Page 1

¸É¥ÉÖA§gï 2016, ¸ÀAaPÉ 3

Magazine on Low External Input Sustainable Agriculture Compilation of selected translated articles into Kannada ¨ÁºÀå ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À «ÄvÀ §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÀĹÜgÀ PÀȶ PÀÄjvÀ ªÀiÁåUÀf£ï. PÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÀĪÁ¢¹zÀ DAiÀÄÝ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ¸ÀAPÀ®£À

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAaPÉ


°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAaPÉ

¸É¥ÉÖA§gï 2016, ¸ÀAaPÉ 3 F ¸ÀAaPÉAiÀÄÄ `°Ã¸Á EArAiÀÄ’ DAUÀè DªÀÈwÛAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ DAiÀÄÝ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À C£ÀĪÁzÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. «¼Á¸À: J.JA.E. ¥ÀæwµÁ×£À £ÀA.204, 100 ¦üûÃmï jAUïgÉÆÃqï ªÀÄÆgÀ£Éà ¥sóÉÃ¸ï §£À±ÀAPÀj JgÀqÀ£Éà ¨ÁèPï ªÀÄÆgÀ£Éà ¸ÉÖÃeï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560085 zÀÆgÀªÁtÂ+91-080-26699512/ 26699522 ¥sóÁåPïì +91-080-26699410 FªÉÄʯï: leisaindia@yahoo.co.in °Ã¸Á EArAiÀÄ `°Ã¸Á EArAiÀÄ’ DAUÀè DªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß J.JA.E. ¥ÀæwµÁ×£À ºÁUÀÆ E¼ÉAiÀÄ (ILEIA) ¸ÀA¸ÉÜ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ vÉæʪÀiÁ¹PÀªÁV ¥ÀæPÀn¸ÀÄwÛzÉ. ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½ ªÀÄÄRå ¸ÀA¥ÁzÀPÀ : PÉ.«.J¸ï.¥Àæ¸Ázï ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¸ÀA¥ÁzÀQ : n.JA.gÁzsÀ PÀ£ÀßqÀ C£ÀĪÁzÀ «ÄvÀæªÀiÁzsÀåªÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀ£ÀßqÀ C£ÀĪÁzÀUÀ¼À ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ ¥ÀÇtÂðªÀiÁ PÁAiÀÄ𠤪ÀðºÀuÉ gÀÄQät f.f. ¥ÀÄl «£Áå¸À ¨ÉüÀÆgÀÄ ¸ÀÄzÀ±Àð£À ªÀÄÄzÀæt ¸Áà£ï ¦æAmï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄÄR¥ÀÄl avÀæ vÀ£Àß PÉÊvÉÆÃlzÀ ¨É¼ÉAiÉÆA¢UÉ UÀ¼ÀV UÁæªÀÄzÀ ¥ÀgÀªÀé £ÁUÀ¥Àà vÉÆÃgÀUÀ¯ï avÀæ ¸Ëd£Àå: J.JA.E.J¥sï

°Ã¸Á ªÀiÁåUÀfûãï

««zsÀ DªÀÈwÛUÀ¼ÀÄ ¯Áån£ï CªÉÄÃjPÀ£ï, ¥À²ÑªÀÄ D¦üæPÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¨Éæf°AiÀÄ£ï DªÀÈwÛUÀ¼ÀÄ

°Ã¸Á EArAiÀÄ ªÀiÁåUÀfûãï

EvÀgÉ ¥ÁæzÉòPÀ DªÀÈwÛUÀ¼ÀÄ »A¢, MjAiÀiÁ, ªÀÄgÁp, ¥ÀAeÁ©, vÀ«Ä¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®ÄUÀÄ F ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß J¯Áè jÃwAiÀÄ JZÀÑjPɬÄAzÀ ¥Àj²Ã°¹ ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ¸ÀjAiÀiÁV ¤ÃqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸À¯ÁVzÉ. »ÃVzÀÆÝ, CAwªÀĪÁV E°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°ègÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ DAiÀiÁ ¯ÉÃRPÀgÉà dªÁ¨ÁÝgÀgÀÄ. E°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ¥ÀrAiÀÄZÀÑ£ÀÄß ªÀiÁr EvÀgÀ NzÀÄUÀjUÉ ºÀAZÀ®Ä ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ M¦àUɬÄzÉ. «Ä¸ÉjAiÉÆgï £ÉgÀ«£ÉÆA¢UÉ J.JA.E. ¥ÀæwµÁ×£À¢AzÀ ¥ÀæPÀnvÀ.

¦æAiÀÄ NzÀÄUÀgÉÃ, ªÀÄtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ãj£ÀAvÀºÀ £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À ¥ÁæªÀÄÄRå, EªÀÅUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉUÁV vÀ¼ÀªÀÄlÖzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß w½¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀȶ ªÉÊ«zsÀå ºÁUÀÆ PÀȶ ªÀgÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀ PÀÄjvÀÄ MwÛ ºÉüÀĪÀ F ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä ªÀÄÄA¢qÀ®Ä £ÀªÀÄUÉ ¸ÀAvÀ¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. vÉ®AUÁtzÀ PÀȶPÀgÀÄ ªÀÄtÂÚ£À ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀ PÀÄj ©qÀĪÀ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝgÉ, PÉÃgÀ¼ÀzÀ ªÀAiÀÄ£Ár£À PÀȶPÀgÀÄ PÉÃt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÀAUÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ zÉù d®¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ ¸ÀAgÀZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀgÀÄfÓë¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. §ÄAzÉïïRAqÀzÀ gÁdªÁgï UÁæªÀÄzÀ gÉÊvÀgÀÄ GvÀÛªÀÄ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀµÉÖà C®è, ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ gÉÃrAiÉÆÃzÀ°è «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÁV gÀÆgÀ¯ï jAiÀiÁ°n ±ÉÆà ªÀÄÆ®PÀ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. M¼À¸ÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀĪÀ vÀ¼ÀªÀÄlÖzÀ G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ®Æ EzÀÄ ¨É¼ÀPÀÄ ZÉ®ÄèvÀÛzÉ. EzÀÄ E°è ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ PÀȶPÀgÀÄ JA§ C¹ävÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ°è ªÀÄÄRå ¥ÁvÀæ ¤ªÀð»¹zÉ. PÀȶ-¥Áj¸ÀjPÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ PÀȶ¬ÄAzÀ GvÀÛªÀÄ DzÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÀ®èzÉ UÀįÁªÀÄZÁPÀjAiÀÄ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁrPÉÆArzÁÝgÉ. F ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À PÀÄjvÁV ¤ªÀÄä ¥ÀæwQæAiÉÄ w½AiÀÄ®Ä §AiÀĸÀÄvÉÛêÉ. F ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä AiÀiÁªÀÅzÉà PÀȶ «ÄvÀægÀÄ NzÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¤ÃªÀÅ §AiÀĹzÀgÉ, CªÀgÀ ¸ÀA¥ÀÇtð CAZÉ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ PÀ½¹PÉÆr. CªÀjUÉ ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ½¹PÉÆqÀ®Ä £ÀªÀÄUÉ ¸ÀAvÀ¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. - ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ

°Ã¸Á LEISA

www.leisaindia.org

°Ã¸Á (LEISA)ªÀÅ ¨ÁºÀå ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À «ÄvÀ §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÀĹÜgÀ PÀȶAiÀÄ PÀÄjvÁVzÉ. EzÀÄ ¥Áj¸ÀjPÀªÁV AiÉÆÃUÀåªÁzÀ «zsÁ£ÀzÀ°è vÀªÀÄä GvÁàzÀPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉaѹPÉƼÀî®Ä §AiÀĸÀĪÀ gÉÊvÀjUÉ EgÀĪÀ vÁAwæPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ DAiÉÄÌUÀ¼À PÀÄjvÁVzÉ. °Ã¸ÁªÀÅ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀÄvÀÄÛ £ÉʸÀVðPÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À »vÀ §¼ÀPÉAiÀÄ - MAzÉƪÉÄä CUÀvÀåªÉ¤¹zÀgÉ ¨ÁºÀå M¼À¸ÀÄjUÀ¼À ¸ÀÄgÀQëvÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀPÀë §¼ÀPÉAiÀÄ - PÀÄjvÁVzÉ. EzÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ eÁÕ£À, P˱À®å, ªÀiË®å, ¸ÀA¸ÀÌöÈw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆ®ªÁV¹PÉÆAqÀÄ ¨sÀ«µÀåªÀ£ÀÄß PÀnÖPÉƼÀî®Ä §AiÀĸÀĪÀ ¥ÀÅgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á gÉÊvÀgÀ£ÀÄß ¸À§®gÀ£ÁßV¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À PÀÄjvÁVzÉ. °Ã¸ÁªÀÅ PÀȶAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ CUÀvÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸À¤ßªÉñÀUÀ½UÉ vÀPÀÌAvÉ ºÉÆA¢¸ÀĪÀ PÀȶPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¥ÁvÀæzsÁjUÀ¼À ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß §®¥Àr¸ÀĪÀ ¨sÁUÉÃzÁj «zsÁ£ÀUÀ¼À PÀÄjvÁVzÉ. °Ã¸ÁªÀÅ zÉù ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊeÁÕ¤PÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß «Ä½vÀUÉƽ¸À®Ä §AiÀĸÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ F PÀÄjvÀ ºÉaÑ£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀÈf¸À®Ä ¤Ãw ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀ§AiÀĸÀÄvÀÛzÉ. °Ã¸ÁªÀÅ MAzÀÄ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀiÁVzÉ; MAzÀÄ ªÀiÁUÀð ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ¸ÀAzÉñÀªÁVzÉ.

J JA E ¥ÀæwµÁ×£À

www.amefound.org

J JA E ¥ÀæwµÁ×£ÀªÀÅ ¨ÉøÁAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀ, PÀȶPÀgÀ CjªÀ£ÀÄß ¹jªÀAvÀUÉƽ¸ÀĪÀ, C¨sÀÄåzÀAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß MUÀÆÎr¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ zÀQët ¥Àæ¸ÀÛ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ CgÉ Mt ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ¸ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀåªÀÄ PÀȶPÀgÀ°è ¥Áj¸ÀjPÀ PÀȶAiÀÄ£ÀÄß GvÉÛÃf¸ÀÄwÛzÉ. «±Àé¸ÀÜgÀÄ ZÉÃgÀä£ï : ²æà agÀAfë ¹AUï, L.J.J¸ï. (¤.,) ReÁAa : ²æà ©.PÉ. ²ªÀgÁA ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ : qÁ.«oÀ® gÁd£ï, qÁ.JA.ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà, qÁ.J£ï.f.ºÉUÀqÉ, qÁ.n.JA. vÁåUÀgÁd£ï, ¥ÉÇæ.«.«ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå, qÁ.J.gÁdtÚ, qÁ.ªÉAPÀmÉñï vÀUÀvï, qÁ.¹ävÁ ¥ÉæêÀÄZÀAzÀgï PÁAiÀÄðPÁj ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ: ²æà PÉ.«.J¸ï. ¥Àæ¸Ázï

«Ä¸ÉjAiÉÆgï MISEREOR www.misereor.org

C©üªÀÈ¢Þ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀl£É «Ä¸ÉjAiÉÆgï£ÀÄß dªÀÄð£ï PÁåxÉÆðPï ©±À¥ïgÀÄ E¸À« 1958gÀ°è ¸Áܦ¹zÀgÀÄ. PÀ¼ÉzÀ 50 ªÀµÀðUÀ½AzÀ «Ä¸ÉjAiÉÆgï D¦üæPÀ, K¶AiÀiÁ, ºÁUÀÆ ¯Áån£ï CªÉÄÃjPÁUÀ¼À°è §qÀvÀ£ÀzÀ «gÀÄzÀÞzÀ ºÉÆÃgÁlPÉÌ ªÀZÀ£À§zÀݪÁVzÉ. zsÀªÀÄð, ¥ÀgÀA¥ÀgÉ CxÀªÁ °AUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀzÉ CUÀvÀå«gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ£ÀªÀ fëUÀÆ «Ä¸ÉjAiÉÆgï£À ¸ÀºÀPÁgÀ ®¨sÀå«zÉ. §qÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄPÀÆ®gÀ»vÀgÀÄ £ÀqɸÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ «Ä¸ÉjAiÉÆgï ¨ÉA§® ®¨sÀå«zÉ. EzÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Á®ÄUÁgÀgÀ eÉÆvÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ªÉÆzÀ® DzÀåvÉ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ ZZÉÀð-DzsÁjvÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, ¸ÀgÀPÁgÉÃvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ. AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À C£ÀĵÁ×£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽÃAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀ°è ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼À eÉÆvÉUÀÆr ¥Á®ÄUÁgÀgÀÄ ¸ÀºÁAiÀĪÀiÁqÀĪÀ°è vÉÆqÀV¹PÉÆArzÁÝgÉ. F jÃwAiÀiÁV «Ä¸ÉjAiÉÆgï vÀ£Àß ¥Á®ÄUÁgÀgÉÆqÀUÀÆr ¤gÀAvÀgÀªÁV §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ½UÉ ¥Àæw¸ÀàA¢¸ÀÄvÀÛzÉ.


«µÀAiÀĸÀÆa PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ©qÀĪÀÅzÀÄ 

© ²æêÉÃzÀ ªÀÄvÀÄÛ © ²æûvÀ

ªÀÄtÂÚ£À ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ ºÉaѸÀ®Ä EgÀĪÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ¥ÀzÀÞwUÀ¼À°è MAzÀÄ PÀȶ d«ÄäUÉ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ©qÀĪÀÅzÀÄ. CzÉÆAzÀÄ UÁæ«ÄÃt d£ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÉÊvÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀºÀPÁgÀzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß. EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß PÀlÄÖªÀÅzÀÄ ºÉZÀÄÑPÀrªÉÄ ªÀÄgÉvÀĺÉÆÃzÀ ¥ÀzÀÞwAiÀiÁVzÀÝgÀÆ, EzÀ£ÀÄß vÉ®AUÁtzÀ PÉ®ªÀÅ gÉÊvÀgÀÄ E£ÀÆß ¥Á°¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝgÉ.

4

UÁæ«ÄÃt jAiÀiÁ°n ±ÉÆà 

±ÉéÃvÁ ¥ÀgÁAd¥É ªÀÄvÀÄÛ UÀeÁ¯Á ±ÉÃSï

«±Á® ¥ÀæzÉñÀzÀ°è PÀȶAiÀÄ GvÀÛªÀÄ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀgÀqÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ¸ÀªÁ¯ÉÃ. ¨sÁgÀvÀzÀ §ÄAzÉîRAqÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀtÚ ºÀ½î gÁdªÁgïzÀ UÁæªÀĸÀÜgÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ gÉÃrAiÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹, CvÀÄåvÀÛªÀÄ C©üªÀÈ¢Þ PÀqÉUÉ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹zÁÝgÉ. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ gÉÃrAiÉÆÃzÀ°è «£ÀÆvÀ£À ¥ÀæzÀ±Àð£À UÁæ«ÄÃt jAiÀiÁ°n ±ÉÆÃ, ªÀåQÛ¬ÄAzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ ªÀÄtÄÚ ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉAiÀÄ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀgÀqÀ®Ä ªÀiÁzsÀåªÀĪÁV ¥Àjt«Ä¹zÉ.

¤ÃgÀÄ ¸ÀAgÀPÀëuÉ - MAzÀÄ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ¥ÀzÀÞw 

F J¸ï G¤ßPÀȵÀÚ£ï £ÁAiÀÄgï

PÉÃtÂUÀ¼ÀÄ CxÀªÀ ¥À«vÀæ ¨Á«UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÀAUÀUÀ¼ÀÄ ªÀAiÀiÁßr£À §ÄqÀPÀlÄÖ d£ÁAUÀzÀªÀgÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀðIÄvÀÄUÀ¼À ¤Ãj£À ªÀÄÆ®UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀĹÜgÀªÁV §¼À¸ÀĪÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß vÉgÉ¢qÀÄvÀÛzÉ. F ¸ÀܽÃAiÀÄ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåªÀiÁqÀzÀAvÉ ªÀÄÄA¢£À d£ÁAUÀPÁÌV ¸ÀAgÀQë¸ÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ.

8

gÉÊvÀgÉA§ UÀÄgÀÄvÀÄ ºÉÆAzÀÄvÀÛ... 

6

VÃvÀPÀÄnÖ ¦ J¸ï

PÀȶAiÀÄ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ- PÉÃgÀ¼À gÁdå AiÀıÀ¹ì£À «©ü£Àß avÀæ MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ»¼Á UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À ¸ÀªÀÄƺÀ ±ÀQÛ, ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÆgÀPÀ ¸Á® ªÀåªÀ¸ÉÜ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ PÉÃgÀ¼ÀzÀ°è d«ÄãÀÄgÀ»vÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÁtÂdå ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶPÀgÀ£ÁßUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÉ. ¸ÀªÀÄƺÀzÀ DzsÁgÀzÀ°è, ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÀÄß «±Á® ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¨sÀvÀÛ, vÀgÀPÁj, ¨Á¼É ªÀÄvÀÄÛ UÉqÉØ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ PÀȶPÀgÀ£ÁßV ªÀiÁrzÉ. zÉÆqÀØ ¸ÀASÉåAiÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ PÀÆqÉÆPÀÌ°£À CrAiÀÄ°è gÉÊvÀgÀÄ J£ÀÄߪÀ UÀÄgÀÄvÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝgÉ.

11

J¸ïDgïL: ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ fêÀ£ÀzÀ°è ¥ÀjªÀvÀð£É vÀgÀĪÀ MAzÀÄ ¥ÀzÀÞw 

¸Á§gÀªÀÄw nQÌ

eÁUÀwPÀªÁV MAzÀÄ ±ÀvÀPÉÆÃn d£À CQÌ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ°è vÉÆqÀVPÉÆArzÁÝgÉ. D ¥ÉÊQ CzsÀðzÀµÀÄÖ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ. §jUÁ®°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ CªÀjUÉ PÉÊAiÉÄà ªÀÄÄRåªÁzÀ G¥ÀPÀgÀt. J¸ïDgïL £ÀAvÀºÀ PÀȶ ¥Àj¸ÀgÀ «zsÁ£À F ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À MmÁÖgÉ ºÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß vÀVθÀ§®èzÀÄ.

C¨sÀÄåzÀAiÀÄzÀ PÀȶ 

14

UÀAUÁ CAPÀzÀ

zÀÈqsÀ ¤zsÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀpt ¥Àj±ÀæªÀÄ¢AzÀ, ²ªÀPÀÌ ¥Á¼ÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¥sÀ®ªÀvÁÛzÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¹zÀgÀÄ. MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸ÀAWÀnvÀ ¥Àj±ÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĹÜgÀ PÀȶ ¥ÀzÀÞwUÀ¼ÀÄ F CzÀÄãvÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ PÁgÀtªÁzÀªÀÅ. EªÀvÀÄÛ ²ªÀPÀÌ CªÀgÀ ªÁr ªÀiÁzÀj C£ÉÃPÀjUÉ ¸ÀÆáwð.

18


PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ©qÀĪÀÅzÀÄ 

© ²æêÉÃzÀ ªÀÄvÀÄÛ © ²æûvÀ

ªÀÄtÂÚ£À ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ ºÉaѸÀ®Ä EgÀĪÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ¥ÀzÀÞwUÀ¼À°è MAzÀÄ PÀȶ d«ÄäUÉ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ©qÀĪÀÅzÀÄ. CzÉÆAzÀÄ UÁæ«ÄÃt d£ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÉÊvÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀºÀPÁgÀzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß. EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß PÀlÄÖªÀÅzÀÄ ºÉZÀÄÑPÀrªÉÄ ªÀÄgÉvÀĺÉÆÃzÀ ¥ÀzÀÞwAiÀiÁVzÀÝgÀÆ, EzÀ£ÀÄß vÉ®AUÁtzÀ PÉ®ªÀÅ gÉÊvÀgÀÄ E£ÀÆß ¥Á°¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝgÉ.

¸ÀÄ

ªÀiÁgÀÄ 55ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À eÉÆ«è M¸Áä£ï ¸ÁºÉ¨ï, DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ PÀ£ÀÆð®Ä f¯ÉèAiÀÄ zÉêÀPÉÆAqÀ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹. DvÀ¤UÉ K¼ÀÄ JPÀgÉ PÀȶ d«ÄäzÀÄÝ, D ¥ÉÊQ 4 JPÀgÉ ¤ÃgÁªÀj ªÀÄvÀÄÛ G½¢zÀÄÝ RÄ¶Ì d«ÄãÀÄ. DvÀ ¸ÁQPÉÆArgÀĪÀ ¥ÁætÂUÀ¼À°è MAzÀÄ eÉÆvÉ JvÀÄÛ, 3 JªÉÄäUÀ¼ÀÄ, 4 PÀÄjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2 PÉÆýUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆArªÉ. DvÀ£À fêÀ£À ¤ªÀðºÀuÉUÉ ºÁ®Ä GvÁàzÀ£É ¥ÀæªÀÄÄR G¥ÀPÀ¸ÀħÄ. vÀ£Àß vÉÆÃlzÀ°è M¸Áä£ï ¨É¼É ªÉÊ«zsÀåPÉÌ DzÀåvÉ ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. ‘PÀqÀ¯É ©Ãd, ªÉÄt¹£À PÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÀwÛ ¥ÀæªÀÄÄRªÁV ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è «Ä±Àæ¨É¼É ¥ÀzÀÞw C£ÀĸÀj¹zÀgÉ J¯É GzÀÄgÀÄ«PɬÄAzÁV ¨sÀÆ«Ä ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ ºÉZÀÄÑvÀÛzÉ’ JAzÀÄ CªÀgÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. G½zÀÄPÉÆArgÀĪÀ ¥ÉÊgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÀÄ ¸À»vÀªÁV ªÀÄtÂÚ£À°è ¨ÉgɹzÀgÉ ªÀÄtÂÚ£À ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ ºÉZÀÄÑvÀÛzÉ JAzÀÄ M¸Áä£ï ºÉüÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ, PÀmÁ«£À £ÀAvÀgÀ G½zÀ ¥ÉÊj£À vÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄtÂÚ£À°è PÀgÀVzÁUÀ ºÉZÁÑUÀĪÀ ªÀÄtÂÚ£À ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ, PÁA¥ÉèPïì UÉƧâgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÁUÀ ºÉZÁÑUÀĪÀµÉÖà GvÀÛªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. G½zÀ gÉÊvÀgÀAvÉ, ªÀÄtÂÚ£À ¸Àà±Àð, ¨sÁªÀ, §tÚUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ C£ÉÃPÀ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ ªÀÄtÂÚ£À ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉAiÀÄ£ÀÄß CAzÁdÄ ªÀiÁqÀ®Ä M¸Áä£ï ¸ÀºÀ vÀ£ÀßzÉà DzÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÁÝgÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ: PÀrªÉÄ ¥sÀ®ªÀvÁÛVgÀĪÀ £É®zÀ°è GvÁÛUÀ, ªÀÄtÂÚ£À ºÉAmÉUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ ¥ÀÄr¥ÀÄrAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ ¥sÀ®ªÀvÁÛzÀ £É®zÀ°è ºÉAmÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV MqÉAiÀÄĪÀÅ¢®è. D £É®zÀ°è ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ºÀÄ®Æè ªÀÄtÂÚ£À ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. vÀÄAUÁ, ¥ÉzÀÝ UÀÄ£ÀPÁ, eÉÆ£Àß DPÀÄ® UÀrØ ªÀÄÄAvÁzÀ ºÀÄ®ÄèUÀ¼ÀÄ ¨É¼É¢zÀÝgÉ, CzÀÄ ¥sÀ®ªÀvÁÛzÀ £É® J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. G¥ÀÄà UÀrØ, §Æ CªÀÄä UÀrØ, §APÀ UÀrØ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ PÀrªÉÄ ¥sÀ®ªÀvÀÄÛ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀ ªÀÄtÄÚ ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ

¥ÀÅl

4

«±Á® ªÁå¦ÛAiÀÄ ¥ÀzÀÞwUÀ¼À£ÀÄß M¸Áä£ï C£ÀĸÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. F ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ ¥ÀzÀÞwUÀ¼ÀÄ, ¨ÉùUÉAiÀÄ G½ªÉÄ (¸ÉqÀĪÀÅ ZÉAiÀÄÄåvÀ), PÀÄj ©qÀĪÀÅzÀÄ (UÉÆgÀÄè D¥ÀqÀªÀiï), vÉÆÃlzÀ UÉƧâgÀ §¼ÀPÉ (¥À±ÀĪÀÅ® AiÉÄgÀĪÀÅ), J¯É GzÀÄj ¨sÀÆ«Ä ºÉZÀÄÑ ¥sÀ®ªÀvÁÛUÀĪÀAvÉ PÀqÀ¯ÉPÁ¬Ä ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ (ªÉgÀıÀ£ÀUÀ AiÉÄV°), ¨É¼É DªÀvÀð£À (¥ÀAl ªÀiÁ¦ðr), ¸ÀÄVÎAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¨É¼ÉAiÀÄ G½PÉUÀ¼À£ÀÄß G½ªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ (ªÀiÁV zÀÄ£ÀßlA), «Ä±Àæ vÀ½ («Ä±ÀæªÀÄ ¥ÀAl®Ä), ¨sÀvÀÛzÀ UÀzÉÝUÀ½UÉ ºÀ¹gÀÄ J¯É UÉƧâgÀ (ªÀj ªÀÄr¯ÉÆà DPÀÄ®Ä vÉÆPÉÌâ) ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArªÉ. F gÉÊvÀ ¸ÀtÚ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ºÀA¢ UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. ¨Éë£À PÉÃPï eÉÆvÉUÉ CzÀ£ÀÄß «Ä±Àæt ªÀiÁr ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁr, CzÀ£ÀÄß ‘ªÀÄqÀÄ ¨sÀAiÀiï’ (¥Àæw ªÀÄqÀÄ«UÀÆ ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¸ÀĪÀ ¥ÀæªÉñÀ eÁUÀ) §½ CzÀ£ÀÄß Ej¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ ºÉZÁÑUÀĪÀÅzÀ®èzÉ, QÃlUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä EzÀjAzÀ ¸ÁzsÀå. PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß PÀlÄÖªÀÅzÀÄ, M¸Áä£ïUÉ CvÀåAvÀ ¦æAiÀĪÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ¥ÀzÀÞw.

PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ©qÀĪÀÅzÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀzÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÉÊvÀgÀ £ÀqÀÄªÉ D¸ÀQÛzÁAiÀÄPÀ ¸ÀºÀPÁgÀ PÀÄzÀÄj¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÉà PÀÄj PÀlÄÖªÀÅzÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV £ÀªÀA§gï¤AzÀ dÆ£ïªÀgÉUÉ ¤ÃgÁªÀj ªÀÄvÀÄÛ RÄ¶Ì ¨sÀÆ«ÄUÀ¼À°è F ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÀÄzÀÄ. M¸Áä£ï ¥ÀæPÁgÀ zÉêÀPÉÆAqÀzÀ°è ¥ÀæwªÀµÀð ±ÉÃ.25gÀµÀÄÖ PÀȶAiÉÆÃUÀå ¥ÀæzÉñÀ (400 JPÀgÉ) zÀ°è PÀÄj ©qÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ªÀÄAzÉAiÀÄ°è PÀÄjUÀ¼À ¸ÀASÉå 1000-4000zÀ ªÀgÉUÉ EgÀÄvÀÛzÉ. zÉÆqÀØ ªÀÄAzÉUÀ¼ÀÄ10-15 d£ÀjUÉ ¸ÉÃjzÀ 4000 PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. PÀÄj ©qÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉUÉ ±ÀÄgÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀvÀÛ¯ÁUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ PÀqÉUÉ vÀgÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄjUÀ¼À£ÀÆß PÀÆqÀ vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉUÉ ©qÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß J®è «zsÀzÀ ªÀÄtÂÚ£À®Æè C£ÀĸÀj¸À§ºÀÄzÁVzÉ. PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ©lÖ d«Ää£À°è £ÀAvÀgÀ AiÀiÁªÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ¨É¼ÉAiÀħºÀÄzÀÄ. zÉêÀPÉÆAqÀ UÁæªÀÄzÀ°è, d«Ää£À°è PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ©lÖ £ÀAvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV gÉÊvÀgÀÄ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ°è PÀqÀ¯ÉPÁ¬Ä ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ©vÀÄÛvÁÛgÉ. PÀÄj ©qÀzÀ d«Ää£À°è ¨É¼É §tÚ EzÀÝgÉ, CzÀPÉÌ ºÉÆð¹zÀgÉ, PÀÄj ©lÖ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¨É¼É ¸Àé®à ¨ÉÃgÉ §tÚ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ‘ªÀÄtÂÚUÉ rJ¦ JµÀÄÖ ªÉÃUÀªÁV ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ vÀAzÀÄPÉÆqÀĪÀÅzÉÆà CµÉÖà ªÉÃUÀªÁV PÀÄj UÀ¼À£ÀÄß ©qÀĪÀÅzÀjAzÀ d«ÄäUÉ ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ §gÀĪÀÅzÀÄ’ J£ÀÄßvÁÛgÉ M¸Áä£ï. PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ©lÖ d«Ää£À°è JPÀgÉUÉ 25-30 aî E¼ÀĪÀj §AzÀgÉ, PÀÄj ©qÀzÀ d«Ää£À°è JPÀgÉUÉ 15-20 aî E¼ÀĪÀjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. F GzÁºÀgÀuɬÄAzÀ M¸Áä£ï, ‘PÀqÀ¯ÉPÁ¬Ä ¨É¼ÉUÉ PÀÄj UÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ J¥sïªÉÊJA ¥ÉÆõÀuÉ ¤ÃrzÀgÉ PÁ¼ÀÄUÀ¼À vÀÆPÀ ºÉZÁÑUÀÄvÀÛzÉ’ J£ÀÄßvÁÛgÉ. ªÀÄtÂÚ£À gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è PÀÄj ©qÀĪÀ ¥ÀzÀÞw §UÉÎ M¸Áä£ï JwÛ vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛ, ‘ªÉÄzÀĪÁzÀ ªÀÄtÂÚ£À°è PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ vÀĽ¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄtÂÚ£À PÀtUÀ¼ÀÄ ¸Àé®à UÀnÖUÉÆAqÀÄ VqÀPÉÌ »rvÀ ¹UÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ªÀļÉAiÀÄ°è

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 3    ¸É¥ÉÖA§gï 2016   


¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ºÀÄ°è£À vÀ½ AiÀiÁªÀÅzÀÄ JA§ÄzÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄtÂÚ£À ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ. xÀÄAUÁ, ¥ÉzÀÝ UÀÄ£ÀPÀ, eÉÆ£Àß DPÀÄ® UÀ¢Ý ªÀÄÄAvÁzÀ ºÀÄ®ÄèUÀ¼ÀÄ ¥sÀ®ªÀvÁÛzÀ ªÀÄtÚ£ÀÄß ¸ÀÆa¹zÀgÉ, G¥ÀÅöà UÀ¢Ý, §Æ CªÀÄä UÀ¢Ý, §APÀ UÀ¢Ý ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ PÀrªÉÄ ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉAiÀÄ ªÀÄtÚ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛªÉ. PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ©qÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁ¼ÁUÀÄvÀ۪ɒ J£ÀÄßvÁÛgÉ. PÀÄjAiÀÄ UÀAd®¢AzÀ ¨ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀÄÛºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. ªÉÄzÀĪÁzÀ ªÀÄtÂÚ£À°è PÀÄj ©lÖ £ÀAvÀgÀ, zÀ£ÀUÀ½UÉ GvÀÛªÀÄ ªÉÄêÁUÀĪÀ ºÀÄgÀ½ ¨É¼ÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. ‘£ÁªÀÅ PÉêÀ® ºÀÄgÀ½ ©ÃdªÀ£ÀÄß ©vÀÄÛvÉÛêÉ. PÀ¼É vÉUÉAiÀÄĪÀÅ¢®è. DzÁUÀÆå 5 QéAl¯ï PÁ¼ÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÉÛêɒ J£ÀÄßvÁÛgÉ M¸Áä£ï ¸ÁºÉ¨ï.

PÀÄj©qÀĪÀ M¥ÀàAzÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ PÀÄj ©mÁÖUÀ PÀÄj PÁAiÀÄĪÀªÀjUÉ ºÀt, ªÀ¸ÀÄÛ CxÀªÁ JgÀqÀ£ÀÆß ¤ÃqÀĪÀ M¥ÀàAzÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÀ d«Ää£À°è PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ©qÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉÆà D d«Ää£À gÉÊvÀ ¢£ÀPÉÌgÀqÀÄ ¨Áj DºÁgÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀÄj PÁAiÀÄĪÀªÀgÀÄ vÁªÉà DºÁgÀ vÀAiÀiÁj¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. ¨É½UÉÎ 20 PÉ f PÁ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄt¸ÉúÀtÄÚ ZÀnß. ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ ºÉÆvÀÄÛ CªÀgÀÄ £Á¬ÄUÀ½UÀÆ Gt¸À¨ÉÃPÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÉZÀÄÑ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ©mÁÖUÀ F £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß gÀQë¸ÀÄvÀÛªÉ. PÀÄjUÀ¼ÀÄ vÉÆÃlzÀ°è NqÁqÀÄwÛzÁÝUÀ F £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ Q «Äà zÀÆgÀzÀªÀgÉUÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄÄwÛgÀÄvÀÛªÉ. £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀ¢AzÀ®Æ PÀÄjUÀ¼À eÉÆvÉ §zÀÄPÀÄvÀÛªÉ. CªÀÅUÀ½UÉ £Àj, vÉÆüÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆ®UÀ¼À£ÀÄß PÉÆ®ÄèªÀ ±ÀQÛAiÉÆA¢UÉ ¨É¼É¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. M§â ªÀåQÛ ºÉZÀÄÑ ¸ÀASÉåAiÀÄ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÉ, ªÀiÁ°ÃPÀ¤UÉ PÀÄj PÁAiÀÄĪÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀĪÀÅzÀÄ PÉêÀ® MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ. G½zÀ ºÀ£ÉÆßAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä vÉÆÃlUÀ½UÉ DºÁ餸ÀĪÀ gÉÊvÀgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ¸À®ºÀÄvÁÛgÉ.

gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ½AzÀ ¨É¼ÉzÀ zÁ¸ÀªÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆð¹zÀgÉ «²µÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀÄÑ gÀÄaPÀgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ƒƒ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ¨É¼ÉzÀ vÉÆÃlzÀ°è PÁ¼ÀÄUÀ¼À vÀÆPÀ ºÉZÁÑVgÀÄvÀÛzÉ. ƒƒ PÀÄj ©lÖ vÉÆÃlzÀ°è£À ¨É¼É, G½zÀ vÉÆÃlzÀ°è£À ¨É¼ÉVAvÀ «©ü£ÀߪÁV PÁt¸ÀÄvÀÛzÉ. PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ©qÀĪÀÅzÀgÀ ªÉZÀÑ JPÀgÉUÉ gÀÆ. 1000 ¢AzÀ 1200gÀªÀgÉUÉ vÀUÀÄ®ÄvÀÛzÉ. eÉÆvÉUÉ ªÀÄtÂÚ£À DgÉÆÃUÀå ºÉZÀÄѪÀÅzÀ®èzÉ, vÀPÀëtzÀ ºÀtPÉÌ PÀÄjUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ §AzÁUÀ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁj ¥ÀÆgÉʹPÉƼÀÀÄzÀÄ. PÀÄj ¥ÉÆõÀuÉAiÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ §UÉÎ M¸Áä£ï, ‘ºÀvÀÄÛ JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀݵÉÖà ¯Á¨sÀ, 40 PÀÄjUÀ½zÁÝUÀ DUÀÄvÉÛ’ J£ÀÄßvÁÛgÉ. ¤Ãw ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀÄ F ¥ÀzÀÞwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¸ÀĪÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉAiÀÄ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀAxÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ «zsÁ£ÀUÀ¼À PÀqÉUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ UÀªÀÄ£ÀºÀj¸À®Ä EzÀÄ ¸ÀPÁ® JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÁÛgÉ M¸Áä£ï. n B Sriveda Student - B.A II year Journalism and Mass Communication St.Francis college for Women Begumpet, Hyderabad, Telangana E-mail:Veda_baswapoor@yahoo.com n B Srihitha B.A(Hons.) - Economics I year Lady Shri Ram College for Women University of Delhi New Delhi. E-mail: bsrihithareddy@gmail.com

DAUÀè ªÀÄÆ® °Ã¸Á EArAiÀiÁ, ¸ÀA¥ÀÅl 17, ¸ÀAaPÉ 1, ªÀiÁZïð 2015

PÀÄj ©qÀĪÀÅzÀÄ- ¯Á¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ ƒƒ PÀÄj ©lÖ d«ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ ¥sÀ®ªÀvÁÛUÀÄvÀÛªÉ. PÀÄj UÉƧâgÀ¢AzÁV ªÀÄtÂÚ£À°è 10 ««zsÀ ¥ÀæPÁgÀzÀ ¸ÀÆPÁëöätÄ fëUÀ¼À ZÀlĪÀnPÉ ºÉZÀÄÑvÀÛzÉ, EzÀjAzÀ ªÀÄtÄÚ ¸ÀÆPÀëöä gÀAzsÀæUÀ½AzÀ PÀÆqÀÄvÀÛzÉ. ƒƒ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV vÉUÉAiÀħ®è CPÉòAiÀiÁzÀAvÀºÀ PÉ®ªÀÅ VqÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÖgÉ PÀrªÉÄ ºÀÄ®Äè ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ƒƒ ®ªÀtAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄtÂÚ£À ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄj ¥ÀvÉÛ ºÀZÀѧ®èzÀÄ. CzÀgÀ UÀAd® ªÀÄtÂÚ£À°è ®ªÀuÁA±ÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ƒƒ ºÉÆ®zÀ UÉƧâgÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ PÀÄj ©lÖ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ zÁ¸ÀªÁ¼ÀzÀ°è, AiÀiÁªÀÅzÉà §UÉAiÀÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÆß §¼À¸ÀzÉAiÉÄà CqÀÄUÉ ªÀiÁrzÁUÀ CzÀÄ

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 3    ¸É¥ÉÖA§gï 2016    ¥ÀÅl

5


UÁæ«ÄÃt jAiÀiÁ°n ±ÉÆÃ

GvÀÛªÀÄ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀgÀqÀ®Ä «£ÀÆvÀ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀ 

±ÉéÃvÁ ¥ÀgÁAd¥É ªÀÄvÀÄÛ UÀeÁ¯Á ±ÉÃSï

«±Á® ¥ÀæzÉñÀzÀ°è PÀȶAiÀÄ GvÀÛªÀÄ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀgÀqÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ¸ÀªÁ¯ÉÃ. ¨sÁgÀvÀzÀ §ÄAzÉîRAqÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀtÚ ºÀ½î gÁdªÁgïzÀ UÁæªÀĸÀÜgÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ gÉÃrAiÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹, CvÀÄåvÀÛªÀÄ C©üªÀÈ¢Þ PÀqÉUÉ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹zÁÝgÉ. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ gÉÃrAiÉÆÃzÀ°è «£ÀÆvÀ£À ¥ÀæzÀ±Àð£À UÁæ«ÄÃt jAiÀiÁ°n ±ÉÆÃ, ªÀåQÛ¬ÄAzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ ªÀÄtÄÚ ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉAiÀÄ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀgÀqÀ®Ä ªÀiÁzsÀåªÀĪÁV ¥Àjt«Ä¹zÉ.

avÀæ: ¥ÀæPÁ±ï PÀıÁéºÁ PÀȶ «eÁÕ£ÀPÉÃAzÀæzÀ°è CªÀÄÈvï «ÄnÖ vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. gÉÃrAiÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÁßV §¼À¹PÉÆArzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄ®¨sÀ ¸ÀdÄÓUÉƽ¸ÀĪÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÀgÀAd£Á- ²PÀëtzÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è w½¸ÀÄvÀÛzÉ.

jAiÀiÁ°n ±ÉÆÃ

§ÄA

‘PË£ï §£ÉÃUÁ ±ÀĨsïPÁ¯ï °ÃqÀgï’ gÉÃrAiÉÆà §ÄAzÉîRAqÀ, MZÁðzÀ°ègÀĪÀ MAzÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ gÉÃrAiÉÆÃzÀ°è ¥Àæ¸ÁgÀªÁzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÉÆzÀ® UÁæ«ÄÃt jAiÀiÁ°n ±ÉÆÃ. rJ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ eÉÆvÉUÉ dAnAiÀiÁV gÉÃrAiÉÆà §ÄAzÉîRAqÀ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÀ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¸ÀܽÃAiÀÄ d£À ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ. ºÀªÁªÀiÁ£À §zÀ¯ÁªÀuÉ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀå ¨sÁgÀvÀzÀ §gÀ¦ÃrvÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ºÀªÁªÀiÁ£À §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ CtÂUÉƼÀÄîªÀ DAiÉÄÌUÀ¼À §UÉÎ d£ÀgÀ°è eÁUÀÈw GAlÄ ªÀiÁqÀ®Ä F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrvÀÄ.

§ÄAzÉîRAqÀzÀ°è ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ¤gÀAvÀgÀ PÁëªÀÄ¢AzÁV PÀȶ GvÁàzÀ£É PÀĹ¢zÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀjAzÁV fêÀ£ÁzsÁgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ²y®UÉÆArzÉ. ªÁvÁªÀgÀt §zÀ¯ÁªÀuɬÄAzÁV ±ÉÃ.58gÀµÀÄÖ PÀȶ DzsÁjvÀ fêÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DºÁgÀ zsÁ£Àå GvÁàzÀ£É PÀĹ¢zÉ. »AzÉƪÉÄä MvÁÛzÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀªÁVzÀÝ §ÄAzÉîRAqÀzÀ°è EAzÀÄ ¥Àj¸ÀgÀ wêÀævÀgÀªÁV PÀĹAiÀÄÄwÛzÉ.

vÀdÕgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ d£ÀgÀ ¸ÀAzÀ±Àð£À, mÁPï±ÉÆÃ, ZÀlĪÀnPÉ DzsÁjvÀ ªÀgÀ¢, eÁ£À¥ÀzÀ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ, gÉÃrAiÉÆà £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß EzÀgÀ°è ºÉuÉzÀÄ, PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ºÉZÀÄÑ D¸ÀQÛzÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w PÀÆrgÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ºÀªÁªÀiÁ£À §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ CtÂUÉƽ¸ÀĪÀ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ ¸Àà¢üðUÀ¼À ¸ÁªÀÄxÀåð GvÀÛªÀÄ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ, GvÀÛªÀÄ ¤ªÀðºÀuÉzÁgÀgÀ£ÀÄß DAiÉÄ̪ÀiÁqÀĪÀ J°«Ä£ÉõÀ£ï ¸ÀÄvÀÄÛ, ¸ÀĹÜgÀvÉ PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀî®Ä DAiÉÄÌAiÀiÁzÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄ£ÀßqɸÀĪÀÅzÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ M¼ÀUÉÆArvÀÄÛ. DgïDgïJ¸ï£À°è ¸ÀܽÃAiÀÄ UÁæªÀĸÀÜjAzÀ ºÀªÁªÀiÁ£À ZÁA¦AiÀÄ£ïUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£ÉÃPÀ ¸ÀdÄÓUÉƼÀÄîªÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À §UÉÎ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. F ZÁA¦AiÀÄ£ïUÀ¼À£ÀÄß C¼ÉzÀÄ vÀÆV, ¤UÀ¢vÀ «zsÁ£ÀzÀ §UÉÎ vÀªÀÄä ºÀ½îAiÀÄ°è JµÀÄÖ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjzÁÝgÉ J£ÀÄߪÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É DAiÉÄÌ ¸ÀÄwÛUÉ ªÀÄÄAzÀĪÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. F ¥ÀzÀÞw ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ d£ÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÃUÀªÁV vÀ®Ä¦¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrvÀÄ.

zÉîRAqÀªÀÅ, ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀzÀ DgÀÄ, GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ K¼ÀÄ f¯ÉèUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ ªÀÄzsÀå¨sÁgÀvÀzÀ CgÉ ±ÀĵÀÌ ¥ÀæzÉñÀ. F ¥ÀæzÉñÀzÀ°è AiÀiÁªÁUÀ®Æ PÀrªÉÄ ªÀļÉ. ¤gÀAvÀgÀªÁV ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® §gÀUÁ®QÌÃqÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄïÁV §ÄAzÉîRAqÀzÀ PÀ®Äè§AqÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¼Àî wlÄÖUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ ªÉÄïÉä¬ÄAzÁV C®à¸Àé®à ªÀļÉAiÀiÁzÀgÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ¤ÃgÀÄ ¤®èzÉ ºÀjzÀĺÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ¤Ãj£À PÉÆgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀrªÉÄ PÀȶ ZÀlĪÀnPÉ. EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è, ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁV, ºÀÄZÁÑ¥ÀmÉÖ ªÀÄvÀÄÛ CAzÁfUÉ ¹UÀzÀ ªÀÄ¼É DUÀÄvÀÛ°zÀÄÝ, gÉÊvÀgÀ ¥Àj¹Üw E£ÀßµÀÄÖ ºÀzÀUÉnÖzÉ.

ºÀªÁªÀiÁ£À §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjºÀj¸À®Ä, ¸ÀĹÜgÀ C©üªÀÈ¢ÞUÁV vÀ£ÀߣÀÄß ¸ÀªÀĦð¹PÉÆArgÀĪÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀA¸ÉÜ, qɪɮ¥ïªÉÄAmï C®Ögï£ÉÃnêïì (rJ), ºÀªÁªÀiÁ£À §zÀ¯ÁªÀuÉ ¥ÀjuÁªÀÄ vÀVθÀ®Ä, d£ÀgÀ£ÀÄß CtÂUÉƽ¸ÀĪÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÁæ«ÄÃt ¤d¹Üw ¥ÀæzÀ±Àð£À (gÀÆgÀ¯ï jAiÀiÁ°n ±ÉÆÃ- DgïDgïJ¸ï) J£ÀÄߪÀ «£ÀÆvÀ£À jÃwAiÉÆAzÀ£ÀÄß «£Áå¸ÀUÉƽ¹zÉ. DgïDgïJ¸ï, ¸ÀܽÃAiÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉƼÀî®Ä ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ

¥ÀÅl

6

jAiÀiÁ°n ±ÉÆà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀ½îAiÀÄ°è ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀ¯ÁzÀ 25 ºÀªÁªÀiÁ£À §zÀ¯ÁuÉUÉ C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÀÄzÁzÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À°è, ªÀÄtÂÚ£À ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ ºÉaѸÀ®Ä CªÀÄÈvï «ÄnÖ §¼À¸ÀªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ UÉƧâgÀUÀ¼À §¼ÀPÉ

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 3    ¸É¥ÉÖA§gï 2016   


JgÉUÉƧâgÀªÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹ vÉÆÃlUÀ½UÉ ºÁPÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ; CzÁzÀ ªÉÄïÉ, vÀgÀPÁj GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è ¹UÀĪÀ vÁådå J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß JgÉUÉƧâgÀªÀ£ÀÄß GvÁࢸÀ®Ä ªÀÄgÀħ¼ÀPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. vÀVθÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ. ¨É¼É G½PÉ, ¥ÁætÂUÀ¼À PÀ¸À ªÀÄvÀÄÛ ¸Àé®à ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¨É®è¢AzÀ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ CªÀÄÈvï «ÄnÖ. UÉƧâgÀzÀ°è ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼ÀÄ vÀÄA¨Á ºÉZÁÑVzÀÄÝ, ªÀÄtÂÚ£À ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÀ£ÀÄß »r¢lÄÖPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ºÉaѸÀĪÀÅzÀPÉÌ EzÀÄ ºÉ¸ÀgÁVzÉ. »ÃUÁV §ÄAzÉîRAqÀzÀAvÀºÀ CgÉ ±ÀĵÀÌ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ CvÀÄåvÀÛªÀÄ «zsÁ£ÀUÀ¼À°è EzÀÄ MAzÁVzÉ. nPÀªÀiïUÀgï f¯ÉèAiÀÄ gÁdªÁgï UÁæªÀÄzÀ gÉÊvÀ ¥ÀæPÁ±ï PÀıïªÁºÀ, DgïDgïJ¸ï CªÀ¢üAiÀÄ°è CªÀÄÈvï «ÄnÖ vÀAiÀiÁj¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀAiÉÆÃV¸À®Ä PÀ°vÀ ªÀåQÛ. DV¤AzÀ vÀ£Àß vÉÆÃlzÀ°è DvÀ CªÀÄÈvï «ÄnÖ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®è, UÁæªÀÄzÀ J®èjUÀÆ F §UÉÎ w½¸ÀÄwÛzÁÝ£É. ¥ÀæPÁ±ï ¥Àj¸ÀgÀzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉƼÀè, ªÀÄvÀÄÛ gÉÊvÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAxÀ ºÉƸÀ vÀAvÀæ ªÀÄvÀÄÛ PÀȶ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃV¸À®Ä DvÀ ¹zÀÞ. ¥ÀæPÁ±ï PÀvÉ, CvÀåAvÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj ºÀªÁªÀiÁ£À §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ CtÂUÉƼÀÄîªÀ PÀvÉAiÀiÁV ºÉÆgÀºÉÆ«ÄäzÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ DgïDgïJ¸ï£À CAwªÀÄ ¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀ.

¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß ºÀgÀqÀĪÀÅzÀÄ DgïDgïJ¸ï£À°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀæPÁ±ï ºÀ½îAiÀÄ°è d£À¦æAiÀÄ ªÀåQÛAiÀiÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥Àj¸ÀgÀzÀ §UÉV£À D¼ÀªÁzÀ eÁÕ£À¢AzÁV d£À UËgÀªÀ PÉÆqÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. ºÀ½îAiÀÄ J®è ªÀAiÀĹì£À d£À vÉÆÃlUÁjPÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è DvÀ£À ¸À®ºÉ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. ‘£ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸À®Ä £À£Àß°è ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀjAiÀÄgÀ°è ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃrzÀÄÝ ¥ÀæPÁ±ï’ JAzÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ 20 ªÀµÀðzÀ AiÀÄĪÀw §©è ºÉüÀÄvÁÛ¼É. ‘UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæwAiÉƧâjUÀÆ ¥ÀæPÁ±ï MAzÀÄ ¸ÀÆáwð. DvÀ£À°è ªÀiÁ»wUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀ«zÉ, DvÀ ¸À®ºÀPÁgÀ, CAzÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀªÀ’ JAzÀÄ §©èAiÀÄ vÀAzÉ EzÀPÉÌ ¸ÉÃj¸ÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀæPÁ±À£À ºÀ½î, gÁdªÁgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrzÀ PÀÆqÀ¯ÉÃ, ¨ÉlÖzÀ §ÄqÀzÀ°è ºÀĮĸÁV ¨É¼ÉzÀ ºÀ¹gÀÄ vÉÆÃlUÀ¼À ªÀÄzsÉå UÁæªÀĸÀÜgÀÄ GvÁìºÀ¢AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÁzÀgÀÆ UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ. ‘£ÀªÀÄä d«ÄãÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä ¥sÀ®ªÀvÁÛVgÀ°®è ªÀÄvÀÄÛ Cw PÀrªÉÄ ªÀÄ¼É ªÀÄvÀÄÛ d«Ää£À°ègÀĪÀ PÀ®Äè§AqÉUÀ½AzÁV E°è K£À£ÁßzÀgÀÆ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖªÁVvÀÄÛ. DzÀÝjAzÀ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ CµÉÆÖAzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ PÉ®¸ÀªÁVgÀ°®è’ ¨Á®å¢AzÀ®Æ D ºÀ½îAiÀÄ°è ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ ¸ÀAvÉÆõï PÀıÁéºÀ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. FUÀ, CªÀÄÈvï «ÄnÖAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀ¢AzÁV vÀ£Àß vÉÆÃlzÀ°è GvÁàzÀ£É ºÉZÁÑVzÉ JAzÀÄ ºÉüÀĪÁUÀ DvÀ£À ªÀÄÄR ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ vÀÄA©gÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ¨É¼É CªÀ¢üUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¸ÀAvÉÆÃµï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ gÉÊvÀgÀÄ

JgÀqÀÄ ªÀµÀð CªÀÄÈvï «ÄnÖ §¼À¹zÀ £ÀAvÀgÀ gÁdªÁgïzÀ°è ºÀĮĸÁzÀ ºÀ¹gÀÄ vÉÆÃlUÀ¼ÀÄ CªÀÄÈvï «ÄnÖAiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀgÀÄ. CªÀÄÈvï «ÄnÖ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ PÀqÉ ¤Ãj£À CªÀ±ÀåPÀvÉ PÀrªÉÄ EgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ DgÉÆÃUÀåPÀgÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §AvÀÄ. EªÀvÀÄÛ gÁdªÁgïzÀ°è gÉÊvÀgÀÄ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ±ÉÃ.90gÀµÀÄÖ gÀµÀÄÖ CªÀÄÈvï «ÄnÖ §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. CªÀÄÈvï «ÄnÖ §¼ÀPɬÄAzÁV ¤ÃgÁªÀjUÉ PÀrªÉÄ ¤ÃgÀÄ ¸ÁPÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀȶ GvÀà£ÀßUÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖ ªÀÈ¢Þ¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÉZÀÑzÁAiÀÄPÀªÁVgÀĪÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ UÉƧâgÀUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß vÀVθÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÉ. CµÉÖà C®è, FUÀ gÉÊvÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÉZÀÄÑ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¨É¼ÉUÀ¼ÁzÀ vÀgÀPÁjUÀ¼À£ÀÆß vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ°è ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÁVzÉ. vÀªÀÄä ¸ÀªÀÄÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀgÀ £ÀqÀÄ«£À £ÀqÀÄªÉ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ §UÉÎAiÀÄÆ gÁdªÁgï£À d£À CxÀðªÀiÁrPÉÆArzÁÝgÉ. GvÀÛªÀÄ ªÀļÉUÁV ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨É¼É DªÀvÀð£ÀzÀªÀgÉUÉ, ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄÈvï «ÄnÖ G¥ÀAiÉÆÃUÀ, ªÀÄwÛvÀgÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ eÉÆvÉUÉ d£ÀgÀÄ GvÀÛªÀÄ ¨ÁAzsÀªÀå ¸Á¢ü¸ÀĪÀ ««zsÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. F ¸ÀtÚ ºÀ½îAiÀÄ ¸ÀªÀÄÈ¢Þ ºÉªÉÄäAiÀÄ gÉÊvÀgÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæw¥sÀ°¹zÉ. »ÃUÉ, gÁdªÁgï UÁæªÀÄ, C©üªÀÈ¢ÞAiÉÄqÉV£À §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß MlÄÖ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ vÉÆÃj¹PÉÆnÖzÉ. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ gÉÃrAiÉÆÃ, E°è PÉêÀ® ªÀåQÛUÀ½UÉ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÀݵÉÖà C®è, ºÀªÁªÀiÁ£À §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è ZÀZÉðUÉ M¼À¥ÀqÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÉ. M§â ªÀåQÛAiÀÄ°è §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ QæAiÉÄAiÀÄ ªÉƼÀPÉ MqÉzÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦, ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃjzÀ ªÀÄvÀÄÛ F ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è DgïDgïJ¸ï ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ»¹zÀ MAzÀÄ D¸ÀQÛzÁAiÀÄPÀ ºÀ½îAiÀÄ ªÀiÁzÀj. n Shweta Prajapati Deputy Manager, Development Alternatives GazalaShaikh Assistant Programme Director Development Alternatives B-32, TARA Crescent Qutub Institutional Area, New Delhi - 110 016

DAUÀè ªÀÄÆ® °Ã¸Á EArAiÀiÁ, ¸ÀA¥ÀÅl 17, ¸ÀAaPÉ 1, ªÀiÁZïð 2015

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 3    ¸É¥ÉÖA§gï 2016    ¥ÀÅl

7


¥Á£ÀA PÉÃt ¨Á«

¤ÃgÀÄ ¸ÀAgÀPÀëuÉ MAzÀÄ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ¥ÀzÀÞw 

F J¸ï G¤ßPÀȵÀÚ£ï £ÁAiÀÄgï

PÉÃtÂUÀ¼ÀÄ CxÀªÀ ¥À«vÀæ ¨Á«UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÀAUÀUÀ¼ÀÄ ªÀAiÀiÁßr£À §ÄqÀPÀlÄÖ d£ÁAUÀzÀªÀgÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀðIÄvÀÄUÀ¼À ¤Ãj£À ªÀÄÆ®UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀĹÜgÀªÁV §¼À¸ÀĪÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß vÉgÉ¢qÀÄvÀÛzÉ. F ¸ÀܽÃAiÀÄ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåªÀiÁqÀzÀAvÉ ªÀÄÄA¢£À d£ÁAUÀPÁÌV ¸ÀAgÀQë¸ÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ.

£À

ªÀÄä ¥ÀƪÀðdgÀÄ ¤ÃgÀÄ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ PÀ¯ÉAiÀÄ°è ¤RgÀvÉ ¸Á¢ü¹zÀÝjAzÀ, PÁ¯Á£ÀÄPÁ®¢AzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¤ÃgÀ£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. DAiÀiÁ ¥Àj¸ÀgÀ ¥ÀæzÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøwUÉ C£ÀĸÁgÀªÁV ««zsÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀPÉAiÀÄ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸À¯ÁVvÀÄÛ. »ªÀiÁ®AiÀÄ¢AzÁZÉV£À ¥ÀæzÉñÀzÀ°è jhÄAUï, ¥À²ÑªÀÄ »ªÀiÁ®AiÀÄ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è PÀįï, £Ë¯Á ªÀÄvÀÄÛ Rwæ, DUÉßÃAiÀÄ ¥ÀªÀðvÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è §A§Æ ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj, ¥ÀƪÀð WÀlÖ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è PÉÆgÀA§Ä, ªÀÄzsÀå §AiÀÄ®Ä ¥ÀæzÉñÀzÀ°è vÁ¯Á¨ï, ¥À²ÑªÀÄ PÀgÁªÀ½ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è «gÁݸï, ¥ÀƪÀð §AiÀÄ®Ä ¥ÀæzÉñÀzÀ°è PÀmÁ¸ï, xÁgï ªÀÄgÀĨsÀÆ«Ä ¥ÀæzÉñÀzÀ°è PÀÄAqÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀQët ¥Àæ¸ÀܨsÀÆ«ÄAiÀÄ°è ZÉgÀĪÀÅ.. »ÃUÉ. zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ PÉÃgÀ¼À gÁdåzÀ°è EAxÀ JgÀqÀÄ «²µÀÖ ¥ÀzÀÞwUÀ½ªÉ; ªÀAiÀiÁßr£À°è ¥Á£ÀA PÉÃt ªÀÄvÀÄÛ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ¸ÀÄgÀAUÀUÀ¼ÀÄ.

¥ÀÅl

8

‘PÀÄgÀĪÀÄ’gÀ ¥À«vÀæ ¨Á« ªÀAiÀiÁßr£À ¸ÀܽÃAiÀÄ §ÄqÀPÀlÄÖ d£ÁAUÀ ¥À¤AiÀÄ, PÀÄgÀĪÀÄ, DqÁågï, PÀÄgÀÄZÁå, Hrð ªÀÄvÀÄÛ PÀlÄÖªÉÄÊPÀÌ£ïUÀ¼ÀAxÀ ««zsÀ ªÀUÀðUÀUÀ½AzÀ PÀÆrzÉ. PÀÄgÀĪÀÄ §ÄqÀPÀlÄÖ d£ÁAUÀ MAzÀÄ «²µÀÖ ¸ÀA¸ÀÌøw ªÀÄvÀÄÛ ¸À¸Àå «zsÁ£ÀUÀ¼À ®PÀët ºÉÆA¢gÀĪÀAvÀºÀ MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR d£ÁAUÀ. ªÀÄÄ®Äè PÀÄgÀĪÀÄ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®àqÀĪÀ PÀÄgÀĪÀÄ §ÄqÀPÀnÖ£À MAzÀÄ UÀÄA¥ÀÄ, ªÀAiÀiÁßqÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ºÉZÁÑVzÁÝgÉ. £ÀƯï¥ÀļÀ, QqÀAUÀ£Áqï, ªÀÄÄ¥ÉàöÊ£Áqï, ªÀÄÄnÖ¯ï, ¥ÁgÀPÁÌqÉÊ, wgÀÄ£É°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀAzÀªÁr ºÁUÀÆ ¥ÀAZÁAiÀÄvïUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆAqÉà EgÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÁzÀ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À ¤Ã®Vj f¯ÉèAiÀÄ UÀÄqÀ®ÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À°è ªÀÄÄ®Äè PÀÄgÀĪÀÄgÀÄ ºÉZÀÄÑ PÀAqÀħgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÄ®Äè PÀÄgÀĪÀÄgÀÄ PÀȶPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃmÉUÁgÀgÀÄ. ‘¥Á£ÀA PÉÃtÂ’ ªÀÄÄ®Äè PÀÄgÀĪÀÄgÀ ºÀ½îUÀ¼À°è

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 3    ¸É¥ÉÖA§gï 2016   


G¥ÀAiÉÆÃV¸À®àqÀĪÀ «±ÉõÀªÁzÀ ¨Á«UÀ¼ÀÄ. EAxÀ ¨Á«UÀ¼À£ÀÄß £ÀÆgÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÀÄgÀĪÀÄgÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. PÁr£À ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀÛzÀ UÀzÉÝ ªÀÄzsÉå CxÀªÁ vÀÄ¢AiÀÄ°è PÉÃtÂUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. ¹°AqÀgï CxÀªÁ GgÀļÀÄ DPÁgÀzÀ EªÀÅUÀ¼À CqÀؼÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ D¼À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á®ÄÌ Cr. FZÀ®Ä ªÀÄgÀzÀ PÁAqÀUÀ¼Éà EzÀPÉÌ UÉÆÃqÉUÀ¼ÀÄ. EzÀPÉÌ §¼À¸À¯ÁUÀĪÀ zÀ¥Àà£É FZÀ®Ä ªÀÄgÀzÀ PÁAqÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä ¤Ãj£À°è vÀÄA§ PÁ® £É£ÉAiÀÄ°PÉÌ ©qÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀ PÉƼÉvÀÄ ºÁ¼ÁV, ºÉÆgÀ UÀnÖ¨sÁUÀ G½AiÀÄÄvÀÛzÉ. J°è ¤Ãj£À MgÀvÉ EgÀÄvÀÛzÉÆà C°è F ªÀÄgÀzÀ PÉƼÀªÉUÀ¼À£ÀÄß EqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. CvÀåAvÀ ©¹°£À ¨ÉùUÉAiÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¤ÃgÀÄ G½AiÀÄĪÀÅzÀgÀ »A¢£À gÀºÀ¸Àå EzÉÃ. ‘F PÉÃtÂUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÁUÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ JAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ UÉÆwÛ®è. §ºÀıÀB 500 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. £Á£ÀÄ aPÀÌ ªÀAiÀĹì£ÀªÀ¤gÀĪÀªÀgÉUÀÆ EzÀ£ÀÄß ¥À«vÀæ ¨Á«UÀ¼ÀÄ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹zÉݪÀÅ. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ wAUÀ¼À ªÀÄÄmÁÖzÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀĪÁzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À ¨ÁtAwAiÀĪÀgÉUÉ F PÉÃtÂUÀ½AzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀAw®è. E®èªÁzÀ°è, ºÀ½îAiÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÆ F ¨Á«UÀ½AzÀ ¥Àæw¤vÀå ¤ÃgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EzÀ£ÀÄß «±ÉõÀªÁV CrUÉUÉ ºÁUÀÆ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. PÉÃt ¤ÃgÀÄ UÀ°ÃdÄ DUÀ¨ÁgÀzÀÄ D PÁgÀtPÁÌV ¸ÁߣÀ CxÀªÁ §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä £ÁªÀÅ JA¢UÀÆ PÉÃt ¤ÃgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀÅ¢®è. ZÀ¥Àà° ºÁQPÉÆAqÀÄ PÉÃt ºÀwÛgÀ §gÀĪÀÅzÀÄ PÀÆqÀ ¥Á¥À JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À®àqÀÄvÀÛzÉ’ JAzÀÄ ªÀAiÀiÁßqÀÄ ªÀiÁ£ÀAzÀªÁrAiÀÄ ¥ÁPÀA §ÄqÀPÀlÄÖ PÁ®¤AiÀÄ J¥ÀàvÀÛgÀ

ªÀAiÀĹì£À°ègÀĪÀ PÀÄgÀĪÀÄ §ÄqÀPÀlÄÖ ªÀÄ»¼É zÉêÀQ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ§âUÀ¼À°è PÉÃt ¤Ãj£À°è CQÌAiÀÄ£ÀÄß vÉƼÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ. PÉÃt ºÀ½îAiÀÄ ¸ÉÆvÀÄÛ. AiÀiÁgÀzÉà M§âgÀ D¹ÛAiÀÄ®è. D¼À«®èzÀ PÉÃtÂUÀ¼À°è ¤ÃgÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉƼÀî®Ä MAzÀÄ ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄqÀPÉ ªÀÄļÀÄV¹ JwÛPÉÆAqÀgÁ¬ÄvÀÄ. PÉÃt ¤ÃgÀÄ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀªÁV, ¥Àj±ÀÄzÀÞªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀµÀð«rà ¢£ÀPÉÌ ¸Á«gÁgÀÄ °Ãlgï ¤ÃgÀ£ÀÄß E°èAzÀ ¸ÀAUÀ滸À§ºÀÄzÀÄ. ‘»A¢£À PÁ®zÀ°è PÀÄgÀĪÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀæ ¥Á£ÀA PÉÃt¬ÄAzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. FUÀ ¨ÉÃgÉ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀÄ PÀÆqÀ ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. £ÁªÀÅ JµÀÄÖ ¸ÀéZÀÑ ªÀÄvÀÄÛ ¥À«vÀæªÁVlÄÖPÉƼÀÄîvÉÛêÉÇÃ, ºÁUÉ CªÀgÀÄ ElÄÖPÉƼÀî®Ä CªÀgÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀqÀĪÀÅ¢®è. FVgÀĪÀ ¥Á£ÀA PÉÃtÂUÀ¼ÀÄ vÀÄA§ ºÀ¼ÀvÁVzÀÄÝ, ªÀÄgÀ ºÁ¼ÁUÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹ªÉ. EAxÀ PÉÃtÂUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä FUÀ AiÀiÁgÀÆ CAxÀ vÀdÕvÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAr®è. PÉ®ªÀÅ PÀqÉUÀ¼À°è ¥Á£ÀA PÉÃt ¸ÀÄvÀÛ®Æ ¹ªÉÄAmï jAUïUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀ¯ÁVzÉ’ J£ÀÄßvÁÛgÉ ¥ÁPÀªÀiï£À E£ÉÆߧ⠤ªÁ¹ ªÉ®è£ï. ªÀAiÀiÁßr£À°è FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 200 PÉÃtÂUÀ½gÀ§ºÀÄzÀÄ. ¤ÃgÀÄ ¸ÀAgÀPÀëuÉ, ¢ÃWÀðPÁ®zÀªÀgÉUÉ ¤Ãj£À ªÀÄÆ®UÀ¼À ¸ÀĹÜgÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀzÀ PÀÄjvÀÄ F ¨Á«UÀ¼ÀÄ F ¨sÁUÀzÀ°è £É¯É¹gÀĪÀ §ÄqÀPÀlÄÖ d£ÁAUÀzÀªÀgÀ ¥ÁæaãÀ eÁÕ£ÀzÀ §UÉÎ ¨É¼ÀPÀÄ ZÉ®ÄèvÀÛzÉ. DzsÀĤPÀ fêÀ£À¥ÀzÀÞwUÉ MVκÉÆÃVgÀĪÀ ºÉƸÀ d£ÁAUÀ, EAxÀ ªÀiË®åAiÀÄÄvÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðQë¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄÄA¢£À d£ÁAUÀUÀ½UÉ F eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¸ÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ.

®A§ ¸ÀÄgÀAUÀ ¨Á«

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 3    ¸É¥ÉÖA§gï 2016    ¥ÀÅl

9


CAvÀdð® ¸ÀÆa¸ÀĪÀ ªÀÄÄRå ªÀÄgÀUÀ¼ÁzÀ ªÉmÉÃjAiÀÄ EArPÀ, ªÉÄPÀgÀAUÀ EArPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üPÀ¸ï «gÉ£ïì. ¸Á®Ä¸Á¯ÁzÀ PÉA¥ÀĪÀÄtÂÚ£À UÀÄqÀØUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ ¸ÀªÀÄvÀ®PÉÌ ºÀwÛgÀzÀ°è ¤ÃjzÉ (PÀÆ¥Àd®) J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. PÁ®ÄªÉUÀ½AzÀ ¤ÃgÀÄ ªÀÄtÂÚ£À UÀÄqÀØUÀ¼ÀÄ ªÀÄ¼É ¤Ãj£À d¯Á±ÀAiÀÄzÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄvÀÛªÉ. EzÀ£ÀÄß vÀÄA§ »AzÉAiÉÄà ªÀÄ£ÀUÀArgÀĪÀ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ f¯ÉèAiÀÄ gÉÊvÀjAzÁV ¤ªÀiÁðtªÁVzÉ ¸ÀÄgÀAUÀ ¨Á«UÀ¼ÀÄ. zÀQët PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛgÀ PÉÃgÀ¼ÀzÀ ¥À²ÑªÀÄWÀlÖUÀ¼À ¨ÉlÖzÀ vÀ¥Àà°£À°è ¸ÀÄgÀAUÀUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛªÉ. vÀdÕgÀ ¥ÀæPÁgÀ EªÀÅUÀ¼À ¸ÀASÉå ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5000. F ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ºÀÄlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1900-1940 ¹E JAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ §»gÀAUÀ¥Àr¹ªÉ. F ¥ÀæzÉñÀzÀ ¨sÁµÁ ªÉÊ«zsÀåzÀ PÁgÀt¢AzÁV ¸ÀÄgÀAUÀªÀ£ÀÄß C£ÉÃPÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ½AzÀ PÀgÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀÄgÀAUÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄgÀAUÀA, vÀÄgÀAUÀA, vÉÆgÀ¥ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¯ï ªÀÄÄAvÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ½AzÀ PÀgÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. CAvÀdð®ªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ¸ÀªÀÄvÀ®¢AzÀ E½eÁgÁV PÉÆgÉAiÀÄ®àlÖ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ¸ÀÄgÀAUÀ J£À߯ÁUÀÄvÀÛzÉ. (¥ÀæªÉñÀPÁÌV CxÀªÁ ZÀgÀAr ªÀåªÀ¸ÉÜUÁV ªÀÄtÂÚ£À°è ¸ÀªÀÄvÀ®ªÁV PÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀÄgÀAUÀ J£ÀÄßvÁÛgÉ) ¥À²ÑªÀÄWÀlÖzÀ F ¥ÀæzÉñÀ Kj½vÀUÀ½AzÀ PÀÆrzÀÄÝ, ¸ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ E½eÁgÁzÀ ¨ÉlÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. F ¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄÄRåªÁV PÀAqÀħgÀĪÀÅzÀÄ PÉA¥ÀÄ ªÀÄtÄÚ. ¸ÀÄgÀAUÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 250 CrUÀ¼À¶ÖgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀgÁ¸Àj GzÀÝ 40-50 «ÄÃlgï. ªÀÄzsÀåªÀÄ UÁvÀæzÀ ªÀåQÛAiÉƧâ M¼À ºÉÆÃUÀĪÀµÀÄÖ CUÀ® EgÀÄvÀÛzÉ. d«Ää£À°è ºÀ®ªÀÅ ¸ÀÄgÀAUÀUÀ¼À gÀZÀ£É ¸ÁªÀiÁ£Àå. ¸ÀÄgÀAUÀUÀ¼À gÀZÀ£ÉUÉ PÀıÀ® ªÀåQÛUÀ¼À CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ. vÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁzÀ eÁUÀzÀ°è ªÀÄtÂÚ£À ¹Üw PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, CAvÀdð®ªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀ ¸À¸Àå eÁwUÀ¼À VqÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÄѪÀÅzÀÄ F P˱À®åzÀ°è M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀdð® ¸ÀÆa¸ÀĪÀ ªÀÄÄRå ªÀÄgÀUÀ¼ÁzÀ ªÉmÉÃjAiÀÄ EArPÀ, ªÉÄPÀgÀAUÀ EArPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üPÀ¸ï «gÉ£ïì. ¸Á®Ä¸Á¯ÁzÀ PÉA¥ÀĪÀÄtÂÚ£À UÀÄqÀØUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ ¸ÀªÀÄvÀ®PÉÌ ºÀwÛgÀzÀ°è ¤ÃjzÉ (PÀÆ¥Àd®) J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. ‘£Á£ÀÄ JgÀqÀÄ ¸ÀÄgÀAUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉÝãÉ. ªÀÄtÂÚ£À UÀÄqÀØUÀ¼À E½eÁj£À°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¸ÀÄgÀAUÀUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¨sÀÆPÀĹvÀ vÀ¦à¸À®Ä ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¨ÉøÀUÉAiÀÄ°è vÉÆÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. J®è PÀqɬÄAzÀ ºÁUÀÆ PɼÀV¤AzÀ ¸ÀÄgÀAUÀzÉƼÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ¥ÀæªÉñÀzÀ°è MAzÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄtÂÚ£À d¯Á±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß PÀnÖ ¤ÃgÀ£ÀÄß ±ÉÃRj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀtÚ ªÁå¸ÀzÀ ¥Áè¹ÖPï ¥ÉÊ¥ï ªÀÄÆ®PÀ vÉÆÃlzÉƼÀV£À PÉƼÀ CxÀªÁ CAvÀ¨sÀÆð«Ä ¤ÃgÁªÀj eÁ®PÉÌ ¤ÃgÀ£ÀÄß ºÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀÄgÀAUÀ¢AzÀ vÉÆÃlzÀ PÉƼÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÉUÀ½UÉ PÉÊ CxÀªÁ §PÉmï¤AzÀ ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ, ºÉÆøï¥ÉÊ¥ï, ºÀ¤ CxÀªÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj ªÀÄÆ®PÀ ¤ÃgÀÄ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀA¥ï¸ÉmïUÀ¼À §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. UÀÄgÀÄvÁéPÀµÀðuɬÄAzÀ¯Éà J®èªÀÇ £ÀqÉzÀĺÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ’ JAzÀÄ

¥ÀÅl

10

PÉÃgÀ¼ÀzÀ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J£ïªÀÄPÁeÉ UÁæªÀÄzÀ gÉÊvÀ ¸Á®é r¸ÀÆå¸ï ºÉüÀÄvÁÛgÉ. ¸Á®é r¸ÀÆå¸ï vÀªÀÄä MAzÀƪÀgÉ JPÀgÉ d«Ää£À°è CrPÉ, ªÉÄt¸ÀÄ, PÉÆÃPÉÆà ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ¤Ãj£À PÉÆgÀvÉ E®è¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀ£ÀzÀ UÉƧâgÀ ®¨sÀåvÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ F ¨É¼ÉAiÀÄ E¼ÀĪÀjUÀ½AzÁV CªÀgÀÄ GvÀÛªÀÄ DzÁAiÀÄ ¥ÀqÉAiÀħ®ègÀÄ. F ¨Á«UÀ¼À°è ¨ÉùUÉAiÀÄ°è PÀÆqÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¤ÃjgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÁªÀj, PÀÄrAiÀÄ®Ä, ¸ÁߣÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ CrUÉUÉ F ¤ÃgÀÄ ¸ÁPÁUÀÄvÀÛzÉ. PÉƼÀªÀɨÁ«UÀ¼À°è ¹UÀĪÀ ¤ÃjVAvÀ ¨Á«AiÀÄ ¤ÃgÀÄ ¹»AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀ gÉÊvÀgÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ ¥ÀĶÖÃPÀj¹ªÉ. ªÀµÀð ¥ÀÆwð UÀÄgÀÄvÁéPÀµÀðuɬÄAzÀ¯Éà ¤ÃgÀÄ ºÀjAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ, PÁ®ÄªÉ ¨Á«UÀ¼ÀÄ ¤«ÄµÀPÉÌ 600 °Ãlgï ºÀjzÀĺÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ zÁR¯ÁVzÉ. C§ÄÝ¯ï ¹¢ÝQ 15 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ, ¸ÀÄgÀAUÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©¹PÉƼÀî®Ä ªÀÄÆgÀÄ zÉÆqÀØ ºÉÆAqÀUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹zÁÝgÉ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀÄgÀAUÀ UÀAmÉUÉ 500 °Ãlgï ¤ÃgÀ£ÀÄß MzÀV¸À§®èzÀÄ. CzÀ£ÀÄß ¤ÃgÁªÀj ªÀÄvÀÄÛ UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV PÉ®¸ÀUÀ½UÉ G¥ÀAiÉÆÃV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ‘£Á£ÀÄ vÉAUÀÄ, CrPÉ, ªÉÄt¸ÀÄ, ¨Á¼ÉAiÀÄ£ÀÄß F d«Ää£À°è ¨É¼ÉAiÀÄÄvÉÛãÉ. 50 JZïJ¥sï ºÀ¸ÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°èªÉ. EªÉ®èPÀÆÌ ¸ÀÄgÀAUÀzÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÁPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁPÀµÀÄÖ ¤ÃjzÀÝgÀÆ, £Á£ÀÄ PÀrªÉÄ ¤ÃgÀÄ §¼ÀPÉAiÀiÁUÀĪÀ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀÄvÉÛãÉ. ªÁgÀPÉÆ̪ÉÄä ªÀiÁvÀæ VqÀUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¸ÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÀÄ ªÀåxÀðªÁUÀzÀAvÉ PÉêÀ® VqÀUÀ¼À §ÄqÀUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ vÀ®Ä¥ÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. E°è ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw EzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, M§â gÉÊvÀ ¸ÀÄgÀAUÀ¢AzÀ vÀ£Àß ¨É¼ÉUÀ½UÉ ¤ÃgÀ£ÀÄß ºÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛ£É. ºÉZÀÄѪÀjAiÀiÁV ¤ÃgÀÄ G½zÀ°è, CzÀ£ÀÄß D ¥ÀæzÉñÀzÀ G½zÀ gÉÊvÀgÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀî®Ä CªÀPÁ±À ¤ÃqÀÄvÁÛ£É. £Á£ÀÄ M¼ÉîAiÀÄ E¼ÀĪÀjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÀªÉÇAzÀPÉÌ 500 °Ãlgï ºÁ®Ä £ÀªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¤ÃqÀÄvÀ۪ɒ C§ÄÝ¯ï ¹¢ÝQ «ªÀj¸ÀÄvÁÛ£É. ¸ÀÄgÀAUÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÃt ¨Á«UÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀÄzÀPÉÌ ºÉÆð¹zÀ°è PÀrªÉÄ ¨É¯É, ¥ÀjuÁªÀÄPÁj, ¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĹÜgÀ ¤ÃgÁªÀj vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ vÀÄA¨Á ªÀµÀðUÀ½AzÀ F ¨sÁUÀzÀ°è EzÀgÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀ ZÁ®£ÉAiÀÄ°èzÉ. EAxÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ C£ÀĵÁ×£À¢AzÀ «PÀ¸À£ÀUÉÆArªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĹÜgÀ ¥Àj¸ÀgÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À ¤RgÀvÉUÉ ªÀiË®å PÀlÖ°PÁÌUÀzÀÄ. n G S UnniKrishnan Nair Scientific Officer (Asst.Director of Agriculture) Kerala State Biodiversity Board, Jai Nagar L14, Medical College PO Thiruvananthapuram -695011 E-mail: vanchiyurunni@gmail.com; unni_krishnan1@hotmail.com

DAUÀè ªÀÄÆ® °Ã¸Á EArAiÀiÁ, ¸ÀA¥ÀÅl 17, ¸ÀAaPÉ 3, ¸É¥ÉÖA§gï 2015

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 3    ¸É¥ÉÖA§gï 2016   


¨sÀvÀÛzÀ UÀzÉÝUÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ

gÉÊvÀgÉA§ UÀÄgÀÄvÀÄ ºÉÆAzÀÄvÀÛ... PÉÃgÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄ»¼Á PÀÆqÉÆPÀÌ°£À MAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 

VÃvÀPÀÄnÖ ¦ J¸ï

PÀȶAiÀÄ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ- PÉÃgÀ¼À gÁdå AiÀıÀ¹ì£À «©ü£Àß avÀæ MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ»¼Á UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À ¸ÀªÀÄƺÀ ±ÀQÛ, ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÆgÀPÀ ¸Á® ªÀåªÀ¸ÉÜ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ PÉÃgÀ¼ÀzÀ°è d«ÄãÀÄgÀ»vÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÁtÂdå ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶPÀgÀ£ÁßUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÉ. ¸ÀªÀÄƺÀzÀ DzsÁgÀzÀ°è, ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÀÄß «±Á® ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¨sÀvÀÛ, vÀgÀPÁj, ¨Á¼É ªÀÄvÀÄÛ UÉqÉØ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ PÀȶPÀgÀ£ÁßV ªÀiÁrzÉ. zÉÆqÀØ ¸ÀASÉåAiÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ PÀÆqÉÆPÀÌ°£À CrAiÀÄ°è gÉÊvÀgÀÄ J£ÀÄߪÀ UÀÄgÀÄvÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝgÉ.

¼ÉzÀ ªÀÄÆgÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À°è DVgÀĪÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ DyðPÀ ¥ÀjªÀvÀð£É¬ÄAzÁV PÉÃgÀ¼ÀzÀ°è §ºÀÄzÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¨sÀvÀÛzÀ UÀzÉÝUÀ¼ÀÄ PÀȶAiÉÄÃvÀgÀ ZÀlĪÀnPÉUÉ §zÀ¯ÁªÀuÉUÉÆArzÉ. PÀÆ° ªÉZÀÑzÀ°è ºÉZÀѼÀ, ¥ÀjuÁªÀÄPÁj ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¨ÉA§®zÀ PÉÆgÀvÉ EzÀjAzÁV PÀrªÉÄ ¯Á¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÉÃ¥ÀzÉà ºÀªÁªÀiÁ£ÀzÀ ªÀåvÀåAiÀÄ, d«ÄãÀÄ ºÉÆA¢gÀĪÀ gÉÊvÀgÀÄ, D¸ÀQÛ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀȶAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀªÀÅ. ¨sÀvÀÛ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÀÝ «±Á® ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ ¥Á¼ÀÄ £É®UÀ¼ÁzÀªÀÅ. EzÀjAzÀ PÀȶAiÀÄ°è GzÉÆåÃUÀzÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ vÀVÎzÀªÀÅ. CzÀjAzÁV PÀȶAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉÆArzÀÝ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ

CªÀgÀÄ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É wêÀæ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃjvÀÄ. PÉÃgÀ¼ÀzÀ PÀȶ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀªÁV ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀzÀÄ §ºÀĪÀÄÄRå ¥Á®Ä. §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£À vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÀ PÀÄlÄA§ PÉ®¸ÀUÁgÀgÁV CxÀªÁ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ vÉÆÃlzÀ°è ªÀÄdÆjUÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÁ«ÄðPÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄ»¼Á UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ gÁdåzÀ°è ªÀÄÄRåªÁV JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ vÉÆAzÀgÉAiÉÄAzÀgÉ, PÀȶUÁV d«Ää£À C®¨sÀåvÉ. §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¨sÀƪÀiÁ°ÃPÀgÀÄ UÉÃt ªÉÄÃ¯É d«ÄãÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀgÉ CzÀgÀ ªÉÄð£À ºÀPÀÌ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¨sÀAiÀÄ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. PÉÃgÀ¼ÀzÀ°è ¨sÀÆ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ PÁAiÉÄÝ C£ÀéAiÀÄ PÀȶUÁV

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 3    ¸É¥ÉÖA§gï 2016    ¥ÀÅl

11


d«ÄãÀ£ÀÄß UÉÃtÂUÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA¥ÀÆt𠤵ÉÃzsÀ«zÉ. DzÀgÉ C£ÉÃPÀ jÃwAiÀÄ C£Ë¥ÀZÁjPÀ ¨sÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁrUÉUÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ eÁjAiÀÄ°èzÉ. F jÃwAiÀÄ C£Ë¥ÀZÁjPÀ ¨sÉÆÃUÀåPÀÆÌ PÀÆqÀ ¨sÀÆ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ªÀÄ»¼Á UÀÄA¥ÀÄUÀ½UÉ PÀȶAiÀÄ ¸À®ÄªÁV vÀªÀÄä d«ÄãÀÄ ¤ÃqÀ®Ä ¹zÀÞj®è. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV PÀȶAiÀÄ°è vÉÆqÀVPÉƼÀÄîªÀ°è EzÀÄ UÀA©üÃgÀªÁzÀ CqÀZÀuÉAiÀiÁVzÉ. PÀȶPÀ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀVnÖgÀĪÀÅzÀÄ PÉÃgÀ¼À gÁdå ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸ÀzÀªÀPÁ±ÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÀtÚ ¸Á®UÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀæzÉñÀzÀ zÉÆqÀØ ¥Á¼ÀÄ eÁUÀªÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀzÀ PÀÄlÄA§²æà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨ÁrUÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀȶAiÀÄ°è vÉÆqÀVPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ¥ÉæÃgÉæ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. PÀÄlÄA§²æà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄ»¼Á ¸À§°ÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ DyðPÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ §qÀvÀ£À ¤ªÀÄÆð®£É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ, ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÉÆA¢UÉ PÉÊeÉÆÃr¹ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä gÁdåªÁå¦ ªÀÄ»¼Á ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß 1998gÀ°è, PÉÃgÀ¼À gÁdå §qÀvÀ£À ¤ªÀÄÆð®£À DAiÉÆÃUÀ ¸Áܦ¹, PÀÄlÄA§²æà DgÀA©ü¹vÀÄ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ WÀlPÀ (¯ÉÆÃPÀ¯ï ¸É¯ïá UÀªÀ£ïðªÉÄAmï-J¯ïJ¸ïf) zÀ°èUÁæªÀÄ¥ÀAZÁ¬Äw CxÀªÁ £ÀUÀgÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è, PÀÄlÄA§²æà ªÀÄÆgÀÄ ºÀAvÀzÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ£ÉʧgïºÀÄqï UÀÆæ¥ï (J£ïJZïf), ¥ÀæzÉñÀ C©üªÀÈ¢Þ ¸ÉƸÉÊn (JrJ¸ï) ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ¸ÉƸÉÊn (¹rJ¸ï). DyðPÀªÁV »AzÀĽzÀ, ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ¯Éèà ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ ºÀvÀÛjAzÀ E¥ÀàvÀÄÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ vÀ¼ÀºÀAvÀzÀ°è J£ïJZïf AiÀiÁV £ÉÆÃAzÀt ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. J¯ïJ¸ïfAiÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÁqïð£À®Æè MAzÀÄ JrJ¸ï EgÀÄvÀÛzÉ. D ¥ÀæzÉñÀzÀ°è §gÀĪÀ ¥Àæw J£ïJZïfAiÀÄ LzÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ JrJ¸ï£À ¸ÀªÀð¸ÀzÀ¸ÀågÁUÀÄvÁÛgÉ. PÀÄlÄA§²æÃAiÀÄ ¸ÀªÉÇÃðZÀÑ ºÀAvÀ ¹rJ¸ï ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ J¯ïJ¸ïf UÀ¼À£ÀÄß »rvÀzÀ°èlÄÖPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ¸ÉƸÉÊn (¹rJ¸ï), PÀÄlÄA§²æà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ¥ÀAZÁ¬Äw ªÀÄlÖzÀ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄWÀlPÀPÉÌ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ C£ÀĵÁ×£ÀzÀ°è §ºÀ¼À zÉÆqÀØ ¥ÁvÀæ EgÀÄvÀÛzÉ. F WÀlPÀ PÀÄlÄA§²æà ¸ÀzÀ¸Àå ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£Éß®è UÁæªÀÄ¥ÀAZÁ¬Äw ªÀÄlÖzÀ°è ¸ÀAWÀn¹, eÉJ¯ïf gÀa¸ÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄ»¼Á UÀÄA¥ÀÄUÀ½UÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¸Á®¸Ë®¨sÀåUÀ½UÉ PÁUÀzÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ, J®è eÉJ¯ïf UÀÆæ¥ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤UÁ EqÀÄvÀÛzÉ (¸ÀĪÀiÁgÀÄ 250 jAzÀ 300), CªÀgÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ, C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄUÉƽ¹, ¨É¼É ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV ¸Á® ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw PÀÄjvÀAvÉ vÁAwæPÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀ®Ä UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ªÀÄvÀÄÛ PÀȶ E¯ÁSÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥ÀPÀð ElÄÖPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ¹rJ¸ï ªÀÄvÀÄÛ J¯ïJ¸ïfUÀ¼À ¸ÀA¥ÀPÀð¢AzÀ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉ DqÀ½vÀ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ MlÄÖ ¨ÉÃrPÉUÀ¼À£ÀÄß w½zÀÄPÉÆAqÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ

¥ÀÅl

12

EzÀÄ J¯ïJ¸ïfUÉ G¥ÀPÀgÀtzÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¹, ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß MlÄÖ ¸ÉÃj¸ÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ««zsÀ ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ §qÀvÀ£À ¤ªÀÄÆð®£É ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. £À¨Áqïð£À eÁ¬ÄAmï ®AiÀħ°n UÀÆæ¥ï (eÉJ¯ïf) AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è PÀÆqÉÆPÀÌ°UÉ §ºÀÄvÉÃPÀ ±ÀÆ£Àå ¥À¸ÉðAmï §rØAiÀÄ°è ¸Á® MzÀV¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. £Á®ÌjAzÀ LªÀgÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ¸ÀªÀÄƺÀ PÀȶ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉwÛPÉƼÀÄîvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ eÉJ¯ïf AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è ¸ÀªÀÄƺÀPÉÌ ¸Á® ¹UÀÄvÀÛzÉ. ¸Á® ¸À©ìr £ÉgÀªÀÅ ªÀÄ»¼Á Q¸Á£ï ¸À±ÀQÛÃPÀgÀt ¥ÀjAiÉÆÃd£À¢AzÀ (JAPÉJ¸ï¦) £ÁåµÀ£À¯ï gÀÆgÀ¯ï ¯ÉʪﰺÀÄqï «ÄµÀ£ï (J£ïDgïJ¯ïJA) CrAiÀÄ°è zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. EzÀÄ PÀÆqÀ ªÀÄ»¼Á UÀÄA¥ÀÄUÀ½UÉ PÀrªÉÄ §rØAiÀÄ°è ¸Á® ¹UÀ®Ä ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ»¹, CªÀgÀÄ ªÀåªÀ¸ÁAiÀĪÀ£ÀÄß PÉÊUÉwÛPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. PÀrªÉÄ DzÁAiÀÄzÀ PÀÄlÄA§UÀ¼À 2.8 ®PÀëPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ 61836 eÉJ¯ïeÉUÀ¼À°è ¸ÀAWÀnvÀgÁVzÀÄÝ, ¥Á¼ÀÄ ©¢ÝzÀÝ 38706 ºÉPÉÖÃgï eÁUÀzÀ°è FUÀ PÀȶ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ. CAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 39 ¸Á«gÀ ºÉPÉÖÃgï ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ PÀȶ ¥ÁægÀA©ü¹zÁÝgÉ, CzÀgÀ°è ºÉaÑ£ÀzÀÄ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ! ªÀÄÄRåªÁV ¨sÀvÀÛ (10934 ºÉ), ¨Á¼É (10648 ºÉ), UÉqÉØUÀ¼ÀÄ (8686 ºÉ), vÀgÀPÁj (8476 ºÉ) ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ (14433 ºÉ) ¨É¼ÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ.

¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû PÀÆqÉÆPÀÌ®Ä ºÉaÑ£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ PÀrªÉÄ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹, ¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ. UÀt¤ÃAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. EzÀPÁÌV PÉ®ªÀgÀÄ UÉƧâgÀ GvÁࢸÀĪÀ WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ, ºÀ¸ÀÄ«£À ¸ÀUÀtÂ, PÉÆý UÉƧâgÀ, JgɺÀļÀÄUÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ PÁA¥ÉÆøïÖ UÉƧâgÀ, ªÀÄgÀUÀ¼À J¯É¬ÄAzÁUÀĪÀ UÉƧâgÀ, vÉAV£À £Áj£À PÁA¥ÉÆøïÖ ªÀÄÄAvÁzÀªÀ£ÀÄß §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. QÃl¤AiÀÄAvÀætPÉÌ eÉÊ«PÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ªÉÄïÉà ºÉZÀÄÑ CªÀ®A©vÀgÁVzÁÝgÉ. ¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû PÀȶUÉ ºÉZÀÄÑ ªÉZÀÑ ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀÄÑ d£ÀgÀ ±ÀæªÀÄ CUÀvÀå©zÀÄÝ, GvÀà£ÀßUÀ½UÉ ºÉaÑ£À ªÀiË®å zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅ¢®è J£ÀÄߪÀÅzÀÄ PÉ®ªÀÅ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ C¤¹PÉ. DzÀgÉ PÉ®ªÀÅ ªÀÄ»¼Á UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ d£ÀjUÉ PÀrªÉÄ zÀgÀzÀ°è ¸ÀÄgÀQëvÀ DºÁgÀ ¥ÀÆgÉʹzÀ vÀÈ¦Û ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÀÛªÉ. PÉ®ªÀÅ ªÀÄ»¼Á UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¸ÀÌj¹, ªÀiË®å ªÀ¢üðvÀ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÉæÃjvÀUÉÆArzÁÝgÉ. C®ªÀÄPÉÆÃqÉ ªÀÄvÀÄÛ vÉ£Áß¯ï ¥ÀAZÁAiÀÄvïUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä £ÁAiÀÄPÀvÀézÀ UÀÄt ¥ÀæzÀ²ð¹, ªÀÄ»¼Á UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉzÀ ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß ¨É¼ÉzÀÄ, CzÀ£ÀÄß «Ä°èUÉ ºÁQ, vÀªÀÄäzÉà ¨ÁæAqï ºÉ¸Àj£À°è CQÌ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉvÉ£Áß® gÉʸï C®ªÀÄPÉÆÃqÉAiÀÄ ¥ÀÄvÁj ¸ÁªÀAiÀĪÀ CQÌ. ªÀÄ»¼Á PÀÆqÉÆPÀÌ®Ä UÀÄA¥ÀÄUÀ½AzÀ CQÌgÀªÉ, £ÀÄZÀÄÑ, CQÌ »lÄÖ ªÀÄÄAvÁzÀ ««zsÀ CQÌ DzsÁjvÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß PÀÆqÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¸À¯ÁVzÉ. F G¥ÀPÀæªÀÄUÀ½UÉ £À¨Áqïð £ÉgÀªÀÅ PÀÆqÀ zÉÆgÉwzÀÄÝ, ªÀÄ»¼Á gÉÊvÀgÀ GvÁàzÀ£Á PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ JAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¹PÉƼÀî®Ä ¸ÀºÁAiÀĪÁVzÉ.

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 3    ¸É¥ÉÖA§gï 2016   


PÀÄlÄA§²æà AiÉÆÃd£É¬ÄAzÁV ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ zÉÆgÉvÀ MUÀÎnÖ£À ±ÀQÛ, PÀrªÉÄ §rØAiÀÄ ¸Á®, d«ÄãÀÄ gÀ»vÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÀÄß gÉÊvÀgÀ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀ°è §ºÀĪÀÄÄRå ¥ÁvÀæ ªÀ»¹zÉ.

ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÁV CQÌAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁåPï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

¥ÀjuÁªÀÄ ‘£Á«ÃUÀ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ®è, gÉÊvÀgÀÄ’, ‘£À£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ £Á£ÀÄ ªÀÈwÛ¥ÀgÀ ²PÀët PÉÆr¸À§ºÀÄzÀÄ’, ‘£À£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉ a£Àß PÉƼÀÀÄzÀÄ’, ‘£Á£ÀÄ lƫîgï PÉƼÀÀÄzÀÄ’, ‘£À£Àß ºÉ¸Àj£À°è eÁUÀ PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É PÀnÖ¸À§ºÀÄzÀÄ’, ‘£À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ªÁºÀ£À Rjâ¹PÉÆlÄÖ, DvÀ£À ªÁå¥ÁgÀ ªÀÈ¢Þ¸À®Ä £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ’, ‘ £Á£ÀÄ ¨É¼ÉzÀ ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹lÄÖPÉƼÀî®Ä £À£ÀUÉ ¸ÁzsÀå«zÉ, CzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ Erà ªÀµÀðPÁÌUÀĪÀµÀÄÖ CQÌ CªÀ±ÀåPÀvÉ ¥ÀÆgÉʸÀ§®èzÀÄ’, ‘UÀ½PÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀzÀ¸Àå JAzÀÄ £À£ÀUÉ UËgÀªÀ ¹QÌzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ J®è ¤tðAiÀÄUÀ¼À®Æè £À£ÀߣÀÄß ¸ÉÃj¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ’, ‘¸Á® PÉÆr¸ÀĪÀAvÉ £À£Àß UÀAqÀ PÉýzÀ, £À£Àß ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw¬ÄAzÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä £À£ÀߣÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹zÀgÀÄ’, PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ fêÀ£ÀzÀ°è DzÀ ¥ÀjuÁªÀÄzÀ §UÉÎ CªÀgÀÄ ºÉýPÉÆAqÀ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ EªÀÅ. C£ÀߪÀÄ£ÁqÀ (wæ¸ÀÆìgï), C¼ÀvÀÆÛgï (¥Á®PÁÌqï), C®ªÀÄPÉÆÃqï ªÀÄvÀÄÛ vÉ£Áß® (ªÀÄ®¥ÀÄàgÀA) £ÀAvÀºÀ PÉ®ªÀÅ DAiÀÄÝ ¥ÀAZÁAiÀÄvïUÀ¼À°è, ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÀÄlÖzÀ PÀÄlÄA§²æà WÀlPÀUÀ¼ÀÄ, ¯ÁåAqï¨ÁåAPï ¸ÁÜ¥À£É ªÀÄvÀÄÛ PÀȶUÁV ªÀÄ»¼Á UÀÄA¥ÀÄUÀ½UÉ ¨sÀƪÀiÁ°ÃPÀjAzÀ d«ÄãÀÄ UÉÃt PÉÆr¸À®Ä ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ªÀÄvÀÄÛ PÀȶ PÀZÉÃjAiÀÄ ¨ÉA§® zÉÆgÀQ¹PÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. ¨sÀÆ ªÀiÁ°ÃPÀgÉÆA¢UÉ eÁUÀÈw ¸À¨sÉ £Àqɹ, d«Ää£À°è ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ £ÀqɸÀĪÀÅzÀgÀ ªÀĺÀvÀé, PÀȶUÁV ªÀÄ»¼Á UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ UÉÃt vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ¹zÀÞ«gÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀȶ PÀZÉÃjAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðzÀAvÉ ¤²ÑvÀ CªÀ¢üUÉ UÉÃt ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄÄAvÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ¨sÀƪÀiÁ°ÃPÀjUÉ ¸ÀÄgÀQëvÀªÁVzÉAiÉĤ¹zÀªÀÅ. D¸ÀQÛPÀgÀ ¸ÀAUÀwAiÉÄAzÀgÉ, C®ªÀÄPÉÆÃqÉ ªÀÄvÀÄÛ vÉ£Áß® ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÀÄ»¼Á ªÀÄÄRAqÀgÀÄ ¥ÀzÀ±ÉÃRgÀ ¸À«ÄwUÀ¼À ¸ÀAZÁ®PÀgÁVAiÀÄÆ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. (PÀȶ E¯ÁSɬÄAzÀ ¸Áܦ¸À®àlÖ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¨sÀvÀÛzÀ gÉÊvÀgÀ ¸À«Äw)!

¨ÁåAPïUÀ¼ÀÄ, FUÀ F ªÀÄ»¼Á UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Á® PÉÆqÀ®Ä £ÀA©PÀ¸ÀÜgÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹ªÉ! eÉJ¯ïf AiÉÆÃd£É¬ÄAzÀ ¹PÀÌ ¥ÀÆgÀPÀ ¸Á® ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á ¸ÀªÀÄƺÀUÀ½AzÀ CªÀÅUÀ¼À PÀpt ¤ªÀðºÀuÉ, PÉÃgÀ¼ÀzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÀÄß ªÁtÂdå gÉÊvÀgÀ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀ°è MAzÀÄ ªÉÄÊ°UÀ®Äè JAzÀgÉ vÀ¥ÁàUÀ°QÌ®è.

vÉÆÃlUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëPÀgÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä® zÉÆgÀQzÁUÀ, §qÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ PÀȶAiÀÄ°è vÉÆqÀVPÉÆAqÀÄ UÀ½¸ÀĪÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§zÀ UËgÀªÀAiÀÄÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÁßV vÀªÀÄä£ÀÄß ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉƽ¹PÉƼÀî®Ä ªÉÃUÀªÀzsÀðPÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. eÉÆvÉUÉ PÀÄlÄA§²æà AiÉÆÃd£É¬ÄAzÁV ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ zÉÆgÉvÀ MUÀÎnÖ£À ±ÀQÛ, PÀrªÉÄ §rØAiÀÄ ¸Á®, d«ÄãÀÄ gÀ»vÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÀÄß gÉÊvÀgÀ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀ°è §ºÀĪÀÄÄRå ¥ÁvÀæ ªÀ»¹zÉ. ¸ÀĹÜgÀ ¨sÀvÀÛzÀ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ¢AzÁV §ºÀ¼À PÁ®¢AzÀ ¥Á¼ÀÄ ©¢ÝzÀÝ vÉÆÃlUÀ¼À ¥Àj¸ÀgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀAgÀPÀëPÀgÁV ªÀÄ»¼Á UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Àjt«Ä¹ªÉ. GvÀÛªÀÄ DzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄtªÀÄlÖzÀ fêÀ£À £ÀqɸÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÀÄgÀQëvÀ ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ DºÁgÀ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ PÉÃgÀ¼ÀzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ºÉªÉÄä¬ÄAzÀ vÉÆÃj¹PÉÆnÖzÁÝgÉ. n Geethakutty P S Professor and Project Co-ordinator Centre for Gender Studies in Agriculture Kerala Agricultural University Vellanikkara, Thrissur, Kerala E-mail: geethakutty@gmail.com

DAUÀè ªÀÄÆ® °Ã¸Á EArAiÀiÁ, ¸ÀA¥ÀÅl 17, ¸ÀAaPÉ 4, r¸ÉA§gï 2015

»AzÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ¸Á® PÉÆqÀ®Ä »AzÉÃlÄ ºÁPÀÄwÛzÀÝ

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 3    ¸É¥ÉÖA§gï 2016    ¥ÀÅl

13


J¸ïDgïL: ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ fêÀ£ÀzÀ°è ¥ÀjªÀvÀð£É vÀgÀĪÀ MAzÀÄ ¥ÀzÀÞw 

¸Á§gÀªÀÄw nQ

eÁUÀwPÀªÁV MAzÀÄ ±ÀvÀPÉÆÃn d£À CQÌ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ°è vÉÆqÀVPÉÆArzÁÝgÉ. D ¥ÉÊQ CzsÀðzÀµÀÄÖ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ. §jUÁ®°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ CªÀjUÉ PÉÊAiÉÄà ªÀÄÄRåªÁzÀ G¥ÀPÀgÀt. J¸ïDgïL £ÀAvÀºÀ PÀȶ ¥Àj¸ÀgÀ «zsÁ£À F ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À MmÁÖgÉ ºÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß vÀVθÀ§®èzÀÄ.

C

£Àß w£ÀÄßvÀÛ¯Éà ªÀÄvÀÄÛ CQÌ ¸ÀA¸ÀÌøw ªÀÄvÀÄÛ ªÀåªÀ¸ÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¨Á®å¢AzÀ¯Éà C£ÀĨsÀ«¹PÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ ¨É¼ÉzÉ. ºÉÃUÉ gÉÊvÀgÀÄ/PÁ«ÄðPÀgÀÄ, ºÉZÁÑV ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ©¹®Ä, ZÀ½, UÁ½, vÉêÀUÀ¼À°è C£ÉÃPÀ ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ, vÀªÀÄä EvÀgÉ PÉ®¸ÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ, ¨ÁV ¤AvÀ ¨sÀAVAiÀÄ°è ¨É£ÀÄߪÀÄÄjAiÉÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÉÝãÉ. CQÌ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ°è ªÀÄdÆj ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¸ÀéAvÀ vÉÆÃlzÀ°è, (§ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¨Áj ¥ÀjUÀt£ÉUÉ ¨ÁgÀzÀAvÉ) ±ÉÃ.27jAzÀ 84gÀªÀgÉUÉ PÁ«ÄðPÀgÀ£ÀÄß ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ¥ÀÆgÉʸÀĪÀÅzÀjAzÀ ‘ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É CQÌ ¨É¼ÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ’. PÁ«ÄðPÀgÀÄ vÀªÀÄä ±ÀjÃgÀªÀ£Éßà §AqÀªÁ¼ÀzÀAvÉ E°è vÉÆqÀV¹, G½zÀ ¥ÀÆgÀPÀUÀ½UÉ ªÉÃUÀªÀzsÀðPÀUÀ¼ÁUÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ PÁ¯Á£ÀÄPÀæªÉÄÃt F ±ÁjÃgÀPÀ §AqÀªÁ¼À ºÉZÁÑUÀĪÀ §zÀ®Ä PÀĹvÀ PÀArzÉ. eÁUÀwPÀªÁV MAzÀÄ ±ÀvÀPÉÆÃn d£À CQÌ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉÆArzÀÄÝ F ¥ÉÊQ CzsÀðzÀµÀÄÖ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ. CzsÀð ±ÀvÀPÉÆÃnUÀÆ ºÉZÀÄÑ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÀÄß vÉÆqÀV¹PÉƼÀÄîªÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À E£ÀÆß ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀ¨ÉÃPÁzÀ ªÀ®AiÀÄ JAzÀgÉ Cw zÉÆqÀØ ¸ÀASÉåAiÉÄÃ.

¥ÀÅl

14

£À¸Àðj¬ÄAzÀ ¨sÀvÀÛzÀ ¥ÉÊgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆvÉÆÛAiÀÄÄåwÛgÀĪÀ ªÀÄ»¼É DzÀgÀÆ, ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ½AzÀ ¥Àj¹ÜwUÉ vÀPÀÌAvÉ ºÉÆA¢PÉƼÀÄîªÀ ¸Àé¨sÁªÀ¢AzÁV ªÀÄ»¼Á PÁ«ÄðPÀgÀÄ CªÀ±ÀåªÉ¤¹zÁÝgÉ. CªÀgÀÄ E£ÀÆß §jUÁ®°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ, ¥ÁæxÀ«ÄPÀ G¥ÀPÀgÀtªÉAzÀgÉ ºÀ¸ÀÛªÉÃ, eÉÆvÉUÉ UÀÄzÀÝ°/¸À°PÉ CxÀªÁ PÀÄqÀUÉÆîÄ. SÁ¬Ä¯É, C¥Ë¶×PÀvÉ, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ªÀÄwÛvÀgÀ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ eÉÆvÉeÉÆvÉAiÀįÉèà EgÀÄvÀÛªÉ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è J¸ïDgïL £ÀAvÀºÀ CQÌ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è °AUÀvÁgÀvÀªÀÄå PÀÄjvÁzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ ¤®ðQë¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÉÃ?

§zÀ¯ÁzÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è PÉ®¸ÀzÀ C£ÀĨsÀªÀ PÀrªÉÄ©Ãd, ¤ÃgÀÄ, gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ºÁUÀÆ PÁ«ÄðPÀgÀ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ CQÌ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ PÀȶ-¥Àj¸ÀgÀ «zsÁ£ÀªÉà J¸ïDgïL. vÀÄA§ J¼É ¥ÉÊgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉaÑ£À CAvÀgÀzÀ°è £Án ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ¤AiÀÄ«ÄvÀªÁV PÀ¼É vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, UÀzÉÝUÀ¼ÉƼÀUÉ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§zÉ vÉêÁA±ÀªÀ£ÀÄß AiÀÄAvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ PÁ¥ÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ gÉÊvÀgÀÄ C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀzÀÞwUÀ½UÉ ªÀåwjPÀÛªÁVgÀĪÀAvÀºÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¥ÀzÀÞw ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄtÂÚ£À DgÉÆÃUÀå ¤ªÀðºÀuÉ- EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ, J¸ïDgïL£À ¥ÀæªÀÄÄR ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼ÀÄ. F ªÀåwjPÀÛ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁzÀ PÉ®¸ÀzÀ ¹ÜwUÀwUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ «©ü£Àß C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ ¤RgÀªÁV £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ, ºÉÃUÉ «©ü£ÀߪÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ GAmÁVzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß PÉÆõÀÖPÀ 1gÀ°è «ªÀj¸À¯ÁVzÉ. §zÀ¯ÁzÀ ¹ÜwAiÀÄ°è PÉ®¸ÀzÀ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß UÀ滸À®Ä PÉ®ªÀÅ

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 3    ¸É¥ÉÖA§gï 2016   


C¼ÀvÉUÉÆð£À ªÉÄÃ¯É UÀªÀÄ£À PÉÃA¢æÃPÀj¸À¯ÁVzÉ- PÉ®¸ÀzÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ eÁUÀzÀ°è PÀ¼ÉzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ; ¨sÀAVUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ D ¨sÀAVUÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ; G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À C¼ÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁvÀæ; PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ «¹ÛÃtð (GzÁ: £À¸ÀðjAiÀÄ UÁvÀæ); PÁ«ÄðPÀgÀÄ £ÀqÉzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®¸ÀzÀ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉAiÀÄ°è °AUÀ vÁgÀvÀªÀÄå. J¸ïDgïL£À°è, ºÉZÀÄÑ CAvÀgÀzÀ°è ¥ÉÊgÀÄUÀ¼À£ÀÄß £Án ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥ÉÊgÀÄUÀ¼À ¸ÀASÉå UÀt¤ÃAiÀĪÁV vÀUÀÄÎvÀÛzÉ. EzÀjAzÁV ©ÃdzÀ §¼ÀPÉ PÀrªÉÄUÉÆAqÀÄ (2-3 Q¯ÉÆÃUÁæA/ JPÀgÉ) ¥ÉÊgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸À®Ä aPÀÌ £À¸Àðj ¸ÁPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀtÚ £À¸Àðj JAzÀgÉ PÉ®¸ÀzÀ ¨sÁgÀªÀÇ PÀrªÉÄAiÀiÁzÀAvÉ. EzÀQÌAvÀ ºÉZÁÑV, (8-15 ¢£ÀUÀ¼À) J¼É ¥ÉÊgÀÄUÀ¼À£ÀÄß £Án ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ CvÀåAvÀ UÀªÀÄ£À«lÄÖ vÉUÉAiÀĨÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃUÀ£É £Án ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. UÀzÉÝUÉ ºÀwÛgÀªÉà ©Ãd ©wÛ ¥ÉÊgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ ¥ÉÊgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀÆgÀzÀªÀgÉUÉ ºÉÆvÀÄÛ ¸ÁV¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀÇ G½AiÀÄÄvÀÛzÉ. J¼ÉAiÀÄzÁzÀÝjAzÀ ¥ÉÊgÀÄUÀ¼ÀÆ ºÀUÀÄgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæw UÀzÉÝUÉ PÀrªÉÄ ¥ÉÊgÀÄUÀ¼À£ÀÄß £Án ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ PÁ«ÄðPÀgÀÄ ºÉaÑ£À ºÉÆvÀÄÛ PɸÀgÀÄUÀzÉÝAiÀÄ°è EgÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ E®è. ¥ÉÊgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ CAvÀgÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÉZÀÄÑ PÀ¼É ¨É¼ÉzÀÄ CzÀ£ÀÄß PÉʬÄAzÀ vÉUÉAiÀÄ®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀªÀÄAiÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ J¸ïDgïL ¨sÀvÀÛzÀ°è AiÀiÁAwæÃPÀÈvÀ «ÃqÀgï §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå. «ÃqÀgï, PÀ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄvÀÛzÉ ªÀiÁvÀæªÀ®è, ªÀÄtÂÚ£ÉƼÀUÉ UÁ½ DqÀ®Ä CªÀPÁ±À ªÀÄtÂÚ£À°è DgÉÆÃUÀåPÀgÀ ¸ÀÆPÁëöätÄfëUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä C£ÀĪÀÅ

ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ §®ªÁV ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ. «ÃqÀgï¤AzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ±Á±ÀévÀªÁV §VÎgÀĪÀ ¨sÀAV¬ÄAzÀ ªÉÄïÉzÀÄÝ ¤AvÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¨sÀAVUÉ §gÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ «±ÁæAwAiÀÄ ºÉÆAzÁtÂPÉ, PÉ®¸ÀzÀ CªÀ¢ü PÀrªÉÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, §VÎ ¤AvÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¨sÀAVAiÀÄ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹zÀÄÝ, ¤ÃgÀÄUÀzÉÝUÀ¼À°è EgÀĪÀ CªÀ¢ü vÀVθÀ¯ÁVzÉ. eÉÆvÉUÉ PÀ¼É £Á±ÀzÀ AiÀÄAvÀæ¢AzÁV ¥ÀÄgÀĵÀgÀ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉ ºÉZÁÑVzÀÄÝ EªÀÅUÀ½AzÁV ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ±ÀjÃgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MlÄÖ ºÉÆgÉ vÀVÎvÀÄ. AiÀiÁªÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÉÊvÀgÀÄ C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛzÁÝgÉ J£ÀÄߪÀÅzÀgÀ ªÉÄÃ¯É J¸ïDgïL£À ¯Á¨sÀ CªÀ®A©vÀªÁVzÉ. gÉÊvÀgÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è ¥ÀæwªÀµÀð J®è ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è. GzÁºÀgÀuÉUÉ, ªÀAiÀĸÁìzÀ ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ PÀ¼É£Á±ÀzÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼À §zÀ®Ä vÁªÉà PÀ¼É vÉUÉAiÀÄ®Ä ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀgÀÄ, DzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ PÀ¼É vÉUÉAiÀÄĪÀ°è DUÀĪÀ £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀ°®è. DzÀgÉ J¸ïDgïL£À PÀrªÉÄ, ºÀUÀÄgÀ ¥ÉÊgÀÄ QüÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁV¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥ÉÊgÀÄ QüÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁV¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÉÆë£À ¥ÀæªÀiÁt PÀrªÉÄAiÀiÁ¬ÄvÀÄ JAzÀÄ CªÀgÀÄ w½¹zÀgÀÄ. J¸ïDgïL «zsÁ£À¢AzÀ ºÉZÀÄÑ CQÌ GvÁàzÀ£ÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ gÉÊvÀgÀÄ ¸ÀAvÀ¸À¥ÀlÖgÉ, ¸ÀÄVÎ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¨sÀvÀÛzÀ ¥ÉÊgÀÄUÀ¼À PÀlÄÖ ¨sÁgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÁ«ÄðPÀgÀÄ w½¹zÀgÀÄ. PÉÆõÀÖPÀ 1 (ªÀÄÄA¢£À ¥ÀÅl £ÉÆÃr) vÉÆÃj¸ÀĪÀAvÉ, ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¹ÜwUÀwUÀ¼À£ÀÄß J¸ïDgïL §zÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. J¸ïDgïL «zsÁ£À C£ÀĸÀj¹zÀgÉ, ¨sÀvÀÛzÀ

www.leisaindia.org

A website for learning and sharing experiences on LEISA practices. Main Features • Space to share your LEISA experience. • A source for LEISA practices followed by farmers. • An archive of LEISA India magazines - English edition and regional editions (Kannada, Tamil, Hindi, Telugu, Oriya, Punjabi and Marathi) • Photos and videos on LEISA practices • Interesting cases of people following LEISA practices Follow us on Facebook: www.facebook.com/Leisaindiamag

Follow us on Twitter: @LeisaIndia

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 3    ¸É¥ÉÖA§gï 2016    ¥ÀÅl

15


PÉÆõÀÖPÀ 1: ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ¤ªÀð»¹zÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À ºÉÆðPÉ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ

J¸ïDgïL

¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ

£À¸Àðj ¤ªÀðºÀuÉ

JPÀgÉUÉ 3-5 Q¯ÉÆÃUÁæA ©Ãd

30-40 Q¯ÉÆÃUÁæA/ JPÀgÉ

©wÛ ¤ªÀð»¸À®Ä ¸ÀtÚ £À¸Àðj ¥ÀæzÉñÀ

zÉÆqÀØ £À¸Àðj, ©wÛ UÉƧâgÀ ºÁQ ¤ªÀðºÀuÉ

£À¸ÀðjUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãj£À°è vÀÄA©¨ÉÃPÁV®è

£À¸ÀðjAiÀÄ°è ¸ÀzÁPÁ® PÉ®ªÀÅ EAZÀÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ¤ÃgÀÄ EgÀ¨ÉÃPÀÄ

©vÀÛ£ÉAiÀiÁzÀ 8-15¢£ÀzÉƼÀUÉ ¥ÉÊgÀÄUÀ¼À£ÀÄß QüÀ¨ÉÃPÀÄ

©vÀÛ£ÉAiÀiÁzÀ 30PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¥ÉÊgÀÄ QüÀ¨ÉÃPÀÄ

(»ÃUÁV £À¸Àðj ¤ªÀð»¸À®Ä PÀrªÉÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÁPÀÄ)

¨ÁVgÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è CxÀªÁ £À¸ÀðjUÀ¼À UÀzÉÝAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ ¥ÉÊgÀÄ QvÀÄÛ, ¨ÉÃgÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄtÄÚ vÉƼÉzÀÄ UÀAlÄ PÀlÄÖvÁÛgÉ. ¨sÁgÀzÀ ¥ÉÊgÀÄUÀ¼À£ÀÄß QüÀ®Ä ºÉZÀÄÑ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ±ÀæªÀÄ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ

¥ÉÊgÀÄ QüÀĪÀÅzÀÄ

ªÀÄtÂÚ£À eÉÆvÉ ¥ÉÊgÀÄUÀ¼À£ÀÄß JZÀÑjPɬÄAzÀ vÉUÉAiÀĨÉÃPÀÄ, vÀPÀëtªÉà UÀzÉÝUÉ ¸ÁV¹, £Án ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÉÊgÀÄUÀ¼À ¸ÁUÀuÉ

¥ÉÊgÀÄUÀ½gÀĪÀ §ÄnÖUÀ¼À ¨sÁgÀ 5-6Q¯ÉÆÃUÁæA CxÀªÁ ºÉZÉÑAzÀgÉ ºÀ¼ÉAiÀÄzÁzÀ°è 13-15 Q¯ÉÆÃUÁæA. ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÉÊgÀÄUÀ¼À MlÄÖ vÀÆPÀ JPÀgÉUÉ 80-145 Q¯ÉÆÃUÁæA. £Á£Á PÁgÀtUÀ½AzÀ ¥ÉÊgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Àé®à zÉÆqÀØzÁVzÀÝgÉ 200-250 Q¯ÉÆÃUÁæA. ¥ÉÊgÀÄUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛ ¸ÁV¸À®Ä 7-25 UÀAmÉUÀ¼À ¸ÀªÀÄAiÀÄ vÀUÀ®ÄvÀÛzÉ. J¸ïDgïL gÉÊvÀgÀÄ ¨sÀvÀÛzÀ UÀzÉÝ M¼ÀUÉ CxÀªÁ ºÀwÛgÀzÀ°è ¥ÉÊgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸ÀÄvÁÛgÉ EzÀjAzÀ PÀrªÉÄ zÀÆgÀ PÀæ«Ä¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ, PÀrªÉÄ ¸À® ¸ÁV¹zÀgÀÆ ¸ÁPÀÄ.

£Án ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ

150-300 UÁæA vÀÆUÀĪÀ ¥ÉÊgÀÄUÀ¼À£ÀÄß £Án ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. ºÉaÑ£À CAvÀgÀzÀ°è ¤«ÄµÀPÉÌ 6-8 ¥ÉÊj£ÀAvÉ PɸÀgÀÄUÀzÉÝAiÀÄ°è £Án ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. EzÀPÉÌ JPÀgÉUÉ 70-90 UÀAmÉUÀ¼À PÁ¯ÁªÀPÁ±À ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ

PÀ¼É vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ

PÀ¼ÉvÉUÉAiÀÄĪÀ AiÀÄAvÀæ¢AzÀ MAzÀÄ JPÀgÉUÉ 16-25 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. gÉÊvÀgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV 2-3 ¨Áj PÀ¼É vÉUÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.

£Án ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÉÊgÀÄUÀ¼À PÀlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. 8-100 Q¯ÉÆÃUÁæA vÀÆUÀĪÀ PÀlÖ£ÀÄß ¥ÀÄgÀĵÀgÀÄ ºÉÆvÉÆÛAiÀÄÄåvÁÛgÉ; ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ 7-30 Q¯ÉÆÃUÁæA vÀÆUÀĪÀ PÀlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄvÁÛgÉ. ¸ÁV¸À®àqÀĪÀ ¥ÉÊgÀÄUÀ¼À vÀÆPÀ JPÀgÉUÉ 400jAzÀ 1200 Q¯ÉÆÃUÁæA, ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV zÀÆgÀ¢AzÀ¯Éà ¸ÁV¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. vÀ¯É, ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆvÀÄÛ, ¸ÉÊPÀ¯ï¤AzÀ ¸ÁV¹, d«Ää£À°è ºÀgÀqÀÄvÁÛgÉ. ¥ÉÊgÀÄUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛ ¨sÀvÀÛzÀ UÀzÉÝUÉ ¸ÁV¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ 80-150 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ ºÉZÀÄÑ §°vÀ 1-1.5 Q¯ÉÆÃUÁæA vÀÆUÀĪÀ ¥ÉÊgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. PɸÀgÀÄUÀzÉÝAiÀÄ°è D¼ÀªÁV PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÉÊAiÀÄ£ÀÄß £ÀÆPÀÄvÁÛgÉ. PÀrªÉÄ CAvÀgÀzÀ°è ¤«ÄµÀPÉÌ 40-50 ¥ÉÊgÀÄUÀ¼À£ÀÄß £Án ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀÄ MAzÀÄ JPÀgÉUÉ 12-150 UÀAmÉ »rAiÀÄÄvÀÛzÉ §VÎ ¤AvÀ ¨sÀAVAiÀÄ°è PÀ¼É vÉUÉAiÀÄ®Ä JPÀgÉUÉ 130-160 UÀAmÉ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.

MAzÀÄ ¨Áj PÉʬÄAzÀ PÀ¼É vÉUÉAiÀĨÉÃPÁVzÀÄÝ, PÀ¼ÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ CzÀÄ 5-9 UÀAmÉ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. UÀzÉÝUÀ¼À°è ¸ÀzÁPÁ® ¤ÃgÀÄ vÀÄA©¹gÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ E®è. EzÀjAzÀ ±ÀjÃgÀªÀ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ PÁ® ¤ÃjUÉ vÉgÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ §gÀĪÀ gÉÆÃUÀUÀ½AzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄÄPÀÛgÁUÀÄvÁÛgÉ.

¥ÀÅl

16

¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è PɸÀgÀÄUÀzÉÝUÀ¼À°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV 400/500 UÀAmÉ/JPÀgÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨ÁVzÀ ¨sÀAVAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. UÀzÉÝUÀ¼À°è ¸ÀzÁ ¤ÃgÀÄ

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 3    ¸É¥ÉÖA§gï 2016   


vÀÄA©PÉÆArzÀÄÝ, CAxÀ PɸÀgÀÄUÀzÉÝUÀ¼À°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ºÉZÀÄÑ PÁ® PÉ®¸ÀPÉÌ E½zÀgÉ, ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ gÉÆÃUÀPÉÌ ¹®ÄPÀĪÀ C¥ÁAiÀÄ ºÉZÀÄÑ. EzÀÄ CªÀgÀ DgÉÆÃUÀå, PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ DzÁAiÀÄPÉÌ ºÉÆqÉvÀ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆÃUÀåzÀ ¸À®ÄªÁV CªÀgÀ ºÀtªÉ®è RZÁðUÀÄvÀÛzÉ, PÉ®ªÉǪÉÄä ¸Á®UÁgÀgÀ£ÁßV ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ½UÉ vÀUÀÄ®ÄwÛzÀÝ ¸ÉÆÃAPÀÄeÁqÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÀ £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÀÄÝ, J¸ïDgïL vÉÆÃlUÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è CrUÉ, Hl, «±ÁæAwUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¹UÀÄwÛzÉ JAzÀÄ w½¹zÁÝgÉ. CªÀgÀÄ w½¹zÀ ¥ÀæªÀÄÄR PÁgÀtUÀ¼ÉAzÀgÉ, PɸÀgÀÄUÀzÉÝUÀ¼À°è ºÉZÀÄÑ ºÉÆvÀÄÛ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉƼÀÄîªÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ E®è¢gÀĪÀÅzÀÄ, PÀ¼É vÉUÉAiÀÄ®Ä AiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ PÉ®¸ÀzÀ ºÉÆgÉ vÀVÎgÀĪÀÅzÀÄ, PÉ®¸ÀzÀ CªÀ¢ü PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §zÀ¯ÁzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¨sÀAV.

UÀªÀÄ£À PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ J¸ïDgïL£ÀAvÀºÀ PÀȶ-¥Àj¸ÀgÀ «zsÁ£À FUÀ¯Éà ¸ÁPÀµÀÄÖ CªÀPÁ±ÀgÀ»vÀªÁVgÀĪÀ ªÀUÀðªÀ£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ §qÀvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ PÁ¬Ä¯ÉAiÉÄqÉUÉ £ÀÆPÀĪÀÅ¢®è. CQÌAiÀÄ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ F «zsÁ£ÀzÀ §UÉÎ PÀrªÉÄ ZÀZÉð ªÀÄvÀÄÛ ¸Àé®à ªÀiÁvÀæ ¸Á»vÀå«zÉ. F §UÉÎ E£ÀßµÀÄÖ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É CUÀvÀå. CzÉà jÃw, «£Áå¸À ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÀĵÀj§âgÀ£ÀÆß

¨sÀvÀÛzÀ ¥ÉÊgÀÄUÀ¼À £Án ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÉà ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸À

§VÎ ¤AvÀ ¨sÀAVAiÀÄ°è PÀ¼É vÉUÉAiÀÄ®Ä JPÀgÉUÉ 130-160 UÀAmÉ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. M¼ÀUÉƼÀÄîªÀAvÉ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. vÀAvÀæeÁÕ£À/ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀĪÁUÀ PÁ«ÄðPÀgÀ ªÉÄÃ¯É CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ. CªÀgÀÄ K½UÉAiÀiÁzÀ°è, PÀȶ C©üªÀÈ¢ÞAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉà ¥ÀæwPÀæªÀÄ. J¸ïDgïLUÉ MAzÀÄ zÉÊ»PÀ vÀPÀð EzÉ. ±ÀæªÀÄzÀ zÀÄrªÉÄAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ §UÉÎ UÀA©üÃgÀªÁzÀ PÁ¼Àf EzÀÝgÉ, F PÀqÉUÉ UÀªÀÄ£À PÉÆqÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ.

ªÀAzÀ£É £ÀÀ£Àß ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ ¨ÉA§®, ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀĪÀiÁ»w ¤ÃrzÀ M°«AiÀiÁ ªÉAmï ªÀÄvÀÄÛ qÁ.£ÉÆêÀÄð£ï C¥ÀºÁ¥sï, ªÁåUɤAUÉ£ï AiÀÄƤªÀ¹ðn- J£ïqÀ§ÄèöåM-qÀ§ÄèöåMnDgïM, £ÉzÀgï¯ÁåAqïì CªÀjUÉ. ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉÆAqÀ J®èjUÀÆ ºÁUÀÆ Mj¸ÁìzÀ ¸ÀA¨sÀªï£À £À£Àß ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃVUÀ½UÉ. ¸Á§gÀªÀÄw nQ, ¥Àj¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ °AUÀvÁgÀvÀªÀÄåzÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÁV vÀ¼ÀºÀAvÀzÀ°è UÀªÀÄ£À PÉÃA¢æÃPÀj¹PÉÆArgÀĪÀ ¨sÁgÀvÀzÀ Mj¸Áì gÁdåzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÁ ¸ÀA¸ÉÜ ¸ÀA¨sÀªï£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ªÁåUɤAUÉ£ï «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ°è ¦JZïr ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ.

DAUÀè ªÀÄÆ® °Ã¸Á EArAiÀiÁ, ¸ÀA¥ÀÅl 17, ¸ÀAaPÉ 4, r¸ÉA§gï 2015

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 3    ¸É¥ÉÖA§gï 2016    ¥ÀÅl

17


C¨sÀÄåzÀAiÀÄzÀ PÀȶ UÀAUÁ CAPÀzÀ

zÀÈqsÀ ¤zsÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀpt ¥Àj±ÀæªÀÄ¢AzÀ, ²ªÀPÀÌ ¥Á¼ÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¥sÀ®ªÀvÁÛzÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¹zÀgÀÄ. MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸ÀAWÀnvÀ ¥Àj±ÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĹÜgÀ PÀȶ ¥ÀzÀÞwUÀ¼ÀÄ F CzÀÄãvÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ PÁgÀtªÁzÀªÀÅ. EªÀvÀÄÛ ²ªÀPÀÌ CªÀgÀ ªÁr ªÀiÁzÀj C£ÉÃPÀjUÉ ¸ÀÆáwð.

²ªÀPÀÌ

¨ÉÆÃ

UÉ£ÀUÀgÀPÉÆ¥ÀàzÀ ²æêÀÄw ²ªÀPÀÌ PÀÄgÀħgï CªÀgÀ zÀȵÁÖAvÀ ¸À§°ÃPÀgÀt ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß «±ÀzÀ¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ. 90gÀ zÀ±ÀPÁAvÀåzÀ°è PÀÄgÀħgï PÀÄlÄA§ wêÀæ §qÀvÀ£À¢AzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀgÀÄ £Á®ÄÌ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¸À®ºÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. CªÀgÀ 7.16 JPÀgÉ PÀȶ ¨sÀÆ«Ä MAzÀÄ ¢§âzÀ ªÉÄðzÀÄÝ, ¥Á¼ÀÄ©zÀÄÝ, Qæ«ÄQÃlUÀ½AzÀ vÀÄA©zÀÄÝ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ C¥ÁgÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ GgÀÄlÄPÀ®ÄèUÀ½AzÀ PÀÆrvÀÄÛ. ²ªÀPÀÌ CªÀgÀ UÀAqÀ §¸À¥Àà ºÀħâ½îAiÀÄ°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¨É½UÉÎ 7 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ºÀ½î¬ÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ vÀqÀgÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ »AwgÀÄUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. 200jAzÀ 400gÀÆ¥Á¬ÄªÀgÉUÉ UÀ½¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀAZÁgÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÀ¶Ö®èzÀ PÁgÀt ¥Àæw¢£À 5 Q«Äà £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. PÀÄlÄA§ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥sÀ®ªÀvÀÛ®èzÀ d«ÄãÀÄ ºÉÆA¢gÀĪÁUÀ, ©JLJ¥sï DPÉAiÀÄ eÉÆvÉ ¸ÀAªÁzÀ £ÀqɹzÁUÀ, ²ªÀPÀÌ CªÀjUÉ ¨sÀgÀªÀ¸É PÀArvÀÄ. ¤d ¸ÀAUÀwAiÉÄAzÀgÉ, D ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÀ®Ä CªÀgÀ ¥Àw ªÀåªÀºÁgÀ PÀÄzÀÄj¹zÀÝgÀÄ. DzÀgÉ ©JLJ¥sï £ÉgÀ«£ÉÆA¢UÉ PÀȶ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVPÉƼÀî®Ä zÀÈqsÀ ¤zsÁðgÀ ªÀiÁrzÀ ²ªÀPÀÌ, d«ÄãÀÄ ªÀiÁgÁlªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ²ªÀPÀÌ ¸Àé¸ÀºÁAiÀÄ UÀÄA¦UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀgÀÄ. CvÀåAvÀ ZÀÄgÀÄPÁV PÀ°AiÀħ®èªÀgÁVzÀÝ CªÀgÀÄ, ¸ÀQæAiÀĪÁV ¸À¨sÉ, vÀgÀ¨ÉÃw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAªÁzÀUÀ¼À°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀgÀÄ. ªÉÆzÀ®Ä ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ºÉ¨ÉâlÖ£ÀÄß MvÀÄÛwÛzÀÝgÀÄ. ¸À» ºÁPÀĪÀÅzÀÄ §AzÀ°è ªÀiÁvÀæ ¨ÁåAPÀÄUÀ½AzÀ ¸Á® zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ JAzÀÄ w½¹, PÉëÃvÁæ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÉÆæÃvÁì»zÀÝjAzÀ ¸À» ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÆß PÀ°vÀgÀÄ. ¸ÁPÀëgÀvÉAiÉÄqÉV£À ¥ÀAiÀÄtPÉÌ ²ªÀPÀÌ CªÀgÀ DgÀA¨sÀ DVzÀÄÝ »ÃUÉ.

¥ÀÅl

18

¨ÉÃUÀ£É ¸Àé¸ÀºÁAiÀÄ UÀÄA¦£À ¯ÉPÀÌzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß, CªÀgÀ ¸ÉßûvÉ ºÁ®ªÀé CªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¤ªÀð»¸À®Ä PÀ°vÀgÀÄ.

vÉÆÃlªÀ£ÀÄß ºÀ¹gÁV¸ÀĪÀvÀÛ ²ªÀPÀÌ CªÀgÀ UÀAqÀ£À eÉÆvÉUÀÆr, vÉÆÃlzÀ ¸ÀÆPÀëöä AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À°è vÉÆqÀVPÉÆAqÀgÀÄ. 20 D¯Áá£ÉÆìà ªÀiÁªÀÅ, 20 ¸À¥ÉÆÃl ªÀÄvÀÄÛ vÉÃUÀ, CPÉòAiÀÄ, ¤Ã®Vj ªÀÄvÀÄÛ Vèj¹rAiÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ £ÉqÀÄvÉÆæUÁV 1200 ¸À¹UÀ¼À£ÀÄß £ÉlÖgÀÄ. d«Ää£À UÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ M¼À¨sÁUÀzÀ MAzÀƪÀgÉ JPÀgÉ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è VqÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉlÖgÀÄ. eÉÆvÉUÉ (¸ÉÖöʯÉÆúɪÀÄmÁ) ªÉÄêÀÅ ¨É¼É¹PÉÆAqÀgÀÄ, eÉÆvÉUÉ ªÀÄtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ãj£À ¸ÀAgÀPÀëuÉUÉ ¹ÃªÉÄAiÀÄÄzÀÝPÀÆÌ PÀAzÀPÀ vÉÆÃr, §zÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ PÀȶ ºÉÆAqÀUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹PÉÆAqÀgÀÄ. zÀ£ÀUÀ½AzÀ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀQë¸À®Ä ¨ÉðAiÀÄ£ÀÄß ¤«Äð¹PÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. ¤ÃgÁªÀjUÁV MAzÀÄ PÉƼÀªÉ¨Á«AiÀÄ£ÀÄß PÀÆqÀ vÉÆÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¸Á® ¨ÉÃPÁzÀgÉ ¸À» ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°AiÀĨÉÃPÀÄ JAzÁUÀ, ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ CzÀ£ÀÄß PÀ°vÀgÀÄ. »ÃUÉ ¸ÁPÀëgÀgÁUÀĪÀvÀÛ CªÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁt DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ.

ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ ²ªÀPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥Àw vÉÆÃlUÁjPÁ VqÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀgÀ PÀqÉUÉ UÀªÀÄ£À PÉÆlÖgÀÄ. §¸À¥Àà UÀÄtÂUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃrzÀgÉ, ²ªÀPÀÌ CzÀPÉÆÌAzÀÄ DPÁgÀ ¤Ãr, PÁA¥ÉÆøïÖ UÉƧâgÀ ºÁQ ªÀÄtÄÚ ¸ÀAgÀQë¹, ¤ÃgÀÄt¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄqÀPÉ ¤ÃgÁªÀjAiÀÄ£ÀÄß

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 3    ¸É¥ÉÖA§gï 2016   


zsÁgÀªÁqÀzÀ°è 1997jAzÀ 2004gÀªÀgÉUÉ ©JLJ¥sï ªÀÄzsÀå¹ÜPÉ gÉÊvÀ PÀÄlÄA§UÀ¼À ªÉÄÃ¯É zsÀ£ÁvÀäPÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃjzÀªÀÅ. ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è zsÁgÀªÁqÀ ¨sÁUÀzÀ 10 ºÀ½îUÀ¼À°èzÀÝ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß, PÀæªÉÄÃt 22 ºÀ½îUÀ½UÉ «¸ÀÛj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸À«ÄÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ ¦DgïJUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ¯Á¬ÄvÀÄ, CzÀgÀ ¨É£À߯Éèà MAzÀÄ PÀÄlÄA§ ªÀiÁ»w zÀ¸ÀÛPÀªÀ£ÀÄß (¥sÁå«Ä° E£ï¥sÁgÉäõÀ£ï jf¸ÀÖgïJ¥sïLDgï) ¹zÀÞ¥Àr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀÄ ªÀÄgÀUÀ¼À DzsÁjvÀ PÀȶAiÀÄ G¥ÀPÀæªÀÄPÁÌV, §qÀvÀ£ÀzÀ ªÀÄlÖ, MvÁÛ¸É, vÉÆÃlUÀ¼À ¸ÀĹÜgÀvÉ EªÀÅUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÉÊvÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¥ÀnÖ vÀAiÀiÁj¸À®Ä £ÉgÀªÁ¬ÄvÀÄ. ©JLJ¥sï PÉëÃvÀæ ¹§âA¢, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ PÀÄlÄA§zÀ CUÀvÀåPÉÌ vÀPÀÌAvÉ ¸ÀÆPÀëöä AiÉÆÃd£É ¹zÀÞ¥Àr¸À®Ä, gÉÊvÀ PÀÄlÄA§UÀ¼ÉÆqÀ£É ºÉZÀÄÑ ¤AiÀÄ«ÄvÀªÁV ¸ÀAªÁzÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝgÀÄ. AiÉÆÃd£Á ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è UÀAqÀ ºÉAqÀwAiÀÄj§âgÀÆ vÉÆqÀVPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. PÀȶ ºÉÆAqÀ, §zÀÄUÀ¼À ¤ªÀiÁðt J°è ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ, vÉÆÃlUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ CgÀtåzÀ vÀ½UÀ¼À£ÀÄß J°è £ÉqÀ¨ÉÃPÀÄ EvÁå¢ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀĪÀÅzÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è M¼ÀUÉƼÀÄîwÛvÀÄÛ. gÉÊvÀgÀÄ ¸Àé¸ÀºÁAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À°è ¸ÀAWÀnvÀgÁV, ªÁgÀPÉÆ̪ÉÄä ¸ÉÃj, ªÁgÀPÉÌ vÀ¯Á 5-10 gÀÆ¥Á¬Ä ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. eÉÆvÉUÉ ¯ÉPÀÌzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ¸Á® ¤ÃqÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAWÀnvÀ M¼ÀºÀj«UÉ PÀÆqÀ dªÁ¨ÁÝgÀgÁVzÀݪÀÅ. PÉëÃvÀæ ¹§âA¢AiÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À¢AzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤¢üAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ §®ªÁzÀ C£ÀıÁ¸À£À ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä F UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄxÀðªÁVzÀݪÀÅ. G½vÁAiÀÄ, ¸Á® ªÀÄvÀÄÛ PÀȶ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À eÉÆvÉUÉ, eÉÊ«PÀ C¤® WÀlPÀ, ºÉÆUÉ gÀ»vÀ M¯ÉUÀ¼ÀÄ, DgÉÆÃUÀå, ¥Ë¶×PÁA±À ªÀÄvÀÄÛ °AUÀzÀ PÀÄjvÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀAvÀºÀ GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ fêÀ£ÀzÀ CA±ÀUÀ¼À PÀÄjvÁVAiÀÄÆ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 PÉf PÁA¥ÉÆøïÖ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÉf G¦à¤AzÀ ¥Àæw ªÀÄÄAUÁgÀÄ ªÀÄ¼É ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥Àæw VqÀªÀ£ÀÄß ¥ÉÆö¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. PÀæªÉÄÃt ºÉZÁÑzÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß PÀÄlÄA§zÀ EvÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ºÀAaPÉÆAqÀgÀÄ. §¸À¥Àà 2 ¢£À PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉ, PÉ®¸ÀzÀ ºÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀÄîwÛzÀݪÀgÀÄ, PÀæªÉÄÃt ¥ÀÆtð ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è PÀȶ ZÀlĪÀnPÉAiÀįÉèà vÉÆqÀVPÉÆAqÀgÀÄ. ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ªÀiÁ«£À ºÀÆUÀ¼ÀÄ PÁt¹PÉÆAqÀªÀÅ. £Á®Ì£Éà ªÀµÀð¢AzÀ ºÀtÄÚ ©qÀ®Ä ±ÀÄgÀĪÁ¬ÄvÀÄ. ªÉÆzÀ®£Éà ºÀtÂÚ£À IÄvÀÄ gÉÆêÀiÁAZÀPÀªÁVvÀÄÛ. ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß PÉëÃvÀæ ¹§âA¢, ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉßûvÀjUÉ ºÀAZÀ¯Á¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀzÀ ªÀµÀðUÀ¼À°è ªÀiÁ«£À ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀgÁ¸Àj ¥ÀæwªÀµÀð 20 ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ JAlÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀvÉÆqÀVzÀªÀÅ. ¸À¥ÉÆÃl ºÀtÄÚ ©qÀĪÀ PÁ®zÀ°è ºÀħâ½î ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è ¨É¯É PÀrªÉĬÄzÀÝgÉ, PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ ²ªÀPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ UÀAqÀ §¸À¥Àà ªÀiÁ®£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸À¥ÉÆÃl ªÀµÀðzÀ°è JgÀqÀÄ ¨Áj ¥sÀ® §gÀÄwÛvÀÄÛ. MAzÀÄ ¨Áj ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À PÁ® ºÀtÄÚ ¤ÃqÀÄwÛvÀÄÛ. ¥Àæw ¢£À JgÀqÀÄ §ÄnÖ

PÉÆõÀÖPÀ 1: CAvÀgÀ¨É¼ÉUÀ¼À GvÀà£Àß ªÀÄvÀÄÛ DzÁAiÀÄ PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå

¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ

1

¨ÁèPïLAiÀiïةãïì

2 3 4 5

dªÁgï §zÀ£É mÉƪÀiÁmÉÆà EvÀgÉ vÀgÀPÁjUÀ¼ÀÄ eÉÆüÀ ¸ÉÆÃAiÀiÁ©Ã£ï

6 7

MlÄÖ

GvÁàzÀ£É (PÉf)

DzÁAiÀÄ (gÀÆ.)

50

1250

300-400 300 400

4200 3000 2800 3000

2000 7000

50000 15400

79650

ºÀtÚ£ÀÄß §¸ï£À°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¥Àæw §ÄnÖ 15 PÉfAiÀĵÀÄÖ vÀÆV, 500jAzÀ 800 gÀÆ¥Á¬Ä DzÁAiÀÄ §gÀÄwÛvÀÄÛ- ¸À¥ÉÆÃl¢AzÀ MlÄÖ ªÁ¶ðPÀ DzÁAiÀÄ 10,000 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀiÁzÀgÉ, ªÀiÁ«£À ºÀtÂÚ¤AzÀ 8000 gÀÆ¥Á¬Ä. ²ªÀPÀÌ JAzÀÆ ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß PÀÈvÀPÀªÁV ªÀiÁV¸ÀÄwÛgÀ°®è.

CAvÀgÀ¨ÉøÁAiÀÄ¢AzÀ ¥sÀ¸À®Ä vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄgÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è, vÀgÀPÁj ªÀÄvÀÄÛ DAiÀiÁ IÄvÀÄ«£À ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÄlÄA§ CAvÀgÀ¨ÉøÁAiÀÄ ªÀiÁrvÀÄ. ¨ÁèPï LAiÀiïØ ©Ã£ï, dªÁgï mÉƪÉÆmÉÆÃ, ªÉÄt¹£À PÁ¬Ä, §zÀ£ÉPÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß CAvÀgÀ¨É¼ÉUÀ¼À£ÁßV ¨É¼ÉAiÀįÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄ£ÉUɵÀÄÖ ¨ÉÃPÉÆà CµÀÖ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¨É¼ÉzÀ UÉÆÃjPÁ¬Ä, »ÃgÉ PÁ¬Ä, ºÁUÀ®PÁ¬Ä ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, G½zÀªÀ£ÀÄß ªÀģɧ¼ÀPÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£ÀzÀ£ÀÄß ªÀiÁgÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ºÀħâ½î, «Ä²æPÉÆÃn, PÀ®WÀlV ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ½UÉ ²ªÀPÀÌ CªÀgÉà ºÉÆÃV vÀgÀPÁj ªÀÄvÀÄÛ ºÀtÚ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. UÀÄqÀØzÀ §ÄqÀzÀ°è£À MAzÀÄ JPÀgÉ vÀVΣÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¸ÀܽÃAiÀÄ vÀ½AiÀÄ ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀįÁUÀÄwÛvÀÄÛ. 800 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ DgÀjAzÀ JAlÄ aî, CAzÀgÉ MlÄÖ 5600 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀĵÀÄÖ ªÀiË®åzÀ ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß PÉÆAiÀÄÄè ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. DzÁUÀÆå ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ F ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß eÉÆüÀ ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ²ªÀPÀÌ CªÀgÉÃ, ©vÀÛ£É, ¸À¹ £ÉqÀĪÀÅzÀÄ, PÀ¼É vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆAiÀÄÄè ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛgÉ. ««zsÀ ¨É¼ÉUÀ½AzÀ §AzÀ GvÀà£Àß ªÀÄvÀÄÛ DzÁAiÀĪÀ£ÀÄß PÉÆõÀÖPÀ 1 gÀ°è ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

¸Á® ¨ÉÃPÁzÀgÉ ¸À» ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°AiÀĨÉÃPÀÄ JAzÁUÀ, ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ CzÀ£ÀÄß PÀ°vÀgÀÄ. »ÃUÉ ¸ÁPÀëgÀgÁUÀĪÀvÀÛ CªÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁt DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ.

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 3    ¸É¥ÉÖA§gï 2016    ¥ÀÅl

19


www.leisaindia.org eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄUÉƽ¸ÀÄ«PÉ

¸ÁgÁA±À

D PÀÄlÄA§, ¢£ÀPÉÌgÀqÀÄ °Ãlgï ºÁ®Ä ¤ÃqÀĪÀ MAzÀÄ ºÀ¸ÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆA¢vÀÄÛ. 250 «Ä.°Ã ªÀÄ£É G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌ G½¹PÉÆAqÀÄ G½¢zÀÝ£ÀÄß ªÀiÁgÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. 2010gÀ°è, 15,000 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ MAzÀÄ eÉÆvÉ JvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ 11000 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß Rjâ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. FUÀ D PÀÄlÄA§ 3 °Ãlgï ºÁ®£ÀÄß ¥Àæw ¢£À ªÀiÁgÀ§ºÀÄzÁVvÀÄÛ. EzÀjAzÀ ªÁ¶ðPÀ 11250 gÀÆ¥Á¬Ä GvÀà£ÀߪÁUÀÄwÛvÀÄÛ. vÉÆÃlzÀ C£ÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, ¨sÀvÀÛzÀ ºÉÆlÄÖ, ºÀwÛ ©Ãd, ¸ÉÆÃAiÀiÁ©Ã£ï ªÀÄvÀÄÛ VgÀtÂAiÀÄ°è C£ÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁzÀ »lÄÖ, EvÁå¢.. EªÀPÉÌ ªÉÄë£À ªÀÄÆ®ªÁVvÀÄÛ. zÀ£ÀzÀ ¸ÀUÀt¬ÄAzÀ PÁA¥ÉÆøïÖ vÀAiÀiÁj¹, ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¥sÀ®ªÀvÀÄÛUÉƽ¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ.

²ªÀPÀÌ CªÀgÀ ªÁr ªÀiÁzÀj £ÀÆgÁgÀÄ gÉÊvÀgÀ£ÀÄß DPÀ¶ð¹zÉ. EAzÀÄ CªÀgÀÄ vÀ£Àß ¨sÀƫĬÄAzÀ MAzÀÄ ®PÀëQÌAvÀ®Æ ºÉaÑ£À DzÁAiÀÄ UÀ½¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ©JLJ¥sï£À UÁæªÀÄ ZÉÃvÀ£À vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀæzÀ°è ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛAiÀiÁV, vÁ¼Éä¬ÄAzÀ gÉÊvÀjUÉ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. CªÀgÀÄ ºÉƸÀzÁV PÀnÖ¹gÀĪÀ ªÀÄ£É zÀÆgÀzÀ°èzÁÝUÀ®Æ, ¸Àé¸ÀºÁAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄ ¸À¨sÉUÀ¼À°è ¸ÀQæAiÀĪÁV ¥Á¯ÉÆμÀÄîvÁÛgÉ. vÀªÀÄä G½vÁAiÀÄzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀzÁV ¤«Äð¸À¯ÁzÀ vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §¼À¹PÉÆArzÁÝgÉ. vÀªÀÄä ºÀ¼ÉAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV £É£À¦¹PÉÆAqÀÄ, ¸À§°ÃPÀgÀt ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À vÉÆÃjzÀ ©JLJ¥sï£À PÉëÃvÀæ ¹§âA¢ ¢Ã¥ÀPï QëÃgÀ¸ÁUÀgï CªÀjUÉ PÀÈvÀdÕvÉ ¸À°è¸ÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆõÀÖPÀ 2: G½zÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ½AzÀ §AzÀ DzÁAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀ

ªÁ¶ðPÀ DzÁAiÀÄ (gÀÆ.)

CAvÀgÀ ¨ÉøÁAiÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉ CgÀuÉÆåÃzÀåªÀÄ eÁ£ÀĪÁgÀÄ

MlÄÖ

79650 18000 3000 11500

100650

²ªÀPÀÌ CªÀgÀ vÉÆÃlPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrgÀĪÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ

Follow us on:

n Ganga Ankad Research Officer No. 2, BAIF Office Kusum Nagar 11th Cross Kelgeri Road, Dharwad - 580 008 Karnataka. E-mail: gangaankad@birdk.org.in; ganges2010@gmail.com

DAUÀè ªÀÄÆ® °Ã¸Á EArAiÀiÁ, ¸ÀA¥ÀÅl 17, ¸ÀAaPÉ 4, r¸ÉA§gï 2015

www.facebook.com/Leisaindiamag

 @LeisaIndia

Kannada - Sept 2016  

Sept 2016

Kannada - Sept 2016  

Sept 2016

Advertisement