Page 1

Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018 Podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy § 2. ods. 1 a Predkladá: Základná škola, Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá Spracovala: Mgr. Jana Koštialová, riaditeľka ZŠ Stará Turá

Základné identifikačné údaje Názov školy Adresa školy Telefónne čísla

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá 032/776 36 39 (Hurbanova ul.), 032/776 30 22 (Komenského ul.)

E-mailové adresy

administrativa@zsstaratura.sk, riaditel@zsstaratura.sk zastupkyna1stupen@ zsstaratura.sk zastupkyna2stupen@ zsstaratura.sk

Zriaďovateľ

Mesto Stará Turá

Adresa zriaďovateľa školy

SNP 1/2, 916 01 Stará Turá

Mená a funkcie vedúcich zamestnancov školy Mgr. Jana Koštialová PaedDr. Katarína Mikulcová Mgr. Danka Pribišová Eva Hučková

riaditeľka ZŠ štatutárna zástupkyňa a zástupkyňa riaditeľky pre 5.-9. ročník na Hurbanovej ulici zástupkyňa riaditeľky pre 1.až 4. ročník na Komenského ulici vedúca ŠJ

1


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Rada školy Počet členov Predseda Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci Zástupcovia rodičov žiakov Zástupcovia zriaďovateľa

11 Mgr. Anna Haverová Mgr. Alexandra Nedbálková Eva Hučková Mgr. Jana Vaňová, Bc. Martina Kučerová, Ing. Milan Počarovský, Mgr. Ľubica Žoldáková Ing. Richard Bunčiak, Mgr. Júlia Bublavá, Mgr. Soňa Dolníková, Ing. Bohdan Görög

Iné poradné orgány: Predmetové komisie a metodické združenia Názov MZ a PK Slovenský jazyk a literatúra, Dejepis Cudzie jazyky Geografia – Biológia – Chémia Matematika – Fyzika PK výchovných predmetov: HUV, VYV, ETV, VUM, OBN, NBE, NBK Telesná a športová výchova Technická výchova a informatika MZ – 1. stupeň 1. až 2. ročník MZ - 1. stupeň 3. až 4. ročník MZ – ŠKD

2

Vedúci Mgr. Jana Roháčková Mgr. Oľga Hollá Mgr. Beáta Puškárová Mgr. Peter Čulák Mgr. Katarína Medňanská Mgr. Peter Michalec Mgr. Lenka Durcová Mgr. Ivana Mikušová Mgr. Viera Biesiková Ľubica Milatová


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018 Údaje o počte žiakov (vrátane žiakov so špeciálno výchovno - vzdelávacími potrebami) - Základná škola Hurbanova ul. 128/25, Stará Turá Trieda 1.A 1.B 1.C 2.A x 2.C 2.D 2.E 3.A 3.B 3.C 3.D 3.E 4.A 4.B 4.C

Tr.učiteľ

Ž

CH

D

Majtánová Chudíková Ostrovská Mikušová x Gulánová Kozárová Marková Vrkočová Kotrasová Nedbálková Hazuchová Stupavská Biesiková Ilušáková Chudá

25 24 25 25 x 24 24 26 21 21 21 20 21 23 22 22

13 11 14 16 x 15 12 15 10 8 12 9 8 11 11 10

12 13 11 9 x 9 12 11 11 13 9 11 13 12 11 12

Trieda Tr.učiteľ 5.A 5.B 5.C 6.A 6.B 6.C 7.A 7.B 7.C 8.A 8.B 8.C 9.A x 9.C

Roháčová Zimová Kohútová Malá Durcová Redajová Hollá Holotová Bielčiková Puškárová Michalec Haverová Bajjaniová x Hudečková

Ž

CH

D

27 27 25 25 27 23 26 26 25 23 25 23 26 x 26

14 15 14 12 13 10 14 16 16 9 12 9 13 x 15

13 12 11 13 14 13 12 10 9 14 13 14 13 x 11

Ročník Spolu žiakov Dievčatá žiaci so ŠVVP Počet tried Priemerná naplnenosť 1 74 36 0 3 24,66 2. 99 41 3 4 24,75 3 104 57 2 5 20,8 4 67 35 4 3 22,33 5 79 36 4 3 26,33 6. 75 39 5 3 25 7 77 31 3 3 25,66 8 71 41 0 3 23,66 9. 52 24 2 2 26 spolu

698

340

23

29

3

24,35


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018 Školský klub detí pri ZŠ Hurbanova ulica 128/25, 916 01 Stará Turá Počet oddelení ŠKD: 8 Počet žiakov v ŠKD: 243 Priemerná naplnenosť v oddelení: 30,38

Vychovávatelia ŠKD v školskom roku 2017/2018 I. oddelenie

Renáta Juríková

II. oddelenie

Zděnka Stolářová

III. oddelenie

Ľubica Kováčiková

IV. oddelenie

Bc. Janka Dršková

V. oddelenie

Petra Benianová / Mgr. Marek Milata

VI. oddelenie

Ľubica Milatová

VII. oddelenie

Mgr. Drahomíra Vašková

VIII. oddelenie

Božena Michalcová

Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. roč. ZŠ dňa 10. a 11. apríla 2018 Základná škola, Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá, zápis vykonali všetky učiteľky 1. stupňa, riaditeľka školy a zástupkyňa pre 1. stupeň Školský rok 2018/2019 Počet zapísaných žiakov: Počet dievčat: Odklad povinnej školskej dochádzky: Prijatých do nultého ročníka: Žiaci, ktorí si budú plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí Spolu počet žiakov, ktorí nastupujú v šk. roku 2018/2019

4

92 47 18 0 2 72+2


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Údaje o počte prijatých žiakov do 1. ročníka SŠ 9. ročník 8. ročník 5. ročník spolu

52 5 0 57

Štatistika umiestnenia žiakov na strednú školu podľa typu odborov v školskom roku 2017/2018

Talentové odbory Študijné odbory Učebné odbory spolu

9. ročník 2 46 4 52

8. ročník

5. ročník

5 5

0

Prehľad o rozmiestnení žiakov končiacich základnú školu:

9. ročník Súkr. Gymnázium Futurum Trenčín

8. ročník 1

Biling. slov. špan.gymn.Nové Mesto n/V

2

1

Gymnázium Myjava

5

3

Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín

1

Gymnázium sv. Jozefa Nové Mesto n/V

6

SOŠ Stará Turá

13

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto n/V

4

SPŠ Myjava

4

SOŠ obchodu a služieb Trenčín

1

OA M. Hodžu Trenčín

1

Súkromná SOŠ Trenčín

3 5

5. ročník


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018 Súkr. SOŠ duálna akadémia Bratislava

1

Hotelová akadémia Piešťany

1

SOŠ stavebná Trenčín

1

SUŠ Trenčín

2

SOŠ záhradnícka Piešťany

2

Ped. a soc. Akad. Bl Laury Trnava

1

SOŠ les. A drev. J.D.M. Liptovský Hrádok

1

SOŠ pedagogická Modra

1

SOŠ Rakovice

1

Evanjelické lýceum Bratislava

1

Spolu:

52

5

0

Žiaci so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami Ročník Počet žiakov

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. spolu

0

3

2

4

4

5

3

0

2

23

Na základe žiadosti školy MŠ SR boli poskytnuté finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, škola dostala mzdové prostriedky pre 3 asistentov/3,25. Asistenti sú obrovským prínosom pre školu, pomáhajú pri práci učiteľom a hlavne sú nápomocní žiakom so ŠVVP. Vďaka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom sme zabezpečili pomoc pre žiakov formou asistentov žiakom so ŠVVP – 5 asistentov na dobrovoľnícku činnosť. Vedenie školy vypracovalo projekt na získanie finančných prostriedkov na plat 2 asistentov učiteľa, 1 školského psychológa a 1 špeciálneho pedagóga – V ZŠ úspešnejší, od 1.1.2018 projekt bol schválený a od tohto dňa nastúpili 2 asistenti a 2 odborní zamestnanci.

6


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov Základná škola, Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá Školský rok 2017/2018 Hodnotenie správania Disciplína bola v tomto školskom roku v globále na dobrej úrovni. Veľké percento žiakov nemalo problémy s dodržiavaním školského poriadku. Tí, ktorí školský poriadok porušujú, musia niesť za svoje činy zodpovednosť. Najskôr absolvujú pohovory v prítomnosti triedneho učiteľa, potom pozývame do školy rodičov. Spolupracujeme aj s CPPPaP v Novom Meste nad Váhom a v Myjave, školskou psychologičkou, mestskou políciou a VUDPaP Bratislava. Problémy vidíme v obmedzených kompetenciách pedagogických zamestnancov a malého záujmu rodičov riešiť problémy svojich detí. Zo strany školy sa snažíme dať priestor rodičom aj zmenou formy rodičovského združení na konzultačné hodiny, počas ktorých má každý rodič vyhradený čas pre seba, a teda nemusí mať zábrany hovoriť s učiteľom otvorene. Najčastejšie priestupky žiakov – vulgárne vyjadrovanie, poškodzovanie školského majetku, vyrušovanie na vyučovacích hodinách, nerešpektovanie vyučujúcich, zlé správanie sa voči zamestnancom školy a spolužiakom, neplnenie povinností, neospravedlnené hodiny vo vyšších ročníkoch. Výchovnými opatreniami sa snažíme udržať disciplínu v škole na výbornej úrovni. Výchovné opatrenia Druh Napomenutie triednym učiteľom Pokarhanie triednym učiteľom Pokarhanie riaditeľkou školy

Počet 11/12 12/15 4/7

Znížené známky zo správania Ročník 1. - 4. 5. - 9. 0. - 9.

2. stupeň 2 11 13

3. stupeň 0 0 0

7

4. stupeň 0 0 0


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov Klasifikácia žiakov Ročník

Neprospel

Neklasifikov Prospel veľmi Prospel aný dobre

1. - 4. 5. - 9. spolu

0 10 10

10 3 11

1. - 4. 5. - 9. spolu

1 14 15

6 2 8

Prospel s vyznamenaním

1. polrok 73 33 83 90 156 123 2. polrok 83 40 86 104 169 144

228 168 396 217 149 366

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka. V školskom roku 2017/2018 sa zúčastnilo testovania 52 žiakov 9. ročníka, čo je 100 -% účasť. Tento rok sme mali výsledky z testovania z MAT a SJL nad celoslovenský priemer.

Základné údaje Počet žiakov testovaných z daného predmetu: Priemerný počet bodov školy: Priemerná percentuálna úspešnosť školy: Maximálny počet bodov v teste Priemerný počet bodov v rámci SR: Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR: Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti SR:

8

MAT 51

SJL 52

12,4 62,2 % 20 11,2 55,9 %

16,1 64,5% 25 15,7 63 %

6,3 %

1,5 %


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Výsledková listina z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018           

Počet testovaných žiakov školy z matematiky: 76 Počet testovaných žiakov školy zo slovenského jazyka a literatúry : 76 Priemerný počet bodov školy MAT 20,4 Priemerný počet bodov školy SJL 19,2 Priemerný počet bodov v rámci SR MAT 19,4 Priemerný počet bodov v rámci SR SJL 18,9 Priemerná úspešnosť školy v % MAT 68 Priemerná úspešnosť školy v % SJL 63,9 Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer v % MAT 64,7 Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer v % SJL 62,8 Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v % MAT 3,3  Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v % SJL 1,1 § 2 ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov Údaje o výsledkoch a hodnotenia a klasifikácie žiakov 1. stupňa Trieda SJL ANJ MAT IFV PDA VLA 1. A 1,24 1,13 1,13 1. B 1,35 1,23 1,09 1. C 1,83 1,14 1,00 2. A 1,35 1,15 1,28 1,00 1,20 2. C 1,58 1,17 1,29 1,00 1,54 2. D 1,38 1,16 1,14 1,00 1,05 2. E 1,54 1,16 1,50 1,00 1,38 3. A 1,90 1,38 1,62 1,10 1,24 3. B 1,90 1,60 1,67 1,00 1,30 3. C 1,48 1,29 1,48 1,00 1,38 3. D 1,80 1,55 1,55 1,00 1,30 3. E 1,48 1,29 1,57 1,00 1,10 4. A 1,65 1,13 1,57 1,00 1,57 4. B 2,18 1,73 2,14 1,00 2,00 4. C 1,59 1,32 1,68 1,00 1,45

9

PVC HUV VYV TEV 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,08 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,15 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,09 1,00 1,00 1,00 1,14 1,14 1,00 1,00 1,00 1,00


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Údaje o výsledkoch a hodnotenia a klasifikácie žiakov 2. stupňa Trieda 5.A 5.B 5.C 6.A 6.B 6.C 7.A 7.B 7.C 8.A 8.B 8.C 9.A 9.C

I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II.

SJL

ANJ

RUJ

NEJ

MAT

INF

THD

FYZ

CHE

BIO

DEJ

GEG

OBN

VYV

TSV

1,81 1,78 2,59 2,22 2,24 2,36 1,68 1,92 2,22 2,33 2,13 2,30 1,68 1,42 2,32 2,35 2,36 2,32 1,91 1,78 2,36 2,20 2,04 1,96 2,50 2,35 1,96 2,00

1,48 1,52 2,04 2,22 1,92 2,08 1,48 1,56 2,41 2,37 1,96 2,04 1,64 1,76 1,96 2,08 2,24 2,52 1,74 1,48 2,04 2,08 1,78 1,57 1,85 1,73 1,96 1,88

1,08 1,08 1,24 1,18 1,27 1,73 1,86 1,71 1,75 1,63 2,00 2,00 1,62 1,54 1,80 1,80

1,00 1,45 1,40 1,80 1,86 2,29 1,63 1,75 2,00 1,89 1,94 2,13 1,50 2,00 1,64 1,50

2,07 2,04 2,59 2,41 2,56 2,54 1,68 1,68 2,15 2,19 2,04 2,09 1,56 1,48 2,32 2,16 2,56 2,60 2,17 2,09 2,32 2,48 2,26 2,48 2,19 2,50 2,27 2,35

1,00 1,33 1,04 1,11 1,20 1,21 1,20 1,04 1,00 1,22 1,26 1,30 1,24 1,12 1,00 1,20 1,88 1,24 1,09 1,00 1,04 1,00 1,00 1,09 1,00 1,00 1,00 1,00

1,07 1,04 1,11 1,11 1,04 1,08 1,04 1,04 1,00 1,19 1,00 1,00 1,04 1,08 1,04 1,00 1,12 1,16 1,18 1,09 1,04 1,04 1,39 1,04 1,00 1,00 1,15 1,15

1,64 1,80 2,26 2,48 1,96 2,22 1,80 1,84 2,24 2,20 2,40 2,40 2,00 1,65 1,96 1,60 2,00 1,87 1,65 2,04 2,00 1,96

1,68 1,80 2,16 2,28 2,28 2,12 1,57 1,78 1,84 2,04 1,74 1,91 2,19 2,35 1,88 1,92

1,59 1,78 2,04 2,15 2,08 2,04 1,40 2,00 2,22 2,44 1,91 2,30 1,60 1,68 1,96 2,16 2,20 2,28 2,09 1,83 2,12 1,92 2,04 2,00 2,08 2,15 2,00 2,00

1,33 1,74 2,04 2,48 1,68 2,17 1,84 2,00 2,30 2,59 1,65 1,74 1,72 1,56 2,16 2,24 2,12 2,00 1,87 1,74 2,00 1,76 2,22 2,04 2,04 2,12 1,73 1,77

1,81 2,04 2,33 2,48 2,24 2,29 1,52 1,68 2,15 2,52 1,83 2,22 1,76 1,88 1,96 2,08 2,44 2,32 1,74 1,61 1,96 1,80 1,74 1,91 2,31 2,12 1,73 1,88

1,08 1,08 1,41 1,22 1,35 1,39 1,16 1,24 1,32 1,32 1,80 1,72 1,35 1,15 1,35 1,12

1,00 1,22 1,15 1,22 1,04 1,08 1,04 1,04 1,11 1,11 1,22 1,13 1,08 1,04 1,08 1,04 1,28 1,12 -

1,00 1,04 1,04 1,04 1,00 1,00 1,00 1,00 1,41 1,44 1,05 1,09 1,12 1,08 1,38 1,33 1,00 1,12 1,18 1,09 1,08 1,08 1,14 1,32 1,04 1,00 1,12 1,19

Zoznam uplatňovaných učebných plánov Základná škola, Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá , školský rok 2017/2018

Ročník

Triedy

Variant

1.

1. A, B, C

ISCD - 1

2. 3. 4. 5.

2. A, C, D, E 3. A, B, C, D, E 4. A, B, C 5. A, B, C

ISCD – 1 ISCD - 1 ISCD- 1 ISCD - 2 10


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

6. 7. 8. 9.

6. A, B, C, 7. A, B, C, 8. A, B, C, 9. A, C,

ISCD - 2 ISCD - 2 ISCD - 2 ISCD - 2

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy Základná škola, Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá Školský rok 2017/2018

Zamestnanci školy Pracovné zaradenie riaditeľka školy zástupkyne riaditeľky školy výchovná poradkyňa 1. stupeň Asistenti učiteľa MŠ SR 2. stupeň ŠKD MD + RP administratíva kuchárky špeciálny pedagóg školský psychológ upratovačky +školníci Spolu zamestnancov / 90

Pedagogickí zamestnanci 1 1 /1. stupeň, 1/ 2. stupeň 1 18 3 27 8 2

Nepedagogickí zamestnanci

1 4 9

2 2 66

11

10 24


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov Kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci - interní + externí Nekvalifikovaní pedagogickí zamestnanci/študujúci

66 0

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti Základná škola, Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá Školský rok 2017/2018 Predmetové olympiády a postupové súťaže: 1. Stupeň – vyhodnotenie súťaží V novembri 2017 bojovali v súťaži Vedkovedko i naši druháci. Mnohí z nich získali titul Všetkovedko, ostatné sú Všetkovedkovi učni. Výsledky našich druhákov: 2.ročník: 1. miesto: Magdalénka Matejáková 2.D / 140b/168b , 17.miesto / 2. miesto: Jakub Černý 2.E / 126b/168b , 31.miesto / 3. miesto: Vivienka Marônková 2.C / 119b/168b , 38.miesto / -S cieľom rozvoja hudobno-estetických schopností žiakov a zachovávania kultúrnych hodnôt nášho regiónu sme usporiadali aj tento školský rok spevácku súťaž STAROTURIANSKY ŠKOVRÁNOK. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách, kategória č.1 - 1. a 2. ročník, kategória č. 2 3.a 4.ročník. Víťazmi v kategórii č. 1 sa stali: 1.miesto- Barbora Železníková 1.A- ,,Na horách býva“ 2.miesto- Alexandra Čierniková 2.A- ,,Na jaro prilecá“ 3.miesto- Zuzana Pevná 2.D- ,,Sedemdesiat sukieň...“ Cena poroty: Radúz Gajdošík 2.D- ,,Zjedzte ma vlčky...“ Júlia Lisá 1.B- ,,Oči, oči, čierne oči“ 12


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Aktivity na rozvoj matematických zručností a schopností Tieto aktivity sme podporovali v rôznych matematických súťažiach. Do medzinárodnej súťaže Matematický klokan 2018 sa v tomto školskom roku zapojilo na 1.stupni 77 žiakov: z toho 18 prvákov, 29 druhákov. Medzi najúspešných riešiteľov sa v 1. a 2. ročníku dostali : Kristína Juríková-1.A, Timotej Michalec-1.A, Dávid Skýpala-1.B, Magdaléna Matejáková 2.D, Adam Dunajčík 2.C, Šimon Ondrejka-2.A a Barbora Otrubčiaková 2.D. Aktivity na rozvoj telesnej zdatnosti žiakov Vo výchovno-vzdelávacom procese sme dbali aj o rozvoj telesnej zdatnosti žiakov. Dňa 29. 9. 2017 sa konali pohybovo-športové súťaže na školskom dvore, aby sme si pripomenuli spolu so žiakmi “Európsky deň športu” a 18. 10. 2017 uskutočnili druháci vychádzku do jesennej prírody, aby si pripomenuli “Svetový deň chôdze”. Dňa 7.6. 2018 sme usporiadali na mestskom štadióne atletickú súťaž žiakov 2., 3. a 4. ročníka „Atlét školy“. Žiaci súťažili v 4 disciplínach: skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou, beh na 50 metrov a vytrvalostný beh na 400 metrov. Najúspešnejšia bola 3.C trieda, ktorá získala víťazný putovný pohár. Na druhom mieste v celkovej úspešnosti bola 2.A trieda. V 2. ročníku boli najúspešnejší: NATÁLIA MIKULCOVÁ - 2. A DAVID LUKÁČ - 2. A OSKAR ŠUMICHRAST - 2. A MATEJ MIKULEC - 2. A JAKUB TÓTH - 2. A JULIANNA VOLÁROVÁ - 2. A ALEX ŠVANCARA - 2. C ALEX GALBAVÝ – 2. C TATIANA KOLÁROVÁ - 2. C BIBIANA ŠIMLINGEROVÁ - 2. C HANA HUČKOVÁ - 2. E  Do 14. ročníka celoslovenskej súťaže ČÍTAME S OSMIJANKOM- PRIDAJ SA AJ TY! sa v tomto školskom roku zapojili 3 triedy: 3.B, 3.C a 4.A. Z 360 13


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

hodnotených triednych kolektívov boli medzi 25 ocenenými dve naše triedy: 4.A /p. uč. Biesiková/ a 3.B /p. uč. Kotrasová/.  Zapojili sme sa do 1. ročníka súťaže YPSILON – SLOVINA JE HRA, ktorej cieľom má byť popularizovanie SJL ako vyučovacieho predmetu, rozvíjať žiacku originalitu, tvorivosť, aktívne myslenie a flexibilitu žiakov. Úlohy vypracovávalo 16 žiakov 3.A, 3.B, 3.C, 3.D a 3.E triedy a 5 žiakov 4.A triedy. Najúspešnejším bol Marek Gajdošík - 3.B, ktorý mal 100 % úspešnosť riešenia. Zo štvrtákov sa najviac darilo Ondrejovi Stuchlému – 4.A s úspešnosťou 97 %.  V súťaži ŠALIANSKY MAŤKO školu v okresnom kole reprezentovala Nina Podradská – 3.C.  Do obvodného kola súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN postúpili zo školského kola v prednese poézie Alica Bielčiková – 4.A /obsadila tam 2. miesto/ a v prednese prózy Ondrej Stuchlý – 4.A /bez umiestnenia/. Priamy postup do obvodného kola mala žiačka Andrea Šimončičová – 3.E. V okresnom kole získala v I. kategórii v poézii 1. miesto Andrea Šimončičová – 3.E a 2. miesto Alica Bielčiková - 4.A. V krajskom kole získala Andrea Šimončičová 2. miesto. Rozvoj matematických zručností a schopností sme podporovali v rôznych matematických súťažiach.  Uskutočnili sme školské kolo matematickej PYTAGORIÁDY v 3. a 4. ročníku. V kategórii P3 sa zapojilo 26 žiakov, ale iba 1 žiak bol úspešným riešiteľom: Daniel Kadlec – 3.A. V kategórii P4 súťažilo 21 žiakov, z čoho bolo 15 úspešných riešiteľov. Najúspešnejší bol Andrej Gálik – 4.B. Do medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN 2018 sa zapojilo v tomto školskom roku 21 tretiakov a 9 štvrtákov. Najúspešnejšími riešiteľmi našej školy v 3. ročníku boli Andrej Černý – 3.D /úspešnosť 80 %/, Peter Hornáček – 3.E /77,8 %/ a Marek Gajdošík – 3.B /76,7 %/. Vo 4. ročníku boli najúspešnejší: Ondrej Stuchlý a Svetlana Idesová – 4.A /úspešnosť 87,8 %/, Klára Hudečková a Matúš Kyška – 4.A /86,7 %/ a Martin Miklovič – 4.A /80 %/. Po celý školský rok sme dbali o rozvoj telesnej zdatnosti žiakov, viedli sme ich k rôznym druhom pohybových aktivít na vyučovacích hodinách. Toto úsilie vyvrcholilo v mesiaci jún, kedy p. uč. Vrkočová s pomocou ďalších učiteľov telesnej výchovy usporiadali na mestskom štadióne atletickú súťaž žiakov 1. - 4. ročníka. Súťažilo sa v 4 disciplínach: skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou, 14


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

beh na 50 metrov a vytrvalostný beh na 400 metrov. Najlepšie športové výkony v 3. ročníku dosiahli Terézia Poláčková – 3.B a Simon Nešťák, Marek Jambor – 3.C. Vo 4. ročníku to bol Ondrej Stuchlý, Roman Vráblik a Barbora Bíliková – 4.A. Najviac medailových ocenení a víťazný putovný pohár získala 3.C trieda. V tomto školskom roku sa uskutočnil zber šípok, jesenný a jarný zber papiera. Umiestnenie v zbere šípok: Triedy: Jednotlivci: 1. miesto: 4.C 136,30 kg 1. miesto: Lucia Antalová 90 kg 4.C 2. miesto: 3.B 128,20 kg 2. miesto: Aneta Dršková 47 kg 3.C 3. miesto: 3.C 62,60 kg 3. miesto: Sabina Zigová 39,4 kg 3.B

Umiestnenie v zbere papiera: Triedy: 1. miesto: 3.B 5053 kg 2. miesto: 3.C 3025,5 kg 3. miesto: 4.C 2671 kg

Jednotlivci: 1. miesto: Juraj Čečot 2074 kg 3.B 2. miesto: Aneta Dršková 1363 kg 3.C 3. miesto: Peter Hornáček 1311 kg 3.E

Výsledky súťaží 2. stupeň  SÚŤAŽ V PREDNESE DUCHOVNEJ POÉZIE A PRÓZY 8.12. 2017 - krajské kolo v Trenčíne Lea Medňanská, Michaela Chudíková a Nicol Sadloňová Umiestnenie: kategória žiaci: Lea Medňanská, 6. A - 3.miesto kategória dospelí: p. uč. Medňanská - 1. miesto  ŠALIANSKY MAŤKO (súťaž v prednese povesti) 25.1. 2018 - okresné kolo v Novom Meste nad Váhom Umiestnenie: II. kategória - Rebecca Jašáková získala 3.miesto III. kategória - Sophia Scharbertová získala 2.miesto  HVIEZDOSLAVOV KUBÍN (recitačná súťaž) 23.3.2018 - okresné kolo Hviezdoslavov Kubín - Podjavorinskej Bzince v Bzinciach pod Javorinou.

15


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Umiestnenie: III. kategória - Michaela Chudíková (prednes prózy) – 2. miesto II. kategória – Lea Medňanská (prednes poézie) – 1. miesto a postup do KK 4.5.2018 - krajské kolo Hviezdoslavov Kubín - Podjavorinskej Bzince v Bzinciach pod Javorinou ocenenie - Lea Medňanská za osobitú interpretáciu v II. kateg. v prednese poézie.  SÚŤAŽ V PÍSANÍ ESEJE 12.6. - súťaž v písaní eseje v NMnV - Henrieta Ježíková, 8.C (získala 1 z 5 ocenení )

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA SK DO pre 10. ročník DO v školskom roku 2017/18 vybrala tému Staroveké Grécko (od prvých bronzových civilizácií po koniec panovania Alexandra Veľkého) pre kategórie E, F a tému Totalitné diktatúry medzi dvoma svetovými vojnami (v období rokov 1917 – 1939) pre kategórie C, D. Okresného kola DO sa zúčastnili víťazi školského kola DO, ktoré sa uskutočnilo 13.12.2017. Okresné kolo DO sa uskutočnilo 15.2.2018 v Novom Meste nad Váhom. Umiestnenie našich žiakov bolo nasledovné: Kategória E: Tomáš Vandlík 7.B – 13. Miesto Marián Haňák 7.A – 15. miesto Kategória D: Ema Bunčiaková 8.A – 7. miesto Sára Držíková 8.A – 9. miesto Kategória C: Patrik Počarovský 9.C – 15. miesto Dominik Štepanovic 9. C – 16. miesto 16


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

 RÉTORICKÁ LUBINA okresné kolo sa uskutočnilo 28. 3. 2018 v Lubine. Súťažili sme v I. kategórii Rebecca Jašáková a v II. kategórii Aneta Ivanová. Umiestnenie žiakov: 1. kategória - Rebecca Jašáková získala 1. miesto 2. kategória - Aneta Ivanová získala 1. miesto Žiačky postúpili do krajského kola Rétorický Uhrovec Krajské kolo sa uskutočnilo 20. 4. 2018 v Uhrovci. Umiestnenie žiakov: 2. kategória - Aneta Ivanová získala cenu primátorky mesta Uhrovec  Súťaž Junior Náboj ( matematika, fyzika ) Súťažiaci : Ján Durec Kristián Gregor Adam Kulíšek

( 9. A ) ( 9. C ) ( 9. C )

 Matematická olympiáda okresné kolo Súťažiaci: Martin Mikulec Alexandra Molcová Terézia Gulánová Marek Hluchý Jakub Gergely

( 5. A ) ( 5. A ) ( 5. A ) ( 6. C ) ( 6. A )

 Fyzikálna olympiáda okresné kolo Súťažiaci: Viktória Kubinová Simona Makarová

( 8. A ) ( 8. C )

 Pytagoriáda okresné kolo Súťažiaci: P5 Adrián Hruša Martin Mikulec Patrik Labudík Ema Černá

( 5. B ) ( 5. A ) ( 5. A ) ( 5. B )

17

8. miesto

3. miesto 17. miesto

2. miesto 6. miesto

3. miesto 10. miesto 21. miesto


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

P6

Marek Hluchý ( 6. C ) Nino Kontina ( 6. A ) Kristína Natália Kaňová ( 6. B )

P7

Lenka Poláková Aneta Ivanová Lukáš Fialka

( 6. C ) ( 6. A ) ( 6. A )

Viktória Kubinová Marek Žoldák

( 8. A ) ( 8. B )

P8

1. miesto 6. miesto

7. miesto

 Pytagoriáda celoštátne kolo v silnej konkurencií náš žiak P6

Marek Hluchý ( 6. C ) získal krásne 4. miesto

Školské kolo ANJ - 11. 12. 2017 Porota: p. uč. Haverová, Čierniková p. uč. Hudečková, Bajjaniová  kategória 1A - 12 žiakov 1. miesto Alex Michalčík 2. miesto Aneta Ivanová 3. miesto Lukáš Fialka

kategória B1 kategória A1

7.A 7. A 7. A

 kategória 1B – 13 žiakova ( 8. – 9. ročník) 1. miesto Katarína Pernišová 8. A 2. miesto Pavol Sloboda 9. A 3. miesto Daniel S. Bobocký 9. A - Do okresného kola postúpila v kategórii 1A – Aneta Ivanová Okresné kolo ANJ - 16. 01. 2018 - usporiadané v priestoroch našej školy ZŠ, Hurbanova 128/25, Stará Turá - organizátorka a predsedkyňa poroty p. uč. Haverová - účasť: 19 žiakov z 13 škôl okresu Nové Mesto n/V - kategória A1

7 žiakov 18


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

- kategória B1

12 žiakov

- Umiestnenie našich žiakov v okresnom kole olympiády ANJ: Kategória A1 Aneta Ivanová 4. miesto Kategória B1

Katarína Pernišová 3. miesto

10/2017 Súťaž Mladý mechanik 6. októbra 2017 – sa zúčastnili žiaci pod vedením pani učiteľky Mgr. Adriány Redajovej: Marián Miko, Dominik Štepanovic a Jakub Uhlík získali 1. miesto v súťaži  Technická olympiáda o kategória A (žiaci 8. – 9. ročníka) postúpili do okresného kola Patrik Klimáček z 9. A a Marián Miko z 9. C, v okresnom kole získali 3. miesto  Informatická súťaž iBobor v týždni od 7. do 11. 11. 2017 a. Bobríci - 28 žiakov a. z toho 15 úspešných riešiteľov, ktorí dosiahli viac ako 60 bodov z 96 b. najúspešnejším žiakom sa stala Tatiana Kiššová z 5. A s počtom 88,0 bodov, Alexandra Molcová zo 5. A s počtom 84 bodov b. Benjamíni - 35 žiakov a. z toho 10 úspešných riešiteľov, ktorí dosiahli viac ako 50 bodov z 80 b. najúspešnejším žiakom sa stala Lenka Poláková zo 7. B s počtom 70,67 bodov c. Kadeti - 26 žiakov 1. z toho 12 úspešných riešiteľov, ktorí dosiahli viac ako 50 bodov z 80 2. najúspešnejším žiakom sa stal Michal Tóth z 9. A s počtom 66,68 bodov  Školská súťaž o najlepší film pre žiakov 9. ročníka vyhrala Nicol Sadloňová z 9. C

19


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Výsledky Geografickej olympiády – okresné kolo ( 22.2.2018) Kategória G -5.ročník - Anna Mária Redajová 5.A 2. miesto Veronika Schindlerová 5.A 4. miesto Samuel Súkeník 5.C 5. miesto Jakub Ďuriš 5.C 13. miesto – všetkých Kategória F -6.- 7.ročník Marián Chudík 7. A 1. miesto Patrik Vávra 7. B 2. miesto Adam Bielčik 6.A 4. miesto Branislav Gajdoš 6.B 6. Miesto Kategória E- 8.-9. ročník Katarína Pernišová Terézia Durcová

8.A 8.A

5. miesto 6.miesto

Do krajského kola GO, ktoré sa uskutočnilo 12.4.2018 v Novom Meste nad Váhom, postúpili žiaci, ktorí obsadili 1. , 2. a 3. miesto , okrem žiakov 5. ročníka (nepostupový ročník). Výsledky krajského kola Marián Chudík 7.A úspešný riešiteľ Biologická olympiáda Okresné kolo kat.C (8.-9.roč.) sa uskutočnilo v Novom Meste nad Váhom 8.2.2018.Výsledky : Zuzana Naďová 8. A 2. miesto Viktória Kubinová 8.A 4. miesto Kristián Gregor 9. C 6. miesto Okresné kolo kat. D (6.-7. roč.) sa uskutočnilo 25.4.2018 v Novom Meste nad Váhom.Výsledky : Natália Kontinová 7.C 4. miesto Petra Bačová 7.C 6. miesto Tereza Gregorová 6.A 8. miesto Kategória D končí okresným kolom. Krajské kolo kat. C sa uskutočnilo 13.3. 2018 v Pov. Bystrici. Zuzana Naďová 8.A úspešná riešiteľka Chemická olympiáda Okresné kolo kat. D sa uskutočnilo 23.3.2018 v Novom Meste nad Váhom: Viktória Kubinová 8.A 3. miesto Simona Makarová 8.C úspešná riešiteľka 20


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Patrik Počarovský 9.C úspešný riešiteľ Krajské kolo sa uskutočnilo 26.4. 2018 v Novákoch Viktória Kubinová 8.A úspešná riešiteľka Vedomostná súťaž Mladý záhradkár - okresné kolo sa uskutočnilo 24.5.2018 v Novom Meste nad Váhom. Výsledky : 1. kategória : Zaira Gergelyová 7. A 1. miesto Petra Sadloňová 7. A 3. miesto Samuel Báleš 7. A úspešný riešiteľ 2. kategória : Viktória Kubinová 8. A 1. miesto Zuzana Naďová 8.A 2. miesto Simona Makarová 8.C 3. miesto Celoslovenské kolo sa konalo 13.6.2018 v Piešťanoch. Naši žiaci obstáli veľmi dobre. 1.kategória : Zaira Gergelyová 7.A 4. miesto 2. kategória : Zuzana Naďová 8.A 2. miesto Viktória Kubinová 8.A 4. miesto Športové súťaže - 05.10.2017 - Okresné kolo v cezpoľnom behu v Novom Meste nad Váhom - zúčastnilo sa 1 družstvo dievčat a 1 družstvo chlapcov. Umiestnenie : dievčatá – 4. miesto , chlapci – 4. miesto - 17.10.2017 – Predkolo florbal žiakov ZŠ, d.n. 1.1.2002 a ml. Umiestnenie: 1. miesto - 19.10.2017 – Predkolo florbal žiačok ZŠ, d.n. 1.1.2002 a ml. Umiestnenie: 1. miesto - 23.10.2017 - Predkolo futsal Cup žiakov ZŠ, d.n. 1.1.2002 a ml. Umiestnenie: 3. miesto - 26.10.2017 – Predkolo vo vybíjanej žiakov a žiačok 1. stupňa ZŠ, d.n. 1.9.2007 a ml. Umiestnenie: 3. miesto - 27.10.2017 - Okresné kolo florbal žiačok ZŠ, d.n. 1.1.2002 a ml. Umiestnenie: 2. miesto - 03.11.2017 – Okresné kolo florbal žiakov ZŠ, d.n. 1.1.2002 a ml. Umiestnenie: 4. miesto - 04.11.2017 – Medzinárodná súťaž ZŠ Kunovice a ZŠ Stará Turá v streľbe z laserovej pušky v ZŠ Kunovice 21


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Umiestnenie: 1. miesto – Marcel Žáček - 09.11.2017 – Okresné kolo v stolnom tenise žiakov ZŠ, d.n. 1.1.2002 a ml. Umiestnenie: 5.-8. miesto - 10.11.2017 - Okresné kolo v stolnom tenise žiačok ZŠ, d.n. 1.1.2002 a ml. Umiestnenie: 5.-8. miesto - 23.11.2017 – Medzitriedny turnaj vo vybíjanej zmiešaných družstiev v 5. - 7. ročníku Umiestnenie: 1. miesto – 5.A, 6.A, 7.A 2. miesto – 5.B, 6.B, 7.C 3. miesto – 5.C, 6.C, 7.B - 01.12.2017 - Okresné kolo ZŠ v streľbe zo vzduchovej pušky ml. a star. Žiakov ZŠ Umiestnenie: 2. miesto – st. žiak Valér Klimáček, 7. miesto – st. žiak Marián Chudík - 07.12.2017 – Mikulášska strelecká súťaž žiakov ZŠ a SOŠ. Umiestnenie ZŠ: 1. miesto – Adam Blažko, 2. miesto – Aleš Klimáček, 3. miesto – Eva Augustínová - 12.12.2017 – Okresné kolo v basketbale žiačok ZŠ, d.n. 1.1.2002 a ml. Umiestnenie: 1. miesto - 14.12.2017 – Vianočná strelecká súťaž žiakov streleckého krúžku ZŠ. Umiestnenie ZŠ: 1. miesto – Eva Augustínová, 2. miesto – Jakub Škandera, 3. miesto – Marek Jambor - 20.12.2017 – Okresné kolo v basketbale žiakov ZŠ, d.n. 1.1.2002 a ml. Umiestnenie: 5. miesto - 15.01.-19.1.2018 – Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz žiakov 7. ročníka ZŠ. Počet: 58 žiakov - 18.01.2018 – Novoročná strelecká súťaž žiakov streleckého krúžku ZŠ. Umiestnenie ZŠ: 1. miesto – Leo Daniel Potfaj, 2. miesto – Marcel Žáček, 3. miesto – Matúš Kyška

- 15.02.2018 – Valentínska strelecká súťaž žiakov ZŠ a SOŠ. 22


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Umiestnenie ZŠ: 1. miesto – Adam Blažko, 2. miesto – Patrik Labudík, 3. miesto – Eva Augustínová - 01.03.2018 – Okresné kolo vo vybíjanej žiačok ZŠ. Umiestnenie: 4.miesto - 09.03.2018 - Krajské kolo ZŠ v streľbe zo vzduchovej pušky. Umiestnenie: 1. miesto – st. žiak Valér Klimáček

- 28.03.2018 - Regionálne kolo v basketbale žiačok ZŠ. Umiestnenie: 1. miesto 11.04.2018 – Predkolo v malom futbale – Futbal cup žiakov ZŠ Umiestnenie: 2. miesto - 12.04.2018 – Predkolo v malom futbale – Futbal cup žiačok ZŠ Umiestnenie: 1. miesto - 16.04.2018 – Predkolo McDonalds Cup – minifutbal chlapcov ZŠ 1. stupňa Umiestnenie: 3. miesto - 19.04.2018 - Krajské kolo v basketbale žiačok ZŠ. Umiestnenie: 1. miesto - 26.04.2018 – Predkolo malý futbal - Školský pohár SFZ ml. žiakov ZŠ Umiestnenie: 2. miesto - 19.04. - 28.04.2018 Medzitriedny turnaj vo florbale žiakov Umiestnenie: 1. miesto – 5.A, 6.C, 7.A, 8.B, 9.A 2. miesto – 5.B, 6.B, 7.B, 8.A, 9.C 3. miesto – 5.C, 6.A, 7.C, 8.C - 02.05.2018 – Okresné kolo v malom futbale – Futbal cup žiačok ZŠ Umiestnenie: 1. Miesto - 10.05.2018 – Okresné kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany Umiestnenie: 3. miesto - 11.05.2018 – Okresné kolo v atletike ZŠ Umiestnenie družstiev: 3. miesto – chlapci, 4. miesto – dievčatá Umiestnenie jednotlivcov: 1. miesto – Natália Drobná – vrh guľou 3. miesto – Tereza Vandlíková – skok do výšky 3. miesto – Rebeka Vařáková – skok do výšky 23


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

- 21.05.2018 – Regionálne kolo v malom futbale – Futbal cup žiačok ZŠ Umiestnenie: 2. miesto - 22.05.2018 – Krajské kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany Umiestnenie: 7. miesto - 26.05.2018 – Strelecká súťaž žiakov a dorastencov za účasti Kunovíc. Umiestnenie: ml.ž. 1. miesto - Tomáš Kokavec, 2. miesto – Matej Štefka, st.ž. 6. miesto – Valér Klimáček, 7. miesto – Marián Chudík - 01.06.2018 – Medzitriedny turnaj vo futbale žiakov Umiestnenie: 1. miesto – 5.A, 6.C, 7.C, 8.A, 9.B - 20.06. – 21.06.2018 – Školské majstrovstvá Slovenska v basketbale žiačok ZŠ Umiestnenie: 4 miesto

Aktivity školy na verejnosti - školský rok 2017/2018  Výtvarné súťaže: Vesmír očami detí, účasť na výtvarnom sympóziu v hoteli Lipa, výroba záložiek v rámci spolupráce so Školskou knižnicou, výroba vianočných pohľadníc pre organizácie mesta, výtvarná súťaž Naše mesto  Kultúrne programy pri príležitosti mestských vianočných trhov na námestí Starej Turej.  Kultúrny program na Deň matiek, ktorý sme v spolupráci so ZUŠ a MŠ pripravili pre obyvateľov mesta  Nadácia Život - podieľali sme sa na realizácii charitatívneho koncertu pri príležitosti Vianoc, ktorú sme spojili s charitatívnou zbierkou na podporu projektu bez bariér Dostaneme ťa do školy.  Vianočné trhy – Členovia divadelného krúžku sa podieľali na kultúrnom programe a pri mikulášskom programe pre deti v spolupráci s Domom kultúry Javorina.  Svetový deň mlieka v školách – 28. 9. 2018 celý týždeň prebiehali v škole akcie pitia mlieka, jedenia mliečnych výrobkov a žiaci 1. a 2. stupňa na hodinách výtvarnej výchovy vyrábali nápadité projekty k tejto téme.  Každoročne sa podieľame spolu s MsÚ Stará Turá na organizácii nohejbalového turnaja dospelých, ktorý sa koná v telocvični ZŠ na Hurbanovej ulici, kde sa zúčastňujú i zamestnanci školy.  Zamestnanci školy sa pravidelne zúčastňujú a tiež organizujú volejbalový turnaj zamestnancov škôl nášho regiónu. 24


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

 Uskutočnila sa Školská atletická olympiáda – o najlepšieho atléta školy, putovný pohár získala 3.C trieda, organizačné zabezpečila pani učiteľka Janka Vrkočová  Pravidelne prispievame článkami o dianí v škole do mestského časopisu Staroturiansky spravodajca.  Oslavu MDD – oslavovali aktivitami, ktoré pre nich pripravilo mesto Stará Turá (záchranárske zložky MV SR) a na 2. stupni bol Športový deň, ktorý zorganizoval Mestský detský parlament. Akcia mala veľký úspech, deti boli odmenené sladkosťami a malými cenami. Pre prvý stupeň boli pripravené aktivity, ktoré pre nich pripravilo mesto Stará Turá na námestí Slobody.  Milan Rastislav Štefánik – školská aktivita celého týždňa pre 2. stupeň, každá trieda vyrábala projekt k životu a prínosu pre Slovensko, zaujímavosti o diele a poslaní M.R. Štefánika.  Deň Zeme - V rámci aktivít konaných pri príležitosti dňa Zeme sa naši žiaci zúčastnili čistenia nášho mesta a prispeli k jeho skrášleniu. V aktuálnej súťaži s tematikou Dňa Zeme riešili žiaci testy a upravovali triedy. Súťaž bola vyhodnotená a víťazné triedy odmenené. Do tejto akcie sa pravidelne zapájajú všetci žiaci školy. Zvyčajne plníme úlohy zamerané na ochranu prírody a environmentálnu tematiku. Tento rok sme sa rozhodli, že si aspoň podľa svojich síl vyčistíme svoje mesto a hlavne okolie našej školy. Zbierali sme s deťmi odpadky v areáli školy, ihriska.  Deň narcisov – do tejto akcie, ktorú organizuje Liga proti rakovine sa každoročne zapája i naša škola v spolupráci so Združenou školou. Je úžasné s akým pochopením obyvateľov nášho mesta sa deti stretávali. Žlté narcisy za dobrovoľnú cenu predávalo 6 hliadok a spolu zarobili 1947 €.  Deň modrého motýľa – je ďalšia charitatívna akcia, ktorej sme sa zúčastnili. Vybrané deti našej školy obdarúvali obyvateľov mesta modrým motýľom a tiež prijímali finančné dary pre ľudí postihnutých svalovou dystrofiou. Myslíme si, že takéto aktivity vychovávajú deti k empatii s tými, ktorí potrebujú pomoc a sú dôležitou súčasťou citovej výchovy.  Gardénia Nitra – účasť na medzinárodnej výstave venovanej životnému prostrediu a ochrane prírody.  Návšteva divadelných predstavení v Bratislave, Nitre, Trnave  Stredoškolák – akcia prezentácia stredných škôl pre žiakov 9. ročníka základných škôl spojená so súťažami  Mesiac úcty k starším – návšteva Domu dôchodcov, zhotovenie pozdravov pre dôchodcov, nácvik krátkeho programu pre bývalých učiteľov našej školy, príprava darčekov pre dôchodcov mesta.  Lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka – SKI Tále Nízke Tatry 58 žiakov. 25


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

 Deň jablka - ochutnávka a prednáška o pestovaní a odrodách jabĺk v Bielych Karpatoch pre žiakov 5. ročníka a akcie celého 1. stupňa k výchove k zdravej životospráve.  Akcia Rodičia deťom - návšteva rôznych inštitúcií v meste, výrobných podnikov, akcie rodičia deťom.  Dopravná výchova pre žiakov 3. ročníka vo Vrbovom – spoznávanie dopravných predpisov pre všetky deti 3. ročníka  Program „Trpaslíci na ulici“ – vystúpenie žiakov 2. ročníka v rámci mestského festivalu Divné veci s pani učiteľkou Kotrasovou  Ľudové kultúrne vystúpenie na mestskom jarmoku  Vystúpenie pre Materskú školu – Fašiangy, Morena a Program pre predškolákov  Európsky deň cudzích jazykov - 26. 09. 2017 – exkurzia do BA - Už po 3-krát sme sa rozhodli Európsky deň jazykov stráviť v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí. - Žiaci našej školy si na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave – v tzv. „Uličke jazykov“ pozreli stánky rôznych cudzích jazykov, zapojili sa do súťaží a hier. Úlohy rôznej náročnosti boli zamerané najmä na všeobecné vedomosti o európskych krajinách. Zároveň po splnení úloh v uličke cudzích jazykov všetci žiaci navštívili aj „Policajné múzeum“ v Bratislave.. Žiaci na I. stupni mali v rámci vyučovania jazykové didaktické hry, kvízy a spievali anglické piesne. „English Week“ - 13. – 16. 11. 2017 - týždenné vyučovanie s anglickým lektorom pre II. st. - Ray Sikorski - vyučovanie: 3. skupiny / po 2 hodiny / spolu sa zúčastnilo 42 žiakov zo 7. – 9. ročníkov - hodiny s lektorom sú zamerané výlučne na konverzáciu, na skupinovú prácu a prácu vo dvojiciach, kde sa žiaci najviac naučia a overia si svoje vedomosti z anglického jazyka. 27. 10. 2017 Halloween - Veselé, interaktívne Halloween vyučovanie. - Súťaže a výzdobu zabezpečovali žiaci 9. ročníka v spolupráci s pani učiteľkami ANJ.

26


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

- Úlohy, ktoré mali odvážlivci plniť po vstupe do strašidelného územia boli klasické – lovenie jabĺk z hrnca, balenie múmie, skladanie puzzle, priraďovanie otázok a odpovedí. - Súčasťou tejto akcie bola aj súťaž o „Najkrajšie vyzdobenú triedu“.

Halloween na I. stupni: Vyučujúci ANJ na I. stupni pripravili v rámci vyučovania triedne interaktívne aktivity s tematikou Halloween + žiaci si kreatívne vyzdobili svoje triedy. 14. 2. 2017 Deň sv. Valentína na hodinách ANJ – čítanie časopisov s danou tematikou + interaktívne pracovné listy a online aktivity. 07. 03. 2018 beseda s našou bývalou žiačkou Noemi Vařákovou – študentka Evanjelického Lýcea, BA. Noemi zdieľala svoje skúsenosti z ročného študijného pobytu v USA. Celá beseda bola v anglickom jazyku. Výstavku cudzojazyčnej literatúry INFOA Skalica na našej škole II. st. - 18. 04. 2018 zorganizovala p. uč. Haverová Divadelné predstavenie v anglickom jazyku – divadelné centrum z Martina - 20. 06. 2018, Dom kultúry Stará Turá - žiaci 3. – 5. ročníka – vystúpenie „ A brave rabbit“ - žiaci 6. – 9. ročníka – vystúpenie „Heroes“ Žiaci výberovej anglickej jazykovej skupiny pripravili a viedli vyučovanie ANJ pre mladších žiakov 5. ročníka. - žiaci z VJSK 9. A si pripravili program vyučovania ANJ pre žiakov 5. ročníka 6/2018, pod vedením p. uč. Bajjaniovej Noc s Andersenom - 13. 4. 2017 Mestská knižnica a hotel Lipa - zúčastnilo sa 27 detí, 2 učiteľky, 3 knihovníčky, - tety knihovníčky si v knižnici pripravili zaujímavé a zábavné úlohy, - beseda s hosťom - začínajúca mladá spisovateľka V. Drgoncová, - spoločný interaktívny večer v hoteli Lipa - niekoľko hodín tvorenia, vymýšľania, hrania divadla, čítania a rozprávania. Jazykovo-poznávací zájazd do Anglicka – Barnstaple v Devone - 13. – 23. máj 2018 - zorganizovala p. uč. Haverová, 27


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

- účasť: 12 našich žiakov zo 7. – 9. ročníkov + vyučujúca p. uč. Haverová. Medzitriedna interaktívno-vedomostná jazyková súťaž Druhý júnový týždeň – priebežne na hodinách ANJ 6. A, 7.A, 8.A pod vedením svojich vyučujúcich ANJ Žiaci spolu s p. učiteľkami si pripravili hodiny plné hier a súťaží, kde si jednotlivé skupiny vzájomne zmerali úroveň svojich vedomosti z anglického jazyka a tiež aj o reáliách v anglicky hovoriacich krajinách. Údaje o hmotnom a finančnom zabezpečení Plnenie rozpočtu školy k 31.12.2017 Rozpočet školy: Dotácia – OK Dotácie – PK kapitálové príjmy vlastné príjmy mimoriadne príjmy – účelovo viazané Spolu Výdavky školy: bežné OK ŠKD + ŠJ bežné OK vlastných kapitálové výdavky spolu OK bežné PK Účelovo viazané Spolu PK Spolu PK + OK % plnenia

186 510 1 134 954 53 967 74 000

ŠKD 92 079

ŠJ 94 431

92 080

94 431

57 719 1 507 150

186 511 75 804 53 967 316 282 1 134 954 56 978 1 191 932 1 509 214 100,2

28


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená Základná škola, Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá Školský rok 2017/2018 1.Názov projektu: Infovek 1 Hlavným cieľom projektu je zvýšiť počítačovú gramotnosť našich žiakov. Naša škola má 5 tried IKT. Základom vybavenia týchto tried je počítačová technika z projektu Infovek, ďalej sme získali počítače od rady rodičov, sponzorov, telekomunikácií i rozpočtu školy. V tomto školskom roku sa nám podarilo zmodernizovať jednu učebňu IKT, vďaka podpore Rodičovského združenia. V blízkej budúcnosti budeme musieť počítačové vybavenie aj ostatných tried zmodernizovať. Výučba IKT bola i v tomto roku súčasťou vyučovacieho procesu a medzi žiakmi obľúbená. Od budúceho školského roka budeme pokračovať v projekte Infovek 2 2/ Projekt Nadácie Volkswagen - „Mikrosvet v makrosvete“ Projekt zameraný na spoznávanie mikrosveta v makrosvete na predmetoch biológia, geografia, chémia a fyzika. Vďaka projektu môžu žiaci našej školy objavovať zázraky prírody, získavať vedomosti a prax reálnymi meraniami, či analýzou. Prezentáciou zistení, ruka v ruke so zavedením najmodernejších foriem a metód vyučovania, žiaci sú aktívne zapojení do osvojovania preberaného učiva využívaním interaktívnej tabule, vizualizéra a digitálneho mikroskopu s kamerou. Nadácia Volkswagen podporila projekt sumou 2000 eur, zvyšná suma bola čerpaná z prostriedkov rodičovského združenia. Projekt pre školu vypracovala RNDr. Marianna Lukáčová, v projekte stále pokračujeme 3/ Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice V mesiaci október sa štvrtáci zapojili do 7. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame, ktorý bol vyhlásený Slovenskou pedagogickou knižnicou. Cieľom projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými školami a zároveň podpora rozvoja čítania formou výroby a výmeny záložky s partnerskou školou. Našej škole bola pridelená Základná škola v Zlínskom kraji. Na hodinách výtvarnej výchovy sme vyrobili spolu 75 kusov záložiek s motívom Harryho Pottera. Každú záložku si žiak doplnil o sprievodnú správu, odkaz, želanie pre budúceho kamaráta.

29


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

4/ Medzinárodný deň školských knižníc 

Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry. V našej škole sa konala akcia "Prečítajme si rozprávku" dňa 24. októbra 2017, presne o 9,00 hod. sme si na všetkých hodinách čítali rozprávky. Starší žiaci mladším, deti dospelým, skrátka všetci sme si pripomenuli, aké je dôležité čítanie.

5/ Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania Zmodernizovanie ŠJ nákup moderných gastro - zariadení, elektronizácia systému stravovania žiakov a zamestnancov. 6/ ZŠ - ODBORNE - Naša škola je od školského roka 2013/2014 zapojená do projektu ZŠ odborne, ktorého cieľom je podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami. V rámci akcie Škola rodičom sa uskutočňujú prezentácie odborných učební, ktoré máme vďaka projektu ZŠ odborne a aj rodičia mohli vidieť, ako využívame na vyučovaní nové učebne Fyziky, Chémie a Techniky. Škola v projekte pokračuje a zapája sa do duálneho vzdelávania, ktoré koordinuje výchovný poradca. 7/ Projekt Zelená oáza v škole „Aj v škole môže byť zelená oáza“ Nadačného fondu Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis. Oba projekty pre školu vypracovala RNDr. Marianna Lukáčová. Projekty boli úspešné a škola tak získala maximálne možné finančné prostriedky – z nadácie Volkswagen Slovensko 2000 eur a z Nadačného fondu Tesco pre zdravšie mestá 4000 eur. Zvyšná suma potrebná na uskutočnenie projektov bola čerpaná z prostriedkov rodičovského združenia. V areáli školy sa s finančnou pomocou z projektu Nadačného fondu Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis revitalizuje školské prostredie. Zo získaných financií vysádzame dreviny a kvety, žiaci vyrobia búdky pre vtákov 30


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

a úkryty pre hmyz. Dlhé nevyužívané betónové schody budú pokryté doskami a budú slúžiť i ako prírodná učebňa. Súčasťou projektu je i úprava a rozmiestnenie separačných nádob v priestoroch školy na druhom stupni. Naše deti tak budú pokračovať v návykoch z prvého stupňa – separovanie odpadu ochrana životného prostredia, prostredia okolo nás. Projektom chceme rozšíriť znalosti a kompetencie žiakov školy v oblasti enviromentálnej výchovy, ako aj prehĺbiť praktické zručnosti prostredníctvom vlastnej činnosti žiakov zamerané na zveľadenie areálu školy a následnou starostlivosťou oň. Projekt Zelená oáza v škole - ideálne miesto pre učenie i oddych, kladie dôraz na vytvorenie prírodného prostredia v bezprostrednej blízkosti žiakov ale i širokej verejnosti, ktorá využíva interiér i exteriér školy a chce tak zvýšiť záujem o životné prostredie. Projekt stále pokračuje. 8/ Hodina deťom Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií a celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom. Hodina deťom je celoročná zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Každý rok prepájame tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť. Hodina deťom je celoročná verejná zbierka, ktorá ako symbol spájania sa v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska funguje nepretržite už 17 rokov a vytvára stabilný a efektívny systém podpory pre deti a mladých ľudí zo všetkých regiónov Slovenska. Hodina deťom podporuje 4 oblasti práce s deťmi a mladými ľuďmi 1. Dieťa a jeho radosti - Preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti a aktivity detí, na motiváciu detí a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji aj k práci v prospech iných. 2. Dieťa a jeho starosti - Intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, keď zlyháva ich rodina, keď nie sú rešpektované, nie sú dostatočne pripravené na ťažké životné situácie, v ktorých sa ocitnú; 31


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

projekty pomáhajúce deťom so zdravotným znevýhodnením, dlhodobo hospitalizovaným a so špeciálnymi potrebami. 3. Dieťa a jeho škola - Projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných zručností detí aj učiteľov, na finančnú gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj na vysoko efektívne učenie. 4. Dieťa a jeho komunita - Projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej spolupráce organizácii pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a tiež na podporu spolupráce so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov. 9/ Overovanie drevených 3D puzzlí vo výchovno-vzdelávacom procese. Naša škola sa v tomto roku zapojila do projektu spoločnosti ASIT - Overovanie drevených 3D puzzlí vo výchovno-vzdelávacom procese. Vďaka tomuto projektu sme pre školu získali 6 kusov drevených 3D puzzlí. Práce s drevenou 3D puzzle stavebnicou sa zúčastnili žiaci 5 – 7. ročníka. Mladší žiaci mali možnosť vyskúšať skladanie mravca, myši a auta. Tí starší sa potrápili pri skladaní robotických pravekých tvorov ako mamut, triceratops a T-rex. 10/ Deň narcisov - verejná zbierka na pomoc ľuďom a deťom s vážnym ochorením. 11/ English One – projekt z ANJ, vďaka nemu sme získali pomôcky pre žiakov a učiteľov ANJ 12/ Pohni kostrou! - projekt venovaný akejkoľvek športovej aktivite – obdržali sme poďakovanie od známych športovcov – ukončený 2.B trieda 13/ Kozmix – Hviezdna súťaž s Kozmixom - pokračujeme Kozmix – od 13.3.2018 - Inovatívne vzdelávanie v projekte Malá finančná akadémia s Kozmixom – projekt venovaný finančnej gramotnosti 14/ Čitateľský oriešok – projekt venovaný čitateľskej gramotnosti 15/ Čítame s Osmijankom – Osmijankova literárna záhrada - projekt venovaný rozvoju čitateľskej gramotnosti – projekt stále prebieha 16/ Daniel Hevier – projekt Chymeros – projekt spoločného tvorenia s deťmi – literárne práce, výtvarné práce – projekt prebieha – 3.B trieda a žiaci Mgr. Katky Medňanskej

32


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

17/ Dopravná výchova - Kamil a Emil na cestách – projekt prebieha 2.B trieda 18/ Džúsy a pyré - vitamíny v smart forme – projekt prebieha 2.B trieda 19/ Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno – patologických javov v školskom prostredí - realizátor je VÚDPaP Bratislava v spolupráci so špeciálným pedagógom a výchovným poradcom. 20/ Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno – vzdelávavacie predmety – projekt zameraný na prestavbu vzdelávania na základných školách s využitím inovatívnych metód výučby. 21/ Hrdina remesla – podpora polytechnického vyučovania na základných a stredných školách TN – kraja - s cieľom podpory manuálnych zručností žiakov na základných školách. 22/ e-Test – systém elektronického testovania – zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ, SŠ s využitím el. testovania. 23/ Cesta - je to projekt s protidrogovým zameraním. Formou rôznych aktivít, predovšetkým na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky upozorňujeme žiakov na nebezpečenstvo používania návykových látok a drogovej závislosti. Je to osvedčený projekt, v rámci ktorého deti vedieme k protidrogovej výchove nenásilnými a pre ne zaujímavými metódami a formami. 24/ Projekt Nadácie Život - zameraný na strelecké aktivity prebiehal priebežne takmer počas celého školského roka pod vedením p. Petra Milatu. Boli to rôzne druhy súťaží. Vyvrcholil májovým turnajom na strelnici v Starej Turej, kde sa zúčastnili strelci zo Starej Turej, Podolia ,Kočoviec, Moravy a blízkeho okolia. Atmosféra akcie bola naozaj výborná. Nadácia podporila akcie pre vyučovanie anglického jazyka, športové akcie a akciu detského parlamentu. 25/ eTwinning - na projekte sme začali pracovať na začiatku školského roka. Partnermi projektu sú školy z Rumunska, Poľska, Španielska a Turecka. V tomto projekte sa žiaci najprv predstavili svojim spolužiakom pomocou videonahrávok a potom im napísali o svojich domácich miláčikoch a zvieratkách, ktoré sa im páčia. Na projekte žiaci pracovali až do konca januára pod vedením Mgr. Eleny Čiernikovej.

33


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

26/ Národný projekt – Nové trendy vzdelávania ANJ na ZŠ. Moderné vzdelávanie učiteľov ANJ, organizované MŠ. Zapojením do projektu škola získala materiály na výučbu ANJ pre 1. a 2. stupeň. 27/ Projekt Nadácie Život - Školská atletická olympiáda – športová súťaž na zameranie rozvoja telesnej zdatnosti žiakov 1. stupňa našej ZŠ. 28/ Projekt Vyčisti si svoje mesto v rámci dňa Zeme v spolupráci PK BIO a GEG 29/ Mliečny program s firmou RAJO 30/ Svetový deň výživy – svetový deň zdravia, akcie školskej jedálne. 31/ V základnej škole úspešnejší – projekt od 1.1.2018 sa rozbehol a vďaka nemu škola získala finančné prostriedky na obsadenie 2 miest asistenta učiteľa, 1 špec. pedagóg, 1 školský psychológ 32/ Dostaneme Ťa do školy- grantový projekt nadácie ZSE a asociácie pomoci postihnutým APPA v hodnote 8000 Eur. na zakúpenie a inštaláciu stoličkového výťahu. 33/ Biela pastelka spoluúčasť pri verejnej zbierke pre úniu slabozrakých Ďalšie aktivity školy Lyžiarsky výcvik – 57 žiakov - 4 vyučujúci Plavecký výcvik pre žiakov 3. ročníka – 40 žiakov a 5 vyučujúcich Škola v prírode – 64 žiakov a 5 vyučujúcich 52 exkurzií a výletov 27 súťaží a olympiád 25 rozhlasových relácií 15 besied 11 kultúrnych programov 25 športových akcií

34


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Zoznam krúžkov v ZŠ Stará Turá Školský rok 2017/2018

Anna Haverová Lenka Durcová Miriam Holotová Beáta Puškárová Ján Mandák Peter Michalec Ján Mandák Peter Michalec Peter Milata Dana Kohútová Danka Malá Ľubica Bajjaniová Katarína Medňanská Peter Nemček Petra Zimová Kristína Hudečková Martin Sýkora

Cudzie jazyky hrou Internetový Krajiny sveta Planéta Zem Futbal Florbal dievčatá Florbal 5-6 roč. Florbal 7-9 roč. Strelecký Matematický Rozhlasovo-čitateľský XXL angličtina 9. roč. Dramatický Hasičský Šikovná gazdinka 1 Šikovná gazdinka 2 Športový 1-2 roč.diev.

Výsledky inšpekcie  Komplexná inšpekcia ŠIC Trenčín pod vedením Mgr. Nory Vaňovej bola v tunajšej škole vykonaná v roku 2017, konkrétne v dňoch od 20. 3. 2017 do 28. 3. 2017. Spolu so 7 ďalšími zamestnancami ŠIC Trenčín vykonali hospitácie na 115 hodinách v našej škole.  Bolo zistené, že výchova vzdelávanie sa v našej škole realizuje podľa ŠKVP a iŠKVP s reálne stanovenými cieľmi zodpovedajúcimi podmienkam školy. K pozitívnym stránkam výchovno-vzdelávacieho procesu patrila priaznivá atmosféra vyučovania. Vyučujúci sprístupňovali žiakom poznatky zrozumiteľne s využívaním učebníc a učebných textov.  Hodnotenie školy v oblasti podmienok výchovy a vzdelávania sa zmenilo z úrovne priemernej na úroveň veľmi dobrú.  V mesiaci september 2017 bola vykonaná následná inšpekcia, ktorá skontrolovala vykonanie uložených odporúčaní .

35


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov, kontinuálne vzdelávanie. Postupovali sme podľa plánu kontinuálneho vzdelávania, účasť na ďalšom vzdelávaní pedagógov / podľa ich záujmu v MPC – vzdelávanie musí byť schválené RŠ/, seminárov koordinátorov protidrogovej výchovy, výchovných poradcov, metodických seminárov. Priebežne všetci vyučujúci sledovali pedagogickú tlač. Realizovali výmenu skúsenosti v rámci predmetov na PK, MZ, oboznamovali sa s novými poznatkami pedagogickej praxe, bez nových nápadov a tvorivého myslenia nemožno zlepšovať svoju prácu v škole. Všetci zamestnanci sa podľa potreby zúčastňovali na školeniach o predpisoch BOZP a PO. Na vzdelávanie sa prihlásilo 24 pedagogických zamestnancov na kontinuálne vzdelávanie, 14 zamestnancov na aktualizačné vzdelávanie, ŠKD – 1 pedagogický zamestnanec, na prípravné atestačné vzdelávanie – I. atestácia sú prihlásení 8 zamestnanci, II. atestácia sú prihlásení 4 zamestnanci a dvaja zamestnanci vykonali atestačnú skúšku k 31.8.2018.

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy Základná škola, Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá Školský rok 2017/2018 Stav budovy školy Škola prevádzkuje 2 budovy. Budova na Hurbanovej ulici, ktorá bola v horšom technickom stave ako budova na Komenského ulici sa nám mení. Vymenili sme dve tretiny okien a bolo by potrebné zatepliť plášť budovy a opraviť strechu v pavilóne B a telocvični, ktorá bude potrebovať rekonštrukciu sociálnych zariadení, podlahy, palubovky, osvetlenia. V tomto školskom roku sa nám podarilo vymeniť na chodbách podlahové krytiny /na dvoch chodbách školy/. Podarilo sa nám vybudovať samostatnú kotolňu na Komenského ulici /hospodársky pavilón, telocvičňa/. Financie sa nám podarilo získať z havarijného fondu Ministerstva školstva SR. Vzhľadom k finančným možnostiam školy si musí vedenie určiť priority základných opráv. Pomocou finančného príspevku RZ sme znova vymaľovali dve chodby, časť podláh a zrekonštruovali sme zvyšok 36


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

sociálnych zariadení na chodbách a vymaľovali sme 2 triedy. Rekonštrukciou prešli ešte dodatočne aj šatne žiakov, opravila sa prekládka vody na Komenského ulici. Vďaka príspevku RZ sme dokúpili do tried chýbajúce dataprojektory, pomôcky. Budova na Komenského ulici je v lepšom technickom stave vzhľadom na rekonštrukciu 4 pavilónov učební a hospodárskeho pavilónu – len opláštenia. Rekonštrukciu si vyžadovala aj telocvičňa, kde sme opravili elektroinštaláciu a postupne sa rekonštruujú šatne telocvične. Na Kom .ul. sme urobili časť oplotenia areálu školy a vymenili sme vstupnú bránu do školy a staré sme zrekonštruovali novými nátermi. Podarilo sa nám vymeniť časť zariadenia v ŠJ na Komenského ulici aj na Hurbanovej ulici. Vymenili sme pracovné stoly a tiež sa kúpil nový šporák a vymenili sme pokazené chladiace zariadenia v oboch budovách. Bude potrebné riešiť rekonštrukciu elektroinštalácie hospodárskeho pavilónu a kúrenia v ŠJ. ŠJ by potrebovala kompletnú rekonštrukciu všetkých rozvodov a gastro zariadenia – vzhľadom na nárast stravníkov a opotrebovaniu starého a neustále kaziaceho zariadenia. V telocvični na Komenského ulici bude potrebné zrekonštruovať podlahu a osvetlenie. Bolo by potrebné vybudovať priestor pre detské ihrisko pre ŠKD a deti 1. stupňa aj športové plochy. Podarilo sa nám z vlastných finančných prostriedkov vybudovať 3 altánky – dva na Komenského ulici a jeden na Hurbanovej ulici, na vyučovanie delených hodín v prírode. Nábytok nám sponzorsky zakúpili firmy Injekta a Justur. Na skrášlenie vonkajších priestorov sme sa zapojili do 3 projektov, v ktorých sme boli neúspešní. Zakúpil sa nábytok do chodieb, zrekonštruoval sa nábytok v kanceláriách. Čaká nás oprava kanalizácie na Hur. ul., podarilo sa nám opäť získať z MŠ dotáciu na jej opravu z havarijného fondu. Stav priestorov slúžiacich na výchovu a vzdelávanie: Priestory pre výchovu a vzdelávanie sú schopné prevádzky. Nedostatky interiérov sa snažíme postupne podľa finančných prostriedkov odstraňovať. Nedostatok tried sme vyriešili stavebnou úpravou chodieb v pavilóne A1. Pre ďalší školský rok bude potrebné vystavať dve nové učebne na Hurbanovej ulici. Upravili sa chodby na nové učebne pre vyučovanie jazykov a odborných predmetov a tak isto budeme musieť pokračovať aj pri výstavbe ďalších 2 chodieb. Vybudovali sme novú učebňu výpočtovej techniky zo skladu šk. dielní, zrekonštruovali sme školskú knižnicu a všetky kabinety. Stav sociálnych zariadení Sociálne zariadenia sú schopné prevádzky a škola zakúpila do všetkých sociálnych zariadení zásobníky na mydlo a toaletný papier. 37


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Stav a vybavenie školskej kuchyne a jedálne: Škola prevádzkuje 2 školské jedálne. Hurbanova ulica - školská kuchyňa a jedáleň je lepšie materiálne vybavená a má vyhovujúce a moderné priestory, ale zlý stav plynových šporákov - morálne zastarané, doteraz sa nám podarilo vymeniť v oboch budovách 4 nové sporáky, chladničky, pracovné stoly, a novú umývačku riadu na Hurbanovej ulici. Niektoré zariadenia sú zastarané a v budúcnosti bude potrebné investovať do jeho modernizácie a celkovej rekonštrukcie, a opraviť elektroinštalácie v oboch jedálňach hlavne na Komenského ulici. Tento školský rok neustále počas prevádzky sa riešili malé havárie – prasknuté potrubie, výlevky, pokazené spotrebiče. Vybavenosť učební a kabinetov učebnými pomôckami a didaktickou technikou: Vybavenosť školy pomôckami je veľmi dobrá. V tomto smere škole veľmi pomáha rodičovské združenie. K dispozícii máme 5 učební, PC - 3 na Hurbanovej a 2 na Komenského ulici. Na Hurbanovej i Komenského ulici boli vybudované 4 učebne vybavené novými interaktívnymi tabuľami. V obidvoch budovách majú žiaci i učitelia zabezpečený prístup na internet v každej triede. Vybavenosť školy učebnicami pre 1. a 2. stupeň -vybavenosť učebnicami je z časti dobrá. Opakuje sa však situácia z uplynulých školských rokov. Dodávky kníh meškajú a niektoré tituly sa vôbec nebudú distribuovať. Vybavenosť knižnice: Nie je úplne vyhovujúca. Knižnica je sústredená na Hurbanovej ulici. Knižný fond je zastaraný ale vďaka sponzorom sa stav školskej knižnice sa zlepšil a aj vďaka projektu, ktorý sme získali z MŠ SR v hodnote 3000 eur. Vzhľadom k tomu, že prevádzkujeme 2 budovy, budeme v budúcnosti musieť venovať tejto problematike naďalej pozornosť. Škola v spolupráci s naším zriaďovateľom mestom Stará Turá sa zapojilo do projektu Modernizácia vyučovacieho procesu – v štádiu riešenia a schvaľovania opakovane aj v tomto školskom roku. Najnutnejšie opravy na Hurbanovej ulici sú: - oprava strechy /zatekanie/ v pavilóne B /nad zborovňou/ a v pavilóne E/nad odbornými učebňami techniky/, svetlíky všetky v budove - výmena okien už len menšia časť - všetko podľa projektu - výmena podláh na chodbe v pavilóne E,F - prízemie, výmena podlahy v zborovni - rekonštrukcia palubovky v telocvičniach školy, rekonštrukcia šatní pri telocvični - výmena a rekonštrukcia WC a zariadení /svojpomocne už časť sme vymenili/ 38


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

- rekonštruovať výdajné pulty v školskej jedálni na Kom. ul. - rekonštrukcia elektrických rozvodov /svojpomocne už časť sme vymenili/ - výmena všetkých požiarnych uzáverov - dverí 7 dverí sa nám podarilo vymeniť - rekonštruovať vnútorný školský dvor – vydlaždiť - doplnenie chýbajúceho gastro-zariadenia - opraviť havarijný stav kanalizácie na Hurbanovej ulici - zrekonštruovať športový areál Budova na Komenského ulici - potrebuje a má havarijný stav hospodársky pavilón školy – týka sa hlavne elektrických rozvodov v celej budove, najviac kritická je školská jedáleň a kuchyňa - rekonštrukcia v hospodárskom pavilóne – kúrenie + vzduchotechnika, renovácia kanalizácie, čiastočné stavebné úpravy - oprava strechy telocvične - doriešenie výmeny elektrických rozvodov v telocvični/ prístavbová časť je už urobená/ - vybudovanie prekrytia pavilónovej časti s telocvičňou - dokončenie oplotenia celého areálu školy - výmena všetkých vstupných brán do školy - bezbariérový prístup na 1. poschodie - vybudovanie športovísk pre deti 1. stupňa Koncepčný zámer rozvoja školy Základná škola, Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá Školský rok 2017/2018 Vízia školy Vychovať zdravé, vzdelané deti s pevnými morálnymi zásadami a komplexnými vedomosťami, pripravené úspešne sa zapojiť do života. Prioritou školy je moderné vyučovanie v moderných učebniach. V budúcnosti sa naďalej uvažuje zriaďovať triedy s rozšírením vyučovaním cudzích jazykov. Zapájať sa do národného projektu – Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami. Pripraviť žiaka na samostatný život v modernej spoločnosti – využitie multimediálnych technológií, pevné duchovné hodnoty, zásady správania.

39


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Cieľ:            

poskytovať kvalitné vzdelanie všetkým žiakom školy poskytovať komplexnú starostlivosť v rámci vyučovacieho procesu podporovať a rozvíjať talent detí zapájať žiakov do súťaží a olympiád a kvalitne ich na ne pripravovať. zabezpečiť poradenstvo k voľbe povolania neustále zvyšovať úroveň vyučovania cudzích jazykov a IKT umožniť žiakom zmysluplne využívať voľný čas v čase mimo vyučovania poskytovať pomoc na vyučovaní a mimo neho začleneným žiakom podporovať zdravý životný štýl žiakov rozvíjať tvorivú činnosť na vyučovaní a v krúžkovej činnosti rozvíjať pozitívny vzťah žiakov k vlastnému regiónu podporovať zamestnancov v ďalšom vzdelávaní

40


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Vyhodnotenie: K 30. 6. 2018 sme poskytli vzdelanie 698 žiakom školy vo veku 6 - 15 rokov. Priebežne a podľa potreby sme poskytovali možnosť žiakom rozvíjať svoj talent zapájaním sa do rôznych typov súťaží a olympiád. V rámci bohatej krúžkovej činnosti sme umožnili žiakom zmysluplne prežívať svoj voľný čas. Priebežne a podľa potreby sme poskytovali poradenstvo pre rodičov a deti. V závažnejších prípadoch sme umožnili deťom návštevu CPPPaP. Škola zabezpečila finančné prostriedky na financovanie osobných asistentov učiteľa k žiakom s ŠVVP, zabezpečila pre žiakov školského psychológa a špeciálneho pedagóga. V škole sme povinne vyučovali anglický, nemecký a ruský jazyk. Formou krúžkov to bol francúzsky jazyk. Výučbu IKT sme zaradili do vyučovacieho procesu a tiež sme ju vyučovali formou krúžkov. Podiel zamestnancov školy na plnení koncepčného rozvoja a jeho vplyv na ďalší rozvoj školy, školského zariadenia Všetci zamestnanci školy (pedagogickí i nepedagogickí) sa svojou statočnou prácou podieľajú na plnení stanovených cieľov. Spoločným úsilím, každý na svojom poste, sa snažia, aby mala naša inštitúcia dobrú úroveň a vytvárajú priaznivý imidž školy v očiach verejnosti. Podľa možností sa usilujú zlepšiť i finančnú situáciu školy hľadaním sponzorov. Som presvedčená, že spoločné úsilie všetkých zamestnancov prináša ovocie a naša škola má dobrú úroveň. Svedčí o tom fakt, že stále patríme medzi najlepšie školy v Trenčianskom kraji.

V Starej Turej, 31.08.2018

Mgr. Jana Koštialová, riaditeľka školy

41


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018 Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach základnej školy Hurbanova 128/25 Stará Turá bola prerokovaná Pedagogickou radou dňa 31.08.2018 (viď zápisnica z Pedagogickej rady zo dňa 31.08.2018). Predkladateľ: Mgr. Jana Koštialová, riaditeľka školy

....................................................................................... podpis riaditeľa školy + pečiatka

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach Základnej školy, Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá bola predložená Rade školy pri ZŠ Stará Turá dňa 10.10.2018. Predkladateľ: Mgr. Jana Koštialová, riaditeľka školy Stanovisko Rady školy: BERIEM NA VEDOMIE

....................................................................................... Mgr. Anna Haverová, predseda Rady školy

42


Správa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach Základnej školy, Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá bola predložená zriaďovateľovi Mestu Stará Turá – na schválenie dňa: .............................. Predkladateľ: Mgr. Jana Koštialová, riaditeľka školy Stanovisko zriaďovateľa: SCHVAĽUJEM - NESCHVAĽUJEM

....................................................................................... Ing. Anna Halinárová, primátorka mesta Stará Turá

43

Správa školy  

Správa školy o výchono-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Správa školy  

Správa školy o výchono-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Advertisement