Page 1

AKTUALIJOS

!RĂ&#x;TwĂ&#x;JANTĂ&#x;DVEĂ&#x;JIEMSĂ&#x;RINĂ&#x;KIĂ&#x;MAMSĂ&#x;POĂ&#x;LIĂ&#x;TIĂ&#x;KAIĂ&#x;STENĂ&#x;GIAĂ&#x;SIĂ&#x;JAUĂ&#x;KINĂ&#x;TISĂ&#x;RINĂ&#x;KwĂ&#x;JUSĂ&#x;Ă&#x;PĂ&#x; Ă&#x;

PKOVOĂ“Ă“DĂ…HĂ…WDGLHQLV

/RAIĂ&#x;¸IANDIEN

“

Ĺ˝monÄ—s grasina susidoroti su manimi, uĹžgaulioja. 3ULVLSDĂ?LQRQHWUDGLFLQzVO\WLQzV RULHQWDFLMRVQHVOHSLDQWLV0*UXG]LQVNDV QXRWUNDLUzMH QHVHQLDLVXVLWXRNÂ?V VXYRNLHmLX:*RFKWXLUĂ?DGDQWLV SDPLUĂ…WLVYLQJHULĂ˜YDNDUzOLXV

ĂŒXUQDOHĂ„*\YHQLPREĂ‘GDVÂł

OU \ WDVOW

Ă&#x;PĂ&#x;

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6,(-,/(,',020(7$,15 .DLQD/W

-ASKĂ&#x;VOĂ&#x;JEĂ&#x;BwGĂ&#x;LYSĂ&#x;BANĂ&#x;DOĂ&#x; SKALBĂ&#x;TIĂ&#x;SAĂ&#x;VOĂ&#x;MUNĂ&#x;DUĂ&#x;Rg

,VWRULMRVDLGDL Ar mĹŤsĹł ĹĄalyje ĹĄiuo metu neliepsnotĹł karas, jeigu prieĹĄ keliasdeĹĄimt metĹł Maskva bĹŤtĹł KaraliauÄ?iaus kraĹĄtÄ… prijungusi prie okupuotos Lietuvos? Ă&#x;PĂ&#x; Ă&#x;

3DVLUDĂ…zNLWDV Tai, ko lapkritÄŻ Vilniuje nepadarÄ— tuometis Ukrainos vadovas V.JanukovyÄ?ius, su dĹžiaugsmu penktadienÄŻ atliko naujasis ĹĄalies premjeras A.Jaceniukas (nuotr.) – pasiraĹĄÄ— sutartÄŻ su ES. Bet dĹžiaugtis Ă&#x;PĂ&#x; Ă&#x; iĹĄties dar anksti.

DIENOSĂ&#x;SKAIjIUSJau tiek nuosprendĹžiĹł yra iĹĄklausiusi dainininko RadĹžio motina R.AleksandroviÄ?, kuri vakar uĹž narkotikĹł platinimÄ… ÄŻkalinta pusketvirtĹł metĹł. Ă&#x;PĂ&#x;

,Ă…/LHWXYRVSDEzJÂ?V95RPDQRYDVVDYRYHUVORUHLNDOXVGDEDUGDĂ?QDLVSUHQGĂ?LDLU0DVNYRVUHVWRUDQHQHWROL.UHPOLDXV

¸IANDIENĂ&#x;SUĂ&#x;,2 „Gyvenimo bĹŤdo“ Ĺžurnale: â– Kenijos ligoninÄ—je dirbÄ™ lietuviai gydytojai baiminosi tiktai uodĹł ir meilÄ—s spÄ…stĹł. Priede „Rytai–Vakarai“: â–  ukrainieÄ?iĹł vienybe dar tiki ĹĄalies pamirĹĄtas V.JuĹĄÄ?enka. Ĺ˝urnale „TV antena“: â–  buvusiai PanevÄ—Ĺžio pataisos namĹł gyventojai atsirĹŤgo dalyvavimas „ChorĹł karuose“ (TV3) – iĹĄÄ—jusi ÄŻ laisvÄ™ ir ÄŻvykdĹžiusi naujÄ… nusikaltimÄ… moteris ÄŻkliuvo, nes tyrÄ—jai jÄ… atpaĹžino iĹĄ TV konkurso.

APREI¸KIMAI

.DU\ERVULERV Jei visÄ… kraĹĄtÄ… uĹžveistume lazdynais, tai galÄ—tume vadintis branduoline valstybe. ApginklavÄ™ kariuomenÄ™ timpomis patyliukais apĹĄaudytume LenkijÄ… ir net RusijÄ…. Ir kas tokius pabaidys? Juozas Erlickas

.XUVODSVWRVLĂ?OXJXVLRĂŽNLREDQNRVDYLQLQNDV 9ODGLPLUDV5RPDQRYDV"$WVDN\PjÂ’Ă…Â’NODXVLPj Ă„/LHWXYRVU\WDVÂłUDGRDQNVmLDXQHJXPĂ‘VĂ˜Ă…DOLHV VSHFLDOLRVLRVWDUQ\ERV3DVLURGRWHUHLNLDXĂ?VXN WLÂ’UHVWRUDQj0DVNYRVFHQWUHQHWROL.UHPOLDXV Ar v y das LE K AVI ÄŒIUS LR spec. korespondentas, Maskva (Rusija)

Jau daugiau kaip pusmetÄŻ Lietuvos specialiosios tarnybos ti-

kina, kad intensyviai ieĹĄko buvusio bankininko V.Romanovo. Paskelbta tarptautinÄ— paieĹĄka, teismas uĹž akiĹł leido jÄŻ suimti. Nors pareigĹŤnai vis raportuoja, kad bankininko niekaip negali aptikti, pasirodo, bÄ—glÄŻ ga-

lima iĹĄvysti jo net neieĹĄkant. Prabangus restoranas Maskvos centre, netoli Kremliaus. AtsiverÄ?iu valgiaraĹĄtÄŻ: kavos puodelis – 25 litai. Brangu, bet ne brangiausia Maskvoje. AĹĄ matau, kaip ÄŻ salÄ™ energingai ÄŻĹžengia kaĹžkur matytas vyriĹĄkis. Bene V.Romanovas?! BuvÄ™s bankininkas atrodo Ĺžvalus – nors jam greitai sukaks 67 metai, iĹĄ pirmo Ĺžvilgsnio neduotum net 50-ies.

.DUĂ…LQLPRNDLQD Milijonas litĹł. Manoma, jog jau tokiÄ… sumÄ… mokesÄ?iĹł mokÄ—tojai sumokÄ—jo uĹž pensininkÄ—s karĹĄinimÄ… vienvietÄ—je ligoninÄ—s palatoje. Ĺ is ĹžurnalistĹł atskleistas skandalas sudomino ir aferĹł tyrÄ—jus. Ă&#x;PĂ&#x;

.UKE LT AĂ&#x;Â?Ă&#x; Ă&#x;Ă&#x;P

,Ă…NXUPLOLMRQDL" „Barcelona“ puolÄ—jas L.Messi yra turtingiausias 2014 metĹł pasaulio futbolininkas. Per sezonÄ… argentinietis uĹždirba 41 mln. eurĹł, nors jo alga Ispanijos klube yra tik 12,5 mln. KÄ… reklamuodamas argentinietis Ă&#x;PĂ&#x; Ă&#x; susikrauna turtus?


NUOMONES

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

9-XUNĂ‘QRSLHĂ…

Ă&#x;DIENOS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

Ă„/LHWXYRVU\WRÂłVDYDLWz

N

uo propagandinÄ—s ir imperinÄ—s euforijos svaigstanÄ?iai Rusijai sparÄ?iai artÄ—ja sunkiĹł pagiriĹł metas. Ĺ˝inoma, JAV ir Europos SÄ…jungos atsakomieji Ĺžingsniai, kuriĹł griebtasi po galutinÄ—s Krymo aneksijos, buvo labiau simbolinio pobĹŤdĹžio ir pirmiausia skirti savo pilieÄ?iams bei sÄ… jungininkams. Antroji sankcijĹł konkretiems Rusijos reĹžimo atstovams ir jĹł pinigams Vakaruose porcija yra jau kiek grÄ—smingesnÄ— uĹž pirmÄ… jÄ…. JAV smogÄ— keletui V.Putino artimiausios aplinkos ĹžmoniĹł ir net bankui „Rosija“, kuris laikomas reĹžimo pinigine. TaÄ?iau JAV, o ypaÄ? ES, tebesvarsto, ar imtis sankcijĹł prieĹĄ visÄ… Rusijos ekonomikÄ… ir jos jautriausius sektorius. Vakarai grasina to imtis, jei Rusija toliau verĹĄis ÄŻ UkrainÄ…, taip tarsi pripaĹžindami, jog laiko KrymÄ… faktiĹĄkai prarastu.

B

et svarbiausios Europos SÄ…jungos valstybÄ—s, tarkime, Vokietija, kol kas labiau bijo rizikos, kuriÄ… joms paÄ?ioms sukeltĹł rimtas ekonominis karas su rusais. Kijevo valdĹžia ir Maskvos opozicija skatina Vakarus tai daryti teigdamos, jog didÄ—janÄ?ios Rusijos ekonomikos bÄ—dos – baisesnis koĹĄmaras Kremliaus valdĹžiai nei smĹŤgiai per jos valdovĹł kiĹĄenÄ™. Ĺ˝inoma, Kremlius propagandiniame fronte dar labiau nertĹłsi iĹĄ kailio stengdamasis, kad dabar patriotizmo apimtĹł paprastĹł rusĹł ÄŻnirĹĄis dÄ—l tuĹĄtÄ—janÄ?ios kiĹĄenÄ—s kryptĹł bĹŤtent ÄŻ Vakarus ar kitus uĹžsienio prieĹĄus, o ne ÄŻ reĹžimÄ….

GinklĹł Ĺžvanginimas, ĹĄauksmai dÄ—l grÄ—smiĹł Lietuvoje uĹžgoŞė raginimus pradÄ—ti blaivias diskusijas apie tikrai svarbius dalykus. TaÄ?iau nebevaldoma ekonominÄ— krizÄ—, o kartu auganti socialinÄ— ir politinÄ— ÄŻtampa – toks „Molotovo kokteilis“, kurio ugnies suvaldyti nepavyko nÄ— vienam autoritariniam reĹžimui. Regis, tai suvokia ir Kremlius.

J

uolab kad netgi be VakarĹł naujĹł sankcijĹł aiĹĄku, jog Rusijos ekonomikai pavojingi ir dabartiniai dĹŤriai paskiriems reĹžimo atstovams, auganti politinÄ— izoliacija, stabdomas karinis bendradarbiavimas ir prekyba. Visa tai jau paskatino tarptautinÄ™ reitingĹł agentĹŤrÄ… „Standart & Poor’s“ pakeisti Rusijos kredito reitingÄ… iĹĄ stabilaus ÄŻ neigiamÄ…. O smĹŤgio bankui „Rosija“ pasekmes Ä—mÄ— justi ir visas ĹĄalies finansĹł sektorius. Vis dÄ—lto Kremlius greiÄ?iausiai neatsisakys imperiniĹł uĹžmojĹł ir agresyvios politikos nei Ukrainoje, nei kitose kaimyninÄ—se ĹĄalyse, nemaĹžins isteriĹĄkos propagandinÄ—s kampanijos, nutaikytos pirmiausia ÄŻ savo rinkÄ—jus, apsukĹł. Rusija mÄ—gina atsakyti ir tokiomis pat asmeninÄ—mis sankcijomis VaĹĄingtono pareigĹŤnams, mÄ—ginimais ieĹĄkoti naujĹł erdviĹł Azijoje. Kita vertus, Maskva ĹĄiÄ… savaitÄ™ lyg ir Ä—mÄ— ĹĄvelninti tonÄ… VakarĹł atĹžvilgiu – tikino, kad jai uĹžtenka ir Krymo, rodÄ— pasirengimÄ… pradÄ—ti diplomatinius procesus. Tuo pat metu Vakarai ĹžengÄ— kitÄ… svarbĹł simbolinÄŻ ĹžingsnÄŻ – pasiraĹĄyta Europos SÄ…jungos ir Ukrai-

nos asociacijos sutartis, kuri tapo akmeniu, iĹĄjudinusiu ĹĄiÄ… geopolitinÄ™ griĹŤtÄŻ, dar neregÄ—tÄ… po Ĺ altojo karo pabaigos. Tiesa, palaiminta tiktai politinÄ— ĹĄios sutarties dalis.

P

ati Kijevo valdĹžia kol kas nenori pasiraĹĄyti ekonominÄ—s dalies, kuri dabar gali bĹŤti itin pavojinga faktiĹĄkai bankrutavusiam ĹĄalies ĹŤkiui. Ukrainos valdĹžia griebiasi ir kitĹł apsisaugojimo bĹŤdĹł. Ji paskelbÄ—, jog ĹĄalis netaps NATO nare, taip lyg ir mÄ—gindama nuraminti RusijÄ…. O Vakarai ir jĹł lyderiĹł vaidmenÄŻ tarsi iĹĄ naujo prisiminusios JAV taip pat iĹĄsijuosusios demonstruoja, jog rytinÄ—s Europos SÄ…jungos ir NATO narÄ—s, pirmiausia Lenkija ir Baltijos valstybÄ—s, tikrai gali jaustis saugios. Apie didÄ—siantÄŻ karinÄŻ savo vaidmenÄŻ regione kalbÄ—jo visĹł didĹžiĹłjĹł VakarĹł valstybiĹł aukĹĄÄ?iausi pareigĹŤnai – tarp jĹł ir VarĹĄuvoje bei Vilniuje lankÄ™sis JAV viceprezidentas J.Bidenas. Atrodo, kad aukĹĄtojo sveÄ?io misija buvo ne tik nuraminti maŞųjĹł sÄ… jungininkĹł baimÄ™ dÄ—l Rusijos tiesioginÄ—s invazijos, bet ir jĹł ÄŻkarĹĄtÄŻ diplomatinio karo fronte.

A

merikos Ĺžiniasklaida skelbÄ—, jog J.Bidenas turÄ—jo mandagiai, bet aiĹĄkiai perspÄ—ti sÄ… jungininkus, kad jie pirmi neĹĄokinÄ—tĹł, leistĹł savo darbÄ… dirbti sunkiasvoriams ir apskritai savo veiksmus labiau derintĹł su jais. Tai lyg ir paveikÄ— Lietuvos prezidentÄ™ D.GrybauskaitÄ™, kuri griebÄ—si bene aĹĄtriausios retorikos ir diplomatiniĹł demarĹĄĹł prieĹĄ MaskvÄ…. Po JAV viceprezidento vizito ji jau puolÄ— aiĹĄkinti, kad grieĹžtĹł sankcijĹł visai Rusijos ekonomikai nereikia. Bet atmosfera Lietuvoje jau buvo ÄŻkaitinta iki tol. GinklĹł Ĺžvanginimas, ĹĄauksmai dÄ—l iĹĄ kiekvieno kampo neva lendanÄ?ios meĹĄkos uĹžgoŞė raginimus pradÄ—ti blaivias diskusijas dÄ—l tikrai svarbiĹł dalykĹł.

U

Ĺžuot svarstÄ™, kaip kalbÄ—tis su valstybe nusivylusiais ir Rusijos propagandos paĹžeidĹžiamiausiais Lietuvos pilieÄ?iais, dauguma politikĹł, ypaÄ? deĹĄiniĹłjĹł, ir toliau buvo linkÄ™ lipti ant visuotinio Rusijos Ĺžiniasklaidos, rusĹł masinÄ—s kultĹŤros ar kalbos draudimo grÄ—blio. VaĹĄingtonas ĹĄiÄ… savaitÄ™ dar kartÄ… paragino LietuvÄ… pagaliau iĹĄ tiesĹł pasirĹŤpinti didesniu kraĹĄto apsaugos finansavimu, dabar nesiekianÄ?iu nÄ— procento bendrojo vidaus produkto. TaÄ?iau nei rÄ—kianti opozicija, nei ramiau besielgianti valdĹžia kol kas nepradeda rimtĹł svarstymĹł, kiek ir iĹĄ kokiĹł lÄ—ĹĄĹł tÄ… finansavimÄ… bĹŤtĹł galima didinti.

K

ita svarbi problema – kaip apsisaugoti nuo galimo Rusijos ekonominio kerťto. Ar politikai turėtų elgtis atsargiau, ar verslas turėtų pats ieťkoti naujų rinkų? Prezidentōra nurodė, kad Lietuvos verslas turėtų ieťkoti naujų eksporto rinkų ir atsakingai vertinti veiklos Rusijoje riziką, o Vyriausybė jau tarsi paŞadėjo tiesiog kompensuoti Rytų rinkose patirtus galimus nuostolius. Taigi – dar viena politinė ir ekonominė kryŞkelė, kurių pastaruoju metu tikrai apstu. ApŞvalgininkas

6SDUQXRWLĂ?RGĂ?LDLÂąLĂ…SLUPĂ˜OĂ‘SĂ˜

“ “

Reikia atleisti Ĺžmones, kuriems patinka tik daly-

vauti. $O\WXMHSHUVXVLWLNLPjVXPHUDLVSDJ \UÂ?VLĂ…PDQLXV VDYLYDOG\ELĂ˜YDGRYXVSUHPMHUDV$%XWNHYLmLXVSULSDĂ?LQR NDGYDOGDQWYDOVW \EÂ?GDUWUĂ‘NVW DNRPSHWHQFLMRV

PrancĹŤzai turÄ—tĹł nemÄ—ginti sÄ—dÄ—ti ant tvoros galvodami, ÄŻ kuriÄ… pusÄ™ naudingiau nuĹĄokti. 3URWHVWRDNFLMjSULH3UDQFĂ‘]LMRVDPEDVDGRV9LOQLXMH UHQJLDQWLV6HLPRQDU \VNRQVHUYDWRULXV0$GRPzQDV DLĂ…NLQRNDGWXRVLHNLDPDSDVNDWLQWLSUDQFĂ‘]XVJUHLmLDX DSVLVSUÂ?VWLQXWUDXNWLNDURODLYĂ˜Ă„0LVWUDOÂł SDUGDYLPR5XVLMDLVXWDUWÂ’

“

PaÄ?ioje Rusijoje ji buvo aplaistyta dĹžiaugsmo aĹĄaromis ir apdainuota dainomis. Tai yra blogas signalas ir mums, ir visai Europai. /LHWXYRVDPEDVDGRULXL8NUDLQRMH39DLWLHNĂ‘QXLQHULPjNHOLD WDLNDLSÂ’.U\PRDQHNVLMjUHDJDYR5XVLMRVJ\YHQWRMDL

“ “ “ “

Mes tapome politiniĹł lĹŤzeriĹł ÄŻkaitais.

.RQVHUYDWRUz9$OHNQDLWz$EUDPLNLHQzWDLSÂ’YHUWLQR6HLPR VSUHQGLPjNUHLSWLVÂ’.RQVWLWXFLQÂ’WHLVPjGzOĂ„WYDUNLHmLĂ˜Âł O\GHULRHXURSDUODPHQW DUR53DNVRNDQGLGDW DYLPR SUH]LGHQWRULQNLPXRVHJDOLP\ELĂ˜

UŞ tėvynę pasiruoťęs ir pasėdėti.

7DLSNRQVHUYDWRULXV$.XELOLXVUHDJDYRÂ’VRFLDOGHPRNUDWzV %9zVDLWzVSDVW DEjNDGMRFLWXRWR%DXGĂ?LDPRMRNRGHNVR QXRVW DWRVGzODWVDNRP\EzVXĂ?SDGzMLPjVYHWLPDLYDOVW \EHL JDOLDWVLJUÂ?Ă?WLLUSULHĂ…MÂ’SDWÂ’

Nesuprantu bajerio, kam tas posÄ—dis.

5RNLĂ…NLRUDMRQRPHUDV99LO\VWLNQXVLMXRNzLĂ…JLUGÂ?V MRJ%LUĂ?Ă˜YDOGĂ?LDĂ…DXNLDUDMRQRWDU \ERVSRVzGÂ’ NDGLĂ…GDUERDWOHLVWĂ˜PLUXVÂ’YDOGLQLQNj

Negali sakyti, kad nieko nedaroma, bet lÄ—tai daroma.

6HLPR6RFLDOLQLĂ˜UHLNDOĂ˜LUGDUERNRPLWHWRSLUPLQLQNz VRFLDOGHPRNUDWz.0LĂ…NLQLHQzSDUHLĂ…NzNDGVRFLDOLQLR GUDXGLPRLUSHQVLMĂ˜VLVWHPRVSHUWYDUNDYLONLQDPD


LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

AKTUALIJOS 9Ă‚mLDYLQVNRQXRWU

POLITIKA

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

+ONĂ&#x;SERĂ&#x;VAĂ&#x;TOĂ&#x;RIĂ‹Ă&#x;MUIĂ&#x;LASĂ&#x; PLAUĂ&#x;NAĂ&#x;SAĂ&#x;VĂ‹Ă&#x;JĂ‹Ă&#x;DwĂ&#x;MES

Gi n t a r a s Ĺ I U PA RY S LR korespondentas

6HLPRNRPLVLMDLDEHMRQLĂ˜VXNzOzLU6XVN\VWLQWĂ˜MĂ˜GXMĂ˜WHUPLQDOXLVNLUWDVODLYDVNXULVĂ…LHPHWDWSODXNVÂ’.ODLSzGj

$UOSĂ&#x;DARĂ&#x;BOĂ&#x;IRĂ&#x;PROĂ&#x;KUĂ&#x;ROĂ&#x;RAMS 7ROLDXYHUGDSROLWLQzVDLVWURVGzO6HLPRODLNLQR VLRVW\ULPRNRPLVLMRVNXULDLĂ…NLQRVLEXYXVLRV 9\ULDXV\EzVYHLNOjHQHUJHWLNRVVULW\MHLĂ…YDGĂ˜ Atskiras iĹĄvadas vakar dauguma balsĹł patvirtinusi komisija teiks atsakymus ÄŻ Seimo jai suformuluotus klausimus, iĹĄskyrus vienÄ… – dÄ—l SuskystintĹłjĹł gamtiniĹł dujĹł (SGD) terminalo projekto. Parlamentarai praĹĄys Seimo leidimo, kad ĹĄÄŻ projektÄ… galÄ—tĹł patyrinÄ—ti papildomai. IĹĄvadose aĹĄtuoniais iĹĄ 21 klausimo komisija siĹŤlo kreiptis ÄŻ prokurorus, kad jie tirtĹł beveik visĹł buvusiĹł Energetikos ministerijos, Ignalinos atominÄ—s elektrinÄ—s (IAE), bendroviĹł „KlaipÄ—dos nafta“ bei „Litgrid“ vadovĹł veiklÄ…. „DÄ—l SGD terminalo nepriÄ—mÄ—me sprendimo – atsiĹžvelgÄ—me ÄŻ tai, kad nebĹŤtĹł pakenkta vals-

tybÄ—s siekiui kuo greiÄ?iau turÄ—ti alternatyvĹł ĹĄaltinÄŻ apsirĹŤpinant dujomis“, – paaiĹĄkino komisijos pirmininkas socialdemokratas ArtĹŤras SkardĹžius. Pirminiame komisijos iĹĄvadĹł projekte buvo siĹŤloma kreiptis ÄŻ prokuratĹŤrÄ… ir VieĹĄĹłjĹł pirkimĹł tarnybÄ… dÄ—l vieĹĄĹłjĹł pirkimĹł, susijusiĹł su SGD terminalu, patikrinimo. „Dabar niekas negali pasakyti, ar tos investicijos per didelÄ—s, ar per maĹžos“, – sakÄ— A.SkardĹžius. Seimo komisija vakar taip pat atsisakÄ— grieĹžtĹł formuluoÄ?iĹł dÄ—l Lietuvos pasirinkto Europos SÄ…jungos treÄ?iojo energetikos paketo ÄŻgyvendinimo bĹŤdo – „Lietuvos dujĹłâ€œ nuosavybÄ—s atskyrimo.

AnksÄ?iau parlamentarai iĹĄvadose teigÄ—, kad Lietuvai nebuvo iĹĄ to naudos. Nepaisant to, komisijoje dirbantis opozicijos lyderis konservatorius Andrius Kubilius sprendimÄ… patvirtinti atskiras iĹĄvadas laiko kenkÄ—jiĹĄku: „Mes perspÄ—jome premjerÄ… AlgirdÄ… ButkeviÄ?iĹł, jis bandÄ— kaĹžkÄ… pristabdyti, bet A.SkardĹžius daro savo. Kaip toliau elgsis valdanÄ?ioji dauguma, kuri viena ranka lyg sako, kad jie nori tuos projektus vykdyti, o kita ketina tvirtinti iĹĄvadas, po kuriĹł daugelÄŻ projektĹł reikÄ—tĹł stabdyti?“ Kad komisijos iĹĄvados gali daugiau pakenkti valstybÄ—s interesams negu duoti naudos, pareiĹĄkÄ— ir valdanÄ?iĹłjĹł atstovas „tvarkietis“ Remigijus Ĺ˝emaitaitis. Tiesa, jis prisipaĹžino komisijos darbe nedalyvavÄ™s nuo jos veiklos pradĹžios. (BNS, LR)

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS Apribojo televizijÄ… Vilniaus apygardos administracinis teismas patenkino Lietuvos radijo ir televizijos komisijos praĹĄymÄ… trims mÄ—nesiams apriboti televizijos kanalo „NTV mir Lithuania“ transliacijas reaguojant ÄŻ melagingÄ… laidÄ… apie Sausio 13-Ä…jÄ…. Draudimas galios ne ES erdvÄ—je sukurtai produkcijai.

SurengÄ— akcijÄ… Vakar prie PrancĹŤzijos ambasados Vilniuje surengta protesto akcija, kurioje ĹĄios ĹĄalies vyriausybÄ— buvo raginama Rusijai neparduoti karo laivĹł „Mistral“. Beje, vakar ÄŻ LietuvÄ… su oficia-

liu vizitu atvyko PrancĹŤzijos gynybos ministras J.Y.Le Drianas. Neseniai jis yra sakÄ™s, kad PrancĹŤzija nesvarstys iĹĄankstinio „Mistral“ laivĹł sandorio nutraukimo su Rusija, toks Ĺžingsnis gali bĹŤti Ĺžengtas nebent spalÄŻ.

Emigracija sumaŞėjo Pernai iĹĄ Lietuvos emigravo 38,8 tĹŤkst. gyventojĹł. Tokius galutinius patikslintus duomenis praneĹĄÄ— Statistikos departamentas. Palyginti su 2012 metais, 2013aisiais emigrantĹł skaiÄ?ius sumaŞėjo 2,3 tĹŤkst. 35,5 tĹŤkst. emigravusiĹł praÄ—jusiais metais buvo Lietuvos pilieÄ?iai. Taip pat iĹĄvaĹžiavo 3,3 tĹŤkst.

uĹžsienieÄ?iĹł, iĹĄ jĹł dauguma buvo Baltarusijos (796), Rusijos (650) ir Ukrainos (565) pilieÄ?iai. Pernai ÄŻ LietuvÄ… imigravo 22 tĹŤkst. ĹžmoniĹł, dauguma jĹł (86,2 proc.) buvo grįŞę Lietuvos pilieÄ?iai, 13,8 proc. – uĹžsienieÄ?iai. Palyginti su 2012 metais, imigrantĹł skaiÄ?ius padidÄ—jo 2,2 tĹŤkst.

Nori rinkti tiesiogiai UĹž tiesioginius merĹł rinkimus pasisako 76 proc. Lietuvos gyventojĹł. Tai parodÄ— vasarÄŻ Teisingumo ministerijos uĹžsakymu atlikta „Baltijos tyrimĹłâ€œ apklausa. Kad bĹŤtĹł ÄŻteisinti tiesioginiai rinkimai, nepritaria 8 proc. pilieÄ?iĹł, o 16 proc. neturi nuomonÄ—s.

Vytauto DidĹžiojo universitetas kartu su Vilniaus universitetu 2014 m. kovo 26 d. baigs vykdyti projektÄ… „AukĹĄtos kvaliďŹ kacijos specialistĹł, atitinkanÄ?iĹł valstybÄ—s ir visuomenÄ—s poreikius biologiniĹł ir ĹžemÄ—s gelmiĹł iĹĄtekliĹł naudojimo srityje, rengimo tobulinimas (BIOGEONAUDA-A)“ (Nr.: VP1-2.2-Ĺ MM-09-V-01-004). Europos SÄ…jungos lÄ—ĹĄomis, remiantis 2007–2013 m. Ĺ˝mogiĹĄkĹłjĹł iĹĄtekliĹł plÄ—tros veiksmĹł programos 2-ojo prioriteto „Mokymasis visa gyvenimą“ VP1-2.2-Ĺ MM-09-V priemone „StudijĹł programĹł plÄ—tra nacionalinÄ—se kompleksinÄ—se programose“, buvo sudarytos sÄ…lygos tobulinti specialistĹł, atitinkanÄ?iĹł valstybÄ—s ir visuomenÄ—s poreikius biologiniĹł ir ĹžemÄ—s gelmiĹł iĹĄtekliĹł naudojimo srityje, rengimÄ… I ir II studijĹł pakopose, pagerinti dÄ—stytojĹł kvaliďŹ kacijÄ… ir paskatinti jĹł mobilumÄ…. Projekto lÄ—ĹĄomis biomedicinos ir ďŹ ziniĹł mokslĹł krypÄ?iĹł II pakopos studijĹł programĹł studentai sÄ—kmingai baigÄ— studijas ir magistro diplomus 2012 m. gavo 30 specialistĹł, 2013 m. – 53 specialistai, o 2014 m. – 7 specialistai. VDU ir VU dÄ—stytojai 2010–2014 m. pakÄ—lÄ— kvaliďŹ kacijÄ… 16 staĹžuoÄ?iĹł ir 21 tarptautiniĹł renginiĹł metu. Su projektu susijusi informacija skelbiama interneto svetainÄ—je www.biogeonauda-a.lt

Bene didĹžiausiÄ… akibrokĹĄtÄ… pateikÄ— RadviliĹĄkio mero kÄ—dÄ—s skandalingai netekÄ™s Antanas ÄŒepononis. JÄŻ partijos kolegos iĹĄrinko vadovauti TÄ—vynÄ—s sÄ… jungos-Lietuvos krikĹĄÄ?ioniĹł demokratĹł rajono skyriui. Kartu su A.ÄŒepononiu ÄŻ konservatoriĹł gretas vorele grÄŻĹžo ir kiti korupcijos skandalo veikÄ—jai – neseniai pirmÄ… jÄŻ nuosprendÄŻ iĹĄgirdÄ™ buvÄ™s savivaldybÄ—s administracijos direktorius Eugenijus PraneviÄ?ius, tarybos narys Aloyzas Juodis. Vietos partijoje atsirado ir buvusiam Lizdeikos gimnazijos direktoriui Jonui VarkuleviÄ?iui, kurÄŻ slegia ne maĹžiau sunkĹŤs kaltinimai.

*Ă‚LXSDULRQXRWU

6NDQGDODLNDOWLQLPDL E\ORVLUWHLVPDL\UDQLH NLVSULHĂ…WURĂ…NLPjEĂ‘WL NRQVHUYDWRULĂ˜JUHWRVH 7RNLDWDLV\NOHYDGRYDX MDVLNRUXSFLQLDLVQXVL NDOWLPDLVNDOWLQDPL 5DGYLOLĂ…NLRSROLWLNDL .RUXSFLMDNDOWLQDPDV$kHSRQRQLV WDSRSDUWLMRVVN\ULDXVYDGRYX

1HWJLWHLVPRQXEDXVWDV(3UDQH YLmLXVNRQVHUYDWRULDPVWLQND

3TEĂ&#x;BwĂ&#x;JOĂ&#x;PARĂ&#x;TIĂ&#x;JOSĂ&#x;¸UĂ&#x;LAI

„Lietuvos ryto“ Ĺžiniomis, ilgai dvejota, ar prieĹĄ savivaldos rinkimus grÄŻĹžus A.ÄŒepononiui nenukentÄ—s po korupcijos skandalĹł sumenkÄ™s partijos ÄŻvaizdis. Svarstyta netgi galimybÄ— jam dalyvauti rinkimuose prisidengus nepriklausomo kandidato ĹĄydu. Bet noras oficialiai sukioti ÄŻtakingiausios rajone politinÄ—s partijos vairÄ… buvo stipresnis – visuotiniame susirinkime A.ÄŒepononio kandidatĹŤra buvo iĹĄkelta. BuvÄ™s meras vadovauti deĹĄiniesiems grÄŻĹžo triuĹĄkinama persvara – uĹž jÄŻ balsavo net 301 iĹĄ 312 partijos kolegĹł. Ĺ ÄŻ radviliĹĄkieÄ?iĹł cirkÄ… atlaidĹžiai stebÄ—jo ir iĹĄ sostinÄ—s atvykÄ™ partijos ĹĄulai parlamentarai Vytautas Juozapaitis bei Paulius Saudargas. A.ÄŒepononis tikino neatsispyrÄ™s partijos kolegĹł praĹĄymams. KaltinimĹł naĹĄtos uĹžgultas veikÄ—jas pareiĹĄkÄ—, kad pasitrauks iĹĄ rajono konservatoriĹł vadovĹł, jei teismas jÄŻ pripaĹžins kaltu. 4EISĂ&#x;MASĂ&#x;SKYĂ&#x;RwĂ&#x;BAUĂ&#x;DAS

Patyliukais narystÄ— buvo atkurta dar keliems ÄŻ SpecialiĹłjĹł tyrimĹł tarnybos (STT) tinklus pakliuvusiems radviliĹĄkieÄ?iams konservatoriams, tarp jĹł A.JuodĹžiui ir E.PraneviÄ?iui. Ĺ ie du veikÄ—jai neseniai buvo nuteisti uĹž padarytus nusikaltimus. E.PraneviÄ?iui atsirĹŤgo apie 4000 litĹł vertÄ—s nemokama kelionÄ— ÄŻ parodÄ… ParyĹžiuje, o A.JuodĹžiui – pelningĹł uĹžsakymĹł savo ÄŻmonei vaikymasis. Teismas E.PraneviÄ?iui skyrÄ— 16 250, o A.JuodĹžiui – 15 600 litĹł baudÄ…. Be to, iĹĄ abiejĹł atimta teisÄ— pustreÄ?iĹł metĹł eiti renkamas ar skiriamas pareigas. 5Ă€GĂ&#x;RIUĂ&#x;VOĂ&#x;KALĂ&#x;TIĂ&#x;NIĂ&#x;MĂ‹Ă&#x;LAĂ&#x;VIĂ&#x;NA

A.ÄŒepononis ir jo bendraĹžygiai vienas po kito buvo susemti 2011 metĹł pabaigoje. Tuometis meras sulaikytas gruodĹžio 19-Ä…jÄ… dÄ—l piktnaudĹžiavimo, pasikÄ—sinimo sukÄ?iauti, dokumentĹł klastojimo. Tris ikiteisminius tyrimus at-

1XRVSUHQGLV$-XRGĂ?LXLQHNOLĂ‘ WLVWDUQDXWLGHĂ…LQLĂ˜MĂ˜SDUWLMDL

$IĂ&#x;REKĂ&#x;TOĂ&#x;RIUSĂ&#x;NESĂ&#x;KŠSĂ&#x;TA â– .RQVHUYDWRULDLLĂ…VNDOEz PXQGXUjGDUYLHQDP VNDQGDOLQJDLSDJDUVzMXVLDP UDGYLOLĂ…NLHmLXLÂą3HNLQR ROLPSLQLĂ˜Ă?DLG\QLĂ˜GHJOj QHĂ…XVLDP/L]GHLNRVJLPQD ]LMRVGLUHNWRULXL-9DUNXOHYL mLXL-DPLUJLOHLVWDJUÂ’Ă?WL Â’SDUWLMRVJUHWDV â– 5DGYLOLĂ…NLHWLVQHVHQLDL QXWHLVWDVQHVNODVWRMR QHÂ’WLNXVLRPRN \WRMR DWOHLGLPRGRNXPHQWXV PHODJLQJDLSUDQHĂ…zDSLH QHEĂ‘WjQXVLNDOWLPj8Ă? Ă…LXRVQXVLNDOWLPXVMDPVNLU WDOLWĂ˜EDXGD â– %HWR-9DUNXOHYLmLXVVWRV SULHĂ…WHLVPjGzOILQDQVLQzV YHLNORV.RQVHUYDWRULXV NDOWLQDPDVSHUPHWĂ˜ Ă„PLUXVLRPVVLHORPVÂł LĂ…PRNzMÂ?VEHYHLN WĂ‘NVWDQmLĂ˜OLWĂ˜DWO\JLR

likÄ™ STT agentai suÄ?iupo dar 10 asmenĹł, kuriĹł dauguma – RadviliĹĄkio konservatoriai. VÄ—liau visi epizodai buvo sujungti ÄŻ vienÄ… didelÄ™ bylÄ…, kurioje – RadviliĹĄkio kultĹŤros centro rekonstrukcija, Ĺ aukoto Ĺ vÄ?.TrejybÄ—s baĹžnyÄ?ios restauravimo istorija ir ObelÄ—lÄ—s gatvÄ—s rekonstravimo darbai. Ĺ i byla teismÄ… turÄ—tĹł pasiekti jau ĹĄiemet. A.ÄŒepononis neteko mero posto, bet netrukus gavo ĹĄiltÄ… vietÄ… – ÄŻsitaisÄ— savivaldybei pavaldĹžioje ÄŻmonÄ—je „RadviliĹĄkio ĹĄiluma“. ÄŒia politikui atsirado skyriaus vadovo vieta.


TRIBĂ„NA

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

NUOMONES

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

%HNDXNzV K

ontrĹžvalgybinÄ— situacija valdoma, turima daug operatyvinÄ—s informacijos, bet realios galimybÄ—s uĹžkirsti keliÄ… prieĹĄiĹĄkos valstybÄ—s veiklai ribotos. Taip galima teigti perskaiÄ?ius VSD paskelbtÄ… ataskaitÄ…. Dokumente paminÄ—tas po diplomatine priedanga triĹŤsiantis GRU sistemai priklausantis darbuotojas iki ĹĄiol tebedirba Rusijos ambasadoje Lietuvoje. Dar blogiau – ambasada praneĹĄÄ—, kad Lietuvos uĹžsienio reikalĹł ministerija dÄ—l netinkamos diplomato veiklos nesikreipÄ—. KodÄ—l Lietuvos vadovai nusprendÄ— atsisakyti ĹĄiais atvejais tradicinio veiksmo, kuris jau ne kartÄ… mĹŤsĹł valstybÄ—je iĹĄbandytas – informuoti Rusijos diplomatinÄ™ atstovybÄ™ apie netinkamÄ… diplomato elgesÄŻ ir paskelbti jÄŻ nepageidaujamu?

N

enori didinti ÄŻtampos su Rusija? Bet ar jÄ… galima dar labiau padidinti, jei kasdien vos ne po kelis kartus apie Rusijos veiksmus Kryme Lietuva kalba aĹĄtriau uĹž JAV? IĹĄ tokios bejÄ—giĹĄkos VSD situacijos Rusijos Ĺžvalgyba tik pasijuoks. VSD ĹĄiuo metu ne tik neturi galimybiĹł efektyviai pasiprieĹĄinti prieĹĄiĹĄkĹł ĹžvalgybĹł veiklai, bet ir, regis, sÄ…moningai vengia aiĹĄkesnio dabartinÄ—s situacijos grÄ—smiĹł poĹžiĹŤriu vertinimo, prognoziĹł ir patarimo, kÄ… reikÄ—tĹł daryti. PrieĹĄkariu jaunas 34 metĹł VSD vadovas A.Povilaitis, vÄ—liau suĹĄaudytas Maskvoje, buvo parengÄ™s A.Smetonai studijÄ… apie rengtus perversmus Lietuvoje. TreÄ?dalis teksto buvo skirta pasiĹŤlymams, kÄ… valdĹžia turÄ—tĹł daryti keisdama savo santykÄŻ su visuomene, imdamasi reformĹł ir panaĹĄiai.

Geriausias variantas Rusijai – jeigu rengti referendumus ÄŻgudusi Lietuva ateityje apsisprÄ™stĹł uĹž neutralitetÄ…. Dabartinis VSD stengiasi apsiriboti vien informacijos rinkimu, vengti platesniĹł apibendrinimĹł (nors tarnybos analitikai tam yra pajÄ—gĹŤs) ir visaip ĹĄalintis dalyvavimo formuojant politikÄ…. TaÄ?iau ÄŻtemptu metu visuomenÄ— tikisi aktyvesnio slaptĹłjĹł tarnybĹł vaidmens. Ir ne tiktai gaudant ĹĄnipus arba apraĹĄant, kaip jie veikia. Ĺ iuo metu Lietuvos gyventojai nori Ĺžinoti, kas yra planuojama Lietuvos atĹžvilgiu tiek Rusijoje, tiek Baltarusijoje. Vargu ar ÄŻ tokÄŻ klausimÄ… galima atsakyti vien studijuojant V.Putino mimikÄ… ar charakterio bruoĹžus.

S

augumo ataskaitos naudai reikia pasakyti, kad joje neuĹžsiimama Rusijos prezidento asmens demonizavimu. Bet kuriam bent kiek atidĹžiau ĹžvelgianÄ?iam ÄŻ dviejĹł pastarĹłjĹł deĹĄimtmeÄ?iĹł Rusijos raidÄ… akivaizdu, kad dabartinÄ— situacija yra susidariusi ne dÄ—l V.Putino ambicijĹł ar juo labiau jo asmeniniĹł savybiĹł. Pritariu signataro, buvusio Lietuvos ambasadoriaus Ukrainoje A.KumĹžos nuomonei, kad V.Putinas yra prognozuojamas. Tai ne psichas su panosÄ—je pripaiĹĄytais ĹŤsiukais. V.Putinas atspindi tai, kas pastaraisiais metais vyksta ir dominuoja Rusijoje. Ĺ i ĹĄalis nuo B.Jelcino laikĹł yra pasikeitusi, nors VakarĹł Europa

MeÄ?ys Laurinkus

drauge su mumis to nenori matyti iki ĹĄiol. Kai Rusija uĹžgrobÄ— AbchazijÄ… ir PietĹł OsetijÄ…, visi tai vertino kaip mirĹĄtanÄ?ios imperijos paskutines konvulsijas. Rusijos valdĹžia pasaulio nuomonÄ—s nepaisÄ— ir pamaĹžu atstatinÄ—jo dar neseniai iĹĄgriautus savo karinius aerodromus.

T

uo pat metu Maskva intensyviai ieĹĄkojo, kaip atgaivinti savo valstybÄ—s sumenkusius patriotinius jausmus. IĹĄeities pozicija labai aiĹĄki: Rusija buvo paĹžeminta, todÄ—l dabar jai reikia prisikelti ir pasiruoĹĄti naujam ĹĄuoliui. Ĺ iam tikslui pasiekti Rusijoje aktyviai veikia ne tik propagandininkĹł bĹŤriai, bet ir buriami mokslininkai ĹĄuolio projektui ruoĹĄti. TodÄ—l manyti, kad Rusijoje ĹĄiuo metu dominuoja tik karo ir kerĹĄto iĹĄtroĹĄkÄ™ „vanagai“, yra klaidinga. Visi matome, kaip ideologiĹĄkai Kremliuje vertinama Krymo aneksija – kaip pirmoji pergalÄ— po imperijos paĹžeminimo. V.Putinas nÄ—ra vienas. Ir net staiga sumanÄ™s kitaip, jau nieko nebegalÄ—tĹł pakeisti. PabandĹžius atsitraukti jÄŻ patÄŻ pakeistĹł.

V

is dÄ—lto karinis aspektas Rusijos „renesanse“ yra prioritetinis. Pasaulis ruoĹĄiasi karui, Rusija – taip pat. Ji smarkiai atsilieka nuo JAV, todÄ—l stengiasi bent kiek sumaĹžinti technologinÄŻ atstumÄ…. Rusija dabar tam skiria daugiau nei 20 trilijonĹł rubliĹł. Ne maĹžiau svarbu Rusijai, kaip ji pati teigia, atkurti pusiausvyrÄ… ir teritorinio strateginiĹł ginklĹł iĹĄsidÄ—stymo poĹžiĹŤriu. Atkovojant prarastas pozicijas jokiĹł sentimentĹł nÄ—ra ir nebus. Vienas Rusijos scenarijĹł Ukrainoje – ÄŻsitvirtinti Kryme ir perimti iniciatyvÄ… prorusiĹĄkoje ĹĄalies dalyje. RankovÄ—je V.Putinas slepia dar vienÄ… istorinÄŻ politinÄŻ kozirÄŻ: ateityje Ukrainos ir Lenkijos santykiai gali atĹĄalti. Yra su kuo ir palyginti: kokie buvo Lietuvos ir Lenkijos santykiai stojant ÄŻ NATO ir kokie dabar. DidelÄ— viltis V.Putinui – ES vidaus problemos. Tikriausiai su nekantrumu laukiama referendumĹł Katalonijoje, Ĺ kotijoje, vÄ—l susinervinusiĹł baskĹł. KÄ… Kremlius planuoja Lietuvai? TiesÄ… sakant, nemaĹžai jau padarÄ—: tebelaiko mus energetinÄ—je izoliacijoje ir turi nemaĹžai savo ĹĄalininkĹł Lietuvos visuomenÄ—je. Gali bĹŤti, kad konservatoriams vietoj traktato, kaip sustabdyti RusijÄ…, teks raĹĄyti kitÄ… – kaip sustabdyti dalÄŻ Lietuvos visuomenÄ—s nepasiduoti Maskvos ÄŻtakai.

R

usijai nėra prasmės aneksuoti Lietuvos, pagaliau tai neįmanoma net pasaulinio karo metu. Geriausias variantas Rusijai – jeigu rengti referendumus įgudusi Lietuva kada nors ateityje apsispręstų uŞ neutralitetą. Žinoma, tai tik politologinės spekuliacijos. Bet jei atkreipsime dėmesį, kad visos NATO slaptosios tarnybos praŞiopsojo Krymo scenarijų, o prieť penkiolika metų politologas S.P.Huntingtonas atspėjo Ukrainos skilimą, gal kartais verta patikėti ir politologais.

$SLHWDLNDVVYDUELDXVLD 3RUWDOHEHQGUDXNLPHOU\WDVOWNDVGLHQYHUGDGLV NXVLMRVDSLHSROLWLNjVRFLDOLQÂ’J\YHQLPjNXOWĂ‘ Uj.RNLRVĂ…LjVDYDLWÂ?EXYRÂ’GRPLDXVLRVLUDNWXD OLDXVLRVVNDLW\WRMĂ˜QDXMLHQRVLVWRULMRVSRĂ?LĂ‘ULDL" Rusijos grÄ—smÄ—s, sunkios darbo paieĹĄkos, daiktĹł kaupimo manija. Tai temos, kuriomis pastarÄ…jÄ… savaitÄ™ daugiausia diskutavo „Bendraukime“ autoriai. Be to, ĹĄiÄ… savaitÄ™ daug atgarsiĹł sulaukÄ— ir svarstymai apie vyrĹł ir moterĹł tarpusavio santykius.

.jVOHSLDUHVWRUDQDV

Restorane Vilniuje, Konstitucijos prospekte, dirbusi padavÄ—ja nutarÄ— papasakoti visÄ… tiesÄ… apie buvusiÄ… darbovietÄ™. Tai padaryti jai knietÄ—jo jau seniai, taÄ?iau paskutinis laĹĄas buvo, kai restorano valdĹžia apgavo jos buvusiÄ… kolegÄ™. „Pirmiausia papasakosiu apie maistÄ…. Dabar visiems sakau – niekada nevalgykite restorane salotĹł, dienos sriubos ir mÄ—sainiĹł. Salotos, kurias jĹŤs valgÄ—te ir nesuvalgÄ—te, bus perplautos ir lauks naujĹł ĹĄeimininkĹł. KopĹŤstĹł sriuba, kuriÄ… valgÄ—te prieĹĄ tris savaites, buvo uŞťaldyta mÄ—nesiui, po to atĹĄildyta, ÄŻ jÄ… primesta ĹĄiek tiek ĹžirneliĹł, pertrinta ir paversta trinta ĹĄpinatĹł sriuba. O mÄ—sainio medinis smeigtukas, kuriuo koks nors senolis pasinaudojo vietoj dantĹł krapĹĄtuko ir iĹĄsikrapĹĄtÄ— savo protezus, tikriausiai atiteks jums, kai kitÄ… kartÄ… uĹžsisakysite pavalgyti. Mat ĹĄio restorano savininkai taip taupo pinigÄ—lius“, – rÄ—Ĺžia buvusi padavÄ—ja. MaĹža to, restorano savininkai, anot laiĹĄko autorÄ—s, iĹĄnaudoja savo darbuotojus, liepdami dirbti beveik kiekvienÄ… dienÄ… – nuo pirmadienio iki ĹĄeĹĄtadienio po 12 valandĹł. „O kai artÄ—ja atlyginimo diena, restorano savininkai susigalvoja absurdiĹĄkĹł prieĹžasÄ?iĹł, kodÄ—l nesumokÄ—s visĹł sunkiai uĹždirbtĹł pinigĹł. MĹŤsĹł mieloji direktorÄ— vis atranda kokiĹł nors trĹŤkumĹł: alaus, maisto ar pan. O esmÄ— ta, kad ji pati su vyru kokiÄ… statinÄ™ alaus per mÄ—nesÄŻ iĹĄgerdavo, o mes turÄ—davome uĹž jÄ… sumokÄ—ti“, – teigia buvusi padavÄ—ja.

.RY\UDLQRULLĂ…PRWHUĂ˜

TeisÄ—s studentas Ignas, atsiliepdamas ÄŻ diskusijas apie vyrĹł ir moterĹł santykius, nutarÄ—

pasidalyti savo ÄŻĹžvalgomis. Igno nuomone, jei moteris nenori visÄ… gyvenimÄ… likti vieniĹĄa, ji privalo pirma parodyti iniciatyvÄ… ir susidomÄ—jimÄ… vyru. „AĹĄ asmeniĹĄkai niekada neiĹĄdrÄŻsÄ?iau prieiti prie moters ir jos pakalbinti – juk nuo seno moteris yra laukinÄ— medĹžiotoja, vaikĹł maitintoja, sauganti vaikus ir save paÄ?iÄ… nuo piktybiĹĄkai nusiteikusiĹł patinĹł ir laukiniĹł gyvĹŤnĹł. AĹĄ visada jauÄ?iausi per silpnas uĹžkalbinti moterÄŻâ€œ, – prisipaŞįsta Ignas. Jo nuomone, ĹĄiais laikais moterys, o ne vyrai turi pasiĹŤlyti iĹĄgerti ir apmokÄ—ti abiejĹł sÄ…skaitÄ…, o paskui nusivesti vyrÄ… ÄŻ namus. Jeigu kokia nors moteris tiesiogiai ar netiesiogiai leistĹł Ignui suprasti norinti, kad jis taptĹł vyriĹĄkesnis, tokiÄ… bĹŤtĹł verta pamokyti keliais smĹŤgiais iĹĄ deĹĄinÄ—s ir kairÄ—s. „Moterys kontroliuoja vyrus naudodamos minÄ—tÄ… „vyriĹĄkumą“, kad joms nereikÄ—tĹł mokÄ—ti uĹž ÄŻvairius daiktus, dirbti fizinio darbo ir kad galÄ—tĹł visaip kitaip parazituoti“, – dÄ—sto Ignas ir pataria moterims paÄ?ioms stiprÄ—ti fiziĹĄkai, nes vyrai vargu ar jas apgins iĹĄkilus pavojui. Net ir seksÄ… reikia uĹžmirĹĄti, nes ĹĄiuolaikiniai vyrai atbukina savo seksualinius poreikius ĹžiĹŤrÄ—dami pornografijÄ… tol, kol pamaĹžu praranda susidomÄ—jimÄ… tikromis moterimis. „Manau, kad ĹĄiais laikais moterys turi bĹŤti seksualiai agresyvios ir paÄ?ios lipti ant vyrĹł, o ne vyrai ant moterĹł, moterys turi kabinti vyrus, o ne atvirkĹĄÄ?iai. Taigi jau dabar pradÄ—kite daryti viskÄ…, kad ÄŻtiktumÄ—te vyrui, pradÄ—kite tenkinti kiekvienÄ… jo uĹžgaidÄ…, kad vyrai neiĹĄkeistĹł jĹŤsĹł ÄŻ pornografijÄ…. XXI amĹžiuje jĹŤsĹł laukia sunkus kelias ÄŻtikti vyro seksualiniam skoniui“, – gÄ…sdina moteris Ignas. Jis pats mieliau liktĹł namuose su vaikais, kol moteris uĹždirbtĹł pinigĹł ir jÄŻ iĹĄlaikytĹł. „AĹĄ visada sutvarkysiu namus ir iĹĄleisiu vaikus ÄŻ mokyklÄ…, visada lauksiu tavÄ™s, moterie, namuose su garuojanÄ?ia vakariene ant stalo kaip kokia slaugÄ— ir visada padarysiu masaŞą, kada tik uĹžsigeisi. O jeigu negrÄŻĹĄi namo laiku, trenksiu koÄ?Ä—lu per galvą“, – savo vizijÄ… dÄ—sto Ignas. Galiausiai Ignui atrodo neteisinga, kad tik vyrai dirba vadinamuosius juodus darbus. „AĹĄ asmeniĹĄkai galÄ—Ä?iau susisukti ÄŻ antklodÄ™, pasiimti puodelÄŻ kavos ir ĹĄiltai ÄŻsitaisÄ™s ĹžiĹŤrÄ—ti pro langÄ…, kaip jos dirba statybose, griuvinÄ—ja purve, tampo plytas. Mane seksualiai jaudina ĹžiĹŤrint, kai jos taip sunkiai dirba“, – prisipaŞįsta Ignas ir pasvajoja: jeigu patektĹł ÄŻ valdĹžiÄ…, padarytĹł taip, kad pusÄ™ fiziĹĄkai sunkiau-

siĹł ir pavojingiausiĹł profesijĹł darbo vietĹł uĹžimtĹł moterys.

6YDUELDXVLDÂąP\OzWL

ÄŽ Igno postringavus sureagavo Paulius S. IĹĄ pradĹžiĹł jis juokÄ—si, po to jÄŻ suÄ—mÄ— pyktis, o galiausiai jam pasidarÄ— ĹĄlykĹĄtu ir baisu. „Noriu bent kiek atvesti ponaitÄŻ IgnÄ… ÄŻ protÄ…, atsipraĹĄyti tiek vyrĹł, tiek moterĹł uĹž tai, kÄ… jiems teko perskaityti, pateikti pavyzdĹžiĹł, ko tikri vyrai tikisi iĹĄ moterĹłâ€œ, – laiĹĄkÄ… pradÄ—jo Paulius S. Jis neneigia, kad kai kuriems vyrams daĹžnai trĹŤksta drÄ…sos uĹžkalbinti merginÄ…, bet visada galima pradÄ—ti nuo Ĺžvilgsnio: „Jei mergina atsako, tereikia nusiĹĄypsoti ir parodyti, jog ji jus domina. DaĹžniausiai vyrai bijo bĹŤti atstumti, tad ĹĄis susimirksÄ—jimas yra puiki pradĹžia.“ KalbÄ—damas apie pinigus Paulius S. pabrÄ—Ĺžia, kad save gerbiantis vyras jaustĹłsi nemaloniai, jei restorane moteris sumokÄ—tĹł uĹž abu – optimalu bĹŤtĹł padalyti sÄ…skaitÄ… pusiau, ypaÄ? jei bendravimo stadija dar ankstyva. Jo nuomone, tikram vyrui niekada nebus gaila sumokÄ—ti uĹž moterÄŻ, bet tikras vyras niekada nebandys jos nupirkti. Tikri vyrai nekenÄ?ia barakudĹł, nes nori, kad moteris mylÄ—tĹł jÄŻ uĹž tai, koks jis yra, nesvarbu, kiek pinigĹł turi. Labiausiai PauliĹł S. ÄŻsiutino Igno samprotavimai apie smurtÄ…: „Tikras vyras niekada nemuĹĄ moters. Ĺ ia tema iĹĄ viso neturÄ—tĹł bĹŤti diskutuojama. Jei ji tave supykdÄ—, trenk ÄŻ stalÄ…, ÄŻ sienÄ…, rÄ—k, iĹĄeik parĹŤkyti, padaryk dvideĹĄimt atsispaudimĹł, bet niekada nekelk rankos prieĹĄ moterÄŻ.“

„Atvirumas bei supratingumas visada padÄ—s iĹĄlaikyti stabilius ir sveikus santykius.“ $QWDQDV

Pauliaus S. nuomone, kalbÄ—damas apie seksÄ… bei ĹĄeiminÄŻ gyvenimÄ… Ignas persistengÄ— Ĺžemindamas save: „Tiek vyrai, tiek moterys lygiai taip pat nori sekso. Neneigsiu, pornografija iĹĄkreipia daugelio vyrĹł fantazijas, bet ĹĄiuolaikinÄ—s moterys prie to taip pat prisitaikÄ—. Ĺ˝iĹŤrint iĹĄ pozityviosios pusÄ—s, taip gal netgi ÄŻdomiau.“ PaskutinÄ—s Igno raĹĄinio pastraipos Pauliui S. pasirodÄ— visiĹĄkai absurdiĹĄkos: „Šis Ĺžmogus kaĹžkodÄ—l nori papĹŤsti prieĹĄ esminius gamtos dÄ—snius: moterys yra delikatĹŤs sutvÄ—rimai, jĹł kĹŤno linijos ĹĄvelnios ir grakĹĄÄ?ios, o sunkus fizinis darbas tiesiog prieĹĄtarauja jĹł sugebÄ—jimams.“ Baigdamas laiĹĄkÄ… jis palinkÄ—jo visiems bĹŤti paprastesniems, mylÄ—ti, mylÄ—tis ir bĹŤti mylimiems.


DNWXDOLMRV

PNRYRGĂ&#x;

KLAUSIMAS. Ko reikia – paĹžinÄ?iĹł ar kyĹĄiĹł, kad senÄ… ĹžmogĹł bĹŤtĹł galima karĹĄinti ne namuose, o gydymo ÄŻstaigoje?

,IĂ&#x;GOĂ&#x;NIĂ&#x;NwĂ&#x;JEĂ&#x;ÂŚĂ&#x;SLAPĂ&#x;TAĂ&#x;SAĂ&#x;NAĂ&#x;TOĂ&#x;RIĂ&#x;JAĂ&#x;VIEĂ&#x;NAMĂ&#x;Ă€MOĂ&#x;GUI 0LOLMRQDVOLWĂ˜0DQR PDNDGMDXWRNLjVX PjPRNHVmLĂ˜PRNzWR MDLVXPRNzMRXĂ?SHQVL QLQNzVNDUĂ…LQLPjYLHQ YLHWzMHOLJRQLQzVSDOD WRMHĂ‚LVĂ?XUQDOLVWĂ˜DW VNOHLVWDVVNDQGDODVVX GRPLQRLUDIHUĂ˜W\UzMXV Laima K A R A LIĹŞTÄ–

Devyneri metai iĹĄskirtinÄ—s slaugos ir gydymo RespublikinÄ—je Vilniaus universitetinÄ—je ligoninÄ—je. „Lietuvos ryto“ televizijos laidos „Patriotai“ Ĺžurnalistai iĹĄsiaiĹĄkino, kad ĹĄios ligoninÄ—s Neurologijos skyriuje, vienvietÄ—je palatoje, sanatorija buvo ÄŻrengta 81-eriĹł Danutei BarĹĄienei. ValstybinÄ— ligoniĹł kasa (VLK) uĹž ĹĄios pacientÄ—s karĹĄinimÄ…, pati to neĹžinodama, jau sumokÄ—jo kosminÄ™ sumÄ… – ji gali siekti apie milijonÄ… litĹł. VLK planuoja kreiptis ÄŻ FinansiniĹł nusikaltimĹł tyrimo tarnybÄ… dÄ—l ĹĄios ligoninÄ—s darbuotojĹł tyÄ?iniais veiksmais padarytos labai didelÄ—s Ĺžalos biudĹžetui. )¸Ă&#x;LEIĂ&#x;DĂ€IAĂ&#x;IRĂ&#x;I¸Ă&#x;KARTĂ&#x;PRIIĂ&#x;MA

Pirmieji ÄŻraĹĄai apie D.BarĹĄienÄ™ ligoninÄ—s metrikoje atsirado 2005aisiais. LigonÄ— paguldoma gydyti trims, keturiems mÄ—nesiams, po to formaliai iĹĄraĹĄoma ir tÄ… paÄ?iÄ… dienÄ… vÄ—l paguldoma.

ValstybinÄ— ligoniĹł kasa uĹž ĹĄios pacientÄ—s karĹĄinimÄ…, pati to neĹžinodama, jau sumokÄ—jo apie milijonÄ… litĹł. Trumpai tariant, Neurologijos skyriuje veikia slapti ir nelegalĹŤs seneliĹł globos namai. Ir dar labai prabangĹŤs! Mat tokio ligonio gydymas ĹĄioje ligoninÄ—je VLK atsieina apie 10 tĹŤkstanÄ?iĹł litĹł per mÄ—nesÄŻ. +IĂ&#x;TIĂ&#x;GAĂ&#x;LIĂ&#x;TIKĂ&#x;PASĂ&#x;VAĂ&#x;JOĂ&#x;TI

„Oi, ji Ä?ia iĹĄtisai guli! PavyzdĹžiui, 2012-aisiais iĹĄbuvo visus metus be pertraukĹł. Ji ir dabar guli Neurologijos skyriuje“, – tyrimÄ… pradÄ—jusius Ĺžurnalistus telefonu informavo ligoninÄ—s darbuotoja. „Čia kaĹžkokia nereali situacija. Daug kas norÄ—tĹł tokiĹł sÄ…lygĹł. Ta pati vieta, aukĹĄtos kvalifikacijos medikai – Ä?ia ĹĄimtaprocentÄ— slauga ir gydymas. MĹŤsĹł skyriuje niekas pacientĹł ilgiau kaip deĹĄimt dienĹł nelaiko. ÄŒia ne slaugos ligoninÄ—. Tos pacientÄ—s ĹĄeimai labai pasisekė“, – galimai korupcinÄ™ situacijÄ… vadinamojoje LazdynĹł ligoninÄ—je pakomentavo Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro ligoninÄ—s Gerontopsichiatrijos skyriaus direktorÄ— GenovaitÄ— Ĺ imkuvienÄ—. !RĂ&#x;TIĂ&#x;MIEĂ&#x;SIEMSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;PRAĂ&#x;GAĂ&#x;RAS

Kad RespublikinÄ— Vilniaus universitetinÄ— ligoninÄ— pagal licencijÄ… negali teikti slaugos paslaugĹł, patvirtino ir jos direktoriaus

1HXURORJz,5DNDXVNLHQzWLNLQRQHJDXQDQWLMRNLRSDSLOGRPRDWO\JLRXĂ?WDLNDGPHWĂ˜PHWXVJ\GROLJRQÂ?RVN\ULDXVYHGzMDV$9LOLPDVVSUXNRQXRĂ?XUQDOLVWĂ˜

pavaduotoja Dalia GuobuĹžienÄ—. Ji tikino negalinti patikÄ—ti, kad Neurologijos skyriuje viena senolÄ— guli devynerius metus. Sunkiai sergantis Ĺžmogus mĹŤsĹł valstybÄ—je yra artimĹł jĹł galvos skausmas. Tokio ligonio slauga specialioje slaugos ligoninÄ—je mÄ—nesÄŻ kainuoja apie 4 tĹŤkstanÄ?ius litĹł. PanaĹĄiÄ… sumÄ… tenka iĹĄleisti ir samdantis slaugÄ™ namuose. „Taip, tai didelÄ—s sumos, kuriĹł VLK neapmoka. Ĺ˝monÄ—s, kuriĹł artimieji yra tokie pat ligoniai kaip D.BarĹĄienÄ—, parduoda butus, sodus, kitÄ… turtÄ…. O kÄ… daryti? Tokiam ligoniui daĹžniausiai slauga reikalinga visÄ… parÄ…. Slaugyti patiems? Tai yra pragaras. Neurologiniams ligoniams po insultĹł daĹžnai prasideda senatvinis delyras. Jie rÄ—kia, nemiega, lipa iĹĄ lovos. Tai ligoniai, kurie, atsipraĹĄant, kiĹĄa rankas ÄŻ vienÄ… vietÄ… ir tepa sienas. Tai kas gali su jais ilgai iĹĄbĹŤti namuose? Daugiau kaip pusÄ— ĹžmoniĹł, slauganÄ?iĹł savo artimuosius, suserga depresija, prasigeria“, – pasakojo Vilniaus miesto savivaldybÄ—s tarybos narÄ— RĹŤta VanagaitÄ—. $UKĂ&#x;TwĂ&#x;KRIĂ&#x;MIĂ&#x;NAĂ&#x;LOĂ&#x;NEÂ?Ă€Ă&#x;VELĂ&#x;Gw

TaÄ?iau atrodo, kad D.BarĹĄienÄ—s artimiesiems tokios problemos neegzistuoja. ÄŽ ĹĄios ligoninÄ—s Neurologijos skyriĹł atvykÄ™ Ĺžurnalistai savo akimis pamatÄ—, kad privilegijuotoji senolÄ— apgyvendinta vienvietÄ—je palatoje, jÄ… nuolat priĹžiĹŤri ir valgydina slaugÄ—s, o pro duris sklinda atpalaiduojamoji muzika. Beveik SPA... Prie palatos sutikome ir D.BarĹĄienÄ—s dukterÄŻ.

Moteris aiĹĄkino, kad jos motina yra labai sunki, du insultus patyrusi ligonÄ—, o gydymas stacionare ir nuolatinÄ— slauga devynerius metus jai priklauso: „PirmÄ… kartÄ… girdĹžiu, kad turiu uĹž kÄ… nors mokÄ—ti. Mano mama visÄ… gyvenimÄ… dirbo ir uĹžsidirbo, todÄ—l jai Ä?ia viskas priklauso nemokamai.“ Paklausta, kaip jai pavyksta savo motinÄ… tokiam ilgam laikui palikti ligoninÄ—je, ji atsakÄ—, kad tai sprendĹžia gydytojai. PablogÄ—jus motinos bĹŤklei, ji esÄ… kvieÄ?ia greitÄ… jÄ… pagalbÄ…, o ĹĄi vis atveĹža ÄŻ tÄ… patÄŻ skyriĹł ir pas tÄ… paÄ?iÄ… gydytojÄ…. „AĹĄ nematau Ä?ia jokio iĹĄskirtinio atvejo. Man nesvarbu, kas kÄ… kalba. Nesu nusikaltusi. AĹĄ tik Ĺžmogus, kuris rĹŤpinasi neÄŻgaliu savo artimuoju. Ir nereikia iĹĄ manÄ™s tyÄ?iotis“, – piktinosi amĹžinosios pacientÄ—s artimoji. 6EĂ&#x;DwĂ&#x;JASĂ&#x;SLwĂ&#x;PwĂ&#x;SIĂ&#x;OPEĂ&#x;RAĂ&#x;CIĂ&#x;NwĂ&#x;JE

GalimÄ… VLK pinigĹł grobstymo atvejÄŻ dangstÄ— ir D.BarĹĄienÄ—s gydytoja neurologÄ— Inga RakauskienÄ—. MedikÄ— irgi ÄŻrodinÄ—jo, kad jokio iĹĄskirtinio atvejo Ä?ia nÄ—ra: „AĹĄ seniai paŞįstu ĹĄiÄ… pacientÄ™ ir seniai jÄ… gydau. Tai labai sunkus ligonis, kuriam sutrikusi sÄ…monÄ—.“ „TodÄ—l jĹŤs jÄ… Ä?ia faktiĹĄkai apgyvendinote?“ – paklausÄ— ĹžurnalistÄ—. „JÄ… atveĹža greitoji. Tai kur man jÄ… dÄ—ti? Jokio papildomo atlygio aĹĄ negaunu. AĹĄ jÄ… tiesiog gydau, o kai galiu, iĹĄraĹĄau ÄŻ namus“, – aiĹĄkino I.RakauskienÄ—. Per paĹžintis arba uĹž kyĹĄius iĹĄrinktuosius savo skyriuje apgy-

,IĂ&#x;GOĂ&#x;NIĂ&#x;NEIĂ&#x;PAĂ&#x;DAĂ&#x;RYĂ&#x;TAĂ&#x;DIĂ&#x;DEĂ&#x;LwĂ&#x;Ă€AĂ&#x;LA ,IĂ&#x;NAĂ&#x;"UĂ&#x;¸INSĂ&#x;KAIĂ&#x;Tw 9DOVW \ELQzVOLJRQLĂ˜NDVRV5\Ă…LĂ˜ VXYLVXRPHQHVN\ULDXVYHGzMD Ă„Ă‚LVLWXDFLMDNHOLDODEDLGLGH OÂ’VXVLUĂ‘SLQLPjQHVSUHOLPLQD UĂ‘VW\ULPRGXRPHQ\VURGR NDGJDOzMREĂ‘WLSDGDU \WD ODEDLGLGHOzILQDQVLQz Ă?DOD9/.ELXGĂ?HWXL 3UHOLPLQDULHNVSHUWĂ˜NXULH DWOLNRW\ULPjQXRPRQzJULHĂ? WDÂąSDFLHQWDPVEXYRWHLNLD PRVQHDNW \YLRMRVWDFLRQDULQLR J\G\PRSDVODXJRVXĂ?NXULDV EXYRDSPRNzWDOLJRQLQHLRNXU NDVSLJHVQzVVODXJRVLUSDODLNR PRMRJ\G\PRSDVODXJRV 3ODQXRMDPDNUHLSWLVLUÂ’

DWLWLQNDPDVWHLVzVDXJRV LQVWLWXFLMDVGzOOLJRQLQzV GDUEXRWRMĂ˜W\mLQLDLVYHLNVPDLV SDGDU \WRVODEDLGLGHOzV Ă?DORV9/.ELXGĂ?HWXL %HWRVLHNGDPLLĂ…YHQJWL NDGDWHLW \MHWRNLHGDO\NDL QHVLNDUWRWĂ˜Ă…LXRPHWXUHQ JLDPHDWLWLQNDPXVWHLVzV DNWĂ˜SDNHLWLPXV -Ă˜HVPzÂąYLVDLVDWYHMDLV NDLSDFLHQWREXYLPDVJ\ G\PRÂ’VWDLJRMHXĂ?VLWÂ?VLD LOJLDXVLĂ‘O\VLPHNDGVSUHQ GLPXVGzOWROHVQLRSDFLHQ WRJ\G\PRSULLPWĂ˜QH SDYLHQLDLJ\G\WRMDLNDLS \UDGDEDURJ\G\WRMĂ˜VSHFLD OLVWĂ˜NRQVLOLXPDVÂł

.AUĂ&#x;DOĂ&#x;JAĂ&#x;SIĂ&#x;MĂ„Ă&#x;SĂ‹Ă&#x;VIĂ&#x;SĂ‹Ă&#x;PIĂ&#x;NIĂ&#x;GAIS !U¸Ă&#x;RAĂ&#x;-ALĂ&#x;DEIĂ&#x;KIEĂ&#x;Nw (NRQRPLVWz Ă„0HVUHJLPHVLWXDFLMjNX ULjUHLNLDWLHVLDLĂ…YLHVLDLYD GLQWLNRUXSFLMD9/.SLQLJDLÂą PĂ‘VĂ˜YLVĂ˜EHQGULSLQLJDL RĂ…LXRDWYHMXMLH\UDSDVLVD YLQDPLQHWHLVzWDL 7RVN\ULDXVYDGRYDVNDĂ?NRNLX EĂ‘GXDSHLQDÂ’VWDW \PXV $WURGRNDGÂ’VYHWLPXVSLQLJXV MLVĂ?LĂ‘ULNDLSÂ’VDYR 7RNLĂ˜VXQNLDLVHUJDQmLĂ˜ PDP\mLĂ˜/LHWXYRMHODEDL GDXJEHWDSLHWRNLjLĂ… VNLUWLQÂ?DUMXRODEQHPRNDPj

vendinantis jo vedėjas Augenijus Vilimas nesileido į jokias kalbas, o pamatęs televizijos kameras bėgo painiais ir ilgais ligoninės koridoriais net kelias minutes, kol galiausiai pasislėpė operacinėje.

VODXJjMRVJDOLWLNSDVYDMRWL ,UWDGDN\ODNODXVLPDVNXRĂ…L PDP\WzVNLULDVLQXRNLWĂ˜,NL VHSW \QLDVGHĂ…LPWPHWĂ˜GLUER QHPDĂ?DLĂ?PRQLĂ˜EHWMLHPV QHSULNODXVRWDLNDVSDVDN GXNWHUVSULNODXVRMRVPRWLQDL .XRMLLĂ…VNLUWLQz"7XRNDG WXULNDĂ?NRNLĂ˜NRUXSFLQLĂ˜ U\Ă…LĂ˜OLJRQLQzMH" Ă‚LSRQLDLUMRVPRWLQDNDG LUNDLSVXQNLDLMLVLUJWĂ˜LĂ… WLNUĂ˜MĂ˜QDXGRMDVLPĂ‘VĂ˜YLVĂ˜ SLQLJDLV3DVLGDURDPĂ?LQj VDQDWRULMjLUGDUWXULWLHN Â’Ă?Ă‘OXPRDLĂ…NLQWLNDGMRV PRWLQD\UDNLWRNLDÂł

LigoninÄ—s direktorius Algimantas Pamerneckas, suĹžinojÄ™s, apie kÄ… reikÄ—s kalbÄ—ti, vengÄ— susitikti su Ĺžurnalistais. „JokiĹł komentarĹł nebus“, – galiausiai man buvo praneĹĄta per ligoninÄ—s spaudos atstovÄ™.


DNWXDOLMRV

Ă&#x;PNRYRG

9LVODELDXDUWzMDQW\VGYHMLULQNLPDL 3UHPMHUj$OJLUGj%XWNHYLmLĂ˜SDODQNLDLYHUWLQDGDXJLDX Ă?PRQLĂ˜QHLSULHĂ…PzQHVÂ’EHWPDQDQmLĂ˜NDGĂ…LVSROL WLNDVJHULDXVLDLDWVWRYDXMDMĂ˜LQWHUHVDPVVXPDĂ?zMR 7DLDWVNOHLGzYLVXRPHQzVQXRPRQzVLUULQNRVW\ULPĂ˜ FHQWURĂ„9LOPRUXVÂłDSNODXVDVXUHQJWDNRYRÂąG Daugelis ĹĄalies gyventojĹł ir toliau mano, kad jĹł interesams geriausiai atstovauja prezidentÄ— Dalia GrybauskaitÄ—. Bet padaugÄ—jo ĹžmoniĹł, vertinanÄ?iĹł jÄ… nepalankiai. Nepaisant to, D.GrybauskaitÄ— pirmauja pretendentĹł ÄŻ prezidentus lenktynÄ—se. Kaip vakar skelbÄ— „Lietuvos rytas“, uĹž jÄ… geguŞės viduryje nusiteikÄ™ balsuoti 40,9 proc. apklaustĹłjĹł. O skaiÄ?iuojant tik pareiĹĄkusiĹł-

jĹł nuomonÄ™, tai yra tikÄ—tinai dalyvausianÄ?iĹłjĹł rinkimuose balsus, D.GrybauskaitÄ— surinktĹł 50,6 proc. balsĹł. ÄŽkandin lyderÄ—s Ĺžengia socialdemokratĹł kandidatas europarlamentaras Zigmantas BalÄ?ytis (per rinkimus jis gautĹł 13,2 proc. balsĹł) ir Darbo partijos atstovas ArtĹŤras Paulauskas (11,9). Toliau rikiavosi Bronis RopÄ— (5,1), Linas Balsys (4,7), Naglis Puteikis (4,6), Valdemaras TomaĹĄevs-

kis (4,2), ArtĹŤras Zuokas (2,8), Rolandas Paulauskas (1,4). Dar trys pretendentai nesurinktĹł ir procento rinkÄ—jĹł balsĹł. Ĺ is sÄ…raĹĄas, be abejo, neguodĹžia daugelio politikĹł, tarp jĹł – rinkimĹł kampanijÄ… skambiai pradÄ—jusio A.Zuoko. Juolab kad ĹĄÄŻkart Vilniaus merÄ… palankiai ÄŻvertino kur kas daugiau apklausos dalyviĹł nei vasarÄŻ, o nepalankiai – maĹžiau. Beje, ĹĄiek tiek pasikeitÄ— nemÄ—gstamiausiĹł ĹĄalies politikĹł (skaiÄ?iuojant palankiĹł ir nepalankiĹł nuomoniĹł skirtumÄ…) trejetas. DidĹžiausiÄ… neigiamÄ… balansÄ… ĹĄiuo metu turi Lietuvos lenkĹł rinkimĹł akcijos vadovas europarlamentaras V.TomaĹĄevskis, Seimo opozicijos ir konservatoriĹł lyderis Andrius Kubi-

lius bei Darbo partijos ir Seimo pirmininkÄ— Loreta GrauĹžinienÄ—. Partijoms svarbĹŤs ir artÄ—jantys Europos Parlamento rinkimai, kur bus kovojama dÄ—l vienuolikos mandatĹł. ÄŒia geriausio laimikio gali tikÄ—tis socialdemokratai. SkaiÄ?iuojant tik pareiĹĄkusiĹłjĹł nuomonÄ™ balsus (ĹĄi lentelÄ— laikraĹĄtyje nepateikta), 5 proc. barjerÄ… perĹžengtĹł net septynios partijos. Tokiu atveju SocialdemokratĹł partija gautĹł 3 mandatus, „Tvarka ir teisingumas“ bei TÄ—vynÄ—s sÄ…junga-Lietuvos krikĹĄÄ?ionys demokratai – po 2, Darbo partija, LiberalĹł sÄ… jĹŤdis, Lietuvos lenkĹł rinkimĹł akcija ir Ĺ˝aliĹłjĹł partija – po vienÄ…. TaÄ?iau tai – gerokai iĹĄanksti-

nÄ—s prognozÄ—s, nes daugiau kaip 16 proc. rinkÄ—jĹł dar neĹžino, uĹž kÄ… balsuos. Kai kuriems Lietuvos politikams keliant panikÄ… dÄ—l galimĹł grÄ—smiĹł iĹĄ Maskvos, ÄŻ tai savotiĹĄkai reagavo apklaustieji, vertindami institucijĹł veiklÄ…. PavyzdĹžiui, smarkiai sumaŞėjo pasitikinÄ?iĹłjĹł kariuomene, bet padaugÄ—jo ĹžmoniĹł, pasitikinÄ?iĹł BaĹžnyÄ?ia. Ĺ ioje lentelÄ—je ĹĄuolÄŻ aukĹĄtyn padarÄ— „Sodra“, atsirado daug maĹžiau nepasitikinÄ?iĹłjĹł bankais. Kaip ir anksÄ?iau, labiausiai ĹžmonÄ—s nepasitiki partijomis ir Seimu. â– 6NHOELDQWĂ…LXRVDSNODXVRV UH]XOWDWXVQXRURGDÂ’ Ă„/LHWXYRVU\WjÂłEĂ‘WLQD

“

Apklausos rezultatai rodo, kad premjeras A.ButkeviÄ?ius ĹžmonÄ—ms vis dar labai geras, bet naudos iĹĄ to gerumo – jau maĹžiau. 6RFLRORJDV9ODGDV*DLG\V


DNWXDOLMRV

PNRYRGß

SROLWLNXVVNDWLQDMDXNLQWLVULQNzMXV


DNWXDOLMRV

Ă&#x;PNRYRG

-ASKĂ&#x;VOĂ&#x;JEĂ&#x;PRISIGLAUDŠSĂ&#x;BwGĂ&#x;LYSĂ&#x;Ă&#x; !T KE L T A Ă&#x; I ¸ Ă&#x; Ă&#x; P Akivaizdu, kad ĹĄiame restorane V.Romanovas – savas. PadavÄ—jai jam lenkiasi, jis pasisveikina ir keliais ĹžodĹžiais persimeta su pietaujanÄ?iais klientais. 'RwSMINGOSĂ&#x;APSAUGOSĂ&#x;NEMATYTI

IĹĄvydÄ™s mane, ĹžurnalistÄ… iĹĄ Lietuvos, pats prieina, iĹĄtiesia rankÄ… ir iĹĄkart atakuoja: „Tai vis dar Gedvydui Vainauskui vergauji?“ „G.Vainauskui, bet nevergauju. Jis, kaip ir aĹĄ, Ĺžurnalistas“, – bandau kalbÄ—ti rusiĹĄkai, taÄ?iau V.Romanovas vis tiek tÄ™sia pokalbÄŻ lietuviĹĄkai. „Na, dabar, kai nebeturiu „Žalgirio“, gal ir nebekovosiu su juo“, – aprimsta paĹĄnekovas. „O kur jĹŤsĹł apsauga? Buvo raĹĄoma, kad Maskvoje jus akylai saugo ÄŒeÄ?Ä—nijos prezidento Ramzano Kadyrovo apsauginiai“, – pasiteirauju. „Va, mano apsauga, – V.Romanovas pristato garbaus amĹžiaus vyriĹĄkÄŻ. – Tai mano vairuotojas.“

„Neseniai Rusijos specialiosios tarnybos sulaikÄ— iĹĄ Lietuvos atvykusius Ĺžudikus, kurie turÄ—jo mane nuĹĄauti.“ 95RPDQRYDV

Staiga paĹĄnekovas atsipraĹĄo – trumpai turintis pasikalbÄ—ti su verslo partneriais. GirdĹžiu, kaip kaunietis beria skaiÄ?ius – 20, 30, 50 milijonĹł doleriĹł. 6AIRUOTOJgĂ&#x;MOKwĂ&#x;ISTORIJOS

Kol buvÄ™s bankininkas kalbasi, bendrauju su jo vairuotoju. Aktualiausia tema – ÄŻvykiai Ukrainoje. Vairuotojas palaiko VladimirÄ… PutinÄ…: „Ukraina niekada neturÄ—jo savo valstybÄ—s. Buvo tik Rusija ir Lietuva. JĹŤsĹł kariuomenÄ— net iki Maskvos buvo nuĹžengusi, o mĹŤsĹł carai turi lietuviĹĄko kraujo.“ Pasidomiu, iĹĄ kur jis Ĺžino istorijÄ…, kurios sovietinÄ—se mokyklose niekas nemokÄ—. „Tai Ä?ia Vladimiras mums visiems ausis iťōŞė. Greitai ir mes tapsime Lietuvos patriotais“, – paaiĹĄkina vairuotojas. Netrukus prie staliuko grÄŻĹžta V.Romanovas ir nurodo vairuotojui, kur vaĹžiuoti. PriÄ—jÄ™s padavÄ—jas jau Ĺžino, kÄ… pasiĹŤlyti: „Jums kaip visada?“ V.Romanovas linkteli galva, ir mes kalbamÄ—s toliau. "IJOJOĂ&#x;BĂ„TIĂ&#x;APGAUTASĂ&#x;PROKURORĂ‹

– Jau seniai paskelbta jĹŤsĹł tarptautinÄ— paieĹĄka, iĹĄduotas areĹĄto orderis, taÄ?iau jĹŤs neatrodote panaĹĄus ÄŻ besislapstantÄŻ bÄ—glÄŻ. Gal jau turite Rusijos pilietybÄ™? – Turiu pilietybÄ™. Ir ne vienÄ…. Kiek reikia, tiek turÄ—siu. (Juokiasi.) – GirdÄ—jau, kad prokurorai uĹž milijonÄ… litĹł buvo sutikÄ™ pakeisti jums skirtÄ… suÄ—mimÄ… ÄŻ kitÄ… kardomÄ… jÄ… priemonÄ™. KodÄ—l nesumokÄ—jote – bĹŤtumÄ—te galÄ—jÄ™s dabar laisvai ir po LietuvÄ… vaĹžinÄ—ti? – Tai kad bĹŤtĹł apgavÄ™ – paÄ—mÄ™ pasÄ…, tad nebegalÄ—Ä?iau keliauti. SiĹŤliau 100 tĹŤkstanÄ?iĹł litĹł, bet nenorÄ—jo.

– Esate kaltinamas, kad iĹĄ ĹŞkio banko pasisavinote 50 milijonĹł litĹł. Net artimiausi ĹžmonÄ—s prieĹĄ jus duoda parodymus. Neskaudu? – O kÄ… jiems daryti – prie kiekvieno pastatÄ— policininkÄ… ir ĹĄantaĹžuoja – arba parodymai prieĹĄ mane, arba kalÄ—jimas. AĹĄ jĹł nesmerkiu, suprantu situacijÄ…, todÄ—l ir gyvenu Ä?ia.

– Greitai pardavinÄ—jant galima gauti nuo 20 iki 30 milijonĹł doleriĹł. Sutvarkius pastatÄ…, kaina bĹŤtĹł gerokai didesnÄ—, taÄ?iau tam dar reikia investuoti apie 20 milijonĹł. Tada bĹŤtĹł galima ir nuomoti. O kol kas – vien tik nuostoliai. Dabar aĹĄ vienas moku didĹžiules sumas uĹž ĹĄio pastato iĹĄlaikymÄ….

+URĂ&#x;DINGOĂ&#x;Ă&#x;MILIJONĂ‹Ă&#x;LITĂ‹

– GirdÄ—jau, kad bus pardavinÄ—jami ir jĹŤsĹł statyti namai Neringoje. Vieni graĹžiausiĹł ĹĄiame kurorte. Negaila, kad nebegalÄ—site ten nuvaĹžiuoti? – AĹĄ pastaruosius penkerius metus ten nebuvau. Man taip neÄŻdomu – vaĹžiuoti ir bĹŤti. Daug ÄŻdomiau stebÄ—ti, kaip rekonstruojama, daĹžoma, dalyvauti kuriant groŞį. AĹĄ juos pastaÄ?iau, dabar tegul kiti dĹžiaugiasi.

– Sakykite, tai kur padÄ—jote tuos 50 milijonĹł? – AĹĄ banke nedirbau, ÄŻ paskolĹł skirstymÄ… nesikiĹĄau. Ĺ˝inau, kad tÄ… 50 milijonĹł litĹł paskolÄ…, dÄ—l kurios esu kaltinamas, Ä—mÄ— Gintaras Skorupskas (bendrovÄ—s „Boslita ir Ko“ vadovas ir savininkas. – Red.). Mane ÄŻkalbÄ—jo savo turtu laiduoti uĹž paskolÄ…. PasiraĹĄiau. Pinigai keliavo iĹĄ vienos G.Skorupsko bendrovÄ—s ÄŻ kitÄ… ir kaĹžkur dingo. Ar G.Skorupskas juos pasiÄ—mÄ—, ar su mano seserimi Olga pasidalijo – neĹžinau. Jau vÄ—liau buvo kalbama, kad uĹž tuos 50 milijonĹł jis ketino pirkti ĹŞkio banko akcijĹł, bet kai bankÄ… likvidavo, tarsi buvo nupirktas kaĹžkoks pastatas Londone. – Kaip supratau, G.Skorupskas dabar bando ÄŻrodinÄ—ti, kad jis tik formaliai Ä—mÄ— paskolÄ…, o realiai pinigai turÄ—jo jums atitekti, jĹŤs tik pasinaudojote jo vardu? – Nenoriu apie tai net kalbÄ—ti... – Kalbama, kad G.Skorupskas susijÄ™s su Kauno nusikaltÄ—liĹł ĹĄulu Rolandu Dromantu, pravarde Ilgas. Ar jis nedalyvavo ĹĄiame sandÄ—ryje? – ÄŒia tas cigareÄ?iĹł kontrabandininkas? – Jis buvo DaĹĄkiniĹł lyderio Remigijaus DaĹĄkeviÄ?iaus pavaduotojas. Kai vadeiva buvo nuĹĄautas, uŞėmÄ— jo vietÄ…. – Labai ÄŻdomu... Neseniai Rusijos specialiosios tarnybos sulaikÄ— iĹĄ Lietuvos atvykusius Ĺžudikus, kurie turÄ—jo mane nuĹĄauti. – Manote, kad juos pasiuntÄ— Lietuvos nusikaltÄ—liai? Bet kam jiems reikia jus Ĺžudyti? – Vyksta ginÄ?ai dÄ—l ÄŻkeisto pusÄ—s pastato Maskvoje – dabar bandoma iĹĄ varĹžytyniĹł pardavinÄ—ti ĹĄiÄ… dalÄŻ. TaÄ?iau sugalvota tokia schema, kad ĹŞkio banko kreditoriai nieko negaus – pinigai atiteks keliems rusĹł tarpininkams, tarp jĹł ir G.Skorupsko statytiniams. Susidaro absurdiĹĄka situacija – G.Skorupskas pats yra skolingas bankui ir dar gaus pinigĹł uĹž parduotÄ… pastatÄ…. 0ASTATASĂ&#x;NEDUODAĂ&#x;RAMYBwS

– O koks jums skirtumas, kam atiteks pinigai? Juk jĹŤs tikrai nieko negausite. – AĹĄ noriu, kad pinigai uĹž parduotÄ… pastatÄ… atitektĹł ne tarpininkams, o tiesiai ĹŞkio bankui, valstybei. Jei nebĹŤtĹł tarpininkĹł, bĹŤtĹł galima greitai tÄ… pastato dalÄŻ parduoti. PrieĹĄingu atveju dar kelerius metus uĹžtruks teisiniai ginÄ?ai, o ĹŞkio banko kreditoriai nieko negaus. – Kokia dabar tos pastato dalies kaina?

'RIEĂ€IAĂ&#x;DANTÂ?Ă&#x;ANTĂ&#x;SKANDINAVĂ‹

– Likus aĹĄtuonioms dienoms iki ĹŞkio banko uĹždarymo Londone susitikote su Europos rekonstrukcijos ir plÄ—tros banko vadovais. Jums buvo pasiĹŤlytas 26 proc. jungtinio Ĺ iauliĹł ir ĹŞkio banko akcijĹł paketas. PapraĹĄÄ—te 51 proc. ir likote uĹž borto. Ar dabar neatrodo, kad lietuviĹĄka patarlÄ— – geriau Ĺžvirblis rankoje negu briedis girioje – labai tinka? – Visa tai tik kalbos – kas bĹŤtĹł, jeigu bĹŤtĹł. – TaÄ?iau ar galima kalbÄ—ti apie Lietuvos banko savarankiĹĄkumÄ…, kai akcijĹł paketai skirstomi ne Lietuvoje, o kaĹžkur uĹžsienyje? – AĹĄ visada sakiau, kad Lietuvos bankas nÄ—ra savarankiĹĄkas – jis vykdo Skandinavijos bankĹł valiÄ…. Ĺ tai su Vytautu Valvoniu (Lietuvos banko PrieĹžiĹŤros departamento direktorius. – Red.) sutarÄ—me, kad ĹŞkio bankas gali „Žalgirio“ klubui uĹž reklamÄ… pervesti pinigĹł. Jau kitÄ… dienÄ… tas pats V.Valvonis skambina ĹŞkio banko valdytojui ir rÄ—kia: „Tik pabandyk pervesti, aĹĄ tave kalÄ—jime supĹŤdysiu.“ Matyt, iĹĄ savo ĹĄeimininkĹł gavo nurodymus ir pakeitÄ— nuomonÄ™. Koks Ä?ia savarankiĹĄkumas?

„Ukraina niekada neturÄ—jo savo valstybÄ—s. Buvo tik Rusija ir Lietuva. JĹŤsĹł kariuomenÄ— net iki Maskvos buvo nuĹžengusi.“ 95RPDQRYRYDLUXRWRMDV

– Kiek Ĺžinau, sujungti ĹŞkio bankÄ… su Ĺ iauliĹł banku taip pat buvo sugalvota uĹžsienyje, nes to pageidavo vienas didĹžiausiĹł skandinavĹł bankĹł „Handelsbanken“. Atskirai paÄ—mus Ĺ iauliĹł ir ĹŞkio bankai ĹĄiam ĹĄvedĹł gigantui buvo per smulkĹŤs – jis pageidavo nusipirkti jau sujungtÄ… bankÄ…. O Lietuvos bankas skubiai vykdÄ— nurodymÄ…. Ar tai tiesa? – PanaĹĄiai. Tik kad jungti ĹŞkio bankÄ… su Ĺ iauliĹł buvo nelogiĹĄka. Tai tas pat, kas modernĹł daugiaaukĹĄtÄŻ pastatÄ… sujungti su so-

%HVLVODSVWDQWLV95RPDQRYDVWHEHNRYRMDGzOĂ…LRSDVWDWR0DVNYRVFHQWUH

vietiniu vienbuÄ?iu – tuomet paprasÄ?iau nugriauti. MĹŤsĹł ir produktai buvo ĹĄiuolaikiĹĄkesni, ir jĹł buvo gerokai daugiau. Jau nekalbu apie rezidentĹł pinigus, kuriĹł kiekvienÄ… mÄ—nesÄŻ gaudavome po kelis milijardus. – TaÄ?iau Lietuvos bankas konstatavo, kad ne Ĺ iauliĹł, o ĹŞkio bankas yra nemokus. – Nesuprantu, kodÄ—l buvo padarytos tokios iĹĄvados. Mes ÄŻvykdÄ—me beveik viskÄ…, na, kokius 95 proc. to, ko reikalavo centrinis bankas. Net pasamdÄ—me, kaip buvo liepta, buvusiÄ… Lietuvos banko vadovo Vito Vasiliausko advokatĹł kontorÄ… LAWIN. Mums buvo nurodytos, Lietuvos banko nuomone, blogos paskolos ir pareikalauta jas padengti kitu turtu. ÄŽvykdÄ—me – papildomai ÄŻkeitÄ—me beveik milijardo litĹł vertÄ—s turto. Ko dar reikÄ—jo? – GirdÄ—jau, kad prieĹĄ pat banko uĹždarymÄ… jĹŤsĹł sesuo asmeniĹĄkai pasiskolino milijonÄ… eurĹł ir juos ÄŻneĹĄÄ— ÄŻ bankÄ…. – Lietuvos banko vadovai pasielgÄ— kaip tikri sukÄ?iai – iĹĄmelŞė viskÄ…, kÄ… galÄ—jo, o paskui permetÄ— per bortÄ…. Na, tiek to, apvogÄ— mane, bet kam reikÄ—jo apvog ti valstybÄ™? Bankas bĹŤtĹł galÄ—jÄ™s toliau normaliai dirbti, o dabar ar kas nors suskaiÄ?iuos, kokie nuostoliai padaryti? Blogiausia tai, kad ÄŻsigalÄ—jo skandinavĹł monopolija – tai baisiausias ĹĄiĹł laikĹł nusikaltimas. Latvijai pavyko nepalĹŤĹžti prieĹĄ skandinavĹł bankĹł spaudimÄ… – ten dabar sÄ—kmingai veikia 30 bankĹł, o mes neatsilaikÄ—me. SenovÄ—je lietuviai skandinavus vadino ĹĄuniniais ĹžmonÄ—mis ir smakais, nes jie nebuvo riteriai

raiteliai, o vaĹžinÄ—jo ĹĄunimis. Dabar ĹĄios tautos atstovai, supirkÄ™ bankus ir ĹžiniasklaidÄ… Lietuvoje, moko mus gyventi. Vieno iĹĄdavikiĹĄko finansĹł ministro paraĹĄu 2001 metais mĹŤsĹł valstybÄ— neribotam laikui suteikÄ— iĹĄskirtines sÄ…lygas ĹĄvedĹł bankams, dabar jau turintiems 90 procentĹł indÄ—liĹł rinkos, taip pat laikantiems valstybÄ—s biudĹžeto pinigus. ĹŞkio bankas uĹž tokias suteiktas privilegijas bĹŤtĹł sutikÄ™s valstybei kasmet mokÄ—ti 100 milijonĹł litĹł ir dar tiek pat uĹždirbtĹł. Ĺ vedĹł bankai nieko nemoka ir dar piktinasi, kai pareikalaujama mokÄ—ti bent simbolinius mokesÄ?ius valstybei. 0REZIDENTwĂ&#x;ÂŚĂ&#x;BLOGAĂ&#x;UĂ€TARwJA

– Kai „Žalgiris“ skynÄ— pergales Eurolygoje, ĹĄlovÄ—s spinduliuose kaitinosi ir prezidentÄ— Dalia GrybauskaitÄ—, noriai fotografavosi su jumis ir komanda. Ar nepraĹĄÄ—te jos, kad negriautĹł banko? – Ji – tokia pati skandinavĹł bankĹł statytinÄ—, vykdytoja. KÄ… ji galÄ—jo? – GirdÄ—jau, kad ta pati D.GrybauskaitÄ— dar prieĹĄ 15 metĹł, bĹŤdama finansĹł viceministre, padÄ—jo skandinavams ateiti ÄŻ LietuvÄ…. Bent jau privatizuoti tuomet didĹžiausiÄ… Lietuvos taupomÄ… jÄŻ bankÄ…. – Taip. Ji ir Albinas JanuĹĄka (tuometis prezidento patarÄ—jas). „Swedbank“ atstovai pirmiausia buvo atvaĹžiavÄ™ pas mane – norÄ—jo pirkti ĹŞkio bankÄ… ir siĹŤlÄ— 20 milijonĹł doleriĹł (tuomet 80 milijonĹł litĹł). AĹĄ jiems ir sakau: „Kam jums ĹŞkio bankas? UĹž tÄ… paÄ?iÄ… kainÄ… galite nusipirkti Lietuvos taupomÄ… jÄŻ bankÄ…, kuris tuomet buvo uŞėmÄ™s treÄ?dalÄŻ rinkos, o jo tur-


DNWXDOLMRV

PNRYRGĂ&#x;

BANĂ&#x;DOĂ&#x;SKALBĂ&#x;TIĂ&#x;SAĂ&#x;VOĂ&#x;MUNĂ&#x;DUĂ&#x;Rg ,AUĂ&#x;KIAĂ&#x;ILĂ&#x;GOSĂ&#x;GRUMĂ&#x;TYĂ&#x;NwSĂ&#x;DwLĂ&#x;PIĂ&#x;NIĂ&#x;GĂ‹ â– Ă‚LjVDYDLWÂ?.DXQRĂ„*LUVWXmLRÂł UĂ‘PXRVHVXVLULQNXVLXVĂŽNLR EDQNRNUHGLWRULXV QXRWU

QXVWHELQRWULMĂ˜QHDSPR NHVWLQDPĂ˜MĂ˜EHQGURYLĂ˜ DWVWRYĂ˜DNW \YXPDV-LH Ă?Ă‘WEĂ‘WVWHQJzVLSDNOLĂ‘WL Â’NUHGLWRULĂ˜NRPLWHWj â– 7LNVORVLHNWDPzJLQDQWGL GLQWLNRPLWHWRQDULĂ˜VNDLmLĂ˜ LUPDĂ?LQDQWYDOVW \EzVÂ’PRQzV Ă„,QGzOLĂ˜LULQYHVWLFLMĂ˜GUDX GLPDVÂłDWVWRYĂ˜Â’WDNjVSUHQ GĂ?LDQWVYDUELDXVLXVGDO\NXV â– Ă‚LRVEHQGURYzVUHJLVWUXRWRV %HOL]H.LSUHLUVLHMDPRVVX XĂ?VLHQ\MHSDVLVOzSXVLREDQ NLQLQNR95RPDQRYRDSOLQND â– ĂŒOXJXVLRYHUVOLQLQNRWLNVODV JDOLEĂ‘WLODEDLSDSUDVWDVÂą YDOG\WLYLVjLQIRUPDFLMj VXVLMXVLjVXĂŽNLREDQNRWXUWX â– %HWSULPHVWLVDYRYDOLRVQH DSPRNHVWLQDPĂ˜MĂ˜EHQGURYLĂ˜ DWVWRYDPVĂ…Â’NDUWQHSDY \NR â– %HQGUDEDQNRNUHGLWRULĂ˜ ILQDQVLQLĂ˜UHLNDODYLPĂ˜VXPD \UDPOUGOLWĂ˜ â– 'HĂ…LPWLHVPzQHVLĂ˜YHLNORV DWDVNDLWjSDWHLNÂ?VĂŽNLREDQNR EDQNURWRDGPLQLVWUDWRULXV *LQWDUDV$GRPRQLVSDUHLĂ…Nz QHJDOÂ’VSDVDN\WLNLHNOzĂ…Ă˜ DWJDXVĂŽNLREDQNRNUHGLWRULDL WDmLDXPDĂ?DLWLNzWLQDNDG SLQLJĂ˜XĂ?WHNVYLVLHPV â– Ă„'LGĂ?LDXVLRVYHUWzVWXUWDVÂ’ NXUÂ’SUHWHQGXRMDĂŽNLREDQNDV \UDXĂ?VLHQLRĂ…DO\VH7LHNGzO VDQGRULĂ˜VWUXNWĂ‘URVWLHNGzO

SDmLĂ˜WXUWRREMHNWĂ˜VSHFLILNRV WDL\UDVXGzWLQJLSURFHVDL NXULĂ˜VzNPzSULNODXV\VQXR GDXJ \EzVYHLNVQLĂ˜ÂłÂąDWYLUDL DLĂ…NLQR*$GRPRQLV â– 5XVLMRVEHQGURYzĂ„5XVNLM NDUDYDLÂł0DVNYRMHYDOGR GLGHOÂ’NRPHUFLQzVSDVNLUWLHV SDVWDWjRĂŽNLREDQNXLML VNROLQJDPOQOLWĂ˜ %DQNRQDXGDLÂ’NHLVWD SURFĂ…LRSDVWDWR â– 'DUPOQOLWĂ˜EDQNXL VNROLQJDSURF5X VLMRVÂ’PRQzVDNFLMĂ˜YDO GDQWLEHQGURYzĂ„7XUWR YDOG\PRVWUDWHJLMDÂł â– *DUVĂ˜Ă‚NRWLMRVIXWERORNOX EjĂ„+HDUWVÂłYDOGDQmLRV EHQGURYzVĂ„+HDUWRI0LGORW KLDQ3OFÂłVNRORVĂŽNLREDQNXL VLHNLDPOQOLWĂ˜ 8NUDLQRMHUHJLVWUXRWRV LĂ…SHUNDPRVLRVQXRPRV EHQGURYzVĂ„8NLREDQNOL ]LQJ³¹POQOLWĂ˜ â– ,WLQVXGzWLQJDVLWXDFLMD %RVQLMRMHLU+HUFHJRYLQRMH NXUEHQGURYzĂ„%LUDm(XURSHÂł YDOGRNHOLDVDOLXPLQLR SUDPRQzVÂ’PRQHV â– Ă„%LUDm(XURSHÂłVNRODĂŽNLR EDQNXLYLUĂ…LMDPOQOLWĂ˜ WDmLDXYLHWRVWHLVPDV\UD QXVDYLQÂ?VGYLHMĂ˜SDJULQGLQLĂ˜ Ă„%LUDm(XURSHÂłSULNODXVLXVLĂ˜ Â’PRQLĂ˜DNFLMDV'zOĂ…LĂ˜VSUHQ GLPĂ˜Y\NVWDNHOLWHLVPR SURFHVDLWDmLDXMĂ˜EDLJWÂ’ VXQNXQXVSzWL

tas virĹĄijo 3 milijardus litĹł. SutarÄ—me, kad pirksime per pusÄ™ – Ĺžinojau, kad man vienam niekas neparduos. TaÄ?iau greitai aĹĄ iĹĄ to Ĺžaidimo buvau iĹĄmestas, o bankÄ… nusipirko vieni ĹĄvedai. .EBEMATOĂ&#x;PRASMwSĂ&#x;KOVOTI

– Ĺ˝adÄ—jote Lietuvos bankÄ… paduoti ÄŻ teismÄ… uĹž suĹžlugdytÄ… verslÄ…, taÄ?iau persigalvojote. KodÄ—l? – Nematau prasmÄ—s kovoti. ÄŒia, Maskvoje, galima dirbti ir gerai uĹždirbti. Kam veltui ĹĄvaistyti energijÄ…?

„O kÄ… man daryti, kad aĹĄ mÄ—gstu ĹĄokti? IĹĄ tiesĹł, kai pradÄ—jau ĹĄokti, per ĹĄeĹĄis mÄ—nesius iĹĄ esmÄ—s pakeiÄ?iau save.“ 95RPDQRYDV

– TaÄ?iau buvÄ™ „Snoro“ savininkai Vladimiras Antonovas ir Raimondas Baranauskas pateikÄ— milĹžiniĹĄkÄ… ieĹĄkinÄŻ Niujorko arbitraĹžui. – V.Antonovas ĹĄalia turi „Snoro“ valdytojÄ… R.BaranauskÄ…, kuris gerai Ĺžino visus banko reikalus, gali surinkti reikiamus dokumentus. O aĹĄ kÄ… – ar iĹĄ oro ieĹĄkinius raĹĄysiu? Kaip aĹĄ surankiosiu dokumentus, kaip pateksiu ÄŻ archyvus? MĹŤsĹł banko buvÄ™s valdytojas dabar policijos ÄŻbaugintas, jis taip pat nepadÄ—s. ÂľOKDAMASĂ&#x;PAKEITwĂ&#x;SAVE

– IĹĄkart po banko uĹždarymo viena jĹŤsĹł kolegÄ— piktinosi: „Ar galima iĹĄ Ĺžmogaus atimti visÄ… turtÄ… vien todÄ—l, kad jis keistas?“ Ar neatrodo, kad Lietuvos

95RPDQRYDVÂ’VLWLNLQÂ?VNDGĂ…RNLĂ˜WUHQLUXRWzVLUNRQNXUVDLSDNHLWzMRJHQXV

banko vadovai pasinaudojo ir kai kuriais ekscentriĹĄkais, sunkiai suprantamais jĹŤsĹł poelgiais? – Kokie tie nesuprantami poelgiai? – TĹł poelgiĹł buvo daug. Kad ir jums neÄŻtikusiĹł ĹžmoniĹł vadinimas iĹĄkrypÄ—liais. Kai kas teigia, kad jĹŤsĹł bÄ—dos prasidÄ—jo po to, kai sutikote dalyvauti televizijos ĹĄokiĹł konkurse. Ar neatrodo, kad solidĹžiam bankininkui tai nerimta? – Pirmiausia aĹĄ – ne bankininkas. Ir kÄ… man daryti, kad aĹĄ mÄ—gstu ĹĄokti? IĹĄ tiesĹł, kai pradÄ—jau ĹĄokti, per ĹĄeĹĄis mÄ—nesius iĹĄ esmÄ—s pakeiÄ?iau save. Genai modifikuojasi, suprantate? Mokslininkai ĹĄiais laikais tai gali matyti per mikroskopus. Ĺ iandien jie gali ÄŻrodyti, o aĹĄ jau 20 metĹł Ĺžinau, kad genai nuo energijos modifikuojasi. – TaÄ?iau gal galÄ—jote ĹĄokti kur nors uĹždarame klube, pagaliau galÄ—jote savo salÄ™ nusipirkti. Kam lÄŻsti ÄŻ vieĹĄumÄ…? Kol to nedarÄ—te, daugeliui atrodÄ—te paslaptingas ir solidus.

– UĹždarame klube aĹĄ nebĹŤÄ?iau prisivertÄ™s tiek daug prakaito iĹĄlieti, o vieĹĄumoje mane uĹžvaldÄ— azartas, noras laimÄ—ti. Daug kam atrodo, kad esu keistas. TaÄ?iau daugelis ĹžmoniĹł negali to suprasti – jie neĹžino istorijos iĹĄtakĹł, yra dvasios vergai. MaĹždaug toje vietoje, kur mes pastatÄ—me „Žalgirio“ arenÄ…, buvo surÄ™sta tvirtovÄ—. Ten ÄŻsikĹŤrÄ—, galima sakyti, arijĹł ir italĹł miĹĄinys. Jie bÄ—go nuo Cezario, nuo inkvizicijos. SusitarÄ— su lietuviais NaujÄ… RomÄ… pastatyti, nes juos iĹĄvarÄ— iĹĄ Romos vietiniai aborigenai. Tiksliau – naujas tikÄ—jimas. Cezaris pasiskelbÄ— pontifiku – Dievo vietininku. O pagonybÄ— to nepripaŞįsta, nes tai nÄ—ra garbinimo religija, o pamokos, kaip gauti ĹžiniĹł iĹĄ kito pasaulio, iĹĄ kosmoso, visatos. Ĺ tai Ä?ia Palemonas pirmasis su 500 ĹĄeimĹł pastatÄ— Roma Nova, iĹĄ kurios vÄ—liau kilo Romainiai. Taip atsirado kultĹŤros centras – RomanovĹł, Rusijos carĹł, lopĹĄys. Kol neprasidÄ—jo KryĹžiaus Ĺžygiai, kad juos sunaikintĹł. Taip jie nuolat klajojo ÄŻ ĹĄiaurÄ™, ÄŻ TverÄ™. IĹĄ pradĹžiĹł jie iĹĄrinko 50 lietuviĹĄkai kalbanÄ?iĹł ĹžmoniĹł, kurie

iĹĄrinko pontifikÄ… ir kurie per pranaĹĄÄ… skelbia visuomenei, kaip elgtis ir gyventi. PrieĹĄ 2000 metĹł, kai atÄ—jo krikĹĄÄ?ioniĹł, judÄ—jĹł, musulmonĹł kultĹŤra, visa tai buvo sunaikinta. Mano nuomone, ir kultĹŤra, ir Ĺžmogus jau 2000 metĹł neprogresuoja. Jis degraduoja kaip asmenybÄ—, palyginti su Dievu. Jis dÄ—l tĹł religijĹł yra vergas. – Labai ÄŻdomi jĹŤsĹł istorijos interpretacija. IĹĄ kur jĹŤs visa tai Ĺžinote? – Tai Ä?ia istorikas, archeologas Juozas Ĺ eimys iĹĄtyrÄ—. AĹĄ finansavau jo knygĹł leidybÄ…. Pats perskaiÄ?iau visus jo rankraĹĄÄ?ius. -wGSTAĂ&#x;ELGTISĂ&#x;NEÂ?PRASTAI

– Finansavote knygĹł leidybÄ…, rÄ—mÄ—te „ŽalgirÄŻâ€œ, futbolo komandas, restauravote cerkves, buvote didĹžiausias Vilniaus operos ir baleto teatro rÄ—mÄ—jas, ÄŻ LietuvÄ… atveŞėte garsiausias pasaulio baleto trupes, klasikinÄ—s muzikos orkestrus. AtrodytĹł, kad ĹžmonÄ—s turÄ—tĹł jus ant rankĹł neĹĄioti. TaÄ?iau ne kartÄ… tapote paĹĄaipĹł objektu. KodÄ—l? – Jei skiri pinigĹł kultĹŤrai ir

sportui tik tam, kad bĹŤtum garbinamas, vadinasi, nori valdyti liaudÄŻ. Negi toks mano tikslas? Tegu kiti valdo. Man ÄŻdomiau, kai viskas vyksta prieĹĄingai. Tarkim, sirgaliai ateina su plakatais prieĹĄ mane, o aĹĄ laimiu. Jie iĹĄeina kaip apspjaudyti. ÄŒia tai klasÄ—. !RĂ&#x;PASIMATYSIMEĂ&#x;,IETUVOJE

Staiga mĹŤsĹł pokalbÄŻ nutraukia skambutis. Matyt, skambina svarbus Ĺžmogus, nes V.Romanovas net atsistoja. „AtsipraĹĄau, turiu skubiai iĹĄvaĹžiuoti“, – po trumpo paĹĄnekesio telefonu sako V.Romanovas. „Gal Olegas Deripaska kvieÄ?ia?“ – bandau spÄ—ti, nes Ĺžinau, kad su ĹĄiuo oligarchu V.RomanovÄ… sieja artimi ryĹĄiai, jo verslo imperijoje nemaŞą postÄ… uĹžima ir kaunieÄ?io sĹŤnus Romanas. „Jums visÄ…laik norisi viskÄ… Ĺžinoti“, – neatsako ÄŻ klausimÄ… V.Romanovas ir pasisiĹŤlo iĹĄkviesti vairuotojÄ…. Mandagiai atsisakau. UĹž lango – begalinÄ—s automobiliĹł spĹŤstys. Geriau metro. „Tai kÄ…, iki pasimatymo Lietuvoje“, – atsisveikinu. V.Romanovas tik mosteli ranka ir liĹŤdnai nusiĹĄypso.


DNWXDOLMRV 0.XOELRQXRWU

Ă&#x;PNRYRG

5XVLMDLSULNODXVDQmLRMH.DOLQLQJUDGRVULW\MHLNLĂ…LRODSVWXNRQWUDVWĂ˜/LHWXYRVNDLP\Q\VWzMHHVDQmLRMHWHULWRULMRMH\UDLUVRYLHWLQzVJDO\EzVÂ’URG\PĂ˜LULVWRULMRVOLXGLMLPĂ˜LUYDNDULHWLĂ…NRVNXOWĂ‘URVĂ?HQNOĂ˜

+REMLIUSĂ&#x;SIĂ&#x;Ă„LwĂ&#x;KLASĂ&#x;TINĂ&#x;GgĂ&#x;DOĂ&#x;VAĂ&#x;NgĂ&#x;Ă&#x; .U\PHĂ…HLPLQLQNDXMDQWL5XVLMDSHUEUDLĂ?R5\WĂ˜(X URSRVĂ?HPzODSÂ’$UPĂ‘VĂ˜Ă…DO\MHLUJLQHOLHSVQRWĂ˜ND UDVMHLJXSRNDULRPHWDLV0DVNYDEĂ‘WĂ˜LU.DUDOLDX mLDXVNUDĂ…WjSULMXQJXVLSULHRNXSXRWRV/LHWXYRV" A r t ĹŤ r a s JA N ÄŒ Y S LR korespondentas

ÄŽsivaizduokime. Rusijos agentĹŤra „Interfax“ praneĹĄa: „KaraliauÄ?iaus ir KlaipÄ—dos autonominiĹł rajonĹł rusakalbiai gyventojai formuoja savigynos bĹŤrius, kreipÄ—si ÄŻ Rusijos prezidentÄ… praĹĄydami apginti juos nuo lietuviĹł nacionalfaĹĄistĹł teroro. JAV prezidentas perspÄ—jo, kad jei Maskva bandys atplÄ—ĹĄti istorines vakarĹł baltĹł Ĺžemes nuo Lietuvos, VaĹĄingtonas imsis ryĹžtingĹł sankcijĹł – nusavins vieno ĹžymiausiĹł Rusijos oligarchĹł vasarnamÄŻ Floridoje.“ Ar tokie praneĹĄimai galÄ—jo tapti tikrove? Kai kurie Lietuvos istorikai pripaŞįsta, kad baigiantis Antrajam pasauliniam karui ir tuoj po jo buvo atsiradusi galimybÄ— prie Lietuvos prijungti dalÄŻ buvusios RytĹł PrĹŤsijos. Tad dabar Rusijai priklausantis Kaliningradas, buvÄ™s KÄ—nigsbergas, bĹŤtĹł oficialiai pavadintas KaraliauÄ?iumi. Bet yra ir tikimybÄ—, kad jeigu iĹĄ sovietĹł diktatoriaus Josifo Stalino rankĹł pokariu tuometÄ— Lietuvos SSR administracija bĹŤtĹł priÄ—musi klastingÄ… dovanÄ…, ja bĹŤtume dĹžiaugÄ™si tiktai iki SovietĹł SÄ… jungos subyrÄ—jimo. VÄ—liau KaraliauÄ?ius gal bĹŤtĹł virtÄ™s Putingradu, o KlaipÄ—da, pavyzdĹžiui, Medvedjevsku. „Lietuvos ry tas“ pabandÄ— pasklaidyti nesenos istorijos puslapius. Juose – ne tik nuogirdos, bet ir faktai, dokumentai. -OĂ&#x;LOĂ&#x;TOĂ&#x;VO 3NIEjĂ&#x;KAUSĂ&#x;PAKĂ&#x;TAS

Istorikas profesorius Antanas Kulakauskas dar bĹŤdamas studentas girdÄ—jo, kad baigiantis Antrajam pasauliniam karui bĹŤta planĹł dalÄŻ ar net visÄ… dabartinÄ™ Kaliningrado sritÄŻ prijungti prie Lietuvos SSR. Bet Atgimimo laikais tuomet

jaunam istorikui pavyko pamatyti ir penkis deĹĄimtmeÄ?ius ÄŻslaptintus dokumentus – buvusio Lietuvos SSR liaudies komisarĹł tarybos pirmininko pavaduotojo (atitiktĹł vicepremjero pareigas. – Red.) Juozo VaiĹĄnoro prisiminimus. J.VaiĹĄnoras raĹĄÄ—, kad 1944-ĹłjĹł rudenÄŻ SSRS uĹžsienio reikalĹł ministras ViaÄ?eslavas Molotovas Maskvoje prisiglaudusiai Lietuvos komunistĹł vadovybei nurodÄ™s pareikĹĄti pretenzijas ÄŻ RytprĹŤsiĹł kraĹĄtÄ…. Buvo net sudaryta rusĹł kalbininko Boriso Larino vadovaujama komisija, ÄŻ kuriÄ… ÄŻÄ—jo ir sovietĹł okupacinÄ—s administracijos atstovai lietuviai. Pagrindinis komisijos tikslas – nustatyti, kiek RytĹł PrĹŤsijos teritorijos turÄ—tĹł bĹŤti prijungta prie Lietuvos. Tam esÄ… iĹĄ pradĹžiĹł pritarÄ— ir Lietuvos komunistĹł vadas Antanas SnieÄ?kus. Pagal parengtÄ… pasiĹŤlymÄ…, kuriam pritarÄ— ir sovietinÄ—s Lietuvos valdĹžia, prie Lietuvos SSR turÄ—jo bĹŤti prijungta TilŞė (Sovetskas), ÄŽsrutis (ÄŒerniachovskas), GumbinÄ— (Gusevas), Tolminkiemis (ÄŒistyje Prudai, Ä?ia gyveno ir kĹŤrÄ— Kristijonas Donelaitis). VÄ—liau, iki 1946-ĹłjĹł, bĹŤta minÄ?iĹł ÄŻ sovietinÄ—s Lietuvos teritorijÄ… ÄŻtraukti ir patÄŻ KÄ—nigsbergÄ…, jÄŻ oficialiai pavadinant lietuviĹĄku KaraliauÄ?iaus vardu. 0RIE¸Ă&#x;TAĂ&#x;RINĂ&#x;GIĂ&#x;LIUĂ&#x;DIĂ&#x;JIĂ&#x;MAI

Politikos veteranas ÄŒeslovas JurĹĄÄ—nas prisiminÄ—, kaip dirbdamas „Tiesos“ Ĺžurnalistu girdÄ—jÄ™s iĹĄ redaktoriaus, uolaus komunisto ir A.SnieÄ?kaus bendraĹžygio Genriko Zimano pasakojimÄ…, kaip baigiantis Antrajam pasauliniam karui Kremliuje buvo kurpiami planai prie Lietuvos prijungti iĹĄ Vokietijos atplÄ—ĹĄtas teritorijas, dabartinÄ™ Kaliningrado sritÄŻ. „G.Zimanas pasakojo, jog A.SnieÄ?kus gavÄ™s iĹĄ J.Stalino nurodymÄ… sudaryti komisijÄ…, kuri parengtĹł

lietuviĹĄkĹł, baltiĹĄkĹł RytĹł PrĹŤsijos vietovardĹžiĹł ĹžemÄ—lapÄŻ. Maskvoje anuomet gyvenÄ™ Lietuvos komunistai buvo ÄŻsitikinÄ™, kad po karo turÄ—sime ne tik VilniĹł, KlaipÄ—dÄ…, bet ir KaraliauÄ?iĹłâ€œ, – „Lietuvos rytui“ kalbÄ—jo ÄŒ.JurĹĄÄ—nas. KodÄ—l planas nepavyko? Yra dvi versijos: pirmoji – J.Stalinas persigalvojo, antroji – RytprĹŤsiĹł nepanoro A.SnieÄ?kus. Pastarajam toks projektas esÄ… buvÄ™s nepriimtinas, nes nebĹŤtĹł uĹžtekÄ™ lietuviĹł nuniokotam kraĹĄtui apgyvendinti, ten vis tiek bĹŤtĹł Ä—mÄ™ ĹĄeimininkauti rusakalbiai. +OĂ&#x;MUĂ&#x;NISĂ&#x;TAS Ă&#x;BETĂ&#x;Ă„KIĂ&#x;NINĂ&#x;KAS

Dalis dabartiniĹł Lietuvos istorikĹł tarsi palaiko sovietĹł laikais susiklosÄ?iusÄŻ mitÄ… apie „tautinÄŻ komunizmą“ ir prieĹĄtaringÄ… A.SnieÄ?kaus vaidmenÄŻ. Jis esÄ… buvo blogas kaip komunistas ir okupantĹł pakalikas, bet geras ĹŤkininkas ir savaip patriotas.

MaĹždaug apie 1962uosius pasklido kalbos, kad prie Lietuvos SSR bus prijungta Kaliningrado sritis. A.Kulakauskas linkÄ™s manyti, kad A.SnieÄ?kus, norÄ—damas iĹĄlikti vienvaldis sovietinÄ—s Lietuvos ĹĄeimininkas, nenorÄ—jo ÄŻsileisti per daug rusakalbiĹł. „Taip, jis buvo komunistas iki panagiĹł. Nepaneigsi jo atsakomybÄ—s dÄ—l Lietuvos okupacijos, trÄ—mimĹł. Bet A.SnieÄ?kus iĹĄlaikÄ— suvalkietiĹĄko racionalumo, sveiko proto. Juk jis buvo gimÄ™s ir augÄ™s turtingĹł ĹŤkininkĹł ĹĄeimoje“, – sakÄ— mokslininkas. 3KLIĂ&#x;DOĂ&#x;KALĂ&#x;BOSĂ&#x;APIEĂ&#x;Ă€EĂ&#x;MŠ

A.Kulakausko manymu, galima kalbÄ—ti tik apie bandymÄ… sukurti bendrÄ… Kaliningrado srities ir Lietuvos SSR ekonominÄ™administracinÄ™ erdvÄ™ jau postalininiu laiku, kai valdÄ— nesÄ—kmingas reformas pradÄ—jÄ™s sovietĹł vadovas Nikita ChruĹĄÄ?iovas. PraÄ—jusio amĹžiaus 7-Ä…jÄŻ deĹĄimtmetÄŻ, kaip ir per visÄ… sovietinÄ™

epochÄ…, cenzĹŤruotÄ… informacinÄ™ erdvÄ™ uĹžpildydavo gandai. MaĹždaug apie 1962-uosius pasklido kalbos, kad prie Lietuvos SSR bus prijungta Kaliningrado sritis, o ten atsikÄ—lusiems lietuviams valdĹžia duos ĹžemÄ—s. „Lietuvos ryto“ Ĺžurnalistui seni kaunieÄ?iai yra prisipaĹžinÄ™, kad net buvo nusiĹžiĹŤrÄ—jÄ™ pirkti butus Kudirkos Naumiestyje ar net paÄ?ioje Kaliningrado srityje ir ĹŤkininkauti. KodÄ—l ĹžmonÄ—s tikÄ—jo tokiais gandais tuo metu, kai buvo maĹžinami menki kolĹŤkieÄ?iĹł sklypeliai paÄ?ioje Lietuvoje? Atsakymas gali bĹŤti paprastas: visÄ… VokietijÄ… maitinusios RytĹł PrĹŤsijos ĹžemÄ—s ĹŤkis buvo taip nualintas, kad kaliningradieÄ?iai miniomis traukÄ— pirkti maisto produktĹł ÄŻ LietuvÄ…. PavyzdĹžiui, todÄ—l anais laikais klestÄ—jo PagÄ—giai. 2AĂ&#x;DOĂ&#x;Â?SĂ&#x;LAPĂ&#x;TINĂ&#x;TUSĂ&#x;DOĂ&#x;KUĂ&#x;MENĂ&#x;TUS

PrieĹĄ gerÄ… deĹĄimtmetÄŻ istorikai Alvydas NikĹžentaitis ir ArĹŤnÄ— ArbuĹĄauskaitÄ— aptiko dokumentĹł, nuorodĹł, liudijanÄ?iĹł, kad tokios kalbos nebuvo visai be pagrindo. 1961-aisiais buvo sudaryta Lietuvos SSR mokslĹł akademijos komisija, kuri LSSR ministrĹł tarybai teikÄ— pasiĹŤlymus dÄ—l KurĹĄiĹł Nerijos ir Nemuno baseino gamtosaugos bei ĹŤkio problemĹł. Dokumento iĹĄvadose teigiama, kad visÄ… KurĹĄiĹł nerijÄ… iki Kranto (Zelenogradsko), visas KurĹĄiĹł marias, Nemuno deltÄ… ir teritorijÄ… kitapus Nemuno su TilŞės (Sovetsko), RagainÄ—s (Nemano) ir GastĹł (Slavsko) miestais dera „įjungti ÄŻ Lietuvos SSR“. Vargu ar mokslininkai tais laikais bĹŤtĹł rengÄ™ tokius projektus savo iniciatyva, be Lietuvos SSR administracijos pritarimo ar net skatinimo. 6ALĂ&#x;DYĂ&#x;MOĂ&#x;SVERĂ&#x;TAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;6ILĂ&#x;NIUĂ&#x;JE

Bet chruĹĄÄ?iovinio atĹĄilimo laikais „Kaliningrado byla“ buvo sprendĹžiama grynai ĹŤkiniu poĹžiĹŤriu. Apie administracinius ar politinius pertvarkymus nebuvo nÄ— kalbos. Juolab kad tuo metu N.ChruĹĄÄ?iovo ir A.SnieÄ?kaus santykiai buvo gana ÄŻtempti. Vis dÄ—lto istorikas Marius Ä–mu-

Ĺžis mano, kad tylius ano meto LSSR judesius ÄŻ VakarĹł pusÄ™ derÄ—tĹł vertinti rimtai. N.ChruĹĄÄ?iovas ekonomikÄ… valdĹžiusias ministerijas buvo pertvarkÄ™s ÄŻ teritoriniu principu veikusias liaudies ĹŤkio tarybas (LĹŞT). Kaliningrado srities ĹŤkio ĹĄakos, iĹĄskyrus ĹžuvininkystÄ™, buvo valdomos iĹĄ Vilniaus, ÄŻtrauktos ÄŻ vientisÄ… LĹŞT. Jai vadovavo Lietuvos SSR LĹŞT pirmininkas Povilas Kulvietis (Pavelas Kulvecas). Taigi, labai sÄ…lygiĹĄkai tariant, Lietuva ir Kaliningradas turÄ—jo bendrÄ… vyriausybÄ™, reziduojanÄ?iÄ… Vilniuje. NuĹĄalinus N.ChruĹĄÄ?iovÄ…, SovietĹł SÄ… jungoje baigÄ—si reformĹł epocha, drauge liovÄ—si bandymai sujungti Kaliningrado ir Lietuvos SSR ekonomikos valdymÄ…. 5Ă€Ă&#x;+LAIĂ&#x;PwĂ&#x;DgĂ&#x;RUĂ&#x;SAMSĂ&#x;NESĂ&#x;KOĂ&#x;LINĂ&#x;GI

Baigiantis Antrajam pasauliniam karui ir iĹĄkart po jo antihitlerinÄ— koalicija ÄŻ bĹŤsimÄ… RytĹł PrĹŤsijos, Vilniaus ir KlaipÄ—dos priklausomybÄ™ ĹžvelgÄ— kaip ÄŻ vientisÄ… klausimĹł „paketą“. Nors JAV ir JungtinÄ— KaralystÄ— oficialiai nepripaĹžino Baltijos ĹĄaliĹł prijungimo prie SSRS, VakarĹł valstybiĹł vadovai tyliai sutiko, kad su ĹĄiomis teritorijomis Maskva gali elgtis savo nuoĹžiĹŤra. TaÄ?iau tarptautinÄ—s teisÄ—s poĹžiĹŤriu KlaipÄ—da vis tiek nebuvo tokio pat statuso kaip KaraliauÄ?iaus regionas – KlaipÄ—dÄ… Lietuvai buvo pripaĹžinusi TautĹł SÄ… jungos ambasadoriĹł konferencija. Ir ĹĄis pripaĹžinimas teisiĹĄkai galiojo, nepaisant to, kad 1939-aisiais mĹŤsĹł uostamiestÄŻ hitlerinÄ— Vokietija prisijungÄ— labai panaĹĄiu bĹŤdu kaip dabar Rusija – KrymÄ…. – Ar iĹĄ tiesĹł Lietuva skolinga stalininei SSRS uĹž KlaipÄ—dÄ…, kaip yra uĹžsiminÄ™s Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas? – „Lietuvos rytas“ paklausÄ— Lietuvos istorijos instituto vyresniojo mokslo darbuotojo Algimanto KasparaviÄ?iaus. – SovietĹł armija atkariavo KlaipÄ—dÄ… iĹĄ Vokietijos ir prijungÄ— jÄ… prie Lietuvos ne kaip valstybÄ—s, o kaip prie savo okupuotos teritorijos, administracinio padalinio. Beje, tarpukariu SSRS tarptau-


DNWXDOLMRV 9Ă‚mLDYLQVNRQXRWU

PNRYRGĂ&#x;

,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VAIĂ&#x;MIĂ&#x;TAIĂ&#x;IRĂ&#x;DOĂ&#x;KUĂ&#x;MENĂ&#x;TAI $ARĂ&#x;VIEĂ&#x;NAĂ&#x;LEĂ&#x;GENĂ&#x;DAĂ&#x;APIEĂ&#x;!3NIEjĂ&#x;KĂ‹

,VWRULNDV6HLPR QDU \V Ă„Ă‚DOWLQLDLDSLHWDULDPXV NHWLQLPXVSULMXQJWL5\WĂ˜3UĂ‘VLMj .DOLQLQJUDGRVULWÂ’ SULH/LH WXYRV\UDQHSDWLNLPL9LVDWDL SULPHQDOHJHQGjRQHIDNWXV 1zUDUDVWDMRNLĂ˜GRNXPHQWĂ˜ WLHVLRJLDLSDWYLUWLQDQmLĂ˜WRNLXV SODQXV5HPLDPDVLGDXJLDXVLD

/LHWXYRVNRODERUDQWĂ˜NRPXQLV WĂ˜SDVDNRMLPDLVNXULHWDLNR QRULPDSDWHLNzNDLSHVDPD %Ă‘WĂ˜NODLGLQJDPDQ\WLNDG $6QLHmNXVEDQGzDSVDXJRWL /LHWXYjQXRUXVLQLPR\SDm -6WDOLQRODLNDLV)DNWDLGRNX PHQWDLURGRMRJ$6QLHmNXVLU MREHQGUDLXROLDLUzPzVWDOLQLQÂ? UXVLQLPRSROLWLNj,Ă…9LOQLDXV NUDĂ…WRLĂ…Y \NXVOHQNDPVLĂ… .ODLSzGRVLĂ…YDULXVYRNLHmLXV WHQSOĂ‘GRGDXJLDXVLDQH OLHWXYLDLRDWY \NzOLDLLĂ…6656Âł

+LAIPwDA

%$/7,-26-ĂŽ5$

1LGD

,)%456!

.XUĂ…LĂ˜ PDULR V

!RĂ&#x;V YĂ&#x;DASĂ&#x;Ă&#x; !NUĂ&#x;¸AUSĂ&#x;KAS

3DODQJD

Ă‚LOXWz 5XVQz

7DXUDJz 3DJzJLDL

+AĂ&#x;RAĂ&#x;LIAUĂ&#x;jIAUSĂ&#x;GUĂ&#x;BERĂ&#x;NAĂ&#x;TOĂ&#x;RIUSĂ&#x;SIĂ&#x;Ă„LwĂ&#x;Ă€EĂ&#x;MwS 2OĂ&#x;MUALĂ&#x;DASĂ&#x;Ă&#x; /ZOĂ&#x;LAS )LORVRIDV.RYR RVLRV$NWR VLJQDWDUDV Ă„3UDVLGzMXV0LFKDLOR*RUED mLRYRUHIRUPRPV/LHWXYRV NXOWĂ‘URVYLVXRPHQzDNW \YLDL VLHNzLĂ…VDXJRWLOLHWXYLĂ…Nj LVWRULQÂ’SDYHOGj.DUDOLDXmLDXV NUDĂ…WH0DĂ?RMRMH/LHWXYRMH %XYRGHUDPDVLVX.DUDOLDXmLDXV DGPLQLVWUDFLMDNXOWĂ‘URV YHLNzMDLVJUjĂ?LQWLVX/LHWXYD JODXGĂ?LDLVXVLMXVLRPVYLHWRYzPV OLHWXYLĂ…NXVSDYDGLQLPXV .DUDOLDXmLDXVUXVĂ˜SRĂ?LĂ‘ULVÂ’

tinÄ—s teisÄ—s poĹžiĹŤriu KlaipÄ—dos, kaip Lietuvos jurisdikcijai priklausanÄ?ios teritorijos, nepripaĹžino. KlaipÄ—dÄ… Lietuvai 1924 metais oficialiai pripaĹžino TautĹł SÄ… jungos ambasadoriĹł konferencija. Rusija neprieĹĄtaravo, bet ir neprisijungÄ— prie ĹĄios tarptautinÄ—s institucijos nutarimo. – SubyrÄ—jus SSRS pasaulis iĹĄsigando, kad gali bĹŤti persvarstytos Potsdamo sistemos ÄŻtvirtintos Europos valstybiĹł sienos. Rusija ĹĄaukÄ— bene garsiausiai, nes bijojo netekti Kaliningrado. Bet ar ne pati Maskva dabar rodo pavyzdÄŻ griauti nusistovÄ—jusiÄ… tvarkÄ… RytĹł Europoje, pamynusi Ukrainos ir Rusijos sutartÄŻ dÄ—l Krymo? – TiesÄ… sakant, Potsdamo dvasios Europoje neliko jau nuo 1990-

PĂ‘VĂ˜VLHNLXVWDGDQHEXYRLĂ… HVPzVQHLJLDPDV1HWDWNĂ‘UXV /LHWXYRVQHSULNODXVRP\EÂ? WXRPHWLV.DUDOLDXmLDXVJXEHU QDWRULXV/HRQLGDV*RUEHQND VLĂ‘OzOLHWXYLDPVLĂ…VLQXRPRWL Ă?HPLĂ˜Ă‘NLQLQNDXWL $WJLPLPRODLNX6jMĂ‘G\MHEXYR Ă?PRQLĂ˜NXULHDSJDLOHVWDYR NDGNDGDLVHQHSDY \NR.DUD OLDXmLDXVNUDĂ…WRSULMXQJWLSULH /LHWXYRV%XYRQHWEDOVĂ˜ UDJLQDQmLĂ˜VLHNWLWRNLRWLNVOR MHL6656VXE\UzV %HWMDXLUWDGDLU\SDm GDEDUDLĂ…NXNDGWDLEĂ‘WĂ˜ DSVXQNLQÂ?Ă?LQJVQLXVDWNXU WLQHSULNODXVRP\EÂ?Âł

ĹłjĹł, kai susivienijo Vokietija, ÄŻ dvi valstybes suskilo ÄŒekoslovakija, vÄ—liau Balkanuose atsirado Kosovo valstybÄ—. Bet akibrokĹĄtas toks, kad RytĹł Europa, ypaÄ? posovietinÄ— erdvÄ—, dar gyvena pagal J.Stalino nubrÄ—ĹžtĹł sienĹł scenarijĹł. 1954-ieji, kai Ukrainai buvo perduotas Krymas, – jau nebe J.Stalino laikai. TaÄ?iau tai buvo ne tarptautinÄ—s teisÄ—s lygiu patvirtinta sutartis, bet administracinis pertvarkymas vienos valstybÄ—s viduje. Tiesa, Ukrainos SSR formaliai buvo tarptautinÄ—s teisÄ—s subjektas – turÄ—jo savo atstovybÄ™ JungtiniĹł TautĹł Organizacijoje. Tai – subtilybÄ—s, dabartinÄ—s krizÄ—s RytĹł Europoje esmÄ—. Rusija vÄ—l perbraiĹžo sienas. V.Putinas daro tai, kÄ… J.Stalinas darÄ— prieĹĄ pat AntrÄ… jÄŻ pasaulinÄŻ karÄ… ir po jo.

-XUEDUNDV

7LOĂ?z 6RYHWVNDV

*DVWRV 5DJDLQz 6ODYVNDV 1HPDQDV

.UDQWDV =HOHQRJUDGVNDV

+!,).).'2!$/Ă“32)4)3 253)*! +ARALIAUjIUS .DOLQLQJUDGDV .zQLJVEHUJDV

‘VUXWLV kHUQLDFKRYVNDV

*XPELQz *XVHYDV

.\EDUWDL

7ROPLQNLHPLV kLVW\MH3UXGDL

,%.+)*!

“

Esu girdÄ—jÄ™s A.SnieÄ?kaus bendraĹžygio G.Zimano pasakojimÄ…. k-XUĂ…zQDV

“

MaÄ?iau penkis deĹĄimtmeÄ?ius ÄŻslaptintus sovietĹł dokumentus. $.XODNDXVNDV

“

V.Putinas ĹĄiuo metu daro tai, kÄ… anksÄ?iau darÄ— J.Stalinas. $.DVSDUDYLmLXV


DNWXDOLMRV =Ă‚LOLQVNRQXRWU

Ă&#x;PNRYRG

.ARĂ&#x;KOĂ&#x;TIĂ&#x;KAIĂ&#x;NEĂ&#x;PAĂ&#x;LEIĂ&#x;DĂ€IA 3HUjMÂ’JLPWDGLHQÂ’Âą GHĂ…LPWDVLVWHLVPRQXR VSUHQGLV7RNLDVVXNDN WLVSHQNWDGLHQÂ’SDPL QzMRGDLQLQLQNR5D GĂ?LR$OHNVDQGURYLmLDXV PRWLQD-LYzOQXWHLVWD XĂ?SUHN\EjQDUNRWLNDLV Milda K U I Z I NA I T Ä– LR korespondentÄ—

Raisa AleksandroviÄ? keliaus ÄŻ PanevÄ—Ĺžio moterĹł pataisos namus, kur su pertraukomis praleido apie 15 metĹł. Ĺ ÄŻkart jai teks kalÄ—ti trejus su puse metĹł. TokiÄ… bausmÄ™ moteriai skyrÄ— Vilniaus miesto apylinkÄ—s teismas. AnksÄ?iau ji teista devynis kartus, keturis iĹĄ jĹł – uĹž prekybÄ… narkotikais. 0IRĂ&#x;KwĂ&#x;JgĂ&#x;ATĂ&#x;SEĂ&#x;KwĂ&#x;POĂ&#x;LIĂ&#x;CIĂ&#x;JA

R.AleksandroviÄ? policijai ÄŻkliuvo praÄ—jusiĹł metĹł lapkritÄŻ, kai lankÄ—si pas Vilniaus Ä?igonĹł tabore gyvenanÄ?iÄ… tetÄ…. Pas giminaitÄ™ R.AleksandroviÄ? atvyko ne tuĹĄÄ?iomis. Ji uĹž 300 litĹł tabore nusipirko heroino, o vaistinÄ—je – „Klonozepam“ tableÄ?iĹł. Moteris jas pirkdavo po litÄ…, o pardavinÄ—davo po du ar du su puse lito. Giminaitei kaĹžkur iĹĄÄ—jus, vieĹĄnia griebÄ—si darbo. Ji ÄŻ atsineĹĄtÄ… folijÄ… Ä—mÄ— pakuoti heroino dozes, tabore vadinamas Ä?ekiais. Netrukus atsirado ir pirkÄ—jas. ÄŽ trobos langÄ… pabeldÄ— 36 metĹł vilnietis Jaroslavas KlimenÄ?iukas. Narkomanas papraĹĄÄ— keturiĹł doziĹł heroino ir dviejĹł tableÄ?iĹł. Kai Ä?igonÄ— prekes iĹĄkiĹĄo per langÄ…, kaĹžkas sugriebÄ— jos rankÄ…, o ÄŻ namÄ… ÄŻsiverŞė policijos pareigĹŤnai. Pas dainininko motinÄ… per kratÄ… buvo rasta 3,5 gramo heroino ir 37 „Klonozepam“ tabletÄ—s. PareigĹŤnai iĹĄ R.AleksandroviÄ? konfiskavo 85 litus, kuriuos ji uĹždirbo pardavusi narkotikus.

garÄ…, visÄ… laikÄ… sÄ—dÄ—davau prie siuvamosios maĹĄinos“, – skundÄ—si R.AleksandroviÄ?. Moteris guodÄ—si, kad dÄ—l ilgo narkotikĹł vartojimo jai mausdavo rankas, tindavo kojos. 'LOĂ&#x;BwĂ&#x;JOSĂ&#x;I¸BĂ&#x;RISĂ&#x;TIĂ&#x;NEĂ&#x;PAĂ&#x;DwĂ&#x;JO

R.AleksandroviÄ? pirmÄ… kartÄ… uĹž grotĹł pakliuvo vos sulaukusi 19 metĹł. AĹĄtuntÄ… kartÄ… iĹĄ kalÄ—jimo iĹĄÄ—jusiÄ… moterÄŻ Ä—mÄ— globoti KaliniĹł globos draugijos Socialinio centro vadovÄ— Milda BliumenzonienÄ—. R.AleksandroviÄ? globÄ—ja jai surado odontologÄ™, kuri moteriai ÄŻstatÄ— dantis ir kantriai laukÄ—, kol ji susimokÄ—s. MedikÄ— rado draugiĹł, kurios Ä—mÄ—si globoti R.AleksandroviÄ?. Jos pirkdavo maisto, mÄ—nesinius transporto bilietus, kad ji galÄ—tĹł vaĹžinÄ—ti mokytis profesijos. KurÄŻ laikÄ… siuvÄ—ja dirbo ne tik R.AleksandroviÄ?, bet ir iĹĄ kalÄ—jimo iĹĄÄ—jusi jos draugÄ—. Moterys bendrabutyje iĹĄsinuomojo kambarÄŻ, taÄ?iau netrukus R.AleksandroviÄ? draugÄ— vÄ—l pakliuvo uĹž grotĹł, o uĹž bendrabutÄŻ neiĹĄgalinti susimokÄ—ti R.AleksandroviÄ? vÄ—l Ä—mÄ— ieĹĄkoti lengvesnio pragyvenimo ĹĄaltinio. GlobÄ—jos vis daĹžniau jÄ… iĹĄvysdavo vaikĹĄtanÄ?iÄ… Vilniaus stoties rajone, kur susitinka ir narkomanai, ir kvaiĹĄalĹł prekeiviai.

/LHWXYRVOHQJYRVLRVDWOHWLNRVIHGHUDFLMRVSUH]LGHQWXL(6NUDEXOLXL QXRWUNDLUzMH WDLSLUQHSDY \NRDWNHU Ă… \WLMRSULHĂ…GYHMXVPHWXVNULWLNXRWLQHSDEĂ‘JXVLDP6SRUWLQLRzMLPRDVRFLDFLMRVYDGRYXL.3DYLORQLXL

PRA LAIMÄ–JIMAS. LengvaatleÄ?iĹł vadovui nepavyko ÄŻveikti saviĹĄkio

6IEĂ&#x;TOJĂ&#x;wJIĂ&#x;MOĂ&#x;VARĂ&#x;Ă€YĂ&#x;BĂ‹Ă&#x;ÂŚĂ&#x; BwĂ&#x;GIOĂ&#x;JIĂ&#x;MASĂ&#x;Â?Ă&#x;TEISĂ&#x;MUS /LHWXYRVOHQJYRVLRVDWOHWLNRVIHGHUDFLMRV //$) SUH]LGHQWDV(LPDQWDV6NUDEXOLVQXVSUHQGÂ?V NDGUHLNLDNRYRWLQHWLNVXYDUĂ?RYDLVDUHQRVH EHWLUVXVDYDLVWHLVPXRVHOLNRLWPXVÂ?NDQGÂ?V

-OĂ&#x;TIĂ&#x;NgĂ&#x;SMUKĂ&#x;DOĂ&#x;DRAUĂ&#x;GAI Ge novaitÄ— RA FA NAVIÄŒIE NÄ– LR korespondentÄ—

Ĺ˝inomu atlikÄ—ju tapÄ™s R.AleksandroviÄ? sĹŤnus RadĹžis su motina jokiĹł ryĹĄiĹł nepalaiko. „AÄ?iĹŤ Dievui, nepatyriau to, kÄ… patyrÄ— mano mama“, – ne kartÄ… yra sakÄ™s RadĹžis. Jis dÄ—koja likimui, kad kadaise motina jÄŻ paliko globos namuose ir jam neteko augti Ä?igonĹł tabore. „Dabartiniai motinos draugai jÄ… smukdo. Kol su jais bendraus, kol pati nenorÄ—s ko nors pakeisti, nieko nebus“, – praÄ—jusiais metais po motinos sulaikymo „Lietuvos rytui“ sakÄ— RadĹžis.

UĹžuot padÄ—jÄ™s Sportinio Ä—jimo asociacijai siekti pergaliĹł, LLAF prezidentas E.Skrabulis teismui apskundÄ— jos vadovÄ… KastytÄŻ PavilonÄŻ. TeismĹł maratonas truko beveik dvejus metus. Taip E.Skrabulis nutarÄ— atkerĹĄyti uĹž kritikÄ…, uĹžpernai kovÄ… iĹĄsakytÄ… interviu „LengvaatleÄ?iĹł vadas – pats sau ponas“. 0IKĂ&#x;TIĂ&#x;NOĂ&#x;SIĂ&#x;DwLĂ&#x;PAĂ&#x;KEISĂ&#x;TOĂ&#x;LAIĂ&#x;KO

$IRBĂ&#x;TIĂ&#x;BUĂ&#x;VOĂ&#x;PERĂ&#x;SUNĂ&#x;KU

“

Dabartiniai motinos draugai jÄ… smukdo. Kol su jais bendraus, kol pati nenorÄ—s ko nors pakeisti, nieko nebus. 5DGĂ?LV '8PEUDVRQXRWU

Apie 20 metĹł narkotikus vartojanti R.AleksandroviÄ? viename teismo posÄ—dĹžiĹł atvirai kalbÄ—jo apie tai, kad jai nesiseka pradÄ—ti kitokio gyvenimo. Moteris ne kartÄ… gydÄ—si nuo narkomanijos, buvo atsidĹŤrusi ir psichiatrijos ligoninÄ—je. Ji pasakojo, kad po paskutinio teistumo iĹĄÄ—jusi ÄŻ laisvÄ™ buvo ÄŻsidarbinusi siuvÄ—ja ValakampiĹł reabilitacijos centre, bet po keliĹł mÄ—nesiĹł ĹĄÄŻ darbÄ… metÄ—. Ji nusivylÄ—, kad uĹž darbÄ…, trukusÄŻ nuo ryto iki vakaro, per mÄ—nesÄŻ gaudavo 400–500 litĹł. „NeiĹĄlaikiau – man labai skaudÄ—jo nu-

Tuomet K.Pavilonis piktinosi, kad 2012 metais – prieĹĄ pat olimpines Ĺžaidynes – buvo sutrikdytas joms besirengianÄ?iĹł Ä—jikĹł varĹžybĹł kalendorius. Tai ÄŻvyko, kai LLAF nusprendÄ— Lietuvos 20 kilometrĹł Ä—jimo Ä?empionatÄ… surengti ne tradiciniu laiku vasaros pradĹžioje Alytuje, o balandĹžio 21 dienÄ… BirĹĄtone. „PirmÄ… ir vienintelÄŻ kartÄ… nuo 1922 metĹł buvo pakeistas Ä?empionato laikas. Jame dalyvauti turÄ—jÄ™ atsisakyti keli olimpieÄ?iai neteko galimybÄ—s laimÄ—ti medaliĹł, todÄ—l jautÄ—si ÄŻskaudinti. Tai teisme patvirtino viena jĹł – Brigita VirbalytÄ—. Tokia situacija sukĹŤrÄ— galimybÄ™ gerokai silpnesnÄ—ms sportininkÄ—ms laimÄ—ti medalius, o jĹł treneriams pasigirti savo nuopelnais. Manau, toks neatsakingas sprendimas nusipelnÄ— kritikos, kad panaĹĄĹŤs dalykai nebesikartotĹł ir nemenkintĹł lengvosios atletikos prestiĹžo. Pernai pagal masiĹĄkumÄ… jÄ… jau aplenkÄ— plaukimas ir paliko ketvirtoje vietoje“, – kalbÄ—jo K.Pavilonis. 0RAĂ&#x;¸wĂ&#x;PRIĂ&#x;TEISĂ&#x;TIĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;LIĂ&#x;TĂ‹

3RGHĂ…LPWRMRQXRVSUHQGĂ?LR5$OHNVDQGURYLmYzONHOLDXVÂ’PRWHUĂ˜NDOzMLPj

Jis tikino, kad kaip Sportinio Ä—jimo asociacijos prezidentas ir Lietuvos treneriĹł profesinÄ—s sÄ…jungos pirmininkas privalantis ginti treneriĹł, sportininkĹł, sporto aktyvo teises, todÄ—l ir iĹĄsakÄ— kritikÄ… LLAF prezidentui. UĹžuot atsakÄ™s ÄŻ kritikÄ…, E.Skrabulis iĹĄkart pareiĹĄkÄ—, kad K.Pavilonis paskleidÄ— tikrovÄ—s neatitinkanÄ?ius, jo garbÄ™ ir orumÄ… ĹžeminanÄ?ius duomenis, ir papraĹĄÄ— teis-

mo priteisti 10 tĹŤkstanÄ?iĹł litĹł. LLAF vadovui nepatiko K.Pavilonio ĹžodĹžiai, kad E.Skrabulis ir jam iĹĄtikimi treneriai savavaliĹĄkai nustatÄ— kitÄ… Lietuvos Ä—jimo Ä?empionato rengimo datÄ…, ir tai papiktino Ä—jikus. Taip pat buvo uĹžsiminta apie norÄ… perimti olimpiniĹł loterijĹł veiklÄ… ir iĹĄgelbÄ—ti bankrutuojanÄ?ias savo verslo ÄŻmones. .UOĂ&#x;MOĂ&#x;NwĂ&#x;NEĂ&#x;PAĂ&#x;Ă€EĂ&#x;MIĂ&#x;NO

Dukart ĹĄiÄ… bylÄ… nagrinÄ—jÄ™s Alytaus rajono apylinkÄ—s teismas, taip pat Kauno apygardos teismas, priÄ—mÄ™s galutinÄ™ nutartÄŻ, nustatÄ—, kad vieĹĄas asmuo K.Pavilonis apie kito vieĹĄo asmens E.Skrabulio darbÄ… ir jo metodus paskelbÄ— ne ĹžiniÄ…, o nuomonÄ™, kuri nelaikytina neetiĹĄka, nepadoria ar ĹžeminanÄ?ia garbÄ™ ar orumÄ…. Tad ir reikalavimas atlyginti neturtinÄ™ ĹžalÄ… netenkintinas.

„DÄ—l lengvosios atletikos populiarumo privalome dirbti taip, kad nebijotume vienas kitam iĹĄsakyti problemĹł ir kritikos.“ .3DYLORQLV

E.Skrabulis teisme bandÄ— ÄŻrodyti, kad jam nepriklauso nÄ— viena bendrovÄ—, kuri tuo metu bĹŤtĹł bankrutavusi. Bet teismas iĹĄ JuridiniĹł asmenĹł registro nustatÄ—, kad E.Skrabulis nuo 2006 metĹł birĹželio 13 dienos iki 2012 metĹł balandĹžio 24 dienos buvo bendrovÄ—s „Cosma Invest“ pirmininkas, valdybos narys, o ji teisminiĹł ginÄ?Ĺł turÄ—jo jau nuo 2009 metĹł rugsÄ—jo. 2012 metĹł birĹželÄŻ bendrovei iĹĄkelta bankroto byla, o 2013-ĹłjĹł balandĹžio 30 dienÄ… ji pripaĹžinta bankrutavusi. E.Skrabulis nuo 1993 metĹł yra Vokietijos bendrovÄ—s „Cosma Handelsgesellshaft mbH“ atstovybÄ—s Lietuvoje generalinis direktorius. K.Pavilonio advokatas Vytautas

“

Sportiniam Ä—jimui K.Pavilonis atidavÄ— jau 54 metus, todÄ—l tikrai nusipelno padÄ—kos ir pagarbos savo nuomonei. $6WDQLVORYDLWLV

KuceviÄ?ius nusistebÄ—jo, jog pasijutÄ™s ÄŻĹžeistas LLAF prezidentas nereikalauja K.Pavilonio atsipraĹĄyti, o tiktai praĹĄo priteisti 10 000 litĹł. 0RIĂ&#x;MIĂ&#x;NwĂ&#x;TARĂ&#x;PUĂ&#x;SAĂ&#x;VIOĂ&#x;PAĂ&#x;GARĂ&#x;Bg

Teismas priminÄ—, kad tarpusavio santykiuose vieĹĄieji asmenys, ypaÄ? vadovai, kuriems keliami didesni moralinio elgesio reikalavimai, turÄ—tĹł vadovautis didesnÄ—s tarpusavio pagarbos etiketo standartais. „Gaila, kad E.Skrabulis teismo posÄ—dĹžiuose nepasirodÄ— nÄ— karto. SiuntÄ— tik advokatÄ… ir liudytojus. Jie nepateikÄ— jokiĹł faktĹł, kurie galÄ—tĹł pakeisti mano nuomonÄ™ apie LLAF prezidento darbÄ…. Manau, mes visi, lengvosios atletikos treneriai, vadovai, sportininkai, dÄ—l ĹĄios sporto ĹĄakos, vadinamos karaliene, populiarumo privalome dirbti taip, kad nebijotume vienas kitam iĹĄsakyti problemĹł ir kritikos“, – sakÄ— K.Pavilonis. 6IĂ&#x;SUSĂ&#x;RAĂ&#x;GIĂ&#x;NOĂ&#x;Â?SIKĂ&#x;LAUĂ&#x;SYĂ&#x;TI

Lietuvos lengvosios atletikos rinktinÄ—s vyriausiasis treneris Aleksas Stanislovaitis, pasibaigus dviejĹł ĹĄios sporto ĹĄakos vadovĹł ginÄ?ui teisme, tvirtino, kad mĹŤsĹł ĹĄalis labai maĹža, todÄ—l kiekvienas privalo ÄŻsiklausyti ÄŻ kito nuomonÄ™: „Tik tada eisime ÄŻ priekÄŻ. Jei Ĺžmogus atiduoda visas jÄ—gas ĹĄiai sporto ĹĄakai, tuomet jÄ… gindamas gali ir pasikarĹĄÄ?iuoti. Sportinis Ä—jimas – labai sunki sporto ĹĄaka. O K.Pavilonis 54 metus jai atidavÄ— kaip sportininkas ir treneris. TodÄ—l tikrai nusipelno padÄ—kos ir pagarbos savo nuomonei.“


UZRIBIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

UĂ€RIBIS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

-EDĂ&#x;KIRĂ&#x;TYSĂ&#x;MEĂ&#x;DĂ€IUSĂ&#x;MAĂ&#x;TYSĂ&#x;TIKĂ&#x;PROĂ&#x;KAĂ&#x;LwĂ&#x;JIĂ&#x;MOĂ&#x;LANĂ&#x;Gg

A rĹŤnas K A R A LIĹŞNAS LR korespondentas

VienÄ… ĹĄiurpiausiĹł pastarojo meto nusikaltimĹł V.Zaikinas ÄŻvykdÄ— 2012-ĹłjĹł rugsÄ—jo 9-Ä…jÄ…, kai nuo jo peilio dĹŤriĹł krito du gerokai vyresni vyriĹĄkiai ir jauna moteris, auginusi du vaikus. MoterÄŻ kÄ—dainiĹĄkis nudĹŤrÄ—, kai ji atsisakÄ— lytiĹĄkai santykiauti.

V.Zaikinas aiĹĄkino, kad mÄ—go „ŠnekoriĹłâ€œ alĹł, bet sugÄ—rovas jam ÄŻpylÄ— „Soprano“ alaus. DÄ—l ĹĄio kaltinimo teisiamasis visÄ… laikÄ… atkakliai neigÄ— kaltÄ™ ir teismas jÄŻ iĹĄteisino. Apie Ĺžudynes jis pateikÄ— daugiau detaliĹł, bet nagrinÄ—jant bylÄ… teisme skundÄ—si

ir atminties sutrikimu. KÄ—dainiĹĄkis niekaip negalÄ—jo suvokti, kodÄ—l alus atÄ—mÄ— sveikÄ… nuovokÄ…. NuĹžudytĹłjĹł artimiesiems iĹĄ Ĺžudiko priteista 120 tĹŤkst. litĹł neturtinei Ĺžalai atlyginti. 0OELĂ&#x;GISĂ&#x;VIĂ&#x;SUSĂ&#x;PRIBĂ&#x;LO¸Ă&#x;Kw

„Tris paguldĹžiau“, – grįŞęs ÄŻ namus VikaiÄ?iĹł kaime motinai pareiĹĄkÄ— medkirÄ?iu dirbÄ™s V.Zaikinas. Jis rankoje spaudÄ— kruvinÄ… peilÄŻ, krauju buvo permirkÄ™ visi drabuĹžiai. PaÄ?iupusi peilÄŻ moteris jÄŻ perlauŞė ir numetÄ— ÄŻ kampÄ…, o pabĹŤgusi sĹŤnaus iĹĄpuoliĹł paslÄ—pÄ— ir kitus namuose buvusius peilius. KÄ—dainiĹĄkÄ— sĹŤnĹł buvo maÄ?iusi rytÄ…, kai jis iĹĄÄ—jo pas kaimynus kasti bulviĹł. Toks V.Zaikino elgesys smarkiai nustebino motinÄ… – sĹŤnus esÄ… negirtaudavo, o paragavÄ™s svaigalĹł nebĹŤdavo nei agresyvus, nei sunkiai prognozuojamo elgesio. Jaunuolis nusirengÄ— sukruvintus drabuĹžius, nusiprausÄ—, uĹžkando, tuomet papraĹĄÄ— motinos iĹĄvirti kapuÄ?ino kavos ir atsigulÄ—. „Jis elgÄ—si taip, lyg nieko nebĹŤtĹł atsitikę“, – kitÄ… dienÄ… po ÄŻvykio kalbÄ—jo V.Zaikino brolis dvynys Audrius. Likus pusvalandĹžiui iki vidurnakÄ?io kriminalistai pasibeldÄ— ÄŻ duris ir kÄ—dainiĹĄkiui uĹždÄ—jo antrankius. ÄŽtariamasis pareigĹŤnams pareiĹĄkÄ— nieko neprisimenantis, o bro-

liui prasitarė, neva tragedija kaimynų name įvyko dėl alaus. Jaunuolis alų gėrė nuo pietų, bet policijos komisariate jam buvo nustatytas tik 0,3 promilės girtumas. Pareigōnai mano, jog alkoholio koncentracija kraujyje galėjo staigiai sumaŞėti dėl patirto streso.

03DWDĂ…LDXVQXRWU

7ULMĂ˜Ă?PRQLĂ˜QXĂ?XG\PX NDOWLQWjPHWĂ˜9LWDOL MĂ˜=DLNLQj.DXQRDS\ JDUGRVWHLVPDVLĂ…WHLVL QRGzOPRWHUVLĂ…Ă?DJLQL PREHWWDLPHQNDSD JXRGDÂąNDOLQLPRÂ’VWDL JRMHMLVWXUzWĂ˜SUDOHLVWL YLVjOLNXVÂ’J\YHQLPj

0YKĂ&#x;TÂ?Ă&#x;SUĂ&#x;KwĂ&#x;LwĂ&#x;NEĂ&#x;TINĂ&#x;KAĂ&#x;MASĂ&#x;ALUS

Pirmiausia nuo V.Zaikino dĹŤriĹł ilgu peiliu krito gretimame MargininkĹł kaime gyvenÄ™ broliai 45 metĹł Audrius ir 48 metĹł Vidas Petrauskai. Pastarasis rastas negyvas minkĹĄtasuolyje. Peilio dĹŤriai buvo matyti kakle ir krĹŤtinÄ—je, jam smogta maĹžiausiai 7 kartus. ÄŽtariamasis prisipaĹžino, jog pirmiausia susipyko bĹŤtent su V.Petrausku, ir paminÄ—jo dvi galimas konf likto prieĹžastis, bet visĹł ÄŻvykiĹł negalÄ—jo gerai prisiminti. Anot V.Zaikino, jis mÄ—go „ŠnekoriĹłâ€œ alĹł, bet sugÄ—rovas ÄŻpylÄ— „Soprano“ alaus. ÄŽtariamasis taip pat svarstÄ—, kad vyrÄ… galÄ—jo nuĹžudyti, nes ĹĄis ÄŻkyriai reikalavo duoti cigaretÄ™, nors pats turÄ—jo rĹŤkalĹł. A.Petrauskas tada buvo iĹĄÄ—jÄ™s atneĹĄti daugiau alaus. SugrįŞęs ir iĹĄvydÄ™s minkĹĄtasuolyje brolio kĹŤnÄ… pasileido bÄ—gti. Ĺ˝udikas jÄŻ nusivijo iĹĄ paskos ir nesunkiai pavijo. „Pamaniau, kad jis praneĹĄ policijai, jeigu paliksiu gyvą“, – vÄ—liau tyrÄ—jams aiĹĄkino kÄ—dainiĹĄkis. Negyvas A.Petrauskas buvo aptik-

9=DLNLQDVEHHPRFLMĂ˜NODXVzVLĂ?LQLRVDSLHÂ’NDOLQLPjLNLJ\YRVJDOYRV

tas namo koridoriuje, o ekspertai ant jo kĹŤno rado 29 suĹžalojimus. ÂŒSIUĂ&#x;TOĂ&#x;PAĂ&#x;JUĂ&#x;TŠSĂ&#x;PAĂ&#x;SIPĂ&#x;RIEĂ&#x;¸IĂ&#x;NIĂ&#x;Mg

ApspangÄ™s V.Zaikinas dar sumanÄ— uĹžeiti pas tame paÄ?iame name gyvenusiÄ… 20 metĹł DeimantÄ™ StaniulytÄ™. ÄŽÄ—jimas ÄŻ jos bĹŤstÄ… – iĹĄ kitos namo pusÄ—s. Moters sugyventinis Nerijus Petrauskas yra nuĹžudytĹłjĹł brolio Zenono Petrausko sĹŤnus. Pora augino 2 metĹł berniukÄ… ir metais vyresnÄ™ mergaitÄ™. VaikĹł motina buvo nuĹžudyta jĹł akyse. Po darbĹł grÄŻĹždamas namo N.Petrauskas kieme sutiko ĹžudikÄ…. „Nepyk, papjoviau tavo bobą“,

– Şudiko ŞodŞius prisiminė N.Petrauskas. Jis nubėgo pas kaimynus praťyti pagalbos ir iťkvietė policiją. ApŞiōrėję D.Staniulytės nuŞudymo vietą kriminalistai Şvilgtelėjo į gretimą kambarį ir nustėro – ten jie iťvydo dviejų Şmonių kōnus. D.Staniulytė mirė nuo 39 dōrių ir sumuťimų visame kōne. V.Zaikinas uŞsimanė lytiťkai santykiauti, o kai jauna moteris pasiprieťino, įsiutęs ją subadė peiliu. NuŞudytosios kōną iťtyrę ekspertai negalėjo tvirtai pasakyti, kad bōtent ťis vyras lytiťkai santykiavo su moterimi.

*AUĂ&#x;NOSĂ&#x;Ă€UĂ&#x;DIĂ&#x;KĂ‹Ă&#x;POĂ&#x;REĂ&#x;LwSĂ&#x;NUOSPĂ&#x;RENĂ&#x;DISĂ&#x;NEI¸GgSDINO 3DSOHSzWLÂ’GRPLDXQHJXNODXV\WLVQXRVSUHQGĂ?LR XĂ?Ă?PRJĂ?XG\VWÂ?7RNVÂ’VSĂ‘GLVVXVLGDUz3DQHYzĂ?LR DS\JDUGRVWHLVPHYDNDUVWHELQWQHSLOQDPHmLĂ˜SRUj Rasa STUN DĹ˝IEN Ä– LR korespondentÄ—

UĹž 39 metĹł rokiĹĄkÄ—no nuĹžudymÄ… 16-metÄ— nepilnameÄ?iĹł pataisos namuose praleis pusĹĄeĹĄtĹł, o jos 17-metis mylimasis – ĹĄeĹĄerius metus. NuĹžudytojo motinai iĹĄ jĹł priteisti beveik 4 tĹŤkst. litĹł turtinÄ—s ir 40 tĹŤkst. litĹł neturtinÄ—s Ĺžalos. Kadangi nepilnameÄ?iai pinigĹł neturi, ieĹĄkinÄŻ turÄ—s atlyginti juos globojusios ÄŻstaigos – BirŞų rajone ÄŻsikĹŤrÄ™s „ŠirvÄ—nos“ socializacijos centras ir Vilniaus vaiko ir motinos globos namai „UĹžuovÄ—ja“. ÂŒTAĂ&#x;RIAĂ&#x;MIEĂ&#x;JIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;PRAĂ&#x;GERĂ&#x;TIĂ&#x;VAIĂ&#x;KAI

NuĹžudymas RokiĹĄkyje ÄŻvykdytas 2012 metĹł rudenÄŻ. LapkriÄ?io 4 dienos vakarÄ… policijos pareigĹŤnai PandÄ—lio gatvÄ—je, dykvietÄ—je esanÄ?ioje nedidelÄ—je kĹŤdroje, rado Gvido Baranausko kĹŤnÄ…. Kad jis tapo smurto auka, abejoniĹł nekilo – nuogo, tik su trumpikÄ—mis, vyriĹĄkio galva buvo prakirsta, kojos – apdegusios. TÄ… patÄŻ vakarÄ… pareigĹŤnai sulaikÄ— du ÄŻtariamuosius – tuomet dar 16-metÄŻ Pasvalio rajono gyventojÄ… ir metais jaunesnÄ™ rokiĹĄkÄ—nÄ™. Jaunos porelÄ—s biografija – spalvinga. NepilnametÄ— rokiĹĄkÄ—nÄ— – vienturtÄ— girtuokliĹł poros duktÄ—. Mergaite daugiau rĹŤpinosi ne tÄ—vai, o atskirai gyvenanti moÄ?iutÄ—. Kai mergaitei buvo vos 13 metĹł, jÄ… iĹĄprievartavo du vyrai. ÄŽvyko teismas, jie buvo nuteisti. VÄ—liau paauglÄ— susidÄ—jo su prastos reputacijos kompanijomis, pastojo ir 2012 metĹł geguŞę susilaukÄ— dukters. Jaunai motinai pasirĹŤpinti sa-

vimi ir naujagime ne itin sekÄ—si. Kartu su kĹŤdikiu ji buvo apgyvendinta Vilniuje, vaiko ir motinos globos namuose „UĹžuovÄ—ja“, taÄ?iau bĹŤti mama jai greit atsibodo. SostinÄ—je palikusi savo kĹŤdikÄŻ mergina grÄŻĹžo ÄŻ RokiĹĄkÄŻ ir vÄ—l laikÄ… leisdavo su vaikinĹł kompanijomis. Jos bendrininkas – taip pat girtuokliĹł vaikas. Jis su jaunesniuoju broliu nuo vaikystÄ—s augo Pasvalio rajone esanÄ?iuose GrĹŤĹžiĹł vaikĹł namuose. VÄ—liau nepilnametÄŻ pasiÄ—mÄ— globoti viena pasvalietÄ—, bet nepajÄ—gÄ— jo suvaldyti. PaaiĹĄkÄ—jo, kad paauglys – toksikomanas. 2012 metĹł vasarÄ… jis buvo perkeltas ÄŻ KuÄ?galyje (BirŞų r.) esantÄŻ socializacijos centrÄ… „ŠirvÄ—na“. Bet iĹĄ ten likus trims savaitÄ—ms iki nuĹžudymo pabÄ—go – iĹĄlindo per treÄ?iojo aukĹĄto langÄ…, grotomis nusliuogÄ— Ĺžemyn, perlipo tvorÄ… ir dingo. 0AIĂ&#x;NIOĂ&#x;JOĂ&#x;SIĂ&#x;GELĂ&#x;BwĂ&#x;DAĂ&#x;MASĂ&#x;DRAUĂ&#x;GŠ

Sulaikyti nepilnameÄ?iai prisipaĹžino nuĹžudÄ™ paŞįstamÄ… G.BaranauskÄ…, kurÄŻ spalio 21 dienos vakarÄ… pasikvietÄ— kartu gerti. IĹĄ pradĹžiĹł trijulÄ— girtavo prie nepilnametÄ—s tÄ—vĹł namo, vÄ—liau nuÄ—jo ÄŻ nuoĹĄaliÄ… vietÄ… prie garaŞų ir toliau tÄ™sÄ— iĹĄgertuves. Teisme paauglÄ— aiĹĄkino, kad tÄ… vakarÄ… iĹĄgÄ—rÄ— apie litrÄ… sidro. ApgirtÄ™s buvo ir jos draugas. Septyniolikametis net kelis kartus keitÄ— parodymus. Ikiteisminio tyrimo metu jis iĹĄ pradĹžiĹł teigÄ—, kad G.BaranauskÄ… nuĹžudÄ— papraĹĄytas savo draugÄ—s kartu su ja. TÄ…kart jis pasakojo, jog draugÄ— padavusi jam lentÄ… ir liepusi trenkti vyrui. Nuo smĹŤgio lenta sulĹŤĹžusi.

7HLVLDPĂ˜MĂ˜VXROHYLHQDVĂ…DOLDNLWRVzGLQW\VXĂ?Ă?PRJĂ?XG\VWÂ?WHLVLDPLQHSLOQDPHmLDLQXRODWDSLHNDĂ?NjĂ…QLEĂ?GzMRVL

Tada mergina pati nukentÄ—jusiajam dĹŤrusi peiliu. Vyras buvo muĹĄamas ir lazda. VÄ—liau nepilnametis jau tvirtino, kad ĹžudÄ— vienas. EsÄ… susiginÄ?ijo su G.Baranausku, o ĹĄis puolÄ— jÄŻ su peiliu rankoje. Paauglys sugebÄ—jÄ™s apsiginti ir mirtinai sumuĹĄÄ™s vyriĹĄkÄŻ. VÄ—liau jis dar kartÄ… pakeitÄ— parodymus ir tvirtino, kad aukÄ… dauŞė abu su drauge. Teisme duodamas parodymus pasvalietis vÄ—l visÄ… kaltÄ™ bandÄ— prisiimti sau. TeisÄ—jui nusistebÄ—jus, ar ĹĄÄŻsyk jis sako tiesÄ…, 17-metis tikino, jog tyrimo metu melavo: „Gal maniau, jog maĹžesnÄ™ bausmÄ™ gausiu meluodamas. Dabar sakau teisybÄ™, nes viskas eina ÄŻ pabaigÄ…. Kam man meluoti?“ -ERĂ&#x;GIĂ&#x;NAĂ&#x;KALĂ&#x;TwSĂ&#x;NEĂ&#x;SIĂ&#x;G YĂ&#x;Nw

Kitaip kalbÄ—jo kartu teisiama rokiĹĄkÄ—nÄ—. Mergina teigÄ—, kad ginÄ?as tarp

17-meÄ?io ir vyriĹĄkio kilo dÄ—l G.Baranausko telefono, kurÄŻ ji buvo paÄ—musi ir nenorÄ—jo atiduoti. VÄ—liau, jau po nuĹžudymo, jÄŻ paauglÄ— pardavÄ— uĹž 30 litĹł. Pasak nepilnametÄ—s, geriant jai pasidarÄ— bloga, atsirÄ—musi ÄŻ tvorÄ… ji vÄ—mÄ—, o tuo metu vyrai susipyko. EsÄ… G.Baranauskui tupint prie garaĹžo durĹł 16-metis trenkÄ™s jam per galvÄ…, paskui spardÄ™s. Mergina taip pat sakÄ—, kad vyrui parvirtus ji dĹŤrÄ— peiliu jam ÄŻ galvÄ… ir nugarÄ…. Po ĹĄiĹł jos ĹžodĹžiĹł pasvalietis neiĹĄlaikÄ— ir Ä—mÄ— kaĹžkÄ… negarsiai draugei sakyti. Tai iĹĄgirdÄ™s teisÄ—jas pagrasino jÄŻ paĹĄalinti iĹĄ salÄ—s, jei dar kartÄ… taip pasielgs. TeisÄ—jui nusistebÄ—jus, kad 17metis apie nuĹžudymÄ… pasakojo visiĹĄkai kitaip, paauglÄ— svarstÄ—, jog draugas iĹĄ meilÄ—s nori jÄ… apsaugoti. PareiĹĄkusi, kad nori atsakyti uĹž tai, kÄ… padarÄ—, teisiamoji tikino,

jog G.Baranauskas jos nebuvo nuskriaudÄ™s, su juo nesipyko ir nepraĹĄÄ— pasvalieÄ?io jo uĹžmuĹĄti. „Barnis kilo dÄ—l G.Baranausko telefono, kurio aĹĄ nenorÄ—jau atiduoti. Jis buvo piktas, o draugas puolÄ— manÄ™s ginti“, – sakÄ— ji. 0AĂ&#x;VOĂ&#x;GwĂ&#x;KAIĂ&#x;MYĂ&#x;NwSĂ&#x;VEĂ&#x;Ă€IĂ&#x;MwĂ&#x;LÂ?

SupratÄ™, kad nuĹžudÄ— G.BaranauskÄ…, jaunuoliai nusprendÄ— atsikratyti jo kĹŤno. IĹĄ pradĹžiĹł bandÄ— jÄŻ sudeginti, taÄ?iau to padaryti nepavyko – tik apdegÄ— vyriĹĄkio kojos. Tuomet iĹĄ nepilnametÄ—s tÄ—vĹł kaimynystÄ—je gyvenanÄ?iĹł ĹžmoniĹł garaĹžo pavogÄ— vaikiĹĄkÄ… veĹžimÄ—lÄŻ. ÄŽ garaŞą lindo paauglÄ—, nes ant jos kaimynĹł ĹĄuo nelojo, o jos draugas stovÄ—jo gatvÄ—je ir saugojo, kad niekas neuĹžkluptĹł. Ant pavogto veĹžimÄ—lio uĹžsivertÄ™ lavonÄ…, paaugliai jÄŻ nuveŞė ir ÄŻmetÄ— ÄŻ tvenkinÄŻ.


PASAULIS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

PASAULIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

!PĂ&#x;SIĂ&#x;MEĂ&#x;TwĂ&#x;LIOĂ&#x;ISĂ&#x;TOĂ&#x;RIĂ&#x;JOĂ&#x;SEĂ&#x; JAUĂ&#x;PADwTASĂ&#x;TA¸Ă&#x;KAS ĂŒXGLNXPDQLDNXDSVLPHWLQzMÂ?VĂ…YHGDV6WXUH%HUJ ZDOOLVDSNYDLOLQRWHLVzMXVSVLFKLDWUXVLUSROLFLMj,O JXVPHWXVXĂ?JURWĂ˜MLVSUDOHLGRWLNWDPNDGJDXWĂ˜ GzPHVLR'DEDUĂ‚YHGLMjĂ…LXUSLQÂ?VY\UDVLĂ…ODLVYLQWDV

+OĂ&#x;MIĂ&#x;SIĂ&#x;JAĂ&#x;IE¸Ă&#x;KOĂ&#x;SKYĂ&#x;LIĂ‹

PraÄ—jusiĹł metĹł liepÄ… prokurorai panaikino paskutinÄŻ kaltinimÄ… tariamam Ĺžudikui maniakui, o ĹĄiÄ… savaitÄ™ jis paleistas iĹĄ saugomo psichiatrijos ligoninÄ—s skyriaus, kuriame buvo laikomas nuo 1991 metĹł. Tiesa, S.Bergwallis bus gydomas ir toliau, nes jam nustatytas asmenybÄ—s sutrikimas. Bet vyrui nebereikÄ—s bĹŤti saugomoje ligoninÄ—s dalyje. PraÄ—jusÄŻ lapkritÄŻ Ĺ vedijos valdĹžia ÄŻkĹŤrÄ— komisijÄ…, kuri aiĹĄkinasi galimas spragas, privedusias iki ĹĄvedo pripaĹžinimo kaltu dÄ—l nusikaltimĹł. S.Bergwallis pasakodavo, kad kai kurias aukas jis iĹĄĹžagino, kitas esÄ… nudĹŤrÄ—, pasmaugÄ—, sukapojo ar neva mirtinai uĹždauŞė akmeniu. VienÄ… aukÄ… ĹĄvedas esÄ… netgi suvalgÄ—. Visuose tariamuose S.Bergwallio prisipaĹžinimuose netrĹŤko detaliĹł: kaip jis ĹžudÄ—, kur ĹžudÄ—, kokie buvo paskutiniai vyro aukos ĹžodĹžiai. )DwĂ&#x;JAĂ&#x;KIĂ&#x;LOĂ&#x;GYĂ&#x;DANĂ&#x;TIS

Vyro pasakojimais patikÄ—jÄ™ detektyvai ir prokurorai, regis, neatkreipÄ— dÄ—mesio, kad S.Bergwallis nuolat keliaudavo ÄŻ bibliotekÄ… ir studijuodavo medĹžiagÄ…, susijusiÄ… su ĹžmogĹžudystÄ—mis. ÄŒia jis susigalvojo slapyvardÄŻ Thomas Quickas – Ĺžudikas maniakas, kurÄŻ vÄ—liau naudojo. ÄŽ bibliotekÄ… S.Bergwallis eidavo tiesiai iĹĄ psichiatrijos ligoninÄ—s, kurioje vienu metu atliko bausmÄ™ uĹž nepavykusÄŻ bandymÄ… apiplÄ—ĹĄti bankÄ…. Vyras taip pat buvo pripaĹžintas kaltu dÄ—l lytiniĹł nusikaltimĹł.

BĹŤtent psichiatrijos ligoninÄ—je per nuobodĹžiÄ… terapijÄ… vyras esÄ… suprato, kaip priversti Ĺžmones ÄŻ jÄŻ atkreipti dÄ—mesÄŻ. S.Bergwallis papasakojo terapeutei, kaip tÄ—vas jÄŻ, deĹĄimtmetÄŻ, lytiĹĄkai iĹĄnaudojo. Tai vienÄ… kartÄ… neva pamatÄ— besilaukianti jo motina. TerapeutÄ— ĹĄia istorija labai susidomÄ—jo, todÄ—l S.Bergwallis tÄ™sÄ— toliau: motina, uĹžklupusi tÄ—vÄ… nusikaltimo vietoje, buvo tokia ĹĄokiruota, kad Ä?ia pat, miegamajame, patyrÄ— persileidimÄ…. Matydamas, kaip specialistÄ— atidĹžiai jo klausosi, ĹĄvedas esÄ… pirmÄ… kartÄ… gyvenime pasijuto svarbus.

Nuo 1994-ĹłjĹł iki 2001 metĹł vyras buvo pripaĹžintas kaltu dÄ—l aĹĄtuoniĹł ĹžmogĹžudysÄ?iĹł, nors liudininkĹł parodymĹł ir svariĹł ÄŻrodymĹł nebuvo. Po keliĹł savaiÄ?iĹł jis jau pasakojo, kad ÄŻvykdÄ— vienÄ… garsiausiĹł neatskleistĹł Ĺ vedijos ĹžmogĹžudysÄ?iĹł. Neva jis nuĹžudÄ— JohanÄ… AsplundÄ…, kurio kĹŤnas be galvos buvo rastas 1980 metais. !UKĂ‹Ă&#x;LIĂ&#x;KIĂ&#x;MASĂ&#x;NEIĂ&#x;¸AI¸Ă&#x;KwS

VÄ—liau S.Bergwallis prisipaĹžino dÄ—l daugybÄ—s kitĹł ĹžmogĹžudysÄ?iĹł, tarp jĹł 15-meÄ?io berniuko nuĹžudymo 1976 metais, 17-metÄ—s ĹžmogĹžudystÄ—s 1981-aisiais, olandĹł sutuoktiniĹł nuĹžudymo 1984-aisiais, 9-metÄ—s norvegÄ—s nuĹžudymo 1988 metais. PaaiĹĄkÄ—jus tiesai, paskutiniai kaltinimai, kurie buvo panaikinti ĹĄvedui, susijÄ™ su 15-meÄ?io berniuko dingimu ĹĄiaurinÄ—je ĹĄalies dalyje 1976 metais. 1994-aisiais S.Bergwallis apkaltintas ĹĄio vaiko ĹžmogĹžudyste, nors nebuvo jokiĹł ÄŻrodymĹł, o berniuko mirties prieĹžasties net nebuvo galima nustatyti. Ĺ vedijos teisÄ—s ekspertas Svenas Erikas Alhemas sako, kad S.Bergwallio pramanai itin skausmingi aukĹł ĹĄeimoms, kurios greiÄ?iausiai taip ir nesuĹžinos, kas nutiko jĹł artimiesiems. Net nebÄ—ra aiĹĄku, ar visi ĹĄie atvejai buvo ĹžmogĹžudystÄ—s. O dviejose bylose net nerasti aukĹł kĹŤnai. („The Daily Mail“, BBC, LR) Ă„5HXWHUVÂłQXRWU

Kalbos apie 63-ejĹł ĹĄvedo S.Bergwallio tariamai ÄŻvykdytus nusikaltimus kraujÄ… stingdÄ— ne vienam Ĺ vedijos gyventojui. Nuo 1994-ĹłjĹł iki 2001 metĹł vyras buvo pripaĹžintas kaltu dÄ—l aĹĄtuoniĹł ĹžmogĹžudysÄ?iĹł, nors liudininkĹł parodymĹł ir svariĹł ÄŻrodymĹł nebuvo. S.Bergwallis tvirtino ÄŻvykdÄ™s 30 ĹžmogĹžudysÄ?iĹł ir su pasimÄ—gavimu pasakodavo ĹĄiurpiausias jĹł detales. TaÄ?iau 2008 metais jis staiga prisipaĹžino: visa tai tÄ—ra pramanai. Vyras pareiĹĄkÄ— kvailinÄ™s ĹĄalies teisÄ—saugÄ… bĹŤdamas apsvaigÄ™s nuo vaistĹł ir siekdamas gauti dÄ—mesio.

‘ODLVY�LÅzM�V 6%HUJZDOOLVLOJL VLMDPNOLMXRWRV �XGLNRPDQLD NRHWLNHWzV

-ILIJARDAIĂ&#x;NEPADwJOĂ&#x;0IEĂ&#x;TĂ‹Ă&#x; 'DUSUDzMXVLjVDYDLWÂ?NDL.U\PHÂ’JDWYHVSDVLS\Oz Ă?PRQzVÂąNDVVXĂ…DPSDQXNDVVXGHJWLQHÂąLUJLH GRMR5XVLMRVKLPQjQXRODWVXNO\VGDPLLUSHUHLGDPL Â’VRYLHWĂ˜KLPQRĂ?RGĂ?LXVEXYRLUQHVLGĂ?LDXJLDQmLĂ˜ A lek s a nd r a s P R O C E N K A LR korespondentas Maskvoje

Krymo „nepriklausomybė“ ir noras prisijungti prie Rusijos Maskvos Ĺžurnalistui Andrejui Kolesnikovui skambÄ—jo lyg aidas: visa tai jau kaĹžkur matyta. Ĺ˝inoma – juk PietĹł Osetijoje ir Abchazijoje viskas vyko pagal panaĹĄĹł scenarijĹł. Bet jeigu Krymui tikrai skirta pakartoti minÄ—tĹł teritorijĹł, kurios daugiau nei prieĹĄ 5 metus atskilo nuo Gruzijos ir prisiglaudÄ— po rusĹł sparnu ieĹĄkant rojaus gÄ—rybiĹł, likimÄ…, tai Krymo gyventojus galima nebent uĹžjausti. Kas jĹł gali laukti? ÂżMOĂ&#x;NIĂ‹Ă&#x;LIEĂ&#x;KAĂ&#x;VISĂ&#x;MAĂ&#x;Ă€IAU

PavyzdĹžiui, dabar PietĹł Osetija iĹĄ pirmo Ĺžvilgsnio, galima sakyti, yra normali, funkcionuojanti valstybÄ—. Ji turi valstybinÄ™ vÄ—liavÄ… ir himnÄ…, prezidentÄ… ir parlamentÄ…, konstitucijÄ… ir KonstitucinÄŻ teismÄ…, vyriausybÄ™, nacionalinÄŻ bankÄ…, pensijĹł fondÄ…, prekybos

ir pramonÄ—s rĹŤmus ir, Ĺžinoma, ginkluotÄ…sias pajÄ—gas (200 ĹžmoniĹł), policijÄ… ir teismus – AukĹĄÄ?iausiÄ… jÄŻ, AukĹĄÄ?iausiÄ… jÄŻ arbitraĹžinÄŻ. Taip pat miesto ir rajonĹł teismus. Yra generalinis prokuroras ir prokuratĹŤra, taip pat respublikinÄ— advokatĹł kolegija. Renkamos miestĹł ir rajonĹł deputatĹł tarybos, o vietos administracijos skiriamos prezidento. Ĺ iems ĹžmonÄ—ms iĹĄlaikyti skiriama beveik treÄ?dalis valstybinio PietĹł Osetijos biudĹžeto. Bet yra bent viena keistenybÄ—: respublika turi ypaÄ? nedaug gyventojĹł. 1989 metĹł suraĹĄymo duomenimis, Ä?ia buvo ÄŻregistruoti 98 527 gyventojai, iĹĄ jĹł 39 800 – sostinÄ—je Cchinvalyje. Dabar, oficialiais duomenimis, nurodomi 72 tĹŤkst. gyventojĹł, bet Europos Tarybos ParlamentinÄ—s AsamblÄ—jos migracijos komitetas rado Ä?ia tik apie 50 tĹŤkst. O Vyriausiosios rinkimĹł komisijos darbuotoja Varvara Pachomenko, remdamasi duomenimis apie pabÄ—gÄ—liĹł migracijÄ… ir moksleiviĹł skaiÄ?iĹł, tvirtina, kad gy-

vena 26–32 tĹŤkst. ĹžmoniĹł, o Cchinvalyje – apie 17 tĹŤkst. Reikia paĹžymÄ—ti, kad iĹĄ PietĹł Osetijos pabÄ—go tik 20 tĹŤkst. etniniĹł gruzinĹł, kiti pabÄ—gÄ—liai – vietos osetinai, rusai. Ĺ iaip ar taip, sumaŞėjÄ™s gyventojĹł skaiÄ?ius lyg ir turÄ—tĹł iĹĄeiti ÄŻ naudÄ…. Bet taip nÄ—ra. 0INIGAIĂ&#x;BUVOĂ&#x;I¸VOGTI

„UĹž iĹĄ Rusijos gautus milijardus per penkerius metus buvo galima visiĹĄkai atstatyti respublikÄ… ir pakelti jos infrastruktĹŤrÄ…, taÄ?iau atkĹŤrimo problema vis dar lieka opiausia“, – pripaŞįsta dabartinis PietĹł Osetijos prezidentas, KGB generolas Leonidas Tibilovas. Jis tvirtina, kad pinigai buvo iĹĄvogti dar esant ankstesniam prezidentui Eduardui Kokoitui. „Pareigas aĹĄ pradÄ—jau eiti 2012 metĹł balandĹžio 19-Ä…jÄ…, tuo metu iĹžde nebuvo nÄ— kapeikos“, – sako L.Tibilovas. Bet tik po metĹł buvo paskelbta tarptautinÄ— 9 PietĹł Osetijos ministrĹł ir ministrĹł pavaduotojĹł, prisidÄ—jusiĹł prie pinigĹł dingimo, paieĹĄka. O respublika ir dabar neiĹĄsivaduoja iĹĄ griuvÄ—siĹł, nepaisant rusĹł pagalbos. Gyvenamasis fondas dar vargais negalais atstatomas, o ekonomikos fak-

2UĂ&#x;SIJOSĂ&#x;BAUSĂ&#x;MwĂ&#x;5KĂ&#x;RAIĂ&#x;NAIĂ&#x; 7DLNRODSNULWÂ’9LOQLXMH QHSDGDUzWXRPHWLV 8NUDLQRVSUH]LGHQWDV 9LNWRUDV-DQXNRY\mLXV VXGĂ?LDXJVPXYDNDU DWOLNRQDXMDVLVĂ…DOLHV SUHPMHUDV$UVHQLMXV -DFHQLXNDV%HWGĂ?LDXJ WLVLĂ…WLHVĂ˜GDUDQNVWL A.Jaceniukas ir ES lyderiai vakar pasiraĹĄÄ— Asociacijos sutartÄŻ. PasiraĹĄydami ĹĄÄŻ dokumentÄ… Europos SÄ… jungos lyderiai darsyk parodÄ— paramÄ… Krymo faktiĹĄkai netekusiai Ukrainai. O Kijevas ĹĄiuo simboliĹĄku Ĺžingsniu uĹžtikrino, kad ateityje nori Ĺžengti viena koja su Vakarais. Susitarimas uĹžtikrina Bend-

rijos ekonominÄ™ ir politinÄ™ paramÄ… laikinajai Ukrainos valdĹžiai. Bet tai neabejotinai erzina RusijÄ…, kuri iĹĄ karto suskubo bausti Ukrainos ir prabilo skaiÄ?iĹł kalba – Kijevui suartÄ—jimas su ES kainuos maĹžiausiai 16 mlrd. doleriĹł. 0AĂ&#x;SIĂ&#x;RAĂ&#x;¸wĂ&#x;NEĂ&#x;VISĂ&#x;Kg

ÄŽdomu tai, kad A.Jaceniukas su Bendrijos nariĹł lyderiais pasiraĹĄÄ— tik politinÄ™ Asociacijos sutarties su ES dalÄŻ. KitĹł daliĹł, taip pat ir jautriausios, kurioje kalbama apie Ukrainos prekybos integracijÄ… su ES, Ukraina nepasiraĹĄys iki prezidento rinkimĹł, kurie numatyti geguŞę. Tad tai ne visas paktas, kurÄŻ buvÄ™s Ukrainos vadovas V.JanukovyÄ?ius atsisakÄ— pasiraĹĄyti pernai lapkritÄŻ, mainais uĹžsitikrin-

damas 15 mlrd. doleriĹł pagalbos paketÄ… iĹĄ Rusijos. Ĺ is V.JanukovyÄ?iaus sprendimas Ukrainoje ÄŻĹžiebÄ— protestus. „ES ir Ukrainos asociacijos sutarties politinÄ—s dalies pasiraĹĄymas simbolizuoja ĹĄiĹł ryĹĄiĹł svarbÄ… – bus einama dar toliau“, – vakar paskelbÄ— ES vadovĹł tarybos pirmininkas Hermannas van Rompuy. 2UĂ&#x;SIĂ&#x;JAĂ&#x;Â?VARĂ&#x;DIĂ&#x;JOĂ&#x;BAUSĂ&#x;MŠ

Asociacijos sutarties politinÄ—s dalies pasiraĹĄymas ÄŻvyko praÄ—jus kelioms valandoms po to, kai ES iĹĄplÄ—tÄ— sankcijas Rusijai dÄ—l Krymo aneksijos. Prie 21 asmens sÄ…raĹĄo pridÄ—tos dar 12-os ĹžmoniĹł, kuriems draudĹžiama atvykti ÄŻ ES ir ÄŻĹĄaldomos jĹł lÄ—ĹĄos, pavardÄ—s. Bendrija taip pat atĹĄaukÄ— birĹželÄŻ turÄ—jusÄŻ vykti virĹĄĹŤniĹł su-


SDVDXOLV

Ă„5,$1RYRVWLÂłQXRWU

PNRYRGĂ&#x;

.DGDLVHJDUVzMÂ?$EFKD]LMRVSDSOĂ‘GLPLDLGDEDUDWURGRQLĂ‘ULDL QXRWUNDLUzMH R3LHWĂ˜2VHWLMRVJ\YHQWRMDLQLHNDLSQHVXODXNLDĂ?DGzWĂ˜VWDW\EĂ˜LUJ\YHQDNDURUDQGĂ˜SDĂ?\PzWXRVHQDPXRVH

/SEĂ&#x;TIĂ&#x;JAIĂ&#x;IRĂ&#x;!BCĂ&#x;HAĂ&#x;ZIĂ&#x;JAIĂ&#x;I¸SIVADUOTIĂ&#x;I¸Ă&#x;SKURĂ&#x;DO tiĹĄkai nÄ—ra: PietĹł Osetijoje veikÄ— ĹĄvino ir cinko rĹŤdos kasykla, gamykla „VibromaĹĄina“, konservĹł fabrikas, alaus darykla, neblogai buvo iĹĄplÄ—totas ĹžemÄ—s ĹŤkis. Dabar nÄ—ra nieko. Maisto produktais PietĹł Osetija dabar apsirĹŤpina tik 20–30 proc., likusieji – atsiveĹžami iĹĄ Rusijos. +AĂ&#x;MUOĂ&#x;JAĂ&#x;IRĂ&#x;EMIGĂ&#x;RAĂ&#x;CIĂ&#x;JA

AukĹĄtosios ekonomikos mokyklos – geriausios Rusijos aukĹĄtosios mokymo ÄŻstaigos – specialistai atliko tyrimÄ… ir paraĹĄÄ— savo ataskaitoje, kad beveik treÄ?dalis – 29 proc. – jaunĹł ĹžmoniĹł ketina iĹĄvykti iĹĄ PietĹł Osetijos jau artimiausiais metais. „Net 62 procentai gyventojĹł ÄŻsitikinÄ™ respublikos vyriausybÄ—s korumpuotumu. Trys ketvirtadaliai gyventojĹł – 74 procentai – praneĹĄa, jog respublikos ĹžmonÄ—s bijo atvirai reikĹĄti savo politines paĹžiĹŤras“, – teigiama aukĹĄtosios ekonomikos mokyklos specialistĹł tyrimo ataskaitoje. 0AĂ&#x;TOĂ&#x;GUĂ&#x;MĂ‹Ă&#x;VERĂ&#x;jIAUĂ&#x;NEĂ&#x;SIĂ&#x;TIĂ&#x;KwĂ&#x;TI

Abchazijoje padÄ—tis – ne kÄ… geresnÄ—. O juk ir man paÄ?iam tai brangi vieta. Gagroje, dar bĹŤdamas vaikigalis, pirmÄ…kart pamaÄ?iau jĹŤrÄ…, paskui keletÄ… kartĹł atostogavau Picundoje, buvau ir

prie Ricos eĹžero, ir Naujojo Atonio urvo. PrieĹĄ trejus metus nuvykau paĹžiĹŤrÄ—ti ir pasibaisÄ—jau iĹĄdauĹžytais apgriuvusiĹł sanatorijĹł langais, siaubingai uĹžterĹĄtu Ricos eĹžeru, ĹĄiukĹĄliĹł krĹŤvomis paplĹŤdimiuose, karvÄ—mis ir kiaulÄ—mis, Ä—danÄ?ioms magnolijĹł lapus parke, kurÄŻ kaĹžkada ÄŻkĹŤrÄ— Oldenburgo princas. Kalbama, kad dabar ten jau ĹĄvariau. Ĺ tai kaip, anot Abchazijos universiteto Ekonomikos fakulteto dekano Beslano Baratelijos, atrodo atkurti Gagroje poilsio namai „SolneÄ?nyj“.

Jei Krymui tikrai skirta pakartoti Abchazijos ir PietĹł Osetijos likimÄ…, tai krymieÄ?ius galima nebent uĹžjausti. „Nebrangiam poilsiui – kuo puikiausia vieta: pro kambario langus atsiveria beprotiĹĄkai graĹžus vaizdas. TrĹŤkumai: seni baldai, surĹŤdijÄ™s fontanas, nÄ—ra pramogĹł vaikams. Ĺ˝inoma, tai ne Turkija ir Egiptas. Kita buvusi sanatorija panaĹĄi: kambariai ĹĄvarĹŤs, bet viskas sena ir sudÄ—vÄ—ta. Maitina skaniai, bet grieĹžtai pagal laikÄ…, o uĹžkÄ…s-

ti nÄ—ra kur. Maistas ÄŻvairus, bet greitai baigiasi, kartais gali ko nors ir neuĹžtekti. Metinis atvykstanÄ?iĹł ÄŻ Abchazijos sanatorijas ir poilsio namus srautas nesiekia 100 tĹŤkstanÄ?iĹł. Dar apie 200 tĹŤkst. priima privatus sektorius. Tai laĹĄas jĹŤroje kurortinei Abchazijai. Nenuostabu, kad vienam gyventojui tenkantis respublikos bendrasis vidaus produktas nesiekia 70 tĹŤkst. rubliĹł (4,8 tĹŤkst. litĹł) per metus – 15 kartĹł maĹžesnis uĹž vidutinÄŻ europinÄŻâ€œ, – teigÄ— B.Baratelija. 4UĂ&#x;RISĂ&#x;TĂ‹Ă&#x;SKAIĂ&#x;jIUSĂ&#x;NEĂ&#x;GUOĂ&#x;DĂ€IA

Specialistai sako, kad Abchazija negarma Ĺžemyn, bet ir plÄ—tros nÄ—ra. Mat uĹžsienieÄ?iai vengia investuoti pinigus ÄŻ nepripaĹžintÄ… respublikÄ…, o rusĹł verslininkai nemoka savarankiĹĄkai ÄŻsukti kurortinio verslo – tik kartu su Europos ir Amerikos specialistais. Beje, dar sovietiniais laikais buvo kalbama, kad uĹž kurortinio verslo plÄ—trÄ… Abchazijoje reikia dÄ—koti gruzinams – prieĹĄingai nei abchazai, jie turi talentÄ… kurortiniam verslui. O dabar ekonomistai tvirtina, kad dÄ—l politinÄ—s izoliacijos ir blogos vadybos respublika priima 20 kartĹł maĹžiau turistĹł ir poilsiautojĹł nei galÄ—tĹł.

2UĂ&#x;SIĂ&#x;JOSĂ&#x;SKIRTIĂ&#x;MIĂ&#x;LIĂ&#x;JARĂ&#x;DAIĂ&#x;RUBLIĂ‹Ă&#x;I¸GARAVO â– 3DWYLUWLQWDVPUHVSXEOL NRVELXGĂ?HWDVVLHNLDPOUG UXEOLĂ˜ POQOLWĂ˜ 9DGL QDVLNLHNYLHQDP3LHWĂ˜2VHWL MRVJ\YHQWRMXLWHQNDQHPD Ă?LDXNDLSWĂ‘NVWUXEOLĂ˜ WĂ‘NVWOLWĂ˜ LĂ…ELXGĂ?HWR â–  7DLNHWYLUWDGDOLXGDXJLDXQHL WXUWLQJLDXVLDPH5XVLMRVPLHV WH0DVNYRMHYLHQDPVRVWLQzV J\YHQWRMXLWHQNDWĂ‘NVW UXEOLĂ˜ WĂ‘NVWOLWĂ˜ â–  ĂŒLQRPDWDLGRVQXPDVNLWĂ˜Vj VNDLWDUXVĂ˜ILQDQVLQzSDUD PDGDEDUWLQLDP3LHWĂ˜2VHWLMRV ELXGĂ?HWXLVLHNLDPOUGUXE OLĂ˜ POQOLWĂ˜ RUHVSXEOL NRVSDMDPRVÂąPOQUXE OLĂ˜ POQOLWĂ˜ GDXJLDXVLD ÂąLĂ…YDOGLQLQNĂ˜LUNLWĂ˜ELXGĂ?H

Ir tai – daugiausia atvyksta tik iť Rusijos. Kuo skubiausios rekonstrukcijos ir naujos statybos reikia vietos maisto pramonei, sveikatos apsaugai, ťvietimui. Bet savų pinigų ťioms sritims nėra, o vienintelė donorė – Rusija – pati patiria finansinių sunkumų. Šiemet rusų finansinė parama Abchazijai nevirťys 1 mlrd. rublių (69 mln. litų). Ir neŞinia, kiek iť jos iťsibarstys pakeliui. „Viena iť trisdeťimties abchazų ťeimų gyvena name, kuris be-

WLQLQNĂ˜ÂąPRN\WRMĂ˜J\G\WR MĂ˜ÂąGDUERXĂ?PRNHVmLRSDMD PĂ˜PRNHVmLR â– %HSLQLJĂ˜3LHWĂ˜2VHWLMDLĂ…5X VLMRVOHQJYDWLQzPLVVjO\JR PLVJDXQDHOHNWUjLUJDPWLQHV GXMDVEHWUHDOLDLXĂ?YLVDWDL DSVNULWDLQHPRND â–  ,UWDLGDUQHYLVNDV5XVLMRV DXGLWRUĂ‘PĂ˜GXRPHQLPLVSHU NDUjVXQLRNRWDP3LHWĂ˜2VH WLMRVĂ‘NLXLDWNXUWLSHUSHQNH ULXVPHWXV5XVLMDVN\UzGDU POUGUXEOLĂ˜ POUGOLWĂ˜ POUGÂąLĂ…IHGHUDOLQLRELX GĂ?HWRPOUGÂ’GzMRĂ„*D] SURPÂłGDUPOUGÂą0DVN YRVY\ULDXV\EzRPOUG Â’VSHFLDOĂ˜ODEGDURVIRQGj SHUYHGzSDW\VUXVDL

veik neapsaugo nei nuo ĹĄalÄ?io, nei nuo lietaus, o kartkartÄ—mis kyla grÄ—smÄ—, kad sugrius. TreÄ?dalis namĹł susidÄ—vÄ—jÄ™, sukiuĹžÄ™â€œ, – tvirtina vietos ekspertas Mzija Mukba. Bet naujos statybos vyksta. Tiesa, daugiausia – Suchumyje – ten ir nukeliauja didĹžioji dalis iĹĄ Rusijos gaunamos finansinÄ—s paramos. Ir dÄ—l to Abchazijoje vÄ—l pradeda maŞėti gyventojĹł, o jĹł po karo uĹž nepriklausomybÄ™ ir taip liko pusÄ—: iĹĄ 530 tĹŤkst. ĹžmoniĹł – 242 tĹŤkstanÄ?iai.

sitikimÄ… su Rusija ir pareiĹĄkÄ—, kad ĹĄalys narÄ—s atĹĄauks tokius pat reguliariai rengiamus dviĹĄalius virĹĄĹŤniĹł susitikimus. Sankcijas Maskvai ketvirtadienÄŻ iĹĄplÄ—tÄ— ir JAV, o PrancĹŤzija pasekÄ— britĹł pavyzdĹžiu – nutraukÄ— karinÄŻ bendradarbiavimÄ… su Rusija. Naivu buvo tikÄ—tis, kad Maskva niekaip nereaguos ÄŻ ĹĄiuos VakarĹł veiksmus. Tiesa, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiĹĄkÄ—, kad Maskva iĹĄ karto nesiims atsakomĹłjĹł veiksmĹł JAV. TaÄ?iau sutartÄŻ pasiraĹĄiusiÄ… UkrainÄ… Rusija, regis, nusprendÄ— nubausti nedelsdama. Rusijos premjeras Dmitrijus Medvedevas vakar per susitikimÄ… su V.Putinu iĹĄdÄ—stÄ—, kad Ukraina Rusijai skolinga 16 milijardĹł JAV doleriĹł ir numoti ranka ÄŻ ĹĄiÄ… sumÄ… pinigĹł neverta.

Anot jo, Ukraina skolinga 3 milijardus doleriĹł, kuriuos Rusija jai paskolino nusipirkdama Kijevo iĹĄleistĹł euroobligacijĹł. Prie ĹĄios sumos Rusijos premjeras dar pridÄ—jo 2 milijardus doleriĹł, kuriuos Ukraina uĹž dujas yra skolinga „Gazprom“. O didĹžiausia skola, net 11 milijardĹł doleriĹł, Kijevui priskaiÄ?iuota uĹž atĹĄauktÄ… Charkovo susitarimÄ…. Pagal jÄŻ Ukraina sutaupÄ— 11 milijardĹł doleriĹł prilygstanÄ?iÄ… sumÄ… iĹĄ gamtiniĹł dujĹł kainos sumaĹžinimo. #HARĂ&#x;KOĂ&#x;VEĂ&#x;¸VYĂ&#x;TwĂ&#x;JOĂ&#x;ABU

2010-ĹłjĹł balandÄŻ Charkove tuomeÄ?iai Rusijos ir Ukrainos prezidentai Dmitrijus Medvedevas ir Viktoras JanukovyÄ?ius pasiraĹĄÄ— susitarimÄ…, pagal kurÄŻ Ukraina 25 metams pratÄ™sÄ— sutartÄŻ dÄ—l Rusijos Juodosios jĹŤros laivyno

bazÄ—s Sevastopolyje nuomos, kuri turÄ—jo baigtis 2017 m. Mainais ÄŻ tai V.JanukovyÄ?ius pasiekÄ—, kad Ukrainai parduodamĹł dujĹł kaina bĹŤtĹł maĹžesnÄ—. Pagal 2009 metais pasiraĹĄytÄ… sutartÄŻ Kijevas Maskvai turÄ—jo mokÄ—ti 330 JAV doleriĹł uĹž 1000 kubiniĹł metrĹł dujĹł. O Charkove sutarta, kad Ukraina uĹž tÄ… patÄŻ kiekÄŻ dujĹł mokÄ—s 230 doleriĹł. Maskva uĹž laivyno bazÄ—s Sevastopolyje nuomÄ… moka 100 mln. JAV doleriĹł per metus ir ĹĄi suma iĹĄskaiÄ?iuojama iĹĄ Ukrainos skolĹł Rusijai uĹž dujas. Dabar Rusija KrymÄ… aneksavo, tad ir nuomotis bazÄ—s jai nebereikia. Be to, Maskva pareiĹĄkÄ—, kad Ukraina nuolaidÄ… dujoms gauna nuo 2010 metĹł, nors susitarimas dÄ—l baziĹł nuomos turÄ—jo ÄŻsigalioti tiktai 2017-aisiais. („Reuters“, BBC, „Zn.ua“)

$3QXRWU

UĂ€Ă&#x;SUTARTÂ?Ă&#x;SUĂ&#x;%3Ă&#x;ÂŚĂ&#x;UĂ€TVENKTAĂ&#x;PINIGĂ‹Ă&#x;UPw

$VRFLDFLMRVVXWDUWLHVSDVLUDĂ…\PRFHUHPRQLMDSDPLQzWD%ULXVHO\MHNXUSROLWLQÂ? VXWDUWLHVGDOÂ’SDVLUDĂ…z8NUDLQRVSUHPMHUDV$-DFHQLXNDV DQWUDVLĂ…GHĂ…LQzV 


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

RINKOSĂ&#x;PULSAS

EKONOMIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS

6IĂ&#x;RUĂ&#x;SOĂ&#x;TAIĂ&#x;KIĂ&#x;NYSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;SgSĂ&#x;KAIĂ&#x;TOSĂ&#x;BANĂ&#x;KE

Palepins akcininkus

Ne r i ju s P O V I L A I T I S LR korespondentas

Vien Kaune ÄŻvykdyti keli nusikaltimai, kai kompiuteriuose ÄŻdiegtos virusinÄ—s programos iĹĄ sÄ…skaitĹł perveda nemaĹžas pinigĹł sumas. BankĹł atstovai suskubo imtis papildomĹł apsaugos priemoniĹł – blokuojami menkiausiÄ… ÄŻtarimÄ… sukÄ—lÄ™ pavedimai. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdyboje (ONTV) pradÄ—tas ikiteisminis tyrimas pagal du BaudĹžiamojo kodekso straipsnius, o kriminalistams jau pavyko sulaikyti vienÄ… ÄŻtariamĹłjĹł ir nustatyti jam talkinusius asmenis. 3TAIĂ&#x;GAĂ&#x;I¸Ă&#x;NYĂ&#x;KOĂ&#x;PIĂ&#x;NIĂ&#x;GAI

TeisÄ—saugininkai skambinti pavojaus varpais pradÄ—jo po to, kai vienÄ… po kito Ä—mÄ— gauti praneĹĄimus apie iĹĄ banko sÄ…skaitĹł mÄŻslingai dingusius pinigus. IĹĄ Ĺžinomos Kauno ÄŻmonÄ—s sÄ…skaitos pasikÄ—sinta ÄŻ svetimÄ… sÄ…skaitÄ… pervesti 86 tĹŤkst. litĹł. ÄŽtartinÄ… pavedimÄ… pastebÄ—jo ir sustabdÄ— banko apsaugos sistema.

Manoma, kad virusas buvo platinamas pasirinktinai, taikytasi ÄŻ didesnes sumas turinÄ?ius Ĺžmones. „Lietuvos ryto“ Ĺžiniomis, nors ÄŻmonÄ—s kompiuteriĹł tinklus saugo modernios ugniasienÄ—s bei antivirusinÄ—s programos, kenkÄ—jiĹĄka programa nebuvo pastebÄ—ta. Kitas uĹžfiksuotas panaĹĄus atvejis – iĹĄ vieno kaunieÄ?io sÄ…skaitos nuraĹĄyta 20 tĹŤkst. litĹł. Dar vienas Ĺžmogus prieĹĄ savo valiÄ… neĹžinia kam dÄ—l viruso „padovanojo“ 13 tĹŤkst. litĹł. „Visi ĹĄie atvejai panaĹĄĹŤs. Ĺ˝mogus prisijungdavo prie elektroninÄ—s bankininkystÄ—s sistemos, surinkÄ™s reikiamus kodus. Tuo metu sistema ÄŻstrigdavo, pasirodydavo praneĹĄimas apie ÄŻvykusiÄ… klaidÄ… ir nurodymas prisijungti iĹĄ naujo. Kol Ĺžmogus vÄ—l rinkdavo slaptaĹžodĹžius ir kodus, kompiuterÄŻ uĹžkrÄ—tÄ™s virusas jau bĹŤdavo pinigus pervedÄ™s ÄŻ kitÄ… sÄ…skaitą“, – „Lietuvos rytui“ sakÄ— Kauno apskrities ONTV pareigĹŤnai. 3UKĂ&#x;RUĂ&#x;TOĂ&#x;IRĂ&#x;BANĂ&#x;KAI

Pasak Kauno apygardos prokuratĹŤros OrganizuotĹł nusikaltimĹł ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro Mariaus VenskĹŤno, tiriami keli nusikaltimai. „Lietuvoje veikiantys bankai jau Ä—mÄ—si papildomĹł apsaugos priemoniĹł. Kai kurie pasitelkus virusÄ… daryti pavedimai ÄŻ svetimas sÄ…skaitas buvo sustabdyti, nes jie atliekami ĹžaibiĹĄku greiÄ?iu. Ĺ˝mogus fiziĹĄkai nesugebÄ—tĹł taip greitai uĹžpildyti visĹł pinigĹł pervedimo formos laukeliĹł, kaip tai padaro kompiuterÄŻ uĹžkrÄ—tusi kenkÄ—jiĹĄka programa“, – sakÄ— prokuroras M.VenskĹŤnas. TeisÄ—saugininkai aiĹĄkinasi,

BendrovÄ— „Teo LT“, pernai uĹždirbusi 144,841 mln. litĹł audituoto grynojo pelno, savo akcininkams ketina iĹĄmokÄ—ti 341,799 mln. litĹł, iĹĄ kuriĹł 147,595 mln. litĹł sudarytĹł dividendai – 0,19 lito uĹž akcijÄ…. Dar 194,204 mln. litĹł bĹŤtĹł iĹĄmokÄ—ta sumaĹžinus ÄŻstatinÄŻ kapitalÄ…. IĹĄ viso bendrovÄ—s akcininkai turÄ—s paskirstyti 150,145 mln. litĹł, iĹĄ kuriĹł didĹžioji dalis bĹŤtĹł skirta dividendams mokÄ—ti. Tantjemoms 6 valdybos nariams numatoma skirti 324 tĹŤkst. litĹł.

5'DQLVHYLmLDXVQXRWU

/LHWXYRMHXĂ?ILNVXRWDVYDJ\VWzPVLĂ…EDQNRVjVNDLWĂ˜ VXNXUWDVNRPSLXWHULQLVYLUXVDVNXULRQHDSWLQND Â’SUDVWLQzVDSVDXJRVVLVWHPRV8Ă?NUzWXVLNRPSLXWH UÂ’SURJUDPDUHQNDSULVLMXQJLPRSULHHOHNWURQLQzV EDQNLQLQN\VWzVGXRPHQLVLULĂ…WXĂ…WLQDVjVNDLWDV kaip buvo kuriamas ir platinamas pinigus vagiantis kompiuterinis virusas. Manoma, kad virusas buvo platinamas pasirinktinai, taikytasi ÄŻ didesnes sumas turinÄ?ius Ĺžmones. ÄŽdomu, kad sumos, kurias virusas pervesdavo ÄŻ svetimas sÄ…skaitas, taip pat nevienodos. „Manau, kad sÄ…skaitos likuÄ?io ĹĄis virusas nemato. Ĺ iuo metu kalbama apie bandymus prisijungus prie mokÄ—jimĹł sistemĹł pervesti deĹĄimtis tĹŤkstanÄ?iĹł litĹł. Jeigu tiek pinigĹł sÄ…skaitoje nerandama, toliau bandyti atlikti pavedimĹł, ko gero, net nebandoma“, – sakÄ— prokuroras M.VenskĹŤnas.

PramonÄ— ĹĄlubuoja PramonÄ—s produkcijos gamyba ir apyvarta Lietuvoje ĹĄiĹł metĹł sausio ir vasario mÄ—nesiais, palyginti su tuo paÄ?iu 2013-ĹłjĹł laikotarpiu, sumaŞėjo 4,8 proc. – iki 10,873 mlrd. litĹł. PaĹĄalinus darbo dienĹł ÄŻtakÄ…, metinis pramonÄ—s produkcijos smukimas siekÄ— 4,9 proc. Vasario mÄ—nesÄŻ, palyginti su sausiu, pramonÄ—s produkcijos gamyba ir apyvarta sumenko 2,6 proc. – iki 5,366 mlrd. litĹł.

6EIĂ&#x;KIAĂ&#x;NUĂ&#x;SIĂ&#x;KALĂ&#x;TwĂ&#x;LIĂ‹Ă&#x;GAUĂ&#x;JA

PrieĹĄ kurÄŻ laikÄ… Kauno kriminalistai sostinÄ—je sulaikÄ— vienÄ… ÄŻtariamĹłjĹł – Latvijoje gyvenantÄŻ Lietuvos pilietÄŻ. Nustatyta, kad jis aktyviai veikÄ— ieĹĄkodamas asmenĹł, ÄŻ kuriĹł sÄ…skaitas virusas galÄ—tĹł pervesti pavogtus pinigus. Pas jÄŻ rasta nemaĹžai suklastotĹł dokumentĹł, taip pat kitĹł tyrimui svarbiĹł ÄŻkalÄ?iĹł. Ĺ is veikÄ—jas, kurio tapatybÄ— vis dar neatskleidĹžiama, sulaikytas. „Per paŞįstamĹł paŞįstamus ir draugĹł draugus bĹŤdavo ieĹĄkoma „ťvariĹłâ€œ banko sÄ…skaitĹł viruso pavogtiems pinigams pervesti. Jomis pasinaudoti nusikaltÄ—liams leidÄ™ ĹžmonÄ—s tikino, kad sutiko padÄ—ti iĹĄgryninti iĹĄ Anglijos pervedamÄ… atlyginimą“, – sakÄ— teisÄ—saugininkai. Neretai nusikaltÄ—liai neapsiribodavo vien pervedimu ÄŻ vienÄ… sÄ…skaitÄ…. Siekiant suklaidinti teisÄ—saugÄ…, vogti pinigai keliaudavo per daug tarpiniĹł sÄ…skaitĹł. TyrimÄ… atliekantys teisÄ—saugininkai teigÄ—, kad susidurta su mĹŤsĹł ĹĄalyje nauju ir labai efektyviu nusikaltimo bĹŤdu. Neabejojama, kad veikia gerai organizuota kibernetiniĹł nusikaltÄ—liĹł grupÄ—, sukĹŤrusi naujÄ… arba modifikavusi jau esamÄ… virusÄ…. 3UĂ&#x;VIĂ&#x;RUĂ&#x;SUĂ&#x;PRAĂ&#x;DINĂ&#x;GOĂ&#x;Â?KALĂ&#x;jIAI

InformaciniĹł technologijĹł specialistai minÄ—jo, kad techniĹĄkai nÄ—ra labai sudÄ—tinga surasti ĹĄio nusikaltimo organizatorius, nustaÄ?ius, kas valdo klientĹł kompiuteriuose ÄŻdiegtÄ… virusÄ….

Tyrimą atliekantys teisėsaugininkai teigė, kad susidurta su mōsų ťalyje nauju ir labai efektyviu nusikaltimo bōdu. Tam reikia paimti ťiuo virusu uŞkrėstą kompiuterį, leisti veikti kenkėjiťkai programai ir analizuojant duomenų srautus nustatyti serverius, su kuriais komunikuoja virusas. „Galimybes nustatyti, kas ir kaip valdo kenkėjiťką programą, apribojo nenumatyta aplinkybė. Ďmonės, iť kurios sąskaitos bandyta pagrobti 83 tōkst. litų, darbuotojas uoliai atliko savo darbą.

KeleiviĹł pagausÄ—jo ÄŽ Lietuvos oro uostus ĹĄiais metais sausio ir vasario mÄ—nesiais atvyko ir iĹĄvyko 422,1 tĹŤkst. keleiviĹł – 6,2 proc. daugiau nei per atitinkamÄ… 2013-ĹłjĹł laikotarpÄŻ. Vien vasario mÄ—nesÄŻ, palyginti su 2013 metĹł vasariu, ÄŻ ĹĄalies oro uostus atvykusiĹł ir iĹĄvykusiĹł keleiviĹł skaiÄ?ius iĹĄaugo 6,8 proc. – iki 201,5 tĹŤkst.

'HUzWĂ˜JHUDLSDVLVDXJRWLNRPSLXWHUÂ’XĂ?NUzWXVLYLUXVLQzSURJUDPDJDOLĂ?DL ELĂ…NDLSHUYHVWLYLVXVSLQLJXVÂ’QHĂ?LQLDNDPSULNODXVDQmLjEDQNRVjVNDLWj

+OVAĂ&#x;SUĂ&#x;VIRUSAISĂ&#x; MAĂ&#x;Ă€AIĂ&#x;EFEKĂ&#x;TYĂ&#x;VI â– /LHWXYRVNULPLQDOLQzVSROL FLMRVELXUR /.3% 1XVLNDO WLPĂ˜HOHNWURQLQzMHHUGYzMH W\ULPRYDOG\ERVYLUĂ…LQLQNDV 'RQDWDV0DĂ?HLNDSDWYLUWLQR NDGWLULDPDPĂ‘VĂ˜Ă…DO\MHSL QLJXVLĂ…VjVNDLWĂ˜YDJLDQmLR YLUXVRNLOPz â–  Ă„7RNVQXVLNDOWLPĂ˜EĂ‘GDV SDVLWDLNzQHWLN/LHWXYR MHEHWLUNLWRVHĂ…DO\VH9LUX VDVQzUDNXULDPDVYLHQDP NRQNUHmLDPDWYHMXLMLVQH UHWDLPRGLILNXRMDPDVSUL WDLNRPDVSULHVNLUWLQJĂ˜QX VLNDOVWDPĂ˜YHLNĂ˜ÂłÂąVDNz '0DĂ?HLND â–  .DLSYLHQjEĂ‘GĂ˜DSVLVDX JRWLQXRWRNLRSREĂ‘GĂ?LRYL UXVĂ˜SDUHLJĂ‘QDVPLQzMRJD OLP\EÂ?EDQNLQLXVSDYHGL PXVDWOLNWLNRPSLXWHU \MH NXULVSDOHLVWDVQDXGRMDQW NRPSDNWLQÂ’GLVNjDU86% ODLNPHQjVXĂ…YDULDĂ„/LQX[Âł RSHUDFLQHVLVWHPD â–  Ă„Ă‚LVEĂ‘GDVSDSUDVWDPYDU WRWRMXLĂ…LXRPHWX\UDWLQND PDV7DmLDXPHVJ\YHQDPH WRNLXODLNXNDLDQWLYLUXVLQzV SURJUDPRVMDXQHDSVDXJR SURFHQWĂ˜ÂłÂąVDNz/. 3%1XVLNDOWLPĂ˜HOHNWURQLQz MHHUGYzMHW\ULPRYDOG\ERV YLUĂ…LQLQNDV'0DĂ?HLND

Lito ir uĹžsienio valiutĹł santykis kovo 24 d. Valiutos kiekis Valiutos pavadinimas

Santykis

1

Euras

3,4528

1

JAV doleris

2,5074

Baltarusijos rubliĹł

2,5417

10

ÄŒekijos kronĹł

1,2570

10

Danijos kronĹł

4,6253

10 000

1

DidĹžiosios Britanijos sv. sterlingĹł

4,1316

10

Lenkijos zlotĹł

8,2174

100

Rusijos rubliĹł

6,8802

10

Ĺ vedijos kronĹł

3,9057

1

Ĺ veicarijos frankas

2,8377

1

Turkijos lira

1,1191

10

Ukrainos grivinĹł

2,3880

Australijos doleris Bulgarijos levas Kanados doleris 10 Kinijos juaniĹł 10 Kroatijos kunĹł 100 Vengrijos forintĹł

2,2743 1,7652 2,2292 4,0260 4,5058 1,1057

100 Islandijos kronĹł 100 Japonijos jenĹł 100 Kazachstano tengiĹł 10 Moldovos lÄ—jĹł 10 Norvegijos kronĹł 10 Rumunijos lÄ—jĹł

2,1999 2,4567 1,3755 1,8663 4,1286 7,6957

Ĺ altinis: Lietuvos bankas

DegalĹł ir naftos kainos kovo 21 d. Litai uĹž litrÄ…* 4,60

Dyzelinas

95 benzinas

4,50 4,40 4,30

SuĹžinojÄ™s, kad vienas kompiuteriĹł uĹžkrÄ—stas bÄ—dĹł padariusiu virusu, jis iĹĄtrynÄ— visus standĹžiajame diske buvusius duomenis, iĹĄ naujo instaliavo operacinÄ™ sistemą“, – sakÄ— prokuroras M.VenskĹŤnas. Kita vertus, virusus platinantys kibernetiniai nusikaltÄ—liai meistriĹĄkai moka mÄ—tyti pÄ—das. Komandos kenkÄ—jiĹĄkomis programomis uĹžkrÄ—stiems kompiuteriams siunÄ?iamos per tarpinius serverius, labai daĹžnai naudojamasi viso pasaulio teisÄ—saugininkĹł galvos skausmu tapusiu anoniminiu „Tor“ tinklu.

4,20 4,10 4,00 JAV doleriai 03 17 uĹž barelÄŻ** Pirmadienis 116

112

03 18 Antradienis

03 20 03 19 03 21 TreÄ?iadienis Ketvirtadienis Penktadienis

NAFTA

108 104 100 *Degalų kainos pagal tinklalapį degalu-kainos.lt Naftos kainos Londone („Brent�). **1 JAV barelis – 158,988 litro


ULQNRVSXOVDV

$3QXRWU

PNRYRGĂ&#x;

1XR8NUDLQRVDWSOzĂ…WR.U\PRPLHVWH6HYDVWRSRO\MHÂ’VLNĂ‘UXVLRVOLHWXYLĂ˜YDOGRPRVSDUGXRWXYzVNRONDVWHEHYHLNLD7DmLDXWLHNSDUGDYzMXVWLHNNOLHQWXVSDVWDUXRMXPHWXĂ…LXUSLQDÂ’MDVXĂ?VXNDQW\VNDUHLYLDL

NERIMAS. 8 prekybos centrus nuo Ukrainos atsiskyrusiame pusiasalyje valdanti bendrovÄ— nÄ—ra rami dÄ—l ateities

,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VIĂ‹Ă&#x;VERSLASĂ&#x;+RYĂ&#x;MEĂ&#x;ÂŚĂ&#x;ANTĂ&#x;PEILIOĂ&#x;A¸MENĂ‹Ă&#x; 0Ă‘VĂ˜Ă…DOLHVYHUVOLQLQNĂ˜YDOGRPDPSUHN\ERVWLQNOXL .U\PH¹’WHPSWRVGLHQRV6WULQJDSUHNLĂ˜SULVWDW\ PDVĂ…LXUSjNHOLDDSVLSLUNLQzMDQW\VNDXNzWLNDULĂ… NLDLQHWQHÂ’WDULDQW\VNDPSULNODXVRSDUGXRWXYzV M a r iu s JO K ĹŞ B A I T I S LR korespondentas

IĹĄsaugoti verslÄ… Kryme, kai aplink uĹždaromi ukrainieÄ?iĹł bankai ir bendrovÄ—s. TokÄŻ tikslÄ… turi Lietuvos investuotojai Rusijos uĹžimtame pusiasalyje. LietuviĹł valdoma bendrovÄ— ĹĄiÄ… savaitÄ™ kreipÄ—si ÄŻ pirkÄ—jus bei prekiĹł tiekÄ—jus siekdama nuraminti aistras. 4UĂ&#x;RIĂ&#x;A¸Ă&#x;TUOĂ&#x;NIASĂ&#x;PARĂ&#x;DUOĂ&#x;TUĂ&#x;VES

Brangiausiai akcijas Lietuvos istorijoje pardavusiems verslininkams nesaldu. Vilniuje veikianti investicinÄ— bendrovÄ— „BT Invest“ Ukrainoje valdo prekybos tinklÄ… „Novus“. Rusijos kontroliuojamame pusiasalyje – Sevastopolio mieste – veikia aĹĄtuonios parduotuvÄ—s. Beje, viename iĹĄ Kryme esanÄ?iĹł prekybos centrĹł „Novus“ ÄŻsikĹŤrÄ™s ir vilnieÄ?iams neblogai Ĺžinomas restoranas „Pomodoro“. Verslininkai, prieĹĄ septynerius metus uĹž rekordinÄ™ 1,4 mlrd. litĹł sumÄ… pardavÄ™ sulÄ?iĹł gamybos kompanijÄ… „Sandora“, investavo Ukrainoje, taip pat ir Kryme. Dabar lietuviai visais bĹŤdais stengiasi iĹĄsaugoti savo verslÄ… Kryme. Ĺ iuolaikiĹĄkai ÄŻrengtuose prekybos centruose apsipirkinÄ—ja ne tik paprasti Sevastopolio gyventojai, bet ir nepaĹžymÄ—tas uniformas vilkintys Rusijos kariai. Jie kol kas neÄŻtaria, kad prekybos tinklas priklauso lietuviams. TaÄ?iau bÄ—dĹł yra ir be to: Rusija stabdo ukrainietiĹĄkĹł prekiĹł importÄ…. Krymas – ne iĹĄimtis. 6ERSĂ&#x;LASĂ&#x;DARĂ&#x;NESĂ&#x;TOĂ&#x;JA

Savo prekybos tinklus Kryme norintiems iĹĄsaugoti lietuviams greiÄ?iausiai teks registruoti verslÄ… Rusijoje. ÄŽ UkrainÄ… jau iĹĄvyko „BT Invest“ generalinis direktorius Aivaras Karalius. „Lietuvos ryto“ ĹĄaltiniai Ukrainoje teigÄ—, kad lietuviĹł valdomos parduotuvÄ—s Kryme tebeveikia, nors nemaĹža dalis prekiĹł ÄŻ jas atgabenama iĹĄ Ukrainos. Tiesa, prekiĹł pristatymas sulÄ—tÄ—jo. „Dabar jiems reikia daugiau pastangĹł ir laiko viskÄ… sustyguoti Kryme. Ĺ˝inoma, jie sunerimÄ™, taÄ?iau verslas nesustojo. Visos parduotuvÄ—s veikia, o pa-

dÄ—tis nÄ—ra itin dramatiĹĄka“, – sakÄ— ĹĄaltinis, gerai susipaĹžinÄ™s su lietuviĹł valdomu prekybos verslu Ukrainoje. PrieĹĄ savaitÄ™ A.Karalius skundÄ—si, kad stringa prekiĹł pristatymas. „Automobiliai pakeliui uĹžtrunka, kol pervaĹžiuoja patikrinimo postus.

LietuviĹł valdomos parduotuvÄ—s Kryme tebeveikia, nors nemaĹža dalis prekiĹł ÄŻ jas atgabenama iĹĄ Ukrainos. Nors ĹžmonÄ—ms atvykti ÄŻ darbÄ… nesudÄ—tinga, taÄ?iau sutriko centrinÄ—s bĹŤstinÄ—s darbuotojĹł komandiruoÄ?iĹł ÄŻ KrymÄ… grafikas“, – neseniai „Verslo Ĺžinioms“ teigÄ— „BT Invest“ vadovas. .OĂ&#x;RIĂ&#x;LIKĂ&#x;TIĂ&#x;POĂ&#x;LIĂ&#x;TIĂ&#x;KOSĂ&#x;NUOĂ&#x;¸AĂ&#x;LYĂ&#x;JE

DÄ—l lietuviĹł valdomo prekybos tinklo neramu ir paÄ?ioje Ukrainoje. PrastÄ—janti ĹĄalies ekonomi-

nÄ— padÄ—tis verÄ?ia sunerimti ne tik verslininkus. TodÄ—l uĹžvakar kompanija kreipÄ—si ÄŻ pirkÄ—jus bei tiekÄ—jus. „Mes laikysimÄ—s visĹł taisykliĹł ir ÄŻstatymĹł tos teritorijos, kurioje gyvena mĹŤsĹł pirkÄ—jai. Verslas turi likti politikos nuoĹĄalyje“, – teigiama praneĹĄime. „BT Invest“ tvirtino, kad neramumai nesumaĹžino apyvartos. VasarÄŻ ji buvo netgi 18 proc. didesnÄ— nei prieĹĄ metus. TaÄ?iau lietuviĹł prekybos tinklo vadovai pastebÄ—jo, kad pastaruoju metu ĹĄluojami pigiausi produktai. Gyventojai perka daug atsargĹł, todÄ—l druskos, cukraus, miltĹł ir kitĹł bĹŤtiniausiĹł prekiĹł paklausa iĹĄaugo treÄ?daliu. 60 procentĹł prekiĹł „BT Invest“ valdomame tinkle yra ukrainietiĹĄkos kilmÄ—s. 4EKSĂ&#x;KELĂ&#x;TISĂ&#x;Â?Ă&#x;2UĂ&#x;SIĂ&#x;Jg

Lietuvos komercijos ataĹĄÄ— Ukrainoje Rimantas Ĺ egĹžda „Lietuvos rytui“ sakÄ—, kad lietuviams greiÄ?iausiai teks pakeisti verslo registracijos vietÄ…, kad iĹĄvengtĹł problemĹł. „Nors prekyba vyksta, matyt, jiems reikÄ—s verslÄ… perregistruoti Rusijoje“, – spÄ—jo A.Ĺ egĹžda. Kryme dirbantys Lietuvos verslininkai savo akimis gali stebÄ—ti,

3ULĂ&#x;jIĂ‹Ă&#x;GAĂ&#x;MYKĂ&#x;LgĂ&#x;PARĂ&#x;DAĂ&#x;VwĂ&#x;UĂ€Ă&#x;REĂ&#x;KORĂ&#x;DIĂ&#x;NŠĂ&#x;KAIĂ&#x;Ng â– PHWDLV/LHWXYRVYHUV OLQLQNDL,JRULV%H]]XEDVLUMR YHUVORSDUWQHULV5DLPRQGDV 7XPzQDVXĂ?PLOLMDUGROLWĂ˜ Ă„3HSVL&RÂłNRPSDQLMDLSDUGD YzWXUzWDV8NUDLQRVVXOmLĂ˜JD PLQWRMRĂ„6DQGRUDÂłDNFLMDV7DL GLGĂ?LDXVLDV/LHWXYRVLVWRULMRMH NRPHUFLQLVSULYDWXVVDQGRULV â–  -Ă˜Â’NXUWRVÂ’PRQzVĂ„6DQGR UDÂłSURGXNWDLWXRPHWXEXYR XĂ?zPÂ?EHYHLNSXVÂ?8NUDLQRV ULQNRV3RVDQGRULR,%H]]XEDV SDWHNRÂ’WXUWLQJLDXVLĂ˜8NUDL QRVĂ?PRQLĂ˜Ă…LPWXNj/LHWXYR MHMLVEXYRYLHQDVLĂ…GHĂ…LPWLHV WXUWLQJLDXVLĂ˜J\YHQWRMĂ˜ â–  *DXWRPVOzĂ…RPVLQYHVWXRWL EXYRÂ’VWHLJWDEHQGURYz Ă„%7,QYHVWÂłNXULRVSDJULQGLQz

kaip kompanijos – netgi bankai – pastarosiomis dienomis jau pereina ÄŻ rusĹł rankas. PavyzdĹžiui, didĹžiausias Ukrainos komercinis bankas „PrivatBank“ jau derasi su Rusija dÄ—l filialĹł Kryme pardavimo. Neabejojama, kad banko savininkus Rusijos valdĹžia prispaus trauktis iĹĄ Krymo. Ar neatsitiks taip ir lietuviĹł valdomiems prekybos centrams? Vis dÄ—lto DNB banko vyresnysis analitikas Donatas BrazdĹžius

EĂ‘VWLQz\UD9LOQLXMHĂ„3LUNOLĂ˜ QDPXRVHÂł.RPSDQLMDGDX JLDXVLDLQYHVWDYRÂ’8NUDLQRV QHNLOQRMDPjMÂ’WXUWjEHLPDĂ? PHQLQzVSUHN\ERVYHUVOj â– PHWDLV,%H]]XEDVVWDLJD PLUzĂ„%7,QYHVWÂłGDEDUYDO GRPDYHUVOLQLQNR57XPzQR â–  3LUPDVLVĂ„1RYXVÂłSUHN\ERV FHQWUDVEXYRDWLGDU \WDV PHWDLVRGDEDUYHLNLD FHQWUDLYLVRMH8NUDLQRMHĂ‚Â’PHW SODQXRWDDWLGDU \WLGDUÂą WDmLDXGzOFKDRVR.U\PHOLH WXYLDLSUDQHĂ…zVWDEGDQW\VLQ YHVWLFLMDVĂ…LDPHUHJLRQH â–  3UDzMXVLDLVPHWDLV(XURSRVUH NRQVWUXNFLMRVLUSOzWURVEDQNDV NRPSDQLMDLVXWHLNzPLOLMR QĂ˜-$9GROHULĂ˜SDVNROj

abejoja, ar rusai ryĹĄis nacionalizuoti Kryme veikianÄ?ius prekybos centrus. „Tai negerai bĹŤtĹł ÄŻvertinta paÄ?ioje Rusijoje. GreiÄ?iausiai vietos verslininkams teks prisitaikyti prie naujĹł taisykliĹł ir kitokio reguliavimo“, – sakÄ— ekspertas. Ukrainoje taip pat veikia tai paÄ?iai lietuviĹł grupei priklausanti importo bendrovÄ— „Best Imports“, kuri tiekia prekes ÄŻ prekybos centrus „Novus“.


ULQNRVSXOVDV

Ă&#x;PNRYRG

ÂżIĂ&#x;NOĂ&#x;MIĂ&#x;ARCĂ&#x;HIĂ&#x;TEKĂ&#x;TAIĂ&#x;STEĂ&#x;BIĂ&#x;NAĂ&#x;NAUĂ&#x;JUĂ&#x;KĂ„RINIU 6WDW \WRMĂ˜YL]XDOL]DFLMD

9LHWDYLHWDLUYLHWD7DL WU\VSDJULQGLQLDLGDO\NDL NXULHSDSUDVWDLQXOHPLD QHNLOQRMDPRMRWXUWRYHU WÂ?9LVXVĂ…LXRVLUGDUGDX JLDXNULWHULMĂ˜DWLWLQND3D YLOQLĂ˜UHJLRQLQLDPHSDU NHVWDWRPDVJ\YHQDPDVLV NYDUWDODVĂ„5DVĂ˜QDPDLÂł I n ga J U N ÄŒI E N Ä– LR korespondentÄ—

2AĂ&#x;DOĂ&#x;NEÂ?PĂ&#x;RASĂ&#x;TgĂ&#x;SPRENĂ&#x;DIĂ&#x;Mg

IĹĄ pirmo Ĺžvilgsnio sunku ÄŻsivaizduoti, kaip tokiame siaurame plote galÄ—jo sutilpti 8 individualiĹł namĹł ir 10 sublokuotĹł dvibuÄ?iĹł namĹł kvartalas. UrbanistinÄŻ kryĹžiaĹžodÄŻ puikiai pavyko iĹĄsprÄ™sti architektams Rolandui Palekui ir RyÄ?iui Mikulioniui. Dabar naujasis kvartalas primena lietuviĹĄkÄ… vienos gatvÄ—s kaimÄ…, tiesa, prisitaikiusÄŻ konkreÄ?ioje vietoje. Ĺ io „kaimo“ vienos pusÄ—s namai stovi ĹĄonu, o kitos – tarsi paĹĄokÄ™ ÄŻ virĹĄĹł ir apĹžergÄ™ ĹĄlaite pasislÄ—pusius rĹŤsius. Tuos namus architektai juokaudami vadina raganĹł namais – jie juk „ant viĹĄtos kojelÄ—s“. „Pirmiausia tarp miĹĄkĹł ir ant ĹĄlaito dygstanÄ?iame kvartale norÄ—josi tradiciniĹł pastatĹł siluetĹł ir tradiciniĹł apdailos medĹžiagĹł. Visa tai stengÄ—mÄ—s suderinti su ĹĄiuolaikinio namo privalumais – dideliais langais, moderniomis inĹžinerinÄ—mis sistemomis, galimybÄ—mis interjeruose kurti lengvai transformuojamas erdves“, – „Lietuvos rytui“ kalbÄ—jo R.Mikulionis. Kartu su R.Paleku architektai ypaÄ? daug dÄ—mesio skyrÄ— ĹĄiuolaikinei estetikai. -AĂ&#x;¸IĂ&#x;NOMSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;ATĂ&#x;VIĂ&#x;RAĂ&#x;STOĂ&#x;GIĂ&#x;Nw

Ĺ laito apaÄ?ioje suprojektuoti dvibuÄ?iai namai, kuriuose ÄŻrengtĹł bĹŤstĹł plotas – nuo 62 iki 112 kv. metrĹł. Nuo gatvÄ—s pusÄ—s namo fasadas beveik aklinas, o stiklinÄ— namo dalis bus orientuota ÄŻ miĹĄkÄ… ir ĹĄalia tekantÄŻ Kaukysos upelÄŻ. Ant „viĹĄtos kojelÄ—s“ uĹžkelti namai yra dviejĹł aukĹĄtĹł, dviĹĄlaiÄ?iu stogu, po namu ÄŻrengtos vietos automobiliams. Ĺ iĹł individualiĹł namĹł plotas siekia 86–188 kv. metrus. Beje, jie suprojektuoti taip, kad neuĹžstatytĹł parako saugyklĹł

kLDNLHNYLHQDVEĂ‘VWDVWXULSDYHLNVOXVÂąWDLXĂ?ODQJREHVLNHLmLDQW \VNHWXULPHWĂ˜ODLNDL7DLJDOLP\EzJ\YHQWLĂ…DOLDPLĂ…NRLUEHYHLNPLHVWRFHQWUH 9Ă‚mLDYLQVNRQXRWU

Siaurame lopinÄ—lyje tarp miĹĄko ir aukĹĄto ĹĄlaito anksÄ?iau buvo gamybinÄ— teritorija, stĹŤksojo sandÄ—liai. O sklypÄ… ÄŻsigijusi nekilnojamojo turto plÄ—tojimo bendrovÄ— „Contestus“ nutarÄ— Ä?ia pastatyti dviejĹł ir trijĹł aukĹĄtĹł gyvenamuosius namus. Nauji namai kyla ĹĄalia jau esanÄ?io kvartalo „RasĹł slÄ—nis“, kuriame stovi ĹĄeĹĄiolika iĹĄskirtiniĹł namĹł. „RasĹł namai“ yra paskutinis projektas, tad jo naujakuriams nereikÄ—s kÄ™sti nepatogumĹł dÄ—l ĹĄalia vyksianÄ?iĹł statybĹł. Naujojo kvartalo vieta unikali ne tik gamta. IĹĄskirtinio Ĺžavesio jai suteikia ĹĄlaite iĹĄlikusios tarpukario laikĹł ĹĄaudmenĹł saugyklos, kurias projekto plÄ—totojai siekÄ— bĹŤtinai iĹĄsaugoti – ir dabar aĹĄtuoniĹł namĹł ĹĄeimininkai galÄ—s naudotis kone 1000 kvadratiniĹł metrĹł ploto ÄŻspĹŤdingais rĹŤsiais.

3OSTINwSĂ&#x;KVARTALASĂ&#x;¡2AĂ&#x;SĂ‹Ă&#x;NAĂ&#x;MAI¨ â– Â’YDLUDXVG\GĂ?LRGYLHMĂ˜ LUWULMĂ˜DXNĂ…WĂ˜J\YHQDPĂ˜ MĂ˜QDPĂ˜ â–  LQGLYLGXDOĂ‘VQDPDLNX ULĂ˜SORWDVQXRLNL NYPHWUĂ˜ â–  GDO\MHQDPĂ˜ÂąMDXNĂ‘VÂ’YDLUDXV G\GĂ?LREXWDLNXULĂ˜SORWDVQXR LNLNYPHWUĂ˜ â–  WLNSRGXEXWXVYLHQDPHQD PHLUJDOLP\EzMXRVVXMXQJWL â–  HUGYLRVSDWDOSRVNXULĂ˜DXNĂ… WLVLNLPHWUR â–  EXWDLDUQDPDLVXWHUDVRPLV EDONRQDLV\UDJDOLP\EzÂ’VL UHQJWLĂ?LGLQLXVLUDQWUHVROHV â–  VHQRYLQLDLVEDUHOMHILQLDLVKHU EDLVSXRĂ…WLUĂ‘VLDLNXULXR VHSDJDOSRUHLNLXVJ\YHQWRMDL

JDOzVÂ’VLUHQJWLDVPHQLQLXV Y\QRUĂ‘VLXV â– QDXMRVNDUWRVUHNXSHUDFLQz VLVWHPD â–  LĂ…VNLUWLQLVHNVWHUMHUDVVXPH GLQLDLVODQJDLVLUĂ…ODLWLQLDLV VWRJDLV â–  LQGLYLGXDOLRVDXWRPRELOLĂ˜ VWRYzMLPRYLHWRV â–  DWVNLUDLÂ’UHQJWDVYHmLDPV VNLUWDDXWRPRELOLĂ˜VWRYzML PRYLHWD â–  XĂ?GDUDWHULWRULMDVXDXWRPD WLQLDLVYDUWDLV â–  DSOLQNjSXRĂ…LDQWLPDĂ?RML DUFKLWHNWĂ‘UD â–  VDXJLNDLP\Q\VWz â–  EĂ‘VWĂ˜NYDGUDWLQLRPHWUR NDLQD¹¹WĂ‘NVWOLWĂ˜

ĂŒDOLDMDPHNYDUWDOHÂ’NXUWXYHVGDXJXPDJ\YHQWRMĂ˜JDOzVĂ…YÂ?VWLGDUĂ…LHPHW

%XYXVLRVĂ…DXG PHQĂ˜VDXJ \NORV MDXVXWYDUN\WRV -RVHJ\YHQWRMDL JDOzVÂ’VLUHQJWL QHWY\QRUĂ‘VLXV

fasadĹł, kad jais pro pakeltÄ… namo tĹŤrÄŻ galÄ—tĹł groŞėtis visi. 3IEĂ&#x;KwĂ&#x;KOĂ&#x;KYĂ&#x;BwSĂ&#x;IRĂ&#x;I¸SĂ&#x;KIRĂ&#x;TIĂ&#x;NUĂ&#x;MO

„BĹŤsiu atviras, tikÄ—jausi iĹĄ ĹĄio sklypo iĹĄpeĹĄti daugiau gyvenamojo ploto, taÄ?iau abu architektai mane ÄŻtikino, kad jei norime iĹĄskirtinio kvartalo, kvadratus teks aukoti“, – prisipaĹžino „Contestus“ vadovas Paulius Trimonis. Taip bendrasis ĹĄio kvartalo gyvenamasis plotas sumaŞėjo nuo 4500 iki 2800 kv. metrĹł. „Kiekvienas sklypas gali priimti tam tikrÄ… molio (pastatĹł tĹŤrio) kiekÄŻ. Ĺ˝inoma, kartais bĹŤna, kad kemĹĄi ÄŻ sklypÄ… per jÄ—gÄ… – bet tada net ÄŻdomiausios statiniĹł formos ar graĹžiausi fasadai virsta niekiniais, nes viskam yra ribos.

PastatĹł tĹŤris iĹĄstumia iĹĄ sklypo erdvÄ™. O juk svarbu ne tik kaip pastatas atrodo, bet ir tai, kas yra aplink jÄŻâ€œ, – sakÄ— R.Palekas. „NorÄ—josi pastatyti iĹĄskirtinius namus, teikianÄ?ius gyventojams pridÄ—tinÄ—s vertÄ—s, todÄ—l jiems projektuoti ir pasirinkome geriausius architektus“, – sakÄ—. P.Trimonis. !TĂ&#x;KARĂ&#x;TOSĂ&#x;PAĂ&#x;VILĂ&#x;NIĂ‹Ă&#x;TRAĂ&#x;DIĂ&#x;CIĂ&#x;JAS

Gavę ťį uŞsakymą architektai pirmiausia nutarė pasiŞvalgyti po Vilniaus apylinkes ir pasidomėti, kaip atrodo tradiciniai ťimto, penkiasdeťimties metų ťio kraťto namai. „Visi jie – mediniai, kalti lentomis. O įdomiausia, kad tos len-

tos skirtingai sukaltos – vertikaliai, statmenai, ÄŻstriĹžai, vadinamuoju saulutÄ—s raĹĄtu“, – prisiminÄ— R.Palekas, kuriam labai svarbu atrasti architektĹŤros detaliĹł, bĹŤdingĹł tik tai vietai. Netrukus jie su R.Mikulioniu sutarÄ—: „RasĹł namai“ turi atkartoti pavilniĹł namĹł statybos tradicijas. Tad nenuostabu, kad kaip pagrindinÄ— apdailos medĹžiaga buvo pasirinkta mediena. Architektai sukĹŤrÄ— penkis pieĹĄinius, kuriuos ĹĄiÄ… vasarÄ… bandys iĹĄguldyti lentomis ant naujĹł namĹł. ÂľAĂ&#x;LIAĂ&#x;MI¸Ă&#x;KOĂ&#x;IRĂ&#x;MIESĂ&#x;TOĂ&#x;CENTĂ&#x;RE

Kokius tris svarbiausius dalykus – be ypatingos vietos – paťnekovai iťskirtų ťiame kvartale?

ÄŒia kiekvienas bĹŤstas turi paveikslus – tai uĹž lango besikeiÄ?iantys keturi metĹł laikai. Tai galimybÄ— gyventi ĹĄalia miĹĄko ir beveik miesto centre. Optimalus bĹŤstĹł plotas – kuriame patogiai gali gyventi nemaĹža ĹĄeima, bet kuris netaps per didelis, jei liks tik du gyventojai. Dar labai svarbu – kvartalo bendruomenÄ—. „Čia tikrai ÄŻsikurs puikĹŤs ĹžmonÄ—s“, – neabejoja nei architektai, nei statytojai. Ar gera architektĹŤra – tik turtingiems? „Manau, profesionali architektĹŤra yra turtingos visuomenÄ—s privilegija, o gera architektĹŤra – tai tik skonio reikalas“, – nusiĹĄypsojo R.Mikulionis.


ULQNRVSXOVDV

Maskva grasina „Neatmetu galimybÄ—s, kad gatavos mÄ—sos produkcijos tiekimas iĹĄ Lietuvos ir Lenkijos bus apribotas“, – susitikÄ™s su Rusijos mÄ—sos rinkos dalyviais Maskvoje kalbÄ—jo Rusijos veterinarijos tarnybos vadovas S.Dankvertas. Anot jo, Lietuvos ir Lenkijos mÄ—sos perdirbimo ÄŻmonÄ—s naudoja potencialiai pavojingÄ… ĹžaliavÄ…. Lietuvoje ir Lenkijoje nustaÄ?ius afrikinio kiauliĹł maro atvejĹł, Rusija uĹždraudÄ— kiaulienos ir kiauliĹł importÄ… iĹĄ visos Europos SÄ…jungos.

Atsikratys skolų Kitą savaitę Latvijos valstybės iŞdas grąŞins ťaliai ekonominės krizės laikotarpiu iťduotos tarptautinės paramos dalį – EK bus grąŞintas milijardas eurų. Kitą paskolos dalį Latvija iťmokės 2015 metais – 1,2 mlrd. eurų Europos Komisijai ir 60,05 mln. eurų Pasaulio bankui. 2019 metais Europos Komisijai reikės sumokėti 500 mln. eurų, 2025 metais – 200,06 mln. eurų.

Investuotojai traukiasi Kanados lÄ—ktuvĹł ir traukiniĹł gamintojas „Bombardier“ dÄ—l ÄŻvykiĹł Ukrainoje ÄŻĹĄaldÄ— milĹžiniĹĄkas investicijas Rusijoje. Pernai rugpjĹŤtÄŻ Rusijos valstybinÄ— korporacija „Rostech“ pasiraĹĄÄ— susitarimÄ… su „Bombardier“ dÄ—l 50 Kanadoje pagamintĹł naujĹł Q400 lÄ—ktuvĹł pirkimo iĹĄperkamosios nuomos sÄ…lygomis ir dar 50 tokiĹł lÄ—ktuvĹł surinkimo Uljanovsko srityje. Sandoris vertinamas apytiksliai 3,4 mlrd. JAV doleriĹł.

,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VIAIĂ&#x;NOĂ&#x;RIĂ&#x;VERĂ&#x;TIĂ&#x;VARĂ&#x;TUSĂ&#x;Â?Ă&#x;/MAĂ&#x;Ng /LHWXYRVYHUVODVJDOzWĂ˜Â’VLWYLUWLQWL2PDQHLUYLVD PH$UDELMRVSXVLDVDO\MH'LGĂ?LDXVLĂ˜SHUVSHNW\YĂ˜ WHQWXULPDLVWRSURGXNWĂ˜EHLLQIRUPDFLQLĂ˜WHFK QRORJLMĂ˜EHQGURYzV7DLSPDQR2PDQR6XOWRQD WRJDUEzVNRQVXODWRYDGRYz%ROHWD6HQNLHQz A id a M U R AUS K A I T Ä– LR korespondentÄ—

Kava su kardamonu ir bĹŤtinai be cukraus – tokiu gÄ—rimu ne tik rytÄ…, bet ir svarbius susitikimus pradeda omanieÄ?iai. Tai, anot ĹĄiemet Vilniuje ÄŻsteigto Omano Sultonato garbÄ—s konsulato vadovÄ—s B.SenkienÄ—s, turÄ—tĹł ÄŻsidÄ—mÄ—ti su ĹĄia ĹĄalimi ryĹĄius mezgantys Lietuvos verslininkai. Kaip ir tai, kad nederÄ—tĹł skubÄ—ti aptariant reikalus, nes omanieÄ?iai linkÄ™ mÄ—gautis bendravimu. Tad ir klausimai apie asmeninÄŻ gyvenimÄ… per oficialias derybas neturÄ—tĹł priblokĹĄti. Kuo galima ÄŻtikti omanieÄ?iams, B.SenkienÄ— patyrÄ— pati. PrieĹĄ kelerius metus nuveĹžusi ÄŻ OmanÄ… dĹžiovintos lietuviĹĄkos jautienos sulaukÄ— pagyrĹł. Tiesa, mÄ—sai eksportuoti reikia specialiĹł leidimĹł, tad jos produktĹł gamintojams teks palĹŤkÄ—ti. TaÄ?iau kiti maisto gaminiai kur kas lengviau gali skintis keliÄ… ÄŻ OmanÄ…. ÄŽ ĹĄiÄ… ĹĄalÄŻ jau keliauja lietuviĹĄki „RĹŤtos“ saldainiai – rieĹĄutai ir braĹĄkÄ—s ĹĄokolade bei cukruje. Kas dar bĹŤtĹł paklausu Omane? PartnerystÄ—s su arabais jau siekia sulÄ?iĹł ir berŞų sulos ÄŻmonÄ— „Magnum“, taip pat „BirĹĄtono

mineraliniai vandenys“. „Lietuviai bijo bendradarbiauti su arabais. Mano, kad jie neatsako ÄŻ klausimus, delsia. AĹĄ noriu sulauĹžyti stereotipus. Fabrikas „RĹŤta“ sulaukÄ— sveÄ?iĹł iĹĄ Omano pernai rugsÄ—jÄŻ, o ĹĄiĹł metĹł pradĹžioje ÄŻ ĹĄiÄ… ĹĄalÄŻ jau iĹĄplaukÄ— konteineris su lietuviĹĄkais saldainiais“, – sakÄ— B.SenkienÄ—. Su ĹĄia lietuviams egzotiĹĄka ĹĄalimi jau bendradarbiauja ÄŻmonÄ— „Ruptela“ – arabai ÄŻsigijo iĹĄ jos transporto stebÄ—jimo sistemÄ…. Omanas traukia ir ÄŻmonÄ™ „Etronika“, diegianÄ?iÄ… bankininkystÄ—s sistemas. Ji dairosi ir ÄŻ BahreinÄ…. Omanui reikia aukĹĄÄ?iausio lygio inĹžinieriĹł informaciniĹł technologijĹł srityje. Lietuvos gamintojai ryĹĄius galÄ—s megzti ir ĹĄiĹł metĹł balandÄŻ Omano Sultonate 24-Ä…jÄŻ kartÄ… vyksianÄ?ioje prestiĹžinÄ—je informaciniĹł technologijĹł parodoje „Comex IT’“, ÄŻ jÄ… jau ruoĹĄiasi Lietuvos verslininkai. Taip pat balandĹžio mÄ—nesÄŻ ÄŻ OmanÄ… pristatyti savo produkcijos vyksta Lietuvos tekstilininkai. Anot B.SenkienÄ—s, Lietuva ir Omanas galÄ—tĹł bendradarbiauti ir energetikos srityje. Ĺ i ĹĄalis galÄ—tĹł traukti ir statybos specialistus – turizmo sektorius pasta-

'8PEUDVRQXRWU

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS

PNRYRGĂ&#x;

3DVDN%6HQNLHQzVDUDEDLWXUWLQJLWDGQRULWLNNRN\ELĂ…NĂ˜SURGXNWĂ˜ .$7$5$6

3HUVLMRV Â’ODQND

,5$1$6 2PDQRÂ’ODQND

-$( 0DVNDWDV 6$8'2$5$%,-$ /-!.!3 $UDELMRVMĂ‘UD -(0(1$6

raisiais metais spÄ—riai auga, tad Ä?ia kyla vieĹĄbuÄ?iai. Tiesa, ĹĄis gardus kÄ…snis daĹžniausiai atitenka indams. PasiĹžvalgyti, kas dar galÄ—tĹł keliauti iĹĄ Lietuvos, ĹĄiĹł metĹł birĹželÄŻ ÄŻ LietuvÄ… atvyks delegacija iĹĄ Omano. „Arabai turtingi, tad nori kokybiĹĄkĹł produktĹł. Lietuva tokius ir gamina“, – ÄŻsitikinusi gar-

ÂľALISĂ&#x;SPARjIAIĂ&#x;VYSTOSI â– 2PDQDVÂąYLHQDVSDUmLDX VLDLEHVLY \VWDQmLĂ˜$UDELMRV SXVLDVDOLRĂ…DOLĂ˜ â–  3ORWDVÂąWĂ‘NVWNYNP â–  *\YHQWRMĂ˜ÂąPOQ â–  PHWĂ˜SDEDLJRMH2PD QREHQGUDVLVYLGDXVSUR GXNWDVSUHOLPLQDULDLVDS VNDLmLDYLPDLVVLHNz PLOLMDUGR2PDQRULDOĂ˜Âą PLOLMDUGROLWĂ˜

bÄ—s konsulÄ— B.SenkienÄ—. Lietuviams patogu megzti ryĹĄius su ĹĄia ĹĄalimi, nes omanieÄ?iai kalba angliĹĄkai. Omanas importuoja maĹždaug 90 procentĹł visĹł vidaus rinkai reikalingĹł produktĹł ir paslaugĹł. PanaĹĄi padÄ—tis ir kitose arabĹł ĹĄalyse.


SPORTOĂ&#x;ARENA

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

SPORTAS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

R o l a n d a s V. E I D V I L A S

Eurolygos „Top 16“ etapo F grupÄ—je Lietuvos Ä?empionus maĹžiausiai lenkiantis Belgrado „Partizan“ uĹžvakar namie ÄŻveikÄ— Tel Avivo „Maccabi“ komandÄ… 72:70 ir padidino atotrĹŤkÄŻ nuo „Žalgirio“ iki dviejĹł taĹĄkĹł. KaunieÄ?iai tÄ… paÄ?iÄ… dienÄ… savo aikĹĄtÄ—je 85:86 nusileido Krasnodaro „Lokomotiv“ klubui. Po 11 turĹł prieĹĄpaskutinÄ™ vietÄ… F grupÄ—je uĹžimanÄ?io „Partizan“ sÄ…skaitoje yra trys pergalÄ—s, „Žalgirio“ – tik viena. UĹžvakar kitose F grupÄ—s rungtynÄ—se Madrido „Real“ savo aikĹĄtÄ—je pranoko Maskvos CSKA klubÄ… 93:79. „Real“ ir CSKA laimÄ—jo po 9 kartus, dalijasi pirmÄ… jÄ… vietÄ…, jau iĹĄkovojo kelialapius ÄŻ atkrintamÄ…sias varĹžybas ir turi puikias galimybes ketvirtfinalio serijoje uĹžsitikrinti aikĹĄtÄ—s pranaĹĄumÄ…. Dvi intrigos. „Real“ ir CSKA rungtynÄ—s buvo iĹĄkart du mĹŤĹĄiai. Pirmasis – dÄ—l pergalÄ—s, antrasis – dÄ—l taĹĄkĹł skirtumo. PirmÄ… jÄŻ mĹŤĹĄÄŻ laimÄ—jo treÄ?iajame kÄ—linyje nuo varĹžovĹł nutolÄ™s „Real“. Antrajame mĹŤĹĄyje nugalÄ—tojai nepaaiĹĄkÄ—jo. KaraliĹĄkasis klubas laimÄ—jo tokiu pat 14 taĹĄkĹł skirtumu, kokiu sausÄŻ pralaimÄ—jo pirmÄ…sias rungtynes Maskvoje. „DĹžiaugiuosi, kad laimÄ—jome 14 taĹĄkĹł skirtumu, bet bĹŤÄ?iau taip pat dĹžiaugÄ™sis, jei bĹŤtume laimÄ—jÄ™ 13 ar 15 taĹĄkĹł. Labai gerai gynÄ—mÄ—s ir nugalÄ—jome vienÄ… pajÄ—giausiĹł Europos komandĹłâ€œ, – kalbÄ—jo „Real“ treneris Pablo Laso. Rezultatyviausi abiejĹł ekipĹł ĹžaidÄ—jai Sonny Weemsas (CSKA) ir Rudy Fernandezas („Real“) pelnÄ— po 28 taĹĄkus. R.Fernandezas pasiekÄ— karjeros rezultatyvumo rekordÄ…. „Real“ krepĹĄininkai per visas rungtynes padarÄ— vos 2 klaidas. Tai – naujas Eurolygos rekordas. PagerbÄ—. E grupÄ—je susigrĹŤmÄ— dÄ—l kelialapio ÄŻ ketvirtfinalÄŻ kovojanÄ?ios AtÄ—nĹł „Panathinaikos“ ir Stambulo „Fenerbahce“ komandos. PrieĹĄ tarpusavio akistatÄ… abi turÄ—jo po 5 pergales, bet uĹžvakar ÄŻ priekÄŻ iĹĄsiverŞė „Panathinaikos“, pranokusi sveÄ?ius iĹĄ Turkijos 76:67. Tai buvo jausmingiausias sa-

vaitÄ—s maÄ?as. Kaip varĹžovĹł komandos treneris ÄŻ AtÄ—nus pirmÄ… kartÄ… atvyko 13 sezonĹł „Panathinaikos“ vadovavÄ™s Ĺ˝eljko ObradoviÄ?ius. AtÄ—nĹł sirgaliai labai ĹĄiltai sutiko „ŞaliĹłjĹłâ€œ galybÄ—s kĹŤrÄ—jÄ…, o klubo vadovai per pertraukÄ… surengÄ— nedidelÄ™ pagerbimo ceremonijÄ…. „Šis vakaras man buvo labai sudÄ—tingas. Buvo sunku atvykti Ä?ia kaip varĹžovĹł komandos treneriui. NenorÄ—jau bĹŤti tokioje situacijoje, bet toks gyvenimas“, – sakÄ— Ĺ˝.ObradoviÄ?ius. TritaĹĄkiai. SveÄ?ius paskandino fantastiĹĄkai tritaĹĄkius mÄ—tÄ™s Maikas Bramos. IĹĄ viso AtÄ—nĹł ekipos taikliarankis pelnÄ— 23 taĹĄkus ir pataikÄ— 7 iĹĄ 8 tritaĹĄkiĹł. M.Bramos pakartojo ĹĄio Eurolygos sezono ÄŻmestĹł tritaĹĄkiĹł rekordÄ…. Po 7 kartus iĹĄ toli buvo pataikÄ™ Martynas Pocius („Žalgiris“), Casey Jacobsenas (Bambergo „Brose“) ir pats M.Bramos. Lietuviai. Skirtingose barikadĹł pusÄ—se buvÄ™ lietuviai ĹžaidÄ— prastai. „Panathinaikos“ puolÄ—jas Jonas MaÄ?iulis vÄ—l daĹžniausiai mÄ—tÄ— pro ĹĄalÄŻ ir per 21 min. pelnÄ— 5 taĹĄkus (1/4 dvitaĹĄkiĹł, 1/3 tritaĹĄkiĹł). „Fenerbahce“ puolÄ—jas Linas Kleiza didĹžiÄ… jÄ… maÄ?o dalÄŻ buvo labai pasyvus ir per 23 min. surinko 9 taĹĄkus (3/6 dvitaĹĄkiĹł, 1/1 tritaĹĄkio), bet 7 iĹĄ jĹł ketvirtajame kÄ—linyje, kai varĹžovai nutolo tiek, kad pavyti juos buvo beveik neÄŻmanoma. J.MaÄ?iulis suderinti taikiklio negali jau nuo vasario vidurio. Per pastarÄ…sias 5 rungtynes „Panathinaikos“ puolÄ—jas pataikÄ— tik 10 iĹĄ 41 metimo (7/22 dvitaĹĄkiĹł, 3/19 tritaĹĄkiĹł) ir pelnydavo vidutiniĹĄkai 5,2 taĹĄko. Jo vidurkis reguliariajame sezone buvo 12,3 taĹĄko.

đXĂ?VLHQÂ’YD Ă?LXRmLDXWLNWXR DWYHMXMHLĂ„ĂŒDO JLULXLÂłEĂ‘WĂ˜OD EDLEORJDL³¹SD WLNLQR5-DYWRNDV

BAIMÄ–. R.Javtokas anksÄ?iau vengÄ— stoti prie baudĹł metimo linijos

)RĂ&#x;RAĂ&#x;MESĂ&#x;NIS Ă&#x;IRĂ&#x;TAIKĂ&#x;LESĂ&#x;NIS 3RNĂ…WXVDSLH5REHUWR-DYWRNREDXGĂ˜PHWLPXVVNHS WLNDLĂ…Â’VH]RQjJDOLSDVLOLNWLVDX.HWYLUWDGLHQÂ’jMÂ’ JLPWDGLHQÂ’PLQzMÂ?VĂ„ĂŒDOJLULRÂłYLGXULRSXROzMDVĂ…Â’ VH]RQjQXVWHELQRWDLNOXPXLUUH]XOWDW\YLXĂ?DLGLPX D on at a s U R BONA S LR korespondentas

Ă„$)36FDQSL[ÂłQXRWU

0DGULGRĂ„5HDOÂłXĂ?VLWLN ULQRNHOLDODSÂ’Â’(XURO\ JRVNHWYLUWILQDOÂ’$WzQĂ˜ Ă„3DQDWKLQDLNRV³’YHLNz YLHQXVSDJULQGLQLĂ˜YDU Ă?RYĂ˜R.DXQRĂ„ĂŒDOJLULRÂł NRPDQGRVJDOLP\EzVLĂ… YHQJWLSDVNXWLQzVYLHWRV GDUODELDXVXPDĂ?zMR

0.XOELRQXRWU

¡2EAL¨Ă&#x;PASIEKwĂ&#x;TIKSLg

*DUVXVWUHQHULVĂŒ2EUDGRYLmLXVVXODX NzGzPHVLRSHUUXQJW\QHV$WzQXRVH

%UROLYGOSÓ¸4OPĂ“ÂŞĂ“ETAPOĂ“ ASISĂ“TURAS &Ă“GRUPw %Ă“GRUPw .DXQRĂ„ĂŒDOJLULV³¹ $WzQĂ˜Ă„3DQDWKLQDLNRV³¹ .UDVQRGDURĂ„/RNRPRWLYÂł 6WDPEXORĂ„)HQHUEDKFH´ 3LUzMRĂ„2O\PSLDNRV³¹ 9DNDUYzODL %HOJUDGRĂ„3DUWL]DQ´Âą 7HO$YLYRĂ„0DFFDELÂł 9LWRULMRVĂ„/DERUDO.XW[DÂł YDNDUH 0DODJRVĂ„8QLFDMD´Âą 9DNDUYzODL 0DGULGRĂ„5HDO³¹ Ă„%DUFHORQD´ 0DVNYRV&6.$ YDNDUH 0LODQRĂ„(PSRULR$UPDQL³¹ 9DNDUYzODL 6WDPEXORĂ„*DODWDVDUD\³¹ 6WDPEXORĂ„$QDGROX(IHVÂł YDNDUH 0LXQFKHQRĂ„%D\HUQÂł Ă„5HDO´  Ă„%DUFHORQD´ &6.$ Ă„(PSRULR$UPDQL´  Ă„0DFFDEL´ Ă„3DQDWKLQDLNRV´  Ă„%D\HUQ´ Ă„8QLFDMD´  Ă„/RNRPRWLY´ Ă„)HQHUEDKFH´  Ă„*DODWDVDUD\´ Ă„2O\PSLDNRV´  Ă„3DUWL]DQ´ Ă„$QDGROX(IHV´  Ă„ĂŒDOJLULV´ Ă„/DERUDO.XW[D´  8Ă?VLWLNULQRYLHWjDWNULQWDPRVLRVHYDUĂ?\ERVH

Kas karjeros saulÄ—lydyje lÄ—mÄ— R.Javtoko atgimimÄ…? „IĹĄÄ—jo broliai LavrinoviÄ?iai, Paulius JankĹŤnas traumuotas, todÄ—l kas nors turi rinkti taĹĄkus, – „Lietuvos rytui“ po rungtyniĹł su Krasnodaro „Lokomotiv“ sakÄ— R.Javtokas. – Viskas ÄŻvyko savaime, be to, ir sekasi. Vienas kitas rungtynes suĹžaidi gerai ir Ĺžaidi ant bangos.“ KaunieÄ?iai ketvirtadienÄŻ pralaimÄ—jo 85:86, bet 210 cm ĹŤgio „centras“ rodÄ— pavyzdÄŻ komandos draugams – pelnÄ— 18 taĹĄkĹł, atkovojo 9 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Ĺ ÄŻ sezonÄ… R.Javtokas Eurolygoje renka po 9,8 taĹĄko (pataiko 64 proc. dvitaĹĄkiĹł) ir sugriebia 5,4 atĹĄokusio kamuolio. Rezultatyviau jis rungtyniavo tik vienÄ… sezonÄ…, kai 2009–2010 m. klausÄ—si Sergio Scariolo nurodymĹł „Chimki“ klube. Ĺ iemet sausio 31-Ä…jÄ… Ĺžalgirietis ÄŻ Stambulo „Galatasaray“ krepĹĄÄŻ ÄŻmetÄ— 21 taĹĄkÄ… ir pasiekÄ— asmeninÄŻ rezultatyvumo Eurolygoje rekordÄ…. „Lietuvos rytas“ su R.Javtoku kalbÄ—josi apie baudĹł metimus, likusius metus profesionalĹł krepĹĄinyje, galimybÄ™ rungtyniauti uĹžsienyje ir Lietuvos rinktinÄ—s planus. 0ASĂ&#x;TAĂ&#x;BOSĂ&#x;DwLĂ&#x;BAUĂ&#x;DĂ‹Ă&#x;TRIKĂ&#x;Dw

   9DNDUYzODL YDNDUH        

„IĹĄ pokĹĄtĹł niekada nedariau problemĹł, kartais ir pats pasijuokdavau. TaÄ?iau nei man buvo ÄŻdomu, nei privalÄ—jau klausyti kiekvieno, kaip reikia mesti baudas ir kodÄ—l nepataikau. ManÄ™s tai neerzino, bet tiesiog bĹŤdavo nemalonu“, – sakÄ— R.Javtokas. Internautai ĹĄaipydavosi kurdami vaizdo klipus, montuodami fotografijas, o krepĹĄinio sirgaliai buvo ÄŻpratÄ™ sakyti: „Na, Robertai, bent vienÄ…!“ VienÄ… taiklĹł R.Javtoko baudos metimÄ… aistruoliai palydÄ—davo kaip laimÄ—jimÄ…, o jei nety-

Ä?ia tinklelÄŻ skrosdavo abu metimai, tai sukeldavo nuostabÄ…. Ĺ ÄŻ sezonÄ… „centras“ Eurolygos „Top 16“ etape baudas meta 72 proc. taiklumu, o reguliariajame sezone tikslÄ… pasiekÄ— net 80 proc. metimĹł.

„ŽaidĹžiu, kol galiu ir kol manÄ™s baudos aikĹĄtelÄ—je nestumdo. Nesu uĹžsibrėŞęs minimalaus ar maksimalaus metĹł skaiÄ?iaus.“ 5-DYWRNDV

„KiekvienÄ… sezonÄ… vis galvoji, kad bus geriau. O dabar gal atÄ—jo brandos metai, vidinÄ— ramybÄ—. (Ĺ ypsosi.) GalbĹŤt labiau pasitikiu savimi“, – tikslios prieĹžasties, dÄ—l kurios taiklumas metant baudas nuo vos 42 procentĹł ĹĄoktelÄ—jo beveik dvigubai, nerado ir pats R.Javtokas. "IĂ&#x;JOĂ&#x;JOĂ&#x;I¸PĂ&#x;ROĂ&#x;VOĂ&#x;KUOĂ&#x;TIĂ&#x;PRAĂ&#x;Ă€ANĂ&#x;Gg

Kai kritikai dÄ—l katastrofiĹĄko baudĹł nepataikymo plakdavo R.JavtokÄ…, treneriai ir komandos draugai jÄŻ gindavo – esÄ… Robertas treniruotÄ—se baudas mesdavo labai gerai. „Visi Ĺžino, kad per treniruotes mano ranka nebĹŤdavo medinė“, – juokÄ—si krepĹĄininkas. TaÄ?iau rungtynÄ—se to nebĹŤdavo matyti. PaÄ?iam R.Javtokui galimybÄ— stoti prie baudĹł metimo linijos prilygdavo akistatai su ĹĄmÄ—kla. „Jausdavausi labai blogai. Net bijodavau, kad prieĹĄ mane gali prasiĹžengti. Stengdavausi vengti baudĹł metimĹłâ€œ, – dar jau su ĹĄypsena prisimena R.Javtokas. Bet staiga viskas pasikeitÄ— – vidinÄ™ ramybÄ™ radÄ™s R.Javtokas teisÄ—jo gestÄ… stoti prie baudĹł metimo linijos priima kur kas ramiau. „Negaliu sakyti, kad einu ĹĄimtu procentĹł uĹžtikrintas, bet viskas kur kas geriau. Tikiuosi, taip

ir bus“, – ĹĄyptelÄ—jo priekinÄ—s linijos ĹžaidÄ—jas. !TEIĂ&#x;TÂ?Ă&#x;REĂ&#x;GIĂ&#x;¡¿ALĂ&#x;GIĂ&#x;RYĂ&#x;JE¨

Vidurio puolÄ—jo rezultatyvumas privertÄ— kilstelÄ—ti antakius uĹžsienio komandĹł vadovus ir trenerius, bet 34-eriĹł lietuvis ĹĄiuo metu neÄŻsivaizduoja savÄ™s kitoje komandoje. „Ď uĹžsienÄŻ vaĹžiuoÄ?iau tik tuo atveju, jei „Žalgiriui“ bĹŤtĹł labai blogai, – patikino R.Javtokas. – Tikrai nenoriu niekur iĹĄvaĹžiuoti. NorÄ—Ä?iau likti Kaune. Viskas Ä?ia mane tenkina: Eurolyga, Lietuva, viskas yra ĹĄalia.“ Jo sutartis su „Žalgiriu“ galioja iki 2014–2015 metĹł sezono pabaigos. R.Javtokas iĹĄkart neatsisakytĹł iĹĄklausyti geriausiĹł Europos klubĹł pasiĹŤlymĹł, bet pernelyg nesvajoja, o dÄ—l pinigĹł palikti Lietuvos nemato tikslo. Bet savo vertÄ™ Europos krepĹĄinio rinkoje R.Javtokas turi – tuo ÄŻsitikinÄ™s jo agentas Virginijus Bulotas. „Juk nÄ—ra tiek daug R.Javtoko stiliaus „centrĹłâ€œ. Kol jis bus sveikas, turÄ—s paklausÄ…. VisĹł su juo dirbusiĹł treneriĹł atsiliepimai buvo geri. Niekas jam kaip Ĺžmogui ar ĹžaidÄ—jui neturi jokiĹł pretenzijĹł. Tai Ĺžmogus, kuris atiduoda visÄ… save ir kurio norÄ—tĹł visi klubai“, – savo klientÄ… liaupsino V.Bulotas. $wLĂ&#x;RINKĂ&#x;TIĂ&#x;NwSĂ&#x;NEAPĂ&#x;SISPĂ&#x;RENĂ&#x;Dw

PaminÄ—jÄ™s 34-Ä…jÄŻ gimtadienÄŻ R.Javtokos norom nenorom turi galvoti apie ateitÄŻ. „Metus dar norÄ—Ä?iau paĹžaisti, – teigÄ— „Žalgirio“ vidurio puolÄ—jas. – Jei sveikata leidĹžia ir krepĹĄinis teikia malonumÄ…, kodÄ—l dar nepaĹžaidus? Ĺ˝aidĹžiu, kol galiu ir kol baudos aikĹĄtelÄ—je manÄ™s dar nestumdo. Nesu uĹžsibrėŞęs minimalaus ar maksimalaus likusiĹł metĹł skaiÄ?iaus.“ DÄ—l rinktinÄ—s R.Javtoko planuose aiĹĄkumo maĹžiau. Apie galimÄ… pertraukÄ… nacionalinÄ—je komandoje prasitarus Linui Kleizai ir Martynui Pociui, rinktinÄ—s tema pasidarÄ— labai jautri. VienÄ… geriausiĹł sezonĹł ĹžaidĹžiantis R.Javtokas dar nenudĹžiugino Lietuvos rinktinÄ—s sirgaliĹł: „Reikia palaukti sezono pabaigos. Taip toli dar neplanuoju.“


VSRUWRDUHQD

PNRYRGĂ&#x;

(YDOGDV3HWUDXVNDVODXNLDVNDPEXmLRLĂ…8NUDLQRVÂąMR SDJDOERVJDOLSULUHLNWL.LMHYRĂ„8NUDLQH2WDPDQVÂłNOXEXL SDVDXOLRERNVRNOXEĂ˜DWNULQWDPRVLRVHYDUĂ?\ERVH K Ä™ s t u t i s R I M K US LR korespondentas

„Ukraine Otamans“ bokso klubo, kuriam atstovauja Londono olimpinÄ—s bronzos laimÄ—tojas E.Petrauskas, laukia neÄŻprastas maÄ?as. Pasaulio bokso klubĹł Ä?empionate (WSB) baigÄ—si reguliarusis sezonas, o ketvirtfinalyje kovo 31 ir balandĹžio 4 dienomis lyg tyÄ?ia du kartus turÄ—tĹł susidurti Ukrainos ir Rusijos bokso klubai. Po Rusijos agresijos Ukrainoje varĹžybos ÄŻgavo ryĹĄkĹł politinÄŻ atspalvÄŻ. „Rusai nenori vykti ÄŻ KijevÄ…, o ukrainieÄ?iai nenori kautis Maskvoje ir siĹŤlo neutraliÄ… ĹĄalÄŻâ€œ, – sakÄ— Lietuvos bokso rinktinÄ—s treneris Stanislavas MiĹžigurskis. Ilgai buvo neaiĹĄku, ar ĹĄioje kovoje boksuosis E.Petrauskas, kuris nuo 2013 metĹł atstovauja „Ukrainos atamanams“. TaÄ?iau ĹĄiÄ… savaitÄ™ lietuvis sulaukÄ— Ĺžinios, kad klubas dvikovoje su rusais remsis ukrainieÄ?iais boksininkais. „Esame trys tos paÄ?ios svorio kategorijos boksininkai, – sakÄ— 22 metĹł E.Petrauskas. – Mano kontraktas galioja iki geguŞės pabaigos, todÄ—l dabar lauksiu. Tikiuosi, manÄ™s jiems dar reikÄ—s kitose varĹžybose, jei nugalÄ—s rusus.“ -AIĂ&#x;DAĂ&#x;NOĂ&#x;SĂ„Ă&#x;KUĂ&#x;RIOĂ&#x;VENĂ&#x;Gw

2013-ĹłjĹł pabaigoje E.Petrauskas priÄ—mÄ— „Otamans“ kvietimÄ…

prisidÄ—ti prie Ukrainos boksininkĹł komandos WSB pirmenybÄ—se. Taip boksininkas iĹĄ Ĺ ilutÄ—s Ä—mÄ— keliauti ÄŻ KijevÄ… – Ukrainos sostinÄ—je jis dusyk praleido po 20 dienĹł, sykÄŻ – 10. Lietuvio vizitai sutapo su protestais Maidane. Treneris S.MiĹžigurskis sakÄ— E.Petrauskui, kad matÄ— jÄŻ per televizoriĹł tarp Maidano kovotojĹł, bet tai buvo pokĹĄtas. „Kai pamaÄ?iau, kas ten vyksta, nusistaÄ?iau marĹĄrutÄ…: kambarys–salė–kambarys–salÄ—. Daugiau man nieko ir nereikia“, – tvirtino E.Petrauskas. "IUĂ&#x;DĂ€EĂ&#x;TASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;Ă&#x;MLNĂ&#x;DOĂ&#x;LEĂ&#x;RIĂ‹

Lietuvis apsigyveno per keliasdeĹĄimt kilometrĹł nuo Kijevo nutolusioje olimpinÄ—je sporto bazÄ—je, kur vyksta boksininkĹł, imtynininkĹł, gimnastĹł stovyklos. „Klubas suteikia visÄ… aprangÄ… – striukÄ™, varĹžybĹł aprangÄ…, pirĹĄtines. Mano partneriai – labai pajÄ—gĹŤs. Klubas sportininkus maitina, moka algÄ…. Geros sÄ…lygos“, – buvo patenkintas E.Petrauskas. Pernai ÄŻ WSB Ä?empionatÄ… ÄŻsitraukÄ™s ir iki finalo iĹĄkart nukeliavÄ™s „Otamans“ klubas surinko solidĹł biudĹžetÄ… – kalbama, kad didesnÄŻ nei 2 mln. doleriĹł. PraÄ—jusÄŻ sezonÄ… WSB Ä?empionate Kijevo komandai padÄ—jo Londono olimpiniai Ä?empionai Vasylis LomaÄ?enka ir Oleksandras Usykas, vÄ—liau tapÄ™ profesionalais.

$3QXRWU

5KRAINOJEĂ&#x;LIEĂ&#x;TUĂ&#x;VISĂ&#x;GRĂ„MwSIĂ&#x;TIKĂ&#x;BOKĂ&#x;SOĂ&#x;RINĂ&#x;GE Klubui priklauso apie 30 boksininkĹł. Kiekvienoje svorio kategorijoje yra po tris kovotojus. Dauguma jĹł – ukrainieÄ?iai, bet yra ir lietuvis, kirgizas, armÄ—nas, uzbekas, baltarusis. Kartu su E.Petrausku Ukrainos klubas turi dar du pajÄ—gius svorio kategorijos iki 64 kg boksininkus ukrainieÄ?ius. PrieĹĄ kiekvienÄ… maÄ?Ä… treneriai iĹĄsirenka vienÄ… jĹł. „Per treniruotes nesidauĹžome, kad vienas kitÄ… ŞōtbĹŤt ÄŻveiktume. Dirbame protingai, kad keltume savo ir partnerio meistriĹĄkumą“, – sakÄ— E.Petrauskas. 5Ă€Ă&#x;PERĂ&#x;GAĂ&#x;LESĂ&#x;MOĂ&#x;KAĂ&#x;MOSĂ&#x;PREĂ&#x;MIĂ&#x;JOS

Boksininkams mokama po 1,5– 3 tĹŤkst. doleriĹł per mÄ—nesÄŻ, o dar yra papildomos premijos uĹž pergales. LaimÄ—jÄ™s WSB kovÄ… atletas gauna 2 tĹŤkst. doleriĹł, pralaimÄ—jÄ™s – 500 doleriĹł. E.Petrauskas dalyvavo dviejose WSB kovose. GruodÄŻ jis ÄŻveikÄ— savo varĹžovÄ… maÄ?e su Italijos komanda „Dolce & Gabbana Italia Thunder“. Buenos AirÄ—se ukrainieÄ?iai nusileido „Argentina Condors“ klubui 2:3, o vienÄ… kovĹł po ilgo mĹŤĹĄio ten pralaimÄ—jo ir E.Petrauskas. „DidĹžiausias skirtumas, kad WSB reikia kautis penkis raundus, o ne tris, kaip buvau ÄŻpratÄ™s. TodÄ—l Argentinoje ir pralaimÄ—jau kovÄ… – nuo pat pradĹžios pernelyg aktyviai puoliau ir paskui pritrĹŤkau energijos. Tai buvo gera pamoka“, – pasakojo Lietuvos boksininkas. WSB pirmenybiĹł A grupÄ—je „Otamans“ tarp ĹĄeĹĄiĹł bokso klu-

2OLPSLQLVSUL]LQLQNDV(3HWUDXVNDVDWVWRYDXMDĂ„8NUDLQH2WDPDQVÂłNOXEXL

bĹł uŞėmÄ— antrÄ… jÄ… vietÄ…. B grupÄ—je treÄ?ias buvo Rusijos bokso klubas, su kuriuo ketvirtfinalyje ir turÄ—tĹł suremti bokso pirĹĄtines ukrainieÄ?iai. MaÄ?as iĹĄkart atsidĹŤrÄ— dÄ—mesio centre, nors E.Petrauskas tvirtino, kad politika boksininkams nelabai rĹŤpi: „Girdime, kad tarp treneriĹł uĹžverda diskusijos. Bet mes, boksininkai, rĹŤpinamÄ—s savais reikalais.“ "OKĂ&#x;SUOĂ&#x;SISĂ&#x;NAUĂ&#x;JOĂ&#x;JEĂ&#x;LYĂ&#x;GOĂ&#x;JE

DÄ—l nestabilios situacijos Ukrainoje nÄ—ra aiĹĄki ir „Otamans“ ateitis, ji priklauso nuo klubo prezidento pinigĹł. TodÄ—l E.Petrauskas jau Ĺžvalgosi ÄŻ kitus turnyrus.

Ĺ iais metais TarptautinÄ— bokso mÄ—gÄ—jĹł asociacija (AIBA) pradeda rengti naujÄ… APB (AIBA Pro Boxing) lygos Ä?empionatÄ…. ÄŽ ĹĄias varĹžybas pagal reitingÄ… bus atrinkta 80 boksininkĹł – po aĹĄtuonis ÄŻ kiekvienÄ… iĹĄ deĹĄimties svorio kategorijĹł. Kaip ir WSB turnyre, APB taip pat sudaromos galimybÄ—s startuoti profesionalĹł ringe, neprarandant teisÄ—s dalyvauti Europos ir pasaulio pirmenybÄ—se bei olimpinÄ—se ĹžaidynÄ—se. „Bus dar rimÄ?iau, – sakÄ— E.Petrauskas, kurio vienintelio iĹĄ Lietuvos boksininkĹł reitingas atitinka APB lygÄŻ. – Atstovausiu Lietuvai ir turÄ—siu galimybÄ™ iĹĄkovoti olimpinÄŻ kelialapÄŻ.“


VSRUWRDUHQD

Ă&#x;PNRYRG

-IĂ&#x;LIĂ&#x;JOĂ&#x;NAIĂ&#x;BYRAĂ&#x;NEĂ&#x;TIKĂ&#x;UĂ€Ă&#x;Â?VARĂ&#x;jIUS Ă&#x; 3ULHĂ…Ă„(O&ODVLFRÂłPĂ‘Ă…Â’ÂąGDUYLHQD/LRQHOLR0HVVL LU&ULVWLDQR5RQDOGRGYLNRYDĂ„%DUFHORQDÂłNOXER Ă?YDLJĂ?GzÂ’YHLNz0DGULGRĂ„5HDOÂłNRPDQGRVO\GHUÂ’ WXUWLQJLDXVLĂ˜SDVDXOLRIXWEROLQLQNĂ˜ULNLXRWzMH Juos skiria viskas – iĹĄvaizda, asmenybÄ—s savybÄ—s ir Ĺžaidimo stilius. Futbolo pasaulis – ĹžaidÄ—jai, treneriai, sirgaliai, Ĺžurnalistai – nuolat linksminasi, lygindami L.Messi ir C.Ronaldo. Kiekvienos „Barcelona“ ir Madrido „Real“ rungtynÄ—s, geriausiĹł futbolininkĹł rinkimai ar ÄŻvairiausiĹł prizĹł dalybos neiĹĄvengiamai tampa dar viena proga pasvarstyti, kas stipresnis. Per FIFA Aukso kamuolio laimÄ—tojo rinkimus sausÄŻ C.Ronaldo pagaliau pavyko ÄŻveikti argentinietÄŻ. L.Messi atsirevanĹĄavo portugalui ĹĄiÄ… savaitÄ™, kai „France Football“ paskelbÄ— 2014 metĹł turtingiausiĹł futbolininkĹł sÄ…raĹĄÄ…. Padedama savo korespondentĹł visame pasaulyje PrancĹŤzijos Ĺžurnalo redakcija atliko tradicinÄŻ tyrimÄ… dÄ—l daugiausia per metus uĹždirbusiĹł ĹžaidÄ—jĹł ir treneriĹł. L.Messi ĹžvaigĹždĹžiĹł algĹł rikiuotÄ—je po metĹł pertraukos vÄ—l grÄŻĹžo ÄŻ pirmÄ… jÄ… vietÄ…. 26-eriĹł argentinieÄ?io metinÄ—s pajamos sudaro 41 mln. eurĹł. „Barcelona“ puolÄ—jas aplenkÄ— geriausiÄ… 2013 metĹł pasaulio futbolininkÄ… C.Ronaldo (39,5 mln. eurĹł) ir savo komandos draugÄ… brazilÄ… NeymarÄ… (29 mln. eurĹł). Nematoma L.Messi ir C.Ronaldo dvikova banke buvo tokia pat atkakli kaip ir per „El Clasico“ mĹŤĹĄius Ispanijoje. Dvi ryĹĄkiausias pasaulio futbolo ĹžvaigĹždes skiria tik 1,5 mln. eurĹł. „Real“ lyderis sumaĹžino skirtumÄ… (5 mln. eurĹł) pasinaudodamas nauja savo sutartimi su Madrido klubu, kuris jam garantavo 17 mln. eurĹł algÄ…. Nors Barselonoje L.Messi uĹždirba maĹžiau (12,5 mln. eurĹł), argentinietis sugebÄ—jo aplenkti varĹžovÄ…, pasiraĹĄÄ™s daugiau pelningĹł reklamos sutarÄ?iĹł. 2013 metais ĹĄiame sÄ…raĹĄe pirmavo Davidas Beckhamas (36 mln. eurĹł), L.Messi (35 mln.) ir C.Ronaldo (30 mln.). „Lietuvos rytas“ supaĹžindina su turtingiausiĹł pasaulio futbolininkĹł deĹĄimtuku: â– Ă“,IOĂ“NEĂ“LISĂ“-ESĂ“SIĂ“Ă“MEĂ“TAI Ă“ ARĂ“GENĂ“TIĂ“NIEĂ“TIS Ó¸"ARĂ“CEĂ“LOĂ“NAŠÓ PUOĂ“LwĂ“JAS Ó§ÓĂ“MLNĂ“EURĂŒ !LĂ“GAĂ“POQHXUĂ˜SHUPHWXV POQHXUĂ˜SHUPzQHVÂ’ 0REĂ“MIĂ“JOSPOQHXUĂ˜ 0AĂ“PILĂ“DOĂ“MASĂ“UĂ Ă“DARĂ“BISĂ“POQ HXUĂ˜XĂ?UHNODPRVVXWDUWLV Ă„$GL GDV³Ä6DPVXQJ³Ä/D\ÂśV³Ä),)$ (OHFWURQLF$UWV³Ä2RUHGRRÂł Ă„7XUNLVK$LUOLQHV³Ä3HSVL&RODÂł Ă„$XGHUPDUV3LTXHW³Ä*LOOHWWHÂł Ă„'ROFH *DEEDQD³Ä+HDG 6KRXOGHUV³Ä*DWRUDGH³Ä+HUEDOL IHÂł LNLPYDVDURV Ă„3DP %LPER³Ä%DQFR1DWLYD1DFLRQÂł LU NLWRNLjNRPHUFLQÂ?YHLNOj UHVWRUD QDLQHNLOQRMDPDVLVWXUWDV ILQDQVLQzVLQYHVWLFLMRV5RVDULMRWX UL]PRFHQWUDV 

2010–2012 m. turtingiausiĹłjĹł sÄ…raĹĄe jau karaliavÄ™s L.Messi vÄ—l atsidĹŤrÄ— virĹĄĹŤnÄ—je. „Geriausias pasaulio ĹžaidÄ—jas privalo bĹŤti geriausiai atlyginamas pasaulyje“, – nuolat kartoja Josipas Maria Bartolomeu, naujasis „Barcelona“ prezidentas po to, kai atsistatydino Sandro Rosellis. „Camp Nou“ uĹžkulisiuose netrĹŤksta kalbĹł, jog ant L.Messi tÄ—vo stalo jau guli naujasis „Barce-

lona“ pasiĹŤlymas: penkeriĹł metĹł sutartis, garantuojanti Leo nuo 22 iki 26 mln. eurĹł per metus (neiĹĄskaiÄ?iavus mokesÄ?iĹł). Futbolo pasaulyje dar negirdÄ—ta suma, pralenkianti net tÄ… beprotiĹĄkÄ… algÄ…, kuriÄ… Samueliui Eto’o nuo 2012 iki 2014 metĹł buvo paĹžadÄ—jÄ™s mokÄ—ti MachaÄ?kalos „AnĹži“ klubas (apie 20 mln. eurĹł kartu su premijomis). Laukdamas naujos sutarties L.Messi „Barcelona“ komandoje kol kas net negauna didĹžiausios algos, nes nusileidĹžia Neymarui (14 mln. eurĹł neatskaiÄ?iavus mokesÄ?iĹł). Tiesa, solidĹžios premijos (1,5 mln. eurĹł) padÄ—jo argentinieÄ?iui atkurti pusiausvyrÄ… ir pasivyti jaunÄ… jÄŻ brazilÄ…. Bet reklamos pasaulyje L.Messi jau dabar neturi jokiĹł konkurentĹł. Vien iĹĄ reklamos sutarÄ?iĹł uĹždirbÄ™s 26 mln. eurĹł jis pagerino asmeninÄŻ praÄ—jusiĹł metĹł rekordÄ… (22 mln. eurĹł). Daugiau kaip treÄ?dalÄŻ ĹĄios sumos „Barcelona“ ĹžvaigĹždei garantavo jo sportinÄ—s ekipuotÄ—s tiekÄ—jai. „Adidas“ argentinieÄ?iui kasmet sumoka po 8 mln. eurĹł, bet kartu su ĹĄia suma jis dar gauna papildomÄ… procentÄ… uĹž parduotus futbolo batelius, kuriuos nuolat reklamuoja (daĹžniausiai modelÄŻ „Adizero F50“).

C.Ronaldo dabar turÄ—tĹł daugiau, jeigu jam nereikÄ—tĹł dalytis su Madrido „Real“ klubu kai kuriomis pajamomis iĹĄ reklamos sutarÄ?iĹł. L.Messi taip pat yra ryĹĄkiausias ne vienos kitos bendrovÄ—s reklamos veidas. Jis tapo 2014 metĹł pasaulio Ä?empionato proga suburtos „Team Pepsi Cola“ lyderiu. Su L.Messi ĹĄiai komandai priklauso 18 futbolininkĹł iĹĄ viso pasaulio: olandas Robinas van Persie, argentinietis Sergio Aguero, bosnis Edinas DĹžeko, ispanas Sergio Ramosas. Laukdama kovĹł Brazilijoje savo komandÄ… subĹŤrÄ— ir „Samsung“ bendrovÄ—, kurios „Galaxy“ gaminius argentinietis reklamuoja kartu su Radamelu Falcao, Ikeru Casillasu ir trenerio vaidmenÄŻ atliekanÄ?iu Franzu Beckenbaueriu. DidĹžiausias L.Messi privalumas – jis gali prisitaikyti ir tinka visiems. Nors „Blusa“ niekuomet neiĹĄsiskyrÄ— veĹĄlia barzda, kartu su tenisininku Roger Federeriu jis nusifilmavo „Gillette“ skustuvĹł reklamoje. Argentinietis net buvo tarptautinÄ—s rinktinÄ—s, kuriai taip pat priklausÄ— R.Falcao, S.Aguero, Thomas MĂźlleris, Oscaras, Joe Hartas, Lucas Moura, Chicharito ir Paulinho, kapitonu per „Inner Steel“ kampanijÄ…! Bet keturiĹł Aukso kamuoliĹł savininkas taip pat sÄ—kmingai moka Ĺžaisti ir vienas. Per savo kelionÄ™ ÄŻ AlĹžyrÄ… L.Messi reklamavo Kataro mobiliojo ryĹĄio bendrovÄ™ „Ooredoo“ („AĹĄ noriu“ – arabĹł k. – Red.), o trumpam nuvykÄ™s ÄŻ BrazilijÄ… – „Lay’s“ traĹĄkuÄ?ius.

â– Ă“#RISĂ“TIAĂ“NOĂ“2OĂ“NALĂ“DOĂ“Ă“MEĂ“TAI Ă“ PORĂ“TUĂ“GAĂ“LAS Ă“-ADĂ“RIĂ“DOÓ¸2EALŠÓ PUOĂ“LwĂ“JAS Ó§Ó Ă“MLNĂ“EURĂŒ !LĂ“GAĂ“POQHXUĂ˜SHUPHWXV POQHXUĂ˜SHUPzQHVÂ’ 0REĂ“MIĂ“JOSĂ“WĂ‘NVWHXUĂ˜ 0AĂ“PILĂ“DOĂ“MASĂ“UĂ Ă“DARĂ“BISĂ“POQ HXUĂ˜XĂ?UHNODPRVVXWDUWLV Ă„1LNHÂł Ă„6DPVXQJ³Ä3(6.RQDPLÂł Ă„%DQFR(VSLULWR6DQWR³Ä3DQ %LPER$FWLOHFKH³Ä+HUEDOLIHÂł Ă„6RFFHUDGH³Ä-DFRE &R³Ä&OHDUÂł Ă„3RODULV6SRUWVÂł LUNLWjNRPHUFLQÂ? YHLNOj PDGRVOLQLMRV&5LU&5 GUDEXĂ?LDLNQ\JĂ˜LU'9'OHLG\ED SUHN\EDQHNLOQRMDPXRMXWXUWX 0DGHLURVVDORVUHNODPD 

C.Ronaldo jau penktus metus iĹĄ eilÄ—s uĹžlipo ant garbÄ—s pakylos, bet jam vÄ—l pritrĹŤko Ĺžingsnelio iki virĹĄĹŤnÄ—s. Nors portugalas pasiraĹĄÄ— naujÄ… supersutartÄŻ su Madrido „Real“ (17 mln. eurĹł neatskaiÄ?iavus mokesÄ?iĹł per metus iki 2018-ĹłjĹł, arba 4,5 mln. eurĹł daugiau negu ankstesnÄ—je sutartyje), jis vÄ—l liko L.Messi uĹž nugaros. Bet aplenkÄ™s varĹžovÄ… per geriausio pasaulio futbolininko rinkimus FIFA Aukso kamuolio savininkas turÄ—tĹł guostis, jog kitais metais jÄŻ pranoks ir turtingiausiĹł ĹžaidÄ—jĹł rikiuotÄ—je. C.Ronaldo ĹĄiuo metu derina paskutines naujos sutarties su „Nike“ detales. Pasak neoficialiĹł ĹĄaltiniĹł, iĹĄ ĹĄios bendrovÄ—s jis gali tikÄ—tis nuo 10 iki 15 mln. eurĹł. PasiraĹĄÄ™s ĹĄiÄ… sutartÄŻ CR7 perĹžengtĹł simbolinÄ™ 40 mln. eurĹł ribÄ…, skaiÄ?iuojant visas metines jo pajamas, o iĹĄ reklamos sutarÄ?iĹł jau uĹždirbtĹł 25 mln. eurĹł. Portugalas jau dabar turÄ—tĹł daugiau, jeigu jam nereikÄ—tĹł dalytis su Madrido klubu kai kuriomis pajamomis iĹĄ reklamos sutarÄ?iĹł. Bet „Real“ prezidentas Florentino Perezas net ryĹĄkiausiÄ… savo komandos ĹžvaigĹždÄ™ privertÄ— laikytis finansinio solidarumo politikos. DÄ—l fizinio patrauklumo Cristiano tiesiog neatsigina nuo reklamdaviĹł. IĹĄtikimiausiĹł jo verslo partneriĹł („Nike“, „Banco Espirito Santo“, „Konami“, „Clear“ ir „Soccerade“) gretas jau papildÄ— „Herbalife“ (C.Ronaldo pasiraĹĄÄ— penkeriĹł metĹł sutar tÄŻ pa keitÄ™s L.Messi), prestiĹžiniai Niujorko juvelyrai „Jacob & Co“, „Samsung“ ar „Pan Bimbo/Actileche“. Dvigubas triumfas ÄŒempionĹł lygoje ir pasaulio pirmenybÄ—se neabejotinai uĹžkeltĹł C.Ronaldo ÄŻ turtingiausiĹł pasaulio atletĹł virĹĄĹŤnÄ™, kurioje geriausiais karjeros laikais stovÄ—jo golfo meistras Tigeris Woodsas ar buvÄ™s „FormulÄ—s 1“ pilotas Michaelis Schumacheris. â– Ă“.EYĂ“MAĂ“RASĂ“Ă“MEĂ“TAI Ă“BRA ZIĂ“LAS Ó¸"ARĂ“CEĂ“LOĂ“NAŠÓPUOĂ“LwĂ“JAS Ă“ §ÓĂ“MLNĂ“EURĂŒ !LĂ“GAPOQHXUĂ˜SHUPHWXV POQHXUĂ˜SHUPzQHVÂ’ 0REĂ“MIĂ“JOSĂ“WĂ‘NVWHXUĂ˜ 0AĂ“PILĂ“DOĂ“MASĂ“UĂ Ă“DARĂ“BISĂ“POQ HXUĂ˜XĂ?UHNODPRVVXWDUWLV Ă„1LNHÂł Ă„3DQDVRQLF³Ä&ODUR³Ä7HQ\V3HÂł Ă„/XSR³Ä*XDUDQD$QWDUWLFDÂł Ă„8QLOHYHU³Ä9RONVZDJHQÂł Ă„%DQFR6DQWDQGHU³Ä+HOLDUÂł Ă„5HG%XOO³Ä0HQWRV³Ä/DURFKHÂł Ă„&DVWUROÂł LUNLWjNRPHUFLQÂ?YHLNOj 1-5VSRUWRGUDEXĂ?LĂ˜OLQLMD QHNLOQRMDPDVLVWXUWDV 

Neymaras strimgalviais uĹžlipo ant garbÄ—s pakylos. Per dvejus metus jaunasis Brazilijos talentas pakilo iĹĄ 13-osios ÄŻ treÄ?iÄ… jÄ… vietÄ…, o jo sÄ…skaita banke vos per pastaruosius 12 mÄ—nesiĹł iĹĄsipĹŤtÄ— dar 9 mln. eurĹł. 22 metĹł puolÄ—jas jau raĹĄko su-

7XUWLQJLDXVLDVSDVDXOLRIXWEROLQLQNDV/0HVVLSHUPHWXVXĂ?GLUEDPOQHXUĂ˜

tarties su „Barcelona“ vaisius. 2013-ĹłjĹł vasarÄ… sukirtÄ™s rankomis su Katalonijos klubu jis gaus po 14,5 mln. eurĹł (neatskaiÄ?iavus mokesÄ?iĹł) kasmet iki 2018 m. BuvÄ™s „Santos“ puolÄ—jas tokiÄ… pat sumÄ… dar uĹždirba iĹĄ reklamos sutarÄ?iĹł, todÄ—l nesunku suprasti, kodÄ—l jam pavyko taip lengvai aplenkti tokias ĹžvaigĹždes kaip Z.IbrahimoviÄ?ius ar W.Rooney. TaÄ?iau Neymaro skrydÄŻ ÄŻ virĹĄĹł uĹžtemdÄ— skandalas, susijÄ™s su jo perÄ—jimo ÄŻ „Barcelona“ aplinkybÄ—mis, kai buvo mokami slapti komisiniai ir apgaudinÄ—jama Ispanijos mokesÄ?iĹł inspekcija. SutikÄ™s pasiraĹĄyti sutartÄŻ Neymaras dar gavo ir 10 mln. eurĹł premijÄ…, kuri atiteko jo tÄ—vui. Ĺ iÄ… sumÄ… irgi vertÄ—tĹł pridÄ—ti prie oficialiĹł brazilo pajamĹł, o jis tada jau konkuruotĹł net su L.Messi ir C.Ronaldo dÄ—l pirmosios vietos. Bet NJR (taip vadinami daugybÄ— ÄŻvairiausiĹł jo vardiniĹł gaminiĹł) pravardĹžiuojamas futbolininkas netrukus gali mesti dar rimtesnÄŻ iĹĄĹĄĹŤkÄŻ lyderiams, jei kartu su Brazilijos rinktine triumfuos 2014 metĹł pasaulio pirmenybÄ—se. â–  Ă“7AYĂ“NEÂŹASĂ“2OOĂ“NEYĂ“Ă“MEĂ“TAI Ă“ ANGĂ“LAS Ó¸-ANCĂ“HESĂ“TERĂ“5NIĂ“TEDŠÓ PUOĂ“LwĂ“JAS Ó§ÓĂ“MLNĂ“EURĂŒ !LĂ“GAĂ“POQHXUĂ˜SHUPHWXV POQHXUĂ˜SHUPzQHVÂ’ 0REĂ“MIĂ“JOSĂ“WĂ‘NVWHXUĂ˜ 0AĂ“PILĂ“DOĂ“MASĂ“UĂ Ă“DARĂ“BISPOQ HXUĂ˜XĂ?UHNODPRVVXWDUWLV Ă„1LNHÂł Ă„6DPVXQJ³Ä)LYH6WDU³Ä7ULSOH6Âł Ă„+DUSHU&ROOLQVÂł LUNLWRNLjNRPHUFL QÂ?YHLNOj OHLG\EDĂ„),)$Âł Â’YDL]GĂ?LRWHLVzV 

Nors W.Rooney pastaruoju metu muĹĄa maĹžiau ÄŻvarÄ?iĹł, finansinius reikalus jis tvarko kur kas efektyviau nei ĹžaidĹžia aikĹĄtÄ—je. „Manchester United“ puolÄ—jas atsidĹŤrÄ— greta turtingiausiĹł pasaulio ĹžaidÄ—jĹł garbÄ—s pakylos labai pagerinÄ™s asmeninÄŻ 2001-ĹłjĹł rekordÄ… (20,7 mln. eurĹł). W.Rooney ĹĄuolÄŻ ÄŻ virĹĄĹł lÄ—mÄ— naujoji sutartis su ManÄ?esterio klubu, iki 2019 m. birĹželio garantuojanti po 19 mln. eurĹł per metus. â– Ă“:LAĂ“TAĂ“NASĂ“)BĂ“RAĂ“HIĂ“MOĂ“VIĂ“jIUSĂ“ Ă“MEĂ“TAI ӚVEĂ“DAS Ó¸0AĂ“RISĂ“ 3AINT 'ERĂ“MAINŠÓPUOĂ“LwĂ“JAS Ó§Ó Ă“MLNĂ“EURĂŒ !LĂ“GAĂ“POQHXUĂ˜SHUPHWXV POQHXUĂ˜SHUPzQHVÂ’ 0REĂ“MIĂ“JOSPOQHXUĂ˜

0AĂ“PILĂ“DOĂ“MASĂ“UĂ Ă“DARĂ“BISPOQ HXUĂ˜XĂ?UHNODPRVVXWDUWLV Ă„1LNHÂł Ă„9ROYR³Ä;ER[Âł LUNLWRNLj NRPHUFLQÂ?YHLNOj Ă„1LYHD36*Âł DNFLMRVLQWHUQHWRSDUGXRWXYzV OHLG\EDQHNLOQRMDPDVLVWXUWDV 

RyĹĄkiausia PrancĹŤzijos Ä?empionato ĹžvaigĹždÄ— turtingiausiĹł pasaulio ĹžaidÄ—jĹł sÄ…raĹĄe pasiekÄ— aukĹĄÄ?iausiÄ… vietÄ… per visÄ… savo karjerÄ…. Per metus Z.IbrahimoviÄ?ius pakilo trimis laipteliais aukĹĄÄ?iau ir dar 5 mln. eurĹł padidino savo pajamas iki 2016-ĹłjĹł birĹželio pratÄ™sÄ™s sutartÄŻ su „Paris Saint-Germain“ klubu. Kataro ĹĄeichai Ibrai nepagailÄ—jo rekordinÄ—s algos (18 mln. eurĹł neatskaiÄ?iavus mokesÄ?iĹł, bet liks tik 11 mln. eurĹł, kai PrancĹŤzijoje ÄŻsigalÄ—s prabangos mokestis), kurios Madride dabar negauna net geriausiu 2013 metĹł pasaulio futbolininku iĹĄrinktas C.Ronaldo. Z.IbrahimoviÄ?iaus pajamos iĹĄ reklamos sutarÄ?iĹł nÄ—ra tokios milĹžiniĹĄkos kaip FIFA Aukso kamuolio savininko, bet PSG puolÄ—jas nesuka sau dÄ—l to galvos. „Arba tu esi ÄŻvaizdĹžio vergas ir visÄ… laikÄ… jam tarnauji, arba spjauni ÄŻ reklamÄ…, – dienraĹĄÄ?iui „Aftonblated“ prisipaĹžino Zlatanas. – Nenoriu savÄ™s prievartauti ir lakstyti paskui kiekvienÄ… Ä?ekÄŻ.“ Ibra renkasi kryptingai: Ĺ vedijoje puolÄ—jas reklamuoja automobilius „Volvo XC70“, o PrancĹŤzijoje – „Microsoft“ ĹžaidimĹł konsolÄ™ „Xbox“. Du tikslĹŤs smĹŤgiai, kurie jo banko sÄ…skaitÄ… atitinkamai papildÄ— 1 mln. ir 0,6 mln. eurĹł. â–  Ă“2AĂ“DAĂ“MEĂ“LASĂ“&ALĂ“CAOĂ“Ă“ME TAI Ă“KOĂ“LUMĂ“BIEĂ“TIS Ó¸-OĂ“NAĂ“COŠÓ PUOĂ“LwĂ“JAS Ó§Ó Ă“MLNĂ“EURĂŒ !LĂ“GAPOQHXUĂ˜ POQHXUĂ˜ SHUPzQHVÂ’ 0REĂ“MIĂ“JOSĂ“WĂ‘NVWHXUĂ˜ 0AĂ“PILĂ“DOĂ“MASĂ“UĂ Ă“DARĂ“BISPOQHX UĂ˜XĂ?UHNODPRVVXWDUWLV Ă„3XPDÂł Ă„(OHFWURQLF$UWV³Ä+XEORWÂł%%9$ Ă„&RORPELQD³Ä'LUHF79³Ä*DWRUD GH³Ä2IFRUVV³Ä6DPVXQJ³Ä*LOOH WWHÂł LUNLWRNLjNRPHUFLQÂ?YHLNOj Ă„*DPHORIWÂłDNFLMDPHWDLV 

Lyg meteoritui ÄŻsiverĹžti ÄŻ turtingiausiĹł pasaulio ĹžaidÄ—jĹł deĹĄimtukÄ… R.Falcao padÄ—jo ne tik pasakiĹĄka sutartis su „Monaco“ (14 mln. eurĹł per metus), bet ir iĹĄskirtinÄ—s mokesÄ?iĹł sÄ…lygos ĹĄio klubo kunigaikĹĄtystÄ—je. PuolÄ—jas iĹĄ Kolumbijos tapo fenomenu ir reklamos rinkoje. La-


VSRUWRDUHQD

$3QXRWU

PNRYRGĂ&#x;

$3QXRWU

BETĂ&#x;IRĂ&#x;UĂ€Ă&#x;REKĂ&#x;LAĂ&#x;MAS Ă&#x;METĂ‹Ă&#x;TURTINGIAUSIĂ&#x;PASAULIOĂ&#x;FUTBOLININKAI 6IETAĂ“Ă€AIDwJASĂ“Ă“ 

+LUBASĂ“Ă“ 

-ETĂŒĂ“PAJAMOSĂ“ PHWĂ˜DOJDHXUDLV

/0HVVL &5RQDOGR 1H\PDUDV :5RRQH\ =,EUDKLPRYLmLXV 5)DOFDR 6$JXHUR 7K6LOYD (+D]DUGÂśDV )5LEHU\ )7RUUHVDV <7RXUH '6LOYD *%DOHÂśDV %6FKZHLQVWHLJHULV /6XDUH]DV 0*RW]H 3K/DKPDV *%XIIRQDV %0DWXLGL

Ă&#x201E;%DUFHORQDÂł 0DGULGRĂ&#x201E;5HDOÂł Ă&#x201E;%DUFHORQDÂł Ă&#x201E;0DQFKHVWHU8QLWHGÂł Ă&#x201E;3DULV6DLQW*HUPDLQÂł Ă&#x201E;0RQDFRÂł Ă&#x201E;0DQFKHVWHU&LW\Âł Ă&#x201E;3DULV6DLQW*HUPDLQÂł /RQGRQRĂ&#x201E;&KHOVHDÂł 0LXQFKHQRĂ&#x201E;%D\HUQÂł /RQGRQRĂ&#x201E;&KHOVHDÂł Ă&#x201E;0DQFKHVWHU&LW\Âł Ă&#x201E;0DQFKHVWHU&LW\Âł 0DGULGRĂ&#x201E;5HDOÂł 0LXQFKHQRĂ&#x201E;%D\HUQÂł Ă&#x201E;/LYHUSRROÂł 0LXQFKHQRĂ&#x201E;%D\HUQÂł 0LXQFKHQRĂ&#x201E;%D\HUQÂł 7XULQRĂ&#x201E;-XYHQWXVÂł Ă&#x201E;3DULV6DLQW*HUPDLQÂł

POQ POQ

POQ POQ

POQ POQ

POQ POQ

POQ POQ

POQ POQ

POQ POQ

POQ POQ

POQ POQ

POQ POQ

POQ POQ

POQ POQ

POQ POQ

POQ POQ

POQ POQ POQ POQ POQ POQ POQ POQ POQ POQ POQ POQ 

Ă&#x201A;DOWLQLVĂ?XUQDODVĂ&#x201E;)UDQFH)RRWEDOOÂł

bai populiarus ir savo tÄ&#x2014;vynÄ&#x2014;je, ir visoje PietĹł Amerikoje R.Falcao nuo 2011-ĹłjĹł priklauso â&#x20AC;&#x17E;Pumaâ&#x20AC;&#x153; komandai, o nuo 2012-ĹłjĹł yra bankĹł grupÄ&#x2014;s BBVA veidas. FantastiĹĄki ÄŻvarÄ?iai dar vilkint Madrido â&#x20AC;&#x17E;Atleticoâ&#x20AC;&#x153; marĹĄkinÄ&#x2014;lius ir ÄŻspĹŤdinga perÄ&#x2014;jimo ÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Monacoâ&#x20AC;&#x153; suma (60 mln. eurĹł) tik dar labiau padidino jo gerbÄ&#x2014;jĹł ratÄ&#x2026;. R.Falcao tapo â&#x20AC;&#x17E;FIFA 2014â&#x20AC;&#x153; Ĺžaidimo ambasadoriumi PietĹł Amerikai, priklauso â&#x20AC;&#x17E;Gilletteâ&#x20AC;&#x153; ĹžvaigĹždĹžiĹł pasaulio rinktinei ir yra â&#x20AC;&#x17E;Offcrossâ&#x20AC;&#x153; sporto drabuĹžiĹł, skirtĹł vaikams ir paaugliams, veidas. â&#x2013; Ă&#x201C;3ERĂ&#x201C;GIOĂ&#x201C;!GUEĂ&#x201C;ROĂ&#x201C;Ă&#x201C;MEĂ&#x201C;TAI Ă&#x201C; ARĂ&#x201C;GENĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;NIEĂ&#x201C;TIS Ă&#x201C;¸-ANCĂ&#x201C;HESĂ&#x201C;TERĂ&#x201C;#I TYŠĂ&#x201C;PUOĂ&#x201C;LwĂ&#x201C;JAS Ă&#x201C;§Ă&#x201C; Ă&#x201C;MLNĂ&#x201C;EURĂ&#x152; !LĂ&#x201C;GAĂ&#x201C;POQHXUĂ&#x2DC; POQ HXUĂ&#x2DC;SHUPzQHVÂ&#x2019; 0REĂ&#x201C;MIĂ&#x201C;JOSWĂ&#x2018;NVWHXUĂ&#x2DC; 0AĂ&#x201C;PILĂ&#x201C;DOĂ&#x201C;MASĂ&#x201C;UĂ Ă&#x201C;DARĂ&#x201C;BISPOQ HXUĂ&#x2DC;XĂ?UHNODPRVVXWDUWLV Ă&#x201E;3XPDÂłĂ&#x201E;3HSVL&RODÂłĂ&#x201E;*LOOHWWHÂł Ă&#x201E;'LUHF79ÂłĂ&#x201E;+XJR%RVVÂłĂ&#x201E;3OD\6WD WLRQÂłĂ&#x201E;9LWDÂł LUNLWRNLjNRPHUFLQÂ? YHLNOj IXWERORPRN\NOD$UJHQWL QRVWXUL]PRELXUDVLQWHUQHWR79 Â&#x2019;YDL]GĂ?LRWHLVzV 

BuvÄ&#x2122;s Diego Maradonos Ĺžentas treÄ?ius metus paeiliui pateko ÄŻ turtingiausiĹł pasaulio futbolininkĹł dvideĹĄimtukÄ&#x2026;. S.Aguero finansinÄŻ stabilumÄ&#x2026; lemia jo pelninga sutar tis su â&#x20AC;&#x17E;Manchester Cityâ&#x20AC;&#x153;. Nors jÄ&#x2026; pratÄ&#x2122;sÄ&#x2122;s iki 2017 metĹł argentinietis jau negali tikÄ&#x2014;tis didesnÄ&#x2014;s algos, pagal naujas sÄ&#x2026;lygas puolÄ&#x2014;jui paĹžadÄ&#x2014;tos daug didesnÄ&#x2014;s premijos. â&#x20AC;&#x17E;Manchester Cityâ&#x20AC;&#x153; ĹžvaigĹždÄ&#x2014; taip pat yra labai populiari reklamos rinkoje. S.Aguero pasiraĹĄÄ&#x2014; naujÄ&#x2026; sutartÄŻ su â&#x20AC;&#x17E;Pumaâ&#x20AC;&#x153;, kuri jam per trejus metus garantuoja 6 mln. eurĹł. â&#x20AC;&#x17E;El Kunâ&#x20AC;&#x153; pravardĹžiuojamas futbolininkas jau spÄ&#x2014;jo nusifilmuoti nuotaikingoje ĹĄios sporto aprangos bendrovÄ&#x2014;s reklamoje kartu su â&#x20AC;&#x17E;FormulÄ&#x2014;s 1â&#x20AC;&#x153; pilotu Fernando Alonso ir Jamaikos sprinteriu Usainu Boltu. Kartu su kolumbieÄ?iu Radamelu Falcao ir brazilu Davidu Luizu jis reklamuoja â&#x20AC;&#x17E;DirecTVâ&#x20AC;&#x153;, o â&#x20AC;&#x17E;Pepsi Colaâ&#x20AC;&#x153; ir â&#x20AC;&#x17E;Gilletteâ&#x20AC;&#x153; bendrovÄ&#x2014;ms talkins per 2014 metĹł pasaulio futbolo Ä?empionatÄ&#x2026;. â&#x2013; Ă&#x201C;4HIAĂ&#x201C;GOĂ&#x201C;3ILĂ&#x201C;VAĂ&#x201C;Ă&#x201C;MEĂ&#x201C;TAI Ă&#x201C;BRA ZIĂ&#x201C;LAS Ă&#x201C;¸0AĂ&#x201C;RISĂ&#x201C;3AINT 'ERĂ&#x201C;MAINŠĂ&#x201C; GYĂ&#x201C;NwĂ&#x201C;JAS Ă&#x201C;§Ă&#x201C;Ă&#x201C;MLNĂ&#x201C;EURĂ&#x152;

!LĂ&#x201C;GAPOQHXUĂ&#x2DC;SHUPHWXV POQHXUĂ&#x2DC;SHUPzQHVÂ&#x2019; 0REĂ&#x201C;MIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;WĂ&#x2018;NVWHXUĂ&#x2DC; 0AĂ&#x201C;PILĂ&#x201C;DOĂ&#x201C;MASĂ&#x201C;UĂ Ă&#x201C;DARĂ&#x201C;BISĂ&#x201C;POQ HXUĂ&#x2DC;XĂ?UHNODPRVVXWDUWLV Ă&#x201E;1LNHÂł Ă&#x201E;6FXOOFDQG\Âł LUNLWRNLjNRPHUFLQÂ? YHLNOj Â&#x2019;YDL]GĂ?LRWHLVHV 

Brazilijos rinktinÄ&#x2014;s kapitonas pirmÄ&#x2026;syk pateko ÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Top 20â&#x20AC;&#x153;. Per metus â&#x20AC;&#x17E;Paris Saint-Germainâ&#x20AC;&#x153; gynÄ&#x2014;jo pajamos iĹĄaugo nuo 10,5 iki 17 mln. eurĹł. Kaip? T.Silva karaliĹĄkomis sÄ&#x2026;lygomis pratÄ&#x2122;sÄ&#x2014; kontraktÄ&#x2026; su ParyĹžiaus klubu iki 2016 metĹł birĹželio, todÄ&#x2014;l jo atlyginimas taip pat ĹžaibiĹĄkai padidÄ&#x2014;jo (nuo 9,6 iki 15 mln. eurĹł neatskaiÄ?iavus mokesÄ?iĹł). Brazilas taip pat gavo 0,5 mln. eurĹł premijÄ&#x2026;, tapÄ&#x2122;s PrancĹŤzijos Ä?empionu ir patekÄ&#x2122;s ÄŻ Ä&#x152;empionĹł lygos ketvirtfinalÄŻ. Kol kas jo uĹždarbis iĹĄ reklamos sudaro vos 10 proc. visĹł pajamĹł, taÄ?iau geriausiu pasaulio vidurio gynÄ&#x2014;ju tituluojamas ĹžaidÄ&#x2014;jas vis labiau traukia ĹĄiuolaikiniĹł technologijĹł bendroves. T.Silva tapo pirmuoju futbolininku, kuris pasiraĹĄÄ&#x2014; sutartÄŻ su kepuraiÄ?iĹł â&#x20AC;&#x17E;Scullcandyâ&#x20AC;&#x153; gamintojais. Ĺ iÄ&#x2026; JAV bendrovÄ&#x2122; iki ĹĄiol reklamavo tik NBA ĹžvaigĹždÄ&#x2014;s (Kevinas Durantâ&#x20AC;&#x2122;as, Jamesas Hardenas, Derickas Roseâ&#x20AC;&#x2122;as) ir amerikieÄ?iĹł aktorÄ&#x2014; Kate Upton. Garsiosios IMG rinkodaros bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;IMX Talentâ&#x20AC;&#x153; agentĹŤra ÄŻĹžvelgÄ&#x2014; brazilo galimybes, todÄ&#x2014;l â&#x20AC;&#x17E;Paris Saint-Germainâ&#x20AC;&#x153; futbolininkÄ&#x2026; jau priglaudÄ&#x2014; po savo sparnu. â&#x2013;  Ă&#x201C;%DEĂ&#x201C;NASĂ&#x201C;(AĂ&#x201C;ZARDÂŹASĂ&#x201C;Ă&#x201C;MEĂ&#x201C;TAI Ă&#x201C; BELĂ&#x201C;GAS Ă&#x201C;,ONĂ&#x201C;DOĂ&#x201C;NOĂ&#x201C;¸#HELĂ&#x201C;SEAŠĂ&#x201C; PUOĂ&#x201C;LwĂ&#x201C;JAS Ă&#x201C;§Ă&#x201C; Ă&#x201C;MLNĂ&#x201C;EURĂ&#x152; !LĂ&#x201C;GAĂ&#x201C;POQHXUĂ&#x2DC;SHUPHWXV WĂ&#x2018;NVWHXUĂ&#x2DC;SHUPzQHVÂ&#x2019; 0REĂ&#x201C;MIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;WĂ&#x2018;NVWHXUĂ&#x2DC; 0AĂ&#x201C;PILĂ&#x201C;DOĂ&#x201C;MASĂ&#x201C;UĂ Ă&#x201C;DARĂ&#x201C;BISĂ&#x201C;POQ HXUĂ&#x2DC;XĂ?UHNODPRVVXWDUWLV Ă&#x201E;1LNHÂł Ă&#x201E;1LYHD0HQÂłĂ&#x201E;&RYHU*LUOÂłNRVPHWL ND LUNLWRNLjNRPHUFLQÂ?YHLNOj UHVWRUDQDLNYHSDODLGUDEXĂ?LĂ&#x2DC; OLQLMDILQDQVLQzVLQYHVWLFLMRV 

TurtingiausiĹł pasaulio futbolininkĹł sÄ&#x2026;raĹĄÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;France Footballâ&#x20AC;&#x153; pradÄ&#x2014;jo sudarinÄ&#x2014;ti dar 1999 metais, bet ÄŻ 20-ukÄ&#x2026; pirmÄ&#x2026;syk pateko Belgijos futbolininkas. Su â&#x20AC;&#x17E;Chelseaâ&#x20AC;&#x153; sutartÄŻ iki 2017 metĹł pasiraĹĄÄ&#x2122;s puolÄ&#x2014;jas jau dabar yra geriausiai uĹždirbantis Londono klubo ĹžaidÄ&#x2014;jas, per savaitÄ&#x2122; gaunantis 221 tĹŤkst. eurĹł.

Bet 23 metĹł belgas jau dabar galvoja ir apie karjeros pabaigÄ&#x2026;, todÄ&#x2014;l didĹžiÄ&#x2026; jÄ&#x2026; dalÄŻ savo atlyginimo investuoja ÄŻ finansĹł rinkas. RyĹĄkiausia Belgijos rinktinÄ&#x2014;s ĹžvaigĹždÄ&#x2014; taip pat vis labiau traukia reklamdaviĹł dÄ&#x2014;mesÄŻ. â&#x20AC;&#x17E;AngeliĹĄko paauglioâ&#x20AC;&#x153; ÄŻvaizdis padÄ&#x2014;jo jam pasiraĹĄyti pelningÄ&#x2026; sutartÄŻ su â&#x20AC;&#x17E;Niveaâ&#x20AC;&#x153;, turÄ&#x2014;ti vardinius savo kvepalus (â&#x20AC;&#x17E;With Love from Edenâ&#x20AC;&#x153;) ir drabuĹžiĹł kolekcijÄ&#x2026; (â&#x20AC;&#x17E;Eden Hazard Seductionâ&#x20AC;&#x153;). Belgijoje jaunas futbolininkas jau turi ne vienÄ&#x2026; restoranÄ&#x2026;, o neseniai net ÄŻ rinkÄ&#x2026; paleido nuosavÄ&#x2026; degtinÄ&#x2014;s rĹŤĹĄÄŻ (â&#x20AC;&#x17E;Pure Wonderhazardâ&#x20AC;&#x153;)! â&#x2013; Ă&#x201C;&RANCĂ&#x201C;KASĂ&#x201C;2IĂ&#x201C;BEĂ&#x201C;RYĂ&#x201C;Ă&#x201C;MEĂ&#x201C;TĂ&#x152; Ă&#x201C; PRANĂ&#x201C;CĂ&#x2026;Ă&#x201C;ZAS Ă&#x201C;-IUNCĂ&#x201C;HEĂ&#x201C;NOĂ&#x201C;¸"AYERNŠĂ&#x201C; PUOĂ&#x201C;LwĂ&#x201C;JAS Ă&#x201C;§Ă&#x201C; Ă&#x201C;MLNĂ&#x201C;EURĂ&#x152; !LĂ&#x201C;GAPOQHXUĂ&#x2DC;SHUPHWXV POQHXUĂ&#x2DC;SHUPzQHVÂ&#x2019; 0REĂ&#x201C;MIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;POQHXUĂ&#x2DC; 0AĂ&#x201C;PILĂ&#x201C;DOĂ&#x201C;MASĂ&#x201C;UĂ Ă&#x201C;DARĂ&#x201C;BISPOQ HXUĂ&#x2DC;XĂ?UHNODPRVVXWDUWLV Ă&#x201E;1LNHÂł LUNLWRNLjNRPHUFLQÂ?YHLNOj

Joks PrancĹŤzijos futbolininkas dar nebuvo pakliuvÄ&#x2122;s ÄŻ deĹĄimtukÄ&#x2026; po Thierry Henry, kuris 2010ĹłjĹł rikiuotÄ&#x2014;je uĹžÄ&#x2014;mÄ&#x2014; penktÄ&#x2026; jÄ&#x2026; vietÄ&#x2026;. 2013-aisiais F.Ribery net nusileido Madrido â&#x20AC;&#x17E;Realâ&#x20AC;&#x153; puolÄ&#x2014;jui Karimui Benzema (20 vieta), bet ĹĄiemet jau tapo turtingiausiu prancĹŤzu. UĹž savo finansinÄ&#x2122; sÄ&#x2014;kmÄ&#x2122; 30 metĹł ĹžaidÄ&#x2014;jas turi bĹŤti dÄ&#x2014;kingas tik Miuncheno â&#x20AC;&#x17E;Bayernâ&#x20AC;&#x153;. Jis iki ĹĄiol retai pasirodo reklamos akcijose, iĹĄskyrus â&#x20AC;&#x17E;Nikeâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; iĹĄtikimÄ&#x2026; asmeninÄ&#x2122; sportinÄ&#x2014;s aprangos tiekÄ&#x2014;jÄ&#x2026;, ir savo banko sÄ&#x2026;skaitÄ&#x2026; papildo tik iĹĄ â&#x20AC;&#x17E;Sabener Strasseâ&#x20AC;&#x153; (Ä?ia ÄŻsikĹŤrÄ&#x2122;s â&#x20AC;&#x17E;Bayernâ&#x20AC;&#x153; klubas. â&#x20AC;&#x201C; Red.) gaunamais Ä?ekiais. â&#x20AC;&#x17E;Bayernâ&#x20AC;&#x153; vadovai nieko negaili Bavarijos sirgaliĹł numylÄ&#x2014;tiniui. Istorinis penkiagubas triumfas (Ä&#x152;empionĹł lyga, bundeslyga, Vokietijos taurÄ&#x2014;, Europos supertaurÄ&#x2014; ir FIFA pasaulio klubĹł Ä?empionatas) F.Ribery garantavo 1 mln. eurĹł premijĹł, o jo metĹł alga pastarÄ&#x2026; jÄŻ sezonÄ&#x2026; jau pasiekÄ&#x2014; 14 mln. eurĹł neatskaiÄ?iavus mokesÄ?iĹł (9,5 mln. eurĹł juos atskaiÄ?iavus). Geriausiu 2013 metĹł Europos futbolininku iĹĄrinktas prancĹŤzas dabar yra geriausiai uĹždirbantis â&#x20AC;&#x17E;Bayernâ&#x20AC;&#x153; futbolininkas. (â&#x20AC;&#x17E;France Footballâ&#x20AC;&#x153;, LR)

kHPSLRQĂ&#x2DC;O\JRVWDXUzVODLPzWRMDLSDDLĂ&#x2026;NzVJHJXĂ?zVGLHQj/LVDERQRMH

,IĂ&#x;KOĂ&#x;VIENĂ&#x;SUĂ&#x;PERKĂ&#x;LUĂ&#x;BAI 7UDXNLDQWkHPSLRQĂ&#x2DC; O\JRVEXUWXVEXYXVL 3RUWXJDOLMRVIXWEROR Ă?YDLJĂ?Gz/XLVDV)LJR SLUPLDXVLDLĂ&#x2026;WUDXNz YLVĂ&#x2DC;WULMĂ&#x2DC;,VSDQLMRVNR PDQGĂ&#x2DC;ODSHOLXVLUOzPz Ă&#x201E;%DUFHORQDÂłLU0DGULGR Ă&#x201E;$WOHWLFRÂłDNLVWDWj Ketvirtfinalio burtai vakar buvo visiĹĄkai akli, nes pirmÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; per 22 metĹł Ä&#x152;empionĹł lygos turnyro istorijÄ&#x2026; ÄŻ ĹĄÄŻ etapÄ&#x2026; pateko visi aĹĄtuoni grupiĹł etapo savo grupiĹł nugalÄ&#x2014;tojai. Madrido â&#x20AC;&#x17E;Realâ&#x20AC;&#x153; klubas siekia jau deĹĄimtojo titulo, o taurÄ&#x2014;s savininkai Miuncheno â&#x20AC;&#x17E;Bayernâ&#x20AC;&#x153; futbolininkai â&#x20AC;&#x201C; ĹĄeĹĄtojo. TaÄ?iau dar nÄ&#x2014; vienai komandai nepavyko ĹĄio prestiĹžinio turnyro laimÄ&#x2014;ti du kartus iĹĄ eilÄ&#x2014;s, kai pajÄ&#x2014;giausiĹł Europos klubĹł turnyras buvo pavadintas Ä&#x152;empionĹł lyga. Portugalo L.Figo ranka nulÄ&#x2014;mÄ&#x2014;, kad â&#x20AC;&#x17E;Bayernâ&#x20AC;&#x153; dÄ&#x2014;l kelialapio ÄŻ pusfinalÄŻ kovos su gerai paŞįstamu, bet ĹĄiemet stringanÄ?iu â&#x20AC;&#x17E;Manchester Unitedâ&#x20AC;&#x153;. Anglijos superklubas serijÄ&#x2026; pradÄ&#x2014;s namie, kur ĹĄÄŻ sezonÄ&#x2026; laimÄ&#x2014;jo tik vienÄ&#x2026; Ä&#x152;empionĹł lygos maÄ?Ä&#x2026; iĹĄ keturiĹł. Pastarojoje ĹĄiĹł komandĹł akistatoje 2009â&#x20AC;&#x201C;2010 metĹł sezono Ä&#x152;empionĹł lygos ketvirtfinalyje â&#x20AC;&#x17E;Bayernâ&#x20AC;&#x153; futbolininkai dÄ&#x2014;l sve-

hEMĂ&#x;PIOĂ&#x;NĂ&#x2039;Ă&#x;LYĂ&#x;GOSĂ&#x;Ă&#x; KETĂ&#x;VIRTĂ&#x;FIĂ&#x;NAĂ&#x;LIOĂ&#x;BURĂ&#x;TAI â&#x2013; Ă&#x201E;%DUFHORQD³¹0DGULGR Ă&#x201E;$WOHWLFRÂł â&#x2013;  0DGULGRĂ&#x201E;5HDO³¹'RUW PXQGRĂ&#x201E;%RUXVVLDÂł â&#x2013;  Ă&#x201E;3DULV6DLQW*HUPDLQ³¹ /RQGRQRĂ&#x201E;&KHOVHDÂł â&#x2013;  Ă&#x201E;0DQFKHVWHU8QLWHG³¹ 0LXQFKHQRĂ&#x201E;%D\HUQÂł 5XQJW \QzVY\NVEDODQGĂ?LR LUGLHQRPLV 3XVI LQDOLREXUWDLEXVWUDX NLDPLEDODQGĂ?LRjMj

Ä?iuose pelnytĹł ÄŻvarÄ?iĹł (2:1 ir 2:3) ĹžengÄ&#x2014; tolyn. â&#x20AC;&#x17E;Barcelonaâ&#x20AC;&#x153; ir Madrido â&#x20AC;&#x17E;Atleticoâ&#x20AC;&#x153; iki ĹĄiol tarpusavyje dar neĹžaidÄ&#x2014; Europos tauriĹł turnyruose, o Madrido â&#x20AC;&#x17E;Realâ&#x20AC;&#x153; bandys atsirevanĹĄuoti praÄ&#x2014;jusio sezono finalininkei Dortmundo â&#x20AC;&#x17E;Borussiaâ&#x20AC;&#x153; uĹž nesÄ&#x2014;kmÄ&#x2122; pusfinalyje (1:4 ir 0:2). KetvirtÄ&#x2026; jÄ&#x2026; porÄ&#x2026; sudaro â&#x20AC;&#x17E;Paris Saint-Germainâ&#x20AC;&#x153; ir Londono â&#x20AC;&#x17E;Chelseaâ&#x20AC;&#x153;. Ĺ ios komandos tarpusavyje kovojo tik kartÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; 2004â&#x20AC;&#x201C; 2005 metĹł sezono grupiĹł turnyre. Tada â&#x20AC;&#x17E;Chelseaâ&#x20AC;&#x153; namie laimÄ&#x2014;jo 3:0, o maÄ?as ParyĹžiuje baigÄ&#x2014;si lygiosiomis 0:0, taÄ?iau PrancĹŤzijos Ä?empionai dabar visai kito lygio komanda. Pernai Ä&#x152;empionĹł lygos ketvirtfinalyje rungtyniavo penkios iĹĄ ĹĄiemeÄ?iĹł ĹĄio etapo dalyviĹł: â&#x20AC;&#x17E;Borussiaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Bayernâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Realâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Barcelonaâ&#x20AC;&#x153; ir â&#x20AC;&#x17E;Paris Saint-Germainâ&#x20AC;&#x153;. (LR)

¸VIESLENTw &UTĂ&#x;BOĂ&#x;LAS %UROĂ&#x201C;POSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GA$Ă&#x2026;WXQWILQDOLRDWVDNR PRVLRVUXQJW\QzV0DFKDmNDORVĂ&#x201E;$Q Ă?L³¹$ONPDUR$= SLUPDVLVPDmDV Âą /LVDERQRVĂ&#x201E;%HQILFD³¹/RQGR QRĂ&#x201E;7RWWHQKDP+RWVSXUÂł ,Âą Ă&#x201E;)LRUHQWLQD³¹7XULQRĂ&#x201E;-XYHQWXVÂł ,Âą 3LO]HQRĂ&#x201E;9LNWRULD³¹/LRQR Ă&#x201E;2O\PSLTXHÂł ,Âą Ă&#x201E;9DOHQFLDÂł Âą5D]JUDGRĂ&#x201E;/XGRJRUHFÂł ,Âą 6HYLOLMRV5HDO%HWLV³¹Ă&#x201E;6HYLOODÂł , ÂąPEDXGLQLDLÂą Ă&#x201E;1DSROLÂł ÂąĂ&#x201E;3RUWRÂł ,Âą Ă&#x201E;6DO]EXUJ³¹ Ă&#x201E;%DVHOÂł ,Âą .HWYLUWILQDOLRSRURVĂ&#x201E;$ONPDDUÂł ÂąĂ&#x201E;%HQILFDÂł/LRQRĂ&#x201E;2O\PSLTXH³¹ Ă&#x201E;-XYHQWXVÂłĂ&#x201E;%DVHO³¹Ă&#x201E;9DOHQFLDÂł Ă&#x201E;3RUWR³¹Ă&#x201E;6HYLOODÂł5XQJW\QzV Y\NVEDODQGĂ?LRLUG

+REPĂ&#x;¸IĂ&#x;NIS "",Ă&#x201C;jEMĂ&#x201C;PIOĂ&#x201C;NAĂ&#x201C;TAS.HWYLUWILQDOLR DWVDNRPRVLRVUXQJW\QzV3DVYDOLR Ă&#x201E;3LHQRĂ?YDLJĂ?GzV³¹7DUWXĂ&#x201E;5RFNÂł SLUPDVLVPDmDVÂą 3XVILQDO\MHĂ?DLVĂ&#x201E;Ă&#x201A;LDXOLDL³¹7DP SHUzVĂ&#x201E;3\ULQWRÂł3ULHQĂ&#x2DC;Ă&#x201E;7RQ\%HWÂł ÂąĂ&#x201E;5RFNÂł

*UNGĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;NwĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GA9ROJRJUDGRĂ&#x201E;.UDV Q\MRNWLDEU³¹Ă&#x201E;0LQVNÂł 0DULXSROLRĂ&#x201E;$]RYPDĂ&#x2026;³¹6DPDURV Ă&#x201E;.UDVQ\MHNU\OMDÂł .+,Ă&#x201C;jEMĂ&#x201C;PIOĂ&#x201C;NAĂ&#x201C;TAS.HWYLUWILQDOLR DQWURVLRVUXQJW\QzV LNLSHUJD OLĂ&#x2DC; Ă&#x201E;Ă&#x201A;LOXWz³¹Ă&#x201E;0DĂ?HLNLDLÂł VHULMD 0DULMDPSROzVĂ&#x201E;6Ă&#x2018; GXYD0DQWLQJD³¹Ă&#x201E;7UDNDLÂł Ă&#x201E;9LOQLXV058³¹-RQLĂ&#x2026;NLR Ă&#x201E;'HOLNDWHVDVÂł -RQDYRV Ă&#x201E;3HWURFKHPD³¹0ROzWĂ&#x2DC;Ă&#x201E;7LX0H QDV(Ă?HUĂ&#x2018;QDVÂł  ."!Ă&#x201C;jEMĂ&#x201C;PIOĂ&#x201C;NAĂ&#x201C;TASĂ&#x201C;Ă&#x201E;+RXVWRQ5R FNHWVÂł '0RWLHMĂ&#x2018;QDVPLQ GYLWDĂ&#x2026;NLĂ&#x2DC;WULWDĂ&#x2026;NLĂ&#x2DC; EDXGRVDWNNDP ÂąĂ&#x201E;0LQQH VRWD7LPEHUZROYHVÂł *'LHQJDV DWNNDP Ă&#x201E;&OHYHODQG &DYDOLHUVÂł ':DLWHUVDV ÂąĂ&#x201E;2N ODKRPD&LW\7KXQGHUÂł .'XUDQWDV Ă&#x201E;3RUWODQG7UDLO%OD]HUVÂł ÂąĂ&#x201E;:DVKLQJWRQ:L]DUGVÂł Ă&#x201E;*ROGHQ6WDWH:DUULRUVÂł 6&XUU\ ÂąĂ&#x201E;0LOZDXNHH%XFNVÂł -OĂ&#x201C;TEĂ&#x201C;RĂ&#x152;Ă&#x201C;%UROĂ&#x201C;POSĂ&#x201C;TAUĂ&#x201C;Rw)LQDOR SLUPRVLRVUXQJW\QzV0DVNYRVĂ&#x201E;'L QDPR³¹.XUVNRĂ&#x201E;'LQDPRÂł


PRAMOGOS 25)QXRWU

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

$0DUWLURVLDQRQXRWU

PRAMOGOS

3HUJDOzĂ&#x201E;(XURYL]LMRMHÂłĂ?DGDPDDUPzQXL$UDPXL0S

$UDXVWUĂ&#x2DC;WUDQVYHVWLWDV&:XUVWSHOQ\VVLPSDWLMDV"

AISTROS. DainĹł konkursas jau atsidĹŤrÄ&#x2014; laĹžybininkĹł akiratyje

%UROĂ&#x;POĂ&#x;JEĂ&#x;ÂŚĂ&#x;SPwLIONIĂ&#x2039;Ă&#x;MEĂ&#x;TAS .LWDLVPHWDLVĂ&#x201E;(XURYL]LMRVÂłGDLQĂ&#x2DC;NRQNXUVDVY\NV -HUHYDQH%HQWMDXWDLSPDQRODĂ?\ELQLQNDLSHUJD OÂ?Ă&#x2026;LĂ&#x2DC;PHWĂ&#x2DC;NRQNXUVH.RSHQKDJRMHGUjVLDLSURJ QR]XRMDQW\VDWOLNzMXLLĂ&#x2026;$UPzQLMRV$UDPXL0S %HWMDPWHNVUXQJWLVVXVSDOYLQJDLVNRQNXUHQWDLV R a mĹŤ n a s Z I L N Y S LR korespondentas

â&#x20AC;&#x17E;Eurovizijosâ&#x20AC;&#x153; gerbÄ&#x2014;jai ĹĄiÄ&#x2026; savaitÄ&#x2122; turi daug temĹł diskutuoti. Jau Ĺžinomi visi 37 atlikÄ&#x2014;jai, kurie geguĹžÄ&#x2014;s 6â&#x20AC;&#x201C;10 dienomis varĹžysis konkurso scenoje Kopenhagoje. Lietuvai ĹĄiame konkurse atstovaus antrajame pusfinalyje dainuosianti Vilija MataÄ?iĹŤnaitÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; ji atliks savo kĹŤrybos dainÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Attentionâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x17E;Eurovizijosâ&#x20AC;&#x153; specialistai jau dalijasi prognozÄ&#x2014;mis â&#x20AC;&#x201C; neatsilieka ir laĹžybĹł rengÄ&#x2014;jai. Kai kuriĹł ĹĄaliĹł atstovai sulaukia daugiau dÄ&#x2014;mesio nei dauguma artistĹł.

â&#x20AC;&#x17E;Aklai pasitikÄ&#x2014;ti prognozÄ&#x2014;mis neverta. MĹŤsĹł galimybÄ&#x2014;s tokios pat kaip ir kitĹł 36 ĹĄaliĹł.â&#x20AC;&#x153; $*LUĂ?DGDV

TarptautinÄ&#x2014;s laĹžybĹł bendrovÄ&#x2014;s BWIN paskelbta prognozÄ&#x2014; daug kÄ&#x2026; nustebino. ArmÄ&#x2014;nija nÄ&#x2014;ra buvusi tarp ryĹĄkiĹł â&#x20AC;&#x17E;Eurovizijosâ&#x20AC;&#x153; favoriÄ?iĹł, taÄ?iau ĹĄÄŻmet ĹĄiai ĹĄaliai be uĹžuolankĹł prognozuojama pergalÄ&#x2014;. ArtimiausiĹł konkurentĹł ĹĄvedĹł galimybÄ&#x2014;s, laĹžybininkĹł nuomone, yra net tris kartus maĹžesnÄ&#x2014;s. !RĂ&#x;MwĂ&#x;NAIĂ&#x;PAĂ&#x;KEIĂ&#x;TwĂ&#x;KURĂ&#x;Sg

ArmÄ&#x2014;nija savo atstovÄ&#x2026; iĹĄsirinko paskutinÄ&#x2122; 2013-ĹłjĹł dienÄ&#x2026;. IĹĄ pradĹžiĹł atrodÄ&#x2014;, kad ĹĄi valstybÄ&#x2014; nusprendÄ&#x2014; eiti ne kartÄ&#x2026; kitĹł jau iĹĄbandytu humoro keliu. Ĺ aliai atstovaus populiarus televizijos laidĹł vedÄ&#x2014;jas, â&#x20AC;&#x17E;stand upâ&#x20AC;&#x153; komikas Aramas Mp3. 29 metĹł vyras, kurio tikrasis vardas Aramas Sargsianas, turi mediko iĹĄsilavinimÄ&#x2026;, bet jau keletÄ&#x2026; metĹł sukasi ĹĄou pasau-

lyje ir yra iĹĄleidÄ&#x2122;s keletÄ&#x2026; muzikos kĹŤriniĹł. TaÄ?iau paaiĹĄkÄ&#x2014;jo, kad juokĹł vis dÄ&#x2014;lto nebus â&#x20AC;&#x201C; dainininkas Kopenhagoje atliks dramatiĹĄkÄ&#x2026; baladÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Not Aloneâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x17E;Daina tikrai ÄŻdomi. Ĺ iuo atveju nestebina tos geros prognozÄ&#x2014;s. AnksÄ?iau armÄ&#x2014;nai parengdavo keistus pasirodymus su kiÄ?o elementais â&#x20AC;&#x201C; ĹĄou su abrikoso kauliuku ar boksininke. Dabar jie keiÄ?ia tonÄ&#x2026;. TaÄ? daug kas priklausys ir nuo to, kaip ĹĄi daina bus pristatyta scenoje. Ĺ ÄŻ kartÄ&#x2026; armÄ&#x2014;nai siunÄ?ia ne komedijÄ&#x2026;, o labiau tragedijÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; svarstÄ&#x2014; Lietuvos radijo ir televizijos delegacijos atstovas Audrius GirĹžadas. "ARZĂ&#x;DOĂ&#x;TOĂ&#x;TRANSĂ&#x;VESĂ&#x;TIĂ&#x;TOĂ&#x;¸OU

Jau dabar galima nuspÄ&#x2014;ti, kad daugiausia apkalbĹł â&#x20AC;&#x17E;Eurovizijojeâ&#x20AC;&#x153; sukels Austrijos atstovas. Ĺ iai ĹĄaliai jau keletÄ&#x2026; metĹł prastokai sekasi konkurse, todÄ&#x2014;l ĹĄiemet, atrodo, einama va bank â&#x20AC;&#x201C; ÄŻ â&#x20AC;&#x17E;EurovizijÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; siunÄ?iamas barzdotas transvestitas Conchita Wurst. 25 metĹł vyras, kurio tikrasis vardas â&#x20AC;&#x201C; Tomas Neuwirthas, iĹĄgarsÄ&#x2014;jo populiariame austrĹł TV ĹĄou ir jau kartÄ&#x2026; bandÄ&#x2014; patekti ÄŻ â&#x20AC;&#x17E;EurovizijÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;. Konkurse jis atliks baladÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Rise Like A Phoenixâ&#x20AC;&#x153;, kurios klipe nuogas guli roĹžiĹł ĹžiedlapiĹł vonioje. â&#x20AC;&#x17E;Moteris su barzda â&#x20AC;&#x201C; ÄŻdomu. DÄ&#x2014;mesÄŻ tikrai patrauks, tiktai neaiĹĄku, koks tas dÄ&#x2014;mesys bus. Bus ÄŻdomu paĹžiĹŤrÄ&#x2014;ti, kaip uĹž ĹĄiÄ&#x2026; dainÄ&#x2026; balsuos ÄŻvairios ĹĄalys. Manau, uĹžsimerkus ir atsimerkus bus visai skirtingas ÄŻspĹŤdis apie dainÄ&#x2026;. Taktika nÄ&#x2014;ra nauja â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;EurovizijÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; yra laimÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s Izraelio transseksualas Dana International. Tiesa, tÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; dalis ĹžiĹŤrovĹł gal nÄ&#x2014; nepastebÄ&#x2014;jo, kad scenoje â&#x20AC;&#x201C; moterimi tapÄ&#x2122;s vyras. Ĺ ÄŻsyk austrai nusprendÄ&#x2014; padaryti taip, kad visi suprastĹł â&#x20AC;&#x201C; scenoje ĹĄis tas neÄŻprasta. Viena vertus, tai sutampa su

konkurso rengÄ&#x2014;jĹł ĹĄÄŻmet akcentuojama ÄŻvairiĹł pakraipĹł lygybÄ&#x2014;s tema â&#x20AC;&#x201C; per â&#x20AC;&#x17E;EurovizijÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; Kopenhagos savivaldybÄ&#x2014; net kvieÄ?ia nemokamai dalyvauti masinÄ&#x2014;se ÄŻvairios orientacijos porĹł tuoktuvÄ&#x2014;se. Kita vertus, manau, ĹĄis pasirodymas labiau bus ne lygybÄ&#x2014;s temos propagavimas, o tiesiog ĹĄou sprendimas tikintis sulaukti dÄ&#x2014;mesioâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; A.GirĹžadas. ÂżAISĂ&#x;LAIĂ&#x;MwĂ&#x;TOĂ&#x;JĂ&#x2039;Ă&#x;KORĂ&#x;TA

IĹĄ dalyviĹł minios iĹĄsiskiria ir Rusija. ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;EurovizijÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; ĹĄalis siunÄ?ia septyniolikmetes dvynes MarijÄ&#x2026; ir AnastasijÄ&#x2026; TolmaÄ?iovas. Kai joms buvo devyneri, mergaitÄ&#x2014;s laimÄ&#x2014;jo 2006-ĹłjĹł vaikĹł â&#x20AC;&#x17E;EurovizijÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;. Dabar jos uĹžaugo ir nori iĹĄbandyti jÄ&#x2014;gas suaugusiĹłjĹł konkurse. Pasak A.GirĹžado, toks atrankos ÄŻ konkursÄ&#x2026; nerengusiĹł rusĹł sprendimas racionalus. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iame konkurse juk svarbu iĹĄsiskirti, atkreipti ÄŻ save dÄ&#x2014;mesÄŻ. Ĺ tai jums ir prieĹžastis â&#x20AC;&#x201C; vaikĹł konkurso laimÄ&#x2014;tojos, sugrÄŻĹžtanÄ?ios ÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Eurovizijosâ&#x20AC;&#x153; renginÄŻ, yra gera tema Ĺžiniasklaidai. Daina â&#x20AC;&#x17E;Shineâ&#x20AC;&#x153;, kuriÄ&#x2026; jos atliks, gal ir nÄ&#x2014;ra tokia, kokios aĹĄ klausyÄ?iausi namie. Bet strategija jau aiĹĄki. Dar nÄ&#x2014;ra profesionalaus klipo â&#x20AC;&#x201C; tikriausiai nespÄ&#x2014;jo sukurti. Vietoj to sumontuotos nuotraukos, kuriose rodomas visas seserĹł kelias nuo maĹžens iki dabarties: pergalÄ&#x2014; vaikĹł â&#x20AC;&#x17E;Eurovizijojeâ&#x20AC;&#x153;, dalyvavimas sveÄ?iĹł teisÄ&#x2014;mis suaugusiĹłjĹł â&#x20AC;&#x17E;Eurovizijojeâ&#x20AC;&#x153; 2009-aisiais. Bus naudojamas â&#x20AC;&#x17E;buvusiĹł laimÄ&#x2014;tojĹł, kurios gali laimÄ&#x2014;ti vÄ&#x2014;lâ&#x20AC;&#x153; ginklasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; neabejojo A.GirĹžadas.

Kinas Vilnius

Forum Cinemas Vingis â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Ponas Ĺ˝irnis ir Ĺ ermanasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11, 13.20 val. â&#x20AC;&#x17E;SusvetimÄ&#x2014;jimasâ&#x20AC;&#x153; (Bulgarija, drama) â&#x20AC;&#x201C; 22 d. 11 val. â&#x20AC;&#x17E;Tarzanasâ&#x20AC;&#x153; (Vokietija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.15, 13.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Glorijaâ&#x20AC;&#x153; (Ä&#x152;ilÄ&#x2014;, Ispanija, drama) â&#x20AC;&#x201C; 22 d. 11.30 val., 24 d. 22 val. â&#x20AC;&#x17E;Su mamaâ&#x20AC;&#x153; (SlovÄ&#x2014;nija, Vokietija, Bosnija ir Hercegovina, drama) â&#x20AC;&#x201C; 22 d. 13.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Baubasâ&#x20AC;&#x153; (3D, Rusija, mistinis siaubo) â&#x20AC;&#x201C; 15.40, 18.40, 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;VieĹĄbutis â&#x20AC;&#x17E;Grand Budapestâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komiĹĄka drama) â&#x20AC;&#x201C; 22, 23 d. 16, 18.20, 20.45 val., 24 d. 16, 18.20 val. â&#x20AC;&#x17E;JaponiĹĄkas ĹĄuoâ&#x20AC;&#x153; (Rumunija, drama) â&#x20AC;&#x201C; 22 d. 17 val. â&#x20AC;&#x17E;Mergina iĹĄ spintosâ&#x20AC;&#x153; (Lenkija, drama) â&#x20AC;&#x201C; 22 d. 19.45 val., 24 d. 19 val. â&#x20AC;&#x17E;Groja Liuvinas Deivisasâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, JAV, muzikinis, drama) â&#x20AC;&#x201C; 22 d. 19.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Parklando ligoninÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (JAV, mistinis trileris, drama) â&#x20AC;&#x201C; 22 d. 21.15 val., 24 d. 17.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Majorasâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, veiksmo, kriminalinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 22 d. 21.45 val., 24 d. 21 val. â&#x20AC;&#x17E;Vilko vaikaiâ&#x20AC;&#x153; (Vokietija, drama) â&#x20AC;&#x201C; 23 d. 11.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Raketaâ&#x20AC;&#x153; (Australija, nuotykiĹł, drama) â&#x20AC;&#x201C; 23 d. 11.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Dalaso klubasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, biograďŹ nÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 23 d. 12 val. â&#x20AC;&#x17E;AtleidĹžia tik Dievasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, PrancĹŤzija, Tailandas, Ĺ vedija, Danija, kriminalinis trileris, drama) â&#x20AC;&#x201C; 23 d. 13 val. â&#x20AC;&#x17E;NuĹžudyk tuos, kuriuos myliâ&#x20AC;&#x153; (JAV, biograďŹ nÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 23 d. 13.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝uvis ir katÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Iranas, drama) â&#x20AC;&#x201C; 23 d. 13.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Blogi mentaiâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 23 d. 15.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Dreifavimasâ&#x20AC;&#x153; (Nyderlandai, Belgija, drama) â&#x20AC;&#x201C; 23 d. 15.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Stebuklasâ&#x20AC;&#x153; (Ä&#x152;ekija, Slovakija, drama) â&#x20AC;&#x201C; 23 d. 17 val. â&#x20AC;&#x17E;Distancinis pultasâ&#x20AC;&#x153; (Vokietija, Mongolija) â&#x20AC;&#x201C; 23 d. 17.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Praeities griuvÄ&#x2014;siaiâ&#x20AC;&#x153; (JAV, trileris) â&#x20AC;&#x201C; 23 d. 18.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Armstrongo melasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 23 d. 19 val. â&#x20AC;&#x17E;AudrĹł ĹĄalisâ&#x20AC;&#x153; (Vokietija, Vengrija, drama) â&#x20AC;&#x201C; 23 d. 20.45 val. â&#x20AC;&#x17E;IĹĄdavystÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Rusija, trumpametraĹžis, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 24 d. 17 val. â&#x20AC;&#x17E;Puodelio burtaiâ&#x20AC;&#x153; (Pakistanas, komiĹĄka drama) â&#x20AC;&#x201C; 24 d. 17 val. â&#x20AC;&#x17E;Zovko teleportasâ&#x20AC;&#x153; (Kroatija, trumpametraĹžis, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 03.24 d. 17 val. â&#x20AC;&#x17E;TetulÄ&#x2014;s nuĹžudymasâ&#x20AC;&#x153; (Lenkija, trumpametraĹžis, drama) â&#x20AC;&#x201C; 24 d. 17 val. â&#x20AC;&#x17E;Liukso kambarys medaus mÄ&#x2014;nesiuiâ&#x20AC;&#x153; (Kinija, komedija, trumpametraĹžis, fantastikos) â&#x20AC;&#x201C; 24 d. 17 val. â&#x20AC;&#x17E;Lemtingas ĹĄuolisâ&#x20AC;&#x153; (Ĺ vedija, Lenkija, trumpametraĹžis ďŹ lmas, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 24 d. 17 val. â&#x20AC;&#x17E;GabrielÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Kanada, muzikinis, romantinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 24 d. 21.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Filomenaâ&#x20AC;&#x153; (Dominikos Respublika, drama) â&#x20AC;&#x201C; 24 d. 21.30 val. Forum Cinemas Akropolis â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Tarzanasâ&#x20AC;&#x153; (Vokietija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.15, 12.30, 14.45, 17, 19.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Ponas Ĺ˝irnis ir Ĺ ermanasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 22, 23 d. 10.30, 12.50, 15.10, 17.30, 20 val., 24 d. 12.50, 15.10, 17.30, 20 val. â&#x20AC;&#x17E;DidĹžioji skruzdÄ&#x2014;lyÄ?iĹł karalystÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Tarzanasâ&#x20AC;&#x153; (3D, Vokietija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 22, 23 d. 11, 13.15 val., 24 d. 11, 13.15, 15.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Volstrito vilkasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, kriminalinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 11.15, 20.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Ponas Ĺ˝irnis ir Ĺ ermanasâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.30, 14 val. â&#x20AC;&#x17E;IĹĄtroĹĄkÄ&#x2122; greiÄ?ioâ&#x20AC;&#x153; (JAV, veiksmo trileris) â&#x20AC;&#x201C; 11.45, 14.30, 17.20, 20.30 val.

â&#x20AC;&#x17E;Baubasâ&#x20AC;&#x153; (3D, Rusija, mistinis siaubo) â&#x20AC;&#x201C; 12.15, 15.30, 18.30, 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;VieĹĄbutis â&#x20AC;&#x17E;Grand Budapestâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komiĹĄka drama) â&#x20AC;&#x201C; 13, 15.20, 17.45, 21 val. â&#x20AC;&#x17E;Redirected / UĹž LietuvÄ&#x2026;!â&#x20AC;&#x153; (Lietuva, veiksmo) â&#x20AC;&#x201C; 15, 18.15 val. â&#x20AC;&#x17E;300: imperijos gimimasâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, veiksmo) â&#x20AC;&#x201C; 16.30, 19, 21.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Filomenaâ&#x20AC;&#x153; (Dominikos Respublika, drama) â&#x20AC;&#x201C; 22 d. 18.15 val. â&#x20AC;&#x17E;VilkÄ&#x2026; mini, vilkas Ä?iaâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 21.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Savaitgalis ParyĹžiujeâ&#x20AC;&#x153; (DidĹžioji Britanija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 23 d. 16.45 val. Skalvija â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;DidĹžioji skruzdÄ&#x2014;lyÄ?iĹł karalystÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 22 d. 13 val. â&#x20AC;&#x17E;DvideĹĄimt dienĹł be karoâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, drama) â&#x20AC;&#x201C; 23 d. 18.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝mogus iĹĄ geleĹžiesâ&#x20AC;&#x153; (Lenkija, drama) â&#x20AC;&#x201C; 23 d. 20.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Nesamasis laikasâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, mistinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 24 d. 15.10 val. Pasaka â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;NuĹžudyk tuos, kuriuos myliâ&#x20AC;&#x153; (JAV, biograďŹ nÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 22 d. 13.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Blogi mentaiâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 22 d. 15 val. â&#x20AC;&#x17E;Yvesâ&#x20AC;&#x2122;as Saint Laurentâ&#x20AC;&#x2122;asâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, biograďŹ nÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 22 d. 16, 18 val., 23 d. 15, 18 val., 24 d. 18.15 val. â&#x20AC;&#x17E;KlasÄ&#x2014;s prieĹĄasâ&#x20AC;&#x153; (SlovÄ&#x2014;nija, drama) â&#x20AC;&#x201C; 22 d. 19.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Nuobodu nuoboduâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, trumpametraĹžis, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 22 d. 21 val. â&#x20AC;&#x17E;PaslÄ&#x2014;pti videoarchyvaiâ&#x20AC;&#x153; (Izraelis, trumpametraĹžis, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 22 d. 21 val. â&#x20AC;&#x17E;Parodaâ&#x20AC;&#x153; (Slovakija, trumpametraĹžis, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 22 d. 21.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Parklando ligoninÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (JAV, mistinis trileris, drama) â&#x20AC;&#x201C; 23 d. 12.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Virtiniaiâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, drama) â&#x20AC;&#x201C; 23 d. 17 val. â&#x20AC;&#x17E;Akli pasimatymaiâ&#x20AC;&#x153; (Gruzija, drama) â&#x20AC;&#x201C; 23 d. 19 val. â&#x20AC;&#x17E;Ar pameni Doli Bel?â&#x20AC;&#x153; (Jugoslavija, komiĹĄka drama) â&#x20AC;&#x201C; 23 d. 21 val. â&#x20AC;&#x17E;80 milijonĹłâ&#x20AC;&#x153; (Lenkija, drama) â&#x20AC;&#x201C; 24 d. 16.30 val. Multikino â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;DidĹžioji skruzdÄ&#x2014;lyÄ?iĹł karalystÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 22, 23 d. 10, 12 val., 24 d. 10, 14.15 val. â&#x20AC;&#x17E;300: imperijos gimimasâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, veiksmo) â&#x20AC;&#x201C; 10, 17.15, 19.45, 22 val. â&#x20AC;&#x17E;Tarzanasâ&#x20AC;&#x153; (3D, Vokietija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 22 d. 10.15, 12.30, 15.45 val., 23, 24 d. 10.15, 12.30, 14.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Ponas Ĺ˝irnis ir Ĺ ermanasâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 22, 23 d. 10.30, 12.45, 15, 18 val., 24 d. 10.30, 12.45, 15, 17.45 val. â&#x20AC;&#x17E;DidĹžioji skruzdÄ&#x2014;lyÄ?iĹł karalystÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (3D, PrancĹŤzija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 22, 23 d. 11, 13.15 val., 24 d. 11 val. â&#x20AC;&#x17E;Tarzanasâ&#x20AC;&#x153; (Vokietija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 22 d. 11, 13.30, 14.45 val., 23, 24 d. 11.15, 13.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Ponas Ĺ˝irnis ir Ĺ ermanasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 22 d. 11.30, 13.45, 16 val., 23 d. 11.30, 13.45, 15.45 val., 24 d. 11.30, 13.45, 15.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Baubasâ&#x20AC;&#x153; (3D, Rusija, mistinis siaubo) â&#x20AC;&#x201C; 22, 23 d. 12.45, 15.30, 18.45, 20.15 val., 24 d. 12.15, 15.45, 18.45, 20.15 val. â&#x20AC;&#x17E;MeĹĄkĹł ĹžemÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (3D, PrancĹŤzija, nuotykiĹł, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 22, 23 d. 14.15 val. â&#x20AC;&#x17E;300: imperijos gimimasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, veiksmo) â&#x20AC;&#x201C; 22, 23 d. 16 val., 24 d. 15.45 val. â&#x20AC;&#x17E;IĹĄtroĹĄkÄ&#x2122; greiÄ?ioâ&#x20AC;&#x153; (JAV, veiksmo trileris) â&#x20AC;&#x201C; 22, 23 d. 16, 19, 21.45 val., 24 d. 13, 16, 19, 21.45 val. â&#x20AC;&#x17E;BrangenybiĹł medĹžiotojaiâ&#x20AC;&#x153; (JAV, veiksmo, biograďŹ nÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 22 d. 16.30 val., 23 d. 21.30 val., 24 d. 19, 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;VieĹĄbutis â&#x20AC;&#x17E;Grand Budapestâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komiĹĄka drama) â&#x20AC;&#x201C; 22, 23 d. 17, 19.30, 22 val., 24 d. 12, 17, 19.30, 22 val. â&#x20AC;&#x17E;Volstrito vilkasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, kriminalinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 22 d. 18.15 val., 23 d. 20.45 val., 24 d. 18.15 val. â&#x20AC;&#x17E;IĹĄlikÄ&#x2122;s gyvasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, veiksmo, karinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 22 d. 19 val., 23 d. 16.30 val., 24 d. 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;PompÄ&#x2014;jaâ&#x20AC;&#x153; (3D, Vokietija, JAV, istorinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 21.45 val. â&#x20AC;&#x17E;VilkÄ&#x2026; mini, vilkas Ä?iaâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 22 d. 22 val., 23 d. 18.30 val., 24 d. 22 val. â&#x20AC;&#x17E;Non-Stopâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, JAV, veiksmo trileris) â&#x20AC;&#x201C; 24 d. 16.30 val.

JÄ&#x2013;GOS-2 loĹĄimo Nr. 4369

,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VEIĂ&#x;PERĂ&#x;GAĂ&#x;LwSĂ&#x;NEĂ&#x;Ă&#x20AC;AĂ&#x;DA

Lietuva atsidĹŤrÄ&#x2014; prognoziĹł lentelÄ&#x2014;s dugne â&#x20AC;&#x201C; su Baltarusija, Latvija, Portugalija. TaÄ?iau Lietuvos delegacijos vadovas mano, jog ÄŻ tai nereikÄ&#x2014;tĹł kreipti dÄ&#x2014;mesio. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ ios prognozÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; tiesiog Ĺžaidimas. Tos ĹĄalys, kurios garsiausiai apie save ĹĄaukia, reklamuojasi, toms ir Ĺžadama pergalÄ&#x2014;. Bet aklai pasitikÄ&#x2014;ti pranaĹĄystÄ&#x2014;mis neverta. MĹŤsĹł galimybÄ&#x2014;s tokios pat kaip ir visĹł kitĹł 36 ĹĄaliĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; A.GirĹžadas.

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

DIDYSIS PRIZAS â&#x20AC;&#x201C; 230 541 Lt

2014 03 20 (ketvirtadienis) KENOLOTO loĹĄimo Nr. 5737 Galite laimÄ&#x2014;ti 200 000 Lt! 02 08 16 17 19 20 25 29 33 34 43 46 47 48 50 51 52 53 54 58 www.olifeja.lt

01 04 06 07 10 26 + 13 AtspÄ&#x2014;ta 6 5+1 5 4+1 4 3+1 3 2+1

LaimÄ&#x2014;jimas 230 541 Lt 13 885 Lt 202 Lt 60 Lt 12 Lt 5 Lt 3 Lt 2 Lt


KRA¸TOĂ&#x;Ă&#x20AC;INIOS

Â?VYKIĂ&#x2039;Ă&#x;MOZAIKA Kaunas â&#x2013; Trys KaunÄ&#x2026; ir LietuvÄ&#x2026; garsinantys chorai nusipelnÄ&#x2014; aukĹĄtĹł Aukso paukĹĄtÄ&#x2014;s apdovanojimĹł. Kauno technologijos universiteto akademinis choras â&#x20AC;&#x17E;JaunystÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, vadovaujamas D.BeinarytÄ&#x2014;s (nuotr.), tapo Aukso paukĹĄtÄ&#x2014;s laureatu ryĹĄkiausios Lietuvos ĹžvaigĹždÄ&#x2014;s nominacijoje. Naujai suspindusia ĹžvaigĹžde pripaĹžintas Lietuvos sveikatos mokslĹł universiteto Medicinos akademijos miĹĄrusis choras â&#x20AC;&#x17E;Nerisâ&#x20AC;&#x153;, kuriam vadovauja T.Lapinskas. Geriausio vaikĹł, jaunimo teatro ir jo vadovo laurus pelnÄ&#x2014; Kauno vaikĹł ir jaunimo teatras â&#x20AC;&#x17E;Vilkolakisâ&#x20AC;&#x153; ir jo vadovai aktoriai S.IvanauskaitÄ&#x2014; bei A.Kybartas.

KlaipÄ&#x2014;da â&#x2013; KlaipÄ&#x2014;dos savivaldybÄ&#x2014;s tarnautojai, siekdami iĹĄsiaiĹĄkinti, ar jĹł darbu miestieÄ?iai patenkinti, patys surengÄ&#x2014; anoniminÄ&#x2122; apklausÄ&#x2026;. Per mÄ&#x2014;nesÄŻ anketas uĹžpildÄ&#x2014; ĹĄimtas ĹžmoniĹł. Dauguma klaipÄ&#x2014;dieÄ?iĹł (68 proc.) tvirtina, kad uĹžtenka informacijos apie savivaldybÄ&#x2014;s darbÄ&#x2026;, 38 proc. â&#x20AC;&#x201C; nustatytas interesantĹł priÄ&#x2014;mimo laikas yra patogus, beveik pusÄ&#x2014; (48 proc.) priÄ&#x2014;mimo valandomis nepatenkinti. Daugiau kaip pusÄ&#x2014; pasisakiusiĹłjĹł (45 proc.) mano, jog savivaldybÄ&#x2014;je jie nebuvo maloniai aptarnauti, 43 proc. â&#x20AC;&#x201C; patenkinti aptarnavimu. Apklaustieji, manantys, kad jiems rĹŤpimi klausimai tinkamai neiĹĄsprÄ&#x2122;sti, sudaro 48 proc., valdininkais patenkinti 41 proc. respondentĹł.

MarijampolÄ&#x2014; â&#x2013; Miestas ĹĄvenÄ?ia istorinio MarijampolÄ&#x2014;s susigrÄ&#x2026;Ĺžinimo 25-metÄŻ. 1989 metĹł kovo 21-Ä&#x2026;jÄ&#x2026; Kapsuko miesto ir rajono pavadinimai buvo pakeisti po pirmÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; dar sovietinÄ&#x2014;je Lietuvoje organizuoto referendumo. Ĺ iÄ&#x2026; savaitÄ&#x2122; istorinei

datai paminÄ&#x2014;ti buvo skirtos konferencijos, parodos bei akcijos, Ĺ v.Jurgio â&#x20AC;&#x201C; MarijampolÄ&#x2014;s globÄ&#x2014;jo â&#x20AC;&#x201C; medaliu uĹž nuopelnus SĹŤduvai, demokratijai ir laisvei buvo apdovanoti su SÄ&#x2026; jĹŤdĹžio vÄ&#x2014;liava uĹž istorinÄ&#x2014;s tiesos atkĹŤrimÄ&#x2026; kovojÄ&#x2122; marijampolieÄ?iai Vytautas ViliĹŤnas, Stasys DaugÄ&#x2014;la, Paulius Uleckas ir Vytautas Ĺ neideris.

POLITIKA

-EĂ&#x;DĂ&#x20AC;IUSĂ&#x;GELĂ&#x;BwĂ&#x;JAĂ&#x;LIPĂ&#x;DUĂ&#x;KAIS 6Ă&#x201A;LPNDXVJDWYzMHDX JDQmLĂ&#x2DC;OLHSĂ&#x2DC;NDPLHQXV NODLSzGLHmLDLDSNOLMDYR EDOWRSRSLHULDXVDSVN ULWLPDLVVXXĂ?UDĂ&#x2026;DLVĂ&#x201E;1H Ă?XG\NPDQÂ?VÂł7RNLX EĂ&#x2018;GXJDPWDLQHDEHMLQ JLĂ?PRQzVEDQGRLĂ&#x2026;VDX JRWLVHQXRVLXVPHGĂ?LXV Au ĹĄ r a PI L A I T I E N Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

Alytus â&#x2013; Jau treÄ?iÄ&#x2026; treÄ?iadienÄŻ ÄŻ miesto savivaldybÄ&#x2014;s visuomenÄ&#x2014;s sveikatos biuro specialistĹł rengiamÄ&#x2026; mankĹĄtÄ&#x2026; atÄ&#x2014;jo 5 jaunos mamos su dar nevaikĹĄtanÄ?iais ar tik pirmus Ĺžingsnelius bandanÄ?iais Ĺžengti kĹŤdikiais. Kiekviena pratimus atlieka su savo maĹžyliu, kuris jai atstoja ir svarelÄŻ. Tokie pratimai mamĹł kilnojamiems kĹŤdikiams ypaÄ? patinka. Biuro specialistÄ&#x2014;s du mÄ&#x2014;nesius mokys mamas joms ir kĹŤdikiams drauge atlikti tinkamĹł pratimĹł.

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

$3LODLWLHQzVQXRWU

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

9LVXRPHQLQLQNDLPDQRNDG6Ă&#x201A;LPNDXVJDWYzMHQHEĂ&#x2018;WLQDQXSMDXWLYLVĂ&#x2DC;OLHSĂ&#x2DC;

â&#x20AC;&#x17E;PrieĹĄ gyventojĹł valiÄ&#x2026; be galo skubant naikinami brandĹŤs medĹžiai. Jau neliko nÄ&#x2014; vienos liepos TiltĹł, Turgaus, J.Janonio, LiepĹł gatvÄ&#x2014;se. Naikinimo buldozeris netrukus atvaĹžiuos ir ÄŻ S.Ĺ imkaus gatvÄ&#x2122;. Ä&#x152;ia bus nupjautos 98 liepos. Toks pat likimas laukia ir kitur auganÄ?iĹł medĹžiĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; piktinasi klaipÄ&#x2014;dietÄ&#x2014; Zita DaugintytÄ&#x2014;. Jos manymu, kertami ne tik papuvÄ&#x2122;, bet ir sveiki medĹžiai. PrieĹĄ porÄ&#x2026; dienĹł apie medĹžiĹł kirtimÄ&#x2026; kalbÄ&#x2014;ta Miesto ĹŤkio ir aplinkosaugos komitete. Jame

buvo tikinama, kad medĹžiai neĹĄalinami be prieĹžasties. JĹł bĹŤklÄ&#x2122; ÄŻvertina komisija, kurioje yra ir Botanikos sodo specialistĹł. NustaÄ?ius, kad 60 proc. medĹžiĹł yra avarinÄ&#x2014;s bĹŤklÄ&#x2014;s, suraĹĄomas aktas dÄ&#x2014;l jĹł paĹĄalinimo. TodÄ&#x2014;l tenka kirsti ne tiktai blogos bĹŤklÄ&#x2014;s medĹžius, nes negalima iĹĄkirsti pusÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; visos gatvÄ&#x2014;s augalija turi bĹŤti vienoda ir tvarkinga. Valdininkai tikina, kad vietoj nukirsto medĹžio atsodinamas naujas. TaÄ?iau gamtos gelbÄ&#x2014;tojai ne-

DÄ&#x2014;l mylimo tÄ&#x2014;velio mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame bendradarbÄ&#x2122; SimonÄ&#x2026; NajulienÄ&#x2122;, jos ĹĄeimÄ&#x2026; ir ar timuosius. Ĺ iauliĹł banko darbuotojai

Ĺ venÄ?ionys â&#x2013;  PareigĹŤnai pelkÄ&#x2014;tame miĹĄke aptiko tikrÄ&#x2026; naminukÄ&#x2014;s fabrikÄ&#x2026;. Nelegali gamyklÄ&#x2014;lÄ&#x2014; buvo ÄŻrengta nuoĹĄaliame pelkÄ&#x2014;tame VarnÄ&#x2014;nĹł kaimo miĹĄke. JÄ&#x2026; priĹžiĹŤrÄ&#x2014;jo 22-ejĹł vietos gyventojas Tomas J. Verslo uĹžmojai buvo nemenki: gamybos vietoje rasta pusÄ&#x2014; tonos naminÄ&#x2014;s degtinÄ&#x2014;s ir 3000 litrĹł raugo, taip pat plastikiniĹł iĹĄgerto alaus ir mineralinio vandens buteliĹł. Perkantiems daugiau naminukÄ&#x2014;s buvo paruoĹĄta pilnĹł 5 litrĹł talpos buteliĹł. SamanÄ&#x2014;s litras bĹŤdavo parduodamas uĹž 10 litĹł.

sutinka su valdininkĹł nuomone. â&#x20AC;&#x17E;Valdininkams ir politikams visiĹĄkai nerĹŤpi miesto ekologija. Jauni medĹžiai â&#x20AC;&#x201C; tik dekoratyvinis akcentas, vietoj jĹł galima prisodinti plastikiniĹł, bus rami galva â&#x20AC;&#x201C; nereikÄ&#x2014;s priĹžiĹŤrÄ&#x2014;ti, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; Z.DaugintytÄ&#x2014;. â&#x20AC;&#x201C; Dideli medĹžiai sugeria anglies dvideginÄŻ ir iĹĄskiria gyvybei bĹŤtinÄ&#x2026; deguonÄŻ, sulaiko dulkes, karĹĄtÄ&#x2026; dienÄ&#x2026; suteikia atgaivÄ&#x2026;.â&#x20AC;&#x153; KlaipÄ&#x2014;dos savivaldybÄ&#x2014; ĹžadÄ&#x2014;jo medĹžiĹł kirtimo projektus derinti su visuomene.

DÄ&#x2014;l TÄ&#x2014;vo mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame Lietuvos AukĹĄÄ?iausiojo Teismo teisÄ&#x2014;jÄ&#x2026; ArmanÄ&#x2026; AbramaviÄ?iĹł. Vilniaus apygardos teismas

Tegul nuoĹĄirdi atjauta palengvina praradimo skausmÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; dÄ&#x2014;l TÄ&#x2014;velio mir ties uĹžjauÄ?iame VGTU tarptautiniĹł ryĹĄiĹł prorek torÄ&#x2122; AstÄ&#x2026; RadzeviÄ?ienÄ&#x2122;. Vilniaus Gedimino technikos universiteto bendruomenÄ&#x2014;

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties ir liĹŤdesio valandÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l mylimo TÄ&#x2014;Ä?io mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame Ä&#x152;iurlionio kvar teto ar tistÄ&#x2026; GediminÄ&#x2026; DaÄ?inskÄ&#x2026;. Lietuvos nacionalinÄ&#x2014;s ďŹ lhar monijos kolektyvas

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties ir liĹŤdesio valandÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l mylimo TÄ&#x2014;vo mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame Lietuvos AukĹĄÄ?iausiojo Teismo teisÄ&#x2014;jÄ&#x2026; ArmanÄ&#x2026; AbramaviÄ?iĹł. Lietuvos apeliacinis teismas

DÄ&#x2014;l ilgametÄ&#x2014;s PuslaidininkiĹł ďŹ zikos instituto darbuotojos Irmos JANUTÄ&#x2013;NIENÄ&#x2013;S mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame velionÄ&#x2014;s ĹĄeimÄ&#x2026; ir ar timuosius. FTMC PuslaidininkiĹł ďŹ zikos instituto darbuotojai

DÄ&#x2014;l bokso trenerio Michailo SADOVSKIO staigios mir ties reiĹĄkiame nuoĹĄirdĹžiÄ&#x2026; uĹžuojautÄ&#x2026; jo ĹĄeimai ir ar timiesiems. Vilniaus miesto kĹŤno kultĹŤros ir spor to skyrius Vilniaus dvikovÄ&#x2014;s spor to ĹĄakĹł mokykla

Lietuvos nacionalinÄ&#x2014; slidinÄ&#x2014;jimo asociacija uĹžjauÄ?ia MarijĹł RindzeviÄ?iĹł (LNSA prezidentÄ&#x2026;) dÄ&#x2014;l tÄ&#x2014;velio mir ties.

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame kadencijÄ&#x2026; baigusÄŻ Konstitucinio Teismo teisÄ&#x2014;jÄ&#x2026; ArmanÄ&#x2026; AbramaviÄ?iĹł dÄ&#x2014;l TÄ&#x2014;vo mir ties. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

Netek ties ir liĹŤdesio valandÄ&#x2026; uĹžjauÄ?iame teisÄ&#x2014;jÄ&#x2026; ArmanÄ&#x2026; AbramaviÄ?iĹł dÄ&#x2014;l mylimo tÄ&#x2014;velio mir ties. Lietuvos AukĹĄÄ?iausiasis Teismas

TeisÄ&#x2014;jĹł taryba ir NacionalinÄ&#x2014; teismĹł administracija

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties valandÄ&#x2026; nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame Lietuvos AukĹĄÄ?iausiojo Teismo teisÄ&#x2014;jÄ&#x2026; ArmanÄ&#x2026; AbramaviÄ?iĹł dÄ&#x2014;l mylimo tÄ&#x2014;vo mir ties. Europos SÄ&#x2026;jungos Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo teisÄ&#x2014;jai Egidijus JaraĹĄiĹŤnas ir Egidijus BieliĹŤnas

Lietuvos nacionalinÄ&#x2014; slidinÄ&#x2014;jimo asociacija uĹžjauÄ?ia KazimierÄ&#x2026; StrolienÄ&#x2122;, Lietuvos nacionalinÄ&#x2014;s slidinÄ&#x2014;jimo rink tinÄ&#x2014;s vyr. trenerÄ&#x2122;, dÄ&#x2014;l sesers mir ties.

DÄ&#x2014;l TÄ&#x2014;velio mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame Lietuvos AukĹĄÄ?iausiojo Teismo teisÄ&#x2014;jÄ&#x2026; ArmanÄ&#x2026; AbramaviÄ?iĹł.

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties valandÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l tÄ&#x2014;vo mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame Lietuvos AukĹĄÄ?iausiojo Teismo teisÄ&#x2014;jÄ&#x2026; ArmanÄ&#x2026; AbramaviÄ?iĹł. KlaipÄ&#x2014;dos apygardos teismo kolektyvas

Vilniaus universiteto TeisÄ&#x2014;s fakulteto darbuotojai bei BaudĹžiamosios justicijos katedros kolegos reiĹĄkia nuĹĄirdĹžiÄ&#x2026; uĹžuojautÄ&#x2026; profesoriui Armanui AbramaviÄ?iui dÄ&#x2014;l mylimo tÄ&#x2014;Ä?io mir ties.


NUDĂ&#x2026;WRĂ?LQLRV

PHWĂ&#x2DC;NDXQLHWzNHWYLU WDGLHQÂ&#x2019;SDVWHEzMRNDG QXRMRVEXWRODQJRYLU Ă&#x2026;XWLQLRUzPRDQWSDODQ JzVODĂ&#x2026;DSLONRVVSDOYRV PHGĂ?LDJD-LQXVSUHQGz QHUL]LNXRWLLULĂ&#x2026;NDUWRSD VNDPELQRXJQLDJHVLDPV AtvykÄ&#x2122; specialistai nustatÄ&#x2014;, kad ÄŻ butÄ&#x2026; pateko apie 100 gramĹł gyvsidabrio. PavojĹł Ĺžmogaus sveikatai keliantÄŻ metalÄ&#x2026; ugniagesiai surinko ir iĹĄsiveĹžÄ&#x2014; saugoti. VirĹĄ buto yra palÄ&#x2014;pÄ&#x2014;, kurioje kas nors galÄ&#x2014;jo palikti talpyklÄ&#x2026; su pavojingu metalu. â&#x20AC;&#x17E;AiĹĄkinamÄ&#x2014;s, kaip palÄ&#x2014;pÄ&#x2014;je atsirado gyvsidabrio, ar jis buvo iĹĄlietas tyÄ?ia, ar tai ÄŻvyko kitomis aplinkybÄ&#x2014;misâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; vakar aiĹĄkino incidentÄ&#x2026; tiriantys Kauno Ĺ˝aliakalnio policijos komisariato atstovai. DidĹžiausiĹł problemĹł dÄ&#x2014;l gyvsidabrio prieĹĄ porÄ&#x2026; metĹł buvo kilÄ&#x2122; UkmergÄ&#x2014;je. Miesto teismo pastato sienose rasta keli kilogramai ĹĄio nuodingojo metalo. UĹžterĹĄtÄ&#x2026; pastatÄ&#x2026; nutarta nugriauti. (LR)

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriĹł ÄŻstaigos darbuotojÄ&#x2026; AntaninÄ&#x2026; MiliauskienÄ&#x2122; dÄ&#x2014;l mylimos mamy tÄ&#x2014;s mir ties. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriĹł ÄŻstaigos kolektyvas

¡0ARĂ&#x;KOĂ&#x;MAĂ&#x;TAMS¨Ă&#x;VAIK¸Ă&#x;jIOĂ&#x;TIĂ&#x;NEĂ&#x;BEĂ&#x;REIĂ&#x;KwS ,Ă&#x2026;3DQHYzĂ?LRJDWYLĂ&#x2DC;LĂ&#x2026; Q\NVSLQLJXVXĂ?PDĂ&#x2026;LQĂ&#x2DC; VWRYzMLPjUHQNDQW\VEX GzWRMDLNXULHEXYRYD GLQDPLĂ&#x201E;YDLNĂ&#x2026;mLRMDQmLDLV SDUNRPDWDLVÂł3RVDYDL WzVPLHVWHSUDGzVYHLNWL QDXMDLÂ&#x2019;UHQJWĂ&#x2DC;SLQL JĂ&#x2DC;ULQNLPRDXWRPDWĂ&#x2DC;

Lietuvos psichiatrĹł asociacijos bendruomenÄ&#x2014;

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties ir liĹŤdesio valandÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l mylimo vyro mir ties reiĹĄkiame nuoĹĄirdĹžiÄ&#x2026; uĹžuojautÄ&#x2026; Liudmilai Dmitrovai ir jos ar timiesiems. ÄŽmoniĹł grupÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Penki kontinentaiâ&#x20AC;&#x153; kolektyvas

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame Europos SÄ&#x2026; jungos paramos koordinavimo depar tamento FinansiniĹł priemoniĹł skyriaus vedÄ&#x2014;jÄ&#x2026; AusmÄ&#x2026; BartkutÄ&#x2122; dÄ&#x2014;l mylimo tÄ&#x2014;velio mir ties. Lietuvos Respublikos ĹŤkio ministerijos kolektyvas

.RQWUROLHUz0$GR PzQLHQzSULHĂ&#x2026; Ă&#x2026;YHQWHVPzJGDYX VLSUDOLQNVPLQWL NOLHQWXVNDLSLU NLWLMRVNROHJĂ&#x2DC; QHWHNVGDUER

V i r g i n i ja P E T R AUS K I E N Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

PanevÄ&#x2014;Ĺžys buvo likÄ&#x2122;s vienintelis iĹĄ didĹžiĹłjĹł miestĹł, kur mokestÄŻ iĹĄ vairuotojĹł rinkdavo oranĹžines liemenes dÄ&#x2014;vintys kontrolieriai. Visuose kituose miestuose yra pastatyti aparatai, kuriuose patys vairuotojai gali sumokÄ&#x2014;ti uĹž automobiliĹł statymÄ&#x2026;. Iki ĹĄiol automobilÄŻ apmokestinamose miesto vietose pasistatÄ&#x2122;s vairuotojas turÄ&#x2014;davo sumokÄ&#x2014;ti 2 litus. UĹž ĹĄiÄ&#x2026; sumÄ&#x2026; gautas bilietas galiodavo visÄ&#x2026; dienÄ&#x2026;. Nuo balandĹžio 1-osios mokestis uĹž automobilio statymÄ&#x2026; miesto centre pasikeis. Valanda bus ÄŻkainota 1 litu, o mÄ&#x2014;nesinis bilietas â&#x20AC;&#x201C; 80 litĹł. Tie, kurie norÄ&#x2014;s

ÄŻsigyti metinÄŻ leidimÄ&#x2026;, turÄ&#x2014;s pakloti 700 litĹł. Atsiradus parkomatams pinigĹł rinkliava uĹžsiims â&#x20AC;&#x17E;PanevÄ&#x2014;Ĺžio bĹŤstasâ&#x20AC;&#x153;. BĹŤtent ĹĄi bendrovÄ&#x2014; ir pastatÄ&#x2014; mieste naujus ÄŻrenginius. Vienas jĹł kainavo 18 tĹŤkstanÄ?iĹł litĹł. Kita savaitÄ&#x2014; bus paskutinÄ&#x2014; darbo savaitÄ&#x2014; kontrolieriams, dirbusiems miesto gatvÄ&#x2014;se visais metĹł laikais, per ĹĄaltÄŻ ir karĹĄtÄŻ. 15 ĹžmoniĹł bus atleista iĹĄ darbo. MiestieÄ?iai buvo ypaÄ? pamÄ&#x2014;gÄ&#x2122; ĹĄalia LaisvÄ&#x2014;s aikĹĄtÄ&#x2014;s dirbanÄ?iÄ&#x2026;

kontrolierÄ&#x2122; 59-eriĹł MarytÄ&#x2122; AdomÄ&#x2014;nienÄ&#x2122;, kuri kiekvienos ĹĄventÄ&#x2014;s proga pralinksmindavo savo klientus. PrieĹĄ Velykas ji persirengdavo KiĹĄkiu arba VelykĹł Bobute, o artÄ&#x2014;jant Naujiesiems metams pasipuoĹĄdavo kokia nors kauke. BendrovÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;PanevÄ&#x2014;Ĺžio bĹŤstasâ&#x20AC;&#x153; jau priÄ&#x2014;mÄ&#x2014; 6 naujus kontrolierius. TaÄ?iau jie dirbs kitokÄŻ darbÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; fiksuos paĹžeidÄ&#x2014;jus, kurie nemokamai bus pastatÄ&#x2122; savo automobilÄŻ. AnksÄ?iau su tokiais â&#x20AC;&#x17E;taupyto-

jaisâ&#x20AC;&#x153; kariaudavo â&#x20AC;&#x17E;oranĹžinÄ&#x2014;s liemenÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153;. Kontrolieriai skĹłsdavosi, kad kartais tekdavo iĹĄklausyti labai nemaloniĹł paĹžeidÄ&#x2014;jĹł ĹžodĹžiĹł. Ĺ ie savivaldybÄ&#x2014;s darbuotojai per metus surinkdavo iki 400 tĹŤkstanÄ?iĹł litĹł. Dabar nusprendusieji rizikuoti ir nesumokÄ&#x2014;jÄ&#x2122; uĹž maĹĄinos stovÄ&#x2014;jimÄ&#x2026; baudĹžiami nuo 80 iki 140 litĹł siekianÄ?iomis baudomis. Numatyta susitaikymo galimybÄ&#x2014;, kai sumokÄ&#x2014;jus iki nurodytos datos baudÄ&#x2026; galima susimaĹžinti 50 procentĹł.

-OĂ&#x;KYKĂ&#x;LOĂ&#x;JEĂ&#x;ÂŚĂ&#x;SUNĂ&#x;KIAUĂ&#x;NEGUĂ&#x;POĂ&#x;LIĂ&#x;CIĂ&#x;JOĂ&#x;JE 3RWDUQ\ERVWUDQVSRUWRSROLFLMRMHSHGDJRJRNHOLj SDVLULQNXVLDP5DGYLOLĂ&#x2026;NLRUDMRQRJ\YHQWRMXL5LmDU GXL5Â&#x2019;SROLFLMRVNRPLVDULDWjJDOLWHNWLJUÂ&#x2019;Ă?WLMDX NDLSÂ&#x2019;WDULDPDMDPÂąĂ&#x2026;HĂ&#x2026;WRNDVMÂ&#x2019;DSNDOWLQRVPXUWX R i Ä? a r d a s V I T K US LR korespondentas

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties ir liĹŤdesio valandÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l motinos mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame gyd. psichiatrÄ&#x2122; DanguolÄ&#x2122; Sur vilaitÄ&#x2122; ir jos ar timuosius.

$Ă&#x201A;YHOQRVQXRWU

/DĂ&#x2026;zMRQXRGDL

PNRYRGĂ&#x;

RadviliĹĄkio rajono Ĺ iaulÄ&#x2014;nĹł Marcelino Ĺ ikĹĄnio vidurinÄ&#x2014;je mokykloje darbĹł mokytoju dirbantÄŻ RiÄ?ardÄ&#x2026; R. vienas ĹĄeĹĄtokas apkaltino smurtu. ÄŽ policijÄ&#x2026; su tÄ&#x2014;vais kreipÄ&#x2122;sis dvylikametis pareiĹĄkÄ&#x2014;, kad mokytojas jÄŻ nuskriaudÄ&#x2014; treÄ?iadienÄŻ per darbĹł pamokÄ&#x2026;. Nepilnametis teigÄ&#x2014;, kad moky-

tojas jam delnu vienÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; sudavÄ&#x2014; ÄŻ kaklÄ&#x2026;, po to spaudÄ&#x2014; ranka sprandÄ&#x2026; ir galiausiai delnu sudavÄ&#x2014; ÄŻ ĹžandÄ&#x2026;. Ĺ iaulÄ&#x2014;nĹł Marcelino Ĺ ikĹĄnio vidurinÄ&#x2014;s mokyklos direktorius Vytautas JaraĹĄiĹŤnas patvirtino, kad policijos suvestinÄ&#x2014;se minimas incidentas mokykloje tikrai buvo. Tiesa, direktorius abejojo, ar mokinys iĹĄ tiesĹł buvo sumuĹĄtas. â&#x20AC;&#x17E;Mokytojas sakÄ&#x2014;, kad jam nepaklususÄŻ ir atsikalbinÄ&#x2014;ti Ä&#x2014;mu-

sÄŻ mokinÄŻ paÄ&#x2014;mÄ&#x2014; uĹž apykaklÄ&#x2014;s ir iĹĄvedÄ&#x2122;s iĹĄ klasÄ&#x2014;s liepÄ&#x2014; jam eiti pasiaiĹĄkinti pas socialinÄ&#x2122; pedagogÄ&#x2122;. Berniukas tvirtino, kad mokytojas jÄŻ sugriebÄ&#x2014; ne tik uĹž apykaklÄ&#x2014;s, bet ir sprando. Apie jokius smĹŤgius mokiniui nebuvo nÄ&#x2014; kalbos. To nepatvirtino ir ĹĄÄŻ incidentÄ&#x2026; matÄ&#x2122; mokiniaiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; V.JaraĹĄiĹŤnas. Pasak mokyklos direktoriaus, incidentas tarp mokytojo ir ĹĄeĹĄtoko per pamokÄ&#x2026; kilo dÄ&#x2014;l to, kad ĹĄis mokinys kÄ&#x2014;lÄ&#x2014; triukĹĄmÄ&#x2026; ir nereagavo ÄŻ pedagogo pastabas. Su draugais per pamokÄ&#x2026; plepÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s moksleivis, perspÄ&#x2014;tas liautis tai daryti, pradÄ&#x2014;jo atsikalbi-

nÄ&#x2014;ti prieĹĄ mokytojÄ&#x2026;, o galiausiai tÄ&#x2014;ĹĄkÄ&#x2014; ÄŻ ĹžemÄ&#x2122; vadovÄ&#x2014;lÄŻ. Apie pedagogÄ&#x2026; iĹĄ kantrybÄ&#x2014;s iĹĄvedusÄŻ mokinÄŻ mokyklos direktorius atsiliepÄ&#x2014; kaip apie mÄ&#x2014;gÄ&#x2014;jÄ&#x2026; atsikalbinÄ&#x2014;ti ir kitiems mokytojams, nors dideliĹł paĹžeidimĹł ĹĄis mokinys nÄ&#x2014;ra padarÄ&#x2122;s. â&#x20AC;&#x17E;Prie mokinio rankas prikiĹĄusio pedagogo aĹĄ jokiu bĹŤdu neteisinu â&#x20AC;&#x201C; jam uĹž tokÄŻ poelgÄŻ bus pareikĹĄtas papeikimas. RiÄ?ardas R. pas mus dirba dar neseniai, bet jau spÄ&#x2014;jo uĹžsirekomenduoti kai geras specialistas. PedagoginÄŻ iĹĄsilavinimÄ&#x2026; turintis RiÄ?ardas R. anksÄ?iau yra dirbÄ&#x2122;s policijojeâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; Ĺ iaulÄ&#x2014;nĹł Marcelino Ĺ ikĹĄnio vidurinÄ&#x2014;s mokyklos direktorius.


!UTOĂ&#x;MOĂ&#x;BIĂ&#x;LIAI PARDUODA

BMW

Skubiai parduodamas automobilis 2004 m. BMW 520 (benzinas). Tel. 8 61115 938.

Alfa Romeo

PERKA

VisĹł markiĹł lengvuosius automobilius, mikroautobusus, visureigius, sunkveĹžimius, automobilinius kranus, ekskavatorius ir kt. (gerus, dauĹžtus, sugedusius). www.vidvestuma.lt, tel.: 8 659 22 367, 8 659 97 960. Brangiai superkame visĹł markiĹł 19782014 m. automobilius, vaĹžiuojanÄ?ius ir su defektais. Atsiskaitome iĹĄ karto. Tel. 8 601 81 147. Superkame automobilius (1970-2010 m.) geromis kainomis. Gali bĹŤti nevaĹžiuojantys. Tel.: 8 608 98 561, 8 671 45 005.

ÄŽvairĹŤs automobiliai Konkurencingomis kainomis superkame automobilius. Tvarkome dokumentus. JĹŤsĹł automobilis - mĹŤsĹł rĹŤpestis. Tel. 8 646 24 482.

ÄŽvairĹŤs

REMONTUOJA

Kaune remontuoja, perdirba automobiliĹł ĹĄildymo ir auĹĄinimo sistemas, plauna variklius ir dugnÄ&#x2026;. V.KrÄ&#x2014;vÄ&#x2014;s pr. 118B-6, Kaunas, tel. 8 604 16 842.

+IĂ&#x;TOSĂ&#x;TRANSĂ&#x;PORĂ&#x;TOĂ&#x; PRIEĂ&#x;MOĂ&#x;NwS PARDUODA SunkveĹžimiai Parduodame transporto ÄŻmonÄ&#x2122; TIR sistemos narÄ&#x2122; (16 vilkikĹł su puspriekabÄ&#x2014;mis). Tel. 8 656 59 890.

ÄŽvairios

PERKA

Perku vilkikus DAF 2007-2008 m. (su variklio defektais). Tel. 8 686 20 383. Asfalto frezÄ&#x2026; (darbinis plotis 0,5 m, su transporteriu, keturi ratai, ne senesnÄ&#x2014; kaip 2004 m.). Ĺ˝emagrindÄŻ tralÄ&#x2026; spec. technikai transportuoti, keliamoji galia 10 t, pageidaujamas ilgis 8 m. SiĹŤlyti techniĹĄkai tvarkingÄ&#x2026;. Tel./faksas (8 45) 58 70 68; 8 686 51 510, el.p.: gatves.direktorius@takas.lt

4RANSĂ&#x;PORĂ&#x;TOĂ&#x;PASĂ&#x;LAUĂ&#x;GOS VEĹ˝A Ĺ˝MONES UĹžsienyje KiekvienÄ&#x2026; dienÄ&#x2026; veĹžame keleivius ir siuntas ÄŻ AnglijÄ&#x2026;, VokietijÄ&#x2026;, OlandijÄ&#x2026;, BelgijÄ&#x2026;, DanijÄ&#x2026;, NorvegijÄ&#x2026;. Tel. 8 606 04 349.

VEŽA KROVINIUS UŞsienyje Siuntinių, krovinių gabenimas LIETUVAANGLIJA-ŠKOTIJA-LIETUVA. Visa informacija www.TBtrans.lt, tel. +370 630 30 998.

KITOS TRANSPORTO PASLAUGOS Atliekame visas kraustymo, transporto paslaugas. Pigiausiai, greiÄ?iausiai, kokybiĹĄkiausiai. Kaina - nuo 30 Lt/val. Tel. 8 612 16 122.

.AFĂ&#x;TOSĂ&#x;PROĂ&#x;DUKĂ&#x;TAI PARDUODA DujĹł degalinÄ&#x2122;, dvi suskystintĹł dujĹł 4,85 mÂł talpyklas, saugyklÄ&#x2026; dujĹł balionams 1,8 x 1,3 m, dujĹł kolonÄ&#x2014;lÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Petrol Meccanicaâ&#x20AC;&#x153;. Tel. 8 699 40 167.

ÂżEĂ&#x;Mw Ă&#x;SKLYĂ&#x;PAI PARDUODA IEĹ KOTE SKLYPO, SODYBOS MOLÄ&#x2013;TŲ RAJONE, O GAL NORITE PARDUOTI. IEĹ KOKITE www.parduodamisklypai.lt, tel. 8 685 11 267. Parduoda 2,8 ha komercinÄ&#x2014;s paskirties sklypÄ&#x2026; MolÄ&#x2014;tĹł pl., ĹĄalia prekybos centro LINK MOLÄ&#x2013;TŲ. Vilnius, tel. 8 686 16 753. Vydmantuose, netoli Palangos parduodamas 16 a. ĹžemÄ&#x2014;s sklypas. Kaina 60 000 Lt. Tel. 8 676 26 338. Parduodame 20-50 arĹł sklypÄ&#x2026; JeruzalÄ&#x2014;je. Kaina 15000 Lt uĹž arÄ&#x2026;. Vilnius, tel. 8 686 16 753.

KLASIFIKUOTIĂ&#x;SKELBIMAI

Parduodamas 52 a ĹžemÄ&#x2014;s sklypas KairÄ&#x2014;nuose, Vilniaus raj. (yra projektai ir leidimai 3 namams statyti). Kaina 250000 Lt. Tel. 8 614 32 370. 1 ha Ĺž.ĹŤ.p. sklypÄ&#x2026; prie Lentvario (arti eĹžeras, graĹžus gamtovaizdis). Galima individualiĹł namĹł statyba, suskirsÄ?ius ÄŻ atskirus sklypus. 1a - 2800 Lt. Tel. 8 620 27 910. Parduodu graŞų 12 a. namĹł valdos sklypÄ&#x2026; Vilniaus m., Antakalnio sen. puĹĄĹł apsuptyje, ĹĄalia BalĹžio eĹž. Sklypo kaina tik 195000 Lt. Tel. 8 600 83 660. Parduoda 20 arĹł namĹł valdos sklypÄ&#x2026; NemenÄ?inÄ&#x2014;je, graĹžioje vietoje, ant Neries kranto (yra visos miesto komunikacijos). Tel. 8 685 36 307. Parduodu du ĹžemÄ&#x2014;s sklypus: 8 km nuo Vilniaus (1,35 ha) ir 25 km nuo DruskininkĹł (4,3 ha, galimos statybos). Tel. 8 698 35 940. Parduodamas 0,15 ha ĹžemÄ&#x2014;s sklypas daugiabuÄ?io namo statybai Vilniuje, Gabijos g.Yra projektas ir statybos leidimas: 5 aukĹĄtai, daugiabuÄ?io antĹžeminis plotas 1900 kv. m, butĹł skaiÄ?ius 35, komunikacijos, 1 190 000 Lt. Tel. 8 698 58 165. Parduodamas 0,2 ha ĹžemÄ&#x2014;s sklypas kotedŞų statybai Vilniuje, NemenÄ?inÄ&#x2014;s pl. Yra projektavimo sÄ&#x2026;lygos 8 blokuotiems namams, bendrasis statiniĹł plotas 1000 kv. m, ribojasi su puĹĄynu, komunikacijos, 449 000 Lt. Tel. 8 685 13 134. Palangoje parduodami ĹžemÄ&#x2014;s sklypai: VilimiĹĄkÄ&#x2014;se 10 a, MonciĹĄkÄ&#x2014;se 15 a, PlauĹĄÄ&#x2014;je 10 a, Nemirsetoje 15 a. Tel. +370 611 11 252. Parduodu 10,2 ha ĹžemÄ&#x2014;s sklypÄ&#x2026; KelmÄ&#x2014;s r. su sodyba (iĹĄ jĹł 2,5 ha miĹĄkas). Kaina 120 000 Lt. Tel. 8 656 59 890. Senosios KarklÄ&#x2014;s kaime, KlaipÄ&#x2014;dos r. 19 a. ĹžemÄ&#x2014;s sklypÄ&#x2026; su namo projektu ir statybĹł leidimu, iki jĹŤros 100 metrĹł. Be tarpininkĹł. Tel. 8 686 08 005. Parduoda 3 ha ĹžemÄ&#x2014;s ir 8 ha miĹĄko ZarasĹł r. Kaina 60000 Lt. Kadastrinis Nr. 4307/0001:233. Tel. 8 684 65 003. Parduodamas ĹžemÄ&#x2014;s sklypas DruskininkĹł g., Kaune, su projektu ir leidimu statybai 14 apartamentĹł, su 17 parkavimo vietĹł. Tel. 8 682 40 552. 12 arĹł komercinÄŻ sklypÄ&#x2026; Vilniuje, judriausioje UkmergÄ&#x2014;s-GeleĹžinio vilko g. sankryĹžoje. Tel. 8 604 19 889, www. sklypaspriecentro.lt Parduodu labai vaizdingÄ&#x2026; sodybÄ&#x2026; 30 a su pastatais, 9 h miĹĄko ir 240 metrĹł upÄ&#x2014;s pakrantÄ&#x2014;s VarÄ&#x2014;nos r. Kaina 160 000 Lt. Tel. 8 612 51 196. Parduoda 2 komercinÄ&#x2014;s paskirties sklypus po 30 arĹł Ariogaloje. Teirautis tel.: (8 37) 41 21 51, 8 617 79 137. Parduoame 4,28 ha sklypÄ&#x2026; statyboms ĹĄalia JustiniĹĄkiĹł.Yra visos miesto komunikacijos. Vilnius, tel. 8 686 16 753.

PERKA UAB TIVERA BRANGIAI PERKA MIĹ KÄ&#x201E; IĹ SIKIRSTI ARBA SU Ĺ˝EME IR Ĺ˝EMÄ&#x2013;S ĹŞKIO PASKIRTIES Ĺ˝EMÄ&#x2DC;. IEĹ KO TARPININKŲ. El.p.: vytas.saveikis@gmail.com, tel. 8 610 03 823. Perka MIĹ KÄ&#x201E; su Ĺ˝EME ir iĹĄsikirsti visoje Lietuvoje.Tel. 8 698 55 325, www. dzukijosmediena.lt Perka iĹĄperkamosios valstybinÄ&#x2014;s miesto ir kaimo ĹžemÄ&#x2014;s iĹĄvadas. Tel. 8 659 02 009. Perka ĹžemÄ&#x2014;s grÄ&#x2026;Ĺžinimo dokumentus, nesutvarkytus paveldÄ&#x2014;jimus. Atsiskaito iĹĄ karto. Tel. 8 684 94 670. UAB â&#x20AC;&#x17E;MiĹĄkĹł projektaiâ&#x20AC;&#x153; brangiai perka miĹĄkus bei ÄŻvairiÄ&#x2026; medienÄ&#x2026;, Ĺžemes, pievas, sodybas. Tel. 8 676 41 155. Perka ĹžemÄ&#x2122; visoje Lietuvoje (gali bĹŤti: apleista, su miĹĄku, bendraturÄ?iais, iĹĄnuomota). Sutvarko dokumentus, atsiskaito iĹĄkarto. Tel. 8 671 08 059. BRANGIAI DIDELÄ&#x2013; ÄŽMONÄ&#x2013; PERKA ÄŻvairaus brandumo miĹĄkus.Tel.: 8 633 33 333; 8 644 44 444. BRANGIAI PERKAME MIĹ KUS SU Ĺ˝EME ARBA IĹ SIKIRSTI ir Ĺ˝EMÄ&#x2DC; Ĺ˝EMDIRBYSTEI.Tel. 8 615 33 777, el. paĹĄtas: statnora@yahoo.com Nuolat perka miĹĄkÄ&#x2026; ir ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio paskirties ĹžemÄ&#x2122; visoje Lietuvoje. SiĹŤlyti ÄŻvairius variantus. Tel. 8 670 49 988. ÄŽmonÄ&#x2014; brangiai perkÄ&#x2026; miĹĄkÄ&#x2026; visoje Lietuvoje. Tel. 8 645 55 185.

â&#x2013; Perkame miĹĄkÄ&#x2026; su Ĺžeme ir iĹĄsikirsti. â&#x2013;  Suteikiame medienos traukimo paslaugas. â&#x2013;  Rengiame miĹĄkotvarkos projektus. Mob. tel. 8 683 68 497.

(UĹžs. 14AVI4-20)

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

REKLAMA

ÄŽvairĹŤs

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

ÄŽvairios

Parduodami statomi nauji, ťilti ir saugōs butai Vilniaus centre, tik 1 km iki Katedros! Nuo 5100 Lt/ m². www.rinktinesnamai.lt, tel.: 8 670 09 379, 8 687 56 777.

48 m² patalpas KalvarijĹł g., Vilniuje (I a, naujos, ekonomiĹĄkos, atskiras ÄŻÄ&#x2014;jimas, tika biurui). Kaina 149000 Lt. Tel. 8 682 00 245.

Kaunas

Parduoda 770 m² autoservisÄ&#x2026; Ĺ˝aliakalnyje (gera vieta, yra nuomininkai, grÄ&#x2026;Ĺža - 8 procentai). Kreiptis: tel. 8 699 42 085. 3 kambariĹł Skubiai 3 kamb. butÄ&#x2026; VaĹĄkiĹł k., KlaipÄ&#x2014;- Parduoda 430 m² gamybinÄ&#x2014;s paskirties dos r., ĹĄalia SB â&#x20AC;&#x17E;Dituvaâ&#x20AC;&#x153; (8 butĹł namas, pastatÄ&#x2026; Ĺ˝aliakalnyje (6 a sklypas). Kaivisi patogumai, ĹŤkiniai pastatai). Tel. 8 na - 1000 Lt/m². Kreiptis: tel. 8 656 99 890. 655 91 510.

KlaipÄ&#x2014;da

Palanga

Ĺ iauliai

Palangos senamiestyje parduodamas vieĹĄbutis. Tel. +370 611 11 252.

ÄŽvairĹŤs Ĺ iauliĹł senamiestyje, Dvaro g. parduodamas labai gerai ÄŻrengtas 167 kv.m. butas. Galima nuoma. Tel. +370 611 11 252.

Palanga

Stambus investuotojas

PERKA MIĹ KO SKLYPUS visoje Lietuvoje Domina ÄŻvairaus dydĹžio ir amĹžiaus miĹĄko valdos Atsiskaitome iĹĄ karto

Tel. 8 639 68 738.

3 kambariĹł Palangoje, BirutÄ&#x2014;s al., gerai ÄŻrengtÄ&#x2026; 64 m² butÄ&#x2026;. Tel. +370 611 11 252.

Parduoda senÄ&#x2026; autentiĹĄkÄ&#x2026; akmeninÄŻ 230 m² dvaro pastatÄ&#x2026; (16 a ĹžemÄ&#x2014;s sklypas) sename parke, ĹĄalia sutvarkyto tvenkinio, 20 km iki Vilniaus. Tel. 8 685 36 307.

PERKA

Vilnius

Perku gamybines, sandÄ&#x2014;liavimo patalpas Vilniuje, KlaipÄ&#x2014;doje, Ĺ iauliuose. Per4 kambariĹł kamĹł patalpĹł investicijos grÄ&#x2026;Ĺža 10 proc. 93 m² butÄ&#x2026; Ĺ ventojoje. Tel. 8 618 87 368. Kaina iki 2 000 000 Lt. Tel. 8 656 59 907.

ÄŽvairĹŤs Pigiai parduodami naujos statybos butai Medvalakio g., Palangoje. Tel. +370 611 11 252; www.faustapalanga.lt Palangos centre parduodami naujos statybos 1, 2, 3 kambariĹł bĹŤstai su visiĹĄka apdaila, dujiniu autonominiu ĹĄildymu, ĹĄildomomis grindimis. Yra nemokama automobiliĹł vieta, garinÄ&#x2014; pirtis, biliardo, stalo teniso patalpos, vaikĹł Ĺžaidimo kambarys, krepĹĄinio aikĹĄtelÄ&#x2014;. BĹŤstĹł kainos - nuo 115000 Lt. Pagal poreikÄŻ galima sukomplektuoti baldus ir buitinÄ&#x2122; technikÄ&#x2026;. Tel. 8 618 04 267, www.malunovilos.lt Parduodami naujos statybos butai Palangos senamiestyje: J.BiliĹŤno g., BrukĹĄvos g. (PlauĹĄÄ&#x2014;s kvartale), JĹŤros take (ĹĄalia parko). Tel. +370 611 11 252.

'YĂ&#x;VEĂ&#x;NAĂ&#x;MIEĂ&#x;JIĂ&#x;NAĂ&#x;MAI Ă&#x; GAĂ&#x;RAĂ&#x;Ă&#x20AC;AI KlaipÄ&#x2014;da

PARDUODA

NamĹł valdÄ&#x2026; KlaipÄ&#x2014;doje, prestiĹžiniame rajone - LabrenciĹĄkÄ&#x2014;se (valdoje namas Brangiai perkame miĹĄkÄ&#x2026;. Gali bĹŤti atlik- su rĹŤsiu ir mansarda, iĹĄvaizdus ĹŤkinis ti einamieji bei retinimo darbai. Tel.: 8 674 pastatas, abu pastatai turi atskirus ad55 586, 8 687 89 328, el.p. miskaize- resus ir ĹžemÄ&#x2014;s sklypus). Kaina 500 000 mes@gmail.com eurĹł. El. p. baikeris@gmail.com Brangiai perka miĹĄkÄ&#x2026; su Ĺžeme ir iĹĄsikirsti. Vilnius, tel. +370 613 30 448.

Kitos vietovÄ&#x2014;s

Alytus

SIĹŞLO IĹ NUOMOTI Ĺ vitrigailos g. 3, Naujamiestyje, Vilniuje 190 kv.m. medicininÄ&#x2014;s paskirties patalpas (1a., atskiras ÄŻÄ&#x2014;jimas, rekuperacija, kondicionierius) - 4500 Lt. Tel. 8 673 73 090. IĹĄnuomojamos 1500 m² gerai ÄŻrengtos patalpos gamybinei veiklai, iĹĄ jĹł 180 m² gyvenamĹł patalpĹł. Yra visa medĹžio apdirbimo ÄŻranga. Kaina sutartinÄ&#x2014;. Tel. 8 683 77 370. Puikus ĹĄansas turinÄ?iam gerĹł idÄ&#x2014;jĹł ir mokanÄ?iam vadovauti ÄŻmonei. IĹĄnuomojamas veikiantis medienos apdirbimo verslas su visa ÄŻranga ir patalpomis. Tel. 8 698 35 965. Palangos centre iĹĄnuomuojama kavinÄ&#x2014; su 300 kv.m. lauko terasa. Tel. +370 611 11 252.

3TAĂ&#x;TYĂ&#x;BIĂ&#x;NwSĂ&#x;MEĂ&#x;DĂ&#x20AC;IAĂ&#x;GOS PARDUODA MedĹžio gaminiai MedinÄ&#x2014;s lauko durys. ÄŽvairiĹł modeliĹł ir ÄŻvairios medienos. Storis - 8 cm. Tel. 8 685 48 662.

Stogo danga Skardos lankstiniĹł lankstymas, stogĹł dangos, tvorĹł elementai, hidroizoliacinÄ&#x2014;s medĹžiagos â&#x20AC;&#x17E;Izolexâ&#x20AC;&#x153;. Tel.: (8 5) 272 7985, 8 699 66 276.

Parduoda 19,24 ha sodybÄ&#x2026; NemunaiÄ?io 3TAĂ&#x;TYĂ&#x;BOSĂ&#x;IRĂ&#x;REĂ&#x;MONĂ&#x;TOĂ&#x; sen., Alytaus r. (ribojasi su Nemunu, laDARĂ&#x;BAI bai graĹži ir unikali vieta). Kaina - 500000 Lt. Kadastro Nr. 3340/0001:22. Tel. 8 684 SIĹŞLO PASLAUGAS KB â&#x20AC;&#x17E;MiĹĄko draugasâ&#x20AC;&#x153; staÄ?iÄ&#x2026; miĹĄ65 003. kÄ&#x2026; arba su Ĺžeme Vilniaus, Utenos, Statyba PanevÄ&#x2014;Ĺžio apskrityse. Domina diVANDENS GRÄ&#x2DC;Ĺ˝INIAI, GEOTERMINIS MarijampolÄ&#x2014; deli plotai. IeĹĄko tarpininkĹł.Tel. 8 GyvenamÄ&#x2026;jÄŻ namÄ&#x2026; ir 460 m² pastatÄ&#x2026; su Ĺ ILDYMAS. Darbai nuo A iki Z visoje Lie613 16 671; www.miskodraugas.lt biuru (ÄŻrengtas autoservisas, telpa auto- tuvoje. www.melkerlita.lt, tel.: 8 686 83 265, 8 616 08 020. Brangiai perkame miĹĄkus su Ĺžeme veĹžiai, tinka gamybai, prekybai, 28 a Ĺžearba iĹĄsikirsti visoje Lietuvoje. Atsis- mÄ&#x2014;s, 5 a automobiliĹł aikĹĄtelÄ&#x2014;, visos ko- BETONUOJAME laiptus, pamatus, perkaitome iĹĄ karto JĹŤsĹł pageidaujama munikacijos, dujos, gera vieta). Tel. 8 650 dangas, tvoras, baseinus, terasas. Turime klojinius. Vilnius, tel. 8 685 01 117, 7 86 60. valiuta. Tel. 8 687 77 425. el.p.: egf@statyba.lt PERKA Ĺ˝EMÄ&#x2DC;, MIĹ KÄ&#x201E; IR KITÄ&#x201E; NT. GA- Palanga LI BĹŞTI NESUTVARKYTI DOKUMEN- Parduodame naujos statybos kotedĹžÄ&#x2026; ÄŽvairĹŤs TAI, PAVELDÄ&#x2013;JIMAI, ÄŽSISKOLINIMAI, Palangoje, 88 m², iki jĹŤros 500 metrĹł. El. Gamina ir montuoja ÄŻdÄ&#x2014;klus, pristatomus NUOMA. Tel. 8 624 53 311. paĹĄtas developlt99@gmail.com Tel. 8 apĹĄiltintus kaminus. Valo kaminus. Naudoja 0,5 ir 0,8 mm skardÄ&#x2026;. Tel.: 8 694 01 Ĺ eima pirktĹł sklypÄ&#x2026; prie eĹžero, bĹŤtinai 675 04 996. 529, 8 681 13 262. su eĹžero pakrante. Tel. 8 618 34 371. Naujai pastatytÄ&#x2026;, 2013 m. priduotÄ&#x2026;, 103 m² medinÄŻ 2 aukĹĄtĹł namÄ&#x2026;, ĹžemÄ&#x2014;s skly- ÄŽdÄ&#x2014;klai - gamina, montuoja. Pristatomi, NORI IĹ SINUOMOTI pas 4,5 a. Visos komunikacijos, ĹĄildo- apĹĄiltinti kaminai. KaminĹł valymas. NauIĹĄsinuomoÄ?iau Ĺž.ĹŤ. paskirties ĹžemÄ&#x2122; ĹŤkidoja 0,5 ir 0,8 mm skardÄ&#x2026;. Tomas, tel. 8 mas kietu kuru. Tel. 8 605 09 395. ninkauti Kauno r. Raudondvario, Kulau617 62 969. tuvos, VijĹŤkĹł, LapiĹł, AndriuĹĄkoniĹł, LepKEIÄ&#x152;IA GRIAUNAME PASTATUS, MALAĹĄiĹĄkiĹł ir aplinkiniuose kaimuose. Tel. 8 KeiÄ?iame kotedĹžÄ&#x2026; Palangoje ÄŻ sklypÄ&#x2026; ME STATYBINÄŽ LAUĹ˝Ä&#x201E; MOBILE 615 95 004. Vilniuje (2013 m. statybos, visa apdaiTECHNIKA. UAB ARGIMETAS, tel. la, iki jĹŤros 350 m). UAB â&#x20AC;&#x17E;DEVELOP 8 698 31 069. "UĂ&#x;TAI LTâ&#x20AC;&#x153; , tel. +370 687 01 082, developlt99@ gmail.com PARDUODA

0RAĂ&#x;NEĂ&#x;¸IĂ&#x;MAI

PRANEĹ IMAS: praneĹĄame, kad 2014 m. balandĹžio 24 d. 10 val. UAB â&#x20AC;&#x17E;Domeinaâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻmonÄ&#x2014;s kodas 123944440) buveinÄ&#x2014;s patalpose (KÄ&#x2122;stuÄ?io g.19/18-3, Vilnius) vyks UAB â&#x20AC;&#x17E;Domeinaâ&#x20AC;&#x153; eilinis akcininkĹł susirinkimas. Susirinkimas ĹĄaukiamas bendrovÄ&#x2014;s administracijos vadovo iniciatyva. AkcininkĹł susirinkimo darbotvarkÄ&#x2014;: 1. 2013 m. BendrovÄ&#x2014;s veiklos ataskaita. 2. BendrovÄ&#x2014;s ďŹ nansinÄ&#x2014;s veiklos tvirtinimas. 3. BendrovÄ&#x2014;s pelno/nuostolio paskirstymas. 4. 2013 m. konsoliduotos veiklos bei ďŹ nansinÄ&#x2014;s ataskaitos tvirtinimas. SprendimÄ&#x2026; suĹĄaukti visuotinÄŻ akcininkĹł susirinkimÄ&#x2026; priÄ&#x2014;mÄ&#x2014; generalinis direktorius Donatas Montvila. AB â&#x20AC;&#x17E;AkmenÄ&#x2014;s cementasâ&#x20AC;&#x153; akcininkams! AB â&#x20AC;&#x17E;AkmenÄ&#x2014;s cementasâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻmonÄ&#x2014;s kodas 153009143, buveinÄ&#x2014;s adresas J.DalinkeviÄ?iaus g. 2, Naujoji AkmenÄ&#x2014;) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. balandĹžio 23 d. 12 val. ĹĄaukiamas AB â&#x20AC;&#x17E;AkmenÄ&#x2014;s cementasâ&#x20AC;&#x153; visuotinis akcininkĹł susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkÄ&#x2014;: 1. Metinis praneĹĄimas. 2. Auditoriaus ataskaita. 3. MetiniĹł ďŹ nansiniĹł ataskaitĹł rinkinio tvirtinimas. 4. Pelno paskirstymas. 5. Auditoriaus rinkimas ir paslaugĹł apmokÄ&#x2014;jimo sÄ&#x2026;lygĹł nustatymas. Susirinkimas vyks bendrovÄ&#x2014;s administracijos pastato salÄ&#x2014;je adresu J.DalinkeviÄ?iaus g. 2, Naujoji AkmenÄ&#x2014;. Susirinkimo apskaitos diena 2014 m. balandĹžio 15 d. Dalyvauti ir balsuoti susirinkime turi teisÄ&#x2122; tik tie asmenys, kurie yra akcininkai susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. TeisiĹł apskaitos diena 2014 m. geguĹžÄ&#x2014;s 8 d. teisÄ&#x2122; gauti dividendus turÄ&#x2014;s asmenys, kurie teisiĹł apskaitos dienos pabaigoje bus bendrovÄ&#x2014;s akcininkai. SprendimĹł dÄ&#x2014;l kiekvieno darbotvarkÄ&#x2014;s klausimo projektus, taip pat kitus dokumentus, kurie turi bĹŤti pateikti susirinkimui, ir informacijÄ&#x2026;, susijusiÄ&#x2026; su akcininko teisiĹł ÄŻgyvendinimu, galima gauti bendrovÄ&#x2014;s buveinÄ&#x2014;je darbo valandomis tel. (8 425) 58 323. Asmuo, dalyvaujantis susirinkime ir turintis teisÄ&#x2122; balsuoti, turi pateikti asmens tapatybÄ&#x2122; patvirtinantÄŻ dokumentÄ&#x2026;. Asmuo, kuris nÄ&#x2014;ra akcininkas, be ĹĄio dokumento turi pateikti dokumentÄ&#x2026;, patvirtinantÄŻ teisÄ&#x2122; balsuoti susirinkime. Generalinis direktorius ArtĹŤras Zaremba. 2014 m. balandĹžio 23 d. 10 val., bendrovÄ&#x2014;s patalpose (StatybininkĹł g. 9, Kaune) vyks eilinis UAB â&#x20AC;&#x17E;Autarnaâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻmonÄ&#x2014;s kodas 133741043) akcininkĹł susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkÄ&#x2014;: 1. BendrovÄ&#x2014;s metinis praneĹĄimas. 2. BendrovÄ&#x2014;s 2013 m. ďŹ nansinÄ&#x2014;s atskaitomybÄ&#x2014;s tvirtinimas. 3. BendrovÄ&#x2014;s 2013 m. pelno paskirstymas. BendrovÄ&#x2014;s direktorius Stanislovas ButkeviÄ?ius, tel. (8 37) 31 35 29. PRANEĹ IMAS APIE UAB â&#x20AC;&#x17E;LAZDIJŲ SVEIKATOS CENTRASâ&#x20AC;&#x153; VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO Ĺ AUKIMÄ&#x201E;! 1. UAB â&#x20AC;&#x17E;LazdijĹł sveikatos centrasâ&#x20AC;&#x153;, ÄŻmonÄ&#x2014;s kodas 300623769, GÄ&#x2014;lyno g. 9, 67129 Lazdijai. 2. Susirinkimo laikas ir vieta: 2014-04-25 15.00 val., Kauno g, 8A, Lazdijai. 3. Susirinkimo darbotvarkÄ&#x2014;: 1. Metinis praneĹĄimas. 2. BendrovÄ&#x2014;s ďŹ nansinÄ&#x2014;s atskaitomybÄ&#x2014;s tvirtinimas. 3. BendrovÄ&#x2014;s pelno (nuostoliĹł) paskirstymo ataskaitos tvirtinimas. 4. Einamieji klausimai. UAB LazdijĹł sveikatos centras valdyba. UAB â&#x20AC;&#x17E;Ignalinos vanduoâ&#x20AC;&#x153; akcininkĹł dÄ&#x2014;mesiui! BendrovÄ&#x2014;s valdybos 2014 m. kovo 20 d. protokolo Nr. 2 sprendimu, ĹĄaukiamas visuotinis UAB â&#x20AC;&#x17E;Ignalinos vanduoâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻmonÄ&#x2014;s kodas 155461670) akcininkĹł susirinkimas, kuris ÄŻvyks ĹĄ.m. balandĹžio 25 d. 10 val. bendrovÄ&#x2014;s buveinÄ&#x2014;je (TuristĹł g. 30, Ignalina). DARBOTVARKÄ&#x2013;: 1. DÄ&#x2014;l bendrovÄ&#x2014;s metinio praneĹĄimo apie 2013 metu veiklÄ&#x2026;. 2. DÄ&#x2014;l 2013 metĹł audito iĹĄvados. 3. DÄ&#x2014;l bendrovÄ&#x2014;s 2013 m. ďŹ nansiniĹł ataskaitĹł rinkinio tvirtinimo. 4. DÄ&#x2014;l bendrovÄ&#x2014;s 2013 m. pelno (nuostoliĹł) paskirstymo.

DINGÄ&#x2DC; DOKUMENTAI DingusÄŻ Jurgos SavickaitÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Vyturioâ&#x20AC;&#x153; vid. AKCININKŲ SUSIRINKIMAI m-los brandos atestatÄ&#x2026;, iĹĄduotÄ&#x2026; 1998 m. 3 k., 62 m² butÄ&#x2026; FabijoniĹĄkÄ&#x2014;se (nauji: sto2014 m. balandĹžio 24 d. 13.00 val., UAB PARDUODA B. Nr 197494, laikyti negaliojanÄ?iu. gas, langai, vamzdynas, ĹĄarvuotos du- Vilnius â&#x20AC;&#x17E;Kauno Ĺžuvisâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻmonÄ&#x2014;s kodas 134265348), rys, rĹŤsys). Tyli vieta, Ĺžaluma. Ĺ alia moÄŽVAIRĹŞS adresu: Taikos pr. 94, Kaunas, ĹĄaukiakykla, vaikĹł darĹželis, parduotuvÄ&#x2014;s. Tel. 8 AdministracinÄ&#x2014;s mas visuotinis akcininkĹł susirinkimas. Vilniaus miesto savivaldybÄ&#x2014;s tarybos VeikianÄ?iÄ&#x2026; odontologijos klinikÄ&#x2026; (220 m²) Susirinkimo darbotvarkÄ&#x2014;: 1. BendrovÄ&#x2014;s 2014 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. 1-1720 675 11 556. 63 m², 3 k. butÄ&#x2026; FabijoniĹĄkÄ&#x2014;se, Vilniuje SavanoriĹł pr., Vilniuje: 4 kÄ&#x2014;dÄ&#x2014;s, techni- metinis praneĹĄimas uĹž 2013 m. 2. 2013 â&#x20AC;&#x17E;DÄ&#x2014;l Vilniaus TrakĹł VokÄ&#x2014;s vidurinÄ&#x2014;s mo(naujai pastatytas, ÄŻrengtas, su baldais, kĹł laboratorija, konferencijĹł kabinetas, m. metinÄ&#x2014;s ďŹ nansinÄ&#x2014;s atskaitomybÄ&#x2014;s kyklos (struktĹŤros) pertvarkosâ&#x20AC;&#x153; Vilniaus IV aukĹĄtas). Kaina 257000 Lt. Tel. 8 682 2 WC, med. atliekĹł patalpa, skalbykla su tvirtinimas. 3. 2013 m. pelno paskirsty- TrakĹł VokÄ&#x2014;s vidurinÄ&#x2014; mokykla pertvarduĹĄine. Kreiptis tel. 8 633 96 582. 00 245. mo tvirtinimas. 4. Kiti klausimai. kyta ÄŻ Vilniaus TrakĹł VokÄ&#x2014;s gimnazijÄ&#x2026;.

Vilnius 3 kambariĹł

0ASĂ&#x;TAĂ&#x;TAI Ă&#x;PAĂ&#x;TALĂ&#x;POS


NODVLILNXRWLVNHOELPDL BUAB „Aurenta“ parduoda visas reikalavimo teises į priteistas iš Tomo Lukoševičiaus 10650 Lt sumą, procesines palūkanas bei 60 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti už didžiausią pasiūlytą kainą. Kreiptis į bankroto administratorių, tel. 8 610 44 076. Informuojame, kad nuo 2014 m. kovo 5 d. įmonės savininko sprendimu IĮ „Lasegra“ (įm.k. 301069721, registracijos adresas Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Korsako g. 7-6, įregistruota 2007 rugpjūčio 28 d. VĮ Registrų centre, Juridinių asmenų registre) pertvarkoma į uždarąją akcinę bendrovę UAB „Lasegra“. Nauja įmonės teisinė forma –uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė tęs pertvarkomos įmonės veiklą. Bendrovė perima visas pertvarkomos įmonės teises ir pareigas nuo naujų įmonės duomenų ir jos įstatų įregistravimo VĮ Registrų centre dienos. Papildomos informacijos kreiptis įmonės buveinėje Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Elnio g. 10. NT Valdos, UAB organizuoja naudotų transporto priemonių aukcioną. Parduodamo turto sąrašą, buvimo vietas ir kainas bei aukciono sąlygas galima rasti internetiniame puslapyje http://www.valdos.eu/aukcionai/. Aukcionas vyks 2014 m. kovo 28 d. adresu Motorų g. 2, Vilnius. Dalyvių registracija nuo 9.00 val., aukciono pradžia 10 val. Informacija apie turtą teikiama sąraše nurodytais kontaktais, dėl aukciono procedūrų kreiptis tel. +370 610 27 777. Likviduojama Balkan Investment Bank AD Banja Luka atstovybė Kaune. Teisinė forma: užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybė. Buveinė: K.Donelaičio g. 60, LT-44248 Kaunas (įmonės kodas 300620449). Registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras. Bankrutavusios UAB Jukna ir Ko, AB „Alytaus kranai“, UAB „Elgimva“, UAB „Arx Baltica“, UAB „Samolina“, K.Einikio gamybinė-komercinė įmonė, UAB „Kompozicinių plokščių sistemos“, UAB „Elektrėnų šilas“, UAB „BKNE 312“ (buvę UAB „Kūrybos namai ELITAZ“), UAB „Natūralios sultys“, UAB „Tartuva“, UAB „Ekolita“, UAB „Medinė linija“ (buvusi UAB „Raviteka“), A.Bliudsukienės IĮ, UAB „Baltvista“, UAB „Jotiglius“, UAB „Miesto kepėjas“, 181-GNSB, UAB „Onnuriya“, UAB „Jara“, UAB „BARASTA“ išparduoda nekilnojamąjį, ilgalaikį kilnojamąjį ir trumpalaikį, finansinį turtą bei reikalavimo teises į įmonės skolininkų neįvykdytas prievoles. Su parduodamo turto sąrašais, kainomis ir turto pardavimo tvarka galima susipažinti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biure, Jonavos g. 16A, Kaune. Informacija teikiama tel. (8 37) 30 89 45, faksas (8 37) 308948, 8 655 44 551, www.adminbiuras.lt, el. paštas biuras@adminbiuras.lt Bankrutavusios UAB „Eikina“, UAB „Vilkijos duona“ ir V.Ivanauskienės PKĮ išparduoda nekilnojamąjį, trumpalaikį ir ilgalaikį turtą bei reikalavimo teises pagal įmonės skolininkų neįvykdytas prievoles. Su parduodamo turto sąrašais, kainomis ir turto pardavimo tvarka galima susipažinti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biure, Jonavos g. 16A, Kaune. Informacija teikiama tel. (8 37) 30 89 45, faksas (8 37) 308948, 8 611 46 343, www.adminbiuras.lt, el. paštas biuras@adminbiuras.lt Kooperatinė bendrovė „Baltoji plunksnelė“ vykdo projektą „Žemės ūkio produktų perdirbimo procesų diegimas ŽŪK „Baltoji plunksnelė“ ir skelbia konkursą dviejų elektrokrautuvų įsigijimui. Norintys pateikti pasiūlymus per 14 dienų nuo konkurso paskelbimo spaudoje, raštu pateikia sutikimą dalyvauti konkurse adresu: KB „Baltoji plunksnelė“, Paukštininkų g. 15B, LT –56110 Kaišiadorys, tel. +370 650 31 603, faks. (8 346) 52 310. Dėl papildomos informacijos teirautis: KB „Baltoji plunksnelė“, Paukštininkų g. 15B, LT –56110, Kaišiadorys, darbo dienomis nuo 8 iki 16.15 val., tel. +370 650 31 603, faks. (8 346) 52 310, el. paštas j.kackaite@kggroup.eu. Vokai su tiekėjų pasiūlymais bus atplėšiami 2014 m. balandžio 10 d. 10.30 val. adresu: AB Vilniaus paukštynas, Rudamina, Vilniaus r., LT-13251. Šis pirkimas atliekamas pagal projektą, kuris iš dalies finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis.

AB „Biofuture“ (įmonės kodas 300515042, buveinės adresas: Šilo g. 4, Šilutė)

PNRYRGß

TEO LT, AB, AKCININKAMS

PRANEŠIMAS APIE EILINĮ AKCININKŲ SUSIRINKIMĄ Pranešimas teikiamas Lietuvos bankui, vertybinių popierių biržai, dienraščiui „Lietuvos rytas“ ir Bendrovės akcininkams. Valdybos iniciatyva šaukiamas eilinis AB „Biofuture” visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė: 1) Dėl Bendrovės metinio pranešimo apie 2013 m. veiklą. 2) Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 3) Pelno (nuostolių) paskirstymas. 4) Dėl audito įmonės paskyrimo ir audito paslaugų mokėjimo sąlygų. Susirinkimo vieta: AB „Biofuture” buveinės adresu Šilo g. 4, Šilutė. Susirinkimo data ir laikas: 2014 m. balandžio 25 d. 13.30 val. Bendrovės akcininkų registracijos pradžia – nuo 13 val. Dalyvauti ir balsuoti Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2014 m. balandžio 17 d. Turtines teises turės tie asmenys, kurie po atitinkamą sprendimą priėmusio Bendrovės akcininkų susirinkimo bus Bendrovės akcininkais. Turtinių asmenų teisių apskaitos diena – 2014 m. gegužės 12 d. Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninio ryšio priemonėmis. Akcininkai gali susipažinti su Bendrovės turimais eilinio akcininkų susirinkimo nutarimo projektais Bendrovės buveinėje nuo 2014 m. balandžio 15 d., darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val. Informacija tel. (8 5) 278 6065 ir Bendrovės interneto tinklalapyje www.biofuture.lt/lt/naujienos. Valdybos pavedimu – Generalinis direktorius Andrius Petruškevičius (Užs. 14K236-1) Šaukiamas individualių gyvenąmųjų namų Pupinės k., Vilniuje, savininkų bendrijos (kodas 300108071) narių visuotinis susirinkimas, kuris vyks 2014 m. balandžio 13 d. 18 val. Pupinės k. (prie bendrijos sklypų). Susirinkimo darbotvarkė: 1. Susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių registracija ir kvorumo patvirtinimas. 2. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas. 3. Bendrijos pirmininko ataskaita apie bendrijos finansinę -ūkinę veiklą už 2013 metus, balanso patvirtinimas. 4. Bendrijos pirmininko perrinkimas. 5. Kiti klausimai (dėl bendrijos kelių ir teritorijos tvarkymo). Bendrijos pirmininkas. BUAB „Milagrum“, bankrutavusi Vytauto Kuzo paslaugų įmonė, bankrutavusi Gintauto Naviko įmonė, BUAB „Autoservisas Vaišvydava“, BUAB „Versoria“, BUAB „Norta“, BUAB „Diena Media Print“, BAB „flyLAL –Lithuanian Airlines“, BUAB „Nordic investicija“, BUAB „Santakos vaistinė“, BUAB „Modernas“, BUAB „Slenkančios sistemos“, BUAB „Megn Group“, BUAB „Adveritas ir Ko“, BUAB „Ananda“, BUAB „Apsta“, BUAB „Jaros rapsas“, UAB Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras, BUAB „Liteksta“, BUAB „Stalakta“, BUAB „Liprimus“, BUAB „Raimonda“, BUAB „Regplasta“, BUAB „Snoras Development“ išparduoda nekilnojamąjį, ilgalaikį kilnojamąjį, finansinį bei trumpalaikį turtą, taip pat reikalavimo teises pagal skolininkų neįvykdytas prievoles. Su parduodamo turto kainomis ir turto pardavimo tvarka galima susipažinti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biure, Jonavos g. 16A, Kaune. Informacija teikiama tel. (8 37) 30 89 49, faksas (8 37) 308948, el. paštas biuras@adminbiuras.lt Vadovaujantis LR civilinio kodekso 2.43 str., pranešame, kad UAB „Baltijos Amalva“ (buveinė Ozo g.10, Vilnius, įmonės kodas 126063368, įregistruota VĮ Registrų centras Vilniaus filiale) keičia savo pavadinimą į UAB „Ygla“. Kiti UAB „Baltijos Amalva“ duomenys nesikeičia.

3IßÄLOßDARßBg NUOLATINIS DARBAS

Vairuotojams FIRMA „Keller-autoforum“ ieško patikimų autovežio VAIRUOTOJŲ, turinčių patirties, dirbti VOKIETIJOJE. Reikalavimai: CE kategorija, vairuotojo kortelė, 95-KODAS. Vokiečių ir rusų kalbos. ATLYGINIMAS - sutar tinis. Kreiptis tel.+4916096262631. UAB „Polita“ siūlo darbą patyrusiems vairuotojams 120 m³ autotraukiniais. Nuolatiniai reisai EU –RUS, atlyginimas - 2 kartus per mėnesį. Kreiptis tel. +370 656 11 332, Vilniuje.

TARPTAUTINIŲ GABENIMŲ VAIRUOTOJUI. Krovinių palaikant temperatūros rėžimą tarptautiniai gabenimai maršrutu Europa-Rusija. Tel. 8 650 99 283. Tarptautinių gabenimų įmonei Šiauliuose reikalingi vairuotojai-ekspeditoriai (maršrutais po Europą ir Europa-Rusija). Patirtis - būtina. Kreiptis tel.: 8 656 59 784, 8 655 07 617. UAB „Transimeksa“ siūlo darbą tolimųjų reisų vairuotojams naujais VOLVO automobiliais dirbti maršrutais: Europa-Rusija (šaldytuvai), EuropaLietuva (tentai). Geros darbo sąlygos, laiku mokamas atlyginimas. Vilnius, tel. 8 616 21 271. Įmonė „Adlersberg Intertrans“, UAB, ieško VILKIKŲ VAIRUOTOJŲ, turinčių CE vairuotojo kategoriją, reisai - Vakarų Europoje. Mes siūlome: darbą naujais vilkikais, visas socialines garantijas, gerą ir laiku mokamą atlyginimą. Kontaktai: „Adlersberg Intertrans“, UAB, Žalgirio g. 90406, Vilnius. Andre Keppler, tel.: (8 5) 237 5800, +370 644 45 190, el.p. keppler@adlersberg.eu UAB „GIRTEKA“, šiuo metu valdanti 2200 naujų krovininių automobilių parką, plečia savo veiklą ir dirbti VILNIUJE, KLAIPĖDOJE IR ŠIAULIUOSE siūlo TARPTAUTINIŲ REISŲ VAIRUOTOJAMS,TURINTIEMS CE KATEGORIJĄ. Įmonė siūlo: gerą ir visada laiku mokamą darbo užmokestį; darbą automobiliais VOLVO ir MERCEDES (2012-2014 m.); galimybę dirbti dviese arba po vieną; reisus ES-LT, ES-NVS ir ES-SKAN. Informacija teikiama: VILNIUJE, tel. 8 685 63 654; KLAIPĖDOJE, tel. 8 655 38 192, ŠIAULIUOSE, tel. 8 696 98 417. Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai dirbti Lietuvoje, mažmeninės prekybos tinkle, Vilniuje. Skambinti darbo laiku tel. +370 37 32 84 21, elektroninis paštas: info@akamar.lt Įmonei Rokiškyje reikalingas melioracijos darbų vadovas. Kontaktinis tel 8 609 33 880, skambinti nuo 8-17 val.

Inžinieriams Reikalingas projektuotojas-inžinierius (-ė) dirbti SEMA programa skydinių karkasinių namų projektavimui-braižymui. Reikalavimai: anglų, rusų kalbos, aukštasis išsilavinimas. Tel. 8 611 74 707.

Medikams Odontologijos klinikai Vilniuje reikalingi: gyd. odontologė, besispecializuojanti dantų šaknų kanalų gydyme/pergydyme; gyd. odontologo padėjėja, bendrosios praktikos slaugytoja. CV prašome siųsti: info@dantis.eu arba skambinti tel. 8 610 60 004.

2014 m. balandžio 29 d. 13.00 val. Vilniuje, Lvovo g. 25, TEO LT, AB, buveinės 23 aukšto salėje, šaukiamas eilinis visuotinis TEO LT, AB (kodas 121215434, registruota šiuo adresu: Lvovo g. 25, Vilnius), akcininkų susirinkimas. Registracija vyks nuo 12.00 val. iki 12.40 val. Susirinkimas šaukiamas Bendrovės valdybos iniciatyva, vadovaujantis 2014 m. kovo 20 d. Bendrovės valdybos sprendimu. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2014 m. balandžio 22 d. Akcininkų turtinių teisų apskaitos diena – 2014 m. gegužės 14 d. Siūloma tokia susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės auditoriaus pranešimas. 2. 2013 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2013 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas. 3. 2013 m. Bendrovės pelno paskirstymas. 4. Bendrovės auditoriaus rinkimai. 5. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas. 6. Bendrovės įstatų pakeitimai. 7. Bendrovės valdybos narių rinkimai. 8. Dėl sprendimų vykdymo. Visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2014 m. balandžio 22 d.) pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pat teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas arba akcininkai, nebent įgaliotiniui išduotame įgaliojime ar įstatymuose nustatytos siauresnės įgaliotinio teisės. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir patvirtintas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildęs bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys pateikiamas Bendrovės tinklalapyje www.teo.lt, skyrelyje „Investuotojams“. Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant į TEO LT, AB, adresu Lvovo g. 25, LT-03501 Vilnius, registruotu paštu. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninio ryšio priemonėmis. Turtines teises (gauti bendrovės pelno dalį (dividendą), gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų) turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, t. y. 2014 m. gegužės 14 d. (teisių apskaitos dienos), pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti siūlomų klausimų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į TEO LT, AB, adresu Lvovo g. 25, LT-03501 Vilnius, arba el. paštu egle.gudelyte@teo.lt. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, audito įmonę, papildomus kandidatus į Bendrovės valdybą. Siūlomi sprendimų projektai bet kuriuo metu iki akcininkų susirinkimo turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu į TEO LT, AB, adresu Lvovo g. 25, LT-03501 Vilnius, arba elektroniniu paštu egle.gudelyte@teo.lt. Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu. Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu, laiške nurodant akcininko asmens (fizinio arba juridinio) kodą, fizinio asmens sutikimą tvarkyti asmens duomenį – fizinio asmens kodą, siunčiant registruotu paštu. Bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 161 straipsnio nuostatomis, įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus skelbiami Bendrovės tinklalapyje www.teo.lt, skyrelyje „Investuotojams“. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje. Akcininkai, atvykę į TEO LT, AB, adresu Lvovo g. 25, Vilnius, ar Bendrovės tinklalapyje www.teo.lt, skyrelyje „Investuotojams“, galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus, bei kitais dokumentais, kurie teikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu. Bendras TEO LT, AB, akcijų, kurių kiekvienos nominalioji vertė yra 1 litas, skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 776 817 518 akcijų. Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000123911. Informacija teikiama tel. (8 5) 236 7878 ir Bendrovės tinklalapyje www.teo.lt. Generalinis direktorius Kęstutis Šliužas 2014 m. kovo 20 d.

(Užs. 14K478-1)

BŪTI SU PASAULIU


NODVLILNXRWLVNHOELPDL

Finansininkams

DÄ&#x2014;vÄ&#x2014;ti

Reikalingas statybos darbĹł-projektĹł vadovas. AnglĹł kalba bĹŤtina. Tel. 8 611 74 707.

UĹžsienyje Norne Securities AS is an investment bank established by 14 Norwegian Savings Banks. We have offices in Bergen, Oslo and Vilnius. Our services include equities and bond trading and corporate finance. We are Norwayâ&#x20AC;&#x2DC;s second largest distribution channel with access to 1,6 million private and corporate clients and 25 000 online trading customers. Our owners represent over 200 billion Norwegian kroner in assets under management.

Financial analyst â&#x20AC;&#x201C; HEALTH CARE sector We are looking for ambitious and talented people with medical/life sciences background to take over a position of a highly successful health care sector analyst that is leaving our team for a position in a leading life sciences venture capital company in London. Job description: t Perform fundamental research including company/industry analysis, financial modelling and valuation in the Health Care sector t Identify and generate investment opportunities t Prepare regular and ad hoc research reports and presentations Requirements: t Medical/life sciences background and desire to learn t Interest in financial markets t Analytical thinking, modelling and forecasting skills t Excellent command of the English language, both spoken and written t Possess strong communication and presentation skills t Demonstrate stress tolerance and self-confidence t Advantages: t Understanding of accounting methods and capital markets t Involvement in the CFA program t Those willing to make a turnaround in oneâ&#x20AC;&#x2122;s career are welcomed to apply, as long as background in medicine/life sciences is supported by strong interest in financial markets We offer: t Opportunity to become a leading financial analyst in the health care sector t Exciting job in a dynamically developing company t International work environment t Competitive remuneration Please send your CV and motivation letter to Head of Vilnius Branch, tomas.skeivys@norne.no till April 15th or call +370 676 35 144 if you have questions regarding the position. Confidentiality is guaranteed. For more information about Norne Securities AS, visit our website www.norne.no

UAB, dirbti Norvegijoje, reikalingi kvaliďŹ kuoti, turintys praktinÄ&#x2014;s darbo patirties, statybininkai karkasiniams mediniams namams statyti, grindĹł ir sienĹł plyteliĹł klojÄ&#x2014;jai. Reikalavimai: anglĹł kalbos pagrindai, pageidautinas automobilis. Tel. 8 620 77 510. Reikalingi darbininkai Vokietijoje: C, CE kategorijos vairuotojai; statybininkai; slaugÄ&#x2014;s; mÄ&#x2014;sos sandÄ&#x2014;liuose; pas ĹŤkininkus. Tel.: 8 678 55 572, 8 679 77 758; el.p.: l. eurorecruitment@yahoo.co.uk Naujam suĹĄiĹł restoranui Vokietijoje, netoli Diuseldorfo nuolatiniam darbui reikalingi: vyr. virÄ&#x2014;jo pavaduotojas (atlyginimas 1500-2000 eurĹł), virÄ&#x2014;jas (atlyginimas 1000-1300 eurĹł), laikinam darbui: pagalbiniai darbuotojai (atlyginimas 500-1000 eurĹł). Reikalavimai: ne maĹžesnÄ&#x2014; kaip 2 metĹł darbo patirtis suĹĄiĹł restorane. Neturintys ĹžalingĹł ÄŻproÄ?iĹł. Mielai priimsime su ĹĄeima. AprĹŤpiname gyv. plotu. Kontaktai: el.paĹĄtas herz44@hotmail.de, tel. +49017670869043. Nuolatiniam darbui Vokietijoje ieĹĄkome darbuotojĹł seneliĹł prieĹžiĹŤrai ĹĄeimose. Reikia mokÄ&#x2014;ti vokieÄ?iĹł kalbÄ&#x2026;. Taip pat siĹŤlome darbÄ&#x2026; elektromontuotojams. BĹŤtina mokÄ&#x2014;ti anglĹł arba vokieÄ?iĹł kalbas, turÄ&#x2014;ti darbo patirties bei atitinkamÄ&#x2026; iĹĄsilavinimÄ&#x2026;. Savo CV siĹłsti el.p. info@bpcenter.lt Pasiteirauti tel.+370 699 60 239. Reikalingas automobiliĹł meistras dirbti Vokietijoje. MokÄ&#x2014;ti lyginti, daĹžyti. Tel. 8 646 71 975. ÄŽmonÄ&#x2014; ieĹĄko kvaliďŹ kuotĹł suvirintojĹł (visais suvirinimo bĹŤdais), vamzdynĹł ir metaliniĹł laivĹł korpusĹł surinkÄ&#x2014;jĹł. Darbas Skandinavijoje ir Europoje, laivĹł pramonÄ&#x2014;s sektoriuje. Tel. 8 611 28 900, el. paĹĄtas: urmonas@tritonlt.lt

UĹžsienio kapitalo ÄŻmonÄ&#x2014;, gaminanti sportines kojines, pleÄ?ia savo veiklÄ&#x2026; Kaune ir KVIEÄ&#x152;IA patyrusius

MEZGÄ&#x2013;JUS ir ÄŽRENGINIŲ REGULIUOTOJUS (mokanÄ?ius dirbti â&#x20AC;&#x17E;Sangiacomoâ&#x20AC;&#x153; bei â&#x20AC;&#x17E;Busiâ&#x20AC;&#x153; mezgimo automatais) prisijungti prie sparÄ?iai didÄ&#x2014;janÄ?io kolektyvo. Kontaktai: el. paĹĄtas audrone@comfysocks.dk, mob. tel. 8 611 14 166 (iki balandĹžio 6 d.).

(UĹžs. AVI3-215)

Reikalingas elektros darbĹł vadovas Vokietijoje. Reikalavimai: gerai mokÄ&#x2014;ti vokieÄ?iĹł kalbÄ&#x2026;, turÄ&#x2014;ti atitinkamÄ&#x2026; iĹĄsilavinimÄ&#x2026;, ne maĹžesnÄ&#x2122; kaip 2 m. darbo patirtÄŻ vadovaujanÄ?iose pareigose. ÄŽmonÄ&#x2014; siĹŤlo: konkurencingÄ&#x2026; atlyginimÄ&#x2026; ir visas socialines garantijas. Savo CV ir motyvacinius laiĹĄkus siĹłskite adresu: info@bpcenter.lt Tel. +370 699 60 239. Darbui DidĹžiosios Britanijos gamyklose ieĹĄkome patyrusiĹł CNC tekintojĹł, frezuotojĹł. Taip pat reikalingi tekintojai ir frezuotojai mokantys dirbti rankinio valdymo staklÄ&#x2014;mis, mokantys skaityti brÄ&#x2014;Ĺžinius. DÄ&#x2014;l darbo pokalbio registruokitÄ&#x2014;s tel. 8 608 95 542 arba el. paĹĄtu: jez.employmentsolutions@yahoo.co.uk

ÄŽvairus

DÄ&#x2014;vÄ&#x2014;ti drabuĹžiai urmu iĹĄ Anglijos. Kaina - 6 Lt/kg. Vilnius, tel. 8 682 41 521. Kovo 23 d. nauja dÄ&#x2014;vÄ&#x2014;tĹł drabuĹžiĹł siunta iĹĄ Anglijos. Prekyba tiesiai iĹĄ furgono. Alytus, tel. 8 687 20 994.

-EĂ&#x;TAĂ&#x;LAI PERKA

Metalo lauĹžas Superkame juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł metalĹł lauĹžÄ&#x2026;. Demontuojame, iĹĄsiveĹžame. Vilnius, tel. 8 659 22 367, Visaginas, tel. 8 659 97 961.

0ASĂ&#x;LAUĂ&#x;GOS KONSULTACIJOS

PA S KO L O S

info@kreditogarantas.lt

Ă&#x;PNRYRG

nuo 5000 Lt iki 220 000 Lt Dirbti Kaune reikalingas betono mazgo operatorius. Savo CV siĹłskite adresu: kausu nekilnojamojo turto ÄŻkeitimu. nas@betonocentras.lt Vilniuje, Kaune, KlaipÄ&#x2014;doje, ÄŽmonÄ&#x2014; parduodanti profesionalias priemones kirpykloms ieĹĄko pardavimĹł vadybiĹ iauliuose, Palangoje. ninko dirbti visoje Lietuvoje, visÄ&#x2026; darbo dienÄ&#x2026; ir kirpÄ&#x2014;jos, dirbti vienÄ&#x2026; dienÄ&#x2026; per saTel. +370 618 61 111. vaitÄ&#x2122;. Visus CV ir uĹžklausas siĹłsti: sales.nicehair@gmail.com Metalo konstrukcijĹł gamybos ÄŻmonÄ&#x2014; ieĹĄko: suvirintojĹł, ĹĄaltkalviĹł montuotojĹł ir gamybos meistro. Darbo vieta: PlungÄ&#x2014;. Darbo pobĹŤdis: metaliniĹł konstrukcijĹł surinkimas, montavimas, metaliniĹł konstrukcijĹł suvirinimas pusautomaÄ?iu, elektra. Reikalavimai: orientavimasis ÄŻ kokybiĹĄkÄ&#x2026; rezultatÄ&#x2026;; gebÄ&#x2014;jimas dirbti savarankiĹĄkai ir komandoje; greita orientacija, sÄ&#x2026;Ĺžiningumas, atsakingumas; noras dirbti. PranaĹĄumai: stropuotojo paĹžymÄ&#x2014;jimas; panaĹĄaus pobĹŤdĹžio darbo patirtis. Mes jums siĹŤlome: galimybÄ&#x2122; tobulinti savo Ĺžinias ir siekti karjeros ÄŻmonÄ&#x2014;je; konkurencingÄ&#x2026;, nuo darbo rezultatĹł priklausantÄŻ atlygÄŻ; nuolatinÄŻ darbÄ&#x2026; iĹĄtisus metus; visas priklausanÄ?ias socialines garantiPaskolos nuo 3000 Lt per 1 val. visoje jas; visus reikalingus darbo ÄŻrankius; laiku mokamÄ&#x2026; atlyginimÄ&#x2026;. Atlyginimas Lietuvoje, uĹžstatas - butas, namas. Konpagal susitarimÄ&#x2026;. Kontaktinis telefonas +370 612 31 063. sultacijos. AUJAMA-CREDIT, tel. 8 600 69 691.

"UIĂ&#x;TIESĂ&#x;TECHĂ&#x;NIĂ&#x;KA

PARDUODA BOSCH, SAMSUNG, SIEMENS, AEG, ELECTROLUX, LIEBHERR ĹĄaldytuvus, ĹĄaldiklius, skalbykles, indaploves, dujines, elektrines virykles, gartraukius, mikrobangĹł krosneles, ÄŻmontuojamÄ&#x2026; technikÄ&#x2026;. www.merlonda.lt, J.Kubiliaus g.1, Vilnius, tel.: 278 8488, 8 650 70 160.

$RAĂ&#x;BUĂ&#x;Ă&#x20AC;IAI Nauji

PARDUODA

Nauji originalĹŤs ADIDAS, NIKE ir PUMA drabuĹžiai. Garliava, Kauno r., tel. 8 679 04 258, www.roka.lt.

MEDICINOS PASLAUGOS Greitas ir efektyvus bĹŤdas smarkiai susiprinti vyrams potencijÄ&#x2026;. Poveikis - greitas, nuo pirmos -antros dienos. Labai taupi sistema. Galime iĹĄsiĹłsti paĹĄtu. Vilnius, tel. 8 684 30 938 (darbo dienomis ir laisvadieniais). KITOS PASLAUGOS 39 m. maloni apvaliĹł formĹł brunetÄ&#x2014; kvieÄ?ia pabendrauti pasiturinÄ?ius ponus nuo 39 m. Tel. 8 671 64 154.

(UĹžs. 14AVIL-31)

Vadovams

UĹždaroji akcinÄ&#x2014; bendrovÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Toksikaâ&#x20AC;&#x153; skelbia konkursÄ&#x2026; eiti

generalinio direktoriaus (-Ä&#x2014;s) pareigas. Reikalavimai: t aukĹĄtasis iĹĄsilavinimas, pageidautina ekonomikos, finansĹł ar verslo vadybos srityje; t ne maĹžesnÄ&#x2014; kaip 3 metĹł vadovaujamo darbo patirtis; t mokÄ&#x2014;ti anglĹł kalbÄ&#x2026; (mokÄ&#x2014;ti kitÄ&#x2026; kalbÄ&#x2026; bĹŤtĹł privalumas). Pretendentai privalo pateikti ĹĄiuos dokumentus: t praĹĄymÄ&#x2026; leisti dalyvauti konkurse; t asmens tapatybÄ&#x2122; patvirtinanÄ?io dokumento kopijÄ&#x2026;; t iĹĄsilavinimÄ&#x2026; patvirtinanÄ?io dokumento kopijÄ&#x2026;; t gyvenimo apraĹĄymÄ&#x2026; (CV) ir motyvacinÄŻ laiĹĄkÄ&#x2026;. Dokumentai priimami iki ĹĄ. m. balandĹžio 7 d. Dokumentus siĹłsti el. paĹĄtu vilnius@toksika.lt. Telefonas pasiteirauti (8 5) 250 5302. Informuosime tik atrinktus kandidatus. (UĹžs. 14AVIL-38) SiĹŤlo darbÄ&#x2026;

STATYBOS VADOVUI Darbo pobĹŤdis: t PSHBOJ[VPUJJSWZLEZUJÇ WBJSJPTQBTLJSUJFTTUBUZCPT SFNPOUP  SFLPOTUSVLDJKPTEBSCVT t VäUJLSJOUJUJOLBNÇ&#x152;EBSCVPUPKÇ˝TBVHPTJSTWFJLBUPT QSJFĂ?HBJTSJOÇ&#x2022;T TBVHPTJSTBVHPTOPSNJOJÇ˝BLUÇ˝SFJLBMBWJNÇ˝WZLEZNÇ&#x152; t LPOUSPMJVPUJBUMJFLBNÇ˝EBSCÇ˝LPLZCÇ&#x2014; EBSCVTWZLEZUJQBHBMHSBĂśLÇ&#x152; t QBTLJSTUZUJEBSCÇ˝QBWBMEJFNTEBSCVPUPKBNTJSKVPTLPOUSPMJVPUJ t UWBSLZUJTVÇ NPOÇ&#x2022;TWFJLMBTVTJKVTJVTEPLVNFOUVT t QBJTZUJÇ NPOÇ&#x2022;TQBUWJSUJOUÇ˝QSPDFEÇźSÇ˝JSQSPDFTÇ˝

+OVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;¡,IETUVOSĂ&#x;RYTEŠĂ&#x;SPAUSDINTĂ&#x2039;Ă&#x;KRYĂ&#x20AC;IAĂ&#x20AC;ODĂ&#x20AC;IĂ&#x2039;Ă&#x;ATSAKYMAI

(UĹžs. 14AVIL-35)

Reikalavimai: t UVSÇ&#x2022;UJBVLĂ?UÇ&#x152;KÇ TUBUZCPTJOäJOFSJKPTJĂ?TJMBWJOJNÇ&#x152; t UVSÇ&#x2022;UJOFNBäFTOÇ&#x2014;LBJQNTUBUZCPTEBSCÇ˝WBEPWPQBUJSUÇ  t UVSÇ&#x2022;UJTUBUJOJPTUBUZCPTWBEPWPLWBMJĂśLBDJKPTBUFTUBUÇ&#x152; t JĂ?NBOZUJTUBUZCPT EBSCVPUPKÇ˝TBVHPTJSTWFJLBUPTUFJTÇ&#x2022;TBLUÇ˝ SFJLBMBWJNVT t JĂ?NBOZUJTUBUZCPTQSPDFTVTJSUFDIOPMPHJKBT t UVSÇ&#x2022;UJUFJTÇ&#x2014;WBJSVPUJ#LBUFHPSJKPTUSBOTQPSUPQSJFNPOFT t NPLÇ&#x2022;UJSVTÇ˝LBMCÇ&#x152;CÇźUÇ˝QSJWBMVNBT

CV (nurodant pareigas) siĹłsti el. paĹĄtu info@irdaiva.lt arba kreiptis tel. (8 523) 88 894. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

 6ERĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;KAĂ&#x201C;LIAI3ORMLPDL3DWUDQND/DNLĂ&#x2026;LXVĂ&#x201E;$VYHOÂł3XLNLD9DLVLXNDL6XNHWz5XVR3LQLJLQz3LNDVDV$VDPD,ORQD .DQDSz%RUXWD.DWz5Ă&#x2018;Ă&#x2026;LV.LUDV3RHWDV$OXGz.LHĂ?D,$(%UHLN'-(OEz/\UD6XSHU.ORYD5HLGDV(PDĂ&#x152;LQLD *LUQRV.D]DQz$NXWz.XGX%XGD/LJD(GDV.DEz1RWD0VU(OĂ&#x201C;RIĂ&#x201C;ZONĂ&#x201C;TAĂ&#x201C;LIAIĂ&#x152;DOLDYD6NXMD%XNXmLDL6ROW.RYDL ,VRNDV%DMRUDL(QNLV5HWRULND0LQDĂ&#x201A;LODL,SXWzĂ&#x17D;JLV'DPDQDL3DNXRWz,Ă&#x2026;LUD.OXPEzĂ&#x201E;,NHDÂł'DLQDV0HLODXV6HDW 3MHVzV.HUXĂ?LDL%HUĂ?z/LHSD5zPDL7RNLH'UDLND/LHNDQD.UX]5XOLDGD2VPXQGD$ERW6WRXQ/DSDXVz$LUzV 3UĂ&#x201C;DOĂ&#x201C;KUĂ&#x201C;,1x6(2/*8/2(*x8,6186*/,1x2(1/6,*x(82*8,21(6/x(x286/*1,x*1(268,/2,/x8*1(66(81/,2x* 6ERĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;KAĂ&#x201C;LIAI.UDWRVĂ&#x152;ROz-XQJD*UL]L9LNLDL8WRSLMD)DUDV*DXUDL$JDWD.HOLR.XNLV$OEL%ORJL%OXĂ?QLV3DNDOD /DUJR$IWD/LWDV3zGDV6DPHU2VDND'XND(VWR$UWH,)%%,V(OĂ&#x201C;RIĂ&#x201C;ZONĂ&#x201C;TAĂ&#x201C;LIAIĂ&#x201C;5XIR8JUDL.DWDORQDL(J]HNXWRUz*X]DL .RSD%DULOD7ELOLVLV%L/DOR3ROLDL3DVDJD'Ă?HLPz$NLUDWLV'XQVW'Ă&#x2018;PD*UDID.LWDUDĂ&#x201E;(OLRWÂł%N.DVRV6HUDV(OED


0ALMIROSĂ&#x;HOROSKOPAS

LAISVALAIKIS GerĹł permainĹł, nusiraminimo, susitaikymo dienos. Intuityviai pajusite, kuria linkme reikÄ&#x2014;tĹł judÄ&#x2014;ti, kad atgautumÄ&#x2014;te gyvenimo dĹžiaugsmÄ&#x2026;. Bus palankĹŤs (ypaÄ? sekmadienÄŻ) visuomeniniai, kultĹŤros, meno, labdaringi renginiai, ÄŻvairios ĹĄventÄ&#x2014;s. Sekmadienis iĹĄskirtinai dĹžiugus, romantiĹĄkas, tai laikas, kai visi tampame poetais. Puiki proga susitikti su tais, kuriuos iĹĄties mylite, kurie artimi jĹŤsĹł sielai. Daugiau laiko praleiskite gamtoje, prie tekanÄ?io vandens. Ĺ i diena padÄ&#x2014;s geriau suprasti tai, kas vadinama asmeniniu mitu. Sekmadienis puikus ir vertingiems meno kĹŤrinius, papuoĹĄalams ÄŻsigyti. O jei seniai ruoĹĄÄ&#x2014;tÄ&#x2014;s apsilankyti kokiame nors ypatingame, gurmaniĹĄkame restorane su savo pora, ĹĄi diena tiesiog ideali. PirmadienÄŻ verta imtis kasdieniĹł reikalĹł, kÄ&#x2026; nors nauja pradÄ&#x2014;ti netinka. IĹĄ penktadienio ÄŻ ĹĄeĹĄtadienÄŻ buvo gerai regÄ&#x2014;ti ryĹĄkius, spalvotus sapnus, ÄŻvairias ĹĄventes, puotas â&#x20AC;&#x201C; turtas, pagalba. Ugnis â&#x20AC;&#x201C; prieĹĄĹł sunaikinimas; Ĺžaibas â&#x20AC;&#x201C; geros

permainos. Bet vanduo â&#x20AC;&#x201C; apkalbos; ÄŻvairĹŤs koĹĄmarai â&#x20AC;&#x201C; nuostoliai, skausmas. Blogas Ĺženklas: jei savaime namie kas nors ar drabuĹžis ant jĹŤsĹł uĹžsidegtĹł, jei raktas sulĹŤĹžtĹł, suplyĹĄtĹł uĹžuolaidos, staltiesÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; gresia apkalbos, nuostoliai, vagystÄ&#x2014;s; jei sulĹŤĹžtĹł skÄ&#x2014;tis, lazda, Ĺžiedas ar iĹĄ jo akmuo iĹĄkristĹł â&#x20AC;&#x201C; saugokitÄ&#x2014;s apgauliĹł; rasti pinigĹł ar metaliniĹł daiktĹł (geriau jĹł neimti). Geras Ĺženklas: jei gatvÄ&#x2014;je kelis kartus vardu kas nors paĹĄauktĹł â&#x20AC;&#x201C; norĹł iĹĄsipildymas; jei iĹĄeinant iĹĄ namĹł vÄ&#x2014;jas pĹŤstĹł iĹĄ ĹĄono ar ant galvos medĹžio lapas nukristĹł â&#x20AC;&#x201C; aukĹĄtesniĹł jÄ&#x2014;gĹł apsaugos Ĺženklas. IĹĄ ĹĄeĹĄtadienio ÄŻ sekmadienÄŻ sapnai pranaĹĄiĹĄki. MedĹžiai, kelionÄ&#x2014;, kelias â&#x20AC;&#x201C; norĹł iĹĄsipildymas, geros permainos, sÄ&#x2014;kmÄ&#x2014;. MirÄ&#x2122; giminaiÄ?iai â&#x20AC;&#x201C; apsauga. Blogai kirpti plaukus, matyti savo iĹĄkreiptÄ&#x2026; atvaizdÄ&#x2026; veidrodyje â&#x20AC;&#x201C; saugokitÄ&#x2014;s apgaulÄ&#x2014;s; regÄ&#x2014;ti stiklinius daiktus â&#x20AC;&#x201C; liga, klasta. Blogas Ĺženklas: kÄ&#x2026; nors pamesti, ypaÄ? piniginÄ&#x2122;, â&#x20AC;&#x201C; galimi dideli nuostoliai; jei skÄ&#x2014;tis sulĹŤĹžtĹł, ÄŻsipjauti iki kraujo â&#x20AC;&#x201C; gresia vienatvÄ&#x2014;; jei sulĹŤĹžtĹł peilio aĹĄmenys â&#x20AC;&#x201C; katastrofa, galite nukentÄ&#x2014;ti nuo smurto.

!6)Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;3XLNLRVGLHQRV LĂ&#x2026;N\ORPVYLHĂ&#x2026;QDJzPVVXVLWLNLPDPV VXMXPVVYDUELDLVDVPHQLPLVVXĂ?PRQzPLV LĂ&#x2026;WROL1HSUDOHLVNLWHJHURVSURJRVVHNPD GLHQÂ&#x2019;VXVLWDLN\WLVXMXPVVYDUELXĂ?PRJXPL 3LUPDGLHQLVWLQNDPDVXĂ?VLLPWLULPWDLVGD O\NLQLDLVUHLNDODLVWLHVDNRQRUVNHLVWLQH YHUWDÂąDWLGzNLWHĂ&#x2026;LDVPLQWLVWUHmLDGLHQLXL

,)Ă&#x;Ă 4!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;/LNLPDVĂ&#x2026;LR PLVGLHQRPLVMXPVLĂ&#x2026;NLUWLQDLSD ODQNXV6DYDLWJDOÂ&#x2019;VNLUNLWHWLHPVNXULHMXV P\OLNXRGDXJLDXEHQGUDXNLWHVXYDL NDLVGĂ?LDXNLWzVP\OLPXĂ?PRJXPL7DL VzNPzVGLHQRVNDLLĂ&#x2026;VLVSUHQGĂ?LDVXGz WLQJRVSUREOHPRV3LUPDGLHQÂ&#x2019;JDOLSD EORJzWLVDYLMDXWDÂąQHSODQXRNLWHVXQ NLĂ&#x2DC;GDUEĂ&#x2DC;

*!5Ă&#x;4)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HÂ&#x2019;VLWHPSNLWHÂą DWVLVDN\NLWHYLVNRNDVHU]LQDDUJD OLVXNHOWLQHULPjĂ&#x201A;LRVGLHQRVSDODQNLRVLĂ&#x2026; ODLGDXWLQHWQHW\mLDNjQRUVSUDUDGÂ?QHVL NULPVNLWHÂąWDLJHUDVĂ?HQNODV'DXJLDXGz PHVLRVNLUNLWHP\OLPDPDVPHQLXL3LUPD GLHQÂ&#x2019;MHLNHOLDXMDWHJDOLNLOWLQHVNODQGX PĂ&#x2DC;1HSDWVJHULDXVLDVPHWDVVXVLWLNWLVX YHLNODLVYDUELDLVDVPHQLPLVELXURNUDWDLV

$69Ă&#x;.)!)Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6DQWXRNL QLRGĂ?LDXJVPRGLHQRVÂąWHJXMĂ&#x2018; VĂ&#x2DC;DQWURMLSXVzMXPVWDPSDSDVDXOLRFHQW UXVNLUNLWHĂ&#x2026;LDVGLHQDVVDYRSRUDLDVPH QLXLNXUÂ&#x2019;QXRODWQRUzWXPzWHPDW\WLĂ&#x2026;DOLD 6HNPDGLHQLV\SDmSDODQNXVYLHĂ&#x2026;LHPVVXVL WLNLPDPVYLVXRPHQHLSULVWDW\WLVDYRYHLN OjNĂ&#x2018;U\Ej1HSUDOHLVNLWHSURJRVVXVLWDLN\ WLSULVLSDĂ?LQWLPHLOÂ?3LUPDGLHQLVVXGzWLQ JDVÂąQLHNRVYDUEDXVQHSODQXRNLWH

6uĂ&#x;Âż93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;0RNzNLWHSHU VLRULHQWXRWLQXRGDUEĂ&#x2DC;SULHSRLO VLR'zOUĂ&#x2018;SHVmLĂ&#x2DC;NXULXRVJDOLPDDWLGzWL QHVXJDGLQNLWHVDYDLWJDOLRGĂ?LDXJVPR-XV VXVWLSULQVLULĂ&#x2026;J\G\VPHLOzÂąQHEĂ&#x2018;NLWHYLH QL3LUPDGLHQLVQHSDODQNXVVYDUELHPVVX VLWLNLPDPVVXVLWDULPDPV SKELBIMAI ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;LIETUVOS RYTÄ&#x201E;â&#x20AC;&#x153; PRIIMAMI: Redakcijos biuruose: VILNIUJE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3767, faksas 274 3799, el. p. spaudosskelbimai@lrytas.lt; KAUNE â&#x20AC;&#x201C; LaisvÄ&#x2014;s al. 7, tel. (8 37) 40 02 55; KLAIPÄ&#x2013;DOJE â&#x20AC;&#x201C; M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 13 81; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Dvaro g. 73, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YJE â&#x20AC;&#x201C; Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 22; ALYTUJE â&#x20AC;&#x201C; S.Dariaus ir S.GirÄ&#x2014;no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; PALANGOJE â&#x20AC;&#x201C; Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440; VILKAVIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; SodĹł g. 1, tel. (8 342) 20 849. Kitose tarnybose:

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

Geras Ĺženklas: jei iĹĄÄ&#x2014;jÄ&#x2122; iĹĄ namĹł iĹĄgirstumÄ&#x2014;te ĹĄuns lojimÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; galite ÄŻgyti puikĹł draugÄ&#x2026;, sprÄ&#x2122;sis finansinÄ&#x2014;s problemos; rasti odinÄŻ arba medinÄŻ daiktÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; sÄ&#x2014;kmÄ&#x2014; tvarkant reikalus, skalsa namie; pamesti nedidelÄ&#x2122; sumÄ&#x2026; pinigĹł. Gera diena svarbiems susitikimams (ypaÄ? su uĹžsienieÄ?iais), pasitarimams, dirbti su nauja, sudÄ&#x2014;tinga informacija, juridiniams reikalams tvarkyti, reklamai, pristatymams, kelionÄ&#x2014;ms bei meilÄ&#x2014;s pasimatymams. Beje, ĹĄiuo metu palanku tvirtinti tiktai tuos sandorius, iĹĄ kuriĹł nesitikite greitos naudos. Sapnai iĹĄ sekmadienio ÄŻ pirmadienÄŻ buvo geri tuo atveju, jei regÄ&#x2014;jote valgÄŻ, ÄŻvairius turtus, iĹĄskyrus pinigus, â&#x20AC;&#x201C; tai jau nuostolis, o kapai, mirusieji â&#x20AC;&#x201C; gresianti katastrofa. Blogas Ĺženklas: jei sulĹŤĹžtĹł peilio aĹĄmenys, lĹŤĹžtĹł metaliniai daiktai. Geras Ĺženklas: rasti peilÄŻ, jei indai suduĹžtĹł ÄŻ smulkias ĹĄukes. Ĺ˝vilgsnis ÄŻ priekÄŻ: antradienis tinkamas naujiems darbams pradÄ&#x2014;ti, kelionÄ&#x2014;ms, bendrauti; palankĹŤs pasteliniai tonai.

Âľ!5Ă&#x;,93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6HQLDLQHVLMDX WzWHWRNLHĂ?DYĂ&#x2018;VHQHUJLQJLVWLS UĂ&#x2018;VLUODLPLQJLÂąDSOLQNLQLDLMXPLVĂ?DYzVLV Ă&#x201A;LRVGLHQRVÂąSXLNXVDWSLOGDVXĂ?DQNVWHV QLXVQXVLY\OLPXVQHVzNPHV,UQHSUDOHLV NLWHSURJRVSDNRYRWLXĂ?MXPVVYDUEDXVDV PHQVGzPHVÂ&#x2019;EHLSULSDĂ?LQLPj3LUPDGLH QLXLJHULDXQHSODQXRWLVYDUELĂ&#x2DC;ILQDQVLQLĂ&#x2DC; UHLNDOĂ&#x2DC;WYDUN\PRÂąJDOLWHVXVLGXUWLVXNOL Ă&#x2018;WLPLVDSULERMLPDLV

-%2Ă&#x;'%Ă&#x;,uĂ&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;'Ă?LDXJV PDVODXNLDQDPLHWRGzOQHYHUWD NXUQRUVY\NWL\SDmEHĂ&#x2026;HLPRV'UDX JXVJLPLQDLmLXVNYLHVNLWzVÂ&#x2019;VDYRQDPXV 7DPSDODQNHVQLVVHNPDGLHQLV3LUPDGLH QÂ&#x2019;JDOLXĂ?JULĂ&#x2018;WLQHQXPDW\WLUĂ&#x2018;SHVmLDLGzO YDLNĂ&#x2DC;

36!23Ă&#x;49+Ă&#x;,u3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*H URVQDXMLHQRVLQWULJXRMDPRVSD Ă?LQW\VODLPLQJLSDVLPDW\PDLÂąLUGUDX JLĂ&#x2026;NLLUPHLOzV6HNPDGLHQLRVXVLWLNLPDL EHLSRNDOELDLEXVVYDUEĂ&#x2018;VLOJDP3LUPD GLHQÂ&#x2019;QHWLQNDXĂ?VLLPWLNXRQRUVVYDUELX DUVXQNLXÂąWDLDWVLSDODLGDYLPRUDPDXV SRLOVLRODLNDVNXUÂ&#x2019;SDODQNLDXVLDSUDOHLV WLQDPLH

/Âż)!Ă&#x;2!Ă&#x;')3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;Ă&#x201A;YHOQLRV URPDQWLĂ&#x2026;NRVGLHQRVNDLSDVNÂ?V WDPDVYDMRVHLUÂ&#x2019;Ă?YHOJLDPDVGĂ?LDXJVPDV QHWPDĂ?PRĂ?LXRVH6XVLWLNLPDVVXP\OL PXĂ?PRJXPLJDOLMXPVVXNHOWLGDUQHSD WLUWRVHXIRULMRV3LUPDGLHQLVQHEORJDVLP WLVVXQNLĂ&#x2DC;LUQHPDORQLĂ&#x2DC;GDUEĂ&#x2DC;WLHVDQH NRNVEHQGUDXWLWDGULQNLWzVWDLNjJDOL WHGDU\WLYLHQL

6!.Ă&#x;$%Ă&#x;.)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*HUĂ&#x2DC;SHU PDLQĂ&#x2DC;GLHQRVNDLQHWLNzWDLUDQGD PDLĂ&#x2026;HLWLVNDLDWHLQDSDJDOEDNDLVSUHQ GĂ?LDVLRSĂ&#x2018;VNODXVLPDL/DLNjOHLVNLWHWLN VXWLNUDLVGUDXJDLVLUVLHODLDUWLPDLVĂ?PR QzPLV3LUPDGLHQLVQHSDODQNXVDNW\YLDL YHLNODL

3+/2Ă&#x;0)/Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;/LNL PDVMXPVGRVQLDLVLXQmLDVDYRGR YDQDVÂąWLNUDLQHUHLNLDDWVLVDN\WLĂ&#x2026;Â&#x2019;VDYDLW JDOÂ&#x2019;DWVLYHULDQmLĂ&#x2DC;QDXMĂ&#x2DC;JDOLP\ELĂ&#x2DC;WLHN DVPHQLQLĂ&#x2DC;WLHNGDO\NLQLĂ&#x2DC;-HLVHQLDLUHQ JzWzVÂ&#x2019;VLJ\WLNjQRUVYHUWLQJDVDXSDWLHPV DUQDPDPVSDWVODLNDVWDLDWOLNWL3LUPD GLHQLVQHEORJDVVNXELHPVUHLNDODPVWYDU N\WL

Ĺ ILALÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; J.BasanaviÄ?iaus g. 23, tel. (8 449) 51 421; ZARASUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus g. 16, tel. (8 385) 30 485. PRENUMERATA â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; galima uĹžsisakyti redakcijos biuruose: VILNIUJE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3777; KAUNE â&#x20AC;&#x201C; LaisvÄ&#x2014;s al. 7, tel. (8 37) 40 02 66; KLAIPÄ&#x2013;DOJE â&#x20AC;&#x201C; M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 11 45; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Dvaro g. 73, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YJE â&#x20AC;&#x201C; Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 20; ALYTUJE â&#x20AC;&#x201C; S.Dariaus ir S.GirÄ&#x2014;no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; KYBARTUOSE â&#x20AC;&#x201C; J.BasanaviÄ?iaus g. 40, tel. (8 648) 73 429; PALANGOJE â&#x20AC;&#x201C; Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440; VILKAVIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; SodĹł g. 1, tel. (8 342) 20 849.

DRUSKININKUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus al. 32, tel. (8 313) 55 123; KAIĹ IADORYSE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino g. 59-113, Kitose platinimo tarnybose: tel. (8 346) 51 378; ANYKĹ Ä&#x152;IUOSE, BIRĹ˝UOSE, GARGĹ˝JONAVOJE â&#x20AC;&#x201C; J.Ralio g. 12-44, DUOSE, JONAVOJE, KÄ&#x2013;DAINIUOSE, tel. (8 349) 51 474; MOLÄ&#x2013;TUOSE, TELĹ IUOSE, UKMERLAZDIJUOSE â&#x20AC;&#x201C; SeinĹł g. 3, tel./faksas (8 318) 52 374; PRENUMERATOS KAINA 2014 METAMS KRETINGOJE â&#x20AC;&#x201C; BirutÄ&#x2014;s g. 11, â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; tel. (8 445) 53 949; Gyventojams Juridiniams PRIENUOSE â&#x20AC;&#x201C; J.BasanaviÄ?iaus g. 14, asmenims tel. (8 319) 60 180; 1 mÄ&#x2014;n. 40,00 Lt 47,00 Lt PLUNGÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; J.Tumo-VaiĹžganto g. 27, 3 mÄ&#x2014;n. 120,00 Lt 141,00 Lt tel. (8 448) 72 419; 6 mÄ&#x2014;n. 235,00 Lt 265,00 Lt 449,00 Lt 499,00 Lt ROKIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; Taikos g. 5, tel. (8 458) 33 241; 12 mÄ&#x2014;n.

Âż5Ă&#x;693Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;7DLGLHQRV NDLSDY\NVWDSDVLHNWLXĂ?VLEUzĂ? WjWLNVOj\SDmMHLMLVURPDQWLĂ&#x2026;NDV6HNPD GLHQLVWLQNDPDVULPWDPSRNDOELXLVXVDYR WzYDLV7DLJHUDGLHQDLUSULVWDW\WLWzYDPV P\OLPjDVPHQÂ&#x2019;3LUPDGLHQLRLWLQNUXRSĂ&#x2026; mLDLQHSODQXRNLWHÂąJDOLPLQHQXPDW\ WLSRN\mLDL

GÄ&#x2013;JE, UTENOJE, ZARASUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Spaudos keliasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 528) 20 122, mob. 8 650 43 742; BIRĹ TONE â&#x20AC;&#x201C; E.PetruĹĄauskienÄ&#x2014;s SPA, tel. (8 319) 56 625; DRUSKININKUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Drusvilmaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 313) 51 075; ELEKTRÄ&#x2013;NUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Benrestasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 528) 39 200; IGNALINOJE â&#x20AC;&#x201C; D.OrechovienÄ&#x2014;, tel. 8 677 98 736; JURBARKE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Jurbarko laikasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 447) 72 323; UAB â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iauliĹł kraĹĄtasâ&#x20AC;&#x153;: JONIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 687) 89 040, KELMÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 427) 54 381, PAKRUOJYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 421) 61 704, KURĹ Ä&#x2013;NUOSE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 41) 58 57 61, NAUJOJOJE AKMENÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 425) 56 588, RADVILIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 422) 53 451; KAIĹ IADORYSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Emduvaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 346) 51 378; KRETINGOJE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Paslauga tauâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 445) 53 949; KUPIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; L.BudrienÄ&#x2014;, tel. 8 646 26 189; LAZDIJUOSE â&#x20AC;&#x201C; K.MatuleviÄ?iaus IÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Ryto ĹžvaigĹždÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, tel. (8 318) 52 375; MAĹ˝EIKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; SodĹł g. 1-83, UAB â&#x20AC;&#x17E;JĹŤros paĹĄtasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 443) 21 233, mob. 8 650 18 774;

â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; be ĹĄeĹĄtadieniĹł Gyventojams Juridiniams asmenims 33,00 Lt 38,00 Lt 99,00 Lt 114,00 Lt 190,00 Lt 220,00 Lt 380,00 Lt 420,00 Lt

PASVALYJE â&#x20AC;&#x201C; L.JaniselienÄ&#x2014;, tel. 8 620 58 664; PLUNGÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB PlungÄ&#x2014;s paĹĄtas, tel. (8 448) 72 419; PRIENUOSE â&#x20AC;&#x201C; R.PaulauskienÄ&#x2014;s PÄŽ, tel. 8 685 30 867; RADVILIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; VĹĄÄŽ â&#x20AC;&#x17E;UĹžbÄ&#x2014;gtukÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, tel. 8 682 38 020; RASEINIUOSE â&#x20AC;&#x201C; M.MaulienÄ&#x2014;s IÄŽ, tel. (8 428) 51 337; ROKIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; V.Baranovskio ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Baltmaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 458) 33 241; Ĺ AKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vitas Kasiulaitis, tel. 8 612 97 522; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Naujoji tvarkaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 41) 50 07 10; Ĺ ILALÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;RitSpedaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 449) 51 421; Ĺ ILUTÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Literaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 441) 75 474; Ĺ IRVINTOSE â&#x20AC;&#x201C; Helena MarÄ?iauskienÄ&#x2014;, tel. 8 603 18 288; TAURAGÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino g. 8-58, UAB â&#x20AC;&#x17E;JĹŤros paĹĄtasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 446) 54 433, mob. 8 650 18 770; TRAKUOSE â&#x20AC;&#x201C; B. ir V.Vysockai, tel. 8 615 24 284. Prenumerata taip pat priimama internetu: http://prenum.lrytas.lt

â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; tik antradieniais Gyventojams Juridiniams asmenims 13,00 Lt 14,50 Lt 39,00 Lt 43,50 Lt 78,00 Lt 87,00 Lt 156,00 Lt 174,00 Lt

â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; tik ĹĄeĹĄtadieniais Gyventojams Juridiniams asmenims 15,00 Lt 16,50 Lt 45,00 Lt 49,50 Lt 90,00 Lt 99,00 Lt 180,00 Lt 198,00 Lt

,661 /HLGĂ?LDPDVQXRPHWĂ&#x2DC;VDXVLRG !DĂ&#x;REĂ&#x;SAS*(',0,1235$9,/1,86 4EĂ&#x;LEĂ&#x;FOĂ&#x;NASĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;TEIĂ&#x;RAUĂ&#x;TI &AKĂ&#x;SAS%LĂ&#x;PGDLO\#OU\WDVOW ,EIĂ&#x;DwĂ&#x;JASXĂ?GDURMLDNFLQzEHQGURYz Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WDV´ 69Ă&#x;2)!5Ă&#x;3)!Ă&#x;3)3Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)53 *9DLQDXVNDV WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0)2Ă&#x;-)%*)Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) $%XGU\V/'DSNXV WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) )7HONVQ\V WHO *&LEDV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) $7HONVQLHQz WHO 5.DUPD]DLWz WHO 5*HUEXWDYLmLXV WHO 90LmLXOLV WHO 9'HNVQ\V WHO 96DOGĂ?LĂ&#x2018;QDV WHO /0LFNXWz WHO -3HNDUVNDLWz .DUDOLĂ&#x2018;QLHQz WHO  ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6!3 -/LWYLQDYLmLXV WHO ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6/Ă&#x;0!6!$5/4/*! -0\NRODLWLHQz WHO )Âľ,%)$u*!) 10LFLĂ&#x2018;QLHQz$Ă&#x201A;HSXUDLWLV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) 34),)34!) 9*HFHYLmLHQzĂ&#x152;(.DQLXĂ&#x2026;LHQz WHO 9.Ă&#x2026;mHQDYLmLHQz59DĂ&#x2026;NHOLHQz WHO -3HWUDXVNDLWz WHO 0OLITIĂ&#x;KA9%UXYHULV WHO 9%DUWDVHYLmLXV WHO 7,JQDWDYLmLXV WHO %KOĂ&#x;NOĂ&#x;MIĂ&#x;KA9'HNVQ\V WHO $0XUDXVNDLWz WHO 0-RNĂ&#x2018;EDLWLV WHO $6UzEDOLHQz WHO ,-XQmLHQz WHO 6-DUPDOLV WHO 0AĂ&#x;SAUĂ&#x;LIS96DOGĂ?LĂ&#x2018;QDV WHO *5DGDXVNDV WHO -Ă&#x152;LOLQVNDLWz WHO (%XLWNLHQz WHO 2.DFzQDLWz WHO 4EIĂ&#x;SwĂ&#x;SAUĂ&#x;GA)7HONVQ\V WHO 0.XL]LQDLWz WHO $/HNDYLmLXV WHO $.X]QHFRYDLWz WHO +ULTĂ&#x201E;RA5*HUEXWDYLmLXV WHO $$QGULNRQ\Wz WHO 0$XJXO\Wz WHO 50LNĂ&#x2026;LRQLHQz WHO 51RUHLNDLWz WHO -(UOLFNDV 3PORĂ&#x;TAS*1HQDUWDYLmLXV WHO .5LPNXV WHO *-DQRQLV WHO ÂżURNALISTINIAIĂ&#x;TYRIMAI5.DUPD]DLWz WHO '*XGDYLmLĂ&#x2018;Wz WHO //DYDVWH WHO $8UERQDLWz WHO &OĂ&#x;TOGĂ&#x;RAĂ&#x;FAI7%DXUDV WHO 9Ă&#x201A;mLDYLQVNDV WHO 9%DONĂ&#x2018;QDV WHO 0.XOELV WHO 5'DQLVHYLmLXV WHO ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;Âż52Ă&#x;.!Ă&#x;,!) ¡46Ă&#x;ANĂ&#x;TEĂ&#x;NAŠ90LmLXOLV WHO (=DEXOzQLHQz WHO 5=LOQ\V WHO 9%UDmLXO\Wz WHO 9%XGU\Wz WHO ¡'YĂ&#x;VEĂ&#x;NIĂ&#x;MOĂ&#x;BĂ&#x201E;Ă&#x;DASŠ$7HONVQLHQz WHO '-RQXĂ&#x2026;LHQz WHO //LOHLNLHQz WHO 53HUĂ&#x2026;RQ\Wz WHO 63XU\Wz WHO /9DORQ\Wz WHO ¡3TIĂ&#x;LIUSŠ/0LFNXWz WHO '.DLNDU\Wz WHO /kDSOLQVNDLWz WHO %-XUHYLmLĂ&#x2018;Wz WHO 06YzU\Wz WHO '/HEULNDLWz WHO ,6NOLXWDLWz WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;02)%Ă&#x;$!) ¡2YTAIÂŚ6AKARAIŠĂ&#x;96DOGĂ?LĂ&#x2018;QDV WHO ¡3OSTINwŠ$'XPDODNDV WHO 2%')/.Ă&#x160;Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) +AUĂ&#x;NAS$.DUDOLĂ&#x2018;QDV WHO  97UDLQ\V WHO  +LAIĂ&#x;PwĂ&#x;DA*3LODLWLV WHO  $3LODLWLHQz WHO  ÂľIAUĂ&#x;LIAI*Ă&#x201A;LXSDU\V WHO  !LYĂ&#x;TUS*5DIDQDYLmLHQz WHO  -AĂ&#x;RIĂ&#x;JAMĂ&#x;POĂ&#x;Lw/-XRG]HYLmLHQz WHO  0AĂ&#x;NEĂ&#x;VwĂ&#x;Ă&#x20AC;YS93HWUDXVNLHQz WHO  0AĂ&#x;LANĂ&#x;GA$=LDENXV WHO  4AUĂ&#x;RAĂ&#x;Gw(%DURQDLWz WHO 5KĂ&#x;MERĂ&#x;Gw'=LPEOLHQz WHO 5Âż3)%.)/Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) 6A¸INGTONASÂą56WDQNHYLmLĂ&#x2018;Wz ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NASÂą95XGDYLmLXV "%.$2!$!2")!) "ARSELONAÂą.1DVWRSNDLWz"ERLYNASĂ&#x;Âą -9HQFNXWzĂ&#x;,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NASÂą.6DEDOLDXVNDLWz -ASKĂ&#x;VAÂą$3URFHQND6AR¸UVAÂą(%XWULPDV !03+!)4/3Ă&#x;3+92)53 WHO 2INĂ&#x;KOĂ&#x;IRĂ&#x;MAĂ&#x;KEĂ&#x;TAĂ&#x;VOĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´ OHLG\ERVFHQWUDV 3PAUSĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´VSDXVWXYz .DXQRJ9LHYLV 5Ă&#x20AC;Ă&#x;SAĂ&#x;KYĂ&#x;MOĂ&#x;NUĂ&#x;MEĂ&#x;RIS 4IĂ&#x;RAĂ&#x;Ă&#x20AC;AS 2EKLAMA WHO HOSVSDXGRVSDUGDYLPDL#OU\WDVOW

R ÂąPRNDPDUHNODPD

Š Visa medĹžiaga, pateikta â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos ryteâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; laikraĹĄÄ?io nuosavybÄ&#x2014;. Kopijuoti ir platinti be UAB â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; sutikimo draudĹžiama.


TERMOMETRAS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

ORAIĂ&#x;RYTOJ

â&#x20AC;&#x153;

Ĺ iandien bus vÄ&#x2014;sesnÄ&#x2014;, taÄ?iau gana maloni, sausa, nevÄ&#x2014;juota diena.

5\WRMSUDVOLQNV WUXPSLOLHWĂ&#x2018;V Al va NAGE LY TÄ&#x2013; SinoptikÄ&#x2014;

Vakar LietuvÄ&#x2026; iĹĄ pietvakariĹł uĹžplĹŤdo ĹĄiluma. TemperatĹŤra popiete, virĹĄydama prognozes, daug kur pakilo iki 16â&#x20AC;&#x201C;19 laipsniĹł. Tik kiek trikdÄ&#x2014; stiprus vÄ&#x2014;jas. Bet jau vakare pietiniu greitai per Ĺ iaurÄ&#x2014;s SkandinavijÄ&#x2026; slenkanÄ?io ciklono pakraĹĄÄ?iu atkeliavÄ&#x2122;s ĹĄaltesnio oro frontas Ä&#x2014;mÄ&#x2014; stumti ĹĄilumos bangÄ&#x2026; pieÄ?iau Lietuvos. Nors ĹĄiandien orai jau bus vÄ&#x2014;sesni, prasisklaidĹžius naktÄŻ praslinkusio fronto debesims, iĹĄauĹĄ gana maloni pavasario diena, juolab kad jau nebebus taip vÄ&#x2014;juota kaip vakar. Lietaus tikimybÄ&#x2014; bus nedidelÄ&#x2014;. PĹŤs ramus pietvakariĹł vÄ&#x2014;jas. Ĺ iaurinÄ&#x2014;je ĹĄalies dalyje vyraus 10â&#x20AC;&#x201C;12 laipsniĹł temperatĹŤra, pietiniame pakraĹĄtyje oras gali suĹĄilti iki 14â&#x20AC;&#x201C;15 laipsniĹł. VÄ&#x2014;siausia bus prie jĹŤros â&#x20AC;&#x201C; apie 7â&#x20AC;&#x201C;9 laipsnius ĹĄilumos. Netoli Lietuvos uĹžsilaikiusi ĹĄiluma sekmadienÄŻ dar mÄ&#x2014;gins trumpam grÄŻĹžti ÄŻ rytinius rajonus. Migruojant frontui, sekmadienio naktÄŻ per daugelÄŻ vakariniĹł ĹĄalies rajonĹł praslinks lietus. TemperatĹŤra svyruos apie 4â&#x20AC;&#x201C;7 laipsnius ĹĄilumos. DienÄ&#x2026; trumpas lietus apims didesnÄ&#x2122; ĹĄalies teritorijÄ&#x2026;. Tikimasi, jog rytiniuose rajonuose lietus kartu su ĹĄaltuoju frontu praslinks popiete. TodÄ&#x2014;l temperatĹŤra rytinÄ&#x2014;je dalyje dar gali pakilti iki 14â&#x20AC;&#x201C;16 laipsniĹł ĹĄilumos. VakarinÄ&#x2014;je dalyje ji bus ĹžemesnÄ&#x2014;, apie 9â&#x20AC;&#x201C;11 laipsniĹł, prie jĹŤros â&#x20AC;&#x201C; tiktai apie 7 laipsnius ĹĄilumos. Kita savaitÄ&#x2014; prognozuojama gana ĹĄilta. Numatoma vidutinÄ&#x2014; paros temperatĹŤra â&#x20AC;&#x201C; apie 6 laipsnius ĹĄilumos, bent 4 laipsniais aukĹĄtesnÄ&#x2014; nei klimato norma. KrituliĹł gausumu savaitÄ&#x2014; nepasiĹžymÄ&#x2014;s. VÄ&#x2014;siausi ir niĹŤriausi orai bus pirmadienÄŻ, ypaÄ? rytiniuose rajonuose. Numatomi ilgai besitÄ&#x2122;siantys lietĹŤs. VÄ&#x2014;jas pasisuks iĹĄ ĹĄiaurÄ&#x2014;s ir ĹĄiaurÄ&#x2014;s rytĹł. Dienos temperatĹŤra rytiniame ĹĄalies pakraĹĄtyje sieks vos 5â&#x20AC;&#x201C;6 laipsnius ĹĄilumos, VakarĹł Lietuvoje svyruos apie 8â&#x20AC;&#x201C;10 laipsniĹł ĹĄilumos. AntradienÄŻ dar daugelyje rajonĹł numatomas lietus. TaÄ?iau dienos temperatĹŤra jau pamaĹžu ims kilti ir bus nuo 8 iki 13 laipsniĹł ĹĄilumos. Nuo treÄ?iadienio ÄŻsivyraus daugiausia sausi ir ganÄ&#x2014;tinai ĹĄilti orai. Naktimis numatoma apie 1â&#x20AC;&#x201C;4 laipsnius ĹĄilumos, dienomis â&#x20AC;&#x201C; apie 11â&#x20AC;&#x201C;14 laipsniĹł ĹĄilumos. NusistovÄ&#x2014;s rytiniĹł krypÄ?iĹł vÄ&#x2014;jas. Ă&#x201A;LDQGLHQÂą%HQYHQXWR.RWU\QRV *HGJDXGRU\WRMÂą*DOJLQWR 9LVPDQWzV$OIRQVR$NYLOzVĂ&#x17D;ORV SLUPDGLHQÂ&#x2019;Âą/LXFLMRV'DXPDQWR *DQYLOzV*DEULHOLDXV'RQDUGR YDUGRGLHQD

2UDLĂ&#x2026;LDQGLHQNRYRG/LHWXYRMHLU(XURSRMH $&,%

Helsinkis

Oslas

Stokholmas

Glazgas

Sankt Peterburgas

Ryga

Dublinas

Briuselis ParyĹžius

$&!%$& "##&$

%#&"$ %&$

Minskas Berlynas

Miunchenas

#/$

VarĹĄuva

Frankfurtas Praha

Bordo

Maskva

Vilnius

Hamburgas Londonas Amsterdamas

Ĺ˝

$ $&!%&$ *$ $,$

Talinas

Kopenhaga

Lvovas

Kijevas

BukareĹĄtas Jalta

Venecija Nica

Madridas Barselona

Sofija

Varna

Roma Dubrovnikas

$&!% %&$

Viena BudapeĹĄtas

A

&+%$ $,$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ #! %$ +%$ #! %$

%&$$& "#/ 

!&)

&$ 

.-.)!#

+"#

"/

& #

$ $

Stambulas

Lisabona Malaga

Palma Palermas AlĹžyras

Tunisas

AtÄ&#x2014;nai

Antalija

Heraklionas

Larnaka Tel Avivas

Kairas

!MSĂ&#x;TERĂ&#x;DAĂ&#x;MAS !TwNAI "ELĂ&#x;FASĂ&#x;TAS "ERLYNAS "OĂ&#x;NA "RIUĂ&#x;SEĂ&#x;LIS "UĂ&#x;DAĂ&#x;PE¸TAS "UĂ&#x;KAĂ&#x;RE¸Ă&#x;TAS $UBĂ&#x;LIĂ&#x;NAS &RANKĂ&#x;FURĂ&#x;TAS (AMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS (ELĂ&#x;SINĂ&#x;KIS +AĂ&#x;LIĂ&#x;NINGĂ&#x;RAĂ&#x;DAS +IĂ&#x;JEĂ&#x;VAS +I¸IĂ&#x;NIOĂ&#x;VAS +OĂ&#x;PENĂ&#x;HAĂ&#x;GA +ROKUVA ,ISABONA ,IUKĂ&#x;SEMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NAS -ADĂ&#x;RIĂ&#x;DAS -ASKĂ&#x;VA -IĂ&#x;LAĂ&#x;NAS -INSĂ&#x;KAS /SĂ&#x;LAS 0AĂ&#x;LERĂ&#x;MAS 0AĂ&#x;RYĂ&#x;Ă&#x20AC;IUS 2YĂ&#x;GA 2OĂ&#x;MA 3ANKTĂ&#x;0EĂ&#x;TERĂ&#x;BURĂ&#x;GAS 3OFIJA 3TAMĂ&#x;BUĂ&#x;LAS 3TOKĂ&#x;HOLĂ&#x;MAS 4AĂ&#x;LIĂ&#x;NAS 4RUMSw 6AĂ&#x;R¸UĂ&#x;VA 6EĂ&#x;NEĂ&#x;CIĂ&#x;JA 6IEĂ&#x;NA 6ILĂ&#x;NIUS -IESTAIĂ&#x;PIETUOSE !NTALIJA "ARSELONA &ARAS (EĂ&#x;RAKĂ&#x;LIOĂ&#x;NAS (URGADA +AĂ&#x;IRAS +AĂ&#x;NAI ,ARĂ&#x;NAĂ&#x;KA ,ASĂ&#x;0ALMASAS -AĂ&#x;LAĂ&#x;GA -ALJORKOSĂ&#x;0ALMA -OĂ&#x;NAĂ&#x;KAS .IĂ&#x;CA 4ELĂ&#x;!VIĂ&#x;VAS 4UNISAS 6ARNA -IESTAIĂ&#x;PRIEĂ&#x;KALNĂ&#x2039; $AVOSAS 'ARMI¸AS 0ARTENKIRCHENAS 'RENOBLIS )NSBRUKAS )¸GLAS *ASNA +ICBIĂ&#x201E;HELIS 3ANKTĂ&#x;-ORICAS ÂľAMONI 6ALĂ&#x;'ARDENA :AKOPANw ÂżEĂ&#x;NEĂ&#x;VA

                                 

Lietuvos rytas  

2014 03 22

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you