Page 1

Гроші та кредит: он-лайн словник маловідомих термінів Під терміном (від лат. «terminus» - границя, межа) розуміються слова або словосполучення, що вживаються з відтінком певного спеціального призначення для розкриття змісту маловідомих чи незнайомих визначень. Словник містить різноманітний науковий, довідковоінформаційний матеріал та тлумачення значної кількості термінів і понять в певній галузі. Метою словника є сформувати у майбутніх фахівців економічні поняття, терміни, закони і закономірності, так як отримані знання вони зможуть успішно використати під час своєї професійної роботи.

Алєксєєв І. В., Колісник М. К. Гроші та кредит: навч. пос. – К.: Знання, 2009. – 253 с. Активи робочі банку – кошти на коррахунку, в касі, вкладені в майно, розміщені в інших банках, цінних паперах, надані кредити, інші кошти й інші активи, що дають прибуток банку. Білонна монета – розмінна монета з дрібною вартістю, яка карбується не з дорогоцінного металу. Факторинг – придбання права на стягнення боргів (покупка дебіторів)

Демківський А. В. Гроші та кредит: навч. пос. – К.: Дакор, 2005.- 528 с. Бенефіціар – особа, на користь якої відкрито акредитив. Вальвація – визначення вартості іноземної валюти в національній валюті. Вевериця, векша – найменша неподільна грошова одиниця України-Русі. ЇЇ вартість або прирівнювалася до шкірки білки, або 0,33 г срібла. «Ведмеді» - біржові спекулянти, що грають на зниження курсу цінних паперів, валют, товарів. Маржа банківська – різниця між курсами валют, цінних паперів, процентними ставками й іншими показниками. Матьюріта – дата настання терміну погашення кредиту або облігації. НАСДАК – комп’ютеризована система, яка забезпечує брокерів інформацією про котирування цінних паперів на позабіржовому ринку. Стагфляція – застійний стан економіки, що супроводжується одночасним інфляційним зростанням цін.


Коваленко Д. І. Гроші та кредит: навч. пос. – К.: Ценр учбової лри, 2009. – 320 с. Грошовий мультиплікатор – це величина множинника (коефіцієнта), на яку збільшується кількість грошей в обігу в результаті операцій на монетарному ринку. Сеньйораж – прибуток, отриманий від різниці між номінальною вартістю випущених в обіг грошей та витратами на їхню емісію. Факторинг – придбання права на стягнення боргів (купівля дебіторів).

Колодізієв О. М., Колесніченко В.Ф. Гроші і кредит: підручник. – К.: Знання, 2010. – 615 с. Неповноцінні гроші – це гроші, які не мають власної субстанціональної вартості. Хеджування – компенсаційні дії на валютному ринку з використанням відповідного інструментарію для мінімізації втрат від валютних коливань.

Михайловська І. М., Ларіонова К. Л. Гроші та кредит: навчальний посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2006. – 432 с. Нуліфікація – суть даної реформи в тому, що старі грошові знаки оголошуються недійсними і вилучаються з обороту, а замість них випускаються нові гроші. Унітарні банки – мають одного власника в особі держави чи приватної особи.

Гроші та кредит: он-лайн словник маловідомих термінів  
Гроші та кредит: он-лайн словник маловідомих термінів  
Advertisement