Page 1

Zaterdag 7 en zondag 8 april 2012

Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen

www.jobat.be

Levert de groene economie jobs op? ‘Met believers alleen komen we er niet’

+ 7.428

jobs op Jobat.be


EDITO

(NIET) COOL Ha, vakantie. Tijd voor een boek. Een van Gary Hamel. Hamel kan een mooi cv voorleggen. Schrijft artikels voor Harvard Business Review, Fortune, The Financial Times en Wall Street Journal. Niet toevallig beschrijft diezelfde WSJ hem als ‘s werelds meest invloedrijke business thinkers. Fortune vindt hem dan weer een leading expert wat zakelijke strategieën betreft. Hamel werkt ook aan de London Business School en geeft raad aan een boel grote bedrijven. Een man die weet waarover hij spreekt dus. Die Gary Hamel heeft een boek geschreven met de titel What Matters Now. Het gaat over hoe te ‘winnen’ in een veranderende wereld waar de concurrentie moordend is. Onvervalste vakantielectuur. Ook Hamel laat zich verleiden tot een analyse van de jongste werknemers - Generatie Facebook - en wat die verwachten van hun (toekomstige) werkgever(s). Dat deze generatie vooral ‘online’ opgroeit, heeft volgens de auteur een Hamels lijstje is de enorme impact op hun logica zelve. Maar werkplek-ideaal. Generatie Facebook waarom zijn er dan zo verwacht volgens Haweinig van zulke mel dat een werkplek een extensie is van de werkgevers? ervaringen die ze online heeft. Concreet: de regels die op Facebook gelden, gelden ook voor de werklvoer. Hamel lijst twaalf toetsstenen op die Generatie Facebook gebruikt om te bepalen of een bedrijf ‘ok’ is. Cool of niet cool dus. U begrijpt nu al dat de plot van What Matters Now vooral de coole bedrijven overlevingskansen op lange termijn toedicht. Bij de twaalf zit heel wat interessants. Zoals dat elk idee met gelijke kansen moet kunnen starten, dat bijdragen belangrijker zijn dan geloofsbrieven, dat de hiërarchie van onderuit moete vertrekken, dat echte leiders vooral dienstbaar zijn, dat we ons werk kiezen - niet krijgen, dat middelen bij voorkeur hun weg vinden naar aantrekkelijke projecten, dat iedereen een stem mag hebben enzovoort. Het mooie aan Hamels lijstje is dat het de logica zelf lijkt. Wie zou er niet in zo’n bedrijf willen werken? Waarom zijn er dan zo weinig van zulke werkgevers? Omdat Hamels Facebook-wishlist op elk punt wel een verdienste heeft, maar ook zeer eenvoudig te tackelen is. Het klopt dat in een ‘klassiek' bedrijf niet elk idee even sterk gehoord wordt. Veel hangt af van waar het gelanceerd wordt en door wie. Hamel suggereert dat het online anders is. Maar dat is niet helemaal juist. Ook op het net bestaan er kliekjes opiniemakers die (vooral) mekaars ideeën rondbazuinen en versterken. Nog: bijdragen moeten wegen zwaarder door dan referenties. Uiteraard. Kijk naar de overheid waar sinds deze week elders verworven competenties evenveel waard zijn als een diploma. Maar kijk ook naar de lange, moeizame weg die dat traject heeft afgelegd. Ter vergelijking: op het net hoef je geen professioneel regisseur te zijn om een film te posten, maar dat betekent nog niet dat je evenveel kans maakt op een box office hit als Steven Spielberg. Al is het uiteraard goed dat mensen zich vrij genoeg voelen om hun kans te wagen. Conclusie: Hamels lijst is zeer waardevol, maar als Generatie Facebook van plan is zich er strikt aan te houden, kan de speurtocht naar de ideale werkgever wel eens langer duren dan verwacht.

WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT REDACTIE@JOBAT.BE

‘In haar nieuwe functie had de mevrouw geen contact met de buitenwereld nodig’ De reactie van Jan Stevens, burgemeester van Wielsbeke, op Radio 1 naar aanleiding van de veroordeling van het voltallige schepencollege door de arbeidsrechtbank voor het maandenlang pesten van een collega. Die werd van dag op dag verbannen naar een eenzaam lokaal zonder telefoon en internet.

ARBEIDSVRAAG

Mijn werkgever gaat failliet. Heeft dat gevolgen voor mijn ontslag/opzeg?

Een faillissement van het bedrijf waarvoor je werkt, wordt steeds uitgesproken door de Rechtbank van Koophandel, die meteen ook een curator aanstelt. Ben je nog in dienst op het ogenblik dat je werkgever failliet wordt verklaard, dan zal de curator moeten beslissen of je al dan niet in dienst blijft. Het gebeurt immers regelmatig dat er nog een aantal personeelsleden nodig zijn - en dus in dienst worden gehouden - om bepaalde werkzaamheden te verrichten (bijvoorbeeld lopende bestellingen afhandelen). De curator zal evenwel vaak beslissen om het overgrote deel van de werknemers onmiddellijk te ontslaan. Vermits er geen werk meer is, zal er in dergelijke gevallen geen opzegtermijn moeten gepresteerd worden. Een verbrekingsvergoeding is wel verschuldigd. Deze wordt op dezelfde manier berekend als bij een ontslag buiten het kader van een faillissement, maar wordt niet direct uitbetaald.

Indien je formulieren correct en binnen de vooropgestelde termijn zijn ingevuld, zal jouw schuldvordering aanvaard worden en zal je betaald worden uit de beschikbare middelen/gelden. Indien deze ontoereikend blijken om alle schulden af te lossen, zijn er wettelijke regels vastgelegd die bepalen wie eerst betaald moet worden. Werknemers zijn weliswaar zogenaamde ‘bevoorrechte’ schuldeisers, maar staan niet als eerste in de rij. Zo gaan bijvoorbeeld banken hen steeds vooraf, zodat het niet onmogelijk is dat er slechts een deel (of zelfs niets) aan jou kan uitbetaald worden. Gelukkig bestaat er nog het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen (FSO), waar je als werknemer een aanvraag tot tussenkomst kan indienen. Het Fonds kan ook al sommen uitkeren voordat de gehele faillissementsprocedure is afgehandeld, zodat je minder lang op je geld hoeft te wachten. De nodige aanvraagformulieren kunnen gedownload worden via de website van de RVA (www.rva.be/home/fondsnl.htm). Niet eerst in de rij Wanneer je als werknemer geconfronteerd wordt met het faillissement van je werkgever, neem je dus best Zo word je als (ex-)werknemer schuldeiser van het fail- contact op met een specialist ter zake of jouw vakbond liete bedrijf, net zoals de Rijksdienst voor Sociale Ze- die je kan helpen met het invullen van de formulieren. kerheid, de fiscus, onbetaalde leveranciers enzovoort. Heb je ook nog recht op loonachterstallen of andere zaken - zoals bijvoorbeeld een gedeeltelijke eindejaarsIRIS TOLPE, premie, (vertrek)vakantiegeld of een sluitingsvergoeMANAGER LEGAL DEPARTMENT, ding -, dan kan dit bij jouw aandeel worden gevoegd. INFORMATION KNOWHOW BIJ SECUREX Het is daarom belangrijk dat je de documenten die je JOBAT.BE/RECHTEN­PLICHTEN van de curator ontvangt nauwkeurig invult.


02 03

De sollicitant is klant

Anseel en Denys Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beurtelings door een kritische bril

‘Men reageert niet alleen als een ontevreden klant, men ís ook een ontevreden klant’

Ik zie ongelovige blikken in de zaal. Ik beschreef een groep studenten net hoe hun intrede op de arbeidsmarkt er zou uitzien. Hoe je solliciteren als een fulltime job moet zien. Hoe je jezelf beter haalbare doelen kan stellen, zoals een eerste gesprek versieren. En hoe je vooral niet te ontgoocheld moet zijn als je bij vier op de vijf sollicitaties geen antwoord krijgt. Vooral die laatste voorspelling roept protest op. Nemen bedrijven dan niet de moeite om een antwoord te geven op hun zorgvuldig voorbereide sollicitatie? Wraakroepend! Ik schud meewarig het hoofd. Want ik weet dat de meerderheid van deze strijdlustige groep studenten binnenkort aan de andere kant van de tafel zit als rekruteringsverantwoordelijke. En exact hetzelfde zal doen. Geen antwoord op sollicitaties. Geen feedback na selectieproeven. Te druk. Geen tijd. Hans Bonte, sp.a, bond vorige week opnieuw de kat de bel aan. Hij overweegt een wetsvoorstel waarin bedrijven tot 500 euro boete kunnen krijgen indien ze sollicitaties niet beantwoorden. Als werkzoekenden verplicht worden om werk te zoeken, dan zijn er ook plichten voor de werkgevers.

Ook de niet weerhouden sollicitanten horen wil. En op Twitter en facebook moeten gemotiveerd blijven, aldus zijn er vandaag veel luisterende oorBonte. tjes. Vrienden worden aangemoedigd om Simpele oplossing vooral zelf niet bij dat bedrijf te solliciteren. Men reageert niet alleen als een Maar eigenlijk is het te gek voor woor- ontevreden klant, men ís ook een onden dat werkgevers dit niet spontaan tevreden klant. Na een slecht verlopen doen. Bedrijven hebben de mond vol sollicitatie zijn mensen minder geneigd over de war for talent. Er zijn talloze va- producten te kopen van het bedrijf en catures die niet ingevuld raken door raadt men dit anderen ook af. een krappe arbeidsmarkt. Bedrijven De oplossing is nochtans simpel. Een investeren in conversation managers eenvoudige standaardverklaring - ‘er die via social media het gesprek met waren betere kandidaten’ - blijkt al de klant en potentiële werknemers voldoende om de ontevredenheid te moeten aangaan. Maar al die inspan- temperen. Bijkomende inhoudelijke ningen zijn tevergeefs indien men solli- feedback kan voor echt positieve reaccitanten botweg negeert. ties zorgen, zelfs bij een negatieve beHet laatste decennium hebben weten- slissing. Beste werkgever, hebt u werschappers intensief onderzocht hoe kelijk nood aan een wet hierover? mensen reageren op sollicitaties. Niet erg verrassend stelden ze vast dat sollicitanten het onrechtvaardig vinden indien ze geen reactie krijgen op hun sollicitatie. Verrassender was de vaststelling dat dergelijke gevoelens van Frederik Anseel is onrechtvaardigheid verstrekkende geprofessor volgen hebben. Net zoals een onteorganisatiepsychologie vreden klant, vertelt de onrechtvaarUniversiteit Gent en dig behandelde sollicitant zijn ontgoohoofd onderzoeksgroep chelende ervaring tegen al wie het VIGOR.

CARTOON


JOBS

Met believ komen w Tekst: Peter Van Dyck / Illustratie: Joke Van Camp

‘We mogen niet verwachten maken. ‘Maar als we enkel op die automatische reflex rekenen, zal de hervorming naar een groene economie veel te dat bedrijfsleiders plots traag verlopen’, weet Bachus. wereldverbeteraars worden. ‘Een extra zetje door de overheid is broodnodig. Voorlopig is er van een coherente langetermijnstrategie bij die overWinst maken is hun eerste heid weinig te merken. De Vlaamse regering heeft in het kadoelstelling’ der van Vlaanderen In Actie wel een Masterplan Groene Economie opgesteld, maar dat staat nog in zijn kinderKris Bachus, schoenen. De visie krijgt stilaan vorm, maar het zal nog even duren voor er concrete maatregelen komen. Het probleem onderzoeksleider milieubeleid HIVA is dat het politieke systeem in ons land bijna geen focus op langere termijn toelaat. Onze politici leven bij gratie van de verkiezingen en tegenwoordig zelfs bij gratie van de peilin- de Wiele, directeur hr & general services bij VITO. gen. De angst voor de kiezer overwinnen om moedige be- Kmo’s die hun productie efficiënter maken, kunnen op z'n slissingen te nemen, blijkt zeer moeilijk.’ minst hun personeel behouden en creëren ook ruimte om in de toekomst verder te investeren. In energie-intensieve Groene belasting sectoren, zoals de staal-, cement- en papierproductie, zal de vergroening van de economie wellicht jobs kosten. De gloDe Vlaamse regering trok onderzoekscentrum VITO mee bale impact van de transitie op de tewerkstelling is moeilijk in het bad van haar Masterplan. Zowel bij overheid als in- in te schatten. ‘De meeste economische studies spreken dustrie ondersteunt en voedt deze organisatie de transitie van een neutraal of licht positief effect’, stelt Kris Bachus van naar een groene economie door kennis en technologieën het HIVA. aan te reiken. Het zette Flanders Cleantech Association ‘Het Federaal Planbureau heeft onderzocht wat het zou ge(FCA) op om de verschillende actoren in de 'propere' in- ven, mocht Europa de doelstelling voor de reductie van de dustrie samen te brengen, maar is tegelijk ook op Europees uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 optrekken van 20 niveau actief binnen Horizon 2020, een project voor on- naar 30 procent. Het berekende dat dit voor de Belgische derzoek en innovatie. VITO lanceerde ook PRODEM, dat economie zou betekenen dat er 25.000 jobs netto bij zouzich specifiek tot kmo’s richt. Het brengt de kleinere bedrij- den komen. Bij die schatting gaat het Federaal Planbureau er ven de principes van een gesloten materialenkringloop bij, wél vanuit dat we ons concurrentievermogen behouden. Geen langetermijnstrategie leert ze over te schakelen op hernieuwbare energie, maar Voorwaarde is het introduceren van een groene belasting, helpt vooral met het optimaliseren van productieproces- die toelaat de lasten op arbeid te verlagen.’ De evolutie naar een milieuvriendelijke economie voltrekt sen. Agoria doet jaarlijks een monitoring van het aantal jobs in zich deels autonoom. Door de duurdere energieprijzen ‘De laatste jaren groeit de interesse bij kmo’s en industrie, al de sector van de hernieuwbare energie. In 2011 bedroeg zien bedrijven zich genoodzaakt om groenere keuzes te hebben we nog een hele weg te gaan’, zegt Anne-Mie Van de totale werkgelegenheid daar 13.000 banen. ‘In 2020 ho-

W

e hebben de voorbije jaren al heel wat hippe termen de revue zien passeren. Duurzame ontwikkeling, maatschappelijk verantwoord ondernemen, groene economie. In feite wijzen al die termen op dezelfde tendens: de langzame transitie naar een koolstofarme samenleving. ‘Daar wordt veel over gepraat, maar strategische veranderingen blijven nog al te vaak uit’, meent Kris Bachus, onderzoeksleider milieubeleid en duurzame ontwikkeling aan het HIVA, een onderzoeksinstituut van de KU Leuven. ‘Wat we geregeld zien, is dat groene acties van bedrijven ontstaan bij de marketing- of de milieuafdeling, terwijl de directie er nauwelijks iets van afweet. Als je échte stappen richting groene economie wil zetten, moet je algemene strategie daarop afgestemd zijn. Een goed voorbeeld is Tessenderlo Chemie, een bedrijf dat lang een kwalijke milieureputatie genoot. Toen drie jaar geleden Frank Coenen de nieuwe ceo werd, schreef deze een manifest over duurzaamheid en verdeelde hij dat boek onder zijn personeel.’ Bij andere ondernemingen blijft het bij window dressing. Bachus is opvallend mild voor zij die het met minder overtuiging doen. Ze verdienen volgens de onderzoeker nog wat krediet. ‘We moeten niet naïef zijn. We mogen niet verwachten dat bedrijfsleiders plots wereldverbeteraars worden. Laat ons niet vergeten dat winst maken nog altijd hun eerste doelstelling is. Acties in de marge zijn nog altijd beter dan niets. Soms zijn die kleine, eerste stapjes goed om te sensibiliseren en vormen ze de opstap naar méér.’


04 05

vers alleen we er niet Er wordt veel over de groene economie gepalaverd, maar levert die nu ook banen op? We mogen toch hopen op een positief effect, zo blijkt. ‘Een offshore windmolenpark creëert méér jobs dan een klassieke gascentrale.’

pen we op 33.000 jobs uit te komen, waarvan een derde in de windenergie’, zegt Frank Vandermarliere, hoofdeconoom van Agoria, federatie van de technologische industrie in België. ‘Voorwaarde is dat we innovatief en concurrentieel blijven. In Europa zouden we een marktaandeel van 2 à 3 procent moeten kunnen behouden. Omdat we in de sector van de hernieuwbare energie meer gebruik maken van technologische oplossingen dan van brandstof is de potentiële werkgelegenheid er groter dan in de fossiele systemen. Een offshore windmolenpark creëert meer jobs dan een klassieke gascentrale.’ Om de internationale positie van de sector te vrijwaren, riep de federatie de Agoria Renewable Energy Club in het leven, een cluster van verschillende producenten die erin actief zijn. ‘De hernieuwbare energieoplossingen die wij kunnen bieden, promoten we in het buitenland door deel te nemen aan beurzen en conferenties, missies te ondernemen en zelf events te organiseren’, legt Vandermarliere uit. De Belgische overheid kan ook een handje toesteken door realistisch te subsidiëren. Vandermarliere: ‘De zonnecellen heeft het bijvoorbeeld te snel te hoge steun geboden. Het mag geen gewone exploitatiesteun geven, maar moet die industriële sectoren stimuleren waarvan het een sterke economische return mag verwachten.’ Technici gevraagd Wat als een paal boven water staat, is dat een groener kleurende economie zijn gevolgen heeft voor de invulling van een aantal jobs. Neem de loodgieters. Zij moeten de geavanceerde, zuinige verwarmings- en ventilatiesystemen niet alleen kunnen installeren, maar ook inspecteren en onderhouden. Een architect moet dan weer steeds meer oog

hebben voor de energie-efficiëntie van de gebouwen die hij ontwerpt. Een succesvolle verschuiving van 'grijze' naar groene industrie is enkel mogelijk als de arbeidskrachten over de juiste competenties beschikken. ‘De mate waarin de industrie en de overheid daar nu al op anticiperen, zal mee de uitkomst bepalen’, denkt Lieven De Smet, een collega-onderzoeksleider van Kris Bachus bij het HIVA. ‘De transitie naar een groene economie zal de knelpunten op de arbeidsmarkt nog accentueren. We zullen nóg meer ingenieurs en technisch geschoolde werkkrachten nodig hebben.’ Mentale switch Ook Anne-Mie Van de Wiele van VITO zet de technische profielen op nummer één. ‘We hebben zowel mensen nodig voor onderzoek en ontwikkeling als mensen voor de implementatie van technologieën. Ook IT'ers kunnen er niet genoeg zijn.’ Lieven De Smet: ‘Door de tendens naar meer standaardisatie zal er ook zeker nog voldoende plaats zijn voor laaggeschoolden. Voor de bouw van nieuwe infrastructuren en installaties, de renovatie van gebouwen en de recyclagesector zullen zij zeer gegeerd zijn. Wat we nu al in de bouwsector zien gebeuren, is dat er vaker zal moeten samengewerkt worden. Bij de bouw van passiefhuizen bijvoorbeeld komen meer aannemers kijken. Die moeten goede afspraken maken om alles mooi op elkaar af te stemmen.’ Om- en bijscholing worden cruciaal. Niet in het minst omdat het reguliere onderwijs de jongeren te weinig voorbereidt op de groene economie. ‘Daardoor zien we nu al sectorale initiatieven voor specifieke opleidingen opduiken’, vertelt Kris Bachus. ‘Om opnieuw het voorbeeld van de

‘In 2020 hopen we op 33.000 jobs uit te komen, waarvan een derde in de windenergie’ Frank Vandermarliere, hoofdeconoom Agoria

bouwsector te nemen: binnen acht jaar moeten nieuwbouwwoningen bijna energieneutraal zijn. Dat zal geen eenvoudige opdracht zijn: nog behoorlijk wat aannemers zijn nauwelijks op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen.’ Er moet een mentale switch bij de volgende generaties komen, stelt Van de Wiele onomwonden. Om die reden kunnen we niet vroeg genoeg in het educatieve proces ingrijpen. ‘Ik merk het heel goed bij VITO: al onze onderzoekers hebben de drive om te werken aan een betere wereld. De nood is echter zo hoog dat we er enkel met de believers niet gaan komen. We moeten jonge mensen bewust stimuleren om de groene jobs op te nemen. Ik vermoed dat zij de urgentie van verandering nu nog te weinig aan den lijve ondervinden. De groene technologie staat nog te ver van hen af. Als je hen bijvoorbeeld vertelt over smart grids, kunnen ze zich daar wél iets bij voorstellen. Die slimme meters kunnen ervoor zorgen dat je toestellen thuis beginnen te werken op het moment dat dit voor de consument en het elektriciteitsnet het meest interessant en gunstig is. Door te tonen dat zoiets geen sciencefiction meer is en dat het naast de grote zaak ook je eigen zaak kan dienen, kan je jongeren meenemen in dit verhaal.’


REPORTAGE

6 meter onder water of liever 30 meter boven de grond? Werken in openlucht, het is een verre droom voor de hedendaagse kantoormens. Maar wat doe je wanneer je werkvloer diep onder water of net hoog boven de grond ligt? Een dag in het spoor van de beroepsduikers bij K&C Diving en de klimmers van THAD.

Tekst: Michiel Leen / Foto’s: Bart Dewaele & Herman Ricour

E

en killige zondagmorgen het Limburgse Lanaken. Onder de brug over het Albertkanaal hebben de duikers van K&C Diving hun tenten opgeslagen. De brug is aan vervanging toe en wordt medio april opgeblazen. In afwachting daarvan is er echter nog heel wat voorbereidend werk te doen. Doorheen de brug lopen telefoon- en glasvezelverbindingen die eerst omgeleid moeten worden, voordat de brug kan worden gesloopt. En daar komen de duikers in the picture. Eerdere pogingen om de kabels via een geboorde schacht onder het kanaal door te laten lopen, liepen vast in de grillige ondergrond. Daarom werd er geopteerd voor een geul in de kanaalbodem, waarin de kabel wordt neergelaten en afgedekt. De mannen werken vandaag onder tijdsdruk: deze klus kan enkel op zondag worden uitgevoerd, wanneer er geen binnenscheepvaartverkeer is, en om 22 uur wordt het kanaal weer vrijgegeven. Strakke deadlines horen bij de job. ‘Ha, zijn jullie ook freelancers!’, lacht duiker William Dewaele wanneer hij mij en fotograaf Herman in de gaten krijgt. Het is 9 uur, tijd voor een ontbijtje. De hele ploeg is immers al sinds zes uur vanochtend bezig met het afzinken van de zware kabel. De duikers komen het kanaal niet uit voor hun koffiekoek, maar eten doodgemoedereerd dobberend in het water, dat vandaag een temperatuur heeft van ‘een comfortabele vier graden’. Op beide oevers heeft zich een immens wagenpark verzameld van graafmachines, bestelwagens en werfauto's: naast het duikbedrijf tekenen ook Belgacom en NV De Scheepvaart present om de werken op te volgen. Midden in het kanaal drijft ook nog een ponton, van waarop een kraan bouwmateriaal neerlaat in het water. Dynamiet Duiker Philip gaat het water in. Een viertal collega's helpen hem in zijn impressionante duikpak met de zware schroefhelm, waarin een zuurstofslang en intercom zijn ingebouwd. In deze omstandigheden kan een duiker drie uur in het wa-

‘Uiteindelijk is dat duikpak ook maar een manier om op je werk te raken’ William Dewaele, duiker


06 07

‘Twee jaar geleden moesten we tijdens een erge sneeuwbui aan de slag op de Antwerpse Boerentoren. Dan ben je blij wanneer je weer beneden staat’ Martijn van der Knaap, klimmer

ter blijven. Om veiligheidsredenen wordt hij in het water steeds bijgestaan door twee andere collega's. Op de andere oever treffen we Bert, een van de medestichters van het bedrijf. Hij heeft zelf twintig jaar ervaring als duiker. Vandaag houdt hij samen met zijn collega Michel een oogje in het zeil vanuit de bestelwagen met controls. Vanhieruit krijgt duiker Laurent, die al sinds half negen in het water zit, lucht, en via een radioverbinding kunnen de collega's op de oever contact houden. En Michel mag er met zijn rubberlaarzen, fluohesje en helm uitzien als een gewone werfleider, dat neemt niet weg dat ook hij duiker is. ‘Je moet desnoods zelf daar beneden kunnen gaan kijken wat er gaande is’, klinkt het. Ondanks het indrukwekkende arsenaal, is het werk dat de duikers vandaag voor de kiezen krijgen, erg basic. De kraan op het ponton zet de paletten met zandzakken klaar op de bodem van het kanaal, waarna de duiker de zandzakken over de kabel legt. Vaak is het werk veel gecompliceerder. Zo wordt het team ingeschakeld voor de inspectie van sluizen en schepen, boor-, slijp- en laswerken, beton storten en bekistingen. Desgewenst maken ze onder water ook videoopnames. Ook wanneer de brug in Lanaken wordt gedynamiteerd, zullen ze standby staan om de vaargeul zo snel mogelijk vrij te maken. Geen knelpuntberoep Een onderwaterwerker is in de eerste plaats een geschoolde vakman. Wie het vak wil leren, moest tot voor kort naar het buitenland voor opleiding; ook William genoot zijn opleiding in Schotland. Sinds kort biedt Syntra in Antwerpen een opleiding operator onderwaterwerken aan. Bert wil het onderwaterwerk echter geen knelpuntberoep noemen. ‘Er is genoeg belangstelling voor’, klinkt het. ‘Maar slechts weinig kandidaten zijn uit het goede hout gesneden. Je hebt tijd nodig om een goede duiker te worden. Je kunt beter een goede vakman leren duiken dan omgekeerd; uiteindelijk is dat duikpak ook maar een manier om op je werk te raken.’ ‘Neen’, is het verrassende antwoord als we aan William vra-

gen of hij van zijn hobby zijn beroep heeft gemaakt. ‘Ik duik nu vijf jaar, en ben vorig jaar voor het eerst gaan sportduiken op Cuba. Mijn vriendin vond het geweldig. Ik had vooral spijt dat ik mijn boormachine thuisgelaten had (lacht).’ Hoog poetsen Van onder- naar bovengronds. We treffen Martijn van der Knaap en Tjorven De Malsche in een afgedankte steengroeve in Comblain-au-Pont in Luik. Decennialang werd de rots uitgehouwen voor de natuursteen; nu lijkt het alsof er een monsterachtige hap uit de berg genomen is. De twee beroepsklimmers zijn bezig een parcours voor rotsklimmers aan te leggen tegen de dertig meter hoge wand, nadat ze eerst het gesteente verwijderd hebben dat door de wintervorst los is komen te zitten. Nederlander Martijn woont intussen 14 jaar in België. ‘Ik liep stage in Comblain en ben er lange tijd blijven werken als buitensportinstructeur. In dezelfde periode leerde ik ook mijn vrouw kennen, die hier in de buurt werkt.’ Ook de samenwerking met Tjorven dateert uit die periode. ‘We zitten al elf jaar op elkaars kap’, lacht Tjorven. Martijn is intussen zeven jaar zelfstandig aan de slag onder de noemer THAD: Travaux en Hauteur et d'accès difficile. ‘Zeg maar gerust: alle klussen waar je met een ladder niet bij kunt.’ Een vlag die vele ladingen dekt, zo blijkt. De mannen van THAD inspecteren zend- en gsm-masten, voeren hoog boven de grond onderhoudswerken en herstellingen uit of helpen bij het omzagen van hoge bomen. ‘Het werk is niet altijd even ingewikkeld’, zegt Martijn. ‘Soms komt het erop neer dat je heel erg hoog aan het poetsen bent. Maar een gedegen technische scholing is voor de meeste oprdachten een must.’ Weer en wind Het werk in de groeve in Comblain bevalt de mannen wel. ‘In de natuur is het sowieso rustiger werken dan boven een druk stadscentrum’, weet Tjorven. Vandaag zijn de werkomstandigheden dan ook aangenaam: een bleek zonnetje

en weinig wind. Martijn herinnert zich andere dagen. ‘Soms werken we door in het donker; met wat extra spotlights en een lamp op je helm, lukt dat best. De zwaarste klus was het reinigen van een cementoven in Visé. In die toren was het minstens veertig graden heet. Er moest een hele laag cementresten weggebeiteld worden. Om het kwartier werd je afgewisseld, anders was de hitte niet te harden. Twee jaar geleden moesten we tijdens een erge sneeuwbui aan de slag op de Antwerpse Boerentoren, om te verhinderen dat er beton naar beneden kwam. Dan ben je blij wanneer je weer beneden staat.’ Tijdens de barre wintermaanden ligt het klimmen wat stil. Om die leemte op te vullen, heeft Martijn een nieuwe niche aangeboord: het isoleren van kruipruimtes. Zijn ervaring als speleoloog komt daarbij van pas. Risico's? Wie de mannen tegen de bergwand ziet klauteren en tegelijkertijd aan de slag gaan met doodgewone slijpschijven en boormachines - er bestaat immers niet zoiets als speciaal klimmers-alaam -, houdt de adem in. Zijn Martijn en Tjorven nooit bang om te vallen? ‘Je moet vertrouwen op je materiaal’, zegt Martijn. ‘Tenslotte hang je vast met twee dynamische touwen en een gordel. Elke dag check je het materiaal voor je naar boven gaat, jaarlijks wordt het ook extern gekeurd. En bij de minste twijfel: vervangen! Er zijn risico's, maar dit werk is al bij al minder gevaarlijk dan werken met hoge stellages: daar kun je vanaf vallen, of materiaal naar beneden laten vallen. Hier hangt alles en iedereen stevig vast.’ ‘Voor cowboystreken is er sowieso geen plaats,’ vult Tjorven aan. ‘Niet alleen heeft het geen zin, het is ook nefast voor de veiligheid. Je hoofd erbij houden is de boodschap.’ Hoe lang zien de mannen, beide jonge dertigers, zich dit nog doen? ‘Tot 62 jaar zeker?’, lacht Martijn. ‘Het is natuurlijk zwaar en fysiek moeilijk werk. Maar er staat geen maximumleeftijd op; zolang je je goed voelt, kun je blijven klimmen. Ik ken zestigers die nog wekelijks de rots opgaan. Het is zoals met fietsen: dat verleer je nooit.’


WERKBEELD

Wereldpremière in de Noordzee Het Belgische bedrijf C-Power ontwikkelt een farshore windenergiepark op de Thorntonbank, een zandbank in de Noordzee op 27 tot 30 kilometer van de kust. Het gaat om het eerste offshore windpark in de Belgische Noordzee en betekent meteen een wereldpremière: de windturbines met een vermogen van 6,15 megawatt zijn de grootste turbines ooit gebouwd zo ver in zee. De bouw van het park startte in mei 2007. De derde en laatste fase van de werken zou tegen de herfst van 2013 afgerond moeten zijn.s Eenmaal op volle kracht moet het windenergiepark voorzien in het elektriciteitsverbruik van 600.000 mensen (1 miljard kilowattuur). In vergelijking met de milieuvriendelijkste gascentrales bespaart C-Power ongeveer 450.000 ton CO2-uitstoot per jaar, ofwel de jaarlijkse CO2-opname van een strook bos van 15 km breed langs de volledige Belgische kustlijn. Het kernteam van C-Power bestaat uit een dertigtal medewerkers (voornamelijk ingenieurs en andere technische profielen). De bouw van het park stelt rechtstreeks ongeveer 1.400 voltijds equivalenten tewerk tijdens de constructieperiode. Tel je de onderaannemers erbij, dan gaat het om het dubbele. Tijdens het komende half jaar zullen er steeds tussen de 200 en 300 mensen aan het werk zijn op zee. (mo)


08 09 MOBILITEIT

Elektrische auto blijft drempel

Het gaat goed met de groene auto, dank u. De grote verdienste gaat naar de nieuwste elektronische ontwikkelingen. Nu moeten overheid én bedrijven nog een gezonde visie op mobiliteit ontwikkelen. Tekst: Peter Van Dyck

‘D

e groenste kilometers zijn die kilometers die je niet met de auto aflegt’, zegt Johan Albrecht, milieueconoom bij denktank Itinera Institute. ‘Selectief omgaan met gelijk welke wagen is véél groener dan een zuinige auto nemen voor belachelijk korte afstanden.’ De nodige mentaliteitswijziging is er misschien nog niet altijd, de technologie voor de groene auto wél. ‘De grootste verbeteringen komen uit de hoek van de elektronica’, meent Albrecht. ‘Ik denk aan de stop-startsystemen, die ervoor zorgen dat de motor automatisch afslaat wanneer de auto stilstaat. Dat levert al snel een energiebesparing van 10 à 15 procent op. Ook in de verbrandingstechnologie komt er dankzij de elektronica een golf van nieuwe ontwikkelingen. Verder blijven constructeurs sleutelen aan de aerodynamica, kleinere motoren en banden met minder weerstand. De auto-industrie is er echt wel in geslaagd om een antwoord te vinden op het milieuvraagstuk.’ Belgische inbreng Het voordeel van dit soort incrementele verbeteringen is dat het gebruik maakt van het klassieke, op grote volumes georiënteerde productieapparaat, waardoor de meerkost beperkt is en er aan deze zuinige auto's geen al te hoog prijskaartje hangt. Elektrische auto's zijn daarentegen radicale veranderingen. Ze vormen een kleine markt en zijn daardoor wél zeer duur. ‘Het is vooral de batterijtechnologie die een drempel blijft’, meent Koen Dekoning, woordvoerder van Toyota Belgium. ‘Het equivalent van 30 liter benzine of diesel is een batterij van 600 kilo. Voor een kleine stadsauto is de elektrische optie wel geschikt, maar op middellange termijn kan de plug-in hybride, die je gewoon in het stopcontact steekt, een goede oplossing zijn. Na anderhalf uur opladen, kan je daar al puur elektrisch mee rijden. In de wetenschap dat 80 procent van de verplaatsingen

minder dan twintig kilometer bedraagt, kan je daar ver mee geraken. Doe je een uitstapje naar zee, dan tank je bij en kan de auto hybride verder rijden.’ Hét tovermiddel bestaat (nog) niet, moet Koen Dekoning bekennen. ‘Maar we sluiten niets uit. De hybride lijkt ons nog steeds ideaal als groene auto, maar we kijken ook uit naar de waterstofauto waar we, in overleg met andere grote producenten, in 2015 mee op de markt komen. Ik denk dat we de technologie moeten aanpassen aan de regio. Zo kan je in een land als Brazilië, dat veel biobrandstof heeft, best de benzine door biobrandstof vervangen.’ Bij de incrementele veranderingen zijn soms wel Belgische bedrijven betrokken, al speelt het gebrek aan motorbouwers met expertise ons land parten. ‘Enkele kleine spinoffs, die geld krijgen toegestopt door het IWT, zijn bijvoorbeeld bezig met het optimaliseren van de verbrandingstechnologie, maar tegen een bedrijf als Bosch, dat gespecialiseerd is in elektronische componenten, kunnen zij niet op’, weet Johan Albrecht van Itinera. ‘Bosch pompt jaarlijks vier miljard euro in groene R&D en heeft toegang tot de grote constructeurs. Voor een Belgische spin-off wordt het dan moeilijk om tien seconden aandacht van de auto-industrie te krijgen.’ Bij Toyota klinkt het dat België wel degelijk een rol speelt. In het Europees onderzoekscentrum van de autobouwer, dat zich in Zaventem bevindt, is onlangs nog voor miljoenen euro’s geïnvesteerd. Op deze site werken Belgische ingenieurs onder meer aan de verbetering van de batterijtechnologie. Liever een wegenvignet De regering Di Rupo schafte de ecopremie af en besloot de bedrijfswagenbelasting op de cataloguswaarde te berekenen. Welk effect heeft dit nu op de vergroening van onze bedrijfsvloten? ‘Het schrappen van de ecopremie is een

‘Het equivalent van 30 liter benzine of diesel is een batterij van 600 kilo’ Koen Dekoning, woordvoerder Toyota Belgium

zeer goede ingreep’, meent Johan Albrecht. ‘Wie koopt zuinige auto's? Mensen met een groot of middelgroot inkomen. Het is toch niet de taak van de overheid om die een korting te gunnen? Dat moeten de constructeurs maar doen.’ ‘Niet akkoord’, zegt Gerry Van Aken, marketingmanager van LeasePlan. ‘We waren nu het juiste, groene pad ingeslagen, komt daar abrupt een einde aan. Door de berekening van de belasting te beperken tot de cataloguswaarde zijn mensen nu ook minder geneigd om te kiezen voor een duurder hybridemodel.’ Van Aken verwijt de regering een gebrek aan visie. ‘Waarom voerden ze geen wegenvignet in? België is een transitland; het zou veel opbrengen én het is makkelijk te implementeren.’ Johan Albrecht is van mening dat de overheid het gebruik van de wagen te weinig ontmoedigt. Al geeft hij meteen toe dat er weinig alternatieven zijn. ‘Het openbaar vervoer, dat moet besparen, kan geen wonderen verrichten. Je mag ook niet verwachten dat de overheid het fileprobleem oplost. De meest logische stap lijkt mij dat bedrijven meer gaan nadenken over de plaats waar ze zich vestigen. De historisch gegroeide concentratie rond Brussel moet doorbroken worden.’


BEROEPSGEHEIM

Wigbert Van Lierde, muzikant

‘M

uziek op een podium, daar is voor mij avontuur aan verbonden. Ik kan live niet zomaar liedjes reproduceren. Daarvoor voel ik me te veel beïnvloed door het moment: de reactie van het publiek en de bandleden met wie ik speel. Mijn eerlijkheidsgevoel dwingt me om me te smijten, met een open geest. Mijn wortels liggen in de bluesmuziek. Daar vormen drie akkoorden de basis. De rest is improvisatie. Risico's nemen, hoort erbij als je op een concert iets unieks wil beleven. Ik sta nu op het podium met de Straffe Gasten Club. Een mooie manier om 20 jaar Wigbert te vieren. De groep bestaat uit eigenzinnige en nieuwsgierige muzikanten die ik onderweg ontmoette en die ik bewonder, zoals Roland en Gert Bettens. Ik wil de Straffe Gasten Club geen project noemen. We delen een manier van zijn. Eerlijk: ik vind het kunstenaarschap moeilijk te rijmen met economie. Muziek is helemaal verweven met mijn denkwereld en mijn persoonlijkheid. Dat ik er mijn brood mee kan verdienen, beschouw ik als een cadeau. Akelig idee Toen ik als solo-artiest debuteerde met de single Ebbenhout Blues was ik me niet zo bewust van de media. Omdat die single een vrolijk deuntje was dat goed swingde, werd het meteen een hit. Ik moest het playbacken op Tien Om Te Zien. Op die manier profileerde ik me niet echt als de singer/songwriter uit de Amerikaanse traditie die ik werkelijk was. Dat moet heel verwarrend geweest zijn voor het publiek. Pas later is het terug tot de juiste proporties gebracht. Ik merk dat jonge muzikanten zich nu veel bewuster zijn van hun imago. Ze zien zichzelf als een product. Een akelig idee. Het live- en het studiowerk: dat zijn twee verschillende disciplines. Je kan het vergelijken met het verschil tussen met aquarel of met olieverf schilderen. Als je liedjes opneemt, moet je 3D naar 2D vertalen. Een cd heeft niet diezelfde diepte. Uiteraard wil je toch eens de nummers die je schrijft vastleggen. Ik heb een periode gekend van twaalf jaar waarin ik geen cd uitbracht. Dat had niet met een gebrek aan honger te maken, maar met de veranderingen rond mij. Zo werd mijn toenmalige platenfirma Virgin opgekocht door EMI. Ei kwijt

‘Dat ik met muziek mijn brood kan verdienen, beschouw ik als een cadeau’

Kwam er nog bij dat het ene na het andere project op me afkwam. Ik maakte muziek voor theater en werkte vaak als gastmuzikant in dienst van anderen. Ontevreden was ik niet met die rol achter de schermen. Het is leuk om in een ander format te stappen, zeker als het met fijne mensen is. Met de jaren werd de nood om nog eens mijn ei kwijt te kunnen groter. Met het vorige album Altijd Wel Iets kreeg ik weer de smaak te pakken. Het was een verademing om nog eens zelf aan het roer te staan. Ik heb geleerd om bewust tijd vrij te maken voor mijn eigen ding. Een kwestie van plannen.’ (pvd)


10 11 MIJN LOON

Loon ingeleverd voor een groene job Jan Adams is al bijna veertien jaar een van de bewakers van de luchtkwaliteit in Vlaanderen. De honger om een bijdrage te leveren aan een beter milieu, daar doet hij het voor. Voor zijn groene job heeft hij zelfs loon ingeleverd.

JAN ADAMS (46), MORTSEL l Beroep:

hoofddeskundige bij de Dienst Lucht

van de Vlaamse Milieumaatschappij

Tekst: Maarten Rottiers / Foto: Koen Bauters

l Privé:

alleenstaande met 2 kinderen in co-

ouderschap

‘N

u heb ik het gevoel mee te timmeren aan een beter leefmilieu.’ Jan Adams maakte veertien jaar geleden heel bewust de overstap naar de groene sector. ‘Na mijn opleiding elektronica ben ik gaan werken op de automatisatie van benzinestations. Maar daar werden alleen de grote oliemaatschappijen beter van. Mijn werk zorgde ervoor dat er geen pompbedienden meer nodig waren en mensen zonder werk kwamen te zitten. Op een gegeven moment vroeg ik me af: 'Waar ben ik mee bezig?' Dat was een keerpunt voor mij, het was tijd om mijn hart te volgen.’ En dat hart kleurt groen. Al van jongsaf. Maar een preker is hij niet. ‘Ik ben een handelend voorbeeld. Bij mijn overstap van de privé naar de overheid heb ik loon ingeleverd, maar ik kreeg er veel voor in de plaats: een job die beter combineert met een gezin, meer maatschappelijk nut heeft en bouwt aan een propere toekomst. Als iemand me iets vraagt over het milieu zal ik iets vertellen, maar mensen overtuigen ligt niet in m'n aard. Als ik er te veel mee bezig ben, komen de frustraties bovendrijven, dus beperk ik me bewust tot wat ik zelf kan doen.’ Weinig groene collega's En dat is al best veel. Jan zit meer op z'n fiets dan in z'n auto: zijn fietscomputer klokt jaarlijks af op drie- à vierduizend kilometer. Op reis gaan doet hij met de trein, hij deelt een auto en zijn elektriciteitsverbruik thuis ligt onder de 1.000

l Brutoloon:

2.674 euro

l Nettoloon:

1.700 euro (voor vier vijfde)

kWh. Zijn ecologische voetafdruk is dus klein. Niet al zijn collega's en vrienden zijn evenveel met het milieu begaan. ‘Toen ik veertien jaar geleden bij de Vlaamse Milieumaatschappij begon, verschoot ik ervan hoe weinig collega's echt met ecologie bezig waren. Akkoord, iets meer dan de gemiddelde burger. Maar hun wagen lieten ze niet op stal staan, hun manier van op reis gaan pasten ze niet aan en ook op het vlak van voeding waren ze niet met duurzaamheid bezig. Na zoveel jaar is dat verbeterd, maar nog niet fenomenaal. De meeste vinden dat er op het werk niet over privézaken zoals je energieverbruik moet gesproken worden.’

soorten vervuiling bijgekomen en zijn er problemen verschoven. De verbeteringen door roetfilters en katalysatoren worden bijvoorbeeld tenietgedaan door de toename van het aantal gereden kilometers. We hebben fijn stof en vooral elementair koolstof in de plaats gekregen.’

Moeilijke gevallen

Weg met de houtkachels

Gelukkig kan Jan zijn ei helemaal kwijt in zijn job. ‘Om het makkelijk te zeggen meet ik de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Als het wat technischer mag: ik zorg dat de ijk- en testbank voor de metingen van omgevingslucht goed werkt. Twaalf jaar lang ben ik op de baan geweest om de meettoestellen te velde goed af te stellen. Nu ontferm ik me over de moeilijke gevallen en de nieuwe toestellen die niet ter plaatse kunnen gekalibreerd worden.’ Jan ziet elke dag hoe het met ons milieu gesteld is. ‘Ik zorg ervoor dat er kan gemeten worden en dat er juist gemeten wordt. Die cijfers komen in rapporten en worden getoetst aan de geldende normen. Dat resulteert in beleidsmaatregelen of bijsturingen. De klassieke pollutieproblemen zijn sterk verminderd, maar tegelijk zijn er heel wat nieuwe

Kijkt hij de toekomst optimistisch of pessimistisch tegemoet? ‘Ik hoop op een mentaliteitsverandering bij de gewone mensen. Pessimistisch is een groot woord, maar ik heb m'n twijfels of dit gaat lukken als ik rondom mij kijk. De grote vervuilingsbronnen zijn gesaneerd. Niet dat bedrijven geen inspanningen meer te leveren hebben, maar de opkomende economieën en de kleine puntbronnen zoals huisverwarming en verkeer baren me meer zorgen. Door de hogere energiekosten zie je bijvoorbeeld een trend naar houtverbranding. Mensen gaan bij verwarmen met een kachel of een open haard. Terwijl een passief huis of verwarmen met gas veel milieuvriendelijker is. Bij een smogalarm zou niet alleen het autogebruik maar ook de houtverbranding ingeperkt moeten worden.’

l Extra's:

maaltijdcheques


INTERVIEW

‘Het moet haalbaar, aanvaardbaar en betaalbaar zijn’ De transitie naar een duurzame maatschappij is volop bezig, maar wat betekent dat voor onze economie, de werkgelegenheid, onze manier van leven en consumeren? Een gesprek met Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur.

Tekst: Jan Bosteels / Foto: Jimmy Kets

Samen met andere Europese landen wil Vlaanderen de klimaatinspanningen opvoeren en tegen 2020 dertig procent minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Met duurzaam materialengebruik wil Vlaanderen zich wapenen tegen de dreigende schaarste van grondstoffen. De emissies van broeikasgassen met 30 procent terugdringen tegen 2030 is zonder twijfel goed voor het milieu, de volksgezondheid en het klimaat. Maar is het ook goed voor de economie en de werkgelegenheid? Joke Schauvliege: Ik hanteer drie basisprincipes bij het ontwikkelen van het milieubeleid: het moet haalbaar, aanvaardbaar en betaalbaar zijn. De stap naar -30 procent is economisch haalbaar volgens de berekeningen van de Europese Commissie en zal ook alleen in Europees verband genomen worden. Uitzonderingen voor recentere lidstaten kunnen niet. Evolueren naar minder gebruik van fossiele brandstoffen biedt economische voordelen, want de aardolieprijzen zullen blijven stijgen. We hebben er dus alle belang bij om op de kar van de groene economie te springen. Een verdere emissiereductie is een troef voor onze economie en de werkgelegenheid. De Vlaamse milieutechnologie op het vlak van water, afval en bodemsanering staat internationaal aan de top en is wereldwijd actief. Ook consultancy-kmo's

die werken rond bijvoorbeeld CO2-reductie schieten als nieuwe leidraad voor de productie van goederen en paddenstoelen uit de grond. het omgaan met afval. Wat betekent dat concreet? Vroeger praatten we over afval, nu hebben we het over Biedt de groene economie ook groeikansen buiten de materialenbeleid. Dat betekent dat op lange termijn alles milieusector? wat geproduceerd wordt ofwel biologisch afbreekbaar zal De vergroening biedt kansen voor alle sectoren: de indus- zijn, ofwel opnieuw als grondstof kan worden gebruikt. We trie en de landbouw hebben al grote inspanningen gedaan doen dat door volop in te zetten op innovatie en daar ook en blijven werken aan uitstootbeperking. Het streven om middelen voor te voorzien. Een aantal Vlaamse bedrijven woningen energiezuiniger te maken, zal een boost geven biedt nu al cradle to cradle-gecertificeerde producten aan, aan de bouwsector. Er is ook nog veel potentieel om wo- zoals Gyproc en Desso. Het feit dat Vlaanderen koploper is ningen, bedrijven en openbare gebouwen beter te isoleren. op het gebied van recyclage, zorgt ervoor dat de stap naar Jobgroei verwacht ik zeker in de milieutechnologie, waar we duurzaam materialengebruik voor ons minder groot is dan zoals gezegd in de wereldtop spelen met bedrijven als De- voor sommige andere landen die nog nauwelijks recycleren. me, Waterleau en Aquafin. Ze zijn bij ons misschien minder Afval als grondstof gebruiken heeft twee voordelen: je crezichtbaar, maar internationaal zeer gevraagd. Door de ëert nieuwe jobs in hoogtechnologisch onderzoek en je steeds strenger wordende milieunormen worden in elke wordt veel minder afhankelijk van externe grondstoffen. sector milieudeskundigen tewerkgesteld: in de auto-indus- Belangrijk, want Vlaanderen heeft amper eigen grondstoftrie, in het staal, de papiersector, het afstellen van stookin- fen, op een aantal delfstoffen na zoals grind en kwartszand. stallaties enzovoort. Nu al doen grote internationale groepen een beroep op in Vlaanderen opgebouwde expertise. Vlaanderen is een draaischijf van Europees wegtransAls Arcelor Mittal zijn uitstoot verder wil beperken, komen port. Hoe wil u de uitstoot van de transportsector ze kijken hoe de vestiging in Gent dat heeft gerealiseerd. verminderen? In samenwerking met de andere bevoegde ministers werDuurzaam materialenbeleid is voor Vlaanderen de ken wij aan de vergroening van de autofiscaliteit. Zo is de Belasting op de Inverkeerstelling afgestemd op de uitstoot van CO2, fijnstof en NOx. De plannen rond het wegenvignet zijn lopende. De vrachtwagens die nu op diesel rijden, zullen op termijn omschakelen naar andere vormen van energie. Sommige bedrijven zijn daar nu al mee bezig. Delhaize beschikt al over trekkers die op aardgas rijden. Bedrijven maken ook werk van het beperken van het transport en het vermijden van leeg rijden, wat hen ook rechtstreeks profijt oplevert vanwege door de hoge brandstofprijzen.

'Vroeger praatten we over afval, nu hebben we het over materialenbeleid' Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu

Hoe zien de jobs van de toekomst eruit in een duurza-


12 13

COLUMN

J O B AT. B E / C O LU M N

Groentjes

me economie? Zullen we anders gaan werken? We zullen dichter bij huis en flexibeler gaan werken, want twee uur onderweg zijn naar zijn werk ziet niemand zitten en het is allesbehalve efficiënt. De overheid geeft het goede voorbeeld met flexibiliteit en decentrale werkplekken. Bedrijven vestigen zich dichter bij de mensen. Er zal beter openbaar vervoer zijn en meer fietspaden, waardoor we de auto vaker aan de kant zullen laten staan. Wie nu inspanningen voor het milieu levert door biologisch te eten, betaalt meer dan voor conventionele landbouwproducten. Is dat wel correct? Het moet aantrekkelijk zijn om milieu-inspanningen te leveren. Tegelijk lijkt het me belangrijk dat we naar het grotere plaatje kijken. Biologische voeding die is ingevoerd uit Afrika of Azië lijkt mij minder duurzaam dan conventionele voeding van bij ons. We moeten de voorrang geven aan seizoensproducten uit eigen streek. Eigenlijk zouden we op elk product de ecologische voetafdruk moeten vermelden, zodat mensen een goed geïnformeerde

keuze kunnen maken. Je zou versteld staan hoeveel kleiner de ecologische voetafdruk is van producten van bij ons vergeleken met import. Ik geloof sterk in die authenticiteit, terug naar de basis, zelf werken met producten van hier: dat is nog goed voor je portemonnee ook. Wat zijn volgens u de grootste milieu-uitdagingen voor de toekomst? Bevolkingstoename en water. We staan voor de uitdaging om onze ecologische voetafdruk te verkleinen terwijl we met steeds meer mensen zijn. In Vlaanderen moeten we ook rekening houden met het mogelijk effect van de klimaatverandering op de waterhuishouding. We moeten ons voorzien op heviger regens en overstromingen in de winter en grotere droogte in de zomer. We moeten ons ook wapenen tegen waterschaarste. Wij zijn nu al afhankelijk voor ons drinkwater, het grondwaterpeil zakt op sommige plaatsen. Het beleid investeert in alternatieven, zoals waterzuivering en hergebruik van afvalwater. Water is een grote uitdaging voor Vlaanderen voor de komende jaren.

Niet wat een collega doet, is van tel voor Gust Bellens, maar hoelang hij of zij het al doet. Wie pas bij de firma is, moet zich te pletter werken, meent Gust. Wie twintig jaar in dienst is, mag rekenen op heel wat begrip en respijt. En wie net als hij reeds drie decennia verbonden is met het bedrijf, heeft ronduit de status van een heilige, die eigenlijk niets meer moet doen, behalve er zijn. Een vaste waarde is hij immers, tussen werkvolk dat veelal eerst in andere firma's heeft vertoefd en dus altijd enigszins bezoedeld is, nooit het toppunt van loyaliteit kan zijn, zoals hij, Gust Bellens. In de supermarkt betrapt hij jonge collega's wel eens op een kar vol producten verdeeld door de concurrentie, terwijl er artikelen te koop zijn verspreid door Alpha Store, hun broodheer. Hij knipoogt dan slechts vergevingsgezind, omdat hij zich hun vriendelijkheid van op kantoor herinnert. Want porren zij, nieuwelingen, hem niet aardig, doch kordaat, in de zij als hij een zoveelste uiltje aan het knappen is achter zijn bureau? Glimlachen zij niet geamuseerd als hij hun vertelt dat hij zo verWie pas bij de firma groeid is met het bedrijf, dat is, moet zich te zelfs zijn lichaam mee is uitgepletter werken. Wie breid met het gebouw, de vettwintig jaar in dienst kwab rond zijn buik en rug pas is, mag rekenen op zijn ontstaan na het optrekken begrip en respijt van de zijvleugel en bovenbouw? Beide partijen doen hun best om de generatiekloof te overbruggen, dat moet gezegd. Ontroerd is hij zelfs, als die jongelingen hem zonder morren helpen met verhuizen, zodra er weer eens wordt beslist om hem onder te brengen in een ander, kleiner lokaal. Een trage reis door het gebouw heeft het management voor hem uitgestippeld, zoveel is duidelijk. Allicht willen zij dat hij alle vertrekken nog eens goed in zich kan opnemen op het einde van zijn carrière. Een overduidelijke ode aan zijn trouw en nostalgie is het. En het verlies aan werkruimte waarmee zijn odyssee door de firma gepaard gaat, neemt Gust er dan ook graag bij. Alleen het gefluister dat hij sinds enige weken hoort, stoort hem enigszins. Het lijkt wel alsof zijn collega's in het voorbijgaan een getal tegen hem mompelen. Een reeks bevreemdende cijfers. Pas als hij uiteindelijk in de oude liftschacht blijkt ondergebracht, begrijpt hij dat de verhuizingen kleinerend zijn bedoeld. Met een schok beseft hij eveneens welk getal ze precies fluisteren. ‘Tweehonderdzestienduizend’, het bedrag van zijn geschatte ontslagvergoeding, om hem duidelijk te maken dat hij enkel en alleen nog in dienst is omdat het te duur is om hem te ontslaan. Gekrenkt als nooit tevoren, schrijft Gust na sluitingstijd ‘216.000’ op bureaus, deuren, vloeren, gevels, met verf, stift en alle mogelijke smurrie uit het magazijn. Het getal van zijn ultieme vernedering. Heel het complex bekladt hij ermee, behalve de oude liftschacht, waarin hij zich uitgeput tegen de wand laat zakken en omhoog staart. Een huig lijkt de losgeschoten kabel boven hem wel, alsof hij in de keel van het gebouw is beland. Met hem als brok onderin, als kriebel, als enige uit te hoesten irritatie. Ruth Lasters is leerkracht Frans in Borgerhout. Van haar verschenen de romans Poolijs en Feestelijk Zweet. Om de beurt schrijven zij en San F. Yezerskiy de werkweek van zich af.


Lydia en 15 285 andere Antwerpse senioren zoeken nog extra mensen die zorg voor hen dragen.

Senioren die klant zijn bij Zorgbedrijf Antwerpen worden goed verzorgd. Omdat ze met steeds meer zijn, zoeken ze extra mensen die zorg dragen voor hen én voor zichzelf. Die combinatie kan perfect, want met 40 dienstencentra, een ruim gamma aan thuisdiensten, 2600 serviceflats en 17 woonzorgcentra verspreid over heel de stad is Zorgbedrijf Antwerpen een grote speler op de Vlaamse zorgmarkt. En daar heb jij alle voordeel bij: 1. Omdat de dienstverlening bij Zorgbedrijf Antwerpen zo ruim is, heb je er tal van doorgroeikansen en opleidingsmogelijkheden. 2. Omdat je maar goed kunt zorgen voor anderen als je je zelf goed voelt, vind je er de beste voorwaarden om je leven en je werk te combineren.

Onze senioren zoeken alvast: Hoofd Zorgteam Jij zorgt dat je woonzorgeenheid vlot draait. Je coacht met hart en ziel een team van verpleegkundigen, zorgkundigen, kinesisten en ergotherapeuten. Zodat jullie allemaal samen het voor de bewoners aangenaam maken.

Kinesist Jij zorgt ervoor dat de bewoners in het woonzorgcentrum zich beter kunnen behelpen. “Bewegen is beleven”, dat is je motto en je droomt er hardop van om ieders lichamelijke en psychomotorische mogelijkheden te verbeteren.

Ergotherapeut Jij stimuleert onze bewoners: je laat hen oefenen en trainen zodat ze psychomotorisch en cognitief sterker staan. Zo verhoog jij hun levenskwaliteit.

3. Omdat de diensten verspreid zitten over heel de stad, werk je altijd dicht bij huis.

Wil je ook werken bij Zorgbedrijf Antwerpen? Solliciteer nu!

Wat je ook wil doen. Waar je ook wil werken. Hoe je het ook wil combineren. Je vindt het bij ons: in je buurt, in je werk, in je leven.

Een gedetailleerde functiebeschrijving vind je op www.zorgbedrijf.antwerpen.be/vacatures

Corelio komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij maar liefst 58 % van alle Belgen. Met onze websites De Standaard Online, Het Nieuwsblad Online en Lavenir.net zijn we de grootste online uitgever. In de krantenmarkt zijn we marktleider met De Standaard, Het Nieuwsblad/ De Gentenaar en l’Avenir en met Passe-Partout ook de grootste uitgever van gratis regionale pers. Ook sterke mediabrands als Woestijnvis en Nostalgie zitten in onze portefeuille.

Om onze centrale ICT-afdeling te versterken zijn we op zoek naar een (m/v):

Network Engineer Je uitdaging: Je ondersteunt onze netwerk omgeving (LAN, WLAN en WAN) • Je ondersteunt onze hosting activiteiten (firewall, loadbalancing, proxy) • Je detailleert designs van nieuwe platformen of systeemcomponenten • Je doet aan proactief capacity management en monitoring • Je doet grondig onderzoek naar de kern van wederkerende problemen/incidenten, je identificeert oorzaken in overleg met andere teams bij ICT, je initieert acties en je voorkomt problemen op een proactieve manier • Je documenteert systeemconfiguraties • Je voert upgrades uit op netwerkconfiguraties (routers, switches, firewalls). • Je volgt nieuwe technologieën op de voet op. Je profiel: Je beschikt over een master of bachelor met relevante ervaring • Je hebt enkele jaren ervaring in een systems-omgeving met ervaring in netwerktechnologie • Je hebt een grondige kennis van TCP/IP • Je hebt een goede kennis van switching en routing • Kennis van security en IP-telefonie is een troef • Je hebt een goede kennis van Engels en Frans • Je beschikt over de volgende competenties: - Je bent leergierig - Je kan constructief samenwerken in teamverbando - Je werkt nauwkeurig - Je bent in staat grondig te analyseren en onderbouwd te oordelen. Aanbod: Corelio biedt je een uitdagende en brede/gevarieerde functie in een boeiend mediabedrijf, met heel wat concrete opleidingsmogelijkheden om je vakkennis op peil te houden en te verbreden. Je kan rekenen op een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen en een bedrijfswagen. Je plaats van tewerkstelling is Groot-Bijgaarden. Interesse? Durf jij de uitdaging aan? Aarzel niet en solliciteer online via http://jobs.corelio.be. Verdere vragen? Bel gerust naar Sarah Vandervreken via 02/467 25 08.


H AV E N B E D R I J F G E N T

agh

Het Havenbedrijf Gent baat als Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf de haven uit en wil, in nauwe samenwerking met haar klanten, op een duurzame wijze welvaart en groei creëren. We doen dit door de ontwikkeling van de zeehaven als multimodaal platform en door het ter beschikking stellen van kaaien en bedrijfsterreinen. Om het Havenbedrijf te versterken en deze missie te realiseren, zijn we op zoek naar een (m/v):

■■

beleidsmedewerker energie

■■

Jouw functie: als beleidsmedewerker energie geef je mee vorm aan het energiebeleid van het Havenbedrijf. Je werkt de energiethema’s van het strategisch plan uit, volgt evoluties omtrent groene energie nauw op en werkt een beleid rond alternatieve brandstoffen uit. Je werkt mee aan het duurzaamheidsbeleid en volgt diverse aspecten van het klimaatplan op. Je vertegenwoordigt het Havenbedrijf bij externe overlegmomenten. Jouw profiel: je hebt een masterdiploma en een eerste relevante werkervaring. Je bent proactief en flexibel ingesteld. Je maakt degelijke analyses, weet het eigen werk efficiënt te organiseren en bent communicatief sterk. Ervaring of kennis omtrent het havengebeuren is een extra troef. Je hebt een rijbewijs B.

■■

boekhouder

■■

Jouw functie: als rechterhand van de bedrijfsboekhouder werk je mee aan de bedrijfsboekhouding en de financiële rapportering. Dit houdt in dat je onder andere facturen en sluitverrichtingen boekt, rekeningen controleert en helpt bij de opmaak van de btw-aangiften en afschrijvings-, financierings- en leningstabellen. Je wordt eveneens betrokken bij het opmaken en controleren van het budget en de jaarrekening. Jouw profiel: je combineert een bachelordiploma boekhouden met relevante werkervaring en hebt een gevorderde kennis van Excel. Je werkt zorgvuldig en resultaatgericht. Je bent een enthousiaste teamspeler.

■■

systeembeheerder

■■

Jouw functie: je beheert het virtueel platform en de servers en installeert, configureert en beheert netwerkapplicaties en softwaretoepassingen. Je lost systeemstoringen op, bent een aanspreekpunt voor de collega’s van de helpdesk en tussenpersoon voor leveranciers. Je staat in voor de verdere uitbouw van de ICTinfrastructuur en het bieden van gebruikersondersteuning door het ter beschikking stellen van jouw technische expertise. Jouw profiel: je hebt een passie voor ICT en beschikt over een bachelordiploma en relevante ervaring. Je hebt ervaring met werken binnen een Windows-omgeving, bent vertrouwd met virtualisatie met VMware ESX en de werking van storage area networks en hebt ervaring met IP-telefonie. Een sterke klantgerichtheid en samenwerkingsbereidheid typeren jou. Je handelt oplossingsgericht, weet ook bij grotere projecten het overzicht te bewaren en toont de nodige flexibiliteit.

■■

technisch medewerker elektriciteit

■■

Jouw functie: je staat in voor het plaatsen, onderhouden en aanpassen van elektrische installaties. Dit betekent onder andere het aanpassen van leidingen, het onderhouden van gereedschappen en apparatuur, het registreren en opvolgen van het verbruik en het onderhoud en de herstelling van elektronica (camerabewakingssysteem, radar, radiocommunicatie, informaticasysteem, …). Jouw profiel: je hebt een diploma hoger secundair technisch onderwijs en getuigt van een praktisch logisch inzicht. Je hebt verantwoordelijkheidszin en denkt oplossingsgericht. Je werkt jouw taken op een efficiënte en zorgvuldige manier af. Je bent klantgericht en hebt aandacht voor veiligheid. Je hebt een basiskennis informatica en beschikt over een rijbewijs B.

onS AAnBoD: een afwisselende job met ruime opleidingskansen en veelzijdige contacten in een stabiele en boeiende werkomgeving. Een aantrekkelijk loonpakket inclusief maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering. De functie van technisch medewerker elektriciteit is een statutaire functie. Voor de andere drie functies bieden wij een contract van onbepaalde duur, aangevuld met een interessante groepsverzekering. Wij staan open voor diversiteit op de werkvloer.

Ben jij de enthousiaste collega naar wie wij op zoek zijn? neem dan zeker een kijkje op www.havengent.be/jobs. Daar kan je meer informatie vinden over de functies, de voorwaarden, het selectieprogramma en de manier waarop je kunt solliciteren. De uiterste sollicitatiedatum is 11 april 2012.

www.havengent.be


Is je loopbaan zo duurzaam als onze toekomst? Om bij Tauw te werken, moet je een hart hebben. Voor een

zaamheid vanuit één van onze business units: Bodem, Water,

goed leefklimaat, voor je klanten en voor de groei van ons

Lucht en Milieumanagement. Je behoort tot een bedrijf dat

bedrijf. Want Tauw is niet zomaar een onafhankelijk milieu-

al sinds 1994 in België actief is en drie vestigingen telt: Lo-

adviesbureau. We willen dat onze medewerkers bekend staan

keren, Wijgmaal (Leuven) en Gembloux. En je geniet van de

om hun denkkracht voor duurzame omgevingskwaliteit. En

brede horizon van de internationale Tauw Group: 120 miljoen

we hebben de ambitie om elk jaar sterk te groeien. Op een

euro omzet, 1150 medewerkers in 24 vestigingen in zes West-

duurzame en winstgevende manier.

Europese landen. Dat merk je meteen aan de kansen die je

Zo’n stap vooruit, hoe willen we die zetten? Door voortdurend

hier krijgt om je verder te ontwikkelen.

te innoveren en dichter bij onze klanten te staan. En daarvoor

De industrie, van kmo tot multinational, is onze doelgroep.

zoeken we nieuwe medewerkers, met zin voor initiatief en

En we zijn ook betrokken bij beleidsstudies voor de overheid.

een passie voor milieuzaken.

Alles wat we om ons heen zien, willen we mooier, schoner,

Samen met 70 collega’s, vooral consultants en projectmede-

veiliger en duurzamer maken. Kijk je ook zo naar de wereld?

werkers, werk je aan een betere ruimtelijke kwaliteit en duur-

Geef dan je eigen loopbaan een duurzame impuls bij Tauw.

Technisch-commercieel adviseur Bodem

Projectleider Bodem

Je bouwt onze nieuwe cel Bodem in Lokeren mee uit. Als

Vanuit Leuven leid je projectteams van de bodemafdeling

Master in de Wetenschappen of Ingenieurswetenschappen

bij

en met flink wat ervaring in de bodemsector zet je de stap

bodemonderzoeken. Klanten adviseren, verantwoordelijkheid

het

opstellen

van

oriënterende

en

beschrijvende

naar nieuwe klanten en opdrachten in Antwerpen en Oost-

nemen en projectmanagement: als Master in de Wetenschappen

Vlaanderen. Ook voer je zelf bodemprojecten uit. In deze

of Ingenieurswetenschappen of evengoed door een pak

functie combineer je commerciële visie met technische feeling.

ervaring stuw je het projectteam naar topprestaties. Wij

Wij bieden: een competitief salaris, bedrijfswagen, gsm,

bieden: competitief salaris, extralegale voordelen en tal van

laptop en opleidingen. Jij: kennis over de bodemwetgeving,

opleidingen. Jij: ervaring als projectleider én klantgerichtheid.

zin voor initiatief en commerciële daadkracht.

Erkend VR-deskundige

Projectingenieur Waterbehandeling

Je begeleidt en adviseert bedrijven over veiligheidsaspecten

Als

zoals OVR, SWA-VR, RVR, veiligheidsstudies en Seveso-

of gelijkwaardig heb je ervaring in waterbehandeling. Je

wetgeving. Van offertes tot en met coördinatie en uitvoering

verzorgt vanuit Leuven voorontwerp, ontwerp en uitvoering

van projecten: dankzij je Masterdiploma in de Wetenschappen

van waterbehandelingsinstallaties – altijd in nauw overleg

industrieel

ingenieur

elektromechanica,

elektriciteit

en je erkenning als VR-deskundige heb je oog voor

met de opdrachtgever. Je coördineert nauwgezet en biedt

kwaliteit en bedenk je oplossingen op maat. Je bouwt het

technische ondersteuning en follow-up bij de opstart. Kennis

klantenbestand uit en rapporteert aan het afdelingshoofd

van automatisering en projectmanagement is een pluspunt.

Milieumanagement.

salaris,

Wij bieden: competitief salaris, extralegale voordelen en tal

bedrijfswagen, extralegale voordelen en tal van opleidingen.

van opleidingen. Jij: enkele jaren relevante ervaring, werkt

Jij: ervaring met veiligheidsrapportage, doorzettingsvermogen

planmatig en nauwgezet.

Wij

bieden:

competitief

en zin voor initiatief. Je werkt vanuit Leuven of Lokeren.

Commerciële b2b-medewerker

Adviseur energiemanagement, duurzaam ondernemen, LCA, C2C

Je bent een echt commercieel talent: je prospecteert,

Je bent Master in de Wetenschappen en bent in staat

je analyseert de behoeften van de prospect en vertaalt

om bedrijven en overheden te adviseren over duurzaam

ze naar kansen voor Tauw. Follow-up, rapportering en

ondernemen, LCA, C2C- en energieoptimalisatie. Vanuit

communicatie zijn je tweede natuur. Je werkt mee aan

Lokeren of Leuven behandel je projecten, van offerte over

marketing- en verkoopacties. Dat is handig om onze

uitvoering tot evaluatie en financiële follow-up. Je bent

projectleiders commercieel te ondersteunen. Affiniteit met

klantgericht, hebt zin voor initiatief en komt vaak creatief uit

de technische kant van de milieusector is een pluspunt. Wij

de hoek. Wij bieden: competitief salaris, extralegale voordelen

bieden: competitief salaris, bedrijfswagen, gsm, laptop en

en tal van opleidingen. Jij bent: communicatief en prospectie

opleidingen. Jij bent: creatief, klantgericht en onmiddellijk

schrikt je niet af.

beschikbaar voor je nieuwe job.

Grijp je kans Geef je loopbaan nu een duurzame impuls. Je vindt de volledige vacatures op www.tauw.be Solliciteer en creëer een unieke kans voor jezelf!


Jaar na jaar mag de Universiteit Antwerpen meer studenten verwelkomen. Dat is niet toevallig. Vernieuwend onderwijs, grensverleggend onderzoek en prima begeleiding: studenten en onderzoekers kiezen bewust voor deze troeven. Onze 4000 medewerkers gaan dagelijks tot het uiterste om die troeven waar te maken. Wij zoeken voortdurend nieuwe collega’s die mee hun schouders onder onze universiteit zetten. De Universiteit Antwerpen werkt mee aan een open, democratische en multiculturele samenleving. Wij voeren een gelijkekansenbeleid.

© Jan Crab

Universiteit Antwerpen

Academisch en Wetenschappelijk Personeel Het Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen zoekt (m/v):

Zelfstandig Academisch Personeel

De Faculteit Letteren en Wijsbegeerte zoekt (m/v):

Zelfstandig Academisch Personeel

• in het domein Onderwijsrecht en Internationalisering van Opleiding en Onderwijs

De Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen zoekt (m/v):

• in het domein Duitse Literatuurwetenschap

• in het domein Algemene Economie • in het domein Zakelijk en Economisch Frans • in het domein Wiskunde en Statistiek

• in het domein Spaanse Taalkunde en Taalbeheersing

Mandaatassistent

De Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen zoekt (m/v):

Onderzoeksprofessor

• in het domein Politieke Instituties en Meerlagige Politiek

Doctoraatsbursaal

• in het domein Stedelijke Distributie • voor een onderzoeksproject over het Statistisch Proefopzet van Industriële Experimenten voor Kwaliteitsverbetering en Productinnovatie • in het domein Internationale Marketing • in het domein Management

• in het domein Bedrijfseconomie - Economie Sociale Wetenschappen

Zelfstandig Academisch Personeel

• in het domein Zakelijke Communicatie in het Engels

Doctorassistenten

• in het domein Macro-economie en Internationale Economie • in het domein Beleidsinformatica • in het domein Internationale en Europese Omgeving van de Onderneming • in het domein Luchtvaarteconomie

• in het domein Accountancy • in het domein Financiering • in het domein Algemene Economie • in het domein Beleidsinformatica • in het domein Internationaal Management • in het domein Marketing • in het domein Duurzame Energietechnieken

Praktijkassistenten

Praktijkassistent

De Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen zoekt een (m/v):

Mandaatassistenten

De Faculteit Wetenschappen zoekt (m/v):

Zelfstandig Academisch Personeel

• in het domein Experimentele Molecuulspectroscopie

Mandaatassistenten

• in het domein Elektronenmicroscopie • in het domein Fysica - Beeldverwerking

Praktijkassistenten

• in het domein Dierkunde • in het domein Fysica

Administratief en Technisch Personeel Domeincoördinator

Het Departement ICT zoekt een (m/v):

• in het domein Automatisering Financiën

Expert

Het Departement Financiën zoekt een (m/v):

Het Departement Personeel en Organisatie zoekt een (m/v):

• in het domein Centrale Aankoopdienst

Dossierbeheerder-expert

• in het domein Internationale Payroll, Contracten en Werkprocessen

Stafmedewerker

• in het domein Werving, Selectie, Vorming en Opleiding

Geïnteresseerd?

De functiebeschrijvingen, de vereiste competenties, de arbeidsvoorwaarden en de afsluitdata van deze vacatures vindt u op www.ua.ac.be/vacatures.

lerenisleven www.ua.ac.be


18 19 Het gemeentebestuur van Aalter is een vooruitstrevend en toonaangevend openbaar bestuur dat met haar medewerkers een optimale en klantvriendelijke dienstverlening ambieert. Het gaat nieuwe uitdagingen niet uit de weg en is het eerste Vlaamse bestuur dat het ISO-kwaliteitslabel behaalde. Het organiseert een examen, met aanleg van een wervingsreserve (1 jaar), voor onderstaande functie:

In de residentiële woningbouw heeft b+villas zich in 40 jaar opgewerkt als dé referentie op gebied van villabouw en renovatieprojecten. Een ervaren team van professionals kijkt erop toe dat de droomwoning van onze klanten tot in de details beantwoordt aan hun uitgebreid eisenpakket. Zo wordt iedere woning dat we bouwen of verbouwen een uniek project dat 100% wordt afgestemd op de wensen van de klant.

Vanuit een gevestigde en stabiele marktpositie zoeken we een nieuwe collega (m/v) om onze verdere groei te ondersteunen.

Milieuambtenaar

PROJECTLEIDER

Cel Ruimtelijke organisatie en leefomgeving voltijds – statutair – weddeschaal A1a – A3a

Functie: • U bent verantwoordelijk voor het leiden van meerdere villaprojecten • U bent de gesprekspartner van bouwheer, architect, binnenhuisarchitect en de verschillende uitvoerende stielkorpsen • U bewaakt de kwaliteit, de uitvoeringstermijn en het kostenbudget • U zorgt voor het volledige administratieve beheer van uw dossier. Profiel: • Opleiding industrieel Ingenieur bouwkunde • Dynamische en communicatieve vaardigheden • Het leiden van een projectteam zit in uw genen • Bij voorkeur heeft u 5 jaar ervaring in de residentiële bouw (bij voorkeur villabouw) • Vlotte kennis van het Frans is een pluspunt • Praktische PC-ervaring. Ons aanbod: Wij bieden aan een dynamische kracht een boeiende job met doorgroeimogelijkheden in een dynamisch bedrijf met een sterk imago. Wij bieden u een attractief salarispakket (incl. bedrijfswagen en extralegale voordelen) in overeenstemming met uw potentieel. Interesse? Stuur zo snel mogelijk uw cv naar b+villas, ter attentie van Dhr. Kristof Vandepoel Nieuwlandlaan 19 te 3200 Aarschot Tel 016/55 35 60 – Fax 016/55 35 61 email: info@bplusvillas.be

JE FUNCTIE  Je werkt aan de duurzame ontwikkeling van de gemeente door het milieubeleid mee vorm te geven, milieuvergunningsaanvragen en meldingen te behandelen, gezondheidsaspecten en de afvalverwerking op te volgen… Tevens treed je op als coach voor de medewerkers van de cel. JE PROFIEL  Je beschikt over een masterdiploma en een rijbewijs B. Je bent in het bezit van een VLAREM-attest of bent bereid dit te behalen binnen een periode van drie jaar. Je volgt de inhoudelijke ontwikkelingen op in je vakgebied, vormt daar een mening over en draagt die ook uit. Je hebt ervaring met het aansturen van mensen en weet ze te enthousiasmeren. Je bent resultaatgericht, besluitvaardig en hebt goede communicatievaardigheden. Gemeente Aalter voert als werkgever een diversiteitsbeleid waarbij éénieder, ongeacht zijn leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap of nationaliteit recht heeft op een gelijke kans tot aanwerving. Enkel de persoonlijke competenties zijn doorslaggevend. Laatstejaarsstudenten kunnen zich ook kandidaat stellen. ONS AANBOD  Een zelfstandige functie binnen een ondernemende omgeving met een organisatiecultuur geïnspireerd door doelgerichtheid, innovatie, goede verstandhoudingen en procesgeoriënteerdheid. Een competitieve verloning aangevuld met extralegale voordelen. Een gunstige vakantieregeling. Aangename werksfeer in een dynamische omgeving. Mogelijkheden tot bijscholing en persoonlijke ontwikkeling. INTERESSE? Het inschrijvingsformulier en informatie over de toelatingsvoorwaarden, de functiebeschrijving en de procedure vind je in de infobundel op www.aalter.be (vaak bezocht/vacatures), op www.assolutions.be/jobs of kun je opvragen via jobs@assolutions.be of telefonisch op 09 389 69 93.

www.bplusvillas.be

SOLLICITEREN? Dien het inschrijvingsformulier en de gevraagde bijlagen bij het selectiekantoor A&S Solutions in, t.a.v. Eva De Wulf, Kokerstraat 2A in 9750 Zingem. Je kan solliciteren tot uiterlijk donderdag 19 april 2012.

Bouw mee aan de trein van morgen

Ontdek al onze vacatures op

www.de spoorwegen werven aan.be


Duurzame bouwtechnieken

Opleiding: iedereen groen Met zijn EU 2020-strategie streeft Europa naar een slimme, in- verschillende pilootprojecten rond groene bouwopleidingen opstarten. Na evaluatie clusieve en duurzame groei. De groene economie speelt daarin kunnen die dan ook in de andere VDAB-comeen belangrijke rol, als motor voor welvaart en werkgelegen- petentiecentra worden geïmplementeerd”, heid. Met zijn Pact 2020 kiest Vlaanderen voor dezelfde weg. stelt Patrick Decolvenaer. Om een groene en duurzame economie te bereiken moeten Groene jobs medewerkers de juiste skills in huis hebben. De VDAB doet Het expertisecentrum “duurzaam bouwen” alvast zijn duit in het zakje. sluit aan bij de opdracht van de VDAB om in Vlaanderen een voortrekkersrol op te nemen in opleidingen voor groene jobs en beroepen van de toekomst. “Veel mensen linken groen al snel aan een baan die rechtstreeks verband houdt met het milieu en met typische ecosectoren zoals de biologische land- en tuinbouw, het ecotoerisme, de groene technologie en de recyclage. Maar de groene economie creëert ook daarbuiten een hoop werkgelegenheid”, stelt Nico Van Damme, strategisch accountmanager Groene Economie van de VDAB. “Voor ons is een baan groen zodra ze helpt om de ecologische voetafdruk van haar sector te beperken. Dan gaat het bijvoorbeeld ook over de technicus die werkt aan hybride en elektrische voertuigen voor de auto-industrie, of over de chauffeur die aan ecodriving doet in de transport.”

Met zijn zestien zijn ze intussen. De afgestudeerden van de opleiding isoleerder ruwbouw/dak. Die vond voor de eerste keer plaats in september 2011 in het gloednieuwe competentiecentrum “duurzaam bouwen” van de VDAB in Hamme. “Duurzaam en energiezuinig bouwen is binnenkort de norm”, vertelt campusmanager Patrick Decolvenaer. “Dat vraagt om nieuwe vaardigheden en technieken die tot nieuwe beroepen leiden. Ik denk dan niet alleen aan de ruwbouwisoleerder, maar evengoed aan de plaatser van zonnepanelen of de installeerder van warmtepompen.”

De groene economie heeft ook steeds meer impact op de bestaande beroepen. Dat komt in eerste instantie door veranderingen in producten en processen onder impuls van de eco-innovatie. Verder spelen er ook wijzigingen in de wetgeving mee. Europese regels rond de verlaging van het E-peil in nieuwbouwwoningen bijvoorbeeld raken aan een rist bouwberoepen: van architecten tot aannemers en onderaannemers zoals elektriciens, isoleerders en monteurs van centrale verwarming. Die opleidingen moeten dus evengoed met nieuwe, groene vaardigheden worden aangepast. “In Hamme zullen we

VDAB en FVB winnen Gouden Baksteen. Met zijn opleidingen in duurzame bouwtechnieken zorgt de VDAB mee voor de aansluiting van werknemers en werkzoekenden op de maatschappelijke evolutie naar anders en duurzaam bouwen. De inspanningen voor verschillende innoverende en toekomstgerichte bouwopleidingen werden recent beloond met een Gouden Baksteen. De Gouden Baksteen bekroont elk jaar een verdienstelijke politieke persoonlijkheid om zijn of haar positieve impact op de bouwsector. De VDAB stond samen met het FVB Constructiv (Fonds voor de Vakopleiding in de Bouwnijverheid) op het hoofdpodium. Een vakjury van aannemers, architecten, bouwmaterialenfabrikanten en vakjournalisten liet zich onder meer bekoren door het gloednieuwe expertisecentrum Duurzame Bouw in Hamme, de eerste opleidingslocatie in Vlaanderen die zich voluit richt op duurzame bouwtechnieken.

Eigen verhaal Voor die groene jobs en beroepen van de toekomst, organiseerde de VDAB in de periode 2010-2011 maar liefst 335 opleidingen. Daar kwamen heel wat profielen op af, van horeca-medewerkers tot werknemers bouw. En ieder had zijn eigen verhaal. Patrick Decolvenaer: “Een van de cursisten isoleerder ruwbouw/dak droomde er al hardop van om als zelfstandige aan de slag te gaan. Zulke leerlingen vormen een droom voor elke instructeur, omdat ze zich voor de volle honderd procent in de materie gaan verdiepen. Maar ook de actualiteit droeg zijn steentje bij: de grote vraag naar monteurs van zonnepanelen zette blijkbaar meerdere werkzoekenden aan om de opleiding dakdekken te volgen die de basis vormt van het beroep van monteur.”

www.vdab.be

0800 30 700

(elke werkdag van 8 tot 20 uur)


20 21

Slim netwerk ontworpen door Seppe, 8 jaar, zoon van Karel, ingenieur bij Eandis Passie voor technologie en techniek? Bouw met ons mee aan het energienetwerk van de toekomst. Surf naar www.eandis.be/jobs

Eandis brengt dag en nacht elektriciteit en aardgas tot bij u, thuis of op het werk

Domus Medica vzw behartigt de belangen van de huisartsen en de huisartsenkringen in Vlaanderen en Brussel op wetenschappelijk, maatschappelijk en syndicaal vlak via democratische besluitvorming en wetenschappelijke onderbouw en bevordert de ontwikkeling en realisatie van een goede patiĂŤntgerichte gezondheidszorg en zorgbeleid. Het is de grootste huisartsenvereniging in Vlaanderen en Brussel. We zoeken voor snelle indiensttreding een (m/v):

algemeen directeur administratief medewerker receptiemedewerker Meer informatie over deze vacatures vindt u op www.domusmedica.be/vacatures.

Als toonaangevende speler in het Vlaamse energielandschap brengt Eandis aardgas en elektriciteit via het distributienet tot bij gezinnen en bedrijven. Daarbij hebben we grote aandacht voor mens en milieu: veiligheid en ecologische duurzaamheid zijn absolute prioriteiten.

Zin in een job die echt duurzaam is? Kies voor energie, ecologie en innovatie De duurzame toekomst ligt in jouw handen

We zijn er op gebrand onze eigen milieuprestaties voortdurend te verbeteren. En we ondersteunen bredere initiatieven die andere spelers helpen om hun milieudoelstellingen te behalen. Bij Eandis kun je meewerken aan technologisch innoverende topprojecten die het duurzame energielandschap van morgen bepalen. Onze specialisten ontwikkelen bijvoorbeeld slimme distributienetten en -meters, voor een duurzame verspreiding en dito verbruik van groene stroom. En we helpen je om rationeel om te gaan met energie. Kortom, Eandis biedt talent alle kansen om de groene toekomst mee vorm te geven. In een dynamische onderneming die tal van voordelen biedt. Zin om mee met ons het verschil te maken? Surf naar www.eandis.be/jobs en laat van je horen!

WAAR LET JE BEST OP ALS JE VIA E-MAIL SOLLICITEERT Op jobat.be/sollicitatiebrief vind je uitgebreide tips en informatie. Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN UKKEL zal binnenkort een wervingsexamen organiseren voor een

SOCIAAL ASSISTENT / TRAJECTBEGELEIDER (M/V)

Personnel Managers Club www.pmclub.be

Voornaamste voorwaarden: • houder zijn van een diploma van het hoger onderwijs van het korte type: bachelor niveau: maatschappelijk assistent, assistent psychologie, trajectbegeleider, human resources management;

Junior PM Club

• in het bezit zijn van een recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag (max. 6 maand);

Leiderschap

• de burgerlijke en politieke rechten genieten; • voldaan hebben aan de wetten op het taalgebruik in bestuurszaken (SELOR certificaat elementaire kennis: schriftelijk - art. 8). Voor het mondeling examen, gezien het arrest van de Raad van State van 24/01/2012, zal de Raad ten tijde van de benoeming of op het moment dat de kandidaat tot de stageperiode toegelaten wordt, beslissen welke taalkundige voorwaarden van toepassing zullen zijn in overeenstemming met de taalwetgeving; • ten minste 18 jaar oud zijn. De kandidaturen vergezeld van de vereiste documenten en het inschrijvingsformulier dienen per aangetekend schrijven uiterlijk op 7 mei 2012 aan het O.C.M.W. van UKKEL, Alsembergsesteenweg 860 te 1180 Brussel gezonden te worden. Inlichtingen, inschrijvingsformulieren en het examenprogramma kunnen bekomen worden op de personeelsdienst, tel.: 02/370.76.18 of 02/370.76.19 of 02/370.76.28.

zoekt m/v Commercieel Talent regio Roeselare

Waarom jij? specialiseer je net als ons in het vinden van de juiste medewerkers voor uitvoerende, ondersteunende en leidinggevende functies • ervaar het enthousiasme van een jong, gedreven team • tevreden klanten brengen geluk • verhoog jouw marktwaarde door onze investeringen in jouw talent • vind evenwicht tussen privé en werk via onze mogelijkheid tot 4/5de regeling • haal voldoening uit de implementatie van eigen ideeën. Waarom als commercieel talent? geniet van de combinatie binnen- en buitendienst • draag actief bij tot sollicitanten hun carrière en de goede werking van vele bedrijven • vind de best passende job met optie vast in eigen regio • bouw vertrouwensrelaties op met gekende en nieuwe KMO klanten • haal voldoening uit het motiveren van jouw team en het halen van doelstellingen. Waarom jij als commercieel talent? ruime sectorervaring • enthousiaste netwerker • teammotivator • resultaatgericht • kennis van de streek.

VG 158/U

Interesse? Maak een afspraak met Ellen Goeminne op 0498 92 90 10 of mail ellen.goeminne@vindeenjob.be

en je carrière begint

Ieper • Kortrijk • Roeselare • Tielt • Waregem

Eric Junes - SD Worx

Een event dat je niet mag negeren. 19 april 2012

Bezielend leiderschap: CEO aan het woord Gastsprekers:

• Jan Van den Nieuwenhuijzen - CEO SD Worx • Joost Callens - CEO Durabrik • Bart Claes - CEO JBC • Joëlle Collaes - Magistraat Antwerpen • André Pelgrims - Team Pelgrims Wees erbij: schrijf in via www.pmclub.be Dit evenement verloopt in samenwerking met Sodexo Motivations Solutions. De receptie wordt aangeboden door ALM.


22 23 YOUR PARTNER IN VISION Technop, belangrijke verdeler in optiek en ophtalmologie zoekt :

VERTEGENWOORDIGER (M/V) voor onze afdeling contactlenzen, voor Oost- en West-Vlaanderen

pharma.be in Brussel is de spreekbuis van de innovatieve Belgische – humane en diergeneeskundige- farmaceutische sector. Als belangenvereniging vertegenwoordigt zij de kleine en grote innovatieve (bio)farmaceutische bedrijven en is zij het kenniscentrum voor de sector. pharma.be behartigt tal van belangen en relaties tussen haar leden en nationale instanties als het Geneesmiddelenagentschap en het Riziv. Zij onderhoudt ook nauwe contacten met de representatieve verenigingen van patiënten, artsen, dierenartsen, apothekers, ziekenfondsen. Als gesprekspartner is pharma.be nauw betrokken bij de maatschappelijke uitdagingen in de gezondheidszorg. Ons team van experts wordt ondersteund door een multifunctioneel team van administratieve collega’s dat nu versterking zoekt (m,v)

Management Assistant Farmaceutische sector

• U staat in voor de prospectie en de opvolging van een bestaand klantenbestand • U bent jong van geest en dynamisch • Opleiding opticien/optometrist en/of ervaring met contactlenzen is een plus. Wij bieden u: • Een aangename werksfeer, gekende merken van hoogstaande kwaliteit • Opleiding in de firma • Aantrekkelijk en motiverend salarispakket Interesse? Stuur uw sollicitatie en uw cv naar: Technop nv t.a.v. mevr. Inge De Muynck - Dendermondesteenweg 335, 9070 Destelbergen - demuynck.inge@technop.be Vragen? Tel. 09/218 87 06

Binnen ons administratief-organisatorisch team, een zestal collega’s sterk, werk je aan een gevarieerd pakket taken. Je assisteert ons team experts in hun opdracht van studies, analyse- en communicatie. Je staat mee in voor rapportage en presentaties, voor organisatie van vergaderingen, voor informatiemanagement etc. Zelf ben je uit op gevarieerd teamwork en heb je interesse in dossiers rond gezondheid, zodat je ook inhoudelijk gemakkelijk schakelt met onze experts en onze leden. Bij voorkeur heb je een bacheloropleiding of een licentie in talen, al is je persoonlijke betrokkenheid meer doorslaggevend. Je hebt al wat ervaring en bent goed vertrouwd met courante pc-toepassingen: Word, Powerpoint, Excel… Je communiceert vlot in beide landstalen en je hebt ook kennis van het Engels. pharma.be is een stabiele organisatie en biedt een aangename werkomgeving, een collegiale sfeer en sterke werk- en loonvoorwaarden. Interesse? Lees meer op www.pharma.be of www.jobat.be. Of stuur ons meteen je interesse met cv onder referentie ph164 naar selectie@veris-hr.be of eventueel Veris HR-Consult, Frans Halsvest 2 in 2800 Mechelen.

De trein: bewust kiezen voor groen reizen De trein vervuilt minder Bij het wegverkeer worden er heel wat schadelijke stoffen uitgestoten zoals koolstofdioxyde (CO2). De trein gebruikt hoofdzakelijk elektriciteit bij de tractie en is op die manier veel milieuvriendelijker. De trein heeft een grotere transportcapaciteit De capaciteit van een spoorlijn tijdens de spits kan je vergelijken met 2x5 rijvakken. Nog een troef van de trein: je hebt geen parkeerproblemen! De trein verbruikt minder energie Ijzeren wielen op ijzeren sporen ondervinden minder weerstand dan rubberbanden op een asfaltweg. De trein is energiezuiniger dan de wagen of het vliegtuig.

Ontdek al onze vacatures op

www.de spoorwegen werven aan.be Collège Saint-Pierre

get what you want.

a priori.be

zoekt

VG.2/B – B-AB04.028 – W.RS141

You

(Ukkel/Brussel)

The Rolling Stones

nederlandstalige

leerkracht (Wereldoriëntatie/2de jaar asO en aardrijkskunde/3de jaar asO) 8 uur/week vanaf 16 april tot 30 juni 2012 Solliciteren t.a.v de Heer Claude Voglet, Coghenlaan 213, 1180 Brussel of direction.sec.cspu@swing.be


Viollega's gezocht VIO is sinds 3 jaar actief op de arbeidsmarkt. We profileren ons als specialist in logistiek, productie, sales en services. We maken als bedrijf het verschil door te werken op maat en een waardengedreven omgeving te creëren, zowel voor onze uitzendkrachten, onze klanten als voor onze vaste medewerkers.

VIO is op zoek naar

Gelukkige Werkgever

werkelijk op maat

3 DYNAMISCHE UITZENDCONSULENTEN voor volgende kantoren: • Antwerpen • Beveren • Deinze

We zijn op zoek naar sterke persoonlijkheden. In onze zoektocht naar nieuwe viollega’s houden we rekening met volgende kerncompetenties: resultaat en klantgericht, leervermogen, positieve gedrevenheid en initiatief nemen. Voel jij je geroepen om deel uit te maken van ons dynamisch team viollega’s?

VIO biedt je:

een aantrekkelijke werkomgeving, vreugde in de job, een team van ervaren viollega’s, ver doorgedreven opleiding, goede verloning aangevuld met extralegale voordelen.

Wil je werken voor een gelukkige werkgever?

www.vio-interim.be

Alle medewerkers van Corelio hebben de afgelopen jaren hun schouders gezet onder de uitbouw van een creatieve, toonaangevende en onafhankelijke mediagroep. De groep kon zich de afgelopen jaren dankzij een aantal innovatieve projecten onderscheiden in een mature krantenmarkt. Werken bij Corelio betekent werken in een ondernemende en open omgeving waarbij we mensen uitdagen om zichzelf te ontwikkelen zodat we trendsetter en innovator blijven.

WOENSDA G

20 OKTOBER DAGBLAD / EDITIE VLAAMS-BR 2010 BELGIE € ABANT 87STE 1,25 NEDERLAND JAARGANG, € 2 LUXEMBURG NR. 245 WWW.STAND € 1,55

SARKOZY ONDER VU UR > 2-3

AARD.BE

Laatste crisis voor

Albert

© epa

Uitgerekend op een politieke consens moment dat koning Albert us om de komend de huidige politiek e regeringsvormin e impasse moet ontmijnen, groeit g uit de handen van zijn opvolge de r Filip te houden de nauwelijks Het zinnetje baarvan Bart De opzien in de nota . Wever (N-VA). volgende VA N O N Z E R E DACT E

BART BRINCKMAN BRUSSEL

UR

Om ons direct marketingteam te versterken zijn we op zoek naar een gedreven en dynamische

De regering wil ninklijke functie de Wetstraat ‘de kohierover aan modernisere De Standaard pen waren. n’. De huidige het rijvernam dat ninklijk verduidelijk politieke zeden, met de koeen er het principe bij de loque singulier,afbrokkelend colzeven , maken het tijen aftoetste. betrokken parde koning voor steeds naar verluidt Hij concludeerde te functioneren moeilijker om . Dat bleek sus bestaat dat er een consendens de formatie al tijom van 2007. Bokoning louter de functie van de vendien is een aantal protocollair grondwetken. De Wetstraat telijk toegewezen te mawil ook voorkomen dat het bekrachtigen opdrachten – Om de indruk de van wetten voortouw moet koning nog het het aanwijzen de protocollairete vermijden dat van ministersen geringsvorm nemen bij een reachterhaald – . ciaal voor Filip monarchie speing. wil ze vermijden Op die manier Verscheiden wordt ingevoerd, hopen de politici e dat koning geconfronte gen erop aan toppolitici dronFilip dat er met erd bert op tijd om de hervorming Aleen crisis als deze. wordt met een als een onderdeel Koning Albert den gesloten. akkoord kan worvan de staatsHet zou de hervorming en prins Filip, bedoeling zijn zes maanden Vervolgens kan hij door te voeren. op de jongste de start van is later om exact nationale Dat bij zijn wat er functie afmet het Paleis staan. Maar de nieuwe feestdag. © regering pn waar wat en momenteel, welishet gen te starten onderhandelindat de huidige is geen geheim van een resolutie De intentie sourdine, gebeurt. over de modernipolitieke sering van niet zoveel kan het nieuwe de kader vorm vertrouwen wereld zaak is zeker bestaat, maar de ging van het functie. De wijzide leidinggeven krijgen. Dat heeft in nog niet rond. de troonopvolg al de christendem zou Voorde capaciteiten ankerde ambtgrondwettelijk vervan de prins. ing van Filip bij ocraten feit moeten wat moeilijk. kan pas tijdens een volgende regeerperiod blunders op Die heeft al enkele zijn. Want Evenmin gaatdoen de straat gaat de om een prioriteit. zijn naam staan. het e gebeuren. Maar ervan uit dat WetDe groeiende via de goedkeuring tijdens deze Albert gemodernis consensus over een regeerperiod ceert. eerde monarchie e abdiniet nieuw. is Al Groen! veroorzaakte De Standaard in maart schreef dat de geesten doorbraak in koninklijk in

Wetstraat wil koning Filip het manag een politieken van crisis bespare en

V(4bd65h-CADDGJ( +≈*

Direct marketing medewerker

Õ

>8

dossier.

DOE MEE EN WIN! LEASED BY

* €5 korting

bij een bestelling

vanaf €50, geldig

tot 31/03/2011

Taakomschrijving: • Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het werven van nieuwe abonnees voor de kranten Het Nieuwsblad/De Gentenaar en De Standaard. Je zet doelgerichte direct-marketingcampagnes op poten, werkt ze mee uit en begeleidt ze. Kortom: projectbegeleiding van A tot Z. • Je bent verantwoordelijk voor: - de contacten met externe partners (reclamebureau, drukkerij, handlingbureau…) voor het vlot uitwerken van je campagnes - de contacten met interne partners (klantendienst, marketingafdeling, de lay-out- en webdesign-collega’s,…) - het mee uitdenken van campagnes, aanbod, keuze van wervingskanaal • Je werkt nauw samen met de creatieven en bent ook zelf in staat om campagnes uit te denken/werken. Zowel qua copy als opbouw van de lay-out. Je stokpaardjes zijn correct taalgebruik en zorgvuldig opgemaakt drukklaar materiaal.

25 VORST THUIS IN LLEN RUS 22 OVERVA BON BLZ. BOEVEN APENDE AND GEW -NOORDR BRUSSEL

VORIETSE EL DE FA JEF NYTO N VERZAM ES VAN IEGENDE JOMMEK G: DE VL VANDAA 'Jef Nys

© Ballon

2010 OKTOBER

20 WOENSDAG

Media 2010'

1€ per strip

- 1EURO

Jury lt oordee e na laatst woord ns Clottema

Geld lenen wordt r moeilijke

2-4

©blg

NKEN LEGT BAELS OP EUROPA E REG ijker om een STRENGER

moeil ing wordt het r met je reken n december zomaa Vanaf 1 krijgen of nog a legt de bankemensen lening te te gaan. Europ vermijden dat n en te in het roodregels op om en steken. ‘Banker soestrengere in de schuld s zullen minde lening’, zich te diep tverstrekkernen van een t Van kredie toeken Vincen ber andere n bij het nemen pel worde er voor Onder Vanaf 1 decems tot zegt minist ne (Open VLD). cel en boete gegejaar is enbor één rs lening Quick ze imme dat een dat er proble riskeren euro als blijkt lijk was 100.000 l vooraf al duide ig ven terwij n opduiken. deeld gelukkige is niet onver men zoude die ‘op somm 5 tsector De kredie regelgeving, gezien. (DHH) nieuwe met de als te streng wordt vlakken’

IG SCHULDT?

OF NIE

EILANDEN ¤2 I CAN.

¤2,20

Lukaku t neemt he op voor Jacobs

SPANJE RG ¤1 I I LUXEMBU D ¤ 1,50

Sport 2-3

©pn

NEDERLAN

BON

Experts nemen

n veiligheid ‘We moete NMBS r de traine en’ onder vuur 9 bescherm

LEZERS

BRIEVE

N 24 - CONSUM

ENT&GE

CULTUU LD 33 -

R&VRIJ

37 - TELEVIS E TIJD

STRIPS IE 42 -

MERCREDI 11 FÉVRIER

2009 •

AFP

Le

campus C’est ce site qui accueillerait la cité administrative qui regrouperait 500 fonctionnaires. C’est un projet la majorité PS-MR. de

25 millions

15

€ C’est l’évaluation coût de ce projet. Mais il faut en déduiredu Palais provincial vente d’immeubles C’est la plus belle la vitrine les économies de actuels, les subsides et dernièrede la Province. Sera-ce bientôt frais de fonctionnement. la dans le centre de Namur ? CAHIER

Mickey Rourke Catcheur ressuscité

2-3

CENTRAL

Namur

Tous ensemble aux Fêtes de Wallonie CAHIER CENTRAL

Auvelais

a souvent été cité

février

Spécial Antarctique

PAR LE DROIT D’AUTEUR.

LA REPRODUCTION

DE TOUT ELEMENT

(TEXTE, PHOTO, INFOGRAPHIE),

PAR QUELQUE MOYEN

QUE CE SOIT, EST

SOUMISE A AUTORISATION.

TEL : +32 81/248.801

CAHIER CENTRAL

9

Quotidien - 92 e année 1€ Tél. : 081/24 88 11 infonam@verslaven ir.be

JOURNAL EST PROTEGE

11-76658101-01

L’AVENIR S.A. CE

ces derniers jours.

CE JEUDI VOTRE SUPPLÉME NT(c) LES EDITIONS DE

ÉdA

lourdes de conséquence ● Difficile de dire s, seront proposées quel clan l’emportera, au vote. même si le non

AUJOURD’HUI

NR

FAX : +32 81/222.840

5

Des craintes pour l’avenir de Saint-Gobain

Belga

● L’avenir de Fortis se joue ce matin 2à4 lors de l’assemblée des actionnaires, à Bruxelles.

● Cinq questions, qui peuvent être

LAATSTE DAGEN! 95

46 - PUZZEL

48 S 47 - WEER

op een bril glazen) comrplete + optische (montuu actof cont lenzen.

kortingen. r met andere en per klant. Niet cumuleerbaa 31/10/2010. per product 1 korting 12/10/2010 t.e.m. Geldig van

WWW.N

IEUWSB

LAD.BE

Wij bieden: Corelio biedt je een uitdagende functie in een toonaangevend mediabedrijf met marktleiderspositie. Je kunt rekenen op een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen. Je plaats van tewerkstelling is Groot-Bijgaarden.

Relations renforcées entre la Ville et le Comité Central des Fêtes de Wallonie. Les deux travaillent main danspartenaires la main.

QUI AURA LE DERNIER MOT ? 

- 22%

Profiel: • Je hebt een diploma als Bachelor in Communicatiemanagement of Marketing • Je bent een starter of beschikt reeds over een eerste werkervaring • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden • Je bent nauwkeurig en hebt oog voor detail. Je waakt erover dat deadlines worden gehaald. • Je bent proactief en creatief, je denkt resultaatgericht. • Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en bent in staat zelf copy te schrijven. • Je bent stressbestendig en kan goed zelfstandig werken. • Enige kennis van HTML, Photoshop, Indesign, druktechnieken,... is mooi meegenomen.

N˚ 35

www.actu24.be

Une cité adminis provinciale à Namtrative ur ?

Du 11 au 18

www.vio-hr.be

Interesse in deze uitdagende functie? Solliciteer via http://jobs.corelio.be. Voor verdere vragen, bel gerust naar Sarah Vandervreken via 02/467 25 08.

VG 1570/BU

Contacteer dan Marianne Kindt op het nummer: 0478 31 60 47 of stuur je cv met motivatiebrief naar marianne.kindt@vio-interim.be


24 25

Dé HR-partner voor bedienden!

MAAK WERK VAN JE NIEUWE JOB Plaats nu je CV op jobat.be en word gevonden door topwerkgevers!

www.concerto.be

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

LET’S SHARE OUR TALENTS You are a professional engineer who brings creativity, passion and a dream of contributing to a sustainable future, along with your experience? We are experts in our sector, offering the know-how, challenges and career opportunities to realise your ambitions at the forefront of your field. The time is right for us to share our talents. With about 3,300 employees around the world, Tractebel Engineering (GDF SUEZ) is one of the leading engineering companies in the world. We offer state-of-theart engineering solutions and consulting to power, nuclear, gas, industry and infrastructure customers in the public and private sectors. Tractebel Engineering is part of GDF SUEZ Energy Services, one of the business lines of GDF SUEZ.

www.tractebel-engineering-gdfsuez.com CHOOSE EXPERTS, FIND PARTNERS

WAAR LET JE BEST OP ALS JE VIA E-MAIL SOLLICITEERT Op jobat.be/sollicitatiebrief vind je uitgebreide tips en informatie. Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


FILMFESTIVAL OOSTENDE ZOEKT BEDRIJVEN Het Filmfestival van Oostende is aan zijn zesde editie toe en mag zich met recht en reden het mekka van de Vlaamse Film noemen. De veelzijdige actrice Barbara Sarafian is Master van FFO 12. Het is dé gelegenheid om zakenrelaties aan te scherpen of om het personeel een onvergetelijke avond te bezorgen. FFO 12 vindt plaats van 7 tot en met 15 september en heeft een aantal business arrangementen voor u klaar. • Openingsgala: toegangstickets /parking / hostess / receptie met cava. • Vlaamse Filmprijzen: Voortaan kan een beperkt aantal bedrijven aanwezig zijn op het hoogtepunt van ons Filmfestival, de Uitreiking van de Vlaamse Filmprijzen. Opname in de volledige communicatie. Formules op aanvraag. • HOllywOOd pakket: VIP toegangstickets / parkingtickets / begeleiding / uitgebreid walking dinner met cava. • Cannes pakket: VIP toegangstickets / parkingtickets / begeleiding / vestiaire / uitgebreide receptie na de film. • CHique et pas CHer pakket: VIP toegangstickets / hostess / vestiaire / uitgebreide receptie na de film. • pre-drink: Receptie van 30 of 60 min. / VIP toegangstickets / hostess begeleiding / vestiaire. inFO en reserVaties: sales@filmfestivaloostende.be

exClusieVe aanbieding: reserveer vóór 15 mei 2012 (met een minimum van 20 personen) en win één van de FFO VIP-pakketten en geniet een korting van 10%.

Oostende Convention Bureau / Toerisme Oostende vzw Monacoplein 2 8400 Oostende / Tel. : +32 (0)59 255 317 / Fax: +32 (0)59 703 477 www.meet-in-oostende.be / meet@visitoostende.be

Corelio komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij maar liefst 58 % van alle Belgen. Met onze websites De Standaard Online, Het Nieuwsblad Online en Lavenir.net zijn we de grootste online uitgever. In de krantenmarkt zijn we marktleider met De Standaard, Het Nieuwsblad/ De Gentenaar en l’Avenir en met Passe-Partout ook de grootste uitgever van gratis regionale pers. Ook sterke mediabrands als Woestijnvis en Nostalgie zitten in onze portefeuille. Werken bij Corelio betekent werken in een ondernemende en open omgeving waarbij we mensen uitdagen om zichzelf te ontwikkelen zodat we trendsetter en innovator blijven.

Om het Operations-team van ICT Corelio te versterken zijn we op zoek naar een:

System engineer

Operations

ICT Operations zorgt voor de installatie en updates van applicaties in een productie-omgeving en voor het beheer van deze applicaties zodat ze met de gewenste performantie en beschikbaarheid kunnen gebruikt worden.

Functiebeschrijving: • Je werkt actief mee aan het Change & Release Management process binnen Corelio, waarvoor operations de sleutelrol speelt. • Je bent verantwoordelijk voor de operationele intake van Development en infrastructuur-projecten, installatie en configuratie op Acceptatie- en Productie-omgeving, en het opzetten van operationeel beheer (monitoring, logging,…) • Je neemt deel aan 24x7x365 wacht • Je bent 2e-lijns ondersteuning voor incidenten die te maken hebben met applicaties die in Productie of Acceptatie draaien en met centrale infrastructuur-componenten (Servers, storage, netwerk, databases, middleware, …) • Je bent het 1e aanspreekpunt voor DEV-projectteams met betrekking tot ICT-infrastructuur en tot de topics die nodig zijn om het project in productie te kunnen ondersteunen (monitoring & logging, high-availability, redundantie, performantie, jobschedules, herstartbaarheid, volumes, bandbreedte, …) • Je zorgt voor Incident en Problem Management volgens het ITIL Process. • Je beheert alle systemen in Productie : tuning, pro-actieve optimalisatie (bv. extra servers, meer storage, grotere bandbreedte, …), availability- en performantie-bewaking, … • Je rapporteert over applicaties in Productie : antwoordtijden, availability, performantie, aantal gebruikers, … • Je neemt actief deel aan Infrastructuur-wijzigingen (bv. upgrade storage-systemen, migratie databases, …) Profiel: • Je hebt een master (informatica, economie, exacte wetenschappen) of bachelor met relevante ervaring • Je hebt > 4 jaar ervaring in een operationele informatica-omgeving en/of een system engineering omgeving • Je beschikt over een brede en grondige kennis van meerdere van onderstaande topics: - Server-technology (Microsoft, Red-Hat, Sun Solaris, VmWare), - Server clustering (Veritas cluster) - Databases (SQL Server, Oracle), - Storage (SAN, NAS, VTL, Tape, …), - Active Directory, - Netwerkcomponenten- en systemen (firewall, loadbalancer, proxy, DNS, DHCP, FTP, …) • Je hebt een basiservaring in nieuwe technologieën zoals mobile devices, VPN, iPAD, 3G, email synchronisatie, … • Je hebt kennis van scripting (perl/Bash/wmi/PHP, ...) • Je hebt ervaring met incident en problem management volgens het ITIL process. • Je beschikt over een goede kennis van Nederlands of Frans, en Engels Je bezit de volgende competenties: • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en kan zelfstandig aan de slag • Je hebt oog voor detail, afwerking en kan accuraat werken • Je bent stressbestendig • Je bent flexibel • Je bent leergierig en geboeid door nieuwe technologieën Aanbod: • Een boeiende job, die een sleutelrol speelt binnen de organisatie, met ruimte voor eigen initiatieven en verantwoordelijkheden • Voldoende opleidingsmogelijkheden zodat je je talent optimaal kan benutten en een brede kennis kan ontwikkelen. • Een aantrekkelijk salaris en een pakket extralegale voordelen. • Je plaats van tewerkstelling is Groot-Bijgaarden Interesse? Solliciteer online via http://jobs.corelio.be. Verdere vragen? Bel gerust naar sarah.vandervreken@corelio.be via 02/467 25 08.


26 27 Bent u gepassioneerd door techniek? Zijn veiligheid en respect voor het milieu zaken waar u groot belang aan hecht in uw job? Wenst u te groeien in een hoog technologische omgeving? Dan is werken bij T-Power misschien iets voor u. T-Power is een onafhankelijke, geavanceerde elektriciteitscentrale van 425 MW in Tessenderlo. Met het oog op commerciële activiteiten is deze STEG centrale operationeel sinds juni 2011. De Performance Engineer, werkt aan de verbetering van de technische prestaties en de beschikbaarheid van de centrale. Hij rapporteert aan de Maintenance & Engineering Manager zorgt voor de budgetten en de herziening van de strategieën om een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Kennis van modellering van processen is een vereiste. U genoot een master of bachelor opleiding of beschikt over relevante ervaring

Interesse? Voor een uitgebreide functieomschrijving contacteer: jobs@tpower.be www.tpower.be

Samen met 180 partnerorganisaties in het Zuiden en duizenden vrijwilligers in Vlaanderen, maakt Broederlijk Delen dagelijks werk van duurzame ontwikkeling. We zetten daarbij zelf geen projecten op in het Zuiden, maar steunen de eigen plannen van groepen mensen ter plaatse.

Broederlijk Delen vzw

werft aan voor het nationaal secretariaat in Brussel Diensthoofd Noord om de dienst uit te bouwen die instaat voor de vrijwilligersbeweging in Vlaanderen, voor interne en externe communicatie en voor fondsenwerving Diensthoofd Internationale Programma’s om de dienst aan te sturen die instaat voor het programmabeleid van Broederlijk Delen in de verschillende continenten Verantwoordelijke Financiën

Solliciteren tot 30 april 2012 Meer info via www.broederlijkdelen.be/jobs De Europese School Brussel 1, te Ukkel, zoekt voor het huidige schooljaar, 2011/2012, een (m/v)

SEN (special educational needs) assistent(e) voor een Duitstalige klas in het lager onderwijs

parttime (10 u/week)

Gezocht profiel : De kandidaat heeft: • een uitstekende kennis van het Duits • recente werkervaring met kinderen tussen 6 en 11 jaar • ervaring met het werken in teamverband • kennis van het Frans of Engels vereist • beschikt over een certificaat van goed gedrag en zeden n° 2 Voor meer informatie i.v.m. de werkcondities gelieve onze website te bezoeken www.eeb1.eu Alle kandidaturen moeten per post verstuurd worden, vóór 23 april 2012, naar Groene Jagerslaan 46, 1180 Ukkel, België, ter attentie van de Directrice van de kleuter- en lagere school, Mevrouw Nordström, vergezeld van een motivatiebrief, cv, kopie van de diploma’s en de namen van twee referenties.

WZC Sint-Vincentius

Vzw woon- & zorgcentrum St.-Vincentius in Avelgem, is een instelling waar 98 bejaarden wonen en leven. Daarnaast beschikken wij over een erkend dagverzorgingscentrum voor 15 bezoekers én 6 aanleunwoningen. Wij streven ernaar onze bewoners een kwalitatieve, aangepaste zorgverlening te bieden, waardoor zij zich thuis kunnen voelen. Daarom vernieuwen en breiden wij het bestaande woon- en zorgcentrum uit. Net om deze zorgverlening mee uit te bouwen, gaan wij over tot een onmiddellijke aanwerving van een voltijds (m/v):

DIENSTHOOFD BEWONERSZORG Uw functie • U hebt de leiding over de organisatie, coördinatie en continuïteit van de zorg, de begeleiding en ondersteuning van verplegend, verzorgend en paramedisch personeel, en de algemene kwaliteitszorg. Uw profiel • U bent verpleegkundige en heeft een bijkomend masterdiploma medische sociale wetenschappen of gerontologie of gelijkwaardig door ervaring • U bezit de kwaliteit medewerkers te motiveren en te coachen • U bent sociaal en gepassioneerd door bejaardenzorg. Wij bieden • Een contract van onbepaalde duur • Een functie met ruime verantwoordelijkheid en autonomie • Een aangename werkomgeving • Een verloning volgens sectorale afspraken, aangevuld met extralegale voordelen. Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer K. Wagner, algemeen directeur, vzw WZC St.-Vincentius, Bevrijdingslaan 18, 8580 Avelgem, 056/648 648, info@vincentiusavelgem.be Kandidaturen worden verwacht vóór 25 mei 2012. www.vincentiusavelgem.be


Opus Interim is een gloednieuw uitzendkantoor met een 1° vestiging in Kortrijk! Opus Interim maakt het fundamenteel verschil door de klantgerichte efficiënte en professionele aanpak in het uitzenden van arbeiders en bedienden. In het kader van de recente opstart zoeken we voor onmiddellijke indiensttreding een ervaren (m/v)

Office Manager (Kortrijk) Je profiel: Je hebt een Bachelor en/of Master diploma(s) met effectieve ervaring van min. 3 jaar in de uitzendsector. Dit is een absolute voorwaarde.

kantorennetwerk. Als overtuigende en communicatieve Office Manager ben je verantwoordelijk

Klantgerichtheid, drive, flexibiliteit, initiatief en creativiteit zijn je kerncompetenties. Het behalen van commerciële targets betekent voor jou een stimulans.

voor het aantrekken en selecteren voor je klanten van geschikte kandidaten via diverse instroomkanalen. Daarbij rekenen we op je creativiteit! Je realiseert je commerciële doelstellingen door de juiste match tussen klant-

Een charmante uitstraling naar klanten en kandidaten is voor jou een 2° natuur. Je gaat graag om met mensen, zowel in een persoonlijk gesprek als via telefoon. Je bent een planmatige, georganiseerde en commerciële teamspeler die voor alles een

bedrijf en de kandidaat-uitzendkracht. Je advies is duidelijk en to-the-point. Naast het efficiënt en snel invullen van de openstaande vacatures ga je ook

oplossing zoekt.

actief telefonisch prospecteren naar nieuwe klanten in de regio. Je gaat spontaan

Aanbod:

kandidaten voorstellen aan klanten en prospecten om zo nieuwe opdrachten binnen te halen. Je volgt alles snauwkeurig op, verzorgt feedback waar nodig en staat in voor

In onze gloednieuwe organisatie krijg je de kans je zelf te ontplooien! Naast de ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid krijg je tal van kansen in de uitbouw van een kantorennetwerk. Een aantrekkelijk salaris in verhouding tot je ervaring, aangevuld met een motiverend bonus-

een correcte administratieve afhandeling.

systeem en extralegale voordelen.

VOEL JE JE AANGESPROKEN DOOR DEZE UITDAGING?

VG.2028/UP

Je functie: Als Office Manager ben je de dynamische schakel tussen de lokale bedrijven en de kandidaat-uitzendkrachten. Je werkt mee aan de uitbouw van een

Stuur je cv met pasfoto naar Opus Interim en mail naar opusinterim@gmail.com. Je kan ons ook bellen op 0473 24 45 01. Wij garanderen een discrete en snelle behandeling van je sollicitatie. Elke kandidaat ontvangt bericht.

LEIDINGGEVEN VANDAAG EN MORGEN STUDIENAMIDDAG 10 MEI 2012

Switch van controle naar vertrouwen Tijdens 4 interactieve workshops leert u de drie R’s met elkaar verzoenen: ■

Richting geven

Ruimte bieden

Resultaten boeken

EEN MUST VOOR ELKE LEIDINGGEVENDE

Afsluitend debat onder leiding van Kobe Ilsen.

Wanneer & waar?

10 mei 2012 - ALM Antwerp - Antwerpen

www.kluweropleidingen.be/leiddinggevenvandaag Tweet mee #lgvandaag in samenwerking met

HOE SCOOR JE OP EEN SOLLICITATIEGESPREK? Een plan-van-aanpak vind je op jobat.be/sollicitatiegesprek

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


Creatie? Innovatie? Ambitie?

Als werkgever biedt de KU Leuven een enorme diversiteit aan jobs en evenveel mogelijkheden. Vraag dat maar aan onze vier medewerkers die we graag zelf aan het woord laten. Stuk voor stuk unieke profielen en persoonlijkheden, maar over één ding zijn ze het eens: een job bij de KU Leuven is een boeiende ervaring.

“Na mijn stage bij de KU Leuven kon ik hier aan de slag en mijn kennis snel aan de praktijk toetsen. Elke dag beleef ik iets anders: assisteren bij chirurgische operaties, anatomische NMR’s, materiaal bestellen via SAP, voorbereiding van elektrofysiologische experimenten, ...

“Ik neem de coördinatie van studie- en studietrajectbegeleiding voor mijn rekening. Zo krijgen studenten de eerste steun voor alles wat met studeren aan de universiteit te maken heeft: examens, extra uitleg bij moeilijke vakken, vrijstellingen ... Ons team slaat de brug tussen studenten en docenten.

Katrien, 34. Diensthoofd, dienst Monitoraat Letteren.

Voor mij is de variatie erg belangrijk: ik denk mee over studiebegeleiding en ik hou van de verantwoordelijkheid om iets uit te bouwen. Daarnaast blijf ik in contact met studenten, geef ik les en sta ik met mijn beide voeten in de praktijk. Een mooie combinatie en vooral een heel dankbare, nuttige job. Ik kan studenten echt helpen en dat geeft veel voldoening. Elke dag vertrek ik blij naar het werk, het is echt mijn droomjob!”

Inez, 28. Laboratoriumtechnoloog, dienst Neurofysiologie.

“Hoewel ik nog niet zolang in dienst ben, werk ik toch al mee aan grote en complexe projecten zoals het nieuwe auditorium voor 840 personen en het bouwproject van een nieuw datacenter. Weet je wat ik fantastisch vind? Er zijn zoveel specialisaties binnen onze diensten dat je meteen interessante opdrachten kan realiseren, allemaal in Leuven. Intern krijg je alvast veel technische ondersteuning omdat alle knowhow in huis is.

“Als ontwikkelaar werk ik mee aan Toledo, het elektronische toets- en leerplatform van de associatie KU Leuven. Ons team geeft hierbij alle mogelijke ondersteuning om studenten en docenten vlot met elkaar te laten communiceren.

Wim, 33. Teamleader, dienst Faciliteiten voor Onderwijs.

Veel initiatieven ontstaan vanuit de interne drive van de groep, bottom-up. Je krijgt veel vrijheid die je zelfstandig mag invullen, je hebt het zelf in de hand. Zo kan ik bijvoorbeeld de markt afspeuren naar nieuwe technologieën. Mijn inbreng wordt zeker gewaardeerd en doorgroeien kan zowel verticaal als horizontaal. Het uurrooster valt bovendien vlot te combineren met mijn gezin en de sfeer is ook nog eens uitstekend.”

Meer info over al onze vacatures en online solliciteren: www.kuleuven.be/vacatures

KU Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

We werken met buitenlandse doctoraatsstudenten en die interactie met andere culturen spreekt me erg aan. Mijn kennis van het Engels heeft een enorme boost gekregen. En door de flexibele uren binnen deze functie heb ik tijd vrij voor andere dingen: ik doe intensief aan paardrijden en dat kan prima met deze job. Zeker als je het aantal vakantiedagen erbij telt. In mijn job kan je ook initiatieven nemen. Er wordt naar je geluisterd als je ideeën voor verbeteringen aanbrengt. Eigenlijk doe ik gewoon wat ik graag en goed kan, ideaal toch?”

Wendy, 33. Ingenieur-architect, Technische Diensten.

Verder vind ik hier een gezond evenwicht tussen mijn werk en gezin, zonder dat ik mijn ambities moet terugschroeven. Inzet wordt ook beloond, maar je moet “uit je kot” komen. Met al die complexe projecten blijf ik scherp en behou ik mijn brede, kritische kijk op zaken. Ik heb constant het gevoel dat ik kan groeien en bijleren, want elke opdracht is weer helemaal anders.”


index

Erkend VR-Deskundige Tauw

De jobaanbiedingen zijn ingedeeld in rubrieken op basis van de taakinhoud. Meer uitleg over de jobs vind je op de bijvermelde pagina in deze krant.

17

14

T-Power

Uitzendconsulenten

Commerciële B2B-Medewerker 24

Tauw

17

Vertegenwoordiger

MARKETING

Technop

Performance Engineer

A D M I N I S T R AT I E

VERKOOP

Vio Interim

Network Engineer Corelio

LOGISTIEK

23

Direct Marketing Medewerker 27

Corelio

24

Administratief Medewerker Domus Medica

21

Projectingenieur Waterbehandeling Tauw

Marketingsconsulent 17

Provincie Vlaams-Brabant

31

Beheerder Agrarisch Centrum Provincie Vlaams-Brabant

31

Projectleider B-plus-estetic

ONDERWIJS 19

Bestuurssecretaris Kleinhandel Provincie Vlaams-Brabant

31

Academisch & Wetenschappelijk Personeel

Projectleider Bodem Tauw

17

Universiteit Antwerpen

18

Op jobat.be

Administratief & Technisch Personeel

werk in je eigen regio www.vlaamsbrabant.be

FINANCIEEL

Nederlandstalige Leerkracht 23

vind je

7.428 jobs.

Deskundige Economie 31 Provincie Vlaams-Brabant

31

SEN Assistent Europese School Brussel I

Bestuurssecretaris Organisatieontwikkeling Provincie Vlaams-Brabant

15

Saint-Pierre Collège

Bestuurssecretaris Mobiliteit

18

Boekhouder Havenbedrijf Gent

Provincie Vlaams-Brabant

Universiteit Antwerpen

Nog meer jobs?

27

Verantwoordelijke Financiën 31

Broederlijk Delen

27

OVERHEID Milieuambtenaar

Coördinator Ontvangst Provincie Vlaams-Brabant

GEZONDHEID 31

27

Sociaal Assistent OCMW Ukkel

Pharma.be

23

Opus Interim via Ago International

28

Domus Medica

21

Broederlijk Delen

27

Diensthoofd Noord

Kinesist Zorgbedrijf Antwerpen via Jobpunt Vlaanderen 14

DIRECTIE

TECHNIEK Diensthoofd Internationale

Hoofd Zorgteam Zorgbedrijf Antwerpen via Jobpunt Vlaanderen 14

Receptiemedewerker

22

Ergotherapeut Zorgbedrijf Antwerpen via Jobpunt Vlaanderen 14

Office Manager

19

Diensthoofd Bewonerszorg WZC Sint Vincentius

Management Assistant

Gemeente Aalter via A&S Solutions

Broederlijk Delen

27

Technical Manager Algemeen Directeur Domus Medica

ICT 21

15

Technisch Medewerker Havenbedrijf Gent

17

Corelio Publishing

26

Technisch-Commercieel Adviseur Tauw

Beleidsmedewerker Energie Havenbedrijf Gent

15

System Engineer Operations

Adviseur Energiemanagement Tauw

25

Systeembeheerder Havenbedrijf Gent

ENGINEERING

Psion

15

17

Colofon A. Gossetlaan 32, 1702 Groot-Bijgaarden Algemeen tel: 02-467.27.27 Sales tel: 02-467.20.66 Fax: 02-467.97.97 www.jobat.be order@jobat.be tele@jobat.be redactie@jobat.be salesjobat@jobat.be online@jobat.be marketing@jobat.be CEO Corelio: Luc Missorten Algemeen Directeur/verantw. uitgever: Hans De Rore Hoofdredacteur: Wim Verdoodt Redactie: Maud Oeyen Grafisch Coördinator: Joke Van Camp Fotografie: Ivan Put, Bart Dewaele, Koen Bauters Sales & Marketing director: Patrick Boon Sales Manager Regionaal : Kim Vergaelen Sales Manager Nationaal : Johan Moors Sales Manager Client Services: Roxanne De Ryck Key account: Sandrina Egerickx, Dries Verhaegen, Magali De Sutter Account Managers: Tim Migom, Nils Dero, Tom Vanpraet, Sarah Verleyen, Wim Bosteels, Sofie Ligtvoet, Catherine Bodarwé, Frederik Vandenheede, Brendi Foubert Verantwoordelijke commerciële administratie: Marcos Muiño Accountadvisors: Lucette Callebaut, Rita Elskens, Katy Schets, Sabrina Pinxten, Wim Annys, Elke Delgouffe, Kelly De Troy, Séverine Hazaer, Koen Verhaeghe, Veerle De Smedt Sales Support: Steven Vermeulen Marketing: Fanny De Boeck Online development manager: Marc Van de Woestijne jobat.be: Hendrik Nuyttens, Kristof Verhasselt, Pieter De Winter, Steven Vermeulen, Ronald Sammels, Caroline Eeckhoudt, Sam De Beul, Dries Mertens, Michaël Van De Meirssche, Noëmie Machtelinckx, Vicky Van Asbroek Order handling: Annemie Van Leeuwen, Ariane Van De Gucht Research: Bart Gunst, Bart Vanhaelewyn Management Assistent: Chantal De Saveur


30 31

werk mee aan de toekomst van je regio

DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZOEKT MEDEWERKERS bachelor

master

bestuurssecretaris organisatieontwikkeling (AANLEG STATUTAIRE EN CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE - LEUVEN) Je ontwikkelt en ondersteunt het provinciale beleid rond beleidsplanning, organisatieontwikkeling, procesmanagement en kwaliteitszorg.

bestuurssecretaris kleinhandel (CONTRACT ONBEPAALDE DUUR - LEUVEN) Je geeft vorm aan de samenwerkingsovereenkomst detailhandel tussen Vlaanderen, de provincies, de steden en de gemeenten.

marketingsconsulent (CONTRACT ONBEPAALDE DUUR - LEUVEN)

Je staat in voor de marketing, het beleidsvoorbereidend werk, de begeleiding en het uitbouwen en het onderhouden van een netwerk m.b.t. de logiessector in de provincie Vlaams-Brabant.

bestuurssecretaris mobiliteit (CONTRACT ONBEPAALDE DUUR - LEUVEN)

Je past het gemeentelijk, provinciaal en gewestelijk mobiliteitsbeleid toe in concrete dossiers en je werkt aan de verbetering en de verdere ontwikkeling van de (verkeers)educatieve werking naar scholen, aan een meetmethodiek specifiek voor fietsers en aan een doordacht systeem van bewegwijzering.

beheerder agrarisch centrum (STATUTAIR - 4 JAAR RELEVANTE ERVARING VEREIST - PAC HERENT) Je staat in voor de dagelijkse leiding van het Provinciaal Agrarisch Centrum.

coördinator ontvangst en beheer vergadercentrum (AANLEG STATUTAIRE EN CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE - LEUVEN)

Je coördineert de werkzaamheden van het ontvangstteam van de provincie Vlaams-Brabant.

Voor onderstaande vacature worden twee selecties georganiseerd waaronder één specifiek voorbehouden voor personen met een arbeidshandicap: bachelor

deskundige economie (CONTRACT ONBEPAALDE DUUR - LEUVEN)

Je staat in voor de opvolging en de bijsturing van het provinciale (sociale) economie beleid.

ONS A ANBOD Een voltijdse functie. ❚ Een eerlijke verloning. ❚ Maaltijdcheques van 6,5 euro per gepresteerde dag. ❚ Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding. ❚ Gratis hospitalisatieverzekering. ❚ Extra legaal pensioen voor contractuele functies. ❚ Diverse opleidingsmogelijkheden. ❚ Peter- en meterschap en een vormingstraject voor nieuwkomers. ❚ Samenaankoopdienst (i.s.m. KULeuven). ❚ Strijkdienst, mogelijkheid tot middagsport en kinderhappening (tijdens de vakantieperiodes) voor functies te Leuven. ❚ Opname in een contractuele en statutaire wervingsreserve, waaruit geput kan worden voor vergelijkbare functies.

INSCHRIJVEN TOT EN MET 20 APRIL 2012 via www.vlaamsbrabant.be/vacatures W W W.VL A AMSBR ABANT.BE / VAC ATURES | 016-26 77 23 Het provinciebestuur let op gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, etnische afkomst en nationaliteit.


De groenste werknemer Jan Adams Privé • reist per trein • deelt een auto • verbruikt < 1.000 kWh/jaar Professioneel • meet onze luchtkwaliteit

‘Ik heb loon ingeleverd, maar kreeg er veel voor in de plaats’ blz. 11

De groene jobsite

Jobat 7 april 2012  

Weekblad over en voor werk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you