Tableware International March April 2022

Page 67

1966% 83**)) 83**)) 2); 1966% / vvii à i v wÛi ÃÌÕ } Ài>VÌ Ûi } >âiÃ Ì >Ì > i Õ« Ì i ÕÀÀ> V iVÌ v 6 ÌÀ wi` * ÀVi > ° 6 Ã Ì Ì i 1Ì « > ÜiLà Ìi Ì Ãii Ì i vÕ / vvii V iVÌ > } Ü Ì Ì i à iÀ } « Ì ià v Õà ] } À ÕÃ Þ Ü>À iÞ] Û LÀ> Ì *>V wV > ` Ì i `>À V> Û>Ã Ì >Ì Ã Ƃà °

ÜÜÜ°ÕÌ « > Ì>L iÜ>Ài°V JÕÌ « >Ì>L iÜ>Ài