Page 1

L E M N I S CA AT VO O R J A A R 2016

BOE K E N VO O R VO LWA S S E N E N Bert Keizer, Marjan Slob, Peter-Paul Verbeek Paul Scheffer, Bas Eickhout, Dirk Monsma, Rinie Bleeker Barbara Abdeni Massaad, Sylvia van Ommen


Geachte boekverkoper,

Vroeger waren we onsterfelijk is de titel van het nieuwe boek van Bert Keizer. Persoonlijk, prikkelend en humoristisch, zoals we dat van hem kennen. Vroeger was de wereld maakbaar en wij stonden aan het roer. Alles zou beter worden, eerlijker, rechtvaardiger. Nu lijkt het soms alsof de cynici het pleit gewonnen hebben. Het milieu gaat naar de donder en de politiek heeft zich uitgeleverd aan de belangen van het bedrijfsleven. De technologische ontwikkelingen denderen voort en wij strompelen er hijgend achteraan. Hersenwetenschappers willen ons doen geloven dat wij ons brein zijn en dat de vrije wil – en dus ook de verantwoordelijkheid voor wat wij ervan maken in deze wereld – achterhaald is. Maar zoals altijd zijn er ook mensen die ons wakker willen schudden, die weten dat een betere wereld er niet komt door anderen na te praten. Zo iemand is Marjan Slob. In het essay Wijze wetenschap laat zij zien dat als je helder en scherp nadenkt, je tot de conclusie moet komen dat reductionistische theorieën over ons brein simpelweg geen bevredigende verklaring bieden voor wie we zijn, wat we denken, voelen, willen. Daar hebben we ‘wijze wetenschap’ voor nodig. Peter-Paul Verbeek verdedigt in Geloven in techniek de stelling dat technologie en religie heel goed hand in hand kunnen gaan. Hij heeft oog voor de religieuze dimensie in techniek en de technologische dimensie in religiositeit. Europarlementariër Bas Eickhout komt met een strijdbaar en onthullend boek over klimaatpolitiek. Hij legt bloot hoe de fossiele bedrijven keer op keer, onzichtbaar voor het publiek, een duurzaam energiebeleid tegenwerken. Het zou een zegen voor onze economie zijn als we kerosine, ruwe olie en transport zouden belasten en meer lokaal zouden produceren. Intussen kunnen we ook gewoon zelf de handen uit de mouwen steken. Zo kunnen we dicht bij huis zorgen voor cultuuronderwijs voor kinderen met een handicap. Of ver weg voor een goede opvang en een warme kop soep voor de Syrische vluchtelingen. We zijn niet alleen toeschouwers, maar ook spelers in de wereld van nu. Jean Christophe Boele van Hensbroek


[…] ‘Dames en heren, wat rest ons van religie? Ik moet misschien in het enkelvoud spreken. Wat rest mij van religie? Een dierbare jeugdherinnering. Geen enkele morele handreiking. Maar wel een schatkamer vol beeldende kunst, een ongelooflijke erfenis in de vorm van kathedralen die ik graag bezoek en een blik op leven en dood. Waarbij ik vooral die blik op de dood erg mis, want godsdienst is er eeuwenlang in geslaagd om de dood als iets begrijpelijks voor te stellen. De enige reden waarom wij nu dood moeten is dat er anders binnenkort alleen maar staanplaatsen zijn op aarde, terwijl we vroeger stierven in de hoop op een glorievolle overgang. Maar dat was toch onzin? Zeker, zeer aantrekkelijke onzin.’ – Bert Keizer

‘Venijnige humor. Verpletterende eerlijkheid.’ – Jannetje Koelewijn in NRC Handelsblad ‘Bert Keizer is een man naar mijn hart.’ – Maarten ’t Hart in Tzum ‘Een boek waarvan iedere sterveling wijzer wordt.’ – Gert J. Peelen in de Volkskrant ‘Bert Keizer stelt mij gerust: sterven is doodeenvoudig. Iedereen kan het.’ – René Gude, Denker des Vaderlands

B E R T K E I Z E R (1947) is verpleeghuisarts, filosoof en schrijver van de bestsellers Tumult bij de uitgang en Het refrein is Hein. Hij publiceerde ook de succesvolle boeken Waar blijft de ziel?, Onverklaarbaar bewoond, Koud liggen, Taal, de dwalende gids en Welk een waagstuk is een brief. Keizer is columnist van Filosofie Magazine, Trouw en Medisch Contact. Daarnaast schrijft hij regelmatig voor het Amerikaanse literaire kwartaalblad The Threepenny Review.

© Maartje Geels


Bert Keizer

‘Aantrekkelijke onzin’

VROEGER WAREN WE ONSTERFEL IJK Over de goddeloze maar niet minder verwonderlijke wereld waarin we rondtobben

PROMOTI E

-

Beschikbaar voor boekhandelsoptredens Voorpublicaties en interviews Lezingen en debatten Kerntitel in Boekenweek en Maand van de Filosofie

Omslagfoto: Bert Keizer als misdienaar L E M N I S C A AT

in 1957, op negenjarige leeftijd

Bert Keizer

Vroeger waren we onsterfelijk Beschouwingen over de goddeloze maar niet minder verwonderlijke wereld waarin we rondtobben Wie is de man die als verpleeghuisarts en filosoof landelijke bekendheid verwierf met zijn scherpe en humoristische boeken en publieke optredens? Wie is de man met die brandende nieuwsgierigheid naar de grote en kleine vragen die wij mensen aan elkaar en aan de wereld stellen? Wie is die arts die werkelijk belangstelling en een warm hart heeft voor zijn patiënten? In Vroeger waren we onsterfelijk licht Bert Keizer zelf een tipje van de sluier op. Hij vertelt hoe hij als kind van de sixties de kerk verguisde, voor The Beatles viel en na vele omwegen in een Engelse universiteit belandde om filosofie te gaan studeren. Een carrière als academisch filosoof schrikte hem af en hij zocht een goed heenkomen in de medi-

sche faculteit, om via die route in het volle leven te belanden. In dit boek reist Keizer weg uit het katholieke Amersfoort, waar hij ooit misdienaar was, naar de goddeloze maar niet minder verwonderlijke wereld waarin wij nu rondtobben. Leven is behelpen, vindt hij, en vanuit die grondhouding heeft hij behartenswaardige dingen te zeggen over geloof en literatuur, filosofie en geneeskunde. Met wat hulp van zijn persoonlijke favorieten – Beckett, Wittgenstein, William Osler – slaagt hij erin om net iets te meer te lachen dan te huilen. Maar het scheelt niet veel.

Omslagontwerp: Marc Suvaal | Formaat 143 x 215 mm | 240 pagina’s | Pb. € 19,95 isbn 978 90 477 0800 1 | nur 320/730 | Verschijnt 1 maart

5


[…] ‘De geesteswetenschap heeft op het terrein van het menselijk zelfbegrip een enorm verfijnde en subtiele onderzoekstaal te bieden. Een wijze hersenwetenschapper profiteert daarvan.’ – Marjan Slob

[…] ‘Marjan Slob is een schrijver die als een van de weinigen in staat is om de essentie van je eigen ideeënwereld zo op te schrijven dat je denkt: “Zo, dat heb ik mooi gezegd!” Maar dat is natuurlijk niet zo; ze heeft de essentie benoemd waar je zelf naar op zoek was.’ – Maarten Hajer, politicoloog en planoloog

M A R J A N S L O B (1964) is essayist en filosoof. Eerder schreef zij de boeken Foute fantasieën, Een ander ik, Angstaanjagend en groots en Mensenrechten in beweging. Ze werkt onder meer voor het Rathenau Instituut en recenseert non-fictie voor de Volkskrant. Of ze nu schrijft, recenseert of modereert, ze wil altijd weten wat er gebeurt als wetenschappelijke kennis tot leven komt.

www.marjanslob.nl www.socratischschrijven.nl

© Adrienne Norman


Onmisbaar voor zowel hersen- als geesteswetenschappers

Wijze wetenschap

Marjan Slob

PROMOTI E

lemniscaat

-

Beschikbaar voor boekhandelsoptredens Kerntitel in Maand van de Filosofie Lezingen voor ministeries en kennisinstituten, zoals planbureaus, K NAW , adviesraden Voorpublicaties en interviews

Marjan Slob

Wijze wetenschap Een brug tussen brein en geest Hersen- en geesteswetenschap zijn een welkome aanvulling op elkaar. Je kunt je geen onbevooroordeelde wetenschappelijke visie op de menselijke geest voorstellen die een van beide disciplines buiten beschouwing laat. Dat is de centrale stelling die filosofe Marjan Slob op een lucide manier onderbouwt in dit essay. Marjan Slob is niet tegen hersenwetenschap – integendeel – maar zij verzet zich tegen de pretentie dat hersenonderzoekers direct in de geest van mensen zouden kunnen kijken. Als een bepaald hersengebied van een proefpersoon oplicht bij het noemen van het woord ‘liefde’, wat kun je dan daaruit concluderen? Heel weinig. Zelfs als je uitgaat van een volledig materieel mensbeeld, dan nóg heb je die o zo subjectieve taal van de geesteswetenschap nodig om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen. De rijke en genuanceerde

taal die we in de loop van vele eeuwen hebben opgebouwd, dreigt nu te worden weggeblazen door het reductionisme van de hersenhype. Marjan Slob laat zien wat er mooi en opwindend is aan hersenwetenschap. Ze belicht ook waar die wetenschap stuit op de grenzen van haar kunnen – soms zonder dat zelf in de gaten te hebben. Daarbij verwijst ze regelmatig naar grote literatoren – Musil, Kertész, Virginia Woolf – en naar baanbrekende denkers die kennis van hersenwetenschap combineren met een filosofische feeling voor de kracht van woorden. Ze schrijft over vragen die haar van jongs af aan hebben beziggehouden. Grote vragen zijn dat: wat is een mens, wat kan je over jezelf weten (en hoe), wat is bewustzijn, wat is het om een ‘zelf ’ te hebben, waarin schuilt je vrijheid?

Omslagontwerp: Marc Suvaal | Formaat 143 x 215 mm | 160 pagina’s | Pb. € 17,95 isbn 978 90 477 0801 8 | nur 730/910 | Verschijnt eind maart

7


[…] ‘Wat ik wil doen in dit boek is religie en techniek dicht bij elkaar brengen, misschien dichter dan u op het eerste gezicht zelf zou doen. Ik wil de religieuze dimensie in techniek en de technologische dimensie in religie laten zien. Een perspectief openen waarin die twee werelden elkaar niet uitsluiten, maar waarin we juist in onze technologische tijd een nieuwe openheid voor religieuze ervaring, verwondering, verontrusting kunnen vinden.’ – Peter-Paul Verbeek

‘Verbluffend helder.’ – Maartje Somers in NRC Handelsblad ‘Origineel denkwerk.’ – Hans Achterhuis in de Volkskrant ****

P E T E R - P A U L V E R B E E K (1970) is hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek aan de Universiteit Twente en president van de Society for Philosophy and Technology. Hij kreeg de prestigieuze Vici-beurs van nwo voor zijn wetenschappelijk onderzoek. Eerder publiceerde hij de invloedrijke en goed verkochte boeken De grens van de mens en Op de vleugels van Icarus. Verbeek is columnist en

verschijnt regelmatig in de landelijke media.

© Maarten Schuth / Coolpolitics


Grensoverschrijdend boek in de Maand van de Filosofie

Peter-Paul Verbeek

PROMOTI E

-

l e m n i s c a at

-

Kerntitel in Maand van de Filosofie Sluit aan bij het thema van de Maand: ‘Over de grens’ Beschikbaar voor boekhandelsoptredens Lezingen in hogescholen en universiteiten Van Oosbreelezing: www.vanoosbreestichting.nl

P e t e r - Pa u l V e r b e e k

Geloven in techniek Over de religieuze dimensie in techniek en de technologische dimensie in religie Religie en techniek, het lijken elkaars tegenpolen: religieuze ontvankelijkheid versus het stoere technologische ingrijpen in de werkelijkheid. Maar waar religie en techniek tegen de grenzen aan lopen van wat we nog kunnen begrijpen, krijgen ze met hetzelfde fenomeen te maken: wat maakbaar lijkt, blijkt uiteindelijk toch iets wat we niet echt kunnen doorgronden. Het onbevattelijke. Mensen kunnen zich klein en nietig voelen ten opzichte van technologie of dankbaarheid ervaren voor wat technisch mogelijk is. Denk maar aan ouders die een kind proberen te krijgen via ivf of een terminale patiënt die zijn leven op een humane manier wil beëindigen. Geloven in techniek is een grensoverschrijdend boek waarin de techniekfilosoof PeterPaul Verbeek, los van kerkelijke kaders,

onderzoekt op welke manier religie en techniek met elkaar samenhangen. Hij verbindt die twee levenssferen met de thematiek van de transcendentie zoals die is beschreven door de filosoof Karl Jaspers: datgene wat ontsnapt aan maakbaarheid en begrijpbaarheid. Uit de voorbeelden van ivf en levensbeëindiging blijkt dat technologieën niet zozeer tegenover transcendentie staan, maar daar juist op een nieuwe manier vorm aan kunnen geven. Dat is de ultieme uitdaging voor ethici in onze technologische tijd. En voor technologen schuilt de uitdaging erin dat zij leren nadenken over de manier waarop technologie ons uitnodigt grenzen te overschrijden en ons juist daarin ook grenzen doet ervaren.

Omslagbeeld: Mike Agliolo | Omslagontwerp: Marc Suvaal | Formaat 143 x 215 mm | 160 pagina’s | Pb. € 17,95 isbn 978 90 477 0804 9 | nur 700/730 | Verschijnt eind maart

9


Thema: OVER DE GRENS Het thema van de Maand van de Filosofie in april 2016 is O V E R

DE

G R E N S . De Maand is een blijvend succes: boekhandels, uitgevers en

pers zullen ook nu weer een groot en enthousiast publiek bereiken. Er zijn diverse centrale activiteiten: de Opening in Rotterdam, de FilosofieNacht in Amsterdam, het Filosofisch Festival in Nijmegen, de Nacht van de Filosofie in Leeuwarden, de Dag van de Filosofie in Tilburg. Daarnaast worden er overal in Nederland en België talloze lezingen en debatten georganiseerd. Marli Huijer treedt op als Denker des Vaderlands en natuurlijk verschijnt in 2016 ook weer het essay van de Maand van de Filosofie, ditmaal geschreven door Paul Scheffer, dat steevast kan rekenen op goede verkoopcijfers.

L I N N E N TA S S E N B E R T K E I Z E R ‘Vroeger waren we onsterfelijk.’ – Bert Keizer Set van 5 exemplaren | ISBN 978 90 477 6185 3 | € 12,50 netto

Vroeger waren we onsterfelijk. bert keize r

José Ortega y Gasset De opstand van de massamens Nu ook als paperback! Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Diederik Boomsma Met een nabeschouwing van Mario Vargas Llosa

isbn 978 90 477 0808 7 | Pb. € 29,95 | Verschijnt 15 maart

‘Een priemende analyse.’ – Thijs Kleinpaste in NRC Handelsblad ***** ‘Een actueel en urgent boek.’ – Hans Achterhuis in de Volkskrant ***** ‘Nieuwe, sprankelende vertaling.’ – Ger Groot in NRC Handelsblad ‘Magnifieke en nauwkeurig geannoteerde nieuwe vertaling.’ – Liberales ‘Een belangrijk boek.’ – Bart Jan Spruyt in Nederlands Dagblad ‘De Spaanse filosoof was profetisch.’ – De Groene Amsterdammer


Met dit ‘grenzeloze aanbod’ heeft u een prachtig boekenpakket om deel te nemen aan de Maand van de Filosofie.

Grenzeloos aanbod

60% korting, zonder recht van retour | Met gratis vijf linnen tassen: Bert Keizer, ‘Vroeger waren we onsterfelijk’ (t.w.v. 12,50)

J OS É ORTEGA Y GAS S E T

JOHN R AWLS

IDA OVER DIJ K & WILBERRY JAKOBS

De opstand van de massamens (pb.) Vertaling Diederik Boomsma Nabeschouwing Mario Vargas Llosa ‘Een priemende analyse.’ – Thijs Kleinpaste in N R C Handelsblad*****

Een theorie van rechtvaardigheid (pb.) Inleiding Percy B. Lehning Volgens Filosofie Magazine het belangrijkste filosofische werk aller tijden na Aristoteles’ Ethica, Kants Kritik en Plato’s Politeia.

Wereldburgers: Grote denkers over de toekomst Erasmus EuroMedia Grand Award Deze ‘wereldburgers’ bieden een krachtig tegengif voor populisme en onbehagen.

ALE X IS DE TOCQ UEVILLE

CHARLES TAYLOR

Over de democratie in Amerika (pb.) Nabeschouwing Andreas Kinneging ‘Ach, je kunt wel blijven citeren. Koop dat boek en denk zelf.’ – Martin Sommer in de Volkskrant *****

Een seculiere tijd (pb.) Inleiding Ger Groot Winnaar Templeton Prize ‘De bekroning van een denkersleven dat vanaf het begin geweigerd heeft zich tevreden te stellen met de idées reçues van het dominante academische of culturele klimaat.’ – Ger Groot

PETE R- PAUL VER BE EK

J E AN - PAUL SARTR E

Het zijn en het niet (pb.) Voorwoord Frans de Haan ‘Een indrukwekkend moreel appèl dat korte metten maakt met de al te menselijke neiging de eigen verantwoordelijkheid te ontlopen.’ – Ger Groot in Filosofie Magazine

HAN S ACH TE RH UIS

De utopie van de vrije markt Winnaar Socrates Wisselbeker ‘Een ware eye-opener.’ – Dirk Verhofstadt in Liberales

KARL POPPER

De open samenleving en haar vijanden (pb.) Inleiding Guy Verhofstadt ‘Een van de belangrijkste boeken van de eeuw.’ – The Times

De grens van de mens Prof. Borghgraef Prijs voor Biomedische Ethiek ‘Verbluffend helder.’ – Maartje Somers in N R C Handelsblad WOUTER KUSTE RS

Pure waanzin Winnaar Socrates Wisselbeker ‘Een meesterlijke tour de force.’ – Medisch Contact PAUL WOUTERS

Nederland-België ‘Het beste België-boek van het jaar.’ – de Volkskrant

ALICJA GESC INS KA

De verovering van de vrijheid Winnaar non-fictieprijs deMens.nu ‘Een boek dat iedereen gelezen zou moeten hebben.’ – Erwin Mortier

Prijs: € 345,95 | 60% korting | isbn 978 90 477 0809 4 | Verschijnt 15 maart 11


[…] ‘Misschien is de grootste verdienste van Het land van aankomst dat Paul Scheffer laat zien waarom het zo moeilijk is te arriveren in het land van aankomst en waarom het belangrijk is het toch te proberen.’ – James Kennedy in NRC Handelsblad

[…] ‘Vormgeving is dé kwestie van onze tijd waarin alles vloeibaar lijkt. Kunnen we, in het besef dat grenzen vrijheid mogelijk maken, op een duurzame manier de kring verruimen van mensen met wie we ons vereenzelvigen? We kunnen de binnengrenzen in Europa opheffen, maar dan hebben we des te meer een buitengrens nodig die we ook daadwerkelijk bewaken. En daarbij hoeven we maar te denken aan de oorlogen in onze nabijheid, waar de bootvluchtelingen ons dagelijks aan herinneren.’ – Paul Scheffer

P A U L S C H E F F E R (1954) was onder meer

correspondent in Parijs en Warschau. Sinds 1990 schrijft hij voor NRC Handelsblad en zijn artikelen verschijnen in tal van Europese dagbladen. In 2007 publiceerde hij Het land van aankomst, dat een bestseller werd. Naar aanleiding van dat boek maakte hij met René Roelofs de documentaire Land of Promise, die in 2013 in première ging op het idfa. In dat jaar verscheen ook Alles doet mee aan de werkelijkheid, een portret van zijn grootvader Herman Wolf, een in de jaren twintig en dertig bekende filosoof. Voor de vpro maakte Scheffer onder meer de series Wachten op de barbaren en Leven en werken. Van 2003 tot 2011 was hij buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel is hij hoogleraar Europese Studies aan de universiteiten van Tilburg en Amsterdam.

© Keke Keukelaar


Essay Maand van de Filosofie

PROMOTI E

-

Hoofdgast in Maand van de Filosofie Talrijke media-optredens Lezingen in hogescholen en universiteiten Boekhandelsoptredens worden gecoördineerd door De Bezige Bij i.s.m. Stichting Schrijvers School Samenleving (SSS ). Contactpersoon is Elselien van der Kooi: e.van.der.kooi@debezigebij.nl

Pa u l S c h e f f e r

De vrijheid van de grens Het overschrijden van grenzen wordt vaak gezien als de enige weg naar vooruitgang. We leven het leven als een immer wijkende horizon, als een vrijheid die zich steeds verder heeft losgezongen van een vorm – met een wereld zonder grenzen als het hoogste ideaal. Want wie zijn wij, wereldburgers, om anderen toegang tot ons grondgebied te ontzeggen? Dit heeft alles te maken met een overschatting van de mobiliteit: de minderheid van mensen die in beweging zijn wordt overal bestudeerd, maar dat de overgrote meerderheid aan een plaats gebonden is lijkt geen onderwerp van onderzoek. We gaan gemakshalve voorbij aan het gegeven dat driekwart van de Fransen woont in de regio waar ze zijn geboren, en dat is elders in Europa niet veel anders. Die blinde vlek belemmert niet alleen ons zicht op de werkelijkheid, het leidt ook tot een verachting van alles wat plaatsgebonden is.

In dit essay onderzoekt Paul Scheffer niet de grenzen van de vrijheid, maar de vrijheid van de grens. Met de nodige filosofische distantie stelt hij de vraag of een open samenleving niet pas ontstaat door een ruimtelijke afbakening. Anders gezegd: om hoeveel begrenzing vraagt de beschaving? En wat is tegen die achtergrond een eigentijds vooruitgangsideaal?

[…] ‘Etwas ist nur in seiner Grenze und durch seine Grenze das, was es ist.’ – Hegel

Omslagfoto: André Thijssen | Omslagontwerp: Erik Kessels | Formaat 143 x 215 mm | 96 pagina’s | Display 10 exemplaren Prijs per display € 49,50 | 20% korting | isbn 978 90 477 0806 3 | nur 730 | 15 maart

13


[…] ‘Er is een wereld te winnen met een solide klimaatbeleid. De realiteit is niet altijd weerbarstig. Wie de weg weet in de internationale politiek, krijgt verandering voor elkaar. Zo hebben we in Brussel een wet erdoorheen geloodst die een einde maakt aan het gebruik van zogenoemde F-gassen in airco’s, vriezers en koelkasten. Deze zware broeikasgassen zullen drastisch worden teruggedrongen. In Amerika is dezelfde wet inmiddels overgenomen in Californië.’ – Bas Eickhout

Klimaatwetenschapper en politicus B A S E I C K H O U T (1976) was vorig jaar

nummer één in de ‘Duurzame 100’ van dagblad Trouw. Hij verruilde in 2009 zijn baan als klimaatwetenschapper voor een plaats in het Europees Parlement. Wie echt wat wil doen aan klimaatverandering, moet in de Europese politiek zijn, zo is zijn overtuiging. Sindsdien vertegenwoordigt hij GroenLinks in Brussel. Daar geldt hij bij vriend en vijand als een factor om rekening mee te houden. In dit boek vertelt hij anekdotisch over zijn ervaringen met andere politici, lobbyisten en journalisten. Daarbij spaart hij zijn collega’s, zijn eigen partij en ook zichzelf niet. @baseickhout

© Martin Pluimers


Strijdbaar en onthullend

PROMOTI E

-

Bas Eickhout

-

Publiciteit n.a.v. Klimaattop in Parijs (december 2015) Lezingen en debatten i.s.m. GroenLinks Europa Veelgevraagd spreker: klimaatwetenschapper en politicus, invloedrijk in bedrijfsleven Voorpublicaties in Vrij Nederland en Trouw

KL IMAAT MORE S RADICAAL NAAR EEN ANDER NORM LEMNISCAAT

Omslagbeeld: Isaac Cordal, Follow the Leaders: Politicians Discussing Global Warming (Berlijn, 2011)

Bas Eickhout

Klimaatmores Radicaal naar een ander norm In Klimaatmores doet Europarlementariër Bas Eickhout een boekje open over de krachten die keer op keer, onzichtbaar voor het publiek, een duurzaam energiebeleid tegenwerken. Zo kreeg hij in augustus 2013, welgeteld één dag nadat de werkgeversorganisatie vno/ncw een energieakkoord had gesloten met milieuclubs in Nederland, een brief van diezelfde vno/ncw met het verzoek of hij in Brussel tégen een ambitieuzer klimaatbeleid wilde stemmen. Zo’n brief verraadt dat fossiele bedrijven als Tata Steel en Shell – waar nota bene onze koninklijke familie aandelen in heeft – nog altijd oppermachtig zijn. Er zijn vele partijen zoals vno/ncw die de klimaatonderhandelingen traineren. Voor de binnenlandse bühne spelen zij mooi weer (want wie wil klimaatverandering nou niet tegengaan?), maar ondertussen blijven ze in Brussel – waar het leeuwendeel van het milieubeleid wordt gemaakt – met

hun volle gewicht iedere voortgang tegenwerken. Goedwillende ‘groene’ bedrijven zoals dsm en Unilever hebben het nakijken. Toch lijkt de wereld op het punt te staan om afscheid te nemen van de fossiele economie zoals we die kennen. In Duitsland heeft de meest rechtse regering ooit de kerncentrales gesloten. In het Amerikaanse leger, niet bepaald de plek voor geitenwollen sokken, wordt iedere soldaat geleerd dat klimaatverandering een bedreiging is voor de veiligheid. In het Verenigd Koninkrijk wijst men op de gevaren voor de financiële markt. En dan kan het hard gaan, want plotseling wordt het onderwerp interessant voor álle partijen. In Klimaatmores komt Bas Eickhout met oplossingen die schreeuwen om politieke back-up. Het zou een zegen voor onze economie zijn als we kerosine, ruwe olie en transport zouden belasten en meer lokaal zouden produceren. Het is nu aan de politiek om het bekende pad te verlaten en de handen ineen te slaan. Niet omdat het klimaat een hobby van bepaalde partijen is, maar omdat wij allemaal belang hebben bij een veilige wereld en een industrie die ook over een paar decennia nog banen genereert.

Met medewerking van Rosanne Kropman, journalist | Omslagontwerp: Marc Suvaal | Formaat 143 x 215 mm 220 pagina’s | Pb. € 19,95 | isbn 978 90 477 0803 2 | nur 906/907 | Verschijnt 1 maart

15


[…] ‘Van cultuureducatie word je vrolijk. Je ziet kinderen opbloeien en krijgt het gevoel: daar doe ik het allemaal voor.’ – Dirk Monsma

[…] ‘Kunsteducatie is een van de prioriteiten van mijn cultuurbeleid. Het heeft brede steun bij ouders, leerkrachten, de culturele wereld, wetenschappers en politici.’ – Jet Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De psycholoog D I R K M O N S M A is gefascineerd door de spectaculaire ontwikkeling die kinderen doormaken als ze kunstzinnig onderwijs aangeboden krijgen. Monsma was directeur van Kunstweb in Amsterdam en van de skvr in Rotterdam. Tegenwoordig is hij voorzitter van de Kwaliteitsraad voor het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie in Amsterdam. R I N I E B L E E K E R is als fotograaf in staat om precies die wow!momenten van mensen die een creatieve ingeving krijgen, te zien en vast te leggen. Monsma en Bleeker zijn ook de makers van de succesvolle boeken Kijk, ik kan zilver maken en Geef mij een potlood en ik ga tekenen. www.dirkmonsma.nl www.riniebleeker.nl

© Rinie Bleeker


Een boek waar je warm van wordt

PROMOTI E

Dirk Monsma LEMNISCAAT

Fluisterzacht en haarzuiver

-

Beschikbaar voor boekhandeloptredens Actieve promotie door auteur Gastlessen in het (speciaal) onderwijs Lezingen in hogescholen en universiteiten

Met foto’s van Rinie Bleeker

Dirk Monsma

Fluisterzacht en haarzuiver Cultuureducatie voor kinderen met een beperking Met foto’s van Rinie Bleeker Voor kinderen met een lichamelijke of geestelijke handicap of een ernstige gedragsstoornis schiet het gewone, op kennis en vaardigheden gerichte onderwijs tekort. Wat daarentegen heel succesvol blijkt te zijn, is cultuureducatie. Een rijk aanbod aan tekenen, handvaardigheid, muziek en dans biedt kinderen de kans hun talenten te ontplooien. Terwijl deze kinderen in de reguliere aanpak falen, blijken zij zich op vaak onverwachte gebieden te kunnen ontplooien als ze worden geconfronteerd met een rijk cultureel aanbod. Het succes van deze aanpak gaat zelfs zover dat er stemmen opgaan om cultuureducatie als uitgangspunt te nemen in het onderwijs, ook voor de leervakken. Zo kun je jonge kinderen de letters van het alfabet en

de delen van het lichaam samen laten zingen, dansen, klappen, tekenen. Je kunt ze structuur bieden door samen ritmisch te dansen en te zingen in plaats van steeds maar te verbieden en zogenaamd ‘grenzen te stellen’. Fluisterzacht en haarzuiver is een stimulerend boek voor iedereen die kinderen met een handicap een volwaardige positie in de samenleving toewenst. Dirk Monsma maakt een rondgang langs scholen, voert gesprekken met kinderen, ouders, leerkrachten en wetenschappers en brengt zo een heel nieuw gebied in kaart. Met als conclusie: wij moeten van kinderen met een handicap niet verwachten dat zij zich voegen naar het bestaande onderwijssysteem, maar het systeem zelf ter discussie stellen.

Omslagfoto: Rinie Bleeker | Omslagontwerp: Marc Suvaal | Formaat 170 x 240 mm | 160 pagina’s | Pb. € 19,95 isbn 978 90 477 0802 5 | nur 640 / 840 | Verschijnt 1 mei

17


Foto’s © Rinie Bleeker


Fluisterzacht en haarzuiver


[…] ‘Soep is het comfort food bij uitstek: voedend, versterkend en meer van dat goeds. Een recept is een druppel in de oceaan, maar als met iedere portie die wordt gemaakt en gedeeld, het bewustzijn over het lot van de Syrische vluchtelingen groeit, is het een goede kracht. En ook nog een heerlijke maaltijd.’ - Yotam Ottolenghi en Sami Tamimi

[…] ‘Of we nu in tijden van crisis of van vrede leven, samen met familie en vrienden rond de tafel voedsel delen is een van de krachtigste en meest levensbevestigende dingen die we kunnen doen. En er is niets geruststellender en voedzamer dan een kom warme soep.’ - Alice Waters

Help mee en red levens door ervoor te zorgen dat het de ontheemde vluchtelingen niet aan basislevensmiddelen ontbreekt. En geniet van het maken van verrukkelijke soepen en het delen van de maaltijd met vrienden, familie en misschien ook mensen uit het plaatselijke asielzoekerscentrum of dat nieuwe gezin in de straat. Samen kunnen we de wereld iets mooier maken.

myculinaryjourneythroughlebanon.blogspot.com


Koop dit boek en help de vluchtelingen in de kampen de winter door

PROMOTI E

-

Publiciteit via VluchtelingenWerk Nederland en U N H C R De Engelse editie is een bestseller Sociale media Met o.a. D WD D -kok Robert Kranenborg

Verzameld en gefotografeerd door B a r b a r a A b d e n i M a s s a a d

Soep voor Syrië Recepten om onze mensheid te vieren Culinair auteur en fotograaf Barbara Abdeni Massaad woont in Libanon op drie kwartier rijden van een geïmproviseerd vluchtelingenkamp. Met een auto volgeladen met eten, bezocht Barbara regelmatig de Syrische vluchtelingen. Ze luisterde naar hun verhalen en bedacht wat ze kon doen om de nood van enkele van de miljoenen enigszins te verlichten. Haar idee was even eenvoudig als briljant: een kookboek met soeprecepten waarvan de opbrengst ten goede zou komen aan de voedselvoorziening van Syrische vluchtelingen. Ze riep de hulp in van chef-koks en kookboekschrijvers en maakte zelf vele foto’s, niet alleen van de vluchtelingen maar ook van de verrukkelijke maaltijden die voor het kookboek werden aangeleverd.

Joe Barza, Joris Bijdendijk, Mark Bittman, Ron Blaauw, Jonnie Boer, Anthony Bourdain, Sally Butcher, Alexis Couquelet, Robert Kranenborg, Greg Malouf, Yotam Ottolenghi, Claudia Roden, Sami Tamimi, Alice Waters, Paula Wolfert... alleen al het horen van deze namen doet velen het water in de mond lopen. Deze en vele andere topkoks en culinair auteurs hebben één of meer soeprecepten aangedragen voor Soep voor Syrië, waarvan de volledige winst wordt gedoneerd aan het voedselprogramma van de unhcr voor Syrische vluchtelingen. ‘Let’s make soup, not war! ’ - Paola Skaff Alford

Oorpronkelijke titel: Soup for Syria | Vertaling: Jesse Goossens | Formaat 216 x 270 mm 208 pagina’s | Geb. € 24,50 | isbn 978 90 477 0789 9 | nur 441 | Reeds verschenen

21


S Y LV I A V A N O M M E N volgde de opleiding illustratie

aan de kunstacademie van Kampen. Haar debuut Drop werd bekroond als een van de Best Verzorgde Boeken van dat jaar en verscheen in meer dan tien landen. Bij Lemniscaat verschenen ook De verrassing, Vergeten en Ik ben eigenlijk toch wel heel erg een beetje gek op jou. Met haar partner heeft Sylvia de kunstzinnige vof Fruitcocktail. www.fruitcocktail.org www.osandjo.blogspot.nl osandjoshow @osandjoshow os and jo show


Hilarisch en herkenbare levenssituaties van het droogkomische duo Os en Jo

PROMOTI E

-

Gratis ansichtkaart Beschikbaar voor boekhandeloptredens Bedenk je eigen Os & Jo-quote! De boekhandel met de winnende tekst krijgt een door Sylvia van Ommen gesigneerd exemplaar.

S y lv i a va n O m m e n

Mindfulness en andere moderne ongemakken Ze hebben een eigen Facebookpagina, een Blogspot, een Twitteraccount en een Vimeokanaal. Kortom, ze zijn helemaal van nu: de onafscheidelijke vrienden Os en Jo, die we al kennen uit Sylvia van Ommens eerdere prentenboek Drop. Samen beschouwen ze het leven – aan de ontbijttafel, lopend door de lenteregen, maar bij voorkeur hangend op de bank of liggend in het gras. De filosofieën van Os en Jo zijn even humoristisch als treffend. Iedereen zal zich (of hij wil of niet) herkennen in de haat-liefdeverhouding van het duo met hun telefoon en computer, hun geweldige uitvluchten om iets niet te hoeven doen waar ze geen zin in hebben, of juist toe te geven aan hun zwakheden, hun bijna burgerlijke, knusse gezelligheid…

Sylvia van Ommen is een meesteres in het weergeven van de stemmingen en houdingen van Os en Jo, die in eenvoudige lijnen zijn geschetst. Haar teksten zijn raak en to the point. Mindfulness en andere moderne ongemakken is een heerlijk boek voor op de wc, in de tas naar het werk of lekker op de bank: een bundel met honderd smile-jerkers.

Formaat 193 x 176 mm | 112 pagina’s | Halflinnen geb. € 9,95 | ISBN 978 90 477 0779 0 | NUR 371 Verschijnt 1 februari 2016

23


L E M N I S C A A T boeken voor volwassenen

voorjaar 2016

N I E U W E T I T E L S isbn 978 90 477 ... ... 0800 1 Bert Keizer, Vroeger waren we onsterfelijk Pb. € 19,95 ... 0801 8 Marjan Slob, Wijze wetenschap Pb. € 17,95 ... 0804 9 Peter-Paul Verbeek, Geloven in techniek Pb. € 17,95 … 0808 7 José Ortega y Gasset, De opstand van de massamens Pb. € 29,95 ... 0806 3 Paul Scheffer, De vrijheid van de grens Pb. display 10 ex. € 49,50 ... 0803 2 Bas Eickhout, Klimaatmores Pb. € 19,95 ... 0802 5 Dirk Monsma, Fluisterzacht en haarzuiver Pb. € 19,95 ... 0789 9 Barbara Abdeni Massaad, Soep voor Syrië Pb. € 24,50 ... 0779 0 Sylvia van Ommen, Mindfulness en andere ongemakken Geb. € 9,95 ... 0809 4 Grenzeloos aanbod: filosofisch boekenpakket 2016 € 345,95

Deze aanbiedingscatalogus kan ook online worden geraadpleegd, evenals veel leesfragmenten. Kijk daarvoor op de

P R O M O T I E M A T E R I A A L isbn 978 90 477 ... ... 6185 3 Linnen tassen Bert Keizer (set van 5 exemplaren) € 12,50 netto

Bert Keizer

VROEGER WAREN WE ONSTERFELIJK

boekhandelspagina op onze website: www.lemniscaat.nl/lemniscaat/boekhandel.

VERKOOP EN MARKETING NEDERLAND

Wijze wetenschap

Marjan Slob

L E M N I S C A A T B .V. | Postbus 4066, 3006 AB Rotterdam | t (010) 206 29 29

Over de goddeloze maar niet minder verwonderlijke wereld waarin we rondtobben

f (010) 414 15 60 | verkoop@lemniscaat.nl

Peter-Paul Verbeek

VERTEGENWOORDIGING Barbara Daniëls | Abeelstraat 54, 4814 HD Breda m (06) 517 463 84 | barbara@lemniscaat.nl

lemniscaat LEMNISCAAT

Kirsten Wesselius | 2e Keucheniusstraat 5d, 1051 VP Amsterdam | m (06) 506 056 87 kirsten@lemniscaat.nl

PERS EN PROMOTIE Leena Jaarsveld | t (010) 206 29 28 | m (06) 267 320 46 leena@lemniscaat.nl Tijn Boon | t (010) 206 29 28 | m (06) 575 776 46 tijn@lemniscaat.nl

Bas Eickhout

KL IMAAT MORE S RADICAAL NAAR EEN ANDER NORM

Dirk Monsma LEMNISCAAT

LEMNISCAAT

Fluisterzacht en haarzuiver

Met foto’s van Rinie Bleeker

VERKOOP EN MARKETING VLAANDEREN D E E E N H O O R N | Vlasstraat 17, 8710 Wielsbeke t (056) 60 54 60 | f (056) 61 69 81 www.eenhoorn.be

VERTEGENWOORDIGING Nadine Boone | m (0475) 92 75 69 nadine@lemniscaat.nl

PERS EN PROMOTIE Sarah Claeys | t (056) 62 78 25 sarah2@lemniscaat.nl

Aanbieding Non-Fictie voorjaar 2016  
Aanbieding Non-Fictie voorjaar 2016  
Advertisement