Telugu - June 2018

Page 1

çÜ…_Mæü 2 & l¯Œþ 2018

Magazine on Low External Input Sustainable Agriculture Compilation of Selected translated articles into Telugu

™èþMæü$PÐèþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ ^óþõÜ çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³{†Mæü ™ðþË$Væü$ÌZMìü A¯èþ$Ðèþ¨…_¯èþ Mö°² ÐéÅÝëË çÜ…Mæü˯èþ…

ÎÝë C…yìþÄæý* ™ðþË$Væü$ {ç³™óþÅMæü {ç³^èþ$Ææÿ×ý


ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…_Mæü 2, l¯Œþ 2018 D çÜ…_MæüÌZ ÐéÅÝëË$ ÎÝë C…yìþÄæý* ç³{†MæüÌZ {ç³^èþ$Ç™èþÐðþ$O¯èþ B…VæüÏ ÐéÅÝëË ¯èþ$…yìþ G…í³Mæü ^óþÄæý$ºyæþzÑ. G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ ¯èþ…. 204, 100 ïœsŒý Ç…VŠü ÆøyŠþ, Ðèþ$*yæþÐèþ õÜtgŒý, Æðÿ…yæþÐèþ õœ‹Ü, º¯èþÔèý…MæüÇ, »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ & 560085 ¸ù¯Œþ @ +91 080 26699512 +91 080 26699522 ¸ëÅMŠüÞ @ +91 080 26699410

email : leisaindia@yahoo.co.in

ÎÝë C…yìþÄæý* B…VæüÏ…ÌZ ÎÝë C…yìþÄæý* ç³{†Mæü¯èþ$ G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ ÐéÆæÿ$ CÍÄæý* ÐéÇ çÜçßýM>Ææÿ…™ø {ç³^èþ$Ç…^èþ$^èþ$¯é²Ææÿ$. d‹œ GyìþrÆŠÿ Mðü.Ñ.Äæý$‹Ü. {ç³Ý맊þ Ðóþ$¯óþh…VŠü GyìþrÆŠÿ A¯èþ$Ðé§æþ… A¯èþ$Ðé§æþ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… Ayìþð[õÜtçÙ¯Œþ

sìý.Äæý$ÐŒþ$. Æ>«§æþ

yìþgñýO¯Œþ ÌôýLsŒý

} ÝëÆÿ$$ {MìüÄôý$sìýÐŒþ yìþgñýO¯èþÆŠÿÞ, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ

Ðèþ$${§æþ×ý

Ý뵯Œþ {í³…sŒý, »ñý…Væüâæý*Ææÿ$

MæüÐèþÆŠÿ ¸ùsZ

Ñ™èþ¢¯èþ ÐðþOÑ«§éÅ°² {糧æþÇØçÜ$¢¯èþ² Ðèþ$íßýâæýË$

Æ>Ðèþ$ ÔóýçÙ$ çÜ*Ææÿ…ç³Nyìþ Ò×ý Ðèþ*Æ>P…yóþ

Ææÿ$MìüÃ×ìý h. h.

¸ùsZ

ÎÝë Ðóþ$VæügñýO¯Œþ C™èþÆæÿ GyìþçÙ¯èþ$Ï

Ìêsìý¯Œþ AÐðþ$ÇMæü¯Œþ, Ððþ‹Üt B{íœMæü¯Œþ, {»ñýhÍÄæý$¯Œþ Ðèþ$ÇÄæý$$ D‹Üt B{íœMæü¯Œþ GyìþçÙ¯Œþ

ÎÝë C…yìþÄæý* Ðóþ$VæügñýO¯Œþ C™èþÆæÿ {´ë…¡Äæý$ GyìþçÙ¯èþ$Ï

íßý…©, JÇÄæý*, ™èþÑ$âŒý, Mæü¯èþ²yæþ, Ðèþ$Æ>w, ç³…gê½

D ç³{†Mæü ¯èþ…§æþÍ A…ÔèýÐèþ$$Ë$ Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ…™èþ Q_a™èþ™éÓ°² MæüÍW Ðèþ#…yæþ$rMæü$ GyìþrÆæÿ$Ï A°² gê{Væü™èþ¢Ë¯èþ$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ… fÇW¯èþ¨. ÐèþÅMìü¢Væü™èþ…V> {Ðéíܯèþ BÇtMæüÌŒýÞMæü$ B Ææÿ^èþÆÿ$$™èþÌôý »ê«§æþÅ™èþ Ðèþíßý…^ðþ§æþÆæÿ$. D ç³{†MæüÌZ° ÐéÅÝë˯èþ$ ¸ùsZM>í³ ¡íÜ Ñ$Væü™é ÐéÇMìü CÐèþÓyé°² GyìþrÆŠÿÞ {´ù™èþÞíßýÝë¢Ææÿ$. Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ ÐéÇ ™øyéµr$™ø G.Äæý$ÐŒþ$.C.G‹œ. ÐéÇ^óþ {ç³^èþ$Ç™èþ… 2

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2018

ÎÝë LEISA

www.leisaindia.org

ÎÝë A…sôý ™èþMæü$PÐèþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ ^óþõÜrr$Ðèþ…sìý çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…. C¨ ÝëÐèþ*hMæü Ðèþ$ÇÄæý$$ Ýë…Móü†Mæü ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý*˯èþ$ gZyìþ…_ ÆðÿO™èþ$Ë$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°² ç³ÇÆæÿ„ìüçÜ*¢ ™èþÐèþ$ Äñý$$MæüP E™éµ§æþMæü™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ B§éÄæý*°² ò³…^èþ$Mö¯èþ$r Væü$Ç…_ ç³°^óþçÜ$¢…¨. ÎÝë A¯èþ$¯èþ¨ Ý린Mæü Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜçßýf {ç³{MìüÄæý$˯èþ$ çÜÇÄæý$Væü$ Ñ«§æþ…V> Eç³Äñý*WçÜ*¢ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O™óþ¯óþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>Ë$ (C¯Œþç³#sŒýÞ) Eç³Äñý*W…^èþ$Mö¯èþ$r Væü$Ç…_ ™ðþÍÄæý$gôýçÜ$¢…¨. C¨ ï܈, ç³#Ææÿ$çÙ ÆðÿO™èþ$Ë$ ÐéÇ Ñgêq¯èþ…, ¯ðþOç³#×ýÅ…, ÑË$ÐèþË$, çÜ…çÜP–† Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜ…çÜ¦Ë B«§éÆæÿ…V> Ý뫨M>Ææÿ™èþ¯èþ$ Ý뫨…_ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢¯èþ$ °ÇÃ…^èþ$Mö¯èþ$r MöÆæÿMæü$ Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…¨. A…™óþM>Mæü ¿êVæüÝëÓÐèþ$Š糧æþ®™èþ$Ë §éÓÆ> ÆðÿO™èþ$Ë Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ$Ë Äñý$$MæüP ÝëÐèþ$Æ>®Å˯èþ$ ò³…´÷…¨…_, Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² AÐèþçÜÆ>Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³Çíܦ™èþ$ËMæü¯èþ$Væü$×ý…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ðèþ–¨®° Ý뫨…^èþ$r ÎÝë Ë„æüÅ…. Ýë…{糧éÄæý$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ô>ï܈Äæý$ Ñgêq¯èþ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ gZyìþ…_ Ñ«§é¯èþ ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ °Ææÿ~Äæý*˯èþ$ {糿êÑ™èþ… ^óþíÜ ™èþ§æþ$ç³Ç AÀÐèþ–¨®Mìü çÜÇÄñý$O¯èþ »êr¯èþ$ ç³Ææÿ^èþr… ÎÝë Äñý$$MæüP {糫§é¯èþ E§óþªÔèýÅ…. ÎÝë A¯èþ$¯èþ¨ JMæü ¿êÐèþ¯èþ, JMæü Ñ«§é¯èþ… Ðèþ$ÇÄæý$$ JMæü Æ>fMîüÄæý$ çÜ…§óþÔèý…. G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ AMEF

www.amefound.org

G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ §æþMæüP¯Œþ ï³uæÿ¿æý*Ñ$ÌZ° _¯èþ², çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë™ø MæüÍíÜ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ ÝëVæü$ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…_, Ñgêq¯é°² ò³…´÷…¨…_, Õ„æü×ý¯èþ$ A…¨…_, ÑÑ«§æþ AÀÐèþ–¨® çÜ…çܦ˯èþ$ A¯èþ$çÜ…«§é°…_ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ ç³…^èþ$Mæü$…r$…¨. «§æþÆæÿÃMæüÆæÿ¢Ë$ ^ðþOÆæÿïŒþ @ } _Ææÿ…iÐŒþ íÜ…VŠü, I.G.G‹Ü çÜ¿æý$ÅË$ @ yé. ÑuæÿÌŒý Æ>f¯Œþ, yé. G…. Ðèþ$çßý§óþÐèþç³µ, yé. G¯Œþ. h. òßýVóüz, yé. sìý.G…. ™éÅVæüÆ>f¯Œþ, {´÷‘‘ Ñ. ÒÆæÿ¿æý{§æþÄæý$Å, yé. G. Æ>f¯èþ², yé. Ððþ…Mæüsôý‹Ù ™èþVæü™Œþ, yé. íÜÙèþ {õ³ÐŒþ$^èþ…§æþÆŠÿ MøÔ>«¨M>Ç @ } ¼.Mðü. ÕÐèþÆ>… GWjMæü*ÅsìýÐŒþ yðþOÆæÿMæütÆŠÿ @ } Mðü.Ñ.G‹Ü. {ç³Ý맊þ Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ MISEREOR

www.misereor.org

Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ, AÀÐèþ–¨® çÜçßýM>Æ>°MðüO 1958ÌZ Ýë¦í³…^èþºyìþ¯èþ fÆæÿïŒþ M>£øÍMŠü ¼çÙç³šË çÜ…çܦ. D çÜ…çܦ 50 HâæýåMæü$ ò³OV> B{íœM>, BíÜÄæý* Ðèþ$ÇÄæý$$ Ìêsìý¯Œþ AÐðþ$ÇM> §óþÔ>ËÌZ §éÇ{§æþÅ °Ææÿ*Ã˯èþMæü$ Mæü–íÙ ^óþçÜ*¢ E¯èþ²¨. gê†, Ðèþ$™èþ, Í…Væü ¿ôý§éË™ø °Ñ$™èþ¢… ÌôýMæü$…yé, AÐèþçÜÆæÿ…ÌZ E¯èþ² H Ðèþ$°íÙMðüO¯é Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜ…çܦ ™øyéµr$ ËÀçÜ$¢…¨. õ³§æþ {ç³fË$, {糆Mæü*Ë ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ E¯èþ²ÐéÆæÿ$ çÜÓÄæý$…V> ^óþç³sôýt {ç³Äæý$™é²ËMæü$ Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜàÄæý$ç³yæþ$™èþ$…¨. Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ Ý린Mæü çÜ…çܦ˙ø & ^èþÇaMìü çÜ…º…«¨…_¯èþ çÜ…çܦ˙ø, {糿æý$™óþÓ™èþÆæÿ çÜ…çܦ˙ø, ÝëÐèþ*hMæü E§æþÅÐèþ*Ë™ø Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³ÇÔZ«§æþ¯é çÜ…çܦ˙ø MæüÍíÜ ç³°^óþçÜ$¢…¨. ˼®§éÆæÿ$Ë™ø MæüÍíÜ D ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å çÜ…çܦË$ Ý린Mæü AÀÐèþ–¨® Ñ«§é¯éË Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþMæü$, {´ëgñýMæü$tË AÐèþ$Ë$Mæü$ ™øyæþµyæþ™éÆÿ$$. D Ñ«§æþ…V> Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜ…çܦ, ™èþ¯èþ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å çÜ…çܦ˙ø MæüÍíÜ °Ææÿ…™èþÆæÿ… Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² çÜÐéâæýåMæü$ {糆çܵ…¨çÜ$¢…¨.


{í³Äæý$ ´ëuæÿ-Mæü$-ËMæü$, ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý íßý™èþ õܧæþÅ… _¯èþ² çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë ´ëÍr ÐèþÆæÿ…V> Ðèþ*Ææÿ$™ø…¨. D Ñ«§æþÐðþ$O¯èþ õܧæþÅ Ñ«§é¯èþ… _¯èþ² MæüÐèþ$™éË ÆðÿO™èþ$ËMæü$ çÜ$íܦÆæÿ™èþ¯èþ$ A…¨…^èþyæþ… Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé, Ðèþ$Æø Ñ«§æþ…V> Mæü*yé ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨. çßýÇ™èþ Ñç³ÏÐèþ…, f¯èþ$Å Ñç³ÏÐèþ… õ³Ææÿ$™ø ÆøkÆøkMîü ÑçÜ¢ÇçÜ$¢¯èþ² M>ÆöµÆóÿsŒý ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯é°² Ayæþ$zMøÐèþyæþ…ÌZ Mæü*yé C¨ çÜàÄæý$M>ÇV> °Ë$Ýù¢…¨. {ç³çÜ$¢™èþ l¯Œþ çÜ…_MæüÌZ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ýíßý™èþ õܧæþÅ…, BàÆæÿ Ý뫨M>Ç™èþ Ý뫧æþ¯èþMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$, ÐésìýMìü ç³ÇÚëPÆ>˯èþ$ çÜ*^èþ¯èþË$ A…§æþgôýçÜ$¢¯èþ²…§æþ$Mæü$ ^éÌê çÜ…™øçÙ…V> E…¨. MæüÆ>²rMæü ÆðÿO™èþ$ Ýù§æþÆæÿ$Ë$ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ðèþ*Ææÿ$µË {糿êÐé°² ™èþr$tMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$, ´ùçÙM>àÆæÿ ÌZç³… ¯èþ$…_ Ææÿ„ìü…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² HMðüOMæü Ðèþ*ÆæÿY… & _Ææÿ$«§é¯éÅË õܧæþÅ… ÐðþOç³# ™èþÐèþ$ §æþ–íÙt Móü…{©MæüÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Mö{ÆæÿË ÐèþËÏ MæüÍVóü {ç³Äñý*f¯é˯èþ$ Væü$Ç¢…_ §é§éç³# 2000Ðèþ$…¨ MæüÆ>²rMæü ÆðÿO™èþ$Ë$ Ðésìý ÝëVæü$¯èþ$ ^óþç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. A§óþ Ñ«§æþ…V> JyìþÔ>ÌZ° Mæü$†Äæý* Mø…yŠþ ™ðþVæüMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ÆðÿO™èþ$ Ýù§æþÆæÿ$Ë$ Mæü*yé ™èþÐèþ$Mæü$ ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë ÐéÆæÿçÜ™èþÓ…V> çÜ…{MæüÑ$…_¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñgêq¯èþ… B«§éÆæÿ…V> ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ _Ææÿ$«§é¯éÅË B«§éÇ™èþ Ñ${ÔèýÐèþ$ ç³…rË ÝëVæü$¯èþ$ ^óþç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. D {ç³Äæý$™èþ²…ÌZ ¿êVæü…V> ÐéÆæÿ$ Ý÷…™èþ…V> Ñ™èþ¢¯èþ »êÅ…Mæü$˯èþ$ ò³…´÷…¨…^èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. Ðésìý Væü$Ç…_ ™øsìý ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$ËMæü$ Mæü*yé ™ðþÍÄæý$gôýíÜ AÐèþV>çßý¯èþ MæüÍW…^óþ…§æþ$Mæü$ Ýë…çÜP–†Mæü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËÌZ ¿êVæü…V> Ñ™èþ¢¯èþ E™èþÞÐé˯èþ$ °ÆæÿÓíßý…^èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. D Ñ«§é¯èþ…

{´ëÆæÿ…À…_¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ WÇf¯èþ ™ðþVæüËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ D ÐèþÆæÿY… {ç³fË$ ^éÌê M>Ë… {Mìü™èþ… §æþ*ÆæÿÐðþ$O´ùÆÿ$$¯èþ BàÆæÿ ÐðþOÑ«§éÅ°², Ý뫨M>ÆæÿMæü™èþ¯èþ$ †ÇW çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøVæüË $Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. BàÆæÿ Ææÿ…Væü…ÌZ Ý뫨M>ÇMæü™èþ Ý뫧æþ¯èþ MøçÜ… ÑÀ¯èþ²Ððþ$O¯èþ §æþ–Mæüµ£éË™ø EÐèþ$ÃyìþV> Mæü–íÙ ^óþÄæý$r… MøçÜ… AÌñýÄñý$¯ŒþÞ Ææÿ*ç³…ÌZ ÐéÆæÿ…™é çÜÐðþ$OMæüÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$… yæþyæþ… BçÜMìü¢ MæüÍW…^óþ Ðèþ$Æø ÑçÙÄæý$…. §óþÖÄæý$ ç³Ôèý$ ç܅糧æþ¯èþ$ M>´ëyæþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ Ðésìý Væü$Ç…_¯èþ çÜÐèþ${Væü çÜÐèþ*^éÆ>°² ¿æý{§æþç³Ç_ yéMæü$ÅÐðþ$…rÈMæüÆæÿ×ýMæü$ Mæü*yé ÐéÆæÿ$ VæüsìýtV> {Ôèý§æþ® ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. Ý린Mæü…V> ËÀ…^óþ ç³Ôèý$ ç܅糧æþÌZ ÐðþOÆæÿ$«§éÅ˯èþ$ ºsìýt AÌê…sìý §óþÖÄæý$ gê™èþ$˯èþ$ M>´ëyæþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ Ý린Mæü…V>¯óþ A¯óþMæü Ðèþ$…¨ ^öÆæÿÐèþ ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. AÌê…sìý ÐéÇ çÜ…QÅ {MæüÐèþ$…V> ò³Ææÿ$Væü$™ø…¨. B Mæü–íÙ ÐéÇMìü iÐèþ¯ø´ë«¨ Mæü*yé Mæü͵Ýù¢…¨. D ç³Ôèý$ gê™èþ$Ë çÜ…Ææÿ„æü×ýMæü$ ¯èþyæþ$… ¼W…_¯èþ ÐéÇ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ C™èþÆæÿ$ËMæü$ Mæü*yé ^óþÆæÿÐóþõÜ Ë„æü Å…™ø Ðésìý yéMæü$ÅÐðþ$…rÈMæüÆæÿ×ý fÆæÿ$Væü$™ø…¨. ÐéÇ {ç³Äæý$™é²Ë¯èþ$ {糿æý$™éÓË$, Ñ«§é¯èþ °Æ>~Äæý$Mæü A«¨M>Ææÿ$Ë$ Væü$Ç¢…_ {´ù™èþÞíßý…^èþyæþ… ^éÌê AÐèþçÜÆæÿ…. Ò$ A¯èþ$¿æýÐéË$, {´ù™éÞçßý… MøçÜ… Ðóþ$Ðèþ$$ °Ææÿ…™èþÆæÿ… G§æþ$Ææÿ$^èþ*çÜ*¢ E…sêÐèþ$$. Ò$Mæü$ çÜ°²íßý™èþ$ÌñýO¯èþ ™øsìý ÆðÿO™èþ¯èþ²ËMæü$ D Ðóþ$VæügñýO¯Œþ A…¨…^é˯óþ BçÜMìü¢ Ò$Mæü$ E… sôý ÐéÇ ç³NÇ¢ _Ææÿ$¯éÐèþ* Ðèþ*Mæü$ ç³…í³…^èþ…yìþ. Ðóþ$Ðèþ$$ ÐéÇMìü Mæü*yé çÜ…™øçÙ…V> D Ðóþ$VæügñýO¯Œþ A…¨…^èþVæüË…. çÜ…´ë§æþMæü$Ë$

õܧæþÅ Ææÿ…Væü…ÌZ..ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ææÿ×ý.............. {ç³Ô>…™Œþ Ððþ$$çßý…¡, Mæü¯é² Mðü.íÜÇç³#Ææÿç³# JyìþÔ>ÌZ° Ðèþ*Ææÿ$Ðèþ$*Ë {´ë…™èþ…ÌZ° Ý린Mæü Mæü$†Äæý* Mø…yŠþ ™ðþVæü {ç³fËMæü$ _Ææÿ$«§é¯éÅË B«§éÇ™èþ õܧæþÅ…ÌZ Ñ${ÔèýÐèþ$ ç³…r˯èþ$ ÝëVæü$ ^óþÄæý$yæþ…ÌZ çÜ$çÜ… 糯èþ²Ððþ$O¯èþ ç³Çgêq¯èþ…, ç³Çç³NÆæÿ~Ððþ$O¯èþ A¯èþ$¿æýÐèþ… E…¨. D ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÆæÿY… A¯èþ$çÜÇ…^óþ Ñ™èþ¢¯èþ »êÅ…Mæü$Ë$, çÜ…çÜP–†ÌZ .......Mæü–íÙ ^èþ$Ææÿ$V>Y ÝëVæü$™ø…¨.

4

BàÆæÿ Ý뫨M>Ææÿ™èþMæü$ Ææÿ„æü×ý .............¨ çœ#yŠþ Ý÷ÐèþÈ°sîý AÍÄñý$¯ŒþÞ & C…yìþÄæý* BàÆæÿ Ææÿ…Væü…ÌZ Ý뫨MæüÆæÿ A«¨MæüÅ™èþ Ý뫧æþ¯èþ A¯óþ¨ C糚yæþ$ {ç³ç³…^é°Mìü A™èþÅÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ¨. BàÆæÿ Ææÿ…Væü…ÌZ Ý뫨M>Ææÿ™èþ Ý뫨…^èþVæüÍW¯èþ糚yóþ A×ý_ Ðóþ™èþË$, AçÜÐèþ*¯èþ™èþË™ø Mæü*yìþ¯èþ D çÜÐèþ*f… Ðésìý ¯èþ$…_ ÑÐèþ$$Mìü¢ Ý뫨… ^èþVæüË$Væü$™èþ$…¨. A°² ÐèþÆ>YË iÑ™éÌZϯèþ*, ...Ý÷ÐèþÈ°sîý AÍÄñý$¯ŒþÞ C…yìþÄæý*.

10

Ý린Mæü A¯èþ$¿æýÐéÌôý ç³Ôèý$ çÜ…™èþ†Mìü }Æ>Ðèþ$Ææÿ„æü....................... í³. ÑÐóþM>¯èþ…§æþ¯Œþ Ý린Mæü…V> JMæü糚yæþ$ õ³Ææÿ$ ´÷…¨¯èþ BÐèþ#Ë$, ™èþ¨™èþÆæÿ ç³Ôèý$ gê™èþ$Ë$ {MæüÐèþ$…V> A…™èþÇ…_´ù™èþ$¯é²Æÿ$$. A…§æþ$Mæü$ ^éÌê M>Ææÿ×êÌôý E¯é²Æÿ$$. AÆÿ$$™óþ BÄæý* {´ë…™éËÌZ ç³Ôèý$ ´ùçÙ×ýò³O B«§éÆæÿç³yìþ Ðésìý Ææÿ„æü×ý MøçÜ… °Ææÿ…™èþÆæÿ… Mæü–íÙ ^óþçÜ$¢¯èþ² ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÆ>YË$ Mæü*yé AçÜ…RêÅMæü…V>¯óþ... Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>ÐéÍÞ E…¨.

15

gêqç³M>Ë §ö…™èþÆæÿ ¯èþ$…_ ÝëVæü$ÌZMìü Ðèþ_a¯èþ ...........A°™é Æðÿyìþz & Mæü–çÙ~{ç³Ý맊þ. h MæüÆ>²rMæüÌZ °Ææÿ$õ³§æþË ÆøkÐéÈ ¿Zf¯èþ…ÌZ _Ææÿ$«§é¯éÅËMæü$ JMæü {ç³™óþÅMæü Ý릯èþ… E…¨. CsîýÐèþÍ M>Ë…ÌZ †ÇW D _Ææÿ$ «§é¯éÅËMæü$ ÐéÇ BàÆæÿ…ÌZ çÜÆðÿO¯èþ Væü$Ç¢…ç³# ÐèþÝù¢…¨. A¨ VæüÐèþ$°…_¯èþ M>Ææÿ×ý…V>¯óþ ÆðÿO™èþ$ Ýù§æþÆæÿ$Ë$ Mæü*yé {»o¯Œþ sꋳ Ñ$ÌñýÏsŒýÞ (_Ææÿ$«§é¯éÅË$) ÝëVæü$¯èþ$ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ ^óþç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$.... A° ^ðþç³µÐèþ^èþ$a.

18 3

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2018


õܧæþÅ Ææÿ…Væü…ÌZ iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ… ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ææÿ×ý BàÆæÿ Ææÿ…Væü…ÌZ Ý뫨糙èþÅ Ý뫧æþ¯èþ Mæü–íÙ {ç³Ô>…™Œþ Ððþ$$çßý…¡ & Mæü¯é² Mðü.íÜÇç³#Ææÿç³#

JyìþÔ>ÌZ° Ðèþ*Ææÿ$Ðèþ$*Ë {´ë…™èþ…ÌZ° Ý린Mæü Mæü$†Äæý* Mø…yŠþ ™ðþVæü {ç³fËMæü$ _Ææÿ$«§é¯éÅË B«§éÇ™èþ õܧæþÅ…ÌZ Ñ${ÔèýÐèþ$ ç³…r˯èþ$ ÝëVæü$ ^óþÄæý$yæþ…ÌZ çÜ$ç܅糯èþ²Ððþ$O¯èþ ç³Çgêq¯èþ…, ç³Çç³NÆæÿ~Ððþ$O¯èþ A¯èþ$¿æýÐèþ… E…¨. D ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÆæÿY… A¯èþ$çÜÇ…^óþ Ñ™èþ¢¯èþ »êÅ…Mæü$Ë$, çÜ…çÜP –†ÌZ ¿êVæü…V> Ñ™èþ¢¯èþ ç³…yæþ$Væü˯èþ$ ç³#¯èþÆæÿ$§æþªÇçÜ*¢, ÐéÇÌZ ÐéÆæÿçÜ™èþÓ…V> A…§æþ$™èþ* ÐèþçÜ$¢¯èþ² õܧæþÅ ç³Çgêq¯èþ… ò³…´÷…¨…^èþyæþ…™ø´ër$ Ðèþ$Ææÿ$Væü$ç³yìþ¯èþ õܧæþÅ ÐðþOÑ«§éÅ°², BàÆæÿ Ææÿ…Væü…ÌZ ÐéÇMìü ç³NÇ¢ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ç³NÆæÿÓ ÐðþO¿æýÐé°² Ý뫨…_ ò³sôýt…§æþ$Mæü$ Mæü–íÙ ^èþ$Ææÿ$V>Y ÝëVæü$™ø…¨.

Æðÿ

…yæþ$ §æþÔ>»êªË {Mìü™èþ… ÐèþÆæÿMæü* JyìþÔ> ™èþ*Ææÿ$µ {´ë…™èþ…ÌZ E¯èþ² Q…§æþÐèþ*Ë hÌêÏÌZ° Ðèþ*Ææÿ$Ðèþ$*Ë {´ë…™éËÌZ °ÐèþíÜ…^óþ Ý린Mæü Mæü$†Äæý* Mø…yŠþ ™ðþVæü {ç³fË$ ™èþÐèþ$Mæü$ E¯èþ² Mö¨ª´ësìý ÑïÜ¢Ææÿ~… E¯èþ² ´÷Ë…ÌZ §é§éç³# 40&50 ÆæÿM>Ë ç³…r˯èþ$ ÝëVæü$^óþõÜÐéÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ çßýÇ™èþ Ñç³ÏÐèþ… gZÆæÿ…§æþ$Mæü$¯èþ² ™èþÆ>Ó™èþ AMæüPyæþ ç³Çíܦ™èþ$Ë$ Ðèþ*Ç´ùÄæý*Æÿ$$. çܼÞyîþË™ø´ër$ A«¨Mæü ¨Væü$ºyìþ°^óþa Ðèþ…VæüyéË (òßý^ŒþÐðþOÒË$) Ë¿æýÅ™èþ M>Ææÿ×ý…V> Aç³µsìý ÐèþÆæÿMæü* Ðéyæþ$MæüÌZ E¯èþ² & _Ææÿ$«§é¯éÅË$ & Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ² & M>Äæý$ «§é¯éÅË$ & §æþ$…ç³Ë ÝëVæü$™ø Mæü*yìþ¯èþ Ñ${ÔèýÐèþ$ ç³…rË Ñ«§é¯é°Mìü Ðèþ$$糚 HÆæÿµyìþ…¨. 2011 ¯ésìýMìü Mæü$†Äæý* Mø…yŠþ ™ðþVæü ÐéÇ §óþÖÄæý$ ç³…rË ÝëVæü$ MóüÐèþË… 12&13 ÆæÿM>ËMæü$ ç³ÇÑ$™èþÐðþ$O´ùÆÿ$$…¨. A…™óþM>Mæü, ÐéÇMìü H Ðèþ*{™èþ… AÐèþV>çßý¯èþ Ìôý° Ñ«§é¯èþ…ÌZ ÝëVæü$ ^óþÄæý*˯èþ² °Ææÿ¾…«§éË$ A«¨MæüÐðþ$O´ùÄæý*Æÿ$$. A«¨Mæü ¨Væü$ºyìþ Ñ™èþ¢¯éË HMæüç³…r ÝëVæü$ ÑçÙÐèþËÄæý$…ÌZ _Mæü$PMæü$´ùÆÿ$$ A¯èþ$Mæü*Ë… M>° ÝëVæü$ 糧æþ¦™èþ$Ë ^èþ{Mæü…ÌZ _Mæü$PMæü$´ùÆÿ$$ E…yóþ¨. ç³…rË ÝëVæü$ÌZ ÐðþOÑ«§æþÅ… ÌZí³…^èþyæþ…™ø çÜVæür$ ´ùçÙM>àÆæÿ… Mæü*yé Væü×ý±Äæý$…V> ™èþWY´ùÆÿ$$ E…yóþ¨.

_Ææÿ$«§é¯éÅË B«§éÇ™èþ Ñ${ÔèýÐèþ$ ç³…rË ÝëVæü$ Ñ«§é¯èþ…ÌZ Mæü$†Äæý* Mø…yŠþ ™ðþVæü ÐéÇMìü Aç³ÇÑ$™èþÐðþ$O¯èþ ç³Çgêq¯èþ… ÐéÆæÿçÜ™èþÓ ç܅糧æþV> ËÀ…_…¨

4

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2018


}Ðèþ$† Äæý$ÔZ§é Ðèþ*Èn$, BÐðþ$ ¿æýÆæÿ¢ AÔZMŠü Ðèþ*Èn$ Q…yŠþÐèþ*ÌŒý hÌêÏÌZ° «§æþ*ï³ {V>Ðèþ$…ÌZ °ÐèþíÜçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Äæý$ÔZ§é Ðèþ*Èn$ ÐéÇ {V>Ðèþ$ ç³…^éÄæý$¡ çÜ¿æý$ÅÆ>Ë$V> Mæü*yé G°²MðüO…¨. B Mæü$r$…»ê°Mìü Ðèþ$*yæþ$ GMæüÆ>Ë ç³…r ¿æý*Ñ$ E…¨. A…§æþ$ÌZ {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ ç³…rË™ø´ër$ _Ææÿ$«§é¯éÅË ÆæÿM>°Mìü ^ðþ…¨¯èþ A¯óþMæü ç³…r˯èþ$ ÝëVæü$^óþõÜÐéÆæÿ$. ÐéÆæÿ$ ÝëVæü$^óþõÜ ç³…rÌZÏ _Ææÿ$«§é¯éÅË$, ÐèþÇ, ç³ç³š«§é¯éÅË$, ÆæÿMæüÆæÿM>Ë §æþ$…ç³Ë™ø´ër$ ¯èþ*¯ðþ W…fË$ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþÑ. Mö…yæþ ^èþÇÄæý$Ë Ððþ…ºyìþ ÐóþÆóÿÓÆæÿ$ ç³…r˯èþ$ ÝëVæü$^óþõÜÐéÆæÿ$. A§æþ¯èþ…V>, Mæü$r$…º… A…™é MæüÍíÜ AyæþÐèþ#Ë ¯èþ$…_ sìý…ºÆóÿ™èþÆæÿ E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ õÜMæüÇ…^óþÐéÆæÿ$. D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ sìý…ºÆóÿ™èþÆæÿ E™èþµ™èþ$¢ËÌZ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþÑ & §æþ$…ç³Ë$, Ðèþ${çÙ*ÐŒþ$Þ (Mæü$MæüP Vöyæþ$Væü$Ë$), BàÆæÿÄñý*VæüÅÐðþ$O¯èþ BMæü$ Mæü*ÆæÿË$, ç³…yæþ$Ï M>Äæý$Ë$, ArÒÔ>QÐéÆæÿ$ Ñ«¨…_¯èþ °º…«§æþ¯èþË$, B…„æüË M>Ææÿ×ý…V>¯èþ*, A°Õa™èþ ÐèþÆ>ÛË M>Ææÿ×ý…V> D ÆæÿMæü…V> ÐóþÆóÿÓÆæÿ$ ç³…rË$ ÝëVæü$^óþõÜ ÑïÜ¢Ææÿ~… ™èþWY´ù™èþ* Ðèþ_a…¨. ç³…rË ÝëVæü$ Ñ«§é¯èþ…ÌZ Mæü*yé Ðèþ*Ææÿ$µË$ ™èþç³µÌôý§æþ$. ç³…rË ÝëVæü$ÌZ iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ… „îü×ìý…_´ù™èþ* Ðèþ_a…¨. çœÍ™èþ…V> Mæü$r$…ºç³Ææÿ…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ E™èþµ™èþ$¢Ë$ ç³ÇÑ$™èþÐèþ$Äæý*ÅÆÿ$$. _ÐèþÇMìü §óþÖÄæý$ Ðèþ…Væüyé˯èþ$ ¯èþçÙt´ùÐé͵ Ðèþ_a…¨. °Æ>Ã׊ý çÜ…çܦ gZMæüÅ…™ø 2012 ¯èþ$…_ Ðèþ*Èn$Ë Mæü$r$…º… †ÇW ÐðþOÑ«§æþÅ…™ø Mæü*yìþ¯èþ ç³…rË ÝëVæü$ Ñ«§é¯é°² A¯èþ$çÜÇ…_…¨. ç³…rË$, Ñ™èþ¢¯éËÌZ ÐðþOÑ«§æþÅ… Mæü*yé ò³Ææÿ$Væü$™èþ* Ðèþ_a…¨. _Ææÿ$«§é¯éÅËÌZ ¿êVæü…V> Ðèþ*Èn$Ë$ 25 ÆæÿM>Ë$ ÝëVæü$ ^óþÄæý$r… {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. A…™èþMæü$Ðèþ$$…§æþ$ ÐéÆæÿ$ MóüÐèþË… 7 ÆæÿM>Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÝëVæü$ ^óþõÜÐéÆæÿ$. CMæü ¯èþ*¯ðþ W…fË ÝëVæü$ ÑçÙÄæý*°Mìü ÐèþõÜ¢ Æðÿ…yæþ$ ÆæÿM>Ë ¯èþ$…_ Hyæþ$ ÆæÿM>Ë$ ÝëVæü$ ^óþÄæý$VæüÍV>Ææÿ$. M>Äæý$«§é¯éÅË$/ç³ç³š«§é¯éÅË ÝëVæü$ÌZ MóüÐèþË… 5 ÆæÿM>Ë ¯èþ$…_ 12 ÆæÿM>Ë$ ÝëVæü$ ^óþÄæý$r… {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. Ñ™èþ$¢Ë ¯éryæþ…ÌZ A¯èþ$çÜÇ…^èþÐèþËíܯèþ M>ËÐèþÅ«¨° Væü$Ç…_ AÐèþV>çßý¯èþ ò³…´÷…¨…^èþ$Mæü$¯èþ² Äæý$ÔZ§æþ Ðèþ*Èn$ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ìê¿êõ³„æüÆæÿíßý™èþ çÜÓ^èþe…§æþ çÜ…çܦ °Æ>Ã×ý… Q…yŠþÐèþ$ÌŒý hÌêÏÌZ° {V>Ò$×ý ™ðþVæüËÐéÇ™ø MæüÍíÜ ç³°^óþÄæý$yæþ… {´ëÆæÿ…À…_¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ, B {´ë…™èþ…ÌZ ÝëVæü$^óþõÜ ç³…rÌZÏ ÐðþOÑ«§æþÅ… ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a…¨. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü…ÌZ Ðèþ$íßýâæýËMæü$ Væü×ý±Äæý$Ððþ$O¯èþ Væü$Ç¢…ç³# §æþMìüP…¨.

Ý린Mæü$Ë ç³rÏ ç³NÇ¢ AÐèþV>çßý¯èþ Ñ${ÔèýÐèþ$ ç³…rË$V> Ý린Mæü _Ææÿ$«§é¯éÅ˯èþ$ ÝëVæü$^óþõÜ Mæü$†Äæý* Mø…yŠþ ™ðþVæü ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë íܦ†Væü™èþ$Ëò³O 2011ÌZ °Æ>Ã׊ý çÜ…çܦ {ç³™óþÅMæü…V> JMæü A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþç³sìýt…¨. ÐéÇ BàÆæÿ AËÐér$Ï, ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþËMæü$¯èþ² ¿æý{§æþ™èþ Ðèþ…sìý A…Ô>˯èþ$ A…§æþ$ÌZ ç³ÇÖÍ…^éÆæÿ$. Q…yŠþÐèþ$ÌŒý hÌêÏÌZ° Ðèþ$*yæþ$ {V>Ðèþ$ ç³…^éÄæý$¡Ë ç³Ç«¨ÌZ° 10 {V>Ðèþ*ËÌZ °ÐèþíÜçÜ$¢¯èþ² 350 Mæü$†Äæý* Mø…yŠþ

A°Õa†° çÜÐèþ$Ææÿ¦Ðèþ…™èþ…V> G§æþ$ÆøPVæüÍV>Ææÿ$. BÐðþ$ ÝëVæü$ ^óþíܯèþ ç³ç³š«§é¯éÅË ç³…rË$ ç³N™èþ §æþÔèýÌZ E¯èþ²ç³µsìýMîü A¯èþ*çßýÅ…V> Mæü$Çíܯèþ ÐèþÆ>ÛË {ç³Ðèþ*§é°² °Ë§öMæü$PMæü$¯é²Æÿ$$. GÌê…sìý ¯èþçÙt… MæüËVæüMæü$…yé ™èþr$tMøVæüÍV>Æÿ$$. A…§æþ$Mæü$ {糫§é¯èþ M>Ææÿ×ý… Ñ™èþ¢¯éË$ ¯ésôý çÜÐèþ$Äæý*°² Ðèþ$Ç…™èþ gêç³Å… ^óþÄæý$yæþÐóþ$. B {V>Ðèþ$…ÌZ Ñ$Wͯèþ ÐéâæýÏ…§æþÇMîü Ðèþ$*yæþ$ MìüÓ…sêâæýÏ ¨Væü$ºyìþ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Æ>V>, Ðèþ*Èn$ ´÷Ë…ÌZ 7 MìüÓ…sêâæý$Ï E™èþµ†¢ Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. ç³ç³š«§é¯éÅË ¨Væü$ºyìþ çÜÓ˵…V> E¯èþ² M>Ææÿ×ý…V> Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ A«¨Mæü «§æþÆæÿË$ Ðèþ^éaÆÿ$$. MìüÌZ Ææÿ*.40 E…yéÍÞ¯èþ «§æþÆæÿË$ Ææÿ*.65 ò³ÇW Ðèþ*Èn$ËMæü$ Ðèþ$…_ B§éÄæý$… ËÀ…_…¨. Ñ$Væü$Ë$ ¨Væü$ºyìþ° Ñ{MæüÆÿ$$…_ B Mæü$r$…º… Ææÿ*.42,250 B§éÄæý$… çÜ…´ë¨…_…¨. í³ËÏË Ñ§éÅ¿êÅçÜ… MøçÜ…, Mæü$r$…º ÐðþO§æþÅ AÐèþçÜÆ>Ë MøçÜ… Ý린Mæü…V> E…yóþ ÐèþyîþzÐéÅ´ëÆæÿ$Ë ¯èþ$…_ ¡çÜ$Mæü$¯èþ² A糚ÌZ ¿êVæü…V> Ææÿ*.10000 †ÇW ^ðþÍÏ…_ÐóþÄæý$VæüÍW…¨. Ñ$Wͯèþ Ææÿ*.32,250° ´÷§æþ$ç³# ^óþçÜ$MøVæüÍW…¨. §é°° í³ËÏË Ñ§éÅÐèþçÜÆ>ËMóü Eç³Äñý*W…^éË° °Ææÿ~Æÿ$$… ^èþ$Mæü$…¨. A…™óþM>§æþ$ Ðèþ$Æðÿ糚yæþ* Ðèþyîþz ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë ¯èþ$…_ A糚Ë$ ^óþÄæý$Æ>§æþ° °Ææÿ~Æÿ$$…^èþ$Mæü$…¨. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Ðèþ*Èn$Ë Mæü$r$…»ê°Mìü C…¨Æ> BÐé‹Ü Äñý*f¯èþ Mìü…§æþ CË$Ï Mæür$tMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ BǦMæü çÜàÄæý$… Mæü*yé ËÀ…_…¨. _Mæü$Pyæþ$ ¨Væü$ºyìþ° Ñ{MæüÆÿ$$õÜ¢ ËÀ…^óþ Ý÷Ðèþ$$ÃÌZ Mö…™èþ ¿êV>°² C…sìýò³O QÆæÿ$a ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ íܧæþ®Ðèþ$Ðèþ#™ø…¨. Mæü$r$…ºçÜ¿æý$ÅËMæü$ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ ËÀ…^èþyæþ…™ø ´ër$ ÐéÇ iÐèþ¯èþ {ç³Ðèþ*×êË$ Væü×ý±Äæý$…V> Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³yæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. C糚yæþ$ Äæý$ÔZ§é Ðèþ*Èn$ Ðèþ$$Q…ÌZ B™èþÃÑÔ>ÓçÜ…, B¯èþ…§æþ… ™é…yæþÑçÜ$¢¯é²Æÿ$$. BÐðþ$ Ðèþ*rÌZϯóþ ^ðþ´ëµË…sôý..... MæüÆæÿ$Ðèþ# ï³yæþ ¯èþ$…_ ºÄæý$rç³yéz…. ÌôýMæü$…sôý Mæü$r$…º… BǦMæüç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ F¼ÌZ Mæü*Ææÿ$Mæü$´ùÆÿ$$ E…yóþ¨. BàÆæÿ… ò³§æþª çÜÐèþ$çÜÅV> Ðèþ*Ç´ùÄôý$¨. iÐèþ¯ø´ë«§æþ$ËMæü$ ¡Ææÿ° à° G§æþ$ÆæÿÄôý$Ũ. ™ðþVæüÐéÇ iÐèþ¯èþ íܦ†Væü™èþ$˯èþ$ A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþíÜ…¨. Mø…yŠþ ™ðþVæüÐéÆæÿ$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$Ðóþ$ B«§éÆæÿ…V> iÐèþ¯èþ… ÝëWçÜ$¢…sêÆæÿ$. A¨ Mæü*yé GMæü$PÐèþ ¿êVæü… ÐèþÆ>Û«§éÇ™èþÐóþ$. Mö…yæþ^èþÇÄæý$Ë Ðèþ$«§æþÅÌZ º¨Î ÝëVæü$ (íÙíœt…VŠü MæüÍtÐóþçÙ¯Œþ & ´ùyæþ$ ^éÝë Ìôý§é ÝëVæü$ A° ^ðþç³µÐèþ^èþ$a) Mæü*yé ÐéÇMìü E´ë«¨ Mæü͵çÜ*¢ E…r$…¨. C…M> AyæþÐèþ#ÌZÏ ËÀ…^óþ sìý…ºÆóÿ™èþÆæÿ E™èþµ™èþ$¢Ë õÜMæüÆæÿ×ý ÐéÇMìü B§éÄæý$… ËÀçÜ$¢…¨. C…M> Æøk Mæü*ÎV> Ðèþ$¯èþ$Væüyæþ ÝëWçÜ$¢…sêÆæÿ$. Mø…yŠþ ™ðþVæüËò³O ÝëW…_¯èþ A«§æþÅÄæý$¯èþ…ÌZ °Æ>®Ææÿ×ý AÆÿ$$¯èþ ÑçÙÄæý*Ë$ CMæüPyæþ Mö¨ªV> ™ðþË$çÜ$Mæü$…§é…. ÐéÇ °ÐéçÜ çܦÌêËMæü$ ^óþÆæÿ$ÐèþV> E…yóþ yø…VæüÆŠÿ Mö…yæþ ^èþÇÄæý$Ë$, C…M> C™èþÆæÿ Mö…yæþÌôý ÐéÇ iÐèþ¯é°Mìü {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþÑ. ÐéÆæÿ$ A¯èþ$çÜÇ…^óþ õܧæþÅ Ñ«§é¯èþ…ÌZ ÑÀ¯èþ²Ððþ$O¯èþ ç³…rË$ ÝëVæüÐèþ#™éÆÿ$$. A…™óþM>Mæü, ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2018

5


6

ÐéÇMìü A…§æþ$»êr$ÌZ çÜÐèþ$–¨®V> çÜçßýf Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë$ E¯é²Æÿ$$. Ðésìý° Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$° ÐéÆæÿ$ õܧæþÅ…^óþÄæý$yæþ…ÌZ A´ëÆæÿÐðþ$O¯èþ A¯èþ$¿æýÐèþ… çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$¯é Mæü*yé ÐéÇ WÇf¯èþ iÑ™èþ…ÌZ õ³§æþÇMæü… °™èþÅ°ÐéçÜ… E…sZ…¨. Mæü$†Äæý* Mø…yŠþ ™ðþVæüÌZ §é§éç³# 80 Ô>™èþ… Ðèþ$…¨ çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$…»êÌôý. Ñ$Wͯèþ ÐéÆæÿ…™é _¯èþ² MæüÐèþ$™éË$¯èþ² ÆðÿO™èþ$Ìôý. B {´ë…™èþ…ÌZ° ^éÌê ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ¿æý*Ðèþ$$Ë$ G{ÆæÿÐèþ$sìýt ¯óþËÌôý. ÐésìýMìü ±sìý ™óþÐèþ$¯èþ$ °Ë»ñýr$tMæü$¯óþ ÝëÐèþ$Ææÿ¦Å… ^éÌê ç³ÇÑ$™èþ…V> E…r$…¨. QÈ‹œ ç³…r M>Ë…ÌZ ±sìý {ç³ÐéàË gZÆæÿ$ M>Ææÿ×ý…V> Mø™èþMæü$ Væü$ÇM>Ðèþyæþ… çÜÆæÿÓÝ뫧éÆæÿ×ý…. A«§æþÅÄæý$¯èþ…ÌZ ™óþͯèþ Ðèþ$Æø ÑçÙÄæý$… & GVæü$Ðèþ {´ë…™éËÌZ _Ææÿ$«§é¯éÅË$ GMæü$PÐèþV> ç³…yæþ$™èþ$…sêÆÿ$$. D M>Ææÿ×ý… ÐèþËϯóþ M>Ðèþ^èþ$a... ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë$V> A™èþÅ…™èþ õ³§æþÇMæü…ÌZ º™èþ$Mæü$Ë$ ÝëWçÜ$¢¯èþ² D {´ë…™èþ {ç³fË$ ^éÌê Ðèþ$…¨ _Ææÿ$«§é¯éÅ˯èþ$ ÝëVæü$^óþÄæý$yæþ… ò³O¯óþ §æþ–íÙt Móü…{©MæüÇ…^éÆæÿ$. A…™óþM>Mæü, Ý린Mæü WÇf¯èþ ™ðþVæüËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ Mø…yŠþ gê† ÐéÇÌZ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ýíßý™èþÐðþ$O¯èþ D õܧæþÅ Ñ«§é¯éË$ iÑ™èþ…ÌZ A…™èþÆ>ÂVæü…V> Ðèþ*Ç´ùÄæý*Æÿ$$. ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ýMæü$ Ðóþ$Ë$^óþõÜ {MæüÐèþ$…ÌZ ÐéÇ iÑ™éË$ {ç³Mæü–†™ø Ðèþ$Ðóþ$Mæü… AÆÿ$$´ùÄæý*Æÿ$$. Cç³µsìýMîü ÐéÆæÿçÜ™èþÓ…V> ÐèþçÜ$¢¯èþ² õܧæþÅ Ñ«§é¯é˯óþ ÐéÆæÿ$ A¯èþ$çÜÇçÜ*¢, Ñ${ÔèýÐèþ$ õܧæþÅ Ñ«§é¯é˯èþ$, ç³…rÌZÏ ÐðþOÑ«§éÅ°² çÜ$Ææÿ„ìü™èþ…V> M>´ëyæþ$Mæü$…r* ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… ÐéÆæÿ$ 12 ÆæÿM>ÌñýO¯èþ §óþÖÄæý$ ç³…r˯èþ$ ÐéÆæÿ$ ÝëVæü$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D ™ðþVæü ÐéÇÌZ _Ææÿ$«§é¯éÅ˯èþ$ {糫§é¯èþ BàÆæÿ…V> ¡çÜ$Mæü$…sêÆæÿ$. M>± CsîýÐèþË D AËÐér$ {MæüÐèþ$…V> ™èþWY´ù™ø…¨. °gê°Mìü ÐéÆæÿ$ ÆøkMæü$ Ðèþ$*yæþ$ ÝëÆæÿ$Ï BàÆæÿ… ¡çÜ$Mæü$…sêÆæÿ$. M>± A…§æþ$ÌZ _Ææÿ$«§é¯éÅË Eç³Äñý*Væü… C糚yæþ$ ç³ÇÑ$™èþÐðþ$O´ùÆÿ$$…¨. C糚yæþ$ {ç³gê ç³…í³×îý ÐèþÅÐèþçܦ §éÓÆ> çÜÆæÿçœÆ> AÐèþ#™èþ$¯èþ² ¼Äæý$Å… ÐéyæþMæü… ò³ÇW…¨. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ糚yæþ$ ¼Äæý$Å… Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ Mö¯èþ$VøË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. A…™óþM>§æþ$, C¨ÐèþÆæÿMæü…™é BàÆæÿ…ÌZ ¿êVæü…V> E…r$¯èþ² §æþ$…ç³Ë Ðèþ…sìýÑ Eç³Äñý*W…^èþyæþ… ™èþWY…^óþÔ>Ææÿ$. A…§æþ$Mæü$ AÑ ™èþW¯èþ…™èþ Ðóþ$ÆæÿMæü$ Ë¿æýÅ…M>Mæü´ùÐèþyæþ… JMæü M>Ææÿ×ý…. Ìôý§é Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ Ðésìý° ¼Äæý$Å… Mö¯èþ$VøË$ MøçÜ… AÑ$ÃÐóþçÜ$MøÐèþyæþ… ÐèþËÏ Ðésìý ÐéyæþMæü… ™èþWY´ùÐèþyé°Mìü Ðèþ$Æø M>Ææÿ×ý…. ç³ç³š«§é¯éÅË Ñ°Äñý*Væü…ÌZ Mæü*yé C§óþ «§øÆæÿ×ìý Mæü°í³Ýù¢…¨. ç³…yìþ…_¯èþ ç³ç³š «§é¯éÅËÌZ A™èþÅ«¨Mæü ¿êV>°² yæþº$¾ AÐèþçÜÆ>ËMøçÜ…, C™èþÆæÿ ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë Mö¯èþ$VøË$ MøçÜ…, ÍMæüPÆŠÿMøçÜ… AÐóþ$ÃçÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. CÑ ^éËMæü Mæü$r$…ºçÜ¿æý$ÅË ÐðþO§æþÅ AÐèþçÜÆ>Ë$ Mø…yŠþ ™ðþVæüÌZ §é§éç³# Æðÿsìýt…ç³# Ìôý§é Ðèþ$*yæþ$ Æðÿr$Ï ò³ÇW´ùÐèþr…™ø ÐéÇ BǦMæü íܦ† §æþÄæý$±Äæý$…V> Ðèþ*Ç´ùÆÿ$$…¨. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2018

°Æ>Ã׊ý çÜ…çܦ A«§æþÅÄæý$¯èþ…ÌZ ÐðþËÏyðþO¯èþ Ðèþ$ÇMö°² ÑçÙÄæý*Ë$ C糚yæþ$ ™ðþË$çÜ$Mæü$…§é…. Ý린Mæü…V> Ðéyæþ$MæüÌZ E¯èþ² ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëËÌZ Ðèþ$íßýâæýË$ ^éÌê MîüËMæüÐðþ$O¯èþ ´ë{™èþ¯óþ °ÆæÿÓíßýÝë¢Ææÿ$. M>± A…§æþ$Mæü$ ÐéÇMìü ™èþW¯èþ…™èþ Væü$Ç¢…ç³# E…yæþr… Ìôý§æþ$. Ý린Mæü çÜÐèþ*f ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å…™ø °ÆæÿÓíßý…^óþ Ñ™èþ¢¯èþ »êÅ…Mæü$Ë$, Ñ™èþ¢¯èþ {糧æþÆæÿدèþË$ Ðèþ…sìýÑ Ìôý¯óþÌôýÐèþ#. ÐéÆæÿ$ ç³…rË$ ç³…yìþ…^óþ…§æþ$Mæü$ Eç³Äñý*W…^óþ yø…VæüÆŠÿ ¿æý*Ðèþ$$Ëò³O M>±, C™èþÆæÿ{™é ÐéÇ B«©¯èþ…ÌZ E…yæþÐèþÍÞ¯èþ ¿æý*Ðèþ$$Ëò³O çßýMæü$PË$ íܦÆæÿ…V> E…yæþMæü´ùÐèþr…™ø ÐéÇMìü ç³NÇ¢ A«¨M>Ææÿ… E…yæþr… Ìôý§æþ$. D ÐéçÜ¢Ðé˯èþ$ Væü$Ç¢…_¯èþ °Æ>Ã׊ý çÜ…çܦ Mö°² {´ù™éÞçßýMæü ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³sìýt…¨. ÐésìýÌZ Ñ™èþ¢¯èþ »êÅ…Mæü$˯èþ$ A…§æþ$»êr$ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþr…, Ñ™èþ¢¯èþ {糧æþÆæÿدèþË$ °ÆæÿÓíßý…^èþyæþ…, ÐéÇMìü ({ç³™óþÅMìü…_ Ðèþ$íßýâæýËMæü$) ¿æý*Ðèþ$$Ëò³O ^èþrtº§æþ®Ððþ$O¯èþ çßýMæü$P ËÀ…^óþ…§æþ$Mæü$ ^óþÄæý$*™èþ°_a…¨. °Æ>Ã׊ý ^óþç³sìýt¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë çœÍ™èþ…V> Mæü$†Äæý* Mø…yŠþ ™ðþVæüÌZ° õ³§æþËMæü$ BàÆæÿ E™èþµ†¢ÌZ ç³NÇ¢ Ý뫨M>Ææÿ™èþ Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨.

§óþÖÄæý$ ÝëVæü$ Ñ«§é¯éË ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ææÿ×ý Mæü$†Äæý* Mø…yŠþ ™ðþVæüÌZ° ÆðÿO™èþ¯èþ²ËMæü$ ™øyæþµyóþ…§æþ$Mæü$ °Æ>Ã׊ý çÜ…çܦ 2012 ¯èþ$…_ Mæü–íÙ {´ëÆæÿ…À…_…¨. Ðèþ$$QÅ…V> Ñ${ÔèýÐèþ$ ç³…rË ÝëVæü$, iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ…™ø Mæü*yìþ¯èþ õܧæþÅ Ñ«§é¯éË$, çÜ$íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ ÐéÇMìü A…§æþ$»êr$ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a…¨. D Mæü–íÙÌZ Ððþ$$§æþr Ayæþ$Væü$V> {V>Ò$×ý ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å A«§æþÅÄæý$¯èþ Ñ«§é¯é°² (´ëÇtíÜõ³rÈ Ææÿ*ÆæÿÌŒý A{ò³Æÿ$$fÌŒý & ï³BÆŠÿH) A°² {V>Ðèþ*ËÌZ ^óþç³sìýt Ðèþ˜ÍMæü çÜÐèþ*^éÆ>°² õÜMæüÇ…_…¨. D çÜÐèþ*^éÆæÿ…ÌZ ¿êVæü…V> Mæü$r$…º B§éÄæý$…, Ðéyæþ$MæüÌZ E¯èþ² Ý린Mæü ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ 糧æþ®™èþ$Ë$, Ñ™èþ¢¯èþ Ñ°Äñý*Væü…ÌZ ÐðþOÑ«§æþÅ… Ðèþ…sìý Ðésìý Væü$Ç…_ °ÇªçÙtÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… õÜMæüÇ…_…¨. Ý린Mæü õ³§æþ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ †ÇW ç³NÆæÿÓ ç³§æþ®™èþ$˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…^óþr$t {´ù™èþÞíßý…^óþ…§æþ$Mæü$ {ç³™óþÅMæü…V> {Ôèý§æþ® Ðèþíßý…_…¨. A…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V> {V>Ðèþ$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ çÜÐèþ*ÐóþÔ>Ë$ °ÆæÿÓíßý…_, ÐóþÆóÿÓÆæÿ$ ç³…r˯èþ$ ÝëVæü$^óþÄæý$yæþ…ÌZ Ðèþ$Ææÿ$Væü$¯èþ ç³yìþ¯èþ ÐðþOÑ«§éÅ°² ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…^óþ AÐèþM>Ô>Ëò³O ÑçÜ¢–™èþ…V> çÜ…{糨…ç³#Ë$ ÝëW…_…¨. ™öÍ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ _Ææÿ$«§é¯éÅË õܧæþÅ… {糫§é¯èþ…V> Ñ${ÔèýÐèþ$ ç³…rË ÝëVæü$ ÑçÙÄæý$…ÌZ {ç³™óþÅMæü Õ„æü×ý A…¨…_…¨. Æðÿ…yæþÐèþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ 糧æþ¦™èþ$Ëò³O Õ„æü×ý Cí³µ…_…¨. CÐèþ±² {V>Ðèþ$ Ýë¦Æÿ$$ÌZϯóþ ^óþç³rtyæþ… ÑÔóýçÙ…. Ðèþ$$QÅ…V> Ðèþ$íßýâæý˯èþ$ Ñ${ÔèýÐèþ$ ç³…rË ÝëVæü$ ÐðþOç³# Ðèþ$ãÏ…^óþ…§æþ$Mæü$ §æþ–íÙt Móü…{©MæüÇ…^éÆæÿ$. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ç³NÆæÿÓ ç³§æþ®™èþ$˯èþ$ Eç³Äñý*W…^óþ ÑçÙÄæý$…ÌZ¯èþ*, õܧæþÅ Ææÿ…Væü…ÌZ ÐðþOÑ«§éÅ°Mìü ^ør$ Mæü͵…^óþ A…Ô>ËMæü$ A«¨Mæü {´ù™éÞçßý… A…¨…^èþyæþ… fÇW…¨.


Ñ™èþ¢¯èþ ÐðþOÑ«§éÅ°Mìü {´ù™éÞçßý… Ðèþ$íßýâæýË ¿êVæüÝëÓÐèþ*Å°² {´ù™èþÞíßý…^èþyæþ… C…§æþ$Mæü$ ^óþç³sìýt¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ÌZÏ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ¨. BàÆø™èþµ†¢ÌZ ÐéÇMìü Ðèþ$Ç…™èþ AfÐèþ*Æÿ$$ïÙ Mæü͵…^é˯óþ¨ C…§æþ$ÌZ° E§óþªÔèý…. D {ç³Äæý$™èþ²…ÌZ ¿êVæü…V>¯óþ Ý린Mæü…V> AÀÐèþ–¨® ^ðþ…¨¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü…ÌZ° ÐðþOÑ«§éÅ°² M>´ëyæþr… Ë„æü Å…V> Ðèþ*Ç…¨. D BÔèýÄæý*˯èþ$ Ý뫨…^óþ…§æþ$Mæü$ {V>Ðèþ$Ýë¦Æÿ$$ÌZ Ðèþ$íßýâæýË™ø çÜÐèþ*ÐóþÔ>Ë$ HÆ>µr$ ^óþÄæý$r… fÇW…¨. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ {V>Ðèþ$Ýë¦Æÿ$$ÌZ ÑÌôýÏgŒý ÌñýÐðþÌŒý C°íÜtr*ÅçÙ¯ŒþÞ (ÑGÌŒýI Ë$) ¯ðþËMö˵yæþ… fÇW…¨. B {ç³M>Ææÿ… 21 ÑGÌŒýIË$ HÆ>µrÄæý*ÅÆÿ$$. ÐésìýÌZ çÜ¿æý$ÅË$V> ^óþǯèþ Ðèþ$íßýâæýËMæü$ _Ææÿ$«§é¯éÅË ÝëVæü$ B«§éÇ™èþ Ñ™èþ¢¯èþ »êÅ…Mæü$˯èþ$ ÝëÐèþ*hMæü ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å…™ø {´ëÆæÿ…À…_ Ðésìý °ÆæÿÓçßý×ýÌZ çÜÐèþ${VæüÐðþ$O¯èþ Õ„æü×ý C^éaÆæÿ$. Òsìý ÝëÄæý$…™ø Ý린Mæü ÆðÿO™èþ¯èþ²ËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ñ™èþ¢¯èþ AÐèþçÜÆ>Ë$ ¯ðþÆæÿÐóþÆæÿayæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… ÝëÐèþ*hMæü ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å…ÌZ 27 Ñ™èþ¢¯èþ »êÅ…Mæü$Ë$ ç³°^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. 27 {V>Ðèþ*ËÌZ° §é§éç³# 600 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ¯èþ²ËMæü$ ˼® ^óþMæü*Ææÿ$™ø…¨. D {´ë…™èþ…ÌZ òßýÆÿ$$ÆŠÿË*ÐŒþ$ Ñ™èþ¢¯éË AÐèþçÜÆæÿ… Væü$Ç…_¯èþ A…^èþ¯éË$ ÌñýMæüPMæüsêtÆæÿ$. D ç³…rMæü$ çÜ…º…«¨…_ 12 ÆæÿM>ÌñýO¯èþ §óþÖÄæý$ Ý린Mæü…V> Ðéyæþ$MæüÌZ E¯èþ² ç³…rË ÝëVæü$¯èþ$ Væü$Ç¢… ^éÆæÿ$. Ðésìý° ÆðÿO™èþ$ËMæü$ A…§æþ$»êr$ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$Ðèþ^éaÆæÿ$. D Ñ™èþ¢¯èþ çÜÆæÿçœÆ>¯èþ$ JMæüPÝëÇ Ðèþ*{™èþÐóþ$ A…¨…^óþ ò³r$tºyìþV> ¿æýÑçÙÅ™Œþ ™èþÆ>ËMæü$ Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿ…V> °ËÓ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ E§óþªÕ…_¯èþ¨V> {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. JMæüP ç³…r M>Ë…ÌZ¯óþ Ðésìý° çÜÐèþ$–¨®V> ç³…yìþ…_ °ËÓ ^óþÄæý$yæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. C糚yæþ$ Ý린Mæü ÝëÐèþ*hMæü gZMæüÅ…™ø D §óþÖÄæý$ òßýÄæý$ÆŠÿË*ÐŒþ$ Ñ™èþ¢¯èþ Ðèþ…Væüyé˯èþ$ 55 ÆæÿM>˯èþ$ ¿æý{§æþç³Ææÿ^èþVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$.

ÐésìýÌZ _Ææÿ$«§é¯éÅË$, Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ², ç³ç³š«§é¯éÅË$, Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$, BàÆæÿ…V> ¡çÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ §æþ$…ç³Ë$ E¯é²Æÿ$$. {ç³çÜ$¢™èþ… CMæüPyìþ ÆðÿO™é…Væü… Hyæþ$ ÆæÿM>Ë §óþÖÄæý$ ÐèþÇ ç³…r˯èþ$, BÆæÿ$ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ², Ðèþ$*yæþ$ ÆæÿM>Ë »ñý…yæþM>Äæý$Ë$, Ðèþ$*yæþ$ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ÝëÐèþ$Ë$, Æðÿ…yæþ$ ÆæÿM>Ë ò³ÆæÿÌŒý Ñ$ÌñýÏsŒýÞ, Ðèþ$*yæþ$ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ Mö{ÆæÿË$, Æðÿ…yæþ$ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ™ðþËÏ gŸ¯èþ², ¯éË$Væü$ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ï³hÄæý$¯Œþ _Mæü$Pyæþ$M>Äæý$˯èþ$, Æðÿ…yæþ$ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ »Ÿº¾Ææÿ$Ï, Ðèþ$*yæþ$ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ÆðÿO‹Ü ½¯Œþ, Æðÿ…yæþ$ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ Ñ$¯èþ$Ðèþ$$Ë$, ¯éË$Væü$ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ Mæü…{sîý ½¯ŒþÞ, àÆŠÿÞ {V>ÐŒþ$ Ðèþ…sìý Ðésìý™ø ´ër$ 17 ÆæÿM>ÌñýO¯èþ §æþ$…ç³Ë$ ÝëVæü$^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÐéÆæÿ$ ™èþÐèþ$ õܧæþÅç³# 糯èþ$ÌZÏ _Ææÿ$«§é¯éÅË B«§éÇ™èþ Ñ${ÔèýÐèþ$ ç³…rË ÝëVæü$ 糧æþ¦†° ´ësìý…^éÆæÿ$. CÑM>Mæü, Ðèþ$*yæþ$ÆæÿM>ÌñýO¯èþ BÐèþ$$§æþ… ^ðþr$Ï (M>çÜtÆŠÿ), Æðÿ…yæþ$ÆæÿM>ÌñýO¯èþ BÐèþ ç³…rË$ (Ðèþ$çÜtÆŠÿz), ¯èþ$Ðèþ#ÓË$, ¯ðþOfÆŠÿ ç³…rË$ ç³…yìþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. 7 ÆæÿM>ÌñýO¯èþ M>Äæý$Væü*Ææÿ˯èþ$, 17 ÆæÿM>ÌñýO¯èþ §æþ$…ç³Ë¯èþ$, Æðÿ…yæþ$ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ç³çÜ$ç³# ç³…r˯èþ$, AËÏ…, ÐðþË$ÏÍÏ, Ñ$Ça, EÍÏ Ðèþ$Ç Mö°² Ý린Mæü…V> Eç³Äñý*Væüç³yóþ Ðèþ$$™èþMæü «§é¯éÅË$, ç³ç³š«§é¯éÅ˯èþ$ ÝëVæü$^óþçÜ$¢…sêÆæÿ$. §óþÖÄæý$ ç³…r˯èþ$ ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…^èþyæþ…ÌZ¯èþ$, ÝëÐèþ*hMæü Ñ™èþ¢¯èþ »êÅ…Mæü$Ë °ÆæÿÓçßý×ýÌZ¯èþ$, Ý린Mæü ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ iÐèþÐðþOÑ«§éÅ°² ç³ÇÆæÿ„ìü…^èþyæþ…ÌZ Ðèþ$íßýâæý ´ë{™èþ ^éÌê {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ¨.

ÝëÐèþ*hMæü Ñ™èþ¢¯èþ E™èþÞÐéË$ & Ñ™èþ¢¯èþ Ðèþ*ǵyìþMìü F™èþ… Mæü$†Äæý* Mø…yŠþ ÝëÐèþ*hMæüÐèþÆæÿY… °ÆæÿÓíßý…^óþ iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ E™èþÞÐé˯èþ$ Ý린Mæü ¿êçÙÌZ º$Æ>Ï…VŠü Äæý*{™èþV> ÐèþÅÐèþçßýÇÝë¢Ææÿ$. Ý뫧éÆæÿ×ý…V> D E™èþµÐé˯èþ$ ç³…rË$ ^óþ†Mìü A…¨¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ °ÆæÿÓíßýÝë¢Ææÿ$. çÜÐèþ$–¨®V> ç³…r¯èþ$ ^óþ†Mìü A…¨…_¯èþ…§æþ$Mæü$ ¯óþË™èþÍÏMìü, Ñ™èþ¢¯èþ çÜ…´ë§æþ¯èþMæü$ Mæü–™èþfq™èþË$ ™ðþË$ç³#MøÐèþyæþ…

ArÒ çßýMæü$PË ^èþrt…òO³ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ Õ„æü×ý ™èþÆæÿVæü†ÌZ ´ëÌŸY…r$¯èþ² Ðèþ$íßýâæýË$...

7

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2018


Ý린Mæü AÐèþçÜÆ>Ë MøçÜ… Ñ™èþ¢¯èþ »êÅ…Mæü$Ë$ °ÆæÿÓíßý…^óþ Mæü–íÙÌZ Ðèþ$íßýâæýË ¿êVæüÝëÓÐèþ$ÅÐóþ$ ^éÌê MîüËMæüÐðþ$O¯èþ¨

D E™èþÞÐéË {糫§é¯èþ E§óþªÔèý…. ¯óþË™èþÍÏ™ø´ër$ Ðóþ$Ë$ÆæÿMæüç³# Ñ™èþ¢¯éÌôý ™èþÐèþ$ õܧæþÅ çœÍ™é˯èþ$ Ðèþ$*ËM>Ææÿ×ý…V> ÐéÆæÿ$ ÑÔèýÓíÜÝë¢Ææÿ$. Ý린Mæü…V> ËÀ…^óþ òßýÆÿ$$ÆŠÿË*ÐŒþ$ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ ç³ÆæÿçܵÆæÿ… C_aç³#^èþ$aMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ D E™èþÞÐéË$ JMæü Ðóþ¨MæüV> Eç³Äñý*Væüç³yæþ™éÆÿ$$. A…™óþM>Mæü, §óþÖÄæý$Ððþ$O¯èþ D Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ ¿æý{§æþç³Ç^óþ…§æþ$Mæü$, ÐðþOÑ«§æþÅ…™ø Mæü*yìþ¯èþ Ðésìý° AÀÐèþ–¨® ç³Ç^óþ…§æþ$Mæü$ CÑ Ðóþ¨MæüË$V> °Ë$Ýë¢Æÿ$$. °Æ>Ã׊ý çÜ…çܦ D E™èþÞÐé˯èþ$ ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ…^óþõÜ…§æþ$Mæü$ Væü™èþ ¯éË$Væü$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V> Mæü–íÙ ^óþÝù¢…¨. MóüÐèþË… 2016 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ¯óþ 700 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ D E™èþÞÐéÌZÏ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 60 ÆæÿM>Ë òßýÆÿ$$ÆŠÿË*ÐŒþ$ Ñ™èþ¢¯éË {糧æþÆæÿدèþ fÇW…¨. Ðésìý° ÆðÿO™èþ$Ë Ðèþ$«§æþÅ ç³…í³×îý ^óþÄæý$yæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. Ðèþ$ÆøÝëÇ iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ…™ø Mæü*yìþ¯èþ D E™èþµÐéÌZÏ Ðèþ$íßýâæýË$ ^éÌê MîüËMæü »ê«§æþÅ™èþË$ °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$.

¿æý*Ðèþ$$Ëò³O çßýMæü$PË Ý뫧æþ¯èþ

8

Mæü$†Äæý* Mø…yŠþ ™ðþVæüÐéÇ° Ðóþ«¨çÜ$¢¯èþ² Ðèþ$Æø çÜÐèþ$çÜÅ ÐéÇMìü ¿æý*Ðèþ$$Ëò³O çßýMæü$PËMæü$ Væü$Ç¢…ç³#ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…. °gê°Mìü ÐéÆæÿ$ ^éÌê çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V> õܧæþÅ… ^óþçÜ$Mæü$…r$¯èþ² ¿æý*Ðèþ$$Ëò³O Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé ÐéÇMìü Mæü˵™èþÆæÿ$Ðèþ#ÌêÏ Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$¯èþ² Ý린Mæü çÜçßýf Ðèþ¯èþÆæÿ$Ëò³O Mæü*yé ÐéÇ çßýMæü$PËMæü$ çÜÆðÿO¯èþ Væü$Ç¢…ç³# Ìôý§æþ$. ò³OV> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…ÌZ Ðèþ$íßýâæýË ´ë{™èþ ^éÌê Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ¨ M>Ðèþyæþ…™ø ÐéÇMìü ^èþrtº§æþ®…V> çßýMæü$PË$ Mæü͵…^èþyæþ… MøçÜ… Ðèþ$$Ðèþ$ÃÆæÿ…V> {ç³Äæý$™é²Ë$ ^óþÄæý*ÍÞ Ðèþ_a…¨. CMæüPyìþ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2018

¿æý*Ðèþ$$ÌZÏ _Ææÿ$«§é¯éÅË B«§éÇ™èþ ÝëVæü$Mæü$ A¯èþ$Mæü*Ë…V> E…r$…¨. D §æþ–ÚëtÅ {V>Ðèþ$Ýë¦Æÿ$$ çÜÐèþ*ÐóþÔ>˯èþ$ HÆ>µr$^óþíÜ, ArÒ çßýMæü$PË ^èþrt… Væü$Ç…_ AÐèþV>çßý¯èþ MæüÍW…^óþ…§æþ$Mæü$, çßýMæü$PË MøçÜ… A¯èþ$çÜÇ…^éÍÞ¯èþ {ç³{MìüÄæý$˯èþ$ ÐéÇMìü ÑÐèþÇ…^èþyæþ… fÇW…¨. D Ððþ$$™èþ¢… M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² ÝëÐèþ*hMæü M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë (MæüÐèþ$*Å°sîý ÐèþË…sîýÆæÿ$Ï) çÜçßýM>Ææÿ…™ø {´ëÆæÿ…À…^èþyæþÐðþ$O…¨. 89 Mæü$r$…»êË$ ÐèþÅMìü¢Væü™èþ…V> çßýMæü$P ç³{™éË$ A…§æþ$MøVæüÍV>Ææÿ$. Ðèþ$íßýâæýËMæü$ çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> EÐèþ$Ãyìþ çßýMæü$P ç³{™éË$ A…¨…^èþyæþ… fÇW…¨. D Ñ«§æþ…V> ÝëÐèþ*hMæü çßýMæü$P˯èþ$ 15 Mæü$†Äæý* {V>Ðèþ*ËMæü$ {ç³Äñý*f¯èþ… ^óþMæü*Ç…¨. çœÍ™èþ…V> ÐéÇMìü çÜÒ$ç³…ÌZ° AyæþÐèþ#ËÌZ ËÀ…^óþ E™èþµ™èþ$¢Ëò³O çßýMæü$P ËÀ…_…¨. JMæü Ñ«§æþ…V> ÐèþÅMìü¢Væü™èþ…V>¯èþ*/ÝëÐèþ*hMæüV>¯èþ* AMæüPyìþ Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë$, ¿æý*Ðèþ$$Ëò³O çßýMæü$PËMæü$ Væü$Ç¢…ç³# §æþMæüPyæþ…ÐèþËÏ AMæüPyìþ çÜçßýf Ðèþ¯èþÆæÿ$Ëò³O ÐéÇMìü ç³NÇ¢ çßýMæü$PË$ ËÀ…_¯èþrÏÆÿ$$…¨. A…sôý BàÆæÿ E™èþµ†¢, BàÆæÿ Ý뫨MæüÅ™èþ Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨.

Ðèþ$$W…ç³# ç³Ë$Mæü$Ë$ D {´ë…™èþ…ÌZ° ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ çÜ…{糧éÄæý$Mæü Ñ«§é¯éË M>Ææÿ×ý…V> ¨Væü$ºyìþ ò³ÆæÿVæüyæþÐóþ$M>§æþ$, ÐéÇMìü E¯èþ² Mö¨ª´ësìý ´÷Ë… ¯èþ$…_ çœËÝëÄæý$… ^óþ†Mìü A…§óþ AÐèþM>Ô>Ë$ Mæü*yé Væü×ý±Äæý$…V> Ððþ$Ææÿ$VæüÄæý*ÅÆÿ$$. §óþÖÄæý$ ç³…rË ÐðþOÑ«§æþÅ… A¯èþ$çÜÇ…^èþyæþ…™ø ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË$ Ðèþ$Æø 45&60 ÆøkË´ër$ Mö¯èþÝëW…^óþ AÐèþM>Ôèý… ËÀ…_…¨. C糚yæþ$ Mæü$†Äæý* Mø…yŠþ ™ðþVæüÐéÆæÿ$ BàÆæÿ… ÑçÙÄæý$…ÌZ §é§éç³# çÜÓÄæý$…


Q…yŠþÐèþ*ÌŒý º$Æ>Ï…VŠü Äæý*{™èþÌZ {糆¼…¼…_¯èþ Ñ™èþ¢¯èþ õÜÓ^èþe Mæü$†Äæý* Mø…yŠþ ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÆ>YË$ JyìþÔ> Æ>çÙ‰…ÌZ° Q…yŠþÐèþ*ÌŒýÌZ ÐéÆæÿ… ÆøkË´ër$ Ñ™èþ¢¯èþ E™èþÞÐé˯èþ$ {糡 Hsê çœ$¯èþ…V> °ÆæÿÓíßý…^èþ$Mæü$…sêÆÿ$$. çÜ…{糧éÄæý$Mæü…V> fÇõ³ D E™èþÞÐéË$ Ý뫧éÆæÿ×ý…V> Hsê íœ{ºÐèþÇ&Ðèþ*Ça Ðèþ$«§æþÅM>Ë…ÌZ {V>Ðèþ*ËÌZ HÆ>µr$ ^óþçÜ$Mæü$…sêÆæÿ$. Væü™èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… (2017ÌZ) Ðèþ*Ça 5¯èþ »ôýÌŒýVæüÉŠþ {V>Ðèþ$ç³…^éÄæý$¡ÌZ° ™úM>Ë {V>Ðèþ$…ÌZ (Q…yŠþÐèþ$ÌŒý hÌêÏ ™èþ$Ðèþ$$yìþº…«§é »êÏMŠüÌZ E…¨) fÇW…¨. AÆÿ$$§æþ$ {V>Ðèþ$ ç³…^éÄæý$¡Ë ç³Ç«¨ÌZ° Ý린Mæü ÆðÿO™èþ$ ÐèþÆ>YË ¯èþ$…_ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 600 Ðèþ$…¨ B¨ÐéïÜ ÆðÿO™èþ$Ë$ C…§æþ$ÌZ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. Mæü$†Äæý* Mø…yŠþ Ðèþ$íßýâæýË$ ™èþÐèþ$ ¯ðþ†¢ò³O Ñ™èþ¢¯èþ Mæü$…yæþË™ø fÇí³¯èþ FÆóÿW…ç³#™ø E™èþÞÐéË$ {´ëÆæÿ…¿æýÐèþ$Äæý*ÅÆÿ$$. çÜ$çÜ…-糯èþ²Ððþ$O¯èþ ™èþÐèþ$ Ñ™èþ¢¯èþ ç܅糧æþ¯èþ$ ÐéÆæÿ$ D Ñ«§æþ…V> {糧æþÇØ… ^éÆæÿ° ^ðþç³µÐèþ^èþ$a. çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 90 ÆæÿM>Ë Ñ™èþ¢¯éË$ & ÐésìýÌZ _Ææÿ$«§é¯éÅË$, ç³ç³š«§é¯éÅË$, ¯èþ*¯ðþ W…fË$ & E¯é²Æÿ$$. B¨ÐéïÜ ™ðþVæüMæü$ ^ðþ…¨¯èþ D ÆðÿO™èþ¯èþ²ËMæü$ C§ø Ðèþ$…_ AÐèþM>Ôèý…. D çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯óþ ÐéÆæÿ$ ™éÐèþ$$ ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë$V> A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯èþ² õܧæþÅ Ñ«§é¯éËÌZ° E™èþ¢Ðèþ$Ððþ$O¯èþÐésìý±, ™èþÐèþ$ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$, çÜ…çÜP –†° ç³ÆæÿçܵÆæÿ… ™ðþÍÄæý$gôýçÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ D E™èþÞÐéËÌZ Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. D çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$Mæü$ H Ñ«§æþ…V> ™èþÐèþ$ M>âæýÏò³O °Ëºyóþ ÔèýMìü¢ ËÀçÜ$¢¯èþ²§ø ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. §óþÖÄæý$Ððþ$O¯èþ _Ææÿ$«§é¯éÅË$, ç³ç³š«§é¯éÅË$, ¯èþ*¯ðþW…fË$, Mæü*ÆæÿV>Äæý$ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ Ñ™èþ¢¯èþ çÜ…Ææÿ„æü×ý Ñ«§é¯é˯èþ$ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. çÜ…{糧éÄæý$…V> ™éÐèþ$$ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯èþ² õܧæþÅ Ñ«§é¯éËÌZ° {ç³™óþÅMæü™èþ˯èþ$, iÐèþ ÐðþOÑ«§æþÅ… çÜ…Ææÿ„æü×ýÌZ ™éÐèþ$$ A¯èþ$çÜÇ…^óþ 糧æþ¦™èþ$˯èþ$ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. CÐèþ±² ÐéÇMìü çÜÐèþ$–¨®° Ý뫨…^èþ$Mæü$¯óþ Ýë¦Æÿ$$Mìü ^óþÆæÿ$Mæü$¯é²Ææÿ$. C…§æþ$Mæü$ °Æ>Ã׊ý çÜ…çܦ A…¨…_¯èþ {´ù™éÞçßýM>Ë$ Ðèþ$…_ çœÍ™é˯èþ$ ^èþ*í³…^éÆÿ$$. Ðèþ$$QÅ…V> Ðèþ$íßýâæý˯èþ$ _Ææÿ$«§é¯éÅË B«§éÇ™èþ õܧæþÅ… ÐðþOç³# Ðèþ$ãÏ…^èþyæþ…™ø ´ër$ iÐèþ ÐðþOÑ«§æþÅ… ÑçÙÄæý$…ÌZ ÐéÇÌZ MæüÍW…_¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ C…§æþ$Mæü$ {糫§é¯èþ M>Ææÿ×ý… A° ^ðþ´ëµÍ. CMæüPyæþ Mæü$†Äæý* Mø…yŠþ ™ðþVæü ÆðÿO™èþ$Ë$ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ Ñ«§é¯éË$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü…ÌZ C™èþÆæÿ {´ë…™éËÌZ G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯èþ² çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ ç³ÇÚëPÆæÿ… ^èþ*í³…^èþVæüËÐèþ# A¯èþr…ÌZ çÜ…§óþçßý…Ìôý§æþ$.

«§æþ¯èþÅÐé§éË$ Ñ$ÌñýÏsŒýÞ ¯ðþsŒýÐèþÆŠÿÞ B‹œ C…yìþÄæý* (Ñ$±), Äæý*MæüÛ¯ŒþGÆÿ$$yŠþ çÜ…çÜ¦Ë ¯èþ$…_ Q…yŠþÐèþ*ÌŒý hÌêÏÌZ ^óþç³sìýt¯èþ D Mæü–íÙMìü ËÀ…_¯èþ

™èþÆæÿ™èþÆ>Ë$V> çÜ…{MæüÑ$çÜ$¢¯èþ²Ðóþ M>Ðèþyæþ… VæüÐèþ$¯éÆæÿá…. Mæü$†Äæý* Mø…yŠþ ™ðþVæü ÐéÆæÿ$ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯èþ² Ñ«¨Ñ«§é¯é˯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ ÑçÜ¢ –™èþ…V> {ç³^éÆæÿ… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ °Æ>Ã׊ý çÜ…çܦ ™èþ¯èþ Ðèþ…™èþ$ ^óþÄæý$*™èþ°_a…¨. °Æ>Ã׊ý çÜ…çܦ yðþOÆðÿMæütÆŠÿ } {ç³Ô>…™Œþ Ððþ$$çßý…¡, B™èþà çÜ…çܦ yìþç³NÅsîý {´ëgñýMæü$t yðþOÆðÿMæütÆŠÿ } õßýÐèþ$…™Œþ §é‹Ü, {ïœÌꯌþÞ fÆæÿ²ÍçÜ$t } ¨Î‹³ çÜ$º$¨®, {ç³Ððþ*§Šþ §é‹Ü ÝëÐèþ*hMæü M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢ } ºçÜ…™Œþ ¯éÄæý$MŠü, «§æþ¯Œþ ¸û…yóþçÙ¯Œþ Æ>çÙ‰ Mø&BÇz¯óþrÆŠÿ } ¼fÄŒý$ ¯éÄæý$MŠü D E™èþÞÐéËÌZ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ A…Ô>ËÌZ ÐéÆæÿ$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ™èþW¯èþ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØMæü… ^èþ*í³…^éÆæÿ$. çܯèþ™úMæüË {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ }Ðèþ$† ÆæÿíÙÙé Ðèþ*Èn$, ´ûMæü*ÆŠÿ {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ }Ðèþ$† çÜ$Ô>…† Ðèþ*Èn$, Ô>Ææÿ§éç³NÆŠÿ {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ }Ðèþ$† º$§æþ$Î ç³ÌêÃÈn$, º™é»êyìþ {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ Ððþ$$¯éÎ ç³™égZïÙ, §óþÐŒþVæüyæþ, M>Ìê… Væü$yé {V>Ðèþ*ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ Ðèþ$íßýâêÆðÿO™èþ$ËMæü$ D E™èþÞÐéÌZÏ çÜ™èþPÇ…^èþyæþ… JMæü ÑÔóýçÙ…. Mæü$†Äæý* Mø…yŠþ ™ðþVæü ÐéÇ çÜ…{糧éÄæý$Mæü ¯èþ–™èþÅ…™ø E™èþµÐéË$ Ðèþ$$WÝëÆÿ$$. D E™èþµÐéË$ Ðóþ¨MæüV> Mæü$†Äæý* Mø…yŠþ, Mø…yŠþ ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÆ>YË ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ §óþÖÄæý$ Ñ™èþ¢¯èþ ç܅糧æþ¯èþ$, A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ ç³ÆæÿçܵÆæÿ… A…§æþgôýçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. çÜàÄæý$ çÜçßýM>Æ>ËMæü$ °Æ>Ã׊ý çÜ…çܦ Ðèþ$¯èþçÜ*µÇ¢V> «§æþ¯èþÅÐé§éË$ ™ðþÍÄæý$gôýçÜ$Mæü$…r$¯èþ²¨. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯éË °ç³#×ý$Ë$ yéMæütÆŠÿ °VæüÐèþ*¯èþ…§æþ òÜÓÆÿ$$¯Œþ A…¨…_¯èþ ÑË$ÐðþO¯èþ çÜÐèþ*^éÆ>°Mìü Mæü–™èþfq™èþË$. Prasant Mohanty Executive Director NIRMAN, S-3/751-Niladri Vihar, P.O.: Saileshree Vihar, Bhubaneswar - 751021, India. Email : prasant@nirmanodisha.org Website : http://www.nirmanodisha.org

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 19, çÜ…_Mæü 1, Ðèþ*Ça 2017. 9

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2018


BàÆæÿ Ý뫨M>Ææÿ™èþMæü$ Ææÿ„æü×ý CçÜ$¢¯èþ² Mæü–ïÙÐèþË$Ë$ ò³§æþª Mæü…ò³±Ë ò³™èþ¢¯é°² {糆çœ$sìýçÜ$¢¯èþ² ÐéçÜ¢Ðèþ… ¨ çœ#yŠþ Ý÷ÐèþÈ°sîý AÍÄñý$¯ŒþÞ & C…yìþÄæý* BàÆæÿ Ææÿ…Væü…ÌZ Ý뫨M>Ææÿ B«¨MæüÅ™èþ Ý뫧æþ¯èþ A¯óþ¨ C糚yæþ$ {ç³ç³…^é°Mìü A™èþÅÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ¨. BàÆæÿ Ææÿ…Væü…ÌZ Ý뫨M>Ææÿ™èþ Ý뫨…^èþVæüÍW¯èþ糚yóþ A×ý_ Ðóþ™èþË$, AçÜÐèþ*¯èþ™èþË™ø Mæü*yìþ¯èþ D çÜÐèþ*f… Ðésìý ¯èþ$…_ ÑÐèþ$$Mìü¢ Ý뫨…^èþVæüË$Væü$™èþ$…¨. A°² ÐèþÆ>YË iÑ™éÌZϯèþ*, C…sìý…sê BàÆæÿ çßýMæü$P A…§æþ$»êr$ÌZMìü Æ>ÐéË…sôý C§óþ HMðüOMæü Ðèþ*ÆæÿY…. A…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V>¯óþ çÜÓ™èþ…{™èþÐðþ$O¯èþ, BàÆæÿ E™èþµ†¢, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯éË$ çܵçÙt…V> Ææÿ*´÷…¨…^èþ$ Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ÒËÐèþ#™èþ$…¨. ç³sìýçÙxÐðþ$O¯èþ BàÆæÿ E™èþµ†¢ ÐèþÅÐèþçܦ, õܧæþÅ Ñ«§é¯éË$ íܧæþ®… ^óþçÜ$MøVæüÍW¯èþ糚yóþ M>ÆöµÆóÿsŒý Ææÿ…Væü… Væü$ò³µsZÏ _Mæü$PMæü$¯èþ² BàÆø™èþµ†¢, ÐéÅ´ëÆæÿ ÐèþÅÐèþçܦ˯èþ$ {糆çœ$sìý…^èþyæþ… Ý뫧æþÅ& Ðèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. D Ñ«§æþ…V> {糆çœ$r¯èþ, çßýMæü$PË Ææÿ„æü×ý MøçÜ… °ÇÓÆ>Ðèþ$…V> Mæü–íÙ ^óþçÜ$¢¯èþ² çÜ…çܦ ¨ çœ#yŠþ Ý÷ÐèþÈ°sîý AÍÄñý$¯ŒþÞ C…yìþÄæý*.

B

10

àÆæÿ… A…sôý JMøP ÐèþÆæÿY…ÌZ° ÐéÇMìü JMøPÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ AÆæÿ¦… E…r$…¨. D ÆøkÌZÏ Ðèþ$¯èþMæü$ Ðèþ$¯èþ… ¡çÜ$MøÐéÍÞ¯èþ BàÆæÿ…ò³O M>±, BàÆæÿ ÐèþÅÐèþçܦËò³OM>±, BàÆæÿç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜ…çÜP–†ò³O M>± Ðèþ$¯èþMæü$ GÌê…sìý AfÐèþ*Æÿ$$ïÙ E…yæþr…Ìôý§æþ$. BàÆæÿ… ¡çÜ$Mæü$¯óþ ÑçÙÄæý$…ÌZ Ðèþ$¯èþ °Ææÿ~Äæý*Ë$ Ý뫧éÆæÿ×ý…V> & Ðèþ$¯èþ… H… †…r$¯é²…, §é°° GÌê ™èþÄæý*Ææÿ$^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$, ç³…í³×îý ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ´ëÅMóüi ^óþçÜ$¢¯èþ² Ñ«§é¯éË$, Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ ÑçÜ¢ –™èþ…V> ËÀçÜ$¢¯èþ² ¡Ææÿ$™ðþ¯èþ$²Ë$, Ðésìý° Ðèþ$¯èþ Ðèþ$$…§æþ$ A…¨çÜ$¢¯èþ² Ñ«¨Ñ«§é¯éË$ & Ðèþ…sìýÑ A±² Mæü*yé Mö¨ª´ësìý çÜ…QÅÌZ E¯èþ² M>ÆöµÆóÿsŒý çÜ…çܦË$ QÆ>Ææÿ$ ^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. AÌê…sìý M>ÆöµÆóÿsŒý çÜ…çܦËMæü$ {糿æý$™éÓË ¯èþ$…_ ç³NÇ¢ Ýë¦Æÿ$$ÌZ çÜàÄæý$ çÜçßýM>Æ>Ë$ ËÀçÜ$¢¯é²Æÿ$$. çßýÇ™èþ Ñç³ÏÐèþ…, ÔóýÓ™èþ Ñç³ÏÐèþ… õ³ÆæÿÏ™ø ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü…ÌZ¯èþ*, ´ëË E™éµ§æþ¯èþÌZ¯èþ* ^ør$ ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² Ðèþ*Ææÿ$µË$ Ðèþ$¯èþ BàÆæÿ Ææÿ…Væü…ò³O ´ëÇ{Ô>Ñ$MîüMæüÆæÿ×ý {糿êÐé°Mìü M>Ææÿ×ýÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. ©°Mìü 1990 §æþÔèýMæü…ÌZ {ç³ÐóþÔèý ò³sìýt¯èþ BǦMæü çÜ…çÜPÆæÿ×ýË$ Mæü*yé ^óþÄæý$*™èþ°_a {´ù™èþÞíßý…_…¨. ç³ÆæÿÅÐèþÝë¯èþ…V> BàÆæÿ Ææÿ…Væü…ÌZ ò³r$tºyìþ§éÈ ÐèþÅÐèþçܦ Ææÿ…Væü {ç³ÐóþÔèý… ^óþíÜ…¨. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ÐéÅ´ëÆæÿ…V> Ðèþ*Ç…¨. BàÆæÿ Ææÿ…Væü…ÌZ Ýë{Ðèþ*gêÅË$ HÆ>µr$ ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² Mö°² çÜ…çܦË$ Ðèþ$¯èþMæü$ M>ÐéÍÞ¯èþ BàÆ>°², Ðésìý Ñ°Äñý*V>°², ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2018

BàÆæÿ…ÌZ ¿êVæü…V> HÄôý$ 糧éÆ>¦ËMæü$ HÄôý$ M>ÌêÌZÏ HÄôý$ Ñ«§æþ…V> {´ë«§é¯èþÅ™èþ CÐéÓ˯óþ ÑçÙÄæý$… Ý뫧éÆæÿ×ý…V> BÄæý* ÐèþÆ>YË$ °Ææÿ~Æÿ$$…^èþ$Mæü$…sêÆÿ$$......

ç³…í³×îý ÐèþÅÐèþçܦ˯èþ$ Mæü*yé ™èþÐèþ$ ^ðþ糚 ^óþ™èþÌZÏ Mæüsìýtç³yóþçÜ$Mæü$¯é²Æÿ$$. Ðésìý çœÍ™èþÐóþ$ CÐéãt Ðèþ$¯èþ BàÆæÿç³# AËÐér$Ï, BÌZ^èþ¯èþË$, C™èþÆæÿ §óþÔ>Ë AËÐérÏ {糿êÐèþ… Ðèþ$¯èþ °™èþÅ iÑ™èþ…ÌZ MîüËMæü…V> Ðèþ*Ç´ùÄæý*Æÿ$$. JMæü糚yæþ$ çÜÓÄæý$…çÜÐèþ$–¨®™ø çÜÓ™èþ…{™èþ…V> iÑ…_¯èþ ÆðÿO™èþ¯èþ² CÐéâæý ÝëÐèþ*¯èþÅ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$yæþ$V> Ðèþ*Ç´ùÄæý*yæþ$. ÐéÆæÿ$ E™èþµ†¢ ^óþíܯèþ Ðésìý¯óþ Ðéâæý$Ï Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ Mö¯èþ$MøPÐèþËíܯèþ ç³Çíܦ†ÌZ iÑçÜ$¢¯é²Ææÿ$. GÆæÿ$Ðèþ#Ë$, {MìüÑ$ çÜ…àÆæÿM>Ë$, Ñ™èþ¢¯éË$, _ÐèþÇMìü f¯èþ$Åç³Ææÿ…V> B«§æþ$±MæüÇ…_¯èþ (gñý¯èþsìýMæüÎÏ Ððþ*yìþòœOyŠþ) Ðèþ…Væüyé˯èþ$ Äæý*…{†MîüMæüÇ…_¯èþ A¯èþ…™èþÆæÿ… Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZMìü ÐèþõÜ¢ Ðésìý¯óþ Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$¯óþ íܦ†ÌZ Ðèþ$Væü$Y™èþ$¯é²yæþ$. ºyé Mæü…ò³±ËMæü$ »ê°çÜV> Ðèþ*Ç´ùÄæý*yæþ$. A† ™èþMæü$PÐèþ Mæü*ÎMìü ç³°^óþõÜ ¯úMæüÆæÿ$V> Ñ$WÌêyæþ$. ºyé çÜ…çܦË$ ÐéÇ {ÔèýÐèþ$¯èþ$ °Ë$Ðèþ#V> §øí³yîþ ^óþçÜ*¢ ´ëÇ{Ô>Ò$MæüÇ…_¯èþ BàÆæÿ… ™èþÄæý*ÈMìü Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$…r$¯é²Æÿ$$. _ÐèþÆæÿMæü$ Aç³šË F¼ÌZ CÇMìü…^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D Ððþ$$™èþ¢… {MæüÐèþ$…ÌZ JMæü糚yæþ$ ÐðþOÑ«§æþÅ…™ø Mæü*yìþ¯èþ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ýíßý™èþMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ õܧæþÅ… ^óþçÜ*¢ Ðèþ_a¯èþ ç³…r ¿æý*Ðèþ$$Ë$ HMæüç³…r õܧæþÅ…ÌZ ÑËÑËÌêyæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. ÐèþÇ, ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$ / ´û[Ît Ææÿ…Væü…ÌZ §é×êV> Eç³Äñý*Væüç³yóþ ´ëÇ{Ô>Ñ$Mæü Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ², M>ïœ, iyìþç³ç³š, Ææÿº¾ÆŠÿ ™ørË$, A…™èþ*´÷…™èþ*Ìôý° ÑïÜ¢Ææÿ~…ÌZ EÍÏ ÝëVæü$, rÐðþ*sêË$, Ñ$Ça, ^ðþÆæÿMæü$, C…M> C™èþÆæÿ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ HMæü ç³…r ÝëVæü$ ¿æý*Ðèþ$$Ë$V> Ðèþ*Ç´ù™èþ$¯é²Æÿ$$. ÆðÿO™èþ¯èþ² BÆæÿ$V>ËÐèþ$* MæüçÙtç³yìþ ÝëVæü$ ^óþíܯèþ çœËÝëÄæý*°² BÄæý* Mæü…ò³±ËMóü AÑ$ÃÐóþçÜ$Mæü$° ™èþ¯èþ AÐèþçÜÆ>˯èþ$ ¡Ææÿ$aMøÐéÍÞ ÐèþçÜ$¢¯èþ²¨. D Mæü…ò³±Ìôý BàÆæÿÆæÿ…Væü Ðèþ*ÆðÿPrÏò³O ç³NÇ¢ B«¨ç³™èþÅ…


™ðþË…V>×ýÌZ° çÜVæür$ iÑ™éÌZÏ §æþMæüP¯Œþ ¿æý*Ðèþ$$ÌZÏ ò³…_ ´ùíÙ…^óþ Vö{ÆðÿÌôý MîüËMæü ´ë{™èþ ÐèþíßýÝë¢Æÿ$$.

^ðþÌêÆÿ$$çÜ$¢¯é²Æÿ$$. D ™èþÆæÿà Ðé×ìýfÅ {ç³Äñý*f¯éË BàÆæÿ VöË$çÜ$Mæür$t M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË$ Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü* çÜÐèþ*f…ÌZ ^éÌê ™èþÆ>Ë$V> ¯ðþËMö° E¯èþ² AçÜÐèþ*¯èþ™èþ˯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ ò³…^èþyé°Mìü Ðèþ*{™èþÐóþ$ Eç³Äñý*Væüç³yézÆÿ$$. JMæü ÆæÿMæü…V> Ðèþ$¯èþ ¿æý*Vøâæý… Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ çÜçßýfíܧæþ®…V> C¯óþ²…yæþ$ÏV> {ç³fËMæü$ çÜ$Ææÿ„ìü™èþÐðþ$O¯èþ ÐèþÅÐèþçܦË$V> ¯ðþËMö…r$¯èþ² ÐèþÅÐèþçܦ˯èþ$, çÜ${糆çÙt…V> ÝëVæü$™èþ$¯èþ² õܧæþÅ Ñ«§é¯é˯èþ$ {¿æýçÙ$tç³sìýt´ùÄæý*Æÿ$$. {ç³Mæü–†™ø MæüÍíÜÐðþ$ËíÜ ÝëVæü$™èþ$¯èþ² Ýë…çÜP –†Mæü, Ðèþ*¯èþíÜMæü, B«§éņÃMæü Ýë°²íßý™éÅ°² c¯é²À¯èþ²… ^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. Ðèþ$¯èþÐðþO¯èþ Ðèþ$¯èþ Ý÷…™èþ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$, Ý린Mæü Ðèþ…Væüyé˯èþ$, ÝëÆæÿÐèþ…™èþÐðþ$O¯èþ ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$, çÜçÜÅÔ>ÅÐèþ$Ë… ^óþçÜ$¢¯èþ² ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë$, çÜÓ^èþeÐðþ$O¯èþ V>Í, õܧæþÅ ç³Çgêq¯èþ… {ç³fË BÆøVæüÅ Ýû¿êVæüÅ… çÜÓ™èþ…{™èþÅ…V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^èþVæüÍVóü Ðèþ$¯èþ °Ææÿ~Äæý*«¨M>Æ>°² Ðèþ$¯èþMæü$ §æþMæüPMæü$…yé ´ù™èþ$¯é²Æÿ$$. ¿æýÄæý$…MæüÆæÿ…V> Mæü°í³…^óþ D Ñ«§æþÓ…çÜ… ^ér$¯óþ Mö°² ^ørÏ Ðésìý° {糆çœ$sìý…^óþ Ñ™èþ¢¯èþ Ððþ$$ËMæüË$ B¨ÐéïÜË$, §æþã™èþ$Ë$, Ý뫧éÆæÿ×ý ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$, ™ørË ò³…ç³Mæü§éÆæÿ$Ë$, Ðèþ$™èþÞüÅM>Ææÿ$Ë$, C…M> C™èþÆæÿ çÜçßý M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë Ææÿ*ç³…ÌZ _Væü$ÇçÜ*¢¯óþ E¯é²Æÿ$$. ÒÇ °Ææÿ…™èþÆæÿ Mæü–íÙ çœÍ™èþ…V>¯óþ Ý린Mæü…V> ËÀ…^óþ Ðèþ¯èþÆæÿ$Ëò³O Ý뫨M>Ææÿ™èþ¯èþ$, BàÆæÿ Ææÿ…Væü…ÌZ BàÆæÿç³# AËÐér$Ï, f¯èþiÑ™éËÌZ ç³NÆæÿÓç³# L¯èþ²™èþÅ… †ÇW ^ør$ ^óþçÜ$Mæü$… sZ…¨. ¨ çœ#yŠþ Ý÷ÐèþÈ°sîý AËÄñý$¯ŒþÞ, C…yìþÄæý* (G‹œG‹ÜH) AÌê…sìý ÐéÇMìü A…yæþV> °Ë$çÜ*¢, ÐéÆæÿ$ ^óþç³sôýt {糆çœ$r¯èþMæü$, çßýMæü$PË Ý뫧æþ¯èþ {ç³Äæý$™é²ËMæü$ ™øyéµr$ A…¨çÜ$¢¯èþ²¨. CÌê…sìýÑ Ðèþ$Æðÿ¯ø² E¯é²Æÿ$$. D AËÄñý$¯ŒþÞ 2013ÌZ

HÆ>µsñýO…¨. BàÆæÿ Ææÿ…Væü…ÌZ ÝëÆæÿÓ¿oÐèþ$™éÓ°², B Ææÿ…Væü…ÌZ A°² ÐèþÆ>YË çßýMæü$P˯èþ$ M>´ëyóþ…§æþ$Mæü$, ¯óþË™èþÍÏ ÑÕçÙt™èþ¯èþ$, ¿æýÑçÙÅ™Œþ ™èþÆ>Ë ÐéÇ çßýMæü$P˯èþ$ ç³ÇÆæÿ„ìü…^èþyæþÐóþ$ Ë„æü Å…V> D AËÄñý$¯ŒþÞ HÆæÿµyìþ…¨. BàÆæÿ Ææÿ…Væü…ÌZ Ý뫨M>Ææÿ B«¨MæüÅ™èþ Ý뫧æþ¯èþ A¯óþ¨ C糚yæþ$ {ç³ç³…^é°Mìü A™èþÅÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ¨. BàÆæÿ Ææÿ…Væü…ÌZ Ý뫨M>Ææÿ™èþ Ý뫨…^èþVæüÍW¯èþ糚yóþ A×ý_Ðóþ™èþË$, AçÜÐèþ*¯èþ™èþË™ø Mæü*yìþ¯èþ D çÜÐèþ*f… Ðésìý ¯èþ$…_ ÑÐèþ$$Mìü¢ Ý뫨…^èþVæüË$Væü$™èþ$…¨. A°² ÐèþÆ>YË iÑ™éÌZϯèþ*, C…sìý…sê BàÆæÿ çßýMæü$P A…§æþ$»êr$ÌZMìü Æ>ÐéË…sôý C§óþ HMðüOMæü Ðèþ*ÆæÿY…. A…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V>¯óþ çÜÓ™èþ…{™èþÐðþ$O¯èþ, BàÆæÿ E™èþµ†¢, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯éË$ çܵçÙt…V> Ææÿ*´÷…¨…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ÒËÐèþ#™èþ$…¨. ç³sìýçÙtÐðþ$O¯èþ BàÆæÿ E™èþµ†¢ ÐèþÅÐèþçܦ, õܧæþÅ Ñ«§é¯éË$ íܧæþ®… ^óþçÜ$MøVæüÍW¯èþ糚yóþ M>ÆöµÆóÿsŒý Ææÿ…Væü… Væü$ò³µsZÏ _Mæü$PMæü$¯èþ² BàÆø™èþµ†¢, ÐéÅ´ëÆæÿ ÐèþÅÐèþçܦ˯èþ$ {糆çœ$sìý…^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨.

BàÆæÿ Ý뫨M>Ææÿ™èþMæü$ Ðèþ$¯èþÐèþ$$…§æþ$¯èþ² Ðèþ*ÆæÿY… Ðóþ$… A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯èþ² E§æþÅÐèþ$…ÌZ Ðèþ$$QÐðþ$O¯èþ A…Ôèý… & BàÆæÿ ÝëÆæÿÓ¿oÐèþ$™éÓ°Mìü çÜÐéË$V> °Í_¯èþ ÔèýMæü$¢ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ… ™èþÐèþÆæÿMæü$ BÄæý* {´ë…™éË ÝëÐèþ*hMæü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ & ÐésìýMìü çܵ…¨…^óþ ¡Ææÿ$™ðþ¯èþ$²Ë$ & {糆{MìüÄæý$˯èþ$ Væü$Ç¢…_ Ðésìý° ÑçÜ¢ –™èþ…V> A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþÄæý$yæþ…™ø´ër$ çÜ…çÜPÆæÿ×ýËMæü$ ^óþç³rtÐèþËíܯèþ M>Æ>Å^èþÆæÿ×ý¯èþ$ °Ææÿ~Æÿ$$…_ E§æþÅÐèþ$Ææÿ*ç³…ÌZ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¯èþyìþí³…^èþyæþÐóþ$. ÝëÐèþ*hMæü BàÆæÿ ÝëÆæÿÓ¿oÐèþ$™éÓ°Mìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ {ç³×êãMæü¯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…_¯èþ糚yóþ Ðésìý° AÐèþ$Ë$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Æ>fMîüÄæý$ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ M>Æ>Å^èþÆæÿ×ý Mæü*yé QÆ>ÆðÿO…¨. Ðèþ$$…§æþ$V> Ý린Mæü B¨ÐéïÜË iÐèþ¯èþ{MæüÐèþ*°², _¯èþ², çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$, ™ørË ò³…ç³Mæü…§éÆæÿ$Ë$ A¯èþ$çÜÇ…^óþ õܧæþÅ{ç³{MìüÄæý$˯èþ$, ÐéÇÌZ °„ìüç³¢Ððþ$O E¯èþ² çÜ…{糧éÄæý$Mæü õܧæþÅ ç³Çgêq¯é°², ç³ÇVæü×ý¯èþÌZMìü ¡çÜ$Mæü$° {ç³×êãMæü¯èþ$ Ææÿ*´÷…¨… ^èþÐèþ^èþ$a. D {ç³×êãMæüÌZ ¿êVæü…V> çÜçßýf Ðèþ¯èþÆæÿ$ÌñýO¯èþ ¿æý*Ñ$, ±Ææÿ$, AyæþÐèþ#Ë$, çÜÇçßý§æþ$ªË$, iÐèþ ÐðþOÑ«§æþÅ…, Ñ™èþ¢¯èþ ç܅糧æþ, ÑÀ¯èþ² Ðèþ…VæüyéË {ç³™óþÅMæü™èþ, õܧæþÅ ¯ðþOç³#×ýÅ…Ðèþ…sìýÐésìý™ø ´ër$ ¿æý*ÝëÆæÿ… Væü$Ç…_ A…^èþ¯éË$ íܧæþ®… ^óþÄæý$yæþ…, Ððþ$$MæüPË ò³Ææÿ$Væü$§æþË ¡Ææÿ$¯èþ$ °Æ>®Ç…^èþyæþ… Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ A…Ô>Ë$. A…™óþM>Mæü, E™èþµ†¢ ^óþíܯèþ BàÆæÿ… ¡çÜ$Mæü$¯óþ AËÐér$Ï, ç³ÆæÿçܵÆæÿ… BÆøVæüÅ Ææÿ„æü×ýMæü$ ™øyæþµyæþyæþ…, ÐéÇ Ýë…çÜP–†Mæü AÐèþçÜÆ>ËMæü$ ™èþW¯èþr$t E™èþµ†¢ ^óþÄæý$yæþ…, A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ýMæü$ Ðóþ$Ë$ ^óþMæü*Æóÿa Ñ«§é¯éË$ çÜ*_…^èþyæþ…, Ðóþ$Ë$ ÆæÿMæü… Ñ™èþ¢¯éË$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿayæþ…, Ñ°Ðèþ$Äæý$ ç³Ôèý$çÜ…™èþ†° ò³…´÷…¨…^èþyæþ… AÐèþçÜÆæÿ…. C…§æþ$MøçÜ… Ý린Mæü…V> ËÀ…^óþ ç³Ôèý$ çÜ…™èþ†° ç³ÇÆæÿ„ìüçÜ*¢ ÐéÆæÿ…§æþÇMîü A…§æþ$»êr$ÌZ E…^èþyæþ… ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2018

11


12

AÐèþçÜÆæÿ…. {ÔèýÐèþ$ÔèýMìü¢° ç³ÆæÿçܵÆæÿ… A…¨…^èþ$MøÐèþyé°² {´ù™èþÞíßý… ^éÍÞ E…r$…¨. ¯ðþOç³#×êÅ˯èþ$, E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ A…§æþÇ Ñ°Äñý*V>°Mìü A…§æþgôýÄæý$r… Mæü*yé Ðèþ$$QÅÐóþ$. A糚yóþ E™èþµ†¢§éÆæÿ$˯èþ$, Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$˯èþ$ JMæü ^øsìýMìü ^óþÆæÿayæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. Ý린Mæü Ðèþ*ÆðÿPrϯèþ$ ç³sìýçÙt… ^óþÄæý$yæþ… ÒËÐèþ#™èþ$…¨. AÌê ^óþÄæý$yæþ… ÐèþËϯóþ ÐðþOÑ«§éÅ°², ç³NÆæÿÓç³# BàÆæÿ AËÐérϯèþ$ ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. D ÑçÜ¢ –™èþ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëËÌZ AËÄñý$¯ŒþÞ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ™øyæþ$V> °Ë$Ýù¢…¨. ÐóþÆóÿÓÆæÿ$ {´ë…™éË Ðèþ$«§æþÅ Ñ™èþ¢¯éË Ðèþ*ǵyìþMìü çÜçßýMæüÇÝù¢…¨. JMæü^ør §é§éç³# Mæü¯èþ$Ðèþ$Ææÿ$VðüO¯èþ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ C™èþÆæÿ {´ë…™éË ¯èþ$…_ A…¨…^èþyæþ…ÌZ ™øyæþµyæþ$™ø…¨. D ÑçÙÄæý$…ÌZ ç³NÆæÿÓç³# AËÐérϯèþ$ ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…^èþ$MøÐé˯èþ² BÌZ^èþ¯èþ BÄæý* {´ë…™éËÌZ° ÆðÿO™èþ$ÌZÏ ò³…´÷…¨Ýù¢…¨. BàÆæÿ Ææÿ…Væü…ÌZ Ý뫨M>Ææÿ™èþ Ý뫨…^èþyæþ… §éÓÆ> Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÝëÐèþ*hMæü ¯éÅÄæý$… Ý뫨…^èþÐèþ^èþ$a¯èþ° AËÄñý$¯ŒþÞ Ë„æüÅ…V> ò³r$tMæü$…¨. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ çÜÐèþ*f…ÌZ ´ë™èþ$Mæü$´ùÆÿ$$¯èþ Mæü$Ë, ÐèþÆæÿY AçÜÐèþ*¯èþ™èþ˯èþ$, í³™èþ–ÝëÓÐèþ$Åç³# ò³™èþ¢¯é°² °Ææÿ*ÃÍ…^éË° AËÄñý$¯ŒþÞ BÕÝù¢…¨. Ý린Mæü ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÆ>YË ¯éÄæý$Mæü$ÌZÏ ç³Çgêq¯èþ… ÑçÙÄæý$…ÌZ ™èþÆ>Ë A…™èþÆ>˯èþ$ ™öËW…^èþyæþ… ^éÌê Ðèþ$$QÅ…. A…§æþ$MøçÜ… JMæü ™èþÆæÿ… ¯èþ$…_ ™èþÆæÿ$Ðé† ™èþÆ>°Mìü Ñgêq¯é°² A…¨^èþyæþ…™ø´ër$ Ðésìý° ¯óþÆæÿ$aMæü$¯óþ AÐèþM>Ô>Ë$ Mæü͵…^èþyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. Ðèþ$$QÅ…V> ò³§æþªË ¯èþ$…_ Äæý$$ÐèþMæü$Ë$, Ðèþ$íßýâæýË$ Mæü*yé D ¯ðþOç³#×êÅ˯èþ$ ¯óþÆæÿ$aMøÐéÍÞ E…r$…¨. A¯èþ$¿æýÐèþ… E¯èþ² ò³§æþªË Ððþ…r †Ææÿ$Væü$™èþ* ÐéÆæÿ$ õÜMæüÇ…^óþ §æþ$…ç³Ë$, LçÙ«§æþ Ððþ$$MæüPË$, ç³…yæþ$Ï, M>Äæý$Ë$, Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ VæüÐèþ$°çÜ*¢ B ¯ðþOç³#×êÅ˯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøÐèþyæþ… AÐèþçÜÆæÿ…. ÝëÐèþ*hMæü Ñ™èþ¢¯èþ »êÅ…Mæü$Ë °ÆæÿÓçßý×ý Væü$Ç…_, Ý린Mæü…V> ËÀ…^óþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³°Ðèþ$$rϯèþ$ Eç³Äñý*W…^èþyæþ…ÌZ Mæü*yé ¯óþÆæÿ$µ Ý뫨…^éÍ. BàÆæÿ 糧éÆ>¦ËÌZ ÐðþOÑ«§éÅ°² ç³ÇÆæÿ„ìü…^èþ$Mæü$…r*, Ý린Mæü…V> çÜ…{糧éÄæý$…V> ÐèþçÜ$¢¯èþ² E™èþÞÐé˯èþ$, Ðóþyæþ$Mæü˯èþ$, gê™èþÆæÿËÐèþ…sìý Ðésìý° °ÆæÿÓíßý…^óþ Ððþ$âæýMæü$ÐèþË$ ¯óþÆæÿ$aMøÐéÍ. BÄæý* çÜ…§æþÆ>ÂÌZÏ {糧æþÇØ…^óþ Ýë…çÜ–P†Mæü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$, ¯èþ–™èþÅ, çÜ…X™èþ ¯érM>Ë Ðèþ…sìý Ðésìý° A¿êÅçÜ… ^óþçÜ*¢ E…yéÍ. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ…sêÐéÆæÿ$µËò³O AÐèþV>çßý¯èþ ò³…´÷…¨…^èþ$MøÐéÍ. A糚yóþ iÐèþ¯èþ{MæüÐèþ$…, õܧæþÅ{MæüÐèþ$… ÝëïœV> ÝëVæü$™èþ* Ðèþ$¯èþ §ðþO¯èþ…¨¯èþ M>ÆæÿÅMæüÌê´ë˯èþ$ çÜ{MæüÐèþ$…V> ´ësìý…^èþVæüÍVóü AËÐér$ ºËç³yæþ$™èþ$…¨. {ç³^éÆ>Ë$, gê™èþÆæÿË$, BàÆæÿ Ææÿ…Væü…ÌZ Ý뫨M>Ææÿ™èþ Ý뫧æþ¯èþ çܧæþçÜ$ÞË$, ÝëÐèþ*hMæü M>ÆæÿÅMæüÌê´ëËò³O ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË$, A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ ç³ÆæÿçܵÆæÿ… Ðèþ*ǵyìþ ^óþçÜ$Mæü$¯óþ AÐèþM>Ôèý… MæüË$Væü$™èþ$…¨. ÝëÐèþ*hMæü M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË A«§æþÅÄæý$¯èþ… §éÓÆ> A¯óþMæü çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ ç³ÇÚëPÆæÿ… ËÀçÜ$¢…¨. {糫§é¯èþ {çÜÐèþ… ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2018

†ÌZ° Ò$yìþÄæý*, {ç³Ðèþ$$Q fÆæÿ²ÌŒýÞ ÝëÄæý$…™ø {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ Ðèþ*Æ>YË §éÓÆ> çÜÐèþ*^éÆæÿ º¨Î AÐèþM>Ô>Ë$ Ððþ$Ææÿ$VæüÐèþ#™éÆÿ$$. çœÍ™èþ…V> çÜÐèþ$íÙt™èþ™èþÓ…, EÐèþ$Ãyìþ M>Æ>Å^èþÆæÿ×ý Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. BàÆæÿ Ææÿ…Væü…ÌZ ÝëÆæÿÓ{†Mæü A«¨M>Æ>°² Ý뫨…^óþ…§æþ$Mæü$V>¯èþ$ AËÄñý$¯ŒþÞ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$…™ø EÐèþ$ÃyìþV> M>Æ>Å^èþÆæÿ×ý¯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…_…¨. B…{«§æþ{糧óþÔŒý, ™ðþË…V>×ý Æ>Ú‰ëÌZÏ° B¨ÐéïÜ {´ë…™éËÌZ B¨ÐéïÜË ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÆ>YË çÜçßýM>Ææÿ…™ø {V>Ðèþ$Ýë¦Æÿ$$ Mú°ÞÌŒýÞ¯èþ$ B¨ÐéïÜ IMæüÅ Ðóþ¨Mæü õ³Ææÿ$¯èþ HÆ>µr$ ^óþíÜ, ÐéÇ çÜÓ…™èþ ¿æý*Ðèþ$$Ëò³O çßýMæü$P˯èþ$, {´ë§óþÕMæü {ç³Äñý*f¯é˯èþ$ ^èþrtº§æþ®…V> òÙyæþ*ÅÌŒýz HÇÄæý*ËMæü$ ç³…^éÄæý$¡Ë ÑçÜ¢Ææÿ×ý ^èþrt… & (PESA 1996) ArÒ çßýMæü$PË ^èþrt… 2006 Mìü…§æþ Ý뫨…^óþ…§æþ$Mæü$ Mæü–íÙ {´ëÆæÿ…À…_…¨. B¨ÐéïÜË {´ë…™éËÌZ Mæü*yé ´ëÇ{Ô>Ñ$Mæü BàÆø™èþµ†¢ {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O Cç³µsìýMîü ¡{Ðèþ §æþ${çÙµ¿êÐéËMæü$ M>Ææÿ×ýÐðþ$O…¨. E§éçßýÆæÿ×ýMæü$ Ðèþ$çßýº*»Œý¯èþVæüÆŠÿ hÌêÏÌZ° ^ðþ…^èþ$ B¨ÐéïÜ ™ðþVæüËÐéÆæÿ$ {糿æý$™èþÓ Æ>Æÿ$$¡Ë {ç³ÌZ¿ê°Mìü Væü$ÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. iG…H ½sîý 糆¢ ÝëVæü$ ^óþç³sêtÆæÿ$. BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë E™éµ§æþ¯èþ ™èþWY´ùÆÿ$$…¨. ¿æý*ÝëÆæÿ… „îü×ìý…_ ´ùÆÿ$$…¨. JMæü糚yæþ$ ™óþ¯ðþ ç³#rtË ò³…ç³Mæü… ç³Ñ{™èþÐðþ$O¯èþ¨V> E…yóþ¨. C糚yæþ$ A¨ Mæü¯èþ$Ðèþ$Ææÿ$VðüO´ùÆÿ$$…¨. A…§æþ$Mæü$ {糫§é¯èþ M>Ææÿ×ý… B¨ÐéïÜË$ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ {MìüÑ$çÜ…àÆæÿM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…^èþyæþÐóþ$. AÌê…sìý çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÑÐèþ$Ææÿدé™èþÃMæüÐðþ$O¯èþ B™èþÃç³ÇÖ˯èþ, ^èþÆæÿaË ™èþÆæÿ$Ðé™èþ AMæüPyìþ ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÆæÿY… {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë õܧæþÅ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË {MæüÐèþ*°² ç³NÇ¢V> Ðèþ*ÇaÐóþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ™èþÐèþ$§ðþO¯èþ Ðèþ–„æüf…™èþ$gêËç³# gêyæþ˯èþ$ Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. iÐèþ ÐðþOÑ«§æþÅ {´ëÐèþ$$RêÅ°² AÐèþV>çßý¯èþ ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ™èþÐèþ$ ç³ÇçÜÆ>ÌZÏ Væü™èþ…ÌZ °Ææÿ…™èþÆæÿ… çœ$¯èþ…V> °ÆæÿÓíßý…^èþ$Mæü$¯óþ E™èþÞÐé˯èþ$, Ðóþyæþ$Mæü˯èþ$ †ÇW ^óþç³sêtÆæÿ$. C¨ ^éÌê {ç³Äñý*f¯éË$ çÜ…´ë¨…_ò³sìýt…¨. Ðèþ$$QÅ…V> AyæþÐèþ#Ë™ø ÐéÇMìü E¯èþ² Ýë°²íßý™éÅ°² †ÇW ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…^èþ$Mø VæüÍV>Ææÿ$. Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ Ðèþ*Ææÿ$µËMæü$ A¯èþ$Væü$×ý…V> AyæþÐèþ#ÌZÏ ÑçÜ¢ –™èþ…V> ËÀ…^óþ ™èþÐèþ$ BàÆæÿç³# Ðèþ$*Ìê˯èþ$ Mæü¯èþ$Vö¯é²Ææÿ$. Ðésìý Væü$Ç…_ »êV> BÌZ_…_, ^èþÆæÿaË §éÓÆ> Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ ÐèþNÅà˯èþ$ íܧæþ®…^óþçÜ$MøVæüÍV>Ææÿ$. D Ðèþ*Ææÿ$µË$ Ðèþ$$QÅ…V> 糆¢ ÝëVæü$ ^óþç³sìýt¯èþ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ »êV> BMæüÇÛ…_…¨. ÐéÆæÿ$ Mæü*yé †ÇW ç³NÆæÿÓç³# 糧æþ¦†ÌZ BàÆø™èþµ†¢Mìü A«¨Mæü…V> {´ë«§é¯èþÅ… CÐèþÓr… {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. çœÍ™èþ…V> çÜçßýfíܧæþ®…V> C¨ÐèþÆæÿÌZ fÆæÿ$Væü$™èþ* Ðèþ_a¯èþ ç³Æ>VæüçÜ…ç³ÆæÿP… {ç³{MìüÄæý$ {ç³Mæü–†ÌZ ™èþÇW ^èþ$Ææÿ$V>Y ÝëVæüyæþ… Ððþ$$§æþÌñýO…¨. çœÍ™èþ…V> †ÇW ™óþ¯ðþ ç³#Ææÿ$Væü$Ë ò³…ç³Mæü… ^èþ$Ææÿ$V>Y ÝëVæü$™ø…¨. B…{«§æþ{糧óþÔŒýÌZ° _™èþ*¢Ææÿ$ hÌêÏÌZ §æþã™èþ Ðèþ$íßýâê çÜ…çœ$…


Ñ™èþ¢¯èþ ÐðþOÑ«§éÅ°² {糧æþÇØçÜ$¢¯èþ² Ðèþ$íßýâæýË$

Ý린Mæü B¨ÐéïÜ {ç³fË ¿æý* çßýMæü$PË MøçÜ… ´ùÆ>r… ÝëWÝù¢…¨. JMæü糚yæþ$ ™èþÐèþ$ B«©¯èþ…ÌZ¯óþ E…yìþ¯èþ ¿æý*Ðèþ$$Ëò³O çßýMæü$P˯èþ$ †ÇW Ý뫨…^èþyæþ…, §é°° ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ýíßý™èþMæüÆæÿ…V> õܧæþÅ…ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþr…, çÜ…{糧éÄæý$Mæü ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³Çgêq¯é°² †ÇW Ðéyæþ$MæüÌZ°Mìü ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþr…, ¿æý*ÝëÆ>°² M>´ëyóþ…§æþ$Mæü$ ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë ¯èþ$…_ ÐèþçÜ$¢¯èþ² Ñ«§é¯é˯èþ$, A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$, ¯ðþOç³#×êÅ˯èþ$ †ÇW Eç³Äñý*Væü…ÌZMìü ™óþÐèþyæþ…™ø´ër$ BàÆæÿç³# AËÐérÏÌZ ç³NÆæÿÓç³# ÐðþOÑ«§éÅ°² çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøÐèþyæþ… Ë„> ÅË$V> ÐéÇ ´ùÆ>r… ÝëW…¨. í³™èþ–ÝëÓÐèþ$Å…ò³O¯é, ç³#Ææÿ$Ú뫨MæüÅ™èþ, íßý…çÜ, §úÆæÿj¯éÅË ¯èþ$…_, ÑÐèþ„>ç³NÇ™èþ Ñ«§é¯éË ¯èþ$…_ ç³NÇ¢ Ææÿ„æü×ý MøçÜ… CMæüPyìþ Ðèþ$íßýâæýË ´ùÆ>r… ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ ÝëW…¨. CÐéâæý AMæüPyìþ Ðèþ$íßýâæýË$ ™èþÐèþ$Mæü$ çÜ…{MæüÑ$…_¯èþ ¯óþËò³O¯óþ ç³…yìþ…_¯èþ BàÆ>°² çÜÓÄæý$…V> Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZMìü ¡çÜ$Mæü$Æ>VæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. ç³NÇ¢ {ç³Äñý*f¯éË$ A…§æþ$MøVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. A§óþ Ñ«§æþ…V> yðþMæüP± Vö{ÆðÿËÐóþ$MæüË ò³…ç³Mæü…§éÆæÿ$Ë çÜ…çœ$… Ý린Mæü…V> Ðèþ–¨®^óþíܯèþ ¯èþËÏsìý FË$°^óþa §æþ„ìü×ý {´ë…™èþ Vö{ÆðÿË gꆰ, çÜ…Ææÿ„ìü…^óþ º–çßý™Œþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² ^óþç³sìýt…¨. D Vö{ÆðÿË gꆰ M>´ëyæþyæþ… B {´ë…™èþ…ÌZ° ÐéÇ iÐèþ¯ø´ë«§æþ$ËMæü$ ^éÌê Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ A…Ôèý…. Òsìý Ðèþ*…çÜ… BàÆæÿ…V> Eç³Äñý*WÝë¢Ææÿ$. Òsìý ÐèþÅÆ>¦Ë¯èþ$ GÆæÿ$Ðèþ#Ë ™èþÄæý*ÈÌZ Ñ°Äñý*WÝë¢Ææÿ$. Vö…VæüäË$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþÄæý$yé°Mìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ FË$ Òsìý ¯èþ$…_ ËÀçÜ$¢…¨. 90Ðèþ §æþÔèýMæü… Ðèþ$«§æþÅÌZ {糿æý$™èþÓ… A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ Ñ«§é¯éË M>Ææÿ×ý…V> ÐóþVæü…V> ™èþMæü$PÐèþ M>Ë…ÌZ¯óþ FË$¯èþ$ CÐèþÓVæüÍVóü MøÝë¢ {´ë…™é°Mìü ^ðþ…¨¯èþ ¯ðþË*ÏÆæÿ$ gê† Vö{ÆðÿË ò³…ç³M>°² ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ ^óþç³rtÐèþËíÜ Ðèþ_a…¨. D Vö{ÆðÿË$ Ñ$Wͯèþ ™èþÆæÿà Vö{ÆðÿËMæü¯é² GMæü$PÐèþ ç³#íÙtV> E…yæþyæþ… Ðèþ$Æø {ç³Äñý*f¯èþ…. D Vö{ÆðÿËMæü$¯èþ² Ðèþ$Æø ÑÔóýçÙ… HÑ$r…sôý Òsìýò³O FË$ Ðèþ…sìý¨ M>Mæü$…yé Ððþ…{r$MæüË Ðèþ…sìýÑ ò³Ææÿ$Væü$™éÆÿ$$. JMæüç³µsìý Vö{ÆðÿË gꆰ ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…^óþ…§æþ$Mæü$ D çÜ…çœ$… ÑÔóýçÙ…V> Mæü–íÙ^óþíÜ…¨. C™èþÆæÿ Ñ${ÔèýÐèþ$ gê† Vö{ÆðÿË ò³…ç³Mæü…§éÆæÿ$˯èþ$ Mæü*yé Ý린Mæü gê† ò³…ç³M>°Mìü {´ù™èþÞíßý…_¨. Vö{Æðÿ˯èþ$ ™èþÐèþ$ ç³ÇçÜÆæÿ AyæþÐèþ#ÌZÏ Ðóþ$™èþMæü$ Ðèþ¨Ìôý çßýMæü$P˯èþ$ Ý뫧æþ¯èþMæü$, Ý린Mæü ArÒ {´ë…™éËÌZ ™èþ$Ðèþ$Ã^ðþr$Ï (acacia) ò³…^èþ$Mæü$¯óþ õÜÓ^èþeMøçÜ…, EÐèþ$Ãyìþ

Ðóþ$™èþMæü$ Væüyìþz Ððþ$O§é¯é˯èþ$ M>´ëyæþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ç³°^óþíÜ…¨. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ç³Ôèý$ÐðþO§æþÅ Ææÿ…V>°² [ò³OÐóþr$ç³Ææÿ… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ^óþçÜ$¢¯èþ² {ç³Äæý$™é²Ë¯èþ$ Ayæþ$zMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ J†¢yìþ ¡çÜ$MöÝù¢…¨. çÜ…çœ$… Mæü–íÙ M>Ææÿ×ý…V>¯óþ Ý린Mæü {ç³fË BàÆæÿ Ý뫨M>Ææÿ™èþ A…§æþ$»êr$ÌZMìü ÐèþÝù¢…¨. Ðóþ$Ë$ ÆæÿM>°Mìü ^ðþ…¨¯èþ §æþMæüP± gê† Vö{ÆðÿË ò³…ç³Mæü… †ÇW ^èþ$Ææÿ$V>Y ÝëVæü$™èþ$¯èþ² M>Ææÿ×ý…V> çÜ…{糧éÄæý$Mæü…V> ÐèþçÜ$¢¯èþ² JMæüç³µsìý Vö…Væüâæý$Ï Ðèþ$äÏ {ç³fËMæü$ ËÀçÜ$¢¯é²Æÿ$$. Ý린Mæü Ðèþ*ÆðÿPrÏÌZ¯óþ M>Mæü$…yé {ç³™óþÅMæü…V> HÆ>µr$^óþõÜ {糧æþÆæÿدèþÌZÏ CÑ C糚yæþ$ AÐèþ$ÃM>°Mìü ÐèþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. D Ñ«§æþ…V> ÐéÇMìü A«¨Mæü «§æþÆæÿË$ Æ>Ðèþyæþ…™ø´ër$ ÐéÇ E™èþµ†¢ ÐèþÅÄæý$…ÌZ {M>‹Ü çܼÞyîþË$ ËÀçÜ$¢¯é²Æÿ$$. 2011ÌZ } Vøï³ ÆðÿO™èþ$ çÜ…çœ$… BÑÆæÿÂÑ…_ M>ÆöµÆóÿsŒý Ææÿ…Væü ´ëyìþ E™èþµ™èþ$¢Ë {´ëòÜíÜ…VŠü çÜ…çܦËMæü$ Ayæþ$zMæürtÐóþõÜ »ê«§æþÅ™èþ¯èþ$ ^óþç³sìýt…¨. A…§æþ$MøçÜ… D çÜ…çœ$… çÜÓ™èþ…{™èþ…V> Ñ$ÌŒýP Ðèþ*ÆðÿPsŒý {´ëÆæÿ…À…_…¨. {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ MóüÐèþË… ÆøkMæü$ BÆæÿ$ ÎrÆæÿÏ ´ëË$ E™èþµ†¢ ^óþçÜ*¢ Ðèþ_a¯èþ D çÜ…çœ$… C糚yæþ$ 600 ÎrÆæÿ$Ï õÜMæüÇ…_ Ñ{MæüÆÿ$$…^èþVæüË$Væü$™ø…¨. ÐéÇMìü ç³ÇçÜÆ>ÌZÏ° 5 {V>Ðèþ*ËMæü$ ^ðþ…¨° 80 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ ´ëË$ çÜÆæÿçœÆ> ^óþçÜ$¢…sêÆæÿ$. õÜMæüÇ…_¯èþ ´ë˯èþ$ Ý린Mæü…V> E…yóþ ´ëuæÿÔ>Ë Ñ§éÅÆæÿ$¦ËMæü$, Ðèþ$§æþ¯èþç³ÍÏ ç³rt×ý…ÌZ° çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 150 Ðèþ$…¨ C™èþÆæÿ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$ ç³…í³×îý ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. çÜ…çœ$…çÜ¿æý$ÅË$, Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë$ çÜÐèþ$íÙtV> ´ëË «§æþÆæÿ˯èþ$ QÆ>Ææÿ$ ^óþçÜ$Mæü$…sêÆæÿ$. D ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ ÝëVæü$^óþõÜ Ðèþ$Ç Mö°² BàÆæÿ ç³…rË E™èþµ™èþ$¢Ë$... _Ææÿ$«§é¯éÅË$, ç³ç³š«§é¯éÅË$, ¯èþ*¯ðþW…fË$, M>Äæý$Væü*Ææÿ˯èþ$ Mæü*yé Mæü$r$…º AÐèþçÜÆ>ËMæü$ Eç³Äñý*WÝë¢Ææÿ$. Ñ$Væü$Ë$ ¿êV>°² Ôèý$¨® ^óþíÜ çÜÒ$ç³…ÌZ° Bçܵ{† çÜÒ$ç³…ÌZ {ç³™óþÅMæü…V> HÆ>µr$ ^óþíܯèþ §æþ$M>×ý…ÌZ Ñ{MæüÆÿ$$Ýë¢Ææÿ$. CsîýÐèþË ÐéÆæÿ$ ™éÐèþ$$ ç³…yìþ…_¯èþ _Ææÿ$«§é¯éÅ˯èþ$ Ý린Mæü…V> BàÆæÿ «§é¯éÅ˯èþ$ Ñ{MæüÆÿ$$…^óþ §æþ$M>×ê°Mìü çÜÆæÿçœÆ> ^óþÄæý$r… {´ëÆæÿ… À…^éÆæÿ$. ^éÌêM>Ë…´ër$ ¯èþ^èþagñýí³µ¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ ÐéÆæÿ$ ç³… yìþ…_¯èþ _Ææÿ$«§é¯éÅË™ø ™èþÄæý*Ææÿ$^óþíܯèþ BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë¯èþ$ ™èþ¯èþ Ñ{MæüÄæý$Ô>ËÌZ ^óþÆæÿayé°Mìü A…XMæüÇ…^éÆæÿ$. çœÍ™èþ…V> Ý린¯èþ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë$ BÆøV>Å°Mìü §øçßý§æþç³yóþ 糧éÆ>¦Ë$ A…§æþ$»êr$Mæü$ Ðèþ^éaÆÿ$$. D Ñ«§æþ…V> ÐéÆæÿ$ Ý린Mæü…V> E™èþµ†¢^óþõÜ Ðésìý° ÐéÇ ¯èþ$…_ ç³NÇ¢ Ðèþ$§æþª™èþ$ ËÀ…_…¨. ò³r$tºyìþ§éÆæÿ$Ë ÐèþÅÐèþçܦ B«§éÇ™èþ BǦMæü Ææÿ…Væü…ÌZ MîüËMæüÐðþ$O¯èþ Ðèþ*ÆðÿPrÏò³O Væü$™é¢«¨ç³™éÅ°² AËÄñý$¯ŒþÞ A…XMæüÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ íܧæþ®…V> Ìôý§æþ$. Ý린Mæü Ðèþ*ÆðÿPrϯèþ$ AÀÐèþ–¨®^óþÄæý*˯óþ çÜ… Mæü˵…™ø E…¨. A糚yóþ E™èþµ†¢ò³O {ç³fËMæü$ ç³NÇ¢ çßýMæü$P E…r$…¨. Ðésìý «§æþÆæÿ˯èþ$ ÐéÆóÿ °Ææÿ~Æÿ$$…^èþVæüË$Væü$™éÆæÿ$. §øí³yîþ ÐèþÅÐèþçܦMæü$ {糆Ææÿ*ç³Ððþ$O¯èþ A…™èþÆ>j¡Äæý$ Ðé×ìýfÅ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2018

13


§æþ$Æ>Væü™éËMæü$ Ðèþ$*ËÐðþ$O¯èþ ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ Ayæþ$zMøÐèþyæþ…™ø´ër$ {ç³fË iÐèþ¯ø´ë«§æþ$ËMæü$ ç³NÇ¢ Ææÿ„æü×ý Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…§æþ° VæüsìýtV> ÑÔèýÓíÜÝù¢…¨. D Mæü–íÙÌZ & Ðèþ$¯èþ… ç³…yìþ…_¯èþ BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë¯óþ Ðèþ$¯èþ ÆøkÐéÈ BàÆæÿ…ÌZ ¿êVæü… M>ÐéÍ. Ñ$Væü$Ë$ E…sôý §é°¯óþ Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ Ñ{MæüÆÿ$$…^èþ$MøÐéÍ. A…§æþ$MøçÜ… E™éÞ§æþ¯èþ˯èþ$ °ËÓ E…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ E™èþ¢Ðèþ$ 糧æþ¦™èþ$Ë$ A¯èþ$çÜÇ…^éÍ. MæüÆæÿ$Ðèþ# çÜÐèþ$Äæý*ÌZÏ B ÆæÿMæü…V> °ËÓ ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë¯óþ Eç³Äñý*W…^èþ$MøÐéÍ & A¯èþ² B^èþÆæÿ×ý Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>Ë$ Ææÿ*´÷…¨…_…¨. A°²sìýMæü¯é² Ðèþ$$QÅ…V> Ý린Mæü Ðèþ*ÆðÿPrÏÌZ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë™ø çÜ…{糨…ç³#Ë$ fÆæÿç³yæþ… §éÓÆ>, ÐéÇ AÐèþçÜÆ>ËMæü$, iÐèþ¯ø´ë«§æþ$ËMæü$ ç³NÇ¢ ¿æýÆøÝë CÐéÓË° AËÄñý$¯ŒþÞ Ë„æüÅ…V> ò³r$tMæü$…¨. MæüÐèþ$*Å°sîý EÐèþ$ÃyìþV> yîþM>˯ðþOh…VŠü M>Æ>Å^èþÆæÿ×ýò³O Ðèþ$Æø A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþç³sêtÍÞ Ðèþ_a…¨. ©°° AËÄñý$¯ŒþÞ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å…™ø ÐèþÇP…VŠü {Væü*ç³#˯èþ$ HÆ>µr$ ^óþÄæý$yæþ… §éÓÆ> °ÆæÿÓíßý…^èþyæþ… fÇW…¨. D A«§æþÅÄæý$¯èþ…ÌZ ¿êVæü…V> Ý린Mæü çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ AÐèþV>çßý¯èþ ^óþçÜ$MøÐèþr…, ÐésìýMìü MæüÐèþ$*Å°sîý ç³Ææÿ…V> A…™èþÆæÿY™èþ ^èþÆæÿÅ˯èþ$ °ÆæÿÓíßý…^éÍÞ Ðèþ_a…¨. Ý린Mæü Ýë¦Æÿ$$ÌZ¯èþ*, Æ>çÙ‰Ýë¦Æÿ$$ÌZ¯èþ*, gê¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ¯èþ* çÜ–f¯é™èþÃMæü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. D Mæü–íÙÌZ ¯éÅÄæý$Ý뫧æþ¯èþ Ë„æü Å…V> ÑçÜ¢ –™èþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ^èþÆæÿaËMæü$ BÝëPÆæÿ… C^éaÆæÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… AËÄñý$¯ŒþÞ ^óþç³sìýt¯èþ E§æþÅÐèþ$… ´ëyìþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ Ææÿ…V>°Mìü ç³ÇÑ$™èþÐðþ$O E…¨. CsîýÐèþË Vöyæþ$z Ðèþ*…çÜ… ÑçÙÄæý$…ÌZ Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… {ç³Mæüsìý…_¯èþ °õÙ«§æþç³# E™èþ¢Ææÿ$ÓËò³O Mæü*yé §æþ–íÙt ò³rtÐèþËíÜ Ðèþ_a…¨. f¯èþ$Åç³Ææÿ…V> çÜ…çÜPÇ…_¯èþ ç³…r˯èþ$ °Æø«¨…^óþ…§æþ$Mæü$, B¨ÐéïÜ ¿æý*Ðèþ$$Ë B{MæüÐèþ$×ý˯èþ$ Ayæþ$zMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ Mæü*yé Mæü–íÙ fÆæÿ$Væü$™ø…¨.

E§æþÅÐèþ$ °Æ>Ã×ý…

14

´ëuæÿÔ>Ë, ÑÔèýÓѧéÅËÄæý*ËÌZ° ѧéÅÆæÿ$¦Ë$, C™èþÆæÿ »êË »êÍMæüËMæü$, {V>Ò$×ý, ç³rt×ý {´ë…™éË {ç³fËMæü$ BàÆæÿç³Ææÿ…V> Ý뫨M>Ææÿ™èþ¯èþ$ Ý뫨…^èþyæþ… Ðèþ* BÔèýÄæý*ËÌZ JMæüsìý. A…§æþ$MøçÜ… BÄæý* Ýë¦Æÿ$$ÌZÏ ^èþÆæÿaË {´ë«§é¯èþÅ™èþ¯èþ$ Væü$Ç¢…^é…. C…§æþ$MøçÜ… ´ëuæÿÔ>ËÌZϯèþ$, ÑÔèýÓѧéÅËÄæý*ÌZϯèþ$ Ðèþ* E§æþÅÐèþ*°Mìü Móü…{§æþÐðþ$O¯èþ Mæü$yéÍ, ™ðþË…V>×ý (www.kudali.org) {V>Ðèþ$…ÌZ¯èþ$ ç³ÆæÿçܵÆæÿ… ^èþÆæÿaË$ fÇõ³…§æþ$Mæü$ HÆ>µr$Ï fÇV>Æÿ$$. {ç³Ôèý²Ë$ ÌôýÐèþ©Äæý$yé°Mìü, çÜÐèþ$çÜÅ ç³NÆ>Óç³Æ>˯èþ$ ÑÔóýÏíÙ…^óþ…§æþ$Mæü$ ÑÐèþ$Ææÿدéç³NÆæÿÓMæü…V> A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ D ^èþÆæÿaÌZÏ BÝëPÆæÿ… A…¨…^èþyæþ… fÇW…¨. D ^èþÆæÿaË §éÓÆ>¯óþ Ðèþ$¯èþ A…§æþÇ ¿æýÑçÙÅ™èþ*¢ B«§éÆæÿç³yìþ E…r$…¨. ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*ËÐðþ$O¯èþ õܧæþÅ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. D ÑçÙÄæý$… ÐéÇMìü AÐèþV>çßý¯èþ MæüÍW…^óþ…§æþ$Mæü$ ÐéÇ „óü{™é˯èþ$ çÜÓÄæý$…V> ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2018

çÜ…§æþÇØ…^èþyæþ… fÇW…¨. ÐéÇ ´÷ÌêÌZϯóþ ÝëVæü$^óþíܯèþ E™èþµ™èþ$¢Ë™ø ™èþÄæý*Ææÿ$^óþíܯèþ BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë¯èþ$ Ææÿ$_ ^èþ*yæþr… fÇW…¨. ÐðþOÑ«§æþÅ…™ø Mæü*yìþ¯èþ AMæüPyìþ ç³ÇçÜÆ>˯èþ$ ç³ÇÖË…^èþyæþ… fÇW…¨. AMæüPyìþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…, ç³ÇçÜÆ>Ë$, çÜ…çÜP–†, BàÆæÿç³# AËÐér$Ï, {ç³fË Ðèþ$«§æþÅ E¯èþ² çÜ°²íßý™èþ çÜ…º…«§éË$, ÐéÇMìü BàÆæÿ Ææÿ…Væü…ÌZ Ý뫨M>Ææÿ™èþ ËÀ…^èþMæü$…yé Ayæþ$zç³yæþ$™èþ$¯èþ² °Æø«§æþMæü ÔèýMæü$¢Ë çÜÓ¿êÐé˯èþ$ A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþÄæý$yæþ… fÇW…¨. BÄæý* ç³…r ^óþËÌZÏ Ðèþ$sìýt° ÝëÆæÿÐèþ…™èþ… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$, Ý린Mæü…V> ËÀ…^óþ ÐèþÅÆ>¦Ë$, õ³yæþ Ðèþ…sìýÐésìý°, Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ Eç³Äñý*W…^èþyæþ…ÌZ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯èþ² Ñ«§é¯é˯èþ$ ç³ÇÖÍ…^èþyæþ… fÇW…¨. ÐéÇ AÀ{´ëÄæý*˯èþ$ õÜMæüÇ…^óþ…§æþ$Mæü$, AÐèþV>çßý¯èþ MæüÍW…^óþ…§æþ$Mæü$ ÐéÇMìü çÜ°²íßý™èþ…V> A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² MæüâêÆæÿ*´ëË$, VóüÄæý*Ë$, ¯érM>Ë$ Ðèþ…sìý Ðésìý° ÑçÜ¢ –™èþ…V> A¯èþ$çÜÇ…^éÍÞ Ðèþ_a…¨. B Ððþ$$™èþ¢… M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² ´ëuæÿÔ>ËË ÐèþÆæÿMæü*, çÜÐèþ*gê°Mìü ^óþÆæÿ$ÐèþV> ¡çÜ$MðüâæýÏyæþ… (A…sôý ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë ç³§æþ¦†ÌZ M>Äæý$Væü*ÆæÿË ÝëVæü$¯èþ$ ÐéÇ BÐèþÆæÿ×ýÌZ¯óþ, C…yæþÏÌZ¯óþ ^óþç³sôýtr$Ï ^èþ*yæþr…) ^éÌê AÐèþçÜÆæÿÐèþ$° Væü$Ç¢…^èþyæþ… fÇW…¨. AÌê ^óþÄæý$yæþ… ÐèþËϯóþ ©° {´ëÐèþ$$RêÅ°² C…yæþÏÌZ° ™èþÍÏ™èþ…{yæþ$ËMæü$ Mæü*yé ^óþÆæÿÐóþÄæý$yæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$° A¯èþ$Mæü$¯é²…. D Ñ«§æþ…V> Ðèþ*{™èþÐóþ$ Ðèþ$¯èþ… Ðèþ$¯èþ BàÆæÿç³# AËÐérÏ Ò$§æþ Ñ°Äñý*Væü…Ò$§æþ Ðèþ$¯èþ§ðþO¯èþ Ý뫨M>Ææÿ™èþ Ý뫨…^èþVæüË$Væü$™é…. yîþM>˯ðþOh…VŠü, ™èþÆ>Ë Ðèþ$«§æþÅ, Ýë…çÜP–†Mæü…V> A…™èþÆ>Ë$ ™öËW…^óþ…§æþ$Mæü$ ѧéÅ»Z«§æþ¯èþ {ç³{MìüÄæý$ÌZ Ðèþ*Ææÿ$µË$ AÐèþçÜÆæÿ…. {ç³çÜ$¢™èþ… A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯èþ² Ñ«§é¯éË$ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþMæü$, Ý뫨M>Ææÿ™èþMæü$ ò³§æþª Ayæþz…Mæü$Ë$V> Ðèþ*Æ>Æÿ$$. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ Ðèþ$¯èþ… Ðèþ*ÆæÿY… Ðèþ*Ææÿ$aMæü$° õÜÓ^èþe ¨ÔèýV> Ayæþ$Væü$Ë$ ÐóþÄæý*ÍÞ E…¨. A糚yóþ Ðèþ$¯èþMæü$ BàÆæÿ, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…V>ËÌZ Ðóþâæý*ϯèþ$Mæü$¯èþ² Ýë{Ðèþ*fÅÐé§æþ «§øÆæÿ×ý$Ë ¯èþ$…_ ÑÐèþ$$Mìü¢ Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. Ðèþ$¯èþMæü$ ÝëÓ™èþ…{™èþÅ… ˼çÜ$¢…¨. ÑÀ¯èþ²Ððþ$O¯èþ BàÆæÿç³# çÜ…çÜP–™èþ$Ëò³O ç³NÇ¢ çßýMæü$PË$ çÜ…´ë¨…^èþ$ MøVæüË$Væü$™é…. Ðèþ$¯èþ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ ç³ÆæÿçܵÆæÿ… çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$…™ø MæüâæýÏ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÐèþçÜ$¢…¨. ¯óþË ™èþÍÏ° çÜ$Ææÿ„ìü™èþ…V> M>´ëyæþÐèþËíÜ E…r$…¨. The Food Sovereignty Alliance A-21, Sainikpuri, Secunderabad - 500094 Telangana, India www.foodsovereigntyallicance.wordpress.com

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 19, çÜ…_Mæü 1, Ðèþ*Ça 2017.


Ý린Mæü A¯èþ$¿æýÐéÌôý ç³Ôèý$ çÜ…™èþ†Mìü }Æ>Ðèþ$Ææÿ„æü í³. ÑÐóþM>¯èþ…§æþ¯Œþ

Ý린Mæü…V> JMæü糚yæþ$ õ³Ææÿ$ ´÷…¨¯èþ BÐèþ#Ë$, ™èþ¨™èþÆæÿ ç³Ôèý$ gê™èþ$Ë$ {MæüÐèþ$…V> A…™èþÇ…_´ù™èþ$¯é²Æÿ$$. A…§æþ$Mæü$ ^éÌê M>Ææÿ×êÌôý E¯é²Æÿ$$. AÆÿ$$™óþ BÄæý* {´ë…™éËÌZ ç³Ôèý$ ´ùçÙ×ýò³O B«§éÆæÿç³yìþ Ðésìý Ææÿ„æü×ý MøçÜ… °Ææÿ…™èþÆæÿ… Mæü–íÙ ^óþçÜ$¢¯èþ² ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÆ>YË$ Mæü*yé AçÜ…RêÅMæü…V>¯óþ E¯é²Æÿ$$. ÐéÇ iÑ™éË$ ç³Ôèý$ ´ùçÙ×ýò³O B«§éÆæÿç³yìþ¯èþsôýt ÐéÆæÿ$ ™èþÐèþ$Mæü$ iÐèþ¯ø´ë«¨V> E¯èþ² ç³Ôèý$Ðèþ#Ë gê™èþ$˯èþ$ M>´ëyæþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. Cç³µsìýMðüO¯é {糿æý$™èþÓÐèþ$*, Ñ«§é¯èþ °Æóÿ~™èþË$ D ÐéçÜ¢Ðé°² Væü$Ç¢…_ Ar$Ðèþ…sìý {ç³Äæý$™é²ËMæü$ {´ù™éÞçßý… CÐéÓÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… G…™ðþO¯é E…¨. A…™èþÇ…_´ù™èþ$¯èþ² Ý린Mæü ç³Ôèý$Ðèþ#Ë gê™èþ$˯èþ$ M>´ëyóþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>ÐéÍÞ E…¨.

Ñ

À¯èþ² gê™èþ$ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ç³Ôèý$ gê™èþ$ËMæü$ Ðèþ$¯èþ §óþÔèý… °ËÄæý$…V> E…r$¯èþ²¨. CÐèþ±² Ý린Mæü…V> Ðèþ–¨® ^ðþ…§æþ$™èþ$¯èþ²Ðóþ. ç³Ôèý$´ùçÙ×ýò³O¯óþ B«§éÆæÿç³yìþ iÑ™é˯èþ$ ¯ðþr$tMæü$ÐèþçÜ$¢¯èþ² Mæü$r$…»êË$, ™ðþVæüË$ & M>ÖÃÆŠÿÌZ ºQÈÐéÌêË$, E™èþ¢Æ>Q…yŠþÌZ Ð鯌þ Væü$fjÆŠÿË$, íßýÐèþ*^èþÌŒý{糧óþÔŒýÌZ Væüyîþz ™ðþVæüÐéÆæÿ$. Æ>fÝ릯ŒþÌZ ÆðÿOM> ™ðþVæü, Væü$fjÆæÿ$Ï, íÜ…«© Ðèþ$$íÜÏ…Ë$, Æ>gŒýç³#sŒýË$, Væü$fÆ>™ŒþÌZ Ðèþ*Ìê®ÈË$, Ðèþ$àÆ>çÙ‰, MæüÆ>²rMæüÌZ VúÍ, «§æþ¯ŒþV>ÆŠÿ ™ðþVæüË$, ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ ™øyéË$, Mæü$Ææÿ$…»êÆŠÿ, Mø×êÆŠÿ, ºÆæÿ*YÆŠÿ, Í…V>Äæý$™ŒþË$ & AÌê…sìý ÐéÇÌZ Mö°² ÐèþÆ>YË {ç³fË$. Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 151 gê™èþ$Ë ç³Ôèý$Ðèþ#Ë gê™èþ$Ë$ ÇhçÜtÆðÿO

E¯é²Æÿ$$. C…M> Væü$Ç¢…^èþ° ç³Ôèý$Ðèþ#Ë gê™èþ$Ë$ Ðèþ$Æðÿ¯ø² E… yæþÐèþ^èþ$a. §óþÔèý…ÌZ Væüyìþz Ððþ$O§é¯éË$, EÐèþ$Ãyìþ ¿æý*Ðèþ$$Ë$, ^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ë$, AyæþÐèþ#Ë$ ÆøkÆøkMîü A…™èþÇ…_´ù™èþ$¯èþ² M>Ææÿ×ý…V> ç³Ôèý$çÜ… 糧æþ B…§øâæý¯èþ MæüÍW…^óþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ „îü×ìý…_´ù™ø…¨. A…§æþ$Mæü$ ^éÌê M>Ææÿ×êÌôý E¯é²Æÿ$$. Ðèþ$$QÅ…V> Ý린Mæü gê™èþ$Ë$ A…™èþÇ… _´ùÐèþr… Ððþ¯èþ$Mæü G¯ø² M>Ææÿ×êÌôý Mæü°í³Ýë¢Æÿ$$. Ýë…Móü†Mæü Ñç³ÏÐèþ… gZÆæÿ$V> ÝëVæü$™èþ$¯èþ² {ç³çÜ$¢™èþ ™èþÆæÿ$×ý…ÌZ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë çÜàÄæý$… ™ø ÝëVóü A¯óþM>¯óþMæü M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË$ {sêMæütÆæÿ$Ï, C…M> C™èþÆæÿ ç³ÐèþÆŠÿ B«§éÇ™èþ Äæý$…{™éË çÜàÄæý$…™ø fÆæÿVæüyæþ… JMæü {糫§é¯èþ M>Ææÿ×ý…. Ðèþ$ÆøÐðþOç³#, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… Ìê¿æýÝësìý M>Ðèþyæþ…™ø ÝëVæü$ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË$ ^èþ$Ææÿ$V>Y ÝëVæür…Ìôý§æþ$. A…§æþ$ÐèþËÏ ç³ÌñýÏ {´ë…™éË Äæý$$Ðèþ™èþÆæÿ… E´ë«¨ MøçÜ… ç³rt×êË »êr ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. C¨ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… Ðèþ$Ç…™èþ °ÆæÿÏ„>Å°Mìü Væü$ÆæÿÐèþ#™ø…¨. ç³Ôèý$´ùçÙ×ý ^óþõÜ ÐéÇ çÜ…QÅ Ñç³È™èþ…V> ™èþWY´ù™ø…¨. {糿æý$™èþÓ… Mæü*yé {V>Ðèþ$ {´ë…™éËÌZ ¯ðþËMö¯èþ² çÜ…„ø¿æý çÜÐèþ$çÜůèþ$ çÜÆðÿO¯èþ ¨ÔèýÌZ ç³ÇçÙPÇ…^èþMæü$…yé {Ô>Ñ$Mæü MöÆæÿ™èþV> Ðèþ*Ææÿyé°Móü ™øyéµr$ A…¨Ýù¢…¨. CÐèþ±² MæüÍí³ _¯èþ² ÆðÿO™èþ$˯èþ$, ç³Ôèý$´ùçÙMæü$˯èþ$ ¡{Ðèþ…V> ¯èþÚëtËMæü$ Væü$Ç^óþÝù¢…¨. CÌê…sìý MìüÏçÙt ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ Mæü*yé Mö°² ™ðþVæüË ÐéÆæÿ$ Artyæþ$Væü$ Ýë¦Æÿ$$ ¯èþ$…_ ç³Ôèý$´ùçÙ×ý¯èþ$ AÀÐèþ–¨® ^óþõÜ…§æþ$Mæü$, Ý린Mæü ç³Ôèý$gê™èþ$Ë çÜ…Ææÿ„æü×ýMæü$ °Ææÿ…™èþÆæÿ… Mæü–íÙ ÝëWçÜ$¢¯èþ² çÜ…çÜ¦Ë çÜçßýM>Ææÿ…™ø ™èþÐèþ$ Ðèþ…™èþ$ {ç³Äæý$™é²Ë¯èþ$ ^óþç³yæþ$™èþ*¯óþ E¯é²Ææÿ$. AÌê…sìý ÐésìýÌZ JMæüsìý õÜÐé A¯èþ² õ³Ææÿ$™ø HÆ>µsñýO¯èþ çÜÓ^èþe…§æþ çÜ…çܦ. D çÜ…çܦ çÜ…{糧éÄæý$Mæü ç³Ôèý$ çÜ…™èþ†° M>´ëyóþ…§æþ$Mæü$

Æ>Ðèþ$ÝëÑ$ Mæü$r$…º… çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 75 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V> E…ºÌê^ðþÈ gê† ç³Ôèý$Ðèþ#Ë gꆰ çÜ$Ææÿ„ìü™èþ…V> M>´ëyæþ$™èþ* ÐèþÝù¢…¨. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2018

15


{ÔèýÑ$Ýù¢…¨. Ý린Mæü…V> çÜ…{糧éÄæý$Mæü ç³Ôèý$gê™èþ$˯èþ$ çÜ…Ææÿ„ìüçÜ$¢¯èþ² ÐèþÅMæü$¢Ë¯èþ$ Ðèþ$$…§æþ$V> Væü$Ç¢…_, ÐéÆæÿ$ ^óþç³yæþ$™èþ$¯èþ² Mæü–íÙ ¡Ææÿ$¯èþ$ yéMæü$ÅÐðþ$…sîýMæüÇ…^èþyæþ… fÇW…¨. ÐéÇMìü ç³Ôèý$ gê™èþ$Ë çÜ…Ææÿ„æüMæü$Ë õ³Ææÿ$™ø çÜ™éPÆ>Ë$ A…¨…^èþyæþ… Mæü*yé fÇW…¨. D Ñ«§æþ…V> ç³Ôèý$ gê™èþ$Ë Ææÿ„æüMæü$˯èþ$ çÜ™èþPÇ…^èþyæþ… A¯óþ {ç³{MìüÄæý$ 2009ÌZ {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O…¨. ¯óþçÙ¯èþÌŒý º*ÅÆø B‹œ Äæý*°Ðèþ$ÌŒý gñý¯ðþsìýMŠü ÇÝùÆðÿÞ‹Ü, çßý±½ ¯ðþsŒýÐèþÆŠÿPË çÜçßýM>Ææÿ…™ø ¯óþçÙ¯èþÌŒý ºÄñý*yðþOÐèþÇÞsîý A£éÇsîý çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> D »ê«§æþÅ™èþ¯èþ$ °ÆæÿÓíßý…^éÆÿ$$. Væüyæþ_¯èþ 7 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë M>Ë…ÌZ 150 E§æþ…™é˯èþ$ yéMæü$ÅÐðþ$…rÏÌZ °„ìüç³¢… ^óþÄæý$yæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. 2017ÌZ E…ºË^ðþÈ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë gꆰ M>´ëyìþ¯èþ…§æþ$Mæü$ } h. Æ>Ðèþ$ÝëÑ$ D çÜ™éPÆæÿ… A…§æþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. BÄæý$¯èþ ÑfÄæý$V>£æþ¯èþ$ CMæüPyæþ ™ðþË$çÜ$Mæü$…§é….

Ý린Mæü gê™èþ$Ë$ & G¯ø² {ç³Äñý*f¯éË$

16

} h. Æ>Ðèþ$ÝëÑ$ ÐèþÄæý$çÜ$ 74 H…yæþ$Ï. BÄæý$¯èþ Mæü$r$…º… ç³Ôèý$´ùçÙ×ôý iÐèþ¯é«§éÆæÿ…V> ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë$V> iÑÝù¢…¨. ÐéÆæÿ$ Mæü$r$…»ê°Mìü HMðüOMæü B«§éÆæÿ… ç³Ôèý$´ùçÙ×ôý. »êËÅ… ¯èþ$…_ BÄæý$¯èþ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë ò³…ç³Mæü…ÌZ¯óþ Væüyìþõ³Ô>Ææÿ$. Aç³µsZÏ BÄæý$¯èþ ™èþ¯èþ ™èþ… {yìþMìü ^óþ§øyæþ$Ðé§øyæþ$V> E…yóþÐéÆæÿ$. çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 75 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V> ÐéÆæÿ$ E…ºË^ðþÈ ç³Ôèý$´ùçÙ×ýÌZ¯óþ °Ðèþ$Væü²Ððþ$O E¯é²Ææÿ$. BÄæý$¯èþ ™é™èþV>Ææÿ$ } çÜ$º¾Æ>Ðèþ$Äæý$Å Cç³µsZÏ Ar$tMæüPÇÐèþ$§æþ$ A¯óþ gê†Mìü ^ðþ…¨¯èþ E…ºË^ðþÈ ç³Ôèý$Ðèþ#¯èþ$ MóüÐèþË… Ææÿ*.80ËMóü JMæü ç³Ôèý$ ´ùçÙMæü$Æ>Í ¯èþ$…_ Mö¯èþ$VøË$ ^óþÔ>Ææÿ$. D gê† ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$¯èþ² {ç³™óþÅMæü Ë„æü×ý… HÑ$r…sôý Ðésìý Ðèþ$$Q…ò³O ™ðþËÏsìý ^éÆæÿ E…r$…¨. Ñ$Wͯèþ §óþçßýÐèþ$…™é ¯ðþÇíÜ´ùÆÿ$$¯èþ ¯èþËÏsìý Ææÿ…Væü$ÌZ E…r$…¨. M>âæýÏò³O¯é, ™øMæüò³O¯é Mæü*yé ™ðþËÏsìý ^éÆæÿË$…sêÆÿ$$. D gê† ç³Ôèý$Ðèþ#ÌZÏ Ðèþ$Æø ¯éË$Væü$ Eç³ ™ðþVæüË$¯é²Æÿ$$. Ðésìý° Ar$MæüÇ, çÜ*ÆæÿÅMæü$Ë™èþ$ Ðèþ*§æþ$, Væü×ý糆Äæý$¯Œþ Ðèþ*§æþ$, Ððþ¯èþ² Ðèþ*§æþ$ A° Ðésìý° ÐèþÅÐèþçßýÇÝë¢Ææÿ$. D ¯éË$Væü$ ™ðþVæüË ç³Ôèý$Ðèþ#˯èþ$ çÜ…MæüÆæÿ… M>Mæü$…yé M>´ëyóþ…§æþ$Mæü$ B»Z™èþ$˯èþ$ Mæü*yé AÐóþ gê†Mìü ^ðþ…¨¯èþ Ðésìý° ò³…^èþ$Mæü$…r* E…sêÆæÿ$. D ÆæÿMæü… BÐèþ#Ë$ §é§éç³# 9 ¯èþ$…_ 12 ÝëÆæÿ$Ï ´ëË° CÝë¢Æÿ$$. ¯éË$Vø ¯ðþË ™èþÆæÿ$Ðé™èþ f™èþMæü*Ææÿ$µ fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. ´ëË Ææÿ…Væü$ ç³çÜ$ç³#ÌZMìü Ðèþ*ǯèþ Ððþ…r¯óþ ´ë˯èþ$ ¡Äæý$yæþ… Bí³ÐóþÝë¢Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ §æþ*yæþË$ ´ëË$ ™éVóü…§æþ$Mæü$ A¯èþ$Ðèþ$†Ýë¢Ææÿ$. §æþ*yæþÌZÏ Ðèþ$VæüÑ Ðèþ$*yóþ…yæþ$Ï AÄôý$ÅçÜÇMìü B…»Z™èþ$Ë$V> (¯éË$Væü$ ç³âæý$Ï HÆæÿµyæþ™éÆÿ$$) çÜ…Äñý*V>°Mìü A¯èþ$Ðèþ#V> Ðèþ*Ææÿ™éÆÿ$$. ÐésìýMìü D çÜ™é¢ 10 ¯èþ$…_ 12 H…yæþÏ ÐèþÆæÿMæü$ E…r$…¨. Væü™èþ…ÌZ B…»Z™èþ$ËMæü$ GMæü$PÐèþ yìþÐèþ*…yŠþ E…yóþ¨. Aç³µsZÏ Ðésìý° ™èþyìþ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2018

ç³Ôèý$gê™èþ$˯èþ$ °ËMæüyæþV> E…yóþ M>Ææÿ×êË$ & G…í³Mæü ^óþíܯèþ çÜ…™èþ† Ðèþ–¨® Ñ«§é¯éË °ÆæÿÓçßý×ý, ç³Ôèý$Ðèþ#Ë E™éµ§æþMæü™èþ¯èþ$ ò³…´÷…¨…^óþ Ñ«§é¯é˯èþ$ ^óþç³rtr…. & ´ëyìþ E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ (´ëË$, ÐèþÅÆ>¦Ë$, Ðèþ*…çÜ…) Ñ{MæüÆÿ$$…^èþyæþ… §éÓÆ> B§éÄæý$… çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøÐèþr…. & ç³Ôèý$Ðèþ#Ë ò³…ç³Mæü… ÐèþÅÄæý$… ç³ÇÑ$™èþ…V> E…yóþÌê gê{Væü™èþ¢Ë$ ¡çÜ$MøÐèþr…. & Ñ${ÔèýÐèþ$ õܧæþÅ…ÌZ GMæü$PÐèþV> ç³Ôèý$Ðèþ#˯èþ$ Ñ°Äñý*W…^èþyæþ…, çœÍ™èþ…V> ºÄæý$sìý ¯èþ$…_ Ý뫧æþ¯é˯èþ$ ™ðþ_a Eç³Äñý*W… ^èþ$MøÐèþËíܯèþ A§æþ¯èþç³# QÆæÿ$a¯èþ$ ™èþWY…^èþ$MøÐèþr…, ÆðÿO™èþ$Ë B§éÄæý*°Mìü ¿æýÆøÝë çÜÐèþ$Mæü*Ææÿayæþ…. ¯óþËÌZÏ ¿æý*Ñ$° §æþ$¯èþ²yé°Mìü Mæü*yé Eç³Äñý*W…^óþÐéÆæÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… D Mæü$r$…º… çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 51 ç³Ôèý$Ðèþ#˯èþ$ (34 BÐèþ#Ë$, 14 §æþ*yæþË$, 3 B…»Z™èþ$˯èþ$) ÝëMæü$™èþ$¯é²Æÿ$$. ç³Ôèý$´ùçÙ×ý ÐéÇMìü A¯óþMæü {ç³Äñý*f¯éË$ A…¨Ýù¢…¨. ´ëË E™èþµ†¢ ÆøkMæü$ JMøP BÐèþ# §éÓÆ> 1.5 ÎrÆæÿÏ ¯èþ$…_ 4 ÎrÆæÿÏ ÐèþÆæÿMæü$ E…r$¯èþ²¨. D Ððþ$$™é¢°² Mæü$r$…º AÐèþçÜÆ>ËMæü$ Eç³Äñý*WçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ºÄæý$r ÐéÇMìü Ðésìý° Ñ{MæüÆÿ$$…^èþyæþ… Ìôý§æþ$. ÐéÇMìü §æþ*yæþË AÐèþ$ÃMæü… §éÓÆ> B§éÄæý$… ÐèþÝù¢…¨. Hsê 5 ÌôýMæü BÆæÿ$ f™èþË §æþ*yæþ˯èþ$ ÐéÆæÿ$ Ñ{MæüÆÿ$$çÜ$¢…sêÆæÿ$. JMøP §æþ*yæþ¯èþ$ Ææÿ*.12000 Ìôý§é Ææÿ*.15000Mæü$ Ñ{MæüÆÿ$$çÜ$¢…sêÆæÿ$. ç³Ôèý$Ðèþ#Ë ¯èþ$…_ õ³Ææÿ$Mæü$´ùÄôý$ ÐèþÅÆ>¦Ë¯èþ$ Ý÷…™èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ¿æý*Ðèþ$$ÌZϯóþ Eç³Äñý*WÝë¢Ææÿ$. GMæüÆ>Mæü$ 30 º…yæþÏ Ðóþ$ÆæÿMæü$ D Ñ«§æþ…V> ç³Ôèý$ÐèþÅÆ>¦Ë¯èþ$ Eç³Äñý*WÝë¢Ææÿ$. C¨ Ý뫧éÆæÿ×ý Ñ°Äñý*V>°Mæü¯é² §é§éç³# Ðèþ$*yæþ$ Æðÿr$Ï GMæü$PÐóþ. D M>Ææÿ×ý…V> Ðéâæý$Ï ™èþÐèþ$ õܧæþÅ… MøçÜ… MóüÐèþË… çÜVæü… ÆæÿÝëÄæý$¯èþ GÆæÿ$Ðèþ#˯èþ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. õÜ…{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#Ë ÐéyæþMæü… M>Ææÿ×ý…V> ¨Væü$ºyìþ GMæü$PÐèþ AÐèþ#™ø…¨. BÄæý$¯èþ çÜVæür$ çœËÝëÄæý$… ÐèþÇMìü çÜ…º…«¨…_ GMæüÆ>Mæü$ 45 »êÅVæü$Ë$ E…

íßýÐèþ*ËÄæý*ËMæü$ ¨Væü$Ðèþ¯èþ E¯èþ² E™èþ¢Æ>¯èþ E¯èþ² íßýÐèþ*^èþÌŒý{糧óþÔŒýMæü$ ^ðþ…¨¯èþ Ðèþ*¯ŒþíÜ…VŠü 70 »ñýÌêíßý ÆæÿMæü… ç³Ôèý$Ðèþ#˯èþ$ ´ùíÙçÜ$¢¯é²yæþ$.


sZ…¨. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ C™èþÆæÿ$ËMæü$ 30 »êÅVæü$Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÐèþÇ ÝëVæü$ ^óþÄæý$VæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. CÑM>Mæü, BÄæý$¯èþ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë ç܅糧æþ M>Ææÿ×ý…V> ÝëÐèþ*hMæü…V>¯èþ*, Ýë…çÜP–†Mæü…V>¯èþ* VúÆæÿÐèþ Ðèþ$Æ>ŧæþË$ ËÀçÜ$¢¯é²Æÿ$$. Mæü$Ðèþ*Æðÿ¢Ë ÑÐéàË$ ^óþíܯèþ糚yæþ$ ÐéÇ Ððþ…r Mö°² BÐèþ#˯èþ$ BÄæý$¯èþ A…¨çÜ$¢¯é²yæþ$. AÑ BÄæý* Mæü$r$…»êË ´ëË AÐèþçÜÆ>˯èþ$ ¡Ææÿ$çÜ$¢¯é²Æÿ$$.

Ðèþ$Ç Mö…§æþÆæÿ$ ç³Ôèý$´ùçÙMæü$Ë Væü$Ç…_.... 1. »ñýÌêïßý Vø ç܅糧æþ Væü$fjÆŠÿ MæüÐèþ$*Å°sîýMìü {ç³™óþÅMæüÐðþ$O¯èþ¨. ÐéÇMìü Ý÷…™èþ ¿æý*Ðèþ$$Ë$…r* ÌôýÐèþ#. ç³Ôèý$Ðèþ#Ë ´ùçÙ×ý Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÐéÇ iÐèþ¯é«§éÆæÿ…. D gê† VøÐèþ#Ë$ íßýÐèþ*ËÄæý*ËMæü$ ¨Væü$Ðèþ#¯èþ E¯èþ² Væüyìþz Ððþ$O§é¯éËÌZ¯óþ ò³…^èþ$™èþ* E…sêÆæÿ$. Ðésìý° ´ùíÙ…^óþ…§æþ$Mæü$ GMæü$PÐèþ QÆæÿ$a AÐèþ§æþ$. AÌêVóü Ðésìý ¯èþ$…_ Ðèþ^óþa {ç³Äñý*f¯éË$ Mæü*yé ç³ÇÑ$™èþÐóþ$. A…§æþ$Mæü$ ™èþW¯èþsôýt Ðésìý ´ùçÙ×ý fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. D ™èþÆæÿà BÐèþ#Ë$ ÆøkMæü$ 4&5 ÝëÆæÿ$Ï ´ëË$ CÝë¢Æÿ$$. Òsìý° M>´ëyóþ…§æþ$Mæü$ ç³NÇ¢M>Ëç³# M>ç³Ç° °Äæý$Ñ$Ýë¢Ææÿ$. çÜVæür$¯èþ Òsìý¯èþ$…_ ´ëË ¨Væü$ºyìþ ÆøkMæü$ 4&5 ÎrÆæÿ$Ï E…r$…¨. D ´ëËÌZÏ 5.5 Ô>™èþ… ÐèþÆæÿMæü$ ¸ësŒý E…r$…¨. çÜ…MæüÆæÿ gê† BÐèþ#Ë ´ëËÌZ ¸ësŒý §é§éç³# 4 Ô>™èþ… Ðèþ*{™èþÐóþ$ E…r$…¨. ´ëËMæü$ ÎrÆæÿ$Mæü$ Ææÿ*.30 «§æþÆæÿ ÐèþçÜ$¢…¨. D gê† G§æþ$ªË$, Vöyæþϯèþ$ ´÷Ë… 糯èþ$ËMæü$ Eç³Äñý*WÝë¢Ææÿ$. çÜ$…§æþÆæÿ¯èþVæüÆŠÿ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë çÜ…™èþÌZ Hyé¨ ÐèþÄæý$çÜ$¯èþ² »ñýÌêïßý G§æþ$ªË f™èþ Qȧæþ$ Ææÿ*.25000 & Ææÿ*.30000 ç³Ë$Mæü$™èþ$…¨. ÐéÇMìü ¿æý*Ñ$ A¯èþ²¨ Ìôý° M>Ææÿ×ý…V> ç³Ôèý$Ðèþ#Ë ÐèþÅÆ>¦Ë¯èþ$ GÆæÿ$Ðèþ# Mìü…§æþ Ææÿ*.3000 & Ææÿ*.5000Mæü$ AÐèþ$$Ùèþ$…sêÆæÿ$. D ÆæÿMæü…V> ÐéÇMìü Ðèþ^óþa B§éÄæý$… MøçÜ… Æðÿ…yæþ$ Ðèþ$*yæþ$ ¯ðþËË ´ër$ ºíßýÆæÿ…Væü {糧óþÔ>ËÌZ gê{Væü™èþ¢V> ´ùíÙ…^éÍÞ E…r$…¨. Ððþ$O§é¯éÌZÏ Væüyìþz Ðóþ$™èþMæü$ AMæüPyæþ A¯èþ$Ðèþ$† E¯èþ² M>Ææÿ×ý…V> Ðésìý Ðóþ$™èþ MøçÜ… {ç³™óþÅMæü… H QÆæÿ*a E…yæþ§æþ$. ÐésìýMìü A§æþ¯èþ…V> A…¨…^óþ ´ùçÙM>Ë$ HÒ$ E…yæþÐèþ#. Ðésìý ÐðþO§éÅ°Mìü QÆæÿ$a Mæü*yé HÒ$ E…yæþ§æþ$. Hyé¨ Ððþ$$™èþ¢…ÌZ JMøP ç³Ôèý$Ðèþ# ÐðþO§æþÅ… MøçÜ… ^óþõÜ QÆæÿ$a VæüsìýtV> Ææÿ*.10 Mæü*yé Ñ$…^èþ§æþ$. AÆÿ$$™óþ ÐèþËçÜË çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯èþ*, Ìôý§é C™èþÆæÿ M>Ææÿ×êË ÐèþËÏ JMæüsìý Æðÿ…yæþ$ ^èþ°´ùÐèþr… çÜÆæÿÓÝ뫧éÆæÿ×ý…. 2. MóüÆæÿâæýÌZ° ™èþËòÜÈ {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ }Ðèþ$† Æøgê °gê°Mìü ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Mæü*ÎV> iÑ™èþ… ÝëWÝù¢…¨. AÆÿ$$™óþ BÐðþ$ 50 Ðèþ$ËºÈ Vö{Æðÿ˯èþ$ ò³…^èþ$™ø…¨. ´ëË$, ç³Ôèý$Ðèþ#Ë ÐèþÅÆ>¦Ë$, Møyðþ ÐèþÄæý$çÜ$ Vö{ÆðÿË AÐèþ$ÃMæü… Ææÿ*ç³…ÌZ BÐðþ$Mæü$ ¯ðþËMæü$ Ææÿ*.15000 B§éÄæý$… ÐèþÝù¢…¨. 3. ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ° †Ææÿ$çÜÌôýÓÍ hÌêÏ AËÐèþ…™èþMæü$Ë… {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ òÜÒ$ BÇyŠþÑ. gꯌþ ^ðþÐéÓyæþ$ gê†Mìü ^ðþ…¨¯èþ 170 Ðóþ$Mæü˯èþ$ ò³…^èþ$™èþ$¯é²yæþ$. D Ðèþ$…§æþÌZ° ´÷sôýtâæýϯèþ$

Ðèþ$™èþç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËÌZ Ñ°Äñý*WÝë¢Ææÿ$. D M>Ææÿ×ý…V> Òsìý §éÓÆ> BÄæý$¯èþMæü$ Væü×ý±Äæý$Ððþ$O¯èþ B§éÄæý$… ÐèþçÜ$¢…¨. A…§æþ$ÐèþËϯóþ ^éÌê Ðèþ$…¨ D ÆæÿMæü… Ðèþ$…§æþ˯èþ$ ò³…^èþ$™èþ$…sêÆæÿ$. 4. CMæü ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ ´ë„ìüMæü…V> Ððþ$rt {´ë…™èþÐðþ$O¯èþ ™èþ*™èþ$¢Mæü$yìþ hÌêÏÌZ } ´ëÌŒýÆ>gŒý Ððþ…º*Ææÿ$ gê†Mìü ^ðþ…¨¯èþ 60 Ðóþ$Mæü˯èþ$ ÝëMæü$™èþ$¯é²yæþ$. C糚yæþ$ D {´ë…™èþ…ÌZ D gê† Ðóþ$MæüË ò³…ç³Mæü… gZÆæÿ$V> ÝëVæü$™ø…¨. 5. ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ° ±ËWÇ Mæü¯èþ$Ðèþ$ÌZÏ çÜÐèþ$${§æþ Ðèþ$sêt°Mìü 1500 Ò$rÆæÿÏ G™èþ$¢¯èþ ™øyé gê† ç³Ôèý$Ðèþ#Ë$ AMæüPyæþ °ÐèþíÜ…^óþ ™øyé ™ðþVæü ÐéÇMìü iÐèþ¯ø´ë«¨V> ¿æýÆøÝë CÝù¢…¨. D {´ë…™èþ… ÌZ° WÇf¯èþ ™ðþVæüMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ÆðÿO™èþ¯èþ² } Ææÿ…h™Œþ (VæüyìþzÐèþ$$…yŠþ) ò³§æþª çÜ…QÅÌZ D BÐèþ#Ë ò³…ç³Mæü… ^óþçÜ$¢¯é²yæþ$. Ðésìý ´ë˯èþ$ Ñ{MæüÆÿ$$…^èþyæþ… §éÓÆ>¯óþ ÐéÆæÿ$ iÐèþ¯èþ… ÝëWçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D E§éçßýÆæÿ×ý˱² Ýë¯èþ$Mæü*Ë ÐðþOÑ«§éÅË$, Òsìý° §óþÔèý…ÌZ° C™èþÆæÿ {´ë…™éÌZÏ Mæü*yé AÐèþ$Ë$^óþÄæý$yé°Mìü A¯èþ$ÐðþO¯èþ E™èþ¢Ðèþ$ 糧æþ¦™èþ$Ë$V> Væü$Ç¢…^éÍ. Ý린Mæü gê™èþ$˯èþ$ M>´ëyóþ…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$†²çÜ$¢¯èþ² {糆 JMæüPÇMìü ÒÇ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ ™ðþÍÄæý$ gôýÄæý*ÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… G…™ðþO¯é E…¨. C¨ {´ëÆæÿ…¿æý… Ðèþ*{™èþÐóþ$. Òsìý° ç³ÇÖÍ…_ Ý린Mæü MæüÐèþ$*Å°sîý˯èþ$, ç³Ôèý$´ùçÙMæü$˯èþ$ {´ù™èþÞíßý…^óþ…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ñ«§é¯èþ Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþÌZ {糿æý$™éÓ°Mìü, Ô>ç܈Ðóþ™èþ¢ËMæü$, Ñ«§é¯èþ °Æóÿ~™èþËMæü$ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØMæü… ^óþÝë¢Æÿ$$. C…yæþÏÌZ¯óþ ò³…^èþyé°Mìü A¯èþ$ÐðþO¯èþ ç³Ôèý$ çÜ…™èþ†° Ðèþ–¨®^óþÄæý$yé°Mìü D Ñ«§é¯éË$ A™èþ$Å™èþ¢Ðèþ$Ððþ$O¯èþÑ A¯èþr…ÌZ çÜ…§óþçßý… Ìôý§æþ$.

ÇçœÆðÿ¯ŒþÞ‹Ü 1. »ñýÌêïßý BÐèþ#Ë ´ùçÙMæü$Ëò³O IïÜHBÆŠÿ & ¯óþçÙ¯èþÌŒý º*ÅÆø B‹œ Äæý*°Ðèþ$ÌŒý gñý¯ðþsìýMŠü ÇÝùÆðÿÞ‹Ü (MæüÆ>²ÌŒý, 132001 & çßýÆ>ůé & C…yìþÄæý*)Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ yéMæütÆŠÿ ÑM>‹Ü Ðø{à (ïÜ°Äæý$ÆŠÿ òÜO…sìý‹Üt, ç³Ôèý$Ðèþ#Ë f¯èþ$Å_{™èþ… & ò³…ç³Mæü… Ñ¿êVæü…) ç³…í³…_¯èþ D Ððþ$Æÿ$$ÌŒý ¯øsŒý 2. {½yŠþ òÜÐðþÆÿ$$ÆŠÿÞ AÐéÆŠÿzÞ (2009&2016) ……….. ÌñýOÐŒþÝëtMŠü Mîüç³ÆŠÿÞ ÑÔóýÚëË$ & 7 ç³#çÜ¢M>Ë$ ({ç³^èþ$Ææÿ×ý & õÜÐé çÜ…çܦ, Ðèþ#§æþ$ÆðÿO, ™èþÑ$âæý¯éyæþ$, C…yìþÄæý* ( Mæü*yé ^èþ*yæþ…yìþ). P Vivekanandan SEVA, 45, T.P.M. Nagar, Virattipathu, Madhurai - 625 010 Tamil Nadu, India. E-mail : vivekseva@gmail.com

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 19, çÜ…_Mæü 3, òÜò³t…ºÆŠÿ 2017. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2018

17


{»o¯Œþ sꋳ Ñ$ÌñýÏsŒýÞ A°™é Æðÿyìþz & Mæü–çÙ~{ç³Ý맊þ. h

18

MæüÆ>²rMæüÌZ °Ææÿ$õ³§æþË ÆøkÐéÈ ¿Zf¯èþ…ÌZ _Ææÿ$«§é¯éÅËMæü$ JMæü {ç³™óþÅMæü Ý릯èþ… E…¨. CsîýÐèþÍ M>Ë…ÌZ †ÇW D _Ææÿ$ «§é¯éÅËMæü$ ÐéÇ BàÆæÿ…ÌZ çÜÆðÿO¯èþ Væü$Ç¢…ç³# ÐèþÝù¢…¨. A¨ VæüÐèþ$°…_¯èþ M>Ææÿ×ý… V>¯óþ ÆðÿO™èþ$ Ýù§æþÆæÿ$Ë$ Mæü*yé {»o¯Œþ sꋳ Ñ$ÌñýÏsŒýÞ (_Ææÿ$«§é¯éÅË$) ÝëVæü$¯èþ$ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ ^óþç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. Òsìý° ¿æý*ÝëÆæÿ… „îü×ìý…_´ùÆÿ$$¯èþ ¯óþËÌZÏ Mæü*yé ÝëVæü$^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a. ÐésìýMìü ±sìý AÐèþçÜÆæÿ… Mæü*yé ™èþMæü$PÐóþ. Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ðèþ*Ææÿ$µË ÐèþËÏ G§æþ$ÆæÿÄôý$Å A¯óþMæü çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ CÑ çÜÆðÿO¯èþ ç³ÇÚëPÆæÿ… ^èþ*í³Ýë¢Æÿ$$. A…™óþM>Mæü ÒsìýÌZ E¯èþ² ´ùçÙM>Ë ÑË$Ðèþ Mæü*yé ^éÌê GMæü$PÐóþ. D M>Ææÿ×ý…V> Òsìý° BàÆæÿ…ÌZ ¿êVæü… ^óþçÜ$MøÐèþr… §éÓÆ> ´ùçÙM>àÆæÿ ÌZ´ë°² °ÐéÇ…^èþ$MøÐèþ^èþ$a. A…™óþM>Mæü iÐèþ¯èþÔðýOÍ M>Ææÿ×ý…V> ç³ÌñýÏÌZÏ Ìôý§é ç³rt×êÌZÏ °ÐèþíÜ…^óþ õ³§æþ{ç³gê±M>°Mìü çÜ…{MæüÑ$…^óþ A¯óþM>¯óþMæü ÐéÅ«§æþ$˯èþ$…_ Ææÿ„æü×ý CÐèþÓVæüÍW¯èþ D «§é¯éÅË$ Vöç³µ ÐèþÆæÿ{ç³Ýë§æþ… A° ^ðþç³µÐèþ^èþ$a. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2018

Mæü

{»o¯Œþ sꋳ _Ææÿ$«§é¯éÅË$ (Ñ$ÌñýÏsŒýÞ) ÝëVæü$ M>Ææÿ×ý…V> Mö{ÆðÿË ÆæÿçÙ$ A° õ³Ææÿ$ çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯èþ² ÆðÿO™èþ¯èþ².

gêqç³M>Ë §ö…™èþÆæÿ ¯èþ$…_ ÝëVæü$ÌZMìü Ðèþ_a¯èþ ç³…r

¯èþ²yìþVæü$Ë$ D {»o¯Œþsꋳ Ñ$ÌñýÏsŒýÞ¯èþ$ íÜVæü²ÌŒý {V>‹Ü A° ÐèþÅÐèþçßýÇÝë¢Ææÿ$. _Ææÿ$«§é¯éÅËÌZ CÑ ^éÌê AÆæÿ$§æþ$V> Ðèþ*{™èþÐóþ$ ËÀçÜ$¢…sêÆÿ$$. §óþÖÄæý$Ððþ$O¯èþ D Ñ$ÌñýÏsŒýÞ MæüÆ>²rMæü & B…{«§æþ{糧óþÔŒý çÜÇçßý§æþ$ª {´ë…™éËÌZ ÑÇÑV> ÝëVæüÐèþ#™èþ$…¨. Ðèþ$$QÅ…V> MæüÆ>²rMæüÌZ° ™èþ$Ðèþ$$Mæü*Ææÿ$, _{™èþ§æþ$Æ>Y¯èþ _MæüPºâêÏç³NÆŠÿ hÌêÏÌZϯèþ$, B…{«§æþ{糧óþÔŒýÌZ° A¯èþ…™èþç³#Ææÿ… hÌêÏÌZÏ Òsìý° GMæü$PÐèþV> ÝëVæü$^óþçÜ$¢…sêÆæÿ$. Mæü¯èþ²yæþÌZ Mö{ÆæÿË$, ™ðþË$Væü$ÌZ A…yé Mö{ÆæÿË$ A…sêÆæÿ$. E™èþ¢Ææÿ&Ðèþ$«§æþÅ ¿êÆæÿ™èþ §óþÔèý…ÌZ° º$…§óþÌŒýQ…yŠþ {´ë…™èþ…ÌZ Òsìý° Mö¨ªV> ÝëVæü$^óþçÜ$¢…sêÆæÿ$. Ðésìý Ñ°Äñý*Væü… Mæü*yé ™èþMæü$PÐóþ. {»o¯Œþ sꋳ Ñ$ÌñýÏsŒýÞ MæüÆæÿ$Ðèþ# ï³yìþ™èþ {´ë…™éËÌZ Mæü*yé °Ë§öMæü$PMøVæüË$Væü$™éÆÿ$$. G…™èþsìý EçÙ~ Ðé™éÐèþÆæÿ×ê°² AÆÿ$$¯é ™èþr$tMæü$…sêÆÿ$$. AÆÿ$$¯é Mæü*yé ÐèþÆæÿ§æþ ±sìýMìü Ðèþ$$…ç³#¯èþMæü$ Væü$ÆæÿÄôý$Å {´ë…™éËÌZ Mæü*yé Òsìý° ÝëVæü$ ^óþÄæý$yæþ… çÜÆæÿÓÝ뫧éÆæÿ×ý…. Mö{ÆæÿËMæü$ E¯èþ² D {ç³™óþÅMæü™èþÌôý C™èþÆæÿ ç³…rË™ø ´ùÍa¯èþ糚yæþ$ D ç³…rË ÝëVæü$ÌZ ÐóþÆæÿ$V> °Ë$ç³#™éÆÿ$$. D Ñ$ÌñýÏsŒýÞMæü$¯èþ² Ðèþ$Æø E™èþ¢Ðèþ$ Ë„æü×ý… HÑ$r…sôý & C™èþÆæÿ ^ðþrÏ ±yæþÌZ Mæü*yé CÑ °Ë§öMæü$PMøVæüËÐèþ#. A…sôý _…™èþ ^ðþr$t Mìü…§æþ Mæü*yé CÑ íܦÆæÿ…V> °Í_ E…sêÆÿ$$. D M>Ææÿ×ý…V>¯óþ ^éÌê ^ørÏ _…™èþ ^ðþrÏ Mìü…§æþ Òsìý ÝëVæü$¯èþ$ ÆðÿO™èþ$Ë$ ^óþç³rtyæþ… VæüÐèþ$°…^èþÐèþ^èþ$a.


Ðèþ$$QÅ…V> ´ëÐèþVæüyæþ, Ðèþ$«§æþ$WÇ, íÜÆ> (MæüÆ>²rMæüÌZ°Ñ) ç³ÇçÜÆ>ÌZÏ _…™èþ ^ðþrÏ ±yæþ¯óþ ÆðÿO™èþ$Ë$ Òsìý° ÝëVæü$^óþçÜ$¢…sêÆæÿ$. BÄæý* {´ë…™éËÌZ AMæüPyìþ {ç³fË °™éÅàÆæÿ…ÌZ ÒsìýMóü GMæü$PÐèþ {´ë«§é¯èþÅ™èþ E…r$…¨. Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ðèþ*Ææÿ$µË¯èþ$ ™èþr$tMø VæüËVæüyæþ…™ø´ër$ Ððþ$rt ¿æý*Ðèþ$$ÌZÏ Mæü*yé ÝëVæüÄôý$Å Ë„æü×ý…™ø ´ër$ ÒsìýÌZ ç³#çÙPË…V> E¯èþ² ´ùçÙM>Ë M>Ææÿ×ý…V> Òsìý ò³Ææÿ$Væü$§æþË íܦÆæÿ…V> E…r$…¨. Ý뫧éÆæÿ×ý…V> D ç³…r ÝëVæü$¯èþ$ H{í³ÌŒý Ðèþ$«§æþÅ {´ëÆæÿ…À…_ BVæüçÜ$t ÐèþÆæÿMæü$ ^óþç³yæþ™éÆæÿ$. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÝëVæü$ ^óþíܯé çœËÝëÄæý$… çÜÓ˵…V>¯óþ E…r$…¨. ©°° HMæü ç³…rV> M>°, C™èþÆæÿ ç³…rË™ø ´ër$ Ñ${ÔèýÐèþ$ ç³…rV> M>± ÝëVæü$^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a. C™èþÆæÿ _Ææÿ$«§é¯éÅË™ø MæüÍí³ ÝëVæü$ ^óþÄæý$yæþ… Ðèþ$…_ çœÍ™èþ… CçÜ$¢…¨. Ñ${ÔèýÐèþ$ ç³…rV> Mæü…§æþ$˯èþ$ ÝëVæü$^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a. A…sôý {糆 12 {»o¯Œþ sꋳ Ñ$ÌñýÏsŒýÞ™ø Òsìý° ¯érÐèþ^èþ$a. D {»o¯Œþ sꋳ Ñ$ÌñýÏsŒýÞMæü$ E¯èþ² Ðèþ$Æø çܧæþ$Y×ý… HÑ$r…sôý ™èþMæü$PÐèþ ÐèþÅÐèþ«¨ÌZ¯óþ A…sôý 75 ¯èþ$…_ 80 ÆøkËÌZ¯óþ ç³…r ^óþ†Mìü ÐèþçÜ$¢…¨. Mö…™èþÐèþ$…¨ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$ Ðóþ$™èþV> Eç³Äñý*W…^óþ…§æþ$Mæü$ Mæü*yé D ç³…r ÐóþÝë¢Ææÿ$. C…§æþ$MøçÜ… ÝëVæü$ ^óþíܯèþ糚yæþ$ 50 ÆøkÌZϯóþ ç³…r ^óþ†Mìü ÐèþçÜ$¢…¨. CÌê ™èþMæü$PÐèþ ÐèþÅÐèþ«¨ÌZ¯óþ ç³…r ^óþ†Mìü Ðèþ^óþa M>Ææÿ×ý…V> ©°° BVæüçÜ$tÌZ Mæü*yé {´ëÆæÿ…À…^èþÐèþ^èþ$a. AÆÿ$$¯é Mæü*yé Ðèþ$…_ çœÍ™èþ… A…§æþ$™èþ$…¨. º$$™èþ$ç³Ðèþ¯éË$ BËçÜÅÐðþ$O¯é GÌê…sìý Cº¾…¨ E…yæþ§æþ$. ¯óþËÌZ ¯érÏ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ H Mö¨ª ™óþÐèþ$ E¯é² ^éË$. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ JMæüsìý Æðÿ…yæþ$ ÐèþÆ>ÛË$ Mæü$ÇõÜ¢ ^éË$. {»êyŠþM>íÜt…VŠü Ñ«§é¯èþ…ÌZ GMæüÆ>Mæü$ 7 ÌôýMæü 8 MìüÓ…sêÌŒýÞ ¨Væü$ºyìþ ÐèþçÜ$¢…¨. ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Ðóþ$™èþMæü$ Ææÿ$_MæüÆæÿ…V> Eç³Äñý*Væüç³yóþ Ñ«§æþ…V> ¯éË$Væü$ {sêMæütÆæÿÏ Ðóþ$™èþ ËÀçÜ$¢…¨. D _Ææÿ$«§é¯éÅËÌZ ç³#çÙPË…V> ´ùçÙM>Ë$ E…sêÆÿ$$. ^éÌê Ææÿ$_MæüÆæÿ…V> Mæü*yé E…sêÆÿ$$. ÐésìýÌZ HÐèþ*{™èþ… hyæþ$z E…yæþ§æþ$. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ´ùçÙM>˱² çÜÐèþ$–¨®V> E¯é²Æÿ$$. Ñ$Wͯèþ _Ææÿ$«§é¯éÅË™ø ´ùÍõÜ¢ ÒsìýÌZ çÜçßýfíܧæþ®Ððþ$O¯èþ ï³^èþ$ 糧éÆæÿ¦… GMæü$PÐèþV> ËÀçÜ$¢…¨. Mö{ÆðÿÌZÏ §é§éç³# 12.5 Ô>™èþ… ï³^èþ$ E…r$…¨. A…§æþ$ÐèþËÏ iÐèþ¯èþÔðýOÍ M>Ææÿ×ý…V> Ðèþ^óþa BÆøVæüÅ çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ C¨ Ðèþ$…_ LçÙ«§æþ…V> ç³°^óþçÜ$¢…¨. Væü$…yðþ çÜ…º…«§æþ ÐéÅ«§æþ$Ë$ M>±, ò³§æþª õ³Væü$Ë ÐéÅ«§æþ$Ë$ M>±, Ðèþ$«§æþ$Ðóþ$çßý… Ðèþ…sìýÑ M>± Òsìý BàÆæÿ…ÌZ °™èþÅ… ¡çÜ$Mæü$¯óþ ÐéÇÌZ Mæü°í³…^èþ¯óþ Mæü°í³…^èþÐèþ#. çÜÓËÓ ÐèþÅÐèþ«¨ÌZ ç³Ôèý${V>çÜ… A…¨…^èþyæþ…ÌZ ©°Mìü Ýësìý Ìôý§æþ$. Òsìý ÝëVæü$ ÐèþËÏ Ðèþ$ÇMö°² {ç³Äñý*f¯éË$ Mæü*yé E¯é²Æÿ$$. Möº¾Ç, AÆðÿMæü¯èþsŒý ™ørË ò³…ç³Mæü…ÌZ Òsìý° ¯óþ˯èþ$ íܧæþ®… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ÝëVæü$^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a. ¿æý*Ñ$° Mø™èþ ¯èþ$…_ M>´ëyæþ$MøÐèþ^èþ$a. A«¨Mæü…V> Væüyìþz CçÜ$¢…¨. ¿æý*ÝëÆæÿ…ÌZ

E…yóþ à°MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ {MìüÐèþ$$˯èþ$ ¯éÔèý¯èþ… ^óþçÜ$¢…¨. BMæü$Ë$ 糧æþ$¯èþ$V> E¯èþ²…§æþ$¯èþ ´÷Ë…ÌZMìü GË$MæüË$ Æ>Mæü$…yé Ayæþ$zMæü$…r$…¨. Möº¾Ç, AÆðÿMæü¯èþsŒý ™ørË ò³…^óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÆðÿO™èþ$Ë$ Òsìý° ÝëVæü$^óþÄæý$yé°Mìü BçÜMìü¢ ^èþ*í³Ýë¢Ææÿ$.

ÒsìýMìü †ÇW ç³#…kMøVæüËÐèþ# Ððþ$OçÜ*Ææÿ$, Ðèþ*…yéÅ ç³ÇçÜÆ>ËÌZ ™èþÆæÿ^èþ$V> MæüÆæÿ$Ðèþ#M>rM>Ë$ ™èþÌñý™èþ$¢™èþ$…sêÆÿ$$. ÐèþÆæÿ$çÜV> Ðèþ$*yæþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë MæüÆæÿ$Ðèþ# ç³Çíܦ™èþ$Ë$ AMæüPyìþ ÆðÿO™èþ¯èþ² Ððþ¯èþ$² ÑÇ^éÆÿ$$. D ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ _Ææÿ$«§é¯éÅË ÝëVæü$ ÐéÇMìü çÜ™èþ¹Í™éË$ Ý뫨…_ ò³sìýt…¨. Ðèþ*…yéÅ {´ë…™éËMæü$ Mæü–çÙ~Æ>f ÝëVæüÆŠÿ yéÅÐŒþ$ ¯èþ$…_ Ææÿ½, QÈ‹œ ç³…rËMæü$ ±sìý Ðèþç܆ ËÀ…_…¨. AÆÿ$$™óþ A…™èþMæü$Ðèþ$$…§æþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ÌZÏ MæüÆæÿ$Ðèþ#, ±sìý MöÆæÿ™èþ M>Ææÿ×ý…V> ÝëVæü$±sìý çܧæþ$´ëÄæý$…™ø ç³…rË ÝëVæü$Mæü$ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý*Ë$ Ððþ™èþM>ÍÞ Ðèþ_a…¨. 2015ÌZ çÜçßýf çÜÐèþ$–§æþ® °ÆæÿÓíßý…_¯èþ ÐèþÆŠÿPÚ닳Ë$, Ñ$ÌñýÏsŒýÞ Ðóþ$Ìê ÆðÿO™èþ$ËMæü$ AÐèþV>çßý¯èþ MæüÍW…^èþyæþ…ÌZ ÑfÄæý$… Ý뫨…_…¨. ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë$ E…sôý¯óþ ÝëVæü$ ^óþõÜ ÐèþÇ, ^ðþÆæÿMæü$ ç³…rËMæü$ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$…V> C™èþÆæÿ ç³…rË ÝëVæü$ Væü$Ç…_ ÐéÇMìü Ðèþ*ÆæÿY… ^èþ*í³…_…¨. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËÌZ _Ææÿ$«§é¯éÅË {´ë«§é¯èþÅ™èþ¯èþ$, {ç³Äñý*f¯é˯èþ$, Ææÿ½ M>Ë…ÌZ çÜÆðÿO¯èþ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý*Ë$V> ÑÐèþÇ…_…¨. Aç³µsìý¯èþ$…_ _Ææÿ$«§é¯éÅË$, {ç³™óþÅMìü…_ {»o¯Œþ sꋳ Ñ$ÌñýÏsŒýÞ ÝëVæü$ ÑçܢDž_…¨. CÑ MæüÆæÿ$Ðèþ# ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ ™èþr$tMøVæüËÐèþ#. ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ çÜÐèþ${Væü…V> A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþíܯèþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ðésìý ¨Væü$ºyìþ Væü$Ç…_¯èþ A…^èþ¯éË$ Q_a™èþ…V> °Æ>®Ç…^èþ$Mæü$¯èþ² ™èþÆæÿ$Ðé™èþ¯óþ D _Ææÿ$«§é¯éÅË ÝëVæü$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. çßýÌñýº*yæþ¯èþ*Ææÿ$Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ ÆðÿO™èþ¯èþ² ç³#rtÝëÓÑ$ ™èþ¯èþ AÀ{´ëÄæý*°² CÌê ÐèþÅMæü¢… ^óþÝëÆæÿ$. ""ÐèþÇ ÝëVæü$™ø ´ùÍa¯èþ糚yæþ$ _Ææÿ$«§é¯éÅ˯èþ$ ÝëVæü$^óþõÜ…§æþ$Mæü$ GMæü$PÐèþ ±Ææÿ$ AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ$. ¯óþ¯èþ$ {»o¯Œþ sꋳ Ñ$ÌñýÏsŒýÞ ÝëVæü$ ^óþç³sìýt¯èþ糚yæþ$ ¨Væü$ºyìþ ÑçÙÄæý$…ÌZ ò³§æþªV> A…^èþ¯éË$ ò³r$tMøÌôý§æþ$. A…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ý… A¨ Ðèþ$…yæþ$ ÐóþçÜÑ M>ÐèþrÐóþ$. ±sìýÌZ ™óþÐèþ$ Ô>™èþ… ™èþWY´ùÆÿ$$…¨. AÆÿ$$™óþ ¨Væü$ºyìþ ¯éMæü$ ^éÌê BÔèýaÆæÿÅ… MæüÍW…_…¨. MæüÆæÿ$Ðèþ# ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ ™èþr$tMøÐèþrÐóþ$M>Mæü Ðèþ$…_ ¨Væü$ºyìþ Ðèþ_a…¨. Ðèþ$Æø ÑçÙÄæý$… HÑ$r…sôý D ç³…r¯èþ$ ÝëVæü$^óþíܯèþ ´÷ÌêÌZÏ `yæþï³yæþË gêyæþ Mæü*yé Mæü°í³…^èþÌôý§æþ$'' JMæü糚yæþ$ Ðèþ*…yæþÅ {´ë…™èþ…ÌZ D {»o¯Œþsꋳ Ñ$ÌñýÏsŒýÞ {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ BàÆæÿ…V> E¯èþ² ÑçÙÄæý$… BÄæý$¯èþMæü$ Væü$Ææÿ$¢…¨. CsîýÐèþÍ M>Ë…ÌZ¯óþ A…sôý Væü™èþ Ðèþ$*yæþ$ ¯éË$Væü$ §æþÔ>»êªËÌZ¯óþ Ðésìý Ý릯èþ…ÌZ ÐèþÇ«§é¯èþÅ… Ìôý§é Vø«§æþ$Ðèþ$Ë$ Ðéyæþ$MæüÌZMìüÐèþ_a¯èþr$t BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëµÆæÿ$. D {»o¯Œþsꋳ Ñ$ÌñýÏsŒýÞ ¯óþËÌZ °ËÓ E¯èþ² Mö¨ª´ësìý ™óþÐèþ$™ø¯óþ ÝëVæü$ ^óþÄæý$yæþ… Ý뫧æþÅÐóþ$¯èþ° CMæüPyìþ ÆðÿO™èþ$Ë$ Væü$Ç¢…^éÆæÿ°, A…§æþ$ÐèþËÏ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2018

19


www.leisaindia.org ÐèþÇ ÝëVæü$ ™èþÆ>Ó™èþ Òsìý ÝëVæü$¯èþ$ ^óþç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ¯óþ¨ BÄæý$¯èþ AÀ{´ëÄæý$…. Ðèþ$Æø ÆðÿO™èþ¯èþ² ïÜ.ï³. Mæü–çÙ~ Mæü*yé C§óþ AÀ{´ëÄæý$… ÐèþÅMæü¢…^óþÝëÆæÿ$. BÄæý$¯èþ Ðèþ*…yæþÅ hÌêÏÌZ° Væü$Ë$Ææÿ*§öyìþzMìü ^ðþ…¨¯èþ ÐéÆæÿ$. BÄæý$¯èþMæü$ Mæü*yé ò³§æþª Ððþ$$™èþ¢…ÌZ ¨Væü$ºyìþ° Ý뫨…^èþVæüÍV>yæþ$. BÄæý$¯èþ Ðèþ*rÌZÏ.. ""Òsìý ÝëVæü$Mæü$ Ðóþ$… QÆæÿ$a ^óþíܯèþ Ððþ$$™èþ¢… ^éÌê ™èþMæü$PÐóþ. Ñ™èþ¢¯éË$ Mö¯èþrÐóþ$ ™èþç³µ ÆæÿÝëÄæý$¯éË$ Eç³Äñý*W…^éÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… Æ>Ìôý§æþ$. ¿æý*Ñ$ÌZ Ñ$Væü$Ë$V> E¯èþ² Mö¨ª´ësìý ™óþÐèþ$ ÝëÄæý$…™ø¯óþ Cº¾yìþÐèþ$$º¾yìþV> çœËÝëÄæý$… A…¨…_…¨. C糚yæþ$ Ðèþ*Mæü$ çܵçÙt™èþ Ðèþ_a…¨. Ððþ$rt ¿æý*Ðèþ$$ÌZÏ ÝëVæü$^óþÄæý$yé°Mìü A¯èþ$ÐðþO¯èþ D ç³…r ÝëVæü$¯èþ$ ^óþç³yìþ™óþ ±sìý MöÆæÿ™èþ çÜÐèþ$çÜÅ ç³ÇÚëPÆæÿÐðþ$O´ù™èþ$…¨.'' òßý…yøÆŠÿ {V>Ðèþ*°Mìü (íÜÆ> ™éË*M>, ™èþ$…Mæü*Ææÿ$ hÌêÏ) ^ðþ…¨¯èþ Ææÿçœ$$ D ç³…r ÑçÙÄæý$…ÌZ ÆðÿO™èþ¯èþ²ËÌZ ^ðþO™èþ¯èþÅ… MæüÍW…^óþ…§æþ$Mæü$ Ñç³È™èþ…V> Mæü–íÙ^óþÝëÆæÿ$. BÄæý$¯èþ Mæü–íÙ çœÍ™èþ… V>¯óþ BÄæý$¯èþ¯èþ$ A…§æþÆæÿ* Mö{ÆðÿË Ææÿçœ$$° ÐèþÅÐèþçßýÇÝë¢Ææÿ$. Òsìý° ÝëVæü$^óþÄæý$yæþ…™ø ´ër$ C™èþÆæÿ ÆðÿO™èþ¯èþ²ËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ Mæü*yé çÜÆæÿçœÆ> ^óþçÜ$¢…sêÆæÿ$. AÑ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü, Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü ÑçÙÄæý*ËÌZ¯èþ*, C™èþÆæÿ õÜÐé Ææÿ…V>ËÌZ¯èþ* Mæü*yé BÄæý$¯èþ ™èþ¯èþ Ðèþ…™èþ$ ^óþÄæý$*™èþ¯èþ$ A…¨…^óþÐéÆæÿ$. ""{»o¯Œþsꋳ Ñ$ÌñýÏsŒýÞ ÝëVæü$ QÆæÿ$aË ¿êÆ>°² ™èþWYçÜ$¢…¨. çÜÓ˵ ò³r$tºyìþ™ø ÆðÿO™èþ$Ë$ VæüÇçÙxÐðþ$O¯èþ çœÍ™é˯èþ$ Ý뫨…^èþÐèþ^èþ$a.'' {ç³çÜ$¢™èþ… E™èþ¢Ææÿ MæüÆ>²rMæüÌZ° {´ë…™éËMæü$ Mæü*yé {»o¯Œþsꋳ Ñ$ÌñýÏsŒýÞ ÝëVæü$ ÑçÜ¢ÇçÜ$¢¯èþ²¨. çßý¯èþ$Ðèþ*¯ŒþçßýãÏ, Ðèþ*†çœ$rt {V>Ðèþ*ËÌZ (Mæü$…yæþVæüÌŒý ™éË*M>, «§éÆ>ÓyŠþ hÌêÏ) Mö{ÆðÿË ÝëVæü$ ÑçÜ¢ÇçÜ$¢¯èþ²¨. Mö{ÆðÿË Ðé™éÐèþÆæÿ×ý ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ ™èþr$tMøVæüÍW¯èþ ÝëÐèþ$Ææÿ¦Å… VæüÐèþ$°…_¯èþ Möç³µË {´ë…™èþ ÆðÿO™èþ$Ë$ Mæü*yé Væü™èþ Ðèþ$*yóþ…yæþ$ÏV> Òsìý° ÝëVæü$^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… 2000 Ðèþ$… ¨Mìü Ñ$…_¯èþ MæüÆ>²rMæü ÆðÿO™èþ$Ë$ Mö{ÆðÿË ÝëVæü$ ^óþç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$.

ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² çÜÐéâæý$Ï Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ Ðèþ*Ææÿ$µË¯èþ$ ™èþr$tMøVæüÍW¯èþ {»o¯Œþ sꋳ Ñ$ÌñýÏsŒýÞ ÝëVæü$ ^óþÄæý$yæþ… C™èþÆæÿ A°² ç³…rËMæü¯é² {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$… A° ÆðÿO™èþ$Ë…§æþÆæÿ* Væü$Ç¢çÜ$¢¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ çÜÓ˵ ÐèþÅÄæý$…™ø¯óþ {»o¯Œþsꋳ Ñ$ÌñýÏsŒýÞ ÝëVæü$ ^óþÄæý$yæþ… çÜ$Ý뫧æþÅÐóþ$ AÆÿ$$¯é, Ðésìý° Ôèý$¨® ^óþÄæý$yæþ… MæüçÙtÝ뫧æþÅ…V> ™èþÄæý*ÆðÿO…¨. G…§æþ$Mæü…sôý D Ñ™èþ$¢Ëò³O E¯èþ² ´÷Ææÿ ^éÌê VæüsìýtV> E…r$…¨. D M>Ææÿ×ý…V>¯óþ MìüÓ…sêÌŒý Ñ$ÌñýÏsŒýÞ Ñ™èþ$¢Ë ¯èþ$…_ 40 ¯èþ$…_ 50 MìüÌZË ÐèþÆæÿMæü$

Òsìý {ç³Äñý*f¯é˯èþ$ Væü$Ç¢…_¯èþ MæüÆ>²rMæü ÐéÅç³¢…V> 2000 Ðèþ$…¨ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë$ Mö{ÆðÿË$ ÝëVæü$^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$.

Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ §æþMæü$P™ø…¨. C¨ÐèþÆæÿÌZ †Ææÿ$Væü$Æ>âæýϯèþ$ Eç³Äñý*W…_ Ñ™èþ$¢Ë ò³O´÷Ææÿ˯èþ$ Ôèý$¨® ^óþõÜÐéÆæÿ$. C糚yæþ$ Ðésìý Ý릯èþ…ÌZ í³…yìþÐèþ$Ææÿ˯èþ$ Eç³Äñý*WçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Òsìýò³O¯óþ C™èþÆæÿ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ _Ææÿ$«§é¯éÅË Ôèý$©®MæüÆæÿ×ý Mæü*yé ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ Ñ$ÌñýÏsŒýÞ Ñ™èþ¢¯éË$ ^éÌê _¯èþ²ÑV> E…sêÆÿ$$. A…§æþ$ÐèþËÏ Ôèý$¨® çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ GMæü$PÐèþ gê{Væü™èþ¢V> E…yéÍ. Ôèý$¨®^óþíܯèþ ™èþÆ>Ó™èþ Mæü*yé Ñ$ÌñýÏsŒýÞ «§é¯èþÅ…ò³O G…™ø Mö…™èþ ´÷r$t E…yìþ´ù™èþ$…¨. §é°° ™öËW…^óþ…§æþ$Mæü$ ^ðþÆæÿVæüyæþ… ™èþç³µ°çÜÇ. Ñ$ÌñýÏsŒýÞ ¼Äæý$Å… W…f Mæü*yé _¯èþ²ÑV>¯óþ E…sêÆÿ$$. Ðésìý ¯èþ$…_ Æ>âæýϯèþ$ ™öËW…^èþyæþ… ^éÌê MæüçÙt…. D çÜÐèþ$çÜÅË M>Ææÿ×ý…V> Òsìý Ôèý$©®MæüÆæÿ×ý A¯óþ¨ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ò³§æþª çÜÐèþ$çÜÅV> Ðèþ*Ç…¨. A…§æþ$ÐèþËÏ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ Ôèý$¨® Äæý$…{™é˯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…^èþyæþ… AÐèþçÜÆæÿ…. Ðèþ$$糵Čý$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë {Mìü™èþ… {»o¯Œþ sꋳ Ñ$ÌñýÏrÏ Ý릯鰲 ÐóþÆæÿ$Ôðý¯èþVæü B{MæüÑ$…_…¨. Ôèý$¨® ^óþÄæý$yæþ… çÜ$Ë¿æý… M>Ðèþyæþ…™ø ÐóþÆæÿ$Ôðý¯èþVæü ÝëVæü$ Ñç³È™èþ…V> ÑçܢDž_…¨. ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ðèþ$…_ B§éÄæý$… A…¨çÜ*¢ Ðèþ_a…¨. {»o¯Œþ sꋳ Ñ$ÌñýÏsŒýÞ ÝëVæü$ G°² {ç³Äñý*f¯éË$ A…¨…_¯é, G…™èþV> {´ë^èþ$ÆæÿÅ… çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯é² C¨ Mö°² {´ë…™éËMóü ç³ÇÑ$™èþ… AÐèþ#™ø…¨. A…™óþM>§æþ$, ^éÌê ç³ÇÑ$™èþ…V>¯óþ ÝëVæüÐèþ#™èþ$¯èþ²¨. §é§éç³#V> A…™èþÇ…_´ùÄôý$ íܦ†Mìü ^óþÆæÿ$Mæü$…¨. D ç³…r¯èþ$ M>´ëyæþ$MøÐèþr…, {ç³^éÆæÿ…ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþr…, Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ ç³ÇMæüÆ>˯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…^èþyæþ… BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ Mæü͵…^óþ…§æþ$Mæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ D {»o¯Œþ sꋳ Ñ$ÌñýÏsŒýÞ ÝëVæü$¯èþ$ {´ù™èþÞíßý…^èþyæþ… ™èþ„æü×ý AÐèþçÜÆæÿ…. ´ùçÙM>àÆæÿ ÌZç³… çÜÇ^óþÄæý$yé°Mìü, Ðé™éÐèþÆæÿ×ý ò³¯èþ$ Ðèþ*Ææÿ$µË¯èþ$ ™èþr$tMøVæüÍW¯èþ D Ñ$ÌñýÏsŒýÞ ÝëVæü$ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë iÐèþ¯ø´ë«¨Mìü }Æ>Ðèþ$Ææÿ„æü Ðèþ…sìý¨. §é°° M>´ëyæþ$MøÐèþyæþ… {糆 JMæüPÇ »ê«§æþÅ™èþ. Krishna Prasad G Sahaja Samrudha No. 7, 2nd Cross, 7th Main, Sulthanpalya Bengaluru - 560032. Email : sahajaindia@gmail.co

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 19, çÜ…_Mæü 4, yìþÔèý…ºÆŠÿ 2017.

20

ÎÝë C…yìþÄæFollow ý* • çÜ…_Mæü &2 þ 2018 www.facebook.com/Leisaindiamag us• l¯Œ on:

@LeisaIndia


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.