Page 1

i./i

.// .rj' ,l' rj

J. /i({.,2

,'

/rl

,,

j.

( . turd ,'

{')/,r-r, "o,,//- tr:t'" ;/r=*,,/ (' lj .^I (,r't: 11

,ytnz

t

., | ;' .r

,

:t ,l ,1 (, t ,'/) n 0'0 ,l f' ,-,.,f, -/."-, .,:

..2L :z-.d/ v7:,.lt1z'

.z:-{n.1 ,7,

t

^.,/, ,'iz.'t'

nar/)or{rr.

,.,t t?... .y'Lr.: zz zdr.

/L4//' (-/a.zz,' ,4 .t-z-f- o.-,t< tr7 2,7, u' , rt, .// :l?-'r2-d3r'>.,/2u ?- * 7. i, fu\"

7::,{:

i"T4/',.. 'ftzi

r4/ nL,*"ki


-- 7/t -

,/' /*",r,il n*,/r-A.-rrr, .*Zr'

..f-a-e/

"x'aZ*^,

#b64i -*"&E/,a,"| ;;Ea--"/'.*d /,9e2/ l, // ;I?&rr 4/.L4-qL/-4.rec'.

/4,

44/r"'

Lr; '{r', a./ f ',.rnL,,/&. zg

Vedenie qr'J 4

,9

kol y

/tt/ f"',#r'*'

.aW",'

T c2,fr

rrlnpt"rr. 'fr;,

4u/

: "&2*" /*d/ H-&t *t/.

/'3

/

/ /,{"' lts .rl

J/t-f/)/

t/

l-

,*rt

,/.

/-

.q


/ * 7-i/ ,/-

gl.ps"/o{e o't',/"u,t,,.t/

,/n-rr"oi

dn./r;*/r'r- 14 *^.a{u i -

)

r !-(â&#x201A;Ź p!. . ,'f ,4, 4

CH

.I ilf, dz,-te, frrr&"*-'./ /teu. j.rr-*n,

,/,

c

/P

/A 4h

A.b

/.e It)v

.r'-.

,4A

tfl /'7

h

:.. L+

r,.

i'\

e/-/rLau/

'/

/

y'&- t.'

tl

4

r']

'/L '/; r.t".

./) ,t4

*"|/i.,lt ',1: "/.n, /2/rr, &: '/lt

/.t tz,cd zt trr,t :1

1.1

' ,lr-lc ^ -' /1)!-'/dc' 1, n-J.' ,j', 7---z <-

/g. /?/!, ,

/

,

',2*o /;* rl/oi 'r,'':/ u {zt /l'ffi'2*,

/!

'/t

lt'

n4 'lL

,'7L /" '-/ ,4 kzce'rtz

r/.4

/:

/.

tJtz34?4'

,/

.,//

tl

1/

't

/

t?

,///,

tlr ,// ,/1

tl

44

4f

lv .4- V

/t

'l/

1L

/i /\L /l

/-,t LI

44

4

/1 1 ,,f

t-//:(,,

/l

t '//J't./.d ?:,/')a/

"4"7

L

.

//

L

//ii J ,') /./r{tra&d-,ft' // L',

spcLu,

l'

tl

^9

4t

i

./

./ /,

,

;t) ,7.,4

,1

L)

/;rtdt ,/1,r-{tz,-=*. ",//Y-?*, ,%;-" ffi41 *:f,,:: ,

flL?

/f

{ /-

4:'; rifl/^' {uln' , #"th'/'

/1y74'" tr/,*. ,

3 rL/LC,

,,'| -7

,1

Trierly


-;6 -

V

sKp

/

w

V VICHC,'frt'4fetT{ x/{}xEN/€

,9LD

I rtL.

4. o'20 I 'Jhnn'

t

fi-nqi-L),n

l.,aaa'

.

I ,rL;lu"'

a\r'

Uz'lr-/'

tv //'.+l't"

77i,, l;;;i;; Az"z; f ;rP 6"'.

C

| il*,'.,o

02

d.ro*-t'-/

V:Ptt-* ) -tre/:3

A . Sr//

!,

atrye#.

1"At€pA

fA

r,B

AV

l.

,c/

/1. .*-'r'o

, ," "4t//-t/.;utt'zc

/.-

f'€Af tlen0 uirrafe cH Plt /,,-. gU,"t*, il;;; ;;;;;; $lLt1z ll ruull

{,0

(,A

6" b

tfut

(,,(.

il/lt

7.4 7,8 +/'

D /J .'

'/ ll IJ //-

i.l /i'

z**{,

i-:S/0tUi,l /t

,\

x/ -/l /ti

n,) //4

z-:. u{..' ! ,, /r r ra

/4

'/u

"'

fl1u.,XLot/9t, A.r';t'tzt, g/,vp, ?/a&ri",' fl,,t,./,,ri

i/-

/o/

'.1

l4

t/t

tl,'

/r't,

,t

,i z

/{: ,i

1/

()

,.1 .,i,

lz //4

.,;, L' L't

/

4ct

/)

ltt-r

,a &,&

.4 /r

7)

1"1 ) ''l ,/ /

,l

,/ t.') /1

Lt)

n

,l!

4-7

A

,/A

/1

Et

//4

/t)

80 c|" ,

,4

tt

5.

-

/", ?,r/rlic'

'',(.

'I

c'l

/'?.try,

4L"

f',/.o-/', .,

.

9' 't"*r' '

-t /t-lr,rurro fr4*. f,-'J,u tI{Jr' 4'l nr. ,.4'r-/rt""'1r,, h.a , fn /'/

-1

l-/

4 taa.

/ /?// l.L,*e, O (;/,

/

.f7 ,/

/t-//4'12 r'77a

/1

q"c

ai

4D

tr

y,

J /'

),

ti.

.

n-;, / ,t* 4 /. J"/4, tL e'- Yt- i"' /,'k u/:", :. L rt' d ."t *C

,(

tt

/4

5_PLt* -l'

;- Ll t L;i rn {= /v

.t) l-L .'/ /-,'-!.' ,/, ./

t' /! /'.,

"

Xrni<0/

I

)4,


*1J_

,7

/;

6

7rr&tt<-t" c L/

L /,, .r,,a r, ,t" f rr t7 {, , ('-,- uf"L.l /'i//r:' tt"rr//nf

.7

,t-/r/'*/;' {4h' .4,"/L/' -/,rNt /t'ly,r--r*, ! ./, n) ,'ri- %*, ); a/Lrrf .t)-n.o'

,,%r..r/,, 2 / /-4a/n''7 ,''/o*.' lz6l ,,1 .r:'" ,-r,l'trr"' ^'/-'io'" /*'il a 7i'/ 1'v2' )u**.h*,/, ,. (/ . '- i ,-,/rr','/;: , (l *'' L'7., - . /t, ,rry' ,/)- ,r-^/,/,,, / /n/,//-: - l;r4ilrL; ( t" 4 ,{o'/r{ i n"*15, nd-'| ,,' /2;07.'r'e/ ./to^./'

./rt',

,,az:i

"/,,t'/r- A'f/t(/

r*"{n'"'r


yifo

4keiu

vf,ad-/ i-;'aczt

r- rzrr.ao6r/.rrr; Zr;r, ,1,/,yu-)o6""/;

%)r:.'

..'t/.o.; /,

U;-

.r/{ ."r/.{r,/ .{/ri 7 u/r- 'fu-*", ,z-/tn*!"r*i* ,z-/rno!' r/"i J" .rz/&X/, , r *!/zL/, ./,*, Z.&/ ,/^fu ./rZ;

.r'/'orn7,

.,

/o- -r-,;4)r5.;,t ,i21/Z / {,-*77 // 44/ 41-ru .,{a/r{2.2.**."": Znl'-i,(Z/ '//Lztt ,-?"zf( 4.&, "' {, . / rlr ,/ F Tr7 z-tn ,/' ;m r7ou-4n* -, I g i ":{:.% 4/r 2r'-rfuroq";-,"-//r/ /,*o,--/no.-!i"r" /oo-..L .r;* r."!, /2r /rr rurr/*d.; %, u,.Ln-t r",14 r; /1zr-%*-z "JL, ;i.1*.- / ;,/n,r'-;/ Q-r7r-ry{ r.'1"4- t/*-lt ', ." *4".r./

/u

7--r-

n)'"A;'*-**'L;/",2-^zZ)'' ///kA.f,rZ

/L/fr44/7"{4t7,.',1"f:'{X'V-

7,/r-n.,#r/ *,forr'{r

/'fo/f,''t1"4/

!

n'fu,obt , 2'f,n*,r.%.7/ /"rd

/rztoLr'* /r"I**, -d{A/',o/"r /z ,t4rr,-rt.a-lt, / l+ *",,lb.url , l',,/7.*tr; l//. /'., ;W.*f;;;.hfr-"ffi);1

/[*

+ffi**i #Lru:n, n, -,-,/.ffZ:;, .,***-fu ner'*2,/' .2,"/t


-7q

'

l./'

\, ,4'A o ,/ tz /J t,x/.

t/

-

/t\/ 7-E A,r:t

F

l.E Dr,&l

//ri./[

tu

&6*.//-&,/

'y' ,'trountrr,

E,-//"/,,,,,/,

f" - Z rr,,

Fu,#-,/*// / -,/ z,',

/,l,lt;r Z flz-l*L{"no /

'tJ

(/,zt:rz'rnA-/

//r'/r,/*/r, rl

zt

// ,.//

/J

/:

\4

Ld'o:,{-l ";/i-u.

,/'l/ "t'4v/V4/r-zct

,t


- fa* /

lu'

nf/ r,l.' n.1

l/) /;l '. l1/

//r'rrt,

/,/

z1t'

"4

./1

,,t/ t

/?xz

4

"/.1

7/

/

?

,LL'

'//tzlraL tt

T-"P

tt

,/

/

,

&&"r 4rr,A&,

,&,/r, 1'.*,/ 7i,/,",/

il

,-./r"

rrr-&.

tV

I, STL//I-N

E p ,,,4/ u. T/<r'

/

nu:.nu/c. /t.t.'

--

V

II " STL/PE

4{4 ,4/z 1 u-J_

N -1

/4

I,D

La //

ff

i'rH'J., /,/,aF r'

/r/..,,./ oi ol,

ir|'/;' &i/o*' .41,,2)l{. q ' ,/. ,/,r' / u/, U_-,/"tA/ tz /L' lirt:1,3--t<G/,

//. ,r' I n t z( ek ru.'

SLâ&#x201A;Ź FK

ng

* '/4/*hr/,

'//l, *r.kru

fr.rr/*.rZ/"

/1

9A

,n

;fi-4. tadi.' ./.' ;/ u//./, . /- / ,//y' ?-( /z r"k.:l;

."1 ? ',.1

/-/

A_

l/-ro rA-/ {z ( r/'

/ld

':)

4

//

ih/

At

Z

t

h//

r'1

/

o /? ):fi- fu,, tr" '1. ,t/ ' u/ ,/ ,r{/t<-//rZ/4./r--,

L-l'.

,:

/

/tr2t/&l -/,,i fr*rr fnA/r,4

t//)//vt,// l< 7 /.-l-'-'q<,

1/" ,'/. '/zcp'{72ar

11,

,n

lv

y /,A u '' tA/A>tir/

/-{e-v/e

/// 4 lczz t*/41 t4'-

ft/i-{o-#'//o,*/' 9yr/ra*nb

PCS:-il4 7 /tt *-0"'ru-n-.on.h7 ,&rr. zo)", &/#o*,/-a,,r"zu /br. //f,

l, s Tut aN //

I ,4)

,// / /- . /'/.,'/ /(,Lia( ,/'l

,/t

/.

4'

s/L ,.t:y',/;' ii't,

L'/

t')

'/

/ .t /"2/)c,2"

t')

tl

ll, e rttrail /, "//i ,1

/1 / ,/

f,

4/.

/4

r tl


-,r/ -

/'r'rrtn,n, .r rr&-, &or- ,%o/,, "*r//,,.;,y.-- n /i,-",-, ./1*,,t )../ * ",4;'1,,, r-,/,/.,,,'(.

aorr6.77*zu/.'ni

,- /

,,, oi2n/./2"',,.

[/n fu s&nen,fe

#e/r,

,/ / ,. /'4'''LLtu ,-2a., z2&r4/ rrl-rLz a/r' /t'{r/ l"rrn.&t

;;:t;ff7;:{"7{fifrff7{i rl/,./,./,* n,

,h-'/*r/"i /, ofu,,lr' ,-t,hr/a :.

,

L4. 7 /+:'/,1_,.

/.

,rur, I/n'n ,i n- ru-t 4.2, 42, ', //nr'r.-f; /.fe' ,,nidn II fz

! ),-/' (tr'- {, ,/- /.4r'4- rr, //,r;L/, /.o: _ / ^, r'(' / / y.%,4/i 7-(u'4-{7 ,./, ,n--{t //q k/1 tr /qat ./,*/ ,*/$1)r*r/o /h'rr,n ,r,,Lr,,, //arffen* /zla/ ,/r/ ,.it./4o,;r>"4r,:i ,2d., ./-z:;, X;tt'ffi;h"^ {! " rala ,,z-zz-/-/.,

luf /,cr/t

/&"

,-ft'n*r,, rt",r/rrLiL; /a1**,

,,/ /&-, *

*i-{' lrut/i/ry/ /n'/L,;ro* /,o' 'i"/i ui zoy'*.z? ,4rzhr, uo,&-, ..Tzz, a

/

.r./ t, /:

/

Kr.7u,r.,qzl /" /,/

4-c./

',

h-,"V ,t" ,7)/o"r,7 ,D, t,:7 //rra Z/ ar-4

,.22/z.

,-rt"

D ln {het/ 0,.

/, u}-t.

/ /

&rrtt"/ri.t4/

Školský rok 2008/ 2009  
Školský rok 2008/ 2009  

obsah školského roka

Advertisement