Page 1

çÜ…_Mæü 3 & òÜò³t…ºÆŠÿ 2015

Magazine on Low External Input Sustainable Agriculture Compilation of Selected translated articles into Telugu

™èþMæü$PÐèþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ ^óþõÜ çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³{†Mæü ™ðþË$Væü$ÌZMìü A¯èþ$Ðèþ¨…_¯èþ Mö°² ÐéÅÝëË çÜ…Mæü˯èþ…

ÎÝë C…yìþÄæý* ™ðþË$Væü$ {ç³™óþÅMæü {ç³^èþ$Ææÿ×ý


ÎÝë C…yìþÄæý*

çÜ…_Mæü 3, òÜò³t…ºÆŠÿ 2015 D çÜ…_MæüÌZ ÐéÅÝëË$ ÎÝë C…yìþÄæý* ç³{†MæüÌZ {ç³^èþ$Ç™èþÐðþ$O¯èþ B…VæüÏ ÐéÅÝëË ¯èþ$…yìþ G…í³Mæü ^óþÄæý$ºyæþzÑ. G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ ¯èþ…. 204, 100 ïœsŒý Ç…VŠü ÆøyŠþ, Ðèþ$*yæþÐèþ õÜtgŒý, Æðÿ…yæþÐèþ õœ‹Ü, º¯èþÔèý…MæüÇ, »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ & 560085 ¸ù¯Œþ @ +91 080 26699512 +91 080 26699522 ¸ëÅMŠüÞ @ +91 080 26699410

email: leisaindia@yahoo.co.in

ÎÝë C…yìþÄæý* B…VæüÏ…ÌZ ÎÝë C…yìþÄæý* ç³{†Mæü¯èþ$ G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ ÐéÆæÿ$ CÍÄæý* ÐéÇ çÜçßýM>Ææÿ…™ø {ç³^èþ$Ç…^èþ$^èþ$¯é²Ææÿ$. d‹œ GyìþrÆŠÿ

Mðü.Ñ.Äæý$‹Ü. {ç³Ý맊þ

Ðóþ$¯óþh…VŠü GyìþrÆŠÿ sìý.Äæý$ÐŒþ$. Æ>«§æþ A¯èþ$Ðé§æþ…

çÜ$Væü$×ý} Ðèþ$§éªË

A¯èþ$Ðé§æþ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… ç³NÇ~-Ðèþ$ Ayìþð[õÜtçÙ¯Œþ

Ææÿ$MìüÃ×ìý h. h.

yìþgñýO¯Œþ ÌôýLsŒý

} ÝëÆÿ$$ {MìüÄôý$sìýÐŒþ yìþgñýO¯èþÆŠÿÞ, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ

Ðèþ$${§æþ×ý Ý뵯Œþ {í³…sŒý, »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ MæüÐèþÆŠÿ ¸ùsZ

´ëuæÿÔ>ËÌZ° ´÷Ë…ÌZ Ððþ$$MæüP˯èþ$ ò³…^èþyæþ… §éÓÆ> G¯ø² ÑçÙÄæý*Ë$ ™ðþË$çÜ$Mæü$…r$¯èþ² í³ËÏË$

¸ùsZ G.Äæý$ÐŒþ$.C.G‹œ

ÎÝë Ðóþ$VæügñýO¯Œþ

C™èþÆæÿ GyìþçÙ¯èþ$Ï Ìêsìý¯Œþ AÐðþ$ÇMæü¯Œþ, Ððþ‹Üt B{íœMæü¯Œþ, {»ñýhÍÄæý$¯Œþ Ðèþ$ÇÄæý$$ ^ðþO±‹Ü GyìþçÙ¯Œþ

ÎÝë C…yìþÄæý* Ðóþ$VæügñýO¯Œþ

C™èþÆæÿ {´ë…¡Äæý$ GyìþçÙ¯èþ$Ï íßý…©, JÇÄæý*, ™èþÑ$âŒý, Mæü¯èþ²yæþ, Ðèþ$Æ>w, ç³…gê½ D ç³{†Mæü ¯èþ…§æþÍ A…ÔèýÐèþ$$Ë$ Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ…™èþ Q_a™èþ™éÓ°² MæüÍW Ðèþ#…yæþ$rMæü$ GyìþrÆæÿ$Ï A°² gê{Væü™èþ¢Ë¯èþ$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ… fÇW¯èþ¨. ÐèþÅMìü¢Væü™èþ…V> {Ðéíܯèþ BÇtMæüÌŒýÞMæü$ B Ææÿ^èþÆÿ$$™èþÌôý »ê«§æþÅ™èþ Ðèþíßý…^ðþ§æþÆæÿ$. D ç³{†MæüÌZ° ÐéÅÝë˯èþ$ ¸ùsZM>í³ ¡íÜ Ñ$Væü™é ÐéÇMìü CÐèþÓyé°² GyìþrÆŠÿÞ {´ù™èþÞíßýÝë¢Ææÿ$. Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ ÐéÇ ™øyéµr$™ø G.Äæý$ÐŒþ$.C.G‹œ. ÐéÇ^óþ {ç³^èþ$Ç™èþ… 2

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…º-ÆŠÿ 2015

ÎÝë LEISA

www.leisaindia.org

ÎÝë A…sôý ™èþMæü$PÐèþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ ^óþõÜrr$Ðèþ… sìý çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…. C¨ ÝëÐèþ*hMæü Ðèþ$ÇÄæý$$ Ýë…Móü†Mæü ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý*˯èþ$ gZyìþ…_ ÆðÿO™èþ$Ë$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°² ç³ÇÆæÿ„ìüçÜ*¢ ™èþÐèþ$ Äñý$$MæüP E™éµ§æþMæü™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ B§éÄæý*°² ò³…^èþ$Mö¯èþ$r Væü$Ç…_ ç³°^óþçÜ$¢…¨. ÎÝë A¯èþ$¯èþ¨ Ý린Mæü Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜçßýf {ç³{MìüÄæý$˯èþ$ çÜÇÄæý$Væü$ Ñ«§æþ…V> Eç³Äñý*WçÜ*¢ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O™óþ¯óþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>Ë$ (C¯Œþç³#sŒýÞ) Eç³Äñý*W…^èþ$Mö¯èþ$r Væü$Ç…_ ™ðþÍÄæý$gôýçÜ$¢…¨. C¨ ï܈, ç³#Ææÿ$çÙ ÆðÿO™èþ$Ë$ ÐéÇ Ñgêq¯èþ…, ¯ðþOç³#×ýÅ…, ÑË$ÐèþË$, çÜ…çÜP–† Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜ…çÜ¦Ë B«§éÆæÿ…V> Ý뫨M>Ææÿ™èþ¯èþ$ Ý뫨…_ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢¯èþ$ °ÇÃ…^èþ$Mö¯èþ$r MöÆæÿMæü$ Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…¨. A…™óþM>Mæü ¿êVæüÝëÓÐèþ$Š糧æþ®™èþ$Ë §éÓÆ> ÆðÿO™èþ$Ë Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ$Ë Äñý$$MæüP ÝëÐèþ$Æ>®Å˯èþ$ ò³…´÷…¨…_, Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² AÐèþçÜÆ>Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³Çíܦ™èþ$ËMæü¯èþ$Væü$×ý…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ðèþ–¨®° Ý뫨…^èþ$r ÎÝë Ë„æüÅ…. Ýë…{糧éÄæý$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ô>ï܈Äæý$ Ñgêq¯èþ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ gZyìþ…_ Ñ«§é¯èþ ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ °Ææÿ~Äæý*˯èþ$ {糿êÑ™èþ… ^óþíÜ ™èþ§æþ$ç³Ç AÀÐèþ–¨®Mìü çÜÇÄñý$O¯èþ »êr¯èþ$ ç³Ææÿ^èþr… ÎÝë Äñý$$MæüP {糫§é¯èþ E§óþªÔèýÅ…. ÎÝë A¯èþ$¯èþ¨ JMæü ¿êÐèþ¯èþ, JMæü Ñ«§é¯èþ… Ðèþ$ÇÄæý$$ JMæü Æ>fMîüÄæý$ çÜ…§óþÔèý….

G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ

AMEF

www.amefound.org

G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ §æþMæüP¯Œþ ï³uæÿ¿æý*Ñ$ÌZ° _¯èþ², çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë™ø MæüÍíÜ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ ÝëVæü$ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…_, Ñgêq¯é°² ò³…´÷…¨…_, Õ„æü×ý¯èþ$ A…¨…_, ÑÑ«§æþ AÀÐèþ–¨® çÜ…çܦ˯èþ$ A¯èþ$çÜ…«§é°…_ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ ç³…^èþ$Mæü$…r$…¨. «§æþÆæÿÃMæüÆæÿ¢Ë$ ^ðþOÆæÿïŒþ @ } _Ææÿ…iÐŒþ íÜ…VŠü, I.G.G‹Ü çÜ¿æý$ÅË$ @ yé. BÆŠÿ. §éÓÆæÿMîü¯é£Šþ , yé. ÑuæÿÌŒý Æ>f¯Œþ, yé. G…. Ðèþ$çßý§óþÐèþç³µ, yé. G¯Œþ. h. òßýVóüz, } sìý.G…. ™éÅVæüÆ>f¯Œþ, {´÷‘‘ Ñ. ÒÆæÿ¿æý{§æþÄæý$Å, yé. G. Æ>f¯èþ², yé. Ððþ…Mæüsôý‹Ù ™èþVæü™Œþ, yé. íÜÙèþ {õ³ÐŒþ$^èþ…§æþÆŠÿ MøÔ>«¨M>Ç @ } ¼.Mðü. ÕÐèþÆ>… GWjMæü*ÅsìýÐŒþ yðþOÆæÿMæütÆŠÿ @ } Mðü.Ñ.G‹Ü. {ç³Ý맊þ

Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ

MISEREOR

www.misereor.org

Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ, AÀÐèþ–¨® çÜçßýM>Æ>°MðüO 1958ÌZ Ýë¦í³…^èþºyìþ¯èþ fÆæÿïŒþ M>£øÍMŠü ¼çÙç³šË çÜ…çܦ. D çÜ…çܦ 50 HâæýåMæü$ ò³OV> B{íœM>, BíÜÄæý* Ðèþ$ÇÄæý$$ Ìêsìý¯Œþ AÐðþ$ÇM> §óþÔ>ËÌZ §éÇ{§æþÅ °Ææÿ*Ã˯èþMæü$ Mæü–íÙ ^óþçÜ*¢ E¯èþ²¨. gê†, Ðèþ$™èþ, Í…Væü ¿ôý§éË™ø °Ñ$™èþ¢… ÌôýMæü$…yé, AÐèþçÜÆæÿ…ÌZ E¯èþ² H Ðèþ$°íÙMðüO¯é Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜ…çܦ ™øyéµr$ ËÀçÜ$¢…¨. õ³§æþ {ç³fË$, {糆Mæü*Ë ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ E¯èþ²ÐéÆæÿ$ çÜÓÄæý$…V> ^óþç³sôýt {ç³Äæý$™é²ËMæü$ Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜàÄæý$ç³yæþ$™èþ$…¨. Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ Ý린Mæü çÜ…çܦ˙ø & ^èþÇaMìü çÜ…º…«¨…_¯èþ çÜ…çܦ˙ø, {糿æý$™óþÓ™èþÆæÿ çÜ…çܦ˙ø, ÝëÐèþ*hMæü E§æþÅÐèþ*Ë™ø Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³ÇÔZ«§æþ¯é çÜ…çܦ˙ø MæüÍíÜ ç³°^óþçÜ$¢…¨. ˼®§éÆæÿ$Ë™ø MæüÍíÜ D ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å çÜ…çܦË$ Ý린Mæü AÀÐèþ–¨® Ñ«§é¯éË Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþMæü$, {´ëgñýMæü$tË AÐèþ$Ë$Mæü$ ™øyæþµyæþ™éÆÿ$$. D Ñ«§æþ…V> Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜ…çܦ, ™èþ¯èþ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å çÜ…çܦ˙ø MæüÍíÜ °Ææÿ…™èþÆæÿ… Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² çÜÐéâæýåMæü$ {糆çܵ…¨çÜ$¢…¨.


{í³Äæý$ ´ëuæÿ-Mæü$-ÌêÆ>, D òÜò³t…ºÆŠÿ 2015 çÜ…_Mæü¯èþ$ Ò$™ø ç³…^èþ$MøÐèþyæþ… Ðèþ*Mðü…™ø B¯èþ…§æþ…V> E…¨! D çÜ…_Mæü {糫§é¯èþ…V>, çÜçßýf Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$, iÐèþÐðþOÑ«§éÅ°² Ý린Mæü {ç³fË$ ç³ÇÆæÿ„ìü…^èþ$MøÐèþyæþ… A¯óþ A…Ôèý…ò³O¯èþ §æþ–íÙt ò³sìýt…¨. Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² ÐèþÅÐèþÝëÄæý$&Ðé™éÐèþÆæÿ×ý ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ G§æþ$ÆøPÐèþyé°Mìü A°² {´ë…™éËÌZ° ÆðÿO™èþ$Ë* MæüçÙtç³yæþ$™èþ* E…sôý, Ðèþ$àÆ>çÙ‰ÌZ° Mæü$…¿æýÆ>Óyìþ {V>Ðèþ$ ÆðÿO™èþ$Ë$ Mö…™èþÐèþ$…¨, ™èþÐèþ$ ç³…r ÐèþÅÐèþçܦ˯èþ$ ÑÑ«©MæüÇ…^èþyæþ… §éÓÆ> D ç³Çíܦ†° ™èþr$tMæü$…r$¯é²Ææÿ$. CÌê ç³…r ÐèþÅÐèþçܦ˯èþ$ ÑÑ«©MæüÇ… ^èþyæþ… Ðèþ˯èþ ÐéÆæÿ$ Ðé™éÐèþÆæÿ×ýç³Ææÿ…V>¯èþ$, Ðèþ*ÆðÿPsŒýç³Ææÿ…V>¯èþ$ çÜ…¿æýÑ… ^èþVæüË ¯èþÚëtË$ ™èþWY…^èþ$MøÐèþyæþ…™ø »êr$, Mæü$r$…º Ýë¦Æÿ$$ÌZ ÐðþOÑ«§æþÅÐðþ$O¯èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðèþ$…_ ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË$ MæüË BàÆ>°² ´÷…§æþVæüÍV>Ææÿ$. A§óþ Ñ«§æþ…V>, fïßýÆ>»ê§Šþ {V>Ðèþ$ {ç³fË$ ½yæþ$ç³yæþz ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ †ÇW ÝëVæü$ÌZ°Mìü ™ðþ_a, ÑÑ«§æþ ÆæÿM>Ë Ý린Mæü ç³…rË$ ç³…yìþ…^èþyæþ… §éÓÆ> ÐéÇ BàÆæÿ ÐèþÅÐèþçܦò³O ÐéÆæÿ$ ç³r$t Ý뫨…^éÆæÿ$.

çÜçßýf Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ ç³ÇÆæÿ„ìü…^èþ$MøÐèþyé°Mìü Ý린Mæü$Ë$ ^óþç³sìýt¯èþ ^öÆæÿÐèþ˯èþ$ Mæü*yé D çÜ…_Mæü {ç³Ýë¢Ñ…_…¨. JÇÝëÞ Æ>çÙ‰…ÌZ° §óþÒ ¯èþ¨ Ðèþ$$Q§éÓÆæÿ… Ðèþ§æþª Ý린Mæü {ç³fË$ ^óþç³sìýt¯èþ ç³ÇÆæÿ„æü×ê ^èþÆæÿÅË$ C…§æþ$Mæü$ JMæü ^èþMæüP° E§éçßýÆæÿ×ý. C…§æþ$Mæü$ À¯èþ²…V> JMæü ÝëÐèþ*hMæü ÐéÅ´ëÆæÿ ¯èþÐèþ$*¯é Mæü*yé D çÜ…_MæüÌZ Ò$Mæü$ ç³Ç^èþÄæý$… ^óþÄæý$yæþ… fÇW…¨. D ¯èþÐèþ$*¯é, A† ™èþMæü$PÐèþ ò³r$tºyìþ™ø ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ B§éÄæý*°² ^óþMæü*Ææÿayæþ…™ø »êr$ iÐèþÐðþOÑ«§éÅ°² Mæü*yé ò³…´÷…¨…_¨. D ÐéÅÝëËò³O Ò$ AÐèþ$*ËÅÐðþ$O¯èþ AÀ{´ëÄæý*˯èþ$, BÌZ^èþ¯èþ˯èþ$ Ðèþ* Ððþ»ŒýòÜOsŒý Ò$§æþ M>±, ´ùçÜ$t Ìôý§é D&Ððþ$Æÿ$$ÌŒý (leisaindia@yahoo.co.in) §éÓÆ> M>± Ðèþ*Mæü$ ™ðþÍÄæý$^óþÄæý$VæüËÆæÿ$. °Ææÿ…™èþÆæÿÐðþ$O¯èþ Ò$ {糆çܵ…§æþ¯èþMðüO Ðóþ$Ðèþ$$ G§æþ$Ææÿ$^èþ*çÜ*¢ E…sêÐèþ$$. Ò$ ÆðÿO™èþ$Ñ${™èþ$Ë$ GÐèþÆðÿO¯é D ç³{†Mæü¯èþ$ ^èþ§æþÐéË° Ò$Ææÿ¯èþ$Mæü$…sôý, ÐéÇ ç³NÇ¢ ™èþ´ëÌê _Ææÿ$¯éÐèþ* Ðèþ*Mæü$ ç³…í³õÜ¢, Ðóþ$Ðèþ$$ ÐéÇMìü D ç³{†Mæü¯èþ$ ç³…ç³yé°Mìü çÜ…™øíÙÝë¢Ðèþ$$. çÜ…´ë§æþMæü$Ë$

çßýÇ™èþ Äñý*«§æþ$Ë$ ...................................................ÔóýÓ™é Ñ${Ô> Ýë…{糧éÄæý$…V> ÐèþçÜ$¢¯èþ² Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë °ÆæÿÓçßý×ê ÐèþÅÐèþçܦËÌZ ç³ÇÆæÿ„æü×ýMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ ÑË$ÐèþË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜ*{™éË$ Ýë…{糧éÄæý$…ÌZ¯óþ CÑ$yìþ´ùÆÿ$$ Ðèþ#…sêÆÿ$$. CÌê B ÐèþÅÐèþçܦÌZ iÇ~…^èþ$Mæü$°´ùÆÿ$$ E…yæþyæþ… A¯èþ²¨ A«¨M>ÇMæü…V> Væü$Ç¢…ç³# ´÷…¨¯èþ Ìôý§é °ÆæÿÓíßý…^èþ ºyæþ$™èþ$¯èþ² {´ë…™éËÌZ A…™èþV> Mæü¯èþç³yæþ§æþ$. JÇÝëÞ Æ>çÙ‰…ÌZ° §óþÑ ¯èþ¨ Ðèþ$$Q§éÓÆæÿ… Ðèþ§æþª ^óþç³sìýt¯èþ MæüÐèþ$*Å°sîý ç³ÇÆæÿ„æü×ê M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ìôý C…§æþ$Mæü$ E§éçßýÆæÿ×ý. ...

4

ç³…r ÑÑ-«©-Mæü-Ææÿ×ý §éÓÆ>............ DÔèýÓÆŠÿ M>Ìñý Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðèþ*ÆðÿÞËÏ yìþ Ýûgê A°² ^øsêÏ, Ðèþ*Ç´ù™èþ$¯èþ² ÐèþÅÐèþÝëÄæý$&Ðé™éÐèþÆæÿ×ý ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ ™èþr$tMøÌôýMæü ÆðÿO™èþ$Ë$ AÐèþçܦç³yæþ$™èþ$…sôý, Ðèþ$çßýÆ>çÙ‰Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ Mæü$…¿æýÆ>Óyìþ {V>Ðèþ$…ÌZ° Mö…™èþÐèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ ÐéÇ ç³…r ÐèþÅÐèþçܦ˯èþ$ ÑÑ«©MæüÇ…^èþyæþ… §éÓÆ> D ç³Çíܦ†° ™èþr$t-Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. CÌê ÑÑ«©MæüÇ…_¯èþ ç³…r ÐèþÅÐèþçܦË$ MóüÐèþË… Ðé™éÐèþÆæÿ×ýç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðèþ*ÆðÿPsŒý ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ Cº¾…§æþ$Ë ¯èþ$…yìþ ÆðÿO™èþ$-Ë-¯èþ$ M>´ë-yæþ-yæþÐóþ$ M>Mæü, Mæü$r$…º Ýë¦Æÿ$$ÌZ ÐðþOÑ«§æþÅ…™ø Mæü*yæþ$Mæü$¯èþ² ´ûíÙtM>àÆæÿ… A…§æþ$»êr$ÌZ E…yóþÌê ^óþÔ>Æÿ$$.

9

™èþËÆ>™èþͲ †ÆæÿVæüÆ>Äæý$yæþ…........................................... Mðü. çÜ…©‹³ fïßýÆ>»ê§Šþ {´ë…™èþ…ÌZ° {V>Ðèþ$çÜ$¦Ë$ ½yæþ$ç³yæþz ÐéÇ ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ †ÇW ÝëVæü$ºyìþÌZMìü ™ðþ^èþ$aMæü$° A¯óþMæü ÆæÿM>Ë Ýë…{糧éÄæý$ BàÆæÿ «§é¯éÅË$ ç³…yìþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÐéÇ iÐéÐèþÆæÿ×ê°Mìü çÜÇç³yóþ Ñ«§æþ…V> ÐóþË çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë M>Ë…ÌZ Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$¯èþ² ÐéÇ Ýë…{糧éÄæý$ BàÆæÿ ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ †ÇW ´÷…§æþyæþ…™ø»êr$ ÐéÇMìü çÜÇç³yóþ…™èþ ´ùçÙM>àÆ>°² Mæü*yé çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøVæüÍV>Ææÿ$.

14

çÜÑ$íÙt M>Æ>Å^èþÆæÿ×ý, ºçßý$âæý {ç³Äñý*f¯éË$...................... {ç³Ðóþ$ÌŒý Væü$ç³¢ iÐéÐèþÆæÿ×ýç³Ææÿ…V> çÜÆðÿO¯èþ, çÜ$íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ B^èþÆæÿ×ý 糧æþ¦™èþ$˯èþ$ AÐèþË…À…^óþ ÝëÐèþ*hMæü ÐéÅ´ëÆ>˯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…^èþyæþ… §éÓÆ> Ðèþ$«§æþÅ{糧óþÔŒý ÆðÿO™èþ$Ë$ ÐéÇ ç³…rË E™éµ§æþMæü™èþ¯èþ*, ÐéÇ B§éÄæý*˯èþ* ò³…^èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. A† ™èþMæü$PÐèþ ò³r$tºyìþ™ø, Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ B§éÄæý*°² çÜÐèþ$Mæü*Ææÿayæþ…™ø »êr$, D ÝëÐèþ*hMæü ÐéÅ´ëÆæÿ ¯èþÐèþ$*¯é iÐèþÐðþOÑ«§éÅ°² ò³…´÷…¨…^èþyé°Mìü Mæü*yé ™øyæþµyìþ…¨.

17 3

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…º-ÆŠÿ 2015


Ý린Mæü çÜ…çœ*Ë$ ^óþç³sìýt¯èþ ç³ÇÆæÿ„æü×ê {ç³Äæý$™é²Ë Ðèþ˯èþ †ÇW MøË$Mæü$¯èþ² Ðèþ$yæþ AyæþÑ

çJÇÝëÞÌZ ßýÇ™èMæüþÐèþ$*Å°sî Äñý*«ý 糧ÇÆææþÿ„æ$Ë$ ü×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë §éÓÆ> Ý린Mæü iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ çÜ…Ææÿ„æü×ý ÔóýÓ™é Ñ${Ô>

4

Ýë…{糧éÄæý$…V> ÐèþçÜ$¢¯èþ² Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë °ÆæÿÓçßý×ê ÐèþÅÐèþçܦËÌZ ç³ÇÆæÿ„æü×ýMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ ÑË$ÐèþË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜ*{™éË$ Ýë…{糧éÄæý$…ÌZ¯óþ CÑ$yìþ´ùÆÿ$$ Ðèþ#…sêÆÿ$$. CÌê B ÐèþÅÐèþçܦÌZ iÇ~…^èþ$Mæü$°´ùÆÿ$$ E…yæþyæþ… A¯èþ²¨ A«¨M>ÇMæü…V> Væü$Ç¢…ç³# ´÷…¨¯èþ Ìôý§é °ÆæÿÓíßý…^èþºyæþ$™èþ$¯èþ² {´ë…™éËÌZ A…™èþV> Mæü¯èþç³yæþ§æþ$. JÇÝëÞ Æ>çÙ‰… ÌZ° §óþÑ ¯èþ¨ Ðèþ$$Q§éÓÆæÿ… Ðèþ§æþª ^óþç³sìýt¯èþ MæüÐèþ$*Å°sîý ç³ÇÆæÿ„æü×ê M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ìôý C…§æþ$Mæü$ E§éçßýÆæÿ×ý. Ý린Mæü çÜ…çœ*Ëò³O {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ ¯èþÐèþ$*¯é˯èþ$ Ææÿ$¨ª, ÐéÇ çÜ…Ææÿ„æü×ý {ç³Äæý$™é²Ë¯èþ$ ºËïßý¯èþç³Ç^óþMæü…sôý, ÐéÇ ÐèþÅÐèþçܦËÌZ° ÑË$Ðèþ˯èþ$ Væü$Ç¢…_, ÐésìýMóü, Ý린Mæü ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ ºsìýt JMæü ^èþrtç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ Væü$Ç¢…ç³# Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðèþ$§æþª™èþ$ A…¨…^èþyæþ… G…™ø MîüËMæü…. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…º-ÆŠÿ 2015

JÇÝëÞ Æ>f«§é° ¯èþVæüÆæÿ… ¿æý$Ðèþ¯óþÔèýÓÆŠÿMìü 60 MìüÌZÒ$rÆæÿÏ §æþ*Ææÿ…ÌZ Ðèþ#¯èþ² §óþÑ ¯èþ¨Mìü ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý, ^éÇ{™èþMæü Ðèþ$ÇÄæý$$ BǦMæü {´ëÐèþ$$QÅ™èþ G…™ø Ðèþ#…¨. BÍÐŒþ ÇyóþÏ A° í³Ë$Ðèþºyóþ ™é»ôýâæýå gê†, ÑÔóýçÙ…V> ò³§æþª çÜ…QÅÌZ Væü*âæý$å ò³r$tMæü$¯óþ Ðèþ$*yæþ$ {糧óþÔ>ËÌZ §óþÒ ¯èþ¨ Ðèþ$$Q§éÓÆæÿ… JMæüsìý. B {糧óþÔèý… AMæüPyæþ Ý린Mæü 糄æü$ËMæü* Ðèþ$ÇÄæý$$ ÐèþËçÜ ç³„æü$ËMæü$ Mæü*yé çÜçßýf °ÐéçÜ… Ý릯èþ…. ç³ÇçÜÆæÿ ArÒ{´ë…™èþ…, `rÌŒý h…MæüË$, òßýO¯é Ðèþ$ÇÄæý$* ¯èþMæüPË$ Ðèþ…sìý A¯óþMæü AyæþÑ f…™èþ$Ðèþ#ËMæü$ °ËÄæý$…. çÜÐèþ$–¨®V> Ðèþ#¯èþ² Ðèþ–„æü Ðèþ$ÇÄæý$$ f…™èþ$gêË ÐðþOÑ«§æþÅ… Ý린Mæü {ç³fË iÐèþ¯ø´ë«¨Mìü, ÐéÇ {ÔóýÄæý$çÜ$ÞMæü* ÌñýMæüPÌôý¯èþ…™èþ Ðóþ$Ë$ ^óþMæü*Ææÿ$çÜ$¢…¨. 36 Ðèþ$™èþÞÅM>Ææÿ {V>Ðèþ*ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 15000 Ðèþ$…¨ Ýë…{糧éÄæý$ gêËÆæÿ$Ï ÐéÇ ÆøkÐéÈ iÐèþ¯é°Mìü D ¯èþ© Ðèþ$$Q§éÓÆæÿ… Ò$§æþ ¯óþÆæÿ$V> B«§éÆæÿç³yìþÐèþ#¯é²Ææÿ$. Ýë…{糧éÄæý$ gêËÆæÿ$Ë$ ^óþç³Ë$ ç³rtyæþ… §éÓÆ> ¯ðþËMæü$ çÜVæür$¯èþ, 10,000 ¯èþ$…yìþ 15,000 Ææÿ*´ëÄæý$Ë ÐèþÆæÿMæü* çÜ…´ë¨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. 2003,


2009 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ËÌZ Mæü§æþ$Ðèþ Ðèþ$ÇÄæý$$ §óþÒ ¯èþ§æþ$ËMæü$ Ðèþ_a¯èþ ÐèþÆæÿ§æþËÐèþËÏ, Væü$…yæþÌê¾ Ðèþ$ÇÄæý$$ ´÷Ææÿ$Væü$ {V>Ðèþ*ËÌZ Ðèþ…§æþË GMæüÆ>Ë ç³…rËMæü$ ¡{Ðèþ ¯èþçÙt… ÐésìýÍÏ…¨. gêËÆæÿ$ËMæü*, C™èþÆæÿ ÆðÿO™èþ$ËMæü* ÐéÇMìü fÇW¯èþ ¯èþÚët°Mìü ¯èþçÙtç³ÇàÆæÿ… A…§æþÌôý§æþ$. Cç³µsìýMîü ÐéÇ ¿æý*Ðèþ$$Ë$ ±sìýÌZ Ðèþ$$°W Ðèþ#¯é²Æÿ$$. ^óþç³Ë$ ç³rtyæþ…ÌZ, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…ÌZ A¯èþ$¿æýÐèþ… Ìôý°ÐéÆæÿ$ ÐèþËçÜ Mæü*ÎË$V> ™èþÆæÿ^èþ* Æ>çÙ‰… ºÄæý$r ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 1Ðèþ ™óþ© ¯èþ$…yìþ Ðóþ$ 31 ÐèþÆæÿMæü*, BÆæÿ$¯ðþËË$ ™é»ôýâæý$å ´÷¨Vóü M>Ë…ÌZ, JÇÝëÞ {糿æý$™èþÓÐèþ$$ Ðèþ$™èþÞÅM>Ææÿ$Ë$ ^óþç³Ë$ ç³rtyé°² °õÙ«¨…_…¨. {糿æý$™èþÓ ç³ÇÆæÿ„æü×ê {´ëÐèþ$$QÅ™èþËMæü* Ðèþ$ÇÄæý$$ {ç³fË iÐèþ¯ø´ë«¨Mîü Ðèþ$«§æþÅ HÆæÿµyóþ JMæü ™èþÆæÿà çÜ…çœ$ÆæÿÛ×ýMæü$ C¨ §æþ–Úët…™èþ…. JMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿM>Ë…ÌZ ^óþç³ËÐóþrMæü$ A¯èþ$Ðèþ#V> Ðèþ#…yóþ 240 ÆøkÌZÏ, ™é»ôýâæýå ç³ÇÆæÿ„æü×ý °Ñ$™èþ¢… Ñ«¨…_¯èþ 180 ÆøkË °Ææÿ¾…«§æþ…, B M>Ë…ÌZ ÐóþÆóÿ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ iÐèþ¯é«§éÆæÿ… ÌôýMæü´ùÐèþyæþ… M>Ææÿ×ý…V> Ýë…{糧éÄæý$ Ðèþ$™èþÞÅM>Ææÿ$˯èþ$ A«¨Mæü…V> §ðþº¾¡Ýù¢…¨. {糆 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ArtyæþVæü$ ÐèþÆ>YË$ ¯èþçÙt´ù™èþ$¯èþ² Ððþ$$™èþ¢… çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 403.7 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ Ææÿ*´ëÄæý$Ë$. D {´ë…™èþ… BÍÐŒþ ÇyóþÏ ™é»ôýâæýåMæü$ Væü*âæý$å Mæür$tMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ A¯èþ$Ðèþ#V> Ðèþ#…yæþyæþÐóþ$ M>Mæü ^èþ$r*t Ðèþ$…_ Ðèþ$yæþ AyæþÑ MæüÍW E…r$…¨. A¯óþMæügê™èþ$Ë$ MæüÍW¯èþ Ðèþ$yæþ Ðèþ–„æü ç܅糧æþ ¡Ææÿ{´ë…™èþ Mø™èþ¯èþ$ ™èþWY…^èþyé°Mîü, A¯óþMæü ÆæÿM>Ë ^óþç³Ë* Ðèþ$ÇÄæý$* ÆöÄæý$ÅË ò³…ç³M>°Mìü ¯èþÆæÿÞÈË$V>¯èþ*, Ðèþ$ÇÄæý$* AMæüPyìþ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý ÐèþÅÐèþçܦMæü$, {ç³fË iÐèþ¯ø´ë«¨Mîü ¡{Ðèþ ¯èþÚët°² MæüË$Væü^óþõÜ ™èþ$¸ë¯èþ$Ë ÐèþËÏ MæüÍVóü Eò³µ¯èþË* Ðèþ$ÇÄæý$$ Br$´ùrϯèþ$ ™èþr$tMæü$¯óþ çÜçßýfÐðþ$O¯èþ Ayæþ$zMæürtV>¯èþ* E…r* ¡Ææÿ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý ÐèþÅÐèþçܦÌZ MîüËMæü ´ë{™èþ ´ùíÙÝù¢…¨. »êV> ÑçܢDž_¯èþ D Ðèþ$yæþ AyæþÐèþ#Ë M>Ææÿ×ý…V>, B ç³ÇçÜÆæÿ {´ë…™éË*, Ðèþ$ÇÄæý$$ AMæüPyìþ ÝëÐèþ*hMæü, iÐéÐèþÆæÿ×ý ÐèþÅÐèþçܦË$ †ÇW Ðèþ*Ðèþ$*Ë$ íܦ†Mìü ^óþÆæÿ$MøVæüË Væü$×ê°² MæüÍW E¯é²Æÿ$$. 1985ÌZ §óþÑ ¯èþ¨ Ðèþ$$Q§éÓÆæÿ…ÌZ 2.58 ^èþ§æþÆæÿç³# MìüÌZÒ$rÆæÿ$Ï ÑçܢDž_ E¯èþ² Ðèþ$yæþ AyæþÑ, 1997ÌZ Ðèþ_a¯èþ ™èþ$¸ë¯èþ$ §ðþº¾Mìü 2 MìüÌZÒ$rÆæÿÏ Mæü¯é² ™èþMæü$PÐèþMæü$ Mæü$¨…^èþ$Mæü$´ùÆÿ$$…¨. 1999ÌZ Ðèþ_a¯èþ ¡{Ðèþ ™èþ$¸ë¯èþ$ ÐèþËÏ Ðèþ$yæþ AyæþÐèþ#Ë$, ¡Ææÿ{´ë…™èþ çÜÆæÿ$Væü$yæþ$ ™ørË$ ¯éÐèþ$Ææÿ*´ëË$ ÌôýMæü$…yé ™èþ$yìþ_ò³r$tMæü$´ùÄæý*Æÿ$$. C¨, ¿æý*Ñ$ÌZ E糚 Ýë…{§æþ™èþ ò³ÇW (15 ´ëÆŠÿtÞ ç³ÆŠÿ Ñ$ÍÄæý$¯Œþ) ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ E™éµ§æþMæü™èþ ™èþVæüYyé°Mìü §éÇ ¡íÜ…¨. Væü™èþ…ÌZ, ^èþ$r$tç³MæüPË AyæþÐèþ#˯èþ$ çÜ…Ææÿ„ìü…^èþ$MøÐé˯èþ² çܵ–çßý Ìôý° {V>Ðèþ$çÜ$¢Ë$ C糚yæþ$ A«¨Mæü ËÐèþ×ý™èþ¯èþ$ °Æø«¨…^èþyé°Mìü, {ç³Mæü–†ÐðþOç³È™éÅ˯èþ$ ™èþWY…^èþyé°Mìü, ™èþÐèþ$ ÆøkÐéÈ iÐèþ¯ø´ë«¨ AÐèþçÜÆ>˯èþ$ ¡ÆæÿaVæüËVæüyé°Mîü, ™èþç³µ°çÜÇV> Ðèþ$yæþ AyæþÐèþ#Ë çÜ…Ææÿ„æü×ý ^óþç³sêtÍÞ Ðèþ_a…¨.

MæüÐèþ$*Å°sîý Mæü¯èþÞÆóÿÓçÙ¯Œþ C°íÙÄôý$sìýÐŒþÞ (íÜ.íÜ.I.Ë) çÜÒ$„æü Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ iÐéÐèþÆæÿ×ý ÐèþÅÐèþçܦË, çÜ…„ø¿æý…ÌZ E¯èþ² Ðèþ¯èþÅ{´ë×ìý BÐéÝëË Ðèþ$ÇÄæý$$ A…™èþÇ…_´ù™èþ$¯èþ² iÐèþgê™èþ$Ë ç³ÇÆæÿ„æü×ýÌZ íÜ.íÜ.I.Ë$ MîüËMæü ´ë{™èþ ´ùíÙçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ÒsìýÌZ ^éÌêÐèþÆæÿMæü$ Ðèþ¯èþÅ{´ë×ìý M>ÇyéÆæÿ$ÏV> Ðèþ#…r* A«¨M>ÇMæü Æ>çÙ‰ Ææÿ„ìü™èþ {´ë…™éË™ø iÐèþçÜ…º…«§éË$ HÆ>µr$ ^óþçÜ$Mö° Ðèþ#¯é²Æÿ$$. Mö°², Ðèþ$sìýt ç³ÇÆæÿ„æü×ý, ±sìý ¿æý{§æþ™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ýë…{糧éÄæý$ ç³…r ÆæÿM>Ë ç³ÇÆæÿ„æü×ý Ìê…sìý AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý õÜÐèþË °ÆæÿÓçßý×ýMæü$ »ê«§æþ$ÅË$V> Ðèþ#¯é²Æÿ$$. CÑ Ýë…{糧éÄæý$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÐèþÅÐèþçܦË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ArÒ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý ÐèþÅÐèþçÜ¦Ë Ðèþ$«§æþÅ Ë…Mðü˯èþ$ HÆæÿµÆæÿ_, ™èþ§éÓÆ> ¿æý*¿êVæü Ýë¦Æÿ$$ÌZ ç³ÇÆæÿ„æü×ý ^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. Mö°² íÜ.íÜ.I.Ë$ Ý린Mæü BǦMæü A…Ô>ËMæü$ MîüËMæüÐðþ$O Ðèþ#¯é²Æÿ$$; ÐóþÌê¨Ðèþ$…¨ ÐéÇ Ðèþ$¯èþ$Væüyæþ MøçÜ…, ÝëÐèþ*hMæü, Ýë…çÜP–†Mæü ÑË$ÐèþË$, Ðèþ$ÇÄæý$$ Eç³Äñý*V>Ææÿ¦… ÐésìýÒ$§æþ B«§éÆæÿç³yìþ Ðèþ#¯é²Ææÿ$. Ýë…{糧éÄæý$ Ñgêq¯é°² ç³ÇÆæÿ„æü×ý Ô>ç܈… ÌZ° ÐèþÆæÿ¢Ðèþ*¯èþ ç³#ÆøVæü†™ø gZyìþ…_ Ý린Mæü iÐéÐèþÆæÿ×ý ç³Çgêq¯èþ ÐèþÅÐèþçܦ˯èþ$ ç³#¯é¨V> ^óþçÜ$Mæü$° Ææÿ*´÷…¨…_¯èþ {ç³gꫧéÇ™èþ AÀÐèþ–¨® ¯èþÐèþ$*¯éË$V> ¿êÑ…^èþÐèþ^èþ$a.

ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý ç³ÇÆæÿ„æü×ý MøçÜ… Ðèþ$íßýâê MæüÑ$sîýË$ A¯óþMæü çÜÐéâæý$å G§æþ$ÆöP…r*, D Hyæþ$ {V>Ðèþ*Ë Ðèþ$íßýâê çÜ…çœ*Ë$, ArÒ Ðèþ$ÇÄæý$$ ¡Ææÿ {´ë…™èþç³# iÐèþÐðþOÑ«§éÅ°² ç³ÇÆæÿ„ìü…^èþ$Møyé°Mìü A¯óþMæü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ…V> °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. çÜÒ$ç³ ArÒ{´ë…™éË* Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ çÜçßýf Ðèþ¯èþÆæÿ$ÌôýM>Mæü çÜÆæÿ$Væü$yæþ$ AyæþÐèþ#Ë$ Mæü*yé çÜ…Ææÿ„ìü…^èþ$Møyé°Mìü A¯óþMæüÐèþ$…¨ Ðèþ$íßýâæýË$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>V>, D ÝëÐèþ*hMæü Ñç³ÏÐèþ… 2000ÌZ {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O…¨. D íÜ.íÜ.I.Ë (MæüÐèþ$*Å°sîý Mæü¯èþÞÆóÿÓçÙ¯Œþ C°íÙÄôý$sìýÐŒþÞ& {ç³gê ç³ÇÆæÿ„æü×ê ^öÆæÿÐèþË$) Äñý$$MæüP Ýë¯èþ$Mæü*Ë {糿êÐéË$, B {´ë…™èþ…ÌZ çÜÐèþ$–¨®V> Ðèþ#¯èþ² iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ… Äñý$$MæüP Ææÿ„æü×ý Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³ÇÆæÿ„æü×ýÌZ ¯óþyæþ$ çܵçÙt…V> °Ææÿ*í³™èþÐðþ$O…¨. E§éçßýÆæÿ×ýMìü, {糆 {V>Ðèþ$…ÌZ° Ðèþ$íßýâæýË$ "MæüÐèþ$*Å°sîý ¸ëÆðÿ‹Üt Ææÿ„æü×ý' {Væü*ç³#Ë$ Ìôý§é çÜ…çœ*Ë$V> HÆæÿµyìþ, çÜÒ$ç³ AyæþÐèþ#˯èþ$ Ææÿ„ìü…^óþ…§æþ$Mæü$ "™ðþ…Væüç³ÍÏ' 糧æþ¦†° Ìôý§é Ý뫧éÆæÿ×ý VæüïÜ¢ 糧æþ¦†° AÐèþË…ÀçÜ$¢¯é²Ææÿ$. çÜÐèþ$${§æþ¡Ææÿ… ¯èþ$…yìþ E糚V>Ë$Ë* Ðèþ$ÇÄæý$$ CçÜ$MæüÆóÿ×ý$Ðèþ#Ë$ {V>Ðèþ$…ÌZ°Mìü {ç³ÐóþÕ…^èþMæü$…yé °Æø«¨…^óþ 15 ^èþ§æþÆæÿç³# MìüÌZÒ$rÆæÿÏ ÑïÜ¢Ææÿ~…ÌZ Ðèþ#¯èþ² çÜÆæÿ$Væü$yæþ$ AyæþÐèþ#˯èþ$ Mæü*yé ÐéÆæÿ$ ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ…V> Ææÿ„ìü…_, ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…^éÆæÿ$. Væü$…yæþÌê¾ {V>Ðèþ$ Ðèþ$íßýâæýË$ "ï³ÆŠÿ fà°Äæý* f…WÌŒý çÜ$ÆæÿRêÅ' (ï³ÆŠÿ fà°Äæý* ArÒ çÜ…Ææÿ„æü×ý) Ðèþ$íßýâê MæüÑ$sîýV> HÆæÿµyìþ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…º-ÆŠÿ 2015

5


6

íÜ.íÜ.I.Ë HÆ>µr$Mæü$ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØMæü…V> °Í^éÆæÿ$. {V>Ðèþ$…ÌZ 60 Câæý$å Ðèþ#…sôý, {糆 C…sìý ¯èþ$…yìþ JMæü ï܈, ï³ÆŠÿ fà°Äæý* Ðèþ$íßýâê MæüÑ$sîýÌZ çÜ¿æý$ÅÆ>ÍV> ^óþÇ…¨. 60 Ðèþ$…¨ çÜ¿æý$ÅË$VæüË D ºËÐðþ$O¯èþ ç³#¯é¨™ø, çÜ…{糧éÄæý$…V> °ÆóÿªÕ…^èþºyæþz çßý§æþ$ªËÌZ ArÒ çÜ…Ææÿ„æü×ý MöÆæÿMæü$, {糆ÝëÈ C§æþªÆæÿ$ ¯èþ$…yìþ ¯èþË$Væü$Ææÿ$ Ðèþ$íßýâæýË$ Ðèþ…™èþ$ËÐéÇV> VæüïÜ¢ †ÇVóü Ñ«§é¯é°² JMæü AËÐér$V> MæüÑ$sîý AÐèþË…À…_…¨. ArÒ çÜÇçßý§æþ$ªË ÑïÜ¢Ææÿ~…, {V>Ðèþ*Ë Ðèþ$«§æþÅ ç³ÆæÿçܵÆæÿ çÜÇçßý§æþ$ª ÆóÿQË$ ¿o†Mæü B¯èþÐéâæýå §éÓÆ> Væü$Ç¢… ^èþºyézÆÿ$$. ¯ðþËÐéÇ çÜÐèþ*ÐóþÔ>ÌZÏ, ArÒ °ÆæÿÓçßý×ý MøçÜ… MæüÑ$sîý Mö°² °º…«§æþ¯èþ˯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…_ ¡Æ>ïé˯èþ$ BÐðþ*¨…_…¨. A«§æþÅ„æü$Æ>Ë$ ÌôýMæü M>ÆæÿŧæþÇØ A«§æþÅ„æü™èþ¯èþ fÇW¯èþ Ðèþ$íßýâêMæüÑ$sîý çÜÐèþ*ÐóþÔ>ËMæü$ {ç³™óþÅMæü BàÓ°™èþ$Ë$V> Ðèþ_a¯èþ Ý린Mæü ArÒÔ>RꫨM>Ææÿ$Ë çÜÐèþ$„æü…ÌZ, Ðèþ$*yìþ…r Æðÿ…yö…™èþ$Ë Ðèþ$…¨ MæüÑ$sîý çÜ¿æý$ÅË °Ææÿ~Äæý$…™ø Ðèþ*{™èþÐóþ$ ¡Æ>ïéË$ BÐðþ*¨… ^èþºyézÆÿ$$. JMæüÝëÇ ¡Æ>ïéË$ BÐðþ*¨…^èþºyìþ¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ, Ðésìý ÑÐèþÆ>Ë$ {V>Ðèþ$…ÌZ° ç³ÍÏ çÜ¿æý ({V>Ðèþ$çÜÐèþ*ÐóþÔ>Ë$)ÌZ Ñ$Wͯèþ {V>Ðèþ$çÜ$¢Ë™ø ç³…^èþ$Mö¯é²Ææÿ$. E§éçßýÆæÿ×ýMìü, Ðèþ$íßýâêMæüÑ$sîý, {V>Ðèþ$…ÌZ° 60 Mæü$r$…»êË$ Ayæþѯèþ$…yìþ Ðèþ…r^ðþÆæÿMæü$ ™ðþ^èþ$aMøyé°Mìü ¯ðþËÌZ JMæüÆøk¯èþ$ íܦÆæÿç³Ææÿ_ A¯èþ$Ðèþ$†°_a…¨. A§óþÑ«§æþ…V>, ´÷Ææÿ$Væü$ {V>Ðèþ$çÜ$¦Ë$ A§óþ AyæþÑ {´ë…™èþ Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë Ò$§æþ B«§éÆæÿç³yìþ Ðèþ#¯èþ²ç³šyæþ$, B AyæþÑ ¯èþ$…yìþ Ðèþ…r^ðþÆæÿMæü$ õÜMæüÆæÿ×ýMæü$ Ðèþ$ÆöMæü Æøk (Ðèþ*Ðèþ$*Ë$V> Væü$…yæþÏ»ê {V>Ðèþ$çÜ$¢Ë$ Ðèþ…r^ðþÆæÿMæü$ ™ðþ^èþ$aMæü$¯èþ² 3 ÌôýMæü 4 ÆøkË ™èþÆæÿ$Ðé™èþ)¯èþ$ íܦÆæÿç³Ææÿ_…¨. çÜÇçßý§æþ$ªË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ArÒ Ææÿ„æü×ý °Äæý$Ðèþ*Ë$, °º…«§æþ¯èþË$ A±² B Hyæþ$ ´÷Ææÿ$Væü$ {V>Ðèþ*Ë Ðèþ$«§æþÅ ç³ÆæÿçܵÆæÿ Jç³µ…§æþ… §éÓÆ> °ÆæÿÓ_…^èþºyézÆÿ$$ M>ºsîýt, ÒsìýÌZ A¯óþMæü {V>Ðèþ*ËMæü$ Ðèþ$íßýâê MæüÑ$sîýË$ Mæü*yé Ðèþ#…yæþyæþ… Ðèþ˯èþ, ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë Væü$Ç…_ B {V>Ðèþ*Ë Ðèþ$«§æþÅ Gr$Ðèþ…sìý çÜ…çœ$ÆæÿÛ×ê ™èþÌñý™èþ¢Ìôý§æþ$. Væü$…yæþÏ»ê {V>Ðèþ*°Mìü ÐðþË$ç³Ë Ðèþ#¯èþ²ÐéÇMìü, ^ðþrϯèþ$ ¯èþÆæÿMæüMæü$…yé Ðèþ#…yóþ Jç³µ…§æþ… Ò$§æþ, Ðèþ…r ^ðþÆæÿMæü$ HÆæÿ$Mæü$¯óþ AÐèþM>Ôèý… Mæü͵…^éÆæÿ$. D Ðèþ$íßýâæýË$ ArÒ ç³ÇÆæÿ„æü×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Ððþ$$§æþË$ò³rtMæü Ðèþ$$…§æþ$ ÐéÆæÿ$ H Br…MæüÐèþ$* ÌôýMæü$…yé ^ðþrϯèþ$ MösìýtÐóþõÜÐéÆæÿ$. A…§æþ$Ðèþ˯èþ Cr$Ðèþ…sìý °º…«§æþ¯èþ ò³rtÐèþËíÜ Ðèþ_a…¨. ¯ðþËÌZ Ñ$Wͯèþ ÆøkË$ GÐèþÆæÿ* A§æþ¯èþ…V> MæüsñýtË$ õÜMæüÇ…^óþ ÒË$ ÌôýMæü$…yé Ðèþ$íßýâê MæüÑ$sîý çÜ¿æý$ÅË$ AyæþÑÌZ VæüïÜ¢ †Ææÿ$Væü$™èþ* Ðèþ#…sêÆæÿ$. {V>Ðèþ$çÜ$¢Ë$, MæüÑ$sîý HÆæÿµÆæÿ_¯èþ °º…«§æþ¯èþ˯èþ$ VúÆæÿÑçÜ*¢, Ðésìý° Q_a™èþ…V> ´ësìýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ý린Mæü A…XM>Ææÿ糧æþ¦†ÌZ MæüÑ$sîý ÑÑ«§æþ Ýë¦Æÿ$$ÌZÏ fÇÐèþ*¯é Mæü*yé íܦÆæÿç³Ææÿ_…¨. E§éçßýÆæÿ×ýMìü, Ðèþ$íßýâê çÜ¿æý$ÅÆ>ÌñýÐèþÆðÿO¯é ™èþ¯èþMæü$ Aç³µgñýí³µ¯èþ VæüïÜ¢ ç³°° çÜ{MæüÐèþ$…V> °ÆæÿÓÇ¢…^èþMæü´ù™óþ 50 Ææÿ*´ëÄæý$Ë fÇÐèþ*¯é ^ðþÍÏ…^éÍÞ Ðèþ#r$…¨. °Ææÿ~Æÿ$$…_¯èþÆøk ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…º-ÆŠÿ 2015

M>Mæü C™èþÆæÿ ÆøkÌZÏ GÐèþÆðÿO¯é Ðèþ…r^ðþÆæÿMæü$ õÜMæüÇçÜ*¢ E¯é², Ìôý§é ^ðþrϯèþ$ ¯èþÆæÿ$Mæü$™èþ* E¯é², ™èþ糚^óþíܯèþ ÐéÇMìü 200 Ææÿ*´ëÄæý$Ë fÇÐèþ*¯é Ðèþ#…r$…¨. _¯èþ² ¯óþÆ>ËMæü*, yæþº$¾ GVæüÐóþ™èþ§éÆæÿ$ËMæü*, B ^èþÆæÿÅË$ ç³#¯èþÆ>Ðèþ–™èþ…M>Mæü$…yé Mæüv¯èþ òßý^èþaÇMæüË$ CÝë¢Ææÿ$. çÜ…çœ$… çÜ¿æý$ÅË Væüsìýt ç³r$t§æþË, ÐóþVæüÐèþ…™èþÐðþ$O¯èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ A¯èþ$Mæü*ËÐðþ$O¯èþ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý çœÍ™éËMæü$ M>Ææÿ×ýÐðþ$O…¨. 1999ÌZ fÇW¯èþ ÑçÜ¢ –™èþÐðþ$O¯èþ Ñ«§æþÓ…çÜ… ÐéÇ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËMæü$ M>Ææÿ×ý… M>V>, 2004ÌZ Mö™èþ¢V> ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…_¯èþ Ðèþ$yæþ AyæþÐèþ#Ë$, ¡{Ðèþ ™èþ$¸ë¯èþ$ Ðèþ$*Ë…V> §é§éç³# ç³NÇ¢V> ¯éÔèý¯èþÐèþ$Äæý*ÅMæü Mæü*yé, 1985ÌZ° 2.58 ^èþ§æþÆæÿç³# MìüÌZÒ$rÆæÿÏ ¯èþ$…yìþ 2004ÌZ 4.21 ^èþ§æþÆæÿç³# MìüÌZÒ$rÆæÿÏMæü$, A¯èþV> 63 Ô>™èþ… ò³ÇW…¨. Ý린Mæü çÜ…çœ*Ë$ AyæþÐèþ#Ë ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ææÿ×ý MøçÜ… ^óþíܯèþ Væüsìýt {ç³Äæý$™é²Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Mö™èþ¢V> HÆæÿµyìþ¯èþ º$Ææÿ§æþÐðþ$O§é¯éËÌZ° çÜçßýf ç³#¯èþÆæÿ$™èþµ†¢ C…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ýÐèþ$Äæý*ÅÆÿ$$. Ðèþ$yæþ Ðèþ–„æü ç܅糧æþ Ý린Mæü °ÐéçÜ Ðèþ$ÇÄæý$$ A¯óþMæü ÐèþËçÜ ç³„æü$˯èþ$, °ÐéçÜÐóþ$ÆæÿµÆæÿ^èþ$Møyé°Mìü BMæüÇÛ…^èþyæþ… Ðèþ˯èþ, D {´ë…™éË$ ç³Æ>ÅrMæü$ËMæü$ BMæüÆæÿÛ×ýV> Mæü*yé °Í^éÆÿ$$. A…™óþM>Mæü$…yé, Ðèþ$yæþ AyæþÐèþ#Ë$ {ç³Mæü–† ÐðþOç³È™éÅËMæü$ ÑÆæÿ$Væü$yæþ$V> ¡Ææÿ…ÌZ° ™èþrçܦ {´ë…™éË$V> ç³°^óþÝë¢Æÿ$$. D çœÍ™éË$ C_a¯èþ E™éÞçßý…™ø, Ðèþ$íßýâê MæüÑ$sîýË$ Ðèþ$yæþ AyæþÐèþ#Ë {´ë…™é°² Ðèþ$Ç…™èþV> ÑçܢDž^èþyé°Mìü {ç³×êãMæüË$ íܧæþ®… ^óþçÜ$Mæü$¯é²Æÿ$$. D ÐèþÅÐèþïܦMæü–™èþ ÝëÐèþ*hMæü çÜ…çܦ Äñý$$MæüP {糿êÐé°Mìü ™øyæþ$ A§æþ¯èþ…V>, Ðèþ$íßýâê MæüÑ$sîý Äñý$$MæüP AyæþÐèþ#Ë ç³#¯èþÆæÿ$™èþµ†¢ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ÐéÇ {V>Ðèþ$…ÌZ, ç³ÇçÜÆæÿ {V>Ðèþ*ÌZÏ AMæüPyìþ Ý린Mæü Äæý$$Ðèþ™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ í³ËÏ˯èþ$ Mæü*yé {糿êÑ™èþ… ^óþÔ>Æÿ$$. Ý린Mæü Äæý$$Ðèþ™èþ, 1972ÌZ ÐðþOÌŒýz ÌñýO‹œ {´÷sñý„æü¯Œþ BMŠüt Mìü…§æþ òÙyæþ*ÅË$ 1 gê†V> Væü$Ç¢…^èþºyæþz BÍÐŒþ ÇyóþÏ ™é»ôýâæýå ò³…ç³Mæü… çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Ðésìý Ææÿ„æü×ýMæü$ çÜ…çœ*Ë$ HÆ>µr$ ^óþíÜ…¨. Ðèþ$íßýâêMæüÑ$sîý, çÜ…™é¯ø™èþµ†¢ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ °Äæý$…{†™èþ ç³Æ>ÅrM>°² {´ù™èþÞíßý…_ ™èþ§éÓÆ> Mö…™èþ B§éÄæý$… çÜ…´ë¨…^é˯èþ² Ë„æüÅ…™ø ¿êÚë¯èþ$Ðé§æþÐèþ$$ Ðèþ$ÇÄæý$$ A¿æýÅçܯèþ Móü…{§é°² °ÇÃ…_…¨. Äæý$$Ðèþ™èþ Mæü*yé ç³Æ>ÅrMæü$ËMæü$, ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê¯èþ$Mæü*Ë Ðé™éÐèþÆæÿ×ê°² Mæü͵çÜ*¢, B {´ë…™èþç³# Ðèþ¯èþÅ{´ë×ý$Ë$ °ÐèþíÜ…^èþyé°Mìü A¯èþ$Ðèþ#V> A«§æþ@Mæü–™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ A«§æþ@Mæü–™èþ… M>° ÐèþÅÆ>¦Ë¯èþ$ Ñyæþ©íÜ ^ðþ™èþ¢ õÜMæüÆæÿ×ý °ÆæÿÓçßý×ýÌZ °Ðèþ$Væü²Ððþ$O Ðèþ#¯é²Ææÿ$. A«§æþ@Mæü–™èþ ÐèþÅÆ>¦Ë$ õÜ…{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#Ë$V> Ðèþ*Ææÿaºyìþ, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$„óü{™éËÌZ GÆæÿ$Ðèþ#Ë$V> Eç³Äñý*WçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ýë…Móü†Mæü ç³Çgêq¯èþ…, Ðèþ$§æþª™èþ$ Ìôý° M>Ææÿ×ý…V> A«§æþ@MæüÆæÿ×ý… M>° ÐèþÅÆ>¦Ë¯èþ$ AÌêVóü Ðèþ¨ÌôýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. {V>Ðèþ$çÜ$¢Ë$ çÜÐèþ$${§æþ ™é»ôýâæýå¯èþ$ çÜ…™é¯ø™èþµ†¢ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ çÜ…Ææÿ„ìü…^èþyæþÐóþ$M>Mæü, G§æþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Ðèþ$ÇÄæý$$ Væü*âæý$å


Mæür$tMæü$¯óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ {ç³™óþÅMæü íœíÙ…VŠü °º…«§æþ¯èþ˯èþ$ Ñ«¨…_, A«¨Mæü Ðèþ$Ææÿ×ê˯èþ$ ™èþWY…^óþ…§æþ$Mæü$ ™øyæþµyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. B MæüÐèþ$*Å°sîýÌZ ò³§æþªË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ$ÌôýM>Mæü, Äæý$$Ðèþ™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðèþ$íßýâê MæüÑ$sîýË$ Mæü*yé ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý ç³ÇÆæÿ„æü×ý¯èþ$ §ésìý, ÐéÇ {V>Ðèþ$… Äñý$$MæüP AÀÐèþ–¨® Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³NÇ¢ ¡Ææÿ{´ë…™èþ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý ÐèþÅÐèþçܦ ç³ÇÆæÿ„æü×ýMæü$ íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ {ç³×êãMæü˯èþ$ BÌZ_…^èþyæþ… {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. ÐéÇ {´ë…™èþ… Äñý$$MæüP {ç³gê iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ ¯èþÐðþ*§æþ$ (ï³ç³#ÌŒýÞ ºÄñý*yðþOÐèþÇÞsîý ÇhçÜtÆŠÿ)¯èþ$ AÀÐèþ–¨® ^óþÄæý$yé°Mìü A…§æþÆæÿ* MæüÍíÜ Ðèþ_a ÐéÇ Ý÷…™èþ MæüÐèþ$*Å°sîý °ÆæÿÓçßý×ý {ç³×êãMæü˯èþ$ Ææÿ_…^èþyæþ… Ððþ$$§æþË$ò³sêtÆæÿ$. ò³O¯èþ õ³ÆöP¯èþ² A°² M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË* §óþÒ ¯èþ¨ Ðèþ$$Q§éÓÆæÿ {´ë…™èþ… ÌZ° {V>Ðèþ$çÜ$¢Ë Äñý$$MæüP ÑÐóþM>±², ©„æü¯èþ$, Ðèþ$ÇÄæý$$ iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ ç³ÇÆæÿ„æü×ýÌZ EÐèþ$Ãyìþ Ë„>ÅË$ ^óþÆæÿ$Mö¯óþ ¨ÔèýV> {V>Ðèþ*ËÌZ¯èþ$, {V>Ðèþ*Ë Ðèþ$«§æþůèþ íÜ.íÜ.I.Ë$ MæüË$Væü^óþíܯèþ çÜÒ$MæüÆæÿ×ý {糿êÐé°² çÜ*_çÜ$¢¯é²Æÿ$$.

{ç³gê çÜ…çœ*Ë$ ™éÐèþ$$ çÜÓ…™èþ…V> ¯èþyæþ$ç³#™èþ$¯èþ² ç³ÇÆæÿ„æü×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËMæü$ ^èþrtç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ Væü$Ç¢…ç³# M>ÐéË° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. °gê°Mìü ¿êÆæÿ¡Äæý$ ^èþrt… Ðèþ$ÇÄæý$$ Ñ«§é¯èþ…ÌZ Ðèþ#¯èþ² Mö°² °º…«§æþ¯èþË$, C™èþÆæÿ A«¨M>Ææÿç³{™éÌZÏ ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþºyìþ¯èþ MæüÐèþ$*Å°sîý çßýMæü$P˯èþ$ ÐèþņÆóÿMìüçÜ$¢¯é²Æÿ$$. çÜÐéâæý$å ^èþrtº§æþ®Ððþ$O¯èþ ¿æý{§æþ™èþ ÌôýMæü´ùÐèþyæþ… Ðèþ$*Ìê¯èþ MæüÐèþ$*Å°sîý ç³ÇÆæÿ„æü×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ ºËïßý¯èþç³Ææÿ^èþVæüË AÐèþM>Ôèý… E…¨. çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë ™èþÆæÿºyìþ MæüÍíÜMæür$tV> {ç³Äæý*çÜç³yìþ ç³#¯èþÆæÿ$™èþµ†¢ ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² Ðèþ$yæþ AyæþÐèþ#Ë$, çÜÆæÿ$Væü$yæþ$ ^ðþrÏçÜÐèþ$$§éÄæý$…, ¯óþyæþ$ ArÒÔ>Q {糿æý$™èþÓ BíÜ¢ A° çÜÓ…™èþ… ^óþçÜ$Mö° MæüÐèþ$*Å°sîý Mæü§æþÍMæüË$, Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë A…§æþ$»êr$ Ò$§æþ °º…«§æþ¯èþË$ Ñ«¨…^èþyæþ… ÐèþËÏ ™éÐèþ$$ C糚yæþ$ §æþV> ç³yézÐèþ$° {ç³gê çÜ…çœ*Ë$ ¿êÑçÜ$¢¯é²Æÿ$$. 2010, kÌñýO Ðèþ*çÜ…ÌZ ArÒÔ>Q, JÇÝëÞ ¸ëÆðÿ‹Üt yðþÐèþË‹³Ððþ$…sŒý ÐéÇMìü Mö…™èþ {´ë…™é°² çÜÆæÿ$Væü$yæþ$ ^ðþrÏ ¯èþÇMìüÐóþ™èþ MöÆæÿMæü$ ÎkMìü C_a…¨. AyæþÑ° G…™ø {Ôèý§æþ®V> çÜ…Ææÿ„ìü…^èþ$Mæü$…r* Ðèþ_a¯èþ Ðèþ$íßýâê çÜ…çœ*Ë$ ©°² ¡{Ðèþ…V> ÐèþņÆóÿMìü…^éÆÿ$$. B ^ðþrÏ° ÐðþËMæürtÌôý° iÐèþ¯é«§éÆæÿ…V>, çÜçßýf Ñç³™èþ$¢Ë¯èþ$…yìþ Ææÿ„ìü…^óþ ºËÐðþ$O¯èþ Ayæþ$zVøyæþV> Mæü*yé ¿êÑ…^èþyæþ… ÐèþËÏ, ÐéÇ^óþ†ÌZ ¯èþ$…yìþ Vöyæþzâæýå¯èþ$ ÌêMæü$P°, ^ðþrϯèþ$ M>ÐèþÍ…^èþ$Mæü$°, B ^ðþrϯèþ$ ArÒÔ>Q ¯èþÆæÿMæüMæü$…yé Ayæþ$zç³yézÆæÿ$. {V>Ðèþ$çÜ$¢Ë ¯èþ$…yìþ ¡{Ðèþ ÐèþņÆóÿMæü™èþ Ðèþ#¯èþ²ç³µsìýMîü, ^ðþrÏ ¯èþÇMìüÐóþ™èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Mæü¨Í…¨. C§æþ…™é fÇW…¨ ¡Ææÿ… ™èþ$¸ë¯èþ$Ë* Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜçßýf

Ñç³™èþ$¢ËMæü$ ÌZ¯èþÄôý$Å çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ (kÌñýO&BVæüçÜ$t). A…™óþM>Mæü, B çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ C…Mæü MóüÐèþË… 8 ¯èþ$…yìþ 10 ÐèþÆæÿ$çÜË çÜÆæÿ$Væü$yæþ$ ^ðþrÏ ™ørË$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Ñ$WÌêÆÿ$$. ËÐèþ×êË {ç³ÐóþÔèý… ¯èþ$…yìþ ™èþ$¸ë¯èþ$ V>Ë$Ë ¯èþ$…yìþ D ™ørË$ CMæü ™èþÐèþ$° HÐèþ*{™èþ… Ææÿ„ìü…^èþÌôýÐèþ° {ç³fË$ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. B Ñ$WÍ E¯èþ² ^ðþr$Ï ºËÐðþ$O¯èþ V>Ë$˯èþ* ™èþ$¸ë¯èþ$ V>Ë$˯èþ* ™èþr$tMö° °ËºyæþÌôýÐèþ°, Ðèþ$$…§æþ$ ç³MæüP Ææÿ„æü×ý MæüÆæÿ$ÐðþO¯èþ Ðèþ$*Ë…V> AÑ Ðóþâæýå™ø çÜà ò³MìüÍ…ç³ ºyæþ™éÄæý$° Mæü*yé {V>Ðèþ$çÜ$¢Ë A¯èþ$Ðèþ*¯èþ…. C…M>, ArÒÔ>QÐéÆæÿ$ §æþË$ÐèþMæü° {V>Ðèþ$… ¡Æ>°Mìü 50 Ò$rÆæÿÏ ÌZç³Ë 20 GMæüÆ>ËÌZ ™ørË ò³…ç³Mæü… ^óþç³sêtÆæÿ$. D {´ë…™èþ… BÍÐŒþ ÇyóþÏ ™é»ôýâæýå çÜÐèþ$*àË$ ¡Æ>°Mìü 200 Ò$rÆæÿÏ §æþ*Ææÿ… {ç³Äæý*×ìý…_ Ðèþ_a Væü*âæý$å Mæür$tMæü$° Væü$yæþ$Ï ò³sôýt {´ë…™èþ…. D ™ørË$, Væü*âæý$å Mæür$tMæü$¯óþ çܦÌêË* JMæüsôý AÐèþyæþ… Ðèþ˯èþ °çÜÞ…§óþçßý…V>, ^èþrtç³Ææÿ…V> A™èþÅ«¨Mæü Ææÿ„æü×ý A…¨…^éÍÞ E¯èþ² òÙyæþ*ÅÌŒý 1 gê†Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ ™é»ôýâæýåMæü$ ¿æýÇ…^èþÌôý° Ñ«§æþÓ…çÜ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. ArÒÔ>Q ^èþÆæÿÅËMæü$ ÑçÜ$Væü$^ðþ…¨, çÜÓ…™èþ…V> ¯èþyæþ$ç³#Mö…r$¯èþ² ç³ÇÆæÿ„æü×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËMæü$ Cç³#yæþ$ ^èþrtç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ Væü$Ç¢…ç³# M>ÐéË° D {ç³gê çÜ…çœ*Ë$ A¿æýÅǦçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ArÒ ¿æý*Ðèþ$$Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ArÒç܅糧æþËò³O¯èþ ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë$V> B«§éÆæÿç³yìþ Ðèþ#…yæþyæþ… Ðèþ˯èþ, ArÒçßýMæü$PË ^èþrt… Mìü…§æþ MæüÐèþ$*Å°sîý çßýMæü$PË MøçÜ… ÒÆæÿ$ §æþÆæÿRêçÜ$¢ ^óþÄæý$yæþ… Ððþ$$§æþË$ò³sêtÆæÿ$. ArÒç܅糧æþ Ææÿ„æü×ý, ç³ÇÆæÿ„æü×ý Ðèþ$ÇÄæý$$ °ÆæÿÓçßý×ý ÑçÙÄæý$…ÌZ ™éÐèþ$$ Gç³µsìý¯èþ$…yø ´ësìýçÜ$¢¯èþ² Ýë…{糧éÄæý$ 糧æþ¦†° ™èþÐèþ$ çßýMæü$PV> Væü$Ç¢…^éË° ÐéÆæÿ$ ç³r$tºsêtÆæÿ$. Ar$Ðèþ…sìý Væü$Ç¢…ç³# ÐèþËÏ, ¡Ææÿ Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ Ððþ$Ææÿ$V>Y °ÆæÿÓíßý…^èþ VæüËÐèþ$° ÐéÆæÿ$ íܦÆæÿ…V> ¯èþÐèþ$$Ùèþ$¯é²Ææÿ$. ©°Mìü ™øyæþ$, A¯é¨V> ¡Ææÿ {´ë…™èþ…™ø Ðèþ$$yìþç³yìþ iÐèþ¯èþ… ÝëWçÜ$¢¯èþ² ¡Ææÿ {´ë…™èþç³# gêËÆæÿ$Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ {ç³fË Äñý$$MæüP Ýë…{糧éÄæý$Mæü çßýMæü$P˯èþ$ Væü$Ç¢…^óþ ^èþrt… M>° Ñ«§é¯èþ… M>° ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ Ìôý§æþ$.

™èþW¯èþ Væü$Ç¢…ç³# Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðèþ$§æþª™èþ$ Äñý$$MæüP AÐèþçÜÆæÿ… iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ ç³ÇÆæÿ„æü×ý Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜ$íܦÆæÿ Ñ°Äñý*V>°Mìü, ™èþÐèþ$ iÐèþ¯ø´ë«¨Mìü ¯óþÆæÿ$V> D Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë Ò$§æþ B«§éÆæÿç³yìþ E¯èþ² {ç³fË$ D Ðèþ¯èþÆæÿ$ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ °Ææÿ~Äæý*Ë$ ¡çÜ$Mæü$¯óþ {ç³{MìüÄæý$ÌZ¯èþ*, ´ë˯é {ç³{MìüÄæý$ËÌZ¯èþ* ç³NÇ¢Ýë¦Æÿ$$ÌZ, {MìüÄæý*ÖËMæü…V> ´ëÌŸY¯èþÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… E…¨. íÜ.íÜ.I.ËMæü$ ™èþW¯èþ ^èþrtç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ Væü$Ç¢…ç³# Ðèþ$ÇÄæý$$ ™øyéµr$ CÐèþÓyæþ… G…™ø AÐèþçÜÆæÿ…. §óþÑ ¯èþ¨ Ðèþ$$Q§éÓÆæÿ… Ðèþ§æþª Ðèþ$íßýâê ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…º-ÆŠÿ 2015

7


A°² MæüÚët˯èþ* G§æþ$Ææÿ$P° «§ðþOÆæÿÅ…V> °Ëºyæþz çßýÇ™èþ õܯèþ

çÜ…çœ*Ë$ ^óþç³sìýt¯èþ ^öÆæÿÐèþÌôý C…§æþ$Mæü$ E§éçßýÆæÿ×ý. Ýë…{糧éÄæý$ gêËÆæÿ$Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ ¡Ææÿ{´ë…™èþ {ç³fË Äñý$$MæüP íÜ.íÜ.I.˯èþ$ çܵçÙt…V> Væü$Ç¢…^èþVæüÍVóü JMæü {ç³™óþÅMæüÐðþ$O¯èþ, M>± ç³ÆæÿçܵÆæÿ Ðèþ$§æþª™èþ$ MæüÍW E¯èþ² ^èþrt… E¯èþ²rÏÆÿ$$™óþ, ÐéÆæÿ$ iÐèþÐðþOÑ«§éÅ°² ç³ÇÆæÿ„ìüçÜ*¢, çÜ$íܦÆæÿ…V> Ñ°Äñý*W…^èþ$Mæü$¯óþ Ñ«§æþ…V> ÐéÇ iÐèþ¯é°² Gç³µsìýÌêVóü Mö¯èþÝëW…^èþVæüÍVóü çßýMæü$P ^óþMæü*ÆæÿVæü˧æþ$. IMæüÅÆ>fÅçÜÑ$† iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ Jç³µ…§æþ… (Äæý$$¯ðþOsñýyŠþ ¯óþçÙ¯ŒþÞ Mæü¯ðþÓ¯èþÛ¯Œþ B¯Œþ ºÄñý* ÌêhMæüÌŒý yðþOÐèþÇÞsîý), Ðèþ$$QÅ…V> §óþÖÄæý$ {ç³fË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ý린Mæü {ç³fË Ýë…{糧éÄæý$ Ñgêq¯èþ… Ðèþ$ÇÄæý$$ Ýë…{糧éÄæý$Mæü iÐèþ¯èþ Ñ«§é¯é°² Ææÿ„ìü…_, ™øyéµr$ CÐéÓË° çÜ¿æý$ÅËMæü$ í³Ë$ç³#°^óþa °º…«§æþ¯èþÌñýO¯èþ BÇtMæüÌŒýÞ 8(gñý) Ðèþ$ÇÄæý$$ 10(íÜ) ÌZ° Ñ«§æþ$˯èþ$ ¯ðþÆæÿÐóþÆæÿayé°Mìü Mæü*yé D ^èþrt… ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ>°Mìü Eç³MæüÇçÜ$¢…¨. Ar$Ðèþ…sìý ^èþrt… AÐèþ$Ë$^ðþÄæý*ÅË…sôý, {V>Ðèþ$ çÜ¿æýËMæü$, ÐéÇ ¡Ææÿ {´ë…™èþ °ÆæÿÓçßý×ê {ç³×êãMæü˯èþ$ ÐéÆóÿ Ææÿ*´÷…¨…^èþ$Mæü$°, AÐèþ$Ë$^óþíÜ, ç³ÆæÿÅÐóþ„ìü…_, çœÍ™é˯èþ$ ÑË$ÐèþMæüsôýt A«¨M>Ææÿ… CÐéÓÍ. Æ>çÙ‰, Móü…{§æþ Ýë¦Æÿ$$ ^èþsêtË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ý린Mæü °ÆæÿÓçßý×ê {ç³×êãMæü {ç³M>Ææÿ… A{MæüÐèþ$Ððþ$O¯èþÑV> Væü$Ç¢…_¯èþ M>ÆæÿÅMæüÌê´ë˯èþ$ Mæü¯èþ$Vö¯èþ² 糄æü…ÌZ ÐésìýMìü {糆çܵ…§æþ¯èþV> Õ„>™èþÃMæü ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$¯óþ A«¨M>Ææÿ… Ý린Mæü ç³…^éÆÿ$$¡ËMæü$ CÐéÓÍ. 8

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…º-ÆŠÿ 2015

A…™óþM>Mæü, ¡Ææÿ{´ë…™èþ ç³ÇÆæÿ„æü×ê ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³rtyé°Mìü, çÜ$íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ iÐèþ¯ø´ë«¨ Ðèþ*Æ>Y˯èþ$ {´ù™èþÞíßý…^èþyé°Mìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ýë…Móü†Mæü Ðèþ$ÇÄæý$$ BǦMæü ™øyéµr$ Mæü*yé D {ç³gê çÜ…çœ*ËMæü$ A…§æþ^ðþÄæý*ÅÍ. C¨ {ç³fË AÀÐèþ–¨®° Móü…{§æþ…V> ^óþçÜ$Mæü$¯óþ JMæü çÜÐèþ${VæüÐðþ$O¯èþ AÀÐèþ–¨® Ñ«§é¯é°Mìü í³Ë$ç³#°çÜ$¢…¨.

Sweta Mishra Team Leader, Technical Support Unit Department of Sports and Youth Services Government of Odisha C-1 Nayapalli, Bhubaneswar Email : swetamishra1@gmail.com

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 16, çÜ…_Mæü 1 òÜò³t…ºÆŠÿ 2014


2012 ÐóþçÜÑÌZ Ðóþíܯèþ §é°Ðèþ$à 糅r¯èþ$ ^èþ*í³-çÜ$¢-¯èþ² ÆðÿO™èþ$

ç³…r ÑÑ-«©-Mæü-Ææÿ×ý §éÓÆ> Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ðèþ*Ææÿ$µË¯èþ$ ™èþr$tMøÐèþyæþ… DÔèýÓÆŠÿ M>Ìñý Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðèþ*ÆðÿÞËÏ yìþÝûgê

A°² ^øsêÏ, Ðèþ*Ç´ù™èþ$¯èþ² ÐèþÅÐèþÝëÄæý$&Ðé™éÐèþÆæÿ×ý ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ ™èþr$tMøÌôýMæü ÆðÿO™èþ$Ë$ AÐèþçܦç³yæþ$™èþ$…sôý, Ðèþ$çßýÆ>çÙ‰Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ Mæü$…¿æýÆ>Óyìþ {V>Ðèþ$…ÌZ° Mö…™èþÐèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ ÐéÇ ç³…r ÐèþÅÐèþçܦ˯èþ$ ÑÑ«©MæüÇ…^èþyæþ… §éÓÆ> D ç³Çíܦ†° ™èþr$t -Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. CÌê ÑÑ«©MæüÇ…_¯èþ ç³…r ÐèþÅÐèþçܦË$ MóüÐèþË… Ðé™éÐèþÆæÿ×ýç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðèþ*ÆðÿPsŒý ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ Cº¾…§æþ$Ë ¯èþ$…yìþ ÆðÿO™èþ$-Ë-¯èþ$ M>´ë-yæþ-yæþÐóþ$ M>Mæü, Mæü$r$…º Ýë¦Æÿ$$ÌZ ÐðþOÑ«§æþÅ…™ø Mæü*yæþ$Mæü$¯èþ² ´ûíÙtM>àÆæÿ… A…§æþ$»êr$ÌZ E…yóþÌê ^óþÔ>Æÿ$$.

C

sîýÐèþÍ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ËÌZ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ ™èþÆæÿ^èþ$V> çÜ…¿æý-Ñ-çÜ$¢¯èþ² òßý^èþ$a™èþVæü$YË M>Ææÿ×ý…V> ÆðÿO™èþ$Ë$ G…™ø ¯èþçÙt´ù™èþ$¯é²Ææÿ$. Ðé¯èþË$ BËçÜÅ…V> ç³yæþyæþ…, AM>Ë ÐèþÆ>ÛË$, ÐèþÆæÿ§æþË$, EÚù~{Væü™èþË$ ò³ÆæÿVæüyæþ… Ðèþ…sìý Ðèþ*Ææÿ$µË$ GMæü$PÐèþV> çÜ…¿æýÑ…^èþyæþ… Ðèþ˯èþ ÆðÿO™èþ$Ë$ ç³…r ¯èþçÙt´ùÐèþyæþ… fÆæÿ$Væü$™ø…¨.

E§éçßýÆæÿ×ýMìü, AçßýçŠþ¯èþVæüÆŠÿ hÌêÏMæü$ ^ðþ…¨¯èþ, AMøÌŒý »êÏMŠü ÌZ° {V>Ðèþ*ËÌZ Vø«§æþ$Ðèþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ôèý¯èþVæü ç³…rË$, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 2010ÌZ, ¿êÈ ÐèþÆ>ÛË$ Mæü$Çíܯèþ M>Ææÿ×ý…V>, ±Ææÿ$ °Í_ Ðèþ#…yìþ´ùÄôý$ ç³Çíܦ† HÆæÿµyìþ ^éÌê ÐèþÆæÿMæü* ç³…r §ðþº¾†…¨. †ÇW yìþòÜ…ºÆŠÿÌZ Ðèþ$äå ç³…r ¯ésìý¯é, ¨Væü$ºyìþ 50% ™èþWY´ùÆÿ$$…¨. A§óþ Ñ«§æþ…V>, 2011, Ðóþ$ ¯ðþËÌZ, çÜfj, ÐóþÆæÿ$Ôèý¯èþVæü ç³…rË$ Mø™èþMæü$ Ðèþ^óþa çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ¿êÈ ÐèþÆ>ÛË$ Mæü$Ææÿ-Ðèþ-yæþ…™ø C…^èþ$Ñ$…^èþ$ 50% ç³…r ´ëyðþO´ùÆÿ$$…¨. Ðèþ$äå, 2012 íœ{ºÐèþÇ 9¯èþ, M>Ë… M>° M>Ë…ÌZ ç³yìþ¯èþ Ðèþ$…^èþ$ A糚yóþ Ððþ$$ËMðü™èþ$¢™èþ$¯èþ² ÐóþÆæÿ$Ôèý¯èþVæü ç³…rMæü$ ¯èþçÙt… MæüË$Væü^óþíÜ…¨. D Ñ«§æþ…V> Cr$-Ðèþ…sìý A°Õa™èþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý ç³Çíܦ™èþ$Ë$ ™èþÆæÿ^èþ* çÜ…¿æýÑçÜ*¢ Ðèþ#…yæþyæþ… ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ò³§æþª çÜÐèþ$çÜÅV> Ðèþ*Ç…¨. 1996&2001 Ðèþ$«§æþÅM>Ë…ÌZ, yæþº$ÏÅ.J.sìý.BÆŠÿ. A¯óþ {糿æý$™óþÓ™èþÆæÿ çÜ…çܦ Ðèþ$çßýÆ>çÙ‰ Æ>çÙ‰…ÌZ Mæü$…¿æýÆ>Óyìþ™ø »êr$ A¯óþMæü {´ë…™éËÌZ JMæü C…yø&fÆæÿïŒþ ÐérÆŠÿ òÙyŠþ yðþÐèþË‹³Ððþ$…sŒý {´ù{V>… (I.h.yæþº$ÏÅ.yìþ.í³.) A¯èþ² M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² AÐèþ$Ë$ ^óþíÜ…¨. 2012ÌZ, yæþº$ÏÅ.J.sìý.BÆŠÿ. çÜ…çܦ B {V>Ðèþ$…ÌZ ÐérÆŠÿ òÙyŠþ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…º-ÆŠÿ 2015

9


AÀÐèþ–¨® M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… (yæþº$ÏÅ.G‹Ü.yìþ.) 糯èþ$Ë$ ç³NÆæÿ¢Äæý*ÅMæü AMæüPyìþ ^ðþr$t^óþÐèþ$ÌZÏ, ç³…r ÐèþÅÐèþçܦÌZÏ Ðèþ_a¯èþ Ðèþ*Ææÿ$µ A…^èþ¯é ÐðþÄæý$Åyé°Mìü JMæü h.I.G‹Ü. B«§éÇ™èþ A«§æþÅÄæý$¯é°² ^óþç³sìýt…¨. B çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ÐèþÆæÿÛ´ë™èþ… ™èþMæü$PÐèþV> Ðèþ#¯èþ²ç³µsìýMîü ç³…rËÌZ ÐðþOÑ«§æþÅ… Ðèþ#¯èþ²r$Ï ™ðþÍíÜ…¨. §é°™ø yæþº$ÏÅ.J.sìý.BÆŠÿ. çÜ…çܦ, {V>Ðèþ*ËÌZ ç³…r ÑÑ«©MæüÆæÿ×ýMæü$ VæüË M>Ææÿ×ê˯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ °Õ™èþ…V> ç³ÇÖÍ… ^éË° A¯èþ$Mæü$…¨. {V>Ðèþ$…ÌZ ÐóþÆóÿÓÆæÿ$ M>ÌêËÌZ E¯èþ² ç³…rË ÑÐèþÆ>Ë$ õÜMæüÇ…_, B ÑÐèþÆ>˯èþ$, Ðèþ$*yæþ$ §æþÔèýË$V>, A…sôý 1996 (yæþº$ÏÅ.G‹Ü.yìþ. Mìü Ðèþ$$…§æþ$), 2011 Ðèþ$ÇÄæý$$ 2012 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë Mìü…§æþ ç³sìýtMæü ^óþíÜ, çÜÇ´ùËayæþ… fÇW…¨. 2012ÌZ ç³…rË ÐðþOÑ«§æþÅ… GMæü$PÐèþV> E¯èþ²r$t VæüÐèþ$°…_, A…§æþ$Mæü$ VæüË M>Ææÿ×ê˯èþ$ ™ðþË$çÜ$MøÐèþyé°Mìü B çÜ…çܦ JMæü çÜÆóÿÓ¯èþ$ °ÆæÿÓíßý…_…¨. Ðé×ìýfÅ ç³…rËMæü$, E§éůèþ ç³…rËMæü$, ç³Ôèý${V>çÜ ç³…rËMæü$, Ðèþ$ÇÄæý$$ Mæü*ÆæÿV>Äæý$ ç³…rËMæü$ Ðèþ*Ç´ùÆÿ$$¯èþ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ çÜ…çܦ íܺ¾…¨ çÜÆóÿÓ ^óþÔ>-Ææÿ$. A…™óþM>Mæü, ç³ç³š «§é¯éÅË Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ BàÆæÿ «§é¯éÅË ÝëVæü$ÌZ ÐèþçÜ$¢¯èþ² Ðèþ*Ææÿ$µË¯èþ$ ™ðþË$çÜ$MøÐèþyé°Mìü ÐéÆæÿ$ Ðèþ$ÇMö…™èþ Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ Mæü*yé çÜÆóÿÓ ^óþÝëÆæÿ$. D çÜÆóÿÓ™ø »êr$V> ÐéÆæÿ$ B {V>Ðèþ$…ÌZ° ÆðÿO™èþ$Ë™ø ^èþÆæÿaË$ Mæü*yé fÇí³, Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² ç³…r Ñ«§é¯éËò³O ÐéÇ AÀ{´ëÄæý*˯èþ$, A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$.

±sìý ç³ÇÆæÿ„æü×ý™ø ç³…r ÑÑ«©MæüÆæÿ×ý Ý뫧æþÅ… Mæü$…¿æýÆ>Óyìþ {V>Ðèþ$… ç³ÕaÐèþ$ Ðèþ$çßýÆ>çÙ‰ÌZ° AçßýçŠþ¯èþVæüÆŠÿ hÌêÏ, çÜ…VæüÐóþ$²ÆŠÿ ™éË*M>Mæü$ ¯ðþOÆæÿ$† ¨ÔèýÌZ 45 Mìü.Ò$. §æþ*Æ>¯èþ Ðèþ#…¨. D {V>Ðèþ$…ÌZ Ððþ$$™èþ¢… 145 Mæü$r$…»êË$ Ðèþ#¯é²Æÿ$$. B {V>Ðèþ$…ÌZ {糫§é¯èþ Ðèþ–†¢ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$Ðóþ$ AÆÿ$$¯é, ^éÌêÐèþ$…¨þ ´ëË ÐéÅ´ëÆæÿ…ÌZ Ðèþ#¯é²Ææÿ$. M>ºsìýt D {´ë…™èþ…ÌZ ç³Ôèý$´ùçÙ×ý Mæü*yé {糫§é¯èþ iÐèþ¯ø´ë«§óþ. Mæü$…¿æýÆ>Óyîþ {V>Ðèþ$… A˵ ÐèþÆæÿÛ´ë™èþ {´ë…™èþ… (çÜVæür$ ÐèþÆæÿÛ´ë™èþ… 500 Ñ$.Ò$.) E…¨M>ºsìýt, CMæüPyæþ MæüÆæÿ$Ðèþ# ç³Çíܦ† çÜÆæÿÓ Ý뫧éÆæÿ×ý…. 1996Ðèþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ C…yø&gñýÆæÿïŒþ ÐérÆŠÿòÙyŠþ AÀÐèþ–¨® M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… AÐèþ$Ë$^óþÄæý$MæüÐèþ$$…§æþ$ B {V>Ðèþ$…ÌZ MóüÐèþË… Æðÿ…yóþ {糫§é¯èþ ç³…rË$, QÈ‹œÌZ çÜfj Ðèþ$ÇÄæý$$ Ææÿ½ÌZ gŸ¯èþ² ç³…yìþ…^óþÐéÆæÿ$. ÒsìýMìü ™øyæþ$ ç³Ôèý${V>Ýë°MðüO Mö¨ª´ësìý ò³çÜË$, EËÐèþË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ^ðþÆæÿMæü$ Ðèþ…sìý ç³…rË$ ç³…yìþ…^óþÐéÆæÿ$. ÐèþÆ>Û«§éÆæÿ…V> Ððþ$$™èþ¢… 3 òßýM>tÆæÿÏ ¿æý*Ñ$ ÝëVæü$^óþçÜ*¢ Ðèþ#…yæþV>, §é§éç³# 66 òßýM>tÆæÿÏ ¿æý*Ñ$ RêäV>¯óþ

10

ÐèþÆæÿÛ´ë™èþ… ™èþMæü$PÐðþO¯èþç³µsìýMîü Mæü*yé Mæü$…¿æý-Æ>Óyìþ ÆðÿO™èþ$Ë$ §é§éç³# 24 ÆæÿM>Ë ç³…rË$ ç³…yìþ…^èþ-Væü-Í-V>-Ææÿ$. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…º-ÆŠÿ 2015

ç³yìþ Ðèþ#…yóþ¨. QÈ‹œ ïÜf¯ŒþÌZ §é§éç³# 168 òßýM>tÆæÿÏ ÑïÜ¢Ææÿ~…ÌZ çÜfj ç³…r, Ææÿ½ÌZ 149 GMæüÆ>ËÌZ gŸ¯èþ² ç³…r {糫§é¯èþ…V> ç³…yìþ…^óþÐéÆæÿ$. CÑ ÐéÇ C…sìý AÐèþçÜÆ>ËMìü, A…sôý BàÆæÿ… Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³Ôèý${V>Ýë°Mìü ç³…yìþ…^èþ$Mæü$¯óþÐéÆæÿ$. Vø«§æþ$Ðèþ$ ç³…r Væü$Ç…_ GÐèþÓÆæÿ* ѯèþÌôý§æþ$ Mæü*yé. yæþº$ÏÅ.G‹Ü.yìþ. AÐèþ$Ë$ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ, 2002 Ððþ$$§æþË$Mæü$°, ±sìý Ðèþ$rt… ò³ÆæÿVæüyæþ… Ðèþ˯èþ ÆðÿO™èþ$Ë$ Vø«§æþ$Ðèþ$, rÐðþ*sŸ Ðèþ$ÇÄæý$$ EÍÏ´ëÄæý$ Ðèþ…sìý Ðé×ìýfÅ ç³…rË$ ç³…yìþ…^èþyæþ… Ððþ$$§æþË$ò³sêtÆæÿ$. 2011ÌZ Ýëίèþ ÐèþÆæÿÛ´ë™èþ… Ý뫧éÆæÿ×ý…V> Ðèþ#…yìþ, QÈ‹œ ç³…r Ñ™óþ¢ l¯Œþ Ððþ$$§æþsìý, Æðÿ…yæþ$ ÐéÆ>ËÌZ¯èþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ææÿ¼ ç³…r Ñ™óþ¢ òÜò³t…ºÆŠÿ Ðèþ*çÜ…ÌZ¯èþ$ ÐèþÆ>-Û-Ë$ »êV> ç³yìþ¯èþr$Ï çÜ…çܦ ^óþç³-sìýt-¯èþ A«§æþÅÄæý$¯èþ…ÌZ ™ðþÍíÜ…¨. ÐèþÆ>ÛË$ »êV> ç³yæþyæþ…™ø, Ððþ$$™èþ¢… 414.75 òßý. ¿æý*Ñ$ ÝëVæü$ÌZMìü Ðèþ_a…¨. ÆðÿO™èþ$Ë$ 15 ÆæÿM>Ë ç³…r˯èþ$ ç³…yìþ…^éÆæÿ$. QÈ‹œ ïÜf¯èþ$ÌZ 40 òßýM>tÆæÿÏÌZ çÜfj ç³…r ç³…yìþ…^éÆæÿ$. EÍÏ, rÐðþ*r Ðèþ$ÇÄæý$$ ÝùÄæý* ç³…rË$ Mæü*yé A«¨Mæü ÑïÜ¢Ææÿ~…ÌZ ç³…yìþ…^éÆæÿ$. Ææÿ¼ÌZ Vø«§æþ$Ðèþ$ 80 òßýM>tÆæÿÏÌZ, gŸ¯èþ² 60 òßýM>tÆæÿÏÌZ ç³…yìþ…^éÆæÿ$. C™èþÆæÿ {糫§é¯èþ ç³…rË$ EÍÏ Ðèþ$ÇÄæý$$ rÐðþ*r. ÐóþçÜÑÌZ ÆðÿO™èþ$Ë$ 10 òßýM>tÆæÿÏÌZ sŸÐèþ*sZ Ðèþ$ÇÄæý$$ 25 òßýM>tÆæÿÏÌZ ç³Ôèý${V>çÜ… ò³…^éÆæÿ$. CÐóþ M>Mæü$…yé D Ðèþ$*yæþ$ ïÜf¯èþÏÌZ¯èþ$ ¯éË$Væü$ ÆæÿM>Ë ç³ç³š «§é¯éÅË$, Mö°² ÆæÿM>Ë Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$ Mæü*yé ç³…yìþ…^éÆæÿ$. Mö…™èþÐèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ §é°Ðèþ$à ÝëVæü$ Mæü*yé ^óþç³sêtÆæÿ$.

™èþMæü$PÐèþ ÐèþÆæÿÛ´ë™èþ ç³Çíܦ™èþ$ËMæü$ ™èþW¯èþr$tV> Ðèþ*Ææÿyæþ… 2011 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…™ø (450 Ñ$.Ò$.) ´ùÍõÜ¢, 2012 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ (287 Ñ$.Ò$.) ÐèþÆæÿÛ´ë™èþ… ^éÌê ™èþMæü$PÐèþ. Ððþ$$™èþ¢… ÐèþÆæÿÛ´ë™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé, ÐèþÆæÿÛ… Ðèþ_a¯èþ ÆøkË çÜ…QÅ Mæü*yé ™èþWY…¨ & 2011ÌZ D çÜ…QÅ 86 ÆøkË$ M>V>, 2012ÌZ D çÜ…QÅ 60Mìü ç³yìþ´ùÆÿ$$…¨. Æðÿ…yæþ$ ÐèþÆæÿÛç³# ÆøkË Ðèþ$«§æþÅ Ðèþ#…yóþ ÐèþÅÐèþ«¨ÌZ Mæü*yé G…™ø Gyæþ…, G¯ø² Ðèþ*Ææÿ$µË$ ^ør$ ^óþçÜ$Mæü$¯é²Æÿ$$. 2012ÌZ QÈ‹œ ç³…r Ñ™èþ¢yé°Mìü ™èþW¯èþ ÐèþÆæÿÛ… M>çÜ¢ BËçÜÅ…V>, kÌñýO Ððþ$$§æþsì ýÐéÆ>°Mìü M>± Æ>Ìôý§æþ$. Ææÿ½ ïÜf¯èþ$ÌZ Mæü*yé ÐèþÆ>ÛË$ BËçÜÅ…V>¯óþ, A…sôý òÜò³t…ºÆŠÿ Ðèþ*çÜ… _ÐèþÆøÏ Ðèþ$ÇÄæý$$ AMøtºÆŠÿ Ððþ$$§æþsìý ÐéÆæÿ… ÌZ¯èþ$ Ðèþ^éaÆÿ$$. ÐèþÆæÿÛ´ë™èþ… Ðèþ*Ææÿyæþ…™ø ÆðÿO™èþ$Ë$ G…^èþ$Mæü$¯èþ² ç³…rËÌZ Mæü*yé Ðèþ*Ææÿ$µ Ðèþ_a…¨. ÐèþÆæÿÛ´ë™èþ… ™èþMæü$PÐðþO¯èþç³µsìýMîü Mæü*yé ÆðÿO™èþ$Ë$ A¯óþMæü ç³…rË$ ç³…yìþ…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ÝëVæü$ÌZ Ðèþ#¯èþ² ¿æý*Ñ$ 318 òßýM>tÆæÿÏÌZõ³ E¯é², ÆðÿO™èþ$Ë$ Ðèþ$*yæþ$ ïÜf¯èþÏÌZ¯èþ$ G¯ø² ÆæÿM>Ë ç³…rË$ ç³…yìþ…^éÆæÿ$. §é§éç³# 24 ÆæÿM>Ë ç³…rË$ ÐóþÔ>Ææÿ$. ÒsìýÌZ


Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþÑ _Ææÿ$«§é¯éÅË$, ç³ç³š«§é¯éÅË$, Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$, ç³Ôèý${V>çÜ ç³…rË$, ç³…yæþÏ ^ðþr$Ï Ðèþ$ÇÄæý$$ 糆¢, f¯èþ$Ðèþ$$ Ìê…sìý ¯éÆæÿ ç³…rË$. AÆÿ$$™óþ GMæü$PÐèþV> ÝëVæü$ ^óþíܯèþ¨ Ðèþ*{™èþ… gŸ¯èþ² ç³…r. 2011 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ Mæü¯é² §é§éç³# Æðÿsìýt…ç³# ÑïÜ¢Ææÿ~…ÌZ 142 òßýM>tÆæÿÏÌZ gŸ¯èþ² ç³…yìþ…^éÆæÿ$. 2012 QÈ‹œÌZ, ÐèþÆæÿÛ´ë™èþ… ™èþMæü$PÐèþV> Ðèþ#…yæþyæþ… Ðèþ˯èþ, º$$™èþ$ç³Ðèþ¯éË$ BËçÜÅ…V> Æ>Ðèþyæþ… Ðèþ˯èþ, ÐéÇMìü »êV> AËÐésñýO¯èþ çÜfj ç³…sôý GMæü$PÐèþV>, A…sôý 2011ÌZ Ðóþíܯèþ Mæü¯é² Æðÿsìýt…ç³# ÑïÜ¢Ææÿ~…ÌZ ÐóþÝëÆæÿ$. Æðÿ…yæþ$ ç³…rË$, A…sôý QÈ‹œ, Ææÿ½ ç³…rË$ Æðÿ…yæþ* ÐèþÝë¢Äñý* Æ>Ðø A¯èþ² A¯èþ$Ðèþ*¯èþ… E¯èþ²…§æþ$¯èþ ÆðÿO™èþ$Ë$ Mæü±çÜ… JMæüP ç³…sñýO¯é QÈ‹œÌZ ^óþ†Mìü A…§éË° A¯èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. B§éÄæý$…™ø´ër$ C…sìý AÐèþçÜÆ>˯èþ$ ¡Æóÿa ç³…rË$ M>Ðé˯èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. M>ºsìýt, çÜfj ç³…r™ø»êr$ Mö¨ªV> ò³çÜË$, ÝùÄæý* _Mæü$Pâæý$å, rÐðþ*sê Ðèþ$ÇÄæý$$ ºu>± ç³…rË$ Mæü*yé ÐóþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ÆðÿO™èþ$Ë$ ò³çÜÆæÿ ç³…r¯èþ$ "»ñýÐèþyŠþ' A¯óþ ç³…r Ðèþ*ǵyìþ Ñ«§é¯èþ…ÌZ ¿êVæü…V> ÐóþÝë¢Ææÿ$. QÈ‹œÌZ ò³çÜÆæÿÐóþõÜ¢ Ææÿ½ gŸ¯èþ² ÑÆæÿVæüM>çÜ$¢…¨ A° ÐéÇ ¯é¯èþ$yìþ. JMæüǧæþªÆæÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë$ 糆¢, f¯èþ$Ðèþ$$ ç³…rË$ Mæü*yé ò³sìýt ^èþ*Ô>Ææÿ$. JMæü ÆðÿO™èþ$ f¯èþ$Ðèþ$$¯èþ$ ç³_aÆört ò³OÆæÿ$V> ÐóþíÜ ¿æý*Ñ$ÌZ ±Ææÿ$ °Ë$ç³#Mæü$¯óþ ÔèýMìü¢° ò³…^óþ {ç³Äæý$™èþ²… ^óþÔ>yæþ$. AÆÿ$$™óþ ÐèþÆ>ÛË$ çÜÇV>Y ç³yæþ¯èþ…§æþ$¯èþ A™èþ¯èþ$ B ç³…r¯èþ$ GÆæÿ$Ðèþ#V> Eç³Äñý*W…^èþ$MøÌôýMæü, Ñ™èþ¢¯éËMøçÜ… Ðèþ#…^óþÔ>yæþ$. 2012 Ææÿ½ÌZ, ±sìý Ë¿æýÅ™èþ ^éÌê ™èþMæü$PÐèþV> Ðèþ#¯èþ²…§æþ$¯èþ, gŸ¯èþ² ç³…r MóüÐèþË… C…sìý AÐèþçÜÆæÿ… Ðóþ$ÆæÿMóü ç³…yìþ…^èþ ºyìþ…¨. 2012ÌZ gŸ¯èþ² ç³…r ÆðÿO™èþ$ËMæü$ BàÆæÿ…, ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$ Ðóþ$™èþ A…¨…_…¨. ""Ñ™èþ¢¯èþ… ÐóþÝëMæü, Mæü±çÜ… JMæüP Ðé¯èþ ç³yìþ Ðèþ#¯é², gŸ¯èþ² ç³…r ¨Væü$ºyìþ C…M> »êVæü$…yóþ¨'' A¯é²Ææÿ$ B ÆðÿO™èþ$Ë$. ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÐèþÆ>ÛË$ ç³yæþMæü´ùÆÿ$$¯é, ¨Væü$ºyìþ ™èþVæü$Y™èþ$…¨. M>±, A糚yæþ$ Mæü±çÜ… ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$ Ðóþ$™èþ AÆÿ$$¯é ËÀ…_-E…yóþ-¨. ç³…r ÐèþÅÆ>¦ËMæü$ Mæü*yé Ðèþ$…_ WÆ>Mîü Ðèþ#…¨. C…Mæü Vø«§æþ$Ðèþ$ ç³…r Væü$Ç…_ ÆðÿO™èþ$Ë$ A¯èþ²§óþÑ$r…sôý, ""Ðóþ$Ðèþ$$ JMæüPÝëÇ ±sìý ™èþyìþ CÐèþÓMæü´ùÆÿ$$¯é, Vø«§æþ$Ðèþ$ ç³…r ¨Væü$ºyìþ ^éÌê ™èþWY´ù™èþ$…¨'' A°. EÚù~{Væü™èþÌZÏ Ðèþ_a¯èþ _¯èþ² _¯èþ² Ðèþ*Ææÿ$µË$ Mæü*yé Vø«§æþ$Ðèþ$ E™èþµ†¢° {糿êÑ™èþ… ^óþÝë¢Æÿ$$. ÆðÿO™èþ$Ë$ rÐèþ*sZ Ðèþ$ÇÄæý$$ EÍÏ ç³…rË ÑïÜ¢Ææÿ~… ™èþWY…^óþíÜ, Ðésìý Ý릯èþ…ÌZ gŸ¯èþ², ç³ç³š«§é¯éÅË$, ¯èþ*¯ðþW…f ç³…rË$ ÐóþÔ>Ææÿ$. Mæü…¨ ç³…r ™èþMæü$PÐèþ ±sìý™ø ò³ÇW, Ðèþ$…_ Ðèþ*ÆðÿPsŒý ÑË$Ðèþ MæüÍW, ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$ Ðóþ$™èþ Mæü*yé CçÜ$¢…§æþ° A¯é²Ææÿ$. EÚù~{Væü™èþË$ ò³ÆæÿVæüyæþ… Mæü*yé Mæü…¨ ç³…rMæü$ Ðèþ$…_ ^óþçÜ$¢…§æþ° ÐéÆæÿ$ ^ðþ´ëµÆæÿ$. G…§æþ$Mæü…sôý EÚù~{Væü™èþË$ A«¨Mæü…V> Ðèþ#¯èþ²ç³šyæþ$ `yæþï³yæþË çÜÐèþ$çÜÅ ™èþMæü$PÐèþV> E…yæþ-yæþ…

ÐéÆæÿ$ VæüÐèþ$°…^éÆæÿ$. Ôèý¯èþVæü ç³…r §é§éç³# 8 òßýM>tÆæÿÏ ¿æý*Ñ$ÌZ, MóüÐèþË… C…sìý ÐéyæþM>°MìüV>¯èþ$ ç³…yìþ…^èþyæþ… fÇW…¨. Ôèý¯èþVæü ç³…rMìü Mæü*yé ™èþMæü$PÐèþ ±Ææÿ$ çÜÇ´ù™èþ$…¨. Vø«§æþ$Ðèþ$ ç³…rMæü$ 7&8 ±sìý ™èþyæþ$Ë$ CÐèþÓÐèþËíܯèþ ^ør, Ôèý¯èþVæü ç³…rMæü$ MóüÐèþË… 1&2 ±sìý™èþyæþ$Ë$ C_a¯é Mæü*yé JMæü Ðèþ*¨Ç Ðèþ$…_ ¨Væü$ºyóþ CçÜ$¢…¨. Ðèþ*Ðèþ$*Ë$V> ç³…yìþ…^óþ rÐðþ*sê Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðèþ#ÍÏ´ëÄæý$Ë™ø»êr$V> M>Å»ôýi, »ñý…yæþ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ñ$Ææÿç³ Ðèþ…sìý Ðèþ$ÇMö°² Mæü*ÆæÿV>Äæý$ç³…rË$ Mæü*yé Mö¨ªMö¨ªV> ç³…yìþ…^èþÝëV>Ææÿ$. CÑ Mö…™èþ C…sìý ÐéyæþM>°Mîü, Mö… ™èþ Ðèþ*ÆðÿPsŒý MöÆæÿMæü* Mæü*yé ç³…yìþ…^éÆæÿ$. ÐóþçÜÑ ç³…rË §éÓÆ> A«¨Mæü B§éÄæý$… Æ>Ðèþyæþ… Mö…™èþÐèþ$…¨ A¿æý$ŧæþÄæý$ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ BMæür$tMæü$…¨. A¨ ^èþ*íÜ Ðèþ$ÇMö…™èþÐèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ ÐéÇ° A¯èþ$çÜÇ…^éÆæÿ$. M>± EÍÏ, sŸÐèþ*sZ ±Ææÿ$ A«¨Mæü…V> AÐèþçÜÆæÿ… AÄôý$Å ç³…rË$ M>ºsìýt, D ç³…rË$ Ðóþíܯèþ ÑïÜ¢Ææÿ~… ™èþMæü$PÐóþ. GMæü$PÐèþV> ÆðÿO™èþ$Ë$ Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ², M>ÆðÿsŒý Ðèþ$ÇÄæý$$ ^ðþÆæÿMæü$ ç³…rË$ ç³Ôèý${V>Ýë°MðüO ç³…yìþ…^éÆæÿ$. yæþº$ÏÅ.G‹Ü.yìþ. M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Ððþ$$§æþË$ò³rtMæüÐèþ$$…§æþ$ Ìôý° E§éůèþÐèþ¯èþ ç³…rË$ ÐðþÄæý$Åyæþ… C糚yæþ$ Ððþ$$§æþËÆÿ$$Å…¨. ÐèþÆæÿÛ´ë™èþ… ™èþMæü$PÐèþV> Ðèþ#¯èþ²ç³µsìýMîü, §é°Ðèþ$à ™ørË ÑïÜ¢Ææÿ~… 10 òßýM>tÆæÿÏ ¯èþ$…yìþ 23 òßýM>tÆæÿÏMæü$ ò³ÇW…¨. Ðèþ$$QÅ…V> D §é°Ðèþ$à ™ør ÐðþÄæý$Åyé°Mìü M>Ææÿ×ý…, A«¨Mæü Ðèþ*ÆðÿPsŒý WÆ>Mîü MæüÍW Ðèþ#…yæþyæþ…™ø»êr$, {yìþ‹³ §éÓÆ> ±Ææÿ$ A…¨…^èþyæþ… Ðèþ˯èþ ±Ææÿ$ ™èþMæü$PÐèþV> AÐèþçÜÆæÿ… AÐèþÓyæþ…. A…™óþM>Mæü, §é°Ðèþ$à 糅r A«¨Mæü EÚù~{Væü™èþ˯èþ$ ™èþr$tMøVæü˧æþ$. C™èþÆæÿ ç³…rË™ø ´ùÍõÜ¢, §é°Ðèþ$à ÝëVæü$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐèþ$Äôý$Å Mæü*Í ^éÌê ™èþMæü$PÐèþ. ÆðÿO™èþ$Ë$ Ðèþ$$QÅ…V> D A…Ô>°Mìü ^éÌê {´ë«§é¯èþÅ™èþ CÝë¢Ææÿ$. ÆðÿO™èþ$Ë$ 0.33 òßýM>tÆæÿÏÌZ Ðèþ*Ñ$yìþ™ør ò³sêtÆæÿ$. 2012 Ðèþ*ÆŠÿa&Ðóþ$ Ðèþ*ÝëËÌZ E§éůèþ Ðèþ¯èþ ç³…rË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ÐóþçÜÑ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… Ððþ$$§æþË$ò³sìýt¯èþ ÆðÿO™èþ$Ë$ Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ MæüÍíÜ Ææÿ*.80,000 ò³r$tºyìþV> ò³sìýt, §é°Ðèþ$à ™ørMøçÜ… 50 sêÅ…MæüÆæÿÏ ±sìý° ™ðþí³µ…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. D {V>Ðèþ$…ÌZ §é§éç³# 156 ç³Ôèý$Ðèþ#Ë$ Ðèþ#¯é²Æÿ$$. CÑ ÆøkMìü çÜVæür$¯èþ 500 ÎrÆæÿÏ ´ëË Ðèþ#™èþµ†¢° C^óþa çÜ…MæüÆæÿ gê† BÐèþ#Ë$. B ÐóþçÜÑ, ÐèþÆ>Û¿êÐèþ ç³Çíܦ™èþ$Ë$ ¯ðþËMö° E…yæþyæþ… Ðèþ˯èþ, ´ëË E™èþµ†¢ C…^èþ$Ñ$…^èþ$ ÆøkMìü 350 ÎrÆæÿÏMìü ç³yìþ´ùÆÿ$$…¨. A«¨Mæü EÚù~{Væü™èþË M>Ææÿ×ý…V> ¨Væü$ºyìþ ™èþWY´ù™ø…¨ A° ¿êÑ…_¯èþ ÆðÿO™èþ$Ë$, Ðésìý° ^èþËϺÆæÿ^èþyé°Mìü, ™èþÆæÿ^èþ* Ý벯èþ… ^óþÆÿ$$…^èþV>, ´ëË ¨Væü$ºyìþ ò³ÇW…¨. D ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$ ç³_a Ðóþ$™èþ MöÆæÿMæü$ Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ² Ðèþ$ÇÄæý$$ ™èþMæü$PÐèþ ±Ææÿ$ AÐèþçÜÆæÿ… AÄôý$Å "MæüyæþÐèþÌŒý' A¯óþ JMæü Ý린Mæü ÆæÿMæü… gŸ¯èþ² ÝëVæü$^óþÝë¢Ææÿ$. ÆðÿO™èþ$Ë$ ÐéÇ ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$ ^ðþÆæÿMæü$ Ðèþ$ÇÄæý$$ M>ÆðÿsŒý ^öç³µ Mæü*yé Ðóþ$ç³yæþ… Ððþ$$§æþË$ò³sêtÆæÿ$. ©°Ðèþ˯èþ ´ëË ¨Væü$ºyìþ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…§æþ° ÐéÇ ¯èþÐèþ$ÃMæü…. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…º-ÆŠÿ 2015

11


ç³sìýtMæü &1: C…sìý ÐéyæþM>°Mîü, Ðèþ*ÆðÿPsŒýMîü Ñ°Äñý*W…_¯èþ ç³…r E™èþµ†¢ ÑÐèþÆ>Ë$ ç³…rË$ _Ææÿ$-«§é-¯éÅË$ çÜfj gŸ¯èþ² Vø«§æþ$-Ðèþ$ ç³ç³š«§é¯éÅË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ¯èþ*¯ðþ-W…fË$ Ððþ*sŒý ò³çÜÆæÿ ÝùÄæý*-_-Mæü$Pyæþ$ Mæü…¨ ÐóþÆæÿ$-Ôèý-¯èþ-VæüÔèý¯èþVæü Ðé×ìýfÅ ç³…rË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Mæü*Ææÿ-V>-Äæý$Ë$ M>Å»ôýh »ñý…yæþ EÍÏ rÐðþ*r ºu>×ìý Ñ$Ææÿç³ ç³†¢ f¯èþ$-Ðèþ$$

12

ÆðÿO™èþ$Ë$ ÑïÜ¢Ææÿ~… Ððþ$$™èþ¢… E™èþµ†¢ (çÜ…QÅ) (òßý.) (Mìü-ÌZ-Ë$)

ÐéyæþMæü… Ðèþ$ÇÄæý$$ Ñ™èþ¢-¯é-°Mìü §é^èþ$-Mæü$-¯èþ²¨ (Mìü-ÌZ-Ë$)

Ðèþ*ÆðÿPsŒý ^óþíܯèþ¨ (Mìü-ÌZ-Ë$-)

13

1.58

5800

5800

0

14

2.04

440

440

0

5

0.88

400

400

0

4

0.60

25

25

0

5

0.50

400

200

200

1

0.10

80

0

80

18

3.63

3370

860

2510

3

1.45

200 (nuts)

200

0

5

1.09

175

175

0

1

0.29

100

10

90

4

0.10

200

5

195

11

1.83

2100

340

1760

10

2.33

44400

100

44300

3

0.40

125

0

125

9

0.90

310

60

250

5

0.89

1280

0

1280

1

0.19

400

25

375

ÑÑ«§æþ AÐèþçÜÆ>˯èþ$ ¡Æóÿa iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ…

Ðèþ$$W…ç³#

E™èþµ†¢ ´÷…§æþyæþ…ÌZ A°Õa™èþ ç³Çíܦ™èþ$Ë$ ^ør$^óþçÜ$Mæü$¯èþ²ç³šyæþ$ Væü–çßýÝë¦Æÿ$$ÌZ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþMæü$ A«¨Mæü {´ë«§é¯èþÅ™èþ CÐèþÓyæþ… fÇW…¨. Ðèþ$$QÅ…V> Mæü…¨, Ððþ*sŒý W…fË$ ç³…yìþ…_¯èþ ÆðÿO™èþ$Ë$ ÐéÇ Mæü$r$…»êÐèþçÜÆ>ËMóü ç³…yìþ…^èþ$Mæü$°, A§æþ¯èþ…V> Ðèþ#¯èþ² Mö¨ª´ësìý E™èþµ†¢ Ðèþ*{™èþ… AÐèþ$$ÃMæü$¯é²Ææÿ$. ÝùÄæý* _Mæü$Pyæþ$ ç³…r E™èþµ†¢ Ððþ$$™èþ¢… AÐèþ$ÃM>°Móü M>V>, ÐóþÆæÿ$Ôèý¯èþVæü E™èþµ†¢ Ððþ$$™èþ¢… C…sìý Ñ°Äñý*V>°Móü ç³…yìþ…^éÆæÿ$. 2012ÌZ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$, †¯èþyé°Mìü ç³°MìüÐèþ^óþa Ðé×ìýfÅ ç³…rË$ ç³…yìþ…_¯èþ ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþW¯èþ…™èþ E™èþµ†¢° C…sìý Ñ°Äñý*Væü… MöÆæÿMæü$ E…^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. f¯èþ$Ðèþ$$ ç³…yìþ…_¯èþ ÆðÿO™èþ$Ë$ Mö…™èþ B§éÄæý$… ´÷…§éÆæÿ$. {ç³Äñý*V>™èþÃMæü…V> 糆¢ ç³…yìþ…_¯èþ ÆðÿO™èþ$Ë$ MìüÓ…sêÌŒýMæü$ Ææÿ*.4000/& ^ö糚¯èþ B§éÄæý$… ´÷…§éÆæÿ$. D Ñ«§æþ…V> ç³…r ÑÑ«©MæüÆæÿ×ý §éÓÆ> ÐèþÆ>Û¿êÐèþ ç³Çíܦ† ¯ðþËMö¯èþ² çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ òÜO™èþ… ÆðÿO™èþ$Ë$ BàÆæÿ Ðèþ$ÇÄæý$$ ´ûíÙtM>àÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ¯èþ$ Ý뫨…_, §é°™ø»êr$V> Mö…™èþ B§éÄæý*°² Mæü*yé ´÷…§éÆæÿ$. (^èþ*. ç³sìýtMæü 1)

±sìý Ë¿æýÅ™èþ ™èþMæü$PÐèþV> Ðèþ#¯èþ² D {´ë…™èþ…ÌZ, yæþº$ÏÅ.G‹Ü.yìþ. M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ±sìý Ë¿æýÅ™èþ ò³ÆæÿVæüyæþ…™ø, ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ¯èþÐèþ$ÃMæü… ò³ÇW, ÐéÇMìü Ðèþ#¯èþ² Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ ¯óþÆæÿ$µV> ÐéÇ ÑÑ«§æþ AÐèþçÜÆ>˯èþ$ ¡Æóÿa Ñ«§æþ…V> Ðéyæþ$MøÐèþyé°Mìü, ™èþÐèþ$ {ç³Äñý*V>Ë §éÓÆ> {ç³Äæý$†²…^éÆæÿ$. ÐèþÆ>Û¿êÐèþ… ¯ðþËMö¯èþ² çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ Mæü*yé ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$Mæü$ »êV> AËÐésñýO¯èþ ç³…rË$ ç³…yìþ…^éÆæÿ$. B§éÄæý$ç³# AÐèþçÜÆ>ËMæü$ ™èþW¯èþ…™èþ {´ë«§é¯èþÅ™èþ CçÜ*¢¯óþ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ C…sìý AÐèþçÜÆ>ËMæü$ (ç³Ôèý${V>çÜ…) {´ëÐèþ$$QÅ™èþ CÐèþÓyæþ… fÇW…¨. D ÐérÆŠÿ òÙyŠþ AÀÐèþ–¨® M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ±sìý Ë¿æýÅ™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ ¿æý*Ñ$ E™éµ§æþMæü™èþ ò³…^èþyæþÐóþ$ M>Mæü, ÆðÿO™èþ$Ë Äñý$$MæüP "Ç‹ÜP sôýMìü… VŠü G¼Ísîý' ({ç³Äñý*V>Ë$ ^óþíÜ ¯èþÚët°² ™èþr$tMøVæüË ÝëÐèþ$Ææÿ®Å…) ò³ÆæÿVæüyé°Mìü G…™ø §øçßý§æþç³yìþ…¨. ÐèþÆ>Û¿êÐèþ ç³Çíܦ† ¯ðþËMö¯èþ² çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ Mæü*yé Mö™èþ¢ ÑçÙÄæý*Ë$ ¯óþÆæÿ$aMæü$° {ç³Äñý*V>Ë$ ^óþÄæý$yé°Mìü íܧæþ®ç³yæþyæþ… ^èþ*õÜ¢ B_™èþ*_ °Ææÿ~Äæý*Ë$

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…º-ÆŠÿ 2015


E™èþµ-†¢° Ðèþ*ÆðÿPsŒý MöÆæÿMæü$ íܧæþ®… ^óþçÜ$¢¯èþ² ÆðÿO™èþ$-Ë$

¡çÜ$MøÐèþyæþ…ÌZ Mæü$…¿æýÆ>Óyìþ ÆðÿO™èþ$Ë Äñý$$MæüP ÝëÐèþ$Ææÿ®Å… ™ðþË$çÜ$¢…¨. D ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$&çÜËà õÜÐèþË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯éËÌZ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØMæü™èþÓ… A…¨õÜ¢ ÆðÿO™èþ$Ë Äñý$$MæüP "ÆðÿíÜÍÄæý$¯ŒþÞ' (†ÇW MøË$Mæü$¯óþ ÔèýMìü¢) ò³ÇW Ñç³È™èþÐðþ$O¯èþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ðèþ*Ææÿ$µË¯èþ$ ™èþr$tMæü$¯óþ Ñ«§æþ…V> ÐéÇ° çܯèþ²§æþ®… ^óþçÜ$¢…¨.

Mæü–™èþfq™èþË$

Eshwer Kale and Marcella D'souza Eshwer Kale (eshwer.kale@wotr.org.in) is Senior Researcher in Watershed Organisation Trust (WOTR), Pune and doctoral student at Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. Dr. Marcella D'souza (exec. director@wotr.org) is Executive Director of WOTR

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 16, çÜ…_Mæü 1 Ðèþ*Ça 2014

ÐéÇ ÑË$ÐðþO¯èþ çÜÐèþ$Äæý*°² Ðèþ*™ø Væüyìþí³, ÐéÇ AÐèþ$*ËÅÐðþ$O¯èþ ç³ÇÖ˯èþË$, A¯èþ$¿æýÐéË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ AÀ{´ëÄæý*˯èþ$ Ðèþ*™ø ç³…^èþ$Mæü$¯èþ²…§æþ$Mæü$ Mæü$…¿æýÆ>Óyîþ {V>Ðèþ$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ðèþ* Mæü–™èþfq™èþË$. Ðèþ* çÜçßZ§øÅVæü$Ë$, Äñý*Vóü‹Ù íÙ…yóþ, A¨† ¨Äñý$$«§æþÆŠÿ, Ñ°™Œþ ÆæÿçÜPÆŠÿ Ðèþ$ÇÄæý$$ £éÐèþ$‹Ü ç³yæþYËÃÌŒý D A«§æþÅÄæý$¯é°Mìü ^óþíܯèþ Mæü–íÙMìü Ðèþ* «§æþ¯èþÅÐé§éË$. D A«§æþÅÄæý$¯é°Mìü ™øyæþµyìþ¯èþ ïÜÓyìþ‹Ù Hf±Þ çœÆŠÿ yðþÐèþË‹³Ððþ$…sŒý A…yŠþ M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ (G‹Ü.yìþ.íÜ.) çÜ…çܦMæü$ Ðèþ* Mæü–™èþfq™èþË$.

13

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…º-ÆŠÿ 2015


™èþËÆ>™èþͲ †ÆæÿVæüÆ>Äæý$yæþ… Mðü. çÜ…©‹³

fïßýÆ>»ê§Šþ {´ë…™èþ…ÌZ° {V>Ðèþ$çÜ$¦Ë$ ½yæþ$ç³yæþz ÐéÇ ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ †ÇW ÝëVæü$ºyìþÌZMìü ™ðþ^èþ$aMæü$° A¯óþMæü ÆæÿM>Ë Ýë…{糧éÄæý$ BàÆæÿ «§é¯éÅË$ ç³…yìþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÐéÇ iÐéÐèþÆæÿ×ê°Mìü çÜÇç³yóþ Ñ«§æþ…V> ÐóþË çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë M>Ë…ÌZ Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$¯èþ² ÐéÇ Ýë…{糧éÄæý$ BàÆæÿ ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ †ÇW ´÷…§æþyæþ…™ø»êr$ ÐéÇMìü çÜÇç³yóþ…™èþ ´ùçÙM>àÆ>°² Mæü*yé çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøVæüÍV>Ææÿ$.

™ðþ

Ë…V>×ýÌZ° Ððþ$§æþMŠü hÌêÏMìü ^ðþ…¨¯èþ fïßýÆ>»ê§Šþ {´ë…™èþç³# {ç³fË$ A¯é¨V> gŸ¯èþ², çÜfj, Mö{Ææÿ, ÝëÐèþ$ Ðèþ…sìý G¯ø² ÆæÿM>Ë _Ææÿ$«§é¯éÅË$ ç³…yìþ…^èþ$Mæü$° †…r$¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ í³.yìþ.G‹Ü. 糧æþ¦†ÌZ ^úMæüV> ¼Äæý$Å… ËÀ…^èþyæþ… Ððþ$$§æþËÄæý*ÅMæü ÐéÇ Ýë…{糧éÄæý$ «§é¯éÅË ÐéyæþMæü… ™èþWY´ùÆÿ$$…¨. G…™ðþO¯é, ÐèþÇ A¯èþ²… Ðèþ…yæþ$MøÐèþyæþ… ^éÌê çÜ$Ë¿æý… Mæü*yé Mæü§é. ^éÌê Ðèþ$…¨ Ðèþ$íßýâæýË$ ÐèþÇ A¯èþ²… ™èþÐèþ$Mæü$ ÐèþÆæÿÐèþ$¯èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ ÐéÇ BàÆæÿç³# AËÐérÏÌZ Ðèþ_a¯èþ D Ðèþ*Ææÿ$µ Ðèþ˯èþ MæüÍW¯èþ ¯èþÚëtË Væü$Ç…_ BËçÜÅ…V> M>± ™ðþÍíÜÆ>Ìôý§æþ$. {MæüÐèþ$…V> ÐéÇ BàÆæÿ…ÌZ ´ûíÙtMæü™èþ Væü×ý±Äæý$…V> ™èþWY´ùÐèþyé°² D {ç³fË$ Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. ÐèþÇÌZ í³…yìþ糧éÆ>®Ë$ ç³#çÙPË…V> Ðèþ#… sêÆÿ$$ M>± C¯èþ$Ðèþ$$, M>ÎÛÄæý$… Ðèþ…sìý Q°gêË$, ï³^èþ$ 糧éÆæÿ¦… Ðèþ…sìýÑ ™èþMæü$PÐèþV> Ðèþ#…sêÆÿ$$. AÆÿ$$-™óþ Jâæý$å MæüçÙtò³r$tMæü$° ç³°^óþõÜ D ÆðÿO™èþ$Ë ÔèýÈÆ>°Mìü Ðèþ$Ç…™èþV> {´ùsîý¯èþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ ´ùçÙM>Ë$ AÐèþçÜÆæÿÐèþ$Äæý*ÅÆÿ$$. CÑ ÐéÇ Ýë…{糧éÄæý$ _Ææÿ$«§é¯éÅË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ BàÆæÿ ¨¯èþ$çÜ$Ë$ A…¨…^èþVæüÍVóüÑ. í³.yìþ.G‹Ü. (ç³¼ÏMŠü yìþ[íÜtº*ÅçÙ¯Œþ íÜçÜt…, {ç³gê ç³…í³×îý ÐèþÅÐèþçܦ) ÌZ ¼Äæý$Å… çÜ$Ë¿æý…V>¯èþ$, ^éÌê ^èþÐèþMæüV>¯èþ* Ë¿æýÅ… AÄôý$ÅÑ. (JMæüÆøk Mæü*Í yæþº$¾ËMìü Ðèþ$*yæþ$ ¯ðþËËMæü$ çÜÇç³yé ¼Äæý$Å… ÆóÿçÙ¯èþ$ÌZ ËÀÝë¢Æÿ$$.) M>ºsìýt ÆðÿO™èþ$Ë$ MæüçÙtç³yìþ ç³…yìþ…^èþyæþ… Ðèþ*¯óþíÜ ´÷Ìê˯èþ$ ½yæþ$ò³rtyæþ… Ððþ$$§æþË$ò³sêtÆæÿ$. {MæüÐèþ$…V>, ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë$V> D {V>Ðèþ$çÜ$¦Ë¯èþ$ ´ùíÙ…_¯èþ Ýë…{糧éÄæý$ Ý린Mæü ç³…r ÆæÿM>Ë$ A…™èþÇ…_´ùÐèþyæþ… Ððþ$$§æþËÆÿ$$Å…¨. D {´ë…™èþ…ÌZ ç³NÇ¢V> "_Ææÿ$«§é¯éÅË$ ™èþ$yìþ_ò³r$tMæü$´ùÐèþyæþ…'A¯èþ²¨ ¯èþÐèþ$ÃMæü ™èþç³µ° °f…Ìê Mæü°í³…_¯é, ™èþÐèþ$ BàÆ>°Mìü, ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°Mìü ¯èþçÙt… MæüË$Væü^óþõÜ D {ç³Ðèþ*§é°² ç³íÜMæüsìýt¯èþ Mö…™èþÐèþ$…¨ Ðèþ$íßýâæýË$ Ðèþ*{™èþ… D ç³Çíܦ†° G§æþ$ÆøPÐéË° °Ææÿ~Æÿ$$…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$.

™öÍ Ayæþ$Væü$ 14

D ´ùÆ>r…ÌZ Ðèþ$$…§æþyæþ$Væü$V> D Ðèþ$íßýâæýË$ ½yæþ$ç³yìþ¯èþ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…º-ÆŠÿ 2015

™èþ¯èþ _Ææÿ$«§é¯éÅË ´÷Ë…ÌZ ò³ÆæÿÃ…V>Ç ¯èþÆæÿÞÐèþ$Ã

¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ †ÇW ÝëVæü$ºyìþÌZMìü ™ðþ^éaÆæÿ$. D ¿æý*Ðèþ$$ËÌZ Ðèþ$äå iÐèþ… °…í³, ÑÑ«§æþ ÆæÿM>Ë ç³…rË$ ç³…yìþ…_, †ÇW ÐéÇ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…ò³O ÐéÆæÿ$ ç³r$t Ý뫨…^é˯èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ÒÆæÿ$ Ðèþ$$…§æþ$V> §æþMæüP¯Œþ yðþÐèþË‹³Ððþ$…sŒý Ý÷òÜOsîý çÜ…çܦ ÐéDZ, ™èþÆæÿ$Ðé™èþ {V>Ò$×êÀÐèþ–¨® Ðèþ$…{†™èþÓ Ô>Q ÐéDZ çÜ…{糨…^éÆæÿ$. ÒÇ {糆´ë§æþ¯èþÌZ° Vöç³µ§æþ¯é°² ^èþ*íÜ, Ñ™èþ¢¯èþ °«§æþ$Ë HÆ>µr$ÌZ ÐéÆæÿ$ ™èþÐèþ$ Ðèþ…™èþ$ ™øyéµr$¯èþ$ A…¨…^éÆæÿ$. GMæüÆ>°Mìü Ææÿ*.2600 Ðóþ$ÆæÿMæü$ D Ðèþ$íßýâæýËMæü$ çÜçßýM>Ææÿ… A…¨…^èþyæþ… fÇW…¨. JMøP

í³.yìþ.G‹Ü. ÐèþÅÐèþçܦÌZ ¼Äæý$Å… çÜ$Ë¿æý…V>¯èþ$, ^èþÐèþMæüV>¯èþ* Ë¿æýÅ… AÄôý$ÅÑ. ÆðÿO™èþ$Ë$ MæüçÙtç³yìþ ç³…yìþ…^èþyæþ… Ðèþ*¯óþíÜ ´÷Ìê˯èþ$ ½yæþ$ò³rtyæþ… Ððþ$$§æþË$ò³sêtÆæÿ$.


{V>Ðèþ$…ÌZ 100 GMæüÆ>Ë ½yæþ$ ¿æý*Ñ$° ÝëVæü$ÌZMìü ™ðþçÜ*¢, D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… 30 {V>Ðèþ*ËÌZ {ç³ÐóþÔèýò³rtºyìþ…¨. D ¿æý*Ðèþ$$˱² ^éÌê ÐèþÆæÿMæü* _¯èþ², çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþÐóþ. D {ç³Äæý$™èþ²… ÆðÿO™èþ$Ë ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å…™ø ^óþç³rtºyìþ…¨. A…sôý, D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² Ææÿ*´÷…¨…_, AÐèþ$Ë$^ðþÄæý$Åyæþ…ÌZ {糆 §æþÔèýÌZ¯èþ*, ÆðÿO™èþ$˯èþ$ Ðèþ$$QÅ…V> Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$˯èþ$ ^óþÆæÿ$aMøÐèþyæþ… fÇW…¨. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² GÌê Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¡çÜ$Mæü$ÐðþâêåÍ A¯èþ²§é°ò³O 30 {V>Ðèþ*ËÌZ¯èþ*, ÆðÿO™èþ$Ë™ø ÑçÜ¢–™èþ…V> ^èþÆæÿaË$ fÆæÿç³yæþÐðþ$O…¨. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Mö°² ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å ^èþÆæÿÅË §éÓÆ>, Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$Ë$ ½yæþ$ ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ Væü$Ç¢…_, Ðésìý ¯óþËË Væü$Ç…_¯èþ ÑÐèþÆ>˯èþ$, Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ ÑÐèþÆ>˯èþ$ Mæü*yé ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþÝëÆæÿ$. D A¿êÅÝëË ™èþÆæÿ$Ðé™èþ, ÑMóü…{©Mæü–™èþ {ç³gê ç³…í³×îý ÐèþÅÐèþçܦ A¯èþ² ¿êÐèþ¯èþ {ç³fË Ðèþ$$…§æþ$…^èþyæþ… fÇW…¨. B ¿êÐèþ¯èþ Væü$Ç…_ ѯèþV>¯óþ ÐéÇÌZ Mö™èþ¢ BÔèýË$ _Væü$Ç…^èþyæþ… çܵçÙt…V> Mæü°í³…_…¨. §é°™ø, D {ç³gê ç³…í³×îý ÐèþÅÐèþçܦ ™èþç³µ°çÜÇV>, ÆðÿO™èþ$Ë ¯óþ™èþ–™èþÓ…ÌZ, ç³NÇ¢ ´ëÆæÿ§æþÆæÿØMæü™èþ™ø, ¿êVæüÝëÓÐèþ$Š糧æþ¦†ÌZ¯óþ fÆæÿV>Í A¯èþ² BÌZ^èþ¯èþ Ðèþ$Ç…™èþ ºËç³yìþ…¨. ÝëVæü$ÌZMìü ™óþÐé˯èþ$Mæü$¯èþ² ¿æý*Ðèþ$$ËÌZ, §æþ$MìüP §æþ$¯èþ²yæþ…, MæüË$ç³# †Äæý$Åyæþ…, GÆæÿ$Ðèþ# ÐðþÄæý$Åyæþ… Ðèþ…sìý 糯èþ$Ë$ ^ðþÄæý$Åyé°Mìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ yæþº$¾ yìþ.yìþ.G‹Ü. çÜ…çœ*Ë$ C^óþar$tV> °Ææÿ~Äæý$… fÇW…¨. ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å ^èþÆæÿaËÌZ Ý린Mæü {ç³fË$ ^ðþí³µ¯èþ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý$…, ÐéÆæÿ$ MóüÐèþË… JMæüP çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü ç³°MìüÐèþ_a, ©ÆæÿƒM>Ë…ÌZ ¿æý*Ñ$Mìü ¯èþçÙt… MæüÍW…^óþ ÆæÿÝëÄæý$°Mæü GÆæÿ$Ðèþ#ËMæü$ º§æþ$Ë$ Ðèþ$*yæþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë M>Ë… ´ër$ ¿æý*Ñ$° ÝëÆæÿÐèþ…™èþ…V> Ðèþ#…^óþ ¨»ñý¾Ææÿ$Ðèþ# ÐðþÄæý$ÅyæþÐóþ$ Ðèþ$…_§æþ¯èþ² AÀ{´ëÄæý$…. ÐéÇ ^èþÆæÿaËÌZ¯óþ, D ½yæþ$ ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ ÝëVæü$ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyæþ…ÌZ Ðéâæý$å G§æþ$ÆøPÐèþËíܯèþ çÜÐéâæýå¯èþ$ Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. AÌêVóü, D çÜÐéâæýå¯èþ$ G§æþ$Ææÿ$P¯óþ Ñ«§é¯é˯èþ$ Mæü*yé Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. 1994ÌZ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Ððþ$$§æþË$ò³sìýt¯èþ ¯ésìý ÌñýMæüPË {ç³M>Ææÿ…, JMæü GMæüÆæÿ… ½yæþ$ ¿æý*Ñ$ ÝëVæü$ÌZ°Mìü ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyé°Mìü Ææÿ*.2700 AÐèþçÜÆæÿ… AÐèþ#™èþ$…¨ A° A…^èþ¯é ÐóþÄæý$V>, çÜ…çœ$… ÐéÆæÿ$ B Ððþ$$™é¢°² ½yæþ$ ¿æý*Ðèþ$$Ë ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ææÿ×ý MøçÜ… G…í³Mæü ^óþíܯèþ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ A…§æþ^óþÔ>Ææÿ$. A…™óþM>§æþ$, D A糚¯èþ$ ÆðÿO™èþ$Ë$ yæþº$¾ Ææÿ*ç³…ÌZ ¡Ææÿayæþ… M>Mæü, «§é¯èþÅ… Ææÿ*ç³…ÌZ ¡Æóÿa Ñ«§æþ…V> Mæü*yé °Ææÿ~Äæý$… fÇW…¨. AÆÿ$$™óþ Ððþ$$§æþsìý çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ¯óþ Ðèþ$…_ ¨Væü$ºyæþ$Ë$ Æ>Ðèþyæþ… MæüçÙt… M>ºsìýt, «§é¯èþÅ… Ææÿ*ç³…ÌZ A糚 ¡Æóÿar$tV>¯èþ$, A¨ Mæü*yé ÐéÆÿ$$§éËÌZ Mæüsôýt Ñ«§æþ…V>¯èþ$ Jç³µ…§æþ… Mæü$§æþ$Ææÿ$aMæü$¯é²Ææÿ$. E§éçßýÆæÿ×ýMìü, Ððþ$$§æþsìý çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ, ÆðÿO™èþ$ 100 MìüÌZË gŸ¯èþ² ¡Ææÿ$Ýë¢yæþ$. Æðÿ…yæþÐèþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ 200 MìüÌZË*, B Ñ«§æþ…V> ^ðþÍÏ…^èþÐèþËíܯèþ A糚¯èþ$ MìüÌZË Ææÿ*ç³…ÌZ ò³…^èþ$Mæü$…r* Mæürtyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. D HÆ>µrϱ²

Ððþ$$™èþ¢… ÆðÿO™èþ$Ë…§æþÆæÿ* BÐðþ*¨…_¯èþÐóþ. D °º…«§æþ¯èþ˱² Mæü*yé A…§æþÆæÿ* MæüÍíÜ ^èþÇa…^èþ$Mæü$° Jç³µ…§æþ…ÌZ Æ>íÜ E…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² ç³ÆæÿÅÐóþ„ìü…^óþ…§æþ$Mæü$ JMøP {V>Ðèþ$…ÌZ Ðèþ$íßýâê çÜ…çœ*Ë$ HÆ>µr$^óþÄæý$yæþ… fÇW…¨. JMöPMæüP Ðèþ$íßýâæýMìü 20 GMæüÆ>Ë$ Aç³µW…^éÆæÿ$. Ððþ$$§æþsìý çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ¯óþ 2500 GMæüÆ>ËMæü$ ò³OV> ½yæþ$ ¿æý*Ñ$ ÝëVæü$ÌZMìü ™ðþ_a 800,000 MìüÌZËMæü$ ò³OV> gŸ¯èþ² ç³…yìþ…^éÆæÿ$. A…sôý ©° AÆæÿ®…, D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ ´ëÌŸY¯èþ² {V>Ðèþ*ËÌZ A§æþ¯èþ…V> Ðèþ$*yæþ$ Ñ$ÍÄæý$¯èþÏ ¿Zf¯éË$ ËÀ…_¯èþr$Ï, Ìôý§é M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ ´ëÌŸY¯èþ² JMøP Mæü$r$…»ê°Mîü A§æþ¯èþ…V> 1000 ¿Zf¯éË$ ËÀ…_¯èþr$Ï. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ^óþç³rtyæþ… Ðèþ˯èþ E™èþµ†¢ AÆÿ$$¯èþ Mæü¯èþ$ç³#/Ý÷ç³µ A§æþ¯èþ…V>, M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… AÐèþ$Ë$^óþíܯèþ 30 {V>Ðèþ*ËÌZ° 6000 ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$ Ðóþ$™èþV> ç³°MìüÐèþçÜ$¢…¨. Ððþ$$§æþsìý ïÜf¯øÏ »êMîüV> ^ðþÍÏ…_¯èþ «§é¯èþÅ… JMøP {V>Ðèþ$…ÌZ 10,000 ¯èþ$…yìþ 15,000 MìüÌZË ÐèþÆæÿMæü* Ðèþ#…r$…¨. D «§é¯èþÅ… JMøP {V>Ðèþ$…ÌZ° 100 Mæü$r$…»êËMæü$ çÜÇ´ù™èþ$…¨. C¨ {V>Ðèþ$…ÌZ E¯èþ² 100 "°Ææÿ$õ³§æþ' Mæü$r$…»ê˯èþ$ Væü$Ç¢…^óþ A§æþ$™èþÐðþ$O¯èþ {ç³{MìüÄæý$Mæü$ §éÇ¡íÜ…¨.

°Ææÿ$õ³§æþËMæü$ ´ùçÙM>àÆæÿ A…§æþ$»êr$ D BàÆæÿ «§é¯èþÅ… Ææÿ*ç³…ÌZ çÜàÄæý$… A…¨…^óþ…§æþ$-Mæü$ AÆæÿ$áÌñýO¯èþ, B {V>Ðèþ$…ÌZ A™èþÅ…™èþ °Ææÿ$õ³§æþ Mæü$r$…»ê˯èþ$ Væü$Ç¢…^óþ ç³° Ðèþ$$¯èþ$ò³¯èþ²yæþ* Ìôý° Ñ«§æþ…V>, B {V>Ðèþ$…ÌZ ÝëÐèþ*hMæü…V>¯èþ*, BǦMæü…V>¯èþ* G…™ø Ððþ¯èþ$Mæüºyìþ Ðèþ#¯èþ² §æþã™èþ Ðèþ$íßýâæýËMæü$ Aç³µW…^èþyæþ… fÇW…¨. AçÜË$ §éÇ{§æþÅ… A…sôý HÑ$sìý A° °ÆæÿÓ_…^èþyé°Mìü, ÐéÇ ÐéÇ {V>Ðèþ*ËÌZ A™èþÅ…™èþ °Ææÿ$õ³§æþ Mæü$r$…»êË$ HÑ A¯èþ²¨ °Æ>®Ç…^èþyé°Mìü D Ðèþ$íßýâæýË$ G…™ø çÜ*Mæü‡Ððþ$O¯èþ, çÜ$°²™èþÐðþ$O¯èþ {ç³Ðèþ*×ê˯èþ$ G°²…sìý¯ø ò³r$tMæü$¯é²Ææÿ$. B {V>Ðèþ$…ÌZ° {ç³fË…§æþÆæÿ* ´ëÌŸY° ¿êVæüÝëÓÐèþ$Š糧æþ¦†ÌZ ^óþç³sìýt¯èþ JMæü "ç܅糧æþ {Ôóý×îýMæüÆæÿ×ý/ ÌñýMìüP…ç³# (ÐðþÌŒý¢ Æ>…Mìü…VŠü GMæüÞÆðÿOÞgŒý)' M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ D {ç³Ðèþ*×êÍ°²…sìý± ^èþÇa…^éMæü, {ç³fË$ A…§æþÆæÿ* MæüÍíÜ Òsìý° BÐðþ*¨…^éÆæÿ$. E§éçßýÆæÿ×ýMìü, ÐèþÄæý$òÜO´ùÆÿ$$¯èþÐéâæýå¯èþ$, H ¨Mæü*P Ìôý°Ðéâæýå¯èþ$ A¯é«§æþË$V> Væü$Ç¢…_ GMæü$PÐèþV> «§é¯èþÅ… ÐéÇMìü A…§óþr$ÏV> °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. Mö¨ª´ësìý ¿æý*Ñ$ Mæü*yé ÌôýMæü, H Æøk ¿Zf¯é°Mìü BÆøk Mæü*Íç³° ^óþçÜ$Mæü$¯óþ (ÆðÿM>Pyìþ™óþ M>± yöM>Pyæþ°) Ðéâæýå¯èþ$ °Ææÿ$õ³§æþË$V>¯èþ$, GMæüÆæÿ…, Ìôý§é GMæüÆæÿ… Mæü¯é² ™èþMæü$PÐèþ ¿æý*Ñ$ E…yìþ, §æþ$MìüPsñýyæþ$Ï, ±sìý Ðèþç܆ Ìôý° Ðéâæýå¯èþ$ õ³§æþË$V>¯èþ$ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. A§óþÑ«§æþ…V>, ^éÌê Ðèþ$…¨ _¯èþ² í³ËÏË$ E…yìþ, Ðéâæý$å ç³°^ðþÄæý$Åyæþ… Mæü$§æþÆæÿ° ç³Çíܦ† M>ºsìýt, ÐéÇ° Mæü*yé õ³§æþÐéÇV>¯óþ ÌñýMæüPMæüyæþ™éÆæÿ$. CMæüPyæþ º™èþMæüÌôýMæü ÐèþËçÜ´ùÆÿ$$¯èþÐéâæýå° Mæü*yé ÌñýMæüPÌZMìü ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. J…rÇ Ðèþ$íßýâæýË$, ÐéÇ Mæü$r$…»êËMæü$ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…º-ÆŠÿ 2015

15


A…§æþÇMæü¯é² GMæü$P-Ðèþ {´ëÐèþ$$QÅ™èþ¯èþ$ C^éaÆæÿ$. CÌê çÜàÄæý$… A…¨…^èþÐèþËíܯèþ Mæü$r$…»ê˯èþ$ Væü$Ç¢…_¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ, JMøP Mæü$r$…»ê°Mîü ÆóÿçÙ¯Œþ M>Ææÿ$z CÐèþÓºyìþ…¨. Òsìý B«§éÆæÿ…V>, BàÆæÿ…, ç³± §öÆæÿMæüMæü õ³§æþÐéÆæÿ$ Cº¾…¨ ç³yóþ M>Ë…ÌZ BÆæÿ$ ¯ðþËË´ër$ Mö…™èþ °Äæý$Ñ$™èþ Ððþ$$™èþ¢…ÌZ gŸ¯èþ²Ë$ A…§æþ^óþÄæý$ºyézÆÿ$$. D Ñ«§æþ…V>, JMæü {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ {ç³gê ç³…í³×îý ÐèþÅÐèþçܦ (BËtÆóÿ²sìýÐŒþ ç³¼ÏMŠü yìþ[íÜtº*ÅçÙ¯Œþ íÜçÜt…) HÆæÿµyìþ, õ³§æþËMæü$ ´ûíÙtM>àÆæÿ…, A…§æþ$¯é ÐéÇMìü, ÐéÇ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°Mîü çÜÇç³yóþ Ý린M>àÆæÿ… A…§æþyé°Mìü §øçßý§æþç³yìþ…¨.

M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$ ÑçÜ¢Ææÿ×ý

16

1994ÌZ Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…, 2003 ¯ésìýMìü 51 {V>Ðèþ*ËÌZ° 3600 GMæüÆ>ËMæü$ ÑçܢDž_, BÆæÿ$ ¯ðþËË´ër$ G…í³Mæü ^óþíܯèþ Mæü$r$…»ê˯èþ$ B§æþ$Mæü$…¨. Ar$ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ, D {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ {ç³gê ç³…í³×îý ÐèþÅÐèþçܦ (G.í³.yìþ.G‹Ü.) B hÌêÏÌZ° C™èþÆæÿ {V>Ðèþ*ËMæü$, Æ>çÙ‰ Ðèþ$ÇÄæý$$ §óþÔèý…ÌZ° C™èþÆæÿ {´ë…™éËMæü* Mæü*yé ÑçܢDž_…¨. Cç³µsìýMìü Ððþ$§æþMŠü hÌêÏÌZ 79 {V>Ðèþ*Ë$, Ððþ$§æþMŠü hÌêÏ ºÄæý$r 46 {V>Ðèþ*Ë$ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ ¿êVæü…V> Ðèþ#…r* §é§éç³# 7000 GMæüÆ>Ë$ ÝëVæü$ºyìþÌZMìü ™ðþ_a C…^èþ$Ñ$…^èþ$ 6000 ÆðÿO™èþ$Mæü$r$…»êËMæü$ çÜàÄæý$ç³yæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. D ¿æý*Ðèþ$$˱² MæüÍí³ 2 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ r¯èþ$²Ë ò³O¯óþ BàÆæÿ «§é¯éÅ°² E™èþµ†¢ ^óþÝë¢Æÿ$$. A…™óþM>Mæü, D {V>Ðèþ*ËÌZ 350,000 ÐèþÅMìü¢ ÆøkË ç³° Mæü*yé Mæü͵…^éÆÿ$$. Ððþ$$™é¢°Mìü, G.í³.yìþ.G‹Ü. 60,000 ÐèþÅMæü$¢Ë$ Ðèþ#¯èþ² 11,000 Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ Mæü$r$…»êËMæü$ õÜÐèþË$ A…¨çÜ*¢, {糆 ïÜf¯èþ* §é§éç³# 2.7 Ñ$ÍÄæý$¯èþÏ A§æþ¯èþç³# ¿Zf¯é˯èþ$ A…¨Ýù¢…¨. D «§é¯èþÅ… AÐèþ$ÃV> Ðèþ_a¯èþ yæþº$¾¯èþ$ JMøP {V>Ðèþ$… ÐéÆæÿ* ™èþÐèþ$ ™èþÐèþ$ "ÝëÐèþ*hMæü Ñ™èþ¢¯èþ °¨®' (MæüÐèþ$*Å°sîý [VðüO¯Œþ 眅yŠþ) ÌZ¯óþ ÐóþíÜ, B yæþº$¾¯èþ$ Ðèþ$Ç°² ½yæþ$ ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ ÝëVæü$ÌZ°Mìü ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyé°Mìü Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ ¿æý* AÀÐèþ–¨® M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËMæü* Eç³Äñý*WÝë¢Ææÿ$. CÌê ^ðþÄæý$Åyæþ… Ðèþ˯èþ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™é gêË… Hsê A…™èþMæü…™èþMæü* ÑçÜ¢ÇçÜ$¢…¨. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ {糿æý$™èþÓ… ò³r$tºyìþ ò³sìýt…¨ JMæüPÝëÆóÿ. Ððþ$$™èþ¢… M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… A…™é Ððþ$$§æþsìý ¯èþ$…yîþ {ç³fË$ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å…™ø ^óþç³rtyæþ… Ðèþ˯èþ, D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü {ç³×êãMæü Ðóþíܯèþ©, §é°² AÐèþ$Ë$ ^óþíܯèþ© Mæü*yé {ç³fÌôý M>ºsìýt, ™èþÆæÿ$Ðé™èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… A…™é {ç³fË$ ÐéÇMìü ÐéÆóÿ °ÆæÿÓíßý…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. AçÜË$ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Ððþ$$™èþ¢… A„æüÆæÿ gêq¯èþ… Ìôý°, °Ææÿ$õ³§æþ §æþã™èþ Ðèþ$íßýâæýË$ °ÆæÿÓíßý…^èþyæþÐóþ$ JMæü Vöç³µ ÑçÙÄæý$…. A…™èþMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ ÐéÆæÿ$ ÐéÇ iÑ™éËÌZ H A…ÔèýÐèþ$* ÐéÇMðüO ÐéÆæÿ$ °ÆæÿÓíßý…^èþ$MøÌôý§æþ$. Ar$Ðèþ…sìý¨, C糚yæþ$ ÐéÆæÿ$ C…™èþ Ðèþ$…_ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…, C…™èþ çÜÐèþ$Ææÿ®Ðèþ…™èþ…V> °ÆæÿÓíßý…^èþ$MøÐèþyæþ… A¯èþ²¨ ÝëÐèþ*hMæü Ðèþ$ÇÄæý$$ BǦMæü ç³Ææÿ…V> G…™ø {´ëÐèþ$$QÅ™èþ MæüÍW¯èþ E§æþ…™èþ…. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…º-ÆŠÿ 2015

ÒÇ {ç³Äæý$™é²°Mìü Væü$Ç¢…ç³#V> {ç³×êãM> çÜ…çœ$… (´ëÏ°…VŠü MæüÑ$çÙ¯Œþ) _Ææÿ$«§é¯éÅ˯èþ$ {ç³gê ç³…í³×îý ÐèþÅÐèþçܦÌZ ¿êVæü…V> ^ðþÄæý$ÅÐèþ$° íܸëÆæÿ$Þ ^óþíÜ…¨. A…™óþM>Mæü, Cr$Ðèþ…sìý Ðèþ$çßý™èþ¢Ææÿ {ç³Äæý$™é²°Mìü }M>Ææÿ… ^èþ$sìýt BMæüÍ° fÆÿ$$…_¯èþ…§æþ$Mæü$, D Ðèþ$íßýâæýË$ A¯óþMæü gê¡Äæý$, A…™èþÆ>j¡Äæý$ Ðóþ¨MæüËÒ$§æþ Ðèþ$¯èþ²¯èþ˯èþ$ A…§æþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. D Ðèþ$íßýâæýË {ç³Äæý$™èþ²… M>Ææÿ×ý…V>, gê¡Äæý$ iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ ÐèþNÅçßý Ðèþ$ÇÄæý$$ M>Æ>Å^èþÆæÿ×ý {ç³×êãMæü, G¯Œþ.¼.G‹Ü.G.í³. (¯óþçÙ¯èþÌŒý ºÄñý*yðþOÐèþÇÞsîý {Ýëtri A…yŠþ Äæý*„æü¯Œþ ´ëϯŒþ & 2009) {ç³gê ç³… í³×îý ÐèþÅÐèþçܦÌZ ™èþç³µ°çÜÇV> ^óþÄæý$ÐèþËíܯèþ, Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ, Ðèþ˜ÍMæüÐðþ$O¯èþ Ðèþ*Ææÿ$µË¯èþ$ çÜ*_…_…¨. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$&iÐèþ ÐðþOÑ«§éÅ°² ´ùíÙ…_, B ÐðþOÑ«§éÅ°² BàÆæÿ, ´ûíÙtMæü Ðèþ$ÇÄæý$$ iÐèþ¯ø´ë«¨ ¿æý{§æþ™èþMæü$ gZyìþ…_, Ðèþ$$QÅ…V> Ý린Mæü BàÆæÿ «§é¯éÅ˯èþ$ ç³…yìþ…_, {ç³gê ç³…í³×îý ÐèþÅÐèþçܦ §éÓÆ> ç³…í³×îý ^óþíÜ, ™èþ§éÓÆ> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ iÐèþ ÐðþOÑ«§æþÅ B«§éÇ™èþ ÐèþÅÐèþ-ÝëÄæý$ Ñ«§é-¯é-°² {´ù™èþÞíßý…_, ÑMóü…{¨™èþ ´ë˯é Ñ«§é¯éË §éÓÆ> Ðèþ$íßýâê çÜ…çœ*ËMæü$ ç³V>YË$ Aç³µ^ðþ´ëµË¯èþ²¨ D {ç³×êãMæü çÜ*_…_¯èþ {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ A…Ô>Ë$. CÐèþ±² Mæü*yé BàÆæÿ B«¨ç³™éÅ°² Ý뫨…^èþyé°MðüO D Ðèþ$íßýâæýË$ ^óþíܯèþ ´ùÆ>sê°Mîü, {ç³Äæý$™é²ËMæü$ Væü$Ç¢…ç³#° ™ðþ_aò³sêtÆÿ$$. (D ÐéÅçÜ Ææÿ^èþÆÿ$$™èþ Mðü.çÜ…©‹³ Væü™èþ…ÌZ yðþMæüP¯Œþ yðþÐèþË‹³Ððþ$…sŒý Ý÷òÜOsîýÌZ {´ù{V>ÐŒþ$ Ðóþ$¯óþfÆŠÿV> ç³°^óþÔ>Ææÿ$) Sandeep K Deputy Manager Foundation for Ecological Security Email : sandeep@fes.org.in

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 16, çÜ…_Mæü 4 yìþòÜ…º-ÆŠÿ 2014


iÐèþ MîürMæü ¯éÕ¯èþ$Ë ÐéyæþMæü… Ðèþ˯èþ A„ìü…™èþË ç³#Ææÿ$Væü$Ë Ðèþ…sìý ç³#Ææÿ$Væü$Ë$ †ÇW Ðèþ^éaÆÿ$$

çÜÑ$íÙt M>Æ>Å^èþÆæÿ×ý, ºçßý$âæý {ç³Äñý*f¯éË$ & JMæü ÝëÐèþ*hMæü Ðé×ìýfÅ ¯èþÐèþ$*¯é {ç³Ðóþ$ÌŒý Væü$ç³¢

iÐéÐèþÆæÿ×ýç³Ææÿ…V> çÜÆðÿO¯èþ, çÜ$íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ B^èþÆæÿ×ý 糧æþ¦™èþ$˯èþ$ AÐèþË…À…^óþ ÝëÐèþ*hMæü ÐéÅ´ëÆ>˯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…^èþyæþ… §éÓÆ> Ðèþ$«§æþÅ{糧óþÔŒý ÆðÿO™èþ$Ë$ ÐéÇ ç³…rË E™éµ§æþMæü™èþ¯èþ*, ÐéÇ B§éÄæý*˯èþ* ò³…^èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. A† ™èþMæü$PÐèþ ò³r$tºyìþ™ø, Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ B§éÄæý*°² çÜÐèþ$Mæü*Ææÿayæþ…™ø»êr$, D ÝëÐèþ*hMæü ÐéÅ´ëÆæÿ ¯èþÐèþ$*¯é iÐèþÐðþOÑ«§éÅ°² ò³…´÷… ¨…^èþyé°Mìü Mæü*yé ™øyæþµyìþ…¨.

¯Œþç³#Æ> A¯èþ²¨ Ðèþ$«§æþÅ{糧óþÔŒý Æ>çÙ‰…ÌZ° òÜçßZÆŠÿ hÌêÏ, º$«¨² »êÏMŠüMæü$ ^ðþ…¨¯èþ JMæü Ðèþ…§æþ Væüyæþç³Ë$¯èþ² _¯èþ² {V>Ðèþ$…. ^èþ$r*t AyæþÑ ÑçܢDž_ Ðèþ#¯èþ² D {V>Ðèþ$…ÌZ {糫§é¯èþ iÐèþ¯ø´ë«¨ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…. Ýë…{糧éÄæý$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯é˯èþ$ Ðèþ¨Íò³sôýtíܯèþ D {V>Ðèþ$çÜ$¦Ë$ Mö¯é²âæýå Ðèþ$$…§æþ$ÐèþÆæÿMæü* ÆæÿÝëÄæý$°Mæü GÆæÿ$Ðèþ#Ë Ò$§æþ, ç³#Ææÿ$Væü$Ðèþ$…§æþ$Ë Ò$§æþ G…™èþV>¯ø B«§éÆæÿç³yóþÐéÆæÿ$.

"Ðèþ–†¢, iÐèþ¯ø´ë«¨ Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë Móü…{§æþ…', A¯óþ JMæü çܵ^èþe…§æþ çÜ…çܦ D {´ë…™èþ…ÌZ ç³°^óþçÜ*¢, çÜ$íܦÆæÿ iÐèþ¯ø´ë«§æþ$˯èþ$ {´ù™èþÞíßýÝù¢…¨. D {´ë…™èþ…ÌZ ÆðÿO™èþ$Ë$ ç³#Ææÿ$Væü$Ðèþ$…§æþ$˯èþ$ Ñ^èþ„æü×êÆæÿíßý™èþ…V> Ðèþ#ç³Äñý*WçÜ*¢ GMæüÆ>°Mìü Ææÿ*.1000/& ¯èþ$…yìþþ3000/& ÐèþÆæÿMæü* QÆæÿ$aò³yæþ$™èþ$¯èþ²r$t ÒÆæÿ$ VæüÐèþ$°…^éÆæÿ$. ÝëVæü$ QÆæÿ$a ò³ÆæÿVæüyæþ…™ø»êr$, CÌê Ñ^èþ„æü×êÆæÿíßý™èþ…V> ç³#Ææÿ$Væü$ Ðèþ$…§æþ$Ë$ Ðéyæþyæþ… Ðèþ˯èþ, ç³#Ææÿ$Væü$ËÌZ D ç³#Ææÿ$Væü$Ðèþ$…§æþ$˯èþ$ ™èþr$tMæü$¯óþ ÔèýMìü¢ ò³ÆæÿVæüyæþ…, JMæüPÝëÇV> ò³§æþª çÜ…QÅÌZ ç³#Ææÿ$Væü$Ë$ ç³#r$tMæü$Æ>Ðèþyæþ…, ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê±² Ðèþ$ÇÄæý$$ BàÆ>±² MæüË$íÙ™èþ… ^ðþÄæý$Åyæþ… Ðèþ…sìý çÜÐèþ$çÜÅË$ ÐèþÝë¢Æÿ$$. ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ýíßý™èþÐðþ$O¯èþ, çÜ$íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ B^èþÆæÿ×ý 糧æþ¦™èþ$˯èþ$ ´ësìýçÜ*¢ ÆðÿO™èþ$Ë$ ÝëVæü$ QÆæÿ$a ™èþWY…^èþ$Mæü$¯óþÌê ^ðþÄæý$Åyé°Mìü "Ðèþ–†¢' çÜ…çܦ Ý린Mæü ç³Çgêq¯èþ… Ðóþ$ÆæÿMæü$ BÐèþ# Ðèþ$*{™èþ…, Ðóþç³ Ðèþ$ÇÄæý$$ BÐèþ$$§æþ…™ø ™èþÄæý*Ææÿ$^óþíܯèþ iÐèþ¯èþ ç³#Ææÿ$Væü$Ðèþ$…§æþ$Ë$ ÐéyæþÐèþ$° ^ðþç³µyæþ… Ððþ$$§æþË$ò³sìýt…¨. G…™øM>Ë…V> ÆæÿÝëÄæý$°Mæü ç³#Ææÿ$Væü$Ðèþ$…§æþ$Ë$ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…º-ÆŠÿ 2015

17


D A{W ¼.yìþ.G‹Ü. {´÷ÐðþOyæþÆæÿÏ° Ðèþ*çÜtÆŠÿ [sñýO¯èþÆæÿ$ÏV>, A…sôý Ðèþ$…_ Õ„æüMæü$Ë$V> ™èþÄæý*ÆæÿÄôý$ÅÌêVæü Õ„æü×ý CÐèþÓyæþ… fÇW…¨. ¯èþÐðþ*§æþ$ ^ðþÄæý$źyìþ¯èþ ÆðÿO™èþ$Ë$ BÐèþ# Ðèþ$*{™èþ… õÜMæüÇ…_, iÐèþMîürMæü¯éÕ¯èþ$Ë ™èþÄæý*È MöÆæÿMæü$ A…¨…^óþÌê GÌê {´ù™èþÞíßý…^éÍ A¯èþ²¨, Ðèþ$ÇÄæý$$ BÐèþ# Ðèþ$*{™èþ… Ðèþ$ÇÄæý$$ BMæü$Ë™ø ™èþÄæý*È^óþíܯèþ iÐèþMîürMæü¯éÕ¯èþ$Ë ç³°¡Ææÿ$¯èþ$ GÌê A…^èþ¯é ÐðþÄæý*ÅÍ A¯èþ²Ñ Mæü*yé ÒÇMìü ¯óþǵ…^éÆæÿ$.

iÐèþ MîürMæü¯éÕ¯èþ$Ë ™èþÄæý*È {ç³{MìüÄæý$

ºÄñý*ò³íÜtòÜOyŠþ E™èþµ†¢™ø } Æ>… MðüOÌê‹Ù

18

Ðéyæþ$™èþ$¯èþ² ÆðÿO™èþ$Ë$ D gñýOÑMæü ç³#Ææÿ$Væü$Ðèþ$…§æþ$Ë$ çÜÐèþ$Ææÿ®Ðèþ…™èþ…V> ç³°^ðþÄæý$ÅVæüËÐèþ° Ððþ$$§æþsZÏ ¯èþÐèþ$ÃÌôýMæü´ùÄæý*Ææÿ$. "Ðèþ–†¢' çÜ…çܦ JMæü 糧æþ¦† {ç³M>Ææÿ… ÆðÿO™èþ$ËMæü$ D gñýOÑMæü ç³#Ææÿ$Væü$ Ðèþ$…§æþ$Ë Äñý$$MæüP {ç³Äñý*f¯éË Væü$Ç…_ ™ðþÍÄæý$^ðþí³µ…¨. A…™óþM>Mæü, B A…Ôèý… B«§éÆæÿ…V> ÆðÿO™èþ$Ë$ B^èþÆæÿ×ýÄñý*VæüÅÐðþ$O¯èþ JMæü ÐéÅ´ëÆæÿ ¯èþÐèþ$*¯é¯èþ$ Mæü*yé AÀÐèþ–¨®^óþçÜ$Mæü$¯óþÌê {´ù™èþÞíßý…_…¨. ÆðÿO™èþ$Ë$ çÜ…çœ*Ë$V>¯èþ$, çÜÓÄæý$… çÜàÄæý$Mæü º–…§éË$ (G‹Ü.òßý^Œþ.h.Ë$)V>¯èþ$ HÆæÿµyæþyé°Mìü Ðèþ–†¢ çÜ…çܦ ™øyæþµyìþ…¨. Ðèþ$ÇÄæý$$ ÆðÿO™èþ$ çÜ…çœ$ çÜ¿æý$Å˯èþ$ AÐèþV>çßý¯é Äæý*{™èþËMæü$, ÑÑ«§æþ „óü{™èþ çÜ…§æþÆæÿدèþËMæü$ ¡çÜ$Mæü$Ððþãå ÐéÇMìü }ÝëVæü$, G¯Œþ.í³.G…. (ÆæÿÝëÄæý$°Mæü ç³#Ææÿ$Væü$Ðèþ$…§æþ$Ë$ Ìôý° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…) Ðèþ$ÇÄæý$$ õÜ…{©Äæý$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… Ðèþ…sìý E™èþ¢Ðèþ$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ B^èþÆæÿ×ý 糧æþ¦™èþ$Ë Væü$Ç…_, ^èþ*íÜ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯óþ AÐèþM>Ôèý… Mæü͵…_…¨. çÜ¿æý$ÅË$ Mæü–íÙ Ñgêq¯èþ Móü…{§æþ…, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÑÔèýÓѧéÅËÄæý*Ë Ðèþ…sìý çÜ…çܦ˯èþ$ Mæü*yé çÜ…§æþÇØ…_, AMæüPyæþ íܺ¾…¨™ø Ðèþ*sêÏyìþ ÆðÿO™èþ$ E™èþµ†¢ çÜ…çܦË$ ç³°^óþõÜ Ñ«§é¯èþ…ò³O AÐèþV>çßý¯èþ ò³…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. B {V>Ðèþ$…ÌZ Ðèþ$…_ õ³Ææÿ$ MæüÍW, Ðèþ$…_ §æþ–Mæüµ«§æþ… Ðèþ#¯èþ² "ÎyŠþ ¸ëÆæÿÃÆŠÿÞ' (Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØMæü ÆðÿO™èþ$Ë$) & Mö™èþ¢ Mæü˵¯èþË$ ^óþíܯèþÐéÆæÿ$ (C¯ø²ÐóþrÆŠÿÞ) Ðèþ$ÇÄæý$$ E™èþ¢Ðèþ$ B^èþÆæÿ×ý 糧æþ¦™èþ$˯èþ$ Ððþ$$rtÐðþ$$§æþr AÐèþË…À…_¯èþÐéÆæÿ$ (GÈÏ Ayéç³tÆŠÿÞ)¯èþ$ Mö…™èþÐèþ$…¨° A{W¼h¯ðþ‹Ü yðþÐèþË‹³Ððþ$…sŒý çÜÈÓ‹Ü (¼.yìþ.G‹Ü.) {´÷ÐðþOyæþÆæÿ$Ï (ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÐéÅ´ëÆæÿ AÀÐèþ–¨® õÜÐèþ˯èþ$ A…¨…^óþÐéÆæÿ$)V> G…í³Mæü ^óþÝëÆæÿ$. ÒÇ ´ë{™èþ HÑ$r…sôý, ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ÐéÇ ÐéÇ Câæýå Ðèþ§óþª ™øyéµr$ A…¨…^èþyæþ… Ðèþ$ÇÄæý$$ ÒÇ° {糿æý$™èþÓ õÜÐèþË$, ÑçÜ¢Ææÿ×ý õÜÐèþË$, ç³ÇÔZ«§æþ¯é çÜ…çܦ˙ø¯èþ*, Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþÐéÇ™ø A¯èþ$çÜ…«§é°…^èþyæþ…. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…º-ÆŠÿ 2015

Ððþ$$™èþ¢… iÐèþ MîürMæü¯éÕ¯èþ$Ë ™èþÄæý*È {ç³{MìüÄæý$ Ðèþ$*yæþ$ §æþÔèýËÌZ fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. BÐèþ# Ðèþ$*{™èþ… õÜMæüÆæÿ×ý G‹Ü.òßý^Œþ.h./ÆðÿO™èþ$ çÜ…çœ$… Ýë¦Æÿ$$ÌZ fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. §é§éç³# 400 Mæü$r$…»êËMæü$ ò³OV> D BÐèþ# Ðèþ$*{™èþ… õÜMæüÆæÿ×ý ç³°ÌZ E…sêÆæÿ$. A{W ¼.yìþ.‹Ü. {´÷ÐðþOyæþÆæÿ$Ï G‹Ü.òßý^Œþ.h./ÆðÿO™èþ$ çÜ…çœ*Ë ¯èþ$…yìþ BÐèþ# Ðèþ$*{™é°² {´ëòÜíÜ…VŠü Móü…{§éËMæü$ ¡çÜ$Mæü$Ððþyæþ™éÆæÿ$. {糆Æøl A°² CâæýåÐéÆæÿ* MæüÍíÜ 500 ÎrÆæÿÏ BÐèþ# Ðèþ$*{™é°² õÜMæüÇÝë¢Ææÿ$. ÆðÿO™èþ$ËMæü$ JMøP ÎrÆæÿ$ BÐèþ# Ðèþ$*{™é°Mîü Ææÿ*.5 ^ö糚¯èþ ^ðþÍÏ…^èþyæþ… fÇW…¨. BÐèþ# Ðèþ$*{™èþ… {´ëòÜíÜ…VŠü Q…yæþÐèþÆŠÿ, Rꯌþ ç³#Ææÿ Ðèþ$ÇÄæý$$ J…yìþÄæý* {V>Ðèþ*ËÌZ° Ðèþ$*yæþ$ Äæý$*°rÏÌZ fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. õÜMæüÇ…_¯èþ BÐèþ# Ðèþ$*{™èþ… 200 ÎrÆæÿÏ ´ëÏíÜtMŠü {yæþÐŒþ$ÌZMìü ^óþÆæÿ$Ýë¢Ææÿ$. ©°Mìü §é§éç³# 20 MìüÌZË Ðóþ´ëMæü$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ïÜ™éçœË… BMæü$Ë$ MæüÍí³, {yæþÐèþ$$ÃMìü Ðèþ$*™èþ ò³sôýtíÜ D BMæü$˯èþ$ BÐèþ# Ðèþ$*{™èþ…ÌZ Ðèþ$$ÆæÿVæü°Ýë¢Ææÿ$. 21 ÆøkË$ ç³NÆæÿ¢Äæý*ÅMæü, BMæü$° ÐèþyæþVæüsôýtíÜ, ÐèþyæþMæürtV> Ñ$Wͯèþ {§æþÐé°² iÐèþMîürMæü¯éÕ° (ºÄñý*ò³ïÜtòÜOyŠþ)V> Eç³Äñý*WÝë¢Ææÿ$. JMøP Äæý$*°sŒý 3000 ÎrÆæÿÏ iÐèþMîürMæü¯éÕ°° E™èþµ†¢ ^óþçÜ$¢…¨. C糚yæþ$ {V>Ðèþ$Ýë¦Æÿ$$ÌZ¯óþ D ºÄñý*ò³ïÜtòÜOyŠþ¯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþíÜ, B {V>Ðèþ$…ÌZ¯óþ AÐèþ$Ãyé°Mìü Mö°² G‹Ü.òßý^Œþ.h. çÜ…çœ*Ë$ BçÜMìü¢ ^èþ*í³çÜ$¢¯é²Æÿ$$. Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü ç³°° ¯èþÆæÿçé…^èþÌŒý ¸ëÆæÿÃÆŠÿ {´÷yæþ*ÅçÜÆŠÿ Mæü…ò³± (1000 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë™ø HÆæÿµyìþ¯èþ) ^óþç³yæþ$™èþ$…¨. ÝëÐèþ*hMæü çÜ…çܦ AÆÿ$$¯èþ D Mæü…ò³± Mæü…ò³±‹Ü ^èþrt… Mìü…§æþ JMæü {´÷yæþ*ÅçÜÆŠÿ Mæü…ò³±V> ¯èþÐðþ*§æþÆÿ$$Å…¨. D Mæü…ò³± ºÄñý*ò³ïÜtòÜOyŠþ¯èþ$ Mö° "GgñýM>t' {»ê…yŠþ õ³Çr AÐèþ$$Ùø…¨. ÆðÿO™èþ$ËÌZ 25% Ðèþ$…¨ ÆæÿÝëÄæý$°Mæü ç³#Ææÿ$Væü$Ðèþ$…§æþ$Ë ÐéyæþM>°² ç³NÇ¢V> Ðèþ*¯óþÝëÆæÿ$. 50% Ðèþ$…¨ ÆæÿÝëÄæý$°Mæü ç³#Ææÿ$Væü$Ðèþ$…§æþ$Ë ÐéyæþM>°² çÜV>°Mìü ™èþWY…^éÆæÿ$. ©°Ðèþ˯èþ ÝëVæü$ QÆæÿ$a Væü×ý±Äæý$…V> ™èþWY…¨.

ÆðÿO™èþ$ËÌZ 25% Ðèþ$…¨ ÆæÿÝëÄæý$°Mæü ç³#Ææÿ$Væü$Ðèþ$…§æþ$Ë ÐéyæþM>°² ç³NÇ¢V> Ðèþ*¯óþÝëÆæÿ$. 50% Ðèþ$…¨ ÆæÿÝëÄæý$°Mæü ç³#Ææÿ$Væü$Ðèþ$…§æþ$Ë ÐéyæþM>°² çÜV>°Mìü ™èþWY…^éÆæÿ$. ©°Ðèþ˯èþ ÝëVæü$ QÆæÿ$a Væü×ý±Äæý$…V> ™èþWY…¨.


{ç³Äñý*f¯éË$ §é§éç³# 500 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ iÐèþMîürMæü¯éÕ¯èþ$˯èþ$ ÐèþÇ, Vø«§æþ$Ðèþ$, ÝùÄæý*_Mæü$Pyæþ$ Ðèþ…sìý ç³…rËÌZ Eç³Äñý*WçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D iÐèþ MîürMæü ¯éÕ¯èþ$Ë™ø G¯ø² {ç³Äñý*f¯éË$ E¯èþ²r$Ï B ÆðÿO™èþ$Ë$ VæüÐèþ$°…^éÆæÿ$. ¨Væü$ºyìþ 20&25% ÐèþÆæÿMæü* ò³ÇW¯èþr$Ï ÆðÿO™èþ$Ë$ Mæü¯èþ$Vö¯é²Ææÿ$. í³ËMæüË çÜ…QÅ ò³ÇW…¨. BMæü$Ë$ ç³çÜ$ç³# ç³^èþaV> Ðèþ*ÆæÿÌôý§æþ$. Ððþ$$MæüPË$ BÆøVæüÅ…V> Ðèþ#¯é²Æÿ$$. Mæü…Mìü ´÷yæþÐèþ# ò³ÆæÿVæüyæþ…™ø»êr$ W…f ºÆæÿ$Ðèþ# Mæü*yé ò³ÇW…¨. W…fË$ ò³§æþªV>, Ðèþ$…_ Ææÿ…Væü$ MæüÍW BMæüÆæÿÛ×îýÄæý$…V> ™èþÄæý*ÆæÿÄæý*ÅÆÿ$$. ÆðÿO™èþ$Ë$ ÆæÿÝëÄæý$°Mæü ç³#Ææÿ$Væü$Ðèþ$…§æþ$Ë ÐéyæþMæü… ™èþWY…^óþÔ>Ææÿ$. ÆðÿO™èþ$ËÌZ 25% Ðèþ$…¨ ÆæÿÝëÄæý$°Mæü ç³#Ææÿ$Væü$Ðèþ$…§æþ$Ë ÐéyæþM>°² ç³NÇ¢V> Ðèþ*¯óþÝëÆæÿ$. 50% Ðèþ$…¨ çÜV>°Mìü ™èþWY…^éÆæÿ$. 25% Ðèþ$…¨

ç³…rM>Ë… Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ Mæü±çÜ… JMæüPÝëÆðÿO¯é iÐèþMîürMæü¯éÕ¯èþ$˯èþ$ Eç³Äñý*W…^éÆæÿ$. ©°Ðèþ˯èþ ÝëVæü$ QÆæÿ$a Væü×ý±Äæý$…V> ™èþWY…¨. ÆæÿÝëÄæý$°Mæü ç³#Ææÿ$Væü$Ðèþ$…§æþ$Ë ÐéyæþM>°Mìü Ææÿ*.1800/GMæüÆ>°Mìü AÆÿ$$™óþ, iÐèþMîürMæü¯éÕ° Ææÿ*.1000 AÐèþ#™èþ$…¨. A…sôý GMæüÆ>°Mìü Ææÿ*.800/& ÐèþÆæÿMæü* B§é AÐèþ#™èþ$…¨. Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ E™èþµ†¢ QÆæÿ$a ™èþWY, ¨Væü$ºyìþ ò³ÆæÿVæüyæþ… Ðèþ˯èþ, ÆðÿO™èþ$Ë °MæüÆæÿ B§éÄæý$… A§æþ¯èþ…V> GMæüÆ>°Mìü Ææÿ*.5000/& ò³ÇW…¨. Mö°² ÆøkË´ër$ ÐèþÆæÿ$çÜV> iÐèþMîürMæü¯éÕ¯èþ$Ë$ ÐéyæþV>, ÆðÿO™èþ$Ë$ ÐéÇ ´÷ÌêÌZÏ A„ìü…™èþË ç³#Ææÿ$Væü$Ë$, Ðé¯èþ´ëÐèþ$$Ë$ †ÇW Æ>Ðèþyæþ… VæüÐèþ$°…^éÆæÿ$. D Ñ«§æþ…V> {ç³Mæü–†íܧæþ®Ððþ$O¯èþ ç³#Ææÿ$Væü$Ðèþ$…§æþ$Ë ÐéyæþMæü… Ðèþ˯èþ B iÐéÐèþÆæÿ×ý…ÌZ iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ… ò³ÇW…¨. Væü™èþ…ÌZ ÆæÿÝëÄæý$°Mæü ç³#Ææÿ$Væü$Ðèþ$…§æþ$Ë$ ^èþÍϯèþ糚yæþ$ Eç³Äñý*W…_¯èþ…™èþ ±Ææÿ$ C糚yæþ$ AÐèþçÜÆæÿ…Ìôý§æþ$ Mæü¯èþ$Mæü, G…™ø ±Ææÿ$ Mæü*yé B§é AÆÿ$$Å…¨.

Ðèþ$$…§æþ$V> D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² ^óþç³sìýt¯èþ MðüOÌê‹Ù Äæý*§æþÐŒþ A¯èþ$-¿æý-Ðèþ… D iÐèþMîürMæü¯éÕ° E™èþµ†¢Mìü Ðèþ$$…§æþ$V> Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ_a…¨ Rꯌþç³#Æ> {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ } Æ>ÐŒþ$ MðüOÌê‹Ù Äæý*§æþÐŒþ. Ðèþ$$…§æþ$V> A{W ¼.yìþ.G‹Ü.V> ç³°^óþíܯèþ¨ Mæü*yé ÒÆóÿ. } Æ>ÐŒþ$ MðüOÌê‹Ù 5 GMæüÆ>Ë ¿æý*Ñ$ Ðèþ#¯èþ², ѧéÅÐèþ…™èþ$yðþO¯èþ 35 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë Äæý$$ÐèþMæü$yæþ$. A™èþyæþ$ Mö™èþ¢ ÑçÙÄæý*Ë$ ™ðþË$çÜ$MøÐé˯èþ² BçÜMìü¢ MæüÍW, MæüçÙtç³yóþ ™èþ™èþÓ… Ðèþ$ÇÄæý$$ ¯éÄæý$Mæü™èþÓ Ë„æü×êË$ MæüÍW Ðèþ#¯èþ² Ðéyæþ$. §é°™ø»êr$ A™èþ°Mìü ÐéÅ´ëÆæÿ §æþ„æü™èþ Mæü*yé Ðèþ#…¨. A™èþ°Mìü ¯éË$Væü$ BÐèþ#Ë$ Ðèþ#¯é²Æÿ$$. "Ðèþ–†¢' çÜ…çܦ ÐéÇ ™øyéµr$™ø, BÐèþ# Ðèþ$*{™èþ… Eç³Äñý*W…_ iÐèþMîürMæü¯éÕ¯èþ$Ë$ (ºÄñý*ò³ïÜtòÜOyŠþÞ) E™èþµ†¢^ðþÄæý*ÅË° °Ææÿ~Æÿ$$…^èþ$Mæü$¯é²yæþ$ Æ>ÐŒþ$ MðüOÌê‹Ù. D ÐéÅ´ëÆæÿ… Ððþ$$§æþË$ò³rtyé°Mìü A™èþ¯èþ$ ¯èþ»êÆŠÿz ÐéÇ çÜçßýM>Ææÿ…™ø, Ðèþ$$…§æþ$V> 200 ÎrÆæÿÏ Mðü´ëíÜsîý MæüË {yæþÐèþ$$ÃË$ 18 Mö¯é²yæþ$. A™èþ¯èþ$ 15 ÎrÆæÿÏ BÐèþ# Ðèþ$*{™é°Mìü, 6 MìüÌZË Ðóþ´ëMæü$, 0.5 MìüÌZ ïÜ™éçœË… BMæü$Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ JMæü 0.5 MìüÌZ hÌôýÏyæþ$ BMæü$Ë$ ^óþÆ>ayæþ$. D Ñ${ÔèýÐèþ*°² JMæü 21 ÆøkË´ër$ AÌêVóü Ðèþ#…yæþ°^éayæþ$. D Ñ${ÔèýÐèþ$…ÌZ ÐéÄæý$$Ææÿíßý™èþ Mìü×ýÓ¯èþ… (ç³#ÍÄæý$»ñýrtyæþ…) fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. 21 ÆøkË ™èþÆæÿ$Ðé™èþ 0.5 MìüÌZË ºÄñý*ò³íÜtòÜOyŠþ¯èþ$ 15 ÎrÆæÿÏ ±sìý™ø MæüÍí³ ÝùÄæý* _ Mæü$Pyæþ$ ç³…rò³O ^èþÌêÏyæþ$. Ðèþ$äå 15 ÆøkË ™èþÆæÿ$Ðé™èþ C…Mø í³_M>È ^óþÝëyæþ$. Æ>ÐŒþ$ MðüOÌê‹Ù ™èþ¯èþ ÝùÄæý*_Mæü$Pyæþ$ ç³…rÌZ G…™ø Ðèþ*Ææÿ$µ° VæüÐèþ$°…^éyæþ$. Ððþ$$MæüPË$ Hç³#V> ò³ÇV>Æÿ$$. Ððþ$$MæüP Ðóþâæý$å §æþ–Éæþ…V> ò³ÇW, BÆøVæüÅMæüÆæÿ…V> ÑçܢDž^èþyæþ… Ððþ$$§æþË$ò³sêtÆÿ$$.

™ðþVæü$âæý$å ™èþVæü$YÐèþ$$Q… ç³sêtÆÿ$$. Ððþ$$MæüPMìü `yæþï³yæþ˯èþ$ ™èþr$tMæü$¯óþ ÔèýMìü¢ ò³ÇW…¨. W…f ¯é×ýÅ™èþ ò³ÇW…¨. BÐèþ# Ðèþ$*{™èþ… ÐðþÄæý$Åyæþ…™ø ¿æý*Ñ$ ÝëÆæÿÐèþ…™èþ…V> Ðèþ*Ç…¨. ¨Væü$ºyìþ ò³ÇW…¨. ºÄñý*ò³ïÜtòÜOyŠþÞ Ðéyæþ° W…fË™ø ´ùÍõÜ¢ ºÄñý*ò³ïÜtòÜOyŠþÞ Ðéyìþ¯èþ ´÷Ë…ÌZ W…fË$ G…™ø BÆøVæüÅMæüÆæÿ… V> E¯é²Æÿ$$. D {ç³Äñý*f¯éË$ ^èþ*ÝëMæü, A™èþyæþ$ ºÄñý*ò³ïÜtòÜOyŠþ E™èþµ†¢° Ðé×ìýfÅçÜÆæÿãÌZ ^óþç³sêtË° A¯èþ$Mæü$¯é²yæþ$. A™èþyæþ$ Ððþ$$§æþsìý çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ 2200 ÎrÆæÿÏ ºÄñý*ò³ïÜtòÜOyŠþ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþíÜ, C…^èþ$Ñ$…^èþ$ Ææÿ*.17600/& Ìê¿ê°² çÜ…´ë¨…^éyæþ$. ò³r$tºyìþ/ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… QÆæÿ$a JMæü ÎrÆæÿ$Mìü

E™èþµ†¢ (ÎrÆæÿÏÌZ)

AÑ$ïèþ Ððþ$$™èþ¢… Ðèþ_a¯èþ «§æþÆæÿ yæþº$¾

Ìê¿æý…

2013

Ææÿ*. 4

5700

Ææÿ*.12

Ææÿ*.68400

Ææÿ*.45600

2012

Ææÿ*. 4

2200

Ææÿ*.12

Ææÿ*.26400

Ææÿ*.17600

Æ>ÐŒþ$ MðüOÌê‹Ù ´÷…¨¯èþ Ìê¿êË ÑÐèþÆ>Ë$@ ºÄñý*ò³ïÜtòÜOyŠþ¯èþ$ ò³§æþªV> {ÔèýÐèþ$ AÐèþçÜÆæÿ…ÌôýMæü$…yé çÜ$Ë¿æý…V> ™èþÄæý*Ææÿ$^ðþÄæý$Å^èþ$a. ©°Mìü ò³rtÐèþËíܯèþ ò³r$tºyìþ Mæü*yé ^éÌê ™èþMæü$PÐóþ. ò³§æþª ÌñýMæüPÌZMìü Mæü*yé Æ>§æþ$. G…§æþ$Mæü…sôý C…§æþ$ÌZ Eç³Äñý*W…^óþ Ðóþ´ëMæü$, ïÜ™éçœË… BMæü$Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ hÌôýÏyæþ$ BMæü$˯èþ$ A™èþyæþ$ AyæþÑ ¯èþ$…yìþ õÜMæüÇ…^èþ$Mæü$° ÐèþÝë¢yæþ$. BÐèþ# Ðèþ$*{™èþ… A™èþ° ç³Ôèý$Ðèþ#Ë ¯èþ$…yóþ õÜMæüÇÝë¢yæþ$. °gê°Mìü, Æ>ÐŒþ$ MðüOÌê‹Ù ™èþ¯èþ ÐéÅ´ëÆ>°² MóüÐèþË… Ææÿ*.200/&Ë™ø Ððþ$$§æþË$ò³sêtyæþ$. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…º-ÆŠÿ 2015

19


www.leisaindia.org D {ç³Äæý$™é²°² Ðèþ$Ç…™èþ ÑçܢDž^èþyæþ… {ç³çÜ$¢™èþ… §é§éç³# 500 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ ´÷ÌêÌZÏ ÐèþÇ, Vø«§æþ$Ðèþ$, ÝùÄæý*_Mæü$Pyæþ$ Ðèþ…sìý A¯óþMæü ç³…rËÌZ BÐèþ#Ðèþ$*{™èþ B«§éÇ™èþ iÐèþ&MîürMæü¯éÕ¯èþ$Ë$ Ðéyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. D çÜ™èþ¹Í™éË$ A…¨…_¯èþ çÜ*µÇ¢™ø Ðèþ–†¢ çÜ…çܦ ¯èþ»êÆŠÿz ÐéÇ çÜàÄæý$…™ø D ÐéÅ´ëÆ>°² Ðèþ$Ç…™èþ Ðèþ–¨®^óþÄæý*Ë° °Ææÿ~Æÿ$$…^èþ$Mæü$…¨. ¯èþ»êÆŠÿz çÜ…çܦ G°ÓÆ>¯ŒþÐðþ$…rÌŒý {´÷Ððþ*çÙ¯Œþ AíÜòÜt¯ŒþÞ {´ù{V>ÐŒþ$ A¯óþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Mìü…§æþ, Ðèþ$«§æþÅ{糧óþÔŒýÌZ° òÜçßZÆŠÿ hÌêÏ, º$§é± »êÏMŠüMæü$ ^ðþ…¨¯èþ Äæý*ÆŠÿz ¯èþVæüÆŠÿ Ðèþ$ÇÄæý$$ Mæü¯èþ²yæþÐèþÆŠÿ A¯óþ Æðÿ…yæþ$ WÇf¯èþ {V>Ðèþ*ËÌZ Æðÿ…yæþ$ ºÄñý*&ò³ïÜtòÜOyŠþ Äæý$*°r$Ï ¯ðþËMö˵yé°Mìü Ðèþ–†¢ çÜ…çܦMæü$ ™øyéµr$ A…¨…_…¨. B M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² ÆðÿO™èþ$ çÜ…çœ*Ë$/çÜÐèþ*QÅË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðèþ–†¢ çÜ…çܦ MæüÍíÜ °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. D ÝëÐèþ*hMæü ÐéÅ´ëÆæÿ ¯èþÐèþ$*¯é, A† ™èþMæü$PÐèþ ò³r$tºyìþ™ø ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ B§éÄæý*°² çÜÐèþ$Mæü*ÆæÿayæþÐóþ$ M>Mæü ¿æý*ÝëÆ>°² Mæü*yé G…™èþV>¯ø ò³…_…¨, A© ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°Mìü à° MæüË$VæüMæü$…yé.

ºÄñý*ò³íÜtòÜOyŠþ Äæý$*°sŒý¯èþ$ {´ëÆæÿ…ÀçÜ$¢¯èþ² ¯é»êÆŠÿz f¯èþÆæÿÌŒý Ðóþ$¯óþfÆŠÿ } ©ç³MŠü Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Pramel Gupta Vrutti Livelihood Resource Centre Behind Govt. High School, 41, 1st Main Rd, Ashwath Nagar, RMV 2nd Stage, Bangalore, Karnataka 560094. INDIA. Email : pramel@vrutti.org, info@vrutti.org

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 16, çÜ…_Mæü 2 l¯Œþ 2014

20

ÎÝë C…yìþÄæFollow ý* • çÜ…_Mæü &3 ò³t…º-ÆŠÿ 2015 www.facebook.com/Leisaindiamag us• òÜon:

@LeisaIndia

Telugu - Sept 2015  

LEISA India

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you