&#x2014; ir S.Kavaliauskas. Per pertraukÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; 22.00 Loterija â&#x20AC;&#x17E;Perlasâ&#x20AC;&#x153;. 23.15 â&#x20AC;&#x17E;Potvynisâ&#x20AC;&#x153; (2). Drama. ReĹž. J.Papavassiliou. Vokietija, 2006 m. (N-7). 1.15 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Senisâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 2.30 Programos pabaiga.

21.15 â&#x20AC;&#x17E;BrÄ&#x2014;kĹĄtanti auĹĄra. 1 dalisâ&#x20AC;&#x153;. FantastinÄ&#x2014; drama. ReĹž. B.Condonas. Vaid. R.Pattinsonas, K.Stewart, T.Lautneris, G.Birminghamas. JAV, 2011 m. (N-7). 23.40 â&#x20AC;&#x17E;Esminis instinktas IIâ&#x20AC;&#x153;. Trileris. ReĹž. P.M.Catonas-Jonesas. Vaid. S.Collymoreâ&#x20AC;&#x2122;as, Sh.Stone. JAV, Vokietija, DidĹžioji Britanija, Ispanija, 2006 m. (S). 1.50 â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝aidimĹł draugasâ&#x20AC;&#x153;. Trileris. ReĹž. A.C.Erinas. Vaid. M.Moreau, R.Ruccolo, A.Brammell. JAV, 2012 m. (N-14). 3.20 Programos pabaiga.

21.00 Mano vyras gali. TV Ĺžaidimas. VedÄ&#x2014;jai R.VilkonÄ?ius ir R.AleksandroviÄ?ius (N-7). 22.15 â&#x20AC;&#x17E;Ne anyta, o monstrasâ&#x20AC;&#x153;. RomantinÄ&#x2014; komedija. ReĹž. R.Luketicas. Vaid. M.Var tanas, W.Sykes, J.Lopez, J.Fonda. JAV, Vokietija, 2005 m. (N-7). 0.20 â&#x20AC;&#x17E;VilkolakiĹł medĹžiotojaâ&#x20AC;&#x153;. Siaubo. ReĹž. Sh.Wilsonas. Vaid. F.Day, K.Smithas, S.McHattie. JAV, Kanada, 2010 m. (N-14). 2.00 â&#x20AC;&#x17E;Brunoâ&#x20AC;&#x153;. Komedija. ReĹž. L.Charlesas. Vaid. S.B.Cohenas, G.Hammarstenas, C.Banagaleâ&#x20AC;&#x2122;as. JAV, 2009 m. (S).

20.50 Pasaulis X. Laida apie parapsichologijÄ&#x2026;. VedÄ&#x2014;jas M.VaitiekĹŤnas (N-7). 21.50 Premjera. â&#x20AC;&#x17E;TaiÄ?i didvyrisâ&#x20AC;&#x153;. Veiksmo. ReĹž. S.Fungâ&#x20AC;&#x2122;as. Vaid. Y.Xiaochao, Q.Shu, T.L.Ka Fai. Kinija, 2012 m. (N-14). 0.00 â&#x20AC;&#x17E;TigrĹł ĹĄalisâ&#x20AC;&#x153;. KarinÄ&#x2014; drama. ReĹž. J.Schumacheris. Vaid. C.Farrellas, M.Davisas, C.Collinsas jaun., Th.Guiry, Sh.Whighamas. JAV, 2000 m. (N-14). 2.05 Programos pabaiga.

21.30 â&#x20AC;&#x17E;Robotas policininkas. Absoliutus Ĺžlugimasâ&#x20AC;&#x153;. Veiksmo. ReĹž. J.Grantas. Vaid. P.Fletcheris, M.del Mar, M.D.Wintas. Kanada, 2000 m. (N-14). 23.25 â&#x20AC;&#x17E;Paskutinis buÄ?inysâ&#x20AC;&#x153;. RomantinÄ&#x2014; komedija. ReĹž. T.Goldwynas. Vaid. Z.Braffas, J.Barrett, C.AfďŹ&#x201A;eckas. JAV, 2006 m. (N-14) (kart.). 1.25 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;ProkurorĹł patikrinimasâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 2.30 Bamba. Interaktyvusis ĹĄou suaugusiesiems (S).

$)3QXRWU

ÂŚ

ÂŚ

ÂŚ

Ă&#x;PNRYRG

Ă&#x201E;..SHQNWDGLHQLVÂłQXNHOVÂ&#x2019;0DLGDQj

'YĂ&#x;VĂ&#x201E;Ă&#x;NAIĂ&#x;GYĂ&#x;DOĂ&#x;MIRĂ&#x;TIĂ&#x;NASĂ&#x;LIĂ&#x;GAS

â&#x20AC;&#x17E;Kai kuriuos kovotojus â&#x20AC;&#x17E;berkutininkaiâ&#x20AC;&#x153; iĹĄveĹžÄ&#x2014; ÄŻ laukus ir suĹĄaudÄ&#x2014;. AĹĄ buvau tose vietose ir jutau, kad ten Ĺžuvo ĹžmoniĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; LNK laidoje â&#x20AC;&#x17E;KK2 penktadienisâ&#x20AC;&#x153; aiĹĄkins M.Gordejevas, tikinantis, kad prieĹĄ kruvinus ÄŻvykius matÄ&#x2014; ĹĄiurpias vizijas. Apie kruvinus susidorojimus Kijeve pasakos ir populiarios ukrainieÄ?iĹł muzikos grupÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Jarmakâ&#x20AC;&#x153; nariai, kovojÄ&#x2122; Maidane ir dainomis budinÄ&#x2122; ukrainieÄ?ius. â&#x2013; /1.YDO

â&#x2013; Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WRÂł79YDO

7HLJLDPDNDG0DLGDQH Ă?XYRSHUĂ?PRQLĂ&#x2DC; 7DmLDXHNVWUDVHQVDVLĂ&#x2026; 8NUDLQRV0DNVLPDV*RU GHMHYDVWLNLQDMRJDXNĂ&#x2DC; SHQNLVNDUWXVGDXJLDX

.XRXĂ?VLLPWLNDLGUD NRQDVQXJDOzWDVRP\ OLPDSULQFHVzLĂ&#x2026;JHOEz WD"7RNVJDOYRVVNDXV PDVNDPXRMDĂ&#x201A;UHNj

'DXJHOLVJ\YĂ&#x2018;QĂ&#x2DC;MDX mLDHQHUJHWLĂ&#x2026;NDLEORJDV YLHWDVLUJDOLQHWLĂ&#x2026;SUD QDĂ&#x2026;DXWLPLUWÂ&#x2019;7XRÂ&#x2019;VLWL NLQXVLJDUVLĂ?ROLQLQNz $GHOz.DUDOLĂ&#x2018;QDLWz â&#x20AC;&#x17E;GyvĹŤnai ÄŻvertina aplinkÄ&#x2026; visais savo pojĹŤÄ?iaisâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; tikino kartais ragana vadinama veterinarijos gydytoja, dainininkÄ&#x2014;s GintarÄ&#x2014;s KaraliĹŤnaitÄ&#x2014;s motina AdelÄ&#x2014;. Ĺ˝inoma ĹžolininkÄ&#x2014; tikina, kad katÄ&#x2014;s ne veltui yra vadinamos dvasiĹł regÄ&#x2014;tojomis. Jos puikiai sugeba ne tik nujausti mirtinas ligas, bet ir jas gydyti. â&#x20AC;&#x17E;KartÄ&#x2026; ÄŻ neviltÄŻ puolÄ&#x2122; sutuoktiniai man atveĹžÄ&#x2014; savo dukrÄ&#x2026;, kuriai gydytojĹł diagnozÄ&#x2014; buvo negailestinga â&#x20AC;&#x201C; jos limfmazgiai buvo paĹžeisti. Tik ÄŻÄ&#x2014;jusiÄ&#x2026; pro duris jÄ&#x2026; nusekÄ&#x2014; mano katÄ&#x2014; ir Ä&#x2014;mÄ&#x2014; glaustytis prie paĹžeistos kĹŤno vietos. AĹĄ nedvejodama padovanojau tÄ&#x2026; katÄ&#x2122; mergaitei ir pasakiau tÄ&#x2014;vams â&#x20AC;&#x201C; mergaitÄ&#x2014; gyvens tiek, kiek gyvens katÄ&#x2014;, gal net ilgiauâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytoâ&#x20AC;&#x153; televizijos laidos â&#x20AC;&#x17E;Pasaulis Xâ&#x20AC;&#x153; kĹŤrÄ&#x2014;jams pasakojo A.KaraliĹŤnaitÄ&#x2014;.

0DLGDQRGDLQRV

/DLPzÂ&#x2019;JULVR

$.DUDOLĂ&#x2018;QDLWzĂ&#x201E;.DWzVVXJHEDQXMDXVWLVXQNLDVOLJDVLUMDVLĂ&#x2026;J \G\WLÂł

,AIĂ&#x;MÂ&#x160;Ă&#x;SUĂ&#x;TEIĂ&#x;KIAĂ&#x;IRĂ&#x;AVYS â&#x2013; 9HUVOLQLQNzLQWHUMHURGL]DL QHUzLUDNW\YLNRYRWRMDXĂ? J\YĂ&#x2018;QĂ&#x2DC;WHLVHV5XWKDYDQ &DOFDUÂ&#x2019;VLWLNLQXVLNDGĂ?PRQHV LUJ\YĂ&#x2018;QXVVLHMDJODXGXV U\Ă&#x2026;\VWLNĂ?PRQzVGDĂ?QDLMR QHYHUWLQD â&#x2013;  0RWHULVVDYRQDPXRVH DXJLQDĂ&#x2026;XQĂ&#x2DC;DYLĂ&#x2DC;DUNOLĂ&#x2DC;-RV QXRPRQHODLPLQJHVQLV\UD WDVĂ?PRJXVNXULVDXJLQD EHQWYLHQjJ\YĂ&#x2018;Qj

â&#x2013; Ă&#x201E;*\YĂ&#x2018;QDLNDOEDQHĂ?RGĂ?LDLV -LHWXULVDYRHOJHVLRNRGjNX ULVNHLmLDVLMHLJXĂ&#x2026;HLPLQLQNR J\YHQLPHNDVQRUVNHLmLDVLÂł ÂąSDVDNRMR5YDQ&DOFDU â&#x2013;  /DLGRVNĂ&#x2018;UzMDLNDOELQRLU Ă?LQRPjIRWRPHQLQLQNÂ? UHQJLQLĂ&#x2DC;RUJDQL]DWRUÂ?-XUJj $QXVDXVNLHQÂ? â&#x2013;  Ă&#x201E;3DEHQGUDYXVLVXODXNLQLDLV J\YĂ&#x2018;QDLVLĂ&#x2026;VLYDODXRUJDQL] Pj³¹WHLJz-$QXVDXVNLHQz

Laimingas gyvenimas labai nuobodus. Tuo ÄŻsitikino animacinio filmo â&#x20AC;&#x17E;Ĺ rekas. Ilgai ir laimingaiâ&#x20AC;&#x153; pagrindinis herojus. Jis su ilgesiu prisimena laikus, kai lindÄ&#x2014;davo savo mÄ&#x2014;gstamoje pelkÄ&#x2014;je ir kÄ&#x2014;lÄ&#x2014; baimÄ&#x2122; aplinkiniams. Dabar Ĺ rekas jauÄ?ia vis didesnÄ&#x2122; tuĹĄtumÄ&#x2026;. NorÄ&#x2014;damas susigrÄ&#x2026;Ĺžinti jaunystÄ&#x2014;s dĹžiugesÄŻ jis kreipiasi pagalbos ÄŻ nykĹĄtukÄ&#x2026;, turintÄŻ ypatingĹł galiĹł. FilmÄ&#x2026; lietuviĹĄkai ÄŻgarsino Aidas Giniotis, ArĹŤnas Sakalauskas, Algirdas DainaviÄ?ius, Neringa VarnelytÄ&#x2014;. â&#x2013;  79YDO

Ă&#x201A;UHNDVLOJDLLUODLPLQJDLJ\YHQGDPDV VXLĂ&#x2026;JHOEzWDSULQFHVHSDVLLOJRLĂ&#x2026;Ă&#x2026;Ă&#x2018;NLĂ&#x2DC;


LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

NUDĂ&#x2026;WRĂ?LQLRV KRA¸TOĂ&#x;Ă&#x20AC;INIOS

PNRYRGĂ&#x;Ă&#x; Ă&#x; Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

=6WDQNHYLmLHQzVQXRWU

POLITIKA

.UOTĂ&#x;RAUĂ&#x;KAĂ&#x;SUĂ&#x;KwĂ&#x;LwĂ&#x;AUDĂ&#x;Rg 1XRJRVSDDXJOzVQXRW UDXNDSDYLHĂ&#x2026;LQWDVRFLD OLQLDPHWLQNOHVXNUzWz YLHQRV$XNĂ&#x2026;WDLWLMRVPR N\NORVEHQGUXRPHQÂ? V i r g i n i ja P E T R AUS K I E N Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

Apie skandalingÄ&#x2026; keturiolikos metĹł mergaitÄ&#x2014;s nuotraukÄ&#x2026; mokykloje Ä&#x2014;mÄ&#x2014; kalbÄ&#x2014;tis bendraamĹžiai. Mokiniai vieni su kitais dalijosi naujiena, informacija pasklido ĹžaibiĹĄku greiÄ?iu. Pirminiais duomenimis, prieĹĄ dvejus metus, bĹŤdama vos 12-os metĹł, mergaitÄ&#x2014; ĹĄiÄ&#x2026; nuotraukÄ&#x2026; pati nusiuntÄ&#x2014; vaikinui, su kuriuo draugavo. VaikiĹĄko amĹžiaus mokinÄ&#x2014;s naivumas ir pasitikÄ&#x2014;jimas draugu skaudĹžiai atsisuko prieĹĄ jÄ&#x2026; paÄ?iÄ&#x2026;. Ĺ iÄ&#x2026; savaitÄ&#x2122; mergaitÄ&#x2014; suĹžinojo,

kad jos prieĹĄ dvejus metus padaryta intymi fotografija yra ÄŻdÄ&#x2014;ta ÄŻ internetÄ&#x2026;. AiĹĄkÄ&#x2014;ja, kad jos vaikinas ĹĄiÄ&#x2026; nuotraukÄ&#x2026; davÄ&#x2014; savo draugui, o jis jÄ&#x2026; iĹĄplatino socialiniame tinkle. Apie tai suĹžinojusi ĹĄios mokyklos socialinÄ&#x2014; darbuotoja pasikvietÄ&#x2014; ÄŻ mokyklÄ&#x2026; mergaitÄ&#x2014;s motinÄ&#x2026;. DÄ&#x2014;l brutalaus pasityÄ?iojimo iĹĄ dukters sukrÄ&#x2014;sta moteris kreipÄ&#x2014;si ÄŻ policijÄ&#x2026;. PareigĹŤnai pradÄ&#x2014;jo ikiteisminÄŻ tyrimÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Viskas dar labai ĹĄvieĹžia. Vos tik suĹžinojÄ&#x2122; apie incidentÄ&#x2026;, Ä&#x2014;jome per klases, kai kur net vidury pamokos kalbÄ&#x2014;jomÄ&#x2014;s su mokiniais. NesirengÄ&#x2014;me nutylÄ&#x2014;ti to, kas ÄŻvyko. StengÄ&#x2014;mÄ&#x2014;s paruoĹĄti mokinius teisingai priimti ir ÄŻvertinti kaĹžkieno neapgalvotÄ&#x2026; ar tiesiog piktybiĹĄkÄ&#x2026; poelgÄŻâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; mokyklos vadovas. UĹž vaikĹł pornografijos platinimÄ&#x2026; baudĹžiama bauda arba laisvÄ&#x2014;s atÄ&#x2014;mimu iki trejĹł metĹł.

ReiĹĄkiu nuoĹĄirdĹžiÄ&#x2026; uĹžuojautÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l Vilniaus universiteto profesoriaus Vlado Ĺ˝UKO mir ties jo ĹĄeimai, ar timiesiems ir kolegoms.

Ă&#x201A;LQXJHQzWDOLHSDSULH YLHQR$O\WDXVGDXJLDEXmLR QDPRĂ&#x201A;DOWLQLĂ&#x2DC;JDWYzMHYDUJX DUNDGDQRUVVXĂ?DOLXRV

.UĂ&#x;GEĂ&#x;NwĂ&#x;TOSĂ&#x;LIEĂ&#x;POSĂ&#x;VIRĂ&#x;TOĂ&#x;KUOĂ&#x;LAIS Ă&#x201A;Â&#x2019;PzQHVÂ&#x2019;OLWĂ&#x2DC;EDXGjQHWLNzWDLXĂ?VLGLUERMDX DQWUDVDO\WLĂ&#x2026;NLVXĂ?WDLNDGWDONLQGDPDVWDLSQXJH QzMRPHGĂ?LXVMRJLĂ&#x2026;MĂ&#x2DC;OLNRPHWURDXNĂ&#x2026;mLRNXRODL Ge no vai tÄ&#x2014; R A FA NAVI Ä&#x152;IE NÄ&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

NeiĹĄmananÄ?iam darbo medĹžiĹł genÄ&#x2014;tojui â&#x20AC;&#x201C; 200 litĹł bauda, o bendrija uĹž gamtai padarytÄ&#x2026; ĹžalÄ&#x2026; privalÄ&#x2014;s sumokÄ&#x2014;ti 3000 litĹł. Tokios talkos prie daugiabuÄ?iĹł namĹł Aly tuje jau antrai bendrijai baigÄ&#x2014;si nemaloniai. Aplinkos apsaugos agentĹŤros specialistai pasibaisÄ&#x2014;jo prie Ĺ altiniĹł gatvÄ&#x2014;s 10-ojo namo iĹĄvy-

dÄ&#x2122; iĹĄ dviejĹł liepĹł likusius tik maĹždaug metro aukĹĄÄ?io kuolus, vienÄ&#x2026; paliktÄ&#x2026; pusketvirto metro kamienÄ&#x2026; be jokios ĹĄakos, o iĹĄ ĹĄermukĹĄniĹł â&#x20AC;&#x201C; tik kelmus. Taip Ĺžiauriai medĹžius nugenÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s to paties namo gyventojas nusipelnÄ&#x2014; baudos, nes darbavosi net neĹžvilgtelÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s ÄŻ bendrijai savivaldybÄ&#x2014;s iĹĄduotÄ&#x2026; leidimÄ&#x2026;. Prie jo pridÄ&#x2014;tose nuotraukose paĹžymÄ&#x2014;tos visos ĹĄakos, kurias galima genÄ&#x2014;ti, ir nurodyta, kaip tai reikia daryti.

VisĹł mĹŤsĹł atmintyje ĹĄis iĹĄkilus Ĺžmogus iĹĄliks kaip graĹžios ir taisyklingos lietuviĹł kalbos ir literatĹŤros patriotas, parengÄ&#x2122;s kelias deĹĄimtis mokslo veikalĹł, atsidavÄ&#x2122;s pedagogas, per visÄ&#x2026; gy venimÄ&#x2026; iĹĄugdÄ&#x2122;s ne vienÄ&#x2026; jaunĹł jĹł mokslininkĹł kar tÄ&#x2026;.

Ĺ˝emÄ&#x2014;s ĹŤkio ministerija liĹŤdi dÄ&#x2014;l ilgametÄ&#x2014;s darbuotojos Veiklos administravimo ir tur to valdymo depar tamento Dokumento valdymo ir interesantĹł priÄ&#x2014;mimo skyriaus vyr. specialistÄ&#x2014;s Vandos MUCKUS mir ties ir nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?ia jos ĹĄeimÄ&#x2026; ir ar timuosius.

Ĺ iÄ&#x2026; liĹŤdesio valandÄ&#x2026; linkiu stiprybÄ&#x2014;s visiems VelionÄŻ paĹžinojusiems asmenims.

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybÄ&#x2014; ĹĄiÄ&#x2026; sunkiÄ&#x2026; netek ties valandÄ&#x2026;.

Lietuvos Respublikos Seimo Pir mininkÄ&#x2014; Loreta GrauĹžinienÄ&#x2014;

Ĺ˝emÄ&#x2014;s ĹŤkio ministerijos kolektyvas

NuoĹĄirdi uĹžuojauta ir tylĹŤs paguodos ĹžodĹžiai tesuteikia stiprybÄ&#x2014;s AB â&#x20AC;&#x17E;Dolomitasâ&#x20AC;&#x153; generaliniam direk toriui Antanui Bar tuliui dÄ&#x2014;l brangios Mamos mir ties. Mirus Vilniaus universiteto profesoriui, 2004-ĹłjĹł Kalbos premijos laureatui Vladui Ĺ˝UKUI netekome Ĺžymaus knygotyrininko, iĹĄleidusio daugiau kaip dvi deĹĄimtis knygotyros ir bibliograďŹ jos veikalĹł, Vaclovo BirĹžiĹĄkos biografo. NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iu profesoriaus ĹĄeimos narius, jo buvusius studentus, knygos darbuotojus, paĹžinojusius profesoriĹł. Irena DegutienÄ&#x2014; Seimo Pir mininko pavaduotoja, Lituanistikos tradicijĹł ir paveldo ÄŻprasminimo komisijos pir mininkÄ&#x2014;

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties valandÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l profesoriaus Vlado Ĺ˝UKO mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame velionio ĹĄeimÄ&#x2026;, ar timuosius ir visus JÄŻ paĹžinojusius. Vilniaus universiteto bibliotekos bendruomenÄ&#x2014;

DÄ&#x2014;l iĹĄkilaus lituanisto, knygos istoriko, Vilniaus universiteto profesoriaus Vlado Ĺ˝UKO mir ties reiĹĄkiame nuoĹĄirdĹžiÄ&#x2026; uĹžuojautÄ&#x2026; Velionio ar timiesiems. LMA VrublevskiĹł bibliotekos darbuotojai

UAB â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝emaitijos keliaiâ&#x20AC;&#x153; kolektyvas

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame AB â&#x20AC;&#x17E;Dolomitasâ&#x20AC;&#x153; generalinÄŻ direk toriĹł AntanÄ&#x2026; Bar tulÄŻ dÄ&#x2014;l mamos mir ties. Linkime stiprybÄ&#x2014;s. UAB â&#x20AC;&#x17E;Alkestaâ&#x20AC;&#x153; darbuotojai

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties ir liĹŤdesio valandÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l mylimos Mamos mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame AB â&#x20AC;&#x17E;Dolomitasâ&#x20AC;&#x153; generalinÄŻ direk toriĹł AntanÄ&#x2026; Bar tulÄŻ, jo ĹĄeimÄ&#x2026; ir ar timuosius.

Aplinkosaugininkas Vytautas RaÄ?kauskas ÄŻsitikinÄ&#x2122;s, kad tokÄŻ darbÄ&#x2026; gali atlikti tik jam pasiruoĹĄÄ&#x2122; genÄ&#x2014;tojai ir kirtÄ&#x2014;jai, laimÄ&#x2014;jÄ&#x2122; savivaldybÄ&#x2014;s skelbtÄ&#x2026; konkursÄ&#x2026;. TaÄ?iau savivaldybÄ&#x2014; dÄ&#x2014;l lÄ&#x2014;ĹĄĹł stygiaus leidĹžia patiems gyventojams genÄ&#x2014;ti arba pjauti pavojingai auganÄ?ius medĹžius.

DÄ&#x2014;l kolegÄ&#x2014;s Valdos MISEVIÄ&#x152;IENÄ&#x2013;S mir ties reiĹĄkiame nuoĹĄirdĹžiÄ&#x2026; uĹžuojautÄ&#x2026; ĹĄeimai ir ar timiesiems. ValakupiĹł reabilitacijos centro kolektyvas

Netek ties ir liĹŤdesio valandÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l mamy tÄ&#x2014;s mir ties nuoĹĄirdĹžiÄ&#x2026; uĹžjautÄ&#x2026; AB â&#x20AC;&#x17E;Dolomitasâ&#x20AC;&#x153; generaliniam direk toriui Antanui Bar tuliui ir jo ar timiesiems reiĹĄkia UAB â&#x20AC;&#x17E;PanevÄ&#x2014;Ĺžio keliaiâ&#x20AC;&#x153; kolek ty vas.

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties valandÄ&#x2026; nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame AB â&#x20AC;&#x17E;Dolomitasâ&#x20AC;&#x153; generalinÄŻ direk toriĹł AntanÄ&#x2026; Bar tulÄŻ dÄ&#x2014;l mylimos Mamos mir ties. VGTU Transpor to inĹžinerijos fakulteto bendruomenÄ&#x2014;

UAB â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iauliĹł plentasâ&#x20AC;&#x153; darbuotojai

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties ir liĹŤdesio valandÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l mylimos mamy tÄ&#x2014;s mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame AB â&#x20AC;&#x17E;Dolomitasâ&#x20AC;&#x153; generalinÄŻ direk toriĹł AntanÄ&#x2026; Bar tulÄŻ. AB â&#x20AC;&#x17E;Eurovia Lietuvaâ&#x20AC;&#x153; kolektyvas

DÄ&#x2014;l mylimos Mamos mir ties ĹĄiÄ&#x2026; sunkiÄ&#x2026; valandÄ&#x2026; reiĹĄkiame nuoĹĄirdĹžiÄ&#x2026; uĹžuojautÄ&#x2026; AB â&#x20AC;&#x17E;Dolomitasâ&#x20AC;&#x153; generaliniam direk toriui Antanui Bar tuliui. Skaldos gamintojĹł asociacija â&#x20AC;&#x17E;Milsa ir Koâ&#x20AC;&#x153;

DÄ&#x2014;l Ĺžymaus knygotyrininko ir bibliografo, Vilniaus universiteto profesoriaus emerito habilituoto dak taro Vlado Ĺ˝UKO mirties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame velionio ĹĄeimÄ&#x2026; ir artimuosius. Lietuvos Respublikos kultĹŤros ministerija

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame Vilniaus m. savivaldybÄ&#x2014;s administracijos Aplinkos ir energetikos depar tamento direk toriaus pavaduotojÄ&#x2026; KÄ&#x2122;stutÄŻ KarosÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l tÄ&#x2014;vo mir ties. Depar tamento darbuotojai

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame AB â&#x20AC;&#x17E;Dolomitasâ&#x20AC;&#x153; generalinÄŻ direk toriĹł AntanÄ&#x2026; Bar tulÄŻ dÄ&#x2014;l mylimos Mamos mir ties. UAB â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝vyro karjeraiâ&#x20AC;&#x153;

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties valandÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l tÄ&#x2014;vo mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame vyr. ďŹ nansininkÄ&#x2122; LaurÄ&#x2026; SadauskaitÄ&#x2122;. SkaudĹžiÄ&#x2026; netekties ir liĹŤdesio valandÄ&#x2026; nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame NijolÄ&#x2122; Ĺ Ä?iogolevienÄ&#x2122; dÄ&#x2014;l mylimo TÄ&#x2014;velio mir ties. UAB Projektavimo ir restauravimo instituto kolektyvas

UAB â&#x20AC;&#x17E;Centro kubasNekilnojamasis tur tasâ&#x20AC;&#x153; kolektyvas


NUDĂ&#x2026;WRĂ?LQLRV

Ă&#x;PNRYRG

0IĂ&#x;RAĂ&#x;TĂ&#x2039;Ă&#x;LAIĂ&#x;VASĂ&#x;DĂ&#x20AC;IUĂ&#x;GINSĂ&#x;TUĂ&#x;RISĂ&#x;TUSĂ&#x;6OĂ&#x;KIEĂ&#x;TIĂ&#x;JOĂ&#x;JE -XRGNUDQWzMHQHOLNRĂ?YHMĂ&#x2DC;XRVWHOÂ&#x2019;SXRĂ&#x2026;XVLRVHQRYLQLR EXUODLYLRĂ&#x201E;.RJDVÂłNXULDPHPHWXVYHLNzSRSXOLDUXV UHVWRUDQDV1DXMDVVDYLQLQNDVODLYjLĂ&#x2026;SOXNGzÂ&#x2019;9RNLHWLMj G e d i m i n a s PI L A I T I S LR korespondentas

Neringos ÄŻĹžymybe tapÄ&#x2122;s â&#x20AC;&#x17E;Kogasâ&#x20AC;&#x153; prieĹĄ kelias dienas atsiĹĄvartavo nuo krantinÄ&#x2014;s ir iĹĄplaukÄ&#x2014; ÄŻ paskutinÄ&#x2122; kelionÄ&#x2122; per KurĹĄiĹł marias. Tempiamas kito laivo per pusketvirtos valandos pasiekÄ&#x2014; KlaipÄ&#x2014;dos jĹŤrĹł uosto akvatorijÄ&#x2026;.

TiksliÄ&#x2026; senovinio dvistiebio burlaivio kopijÄ&#x2026; pastatÄ&#x2014; nagingi KlaipÄ&#x2014;dos laivadirbiai. Darbai kainavo daugiau kaip milijonÄ&#x2026; litĹł. Ten burlaivio jau laukÄ&#x2014; naujasis ĹĄeimininkas â&#x20AC;&#x201C; iĹĄ Vokietijos atvykÄ&#x2122;s verslininkas Toni Kaiseris. Daugiau kaip 50 tonĹł sve-

riantÄŻ burlaivÄŻ iĹĄkÄ&#x2014;lÄ&#x2122; ÄŻ krantÄ&#x2026; specialistai ÄŻsitikino, kad jo metalinis korpusas nepaĹžeistas. Teks pakeisti tik kelias sutrĹŤnijusias bortĹł apkalas. KlaipÄ&#x2014;doje perkeltas ÄŻ prekybos laivÄ&#x2026; 38 metrĹł ilgio ir 8,6 metro ploÄ?io â&#x20AC;&#x17E;Kogasâ&#x20AC;&#x153; per BaltijÄ&#x2026; bus nuplukdytas ÄŻ Lenkijos Ĺ Ä?ecino uostÄ&#x2026;. Toliau marĹĄrutas Oderio upe nusidrieks iki Vokietijos. T.Kaiseris nesirengia keisti burlaivio paskirties â&#x20AC;&#x201C; vasarÄ&#x2026; jame atidarys panaĹĄĹł restoranÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Kogasâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; atviroje jĹŤroje niekada neplaukiojÄ&#x2122;s butaforinis burlaivis. BĹŤtent tokio prireikÄ&#x2014; Vokietijos kino studijai â&#x20AC;&#x17E;Bavaria Filmâ&#x20AC;&#x153;, Ĺ ilutÄ&#x2014;s apylinkÄ&#x2014;se ir KurĹĄiĹł nerijoje kĹŤrusiai serialÄ&#x2026; apie KlausÄ&#x2026; Ĺ tortebekerÄŻ â&#x20AC;&#x201C; garsĹłjÄŻ jĹŤrĹł piratÄ&#x2026;, kaĹžkada raiĹžiusÄŻ BaltijÄ&#x2026; panaĹĄiais laivais. O tiksliÄ&#x2026; senovinio dvistiebio burlaivio kopijÄ&#x2026; pastatÄ&#x2014; nagingi KlaipÄ&#x2014;dos laivadirbiai. Visi dar-

ReiĹĄkiu nuoĹĄirdĹžiÄ&#x2026; uĹžuojautÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l ilgameÄ?io Lietuvos ĹžydĹł bendruomenÄ&#x2014;s pirmininko Simono ALPERAVIÄ&#x152;IAUS mir ties. Principingai smerkdamas HolokaustÄ&#x2026;, karo metĹł nusikaltimus Ĺžydams ir kitiems taikiems pilieÄ?iams, S.AlperaviÄ?iaus visada sveikino teigiamus poslinkius Lietuvos visuomenÄ&#x2014;je ir kryptingas valdĹžios pastangas puoselÄ&#x2014;ti santar vÄ&#x2122;. Jis matÄ&#x2014; ĹĄviesiÄ&#x2026; ĹžydĹł bendruomenÄ&#x2014;s perspek ty vÄ&#x2026; ir ateitÄŻ Lietuvos demokratinÄ&#x2014;je valstybÄ&#x2014;je. Mes visi saugosime ĹĄios ĹĄviesios ir kilnios asmenybÄ&#x2014;s atminimÄ&#x2026;. Ministras Pir mininkas Algirdas ButkeviÄ?ius

bai kainavo daugiau kaip milijonÄ&#x2026; litĹł. Kinematografininkams iĹĄvaĹžiavus â&#x20AC;&#x17E;JĹŤrĹł vilkuâ&#x20AC;&#x153; pavadinto laivo niekam neprireikÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; kelerius metus jis dunksojo Uostadvario uostelyje. Bet vÄ&#x2014;liau burlaiviu susidomÄ&#x2014;jo KurĹĄiĹł nerijos Ĺžvejai. Verslininkas RiÄ?ardas Kauneckis â&#x20AC;&#x17E;JĹŤrĹł vilkÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; ÄŻsigijo uĹž 150 tĹŤkst. litĹł. PakeitÄ&#x2122;s pavadinimÄ&#x2026; pavertÄ&#x2014; jÄŻ ĹžuvĹł patiekalĹł restoranu. JuodkrantÄ&#x2014;s uostelyje prie krantinÄ&#x2014;s priĹĄvartuotas â&#x20AC;&#x17E;Kogasâ&#x20AC;&#x153; ilgainiui tapo kurorto puoĹĄmena. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝monÄ&#x2014;s pamÄ&#x2014;go â&#x20AC;&#x17E;KogÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, gaila, kad jo neliko. Gal kiti verslininkai pakrutÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; Nidos, JuodkrantÄ&#x2014;s, Preilos krantines papuoĹĄ panaĹĄiais senoviniais laivaisâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; vylÄ&#x2014;si juodkrantiĹĄkis R.Kauneckis. Ĺ eimos verslÄ&#x2026; plÄ&#x2014;tojantis R.Kauneckis neatskleidÄ&#x2014;, kiek kainavo â&#x20AC;&#x17E;Kogoâ&#x20AC;&#x153; prieĹžiĹŤra ir remontas. Senovinius burlaivius, net paverstus restoranais, nÄ&#x2014;ra lengva eksploatuoti â&#x20AC;&#x201C; pajamĹł galima tikÄ&#x2014;tis tik vasarÄ&#x2026;. Neringos savivaldybÄ&#x2014; iĹĄ â&#x20AC;&#x17E;Kogoâ&#x20AC;&#x153; savininkĹł nereikalavo krantinÄ&#x2014;s mokesÄ?io.

,VWRULQLVEXUODLYLVĂ&#x201E;.RJDVÂłQHYLHQXVPHWXVSXRĂ&#x2026;z-XRGNUDQWzVXRVWHOÂ&#x2019;

¡-EĂ&#x;RIĂ&#x;DIAĂ&#x;Ng¨Ă&#x;I¸Ă&#x;GELĂ&#x;BwĂ&#x;JOĂ&#x;PATĂ&#x;RIOĂ&#x;TI¸Ă&#x;KIĂ&#x;VERSĂ&#x;LIĂ&#x;NINĂ&#x;KAI â&#x2013; .ODLSzGRVVHQDPLHVWÂ&#x2019;GDXJ PHWĂ&#x2DC;SXRĂ&#x2026;Â?VLVWRULQLVEXUODL YLVĂ&#x201E;0HULGLDQDVÂłLUJLEXYR SDWHNÂ?VÂ&#x2019;EzGjNDLVDYLQLQNDL MRDWVLVDNzÂąXRVWDPLHVmLR VLPEROLXYDGLQDPDEDUNHQWL QDWDGDYRVQHQXJDU PzMRÂ&#x2019;'DQzVGXJQj

ReiĹĄkiu nuoĹĄirdĹžiÄ&#x2026; uĹžuojautÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l Lietuvos ĹžydĹł bendruomenÄ&#x2014;s garbÄ&#x2014;s pirmininko, Ĺžinomo visuomenÄ&#x2014;s veikÄ&#x2014;jo, teisÄ&#x2014;s mokslĹł dak taro Simono ALPERAVIÄ&#x152;IAUS mir ties skaudĹžiÄ&#x2026; netek tÄŻ iĹĄgy venantiems ĹĄeimos nariams, ar timiesiems, draugams ir visai ĹžydĹł bendruomenei. SimonÄ&#x2026; ALPERAVIÄ&#x152;IŲ visada prisiminsime kaip veiklĹł ir atsakingÄ&#x2026; ĹžmogĹł, smerkusÄŻ nusikaltimus prieĹĄ ĹžydĹł tautÄ&#x2026;, nepailstamai telkusÄŻ tÄ&#x2014;vynainius ÄŻ bendruomenÄ&#x2122;, ak ty viai dalyvavusÄŻ Lietuvos visuomeniniame gyvenime, sudÄ&#x2014;tingose situacijose ieĹĄkodavusÄŻ kompromisĹł ir vengdavusÄŻ konfrontacijos. Ĺ iÄ&#x2026; sunkiÄ&#x2026; liĹŤdesio valandÄ&#x2026; linkiu stiprybÄ&#x2014;s visiems VelionÄŻ paĹžinojusiems. Tegu lydi visuotinÄ&#x2014; pagarba ĹĄviesĹł Velionio atminimÄ&#x2026;.

DÄ&#x2014;l ilgameÄ?io Lietuvos ĹžydĹł bendruomenÄ&#x2014;s garbÄ&#x2014;s pirmininko, Lietuvos teisininko, aktyvaus visuomenÄ&#x2014;s veikÄ&#x2014;jo Simono ALPERAVIÄ&#x152;IAUS mirties reiĹĄkiu nuoĹĄirdĹžiÄ&#x2026; uĹžuojautÄ&#x2026; artimiesiems. LiĹŤdĹžiu kartu su Lietuvos ĹžydĹł bendruomene ir visais JÄŻ paĹžinojusiais, kartu dirbusiais ir bendravusiais. NuoĹĄirdĹžiai praĹĄau â&#x20AC;&#x201C; tÄ&#x2122;skime Jo gyvenimo siekÄŻ ieĹĄkoti visuomenÄ&#x2014;s sutarimo su tautinÄ&#x2014;mis maĹžumomis ir iĹĄeivija. Netekome Ĺžymaus litvako, Ĺžmogaus, didelÄ&#x2122; dalÄŻ gyvenimo paskyrusio Lietuvos ĹžydĹł bendruomenÄ&#x2014;s atkĹŤrimui nepriklausomoje Lietuvoje. Atstovaudamas mĹŤsĹł valstybei tarptautinÄ&#x2014;se ĹžydĹł organizacijose svariai prisidÄ&#x2014;jo plÄ&#x2014;tojant ryĹĄius sukurti saugiÄ&#x2026; transatlantinÄ&#x2122; erdvÄ&#x2122;. Ĺ viesus velionio atminimas ir prasmingi darbai ĹĄiandienÄ&#x2026; lieka mums sektinu tikÄ&#x2014;jimo teisingumu ir ĹĄviesios ateities pavyzdĹžiu. Lietuvos Respublikos Seimo Pir mininko pavaduotojas Seimo Europos reikalĹł komiteto pir mininkas Gediminas Kirkilas

DÄ&#x2014;l ilgameÄ?io Lietuvos ĹžydĹł bendruomenÄ&#x2014;s pirmininko Simono ALPERAVIÄ&#x152;IAUS netek ties reiĹĄkiame nuoĹĄirdĹžiÄ&#x2026; uĹžuojautÄ&#x2026; ĹĄeimai ir ar timiesiems. Lietuvos spor to klubas â&#x20AC;&#x17E;Makabiâ&#x20AC;&#x153;

SkaudĹžiÄ&#x2026; netekties ir liĹŤdesio valandÄ&#x2026; nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame Simono ALPERAVIÄ&#x152;IAUS ar timuosius dÄ&#x2014;l netek ties. Izraelio garbÄ&#x2014;s konsulas Lietuvoje prof. Vladas Algirdas Bumelis

DÄ&#x2014;l Lietuvos ĹžydĹł bendruomenÄ&#x2014;s garbÄ&#x2014;s pirmininko dr. Simono ALPERAVIÄ&#x152;IAUS mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame artimuosius ir liĹŤdime drauge su Lietuvos ĹžydĹł bendruomene. Valstybinio Vilniaus Gaono ĹžydĹł muziejaus kolektyvas

â&#x2013; Ă&#x201E;0HULGLDQjÂłLĂ&#x2026;JHOEzMR SDWULRWLĂ&#x2026;NDLQXVLWHLNÂ?YHUVOL QLQNDL$OR\]DV.X]PDUVNLV LU$LGDV.DYHFNLV â&#x2013;  .DSLWDOLĂ&#x2026;NDLVXUHPRQWXRWDPH EXUODLY \MHYDVDUjYHLNVUHVWR UDQDVEXVDWLGDU \WDLVWRULQz HNVSR]LFLMD

NuoĹĄirdĹžiai liĹŤdime atsisveikindami su ilgameÄ?iu Lietuvos Respublikos ryĹĄiĹł reguliavimo tarnybos darbuotoju Gvidu VARKAUSKU ir dÄ&#x2014;l jo netek ties reiĹĄkiame nuoĹĄirdĹžiÄ&#x2026; uĹžuojautÄ&#x2026; ĹĄeimai, giminÄ&#x2014;ms bei ar timiesiems. Lietuvos Respublikos ryĹĄiĹł reguliavimo tar nybos kolektyvas

Lietuvos Respublikos Seimo Pir mininkÄ&#x2014; Loreta GrauĹžinienÄ&#x2014;

DÄ&#x2014;l Lietuvos ĹžydĹł bendruomenÄ&#x2014;s garbÄ&#x2014;s pirmininko Simono ALPERAVIÄ&#x152;IAUS iĹĄÄ&#x2014;jimo ÄŻ AnapilÄŻ reiĹĄkiu nuoĹĄirdĹžiÄ&#x2026; uĹžuojautÄ&#x2026; Velionio ar timiesiems, bendraĹžygiams ir visai Lietuvos ĹžydĹł bendruomenei.

DÄ&#x2014;l tÄ&#x2014;vo mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame bendradarbÄŻ MaratÄ&#x2026; Ĺ˝ilinskÄ&#x2026;. Lietuvos banko kolektyvas

Pagarba Velionio darbams ir ĹĄviesus atminimas telydi Simono ALPERAVIÄ&#x152;IAUS vardÄ&#x2026;. Irena DegutienÄ&#x2014; Lietuvos Respublikos Seimo Pir mininko pavaduotoja

ReiĹĄkiu nuoĹĄirdĹžiÄ&#x2026; uĹžuojautÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l Lietuvos ĹžydĹł bendruomenÄ&#x2014;s pirmininko Simono ALPERAVIÄ&#x152;IAUS mir ties ar timiesiems, draugams ir bendraĹžygiams. Lietuvos Respublikos Seimo Pir mininko pavaduotojas Algirdas Sysas

DÄ&#x2014;l Lietuvos ĹžydĹł bendruomenÄ&#x2014;s garbÄ&#x2014;s pirmininko Simono ALPERAVIÄ&#x152;IAUS mir ties skaudĹžios netek ties valandÄ&#x2026; nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame jo ĹĄeimÄ&#x2026; ir ar timuosius. Ĺ vietimio ir mokslo ministerija

Vilniaus ĹžydĹł religinÄ&#x2014;s bendruomenÄ&#x2014;s nariai giliai liĹŤdi netekÄ&#x2122; ilgameÄ?io bendruomenÄ&#x2014;s pirmininko dr. Simono ALPERAVIÄ&#x152;IAUS ir nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?ia velionio ĹĄeimÄ&#x2026; ir ar timuosius.

DurpiĹł ÄŻmoniĹł asociacijos â&#x20AC;&#x17E;LietuviĹĄkos durpÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; nariai nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?ia kolegÄ&#x2026; GinutÄŻ JuozapaviÄ?iĹł dÄ&#x2014;l mylimo tÄ&#x2014;velio mir ties.

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame VandÄ&#x2026; GrigaliĹŤnienÄ&#x2122; dÄ&#x2014;l brangios mamos mirties. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybÄ&#x2014; ĹĄiÄ&#x2026; sunkiÄ&#x2026; netek ties valandÄ&#x2026;. VĹĄÄŽ RVUL ChirurginiĹł instrumentiniĹł tyrimĹł skyrius


REKLAMA

ÂżEĂ&#x;Mw Ă&#x;SKLYĂ&#x;PAI

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Tremtinio paĹžymÄ&#x2014;jimÄ&#x2026; Nr. 016707, iĹĄduotÄ&#x2026; Juozui DĹženkauskui, laikyti negaliojanÄ?iu.

PARDUODA AKCININKŲ SUSIRINKIMAI 1,6 ha sklypÄ&#x2026; MolÄ&#x2014;tĹł r., prie Limino eĹže- PRANEĹ IMAS apie 2014 m. balandĹžio ro (namĹł valda, 110 m eĹžero pakrantÄ&#x2014;s). 29 d. ĹĄaukiamÄ&#x2026; UAB agroďŹ rmos â&#x20AC;&#x17E;SÄ&#x2014;klosâ&#x20AC;&#x153; Kaina - 88 000 Lt. Tel. 8 699 31 983. (ÄŻ. k. 121979631) eilinÄŻ visuotinÄŻ akcininkĹł susirinkimÄ&#x2026;. PraneĹĄame, kad 2014 m. baPERKA landĹžio 29 d. 11 val. BendrovÄ&#x2014;s patalpose, esanÄ?iose adresu SmÄ&#x2014;lio g. 8, Vilniuje, valdybos iniciatyva ir sprendimu ĹĄaukiamas UAB agroďŹ rmos â&#x20AC;&#x17E;SÄ&#x2013;KLOSâ&#x20AC;&#x153; eilinis visuotinis akcininkĹł susirinkimas. Dalyviai registruojami nuo 10.30 val. SUSIRINKIMO DARBOTVARKÄ&#x2013;: 1. ProcedĹŤriniai klausimai. 2. Metinis praneĹĄimas apie Perka MIĹ KÄ&#x201E; su Ĺ˝EME ir iĹĄsikirsti vi- bendrovÄ&#x2014;s veiklÄ&#x2026; 2013 m. 3. Auditoriaus soje Lietuvoje. Tel. 8 698 55 325, www. iĹĄvados apie bendrovÄ&#x2014;s 2013 m. ďŹ nansidzukijosmediena.lt niĹł atskaitĹł rinkinÄŻ ir metinÄŻ praneĹĄimÄ&#x2026;. 4. BRANGIAI PERKAME MIĹ KUS SU Ĺ˝E- BendrovÄ&#x2014;s 2013 m. ďŹ nansiniĹł ataskaitĹł ME ARBA IĹ SIKIRSTI ir Ĺ˝EMÄ&#x2DC; Ĺ˝EM- rinkinio tvirtinimas. 5. BendrovÄ&#x2014;s 2013 m. DIRBYSTEI. Tel. 8 615 33 777, el. paĹĄ- paskirstytinojo pelno (nuostolio) paskirstymas. 6. Auditoriaus rinkimai ir audito pastas: statnora@yahoo.com laugĹł apmokÄ&#x2014;jimo sÄ&#x2026;lygĹł nustatymas. 7. NORI IĹ SINUOMOTI Einamieji klausimai. Su susirinkimo dokuIĹĄsinuomoÄ?iau Ĺž. ĹŤ. paskirties ĹžemÄ&#x2122; ĹŤki- mentais nuo 2014 m. balandĹžio 18 d. ganinkauti Vilniaus r., DĹŤkĹĄtĹł, SuĹžioniĹł, Elekt- lima susipaĹžinti BendrovÄ&#x2014;s buveinÄ&#x2014;je adrÄ&#x2014;nĹł sen., Ĺ venÄ?ioniĹł r., MolÄ&#x2014;tĹł, Utenos, resu SmÄ&#x2014;lio g. 8, LT-10324 Vilniuje. AtvyIgnalinos, ZarasĹł r. Tel. 8 670 65 510. kÄ&#x2122; ÄŻ susirinkimÄ&#x2026; akcininkai bei jĹł ÄŻgaliotiniai privalo pateikti asmens tapatybÄ&#x2122; pat'YĂ&#x;VEĂ&#x;NAĂ&#x;MIEĂ&#x;JIĂ&#x;NAĂ&#x;MAI Ă&#x; virtinanÄ?ius dokumentus, tinkamai ÄŻformintus ÄŻgaliojimus ar kitus jĹł teises patvirGAĂ&#x;RAĂ&#x;Ă&#x20AC;AI tinanÄ?ius dokumentus. Generalinis direktorius RamĹŤnas AĹžukas. PARDUODA UAB â&#x20AC;&#x17E;Visagino tiekimas ir statybaâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻmoKitos vietovÄ&#x2014;s nÄ&#x2014;s kodas 155449725, buveinÄ&#x2014;s adresas Sodybos Parko g. 14, Visaginas) akcininkĹł dÄ&#x2014;meParduodu medinÄ&#x2122; sodybÄ&#x2026; (87 kv.m) su siui. 2014 m. balandĹžio 29 d. 16 val. ParĹŤkiniu pastatu VyĹžuonĹł mst., Utenos raj. ko g. 14, Visagine, ĹĄaukiamas visuotinis prie SaladĹžio eĹžero, ĹžemÄ&#x2014;s 37 a, dalis jos akcininkĹł susirinkimas. Susirinkimo darribojasi su eĹžero pakrante. Kaina 77000 botvarkÄ&#x2014;: 1. BendrovÄ&#x2014;s 2013 m. metinis Lt. Tel. 8 612 78 904. praneĹĄimas. 2. BendrovÄ&#x2014;s 2013 m. metinÄ&#x2014;s ďŹ nansinÄ&#x2014;s atskaitomybÄ&#x2014;s tvirtinimas. 3. BendrovÄ&#x2014;s 2013 m. pelno (nuostolio) Â&#x152;RANĂ&#x;GA paskirstymo tvirtinimas. 4. Ilgalaikio turto PARDUODA pardavimo, likvidavimo sÄ&#x2026;raĹĄo tvirtinimas. 5. Turto ÄŻkeitimas kredito gavimui. 6. Kiti PramonÄ&#x2014;s klausimai. BendrovÄ&#x2014;s vadovas. Naudota VilkaviĹĄkio siuvimo AB â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝emkalnijaâ&#x20AC;&#x153; (koParduoda sukomplektuotÄ&#x2026; garo katilinÄ&#x2122; das 285227140, Vytauto g. 4, VilkaviĹĄkis) (naĹĄumas - 550 kg/val., kuras - gamtinÄ&#x2014;s akcininkĹł dÄ&#x2014;mesiui. PraneĹĄame, kad valdujos, dirbusi tik 3 mÄ&#x2014;n.). Kaina - 75000 dybos sprendimu 2014 m. balandĹžio 26 d. Lt. Tel. 8 687 71 200. 11 val. bendrovÄ&#x2014;s patalpose ĹĄaukiamas eilinis visuotinis bendrovÄ&#x2014;s akcininkĹł su3IĂ&#x;Ă&#x201E;LOĂ&#x;DARĂ&#x;Bg sirinkimas. Susirinkimo apskaitos diena 2014 m. balandĹžio 18 d. Dalyvauti ir balNUOLATINIS DARBAS suoti akcininkĹł susirinkime turi teisÄ&#x2122; tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio Vadybininkams Transporto vadybininkui (-ei) 2 vilkikams- akcininkĹł susirinkimo apskaitos dienos paĹĄaldytuvams po VakarĹł EuropÄ&#x2026;. Laisvas baigoje. Susirinkimo darbotvarkÄ&#x2014;: 1. Benddarbo graďŹ kas, geras ir laiku mokamas rovÄ&#x2014;s metinis praneĹĄimas. 2. Auditoriaus iĹĄvada apie ďŹ nansinÄ&#x2122; atskaitomybÄ&#x2122; ir meatlyginimas. Tel. 8 687 53 212. tinÄŻ praneĹĄimÄ&#x2026;. 3. 2013 m. ďŹ nansinÄ&#x2014;s atsUĹžsienyje kaitomybÄ&#x2014;s tvirtinimas. 4. 2013 m. pelno Darbui DidĹžiosios Britanijos gamyklose (nuostolio) ataskaitos tvirtinimas. 5. BendieĹĄkome patyrusiĹł CNC tekintojĹł, frezuo- rovÄ&#x2014;s ÄŻstatĹł tvirtinimas. 6. Papildomo bendtojĹł. Taip pat reikalingi tekintojai ir frezuo- rovÄ&#x2014;s nario rinkimai. 7. Einamieji klausimai. tojai mokantys dirbti rankinio valdymo stak- Susirinkimo dalyviai registruojami 2014 m. lÄ&#x2014;mis, mokantys skaityti brÄ&#x2014;Ĺžinius. DÄ&#x2014;l dar- balandĹžio 26 d. nuo 10.30 val. Atvykstanbo pokalbio registruokitÄ&#x2014;s tel. 8 608 95 tiems ÄŻ susirinkimÄ&#x2026; turÄ&#x2014;ti asmens tapaty542 arba el. paĹĄtu: jez.employmentsolu- bÄ&#x2122; liudijantÄŻ dokumentÄ&#x2026;, akcininkĹł ÄŻgaliotions@yahoo.co.uk tiems asmenims turÄ&#x2014;ti ÄŻstatymo nustatyta tvarka patvirtintÄ&#x2026; ÄŻgaliojimÄ&#x2026;. ÄŽvairus Dirbti Kaune reikalingas betono mazgo UAB â&#x20AC;&#x17E;Ĺ ventaragio slÄ&#x2014;nisâ&#x20AC;&#x153;, ÄŻmonÄ&#x2014;s kodas operatorius. Savo CV siĹłskite adresu: kau- 300084300, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovÄ&#x2122; - Juridinas@betonocentras.lt niĹł asmenĹł registras, registro tvarkytojas VÄŽ RegistrĹł centro Vilniaus ďŹ lialas, registraci0ASĂ&#x;LAUĂ&#x;GOS jos adresas L.Stuokos-GuceviÄ?iaus g. 1, Vilnius (toliau - BendrovÄ&#x2014;). PRANEĹ IMAS DÄ&#x2013;L KONSULTACIJOS Paskolos nuo 3000 Lt per 1 val. visoje Lie- EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSItuvoje, uĹžstatas - butas, namas. Konsulta- RINKIMO SUĹ AUKIMO. 2014-03-12 Bendcijos. AUJAMA-CREDIT, tel. 8 600 69 691. rovÄ&#x2014;s valdybos sprendimu 2014-04-30 10 val. BendrovÄ&#x2014;s buveinÄ&#x2014;s patalpose, esanÄ?iose L.Stuokos-GuceviÄ?iaus g. 1, salÄ&#x2014;je Plaza, ĹĄaukiamas eilinis visuotinis akcininkĹł susirinkimas. Akcininkai registruojami nuo 9.30 val. Akcininkai, atvykÄ&#x2122; ÄŻ susirinkimÄ&#x2026;, privalo turÄ&#x2014;ti asmens tapatybÄ&#x2122; liudijantÄŻ dokumentÄ&#x2026;, akcininkĹł ÄŻgalioti asmenys privalo turÄ&#x2014;ti ÄŻstatymo tvarka patvirtintÄ&#x2026; ÄŻgalioKITOS PASLAUGOS jimÄ&#x2026;. Susirinkimo dabotvarkÄ&#x2014;: 1. BendrovÄ&#x2014;s Trumpi ir malonĹŤs susitikimai. SimpatiĹĄ2013 metĹł ďŹ nansiniĹł ataskaitĹł rinkinio tvirka, liekna tamsiaplaukÄ&#x2014; (40 m). Vilnius, tinimas. 2. BendrovÄ&#x2014;s 2013 metĹł metinis tel. 8 670 37 758 nuo 10 iki 18 val. praneĹĄimas. 3. Pelno (nuostolio) paskirstymas. 4. BendrovÄ&#x2014;s valdybos nariĹł rinkimai. 0RAĂ&#x;NEĂ&#x;¸IĂ&#x;MAI Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akciniĹł bendroviĹł ÄŻstatymo 26 str. JĹŤs galite suDINGÄ&#x2DC; DOKUMENTAI sipaĹžinti su dokumentais, susijusiais su suDingo nukentÄ&#x2014;jusio asmens (tremtinio) sirinkimo darbotvarke BendrovÄ&#x2014;s buveinÄ&#x2014;s paĹžymÄ&#x2014;jimas Nr. 014879 iĹĄduotas 1999 patalpose, esanÄ?iose L.Stuokos-Gucevim. Marijai Ä&#x152;eponienei. Ä?iaus g. 1, Vilniuje, kiekvienÄ&#x2026; darbo dienÄ&#x2026; UAB â&#x20AC;&#x17E;Makotaâ&#x20AC;&#x153; (juridinio asmens kodas 9-17 val. ÄŽgaliotas asmuo teikti papildomÄ&#x2026; 134253189) 2003-06-30 ÄŻstatus laikyti ne- informacijÄ&#x2026; apie esminÄŻ ÄŻvykÄŻ: BendrovÄ&#x2014;s pregaliojanÄ?iais. zidentÄ&#x2014; Vaida ArÄ?iĹĄkeviÄ?ienÄ&#x2014;.

KLASIFIKUOTIĂ&#x;SKELBIMAI

PraneĹĄame, kad ĹĄaukiamas eilinis visuotinis UAB â&#x20AC;&#x17E;Alytaus keramikaâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻ. k.153643973, buveinÄ&#x2014;s adresas: GeiĹĄtarĹł k., Miroslavo sen., LT-62193 Alytaus r.) akcininkĹł susirinkimas, kuris vyks 2014-04-30 15 val. GeiĹĄtarĹł k., Miroslavo sen., Alytaus r. Akcininkai registruojami nuo 14.30 val. Susirinkimo darbotvarkÄ&#x2014;: 1. 2013 m. bendrovÄ&#x2014;s metinis praneĹĄimas. 2. 2013 m. bendrovÄ&#x2014;s ďŹ nansinÄ&#x2014; atskaitomybÄ&#x2014;. 3. 2013 m. bendrovÄ&#x2014;s pelno (nuostolio) pasiskirstymas. 4. ÄŽgaliojimĹł suteikimas valdybai disponuoti bendrovÄ&#x2014;s turtu. 5. Kiti klausimai. DÄ&#x2014;l papildomos informacijos kreiptis ÄŻ generalinÄŻ direktoriĹł JonÄ&#x2026; VirbickÄ&#x2026;, tel. 8 315 62 238. AB â&#x20AC;&#x17E;Baltinvestâ&#x20AC;&#x153; (kodas 121440541, buveinÄ&#x2014;: S.Ĺ˝ukausko g. 39, Vilnius) akcininkams praneĹĄa, kad bendrovÄ&#x2014;s valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. balandĹžio 29 d. 11 val. S.Ĺ˝ukausko g. 39, Vilniuje, vyks eilinis visuotinis akcininkĹł susirinkimas. DarbotvarkÄ&#x2014;: 1. Metinis praneĹĄimas. 2. Auditoriaus iĹĄvada apie bendrovÄ&#x2014;s metiniĹł ďŹ nansiniĹł ataskaitĹł rinkinÄŻ ir metinÄŻ praneĹĄimÄ&#x2026;. 3. BendrovÄ&#x2014;s metiniĹł ďŹ nansiniĹł ataskaitĹł rinkinio tvirtinimas. 4. BendrovÄ&#x2014;s pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas. 5. Audito sutarties tvirtinimas. 6. Naujos ÄŻstatĹł redakcijos tvirtinimas. 7. Valdybos rinkimai. Susirinkimo apskaitos diena â&#x20AC;&#x201C;2014 m. balandĹžio 22 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkĹł susirinkime turi teisÄ&#x2122; tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkĹł susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Akcininkai registruojami nuo 10.30 val. TurÄ&#x2014;ti asmens dokumentÄ&#x2026; arba nustatyta tvarka patvirtintÄ&#x2026; ÄŻgaliojimÄ&#x2026;. Informacija teikiama S.Ĺ˝ukausko g. 39, Vilniuje, tel. (8 5) 212 1248. Valdyba. AB â&#x20AC;&#x17E;PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝IO ENERGIJAâ&#x20AC;&#x153; akcininkĹł dÄ&#x2014;mesiui. 2014-02- 21 ÄŻvykusiame AB â&#x20AC;&#x17E;PanevÄ&#x2014;Ĺžio energijaâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻ.k. 147248313, SenamiesÄ?io g.113, PanevÄ&#x2014;Ĺžys) valdybos posÄ&#x2014;dyje nusprÄ&#x2122;sta suĹĄaukti eilinÄŻ visuotinÄŻ akcininkĹł susirinkimÄ&#x2026; 2014-04-29 14 val. bendrovÄ&#x2014;s buveinÄ&#x2014;je, SenamiesÄ?io g.113, PanevÄ&#x2014;Ĺžys. Susirinkimo darbotvarkÄ&#x2014;: 1. BendrovÄ&#x2014;s metinis praneĹĄimas. 2. Auditoriaus iĹĄvada. 3. BendrovÄ&#x2014;s 2013 m. ďŹ nansiniĹł ataskaitĹł tvirtinimas. 4. 2013 m. pelno (nuostolio) paskirstymas. 5. Audito ÄŻmonÄ&#x2014;s rinkimas ir audito paslaugĹł apmokÄ&#x2014;jimo sÄ&#x2026;lygĹł nustatymas. Susirinkimo apskaitos diena 201404-22. TeisiĹł apskaitos diena 2014-05-14. SprendimĹł projektus ir informacijÄ&#x2026; galima gauti bendrovÄ&#x2014;s buveinÄ&#x2014;je. BendrovÄ&#x2014;s valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2014 m. balandĹžio 30 d. 13 val. ĹĄaukiamas eilinis visuotinis UAB â&#x20AC;&#x17E;OZASâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻmonÄ&#x2014;s kodas 121914345, buveinÄ&#x2014;s adresas Ĺ˝arijĹł g. 4, Vilnius) akcininkĹł susirinkimas, kuris vyks bendrovÄ&#x2014;s buveinÄ&#x2014;je Ĺ˝arijĹł g. 4, Vilniuje. AkcininkĹł registracijos pradĹžia 12.30 iki 12.55 val. Susirinkimo darbotvarkÄ&#x2014;: 1. BendrovÄ&#x2014;s metinis praneĹĄimas. 2. 2013 m. metiniĹł ďŹ nansiniĹł atskaitĹł rinkinio tvirtinimas. 3. 2013 m. pelno (nuostolio) paskirstymas. 4. Valdybos nariĹł rinkimai. 5. Kiti klausimai. Generalinis direktorius Paulius MediĹĄauskas. 2014 m. balandĹžio 5 d. 11 val. â&#x20AC;&#x17E;Parko vilosâ&#x20AC;&#x153; patalpose adresu: K. Dineikos g.12, Druskininkai, vyks visuotinis DruskininkĹł medĹžiotojĹł klubo â&#x20AC;&#x17E;GiraitÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; nariĹł susirinkimas. DarbotvarkÄ&#x2014;: 1. Valdybos ataskaita. 2. Pirmininko ataskaita. 3. Revizoriaus ataskaita. 4. Vidaus tvarkos taisykliĹł pakeitimai. 5. Etikos kodekso tvirtinimas. 6. Valdybos nario rinkimai. 7. KandidatĹł ÄŻ klubo narius priÄ&#x2014;mimas. NeÄŻvykus susirinkimui, pakartotinis susirinkimas vyks 2014 m. balandĹžio 19 d. 11 val. â&#x20AC;&#x17E;Parko vilosâ&#x20AC;&#x153; patalpose adresu: K.Dineikos g.12, Druskininkai. DarbotvarkÄ&#x2014; ta pati. BendrovÄ&#x2014;s valdybos iniciatyva 2014 m. balandĹžio 18 d. 15 val. ĹĄaukiamas UAB â&#x20AC;&#x17E;RokiĹĄkio apdailaâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻ. k. 173108298) eilinis visuotinis akcininkĹł susirinkimas, kuris vyks MiĹĄkininkĹł g. 3, RokiĹĄkyje. Susirinkimo darbotvarkÄ&#x2014;: 1. BendrovÄ&#x2014;s 2013 m. ďŹ nansiniĹł ataskaitĹł tvirtinimas. 2. BendrovÄ&#x2014;s pelno (nuostolio) paskirstymas, rezervĹł sudarymas ir naikinimas. 3. Sprendimas dÄ&#x2014;l savĹł akcijĹł supirkimo tvarkos. Direktorius Virginijus RimĹĄa. UAB â&#x20AC;&#x17E;UkmergÄ&#x2014;s statybaâ&#x20AC;&#x153; (kodas 182827289) akcininkams praneĹĄa, kad bendrovÄ&#x2014;s valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. balandĹžio 22 d. 13 val., bendrovÄ&#x2014;s buveinÄ&#x2014;je (Deltuvos g. 37, UkmergÄ&#x2014;) vyks eilinis visuotinis akcininkĹł susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkÄ&#x2014;: 1. BendrovÄ&#x2014;s 2013 m. metinis praneĹĄimas. 2. Auditoriaus iĹĄvada apie bendrovÄ&#x2014;s 2013 m. metiniĹł ďŹ nansiniĹł ataskaitĹł rinkinÄŻ ir metinÄŻ praneĹĄimÄ&#x2026;. 3. BendrovÄ&#x2014;s metiniĹł ďŹ nansiniĹł ataskaitĹł rinkinio tvirtinimas. 4. BendrovÄ&#x2014;s pelno (nuostolio) paskirstymas. 5. Audito ÄŻmonÄ&#x2014;s rinkimas ir audito paslaugĹł apmokÄ&#x2014;jimo sÄ&#x2026;lygĹł nustatymas. 6. DÄ&#x2014;l bendrovÄ&#x2014;s reorganizavimo sÄ&#x2026;lygĹł parengimo. 7. TÄ&#x2122;sianÄ?ios veiklÄ&#x2026; bendrovÄ&#x2014;s naujĹł ÄŻstatĹł ir po reorganizavimo sukuriamos bendrovÄ&#x2014;s ÄŻstatĹł tvirtinimas. 8. TÄ&#x2122;sianÄ?ios veiklÄ&#x2026; bendrovÄ&#x2014;s ir po reorganizavimo sukuriamos bendrovÄ&#x2014;s valdybĹł rinkimai. AkcininkĹł registracija nuo 12.30 val. Informacija teikiama Deltuvos g. 37, UkmergÄ&#x2014;, tel. (8 340) 51 520. Valdyba. PRANEĹ IMAS. PraneĹĄame, kad 2014 m. balandĹžio 4 d. 12 val. ŽŪB â&#x20AC;&#x17E;NemÄ&#x2014;Ĺžisâ&#x20AC;&#x153; buveinÄ&#x2014;je (V.SirokomlÄ&#x2014;s g. 38, NemÄ&#x2014;Ĺžio k., Vilniaus r. sav.) vyks visuotinis bendrovÄ&#x2014;s nariĹł (pajininkĹł) susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkÄ&#x2014;: 1.Valdybos ataskaita. 2. Valdybos rinkimai. 3. Valdybos pirmininko rinkimai. 4. FinansiniĹł ataskaitĹł uĹž 2013 m. tvirtinimas. 5. Kiti klausimai.

PRANEĹ IMAS APIE ESMINÄŽ ÄŽVYKÄŽ AB â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iauliĹł energijaâ&#x20AC;&#x153;, ÄŻ.k. 245358580, adresas: PramonÄ&#x2014;s g. 10, LT-78502 Ĺ iauliai. 2014-04-23 10 val. ÄŻvyks AB â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iauliĹł energijaâ&#x20AC;&#x153; eilinis visuotinis akcininkĹł susirinkimas bendrovÄ&#x2014;s patalpose, PramonÄ&#x2014;s g. 10, Ĺ iauliai. Dalyviai registruojami nuo 9.30 val. Susirinkimo apskaitos diena â&#x20AC;&#x201C; 2014-04-16. Susirinkimo darbotvarkÄ&#x2014;: 1. Auditoriaus praneĹĄimas. 2. 2013 metĹł finansinÄ&#x2014;s atskaitomybÄ&#x2014;s tvirtinimas. 3. Sprendimo dÄ&#x2014;l 2013 m. bendrovÄ&#x2014;s pelno (nuostolio) paskirstymo priÄ&#x2014;mimas. 4. Auditoriaus ir apmokÄ&#x2014;jimo jam sÄ&#x2026;lygĹł tvirtinimas. Susirinkimas ĹĄaukiamas valdybos sprendimu. PraneĹĄimas nekonfidencialus. Emitento ÄŻgaliotas teikti papildomÄ&#x2026; informacijÄ&#x2026; apie esminÄŻ ÄŻvykÄŻ asmuo â&#x20AC;&#x201C; Albertas Starkus, tel. (8 41) 59 12 31 Generalinis direktorius Ä&#x152;eslovas Kasputis (UĹžs. 14ASIA-9)

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

AB â&#x20AC;&#x17E;Linasâ&#x20AC;&#x153; akcininkĹł dÄ&#x2014;mesiui! PRANEĹ IMAS APIE ESMINÄŽ ÄŽVYKÄŽ AkcinÄ&#x2014; bendrovÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x17E;Linasâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻmonÄ&#x2014;s registro kodas 147689083, adresas S.KerbedĹžio g. 23, LT-35114 PanevÄ&#x2014;Ĺžys, Lietuvos Respublika, tel. (8 45) 50 61 00. PraneĹĄimas pateikiamas AB â&#x20AC;&#x17E;NASDAQ OMX Vilniusâ&#x20AC;&#x153;, dienraĹĄÄ?iui â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; ir skelbiamas interneto tinklalapyje http://www.linas.lt. BendrovÄ&#x2014;s valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. balandĹžio 30 d. ĹĄaukiamas AB â&#x20AC;&#x17E;Linasâ&#x20AC;&#x153; eilinis visuotinis akcininkĹł susirinkimas. Susirinkimo data â&#x20AC;&#x201C; 2014 m. balandĹžio 30 d., treÄ?iadienis. Susirinkimo laikas â&#x20AC;&#x201C; 12.00 valanda. Registracija vyks nuo 11 iki 11.45 val. Susirinkimo vieta â&#x20AC;&#x201C; AB â&#x20AC;&#x17E;Linasâ&#x20AC;&#x153; buveinÄ&#x2014;s salÄ&#x2014;je, S.KerbedĹžio g. 23, PanevÄ&#x2014;Ĺžyje. Susirinkimo darbotvarkÄ&#x2014;: 1. Auditoriaus iĹĄvada apie 2013 m. konsoliduotĹł ir BendrovÄ&#x2014;s metiniĹł finansiniĹł ataskaitĹł rinkinÄŻ bei metinÄŻ praneĹĄimÄ&#x2026;. 2. 2013 m. konsoliduotĹł ir BendrovÄ&#x2014;s metiniĹł finansiniĹł ataskaitĹł rinkinio tvirtinimas ir konsoliduoto metinio praneĹĄimo pristatymas. 3. BendrovÄ&#x2014;s pelno (nuostoliĹł) paskirstymas. 4. Audito ÄŻmonÄ&#x2014;s rinkimai. Visuotinio akcininkĹł susirinkimo apskaitos diena â&#x20AC;&#x201C; 2014 m. balandĹžio 23 d. Eiliniame visuotiniame akcininkĹł susirinkime turi teisÄ&#x2122; dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkĹł susirinkimo apskaitos dienos (2014 m. balandĹžio 23 d.) pabaigoje buvÄ&#x2122; BendrovÄ&#x2014;s akcininkai, asmeniĹĄkai arba jĹł ÄŻgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisÄ&#x2014;s perleidimo sutartis. BendrovÄ&#x2014; nesudaro galimybÄ&#x2014;s dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninio ryĹĄio priemonÄ&#x2014;mis. SprendimĹł projektai susirinkimo darbotvarkÄ&#x2014;s klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkĹł susirinkimui yra paskelbti BendrovÄ&#x2014;s interneto tinklalapyje http://www.linas.lt. Su ĹĄia informacija BendrovÄ&#x2014;s akcininkai taip pat gali susipaĹžinti darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. BendrovÄ&#x2014;s buveinÄ&#x2014;je adresu S.KerbedĹžio g. 23, PanevÄ&#x2014;Ĺžyje. Akcininkai, kuriems priklausanÄ?ios akcijos suteikia ne maĹžiau kaip 1/20 visĹł balsĹł, gali siĹŤlyti naujus sprendimĹł projektus klausimais, kurie ÄŻtraukti ar bus ÄŻtraukti ÄŻ susirinkimo darbotvarkÄ&#x2122;. SiĹŤlymai gali bĹŤti pateikiami raĹĄtu arba elektroniniu paĹĄtu. SiĹŤlymai raĹĄtu iki 2014 m. balandĹžio 30 dienos 10 valandos gali bĹŤti pristatomi (darbo dienomis) ÄŻ BendrovÄ&#x2014;s buveinÄ&#x2122; arba iĹĄsiunÄ?iami registruotu laiĹĄku adresu S.KerbedĹžio g. 23, LT-35114 PanevÄ&#x2014;Ĺžys, arba elektroniniu paĹĄtu office@linas.lt. Susirinkime bus svarstomi tik iki 2014 m. balandĹžio 30 d. 10 valandos BendrovÄ&#x2014;je gauti siĹŤlymai. Akcininkai turi teisÄ&#x2122; iĹĄ anksto pateikti Bendrovei klausimĹł, susijusiĹł su susirinkimo darbotvarkÄ&#x2014;s klausimais. Klausimus ne vÄ&#x2014;liau kaip likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo, akcininkai gali pateikti el. paĹĄtu office@linas.lt. ÄŽ pateiktus klausimus BendrovÄ&#x2014; atsakys elektroniniu paĹĄtu iki susirinkimo. BendrovÄ&#x2014; gali atsisakyti pateikti atsakymus ÄŻ akcininko klausimus, jei jie susijÄ&#x2122; su BendrovÄ&#x2014;s komercine (gamybine) paslaptimi ar konfidencialia informacija. Visi asmenys, dalyvaujantys visuotiniame akcininkĹł susirinkime ir turintys teisÄ&#x2122; balsuoti, turi pateikti asmens tapatybÄ&#x2122; patvirtinantÄŻ dokumentÄ&#x2026;. Akcininko ÄŻgaliotinis susirinkimui privalo pateikti ÄŻstatymo nustatytos formos ir turinio ÄŻgaliojimo originalÄ&#x2026;. BendrovÄ&#x2014; nenustato specialios ÄŻgaliojimo formos. Akcininkas turi teisÄ&#x2122; elektroninio ryĹĄio priemonÄ&#x2014;mis ÄŻgalioti kitÄ&#x2026; fizinÄŻ ar juridinÄŻ asmenÄŻ dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Apie elektroninio ryĹĄio priemonÄ&#x2014;mis iĹĄduotÄ&#x2026; ÄŻgaliojimÄ&#x2026; akcininkas privalo praneĹĄti Bendrovei el. paĹĄtu office@linas.lt â&#x20AC;&#x201C; atsiĹłsti ÄŻgaliojimÄ&#x2026; ne vÄ&#x2014;liau kaip iki paskutinÄ&#x2014;s darbo dienos prieĹĄ susirinkimÄ&#x2026; 16 valandos. Akcininkas praneĹĄime turi nurodyti internetinÄŻ adresÄ&#x2026;, iĹĄ kurio gali bĹŤti nemokamai atsisiunÄ?iama akcininko elektroninio paraĹĄo tikrinimo programinÄ&#x2014; ÄŻranga. Eilinio visuotinio akcininkĹł susirinkimo darbotvarkÄ&#x2014;s klausimais bus galima balsuoti iĹĄ anksto raĹĄtu uĹžpildant bendrÄ&#x2026;jÄŻ balsavimo biuletenÄŻ. SpausdintÄ&#x2026; bendrÄ&#x2026;jÄŻ balsavimo biuletenÄŻ galima gauti BendrovÄ&#x2014;s buveinÄ&#x2014;je adresu S.KerbedĹžio g. 23, PanevÄ&#x2014;Ĺžys. Jeigu akcininkas raĹĄtu pareikalauja, BendrovÄ&#x2014;, ne vÄ&#x2014;liau kaip likus 10 dienĹł iki susirinkimo, iĹĄsiunÄ?ia bendrÄ&#x2026;jÄŻ balsavimo biuletenÄŻ registruotu laiĹĄku arba ÄŻteikia jÄŻ asmeniĹĄkai pasiraĹĄytinai. UĹžpildytÄ&#x2026; bendrÄ&#x2026;jÄŻ balsavimo biuletenÄŻ turi pasiraĹĄyti akcininkas arba jo ÄŻgaliotas asmuo. Jeigu uĹžpildytÄ&#x2026; bendrojo balsavimo biuletenÄŻ pasiraĹĄo akcininko ÄŻgaliotas asmuo, prie jo turi bĹŤti pridÄ&#x2014;tas teisÄ&#x2122; balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai uĹžpildyti bendrieji balsavimo biuleteniai su pridedamais dokumentais turi bĹŤti pateikti Bendrovei asmeniĹĄkai, per ÄŻgaliotÄ&#x2026; asmenÄŻ arba registruotu laiĹĄku adresu S.KerbedĹžio g. 23, LT-35114 PanevÄ&#x2014;Ĺžys, ne vÄ&#x2014;liau kaip paskutinÄ&#x2122; darbo dienÄ&#x2026; iki susirinkimo. Informacija teikiama telefonu (8 45) 50 61 00. AB â&#x20AC;&#x17E;Linasâ&#x20AC;&#x153; vyr. buhalterÄ&#x2014; Daiva MinkeviÄ?ienÄ&#x2014; Tel. (8 45) 50 61 41

(UĹžs. 14AVIL-41)


Ă&#x;PNRYRG

NODVLILNXRWLVNHOELPDL PraneĹĄimas apie akcininkĹł susirinkimo suĹĄaukimÄ&#x2026; 1. UAB Viranga (ÄŻ. k. 122229166) eilinis visuotinis akcininkĹł susirinkimas kvieÄ?iamas 2014 m. balandĹžio 30 d., 10 val., adresu: Ĺ˝arijĹł g. 8, Vilnius. 2. Susirinkimo darbotvarkÄ&#x2014;: 2.1. 2013 m. bendrovÄ&#x2014;s metinio praneĹĄimo tvirtinimas. 2.2. 2013 m. metinio ďŹ nansiniĹł ataskaitĹł rinkinio tvirtinimas. 2.3. DÄ&#x2014;l 2013 m. pelno (nuostolio) paskirstymo. 2.4. DÄ&#x2014;l bendrovÄ&#x2014;s nekilnojamojo turto pardavimo. 2.5. DÄ&#x2014;l bendrovÄ&#x2014;s ilgalaikio turto pardavimo. 2.6. DÄ&#x2014;l ilgalaikio ir nekilnojamojo turto ÄŻsigijimo. 2.7. DÄ&#x2014;l debitorinio ÄŻsiskolinimo ÄŻkeitimo ir perleidimo. 2.8. DÄ&#x2014;l paskolos Ä&#x2014;mimo ir turto ÄŻkeitimo. 2.9. DÄ&#x2014;l bendrovÄ&#x2014;s sutarÄ?iĹł tvirtinimo. 2.10. Einamieji klausimai. 3. Su susirinkimo medĹžiaga akcininkai gali susipaĹžinti ÄŻstatymĹł ir ÄŻstatĹł nustatyta tvarka. UAB â&#x20AC;&#x17E;Virangaâ&#x20AC;&#x153; direktorius Albinas Gutauskas.

Bankrutavusi UAB â&#x20AC;&#x17E;AukĹĄtaitijos ĹŤkisâ&#x20AC;&#x153; be varĹžytyniĹł nedalomai parduoda 2,9 ha ĹžemÄ&#x2014;s sklypÄ&#x2026;, 1495,77 m² sandÄ&#x2014;lÄŻ, 2843,00 m² pakrovimo - iĹĄkrovimo aikĹĄtelÄ&#x2122; ir 1117,4 m geleĹžinkelio atĹĄakÄ&#x2026;, esanÄ?ius PreiÄ?iĹŤnĹł k., Pakruojo r., uĹž bendrÄ&#x2026; 2 200 000 Lt kainÄ&#x2026;. DÄ&#x2014;l papildomos informacijos kreiptis ÄŻ administratoriĹł SergejĹł Kononenko, tel. 8 687 78 349. PraneĹĄame, kad keiÄ?iamas ÄŻmonÄ&#x2014;s pavadinimas iĹĄ UAB â&#x20AC;&#x17E;Creditum Vilniusâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻmonÄ&#x2014;s kodas 301001567) ÄŻ UAB Kauno juristĹł centras. PraneĹĄame, kad VĹ ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Irrationalismâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻmonÄ&#x2014;s kodas 301856534, Gaono g.10, Vilnius) keiÄ?ia pavadinimÄ&#x2026; ÄŻ VĹ ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Rupertâ&#x20AC;&#x153;, MeĹĄkeriotojĹł g. 33, LT-10100 Vilnius. Ĺ iauliĹł apygardos teismas 2013-12-09 iĹĄkÄ&#x2014;lÄ&#x2014; bankroto bylÄ&#x2026; UAB â&#x20AC;&#x17E;Tomevaâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻm. k. 300074562). Nutartis ÄŻsiteisÄ&#x2014;jo 2014-0318. Administratoriumi paskirta UAB â&#x20AC;&#x17E;RitaESMINIAI ÄŽVYKIAI vaâ&#x20AC;&#x153;. Administratorius iki 2014-04-17 priiPRANEĹ IMAS APIE ESMINÄŽ ÄŽVYKÄŽ. ABâ&#x20AC;&#x153;Sta- ma kreditorinius reikalavimus, susidariuliĹł gaminiaiâ&#x20AC;&#x153; akcininkĹł dÄ&#x2014;mesiui! 2014 m. sius iki 2014-03-18, adresu TilĹžÄ&#x2014;s g. 198balandĹžio 28 d.11 val. Naujoji g.130D, Aly- 15, LT-76203 Ĺ iauliai. ÄŽmonÄ&#x2014;s sudarytos tuje, vyks AB â&#x20AC;&#x17E;StaliĹł gaminiaiâ&#x20AC;&#x153; visuotinis ak- sutartys, kuriĹł vykdymo terminas dar necininkĹł susirinkimas. Akcininkai registruoja- pasibaigÄ&#x2014;, laikomos pasibaigusiomis. mi 9-10.30 val. Susirinkimo darbotvarkÄ&#x2014;: 1. ANTHROPOS SPORT AGENCY, UAB Valdybos ataskaitos apie bendrovÄ&#x2014;s veiklÄ&#x2026; (ÄŻmonÄ&#x2014;s kodas 301820890, adresas Ra2013 metais tvirtinimas. 2. Auditoriaus praseiniĹł g.12-1A, Vilnius) pertvarkoma ÄŻ VĹĄÄŽ neĹĄimas. 3. 2013 m. ďŹ nansinÄ&#x2014;s atskaitomyANTHROPOS SPORT AGENCY. bÄ&#x2014;s tvirtinimas. 4.Pelno (nuostolio) paskirstymas. 5. Kiti klausimai. BendrovÄ&#x2014;s valdyba. INFORMACIJA APIE GALUTINÄ&#x2DC; ATRANKOS IĹ VADÄ&#x201E; DÄ&#x2013;L 2500 m2 prekybos centro su 64 Generalinis Direktorius N. AntanaviÄ?ius.

ÄŽVAIRĹŞS Bankrutavusi UAB â&#x20AC;&#x17E;4 Baronaiâ&#x20AC;&#x153; uĹž didĹžiausiÄ&#x2026; pasiĹŤlytÄ&#x2026; kainÄ&#x2026; parduoda: sporto ir laisvalaikio prekes. PrekÄ&#x2014;s parduodamos komplekse. Turtas parduodamas uĹž ne maĹžesnÄ&#x2122; negu nustatyta kaina. DÄ&#x2014;l kainos, prekiĹł asortimento ir pardavimo tvarkos informacija teikiama tel. 8 685 24 692 arba el. paĹĄtu vorulis@gmail.com Iki 201404-18 imtinai administratorius priima paraiĹĄkas pirkimui raĹĄtu registruotais laiĹĄkais adresu: Sedos g. 34a, TelĹĄiai, arba elektroniniu paĹĄtu: vorulis@gmail.com ParaiĹĄkoje nurodyti norimÄ&#x2026; pirkti turtÄ&#x2026;, kainÄ&#x2026;, apmokÄ&#x2014;jimo bĹŤdÄ&#x2026; ir laikÄ&#x2026;. Turtas gali bĹŤti neparduodamas didĹžiausiÄ&#x2026; kainÄ&#x2026; pasiĹŤliusiam pirkÄ&#x2014;jui, jei pateiktas pasiĹŤlymas netenkins kreditoriĹł lĹŤkesÄ?iĹł. Kauno apskrities medĹžiotojĹł klubo â&#x20AC;&#x17E;PaĹĄuĹĄvysâ&#x20AC;&#x153; nariĹł susirinkimas vyks 2014-04-14 vieĹĄbutyje â&#x20AC;&#x17E;Kaunasâ&#x20AC;&#x153; (LaisvÄ&#x2014;s al. 79, Kaunas, salÄ&#x2014; Nr. 2.) pradĹžia 18 val. DarbotvarkÄ&#x2014;: 1. Kauno apskrities medĹžiotojĹł klubo â&#x20AC;&#x17E;PaĹĄuĹĄvysâ&#x20AC;&#x153; nariĹł susirinkimo atidarymas, susirinkimo sekretoriato ir pirmininkaujanÄ?io rinkimas, kvorumo nustatymas, balsĹł skaiÄ?iavimo komisijos rinkimas, darbotvarkÄ&#x2014;s priÄ&#x2014;mimas. 2. NariĹł paĹĄalinimas iĹĄ MK â&#x20AC;&#x17E;PaĹĄuĹĄvysâ&#x20AC;&#x153;. 3. Klubo pirmininko atskaita. 4. Valdybos nariĹł pasisakymai. 5. Klubo revizijos komisijos ataskaita. 6. Klubo pirmininko rinkimai. 7. Klubo valdybos rinkimai. 8. Einamieji klausimai. V. Bartkus.

vietĹł automobiliĹł stovÄ&#x2014;jimo aikĹĄtele bei 500 m2 dengto turgaus paviljono su 60 vietĹł automobiliĹł stovÄ&#x2014;jimo aikĹĄtele statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo 1. Planuojamos ĹŤkinÄ&#x2014;s veiklos uĹžsakovas: ElektrÄ&#x2014;nĹł savivaldybÄ&#x2014;s administracija, kontaktinis asmuo: ArĹŤnas ButrimaviÄ?ius, ElektrÄ&#x2014;nĹł savivaldybÄ&#x2014;s administracijos ArchitektĹŤros ir kraĹĄtotvarkos skyriaus vedÄ&#x2014;jas vyr. architektas, ElektrinÄ&#x2014;s g. 8, LT-26108 ElektrÄ&#x2014;nai, tel. (8 528) 58 030, faks. (8 528) 58 005; el. p. elektrenu.architektai@is.lt. 2. Planuojamos ĹŤkinÄ&#x2014;s veiklos pavadinimas: 2500 m2 prekybos centro su 64 vietĹł automobiliĹł stovÄ&#x2014;jimo aikĹĄtele bei 500 m2 dengto turgaus paviljono su 60 vietĹł automobiliĹł parkavimo aikĹĄtele statyba ir eksploatacija. 3. Planuojamos ĹŤkinÄ&#x2014;s veiklos vieta: planuojamÄ&#x2026; ĹŤkinÄ&#x2122; veiklÄ&#x2026; numatoma vykdyti ĹžemÄ&#x2014;s sklype, kad. Nr. 7980/0002:423, Kauno g., ir ĹĄalia sklypo esanÄ?ioje teritorijoje, Vievyje. 4. Persvarstoma LRAM Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento priimta atrankos iĹĄvada: 2500 m2 prekybos centro su 64 vietĹł automobiliĹł stovÄ&#x2014;jimo aikĹĄtele bei 500 m2 dengto turgaus paviljono su 60 vietĹł automobiliĹł stovÄ&#x2014;jimo aikĹĄtele statybai ir eksploatacijai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (2014-01-20 raĹĄtas Nr. (38-4)-VR-1.7-312). 5. Motyvai perĹžiĹŤrÄ&#x2014;ti atrankos iĹĄvadÄ&#x2026;: Vilniaus visuomenÄ&#x2014;s sveikatos centras (toliau â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus VSC) 2014-01-28 raĹĄtu Nr. 12(12.37)-2-1080 kreipÄ&#x2014;si ÄŻ Vilniaus RAAD praĹĄydamas persvarstyti atrankos iĹĄvadÄ&#x2026;, nes pateikta neiĹĄsami informacija apie PĹŞV ir su ja susijusio transporto srauto keliamo triukĹĄmo lygÄŻ artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, todÄ&#x2014;l negalima ÄŻvertinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birĹželio 13 d. ÄŻsakymu Nr. V-604 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 33:2011 â&#x20AC;&#x17E;TriukĹĄmo ribiniai dydĹžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninÄ&#x2014;s paskirties pastatuose bei jĹł aplinkojeâ&#x20AC;&#x153; reikalavimĹł atitikimo. 6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinÄ&#x2122; atrankos iĹĄvadÄ&#x2026;: t PAV subjektas â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus VSC, ÄŻvertinÄ&#x2122;s papildomÄ&#x2026; informacijÄ&#x2026; apie PĹŞV, pasisakÄ&#x2014; dÄ&#x2014;l neprivalomo PĹŞV poveikio aplinkai vertinimo. t Teritorija yra palankioje infrastruktĹŤros poĹžiĹŤriu vietoje, yra visi reikalingi inĹžineriniai tinklai veiklai vykdyti. NaujĹł inĹžineriniĹł tinklĹł tiesti nenumatoma. t BuitinÄ&#x2014;s ir pavirĹĄinÄ&#x2014;s nuotekos bus tvarkomos centralizuotai, prieĹĄ iĹĄleidĹžiant ÄŻ tinklus apvalius atitinkamai riebalĹł atskirtuve ir naftos gaudyklÄ&#x2014;je. Aplinkos tarĹĄa nevalytomis nuotekomis nenumatoma. t Visos atliekos, susidariusios PĹŞV metu, bus rĹŤĹĄiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkanÄ?ioms ÄŻmonÄ&#x2014;ms, todÄ&#x2014;l aplinkos tarĹĄa atliekomis nenumatoma. t TriukĹĄmo lygiai, susijÄ&#x2122; su PĹŞV, nevirĹĄys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birĹželio 13 d. ÄŻsakymu Nr. V-604 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN33:2011 â&#x20AC;&#x17E;TriukĹĄmo ribiniai dydĹžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninÄ&#x2014;s paskirties pastatuose bei jĹł aplinkojeâ&#x20AC;&#x153; patvirtinimoâ&#x20AC;&#x153; patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 33:2011 â&#x20AC;&#x17E;TriukĹĄmo ribiniai dydĹžiais dydĹžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninÄ&#x2014;s paskirties pastatuose bei jĹł aplinkojeâ&#x20AC;&#x153; reglamentuojamĹł ribiniĹł verÄ?iĹł. 7. LRAM Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento priimta galutinÄ&#x2014; atrankos iĹĄvada (2014-03-25 Nr. (38-4)-VR-1.7-1317): 2500 m2 prekybos centro su 64 vietĹł automobiliĹł stovÄ&#x2014;jimo aikĹĄtele bei 500 m2 dengto turgaus paviljono su 60 vietĹł automobiliĹł stovÄ&#x2014;jimo aikĹĄtele statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

UAB â&#x20AC;&#x17E;RaseiniĹł statybaâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻm. kodas 172310471) akcininkams DÄ&#x2013;L VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUĹ AUKIMO. PraneĹĄame, kad bendrovÄ&#x2014;s valdybos sprendimu 2014-03-26 protokolo Nr. 2 bendrovÄ&#x2014;s buveinÄ&#x2014;je (adresu: Maironio g. 80, Raseiniai) 2014 m. balandĹžio 24 d. vyks eilinis visuotinis akcininkĹł susirinkimas. Susirinkimo iniciatoriai: bendrovÄ&#x2014;s valdyba. Susirinkimo pradĹžia 14 val. Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 13 val. Susirinkimo darbotvarkÄ&#x2014;: 1. BendrovÄ&#x2014;s 2013 m. veiklos ataskaita. 2. Auditoriaus praneĹĄimas. 3. FinansinÄ&#x2014;s atskaitomybÄ&#x2014;s tvirtinimas. 4. 2013 m. pelno (nuostolio) paskirstymas ir tvirtinimas. 5. Audito ÄŻmonÄ&#x2014;s rinkimas ir apmokÄ&#x2014;jimo sÄ&#x2026;lygos. 6. Kiti, einamieji klausimai. Vykstant ÄŻ susirinkimÄ&#x2026;, praĹĄome turÄ&#x2014;ti asmens tapatybÄ&#x2122; patvirtinantÄŻ dokumentÄ&#x2026;. Jei ÄŻ susirinkimÄ&#x2026; atvyks JĹŤsĹł atstovas, jis papildomai turi turÄ&#x2014;ti ÄŻstatymĹł nustatyta tvarka patvirtintÄ&#x2026; ÄŻgaliojimÄ&#x2026;. Su susirinkimo dokumentais nuo 2014 m. balandĹžio 2 d. galima susipaĹžinti bendrovÄ&#x2014;s buveinÄ&#x2014;je (adresu: Maironio g. 80, Raseiniai). AB â&#x20AC;&#x17E;Ĺ ILUTÄ&#x2013;S BALDAIâ&#x20AC;&#x153; AKCININKŲ DÄ&#x2013;MESIUI! AkcinÄ&#x2014;s bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Ĺ ilutÄ&#x2014;s baldaiâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻm. kodas 277132130) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. balandĹžio 29 d. 13 val. ĹĄaukiamas eilinis visuotinis akcininkĹł susirinkimas bendrovÄ&#x2014;s patalpose (Dariaus ir GirÄ&#x2014;no g. 7, LT-99132 Ĺ ilutÄ&#x2014;). DARBOTVARKÄ&#x2013;: 1. StebÄ&#x2014;tojĹł tarybos atsiliepimai ir pasiĹŤlymai dÄ&#x2014;l bendrovÄ&#x2014;s 2013 m. metinÄ&#x2014;s ďŹ nansinÄ&#x2014;s atskaitomybÄ&#x2014;s, pelno paskirstymo projekto ir bendrovÄ&#x2014;s metinio praneĹĄimo. 2. BendrovÄ&#x2014;s auditoriaus iĹĄvada dÄ&#x2014;l bendrovÄ&#x2014;s 2013 m. metinÄ&#x2014;s ďŹ nansinÄ&#x2014;s atskaitomybÄ&#x2014;s. 3. 2013 m. metinÄ&#x2014;s ďŹ nansinÄ&#x2014;s atskaitomybÄ&#x2014;s tvirtinimas. 4. 2013m. bendrovÄ&#x2014;s pelno paskirstymo projekto tvirtinimas. 5. BendrovÄ&#x2014;s auditoriaus 2014 m. rinkimai, audito paslaugĹł apmokÄ&#x2014;jimo sÄ&#x2026;lygĹł nustatymas. AsmenĹł dalyvaujanÄ?iĹł visuotiniame akcininkĹł susirinkime registracija vyks nuo 12 val. Akcininkai turi pateikti asmens tapatybÄ&#x2122; liudijantÄŻ dokumentÄ&#x2026;. Susirinkime dalyvaujantys ÄŻgalioti asmenys privalo pateikti ÄŻstatymo nustatytos formos ÄŻgaliojimÄ&#x2026;. Visuotinio akcininkĹł susirinkimo apskaitos diena 2014 m. balandĹžio 22 d. Informacija teikiama tel. (8 441) 78 231. AkcinÄ&#x2014;s bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Ĺ ilutÄ&#x2014;s baldaiâ&#x20AC;&#x153; valdyba. PraneĹĄimas apie akcininkĹł susirinkimÄ&#x2026;: 1. AB â&#x20AC;&#x17E;Lithunâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻ.k.110006554, Ĺ˝arijĹł g. 8, Vilnius). 2. Ĺ is praneĹĄimas pateikiamas AB Lietuvos bankas ir dienraĹĄÄ?iui â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153;. 3. 2014 m. balandĹžio 30 d., 14 val. AB â&#x20AC;&#x17E;Lithunâ&#x20AC;&#x153; valdybos sprendimu ĹĄaukiamas eilinis visuotinis akcininkĹł susirinkimas. Susirinkimo vieta: Lietuvos var totojĹł kooperatyvĹł sÄ&#x2026;jungos maĹžoji salÄ&#x2014; (Gedimino pr. 28/2, Vilnius). Registracija nuo 13.30 val. 4. Susirinkimo darbotvarkÄ&#x2014;: 4.1. 2013 m. BendrovÄ&#x2014;s metinio praneĹĄimo tvir tinimas. 4.2. 2013 m. metinio ďŹ nansiniĹł ataskaitĹł rinkinio tvir tinimas. 4.3. 2013 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvir tinimas. 4.4. DÄ&#x2014;l audito iĹĄvados. 4.5. DÄ&#x2014;l bendrovÄ&#x2014;s debitorinio ÄŻsiskolinimo ÄŻkeitimo. 4.6. DÄ&#x2014;l bendrovÄ&#x2014;s nekilnojamojo tur to pardavimo. 4.7. DÄ&#x2014;l bendrovÄ&#x2014;s ilgalaikio tur to pardavimo. 4.8. DÄ&#x2014;l bendrovÄ&#x2014;s nekilnojamojo tur to iĹĄnuomojimo. 4.9. DÄ&#x2014;l bendrovÄ&#x2014;s sutarÄ?iĹł tvirtinimo. 4.10. DÄ&#x2014;l ÄŻgaliojimĹł suteikimo valdybos pirmininkui ir generaliniam direktoriui. Papildoma informacija teikiama tel. (8 5) 264 1309, adresu Ĺ˝arijĹł g. 8, Vilnius. AB â&#x20AC;&#x17E;Lithunâ&#x20AC;&#x153; generalinis direktorius Vytautas Krengauskas. UAB â&#x20AC;&#x17E;JustiniĹĄkÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; akcininkams. Ĺ . m. balandĹžio 29 d. 12 val. bendrovÄ&#x2014;s patalpose (JustiniĹĄkiĹł g. 91, Vilnius) vyks visuotinis akcininkĹł susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkÄ&#x2014;: 1. Valdybos ataskaita. 2. 2013 m. ďŹ nansinÄ&#x2014;s atskaitomybÄ&#x2014;s tvirtinimas. 3. Pelno paskirstymo projekto tvirtinimas. 4. ÄŽstatĹł pakeitimas. UAB â&#x20AC;&#x17E;JustiniĹĄkÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; valdyba. AB â&#x20AC;&#x17E;Vilkmaâ&#x20AC;&#x153; valdybos sprendimu 2014 m. balandĹžio 29 d. 10 val. patalpose, esanÄ?iose adresu: Deltuvos g. 21, UkmergÄ&#x2014;, ĹĄaukiamas AB â&#x20AC;&#x17E;Vilkmaâ&#x20AC;&#x153;, ÄŻm. kodas 182804714, eilinis visuotinis akcininkĹł susirinkimas. Akcininkai registruojami nuo 9 val. Susirinkimo darbotvarkÄ&#x2014;: 1. BendrovÄ&#x2014;s metinis praneĹĄimas. 2. Audito iĹĄvada apie bendrovÄ&#x2014;s ďŹ nansinÄ&#x2122; atskaitomybÄ&#x2122; ir veiklos ataskaitÄ&#x2026;. 3. 2013 metĹł bendrovÄ&#x2014;s ďŹ nansinÄ&#x2014;s atskaitomybÄ&#x2014;s tvirtinimas. 4. Pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas. 5. Trumpalaikio kredito limito panaudojimas (atnaujinimas). 6. Audito ÄŻmonÄ&#x2014;s pasirinkimas ir audito apmokÄ&#x2014;jimo sÄ&#x2026;lygĹł nustatymas. 7. Kiti klausimai. Visuotinio akcininkĹł susirinkimo apskaitos data â&#x20AC;&#x201C;2014 m. balandĹžio 22 diena. Vadovaujantis LR AkciniĹł bendroviĹł ÄŻstatymo 26 straipsnio 7 dalimi nuo 2014 m. balandĹžio 18 d. galima susipaĹžinti su visuotinio akcininkĹł susirinkimo darbotvarke ÄŻmonÄ&#x2014;s patalpose, esanÄ?iose adresu: Deltuvos g. 21, UkmergÄ&#x2014;, darbo dienomis 8-12 val. Papildoma informacija teikiama tel. (8 +OVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;¡,IETUVOSĂ&#x;RYTEŠĂ&#x;SPAUSDINTOĂ&#x;KRYĂ&#x20AC;IAĂ&#x20AC;ODĂ&#x20AC;IOĂ&#x;ATSAKYMAS 340) 60 288. BendrovÄ&#x2014;s valdyba. 7UHSVLNDLSRĂ?\VDQWOHGR

(UĹžs. 14AVIL-44)


0ALMIROSĂ&#x;HOROSKOPAS

LAISVALAIKIS Nieko nauja nesiimkite, net planĹł nekurkite. Verta apibendrinti per mÄ&#x2014;nesÄŻ nuveiktus darbus. Nepatartina susitikinÄ&#x2014;ti su verslo partneriais, investuotojais. Diena kupina ÄŻtampos, stresiniĹł situacijĹł, konf liktĹł, bet pavyks persilauĹžti, pakeisti ÄŻvykiĹł eigÄ&#x2026;. Jei esate linkÄ&#x2122; realiai vertinti savo galimybes, nepuoselÄ&#x2014;jate tuĹĄÄ?iĹł ambicijĹł, nesate socialiniĹł prietarĹł vergai, jeigu negyvenate ÄŻsikibÄ&#x2122; ÄŻ ĹĄios dienos verty-

!6)Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HSDODQNL GLHQDQHLDNW\YLDLYHLNODLQHLNR YDL7LHVDMXVVXSUDVLUQXRĂ&#x2026;LUGĂ?LDLSDODL N\VGUDXJDLNROHJRVLUDUWLPLHMLĂ&#x201A;LDQGLHQ EDLNLWHVHQXVXĂ?YLONLQWXVGDUEXVLUYHQ NLWHEHQGUDXWLVXQHPDORQLDLVDVPH QLPLV

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

bes, ypatingo nusivylimo nepatirsite. Siekite bĹŤti kuo labiau informuoti, neskubÄ&#x2014;kite patikÄ&#x2014;ti greitais paĹžadais. Pakaks keblumĹł ir tariantis, derantis, siĹŤlant, patariant â&#x20AC;&#x201C; labai tikÄ&#x2014;tina, kad bĹŤsite neteisingai suprasti. IĹĄ ketvirtadienio ÄŻ penktadienÄŻ buvo gerai sapnuoti ĹžalumÄ&#x2026;, gÄ&#x2014;les, vaisius â&#x20AC;&#x201C; tai sÄ&#x2014;kmÄ&#x2014; meilÄ&#x2014;s srityje ir tvarkant reikalus. Ruduo, Ĺžiema reikĹĄtĹł nusivylimÄ&#x2026;, nuostolÄŻ. Blogas Ĺženklas: paslysti, parkristi,

jeigu uĹžgriĹŤtĹł smulkĹŤs, neplanuoti reikalai. Geras Ĺženklas: iĹĄvysti ĹžieĹžirbÄ&#x2026;, ryĹĄkios ĹĄviesos blyksnÄŻ, jei paukĹĄÄ?io plunksna ant galvos uĹžkristĹł. Ĺ˝vilgsnis ÄŻ priekÄŻ: savaitgalis prieĹĄtaringas, daug kas priklausys nuo jĹŤsĹł gero nusiteikimo, sekmadienis itin sudÄ&#x2014;tingas â&#x20AC;&#x201C; nieko svarbaus arba rizikingo nereikÄ&#x2014;tĹł planuoti, pirmadienis tinkamas kasdieniams reikalams tvarkyti.

,)Ă&#x;Ă 4!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;9LVNDVNDUWXÂąLU GĂ?LDXJVPDVLUDĂ&#x2026;DURVVXQNXDWVL ULQNWLNDVJHUDLRNDVQH'DUEHVDXJRNLWH JHUXVVDQW\NLXVVXNROHJRPLVLUNOLHQWDLV 0DĂ?LDXÂ&#x2019;WDULQzNLWHP\OLPjDVPHQÂ&#x2019;ÂąQH SULHNDELDXNLWHQHSDY\GXOLDXNLWH

Âľ!5Ă&#x;,93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;,WLQQHSDODQNXV PHWDV1HVLYHONLWHÂ&#x2019;JLQmXVVXYD GRY\EHSROLFLMRVSDUHLJĂ&#x2018;QDLVĂ&#x2026;HLPRVQD ULDLV\SDmYDLNDLV'LGHOzWLNLP\EzOLNWL VXNODLGLQWLHPVDSJDXWLHPV1HÂ&#x2019;VLWUDXNL WHÂ&#x2019;NRQNXUHQFLQÂ?NRYjGDUEHQHUL]LNXR NLWHNHO\MH

-%2Ă&#x;'%Ă&#x;,uĂ&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;Â&#x2018;VLNODXV\NLWH *!5Ă&#x;4)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;-Ă&#x2018;VWLNLWzV VWHEXNORNDGQHWLNzWDLEĂ&#x2018;VLWHLĂ&#x2026; JHOEzWLĂ&#x201A;LDQGLHQSDWLUVLWHNDVMXVSDODLNR UHPLDYHUWLQDRNDVQDXGRMDVLLĂ&#x2026;GXRGD 7LNUDVGUDXJDVGzOMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;WLNUDLSDGDU\VOD EDLGDXJ

$69Ă&#x;.)!)Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6XGzWLQJDV PHWDV3URWLQJDVLHNWLNRPSURPL VĂ&#x2DC;,UQHSDPLUĂ&#x2026;NLWHNDGWDLGLHQDNDLMĂ&#x2018; VĂ&#x2DC;QHJLUGLLUSDW\VQHVXYRNLDWHNDVVDNR PDNDVY\NVWD

6uĂ&#x;Âż93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;Ă&#x201A;LXRPHWX

36!23Ă&#x;49+Ă&#x;,u3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;/LDX NLWzVWXĂ&#x2026;mLDLLĂ&#x2026;J\YHQWLGzOSDGDU\WĂ&#x2DC; NODLGĂ&#x2DC;SUDOHLVWĂ&#x2DC;JHUĂ&#x2DC;SURJĂ&#x2DC;7LHVDMHLEXV JDOLP\EzNjQRUVSHUGDU\WLĂ&#x2026;LDQGLHQWLQ NDPDSURJD%Ă&#x2018;NLWHDWLGHVQLVDYRVYHLND WDL\SDmYLUĂ&#x2026;NLQLPXL 3+/2Ă&#x;0)/Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*DOLWH VXVLGXUWLVXSUREOHPDÂąNLHNYLH QDVXĂ?VDYH7DmLDXĂ&#x2026;LGLHQDMXPVSDODQ NLWDGQHVNXEzNLWHSDQLNXRWLÂąSDVNXWL QÂ?DNLPLUNjODLPzWLNUDLQXVLĂ&#x2026;\SVRV3DVL VDXJRNLWHNDGMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;QHÂ&#x2019;WUDXNWĂ&#x2DC;Â&#x2019;ILQDQVLQÂ? DYDQWLĂ&#x2018;UjÂ&#x2018;VLP\OzWLLUJLQHVNXEzNLWHÂąJD OLWHULPWDLQXVLYLOWL

/Âż)!Ă&#x;2!Ă&#x;')3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;/HQJYDEĂ&#x2018; GLĂ&#x2026;NXPDVĂ?DGDQWNULWLNXRMDQWGXRV NDUmLĂ&#x2DC;YDLVLĂ&#x2DC;9LHQDVQHWLNÂ?VĂ?RGLVJDOLVX JDGLQWLEHWNjWDGMRNLĂ&#x2DC;NDWHJRULĂ&#x2026;NĂ&#x2DC;SD UHLĂ&#x2026;NLPĂ&#x2DC;EHLVSUHQGLPĂ&#x2DC;ÂąWLHNYHLNOR MHWLHNWYDUNDQWILQDQVLQLXVUHLNDOXVWLHN EHQGUDXMDQWVXP\OLPXDVPHQLX

6!.Ă&#x;$%Ă&#x;.)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;7LQNDVSUÂ?VWL ILQDQVLQHVSUREOHPDVWDmLDXWXUL WHEĂ&#x2018;WLDSGDLUĂ&#x2018;VJDXWLSDVLĂ&#x2018;O\PDLQDXMRV JDOLP\EzVJDOLSDĂ?HLVWLMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;LQWHUHVXV$S JDXOzĂ&#x2026;LXRPHWXQHMXQWDPDWDGDWLGĂ?LDL WLNULQNLWHLQIRUPDFLMjGRNXPHQWXV Âż5Ă&#x;693Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;0RNzNLWHQH UHDJXRWLÂ&#x2019;SURYRNDFLMDVÂąSDW\VVDX WDSVLWHSULHĂ&#x2026;DLV-XPVQHSDWLNVGDXJGD O\NĂ&#x2DC;WDGMHLMDXQXVSUÂ?VLWHSDNRYRWLGD U\NLWHWDLLNLJDOR-RNLĂ&#x2DC;NRPSURPLVĂ&#x2DC;VX SULHĂ&#x2026;DLVÂąYzOLDXGzOWRSDVLJDLOzVLWH

VARNOĂ&#x;LESINYS

-9DUQRSLHĂ&#x2026;

MXPVJDOLSDY\NWLÂ&#x2019;J\WLSHUVYDUj 7DLMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;DNLYDL]GĂ?LRVO\GHU\VWzVPHWDV NDLUHLNLDEĂ&#x2018;WLDWNDNOLHPVLUGUjVLHPVNDL GDUEHYHUWDSULLPWLQHSRSXOLDULXVVSUHQ GLPXVRQDPLHLĂ&#x2026;VDN\WLVDYRQXRPRQÂ? JLQm\WLVGzOUHPRQWRYDLNĂ&#x2DC;DXNOzMLPRDU DWRVWRJĂ&#x2DC;

Â&#x2019;GUDXJĂ&#x2DC;QXRPRQÂ?SDWDULPXV1H VNXEzNLWHS\NWLVVXSDUWQHULDLVLUWDLVNXULH MXVSDODLNR9HUWLQNLWHVXWXRNWLQLRDWVLGD YLPjĂ&#x201A;LDQGLHQNLOÂ?MXULGLQLDLEHLILQDQVL QLDLQHVNODQGXPDLJDOLEĂ&#x2018;WLOHPWLQJL

SKELBIMAI ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;LIETUVOS RYTÄ&#x201E;â&#x20AC;&#x153; PRIIMAMI: Redakcijos biuruose: VILNIUJE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3767, faksas 274 3799, el. p. spaudosskelbimai@lrytas.lt; KAUNE â&#x20AC;&#x201C; LaisvÄ&#x2014;s al. 7, tel. (8 37) 40 02 55; KLAIPÄ&#x2013;DOJE â&#x20AC;&#x201C; M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 13 81; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Dvaro g. 73, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YJE â&#x20AC;&#x201C; Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 22; ALYTUJE â&#x20AC;&#x201C; S.Dariaus ir S.GirÄ&#x2014;no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; PALANGOJE â&#x20AC;&#x201C; Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440; VILKAVIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; SodĹł g. 1, tel. (8 342) 20 849. Kitose tarnybose:

Ĺ ILALÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; J.BasanaviÄ?iaus g. 23, tel. (8 449) 51 421; ZARASUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus g. 16, tel. (8 385) 30 485. PRENUMERATA â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; galima uĹžsisakyti redakcijos biuruose: VILNIUJE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3777; KAUNE â&#x20AC;&#x201C; LaisvÄ&#x2014;s al. 7, tel. (8 37) 40 02 66; KLAIPÄ&#x2013;DOJE â&#x20AC;&#x201C; M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 11 45; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Dvaro g. 73, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YJE â&#x20AC;&#x201C; Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 20; ALYTUJE â&#x20AC;&#x201C; S.Dariaus ir S.GirÄ&#x2014;no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; KYBARTUOSE â&#x20AC;&#x201C; J.BasanaviÄ?iaus g. 40, tel. (8 648) 73 429; PALANGOJE â&#x20AC;&#x201C; Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440; VILKAVIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; SodĹł g. 1, tel. (8 342) 20 849.

DRUSKININKUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus al. 32, tel. (8 313) 55 123; KAIĹ IADORYSE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino g. 59-113, Kitose platinimo tarnybose: tel. (8 346) 51 378; ANYKĹ Ä&#x152;IUOSE, BIRĹ˝UOSE, GARGĹ˝JONAVOJE â&#x20AC;&#x201C; J.Ralio g. 12-44, DUOSE, JONAVOJE, KÄ&#x2013;DAINIUOSE, tel. (8 349) 51 474; MOLÄ&#x2013;TUOSE, TELĹ IUOSE, UKMERLAZDIJUOSE â&#x20AC;&#x201C; SeinĹł g. 3, tel./faksas (8 318) 52 374; PRENUMERATOS KAINA 2014 METAMS KRETINGOJE â&#x20AC;&#x201C; BirutÄ&#x2014;s g. 11, â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; tel. (8 445) 53 949; Gyventojams Juridiniams PRIENUOSE â&#x20AC;&#x201C; J.BasanaviÄ?iaus g. 14, asmenims tel. (8 319) 60 180; 1 mÄ&#x2014;n. 40,00 Lt 47,00 Lt PLUNGÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; J.Tumo-VaiĹžganto g. 27, 3 mÄ&#x2014;n. 120,00 Lt 141,00 Lt tel. (8 448) 72 419; 6 mÄ&#x2014;n. 235,00 Lt 265,00 Lt 449,00 Lt 499,00 Lt ROKIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; Taikos g. 5, tel. (8 458) 33 241; 12 mÄ&#x2014;n.

GÄ&#x2013;JE, UTENOJE, ZARASUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Spaudos keliasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 528) 20 122, mob. 8 650 43 742; BIRĹ TONE â&#x20AC;&#x201C; E.PetruĹĄauskienÄ&#x2014;s SPA, tel. (8 319) 56 625; DRUSKININKUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Drusvilmaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 313) 51 075; ELEKTRÄ&#x2013;NUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Benrestasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 528) 39 200; IGNALINOJE â&#x20AC;&#x201C; D.OrechovienÄ&#x2014;, tel. 8 677 98 736; JURBARKE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Jurbarko laikasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 447) 72 323; UAB â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iauliĹł kraĹĄtasâ&#x20AC;&#x153;: JONIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 687) 89 040, KELMÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 427) 54 381, PAKRUOJYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 421) 61 704, KURĹ Ä&#x2013;NUOSE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 41) 58 57 61, NAUJOJOJE AKMENÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 425) 56 588, RADVILIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 422) 53 451; KAIĹ IADORYSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Emduvaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 346) 51 378; KRETINGOJE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Paslauga tauâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 445) 53 949; KUPIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; L.BudrienÄ&#x2014;, tel. 8 646 26 189; LAZDIJUOSE â&#x20AC;&#x201C; K.MatuleviÄ?iaus IÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Ryto ĹžvaigĹždÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, tel. (8 318) 52 375; MAĹ˝EIKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; SodĹł g. 1-83, UAB â&#x20AC;&#x17E;JĹŤros paĹĄtasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 443) 21 233, mob. 8 650 18 774;

â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; be ĹĄeĹĄtadieniĹł Gyventojams Juridiniams asmenims 33,00 Lt 38,00 Lt 99,00 Lt 114,00 Lt 190,00 Lt 220,00 Lt 380,00 Lt 420,00 Lt

PASVALYJE â&#x20AC;&#x201C; L.JaniselienÄ&#x2014;, tel. 8 620 58 664; PLUNGÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB PlungÄ&#x2014;s paĹĄtas, tel. (8 448) 72 419; PRIENUOSE â&#x20AC;&#x201C; R.PaulauskienÄ&#x2014;s PÄŽ, tel. 8 685 30 867; RADVILIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; VĹĄÄŽ â&#x20AC;&#x17E;UĹžbÄ&#x2014;gtukÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, tel. 8 682 38 020; RASEINIUOSE â&#x20AC;&#x201C; M.MaulienÄ&#x2014;s IÄŽ, tel. (8 428) 51 337; ROKIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; V.Baranovskio ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Baltmaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 458) 33 241; Ĺ AKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vitas Kasiulaitis, tel. 8 612 97 522; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Naujoji tvarkaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 41) 50 07 10; Ĺ ILALÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;RitSpedaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 449) 51 421; Ĺ ILUTÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Literaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 441) 75 474; Ĺ IRVINTOSE â&#x20AC;&#x201C; Helena MarÄ?iauskienÄ&#x2014;, tel. 8 603 18 288; TAURAGÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino g. 8-58, UAB â&#x20AC;&#x17E;JĹŤros paĹĄtasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 446) 54 433, mob. 8 650 18 770; TRAKUOSE â&#x20AC;&#x201C; B. ir V.Vysockai, tel. 8 615 24 284. Prenumerata taip pat priimama internetu: http://prenum.lrytas.lt

â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; tik antradieniais Gyventojams Juridiniams asmenims 13,00 Lt 14,50 Lt 39,00 Lt 43,50 Lt 78,00 Lt 87,00 Lt 156,00 Lt 174,00 Lt

â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; tik ĹĄeĹĄtadieniais Gyventojams Juridiniams asmenims 15,00 Lt 16,50 Lt 45,00 Lt 49,50 Lt 90,00 Lt 99,00 Lt 180,00 Lt 198,00 Lt

,661 /HLGĂ?LDPDVQXRPHWĂ&#x2DC;VDXVLRG !DĂ&#x;REĂ&#x;SAS*(',0,1235$9,/1,86 4EĂ&#x;LEĂ&#x;FOĂ&#x;NASĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;TEIĂ&#x;RAUĂ&#x;TI &AKĂ&#x;SAS%LĂ&#x;PGDLO\#OU\WDVOW ,EIĂ&#x;DwĂ&#x;JASXĂ?GDURMLDNFLQzEHQGURYz Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WDV´ 69Ă&#x;2)!5Ă&#x;3)!Ă&#x;3)3Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)53 *9DLQDXVNDV WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0)2Ă&#x;-)%*)Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) $%XGU\V/'DSNXV WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) )7HONVQ\V WHO *&LEDV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) $7HONVQLHQz WHO 5.DUPD]DLWz WHO 5*HUEXWDYLmLXV WHO 90LmLXOLV WHO 9'HNVQ\V WHO 96DOGĂ?LĂ&#x2018;QDV WHO /0LFNXWz WHO -3HNDUVNDLWz .DUDOLĂ&#x2018;QLHQz WHO  ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6!3 -/LWYLQDYLmLXV WHO ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6/Ă&#x;0!6!$5/4/*! -0\NRODLWLHQz WHO )Âľ,%)$u*!) 10LFLĂ&#x2018;QLHQz$Ă&#x201A;HSXUDLWLV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) 34),)34!) 9*HFHYLmLHQzĂ&#x152;(.DQLXĂ&#x2026;LHQz WHO 9.Ă&#x2026;mHQDYLmLHQz59DĂ&#x2026;NHOLHQz WHO -3HWUDXVNDLWz WHO 0OLITIĂ&#x;KA9%UXYHULV WHO 9%DUWDVHYLmLXV WHO 7,JQDWDYLmLXV WHO %KOĂ&#x;NOĂ&#x;MIĂ&#x;KA9'HNVQ\V WHO $0XUDXVNDLWz WHO 0-RNĂ&#x2018;EDLWLV WHO $6UzEDOLHQz WHO ,-XQmLHQz WHO 6-DUPDOLV WHO 0AĂ&#x;SAUĂ&#x;LIS96DOGĂ?LĂ&#x2018;QDV WHO *5DGDXVNDV WHO -Ă&#x152;LOLQVNDLWz WHO (%XLWNLHQz WHO 2.DFzQDLWz WHO 4EIĂ&#x;SwĂ&#x;SAUĂ&#x;GA)7HONVQ\V WHO 0.XL]LQDLWz WHO $/HNDYLmLXV WHO $.X]QHFRYDLWz WHO +ULTĂ&#x201E;RA5*HUEXWDYLmLXV WHO $$QGULNRQ\Wz WHO 0$XJXO\Wz WHO 50LNĂ&#x2026;LRQLHQz WHO 51RUHLNDLWz WHO -(UOLFNDV 3PORĂ&#x;TAS*1HQDUWDYLmLXV WHO .5LPNXV WHO *-DQRQLV WHO ÂżURNALISTINIAIĂ&#x;TYRIMAI5.DUPD]DLWz WHO '*XGDYLmLĂ&#x2018;Wz WHO //DYDVWH WHO $8UERQDLWz WHO &OĂ&#x;TOGĂ&#x;RAĂ&#x;FAI7%DXUDV WHO 9Ă&#x201A;mLDYLQVNDV WHO 9%DONĂ&#x2018;QDV WHO 0.XOELV WHO 5'DQLVHYLmLXV WHO ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;Âż52Ă&#x;.!Ă&#x;,!) ¡46Ă&#x;ANĂ&#x;TEĂ&#x;NAŠ90LmLXOLV WHO (=DEXOzQLHQz WHO 5=LOQ\V WHO 9%UDmLXO\Wz WHO 9%XGU\Wz WHO ¡'YĂ&#x;VEĂ&#x;NIĂ&#x;MOĂ&#x;BĂ&#x201E;Ă&#x;DASŠ$7HONVQLHQz WHO '-RQXĂ&#x2026;LHQz WHO //LOHLNLHQz WHO 53HUĂ&#x2026;RQ\Wz WHO 63XU\Wz WHO /9DORQ\Wz WHO ¡3TIĂ&#x;LIUSŠ/0LFNXWz WHO '.DLNDU\Wz WHO /kDSOLQVNDLWz WHO %-XUHYLmLĂ&#x2018;Wz WHO 06YzU\Wz WHO '/HEULNDLWz WHO ,6NOLXWDLWz WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;02)%Ă&#x;$!) ¡2YTAIÂŚ6AKARAIŠĂ&#x;96DOGĂ?LĂ&#x2018;QDV WHO ¡3OSTINwŠ$'XPDODNDV WHO 2%')/.Ă&#x160;Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) +AUĂ&#x;NAS$.DUDOLĂ&#x2018;QDV WHO  97UDLQ\V WHO  +LAIĂ&#x;PwĂ&#x;DA*3LODLWLV WHO  $3LODLWLHQz WHO  ÂľIAUĂ&#x;LIAI*Ă&#x201A;LXSDU\V WHO  !LYĂ&#x;TUS*5DIDQDYLmLHQz WHO  -AĂ&#x;RIĂ&#x;JAMĂ&#x;POĂ&#x;Lw/-XRG]HYLmLHQz WHO  0AĂ&#x;NEĂ&#x;VwĂ&#x;Ă&#x20AC;YS93HWUDXVNLHQz WHO  0AĂ&#x;LANĂ&#x;GA$=LDENXV WHO  4AUĂ&#x;RAĂ&#x;Gw(%DURQDLWz WHO 5KĂ&#x;MERĂ&#x;Gw'=LPEOLHQz WHO 5Âż3)%.)/Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) 6A¸INGTONASÂą56WDQNHYLmLĂ&#x2018;Wz ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NASÂą95XGDYLmLXV "%.$2!$!2")!) "ARSELONAÂą.1DVWRSNDLWz"ERLYNASĂ&#x;Âą -9HQFNXWzĂ&#x;,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NASÂą.6DEDOLDXVNDLWz -ASKĂ&#x;VAÂą$3URFHQND6AR¸UVAÂą(%XWULPDV !03+!)4/3Ă&#x;3+92)53 WHO 2INĂ&#x;KOĂ&#x;IRĂ&#x;MAĂ&#x;KEĂ&#x;TAĂ&#x;VOĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´ OHLG\ERVFHQWUDV 3PAUSĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´VSDXVWXYz .DXQRJ9LHYLV 5Ă&#x20AC;Ă&#x;SAĂ&#x;KYĂ&#x;MOĂ&#x;NUĂ&#x;MEĂ&#x;RIS 4IĂ&#x;RAĂ&#x;Ă&#x20AC;AS 2EKLAMA WHO HOSVSDXGRVSDUGDYLPDL#OU\WDVOW

R ÂąPRNDPDUHNODPD

Š Visa medĹžiaga, pateikta â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos ryteâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; laikraĹĄÄ?io nuosavybÄ&#x2014;. Kopijuoti ir platinti be UAB â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; sutikimo draudĹžiama.


TERMOMETRAS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

ORAIĂ&#x;RYTOJ

â&#x20AC;&#x153;

Artimiausiu metu dĹžiugins ramĹŤs ir gana saulÄ&#x2014;ti orai, taÄ?iau artÄ&#x2014;jant ĹĄaltesnio oro masei temperatĹŤros kreivÄ&#x2014; pradÄ&#x2014;s leistis Ĺžemyn.

6DYDLWJDOLRRUDL YLOLRVÂ&#x2019;JDPWj Mar ga ri ta KIRK LIAUS K AI TÄ&#x2013; SinoptikÄ&#x2014;

Ĺ ios savaitÄ&#x2014;s pradĹžioje netoli Skandinavijos susiformavo nedidelis aukĹĄto slÄ&#x2014;gio sĹŤkurys. Kelias dienas anticiklonas kaupÄ&#x2014; jÄ&#x2014;gas ir plÄ&#x2014;tÄ&#x2014; savo ÄŻtakos sferÄ&#x2026; Norvegijoje bei Ĺ vedijoje. Tuo metu ĹĄalia Baltijos ĹĄaliĹł buvÄ&#x2122;s ciklonas lÄ&#x2014;tai judÄ&#x2014;jo vis toliau ÄŻ vakarus, o jo frontiniai debesys, iĹĄlijÄ&#x2122; drÄ&#x2014;gmÄ&#x2014;s atsargas, pradÄ&#x2014;jo irti ir sklaidytis. Ciklonui nusilpus, naktÄŻ iĹĄ treÄ?iadienio ÄŻ ketvirtadienÄŻ lietaus debesys pasitraukÄ&#x2014; iĹĄ Lietuvos, jo vietÄ&#x2026; virĹĄ mĹŤsĹł kraĹĄtĹł greitai uĹžÄ&#x2014;mÄ&#x2014; minÄ&#x2014;tas anticiklonas. Ĺ iandien Lietuva pateko ÄŻ pietrytinÄ&#x2122; jo dalÄŻ, o visai netoli jos, palei rytinÄŻ pakraĹĄtÄŻ, iĹĄ ĹĄiaurÄ&#x2014;s ÄŻ pietus leidĹžiasi ĹĄaltesnio oro masÄ&#x2014;. TodÄ&#x2014;l po neÄŻprastai ĹĄiltos vakarykĹĄtÄ&#x2014;s dienos, kai temperatĹŤra beveik visoje ĹĄalyje svyravo nuo 13 iki 18 laipsniĹł ĹĄilumos, nuo ĹĄiol orai pradÄ&#x2014;s vÄ&#x2014;sti. Ĺ iandien vyraus nepastoviai debesuoti ir sausi orai. PĹŤs Ĺžvarbokas, apysmarkis ĹĄiaurÄ&#x2014;s rytĹł vÄ&#x2014;jas, kai kuriose vietovÄ&#x2014;se jo gĹŤsiai gali sustiprÄ&#x2014;ti iki 14 m/sek. ÄŽdienojus saulÄ&#x2014; termometrĹł stulpelÄŻ kilstelÄ&#x2014;s jau tik iki 9â&#x20AC;&#x201C;13 laipsniĹł ĹĄilumos. Ĺ eĹĄtadienis numatomas graĹžus ir malonus. Nelis. VÄ&#x2014;jas rims ir nuolat kaitalios kryptÄŻ. Giedras nakties dangus skatins didesnÄŻ atĹĄalimÄ&#x2026;, tad ankstĹł rytÄ&#x2026; temperatĹŤra daugelyje rajonĹł svyruos nuo 0 iki 4 laipsniĹł ĹĄalÄ?io, tik prie jĹŤros dar gali iĹĄsilaikyti silpnai teigiama temperatĹŤra. Diena turÄ&#x2014;tĹł bĹŤti saulÄ&#x2014;ta, bet gaivi, nes pusantro kilometro aukĹĄtyje virĹĄ ĹžemÄ&#x2014;s pavirĹĄiaus vyraujanti neigiama temperatĹŤra neleis saulei oro ÄŻĹĄildyti daugiau nei iki 6â&#x20AC;&#x201C;11 laipsniĹł ĹĄilumos. SekmadienÄŻ anticiklonas silpnÄ&#x2014;s ir jo poveikis mĹŤsĹł orams greitai maĹžÄ&#x2014;s. NaktÄŻ bus maĹžai debesuota. Dvelks silpnas vÄ&#x2014;jas. TemperatĹŤra beveik nesiskirs nuo buvusios ĹĄeĹĄtadienio rytÄ&#x2026; ir pasiskirstys nuo 1 laipsnio ĹĄilumos pajĹŤryje iki 4 laipsniĹł ĹĄalÄ?io rytiniuose rajonuose. Sekmadienio dienÄ&#x2026; debesuotumas pamaĹžu didÄ&#x2014;s, ypaÄ? tai bus pastebima artÄ&#x2014;jant vakarui, bet krituliĹł tikimybÄ&#x2014; iĹĄliks nedidelÄ&#x2014;. VÄ&#x2014;jas vis daĹžniau pĹŤs iĹĄ ĹĄiaurÄ&#x2014;s vakarĹł ir ĹĄiek tiek sustiprÄ&#x2014;s. TemperatĹŤra daug kur kils iki 8â&#x20AC;&#x201C;12 laipsniĹł ĹĄilumos. Ă&#x201A;LDQGLHQÂą)LOHPRQR6LNVWR 5LPNDQWR*LUPDQWzVLU2GHWRV YDUGRGLHQD

2UDLĂ&#x2026;LDQGLHQNRYRG/LHWXYRMHLU(XURSRMH $&,%

Helsinkis

Oslas

Stokholmas

Glazgas

Sankt Peterburgas

Ryga

Dublinas

Briuselis ParyĹžius

$&!%$& "##&$

%#&"$ %&$

Minskas Berlynas

Miunchenas

#/$

VarĹĄuva

Frankfurtas Praha

Bordo

Maskva

Vilnius

Hamburgas Londonas Amsterdamas

Ĺ˝

$ $&!%&$ *$ $,$

Talinas

Kopenhaga

Lvovas

Kijevas

BukareĹĄtas Jalta

Venecija Nica

Madridas Barselona

Sofija

Varna

Roma Dubrovnikas

$&!% %&$

Viena BudapeĹĄtas

A

&+%$ $,$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ #! %$ +%$ #! %$

%&$$& "#/ 

!&)

&$ 

.-.)!#

+"#

"/

& #

$ $

Stambulas

Lisabona Malaga

Palma Palermas AlĹžyras

Tunisas

AtÄ&#x2014;nai

Antalija

Heraklionas

Larnaka Tel Avivas

Kairas

!MSĂ&#x;TERĂ&#x;DAĂ&#x;MAS !TwNAI "ELĂ&#x;FASĂ&#x;TAS "ERLYNAS "OĂ&#x;NA "RIUĂ&#x;SEĂ&#x;LIS "UĂ&#x;DAĂ&#x;PE¸TAS "UĂ&#x;KAĂ&#x;RE¸Ă&#x;TAS $UBĂ&#x;LIĂ&#x;NAS &RANKĂ&#x;FURĂ&#x;TAS (AMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS (ELĂ&#x;SINĂ&#x;KIS +AĂ&#x;LIĂ&#x;NINGĂ&#x;RAĂ&#x;DAS +IĂ&#x;JEĂ&#x;VAS +I¸IĂ&#x;NIOĂ&#x;VAS +OĂ&#x;PENĂ&#x;HAĂ&#x;GA +ROKUVA ,ISABONA ,IUKĂ&#x;SEMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NAS -ADĂ&#x;RIĂ&#x;DAS -ASKĂ&#x;VA -IĂ&#x;LAĂ&#x;NAS -INSĂ&#x;KAS /SĂ&#x;LAS 0AĂ&#x;LERĂ&#x;MAS 0AĂ&#x;RYĂ&#x;Ă&#x20AC;IUS 2YĂ&#x;GA 2OĂ&#x;MA 3ANKTĂ&#x;0EĂ&#x;TERĂ&#x;BURĂ&#x;GAS 3OFIJA 3TAMĂ&#x;BUĂ&#x;LAS 3TOKĂ&#x;HOLĂ&#x;MAS 4AĂ&#x;LIĂ&#x;NAS 4RUMSw 6AĂ&#x;R¸UĂ&#x;VA 6EĂ&#x;NEĂ&#x;CIĂ&#x;JA 6IEĂ&#x;NA 6ILĂ&#x;NIUS -IESTAIĂ&#x;PIETUOSE !NTALIJA "ARSELONA &ARAS (EĂ&#x;RAKĂ&#x;LIOĂ&#x;NAS (URGADA +AĂ&#x;IRAS +AĂ&#x;NAI ,ARĂ&#x;NAĂ&#x;KA ,ASĂ&#x;0ALMASAS -AĂ&#x;LAĂ&#x;GA -ALJORKOSĂ&#x;0ALMA -OĂ&#x;NAĂ&#x;KAS .IĂ&#x;CA 4ELĂ&#x;!VIĂ&#x;VAS 4UNISAS 6ARNA -IESTAIĂ&#x;PRIEĂ&#x;KALNĂ&#x2039; $AVOSAS 'ARMI¸AS 0ARTENKIRCHENAS 'RENOBLIS )NSBRUKAS )¸GLAS *ASNA +ICBIĂ&#x201E;HELIS 3ANKTĂ&#x;-ORICAS ÂľAMONI 6ALĂ&#x;'ARDENA :AKOPANw ÂżEĂ&#x;NEĂ&#x;VA

                                 

Lietuvos rytas  

2014 03 28

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you