LEISA India - Telugu September 2018

Page 1

çÜ…_Mæü 3 & òÜò³t…ºÆŠÿ 2018

Magazine on Low External Input Sustainable Agriculture Compilation of Selected translated articles into Telugu

™èþMæü$PÐèþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ ^óþõÜ çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³{†Mæü ™ðþË$Væü$ÌZMìü A¯èþ$Ðèþ¨…_¯èþ Mö°² ÐéÅÝëË çÜ…Mæü˯èþ…

ÎÝë C…yìþÄæý* ™ðþË$Væü$ {ç³™óþÅMæü {ç³^èþ$Ææÿ×ý


ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…_Mæü 3, òÜò³t…ºÆŠÿ 2018 D çÜ…_MæüÌZ ÐéÅÝëË$ ÎÝë C…yìþÄæý* ç³{†MæüÌZ {ç³^èþ$Ç™èþÐðþ$O¯èþ B…VæüÏ ÐéÅÝëË ¯èþ$…yìþ G…í³Mæü ^óþÄæý$ºyæþzÑ. G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ ¯èþ…. 204, 100 ïœsŒý Ç…VŠü ÆøyŠþ, Ðèþ$*yæþÐèþ õÜtgŒý, Æðÿ…yæþÐèþ õœ‹Ü, º¯èþÔèý…MæüÇ, »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ & 560085 ¸ù¯Œþ @ +91 080 26699512 +91 080 26699522 ¸ëÅMŠüÞ @ +91 080 26699410

email : leisaindia@yahoo.co.in

ÎÝë C…yìþÄæý* B…VæüÏ…ÌZ ÎÝë C…yìþÄæý* ç³{†Mæü¯èþ$ G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ ÐéÆæÿ$ CÍÄæý* ÐéÇ çÜçßýM>Ææÿ…™ø {ç³^èþ$Ç…^èþ$^èþ$¯é²Ææÿ$. d‹œ GyìþrÆŠÿ Mðü.Ñ.Äæý$‹Ü. {ç³Ý맊þ Ðóþ$¯óþh…VŠü GyìþrÆŠÿ A¯èþ$Ðé§æþ… A¯èþ$Ðé§æþ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… Ayìþð[õÜtçÙ¯Œþ

sìý.Äæý$ÐŒþ$. Æ>«§æþ

yìþgñýO¯Œþ ÌôýLsŒý

} ÝëÆÿ$$ {MìüÄôý$sìýÐŒþ yìþgñýO¯èþÆŠÿÞ, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ

Ðèþ$${§æþ×ý

Ý뵯Œþ {í³…sŒý, »ñý…Væüâæý*Ææÿ$

MæüÐèþÆŠÿ ¸ùsZ

JyìþÔ>ÌZ° Mø…§Šþ ™ðþVæüË ÐéÆæÿ$ çÜ…{糧éÄæý$ 糧æþ®†ÌZ _Ææÿ$«§é¯éÅ˯èþ$ Ôèý$¨® ^óþçÜ$¢¯èþ² §æþ–ÔèýÅ….

Æ>Ðèþ$ ÔóýçÙ$ çÜ*Ææÿ…ç³Nyìþ Ò×ý Ðèþ*Æ>P…yóþ

Ææÿ$MìüÃ×ìý h. h.

¸ùsZ

ÎÝë Ðóþ$VæügñýO¯Œþ C™èþÆæÿ GyìþçÙ¯èþ$Ï

Ìêsìý¯Œþ AÐðþ$ÇMæü¯Œþ, Ððþ‹Üt B{íœMæü¯Œþ, {»ñýhÍÄæý$¯Œþ Ðèþ$ÇÄæý$$ D‹Üt B{íœMæü¯Œþ GyìþçÙ¯Œþ

ÎÝë C…yìþÄæý* Ðóþ$VæügñýO¯Œþ C™èþÆæÿ {´ë…¡Äæý$ GyìþçÙ¯èþ$Ï

íßý…©, JÇÄæý*, ™èþÑ$âŒý, Mæü¯èþ²yæþ, Ðèþ$Æ>w, ç³…gê½

D ç³{†Mæü ¯èþ…§æþÍ A…ÔèýÐèþ$$Ë$ Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ…™èþ Q_a™èþ™éÓ°² MæüÍW Ðèþ#…yæþ$rMæü$ GyìþrÆæÿ$Ï A°² gê{Væü™èþ¢Ë¯èþ$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ… fÇW¯èþ¨. ÐèþÅMìü¢Væü™èþ…V> {Ðéíܯèþ BÇtMæüÌŒýÞMæü$ B Ææÿ^èþÆÿ$$™èþÌôý »ê«§æþÅ™èþ Ðèþíßý…^ðþ§æþÆæÿ$. D ç³{†MæüÌZ° ÐéÅÝë˯èþ$ ¸ùsZM>í³ ¡íÜ Ñ$Væü™é ÐéÇMìü CÐèþÓyé°² GyìþrÆŠÿÞ {´ù™èþÞíßýÝë¢Ææÿ$. Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ ÐéÇ ™øyéµr$™ø G.Äæý$ÐŒþ$.C.G‹œ. ÐéÇ^óþ {ç³^èþ$Ç™èþ… 2

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2018

ÎÝë LEISA

www.leisaindia.org

ÎÝë A…sôý ™èþMæü$PÐèþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ ^óþõÜrr$Ðèþ…sìý çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…. C¨ ÝëÐèþ*hMæü Ðèþ$ÇÄæý$$ Ýë…Móü†Mæü ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý*˯èþ$ gZyìþ…_ ÆðÿO™èþ$Ë$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°² ç³ÇÆæÿ„ìüçÜ*¢ ™èþÐèþ$ Äñý$$MæüP E™éµ§æþMæü™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ B§éÄæý*°² ò³…^èþ$Mö¯èþ$r Væü$Ç…_ ç³°^óþçÜ$¢…¨. ÎÝë A¯èþ$¯èþ¨ Ý린Mæü Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜçßýf {ç³{MìüÄæý$˯èþ$ çÜÇÄæý$Væü$ Ñ«§æþ…V> Eç³Äñý*WçÜ*¢ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O™óþ¯óþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>Ë$ (C¯Œþç³#sŒýÞ) Eç³Äñý*W…^èþ$Mö¯èþ$r Væü$Ç…_ ™ðþÍÄæý$gôýçÜ$¢…¨. C¨ ï܈, ç³#Ææÿ$çÙ ÆðÿO™èþ$Ë$ ÐéÇ Ñgêq¯èþ…, ¯ðþOç³#×ýÅ…, ÑË$ÐèþË$, çÜ…çÜP–† Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜ…çÜ¦Ë B«§éÆæÿ…V> Ý뫨M>Ææÿ™èþ¯èþ$ Ý뫨…_ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢¯èþ$ °ÇÃ…^èþ$Mö¯èþ$r MöÆæÿMæü$ Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…¨. A…™óþM>Mæü ¿êVæüÝëÓÐèþ$Š糧æþ®™èþ$Ë §éÓÆ> ÆðÿO™èþ$Ë Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ$Ë Äñý$$MæüP ÝëÐèþ$Æ>®Å˯èþ$ ò³…´÷…¨…_, Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² AÐèþçÜÆ>Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³Çíܦ™èþ$ËMæü¯èþ$Væü$×ý…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ðèþ–¨®° Ý뫨…^èþ$r ÎÝë Ë„æüÅ…. Ýë…{糧éÄæý$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ô>ï܈Äæý$ Ñgêq¯èþ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ gZyìþ…_ Ñ«§é¯èþ ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ °Ææÿ~Äæý*˯èþ$ {糿êÑ™èþ… ^óþíÜ ™èþ§æþ$ç³Ç AÀÐèþ–¨®Mìü çÜÇÄñý$O¯èþ »êr¯èþ$ ç³Ææÿ^èþr… ÎÝë Äñý$$MæüP {糫§é¯èþ E§óþªÔèýÅ…. ÎÝë A¯èþ$¯èþ¨ JMæü ¿êÐèþ¯èþ, JMæü Ñ«§é¯èþ… Ðèþ$ÇÄæý$$ JMæü Æ>fMîüÄæý$ çÜ…§óþÔèý…. G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ AMEF

www.amefound.org

G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ §æþMæüP¯Œþ ï³uæÿ¿æý*Ñ$ÌZ° _¯èþ², çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë™ø MæüÍíÜ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ ÝëVæü$ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…_, Ñgêq¯é°² ò³…´÷…¨…_, Õ„æü×ý¯èþ$ A…¨…_, ÑÑ«§æþ AÀÐèþ–¨® çÜ…çܦ˯èþ$ A¯èþ$çÜ…«§é°…_ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ ç³…^èþ$Mæü$…r$…¨. «§æþÆæÿÃMæüÆæÿ¢Ë$ ^ðþOÆæÿïŒþ @ } _Ææÿ…iÐŒþ íÜ…VŠü, I.G.G‹Ü çÜ¿æý$ÅË$ @ yé. ÑuæÿÌŒý Æ>f¯Œþ, yé. G…. Ðèþ$çßý§óþÐèþç³µ, yé. G¯Œþ. h. òßýVóüz, yé. sìý.G…. ™éÅVæüÆ>f¯Œþ, {´÷‘‘ Ñ. ÒÆæÿ¿æý{§æþÄæý$Å, yé. G. Æ>f¯èþ², yé. Ððþ…Mæüsôý‹Ù ™èþVæü™Œþ, yé. íÜÙèþ {õ³ÐŒþ$^èþ…§æþÆŠÿ MøÔ>«¨M>Ç @ } ¼.Mðü. ÕÐèþÆ>… GWjMæü*ÅsìýÐŒþ yðþOÆæÿMæütÆŠÿ @ } Mðü.Ñ.G‹Ü. {ç³Ý맊þ Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ MISEREOR

www.misereor.org

Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ, AÀÐèþ–¨® çÜçßýM>Æ>°MðüO 1958ÌZ Ýë¦í³…^èþºyìþ¯èþ fÆæÿïŒþ M>£øÍMŠü ¼çÙç³šË çÜ…çܦ. D çÜ…çܦ 50 HâæýåMæü$ ò³OV> B{íœM>, BíÜÄæý* Ðèþ$ÇÄæý$$ Ìêsìý¯Œþ AÐðþ$ÇM> §óþÔ>ËÌZ §éÇ{§æþÅ °Ææÿ*Ã˯èþMæü$ Mæü–íÙ ^óþçÜ*¢ E¯èþ²¨. gê†, Ðèþ$™èþ, Í…Væü ¿ôý§éË™ø °Ñ$™èþ¢… ÌôýMæü$…yé, AÐèþçÜÆæÿ…ÌZ E¯èþ² H Ðèþ$°íÙMðüO¯é Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜ…çܦ ™øyéµr$ ËÀçÜ$¢…¨. õ³§æþ {ç³fË$, {糆Mæü*Ë ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ E¯èþ²ÐéÆæÿ$ çÜÓÄæý$…V> ^óþç³sôýt {ç³Äæý$™é²ËMæü$ Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜàÄæý$ç³yæþ$™èþ$…¨. Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ Ý린Mæü çÜ…çܦ˙ø & ^èþÇaMìü çÜ…º…«¨…_¯èþ çÜ…çܦ˙ø, {糿æý$™óþÓ™èþÆæÿ çÜ…çܦ˙ø, ÝëÐèþ*hMæü E§æþÅÐèþ*Ë™ø Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³ÇÔZ«§æþ¯é çÜ…çܦ˙ø MæüÍíÜ ç³°^óþçÜ$¢…¨. ˼®§éÆæÿ$Ë™ø MæüÍíÜ D ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å çÜ…çܦË$ Ý린Mæü AÀÐèþ–¨® Ñ«§é¯éË Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþMæü$, {´ëgñýMæü$tË AÐèþ$Ë$Mæü$ ™øyæþµyæþ™éÆÿ$$. D Ñ«§æþ…V> Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜ…çܦ, ™èþ¯èþ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å çÜ…çܦ˙ø MæüÍíÜ °Ææÿ…™èþÆæÿ… Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² çÜÐéâæýåMæü$ {糆çܵ…¨çÜ$¢…¨.


{í³Äæý$ ´ëuæÿMæü$ËMæü$, _Ææÿ$«§é¯éÅË$, ç³Ôèý$´ùçÙ×ý, ÐésìýÌZ° ÐðþOÑ«§éÅË Væü$Ç…_¯èþ {´ëÐèþ$$QÅ™èþ˯èþ$ ÑÐèþÇ…^óþ A…Ô>˯èþ$ D çÜ…_MæüÌZ Ò$ Ðèþ$$…§æþ$ E…^èþ$™èþ$¯èþ²…§æþ$Mæü$ ÎÝë C…yìþÄæý* B¯èþ…¨çÜ$¢¯èþ²¨. _Ææÿ$«§é¯éÅËÌZ ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË$ òßý^èþ$a Ððþ*™é§æþ$ÌZ ËÀÝë¢Æÿ$$. ´ùçÙM>àÆæÿ ÌZç³… ÐèþËÏ G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯èþ² çÜÐèþ$çÜÅËMæü$, õ³§æþ {ç³fË BMæüÍ »ê«§æþËMæü$ _Ææÿ$«§é¯éÅÌôý çÜÆðÿO¯èþ ç³ÇÚëPÆæÿ… ^èþ*í³Ýë¢Æÿ$$. C…§æþ$MøçÜ… õܧæþÅ Ñ«§é¯éËÌZ Mö°² Ðèþ*Ææÿ$µË$ ^óþÄæý$yæþ… AÐèþçÜÆæÿ…. Mö°² çÜÆæÿ$ª»êr$Ï Mæü*yé AÐèþçÜÆæÿ…. D ÑçÙÄæý*˯èþ$ Væü$Ç¢…_¯èþ L™éÞíßýMæü ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ ™èþÐèþ$ ÝëVæü$ Ñ«§é¯éÌZÏ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ Mö™èþ¢ Mö™èþ¢ BÌZ^èþ¯èþË$, ^óþç³sìýt¯èþ 糧æþ®™èþ$Ë {糿êÐèþ… ÐèþËÏ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ ÝëM>ÆæÿÐèþ$Ðèþ#™ø…¨. A°Õa™èþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ðèþ*Ææÿ$µË¯èþ$ ™èþr$tMøVæüÍVóü Ñ«§é¯éË$ A¯èþ$çÜÇ…^èþyæþ… ÐéÇ {ç³™óþÅMæü™èþ. ÐéÆæÿ$ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ Ñ«§é¯éË$ A°² çÜÐéâæýϯèþ$ ©r$V> G§æþ$ÆøPVæüÍV>Æÿ$$.Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ Ðèþ^óþa A°² ÆæÿM>ÌñýO¯èþ çÜÐéâæýϯèþ$ ™èþr$tMæü$° °Í^éÆÿ$$. Ôðýsìýt C…M> AÌê…sìý C™èþÆæÿ L™éÞíßýMæü ÆðÿO™èþ$ËMæü$ _Ææÿ$«§é¯éÅË ÝëVæü$¯èþ$ ^óþç³sôýt ÑçÙÄæý$…ÌZ çÜÓÄæý$… ÔèýMìü¢ A{W ¸û…yóþçÙ¯Œþ A°² Ñ«§éË$V> {´ù™éÞçßý… C_a…¨. ÐéÇ ÝëÐèþ$Æ>®Å˯èþ$ Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ç_…¨. ÐéÇ E™èþµ™èþ$¢ËMæü$ Wr$t»êr$ «§æþÆæÿ ËÀ…^óþ…§æþ$Mæü$ A…yæþV> °Í_…¨. CÌê…sìý

ѯèþ*™èþ² Ñ«§é¯éËMæü$ ÐèþÅÐèþçܦç³Ææÿ…V>, {糿æý$™èþÓ Ñ«§é¯éË ç³Ææÿ…V> çÜàÄæý$çÜçßýM>Æ>Ë$ AÐèþçÜÆæÿ…. ç³Ôèý$´ùçÙ×ý Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ Ðèþ$¯èþMæü$ ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë$V> çÜ…{MæüÑ$…_¯èþ ÐéÆæÿçÜ™èþÓ ç܅糧æþ A° ^ðþ´ëµÍ. §óþÖÄæý$ ç³Ôèý$gê™èþ$ËÌZ G¯ø² ÆæÿM>Ë$, ÐðþOÑ«§éÅË$ E¯é²Æÿ$$. A…§æþ$ÌZ¯óþ MìüÏçÙt çÜÐèþ$Äæý*ÌZÏ ¯èþçÙt °ÐéÆæÿ×ýMæü$ ™øyæþµyóþ G¯ø² A…Ô>Ë$ f™èþMæü*yìþ E…yæþr… Ðèþ$¯èþ ç³Ôèý$ ç܅糧æþMæü$¯èþ² {ç³™óþÅMæü™èþ. BÇ®Mæü ç³Ææÿ…V> Mæü*yé §óþÖÄæý$ ç³Ôèý$gê™èþ$Ë$ Ìê¿æýÝësìýV>, {ç³Äñý*f¯èþMæüÆæÿ…V> E…sêÄæý$¯óþ¨ ç³ÆæÿÐèþ$ çÜ™èþÅ…. çÜ…{糧éÄæý$…V> ç³Ôèý$´ùçÙ×ýMæü$ Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯èþ² Ñ«§é¯éË$ ÐèþÅÐèþïܦMæü–™èþ…V> °Í_´ùÄæý*Æÿ$$. ç³Ôèý$ ´ùçÙMæü$Ë$, ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðóþ$™èþ ç³…yìþ…^óþ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ {V>Ò$×ý {´ë…™éËÌZ Mö°² Ôèý™é»êªË$V> A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯èþ² Ñ«§é¯éË$ AÑ. ç³Ôèý$ gê™èþ$ËÌZ ÐðþOÑ«§éÅ˯èþ$ ÎÝë C…yìþÄæý* D çÜ…_MæüÌZ ÑÐèþÇÝù¢…¨. Ò$ A¯èþ$¿æýÐéË$, {´ù™éÞçßý… MøçÜ… Ðóþ$Ðèþ$$ °Ææÿ…™èþÆæÿ… G§æþ$Ææÿ$^èþ*çÜ*¢ E…sêÐèþ$$. Ò$Mæü$ çÜ°²íßý™èþ$ÌñýO¯èþ ™øsìý ÆðÿO™èþ¯èþ²ËMæü$ D Ðèþ$¯èþ Ðèþ*ÅVæügñýO¯Œþ A…¨…^é˯óþ BçÜMìü¢ Ò$Mæü$ E…sôý ÐéÇ ç³NÇ¢ _Ææÿ$¯éÐèþ* Ðèþ*Mæü$ ç³…í³…^èþ…yìþ. Ðóþ$Ðèþ$$ ÐéÇMìü çÜ…™øçÙ…V> Ðèþ*ÅVæügñýO¯Œþ A…¨…^èþVæüË….

çÜ…´ë§æþMæü$Ë$

_Ææÿ$ «§é¯éÅË$ & Ñ«§é¯éÌZÏ .......Ææÿ…h™Œþ Mðü.Ýëçßý*, ÆæÿÑ Ôèý…MæüÆŠÿ.., }°Ðé‹Ü §é‹Ü _Ææÿ$ «§é¯éÅËÌZ ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË$ çÜÐèþ$–¨®V> E¯é²Æÿ$$. BMæüÍ MóüMæüË$, ´ùçÙM>àÆæÿ ÌZç³… Ðèþ…sìý çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ _Ææÿ$«§é¯éÅÌôý çÜÆðÿO¯èþ ç³ÇÚëPÆæÿ… ^èþ*í³Ýë¢Æÿ$$. AÆÿ$$™óþ ÑÑ«§æþ {´ë…™éËÌZ ´ùçÙM>àÆæÿ… A…§æþgôýõÜ…§æþ$Mæü$ {糿æý$™èþÓ… ... ™èþ„æü×ý AÐèþçÜÆæÿ….

4

õܧæþÅ Ææÿ…Væü…ÌZ çÜ…çÜPÆæÿ×ýË$............................................ çÜ$Æóÿ‹Ù Mæü¯é² Mðü õܧæþÅ Ñ«§é¯éËÌZ çÜÐèþ$*ËÐðþ$O¯èþ Ðèþ*Ææÿ$µË$ ^óþç³sìýt çÜÇMö™èþ¢ Ææÿ*ç³… A…¨… ^èþVæüÍW™óþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü…ÌZ ѯèþ*™èþ² ç³#ÆøÀÐèþ–¨®Mìü ÆðÿO™èþ$ Ýù§æþÆæÿ$Ë$ »êrË$ ÐóþÄæý$VæüË$Væü$™éÆæÿ$. A糚yóþ ò³¯èþ$ çÜÐéË$V> Ðèþ*ǯèþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý ... A™èþÅÐèþçÜÆæÿ….

9

ç³Ôèý$ ´ùçÙ×ý & çÜÓ§óþÖ çÜ…{糧éÄæý$…..............................................................................MæüÐèþ$ÌŒý MìüÚùÆŠÿ ç³Ôèý$ ´ùçÙ×ýÌZ Ðèþ$¯èþ §óþÔ>°Mìü JMæü {ç³™óþÅMæü™èþ E…¨. §óþÔèý…ÌZ¯óþ ç³#sìýt ò³ÇW §óþÖÄæý$ ç³Ôèý$ ç܅糧æþÌZ {ç³Ðèþ$$Q Ý릯èþ… çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯èþ² ç³Ôèý$Ðèþ#Ë gê™èþ$Ë$ ÌñýMæüPMìü Ñ$…_ E¯é²Æÿ$$. ç³Ôèý$ gê™èþ$ÌZÏ° ÐðþOÑ«§æþÅÐóþ$ çÜÐèþ$çÜÅMæü$ ç³ÇÚëPÆæÿ…V> ^ðþ´ëµÍ. A«¨Mø™èþµ†¢ MøçÜ… çÜ…MæüÆæÿ gê™èþ$Ë... °ÆæÿÓçßý×ý ç³Ææÿ…V> Mö™èþ¢ çÜÐèþ$çÜÅÌZÏMìü ¯ðþsìýtÐóþçÜ$¢…¨.

11

§æþ„ìü×ý¿êÆæÿ™èþ Ðèþ$íßýâê ´ùçÙMæü$Ë$........CÌôýÞMöòßýÏÆŠÿ & Æ>ÌñýÏçœÞ¯Œþ Ðèþ$ÇÄæý$$ Móü ÕÐèþõܯé糆 §æþ„ìü×ý¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° Ðèþ$íßýâæýËMæü$, Ý린Mæügê† ç³Ôèý$Ðèþ#Ë$ ò³…ç³Mæü… çÜ$âæý$Ðèþ#V> E…yìþ ÐéÇMìü Mö…™èþ A§æþ¯èþç³# B§éÄæý*°² çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$çÜ$¢…¨. ç³Ôèý$Ðèþ#Ë ´ùçÙ×ý ÆøkÌZ Mö¨ªõÜç³# ^óþõÜ ç³° M>ºsìýt ÐéÆæÿ$ ....Ææÿ^èþÆÿ$$™èþË$ Mæü¯èþ$Vö¯é²Ææÿ$.

15

_Ææÿ$«§é¯éÅË$ & K ´ëÇ{Ô>Ñ$Mæü$yæþ$.....................................AÑ$™Œþ ^èþ{MæüÐèþÇ¢ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ÌZÏ ^ðþO™èþ¯èþÅ… ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…, çÜÆðÿO¯èþ WÆ>Mîü ÌZí³…^èþyæþ…, Ðésìý ÑË$Ðèþ˯èþ$ ™ðþÍÄæý$gôýõÜ {ç³^éÆæÿ BÆ>ÂÌêË$ MöÆæÿ™èþV> E…yæþyæþ…, ç³ÇÔZ«§æþMæü Ô>ç܈Ðóþ™èþ¢Ë$, Ðé×ìýfÅ {ç³Ðèþ$$Q$Ë E§éÖ¯èþ™èþ... {ç³çÜ$¢™èþ… ... íܧæþ®Ðèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$.

18

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2018

3


_Ææÿ$«§é¯éÅË$ & Ñ«§é¯éÌZÏ Ðèþ*Ææÿ$µË$ & ç³ÇÖ˯èþ Ææÿ…h™Œþ Mðü.Ýëçßý*, ÆæÿÑ Ôèý…MæüÆŠÿ »ñýçßýÆ>, }°Ðé‹Ü §é‹Ü _Ææÿ$ «§é¯éÅËÌZ ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË$ çÜÐèþ$–¨®V> E¯é²Æÿ$$. BMæüÍ MóüMæüË$, ´ùçÙM>àÆæÿ ÌZç³… Ðèþ…sìý çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ _Ææÿ$«§é¯éÅÌôý çÜÆðÿO¯èþ ç³ÇÚëPÆæÿ… ^èþ*í³Ýë¢Æÿ$$. AÆÿ$$™óþ ÑÑ«§æþ {´ë…™éËÌZ ´ùçÙM>àÆæÿ… A…§æþgôýõÜ…§æþ$Mæü$ {糿æý$™èþÓ… Ææÿ*´÷… ¨…_¯èþ Ñ«§é¯éË$ ç³Æø„æü…V> HMæü ç³…rË ÝëVæü$¯èþ$ {´ù™èþÞíßýçÜ$¢¯é²Æÿ$$. çœÍ™èþ…V> iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ… §éÆæÿ$×ý…V> §ðþº¾†…r$¯èþ²¨. C¨ Ðèþ$Æø ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË ÌZ´ë°Mìü M>Ææÿ×ýÐèþ$Ðèþ#™ø…¨. A…§æþ$ÐèþËÏ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°Mìü ™øyæþµyóþ Ñ«§æþ…V> çÜ…{糧éÄæý$Mæü 糧æþ¦™èþ$ÌZϯóþ _Ææÿ$«§é¯éÅË ÝëVæü$¯èþ$ {´ù™èþÞíßý…^èþyæþ…, A…§æþ$Mæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ Ñ«§é¯éË$ Ææÿ*´÷…¨…_ AÐèþ$Ë$ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþr… ™èþ„æü×ý AÐèþçÜÆæÿ….

õ³

§æþ {ç³fË BMæüÍ ¡Ææÿayæþ…ÌZ¯èþ*, ÐéÇMìü çÜÐèþ${VæüÐðþ$O¯èþ ´ùçÙM>˯èþ$ A…¨…^èþyæþ…ÌZ _Ææÿ$«§é¯éÅË$ ÝësìýÌôý§æþ¯óþ¨ A…§æþÇMîü ™ðþÍíܯèþ§óþ. ÝëÐèþ*¯èþÅ {ç³gê±M>°Mìü G¯ø² ™èþÆ>Ë$V> BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ Mæü͵…^èþyæþ…ÌZ _Ææÿ$«§é¯éÅË$ MîüËMæüÐðþ$O¯èþÑV> Væü$Ç¢…ç³# ´÷…§éÆÿ$$. Ðèþ$$QÅ…V> Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ° WÇf¯èþ {´ë…™éËÌZ¯èþ*, A…™èþV> AÀÐèþ–¨® ^ðþ…§æþ° A¯óþMæü õ³§æþ §óþÔ>ÌZϯèþ* Mæü*yé D _Ææÿ$«§é¯éÅ˯èþ$ õ³§æþ {ç³fË ´ûíÙtM>àÆæÿ…V> õ³Ææÿ$ çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯é²Æÿ$$. AÆÿ$$™óþ C…™èþsìý {´ëÐèþ$$QÅ… E¯èþ² _Ææÿ$«§é¯éÅË ÑçÙÄæý$…ÌZ JMæü 糧æþ¦† {ç³M>Ææÿ… °ÆæÿÏ„æü Å… HÆæÿµyìþ…¨. çœÍ™èþ…V> Ðésìý E™èþµ†¢ Væü×ý±Äæý$…V> ™èþWY´ù™èþ$¯èþ²¨.

Mö¨ª çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë {Mìü™èþ… ÐèþÆæÿMæü*, A…sôý 20&25 H…yæþÏ {Mìü™èþ… ÐèþÆæÿMæü* §óþÔèý…ÌZ° A¯óþMæü {´ë…™éËÌZ _Ææÿ$«§é¯éÅË ÝëVæü$ ÑçÜ¢ –™èþ…V> fÇVóü¨. {ç³™óþÅMìü…_ WÇf¯èþ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ GMæü$PÐèþV> °ÐèþíÜ…^óþ ™èþ*Ææÿ$µ Mæü¯èþ$Ðèþ$Ë çÜÒ$ç³…ÌZ¯èþ*, MøÆ>ç³NsŒý hÌêÏÌZ¯èþ* Òsìý ÝëVæü$ ^éÌê GMæü$PÐèþV> E…yóþ¨. ÐéÆæÿ$ ÝëVæü$ ^óþõÜ ç³…rÌZÏ ÑÑ«§æþ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ gŸ¯èþ²Ë$ (Ý÷ÆæÿY… ÐèþËYÆóÿ, ò³ÆæÿÌŒý Ñ$ÌñýÏsŒýÞ, {´ùÝù Ñ$ÌñýÏsŒýÞ, »êÆŠÿ²Äæý*ÆŠÿz Ñ$ÌñýÏsŒýÞ (FyæþË$), ¸ëMŠüÞsñýÆÿ$$ÌŒý Ñ$ÌñýÏsŒýÞ (Mö{ÆæÿË$), Møyø Ñ$ÌñýÏsŒý (AÇMæüË$), Æ>Væü$Ë$ Ðèþ…sìýÑ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþÑ. ÒsìýÌZ GMæü$PÐèþ ÑïÜ¢Ææÿ~…ÌZ A™èþÅ«¨Mæü…V> Æ>W ÝëVæü$ fÇVóü¨. Ðèþ$$QÅ…V> ¿æý*ÝëÆæÿ… „îü×ìý…_, ±sìý ™óþÐèþ$¯èþ$ Mö¨ªV> Ðèþ*{™èþÐóþ$ °Ë»ñýr$tMæü$¯óþ çÜÓ¿êÐèþ… E¯èþ² ¿æý*Ðèþ$$ÌZÏ _Ææÿ$«§é¯éÅË$ GMæü$PÐèþV> ç³…yìþ…^óþÐéÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ D ç³…rË ÝëVæü$ ç³NÇ¢V> ÐèþÆ>Û«§éÇ™èþ…. Mö…yæþ {´ë…™éÌZϯèþ*, Ððþ$rt {´ë…™éÌZϯèþ$ K Ððþ*çÜ¢Ææÿ$ ¿æý*ÝëÆæÿ… E¯èþ² ¿æý*Ðèþ$$ËÌZ¯èþ* WÇf¯èþ ™ðþVæüË$ {糫§é¯èþ…V> ´ùyæþ$ õܧæþÅ… ^óþçÜ$¢…sêÆæÿ$. Ý뫧éÆæÿ×ý…V> l¯Œþ, òÜò³t…ºÆŠÿ Ðèþ*ÝëÌZÏ ÒÇMìü A¯èþ$ÐðþO¯èþ ÝëVæü$M>Ë… E…r$…¨. Ñ$ÌñýÏsŒýÞ ÝëVæü$ D WÇf¯èþ çÜ…™èþ† {ç³fËMæü$ ^éÌê Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ ´ùçÙM>àÆæÿ…. òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ° ¯óþçÙ¯èþÌŒý C°íÜtr*ÅsŒý B‹œ ¯èþ*Å{sìýçÙ¯Œþ (´ùçÙM>àÆæÿ A«§æþÅÄæý$¯èþ Móü…{§æþ…) A«§æþÅÄæý$¯èþ… {ç³M>Ææÿ… Mæü*yé ¼Äæý$Å…™ø ´ùÍõÜ¢ D _Ææÿ$«§é¯éÅËÌZ¯óþ GMæü$PÐèþ ´ùçÙM>Ë$ (Ñ$¯èþÆæÿÌŒýÞ), {´ùsîý¯èþ$Ï, MöÐèþ#Ó ç³§éÆ>¦Ë$ E…sêÄæý$° ™óþÍ…¨. A…™óþM>Mæü$…yé D ÆæÿMæü… «§é¯éÅËÌZ E¯èþ² IÆæÿ¯Œþ ´ùçÙMæü… ´ùçÙM>àÆæÿ ÌZ´ë°², ÆæÿMæü¢ïßý¯èþ™èþ¯èþ$ °ÐéÇ…^èþyæþ…ÌZ ^éÌê

sôýº$ÌŒý&1. _Ææÿ$«§é¯éÅË ÝëVæü$ ¯èþ$…_ Äæý$*MæüÍç³t‹Ü ÝëVæü$ÌZMìü Ðèþ*ǯèþ ÑïÜ¢Ææÿ~… ÑÐèþÆ>Ë$ {糿êÑ™èþ Ææÿ…V>Ë$ {ç³çÜ$¢™èþ íܦ†

4

¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ íܦ†

ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý…

MæüÆæÿ$Ðèþ# çÜÐèþ$çÜůèþ$ Mö…™èþÐèþÆæÿMæü$ ™èþr$tMøÐèþ^èþ$a. ¨Væü$ºyìþ BÔ>Ðèþçßý…

Ðé™éÐèþÆæÿ×ý çÜÐéâæýÏ ÐèþËÏ MæüÆæÿ$Ðèþ# ¡{Ðèþ™èþMæü$ {糿êÑ™èþ… M>Ðèþ^èþ$a

B§éÄæý$ç³Ææÿ…V>

ÆðÿO™èþ$Mæü$ Ìê¿æý§éÄæý$Mæü…V> Ìôý§æþ$

ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… Ðèþ$…_ B§éÄæý$… CçÜ$¢…¨

´ùçÙM>Ë ç³Ææÿ…V>

ÝëVæü$§éÆæÿÏ ´ùçÙMæü Ýë¦Æÿ$$° M>´ëyæþ™éÆÿ$$

Ðèþ*ÆðÿPsŒý AÐèþçÜÆ>ËMóü Eç³Äñý*Væü…. ÆðÿO™èþ$Mæü$ ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË$ CÐèþÓÌôýÐèþ#

ÝëÐèþ*hMæü…V>

çÜ…{糧éÄæý$Mæü BàÆæÿç³# AËÐérÏMæü$, A¯èþ$ÐðþO¯èþÑ

BàÆæÿç³# AËÐér$Ï Ðèþ*Ç´ù™éÆÿ$$. Mö™èþ¢ AËÐér$Ï AÐèþçÜÆæÿ… AÐèþ#™éÆÿ$$.

BǦMæü…V>

Ðèþ*ÆðÿPsŒý çܯèþ²«§æþ®™èþ Ìôý§æþ$

Ðèþ*ÆðÿPsŒý íܧæþ®Ðèþ$Ðèþ#™èþ$…¨

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2018


çܼÞyîþ ¼Äæý$Å… A…§æþ$»êr$ÌZMìü Ðèþ_a¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ _Ææÿ$«§é¯éÅË ÐéyæþMæü… »êV> ™èþWY´ùÆÿ$$…¨. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ {ç³fË ´ùçÙMæü {ç³Ðèþ*×êË$ Mæü*yé »êV> ™èþWY´ùÄæý*Æÿ$$.

Ý린Mæü…V> ËÀ…^óþ ^éÌê ÆæÿM>ÌñýO¯èþ _Ææÿ$«§é¯éÅ˯èþ$ {ç³™óþÅMæü…V> ÝëVæü$^óþÄæý$ÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ$.

MîüËMæüÐðþ$O¯èþ¨. ÐéçÜ¢Ðé°Mìü Ý린Mæü {ç³fËÌZ D Æðÿ…yæþ$ çÜÐèþ$çÜÅÌôý GMæü$PÐèþ ¡{Ðèþ…V> E¯é²Æÿ$$. Ðé™éÐèþÆæÿ×ýç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜÐéâæý$å, ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý õܧæþÅ…ò³O Ðésìý §æþ${çÙµ¿êÐéË$ Cç³µsìýMóü {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V> ÐðþË$Væü$ÌZMìü Æ>Ðèþyæþ… ™ø _Ææÿ$«§é¯éÅË {´ë«§é¯èþÅ™èþ Ðèþ$Ç…™èþ ò³ÇW…¨. D ¯óþ糫§æþÅ…ÌZ JyìþÔ> §æþ„æü×ý {´ë…™èþ…ÌZ Ðèþ_a¯èþ Ðèþ*Ææÿ$µËò³O A«§æþÅÄæý$¯èþ… fÇW…¨. D {´ë…™èþ… _Ææÿ$«§é¯éÅË ÝëVæü$ÌZ çÜ…{糧éÄæý$Mæü Móü…{§æþ…V> E…r* ÐèþçÜ$¢¯èþ²¨.

WÇf¯èþ ™ðþVæüË ÐéÇMìü ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË$ A…¨…^èþyé°Mìü _Ææÿ$«§é¯éÅË$ ^éÌê Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþÑ.

_Ææÿ$«§é¯éÅË ÝëVæü$ ÑïÜ¢Ææÿ~… ™èþVæüYyé°Mìü M>Ææÿ×êË$ ÐéÅ´ëÆæÿ Ææÿ…Væü…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… Ðèþ*ǯèþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Äæý$$MæüÍç³t‹Ü, BÆÿ$$ÌŒý ´ëÐŒþ$, 糆¢ Ðèþ…sìý ç³…rË ÝëVæü$ ÑçÜ¢ÇÝù¢…¨. JMæü糚yæþ$ _Ææÿ$ «§é¯éÅË ÝëVæü$ MøçÜ… Eç³Äñý*W…^óþ ç³…r ´÷Ìê˯èþ$ BàÆóÿ™èþÆæÿ E™èþµ™èþ$¢ËMæü$ MóüsêÆÿ$$…^èþyæþ… fÆæÿ$Væü$™ø…¨. D ¿æý* º¨Î M>Ææÿ×ý…V> {ç³fË BàÆæÿ AÐèþçÜÆ>Ë$, ´ùçÙM>Ë Ë¿æýÅ™èþMæü$ ¯èþçÙt… G§æþ$Ææÿ$ AÄôý$Å {ç³Ðèþ*§æþ… E…¨. Ðèþ$$QÅ…V> JyìþÔ> Ðèþ…sìý {´ë…™éËÌZ AÌ굧éÄæý$ ÐèþÆ>YË õ³§æþ {ç³gê±M>°Mìü C¨ ò³§æþª çÜÐèþ$çÜÅV> ™èþÄæý*ÆæÿÐèþ#™èþ$…¨. ç³…rË ÝëVæü$ÌZ ÐðþOÑ«§æþÅ…, çÜ…{糧éÄæý$Mæü ç³…rË ÝëVæü$¯èþ$ {´ù™èþÞíßý…^èþyæþ… ™èþ„æü×ý AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ {ç³çÜ$¢™èþ ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ Mæü*yé B«§æþ$±MæüÆæÿ×ý, HMæü ç³…rË ÝëVæü$¯èþ$ {´ù™èþÞíßý…^èþyæþ… §æþ$Ææÿ§æþ–çÙt… A° ^ðþç³µMæü ™èþç³µ§æþ$. çœÍ™èþ…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë$ ™èþç³µ°çÜÇV> ™ørË ò³…ç³Mæü…ÐðþOç³# Ðèþ$âæýÏMæü ™èþç³µ§æþ$. ÐéÇ BàÆæÿç³# AËÐér$Ï Mæü*yé Ðèþ*Ç´ùÐèþËíÜ ÐèþçÜ$¢…¨. D ç³Ç×êÐèþ*Ë$ ©ÆæÿƒM>Ë…ÌZ ÐéÇ BÆøVæüÅ íܦ†Væü™èþ$Ëò³O GÌê…sìý {糿êÐèþ… ^èþ*í³Ýë¢Äñý* Ðóþ_ ^èþ*yéÍÞ…§óþ. BàÆæÿ ç³…rË ÝëVæü$Mæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ ¿æý*Ðèþ$$Ë$ M>Ðèþ° ÝëMæü$ ^ðþº$™èþ* D ¿æý$Ðèþ$$˯èþ$ Äæý$$MæüÍç³t‹Ü Ðèþ…sìý ^ðþrϯèþ$ ¯éryé°Mìü Ðèþ$ãå…_ÐóþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D MæüÆæÿ×ý…V> Ý린Mæü$ËMæü$ ò³§æþª çÜÐèþ$çÜÅV> E¯èþ² ´ùçÙM>àÆæÿ ÌZç³… çÜÐèþ$çÜÅ ç³ÇÚëPÆæÿÐèþ$Äôý$Å AÐèþM>Ô>Ë$ Ðèþ$Ç…™èþV> „îü×ìý…_´ù™èþ$¯é²Æÿ$$. C¨ÐèþÆæÿÌZ CMæüPyæþ ÑçÜ¢ –™èþ…V> ÝëVæü$^óþçÜ*¢ E¯èþ² _Ææÿ$«§é¯éÅË ÝëVæü$¯èþ$ C糚yæþ$ ç³NÇ¢V> Ðèþ*°ÐóþÔ>Ææÿ$. sôýº$ÌŒý 1ÌZ _Ææÿ$«§é¯éÅË ÝëVæü$ ¯èþ$…_ ¿æý*Ñ$° M>Öç³NÆŠÿ »êÏMŠü íÜÇVæü$yæþ {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ ºËÆ>… ¼§éÅ ¯èþË$Væü$Ææÿ$ Byæþí³ËÏË ™èþ…{yìþ. ÐéâæýÏ ò³…yìþÏ õ³Ææÿ…sêË »ê«§æþÅ™èþË$ E¯é²Æÿ$$. A…§æþ$Mæü$ ^éÌê yæþ»ôý¾ M>ÐéÍ. Æ>W õܧæþÅ… §éÓÆ> Ðèþ^óþa B§éÄæý$… ^éÌê çÜÓ˵…. A…§æþ$ÐèþËϯóþ ™èþ¯èþMæü$¯èþ² 30 GMæüÆ>Ë ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ¿æý*Ñ$ÌZ 20 GMæüÆ>˯èþ$ _Ææÿ$«§é¯éÅË (Æ>W) ÝëVæü$ ¯èþ$…_ ™èþí³µ…_ Äæý$*MæüÍç³t‹Ü ^ðþr$Ï ò³…^èþyé°Mìü Ðèþ$ãÏ…^éyæþ$. Ðèþ$*yóþ…yæþÏ ÐèþÅÐèþ«¨ÌZ Hsê Ææÿ*.7000 B§éÄæý$… ÐèþçÜ$¢…§æþ° A…^èþ¯é ÐóþÔ>yæþ$. Æ>W õܧæþÅ…ÌZ MìüÌZMæü$ Ææÿ*.21 Ðèþ*{™èþÐóþ$ ËÀçÜ$¢¯èþ²¨. BÄæý$¯èþMæü$ Æ>W ¨Væü$ºyìþ Mæü*yé MóüÐèþË… 100 MìüÌZË$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ E…yóþ¨. A…§æþ$ÐèþËÏ ™é¯èþ$ ¿æý* º§æþÌêÆÿ$$…ç³# ^óþç³yìþ™óþ Ðèþ$…_ Ìê¿êË$ E…sêÄæý$° BÕ…^éyæþ$. Væü™èþ…ÌZ BÄæý$¯èþ ^éÌê ÆæÿM>ÌñýO¯èþ Æ>Væü$Ë ç³…r˯èþ$ ç³…yìþ…^óþÐéyæþ$. AÆÿ$$™óþ M>Ë…™ø ´ër$ Ðèþ_a¯èþ Ðèþ*Ææÿ$µËMæü$ A¯èþ$Væü$×ý…V> BÄæý$¯èþ Ðèþ$yéÄŒý$ Ðèþ$$íÜPÎ ÝëVæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ^óþçÜ$¢¯é²yæþ$. A¨ C…sìý AÐèþçÜÆ>ËMæü$ çÜÇ´ù™ø…¨. Mö¨ªV> E…sôý §é°° Ý린Mæü…V> E…yóþ Ðèþ*ÆæÿPsŒýMæü$ ™èþÆæÿÍçÜ$¢¯é²yæþ$. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2018

5


^ðþrÏ ò³…ç³M>°Mìü Ðèþ$ãÏ…^èþyæþ… ÐèþËÏ CMæüPyìþ {ç³gêiÑ™é°Mìü ™èþ¯èþMæü$¯èþ² ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ¿æý*Ñ$ÌZ Ðèþ$*yø Ðèþ…™èþ$ ¿êV>°² Æ>W GÌê…sìý çÜÐèþ$çÜÅ G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$…§ø ÑÐèþÇçÜ$¢…¨. D ç³Çíܦ†Mìü õܧæþÅ… ¯èþ$…_ ™èþí³µ…_ Äæý$*MæüÍç³t‹Ü ^ðþrÏ ò³…ç³M>°Mìü Ðèþ$ãÏ… Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ðèþ*Ææÿ$µÌôý {糫§é¯èþ…V> M>Ææÿ×ý…, ç³ÆæÿÅÐèþÝë¯èþ…V> ^éÍÞ Ðèþ_a…¨. (»êMŠüÞ 1 ^èþ*yæþÐèþ^èþ$a.) DÄæý$¯èþ AÐèþçÜÆ>°² Ý린Mæü f¯èþiÑ™èþ…ò³O Mæü*yé {糿êÐèþ… ™èþç³µMæü´ùÐèþ^èþ$a. VæüÐèþ$°õÜ¢ ÐèþÅMìü¢Væü™èþ çÜÐèþ$çÜÅË$ Mö°² çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ ç³…rË ÝëVæü$ {ç³gêÆøVæüÅ… ç³Ææÿ…V> Æ>W, C™èþÆæÿ _Ææÿ$«§é¯éÅË {ç³Äñý*f¯éË$ ÑïÜ¢Ææÿ~… ™èþWY´ùÄôý$…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ýÐèþ$Ðèþ#™èþ$…§æþ° çܵçÙtÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. Cç³µsìýMóü Ææÿ$kÐèþÄæý*ÅÆÿ$$. Ðèþ$$QÅ…V> MöÌñýçÜtÆ>ÌŒý¯èþ$ ™èþWY…^èþyæþ…, E™èþµ†¢ ™èþVæüYr…™ø Ðésìý MøçÜ… Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ Ððþãϯèþ ÝëÐèþ*¯èþÅ ™èþÍÏ´ëË$ ò³…´÷…¨…^èþVæüËVæüyæþ…, M>ÍÛÄæý$… Ðèþ…sìý Ñ$¯èþÆæÿÌŒýÞ™ø {ç³gê±Mæü… °Æ>ÔèýMæü$ Væü$ÇM>Mæü™èþç³µ§æþ$. ºËÆ>… Ðèþ…sìý Mö¨ª Ðèþ$…¨ ´ër$ çÜÐèþ$–¨®V> òœOºÆŠÿ¯èþ$ CÑ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$Ýë¢Æÿ$$. AÆÿ$$¯èþç³µsìýMîü, ÆðÿO™èþ$Ëò³O¯óþ ÐéÆæÿ$ B«§éÆæÿç³yéÍÞ ÐèþçÜ$¢…¨. {ç³gê ç³…í³×îý ÐèþÅÐèþçܦ §éÓÆ> ¼Äæý$Å… çܼÞyîþ «§æþÆæÿËMóü ËÀçÜ$¢¯èþ² ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ýç³Ææÿ…V> çÜ$°²™èþÐðþ$O¯èþ {´ë…™éËÌZ D Ñ«§æþÐðþ$O¯èþ M>Ææÿ×ý…V> _Ææÿ$«§é¯éÅË ÐéyæþMæü… ^éÌê ™èþWY´ùÆÿ$$…¨. D ¿æý*º¨Î ^éÌê GMæü$PÐèþV> E…§æþ° }Ðèþ$† çÜ$Ðèþ$¯Œþ gZ¨Äæý* çܼÞyîþ ¼Äæý$Å… M>Ææÿ×ý…V> {ç³fËMæü$ ´ùçÙM>àÆæÿ… MöÆæÿ™èþ AÀ{´ëÄæý$ç³yézÆæÿ$. çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ Äæý*¿ñýO Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ ¡{ÐèþÐðþ$O…¨. D M>Ææÿ×êË ÐèþËÏ _Ææÿ$«§é¯éÅË õܧæþÅ… ^óþõÜ ÑïÜ¢Ææÿ~… ¿æý*Ðèþ$$ÌZÏ GMæü$PÐèþ ¿êV>°² Äæý$*MæüÍç³t‹Ü ™ørË ò³…ç³M>°Mìü »êV> ™èþWY´ùÆÿ$$…¨. Ðésìý ÝëVæü$ò³O BçÜMìü¢ Mæü*yé ™èþWY´ùÆÿ$$…¨. Ðèþ$ãÏ…_¯èþr$t BÐðþ$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. {糿æý$™èþÓ… JMæüP Ææÿ*´ëÆÿ$$Móü MìüÌZ §é…™ø ´ësôý çÜ…{糧éÄæý$Mæü ç³…r˯èþ$ Ðèþ$¯èþ… ¯èþçÙt´ùÄæý*…. ¼Äæý$Å… CçÜ$¢…yæþyæþ…™ø {ç³fË BMæüÍ çÜÐèþ$çÜÅ ç³ÇÚëPÆ>°Mìü Æ>W iÐèþ¯èþÔðýOÍÌZ Ðèþ*Ææÿ$µË$ Mæü*yé E¯èþ²™èþ, Ðèþ$«§æþÅ ™èþÆæÿVæü† Ðèþ…sìý _Ææÿ$«§é¯éÅ˯èþ$ ÝëVæü$ ^óþÄæý$ÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿÐóþ$ ÌôýMæü$… ÐèþÆ>YÌ {ç³fÌZÏ D _Ææÿ$«§é¯éÅË ÐéyæþMæü… ™èþVæüYyé°Mìü yé ´ùÆÿ$$…¨. C…§æþ$ÐèþËÏ Mæü*yé Òsìý ÝëVæü$ò³O ÆðÿO™èþ$ËMæü$ BçÜMìü¢ M>Ææÿ×ýÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. C¨ _¯èþ², çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ ÌôýMæü$…yé ^óþíÜ…¨. DÐðþ$ AÀ{´ëÄæý*°² MæüÐèþ$ͱ gZ¨Äæý*, Mæü$… _Ææÿ$«§é¯éÅË ÝëVæü$Mæü$ §æþ*Ææÿ… ^óþçÜ$¢¯èþ²¨. ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ÌZ f糆 gZ¨Äæý*, Ýù½² gZ¨Äæý* Ðèþ…sìý Ðéâæý$Ï Mæü*yé A…XMæüÇ… ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°² M>´ëyóþ…§æþ$Mæü$ Eç³Äñý*Væüç³yóþ A¯óþMæü ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ^éÆæÿ$. ÐéÆæÿ…™é Mæü*yé _Ææÿ$«§é¯éÅ˯èþ$ õܧæþÅ… ^óþçÜ$¢¯èþ² ÑïÜ¢Ææÿ~… ¿æý*MæüÐèþ$™éË$, ç³…rË ÆæÿM>Ë$ C糚yæþ$ Mæü¯èþ$Ðèþ$Ææÿ$VðüO´ù™èþ$¯é²Æÿ$$. ÆøkÆøkMîü GÌê ™èþWY´ù™èþ$¯èþ²© ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. _Ææÿ$«§é¯éÅË ^éÌê {´ë…™éÌZÏ B íܦ† Ðèþ^óþaíÜ…¨. JMæü糚yæþ$ §é§éç³# 糨 õܧæþÅ… ¯èþ$…_ ò³§æþª Ððþ$$™èþ¢…ÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ¿æý*Ñ$ Ðé×ìýfÅ ç³… 糯ðþ²…yæþ$ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ _Ææÿ$«§é¯éÅ˯èþ$ ÝëVæü$^óþõÜÐéÆæÿ$. C糚yæþ$ rË ÝëVæü$Mæü$ Ðèþ$ãÏ…^óþÄæý$yæþ… ^éÌê ¡{Ðèþ…V> ÝëW´ù™èþ$¯èþ²¨. JMæüsìý Æðÿ…yæþ$ ÆæÿM>Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÝëVæü$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Æ>W _Ææÿ$«§é¯éÅË E™èþµ†¢ & ÐéçÜ¢Ðèþ ç³Çíܦ† ç³…rË ÑçÙÄæý$…ÌZ C¨ÐèþÆæÿMæü$ çÜ…{糧éÄæý$Mæü…V> ÝëVæü$ÌZ E¯èþ² CsîýÐèþË _Ææÿ$«§é¯éÅËMæü$ ç³NÆæÿÓç³# f¯é§æþÆæÿ×ý çÜ…´ë¨…^èþyé°Mìü ÆæÿM>Ë$, ç³NÇ¢V> A§æþ–ÔèýÅÐðþ$O´ùÆÿ$$¯èþ ÆæÿM>Ë _sêt¯èþ$ sôýº$ÌŒý 2ÌZ ^èþ$Ææÿ$V>Y {ç³Äæý$™é²Ë$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. A¯óþMæü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ^èþ*yæþÐèþ^èþ$a. °ÆæÿÓíßý…^èþyæþ… fÆæÿ$Væü$™ø…¨. A…§æþ$MøçÜ… A¯óþMæü {´ë…™éÌZÏ ÝëÐèþ*hMæü »ê«§æþÅ™èþË$ Mæü*yé ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ Ìôý§é ÆæÿMæüÆæÿM>Ë M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ ^óþç³rtyé°Mìü Mæü–íÙ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ²¨. ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Ðóþ$™èþMæü$ Eç³Äñý*W…^óþ ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ Äæý$*MæüÍç³t‹Ü AÆÿ$$™óþ ÐéçÜ¢Ðèþ ç³Çíܦ† Ðèþ$ÆøÌê E…¨. {糿æý$™èþÓç³Ææÿ…V> M>±, ^ðþrÏ ò³…ç³M>°Mìü º¨Î M>Ðèþyé°Mìü M>Ææÿ×ýÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯èþ² ÑçÙÄæý*°² {ç³Æÿ$$Ðóþr$ Ææÿ…Væü… ¯èþ$…_ M>±, ´ûÆæÿ çÜÐèþ*f… M>± A™èþÅ…™èþ M>Öç³NÆŠÿ »êÏMŠü íÜÇVæü$yæþ ÆðÿO™èþ$ ºËÆ>… »ñýO§æþÅ E§æþ…™èþ… çÜ*_ ÑË$ÐðþO¯èþ D _Ææÿ$«§é¯éÅ˯èþ$ M>´ëyóþ…§æþ$Mæü$ ^éÌê çÜÓ˵…V> çÜ$¢¯èþ²¨. ¯èþË$Væü$Ææÿ$ Mæü*™èþ$âæýÏ ò³…yìþÏ »ê«§æþÅ™èþ M>Ææÿ×ý…V>¯óþ Ðèþ*{™èþÐóþ$ {ç³Äæý$™é²Ë$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. Væü™èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… sôýº$ÌŒý 2. MøÆ>ç³#sŒý {´ë…™èþ…ÌZ Mæü¯èþ$Ðèþ$Ææÿ$VæüÐèþ#™èþ$¯èþ² Æ>W ç³…rÌZ ÆæÿM>Ë$

6

ÆæÿMæü… _¯èþ² M>° Ðèþ*…¨Äæý* gê¯é Ðèþ*…¨Äæý* ™ðþË…V>×ý Ðèþ*…¨Äæý* Ðèþ$$Væü$yæþ Ðèþ*…¨Äæý* M>rÆæÿíÜ…Væü Ðèþ$§éÆÿ$$ Ðèþ$$íÜPÍ

íܦ† ÝëVæü$ÌZ Ìôý§æþ$ ÝëVæü$ÌZ Ìôý§æþ$ ÝëVæü$ÌZ Ìôý§æþ$ ÝëVæü$ÌZ Ìôý§æþ$ ÝëVæüÐèþ#™ø…¨ ÝëVæüÐèþ#™ø…¨

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2018

M>Ææÿ×êË$ ™ørË$V> Ðèþ*Ææÿ$µ ¿æý* º¨Î Äæý$*MæüÍç³t‹Ü, ™ørËMæü$ ¿æý* º¨Î ¯èþË$ç³# Ææÿ…Væü$ M>Ðèþyæþ…™ø WÆ>Mîü Ìôý§æþ$ Äæý$*MæüÍç³t‹Ü, ™ørËMæü$ ¿æý* º¨Î õܧæþÅ, BàÆæÿ {ç³Äñý*f¯éË$¯é²Æÿ$$ õܧæþÅ, BàÆæÿ {ç³Äñý*f¯éË$¯é²Æÿ$$


{糿æý$™èþÓ… _Ææÿ$«§é¯éÅË ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Mö°² àÒ$Ë$ C_a…¨. ÝëVæü$±sìý çܧæþ$´ëÄæý$… Ðèþ…sìý Ðèþ˜ÍMæü ÐèþçÜ™èþ$Ë$ Mæü͵Ýë¢Ðèþ$°, Ñ™èþ¢¯éË$ A…§æþgôýÝë¢Ðèþ$° {ç³Mæüsìý…_…¨. AÆÿ$$™óþ Òsìý° ÝëVæü$^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ^éÌê Mö¨ª Ððþ$$™èþ¢…ÌZ¯óþ ÆæÿÝëÄæý$°Mæü GÆæÿ$Ðèþ#Ë$ AÐèþçÜÆæÿÐèþ$Ðèþ#™éÆÿ$$. çÜçßýf…V>¯óþ `yæþï³yæþ˯èþ$ ™èþr$tMøVæüÍW¯èþ ÔèýMìü¢ D ç³…rËMæü$ E…r$…¨. A…§æþ$ÐèþËÏ D ç³…rËMæü$ {´ù™éÞçßý… CÐéÓË° °f…V>¯óþ {糿æý$™èþÓ… ¿êÑ…_¯èþrÏÆÿ$$™óþ, {MìüÑ$çÜ…àÆæÿM>Ë Ñ°Äñý*V>°² ç³NÇ¢V> °õÙ«¨…^éÍ. Mæü±çÜ… ÐéyæþMæü… ™èþWY…^óþ…§æþ$Mæü$ ™øyæþµyéÍ. GMæüÆ>Mæü$ Ðèþ^óþa ¨Væü$ºyìþ õ³Ææÿ$™ø D ^èþÆæÿÅ˯èþ$ {´ù™èþÞíßý…^èþyæþ… §éÓÆ> {糿æý$™èþÓ… ™èþ¯èþ Ðèþ$§æþª™èþ$¯èþ$ A…§æþ^óþÄæý*Í. A…™óþM>±, D _Ææÿ$«§é¯éÅË ÝëVæü$¯èþ$ Mæü*yé Ðé×ìýfÅç³…rË™ø çÜÐèþ*¯èþÐðþ$O¯èþÑV> ç³ÇVæü×ìý…^èþyæþ… çÜÆðÿO¯èþ 糧æþ¦† M>§æþ$. {糿æý$™èþÓ… _Ææÿ$«§é¯éÅË ÝëVæü$¯èþ$ Mæü*yé Ðé×ìýfÅ ç³…rË Ðèþ*¨ÇV>¯óþ ç³ÇVæü×ìýçÜ$¢…yæþyæþ… ÐèþËÏ E™èþµ†¢ ÐèþÅÄæý$… ò³ÇW´ù™ø…¨. ºÄæý$sìý ¯èþ$…_ ™ðþí³µ…^èþ$MøÐéÍÞ¯èþ C¯Œþç³#sŒýÞ GMæü$PÐèþ ¿êÆæÿ… AÐèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. AÆÿ$$™óþ ÒsìýMìü GÆæÿ$Ðèþ#Ë AÐèþçÜÆæÿ… M>±, {MìüÑ$çÜ…àÆæÿM>Ë AÐèþçÜÆæÿ… M>± ÌôýMæü´ùÐèþyæþ… ÐèþËϯóþ BÄæý* GÆæÿ$Ðèþ#Ë$, {MìüÑ$çÜ…àÆæÿM>Ë ™èþÄæý*È çÜ…çܦË$ Òsìýò³O H Ðèþ*{™èþ… BçÜMìü¢ M>±, {Ôèý§æþ® M>± ^èþ*í³…^èþyæþ… Ìôý§æþ$. ^éÌê çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ _Ææÿ$«§é¯éÅË õܧæþÅ… ^óþç³rtMæü$…yé Ayæþ$zMæü$¯óþ…§æþ$Móü GMæü$PÐèþ {ç³Äæý$†²çÜ$¢¯é²Æÿ$$. A…sôý ÐéÅ´ëÆæÿ çÜ…çܦË$ BçÜMìü¢ ^èþ*í³…^èþMæü´ùÐèþyæþ… Mæü*yé _Ææÿ$«§é¯éÅË õܧæþÅ… ÐðþOç³# ÆðÿO™èþ$˯èþ$ ÐðþâæýÏMæü$…yé Ayæþ$zMæü$…r$¯èþ²¨. ^éÌê M>Ë…V> _Ææÿ$«§é¯éÅ˯èþ$ ÆðÿO™èþ$Ë$ õÜ…{©Äæý$ õܧæþÅ Ñ«§é¯èþ… ÌZ¯óþ ÝëVæü$ ^óþõÜÐéÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ C糚yæþ$ ç³rt×ý {´ë…™éËÌZ Òsìý° BÆøVæüŧéÆÿ$$°V> {ç³^éÆæÿ… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. çœÍ™èþ…V>

Mö…™èþ ÐèþÆæÿMæü$ D ç³…rËMæü$ †ÇW {´ë«§é¯èþÅ… HÆæÿµyæþ$™ø…¨. JMæü糚yæþ$ MóüÐèþË… õ³§æþÇM>°Mìü, Ððþ¯èþ$Mæü»êr$™èþ¯é°Mìü Væü$Ææÿ$¢V> Ñ$WÍ´ùÆÿ$$¯èþ _Ææÿ$«§é¯éÅË$ ´ùçÙM>àÆæÿ…V> Væü$Ç¢…ç³# çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMæü$…r$¯é²Æÿ$$. C…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V>¯óþ D ç³…rË ÝëVæü$¯èþ$ Ðé×ìýfÅç³Ææÿ…V> Mæü°í³Ýù¢…¨. A…§æþ$ÐèþËÏ _ÐèþÇMìü D ç³…rËÝëVæü$ÌZ Mæü*yé HMæüç³…r Ñ«§é¯èþ… {糺Ë$™ø…¨. Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ Ñ«§é¯èþ… ÐèþÇ, Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ²ËMóü ç³ÇÑ$™èþ…V> E…yóþ¨. C¨ Mæü*yé JMæü Ñ«§æþ…V> ¯èþçÙt§éÄæý$MæüÐóþ$. G…§æþ$Mæü…sôý ç³…rÌZÏ ÐðþOÑ«§æþÅ… E…yæþ§æþ$. {ç³Mæü–† çÜçßýfÐðþ$O¯èþ MæüçÙt¯èþÚëtË$, `yæþï³yæþË$ A«¨Mæü… M>Ðèþ^èþ$a. A…§æþ$ÐèþËÏ çÜÐèþ*…™èþÆæÿ…V> ¿æý* Ñ°Äñý*V>°Mìü A¯èþ$ÐðþO¯èþ Ñ«§é¯éË$ ^éÌê Ðèþ$$QÅ….

ÝëVæü$ 糧æþ®†ÌZ º¨Î {´ëÐèþ$$QÅ… {糿æý$™èþÓ Ñ«§é¯éÌZÏ {ç³fËMæü$ ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿayæþ… JMæüPsôý Ë„æü Å… M>Æ>§æþ$. AÌê…sìý {ç³Äæý$™é²Ë$ Ðèþ$Æø Ñ«§æþ…V> _Ææÿ$«§é¯éÅË ÝëVæü$Mæü$ ¯èþçÙtÐóþ$ MæüÍW…^èþÐèþ^èþ$a. JMæü ç³MæüP¯èþ BMæüÍ »ê«§æþ˯èþ$ °ÐéÇçÜ*¢¯óþ ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË™ø Mæü*yìþ¯èþ BàÆæÿ… A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ Mæü–íÙ ^óþÄæý*Í. ÝëVæü$ çÜ…º…«¨™èþ ÐèþNÅçßý Ææÿ^èþ¯èþÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°Mìü °Ææÿ…™èþÆæÿ… F™èþ… CÐèþÓyæþ…™ø ´ër$ Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü çܧæþ$´ëÄæý*Ë$ ÑçܢDžç³^óþÄæý$yæþ…, Ý린Mæü _Ææÿ$«§é¯éÅË ÝëVæü$¯èþ$ {´ù™èþÞíßý…^èþyæþ… Mæü*yé ^éÌê AÐèþçÜÆæÿ…. D Ñ«§é¯èþ…ÌZ Ðé×ìýfÅ ç³…rË™ø ´ër$ _Ææÿ$«§é¯éÅË ÝëVæü$Mæü$ Mæü*yé çÜÐèþ$$_™èþÐðþ$O¯èþ {´ë«§é¯èþÅ… CÐéÓÍ. Mö°² ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ^ðþrÏ ò³…ç³M>°² Mæü*yé {´ù™èþÞíßý…^éÍ. D Ñ«§æþ…V> ^ðþrÏ ò³…ç³Mæü… ÆðÿO™èþ$ËMæü$ G…™ø çÜàÄæý$M>ÇV> E…r$…¨. ^éÌê Ðèþ$…¨Mìü D ^ðþrÏ ò³…ç³Mæü… ÐèþËÏ õ³§æþÇMæü… ¯èþ$…_ ÑÐèþ$$Mìü¢ ËÀ…_…¨ Mæü*yé.

sôýº$ÌŒý 3. Ñ«§é¯éÌZÏ Ðèþ*Ææÿ$µË$ & çœÍ™éË$ {糿æý$™èþÓç³Ææÿ…V>

ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý/õܧæþÅ {ç³Äñý*f¯éË$

BÆøVæüÅç³Ææÿ…V>

BǦMæü…V>

¿æý* Ñ°Äñý*Væü…ò³O °Ææÿ¾…«§æþ…, Ñ™èþ¢¯èþ Mæü…ò³±Ë ™øyéµr$

ç³…rË ÐðþOÑ«§æþÅ… íܦÆæÿ…V> E…r$…¨

´ùçÙM>Ë$, Ææÿ$_MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ BàÆæÿ…

¿æý*çÜ…Ææÿ„æü×ýÌZ Ðèþ$…_¨

™ørË$/Ðé×ìýfÅ ÝëVæü$ò³O B… „æüË$, MæüÐèþ$™éËò³O ç³ÇÑ$™èþ$Ë$

ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý…, ÐðþOÑ«§æþÅ… çÜ$Ææÿ„ìü™èþ…

´ùçÙM>Ë çÜÐèþ$–¨®

B§éÄæý$… ò³…ç³#

[ò³OÐóþr$ Mæü…ò³±Ë ™øyéµr$, (àÇÏMŠüÞ Ðèþ…sìýÑ)

HMæüç³…rËMæü$ F™èþ…, ç³…rËMæü$ ¿æý{§æþ™èþ

ï܈, »êËËMæü$ ´ûíÙtMæü BàÆæÿ…, ÐéyæþMæü…ÌZ {V>Ðèþ$, ç³rt×êÌZÏ çÜÐèþ*¯èþ Ðèþ–¨®

Ðèþ*ÆðÿPsŒý ÑçÜ¢ –†

´ùçÙM>àÆæÿ…, BçßýÆæÿ AËÐérÏMæü$ ¿æý{§æþ™èþ

Ðèþ*ÆðÿPsŒý ÑçÜ¢Ææÿ×ý

G…yîþG… ïÜPÐŒþ$ÌZ ^óþÆæÿ$µ Ý린Mæü Ý린Mæü…V> E™èþµ†¢ ò³…ç³# õÜMæüÆæÿ×ý ÐèþÅÐèþçܦ

7

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2018


A°²sìýMæü±² Ðèþ$$…§æþ$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ çÜÆðÿO¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ MæüÍW…^èþyæþ… ^éÌê Ðèþ$$QÅ…. _Ææÿ$«§é¯éÅË ÝëVæü$ Mæü*yé ^éÌê AÐèþçÜÆæÿÐèþ$° ÐéÇÌZ ^ðþO™èþ¯èþÅ… MæüÍW…^éÍ. Ý린Mæü ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë õܧæþÅ…ÌZ Ñ${ÔèýÐèþ$ ç³…rË ÝëVæü$ WÇf¯èþ {´ë…™éË ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ¨. §é°Móü ™èþW¯èþ {´ë«§é¯èþÅ… CÐéÓË° çÜ*_…^éÍ. CÌê…sìý Ý린Mæü…V> ÆðÿO™èþ$Ë$ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯èþ² Ñ«§é¯éË$ A°² ÆæÿM>ÌñýO¯èþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý çÜÐéâæýϯèþ$ ™èþr$tMøVæüÍW¯èþ ÑçÙÄæý*°² ÐéÇMìü ÑÐèþÇ…_ ^ðþ´ëµÍ. AÌê…sìý 糧æþ®™èþ$ËMæü$ ç³NÇ¢V> Ðèþ$§æþª™èþ$ CÐéÓÍ. {´ù™èþÞíßý…^éÍ. Ðé™éÐèþÆæÿ×ýç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜÐéâæýÏMæü$ C§óþ çÜÆðÿO¯èþ ç³ÇÚëPÆæÿÐèþ*ÆæÿY…. ^ðþrÏ ò³…ç³Mæü… ÆðÿO™èþ$ËMæü$ BǦMæü…V> F™èþ… CçÜ$¢…§æþ¯èþr…ÌZ çÜ…§óþçßý… Ìôý§æþ$. AÌêVóü Ðé™éÐèþÆæÿ×ý ÐðþOÆæÿ$«§éÅ˯èþ$, `yæþï³yæþ˯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ çÜÐèþ$Ææÿ¦Ðèþ…™èþ…V> ™èþr$tMøVæüËÐèþ¯óþ ÑçÙÄæý$… °çÜÞ…§óþçßýÐóþ$. AÆÿ$$™óþ Cr$ _Ææÿ$«§é¯éÅË õܧæþÅ…, ^ðþrÏ ò³…ç³Mæü… Æðÿ…yæþ$ ÑçÙÄæý*Ë Ðèþ$«§æþÅ çÜÆðÿO¯èþ çÜÄñý*«§æþÅ E…yóþÌê ç³Mæüyæþ¾…©V> Ñ«§é¯èþ °Ææÿ~Äæý*Ë$ fÆæÿV>Í. AÌê M>° 糄æü…ÌZ BǦMæü…V> ™èþ„æü×ý {ç³Äñý*f¯é˯èþ$ A…¨…^óþ ^ðþrÏ ò³…ç³Mæü… ©ÆæÿƒM>Ë…ÌZ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý çÜÐèþ$çÜÅË ÐèþËÏ ¯èþÚëtËMæü$ M>Ææÿ×ý… M>Ðèþ^èþ$a. ^ðþrÏ ò³…ç³Mæü… Ìôý§é _Ææÿ$ «§é¯éÅË ÝëVæü$ §óþ°² °ÆæÿÏ„æü Å… ^óþíܯé ÆðÿO™èþ$Ë {ç³Äñý*f¯éËMæü$ à° ^óþíܯèþsôýÏ M>Væü˧æþ$. A…§æþ$Mæü$ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý çÜÐéâôýÏ {糫§é¯èþ M>Ææÿ×ý…V> Ðèþ*Ææÿ¯èþ* Ðèþ^èþ$a. Ðé™éÐèþÆæÿ×ý çÜÐéâæýϯèþ$ G§æþ$ÆøPyæþ…ÌZ¯èþ*, BMæüÍ »ê«§æþ˯èþ$, ´ùçÙM>àÆæÿ ÌZ´ë°² °Äæý$…{†…^èþyæþ…ÌZ Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$Ë ´ë{™èþ A¯èþ¯èþÅ ÝëÐèþ*¯èþÅÐðþ$O¯èþ¨. WÇf¯èþ {´ë…™éËÌZ Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$Ìôý _Ææÿ$«§é¯éÅË ç³ÇÆæÿ„æü×ýÌZ Ðèþ$$…§æþ$ °Ë$çÜ$¢¯é²Ææÿ$. A…§æþ$ÌZ GÌê…sìý çÜ…§óþçßý… Ìôý§æþ$. ç܅糧æþ A…sôý BÆøVæüÅÐóþ$ A¯èþ² Ðèþ˜ÍMæü çÜ*{™é°² Ðèþ$íßýâæýË$ AÆæÿ¦… ^óþçÜ$Mæü$¯èþ²r$t ç³#Ææÿ$çÙ ÆðÿO™èþ$Ë$ AÆæÿ¦… ^óþçÜ$MøÐèþr… Ìôý§æþ$. A…§æþ$Móü B§éÄæý$… Ðèþ–¨®™ø ´ër$ BÆøV>Å°Mìü ¿æý{§æþ™èþ C^óþa Ðèþ$«§óþÅ Ðèþ*Æ>Y°² A¯èþ$çÜÇ…^èþÐèþËíÜ E…¨. A糚yóþ ´ùçÙM>àÆæÿÌZç³… ¡{Ðèþ…V> E¯èþ² {´ë…™éËÌZ BÆøVæüÅ çÜ…Ææÿ„æü×ý çÜ$Ý뫧æþÅ… M>Væü˧æþ$.

™èþ„æü×ý MæüÆæÿ¢ÐèþÅ…

8

JyìþÔ> Æ>çÙ‰…ÌZ° 80 hÌêÏÌZÏ Mö…yæþ {´ë…™éË$¯é²Æÿ$$. D {´ë…™éË$ Æ>W, ™èþ¨™èþÆæÿ _Ææÿ$«§é¯éÅË õܧæþÅ… A°² Ñ«§éÌê A¯èþ$Mæü*ËÐðþ$O¯èþÑ. D {´ë…™éÌZϯóþ WÇf¯èþ f¯èþ… A«¨Mæü çÜ…QÅÌZ °ÐèþíÜçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÒâæýÏ…§æþÇMîü ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË™ø Mæü*yìþ¯èþ BàÆæÿ… A…¨…^èþyæþ… A™èþÅÐèþçÜÆæÿ…. A…§æþ$ÐèþËÏ Mæü*yé D ç³…rË ÝëVæü$¯èþ$ {´ù™èþÞíßý…^èþyæþ… D {´ë…™éË õ³§æþ {ç³gê±M>°Mìü çÜÆðÿO¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ Mæü͵…^èþyæþ… Mæü*yé AÐèþçÜÆæÿ…. {ç³çÜ$¢™èþ… Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$…r$¯èþ², B^èþÆæÿ×ýÌZ ò³yæþ$™èþ$¯èþ² ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2018

Ñ«§é¯éË$ Ðèþ*rË Ðèþ$*rÌôý ™èþç³µ Eç³Äñý*Væü…ÌôýMæü$…yé E…r$¯é²Æÿ$$. _Ææÿ$«§é¯éÅË õܧéÅ°² {´ù™èþÞíßý…^óþ…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ýë¯èþ$Mæü*Ë ^èþÆæÿÅË$ ¯éÐèþ$Ðèþ*{™èþÐóþ$. AÌêVóü _Ææÿ$«§é¯éÅËÌZ A…™èþÇçÜ$¢¯èþ² ÐðþOÑ«§éÅ°² M>´ëyóþ…§æþ$Mæü$ GÌê…sìý {ç³Äæý$™é²Ë* fÆæÿVæür… Ìôý§æþ$. C§óþ «§øÆæÿ×ìý Mö¯èþÝëW™óþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý çÜÐéâæýϯèþ$ G§æþ$ÆøPVæüÍW¯èþ ÑË$ÐðþO¯èþ BàÆæÿ ÐðþOÑ«§éÅ°² MøÌZµÐèþyæþ… ™èþç³µ§æþ$. BàÆæÿ MöÆæÿ™èþ¯èþ$ G§æþ$ÆøPÐèþyæþ… ™èþç³µ§æþ$. D ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ D {´ë…™éÌZÏ _Ææÿ$«§é¯éÅË õܧéÅ°² {´ù™èþÞíßý… ^óþ…§æþ$Mæü$ Ñ«§é¯èþç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ Mö°² Ðèþ*Ææÿ$µË¯èþ$ çÜ*_…^èþyæþ… fÇW…¨. (sôýº$ÌŒý 2 ^èþ*yæþVæüËÆæÿ$.) D Ñ«§é¯èþç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ*Ææÿ$µË ÐèþËÏ _Ææÿ$«§é¯éÅË ÝëVæü$ ÑïÜ¢Ææÿ~… ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…¨. çœÍ™èþ…V> Ðé™éÐèþÆæÿ×ýç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ A¯óþMæü _Mæü$PË ¯èþ$…_ ºÄæý$rç³yæþÐèþ^èþ$a. ´ùçÙM>àÆæÿ ÌZ´ë°² çÜǨ§æþªÐèþ^èþ$a. D {MæüÐèþ$…ÌZ _Ææÿ$«§é¯éÅË ÝëVæü$ çÜÆðÿO¯èþ ç³ÇÚëPÆæÿ… ^èþ*í³… ^èþVæü˧æþ$. MóüÐèþË… BMæüÍ° §æþ*Ææÿ… ^óþÄæý$yæþ… JMæüPsôý Ë„æü Å… M>Æ>§æþ$. BÆøVæüÅÐèþ…™èþÐðþ$O¯èþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… {ç³fËMæü$ A…¨…^èþ VæüËV>Í. C¨ §æþ–íÙtÌZ ò³r$tMæü$° {糿æý$™èþÓ… Ñ«§é¯éÌZÏ ™èþW¯èþ Ðèþ*Ææÿ$µË$ ^óþç³sêtÍ. Ranjit K Sahu is a freelance writer currently located in Virginia, USA E-mail : sahurk9@gmail.com Ravi Shankar Behera Independent Freelance Development Consultant based in New Delhi E-mail : rsbehera@rediffmail.com Srinibash Das District Coordinator, Agragamee, Rayagada - 765001 Odisha E-mail : dassrinivash@gmail.com

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 19, çÜ…_Mæü 1, Ðèþ*Ça 2017.


õܧæþÅ Ææÿ…Væü…ÌZ çÜ…çÜPÆæÿ×ýË$ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý çÜÐéâæýÏMæü$ çÜÐèþ*«§é¯èþ… çÜ$Æóÿ‹Ù Mæü¯é² Mðü

õܧæþÅ Ñ«§é¯éËÌZ çÜÐèþ$*ËÐðþ$O¯èþ Ðèþ*Ææÿ$µË$ ^óþç³sìýt çÜÇMö™èþ¢ Ææÿ*ç³… A…¨…^èþVæüÍW™óþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü…ÌZ ѯèþ*™èþ² ç³#ÆøÀÐèþ–¨®Mìü ÆðÿO™èþ$ Ýù§æþÆæÿ$Ë$ »êrË$ ÐóþÄæý$VæüË$Væü$™éÆæÿ$. A糚yóþ ò³¯èþ$ çÜÐéË$V> Ðèþ*ǯèþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ýç³ÆæÿÐðþ$O¯èþçÜÐèþ$çÜÅËMæü$ç³ÇÚëPÆæÿ…§öÆæÿMæüyæþ…™ø ´ër$ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. C…§æþ$Mæü$ Artyæþ$Væü$ Ýë¦Æÿ$$¯èþ$…_ çÜÆðÿO¯èþ ÐèþÅÐèþçܦ °Æ>Ã×ý…, Ñ«§é¯èþç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ$§æþª™èþ$ A™èþÅÐèþçÜÆæÿ….

™èþ

Ñ$âæý¯éyæþ$ÌZ° Mæü$…¿æýMø×ý… çÜÒ$ç³…ÌZ° ™óþ¯é…´ëyæþ$VðüO {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ {ç³Ðèþ$$Q õÜ…{©Äæý$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$yæþ$ ¿êçÜPÆæÿ¯Œþ. BÄæý$¯èþ §é§éç³# 15 H…yæþ$ÏV> õÜ…{©Äæý$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ^óþçÜ$¢¯é²yæþ$. ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ õÜ…{©Äæý$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°² {´ù™èþÞíßý… ^óþ…§æþ$Mæü$ ÑÔóýçÙ…V> Mæü–íÙ ^óþíܯèþ yéMæütÆŠÿ ¯èþÐèþ*ÃâêÓÆŠÿ çÜ*¹Ç¢™ø¯óþ ¿êçÜPÆæÿ¯Œþ Mæü*yé D Ñ«§é¯èþ… A¯èþ$çÜÇ…^èþyæþ… {´ëÆæÿ…À…^éyæþ$. A«§æþÆæÿ…Væü… A¯óþ FâZÏ Hsê fÇVóü ¯ðþÌŒý †Ææÿ$Ñf (ÐèþÇ E™èþÞÐéË$) M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËMæü$ BÄæý$¯èþ {糡ÝëÈ ™èþç³µ°çÜÇV> àfÆæÿÐèþ#™éÆæÿ$. D E™èþÞÐéË$ 2006ÌZ {´ëÆæÿ…¿æýÐèþ$Äæý*ÅÆÿ$$. õÜ…{©Äæý$ õܧæþÅ… çÜÓÄæý$…V> ^óþÄæý$yæþÐóþ$ M>Mæü$…yé çÜ…{糧éÄæý$Mæü ÐèþÇ ÆæÿM>Ë õܧæþÅ… BÄæý$¯èþ {ç³™óþÅMæü™èþ. °Ææÿ…™èþÆæÿ A«§æþÅÄæý$¯èþ çÜÓ¿êÐèþ… E¯èþ² BÄæý$¯èþ ™èþ¯èþ ´÷Ë…ÌZ {糆 Ðèþ*Ææÿ$µ¯èþ$ VæüÐèþ$°çÜ*¢ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ÌZ¯èþ*, Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ¯èþ* Ðèþ^óþa Ðèþ*Ææÿ$µËò³O G¯ø² ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË$ ^óþÔ>yæþ$. BÄæý$¯èþ „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË$, ÑÔóýÏçÙ×ýË çœÍ™èþ…V> õܧæþÅ…ÌZ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý çÜÐéâæýϯèþ$ G§æþ$ÆöP° õܧæþÅ… GÌê ^óþÄæý*ÌZ ç³ÇçÜÆ>ÌZÏ° ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ðèþ*ÆæÿY§æþÇØV> °Ë$çÜ$¢¯é²Ææÿ$. BÄæý$¯èþ {糿êÐèþ… ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ° yðþÌêt {´ë…™éÌZϯèþ*, C™èþÆæÿ {´ë…™éËÌZ¯èþ* Mæü*yé ^éÌê GMæü$PÐèþV> Mæü°í³çÜ$¢…¨.

A¯èþ*çßýÅÐðþ$O¯èþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ðèþ*Ææÿ$µË {糿êÐèþ… çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ CÆæÿÐðþO çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë {Mìü™èþ…, ÐèþÆ>ÛË$ çÜÐèþ$–¨®V> Mæü$ÇõÜÑ. ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ÌZÏ, Mæü$…rÌZÏ ±Ææÿ$ çÜÐèþ$–¨®V> ËÀ…^óþ¨. D Ñ«§æþ…V> ±sìý çܧæþ$´ëÄæý$… Hyé¨ÌZ §é§éç³# 糨 ¯ðþËË ´ër$ çÜ…™èþ–í³¢MæüÆæÿ…V> E…yóþ¨. A…§æþ$ÐèþËÏ Hyé¨Mìü Æðÿ…yæþ$ ç³…rË$ ç³…yìþ…^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Äôý$Ũ. ÐèþÆ>ÛM>Ë… A…sôý §é§éç³# Ðèþ$*yæþ$ ¯ðþËË ´ër$ °Æ>çœ*r…V> Mö¯èþÝëVæü$™èþ* E…yóþ¨. M>± C糚yæþ$ ç³Çíܦ† Ðèþ*Ç´ùÆÿ$$…¨. ¯èþ§æþ$ÌZÏ Mæü*yé ±Ææÿ$ ¯ðþË ÆøkËMæü…sôý GMæü$PÐèþ M>Ë… Mæü°í³…^èþr… Ìôý§æþ$. ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$˱² G…yìþ´ùÄæý*Æÿ$$. ±sìý° ç³…‹³Ë §éÓÆ> Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ѧæþ$Å™Œþ çܧæþ$´ëÄæý$…™ø ´ër$ »ZÆŠÿÐðþÌŒý E¯èþ² ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþç³µ Ñ$Wͯèþ

ÐéÆæÿ$ õܧæþÅ… ^óþÄæý$yæþ… ^éÌê MæüçÙt…V> Ðèþ*Ç…¨. çœÍ™èþ…V> ^éÌê ç³…r ´÷ÌêË$ ½yæþ$ ¿æý*Ðèþ$$Ë$V> Ñ$WÍ´ù™èþ$¯é²Æÿ$$. ÐèþÆ>ÛË$ Mæü$Ææÿ$çÜ$¢¯èþ² ¡Ææÿ$¯èþ$ A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþíܯèþ ¿êçÜPÆæÿ¯Œþ 1991&95 Ðèþ$«§æþÅ M>Ë…ÌZ ÐèþÆ>ÛM>Ë…ÌZ ÐèþÆ>ÛË$ GÌê…sìý Cº¾…¨ ò³rtMæü$…yé Mæü$ÇõÜÐèþ° BÄæý$¯èþ Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. B çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÆðÿO™èþ$Ë$ Æðÿ…yæþ$ ç³…r M>ÌêÌZϯèþ* ç³…rË$ ç³…yìþ…^óþÐéÆæÿ$. 2000Ðèþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ¯èþ$…_ ÐèþÆæÿÛ´ë™èþ… ™èþVæü$YÐèþ$$Q… ç³yæþ$™èþ$¯èþ² ÑçÙÄæý*°² BÄæý$¯èþ VæüÐèþ$°…^éÆæÿ$. A…§æþ$ÐèþËÏ JMæü ç³…r Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÝëVæü$ Ý뫧æþÅÐèþ$Äôý$Ũ. B çÜ… Ðèþ™èþÞÆæÿ… ¯èþ$…_ 2004 ÐèþÆæÿMæü$ ÐèþÆæÿÛ´ë™èþ… §éÆæÿ$×ý…V> ™èþWY´ùÆÿ$$ ¡{Ðèþ „>Ðèþ$ ç³Çíܦ™èþ$Ë$ HÆæÿµyézÄæý$° BÄæý$¯èþ VæüÐèþ$°…^éÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ 2005ÌZ ÐèþÆ>ÛË$ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ Mæü$ÆæÿÐèþyæþ…™ø §é§éç³# ÐèþÆæÿ§æþ ç³Çíܦ† HÆæÿµyìþ…¨. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ¯èþ$…_ ÐèþÆæÿÛ´ë™èþ… AíܦÆæÿ…V> E…r$¯èþ²¨. Mö°² ÝëÆæÿ$Ï A«¨Mæü…V>¯èþ*, Mö°² çÜÐèþ$Äæý*ÌZÏ A† çÜÓ˵…V>¯èþ* ÐèþÆ>ÛË$ Mæü$ÇõÜÑ. D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ A°Õa™èþ ÐèþÆæÿÛ´ë™èþ… 2010 ÐèþÆæÿMæü$ Mö¯èþÝëW…¨. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ 2012, 2013 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ÌZÏ ¡{Ðèþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ MæüÆæÿ$Ðèþ# ç³Çíܦ™èþ$Ë$ HÆæÿµyézÄæý$° BÄæý$¯èþ ç³ÇÖ˯èþÌZ Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. BÄæý$¯èþ A«§æþÅÄæý$¯èþ…ÌZ ™óþͯèþ Ðèþ$Æø Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý$… HÑ$r…sôý {糆 AÆÿ$$§óþ…yæþÏMæü$ JMæüÝëÇ ÐèþÆ>Û¿êÐèþ… ™èþç³µ§æþ°, JMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ÐèþÆæÿÛ´ë™èþ… A™èþÅ«¨Mæü…V> E…r$…§æþ° °Æ>®Ææÿ×ý ^óþÔ>Ææÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… JMæü Hyé¨ A™èþÅ…™èþ ™èþMæü$PÐèþ Ððþ*™é§æþ$ÌZ MóüÐèþË… 糨 ÆøkË ´ësôý ÐèþÆ>ÛË$ Mæü$Ææÿ$Ýë¢Äæý$° BÄæý$¯èþ A…^èþ¯é ÐóþÔ>Ææÿ$. D Ñ«§æþÐðþ$O¯èþ A°Õa™èþ ÐèþÆæÿÛ´ë™èþ…, Ðé™éÐèþÆæÿ×ý {糿êÐèþ… M>Ææÿ×ý…V> ÆðÿO™èþ$Ë$ Q_a™èþÐðþ$O¯èþ õܧæþÅ Ñ«§é¯é°² A¯èþ$çÜÇ… ^èþÌôýMæü´ùÄôý$ÐéÆæÿ$. H… çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ÐèþÆæÿÛ´ë™èþ… H Ðóþ$ÆæÿMæü$ E…r$…§ø ÐéÇMìü AÆæÿ®Ðèþ$Äôý$Ũ M>§æþ$. A¨ ™ðþÍÄæý$Mæü´ùÐèþyæþ… ÐèþËÏ H ç³…r ÝëVæü$ ^óþÄæý*ÌZ AÆæÿ®… AÄôý$Ũ M>§æþ$. Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ñ¿êVæü… A…^èþ¯éË$ Mæü*yé ÐéçÜ¢Ðé°² Ðèþ$$…§æþ$V> çÜ*_…^èþ ÌôýMæü´ùÄôý$Ñ. çœÍ™èþ…V> ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ A¯èþ$¿æýÐèþ… B«§éÆæÿ…V> ™èþÐèþ$ õܧæþÅ Ñ«§é¯é°² Ææÿ*´÷…¨…^èþ$Mæü$¯óþÐéÆæÿ$. Ðésìý¯óþ ´ësìý…^óþÐéÆæÿ$.

«§é¯éÌŒý º–…§é°Mìü Ðé™éÐèþÆæÿ×ý ¡Ææÿ$ ™ðþ¯èþ$²Ë¯èþ$ ÑÐèþÇçÜ$¢¯èþ² ¿êçÜPÆæÿ¯Œþ....... ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2018

9


Ðé™éÐèþÆæÿ×ý B«§éÇ™èþ Ñ«§é¯éË$

10

ÐèþÇ õܧæþÅ…ÌZ ™èþ¯èþ A¯èþ$¿æýÐéÌôý {´ë†ç³¨MæüV> ¿êçÜPÆæÿ¯Œþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ðèþ*Ææÿ$µË¯èþ$ Ðèþ$$…§æþ$V>¯óþ A…^èþ¯éÐóþíÜ ÐésìýMìü A¯èþ$Væü$×ý…V> õܧæþÅ… {´ëÆæÿ…À…^éyæþ$. 2012 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ ÆðÿO™èþ$Ë…V> ±sìý MöÆæÿ™èþ çÜÐèþ$çÜÅ G§æþ$ÆøPV>, H… ^óþÄæý*ÌZ ™ðþÍÄæý$° AÄñý*Ðèþ$Äæý$…ÌZ ç³yézÆæÿ$. B çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ¿êçÜPÆæÿ¯Œþ ™èþ¯èþ§ðþO¯èþ ÔðýOÍÌZ ÐèþÇ ¯ér$Ï ^óþç³sêtyæþ$. A…§æþ$Mæü$ Ððþâñý•Ïç³#° ÆæÿM>°² 140 ÆøkË$ ÝëVæü$ ^óþç³sêtyæþ$. òÜò³t…ºÆŠÿÌZ Mæü$Çíܯèþ ÐèþÆæÿÛ… Ðèþ$yìþ §æþ$¯èþ²yé¯éMìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ™óþÐèþ$¯èþ$ A…¨…_…¨. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Ñ™èþ¢¯éË ¯ér$Ï Mæü*yé ç³NÇ¢ ^óþÔ>yæþ$. Ñ™èþ¢¯éË$ Ððþ$$ËMðü™èþ¢yé°Mìü B ™óþÐèþ$ çÜÇ´ùÆÿ$$…¨. AMøtºÆŠÿÌZ ©´ëÐèþã ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ç³yìþ¯èþ Ðèþ$Æø ÐèþÆæÿÛ… Ððþ$$MæüPË ò³Ææÿ$Væü$§æþË Ðèþ$Ç Mö…™èþ F™èþ… C_a…¨. AMøtºÆŠÿ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ, yìþòÜ…ºÆŠÿ Ðèþ*ÝëÌZÏ BÄæý$¯èþMæü$ ¯èþ©fÌêË$ A…§æþ$»êr$ÌZMìü Ðèþ^éaÆÿ$$. f¯èþÐèþÇ ¯ésìýMìü BÄæý$¯èþ ^óþ†Mìü ç³…r Ðèþ_a…¨. ´÷Ìê°² G…yæþ»ñýrtyæþ…, ±sìý™ø ™èþyæþç³yæþ… ^éÌê {ç³Äñý*f¯èþMæüÆæÿ…V> E…§æþ° BÄæý$¯èþ Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. 糨 ÆøkË ´ër$ Ðèþ$yìþ ™èþyæþç³yæþ… 20 ÆøkË ´ër$ G…yæþ »ñýrtyæþ… ç³…r¯èþ$ ^óþ†Mìü A…¨…_…§æþ° BÄæý$¯èþ AÆæÿ®… ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. CÌê ¯óþÆæÿ$V> Ñ™èþ¢¯éË ¯ér$Ï ^óþç³rtyæþ…, §æþ$MìüP §æþ$¯óþ² {MæüÐèþ$…ÌZ ÆðÿO™èþ$ {糧æþÇØ…_¯èþ çÜÐèþ$Äæý$çÜ*¹Ç¢, Mö¨ª Ðèþ*{™èþç³# ÐèþÅÆ>®Ë$ ç³…r G§æþVæüyé°Mìü çÜçßýMæüÇ…^éÄæý$° Mö¨ª ´ësìý ±sìý ÐéyæþMæü…™ø¯óþ Ðèþ$…_ çœÍ™éË$ ÐèþÝë¢Äæý$° BÄæý$¯èþ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. 2016ÌZ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… AçÜÞË$ ÐèþÇ õܧéÅ°Mìü A¯èþ$Mæü*Ë…V> Ìôý§æþ$. AÆÿ$$™óþ ¿êçÜPÆæÿ¯Œþ çÜ…{糧éÄæý$MæüÐðþ$O¯èþ ÐèþÇ ÆæÿM>Ë$ MæüÆæÿ$¯ŒþMæü$ÆæÿÐðþO, Ý÷Ææÿ² Ðèþ$çÜ*Ç ÆæÿM>Ë$ G…í³Mæü ^óþçÜ$Mæü$¯é²yæþ$. l¯Œþ ¯ðþËÌZ¯óþ ¯óþÆæÿ$V> ¯ér$Ï ^óþç³sêtyæþ$. ™èþÆæÿ$Ðé† Ðèþ*ÝëÌZÏ ÐèþÆæÿÛ… Mæü$Ææÿ$çÜ$¢…§æþ° A…^èþ¯é ÐóþÔ>yæþ$. M>± ÐèþÆæÿÛ… ç³yæþÌôý§æþ$. Ý÷Ææÿ² Ðèþ$çÜ*Ç Ððþ$ËMðü†¢…¨. M>± G…yìþ ´ùÆÿ$$…¨. MæüÆæÿ$¯ŒþMæü$ÆæÿÐðþO Ñ™èþ¢¯éË$ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ ò³Ææÿ$Væü$§æþ˯èþ$ ^èþ*í³…^éÆÿ$$. ©°² ºsìýt Mö¨ª´ër$ ±sìý çܧæþ$´ëÄæý$… E¯èþ²rÏÆÿ$$™óþ Mæü$ÆæÿÐðþO ïÜf¯ŒþMæü$ A°² Ñ«§éÌê A¯èþ$ÐðþO¯èþ ÐèþÇ ÆæÿMæü… C§óþ¯èþ° BÄæý$¯èþ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²yæþ$. òÜò³t…ºÆŠÿ&AMøtºÆŠÿ ¯ðþËÌZÏ Ðèþ^óþa Æðÿ…yø ïÜf¯ŒþÌZ Mö¨ª´ësìý ¯èþ© fÌêË$ A…§æþ$»êr$ÌZ Mæü°í³…^éÆÿ$$. ÐèþÆ>ÛM>Ë… Ðé¯èþËò³O ¯èþÐèþ$ÃMæü…™ø Mö…™èþ Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ ¯óþÆæÿ$V> ¯ér$Ï ^óþç³sêtÆæÿ$. Fyæþ$µË$&¯ér$Ï Ððþ$$§æþË$ò³sêtÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ B ïÜf¯ŒþÌZ yìþòÜ…ºÆŠÿ ÐèþÆæÿMæü$ ÐèþÆ>ÛË$ ç³yæþÌôý§æþ$. ÐèþÇ ç³…r °Ë§öMæü$PMøÌôý§æþ$. ^éÌê ÌZ™ðþO¯èþ »ZÆŠÿÐðþÌŒýÞ E¯èþ² ÆðÿO™èþ$Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Mö…™èþÐèþÆæÿMæü$ ç³…r A…§æþ$MøVæüÍV>Ææÿ$. Ñ$Wͯèþ ÐéÇMìü ¯èþÚëtË$ ™èþç³µÌôý§æþ$. Hyé¨ Ððþ$$™èþ¢… B§éÄæý$… MøÌZµÄæý*Ææÿ$. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ A…sôý yìþòÜ…ºÆŠÿ, f¯èþÐèþÇ Ðèþ*ÝëÌZÏ ™èþMæü$PÐèþ ±sìý AÐèþçÜÆæÿ… E…r$…¨. A…§æþ$Mæü° ±sìý ™óþÐèþ$ B«§éÆæÿ…V>¯óþ Ððþ$$ËMðü™èþ¢VæüË AÐèþM>Ôèý… E¯èþ² ç³…rË ÝëVæü$¯èþ$ G…í³Mæü ^óþçÜ$Mæü$¯é²yæþ$. B {MæüÐèþ$…ÌZ Ñ$¯èþ$Ðèþ$$Ë$ (Hyîþsîý&3), ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2018

ò³çÜË$ (§óþÖ ÆæÿMæü…), ¯èþ$Ðèþ#ÓË$ (sîýG…Ðé&3) ÝëVæü$ ^óþç³sêtyæþ$. yìþòÜ…ºÆŠÿ 20, 2016¯èþ BÄæý$¯èþ ^óþçÜsêtyæþ$. B çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ A¯èþ$MøMæü$…yé yìþòÜ…ºÆŠÿ 27&28 ™óþ©ÌZÏ JMæüÝëÇ, f¯èþÐèþÇ 20&21 ™óþ©ÌZÏ JMæüÝëÇ ÐèþÆ>ÛË$ Mæü$ÇÝëÆÿ$$. GÌê…sìý ÝëVæü$±sìý Ðèþç܆ AÐèþçÜÆæÿ… ÌôýMæü$…yé çÜÐèþ$–¨®V> ç³…r ^óþ†Mìü A…¨…¨. BÄæý$¯èþ ò³Ææÿ$Væü$§æþ˯èþ$ ò³…´÷…¨…^óþ C¯Œþç³#rϯèþ$ M>°, `yæþï³yæþË °ÐéÆæÿ×ý {ç³Äæý$™é²Ë$ M>° ^óþç³rtÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿÐóþ$ Æ>Ìôý§æþ$. A°² ç³…rË$ Ðèþ*Ça 25 2017 ¯ésìýMìü ^óþ†Mìü A…¨¯éÆÿ$$. Æðÿ…yæþ$ GMæüÆ>ÌZÏ 250 MìüÌZË ¯èþ$Ðèþ#ÓË$, Æðÿ…yæþ$¯èþ²Ææÿ GMæüÆ>ÌZÏ 1100 MìüÌZË Ñ$¯èþ$Ðèþ$$Ë$, JMæüP GMæüÆæÿ… ¯èþ$…_ 350 MìüÌZË ò³çÜË$ ç³…yéÆÿ$$. Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ Ðèþ*Ææÿ$µË¯èþ$ ¿êçÜPÆæÿ¯Œþ çܨӰÄñý*Væü… ^óþçÜ$MøVæüÍV>Ææÿ$. A…§æþ$Mæü$ BÄæý$¯èþ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ ºçßý$âæý ç³…rË Ñ«§é¯èþÐóþ$ Ðèþ$…_ çœÍ™éËMæü$ §éÇ ¡íÜ…¨. C™èþÆæÿ ÆðÿO™èþ$Ë$ òßýO{½yŠþ ÐèþÇ ÝëVæü$ ^óþÔ>Ææÿ$. ÐéÆæÿ$ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… Væü$Ç…_ çÜÇV>Y AÐèþV>çßý¯èþ ^óþçÜ$MøÌôýMæü´ùÐèþyæþÐóþ$ A…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ý…. çœÍ™èþ…V> ¡{Ðèþ…V> ¯èþçÙt´ùÄæý*Ææÿ$.

¯óþÆæÿ$aMøÐèþËíܯèþ ´ëu>Ë$ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ Ðèþ^óþa {糡 Ðèþ*Ææÿ$µËMæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ çÜ…{糧éÄæý$Mæü ç³…rË$ E¯é²Æÿ$$. D ç³…rË$ Ý린Mæü íܦ†Væü™èþ$ËMæü$ A¯èþ$Ðèþ#V> E…sêÆÿ$$. Ðèþ$…_ çœÍ™éË$ A…¨Ýë¢Æÿ$$. GÌê…sìý Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ðèþ*Ææÿ$µË¯ðþO¯é ™èþr$tMæü$° ÆðÿO™èþ$Mæü$ BçÜÆ>V> °Ë$Ýë¢Æÿ$$. H ïÜf¯ŒþMæü$ H ç³…r A¯èþ$ÐðþO¯èþ§ø ÆðÿO™èþ$Ë$ Væü$Ç¢…_ B ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ ç³…r˯èþ$ ÝëVæü$^óþõÜ¢ Ðèþ$…_ çœÍ™éË$ çÜ…´ë¨…^èþVæüË$Væü$™éÆæÿ$. ÆðÿO™èþ$Ë$ ÐèþÆæÿ$çÜV> Æðÿ…yæþ$ Ðèþ$*yæþ$ ïÜf¯èþ$Ï ÐèþÇ ÝëVæü$ ^óþÄæý$Mæü$…yé E…yéÍ. Ýë…»ê ïÜf¯ŒþÌZ ÐèþÇ ÝëVæü$ Ðèþ$…_¨. A¯èþ…™èþÆæÿ… ¯óþËÌZ E…yóþ ™óþÐèþ$¯èþ$ Eç³Äñý*W…_ ç³ç³š «§é¯éÅ˯èþ$ ÝëVæü$ ^óþÄæý$yæþ… Ðèþ$…_ çœÍ™éË°çÜ$¢…¨. A…sôý f¯èþÐèþÇ Ðèþ$«§æþÅM>Ë… ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Ðéâæý$Ï ç³ç³š «§é¯éÅË ÝëVæü$ ^óþç³sêtÍ. ÐóþçÜÑ ¯ðþËÌZÏ A…sôý H{í³ÌZ&Ðóþ$ ÌZ ¯óþË ç³NÇ¢V> G…yìþ´ùÆÿ$$ E…r$…¨. B çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÐéÆæÿ$ Æ>W, »ê{gê Ðèþ…sìý _Ææÿ$«§é¯éÅ˯èþ$ ÝëVæü$^óþÄæý*Í. B Ñ«§æþ…V> Aç³µsìý Ðé™éÐèþÆæÿ×ý ç³Çíܦ™èþ$ËMæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ ç³…r˯èþ$ ^óþç³sôýt…§æþ$Mæü$, Ðèþ$…_ çœÍ™é˯èþ$ Ý뫨…^óþ…§æþ$Mæü$ {ç³×êãMæüË$ íܧæþ®… ^óþçÜ$MøÐéÍ. D ÑçÙÄæý$…ÌZ ¿êçÜPÆæÿ¯Œþ A¯èþ$¿æýÐéË$ Ðèþ$…_ E§éçßýÆæÿ×ý A° ^ðþ´ëµÍ.

¿êçÜPÆæÿ¯Œþ¯èþ$ çÜ…{糨…^èþyé°Mìü......... ¸ù¯Œþ ¯ðþ…. 9442871049 ™ðþO¯é…ç³yæþ$VðüO, ÐèþÄæý* ç³sôýtÔèýÓÆæÿÐŒþ$. Mæü$…¿æýMø×ý…, ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ 612703 Suresh Kanna K Kudumbam, No. 113/118, Sundaraj Nagar, Subramaniyapuram, Trichy - 620 020, Tamil Nadu, India. E-mail : sureshkanna_kudumbam@yahoo.in

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 21, çÜ…_Mæü 1, l¯Œþ 2017.


çMæ³üÐèþ$ÌŒÔèý ýMìü$ÚùÆŠ´ùç Ù ×ý & ç Ü Ó§ó þ Ö ç Ü …{ ç ³ §éÄæ ý $… ÿ ç³Ôèý$ ´ùçÙ×ýÌZ Ðèþ$¯èþ §óþÔ>°Mìü JMæü {ç³™óþÅMæü™èþ E…¨. §óþÔèý…ÌZ¯óþ ç³#sìýt ò³ÇW §óþÖÄæý$ ç³Ôèý$ ç܅糧æþÌZ {ç³Ðèþ$$Q Ý릯èþ… çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯èþ² ç³Ôèý$Ðèþ#Ë gê™èþ$Ë$ ÌñýMæüPMìü Ñ$…_ E¯é²Æÿ$$. ç³Ôèý$ gê™èþ$ÌZÏ° ÐðþOÑ«§æþÅÐóþ$ çÜÐèþ$çÜÅMæü$ ç³ÇÚëPÆæÿ…V> ^ðþ´ëµÍ. A«¨Mø™èþµ†¢ MøçÜ… çÜ…MæüÆæÿ gê™èþ$Ë Ððþ…rç³yé˯óþ BMæüÆæÿÛ×ý A糚yæþ糚yæþ$ ™èþÌñý™èþ$¢™èþ*¯óþ E…r$…¨. A¨ »êçßýÅ C¯Œþç³#sŒýÞò³O A«§éÆæÿç³yæþÐèþËíܯèþ »ê°çÜ º™èþ$Mæü$ËMæü$ §éÇ ^èþ*í³çÜ$¢…¨. ò³OV> A¨ ^éÌê QÆæÿ$a™ø Mæü*yìþ¯èþ ÐèþÅÐèþàÆæÿ…. BÇ®Mæü…V> ¿êÆæÿÐóþ$ M>Mæü$…yé °ÆæÿÓçßý×ý ç³Ææÿ…V> Mö™èþ¢ çÜÐèþ$çÜÅÌZÏMìü ¯ðþsìýtÐóþçÜ$¢…¨.

ç³

ÌñýÏïÜÐèþ$ÌZÏ° °Ææÿ$õ³§æþMæü$r$…»êËMæü$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…, ç³Ôèý$´ùçÙ×ý, EÐèþ$Ãyìþ Ððþ$O§é¯éË$ JMæü çÜ…MìüÏçÙt iÐèþ¯ø´ë«¨ Ðèþ*Æ>YË$. Ðésìý Ðèþ$«§æþÅ E¯èþ² Aѯé¿êÐèþ çÜ…º…«§æþ… B °Ææÿ$õ³§æþ, Artyæþ$Væü$ÐèþÆ>YË Mæü$r$…»êËMæü$ Mæü±çÜ iÐèþ¯èþ íܦÆæÿ™éÓ°², ¿æý{§æþ™èþ¯èþ$ ç³ÇÑ$™èþ ïÜÓÄæý$°Äæý$…{™èþ×ýMæü$ B«§éÆæÿ…V> E…sêÆÿ$$. Ýë…{糧éÄæý$Mæü…V> Ý뫧éÆæÿ×ý Mæü$r$…»êËÌZ° ÐéÇMìü ç³Ôèý$´ùçÙ×ýMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðóþ$™èþ¯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ EÐèþ$Ãyìþ Væüyìþz Ððþ$O§é¯éË$, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ^óþÄæý$V> Ðèþ_a¯èþ ÐèþÅÆæÿ® 糧éÆ>®Ë$ A™èþÅÐèþçÜÆæÿ…. ç³…r ç³…yìþ…^óþ…§æþ$Mæü$ A¯èþ$Ðèþ#V> E¯èþ² Ñ$Wͯèþ ¿æý*Ñ$ÌZ õܧæþÅ… ^óþçÜ$Mæü$…sêÆæÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… f¯é¿ê Ñç³È™èþ…V> ò³ÇW´ùÆÿ$$…¨. ç³ç³š«§é¯éÅËMæü$ WÆ>Mîü ò³ÇW…¨. Ñ™èþ¢¯éË$, ç³…yæþ$Ï, M>Äæý$Væü*ÆæÿË$ Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ A¯óþMæü A¯èþ$º…«§æþ E™éµ§æþ¯èþËMæü$ {´ë«§é¯èþÅ… ò³ÇW´ùÆÿ$$…¨. D ¯óþ糫§æþÅ…ÌZ ÒsìýÐèþ$«§æþÅ E¯èþ² Mö¨ª´ësìý ÐèþÅ™éÅçÜ… Mæü*yé ^éÌê {糿êÐé°² ^èþ*í³çÜ$¢…¨. D ç³Çíܦ†ÌZ ^éÌê Mæü$r$…»êË$ A† ™èþMæü$PÐèþ ¿æý*Ñ$° Ðèþ*{™èþÐóþ$ ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðóþ$™èþMøçÜ… Ðèþ¨ÌôýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. §óþÔèý… Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ Mæü*yé çÜVæür$¯èþ 4 ¯èþ$…_ 5 Ô>™èþ… Ðèþ*{™èþÐóþ$ ç³Ôèý$§é¯é ò³…ç³M>°Mìü Ðèþ¨ÌôýçÜ$¢¯èþ²r$Ï ™ðþË$çÜ$¢¯èþ²¨. §é§éç³# 60 Hâæý$åV> C§óþ ç³Çíܦ†. ç³Ôèý$´ùçÙ×ý D Ðèþ$*yìþ…sìýÌZ ^éÌê MîüËMæüÐðþ$O¯èþ¨. G…§æþ$Mæü…sôý {ç³çÜ$¢™èþ… ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… A¯èþ*çßýÅÐðþ$O¯èþ MæüçÙt¯èþÚëtË™ø Mæü*yìþÐèþ#¯èþ²¨. Òsìý J†¢yìþ ¯èþ$…_ Mæü$r$…»ê°Mìü G…™ø Mö…™èþ FÆæÿr°^óþa¨ D ç³Ôèý$´ùçÙ×ôý. {糫§é¯èþ…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…ÌZ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯èþ² ÝëVæü$ Ñ«§é¯éËÌZ »êçßýÅ ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë Ñ°Äñý*Væü… ^éÌê GMæü$PÐèþV> E…sZ…¨. A«¨Mø™èþµ†¢Mìü {´ë«§é¯èþÅ™èþ GMæü$PÐðþO…¨. CMæü Ðèþ*ÆðÿPr$Ï G¯ø² Jyìþ§æþ$yæþ$Mæü$Ë Ðèþ$«§æþÅ ÝëVæü$™èþ* E…r$…¨. A©M>Mæü, Cç³µsìýMîü ç³Ôèý$´ùçÙ×ý ç³NÇÿ¢V> {ç³Mæü–† Ðèþ¯èþÆæÿ$Ëò³O¯óþ GMæü$PÐèþV>

B«§éÆæÿç³yìþ ÝëVæü$™èþ$…¨. ºÄæý$r Ðèþ*ÆðÿPsŒý ¯èþ$…_ Mö°™ðþ^óþa Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë$ çÜÓ˵Ðóþ$. AÌêVóü ºÄæý$rMæü$ çMæü°í³…^óþ M>Ææÿ×êË {´ë†ç³¨MæüV> ç³Ôèý$´ùçÙ×ý ^óþç³rtyæþ… fÆæÿVæü§æþ$. A…§æþ$ÐèþËÏ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$Ææÿ…Væü… G°² Jyìþ§æþ$yæþ$Mæü$ËÌZ ÝëW¯é, ç³Ôèý$´ùçÙ×ý §óþÔèý {V>Ò$×ý {´ë…™éË Ððþ$$™èþ¢… çÜ*¦Ë §óþÖÄæý$ E™èþµ†¢ (h.yìþ.í³) ÌZ 40 Ô>™èþ… Ðésê A…§æþgôýÝù¢…¨. CMæü Ððþ$rt {´ë…™éËÌZ¯èþ* ´ë„ìüMæü Ððþ$rt{´ë…™éËÌZ¯èþ*, ÐèþÆ>ÛM>Ë…ÌZ° Ðèþ$*yæþ$ ¯èþ$…_ BÆæÿ$ ¯ðþËË´ër$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ õܧæþÅ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. ±sìý ´ëÆæÿ$§æþË ÐèþÅÄæý$… M>Ææÿ×ý…V> ^éÌêÐèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ B BÔóý E…yæþ§æþ$. A…§æþ$ÐèþËϯóþ {V>Ðèþ$ {´ë…™éËÌZ A™èþÅ«¨Mæü Mæü$r$…»êËMæü$ ç³Ôèý$´ùçÙ×ôý iÐèþ¯é«§éÆæÿ…. CÌê ç³Ôèý$Ðèþ#˯èþ$ ò³…^èþyæþ… ÐèþËÏ MæüÍVóü Mö°² {ç³Äñý*f¯éË$ CÌê E…sêÆÿ$$. & BàÆæÿ Äñý*VæüÅÐðþ$O¯èþ, A…§æþ$Mæü$ À¯èþ²Ððþ$O¯èþ E™èþµ™èþ$¢Ë$ & ç³Ôèý$Ðèþ#Ë ÝëÄæý$…™ø ѧæþ$ŧæþ$™èþµ†¢, õ³yæþ, Ðèþ$*{™èþ… C™èþÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÐèþÅÆ>¦Ë õÜMæüÆæÿ×ý & °ËMæüyæþ AÆÿ$$¯èþ B§éÄæý$… çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøÐèþyæþ… & õ³§æþMæü$r$…»êËMæü$ ç³…r¯èþÚëtË Ðèþ…sìý A™èþÅÐèþçÜÆæÿ ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ AÐèþ$$ÃMæü$° ¯èþVæü§æþ$ AÐèþçÜÆ>Ë$ ¡Ææÿ$aMøÐèþyæþ… & ÝëÐèþ*hMæü&Ýë…çÜP–†Mæü M>ÆæÿÅMæüÌê´ëÌZÏ ¿êVæü… çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøÐèþyæþ… ç³Ôèý$ çÜ…Ææÿ„æü×ýÌZ Ðèþ$¯èþ §óþÔ>°Mìü JMæü ÑÕçÙx Ý릯èþÐóþ$ Ðèþ#…¨. G¯ø²gê™èþ$Ë ç³Ôèý$Ðèþ#Ë$ CMæüPyæþ ËÀÝë¢Æÿ$$. ÆæÿMæüÆæÿM>ÌñýO¯èþ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë™ø´ër$ VæüyìþzÐóþ$™èþ B«§éÆæÿ…V> iÑ…^óþ iÐéË$, Møâæý$å, »ê™èþ$Ë$ Ðèþ…sìý 糄ìüÆæÿM>Ë$, ç³…§æþ$Ë$, V>yìþ§æþË$, Væü${Æ>Ë Ðèþ…sìýÑ A¯óþMæü… Mæü$r$…»êË ò³…ç³Mæü…ÌZ Mæü°í³Ýë¢Æÿ$$. D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ iÐéÌZÏ E¯èþ² ÐðþOÑ«§æþÅÐðþ$O¯èþ JMæü ÆæÿMæü…V> ¯èþçÙt°ÐéÆæÿ×ý Ý뫧æþ¯èþ…V> AÆæÿ¦… ^óþçÜ$MøÐéÍ. Ýë…{糧éÄæý$… §éÓÆ> Ðèþ_a¯èþ G…í³Mæü Ñ«§é¯éÌZÏ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë ò³…ç³Mæü… §éÓÆ> MæüÍVóü {ç³Äñý*f¯éË$ 1. Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ðèþ*Ææÿ$µË¯èþ$ ™èþr$tMøVæüËVæüyæþ…. 2. ÐéÅ«¨ °Äæý$…{™èþ×ý ÔèýMìü¢ MæüÍWÐèþ#…yæþyæþ…. 3. BàÆæÿ… MöÆæÿ™èþV> E¯é² °ËºyæþVæüËVæüyæþ…. 4. Ððþ$O§é¯éÌZÏ †ÇW BàÆ>°² Ððþ†Mìü †¯èþVæüËVæüyæþ…. 5. A…§æþ$»êr$ÌZ Ðèþ#…yóþ ÑÀ¯èþ²Ððþ$O¯èþ BàÆ>°² ïÜÓMæüÇ…^èþVæüËVæüyæþ…. 6. ©ÆæÿƒM>Ë… iÑ…^èþVæüËVæüyæþ…. ÑÀ¯èþ²Ððþ$O¯èþ D ç³Ôèý$ç܅糧æþ ™èþÆ>Ë A…™èþÆ>˯èþ$ §ésìý ÝëVæü$™èþ* Væüyìþz Ððþ$O§é¯éË ò³…ç³Mæü…, BÄæý* ç³Ôèý$´ùçÙ×ý ^óþç³sìýt¯èþ Mæü$r$…»êË Ðèþ$«§æþÅ E¯èþ² Ýë°²íßý™éÅ°Mìü Ðèþ$^èþ$a™èþ$¯èþMæü. {ç³™óþÅMæü Ë„æü×ê˯èþ$ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2018

11


12

MæüÍWÐèþ#¯èþ² D ç³Ôèý$´ùçÙ×ý ¯ðþOç³#×ýÅ… §óþÔèýÐèþ$…™èþsê Mæü°í³çÜ*¢¯óþ Ðèþ#…r$…¨. Ôèý™é»êªË$V> G¯ø²gê™èþ$Ë$ D A…Ôèý… ò³O¯óþ §æþ–íÙtò³sìýt A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþíÜ, ™èþÐèþ$ ™èþÐèþ$ ç³ÇçÜÆ>ËÌZ° ÐðþOÑ«§æþÅ…™ø Mæü*yìþ¯èþ Ðé™éÐéÆæÿ×êËMæü$, õܧæþÅ Ñ«§é¯éËMæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ ç³Ôèý$gê™èþ$˯èþ$ Væü$Ç¢…_ ™èþÐèþ$ BàÆæÿ Ñ«§é¯é˯èþ$ M>´ëyæþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. B Ñ«§æþ…V> {ç³™óþÅ Ë„æü×êË$¯èþ² ç³Ôèý$gê™èþ$Ë ´ùçÙ×ý¯èþ$ ™èþÐèþ$ iÑ™éËMæü$ BË…º¯èþ ^óþçÜ$Mö° Ðésìý çÜ…Ææÿ„æü×ýÌZ MîüËMæü ¿êVæüÝëÓÐèþ$$Ë$V> °Ë$çÜ$¢¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ Væüyæþ_¯èþ 70 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë M>Ë…ÌZ §óþÖÄæý$ ç³Ôèý$ç܅糧æþ¯èþ$ M>´ëyóþ…§æþ$Mæü$ {糿æý$™èþÓç³Ææÿ…V> GÌê…sìý {ç³Äæý$™èþ²Ðèþ$* fÆæÿVæüMæü´ùÐèþyæþ… »ê«§éMæüÆæÿÐóþ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ ´ëËÐèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ Væü$Ç¢…^éÍÞ E…¨. {V>Ò$×ý {´ë…™èþ BǦMæü Ææÿ…Væü…ÌZ ÐèþÅÐèþïܦMæü–™èþ ´ëyìþÆæÿ…Væü… Ðèþ*ÆðÿPsŒý¯èþ$ §é§éç³# 30 Ô>™èþ… ÐèþÆæÿMæü$ B{MæüÑ$…^óþíÜ…¨. ÐèþÅMìü¢Væü™èþ…V>M>±, {Væü*ç³#ËÐéÈV>M>±, ´ëË Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü C…M> AÐèþÅÐèþïܦMæü–™èþ…V>¯óþ Ñ$WÍ´ùÆÿ$$…¨. ÐèþÅÐèþçܦV> HÆæÿµyìþ¯èþ Ææÿ…Væü… D AÐèþÅÐèþïܦMæü–™èþ ¿êVæüÝëÓÐèþ*Å°² §éÆæÿ$×ý…V> A×ý_ÐóþíÜ…¨. Mæü$r$…ºç³Ææÿ…V> CÌê ´ë˯èþ$ Ñ{MæüÆÿ$$…^èþyæþ… ÐèþËÏ òßý^èþ$aV> Ìê¿êË$ M>Mæü$¯é² Væü×ý±Äæý$Ððþ$O¯èþ B§éÄæý*¯óþ² çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. §óþÖÄæý$ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë$ ÆøkMæü$ çÜVæür$¯èþ C糚yæþ$ (A…sôý 2011&12) 2.2 ÎrÆæÿÏ ´ëË$ CçÜ$¢¯é²Æÿ$$. A…™èþMæü$Ðèþ$$…§æþ$ §æþÔèýMæü…ÌZ A…sôý 1990&91ÌZ çÜVæür$ ÆøkÐéÈ ´ëË ¨Væü$ºyìþ 1.1 ÎrÆŠÿ Ðèþ*{™èþÐóþ$. D ò³Ææÿ$Væü$§æþË Mæü*yé GÌê…sìý {´ù™éÞçßýM>Ë$ ÌôýMæü$…yé¯óþ Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. MæüÆæÿ$Ðèþ# ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ Mæü*yé D ç³Ôèý$Ðèþ#Ë$ °Ë§öMæü$PMøVæüÍV>Æÿ$$. A†™èþMæü$PÐèþV> ËÀ…_¯èþ Mö¨ª´ësìý BàÆæÿ…™ø¯óþ Ðèþ$¯èþVæüÍV>Æÿ$$. AÆÿ$$™óþ B çÜÐèþ$Äæý*ÌZÏ A™èþÅÐèþçÜÆæÿ ¯èþVæü§æþ$ AÐèþçÜÆ>ËMøçÜ… Ðésìý° ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþMæü$PÐèþ «§æþÆæÿËMóü AÐèþ$$ÃMøÐèþËíܯèþ AVæü™èþÅ… HÆæÿµyóþ¨. çÜ…{糧éÄæý$Mæü…V> MóüÐèþË… ´ëË E™èþµ†¢MøçÜ… Ðèþ*{™èþÐóþ$ ç³Ôèý$´ùçÙ×ý fÆæÿVæüÌôý§æþ$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$Ææÿ…Væü…ÌZ A«¨Mø™èþµ†¢ Ý뫧æþ¯èþÌZ ´ëyìþç³Ôèý$Ðèþ#Ë {´ë«§é¯èþÅ™èþ ^éÌê MîüËMæüÐðþ$O¯èþ¨. Ðèþ$$QÅ…V> GÆæÿ$Ðèþ#˯èþ$ A…¨…^èþyæþ…, MæüÆæÿ$Ðèþ# çÜÐèþ$Äæý*ÌZÏ Ñ§æþ$Å™ŒþMæü$ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$…V> ç³Ôèý$ÔèýMìü¢ Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ* E…r$…¨. D ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$ Ðóþ$™èþV> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…ÌZ õ³Ææÿ$Mæü$¯èþ² ^ðþ™é¢^ðþ§éÆæÿ…. ç³Ç{ÔèýÐèþ$ÌZÏ Ñ$Wͯèþ ÐèþÅÆ>®Ë¯óþ Eç³Äñý*W…^óþÐéÆæÿ$. D Æðÿ…yæþ$ E™èþµ†¢ {ç³{MìüÄæý$Ë$ {V>Ò$×ý iÐèþ¯ø´ë«¨Mìü Ðèþ$*Ë çÜ¢…»êË$V> E…yóþÑ. A…§æþ$ÐèþËϯóþ MæüÆæÿ$Ðèþ# ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ ™èþr$tMøVæüËVæüyæþ… JMæü ÑÔóýçÙÐðþ$O¯èþ Ë„æü×ý…V> ç³Ôèý$Ðèþ#Ë G…í³Mæü Ñ«§é¯èþ… Væü$Ç…_ {ç³Ýë¢Ñ…^èþ ÐèþËíÜ Ðèþ_a…¨. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2018

çÜ…{糧éÄæý$Mæü ç³Ôèý$´ùçÙ×ýÌZ° Ðèþ$Æø Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ A…Ôèý… & ç³Ôèý$´ùçÙ×ý B«§éÆæÿ…V> {V>Ðèþ*ÌZÏ Ðèþ$ÇMö°² ÐèþÅÐèþçܦË$ Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$¯é²Æÿ$$. ÐésìýÌZ JMæüsìý ç³Ôèý$´ëËMæü$Ë$. ç³Ôèý$Ðèþ#˯èþ$ Ððþ$O§é¯éËMæü$ ¡çÜ$Mðüãå ÐésìýMìü Ðóþ$™èþ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿayæþ… D M>ç³Ææÿ$Ë {糫§é¯èþ iÐèþ¯ø´ë«¨. C¨ Mö°² Ôèý™é»êªË$V> íܦÆæÿç³yìþ´ùÆÿ$$…¨. ÒÇ ´ë{™èþ ç³Ôèý$çÜ…Ææÿ„æü×ý, ç³ÆæÿÅÐóþ„æü×ý, {ç³Ðóþ$Äæý$… ç³ÌñýÏïÜÐèþ$ÌZÏ G¯ø²Mæü$r$…»êËMæü$ BçÜÆ>V> E…r$¯èþ²¨. AÆÿ$$™óþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°Mìü çÜ…º…«¨…_, ç³Ôèý$ E™èþµ†¢ ÐèþÅÐèþçܦÌZ Mæü*yé HMîüMæü–™èþ Mø×ý… ÑçÜ¢ÇÝù¢…¨. A…sôý H§ø G…í³Mæü ^óþíܯèþ gê† ç³Ôèý$Ðèþ#Ë E™èþµ†¢° Ðèþ*{™èþÐóþ$ A«¨Mæü… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ {´ù™éÞàË$ A…§æþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. A«¨Mæü…V> ´ëË E™èþµ†¢ Ý뫨…^óþ…§æþ$Mæü$ E§óþªÕ…_¯èþ {ç³™óþÅMæü Ðóþ$™èþ¯èþ$ A…¨…^èþyæþ…, Äæý*…sîýºÄñý*sìýMŠüÞ, {´ù»ZÄñý*sìýMŠüÞ Ðèþ…sìý {õ³ÆæÿM>Ë ÐéyæþMæü… ò³ÇW´ù™ø…¨. Væü×ê… M>˯èþ$ ç³ÇÖÍõÜ¢ D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ A«¨Mø™èþÞ†¢ {ç³Äñý*Væü… Äæý$*Æø‹³ Ðèþ…sìý §óþÔ>ÌZÏ Mæü*yé çÜ$íÜ®Ææÿ… M>Ìôý§æþ° ™ðþË$Ýù¢…¨. ÒsìýÐèþËÏ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ A«¨MæüÐèþÅÄæý$… ™èþç³µ§æþ$. D QÆæÿ$aË$ ¿æýÇ…^èþÌôýMæü ^éÌêÐèþ$…¨ D Ææÿ…Væü…¯èþ$…_ ™èþ糚Mæü$…r$¯é²Ææÿ$ Mæü*yé. E§éçßýÆæÿ×ýMæü$ 1984¯èþ$…_ 2008 Ðèþ$«§æþÅ M>Ë…ÌZ yðþ¯éÃÆŠÿPÌZ ç³Ôèý$´ùçÙMæü$Ë çÜ…QÅ 33800 ¯èþ$…_ 3800Mæü$ ç³yìþ´ùÆÿ$$…¨. ç³Ôèý$´ùçÙ×ý ¿êÈÐèþÅÄæý$…™ø Mæü*yìþ¯èþ¨ M>Ðèþyæþ…™ø ÐéÇ° Aç³šË F¼ÌZ ç³yóþíÜ…¨. Ððþ$$™èþ¢… A°² A…Ô>ÌZϯèþ* çܼÞyîþË$ A…¨…^éÍÞ¯èþ ç³Çíܦ† HÆæÿµyìþ…¨. C糚yæþ$ Ðèþ$¯èþ§óþÔèý… Mæü*yé A§óþ §éÇÌZ ÝëVæü$™ø…¨. A«¨Mø™èþµ†¢ {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ A…Ôèý…V> Ðèþ*Ç…¨. C§óþ ç³Çíܦ† Mö¯èþÝëW™óþ Mö¨ªM>Ë…ÌZ¯óþ Ðèþ$¯èþ §óþÖÄæý$ ç³Ôèý$çÜ…™èþ† A§æþ–ÔèýÅ… M>Væü˧æþ$. A…™óþM>Mæü ºÄæý$sìý¯èþ$…_ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Ðóþ$™èþ¯èþ*, Ðèþ$…§æþ$˯èþ*, _ÐèþÇMìü ç³Ôèý$çÜÐèþ$–¨®Mìü C™èþÆæÿ §óþÔ>˯èþ$…_ E™èþ¢Ðèþ$gê† ÒÆ>Å°² Mæü*yé ¨Væü$Ðèþ$† ^óþçÜ$MøÐèþËíܯèþ ç³Çíܦ† ™èþç³µ§æþ$. çÜçßýf…V> CÌê…sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë$ G糚yæþ* Mö¨ª Ðèþ$…¨ Ìôý§é çÜ…çÜ¦Ë ^óþ™èþ$ÌZϯóþ E…sêÆÿ$$. C¨ Ðèþ$¯èþ ´ëyìþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$¯èþ$ §óþÖÄæý$ ÝëÆæÿÓ¿oÐèþ$™èþÓ… ¯èþ$…_ §æþ*Ææÿ… ^óþíÜ Ððþ$$™èþ¢… §óþÔèý {ç³Äñý*f¯éËMóü à°MæüÆæÿ… M>Væü˧æþ$. A°²sìýMæü¯é² Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý$… D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ Ñ«§é¯èþ… ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ §óþÔèý Ðé™éÐèþÆæÿ×ê°Mìü H Ñ«§æþ…V>¯èþ* A¯èþ$ÐðþO¯èþ¨ M>§æþ$. CMæüPyìþ BÇ®Mæü íܦ†Mìü çÜÆðÿO¯èþÑ M>Ðèþ#. Ðèþ$¯èþ §óþÔèý… EçÙ~ Ðèþ$…yæþË {糧óþÔèý…ÌZ E…r$…¨. CMæüPyìþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ê°Mìü CÑ Eç³Äñý*Væüç³yæþÐèþ#. A…§æþ$ÐèþËÏ çÜ…§æþÆæÿÂ… Væü$Ç¢…^èþMæü$…yé A«¨Mø™èþµ†¢ HMðüOMæü Ë„æü Å…V> CÌê…sìý Ñ«§é¯é˯èþ$ {ç³ÐóþÔèýò³rtyæþ… Ðèþ$…_¨ M>§æþ$. ç³NÇ¢V> ÐèþÆ>Û«§éÇ™èþÐðþ$O, MæüÆæÿ$Ðèþ#M>rM>Ë$ çÜÆæÿÓÝ뫧éÆæÿ×ýÐðþ$O¯èþ, Ððþ$rt {´ë…™éË$, ™óþÐèþ$ A«¨Mæü…V> E¯èþ² §óþÔèý…ÌZ CÑ {ç³Äñý*f¯èþMæüÆæÿ… M>§æþ$.


§óþÖÄæý$ ç³Ôèý$ç܅糧æþ ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë ç³Ôèý$´ùçÙ×ý Ñgêq¯é°Mìü °§æþÆæÿدèþ…. Ððþ$O§é¯é˯èþ$ ò³…_ ç³Ôèý$çÜ…Ææÿ„æü×ýÌZ¯óþ iÑçÜ$¢¯èþ² gê™èþ$Ë$ A¯óþMæü…. D çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ¯óþ çÜ…MæüÆæÿ ç³Ôèý$ Ðèþ–¨® Væü$Ç…_ Ðèþ$Ç…™èþ ÌZ™èþ$V> BÌZ_…^éÍ. D 糧æþ®† Ðèþ$…_© M>§æþ$. ^ðþyæþz© M>§æþ$. C¨ MóüÐèþË… JMæü çÜ…™èþ† Ðèþ–¨® {ç³{MìüÄæý$. A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ B«§éÆæÿ… ^óþçÜ$Mæü$° ÆðÿO™èþ$Ë AÐèþV>çßý¯èþ, CMæüPyæþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý íܦ†Væü™èþ$Ë$ §æþ–íÙtÌZ E…^èþ$Mæü$¯óþ çÜ…§æþÆ>°² ºsìýt ç³ÇÖÍ…^èþÐèþËíܯèþ A…Ôèý…. ç³NÇ¢V> Ðóþ$Ë$ gê† A¯óþ Mø×ý…ÌZ BÌZ_…^èþyæþ… çÜÇM>§æþ$. AÌê ^óþÄæý$yæþ… A…sôý „óü{™èþ Ýë¦Æÿ$$ ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ ç³sìýt…^èþ$MøMæü´ùÐèþyæþÐóþ$ AÐèþ#™èþ$…¨. C糚yæþ$ çÜÐèþ$çÜÅ ´ëË E™èþµ†¢ ò³ÆæÿVæüyæþ… Ìôý§æþ$. AÌê A° ™èþVæüYyæþ… Ìôý§æþ$. °ËMæüyæþV> E…yìþ´ùÆÿ$$…¨. çÜ…MæüÆæÿ gê† ç³Ôèý$Ðèþ#Ë$ (1990&91 Ðèþ$«§æþÅ M>Ë…ÌZ 10 ÎrÆæÿ$Ï ´ëË$ C^óþaÑ. AÆÿ$$™óþ 2010 ¯èþ$…_ 2012 Ðèþ$«§æþÅ M>Ë…ÌZ Ðésìý ¯èþ$…_ MóüÐèþË… 6.8 ÎrÆæÿ$Ï Ðèþ*{™èþÐóþ$ ËÀçÜ$¢¯é²Æÿ$$.) ÑÑ«§æþ Æ>Ú‰ëËÌZ ç³Çíܦ† ç³ÇÖÍõÜ¢, çÜ…MæüÆæÿ gê† ç³Ôèý$Ðèþ#Ë ¯èþ$…_ ´ëË ¨Væü$ºyìþ {MæüÐèþ$…V> ™èþWY´ù™ø…¨. (Væü™èþ…ÌZ §óþÖÄæý$ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë$ 6 ¯èþ$…_ 8 ÝëÆæÿ$Ï ´ëÍ^óþaÑ. M>± D çÜ…MæüÆæÿ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë$ MóüÐèþË… 2.5 ÝëÆæÿ$Ï Ðèþ*{™èþÐóþ$ ´ëË$ CÐèþÓVæüË$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ CMæüPyìþ EçÙ~ Ðé™éÐèþÆæÿ×ê°Mìü AÑ ™èþr$tMøÌôýMæü´ù™èþ$¯é²Äæý$Ðèþ$° ™óþÍ…¨. ÐésìýMìü Ö™èþË Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… GMæü$PÐèþ A¯èþ$Ðèþ#V> E…r$…¨. A…§æþ$MøçÜ… ÐésìýMìü Ö™èþÎMæüÆæÿ×ý Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… Mæü–{†Ðèþ$…V> HÆ>µr$ ^óþÄæý*ÍÞ ÐèþçÜ$¢¯èþ²¨. C¨ Ðèþ$Æø QÆæÿ$a ¿êÆæÿ…V> ™èþÄæý*ÆðÿO…¨. ÐésìýMìü ÆøVæü çÜÐèþ$çÜÅË$ GMæü$PÐèþV> ÐèþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. AÑ Ðóþ$™èþ MøçÜ… GMæü$PÐèþ §æþ*Ææÿ… ¯èþyìþ_ ÐðþâæýÏÌôýÐèþ#. çÜÓ˵M>Ë…ÌZ Ðésìý ¯èþ$…_ A«¨Mæü ´ëË ¨Væü$ºyìþ Ðèþ^óþa Ðèþ*r °f…. M>±, ©ÆæÿƒM>Ë…ÌZ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ A«¨Mæü QÆæÿ$aË ¿êÆæÿ… ÌñýMæüPMæüyìþ™óþ ™èþMæü$PÐèþ ÝëÆæÿ$Ï ´ëË$ CÐèþÓr…, §óþÖÄæý$ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë™ø f™èþç³Ææÿ_¯èþ糚yæþ$ §æþ*yæþË f¯èþ¯èþ… Æóÿr$ ^éÌê ™èþMæü$PÐèþV> E…yæþyæþ… Ðèþ…sìýÑ ^èþ*õÜ¢ BÇ®Mæü…V> Mæü*yé CÑ Ìê¿æýÝësìý M>§æþ° GÐèþÇMðüO¯é ™ðþÍíÜ´ù™èþ$…¨. §óþÖÄæý$ ç³Ôèý$ gê™èþ$Ë$ ©ÆæÿƒM>Ë…ÌZ {ç³Äñý*f¯éË$ ^èþ*í³Ýë¢Æÿ$$. CMæüPyæþ VæüÐèþ$°…^èþÐèþËíܯèþ Ðèþ$Æø A…Ôèý… E™èþ¢Ðèþ$ gê† õ³Ææÿ$™ø ^óþíܯèþ çÜ…MæüÆæÿ… ¡Ææÿ$ÌZ¯óþ E™èþ¢Æ>¨ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë™ø çÜ…MæüÆæÿ… ^óþíܯé Mæü*yé çœÍ™éË$ C…™èþMæü…sôý Ððþ$Ææÿ$V>Y Mæü°í³…^èþÌôý§æþ$. G…§æþ$Mæü…sôý AÑ Mæü*yé ÐésìýMìü A¯èþ$ÐðþO¯èþ

ÐèþÅÐèþÝëÄæý$Ææÿ…Væü çÜ$íܦÆæÿ™èþÌZ ç³Ôèý$ç܅糧æþ {´ë«§é¯èþÅ™èþ ^éÌê E…¨. Ðèþ$$QÅ…V> ç³…r˯èþ$ M>´ëyóþ…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ GÆæÿ$Ðèþ#Ë$ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë §éÓÆ>¯óþ ËÀÝë¢Æÿ$$. C…M> ѧæþ$Å™ŒþMæü$ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ ÔèýMìü¢V> Eç³Äñý*Væüç³yæþ™éÆÿ$$.

Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ¯óþ °Ë§öMæü$PMøVæüËÐèþ#. E§éçßýÆæÿ×ýMæü$ Ðèþ$${Æ> gê† ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$ Gyéò³yé {´ù™èþÞíßý…^éÆæÿ$. çÜVæür$¯èþ D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ çÜ…MæüÆæÿ gê† Móü…{§é˯èþ$ VæüsìýtV> Ðèþ$*yæþ$ ¯èþ$…_ BÆóÿ…yæþÏ ÌZç³#¯èþ Ðèþ$*íÜÐóþÄæý$Mæü™èþç³µyæþ… Ìôý§æþ$. D {ç³Äñý*V>Ë ÐèþËÏ Ðèþ$Ç°² çÜÐèþ$çÜÅË$, ÐèþņÆóÿMæü çœÍ™éË$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ G§æþ$ÆæÿÄæý*ÅÆÿ$$. CMæü ç³Ôèý$´ùçÙ×ýMæü$ AÄôý$Å Ððþ$$™èþ¢… QÆæÿ$aÌZ Ðésìý Ðóþ$™èþMóü 60 ¯èþ$…_ 70 Ô>™èþ… AÐèþ#™èþ$…¨. ÐésìýMìü M>ÐèþËíÜ…¨ G…yìþ¯èþ Væüyìþz. C…M> ç³^èþa Væüyìþz™ø ´ër$ Mö°² C™èþÆæÿ ÆæÿM>Ë$. GMæü$PÐèþ ¿êVæü… G…yæþ$ Væüyìþz EÐèþ$Ãyìþ Ððþ$O§é¯éÌZÏ ËÀçÜ$¢…¨. Mö…™èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ¿æý*Ðèþ$$Ë ¯èþ$…_ M>± Ðèþ*ÆðÿPsŒý ¯èþ$…_ Mö° ™ðþ^èþ$aMøÐéÍ. Ððþ$rt {´ë…™éÌZÏ EÐèþ$Ãyìþ ¿æý*Ðèþ$$Ë §éÓÆ> §é§éç³# 70 Ô>™èþ… Ðóþ$™èþ ËÀçÜ$¢¯èþ²¨. ´ë„ìüMæü EçÙ~ {´ë…™éÌZÏ C¨ 60 Ô>™èþ… Ðèþ*{™èþÐóþ$. ¯ér$Ï GMæü$PÐèþV> E…yóþ {´ë…™éÌZϯèþ$, Vø«§æþ$Ðèþ$Ë$, _Ææÿ$«§é¯éÅË$, ç³ç³š «§é¯éÅË$ Ðèþ…sìý BàÆæÿ 糧éÆ>®Ë¯èþ$ ç³…yìþ…^óþ {´ë…™éÌZϯèþ$ ç³Ôèý$ ç܅糧æþ A«¨Mæü…V> E¯èþ²r$Ï ™ðþË$çÜ$¢¯èþ²¨. A…sôý ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÐèþÅÆ>®Ëò³O¯óþ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë ò³…ç³Mæü… GMæü$PÐèþV> fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ²§æþ° çܵçÙtÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. §óþÔèýÐèþ$…™èþsê CsîýÐèþË Mæü$r$…º ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ^óþõÜ ÐéâæýÏ…™é Ðé×ìýfÅ ç³…rËò³O¯óþ §æþ–íÙt ò³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. ^éÌê Ððþ$rt {´ë…™éÌZÏ C§óþ ç³Çíܦ†. çœÍ™èþ…V> ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Ðóþ$™èþ §öÆæÿMæüyæþ… ò³§æþª çÜÐèþ$çÜÅV> ™èþÄæý*ÆðÿO…¨. §óþÔèý…ÌZ Væü$Ç¢…_¯èþ 55 Ððþ$O{Mø ÈhÄæý$¯ŒþÞÌZ 43 ^ørÏ Ðóþ$™èþ ËÀ…^èþyæþ… MæüçÙt…V> Ðèþ*Ç…¨. BÄæý* {´ë…™éÌZÏ MöÆæÿ™èþ A«¨Mæü…V> E…¨. C…§æþ$Mæü$ ÐèþÅÐèþÝëÄôý$™èþÆæÿ AÐèþçÜÆ>ËMæü$ ¿æý*Ñ$° Ðèþ$ãÏ…^èþyæþÐóþ$ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ M>Ææÿ×ý…. AÌêVóü BàÆæÿ ç³…rË ÝëVæü$ ¯èþ$…_ Ðé×ìýfÅ ç³…rËMæü$ ¿æý* º¨Î Ðèþ$Æø Ðèþ$$QÅ M>Ææÿ×ý…. BÆÿ$$ÌŒý MóüMŠü¯èþ$ ѧóþÔ>ËMæü$ GVæü$Ðèþ$† ^óþõÜ…§æþ$Móü GMæü$PÐèþ {´ë«§é¯èþÅ™èþ CÐèþÓyæþ… Mæü*yé JMæü M>Ææÿ×ý…. CMæü Ðèþ$Æø ÑçÙÄæý$… VæüÐèþ$°…^èþÐèþËíÜ E…¨. Væüyìþz Ðóþ$™èþò³O iÑ…^óþ ç³Ôèý$Ðèþ#ÌZÏ _¯èþ² Ðésìý¯èþ$…_ 98 Ô>™èþ…, ò³§æþª iÐéË ¯èþ$…_ ^ðþ糚Mø§æþW¯èþ Ððþ$$™èþ¢…ÌZ Ðèþ*…çÜ… ËÀçÜ$¢¯èþ²¨. D f…™èþ$Ðèþ#Ë ¯èþ$…^óþ 70 Ô>™èþ… ´ëË$ Væüyìþz Ðóþ$õÜ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë ¯èþ$…^óþ ËÀçÜ$¢¯èþ²¨. D Væü×ê…M>Ë$ VæüÐèþ$°õÜ¢ AÀÐèþ–¨®ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ ^èþÆæÿÅ˯èþ$ H ¨ÔèýV> ^óþç³sêtÌZ AÆæÿ¦… AÐèþ#™èþ$…¨. _ÐèþÇV>, ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Ðóþ$™èþ MøçÜ… Væüyìþz ò³…^óþ Ððþ$O§é¯é˯èþ$ GMæü$PÐèþV> {´ù™èþÞíßý…^èþyæþ… ™èþ„æü×ý AÐèþçÜÆæÿ…. C¨ AÝ뫧æþÅ… M>§æþ$ Mæü*yé. D ÑçÙÄæý*°² ¸û…yóþçÙ¯Œþ çœÆŠÿ GMöÌêhMæüÌŒý òÜMæü*ÅÇsîý, yæþº*ÏÅsìýBÆŠÿ, Ðèþ$Ç Mö°² çÜÓ^èþe…§æþ çÜ…çܦË$ °Ææÿ*í³…^éÆÿ$$. EÐèþ$Ãyìþ Væüyìþz Ððþ$O§é¯é˯èþ$ {´ù™èþÞíßý…_¯èþrÏÆÿ$$™óþ Ðóþ$™èþ E™èþµ†¢ Æðÿ…yæþ$ ¯èþ$…_ Ðèþ$*yæþ$ Æðÿr$Ï ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…§æþ° çܵçÙtÐðþ$O…¨. AÆÿ$$™óþ C¨ fÆæÿV>Ë…sôý Ý린Mæü çÜÐèþ*f… MîüËMæü ¿êVæüÝëÓÑ$V> »ê«§æþÅ™èþ ^óþç³sêtÍ. A…§æþ$Mæü$ A¯èþ$Ðèþ#V> ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³sêtÍ. {ç³™óþÅMæü…V> ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2018

13


C…§æþ$MøçÜ… ¿æý*Ñ$° MóüsêÆÿ$$…^èþyæþ… A…™èþ ™óþÍMæü M>§æþ$. ç³Ôèý$ ´ùçÙ×ý ^óþç³sôýt ^éÌê Ðèþ$…¨Mìü Ý÷…™èþ…V> ¿æý*çܧæþ$´ëÄæý$… Ìôý° ÐéÆóÿ. Ñ$Wͯèþ ÐéÆæÿ$ ^éÌê Mö¨ª Ðèþ*{™èþ… ¿æý*Ñ$ E¯èþ²ÐéÆæÿ$. A…§æþ$ÐèþËÏ ÐéÇMìü ç³Ôèý$Ðèþ#Ë MøçÜ… Væüyìþz Mö¯èþr… Ý뫧æþÅ… M>§æþ$. D ç³Çíܦ† §æþ–ÚëtÅ {´ù™éÞçßý… AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Mö°² ^èþÆæÿÅË$ CMæüPyæþ ç³ÇÖÍ…^èþÐèþ^èþ$a¯èþ$. & ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯éÌZÏ BàÆæÿ…V> Eç³Äñý*Væüç³yóþ ºÄñý*Ðèþ*‹Ü ™èþÄæý*ÈMìü A¯èþ$ÐðþO¯èþ ç³…rË õܧéÅ°² {´ù™èþÞíßý…^éÍ. & EÐèþ$Ãyìþ ¿æý*Ðèþ$$ÌZÏ Cr$Ðèþ…sìý ºÄñý*Ðèþ*‹Ü E™éµ§æþ¯èþ¯èþ$ ò³…´÷…¨…^èþyæþ… & ÑÀ¯èþ² ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ & Ðé™éÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*ËÐðþ$O¯èþ ç³Ôèý$ çÜ… ™èþ†° {ç³ÐóþÔèýò³sêtÍ. A¯èþ$Ðèþ$†…^éÍ. & ç³ÕaÐèþ$ {´ë…™èþ…ÌZ A«¨Mæü ´ëË ¨Væü$ºyìþ°^óþa gê† ç³Ôèý$Ðèþ#˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ Ý린Mæü…V> Ðésìý ò³…ç³M>°² {´ù™èþÞíßý…^éÍ. & ´ëË ¨Væü$ºyìþ Væü×ê…M>˯èþ$ ÆðÿO™èþ$ Ðèþ$$…Wsôý õÜMæüÇ…^éÍ. & Ðóþ$Ë$ gê† B…»Z™èþ$˯èþ$, G¯èþ$»Z™èþ$˯èþ$ A«¨Mæü ´ëË ¨Væü$ºyìþ°^óþa ç³Ôèý$ çÜ…™èþ† ò³…^óþ…§æþ$Mæü$ Eç³Äñý*W…^éÍ. & ÑÑ«§æþ {´ë…™éÌZÏ Cç³µsìýMóü A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² Ðóþ$Ë$ gê† ç³Ôèý$Ðèþ#Ë §éÓÆ> çÜ…MæüÆæÿ gê† ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Ðèþ–¨®Mìü ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéÍ.

14

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2018

& ÑÑ«§æþ {´ë…™éÌZÏ ´ëË ¨Væü$ºyìþ ´ùsîý˯èþ$ ò³sìýt Ðóþ$Ë$ gê† ç³Ôèý$Ðèþ#˯èþ$ G…í³Mæü ^óþÄæý*Í. D {ç³{MìüÄæý$ Mö¨ªV> ¯ðþÐèþ$èV> fÇVóü Ðèþ*r °f…. M>° ç³sìýçÙtÐðþ$O¯èþ ÔèýMìü¢Ðèþ…™èþÐðþ$O¯èþ §óþÖ ç³Ôèý$ ç܅糧æþ¯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøÐèþyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. f¯èþ$Åç³Ææÿ…V> E™èþ¢Ðèþ$ gê† ç³Ôèý$Ðèþ#˯èþ$ ò³…´÷…¨…^èþ$MøÐèþ^èþ$a¯èþ$. C™èþÆæÿ Ðèþ*Æ>YË Mæü¯é² D A…Ô>˯èþ$ ç³ÇÖÍ…_ B^èþÆæÿ×ýÌZ ò³yìþ™óþ Ðèþ$…_ çœÍ™éË$ E…sêÆÿ$$. Kamal Kishore Coordinator RAINFEED LIVESTOCK NETWORK Anchored by Foundation for ecological security, Anand E-mail : kamal_3456@yahoo.co.in

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 25, çÜ…_Mæü 1, òÜò³t…ºÆŠÿ 2017.


§æÝë¦þ°„ìMæüügê†×ý¿êÆæ ÿ ™è þ Ðè þ $í ß ýâê ç ³ Ôè ý $´ùç Ù Mæ ü $Ë$ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë$ ò³…^èþyé°Móü CçÙtç³yæþ™éÆæÿ$ CÌôýÞMöòßýÏÆŠÿ & Æ>ÌñýÏçœÞ¯Œþ Ðèþ$ÇÄæý$$ M>Ç¢MóüÄæý$ ÕÐèþõܯé糆 §æþ„ìü×ý¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° Ðèþ$íßýâæýËMæü$, Ý린Mæügê† ç³Ôèý$Ðèþ#Ë$ ò³…ç³Mæü… çÜ$âæý$Ðèþ#V> E…yìþ ÐéÇMìü Mö…™èþ A§æþ¯èþç³# B§éÄæý*°² çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$çÜ$¢…¨. ç³Ôèý$Ðèþ#Ë ´ùçÙ×ý ÆøkÌZ Mö¨ªõÜç³# ^óþõÜ ç³° M>ºsìýt ÐéÆæÿ$ Dç³°™ø»êr$ B§éÄæý$… çÜÐèþ$Mæü*Æóÿa C™èþÆæÿ糯èþ$Ë$ Mæü*yé ^óþçÜ$MøÐèþ^èþ$a. Ðèþç܆Mìü, §é×êMìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ò³r$tºyìþ ™èþMæü$PÐèþV> E…yæþyæþ…, §æþ–Éæþ…V> E…yìþ »êV> AÀÐèþ–¨® ^ðþ…§æþyæþ…Ðèþ…sìý {ç³Äñý*f¯éË Ðèþ˯èþ ç³Ôèý$´ùçÙ×ýMæü$ Ý린Mæügê™èþ$Ìôý A¯èþ$Ðèþ#V> E¯é²Äæý$° A¯óþMæüÐèþ$…¨ Ðèþ$íßýâæýË$ ¿êÑçÜ$¢¯èþ²r$Ï Ææÿ^èþÆÿ$$™èþË$ Mæü¯èþ$Vö¯é²Ææÿ$.

{ç³

ç³…^èþ…ÌZ° ç³Ôèý$´ùçÙMæü$ËÌZÐèþ$*yìþ…r Æðÿ…yæþÐèþÐèþ…™èþ$, A…sôý §é§éç³# 600 Ñ$ÍÄæý$¯èþÏÌZ 400 Ñ$ÍÄæý$¯èþÏÐèþ$…¨, Ðèþ$íßýâæýÌôý. M>ºsìýt Ðèþ$íßýâæýË$, ç³Ôèý$´ùçÙ×ý A¯èþ² A…Ôèý…Ò$§æþ G¯ø² A«§æþÅÄæý$¯éË$ fÇV>Äæý$…sôý BÔèýaÆæÿÅ…Ìôý§æþ$. I¸ëyŠþ (I.G‹œ.G.yìþ.) Ðèþ$ÇÄæý$$ ïßýçœÆŠÿ (Heifer) Ðèþ…sìý çÜ…çܦË$ ç³Ôèý$´ùçÙ×êÀÐèþ–¨®Mìü Í…Væüç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ*Æ>Y°² AÐèþË…À…^éÆæÿ$. M>± Ðèþ$íßýâæýË$, ç³Ôèý$ç܅糧æþ, §éÇ[§æþÅ °Ææÿ*Ã˯èþMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ Ç´ùÆæÿ$tËÌZ, ÐéÆæÿ$ HHgê™èþ$ËÐóþ$MæüË$, Vö{ÆðÿË$, BÐèþ#Ë$, Vóü§ðþË$ Ðèþ…sìýç³Ôèý$Ðèþ#˯èþ$ ò³…^éÆæÿ¯èþ²¨ çܵçÙt…V> õ³ÆöP¯èþyæþ… fÆæÿ$VæüÌôý§æþ$. Ý뫧éÆæÿ×ý…V> A«¨Mæü ¨Væü$ºyìþ° CÝë¢Äæý$¯èþ$Mæü$¯óþ, ""Ðóþ$ÌñýO¯èþÑ''V> ç³ÇVæü×ìý…^èþºyóþ ѧóþÖ Ìôý§é çÜ…MæüÆæÿgê† ç³Ôèý$Ðèþ#˯óþ {´ù™èþÞíßý…^èþyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. AÆÿ$$™óþ §æþ„ìü×ý¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° ™èþÑ$âæý¯éyæþ$, MóüÆæÿâæýÆ>Ú‰ëËÌZ A¯óþMæüÐèþ$…¨ Ðèþ$íßýâê ç³Ôèý$´ùçÙMæü$Ë$ Ý린Mæügê™èþ$˯óþ ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ…V> ´ùíÙçÜ$¢¯é²Ææÿ$.

Ððþ$^óþÇ Vö{ÆðÿË™ø Ðèþ$¯èþ$Væüyæþ ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ° †Ææÿ$ç³NÆŠÿ hÌêÏMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ÒÆæÿÝùÌêç³# {V>Ðèþ$…ÌZ °ÐèþíÜ…^óþ AÆæÿÐèþÄôý$Åâæýå ç³âæý° AÐèþ$ÃâŒýMæü$ ¿æýÆæÿ¢Ìôýyæþ$. 13 Vö{ÆðÿË$¯èþ² Ððþ$^óþÇ Vö{ÆðÿË Ðèþ$…§óþ BÐðþ$Mæü$ iÐèþ¯é«§éÆæÿ…. Ððþ$^óþÇ A¯èþ² »Ÿ^èþ$a gê† Vö{Æðÿ ^èþÆæÿÃ… ^éÌê {ç³ÔèýíÜ¢ ^ðþ…¨…¨. MøÆæÿ…V>yæþ$, Ý린Mæü Ðóþ$ç³#§æþË ÐèþÅÐèþçܦMæü$ D gê† A™èþÅ…™èþ A¯èþ$Mæü*Ë…. MøÆæÿ…V>yæþ$ A¯èþ²¨ ^èþ$r*t iÐèþMæü…^ðþ E…yìþ, A¯óþMæü ^ðþr$ϯèþ² ç³_aMæü ºÄæý$Ë$ {糧óþÔèý…. D {糧óþÔèý…ÌZ ™ðþËÏ™èþ$Ðèþ$à ^ðþr$Ï, A…f¯Œþ Væüyìþz Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ Væüyìþzgê™èþ$Ë$, _Mæü$Pyæþ$ gê† AyæþÑ Ððþ$$MæüPË* GMæü$PÐèþV> E…sêÆÿ$$.

çÜVæür$¯èþ JMóüP Ððþ$^óþÇ Vö{Æðÿ ™èþyæþÐèþMæü$ JMøPsìý ^ö糚¯èþ Æðÿ…yóþâæýåÌZ Ðèþ$*yæþ$ ÝëÆæÿ$Ï D¯èþ$™èþ$…¨. A…sôý çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü 1.5 í³ËÏË$ Ìôý§é G°Ñ$¨ ¯ðþËËMæü$ JMæü Vö{Æðÿí³ËÏ. ç³âæý° AÐèþ$ÃÌŒý Vö{ÆðÿË ò³…ç³M>°² 糧óþâæýåÐèþ$$…§óþ ^óþç³sìýt…¨. JMæü {糿æý$™èþÓ ç³£æþMæü…ÌZ ¿êVæü…V> 10 Byæþ Vö{ÆðÿË$, JMæü Vö{Æðÿ´ù™èþ$ Mö¯èþyé°Mìü BÐðþ$Mæü$ Ææÿ*. 15,000/& (50% A糚V>, Ðèþ$Æø 50% çܼÞyîþV>) ËÀ…_…¨. ™èþ¯èþ Vö{ÆðÿË Ðèþ$…§æþ¯èþ$ Ðóþ$ç³yé°Mìü BÐðþ$ JMæü Vú…yæþ$ Ðèþ$íßýâæýMæü$ ^ðþ…¨¯èþ 7 GMæüÆ>Ë MøÆæÿ…V>yæþ$ ç³_aMæü ºÄæý$Ë$¯èþ$, çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü Ææÿ*. 5,000/& ^ö糚¯èþ ÎkMæü$ ¡çÜ$Mæü$…¨. D QÆæÿ$a´ù¯èþ$ Vö{Æðÿí³ËÏË AÐèþ$ÃMæü… §éÓÆ> BÐðþ$Mæü$ Ææÿ*. 5,000/& Ìê¿æý… ÐèþçÜ$¢…¨. Vö{Æðÿ ò³…r AÐèþ$ÃMæü… §éÓÆ> Ææÿ*. 1,200/& ÐèþçÜ$¢…¨. Òsìý™ø BÐðþ$ 7 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ËÌZ A糚 ¡Ææÿ$aMøVæüÍW…¨. ç³âæý° AÐèþ$ÃâŒý ^éÌê MæüçÙtç³yæþÐèþËíÜ E…r$…¨ & BÐðþ$ {糆Æøl 3 Mìü.Ò$. ¯èþyæþ$^èþ$Mæü$…r* ÐðþãÏ ç³…ç³# ¯èþ$…yìþ ±sìý° Ððþ*çÜ$Mö° Æ>ÐéÍ. Aç³µsìýMìü E¯èþ² ÐèþÆ>Û¿êÐèþ ç³Çíܦ™èþ$Ë §æþ–ÚëtÅ BÐðþ$ ™èþ¯èþ Vö{Æðÿ˯èþ$ Ðóþ$ç³yé°Mìü çÜfj Væüyìþz Mæü*yé Mö¯èþÐèþËíÜ Ðèþ^óþa¨. M>± ç³Ôèý$ÐðþO§éÅ°Mìü çÜ…º…«¨…_ A±² E_™èþ…V>¯óþ ËÀ…^óþÑ. BÐðþ$ Vö{ÆðÿËMæü$ {MæüÐèþ$… ™èþç³µMæü$…yé ¯èþ$Íç³#Ææÿ$Væü$Ë Ðèþ$…§æþ$ ÐóþÄæý$VæüÍVóü¨. ç³âæý° AÐèþ$ÃâŒýMæü$ ™èþ¯èþ Ðèþ$…§æþ Væü$Ç…_ M>±, ™èþ¯èþ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢¯èþ$ Væü$Ç…_M>± ¨Væü$Ë$ Ìôý§æþ$. ò³âñýOå¯èþ ™èþ¯èþ Mæü*™èþ$Ææÿ*Ï, Ðèþ$¯èþÐèþË* ™èþ¯èþ Ðèþ§æþªMæü$ Ðèþ_a¯èþ糚yæþ$ ÐéÇMìü ™é¯èþ$ ºçßý$Ðèþ$™èþ$Ë$ Mö¯èþVæüË$Væü$™èþ$¯èþ²…§æþ$Mæü$ BÐðþ$ ^éÌê VæüÆæÿÓç³yæþ$™èþ$…¨. A…™óþM>Mæü, BÐðþ$ ™èþ¯èþ Vö{Æðÿ˯èþ$ AÑ$à JMæü Mæü*™èþ$ÇMìü BÇ®Mæü…V> Mæü*yé çÜàÄæý$ç³yìþ…¨. AÌê AÑ$à E…yæþMæü´ù™óþ BÐðþ$ Ðèþ$…§æþÌZ° Vö{ÆðÿË çÜ…QÅ 40Mìü ^óþÆæÿ$Mæü$°E…yóþ¨. Ðèþ–§é®ç³Å…ÌZ BÐðþ$ D Ðèþ$…§æþ¯èþ$ M>^èþ$MøÌôý° ç³Çíܦ† ÐèþõÜ¢ A糚yæþ$ B

Ððþ$^ðþÇ gê† ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$ Ý린Mæü…V> ËÀ…^óþ Væüyìþz Ððþ$O§é¯éË ¯èþ$…^óþ çÜÆðÿO¯èþ Ðóþ$™èþ¯èþ$ A…¨…^èþÐèþ^èþ$a¯èþ$. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2018

15


Vö{Æðÿ˯èþ$ AÑ$ÃÐóþíÜ, GÐèþÆðÿO¯é ¯èþÐèþ$ÃMæüçÜ$¢ËMæü$ Byæþº$¾¯èþ$ ÐèþyîþzMìü C_a, B Ðèþ^óþa yæþº$¾Ëò³O º™èþM>˯èþ²¨ BÐðþ$ BÌZ^èþ¯èþ.

Mæü…VæüÄæý$… gê† G§æþ$ªË ò³…ç³Mæü… Mæü…VæüÄæý$… gê† G§æþ$ªË$ ç³ÕaÐèþ$ ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ {ç³ÔèýíÜ¢V>…_¯èþ G§æþ$ªË$. MøÆæÿ…V>yæþ$ ç³_aMæü ºÄæý$âæýåÌZ CÑ {ç³Ðèþ$$Q´ë{™èþ ÐèþíßýÝë¢Æÿ$$. ºÍçÙtÐðþ$O¯èþ D gê† G§æþ$ªË¯èþ$ Væü™èþ…ÌZ ±Ææÿ$ ™øyæþyé°Mìü, ¿æý*Ñ$§æþ$¯èþ²yé°Mìü, çœËÝëÄæý*°² Ððþ*çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyé°Mìü, ºâæý$åÌêVæüyé°Mìü Ñ°Äñý*W…^óþÐéÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ ±sìý ´ëÆæÿ$§æþË, ѧæþ$Å™Œþ ç³…ç³#Ë$, yîþfÌŒý ç³…ç³#Ë$ A…§æþ$»êr$ÌZMìü Æ>Ðèþyæþ…™ø¯èþ$, BçÜ$¢Ë «§æþÆæÿË$ ò³ÆæÿVæüyæþ…™ø¯èþ$ Òsìý çÜ…QÅ ^éÌê ÐèþÆæÿMæü$ ™èþWY´ùÆÿ$$…¨. AÆÿ$$™óþ Ðèþ$$˯èþ$ {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ çÜ$…§æþÆæÿ… Æ>Ðèþ$ÝëÓÑ$, A™èþ° ¿êÆæÿÅ Ýû…{§æþ, {½yìþ…VŠü (Ðèþ…ÔèýÐèþ–¨®) MöÆæÿMæü$ Mæü…VæüÄæý$… G§æþ$ªË¯èþ$ ´ùíÙçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÐéÇ ¯éË$Væü$ G§æþ$ªË¯èþ$ ÆøkMæü$ BÆæÿ$ BÐèþ#˯èþ$ §ésìý…^èþyé°Mìü Ñ°Äñý*WçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ™èþyæþÐèþMæü$ Ææÿ*. 150/& Ææÿ$çÜ$Ðèþ$$V> ËÀçÜ$¢…¨. _{™èþ…V> ÒsìýÌZ çßZÎtÞ¯Œþ {íœíÜÄæý$¯Œþ gê† BÐèþ#Ìôý GMæü$PÐèþV> E…sêÆÿ$$. D gê† BÐèþ#Ë$ Mæü–{†Ðèþ$ ÒÆæÿŧé¯èþ… §éÓÆ> A…™èþ çÜ$Ë¿æý…V> VæüÆæÿÂ…§éËaÐèþ#. D G§æþ$ªË¯èþ$ ´ùíÙ…^é˯èþ² BÌZ^èþ¯èþ Æ>ÐèþyæþÐóþ$ M>Mæü, Ýû…{§æþÐésìý B˯é, ´ë˯èþ Mæü*yé ^èþ*çÜ$¢…¨. ÐésìýMìü ±Ææÿ$ A…¨…^èþyæþ…, AÑ ÒÆæÿŧé¯èþ… ^óþíܯèþ ÑÐèþÆ>˯èþ$ ÇM>Ææÿ$zÌZ Æ>íÜ E…^èþyæþ… Ðèþ…sìýÑ Mæü*yé BÐðþ$ ^óþçÜ$¢…¨. ÐéÇ ´ùçÙ×ýÌZ E¯èþ² Ðèþ–§æþ® G§æþ$ª MóüÐèþË… Ýû…{§æþ Ðèþ*r Ðèþ*{™èþÐóþ$ Ñ…r$…§æþ° BÐðþ$ ¿æýÆæÿ¢ A…sêÆæÿ$. D f…rMìü, B G§æþ$ª™ø A¯èþ$º…«§æþ… HÆæÿµyìþ…¨. ÒÆæÿ$ ™èþ¯èþò³O AÇõÜ¢ B G§æþ$ª Mæü…r ±Ææÿ$ ò³r$tMæü$…r$…¨. Ý뫧éÆæÿ×ý…V> B ÐèþÄæý$çÜ$ Ðèþ_a¯èþ G§æþ$ªË¯èþ$ ÆðÿO™èþ$Ë$ Ðèþ¨Í…^èþ$Mæü$…sêÆæÿ$. M>± ÒÆæÿ$ Ðèþ*{™èþ… B G§æþ$ª¯èþ$ çÜçßýf…V>¯óþ Ðèþ$Ææÿ×ìý…^èþ°ÐéÓË° A¯èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. A…™óþM>§æþ$ §é°° 糧æþ®†V> ´ë† ò³sêtË° Mæü*yé A¯èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$.

Ðèþ$Ë»êÈ Ðóþ$MæüË™ø ¼¯èþ$

16

MóüÆæÿâæýÌZ GMæü$PÐèþV> Mæü°í³…^óþ¨ Ðèþ$Ë»êÈ gê† Ðóþ$MæüË$. çÜ$Væü…«§æþ{§æþÐéÅË ÝëVæü$Mæü$ {ç³íܨ®V>…_¯èþ ™óþÐèþ$, Ðóþyìþ A«¨Mæü…V> VæüË Ðèþ$Ë»êÆŠÿ MøÝë¢ {´ë…™èþ… ºsìýt D gê† Ðóþ$MæüËMæü$ B õ³Ææÿ$ Ðèþ_a…¨. D gê† Ðóþ$MæüË$ ^éÌê ÐóþVæü…V> ò³Ææÿ$Væü$™éÆÿ$$. çÜ…™é¯ø™èþµ†¢ Mæü*yé A«¨Mæü…. ´ëË$, Ðèþ*…çÜ… ¨Væü$ºyìþ Mæü*yé GMæü$PÐèþ. D gê† Ðóþ$MæüË$ ѧóþÖgê™èþ$ÌñýO¯èþ »ZÄæý$ÆŠÿ Ðóþ$MæüË$, Ðésìý çÜ…MæüÆæÿgê™èþ$Ë Mæü¯é² Ðóþ$ÌñýO¯èþÐèþ° G¯ø² A«§æþÅÄæý$¯éËÌZ ™óþͯé {糿æý$™èþÓ… ѧóþÖgê™èþ$˯óþ {´ù™èþÞíßý…^èþyæþ… fÆæÿ$Væü$™ø…¨. M>± MösêtÄæý$…ÌZ° A†Ææÿ…ç³#ÆæÿMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ¼¯èþ$ A¯óþ õ³§æþ Ðèþ$íßýâæý Ðèþ*{™èþ… D gê† Ðóþ$MæüËÐèþ˯èþ {ç³Äñý*f¯èþ… ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2018

Ðèþ$Ë»êÈ Ðóþ$MæüË$ õ³§æþ {ç³fËMæü$ ^éÌê ÑË$ÐðþO¯èþ BíÜ¢V> Eç³Äñý*Væüç³yæþ™éÆÿ$$.

´÷…§æþ$™ø…¨. BÐðþ$ MóüÐèþË… JMæüP ByæþÐóþ$Mæü¯èþ$ Ðèþ*{™èþ… ò³…^èþ$™èþ* E…yóþ¨. B Ðóþ$MæüMæü$ ¯éË$Væü$ BÆøVæüÅMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðóþ$Mæü í³ËÏË$ ç³#sêtÆÿ$$. ¯éË$Væü$ ¯ðþËË ByæþÐóþ$Mæü ÐðþË Ææÿ*. 1500/&. Ðèþ$Væü Ðóþ$MæüË$ Ææÿ*. 2,500/&Mæü$ AÐèþ$$Ãyæþ$ ´ù™éÆÿ$$. ¼¯èþ$ D Ðóþ$Mæü˯èþ$ Æøyæþ$z Ððþ…ºyìþ, ™ørËÌZ E_™èþ…V> ËÀ…^óþ {V>çÜ…™ø¯óþ ò³…^èþ$™èþ$…¨. Ðóþ$MæüË òÙr$t Mæü*yé H QÆæÿ*a ÌôýMæü$…yé Ðèþ–«§éV> Ñ$WÍ´ùÆÿ$$¯èþ Ðésìý™ø¯óþ °ÇÃ…_…¨. ™é¯èþ$ çÜ…´ë¨…_¯èþ yæþº$¾¯èþ$ ¼¯èþ$ C…sìý Ðèþ$ÆæÿÐèþ$Ùèþ$¢ËMìü, í³ËÏËMìü º…V>Ææÿ… Mö¯èþyé°Mìü Eç³Äñý*WçÜ$¢…¨. BÐðþ$ ÆøkÐéÈ QÆæÿ$aËMæü$ Mæü*Íç³° Ò$§æþ B«§éÆæÿç³yæþ$™èþ$…¨. Ðèþ$Ë»êÈ Ðóþ$Mæü A§æþ¯èþç³# B§éÄæý*°² çÜÐèþ$Mæü*Ææÿayé°Mìü Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…¨, A© Gr$Ðèþ…sìý ¯èþçÙtÐèþ$* ÌôýMæü$…yé.

A…MæüÐèþ$Í ç³…§æþ$Ë™ø íÙÈÏ MóüÆæÿâæý {糿æý$™èþÓ… ™ðþËÏïÜÐèþ$ç³…§æþ$Ë ò³…ç³M>°² {´ù™èþÞíßýçÜ$¢ ¯èþ²ç³µsìýMîü °Ææÿ$õ³§æþ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ B§éÄæý*°² çÜÐèþ$Mæü*Ça ò³rtyé°Mìü ™èþW¯èþÑ Ýë®°Mæü…V> E…yóþ ¯èþËÏsìý A…M>Ðèþ$Î gê† ç³…§æþ$Ìôý. D gê† ç³…§æþ$Ë Ðèþ˯èþ Ìê¿êË$ : CÑ _¯èþ²ÑV> E…sêÆÿ$$. Ðèþ*…çÜ… ºÆæÿ$Ðèþ# CÆæÿÐðþO MìüÌZË$ Ðèþ*{™èþÐóþ$. Ý린Mæü…V> ËÀ…^óþ 糧éÆ>®Ë$ †° º™èþ$Mæü$™éÆÿ$$, ÐéÅ«§æþ$˯èþ$, Ðóþyìþ° ™èþr$tMæü$…sêÆÿ$$, A…™óþM>Mæü Òsìý ç³#¯èþÆæÿ$™èþµ†¢ Mæü*yé çÜ$Ë¿æý…V> fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. MóüÆæÿâæýÌZ° MösêtÄæý$… hÌêÏMæü$ ^ðþ…¨¯èþ J¯èþ…™èþ$Ææÿ$™èþ$¢ÌZ ™èþ¯èþ C§æþªÆæÿ$ Mæü*™èþ$ÆæÿÏ™ø °ÐèþíÜçÜ$¢¯èþ² íÙÈÏ Æðÿ…yæþ$ Byæþç³…§æþ$˯èþ$, JMæü Ðèþ$Væüç³…¨° Ðèþ…sìý…sìý ÐèþÅÆ>®Ë™ø, ç³_aMæü$Ë™ø, MæüË$ç³# Ððþ$$MæüPË™ø ò³…^èþ$™ø…¨. D Ðèþ$«§æþůóþ BÐðþ$ 45 ÆøkË ÐèþÄæý$çÜ$¯èþ² ç³…¨ í³ËÏ˯èþ$ JMöPMæüPsìý Ææÿ*. 1000/& ^ö糚¯èþ AÑ$Ã…¨. BÐðþ$ Mö°² Ðóþ$Mæü˯èþ$ Mæü*yé ò³…^èþ$™ø…¨. JMæü Ðóþ^èþ$ÆŠÿ gê† BÐèþ#¯èþ$ Mö¯éË° íÙÈÏ BÔèýç³yæþ$™ø…¨.


Ðóþ^èþ$ÆŠÿ BÐèþ#Ë$ Ðóþ^èþ$ÆŠÿ BÐèþ#Ë$ MóüÐèþË… 90 òÜ….Ò$. G™èþ$¢ E…sêÆÿ$$. CÑ MóüÆæÿâê §æþ„ìü×ýMøÝë¢ {´ë…™é°Mìü ^ðþ…¨¯èþÑ. çÜ…MæüÆæÿgê† ç³Ôèý$Ðèþ#˯èþ$ ÑÇÑV> {´ù™èþÞíßý…^èþyæþ…ÌZ CÑ Mæü¯èþ$Ðèþ$Ææÿ$VðüO´ùÄôý$Ðóþ. M>± {´ùÝùçÜÐèþ$à Iõ³ Ðèþ$ÇÄæý$$ BÐðþ$ ѧéÅÆæÿ$®Ë$ (™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÒÆæÿ$ Ðóþ^èþ$ÆŠÿ Mæü¯èþÞÆóÿÓçÙ¯Œþ {rçÜ$tV> HÆæÿµyézÆæÿ$). Ñ$Wͯèþ AçÜÌñýO¯èþ Ðóþ^èþ$ÆŠÿ BÐèþ#˯èþ$ Mö°²…sìýMìü M>´ëyéÆæÿ$. C糚yæþÐésìý çÜ…QÅ 1500Mæü$ ^óþÆæÿ$Mæü$…¨. C糚yæþ$ D gê† BÐèþ# A…§æþDZ BMæüÇÛÝù¢…¨. ™èþMæü$PÐèþ ò³r$tºyìþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…ÌZ D gê† BÐèþ#Ë$ ^ør$ ^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Æÿ$$. ÒsìýMìü ™èþMæü$PÐèþ çܦ˅ çÜÇ´ù™èþ$…¨. ç³…rÐèþÅÆ>®Ë™ø¯èþ$, MæüË$ç³# Ððþ$$MæüPË™ø¯èþ* ´ùíÙ…^èþÐèþ^èþ$a. D BÐèþ# ò³…ç³#yæþ$ f…™èþ$Ðèþ#V> Mæü*yé ç³°MìüÐèþçÜ$¢…¨. _¯èþ² í³ËÏË$¯èþ² CâæýåÌZ Mæü*yé ´ëËMøçÜ… D BÐèþ#¯èþ$ ò³…^èþ$Mæü$…sêÆæÿ$. MösêtÄæý$… hÌêÏMæü$ ^ðþ…¨¯èþ Ðóþ^èþ$ÆŠÿ {V>Ðèþ$… çÜÒ$ç³…ÌZ° Ðèþ$*hMæü$Ë…VæüÆæÿÌZ° Ðóþ^èþ$ÆŠÿ ¸ëÆæÿ…ÌZ D gê† BÐèþ#Mæü$ ò³§æþª ÐðþÆÿ$$sìý…VŠü Í‹Üt (D BÐèþ# M>ÐèþËíܯèþ ÐéÇ gê¼™é) E…¨.

Ðèþ$$W…ç³# C糚yæþ$ {´ù™èþÞíßý…糺yæþ$™èþ$¯èþ² Ðóþ$Ë$ gê† ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü¯é² Ý린Mæü gê™èþ$Ë$ G¯ø² Ñ«§éËÐóþ$ÌñýO¯èþÑ. Ý린Mæü gê™èþ$Ë$ ÐéÅ«§æþ$˯èþ$ ™èþr$tMæü$…sêÆÿ$$. GMæü$PÐèþ çÜ…™é¯é°² CÝë¢Æÿ$$. ò³…ç³Mæü… ÑçÙÄæý$…ÌZ ™èþ糚 fÇVóü AÐèþM>Ôèý… ™èþMæü$PÐèþ. Òsìý ò³…ç³M>°Mìü, A…sôý °ÐéÝë°Mìü, ç³Ôèý${V>çÜ…, §é×ê Mö¯èþ$VøË$Mæü$ ò³§æþªV> ò³r$tºyìþ AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ$. °gê°Mìü Òsìý ò³…ç³M>°Mìü M>ÐèþËíܯèþÑ ^éÌê ÐèþÆæÿMæü* E_™èþ…V> ËÀÝë¢Æÿ$$. A…§æþ$Ðèþ˯èþ ï܈ËMæü$ ÐéÇ Rêä çÜÐèþ$Äæý*ËÌZ Gr$Ðèþ…sìý »ê§æþÆæÿº…© ÌôýMæü$…yé °MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ B§éÄæý*°² çÜÐèþ$Mæü*Ça ò³sôýt¨ D Ý린Mæü gê† ç³Ðèþ#Ðèþ#Ë ò³…ç³MæüÐóþ$. D ç³° ÐéÆæÿ$ C™èþÆæÿ{™é 糯èþ$Ë$ ^óþçÜ$Mæü$…r* Mæü*yé Mö¯èþÝëW…^èþÐèþ^èþ$a. Æðÿ…yæþ$ ÆæÿM>Ë gê™èþ$˯èþ$ ´ùÍa ^èþ*õÜ¢ Ðóþ$Ë$ gê† ç³Ôèý$Ðèþ#Ë$ A«¨Mæü ¨Væü$ºyìþ CÐèþÓ^èþ$aV>Mæü. M>± Ðésìý çÜ…Ææÿ„æü×ýMæü$ çÜÆðÿO¯èþ Ðèþç܆ HÆ>µr$, ÐéÅ«§æþ$˯èþ$…yìþ M>´ëyæþyé°Mìü {MæüÐèþ$… ™èþç³µMæü$…yé sîýM>Ë$ Cí³µ…^èþyæþ…, Ýë…{§æþ§é×êË Mö¯èþ$VøË$ Ðèþ…sìýÑ G¯ø² AÐèþçÜÆæÿ… AÐèþ#™éÆÿ$$. DÆæÿMæü… gê†

ç³Ôèý$Ðèþ#ËÌZ ™èþÆæÿ^èþ* çÜ…™é¯ø™èþµ†¢ çÜÐèþ$çÜÅV> E…yìþ Mö¯óþ²âæýåMæü$ ¨Væü$ºyæþ$Ë$ BÕ…_¯èþ Ðóþ$ÆæÿMæü$ E…yæþÐèþ#. E§éçßýÆæÿ×ýMæü$, MóüÆæÿâæýÌZ çÜ…MæüÆæÿgê† ç³Ôèý$Ðèþ#˯èþ$ {ç³ÐóþÔèýò³sìýt AÆæÿÔèý™éºª… §ésìý¯é, çÜVæür$ çÜ…MæüÆæÿgê† ç³Ôèý$Ðèþ#Ë ´ëË ¨Væü$ºyìþ ÆøkMìü 6.5 MìüÌZÌôý E…¨. Òsìý çÜ…QÅ Mæü*yé ¯é¯ésìýMîü ™èþWY´ù™ø…¨. Ý린Mæü ÆðÿO™èþ$Ë$ Òsìý° {ç³ÐèþÆæÿ®¯èþ… ^óþÄæý$yæþ… Ðèþ*¯èþ$Mæü$° ^èþ*yìþ Mæüsìýt¯èþ ç³Ôèý$Ðèþ#˯óþ Mö°, ´ëË E™èþµ†¢ BW´ùÄæý*Mæü ç³Ôèý$Ðèþ#˯èþ$ Mæü»ôýâêËMæü$ AÑ$ÃÐóþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ý뫧éÆæÿ×ý…V> GÐèþÆæÿ* 糧óþâæýÏMæü$ Ñ$…_ ç³Ôèý$´ùçÙ×ý ^óþç³rtyæþ… Ìôý§æþ° ç³Ôèý$f¯èþ$Å Ô>ç܈Ñ{Ô>…™èþ {´÷òœçÜÆŠÿ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðóþ^èþ$ÆŠÿ Mæü¯èþÞÆóÿÓçÙ¯Œþ {rçÜ$t A«¨ç³† yé. ÝùçÜÐèþ$à Iõ³ A…sêÆæÿ$. Ý린Mæü gê™èþ$Ë Ðèþ˯èþ C°² Ìê¿êË$, çÜ…MæüÆæÿ gê† ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Ðèþ˯èþ C°² ¯èþÚëtË* E¯èþ²ç³µsìýMîü, ¯é»êÆŠÿz Ðèþ…sìý ç³Ææÿ糆 çÜ…çܦË$ çÜ…MæüÆæÿgê† ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Mö¯èþ$VøË$Mæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Ææÿ$×êË$ CçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ç³Ôèý$ çÜ…ÐèþÆæÿ®Mæü Ô>QË$ Mæü*yé çÜ…MæüÆæÿgê† ç³Ôèý$Ðèþ#˯óþ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ {´ù™èþÞíßýçÜ$¢¯é²Æÿ$$. C…Mæü D 糧æþ®† Ðèþ*ÆæÿÐèþËíܯèþ çÜÐèþ$Äæý$… Ðèþ_a…¨! Captions : Mecheri Sheep are adaptable to the local pasture systems.

Ý린Mæü ç³Çíܦ™èþ$ËMæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ Ððþ$^óþÇ Vö{ÆðÿË$ Malabari goasts, a means of building assets.

BçÜ$¢Ë$ ò³…^èþ$Mæü$¯óþ Ðèþ*ÆæÿY…, Ðèþ$Ë»êÇ Ðóþ$MæüË$ Kangayam stud bulls are being used for breeding.

{ç³ÐèþÆæÿ®¯é°Mìü Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$¯èþ² Mæü…VæüÄæý$… G§æþ$ªË$ Vechur cattle ideal for low input farming.

™èþMæü$PÐèþ ò³r$tºyìþ õܧéÅ°Mìü A¯èþ$ÐðþO¯èþ Ðóþ^èþ$ÆŠÿ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë$

17

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2018


_Ææÿ$«§é¯éÅË$ & K ´ëÇ{Ô>Ñ$Mæü$yæþ$ AÑ$™Œþ ^èþ{MæüÐèþÇ¢

Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ÌZÏ ^ðþO™èþ¯èþÅ… ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…, çÜÆðÿO¯èþ WÆ>Mîü ÌZí³…^èþyæþ…, Ðésìý ÑË$Ðèþ˯èþ$ ™ðþÍÄæý$gôýõÜ {ç³^éÆæÿ BÆ>ÂsêË$ MöÆæÿ™èþV> E…yæþyæþ…, ç³ÇÔZ«§æþMæü Ô>ç܈Ðóþ™èþ¢Ë$, Ðé×ìýfÅ {ç³Ðèþ$$Q$Ë E§éÖ¯èþ™èþ... {ç³çÜ$¢™èþ… _Ææÿ$«§é¯éÅËMæü$ G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯èþ² ò³¯èþ$ çÜÐèþ$çÜÅË$V> ^ðþ´ëµÍ. _Ææÿ$«§é¯éÅËÌZ E¯èþ² ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË ç܅糧æþ ™ðþÍíܯèþ ÐéÇMìü GÐèþÇMðüO¯é D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ °Æ>çÜMìü¢ «§øÆæÿ×ìý BÔèýaÆæÿÅ… MæüÍW…^èþMæüÐèþ*¯èþ§æþ$. _Ææÿ$«§é¯éÅË ÆðÿO™èþ$ËMæü$ C¨ JMæü ò³§æþª çÜÐéË$ M>V>, Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ðèþ*Ææÿ$µË {糿êÐèþ… ÐèþËÏ G§æþ$ÆæÿÄôý$Å çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ CÌê…sìý «§øÆæÿ×ìý Ðèþ$Ç…™èþ ¯èþçÙt§éÄæý$Mæü…V> Ðèþ*ÇaÐóþçÜ$¢¯èþ²¨. °gê°Mìü ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ýç³Ææÿ…V> _Ææÿ$«§é¯éÅË ÝëVæü$ ^éÌê {ç³Äñý*f¯èþMæüÆæÿ…. Ðèþ$$QÅ…V> Òsìý ÝëVæü$Mæü$ GMæü$PÐèþ ±Ææÿ$ AÐèþçÜÆæÿ… E…yæþ§æþ$. ºÄæý$sìý ¯èþ$…_ ™ðþí³µ…^èþ$MøÐèþÍÞ¯èþ C¯Œþç³#sŒýË ¿êÆæÿ… A…™èþV> E…yæþ§æþ$. AÆÿ$$™óþ D MìüÏçÙt ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ A«¨VæüÑ$…^óþ…§æþ$Mæü$ ÆðÿO™èþ$ Ýù§æþÆæÿ$Ë$ HsìýMìü G§æþ$ȧóþ…§æþ$Mæü$ íܧæþ®Ðèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$.

A

Ìê ç³…r ´÷ÌêË Ðèþ$«§æþÅ ¯èþyæþ$çÜ$¢…yæþV> B ç³MæüP¯óþ °Æ>Ã×ý… ÌZ E¯èþ² òÙyæþ$z JMæüsìý BMæür$tMæü$…r$…¨. B òÙyæþ$z Äæý$fÐèþ*° ÒÆæÿ Ôðýsìýt ™èþ¯èþ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ CÌê ÑÐèþÇ… ^éyæþ$. & _Ææÿ$«§é¯éÅË$, Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ² õܧæþÅ…ÌZ çÜ…{糧éÄæý$Mæü 糧æþ®™èþ$˯óþ A¯èþ$çÜÇçÜ*¢ D ç³ÇçÜÆæÿ {V>Ðèþ*ËÌZ Mæü±çÜ… Ðèþ…§æþ Ðèþ$…¨Mìü E´ë«¨ Mæü͵…^é˯èþ$Mæü$…r$¯é²¯èþ$. Ðéâæýϯèþ$ †ÇW ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ÐðþOç³# ¡çÜ$Mæü$Æ>ÐéË° BÕçÜ$¢¯é²¯èþ$. & A¨ ™ðþË…V>×ýÌZ° çÜ…V>Æðÿyìþz hÌêÏ Væü…V>ç³NÆŠÿ {V>Ðèþ$…. AMæüPyóþ Ôðýsìýt° MæüÍÔ>…. ÝëÐèþ*¯èþÅ ÆðÿO™èþ$ Ýë¦Æÿ$$¯èþ$…_ JMæü ç³Ç{ÔèýÐèþ$Mæü$ A«¨ç³†V> Ý÷…™èþ…V> {´ëòÜíÜ…VŠü ´ëÏ…sŒý HÆ>µr$

18

ÆæÿMæüÆæÿM>ÌñýO¯èþ _Ææÿ$«§é¯éÅË ¨Væü$ºyæþ$Ë {糧æþÆæÿدèþ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2018

^óþçÜ$Mæü$¯é²Æ>Äæý$¯èþ. BÄæý$¯èþ ´ëÏ…sŒýÌZ ™èþÄæý*ÆðÿO¯èþ BàÆæÿ 糧éÆ>®Ë$ †¯èþyé°Mìü A¯èþ$Ðèþ#V> íܧæþ®… ^óþÄæý$ºyæþ¯èþ$¯é²Æÿ$$. Ðèþ^óþa Ðèþ$*yæþ$ ¯éË$Væü$ ¯ðþËÌZÏ A¨ ç³NÇ¢ Ýë¦Æÿ$$ÌZ Ñ°Äñý*V>°Mìü íܧæþ®… M>¯èþ$¯èþ²¨. BÄæý$¯èþ ©°Mìü A¯èþ$º…«§æþ…V> Úëç³#¯èþ$, §é°Mìü B¯èþ$Mæü$° ÆðÿÝëtÆðÿ…sŒý¯èþ$ Mæü*yé íܧæþ®… ^óþÔ>Ææÿ$. G‹ÜG‹Ü ¿æýÐé± çœ#yŠþÞ õ³Ææÿ$™ø òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ _Ææÿ$«§é¯éÅË™ø ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþíܯèþ BàÆæÿ 糧éÆ>®Ë¯èþ$ BÄæý$¯èþ Ñ{MæüÆÿ$$çÜ$¢¯é²yæþ$. ÐésìýÌZ çÜfjË™ø, gŸ¯èþ²Ë™ø ^óþíܯèþ ÆøsîýË$, _Ææÿ$«§é¯éÅË™ø ^óþíܯèþ Ëyæþ*zË$, ç³NÆæÿ~…´÷Í, _Ææÿ$«§é¯éÅË Ðèþ*ÌŒýt Ðèþ…sìýÑ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþÑ. ÆøkMæü* 200&400 Ðèþ$…¨ ÐèþÆæÿMæü$ MæüçÜtÐèþ$Ææÿ$Ï ÐèþçÜ*¢ E…sêÆæÿ$. ç³rt×ý {´ë…™èþ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$ BÆøVæüÅ… A…¨…^óþ ç³#íÙtMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ BàÆæÿ… AËÐér$ ^óþÄæý*˯óþ¨ BÄæý$¯èþ çÜ…Mæü˵…. A…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$V> ÆðÿO™èþ$Ë$ _Ææÿ$«§é¯éÅË ÝëVæü$¯èþ$ ÑçܢDž^éË° A…§æþ$Mæü$ ™èþW¯èþr$t {´ù™èþÞíßý…^éË° BÄæý$¯èþ Mæü…Mæü×ý… Mæür$tMæü$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ Mæü$Ðèþ*Ææÿ$ÌZÏ ò³§æþªÐéyðþO¯èþ Ôðýsìýt 糧ø ™èþÆæÿVæü† ÐèþÆæÿMæü$ ^èþ§æþ$Ðèþ#Mæü$¯é²yæþ$. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Mæü$r$…º ¿êÆæÿ… Ððþ*Äæý$yæþ… MøçÜ… çÜ…´ë§æþ¯èþ ÐóþrÌZ ç³yézyæþ$. Ðèþ$$…§æþ$V> [yðþOÐèþÆæÿ$ E§øÅVæü… §öÇMìü…¨. 2005ÌZ BÄæý$¯èþ §æþ–íÙt ™ðþËÏ gŸ¯èþ² õܧæþÅ…ò³O ç³yìþ…¨. 2007ÌZ òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ JMæü _¯èþ² §æþ$M>×ý… {´ëÆæÿ…À…_ gŸ¯èþ² Æösñýt˯èþ$ Ñ{MæüÆÿ$$…^óþÐéyæþ$. Aç³µsZÏ D ™ðþËÏ gŸ¯èþ², Ìôý§é _Ææÿ$«§é¯éÅË {ç³Äñý*f¯éËò³O AMæüPyìþ ç³rt×ý ÐéçÜ$ËMæü$ A…™èþV> AÐèþV>çßý¯èþ Ìôý§æþ$. A…§æþ$ÐèþËÏ BÄæý$¯èþ ^óþç³sìýt¯èþ B {ç³Äæý$™èþ²… ÑçœËÐðþ$O…¨. AÆÿ$$™óþ ç³r$t ÑyæþÐèþMæü$…yé Ðèþ$Æø ^ør Mö™èþ¢V> §æþ$M>×ý… {´ëÆæÿ…À…^éyæþ$. AMæüPyæþ MæüçÜtÐèþ$ÆæÿÏ çÜ…QÅ M>çÜ¢ ò³ÇW…¨. ÐéÇÌZ GMæü$PÐèþ Ðèþ$…¨ Ðèþ$«§æþ$Ðóþ$çßý ÆøVæü$Ìôý. ™èþÆæÿ$Ðé† M>Ë…ÌZ BÄæý$¯èþ G‹ÜG‹Ü ¿æýÐé± çœ#yŠþÞ ÐéÅ´ëÆæÿ… {´ëÆæÿ…À…_ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË$ ^óþç³sêtyæþ$. A…§æþ$MøçÜ… JMæü ç³Ç{ÔèýÐèþ$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ Ðèþ…rÔ>Ë HÆ>µr$ ^óþÔ>yæþ$. §é°Mìü A¯èþ$º…«§æþ…V> ÆðÿÝëtÆðÿ…sŒý ¯ðþËMöÌêµyæþ$. AMæüPyæþ _Ææÿ$«§é¯éÅË™ø ™èþÄæý*Ææÿ$^óþíܯèþ ¿Zf¯èþ… A…¨…^éÆæÿ$. §é…™ø ´ër$ {ç³fËMæü$ _Ææÿ$«§é¯éÅËÌZ° ´ùçÙMæü ÑË$Ðèþ˯èþ$ ç³Ç^èþÄæý$… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ VøyæþËò³O ´ùçÜtÆæÿÏ Ææÿ*ç³…ÌZ {ç³^éÆæÿ… {´ëÆæÿ…À…^éyæþ$. D {ç³Äæý$™èþ²ÌZ BÄæý$¯èþ Æøsîý ™èþÄæý*Ææÿ$^óþõÜ…§æþ$Mæü$ JMæü Äæý$…{™èþ… ™èþÄæý*Ææÿ$^óþçÜ$MøVæüÍV>yæþ$. §é°° »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ÌZ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÆÿ$$…^éyæþ$. §é° çÜàÄæý$…™ø Væü…r õÜç³sZÏ 500 ÆøsîýË$ íܧæþ®… ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a. ™èþ¯èþ Ñ{MæüÄæý$ Móü…{§æþ… ¯èþ$…_ ÆøkMæü$ 2000 ¯èþ$…_ 3000 ÆøsîýË$ çÜÆæÿçœÆ> AÐèþ#™èþ$…sêÆÿ$$. CMæüPyæþ BÆæÿ$ ¯ðþËË ´ër$ °ËÓ E…^èþyé°Mìü A¯èþ$ÐðþO¯èþ G…yæþ$ ÆösñýtË$


_Ææÿ$«§é¯éÅË™ø ™èþÄæý*Ææÿ$^óþíܯèþ Æøsîý˯èþ$ JyìþÔ> {ç³fËMæü$ {糧æþÇØçÜ$¢¯èþ² §æþ–ÔèýÅ…

Mæü*yé ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÝë¢Ææÿ$. Ðésìý° B[õÜtÍÄæý*Mæü$ GVæü$Ðèþ$† ^óþÝë¢Ææÿ$. ç³NÆæÿ~…´÷Í §æþ$»êÄŒý$Mìü GVæü$Ðèþ$† AÐèþ#™èþ$…¨. {糆 ¯ðþÌê BÄæý$¯èþ 2000 ÆøsîýË$, 300 ¯èþ$…yìþ 400 ç³NÆæÿ~… ´÷ÍË$ GVæü$Ðèþ$† AÐèþ#™èþ$…sêÆÿ$$. 2016ÌZ BÄæý$¯èþ çÜÓÄæý$…ÔèýMìü¢ A{W ¸û…yóþçÙ¯Œþ {´ëÆæÿ…À…^éyæþ$. _Ææÿ$«§é¯éÅË ÆðÿO™èþ$Ë™ø MæüÍíÜ ç³°^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ©°° HÆ>µr$ ^óþÔ>Ææÿ$. ÆðÿO™èþ$ËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$˯èþ$ D ¸û…yóþçÙ¯Œþ §éÓÆ> Ôðýsìýt çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$Ýë¢yæþ$. A«¨Mø™èþµ†¢ Ý뫧æþ¯èþMæü$ A¯èþ$çÜÇ…^èþ ÐèþËíܯèþ E™èþ¢Ðèþ$ õܧæþÅ Ñ«§é¯éËò³O ÐéÇMìü Õ„æü×ý CÝë¢yæþ$. AMæüPyìþ™ø BVæüMæü$…yé ÐéÇ ç³…r¯èþ$ BÄæý$¯óþ Mö¯èþ$VøË$ ^óþÝë¢yæþ$. D ÌêÐé§óþÒÌZÏ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ {ï³Ñ$Äæý$… «§æþÆæÿ˯óþ BÄæý$¯èþ ^ðþÍÏÝë¢yæþ$. D ¸û…yóþçÙ¯ŒþMæü$ G…G‹Ü ÝëÓÑ$¯é£æþ¯Œþ ÈòÜÇa ¸û…yóþçÙ¯Œþ (G…G‹ÜG‹ÜBÆŠÿG‹œ) çÜçßýM>Ææÿ… A…¨çÜ$¢¯èþ²¨. G…G‹ÜG‹ÜBÆŠÿG‹œ çÜ…çܦMæü$ MøÆ>ç³#sŒý hÌêÏÌZ° 500Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë™ø MæüÍíÜ ç³°^óþÝù¢…¨. Ðèþ$$QÅ…V> _Ææÿ$«§é¯éÅË B«§éÆæÿ…V> ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþíܯèþ Ëyæþ$zË$, õÜÐèþ*Å, Ar$Mæü$Ë$ (_Ðéz) ÆøsîýË$ Væü$Ç…_ {ç³^éÆæÿ… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ Mæü–íÙ ^óþÝù¢…¨. õܧæþÅ…ÌZ `yæþï³yæþË °ÐéÆæÿ×ýMæü$ ^óþç³rtÐèþËíܯèþ gê{Væü™èþ¢Ë¯èþ$ ÑÐèþÇçÜ$¢¯èþ²¨. ÐèþÆæÿÛç³#±sìý° ´÷§æþ$ç³#V> Ðéyæþ$Mæü$¯óþ Ðèþ*Æ>Y˯èþ$ ™ðþÍÄæý$gôýÝù¢…¨. ÐèþÇÃMæü… ´ùçÜ$t ™èþÄæý*È Ñ«§é¯éËò³O Õ„æü×ý CçÜ$¢¯èþ²¨. HÆø¼MŠü Mæü…´ùçÜ$t, ¿æý*ÝëÆæÿ Ææÿ„æü×ýMæü$ M>ÐèþËíܯèþ õÜ…{©Äæý$ 糧éÆ>®Ë ™èþÄæý*Ææÿ$ Ñ«§é¯éË$ ç³Ç^èþÄæý$… ^óþçÜ$¢¯èþ²¨. Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ ¯éryæþ…ÌZ Mæü*yé Õ„æü×ý CÝù¢…¨.

_Ææÿ$«§é¯éÅË B«§éÇ™èþ º$ÐèþÓ¯èþ$ A…¨…^èþyæþÐóþ$ M>Mæü$…yé BÄæý$¯èþ HÆ>µr$ ^óþíܯèþ ÆðÿÝëtÆðÿ…sŒý VøyæþËò³O ´ùçÜtÆæÿÏ Ææÿ*ç³…ÌZ _Ææÿ$«§é¯éÅËÌZ ËÀ…^óþ ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË {ç³^éÆæÿ çÜÐèþ*^éÆæÿ… Mæü*yé Mæü°í³çÜ*¢ E…r$…¨.

C…yìþÄæý$¯Œþ C°íÜtr*ÅsŒý B‹œ Ñ$ÌñýÏsŒýÞ ÈòÜÇa çÜçßýM>Ææÿ…™ø Ðèþ$Æø {´ëgñýMæü$t¯èþ$ Mæü*yé Ôðýsìýt ^óþç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. D {´ëgñýMæü$tÌZ ¿êVæü…V> çÜ…V>Æðÿyìþz hÌêÏÌZ° 8 {V>Ðèþ*ËÌZ° 1000 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ BÄæý$¯èþ HMæü™ésìýò³OMìü ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a ÐéÇMìü Ðèþ*ÆæÿY°ÆóÿªÔèý… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ý뫧éÆæÿ×ý…V> ÆðÿO™èþ$ Cº¾…§æþ$ÌZÏ JMæüsìý Ñ™èþ¢¯éË$ çÜ…´ë¨…^èþyæþ…. MìüÌZ Ñ™èþ¢¯éË MøçÜ… ç³rt×ý… »êr ç³sêtÍÞ E…r$…¨. ¡Æ> AMæüPyìþMìü Ððþyìþ™óþ Ñ™èþ¢¯éË ¯é×ýÅ™èþ Væü$Ç…_ HÒ$ ™ðþÍÄæý$§æþ$. D çÜÐèþ$çÜÅ ç³ÇÚëPÆæÿ… MøçÜ… Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ Ðóþ$… ÆðÿO™èþ$ C…sìý Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¡çÜ$MðüãÏ A…¨Ý뢅. H ïÜf¯ŒþÌZ H ç³…r ÝëVæü$^óþõÜ¢ Ðèþ$…_ çœÍ™éË$ E…sêÄñý* çÜ*^èþ¯èþË$ ^óþÝ뢅. D çÜ*^èþ¯èþË$ A…¨…^óþ糚yæþ$ Ðèþ*ÆðÿPsŒý «§æþÆæÿÐèþÆæÿË$, çÜÆæÿ$Mæü$Ë Ë¿æýÅ™èþ Ðèþ…sìý Ðésìý° ç³ÇVæü×ý¯èþÌZMìü ¡çÜ$Mæü$…sê…. CMæü ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ ç³…yìþ…_¯èþ ç³…r¯èþ$ çÜÆæÿçÜÐðþ$O¯èþ «§æþÆæÿËMóü Mö¯èþ$VøË$ ^óþíܯèþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ, §é×ê° BàÆæÿ 糧éÆ>®Ë$V> Ñ°Äñý*W…^óþ… §æþ$Mæü$, Ðésìý §éÓÆ> ÐèþÝëÆ> Ðèþ…sìý {§æþÐéàÆæÿ… íܧæþ®… ^óþÄæý$yé°Mìü ÒË$V> {Vóüyæþ$Ë ÐéÈV> ÐóþÆæÿ$ ^óþÝë¢Ææÿ$. Ðèþ*¯èþÐèþ Ñ°Äñý*V>°Mìü A¯èþ$ÐðþO¯èþ ¿êV>°² ÐóþÆæÿ$ ^óþíÜ ¿æý{§æþç³Ææÿ$Ýë¢Ææÿ$. Ñ$Wͯèþ ¿êV>°² BÄæý$¯èþ Ñ™èþ¢¯èþ Mæü…ò³±ËMæü$, ç³Ôèý$ §é×ê Ñ{Móü™èþËMæü$, yìþíÜtËÈËMæü$ çÜÆæÿçœÆ> ^óþÝë¢Ææÿ$. Òsìý ¯èþ$…_ G£æþ¯éÌŒý ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a. _Ææÿ$«§é¯éÅËÌZ BÆøV>Å°² M>´ëyóþ…§æþ$Mæü$ E¯èþ² ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË Væü$Ç…_ BÄæý$¯èþ CÌê ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. & Ðèþ* MæüçÜtÐèþ$ÆæÿÏÌZ 60Ô>™èþ… Ðèþ$…¨ Isîý ç³Ç{ÔèýÐèþ$Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ Äæý$$Ðèþ™èþÆæÿÐóþ$. D C¯ŒþçœÆóÿÃçÙ¯Œþ sñýM>²Ëi Ææÿ…Væü…ÌZ° ÐéÇMìü ÐéÅ«§æþ$Ë$ ÝùMóü AÐèþM>Ôèý… GMæü$PÐèþ A° Væü$Ç¢…^é…. Ðèþ$$QÅ…V> FºÔèýÈÆæÿ…, Ðèþ$«§æþ$Ðóþ$çßý… Ðèþ…sìý ÐésìýMìü Væü$Ç AÐèþ#™èþ$…sêÆæÿ$. Ñ$Wͯèþ MæüçÜtÐèþ$Ææÿ$Ï Ðèþ$«§æþÅ ÐèþÄæý$çÜ$PË$. Ìôý§é ò³§æþª ÐèþÄæý$çÜ$ÌZ° ÐéÆæÿ$. ÒâæýÏ…™é H§ø JMæü ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ BÆøVæüÅ çÜÐèþ$çÜÅË™ø çÜ™èþÐèþ$™èþÐèþ$Ðèþ#™èþ*¯óþ E…sêÆæÿ$. CMæü Mö¨ª Ðèþ$…¨ BÆøVæüÅ… Væü$Ç…_¯èþ Ðèþ$$…§æþçÜ$¢ AÐèþV>çßý¯èþ™ø ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2018

19


www.leisaindia.org

ÐèþÝë¢Ææÿ$. iÐèþ¯èþÔðýOÍÌZ ÐèþçÜ$¢¯èþ² Ðèþ*Ææÿ$µË$ M>Ææÿ×ý…V> ÐðþO§æþ$ÅË$ ™èþÐèþ$ Ðèþ§æþªMæü$ Ðèþ^óþa ÐéÇMìü _Ææÿ$«§é¯éÅË™ø Mæü*yìþ¯èþ BàÆæÿ… ¡çÜ$MøÐéË° çÜ*_çÜ$¢¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ Wr$t»êr$ «§æþÆæÿË$ Æ>Mæü´ùÐèþyæþ… ÐèþËÏ ^éÌê Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ ÒsìýMóüíÜ §æþ–íÙt ÝëÇ…^èþyæþ… Ìôý§æþ…sêÆæÿ$ Ôðýsìýt. ç³rt×ý {´ë…™éË ÐéÇÌZ _Ææÿ$«§é¯éÅË ÐéyæþMæü…ò³O ÑçÜ¢ –™èþ…V> {ç³^éÆæÿ… ^óþõÜ¢ WÆ>Mîü ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…¨. A¨ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ Ðésìý ÝëVæü$ ÐðþOç³# Ðèþ$ãÏ…^èþyé°Mìü ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨ A…sêÆæÿ$ Ôðýsìýt. D ÑçÙÄæý$…ÌZ {糿æý$™èþÓ… Mæü*yé G…™ðþO¯é Mæü–íÙ ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a. òÜ{MðüsôýÇÄæý$sŒý Ðèþ…sìý {糿æý$™èþÓ M>Æ>ÅËÄæý*ËÌZ° M>Å…sîý¯ŒþËÌZ¯èþ*, WÇf¯èþ çÜ…„óüÐèþ$ Ô>Q °ÆæÿÓíßý…^óþ àçÜtâæýÏÌZ¯èþ*, fÐèþçßýÆŠÿ ¯èþÐø§æþÄæý$ ÆðÿíÜyðþ°ÛÄæý$ÌŒý çÜ*PâæýÏÌZ¯èþ*, Ýë…íœ$Mæü çÜ…„óüÐèþ$ Ô>Q °ÆæÿÓíßý…^óþ çÜ*PâæýÏÌZ¯èþ* _Ææÿ$«§é¯éÅË™ø ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþíܯèþ Ðèþ…rM>Ë$ A…¨…^éÍ. D Ñ«§é¯é°² A°² Æ>çÙ‰ {糿æý$™éÓË$ {´ù™èþÞíßý…^éÍ. Ðèþ$«§éÅçßý² ¿Zf¯èþ…ÌZ Mæü*yé _Ææÿ$«§é¯éÅ˯èþ$ JMæü ¿êVæü…V> AÐèþ$Ë$^óþÄæý*Í. D ™èþÆæÿà BàÆæÿ 糧éÆ>®Ë ™èþÄæý*È Móü…{§é˯èþ$, Ñ{MæüÄæý$ Móü…{§é˯èþ$ JMæü ç³Ç{ÔèýÐèþ$V> ç³rt×êÌZÏ HÆ>µr$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ {´ù™éÞçßý… CÐéÓÍ. ™èþÑ$âæý¯éyæþ$, ™ðþË…V>×ý Ðèþ…sìý Mö°² Æ>Ú‰ëÌZÏ° {糿æý$™éÓË$ {ç³fËMæü$ ^úMæü «§æþÆæÿËMóü ÐèþÇ A¯èþ²…, Ýë…»êÆæÿ$ A…¨çÜ$¢¯é²Æÿ$$. CMæüPyæþ ÐèþÇ A¯èþ²… Ý릯èþ…ÌZ _Ææÿ$«§é¯éÅËMæü$ ^ør$ Mæü͵…^éÍ A…r$¯é²Ææÿ$ Ôðýsìýt. A…™óþ M>Mæü$…yé _Ææÿ$«§é¯éÅË ÝëVæü$¯èþ$ ^óþç³sôýt…§æþ$Mæü$ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ {´ù™èþÞíßý…^éÍ. C…§æþ$Mæü$ {糆 ÆðÿO™èþ$ ™èþ¯èþMæü$¯èþ² ´÷Ë…ÌZ Mæü±çÜ… 10Ðèþ Ðèþ…™èþ$ MóüsêÆÿ$$…^óþÌê

ÑÑ«§æþ BàÆæÿ 糧éÆ>®Ë¯èþ$ ÑÐèþÇçÜ$¢¯èþ² §æþ–ÔèýÅ…

^èþ*yéÍ. C™èþÆæÿ ç³…r˯èþ$ Mæü*yé ÝëVæü$^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a. AÌêVóü BàÆæÿ 糧éÆ>®Ë¯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþõÜ Ææÿ…Væü…ÌZ E¯èþ² ç³Ç{ÔèýÐèþ$˯èþ$ Mæü*yé BMæür$tMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ÐéÇMìü Mö…™èþ ÐèþÆæÿMæü$ 糯èþ$² Æ>Æÿ$$¡Ë$ CÐèþÓr… Ðèþ$…_¨. ÐéÇ° M>Å…sîý¯èþÏMæü$, àçÜtâæýÏMæü$ D _Ææÿ$«§é¯éÅË BàÆæÿ 糧éÆ>®Ë¯èþ$ çÜÆæÿçœÆ> ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ Jí³µ…^éÍ. {ç³fË$ _Ææÿ$«§é¯éÅ˯èþ$ Eç³Äñý*W…^óþ…§æþ$Mæü$ íܧæþ®…V>¯óþ E¯é²Ææÿ$. M>± AÑ ÐéÇMìü A…§æþ$»êr$ÌZ°Mìü Æ>Ðèþr… Ìôý§æþ$ A…sêÆ>Äæý$¯èþ. CMæü Væü…V>ç³NÆŠÿÌZ° BÄæý$¯èþ Ý÷…™èþ {´ëòÜíÜ…VŠü Äæý$*°sŒý ÑçÙÄæý*°Mìü ÐèþõÜ¢ BÄæý$¯èþMæü$ E¯èþ² JMæü ò³§æþª MæüËÌZ A¨ JMæü ¿êVæü… Ðèþ*{™èþÐóþ$. JMæü Vøyú¯Œþ, ÆðÿO™èþ$ Õ„æü×ý Móü…{§æþ…, yðþÐðþ* ´ëÏsŒýÞ, õÜ…{©Äæý$ õܧæþÅ…, C…M> G¯ø² G¯ø² BÄæý$¯èþ Ðèþ$¨ÌZ E¯é²Æÿ$$. D Äæý$*°sŒý ¯èþ$…_ ç³rt×ý ÐéçÜ$ËMæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ BàÆæÿ… A…¨…^é˯èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. ѧóþÔ>ËMæü$ Mæü*yé GVæü$Ðèþ$† ^óþÄæý*˯èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. BÆøVæüÅ… ÑçÙÄæý$…ÌZ BÐèþV>çßý¯èþ E¯èþ² {ç³ç³…^èþ ÐéÅç³¢ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$ ^óþÆæÿ$Ðèþ M>Ðé˯óþ¨ ¯é BÔèýÄæý$…. A¨ ™øsìý ÆðÿO™èþ¯èþ²ËMæü$ G…™ø {ç³Äñý*f¯èþ… MæüÍWçÜ$¢…¨ A…r$¯é²Ææÿ$ Ôðýsìýt. Amit Chakravarty Chief of Staff to the Director General ICRISAT, Patancheru 502324, Telangana, India E-mail : a.chakravarty@cgiar.org

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 19, çÜ…_Mæü 1, yìþÔèý…ºÆŠÿ 2017.

20

ÎÝë C…yìþÄæFollow ý* • çÜ…_Mæü &3 ò³t…ºÆŠÿ 2018www.facebook.com/Leisaindiamag us• òÜon:

@LeisaIndia


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.