Katalog WorldFood 2018

Page 1


WorldFood

EcoFood

NutraFood

Ingredients

Wine&Spirits

FoodTech

ColdChain


ORGANIZATOR | ORGANISER

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE | COLOCATED WITH

Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363 kapitał zakładowy: 1 167 500 zł NIP: 5272675051 REGON: 146063993

3


PATRONI HONOROWI | HONORARY PATRONAGE

PARTNERZY INSTYTUCJONALNI | INSTITUTIONAL PARTNERS

PARTNERZY MERYTORYCZNI | EXPERT PARTNERS

4


PARTNERZY MEDIALNI | MEDIA PARTNERS

5


LIST OD ORGANIZATORA | LETTER FROM THE ORGANISER

Szanowni Państwo, jak co roku, wiosną w Warszawie, spotykamy się na Międzynarodowych Targach Żywności i Napojów WorldFood Warsaw. Serdecznie witam Wystawców i Odwiedzających, a także partnerów targów oraz przedstawicieli krajowych i zagranicznych mediów. Targi WorldFood Warsaw gromadzą co roku przedsiębiorców z branży spożywczej – producentów, przetwórców i handlowców, ekspertów i analityków rynkowych, ale także dziennikarzy i organizacje, reprezentujące zróżnicowane potrzeby i interesy konsumenta. To doskonała okazja do spotkań, rozmów biznesowych i wymiany doświadczeń na trudnym i wymagającym rynku spożywczym, na którym zwycięża uczciwość wobec konsumenta i jakość. To także okazja do poznania nowości, poszerzenia oferty, przedstawienia oferty innym, nowym kontrahentom, skorzystania z doświadczeń np. w relacjach eksportowych czy poszukiwania nowych rynków. Po raz pierwszy gościmy grupę firm z Andaluzji. Hiszpanie zaprezentują doskonałej jakości wina, a także inne specjały tego regionu. Drugi rok z rzędu targom WorldFood towarzyszy również pawilon włoski Bellavita. Będzie to wyjątkowa okazja, by w jednym miejscu zapoznać się z tak bogatą ofertą autentycznych włoskich specjałów. Życzę Państwu, aby to spotkanie branży zainspirowało Państwa do rozwoju, wdrażania innowacji i zdobywania nowych rynków zbytu. Zachęcam także do degustacji żywności i napojów z całego świata oraz nawiązywania owocnych relacji biznesowych.

Agnieszka Szpaderska Dyrektor targów WorldFood Warsaw

6


LIST OD ORGANIZATORA | LETTER FROM THE ORGANISER

Ladies and Gentlemen, as every year, during spring in Warsaw, we meet at the International Food & Drink Exhibition WorldFood Warsaw. I warmly welcome Exhibitors and Visitors, as well as exhibition partners and representatives of domestic and foreign media. Every year, WorldFood Warsaw brings together entrepreneurs from the food industry – producers, processors and traders, experts and market analysts, as well as journalists and organizations representing the diverse needs and interests of the consumer. This is an excellent opportunity for appointments, business talks and exchange of experiences on a difficult and demanding food market, where honesty towards the consumer and quality is crucial. It is also an opportunity to learn about new products, expand the offer, present the offer to others, and for new contractors, to benefit from experience of the others, for example in export relations or searching for new markets. For the first time, we host a group of companies from Andalusia. The Spaniards will present excellent quality wines as well as other specialties of this region. For the second consecutive year, the WorldFood Exhibition is also accompanied by the Bellavita Italian pavilion. It will be a unique opportunity to get acquainted with such a wide range of authentic Italian specialties in one place. I wish you that this industry meeting will be an inspiration for you to develop, implement innovations and acquire new markets. I also encourage you to taste food and drinks from around the world and establish fruitful business relationships.

Agnieszka Szpaderska Director of WorldFood Warsaw

7


LIST OD WSPÓŁORGANIZATORA | LETTER FROM THE CO-ORGANIZER

Witamy na drugiej edycji Bellavita Expo Warszawa. Jesteśmy niesamowicie podekscytowani możliwością zaoferowania najlepszych włoskich produktów spożywczych i napojów w jednym miejscu. Wino, makarony, oliwa z oliwek, sery, wędliny i wiele więcej – Bellavita Expo to międzynarodowe targi żywności i napojów, prezentujące doskonałość Włoch na całym świecie. Od masowo produkowanych artykułów spożywczych i gotowych dań, po restauracje z gwiazdkami Michelin i nagradzanymi szefami kuchni, włoska żywność w Polsce znacznie ewoluowała w ciągu ostatnich kilku lat. Nowe pokolenia zaczęły zwracać większą uwagę na pochodzenie żywności, szukając produktów, które są świeże i autentyczne, ponieważ są proste, a jednocześnie mają wspaniały smak. Będąc ulubioną wśród Polaków, włoska żywność jest teraz zdrowsza, lżejsza, ale wciąż smaczna – dlatego wybór odpowiednich produktów jest kluczowy dla współczesnych konsumentów. Bellavita Expo Warszawa to doskonała okazja, aby odkryć nowe smaki i dotrzymać kroku najnowszym trendom w kuchni włoskiej. Zachęcamy do wypróbowania niesamowitego jedzenia i napojów, nawiązania nowych kontaktów i odkrycia doskonałości Włoch. Życzę przyjemnego odbioru!

Aldo Mazzocco CEO, Bellavita Expo LTD

8


LIST OD WSPÓŁORGANIZATORA | LETTER FROM THE CO-ORGANIZER

Welcome to the second edition of Bellavita Expo Warsaw. We are incredibly excited to bring you the finest Italian food and beverage, all under one roof. Wine, pasta, olive oil, cheese, cured meats and more – Bellavita Expo is an international food and beverage trade show, representing the excellence of Italy around the world. From mass produced foods and ready-meals to Michelin star restaurants and award-winning chefs, Italian food in Poland has evolved massively over the past few years. New generations have started to pay more attention to the origin of food, looking for products that are fresh and authentic as they are simple yet amazing in flavour. A firm favourite among Polish people, Italian food is now healthier, lighter but still delicious – which is why choosing the right products is crucial to appeal to modern consumers. Bellavita Expo Warsaw is the perfect opportunity to discover new flavours and keep up with the latest trends in Italian cuisine. We encourage you to try the amazing food and beverage on display, make new contacts and discover the excellence of Italy. Enjoy the show.

Aldo Mazzocco CEO, Bellavita Expo LTD

9


REKOMENDACJE | RECOMMENDATIONS

Szanowni Państwo, organizowane po raz piąty Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów WorldFood to prezentacja branży spożywczej od produkcji do wyrobu końcowego i sprzedaży. Produkcja rolna, a zwłaszcza produkcja roślinna była, jest i będzie bardzo uzależniona od warunków pogodowych. Musimy o tym pamiętać, gdyż rolnik pomimo dokładania największej staranności, stosowania nowoczesnych technologii i maszyn nigdy nie wie czy będzie się cieszył z udanych zbiorów. Ponadto coraz większe wymagania, w tym związane z ochroną środowiska naturalnego sprawiają, że rosnące koszty wpływają na poziom konkurencyjności na światowych rynkach. Dlatego też na poziomie Unii Europejskiej rolnictwo wspierane jest za pomocą mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej. Jesteśmy w najgorętszym momencie dyskusji o jej przyszłości po roku 2020. Polskie rolnictwo ma bardzo duży potencjał. Stale musimy poszukiwać nowych rynków zbytu. W ciągu minionych dwóch lat uzyskaliśmy dostęp dla naszych produktów rolno-spożywczych do kolejnych 30. rynków zbytu. Według wstępnych informacji wyeksportowaliśmy produkty rolno-spożywcze o wartości przekraczającej 27,3 mld euro. Zachowujemy przy tym dodatnie saldo wymiany przekraczające poziom 8 mld euro. Chcemy utrzymać tak korzystne tendencje, dlatego cały obecny rząd odpowiada za sprawy rolnictwa i rozwoju wsi. Szesnaście kluczowych projektów z tej dziedziny znalazło się w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jej wypełnieniem będzie Pakt dla obszarów wiejskich, który po raz pierwszy określi kierunki rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa przy wykorzystaniu środków pochodzących z różnych polityk, w tym z polityki spójności. Zrównoważony charakter rozwoju pozwoli na poprawę jakości warunków życia na wsi i terenach wiejskich i zmniejszy dystans dzielący te obszary od terenów miejskich. Celem jest to, aby wieś stała się pożądanym miejscem do pracy, odpoczynku i zamieszkania. Jestem przekonany, że V Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów WarsawFood będą dobrą okazją aby wspólnie się zastanowić jak szybciej można uzyskać ten efekt. Życzę Państwu ciekawie i pożytecznie spędzonego czasu na terenach targowych w Warszawie.

Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

10


REKOMENDACJE | RECOMMENDATIONS

Ladies and Gentlemen, the International Food and Drinks Exhibition WorldFood Warsaw, organized for the fifth time, is a presentation of the food industry from production to the final product and sale. Agricultural production, especially plant production, always was, is and will be very dependent on weather conditions. We must remember this because the farmer, despite the utmost diligence, using modern technologies and machines, never knows whether he will enjoy the successful harvest. Additionally, increasing requirements, including those related to environmental protection, cause that rising costs affect the level of competitiveness in global markets. Therefore, at the level of the European Union, agriculture is supported by the mechanisms of the Common Agricultural Policy. We are at the hottest moment of discussion about its future after 2020. Polish agriculture has very high potential. We must constantly look for new outlets. Over the past two years, our agri-food products gained access to the next 30 markets. According to preliminary information, we exported agri-food products worth more than 27.3 billion â‚Ź. We maintain a positive exchange balance exceeding 8 billion â‚Ź. To maintain such favourable tendencies, the entire current government is responsible for agriculture and rural development. Sixteen key projects in this field were included in the Strategy for Responsible Development. Its fulfilment will be the Pact for rural areas, which will for the first time determine the directions of rural areas and agriculture development using resources from various policies, including cohesion policy. The sustainability of development will allow to improve the quality of living conditions in the countryside and rural areas and will reduce the distance between these areas and urban areas. The goal is to make the countryside a desirable place to work, rest and live. I am convinced that the 5th International Food and Drinks Exhibition WorldFood Warsaw, will be a good opportunity to discuss together how can we achieve this effect faster. I wish you an interesting and useful time spent on the fairgrounds in Warsaw.

Krzysztof Jurgiel Minister of Agriculture and Rural Development

11


REKOMENDACJE | RECOMMENDATIONS

Szanowni Państwo, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), co roku bierze udział w Targach WorldFood Warsaw. To wydarzenie z roku na rok cieszy się rosnącym zainteresowaniem, ponieważ umożliwiania spotkania polskich przedsiębiorców z zagranicznymi partnerami. KOWR wspiera takie inicjatywy, bo wpisują się w zadania, którymi zajmuje się na co dzień. Promocja branży rolno-spożywczej to jedno z głównych zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W tym roku polscy przedsiębiorcy, podobnie jak w latach ubiegłych, będą mogli wziąć udział w wielu targach i misjach gospodarczych w kraju, jak również poza jego granicami. Łącznie na 2018 rok zaplanowano ok. 29 takich wydarzeń. W tym roku oferta została rozbudowana o nowe rynki zbytu, m.in. Tajlandię, Indonezję, Singapur, Kenię, Nigerię i Meksyk. Mam nadzieję, że dojdzie do współpracy polskich producentów produktów rolno-spożywczych z przedsiębiorcami tych krajów. Promocja polskich produktów rolno-spożywczych przebiega pod wspólnym szyldem „Polska Smakuje”. To nie tylko hasło promujące polskie produkty rolno-spożywcze, ale także aplikacja mobilna, która jest platformą komunikacyjną między konsumentami a producentami. Przedsiębiorcy mogą się w niej rejestrować, a użytkownicy – znaleźć interesujący ich produkt rolno-spożywczy w miejscu, w którym się znajdują. KOWR promuje produkty rolno-spożywcze, które powstały z polskich tradycyjnych i niepowtarzalnych przepisów. Polska jest liderem w produkcji żywności wysokiej jakości, a polskie rolnictwo jest coraz bardziej innowacyjne i ekologiczne. Liczby wskazują, że w 2017 roku nastąpił dalszy wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych. Wartość eksportu osiągnęła poziom 27,3 mld EUR, o 12% wyższy niż w 2016 r. To niewątpliwie dowód na to, jak wysokiej jakości produkty są wytwarzane w naszym kraju. Niech V edycja Targów WorldFood Warsaw będzie dla Państwa owocna. Życzę nawiązania wielu interesujących kontaktów biznesowych i wymiany doświadczeń.

Witold Strobel Dyrektor Generalny KOWR

12


REKOMENDACJE | RECOMMENDATIONS

Ladies and Gentlemen, the National Centre for Agricultural Support (KOWR), participates annually in the WorldFood Warsaw Exhibition. This event from year to year enjoys growing interest, because it allows Polish entrepreneurs to meet with foreign partners. KOWR supports such initiatives because they match the tasks that it deals with daily. Promotion of the agricultural industry is one of the main tasks of the National Centre for Agricultural Support. This year, Polish entrepreneurs, as in previous years, will be able to take part in many trade fairs and economic missions in the country as well as abroad. In total, approximately 29 such events are planned for 2018. This year the offer has been expanded with new sales markets, including Thailand, Indonesia, Singapore, Kenya, Nigeria and Mexico. I hope that Polish agri-food producers will cooperate with entrepreneurs from these countries. The promotion of Polish agri-food products runs under the common name of „Poland Tastes”. It is not only a slogan promoting Polish agri-food products, but also a mobile application, which is a communication platform between consumers and producers. Entrepreneurs can register in it, and users can find an agri-food product in the place where they are located. KOWR promotes agri-food products that come from Polish traditional and unique recipes. Poland is a leader as it comes to the production of high quality food, and Polish agriculture is more and more innovative and ecological. The numbers indicate that in 2017 there was a further increase in exports of agri-food products. The value of exports reached 27.3 billion €, 12% higher than in 2016. This is undoubted proof of how high-quality products are produced in our country. Let the 5th edition of WorldFood Warsaw Exhibition be fruitful for you. I wish you many interesting business contacts and exchanged experiences.

Witold Strobel General Director of KOWR

13


REKOMENDACJE | RECOMMENDATIONS

Szanowni Państwo, jednym z celów działalności Polskiej Federacji Producentów Żywności jest partnerska współpraca z organizacjami branżowymi i sektorowymi w Polsce przy kreowaniu pozytywnego wizerunku produktów żywnościowych i sektora produkcji żywności w Polsce i zagranicą. Dlatego też obejmujemy patronatem szereg prestiżowych i znaczących dla branży wydarzeń, konferencji czy imprez targowych. Od pięciu lat jesteśmy partnerem Międzynarodowych Targów Żywności i Napojów WorldFood, które na stałe wpisały się w kalendarium najważniejszych imprez branży spożywczej w Polsce. Targi WorldFood to świetna okazja do przeprowadzenia bezpośrednich rozmów z obecnymi i potencjalnymi kontrahentami z kraju i zagranicy. Możliwość promocji nowych produktów i usług, budowania wizerunku firmy poprzez profesjonalną prezentację produktów, śledzenia najnowszych trendów i oczekiwań konsumentów. Targi to również tradycyjna okazja do przeprowadzenia rozmów z głównymi przedstawicielami branży w ramach rozmów kuluarowych czy wieczornego networkingu. Worldfood Warsaw oferuje darmową usługę matchmakingu, umożliwiając Wystawcom i Zwiedzającym zaaranżowanie spotkań przed rozpoczęciem targów. Targi WorldFood Warsaw, to nie tylko oferta dla handlu, to także możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych z producentami oraz dystrybutorami żywności i napojów z kraju i ze świata branży HoReCa. Partnerami merytorycznymi i współorganizatorami debat, i paneli tematycznych są największe i najważniejsze organizacje branżowe, a liczne patronaty mediów umożliwiają szeroką promocję, dają szansę na prezentację firm, stoisk i możliwości polskiej branży spożywczej. Organizatorzy Targów są rzetelnymi Partnerami, a WorldFood to dynamicznie rozwijające się wydarzenie biznesowe wspierające rozwój branży spożywczej w Polsce. Zapraszam do udziału w tym wydarzeniu i mamy nadzieję, ze będzie to świetne uzupełnienie Państwa działań biznesowych i marketingowych, które zaowocuje nowymi korzystnymi kontraktami handlowymi.

Andrzej Gantner Dyrektor Generalny, Członek Zarządu Polska Federacja Producentów Żywności ZP

14


REKOMENDACJE | RECOMMENDATIONS

Ladies and Gentlemen, one of the aims of the operation of the Polish Federation of Food Industry is partnership cooperation with industry and sector organizations in Poland in creating the positive image of food productions and the food production sector in Poland and abroad. For this reason, we have taken patronage over a series of events, conferences and trade fairs, prestigious and significant for the sector. We have been a partner of the WorldFood International Food & Drink Exhibition for the past five years, which has been entered into the calendar of the most important food industry events in Poland. The WorldFood exhibition is an ideal opportunity to hold direct discussions with current and potential trade partners from the country and abroad. The possibility of promoting new products and services, building the company’s image through a professional products presentation, tracking the latest trends and consumer expectations. The exhibition is also a traditional opportunity to hold discussions with the main representatives of the sector within the framework of private talks or evening networking. Worldfood Warsaw offers a free matchmaking service, facilitating the Exhibitors and Visitors the organization of meetings before the start of the exhibition. The WorldFood Warsaw exhibition is not just an offer for trade, it is also an opportunity to enter into new business contacts with food and beverage producers and distributors from Poland and abroad from the HoReCa sector. The largest and most important sector organizations are the main partners and co-organizers of the debates and panel sessions and the large number of media patrons allow for wide promotion, they provide and opportunity for the presentation of companies, display booth and the possibilities of the Polish food industry. The Exhibition organizers and reliable Partners and WorldFood is a dynamically developing business event supporting the development of the the food industry in Poland. I cordially invite you to participate in this event and I hope that this will be an ideal supplement to your business and marketing actions which will result in new and favourable trade agreements. Andrzej Gantner CEO, Management Board Member Polish Federation of Food Industry Union of Employees

15


10.04.2018 wtorek | tuesday FORUM KONFERENCYJNE 1 | CONFERENCE FORUM 1 Hala 1 / Hall 1 Otwarcie targów / The Opening Ceremony: godz. 11.00-11.30 12.00-13.00

Polska żywność wobec światowych trendów Debata pod patronatem Polskiej Federacji Producentów Żywności (PFPŻ ZP) Polish food versus global trends Debate under the patronage of the Polish Federation of Food Industry

PROGRAM TARGÓW | EXHIBITION PROGRAMME

• Kiedy tradycja staje się innowacją? Definicja innowacji. Ewolucja czy innowacja? When does a tradition become an innovation? Definition of innovation. Evolution or innovation? • Bariery legislacyjne i zjawisko protekcjonizmu w eksporcie, na wolnym rynku UE. Legislative barriers and the phenomenon of protectionism in export, on the EU free market. • Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju szansą na pozyskanie środków na innowacje produktowe i procesowe branży rolno spożywczej, a także pro mocję żywności wysokiej jakości jako przyszłego motoru polskiej gospodarki Responsible Development Strategy as an opportunity to raise funds for product and process innovations in the agriculture and food industry, as well as for the promotion of high quality food as a future Driver of the Polish economy • Strategia promocji MRiRW szansą na wzrost eksportu, zdobycie nowych rynków Strategy for the promotion of the Ministry of Agriculture and Rural Development (MRiRW) as an opportunity to increase export, to gain new markets

16

Paneliści / Panellists: Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Czesław Siekierski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w PE Andrzej Wojciechowicz, doradca FMCG w Komisji Europejskiej Krzysztof Przybył, prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska Jacek Bogucki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi


10.04.2018 wtorek | tuesday FORUM KONFERENCYJNE 1 | CONFERENCE FORUM 1

13.30-14.30 Jakość jako przewaga konkurencyjności i szansa na budowanie silnej marki na rynkach zagranicznych Debata pod patronatem Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) Quality as a competitive advantage and a chance to build a strong brand on foreign markets Debate under the patronage of the Union of Producers and Employers of Meat Industry (UPEMI) • Zwiększona ochrona własnych rynków i rodzimych produktów poprzez krajowe systemy jakości Increased protection of own markets and native products through national quality systems

• Systemy jakości w innych krajach UE jako ochrona rynku i element planów

strategii marketingowych tych krajów Quality systems in other EU countries as market protection and an element of marketing plans of these countries • Systemy jakości jako element kontroli produktów importowanych do Polski Quality systems as part of the control of products imported to Poland • Wspólne kampanie promocyjne, czy jest potrzebna i dlaczego integracja organizacji branżowych? Joint promotional campaigns: Integration of industry organisations – is it needed and why? Paneliści / Panellists: Wiesław Różański, prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego Sylwester Kuczyński, dyrektor Działu Jakości, Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. Waldemar Sochaczewski, wice dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego

17

PROGRAM TARGÓW | EXHIBITION PROGRAMME

Hala 1 / Hall 1


10.04.2018 wtorek | tuesday FORUM KONFERENCYJNE 1 | CONFERENCE FORUM 1 Hala 1 / Hall 1

PROGRAM TARGÓW | EXHIBITION PROGRAMME

14.30-15.30 Zmiany w potrzebach i świadomości konsumenta Changes in consumer needs and awareness • Marki własne Private Label • Delikatesy w dyskontach Delicatessen in discount stores • Ofensywa elektroniczna Electronic offensive • Zakupy online Online shopping

Paneliści / Panellists: dr Urszula Kłosiewicz- Górecka, prof. Instytutu Badan Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Piotr Kondraciuk, prezes zarządu Delikatesyów Internetowych Polski Koszyk Adam Zdanowski, współwłaściciel Zakładów Mięsnych Wierzejki Waldemar Żółcik, prezes Unii Owocowej Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw

FORUM KONFERENCYJNE 2 | CONFERENCE FORUM 2 Hala 3 / Hall 3 11.30-12.00

Rynek żywności organicznej – europejska perspektywa, europejski konsument Organic food market – a European perspective, a European consumer Honorata Jarocka, Mintel

12.00-12.45

Prognozy rozwoju rynku produktów ekologicznych w Polsce w świetle ostatnich zmian Forecasts for the development of the organic products market in Poland in the light of recent changes Marcin Fajerski, Ekodostawcy Jakub Gajdamowicz, Landscape Lab

13.00-13.30

Zasady oraz sposoby produkcji żywności ekologicznej The rules and methods of organic food production Justyna Wasilewko, AGRO EKO

18


10.04.2018 wtorek | tuesday FORUM KONFERENCYJNE 2 | CONFERENCE FORUM 2 Hala 3 / Hall 3 Stosowanie dodatków dozwolonych do produkcji żywności ekologicznej The use of food additives permitted in organic food production Prawidłowe oznakowanie produktów ekologicznych Correct labelling of organic products Ekspert, Centrum Prawa Żywnościowego

14.00-14.30

Rozwój produktów bez laktozy i bez glutenu globalnie i w kontekście polskiego rynku Lactose and gluten-free developments globally versus Polish market Joana Sokolnik, Euromonitor International

14.30-15.00

Alergeny w przemyśle spożywczym – aspekty prawne Allergens in the food industry – legal aspects Alergeny a znakowanie produktów spożywczych Allergens and labelling of food products Małgorzata Krzepkowska, J.S. Hamilton Poland S.A.

15.00-15.30

Perspektywy, szanse i zagrożenia dla ekosklepów Prospects, opportunities and threats to organic food stores Karol Przybylak, Biokurier

15.30-16.00

Import produktów ekologicznych z krajów trzecich Import of organic products from third countries Ekspert, Centrum Prawa Żywnościowego

16.00-16.30

Wpływ kompleksu mikrobioty i bioaktywnych białek serwatkowych na leczenie i rehabilitację osób z chorobami układu pokarmowego i immunologicznego The effect of a microbiota and bioactive whey protein complex on the treatment and rehabilitation of people with digestive and immune diseases Prof. Walentyna Nikołajewna Burkowa (generalny dyrektor Instytutu Naukowo-Badawczego Biolit z Tomska RF, - doktor nauk chemicznych, profesor zwyczajny Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych i Członek Komitetu Ekspertyz Efektywności Produktów Zdrowotnych i Technologii Biomedycznej Rady Naukowej Rosyjskiej Akademii Nauk)

PROGRAM TARGÓW | EXHIBITION PROGRAMME

13.30-14.00

19


11.04.2018 środa | wednesday FORUM KONFERENCYJNE 1 | CONFERENCE FORUM 1 Hala 1 / Hall 1

PROGRAM TARGÓW | EXHIBITION PROGRAMME

11.00-12.30

Polskie produkty w sieciach handlowych Polish products in retail chains Debata pod patronatem Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji Debate under the patronage of the Polish Trade and Distribution Organisation Paneliści / Panellists: Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji Krzysztof Gajewski, członek Zarządu E.Leclerc Jarosław Stefańczyk, dyrektor kategorii w Jerónimo Martins Marek Moczulski, prezes Zarządu Bakalland S.A. Waldemar Żółcik, prezes Zarządu Activ Sp. z o.o.

12.30-14.30 Optymalizacja spożywczego łańcucha dostaw. Bezpieczeństwo – technologia - kooperacja (na przykładzie chłodniczych łańcuchów dostaw) Optimisation of food supply chain. Safety – technology – cooperation (by example of cold chains) • Od łańcuchów do sieci dostaw – wyzwanie kooperacyjne From chains to a sales network – a cooperative challenge • Od upraw do świadomości konsumenckiej: systemowe bezpieczeństwo żywności From cultivation to consumer awareness: systemic food safety • Od domowej gospodarności do gospodarki cyrkularnej: marnowanie żywności From home economy management to circular economy: food waste • Od modeli produktu do całościowego nadzoru: cyfrowa rewolucja w łańcuchu dostaw From product models to overall surveillance: a digital revolution in supply chain Prowadzący / Moderator: Andrzej Maria Faliński, Prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego Paneliści / Panellists: Marek Borowski, Prezes Federacji Polskich Banków Żywności Andrzej Siess, Dyrektor Public Affairs, Raben Polska Tadeusz Wojciechowski, Prezes Biura Promocji Jakości Aleksander Mackiewicz, Prezes Pomona Company Francois Jacquet, Prezes ArtInLean Sp.z o. o. Marek Schejbal, Prezes Platformy Zakupowej EMIXIT.eu Weronikq Gidel-Asunmaa, Piotr Worsztynowicz, Sensire Ltd

20


11.04.2018 środa | wednesday FORUM KONFERENCYJNE 1 | CONFERENCE FORUM 1 Hala 1 / Hall 1 Mikroflora opakowań do żywności. Środowisko produkcji kontra folie z tworzyw sztucznych. Studium przypadku. Food packaging microflora. Production environment versus plastic films. Case study. Małgorzata Stachowiak, J.S. Hamilton Poland S.A.

FORUM KONFERENCYJNE 2 | CONFERENCE FORUM 2 Hala 3 / Hall 3 Konferencje organizowane pod patronatem Krajowej Rady Suplementów i Odżywek (KRSiO) oraz European Federation of Associations of Health Product Manufacturers (EHPM) Conferences organized under the patronage of KRSiO and EHPM 10.30-10.40

Otwarcie Panelu / Opening Panel Piotr Kciuk, Wiceprezes Zarządu KRSiO

10.40-11.00

Praktyczne aspekty postępowań przed organami inspekcji sanitarnej Practical aspects of proceedings with sanitary inspection bodies Dr Andrzej Balicki, Counsel, Head of Regulatory Team, DLA Piper Wiater sp.k.

11.00-11.20

Kluczowe zmiany w prawie dla żywności organicznej i suplementów diety Key legal changes for organic food and dietary supplements Michał Tracz, Associate, Life Sciences Practice, Domański Zakrzewski Palinka Sp. k.

11.20-11.40

Granice ochrony konsumenta w znakowaniu żywności na przykładzie TofuTown.com i Teekanne Limits of consumer protection in food labeling on the example of TofuTown.com and Teekanne Justyna Nowak, Doktorantka, Zakład Europejskiego Prawa Prywatnego WPiA

11.40-12.00 EHPM’s Country Profile Project EHPM 12.00-12.20

Jak czytać wspólnotowy wykaz Novel food How to read the Union list of novel food Grażyna Osęka i Iwona Kowalczyk, Wspólniczki, Foodie Sp. z o.o. Sp.k.

21

PROGRAM TARGÓW | EXHIBITION PROGRAMME

15.00-15.30


11.04.2018 środa | wednesday FORUM KONFERENCYJNE 2 | CONFERENCE FORUM 2 Hala 3 / Hall 3

PROGRAM TARGÓW | EXHIBITION PROGRAMME

12.20-12.40

Lista składników pozytywnych – jak to działa we Włoszech? List of positive ingredients – how does it work in Italy? Dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska, Partner, Centrum Prawa Żywnościowego

12.40-13.00

Deklaracja kraju pochodzenia – nowości legislacyjne Declaration of the country of origin – legislative novelties Dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska, Partner, Centrum Prawa Żywnościowego

13.00-13.20

The Regulatory Horizon – Threats and Opportunities Patrick Ahern, General Director, EHPM

13.20-13.40

Krótki przegląd postępowań prowadzonych przed Prezesem UOKiK w sprawie reklamy suplementów diety The brief overview of proceedings before the President of Office of Competition and Consumer Protection regarding the advertising of dietary supplements Dr Joanna Uchańska, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

13.40-14.00 KRSiO Konsolidacja i wsparcie firm z branży suplementów diety KRSiO Consolidation and support of companies from the food supplements industry Piotr Kciuk, Wiceprezes Zarządu KRSiO 14.00-14.20

Wykorzystanie morwy białej (Morus alba) w profilaktyce cukrzycy typu II The use of white mulberry (Morus alba) in the prevention of type II diabetes Jarosław Pieczuro, Dyrektor ds. Rozwoju i Innowacji, Biofarm

14.20-14.40

Działania branży w zakresie przekazów reklamowych - Kodeks Dobrych praktyk reklamy suplementów diety Industry activities in the field of advertising messages – Code of Good Practice for advertising dietary supplements Dr Katarzyna Suchoszek, Prezes Zarządu KRSiO

14.40-15.20

Suplement trendów dla marek i opakowań Supplement of trends for brands and packagings Dr Maciej Konopka i Jakub Śwircz, Partnerzy, Brandy Design

22


12.04.2018 czwartek | thursday FORUM KONFERENCYJNE 1 | CONFERENCE FORUM 1

11.00-11.45

Przemysł spożywczy i klimat inwestycyjny w Wietnamie Introduction of Vietnamese Food Industry. Vietnam investment climate Vietnam Embassy in Poland

12.00-12.30

Przemysł spożywczy i trendy kulinarne Malezji Malaysia’s Food Industry and Culinary Trends Embassy of Malaysia

FORUM KONFERENCYJNE 2 | CONFERENCE FORUM 2

STREFA POKAZÓW KULINARNYCH | CULINARY SHOW AREA Hala 3 / Hall 3 11.00-14.00 Pokazy kulinarne pod patronatem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni Culinary shows under the patronage of the National Association of Chefs and Confectioners Poprowadzą znani kucharze pod czujnym okiem szefa Jarosława Uścińskiego, znanego warszawskiego restauratora, przygotowane z tradycyjnych polskich produktów i specjałów przekazanych przez Wystawców. The culinary shows will be run by well-known chefs under the watchful eye of chef Jarosław Uściński, a well-known Warsaw restaurateur, and will include dishes prepared with traditional Polish products and specialties handed over by the Exhibitors.

23

PROGRAM TARGÓW | EXHIBITION PROGRAMME

Hala 1 / Hall 1


BELLAVITA

FOOD & BEVERAGE ACADEMY

PROGR AMME TUESDAY 10TH APRIL 2018

11.30 - 12.15

Giancarlo Russo

Celebrity Chef & Culinary Advisor

A workshop with Giancarlo Russo, Ambassador of Italian cuisine in Poland

12.45 - 13.30

Andrea Camastra

Owner & Head Chef at Senses Restaurant, 1 Michelin Star

A journey through the Senses by Andrea Camastra

14.00 - 14.30

Iwona Tomasiak & Teresa Salamon

Chefs at Lemon Resort Spa in Gródek nad Dunajcem

Giancarlo Russo presents the winner of Arte Culinaria Italiana 2018

15.00 - 15.30

Przemysław Bednarz & Łukasz Fabiszewski

Chefs at Hotel Bonifacio in Sochocin

Giancarlo Russo presents the runners up of Arte Culinaria Italiana 2018

16.00 - 16.30

Jakub Hołota & Rafał Kuźnia

Chefs at Restauracja Kuk Nuk in Rzeszów

Giancarlo Russo presents the runners up of Arte Culinaria Italiana 2018

24


BELLAVITA

FOOD & BEVERAGE ACADEMY

PROGR AMME WEDNESDAY 11TH APRIL 2018

11.30 - 12.15 Anuelo Serra

Executive Chef at San Lorenzo Restaurant & Bar in Warsaw

The magic of flavour in Italian cuisine Hosted by Giancarlo Russo

12.45 - 13.30

Marzena Gromelska

Head Chef at Chianti Trattoria Włoska - Kręgliccy in Warsaw

Homemade Italian pasta meets the Polish taste

14.00 - 14.45

Kurt Scheller

Culinary Critic & Founder of Akademia Kurta Schellera

Celebrity Chef Kurt Scheller’s version of Italian cuisine Hosted by Giancarlo Russo

15.15 - 16.00

Starita Pizza Academy

Run by Starita a Materdei in Naples (Italy)

The secrets of the UNESCO world heritage art of pizza making

25


BELLAVITA

FOOD & BEVERAGE ACADEMY

PROGR AMME THURSDAY 12TH APRIL 2018

12.00 - 12.45

Giancarlo Russo

Celebrity Chef & Culinary Advisor

A workshop with Giancarlo Russo, Ambassador of Italian cuisine in Poland

13.30 - 14.15

Bellavita Awards Ceremony Following last year’s successful debut, the Bellavita Awards are back in Warsaw! Judges for the first Awards programme entirely dedicated to Italian excellence in food and beverage in Poland include buyers from the Horeca sector, retailers, deli shop owners, chefs, sommeliers, industry experts and journalists. Only one product will be selected as the top winner of the competition, based on five criteria: taste, packaging and branding, story behind the product, innovation and relevance for the local market. Three special mentions will also be given to “most innovative product”, “best brand identity” and “taste good award”. Are you a professional interested in joining the judging panel? Ask for Enrico Longobucco or Federica Ferrandi at the Bellavita Welcome Desk.

2018 WARSAW


ITALIAN MARKETPLACE BELLAVITA.COM

THE BUSINESS DIRECTORY DEDICATED TO ITALIAN FOOD AND BEVERAGE EXCELLENCE The Italian Marketplace is a digital platform dedicated to Italian food & beverage companies. Buyers and F&B professionals can use this platform as a business tool to reach out to Italian producers and discover each region’s finest products. Visit www.bellavita.com and subscribe to the platform for free. Select your supplier and request immediately a first simple!

BENEFITS

1 2

Free access to a growing database of Italian F&B companies

Opportunity to search each region and discover a variety of specialities

3 4

Access to exclusive content

Free samples can be requested before placing an order

27


złoTE medalE

FORUM 1

G15

C16 C13

F28 F26

D16

D15

E29

D14

D13

D12

D11

D10

D9

F31 F29

F27

E27 E26

E25

E24 E23

F25 E22

A6 C14 C12

C11 C15

C10

C9

D8

D7

C8

C7

D6

D5

C6

C5

D4

D3

C4

C3

D2

D1

C2

C1

B42

B41

B22

B23

B40

B39

B20

B21

G13 F24 G11

F22

E20

E21

E18

E19

F21 F19

F12

F17

F14

F13

B36

B37

F12 F8 F6

F7 F5

E16

E15

B34

B35

E14

E13

E12

E11

B33 B30

E10

E9

E8

E7

E6

E5

B31

B29 B26 B27

G1 STREFA SPOTKAŃ HANDLOWYCH B2B MEETINGS AREA BIURO ORGANIZATORA ORGANISERS OFFICE VIP Lounge

28

Hala 1

Food & BEVERAGE ACADEMY

E3b

E4

B24

E3a

B18

B19

B16

B17

B7 B6

Pizza ACADEMY

B5 B4 B3

B14

B15

B12

B13

B10

B11

B2

E1

E2

B25

Bellavita – Italian Pavilion

F9

Produkty Spożywcze

F11

G2

A1

E17

G7

G3

A2

B38

F20

F10

A3

B8

E36

G4

A4

B9

F23

G10

G8

Hala 1

A5

3

E31

E28

la

F30

E30

glass service

G14

F32

Food Ingredients

G16

ColdChain Poland

G19

G17

E33

Wine&Spirits

F33 F34

G18

E34 E32

F36

Ha

GoLd Medals

Coffee,Tea&Drinks

MEDIA CORNER

PLAN HALI HALL PLAN

bellavita reception

E2b

B1

wejścia główne MAIN ENTRANCES


PLAN HALI HALL PLAN

J24

H22

1 H17

EcoFood

H19

J15

J19

J18

K23

K22

J14

K21

K20

K19

K18

K13

K12

J12

J13

H16

L12

K24

J16

L11 L10

H15 EcoFood

J11

H14

K9 K11

H12 H11

EcoFood

H13

H10 H9

L9 K8

J9

J10

J7

J8

J5

J6

J3

J4

J1

J2

L8

K6

H8 H7

K10

K7

EcoFood

la

J17 H20

J20

EcoFood

Ha

H21

J21

EcoFood

J23

NutraFood

J22

Hala 3

L15

FORUM 2

MEDIA CORNER

Hala 3

L7 L6 L5

K3

K4

H6 K1

H5

K2

L4 L3 L2

H4

H3

H2

H1

L1

wejściE główne MAIN ENTRANCE

29


PLAN HALI HALL PLAN

Ha

la

Hala 1 Stoiska A – G Forum 1

wejście główne MAIN ENTRANCE

3

Hala 3 Stoiska H – L Forum 2

Produkty spożywcze

Żywność ekologiczna

Grocery

EcoFood

Słodycze i przekąski

Suplementy diety

Sweets and snacks

NutraFood

Napoje oraz alkohole Beverages and alcoholes

Owoce i warzywa Fruits and vegetables

Mięso i Produkty mleczne Meat and Dairy products

Dodatki do żywności Food Ingredients

30

Hala

1


ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS A Mesa wina, kawa i portugalskie delikatesy J3

Birradamare s.r.l.

A.TOSH & SONS (INDIA) LIMITED

Biuro Organizatora / Organisers` Office

ACS sp. z o.o. Admiral Husso Caviar House

D10 F7 C14

Bock Estate

B13 G0 C12

BODEGA DE FORLONG

C7

AGRESTADA J11

BODEGA DELGADO ZULETA

C3

ALIMENTIAS C10

Bodegas César Florido

C9

ALPHA FOOD AND PRODUCT CO., LTD. E14

Bodegas Yuste- Argüeso

C1

Alta Saska Sp. z o.o.

Borgo Dora S.p.A.

G1

B11

Andriani SPA

B30

Bovo di Costanza & C s.a.s

Anna BEE

J11

BRAT&BRAT D7

AOC Distribution Sp. z o.o. Sp. K.

A6

British-Polish Chamber of Commerce

F11

Apicom K8

Browar REVOLTA

C16

Aqua Redox PPH

Bulbash LLC.

C14

ARI SUSAM SAN. VE TIC. A.S.

L5

B5

E22

BUTELKA J16

Arol Olive Oil Spain

C2

Cafeteria K25/J25

Basilur Tea Export (PVT) Ltd

D1

CannnabiGold. J17

BAYONER K20

CANTIZANO SAUCES AND PRESERVES

C8

BE HEALTHY Marzena Kuczmarska

CELIKO S.A.

J14

Centrum Prawa Żywnościowego

J23

CESARE FIORUCCI SPA

B40

BEDOGNI EGIDIO SPA Bella Molisana

L3 B31 B4

Bellavita Expo

Ceylon Fresh Teas

D3

Bellavita Food & Beverage Academy

Chenczke Logistic

F31

Berto’s S.p.A.

Chi-Cafe J11

Bianco Latte

H1

Clai Sca - Zuarina spa

B12

Bio Juice

K4

COLD BREW COFFEE Bio Street sp. z o.o.

D14

Compagnia Del Montale Srl

B33

Bio Planet S.A. BioLife sp. z o.o. Biolit Europe Sp. z o.o.

H20 J2

CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI MODENA DOP B41

K21

CROTOPACK K19

Biotea B18

DairyCo LLC

Birra Amarcord

DARIDA D11

B22

E17

31


ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS DARY NATURY

H5

• CANTIZANO SAUCES AND PRESERVES

C8

De Smit Food International Co., Ltd.

E16

• Bodegas César Florido

Denver Food

H13

• ALIMENTIAS

C10

DI LECCE NICOLA SRL-OLIVE DAL

C9

Falken Trade Polska Sp. z o.o. Sp. K.

E29

SOLE DI PUGLIA

B19

Farm Trans Polska Sp. z o.o.

F29

DIMEN SUD S.R.L.

B14

Farma Świętokrzyska

DOLCERIE VENEZIANE SRL Don Gastronom Doshirak Rus

L7

E9

FIORDELISI SRL

B15

A4

FLISAN Snack Manufacturer

H12

FOOD EXPO GREECE

E2b

E21

Drink2Me D18

FoodFakty E36

DROZD II producent trawy żubrowej

H15

Food-Lex / PFPŻ ZP

Eco Cold Store

F33

ForMeds J19

Effetre Srl

B21

Forum 1

F35

EHPM J21

Forum 2

J24

EkaMedica Sp. z o.o. Sp.k.

Fraikin Polska - Wynajem pojazdów

H22

L1

Ekologiczne Pasty i Musy Owocowe, Miody,

dostawczych i ciężarowych

Czekolady Super Food, Ciastka z Probiotykiem H4

Franjuba Pan, S.L.

F22

ELCAR TEAM

F25

Frantoio Tuscus di Giampaolo Sodano e C. sas B8

ELENA LIOFILIZATY

K22

Fresh Logistics Polska sp. z o.o.

C4 F27

English Tea Shop Polska

D9

FZZPM w Polsce ZUH Robico

F12

ETi European Food Industries S.A.

E2

Galicja Europa Sp. z o.o.

D12

EUROFOOD SPA - FOODIES ITALIA SRL EVA GROUP - ENVASADOS EVA S.A. EWA Krotoszyn S.A.

B16 A5 H17

EXTENDA, Andalusian Agency for Foreign

GBW Gusto Sicilia

L15

GeoTracer Poland Sp. z o.o.

G16

GHP SP. Z O.O. SP.K.

E30

Glutiniente B6

Trade Promotion

C6

GOH Sp. z o.o.

• Bodegas Yuste- Argüeso

C1

GRANO K19

• Arol Olive Oil Spain

C2

Greenday Global Co., Ltd

E12

• BODEGA DELGADO ZULETA

C3

GRUPA ETNA

D17

• Franjuba Pan, S.L.

C4

HARKE FoodTec

E30

• Jose Estevez SA

C5

HELPA J9

• BODEGA DE FORLONG

C7

Hemp Center-konopieizdrowie.pl

32

H6

H9


ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS Herbapol Wrocław S.A.

J15

Lawisa Polska Sp.zo.o.

Holistic Polska

J17

LIMITED LIABILITY COMPANY „TRADE

HORTINO Zakład Przetwórstwa Owocowo -Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o. HOTZ Koncentrat Dobrego Smaku

HOUSE UKRCOFFEE” F17 E8

E28 E17

Linea - Systemy Chłodnicze Sp. z o.o.

F32

LLC „RIF”

E17

IBT International Brands Trading sp. z o.o.

E19

Look Food Sp. z o.o.

K24

InCampagna Rete

H21

LOVEA Sp. z .o.o Sp. kom.

E23

INCOLA GLUTEN FREE

K18

Mandersloot F28

Industrie Montali

B37

MARANI 1915 Sp. z o.o.

INTERSTARCH UKRAINE LLC

E28

MAZZOLA B2

Italgelatine S.p.A.

E26

Media Corner 1

F37

K1

Media Corner 2

L14

Italimport Sp. z o.o. ITM Poland S.A. Globalny Monitoring Kontenerów

Merkury S.A. Importer, Producent, Dystrybutor K6 F26

J.A.W. Łącz Przetwórstwo Roślin Oleistych

MGA FOOD

J11 G17

K8

MIKSTER Sp. z o.o.

Jose Estevez SA

C5

Ministry of Energy, Commerce, Industry

E32

F9

MicroFood S.A.

-Nasiennictwo Sp. z o.o. KACZMAREK - KOMPONENTY

A6

and Tourism, Republic of Cyprus

E5

KA-MAJ Sp. z o.o.

G4

MIR-LEK J11

Kapal Api Global

E18

MLB Biotrade Sp. z o.o.

Kelet Product co.ltd.

J18

Molini Lario Spa

KGH POLSKA Sp. z o.o.

L12

Molino Pagani Spa

Kiev BKK

E17

Molino Rivetti „Il Pane di Anna”

B17

KLAREKO Kosmetyki Dla Domu

J11

Munters Sp. z o.o. Oddział w Polsce

G18

Klaster Bezpieczna Żywność

E3b

NajlepszeProdukty.com H3

KOMIREX Sp.J.

G10

Nam Viet Foods and Beverage Co., Ltd.

L8

Krajowa Rada Suplementów i Odżywek

J21

NATUR COMPAGNIE & granoVita

K9

Kujawskie zioła sp. z o.o.

E31

NATURAL H11 NATURIA S.C.

J4 B3

Kuvings Polska

L2

J11

La Doria S.p.A.

B36

Naura Foods sp. z o.o.

La Gallinara

B39

NewCold Sp. z o.o.

F27

LA TORRENTE SRL

B34

NINE STAR FOOD CO., LTD

E15

K2

33


ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS Nowakowski Tradycja Biopiekarz

K3

Nowakowski Transport Sp. z o.o.

G19

Polder sp. z o.o.

K8

Polska Róża Ernest Michalski Sp. z o.o.

D6

Nutura H10

Polskie Warzelnie Soli Sp. z o.o.

L9

OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o. J8

POPCROP L10

Ogródek Dziadunia

H2

PPHU Maszyny i Przetwórstwo Nasion Oleistych

OneDayMore sp. z o.o., sp. k.

L11

Ol’Vita Krzysztof Dziaduch

J12

Ontad Food

K11

PREZZEMOLO & VITALE

B23

ORIGANUM Sp. z o.o. ORO MINERVA – GAY-ODEEN

H6 B25

PRIMAVIKA - TAKIE PROSTE!

L4

Product Plus Kozanecki-Begier-Słabolepszy

OryginalnySok D5

Sp.J E10

Orzeszek sp. z o.o. sp.k

J7

Propharma Esencja Natury

H14

OSM Krasnystaw

F21

PROSCIUTTIFICIO MONTEVECCHIO SRL

B35

P. Visser & Zoon B.V.

E20

Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe

PAGO Sp. z o.o.

F24

„MATEO” Stanisław Cabaj

F19

Panegara sp. z o.o.

F13

„PUCH” F.U.H Marcin Jerzy Dorozik

F36

Pasieka PUCER Dariusz i Małgorzata Pucer J11

Purella Food Sp. z o.o. K12

PASKA’ SRL - INTENSO AROMA DI CAFFE’

B10

Rishabh International

G2

Pastabella Polska

E27

Römerhof Weinkellerei

A2

PASTIFICIO GRANORO SRL

B20

Ronic H19

PASTIFICIO LUCIO GAROFALO

B24

Pere Ventura Family Wine Estates PGS CORPORATION LTD, THAILAND

SADY WINCENTA

E33

A1

SALAM importer wędlin

F20

E11

SALUMIFICIO SOSIO SRL

B42

Pharmovit K7

SAN DOMENICO VINI SRL

B9

PIAVETTINI SRL

B27

Sanguedolce B29

Piekarnia „Prawdziwy Chleb”

E25

Sawex Sp. z o.o. Foods Sp. K.

G7

Pistacje.pl G8

Semco Sp. z o.o. Sp.k.

K19

Pizza Group Srl

Sensire Ltd

G13

PK Components

J20

SIEJEJE H8

Planet Food Sp. z o.o. Sp.k.

K10

Silvan Logistics

Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A. w Białymstoku

E34

POLAND FRUITS

G12

34

G14

SMARTBRANDS ALLIANCE

H7

SOLIDA FOOD SP. Z O.O.

J10


ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS Spiżarnia Kujawsko-Pomorska, Klaster

UNIGEL SAS DI CLAUDIO ZANAGLIO & C

B38

Spółdzielczy K8

VALPIZZA S.R.L.

B38

SPRING ENERGY DRINK

D16

Vaziani Winery

SRI LANKA TEA BOARD

D2

VENTE GROUP CO., LTD

Stara Mleczarnia SA

G3

Viands Sp. z o.o.

L6

Stewiarnia sp. z o.o.

A6 E13 E1

Vietnam Trade Office in Poland

F8

Stowarzyszenie Sady Grójeckie

G11

VIP Lounge

G0

Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie

C11

Vitacorn Sp. z o.o.

J11

Strefa Spotkań B2B

G0

VITAPOL sp.j. F10

Strefa Złotych Medali

F37

Vitline K23

Strzała Sp. z o.o.

F23

VivoLoVin Sp. z o.o.

J13

Super Krówka

J11

Warszawski Browar Bazyliszek

C16

Sweet arte

E17

Wine & Love™, Agro Yug Ltd

E17

Synthite Industries Ltd.

E24

Wines of Georgia

„SZARŁAT” M i W Lenkiewicz Sp. J.

A6

J5

Winnica Agat

C11

F5

Winnica Anna

C11

Winnica Jadwiga

C11

TAJSZA S.C. EWA NOWAK, KATARZYNA

Winnica Moderna

C11

WOŁOWIEC J11

Winnica Świdnicka

C11

Teklim / Biddle

Winnica Wieliczka

C13

TEKNAFOOD E4

Winnice Jaworek

C11

TENUTA LA FIAMMENGA

Wino Templariuszy

Świat Przypraw T and D Corporation

F30

G15 B1

A3

TERMOPLUS S.C.

F34

WITPAK & BIOLOGISTIC

The Bridge of Hope Wines

C15

Wody Karpackie Sp. z o.o.

D15

WOOMTREE CORPORATION

F14

THIEN HUONG FOOD JOINT STOCK COMPANY E7

J1

THT probiotics & meat starter producer

J22

Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem”

E6

Tłocznia Soków Owocowych „VERO”

J11

Wywtórnia Musztardy Kcyńskiej

K8

Top Food

E3a

Yerbamarket Mate Green

D4

TOTA „Żabczyńscy”

E26

ZENEK ENERGY DRINK - JUST FOOD

TULONE OLIO

B7

POLSKA SP. Z O.O.

TÜV SÜD Polska

F6

Zielone Butelki

Ukraine Collective EXPO

E17

Złoto Polskie - Olandia

D13 J6 K13

35


SPIS BRANŻOWY EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES Wyroby cukiernicze i piekarnictwo

Lawisa Polska Sp. z o.o.

E28

Confectionery and baker products

LLC „RIF”

E17

Alta Saska Sp. z o.o. G1

MGA FOOD

Arol Olive Oil Spain

Molini Lario Spa

C2

F9

Bellavita Expo

Molino Rivetti „Il Pane di Anna”

Bellavita Food & Beverage Academy

NajlepszeProdukty.com H3

B17

British-Polish Chamber of Commerce

F11

Naura Foods sp. z o.o.

K2

CELIKO S.A.

J14

Nowakowski Tradycja Biopiekarz

K3

Denver Food

H13

Panegara sp. z o.o.

F13

PASTIFICIO GRANORO SRL

B20

DOLCERIE VENEZIANE SRL

E9

Ekologiczne Pasty i Musy Owocowe, Miody,

Pharmovit K7

Czekolady Super Food, Ciastka z Probiotykiem H4

PIAVETTINI SRL

B27

ETi European Food Industries S.A.

Piekarnia „Prawdziwy Chleb”

E25

EWA Krotoszyn S.A.

E2 H17

EXTENDA, Andalusian Agency for Foreign

Planet Food Sp. z o.o. Sp.k.

Trade Promotion FLISAN Snack Manufacturer

Pistacje.pl G8

C6 H12

Franjuba Pan, S.L.

C4

Polder sp. z o.o.

K10 K8

Product Plus Kozanecki-Begier-Słabolepszy Sp.J E10

E30

Purella Food Sp. z o.o.

K12

GRANO K19

Semco Sp. z o.o. Sp.k.

K19

HARKE FoodTec

Stewiarnia sp. z o.o.

GHP SP. Z O.O. SP.K.

E30

Hemp Center-konopieizdrowie.pl

Super Krówka

J11

HORTINO Zakład Przetwórstwa Owocowo-

Synthite Industries Ltd.

E24

Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o.

F17

TEKNAFOOD E4

IBT International Brands Trading sp. z o.o. E19

UNIGEL SAS DI CLAUDIO ZANAGLIO & C B38

INCOLA GLUTEN FREE

K18

WITPAK & BIOLOGISTIC

E28

Ryby i owoce morza l Fish and seafood

INTERSTARCH UKRAINE LLC

H9

L6

J1

K1

A Mesa wina, kawa i portugalskie delikatesy J3

KA-MAJ Sp. z o.o.

G4

Admiral Husso Caviar House

Kapal Api Global

E18

Italimport Sp. z o.o.

36

Don Gastronom

C14 A4


SPIS BRANŻOWY EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES HARKE FoodTec E30

ACS sp. z o.o.

PREZZEMOLO & VITALE

Admiral Husso Caviar House

C14

ALPHA FOOD AND PRODUCT CO., LTD.

E14

SMARTBRANDS ALLIANCE

B23 H7

Mięso i drób l Meat and poultry BEDOGNI EGIDIO SPA

B31

F7

Alta Saska Sp. z o.o.

G1

Anna BEE

J11

Aqua Redox PPH

L5

B11

Arol Olive Oil Spain

C2

British-Polish Chamber of Commerce

F11

Bellavita Expo

CESARE FIORUCCI SPA

B40

Bio Juice

B12

Bio Planet S.A.

Bellavita Expo Borgo Dora S.p.A.

Clai Sca - Zuarina spa

K4 H20

CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI MODENA

BioLife sp. z o.o. J2

DOP 41

Bovo di Costanza & C s.a.s

Don Gastronom

A4

British-Polish Chamber of Commerce F11

DROZD II producent trawy żubrowej

H15

BUTELKA J16

GHP SP. Z O.O. SP.K.

E30

CANTIZANO SAUCES AND PRESERVES

C8

E30

CELIKO S.A.

J14

HARKE FoodTec

B5

PROSCIUTTIFICIO MONTEVECCHIO SRL B35

CESARE FIORUCCI SPA B40

SALAM importer wędlin

F20

Chi-Cafe J11

SALUMIFICIO SOSIO SRL

B42

Compagnia Del Montale Srl

B33

F23

CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI MODENA

THT probiotics & meat starter producer J22

DOP B41

Świeże owoce i warzywa

De Smit Food International Co., Ltd.

E16

Fresh fruits and vegetables

Denver Food

H13

Strzała Sp. z o.o.

Stowarzyszenie Sady Grójeckie Farma Świętokrzyska Vietnam Trade Office in Poland InCampagna Rete

G11 L7 F8 H21

Produkty spożywcze l Grocery A Mesa wina, kawa i portugalskie delikatesy J3

DOLCERIE VENEZIANE SRL Don Gastronom

E9 A4

Doshirak Rus

E21

EkaMedica Sp. z o.o. Sp.k.

H22

Ekologiczne Pasty i Musy Owocowe, Miody, Czekolady Super Food, Ciastka z Probiotykiem H4 ELENA LIOFILIZATY

K22

37


SPIS BRANŻOWY EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES ETi European Food Industries S.A.

E2

LIMITED LIABILITY COMPANY „TRADE HOUSE

EUROFOOD SPA - FOODIES ITALIA SRL

B16

UKRCOFFEE” E17

EWA Krotoszyn S.A.

H17

Look Food Sp. z o.o.

EXTENDA, Andalusian Agency for Foreign Trade Promotion FIORDELISI SRL Franjuba Pan , S.L.

K24

MAZZOLA B2 C6 B15 C4

Merkury S.A. Importer, Producent, Dystrybutor K6 MGA FOOD MicroFood S.A.

F9 J11

Frantoio Tuscus di Giampaolo Sodano e C. sas B8

Ministry of Energy, Commerce, Industry and

Glutiniente B6

Tourism, Republic of Cyprus

E5

GOH Sp. z o.o.

MLB Biotrade Sp. z o.o.

J4

H6

GRANO K19

Molini Lario Spa

GRUPA ETNA

Molino Rivetti „Il Pane di Anna”

D17

B17

HELPA J9

NajlepszeProdukty.com H3

Hemp Center-konopieizdrowie.pl

H9

NATUR COMPAGNIE & granoVita K9

HORTINO Zakład Przetwórstwa Owocowo-

NATURAL H11

Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o.

Naura Foods sp. z o.o.

HOTZ Koncentrat Dobrego Smaku

F17

NewCold Sp. z o.o.

F27

IBT International Brands Trading sp. z o.o. E19

NINE STAR FOOD CO.,LTD

E15

INCOLA GLUTEN FREE

K18

Nowakowski Tradycja Biopiekarz.

INTERSTARCH UKRAINE LLC

E28

Nutura H10

K1

OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o. J8

Italimport Sp. z o.o.

E8

K2

J.A.W. Łącz Przetwórstwo Roślin Oleistych-

Ogródek Dziadunia

Nasiennictwo Sp. z o.o.

H2

OneDayMore sp. z o.o., sp. k.

L11

J18

Ontad Food

K11

Klaster Bezpieczna Żywność

E3b

ORIGANUM Sp. z o.o.

KOMIREX Sp.J.

G10

ORO MINERVA – GAY- ODEEN B25

Kujawskie zioła sp. z o.o.

E31

Orzeszek sp. z o.o. sp.k

La Doria S.p.A.

B36

Panegara sp. z o.o. F13

LA TORRENTE SRL

B34

Pasieka PUCER Dariusz i Małgorzata Pucer J11

Lawisa Polska Sp. z o.o.

E28

PASKA’ SRL - INTENSO AROMA DI CAFFE’ B10

Kelet Product co.ltd.

38

K8

K3

H6 J7


SPIS BRANŻOWY EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES Strzała Sp. z o.o.

F23

PASTIFICIO GRANORO SRL B20

Synthite Industries Ltd.

E24

PASTIFICIO LUCIO GAROFALO

B24

„SZARŁAT” M i W Lenkiewicz Sp. J.

PGS CORPORATION LTD, THAILAND

E11

TEKNAFOOD E4

Pastabella Polska

E27

J5

Pistacje.pl G8

THIEN HUONG FOOD JOINT STOCK

PK Components

COMPANY E7

J20

Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A. w Białymstoku

E34

Top Food

E3a

TOTA „Żabczyńscy”

E26

Polder sp. z o.o.

K8

TULONE OLIO

Polska Róża Ernest Michalski Sp. z o.o.

D6

VALPIZZA S.R.L.

B38

POPCROP L10

Viands Sp. z o.o.

E1

PPHU Maszyny i Przetwórstwo Nasion

Vitacorn Sp. z o.o.

J11

Oleistych Ol’Vita Krzysztof Dziaduch

J12

VITAPOL sp.j.

F10

PREZZEMOLO & VITALE

B23

Vitline K23

PRIMAVIKA - TAKIE PROSTE!

L4

WITPAK & BIOLOGISTIC

B7

J1

Product Plus Kozanecki-Begier-Słabolepszy

Wody Karpackie Sp. z o.o.

Sp.J E10

Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem”

E6

Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe

Wywtórnia Musztardy Kcyńskiej

K8

„MATEO” Stanisław Cabaj

F19

ZENEK ENERGY DRINK - JUST FOOD POLSKA

Purella Food Sp. z o.o.

K12

SP. Z O.O.

D13

SALAM importer wędlin

F20

Złoto Polskie - Olandia

K13

SALUMIFICIO SOSIO SRL

B42

Dodatki do żywności l Food Ingredients

Sawex Sp. z o.o. Foods Sp. K. Semco Sp. z o.o. Sp.k.

G7 K19

D15

A Mesa wina, kawa i portugalskie delikatesy J3 ACS sp. z o.o.

F7

SMARTBRANDS ALLIANCE H7

Admiral Husso Caviar House

C14

SOLIDA FOOD SP. Z O.O. J10

ARI SUSAM SAN. VE TIC. A.S.

E22

Spiżarnia Kujawsko-Pomorska, Klaster

Bellavita Expo

Spółdzielczy K8

CannnabiGold J17

SPRING ENERGY DRINK

CANTIZANO SAUCES AND PRESERVES

C8

Ceylon Fresh Teas

D3

Stewiarnia sp. z o.o.

D16 L6

39


SPIS BRANŻOWY EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES DairyCo LLC

E17

Semco Sp. z o.o. Sp.k.

K19

DARY NATURY

H5

SOLIDA FOOD SP. Z O.O.

J10

Denver Food

H13

Synthite Industries Ltd.

E24

DROZD II producent trawy żubrowej

H15

THT probiotics & meat starter producer J22

ELENA LIOFILIZATY

K22

TULONE OLIO

EXTENDA, Andalusian Agency for Foreign Trade Promotion

B7

Vitline K23 C6

WITPAK & BIOLOGISTIC

J1

Falken Trade Polska Sp. z o.o. Sp. K. E29

WOOMTREE CORPORATION

FIORDELISI SRL

B15

Nabiał l Dairy products

GHP SP. Z O.O. SP.K.L

E30

ALIMENTIAS C10

HOTZ Koncentrat Dobrego Smaku.

E8

F14

Bellavita Expo

KACZMAREK - KOMPONENTY

E32

Bianco Latte

Kelet Product co.ltd.

J18

H1

CESARE FIORUCCI SPA

B40

Kujawskie zioła sp. z o.o. E31

DairyCo LLC

E17

Look Food Sp. z o.o.

Don Gastronom

K24

Merkury S.A. Importer, Producent,

EXTENDA, Andalusian Agency for Foreign

Dystrybutor K6

Trade Promotion

Ministry of Energy, Commerce, Industry

FZZPM w Polsce ZUH Robico

A4 C6 F12

and Tourism, Republic of Cyprus

E5

INTERSTARCH UKRAINE LLC

E28

MLB Biotrade Sp. z o.o.

J4

Klaster Bezpieczna Żywność

E3b

NATUR COMPAGNIE & granoVita

K9

MGA FOOD

F9

NINE STAR FOOD CO.,LTD

E15

Ministry of Energy, Commerce, Industry

Ogródek Dziadunia

H2

and Tourism, Republic of Cyprus

ORIGANUM Sp. z o.o.

H6

OSM Krasnystaw

F21

Orzeszek sp. z o.o. sp.k

J7

PREZZEMOLO & VITALE

B23

P. Visser & Zoon B.V.

E20

Sanguedolce B29

Pharmovit K7

Stara Mleczarnia SA

Pistacje.pl G8

Top Food

PPHU Maszyny i Przetwórstwo Nasion

Żywność puszkowana l Canned food

Oleistych Ol’Vita Krzysztof Dziaduch

40

J12

E5

G3 E3a

A Mesa wina, kawa i portugalskie delikatesy J3


SPIS BRANŻOWY EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES Admiral Husso Caviar House

C14

Kujawskie zioła sp. z o.o.

E31

ALPHA FOOD AND PRODUCT CO., LTD.

E14

LIMITED LIABILITY COMPANY „TRADE HOUSE

COLD BREW COFFEE Bio Street sp. z o.o. D14

UKRCOFFEE” E14

INTERSTARCH UKRAINE LLC

E28

Merkury S.A. Importer, Producent,

La Doria S.p.A.

B36

Dystrybutor K6

LA TORRENTE SRL

B34

MIR-LEK J11

Ontad Food

K11

NATUR COMPAGNIE & granoVita

Panegara sp. z o.o.

F13

PASKA’ SRL - INTENSO AROMA DI CAFFE’ B10

PASTIFICIO GRANORO SRL

B20

SOLIDA FOOD SP. Z O.O.

PGS CORPORATION LTD, THAILAND

E11

SRI LANKA TEA BOARD D2

PREZZEMOLO & VITALE

B23

Synthite Industries Ltd.

Strzała Sp. z o.o.

F23

TEKNAFOOD E4

VENTE GROUP CO., LTD

E13

Vietnam Trade Office in Poland

K9 J10 E24 F8

Yerbamarket Mate Green D4

Kawa i herbata l Tea and coffee A Mesa wina, kawa i portugalskie delikatesy J3

Napoje alkoholowe l Alcoholic beverages

ALPHA FOOD AND PRODUCT CO., LTD.

A Mesa wina, kawa i portugalskie delikatesy J3 Bellavita Expo

Basilur Tea Export (PVT) Ltd

E14 D1

Bellavita Expo

Birra Amarcord

B22

British-Polish Chamber of Commerce

Birradamare s.r.l.

B13

Bock Estate

C12

Ceylon Fresh Teas

F11 D3

Chi-Cafe J11

BODEGA DE FORLONG

COLD BREW COFFEE Bio Street sp. z o.o. D14

BODEGA DELGADO ZULETA C3

DARY NATURY

Bodegas César Florido

H5

C7 C9

B14

Bodegas Yuste- Argüeso

Doshirak Rus

E21

British-Polish Chamber of Commerce

F11

ELENA LIOFILIZATY

K22

Browar REVOLTA

C16 C14

DIMEN SUD S.R.L.

C1

English Tea Shop Polska

D9

Bulbash LLC.

Hemp Center-konopieizdrowie.pl

H9

BUTELKA J16

Herbapol Wrocław S.A.

J15

CROTOPACK K19

Kapal Api Global

E18

DROZD II producent trawy żubrowej

H15

41


SPIS BRANŻOWY EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES EUROFOOD SPA - FOODIES ITALIA SRL EVA GROUP - ENVASADOS EVA S.A.

B16

INTERSTARCH UKRAINE LLC Jose Estevez SA Klaster Bezpieczna Żywność

J6

Napoje bezalkoholowe Non-alcoholic beverages

C6

A Mesa wina, kawa i portugalskie delikatesy J3

EXTENDA, Andalusian Agency for Foreign Trade Promotion

Zielone Butelki

A5

E28 C5 E3b

A.TOSH & SONS (INDIA) LIMITED

D10

AGRESTADA J11 ALPHA FOOD AND PRODUCT CO., LTD.

MARANI 1915 Sp. z o.o. A6

Aqua Redox PPH

MAZZOLA B2

Bellavita Expo

Ministry of Energy, Commerce, Industry

Bio Juice

E14 L5 K4

and Tourism, Republic of Cyprus

E5

BRAT&BRAT D7

Pere Ventura Family Wine Estates

A1

COLD BREW COFFEE Bio Street sp. z o.o. D14

Römerhof Weinkellerei

A2

CROTOPACK K19

SAN DOMENICO VINI SRL

B9

DARIDA D11

Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie

C11

DARY NATURY

H5

Synthite Industries Ltd.

E24

Denver Food

H13

TENUTA LA FIAMMENGA

B1

Don Gastronom

A4

Vaziani Winery A6

Doshirak Rus

E21

VivoLoVin Sp. z o.o.

J13

EkaMedica Sp. z o.o. Sp.k.

H22

Warszawski Browar Bazyliszek

C16

EUROFOOD SPA - FOODIES ITALIA SRL

B16

Wine & Love™, Agro Yug Ltd

E17

EVA GROUP - ENVASADOS EVA S.A.

Wines of Georgia

A6

A5

Galicja Europa Sp. z o. o.

D12 D17

Winnica Agat

C11

GRUPA ETNA

Winnica Anna

C11

IBT International Brands Trading sp. z o.o. E19

Winnica Jadwiga

C11

INTERSTARCH UKRAINE LLC

Winnica Moderna

C11

Italimport Sp. z o.o.

Winnica Świdnicka

C11

Kapal Api Global

E18

Winnica Wieliczka

C13

KGH POLSKA Sp. z o.o.

L12

Winnice Jaworek

C11

La Doria S.p.A.

B36

Wino Templariuszy

42

A3

E28 K1


SPIS BRANŻOWY EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES Lawisa Polska Sp.zo.o.

E28

LIMITED LIABILITY COMPANY „TRADE HOUSE UKRCOFFEE”

E17

Munters Sp. z o.o. Oddział w Polsce

G18

Sensire Ltd

G13

T and D Corporation

F30

Look Food Sp. z o.o. K24

TÜV SÜD Polska

LOVEA Sp. z .o.o Sp. kom.

F6

MGA FOOD

F9

Logistyka w temperaturze kontrolowanej Temperature controlled transport and logistics

MLB Biotrade Sp. z o.o.

J4

Chenczke Logistic

F31

J11

Eco Cold Store

F33

H2

ELCAR TEAM

F25

OryginalnySok D5

Farm Trans Polska Sp. z o.o.

F29

PASKA’ SRL - INTENSO AROMA DI CAFFE’ B10

Fraikin Polska - Wynajem pojazdów

Polska Róża Ernest Michalski Sp. z o.o.

dostawczych i ciężarowych

F22 F27

NATURIA S.C.

E23

Ogródek Dziadunia

D6

Purella Food Sp. z o.o.

K12

Fresh Logistics Polska sp. z o.o.

SADY WINCENTA

E33

GeoTracer Poland Sp. z o.o.

G16

SPRING ENERGY DRINK

D16

InCampagna Rete

H21

Stowarzyszenie Sady Grójeckie

G11

ITM Poland S.A. Globalny Monitoring

Synthite Industries Ltd. E24

Kontenerów F26

„SZARŁAT” M i W Lenkiewicz Sp. J.

Linea - Systemy Chłodnicze Sp. z o.o.

Tłocznia Soków Owocowych „VERO”

J5 J11

Viands Sp. z o.o.

E1

F32

Mandersloot F28 MIKSTER Sp. z.o.o.

G17 G18

VITAPOL sp.j.

F10

Munters Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Wody Karpackie Sp. z o.o.

D15

NewCold Sp. z o.o.

F27

ZENEK ENERGY DRINK - JUST FOOD POLSKA

Nowakowski Transport Sp. z o.o.

G19

SP. Z O.O.

PAGO Sp. z o.o.

F24

„PUCH” F.U.H Marcin Jerzy Dorozik

F36

Sensire Ltd

G13

T and D Corporation

F30

Teklim / Biddle

G15

D13

Technologia żywności l Food technology Berto’s S.p.A. CROTOPACK K19 ITM Poland S.A. Globalny Monitoring Kontenerów F26 MicroFood S.A.

J11

TERMOPLUS S.C. F34 Ukraine Collective EXPO

E17

43


SPIS BRANŻOWY EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES Produkty organiczne, ekologiczne i naturalne Healthy and organic products

Ekologiczne Pasty i Musy Owocowe, Miody, Cze-

A Mesa wina, kawa i portugalskie delikatesy J3

ELENA LIOFILIZATY

ACS sp. z o.o.

English Tea Shop Polska

F7

kolady Super Food, Ciastka z Probiotykiem H4 K22 D9

Admiral Husso Caviar House C14

EUROFOOD SPA - FOODIES ITALIA SRL

B16

Alta Saska Sp. z o.o.

G1

EWA Krotoszyn S.A.

H17

Anna BEE

J11

Farma Świętokrzyska

L7

Aqua Redox PPH

L5

FIORDELISI SRL

Arol Olive Oil Spain

C2

ForMeds J19

B15

BAYONER K20

GHP SP. Z O.O. SP.K.

Bellavita Expo

Glutiniente B6

Bio Juice Bio Planet S.A. BioLife sp. z o.o.

K4 H20 J2

E30

GOH Sp. z o.o.

H6

GRANO K19 Greenday Global Co.,Ltd

E12

Biolit Europe Sp. z o.o.

K21

HARKE FoodTec E30

Bock Estate

C12

HELPA J9

Bovo di Costanza & C s.a.s

B5

Hemp Center-konopieizdrowie.pl

H9

BUTELKA J16

Holistic Polska

J17

CannnabiGold J17

HOTZ Koncentrat Dobrego Smaku

CANTIZANO SAUCES AND PRESERVES

C8

InCampagna Rete

H21

CELIKO S.A.

J14

INTERSTARCH UKRAINE LLC

E28

Compagnia Del Montale Srl

B33

Italimport Sp. z o.o.

E8

K1

CROTOPACK K19

J.A.W. Łącz Przetwórstwo Roślin Oleistych-

DARY NATURY

Nasiennictwo Sp. z o.o.

Denver Food Don Gastronom DROZD II producent trawy żubrowej

H5 H13 A4 H15

K8

Kelet Product co.ltd.

J18

KGH POLSKA Sp. z o.o.

L12

Krajowa Rada Suplementów i Odżywek J21

EHPM J21

Kujawskie zioła sp. z o.o.

E31

EkaMedica Sp. z o.o. Sp.k.

La Doria S.p.A.

B36

LA TORRENTE SRL

B34

44

H22


SPIS BRANŻOWY EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES Look Food Sp. z o.o. K24

PPHU Maszyny i Przetwórstwo Nasion

LOVEA Sp. z .o.o Sp. kom.

Oleistych Ol’Vita Krzysztof Dziaduch

J12

Merkury S.A. Importer, Producent,

PREZZEMOLO & VITALE

B23

Dystrybutor K6

PRIMAVIKA - TAKIE PROSTE!

MicroFood S.A.

Product Plus Kozanecki-Begier-Słabolepszy

E23

J11

L4

MIR-LEK J11

Sp.J E10

MLB Biotrade Sp. z o.o.

Propharma Esencja Natury

H14

Purella Food Sp. z o.o.

K12

Molino Rivetti „Il Pane di Anna”

J4 B17

NajlepszeProdukty.com H3

Sanguedolce B29

NATUR COMPAGNIE & granoVita

Sawex Sp. z o.o. Foods Sp. K.

K9

G7

NATURAL H11

Semco Sp. z o.o. Sp.k.

NATURIA S.C.

SIEJEJE H8

Naura Foods sp. z o.o.

J11

SMARTBRANDS ALLIANCE

H7

Nutura H10

SOLIDA FOOD SP. Z O.O.

J10

OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy

Spiżarnia Kujawsko-Pomorska, Klaster

Sp. z o.o. Ogródek Dziadunia

K2

K19

J8

Spółdzielczy K8

H2

Stewiarnia sp. z o.o.

L6

OneDayMore sp. z o.o., sp. k.

L11

Strzała Sp. z o.o.

Ontad Food

K11

Super Krówka

J11

Synthite Industries Ltd.

E24

ORIGANUM Sp. z o.o.

H6

F23

OryginalnySok D5

„SZARŁAT” M i W Lenkiewicz Sp. J.

Pasieka PUCER Dariusz i Małgorzata Pucer J11

THT probiotics & meat starter producer J22

Pastabella Polska

E27

Tłocznia Soków Owocowych „VERO”

J11

PASTIFICIO GRANORO SRL

B20

VALPIZZA S.R.L.

B38

Pharmovit K7

Viands Sp. z o.o.

Pistacje.pl G8

Vitacorn Sp. z o.o.

PK Components

J20

VivoLoVin Sp. z o.o.

J13

Polder sp. z o.o.

K8

Winnica Wieliczka

C13

Polskie Warzelnie Soli Sp. z o.o.

L9

WITPAK & BIOLOGISTIC

POPCROP L10

Wody Karpackie Sp. z o.o.

J5

E1 J11

J1 D15

45


SPIS BRANŻOWY EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES Wywtórnia Musztardy Kcyńskiej

K8

Molini Lario Spa

Yerbamarket Mate Green

D4

Molino Rivetti „Il Pane di Anna”

B17

Zielone Butelki J6

NATURAL H11

Złoto Polskie - Olandia

Pastabella Polska

E27

Inne | Other

PASTIFICIO GRANORO SRL

B20

Admiral Husso Caviar House

Pharmovit K7

Bianco Latte

K13

C14 H1

Pizza Group Srl

CannnabiGold J17

PK Components

J20

CELIKO S.A.

J14

POLAND FRUITS

G12

J23

PPHU Maszyny i Przetwórstwo Nasion

Centrum Prawa Żywnościowego

CROTOPACK K19

Oleistych Ol’Vita Krzysztof Dziaduch

DI LECCE NICOLA SRL-OLIVE DAL SOLE DI

PRIMAVIKA - TAKIE PROSTE!

PUGLIA B19

Semco Sp. z o.o. Sp.k.

K19

Eco Cold Store

Stowarzyszenie Sady Grójeckie

G11

F33

J12 L4

THIEN HUONG FOOD JOINT STOCK

EXTENDA, Andalusian Agency for Foreign C6

COMPANY E7

FIORDELISI SRL

B15

THT probiotics & meat starter producer J22

FOOD EXPO GREECE

E2b

TÜV SÜD Polska

F6

Vietnam Trade Office in Poland

F8

Trade Promotion

FoodFakty E36 GRANO K19 IBT International Brands Trading sp. z o.o. E19 INTERSTARCH UKRAINE LLC Italimport Sp. z o.o.

E28 K1

KACZMAREK - KOMPONENTY

E32

Kelet Product co.ltd.

J18

KGH POLSKA Sp. z o.o.

L12

KLAREKO Kosmetyki Dla Domu

J11

LOVEA Sp. z .o.o Sp. kom.

E23

Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism, Republic of Cyprus

46

E5Wyjątkowe Jury Konkursu o Złoty Medal Targów WorldFood Warsaw 2018 Jarosław Uściński – Przewodniczący komisji Restaurator, Prezes Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni, trener drużyny BBQ Kings, koordynator przygotowań reprezentacji Polski Juniorów na europejskich Kulinarnych Olimpiadach, autor książek, mistrz i pasjonat dobrej kuchni.

Agnieszka Szpaderska Dyrektor Targów WorldFood Warsaw. Od wielu lat związana z branżą eventową. Od 5ciu lat z sukcesem rozwija targi WorldFood Warsaw, tworząc przyjazny klimat dla biznesu i spotkań przedstawicieli produkcji spożywczej, handlu i gastronomii. Wielbicielka podróży, dobrego jedzenia i koneserka wina.

Grzegorz Łapanowski Kucharz, aktywista i przedsiębiorca, dziennikarz kulinarny, założyciel i prezes Fundacji „Szkoła na widelcu”, właściciel studia kulinarnego Food Lab Studio. Autor trzech książek kulinarnych oraz dziesiątek programów telewizyjnych i radiowych. Juror i prowadzący polskiej edycji Top Chef. Pracował dla Polsatu, TVP, TVN i Kuchni Plus. Obieżyświat, gurmandzista i ogrodnik amator.

Prof. dr hab. Krzysztof Krygier Specjalista w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka, w szczególności nauki o tłuszczach, dodatków do żywności, żywności specjalnego przeznaczenia, w tym funkcjonalnej. Autor ponad 300 artykułów naukowych. Członek Rady ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia, Rady Naukowej przy Polskiej Federacji Producentów Żywności, Komitetu Technicznego nadawania znaku jakości Q w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji oraz członek honorowy Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

Kevin Aiston Absolwent Catering College w Londynie, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni, członek the World Association of Chefs Socieites, członek „Lubelscy Kucharze Dzieciom” i „Kucharze Bez Granic”, autor książek kucharskich. Bierze aktywny udział w akcjach charytatywnych

Kurt Scheller Pochodzący ze Szwajcarii Szef Kuchni, krytyk kulinarny a także założyciel własnej Akademii Kulinarnej. Zdobywał doświadczenie niemal na wszystkich kontynentach. W 1991 roku pracował w Hotelu Bristol w Warszawie, gdzie objął stanowisko Naczelnego Szefa Kuchni. W latach 1997 do 2002 był Dyrektorem Pionu Kulinarnego warszawskiego Hotelu Sheraton. Laureat wielu prestiżowych nagród i odznaczeń w tym Grand Croix de l’order a także polski Oskar Kulinarny za osobowość kulinarną.


Złoty Medal Targów WorldFood Warsaw

PRESTIŻOWA NAGRODA PROMOCJA NAJLEPSZYCH PRODUKTÓW JAKOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ, SMAK


12PL Wojciech Całka - Pistacje.pl

G8

Wyroby piekarnicze, Inne wyroby cukiernicze i piekarnicze, organiczne i naturalne produkty spożywcze, inne produkty ekologiczne, produkty premium, płatki śniadaniowe, marki własne, przekąski, inne produkty spożywcze, orzechy i ziarna Bakery, other confectionery and bakery, natural and organic food, other healthy and organic products, delicatessen, cereals, private labels, snack foods, other grocery

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Dmowskiego 4 Kraków31-644 Polska +48 604 278 883 sklep@pistacje.pl www.pistacje.pl

Pistacje.pl to importer i dystrybutor niesolonych, surowych, łuskanych orzechów pistacjowych. Orzechy pochodzą ze słonecznej Kalifornii i mają łagodny, naturalny, charakterystyczny pistacjowy smak, nieosiągalny dla pistacji solonych i prażonych. Idealnie sprawdzają się w kuchni oraz jako zdrowa przekąska. Gwarantujemy jakość premium i najniższe ceny. Pistacje.pl is an importer and distributor of unsalted, raw, shelled pistachio nuts. The nuts come from sunny California and have a mild, natural, characteristic pistachio flavor, unattainable for salted and roasted pistachios. Ideally as a food ingredient and as a healthy snack. We guarantee premium quality and the lowest prices.

A Mesa wina, kawa i portugalskie delikatesy

J3

Wino, inne napoje alkoholowe, woda, konserwy rybne, organiczne i naturalne produkty spożywcze, owoce morza, ryby, produkty premium, oliwy i oleje, sosy i pikle, dżemy, miody i kremy, herbata, kawa, zioła i przyprawy Wines, other alcoholic beverages, water, canned fish, natural and organic food, seafood, fish, delicatessen, oils, sauces & pickles, jam, honey & spreads, teas, coffees, herbs, spices & seasonings A Mesa jest importerem i dystrybutorem produktów z Portugalii, Hiszpanii i Włoch. Wino, kawa i delikatesy, które wybraliśmy są gwarancją wspaniałego i niezapomnianego smaku - bez dodatku konserwantów i sztucznych substancji. Zawsze po dokładnym sprawdzeniu, decydujemy się na współpracę z małymi, unikalnymi firmami rodzinnymi, aby zapewnić najwyższy poziom jakości i wyjątkowości naszej oferty. ul. Bojkowska 37 A Mesa is an importer and distributor of products Gliwice from Portugal, Spain and Italy. The Wine, Coffee and 44-100 Delicatessen we have selected are a guarantee of a taste, Polska without the addition of preservatives or artificial substances. +48 572 315 566 Always after a careful checking process, we choose to info@amesa.pl cooperate with small family businesses in order to ensure www.amesa.pl the highest level of quality and uniqueness of our offer.

50


A.TOSH & SONS (INDIA) LIMITED

D10

Inne napoje bezalkoholowe Other non-acoholic beverages

2/627-4, SOKKANUR ROAD COIMBATORE 642109 India +91 98430 29451 amitavaghosh@tosh.in www.tosh.in

ACS sp. z o.o.

F7

Organiczne i naturalne produkty spożywcze, produkty premium, oliwy i oleje, inne produkty spożywcze, orzechy i ziarna, marki własne Natural and organic food, delicatessen, oils, other grocery, nuts and seeds, private labels

ul. Pogodna 6 Strzelce Górne 86-022 Dobrcz Polska +48 523 209 730 +48 523 228 903 biuro@acspolska.com www.olejekaszubskie.pl

ACS jest polskim producentem wysokiej jakości olejów tłoczonych na zimno. Oleje produkujemy w sposób tradycyjny wyłącznie ze starannie dobranych surowców, kupowanych od lokalnych rolników. Nasze produkty charakteryzują się niezwykłymi walorami smakowymi oraz stanowią idealne źródło cennych wartości odżywczych. Dynamicznie się rozwijamy i stale poszerzamy gamę olejów i zdrowej żywności. ACS is a Polish producer of high quality cold pressed oils. Our oils are produced in a traditional way only from carefully selected raw materials, purchased from local farmers. Our products are characterized by unusual taste qualities and are an ideal source of valuable nutritional values. We are dynamically developing and constantly expanding the range of oils and healthy food.

51

WYSTAWCY | EXHIBITORS

One of the oldest tea trading companies in India, A. Tosh & Sons (India) Ltd. was founded 120 years ago by Ashutosh Ghosh. Popularly known as A. Tosh in the global tea trade circles, the Company was established with the intention of bringing the finest teas to not just the connoisseurs, but also avid tea drinkers around the world.


Admiral Husso Caviar House

C14

Konserwy rybne, organiczne i naturalne produkty spoĹźywcze, owoce morza, ryby, inne, produkty premium, jaja, barwniki i aromaty, konserwanty, inne produkty Canned fish, natural and organic food, seafood, fish, other, delicatessen, eggs, ingredients, preserves, other food products

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Zavodskaya st, 39A/3 Fanipol 222750 Republic of Belarus +375 44 534 66 66 +375 17 385-68-39 admiralhusso@gmail.com www.admiralhusso.by

Sturgeon farm ADMIRAL HUSSO is the only one producer of black caviar on the territory of CIS that has the right to export to EU. Our caviar is done by slaughter method. It's of the highest quality, which is confirmed by international certificates in the food industry FSSC 22000 (Food Safety Systems Certification), ISO 22000, FDA (Food and Drug Administration, USA), CITES.

ALIMENTIAS C10 Sery Cheese

52


ALPHA FOOD AND PRODUCT CO., LTD.

E14

Soki, inne napoje bezalkoholowe, konserwy rybne, owoce i warzywa w puszkach, zupy w puszkach, inne produkty w puszkach, produkty premium, oliwy i oleje, produkty zbożowe, gotowe dania, sosy i pikle, przekąski, herbata, kawa Juices, other non-alcoholic beverages, canned fish, canned fruit and vegetables, soups, other canned products, delicatessen, oils, grains, ready meals and convenience food, sauces & pickles, snack foods, teas, coffees

Alta Saska Sp. z o.o.

G1

Czekolada, słodycze, organiczne i naturalne produkty spożywcze, produkty premium, marki własne Chocolate, sweets, natural and organic food, delicatessen, private labels

ul. Saska 4 Kraków 30-720 Polska +48 12 3571471 biuro@altasaska.pl www.altasaska.pl

Produkujemy wysokiej jakości wyroby czekoladowe. Oferujemy kilka grup produktowych. 1. Śliwki w prawdziwej czekoladzie w kilku oryginalnych smakach (m.in. śliwki w czekoladzie z imbirem, chili, cynamonem). 2. Skórka pomarańczy w czekoladzie w kilku smakach. 3. Czekoladki Cocoa Colors – czekoladki o różnej zawartości kakao z dodatkami (bakalie, owoce, kwiaty kandyzowane). 4. Praliny ręcznie robione. We produce high quality chocolate products. We offer our customers a few product groups. 1. Plums in real chocolate in oryginal flavors (for example plums in chocolae with ginger, chilli, cinnamon). 2. Orange peel in chocolate in different flavors. 3. Cocoa Colors chocolates in different cacao content with natural additions (delicacies,fruit,candied flowers). 4. Hand made pralines.

53

WYSTAWCY | EXHIBITORS

86/1 THAIVIRAWAT BUILDING ROOM B 16TH FLOOR, KRUNGTHONBURI ROAD BANGKOK 10600 THAILAND +662 4391881 +662 4391881 export@alphafnp.com www.alphafnp.com

Alpha Food and Product (Thailand) as the brand state is a Thai wholly owned company dedicated to manufacture and export of Thai food and products to the worldwide market. Needless to say the company and its staff have a vast experience in the field of food and exporting to international market handling different destinations requirements.


Andriani SPA

B30

AOC Distribution Sp. z o.o. Sp. K.

A6

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Apicom K8

Aqua Redox PPH - napoje bezalkoholowe, odkwaszające, naturalne. Produkcja.

L5

Inne napoje bezalkoholowe, nutraceutyki i suplementy, organiczne i naturalne produkty spożywcze, produkty premium, żywność dla dzieci Other Non-Alcoholic Beverages, nutraceuticals and suplements, natural and organic food, delicatessen, baby food

ul. Dąbrowa Miszewska 5 Banino 80-297 Polska +48 516355162 info@wodaredox.com www.wodaredox.com

54

Istniejemy od 1991r. Od 2011 wytwarzamy napoje na naturalnych składnikach (np. mód). Specjalizujemy się w wytwarzaniu jonizowanej wody alkalicznej (skrót JWA). Można powiedzieć, że uzyskujemy „wyciąg z wody”, gdyż z 1 litra wody (z własnego ujęcia) wytwarzamy 0,5 litra JWA, głównego składnika naszych napojów, mającego działanie odkwaszające. The company was foundet in 1991. Since 2011, we have been producing beverages based on natural ingredients (e.g. honey). We specialize in the production of ionized alkaline water (short: IAW). We can say that we get an "extract of water", because from 1 liter of water (from our own water intake) we produce 0.5 liters of IAW, the main component of our beverages, having a deacidifying effect.


ARI SUSAM SAN. VE TIC. A.S.

E22

Zioła i przyprawy, barwniki i aromaty, orzechy i ziarna Herbs, sices & seasonings, ingredients, nuts and seeds

ANKARA CADDESI NO. 81/143 BAYRAKLI TOWER IZMIR 35030 Turkey +90 2324416964 +90 2324899455 hakan@arisusam.com www.arisusam.com

Arol Olive Oil Spain

C2

Organiczne i naturalne produkty spożywcze, oliwy i oleje, Inne wyroby cukiernicze i piekarnicze, przekąski Natural and organic food, oils, other confectionery and bakery, snack foods

Calle Nao San Antonio nº9, 1ºC Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 11540 Spain +34 910 609 922 +34 910 609 921 contact@arolive.com www.arolive.com

Nasze oliwki zbieramy z wiekowych, dokładnie przebadanych drzew, zaś oliwa posiada oficjalny certyfikat European Organic Olive. Arol to 100% oliwy bez substancji chemicznych. Powstaje w wyniku procedur mechanicznych i jest idealnym składnikiem dań lub dressingiem w wysokojakościowej sztuce kulinarnej, przydając jej zbilansowany posmak goryczki i ostrości. To prawdziwa superżywność, surowa i zdrowa Our olives are picked from century olive trees that have been controlled exhaustively and oils have official certificate European Organic Olive. Arol is 100% olive juice without chemical components, made only by mechanical procedures, ideally suited for high cuisine usage or dressing, on account of its elegance balance features of bitterness and itching. The real superfood, raw and healthy.

55

WYSTAWCY | EXHIBITORS

POPPY (BLUE – WHITE), SESAME (NATURAL – HULLED), ANIS, CUMIN, FENNEL, NIGELLA SEEDS, LAUREL(BAY) LEAVES, OREGANO, THYME, ROSEMARY, SAGE, LINDEN, HIBISCUS FLOWERS, SUMAC POWDER, DRD SPLIT GINGER, BIRDS EYE CHILI, APRICOT KERNELS, BEESWAX. VARIOUS DRIED FRUITS AND NUTS.Basilur Tea Export (PVT) Ltd

D1

Herbata Teas

BEDOGNI EGIDIO SPA

B31

Mięso Meat Parma ham company Bedogni has been a renowned brand since 1956 and then as now you can recognize quality and tradition in the inimitable taste of our hams.

VIA FANTI D'ITALIA 75 LANGHIRANO 43013 Italy +39 0521853348 +39 0521858333 bedogni@bedogniegidio.it www.bedogniegidio.it

57

WYSTAWCY | EXHIBITORS

No 143/6 Weediyabandara Mawatha, Mulleriyawa North, Angoda 10620 Sri Lanka +94 11 2549500 +94 11 2549444 info@basilurtea.com www. basilurtea.com

Beautifully landscaped tea gardens in Sri Lanka produce some of the best teas on earth and we at Basilur are privileged to have access to these fresh leaves right from where they are grown. Carefully and meticulously hand-picked tea leaves reach your cup through a delicate process handled by experts who know the art of retaining the freshness and the quality of each leaf of tea. Basilur’s constant


Bella Molisana

B4

Sery Cheese To meet the effort to meet the daily needs of our customers, Bella Molisana has always produced its dairy products, every day, in accordance with the tradition of Molise cheese , with artisan methods, genuine ingredients and traditional recipes. Only in this way Bella Molisana can guarantee, every day, the high quality of its fresh products.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Zona Industriale Pezzapiana BENEVENTO 82100 Italy +39 0824 43099 info@bellamolisana.it www.bellamolisana.it

Bellavita Expo Chleb, czekolada, piwo, wino, gazowane napoje bezalkoholowe, sery, organiczne i naturalne produkty spożywcze, produkty premium, oliwy i oleje, makarony, dżemy, miody i kremy, wyroby mięsne, herbata, kawa, zioła i przyprawy Bread, chocolate, beers, wines, carbonated soft drinks, cheese, natural and organic food, delicatessen, oils, pasta, jam, honey & spreads, processed meat, teas, coffees, herbs, spices & seasonings W oparciu o udany debiut w zeszłym roku, Bellavita Expo oferuje gościom niepowtarzalną okazję spróbowania autentycznych włoskich, nieodkrytych skarbów producentów rzemieślniczych, a także znanych marek.

11c Dock Street London E1 8JN United Kingdom +44 0 2030020506 info@quirismedia.com www.bellavita.com

58

Building on the last edition’s successful debut, Bellavita Expo, the leading Italian Food & Beverage trade show, brings the Italian excellence in a dedicated Pavilion. Bellavita Expo offers visitors a unique opportunity to sample authentic Italian, undiscovered treasures from artisan producers, as well as the famous brands.


Bianco Latte

H1

Mleko i śmietana, jogurty, sery, inne produkty mleczarskie, inne produkty Milk and cream, yoghurts, cheese, other dairy & eggs, other food products

ul. Szyszkowa 35/37 Warszawa 02-285 Polska www.biancolatte.pl

Bio Juice

Dairy products produced by traditional methods, some of them are produced or packed by hand, like it was many years ago. We produce mozzarella according to a ninety year Cilento recipe, using Italian lactic cultures, Italian salt from Sicily and most importantly – We do it under the supervision of Italian cheese makers. Our goal? Searching for former flavours!

K4

Soki, organiczne i naturalne produkty spożywcze, dżemy, miody i kremy, produkty premium, nutraceutyki i suplementy Juices, natural and organic food, jam, honey & spreads, delicatessen, nutraceuticals and suplements

ul. Dąbie 108a Łuków 21-400 Polska +48 510551552 biuro@biojuice.pl www.biojuice.pl

Bio Juice to wiodący producent ekologicznych produktów z aronii, ekologicznych liofilizowanych owoców, a także innych superfood. Jako jedyna firma w Polsce jesteśmy zarówno producentem owoców aronii jak i samych produktów, dzięki czemu czuwamy nad całym procesem produkcji. Oferujemy ekologiczne soki NFC, koncentraty, owoce suszone, liofilizaty z owoców jagodowych, dżem oraz nowość: miód z aronią. Bio Juice is the leading producer of organic aronia products, organic freeze dried fruit powders and other superfood. Aronia fruits come exclusively from our organic family farm what let us have the control over the whole production process. We offer organic NFC juice, juice concentrate, dried fruit, freeze dried berry powders, jam and totally new: honey with aronia.

59

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Produkty nabiałowe produkowane metodami tradycyjnymi, niektóre produkowane lub pakowane ręcznie tak jak to miało miejsce dziesiątki lat temu. Mozzarelle produkujemy według 90 letniej receptury Cilento używając włoskich kultur bakteryjnych, włoskiej soli z regionu Sycyli i oczywiście pod okiem włoskich serowarów. Cel? - Poszukiwanie dawnych smaków!Bio Planet S.A.

H20

Organiczne i naturalne produkty spożywcze, marki własne Natural and organic food, private labels

BioLife sp. z o.o.

Bio Planet is a leader on the Polish market in the production and distribution of organic food. The company has been offering certified organic products since 2006. We offer over 4,000 products under the Bio Planet brand as well as other brands distributed: Alce Nero, Amylon, Bio Planete, Bio Food, Cocoa, Cocomi, Lebensbaum, Limeko, Natumi, Sobbeke, Terrasana, and Zwergenwiese.

J2

Organiczne i naturalne produkty spożywcze, produkty premium, produkty zbożowe, płatki śniadaniowe, marki własne, gotowe dania, przekąski Natural and organic food, delicatessen, grains, cereals, private labels, ready meals and convenience food, snack foods

ul. Miodowa 17 Bielsk Podlaski 17-100 Polska +48 85 307 63 03 office@biolife-poland.com www.biolife-poland.com

BioLife działa jako producent żywności ekologicznej od 2013 roku. W ofercie firmy BioLife znajduje się około 150 produktów które są oferowane pod czterema markami: 1. BioLife – certyfikowane produkty ekologiczne, 2. Podlaskie Mąki Ekologiczne – seria ekologicznych Mąk z rodzimych Polskich zbóż, 3. Natural Life – Oryginalny Ksylitol FIŃSKI, 4. Vegan Life – seria gotowych dań wegańskich BIO. BioLife is a producer of organic food since 2013. Our customers could find about 150 products in our offer. We offer our products in four brands: 1. BioLife – certified organic products, 2. Podlasie Mąki Ekologiczne – a series of organic flours from Polish cereals, 3. Natural life – Original Xylitol from Finland, 4. Vegan Life – a series of ready to eat vegan BIO dishes.

61

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Wilkowa Wieś 7 Leszno 05-084 Polska +48 227 257 694 info@bioplanet.pl www.bioplanet.pl

Bio Planet jest liderem rynku polskiego w zakresie produkcji i dystrybucji żywności ekologicznej. Firma od 2006 roku oferuje certyfikowane produkty ekologiczne. W naszej ofercie posiadamy ponad 4.000 produktów, zarówno pod marką Bio Planet, jak i innymi markami dystrybuowanymi: Alce Nero, Amylon, Bio Planete, Bio Food, Cocoa, Cocomi, Lebensbaum, Limeko, Natumi, Sobbeke, Terrasana, Zwergenwiese.


Biolit Europe Sp. z o.o.

K21

Nutraceutyki i suplementy Nutraceuticals and suplements

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Jodłowa 8/1 Chorzów 41-506 Polska +48 799 034 593 biuro@bioliteurope.pl www.bioliteurope.pl

Biolit Europe Sp. z o.o. wdraża na terenie UE zaawansowaną wiedzę z zakresu adaptogenów i fitoterapeutyków opartą o badania kliniczne prowadzone przez syberyjskie ośrodki naukowe . Preparaty produkowane w technologii wodnych ekstraktów zawierają wyłącznie naturalne surowce bezpieczne dla człowieka i środowiska. Prowadzimy szkolenia dla lekarzy i zielarzy. Zapraszamy na stoisko K21w hali nr 3. Biolit Europe Sp. z o.o., stall no K21, hall no 3. An exclusive distributor of Siberian food supplements for the area of EU countries. The supplements are characterised by the effects proven by clinical studies. Trainings dedicated to doctors and herbalists.

Biotea B18

Birra Amarcord

B22

Piwo Beers

Viale Flaminia 171 Rimini 47823 Italy +39 0722 989860 +39 0722 986581 info@amarcord.it www.amarcord.it

62

Founded in 1997, Birra Amarcord is one of the foremost independent breweries in Italy. While developing both delicious traditional styles and boundary-defying creations alike, Birra Amarcord produces award winning beers that are available in more than 30 countries. Birra Amarcord is located near Rimini and has been a proud supporter of the arts since its inception.


Birradamare s.r.l.

B13

Piwo Beers

Via falzarego, 8 Fiumicino 00054 Italy +39 066 582 021 info@birradamare.it www.birradamare.it

Our company name is BIRRADAMARE and you can call us either "birra da amare" (beer to love) or "birra da mare" (beer from the sea) indifferently. To produce homebrewed quality beer without compromises, thus whole and not pasteurised, requires more than love and creativity. Our factory, covering 2,500 square metres, is located in the Fiumicino countryside in the province of Rome.

Bock Estate

C12

Wino, nutraceutyki i suplementy Wines, nutraceuticals and suplements Wina Bock powstają z winogron rosnących na najdoskonalszych zboczach Regionu Winnego Villány, na Węgrzech. Produkujemy 1 milion butelek rocznie. Na naszych terenach uprawiamy winogrona wyłącznie w sposób ekologiczny. Dzięki temu produkty uboczne w procesie produkcyjnym również maksymalnie wykorzystujemy: z pestek niebieskich winogron robimy olej, tabletki lub mielimy na proszek. Batthyány u. 15. Villány 7773 Hungary +36 72492919 +36 72592010 bock@bock.hu www.bock.hu

Bock wines are made from grapes grown on the best slopes of the Villány Wine Region in Hungary. Every year we produce around 11,000 quintals of blue grapes and one million bottles of wine. Our activities are based on ecological principles. That is why we upcycle the by-products of wine production: oil, powder extract and tablet are made from the seeds of blue grapes.

63

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Nasza nazwa firmy brzmi BIRRADAMARE i możesz nazywać nas obojętnie "birra da amare" (piwo do miłości) lub "birra da mare" (piwo z morza). Wytwarzanie domowego piwa o dobrej jakości bez kompromisów, a więc całego i nie pasteryzowanego, wymaga czegoś więcej niż miłości i kreatywności. Nasza fabryka o powierzchni 2500 metrów kwadratowych znajduje się na wsi Fiumicino w prowincji Rzym.


BODEGA DE FORLONG

C7

Wino Wines

WYSTAWCY | EXHIBITORS

CARRETERA JEREZ-ROTA KM5 CADIZ, 11500 Spain +34 620211203 info@bodegadeforlong.com www.bodegasforlong.com

BODEGA DELGADO ZULETA Alkohole wysokoprocentowe, wino Spirits, wines BODEGA DELGADO ZULETA

64

C3


Bodegas César Florido

C9

Wino Wines

Bodegas Yuste- Argüeso

C1

Alkohole wysokoprocentowe, wino Spirits, wines Historia tej winnicy jest marzeniem ciężko pracującego mężczyzny, który był doręczycielem napojów w Sanlúcar de Barrameda, w czasie, gdy całe miasto pachniało „Manzanilla”. Ten człowiek, Francisco Yuste Brioso, przez lata, wytrwałość i zmysł biznesowy, rozwinął ważny biznes, głównie w dystrybucji napojów, co pozwoliło mu spełnić marzenie jego winiarza. Ctra. Sanlúcar-Chipiona, Km. 9 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 11540 Spain +34 956385200 carmen.romero@bodegasyuste.com www.bodegasyuste.com

The story of this winery is the dream of a working man, who got his start as a bottled drinks delivery boy in Sanlúcar de Barrameda, back when the entire town smelled like “Manzanilla”. This man, Francisco Yuste Brioso, applied his tenacity and acumen over the years to building his business, mainly the delivery of beverages, which enabled him to fulfill his dream of owning a winery.

65

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Spain florido@bodegasflorido.com www.bodegasflorido.com


Borgo Dora S.p.A.

B11

Mięso, wyroby mięsne Meat, processed meat

WYSTAWCY | EXHIBITORS

C.so Vercelli, 279/A Torino 10155 Italy +39 011 2425254

Bovo di Costanza & C s.a.s

B5

Organiczne i naturalne produkty spożywcze, oliwy i oleje Natural and organic food, oils Historia oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia zaczęła się dawno temu, ale jest zawsze obecna i bliska; wśród pól Sycylii na terytorium Grotte i Racalmuto na wysokości około 500 metrów od poziomu morza. Cała wiedza, którą mamy dzisiaj, pochodzi z naszego codziennego kontaktu z ziemią. Dzisiaj wciąż wybieramy ręcznie oliwki, tak jak robili to lata temu, aby zachować wszystkie cechy. Viale Eduardo Spalanca 21 Racalmuto 92020 Italy +39 3397771601 +39 0922 943331 oleificiobovo@tiscali.it www.oliocostanza.com

66

The story of our extra virgin olive oil started long ago but it is always present and near us; among the fields of Sicily in the territory of Grotte and Racalmuto at a height of about 500 metres from the sea level. All the knowledge that we have today, derives from our daily contact with the land. Today we still pick by hand our olives as they did years ago, to maintain all the qualities.


BRAT&BRAT D7 Gazowane napoje bezalkoholowe Carbonated soft drinks Producent marek: ZBÓJ ENERGY DRINK/ 2START ISOTONIC DRINK ZBÓJ ENERGY DRINK/ 2START ISOTONIC DRINK

Browar REVOLTA

C16

Piwo Beers Revolta wkroczyła na scenę browarów rzemieślniczych w 2015 roku. Tworzy piwa dla szerokiego grona odbiorców, domeną browaru są tradycyjne piwa wzbogacane o ciekawe dodatki jak płatki owsiane, pszenne, kawa, skórka cytrynowa, kolendra. Absolutnym bestsellerem w portfolio browaru jest piwo połączone z intensywną esencją herbaty Earl Grey, które zdobyło uznanie wśród piwoszy w całym kraju. ul. Krupówka 10 Rzeszów 35 213 Polska +48 533 205 204 revoltabrowar@gmail.com www.browarrevolta.pl

Revolta entered the stage of craft breweries in 2015. Since then, we have been constantly enriching the craft beer market. Our unique product, definitely distinguished among other beers, is the best on the polish market Earl Grey AIPA. We create beers for a wide audience, focusing primarily on the quality, taste and attractiveness of our products.

67

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Topory 14 Bańska Niżna 34-424 Polska +48 504 999 354 biuro@zboj.energy www.zboj.energyBritish-Polish Chamber of Commerce

F11

ul. Zielna 37 Warszawa 00-108 Polska +48 660 761 861 info@bpcc.org.pl www.bpcc.org.pl

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC) wspiera firmy z sektora żywności i napojów z Wielkiej Brytanii w wejściu na polski rynek. Wśród nich znajduje się AHDB – Brytyjskie Stowarzyszenie Producentów Wołowiny i Jagnięciny, które buduje dystrybucję i promuje w regionie CEE brytyjską jagnięcinę i wołowinę. BPCC wspiera również EMIXIT – platformę e-commerce B2B, za pomocą której sprzedaje się brytyjskie produkty typu ambient, mrożonki i alkohole z bezpośrednią dostawą do klientów z branży detalicznej, hurtowej i gastronomicznej. Podstawowe założenie to minimum obejmujące zamówienie 1 warstwy danego produktu na paletę z dostawą „do drzwi”. EMIXIT zapewnia kompleksowe zakupy i obsługę w językach 6 krajów regionu CEE. Oficjalne uruchomienie platformy odbywa się na World Food Warsaw. www.emixit.eu The British Polish Chamber of Commerce (BPCC) has been supporting British Food and Drink exporters enter the Polish market. It includes AHDB – Agricultural and Horticultural Development Board of Great Britain, which develops distribution and promotes sales of British Lamb and Beef in the CEE region. BPCC also supports EMIXIT, a B2B e-commerce platform selling British ambient, frozen and alcohol products directly to customers in retail, wholesale and foodservice. The core proposition is minimum order quantity of 1 pallet layer per SKU, delivered to your door – a ‘one-stop’ shop in your local language. EMIXIT will be selling to 6 countries in CEE and is officially launching at World Food Warsaw. www.emixit.eu

69

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Ciasta i ciastka, czekolada, słodycze, piwo, alkohole wysokoprocentowe, wino, mrożonki, produkty premium, płatki śniadaniowe, marki własne, sosy i pikle, dżemy, miody i kremy, mięso, herbata, kawa Biscuits and cakes, chocolate, sweets, beers, spirits, wines, frozen food, delicatessen, cereals, private labels, sauces & pickles, jam, honey & spreads, meat, teas, coffees


Bulbash LLC.

C14

Alkohole wysokoprocentowe Spirits Zavod Bulbash is a privately-owned Belarusian company involved in producing, selling, importing and exporting alcoholic beverages since 2003. Our products originally from Belarus have clear natural idea, centuries of history and perfect quality. All products have the reasonable ideas based on its real qualities — consumers easily get it and higly appreciate our products.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Pobediteley Avenue 108 Minsk 220062 Republic of Belarus +375 17 202 43m70 info@bulbash.com www.bulbash.com

BUTELKA J16 Alkohole wysokoprocentowe, wino, inne produkty ekologiczne, oliwy i oleje Spirits, wines, other healthy and organic products, oils Firma Butelka w swojej ofercie posiada wszelkiego rodzaju opakowania szklane doskonale nadające się do produktów spożywczych, ekologicznych, alkoholowych. Butelki na alkohol wysokoprocentowy, wino, nalewki, butelki na oliwę, ocet, suplementy diety, słoiki na konfitury, miody. Do każdego opakowania posiadamy zamkniecie: korki, zatyczki, zakrętki. ul. Parandowskiego 1 Warszawa 01-699 Polska +48 501 716 322 biuro@butelka.waw.pl www.butelka.waw.pl

70

The Bottle company in its offer has all kinds of glass packaging, perfectly suited for food, ecological and alcoholic products. Bottles for alcohol, wine, tinctures, bottles for oil, vinegar, dietary supplements, jam jars, honey. We have a closure for each package: stoppers, plugs, caps.


CannnabiGold J17 Nutraceutyki i suplementy, zioła i przyprawy, inne produkty Nutraceuticals and suplements, herbs, spices & seasonings, other food products CannaBigold to najwyższej jakości suplementy diety wytwarzane na bazie złotych ekstraktów z polskich konopi włóknistych z wysoką zawartością kannabinoidów. Każdy olejek zawiera potwierdzone badaniami laboratoryjnymi, gwarantowane stężenie kannabidiolu (CBD) - niepsychoaktywnego kannabinoidu występującego naturalnie w konopiach. CannabiGold is a top quality, state of the art CBD oil rich in phytocannabinoids naturally present in hemp. Our golden oil contains guaranteed concetration of CBD, confirmed by multiple laboratory tests.

CANTIZANO SAUCES AND PRESERVES

C8

Organiczne i naturalne produkty spożywcze, produkty premium, sosy i pikle, konserwanty Natural and organic food, delicatessen, sauces & pickles, preserves

San José nº 3 Paterna de Rivera 11178 Spain +34 654 119 838 direccion@cantizanosalsas. com

71

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. S. Sulimy 1 Elbląg 82-300 Polska +48 668 696 368 info@hempoland.eu www.annabigold.pl


CELIKO S.A.

J14

Słodycze, organiczne i naturalne produkty spożywcze, marki własne, przekąski, inne produkty Sweets, natural and organic food, private labels, snack foods, other food products

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. św. Antoniego 71 Poznań 61-359 Polska +48 61 871 27 00 +48 61 879 35 95 celiko@celiko.com.pl www.celiko.com.pl

Celiko S.A. jest firmą z całkowicie polskim kapitałem, która specjalizuje się w produkcji szerokiego asortymentu żywności dietetycznej dla diet eliminacyjnych – m.in. celiakii. Od początku działalności rozwija produkcję żywności funkcjonalnej tzw. „zdrowej” – opartej na naturalnych dodatkach. W swoim asortymencie posiada m.in. liofilizowane batony, przekąski i smoothie pod marką Frupp. Celiko S.A. is the company with 100 % Polish capital. It has been specializing in the production of the full diet assortment for elimination diets, incl. Celiac disease. Since the beginning of its existence, it has been developing production of functional food, so called “healthy food”, based on natural supplements. Key brand of the company is Frupp - freeze-dried crunchy bars, snacks and smoothie.

Centrum Prawa Żywnościowego

J23

Inne produkty Other food products

ul. Wiejska 17 lok. 6 Warszawa 00-480 Warszawa Polska + 48 22 398 60 79 biuro@food-law.pl www.food-law.pl

72

Centrum Prawa Żywnościowego skupia się na pomocy prawnej przedsiębiorcom branży spożywczej. W odróżnieniu od typowych kancelarii prawnych, specjalizujemy się w prawie żywnościowym i dziedzinach pokrewnych, niezbędnych do zabezpieczenia interesów naszych Klientów. Specjalizacja sprawia, że dobrze rozumiemy problemy Klientów i ich biznes, a to jest kluczowe w nowoczesnej i skutecznej pomocy prawnej. Food Law Centre focuses on legal assistance for entrepreneurs of food industry. In contrast to the typical law firms, we specialize in food law and related fields necessary to protect the interests of our Clients. Specialization allows us to understand the problems of customers and their business well, which is crucial in a modern and effective legal assistance.


CESARE FIORUCCI SPA

B40

Sery, makarony, wyroby mięsne Cheese, Pasta, processed meat Fiorucci produce, commercialize and distribute packaged meat products, cheese, pasta and acceto balsamico.

Via Fiorucci Cesare Pomezia (Rome) 00040 Italy +39 0 691 19 31 www.fioruccifood.it

Ceylon Fresh Teas

D3

Herbata, zioła i przyprawy Teas, herbs, spices & seasonings

No. 62, Ambathale Road, Kohilawatta, Angoda 10620 Sri Lanka +94 11 2 549 411 +94 11 2 549 410 info@cfteas.com www.zylanica.lk

We export Ceylon Tea under Zylanica Brand and under Private label with quality and hygiene. We maintain standards under ISO 22,000:2005, HACCP and GMP. We supply Black Tea, Green Tea, Flavoured Tea as Loose packets & Tea Bags. We welcome you to see the vast Range of Products available with us in http://zylanica. lk/e-catalogue.jpg. Contacts info@cfteas.com or +94 11 2 549 411 & +94 777 717 644.

73

WYSTAWCY | EXHIBITORS

With different regional specializations, and more than 165 years of experience, we bringing “Il Gusto D’Italia” to the world.Chi-Cafe J11 Kawa, przekąski Coffees, snack foods Dr. Jacob’s od ponad 20. lat zajmuje się tworzeniem innowacyjnych produktów dla zdrowia. Jako pierwsi stworzyliśmy linię napojów kawowych Chi-Cafe oraz ReiChi Cafe, które posiadają wszystkie zalety kawy, lecz nie mają jej wad. Są one bardzo smaczne i zawierają wiele składników witalnych.

Clai Sca - Zuarina spa

Dr. Jacob’s has been creating innovative health products for over 20 years. We were the first to create a line of Chi-Cafe and ReiChi Cafe coffee drinks, which have all the advantages of coffee but none of the disadvantages. They are very tasty and contain many vital ingredients.

B12

Mięso, wyroby mięsne Meat, processed meat CLAI is a Cooperative of Agricultural Workers and Breeders that operates in the fresh meat and charcuterie sectors since 1962. Through our cooperative structure, we guarantee complete supervision on the production chain. Clai runs 3 industrial food facilities. The Faenza plant is for processing fresh meat; in Imola we make our Salami, and we cure our excellent hams at Zuarina in Parma. Via Gambellara 62/A Imola 40026 Italy +39 0542 55711 +39 0542 55131 segreteria@clai.it www.clai.it

75

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Kasprzaka 7/u1 Warszawa 01-211 Polska +48 22 490 94 30 biuro@drjacobsmedical.pl www.drjacobsmedical.pl


COLD BREW COFFEE Bio Street sp. z o.o.

D14

Gazowane napoje bezalkoholowe, inne napoje bezalkoholowe, inne produkty w puszkach, kawa, inne napary Carbonated soft drinks, other non-alcoholic beverages, other canned products, coffees, other Infusions

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Tużycka 8/6 Warszawa 03-683 Polska +48 609 354 419 biuro@biostreet.pl www.biostreet.pl

Bio Street sp. z o.o. zajmuje się prażeniem kawy pod własnymi markami jak i prowadzi produkcję kontraktową dla klientów. Tworząc nowe marki pod klienta uwzględniamy wszystkie aspekty dystrybucji i sprzedaży. Obecnie nowością produkcyjną jest kawa macerowana,leżakowana na zimno COOLD BREW w pięciu rodzajach.

Compagnia Del Montale Srl

B33

Organiczne i naturalne produkty spożywcze, produkty premium, marki własne, inne produkty spożywcze Natural and organic food, delicatessen, private labels, other grocery

Via Tobagi 6A Sassuolo 41049 Italy +39 0536 803417 +39 0536 811765 info@compagniadelmontale. com www.compagniadelmontale. com

76

Born in 1984, Compagnia Del Montale is an Italian artisan producer of Balsamic Vinegar of Modena and Gourmet Specialties for 3 generations. Little by little, we transformed our family inheritance into our business always using local grapes without adding additives nor caramel. We operate in Europe, US and Asia by working with fine food distributors in HoReCa and Retail channels.


CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI MODENA DOP

B41

Produkty premium, wyroby mięsne Delicatessen, processed meat

Viale Virgilio 55 Modena 41123 Italy +39059208661 +39059208660 consorzioprosciuttomodena@mo.camcom.it www.consorzioprosciuttomodena.it

CROTOPACK K19 Piwo, alkohole wysokoprocentowe, inne napoje alkoholowe, soki, inne napoje bezalkoholowe, inne produkty ekologiczne, inne, inne produkty Beers, spirits, other alcoholic beverages, juices, other non-alcoholic beverages, other healthy and organic products, other, other food products

pl. Solny 14/3 Wrocław 50-062 Polska +48 71 790 58 38 biuro@crotopack.com www.crotopack.com

Crotopack dostarcza kompleksowe rozwiązania dotyczące butelek i słoików szklanych, kamionkowych oraz ceramicznych z dedykowanymi do nich zamknięciami. Jesteśmy od 12 lat przedstawicielem kilku producentów i hut działających w Europie. Na rynku opakowań, zajmujemy się dostarczaniem rozwiązań, które wyróżniają produkty naszych klientów. Crotopack offers a substantial range of generally available bottles, jars and closures in a variety of shapes, sizes and colours. We also work with materials such as glass, ceramics, plastics, and metal to develop bespoke products for our customers in the food and alcohol industry.

77

WYSTAWCY | EXHIBITORS

The consorthium’s activities are directed to the safeguarding, promotion and valorisation of Prosciutto di Modena PDO (Modena dry cured ham PDO). Prosciutto di Modena is a PDO product; that means that it has to comply with a severe production protocol, approved by the European Community, which details all the phases of production.DairyCo LLC

E17

Inne produkty mleczarskie, barwniki i aromaty Other dairy & eggs, ingredients

DairyCo LLC – producer of dry dairy ingredients. Our company is the first and the only producer of caseinates (sodium and calcium) in Ukraine. Other products are: Milk powder blends, Fat filled milk powder which are cost-effective versions of Skimmed milk powder and Full cream milk powder. We can also provide you with Acid technical casein, WPC-34 and Butter 82,5%.

DARIDA D11 Gazowane napoje bezalkoholowe, woda, inne napoje bezalkoholowe Carbonated soft drinks, water, other non-alcoholic beverages

Lineynaya str., 1a Zhdanovochi, Minsk reg. 223028 Republic of Belarus +375 17 500 16 16 +375 17 500-16-19 ved@darida.by www.darida.by

„Darida” jest czołową firmą z 25-letniej historią na Białoruśi. Firma produkuje mineralną i naturalną pitną wodę oraz różne napoje. To jest pierwsza białoruska woda certyfikowana do sprzedaży na rynkach krajów Unii Europejskiej. Dzisiaj produkty „Daridy” są szeroko znane na rynku krajowym i za jego granicą: na Litwie, Łotwie, w Estonii, Rosji, Maroku, Hiszpanii i innych krajach. “Darida“ is a leading company with a 25 years’ history in Belarus. It produces natural mineral and drinking water as well as soft drinks. It is the first Belarusian water certified for the European Union markets. Today “Darida“ products are widely known and successfully distributed both within the internal market and abroad - in Lithuania, Latvia, Estonia, Russia, Spain and other countries.

79

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Yershova 3 Lutsk 430023 Ukraine +38 0332 78 00 79 info@dairyco.com.ua www.dairyco.com.ua

DairyCo LLC - producent suchych składników mlecznych. Nasza firma jest pierwszym i jedynym producentem kazeinatów (sodu i wapnia) na Ukrainie. Inne produkty to: Mieszanka Mleka w Proszku, Proszek mleczny zawierający tłuszcz, które są mniej kosztownymi wersjami odtłuszczonego mleka w proszku i pełnego mleka w proszku. Możemy również zaopatrywać Państwa w kwasową techniczną kazeinę, WPC-34 i masło 82,5%.


DARY NATURY

H5

Soki, organiczne i naturalne produkty spożywcze, herbata, zioła i przyprawy Juices, natural and organic food, teas, herbs, spices & seasonings Dary Natury to firma działająca w branży zielarskiej oraz zdrowej żywności od 1990 roku. Do produkcji używamy najwyższej jakości surowców zielarskich pozyskiwanych ze stanu naturalnego oraz owoców i warzyw z najlepszych gospodarstw ekologicznych. W naszej ofercie posiadamy szeroką gamę produktów: ziół, mieszanek ziołowych, herbat, przypraw, olei, soków oraz produktów spożywczych.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Koryciny 73 Grodzisk 17-315 Polska +48 85 672 32 32 +48 85 656 83 64 biuro@darynatury.pl www.darynatury.pl

Dary Natury is a company operating in the herbal and healthy food industry since 1990. For production, we use the highest quality herbal raw materials obtained from the natural state, as well as fruit and vegetables from the best ecological farms. We offer a wide range of products: herbs, herbal mixtures, teas, spices, oils, juices and food products.

De Smit Food International Co., Ltd.

E16

Sosy i pikle, inne produkty spożywcze sauces & pickles, other grocery De Smit Food is a Sauce & Paste manufacturer in Thailand. Our main products are Sweet Chili Sauce, Sriracha Sauce, Sambal Oelek, Garlic Paste, Ginger Paste, Thai Curry Paste, etc. We have all the standards of such as GMP, HACCP, BRC, Halal, etc. We supply both retails and Industrial size. Moreover customer brand is also available. 1/5 Soi Yeaktanon Na Ranong Klongtoey Bangkok 10110 Thailand +662 019 1944 paratkanyapat@smitfood. com www.smitfood.com

80


H13

DI LECCE NICOLA SRL-OLIVE DAL SOLE DI PUGLIA

B19

Inne produkty Other products Di Lecce Nicola Srl was born in 1997 from 10 years experience of the family of Lecce, in the field olive. It has made the fruits of the territory its own strength, cultivars like Bella di Cerignola, Termite of Bitetto, Leccino, Peranzana and Sant’Agostino, are object of study and constant investment in order to demonstrate the validity of the local agricultural heritage. VIA FILIPPO JUVARA,3 MARGHERITA DI SAVOIA(BT) 76016 Italy +39 0883657402 info@dileccesrl.it www.dileccesrl.it

81

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Denver Food

Chleb, ciasta i ciastka, inne napoje bezalkoholowe, organiczne i naturalne produkty spożywcze, inne produkty ekologiczne, produkty premium, oliwy i oleje, produkty zbożowe, żywność dla dzieci, płatki śniadaniowe, marki własne, gotowe dania, inne produkty spożywcze, zioła i przyprawy, orzechy i ziarna Bread, biscuits and cakes, other non-alcoholic beverages, natural and organic food, other healthy and organic products, premium products, oils, grains, baby food, cereals, private labels, ready meals and convenience food, other grocery, herb, spices & seasonings, nuts and seeds Denver Food to firma, która koncentruje się na produkcji i dystrybucji żywności wysokiej jakości. Specjalizujemy się w produkcji żywności ekologicznej i naturalnej o specjalnym przeznaczeniu, w wielu z nich bezglutenowej, oferując spersonalizowaną usługę w celu zaspokojenia różnych wymagań klientów. Oferujemy surowce, niestandardowe torby i jednorazowe ul. Pogodna 11 porcje. Reda 84-240 Denver Food is the company that focus on production Polska and distribution high quality food. +48 537 006 757 We specialize in the production of private labelled organic biuro@denverfood.pl and natural food, many of them gluten-free, offering www.denverfood.pl a customized service to satisfy different customers’ demands. We offer raw materials, customized bags and single-serving portions.


DIMEN SUD S.R.L.

B14

Kawa Coffees DimenSud to producent kaw marki Espresso in Grani i Napoli Express, które wypalane są w Pomigliano d’Arco w rodzinnej palarni pod Neapolem z wielopokoleniową tradycją. W ofercie znajdziemy tutaj kawę w ziarnach, mieloną, w saszetkach i kapsułkach.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Via G.Luraghi Pomigliano d’Arco 80038 Italy +48 61 8131 947 +48 61 8102 499 info@giolli.pl www.giolli.pl

DimenSud is a roasting company of great tradition and prestige that offers a wide range of national and imported blends located in Pomigliano d’Arco, near Napoli. For us at DimenSud, coffee is a passion and an art, and that is why we are able to provide a service that is always a step ahead of the usual roasters, offering not only a vast range of products but also careful advice.

DOLCERIE VENEZIANE SRL

E9

Ciasta i ciastka, czekolada, produkty premium Biscuits and cakes, chocolate, delicatessen Dolcerie Veneziane od 1986 roku produkuje słodycze rzemieślnicze, typowe czekoladki i produkty na Boże Narodzenie, Wielkanoc, Halloween, Walentynki i Karnawał. Jakość surowców, ręczna obróbka i oryginalność opakowań to atuty, które pozwoliły nam wyróżnić się na całym świecie. Siła bycia wyjątkowym! Sat. Barsesti, Jud. Arges TIGVENI 117450 Romania +40 0348 430301 +40 0348 430307 info@marcopolove.ro www.dolcerieveneziane.ro

82

Dolcerie Veneziane since 1986 produces artisanal sweets, typical chocolates and products for Christmas, Easter, Halloween, Valentine’s Day and Carnival. The quality of the raw materials, the manual processing and the originality of the packs are the strengths that have allowed us to stand out all over the world. The power of being unique!


Don Gastronom

A4

Soki, sery, oliwy i oleje, organiczne i naturalne produkty spożywcze, owoce morza, ryby, produkty premium, przekąski, wyroby mięsne Juices, cheese, oils, natural and organic food, seafood, fish, delicatessen, snack foods, processed meat

ul. Matejki 63d/2 Gorzów Wlkp 66-400 Polska +48 603 794 397 gasekporada@o2.pl www.dongastronom.pl

Doshirak Rus

E21

Soki, inne napoje bezalkoholowe, makarony, gotowe dania, przekąski, kawa Juices, other non-alcoholic beverages, pasta, ready meals and convenience food, snack foods, coffees

Michurinski prospect, Olympiyskaya derevnya 1/1 Moscow 119602 Russia +74 95 737 32 05 sluga01@gmail.com www.doshirak.com

W 1987 roku rozpoczęliśmy sprzedaż makaronu instant pod marką <Doshirak> w Rosji. Od tego czasu nasz asortyment został wzbogacony o ziemniaki puree, pakowane kluski, makarony, napoje, przekąski i produkty innych kategorii. Teraz zapraszamy globalnych partnerów, z którymi współpracujemy. In 1987 we started sales of instant noodles under the brand of <Doshirak> in Russia. Since then our product range has been expended considerably - mashed potato, packaged noodles, pasta, beverages, snacks, and products of other categories. Now we’re inviting global partners who are working with.

83

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Przedstawiciel spożywczych fabryk hiszpańskich. Głównym celem firmy jest sprzedaż najwyższej jakości produktów hiszpańskich takich jak „sery, oliwki , oliwy z oliwek, wędliny”.


DROZD II producent trawy żubrowej

H15

Alkohole wysokoprocentowe, inne produkty ekologiczne, wyroby mięsne, zioła i przyprawy Spirits, other healthy and organic products, processed meat, herbs, spices & seasonings

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Wiosenna Fasty 15-694 Polska +48 693 400 478 drozd2zk@wp.pl www.trawazubrowka.pl

Effetre Srl

Firma PUH „Drozd” powstała w 1996r. Jesteśmy największym dostawcą i producentem trawy żubrowej w Polsce. Zajmujemy się hodowlą, sprzedażą i kupnem trawy żubrowej. Posiadamy swoją własną plantację. Nasze produkty są ekologiczne a świadczy o tym certyfikat pochodzenia produktów z rolnictwa ekologicznego. Drozd company is the largest supplier of Bison Grass in Poland since 1996.

B21

EHPM J21 Nutraceutyki i suplementy Nutraceuticals and suplements

Rue Jacques de Lalaing 4 Brussels 1040 Belgium +32 2 721 64 95 info@ehpm.org www.ehpm.org

84

EHPM represents the interests of specialist European health product manufacturers and distributors. It represents over 1600 health-product manufacturers in 14 European countries and works towards developing an appropriate regulatory framework throughout the EU for its members’ products, promoting industry best practices for product quality and safety.


EkaMedica Sp. z o.o. Sp.k.

H22

Soki, nutraceutyki i suplementy, organiczne i naturalne produkty spożywcze, oliwy i oleje Juices, nutraceuticals and suplements, natural and organic food, oils

Ekologiczne Pasty i Musy Owocowe, Miody, Czekolady Super Food, Ciastka z Probiotykiem

H4

Ciasta i ciastka, czekolada, nutraceutyki i suplementy, organiczne i naturalne produkty spożywcze, inne produkty ekologiczne, sosy i pikle, dżemy, miody i kremy Biscuits and cakes, chocolate, nutraceuticals and suplements, natural and organic food, other healthy and organic products, sauces & pickles, jam, honey & spreads

ul. Modlińska 31C Jabłonna 05-110 Polska biuro@pronpal.pl www.superjagoda.pl

85

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Bielska 78a Kozy 43-340 Polska +48 33 814 40 34 ekamedica@ekamedica.pl www.ekamedica.pl

Firma powstała w 2001 roku. Zajmujemy się produkcją i dystrybucją naturalnych preparatów: suplementów diety w formie soków, tabletek, kapsułek, soków 100%, olejów oraz kosmetyków. Wiedza i doświadczenie pozwoliły nam stworzyć markę EkaMedica – Naturalnie Znaczy Zdrowo oraz markę EkaMedicaFood.


ELENA LIOFILIZATY

K22

Organiczne i naturalne produkty spożywcze, przekąski, inne produkty spożywcze, herbata, zioła i przyprawy Natural and organic food, snack foods, other grocery, teas, herbs, spices & seasonings

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Kokanin 86 Żelazków 62-817 Polska +48 62 760 22 22 +48 62 769 58 10 biuro@elena.pl www.elena.pl

Elena to firma z 30-letnim doświadczeniem w liofilizacji. Posiadamy zdrowe i pełnowartościowe, liofilizowane owoce i warzywa zawierające około 95% naturalnych wartości odżywczych i minerałów. W swoim asortymencie posiadamy produkty BIO oraz suplementy diety z naturalnym kolagenem. Jesteśmy laureatem prestiżowych konkursów i zdobywcą wielu nagród za jakość produktów. Elena is a company with 30 years of experience in freeze drying. We have healthy and wholesome, freeze-dried fruits and vegetables containing about 95% of natural nutritional values and minerals. Our product range includes BIO products and dietary supplements with natural collagen. We are the laureate of prestigious competitions and the winner of many awards for the quality of products.

English Tea Shop Polska

D9

Organiczne i naturalne produkty spożywcze, herbata Natural and organic food, teas English Tea Shop to angielska marka herbat premium. Poza klasycznymi smakami oferujemy wyselekcjonowane mieszanki owocowe i ziołowe. Certyfikaty Organic i Fair Trade dowodzą wysokiej jakości naszych produktów. Herbaty ETS w różnorodnych zestawach stanowią pięknie zapakowany ekologiczny prezent. ul. Grota Roweckiego 116 Wrocław 52-232 Polska +48 71 338 81 82 +48 71 338 81 81 info.herbata@gmail.com www.herbata.sklep.pl

86

Here at ETS we produce the most delicious, refreshing and diverse range of succulent teas. Explore our fantastically diverse range of tea, from the true classics right through to the more unusual such as our delicious Chocolate Rooibos & Vanilla. Small farming, Organic, Fairtrade and Sustainable are words close to our heart. Our tea comes from Sri Lanka to you with love. Tea. Loving. Care.


ETi European Food Industries S.A.

E2

Ciasta i ciastka, czekolada, słodycze, przekąski Biscuits and cakes, chocolate, sweets, snack foods

ul. Postępu 18B Warszawa 02-676 Polska +48 600-204-262 joanna.olczak@etigida. com.tr www.etietieti.com

EWA Krotoszyn S.A.

ETi-The Taste of Happiness, is a family business with more than 57 years experience, a market leader in Turkey in the Bakery category and a strong number 2 in the Chocolate category. Eti’s Vision is to bring consumers little rays of happiness, through the delicious &unique taste of products. Eti’s mission is to be a leading and innovative brand in Sweet&Salty Snacks category.

H17

Słodycze, nutraceutyki i suplementy, żywność dla dzieci, inne produkty spożywcze Sweets, nutraceuticals and suplements, baby food, other grocery EWA Krotoszyn S.A. jest firmą istniejącą na rynku od blisko 70 lat. Specjalizuje się w produkcji słodyczy, suplementów diety i farmaceutyków. Jesteśmy producentem pastylek, lizaków, żywności wzbogaconej i tradycyjnych słodyczy. Wyroby dostępne są w postaci cukrowych i bezcukrowych produktów, które mogą być wzbogacone m.in. ziołowymi, witaminami. Wysoki standard potwierdza ISO22000 oraz GMP. Zamkowy Folwark 9 Krotoszyn 63-700 Polska +48 62 725 42 21 +48 62 725 42 21 biuro@ewa-sa.pl www.ewa-sa.pl

EWA Krotoszyn S.A. is a company located in Poland nearly 70 years on the market. Company deals with manufacture of confectionery, dietary supplements and pharma. We are the producer of lozenges and lollipops, traditional and functional sweets. We supply sugar and sugar-free products, which can be riched with e.g. herbal extracts, vitamins. The high standard of production confirms ISO 22000 and GMP.

87

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ETi – „Smak szczęścia”, to firma rodzinna z ponad 57-letnim doświadczeniem, lider na rynku w Turcji w kategorii produktów piekarniczych i silny gracz # 2 w kategorii Czekolady. Wizją ETi jest dostarczanie konsumentom małych promieni szczęścia poprzez pyszny i niepowtarzalny smak wszystkich produktów. Misją jest bycie wiodącą i innowacyjną marką w kategorii Słodkich &Słonych przekąsek.


EXTENDA, Andalusian Agency for Foreign Trade Promotion. Chleb, inne wyroby cukiernicze i piekarnicze, alkohole wysokoprocentowe, wino, sery, produkty premium, sosy i pikle, konserwanty, inne produkty Bread, other confectionery and bakery, spirits, wines, cheese, delicatessen, sauces & pickles, preserves, other food products EXTENDA, Andalusian Agency for Foreign Trade Promotion. Wines, Bread, Olive Oil, Tagarnina, Piquillo Pepper, Cheeses & Tapenades of Cádiz.

SN Paseo de la Cornisa, Algeciras CÁDIZ, ANDALUCIA Spain +34 956 646 902 iticadiz@extenda.es AF_MEDIA PÁGINA.pdf 1 8/3/18 www.extenda.es/web/ opencms/

10:51

C6


C1

Arol Olive Oil Spain

C2

BODEGA DELGADO ZULETA

C3

Franjuba Pan , S.L.

C4

Jose Estevez SA

C5

BODEGA DE FORLONG

C7

CANTIZANO SAUCES AND PRESERVES

C8

Bodegas César Florido

C9

ALIMENTIAS C10

89

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Bodegas Yuste- ArgüesoFalken Trade Polska Sp. z o.o. Sp. K.

E29

Barwniki i aromaty, konserwanty Ingredients, preserves FALKEN TRADE jest dynamicznie rozwijającą się firmą handlową, która po starannej selekcji światowych producentów, zaopatruje europejski przemysł SPOŻYWCZY, PASZOWY oraz CHEMICZNY w wysokiej jakości surowce: - regulatory kwasowości - przeciwutleniacze - substancje zagęszczające etc. Posiadamy certyfikaty ISO 9001:2008, HACCP, IFS BROKER oraz FAMI QS. Zapraszamy do współpracy. FALKEN TRADE is an international trading company. After a careful selection of the world’s leading manufacturers, we supply the European market with high-quality raw materials within FOOD, FEED and CHEMICAL industries: - acidity regulators - antioxidants - thickeners etc. Falken Trade operates in accordance with ISO 9001:2008, HACCP, IFS BROKER and FAMI QS.

Farma Świętokrzyska

L7

Organiczne i naturalne produkty spożywcze Natural and organic food Farma Świętokrzyska funkcjonuje na rynku od 15 lat, jako gospodarstwo ekologiczne. Farma posiada systematycznie aktualizowany certyfikat potwierdzający ekologiczną jakość upraw. Uprawy obecnie obejmują ponad 100 hektarów. Świeże warzywa i przetwory dostarczane do klientów indywidualnych oraz dużych sieci sklepów są dowodem na to, iż wytwory Farmy cieszą się ul. Boria dużą popularnością wśród konsumentów. Ćmielów 27-440 Polska +48 695 925 535 +48 943 556 146 farmaswietokrzyska@gmail. com farmaswietokrzyska.pl

The Świętokrzyska farm has been operating on the market for 15 years as an organic farm. The farm has a regularly updated certificate confirming ecological quality of crops. The crops currently cover over 100 hectares. Fresh vegetables and preserves delivered to individual customers and large chain stores are proof that the products of the Farm are very popular among consumers.

91

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Al.M.J.Piłsudskiego 76/1 Olsztyn 10-450 Polska +48 89 514 03 00 +48 89 514 03 10 biuro@falken-trade.com www.falken-trade.com


FIORDELISI SRL

B15

Inne produkty ekologiczne, produkty premium, marki własne, przekąski, inne produkty spożywcze, konserwanty, inne produkty Other healthy and organic products, delicatessen, private labels, snack foods, other grocery, preserves, other food products

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Sp 88 stornarella - ascoli satriano, km 0+600 STORNARELLA 71048 Italy +39 0885437024 +39 0885437003 info@fiordelisisrl.com www.fiordelisisrl.com

Fiordelisi srl is a leading company in the production on sun dried tomatoes and semi dried tomatoes. The great experience gained over the years allowed the company to serve the bigger manufacturing company as well as the main retailers all over Europe. Fiordelisi offers a wide range of preserved vegetables, but also new concepts like the vegetables snacks. Certifications BRC, ISO, SA8000, BIO.

FLISAN Snack Manufacturer

H12

Wyroby piekarnicze Bakery FLISAN Snack Manufacturer produkty wypiekane są wyłącznie z surowców bez dodatku: cukru, konserwantów, polepszaczy i sztucznych barwników, jako naturalne źródło energii i witalności.

ul. Kuranów 12a Radziejowice 96-325 Polska +48 46 857 20 57 +48 46 857 20 57 flisan@flisan.pl www.flisan.pl

92

FLISAN Snack Manufacturer baked exclusively from natural ingredients, without added sugar, preservatives, enhancers and artificial colorants. Natural Source of and vitality.


Bellavita Food & Beverage Academy

11c Dock Street London E1 8JN United Kingdom +44 0 2030020506 elongobucco@quirismedia. com www.bellavita.com

A number of sensational cooking masterclasses will be held on the stage of the Bellavita Food & Beverage Academy by some of the most important chefs and food personalities. Giancarlo Russo, celebrity chef and ambassador of Italian cuisine in Poland, will be the Resident Chef. Michelin-starred Chef Andrea Camastra - owner of Senses Restaurant - and Marzena Gromelska - Head Chef at Chianti Trattoria Włoska - will be back on stage, whilst Starita Pizza Academy will run a masterclass called „The secrets of the UNESCO world heritage art of pizza making”.

FoodFakty E36 Inne produkty Other food products

ul. Serwituty 25 Warszawa 02-233 Polska +48 22 343 94 81 foodfakty@foodfakty.pl www.foodfakty.pl

FoodFakty to internetowy portal informacyjny, który zapewnia „zabieganej” kadrze managerskiej możliwość szybkiego zapoznania się z najważniejszymi trendami rynkowymi, zmianami w prawie i nowymi technologiami dla jakości i bezpieczeństwa żywności. Nasi czytelnicy to kierownicy oraz dyrektorzy działów jakości, R&D, marketingu, a także technolodzy. FoodFakty.pl is food information portal made by professionals for professionals which helps to familiarise with the most important trends, changes in food law and new technologies for quality and food safety. We reach several thousand managers in the food and beverage industry. Our readers are managers of quality, R&D and marketing, laboratories, food technologists and senior management stuff.

93

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Bellavita Expo po raz kolejny organizuje warsztaty kuchni włoskiej podczas targów WorldFood Warsaw a Giancarlo Russo, szef kuchni i ambasador kuchni włoskiej w Polsce, będzie szefem kuchni włoskiego pawilonu. Znana z poprzedniej edycji - Andrea Camastra - właścicielka i szefowa restauracji Senses nagrodzona gwiazdką Michelin i Marzena Gromelska - Chiefi Chef z Chianti Trattoria - Restauracja Kręgliccy w Warszawie, zaprezentuje wystawę kulinarną w WorldFood Warsaw. Starita Pizza Academy po raz kolejny wprowadzi nas w tajniki światowego dziedzictwa UNESCO, tworząc pizzę.FoodExpo Greece

E2b

Inne produkty Other food products

Foodies Italia SrL

B16

Wino, gazowane napoje bezalkoholowe, inne produkty ekologiczne, marki własne Wine, carbonated soft drinks, other healthy and organic products, private labels Foodies Italia began as a business unit of Eurofood Group in order to provide a concrete answer to the needs of domestic producers and international distributors interested in the „made in Italy” food sector. Foodies Italia rapresents Eurofood brands all over the world. (Abbondio, Nattura, Foodies Bros etc..) VIA PRIVATA TACITO 12 CORSICO 20094 Italy +39 02448761 headoffice@eurofood.it www.eurofood.it

95

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Vouliagmeni Avenue 328 Athens 17354 Greece +30 2105242100 +30 5238429 info@forumsa.gr www.foodexpo.gr

Food Expo Greece, is the leading trade show for Food and Beverages in Southeast Europe. It places major emphasis on the variety and high quality of Greek and Mediterranean products that should take center stage all over the world. It is the meeting point for Greek and international entrepreneurs and trade visitors from the agri-food sector, organized retail and foodservice.


ForMeds J19 Nutraceutyki i suplementy Nutraceuticals and suplements

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Marcelińska 90 Poznań 60-324 Polska +48 739 456 785 biuro@formeds.com.pl www.formeds.com.pl

ForMeds specjalizuje się w produkcji innowacyjnych suplementów diety bez dodatków chemicznych. Firma oferuje szeroki asortyment 84 produktów w czystej formie proszku lub pullulanowych kapsułkach linii BICAPS. Promujemy zdrowy styl życia oferując wysokiej jakości suplementy diety w najlepiej przyswajalnych dla organizmu formach. ForMeds company was established in 2012. From the beginning we specialize in manufacturing dietary supplements in pure form with no chemical additives. Our priority is to offer natural, effective and safe products.

Franjuba Pan , S.L.

C4

Chleb, inne wyroby cukiernicze i piekarnicze, produkty premium, marki własne, przekąski Bread, other confectionery and bakery, delicatessen, private labels, snack foods Franjuba is a family own bakery since 1948, Franjuba, Panacea & La Gañania is some of our brands, we also have private label programs with major European groceries.

Parque Tecnologico Agroalimentario - Calle de la Patente, 1 Jerez de la Frontera ( CADIZ ) 11591 Spain +34 609 581 261 +34 856 818 408 +34 956 922 428 sales@franjuba.com www.franjuba.com

96


Frantoio Tuscus di Giampaolo Sodano e C. sas

B8

Oliwy i oleje Oils

The blue doors of Frantoio Tuscus, where olives are transformed into olive oil, are located along the ancient Via Cassia on the lands of the Etruscans, 68 km from Rome and 18 km from Viterbo, the city of Popes- below the medieval walls of Vetralla. The mill utilizes a combination of technology, know-how and working methods that guarantee product quality while respecting UE laws and a costumer.

FZZPM w Polsce ZUH Robico

F12

Mleko i śmietana, inne produkty mleczarskie Milk and cream, other dairy & eggs

ul. Hoża 66/68 Warszawa 00-682 Polska +48 22 621 01 51 +48 22 622 06 64 zamowienia@robico.com.pl www.robico.com.pl

Zakład Usług Handlowych Robico powstał jako działalność gospodarcza Federacji Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce i funkcjonuje na polskim rynku od 30 lat. Firma Robico realizuje sprzedaż produktów opracowanych według autorskich projektów pod marką Robico (kefiry, mleko świeże). Technologię, know – how, maszyny i urządzenia przekazuje do współpracujących zakładów mleczarskich. Robico Commercial Services was established as an economic activity of the Federation of Trade Unions of Dairy Workers in Poland and has been operating on the Polish market for 30 years. Robico sells dairy products developed under the Robico brand. Technology, know-how, machinery and equipment are transferred to cooperating dairies. Currently under the Robico brand are sold kefir and fresh milk.

97

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Viale Eugenio IV n.107 Vetralla (Viterbo) 01019 Italy +39 0761477889 +39 0761460433 info@frantoiotuscus.com www.frantoiotuscus.com

Niebieskie wrota Frantoio Tuscus, za którymi oliwki zamieniają się w oliwę z oliwek, położone są przy antycznej Via Cassia na ziemi Etrusków, 68 km od Rzymu i 18 km od Viterbo- miasta Papieży, u podnóży średniowiecznych murów Vetralli. Młyn łączy technologię, profesjonalne know-how z tradycyjnymi metodami pracy, które gwarantują najwyższą jakość oliwy zgodną z prawem UE i dbałość o konsumenta.


Galicja Europa Sp. z o.o. Soki Juices

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Sandomierska 109 Dwikozy 27-620 Polska +48 691 442 872 +48 15 687 46 00 m.przylucki@tbfruit.com www.galicia.com.ua

GHP SP. Z O.O. SP.K.

D12

Galicja Europa Sp. z o.o. wchodzi w skład grupy kapitałowej T.B. Fruit, która jest niepodważalnym liderem na ukraińskim rynku i jednym z największych przetwórców owoców i warzyw w Europie. Pod marką handlową Galicia produkowana są Naturalne soki NFC, metodą bezpośredniego tłoczenia wykorzystując wyłącznie wysokiej jakości surowce, rosnące i dojrzewające w ekologicznie czystych rejonach Ukrainy. Galicja Europa Sp. z o. o. is a member of T.B. FRUIT Group, which is the undisputedleader of Ukrainian market and one of the largest fruit, berries and vegetables processing companies in Europe. Under ist Galicia, Galicja Europa Sp. z o.o. sells natural directli pressed NFC exclusively from haig-quality raw materials farmed and ripened in ecologically clean regions of Ukraine.

E30

Wyroby piekarnicze, słodycze, organiczne i naturalne produkty spożywcze, wyroby mięsne, barwniki i aromaty Bakery, sweets, natural and organic food, processed meat, ingredients Firma GHP oferuje produkty chemiczne oraz dodatki do żywności. W skład oferty wchodzą zarówno konwencjonalne produkty jak i rozwiązania clean label dla produktów mięsnych, rybnych, warzywnych a także dla piekarnictwa i cukiernictwa. GHP posiada w swojej ofercie produkty organiczne pochodzenia ryżowego i z tapioki, białka, błonniki oraz dodatki funkcjonalne. ul. Polna 14/B Prusice 55-110 Polska +48 71 38 88 331 +48 71 38 88 336 ghpl@ghpl.pl www.ghpl.pl

98

GHP offers chemical products and food additives. The offer includes both conventional products and clean label solutions for meat, fish and vegetable products as well as for baking and confectionery. GHP offers organic products of rice origin and tapioca, proteins, fibres, and functional additives.


Glutiniente B6 Organiczne i naturalne produkty spożywcze, makarony Natural and organic food, pasta

GOH Sp. z o.o.

H6

Organiczne i naturalne produkty spożywcze, inne produkty spożywcze Natural and organic food, other grocery Pokarm Życia® to świeże kiełki obecne na polskim rynku od 1992r. Produkujemy je naturalnie, bez używania sztucznych dodatków (barwników, środków ochrony roślin, itp.). Kiełki Pokarm Życia® uzyskujemy z wyselekcjonowanych nasion, a całą uprawę prowadzimy w zgodzie ze standardami BRC. Zapraszamy do cieszenia się owocami naszej pracy i miłości do zdrowego odżywiania! ul. Sulęcińska 1/5 Warszawa 04-959 Polska +48 22 872 10 53 +48 22 872 95 14 biuro@goh.com.pl www.pokarmzycia.pl

Pokarm Życia® is a trade mark of fresh sprouts distributed in Poland since 1992. Our production is based only on nature, without any artificial additives (colorants, pesticides or growth boosters). Pokarm Życia® sprouts are cultivated from carefully selected seeds in accordance with the BRC standards. We invite you to enjoy the fruits of our experience and commitment to healthy and natural food!

99

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Via Frosano, 40 Olevano sul Tusciano (Salerno) 84062 Italy +39 3394926580 +39 3384081263 info@glutiniente.it www.glutiniente.it

GlutiNiente is an Italian brand of artisanal gluten-free pastas of exceptional quality. The pasta is characterized by the exclusive use of the best Non-GMO ingredients without the addition of additives. The production process uses DRAWING IN GOLD,that gives a special roughness and ideal porosity, and the long drying time at low temperature to ensure all the sensory characteristics to the pastas.


Kiedy szukasz dobrych pomysłów dla piekarni, cukierni i lodziarni...

r t s i z r ist M M

rzbranz www.mist

y branż

y.pl

8 OXW\ rze c 201 ma

dnik

y pora Nowoczesn

y w i lodziarz , cukiernikó 18 marzec 20 dla piekarzy

co dz ie nn a ak tu al iz ac ja

RECEPTURY

WiElkanoC Z PaSJĄ

10

45 00 in fo rm ac ji 60 0 re ce pt ur 12 00 pr od uk tó w i us

numerów w roku

odstaw BIO od p Piekarnia karstwa strona pie Kobieca ście ałym mie rcja w m Monopo

łu g

kl Nowy cy

w w w. Mistrz Branz y. p l

ntage i v u l y t s w Piekarnia karstwa Ro

bert Piwoń

ski z córk

ą Małgor za

MistrzBranzy.pl Mistrz pie

Biznes Technologia www.MistrzBranzy.pl

Marketing

Redakcja „Mistrza Branży” ul. Klimczoka 9 40-857 Katowice

Aktualności

T. +48 32 729 96 80 F: +48 32 729 96 70 redakcja@MistrzBranzy.pl


GRANO K19

ul. Niedźwiady 59A Niedźwiady 62-800 Kalisz Polska +48 62 764 29 21 biuro@grano.pl www.grano.pl

Każdy z nas pragnie cieszyć się dobrym zdrowiem. Idąc za popularnym porzekadłem „jesteś tym, co jesz” dbamy o to, co ląduje na naszych talerzach. Sklepowe półki wprost uginają się od produktów bezglutenowych, lecz ich skład pozostawia wiele do życzenia – zwykle są one bardzo przetworzone oraz posiadają wysoką zawartość tłuszczu, cukru lub soli. Jak jeść smacznie i zdrowo? Postaw na GRANO! Everyone wants to enjoy good health. Following the popular saying „you are what you eat” we take care of what lands on our plates. Shop shelves are loaded with gluten free products, but their composition leaves much to be desired - usually they are very processed and have a high fat, sugar or salt content. How to eat tasty and healthy? Choose GRANO!

Greenday Global Co., Ltd

E12

Organiczne i naturalne produkty spożywcze Natural and organic food

90/38 moo 20 bangplee-tamru rd. bangplee-yai bangplee, samutprakarn 10540 Thailand +66 847284545 info@greenday.co.th www.greenday.co.th

We are leading manufacture of fruit and vegetable vacuum fried and freeze dried products in Thailand. We provide a wide range for both types of products. We are also a producing of coconut chips products that offer 7 flavours. Our goal is to produce healthy snack that they whole family can enjoy together.

101

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Wyroby piekarnicze, chleb, produkty zbożowe, inne produkty ekologiczne, ciasta i ciastka, inne wyroby cukiernicze i piekarnicze, nutraceutyki i suplementy, organiczne i naturalne produkty spożywcze, makarony, płatki śniadaniowe, marki własne, inne produkty Bakery, bread, grains, other healthy and organic products, biscuits and cakes, other confectionery and bakery, nutraceuticals and suplements, natural and organic food, pasta, cereals, private labels, other food products


GRUPA ETNA

D17

Gazowane napoje bezalkoholowe, soki, woda, inne napoje bezalkoholowe, marki własne Carbonated soft drinks, juices, water, other non-alcoholic beverages, private labels

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Towarowa 22 Tarnowskie Góry 42-600 Polska +48 32 4 500 800 +48 32 4 500 900 ex-drink@grupaetna.pl www.grupaetna.pl

HARKE FoodTec

Grupa Etna produkuje na zamówienie marki własne, a w szczególności napoje energetyczne, izotoniczne, funkcjonalne, oranżady, soki klarowne i mętne. Firma jest również właścicielem m.in. serii napojów energetycznych ALBAŃSKI RAJ bazującej na fenomenie popularności hip-hopowej formacji Gang Albanii i jej kontrowersyjnym frontmanie POPKU. Produkt sprzedawany jest w Polsce i kilku krajach europejskich Etna Group Ltd mediates in production of brands according to the Clients’s request. We produce especially energy drinks, isotonic drinks, functional drinks, soft drinks, clear and cloudy juices. The company is among others the owner od Albański Raj brand connected with Gang Albani hip-hop band and its controversial frontman Popek. These products are selled in Poland and in some countries in Europe

E30

Wyroby piekarnicze, organiczne i naturalne produkty spożywcze, ryby, drób, wyroby mięsne Bakery, natural and organic food, fish, poultry, processed meat W HARKE FoodTec wspieramy Cię funkcjonalnymi składnikami i dodatkami do żywności wykorzystywanymi w produkcji wysokiej jakości żywności. W oparciu o aktualną wiedzę technologiczną rozwijamy również, w bliskiej współpracy, innowacyjne mieszanki dla produktów spożywczych. Jesteśmy Twoim partnerem we wszystkich aspektach zdrowej żywności i przemysłu spożywczego. Xantener Strasse 1 Muelheim an der Ruhr 45479 Germany +49 208 3069 0 +49 208 3069 1111 info@harke.com www.harke.com

102

In HARKE FoodTec we support you with functional ingredients and food additives for the production of high quality foods. Based on current technological knowledge we also develop in close cooperation innovative blends for dietary products. We are your partner in all aspects of health food and food industry.


HELPA J9 Organiczne i naturalne produkty spożywcze, produkty zbożowe Natural and organic food, grains

ul. Żabia 40 Henryków - Urocze 05-504 Polska +48 731 0497 00 kontakt@helpa.pl www.helpa.pl

Ecological, fully natural gruels made from ancient varieties of crops. It does not contain sugar or any added substances, dyes or preservatives. Thanks to the appropriate recipes, it requires only 2-3 minutes of cooking. Our unique products are powdered dry freeze fruits and vegetables that can be added to the cooked gruels.

Hemp Center-konopieizdrowie.pl

H9

Słodycze, nutraceutyki i suplementy, oliwy i oleje, inne napary Sweets, nutraceuticals and suplements, oils, other infusions Nasza firma od 2014 roku zajmuje się sprzedażą hurtową i detaliczną produktów z konopi włóknistych. Jako dodatek, konopie są odpowiedzią na braki składników odżywczych, witaminowych i mineralnych w codziennej diecie. Przetwory z tej rośliny budzą też zainteresowanie kosmetologów i naturoterapeutów. ul. Katowicka 154B Chorzów 41-500 Polska +48 693 309 503 hurt@hempcenter.pl www.konopieizdrowie.pl

Hemp foods are suitable for daily consumption and have a positive effect on the body, mind, and soul. What makes hemp so valuable to humans as a nutrient? Hemp contains a number of important vitamins, such as E and B. Hemp has a much higher vitamin B2 (riboflavin) content than animal-derived products. This makes hemp food an important part of a vegetarian or vegan diet.

103

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Ekologiczne, w pełni naturalne, polskie kaszki z dawnych odmian zbóż dla całej rodziny. Nie zawierają cukru ani żadnych substancji dodanych, barwników czy konserwantów. Dzięki odpowiednim recepturom wymagają zaledwie 2-3 minut gotowania. Naszym wyjątkowym produktem są sproszkowane owoce liofilizowane które możemy dodać do gotowej kaszki.


Herbapol Wrocław S.A.

J15

Herbata, inne napary Teas, other infusions

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. św. Mikołaja 65/68 Wrocław 50-951 Polska +48 74 858 31 24 +48 74 858 31 24 biuro@stanowice.herbapol. pl www.herbapol.pl

Holistic Polska

Herbapol Wrocław S.A. – jesteśmy firmą z ponad 70-letnia tradycją. Od lat specjalizujemy się w pozyskiwaniu surowców zielarskich zarówno do wytwarzania produktów leczniczych jak i do tworzenia niepowtarzalnych kompozycji smakowych naszych renomowanych herbatek. Zapraszamy na stoisko celem spróbowania naszych herbatek.

J17

Nutraceutyki i suplementy, organiczne i naturalne produkty spożywcze, inne produkty ekologiczne Nutraceuticals and suplements, natural and organic food, other healthy and organic products Holistic Sverige AB jest niezwykłą firmą propagującą ideę zdrowego świata wolnego od chorób i zanieczyszczeń. Mottem firmy Holistic, a zatem i naszym jako jej dystrybutora w Polsce jest: „Zdrowe życie to życie w równowadze.” Ideę firmy stworzył Bertil Wosk który jest uznanym ul. Zacisze 24 w Szwecji autorytetem z zakresu zdrowego żywienia, Zielona Góra środowiska naturalnego i medycyny alternatywnej. 65-792 Polska Holistic Sverige AB is a remarkable company that +48 733 300 548 promotes the idea of a healthy world free from disease +48 68 453 48 88 and contamination. The motto of the company Holistic’s dystrybucja@holistic-polska. and our as its distributor in Poland is: „Healthy living is pl a life in balance” www.holistic-suplementy.pl The idea of the company created by Bertil Wosk which

is a recognized authority in Sweden in the field of healthy nutrition and alternative medicine.

104


HORTINO Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o.

F17

Wyroby piekarnicze, mrożonki, gotowe dania Bakery, frozen food, ready meals and convenience food

The HORTINO ZPOW Leżajsk Sp. z o.o., the owner of the POLTINO brand, is one of the biggest fruit and vegetable processing plants in Poland. The company offers: frozen fruit and vegetables, fruit and vegetable mixes, soups, frozen ready meals, concentrated fruit juices, products for confectioners and bakeries (fruit fillings, marmalades, jams).

HOTZ Koncentrat Dobrego Smaku

E8

Organiczne i naturalne produkty spożywcze, produkty premium, sosy i pikle, zioła i przyprawy, marki własne Natural and organic food, delicatessen, sauces & pickles, herbs, spices & seasonings, private labels HOTZ to marka naturalnych, zdrowych, zaskakujących głębią smaku koncentratów, przypraw i dodatków premium. Wszystkie produkty zawierają wyłącznie naturalne składniki. Wśród tegorocznych nowości HOTZ odnajdziecie Państwo m.in. wyjątkowe ketchupy w kilku wariantach. Każdy bez dodatku cukru oraz octu spirytusowego, z dodatkiem soli himalajskie. ul. Centralna 2T Ketchup dla dzieci to tylko 3 składni! Proste i pyszne. Osielsko 86-031 Polska +48 52 3204123 biuro@hotz.pl www.hotz.pl

105

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Fabryczna 2 Leżajsk 37-300 Polska +48 17 240 42 00 +48 17 242 82 37 sekretariat@hortino.com.pl www.poltino.pl

HORTINO ZPOW Leżajsk Sp. z o.o.,właściciel marki POLTINO, jest jednym z największych zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego w Polsce. Firma oferuje: mrożone owoce i warzywa, mieszanki owocowe i warzywne, zupy, mrożone dania gotowe, zagęszczone soki owocowe - koncentraty, produkty dla przemysłu cukierniczo – piekarskiego (nadzienia owocowe, marmolady, powidła).


IBT International Brands Trading sp. z o.o.

E19

Ciasta i ciastka, czekolada, słodycze, gazowane napoje bezalkoholowe, sosy i pikle, przekąski, inne produkty Biscuits and cakes, chocolate, sweets, carbonated soft drinks, sauces & pickles, snack foods, other food products

ul. Bagno 2D Warszawa 00-112 Polska +48 22 2086206 info@ib-trading.pl www.ib-trading.pl

IBT International Brands Trading jest hurtownią artykułów spożywczych i oficjalnym dystrybutorem globalnych marek. Specjalizujemy się w sprzedaży słodyczy i przekąsek z USA i Azji na rynek europejski. Biura oraz magazyny firmy IBT znajdują się w Polsce, Niemczech oraz Malezji. IBT International Brands Trading is a food wholesaler and official distributor of global brands. We specialize in the sale of sweets and snacks from the US and Asia to the European Market. IBT offices and warehouses are located in Poland, Germany and Maylsia.

IBT International Brands Trading is a food wholesaler and official distributor of global brands (Jelly Belly). We specialize in the sale of sweets and snacks from the US and Asia to the European market. IBT offices and warehouses are located in Poland and Germany.

ul. Bagno 2D 00-112 Warszawa tel: +48 22 2086206 www.ib-trading.pl info@ib-trading.pl You will find us: Hall 1, E19


InCampagna Rete

H21

Organiczne i naturalne produkty spożywcze, inne produkty ekologiczne, logistyka i transport Natural and organic food, other healthy and organic products, transport and logistics

We are a union of Sicilian farmers and healthy food producers. We specialize in cultivation, collection, packing and direct distribution of ecological fruit and vegetables and other high quality products such as delicacies, jams, pesto, sauces, oils and cheeses. What makes us stand out is a personalized customer service, reliable refrigerated transport and effective communication.

INCOLA GLUTEN FREE

K18

Wyroby piekarnicze, makarony, marki własne, przekąski, ciasta i ciastka, słodycze Bakery, pasta, private labels, snack foods, biscuits and cakes, sweets Incola to marka tworzona przez Gluten Free Solutions Poland - producenta wyrobów bezglutenowych. W ofercie jest już prawie 50 produktów z 7 kategorii: chleby, ciasta, mąki, makarony, płatki, musli i przekąski. Otrzymany przez nas licencjonowany znak Przekreślonego Kłosa jest gwarancją, że wszystkie nasze produkty są bezpieczne dla osób cierpiących na alergie pokarmowe i celiakię. ul. Komorowicka 110 Bielsko-Biała 43-300 Polska +48 33 333 90 92 biuro@gfsp.pl www.incola.com.pl

Incola is a brand created by Gluten Free Solutions Poland - a manufacturer of gluten-free products. We offer a range of almost 50 products in 7 categories: breads, cakes, flours, pastas, flakes, muesli and snacks. The licensed sign of the Crossed Grain features as a guarantee that all our products are safe for people with food allergies and coeliac disease.

107

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Via Tripoli 10 Siracusa 96100 Italy +39 393 971 49 04 info@incampagna.pl www.incampagna.pl

Jesteśmy zrzeszeniem sycylijskich rolników i producentów zdrowej żywności. Nasza specjalizacja to uprawa, zbiory, pakowanie i bezpośrednia dystrybucja ekologicznych warzyw i owoców a także innych typowych, sycylijskich produktów spożywczych wysokiej jakości: bakalii, dżemów, pesto, sosów, oliw, serów. Wyróżnia nas spersonalizowany serwis, niezawodny transport chłodniczy oraz efektywna komunikacja


Industrie Montali

B37

INTERSTARCH UKRAINE LLC

E28

Inne wyroby cukiernicze i piekarnicze, inne napoje alkoholowe, inne napoje bezalkoholowe, inne produkty w puszkach, inne produkty mleczarskie, organiczne i naturalne produkty spożywcze, inne produkty spożywcze, inne produkty Other confectionery and bakery, other alcoholic beverages, other non-alcoholic beverages, other canned products, other dairy & eggs, natural and organic food, other grocery, other food products

WYSTAWCY | EXHIBITORS

INTERSTARCH to uznany na całym świecie producent z szeroką gamą produktów wytwarzanych w głębokim procesie przetwarzania kukurydzy i pszenicy. Pracujemy z najlepszymi naturalnymi surowcami, dostarczając produkty wysokiej jakości. INTERSTARCH ma trzy główne działy: FOOD, FEED i INDUSTRY, oraz dostawy do ponad 60 krajów. Oferujemy naszym klientom pełne wsparcie przez własny dział R&D 29A ELEKTRYKIV STR. KYIV 04176 UKRAINE +380 44 3517855 +380 44 3517381 www.interstarch.com.ua

Italgelatine S.p.A.

108

INTERSTARCH is internationally recognized manufacturer with a wide range of products, made by deep processing from corn and wheat. We are working the best of nature’s raw materials, providing high quality of the products. INTERSTARCH operates three main divisions: Food, Feed and Industry, and supply to more than 60 countries worldwide. We offer our customers application support by own R&D team.

B26


Italimport Sp. z o.o.

K1

Ciasta i ciastka, słodycze, organiczne i naturalne produkty spożywcze, inne produkty ekologiczne, oliwy i oleje, produkty zbożowe, żywność dla dzieci, sosy i pikle, dżemy, miody i kremy, przekąski, inne produkty, gazowane napoje bezalkoholowe Biscuits and cakes, sweets, natural and organic food, other healthy and organic products, oils, grains, baby food, sauces & pickles, jam, honey & spreads, snack foods, other food products, carbonated soft drinks

J.A.W. Łącz Przetwórstwo Roślin Oleistych-Nasiennictwo Sp. z o.o.

K8

Organiczne i naturalne produkty spożywcze, oliwy i oleje, inne produkty spożywcze Natural and organic food, oils, other grocery

ul. Świecie nad Osą 93 Świecie nad Osą 86-341 Polska +48 609 455 574 +48 56 466 19 18 biuro@oleje-swiecie.pl www.oleje-swiecie.pl

Nasza mała rodzinna firma zajmuje się tłoczeniem roślinnych olei z własnych surowców od 26 lat. Mamy pełną kontrolę nad procesem produkcji począwszy od posiania nasion, poprzez tłoczenie, aż po sprzedaż gotowego produktu. Nasze oleje wyróżnia smak, zapach i kolor, a to wszystko dzięki tłoczeniu na zimno i nierafinowaniu. Wszystko co w oleju cenne i wartościowe pozostaje w nim niezmienione. Our small family company deals in pressing vegetable oils from our own raw materials for 26 years. We have full control over the production process from seed sowing, through pressing, to the sale of the finished product. Our oils are distinguished by their taste, smell and color, thanks to cold pressing and non-refining. Everything that is precious and valuable in the oil remains unchanged in it.

109

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Korkowa 29 lok. 8 Warszawa 05-500 Polska +48 696 126 127 info@italimport.pl www.sklepitalimport.pl

W Firmie Italimport swoje kulinarne gusta zaspokoją osoby doceniające wartościowe odżywianie jak i przedsiębiorcy szukający oryginalnego asortymentu do swoich punktów sprzedaży. Oferujemy szeroki wachlarz produktów klasycznych jak i żywność specjalnego przeznaczenia (alergie, celiakia, dieta etc.). Zapraszamy do współpracy zarówno indywidualnych odbiorców jak i przedstawicieli sieci sprzedażowych.


Jose Estevez SA

C5

Alkohole wysokoprocentowe, wino Spirits, wines Wina, Alcohol

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Ctra N IV, Km 640 Jerez de la Frontera 11408 Spain +34 690 234 971 www.grupoestevez.com

KA-MAJ Sp. z o.o.

Producer of Wines & Spirits Sherry Wine Cava D.O. Rueda D.O. Rioja D.O. Rum Whisky Brandy Gin

G4

Ciasta i ciastka Biscuits and cakes

ul. Spółdzielcza 4 Płońsk 09-100 Polska +48 23 662 67 92 +48 23 662 67 61 ka-maj@post.pl www.ka-maj.pl

110

Z.P.C. KA - MAJ jest firmą rodzinną działającą od 1994 roku. Oferujemy szeroką gamę biszkoptów, ciasteczek nadziewanych zdobionych polewą, markiz, pierników i biszkoptów z galaretką w polewie (jaffa-cakes) w opakowaniach od 100 g do 2 kg. Posiadamy certyfikaty ISO i IFS FOOD. Często wprowadzamy do produkcji nowe produkty, dzięki czemu nasza oferta jest stale atrakcyjna. Zapraszamy na stoisko nr G4. Confectionery Production Plant KA – MAJ is a family company working since 1994 . We offer a wide range of sponge-biscuits, cookies stuffed with chocolate glaze, fruits fillings, sandwich-cakes, gingerbreads and jaffa-cakes. We have quality certificates ISO and IFS FOOD. We often introduce new products into production, which makes our offer constantly attractive. We invite you to our stand no. G4.


KACZMAREK - KOMPONENTY

E32

Barwniki i aromaty, konserwanty, inne produkty Ingredients, preserves, other food products

Kaczmarek-Komponenty is a family company with almost 30 years of tradition. Currently managed by the second generation of the Kaczmarek family. Its activities are focused in 3 sectors: food, cosmetics and pharmaceutical. Over the years, the company has established a strong and stable position on the market. It is valued for its reliability, quality of raw materials and speed of customer service.

Kapal Api Global

E18

Inne wyroby cukiernicze i piekarnicze, inne napoje bezalkoholowe, kawa Other confectionery and bakery, other non-alcoholic beverages, koffees

8th Floor MNC Tower, Jl. Kebon Sirih 17-19 DKI Jakarta 10340 Indonesia + 62 21 3927479 antonius.loekito@kapalapi. co.id www.kapalapiglobal.com

Kapal Api Global is one of the leading Food and Beverage companies in Indonesia. Kapal Api started from a humble small business in 1927 to be the market leader with more than 60% of Coffee Business in Indonesia. Now, Kapal Api has been exporting to more than 50 countries all over the world with our flagship brands are Good Day Cappuccino.

111

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Poznańska 52A Mrowino 62-090 Polska +48 618 163 430 +48 618 163 447 sekretariat@kaczmarek-komponenty.pl www.kaczmarek-komponenty.pl

Kaczmarek-Komponenty to firma rodzinna z prawie 30-letnią tradycją. Zarządzana obecnie przez drugie pokolenie rodziny Kaczmarków. Jej działalność koncentruje się na trzech sektorach: spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Przez lata firma wyrobiła sobie mocną i stabilną pozycję na rynku polskim. Ceniona jest za swoją solidność, jakość surowców i szybkość obsługi klientów.


Jedyny ogólnopolski magazyn bran¿owy docieraj¹cy do producentów, dystrybutorów i detalistów

Tel./fax: (61) 831 74 20

e-mail: redakcja@ekodostawcy.pl


Kelet Product co.ltd.

J18

Inne produkty ekologiczne, oliwy i oleje, zioła i przyprawy, organiczne i naturalne produkty spożywcze, barwniki i aromaty, inne produkty Other healthy and organic products, oils, herbs, spices & seasonings, natural and organic food, ingredients, other food products

Petőfi street, 41. Újléta 4288 Hungary +36706394133 +3642561060 info@keletproduct.hu www.rustichem.eu

Taking place in Eastern Hungary main activities botanical research and producting. Our isolation technolgy is continuously being developed, and parameter changes may affect relative percentage of constituents and yield. The protocol is environmentally friendly, the product has typical, extremely powerful horseradish smell.

KGH POLSKA Sp. z o.o.

L12

Soki, inne napoje bezalkoholowe, inne produkty ekologiczne, inne produkty Juices, other non-alcoholic beverages, other healthy and organic products, other food products

ul. Chałubińskiego 8 Warszawa 00-613 Polska +48 22 625 03 16 +48 22 830 00 39 soki@kghpolska.pl www.kghpolska.pl

KGH Polska Sp. z o.o. powstała w listopadzie 2013 roku. Od tego czasu, z sukcesami działamy na rynku produktów spożywczych jako dystrybutor wysokiej jakości soków i napojów. KGH Polska Sp. z o. o. jest dystrybutorem wysokiej jakości soków NFC z owoców krajowych i zagranicznych, soku z brzozy, kwasu chlebowego oraz napoju aloesowego. Produkty oferowane przez KGH POLSKA wyróżniają się jakością. KGH Polska LLC was established in November 2013. Since then, we have been successfully operating in food market as a distributor of high quality juices and beverages. KGH Polska LLC is a distributor of high quality NFC juices from domestic and foreign fruits, birch, kvass (bread acid) and aloe juice. The products offered by KGH POLSKA stand out due to their quality.

113

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Prowadzone przez nas badania botaniczne oraz produkcja odbywa się we wschodnich Węgrzech. Wciąż rozwijamy opracowaną przez nas technologię wyodrębnienia, a uzyskiwane nowe zmiany parametrów mogą wpływać na relatywną zmianę procentową składników. Produkt: Chrzan, chrzan w proszku, olejek chrzanowy. Czosnek, czosnek w proszku, olejek czosnkowy.


Kiev BKK

E17

KLAREKO Kosmetyki Dla Domu

J11

Inne produkty Other food products

WYSTAWCY | EXHIBITORS

AL. Piłsudskiego 54 Olsztyn 10-450 Polska +48 608 794 809 klareko@klareko.com www.klareko.com

KLAREKO - Manufaktura Kosmetyków Dla Domu stworzona w zielonym sercu Polski, na malowniczej Warmii. Komponując ekologiczne środki czystości używamy wyłącznie wyciągów z ziół, olejków eterycznych i substancji bezpiecznych dla ludzi i środowiska. Wyjątkowa skuteczność, całkowita eliminacja toksycznych substancji oraz niepowtarzalny ekodesign sprawiają, że KLAREKO jest rewolucją w sprzątaniu! KLAREKO - Handmade Cosmetics For The Home created in the green heart of Poland, in picturesque Warmia. When composing ecological cleaning products, we only use extracts of herbs, essential oils and substances safe for people and the environment. Exceptional efficiency, total elimination of toxic substances and unique ecodesign make KLAREKO a cleaning revolution!

Klaster Bezpieczna Żywność

E3b

Inne produkty, inne napoje alkoholowe, makarony, dżemy, miody i kremy Other food products, other alcoholic beverages, pasta, jam, honey & spreads

ul. H. Sienkiewicza 11 Płońsk 09-100 Polska +48 23 683 44 37 info@mpnt.pl www.klaster.mpnt.pl

114

Klaster Bezpieczna Żywność zrzesza firmy z sektora żywnościowego działające w województwie mazowieckim. Naszym celem jest wspieranie produkcji spożywczej poprzez rozwój współpracy i inicjowanie wspólnych przedsięwzięć producentów, dostawców, sprzedawców, rolników, laboratoriów i instytutów badawczych. Działamy na rzecz upowszechniania innowacji w tym sektorze i promocji bezpiecznej żywności. The Safe Food Cluster associates companies from the agri-food sector from Mazovia. Our goal is to support food production by developing cooperation and initiating joint ventures between producers, suppliers, sellers, farmers, laboratories and research institutes. We work to promote innovation in agri-food sector and promote safe food. We create opportunities for networking, interaction, branding.


KOMIREX Sp.J.

G10

Mrożonki Frozen food

Komirex specialises in production of frozen mushroom and forest fruits. The company is one of the main producers and processors of forest fleece, originating from the ecologically clean areas of Poland - Podlasie. Our products are sold under the brand name Złote Runo. We are a supplier to retail and catering chains in Poland and abroad.

Krajowa Rada Suplementów i Odżwyek

J21

Nutraceutyki i suplementy Nutraceuticals and suplements

ul. Kaliska 23 lok. 29 Warszawa 02-316 Polska +48 22 620 29 34 +48 22 620 29 33 info@krsio.org.pl www.krsio.org.pl

Stowarzyszenie KRSiO zrzesza producentów i dystrybutorów suplementów diety, którzy dzięki przynależności do organizacji mają realny wpływ na funkcjonowanie i kształtowanie rynku suplementów diety w Polsce. Działamy wspólnie już od 2004 roku. Współpracujemy z instytucjami rządowymi; opiniujemy akty prawne i instrukcje dla przedstawicieli Polski na posiedzenia grup roboczych w Komisji Europejskiej. The Polish Council for Supplements and Nutritional Foods (KRSiO) was established in 2004. Its establishment was in a direct response, to the rapidly growing market of dietary supplements and functional foods in Poland, as well as significant national and European regulatory changes.

115

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Kościuszki 92 Siemiatycze 17-300 Polska +48 85 655 21 63 +48 85 655 36 80 handel@komirex.com.pl www.komirex.com.pl

Komirex specjalizuje się w produkcji mrożonych wyrobów z grzybów i owoców leśnych. Firma należy do głównych producentów i przetwórców runa leśnego, pochodzącego z ekologicznie czystych terenów Polski - Podlasia. Nasze produkty sprzedawane są pod marką Złote Runo. Jesteśmy dostawcą do sieci handlowych i gastronomii w kraju i za granicą.


Kujawskie zioła sp. z o.o.

E31

Nutraceutyki i suplementy, mrożonki, produkty premium, marki własne, sosy i pikle, inne produkty spożywcze, herbata, zioła i przyprawy Nutraceuticals and suplements, frozen food, delicatessen, private labels, sauces & pickles, other grocery, teas, herbs, spices & seasonings

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Skibice 13 Choceń 87-853 Polska +48 542 528 418 +48 542 528 467 biuro@kujawskieziola.pl www.kujawskieziola.pl

La Doria S.p.A.

Kujawskie zioła Sp z o.o. to producent ziół, które sprzedajemy na całym świecie. Nasze plantacje znajdują się w samym sercu Kujaw, kilkanaście kilometrów od Włocławka. Odpowiednie położenie na terenach rozwiniętych rolniczo, a także żyzne kujawskie gleby dają nam możliwość produkowania ziół najwyższej jakości. Pesto, zioła - mrożone, świeże, suszone, zioła dla farmacji.

B36

Soki, owoce i warzywa w puszkach, inne produkty ekologiczne, marki własne, sosy i pikle Juices, canned fruit and vegetables, other healthy and organic products, private labels, sauces & pickles La Doria is a family company founded in 1954 in Angri, the Italian historical heart of the tomato processing area. La Doria is an historical producer of tomato based products, pulses and fruit juices. The company is also one of the main Italian producers of pasta sauce. Via Nazionale, 320 Angri (Salerno area) 84012 Italy +39 081 5166111 +39 081 5135991 commerciale.italia@gruppoladoria.it www.gruppoladoria.it

116


La Gallinara

B39

LA TORRENTE SRL

B34

VIA PALUDICELLA, 23 SANT’ANTONIO ABATE (NA) 80057 Italy +39 818796236 +39 818797599 info@latorrente.it www.latorrente.com

La Torrente is a tomato preserved food factory in existence since 1965. La Torrente range of products is very wide: Peeled Tomatoes, Tomato Purée, Chopped Tomatoes, Little Tomatoes, Ready Pasta Sauces and a Special” line which includes Peeled Tomatoes S. Marzano DOP, Yellow Tomatoes, “Sorrento” type Tomatoes, Black Tomato, etc and also a complete Organic Line certified by ICEA.

Lawisa Polska Sp. z o.o.

E28

Wyroby piekarnicze, słodycze, inne wyroby cukiernicze i piekarnicze, soki, dżemy, miody i kremy Bakery, sweets, other confectionery and bakery, juices, jam, honey & spreads

ul. Środkowa 8 Warszawa 03-430 Polska +48 22 2472410 indre@lavisa.lt www.lawisa.pl

LAWISA POLSKA-dystrybutor SYROPÓW na terenie Polski od 2009 r. SYROPY specjalizowane dla podkarmu PSZCZÓŁ, SYROPY glukozowe, glukozowe-fruktozowe, maltozowe dla producentów napojów i słodyczy. Dostawy mogą być realizowane cysternami, paletopojemnykami, w beczkach metalowych i wiaderkach na palecie. Zapewniamy – wysoką jakość, konkurencyjną ofertę, szybką dostawę i reakcję na potrzeby klienta.

117

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Owoce i warzywa w puszkach, inne produkty ekologiczne, sosy i pikle Canned fruit and vegetables, other healthy and organic products, sauces & pickles


LIMITED LIABILITY COMPANY „TRADE HOUSE UKRCOFFEE”

E17

Inne napoje bezalkoholowe, marki własne, kawa Other non-alcoholic beverages, private labels, coffees The company „Ukrcoffee” was founded in 2005. Today we are the largest producer of coffee in Ukraine, focused on the domestic market and markets of the European Union, the CIS and Asia. The company owns a full-cycle coffee factory, producing all kinds of coffee products: R&G, soluble coffee, coffee-mixes.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

pr. Mira, 28-b/1 Chernomorsk 68000 Ukraine +38 0486855335 +38 0486855335 office@lacomba-coffee.com www.lacomba-coffee.com

Look Food Sp. z o.o.

K24

Soki, organiczne i naturalne produkty spożywcze, oliwy i oleje, zioła i przyprawy Juices, natural and organic food, oils, herbs, spices & seasonings

Al. Jerozolimskie 96 Warszawa 00-807 Polska +48 81 745 20 01 +48 22 188 52 66 biuro@look-food.pl www.look-food.pl

118

Firma Look Food powstała z myślą o stworzeniu szerokiej oferty ekologicznych, prozdrowotnych i naturalnych produktów najwyższej jakości. Celem firmy jest dostarczenie na półki sklepowe produktów jak najmniej przetworzonych, bez dodatku cukru i w bardzo przystępnych cenach dla konsumentów. Firma Look Food posiada certyfikat EKO wydawany przez Ekowagrancję. Look Food is a rapidly growing production and sales company. Shareholders and business associates is an experienced team, having many years of experience in production and trade in the food industry, especially in juices, beverages, oils and organic products. Because we specialize in „healthy food” in our offer we have products for both BIO and sugar free products.


LOVEA Sp. z .o.o Sp. kom.

E23

Gazowane napoje bezalkoholowe, woda, organiczne i naturalne produkty spożywcze, inne produkty Carbonated soft drinks, water, natural and organic food, other food products

MARANI 1915 Sp. z o.o.

LOVEA - We are the exclusive distributor of: Polonica spring water, Baby Zdrój children’s water, natural mental booster Tru Focus and Zwieger - household products brand. The LOVEA group includes companies dealing in distribution, sales, marketing, R&D and logistics, media house and graphic studio. We invite you to visit our stand, talk about the offer and cooperation!

A6

Wino Wines

ul. Wąwozowa 23 lok. U1 Warszawa 02-796 Polska +48 22 8536237 marani@marani.com.pl www.marani.com.pl

Jesteśmy przedstawicielstwem gruzińskiej winiarni „Telavi Wine Cellar”, która cieszy się ponad stuletnią tradycją. Winiarnia posiada własne winnice, gdzie są uprawiane przede wszystkim endemiczne szczepy SAPERAVI, RKATSITELI, itd. Nasze wina, „MARANI” i „SATRAPEZO”, charakteryzują się najwyższą jakością, co zostało potwierdzone wieloma wyróżnieniami na światowych wystawach winiarskich. We are representatives of Georgian wine producer “ Telavi Wine Cellar” with over of hundred years’ tradition. The cellar owns its vineyards in which we primarily grow authentic grape varieties SAPERAVI, RKATSITELI, etc. Our wines marked with trademarks “MARANI” and “SATRAPEZO” are of the highest quality confirmed by the prizes at many worldwide wine exhibitions.

119

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 Warszawa 00-379 Polska +48 81 822 86 00 kontakt@lovea.pl www.lovea.pl

LOVEA - Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem min. marki wody źródlanej Polonica, wody dla dzieci Baby Zdrój, naturalnego mental booster’a Tru Focus oraz produktów gospodarstwa domowego marki Zwieger. W skład grupy wchodzą firmy zajmujące się dystrybucją, sprzedażą, marketingiem, R&D i logistyką, dom mediowy oraz studio graficzne. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i współpracy!MAZZOLA B2 Wino, oliwy i oleje Wines, oils

Merkury S.A. Importer i Dystrybutor

K6

Nutraceutyki i suplementy, organiczne i naturalne produkty spożywcze, inne produkty ekologiczne, produkty premium, oliwy i oleje, produkty zbożowe, makarony, płatki śniadaniowe, marki własne, gotowe dania, dżemy, miody i kremy, przekąski, herbata, zioła i przyprawy, orzechy i ziarna Nutraceuticals and suplements, natural and organic food, other healthy and organic products, delicatessen, oils, grains, pasta, cereals, private labels, ready meals and convenience food, jam, honey & spreads, snack foods, teas, herbs, spices & seasonings, nuts and seeds Historia firmy Merkury S. A. to historia firmy, która w zaledwie kilku lat przebyła niezwykła drogę od małego rodzinnego przedsiębiorstwa, aż do momentu, w którym stała się jedną z największych dystrybutorów w Polsce w swojej branży. W ostatnim czasie zgodnie z naszą strategią rozwinęliśmy kategorie ul. Sejneńska 16 produktów związanych ze zdrowym trybem życia: Białystok żywność ekologiczna i naturalna, kosmetyki naturalne. 15-399 Polska +48 85 742 91 97 kontakt@merkurysa.pl www.merkurysa.pl

121

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Via Berardinelli, 297 Senigallia 60019 Italy +39 3490700546 info@aziendaagricolamazzola.it www.aziendaagricolamazzola.it

Situated in Senigallia, in the picturesque region of Marche, overlooking the Adriatic Sea, our olive groves and vineyards are caressed by the sun and the breeze. In our wine cellar and oil mill, applying the best modern technologies in all respect of the traditions and the environment, we put knowledge and passion to transform the fruits of this unique terroir to best quality wines and olive oils.


MGA FOOD

F9

Wyroby piekarnicze, soki, sery, produkty premium, marki własne Bakery, juices, cheese, delicatessen, private labels

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Europejska 37/4 Szczecin 71-069 Polska +48 91 351 51 27 biuro@mgafood.pl www.mgafood.pl

MicroFood S.A.

MGA FOOD jest właścicielem marek spożywczych MEGA i „Whomus?” oraz wyłącznym dystrybutorem na rynku polskim produktów premium najlepszych europejskich producentów. Pod marką MEGA kryją się świeże ciasta do wypieku, w ulepszonej recepturze, najlepszego producenta z UE - Wewalka. „Whomus?” to z kolei guacamole, sery i soki w jakości premium będące odpowiedzią na obecny trend zdrowego odżywiania. MGA FOOD is an owner of food brands MEGA & „Whomus?” and exclusive distributor of best european producers’ premium products in Poland. Under MEGA brand you will find fresh dough, in improved recipes, of the best producer from EU - Wewalka. „Whomus?”, on the other hand, is guacamole, cheese & juices/smoothies in premium quality that are an answer to current trend of healthy nutrition.

J11

Inne produkty ekologiczne, maszyny do produkcji i przetwórstwa, produkty premium, przekąski, inne produkty spożywcze, organiczne i naturalne produkty spożywcze Other healthy and organic products, food processing and production equipment, delicatessen, snack foods, other grocery, natural and organic food

ul. Bolesława Śmiałego 1 Ostrzeszów 63-500 Polska +48 605 882 929 +48 48 658 603 23 biuro@microfood.eu www.puffins.co

122

Firma MicroFood została założona w roku 2011 w Ostrzeszowie i specjalizuje się w unikalnej technologii suszenia owoców i warzyw. Opatentowana przez nas autorska metoda suszenia w próżni (tzw. Puffing) umożliwia firmie produkcję i sprzedaż owoców i warzyw, które są chrupiące, zachowują naturalną słodycz i cenne składniki odżywcze oraz pozbawione są środków konserwujących, barwników i słodzików. MicroFood Company was established in 2011 in Ostrzeszów. Our specialization is unique technology of drying fruits and vegetables. Our patented method of vacuum drying called “Puffing” is a special method of drying fruits or vegetables making them crunchy and light. The method also allows to keep almost all nutrients inside of our dried products with no artificial colorants or preservatives.


Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism, Republic of Cyprus

E5

ul. J. Dąbrowskiego 70 Warszawa 02-561 Polska +48 22 854 01 77 +48 22 854 01 80 ctc@cyprustrade.pl www.cyprustrade.pl

MIR-LEK J11 Organiczne i naturalne produkty spożywcze, inne produkty ekologiczne, herbata, inne napary Natural and organic food, other healthy and organic products, teas, other infusions

ul. Lipowa 3 Rudniki 42-421 Polska +48 32 264 94 90 +48 32 264 94 92 biuro@mir-lek.pl www.mir-lek.pl

Celem naszej firmy jest optymalizacja jakości wytwarzanych produktów. Aby to osiągnąć, przykładamy najwyższą wagę do jakości używanych przez nas składników. Zioła w naszych produktach pochodzą z polskich upraw często z upraw certyfikowanych EKO, co gwarantuje najwyższą jakość i brak zanieczyszczeń. Wiele z nich ma certyfikaty EKO, które gwarantują jakość. The aim of our company is to optimize the quality of manufactured products. In order to achieve that we put utmost attention to the quality of the ingredients we use. The herbs in our products grow free or come from certified crops which guarantees highest quality and lack of contamination. Many of them boast EKO certificates which guarantee they are ecological.

123

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Wino, sery, inne produkty spożywcze, zioła i przyprawy, inne produkty Wines, cheese, other grocery, herbs, spices & seasonings, other food products


MLB Biotrade Sp. z o.o.

J4

Soki, inne napoje bezalkoholowe, nutraceutyki i suplementy, marki własne, barwniki i aromaty Juices, other non-alcoholic beverages, nutraceuticals and suplements, private labels, ingredients

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Serbska 4/7 Poznań 61-696 Polska +48 607185288 office@mlb-biotrade.com www.foodmedik.com

MLB Biotrade oferuje produktu BIO & Konwencjonalne z kategorii superfoods: soki, napoje funkcjonalne, przekąski, proszki, suplementy diety i ekstrakty. Nasze indywidualne podejście i proponowane rozwiązania poparte są badaniami i wiedzą naukową. Ciągle śledzimy trendy rynkowe, aby dostarczać produkty i składniki odpowiadające potrzebą nowoczesnego społeczeństwa. Vegan, BIO, RAW - mamy to wszystko. MLB Biotrade provides BIO & Conventional products made out of the superfoods: juices, functional drinks, snacks, powders, food supplements and extracts. Our tailormade solutions are supported by the research and scientifical approach. We watch the market trends, to provide you with the product and ingredients, which fulfill a needs of the modern society. Vegan, BIO, RAW we have it all.

Molini Lario Spa Chleb, produkty zbożowe, inne produkty Bread, grains, other food products

Via Dei Platani 609 Alzate Brianza 22040 Italy +39 031 630 491 info@molinilario.it www.molinilario.it

Molino Pagani Spa

124

Since 1919 Molini Lario has been producing wheat flour for both baking industry and food service businesses. The hands-on cooperation, thanks to Accademia Farina, with baking masters, being pizza and bread makers or pastry chefs, brought Molini Lario to develop a selection of flours suitable for all artisanal environments.

B3


Molino Rivetti „Il Pane di Anna”

B17

Wyroby piekarnicze, chleb, ciasta i ciastka, nutraceutyki i suplementy, organiczne i naturalne produkty spożywcze, inne produkty ekologiczne, mrożonki, produkty premium, makarony, marki własne, przekąski, inne produkty spożywcze, inne produkty Bakery, bread, biscuits and cakes, nutraceuticals and suplements, natural and organic food, other healthy and organic products, frozen food, delicatessen, pasta, private labels, snack foods, other grocery, other food products

Molino Rivetti Pietro Srl, is an italian company based near Brescia, Lombardy, specialized since 2003 in gluten-free products. Our brand „Il Pane di Anna” includes a wide range of gluten-free products: various mixes, dry pasta, sweet and salty ready-to-taste products and frozen products. The safety and quality of our Made in Italy products are guaranteed by the BRC and IFS certifications.

NajlepszeProdukty.com H3 Słodycze, organiczne i naturalne produkty spożywcze, dżemy, miody i kremy, przekąski Sweets, natural and organic food, jam, honey & spreads, snack foods

ul. Pustelnicka 13A Warszawa 04-170 Polska +48 512 121 599 sklep@imex-i-g.com www.najlepszeprodukty. com

W naszym sklepie znajdziecie produkty z całego świata bezpośrednio od producentów. Osobiście dbamy o najwyższą jakość, naturalność i innowacyjność oferowanych produktów. Dajemy gwarancję na wszystkie znajdujące się w sklepie produkty. W ofercie posiadamy wspaniały produkt Miód Suflet z owocami liofilizowany - jedyny taki na rynku! Koniecznie sprawdz i przyjdź na nasze stoisko.

125

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Via Roma 64 Maclodio (BS) 25030 Italy +39 0 309782180 +39 0 309780800 ufficioestero@ilpanedianna.it www.ilpanedianna.it

Molino Rivetti Pietro Srl to włoska firma z siedzibą w pobliżu Brescii w Lombardii, specjalizująca się od 2003 r. w produktach bezglutenowych. Nasza marka „Il Pane di Anna” obejmuje szeroką gamę produktów bezglutenowych: różne mieszanki, makarony, słodkie i słone produkty gotowe do spożycia oraz mrożonki. Bezpieczeństwo i jakość naszych produktów wyprodukowanych we Włoszech jest gwarantowane przez certyfikaty BRC i IFS.Nam Viet Foods and Beverage Co., Ltd.

L8

NATUR COMPAGNIE & granoVita

K9

NATUR COMPAGNIE offers a wide range of organic convenience products such as soups (cooking and instant), sauces, bouillons (cubes and powders) and ready meals. granoVita offers a broad range of organic spreads in glasses and small tins as well as an assortment of cereals, cereal oils and well drinks.

Schuetzenstrasse 24 Radolfzell 78315 Germany +49 7732 807 201 +49 7732 807 1 info@natur-compagnie.de www.natur-compagnie.de

Our assortments meet the highest quality standards. All products are certified organic and provide additional advantages such as gluten free, lactose free, vegetarian, vegan etc. NATUR COMPAGNIE and granoVita are well established and distributed in the European market, primarily in organic and health food stores as well as in selected food retailers.

127

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Organiczne i naturalne produkty spożywcze, produkty premium, oliwy i oleje, płatki śniadaniowe, gotowe dania, dżemy, miody i kremy, inne napary, zioła i przyprawy Natural and organic food, delicatessen, oils, cereals, ready meals and convenience food, jam, honey & spreads, other infusions, herbs, spices & seasonings


NATURAL H11 Organiczne i naturalne produkty spożywcze, inne produkty ekologiczne, płatki śniadaniowe, inne produkty Natural and organic food, other healthy and organic products, cereals, other food products Nasza firma zajmuje się zaopatrywaniem producentów zdrowej żywności bezglutenowej i ekologicznej w surowce do produkcji tj. mąkę gryczaną BIO razową i białą, kaszę gryczaną BIO, cukier trzcinowy BIO. Nowością w naszej ofercie jest owsianka bezglutenowa „gorący kubek” bez cukru z dodatkiem suszonych owoców niesiarkowanych.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Maciejów 2 Maciejów 46-211 Polska +48 694 645 150 natural4@o2.pl www.natural4.pl

NATURIA S.C.

J11

Inne napoje bezalkoholowe, inne produkty ekologiczne Other non-alcoholic beverages, other healthy and organic products Producent oryginalnej, ekologicznej Kombuchy – mikrobiologicznego napoju na bazie zielonej herbaty, fermentowanej z udziałem grzyba herbacianego. Producer of original, ecological Kombucha – microbiological drink made of green tea, fermented with tea mushroom. ul. Jastków 25 Jastków 21-002 Polska +48 781 074 659 info@naturia.biz www.naturia.biz

128


Naura Foods sp. z o.o.

K2

Słodycze, nutraceutyki i suplementy, organiczne i naturalne produkty spożywcze, inne produkty ekologiczne, produkty premium, żywność dla dzieci, marki własne, przekąski Sweets, nutraceuticals and suplements, natural and organic food, other healthy and organic products, delicatessen, baby food, private labels, snack foods

Naura Foods is a producer, who specializes in gluten free and certified organic snacks. We take care of the highest standard of our products to fulfill the expectations of the most demanding customers. We are flexible company and we are able to deliver tailor-made products (private label) or to develop new products, upon request, BIO and conventional.

NINE STAR FOOD CO., LTD

E15

Gotowe dania, sosy i pikle, zioła i przyprawy Ready meals and convenience food, sauces & pickles, herbs, spices & seasonings

ul. Pustelnicka 13A Warszawa 04-170 Polska +48 512 121 599 sklep@imex-i-g.com www.najlepszeprodukty. com

Nine Star Food Co.,Ltd was established in 2013. We produce Thai and Asian curry and cooking paste/ sauce, Dipping Sauce and Instant cream soup powder. Product lines are Aluminum pouch, glass & pet bottle, laminated sachet. Factory are BRC standard and Halal certified, we welcome OEM. With our R& D expertise we can produce by customise customer’s requirement. Current markets are Asia and Europe.

129

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Północna 15-19 Wrocław 54-105 Polska +48 71 307 36 72 biuro@naurafoods.pl www.naurafoods.pl

Naura Foods jest producentem, który specjalizuje się w bezglutenowych i ekologicznych przekąskach. Dbamy o najwyższy standard naszych produktów, aby spełnić oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Jako młoda i dynamiczna firma, jesteśmy w stanie dostarczać produkty na zamówienie (private label) lub opracować nowe produkty, na życzenie klienta, w wersji BIO, jak i konwencjonalnej.


Nowakowski Tradycja Biopiekarz

K3

Wyroby piekarnicze, chleb, inne wyroby cukiernicze i piekarnicze, produkty zbożowe, żywność dla dzieci, marki własne Bakery, bread, other confectionery and bakery, grains, baby food, private labels

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Kraszewska 2 Iłowo-Osada 13-240 Polska +48 500 288 812 a.now@piekarnia-nt.pl www.piekarnia-nt.pl

Obok niespełna wieloletniej tradycji w tworzeniu konwencjonalnych jakościowych wyrobów piekarniczych postanowiliśmy połączyć siły wraz ze znaną na rynku BIO piekarnią BioPiekarz Bogdan Smolorz, tworząc unikalne BIO produkty, których główną wartością jest jakość, smak oraz ich organiczny charakter. Oferujemy pełen serwis realizowany przez naszych handlowców oraz technologów. In addition to many years of tradition in the creation of conventional quality bakery products, we decided to combine forces with the well-known BIO bakery, BioPiekarz Bogdan Smolorz, creating unique BIO products whose main value is quality, taste and their organic character. We offer a full service carried out by our traders and technologists.

Nutura H10 Organiczne i naturalne produkty spożywcze, marki własne, dżemy, miody i kremy Natural and organic food, private labels, jam, honey & spreads

ul. Roślinna 7 Łódź 91-502 Polska +48 533 562 900 biuro@nutura.pl www.nutura.pl

130

Firma Nutura zajmuje się produkcją najwyższej jakości maseł orzechowych. Nasze produkty nie zawierają cukru, oleju palmowego, soli oraz konserwantów. W naszej ofercie posiadamy masła z orzechów: ziemnych, migdałów, nerkowca, włoskich oraz laskowych - w wielu nietypowych wariantach smakowych. Nasza firma otwarta jest na współpracę z dużymi sieciami handlowymi, a także na produkcję kontraktową. The Nutura company manufactures the highest quality nut butter. Our products do not contain sugar, palm oil, salt and preservatives. We offer nut butter from the following nuts: peanut, almond, cashew, walnut and hazelnut - in many unusual flavors. Our company is open to cooperation with large retail chains as well as contract manufacturing.


OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o.

J8

Inne produkty ekologiczne, marki własne, sosy i pikle, inne produkty spożywcze Other healthy and organic products, private labels, sauces & pickles, other grocery

OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy is a Polish producer of vinegars, mustards and ketchups. The company’s offer comprises over 40 products: natural flavoured vinegars (among others, ecological and wine), best-quality mustards, aromatic balsamic glazes and ketchups. We avoid preservatives and instead use high quality dried fruit and fresh herbs.

Ogródek Dziadunia

H2

Inne napoje bezalkoholowe, organiczne i naturalne produkty spożywcze, produkty premium, zioła i przyprawy, dżemy, miody i kremy Other non-alcoholic beverages, natural and organic food, delicatessen, herbs, spices & seasonings, jam, honey & spreads

ul. Traugutta 27 Wąsosz Dolny 42-110 Polska +48 34 317 77 10 biuro@ogrodekdziadunia.pl www.ogrodekdziadunia.pl

Szukasz smaków dzieciństwa? Przetwory z Ogródka Dziadunia to prawdziwy smak owoców i warzyw, taki jak dawniej. Tworzone tylko z naturalnych składników: syropy owocowe, musztardy z miodem, ketchup z przetartych pomidorów, żurek z własnego żyta, kapusta z grzybami leśnymi, konfitury z róży czy żurawiny. Jakość i tradycja potwierdzona wieloma certyfikatami. Ogródek Dziadunia to receptury od serca. Are you looking for a taste of childhood? Traditional vegetables and fruits preserves from The Grandpas Garden, taste like in the past. Created only with natural ingredients: fruit syrups, mustard with honey, ketchups, sour soup with own grain, cabbage with mushroom from forest, rose petals confiture. Quality and tradition confirmed by certificates. Grandpas Garden - a recipe from the heart.

131

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Zielona 2 Olsztynek 11-015 Polska +48 89 519 21 01 +48 89 519 22 75 octim@octim.com.pl www.octim.com.pl

OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy to polski producent octów, musztard i ketchupów. Ofertę firmy stanowi ponad 40 produktów: naturalnych octów smakowych (m.in. ekologicznych i winnych), najlepszej jakości musztard, aromatycznych glazur balsamicznych oraz ketchupów. Unikamy stosowania konserwantów, wykorzystujemy wysokiej jakości suszone owoce i świeże zioła.


OROMINERVA - GAY-ODEEN

B25

Oliwy i oleje, sosy i pikle Oils, sauces & pickles

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Località Valloni, Cerro al Volturno Isernia 86072 Italy +39 865 19 46 290 info@orominerva.it www.orominerva.it

OneDayMore sp. z o.o., sp. k.

L11

Organiczne i naturalne produkty spożywcze, produkty zbożowe, płatki śniadaniowe, przekąski Natural and organic food, grains, cereals, snack foods

ul. Nieszawska 1 Poznań 61-021 Polska +48 61 670 40 45 odm@onedaymore.pl www.onedaymore.pl

132

OneDayMore to firma z polskim kapitałem, założona w 2016 r. z inicjatywy pasjonatów zdrowego stylu życia. Chcemy być dostawcą wyłącznie zdrowej żywności, dlatego oferujemy produkty dla całej rodziny i o różnych funkcjonalnościach – w naszej standardowej ofercie znajduje się aż 14 mieszanek musli, 4 mieszanki snacków, skomponowane z łącznie 70 różnych składników bez sztucznych dodatków. OneDayMore is a company with Polish capital, founded in 2016 on the initiative of enthusiasts of a healthy lifestyle. We offer products for the whole family and with different functionalities. Our muesli and snacks are natural, healthy, and WITHOUT FLAVOR ENHANCERS. We use little or no sugar and salt. The ingredients we choose largely come from ECO FARMING.


Ontad Food

K11

Owoce i warzywa w puszkach, inne produkty w puszkach, organiczne i naturalne produkty spożywcze, oliwy i oleje, produkty zbożowe, marki własne, gotowe dania, sosy i pikle, dżemy, miody i kremy, przekąski, inne produkty spożywcze Canned fruit and vegetables, other canned products, natural and organic food, oils, grains, private labels, ready meals and convenience food, sauces & pickles, jam, honey & spreads, snack foods, other grocery

75. Yil Cumhuriyet Mahallesi Kocabaglar Sokak no: 19 Kemalpasa Izmir 35733 Turkey +90 232 877 16 26 +90 232 877 13 35 ontad@ontad.com.tr www.ontad.com.tr

ORIGANUM Sp. z o.o.

H6

Zioła i przyprawy, organiczne i naturalne produkty spożywcze, marki własne Herbs, spices & seasonings, natural and organic food, private labels

ul. Szachowa 1 Warszawa 04-894 Polska +48 54 255 02 10 biuro@origanum.com.pl www.origanum.pl

Jesteśmy producentem świeżych ziół w doniczkach. Dostarczamy je całorocznie do sieci handlowych i giełd warzywnych w całej Polsce. Nasze zioła produkowane są bez użycia pestycydów. Posiadamy certyfikat bezpieczeństwa żywności GlobalGap. Jesteśmy otwarci na współpracę z restauracjami, hurtowniami, sklepami spożywczymi na rynku lokalnym oraz hurtowniami za granicą. Zapraszamy! We are a polish grower of fresh herbs in pots. We supply them year-round to trade chains and vegetable stock exchanges all around Poland. Our herbs are produced without the use of pesticides. We are certified by GlobalGap (food safety certificate). We are open to collaboration with restaurants, wholesalers, grocery stores on local market and wholesalers abroad.

133

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Ontad Food is a food producer and exporter company based in Izmir, Turkey. Having a wide range of natural and organic food products and proven quality level with global standards, Ontad offers a unique product range and partnership experience which is based on trust and commitment.


OryginalnySok D5 Soki, organiczne i naturalne produkty spożywcze Juices, natural and organic food

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Koszalińska 86 Szczecinek 78-400 Polska +48 798 741 741 biuro@oryginalnysok.pl www.oryginalnysok.pl

Marka ,,OryginalnySok’’ istnieje od października 2016 roku. W tym czasie wprowadziliśmy na rynek soki w butelce szklanej o pojemności 200ml, 330ml, 1000ml. Pierwsze w Polsce soki w opakowaniach Doypack 110ml oraz soki w kartonach bag in box 3L oraz 5L. W swoim portfolio posiadamy ponad 20 różnych smaków soków. Posiadamy międzynarodowy certyfikat produktów wegańskich. The „OriginalSok” brand exists since October 2016. During this time, we introduced juices in a glass bottle with a capacity of 200ml, 330ml, 1000ml. The first juices in Doypack 110ml packaging and juices in 3L and 5L bag in box. We have over 20 different flavors of juices in our portfolio. We have an international certificate of vegan products.

Orzeszek sp. z o.o. sp.k

J7

Płatki śniadaniowe, przekąski, zioła i przyprawy, orzechy i ziarna Cereals, snack foods, herbs, spices & seasonings, nuts and seeds

ul. Mogilno Duże 28A Dobroń 95-082 Polska +48 43 671 45 45 +48 43 655 00 59 biuro@orzeszek.com.pl www.orzeszek.com.pl

134

Jako firma rodzinna, podchodzimy z sercem i odpowiedzialnością do tego co robimy. Dzisiejsi konsumenci są wymagający i wybiórczy pod względem jakości produktów, pochodzenia i naturalności składników. Coraz większą uwagę przywiązują do zdrowia i rozumieją że na jego wpływ ma właściwie odżywianie. Produkty Orzeszka pochodzą z wyselekcjonowanych, sprawdzonych upraw. As a family company, we approach with our heart and responsibility what we do. Today’s consumers are demanding and selective in terms of product quality, origin and naturalness of ingredients. They pay more and more attention to health and understand that their influence is actually nutrition. Orzeszka products come from selected, proven crops.


OSM Krasnystaw

F21

Mleko i śmietana, jogurty, sery, Inne produkty mleczarskie Milk and cream, yoghurts, cheese, other dairy & eggs Ponad 100 lat temu na Lubelszczyźnie powstała spółdzielnia mleczarska, która po dziś dzień towarzyszy Polakom zapewniając zdrowe produkty mleczarskie na każdą porę dnia i roku. Ta firma to Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie. Połączenie tradycji z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi gwarantuje najlepszy smak produktów. ul. Borowa 4 Krasnystaw 22-300 Polska +48 82 576 28 61 +48 82 576 28 60 sekretariat@krasnystaw.eu www.osmkrasnystaw.pl

OSM Krasnystaw is among the largest dairy cooperatives in Poland. It is a modern company operating country-wide through a network of dairy food distributors. OSM Krasnystaw produkcts coming in from the healthy and green areas of the Lublin region are in great demand with consumers thanks to their high quality.

PRZEGLĄD GASTRONOMICZNY – profesjonalny miesięcznik dla gastronomów, żywieniowców, restauratorów, hotelarzy

„Przegląd Gastronomiczny” jest polskim fachowym miesięcznikiem branży gastronomicznej od 72 lat. W naszym czasopiśmie propagujemy dobre wzorce, prezentujemy nowe technologie, urządzenia oraz nowoczesne sposoby usprawniania organizacji zakładów gastronomicznych.

Zapraszamy do prenumeraty – zainteresowanym prześlemy egzemplarz okazowy oraz warunki prenumeraty.

“Przegląd Gastronomiczny” – Wydawnictwo SIGMA-NOT ul. Rakowiecka 36, pok. 32, 02-532 Warszawa tel. +48 22 849 09 78, 849 72 90, 849 66 36, tel./fax +48 22 849 19 24 pg@przeglad-gastronomiczny.pl, www.przeglad-gastronomiczny.pl


P. Visser & Zoon B.V.

E20

Zioła i przyprawy Herbs, spices & seasonings

Einsteinstraat 30G Purmerend 1446VG Netherlands +31299630650 info@visserp.nl www.pvisser.com

P. Visser & Zoon B.V. is an experienced importer and wholesaler of spices, seeds, herbs and dehydrated vegetables. With over 180 years of experience and being a dynamic customer driven organization we ensure the supply of good quality products at competitive prices, meeting EU Food Regulation Standards. For more information please visit www.pvisser.com.


Panegara sp. z o.o.

F13

Czekolada, owoce i warzywa w puszkach, oliwy i oleje, inne produkty spożywcze Chocolate, canned fruit and vegetables, oils, other grocery

ul. Grójecka 5 Warszawa 02-019 Polska +48 22 427 75 91 marketing@panegara.com www.panegara.pl

PANEGARA was founded in Portugal and has been enjoying constant consumer confidence in Europe and the world for over 20 years. The PANEGARA offer includes international cuisine, including rich in taste exotic fruits, in the form of the highest quality purees and fruits in the marinade. PANEGARA’s offer is an ideal solution for restaurants, confectioneries, ice-cream shops and chain store.

Pasieka PUCER Dariusz i Małgorzata Pucer

J11

Organiczne i naturalne produkty spożywcze, inne produkty ekologiczne, dżemy, miody i kremy Natural and organic food, other healthy and organic products, jam, honey & spreads

ul. Pastwiska 7 Barciany 11-410 Polska +48 508 381 243 +48 508 381 244 pasiekapucer@wp.pl www.pasiekapucer.pl

Historia naszych pasiek sięga 1957 roku i jesteśmy kontynuatorami rodzinnych tradycji. Pasieki PUCER liczą ponad 1100 uli i znajdują się na malowniczo położonych terenach Warmii i Mazur. Pozyskujemy zarówno miody konwencjonalne jak i certyfikowane miody ekologiczne. History of our beekeeping dates back to 1957 and we are the followers of family tradition. PUCER apiaries have over 1,100 beehives and are located in the beautifully situated areas of Warmia and Mazury. We obtain both conventional honey and certified ecological honey.

137

WYSTAWCY | EXHIBITORS

PANEGARA powstała w Portugalii i od ponad 20 lat cieszy się stałym wzrostem zaufania konsumentów w Europie i na Świecie. W ofercie PANEGARA znajdują się produkty kuchni międzynarodowej, m.in. bogate w smaku owoce egzotyczne, w formie najwyższej jakości przecierów oraz owoce w zalewie. Oferta PANEGARA jest idealnym rozwiązaniem dla restauracji, cukierni, lodziarni oraz sieci handlowych.


PASKA’ SRL - INTENSO AROMA DI CAFFE’

B10

Inne napoje bezalkoholowe, marki własne, kawa Other non-alcoholic beverages, private labels, coffees

WYSTAWCY | EXHIBITORS

VIA FERRANTE IMPARATO 501 NAPLES 80146 Italy +39 081 5592128 +39 081 5595155 INFO@INTENSO.BIZ WWW.INTENSO.BIZ

Pastabella Polska

E27

Organiczne i naturalne produkty spożywcze, oliwy i oleje, makarony, inne produkty spożywcze, inne produkty Natural and organic food, oils, pasta, other grocery, other food products

ul. Grzybowska 87 Warszawa 00-844 Polska +48 736 941 291 biuro.pastabella@gmail.com www.pastabella.pl

138

Firma PASTABELLA jest bezpośrednim dostawcą unikalnych produktów spożywczych wysokiej jakości z Włoch. Dostarczamy klasyczne włoskie produkty ekologiczne w dużym wyborze. Naszym głównym celem jest promowanie kultury gastronomicznej Włoch. Dzisiaj „PASTABELLA” jest dynamicznie rozwijającą się firmą, monitorującą nowoczesne trendy na rynku, zwiększając asortyment nowych produktów i nowych brendów.


B20

a production chain 100% from Apulia, organic and organic wholemeal pasta, gluten free pasta and egg pasta.

PASTIFICIO LUCIO GAROFALO

B24

Makarony Pasta Garofalo Pasta, synonymous with high quality pasta, is located in Gragnano, the birth place of pasta, since 1789. 200 Years of Experience has been a huge advantage in the development of the Garofalo Signature pasta. Second and third generation workers have incorporated decades of knowledge of the art and skill of pasta making with the efficiencies of today’s technology. Via dei Pastai 42 Gragnano 80054 Italy 0818011002 INFO@PASTAGAROFALO.IT WWW.PASTAGAROFALO.IT

139

WYSTAWCY | EXHIBITORS

PASTIFICIO GRANORO SRL

Inne wyroby cukiernicze i piekarnicze, inne produkty w puszkach, organiczne i naturalne produkty spożywcze, inne produkty ekologiczne, oliwy i oleje, makarony, marki własne, sosy i pikle, inne produkty Other confectionery and bakery, other canned products, natural and organic food, other healthy and organic products, oils, pasta, private labels, sauces & pickles, other food products Pastificio Attilio Mastromauro Granoro srl ma swoją siedzibę w Corato w Apulii, która jest sercem południowego Włoch, regionu zawsze znanego z produkcji najlepszych europejskich kasz. Katalog zawiera ponad 150 różnych kształtów suszonego makaronu, makaron z łańcuchem produkcyjnym w 100% z Apulii, organiczny i organiczny makaron pełnoziarnisty, makaron bezgluS.P. 231 KM 35,100 tenowy i makaron jajeczny. CORATO 70033 Founded in 1967, Pastificio Attilio Mastromauro Granoro Italy srl is based in Corato, Apulia that is the heart of South +39 0808721821 of Italia, a region always renowned for the production export@granoro.it of the best European wheats. Its catalogues offers more www.granoro.it than 150 different shapes of dried pasta, a pasta with


Pere Ventura Family Wine Estates

A1

Wino Wines

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Ctra. de Vilafranca c-243a, km 0,4 Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona) 08770 Spain +34 93 818 33 71 info@pereventura.com www.pereventuragroup.com

PERE VENTURA FAMILY WINE ESTATES to firma produkująca wino założona przez winiarza i biznesmena Pere Venturę w 1992 roku. Obecnie eksportuje swoje wina i kawior do ponad 50 krajów. Wiodący w segmencie średnio i premium, oparty na Barcelonie „PVFWE oferuje wina z trzema różnymi Wine Appellations of Origin w Katalonii: DO Cava, DO Penedés i DOQ Priorat. PERE VENTURA FAMILY WINE ESTATES is a Wine Producing Company founded by the wine grower and businessman Pere Ventura in 1992. Currently exporting its Wines and Cavas to over 50 countries. Leading in the mid and premium segment, Barcelona-based’ PVFWE offers wines with three different Wine Appellations of Origin in Catalonia: DO Cava, DO Penedés and DOQ Priorat.

PGS CORPORATION LTD, THAILAND

E11

Owoce i warzywa w puszkach, marki własne Canned fruit and vegetables, private labels Jesteśmy dystrybutorem puszkowanych ananasów i innych konserw owocowych z Tajlandii. We are canned pineapple and other canned fruits supplier from Thailand. 589/163 central city tower fl32 Bangna Trad Rd Bangna Bangna 10260 Thailand +6621307313 +6621307313 panchita@pgscorporation. com www.pgscorporation.com

140


Pharmovit K7 Słodycze, nutraceutyki i suplementy, zioła i przyprawy, inne produkty Sweets, nutraceuticals and suplements, herbs, spices & seasonings, other food products

Polish manufacturer of dietary supplements. A wide range of plant extracts, vitamins, minerals, chokeberry products and BIO products with PL-EKO-04 certificate. In 2018, the company launched a new line of products for physically active GymFood. Pharmovit also provides contract production services. Own production lines and innovative technologies allow us to take care at every stage of production.

PIAVETTINI SRL

B27

Inne wyroby cukiernicze i piekarnicze Other confectionery and bakery Piavettini LLP is a cottage industries, whic has been operating for nearly 10 years in the bakery. Piavettini are crispy and crumbly bread bites, shorter and bigger than traditional breadsticks. They are perfect has snack and with first and second courses. Extra virgin olive oil, first choice flours, grains and spices...and a lot of passion! Piavettini, the genuine taste of good bread of the past. VIA I° MAGGIO 17/A COLLE UMBERTO 31014 Italy +39 0438430603 +39 0438430603 info@piavettini.com www.piavettini.com

141

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Pl. Gabriela Narutowicza 1/6 Płock 09-402 Polska +48 22 22 82 198 office@pharmovit.pl www.pharmovit.pl

Polski producent suplementów diety. Bogata oferta ekstraktów roślinnych, witamin, minerałów, produktów z aronii oraz produktów BIO z certyfikatem PL-EKO-04. W roku 2018 firma uruchomiła nową linię produktów dla osób aktywnych fizycznie GymFood. Pharmovit świadczy także usługi produkcji kontraktowej. Własne linie produkcyjne i innowacyjne technologie pozwalają dbać o każdy etap powstawania produktu


Piekarnia „Prawdziwy Chleb”

E25

Chleb Bread Jesteśmy niezależną, rodzinną piekarnią z centrum Polski. Każdego dnia czerpiemy radość z tego co robimy. Przywracamy naszym wypiekom szlachetność i niepowtarzalny smak. Prawdziwy chleb na żytnim zakwasie jest wypiekany w tradycyjnym ceglanym piecu opalanym drewnem. Chleb nie zawiera konserwantów i zachowuje długotrwałą świeżość.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Stoczki-Porąbki 4 Dłutów 95-081 Polska +48 446 340 456 aga@chleb.strefa.pl www.chleb.strefa.pl

We are an independent, family bakery from the center of Polish. Every day, we derive joy from what we do. We restore the nobility of our baked goods and unique taste. Real sourdough bread is baked in a traditional wood-fired brick oven. The bread does not contain preservatives and maintains long-lasting freshness. Rye bread with milk is inscribed on the List of Traditional Products.

Pizza Academy stand PK Components

J20

Nutraceutyki i suplementy, organiczne i naturalne produkty spożywcze, inne produkty ekologiczne, oliwy i oleje, inne produkty Nutraceuticals and suplements, natural and organic food, other healthy and organic products, oils, other food products

ul. Wita Stwosza 48 lok. 107 Warszawa 02-661 Polska +48 22 258 46 01 info@pkcomponents.pl www.pkcomponents.pl

142

PK Components jest jedną z czołowych spółek dystrybucyjnych dostarczających najwyższej jakości surowce do produkcji suplementów diety oraz dla przemysłu spożywczego. Naszą wizytówką jest stabilna pozycja na rynku, zaufanie klientów oraz kompleksowa oferta łącząca doradztwo i sprzedaż w rzetelne partnerstwo biznesowe. PK Components is a Polish distributor of the highest quality raw materials for food supplements and food industry. The company’s business card is a stable position on the market, our Customer’s trust and comprehensive offer combining consultancy and sales in reliable business partnership.


Planet Food Sp. z o.o. Sp.k.

K10

Inne wyroby cukiernicze i piekarnicze Other confectionery and bakery

We are a dynamically developing Polish food company. We have been operating in Kalisz and we have been on the market since 2011. We produce cereal-rice wafers under the brand “Sunny Family”. The modern production facilities and sterile conditions for the manufacture of all products ensure their highest quality and reproducibility.

Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A. w Białymstoku

E34

Produkty zbożowe, płatki śniadaniowe Grains, cereals

ul. Elewatorska 14 Białystok 15-959 Polska +48 85 664 50 62 +48 85 664 50 91 sprzedaz@pzz.bialystok.pl www.pzz.bialystok.pl

Podlaskie Zakłady Zbożowe powstały w 1948 roku. W wyniku przekształceń własnościowych w 2000 roku staliśmy się spółką akcyjną ze 100% udziałem polskiego kapitału. Produkujemy mąki pszenne i żytnie, płatki owsiane i jęczmienne, kasze jęczmienne, gryczane i jaglane, groch połówki, ryż. Nasze atuty: ponad 60 lat tradycji i doświadczenia, surowce pozyskiwane z terenów Zielonych Płuc Polski,

143

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Al. Wojska Polskiego 2c Kalisz 62-800 Polska +48 62 753 58 03 +48 62 753 58 03 info@planetfood.pl www.sunnyfamily.pl

Planet Food to dynamicznie rozwijająca się, polska firma z branży spożywczej, która działa od 2011 roku. Szczególna dbałość o receptury, naturalny skład oferowanych produktów oraz rozwój w duchu koncepcji zdrowego odżywiania to cechy najlepiej charakteryzujące firmę. Firma zajmuje się produkcją wafli pod marką Sunny Corn Familly ,w której skład wchodzą Sunny Corn, Bioffel, Trips i Bellido.POLAND FRUITS

G12

Inne produkty Other food products POLAND FRUITS to kompatybilne połączenie magazynu i portalu łączącego podmioty gospodarcze z kraju i ze świata. To platforma biznesowo-handlowa i informacyjna adresowana do wszystkich sektorów gospodarki.

Polder sp. z o.o.

K8

Słodycze, inne wyroby cukiernicze i piekarnicze, organiczne i naturalne produkty spożywcze, produkty premium, żywność dla dzieci, dżemy, miody i kremy Sweets, other confectionery and bakery, natural and organic food, delicatessen, baby food, jam, honey & spreads

ul. Bobrowo 28 Bobrowo 87-327 Polska +48 666 941 911 krzysztof.przymus@polder. biz.pl www.kajmak.com.pl

Największy producent kajmaku i dulce de leche w Polsce i we wschodniej Europie. Specjalizujemy się w produktach dla cukierni, piekarni, lodziarni oraz na rynek detaliczny. Nasze produkty wyróżnia prosty skład: bez oleju palmowego, konserwantów barwników –dlatego nasze produkty są szczególnie polecane dla dzieci jako zdrowsza alternatywa dla popularnych kremów czekoladowych. Bigest manufacturer of dulce de leche in Poland and in eastern Europe. We specialize in products for confectioneries, bakeries, for ice-creamers and for detail market. Our products contain clean etiquete: doesn’t contain palm oil, preservative or food colorants. Thats why its promoted for kids as healthier alternative for popular chocolate creams.

145

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Grójecka 186/214 Warszawa 02-390 Polska +48 508 112 968 +48 22 824 14 97 marketing@polandfruits. com www.polandfruits.com

POLAND FRUITS associates a magazine and a portal that aim at interconnecting economic entities both in the country and worldwide. It is a business, trade and informational platform aimed at all sectors of the economy.


Polska Róża Ernest Michalski Sp. z o.o.

D6

Soki, produkty premium, żywność dla dzieci Juices, delicatessen, baby food

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Róży 5 Falenty Nowe 05-090 Polska +48 22 720 53 21 biuro@polskaroza.pl www.polskaroza.pl

Polska Róża została założona przez inż. Ernesta Michalskiego aby dostarczać Polakom zdrowe, naturalne produkty. Na podstawie badań polskich i amerykańskich naukowców, opracował technologię wytwarzania soku z róży, w którym jest aż 450 mg naturalnej witaminy C. Obecnie firma posiada w asortymencie soki i syropy z różnych polskich owoców. Od 1979 roku firma cieszy się uznaniem wśród klientów. Polska Róża was founded by E. Michalski to provide Poles with healthy, natural products. Based on the research of Polish and American scientists, he developed a technology for making juice from rose hips, in which there is up to 450 mg of natural vitamin C. Currently, the company has in its assortment juices and syrups from various Polish fruits. Since 1979, it has been appreciated by customers.

Polskie Warzelnie Soli Sp. z o.o.

L9

Inne produkty ekologiczne Other healthy and organic products Polskie Warzelnie Soli, producent produktu SuperSól® - kompozycji soli i minerałów z wielu źródeł. Powstaje z użyciem leczniczych wód mineralnych, solanek i złóż mineralnych. Smakiem nie odbiega od „tradycyjnej” soli, a (w porównaniu z solą kuchenną) zawiera aż 53% mniej sodu! W SuperSoli® pierwiastek ten został zastąpiony kompleksem minerałów, który przynosi aż 41 korzyści dla zdrowia.

ul. Bażancia 34 Warszawa 02-892 Polska +48 22 859 11 56 sekretariat@polskasol.pl www.supersol.pl

146

Polskie Warzelnie Soli is a company which introduced to world SuperSalt -the richest in minerals food salt which contains 53 % sodium less than typical table salt. A mineral complex instead of sodium provides 41 proven health benefits. SuperSalt is a composition of salts and minerals from many sources. It is prepared using highly mineralized waters, curative-medical brines, and mineral deposits.


POPCROP L10 Organiczne i naturalne produkty spożywcze, inne produkty ekologiczne, produkty zbożowe, żywność dla dzieci, przekąski Natural and organic food, other healthy and organic products, grains, baby food, snack foods

We put a lot of heart into our products and looking for new challenges we constantly develop new flavors. Thanks to this, under the brand name POPCROP, a whole series of healthy natural snacks was created, without the addition of oil and preservatives. Another line are products of BLUECORN brand, created by us, in which we offer our latest discovery - blue corn straight from South America.

PPHU Maszyny i Przetwórstwo Nasion Oleistych Ol’Vita Krzysztof Dziaduch

J12

Organiczne i naturalne produkty spożywcze, oliwy i oleje, orzechy i ziarna, inne produkty, marki własne, inne produkty spożywcze Natural and organic food, oils, nuts and seeds, other food products, private labels, other grocery

ul. Panków 2 58-125 Pszenno O/Mysłaków 84 a 58-124 Marcinowice Polska +48 74 850 52 02 biuro@olvita.pl www.olvita.pl

Ol’Vita jest polską firmą rodzinną powstałą w 2004 roku. Nasza działalność związana jest z przemysłem spożywczym, kosmetyczny i paszowym. Produkcja olejów zimno tłoczonych, olejów w kapsułkach, mąk z nasion oleistych - wysokobiałkowych, przemysł kosmetyczny obejmuje produkcję naturalnych 1-składnikowych kosmetyków - olejów i peelingów/ maseczek, paszowy - wysokobiałkowe komponenty - makuchy. Ol’Vita is a Polish family company founded in 2004. Our activity is related to the food, cosmetics and feed industry. Production of cold pressed oils, capsules oils, high-protein oil flours, the cosmetics industry includes the production of natural 1-component cosmetics - oils and peels / masks, fodder - high-protein components - cakes.

147

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Chylońska 26 Gdynia 81-064 Polska +48 509 319 054 info@popcrop.pl www.popcrop.pl

W nasze produkty wkładamy mnóstwo serca, a szukając nowych wyzwań stale opracowujemy nowe smaki. Dzięki temu pod marką POPCROP, powstała cała seria zdrowych naturalnych przekąsek, bez dodatku oleju i substancji konserwujących. Kolejną linią są produkty stworzonej przez nas marki BLUECORN, w której skupiamy nasze najnowsze odkrycie - niebieską kukurydzę prosto z Ameryki Południowej.


Prezzemolo e Vitale

B23

PRIMAVIKA - TAKIE PROSTE!

L4

Organiczne i naturalne produkty spożywcze, inne produkty ekologiczne, produkty premium, żywność dla dzieci, przekąski, inne produkty spożywcze, inne produkty Natural and organic food, other healthy and organic products, delicatessen, baby food, snack foods, other grocery, other food products Jesteśmy polską firmą z rodzinnymi tradycjami, istniejącą od 1998 r. Naszą misją jest tworzenie zdrowych, roślinnych produktów o prostych składach oraz propagowanie zdrowego stylu życia. W naszych produktach nie goszczą sztuczne barwniki, konserwanty oraz wzmacniacze smaku, ponieważ powstają one z myślą o ludziach ceniących sobie wartościowy skład tego, co jedzą. Z Primaviką - wiesz co jesz! ul. Akacjowa 27 Gądki 62-023 Polska +48 61 81 98 168 dzialhandlowy@primavika.pl www.primavika.pl

We are a Polish company with family traditions operating since 1998. Our mission is to create healthy, vegetable products with simple compositions and to promote a healthy lifestyle. Our products do not contain artificial dyes, preservatives or taste enhancers as they are created for people who value high quality ingredients of the foodstuffs they eat. You know what you eat with Primavika!


E10

Propharma Esencja Natury

H14

Nutraceutyki i suplementy, organiczne i naturalne produkty spożywcze, inne produkty ekologiczne Nutraceuticals and suplements, natural and organic food, other healthy and organic products

ul. Łopuszańska 36 Warszawa 02-220 Polska +48 22 266 84 99 biuro@pro-pharma.pl www.pro-pharma.pl

Propharma Sp. z o.o. jest polską firmą, która produkuje, importuje i dystrybuuje na polski rynek naturalne, zdrowe produkty. Istniejemy na rynku już od ponad 10 lat. Nasze główne marki to oryginalne nowozelandzkie Miody Manuka MGO ™ oraz żywność funkcjonalna i naturalne suplementy diety Dr Gaja. W naszym portfolio znajdują się wysokiej jakości, nisko przetworzone i sprawdzone produkty. Propharma Sp. z o.o. is a polish company which produces, imports and distributes on Polish market natural healthy products. We have been on the market for over 10 years now. Our main brand is original New Zealand Miody Manuka MGO ™ , functional food and natural diet supplements by Dr Gaja. We offer high quality, low-processed and proven products.

149

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Product Plus Kozanecki-Begier-Słabolepszy Sp.J

Ciasta i ciastka, słodycze, inne wyroby cukiernicze i piekarnicze, organiczne i naturalne produkty spożywcze, przekąski Biscuits and cakes, sweets, other confectionery and bakery, natural and organic food, snack foods Firma Product Plus Sp.J od 30 lat specjalizuje się w produkcji sezamków. Uczestniczymy w wielu prestiżowych targach spożywczych w kraju i za granicą, nawiązując liczne kontakty handlowe. W swojej ofercie oprócz sezamków klasycznych posiadamy sezamki BIO oraz ul. Sportowa 8 sezamki smakowe z różnymi dodatkami. Proponujemy Kleszczewo produkty z naszej marce, jak i marce własnej klienta. 63-005 Polska Product Plus company has been specializing in produc+48 618 176 460 tion of sesame bars for over 30 years. We take part in +48 618 176 462 many prestigous food fair both in our country and abroad. biuro@productplus.com.pl As a result we establish numerous trade contracts. We www.sezamki.com.pl offer, in addition to classic sesame bars, bio saesame bars and sesame bars in various flavours. We produce sesame snaps both under our own brand and under our client’s brand.


PROSCIUTTIFICIO MONTEVECCHIO SRL

B35

Mięso, wyroby mięsne Meat, processed meat

WYSTAWCY | EXHIBITORS

VIA DELLA LIBERTA’ 67 VALSAMOGGIA LOC. SAVIGNO (BO) 40060 Italy +39 0516708245 +39 0516708866 info@prosciuttificiomontevecchio.it www.prosciuttificiomontevecchio.it

Traditional Italian charcuterie, old recipes, modern process, surprising results. Prosciutto Italiano, Fior di Fesa, Sgambato, Culatta, Pancetta, Fiocco, Lonzardo, natural taste, smoked or with precious spices. Maximal care to all the phases of our productions, from an accurate selection of the meats and the ingredients, through times, temperature, and natural climate of our hills. Come ‚n taste!

Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe „MATEO” Stanisław Cabaj

F19

Mrożonki, produkty premium, marki własne Frozen food, delicatessen, private labels Firma Mateo powstała w 1993 roku. Od początku swojego istnienia działa w branży spożywczej stale zwiększając swój potencjał. Nasze wyroby mączne wykonywane są ze szczególną troską o klientów, według tradycyjnej i sprawdzonej receptury. Dziś w naszej ofercie poza pierogami, kluskami i uszkami znajda Państwo wiele innych produktów takich jak owoce, grzyby, frytki i makarony. ul. Metalowców 33 Dębica 39-200 Polska +48 14 681 22 22 hurt@mateodebica.com.pl www.mateodebica.com.pl

150

Mateo was created in 1993. Working in the food trade industry we constantly increased our potential. Our dough products are made with special care for customers, according to the traditional recipes. Today, in our offer, apart from „pierogi”, „kluski” and „uszka”, you will find many other products such as fruit, mushrooms, fries and pasta.


Purella Food Sp. z o.o.

K12

Przekąski Snack foods

Römerhof Weinkellerei

A2

Wino Wines Römerhof is a modern, innovative winery with a large range of German wines and a long experience in the export business. We are located in the heart of the Mosel valley in Trittenheim. Excellent wines for fair prices are the focus of our constant efforts. We are a family enterprise, young and dynamic but deeply rooted in the Art and Tradition of German Winemaking. Moselweinstrasse 70 Trittenheim 54349 Germany +49 6507 92 62 0 +49 6507 92 62 30 uhei@roemerhof-trittenheim.de www.roemerhof-weinkellerei.de

151

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Biedronki 66A Warszawa 02-959 Polska formularz@purellafood.pl www.purellafood.pl

Działająca od 2015 roku Purella Food inspiruje tworząc innowacyjne, oparte na superfoods, najwyższej jakości produkty w kategorii zdrowej żywności. Oferta, do której można mieć pełne zaufanie zawiera: najczystszą na świecie Chlorellę pozyskiwaną z Korei Południowej, marki Enjoy Pure Life oraz BeRAW Ewa Chodakowska, przekąski wytwarzane w technologii RAW, smoothie oraz zdrowe chipsy z banana.SADY WINCENTA

E33

Soki Juices

ul. Żmiąca 208 Ujanowice 34-603 Polska +48 18 33 34 505 +48 18 888 10 50 biuro@sadywincenta.pl www.sadywincenta.pl

What’s most important in Sady Wincent’s products is that most of them are made of our own fruits, using traditional stamping techniques. Before spilling, they undergo gentle pasteurization processes. Thanks to this technology, the juice retains for longer the taste of fresh fruit and almost all minerals and vitamins. See for yourself that health can be tasty.

SALAM importer wędlin

F20

Produkty premium, gotowe dania, wyroby mięsne Delicatessen, ready meals and convenience food, processed meat

ul. Bierutowska 29 Wrocław 51-317 Polska +48 713 458 160 +48 713 458 172 salam@box43.pl www.salamwedliny.pl

Firma Salam powstała w 1996 r. z pasji do smaku i kultury Węgier. Z czasem działalność firmy rozszerzyła się o import wędlin z Czech, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Litwy. Oferujemy wysokiej jakości produkty mięsne wytwarzane tradycyjnymi metodami. Są to różnego rodzaje gatunki wędlin, a w tym salami, szynki, kiełbasy, pasztety, bekony. Posiadamy ofertę dań gotowych. Mamy certyfikat IFS Logistic. Salam company exist since 1996 from passion to taste and culture of Hungary. During time company has extend import of cold cuts from Czech Republic, Germany, Italy, Spain, Lithuania. We offer high quality meat products made in traditional way. They are diferent types of cold cuts like salami, hams, sausages, pates and bacons. We have also an offer with ready meals. We have IFS Logistic certyficate.

153

WYSTAWCY | EXHIBITORS

To co najważniejsze w produktach firmy Sady Wincenta, to to że w większości tworzone są one z własnych owoców, za pomocą tradycyjnych technik tłoczenia. Przed rozlaniem poddawane są procesom delikatnej pasteryzacji. Dzięki tej technologii sok zachowuje na dłużej smak świeżych owoców oraz prawie wszystkie składniki mineralne i witaminy. Przekonaj się, że zdrowie może by smaczne.


SALUMIFICIO SOSIO SRL

B42

Produkty premium, mięso, wyroby mięsne Delicatessen, meat, processed meat Salumificio Sosio is a company, which produces cold cuts, such as the Bresaola „De BAITA”, Prosciutto, Speck, the BIO and IGP Bresaola and the HALAL products.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

PIAZZA S. STEFANO, 6 MILANO 23030 Italy +39 342 489007 +39 342 484295 info@salumificiososio.it www.labresaoladebaita.it

SAN DOMENICO VINI SRL

B9

Wino Wines San Domenico Wines Italian winery, located in the province of Palermo, in Sicily. We produce native and precious wines, such as the red Nero d’Avola and the whites Catarratto, Insolia and Grillo, and also the reds allochthonous Merlot, Pinot Nero, Syrah and Cabernet and the white Chardonnay, and Pinot Grigio. contrada Sant’Anna partinico 90047 Italy www.sandomenicovini.it

154


Sanguedolce B29 Sery, organiczne i naturalne produkty spożywcze Cheese, natural and organic food

Sawex Sp. z o.o. Foods Sp. K.

G7

Organiczne i naturalne produkty spożywcze, produkty premium, produkty zbożowe, marki własne Natural and organic food, delicatessen, grains, private labels Sawex Sp. zoo Foods Sp. k jest jedną z wiodących firm na rynku polskim w sprzedaży: ryżu, kasz, płatków i strączków w markach Britta, Rani, Halina, Sotto, markach własnych, HORECA i B2B. Posiadamy ponad 25 letnie doświadczenie we wszystkich kanałach dystrybucji. Posiadamy certyfikat ISF. Poszukujemy nowych partnerów we wszystkich kanałach dystrybucji w kraju i za granicą. Zapraszamy do współpracy. ul. Wiertnicza 70 Warszawa 02-952 Polska +48 22 651 79 04 +48 22 651 79 09 sawex@sawexfoods.pl www.sawexfoods.pl

Sawex Sp. zoo Foods Sp. k is one of the leading companies on the Polish market in the sale of: rice, groats, flakes and pods in the brands Britta, Rani, Halina, Sotto, own brands, HORECA and B2B. We have over 25 years of experience in all distribution channels. We have ISF certification. We are looking for new partners in all distribution channels in Poland and abroad. We invite you to cooperation.

155

WYSTAWCY | EXHIBITORS

S.ple Andria - Trani, Km 02 Andria 76123 Italy +39 0883 599587 +39 0883 557544 www.sanguedolce.com

The company was founded in the early ‚ 900, based on the instinct of grandfather „the cheese”, that with hard work and passion craft began the family tradition in the production of the famous and typical Apulian burrata. The family Sanguedolce is custodian of over one hundred years of heritage of „knowledge” that old are now the basis of the wide range of flavors of products.


Semco Sp. z o.o. Sp.k.

K19

Oliwy i oleje, wyroby piekarnicze, inne wyroby cukiernicze i piekarnicze, organiczne i naturalne produkty spożywcze, inne produkty ekologiczne, produkty premium, produkty zbożowe, marki własne, inne produkty spożywcze, zioła i przyprawy, inne produkty Oils, other confectionery and bakery, natural and organic food, other healthy and organic products, delicatessen, grains, private labels, other grocery, herbs, spices & seasonings, other food products Semco jest firmą rodzinną od pokoleń zajmującą się rolnictwem i produkcją, odtwarza zaginione odmiany roślin, a także przewodniczy grupie producentów oleju rydzowego w Wielkopolsce. Od 1990 r. firma Semco specjalizuje się w produkcji olejów tłoczonych na zimno, nierafinowanych. Na swoje miejsce na rynku firma pracowała latami, nieustannie dbając o parametry i smak olejów.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Spacerowa 75, Śmiłowo Szamotuły 64-500 Polska +48 502 556 466 +48 61 666 23 06 info@semco.pl www.semco.pl

Semco is a family company which for generations has dealt with agriculture and production, reproduced missing plants varieties and presided over a group of camelina oil in Greater Poland. Since 1990 Semco has specialized in the production of unrefined cold – pressed oils. For its market position the company has been working for years continually caring about the oils parameters.

SIEJEJE H8 Organiczne i naturalne produkty spożywcze Natural and organic food

ul. Piwonicka 19 Kalisz 62-800 Polska +48 62 501 50 00 siejeje@siejeje.pl www.siejeje.pl

156

SIEJEJE jest polskim producentem naturalnych i ekologicznych wyrobów zbożowych. W swojej ofercie posiada dwie marki produktów. Pierwsza grupa to naturalne wafle i talarki zbożowe SIEJEJE. Druga grupa to ekologiczne wafle i talarki zbożowe BIOJEJE. Składy produktów są zależne od aktualnych trendów żywieniowych i dostosowane do potrzeb przyszłych klientów.


SMARTBRANDS ALLIANCE

H7

Organiczne i naturalne produkty spożywcze, inne, przekąski Natural and organic food, other, snack foods

SOLIDA FOOD SP. Z O.O.

J10

Organiczne i naturalne produkty spożywcze, sosy i pikle, herbata, orzechy i ziarna Natural and organic food, sauces & pickles, teas, nuts and seeds Spółka Solida Food powstała w 1992 roku i specjalizuje się w produkcji oraz handlu żywnością, głównie ekologiczną. 1. Produkcja To-Fu z soi (naturalne i EKO; tradycyjne, wędzone i smakowe) oraz kiełków z soi i fasoli Mung. 2. Import żywności z Chin: - sosy sojowe - bakalie, grzyby, orzeszki - nasiona ekologiczne (soja, fasole, kasze, sorgo) - zielone herbaty BIO. ul. Kuropatwy 23A, Mysiadło Piaseczno 05-500 Polska +48 22 750 8514 biuro@solidafood.com.pl www.solidafood.com.pl

Solida Food LLC was established in 1992 and specializes in production and trade of food products, especially organic ones. 1. We produce To-Fu from soybean (natural and EKO: traditional and smoked) and sprouts from soybean and Mung bean. 2. We import food from China: - soya sauces - delicacies, peanuts/chestnuts, mushrooms - ecological green tea - organic seeds (soya, beans, groats, sorghum) - green tea BIO.

157

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Gryczana 5 Poznań 61-680 Polska +48 604 828 580 smartbrands@smartbrandsalliance.com

Jesteśmy firmą, która stawia na mądre marki. Zajmujemy się dystrybucją produktów o wysokich walorach prozdrowotnych. Wypełniamy nisze na rynku dostarczając klientom odżywcze przekąski, chipsy o dobrym składzie, algi, ciasteczka eko bez tłuszczu palmowego, produkty na bazie miąższu baobabu i inne.


Spiżarnia Kujawsko-Pomorska, Klaster Spółdzielczy

K8

Organiczne i naturalne produkty spożywcze, produkty premium Natural and organic food, delicatessen Misją klastra jest promocja markowej żywności tradycyjnej, regionalnej oraz ekologicznej będącej wizytówką województwa kujawsko-pomorskiego. Targi są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, plan operacyjny na lata 2018-2019. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Przysiek Zławieś Wielka 87-134 Polska +48 506182489 kontakt@spizarniakujawskopomorska.pl www.spizarniakujawskopomorska.pl

SPRING ENERGY DRINK

D16

Gazowane napoje bezalkoholowe, produkty premium Carbonated soft drinks, delicatessen

ul. Raciborskiego 69 Gdańsk 80-215 Polska +48 501 496 108 MIDON@ONET.EU www.facebook. com/Spring-Energy-Drink-817882784990570/

158

SPRING ENERGY DRINK promowany przez znanego z różnych programów, pochodzącego z Anglii strażaka obecnie kucharza, Kevina J. Aiston, to napój z cztery wysokiej jakości ekstraktów z: Guawy, Rzeń - szenia (ginseng), Guarany oraz Zielonej Kawy. Bez TAURYNY ale zawiera więcej bo 42 mg/100ml. naturalnej kofeiny, przy tym nie zawiera sztucznych barwników, konserwantów ani słodzików. SPRING ENERGY DRINK promoted by various programs, originating in England, a firefighter currently Cook, Kevin J. Aiston, is a drink with four high-quality extracts of: Guavas, ginseng, Guarana and green coffee. Without TAURINE but contains more because 42 mg/100 ml. natural caffeine, does not contain artificial colourings, preservatives or sweeteners.


SRI LANKA TEA BOARD

D2

Herbata Teas

No. 574, Galle Road Colombo 00300 Sri Lanka +94 112587814 +94 112587341 promotion@pureceylontea. com www.pureceylontea.com

Stara Mleczarnia SA

G3

Sery Cheese Stara Mleczarnia S.A. to spółka zajmująca się produkcją serów ekologicznych. Wytwarzane z mleka najwyższej jakości długodojrzewające sery charakteryzują się czystą etykietą i doskonałym smakiem.

ul. Perkuna 86 lok.1 Warszawa 04-124 Polska +48 22 841 6456 dystrybucja@serfarm.pl www.staramleczarnia.pl

The Stara Mleczarnia S.A. is a company which manufactures regional and ecological cheese. Aging cheese made from highest quality milk is includes no additives on the label and tastes great.

159

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Sri Lanka Tea Board is the Sri Lanka government body established to regulate the Ceylon Tea industry and the legitimate owner of the ‘‘Ceylon Tea Lion Logo’’ which guaranteed 100% Pure Ceylon Tea that confirms to the prescribed high standards and packed in Sri Lanka.


Stewiarnia sp. z o.o.

L6

Słodycze, organiczne i naturalne produkty spożywcze, produkty premium, żywność dla dzieci Sweets, natural and organic food, delicatessen, baby food

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Starochylicka 26 Chylice 05-510 Polska +48 22 484 20 10 stewiarania@stewiarnia.pl www.stewiarnia.pl

Import i dystrybucja: • produktów bez cukru, bez glutenu, bez laktozy, dla wegan, BIO na rynku zdrowej żywności • produktów do sklepików szkolnych spełniających wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie produktów dla sklepików i stołówek szkolnych. Wyłączny dystrybutor marek: Luzak, Cavalier, Natusweet, Fruit Bowl, Tagatesse, Organix, Rudolfs, Veggs, Burger Mix, Stewiarnia, SunVita. We import and distribute: • sugar-, gluten- and lactose free products • sugar- and salt- free products that complying with the requirements of Regulation of the Minister of Health on products for school shops and canteens. We are the exclusive distributor of the brands: Luzak, Cavalier, Natusweet, Fruit Bowl, Tagatesse, Organix, Rudolfs, Veggs, Burger Mix, Stewiarnia, SunVita.

Stowarzyszenie Sady Grójeckie

G11

Soki, inne produkty Juices, other food products Jabłka Grójeckie to gwarancja najwyższej jakości produktów, potwierdzona certyfikatem Chronione Oznaczenie Geograficzne przyznawanym przez Komisję Europejską. Za każdym razem, kiedy sięgasz po nasze jabłka, sięgasz po coś wyjątkowego. Jabłka Grójeckie to ogromny fragment historii, która nadal trwa. Grójecczyzna nazywana jest „największym sadem Europy”, a tradycja uprawy jabłek sięga XVI wieku.

ul. Niemojewska 17/2 Warka 05-660 Polska + 48 698 762 020 stowarzyszenie@jablkagrojeckie.pl www.jablkagrojeckie.pl

160

Jabłka Grójeckie (The Apples from Grojec) guarantee the highest quality products, confirmed by Protected Geographical Indication certificate granted by the European Commission. Each time you reach for our apples, you reach for something exceptional. These apples are a huge piece of history which has lasted until today. Region of Grojec is called the biggest orchard in Europe.


Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie

C11

ul. Sokołowiec 113 Świerzawa 59-540 Polska winnice.dolnoslaskie@gmail. com www.facebook.com/WinniceDolnoslaskie

Strzała Sp. z o.o.

F23

Konserwy mięsne, inne produkty w puszkach, organiczne i naturalne produkty spożywcze, inne produkty ekologiczne, gotowe dania, drób, mięso, wyroby mięsne Canned meat, other canned products, natural and organic food, other healthy and organic products, ready meals and convenience food, poultry, meat, processed meat

ul. Mokrsko 341A Mokrsko 98-345 Polska +48 609 240 707 +48 43 841 11 24 biuro@strzala.biz www.strzala.biz

ZM „Strzała” to firma produkująca tradycyjnymi metodami wysokogatunkowe wędliny, wędzonki, inne produkty mięsne oraz dania gotowe. W branży spożywczej jesteśmy obecni od 1990 roku, od samego początku celem jaki sobie stawiamy jest oferowanie zdrowej i wartościowej żywności. Jesteśmy zawsze blisko potrzeb klienta, wciąż kreujemy własne oryginalne smaki, bazując na starych tradycyjnych recepturach. „Strzała” smokehouse is a company producing highquality smoked meat, other meat products and Readyto-Eat food made in old traditional way. Our company is on the market since 1990. Our main aim is to offer best high-quality products. We are always close to the costumers needs, creating own original flavors, which are based on old traditional recipes.

161

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Wino Wines


Super Krówka

J11

Słodycze, organiczne i naturalne produkty spożywcze Sweets, natural and organic food

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Loteryjki 46D Warszawa 01-937 Warszawa Polska biuro@superkrowka.pl www.superkrowka.pl

Ekologiczne słodycze marki Super Krówka powstały z myślą o ludziach kochających słodycze i ceniących sobie wartościowy skład tego, co jedzą. Nasze produkty oparte są na mleku kokosowym i cukrze kokosowym. Nie zawierają syropu glukozowo-fruktozowego, oleju palmowego, glutenu, laktozy i alergenów. Są za to źródłem błonnika pokarmowego oraz minerałów i co równie ważne są super smaczne! Super Krówka is a brand of organic sweets. Super tasty, without gluten, without lactose, without glucose-fructose syrup. Based on coconut sugar and coconut milk. Our sweets are source of dietary fibre and precious minerals: potassium and magnesium. For gourmets, allergy sufferers and vegans. Our offer includes: organic fudge (6 flavors), organic chocolate (3 flavors), organic spread (4 flavors).

Synthite Industries Ltd.

E24

Inne wyroby cukiernicze i piekarnicze, inne napoje alkoholowe, inne napoje bezalkoholowe, nutraceutyki i suplementy, organiczne i naturalne produkty spożywcze, inne produkty ekologiczne, gotowe dania, sosy i pikle, przekąski, herbata, kawa, inne napary, zioła i przyprawy, barwniki i aromaty, konserwanty Other confectionery and bakery, other alcoholic beverages, other non-alcoholic beverages, nutraceuticals and suplements, natural and organic food, other healthy and organic products, ready meals and convenience food, sauces & pickles, snack foods, teas, coffees, other infusions, herbs, spices & seasonings, ingredients, preserves

Synthite Industries Ltd., BioPartner Center, Nieuwe Kanaal 7R Wageningen 6709 PA Netherlands +31 634103215 katarina@synthite.com www.synthite.com

162

Synthite is the world’s largest manufacturer and exporter of Spice Oleoresins and Essential Oils. Synthite has a portfolio of over 500 products that focus on Natural Plant-derived Ingredients for Flavor and Fragrance solutions. Range is broadly divided into: Food and Beverage, Perfumery applications, Health & Nutrition, Personal Care, Agriculture & Livestock. Global leaders with 35% + Market share.


„SZARŁAT” M i W Lenkiewicz Sp. J.

J5

Soki, organiczne i naturalne produkty spożywcze, oliwy i oleje, dżemy, miody i kremy Juices, natural and organic food, oils, jam, honey & spreads

ul. Cibory Gałeckie 46 Zawady 16-075 Polska +48 86 218 02 91 amarantus@szarlat.com.pl www.szarlat.com.pl

„SZARŁAT” was established in 1993 in order to implement production and organize the market of amaranth in Poland. Our firm was a pionier in Poland in manufacturing products based on amaranth seeds (flour, flakes, POPPING and oil). We produce also high quality products from buckwheat, pumpkin seeds, sea buckthorn and cold-pressed virgin oils, cookies, bars, jams,juices. All products are gluten free.

TAJSZA S.C. EWA NOWAK, KATARZYNA WOŁOWIEC

J11

TEKNAFOOD E4 Czekolada, produkty premium, oliwy i oleje, sosy i pikle, kawa Chocolate, delicatessen, oils, sauces & pickles, coffees

ul. Poznańska 3 Gądki (k.Poznania) 62-023 Polska +48 669 927 407 info@teknafood.pl www.teknafood.pl

Tekna, bezpośredni importer wyjątkowych smaków z Włoch! Starannie wyselekcjonowani przez nas producenci, są kwintesencją włoskiej tradycji, produkując unikalne produkty z lokalnych surowców, bez konserwantów, które podkreslają autentyczność i oryginalność pochodzenia. Dziś, przekazujemy wam część włoskiej historii kulinarnej, proponując naturalne produkty które pokochasz od pierwszej degustacj! Tekna, a direct importer of exceptional Italian flavors! Carefully selected producers – who are the quintessence of the Italian tradition - offer unique, preservative-free products based on local raw materials which ensure the authenticity of origin. Today we give you a part of Italian culinary history by offering natural products that you will fall in love with from the first taste.

163

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Firma „SZARŁAT” powstała w 1993 r. w celu wdrożenia do produkcji i organizacji rynku amarantusa w Polsce. Pierwsi wprowadziliśmy na polski rynek półprodukty i produkty gotowe z nasion amarantusa (mąka, płatki, POPPING, olej). Jesteśmy producentem wysokiej jakości produktów bezglutenowych również z gryki, z pestek dyni, rokitnika a także olejów zimnotłoczonych, ciastek, batonów, dżemów i soków.


NutraFood Targi Suplementów Diety i Odżywek

7 – 9 marca 2019 EXPO XXI WARSZAWA

Pierwsze w Polsce targi B2B dedykowane SUPLEMENTOM DIETY

nutrafood.pl


TENUTA LA FIAMMENGA

B1

Wino Wines

VIA CANTOGLIO, 28 CIOCCARO DI PENANGO, ASTI, PIEMONTE 14030 Italy +39 0141 917975 tenutalafiammenga@gmail. com www.fiammenga.com

THT probiotics & meat starter producer

J22

Nutraceutyki i suplementy, organiczne i naturalne produkty spożywcze, inne produkty ekologiczne, drób, mięso, wyroby mięsne, konserwanty, inne produkty Nutraceuticals and suplements, natural and organic food, other healthy and organic products, poultry, meat, processed meat, preserves, other food products

17 Camille hubert Street Gembloux 5032 Belgium +32 0 81 71 99 20 +32 0 81 71 99 29 mauro.diaz@tht.be www.tht.be

Belgian Probiotics producer, we produce more than 30 probiotic strains, such as: Lactobacillus sp, Bifidobacterium sp, Bacillus sp & saccharomyces boulardii yeast. Also, we have a line of meat starter for Bio protection and anti listeria meat protection. We can supply our freeze - dried bacteria powder to different concentrations CFU/g as well formulas ready to packing.

165

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Tenuta La Fiammenga, a beautiful eighteenth-century wine cellar surrounded by vineyards, is located on the rolling hills of Cioccaro di Penango, Piedmont. Managed by Dr. Emanuela Caire and her family, La Fiammenga is one of the major Piedmontese wine producers: with more than 30 hectares of Barbera DOCG, Freisa DOC and other prestigious wines, made with quality and great passion.


THIEN HUONG FOOD JOINT STOCK COMPANY

E7

Makarony, gotowe dania, inne produkty Pasta, ready meals and convenience food, other food products

WYSTAWCY | EXHIBITORS

NO. 1 LE DUC THO STREET, TAN THOI HIEP WARD, DISTRICT 12 HOCHIMINH CITY VIETNAM +84 2837171137 +84 2837170270 export@thienhuongfood. com www.thienhuongfood.com

We are a manufacturer of instant noodle, instant rice noodle, instant porridge, rice noodle, rice vermicelli in Vietnam. Our products exported to difference countries/areas such as EU, RUSSIA, USA, JAPAN, KOREA, AFRICA..vv.. Our certificates: ISO 22000, IFS, HACCP, HALAL, FDA. We are expanding our export market. Kindly welcome all buyer/importer/distributor contact us for more information.

Tłocznia Soków Owocowych „VERO”

J11

Soki, organiczne i naturalne produkty spożywcze Juices, natural and organic food

ul. Lubowidza 34 Dmosin 95-061 Polska +48 504 38 34 85 biuro@vero-soki.pl www.vero-soki.pl

166

Od 2012 r. tłoczymy soki z własnych owoców, których uprawą zajmujemy się od lat. Wykorzystując potencjał regionu, w którym żyjemy skróciliśmy drogę z sadu do toczni zapewniając tym samym, że produkt który tworzymy jest najwyższej jakości. Odpowiadając na oczekiwania klientów dwa lata temu wprowadziliśmy technologię produkcji soków przecierowych, a w zeszłym roku rozpoczęliśmy produkcję soków BIO. We are small family company but thanks to it we can guarantee the quality of the juice which we press from 2012. We are committed to obtaining the best juice, hence we ensure that all was done with the best technologies at etery stage of production. We press juices from our own fruits, which we have been cultivating for years. Also we started the production of BIO juices last year.


Top Food

E3a

Sery, przekąski Cheese, snack foods

TOTA „Żabczyńscy”

E26

Produkty zbożowe Grains

ul. Zbożowa 2 Łuków 21-400 Polska +48 887 446 630 maka@tota.pl www.tota.pl

Młyny zbożowe „Żabczyńscy” (1942 r.) to 3 lokalizacje: Łuków, Stoczek Łuk., Łaskarzew. Specjalizują się w produkcji mąki na profesjonalny rynek piekarniczy. Obecnie produkty dostępne są również dla Klientów detalicznych pod marką TOTA. Są to głównie opak. 1kg i 5kg. Szeroka gama mąk pszennych, żytnich, orkiszowych to odpowiedź na obecne trendy żywieniowe. Produkty cechuje pełna naturalność.

167

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Tinuzu str. 3-5 Riga LV-1021 Latvia +371 29757644 info@topfood.lv www.topfood.lv

The company TOP FOOD is Latvian company specializing in the production of fresh and smoked cheeses. Our production is made from fresh milk and belongs to the fresh brine cheese. All our products are handmade. The main advantages of our smoked cheese - is the use of natural smoking on alder sawdust and long shelf-life. We offer you the best products with an unforgettable taste!


TULONE OLIO

B7

Oliwy i oleje, konserwanty Oils, preserves The Tulone Oil rises in the beautiful tranquil scenery of the countryside of Sciacca, one of the most popular areas for olive cultivation in Sicily. With a modern milling plant with cold extraction system in a continuous loop entirely in stainless steel, they are pressed the olives harvested wisely by farmers in the shortest time, to obtain an oil of excellent quality.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

C/DA BAIATA S.S.115 SN SCIACCA 92019 Italy +39 092585001 +39 092585001 info@tuloneolio.it www.tuloneolio.it

TÜV SÜD Polska

F6

Inne, Iine produkty Other, other food products TÜV SÜD Polska działa na rynku od 20 lat. Należymy do międzynarodowego koncernu TÜV SÜD AG, który od ponad 140 lat chroni ludzi, środowisko i własność przed niekorzystnymi skutkami technologii realizując kompleksowe usługi dla tych sektorów gospodarki w zakresie badań, certyfikacji, auditów i szkoleń.

ul. Podwale 17 Warszawa 00-252 Polska +48 22 696 43 96 +48 22 622 41 04 tuv@tuv-sud.pl www.tuv-sud.pl

168


Ukraine Collective EXPO

E17

Inne Other

5 Syretska street Kiev 04073 Ukraine +38 096 681 89 70 +38 044 332 36 02 nina_kiev@ukr.net www.uce.kiev.ua

UNIGEL SAS DI CLAUDIO ZANAGLIO & C

B38

Chleb Bread Od 1989 roku Unigel rozprowadza mrożone produkty własnej marki, następnie rozprzestrzenia się na poziomie krajowym: dziś dostarcza do głównych grup Dużej Dystrybucji Zorganizowanej. W 2013 roku zaczyna produkować “SCHIOCCO”: jego wyjątkowy i opatentowany przepis nie powstrzymuje ciągłych badań innowacyjnych, które wyróżniają Unigel, gotową na zdobycie nowych rynków i nowe wyzwania. VIA MAZZINI 231/241 ALFIANELLO -BRESCIA 25020 Italy +39 030 3718005 +39 030 3761185 UNIGEL@UNIGEL.IT WWW.UNIGEL.IT

Since 1989 Unigel is a private label supplier of bakery/ pastry frozen products, then we extended our activities nationwide:today we supply the main groups of large-scale retail trade. In 2013 we opened a production site to realise Schiocco: its unique and patented recipe does not stop the continuous research of innovation of our dynamic and versatile Company: ready for new markets and new challenges.

169

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Organization of national stands of Ukraine


VALPIZZA S.R.L.

B38

Organiczne i naturalne produkty spożywcze, mrożonki, marki własne Natural and organic food, frozen food, private labels VALPIZZA jest włoskim liderem w produkcji mrożonych pizz gotowych we Włoszech, najwyższej jakości pizzy i przekąsek do pizzy. Jesteśmy aktywni w branży gastronomicznej, handlu detalicznym i przemyśle (B2B) zarówno z markami prywatnymi, ze szczególnym uwzględnieniem eksportu, który stanowi prawie 80% naszej działalności. Nasze ciasto jest 24 godzinne, ręcznie rozciągane i opalane drewnem.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

VIA SBIFFIA, 97 VALSAMOGGIA 40053 Italy +39 0 516705080 +39 0 516705250 info@valpizza.it www.valpizza.it

Vaziani Winery

VALPIZZA is an Italian leader in the production of Made in Italy frozen pizza bases, topped pizzas and pizza snacks. We’re active in foodservice, retail and industry (B2B) both with our brand and with Private Label concepts, with a special focus on export, which represents almost 80% of our business. Our dough is 24 h proofed, hand-stretched and wood-fired.

A6

Wino Wines Vaziani was founded in 1982 and modernized in 2012. The restructured factory has been equipped with the modern Italian equipment and the reservoirs made of non-corrosive metal. This is a unique enterprise with a closed production circle, which starts from the selection of grapes and ends with the creation of a final product, which fully corresponds to ISO22000-2015 international standards.

76b V.Pshavela Ave Tbilisi Georgia

170


Viands Sp. z o.o.

E1

Soki, organiczne i naturalne produkty spożywcze, inne produkty ekologiczne, produkty premium, oliwy i oleje Juices, natural and organic food, other healthy and organic products, delicatessen, oils

ul. Spółdzielcza 3 Grójec 05-600 Polska +48 486 645 990 +48 486 645 993 mail@viands.pl www.viands.pl

Firma Viands® jest bezpośrednim importerem delikatesowych przysmaków z całego świata. Sprzedajemy produkty oryginalne i wyjątkowe, zdolne zachwycić nawet najwybredniejsze podniebienia. Oprócz artykułów przeznaczonych dla indywidualnych klientów mamy w ofercie szereg produktów specjalnie dla branży HoReCa. Ustawicznie wprowadzamy nowe pozycje do naszego asortymentu.


VENTE GROUP CO., LTD

E13

Owoce i warzywa w puszkach Canned fruit and vegetables With more than 20 years of export experience and considerable expertise in agricultural business, Vente Group Co., Ltd. together with its sister company Vente Trade Co., Ltd. is one of the leading Thai exporters whose premium goods are canned fruits and canned vegetables. With your anticipated cooperation, we make sure that EVERYTHING IS POSSIBLE.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

177/1 BANGKOK UNION INSURANCE BLDG, 15TH FLOOR, UNIT 1, SURAWONGSE RD. BANGKOK 10500 THAILAND +66 0 2 6347852 +66 0 2 6347288 export1@vente.co.th www.vente.co.th

Vietnam Trade Office in Poland

F8

Herbata, kawa, inne produkty Teas, coffees, other food products Główne produkty eksportowe Wietnamu: pieprz, nerkowca, kawa, herbata, ryż, owoc smoka, mango, pomelo, kokos, wapno ... Main export products of Vietnam: pepper, cashew, coffee, tea, rice, dragon fruit, mango, pomelo, coconut, lime ...

ul. Łucka 20 m. 87 Warszawa 00-845 Polska pl@moit.gov.vn www.moit.gov.vn

172


Vitacorn Sp. z o.o.

J11

Organiczne i naturalne produkty spożywcze, oliwy i oleje Natural and organic food, oils

VITAPOL sp.j.

F10

Soki, produkty premium, sosy i pikle, dżemy, miody i kremy Juices, delicatessen, sauces & pickles, jam, honey & spreads

ul. Myśliwska 17 Podkowa Leśna 05-807 Polska +48 22 758 90 55 biuro@vitapol.net www.vitapol.net

Firma VITAPOL działa od 1989 r. Produkuje syropy, soki bezcukrowe, soki z kiszonych warzyw, konfitury, zupy, marynaty, specjały staropolskie jak żur, chrzan i barszcz, musztardy i ketchupy. Produkty oparte są na własnej, domowej recepturze. Wykorzystujemy wyselekcjonowane surowce. Nie stosujemy konserwantów, ani sztucznych barwników. Nasze produkty wyróżniła organizacja Slow Food i Doceń Polskie. Vitapol (since 1989) specialises in fruit and vegetable processing. It produces fruit syrups, whole fruit jams, mustards, pickles, ketchups, and traditional Polish specialities such as sour soup. Products are based on home recipes. No preservatives or colourings are used during the process. Vitapol has received awards for its products from such organisations as Doceń Polskie and Slowfood Polska.

173

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Hugona Kołłątaja 24 Poznań 61-413 Polska +48 61 830 51 49 handlowy@vitacorn.com.pl www.vitacorn.com.pl

Vitacorn to firma rodzinna założona w 1988r, w której produkuje się żywność naturalną, wytwarzaną tradycyjnymi metodami, z surowców wysokiej jakości. Głównym profilem produkcji są oleje tłoczone na zimno, nierafinowane, które dzięki tradycyjnemu procesowi tłoczenia zachowują naturalny, niezmieniony skład roślin, w tym witaminy (E,B) lecytynę, nienasycone kwasy tłuszczowe Omega 3 i Omega 6.


Vitline K23 Oliwy i oleje, marki własne, przekąski, zioła i przyprawy, orzechy i ziarna Oils, private labels, snack foods, herbs, spices & seasonings, nuts and seeds W ofercie hurtowni Vitline znajdują się tylko wyselekcjonowane produkty z sektora zdrowej żywności. Są to przede wszystkim uznane na całym świcie przyprawy, mieszanki przypraw, zioła, orzechy, owoce suszone, superfoods, suplementy diety. Jesteśmy młodym i dynamicznym zespołem, który na pierwszy miejscu stawia wysoką jakość produktów oraz profesjonalną obsługę.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Hotelowa 40 Białystok 15-659 Polska +48 605 175 384 biuro@vitline.pl www.vitline.pl

The offer of the Vitline wholesalers includes only selected products from the healthy food sector. Those are spices widely recognized around the world, a mixture of spices, herbs, nuts, dried fruit, superfoods, and dietary supplements. We are a young and dynamic team that puts high quality products and professional service first.

VivoLoVin Sp. z o.o.

J13

Wino, organiczne i naturalne produkty spożywcze Wines, natural and organic food

ul. Ogrodowa 28 Warszawa 00-896 Polska +49 172 2042072 info@vivolovin.pl

174

Firma VivoLoVin założona została przed 30 laty w Bremie z zamiarem importu wyłącznie win ekologicznych. Z asortymentem win od prawie 80 producentów z 9 krajów należy dziś do wiodących dystrybutorów win ekologicznych w Europie. Podstawą tego sukcesu jest zasada, że dobre wino powstaje w zgodzie z naturą. Nasza oferta jest wynikiem niestrudzonych poszukiwań i wyboru najciekawszych win.


Warszawski Browar Bazyliszek

C16

Piwo Beers

ul. Żurawia 32/34 Warszawa 00-515 Polska +48 534 734 911 info@browarbazyliszek.pl www.browarbazyliszek.pl

Bazyliszek brewery: - has a wide portfolio: approx. 40 different craft beers constantly sold - bottled beers and in barrels (petainer, keg) - independent brewhouse: full control over production - owns the yeast lab: keeps the soul of beer in best condition - deliveries straight from the brewery to clients - beer installation at your pub, crew training - rollbars at your event

Wine & Love™, Agro Yug Ltd

E17

Wino Wines

10 Zavodska Str. vil. Lambrivka 68534 Ukraine +38 0952582524 wineandlove.tm@gmail.com www.wine-and-love.com

Wine & Love™ is not just a wine, it’s a love story of two young people, depicted in labels of our bottles, a love story which is cross-cutting in our selection of young and bright wines. Our wines are meant to reveal those feelings that accompany every classic love affair. Let these wines make you fall in love with them as with each bottle their story gets more interesting and more romantic.

175

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Browar Bazyliszek to: - szerokie portfolio: w stałej sprzedaży ok. 40 różnych rzemieślniczych piw - piwa butelkowe i w beczkach (petainer, keg) - własna warzelnia: pełna kontrola nad produkcją - własne drożdżarium: dusza piwa w dobrej kondycji - dostawa prosto z browaru do lokali - montaż instalacji w Twoim lokalu, szkolenie załogi - wsparcie eventów: rollbar/-y na Twojej imprezie.


Wines of Georgia

A6

Alkohole wysokoprocentowe, wino Spirits, wines Premium wine producers from Georgia will be presented during the exhibition.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

6 Marshal Gelovani Avenu Tbilisi 0159 Georgia +99 5322974103 info@georgianwine.gov.ge www.georgianwine.gov.ge

Winnica Agat

C11

Wino Wines

ul. Sokołowiec 113 Świerzawa 59-540 Polska +48 513 284 884 biuro@winnicaagat.pl www.winnicaagat.pl

176

Terroir to nasz atut. Jesteśmy jedyną winnicą w Polsce położoną na stoku wulkanu. Prawdziwa kopalnia, również w sensie dosłownym, różnorodnych minerałów, stanowiąca bazę dla powstających tu win. Południowo–zachodnia wystawa zapewnia doskonałą ekspozycję. Naszym celem jest tworzenie oryginalnych i atrakcyjnych win z wyraźnym poczuciem miejsca. Nasze miejsce to Winnica & Agroturystyka Agat!Winnica Anna

C11

Wino Wines

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Ogrodowa 9 Krośnice 56-320 Polska +48 607 428 315 sady.przerwa@gmail.com www.winnicaanna-sadyprzerwa.pl

Winnica Jadwiga

Nasze winnice uprawiamy na wzgórzach znajdujących się w Dolinie Baryczy. Produkujemy wina z pięciu odmian winorośli: Cabernet Cortis, Rondo, Regent, Solaris i Johhanniter. PROPONUJEMY: - Wina białe wytrawne ze szczepów: Johanniter oraz Solaris - Wina czerwone wytrawne odmian: Rondo, Regent oraz Cabernet Cortis - Wino Cabenet Cortis + Regent (kupaż) We grow our vineyards on the hills located in the Barycz Valley. We produce wines from five grape varieties: Cabernet Cortis, Rondo, Regent, Solaris i Johhanniter. OUR COMPANY OFFERS: - Dry white wines from strains: Johanniter and Solaris - Dry red wines from varieties: Rondo, Regent and Cabernet Cortis - Wines Cabenet Cortis + Regent (blend)

C11

Wino Wines Winnica Jadwiga znajduję się w południowo-zachodniej Polsce ok. 15 km., na północ od Wrocławia. Jest to teren Wzgórz Trzebnickich, który charakteryzuje się sprzyjającymi warunkami do uprawy winorośli. Nazwa winnicy nawiązuje do Św. Jadwigi patronki Ślaska. Produkcja opiera się o na pracy ręcznej wykonywanej przez winiarza i jego rodzinę. Ozorowice, ul. Jodłowa 73 Wisznia Mała 55-114 Polska +48 514 061 069 biuro@winnicajadwiga.pl www.winnicajadwiga.pl

178

The Jadwiga Vineyard is located in the south-west of Poland, about 15 km to the north of Wrocław. It extends across slopes of the Trzebnica Hills, which are characteristic of having good natural conditions for growing grapevine. The name of the vineyard refers to the saint Jadwiga the patron of Silesia. The production is based on manual work of the vigneron and his family.


Winnica Moderna

C11

Wino Wines

Winnica Świdnicka

C11

Wino Wines Winnica powstała w Makowicach w 2004 roku. Początkowo niewielka, 40 arowa działka została obsadzona wieloma różnymi odmianami winorośli. W miarę zdobywania doświadczeń, zostały wyselekcjonowane te, które są najlepiej przystosowane są do miejscowych warunków glebowych i klimatycznych. Dziś winnica zajmuje już 3,65 ha i jest usytuowana na czterech działkach o różnych właściwościach gleby. www.winnicaswidnicka.pl

179

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Sudecka 78/8 Wrocław 53-129 Polska +48 502 337 570 nestarck@gmail.com

Winnica Moderna znajduje się na Dolnym Śląsku, na malowniczych Wzgórzach Trzebnickich. Położona jest na wysokości od 183 do 200 m npm. Południowa i południowo-zachodnia wystawa, najdłuższy w Polsce okres wegetacji pozwalają owocom w pełni dojrzeć, by dać w efekcie aromatyczne wina. Na 2,4 ha uprawianych jest 6 odmian winorośli - Cabernet Cortis, Chardonnay, Johanniter, Muscaris, Riesling i Rondo.


Winnica Wieliczka

C13

Wino, inne napoje alkoholowe, inne produkty ekologiczne Wines, other alcoholic beverages, other healthy and organic products

ul. awlikowice 1a Wieliczka 32-020 Polska +48 504 017 740 biuro@wpwvinaspora.pl www.winnicawieliczka.com

180

Winnica Wieliczka jest jedyną w Polsce winnicą uprawiającą tylko odmiany vitis vinifera i stosującą metody ekologiczne/biodynamiczne. Działający na jej terenie projekt Mojawinnica.pl umożliwia każdemu spełnienie marzeń o butelkach wina z własnej winnicy. Producent cydrów, surowych olejów i naturalnych kosmetyków winnych. Winnica Wieliczka is the only polish vineyard growing just vitis vinifera varieties using organic/biodynamic methods. Producer of ciders, raw oils and natural wine cosmetics.


Winnice Jaworek

C11

Wino Wines

Wino Templariuszy

Founded in 2001, Vineyards Jaworek belong to one of the first and largest vineyards in Poland. The plantation consists of two plots in Miękinia and Wińsko, where, historically, over 30 varieties of vines, including the precious Vitis Vinifera, were tested per 24 hectares. Vineyards are located in a historic farm- we warmly invite you to visit the extraordinary land of Lower Silesia wine.

A3

Wino Wines

ul. Białobrzeska 26/33 Warszawa 02-365 Polska +48 732 820 800 info@winotemplariuszy.pl www.winotemplariuszy.pl

Nasze winnice zostały założone ponad 2600 lat temu. Znajdują się na południu Francji, w słonecznej krainie templariuszy, między masywem wschodnich Pirenejów a Morzem Śródziemnym. Winorośla uprawiane są na zboczach łupkowych i rosną partiami aż do poziomu morza. Oferujemy ponad 40 indeksów win: Banyuls (wina naturalnie słodkie) i Collioure (wina wytrawne i musujące). Proponujemy wina rocznikowe. The vineyards of Terres des Templiers were established more than 2600 years ago. They are located in the south of France, in the sunny lands of the Knights Templar, between the mountain range of the Pyrenees and the Mediterranean Sea. The vines are grown in tiers on the shale slopes. We offer more than 40 varieties of wine including: Banyuls-natural sweet wines, Collioure-dry and sparkling wines.

181

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Kościuszki 48a Miękinia 55-330 Polska +48 695 990 947 biuro@winnicejaworek.pl www.winnicejaworek.pl

Założone w 2001 roku Winnice Jaworek należą do jednych z pierwszych i największych winnic w Polsce. Plantacja składa się z dwóch parceli w Miękini oraz Wińsku, gdzie historycznie na 24 ha testowanych było ponad 30 odmian winorośli, w tym szlachetnych Vitis Vinifera. Winnice znajdują się w zabytkowym folwarku, gdzie zapraszamy Państwa do niezwykłej krainy dolnośląskiego wina.


WITPAK & BIOLOGISTIC

J1

Słodycze, organiczne i naturalne produkty spożywcze, inne produkty ekologiczne, marki własne, zioła i przyprawy Sweets, natural and organic food, other healthy and organic products, private labels, herbs, spices & seasonings

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Chałubińskiego 13 Kielce 25-619 Polska +48 41 277 13 56 biuro@witpak.pl www.witpak.pl

WITPAK specjalizuje się w przetwórstwie i konfekcjonowaniu surowców zielarskich, żywności funkcjonalnej, bakalii i przypraw. Znajdujemy się w czołówce najbardziej dynamicznie rozwijających się firm. Dysponując profesjonalną wiedzą połączoną z nowoczesną technologią, firma WITPAK od lat skutecznie działa na rynku krajowym, a także międzynarodowym.

Wody Karpackie Sp. z o.o.

D15

Woda, inne produkty ekologiczne, produkty premium Water, other healthy and organic products, delicatessen

ul. Pużaka 16 A Krosno 38 - 400 Polska +48 733 012 727 karpackiewody@gmail.com www.wodykarpackie.pl

182

Woda mineralna Java wypływa ze źródła w malowniczej podkarpackiej miejscowości Humniska, położonej z dala od przemysłu i zanieczyszczeń związanych z działalnością człowieka. Woda Java posiada jeden z najwyższych parametrów alkaliczności ( pH 9,2 ) wśród wód mineralnych dostępnych na świecie. Problemy współczesnej cywilizacji wynikające z szybkiego trybu życia, stresu i diety sprzyjają zakwaszeniu organizmu. Woda Java posiada naturalny ujemny potencjał redox (ORP). Wskaźnik redox to międzynarodowa nazwa reakcji utleniająco-regeneracyjnych dla płynów. Parametr redox nie jest wartością stałą. Java mineral water flows from the source in the picturesque town, located far from the industry and pollution associated with human activities. Java water has one of the highest alkalinity parameters (pH 9.2) among mineral waters available in the world. The problems of modern civilization resulting from a quick lifestyle, stress and diet favor the acidification of the body. Java water has a natural negative redox potential (ORP). The redox indicator is an international name for oxidation and regeneration reactions for liquids. The redox parameter is not a constant value.


WOOMTREE CORPORATION

F14

Zioła i przyprawy Herbs, spices & seasonings

Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem”

E6

Inne produkty spożywcze Other grocery

ul. Mielczarskiego 93-95 Kielce 25-726 Polska +48 41 347 98 00 sekretariat@wspspolem. com.pl www.wspspolem.com.pl

Wytwórcza Spółdzielnia Pracy Społem to firma szczycąca się blisko 100 – letnią tradycją. Wolumen produkcji i udział w rynku zalicza firmę do grona dużych producentów żywności w Polsce. Najbardziej znanym wyrobem Spółdzielni pozostaje niezmiennie od prawie 60 lat Majonez Kielecki. W ofercie handlowej znajdują się także musztardy, sosy, ketchupy, ocet spirytusowy oraz Snack - Przysmak Świętokrzyski.

183

WYSTAWCY | EXHIBITORS

JEONNYOUNGRO, 1206 POCHOEN 11133 SOUTH KOREA 070-4600-2901 031-972-0904 woomtree1978@naver.com www.woomtree.co.kr

We, Woomtree Corporation, have focused on producing natural spices, premix products and various sauce products for almost 40 years as a food specialized producer. We always use carefully selected high quality materials so that we can produce high quality food products. We are especially No.1 wasabi product maker in Korea and we have been exporting it to more than 30 countries.


Wywtórnia Musztardy Kcyńskiej

K8

Inne produkty ekologiczne, produkty premium Other healthy and organic products, delicatessen Musztarda Kcyńska ma kilkudziesięcioletnią historię i sięga końca lat 50. Produkcja musztardy trwała do 1993 r. Tajemnica tkwiła w procesie produkcji z wykorzystaniem maszyn niemieckich z okresu międzywojennego oraz szwajcarskich młynów żarnowych, tzw. cew. Zacier, przechowywany w beczkach dębowych, wytwarzany był wyłącznie z nasion gorczycy. Reaktywacja ruszyła pod koniec 2012 roku.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Wyrzyska 30 Kcynia 89-240 Polska +48 506 182 489 grewling@musztardakcynia. pl www.musztardakcynia.pl

Kcynska Mustard has a long tradition dating back to the late 1950s.The production of the mustard continued until 1992.The secret of this high quality mustard was the manufacturing process which involved the use of old German machines from the interwar period as well as old Swiss stone mills. The mash, kept in oak barrels, was only made with white and black mustard seeds. Started production in 2012.

Yerbamarket Mate Green

D4

Organiczne i naturalne produkty spożywcze, herbata, inne napary Natural and organic food, teas, other infusions Yerbamarket Mate Green to dystrybutor i producent Yerba Mate i żywności takich marek jak Mate Green, certyfikowanej organicznej El Pajaro oraz BabaFood. Firma stawia na zrównoważony rozwój, dobór dostawców oraz wysokiej klasy design opakowań. Oferta firmy to solidne kompleksowe rozwiązania dla rynku tradycyjnego i nowoczesnego oraz HORECA. Zespół od lat tworzą ludzie z doświadczeniem i pasją. ul. Ślusarska 10/7 Karczew 05-480 Polska +48 22 779 56 60 kontakt@mategreen.pl www.mategreen.pl

184

Yerbamarket Mate Green producer of yerbamate, proprietor of such brands as Mate Green, certyfied El Pajaro and super food BabaFood. The company is focused on balanced development, sourcing and high end design of its products. The company’s offer offers includes complex solutions for traditional, modern market and HORECA channels. Our devoted team is build by people who have expirience and pasion.


ZENEK ENERGY DRINK - JUST FOOD POLSKA SP. Z O.O.

D13

Gazowane napoje bezalkoholowe, inne produkty spożywcze, produkty premium Carbonated soft drinks, other grocery, delicatessen

The JUST FOOD POLSKA company is the producer of the energy drinks and owner of brand ZENEK ENERGY DRINK with the image of Zenek Martyniuk, creator of the greatest polish hits. The drink itself was created in response to the market demand and the increasingly stronger trend of DISCO POLO music in which Zenek Martyniuk, thanks to his over 25-year career, was named the King.

Zielone Butelki

J6

Wino, organiczne i naturalne produkty spożywcze Wines, natural and organic food ZIELONE BUTELKI to jeden z największych importerów i dystrybutorów win organicznych, biodynamicznych, wegańskich oraz naturalnych w Polsce. Wszystkie wina w ofercie są winami certyfikowanymi, wyselekcjonowanymi w oparciu o silny nacisk na jakość przy utrzymaniu konkurencyjnych cen. Stale poszukujemy nowych win, które mogłyby zagościć w naszej ofercie. Zapraszamy do współpracy. ul. Barniewicka 54a Gdańsk 80-299 Polska +48 58 506 59 59 jt@zielonebutelki.pl www.zielonebutelki.pl

ZIELONE BUTELKI is one of the largest importers and distributors of organic, biodynamic, vegan and natural wines in Poland. All wines in offer are certified and selected on the basis of strong emphasis on quality while maintaining competitive prices. We are constantly looking for new wines that could be found in our offer. Welcome for cooperation.

185

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Aleje Jerozolimskie 96 Warszawa 00-807 Polska +48 884 09 09 30 biuro@just-food.pl www.just-food.pl www.zenekenergydrink.pl

Firma JUST FOOD POLSKA jest producentem i właścicielem marki napojów energetyzujących ZENEK ENERGY DRINK z wizerunkiem Zenka Martyniuka, twórcy hitów „Przez Twe Oczy Zielone” i wielu innych. Sam napój powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku oraz coraz silniej umacniający się nurt muzyki DISCO POLO, w której Zenek dzięki swojej ponad 25-letniej karierze został okrzyknięty Królem.


Złoto Polskie – Olandia

K13

Organiczne i naturalne produkty spożywcze, oliwy i oleje Natural and organic food, oils Polski producent nagrodzony przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Pucharem Jakości 2015 , 2016 i 2017 najbardziej prestiżową nagrodą w kategorii produkcji tłuszczów.

ul. Piwna 5 Kalisz 62-800 Polska +48 62 757 63 19 zamowienia@zlotopolskie.pl www.zlotopolskie.pl

Polish producer was awarded by Institute of Agricultural and Food Biotechnlogy with Quality Cup in 2015 , 2016 and 2017 the most prestigious award in fat production category. Olandia: • innovative technology of pressing rapeseed oil from unhulled rapeseed germ • unique taste • highest quality

Zagłosuj na produkt odznaczony tytułem: Złoty Medal WorldFood Warsaw 2018!

Produkt który otrzyma najwięcej głosów publiczności otrzyma odznaczenie:

BUSINESS BEST CHOICE WorldFood Warsaw 2018złoTE medalE

FORUM 1

G15

C16 C13

F28 F26

D16

D15

E29

D14

D13

D12

D11

D10

D9

F31 F29

F27

E27 E26

E25

E24 E23

F25 E22

A6 C14 C12

C11 C15

C10

C9

D8

D7

C8

C7

D6

D5

C6

C5

D4

D3

C4

C3

D2

D1

C2

C1

B42

B41

B22

B23

B40

B39

B20

B21

G13 F24 G11

F22

E20

E21

E18

E19

F21 F19

F12

F17

F14

F13

B36

B37

F12 F8 F6

F7 F5

E16

E15

B34

B35

E14

E13

E12

E11

B33 B30

E10

E9

E8

E7

E6

E5

B31

B29 B26 B27

G1 STREFA SPOTKAŃ HANDLOWYCH B2B MEETINGS AREA BIURO ORGANIZATORA ORGANISERS OFFICE VIP Lounge

188

Hala 1

Food & BEVERAGE ACADEMY

E3b

E4

B24

E3a

B18

B19

B16

B17

B7 B6

Pizza ACADEMY

B5 B4 B3

B14

B15

B12

B13

B10

B11

B2

E1

E2

B25

Bellavita – Italian Pavilion

F9

Produkty Spożywcze

F11

G2

A1

E17

G7

G3

A2

B38

F20

F10

A3

B8

E36

G4

A4

B9

F23

G10

G8

Hala 1

A5

3

E31

E28

la

F30

E30

glass service

G14

F32

Food Ingredients

G16

ColdChain Poland

G19

G17

E33

Wine&Spirits

F33 F34

G18

E34 E32

F36

Ha

GoLd Medals

Coffee,Tea&Drinks

MEDIA CORNER

PLAN HALI HALL PLAN

bellavita reception

E2b

B1

wejścia główne MAIN ENTRANCES


ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS

Chenczke Logistic

F31

Eco Cold Store

F33

ELCAR TEAM

F25

Farm Trans Polska Sp. z o.o.

F29

Fraikin Polska - Wynajem pojazdów dostawczych i ciężarowych

F22

Fresh Logistics Polska sp. z o.o.

F27

GeoTracer Poland Sp. z o.o.

G16

ITM Poland S.A. Globalny Monitoring Kontenerów

F26

Linea - Systemy Chłodnicze Sp. z o.o.

F32

Mandersloot F28 MIKSTER Sp. z o.o.

G17

Munters Sp. z o.o. Oddział w Polsce

G18

NewCold Sp. z o.o.

F27

Nowakowski Transport Sp.z o.o.

G19

PAGO Sp. z o.o.

F24

„PUCH” F.U.H Marcin Jerzy Dorozik

F36

Sensire Ltd

G13

Silvan Logistics

G14

T and D Corporation

F30

Teklim / Biddle

G15

TERMOPLUS S.C.

F34

189PARTNERZY MEDIALNI | MEDIA PARTNERS

191


Chenczke Logistic

F31

Logistyka i transport Transport and logistics

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Rychnów kolonia 11 Blizanów 62-814 Polska +48 62 751 04 82 +48 62 751 04 80 biuro@chenczke-logistic.pl www.chenczke-logistic.pl

Specjalizujemy się w chłodniczym transporcie międzynarodowym i spedycji. Działamy na terenie krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii zgodnie z konwencją CMR. Chłodnie z logo Chenczke Logistic można najczęściej spotkać na drogach Niemiec, Belgii, Holandii, Francji, Hiszpanii, Włoch i Skandynawii. Oferujemy również usługi magazynowe, dystrybucja, 1200m2 powierzchni magazynowej w tym chłodnia. Our company specializes in controlled-temperature transport and forwarding. We work within the European Union and in Switzerland, in compliance with the CMR Convention. Our main areas of operation are Germany, Belgium, the Netherlands, France, Spain, Italy and the Scandinavian countries. We offer also warehouse services, and distribution, 1200m2 of the storage space with frigo chamber.

Eco Cold Store

F33

Logistyka i transport, chłodnictwo i urządzenia, inne, inne produkty Transport and logistics, refrigeration and equipment, other, other food products

ul. Ślusarska 10/7 Karczew 05-480 Polska +48 22 779 56 60 kontakt@mategreen.pl www.mategreen.pl

192

Nowoczesne chłodnie z regulowaną temperaturą świetnie sprawdzają się również jako magazyny. Bezpieczeństwo towaru jest gwarantowane przez serwis 24/7 i nadzór on-line. Wysoka jakość, elastyczność i ekologia – te wartości przemawiają za mobilnym chłodniami. Ponad 25 lat doświadczenia w serwisie największych producentów chłodni i linii żeglugowych czynią nas ekspertem od chłodnictwa. Modern reefers with adjustable temperature are also great as warehouses. The safety of the goods is guaranteed by the 24/7 service and on-line supervision. High quality, elasticity and ecology – these values speak for mobile reefers. With 25 years of experience in the service of the largest manufacturers of cold stores and shipping lines make us an expert in refrigeration.


ELCAR TEAM

F25

Logistyka i transport, chłodnictwo i urządzenia, rozwiązania IT i telematyka, inne Transport and logistics, refrigeration and equipment, IT solutions and telematics, other

Farm Trans Polska Sp. z o.o.

F29

Logistyka i transport Transport and logistics Farm Trans Polska specjalizuje się w transporcie towarów w temperaturze kontrolowanej pomiędzy Europą Zachodnią a Centralną i Wschodnią. Farm Trans dostarcza wszelkiego rodzaju usługi transportowe i dociera do każdego miejsca w Europie. Zawsze dopasowujemy nasze usługi do potrzeb klientów. Higiena, niezawodność oraz szybkość są dla nas kluczowe. Gwarantujemy najlepsze warunki dla Państwa produktów ul. Henryka Sienkiewicza 17 Lębork 84-300 Polska +48 597 210 239 +48 616 100 358 sales@farmtrans.pl www.farmtrans.pl

Farm Trans Polska, specialized in temperature-controlled shipments between Western and Central and Eastern Europe. FTP delivers all types of services to nearly every location in CEE and does so properly and on time. We always cause temperature-controlled transport tailored to your needs. Hygiene, reliability and speed are crucial for us. We guarantee the best conditions for your product.

193

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Okulickiego 3A Piaseczno 05-500 Polska +48 22 715 94 22 +48 603 554 888 bok@elcar-gps.com.pl www.elcar-gps.com.pl

ELCAR to najwyższa jakość usług z zakresu monitoringu floty pojazdów. Wykwalifikowana kadra działu handlowego dostosuje ofertę do Państwa potrzeb. Technicy zamontują urządzenia GPS na terenie Państwa firmy. Dział obsługi klienta pomoże 24H, a dział IT dostosuje aplikacje do Państwa oczekiwań. System własnej produkcji, wykwalifikowani pracownicy oraz elastyczność to nasza wizytówka w biznesie.


WorldFood

EcoFood

NutraFood

Ingredients

Wine&Spirits

FoodTech

ColdChain


NutraFood Targi Suplementów Diety i Odżywek

7 – 9 marca 2019 EXPO XXI WARSZAWA

Pierwsze w Polsce targi B2B dedykowane SUPLEMENTOM DIETY

nutrafood.pl


Fraikin Polska - Wynajem pojazdów dostawczych i ciężarowych

F22

Logistyka i transport, chłodnictwo i urządzenia, inne, inne produkty Transport and logistics, refrigeration and equipment, other, other food products

ul. Taśmowa 7 Warszawa 02-677 Polska +48 22 330 09 60 +48 22 330 09 61 biuro@fraikin.com www.fraikin.pl

Fraikin Polska zajmuje się wynajmem samochodów dostawczych i ciężarowych z możliwością dopasowania do indywidualnych potrzeb klienta, kompleksowego pakietu Full Service Lease. Oferta firmy obejmuje: finansowanie i ubezpieczenia, serwisowanie i naprawianie usterek, administrowanie pojazdem i zarządzanie pod każdym względem operacyjnym, prawnym i technicznym. Fraikin specializes in short term an long term rental of LCV, HGV and special purpose vehicles with ancillary equipment like fridge and lifts. Customers can benefit from tailor offer tuned to their individual needs and comprehensive offer. Fraikin offer is composed of several elements such as: vehicle fleet management, financing, full insurance, maintenance & repairs, tires, 24/7 assistance.


Fresh Logistics Polska sp. z o.o.

F27

Logistyka i transport Transport and logistics

Fresh Logistics Polska specializes in comprehensive logistics services for frozen and fresh products which require controlled temperature from +2°C to +6°C and 0°C to +2°C (UltraFresh) in the whole supply chain. The offered services include domestic and international distribution as well as contract logistics.

GeoTracer Poland Sp. z o.o.

G16

Rozwiązania IT i telematyka IT solutions and telematics

ul. Żurawia 45 Warszawa 00-680 Polska +48 721 883 688 w.potapczuk@geotracer.pl www.geotracer.be/pl

Geotracer to ugruntowana i stabilna pozycja na rynku EMEA. Dostarczamy wysokiej jakości rozwiązania telematyczne -Track&Trace. Z naszymi dedykowanymi i spersonalizowanymi rozwiązaniami usprawnisz pracę w obszarze transportowym, uwolnisz czas kluczowych pracowników, ograniczysz koszty poniesione na flotę oraz zabezpieczysz każdy ładunek. Współpracujemy z czołowymi dostawcami usług TSL. GeoTracer is a well established company with stable position on the EMEA market. We provide high quality Track & Trace telematic solutions. With our dedicated and personalized solutions you will improve your work in the transport area, release key staff time, reduce fleet costs and secure any cargo. We cooperate with leading TSL service providers.

197

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Zbożowa 1 Robakowo 62-023 Polska +48 61 89 88 400 recepcjafl@raben-group.com www.freshlogistics.com.pl

Fresh Logistics Polska specjalizuje się w kompleksowej obsłudze logistycznej produktów mrożonych i świeżych wymagających kontrolowanej temperatury od +2°C do +6°C oraz 0°C do +2°C (UltraFresh) w całym łańcuchu dostaw. Firma świadczy usługi transportu krajowego i międzynarodowego oraz logistyki kontraktowej.


Linea - Systemy Chłodnicze Sp. z o.o.

F32

Chłodnictwo i urządzenia Refrigeration and equipment

ul. Wielicka 44c Kraków 30-552 Polska +48 012 655 40 34 +48 12 655 41 06 linea@linea.net.pl www.linea.net.pl

Linea - Systemy Chłodnicze Sp. z o.o. firma o długoletniej tradycji i doświadczeniu w dziedzinie chłodnictwa. Wykonujemy profesjonalne instalacje chłodnicze, specjalizujemy się w instalacjach z użyciem czynnika CO2. Przygotowujemy projekty pod względem energooszczędnym, wykorzystując najnowsze technologie. Opracowujemy odzysk ciepła z wykorzystaniem do ogrzewania i uzyskania ciepłej wody użytkowej.

www.linea.net.pl

PROFESJONALNE SYSTEMY CHŁODNICZE W ZASIĘGU TWOJEJ RĘKI Nasza firma posiada długoletnią tradycję oraz bogate doświadczenie w tworzeniu instalacji chłodniczych. Jesteśmy specjalistami w budowaniu instalacji chłodniczych z użyciem naturalnego czynnika CO 2 .

Linea – Systemy Chłodnicze Sp. z o.o. 30-552 Kraków, ul. Wielicka 44c , NIP: 679 000 47 50 www.linea.net.pl 12 623 30 20 linea@linea.net.pl


ITM Poland S.A. Globalny Monitoring Kontenerów

F26

Oprogramowanie, automatyka i usługi IT, logistyka i transport, chłodnictwo i urządzenia, rozwiązania IT i telematyka, inne Software, automation and IT services, transport and logistics, refrigeration and equipment, IT solutions and telematics, other

We are a company with an innovative look at issues of protection and security of people and property. We specialize in receiving, analyzing and transmitting signals from electronic monitoring systems for fixed objects as well as mobile object location systems. We implement and support the latest solutions in the field of technical protection, monitoring and GPS technology.

Mandersloot F28 Logistyka i transport Transport and logistics

ul. Polna 125 Komorniki 62-052 Polska +48 61 8 100 900 infopl@mandersloot.eu www.mandersloot.eu

Jesteśmy, twardo stąpającą po ziemi, rodzinną firmą. Zaczęliśmy ponad 50 lat temu jako jednoosobowa firma, działająca w kuchni w Scherpenzeel, Holandia. To, co zaczęło się od jednego człowieka, urosło do międzynarodowego przedsiębiorstwa, z oddziałami w Holandii, Czechach, Polsce, Rumunii i na Węgrzech. Oferujemy 3 grupy usług: 1. Logistyka 2. Transport 3. Magazynowanie We are down-to-earth family business. We started over 50 years ago as one-person company from kitchen in Scherpenzeel, Netherland. What began with one man has grown into an international company with offices in the Netherlands, Poland, Czech Republic, Romania and Hungary. We provide services in 3 areas: 1. Logistics 2. Transport 3. Warehousing

199

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Ślężna 104 Wrocław 53-111 Polska +48 660 707 535 j.kasiuba@itmpoland.pl www.itmpoland.pl

Jesteśmy firmą z innowacyjnym spojrzeniem na zagadnienia ochrony i bezpieczeństwa osób oraz mienia. Specjalizujemy się w przyjmowaniu, analizie oraz przekazywaniu sygnałów z elektronicznych systemów monitorowania obiektów stałych jak i systemów lokalizacji obiektów ruchomych. Wdrażamy i obsługujemy najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu ochrony technicznej, monitoringu i technologii GPS.MIKSTER Sp. z o.o.

G17

Logistyka i transport Transport and logistics

ul. Wojkowicka 21 Czelaź 41-250 Polska +48 32 763 77 77 +48 2 763 75 94 info@mikster.pl www.mikster.pl

We are a producer of microprocessor controllers and temperature recorders. Our company MIKSTER Sp. z o.o. started as a producer of microprocessor controllers used in the meat industry. Today, we are the largest producer of such devices, and with the development of the company, the time has come to refine the technology and launch new products on the market.

Munters Sp. z o.o. Oddział w Polsce

G18

Maszyny do produkcji i przetwórstwa, chłodnictwo i urządzenia Food processing and production equipment, refrigeration and equipment

ul. Świętojańska 45/17 Gdynia 81-391 Polska +48 58 305 35 17 +48 58 621 12 68 dh@munters.pl www.munters.pl

Jako największy na świece dostawca osuszaczy sorpcyjnych i rozwiązań do uzdatniania powietrza, Munters posiada duże doświadczenie w zakresie technologii do pełnej kontroli warunków klimatycznych. Nasze rozwiązania znajdują zastosowania m.in. w: - transporcie pneumatycznym, - zabezpieczeniach mroźni, - magazynach, - tunelach chłodniczych, - pakowniach, sortowniach… As the world’s biggest supplier of desiccant dehumidifiers and air handling solutions, Munters has an extensive experience as to techniques to fully control climate conditions. We have solution for: - pneumatic convoying, - coldstores protection, - storage, - packing rooms, - cooling tunnels. - condensation control....

201

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Jesteśmy producentem sterowników mikroprocesorowych i rejestratorów temperatury. Nasza firma MIKSTER Sp. z o.o. rozpoczynała jako producent sterowników mikroprocesorowych stosowanych w przemyśle mięsnym. Dziś jest największym producentem takich urządzeń, a wraz z rozwojem firmy przyszła pora na udoskonalenie technologii oraz wprowadzenie na rynek nowych produktów.


Nowakowski Transport Sp. z o.o.

G19

Logistyka i transport Transport and logistics

ul. Biała Parcela 5a Biała 98-350 Polska +48 438 421 700 +48 438 439 227 www.nowakowski-trans.pl

WYSTAWCY | EXHIBITORS

NewCold Sp. z o.o.

F27

Logistyka i transport, chłodnictwo i urządzenia, mrożonki Transport and logistics, refrigeration and equipment, frozen food NewCold Kutno jest najnowocześniejszą, w pełni automatyczną mroźnią w Polsce. Mroźnia jest położona w centrum Polski przy skrzyżowaniu autostrad A1 i A2. Całkowita pojemność to 57 600 miejsc paletowych. NewCold jest dostawcą zintegrowanych usług logistycznych w kontrolowanej temperaturze (mroźnie/chłodnie) Oferujemy: długoterminowe (globalne) partnerstwo z klientem, konsolidację dostaw, trwałe i nowoczesne rozwiązania, bezpieczeństwo żywności i integralność produktu jako nadrzędny priorytet, działanie 24/7 zapewniające klientowi pełną elastyczność, redukcję zaangażowania kapitału klienta, znaczne oszczędności w kosztach magazynowania. Oprócz składowania firma NewCold zajmuje się: kompletacją zamówień, re-packingiem, transportem oraz innymi wymaganymi przez klientów usługami dodatkowym.

202

NewCold Kutno is the first modern and fully automated cold store in Poland, located in the centre of Poland at the A1 and A2 motorways junction. The total capacity of 57 600 pallets. NewCold is an integrated service provider in temperature controlled logistics. We offer: investing in long - term (global) partnerships, consolidating manufacturers and retailers, continuous improvement programs, food safety and product integrity as our top priority, 24/7 operations to provide flexibility, reduction of invested capital for our customers, direct savings in warehousing costs. Apart of storage, we also offer order picking, re-packing, transport and other customer requested additional services.


Sensire Ltd

G13

Oprogramowanie, automatyka i usługi IT, rozwiązania IT i telematyka Software, automation and IT services, IT solutions and telematics

Raivaajantie 1 Joensuu 80100 Finland +35 8207999790 info@sensire.com www.sensire.com

Sensire to fińska firma oferująca inteligentne rozwiązania w zakresie pomiaru temperatury w systemach logistycznych, magazynowych i HACCP. Korzysta ona z czujników bezprzewodowych i platformy cloud w celu automatyzacji zbierania danych i monitoringu temperatury w czasie rzeczywistym. System TempNet® doskonale sprawdza się w branży spożywczej i farmaceutycznej - tam, gdzie temperatura ma znaczenie. Sensire Ltd. is a Finnish IoT company, providing intelligent monitoring solutions for temperature-controlled logistics, warehousing and HACCP. We use wireless sensors and cloud platform to automate your data collection, delivering a robust system for real-time temperature monitoring. Our TempNet® solution is perfect for the food-, pharmaceutical- and blood cold chains – where temperature matters.PAGO Sp. z o.o.

F24

Logistyka i transport Transport and logistics PAGO zajmuje się obsługą logistyczną przedsiębiorstw z sektora mrożonej żywności. Realizuje pełen zakres usług, w tym m.in.: składowanie, transport, dystrybucję, a także prowadzi magazyny centralne sieci handlowych.

Obiekty wybudowano na przestrzeni lat 2007–2016, zgodnie z najwyższymi standardami budowlanymi dla obiektów mroźniczych. Trzy mroźnie posiadają certyfikat jakości IFS Logistics, a w pozostałych trwa wdrożenie. ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEGO STOISKA! PAGO provides logistics services for companies operating on the frozen food market. It performs a whole range of services, inc. i.e.: storage, transport, distribution, as well as running central warehouses for retail chains. The company runs six modern cold stores – Frozen Food Logistics Centres, located in the vicinity of Poznan, Warsaw, Katowice, Gdansk, as well as in the Port of Gdansk – 500 m to the DCT container terminal. Their total storage capacity amounts to nearly 170 000 pallet places. Plants were built over the years 2007–2016, according to the highest standards of construction, for objects of this kind. Three cold stores are certified with IFS Logistics quality standard, while implementation at the remaining ones is in progress. WE INVITE YOU TO VISIT OUR STAND!

205

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Fabryczna 14 Grodzisk Wielkopolski 62-065 Polska +48 61 448 13 43 +48 61 448 13 43 w. 104 pago@pago.net.pl www.pago.net.pl

Firma posiada sześć nowoczesnych mroźni – Centrów Logistyki Produktów Mrożonych, zlokalizowanych w sąsiedztwie Poznania, Warszawy, Katowic, Gdańska, a także w Porcie Gdańsk – 500 m od terminala kontenerowego DCT. Łączny potencjał składowania wynosi blisko 170 000 miejsc paletowych.


T and D Corporation

F30

Maszyny do produkcji i przetwórstwa, oprogramowanie, automatyka i usługi IT, logistyka i transport, chłodnictwo i urządzenia, rozwiązania IT i telematyka, inne Food processing and production equipment, software, automation and IT services, transport and logistics, refrigeration and equipment, IT solutions and telematics, other

817-1 Shimadachi, Matsumoto Nagano 399-0852 Japan +49 6034 930970 +49 3212 6841958 europe.office@tandd.de www.tandd.com

206

Japońska firma T&D Corporation oferuje bezprzewodowe systemy rejestracji temperatury do kontroli obsługi żywności i łańcucha chłodniczego. Dane mogą być przechowywane w darmowej chmurze, zapewniającej natychmiastowy dostęp z dowolnego miejsca. Monitoring za pomocą naszych rejestratorów pomaga chronić wrażliwe towary i procesy, zapewnia dokumentację i wspiera zgodność z przepisami prawnymi HACCP. T&D Corporation Japan, offers wireless data loggers and cloud services for supervising food handling and cold chain. Monitoring with networked loggers helps to safeguard sensitive goods and processes, ensures accurate documentation and supports compliance with legal HACCP regulations. Custom-made solutions simplify processes and enable nonstop access to precise data from any place.


Teklim / Biddle

G15

Chłodnictwo i urządzenia Refrigeration and equipment

As an exclusive distributor of Biddle in Poland, Teklim offers solutions based on professional air curtains dedicated to cold stores and chill rooms. Biddle cold store systems allow to save significant amount of energy by reducing cold losses and condensation effect while allowing open door with free passage between zones and maintain a constant climate in the chambers.

TERMOPLUS S.C.

F34

Chłodnictwo i urządzenia, rozwiązania IT i telematyka, inne Refrigeration and equipment, IT solutions and telematics, other

ul. Baletowa 30B Warszawa 02-867 Polska +48 22 855 17 66 +48 22 855 17 65 biuro@termoplus.pl www.termoplus.pl

Firma Termoplus S.C. producent rejestratorów temperatury i wilgotności do transportu produktów spożywczych oraz farmaceutyków. Przedstawiciel firmy Elitech – producenta szeregu urządzeń do nadzoru/monitoringu temperatury i wilgotności. Właściciel portalu www.escomonitor.com do monitorowania temperatury i wilgotności, pozycji ładunku w dostawie, powiadamianie o alarmach w postaci: sms, e-mial. The company Termoplus S.C. producer of temperature and humidity dataloggers for transporting food products and pharmaceuticals. A representative of the Elitech company - a manufacturer of devices for monitoring temperature and humidity. Owner of www.escomonitor.com platfotm using to monitoring temperature and humidity, tracking deliveries, with alarm notification by: sms, e-mial or app.

207

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Wólczyńska 133 Warszawa 01-919 Polska +48 22 896 94 14 +48 22 877 79 62 biuro@biddle.pl www.biddle.pl

Jako wyłączny dystrybutor firmy Biddle w Polsce, firma Teklim oferuje rozwiązania oparte na specjalistycznych kurtynach powietrznych dedykowanych do chłodni i mroźni, które pozwalają w tego typu obiektach na znaczne oszczędności energii poprzez redukcję strat chłodu i zjawiska kondensacji przy jednoczesnym umożliwieniu swobodnego przejazdu między strefami i utrzymaniu stałego klimatu w komorach.KMG

media KMG Media Sp. z o.o. ul. Malczewskiego 17A, 05-820 Piastรณw tel. 22 213 88 28 fax. 22 205 07 57

www.kmg-media.pl

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.