__MAIN_TEXT__

Page 1

ՄիշտՁեր կողքին

Երիտասարդությ ան հոգեկան առողջությ ան և աուտիզմի բուժում և ուղղորդում

1


Բարի գալ ուստ"Ջոնքս" Այ ն երեխաները և դեռահասները, ովքեր զարգացման հետկապված խնդիրներ ունեն կյ անքում և, հատկապես դպրոցներում, կարող են դիմել "Ջոնքս"՝ որակյ ալ , հուսալ ի և հոգատար օգնությ ուն ստանալ ու համար: 500 աշխատակից պատասխանատվությ ուն է կրում տարեկան ավել ի քան 4000 հաճախորդի և նրանց ընտանիքների մասին Հյ ուսիսայ ին Նիդեռլ անդներում՝ աշխատանքը ծավալ ել ով ինը կենտրոններում և բազմաթիվ խորհրդատվությ ան կետերում, դպրոցներում և Երիտասարդությ ան և ընտանիքի կենտրոններում: Նրանք աշխատում են երեխաների և դեռահասների առողջությ ամբ զբաղվող տարբեր այ լ գործակալ ությ ունների հետմիասին: "Ջոնքս"-ը, որը հանդիսանում է "Լենտիս"-ի մասը, առաջարկում է ամբուլ ատոր ախտորոշում և բուժում բոլ որ տեսակի հոգեկան խնդիրներ ունեցող մինչև 18 տարեկան երեխաների և դեռահասների համար: Անհրաժեշտությ ան դեպքում, "Ջոնքս"-ը նաև ուղղորդում և աջակցությ ուն է ցուցաբերում այ դ երեխաների ծնողներին, քույ րերին, եղբայ րներին և նրանց դպրոցներին: Բացի այ դ, Հյ ուսիսայ ին Նիդեռլ անդների աուտիզմով հիվանդների հետաշխատող "Ջոնքս" թիմը, ավել ի քան 40 տարի շարունակ հեղինակությ ուն է վայ ել ում հաղորդությ ան սպեկտրալ խանգարում ունեցող երեխաների (ինչպես նաև մեծահասակների) ախտորոշման և բուժման ոլ որտում: Աուտիզմով հիվանդների հետ աշխատող "Ջոնքս" թիմը 2008 թվականին հատուկ փորձագիտական հմտությ ունների համար ՏՈՊԳԳզ (TOPGGz) սերտիֆիկացում է անցել : Սույ ն ձեռնարկը կօգնի Ձեզ պատկերացում կազմել մեր կազմակերպությ ան մասին:

Ինջե վան Բալ կոմ "Ջոնքս"-ի տնօրեն

2


Համոզվենք, որ միասին ավել ի լ ավ է Յուրաքանչյ ուր երեխաև յ ուրաքանչյ ուր ընտանիք տարբեր է, ինչը նշանակում է, որ բողոքները և խնդիրները նույ նպես տարբեր են: Այ դ իսկ պատճառով "Ջոնքս"-ը շարունակաբար հետևում է, թե ինչ է անհրաժեշտ՝ խորհուրդ, ախտորոշում, բուժում և/կամ ուղղորդում: Օգնությ ունը կարող է տրամադրվել տարբեր վայ րերում՝ կախված հաճախորդի կարիքներից. ամբուլ ատոր կլ ինիկայ ում, տանը, կամ դպրոցում: Բացի հոգեկան խնդիրներ ունեցող երեխաներից ու դեռահասներից և հաղորդությ ան սպեկտրալ խանգարում (ՀՍԽ) ունեցող մեծահասակներից, "Ջոնքս"-ը աջակցում է նաև նրանց ծնողներին, զույ գերին, քույ րերին,եղբայ րներին և դպրոցներին: "Ջոնքս"-ը հավատացած է, որ կարևոր է ամրապնդել հաճախորդի վստահությ ունը իր սեփական ուժերի մեջ և մեծացնել համակարգի հնարավորությ ունները: Ահաայ սպես, միասնական ջանքեր գործադրել ով, մենք հաջողությ ունների ենք հասնում: Մենք դաիրականացնում ենք երկու մեթոդների օգնությ ամբ՝ մեր փորձում ունեցած լ ավագույ ն արդյ ունքների (փորձի վրահիմնված) և գիտականորեն ապացուցված արդյ ունավետ մեթոդների (փաստերի վրահիմնված):

Համագործակցությ ուն "Ջոնքս"-ը մեծապես կարևորում է այ լ կազմակերպությ ունների (առողջապահական) և միևնույ ն ոլ որտում գործունեությ ուն ծավալ ող գործընկերների հետհամագործակցությ ունը: Մենք փոխանակվում ենք մեր գիտել իքներով և սովորում ենք միմյ անցից: Դաօգնում է մեզ միասին մեծ արդյ ունքների հասնել : Մեր գործընկերների շարքում են.            

"Ցեդին" (Cedin) Երիտասարդությ ան և ընտանիքի կենտրոններ "Բալ իինգ" խորհրդատվական թիմը Բժիշկ Լեո Քաններհուսը Քաղաքապետարանները GGD (Վաղ հայ տնաբերման թիմ) Նուրդերպորտ (KAIRO) Reik (LVG Երիտասարդությ ան ամբուլ ատոր կլ ինիկա) RENN4 ("Վերադառձ դպրոց" ամբուլ ատոր կլ ինիկա) Գրոնինգենի համալ սարան Խորհրդատվական թիմեր հատուկ կրթությ ուն և միջնակարգ կրթույ թուն ստացողների համար Գրոնինգենի երիտասարդությ ան խնամքի կենտրոն

"Ջոնքս"-ը համագործակցում է Curaçao Առողջական խնդիրներ ունեցող երեխաների ծնողական աջակցությ ան հիմնադրամի (SOHK) հետ`սկսած 2009թ.-ից: "Ջոնքս"-ը օգնում է (SOHK), փոխանակել ով ախտորոշման և բուժման ոլ որտում ունեցած գիտել իքները և հմտությ ունները:

3


Մե ր գ ո ր ծ ո ւ ն ե ո ւ թ յ ան ծ ավ ալ ն ե ր ը Ջոնքս-ը մասնագիտացված է ինչպես ուսումնասիրությ ունների, այ դպես էլ ՀՍԽունեցող մեծակասակների, երեխաների և դեռահասների մոտհնարավոր ծագող բողոքների և խնդիրների հետաշխատել ու մեջ: Մենք կարող ենք մեր օգնությ ունը առաջարկել խորհրդի, ախտորոշման, բուժման և/կամ խորհրդատվությ ան միջոցով: "Ջոնքս"-ը մշտապես փորձում է նպաստել բողոքների և խնդիրների արդյ ունավետլ ուծմանը: Մեր գործունեությ ան առավել կարևոր մասի տեսությ ուն: Ընդունել ությ ուն Հաճախորդները դիմում են "Ջոնքս" ընտանեկան բժշկի կամ մանկաբույ ժի ուղեգրով: "Ջոնքս"-ի հետառաջին շփումը տեղի է ունենում հարցազրույ ցի տեսքով՝ մեկ կամ մի քանի մասնագետների հետ: Մեր հաճախորդի, ծնողների կամ զույ գի և/կամ այ լ ներգրավված անձանց հետմիասին մենք քննարկում ենք առկախնդիրները, ինչպես են նրանք տեսնում այ դ խնդիրները և ինչպես են զարգացել այ դ խնդիրները: "Ջոնքս"-ը առաջարկում է նույ նօրյ աախտորոշման ծառայ ությ ուն: Դանշանակում է, որ ախտորոշման առկայ ությ ան կամ բացակայ ությ ան վերաբերյ ալ որոշումը կայ ացվում է նույ ն օրվավերջում, երբ տեղի է ունենում ընդունել ությ ան հարզազրույ ցը հաճախորդի և ծնողների և/կամ զույ գի հետ: Եթե աշտորոշումը առկա է, ապաանմիջապես տրվում են խորհուրդներ հետագահնարավոր քայ լ երի վերաբերյ ալ :

Խորհրդատվությ ուն Ընդունել ությ ան հարցազրույ ցի արդյ ունքում հաճախորդի (կամ ծնողներից մեկի կամ/և զույ գի) հետ սահմանվում է այ ն ուղղությ ունը, որը կապահովի հստակ և պատասխանատու բուժման վերաբերյ ալ խորհրդատվությ ունը և բուժման պլ անը: Հետազոտությ ան և խորհրդատվությ ան շրջանում հաճախորդի հետ առնվազն մեկ անգամ հանդիպում է տեղի ունենում: Կոմպլ եքսայ ին ախտորոշում Երբեմն խնդրի կառուցվածքը պարզ չի լ ինում: Երբեմն անպատասխան են մնում հարցեր, որոնց պատասխանները անհրաժեշտեն բուժման այ ս կամ այ ն մեթոդը կիրառել ու համար: Այ ս դեպքում հնարավոր տարբերակներից մեկը դահետագահետազոտությ ունն է:

Բուժում Եթե առկաէ բուժման անհրաժեշտությ ունը, ապաայ ն կարել ի է ստանալ "Ջոնքս"-ի սպասարկման կենտրոններից կամ խորհրդատվական կետերից մեկում: Բուժմանը հնարավոր է աջակցել ինտերնետի օգնությ ամբ: Բուժումը հնարավորինս կարճ է, սակայ ն տևում է այ նքան, ինչքան անհրաժեշտէ: "Ջոնքս-ը ունի մասնագիտացված ամբուլ ատոր կլ ինիկաներ հետևյ ալ դեպքերի համար. օբսեսիվ-կոմպուլ սիվ խանգարումներ, դասալ քումներ, գենդերայ ին խանգարումներ և ալ կոհոլ այ ին էմբրիոֆետոպաթիա: Ուղղորդում "Ջոնքս"-ը առաջարկում է խորհրդատվական ուղղորդման տարբեր տեսակներ, այ դ թվում՝ տնայ ին պայ մաններում, ուղղված բոլ որ այ ն խնդիրներին, որոնք հաղորդությ ան սպեկտրալ խանգարումով (ASD) տառապող երեխայ ի կամ մեծահասակի ունեցած հոգեկան խնդիրների պատճառով բարդ լ ուծում ունեն: Այ ս խնդիրները միասին լ ուծել ու համար մասնագետը ամիսներ շարունակ այ ցել ությ ուններ կկատարի: Ուղղորդումը կենտրոնացված է ոչ միայ ն անձի վրա, այ լ նաև նրաշրջապատի վրա: Ի լ րումն վերոնշյ ալ ի, "Ջոնքս"-ը առաջարկում է հոգեբանական կրթվածությ ունից բաղկացած ուղղորդում, ինչը իրենից ներկայ ացնում է հոգեբանական սահմանափակումների հետվարվել ու վերաբրյ ալ տեղեկատվությ ան տրամադրում հաճախորդներին կամ ծնողներին/զույ գերին և/կամ այ լ ներգրավված անձանց:

4


Տեղեկատվական ժամեր և վերապատրաստումներ Բողոքների հայ տնաբերումը և կանխումը վաղ շրջանում նույ նքան կարևոր է, ինչքան հետագաբուժումը: "Ջոնքս"-ը ունի սեփական գիտել իքների կենտրոն: "ՋոնքսՊրո" "Ջոնքս"-ը կիսում է իր ունեցած մասնագիտական գիտել իքները մասնագետների (առողջապահությ ան ոլ որտում) և այ լ անձանց հետ, որոնք շփվում են երեխաների, դեռահասների կամ հոգեկան խնդիրներ ունեցող մեծահասակների հետ՝ նրանց համար կազմակերպել ով դասընթացներ, վերապատրաստումեր և տեղեկատվական ժամեր: Սաստանդարտհասանել ի ցանկն է, սակայ ն մենք ուրախենք տրամադրել ու նաև ոչ ստանդարտվերապատրաստման դասեր և տեղեկատվական ժամեր: Դրանք հնարավոր է անցկացնել ցանկացած վայ րում: Ավել ի մանրամասն տեղեկատվությ ան և կոնտակտայ ին տվյ ալ մերի համար այ ցել եք www.jonx.nl կայ քը:

5


"Ջոնքս"-ի մասնագիտացված թիմերը "Ջոնքս"-ում գործում են մի շարք մասնագիտաված թիմեր.

FASD ամբուլ ատոր կլ ինիկա "Ջոնքս"-ի FASD ամբուլ ատոր կլ ինիկայ ում երեխաները, դեռահասները, մեծահասակները և նրանց ծնողները մեկ օրվաընթացքում ստանում են պտղի ալ կոհոլ այ ին ախտանիշի (FAS) կամ ալ կոհոլ այ ին էմբրիոֆետոպաթիայ ի (FASD) առկայ ությ ան կամ բացակայ ությ ան դեպքի վերաբերյ ալ պատասխան: FFASD ամբուլ ատոր կլ ինիկան հիմնադրվել է 2010 թվականին, և արդեն հսկայ ական փորձ է կուտակել : FASD ամբուլ ատոր կլ ինիկան ունի հաճախորդներ Նիդեռլ անդների ամբողջ տարածքում: FASD ամբուլ ատոր կլ ինիկան համագործակցում է Բարսել ոնայ ի AFIN Grupo de investigacion ամբուլ ատոր կլ ինիկայ ի հետ: Ամբուլ ատոր կլ ինիկան հանդիսանում է Universitat Autònoma de Barcelona-ի մասը և Իսպանիայ ում հատկապես կենտրոնացված է որդեգրված երեխաների վրա, որոնց մոտառկաէ ալ կոհոլ այ ին էմբրիոֆետոպաթիայ ի (FASD) ախտորոշման կասկած: Համագործակցությ ան շրջանակներում իրականացվում են գիտել իքների փոխանակում և գիտահետազոտական աշխատանքներ:

CIP երիտասարդությ ուն Երեխաները և երիտասարդները կարող են դիմել CIP Երիտասարդությ ուն ինչպես հիմնական, այ նպես էլ լ րացուցիչ բուժում ստանալ ու համար: Մենք աշխատում ենք այ ն համոզմունքով, որ մարմինը և ուղեղը փոխկապակցված են: Բուժման տեսակները կենտրոնացված են առողջությ ան և բարեկեցությ ան վրաև ուսումնասիրում են, թե ինչպես կարել ի է օգտագործել մարդու ներուժը:

"Վերադարձ դպրոց" ամբուլ ատոր կլ ինիկա Համագործակցել ով RENN4 ամբուլ ատոր խորհրդատուների հետ, այ ս ամբուլ ատոր կլ ինիկան առաջարկում է արագ օգնությ ուն, որի տևողությ ունն է վեց շաբաթ, դասալ քումների և դպրոցից հրաժարվել ու դեպքերի համար: Նպատակ է հետապնդվում համատեղել ով փորձը և ունակությ ունները՝ դեռահասներին հնարավորինս արագ վերադարձնել դպրոց:

Հյ ուսիսայ ին Նիդեռլ անդների աուտիզմով հիվանդների հետաշխատող թիմ Այ ս թիմը մասնագիտացված է հաղորդությ ան սպեկտրալ խանգարում (ASD) ունեցող երեխաների, դեռահասների և մեծահասակների ախտորոշման և բուժման մեջ, անկախայ լ սահմանափակումների առկայ ությ ունից: Հաճախորդներից շատերի համար անկախապրել ու ցանկությ ունը առաջանում է դեռահասությ ան տարիներում կամ չափահաս դառնալ ուն պես: Թիմը օգնում է այ դ հաճախորդներին իրենց համապատասխան ապրել ու վայ ր գտնել ու հարցում: Հաղորդությ ան սպեկտրալ խանգարում (ASD) ունեցող հաճախորդները կարող են պատկերացում կազմել Հյ ուսիսայ ին Նիդեռլ անդներում ապրել ավայ րերի (աջակցվող) մասին՝ օգտվել ով www.curantwonen.nl կայքից:

Թիմը 2008 թվականին TOPGGz սերտիֆիկացում է անցել ՝ Stichting Topklinische GGz կողմից:

6


Տրավմաների փորձագիտական թիմ Տրավմաների փորձագիտական թիմը մասնագիտացված է կյ անքի սթրեսայ ին իրադարձությ ունների արդյ ունքում երեխաների և դեռահասների մոտառաջացած տարբեր հոգեբանական խնդիրների ախտորոշման և բուժման մեջ: Բուժման տևողությ ունը կախված է անհատականությ ունից և տրավմայ ի բարդությ ունից: Հաճախակի տրավման բուժվում է մի քանի սեանսի ընթացքում, սակայ ն ավել ի բարդ տրավմաների բուժումը ավել ի երկար ժամանակ է պահանջում: Երբեմն հարկ է լ ինում նախևառաջ որոշ աշխատանքներ իրականացնել ՝ առօրյ ակյ անքը կայ ունացնել ու համար և միայ ն դրանից հետո անցնել անմիջապես տրավմայ ի բուժմանը:

LVG Երիտասարդությ ան ամբուլ ատոր կլ ինիկա Ուսման հետկապված թեթև խանգարումներ ունեցող երեխաները և դեռահասները, որոնք ունեն նաև հոգեկան խնդիրներ, հաճախմոռացությ ան են մատնվում, երբ գործը հասնում է հիմնական բժկական օգնությ անը: Reik-ի հետմիասին, "Ջոնքս"-ը ապահովում է, որպեսզի այ դ երեխաները անուշադրությ ան չմատնվեն: Կախված հաճախորդի կարիքներից, "Ջոնքս"-ը կարող է կիրառել հոգեբուժությ ունում իր ունեցած փորձը՝ ախտորոշման, հետագա ուսումնասիրությ ունների և դեղորայ քով բուժել ու համար:

Օբսեսիվ-կոմպուլ սիվ խանգարումների ամբուլ տոր կլ ինիկա ՕԿԽամբուլ ատոր կլ ինիկան առաջարկում է բուժօգնությ ուն օբսեսիվ-կոմպուլ սիվ խանգարումներ (ենթադրվող) ունեցող երեխաներին և դեռահասներին և հաղորդությ ան սպեկտրալ խանգարում (ASD) հետհամատեղ օբսեսիվկոմպուլ սիվ խանգարումներ ունեցող մեծահասակներին: Հաճախորդները կարող են անմիջապես սկսել բուժումը ամբուլ ատոր կլ ինիկայ ում: Երբեմն ընդամենը մի քանի այ ցել ությ ուննրից հետո արագ արդյ ունքներ են գրանցվում՝ հատկապես մանուկների դեպքում: Կարևոր է օբսեսիվ-կոմպուլ սիվ խանգարումների բուժումը սկսել հնարավորինս վաղ ժամկետում: Ինչքան երկար է գոյ ատևում անցանկալ ի վարքագիծը, այ դքան ավել անում է դրաախտահարույ ց ճնշումը և այ դքան բարդ է լ ինում հևտագայ ում տարավարժվել դրանից:

Գենդերայ ին ամբուլ ատոր կլ ինիկա Գենդերայ ին ամբուլ ատոր կլ ինիկան օգնում է մինչև 18 տարեկան այ ն երեխաներին և դեռահասներին Հյ ուսիսայ ին Նիդեռլ անդներում, որոնք լ ույ ս աշխարհ են եկել որպես տղակամ աղջիկ, սակայ ն չեն հարմարվում իրենց սեռի հետ: Գենդերայ ին ամբուլ ատոր կլ ինիկան առաջարկում է սեռական նույ նացման խանգարումներ ունեցող երեխաների և դեռահասների ախտորոշում և բուժում և ուղղորդում նրանց ծնողներին: Ամբուլ ատոր կլ ինիկան սերտորեն աշխատում է Գրոնինգենի ՀԲԿ(UMGC) գենդերայ ին դեպարտամենտի հետև Ամստերդամի ՎիՅու բժշկական կենտրոնի հետ(VUmc):

Նորածինների և մանուկների հետաշխատող թիմ 0-ից մինչև 4 տարեկան երեխաների համար կարել ի է դիմել նորածինների և մանուկների հետաշխատող թիմին՝ հաղորդությ ան սպեկտրալ խանգառման (ենթադրվող) ախտորոշման և բուժման համար: Նորածինների և մանուկների հետաշխատող թիմը գործունեությ ուն է ծավալ ում Գրոնինգենում, Լեուվարդենում և Դրաչթենում:

7


Գիտահետազոտական աշխատանքներ "Ջոնքս"-ը ցանկանում է իր հաճախորդներին առաջարկել լ ավագույ ն բուժօգնությ ունը: Այ դ իսկ պատճառով մենք գիտահետազոտական աշխատանքներ ենք վարում: Դրանք մեզ թույ լ են տալ իս տեսնել մեր կողմից իրականացվող աշխատանքների արդյ ունավետությ ունը: Մենք նաև կարող ենք օգտագործել մեր հետազոտությ ունները, որպեսզի հասկանանք, թե արդյ ոք բուժման և ախտորոշման նոր մեթոդները առավել արդյ ունավետեն: Դաավել ացնում է մեր գիտել իքները հոգեկան խանգարումների մասին: Մենք կարող ենք բարել ավել մեր բուժօգնությ ան որակը՝ տարբերությ ուն սահմանել ով մեր ուսումնասիրությ ունների և փորձի միջև: "Ջոնքս"-ի բոլ որ ամբուլ ատոր կլ ինիկաները իրենց ներդրումներն են կատարում գիտահետազոտական աշխատանքների մեջ, համագործակցել ով Նիդեռլ անդներում և այ լ երկրներում տարբեր հաստատությ ունների հետ: Աուտիզմով հիվանդների հետաշխատող թիմը իրականացնում է դաինչպես այ լ հաստատությ ունների հետմիասին, այ նպես էլ իր սեփական գիտահետազոտական աշխատանքների միջոցով:

ՄիշտՁեր կողքին "Ջոնքս"-ը ունի բազմաթիվ կենտրոններ Գրոնինգենում, Ֆրիսլ ենդում և Դրենթում: Կենտրոնները աշխատանքայ ին օրերին բաց են 8:30-ից մինչև 17:00: Հանդիպման համար կարել ի է պայ մանավորվել նաև այ ս ժամերից դուրս: Շատընտանիքներ զբաղված են լ ինում օրվաընթացքում, այ դ իսկ պատճառով "Ջոնքս"-ի բոլ որ կենտրոնները շաբաթվամեջ առնվազն մեկ օր բաց են լ ինում նաև երեկոյ ան: Բացի "սովորական" կենտրոններից, "Ջոնքս"-ը աշխատաում է տարբեր Երիտասարդությ ան և ընտանիքի կենտրոններում, դպրոցներում և այ լ համապատասխան վայ րերում: Այ դպիսով, մենք միշտՁեր կողքին ենք:

8


"Ջոնքս"-ի հիմնական թվերը Բուժվող հիվանդների թիվը` 2,845 Նոր հաշվառվածները` 1,538 Հաշվառումից հանվածները` 1,443

"Ջոնքս"-ի ամբուլ ատոր հիվանդները` Բուժվող հիվանդների թիվը` 1,403 Նոր հաշվառվածները` 779 Հաշվառումից հանվածները` 567

"Ջոնքս" աուտիզմ Ամսաթիվ` Դեկտեմբեր, 2013թ.

Օգտակար հղումներ. www.cedin.nl http://www.consultatieteampesten.nl/ http://groningen.zorgvoorjeugd.nu/ http://grupsderecerca.uab.cat/afin/ http://www.leokannerhuis.nl/autisme/vroegsignalering www.lentis.nl www.reik.nl www.renn4.nl http://www.sokh.info/

9


"Ջոնքս"-ի հասցեները. Դրաչթենի աուտիզմով հիվանդների հետաշխատող թիմ Zuiderdwarsvaart 72 9203 JB Drachten +31 (0)512 – 334 950 Հոգեվենի աուտիզմով հիվանդների հետաշխատող թիմ Crerarstraat 6c 7901 AE Hoogeveen +31 (0)528 – 229 930 Գրոնինգենի աուտիզմով հիվանդների հետաշխատող թիմ Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen +31 (0)50 – 522 32 99 Լեուվարդենի աուտիզմով հիվանդների հետաշխատող թիմ Jacob Catsplein 8913 CS Leeuwarden +31 (0)50 – 294 87 20 Մանստերհերդի խնամքի կարիք ունեցողների կենտրոն Munsterheerd 30-45 9736 GG Groningen +31 (0)50 – 520 17 90 Տալ մախնամքի կարիք ունեցողների կենտրոն Merwedestraat 54 room 2.13 9725 KE Groningen +31 (0)50 – 520 7080 "Ջոնքս" Դել ֆզիջլ Jachtlaan 52 9934 JD Delfzijl +31 (0)596 – 649 103 "Ջոնքս" Հուգեզանդ-Սապեմեր Industrieweg 33 9601 LJ Hoogezand-Sappemeer +31 (0)598 – 427 120 "Ջոնքս" Գրոնինգեն Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen +31 (0)50 – 522 32 90

10


"Ջոնքս" Ստադսկանալ Semmelweislaan 4 9501 HS Stadskanaal +31 (0)599 – 692 269 "Ջոնքս" Ուինշոտեն Mr. D.U. Stikkerlaan 1 9675 AA Winschoten +31 (0)597 – 456 300 Հաղորդման սպեկտրալ խանգարում ունեցող մեծահասակների ապրուստև աշխատանք Schipborgerweg 2 9471 PN Zuidlaren +31 (0)50 – 409 78 20 Խորհրդատվությ ան կենտրոններ "Ջոնքս"-ը ունի խորհրդատվությ ան կենտրոններ հետևյ ալ քաղաքներում.  Ապինգեդամ  Դել ֆզիջլ  Գրոնինգեն  Օուդ Պեկել ա  Տեր Ապել  Ստադսկանաալ  Ուիթուիզեն  Վինդամ  Ուինշոտեն  Ուինսամ "Ջոնքս"-ը ընդլ այ նում է այ ս հասցեները: Այ ցել եք www.jonx.nl կայք` բոլ որ կենտրոնների արդի կոնտակտայ ին տվյ ալ ների համար:

11


Վերջաբան Դուք կարող եք դիմել Լենտիս տեղեկատվական ծառայ ությ ուն` առավել մանրամասն տեղեկատվությ ուն ստանալ ու համար. +31 (0)50 – 522 31 50 Informatieservice@lentis.nl

Հրատարակչությ ուն` "Ջոնքս" PO Box 128 9470 AC Zuidlaren Արտադրությ ուն` "Ջոնքս"

Հ ե տև ե ք մ ե զ `

Բոլ որ հեղինակայ ին իրավունքները պահպանված են: Օգոստոս, 2014թ.

12


www.jonx.nl

13

Profile for Lentis

Jonx algemeen, Armeens  

Jonx algemeen, Armeens  

Profile for lentisggz