Page 1

Zaterdag 12 en zondag 13 mei 2012

Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen

VAKBONDEN Hoe betrokken bent u nog? Blz. 3

www.jobat.be

LOONKLOOFWET ‘Wachten tot 2013’ Blz. 8

COLUMN ‘Ik durf niet te blijven staan’ Blz. 9

BBEE OBBAATT..A JJO N AN SSIITTEE VVAAAARR HEETT JJ H

DOSSIER GROEIBEDRIJVEN

Werkt u in de goede branche? 92.000 bedrijven doorgelicht

+

7.675 jobs op jobat.be

Career launch vanaf blz. 12


EDITO

‘Het is verbazingwekkend hoeveel je kunt als er geen andere mogelijkheid is’

VAARWEL ‘Ze plakken meer dan ooit aan hun stoel, weet u.’ De headhunters die enkele weken geleden aan het woord kwamen in Jobat, vertelden het met een zucht. De crisis maakt hun job er niet makkelijker op. De profielen die ze zoeken, zijn in een dynamische arbeidsmarkt vaak al schaars. Als die ook nog eens immobiel dreigen te worden als gevolg van de economische onzekerheid, wordt het helemaal speuren naar een speld in een hooiberg. Moet u zich afvragen: als felbegeerde werknemers zich al te beroerd voelen om hun ‘zekere’ job te ruilen voor een nieuw avontuur, welke gevoelens leven er dan bij de ‘mindere’ goden op de arbeidsmarkt? Bij zij die zich dagelijks zorgen maken over hun job en angstvallig het orderboekje van hun werkgever in het oog houden... Inderdaad geen prettige situatie, en bovendien niet zonder gevolgen. Ten eerste is jobonze2 miljoen kerheid een negatief Amerikanen gevoel en dus niet de beste motivator voor zeiden middenin professionele knalpresde crisis hun job taties. Ten tweede bestaat het vaarwel zonder risico van ontevredenheid op de werkvloer. uitzicht op een Een werknemer die zijn alternatief keuze beperkt ziet tot een defensieve houding die hem moet verzekeren van jobbehoud, zal weinig plezier uit zijn werk halen. Ook de relatie met de werkgever zal ambigue zijn: dankbaar voor de baan, misnoegd over de werksituatie in het algemeen. Maar niet iedereen denkt zo. In de VS nam in februari van dit jaar een recordaantal werknemers spontaan ontslag. 2,1 miljoen Amerikanen zeiden middenin een weinig uitnodigende arbeidsmarkt hun job vaarwel. Velen van hen deden dat zonder uitzicht op een alternatief. Hun reden: ze gingen niet langer akkoord met de manier waarop hun werkgever met hen omging. Ze voelden zich ‘gebruikt’ op een weinig respectvolle manier. Het enige wat voor hun werkgever van belang was, zeiden ze, waren de onrealistische verwachtingen van de aandeelhouders. En daarvoor moest al de rest aan de kant. Volgens Kevin Wheeler (VS) - speaker, auteur en hr-expert - zullen bedrijven die niet van dit pad afwijken het enkel maar moeilijker krijgen om goed personeel te vinden. ‘Werknemers verwerpen bureaucratie en omarmen autonomie.’ Des te meer omdat het voor individuen met specifieke talenten makkelijker is dan ooit om hun diensten aan eenieder te bieden. Die free agent-trend is interessant, al dreigt hij ook de kloof op de nu al duale arbeidsmarkt - sommigen vechten voor die ene kandidaat, anderen voor hun job - nog te verbreden.

WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT REDACTIE@JOBAT.BE

De Amerikaanse droom van de Belgische Sophie Vandebroek liep niet van een leien dak. Nu is ze chief technology officer van multinational Xerox maar in 1996 stond ze er aan de overkant van de grote plas plots helemaal alleen voor toen haar man overleed en ze achterbleef met drie kinderen. ‘Zodra zij in bed lagen, werd ik een echte workaholic. Dus bleef ik maar promoties krijgen.’ Met het gekende resultaat.

ARBEIDSVRAAG

Kan ik het professionele gebruik van eigen apparatuur (gsm, laptop, tablet...) als onkosten binnenbrengen?

Doorgaans maken werkgever en werknemer op het ogenblik van de indiensttreding duidelijke afspraken in de arbeidsovereenkomst of in een aparte bijlage over welk arbeidsgereedschap de werkgever ter beschikking zal stellen en welke professionele kosten de werkgever zal vergoeden.

liggen dan voor andere. Zo zal er wellicht weinig discussie over bestaan dat de werkgever aan zijn lasser een lasapparaat moet ter beschikking stellen of zijn lasser moet vergoeden wanneer hij eigen materiaal gebruikt. Zonder het lasapparaat kan hij immers zijn beroep niet uitoefenen. Dit is uiteraard veel minder evident als het gaat over Marge een gsm, laptop of tablet. Enkel een werknemer die dagelijks voor zijn werk de baan op moet en steeds beWanneer hierover niets werd afgesproken, of wanneer reikbaar moet zijn voor zijn klanten en werkgever, komt de gemaakte afspraken niet voorzien in een compensa- wellicht in aanmerking voor een vergoeding. tie voor het professioneel gebruik van eigen materiaal, zal het voor jou bijzonder moeilijk worden om een ver- Fiscaal goeding af te dwingen. Er bestaat immers geen algemene wettelijke verplich- Je zal dus niet alleen moeten aantonen dat je eigen apting in hoofde van de werkgever om zijn werknemers paratuur voor professionele doeleinden aanwendt, te vergoeden voor elk professioneel gebruik van eigen maar ook dat het een essentieel hulpmiddel is in de uitapparatuur. Hij is daar volgens de rechtspraak alleen toe voering van jouw functie. verplicht wanneer de gebruikte apparatuur absoluut Het feit dat je werkgever de kosten niet aanvaardde als noodzakelijk is voor de uitvoering van de arbeidsover- vergoedbare en dus noodzakelijke beroepskosten, vereenkomst. Dit wordt vrij streng beoordeeld. Over wat hindert overigens niet dat je aantoonbare professionele noodzakelijk is en wat niet, heeft de werkgever boven- kosten fiscaal kan aftrekken. dien een zekere beoordelingsmarge. Niet evident Voor sommige apparatuur zal dit meer voor de hand

STIJN DEMEESTERE, ADVOCAAT BIJ LYDIAN JOBAT.BE/RECHTEN­PLICHTEN


02 03

Vakbonden en individualisering

V Anseel en Denys Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beurtelings door een kritische bril

‘Men moet individualisering niet automatisch vereenzelvigen met meer egoïsme’

akbonden hebben in België veel macht. Dat heeft te maken met hun hoog ledenaantal, hun sterke inbedding in de beheersstructuren van de Belgische overheid, de sterke sociale bescherming van hun afgevaardigden in de ondernemingen en hun vermogen om nog steeds redelijk grote massa's te mobiliseren, hoewel dit laatste wat tanende is. Aan de macht van de vakbonden moet in elk geval niet getwijfeld worden. De vraag is of dit ook geldt voor hun draagvlak bij de burgers in het algemeen en de werknemers in het bijzonder. Sommigen menen dat dit draagvlak sterk aan het afkalven is. Waarop ze zich baseren, is niet duidelijk want veel onderzoek verschijnt er niet over. De vakbonden doen wel zelf onderzoek hiernaar maar geven de resultaten ervan niet prijs. Het onderzoek van Randstad naar de mogelijkheden tot participatie van werknemers in de bedrijven is één van de weinige die in deze een tipje van de sluier oprichten, des te meer omdat het kan vergelijken met identieke resultaten vier jaar geleden. Uit de resultaten blijken twee zaken. Ook in 2012 blijven vakbonden over

een groot draagvlak beschikken maar hier en daar brokkelt dit toch af. Zo daalt het aandeel dat vindt dat werknemers zich sterk betrokken voelen bij de vakbond in hun bedrijf van 62 naar 44 procent. Meer dan de helft vindt dat er weinig belangstelling is voor het vakbondsoptreden in hun bedrijf. Een stijging met meer dan 10 procent. De tendens is vrij consistent en lijkt het sterkst bij kaderleden. Belangen De grote vraag is wat de reden is voor dit afbrokkelend draagvlak? Minstens een deel is te verklaren door de huidige mindere economische toestand. Werknemers geven gemiddeld lagere scores in bedrijven die het niet goed doen. We mogen veronderstellen dat er nu meer bedrijven in slechte doen zijn dan vier jaar geleden. Indien de verklaring hiertoe kan beperkt worden is er voor de vakbond geen reden tot ongerustheid. Men mag dan verwachten dat de cijfers zullen opveren als het economisch weer wat beter gaat. Is het dalend draagvlak echter alleen aan de mindere conjunctuur toe te

schrijven? Spelen er ook meer structurele factoren? Zo hebben vakbonden moeite met de individualiseringstrend in onze samenleving. Hoe koppel je op een intelligente manier collectieve en individuele belangenbehartiging van werknemers en werkzoekenden? Om hierin te lukken moet men beginnen met individualisering niet automatisch te vereenzelvigen met meer egoïsme, zelfs niet met individualisme. De afwijzende houding van de beide vakbonden op het voorstel van Voka om individuele rugzakjes voor werknemers te verankeren in het arbeidsmarktbeleid (Jobat 5 mei) is een mooi voorbeeld van deze worsteling met individualisering.

Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige Randstad en auteur van ‘Free to work’ en ‘Uw werk, uw merk’

CARTOON


DOSSIER GRO E IBEDRIJVEN

92.000 ondernemingen doorgelicht

Meer stijgers dan dalers Meer dan 55 procent van de bedrijven in België groeide in de periode 2009-2010. Een op de tien zelfs meer dan 60 procent. Dat blijkt uit de gegevens van 92.000 ondernemingen die handelsinformatiekantoor Dun & Bradstreet op vraag van Jobat analyseerde. Tekst: Maud Oeyen / Foto’s: Bart Dewaele

Groei volgens brutomarge of omzet Geen groei

‘H

et is een algemeen aanvaard economisch principe: elk bedrijf zoekt naar groei.’ Bart Cleymans, data-analist bij handelsinformatiekantoor Dun & Bradstreet (D&B), is niet verrast door het aantal groeiende bedrijven in België. ‘Zelfs in een economisch minder gunstig klimaat zullen er meestal meer bedrijven zijn die groeien dan bedrijven die dat niet doen.’ ‘Ondernemers proberen hun bedrijf gezond te houden en hun winst te verhogen door de onderneming te laten groeien. Deze groei creëert jobs en laat toe dat de maatschappij op zijn minst dezelfde levenstandaard kan behouden, vervolgt Cleymans.

Dat blijkt ook uit de cijfers: bedrijven met meer groei trekken duidelijk extra personeel aan. Bij middelgrote bedrijven die de overgang maken van kleinere speler naar vaste waarde, speelt dit effect het duidelijkst. 37 procent van de middelgrote bedrijven die hun omzet zagen verdubbelen, breidde het personeelsbestand uit met meer dan 90 procent. Hoe groter de brutomarge bij kleine en middelgrote bedrijven, hoe meer kans op groei. Cleymans: ‘Een grotere brutomarge geeft meer ruimte om te investeren waardoor de groei nog verder kan toenemen. Je zou kunnen spreken van een vicieuze cirkel.’

Groei

Klein

35.969 46,58 %

41.250

53,42 %

< €500.000

34.225 47,66 %

37.586

52,34 %

> €500.000

1.744 32,25 %

3.664

67,75 %

Midden

4.390 38,15 %

7.118

61,85 %

< €1.000.000

2.817 41,29 %

4.006

58,71 %

> €1.000.000

1.573 33,58 %

3.112

66,42 %

Groot

951 32,00 %

2.022

68,00%

< € 20 miljoen

543 33,40 %

1.084

66,60 %

20 < 100 miljoen

359 32,80 %

736

67,20 %

> € 100 miljoen

49 19,50 %

202

80,40 %

1 Meeste groei in chemie, gas en elektriciteit Groei volgens sector

Sector Elektriciteit, gas en Sanitaire diensten Chemische en petroleumsector Communicatie

Geen groei

Groei

59

33,15%

119

66,85%

153

33,33%

306

66,67%

32

38,55%

51

61,45%

195

39,31%

301

60,69%

1661

40,70%

2420

59,30%

930

41,57%

1307

58,43%

Horeca

3177

42,14%

4363

57,86%

Engineering, Accounting, Research, Management And Related Services

2263

42,49%

3063

57,51%

Sociale Dienstverlening Dienstverlening aan het bedrijfsleven Transportsector

Onderwijs

59

43,07%

78

56,93%

Overige Diensten

1138

43,44%

1482

56,56%

Groothandels

2974

44,06%

3776

55,94%

622

44,72%

769

55,28%

2460

44,77%

3035

55,23%

228

44,79%

281

55,21%

2045

44,81%

2519

55,19%

37

46,25%

43

53,75%

Primaire sector Kleinhandels Productie Voeding en aanverwanten Bank-, verzekerings-, vastgoed- en investeringsmaatschappijen Ontginning Bouw

3965

46,29%

4600

53,71%

Productie Non-Food

586

46,40%

677

53,60%

Film, Amusement en Cultuursector

339

47,02%

382

52,98%

Industrie (Metaal, Machine, Elektronica…)

832

47,25%

929

52,75%

Overige Medische en andere Gezondheidsdiensten Overheids- en Openbare sector Totaal

482

47,35%

536

52,65%

1266

48,12%

1365

51,88%

275

51,21%

262

48,79%

25778

44,11%

32664

55,89%

De sectoren chemie en petroleum en elektriciteit, gas en sanitaire diensten bieden bedrijven de meeste kans op groei. In deze sectoren zag 67 procent van de bedrijven zijn omzet stijgen tussen 2009 en 2010. Ook de communicatiesector deed het erg goed: 61 procent van de bedrijven kende er groei. ‘In de communicatiesector vinden er op korte tijd veel veranderingen plaats’, verklaart Cleymans. ‘De sector staat bekend voor zijn felle concurrentie en wordt gekenmerkt door snelle technologische ontwikkelingen. Er komen steeds nieuwe producten op de markt en er blijven nog veel potentiële klanten over om te overtuigen. Bovendien gaan de kosten steeds verder omlaag.’ Ook de sociale dienstverlening (bijvoorbeeld strijkdiensten) manifesteert zich als een groeipool. 61 procent van de ondernemingen in deze sector zag zijn omzet stijgen. De overheids- en openbare sector telde de minste groeibedrijven. Slechts 49 procent zag er zijn omzet omhoog gaan. ‘Voor studenten die een studiekeuze moeten maken, kan het interessant zijn om na te gaan in welke sectoren de bedrijven het sterkst groeien’, zegt Jan Vernaillen. ‘Maar ook de overheid heeft er baat bij om te weten in welke sectoren ze het best kunnen investeren. Het is uiteraard beter om 100.000 euro te investeren in een sector die veel groeibedrijven telt dan in een sector die erop achteruit gaat. Investeer je in groeibedrijven, dan krijg je meer mensen aan het werk, worden er meer sociale bijdragen betaald en stroomt het geïnvesteerde geld onrechtstreeks terug naar de staatskas.’


04 05

‘Groeibedrijven nemen meer risico’s’ Groeibedrijven ruiken hun kans tijdens crisissen, als die zich tenminste afspelen in politiek stabiele wateren. ‘De globalisering verandert al zoveel. Overheden die daar nog een schepje bovenop doen, kunnen ze missen als kiespijn’, zegt professor Hans Crijns.

A

ls directeur van het Vlerick Impulscentrum Groeimanagement Middelgrote Ondernemingen (iGMO) volgt professor Hans Crijns al jaren de koplopers onder de groeibedrijven in België van dichtbij op. ‘We kijken enkel naar bedrijven die rendabel en duurzaam groeien. Dat wil zeggen dat er voldoende groei moet zitten in de omzet, maar ook in de ebitda (brutowinst na aftrek van overheadkosten van een bedrijf, red.), en dat gedurende minstens vijf jaar. Uit uw laatste rapport blijkt dat de snelst groeiende bedrijven in Vlaanderen tijdens de crisis niet minder, maar meer risico’s namen. ‘Groeibedrijven nemen inderdaad meer risico’s dan nietgroeiers in crisistijden. De normale reactie van consumenten en bedrijven is om zich terug te plooien. Bedrijven gaan hun kosten drukken, schakelen over op lagere budgetten en gaan besparen op alles wat niet onmiddellijk resultaat oplevert. Die echte high performers doen dat niet. Natuurlijk doen ze wel aan cost cutting, maar tegelijk gaan ze stevig door met het ontwikkelen van kostenbesparende innovaties. Ze stellen zich niet alleen defensief op, maar ook offen-

sief. Ze vragen zich af: wat kunnen we vandaag doen om den gaan behoren. Als je ziet dat een werknemer in China morgen succesvol te zijn?’ ongeveer een achtste kost van een werknemer in België, is het duidelijk dat bedrijven zullen verhuizen wanneer dat En net door die risico’s te nemen, groeien ze sneller mogelijk is. Maar dat wil niet zeggen dat we hier geen groei dan anderen? in tewerkstelling meer kunnen hebben. Dat zal vooral in ‘Je groeit niet door kostenbesparingen door te voeren en ‘slimme arbeid’ zijn, maar ook lager opgeleide jobs zullen er investeringen uit te stellen. Daardoor krimp je. Maar in cri- altijd zijn. De vraag is wie ze gaat uitvoeren. Maar goed, dat sistijden is dat de normale reactie. Als de economie krimpt, is een andere discussie.’ of als men maar vaak genoeg herhaalt dat dat zo is, gaan ook bedrijven krimpen. Zo krijg je een rad dat blijft draaien. Het jaarlijkse onderzoek van iGMO peilt ook naar de Sterke groeibedrijven doorbreken die cirkel en zien een cri- relatie met de overheid. Wat verwachten groeibedrijsis als een uitdaging. In crisistijden zien zij het uitgelezen mo- ven van de overheid? ment om overnames te doen, want die zijn dan goedkoper. ‘Het meest van al verlangen groeibedrijven naar continuïteit Ze boren nieuwe markten aan en lanceren nieuwe produc- in het overheidsbeleid. Bedrijven die willen groeien, hebben ten omdat ze zien hoe de markt verandert en waar er nieu- een omgeving nodig met een relatief voorspelbare en stawe behoeften ontstaan.’ biele wet- en regelgeving. Je kan geen langetermijnbeleid stoelen op een omgeving die om de vijf minuten sterk verHet gemiddelde opleidingsniveau binnen een bedrijf andert. Op dit moment gebeurt het vaak dat men politieke lijkt nauwelijks invloed te hebben op de groei van dat beslissingen neemt waarvan de concrete gevolgen nog niet bedrijf, zo blijkt uit onze analyse. Hoe zit dat bij de eens zijn uitgewerkt. Op die manier krijg je geen stabiele high performers? omgeving. De wereld is sowieso voortdurend in beweging. ‘Ieder jaar opnieuw stellen we vast dat bedrijven die sterk Het consumentengedrag verandert, de supply chain verangroeien, een hogere toegevoegde waarde en een hogere dert, de economie globaliseert steeds sneller ... Een overreturn on investment hebben. Dat komt doordat ze voor hun heid die daar nog een schepje bovenop doet, kunnen bepersoneel een hogere kost per capita hebben. Met andere drijven missen als kiespijn.’ woorden: ze hebben duurdere werknemers. Dat kan betekenen dat ze voor dezelfde werknemers hogere lonen be- Uit de rapporten van iGMO blijkt dat subsidies nautalen, maar het kan ook betekenen dat hun werknemers welijks worden aangehaald als een interessante onhoger opgeleid zijn. Het zou dus wel degelijk kunnen dat de dersteuningsmaatregel. echte high performers over beter opgeleid personeel be- ‘Dat is zo. Subsidies gaan - zoals alle overheidsuitgaven schikken.’ hand in hand met overheidinkomsten, vaak belastingen, want subsidies moeten natuurlijk ergens van betaald worIs er in de toekomst nog plaats in België voor bedrij- den. Als ze moeten kiezen, pleiten ondernemers voor minven met veel lager opgeleiden? der belastingen en dus vinden ze subsidies ook minder inte‘België zal in de komende decennia niet tot de lagelonenlan- ressant.

‘We nemen risico’s, maar berekend’ Kwadro plaatst ramen en deuren. Met succes. Tussen 2008 en 2012 verdriedubbelde het personeelsbestand van de onderneming van 14 naar 42 medewerkers. ‘ Tot eind vorig jaar groeiden we echt exponentieel’, vertelt Greet De Meulder van Kwadro Brasschaat. ‘We hebben sterk ingezet op kwaliteit door alles altijd zo snel en zo goed mogelijk te doen. Daarnaast was het een kwestie van voldoende reclame te maken en de juiste mensen aan te trekken. De verkoop nam daarna een hoge vlucht.’ Dat snelgroeiende bedrijven ook gemakkelijker risico’s nemen, wil De Meulder niet helemaal gezegd hebben. ‘We nemen risico’s, maar het zijn wel altijd berekende risico’s. Toen we een nieuwe toonzaal openden in Schilde was dat voor ons een risico. Maar mocht dat zijn misgelopen, dan had de rest van het bedrijf daar niet onder geleden.’ Sinds januari 2012 gaat het wat minder hard voor Kwadro. ‘We voelen de crisis nu er een hele hoop premies zijn afgeschaft.’ Helemaal ongelegen komt de rustpauze niet. ‘Als je sterk groeit, blijf je maar op volle kracht vooruit gaan. Nu hebben we even de ruimte om hier en daar de puntjes op de i zetten. Voor de buitenwereld verandert er niets, intern kunnen we nu een en ander optimaliseren.’ Kwadro maakt gebruik van rustiger periodes om intern te optimaliseren.


DOSSIER GRO EIBEDR IJVE N

‘We groeien maar blijven lenig’ Tussen 2009 en 2010 groeide de omzet van On Site Rail, dat logistieke diensten verleent aan industriële bedrijven, met meer dan 77 procent. Het aantal medewerkers steeg van 23 naar 55.

O

n Site Rail (OSR), onderdeel van NMBS Logistics, beheert spooractiviteiten op de sites van haar klanten: onder andere het laden en lossen van wagons en schepen of het uitvoeren van onderhoudswerken aan spoorinfrastructuur. ‘Aanvankelijk was ons aanbod eerder klassiek, zoals rangeerwerk, maar we hebben dat uitgebreid omdat er vraag naar was’, vertelt Pascal Dewael, general manager van OSR België. ‘Klanten hoeven op die manier niet met verschillende partners te werken. Dat heeft onze groei zeker versneld.’ Ondanks die stevige groei blijft de organisatie volgens Dewael lenig genoeg om vlot te kunnen inspelen op dringende vragen. ‘Een aannemer die onderhoudswerken uitvoert aan spoorinfrastructuur doet dat meestal op momenten die het verkeer minimaal belasten. Het is dan cruciaal dat die aannemer op tijd over zijn werktrein beschikt. Dat vraagt soms om heel snelle reacties van ons.’ OSR wil blijven groeien. ‘In Vlaanderen zijn er nog uitbreidingsmogelijkheden’, geeft Dewael aan. Ook wat het personeel betreft: ‘We zijn momenteel op zoek naar treinbestuurders voor onze werktreinen en mecaniciens voor het onderhoud van onze locomotieven.’ (mo) On Site Rail verruimde haar aanbod van klassiek rangeerwerk naar laden en lossen en onderhoud.

2 Grote bedrijven groeien minder snel 3 heeft Opleidingsniveau geen Bijna zes op de tien grote bedrijven groeiden licht tussen 2009 en 2010. Ze zagen hun omzet stijgen met minder dan 30 procent. Slechts 32 procent van de grote bedrijven kende in dezelfde periode helemaal geen groei, terwijl amper 2 procent zijn omzet met meer dan 90 procent omhoog zag gaan. ‘We merken dat grote bedrijven trager groeien’, bevestigt Bart Cleymans. ‘Kleinere bedrijven neigen meer naar de extremen. Zo zijn er meer kleine dan grote bedrijven die geen groei kennen (47%), maar er zijn ook meer kleine dan grote bedrijven die juist een heel sterke groei kennen (6%).’ Dat die kleine bedrijven ofwel geen groei kennen, ofwel juist een erg sterke groei, hangt wellicht samen met het feit dat startende ondernemingen over het algemeen meer risico’s nemen. Al ziet Cleymans nog een andere verklaring. ‘In een groot bedrijf gaat alles nu eenmaal minder snel vooruit. Er zijn meer stappen nodig in het besluitvormingsproces, en er moet veel meer overleg plaatsvinden tussen alle mensen die iets te zeggen hebben.’

Groei volgens personeelsaantal

Groei

Geen

0 tot 60%

Klein

35.969 46,58 %

33.203 43,00 %

8.047 10,42 %

Midden

boven 60%

4.390 38,15 %

6.456 56,10 %

662 5,75 %

Groot

951 31,99 %

1.916 64,44 %

106 3,57 %

Totaal

41.310 45,05 %

41.575 45,34 %

8.815

9,61%

‘Een klein bedrijf heeft meestal één persoon aan het hoofd staan. Die beslist welke markten het bedrijf zal aanboren, welke nieuwe producten er verkocht zullen worden enzovoort. Men neemt sneller beslissingen, waardoor de groei ook sneller gaat.’ Daarnaast geldt ook gewoon de wet van de grote getallen. Cleymans: ‘Als je al een omzet hebt van 100 miljoen euro, is het simpelweg veel moeilijker om daar nog eens 100 miljoen euro bij te doen. Een startend bedrijf met een omzet van 20.000 euro kan het jaar daarop gemakkelijk 100.000 euro omzet hebben.’

impact op groei Vreemd genoeg lijkt het gemiddelde opleidingsniveau van medewerkers nauwelijks een impact te hebben op de groei van een onderneming. Dun & Bradstreet maakte voor zijn analyse een onderscheid tussen bedrijven met voornamelijk hoger opgeleiden (minstens driekwart van de medewerkers heeft een diploma hoger onderwijs) en bedrijven met voornamelijk lager opgeleiden (minstens driekwart van de medewerkers heeft geen hoger onderwijs achter de rug). Uit de resultaten blijkt dat er geen verband bestaat tussen het opleidingsniveau van medewerkers en de mate waarin een bedrijf groeit. ‘Best opvallend’, vindt Bart Cleymans. ‘Je zou kunnen verwachten dat bedrijven die meer hoogopgeleiden in dienst hebben, meer groei zouden kennen. Maar dat blijkt niet te kloppen.’


06 07

Wat hebben we berekend? Op vraag van Jobat analyseerde handelsinformatiekantoor Dun & Bradstreet (D&B) de groei van meer dan 90.000 bedrijven in België tussen 2009 en 2010. Enkel de bedrijven waarover volledige en betrouwbare data beschikbaar waren, werden in de analyse betrokken. Uit de jaarrekening die deze bedrijven neerlegden bij de Nationale Bank in de jaren 2009 en 2010 haalde D&B onder andere de omzet of de brutomarge en het aantal personeelsleden werkzaam bij de bedrijven. Als indicator voor de procentuele groei tussen 2009 en 2010 werd gekozen voor de omzet bij de grote bedrijven met 50 of meer medewerkers. Bij kleinere bedrijven keken de onderzoekers naar de brutomarge, omdat deze bedrijven niet verplicht zijn om hun omzet in te vullen in de balanspost. De brutomarge wordt algemeen aanvaard als een geschikt surrogaat voor de omzet. De brutomarge krijg je wanneer je de kosten van de producten of diensten die een bedrijf verkoopt, aftrekt van het geld dat binnenkomt door de verkoop van deze producten of diensten. De brutomarge zal daarom altijd kleiner zijn dan de omzet, en mag er dus niet mee verward worden. Ondernemingen met minder dan 10 medewerkers zijn kleine ondernemingen. Middelgrote ondernemingen hebben 10 tot 50 medewerkers.

Groei volgens personeelsgroei Geen groei

Groei

Klein

35.969 46,58 %

geen personeelsgroei

28.625 50,63 % 27.914 49,37 %

41.250 53,42 %

0-30% personeelsgroei

3.507 39,01%

5.482 60,99 %

30-90% personeelsgroei

2.363 33,56 %

4.679 66,44 %

> 90% personeelsgroei

1.474 31,71 %

3.175 68,29 %

Midden

4.390 38,15 %

7.118 61,85 %

geen personeelsgroei

2.594 50,13 %

2.581 49,37 %

0-30% personeelsgroei

1.611 31,78%

3.459 68,22 %

30-90% personeelsgroei > 90% personeelsgroei

154 16,23 %

795 83,77 %

9,87 %

283 90,13 %

Groot

951 31,99 %

2.022 68,01 %

geen personeelsgroei

557 44,96 %

682 55,04 %

0-30% personeelsgroei

379 23,85%

1.210 76,15 %

11 10,89 %

90 89,11 %

30-90% personeelsgroei > 90% personeelsgroei

31

4

9,09 %

40 90,91 %

4 Sterke groei gaat vaak

hand in hand met hoge schuld

De bedrijven die tussen 2009 en 2010 hun omzet of brutomarge met meer dan 90 procent zagen toenemen, hadden vaker te kampen met een gigantische schuldgraad dan bedrijven die in deze periode minder snel groeiden. Van de bijna 5.000 kleine bedrijven die een zeer sterke groei kenden van meer dan 90 procent, hadden er 1.832 een schuldgraad van meer dan 90 procent en nog eens 1.663 een schuldgraad tussen 60 en 90 procent. Bij de middelgrote en grote bedrijven tekent zich dezelfde trend af. 303 van de 375 middelgrote bedrijven die hun brutomarge met meer dan 90 procent zagen stijgen, ken-

den tegelijkertijd een schuldgraad van meer dan 60 procent. Bij de grote bedrijven gaat het om 34 van de 57 snelgroeiende ondernemingen. ‘Je ziet duidelijk dat bedrijven die met meer dan 90 procent zijn gegroeid tussen 2009 en 2010, in dezelfde periode gemiddeld de hoogste schuldgraad kenden’, geeft Bart Cleymans aan. ‘Technologische bedrijven kennen vaak een sterke groei en hebben tegelijkertijd veel schulden, omdat ze meer investeerders vinden die in hen geloven. Dat is allemaal fijn zolang er veel inkomsten zijn. In periodes van hoogconjunctuur valt dat meestal mee, omdat het gemakkelijker is om meer winst te genereren. Gaat het bergaf met de economie, dan kan je problemen krijgen met de cashflow of met je liquide middelen. Dan is de kans op een faillissement groter.’

‘Het is een paradox’, gaat Cleymans verder. ‘Schulden aangaan kost een ondernemer minder dan eigen vermogen injecteren in het bedrijf. Wanneer bedrijven over meer vreemd vermogen beschikken, kunnen ze in feite op een goedkopere manier winst maken. Daar staat tegenover dat je bedrijf natuurlijk minder solvabel wordt naarmate je meer schulden aangaat. Dat is een groot risico. Maar goed, dat is de essentie van ondernemerschap. Je moet een risico nemen om te kunnen groeien.’ Jan Vernaillen, marketing manager bij D&B, vult aan: ‘Een bedrijf dat wil groeien, heeft middelen nodig. En de goedkoopste manier om aan middelen te komen, is vreemd vermogen aantrekken. Op zich is het dus niet zo gek dat een sterke groei vaak gepaard gaat met een hoge schuldgraad.’


ACTUA

‘Loonkloofwet

verandert

wereld

niet’

Dit voorjaar keurde het parlement een wet goed ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. In afwachting van de officiële publicatie, is het uitkijken naar de gevolgen van de wet. Maatwerk wordt mogelijk, de administratieve last onvermijdelijk. Tekst: Michiel Leen

O

p 8 maart van dit jaar, niet toevallig Vrouwendag, stemde het parlement de nieuwe wet. ‘Het klopt dat de wet nog niet in werking is’, zegt Ilke Jaspers, genderexperte bij het ACV. ‘We hadden gehoopt dat ze in 2012 in voege zou treden, maar het zal waarschijnlijk 2013 worden. In de tussentijd plaatst de wet het thema wel op de agenda binnen bedrijven.’ De loonkloof is sowieso stof voor discussie, al was het maar omdat er geen eensluidende cijfers over lijken te bestaan. Het Instituut voor Gelijke Kansen stelde een loonkloof van 23 procent vast tussen mannen en vrouwen, de OESO hield het op 8,9 procent. ‘Die statistieken staan of vallen met de gehanteerde definitie van de loonkloof’, zegt Ilke Jaspers. ‘Is er rekening gehouden met het netto- of brutoloon? Het maandloon of het uurloon? Deeltijds werken speelt ook een rol: hebben werknemers er zelf voor gekozen of zijn ze er door omstandigheden toe gedwongen, bijvoorbeeld om meer tijd te hebben voor een gezin? Het ACV kijkt ook naar segregatie op de arbeidsmarkt, die ervoor zorgt dat mannen vaak in beter betaalde beroepen terechtkomen en vrouwen in lager betaalde jobs blijven.’

‘Er komt ook een verplichte tweejaarlijkse analyse van de bezoldigingsstructuur in dergelijke ondernemingen’, voegt Iris Tolpe, legal manager bij Securex, eraan toe. ‘Dat rapport moet voorgelegd worden aan de ondernemingsraad of, wanneer die ontbreekt, aan het comité voor preventie en bescherming op het werk. Dit comité moet bovendien een actieplan opstellen om een genderneutrale bezoldigingsstructuur toe te passen.’

‘De sectoren zullen hun functieclassificaties moeten voorleggen aan de FOD Werkgelegenheid. Ziet die een probleem, moet de sector actie ondernemen’

bondsverantwoordelijken zouden die functie kunnen opnemen’, meent Ilke Jaspers. De opdeling van de loongegevens, de tweejaarlijkse analyse en het aanstellen van een bemiddelaar zijn slechts verplicht in bedrijven met meer dan 50 werknemers. Daardoor lijkt het alsof werknemers in kleinere ondernemingen uit de boot vallen. De nieuwe wet tracht echter ook die werknemers te beschermen door genderneutrale functieclassificaties op te leggen en loondiscriminatie zo op sectoraal niveau aan te pakken. ‘De facto bestond er al een checklist, opgesteld door het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen, om die neutraliteit te bewaken, maar in de praktijk bleek die niet te voldoen’, zegt Iris Tolpe. ‘Daar komt verandering in. Binnen het halfjaar nadat de nieuwe wetgeving in werking treedt, moeten de sectoren (paritaire comités) hun functieclassificaties voorleggen aan de Dienst voor Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Zien zij een probleem, moet de sector actie ondernemen.’

Iris Tolpe, legal manager Securex

‘Een mastodont’

Bemiddelaars Al blijft de grootste vraag: kan de nieuwe wet de loonkloof dichten? Om eventuele verschillen duidelijk te maken, worden ondernemingen vanaf 50 werknemers verplicht om in hun sociale balans de lonen van mannelijke en vrouwelijke werknemers apart te vermelden. ‘Achter die cijfers zit meestal een verhaal. Het is dus niet de bedoeling om meteen met de vinger te staan wijzen. Het is wel een middel om eventuele problemen in kaart te brengen’, vindt Ilke Jaspers.

Een werknemer die vindt dat hij het slachtoffer is van loondiscriminatie kan in de toekomst naar een bemiddelaar binnen het bedrijf stappen. Die bemiddelaar moet onafhankelijk naar een oplossing kunnen zoeken. Hoe die procedure er moet uitzien, moet nog worden vastgelegd. Slechte checklist ‘Het is belangrijk dat de bemiddelaars een krachtig statuut krijgen, zodat ze echt iets aan de situatie kunnen doen. Vak-

Iris Tolpe wijst ook op de administratieve gevolgen van de wet voor werkgevers. ‘De opdeling van de loongegevens in de sociale balans betekent dat die data al tijdens het jaar gesprokkeld moeten worden. De tweejaarlijkse analyse is volledig nieuw en betekent dus ook extra werk. En dan is er nog de nieuwe bemiddelaarsfunctie.’ Het VBO noemde het wetsvoorstel eerder al een ‘bureaucratische mastodont’. ‘Deze wet zal de wereld niet veranderen’, besluit Ilke Jaspers. ‘Discriminatie op basis van geslacht was tot nu toe moeilijk te bewijzen. Maar dankzij deze wet wordt loondiscriminatie wel zichtbaar en ter discussie gesteld. Dat is al een hele stap vooruit.’


08 09 COLUMN

MIJN LOON Wat vind je van je werk? Het is soms heel zwaar. Ik werk in de psychogeriatrie, met dementerenden en zwaar zorgbehoevenden. Maar het is ook boeiend om zelfs na 27 jaar dienst niet te kunnen voorspellen hoe je dag er gaat uitzien. Ik kom elke dag bij dezelfde mensen, maar ze zijn altijd anders. Ik merk dat jongere verpleegkundigen die situaties soms moeilijker kunnen inschatten. Wat vind je van je inkomen? Voor een halftijdse job is mijn loon goed. Spaar je? Dat zou meer kunnen zijn, moest ik bijvoorbeeld beter letten op wat we uitgeven aan voeding. Binnenkort gaan de kinderen op zomerstage, dat is ook een grote kost. Waar geef je met plezier geld aan uit? Kledij voor de kinderen; aan hen besteed ik mijn geld ook graag. Zelf ga ik naar de kunstacademie om te leren schilderen. Zijn er dingen waar je geen geld aan kunt geven? Boetes, die zijn niet leuk... Wat zou je doen als je morgen de lotto wint? Mijn eerste paar schoenen van Louboutin kopen. Waarschijnlijk zouden we ook ruimer gaan wonen. En dan zou ik heel graag stoppen met werken en een hotel kopen als opvang voor daklozen. En zoals je met Plan International een kind kunt adopteren, zou ik een heel dorp sponsoren in Zuid-Amerika, zodat de kinderen een deftige school en goede zorg krijgen.

1.400

Heb je nog een grote droom? Rentenieren in Toscane, maar dat is voor na ons pensioen. Een echte Michaël Borremans bezitten misschien... (bvdb)

J O B AT. B E / C O LU M N

Tunnel Vier kruispunten over een afstand van nog geen kilometer. Wandelen zou sneller gaan door dit deel van de stad. Tussen twee Motownnummers op de iPod door hoor ik de man achter het stuur zeggen: ‘Dat krijgt zeshonderd euro per maand, hun elektriciteit wordt betaald en ze moeten er níks voor terugdoen.’ Elke ochtend sta ik een halfuur vroeger op dan nodig, om een bus te nemen die mij van mijn voordeur tot vlakbij mijn bureau in Brussel brengt. Dat duurt langer dan met de trein, onvoorspelbaar veel langer soms, en ik tref wel eens een chauffeur die de hele rit met te luide stem over allochtonen en steuntrekkers klaagt. Aan de andere kant vermijd ik zo wel twee overstappen en hoef ik niet in contact te komen met pendelaars - moegewerkte, altijd nors kijkende mannen van achterin de veertig, duwend en wringend om toch maar als eerste een wagon binnen te geraken. Neen, dan ben je een hele meneer. Wanneer ik afstap, ben ik door het lange stilzitten in dezelfde houding vergeten hoe mijn benen werken. Met houterige waggelpasjes steek ik het kruispunt over, waar een bedelaar zijn ronde Ik durf niet te blijven doet langs de auto's die voor staan, ik durf haar het stoplicht staan te wachten. niet aan te kijken, ik In een vuilnisbak aan de rand weet niet of er op de van de straat heeft hij een blik grond een beker staat bier verstopt. Telkens wanneer voor geld het groen wordt, haalt hij het tevoorschijn en neemt hij een slok. Bij rood gaat hij opnieuw alle auto's af. Dit herhaalt zich eindeloos. Ik neem de trap naar beneden, de metrotunnel in. Twee arbeiders herstellen de kabels van een kapotte roltrap. Eén van hen reikt naar boven, om een metalen balk vast te schroeven die door de andere wordt vastgehouden. Zijn t-shirt kruipt omhoog, ik kan zijn bilspleet zien. Er gaat iets mis met de balk. De man met de bilspleet vloekt en begint een scheldtirade in het Frans. Ik versta alles wat hij zegt - de Motown-cd is afgelopen en het is niet meer de moeite om nog een nieuwe op te zetten. Ik loop verder. De tunnel is vrijwel leeg, de grote ochtenddrukte net voorbij. Nu moet ik naar rechts, naar links, en dan weer rechts de trap op. Van daaruit is het nog honderd meter naar mijn kantoor. Nog vóór ik de hoek omdraai, hoor ik haar al. Een vrouwenstem galmt door de tunnel, weerkaatst tegen de muren en het plafond. Een lied zoals ik er nog nooit één heb gehoord. Naar rechts, naar links. Een oude vrouw staat met haar rug tegen de muur. Ze draagt een wijde jurk en een hoofddoek. Haar gezicht kan ik niet zien. Ze haalt steeds harder uit nu, niet snikkend, maar in lang uitgerokken, heldere klanken. Ik versta er geen woord van, maar ze zingt over een onmetelijk verdriet. Hoe heet saudade in het Midden-Oosten? Ik durf niet te blijven staan, ik durf haar niet aan te kijken, ik weet niet of er op de grond een beker staat voor geld. Ik loop gewoon door. Ik versnel mijn pas, maar het heeft geen zin: het gezang blijft om mij heen echoën tot aan het einde van de tunnel. Ik merk dat ik begin te janken. Ik vlucht naar boven, weer de stad in. Ik bijt zo hard op mijn onderlip dat ik bloed proef.

Gina Mares (49), Overijse W Beroep: verpleegkundige, werkt halftijds W Privé: gehuwd, twee kinderen W Brutoloon: 1.400 euro W Nettoloon: 1.100 à 1.200 euro W Extra’s: maaltijdcheques

San F. Yezerskiy combineert een voltijdse jobs in de Vlaamse film met een prille carrière als schrijver. Om de beurt schrijven hij en Ruth Lasters de werkweek van zich af.


Vinci Facilities is onderdeel van Vinci, de grootste concessie-en constructiegrœp ter wereld. De groep is actief in 90 landen, telt meer dan 183.000 medewerkers en heeft een jaaromzet van 38 Mld €. Voor ons Belgisch filiaal, zijn wij opzoek naar enthousiaste medewerkers. Vinci Facilities biedt ondersteuning bij coördinatie van alle facilitaire diensten rond hard services (gebouwen en technieken) en soft services (schoonmaak, catering, onderhoud, ….) aan. Kwaliteit, communicatie en respect voor de toepassing van wettelijke procedures en voorschriften vormen de basis van het gezond en dynamisch beleid van Vinci Facilities. Ten gevolge van haar succesvolle groei is Vinci Facilities dringend op zoek naar (m/v) :

SITE MANAGERS FACILITY COORDINATOREN Voor beide functies zoeken wij dynamische, gedreven en pragmatische personen. U communiceert vlot, bent een rasechte planner en organisator, een technisch inzicht is een pluspunt. U hebt een service-minded attitude, bent kostenbewust en stressbestendig. Als Site Manager staat u als SPOC tegenover de klant, u bent eindverantwoordelijk voor de operationele invulling van het commerciële contract, ook voor het financiële luik. Verder bent u een people-manager en coach voor uw team on site. Als Facility Coördinator bent u voornamelijk bezig met de dagdagelijkse opvolging van de facility activiteiten op het terrein. U dœt de planning, opvolging en oplevering van uit te vœren werken. Op middenlange termijn zijn er binnen de groep interessante doorgroeimogelijkheden. Vinci Facilities biedt u bovendien een competitief salarispakket met diverse extralegale voorwaarden. Wanneer u zich kan terugvinden in één van deze functies en deel wil uitmaken van een dynamisch en snel groeiende firma, laat dan zeker uw CV en motivatiebrief achter op volgend email-adres :

jobs.belgium@vinci-facilities.com

HAVENBEDRIJF GENT

Het Havenbedrijf Gent baat als Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf de haven uit en wil, in nauwe samenwerking met zijn klanten, op een duurzame wijze welvaart en groei creëren. We doen dit door de ontwikkeling van de zeehaven als multimodaal platform en door het ter beschikking stellen van kaaien en bedrijfsterreinen. Om het Havenbedrijf te versterken en deze missie te realiseren, zijn we op zoek naar een (m/v): ■■

ingenieur

■■

Jouw functie: je bent verantwoordelijk voor het beheer van de natte infrastructuur in het havengebied (kaaimuren, baggerwerken,…). Je staat in voor nieuwbouw, uitbouw en onderhoud van het jou toevertrouwde patrimonium. Je maakt bouwtechnische dossiers op en begeleidt de uitwerking ervan. Je behoudt het overzicht over jouw projecten en staat in voor de technische, financiële en administratieve opvolging. Je werkt binnen een multidisciplinair team van collega’s en externen. Je wordt aangestuurd door de adjunct-ingenieur-directeur en geeft leiding aan de werftoezichter. Jouw profiel: je hebt een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen in een bouwkundige richting of een masterdiploma in de industriële wetenschappen in een bouwkundige richting met relevante ervaring. Kennis van wetgeving op overheidsopdrachten is een troef. Je slaagt erin het werk op een efficiënte manier te plannen en te organiseren. Je bent een enthousiaste teamspeler die anderen gericht weet aan te sturen en te motiveren. Je handelt proactief en bent flexibel ingesteld. Je hebt een rijbewijs B. onS AAnBoD: een afwisselende job met ruime opleidingskansen en veelzijdige contacten. Een contract van onbepaalde duur in een stabiele en boeiende werkomgeving. Een aantrekkelijk loonpakket inclusief maaltijdcheques en een interessante groeps- en hospitalisatieverzekering. Wij staan open voor diversiteit op de werkvloer.

Ben jij de enthousiaste collega naar wie wij op zoek zijn?

VINCI Facilities / Faceo Belgium NV Havenlaan - 86c, B 201 - 1000 Brussel T. : +32 (0)2 422 26 11 - F. : +32 (0)2 422 26 45 www.vinci-facilities.com

neem dan zeker een kijkje op www.havengent.be/jobs. Daar kan je meer informatie vinden over de functie, de voorwaarden, het selectieprogramma en de manier waarop je kunt solliciteren. De uiterste sollicitatiedatum is 5 juni 2012. www.havengent.be

DAGVAN DE PROJECTMANAGER 2012

Hét congres voor beginnende én ervaren projectmanagers ■

20 workshops, nieuwe inzichten en boeiende sprekers!

Sleutel aan uw methodiek, techniek en skills

Een onmisbaar leer- en netwerkevent

www.dagvandeprojectmanager.be Partners

agh

CONGRES

13 juni 2012 ALM, Berchem


Limburg, een sterk merk

}

10 11 jouw werk?

Limburg is de laatste jaren uitgegroeid tot een sterk merk! Wil ook jij meewerken aan de realisatie van dat sterk merk? teken dan voor projecten die iets kunnen betekenen voor de Limburger. Het provinciebestuur staat niet alleen voor de provinciale administratie met haar diverse boeiende beleidsdomeinen maar ook voor het provinciaal natuurcentrum, het domein bokrijk, het provinciaal dommelhof neerpelt, Z33, de provinciale bibliotheek Limburg, het provinciaal Gallo-romeins Museum en voor opleidingen in het domein van de veiligheid. Momenteel zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s voor de verwezenlijking van het Sorp-project “diversiteit in de Wijers” binnen het provinciaal natuurcentrum. Het doel van het project is om twee kwaliteitsvolle open-ruimteverbindingen te creëren binnen het Masterplan “de Wijers”.

projectcoördinator

terreincoördinator

(contractueLe functie op niveau beStuurSSecretariS)

(contractueLe functie op niveau beStuurSSecretariS)

Sorp-project “diverSiteit binnen de WijerS”

Sorp-project “diverSiteit binnen de WijerS”

Jouw uitdaging Als projectcoördinator stuur je het ruimtelijk strategisch project “Diversiteit in de Wijers” aan. Je bent verantwoordelijk voor de planningsfase, waarbij je in nauw overleg met het planningsteam en de terreincoördinator komt tot concrete, haalbare terreinacties. Je bent het aanspreekpunt voor het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, Afdeling Ruimtelijke Planning en de Vlaamse Landmaatschappij. Je staat in voor het projectbeheer en de administratieve opvolging van het project.

Jouw uitdaging Als terreincoördinator ben je verantwoordelijk voor de input van de meer ecologische aspecten tijdens de planningsfase van het SORP-project, waarbij je in nauw overleg met het planningsteam en de projectcoördinator werkt. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de lokale actoren op het terrein en onderhoudt goede relaties met de voor het pilootproject relevante partners. Je ondersteunt, informeert en inspireert lokale stakeholders om doelgericht acties te ondernemen.

Jouw profiel Je bent vertrouwd met ruimtelijke planning in de natuursector. Je hebt kennis van project- en procesmanagement en hebt ervaring met participatieve processen. Je hebt een ruime ervaring in het aansturen en/of uitvoeren van projecten ruimtelijke ordening, inrichtingsprojecten en -vraagstukken en/of strategische projecten. Je hebt een sterk analytisch denkvermogen en opereert doortastend in een complex krachtenveld. In je dagelijkse praktijk gebruik je de gangbare desktopprogramma’s (MS Word, Excel, PowerPoint) en GIS. Je bent sociaal en diplomatisch en werkt proactief. Je bent flexibel inzetbaar ook ‘s avonds en in het weekend. Affiniteit met de regio is een sterke troef.

Jouw profiel Je weet wat ecosysteemdiensten en IHD zijn. Je hebt ervaring met IVON/VEN en hun relaties met andere functies en afbakeningsprocessen (o.a. AGNAS). Je hebt kennis van participatieve processen. In je dagelijkse praktijk gebruik je de gangbare desktopprogramma’s (MS Word, Excel en PowerPoint) en GIS. Je beschikt over voldoende doorzettingsvermogen om actoren met verschillende/conflicterende belangen te motiveren. Je bent flexibel inzetbaar ook ‘s avonds en in het weekend. Affiniteit met de regio is een sterke troef.

algemene toelatingsvoorwaarden

examenprogramma

Als je geïnteresseerd bent, je voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden en je beschikt over een masterdiploma, dan verwachten wij jouw kandidatuur.

Limburg werft kleurenblind m/v! We gaan altijd op dezelfde manier te werk als je bij ons solliciteert: in twee proeven gaan we na of je geschikt bent voor een bepaalde functie. De eerste is een schriftelijke proef waarin gepeild wordt naar jouw vakkennis en relevante competenties. In een tweede proef houden we een gesprek om jou en je talenten beter te leren kennen. Uit de resultaten daarvan kiest het provinciebestuur wie uiteindelijk wordt aangeworven. Het provinciebestuur biedt personen met een beperking ondersteunende maatregelen aan om deze eerder vermelde proeven te kunnen uitvoeren. Gelieve hiervoor vooraf contact op te nemen.

bezoldiging Brutomaandloon tussen minimum € 2 871 en maximum € 4 757. ons aanbod Je komt in een dynamisch team dat veel belang hecht aan een goede samenwerking, voortdurende verbetering, klantgerichtheid en een hoge betrouwbaarheid. We bieden jou verder: een flexibele en multidisciplinaire werkomgeving de mogelijkheid om creatief te zijn en jezelf te ontplooien, met tal van opleidingskansen en loopbaanmogelijkheden een interessante verlofregeling maaltijdcheques gratis hospitalisatieverzekering

Foto © Misjel Decleer

interesse? Kandidaturen (per functie sollicitatiebrief met duidelijke vermelding van de beoogde vacature, uitgebreid curriculum vitae en kopie diploma) moeten ten laatste op 28 mei 2012 per brief worden verstuurd aan Provincie Limburg, Directie HRM, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt. Een uitgebreide functiebeschrijving, informatie over de algemene toelatingsvoorwaarden en andere informatie kan je vinden op www.limburg.be/vacatures of opvragen bij mevrouw Rebecca Huysmans, tel. 011 23 78 37 of per e-mail vacatures@limburg.be. provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HasseLt

limburg.be/vacatures

Zaterdag 26 mei:

Jobdossier IT & Technologie Adverteren in dit dossier? Profiteer van onze interessante tarieven en rekruteer de sterkst profielen. Meer info via uw Jobat salescontact: 02 467 20 66 of salesjobat@jobat.be

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


Solliciteer

10 CAREER LAUNCH JOBEVENT 23/05/2012 GENT

Flanders Expo Gent 11u – 19u

keer & meer op slechts

1

dag

Career Launch: solliciteer efficiënt en ontmoet een pak bedrijven op één dag. Ontmoet op één dag onder één dak alle rekruteerders van top bedrijven, volg interessante workshops en ontdek hoe je een sollicitatiegesprek zo aanpakt dat het echt iets oplevert. Workshops én jobs op één plek, efficiënter kan je het niet bedenken. Alle info op jobat.be/careerlaunch.


REGISTRATIE

BEURSPLAN FLANDERS EXPO GENT 103

101 + 102

JOBAT SEMINARIE 201 + 202

207 205

203

206

204

210 209

301 302

101 102 103 201 202 203 204

Smals Smals Barry Callebaut Volvo Volvo Sioen Industries Pfizer

JOBAT CV ANALYSE

306 303 / 304

401

208

305 JOBAT SEMINARIE

307

402

403

205 206 207 208 209 210

404

Eandis Randstad Decathlon UZ Gent NMBS HR Flux, Televic, Avercon, BM Engineering, Vyncke,

BEZOEKERS LOUNGE

CATERING EXPOSANTEN

301 Politie 302 Search & Selection, Argenta 303 Jobpunt Vlaanderen 304 Stad Gent 305 Delaware 306 Provincie Oost-Vlaanderen

307 401 402 403 404

HealthCity CRF Move-up AMS VDAB

The autonomous management school of the University of Antwerp

BELGIË • NEDERLAND • FRANKRIJK • Z-AFRIKA


Extra carrière-input nodig?

Deze consultants, stylisten en enthousiaste sprekers geven jou graag concrete tips tijdens inspirerende workshops.

Career Corner 1

“Assertief” communiceren in een sollicitatiegesprek - 12u

Je krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken. Deze laatste wordt gevormd door je communicatie van in het begin (zowel verbaal als niet-verbaal). Iedereen praat over ‘assertief’ zijn. Wat houdt dat in? Wat is het belang hiervan voor een succesvol gesprek? Wat ligt er aan de basis van een assertieve houding? Welke andere benaderingen bestaan er dan zoal (onderdanig, agressief, manipulatief)?Aan de hand van voorbeelden wordt op deze vragen een antwoord gegeven. Gastspreker: Rudi Cranshoff, Kluwer Opleidingen

Personal Branding – 13u en 14u

Personal Branding gaat over je talenten ontdekken, versterken en zichtbaar maken, zodat jij gevraagd wordt voor datgene wat je het liefste doet. Gedurende deze workshop wordt je uitgelegd waarom dit steeds belangrijker wordt en hoe je er zelf mee aan de slag kan. Gastspreker: Katrin Van de Water, Passion for Work

Positioneer jezelf in stijl op de jobmarkt – 15u en 16u

Kledij toont wie je bent en hoe je over jezelf denkt. Niet onbelangrijk dus om er voorafgaand aan je sollicitatiegesprek de nodige aandacht aan te besteden. Welke dresscode, veel of weinig kleur, … kortom wat zijn do’s en don’ts? Kathy Janssens en Sofie Van Nuffelen, mental image coaches eigen wijs, introduceren je met veel enthousiasme in professioneel gebruik van kleur en stijl. Meer nog, ze gaan een stap verder en geven inzicht in slim toepassen van kleurpsychologie door af te stemmen op functie, sector of kwalificaties. Gegarandeerd een streepje voor na deze workshop. Gastsprekers: Kathy Janssens en Sofie Van Nuffelen, eigen wijs

De perfecte eerste indruk door je lichaamstaal – 17u en 18u

Al in de eerste seconde wordt al vaak bepaald of je de job wel of niet krijgt. In deze interactieve workshop krijg je een ander en duidelijk beeld op hoe anderen over je denken en hoe je overkomt. Gastspreker: Petra Mertens, innerOUT

Career Corner 2

Hoe bouw ik mijn persoonlijk social learning netwerk uit? - 12u

Hoe overleef je in deze wereld waarin de kennis die je als individu vergaard hebt, meteen verouderd is? Traditionele klassikale opleidingen bieden geen afdoend antwoord meer sociale netwerken als leer-netwerken zijn de toekomst! Welke netwerken zijn dit? Welke vaardigheden en welke attitude zijn cruciaal? Hoe begin je eraan? Gastspreker: Isabel De Clercq, Kluwer Opleidingen

Feeling good feeling Healthy! – 13u

Feeling good feeling Healthy! Wie wil het niet.. Met een minimum van tijd de maximum energie in je lichaam creëren om zo je privé als je professionele doelen te behalen. Gastspreker: Bart Verhoeven, regiomanager HealthCity België

Zelfverzekerd solliciteren – 14u en 15u

Klamme handen, niet uit je woorden komen, angst jezelf niet te kunnen verkopen,… Op zich al spannend, zo’n gesprek. Wat er daarnaast in je binnenste gebeurt, maakt ’t er vaak absoluut niet makkelijker op. Zelfvertrouwencoach Inge geeft tips over hoe je met een tevreden gevoel en een brede glimlach uit je gesprek kan komen. Hoe kan je je optimaal voorbereiden? Hoe kan je sterker in je schoenen staan? Gastspreker: Inge Ketels, Bureau Stroom

Opportuniteiten en mogelijke bedreigingen van social media bij rekrutering – 16u

Jo Caudron, auteur van het boek Media Morgen, vertelt hoe we de voorbije decennia in sneltempo zijn geëvolueerd van analoog naar een sociaal web waar niet enkel computers in verbinding staan met elkaar, maar ook en vooral mensen met elkaar verbonden zijn. Er wordt vandaag heel veel aandacht geschonken aan het potentieel van sociale netwerken als Facebook en Twitter. Maar zijn die nieuwe sociale media ook relevant in het kader van rekrutering? En wat zijn precies de opportuniteiten en mogelijke bedreigingen? Vooral nu uit recent onderzoek blijkt dat de helft van de jongeren bedankt voor werkgevers die het gebruik van sociale media verbieden... Gastspreker: Jo Caudron, CEO DearMedia

‘Optimaliseer je zakelijke zichtbaarheid …en maak je ambities waar’ – 17u en 18u

‘Wil jij ook weten hoe je je visuele mogelijkheden optimaal kan benutten om doeltreffender, effectiever en bijgevolg succesvoller te worden in je professionele omgeving? dan is de workshop ‘Optimaliseer je zakelijke zichtbaarheid’ beslist iets voor jou. Door je competenties en kwaliteiten correct visueel te vertalen m.a.w. ‘zichtbaar’ te maken, krijg je immers meer impact, erkenning en bereik je sneller en makkelijker je doelen. Een informatieve en inspirerende workshop met praktische tips om inzicht te krijgen in het belang van een professionele uitstraling en kledingstijl’. Gastspreker: Heidi Deblaere, Deblaere consulting


CAREER LAUNCH GENT

up-to-date structuur

categorieën

relevant

spellingtaal

krachtig

bondig

actief correct

feiten

lay-out

specifiek

essentie

uniek curriculum volledig

15

Face yourself en ga nadien fluitend door het leven.

Neem je sollicitatiekwaliteiten onder de loep en schrijf je via onze Facebookpagina in voor ons gratis cv-advies op Career Launch Gent, standnr. 303.

www.jobpunt.be

Heb jij geen Facebookprofiel?

Geen probleem! Schrijf je in door te mailen naar communicatie@jobpunt.be.

SIOEN HEEFT JOU OP HET OOG! SPIRIT

CREATIEF

MOTIVATIE

TEAMSPELER

TOEKOMST

SIOEN Industries is een snelgroeiende beursgenoteerde groep die de technologische evolutie steeds een stap voor blijft en prestaties met een internationale draagwijdte op zijn naam schrijft. Met meer dan 4.600 medewerkers, verspreid over vestigingen in 14 landen realiseren we een omzet van meer dan 320 miljoen euro. Ons salesteam is actief in meer dan 80 landen. Een boeiend perspectief, ook voor de professionals waar we vandaag naar op zoek zijn. Een aangename werksfeer, een dynamisch en gemotiveerd team en aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen maken deel uit van ons aanbod. ONZE ACTIVITEITEN:

ONS BUSINESS STATEMENT:

SIOEN Industries bestaat uit DRIE DIVISIES . DE COATING DIVISIE draait rond de productie van technisch textiel. Hiervoor hebben we alle stappen van het productieproces in eigen handen genomen : we spinnen het garen, we weven weefsels en maken vilt en we behandelen die weefsels (coaten) en die vilten op hun beurt. ONZE APPAREL DIVISIE is een innoverende producent van een breed gamma hoogwaardige technische beschermkledij. Onze kledij voldoet aan talrijke Europese normen. Zo produceren we o.a. regenkledij, signalisatiekledij, brandweer-interventiekledij, kogelwerende kleding, schorten en lakens voor operatiekamers. IN DE CHEMICALS DIVISIE produceren we pasta’s, inkten en vernissen, hierin zijn we Europees markleider. Daarnaast produceren we ook pigmentdispersies voor doe-het-zelf zaken en produceren we inkten voor large-format digitale printers.

Met onze unieke en kostenefficiënte, verticaal geïntegreerde processen, willen we voortdurend de conversie verbeteren van chemicaliën,technisch textiel, afgewerkte producten en halffabricaten. We focussen ons op wereldwijde B-to-B klanten en professionele gebruikers om zo de continuïteit, risicospreiding en winstgevende groei voor al onze stakeholders te verzekeren. We willen dit alles doen in een dynamische omgeving, door flexibel en snel te reageren op de markten, door gericht op R&D te werken en door wereldwijd aanwezig te zijn met sales en productie. Bovendien willen we milieuvriendelijke coating- en verwerkingstechnologieën ontwikkelen en zo de standaard zetten voor groene veiligheids- en beschermingsproducten die daarenboven duurzame en winstgevende groei creëren.

ONZE VACATURES: We zijn steeds op zoek naar gemotiveerde mensen in sales, product management, R&D, administratie en productie. Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze wekelijks aangepaste website www.sioen.be/jobs. We hopen je tevens te mogen ontmoeten op onze stand op

Career Launch Expo te Gent op 23 mei (stand 203 – hall 3).

Aarzel niet en stuur je cv en motivatiebrief naar: Sioen NV, t.a.v. Sabien De Muelenaere, Fabriekstraat 23, 8850 Ardooie of via hrm@sioen.be. Je kan ons ook bereiken op het nr. 051 740 973

www.sioen.com


CAREER LAUNCH GENT

16

Manage your career !

Trouvez Trouvez le job de vos rĂŞves. Vind de job van je dromen. Move-Up, check it oUt!

www.move-up.be | www.move-up.lu

Slim netwerk ontworpen door Seppe, 8 jaar, zoon van Karel, ingenieur bij Eandis Passie voor technologie en techniek? Bouw met ons mee aan het energienetwerk van de toekomst. Surf naar www.eandis.be/jobs ons Bezoek op aunch, Career L 23 mei hal 3 5 stand 20

Eandis brengt dag en nacht elektriciteit en aardgas tot bij u, thuis of op het werk


CAREER LAUNCH GENT

17

• PROJECTLEIDER MACHINEBOUW

• PROJECTINGENIEUR PROJECTMANAGEMENT • PROJECTINGENIEUR SPECIALE TECHNIEKEN

• TEKENAAR/ONTWERPER

• PROJECTINGENIEUR STABILITEIT

• SALES ENGINEER

HR

inspireren | rekruteren | integreren

vertegenwoordigt deze bedrijven op

FOR ANOTHER 100 YEARS

Career Launch Gent woe 23 mei - Flanders Expo Kom zeker langs op onze stand (nr. 210)

• PROJECT ENGINEER • SENIOR HR OFFICER

• IT ENGINEER • HARDWARE ENGINEER

• TEST PLATFORM DEVELOPMENT ENGINEER

• ONTWERPINGENIEUR

• SENIOR SOFTWARE DEVELOPER/PROJECT LEAD

• CUSTOMER SERVICE TECHNOLOGIST

• EMBEDDED SOFTWARE/HARDWARE DEVELOPER

• PRODUCT DEVELOPMENT ENGINEER

• SENIOR SOFTWARE DEVELOPER WEBSOLUTIONS

www.hrflux.be

De juiste match tussen medewerker en organisatie.

Passie voor technologie, techniek en ICT? Eandis zoekt Bachelor Informatica

Als ‘ICT Technisch Analist GIS’ ben je tewerkgesteld in het domein van de grafische toepassingen. • Je geeft technische ondersteuning aan alle gebruikers binnen het grafisch domein om hun incidenten, klachten, complexere problemen en aanvragen op te lossen • Je maakt een diagnose bij algemene incidenten (problemen met server, databank, netwerk, locked of corrupte bestanden) en initieert zelf de nodige kanalen om incidenten zo snel mogelijk op te lossen • Je vult indien nodig de kennisdatabank aan onder het beheer van de ICT-domeinexpert • Je staat in voor de uitvoering en de monitoring van batchprocessen in de grafische omgeving, zoals planaanvraag-batchen • Je controleert de goede werking van de applicaties in de opleidingsomgevingen en neemt de nodige acties • Je volgt KPI- en ticketmetingen op • Je voorziet bij ernstige problemen on-site ondersteuning van grafische hardware zoals bijvoorbeeld voor een plotter • Je staat in voor de correcte inproductiestelling van door de dienst Ontwerp en Bouw aangemaakte software

Méér info? Surf naar www.eandis.be/jobs

Eandis brengt dag en nacht elektriciteit en aardgas tot bij u, thuis of op het werk

Bezoek ons op Career L aunch, 23 mei hal 3 stand 20 5


CAREER LAUNCH GENT

18

DECATHLON EN OXYLANE, SPORTIEF OP ALLE VLAKKEN « Zin geven om te sporten en zo het plezier en de heilzame effecten van sport voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk maken. »

Onze waarden Passie voor Sport Vitaliteit Vrijgevigheid

Eerlijkheid Teamgeest

Deze baseline vat perfect de filosofie van het merk Decathlon en de Groep Oxylane samen. De Groep Oxylane, opgericht in 2008, overkoepelt 2 domeinen: dat van ontwikkelaar van sportieve producten en dat van lokale en online verkoper van sportartikelen, met Decathlon als vaandeldrager. Oxylane beheerst de volledige ontwikkelingscyclus van een product, van R&D tot verkoop, over ontwerp, design, productie en logistiek. Een akte van kwaliteit, innovatie en tevredenheid voor onze klanten! Elke Decathlonner stelt dag na dag alles in het werk om de klant innovaties en producten op maat aan te bieden, in gezellige en ruime winkels, tegen permanent lage prijzen en met het best mogelijke technische advies. Decathlon België telt momenteel 14 winkels en 1 logistiek centrum en stelt 1700 mensen te werk. Onze ambitie? Alle sporten verenigen onder één dak, om ze voor iedereen toegankelijk te maken.

EEN BRUISEND HR-BELEID «Het plezier en de heilzame effecten van sport voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk maken», dat is onze ambitie, ons personeelsbeleid draait dan ook helemaal rond die filosofie. Ons streefdoel uit zich in de vier uithoeken van de wereld dankzij onze 40.000 medewerkers, verspreid over meer dan 25 landen. En het is net omdat onze Mensen in al hun diversiteit het hart uitmaken van onze strategieën, dat we erin geslaagd zijn om Europees marktleider te worden in de distributie en de ontwikkeling van sportartikelen. Onze mensen delen allemaal dezelfde passie voor sport, dienstbaarheid, vitaliteit, verantwoordelijkheid en een neus voor het concrete zijn essentiële waarden. Elke nieuwe medewerker krijgt vanaf de eerste dag een integratieplan op maat, het opleidingsgebeuren neemt bij ons een heel belangrijke plaats in. De persoonlijke ontwikkeling is een constante doorheen de hele loopbaan van een Decathlonner.

Wij bieden je een verantwoordelijkheidskader waarbinnen je volledig zelfstandig kan beslissen. Binnen al onze werkdomeinen zijn tal van doorgroeimogelijkheden aanwezig: zo kan je een heel rijke loopbaan uitbouwen binnen een internationale onderneming, met de keuze uit meer dan 300 functies. Opleidingen, advies, beslissingen nemen, management,… Bij Decathlon doen we er alles aan om te verzekeren dat onze mensen de bedrijfsfilosofie kunnen overbrengen op al onze klanten.

SPORT, JOUW PASSIE? Om de verdere expansie te garanderen zijn wij op zoek naar afdelingsmanagers (logistiek en winkels) en financiële profielen. Interesse in één van deze functies ? Spring even binnen op Career Launch op woensdag 23 mei, Flanders Expo Gent, stand nr 207 of surf naar www.decathlon.be/jobs

Pfizer ontwikkelt de geneesmiddelen van morgen! Dankzij de inzet van meer dan 1.300 medewerkers, is de vestiging in Puurs uitgegroeid tot één van de meest strategische productie-eenheden voor inspuitbare geneesmiddelen binnen de groep. In deze hoogtechnologische omgeving bieden wij uitdagende loopbaanperspectieven in Production, Packaging, Quality Operations, Engineering en Materials Management aan (m/v):

Getalenteerde Masters Je houdt van verantwoordelijkheid, people management en afwisseling. Bovendien heb je: • Een universitaire opleiding: burgerlijk/bio-ingenieur, apotheker, handelsingenieur of TEW. Een bijkomend diploma is mooi meegenomen. • Het potentieel en de ambitie om door te groeien en in je eigen carrière te blijven investeren. • Zin om te werken in een internationale omgeving.

Is dit jouw profiel? Dan kan je bij Pfizer mee je eigen loopbaan uitstippelen. Jouw initiatief telt: je inzet, je motivatie, je enthousiasme. Je bent dan ook een communicatieve teamspeler en werkt klantgericht. Je durft beslissingen nemen, hebt een visie en weet ze over te brengen op anderen.

Ontdek jouw carrièrepad.

Bezoek onze stand op Career Launch woensdag 23 mei 2012 Kijk op www.pfizercareers.com voor meer informatie over onze onderneming, onze wetenschap en onze commitment tot een gezondere wereld.


AANGEWORVEN DOOR MARC COLLEGA VAN MARC

MANAGER VAN MARC

MARC

BIJ DECATHLON DELEN WE DEZELFDE T, PASSIE VOOR SPOR OM SAMEN SUCCES TE BOEKEN !

Een team leiden vraagt écht talent ! Sinds de oprichting in 1997 is Decathlon België een jong, dynamisch en ambitieus bedrijf waar sport centraal staat. Decathlon maakt deel uit van de groep Oxylane dat Europees leider is in de distributie, het ontwerp en de productie van sportartikelen. Momenteel telt Decathlon België 14 winkels en één logistiek centrum. In de komende drie jaar zullen wij dit aantal nog uitbreiden tot minstens 20 winkels. Om deze verdere groei te garanderen zijn wij vandaag op zoek naar sterke managers voor de toekomst. Ben jij ook fan van sport en Decathlon? Vervoeg dan snel ons team en kies voor een loopbaan in een boeiende en dynamische sector. Decathlon zoekt (m/v)

Ontdek snel meer op jobs www.decathlon.be/

Sportieve AFDELINGSMANAGERS Als afdelingsmanager bij Decathlon sta je in voor de rekrutering, opleiding en management van jouw team. Dagelijks stuur je jouw eigen team van medewerkers aan en motiveer je hen om samen de doelstellingen te bereiken. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de commerciële activiteit van je afdeling binnen de winkel. Je zin voor dienstverlening is merkbaar in je omgang met de klant. Je garandeert tevens hun tevredenheid dankzij een goed beheer van je stock, de kwaliteit van je afdeling en aangepaste productgamma’s.

Decathlon neemt deel aan Career Launch op woensdag 23 mei, Flanders Expo Gent stand nr 207.

Ga jij de uitdaging aan?


CAREER LAUNCH GENT

20

ICT voor werk, gezin en gezondheid Smals staat voor ambitieuze ICT-projecten met een reële impact op onze medeburgers, bedrijven en publieke instellingen. Digitale informatiestromen zorgen voor minder omslachtige administratie, een efficiëntere toekenning van uitkeringen, een verbetering van de medische praktijk… Zo bouwen meer dan 1600 getalenteerde, gemotiveerde professionals mee aan onze toekomst.

Digitale gezondheidszorg Cédric (33) is al zeven jaar bij Smals, als analist, hoofdanalist en nu als projectleider. Hij werkt mee aan belangrijke ICT-projecten in de gezondheidszorg en ouderenzorg. “Dankzij een ICT-toepassing die we voor het RIZIV bouwden, zien specialisten steeds beter het effect van zware medicatie voor artritis. Of vorig jaar kon Volksgezondheid, mede dankzij ons, de verspreiding van de Mexicaanse griep dag per dag opvolgen.” “Ik ben eerder toevallig bij Smals beland, maar ben er al die tijd gebleven dankzij de zeer aantrekkelijke projecten en het evenwicht werk-privé. De sfeer is uitstekend en de werkdruk is gezond.”

Burgers en bedrijven

Sociale zekerheid en gezondheidszorg zijn de kernthema’s waarrond Smals ICT-diensten aanbiedt. Digitale informatiestromen berekenen bijvoorbeeld automatisch je recht op vakantie, pensioen, kindergeld of uitkering. Enkele collega’s vertellen.

Dimona-aangifte

Karel: “Ik ben op 30 minuten in onze hoofdzetel in Brussel, of ik kan flexwerken vanuit mijn thuisstad Gent.”

Karel (33) is business-analist en stond mee aan de basis van een belangrijke vernieuwing van de ICT-service Dimona. “Wanneer je in België start of stopt met je baan, dan geeft de werkgever dat meteen door via deze toepassing. Zo zijn je sociale rechten vanaf dag één gegarandeerd, terwijl het voor de werkgever een hoop administratie bespaart. Je zou haast vergeten wat voor een gedoe het vroeger was, toen alle werkgevers loonlijsten moesten bijhouden op papier en aangifte doen bij tientallen instellingen.” “Vanaf de voorstudie tot de uitrol sta ik in erg nauw contact met onze klanten. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de noden van instellingen zoals de RSZ, de werkgevers en sociale secretariaten. In vier jaar ben ik enorm gegroeid in mijn functie, mede dankzij de uitstekende omkadering, methodologie en opleiding bij Smals. Het is boeiend en uitdagend om te werken op een project met zo’n grote impact en een positieve maatschappelijke rol.”

Meer informatie op www.smals.be

Cédric: “Ik zie mijn twee kinderen ‘s ochtends en ‘s avonds. Bij mijn vorige werkgever was zoiets onmogelijk.”

Karine: “De sfeer is collegiaal, zonder interne concurrentie.”

Karine (33) coacht als ICT-projectleidster een team van 22 mensen. “Mijn team bouwt informatieve websites met hedendaagse technologie zoals Java en Drupal. Zo vinden burgers, bedrijven en zelfstandigen echt alles rond sociale rechten en plichten op de portaalsite SocialeZekerheid.be. Herstructureringen.be toont bedrijven in moeilijkheden welke crisismaatregelen voor hen interessant zijn. Indirect helpen we vermijden dat mensen hun baan verliezen.”

Werken bij Smals: de perfecte balans Werk en privé zijn steeds moeilijker te scheiden. Een goed evenwicht tussen beide is dus cruciaal. Smals zet zwaar in op bereikbaarheid met haar hoofdzetel recht tegenover het station Brussel-Zuid en satellietkantoren in Gent en Charleroi. Dankzij flexibele werkuren kun je lange en kortere werkdagen afwisselen in functie van je taken en je privéleven. Vorming, coaching en grote, ambitieuze projecten staan garant voor uitstekende doorgroeimogelijkheden. En wees gerust, de loonvoorwaarden zijn ook erg interessant.

WOULD YOU LIKE A PERSONAL COMPANY VISIT?

044308 - www.modulo.be

Fonsnylaan 20 - 1060 Brussel

Go to www.mijnvolvojob.be and send your CV

VOLVO SALUTES TALENT AT CAREER LAUNCH Wij kijken uit naar ingenieurs binnen logistiek, productie en onderhoud, teamcoaches, IT-ers, financiële en hr-profielen, logistiek bedienden en talenknobbels. Ontdek meer over onze boeiende jobs, het werken in een dynamisch team en de doorgroeimogelijkheden op www.mijnvolvojob.be

#VOLVOJOBS

VOLVO GROUP BELGIUM is de overkoepelende naam voor Volvo Trucks, Volvo Logistics, Volvo IT en Volvo Parts in Gent.


Career LaunCh GenT

21

EMBRACE YOUR FUTURE

ch Career L aun p o s n o t e o t Ontm e rs E x p o, G e n d n la F • i e m 3 wo e n s d a g 2

Functional Analysts Java Developers Project Manager Network & System Engineers ICT Recruiter

Solliciteer op www.smals.be! Alles wat je hart wenst, vind je bij het UZ Gent. Een ziekenhuis met een ziel, gepassioneerde collega’s, aantrekkelijke carrières, kortom, de liefde van je werkleven. Onze zorgstad biedt je 54 vooruitstrevende verpleegeenheden die allemaal het beste van zichzelf geven, 54 kloppende harten waar jij je ten volle kan ontwikkelen. Hier in het UZ Gent ontdek je wat liefde voor de job écht betekent, samen met 5800 enthousiaste medewerkers. Momenteel zijn we op zoek naar (m/v):

U Zie ‘k Graag!

Bez Caree oek ons op r Laun ch Ge nt op sta nd 20

op 23 8 mei.

Ontwikkelaar ICT

Het Departement ICT maakt deel uit van de Bedrijfsondersteunende Sector van het Universitair Ziekenhuis Gent. Als ontwikkelaar word je tewerkgesteld binnen de diensten Bedrijfstoepassingen en Zorgtoepassingen. Je hoofdtaak is het ontwikkelen, testen en onderhouden van (generieke componenten voor) programma’s op Windows-platformen. Dit gaat om zowel webgebaseerde toepassingen (ASP.NET) als stand-alone applicaties (VB.NET). Je hebt een bachelor-/graduaatsopleiding informatica of MCT. Als schoolverlater/laatstejaarsstudent kom je ook in aanmerking voor deze functie. Kennis van en/of ervaring met ontwikkelingen in het Microsoft .NET-platform (VB.NET en ASP.NET), Visual Studio, UML en het opzetten en onderhouden van databanken (SQL Server en/of Oracle) zijn alvast een meerwaarde.

Apotheekassistent Je staat in voor het produceren van steriele en niet-steriele bereidingen of doet uitvoerende en ondersteunende taken bij de distributie van geneesmiddelen. Je behaalde een diploma secundair onderwijs richting farmaceutisch technisch assistent of een diploma secundair onderwijs in combinatie met een getuigschrift van een beroepsopleiding apotheekassistent erkend door de VDAB.

Logistiek Medewerker Operatiekwartier Je staat in voor de logistieke ondersteuning in het operatiekwartier. Je vult medicatie, medische kits en materiaal aan, doet kwaliteitscontrole en zorgt ervoor dat het nodige materiaal beschikbaar is voor de ingreep. Je behaalde een diploma/getuigschrift secundair onderwijs. Uiterste inschrijvingsdatum voor deze functies is 4 juni 2012. Op onze website vind je de uitgebreide functieen profielbeschrijvingen en ons aanbod. Solliciteer via jobs.uzgent.be UZ Gent engageert zich voor diversiteit en gelijke kansen.

Verpleegkundigen kunnen steeds terecht bij UZ Gent. Vorig jaar mochten we 100 nieuwe verpleegkundigen verwelkomen. En ook dit jaar is er plaats voor heel wat nieuwe en gemotiveerde collega’s.

jobs.uzgent.be


22

Career LaunCh GenT Crazy about chocolate? Barry Callebaut has been producing cocoa and chocolate products for more than 150 years. Today, we are the world’s leading manufacturer of high-quality cocoa and chocolate products. Our proven expertise, together with our focus on innovation and R&D, enable us to cater to the many different customer needs and to respond to the varying consumer preferences throughout the world. Barry Callebaut has strong traditional roots in Europe, is headquartered in Switzerland and listed on the SWX Swiss Exchange. We have a global network with production sites in Europe, Africa, North and Latin America and Asia/Pacific.

stand

Looking for a new professional challenge?

103

www.barry-callebaut.com

t a s u Visit h c n u a L r e e t Car n e h G 5 0 / 23

Barry Callebaut Belgium nv • Human Resources • Aalstersestraat 122 • 9280 Lebbeke – Wieze Tel.: 053/73 07 97 • Fax: 053/73 04 08 • E-mail: recruitments_belgium@barry-callebaut.com

Wat is een proefperiode

Kan je ontslagen worden of zelf ontslag nemen tijdens deze proeftermijn? Op deze en nog andere vragen in verband met de proefperiode vind je een duidelijk antwoord op jobat.be/contract.

en hoe lang duurt deze? Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

EMBRACE YOUR FUTURE

OpenInG MInDS TO IMpACT THe WORLD Meet us at Career Launch Ghent 23 May Come and discover a wide range of programs for recent graduates and executives that combine ‘state-of-the-art’ management knowledge with personal development and a global perspective. www.antwerpmanagementschool.be

Solliciteer op www.smals.be

mediapartner


De Politie rekruteert

www.jobpol.be of bel gratis 0800 99 404

De Politie rekruteert www.jobp of 0800 9 ol.be 9 404

Je bent ook

expert redder in nood bemiddelaar verantwoordelijk luisterend oor De Politie speelt verschillende rollen in onze samenleving en ze zijn allemaal even essentieel. Voor onze brede waaier politie- en burgerfuncties zijn we daarom op zoek naar (m/v) collegaâ&#x20AC;&#x2122;s met de meest verscheiden achtergrond. Wat ze wel gemeen moeten hebben, is hun professionalisme, enthousiasme en teamspirit. Heb jij dat potentieel? Surf dan naar www.jobpol.be voor meer details over ons uitgebreid jobaanbod.


Career LaunCh GenT

24

Visit us at

Jobat Career Launch Ghent

Join the winning team!

stand 305

We are looking for: ERP consultants Information Management consultants Application Management consultants Junior consultants More info: www.delawareconsulting.be Send your CV to Wim De Jonghe. humanresources_belgium@delawareconsulting.com

Kern Selection, jouw gids op Career Launch (en in je carrière) Kern Selection is jouw persoonlijke gids voor een succesrijke start. Ook op Career Launch. Kom daarom zeker langs op de stand van Jobat voor een gratis cv-analyse!

cv-analyse Laat je cv analyseren Wat is het perfecte cv specifiek voor jou? Zo veel tips, dat je het niet meer weet... Laat daarom je cv testen door de professionele recruiters van Kern Selection. De perfecte boost voor je carrière!

Kern Selection wijst je de weg. Bezoek ons tijdens Career Launch in Gent op 23 mei en schrijf je tijdig in op de Jobat stand! www.kernselection.be

Kern Selection. Voor de juiste mensen. RECRUITMENT & SEARCH

ASSESSMENT CENTERS

DEVELOPMENT CENTERS

TALENT CENTERS


Word een van onze nieuwe collegaâ&#x20AC;&#x2122;s Bezoek onze stand (nr. 209) op woensdag 23 mei 2012 op Career Launch, Flanders Expo Gent We zoeken masters (burgerlijk ingenieurs, industrieel ingenieurs,â&#x20AC;Ś) en bachelorprofielen in technische richtingen.

Ontdek al onze vacatures op

www.de spoorwegen werven aan.be


Jobs in de zorgsector

De zorgsector is continu op zoek naar gemotiveerde medewerkers, zowel voor patiĂŤntenzorg als voor algemene diensten. Zoek je een nieuwe baan waar je met jouw kennis en ervaring een belangrijke bijdrage kunt leveren? Zoek en vind jouw nieuwe uitdaging op volgende paginaâ&#x20AC;&#x2122;s! Surf ook naar jobat.be voor nog meer jobs in de zorgsector.

Wijdoenallesomjeaaneengoedejobtehelpen


Jobs

in de

ZORG

27

Lydia en 15 285 andere Antwerpse senioren zoeken extra verpleegkundigen en hoofdverpleegkundigen.

Senioren die klant zijn bij Zorgbedrijf Antwerpen worden goed verzorgd. Omdat ze met steeds meer zijn zoeken ze extra mensen die zorg dragen voor hen én voor zichzelf. Die combinatie kan perfect bij Zorgbedrijf Antwerpen. • Omdat de dienstverlening bij Zorgbedrijf Antwerpen zo ruim is, heb je er tal van doorgroeikansen en opleidingsmogelijkheden. • Omdat je maar goed kunt zorgen voor anderen als je je zelf goed voelt, vind je er de beste voorwaarden om je leven en je werk te combineren. • Omdat de diensten verspreid zitten over heel de stad, werk je altijd dicht bij huis. Wat je ook wil doen. Waar je ook wil werken. Hoe je het ook wil combineren. Je vindt het bij ons: in je buurt, in je werk, in je leven.

Onze senioren zoeken alvast:

Verpleegkundigen Je luistert aandachtig naar de wensen van bewoners en hun familie en stelt een persoonlijk zorgplan op voor elke bewoner. Je werkt als verpleegkundige en begeleidt de zorgkundigen van jouw afdeling.

Hoofdverpleegkundigen - Hoofd zorgteam Je zorgt dat je woonzorgeenheid vlot draait, in lijn met het algemeen zorgbeleid. Je coacht met hart en ziel een team van verpleegkundigen en zorgkundigen. Je stimuleert ook mensen van andere afdelingen en diensten om er mee voor te zorgen dat elke bewoner zich thuis voelt.

Een job voor jou? Solliciteer nu! Stel je meteen kandidaat op onze website www.zorgbedrijf.antwerpen.be/vacatures. Ontdek er deze vacatures met gedetailleerde taak- en profielomschrijving en ons aanbod.

Het Interregionaal Ziekenhuiscentrum Edith Cavell, CHIREC, is op zoek naar zijn toekomstige (m/v)

Algemeen Medisch Directeur Het CHIREC is een ziekenhuisgroep die bestaat uit meer dan 1.100 bedden verspreid over 5 ziekenhuissites en een medisch centrum, in Brussel en Waals-Brabant: Edith Cavell Ziekenhuis, Park Leopold Ziekenhuis, Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis, Basiliek Ziekenhuis, Ziekenhuis van Brainel’Alleud-Waterloo en Medisch Centrum Europe-Lambermont. De groep telt 4.100 personen, waaronder 1.100 artsen, die behandelingen aanbieden in alle medische en chirurgische domeinen, met uitzondering van hartchirurgie en interventionele cardiologie.

De toekomstige Algemeen Medisch Directeur rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur van het CHIREC en neemt deel aan de uitwerking en de aanpassing van de medische strategie die de Raad van Bestuur definieert. Hij/zij garandeert de operationele toepassing van de strategie op collegiale wijze met de Uitvoerende Raad. Hij/zij heeft de volgende competenties: • organisatie van het zorgverleningsbeleid • indeling van de medische diensten op de verschillende sites • medische ‘audit’ • Farmacie, in samenwerking met de hoofdapotheker • relaties met de overheidsinstanties voor medische aangelegenheden • bepaling van de behoeften op het vlak van de aankoop van goederen en medische diensten • medische communicatie • verzekeringen op medisch vlak • verantwoordelijk voor de opstelling van het lastenboek voor de informaticatoepassingen wat betreft gezondheidszorgen. Het gezochte technische profiel is het volgende: • houder van een diploma van dokter in de geneeskunde en succesvolle praktische ervaring met ziekenhuisbeheer; het bezit van een master in de volksgezondheid, ziekenhuisbeheer of een verwante opleiding is een pluspunt • ervaring met en een relevante reputatie binnen het Belgische ziekenhuisecosysteem • beheersing van het Belgische systeem voor de financiering van ziekenhuizen • eerdere contacten met de overheidsinstanties belast met medische aangelegenheden is een pluspunt. Wat het menselijke profiel betreft, heeft de kandidaat de volgende capaciteiten: • een strategische medische visie ontwikkelen die alle aspecten omvat: onder meer de organisatie van de medische diensten … • een directieteam en de relaties met alle andere vakgebieden binnen het ziekenhuis beheren

• het hoofd bieden aan nieuwe evoluties en waakzaam zijn voor de evolutie van de sector • de verschillende medische functies operationeel met elkaar verbinden (in de ruimst mogelijke zin) • beslissingen nemen en werken binnen de grenzen bepaald door de algemene oriëntatie waarover de Raad van Bestuur beslist en binnen de technische, budgettaire en menselijke beperkingen • contactvaardigheid, overtuigingskracht en beïnvloedingsvermogen ten aanzien van de overheidsinstanties voor medische aangelegenheden • mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheid: kan zijn/haar beslissingen en acties uitleggen/communiceren • synthesevaardigheden: complexe problemen beschouwen en omzetten in concrete operationele principes en doelstellingen • naast respect voor de waarden van de instelling en de interne structuur zal hij/zij ook de volgende persoonlijke kwaliteiten hebben: - erkende capaciteiten op het vlak van personeelsmanagement en teammotivatie - gemotiveerd, geëngageerd, beschikbaar en servicegeoriënteerd - stressbestendig en een grote werker: zowel de kwantiteit als de kwaliteit van zijn/haar output is aanzienlijk - diplomaat en uitstekende onderhandelaar - sterke realiteitszin, open persoonlijkheid (teamplayer) met een onberispelijke integriteit - capaciteit om binnen de zes maanden na zijn/haar indiensttreding volledig operationeel te zijn - drietaligheid is een pluspunt.

Kandidaturen (motivatiebrief en een volledig curriculum vitae) worden gericht aan het Interregionaal Ziekenhuiscentrum Edith Cavell, CHIREC, ter attentie van de Voorzitter van de Raad van Bestuur, Dr. Philippe El Haddad, uiterlijk tegen 30 juni 2012: - hetzij per post: Edith Cavellstraat 32 - 1180 Brussel - hetzij via e-mail: presidence@chirec.be


De VZW Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’ zoekt (m/v) voor haar apotheekassociatie: • Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw, • Psychiatrisch verzorgingstehuis Sint-Augustinus • Psychotherapeutisch Centrum Rustenburg

e De nieuw ard’ g boom a ‘Krieken eldra opent w ren zijn deu

Het OCMW Schaarbeek, tweede grootste OCMW in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bereidt zich voor op de inhuldiging van haar gloednieuw woon- en zorgcentrum “De Kriekenboomgaard”. In termen van ontvangst van de bewoners en de infrastructuur, zal het centrum dé referentie worden in de Brusselse regio en zelfs in België. Bij het streven naar een continue verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan de bewoners, zoekt het OCMW (m/v) :

• Hoofdverpleegkundige nacht • Dagverpleegkundigen

Functie-aanbod: Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in deeltijdse opdracht (75%), uitbreidbaar naar voltijds • loon volgens de ziekenhuisbarema’s, met relevante anciënniteit • hospitalisatieverzekering • spoedige indiensttreding.

Wij bieden een gloednieuw kader aan en de voldoening om in een openbare instelling te werken, die een sociale missie van algemeen belang nastreeft, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering (na 6 maanden anciënniteit), een tussenkomst in de kosten voor de verplaatsingen met het openbaar vervoer. Stuur je cv, je motivatiebrief en je diploma per post uiterlijk op 23 mei 2012, naar: Mevrouw Dominique Decoux, Voorzitter van de Raad van Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Schaarbeek C / O Human Resources, Vifquinstraat 2 - 1030 Schaarbeek

Functie-inhoud: Kernopdracht: • onder leiding van de hoofdapotheker instaan voor de organisatie en het toezicht op de operationele taken van een ziekenhuisapotheek • verantwoordelijkheid dragen voor het verstrekken van alle geneesmiddelen en bereidingen die in de voorzieningen worden gebruikt • een kwaliteitsvolle dienstverlening verzekeren • actieve bijdrage leveren in advies- en overlegorganen. Functievereisten: • in het bezit zijn van het certificaat van ziekenhuisapotheker en houder zijn van de beroepstitel van ziekenhuisapotheker of deze spoedig verwerven • beschikken over sociale vaardigheden en een klantgerichte instelling • bereid zijn zich permanent bij te scholen • positief ingesteld zijn t.o.v. de christelijke identiteit van de voorzieningen. Belangstellenden sturen hun schriftelijke sollicitatie met cv uiterlijk 24 mei 2012 naar ANNE VAN HAESENDONCK, personeelsdirecteur, op onderstaand adres:

Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw, Koning Albert-I laan 8, 8200 Brugge e-mail : vhd@olv.gzbj.be • www.pzolv.be

Of per e-mail: grh-hrm@cpas-schaerbeek.be Informatie: M. Pelzer op 02/247 81 18

You

ZIEKENHUISAPOTHEKER

Meer informatie over de inhoud van de functie kan u bekomen bij Stefaan T’Jonck, hoofdapotheker (tel.: 050/30 18 61)

koM jij Met De fiets naar je werk?

The Rolling Stones a priori.be

VG.2/B – B-AB04.028 – W.RS141

get what you want.

Zelfs één die nog voordeliger is dan wanneer je met de auto komt. Meer weten? Surf naar jobat.be/ extralegale-voordelen.

Dan krijg een vergoeding.

WWW.PCLEDE.BE

Op de Dag van de Verpleging zeggen wij

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

Het RIZIV zoekt:

Dossierbeheerder (M/V) Voor het Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO) Ben je houder van een Bachelor diploma in rechten of verzekeringen, óf beschik je over een andere Bachelor, maar mét 2 jaar ervaring in dossierbeheer betreffende letselschade in gemeen recht? Én heb je, ongeacht je diploma, reeds 2 jaar ervaring inzake burgerlijk aansprakelijkheidsrecht, medisch recht en letselschade en ben je geïnteresseerd in de functie?

‘dankjewel!’ aan al onze medewerkers voor hun warme zorg en inzet

voorbereiden

Surf naar jobat.be/selectietesten en je weet meteen hoe je er aan moet beginnen.

op selectie­ testen?

Stuur dan je kandidatuur uiterlijk 25 mei 2012 naar hrplanning@riziv.fgov.be of t.a.v. Els Cautaerts – Tervurenlaan, 211 - 1150 Brussel. Meer informatie op www.riziv.be

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


Jobs

in de

ZORG

29

Kiezen voor AZ Sint-Lucas is kiezen voor een ziekenhuis vol diversiteit, een sportief ziekenhuis in het hartje van Gent met moderne infrastructuur en hightech apparatuur. Collegialiteit, openheid, patiëntgerichtheid, vriendelijkheid en deskundigheid, dat vinden wij belangrijk in onze houding tegenover de patiënt, zijn familie, ons werk, tegenover elkaar, het ziekenhuis en de buitenwereld.

HUIS 45 (Licht en Liefdeheem vzw, Varsenare) is een voorziening voor een dertigtal volwassen personen met een visuele handicap met bijkomende beperkingen (www.huis45.be). Er zijn concrete ambities om deze dienstverlening uit te breiden op andere plaatsen in Vlaanderen. Deze vzw is partner voor VAPHinitiatieven in de zorg binnen het netwerk “Licht en Liefde K.M.B.S.”, en is momenteel op zoek naar een (m/v):

Dienstverantwoordelijken zorg

Urologie - gynaecologie Cardiologie - vaatheelkunde

Directeur

• verantwoordelijk voor een patiëntgerichte en kwalitatieve verpleegkundige zorg, in overleg met de artsen • instaan voor een motiverend personeelsbeleid met aandacht voor vorming en ontwikkeling • dienstroosterplanning opmaken

Verpleegkundigen

op inwendige, heelkundige en geriatrische diensten op de diensten spoedgevallen en intensieve zorgen

• voltijds / deeltijds • dag / nacht • als jobstudent

Technologen medische beeldvorming Systeem- en netwerkbeheerder

• mee instaan voor onderhoud, beheer en vernieuwing van de IT infrastructuur (centrale servers en systemen) • instaan voor onderhoud, beheer en beveiliging van het netwerk

Kwaliteitscoördinator

• mee verantwoordelijk voor het uitbouwen van het kwaliteitsbeleid • begeleiden van projecten • verbeteracties formuleren Wij bieden jou: • goede ondersteuning • een fijne werkomgeving • loopbaanmogelijkheden • aantrekkelijke personeelsvoordelen

Interesse?

Surf snel naar onze website www.azstlucas.be waar je meer informatie vindt over onze vacatures en solliciteer online.

vacatures

Vlaanderen

Functie: • Onder aansturing van het bestuur van de vzw vertaalt u het uitgestippeld beleid naar de dagelijkse medewerkers in operationeel management. U rapporteert aan het bestuur. De operationele uitdagingen vertaalt u naar voorstellen voor strategische en beleidsmatige beslissingen. • In samenwerking met dagelijks verantwoordelijken ontwikkelt u verder de visie naar een kwalitatieve zorg voor de cliënten. • U stuurt de collega’s aan bij het realiseren en bewaken van de operationele doelstellingen van de voorziening vanuit een multidisciplinaire visie. U bent een coach en leider die een aangenaam en stimulerend werkklimaat en noodzakelijke veranderingen (Perspectief 2020) weet te realiseren. • Als manager draagt u op efficiënte wijze zorg voor de financiële en materiële middelen, stuurt u op performante wijze de overleg- en communicatiestructuren, en volgt u - vanuit een stuurgroep - een nieuwbouwproject op. • Binnen het netwerk bent u als lid van het directieteam verantwoordelijk voor de opvolging en de coördinatie van het aanbod vanuit VAPH voor de doelgroep. U ontwikkelt mee de noodzakelijke initiatieven binnen de zorg. U participeert proactief in en vertegenwoordigt de organisatie in relevante externe overlegstructuren. Profiel: Door scholing (master of bachelor) en ervaring (minstens 5 jaar) bent u vertrouwd met en bereid te leren over: • (de regelgeving rond het) VAPH, Perspectief 2020, VIPA, financieel beheer, vzw-wetgeving … • management in de social profit, technieken in veranderingsmanagement • actuele inzichten op het vlak van begeleiden van personen met een handicap • inzichten in kwaliteitszorg zoals vandaag toegepast in de Vlaamse Welzijnszorg. • U bent enthousiasmerend, motiverend, stressbestendig, zelfkritisch, leerbaar, gemotiveerd, luisterbereid, empathisch, besluitvaardig en communicatief. Aanbod: • Een dynamische en gemotiveerde groep collega’s in een financieel gezonde organisatie. • Een op diverse vlakken uitdagende functie met aandacht voor uw persoonlijke ontwikkeling en omkadering in een dynamisch netwerkdirectieteam. • Een verloningspakket in verhouding met uw verantwoordelijkheden.

Interesse? Stuur uw cv en motivatiebrief voor 31 mei 2012 per mail naar L&L-heem, t.a.v. Luc De Man, voorzitter, e-mail: select@admb.be

www.admb.be

Erkend wervings-en selectiebureau VG.28/U, B-AA11.009 & W.INT/RS/SO.44 - lid Federgon.

Hecht jij ook belang aan deze waarden? Dan verwelkomen wij jou graag in ons ziekenhuis als nieuwe collega!

Kickstart voor een job in je regio

Wat is een assessment en hoe kan je je voorbereiden?

het antwoord vind je op jobat.be/selectietesten

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

Revalidatieziekenhuis Inkendaal is expert in zorg voor patiënten met ernstige locomotorische, neurologische en cardiopulmonaire aandoeningen. We werken voor gehospitaliseerde en ambulante patiënten, zowel voor volwassenen als kinderen. Inkendaal heeft als missie om de levenskwaliteit van onze patiënten op een warme en menselijke, betrokken en creatieve manier naar een hoger niveau te tillen. We hebben een erkenning als expertisecentrum PVS (coma), bieden een aantal sterk uitgebouwde specialisaties en Riziv-conventies en hebben expertise in onderzoek en behandeling van ontwikkelingsstoornissen.

De vzw Vlaamse social-profitfondsen (VSPF vzw) is een door sociale partners bestuurde vzw die zich ten dienste stelt van de sociale fondsen in de socialprofitsector.

Wil jij ook deel uitmaken van ons enthousiast en deskundig team? Revalidatieziekenhuis Inkendaal werft aan (m/v):

Voor de verdere uitbouw en het administratieve en financiële beheer van die fondsen zoekt VSPF vzw

HR & communicatiemanageR Functie: Je organiseert het personeelsbeleid en de personeelsadministratie in functie van onze medewerkers en de doelstellingen van Ziekenhuis Inkendaal. Je beheert de interne en externe communicatie, de organisatie en coördinatie van communicatieplannen voor de promotie en het versterken van het imago van het ziekenhuis. Profiel: Je behaalde een masterdiploma en kunt terugblikken op ruime HR-ervaring. Affiniteit met de gezondheidssector is een pluspunt. Je beschikt over een goede kennis van arbeidsrecht en sociale wetgeving en bent een enthousiaste teamplayer die vlot intern en extern kan communiceren. Je maakt vlot gebruik van de pc en kent de eigenschappen van de verschillende mediumtypes. Talenkennis: N-F-E. Aanbod: Contract van onbepaalde duur 38u/week. Een competitief salaris met overname van nuttige beroepservaring. Gratis hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, fietsvergoeding. Een iPhone met belwaarde 25 euro/maand. Interesse? Stuur je kandidatuur met cv vóór 31/05/2012 naar Ziekenhuis Inkendaal, t.a.v. Marc Van Steertegem, Algemeen Directeur, Inkendaalstraat 1, 1602 Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw) of mail naar marc.vansteertegem@inkendaal.be

Voor meer informatie surf naar www.inkendaal.be

Een voltijdse administratieve medewerker (m/v) Je taken: Samen met jouw verantwoordelijke zorg je voor een perfecte administratieve en financiële afhandeling van diverse subsidiedossiers van werkgevers in de Vlaamse socialprofitsector. Je profiel: Je bent Nederlandstalig en beschikt over een diploma hoger onderwijs van één cyclus (of gelijkwaardig door ervaring en/of bijscholing). Nauwkeurigheid is jouw sterke kant en je hebt een neus voor cijfers en voor administratief en financieel beheer. Je kunt efficiënt en tegelijk flexibel (samen) werken, je communiceert vlot en je kent de courante softwarepakketten (Access, Word, Excel). Ons aanbod: Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en arbeids- en loonvoorwaarden gebaseerd op die van de privéziekenhuizen. Meer weten over het gevraagde profiel of de selectieprocedure? Surf naar http://www.vspf.org of bel naar 02/227.60.01 Hoe solliciteer je? Bezorg jouw gemotiveerde kandidaatstelling mét cv via e-mail vóór dinsdag 29 mei 2012 aan Dirk De Meester, directeur - info@vspf.org VSPF vzw, Handelskaai 48 te 1000 Brussel


Jobs

30

in de

ZORG Derde ed

AZ Maria Middelares Gent is een algemeen ziekenhuis met twee vlot bereikbare campussen, 554 bedden en meer dan 1600 personeelsleden en 160 artsen. Vanuit onze christelijke inspiratie kiezen wij voor een hedendaagse hoogkwalitatieve gezondheidszorg met een menselijk gelaat.

itie!

KLINISCH PSYCHOLOOG voltijds (m/v)

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Klinisch psycholoog in de context van Liaison Psychiatrie. Deze functie omvat verschillende deelaspecten: • U treedt op als laagdrempelige adviesverlener ten aanzien van de eerste lijnshulpverlening. In die context neemt u ook deel aan het beantwoorden van oproepen rond crisissituaties, in samenwerking met de omliggende ziekenhuizen; • U verzorgt ambulante poliklinische consultaties in het verlengde van overbrugging van de wachttijd bij doorverwijzing vanuit PAAZ naar CCG of PZ; • U bent werkzaam binnen de verschillende functies van art. 107; • U werkt ook mee binnen de PAAZ-afdeling; • U neemt op vraag consultfunctie op in andere afdelingen buiten PAAZ; • U staat als psycholoog in voor het adviseren van de zorgverleners rond de patiënt, ook in de ziekenhuiscontext; • U staat als psycholoog in voor het adviseren en begeleiden/therapeutisch ondersteunen van patiënt en context, alsook (op vraag) voor psychodiagnostiek; • U beschikt over de nodige kennis van de sociale kaart in functie van nood en doorverwijzing. Naast de verankering in de werking externe en interne liaison psychiatrie, maakt u ook deel uit van het reeds bestaande team van psychologen dat mede instaat voor de dienstverlening op psychologisch vlak in ons ziekenhuis.

Over identiteit, imago en reputatiemanagement

OMBUDSMAN / - VROUW

voltijds (m/v)

FUNCTIEOMSCHRIJVING

• Als ombudspersoon bied je de patiënt een luisterend oor en neem je vragen of problemen ter harte. Zonodig help je in een gesprek gevoelens en verwachtingen te verwoorden en geef je advies over wat mogelijk en haalbaar lijkt; • Op vraag van de patiënt bemiddel je bij een verstoorde relatie of klacht met het oog op het bereiken van een voor iedereen aanvaardbare oplossing; • Bij gebrek aan overeenstemming informeer je de patiënt over zijn rechten, de door het ziekenhuis aangeboden dienstverlening en sta je in voor de verdere klachtenbehandeling; • Je formuleert aan de directie aanbevelingen om herhaling van tekortkomingen te voorkomen en de dienstverlening aan de patiënten te verbeteren; • Je voorkomt vragen en klachten door in samenwerking met de coördinator communicatie de patiëntencommunicatie te verbeteren; • Je staat in voor de volledige administratieve opvolging in een geautomatiseerd systeem en optimaliseert de werking en de procedureregels van de ombudsfunctie.

HR in de zorg en diensten workshops, beurs en networking www.hrindezorg2012.be

CHIEF OPERATIONS OFFICER LABORATORIUM

Donderdag 7 juni 2012 De Montil, Affligem

voltijds (m/v)

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Geïnteresseerd?

Vul dan vandaag nog ons sollicitatieformulier in op www.jouwjob.be (rubriek jobs & stages / sollicitatieprocedure)

NS BIJ O STEEK HT OP! UW LIC

of via de post: AZ Maria Middelares, Personeelsdienst, Kortrijksesteenweg 1026, 9000 Gent. Heb je nog vragen, neem gerust contact op met dhr. Eric Podevyn, diensthoofd personeelsdienst, tel. 09 260 60 73.

Voor de vereisten, het aanbod en meer info surf naar www.jouwjob.be

Key-note sprekers: Wouter Torfs, Jef Staes en Fons Leroy Workshops met:

PIRANACONCEPTS.COM

• Als COO (Chief Operations Officer) geeft u leiding aan het labo Klinische biologie en bent u verantwoordelijk voor het effectief en efficiënt verloop van de operaties binnen het labo; • U werkt mee aan de groei van het labo inzake nieuwe technieken en aantal uitgevoerde analyses; de keuze van technieken en apparatuur gebeurt in overleg met de klinisch biologen; • Vanuit uw functie bent u verantwoordelijk voor de opvolging van de competenties van de medisch laboratoriumtechnologen; • Als COO bent u voltijds in het laboratorium aanwezig, steeds bereikbaar voor overleg met de klinisch biologen en de laboranten en bent u op de hoogte van alle technieken in het labo; • De COO maakt deel uit van het managementteam van het labo. Dit managementteam bepaalt in onderling overleg en in samenspraak met het ziekenhuis de strategie en de jaaractieplannen; • De COO rapporteert aan de medisch directeur.

info@vzwvorm.be

Luc Bulckens, Frank Clerix, Ron Embrechts, Mieke Hullebroeck, Stephan Marchant, Jeroen Van Rooij, Liesbeth Michiels, Luc Noten, Lien Degryse, Philippe De Bruyne, Greet Dielis, Bart Van den Eynde, Luc Dekeyser, Ruth Verlinden, ...


Jobs in de

zorg

31

Het Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods is een regionaal christelijk geïnspireerd centrum in Lede dat behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde. Het centrum bestaat enerzijds uit een psychiatrisch ziekenhuis met 191 bedden en plaatsen en anderzijds uit twee psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT). Het PVT Nieuwemeers is gelegen te Lede en biedt opvang en begeleiding aan 60 bewoners. Het PVT Leilinde is gelegen te Dendermonde en biedt plaats aan 42 bewoners. Om de dienstverlening in onze voorziening te optimaliseren, hebben wij momenteel openstaande vacatures voor (m/v):

ZEEBRUGGE UW HAVEN

Sinds 1895 is de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen (NV MBZ) als havenbestuur verantwoordelijk voor de exploitatie en de uitbouw van de haven van Zeebrugge. De haven is vandaag uitgegroeid tot een vitaal verkeersknooppunt in een internationale context.

De Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen zoekt kandidaten voor de volgende functie:

Havenkapitein M/V Verpleegkundigen (onbepaalde duur, deeltijds of voltijds) kinesitherapeut

(bepaalde duur, deeltijds)

Taken:

stafmedewerker patiëntenzorg (onbepaalde duur, voltijds)

klinisch psycholoog ergotherapeut

(bepaalde duur, voltijds)

(wervingsreserve)

Veiligheidsmedewerker diensthoofd keuken Boekhouder

(bepaalde duur, voltijds)

(onbepaalde duur, voltijds)

(onbepaalde duur, voltijds)

medewerkers onderhoudsdienst (wervingsreserve)

INTERESSE? Stuur dan vóór 31 mei 2012 per e-mail (bij voorkeur) of post jouw sollicitatiebrief en cv aan: Mevrouw Bénédicte De Waele, Management assistente, Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods, Reymeersstraat 13a, 9340 Lede, tel.: 053 76 21 05, e-mail: benedicte.de.waele@fracarita.org Bijkomende info vindt u op www.pclede.be of telefonisch 053 76 21 05.

Voor onmiddellijke indiensttreding en voor de werfreserve

www.pclede.be

Samen met je collega’s havenkapitein organiseer je het scheepvaartverkeer in de haven. Je bewaakt de kwaliteit van het werk en de dienstverlening, de veiligheid van het scheepvaartverkeer en de passagiers, de status van installaties en kunstwerken, en het naleven van de scheepvaartreglementeringen. Je neemt alle maatregelen ter vrijwaring van de openbare orde, rust en veiligheid van de havenbedrijvigheid. Je onderzoekt schadegevallen en stelt PV’s op. Je vervult administratieve en sociale verplichtingen tegenover het personeel, het cliënteel en andere overheidsdiensten. Je informeert het cliënteel en promoot de dienst intern en extern. Je rapporteert aan de havenkapitein-commandant. Profiel: Je bent (of was) in het bezit van een STCW’95certificaat van master voor zeeschepen > 3000 BRT, of van een brevet van Kapitein ter lange omvaart. Je hebt een uitgebreide kennis van het scheepvaartreglement en je bent vertrouwd met het ARAB en met de milieuwetgeving. Zowel zelfstandig als in teamverband werken spreekt je aan. Je kunt mensen motiveren en leiden en je bent stressbestendig. Je communiceert helder met anderen, zowel in het Nederlands als in het Engels en Frans. Ons aanbod: Aangenaam werkmilieu, goede vakantievakantiegeld, eindejaarspremie, regeling, maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering. Vaarervaring kan gedeeltelijk worden gevaloriseerd.

U Zie ‘k Graag!

Informatie en kandidaatstelling:

Ontdek wat liefde voor de job écht betekent. Meer info in deze Jobat en op Career Launch Gent

jobs.uzgent.be

Meer info over deze functie en over het selectiereglement kan je bekomen bij A. Van Mullem, tel. 050/543211 en op www.mbz.be. Indien je interesse hebt voor deze functie, stuur dan je kandidatuur, je uitgebreid cv (met vermelding van je telefoonnummer), een kopie van je diploma’s, brevet en/ of getuigschriften en een bewijs van goed gedrag en zeden naar: Havenbedrijf MBZ NV, t.a.v. personeelsdienst, Isabellalaan 1, 8380 Zeebrugge. Inschrijven kan ook per e-mail (personeelsdienst@mbz.be). Je dient de nodige documenten dan voorafgaand aan de selectie aan te bieden. Kandidaturen dienen ons te bereiken op uiterlijk 31 juli 2012. Havenbestuur Zeebrugge / MBZ NV Isabellalaan 1, 8380 Zeebrugge tel 050/54 32 11 - fax 050/54 32 24 www.portofzeebrugge.be e-mail: mbz@zeebruggeport.be ©luchtfotografie henderyckx - ©mbz.be


Euro Marine Logistics NV

is a shipping company active in the carriage of vehicles by specialized vessels in European waters. The company was created as a joint venture between two of the largest players in the RoRo industry (Mitsui OSK Lines and Hoegh Autoliners) and is presently operating 14 ships from their office in Meise. To strengthen the commercial department, we are looking for an “Assistant Manager Sales & Marketing”. The successful candidate will be working closely with the Senior Sales & Marketing Manager. Job description Develop close relationships with key customers Evaluate and develop new customers through sale leads, contacts, market intelligence and service product Respond to inquiries from customers and manage quotations Pricing Participate and support in tender preparations Operate as part of an important team, share information and be able to multitask when required Personal qualities Higher education in Business and/or Economics Experience from shipping and/or logistics is an advantage Strong inter-personal and relationship building skills Proficiency in English. Dutch and French abilities are preferable Good analytical skills Team oriented with cultural awareness We offer 

Demanding and rewarding tasks in an international, young and dynamic shipping company Competitive terms and conditions

Tordale biedt op vlak van leren, wonen, werken en ontspanning ondersteuning aan 350 mensen met een verstandelijke beperking in de regio Midden West-Vlaanderen. In de werking staat de cliënt centraal. Bijzondere aandacht gaat naar die mensen waarvoor de drempel naar gepaste ondersteuning hoogst is. De voorziening draagt dynamisch bij tot innovatie in de sector en ziet met vertrouwen de toekomst tegemoet. De innovatie wordt ondersteund door een ambitieus bouw- en renovatieprogramma. Bij het realiseren van haar missie kan de voorziening bouwen op een financieel gezonde basis. Tordale kan rekenen op expertise van ruim 300 gemotiveerde en deskundige medewerkers, aangestuurd door een dynamisch team van leidinggevenden dat de voorziening wil versterken met een (m/v):

Contact information Mr Gani Fetnaci +32 2 268 0743 / mph +32 475 25 49 42 Please send your CV with application letter to Marielle.metzger@euro-marine.eu by 31 May 2012

directeur wooncentrum

Nieuwe internationale kunstgalerij te Knokke zoekt dringend

verantwoordelijke (M/V) Zelfstandig werken, goede verkoper en tweetaligheid zijn een vereiste. Beschikbaar WE. Kennis kunstwereld is een plus. Gelieve CV te sturen naar

moensdehase@skynet.be

Het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) is de koepelorganisatie van het katholiek onderwijs in Vlaanderen. Wij behartigen de belangen van meer dan 2000 scholen voor kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs. Daarnaast biedt het VSKO, via de diensten en verbonden die het groepeert, een ruime dienstverlening aan haar leden. Voor het Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs (VVKBuO) zoeken wij een (m/v) www.VSKO.be

JURIST

Wij vragen je bent master in de rechten met een oprechte belangstelling voor buitengewoon onderwijs, kennis van onderwijsrecht is nuttig maar geen vereiste; je bent klantvriendelijk en beschikt over een goed analytisch en synthetisch vermogen; je getuigt van een christelijk geïnspireerde levensvisie. Je opdracht je staat in voor de opvolging van de regelgeving inzake onderwijs en andere relevante wetgeving en biedt administratie-juridische ondersteuning. Je begeleidt onze scholen bij de opstelling van allerlei dossiers en organiseert vormingen. Wij bieden een bediendecontract van onbepaalde duur (na proefperiode) in het CODO-statuut (contractueel departement onderwijs). Je hebt interesse : Stuur vóór 25 mei 2012 je sollicitatiebrief en CV naar Rudi Warson, personeelsdirecteur, Guimardstraat 1 te 1040 Brussel of naar rudi.warson@vsko.be. Kandidaten met een functiebeperking die behoefte hebben aan een redelijke aanpassing, worden verzocht dit te vermelden.

Uw functie: • Als lid van het directieteam bepaalt u mee het beleid van de voorziening. • Samen met een collega centrumdirecteur, 10 diensthoofden en 150 medewerkers van het wooncentrum staat u in voor het uittekenen en implementeren van het beleid van het wooncentrum (17 woningen en 25 studio’s) en specifiek voor de woonondersteuning van de groep jongeren en de groep ouderen. • U zorgt voor een kwalitatieve opvolging en (ook financiële) rapportage, het HR-beleid, de samenwerking met andere interne en externe diensten en centra, de vertegenwoordiging op diverse overlegfora.

Uw profiel: • U hebt bij voorkeur een masterdiploma. • Uw affiniteit met de zorgsector en uw ervaring in een leidinggevende functie in de ondersteuning van personen met een beperking en/of in de ouderenzorg is een pluspunt. • U kan zich profileren binnen de algemene missie, visie en waarden van Tordale. • U werkt vanuit een conceptueel denkkader, hebt sterke leidinggevende en communicatieve vaardigheden en bent een besluitvaardig bezieler met organisatie- en implementatietalent.

Wat bieden wij? • Een voltijdse functie van onbepaalde duur. • Een dynamische werkomgeving waarin u alle kansen krijgt om verder te groeien en uzelf te ontplooien. • De kans om mee te werken aan een organisatie en een sector in volle beweging en vernieuwing. • Een aantrekkelijk loon en een aantal extralegale voordelen.

Bent u geïnteresseerd? Solliciteer schriftelijk vóór 23 mei 2012 t.a.v. mevr. Griet Pitteljon, algemeen directeur, Bruggestraat 39, 8820 Torhout, griet.pitteljon@tordale.be

voor meer info

www.tordale.be


32 33 De GROEP ARDO (www.ardo.com) heeft haar hoofdkantoor in Ardooie, de groentetuin van Europa. Sinds 1960 groeide het familiebedrijf, Ardo, uit tot de Europese marktleider in diepvriesgroenten en fruit. Dit succes kwam tot stand door toewijding en passie van onze medewerkers om duurzame groei te realiseren. In dit kader zijn we voor het IT departement op zoek naar een (m/v):

We preserve nature’s precious gifts

IT MANAGER Integere en resultaatgerichte peoplemanager

DE UITDAGING

Als Al IT Manager word je verantwoordelijk voor het ‘hard- en software’ gebeuren voor de plants in Ardooie en Geer (B), Zundert (NL) en de sales unit in Duitsland. In samenspraak met deze plants sta je in voor nieuwe ontwikkelingen, je zoekt naar de meest efficiënte oplossing en zorgt dat deze gerealiseerd worden. Hierbij stuur je een team aan van een 10-tal interne medewerkers die je motiveert en evalueert. Bij het uitvoeren van de projecten verdeel je de taken en verantwoordelijkheden in functie van hun competenties. Je beheert zowel interne al externe middelen die nodig zijn om de projecten tot een goed einde te brengen. Je waakt over de vooropgestelde budgetten en de kwaliteit van de geleverde oplossing. Je bent eveneens verantwoordelijk voor het onderhoud van de bestaande systemen en de contacten met externe leveranciers.

JOUW PROFIEL

Je combineert je operationele IT kennis met sterke managementvaardigheden co en hebt een open teamspirit. Je bent in het bezit van een hoger diploma en hebt een aantal jaren ervaring in een leidinggevende functie, bij voorkeur in een industriële, productie, of logistieke omgeving. Je bent communicatief, kan goed samenwerken en weet een team te motiveren. Je bent sterk analytisch en denkt oplossingsgericht. Ardo werkt met JD Edwards en een eigen ERP pakket op AS/400. Daarnaast werkt men met fabriekssystemen zoals WMS, PLC sturing, …. Kennis van deze software/systemen is een plus. Je bent vlot tweetalig N/F en kennis van het E is een plus. Je werkt vanuit Ardooie en bent bereid de andere plants regelmatig te bezoeken.

ONS AANBOD

Een Ee uitdagende en internationale functie binnen jouw vakdomein IT, op managementniveau. Je krijgt de kans om diverse projecten onder handen te nemen en te sturen binnen een dynamisch team. Je werkt voor een internationaal sterke groep, die in volle groei is en interessante toekomstmogelijkheden biedt. ARDO kenmerkt zich door een open bedrijfscultuur en korte communicatielijnen. Er is een aantrekkelijk verloningspakket voorzien, dat in verhouding staat tot jouw ervaring en profiel.

INTERESSE?

Stuur jouw cv met vermelding van referentie KD/0512-177-26 naar Fundament R&S, Berkenlaan 138 A, 8530 Harelbeke, t.a.v. mevr. Katrien Decostere, Tel.: 056/610.609 info@fundamentrs.com – www.fundamentrs.com

www.ardo.com

Werken op z’n best in het OCMW van Puurs

Het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) is de koepelorganisatie van het katholiek onderwijs in Vlaanderen. Wij behartigen de belangen van meer dan 2000 scholen voor kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs. Daarnaast biedt het VSKO, via de diensten en verbonden die het groepeert, een ruime dienstverlening aan haar leden.

Je hebt een passie voor cijfers. Je wil werken in een omgeving waar de zorg voor anderen centraal staat.

Financieel beheerder OCMW (m/v) Je implementeert en stuurt het financieel management van het OCMW. Wij bieden een aantrekkelijk salarispakket, flexibele uuren verlofregeling, ...

Voor het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs (VVKSO) zoeken wij een (m/v) www.VSKO.be

MEDEWERKER MET EEN GRONDIGE ICT-KENNIS

Interesse:

Jouw opdracht het ontwikkelen van materialen ter ondersteuning van de nascholing en het ontwikkelen van klasklaar lesmateriaal; het geven van nascholingen aan leerkrachten en het bieden van nazorg aan de leerkrachten.

Informatie en selectieprocedure: www.puurs.be Palingstraat 48 2870 Puurs Tel. 03 890 15 70

Wij vragen een opleiding op bachelorniveau; een grondige kennis van Office en vertrouwd zijn met netwerken en de achterliggende technologieën; een teamspeler die beschikt over de nodige agogische vaardigheden om met volwassenen om te gaan.

Wat is een assessment en hoe kan je je voorbereiden?

het antwoord vind je op jobat.be/selectietesten

Wij bieden een contract van onbepaalde duur in het statuut van “contractueel departement Onderwijs (CODO)” Je hebt interesse : Stuur vóór 25 mei 2012 je sollicitatiebrief en CV naar Rudi Warson, personeelsdirecteur, Guimardstraat 1 te 1040 Brussel of naar rudi.warson@vsko.be. Voor bijkomende informatie kan je terecht bij greet.vanderbiesen@vsko.be.

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

wenst aan te werven:

In ONZE HAVEN vindt u een JOB met zekerheid ! Het havenbestuur Zeebrugge zoekt kandidaten voor de volgende functie : WWW.PCLEDE.BE

Havenkapitein m/v

Op de Dag van de Verpleging zeggen wij

‘dankjewel!’ aan al onze medewerkers voor hun warme zorg en inzet

DIENSTHOOFD ONDERWIJS

(50% ATP-A11 met eventuele mogelijkheid tot uitbreiding in de toekomst) Profiel: masterdiploma in onderwijskunde of pedagogische/psychologische wetenschappen

Kandidaatstelling: enkel per brief, vóór 2 juni 2012, vergezeld van C.V. (met referenties) en afschriften van diploma’s, t.a.v. de heer Luc Pien, departementshoofd, Sint-Lucas Beeldende Kunst, Zwartezustersstraat 34, 9000 Gent.

Meer info vind je verder in deze krant.

www.portofzeebrugge.be

Sollicitatiegesprekken: 13 juni 2012 Meer informatie op www.sintlucas.org/site/


Viollega gezocht VIO is sinds 3 jaar actief op de arbeidsmarkt. We profileren ons als specialist in logistiek, productie, sales en services. We maken als bedrijf het verschil door te werken op maat en een waardengedreven omgeving te creëren, zowel voor onze uitzendkrachten, onze klanten als voor onze vaste medewerkers.

VIO is op zoek naar een m/v:

Gelukkige Werkgever

werkelijk op maat

DYNAMISCHE UITZENDCONSULENT voor ons nieuw kantoor te Deinze:

We zijn op zoek naar een sterke persoonlijkheid. In onze zoektocht naar een nieuwe viollega houden we rekening met volgende kerncompetenties: resultaat en klantgericht, leervermogen, positieve gedrevenheid en initiatief nemen. Voel jij je geroepen om deel uit te maken van ons dynamisch team viollega’s en wil je samen met ons pionieren door een nieuw kantoor in de markt te zetten?

VIO biedt je:

een aantrekkelijke werkomgeving, vreugde in de job, een team van ervaren viollega’s, ver doorgedreven opleiding, goede verloning aangevuld met extralegale voordelen.

Wil je werken voor een gelukkige werkgever?

www.vio-interim.be

VG 1570/BU

Contacteer dan Marianne Kindt op het nummer: 0478 31 60 47 of stuur je cv met motivatiebrief naar marianne.kindt@vio-interim.be

www.vio-hr.be

ILvA is het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu voor de regio Aalst.

Voor spoedige indiensttreding is ILvA op zoek naar een m/v:

PLANNER Taakomschrijving: Voor het plannen, organiseren, coördineren en opvolgen van de dagelijkse activiteiten binnen de diensten huis-aan-huis-inzameling, containerparken en overslag. Voor de operationele planning van de activiteiten van de diensten op korte en middenlange termijn. Voor klachtenbehandeling en het up-to-date houden van alle bestanden en rapporten nodig om de vlotte werking van de diensten te garanderen. Profiel: Diploma van het hoger onderwijs van het korte type of gelijkgesteld. Ervaring is geen vereiste, maar strekt tot aanbeveling. ILvA biedt een bruto maandwedde die, aan de huidige index, afhankelijk van de nuttige ervaring, varieert van 2273,36 euro tot 3830,55 euro, een groeps- en hospitalisatieverzekering en alle andere gangbare sociale voorzieningen.

Interesse? Indien u deel wil uitmaken van een dynamisch team, dan stelt u zich vóór 1 juni 2012 kandidaat, hetzij schriftelijk, aan de voorzitter van ILvA, de heer Leonce Nachtergaele, Industriezone Zuid III, Industrielaan 18 te 9320 Aalst-Erembodegem hetzij via e-mail: ingrid.depessemier@ilva.be Het eerste, schriftelijk gedeelte van de examenprocedure vindt plaats op zaterdag 9 juni 2012. Meer informatie kan bekomen worden bij Ingrid Depessemier, adjunct directeur, op het nummer 053 85 85 59.

www.ilva.be

Werken op z’n best in Puurs Puurs is een karaktervolle en aangename gemeente die slim verrast met haar vooruitziende plannen. We willen vooruit, en dit samen met jou, als nieuwe (m/v):

Vrijwillig onderluitenant brandweer Je uitdaging • Je staat in voor het coördineren en leiden van interventies, de veiligheid van het personeel, administratieve taken en preventieopdrachten. • Je zorgt voor een collegiale sfeer en goede samenwerking. Je verricht wachtdiensten en komt op bij interventies. • Je hebt leidinggevende kwaliteiten, werkt nauwgezet, planmatig, motiverend, stimulerend, ondersteunend en bent bereid om je verder te bekwamen. Belangrijkste voorwaarden • Uiterlijk 6 maanden na indiensttreding als onderluitenant op proef, woon je in de gemeente of aangrenzende gemeente en je kan binnen de 10 minuten na de oproep in de kazerne aanwezig zijn. • Je behaalde minimum een diploma secundair onderwijs. • Je beschikt minstens over een rijbewijs B en voor het einde van de proeftijd behaal je het brevet van officier. Info Een volledig overzicht van de aanwervingsvoorwaarden, de sportproeven, de selectieproeven en de volledige functiebeschrijving kan je aanvragen via e-mail: brandweer@puurs.be of tel. 03 889 23 13.

Kom jij ons korps versterken?

Stuur ten laatste 1 juni 2012 je sollicitatiebrief met cv, een kopie van je diploma, rijbewijs B en uittreksel uit het strafregister aangetekend aan de burgemeester, Hoogstraat 29, 2870 Puurs.

Gemeente Puurs, Hoogstraat 29, 2870 Puurs, tel. 03 890 76 76, www.puurs.be


34 35 DSM Keukens is de top in de Belgische keukenwereld. In onze 9 toonzalen in Vlaanderen staan we iedere dag paraat om onze klanten te helpen bij het realiseren van hun keukendroom. We groeien snel en hebben ambitieuze plannen. Daarom zoeken we op korte termijn

3 TOPVERKOPERS

Drukkerij Verspecht is een dynamische drukkerij gevestigd te Londerzeel, die vooral is gespecialiseerd in vellen-offset. Wij zijn op zoek naar een:

OFFSETDRUKKER (m/v) met ervaring

om zelfstandig te drukken in ploegensysteem op 4- en 5-kleurenpers.

• Nevele • Gits

(m/v) TOONZAAL

• Sint-Niklaas • Erembodegem

Wil jij: - klanten adviseren in de keuze van de keuken die hen het best past? - dankzij je commerciële flair contacten omzetten in contracten? - een hoog loon verdienen met de mogelijkheid van een firmawagen inclusief tankkaart?

• Olen • Aartselaar • Beveren-Leie dsmkeukens.be

Ben jij: - sterk klantgericht, resultaatgedreven en flexibel? - bereid om steeds te werken op zaterdag en zondag?

Kan onmiddellijk in dienst treden. Goede werksfeer en voorwaarden. Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot: Paul Maesfrancx (0474 97 11 00) of

• Roeselare • Sint-Martens-Latem dekeukenbouwer.be

Johan Van den Driesschen (0475 475 224) e-mail: paul@verspecht.be Drukkerij Verspecht

Reageer dan snel! De aanwervingen worden begeleid door Search & Selection. Mail je sollicitatiebrief én cv naar Filip Grootjans: f.grootjans@searchselection.com Registreer je ook op onze site www.searchselection.com

1840 Londerzeel

Heb jij je mailbox onDer Doe de test op jobat.be/persoonlijke-ontwikkeling controle of niet …?

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

Gevarieerde taken

In het hart van de economie

VG.490/B

Voor een volledige functiebeschrijving surf je naar www.searchselection.com (trefwoord DSM) of reageer je via de QR-code.

Nijverheidsstraat 16

ÉÉN BANK, VELE GEZICHTEN De Nationale Bank van België zoekt m/v voor haar:

“Mijn job bij de Bank biedt vele uitdagingen, in het hart van de economische actualiteit.” Isabelle

De Bank biedt:

een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd met concurrerend salaris en bovenwettelijke voordelen en ruime opleidings- en ontplooiingskansen.

departement Algemene statistiek:

Econoom Business analist

Juridische dienst:

Sollicitaties:

Jurist

dienst Internationale en Eurosysteemcoördinatie:

Jurist

dienst Prudentieel beleid en financiële stabiliteit:

Financieel econoom Beleidsmedewerker

Een gedetailleerde beschrijving van de functies en de profielen alsook het programma van de selectieprocedure vind je op onze site

jobs.nbb.be

via internet: jobs.nbb.be Je sollicitatie dient ons, samen met je cv, een kopie van je diploma’s en de lijst van de gevolgde ECTSstudiepunten, te bereiken uiterlijk 25 mei 2012 en dit via onze site jobs.nbb.be Alleen volledige dossiers komen in aanmerking.


Onlinesollicitatieadvies

Eerste hulp bij sollicitaties: de webcoach Solliciteren loopt niet altijd vanzelf. Maar soms kom je met een beetje hulp al heel wat vooruit. Daarom biedt de VDAB je onlinesollicitatieadvies. Je zet je vraag op mail en de sollicitatiecoach contacteert je binnen de 48 uur voor een snel en efficiënt advies. Hoe stel je een cv op? Wat doe je als je niets van de werkgever hoort? Wat vermeld je in je motivatiebrief? Hoe bereid je je best op een interview voor? Wie solliciteert, zit soms met heel concrete vragen waarop een kort antwoord kan volstaan. Dat inzicht bracht de VDAB tot het idee van onlinesollicitatiecoaching, een dienst waar sollicitanten met een duidelijk probleem snel worden geholpen via mail of telefoon.

proberen elke vraag binnen de twee werkdagen te beantwoorden en op het aantal interventies staat geen limiet.” Saskia knikt. “Sommige vraagstellers komen ook sneller uit hun schulp dan tijdens een face to face gesprek. Ze durven meer vertellen over hun gezondheid , hun thuissituatie of andere zaken die meespelen bij hun zoektocht naar een job.”

vragen stellen, binnen de twee dagen ontving ik steevast een antwoord in mijn box. Eva gaf me heel concrete tips. Ze wierp ook een blik op mijn cv, die een serieuze update onderging.” Intussen heeft Elke al een aantal sollicitatiebrieven verstuurd en wacht ze vol spanning de antwoorden af.

Plannen De onlinesollicitatiecoaching loopt nu bijna een jaar en wordt gaandeweg verder uitgerold. “We volgen de trends van onlinebegeleiding en proberen erop in te pikken waar dat mogelijk is. Ondersteuning tijdens virtuele jobbeurzen bijvoorbeeld is een piste die we nu concreet

Klokje rond Het principe van de webcoaching is eenvoudig. Op de VDAB-site stel je je vraag via een invulformulier waarop je ook je contactgegevens vermeldt. “Wij bellen je dan binnen de twee werkdagen op voor een verkennend gesprek”, vertelt coach Saskia Vanbeuren. “We polsen naar je opleiding, je werkervaring, de job die je ambieert en aspecten die kunnen meespelen bij je zoektocht naar een job, zoals je gezinssituatie of de plaats waar je woont. De volgende contacten verlopen via mail of telefoon, afhankelijk van wat je als vraagsteller wenst.” Zelf werken de webcoaches elke weekdag tussen 9 en 17 uur, maar de mailbox ontvangt vragen het klokje rond. De onlinesollicitatiecoaching fungeert als loket van de eerste lijn. “We kunnen mensen helpen met concrete vragen rond de opstelling van een cv of een portfolio, de voorbereiding op een test of een sollicitatiegesprek, de aanpak van een sollicitatie enzovoorts”, legt coach Eva Frederix uit. “Eist de vraag meer begeleiding of ligt ze buiten ons kennisdomein - bijvoorbeeld bij juridische kwesties -, dan verwijzen we door naar een meer geschikte dienst. We richten onze service zo veel mogelijk op de individuele kandidaat. Sommige klanten hebben voldoende aan enkele tips en kunnen zo hun cv aanpassen, anderen helpen we wat uitgebreider op weg.”

Geen limiet De aanpak van de coaches slaat duidelijk aan. De site heeft een heel divers publiek, dat vooral de snelle antwoorden, de permanente en laagdrempelige toegang apprecieert. Eva: “Iedereen kan bij ons terecht, ook wie nog werkt of zich niet inschreef bij de VDAB. We

Concrete tips “Mijn cv ziet er nu helemaal anders uit. Een stuk minder ouderwets en meer to the point”, vertelt Elke Embrechts, “met dank aan een vriendin en de onlinecoaches naar wie ze me doorverwees”. Elke is graduaat interieurvormgeving en had tien jaar werkervaring toen ze vorig jaar in oktober haar baan verloor. “Daarop startte ik mijn lerarenopleiding en een cursus etalage in avondschool.” De opleiding tot leerkracht moet binnen de vier jaar worden afgewerkt, maar de studenten mogen al van dag één in het onderwijs aan de slag. “Toen ik in april wilde solliciteren, had ik er geen idee van hoe ik best aan mijn motivatiebrief begon. Hoe overtuig je de onderwijsinstelling dat je de geknipte leerkracht voor hen bent?” Elke klopte bij de onlinesollicitatiecoaches aan en ging met begeleidster Eva aan de slag. “Ik kon Eva alle

aan het aftasten zijn”, verklapt Eva. “Verder blijven we promotie voeren”, vult Saskia aan. “We bereiken al een hoop mensen, maar hoe meer kenbaarheid hoe beter. Vragen zijn er immers om te worden opgelost. En de onlineweg naar het antwoord is vaak snel en gemakkelijk te gaan.”

www.vdab.be

0800 30 700

(elke werkdag van 8 tot 20 uur)


36 37 Ons bedrijfsrevisorenkantoor gelegen in regio Gent zoekt voor onmiddellijke indiensttreding

BEDIENDE SECRETARESSE (M/V) deeltijds

Functie: Je staat in voor verschillende administratieve taken en ondersteuning van onze bedrijfsrevisoren. Uw profiel: • Je hebt een bachelor diploma en 3 jaar ervaring in een gelijkwaardige functie. • Je bent tweetalig Nederlands/Frans en hebt een kennis van het Engels. • Je bent vertrouwd met Word en Excel en je hebt zin voor orde en nauwkeurigheid. • Je neemt verantwoordelijkheden, bent stipt, flexibel en kan zelfstandig werken. Ons aanbod: Wij bieden een contract voor onbepaalde duur, deeltijds met een uurrooster in de namiddag, gekoppeld aan een wedde in verhouding tot kennis, ervaring en verantwoordelijkheid aangevuld met extra legale voordelen.

pharma.be in Brussel is de spreekbuis van de innovatieve Belgische - humane en diergeneeskundige - farmaceutische sector. Als belangenvereniging vertegenwoordigt zij de kleine en grote innovatieve (bio)farmaceutische bedrijven en is zij het kenniscentrum voor de sector. pharma.be behartigt tal van belangen en relaties tussen haar leden en nationale instanties als het Geneesmiddelenagentschap en het Riziv. Zij onderhoudt ook nauwe contacten met de representatieve verenigingen van patiënten, artsen, dierenartsen, apothekers, ziekenfondsen en andere vertegenwoordigers van de zorgsector. Communicatie is voor pharma.be essentieel en verloopt steeds meer via organisatie van events, communicatiecampagnes, conferenties, publicaties... Om de veelheid en de kwaliteit van deze communicatieprojecten in goede banen te leiden zoeken we een (m,v):

Events & Communication Project Manager Als projectmanager neem je de verantwoordelijkheid van onze evenementiële communicatieactiviteiten en van onze andere acties rond imago en reputatie van de sector in handen. Je hebt input bij het creëren van de concepten, je definieert het project en zorgt voor adequate uitvoering: projectcommunicatie, logistieke ontwikkeling en afwikkeling ... En voor de administratieve follow-up. Je bent dan ook een wakkere organisator die onze projecten vorm geeft, keuzes maakt, onderhandelt en toeziet op de praktische uitvoering. Zelf steek je ook de handen uit de mouwen waar nodig en houd je contact met agentschappen en leveranciers. Je bent tegelijk een snelle denker en praktisch doener en je bent vlot ter taal (N,F,E). Na je hogere opleiding deed je enkele jaren ervaring op met Public Affairs/Corporate Communication/Event Management. Je functionele beschikbaarheid beperkt zich niet tot de traditionele kantooruren. pharma.be biedt sterke arbeidsvoorwaarden, groeikansen én een sleutelrol in één van de belangrijkste sociaal-economische sectoren van het land. Je werkt rechtstreeks samen met de Communicatie Directeur. Interesse? Lees meer op www.pharma.be of www.jobat.be. Bezorg met referentie Ph166 je cv en motivatie aan selectie@veris-hr.be of aan Veris HR-Consult, Frans Halsvest 2, 2800 Mechelen. Wij garanderen een discrete verwerking.

De stad Oudenaarde, historische stad en economisch knooppunt van de Vlaamse Ardennen, werft volgende medewerker (M/V) aan:

CONSULENT MOBILITEIT, NIVEAU B, IN CONTRACTUEEL DIENSTVERBAND, VOLTIJDS.

Taakgebied Je staat in voor de ontwikkeling, uitvoering en opvolging van het mobiliteitsbeleid van het stadsbestuur. Jouw profiel • beschikken over een bachelor • beschikken over een rijbewijs B • slagen in een vergelijkend examen.

Solliciteren kan via tele@jobat.be met vermelding van ref. 13594

Wat zoek je in een job? en Wat net niet?

ARCHIVARIS, NIVEAU A, IN CONTRACTUEEL DIENSTVERBAND, VOLTIJDS. Taakgebied De stad Oudenaarde beschikt over een rijk historisch archief. Je staat in voor het bewaren, ordenen en ontsluiten van dit oud archief. Je staat in voor de naleving van de selectielijsten inzake de bewaring en vernietiging van het modern gemeentearchief. Jouw profiel • beschikken over een Master in de geschiedenis • beschikken over een rijbewijs B • beschikken over 3 jaar nuttige ervaring • slagen in een vergelijken examen

Naast de verloning voorzien wij tevens maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en aanvullend pensioen. Bent u geïnteresseerd in één van deze functies? Stuur dan uw sollicitatie met curriculum vitae met kopie van uw diploma naar: Het College van Burgemeester en Schepenen, Administratief Centrum Maagdendale, Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde, uiterlijk op dinsdag 22 mei 2012 Onvolledige sollicitaties op de dag van afsluiting worden niet aanvaard. Bijkomende informatie te bekomen bij de personeelsdienst: 055/33.51.74 – personeel@oudenaarde.be

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

Kan jij collega’s inspireren? Aldi is als distributeur van levensmiddelen toonaangevend in zijn branche. Ons succes hebben wij te danken aan een duidelijke positionering, een eenvoudige structuur en een consequente doorvoering van ons concept. Onze meer dan 400 winkels ressorteren in België onder 7 ondernemingen met elk een hoofdkantoor en een distributiecentrum. Voor Vlaanderen en Brussel zijn er ondernemingen in Rijkevorsel, Erpe-Mere, Roeselare, Heusden-Zolder en Zemst. Omwille van onze voortdurende expansie en onze permanente zoektocht naar talent met doorgroeimogelijkheden, hebben wij vacatures voor m/v:

Districtmanagers Als districtmanager neem je een 7-tal Aldi-filialen onder je hoede. Daarbij krijg je de verantwoordelijkheid en voldoende vrijheid van handelen om de verkooppunten in alle facetten op koers te houden: financieel, commercieel en het volledige personeelsbeleid. Maar je gaat verder dan dat. Je aanstekelijke enthousiasme en aangeboren leiderskwaliteiten vergroten immers nog de betrokkenheid van je medewerkers. Verder vind je vlot je weg in de wereld van cijfers, analyses en professionele rapportering. Daartoe beschik je over een relevant hoger diploma, eventuele ervaring, maar vooral een ongedwongen handen-uit-de-mouwen ingesteldheid. Kortom, je verstaat de kunst om collega’s te inspireren.

Daartegenover stellen wij: • Een zeer aantrekkelijk salarispakket, inclusief bedrijfswagen. • Een boeiende, verantwoordelijke functie in een gerenommeerd bedrijf. • Uiteraard kan je rekenen op een grondige opleiding om met succes deze belangrijke job uit te bouwen.

Klaar voor deze topjob? Stuur je sollicitatiebrief en cv met pasfoto naar: Aldi nv, t.a.v. W. Voet, Ambachtsweg 8, 2310 Rijkevorsel of mail naar info@districtmanagers.be Vermeld de referentie vacature 05DL. Je sollicitatie wordt vanzelfsprekend discreet behandeld.

www.aldi.com


index

OCMW Schaarbeek

AZ Sint-Lucas

29

Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods

28

Hoofdverpleegkundigen - Hoofd Zorgteam 29

37

Zorgbedrijf Antwerpen

27

Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods

31

Klinisch Psycholoog AZ Maria Middelares

Events & Communication Project Manager

30

Klinisch Psycholoog 37

Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods

AZ Maria Middelares

DIRECTIE

31

Decathlon Benelux

Nationale Bank Van Belgie

35

S STEEK BIJ ON ! OP T CH LI UW

LOGISTIEK Vinci Facilities

Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods 37

39

10

Zorgbedrijf Antwerpen

31

29

DSM Keukens via Search & Selection

29

Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods

31

Anoniem

Maatschappij Van De Brugse Zeevaartinrichting33

39

AZ Sint-Lucas

21

10

vind je

Academisch & Wetenschappelijk Personeel Universiteit Antwerpen

40

Universiteit Antwerpen

27

31

Meer info in Jobat.

Kies voor een carrière bij een kenniscentrum met 4000 medewerkers.

Colofon 29

Diensthoofd Onderwijs

28

OVERHEID Archivaris Stad Oudenaarde

HORECA

FINANCIEEL

Diensthoofd Keuken

Beleidsmedewerker 35

Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods

31

Boekhouder Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods

Business Analist Nationale Bank Van Belgie

Dynamische Uitzendconsulent Vio Interim

28

Human Resources & Communicatiemanager Revalidatieziekenhuis Inkendaal

11

Provincie Limburg via Jobpunt Vlaanderen

11

29 Gemeente Puurs

ICT Technisch Analist GIS Eandis

35

17

IT Manager Groep Ardo via Fundament Recruitment & Selection 33

Apotheekassistent

Dagverpleegkundigen

Provincie Limburg via Jobpunt Vlaanderen

34

ICT 33

GEZONDHEID UZ Gent

23

Vrijwillig Onderluitenant Brandweer

Financieel Econoom Nationale Bank Van Belgie

37

Terreincoördinator

35

Financieel Beheerder OCMW OCMW Puurs

Stad Oudenaarde

Projectcoördinator 34

Econoom Nationale Bank Van Belgie

Consulent Mobiliteit

Federale Politie

HR

35

Dossierbeheerder Riziv

37

Expert Redder 31

21

7.174 jobs. 7.675 7.467

40

Hogeschool Voor Wetenschap & Kunst St Lucas 33 Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-lieve-Vrouw

Nog meer jobs? Op jobat.be

Ziekenhuisapotheker

Site Managers

32

34

Universiteit Antwerpen

Verpleegkundigen

Management Trainees

35

Verantwoordelijke

Administratief & Technisch Personeel

Verpleegkundigen

Kwaliteitscoördinator

39

Maatschappij Van De Brugse Zeevaartinrichting31

Verpleegkundigen

Ingenieur

Technisch-Commercieel Verkoper

Topverkopers

ONDERWIJS

Technologen Medische Beeldvorming

Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods

19

10

ILvA

Veiligheidsmedewerker

Adjunct Operations Supervisor

32

Planner

Stafmedewerker Patiëntenzorg

AZ Sint-Lucas

Nationale Bank Van Belgie

39

Sportieve Afdelingsmanagers

Pro-Wash

www.jouwjob.be

32

ENGINEERING

Vinci Facilities

Juristen

UZ Gent

29

Districtmanagers

Culinor via Derveaux Select

Euro Marine Logistics

Havenkapitein 30

27

Directeur

AZ Sint-Lucas

Assistant Manager Sales & Marketing

Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 32

Logistiek Medewerker Operatiekwartier

Directeur

Havenbedrijf Gent via Jobpunt Vlaanderen

Jurist

Havenkapitein

Algemeen Medisch Directeur

Gassco

VERKOOP

Facility Coordinatoren

Ombudsman

Aldi

Pro-Wash

JURIDISCH

Kinesitherapeut

C O M M U N I C AT I E

Tordale

29

31

Hoofdverpleegkundige Nacht

Bediende Secretaresse

Huis 45 via ADMB Select

35

Ergotherapeut

Administratieve Medewerker

Chirec

Drukkerij Verspecht

Projecttekenaar

Systeem- & Netwerkbeheerder AZ Sint-Lucas

A D M I N I S T R AT I E

Pharma.be via Veris HR-Consult

21

Dienstverantwoordelijken Zorg

OCMW Schaarbeek

Anoniem

Offsetdrukker

Ontwikkelaar ICT UZ Gent

De jobaanbiedingen zijn ingedeeld in rubrieken op basis van de taakinhoud. Meer uitleg over de jobs vind je op de bijvermelde pagina in deze krant.

Vlaamse Social Profitfondsen

28

R&D Chief Operations Officer Laboratorium AZ Maria Middelares

30

TECHNIEK

Medewerker ICT Kennis

Medewerkers Onderhoudsdienst

Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 33

Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods

31

A. Gossetlaan 32, 1702 Groot-Bijgaarden Algemeen tel: 02-467.27.27 Sales tel: 02-467.20.66 Fax: 02-467.97.97 www.jobat.be order@jobat.be tele@jobat.be redactie@jobat.be salesjobat@jobat.be online@jobat.be marketing@jobat.be CEO Corelio: Luc Missorten Algemeen Directeur/verantw. uitgever: Hans De Rore Hoofdredacteur: Wim Verdoodt Redactie: Maud Oeyen Grafisch Coördinator: Joke Van Camp Fotografie: Ivan Put, Bart Dewaele, Koen Bauters Sales & Marketing director: Patrick Boon Sales Manager Regionaal : Kim Vergaelen Sales Manager Nationaal : Johan Moors Sales Manager Client Services: Roxanne De Ryck Key account: Sandrina Egerickx, Dries Verhaegen, Magali De Sutter Account Managers: Tim Migom, Nils Dero, Tom Vanpraet, Sarah Verleyen, Wim Bosteels, Sofie Ligtvoet, Catherine Bodarwé, Frederik Vandenheede, Brendi Foubert Verantwoordelijke commerciële administratie: Marcos Muiño Accountadvisors: Lucette Callebaut, Rita Elskens, Katy Schets, Sabrina Pinxten, Wim Annys, Elke Delgouffe, Kelly De Troy, Séverine Hazaer, Koen Verhaeghe, Veerle De Smedt, Ine Mannaerts Sales Support: Steven Vermeulen Marketing: Fanny De Boeck Online development manager: Marc Van de Woestijne jobat.be: Hendrik Nuyttens, Kristof Verhasselt, Pieter De Winter, Steven Vermeulen, Ronald Sammels, Caroline Eeckhoudt, Sam De Beul, Dries Mertens, Michaël Van De Meirssche, Noëmie Machtelinckx, Vicky Van Asbroek Order handling: Annemie Van Leeuwen, Ariane Van De Gucht Research: Bart Gunst, Bart Vanhaelewyn Management Assistent: Chantal De Saveur


38 39 dishes… that look as good as they taste and taste as delicious as they look

We want to make

CULINOR Convenience Cuisine is, mede dankzij de recente overname van haar sectorgenoot Hot Cuisine, marktleider van kant- en klaarmaaltijden en sauzen. Het bedrijf heeft een duidelijke missie: het leven van mensen lekker makkelijk maken door een gevarieerd aanbod aan kwalitatieve verse maaltijden. Dankzij de inzet van een 225-tal betrokken medewerkers kan deze missie gerealiseerd worden. We willen tevens een uitdagende en veilige werkomgeving bieden waar elke medewerker de verantwoordelijkheid en kans krijgt om zichzelf te ontwikkelen. Bovendien bieden we motiverende verloningen, werkzekerheid en een zorgzame omgeving. Momenteel zijn we voor onze 2 productiesites en onze opslag- & verpakkingssite (Gent-Destelbergen) op zoek naar:

3 Management Trainees (M/V) I VOEDING-TECHNIEK DE UITDAGING Ben je gedreven, betrokken en professioneel? Dan horen wij graag van jou. We stellen hoge eisen, maar daar staat iets tegenover. Om je de Culinor filosofie en werkwijze eigen te maken, is de initiële periode intensief, pragmatisch en sterk ‘hands-on’. Je kunt hierbij rekenen op onze steun en begeleiding waarbij je alle middelen en know-how worden aangereikt om je doel te bereiken. • Een jaar lang ben je in één of meerdere van onze sites actief met betrekking tot bvb. de uitbouw van organisatie logistiek centrum, verbeteren van rendementen, opzetten van best practices, … • Je vervult ook operationele taken op de werkvloer waarbij je erin slaagt om dankzij jouw capaciteiten en polyvalentie diverse (leidinggevende) functies in de productie, verpakking en expeditie te beheersen. • Geleidelijk worden er meer taken gedelegeerd wat je zal toelaten om later ruimere verantwoordelijkheden op te nemen. • Je rapporteert rechtstreeks aan de respectievelijke managers.

HEB JE HET VEREISTE PROFIEL? • Je voltooide succesvol je hogere studies als graduaat, industrieel ingenieur scheikunde/biochemie, bio-ingenieur of je volgde een aanverwante opleiding als BSc in voedings- en dieetkunde, agro- en biotechnologie,… • Heb je een eerste succesvolle professionele ervaring achter de rug, dan is dit mooi meegenomen. • Je hebt een sterke interesse in de voedingssector. • Je weet van aanpakken, steekt de handen uit de mouwen en straalt enthousiasme uit. • Je kan zelfstandig werken en beschikt over leidinggevende capaciteiten. • Je bent stressbestendig en flexibel zowel qua takenpakket als qua uurrooster (bereid tot 2-ploegensysteem). • Wij verwachten een grote betrokkenheid en het engagement om de verworven kennis voor langere tijd binnen onze onderneming te valoriseren, want bij ons zijn doorgroeikansen legio.

DE SOLLICITATIEPROCEDURE: Mail nog vandaag je motivatiebrief en cv naar ons rekruteringsbureau D j jobs@derveaux-select.be – Derveaux Select, Blekersdijk 35, 9000 Gent. Tel. 09 223 50 36.

www.culinor.com

Pro-wAsh

Europark-Oost 36 • 9100 Sint-Niklaas • www.pro-wash.be Marktleider in carwash installaties in België: Zoekt voor onmiddellijke indiensttreding (m/v)

ProjectteKeNAAr

Functie: ➜ Je bent verantwoordelijk voor het uittekenen van plannen; • Bouwkundig • Werkt het carwash project uit 2D & 3D • Machinesamenstelling en onderdelen ➜ Je zorgt voor een perfecte opvolging; • Samen met onze interne dienst help je mee aan het bekomen van de nodige vergunningen. ProFiel: • Bij voorkeur een hogere opleiding • Je beschikt over een goede kennis Autocad. • Kennis 3D tekenen (sketchup – Solid Works) • Tweetalig NL / FR, (kennis Engels) • Sterk verantwoordelijkheidsgevoel Wij Bieden: • Een initiële opleiding maakt je vertrouwd met de bedrijfscultuur en onze uitrusting • Een vaste verloning in bediendecontract • Een aangename en afwisselende job

techNisch-commercieel VerKoPer Functie:

➜ Samen met de klant analyseer je de behoeften; • Je geeft advies • Werkt het carwashproject uit en maakt offertes • Finaliseert het totale concept ➜ Je zorgt voor een perfecte opvolging; • Samen met onze interne dienst help je mee aan het bekomen van de nodige vergunningen. • Samen met onze werfleider ben je verantwoordelijk voor de afwerking van elk project. ProFiel: • Bij voorkeur een hoger commerciële opleiding • Tweetalig NL / FR, ( kennis Engels ) • Sterk verantwoordelijkheidsgevoel • Besluitvaardige en daadkrachtige manier van werken • Bezit van rijbewijs B verplicht Wij Bieden: • Een initiële opleiding maakt je vertrouwd met de bedrijfscultuur en onze uitrusting • Een vaste verloning in bediendecontract • Een aangename en afwisselende job • Een firmawagen • Een smartphone en laptop

interesse? stuur of mail uw cv naar Heidi smet (heidi@pro-wash.be)

Jouw CV moet in 6 minuten rekruteerders oVertuigen!

Benieuwd hoe dit kan? surf naar op jobat.be/cv en je weet meteen hoe je je ervaringen, opleidingen en vaardigheden moeiteloos in een overzichtelijk cv giet.

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

VG.185/B

DE TOEKOMST • De uitdaging zich waar te maken in onze dynamische en sterk groeiende onderneming actief in de markt van kant-en-klaargerechten en met een marktleiderspositie. • Functies met verantwoordelijkheid, afwisseling, ruimte voor initiatief en doorgroeimogelijkheden. • Gelegen in het Gentse, geen zenuwslopende files.


Jaar na jaar mag de Universiteit Antwerpen meer studenten verwelkomen. Dat is niet toevallig. Vernieuwend onderwijs, grensverleggend onderzoek en prima begeleiding: studenten en onderzoekers kiezen bewust voor deze troeven. Onze 4000 medewerkers gaan dagelijks tot het uiterste om die troeven waar te maken. Wij zoeken voortdurend nieuwe collega’s die mee hun schouders onder onze universiteit zetten. De Universiteit Antwerpen werkt mee aan een open, democratische en multiculturele samenleving. Wij voeren een gelijkekansenbeleid.

© Jan Crab

Universiteit Antwerpen

Academisch en Wetenschappelijk Personeel Het Reflectiecentrum Doctorassistent Pieter Gillis • in het domein Levensbeschouwing en Actief Pluralisme zoekt een (m/v):

De Faculteit Rechten zoekt (m/v):

De Faculteit Onderzoeksprofessor (tenure track) Farmaceutische, • in het domein Biomedische Beeldvorming Biomedische en Diergeneeskundige (in vivo beeldvorming van kleine proefdieren wetenschappen en/of microscopische beeldvorming) zoekt (m/v):

• in het domein Staatsrecht

Gastprofessor (criminoloog) Gastprofessor (arbeidsgeneesheer) Gastprofessor (jurist) Gastprofessor (economist) Gastprofessor (ingenieur) Gastprofessor (psycholoog) Gastprofessor (socioloog)

• in het domein Celbiologie en Histologie De Faculteit Onderzoeksprofessor (tenure track) Geneeskunde • in het domein Oncologie zoekt (m/v):

Zelfstandig Academisch Personeel

Gecombineerde functie Zelfstandig Academisch Personeel/diensthoofd UZA • in het domein Nefrologie

Praktijkassistent

• in het domein Vaardighedenonderwijs, Communicatievaardigheden

• in het domein Veiligheidswetenschappen De Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen zoekt een (m/v):

Onderzoeksprofessor (tenure track)

De Faculteit Wetenschappen zoekt (m/v):

Onderzoeksprofessor (tenure track)

Praktijkassistent

• in het domein Huisartsgeneeskunde

Zelfstandig Academisch Personeel

De Faculteit Letteren en Wijsbegeerte zoekt (m/v):

• in het domein Filmwetenschap • in het domein Stadsgeschiedenis van de Nieuwste Tijd

• in het domein Haven- en Transporteconomie en Logistiek

• in het domein Integrated-Omics

Doctorassistent

Praktijkassistent

• in het domein Vaardighedenonderwijs, Medische-technische Vaardigheden

• in het domein Universitaire groeipool Globalisering en Multi-Level Governance en Federalisme

Mandaatassistent

Mandaatassistent

• in het domein Cardiovasculaire Genetica

Onderzoeksprofessor (tenure track)

• in het domein Wiskunde

Het Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetensschappen zoekt een (m/v):

Mandaatassistent

De Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen zoekt een (m/v):

Mandaatassistent

• in het domein Opleidingsen Onderwijswetenschappen • in het domein Algemene en Theoretische Sociologie

Praktijkassistent

• in het domein Italiaanse Taalkunde

Administratief en Technisch Personeel Expert

Het Departement Financiën zoekt een (m/v):

• in het domein Werken voor Derden

Opleidingscoördinator

De Faculteit Rechten zoekt (m/v):

• voor het postgraduaat Preventieadviseur niveau 1

De Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen zoekt (m/v):

Dossierbeheerder

• voor het postgraduaat Preventieadviseur niveau 1

Geïnteresseerd?

De functiebeschrijvingen, de vereiste competenties, de arbeidsvoorwaarden en de afsluitdata van deze vacatures vindt u op www.ua.ac.be/vacatures.

lerenisleven www.ua.ac.be

Projectcoördinator

• in het domein Gezondheidswetenschappen, Expert 3D-bewegingsanalyse

Expert

• in het domein Moleculaire Genetica

Jobat 12 mei 2012  

Weekblad over en voor werk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you