Page 1

campus Kruidtuin - Mechelen

LeON 2014-2015


Wie zijn wij? LeON is het kenniscentrum voor nascholing en professionalisering in onderwijs van de lerarenopleiding in Mechelen. Kennis delen en verwerven wordt centraal gesteld in meer dan honderd nascholingen en studiedagen. Via een ruim aanbod aan activiteiten werkt LeON mee aan de professionalisering van alle actoren uit het onderwijsveld. Daarin staan de diverse basiscompetenties van de leraren, zoals decretaal vastgelegd door de Vlaamse overheid, centraal. In het individueel gerichte aanbod wordt aandacht besteed aan: de leraar als begeleider van leerprocessen, de leraar als cultuurparticipant, de leraar als inhoudelijk expert, de leraar als innovator en onderzoeker, de leraar als opvoeder, de leraar als organisator, de leraar als partner van ouders, de leraar als partner van externen en de leraar als lid van een schoolteam. Scholen en schoolbesturen kunnen beroep doen op LeON om tra jecten op maat te maken. Daarnaast ondersteunt LeON de Mechelse lerarenopleidingen bij activiteiten in het kader van de maatschappelijke dienstverlening.

Contactgegevens (NIEUW vanaf september 2014)

LeON, kenniscentrum voor nascholing en professionalisering in onderwijs Campus Kruidtuin Lange Ridderstraat 44, 2800 Mechelen tel 015 36 92 79 leon@thomasmore.be www.thomasmore.be/leon

Campusoverstijgend netwerk LeON en het Donchecentrum, de twee centra voor nascholing en professionalisering in onderwijs van de lerarenopleidingen van Thomas More, werken nauw samen maar behouden hun regionale verankering en eigenheid. Er is afstemming in het cursusaanbod maar ook specialisatie op elk van de campussen waar Thomas More lerarenopleidingen aanbiedt. Samen waken ze over de kwaliteit van elke nascholing en het samenstellen van een ruim aanbod dat aansluit bij noden in het werkveld of nieuwe impulsen kan geven aan de dagelijkse praktijk. Het Donchecentrum organiseert zijn nascholingen op campus Turnhout en Vorselaar. LeON organiseert vanaf het academiejaar 2014-2015 zijn nascholingen op campus Kruidtuin in Mechelen.

2 | LeON 2014-2015


Leraren leren ‘levenslang’. Leraren leren ‘levenslang’ en ‘nascholing & professionalisering’ zijn daarbij sterke instrumenten. Onze twee centra voor nascholing en professionalisering in onderwijs – Donche en LeON - stellen voor het academiejaar 2014-2015 opnieuw een sterk programma samen. Ons programma sluit nauw aan bij de noden van de kinderen, leerlingen, studenten, leraren in alle onderwijsvormen en volgt de huidige ontwikkelingen in het onderwijs op de voet. Onze lesgevers – zowel externen als eigen docenten- zijn gemotiveerde onderwijsmensen met feeling voor de praktijk. Hun inzet en gedrevenheid staat garant voor kwaliteitsvolle opleidingen. In deze brochure maak je kennis met het aanbod van LeON, centrum voor nascholing en professionalisering in onderwijs van Thomas More, lerarenopleiding Mechelen. Alle cursussen staan open voor alle onderwijsactoren. In ons ruim aanbod aan vakinhoudelijke cursussen vinden individuele leerkrachten zeker hun gading. Directies, zorgcördinatoren, beleidsmedewerkers en medewerkers van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) of de pedagogische begeleidingsdiensten zijn altijd welkom in al onze sessies. Kinderverzorger(ster)s hebben sinds kort een vaste plaats in het onderwijs verworven. Door hun veelvuldige contacten met de kleinste kinderen, zijn zij vaak hun vertrouwenspersoon. Tijdens hun vooropleiding werd soms niet stilgestaan bij een aantal pedagogische aspecten waarmee ze nu op de werkplek geconfronteerd worden. Via participatie aan onze activiteiten kunnen ze wellicht een antwoord krijgen op enkele vragen. Ook personeelsleden van kinderdagverblijven of van naschoolse kinderopvangcentra, mogen altijd aansluiten bij onze activiteiten. Deze brochure geeft je een overzicht van ons individueel nascholingsaanbod. Diverse nascholers willen hun expertise ook met jouw schoolteam of scholengemeenschap delen tijdens pedagogische studiedagen of andere vormingsmomenten. Indien gewenst zoekt LeON samen met jou uit hoe we tegemoet kunnen komen aan je vraag om een teamgerichte nascholing (tijdens een pedagogische studiedag in je eigen school) op te zetten. Ook voor langlopende professionaliseringstra jecten (bijvoorbeeld als opvolging van een doorlichtingsverslag) kan je op ons rekenen. Contacteer ons meteen! We hopen je te ontmoeten op één van onze activiteiten. Praktische informatie rond de inschrijvingsprocedures kan je achteraan in de brochure terugvinden. John Maes en Jan Wauters, directie lerarenopleiding Marc Gorremans en Leen Hoste, LeON coördinatie Anne Verhoeven, beleidsmedewerker lerarenopleiding

LeON 2014-2015 | 3


Gedrag & sociale vaardigheden Heb ik een conflict, of heeft het conflict mij? ................................................................................................................... 6 Gezag en respect, zonder woorden....................................................................................................................................... 6 Ambras in de klas............................................................................................................................................................................. 7 Drugs (niet) om mee te lachen................................................................................................................................................. 7 Kom op tegen pesten.................................................................................................................................................................... 7 Omgaan met te mondige kinderen........................................................................................................................................ 8 Mind Wellness: tips & tricks ....................................................................................................................................................... 8 Storend gedrag positief ombuigen........................................................................................................................................ 8 Stopzetten van agressie............................................................................................................................................................... 9 Na een burn-out, nooit meer dezelfde ................................................................................................................................ 9 In m’n sas in de klas ..................................................................................................................................................................... 9 Als ik neen zeg, bedoel ik ook neen! ..................................................................................................................................... 10 Van een hok vol stresskippen naar een warm nest ..................................................................................................... 10 Omgaan met moeilijk gedrag in de klas.............................................................................................................................. 10 Klasdagen bij de start van het schooljaar.......................................................................................................................... 10 Media & ICT Facebook in de klas........................................................................................................................................................................ 12 iPad in het kleuteronderwijs....................................................................................................................................................... 12 iPad in het lager onderwijs.......................................................................................................................................................... 13 Pinterest in de klas.......................................................................................................................................................................... 13 Pawtoon filmpjes maken.............................................................................................................................................................. 13 Een eigen nieuwsbrief met MailChimp .............................................................................................................................. 14 Een klasblog maken met Blogger............................................................................................................................................ 14 Interactie in je les met sociale media................................................................................................................................... 14 Muzisch getint Joepie Media ! .................................................................................................................................................................................. 16 Sint op z’n kop................................................................................................................................................................................... 16 Winter in een jas van PopArt..................................................................................................................................................... 17 Er is meer dan wasco.................................................................................................................................................................... 17 1001 manieren om muzisch te werken met boeken........................................................................................................ 17 Illustraties als inspiratie................................................................................................................................................................ 18 Ik kan toch tekenen! ...................................................................................................................................................................... 18 Dramatisch spel................................................................................................................................................................................ 18 Eco Percussie in de lagere school........................................................................................................................................... 19 Eco Percussie in de kleuterschool........................................................................................................................................... 19 Muzisch bad........................................................................................................................................................................................ 19 De muziekkoffer................................................................................................................................................................................ 20 Experimenteren met plakkaatverf mag! ............................................................................................................................. 20 Ritme met stem en instrumenten............................................................................................................................................ 20 Fantasie stimuleren, kinderspel................................................................................................................................................ 21 Sprookjes en fantasiewezens.................................................................................................................................................... 21 Kinderklanken.................................................................................................................................................................................... 21 3D: Klei? Niet vies, wel fun!......................................................................................................................................................... 22 De kip en het ei................................................................................................................................................................................. 22 Een blik op 7 kunstenaars ......................................................................................................................................................... 22 Magie met acrylverf: experimenteren mag! ..................................................................................................................... 23 Creatieve technologie................................................................................................................................................................... 23 Pedagogisch & didactisch handelen Samen werk maken van een sterke leescultuur.............................................................................................................. 24 Anders en breder evalueren! Hoe? Zo!.................................................................................................................................. 24 Talige peuterprikkels voor kleuterjuffen van 2,5-jarigen (deel 1)............................................................................ 25 Iedereen heeft stijl! ........................................................................................................................................................................ 25 Alles draait om betrokkenheid.................................................................................................................................................. 25 Taal- en rekenachterstand gaan vaak hand in hand .................................................................................................. 26 Spiekpietjes......................................................................................................................................................................................... 26 Ontspannings- en bewegingstussendoortjes.................................................................................................................... 26 Meer voorlezen aan anderstalige kinderen, beter in taal............................................................................................ 27 Spelen in hoeken: anno 2020 ................................................................................................................................................. 27 Activerende spreekwerkvormen voor in de klas.............................................................................................................. 27 Ouderparticipatie............................................................................................................................................................................ 28

4 | LeON 2014-2015


Inhoud Ontspannings- en bewegingstussendoortjes.................................................................................................................... 28 Anderstaligen vragen een bijzondere aanpak.................................................................................................................. 28 Zelfstandig en actief aan de slag met contractwerk..................................................................................................... 29 Rijmsoep voor kleuters en eerste graad.............................................................................................................................. 29 Is iedereen mee? ............................................................................................................................................................................. 29 Talige peuterprikkels voor kleuterjuffen van 2,5-jarigen (vervolg op deel 1).................................................... 30 Van proberen kan je leren........................................................................................................................................................... 30 Waar is Jantje zijn huiswerk? ................................................................................................................................................... 30 Inclu-S-ed............................................................................................................................................................................................ 31 Jongens en lezen… ? ..................................................................................................................................................................... 31 Met 2,5- en 3-jarigen aan de slag............................................................................................................................................ 31 Probleemoplossend denken in de lessen wiskunde....................................................................................................... 32 Sherborne in de klas...................................................................................................................................................................... 33 Yoga voor kleuters........................................................................................................................................................................... 33 Handelingsgericht werken in de ervaringsgerichte kleuterklas.............................................................................. 33 Opwarmen en stretchen............................................................................................................................................................... 33 Zumbatomic voor kleuters.......................................................................................................................................................... 35 Leerlingen betrekken bij WO-thema’s................................................................................................................................... 35 Knapperdeklap! ............................................................................................................................................................................... 35 Smart Academie SMART Notebook: Interactieve tools voor het basisonderwijs.................................................................................. 36 SMART Notebook: Basistraining (level 1) voor het basisonderwijs.......................................................................... 36 Het SMART Board handig en efficiënt inzetten: in het deeltijds- en volwassenenonderwijs...................... 37 SMART Notebook: Basistraining (level 1) voor het secundair onderwijs............................................................... 37 SMART Notebook: Interactieve tools voor het secundair onderwijs....................................................................... 37 Het SMART Board efficiënt inzetten in de rekenlessen: lager onderwijs.............................................................. 38 SMART Notebook: Interactieve training (level 2) voor het basisonderwijs......................................................... 38 Het SMART Board gebruiken in de kleuterschool............................................................................................................ 39 SMART Board en BYOD (bring your own device): lager onderwijs ......................................................................... 39 SMART Board en BYOD (bring your own device): secundair onderwijs................................................................ 39 Wiweter WiWeTeR.............................................................................................................................................................................................. 40 STEM – didactiek.............................................................................................................................................................................. 40 Leren programmeren met en zonder robot....................................................................................................................... 40 1000 bommen en granaten........................................................................................................................................................ 40 De brug naar de chemie.............................................................................................................................................................. 41 Veiligheid is kinderspel................................................................................................................................................................. 41 WiWeTeR on tour............................................................................................................................................................................. 41 Zorg & onderwijskansen Schooltas vol verdriet.................................................................................................................................................................... 42 Wie schrijft die blijft… dus het schrijven moet blijven! ............................................................................................... 42 Zindelijkheid: stress of een natuurlijk proces? ................................................................................................................. 43 Ontwikkelingsvoorsprong & hoogbegaafdheid................................................................................................................ 43 Nederlands in de kleuterklas! ................................................................................................................................................... 43 Ik ben niet bom, ik hep taalent ! ............................................................................................................................................. 44 ‘Ik kan dat niet’, zegt mijn kind. ............................................................................................................................................... 44 Zorg voor mekaar! ......................................................................................................................................................................... 44 Ik zie het anders............................................................................................................................................................................... 45 Oudergesprekken: een uitdaging........................................................................................................................................... 45 Juf mag ik overvaren?................................................................................................................................................................... 46 Meertaligheid..................................................................................................................................................................................... 46 Impulsdag Hoever gaat onze zorg?............................................................................................................................................................... 48 Coaching Thomas More coacht...................................................................................................................................................................... 48 Info Wij verhuizen..................................................................................................................................................................................... 50 Info & inschrijven.............................................................................................................................................................................. 51

LeON 2014-2015 | 5


Heb ik een conflict, of heeft het conflict mij? doelgroep: kleuter-, lager en secundair onderwijs info Wat speelt er zich af bij conflicten? Hoe ontstaat een conflict en hoe ga je er mee om? In deze cursus werken we rond de basisideeën: conflict en conflictbemiddeling. Hoe analyseren we conflicten en kunnen we escalatie voorkomen? Interventiemogelijkheden en –vormen krijgen ruime aandacht in deze sessie.

NIEUW

lesgever Erwin Vermesen datum vrijdag 3 oktober 2014 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld € 110 (lunch inbegrepen)

cursuscode: M1415/GDSOV001

Gezag en respect, zonder woorden doelgroep: secundair onderwijs info Om je plaats te vinden in een leefgemeenschap (opvang, gezin, klas, jeugdvereniging, buurt,...) is het gebruik van code-taal veel efficiënter dan woorden. Het is je lichaam dat vertelt of je leiding neemt, of je twijfelt, of je kwaad of ontgoocheld bent. Respectvol leiding nemen heeft een unieke code-taal, even oud als het leven zelf. Respectvol leiding nemen en respectvol grenzen communiceren is een vaardigheid die we tijdens deze training verkennen. Wie respect geeft, krijgt vaak respect terug! We maken onderscheid tussen leiderschap vanuit schrikbewind

6 | LeON 2014-2015

en leiderschap vanuit respect en verkennen samen de unieke code-taal, eigen aan respectvol leiderschap. lesgever Hendrik Gaublomme (Namaskara) datum woensdag 5 november 2014 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld € 95 (lunch inbegrepen)

cursuscode: M1415/GDSOV002


gedrag & sociale vaardigheden Ambras in de klas doelgroep: kleuter-, lager en secundair onderwijs info Soms loopt een klas volledig ‘in het honderd’. De sfeer is ziek, niemand voelt zich nog goed. Als leerkracht, titularis weet je ook niet meer waaraan te beginnen. Niets helpt nog. We gebruiken de techniek van ‘een familie organisatieopstelling’. Bij die opstelling wordt gekeken naar de klas als groter geheel, als systeem. Binnen het systeem richt een opstelling zich op het functioneren van leerlingen in hun klas en op het functioneren van een klas als geheel. Daarbij wordt onder andere gekeken naar leiderschap, invloeden uit de geschiedenis van sleutelfiguren en gebeurtenissen. We bespreken de onderlinge verhoudingen van de diverse geledingen op school.

Met een opstelling wordt zeer snel duidelijk waar de spanningen en verstoorde verhoudingen binnen de klas vandaan komen. Door het verkregen inzicht kunnen de spanningen opgeheven worden en verhoudingen hersteld worden. lesgever Erwin Vermesen datum vrijdag 21 november 2014 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld € 110 (lunch inbegrepen)

cursuscode: M1415/GDSOV003

Drugs (niet) om mee te lachen

Wat als verwittigingen, dreigementen en straffen niet meer helpen doelgroep: secundair onderwijs info Wat als verwittigingen, dreigementen en straffen niet meer helpen bij druggebruik? ‘Drugs, (niet) om mee te lachen’ is een programma dat ontwikkeld werd voor de preventiedienst van de politie Antwerpen. We gebruiken een stevige portie humor om aan te tonen hoe ‘raar’ we omgaan met drugs. Het is als het ware lachen met drugs , zij het niet met het gebruik ervan. Deze aanpak slaat aan bij alle jongeren in alle onderwijsvormen. In deze workshop duiden we onze ‘humoristische’ aanpak en geven hints om het gesprek over drugs aan te gaan op het moment dat het gesprek zich aandient. We brengen veel actuele informatie over wat er momenteel ‘op de markt’ (aan de schoolpoort) te verkrijgen is. De sessie wordt geleid door Frie Lauwers, auteur van het boek ‘Morgen zal ik hier gisteren geweest zijn - junkies zijn ook maar mensen’ en Jan Van Dijck, auteur van ‘Oprechte deelneming. Het participatiehandboek’.

lesgever Jan Van Dijck (Doedeskaden vzw) & Frie Lauwers (KOMAAR vzw) datum dinsdag 25 november 2014 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld € 50

cursuscode: M1415/GDSOV004

Kom op tegen pesten doelgroep: lager onderwijs info Iedereen komt het wel tegen in zijn school : pesterijen! Ze zijn niet meer weg te denken en sluipen vaak ongezien de klasgroepen binnen via de cyberwereld… Moeten we dan ook lijdzaam toezien? En indien niet : wat kunnen we er dan aan doen? Na een kort theoretisch kader gaan we dieper in op de verschillende manieren waarop je pesten te lijf kan gaan. We stellen de aanpak af op de aard van de pesterijen en de aard van de betrokken partijen. Naast een aanpak op maat kijken we ook wat we verder preventief kunnen doen om pesten te vermijden. Als kers op de taart bekijken we welk zinvol materiaal er op de markt is rond dit thema en nemen we een duik in de antipestkoffer die de nascholer toelicht.

NIEUW

NIEUW lesgever Karin Genijn datum donderdag 11 december 2014 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld € 50

cursuscode: M1415/GDSOV005 LeON 2014-2015 | 7


Omgaan met te mondige kinderen doelgroep: kleuter- en lager onderwijs info We hebben de laatste decennia kinderen voluit een stem gegeven, ... maar hebben we hen ook begeleid in het ‘fatsoenlijk gebruik’ van deze mondigheid? Kunnen we grenzen stellen aan mondigheid? Wat betekent ‘beleefd’ zijn, wanneer en hoe treden we op? Deze training geeft een aantal tips om beter om te gaan met kinderen en jongeren die te assertief zijn, en de grens van ‘fatsoen’ of ‘respect’ vergeten zijn, misbruiken of niet kennen. We zoeken een correcte houding, als leerkracht/begeleider, om buitensporige mondigheid te begeleiden.

lesgever Hendrik Gaublomme (Namaskara) datum dinsdag 10 februari 2015 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld € 95 (lunch inbegrepen)

cursuscode: M1415/GDSOV006

Mind Wellness: tips & tricks

NIEUW

interactieve oefensessie

doelgroep: kleuter-, lager en secundair onderwijs info Alert blijven vraagt heel wat inzet, waakzaamheid en energie. Hoe kunnen we ons denken, ook na een zware dagtaak, nog steeds alert houden? Wat heeft ons denkapparaat nodig om efficiënt en genietbaar te blijven? De deelnemers aan deze sessie krijgen een verfrissend inzicht in het ruime aanbod van mind-technieken en oefenen met technieken uit de relaxatietherapie, yogawetenschap, NLP, focustechniek Gendlin. We verkennen de werking van ons denkapparaat vanuit de neurobiologie en yogawetenschap. Zo is er een slaap-hygiëne, analytisch denken (woorddenken) afwisselen met beelddenken (synthese)denken, korte ademtechnieken om stress-denken te ontkoppelen, korte meditatietechnieken die zorgen voor een relativerend

en inspirerend totaaloverzicht van ons drukke bestaan... Het wordt een aangename interactieve vorming, waarin je veel inzicht verwerft en maximaal kan oefenen. (Elke deelnemer brengt een matje mee!) lesgever Hendrik Gaublomme (Namaskara) datum donderdag 26 februari 2015 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld € 95 (lunch inbegrepen)

cursuscode: M1415/GDSOV007

Storend gedrag positief ombuigen doelgroep: lager onderwijs info Op school krijg je er hoe langer hoe meer mee te maken: kinderen lijken licht ontvlambaar en vertonen vaak agressief gedrag. Als leerkracht of begeleider is het niet altijd eenvoudig om hier het hoofd aan te bieden. Deze cursus geeft je enkele pasklare antwoorden. Vanuit de praktijkervaring vertelt een ‘groene leerkracht’ hoe zij in haar school tewerk gaat om het welbevinden van leerlingen én leerkrachten te ondersteunen. Tijdens de sessie volgen er heel wat aanpaktips rond moeilijk gedrag: omgaan met conflicten, agressie, lastige klasgroepen, storende leerlingen, drukke speelplaatsmomenten,… Accent ligt steeds op een herstelgerichte aanpak. Tijdens de workshop worden theorie en praktijkmomenten boeiend afgewisseld en worden er materialen getoond. Op het einde ga je naar huis met een rugzak vol ideeën om onmiddellijk mee aan de slag te gaan.

8 | LeON 2014-2015

lesgever Karin Genijn datum donderdag 5 maart 2015 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld € 50

cursuscode: M1415/GDSOV008


gedrag & sociale vaardigheden Stopzetten van agressie doelgroep: kleuter-, lager en secundair onderwijs info In deze training staan we stil rond het frustratieagressieschema. We staan eerst stil bij de preventiefase en kijken wat we hierin kunnen doen (omgeving, welke stressoren zijn er, hoe voeg ikzelf rust of juist stress toe?). Als dit niet helpt kijken we wat er gebeurt als de agressie toch toeslaat. We leren hier hoe je - via enkele eenvoudige stappen - de agressie kan kanaliseren en jezelf de agressor en je omgeving kan beschermen. Daarna bekijken we vanuit nazorg wat er moet gebeuren met wat is voorgevallen.

NIEUW lesgever Erwin Vermesen datum dinsdag 17 maart 2015 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld € 110 (lunch inbegrepen)

cursuscode: M1415/GDSOV009 Na een burn-out, nooit meer dezelfde … doelgroep: kleuter, lager en secundair onderwijs info Deze vorming staat open voor ieder die burnout wil begrijpen en/of begeleiden. Ieder die zich preventief wil wapenen, ieder die getuige is of was, kortbij, veraf. We behandelen volgende topics: burn-outsignalen herkennen en erkennen, burn-out begrijpen en begeleiden. Je leert burn-out zien als een onomkeerbaar overlevingsmechanisme in netwerk met inzet, idealisme, kwaliteit, enthousiasme, moed, grenzen, onmacht, onbegrip, ... Burn-out wordt te vaak gezien als een tijdelijke toestand van enorm energieverlies, uitputting. Maar het is meer. Zoals water tijdens die ene cruciale graad verkoeling volledig omslaat naar ijs, zal een burn-out bij die ene laatste samengebalde inspanning je totale functioneren omslaan naar een totaal niet-functioneren. Dwingend en onverbiddelijk. Burn-out maakt brandhout van alle gekoesterde waarden en normen, zet de teller op nul, en

NIEUW

laat alleen maar vragen over. Hoe je moet worden, wat je moet zijn, wat met relaties, geld, werk, kinderen, voeding, beweging: niets blijft overeind. Wie toch kan doorzetten, begint aan een voorzichtige en moeizame zoektocht naar nieuwe waarden, inzichten, persoonlijkheid. lesgever Hendrik Gaublomme (Namaskara) datum dinsdag 24 maart 2015 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld € 95 (lunch inbegrepen)

cursuscode: M1415/GDSOV010

In m’n sas in de klas

Welbevinden en zelfvertrouwen op school stimuleren via concrete werkvormen

NIEUW

doelgroep: kleuteronderwijs (oudste kleuters), lager onderwijs

lesgever Karin Genijn

info Een kind dat goed in z’n vel zit, doet het beter op school, zoveel is zeker. Toch zien we vaak kinderen in onze klas die niet graag naar school komen, klagen over buikpijn en weinig zelfvertrouwen hebben. Dit laag welbevinden ligt soms mee aan de grondslag van dalende schoolresultaten. Deze vorming is zeer praktisch opgebouwd. We werken rond 4 boeiende en herkenbare thema’s waarrond oefeningen worden opgebouwd: 1. Mijn eigen plekje: goede kennismakingsoefeningen 2. Een hechte groep: oefeningen om de groepssfeer te verbeteren 3. Als het moeilijk gaat: oefeningen om stoom af te laten en even te chillen 4. Ik ben een kei: oefeningen en tips om eigenwaarde en zelfvertrouwen te verhogen

datum donderdag 26 maart 2015 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld € 50

cursuscode: M1415/GDSOV011 LeON 2014-2015 | 9


Als ik neen zeg, bedoel ik ook neen! Assertief je grenzen stellen

doelgroep: kleuter-, lager en secundair onderwijs info Veel te vaak laten we onze grenzen ongemerkt overschrijden. In deze cursus leren we onze grenzen beheren: verleggen? verdedigen? nemen? uitwisselen? Hiervoor gaan we aan het werk met diverse methodieken. We leren in onze kracht te staan (machtsdriehoek), we leren om actief en duidelijk te communiceren (kritiek geven en nemen, feedback geven, ik-boodschappen). We leren beter te zorgen voor onszelf (zelfzorg) en gebruiken de krachten van ons lichaam (ademhaling, stevig staan, evenwicht, …).

lesgever Erwin Vermesen datum maandag 27 april 2015 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld € 110 (lunch inbegrepen)

cursuscode: M1415/GDSOV012

Van een hok vol stresskippen naar een warm nest Deugddoende tussendoortjes voor in de klas doelgroep: lager onderwijs info Vandaag de dag krijgen kinderen heel veel prikkels te verwerken, wat stress tot gevolg heeft. Ook op school voelen leerlingen vaak al vanaf jonge leeftijd een druk tot presteren. Deze workshop voldoet aan de behoefte van kinderen en hun begeleiders om fysiek en geestelijk tot rust te komen in de veeleisende tijd waarin we leven. Naast een theoretisch kader dat wordt toegelicht, bevat deze workshop een ruim aanbod aan bewegings-, meditatie en bewustwordingsoefeningen die direct aansluiten op de klaspraktijk. Dit zowel op leerkrachten als leerlingenniveau. Oefeningen uit mindfulness en yoga kunnen zorgen voor minder stress, meer verbondenheid, een betere concentratie, positieve in-

NIEUW

gesteldheid, minder faalangst, een juiste dosis energie. Als iedereen zich beter in zijn vel voelt, dan gaat ook leren en samenwerken veel vlotter. Deze workshop laat je proeven van een allegaartje aan deugddoende tussendoortjes. lesgever Hanne Van Bosstraeten (Art de Co) datum dinsdag 5 mei 2015 van 09.00 tot 16.00 uur cursusgeld € 95 (lunch inbegrepen)

cursuscode: M1415/GDSOV013

Omgaan met moeilijk gedrag in de klas doelgroep: kleuter- en lager onderwijs ook voor kinderverzorg(st)ers werkzaam in het onderwijs

lesgever Daisy Boonen (CEGO)

info Van leerkrachten wordt verwacht dat zij kunnen omgaan met moeilijkheden in de klas, maar dit is niet altijd even eenvoudig. In deze vorming reiken we technieken aan om storend gedrag in de klas te verminderen. We staan stil bij het bevorderen van positief gedrag bij kinderen.

datum vrijdag 8 mei 2015 van 9.30 tot 15.00 uur cursusgeld € 120 (lunch inbegrepen)

cursuscode: M1415/GDSOV014

Klasdagen bij de start van het schooljaar

NIEUW

Hoe breng je sfeer in een klas en maak je inhoudelijke afspraken voor de rest van het schooljaar? doelgroep: secundair onderwijs info Elke groep die een periode samen leeft heeft nood en behoefte aan afspraken. Dus ook jouw klas(sen)! Het gaat niet alleen om de opgelegde regels, ook om het samen komen tot afspraken over het samen leven en leren in de klas. Tijdens deze cursus gaan we na welke afspraken en regels er nodig zijn, en met wie. We werken daarbij vanuit vragen zoals: wanneer is een les een goede les? Wanneer is een klasgroep een goede klasgroep? We duiden onze ervaringen met klasdagen en brengen ‘energizers’ en activiteiten

aan ter inspiratie. Deze activiteiten zijn meer dan louter ‘teambuilding’. Ze leiden ook tot een afsprakencharter dat door alle betrokken partijen herkend en erkend wordt. lesgever medewerker Doedeskaden vzw datum donderdag 28 mei 2015 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld € 50

cursuscode: M1415/GDSOV015 10 | LeON 2014-2015


gedrag & sociale vaardigheden

LeON 2014-2015 | 11


Facebook in de klas doelgroep: kleuter-, lager en secundair onderwijs info Onze leerlingen zijn zeer vlot als het erop aan komt te werken met sociale media. Voor hen is dit de dagdagelijkse realiteit. Wanneer je als leerkracht sociale media inbouwt in je les, werkt dit voor de leerlingen dan ook erg motiverend. Facebook blijft één van de grote publiekstrekkers. Daarom bekijken we samen hoe het gebruik van Facebook ingebouwd kan worden in de lessen. Tijdens deze nascholing maak je een Facebookpagina aan voor je school en kan je zelf Facebookgroepen aanmaken voor je lessen. Je verkrijgt inzicht in de

NIEUW privacy-instellingen van Facebook en maakt kennis met enkele concrete praktijkvoorbeelden over het gebruik van Facebook in de klas. lesgever Inge De Cleyn (Creatief met ICT) datum woensdag 22 oktober 2014 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld € 45

cursuscode: M1415/ICTME001

iPad in het kleuteronderwijs doelgroep: kleuteronderwijs info Met een iPad heb je alles wat je nodig hebt voor school gewoon bij de hand. In de ‘App Store’ kun je ondertussen duizenden apps downloaden, bijvoorbeeld om muziek te maken, te filmen of teksten te schrijven. En geef je zelf les, dan kun je apps downloaden om de progressie van je leerlingen bij te houden en alles netjes op orde te houden. En dat is nog maar het begin. iPad-apps vergroten de onderwijsmogelijkheden, zowel in de klas als daarbuiten. Of het nu gaat om interactieve verhalen, fijne motoriek of een videoprogramma, er is voor elk wat wils. We verkennen

12 | LeON 2014-2015

in deze sessie een aantal apps en interactieve verhalen per thema en we maken kennis met praktijkvoorbeelden van collega’s die reeds jaren lesgeven met iPads. lesgever medewerker ICT-atelier vzw datum woensdag 19 november van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld € 50

cursuscode: M1415/ICTME002


media & ict iPad in het lager onderwijs doelgroep: lager onderwijs info Met een iPad heb je alles wat je nodig hebt voor school gewoon bij de hand. In de App Store kun je duizenden apps downloaden die je perfect kan gebruiken in de klas, bijvoorbeeld om muziek te maken, te filmen, teksten te schrijven, notities te maken of te studeren voor een toets. Geef je zelf les, dan kun je apps downloaden om de progressie van je leerlingen bij te houden en alles netjes op orde te houden. En dit is nog maar het begin! iPad-apps vergroten de onderwijsmogelijkheden, zowel in de klas als daarbuiten. Of het nu gaat om interactieve verhalen, oefenen van tafels of een dyslexiebrowser, er is voor elk wat wils. Tijdens deze sessie worden vooral linken gelegd met de klaspraktijk van de lagere school.

lesgever medewerker ICT-atelier vzw datum woensdag 26 november van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld € 50

cursuscode: M1415/ICTME003

Pinterest in de klas doelgroep: kleuter-, lager en secundair onderwijs info Pinterest is een online toepassing die is uitgebouwd als prikbord. Als gebruiker kan je eigen afbeeldingen en afbeeldingen van op het internet ‘pinnen’. Op deze manier deel je informatie met andere Pinterestgebruikers. Op Pinterest-prikborden kan je informatie verzamelen rond een bepaald thema. Je kan ook beslissen met verschillende auteurs samen een prikbord te beheren. Je maakt tijdens deze nascholing een Pinterest account aan. Je eerste prikborden deel je met anderen. Je bekijkt de meerwaarde van Pinterest voor je eigen klas en maakt kennis met enkele praktijkvoorbeelden.

NIEUW lesgever Inge De Cleyn (Creatief met ICT) datum donderdag 27 november 2014 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld € 45

cursuscode: M1415/ICTME004

Pawtoon filmpjes maken doelgroep: kleuter-, lager en secundair onderwijs info Met Powtoon kan je geanimeerde presentaties maken en video’s. Met de gratis versie van deze online toepassing kom je al heel ver in je klaspraktijk. Als leerkracht kan je zelf korte video’s en presentaties aanmaken waarmee je leerlingen kan informeren en warm maken voor een bepaald onderwerp. Daarnaast kan je ook je leerlingen aan het werk zetten. De klassieke spreekbeurt wordt vanaf nu geïllustreerd met een leuke video. Tijdens deze nascholing maak je eerst een eigen account bij Powtoon aan. We begeleiden je stap voor stap en maken zelf een geanimeerde video aan. Je bekijkt enkele concrete praktijkvoorbeelden over het gebruik van Powtoon in de klas.

NIEUW lesgever Inge De Cleyn (Creatief met ICT) datum woensdag 14 januari 2015 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld € 45

cursuscode: M1415/ICTME005 LeON 2014-2015 | 13


Een eigen nieuwsbrief met MailChimp doelgroep: kleuter-, lager en secundair onderwijs info Een schoolkrant uitgeven kost heel wat geld. Gelukkig zijn er tegenwoordig ook vele mogelijkheden om digitale nieuwsbrieven te verzenden. Met MailChimp kan dat bijvoorbeeld, zelfs met een gratis account. Je ontwerpt je eigen lay-out, legt een ledenbestand aan en je kan kosteloos op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief versturen naar collega’s, ouders, leerlingen,… (tot 2000 leden). Tijdens deze nascholing maak je een eigen login aan bij MailChimp. Je maakt een eigen sjabloon aan en leert een eerste ‘echte’ nieuwsbrief te maken.

NIEUW

lesgever Inge De Cleyn (Creatief met ICT) datum donderdag 12 februari 2015 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld € 45

cursuscode: M1415/ICTME006

Een klasblog maken met Blogger doelgroep: kleuter-, lager en secundair onderwijs info Ouders zijn graag op de hoogte van wat je in de klas doet. De wereld heeft graag een inkijk in je schoolactiviteiten. Een eenvoudige manier om daarvoor te zorgen is via een blog. Met korte berichten waarin je ook foto’s en video kan insluiten breng je de wereld op de hoogte van het reilen en zeilen in je klas of school. De blog kan ook uitgebreid worden met verwijzingen naar andere sociale media, vaste tekstpagina’s en de mogelijkheid voor je lezers om te reageren. Tijdens deze nascholing maak je een account aan bij het gratis programma ‘Blogger’ en maak je zelf een weblog aan. Je bekijkt hoe je verschillende toepassingen (foto, video, …) kan toevoegen en hoe je interactief met het medium kan omgaan. We bekijken samen een aantal praktijkvoorbeelden over het gebruik van Blogger in de klas.

NIEUW lesgever Inge De Cleyn (Creatief met ICT) datum woensdag 25 maart 2015 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld € 45

cursuscode: M1415/ICTME007

Interactie in je les met sociale media doelgroep: kleuter-, lager en secundair onderwijs info ICT-toepassingen maken je les interactiever en verhogen vaak de motivatie van je leerlingen. Via ICT heb je de mogelijkheid om je leerstof aan te bieden met andere werkvormen dan de klassieke. Leerlingen hebben de mogelijkheid om digitaal samen te werken en te reageren. Interactie kan ook uitgebreid worden naar de buitenwereld. Leerlingen kunnen de resultaten van hun werk tonen aan anderen die kunnen reageren. Tijdens deze nascholing probeer je verschillende gratis interactieve ICT-tools uit. Je verkent concrete praktijkvoorbeelden over het gebruik van interactieve ICT-toepassingen in de klas.

14 | LeON 2014-2015

NIEUW

lesgever Inge De Cleyn (Creatief met ICT) datum donderdag 23 april 2015 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld € 45

cursuscode: M1415/ICTME008


media & ict

LeON 2014-2015 | 15


Joepie Media ! doelgroep: lager onderwijs info In deze sessie gaan we aan het werk met de muzische kanten van jouw leerplan media. Eerst bekijken we kort het leerplan theoretisch. Welke doelen moeten we bereiken met de kinderen? Daarna gaan we samen aan de slag. We maken opnames van beeld en/of klank. We zien hoe ze besproken kunnen worden en wat je er nog verder mee kan doen in de klas. We bespreken welke opdrachten voor welke klas/leeftijd mogelijk zijn. Zo komen we tot een flexibele uitwerking van het leerplan.

NIEUW Na de sessie krijg je een bundel mee waarin alles nog eens duidelijk staat uitgeschreven en waarmee je meteen van start kan in je klas. lesgever juf Noortje datum woensdag 8 oktober 2014 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld € 45

cursuscode: M1415/MUVOR001

Sint op z’n kop doelgroep: kleuteronderwijs (vanaf 4 jaar), lager onderwijs (eerste leerjaar) ook voor kinderverzorg(st)ers werkzaam in het onderwijs info Hoe zorg je ervoor dat alle kinderen een ander creatief resultaat hebben met een klassiek thema als Sinterklaas? Hoe leer je zelf anders kijken naar dit thema en hoe laat je je kinderen dit vertrouwde thema door een andere bril bekijken? Hoe creëer je open opdrachten? Wat laat je de kinderen zien? En hoe leer je hen werken naar de beeldende doelen! We experimenteren met een ‘bord en schoen’ als basismaterialen. We tekenen, kleven, boetseren, … Het boek van de ‘Spiekpieten’ levert ons inspiratie om net even anders rond het klassieke Sint-thema te werken. Je krijgt een stappenplan met lesvoorbereidingstips om rond de beelddoelen te werken mee naar huis.

16 | LeON 2014-2015

NIEUW Alle deelnemers brengen een schort mee, een wit bord en een oude schoen (beide krijg je verfraaid terug). Voorzie ook een plooibox of draagmandje om gemaakte werkjes mee naar jouw klas te nemen. lesgever Inge Vanhoof (Bazarts) datum dinsdag 14 oktober 2014 van 9.30 tot 15.30 uur cursusgeld € 105 (lunch inbegrepen) extra materiaal workshop (verf, inkt, papier, …) is in de prijs inbegrepen

cursuscode: M1415/MUVOR002


muzisch getint Winter in een jas van PopArt doelgroep: lager en secundair onderwijs info Wat hebben de smurfen, Andy Warhol en je schoenen gemeen? Het thema ‘Winter’! We nemen een klassiek thema voor kleine en grote kinderen, en dompelen het in een vernieuwend bad van felle kleuren en gekke figuren! Winter associeer je ook met sneeuw, Kerstmis, Nieuwjaar, … met ‘feesten’. We ontdekken samen eenvoudige manieren om een nieuwjaarsbrief te maken of een mooi menukaartje of uitnodiging. Druktechnieken die het hele jaar door inspiratie kunnen geven voor een infodag of grootouderfeest, krijgen nu een winterjas aan. Je ontdekt variërende technieken met plakkaatverf en stiften en krijgt ‘goedkope’ tips om stempels te maken. Kijkwijzers en stappenplannen vol concrete tips en toepassingen om boeiende klasmomenten te plannen, neem je mee naar huis. Voor deze sessie breng je zelf mee: een schort, schoenendoos, piepschuim schaaltje, oude afgedankte schoen of een klein voorwerp (figuurtje, schaal, oude machine) dat je wil verfraaien. Voorzie ook een plooibox of draagmandje om gemaakte werkjes mee naar jouw klas te nemen.

NIEUW lesgever Inge Vanhoof (Bazarts) datum vrijdag 17 oktober 2014 van 9.30 tot 15.30 uur cursusgeld € 105 (lunch inbegrepen) extra materiaal workshop (verf, inkt, papier, …) is in de prijs inbegrepen

cursuscode: M1415/MUVOR003 Er is meer dan wasco doelgroep: kleuter- en lager onderwijs ook voor kinderverzorg(st)ers werkzaam in het onderwijs info Meer doen met bordkrijt en wasco? Nieuwsgierig naar oliepastel? Of op zoek naar nieuwe en verfrissende manieren om pastel te gebruiken? In deze workshop maak je kennis met het brede palet pastelsoorten en test je – stap voor stap - vijf materialen uit: soft pastel, bordkrijt, oliepastel, aquarelpastel en houtskool. Je ontdekt hoe je er de knapste kunstwerken mee maakt, op net een andere manier dan je gewend bent. Tussendoor pik je simpele weetjes voor nieuwe ervaringen op. Wist je, bijvoorbeeld, dat bordkrijt, gemengd met suiker of melk, andere eigenschappen en resultaten geeft? Ontdek het samen met ons. We werken rond vijf muzische opdrachten die makkelijk haalbaar zijn in de gewone klaspraktijk. En wat doet die ‘oude letterkast’ in onze setting?

NIEUW Schrijf je in? Breng dan zeker een schort mee en een plooibox of draagmandje om de gemaakte werkjes mee te nemen. lesgever Inge Vanhoof (Bazarts) datum donderdag 13 november 2014 van 9.30 tot 15.30 uur cursusgeld € 105 (lunch inbegrepen) extra materiaal workshop (verf, inkt, papier, …) is in de prijs inbegrepen

cursuscode: M1415/MUVOR004 1001 manieren om muzisch te werken met boeken doelgroep: kleuter- en lager onderwijs ook voor kinderverzorg(st)ers werkzaam in het onderwijs

lesgever Wim Collin (Hikke Takke Toe)

info Welke schat aan muzische kansen zit er in prentenboeken, verhalen, sprookjes, tijdschriften, gedichtenbundels, strips en kranten om muzisch mee te werken? We nemen het allemaal onder de loep en koppelen er in deze doesessie alle muzische domeinen aan en integreren ze in onze klaspraktijk.

datum woensdag 19 november 2014 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld € 50

cursuscode: M1415/MUVOR005 LeON 2014-2015 | 17


Illustraties als inspiratie doelgroep: kleuteronderwijs (vanaf 4 jaar), lager onderwijs (eerste leerjaar) ook voor kinderverzorg(st)ers werkzaam in het onderwijs info Illustratoren zijn dé inspiratiebron voor jouw muzische lessen. Vele van hun tekeningen zitten al in het geheugen en hart van je leerlingen gegrift. Dus breng je ze gemakkelijk naar je kleuters en jonge kinderen over. Elmer leert je klas tekenen en kleuren mengen, De Mooiste Vis laat je schildertalenten stromen en met het Japanse gelukspoppetje Kokeshi zet je samen met je klas de eerste stappen naar collage- en kleikunstwerken. Elke deelnemer brengt een geïllustreerd voorleesverhaal mee, dat je beeldend leven wil inblazen. Tijdens een boeiende brainstorm in groep ontdek je nieuwe manieren om aan de slag te gaan. Na afloop ontvang je een praktisch stappenplan en heb je kennis gemaakt met een waaier aan technieken en deed je inspiratie op niveau van kleuters en jonge kinderen op!

NIEUW Breng zeker ook een schort mee en een plooibox of draagmandje om de gemaakte werkjes mee te nemen. lesgever Inge Vanhoof (Bazarts) datum vrijdag 28 november 2014 van 9.30 tot 15.30 uur cursusgeld € 105 (lunch inbegrepen) extra materiaal workshop (verf, inkt, papier, …) is in de prijs inbegrepen

cursuscode: M1415/MUVOR006

Ik kan toch tekenen!

NIEUW

doelgroep: kleuteronderwijs (oudste kleuters), lager en secundair onderwijs ook voor kinderverzorg(st)ers werkzaam in het onderwijs

Elke deelnemer brengt een schort mee en een grote tas of plooibox om de gemaakte werkjes mee naar huis te nemen.

info Voel jij je onzeker als het op tekenen aankomt? Mis je wat technieken om muzisch werk te begeleiden? Of wil je tips om je creativiteit aan te scherpen? Dan is deze workshop een echte must. We ontleden de uitspraak ‘ik kan dat niet tekenen’, en buigen hem om tot ‘wat is tekenen gemakkelijk en plezierig’. Tijdens deze workshop leer je anders kijken naar het onderwerp dat je wilt tekenen. Je leert schetsen, fantasie omzetten naar werkelijkheid, muzische open opdrachten verzinnen. En je experimenteert met houtskool, bister, ecoline, inkt ... Wedden dat je er plezier in krijgt en je de perfecte inspirator voor je klas wordt? Om wat je leert volledig te integreren in je klasopdrachten, krijg je een kijkwijzer en stappenplan mee naar huis – met basistechnieken, tips en toepassingen. Zo begeleidt je jouw klas straks – vol zelfvertrouwen - naar muzische tekeningen volgens de beelddoelen.

lesgever Inge Vanhoof (Bazarts) datum dinsdag 13 januari 2015 van 9.30 tot 15.30 uur cursusgeld € 105 (lunch inbegrepen) extra materiaal workshop (verf, inkt, papier, …) is in de prijs inbegrepen

cursuscode: M1415/MUVOR007

Dramatisch spel doelgroep: kleuter- en lager onderwijs ook voor kinderverzorg(st)ers werkzaam in het onderwijs

lesgever Wim Collin (Hikke Takke Toe)

info Tijdens deze actieve workshop gaan we op een veilige, laagdrempelige manier met verschillende dramatische werkvormen aan de slag. Op die manier geven we muzische opvoeding een echte plek in onze klas. Zo ondervinden de deelnemers meteen dat ‘dramatisch spel’ binnen het bereik van iedereen ligt. Na deze nascholing trek je met een massa aan creatieve ideeën en tips terug naar je eigen klas.

datum woensdag 21 januari 2015 van 9.00 tot 12.00 uur

18 | LeON 2014-2015

cursusgeld € 50

cursuscode: M1415/MUVOR008


muzisch getint Eco Percussie in de lagere school doelgroep: lager onderwijs info In deze workshop werken we met allerlei afvalmateriaal, zoals lege plastic flesjes, lege blikken en brikken, maar ook met emmers, bezemstelen, basketballen en vuilnisbakken. We gaan op zoek naar de verschillende geluiden die we hiermee kunnen maken. Gaandeweg bouwen we een ‘muziekstuk’ op, wat tot zeer verrassende resultaten kan leiden. We zorgen er voor dat de ritme structuren eenvoudig over te nemen zijn door de leerkracht op materiaal dat overal beschikbaar is. Met deze activiteit kunnen we nadien ‘milieuzorg op school’ op een artistieke en muzische wijze ondersteunen.

Meteen kan jij zelf ritmestructuren organiseren en uitvoeren als leuke energizer in jouw klas. Deze activiteit is geschikt voor alle leeftijdsgroepen van de lagere school. lesgever Jan Van Dijck (Doedeskaden vzw) datum dinsdag 27 januari 2015 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld € 50

cursuscode: M1415/MUVOR009

Eco Percussie in de kleuterschool doelgroep: kleuteronderwijs (vanaf vier jarigen) ook voor kinderverzorg(st)ers werkzaam in het onderwijs info In deze workshop werken we met allerlei afvalmateriaal, zoals lege plastic flesjes, lege blikken en brikken, maar ook met emmers, bezemstelen, basketballen en vuilnisbakken. We gaan op zoek naar de verschillende geluiden die we hiermee kunnen maken. Gaandeweg bouwen we een ‘muziekstuk’ op, wat tot zeer verrassende resultaten kan leiden. We zorgen er voor dat de ritmestructuren eenvoudig over te nemen zijn door de leerkracht op materiaal dat overal beschikbaar is. Met deze activiteit kunnen we nadien ‘milieuzorg op school’ op een artistieke en muzische wijze ondersteunen.

Meteen kan jij zelf ritmestructuren organiseren en uitvoeren als leuke energizer in jouw klas. Deze activiteit is geschikt voor kleuters vanaf vier jaar. lesgever Jan Van Dijck (Doedeskaden vzw) datum dinsdag 27 januari 2015 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld € 50

cursuscode: M1415/MUVOR010

Muzisch bad doelgroep: lager onderwijs info Dit wordt een echte ‘doe-sessie’ rond muzische vorming. Je maakt kennis met haalbare activiteiten met eenvoudige materialen en ervaart ondertussen het muzisch proces. Na afloop keer je naar je school terug met een pak voorbeelden waarmee je meteen aan de slag kan. Alle domeinen komen aan bod en de activiteiten worden geduid vanuit het leerplan.

NIEUW lesgever Wim Collin (Hikke Takke Toe) datum woensdag 28 januari 2015 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld € 50

cursuscode: M1415/MUVOR011

LeON 2014-2015 | 19


De muziekkoffer

NIEUW

Musiceren met instrumenten doelgroep: lager onderwijs info In de lessen muzikale opvoeding in de lagere school blijft ‘muziek maken’ de hoofdbrok in het aanbod naar de kinderen. Er zijn diverse projecten en liedbundels voor vocaal musiceren beschikbaar maar het instrumentaal musiceren blijft een beetje in de kou staan. Met deze sessie willen wij individuele leerkrachten enerzijds vaardiger maken om muziekinstrumenten in hun lessen te integreren en anderzijds hen warm maken om een voortrekkersrol op zich te nemen om in hun school een ‘schoolmuziekkoffer’ samen te stellen die door alle klassen kan gebruikt worden. Je maakt kennis met een basispakket muziekinstrumenten dat in zulke koffer kan zitten en de manier waarop je ze kan gebruiken in de klas. We bieden volop activiteiten aan om kinderen instrumentaal te laten musiceren en improviseren.

lesgever Hilde Van Beveren datum donderdag 12 februari 2015 van 09.00 tot 12.00 uur cursusgeld € 45

cursuscode: M1415/MUVOR012

Experimenteren met plakkaatverf mag!

NIEUW

doelgroep: kleuteronderwijs, lager onderwijs (eerste leerjaar) ook voor kinderverzorg(st)ers werkzaam in het onderwijs

Elke deelnemer brengt een schort en schaar mee. Vergeet ook geen grote tas of plooibox om de gemaakte werkjes mee naar huis te nemen.

info Experimenteren, beleven en plezier maken. In deze workshop werken we, net zoals onze peuters en kleuters of leerlingen met verf. Je herontdekt hoe leuk het is om met je handen te werken, te voelen en te kliederen. Je krijgt tips om je opdracht concreet te maken en met enthousiasme over te brengen en de uiteindelijke werkjes volgens je doelen te beoordelen. Je krijgt inspiratie om te werken rond kunstenaars: plakkaatverf met andere materialen te gebruiken. Je herontdekt nieuwe en oude technieken, andere kleuren en nieuwe tinten. Ons thema is ‘Kleur!’ We sluiten deze workshop af met een collage van gemaakte werkjes, een ideale oefening voor oudere kleuters en kinderen van het eerste leerjaar. Je ontvangt na afloop een praktisch stappenplan om de ideeën en technieken concreet en volgens de beelddoelen in je klas toe te passen

lesgever Inge Vanhoof (Bazarts) datum vrijdag 27 februari 2015 van 9.30 tot 15.30 uur cursusgeld € 105 (lunch inbegrepen) extra materiaal workshop (verf, inkt, papier, …) is in de prijs inbegrepen

cursuscode: M1415/MUVOR013

Ritme met stem en instrumenten doelgroep: lager onderwijs info In deze sessie zingen en klappen we ritmes. We spelen ritmes op goedkope percussie-instrumenten of instrumenten die je zelf kan maken. Eerst spelen we enkele basisritmes, die we daarna combineren. We maken zelf ritmes en laten ons inspireren door de omgeving. Want overal kan je ritme vinden.

NIEUW lesgever juf Noortje datum woensdag 4 maart 2015 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld € 45

cursuscode: M1415/MUVOR014 20 | LeON 2014-2015


muzisch getint Fantasie stimuleren, kinderspel doelgroep: lager en secundair onderwijs info Zoek je nieuwe manieren om de verbeelding van jouw leerlingen te prikkelen? Dan is deze praktische workshop iets voor jou. Want ken je de ‘trucjes van de foor’? Dan wordt creatief-zijn … kinderspel. Je ontdekt stapsgewijs hoe je zelf je fantasie aanboort, en krijgt tips & tricks om ze bij je leerlingen te stimuleren. Het wordt een workshop waarin je zelf veel mag uitproberen, ervaringen met anderen uitwisselt en nieuwe ideeën opdoet. Je neemt een volledige lesvoorbereiding met de doelen mee naar huis, het concrete stappenplan en informatie om differentiërend rond leerplandoelen en -thema’s te werken. Zo ga je straks geïnspireerd en met meer zelfvertrouwen aan de slag in je klas!

NIEUW Elke deelnemer brengt een schort mee. Vergeet ook geen grote tas of plooibox om de gemaakte werkjes mee naar huis te nemen. lesgever Inge Vanhoof (Bazarts) datum dinsdag 10 maart 2015 van 9.30 tot 15.30 uur cursusgeld € 105 (lunch inbegrepen) extra materiaal workshop (verf, inkt, papier, …) is in de prijs inbegrepen

cursuscode: M1415/MUVOR015

Sprookjes en fantasiewezens doelgroep: lager onderwijs (van eerste tot derde leerjaar) info Sneeuwwitje, de Boeboeks, feeën, draken, ridders, heksen, ... . De fantasiewereld is belangrijk voor kinderen. In deze navorming vertrekken we dan ook vanuit deze fantasiewereld. Alles kan er en mag er. Draken die bang zijn, ridders die dansen, heksen die zingen... We worden stoere prinsessen, zingen als heksen, dansen als monsters,... Alle muzische onderdelen

NIEUW worden ondergedompeld in de magische wereld van de sprookjes en de fantasiewezens. lesgever juf Noortje datum woensdag 18 maart 2015 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld € 45

cursuscode: M1415/MUVOR016 Kinderklanken doelgroep: kleuteronderwijs info In deze cursus krijg je lied- en spelmateriaal aangereikt dat tegemoet komt aan de motorische, spraak/taal, sociale, emotionele, zintuiglijke, verstandelijke en muzikale ontwikkelingsfasen van de peuter/kleuter. Geen saaie theorie want alle informatie wordt dadelijk verduidelijkt met praktische voorbeelden. Je gaat aan de slag met eenvoudig spelmateriaal, simpele muziekinstrumenten en keert naar huis met een rugzak vol nieuwe liedjes, muziekjes en versjes.

NIEUW lesgever Hilde Van Beveren datum donderdag 19 maart 2015 van 09.00 tot 12.00 uur cursusgeld € 45

cursuscode: M1415/MUVOR017

LeON 2014-2015 | 21


3D: Klei? Niet vies, wel fun! doelgroep: kleuteronderwijs (vanaf 4 jaar), lager onderwijs (eerste leerjaar) ook voor kinderverzorg(st)ers werkzaam in het onderwijs info Witte of gekleurde zelf hardende klei, silk clay, piepschuimklei of foam clay … Het zijn gemakkelijke en toffe materialen om schitterend 3D-vormwerk mee te maken. Hoe laat je kleine kinderen gemakkelijk klei bewerken en werkstukken opbouwen? En... hoe hou je het goedkoop? In deze workshop zetten we de handen in de klei. We vergelijken natuur- en andere kleisoorten, en leren ze kennen. Je ontdekt nieuwe technieken die klei bewerken prettig en eenvoudig maken. Je leert hoe je een concrete opdracht opstelt om je doelen te behalen en goede resultaten te krijgen. Het wordt een toffe cursus met de focus op vorm en textuur, motorische handelingen en … fun! Je kan het toepassen op vele thema’s zoals Sinterklaas, moeder-, en vaderdag, Pasen, dieren, ....

Als naslagwerk krijg je een stappenplan met lesvoorbereidingstips om rond de leerdoelen 3D, vorm en textuur, motorische handelingen te werken. Elke deelnemer brengt een schort mee en een grote schoendoos om de gemaakte werkjes in te zetten en te vervoeren naar de eigen klas. lesgever Inge Vanhoof (Bazarts) datum donderdag 19 maart 2015 van 9.30 tot 15.30 uur cursusgeld € 105 (lunch inbegrepen) extra materiaal workshop (verf, inkt, papier, …) is in de prijs inbegrepen

cursuscode: M1415/MUVOR018 De kip en het ei

NIEUW

doelgroep: kleuteronderwijs (vanaf 4 jaar), lager onderwijs (eerste leerjaar) ook voor kinderverzorg(st)ers werkzaam in het onderwijs

Elke deelnemer brengt een schort mee. Vergeet ook geen grote tas of plooibox om de gemaakte werkjes mee naar huis te nemen.

info Grappige kippen tekenen, bloemen schilderen. Deze Pasen-workshop is ideaal om nieuwe beeldende ideeën en inzichten te krijgen. We laten ons inspireren door kunstenaars Kandinsky en Fabergé. We experimenteren met nieuwe materialen: foam en silk clay, om vrolijke eitjes te maken! Je leeft je uit in oliepastel en gouden plakkaatverf, ontdekt kleuren en patronen, en leert hoe je dit naar je klas overbrengt! Je ontvangt een volledige lesvoorbereiding met de leerdoelen, een stappenplan en tips om net even anders rond klassieke thema’s te werken.

lesgever Inge Vanhoof (Bazarts) datum donderdag 26 maart 2015 van 9.30 tot 15.30 uur cursusgeld € 105 (lunch inbegrepen) extra materiaal workshop (verf, inkt, papier, …) is in de prijs inbegrepen

cursuscode: M1415/MUVOR019 Een blik op 7 kunstenaars doelgroep: lager en secundair onderwijs info Wat laat je kinderen doen die eerder klaar zijn? Laat je ze vrij tekenen? Kies er voor om met eenvoudige opdrachten de doelen van beeld aan te leren. Kom zelf ontdekken welke doelen en hoe je dat aanpakt. We laten ons inspireren door: Miro, Matisse, Giacometti, Edvard Munch, Dubuffet, Luc Tuymans en Arne Quinze. Je krijgt uitgewerkte lesjes mee, afbeeldingen van de kunstenaars maar vooral een klare kijk op lijn, kleur, vorm, compositie en beweging. Deze korte opdrachten zullen de leerlingen inspireren, plezier bezorgen én hen een open kijk bezorgen op kunst!

NIEUW Zelf meebrengen: schort en een grote tas om de gemaakte werkjes te transporteren. lesgever Inge Vanhoof (Bazarts) datum vrijdag 27 maart 2015 van 9.30 tot 15.30 uur cursusgeld € 105 (lunch inbegrepen) extra materiaal workshop is in de prijs inbegrepen

cursuscode: M1415/MUVOR020 22 | LeON 2014-2015


muzisch getint Magie met acrylverf: experimenteren mag! doelgroep: lager onderwijs (derde graad), secundair onderwijs info Acryl, duur en moeilijk hanteerbaar? Na deze workshop weet je beter. Je ontdekt wat je allemaal met acryl kunt, en hoe je er met je klas beeldend mee aan de slag gaat. Je experimenteert met technieken, materialen en hulpmiddelen zoals plastiekfolie, een aftrekker, rijst, ... Onze inspiratiebronnen vandaag zijn Picasso, Gerard Richter en Jackson Pollock. Na deze workshop heb je een boel nieuwe technieken in de vingers om eenvoudig, voordelig en met plezier met acryl te werken. Jouw leerlingen leren expressief te zijn door het gebruik van techniek, kleur en materie. Je krijgt een kijkwijzer mee naar huis om verfrissend rond de muzische beelddoelen kleur, licht en textuur te werken en hoe gevoelens uiten hieraan gekoppeld kan worden.

NIEUW

Je brengt zelf een schort en een tas mee om de gemaakte werkjes te transporteren. Voorzie ook een beschermplastiek voor je autokoffer omdat je kunstwerken misschien niet volledig droog zijn bij vertrek. lesgever Inge Vanhoof (Bazarts) datum dinsdag 28 april 2015 van 9.30 tot 15.30 uur cursusgeld € 105 (lunch inbegrepen) extra materiaal workshop (verf, inkt, papier, …) is in de prijs inbegrepen

cursuscode: M1415/MUVOR021

Creatieve technologie

NIEUW

Werken met muvo en techniek doelgroep: lager onderwijs

info Techniek in de klas binnenbrengen is een uitdaging voor elke leerkracht van de lagere school. In combinatie met muzische vorming is dit perfect mogelijk. In deze sessie vervullen de deelnemers een aantal uitdagende techno – muzische opdrachten met eenvoudige materialen. Nadien kan je er onmiddellijk mee aan de slag in de klas.

lesgever Wim Collin (Hikke Takke Toe) datum woensdag 6 mei 2015 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld € 50

cursuscode: M1415/MUVOR022

LeON 2014-2015 | 23


Samen werk maken van een sterke leescultuur in een multiculturele schoolcontext

doelgroep: zorgcoördinator, SES-leerkracht, beleidsondersteuner, directeur kleuter- en/of lager onderwijs info Goed kunnen lezen is van groot belang. Als kinderen kunnen lezen, kunnen ze informatie verwerken en hun wereld vergroten. Daarnaast is het in het dagelijks leven van het grootste belang dat mensen vlot kunnen lezen, omdat heel veel communicatie met geschreven tekst gebeurt. Om een lees- en boekenbeleid in een multiculturele schoolcontext te kunnen ontwikkelen, is het belangrijk om de succesfactoren van een goed leesbeleid te kennen en uit te diepen. In deze sessie krijg je een rode draad voor een leesbeleid, goede praktijkvoorbeelden, tips en er is ruimte om te leren van elkaar.

NIEUW

Deze concrete vragen komen o.a. aan bod: • Soms kunnen kinderen technisch lezen maar begrijpen ze inhoudelijk de teksten niet. Hoe kan je deze kloof dichten? • Effect van leesplezier op woordenschat, spellingen wiskundeprestaties? Taal- en rekenachterstand gaan vaak hand in hand. Hoe kan je preventief en effectief werken. lesgever Daniëlle Daniëls datum vrijdag 10 oktober 2014 van 9.00 tot 15.30 uur cursusgeld € 95 (lunch inbegrepen)

cursuscode: M1415/PEDID001 Anders en breder evalueren! Hoe? Zo! doelgroep: lager onderwijs info Tijdens deze workshop verkent Vla jo samen met jou verschillende mogelijkheden om breder en anders te evalueren. Heel wat vaardigheden en attitudes kunnen niet met punten worden beoordeeld. Toch behoort het tot één van onze taken om deze bij kinderen te ontwikkelen en de ontwikkeling ervan verder op te volgen. In deze workshop gaan we praktisch aan de slag, passen interactieve werkvormen toe en verkennen mogelijkheden om breder te evalueren. Leergebiedoverschrijdende eindtermen (leren leren en sociale vaardigheden) staan hierbij centraal. Verschillende evaluatievormen worden verkend om leerlingen actief bij hun evaluatie te

24 | LeON 2014-2015

betrekken zodat ze er uit kunnen leren. Na het volgen van de workshop krijg je toegang tot het leerkrachtgedeelte van de Vla jo-website waar je talrijke tips en opdrachten terugvindt. lesgever Jurn Van den Meerssche (VLAJO) datum woensdag 15 oktober 2014 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld € 45

cursuscode: M1415/PEDID002


pedagogisch & didactisch handelen Talige peuterprikkels voor kleuterjuffen van 2,5-jarigen (deel 1) doelgroep: kleuteronderwijs (jongste kleuters) ook voor kinderverzorg(st)ers werkzaam in het onderwijs

lesgever Daniëlle Daniëls

info De problemen die jij ervaart op de werkvloer krijgen voldoende aandacht in deze sessie, die op maat gemaakt is voor de kleuterjuffen van 2,5 jarigen. We gaan samen op zoek naar alternatieven en er is kans tot een rijke uitwisseling tussen leerkrachten. Je krijgt concrete voorbeelden uit het veld over taalstimulering en ouderbetrokkenheid. Voorleesboekjes, versjes en liedjes voor 2,5 jarigen worden uitgebreid besproken. Jij leert hoe je bij concentratie –en/of kansarme kleuters leesplezier kan ontwikkelen. ‘Kamishibai’ verhalen voor de jongste kleuters worden getoond en je krijgt leuke muzische tips bij de verhalen. De meerwaarde van Fundels komt aan bod maar ook te vermijden valkuilen.

datum vrijdag 17 oktober 2014 van 9.00 tot 15.30 uur cursusgeld € 95 (lunch inbegrepen)

cursuscode: M1415/PEDID003

Iedereen heeft stijl!

NIEUW

Inspelen op de kwaliteiten van kinderen doelgroep: lager onderwijs info Hoe ga ik in de dagelijkse praktijk om met de verschillende kwaliteiten van mijn leerlingen en wat levert dat op? Wat is de leercirkel? Welke is mijn eigen leer(kracht) stijl ? Welke zijn de kwaliteiten en de valkuilen? Hoe kan ik ondernemingszin bij mijn leerlingen stimuleren? Hoe kan je als leerkracht leerlingen ondersteunen, rekening houdend met de leercirkel? De Vla jo Droomfabriek gaat samen met jou actief zoeken naar antwoorden op jouw vragen en gaat er vooral praktisch mee aan de slag. Iedereen heeft een voorkeurstijl om het leerproces te starten en gaat op zijn/haar eigen manier om met leerstof en leeractiviteiten. Sommige leerkrachten stellen eerst veel vragen, andere gaan liever meteen aan de slag. De Vla jo Droomfabriek gaat de uitdaging aan om vanuit je eigen stijl een aanpak te vinden waarbij de leerstijlen van je leerlingen zoveel mogelijk aangesproken worden. Na het volgen van de workshop krijg je toegang tot het leerkrachtgedeelte van de website waar je talrijke tips en opdrachten terugvindt.

lesgever Jurn Van den Meerssche (VLAJO) datum woensdag 22 oktober 2014 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld € 45

cursuscode: M1415/PEDID004

Alles draait om betrokkenheid

NIEUW

Coöperatieve leerstructuren in de kleuterschool doelgroep: kleuteronderwijs info In deze sessie zoomen we in op coöperatieve structuren die specifiek geschikt zijn voor de kleuterschool. We bekijken de functies van de structuren en hoe je ze effectief kan inzetten in je klaswerking. Dit is een zeer praktische sessie waarmee je de volgende dag meteen aan de slag kan in je klas.

lesgever Ines Springael (Art de Co) datum donderdag 23 oktober 2014 van 09.00 tot 16.00 uur cursusgeld € 110 (lunch inbegrepen)

cursuscode: M1415/PEDID005 LeON 2014-2015 | 25


Taal- en rekenachterstand gaan vaak hand in hand Prentenboeken + rekenontwikkeling = 2 handen op 1 buik doelgroep: kleuteronderwijs, lager onderwijs (eerste graad) info Taal-en rekenachterstand gaan jammer genoeg vaak hand in hand. Kinderen die in de kleuterklas en de eerste graad een taalachterstand hebben, hebben vaak ook een rekenachterstand. Dat concludeert orthopedagoog Tijs Kleemans in zijn proefschrift aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Het goede nieuws: zoals voorlezen helpt voor de taalontwikkeling, zo kunnen leerkrachten ook de ontwikkeling van het kind gunstig beïnvloeden door voor te lezen met een focus op rekenen. Maar hoe doe je dat? KPC, ’s Hertogenbosch, heeft een methodiek uitgewerkt om leerkrachten competenter te maken om prentenboeken hiervoor te gebruiken. Het rendement werd onderzocht en de resultaten waren positief.

NIEUW

Na deze sessie zie je veel meer rekenkansen in boeken. Je krijgt alvast een leuk boek mee om de nieuwe methodiek uit te proberen in je eigen klas. lesgever Daniëlle Daniëls datum dinsdag 4 november 2014 van 9.00 tot 15.30 uur cursusgeld € 105 (lunch inbegrepen) extra inclusief boek ‘Stout’ van Pauline Oud t.w.v. € 15,95

cursuscode: M1415/PEDID006

Spiekpietjes doelgroep: leerjaar)

kleuteronderwijs, lager onderwijs (eerste

info Vragen jouw kinderen zich ook wel eens af hoe Sinterklaas nu weet welke kinderen er lief zijn en welke stout? De Spiekpietjes geven je daar een haarfijn antwoord op! De piepkleine Pietjes zijn namelijk zo’n beetje de spionnen van Sinterklaas. De Spiekpietjes is dan ook een heerlijk en grappig verhaal, waarbij het op iedere pagina weer een zoektocht is om de Spiekpietjes te zoeken. Het verhaal is helemaal bij de tijd, met mobiele telefoons en al. Het leukste van het boek is nog wel dat je zelf zo’n Spiekpietje krijgt. De ‘Spiekpiet’-pop is even groot als het boek en zorgt voor extra interactie, niet alleen tijdens het voorlezen. Het boek heeft een groot voorleesformaat (30 x 24 cm) dat zich uitstekend leent voor gebruik in de klas. Grappige kleurrijke illustraties zorgen voor een heerlijk knusse winterse sfeer. Kinderen kunnen op zoek naar Spiekpietjes die hier en daar verstopt zijn in het boek.

In deze sessie krijg je tips om de Spiekpietjes op een kindvriendelijke manier te gebruiken in je klas. Het jonge kind met autisme krijgt ook aandacht in deze sessie. Zin in een leuke muzische sessie voor prettige Sinterklaasdagen in de klas? lesgever Daniëlle Daniëls datum woensdag 5 november 2014 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld € 80 extra inclusief boek en Spiekpiet t.w.v. € 29,65

cursuscode: M1415/PEDID007

Ontspannings- en bewegingstussendoortjes voor kleuters (nieuw aanbod)

NIEUW

doelgroep: kleuteronderwijs ook voor kinderverzorg(st)ers werkzaam in het onderwijs

lesgever Chantal Bols (Wannadance)

info Kinderen moeten zich steeds meer concentreren en worden overladen met prikkels. ‘Tussendoortjes’ reiken hen hulpmiddelen aan om zich te focussen in de hoeveelheid aan informatie. Het zijn korte speelse momenten die de aandacht van de kinderen opnieuw wekken of die hen tot rust brengen. De tussendoortjes kunnen gebruikt worden in de klaspraktijk, maar evenzeer in de kinderopvang. De lesgeefster werkte een nieuw aanbod uit voor de kleuterschool.

datum woensdag 12 november 2014 van 13.30 tot 16.30 uur

26 | LeON 2014-2015

cursusgeld € 45

cursuscode: M1415/PEDID008


pedagogisch & didactisch handelen Meer voorlezen aan anderstalige kinderen, beter in taal doelgroep: kleuteronderwijs, lager onderwijs (eerste graad) info In deze sessie proef je de magie van kamishibai en fundels. Jij ervaart of deze werkvormen jouw kinderen (of je school) kunnen betoveren. We bekijken welke vertelplaten en fundels er momenteel beschikbaar zijn en hoe je een samenwerking met jouw bibliotheek kan organiseren. We bespreken krachtige werkvormen om de ontluikende geletterdheid in de kleuterschool te stimuleren in samenwerking met het lager onderwijs. Je krijgt een heleboel tips om de woordenschat van kinderen te vergroten. We zoeken samen antwoorden op vragen zoals … Hoe kan je de taalontwikkeling stimuleren van taalzwakke kinderen met fundels? Welke boekjes zet jij in bij anderstalige of taalzwakke kinderen? Ken je de Nik-nak

NIEUW

en O Mundo meertalige kinderboeken? Hoe kan je de ouderbetrokkenheid verhogen om thuis ook van boekjes te genieten? Je krijgt leuke ideeën bij jouw voorleesset en de kans om te genieten van nieuwe prentenboeken. lesgever Daniëlle Daniëls datum vrijdag 14 november 2014 van 9.00 tot 15.30 uur cursusgeld € 105 (lunch inbegrepen) extra inclusief set kamishibai-platen t.w.v. € 25

cursuscode: M1415/PEDID009

Spelen in hoeken: anno 2020

NIEUW

doelgroep: kleuteronderwijs ook voor kinderverzorg(st)ers werkzaam in het onderwijs

lesgever Inne Jackers (CEGO)

info Spel is de basis van leren. Iedereen weet dat kinderen graag spelen. Maar is het echt spelen of eerder wat rommelen? We bespreken wat kinderen nodig hebben en werken hoeken uit vanuit de vijf leerdomeinen. Dit is een verdiepingssessie over een gedifferentieerde aanpak van de hoeken doorheen het jaar

datum vrijdag 14 november 2014 van 9.30 tot 15.00 uur cursusgeld € 120 (lunch inbegrepen)

cursuscode: M1415/PEDID010

Activerende spreekwerkvormen voor in de klas doelgroep: lager onderwijs info Van leerlingen wordt verwacht dat zij een aantal eindtermen met betrekking tot spreken onder de knie hebben op het einde van de lagere school. In de praktijk merken veel scholen dat nog een heleboel leerlingen in het zesde leerjaar onvoldoende spreekvaardig zijn. In de lagere school is het belangrijk dat je als leerkracht leerlingen feedback geeft op hun spreken. Recasting, prompting en non-verbale feedback zijn 3 belangrijke feedbacktechnieken om kinderen hun spreekvaardigheden te ontwikkelen. We bespreken deze technieken met effect. Tegelijkertijd heeft elke leerkracht een batterij aan spreek­werkvormen nodig om (grote) klassen voldoende spreek­kansen te geven. In deze sessie herhalen we kort speeddating, binnen-en buiten­kring maar voegen we een heleboel activerende

spreek­werkvormen toe. We proberen uit en bespreken op 3 niveaus (eerste, tweede en derde graad) zodat jij deze werkvormen vlot kan inzetten in je klas. lesgever Daniëlle Daniëls datum vrijdag 21 november 2014 van 9.00 tot 15.30 uur cursusgeld € 95 (lunch inbegrepen)

cursuscode: M1415/PEDID011 LeON 2014-2015 | 27


Ouderparticipatie

Hoe leerlingen betrekken bij de participatie van hun ouders op school? doelgroep: lager onderwijs info Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met de parti­ cipatiemap ‘Oprechte deelneming’. De begeleiders zijn uitgever (in samenwerking met het Kinderrechtencommissariaat) en co-auteur van deze map, die tal van methodieken biedt om leerlingen te bevragen over alle mogelijke thema’s. Het betrekken van de ouders bij de school is een activiteit waarbij je ook de leerlingen kan betrekken. Zo verhoog je de betrokkenheid en slaag je er beter in om je doelen m.b.t. ouderparticipatie te bereiken. Deze vragen zijn daarbij cruciaal: • Wat verwachten kinderen van hun mama of papa in de klas of op school? • Hoe willen ze de aanwezigheid van hun mama of papa invullen? • Hoe ervaren zij de betrokkenheid van hun ouders bij de school? • Hoe gaan we na of het welbevinden op school bij kinderen stijgt naarmate hun ouders meer betrokken zijn? • Wat voelen kinderen bij een bezoek van mama of papa aan de school?

NIEUW

Tijdens de workshop koppelen we deze vragen aan speelse participatieve methodieken die inzetbaar zijn bij kinderen vanaf het eerste tot het zesde leerjaar. Je gaat naar huis met mogelijkheden en voorbeelden uit andere scholen over hoe kinderen kunnen ingezet worden bij de participatie van hun ouders. lesgever Jan Van Dijck (Doedeskaden vzw) datum dinsdag 25 november 2014 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld € 50

cursuscode: M1415/PEDID012 Ontspannings- en bewegingstussendoortjes voor de lager school (nieuw aanbod) doelgroep: lager onderwijs info Kinderen moeten zich steeds meer concentreren en worden overladen met prikkels. ‘Tussendoortjes’ reiken hen hulpmiddelen aan om zich te focussen in de hoeveelheid aan informatie. Het zijn korte speelse momenten die de aandacht van de kinderen opnieuw wekken of die hen tot rust brengen. De tussendoortjes kunnen gebruikt worden in de klaspraktijk, maar evenzeer in de kinderopvang. De lesgeefster werkte een nieuw aanbod uit voor de lagere school.

NIEUW

lesgever Chantal Bols (Wannadance) datum woensdag 17 december 2014 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld € 45

cursuscode: M1415/PEDID013

Anderstaligen vragen een bijzondere aanpak doelgroep: kleuteronderwijs ook voor kinderverzorg(st)ers werkzaam in het onderwijs info Het aantal anderstalige kleuters in onze kleuterklassen blijft groeien. Niet alleen in de steden, maar ook ver daarbuiten. Hebben deze kinderen nood aan uitgewerkte methodieken? Streefwoordenschatlijsten? Of moeten we net leren om bewust tijd te maken door ‘Een dag voor Valentine’ in te lassen in onze weekplanning! In deze sessie hebben we aandacht voor meertaligheid, diversiteit, ouderbetrokkenheid en voor taalrijke hoeken.

28 | LeON 2014-2015

lesgever Els Menu (CEGO) datum dinsdag 13 januari 2015 van 9.30 tot 15.00 uur cursusgeld € 120 (lunch inbegrepen)

cursuscode: M1415/PEDID014


pedagogisch & didactisch handelen Zelfstandig en actief aan de slag met contractwerk doelgroep: lager onderwijs, info Tijdens deze praktische workshop verkennen we samen met jou de verschillende mogelijkheden om contractwerk op een geïntegreerde en zinvolle manier te organiseren. Je krijgt de kans om zelf verschillende soorten activiteiten uit te proberen voor alle leeftijdsgroepen. Samen met collega’s bestudeer je praktijkvoorbeelden, videofragmenten, … en ga je op zoek naar een organisatievorm waar jij je het best bij voelt. We helpen je concreet op weg om op zoek te gaan naar inhouden uit jouw methode(s) die je kan implementeren in je contractwerk en spelen in op vragen die leven binnen

het eigen schoolteam. Na de workshop krijg je toegang tot het leerkrachtgedeelte van de Vla jo-website waar je talrijke tips en opdrachten terugvindt. lesgever Jurn Van den Meerssche (VLAJO) datum woensdag 14 januari 2015 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld € 45

cursuscode: M1415/PEDID015

Rijmsoep voor kleuters en eerste graad

NIEUW

doelgroep: kleuteronderwijs, lager onderwijs (eerste graad)

lesgever Daniëlle Daniëls

info Rijmen is leuk en tegelijkertijd belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Kinderen leren de melodie en intonatie van de taal kennen en teksten op rijm onthouden ze gemakkelijk. Rijmen is belangrijk, omdat kinderen als ze kunnen rijmen, de overeenkomsten en verschillen tussen klanken horen. Horen ze klankverschillen niet en kunnen ze dus niet rijmen, dan verloopt het leren lezen moeizamer. Dus vroeg speels beginnen, is de boodschap! In deze sessie bekijken we leuke rijmbundels. We spelen met klank, kleur, ritme, rijm. Taalpret verzekerd! Tips om van Gedichtendag een feest te maken geven we als afsluiter mee.

datum vrijdag 16 januari 2015 van 9.00 tot 15.30 uur cursusgeld € 95 (lunch inbegrepen)

cursuscode: M1415/PEDID016 Is iedereen mee?

NIEUW

Interactieve werkvormen in het lager onderwijs doelgroep: lager onderwijs info Hoe haal ik meer rendement uit mijn instructies? Welke werkvormen zijn er? Binnen welke lessen kan ik ze gebruiken? Hoe stimuleer ik met interactieve werkvormen het ondernemend gedrag van mijn leerlingen? Hoe kan ik mijn groepen samenstellen? Hoe leer ik mijn leerlingen beter samenwerken? Hoe laat ik mijn leerlingen op een prettige manier samen werken? Hoe dragen deze werkvormen bij tot een aangenaam klasklimaat? Aan welke leergebiedoverschrijdende doelen werk ik door het inzetten van interactieve werkvormen? De Vla jo Droomfabriek biedt op al deze vragen een duidelijk antwoord. Tijdens een actieve workshop leer je al doende de verschillende werkvormen kennen. We bootsen lessituaties na waarin je zelf actief aan de slag gaat. Telkens staan we stil bij de organisatie van de werkvormen en zoeken we naar verschillende toepassingsmogelijkheden en voorbeelden (concrete

lesonderwerpen, werkvormen binnen andere organisatievormen bv. hoekenwerk/ contractwerk, …). Op die manier wil De Vla jo Droomfabriek je inspireren en je op weg helpen om meer rendement uit groepstaken te halen. Na het volgen van de workshop krijg je toegang tot het leerkrachtgedeelte van de Vla jo-website waar je talrijke tips en opdrachten terugvindt. lesgever Jurn Van den Meerssche (VLAJO) datum woensdag 21 januari 2015 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld € 45

cursuscode: M1415/PEDID017 LeON 2014-2015 | 29


Talige peuterprikkels voor kleuterjuffen van 2,5-jarigen (vervolg op deel 1) doelgroep: kleuteronderwijs (jongste kleuters) ook voor kinderverzorg(st)ers werkzaam in het onderwijs info Als je aan deze sessie wil deelnemen, heb je op 17 oktober 2014 deel 1 (M1415/PEDID003) gevolgd. Of misschien heb je het eerste deel het vorig schooljaar gevolgd of in een ander vormingscentrum en wil je je nu verder verdiepen in dit thema? Tijdens de eerste sessie viel het op dat er een grote behoefte is om uit te wisselen tussen peuterjuffen en kinderverzorger(ster)s rond peuterthema’s. We starten met een opdracht waarbij de vragen van de peuterjuffen concreet worden. Deze vragen worden in rijke uitwisselingsmomenten besproken. In deze sessie verdiepen we ons tijdens de voormiddag in peuters met een ontwikkelingsachterstand of -voorsprong. We bespreken welke ouderbetrokkenheid belangrijk is voor een goede schoolloopbaan. Je krijgt concrete voorbeelden hoe scholen ouders inspireren. In de namiddag zetten we goede boekjes voor taalzwakke en taalsterke peuters in de kijker en tonen we goede

websites zodat je altijd het actuele boekenaanbod voor jouw doelgroep kan volgen. Je krijgt een recent peuterZOEKboek met allerlei tips om het boek in je boekenhoek te introduceren mee naar je klas. lesgever Daniëlle Daniëls datum vrijdag 23 januari 2015 van 9.00 tot 15.30 uur cursusgeld € 105 (lunch inbegrepen) extra inclusief boek ‘Blij, bang, boos’ van Guido van Genechten t.w.v. € 14,95

cursuscode: M1415/PEDID018

Van proberen kan je leren

NIEUW

(nieuw aanbod voor kleuters) doelgroep: kleuteronderwijs

info Onze kinderen zijn al zo vaak gefocust op lukken. ‘Falen is geen optie’, scandeert Rox op televisie in het rond. Hoe leren we onze kleuters dan nog omgaan met mislukken? Want van proberen kan je leren! Vla jo gaat samen met jou onderzoeken hoe je een sterke speel- en leeromgeving uitbouwt. We kijken hoe je van ‘sturen’ naar ‘coachen’ groeit en hoe evalueren een middel wordt om kleuters te ondersteunen. Een open onthaal, een uitdagende invulling van hoeken, bewuste interventies en tussenkomsten, terugblikken met kleuters om een stap verder te zetten,... Kortom, hoe daag ik mijn kleuters nog meer uit en creëer ik nog meer kansen om hen beter en breder te leren kennen? Na de

workshop krijg je toegang tot het leerkrachtgedeelte van de Vla jo-website waar je talrijke tips en opdrachten terugvindt. lesgever Jurn Van den Meerssche (VLAJO) datum woensdag 28 januari 2015 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld € 45

cursuscode: M1415/PEDID019

Waar is Jantje zijn huiswerk?

NIEUW

Leermomenten voor ‘leren leren’ herkennen en benutten doelgroep: lager onderwijs info In deze introductieworkshop oefenen we technieken die leerlingen helpen bij het ‘leren leren’. Meer in het bijzonder bij het evalueren en bijsturen door de leerling van zelfstandig werk en het bewuster worden van het eigen leerproces. Deze technieken komen uit ‘mindful communiceren’ en ‘filosoferen met kinderen’. De filosofische vraagtechniek en de houding van het ‘niet-weten’ bevorderen een nuchtere analyse van het leerproces, terwijl de mindfulness - oefeningen gericht zijn op het verzachten van de communicatie. Er wordt gewerkt vanuit de praktijk en voor de praktijk.

30 | LeON 2014-2015

Verschillende oefeningen zijn dan ook direct toepasbaar in de klas. lesgever Alex Klijn (Art de Co) datum woensdag 25 februari 2015 van 09.00 tot 12.00 uur cursusgeld € 50

cursuscode: M1415/PEDID020


pedagogisch & didactisch handelen Inclu-S-ed

NIEUW

Onderzoekend leren binnen wereldoriëntatie doelgroep: lager onderwijs (derde graad) info Heb je al gehoord van ‘onderzoekend leren’, maar weet je niet precies wat dit inhoudt of hoe je dit in praktijk kunt brengen? Dan is deze nascholing iets voor jou! We bespreken de verschillende stappen die zeker aan bod moeten komen binnen de methodiek van het onderzoekend leren. Anderzijds zullen we heel concreet aan de slag gaan rond het thema energie en laten zien hoe je deze stappen kunt verwezenlijken binnen je eigen klaspraktijk. Wetenschap en techniek zijn belangrijke domeinen binnen het vak wereldoriëntatie. De didaktiek van het onderzoekend leren is uitermate geschikt om binnen deze domeinen aan de slag te gaan. Onderzoekend leren kan best omschreven worden als ‘het leren vanuit onderzoeksvragen waarvoor een oplossing gezocht wordt door middel van onderzoek’. De leerlingen zullen dus zélf zeer actief aan de slag gaan. Maar wie verzint de onderzoeksvragen? Hoe leer je de leerlingen om een goed onderzoek op te zetten? Wat kun je overlaten aan de leerlingen en waar moet je hen in begeleiden? Hoe kun

je dit stapsgewijs aanleren? Wat is jouw rol als leerkracht hierin? Deze vragen samen met praktische tips zullen uitgebreid aan bod komen gedurende deze cursus. In de eerste sessie focussen we op de verschillende stappen van het onderzoekend leren en het opzetten van een goed onderzoek; in de tweede sessie ligt de nadruk op het verzinnen van goede onderzoeksvragen en het trekken van het besluit. lesgever Pieter Verraes (Thomas More) datum woensdag 25 februari en 25 maart 2015 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld: € 90

cursuscode: M1415/PEDID021

Jongens en lezen… ?

NIEUW

Meer aandacht en gerichte aanpak gewenst doelgroep: lager onderwijs (tweede en derde graad) info Jongens blijven achter ten opzichte van meisjes op het gebied van lezen. Ze vinden lezen minder leuk, ze lezen thuis minder en ze gaan minder vaak naar de bibliotheek. Jongens die te weinig lezen, zijn vaak onvoldoende leesvaardig en krijgen schoolloopbaanproblemen op latere leeftijd. Een belangrijke oorzaak voor dat verschil ligt in de motivatie. Voor meisjes is lezen een emotionele uitlaatklep en omdat zij in ontwikkeling voorlopen is hun leesattitude positiever. Jongens geven vaker de voorkeur aan andere vrijetijdsactiviteiten. Deze verschillen, en vooral ook de vraag wat ze voor hun leeseducatie en schoolloopbaan betekenen, zijn onderwerp van deze sessie waarvan de inhoud gebaseerd is op het congres van Stichting Lezen Nederland. We bespreken in de namiddagsessie ook het ‘digitaal’ lezen en we zetten boeken in de kijker die jongens boeiend vinden. We bespreken leeswerkvormen die

jongens stimuleren en werkvormen waar de jongens op afknappen. Je krijgt boeiende praktijkvoorbeelden van leerkrachten die jongens aan het lezen krijgen. lesgever Daniëlle Daniëls datum vrijdag 27 februari 2015 van 9.00 tot 15.30 uur cursusgeld € 95 (lunch inbegrepen)

cursuscode: M1415/PEDID022

Met 2,5- en 3-jarigen aan de slag doelgroep: kleuteronderwijs ook voor kinderverzorg(st)ers werkzaam in het onderwijs

lesgever Els Menu (CEGO)

info Het zijn de allerkleinsten op de school en hebben nog ontzettend veel nood aan veiligheid en geborgenheid. Het zijn ‘snuffelaars’, ‘prutsers’, … en gaan dagelijks op ontdekkingstocht. Een hoek is niet om in te blijven, een handtas dient om vol te proppen. Juf, kijk naar mij en leer!

datum dinsdag 24 maart 2015 van 9.30 tot 15.00 uur cursusgeld € 120 (lunch inbegrepen)

cursuscode: M1415/PEDID023 LeON 2014-2015 | 31


Probleemoplossend denken in de lessen wiskunde doelgroep: lager onderwijs info Wiskunde is veel meer dan enkel problemen oplossen. Het zorgvuldig leren aanpakken van wiskundige leertaken is ook een belangrijk onderdeel van de domeinoverschrijdende doelen van het leerplan wiskunde. Dit laatste onderdeel is ook algemeen gekend onder de noemer ‘leren leren’. In 2012 werd er een leerlijn voor leren leren ontwikkeld die de leerkracht en de leerlingen toelaat om in eenvoudige taal het proces van leren leren te verwoorden (Stappaerts & Van Dommelen). In deze bijscholing wordt deze leerlijn toegelicht en toegepast op lessen wiskunde in de lagere school. Vanuit concrete voorbeelden voor de verschillende graden bieden we kapstokken aan om in lessen wiskunde een leeromgeving te realiseren waarin het probleemoplossend denken

32 | LeON 2014-2015

NIEUW

centraal komt te staan. We leggen hierbij de focus op een zinvolle vraagstelling die leerlingen stimuleert om hun denkproces te verwoorden. lesgever Marijke Van de Ven (Thomas More) en Pascale Janssens (KHLeuven) i.s.m. School of Education datum woensdag 22 april 2015 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld € 40

cursuscode: M1415/PEDID024


pedagogisch & didactisch handelen Sherborne in de klas doelgroep: kleuter- en lager onderwijs ook voor kinderverzorg(st)ers werkzaam in het onderwijs info In deze vorming maak je kennis met de basisprincipes van de bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne, waarbij bewegingsactiviteiten individueel, met twee of met meer worden aangeboden. De methode heeft als doel de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid te bevorderen. De Sherborne bewegingspedagogiek beoogt niet alleen motorische en cognitieve ontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van een positief zelfwaardegevoel en van de bekwaamheid om relaties aan te gaan. Tijdens deze sessie ga je zelf actief aan de slag om deze bewegingspedagogiek meer eigen te maken. Na

NIEUW het volgen van deze sessie ben je GEEN gediplomeerd Sherborne docent, deze vorming is enkel ter kennismaking/introductie. De cursusleider gaf vijf jaar les in het basisonderwijs als klasleerkracht en leidt nu een eigen dans, yoga- en vormingscentrum. lesgever Chantal Bols (Wannadance) datum donderdag 23 april 2015 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld € 45

cursuscode: M1415/PEDID025

Yoga voor kleuters doelgroep: kleuteronderwijs ook voor kinderverzorg(st)ers werkzaam in het onderwijs

focussen en zich zekerder voelen in hun kunnen en manier van aanwezig zijn.

info Vanuit haar ervaring in het onderwijs, haar kennis en ervaring als yoga/dansdocente en eutoniepedagoog, werkte de lesgever deze praktijkgerichte vorming uit. Eenvoudige (spel)momenten en inzichten worden aangereikt, die direct toepasbaar zijn in de (klas) praktijk. Allen zijn erop gericht om tot rust te komen en zelfbewuster te worden. Met de geleerde technieken kunnen de kleuters zichzelf tot rust brengen, zichzelf

lesgever Chantal Bols (Wannadance) datum woensdag 29 april 2015 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld € 45

cursuscode: M1415/PEDID026

Handelingsgericht werken in de ervaringsgerichte kleuterklas doelgroep: kleuteronderwijs ook voor kinderverzorg(st)ers werkzaam in het onderwijs

lesgever Inne Jackers (CEGO)

info Handelingsgericht werken wil de kwaliteit van onderwijs en de begeleiding van kinderen verbeteren. Vanuit de zeven principes die zorgen dat de onderwijsbehoeften van de kinderen centraal staan, gaan we op zoek naar de match met ervaringsgericht onderwijs.

datum dinsdag 5 mei 2015 van 9.30 tot 15.00 uur cursusgeld € 120 (lunch inbegrepen)

cursuscode: M1415/PEDID027

Opwarmen en stretchen doelgroep: lager onderwijs info Hoe kan je met kinderen speels opwamen en stretchen? Hoe geef je juiste aanwijzingen en hoe geef ik het juiste voorbeeld? Naast een theoretisch gedeelte gaan we praktijkgericht aan de slag. Vanuit haar achtergrond als dans- en yogadocent en eutoniepedagoog geeft de cursuleider je aanwijzingen over anatomisch correcte oefenstof. Daarnaast kan ze vanuit haar praktijkervaringen voldoende tips geven om direct met de oefenstof aan de slag te gaan.

NIEUW lesgever Chantal Bols (Wannadance) datum woensdag 20 mei 2015 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld € 45

cursuscode: M1415/PEDID028 LeON 2014-2015 | 33


34 | LeON 2014-2015


pedagogisch & didactisch handelen Zumbatomic voor kleuters doelgroep: kleuteronderwijs ook voor kinderverzorg(st)ers werkzaam in het onderwijs

lesgever Chantal Bols (Wannadance)

info Sinds de komst van Zumba is er ook een speciaal ontworpen programma voor kinderen. In deze praktijkgerichte sessie krijg je kant en klare danscombinaties aangeboden die je direct kan gebruiken in je eigen (klas)praktijk. Vanuit haar ervaring als klasleerkracht, dans-en zumbadocente, geeft de cursusleider je tips om de geziene stof op een ludieke wijze aan te leren, zodat de kinderen uit jouw doelgroep een dansante en amusante Zumbatomic-les mogen beleven. Na het volgen van deze sessie ben je geen gediplomeerd Zumba-docent. Deze nascholing is ter inspiratie voor de invulling van bijvoorbeeld klasmomenten van bewegingsopvoeding.

datum woensdag 27 mei 2015 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld € 45

cursuscode: M1415/PEDID029

Leerlingen betrekken bij WO-thema’s

NIEUW

en ook bij leergebiedoverschrijdende thema’s doelgroep: lager onderwijs

info Hoe vul je samen met leerlingen wereldburgerschap, milieuzorg en het gezondheidsbeleid van de school in? Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met de participatiemap ‘Oprechte deelneming’. De begeleiders zijn uitgever (in samenwerking met het Kinderrechtencommissariaat) en co-auteur van deze map, die tal van methodieken biedt om leerlingen te bevragen over alle mogelijke thema’s. Samen met de deelnemers van deze workshop gaan we op zoek naar mogelijkheden om via participatieve methodieken kinderen en jongeren te betrekken bij bijvoorbeeld milieuzorg, wereldburgerschap of het schoolsportbeleid. De workshopbegeleiders lichten hun ervaringen toe om projecten en tra jecten samen met de leerlingen te organiseren.

Je gaat naar huis met methodieken om leerlingen anders te betrekken bij WO-thema’s en diverse tra jecten en projecten eigen aan de lagere school. lesgever medewerker Doedeskaden vzw datum donderdag 28 mei 2015 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld € 50

cursuscode: M1415/PEDID030

Knapperdeklap!

NIEUW

Werken vanuit je thema’s en speelleeromgeving in functie van meervoudige intelligentie… doelgroep: kleuteronderwijs info De trainers van Art de Co hebben de koppeling gemaakt tussen meervoudige intelligentie en de kleuterklas. Hierdoor leggen we nog nadrukkelijker de basis voor de verdere ontwikkeling van de leerlingen. We vertrekken vanuit wat je al doet en vullen aan met nieuwe inzichten die passen in de theorie van de meervoudige intelligentie. We bekijken hoe we vanuit je thema’s en speelleeromgeving kunnen aansluiten bij de theorie. We zorgen er voor dat alle kleuters betrokken zijn en verhogen zo het welbevinden. Het is een heel praktische sessie die ervoor zorgt dat je de volgende dag meteen aan de slag kan in je klas.

lesgever Ines Springael (Art de Co) datum vrijdag 29 mei 2015 van 09.00 tot 16.00 uur cursusgeld € 110 (lunch inbegrepen)

cursuscode: M1415/PEDID031 LeON 2014-2015 | 35


SMART Notebook

Interactieve tools voor het basisonderwijs doelgroep: kleuter- en lager onderwijs info Ben je nog niet lang aan de slag met een SMART Board en wil je toch al een paar handige, maar interactieve hulpmiddelen leren gebruiken? Dan is deze cursus zeker iets voor jou! Leerkrachten krijgen tijdens deze nascholing verschillende tips & tricks aangereikt om in een mum van tijd een digitale bordles nog aantrekkelijker en interactiever te maken met de interactieve hulpmiddelen in de SMART Notebook software. Tijdens deze sessie wordt gebruik gemaakt van een SMART Board en de bijhorende software (SMART Notebook).

lesgever SMART - certified teacher datum woensdag 8 oktober 2014 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld € 60 extra Na afloop krijgt elke deelnemer toegang tot een gedeelde werkmap voor alle voorbeeldmaterialen en bijkomende informatiebestanden.

cursuscode: M1415/SMART001 SMART Notebook

Basistraining (level 1) voor het basisonderwijs doelgroep: kleuter- en lager onderwijs info Een SMART Board is uiteraard meer dan alleen maar een schrijf- en/of kijkbord. Het is vooral bedoeld om interactieve leersituaties te creëren. Tijdens deze handson training wordt aandacht gegeven aan interactieve werkvormen met functies uit de SMART Notebook software. Zo zet je het SMART Board nog efficiënter in in je eigen klas. Voor deze training is een gebruikerservaring van minimaal 3 maanden vereist. Leerkrachten kunnen na deze opleiding met een aantal basisvaardigheden het SMART Board gebruiken in om het even welke toepassing en een interactieve les in de SMART Notebook software ontwerpen.

36 | LeON 2014-2015

lesgever SMART - certified teacher datum woensdag 12 november 2014 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld € 60 extra Na afloop krijgt elke deelnemer toegang tot een gedeelde werkmap voor alle voorbeeldmaterialen en bijkomende informatiebestanden.

cursuscode: M1415/SMART002


SMART academie Het SMART Board handig en efficiënt inzetten in het deeltijds- en volwassenenonderwijs

doelgroep: deeltijds beroeps-, secundair en volwassenen­ onderwijs (ook voor ICT-coördinatoren) info Algemene vorming in het DBSO vraagt naar afwisseling, interactie, praktische bruikbaarheid. Dus moeten we onze jongeren zo snel mogelijk aan het werk zetten, eerder dan theorieën te verkondigen. Een beknopte dagplanning, korte gevarieerde opdrachten en veel activiteit op maat van deze jongeren is noodzakelijk. Dat proberen we te bereiken door verschillende moderne communicatiemiddelen in te zetten: pc’s en het SMART Board nemen daarbij een centrale plaats in. Daarnaast is er ruimte voor individueel en groepswerk. Je krijgt tijdens deze opleiding een beeld van hoe een dag algemene vorming wordt ingevuld. Daarbij zet je het SMARTBoard zo centraal mogelijk in om de dag boeiend en interactief te houden. Door zo te werken zorgen we ervoor dat de leraar meer als coach gaat fungeren en dat ICT ons ondersteunt om de leerlingen zelf de leerstof te laten ontdekken. Deze sessie heeft niet als doel om jou met een SMART Board te leren werken maar wel om te laten zien welke mogelijkheden een

SMART Board kan bieden in de lessen PAV en zo vele samenwerkingsverbanden tussen deeltijdse centra op touw te zetten. Tijdens deze hands-on sessie wordt gebruik gemaakt van een SMART Board en de bijhorende software (SMART Notebook). lesgever SMART - certified teacher datum woensdag 19 november 2014 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld € 60 extra Na afloop krijgt elke deelnemer toegang tot een gedeelde werkmap voor alle voorbeeldmaterialen en bijkomende infor­matie­bestanden.

cursuscode: M1415/SMART003

SMART Notebook

Basistraining (level 1) voor het secundair onderwijs doelgroep: secundair onderwijs info Een SMART Board is uiteraard meer dan alleen maar een schrijf- en/of kijkbord. Het is vooral bedoeld om interactieve leersituaties te creëren. Vooral in het secundair onderwijs lijkt dat een hele uitdaging te zijn. Tijdens deze training wordt aandacht gegeven aan interactieve werkvormen met functies uit de SMART Notebook software om het SMART Board nog efficiënter in te zetten in de klassen van het secundair onderwijs. Voor deze training is een gebruikerservaring van minimaal 3 maanden vereist. Leerkrachten kunnen na deze opleiding met een aantal basisvaardigheden een interactieve les in de SMART Notebook software ontwerpen.

lesgever SMART - certified teacher datum woensdag 3 december 2014 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld € 60 extra Na afloop krijgt elke deelnemer toegang tot een gedeelde werkmap voor alle voorbeeldmaterialen en bijkomende informatiebestanden.

cursuscode: M1415/SMART004

SMART Notebook

Interactieve tools voor het secundair onderwijs doelgroep: secundair onderwijs info Dit is een training voor meer ervaren SMART Boardgebruikers (gebruikerservaring van minimaal 1 jaar). Tijdens een uitgebreide hands-on sessie worden nieuwe functies en interactieve technieken aangeleerd. Leerkrachten kunnen na deze opleiding een interactieve en procesgerichte les volledig in SMART Notebook voorbereiden.

lesgever SMART - certified teacher datum woensdag 11 februari 2015 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld € 60 extra Na afloop krijgt elke deelnemer toegang tot een gedeelde werkmap voor alle voorbeeldmaterialen en bijkomende informatiebestanden.

cursuscode: M1415/SMART005 LeON 2014-2015 | 37


Het SMART Board efficiënt inzetten in de rekenlessen lager onderwijs

doelgroep: lager onderwijs, secundair onderwijs (eerste graad BSO) info We bekijken hoe we het SMART Board kunnen inzetten i.f.v. de rekenlessen. Diverse tools worden uitgebreid toegelicht en er wordt gericht gewerkt naar een praktische implementatie van de realisatie van wiskundelessen in het lager onderwijs. Tijdens deze hands-on sessie wordt specifiek gewerkt met de SMART Notebook software.

lesgever SMART - certified teacher datum woensdag 25 februari 2015 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld € 60 extra Na afloop krijgt elke deelnemer toegang tot een gedeelde werkmap voor alle voorbeeldmaterialen en bijkomende informatiebestanden.

cursuscode: M1415/SMART006 SMART Notebook

Interactieve training (level 2) voor het basisonderwijs doelgroep: kleuter- en lager onderwijs info Dit is een training voor gevorderde SMART Boardgebruikers (gebruikerservaring van minimaal één jaar). Tijdens een uitgebreide hands-on sessie worden nieuwe functies en interactieve technieken aangeleerd. Leerkrachten kunnen na deze opleiding een interactieve en procesgerichte les volledig in SMART Notebook voorbereiden.

lesgever SMART - certified teacher datum woensdag 18 maart 2015 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld € 60 extra Na afloop krijgt elke deelnemer toegang tot een gedeelde werkmap voor alle voorbeeldmaterialen en bijkomende informatiebestanden.

cursuscode: M1415/SMART007 38 | LeON 2014-2015


SMART academie Het SMART Board gebruiken in de kleuterschool doelgroep: kleuteronderwijs info Deze cursus is specifiek bedoeld voor leerkrachten kleuteronderwijs die de mogelijkheden van een SMART Board in de kleuterklas willen ontdekken. Tijdens deze sessie maakt u kennis met tal van interactieve mogelijkheden en activiteiten die met een SMART Board mogelijk zijn. lesgever SMART - certified teacher

datum woensdag 22 april 2015 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld € 60 extra Na afloop krijgt elke deelnemer toegang tot een gedeelde werkmap voor alle voorbeeldmaterialen en bijkomende informatiebestanden.

cursuscode: M1415/SMART008

SMART Board en BYOD (bring your own device)

NIEUW

Interactief evalueren met gebruik van je SMARTBoard en stemkastjes, gsm, iPad’s enz...(lager onderwijs) doelgroep: lager onderwijs info Met de technische (r)evolutie inzake didactisch ICT-materiaal, is lesgeven anno 2015 geen makkelijke klus voor leerkrachten. SMART Board, tablet, sociale media, smartphone, ... het zijn allemaal middelen om je les interactiever te maken. In deze sessie bekijken we de verschillende mogelijkheden van integratie van die toestellen. Met het gebruik van SMART Response en andere software wordt gepeild naar de voorkennis of meningen van de leerlingen met behulp van clickers, smartphones, tablets of PC’s. Toetsafnames kunnen meteen gecorrigeerd worden zodat gerichte feedback gegeven wordt aan de leerling. Resultaten worden in een digitaal leerlingendossier bewaard.

lesgever SMART - certified teacher datum woensdag 29 april 2015 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld € 60 extra Na afloop krijgt elke deelnemer toegang tot een gedeelde werkmap voor alle voorbeeldmaterialen en bijkomende informatiebestanden.

cursuscode: M1415/SMART009 SMART Board en BYOD (bring your own device)

NIEUW

Interactief evalueren met gebruik van je SMARTBoard en stemkastjes, gsm, iPad’s enz...(secundair onderwijs) doelgroep: secundair en volwassenonderwijs info Met de technische (r)evolutie inzake didactisch ICTmateriaal, is lesgeven anno 2015 geen makkelijke klus voor leerkrachten. SMART Board, tablet, sociale media, smartphone, ... het zijn allemaal middelen om je les interactiever te maken. In deze sessie bekijken we de verschillende mogelijkheden van integratie. Met het gebruik van SMART Response en andere software wordt gepeild naar de voorkennis of meningen van de leerlingen met behulp van clickers, smartphones, tablets of PC’s. Toetsafnames kunnen meteen gecorrigeerd worden zodat gerichte feedback gegeven wordt aan de leerling. Resultaten worden in een digitaal leerlingendossier bewaard.

lesgever SMART - certified teacher datum woensdag 6 mei 2015 van 13.30 tot 16.30 uur cursusgeld € 60 extra Na afloop krijgt elke deelnemer toegang tot een gedeelde werkmap voor alle voorbeeldmaterialen en bijkomende informatiebestanden.

cursuscode: M1415/SMART010

Deze cursussen worden – tenzij anders vermeld - gegeven door SMART–certified trainers. Dit zijn Vlaamse leerkrachten uit het reguliere onderwijs (basis-, secundair en volwassenonderwijs) die expertopleidingen gevolgd hebben die georganiseerd worden door SMART. Zij passen alle ‘tools’ dagelijks zelf toe in hun klaspraktijk. Daarom werden zij voor hun expertise erkend door SMART als certified trainer. Dankzij hun link met de klaspraktijk staan zij garant voor hoog gekwalificeerde opleidingen. LeON 2014-2015 | 39


WiWeTeR... ? … … … …

waarom een spin niet aan haar web kleeft? waarom een cirkel in 360° wordt verdeeld? hoe je met snoepjes een stevige brug maakt? hoeveel wieken een windmolen best heeft?

WiWeTe® staat voor Wiskunde, Wetenschappen, Techniek en Onde®nemingzin en is gericht op de inhoudelijke en didactische uitbouw van het STEM-actieplan van de Vlaamse Gemeenschap (STEM = science, technology, engineering en mathematics) binnen Thomas More. Het is onze bedoeling om jongeren warm te maken voor Wetenschappen en Techniek en via intrinsieke motivatie de ingenieurs, wetenschappers en kritische denkers van de toekomst te vormen. We doen dit met een aangepaste didactiek waarbij leerlingen al doende de wetenschappelijke werkwijze toepassen en onderzoekend leren. Via praktijkgerichte sessies leer je denken en handelen als een wetenschapper of technicus. Met het vervaardigde materiaal kun je meteen zelf in de klas aan de slag. Science = Fun!

STEM – didactiek

NIEUW

doelgroep: lager onderwijs (derde graad), secundair onderwijs (eerste graad)

lesgever Wim Verreycken (Thomas More)

info Hoe bouw je een techniek- of wetenschapsles op, zodat de leerlingen van begin tot eind geboeid blijven? Je leert de wetenschappelijke werkwijze kennen aan de hand van een concreet fysisch voorbeeld: het maken van een windmolen. Waarom hebben de meeste windmolens trouwens 3 wieken? Het antwoord mag je verwachten op het eind van de sessie.

datum donderdag 15 januari 2015 van 09.00 tot 12.00 uur cursusgeld € 50

cursuscode: M1415/WIWET001

Leren programmeren met en zonder robot

NIEUW

doelgroep: lager onderwijs (derde graad), secundair onderwijs (eerste graad)

lesgever Wim Verreycken (Thomas More)

info Aan de hand van een robotje in een doolhof leer je ‘denken’ zoals een computer dat doet. Spelenderwijze geef je de robot commando’s en voor je het weet heb je een heus computerprogramma gebouwd. Je gebruikt hierbij zowel een virtuele robot als een levensecht exemplaar. Gebruikte software: Blockly en Robomind.

datum donderdag 12 februari 2015 van 09.00 tot 12.00 uur cursusgeld € 50

cursuscode: M1415/WIWET002

1000 bommen en granaten

NIEUW

doelgroep: lager onderwijs (derde graad), secundair onderwijs (eerste graad)

lesgever Wim Verreycken (Thomas More)

info Je leert kanonnen maken die op verschillende manieren projectielen kunnen afvuren. Daarna ga je op zoek naar de optimale instelling van het kanon, waarbij het projectiel (onder de vorm van een marshmellow) zo ver mogelijk raakt. Het opstellen van wiskundige grafieken zal je hierbij ‘verder’ helpen.

datum donderdag 19 maart 2015 van 09.00 tot 12.00 uur

40 | LeON 2014-2015

cursusgeld € 50

cursuscode: M1415/WIWET003


WiWeTER - academie De brug naar de chemie

NIEUW

doelgroep: lager onderwijs (derde graad), secundair onderwijs (eerste graad)

lesgever Wim Verreycken (Thomas More)

info Met behulp van snoepjes, tandenstokers, kranten en kleefband kan je levensechte bruggen en andere constructies maken. Op zoek naar de meest stabiele constructie kom je structuren tegen die ook bij de kleinste kristallen en moleculen bestaan. Je maakt je eigen model van een diamant en leert meteen waarom diamant zo sterk is.

datum donderdag 23 april 2015 van 09.00 tot 12.00 uur cursusgeld â‚Ź 50

cursuscode: M1415/WIWET004

Veiligheid is kinderspel

NIEUW

doelgroep: lager onderwijs (derde graad), secundair onderwijs (eerste graad)

lesgever Erwin Van de Put (Thomas More)

info Welke machines kan je door kinderen laten hanteren en wat zijn de veiligheidsaspecten die daarbij horen. Op de juiste manier kunnen kinderen met behoorlijk wat apparaten overweg!

datum donderdag 21 mei 2015 van 09.00 tot 12.00 uur cursusgeld â‚Ź 55

cursuscode: M1415/WIWET005 WiWeTeR on tour

NIEUW

doelgroep: lager onderwijs (derde graad), secundair onderwijs (eerste graad) info De docenten achter het project zijn ook bereid om een beperkt aantal teamgerichte nascholingen rond dit project te verzorgen. Misschien in jouw eigen school? Voor meer informatie, contacteer je ons via leon@thomasmore.be Volg dit project ook op Facebook

LeON 2014-2015 | 41


Schooltas vol verdriet doelgroep: kleuteronderwijs (oudste kleuters), lager onderwijs info Kinderen worden vaak geconfronteerd met verlies van een vriend, ouder, grootouder, klasgenoot,… Het zet hun wereld op zijn kop en in die wirwar van emoties wordt er toch van ons verwacht dat we onze leerlingen professioneel begeleiden en hen de nodige zorg en ondersteuning bieden. Soms staan we huiverachtig tegenover deze taak: het confronteert ons met onze eigen pijn. Toch is het een uitgelezen kans om onze leerlingen echte levenslessen bij te brengen en een stapje dichter te komen bij hun belevingswereld. De cursusleider schreef een boek over dit thema en neemt je tijdens deze vorming mee op sleeptouw. Gaandeweg krijg je antwoord op volgende vragen: • Hoe rouwt een kind? Wat is normaal of juist zorgwekkend? • Wat hebben kinderen nodig? Hoe beantwoord ik hun moeilijke vragen?

NIEUW • Wat kunnen we concreet doen rond dit verlies met leerlingen? • Welke creatieve verwerkingsopdrachten kan ik aanbieden? • Hoe ziet een bruikbare rouwkoffer eruit? Welke materialen zijn er op de markt? • Wat is het belang van een goed draaiboek en hoe stel je dat op? lesgever Karin Genijn datum donderdag 9 oktober 2014 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld € 50

cursuscode: M1415/ZOROK001

Wie schrijft die blijft… dus het schrijven moet blijven! Schrijfmotoriek: mogelijkheden, moeilijkheden en beperkingen. doelgroep: kleuteronderwijs (oudste kleuters), lager onderwijs (onderbouw) info Wat is schrijven en waarom is dit zo moeilijk? Wat zijn de deelbewegingen van de schrijfbeweging? Hoe is de correcte potloodgreep en waarom? Wie leert deze potloodgreep aan, wanneer en hoe? Hoe is de juiste schrijfhouding en –beweging en waarom? Welke voorbereiding gebeurt er best in de kleuterklas? Welke moeilijkheden zijn er bij het leren schrijven en wat is de taak van de verschillende participanten? Welke tips, oefeningen, adviezen en hulpmiddelen kunnen we geven om het schrijven te vergemakkelijken? Wanneer gebruiken we een computer en wanneer moeten we als leerkracht kinderen verwijzen voor extra hulp? We hebben aandacht voor: proces en product, linkshandigheid, dysgrafie, omkeringen en andere schrijfmoeilijkhe-

42 | LeON 2014-2015

den. Er zal getekend en geschreven worden en we kijken kritisch naar schrijfmethodes. Sleutelwoorden zijn: procesgericht, uniformiteit, kindvriendelijk, bewegingsvriendelijk, positiviteit, 15 gouden regels, deelvaardig­heden, souplesse. lesgever Marc Litière data maandag 20 oktober en 24 november 2014 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld € 90

cursuscode: M1415/ZOROK002


zorg & onderwijskansen Zindelijkheid: stress of een natuurlijk proces?

NIEUW

doelgroep: kleuteronderwijs ook voor kinderverzorg(st)ers werkzaam in het onderwijs

wenst geven we graag feedback om je eigen tas te optimaliseren!

info Ben jij gefrustreerd door alle natte en vuile broeken? Samen met je collega’s gaan we dit probleem bespreken en aanpakken. Tijdens deze module sessie bespreken we eerst hoe je peuters best begeleidt bij het zindelijk worden. Wanneer kun je ermee beginnen? Wat doe je met ouders die weinig betrokken zijn bij het zindelijk maken van hun kind? Jij maakt kennis met de taal-speel-tas voor anderstalige ouders en je leert de oorspronkelijke verteltas kennen. Vervolgens doorlopen we het proces van het ontwikkelen van een zindelijkheidstas. We bespreken boekjes, die je in die zindelijkheidstas kan steken en je neemt een boek van Guido van Genechten mee naar je klas. Een goed praktijkvoorbeeld van een leuke zindelijkheidstas wordt getoond en indien je

lesgever Daniëlle Daniëls datum donderdag 23 oktober 2014 en van 9.00 tot 15.30 uur cursusgeld € 105 (lunch inbegrepen) extra inclusief boek ‘Een geweldig cadeau’ van Guido van Genechten t.w.v. € 14,95

cursuscode: M1415/ZOROK003

Ontwikkelingsvoorsprong & hoogbegaafdheid doelgroep: kleuteronderwijs, lager onderwijs info Is dit kind een slimmerik of eerder hoogbegaafd ? Dan is de hoogbegaafdheid op zich meestal niet zo’n probleem, wel de manier waarop de omgeving er mee omgaat. Het zelfbeeld kan schade oplopen met als resultaat gedragsproblemen, teruggetrokken gedrag, faalangst,... Bij hoogbegaafde kinderen vormt een gezond zelfbeeld soms een probleem. Naar school gaan is voor hen vaak een teleurstelling. In hun ogen wordt er alleen maar gespeeld dus merken ze snel dat ze ‘anders’ zijn dan de klasgenootjes: verschillen in kennis, andere interesses, ander taalgebruik, andere grapjes, het stellen van een heel ander soort vragen,... Een hoogbegaafd kind kan door deze verschillen onbedoelde negatieve feedback (‘ik snap jou nooit’, ‘wat praat je ingewikkeld’, ‘jij wilt het altijd anders’,...) krijgen op zijn gedrag door zijn medeleerlingen. Je kan echter pas in contact komen met anderen als er een gezamenlijke interesse is, een zelfde manier van denken, als er herkenning is.

In deze sessie leer je omgaan met (de emotionele moeilijken mogelijkheden van) een hoogbegaafd kind door te weten te komen wat er eigenlijk aan de hand is… Je maakt kennis met spelmateriaal, puzzels, sudoku’s, codes kraken, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid, proefjes doen,… We zoeken ook een antwoord op de vragen: Wanneer mogen we spreken over hoogbegaafdheid? Hoe worden deze kinderen opgespoord? Doen we een IQ – onderzoek en/of andere testen? Laten we kinderen versnellen en zo ja, wanneer dan? lesgever Lieve Van Beeck datum donderdag 6 november 2014 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld € 95 (lunch inbegrepen)

cursuscode: M1415/ZOROK004

Nederlands in de kleuterklas!

Taalvaardigheid en taalstimulering bij anderstalige nieuwkomers doelgroep: kleuteronderwijs info In het kleuteronderwijs worden we hoe langer hoe meer geconfronteerd met peuters en kleuters die het Nederlands niet beheersen. Leerkrachten doen doorgaans al wat in hun mogelijkheid ligt om die kinderen een gevoel van veiligheid en geborgenheid te geven. Taalontwikkeling staat hierbij centraal. Het is via het geleidelijk beheersen van ‘nieuwe’ taal, dat kinderen greep krijgen op de (school)wereld en zich verder kunnen ontwikkelen. Peuters en kleuters verwerven taal op een heel natuurlijke wijze. Via een rijk aanbod en veel interactie met het accent op spreken, verruimen kinderen hun woordenschat. GO4ty is een lijst van 40 woorden die de basis vormt waarop anderstalige instappende peuters en kleuters verder kunnen bouwen met meer woordenschat. De beheersing van die 40 woorden vraagt expliciete, gerichte en

NIEUW

NIEUW

intensieve aandacht van de leerkracht wanneer anderstalige peuters en kleuters instappen. De woorden kunnen in een drietal weken begrepen worden, mits de begrippen op een functionele manier in de dagelijkse klaspraktijk gebruikt worden. In deze sessie maak je kennis met GO4ty en de bijhorende materialen, taaldozen, spelletjes, pictogrammen … lesgever Marleen Peeters datum woensdag 26 november 2014 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld € 45

cursuscode: M1415/ZOROK005 LeON 2014-2015 | 43


Ik ben niet bom, ik hep taalent !

NIEUW

Kijk en luister naar ‘Beelddenkers’ doelgroep: lager onderwijs

info Een grote groep ondergewaardeerde leerlingen heeft juist een bijzondere gave: het zijn beelddenkers! Zij denken niet in woorden, maar in beelden. Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand of denkt men aan dyslexie. Beelddenken is een andere, non-verbale manier van denken. Het plaatst zich tegenover taaldenken (of woorddenken), ook tegenover begripsdenken en abstractie. Beelddenkers denken primair in beelden, d.w.z. met de rechterhersenhelft. Een beelddenker kan echter wel leren om zijn linkerhersenhelft te gebruiken, al zal het nooit zijn eerste natuur worden. Een taaldenker kan ook leren om creatief te zijn en beter met beelden om te gaan… Het onderwijs sluit onvoldoende aan bij alle denkwijzen omdat de meerderheid auditief – digitaal leert. Slechts een kleine groep leert visueel. In de klas beschouw je de beelddenker zoveel mogelijk als een gewone leerling, mits rekening te houden met een aantal punten die hun

manier van leren ten goede komen zodat zij de lesstof kunnen vertalen naar woordbeelden. In deze sessie proberen we antwoorden te geven op volgende vragen: Hoe wordt de wereld ervaren als je in beelden denkt? Wat zijn sterktes en wat zijn zwaktes? Waarom worden deze kinderen vaak niet begrepen? Naast inzicht en begrip krijg je ook een heleboel leertips, te gebruiken door de (zorg)leerkracht op school en door de beelddenker zelf. lesgever Lieve Van Beeck datum maandag 1 december 2014 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld € 45

cursuscode: M1415/ZOROK006

‘Ik kan dat niet’, zegt mijn kind. Omgaan met faalangst bij kinderen

doelgroep: kleuteronderwijs (oudste kleuters), lager onderwijs (onderbouw), info Onder het motto ‘Bekijk het steeds positief’ zoeken we samen antwoorden op onderstaande vragen: • Waarom zeggen kinderen ‘Ik kan dat niet!’? • Welke boodschap willen ze hiermee overbrengen? • Hoe ontstaat faalangst en welke soorten faalangst zijn er? • Wat is de link tussen faalangst, schrijven, schoolrijpheid en richtingen? • Wat met leerproblemen? • Waarom willen sommige kinderen niet tekenen, puzzelen, schrijven? • Hoe reageer je best als jouw kind zegt ‘Ik kan dat niet!’? • Wat mag je zeker niet doen en wat kan je wel doen? • Hoe vermijden we dat onze kinderen zeggen ‘Ik kan dat niet!’?

• Hoe brengen we onze kinderen er toe om een opdracht toch te volbrengen? • Welke oefeningen zijn er belangrijk en waarom? De lesgever werkt als psychomotorisch systeemtherapeut samen met kinderen en hun systeem (ouders, school, grootouders). Hij is gespecialiseerd in psychomotorische diagnostiek en therapie bij kinderen met allerhande problemen en is een veel gevraagd spreker en lesgever i.v.m. zijn werkdomein. lesgever Marc Litière datum vrijdag 12 december 2014 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld € 45

cursuscode: M1415/ZOROK007

Zorg voor mekaar!

NIEUW

Coach je nieuwe collega’s

doelgroep: kleuter-, lager en secundair onderwijs info Nieuwe collega’s worden meestal goed ontvangen en geïnformeerd. Maar vaak blijven nieuwkomers na deze ontvangst, nog met vele vragen zitten. Vragen op gebied van organisatie, maar vaak ook met vragen over de ‘stielkennis’, over ‘omgaan met groepen’, met ‘verschillende leeftijden’, met ‘gezag’. Niet alleen nieuwkomers, maar ook leerkrachten die na een langdurige afwezigheid de draad terug oppikken, kunnen best een steuntje in de rug verdragen. Deze vorming wil jouw coachingsvaardigheden verder ontwikkelen. Elke collega is immers anders. Sommige wensen niet geholpen te worden, anderen vragen veel uitleg en soms is een schouderklopje voldoende. Het juist inschatten van de coachingsvraag is de basis van een

44 | LeON 2014-2015

vertrouwelijke coaching. Via het ‘lezen’ van lichaamstaal (dromer, realist, criticus) kunnen we coachingsvragen beter inschatten en juistere antwoorden vinden. Elk coachingsgesprek is anders, maar toch is het handig om een methodiek bij de hand te hebben als het gesprek niet vlot in beweging komt. lesgever Hendrik Gaublomme (Namaskara) datum donderdag 5 maart 2015 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld € 95 (lunch inbegrepen)

cursuscode: M1415/ZOROK008


zorg & onderwijskansen Ik zie het anders.

Omgaan met richtingsmoeilijkheden bij kinderen doelgroep: kleuteronderwijs (oudste kleuters), lager onderwijs (onderbouw), info Wat als een kind consequent van tak een kat maakt en de s blijft spiegelen? Of sommen altijd van rechts naar links oplost, in plaats van omgekeerd? Ieder kind maakt al eens een fout. Maar als een kind voortdurend moeilijkheden heeft met richtingen en letters en cijfers blijft spiegelen, is er misschien meer aan de hand. Onder het motto ‘Bekijk het van twee kanten’, gaan we samen aan de slag. Volgende topics komen aan bod: • Wat zijn richtingsmoeilijkheden en welke signalen zijn er? • Hoe komt het dat kinderen spiegelen en letters en cijfers omkeren? • Wat is nog normaal en wanneer is het een probleem? • Wat is het verschil tussen richtingsmoeilijkheden en –problemen?

• Welke aanverwante problemen zijn er? • Is dit dan dyslexie en dyscalculie? • Wat kunnen we doen bij richtingsmoeilijkheden? • Dit is niet fout: voorbeelden van anders redeneren. • Welke feedback wordt er gegeven en kan dit anders? • Welke oefeningen kunnen we geven aan kinderen met richtingsmoeilijkheden? • Wat is de link met faalangst, schrijven, lezen, schoolrijpheid? lesgever Marc Litière datum maandag 16 maart 2015 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld € 45

cursuscode: M1415/ZOROK009

Oudergesprekken: een uitdaging doelgroep: kleuter-, lager en secundair onderwijs info Gesprekken met ouders lopen dikwijls erg vlot. Maar wat als je nu een slechte boodschap moet brengen en het niet vlot verloopt? Tijdens deze cursus gaan we op zoek naar wat goede en duidelijk communicatie kan zijn. We leren hoe we een moeilijke boodschap kunnen overbrengen. We vertrekken vanuit de leefwereld van het kind, de wereld van de ouders maar vergeten zeker niet het deel van diegene die de boodschap moet geven. We staan stil bij de valkuilen. Wat willen en kunnen ouders horen en waar liggen mijn angsten en onzekerheden als zender?

NIEUW Je verwerft concrete technieken in het communiceren met ouders. lesgever Erwin Vermesen datum maandag 16 maart 2015 van 9.00 tot 16.00 uur cursusgeld € 110 (lunch inbegrepen)

cursuscode: M1415/ZOROK010

LeON 2014-2015 | 45


Juf mag ik overvaren?

Schoolrijpheid: overgang van kleuters naar het eerste leerjaar doelgroep: kleuteronderwijs (oudste kleuters), lager onderwijs (onderbouw), info De overgang tussen de kleuterklas en het eerste leerjaar verloopt voor veel kinderen niet vlot. Heb je er al eens bij stil gestaan hoe een grote sprong een kleine stap wordt? De deelnemers aan deze cursus krijgen een antwoord op volgende vragen: • Wat is het grote verschil tussen de laatste kleuterklas en het eerste leerjaar en hoe komt het dat deze overgang nog steeds zo groot is? • Welke zijn de voorwaarden voor schoolrijpheid en wat moet een kind dan allemaal kennen en kunnen? • Hoe denken kinderen zelf over schoolrijpheid en welke thema’s zijn voor hen belangrijk? • Hoe wordt schoolrijpheid bepaald en gemeten en hoe kan het veel beter? • Wat is een goede schoolrijpheidsproef en hoe moeten wij hiermee omgaan?

• Welke mogelijke adviezen zijn er en wanneer is welk advies het beste? • Wat kunnen school en leerkrachten doen om hun kleuters beter te begeleiden naar schoolrijpheid? Wat doen ze beter niet? • Welke oefeningen en activiteiten kunnen we doen en welke oefenblaadjes zijn goed? • Welke alarmsignalen zijn er i.v.m. schoolrijpheid en hoe pakken we problemen aan? lesgever Marc Litière datum vrijdag 24 april 2015 van 9.00 tot 12.00 uur cursusgeld € 45

cursuscode: M1415/ZOROK011

Meertaligheid

NIEUW

Omgaan met de talige diversiteit in het onderwijs doelgroep: kleuter- en lager onderwijs info Talige diversiteit in het onderwijs kan verrijkend worden ingezet. In veeltalige schoolklassen waar het Nederlands de voertaal is, kunnen de verschillende thuistalen van de leerlingen nuttige functies vervullen. Aan de hand van een referentiekader geïllustreerd met praktijkvoorbeelden geven we aan hoe een meertalige aanpak op school in de steigers wordt gezet. Thuistalen worden in dit referentiekader ingezet om meertalige leerlingen doelmatig te ondersteunen bij het leren van de Nederlandse schooltaal en andere leerinhouden. Vooral in leeromgevingen waar leerlingen geregeld dialogeren, samenwerken (coöperatief leren) en elkaar helpen (peer tutoring, peer coaching) zijn rijke kansen aanwezig om via het gebruik van thuistalen in zinvolle taken nieuwe en complexe schoolse begrippen en inhouden begrijpelijk te maken en te laten veroveren. Tijdens deze sessie gaan we in interactie met de deelnemers en werken we rond de volgende vragen: Kunnen meertalige leerlingen wel goed Nederlands

46 | LeON 2014-2015

leren als ze ook hun thuistalen in de klas en op school mogen gebruiken? Op welke manieren kunnen leerkrachten thuistalen als hulpbron inzetten zonder die talen zelf te beheersen? Hoe begeleiden en controleren we leerlingen die in hun eigen talen taken uitvoeren? Leidt het afwisselend gebruik van meerdere talen niet tot taalvermenging en een gebrekkige taalverwerving? Waar vinden we geschikte bronnen en materialen? Hoe benaderen we ouders en schakelen we hen ook in? Deze nascholing werd door Art de Co ontwikkeld in samenwerking met het Steunpunt Diversiteit & leren. lesgever Trainer Art de Co datum maandag 18 mei 2015 van 09.00 tot 12.00 uur cursusgeld € 50

cursuscode: M1415/ZOROK012


zorg & onderwijskansen

LeON 2014-2015 | 47


Impulsdag 2015: ‘Hoever gaat onze zorg?’ doelgroep alle onderwijsactoren van alle onderwijsniveaus datum woensdag 11 maart 2015 van 8.30 tot 16.00 uur locatie campus Kruidtuin Mechelen Voor de zevende keer organiseren de banaba-opleidingen Zorgverbreding & Remediërend leren van Thomas More, in samenwerking met de nascholingscentra van de lerarenopleidingen van Thomas More, het kenniscentrum LeON en het Donche-centrum, de Vlaamse Impulsdag ‘Hoever gaat onze zorg?’. Naast een praktijkmarkt met zorgbrede materialen, wordt het programma gevuld met een ruim aanbod aan praktijkgerichte workshops. Geïnspireerd door vragen en voorstellen uit het brede werkveld wordt voor deze dag een programma opgebouwd rond volgende zorgthema’s: • (meer)taligheid • kansarmoede • het M-decreet • ik als leerkracht – goed onderwijs voor iedereen • omgaan met welbevinden en betrokkenheid • talentontwikkeling. In het uitgebreide programma is er aandacht voor de zorgbrede werking in het kleuter-, lager én secundair onderwijs. Je kan deze dag individueel bezoeken of met het ganse schoolteam. Een beperkt aantal scholen kunnen - indien ze dit wensen - deze dag programmeren als teamgerichte nascholing (pedagogische studiedag). Heb je hiervoor interesse, neem dan vlug contact met ons op via leon@thomasmore.be. Meer informatie kan je nalezen op de website www.thomasmore.be/impulsdag

Thomas More coacht

Training van coachingvaardigheden doelgroep Iedereen die met ontwikkeling bezig is: leraren, opvoeders, zorgbegeleiders, vormingswerkers, leiding­gevenden, … Thomas More Coacht biedt de mogelijkheid om een individuele, externe coach in te zetten in scholen of organisaties. Je leert dat coaching meer is dan een goede babbel en gericht is op echt resultaat, op enthousiasme en op initiatief. Je doet handige inzichten op en je oefent coachingvaardigheden waarmee je direct aan de slag kunt. Onze aanpak is gebaseerd op ‘Inspirerend coachen’ van J. Clement en is eerlijk, spontaan, plezant en eigenlijk eenvoudig. We werken met een gesprekstructuur (de GRRO W) die helpt om doelgericht te coachen en met zeven vaardigheden zoals ‘met belangstelling exploreren’, bekrachtigen, betrokken confronteren, uitdagen, inspireren, toelaten (van soms moeilijke gevoelens zoals kwaadheid, verdriet, spijt, twijfel) en ontspannen. Deze vaardigheden bevorderen samenwerking, motivatie en communicatie en kunnen los van coaching ingezet worden. meer info Thomas More Campus Turnhout Hans Mennes T +32 476 34 14 19 hans.mennes@thomasmore.be

48 | LeON 2014-2015


IMPULSDAG & Coaching

LeON 2014-2015 | 49


Wij verhuizen! Vanaf september 2014 wordt campus Kruidtuin, Lange Ridderstraat 44 in Mechelen omgebouwd tot de nieuwe habitat voor alle lerarenopleidingen van Thomas More Mechelen. Dit epicentrum van kennis, onderwijs en vorming wordt ook meteen de vaste stek van alle activiteiten van LeON. Al onze nascholingen worden, tenzij expliciet ander gemeld, georganiseerd in campus Kruidtuin. Het officieel adres van deze campus is weliswaar Lange Ridderstraat 44, 2800 Mechelen. Helaas is dit adres niet meteen bereikbaar met je wagen wegens het project ‘Autoluwe binnenstad Mechelen’. De campus is best bereikbaar via een voetweg in de Augustijnenstraat (straat net tegenover Campus De Vest). Je wagen parkeren kan op de betaalparkings aan de Zandpoortvest. Met de trein en het openbaar vervoer bereik je snel onze nieuwe locatie. Op onze webstek www.thomasmore.be/leon kan je vanaf september 2014 alle info daarover vinden.

Lange t

rstraa

Ridde

Caf

tie iden in Resruidtu t) K p ko (O g livin STIP

ria

eta

y

it ativ Creym G

Campus Kruidtuin (Onderwijs)

ba g

Au

l

eg

etw

oo

sch

sis vo

Kruidtuinpark

at

tra

ns

jne

ti us

Campus Faydherbe (Design)

Zandpoortvest

Campus De Ham (Media)

50 | LeON 2014-2015

P

Campus De Vest (Business) Cafetaria

jeugdherberg

P


Info & inschrijven Inschrijven gebeurt uitsluitend online via www.thomasmore.be/leon. Noteer bij inschrijving steeds nauwkeurig je eigen mailadres. Je ontvangt dan automatisch een bevestiging van de inschrijving. Tijdig aanmelden (ten laatste drie lesweken voor de eerste sessie van de cursus) is noodzakelijk. Wie inschrijft betaalt ook, ongeacht de reden van niet deelname. Een factuur wordt geruime tijd vooraf opgestuurd naar het opgegeven facturatieadres. Je inschrijving is persoonlijk; bij overmacht kan de school een vervanger in jouw plaats laten deelnemen. Via mail laat je dit aan ons vooraf weten. Ten laatste één week voor de start van de nascholing, sturen we een e-mail met meer informatie. Indien er te weinig deelnemers geregistreerd zijn, annuleren we op dat moment de cursus. Indien je de factuur al betaald hebt, wordt het bedrag teruggestort. Bij effectieve deelname, ontvang je een ‘attest van nascholing’. Indien de cursus een ganse dag duurt, voorzien we een broodjeslunch. Deze is in het cursusgeld inbegrepen. De nascholingen gaan door in Campus Kruidtuin van Thomas More Mechelen. De campus is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en op wandelafstand van zowel het station Mechelen als het station Mechelen-Nekkerspoel. Wie met de wagen komt, kan parkeren op één van de betaalparkings in de omgeving van de hogeschool. Veel nascholers, die met ons samenwerken, zijn bereid om hun cursus op maat van jouw team aan te bieden (voor een studiedag, personeelsvergadering,…) op een locatie naar jouw keuze. Neem vrijblijvend contact met ons op om dit samen uit te werken. Heb je omwille van een beperking of een handicap extra voorzieningen nodig? Laat het ons dan tijdig weten. Heb je vragen of wens je informatie? Contacteer ons via 015 36 92 79 of leon@thomasmore.be

Deze brochure werd opgemaakt met de meeste zorg. De bedragen van de cursusgelden werden opgenomen onder voorbehoud van wijzigingen. Eventuele aanpassingen worden gepubliceerd op onze website. samenstelling: Marc Gorremans - juni 2014 | foto’s: iStock.com © 2014 - LeON / Thomas More Mechelen-Antwerpen vzw opmaak en druk: Campinia Media cvba-vso Geel LeON 2014-2015 | 51


Welkom op campus Kruidtuin - Mechelen Lange Ridderstraat 44, 2800 Mechelen tel. + 32 (0)15 36 92 79

www.thomasmore.be/leon

1415 leon brochure  

Brochure nascholingsaanbod LeON, kenniscentrum onderwijs van Thomas More (Mechelen)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you