Page 1

Zaterdag 18 en zondag 19 februari 2012

Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen

JAN DENYS Iedereen moet een plan B hebben blz. 3

www.jobat.be

LOONINDEX Hr-managers vragen aanpassing blz. 9

COLUMN Paniek aan de telefoon blz. 13

BBEE OBBAATT..A JJO N AN SSIITTEE VVAAAARR H HEETT JJ

1 jaar knelpuntbeleid De evaluatie

‘Groei knelpuntjobs kan gestopt worden’ Fons Leroy, VDAB

+

6.976 jobs op jobat.be

Jobs in Finance, Accounting & Verzekeringen vanaf blz. 16


EDITO

‘104.000 kandidaten voor amper 2.000 ambtenarenjobs’

DREMPEL In Limburg heeft de provincie samen met ERSV (Erkend Regionaal Samenwerkingsverband) Limburg en de VDAB een plan uitgedokterd om werknemers langer te laten werken. Ook in onze meest oostelijke provincie slaat de vergrijzing immers toe. Volgens de cijfers die deze week werden gebruikt om het plan voor te stellen, zelfs nog harder dan in de andere Vlaamse regio’s. Enkele sprekende cijfers: bijna 4 op de 10 Limburgers zijn ouder dan 50. Begin 2010 stonden er per honderd werknemers tussen 55 en 64 jaar nog maar 93 15 tot 24-jarigen klaar om hun plaats in te nemen op de arbeidsmarkt als die eersten uitstromen. In 2022 zullen dat er nog maar 70 per 100 zijn. Alle hens aan dek Campagnes over dus. langer werken Het plan zelf bevat verschillende modules: van gaan vaak voorbij informatiesessies over beaan diegenen die staande activeringsmaatregelen voor 50-plussers het als eersten over sensibiliseringscampagnes tot praktijklabo’s zullen moeten en zeer concrete indoen stroomprojecten die werkloze vijftigers duurzaam inschakelen in de arbeidsmarkt. Ook al lijken plannen vaak druppels op een hete plaat, van sommigen is het goed dat ze gemaakt worden. Dat geldt ook voor dit plan. Of, hoe en wanneer het effect zal hebben op de (langere) tewerkstelling van vijftigers en zestigers weten we pas als het in uitvoering is. Daar tegenover staat dat langer werken grotendeels een kwestie van mentaliteit is. Zowel van langer mogen en kunnen werken - werkgevers die de meerwaarde inzien van het rekruteren en in dienst houden van vijftigplussers - als van langer willen werken: werknemers die bereid zijn hun psychologische pensioengrens met een paar jaar te verlengen. Langer werken slaat immers niet enkel op de ‘cry for help’ van die groep werkzoekende vijftigers en zestigers die melden dat werkgevers hen niet meer willen. Langer werken gaat ook over diegenen die het als eerste zullen moeten doen: de 55-plussers van nu, waarvan een groot deel zonder twijfel al reikhalzend uitkijkt naar zijn of haar pensionering. Die laatsten zien campagnes wel eens over het hoofd: vaak wordt er gemikt op de werkgever. Terwijl langer werken net zo goed een verantwoordelijkheid is van de werknemer. Die daarvan bewust maken, is niet altijd een evidente opgave. Of zoals we het een hr-expert deze week hoorden zeggen: ‘De babyboomers die nu op de drempel van hun pensioen staan, behoren tot de rijkste generaties ooit. Hoe ga je hen, mensen die vaak zo snel mogelijk volop willen genieten van hun centen, overtuigen om nog wat langer te werken?’

WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT REDACTIE@JOBAT.BE

Terwijl VDAB-baas Fons Leroy verderop in deze krant wijst op de structurele krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt - de VDAB telt momenteel drie werkzoekenden per openstaande functie - ontving Selor, het selectiebureau van de federale overheid, vorig jaar zomaar even 52 sollicitaties per functie. Dat kopt De Morgen. Werkzekerheid scoort hoog in crisistijd.

ARBEIDSVRAAG

Mijn werkgever verplicht me om elk contact, privé- of professioneel, met werknemers van de concurrentie te melden.

De gezagsrelatie tussen werkgever en werknemer impliceer t per definitie dat de werknemer, binnen de lijnen van de wet en van wat werd overeengekomen, een inmenging op zijn privacy moet toestaan. Het werknemer zijn, brengt met zich mee dat een werkgever zegt wat je moet doen, wat je moet laten en dat hij je controleer t. Het akkoord om in ondergeschikt verband arbeid te verrichten, wil echter niet zeggen dat de werknemer integraal afstand doet van zijn recht op privacy. Tussen het recht op gezagsuitoefening en het recht op privacy moet een evenwicht bestaan. De inmenging in de persoonlijke levenssfeer door het controlebeleid van de werkgever is maar geoorloofd voor zover de werkgever een legitiem doel nastreeft en voor zover de maatregelen noodzakelijk zijn om dat doel te bereiken. Te verregaand Het is belangrijk om na te gaan waarom de werkgever wil weten wie met de werknemers van de concurrentie contact heeft gehad. De vraag om elk contact met de werknemers van de concurrentie te melden en/of te registreren, kan ingegeven zijn door de vrees dat bedrijfsgeheimen worden prijsgegeven aan de concurrentie of door de vrees voor oneerlijke concurrentie. In voorkomend geval is enige inmenging in de persoonlijke levenssfeer van de werknemer verdedigbaar. Om geoorloofd te zijn, is vereist dat de inmenging

niet verder gaat dan nodig om het legitiem doel te bereiken. In hoeverre is het noodzakelijk dat werknemers elk contact met de concurrentie moeten melden en registreren om oneerlijke concurrentie of het bekend worden van bedrijfsgeheimen te verhinderen? De controle lijkt in dit geval zeer verregaand zodat men zich de vraag kan stellen of de maatregel niet disproportioneel is. Men kan zich indenken dat de werkgever minder verregaande maatregelen kan nemen om te vermijden dat zaken- of bedrijfsgeheimen het bedrijf verlaten. De werkgever kan ervoor zorgen dat slechts een beperkte groep toegang tot deze informatie heeft, de toegang tot de geheimen is afgeschermd door paswoorden dan wel zich in een afgesloten ruimte bevindt. Voorts kan de werkgever ervoor zorgen dat de arbeidsovereenkomsten van de betrokken werknemers solide concurrentiebedingen bevatten en uitvindingen beschermd zijn door een octrooi. Onvoorwaardelijk elk contact met werknemers van de concurrentie verbieden lijkt me dan ook een te verregaande inperking van het privacyrecht van de werknemer.

STIJN DEMEESTERE, ADVOCAAT BIJ LYDIAN JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN


02 03

Loopbaanplan B

H

Anseel & Denys Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beur telings door een kritische bril.

‘Bezin je over je loopbaan, stuur bij, gooi het roer desnoods drastisch om’

et traditionele loopbaandenken, waarbij we levenslang in één bedrijf werken, is nog steeds toonaangevend. Zo vinden werknemers die in ‘zware beroepen’ werken dat ze moeten ontzien worden om langer te werken. Dat iemand met een zware baan na verloop van tijd ook minder belastend werk kan doen, wordt gemakshalve vergeten. Hoog tijd dus om meer alternatieve loopbaanmodellen te promoten en te implementeren in ons arbeidsmarktbeleid. Wat kunnen we daar onder verstaan? Er is niet één alternatief loopbaanmodel. Er zijn verschillende opties mogelijk en het is aan de werknemer om hierin keuzes te maken. De alternatieve loopbaan is er in elk geval een waarbij de werknemer zoveel als mogelijk zelf aan het stuur zit. Het begint bij de intrede op de arbeidsmarkt. Een alternatief model bestaat erin de eerste jaren zeer bewust in verschillende bedrijven te gaan werken. Pas na in enkele bedrijven gewerkt te hebben wordt een meer doordachte keuze gemaakt voor een bedrijf waar men zich voor langere tijd aan verbindt.

Ontwikkeling is het sleutelbegrip. Zolang de werknemer zich in de breedte en/of in de diepte verder ontwikkelt zit het goed. Het is niet nodig om om de zoveel jaar van bedrijf te veranderen. Wel moet de externe arbeidsmarkt in het oog worden gehouden. En er moet steeds een ‘plan B’ zijn waar naar terug gegrepen kan worden als er een kink in de kabel komt. Om de zoveel tijd bezint een werknemer zich over zijn werk en zijn loopbaan. Bezinnen is noodzakelijk om greep te hebben op onze loopbaan, om bij te sturen, om desnoods het roer drastisch om te gooien. Minder of meer Na verloop van tijd kan een tweede job worden overwogen. Hierdoor spreid je als werknemer onzekerheid. Het is een prima manier om nieuwe competenties en netwerken te ontwikkelen en het verruimt de mogelijkheden om zonder veel risico’s een loopbaanswitch door te voeren. Uiteraard is er in het nieuwe denken rond loopbanen ook ruimte om minder te werken en de loopbaan even te onderbreken. Maar evengoed is er

ruimte om ook weer meer te werken. Net zoals er vijftigers zijn die downshiften zijn er die, nu de kinderen het huis uit zijn, er eens extra hard invliegen. Tenslotte, elke werknemer denkt minstens één keer in zijn loopbaan heel grondig na over de rest van de loopbaan. Dit kan leiden tot verderzetting van zijn oude loopbaan maar evengoed tot het aanvatten van een tweede loopbaan in een andere functie. Voor werknemers in zware beroepen zou dit standaard moeten zijn. En wanneer gaat een werknemer in een alternatieve loopbaan op pensioen? Dat bepaalt hij, binnen de wettelijke mogelijkheden, grotendeels zelf. Gradueel afbouwen, nu en dan een project opnemen, of toch nog radicaal iets anders doen. Het kan allemaal. De ideeën zijn er. Nu nog uitvoeren.

Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige Randstad en auteur van ‘Free to work’ en ‘Uw werk, uw merk’

CARTOON


COVER

VDAB-baas Fons Leroy evalueert knelpuntbeleid

‘Evolutie richting knelpunteconomie kan gestopt worden’ Eind 2010 vernieuwde de VDAB haar knelpuntbeleid. Werkzoekende jongeren en vijftigplussers zouden intensiever - lees: iets strenger - opgevolgd worden. Een jaar na datum bespreken we de resultaten van het actieplan met VDAB-baas Fons Leroy.

Tekst: Maud Oeyen

‘We gaan archeologen niet omscholen tot metsers. Je moet zoeken naar beroepen waar mensen affiniteit mee hebben’ Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB

Na een jaar knelpuntbeleid evolueren we steeds meer richting knelpunteconomie. Heeft het plan gefaald? Ik denk dat we die evolutie wél kunnen stoppen. Kwantitatief zitten we op het goede spoor. Vorige week nog werd beslist om het activeringsbeleid uit te breiden tot 58 jaar. Samen met het Riziv en de mutualiteiten zoeken we een plaats op de arbeidsmarkt voor mensen die terugkeren uit ziekteverlof. Vrouwenorganisaties zijn volop bezig om huismoeders te sensibiliseren en elk jaar stromen er weer nieuwe jongeren op de arbeidsmarkt. Op die manier proberen we de vijver ruimer te maken en de spanningsindicator te beïnvloeden. Op dit moment zijn er slechts drie beschikbare werkzoekenden per openstaande job. Dat moeten er meer worden. Hoe meer werkzoekenden per vacature, hoe groter de kans dat het gezochte profiel erbij zit. De kwalitatieve mismatch baar t me meer zorgen. Tegen 2015 zullen er heel veel goedgeschoolde vakmannen met pensioen ver trekken. Daar tegenover staan te weinig jongeren met technische en technologische competenties. Uit mijn ervaringen met de witte woede heb ik geleerd dat een globale aanpak zoden aan de dijk zet. Door op alle aspecten tegelijker tijd in te zetten - het imago van de sector, de studiekeuze, de opleidingsmogelijkheden, de instroom, de doorstroom, de retentie - boek je veel betere resultaten. Hadden we die maatregelen toen niet genomen, dan zaten we vandaag in de zorgsector met veel grotere kwalitatieve problemen. We moeten nog veel meer inzetten op die globale, integrale aanpak. Daarnaast kunnen we met sterke par tnerschappen een aantal tendenzen keren. Onderzoek toont aan dat veel jongeren onder hun niveau tewerkgesteld worden, zeker in tijden van crisis. We stellen vast dat 30 tot 40 procent van die jongeren op datzelfde lage niveau tewerkgesteld blijft. Bedrijven hebben blijkbaar niet de reflex om te kijken of hun werknemers ook op een hoger niveau kunnen functioneren. Er zijn bedrijven die daar vandaag hun strategie van maken. In Nederland noemen ze dat de ‘trekkende schoorsteen’. We

zijn nogal geneigd om knelpuntberoepen in te vullen met werkzoekenden. Soms is het gewoon beter om te kijken naar degenen die al aan het werk zijn. Er zijn trouwens nog nooit zoveel mensen aan het werk geweest in België als nu. De Belgische economie is aan het krimpen. Wil dat ook zeggen dat het aantal knelpuntjobs afneemt? Het is nog wat vroeg om uitspraken te doen over de impact van deze crisis. Bij de vorige crisis van 2008-2009 is het aantal knelpuntvacatures licht gedaald, maar ook toen zijn we niet verder geraakt dan vier werkzoekenden per vacature. In crisistijden heb je kwantitatief wat meer ruimte, omdat er meer werklozen zijn, maar de kwalitatieve mismatch blijft bestaan. Dat is natuurlijk ook goed nieuws: de vele vervangingsvacatures zorgen voor dynamiek op de arbeidsmarkt. Degenen die werkloos worden, hebben nog concrete perspectieven. Toen ik op de arbeidsmarkt kwam - in volle oliecrisis - waren er gewoon geen vacatures. Ofwel kwam je in een nepstatuut terecht, ofwel zat je thuis. Vandaag zijn er ook in periodes van economische laagconjunctuur veel vacatures. Vorig jaar vond 60 procent van de cursisten die een VDAB-opleiding volgden de weg naar werk. Het plan was om dat op te trekken naar 65 procent. We zijn daar in geslaagd, en het is de bedoeling om tegen volgend jaar 70 procent te halen. Bij onze nieuwe trajecten - waarbij we een brede opleiding combineren met leren op de werkvloer - ligt de uitstroom nu al zo hoog. Flexibele en bedrijfsgerichte opleidingen blijken veel effectiever. Bovendien hebben we 8.000 werkzoekenden méér opgeleid dan we een jaar geleden hadden vooropgesteld. We hebben onze opleidingen ingekort, zijn verschillende partnerschappen aangegaan, hebben meer gebruik gemaakt van leren op afstand ... We willen die nieuwe aanpak nu integreren in al onze opleidingen. De bedrijven staan ook open voor dat werkplekleren. Op die manier zien ze de cursisten aan het werk en weten ze welk vlees er in de kuip zit.


04 05

1 jaar knelpuntbeleid: de resultaten Eind 2010 kondigde de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) haar nieuw knelpuntbeleid aan. Het plan telde vijf actiepunten die de lijst met knelpuntjobs gevoelig moesten inkorten. Is dat ook gelukt?

1) 65 procent cursisten vindt werk De VDAB richt al sinds 2007 haar beroepsopleidingen bijna uitsluitend op knelpuntberoepen. Toch lijkt te uitstroom naar werk niet altijd te vlotten. Het afgelopen jaar slaagde de VDAB erin om het uitstroompercentage op te trekken van 60 procent naar 65 procent, zoals eind 2010 vooropgesteld werd. Dit streefcijfer wordt nu nog verder opgetrokken. Tegen volgend jaar moet 70 procent van de cursisten na een opleiding ook effectief werk vinden. Experimenten met nieuwe types van opleidingen waarbij partnerschappen en stages een belangrijke rol spelen, lijken vruchten af te werpen. Het uitstroompercentage van cursisten die een opleiding volgden in het kader van het zogenaamde werkgelegenheids- en investeringsplan, bedraagt nu al meer dan 70 procent. 2) VDAB grijpt nog te weinig in In verschillende provincies werd het afgelopen jaar werk gemaakt van acties die de instroom in knelpuntopleidingen moesten verhogen. Zo werden er sectorale infosessies georganiseerd in West-Vlaanderen en werden er activeringsconsulenten ingezet bij de Turkse, Marokkaanse en Russische gemeenschap in Antwerpen. De VDAB geeft toe dat er soms nog te laat wordt ingegrepen wanneer blijkt dat een bepaalde werkzoekende tijdens de gekozen opleiding de nodige competenties niet zal verwerven. 3) Verplichte heroriëntatie wordt amper toegepast Jongeren van minder dan 25 jaar die zich inschrijven bij de VDAB als werkzoekende, worden in principe sinds het voorjaar van 2011 verplicht geheroriënteerd wanneer de kans zeer klein is dat ze werk zullen vinden in het gezochte beroep. Zo zou een schoolverlater archeologie die als enige beroepskeuze ‘archeoloog’ opgeeft, voortaan geheroriënteerd worden. Deze nieuwe maatregel werd nog niet systematisch toegepast (zie het interview met Fons Leroy).

©Bart Dewaele

Als 65 procent van de cursisten na een knelpuntopleiding werk vond, is er ook 35 procent niet aan de slag. Nochtans schreeuwt de arbeidsmarkt om deze profielen. Wat loopt er mis? Er zijn natuurlijk altijd mensen die ondanks alle informatie met verkeerde verwachtingen aan een bepaalde opleiding beginnen. Zij merken plots dat de job in de praktijk niet is wat ze hadden gehoopt. Anderen hebben na een opleiding nood aan een vervolgopleiding, of ze willen het proberen als zelfstandige en verzeilen dan weer voor een kor te periode in de werkloosheid. Over het algemeen blijkt wel dat onze cursisten tevreden zijn over onze opleidingen. Bovendien zien we dat de uitstroompercentages een pak hoger liggen bij onze nieuwe opleidingen. Het knelpuntbeleid van de VDAB wou ook min-25jarigen verplicht heroriënteren wanneer ze enkel een beroepskeuze opgaven met weinig perspectieven op de arbeidsmarkt. Wat heeft dat opgebracht?

De nieuwe aanpak zal pas volop worden toegepast op de volgende lichting schoolverlaters. De beslissing dateer t van midden vorig jaar. Omdat de schoolverlaters van 2011 toen al grotendeels als werkzoekende waren ingeschreven, hebben we de maatregel nog niet kunnen toepassen op heel de populatie. Toch kunnen we nu al zien dat deze aanpak mogelijkheden creëer t. De eerste resultaten brengen we op de raad van bestuur van april. We evalueren de aanpak pas na zes maanden, omdat de jongeren die geheroriënteerd worden, vaak nog een extra opleiding moeten volgen. Ze kunnen niet zomaar in een ander beroep stappen. Na jaren studie eindelijk je diploma in ontvangst nemen en binnen de maand te horen krijgen dat je beter een andere opleiding zou gaan volgen: gemakkelijk kan dat niet zijn. We zullen dat pas echt naar behoren kunnen doen wanneer we onze tool ‘competentiegericht matchen’ op de >>

4) Leeftijdsgrens activering ligt steeds hoger Een jaar geleden werden mensen actief begeleid naar werk tot de leeftijd van 52 jaar. Van de Vlaamse 55plussers was op dat moment 35,8 procent aan de slag. Ondertussen werd in het kader van het Vesocakkoord de leeftijdsgrens voor het activeringsbeleid opgetrokken naar 55 jaar. In het recente loopbaanakkoord werd voorgesteld om deze leeftijdsgrens nog verder te verhogen, tot 58 jaar. Eind 2011 lag de werkzaamheidsgraad bij 55-plussers op 38,7 procent. 5) Aan attitude wordt gewerkt Omdat niet alleen technische competenties van belang zijn voor werkzoekenden, zette de VDAB het afgelopen jaar sterk in op zaken als attitudetraining, sollicitatietraining en taalopleiding. Deze zogenaamde ‘arbeidsmarktcompetenties’ (AMC) werden zoveel mogelijk geïntegreerd in de andere diensten.


COVER

©Bart Dewaele

‘In tijden van crisis worden veel jongeren onder hun niveau tewerkgesteld. 30 tot 40 procent van die jongeren blijft daar hangen. Bedrijven hebben blijkbaar niet de reflex om te kijken of hun werknemers ook op een hoger niveau kunnen functioneren’ Fons Leroy >> markt hebben, eind volgend jaar. Van alle beroepen en functies brengen we momenteel de achterliggende competenties in kaar t. Op die manier kan je de stap naar een ander beroep minder groot maken. Dat is ook veel beter te verkopen. Het is niet zo dat we plots archeologen omscholen tot metsers. Het zou waanzinnig zijn om mensen volledig en langdurig te heroriënteren. Op de arbeidsmarkt hebben we die tijd niet. Je moet dat slim aanpakken en op zoek gaan naar beroepen waarmee men affiniteit heeft. Werkgevers kloegen vooral over de attitude en het werkritme van jullie cursisten, zo bleek uit eerdere VDAB-nota’s. In 2012 wil de VDAB de ‘basisservice rond werkattitudes verder integreren in de eerste lijn’. Wat betekent dat? Dat we werkzoekenden huiswerk moeten geven. Ze moeten zelf nadenken over hun loopbaan, zelf jobs zoeken, zelf hun competenties en mogelijkheden nagaan... Op die manier geef je hen een bepaalde attitude mee. Je maakt de werkzoekende verantwoordelijk om zelf werk te vinden. Wij kunnen dat wel faciliteren, maar het is niet de bedoeling dat werkzoekenden thuis zitten te wachten tot er iets op hen afkomt. Vroeger werkten we eerst op technische competenties, dan op taalcompetenties en dan op attitude. Dat zorgde voor zo’n lang traject dat de cursisten na verloop van tijd gewoon niet meer gemotiveerd waren. Daarom proberen we onze trajecten zo kor t mogelijk te maken en onze taalopleidingen maximaal te integreren in onze technische opleidingen, terwijl we onder tussen ook aan attitudes werken.

pen en Gent zie je andere problemen dan in de rest van Vlaanderen. De grote lijnen van ons beleid bepalen we in Brussel, maar de concrete invulling is vaak anders. We kijken altijd naar de noden van elke regio, de opleidingen die er al aanwezig zijn, de par tnerschappen die we kunnen sluiten enzovoort. Vaak knutselen we een specifiek traject in elkaar in samenwerking met een bepaald bedrijf of een bepaalde sector. Dan zit je automatisch met een heel projectmatige aanpak. We hebben dat bijvoorbeeld gedaan voor de functie van distributiemanager, in samenwerking met McDonalds en Carrefour. Dat experiment is geslaagd. Zeker bij knelpuntberoepen is zo’n projectmatige aanpak efficiënt. Je moet telkens lokaal rekening houden met vraag en aanbod. Daar bestaat geen standaardbeleid voor. Maar als we creatief, innovatief en wendbaar zijn, en we betrekken er verschillende par tners bij, dan heb je de ingrediënten van een goede aanpak. We moeten afstappen van de vaste programmatie en het vaste aanbod. Natuurlijk zit er veel exper tise in onze vaste structuren, maar die exper tise zal op zichzelf nooit volstaan om de knelpuntberoepen aan te pakken.

De uitstroom naar werk hangt ook af van andere factoren dan enkel het beleid van de VDAB? Ook al zijn we niet alleen verantwoordelijk, het is te makkelijk om onze verantwoordelijkheid af te schuiven op andere mensen of externe factoren. De samenleving investeer t belastingsgeld in de VDAB en dat moet renderen. Ik vind het goed dat wij beoordeeld worden op de reële output die we realiseren. We checken die ook. Zo gaan we na of mensen na één of twee jaar nog Veel nieuwe maatregelen betreffen regionale initia- aan het werk zijn. Uitstroompercentages worden troutieven. Zorgt dat niet voor een versplintering van wens sowieso pas bepaald na zes maanden. Dat is een het beleid? indicatie van duurzame tewerkstelling. Zo staat het Regio’s verschillen van elkaar. In grootsteden als Antwer- ook in onze beheersovereenkomst.

Interimkantoor zoekt oplossing in buitenland Synergie Interim richtte in Zwijndrecht een kantoor op dat zich enkel bezighoudt met het aantrekken van buitenlandse werknemers voor knelpuntjobs in België.

‘W

e krijgen enorm veel vragen binnen van bedrijven om profielen die we in eigen land gewoon niet meer vinden’, vertelt Jan Verbeke, directeur van Synergie Belgium. ‘Dat gaat van logistieke medewerkers en poetsvrouwen tot lassers en ingenieurs. Omdat we verschillende kantoren hebben in Portugal, is het voor ons niet zo moeilijk om mensen naar hier te halen. De werkloosheid bedraagt er momenteel bijna 15 procent. Maar we zoeken de gezochte profielen bijvoorbeeld ook in Polen.’ Tot nu toe rekruteerde Synergie al 120 mensen in het buitenland. Die buitenlandse arbeidskrachten hebben specifieke noden. Ze moeten op zoek naar huisvesting en krijgen te maken met een hoop papierwerk. ‘Om daaraan tegemoet te komen, hebben we een kantoor geopend dat zich louter bezighoudt met het aantrekken, opvangen en begeleiden van deze buitenlandse werknemers’, legt Verbeke uit. Taalopleidingen organiseert Synergie voorlopig nog niet, maar Verbeke wil er in de toekomst wel werk van maken. Al vormt de taalkennis van buitenlandse werknemers over het algemeen niet echt een probleem. ‘Zeker in Portugal praten de mensen goed Engels, en voor veel jonge Polen geldt hetzelfde.’


06 07

Nadia zit nooit zonder werk D

e 34-jarige Nadia Depuydt behaalde vorige maand haar diploma verpleegkunde. Nadia is geen onbekende voor ons. We interviewden haar ook eind 2010, middenin haar studies. ‘Ik zal nooit werkloos zijn’, zei ze toen al. En gelijk heeft ze. Sinds deze week is ze aan de slag in het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw van Troost in Knokke-Heist. ‘Ik heb zelfs niet moeten zoeken naar een job’, klinkt Nadia opgewekt. ‘Nog voor de proclamatie hadden verschillende zorgcentra me al gevraagd of ik niet bij hen kwam werken. In de ouderenzorg zit je nooit zonder werk. Door de vergrijzing is er een tekort aan personeel. Buitenstaanders denken vaak dat ouderenzorg gaat over pampers en stoelgang, maar het is heel wat anders dan dat (lacht).’ Nadia is bijzonder tevreden over haar knelpuntopleiding. Enige minpunt was de hoge werkdruk in de zorginstellingen. Daardoor was de begeleiding tijdens haar stages soms wat minder. ‘Sommige studenten gaven op, maar ik ben een doorzetter’, lacht ze.

© Koen Bauters

Robin Van Nieuwenhove, die een mobiele opleiding volgt tot tuinarbeider in Geraardsbergen, is ervan overtuigd dat hij werk zal vinden.

VDAB vult container met jobs M

obiele opleidingen. Heeft niets te maken met smartphones, maar alles met containers en lokale arbeidsmarktbehoeften. ‘Het gaat om opleidingslokalen die we tijdelijk opstellen op een braakliggend terrein, steeds in een regio waar een bepaalde sector op zoek is naar arbeidskrachten en waar er voldoende werkzoekenden zijn met ambities in die sector’, legt VDAB-baas Fons Leroy uit. De opleidingslokalen, die zich in containers bevinden, verhuizen na de opleiding naar een andere gemeente. De resultaten van het experiment zijn veelbelovend. Meer dan negen op de tien cursisten vinden een job. In een container volgen tien tot vijftien werkzoekenden opleiding. Werkgevers kunnen er hun bedrijf komen voorstellen en kennismaken met de cursisten. ‘Het initiatief is kleinschalig maar efficiënt’, vindt Leroy. Tuinman

‘Ik heb zelfs niet moeten zoeken naar een job’ © Ivan Put

De twintigjarige Robin Van Nieuwenhove startte in oktober vorig jaar met een ‘mobiele opleiding’ tot tuinarbeider in Geraardsbergen. ‘Ik wist heel weinig van tuinieren’, bekent Robin, die op de middelbare school humane wetenschappen studeerde. Maar op een infovergadering over de opleiding wist tuindokter Stefaan Bingé hem te overtuigen. ‘Stefaan was heel inspirerend. Hij wist echt alles over tuinen en planten, en hij zou onze leraar worden. Toen heb ik mijn keuze gemaakt.’ Daar heeft Robin voorlopig geen spijt van. ‘Vier weken geleden organiseerde de VDAB samen met de stad Geraardsbergen een contactdag met bedrijven. Daar kwamen dertien tuinbedrijven op af, allemaal op zoek naar werknemers. Werk zal ik dus wel vinden’, klinkt Robin vol vertrouwen. Voor geïnteresseerde werkgevers: Robins opleiding duurt nog tot 16 maart.


WERKBEELD

De klokkendokter Foto’s: Bart Dewaele

In zijn atelier in Kapellen herstelt en restaureert klokkendokter Bernard Meier zowel eenvoudige pendules en regulateurs als staande horloges met ‘kalendercomplicatie’ en muziekwerk. Voor die restauratie gebruikt hij authentieke technieken uit de Nederlandse traditie. Na zijn opleiding aan de vakschool voor goud- en zilverambachten en horlogemakerij in het Nederlandse Schoonhoven repareerde Meier in zijn lange carrière als klokkendokter duizenden klokken van openbare gebouwen, musea of particulieren. Zo restaureerde hij het gotisch uurwerkmechanisme van de Antwerpse Sint-Jacobskerk uit de vijftiende eeuw, de astronomische skeletpendule van het kasteel van Bornem en 21 achttiende-eeuwse staande klokken uit het museum Vleeshuis in Antwerpen. De klokkendokter herstelt geen zakhorloges of polshorloges, maar wel alle oude en antieke klokken met kenmerkende slinger. (mo)

JOBAT.BE/WERKBEELD


08 09 ENQUÊTE

Hr-managers vinden aanpassing index noodzakelijk Hr-managers verwachten dat de nieuwe regeringsmaatregelen de arbeidskost zullen verhogen. 82 procent van hen vindt een herziening van de huidige loonindex ‘noodzakelijk’. Dat blijkt uit een enquête van advocatenkantoor Lydian. Tekst: Jan Bosteels

et advocatenkantoor voerde begin 2012 een online bevraging uit onder zijn klanten (voornamelijk grote ondernemingen uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië). De resultaten werden deze week bekendgemaakt. Ongeveer honderd hr-managers uit diverse sectoren en bedrijven beantwoordden vragen over hoe zij de nieuwe beleidsmaatregelen ervaren die met personeelsbeleid te maken hebben. De regering Di Rupo I krijgt geen goed tussentijds rapport van de hr-specialisten. Driekwar t van de hr-managers vindt dat ze over onvoldoende informatie beschikken over de maatregelen die de nieuwe regering neemt. En wat ze erover weten, staat hen allesbehalve aan. 61

H

‘De regeringsmaatregelen rond personeelsbeleid zijn halfslachtig, overhaast en niet altijd overdacht. Men heeft kansen laten liggen om fundamentele hervormingen door te voeren’ Jan Hofkens, advocatenkantoor Lydian

procent evalueer t de nieuwe opzegtermijn voor arbeiders als negatief. 77 procent maakt zich zorgen over het effect van de maatregelen op het investeringsklimaat en maar liefst 88 procent vreest dat de maatregelen de kost van de arbeid verder de hoogte in zullen jagen. De schaarse positieve noten betreffen onder andere het terugschroeven van het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking. Ook denkt men dat er in de toekomst meer goedkope bedrijfswagens zullen worden aangeschaft. Geen vereenvoudiging Adovcaat Jan Hofkens, gespecialiseerd in arbeidsrecht, was als managing par tner van advocatenkantoor Lydian betrokken bij de totstandkoming van de enquête. ‘In plaats van te vereenvoudigen, maken de nieuwe maatregelen de wet ingewikkelder. Dat leidt tot onzekerheid over de beoogde effecten en onvermijdelijk tot discussies en betwistingen. De regeringsmaatregelen rond personeelsbeleid zijn vaak halfslachtig, overhaast en niet altijd overdacht. Men heeft kansen laten liggen om meer in de diepte te gaan en fundamentele hervormingen door te voeren voor de arbeidsmarkt en rond loonvorming.’ Jan Hofkens haalt een aantal problemen die in de enquête worden aangestipt naar voren. ‘Hr-managers vrezen dat het door bijkomende administratieve rompslomp nog duurder wordt om mensen in dienst te hebben. Tegelijk wordt het moeilijker gemaakt om zelfstandigen in te huren. Bovendien is de loonkost zelf niet onder controle te houden omdat het systeem van de automatische indexering tot nader order blijft bestaan.’ Schijnzelfstandigen Een grote meerderheid van de bevraagde hr-managers (82%) bestempelt een herziening van het systeem van de loonindexering als ‘noodzakelijk.’ Wat een valabel alternatief voor de loonindexering zou kunnen zijn, daarover lopen de meningen uiteen, maar één model krijgt een derde van de bevraagden achter zich: een jaarlijkse index op basis van de economische groei in eigen land en de loonstijging van de buurlanden. Dat is het model dat ook in Nederland wordt gehanteerd, stipt Hofkens aan. Hr-managers schrikken er in het licht van de nieuwe wet-

geving voor terug om zelfstandigen in te schakelen. Het nieuwe regeerakkoord verklaar t de jacht op schijnzelfstandigen opnieuw voor geopend. Een stap terug in de tijd, vindt Jan Hofkens. ‘Door een vereenvoudiging van de wet in 2006 werd het veel eenvoudiger voor werkgevers om met zelfstandigen samen te werken. Een zelfstandige is goedkoper en flexibeler qua arbeidsvoorwaarden. Het statuut biedt vaak voor beide par tijen voordelen. Steeds minder mensen werken nog van 9 tot 5 voor één en dezelfde opdrachtgever. Maar door het gebruik van het zelfstandigenstatuut loopt de overheid inkomsten mis in de sociale zekerheid. Men wil de sociale inspectiediensten een wapen in handen geven om zogenaamde schijnzelfstandigen te klissen. Economische elementen die wijzen op afhankelijkheid vaste uren werken, geen aandeelhouder zijn, niet autonoom beslissen over de prijzen - zullen terug gebruikt kunnen worden om een vermoeden van werknemerschap te formuleren. De bewijslast van het tegendeel ligt bij de opdrachtgever en de zelfstandige medewerker. Dat is problematisch voor wie via een managementsvennootschap factureert, wie geen aandeelhouder is of wie bijna exclusief voor één opdrachtgever werkt. We dreigen terug heel veel betwistingen en procedures te zien, net zoals voor 2006.’ Niet voorbereid De nieuwe opzegtermijn voor wie vanaf 2012 in dienst komt, wordt wel op instemming onthaald. ‘De hr-managers zijn tevreden over de voorspelbaarheid van het nieuwe systeem’, zegt Hofkens. ‘Eindelijk is er duidelijkheid over een vaste opzegtermijn en komt er een einde aan de onvoorspelbare discussie over de formule Claeys.’ De strijd om het vergrijzende personeelsbestand aan het werk te houden daarentegen is nog lang niet gewonnen. Hr-managers staan weliswaar positief tegenover de maatregelen rond de afbouw van het brugpensioen, de verhoging van de pensioenleeftijd naar 62 en de beperking van de werkloosheid in de tijd als middel tot activering. Maar 47 procent van de bedrijven verklaart niet voorbereid te zijn op de vergrijzing van de werknemers en de helft is niet voorbereid op een werkgelegenheidsplan zoals de op tafel liggende programmawet voorschrijft.


BEROEPSGEHEIM

Merdan Taplak, deejay

‘T

oen ik als tiener naar Ten Days Off of de Kozzmozz-par ty’s ging, fascineerde het me hoe die deejays de menigte konden begeesteren. Ik stond de hele avond naast de deejaybooth. Te stelen met mijn ogen. Op mijn 15de zette ik zelf de eerste stappen, maar ik had nog een lange weg te gaan. Met vallen en opstaan werd mijn techniek steeds beter, maar het kostte vooral veel moeite om kansen te krijgen. Om mijn ambitie te verzilveren, moest ik netwerken en mezelf verkopen. Facebook en download links waren er toen nog niet. Dus ging ik zelf, met de fiets, demo-cd’s in de bus steken. Veel beginnende deejays van mijn leeftijd gaven het na een tijdje op, maar ik volhardde. Elke ‘nee’ motiveerde mij nog méér. Misschien was ik wel té enthousiast. Soms moesten mensen me wat afremmen. Plaatje klopt Toen de erkenning er eindelijk kwam, schakelde ik een versnelling hoger. Had ik iets bereikt, dan dacht ik meteen aan de volgende stap. Je mag zeker niet op je lauweren rusten. Stilstaan is achteruitgaan. In 2010 begon ik met mijn live-band. We kregen succes, ook in het buitenland. Was ik in eerste instantie binnen de groep een primus inter pares, na verloop van tijd begon ik steviger de touwtjes in handen te nemen. Om resultaat te blijven boeken, moest ik de richting aangeven. Het was gek om op een gegeven moment te beseffen dat ik niet enkel deejay was, maar ook nog een band moest managen. Gelukkig hebben we intussen een management aan wie ik de zakelijke leiding uit handen kan geven, zodat ik me volledig op de muziek kan focussen. Het totale plaatje moet kloppen. Mijn website, de artwork van mijn plaat: alles moet mooi ogen en af zijn. Zelfs het kleinste lettertje op de hoes moet juist zijn. Omdat ik er 100 procent voor wil gaan, moest ik stoppen met mijn interimbaan als leerkracht. Nu besef ik dat mijn vroegere dubbelleven veel eenvoudiger was. Lesgeven bood me financiële zekerheid en structuur. Een arbeidsethos ook. Nu ik zelfstandige ben, moet ik mezelf een dagelijks ritme opleggen. Vlaams en Turks

‘Nu ik zelfstandige ben, moet ik mezelf een dagelijks ritme opleggen’

Een belastingcontroleur wordt iemand anders als hij ’s avonds thuis zijn pak uittrekt, maar zo werkt dat niet bij mij. Mijn muziek is de weerspiegeling van mijn identiteit. Mijn bestaan als deejay en mijn persoonlijke leven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik zal altijd die mens blijven die in twee werelden staat. Mijn Vlaamse en mijn Turkse roots kun je niet uit elkaar trekken. Een smeltkroes van geuren en smaken: dat typeert mij. Ik kan niet onder mijn dubbele nationaliteit uit. Dat is mijn verhaal. Als iemand zegt dat hij mijn muziek niet thuis kan brengen, beschouw ik dat als een groot compliment. Die vreemde klanken in mijn elektronische muziek komen er heel spontaan. Iemand als ik heeft snel de neiging om alles op een hoopje te gooien. Zo vertalen we de dualiteit in ons leven.’ (pvd) Merdan Taplak stelt vandaag, 18/2, zijn eerste album ‘In It For The Honey’ live voor in de AB in Brussel.


10 11

MIJN LOON Wat doe je voor job? Ik werk als assistent-verkeersleider voor het Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen. In de verkeerstoren zorg ik voor de registratie en de planning van de sluis. Op de kaai begeleid ik de loodsen bij het afmeren van zeeschepen en bepaal ik waar de meer touwen komen. Een team van nautische arbeiders zorgt voor de uitvoering hiervan. Je kan stellen dat ik de ogen ben tussen kaai en schip. Wat vind je leuk aan je job? De afwisseling, de aangename werksfeer en de fijne collega’s zorgen ervoor dat ik met veel plezier ga werken. Maar ook de uurregeling maakt mijn werk voor mij zeer aantrekkelijk. Doordat we in een (volledig continu) twaalf-urensysteem werken, kan ik genieten van veel vrije tijd en daar zijn we toch allemaal naar op zoek, niet?

3 .700

Wat vind je van je inkomen? Momenteel vang ik de verloven en ziektes op, maar in de toekomst is het de bedoeling dat ik in een vast ploegenstelsel ga werken. Gemiddeld werk ik nu wekelijks drie à vier shiften van twaalf uur. Daardoor heb ik voorlopig ook elke maand een ander inkomen. Wat neemt de grootste hap uit je budget? De huur van ons huis. Waar kan je echt geen geld aan geven? Peperdure gadgets en designspullen zijn niet aan mij besteed. Waar geef je met plezier geld aan uit? Lekker tafelen met vrienden, een bezoekje aan de sauna, en ja, ik ben een vrouw: ook schoenen en handtassen horen erbij.

BIANCA BOGERS (33), WIJNEGEM Beroep: assistent-verkeersleider ■ Privé: gehuwd Brutoloon: 3.200 à 3.700 euro ■ Nettoloon: 1.700 à 2.200 euro ■ Extra’s: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, pensioensparen, korting bij diverse bedrijven ■ ■

Wat zou je doen als je de lotto wint? Goh, ik zou een bescheiden huisje kopen, mijn petekindje zijn toekomst financieel veiligstellen en misschien wel die nieuwe Harley-Davidson Trike kopen. Ik hou van robuuste motoren (lacht). (mr)

1-2-3 VAN DE ECONOMIE Het nieuws bulkt van cijfers en procenten. Maar wat betekenen die? Deze rubriek brengt

21

u, week na week, economie in mensentaal.

Driehonderd financiële experten verzamelden deze week in het chique Brusselse Conrad-hotel ter gelegenheid van het jaarlijkse Deloitte Tax Forum. De aanwezigheid van John Crombez, staatssecretaris voor fiscale en sociale fraude, inspireerde tot een enquête onder de aanwezigen. Die bleken niet opgezet met het fiscale beleid van Di Rupo I. Als de regering dan toch meer belastingen wil innen, zou ze dat beter doen door de btw te ver-

schaft.’ Tachtig procent van de aanwezige fiscalisten beoordeelde de notionele intrestaftrek als gematigd belangrijk tot zeer belangrijk voor zijn of haar onderneming. ‘Van de bedrijfswagens blijft ongeveer 60 procent even zwaar belast als vroeger’, vervolgt Der thoo. ‘De andere 40 procent wordt veel duurder tot extreem veel duurder. Daardoor gaan mensen hun gedrag wijzigen: wie plots een zwaar belaste bedrijfswagen heeft, gaat die waarschijnlijk van de hand doen. De opbrengsten zullen dus nooit 200 miljoen bedragen.’

hogen, vinden de fiscalisten. Maar waarom vinden ze dat? En wat zijn daar de gevolgen van? ‘Een goede fiscale maatregel blinkt uit in eenvoud’, weet Patrick Derthoo, belastingconsulent bij Deloitte. ‘Als je de btw verhoogt van 21 naar 22 procent, ben je zeker van je geld. Dat is niet het geval wanneer je bedrijfswagens zwaarder gaat belasten, of de notionele interestaftrek af-

Impact op index Een btw-verhoging heeft volgens Der thoo daarentegen heel weinig effect op het gedrag van mensen. ‘Je kan de btw niet alleen verhogen, maar ook het toepassingsgebied ervan verruimen. Een belangrijk deel van goederen en diensten zijn nog niet onderworpen aan btw, zoals financiële of medische diensten. In andere landen gebeur t

dat wel. Het is niet alleen eenvoudiger, je bent ook zeker van de inkomsten.’ ‘Het probleem is dat een verhoging van de btw de index zou beïnvloeden’, stelt Derthoo. ‘Dat houdt elkaar in de greep. Maar de helft van onze klanten zou een verhoging van de btw toch de beste oplossing vinden. Frankrijk, Ierland en Hongarije hebben dat ook al gedaan. Het moment is gekomen om mee te springen.’ Ook uit de rest van de enquête blijkt dat de Belgische fiscalisten de fiscale maatregelen van de regering-Di Rupo niet lusten. Zo vinden twee op de drie de voorgestelde bestrijdingsmaatregelen tegen fiscale fraude te ver gaan, omdat ze niet meer zouden toelaten dat belastingplichtigen de minst belaste weg bewandelen. ‘Op deze manier ontstaat er verwarring tussen belastingontwijking en belastingontduiking’, verklaart Derthoo. ‘Als tax consultant voelen we aan dat dit niet de goede richting uitgaat. Het schrikt buitenlandse investeringen af als je continu de regels verandert.’ (mo)


FOCUS

Bouwsector staat voor moeilijk jaar De activiteit in de bouw gaat achteruit in 2012. De tegenvallende economie en het verdwijnen van heel wat steunmaatregelen hebben daar veel mee te maken. De bouwsector pleit er voor om te blijven investeren, zowel bij de overheid als particulier.

Tekst: Barbara Vandenbussche

‘B

egin 2012 staan bijna alle indicatoren in het rood’, zegt Rober t de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. ‘Er is een dalend ver trouwen van de aannemers, een dalende activiteit, dalende bouwvergunningen en stijgende faillissementen. Je kunt zelfs stellen dat de bouw zich vandaag in een situatie bevindt die nog meer precair is dan eind 2008 bij het uitbreken van de financiële crisis.’ Ook gedelegeerd bestuurder Hilde Masschelein van de Bouwunie ziet de toekomst van de bouwsector op dit moment niet rooskleurig in, al hangt het wat af van de sector : ‘Voor aannemers die werken voor par ticulieren, voornamelijk in de woningbouw, ziet het er niet goed uit. Er zijn geen stimuleringsmaatregelen meer voor nieuwbouw, zoals de verlaagde btw voor de eerste schijf die in 2008 in het leven was geroepen. Bovendien zijn mensen onzeker door de vele negatieve berichten, zoals de wijzigingen voor de hypothecaire lening. Vlaams minister-president Kris Peeters heeft dat nu genuanceerd, maar toch blijven mensen ongerust. Met de huidige economische toestand en mogelijk de angst om hun werk te verliezen, gaan ze nu geen grote investeringen aan.’ Verkiezingen Voor bestaande woningen zijn de omstandigheden ook niet zo gunstig, omdat de premies voor energiebesparende maatregelen zijn afgeschaft. ‘Het vervangen van een oude stookketel door een condensatieketel gaf bijvoorbeeld recht op een belastingvermindering van 40 procent’, ver telt Hilde Masschelein. ‘Intussen is dat afgeschaft en is het wachten op wat de Vlaamse overheid gaat doen. Nu, dat betekent niet dat de investering niet nuttig is, want het is altijd interessant om te investeren in energiebesparende maatregelen omdat de factuur sowieso naar beneden gaat. Maar vroeger was het gewoon nog interessanter om dat te doen.’ In de industriebouw zijn ondernemingen gezien de economische tendensen niet geneigd om grote investeringen

in bedrijfsgebouwen te doen. ‘We hopen wel dat de overheid blijft investeren’, zegt Hilde Masschelein. ‘Vlaanderen investeer t wel sterk in sociale woningbouw en wegenbouw, maar wat met de andere overheden? We weten nog niet wat de plannen zijn van de federale overheden, en in de gemeenten zal er na 2012 een terugval komen. In oktober komen de gemeenteraadsverkiezingen er aan, dus is er op dit moment veel werk. Dat zal echter stilvallen tijdens de zomermaanden, om na de verkiezingen helemaal weg te zakken. Tel daarbij nog de oneerlijke concurrentie in de bouw van bedrijven uit andere landen die aan dumpingprijzen werken en zwartwerk, dat altijd een toename kent bij het krimpen van de markt. De politiek is hier mee bezig, maar we vragen strengere maatregelen.’ Snelle veranderingen De maatregelen van Di Rupo hebben bouwers en verbouwers met heel wat vragen opgezadeld. De sector vindt het in de eerste plaats jammer dat die veranderingen zo snel en onverwacht zijn doorgevoerd. ‘We zijn er erg van geschrokken dat heel wat tegemoetkomingen van vandaag op morgen werden geschrapt’, verzucht Hilde Masschelein. ‘We hadden liever gezien dat ze geleidelijk werden afgebouwd of geschrapt. Zeker omdat heel wat mensen daar budgettair niet op voorzien zijn.’ ‘De Confederatie Bouw betreur t de snelle stopzetting van de belastingaftrek voor energiebesparende maatregelen’, stelt Robert de Mûelenaere. ‘Een abrupte stopzetting heeft immers heel ernstige gevolgen voor de bouw-

‘Vlaanderen investeert sterk in sociale woningbouw en wegenbouw, maar wat met de andere overheden?’ Hilde Masschelein, Bouwunie


12 13 COLUMN

J O B AT. B E / C O L U M N

Telefoon

Robert de Mûelenaere, Confederatie Bouw: ‘De bouw bevindt zich vandaag in een situatie die nog meer precair is dan eind 2008 bij het uitbreken van de financiële crisis.’

sector : wij vrezen dat één miljard aan werken verloren zal gaan. Bovendien heeft men geen rekening gehouden met de terugval van de bouwactiviteit die zich vanaf 2012 zal voordoen. Wij pleiten daarom vurig voor een gefaseerde uitdoving van de maatregel. Daarnaast zaaide de onduidelijke communicatie over de hypothecaire aftrek onnodig paniek. Maar vanuit de Confederatie Bouw waren we er wel tevreden over dat de gewestregeringen snel duidelijkheid hebben geschept. Het is nu zaak om dit snel te verankeren in een nieuwe systeem dat het bezit van een woning aanmoedigt.’ Rol als motor van de economie Blijft de vraag wat de sector best kan doen om zich voor te bereiden op dit moeilijke jaar. Rober t de Mûelenaere: ‘De bouw wil ten volle haar rol spelen als motor van de economie. Maar er heerst momenteel een gebrek aan vertrouwen bij kandidaat-bouwers. Voor een deel wordt dat veroorzaakt door de economische toestand, voor een ander deel door verkeerde beslissingen van de overheid. Daarom vraagt de bouwsector vandaag aan de overheid om een beleid van steunmaatregelen te ontwikkelen zodat de bouw opnieuw richting groei kan evolueren. Corrigerende maatregelen kunnen grote schade aan de bouw voorkomen, maar ook de algemene economische situatie speelt een belangrijke rol, net als - dit is essentieel in de huidige context - het verbeteren van de overheidsfinanciën.’ De Confederatie Bouw heeft een aantal concrete voorstellen waarop het beleid kan steunen: de garantie van een fiscale stimulans voor hypothecaire leningen, het trapsgewijs uitdoven van de aftrek voor energiebesparende maatregelen, de herinvoer van een fiscaal voordeel voor de isolatie van vloeren en muren, het invoeren van een fiscaal voordeel

voor investeringen in nieuwe woningen bestemd voor de huurmarkt en de invoer van een verlaagde btw voor sloop/heropbouw in het volledige landsgedeelte met een uitbreiding naar woningen die worden verkocht. Investeren blijft belangrijk Voor de Bouwunie is het belangrijk de boodschap mee te geven dat investeren in vastgoed, en zeker in de eigen woning, altijd een verstandige keuze blijft. Hilde Masschelein: ‘De energieprijzen zullen ook in de toekomst niet minder worden. Er is een heel grote markt voor isolatie, dakbedekking, zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen, waar mensen zelf profijt mee doen. Tegen 2020 moeten we naar energieneutrale woningen streven, maar dat gaat slechts over een klein stukje van de woningen, namelijk de nieuw gebouwde. Het gros van het profijt haal je bij bestaande woningen, waar nog veel meer maatregelen in genomen kunnen worden om energie te besparen.’ Daarnaast verwacht Masschelein dat de overheid zal blijven investeren en niet gaan bezuinigen op wegen en gebouwen. ‘We hebben een goede infrastructuur nodig of we gaan met zijn allen achteruit.’ Voor het aanpakken van oneerlijk concurrentie ijver t ze ervoor de valsspelers van de markt te houden, al beseft ze dat dat niet makkelijk is, en om na te gaan in welke mate opdrachtgevers en gebruikers kunnen aangepakt worden. ‘Wanneer iemand veel te weinig vraagt voor zijn werk, weet je dat die de regels aan zijn laars lapt. Er is, ook in de politiek, nog veel weerstand tegen het idee ook de gebruikers aan te pakken, maar iedereen moet hier zijn verantwoordelijkheid in nemen.’

Mijn hele leven al lijd ik aan een behoorlijk hardnekkige telefoonfobie. Ik plooi mijzelf in alle mogelijke bochten om te vermijden dat ik ooit zelf iemand moet opbellen. Wanneer het toch gebeurt dat iets écht niet te regelen valt aan een loket of met een standaard invulformulier, schrijf ik op voorhand het gesprek dat ik zal voeren volledig uit op papier. Natuurlijk houdt de andere partij zich nooit aan dat draaiboek, waardoor mijn briljante redmiddel meestal al na tien seconden volledig waardeloos blijkt. De telefoon is niet mijn medium. Ik ben nochtans echt heel gevat, zolang ik een minuut of vier over mijn antwoord mag nadenken. Ooit is het heel even anders geweest. Ik werd aangenomen voor een job op de luchthaven, waarvan niemand mij op voorhand had verteld dat die voor driekwart uit telefoneren bestond. Ik moest pakjes laten ophalen en ze op vliegtuigen boeken. Geen eenvoudige postpacs met dvd-boxen van Mad Men of jurken die meisjes op het internet hadden gekocht, maar vrij indrukwekkende hoeveelheden telecomapparatuur en boormateriaal voor olievelden in West-Afrika. De laadruimte voor zo’n grote zendingen is beperkt, dus elke minuut dat ik onder mijn bureau zat te hyperventileren uit angst omdat ik zou moeten praten met iemand die ik niet in het echt kon zien, kon gemakkelijk een week vertraging betekenen - en duizenden euro’s verlies. Na drie dagen van constante paniek had ik er genoeg van. Op weg naar huis besloot ik het interimbureau te laten Ik had geen weten dat ik ermee opandere keuze dan hield. Jammer genoeg de volgende ochtend moest ik daarvoor opbelterug te gaan en te len, en tegen de tijd dat ik hopen dat het iedere mezelf voldoende moed dag iets sneller zes had ingepraat om dat te uur zou worden doen, was het kantoor gesloten en mijn proefperiode voorbij. Ik had geen andere keuze dan de volgende ochtend terug te gaan, door te zetten en te hopen dat het iedere dag iets sneller zes uur zou worden, zodat ik aan de porto kon. Tegen de derde week gebeurde er echter iets vreemds. Ik begon de mensen naar wie ik belde te herkennen, en leerde van wie ik het snelst dingen gedaan kon krijgen. Ik werd vrienden met Frank, de verlegen allochtoon van SAS, en flirtte schaamteloos met de meisjes van Air France - hoewel ik geen van hen ooit had ontmoet en we allen wisten dat dat nooit zou gebeuren. Ik vond een eigen ritme. Begroeting, gesprekje, cijfers afratelen, afsluitend grapje, klaar. Volgende telefoon. Ik was een wat trage peuter, die veel later dan de andere kindjes eindelijk had leren lopen. En dat meteen daarna weer vergat. Ik verliet de luchthaven en raakte maandenlang geen telefoon meer aan. Ik had geen cijfers meer en niemand om ze naar door te bellen. Op mijn volgende job googelde ik dwangmatig alle e-mailadressen van mensen die ik absoluut niet wilde spreken. Enkele weken geleden moest ik een auto verkopen. In de voorbereiding van mijn telefoongesprek naar de garage zag ik mezelf plots ‘goedemiddag, met San’ opschrijven. Ik vroeg me af waar ik in godsnaam mee bezig was, en meteen daarna: hoe het nog met de meisjes van Air France zou zijn.

San F. Yezerskiy combineert een voltijdse jobs in de Vlaamse film met een prille carrière als schrijver. Om de beurt schrijven hij en Ruth Lasters de werkweek van zich af.


Solliciteer

KEER met

MEER maar LAAGJE MAKE-UP

CAREER LAUNCH JOBEVENT 9/3/2012 BRUSSEL Brussels Kart Expo Groot-Bijgaarden 11-20u

(Vlot bereikbaar: treinstation Groot-Bijgaarden op wandelafstand)

Solliciteer efficiënt en ontmoet een pak bedrijven op één dag. Ontmoet op één dag onder één dak alle rekruteerders van topbedrijven. Laat zeker je cv screenen en ontdek ook hoe je een sollicitatiegesprek zo aanpakt dat het echt iets oplevert. Workshops én jobs op één plek, efficiënter kan je het niet bedenken.

Schrijf je GRATIS in op Jobat.be en win een iPad!


14 15

Het agentschap Zorginspectie is één van de acht entiteiten binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Zorginspectie inspecteert de voorzieningen die actief zijn in dit beleidsdomein. Concreet betekent dat dat Zorginspectie toezicht houdt op de toepassing van de voor deze voorzieningen geldende regelgeving. Hierdoor wil het agentschap een bijdrage leveren tot het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van deze voorzieningen, de rechtmatige besteding van overheidsmiddelen en een optimale beleidsvoorbereiding en -evaluatie. Om Zorginspectie te versterken zoeken we momenteel een (m/v):

jurist Jouw functie: jouw opdracht is het uitbouwen van een vernieuwd juridisch kader voor de kerntaak van Zorginspectie: het inspecteren van voorzieningen in de ruime wereld van welzijn en gezondheid. Via projectmatig overleg met stakeholders (kabinet, inspecteurs, andere entiteiten als Zorg en Gezondheid, Kind en Gezin, Jongerenwelzijn, VAPH en het Departement WVG …) stel je eenduidige wetgeving en praktische richtlijnen op die onze inspecteurs moeten volgen. Daarnaast geef je ook advies bij ad hoc vragen en voorzie je in permanente interne opleiding en duidelijke communicatie, zodat de inspecteurs steeds op de hoogte blijven van de meest recente juridische richtlijnen. Jouw profiel: je hebt een masterdiploma in de rechten. Kennis van bestuursrecht en affiniteit met welzijns- en gezondheidsrecht is een pluspunt. Je werkt zelfstandig en denkt uitgesproken oplossingsgericht. Je communiceert zowel schriftelijk als mondeling in een vlotte, duidelijke taal.

Ons aanbod: een contract van onbepaalde duur in een dynamische organisatie die continue verbetering nastreeft. We bieden een minimumbrutomaandloon van 2 902 euro, een aantrekkelijke verlofregeling, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en een hospitalisatieverzekering. Interesse? Stuur het standaard-cv ten laatste op 5 maart 2012 naar solliciteren.wvg@wvg.vlaanderen.be (en vermeld in het onderwerp van je mail de titel van de vacature) of naar Vlaamse Overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, MOD WVG - Afdeling Personeel, t.a.v. Yves De Backer, Koning Albert II-laan 35 bus 30, 1030 Brussel. Het standaard-cv en meer informatie over de functie kan je terugvinden op www.jobpunt.be onder ‘vacatures op mijn maat’.

www.jobpunt.be

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun vaardigheden en kwaliteiten, ongeacht afkomst, handicap, geslacht of leeftijd.

SOUBRY nv, gevestigd in ROESELARE, is Belgisch marktleider in droge pasta en een voornaam producent van bloem en griesmeel (390 wkn., 100 mio euro omzet).

www.soubry.be

Wij wensen het kaderteam te versterken met (m/v)

Business Analyst/Controller

Maintenance Manager

Functie: Staffunctie in nauwe samenwerking met de bestuurders op het vlak van: • controlling via systematische analyses van diverse parameters, beschikbaar cijfermateriaal op het vlak van aankoop, verkoop, logistiek, productie en observaties •  cijfercontrole met bijhorende rapportage, prognoses en indicaties omtrent noodzakelijke bijsturingen •  management van diverse investeringsen verbeteringsprojecten.

Functie: • algemene organisatie van de onderhoudsafdeling, die instaat voor technische interventies over de 4 sites in Roeselare van het bedrijf • aansturing van de 2 technisch verantwoordelijken met telkens 15 techniekers voor enerzijds het mechanisch onderhoud en anderzijds de elektriciteit, automatisatie en utilities • werkvoorbereiding, opvolging, controles en peoplemanagement • langetermijnbeleid via preventieve onderhoudsplannen, rendements- en kwaliteitsverbeteringsprocessen.

(ref. 62 652)

Profiel: • ma/lic. in economische richting (TEW of gelijkw.) met enkele jaren ervaring •  analytisch-cijfermatig sterk alsook daadkrachtig bij syntheses in functie van objectieven en deadlines •  relevante ervaring in een gelijkaardige functie of in audit/ consultancy is aangewezen.

(ref. 62 653)

Profiel: • ir/ing. met relevante leidinggevende en technische ervaring • peoplemanager met een daadkrachtige visie en een no-nonsense aanpak • sterk in technisch-praktische analyses en problem solving.

Profiel voor beide functies: • Autonome functies op niveau • Een dynamische werkomgeving • Een solide werkgever die continu investeert in innovatie, mensen en machines • Aantrekkelijk en motiverend salarispakket. INTERESSE? Mail naar: verdonck.personeel@skynet.be • www.verdonckpersoneel.com Méér info: MENEN – Bruggestraat 232 – Tel. 056 53 11 80 Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door ons personeelsadviesbureau.


16

Jobs in

FINANCE, ACCOUNTING & VERZEKERINGEN

Jobs in Finance & Verzekeringen Zoek jij graag uit wie aansprakelijk is bij een auto-ongeval, een bedrijfsbrand of een arbeidsongeval? Of verstrek je liever advies voor een fiscale optimalisatie van een beleggings- of verzekeringsproduct? Ambieer je een commerciële, financiële of administratieve functie in de bank- of verzekeringswereld? Je ontdekt ze op volgende pagina’s! Surf ook naar www.jobat.be voor nog meer functies in Finance & verzekeringen. Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

Van Impe Accountancy: • verstrekt boekhoudkundige en fiscale diensten aan voornamelijk KMO’s en vrije beroepen; • voert gerechtelijke en minnelijke financiële expertises en bijzondere mandaten; • geeft gespecialiseerd advies op het raakvlak van vennootschapsrecht en fiscaliteit; • zie ook www.kantoorvanimpe.be Jouw profiel: • je houdt van boekhouden en fiscaliteit en wil je verder hierin verdiepen; • je werkt graag voor KMO – klanten; • je werkt graag in een jonge equipe van medewerkers; • je haalde een diploma als bachelor of master in de accountancy en fiscaliteit; • je hebt minstens een paar jaar nuttige ervaring in boekhouding of fiscaliteit; • Bezorgdheid voor de klanten en een vlotte persoonlijkheid zijn jouw eigenschappen? Aarzel dan niet je kandidaat te stellen.

Voor ons kantoor te Brugge, zijn we op zoek naar:

Junior - Dossierbeheerders, accountants en belastingconsulenten (m/v) Je werkt in teamverband te Brugge. Je beheert klantendossiers van A tot Z en werkt hiervoor rechtstreeks samen met de dossierverantwoordelijke. Je wordt snel het vast aanspreekpunt van de klant binnen ons kantoor. Je kan steeds terugvallen op de steun van je collega’s en de dossierverantwoordelijke. Je bent stressbestendig en houdt van werken onder deadlines. Wij bieden: • Een stimulerende en gevarieerde werkomgeving met de kans om je competenties te ontwikkelen in de domeinen die jou het best liggen. Afhankelijk van je ambities en voorkeur kan de invulling van je job binnen ons kantoor aangevuld worden met gespecialiseerde opdrachten in accountancy, fiscaliteit, audit, expertise of vennootschapsadvies. • Je werkuren worden zo bepaald dat je een combinatie werk – gezin kan realiseren waar je zelf gelukkig mee bent. • Een salaris, aangevuld met de gebruikelijke extra – legale voordelen, aangepast aan je prestaties en ervaring. • De mogelijkheid tot het volgen van de opleidingen die het best passen bij jouw aspiraties. • De mogelijkheid tot het afleggen van de toegangsexamens en je stage IAB. Solliciteren kan bij Joke Tally: Joke@kantoorvanimpe.be

jij grAAg jij grAAg Wil jijWil grAAg tijdskrediet tijdskrediet dskrediet NEmEN? NEmEN? mEN? Surf naar jobat.be/afwezig en Surf naar jobat.be/afwezig en r jobat.be/afwezig en lees er alles over de verschillende lles over de verschillende lees er alles over de verschillende soorten tijdskrediet. soorten tijdskrediet. tijdskrediet.

ENPAK hoejE PAKPAK jE jE EN hoe hoe dit AAN? AAN? dit AAN?

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen Wij doen alles om je aan een goede job te he Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


UITDAGING

STRIJD TEGEN DE FRAUDE

RECHTVAARDIGHEID

TALENT

TEAM

EXPERTISE

PASSIE

GROEI

MOTIVATIE RESULTAAT

JA

Vind je plek bij de FOD Financiën ! Masters en bachelors op zoek naar een job met toegevoegde waarde ? Zoek het paswoord voor je loopbaan

F

A

J

G

S

Surf naar www.jobfin.be en www.selor.be

Federale Overheidsdienst FINANCIEN


Jobs

18

in

FINANCE, ACCOUNTING & VERZEKERINGEN De intercommunale DDS staat in voor de sociaal-economische ontwikkeling van de regio Dendermonde-Wetteren. Alle activiteiten van DDS staan in het teken van streekontwikkeling. DDS vertaalt dit in een permanente zorg voor tewerkstelling en een kwalitatieve woonomgeving. In dit kader zorgt DDS voor de ontwikkeling van ruimte voor bedrijven, woningen en toerisme. Ben jij diegene die de economische ontwikkeling van de regio DendermondeWetteren vorm geeft?

Economist of jurist (toekomstig) afdelingshoofd STREEKONTWIKKELING Je bent gepassioneerd door de economische ontwikkeling van de regio Dendermonde-Weteren Rechtstreeks rapporterend aan de directeur werk je het sociaal-economisch beleid van de regio uit en volg je de implementatie ervan nauwgezet op. Je werkt nauw samen met overheden en bedrijven. Je onderhandelt met bedrijfsleiders en diverse bestuurlijke autoriteiten. Voor alles wat te maken heeft met wonen, werken en toerisme in de regio word jij het aangezicht. Je bent mee verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het aantrekken van investeerders en het beheer van bedrijventerreinen, (groeps)bouwprojecten en verkavelingen en alle aspecten van het recreatiedomein Nieuwdonk.

Je troeven: Je hebt een masterdiploma behaald aan een universiteit, bij voorkeur in een economische richting of je bent jurist. Je hebt een eerste professionele ervaring van minimum 3 jaar en je bent sterk geïnteresseerd in economische streekontwikkeling en aanverwante materies. Je bent gedreven, je communiceert vlot, je onderhandelt graag en houdt van netwerking. Je hebt voeling met economie, het bedrijfsleven, politiek en rechten. Je bent een organisatorisch-administratief talent.

Wat wij je bieden: Kansen om een fundamentele bijdrage te leveren tot de verdere ontwikkeling van de regio Dendermonde-Wetteren. Een functie met een grote impact die blijvend uitdagingen biedt. Reële doorgroeimogelijkheden naar de functie van afdelingshoofd of afhankelijk van de kennis en ervaring onmiddellijke start als afdelingshoofd. Een marktconform salaris en extralegale voordelen (o.a. een bedrijfswagen voor de functie afdelingshoofd).

Interesse? Stuur dan je cv met motivatiebrief vóór 18 maart 2012 naar INTERCOMMUNALE DDS t.a.v. Kris Verwaeren, Directeur Bevrijdingslaan 201 9200 DENDERMONDE Of mail naar personeel@dds-verko.be of bezoek ook onze website

Business Professionals

www.dds-verko.be

Move Up in the World

Vraagt u zich soms af hoe u al uw professionele expertise kan ombuigen naar een boeiende nieuwe carrière? Robert Half biedt u deze kans! Bij Robert Half draait het om mensen: ons hoofddoel is het helpen van professionals met het vinden van de functie die bij hen past en het ondersteunen van bedrijven in hun zoektocht naar talent. Wij zijn ´s werelds grootste speler op het vlak van professionele rekrutering. En dat al meer dan 60 jaar lang! Niet voor niets staan wij al 3 jaar in de top 10 van ‘Best Employer Belgium’. In België is de rekruteringsmarkt ettelijke miljarden waard en onze sector heeft een enorm groeipotentieel!

Solliciteert u bij Robert Half, dan kiest u voor: • Een stabiele carrière bij het beste gespecialiseerde rekruteringsbedrijf ter wereld. • Een internationale werkomgeving waar u zowel de dimensie van een multinational als de charme van een lokaal team voelt. • Een zeer aantrekkelijk salarispakket. • Dynamische en enthousiaste collega´s, die de besten zijn in hun vak. • Training en coaching om uw persoonlijke groei te garanderen. • Talrijke carrièrekansen. Kom meer te weten over de mogelijkheden bij Robert Half op onze interne jobsite: www.roberthalf.be/internal-vacancies. Interesse om onze groei te ondersteunen? Contacteer ons op 02 481 58 80 of stuur een gedetailleerd cv naar careers@rhi.net Antwerpen | Brussel | Charleroi | Gent | Groot-Bijgaarden | Hasselt | Herentals | Liège | Roeselare | Wavre | Zaventem

Since 2008

Robert Half International (www.roberthalf.be) is een Amerikaanse beursgenoteerde groep en internationaal marktleider in gespecialiseerde tijdelijke en permanente rekrutering. Sinds het ontstaan in 1948 groeide Robert Half International uit tot een organisatie waar de hoogste professionele standaarden gehanteerd worden.

BINNENKORT SELECTIETESTEN AFLEGGEN?

Surf naar jobat.be/selectietesten en lees er alles over verschillende soorten testen.

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


18 19

DELIVER YOUR LOGISTICS TALENT JUST-IN-TIME Logistics Services Gent is responsible for the worldwide supply chain management of spare parts for Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Penta, Volvo Construction Equipment and Renault Trucks. Our main focus is customer satisfaction. To achieve this we rely on an extensive network of different types of warehouses (central, regional and support) and we manage the entire logistics chain from supplier to customer. Are you familiar by education or experience with logistics, do you speak fluent English and do you have strong analytical skills and an open attitude to learn and improve, then we are waiting with interest for the delivery of your talent and motivation. More info on www.mijnvolvojob.be.

Relevant logistics experience, good communication and analytic skills enable you to coordinate and implement improvements in the total logistics chain between suppliers, Logistics Services Gent, support warehouses and dealers. You’re able to translate business expectations into clear processes, instructions and follow-ups.

TEAM MANAGER / BUSINESS ANALYST MATERIAL MANAGEMENT With a passion for people you coach and develop your team members to expected performance and behavior. You’re also responsible for leading and driving process improvements. Proven analytic, negotiation and project management skills in combination with a logistics background are necessary to take up this challenge.

SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGER You work with suppliers and material planners to reach demands on delivery precision, flexibility and lead time, with purpose to create world class availability for Volvos aftermarket. The ideal candidate for this position possesses excellent communication, networking skills and logistics experience.

www.modulo.be - 044307

SUPPLY CHAIN COORDINATOR

Group Galloo Recycling, met hoofdzetel in Menen, behoort tot de belangrijkste recyclagebedrijven van ferro- en non-ferrometalen in Europa. Met filialen in Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk zijn we als familiale bedrijvengroep sterk verankerd in de regio. Op heden realiseren we met een team van ca. 850  medewerkers een omzet van nagenoeg 540 miljoen euro. In het kader van onze verdere expansie wensen wij over te gaan tot de vaste aanwerving van:

MEDEWERKER ELEKTRISCHE EN AUTOMATISERINGSPROJECTEN (M/V) (VOOR ONZE HOOFDZETEL IN MENEN EN DE FILIALEN) UW FUNCTIE: • U staat in voor de opvolging van de programmatie en automatisatie van nieuwe en bestaande machines. •  U begeleidt de opstart van machines binnen het bedrijf en bij onze filialen. • Ons team van elektriciens kan rekenen op uw feedback en ondersteuning gedurende het hele automatiseringstraject van ontwerp tot opstart van de machines. •  U werkt nauw samen met de verantwoordelijke onderhoud en de hoofdelektricien.

giving earth its second nature WWW.GALLOO.COM

UW PROFIEL: • U hebt een actuele en praktische kennis van elektromechanica en gerelateerde automatisatie en programmatie (Siemens step 7). •  Bovendien bezit u een goede kennis van elektriciteit. •  Bij voorkeur genoot u een hogere technische opleiding (bachelor elektromechanica optie automatisering) of gelijkwaardig door ervaring. •  U hebt enkele jaren ervaring in programmatie en opstarten van machines. • Technologische ontwikkelingen wekken uw interesse. •  U bent doelgericht en een echte teamplayer. • Zowel in het Frans als het Engels kan

u vlot converseren. • U bent flexibel en bereid om verplaatsingen naar onze filialen te doen. ONS AANBOD: • Wij stellen u een uitdagende en afwisselende job voor binnen een solide en expansieve groep die continu in mensen en middelen investeert. • U komt terecht in een prettige werksfeer en een no-nonsense bedrijfscultuur. •  Group Galloo Recycling is een Europese speler met een marktleiderspositie in de sterk groeiende recyclagesector. •  Wij bieden een competitief salarispakket met extralegale voordelen. SOLLICITEREN Stuur uw cv met referentie GAPIR 0212 naar: Group Galloo Recycling t.a.v. Katleen Van Maele Wervikstraat 320 B-8930 Menen Tel.: +32 (0)56 52 13 00 jobs.belgium@galloo.com


Schrijf je nu in op www.nachtvanhetexamen.be en strijd met je team voor de drie SEAT Ibiza’s.

Overleef je de voorronde, dan krijg je samen met je twee teamgenoten een gratis avant-première en maak je kans om de hoofdprijs binnen te halen: een SEAT Ibiza voor elk teamlid. Schrijf je dus nu in op www.nachtvanhetexamen.be en word één van de 4.000 gelukkige studenten.

LID VAN DE VOLKSWAGEN GROEP


20 21 CNH maakt deel uit van Fiat Industrial en is één van de belangrijkste producenten ter wereld van landbouw- en industriële machines. In Zedelgem (CNH Belgium) ontwikkelen, produceren en verkopen we maaidorsers, zelfrijdende veldhakselaars en grootpakpersen. Dankzij ruim honderd jaar ervaring en meer dan 2.500 gedreven medewerkers is Zedelgem hét Center of Excellence voor oogstmachines.

De gemeente Beveren, gelegen in het hart van het Waasland, is een bruisende gemeente die enkel het beste voor haar 46 000 inwoners nastreeft, een dienstverlening van a tot z! Om dit te realiseren investeren wij in mensen die dagelijks het beste van zichzelf geven. Samen maken wij van Beveren een gemeente waar het heerlijk is om in te werken en te wonen.

Vlakbij gemaakt. Wereldwijd gewild.

Wil je ook meewerken aan deze ambitieuze uitdaging? Maak dan kennis met een van de grootste werkgevers in de regio!

Systeem Ingenieurs De uitdaging: • Je coördineert systeemontwikkeling en je evalueert de projectevolutie. • Je bent lid van het elektronica team en je ondersteunt de verdere automatisering van het product. • Je stelt actiepunten voor rond jouw projectplan en je zorgt ervoor dat die stroken met de vooropgestelde project- en productontwikkeling. • Je stimuleert en past het gebruik van standaarden en productontwikkelingsprocessen toe. • Je leidt FMEA-sessies en Safety Assessments. Profiel • Je hebt een master diploma mechatronica, elektronica of ICT. • Je bent een kei in formele systeemontwikkelingsprocessen. • Je denkt onafhankelijk. • Je werkt samen met vehikel- en subsysteemteams en je springt gemakkelijk over naar andere ingenieurdisciplines. • Je denkt analytisch én je bent solution minded.

Onze brandweerdienst is op zoek naar een gemotiveerde (m/v):

BEROEPSOFFICIER (universitair)

Ontwerpingenieurs Aandrijfsystemen De uitdaging: • Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van aandrijfsystemen voor oogstmachines. • Je maakt berekeningen en modellering in Pro-E. • Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen van projecten. • Je zorgt voor de organisatie en opvolging van simulaties en testactiviteiten. • Je bespreekt mogelijke projecten met leveranciers en zorgt voor de opvolging van de gemaakte afspraken. Profiel: • Je hebt een master diploma elektromechanica of werktuigkunde op zak. • Je kan je vlot uitdrukken in het Engels. Goede kennis Duits, Frans of Italiaans zijn een bijkomend voordeel. • Je beheerst vlot een parametrisch tekenpakket, bij voorkeur ProEngineer. • Occasioneel reizen in binnen- en buitenland schrikt je niet af.

Ontwerpingenieurs Hydraulische Systemen De uitdaging: • Je ontwikkelt en selecteert hydraulische / hydrostatische systemen voor oogstmachines. • Je leidt design reviews en neem de leiding voor het maken van DFMEA’s van complete hydraulische systemen. • Je onderzoekt de hydraulische problemen op de producten en verbetert de systemen in samenwerking met productvalidatie en leveranciers. • Je werkt nauw samen met de groep elektriciteit voor specificatie van de functionele aansturing van hydraulische systemen. • Je ontwikkelt simulaties van hydraulische / hydrostatische functies met behulp van specifieke tools. Profiel: • Je hebt een master diploma elektromechanica of werktuigkunde op zak. • Je kan je vlot uitdrukken in het Engels. • Je beheerst vlot een parametrisch tekenpakket, bij voorkeur ProEngineer. • Je denkt analytisch én je bent solution minded. Aanbod voor deze functies: Wij bieden een boeiende uitdaging in een innoverend en internationaal bedrijf met een passend salaris, met verschillende extra voordelen. Ben je geïnteresseerd? Neem dan snel contact op met Adriaan Kyndt. Via telefoon: 050 25 31 19 of e-mail: jobs.zedelgem@cnh.com Voor meer informatie en andere vacatures, surf naar

cnh.heeft-nieuwe-jobs.be

CNH Belgium N. V. - Leon Claeysstraat 3a, 8210 Zedelgem.

www.cnh.com

Shaping Our World

Ben je op zoek naar een afwisselende job? Vind je het belangrijk om te werken in een boeiende omgeving waar je op materieel vlak sterk ondersteund wordt? Ben je bovendien gemotiveerd en wil je je voortdurend verder ontwikkelen? Dan ben je vast op zoek naar een job bij de brandweer! Voor de betrekking van beroepsofficier (universitair) gelden volgende bijzondere benoemingsvoorwaarden: zijn hoofdverblijfplaats hebben in de gemeente Beveren binnen een straal van 6 km van de kazerne (hoofdpost) of er zich komen vestigen uiterlijk zes maanden volgend op de datum van de vaste benoeming; een minimale lengte hebben van 1,60 m; geschikt bevonden zijn bij een geneeskundig onderzoek; slagen voor de proeven inzake lichamelijke geschiktheid; slagen voor de selectieproeven (schriftelijk, psycho-technisch en mondeling). houder zijn van volgende bekwaamheidsbewijzen: = hetzij een diploma of getuigschrift dat toegang verleent tot de betrekkingen van niveau 1 bij de federale overheidsdiensten vermeld in bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel; = hetzij een diploma vermeld in bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de geschiktheids- en bekwaamheidscriteria alsmede van de benoembaarheids- en bevorderingsvoorwaarden voor de officieren van de openbare brandweerdiensten; op 8 maart 2012 de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben. Klaar voor deze uitdaging? Je stelt je kandidaat door je cv, je motivatiebrief, een kopij van je diploma en een uittreksel uit het strafregister aangetekend te sturen naar de burgemeester, Stationsstraat 2, 9120 Beveren. Kandidaturen dienen uiterlijk 8 maart 2012 ingediend te worden. De datum van verzending geldt als datum van indienen. Voor de volledige aanwervingsvoorwaarden kun je contact opnemen met Guy Van Nieuwenhove, deskundige personeelszaken op het nummer 03 750 16 54 of via e-mail guy.van.nieuwenhove@beveren.be

WWW.BEVEREN.BE


N E K R E W T E I N A G beste vvoor de eerste de

g. passie en feelin nt doe je met en ntkla e lijk Talent Manageme rispe ssie voor een onbe Feeling voor HR, pa id. he lijk de kandidaatsvrien vieskantoor een als selectie- en ad A&S Careers heeft j zijn de geWi . te verdedigen stevige reputatie t ondernemingen rtner van heel wa waardeerde HR-pa een beroep op en do Zij mte geven. die talent alle rui d als een totaalt personeelsbelei ons omdat wij he alitatieve focus kw n ee it nu en va concept aanbieden rschaffen. ve n parante advieze duidelijke en trans rs in Vlaanderen n van de marktleide A&S Solutions is éé or de publieke vo HRM consultancy op het vlak van aniseerd in 4 org ge n zij tiviteiten sector. Onze ac cy, rekrutering an ult ns nagement co business units: ma leiding en training al-juridische bege & selectie, socia . twikkeling en persoonlijke on

maken groei mogelijk te Om onze blijvende talent ar gepassioneerd zijn wij op zoek na als (m/v):

ctie ering en sele ut kr re nt ta ul ns arde) co na de JJunior (voltijds - Gent-Ou

selectieprocedures bij A tot Z verloop van standig in voor het (zoals competentiezelf je ms tea sta ere am ste and Binnen ons rekrutering ast werk je ook mee met consultants van B je over een master chik Bes B. js rna rijbewi lo lokale besturen en daa helordiploma en een scareers.be bac @a een info al via ima min eer it Sollicit m nagement). Je bez ma pluspunt. Interesse? een er zek dit is dan arb a eidspsychologie,

Oudenaarde)

ltijds - GentSenior consultant (vo

bezit g en assessments. Je sie ten inzake rekruterin r initiatief en een pas binnen diverse projec voo ing zin leid t de heb je m en, gedrev gsteam nee B. Je bent daarnaast . ijs ing Binnen ons rekruterin ew var rijb ker ktij een pra en ordiploma sche kennis en minimaal een bachel goede methodologi beschik je over een voor HR. Bovendien e rs.b ree sca r via info@a Interesse? Sollicitee

naarde)

tool (voltijds - Gent-Oude RH e lin on nt le ta l niteit Commerciee de publieke sector. Affi based HR-tools voor e web en de verkoop van onz commerciële ervaring. verdere ontwikkeling deze functie, evenals Je werkt mee aan de nen bin ang bel van is HR of en/ tica rma info met e via info@ascareers.b Interesse? Solliciteer

denaarde)

ltijds - Gent-Ou de r de screening van Er varen assessor (vo cten. Je staat in voo uwe medewerker. en assessmentproje

g in rekrutering in de keuze van de nie illende jaren ervarin . Je adviseert de klant ogische kennis en Je hebt reeds versch of assessmentcenters een goede methodol r ten tes ove e je sch chik hni tec bes kandidaten via psycho helordiploma en een rijbewijs, bovendien bac Je bezit minimaal een info@ascareers.be resse? Solliciteer via praktijkervaring. Inte

van onze teams? rs.be en www.assolutions.be en ak tm ui el de je Wil www.ascaree functies vind je op er deze Meer informatie ov

VG 77/B

VG 1564/B

Zoveel jobs, zo dichtbij.

Jobbeurs KANAALZONE Gent-Terneuzen

3 maart 2012 De organisatoren:

van 9 tot 16 uur Gratis cv-check Skaldenstraat 56, 9042 Gent Gratis shuttle vanaf Dampoort

| www.jobbeurshavengent.net

Onze partners:

Met dank aan de Uitleendienst van de provincie Oost-Vlaanderen


22 23

www.brugge.be/vacatures

Architect bij de dienst Patrimoniumbeheer in de cel ontwerp OF in de cel onderhoud gebouwen (Niveau A1a – A2a) Brugge is een stad in volle ontwikkeling, een stad met ambitie die nieuwe uitdagingen niet uit de weg gaat. Ook jij kunt je steentje bijdragen. Stad Brugge organiseert het volgende aanwervingsexamen met het oog op de statutaire benoeming en het vastleggen van een driejarige werfreserve.

Hernieuwde oproep

JOUW FUNCTIE

• Binnen de cel ontwerp zal je, in samenwerking met de architect-hoofd van dienst, instaan voor de goede uitvoering van studie-, ontwerp- en toezichtsopdrachten van de gebouwendienst voor de inrichting, verbouwing, nieuwbouw of restauratie van gebouwen. • Binnen de cel onderhoud gebouwen werk je nauw samen met de industrieel ingenieur of de architecthoofd van dienst en sta je in voor de goede uitvoering van studie-, ontwerp- en toezichtsopdrachten voor herstelling, onderhoud en sanering van stadsgebouwen.

JOUW PROFIEL

• Je bent houder van het diploma van architect. Je hebt een grondige kennis van materialenleer, bouwtechnieken en sterkteleer en van duurzaam en ecologisch bouwen. • Je bent een initiatiefnemer met een analytisch inzicht, ruimtelijk voorstellingsvermogen en hebt verantwoordelijkheidszin. Je collegialiteit en je teamspirit maken van jou een vlotte leider. • Indien je solliciteert voor de functie binnen de cel onderhoud gebouwen, dan kun je een basiskennis van facility management en onderhoud gebouwen voorleggen.

Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert. Bruto maandsalaris op niveau A1a: € 2815,01. LET OP: voor deze functie kan maximaal 6 jaar relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige verrekend worden. Je levert zelf de bewijsstukken van deze relevante beroepservaring aan. Het bestuur zal de relevantie ervan beoordelen op basis van een vergelijking met de voorwaarden en de omschrijving van de functie. Vermoedelijke data van de examens: Het schriftelijke gedeelte zal vermoedelijk plaatsvinden op 16 maart 2012. Voor de geslaagden van dit onderdeel zou een psychotechnische proef volgen op 28 of 29 maart 2012 en een mondelinge proef op 30 maart 2012.

B RU GGE

Wil je weten wat jouw nettosalaris zou zijn, neem dan even contact op met onze dienst Loonadministratie op het nummer 050 44 96 20. Het selectieprogramma en de functieomschrijving kun je opvragen bij de Personeelsdienst, Riddersstraat 12 in 8000 Brugge. Tel: 050 44 96 47 – e-mail: examens@brugge.be

Ons bestuur hecht meer belang aan kwaliteiten en competenties van mensen dan aan leeftijd, geslacht, nationaliteit, etnische afkomst, handicap, geloof of levensbeschouwing.

ONS AANBOD: Aangename werkomgeving, loon volgens wettelijke barema’s (anciënniteit uit de openbare sector wordt verrekend) en extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering na één jaar tewerkstelling, maaltijdcheques, fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer of gratis openbaar vervoer…). Mogelijkheid tot bijscholing tijdens de diensturen, soepele verlofregeling. HEB JE INTERESSE? Richt je kandidaatstelling dan, samen met een kopie van het gevraagde diploma en een uitgebreid curriculum vitae, tegen 5 maart 2012 (poststempel) per aangetekend of gewoon schrijven aan het College van Burgemeester en Schepenen, Stadhuis, Burg 12 in 8000 Brugge of geef deze tegen ontvangstbewijs af in de Personeelsdienst, Riddersstraat 12 in 8000 Brugge. OPGELET!!!

Kandidaatstellingen die, op datum van afsluiten, niet vergezeld zijn van een kopie van het diploma en het cv, worden niet in aanmerking genomen.

Zaterdag 25 februari

job-dossier Notariaat, Advocatuur & Rechtskunde

Adverteren in dit dossier? Profiteer van onze interessante tarieven en rekruteer de sterkste profielen. Bel uw Jobat sales contact op het nummer 02 467 20 66 of stuur een mail naar salesjobat@jobat.be Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


Nieuwe regelgeving studentenarbeid in 2012

Student@work: kant-en-klare info voor jobstudenten De federale overheid paste begin 2012 de regelgeving rond studentenarbeid aan. Voortaan kunnen studenten tot 50 dagen per jaar werken en kiezen zij zelf of die dagen binnen of buiten de vakantie vallen. Op de website student@work.be vind je alle informatie.

Hoeveel mag een student verdienen voor hij/zij of de ouders belastingen betalen?

De website student@work.be won de eGovaward van sectorfederatie Agoria voor best eGov-project van 2011. De site helpt de 50.000 werkgevers en 500.000 studenten die elk jaar in het systeem van studentenarbeid stappen om zich op een gebruiksvriendelijke manier te informeren. De VDAB ontvangt jaarlijks vragen van studenten over werken als jobstudent. Hieronder een bundeling van veel gestelde vragen. Deze info vind je ook terug op student@work.be.

Wanneer kan je als jobstudent aan de slag? Als student in het voltijds onderwijs moet je minstens 15 jaar oud zijn en minstens in het tweede jaar secundair zitten. Als student in het deeltijds onderwijs mag je enkel een studentenjob uitoefenen als je niet werkt met een deeltijdse arbeids- of stageovereenkomst, geen leerovereenkomst voor werknemersberoepen of zelfstandigen en kmo’s hebt, en geen werkloosheidsuitkeringen ontvangt. Studenten uit het deeltijds onderwijs kunnen enkel in de schoolvakanties als jobstudent aan de slag. Je kan niet als jobstudent werken, als je al meer dan zes maanden werkt, avondschool volgt of onderwijs met een beperkt leerplan of een onbezoldigde stage doet als onderdeel van de studieprogramma.

Wat houdt een studentenovereenkomst in? Een studentenovereenkomst is een contract voor studenten dat zowel voor de werkgever als voor de student voordelig is. De student en de werkgever betalen geen sociale bijdragen op het loon op voorwaarde dat de student niet meer dan 50 arbeidsdagen werkt. Een studentenovereenkomst kan een proeftijd bevatten. De proeftijd duurt minimum 7 en maximum 14 dagen. Tijdens de eerste 7 dagen kan je werkgever de overeenkomst niet beëindigen, tenzij om een dringende reden. Wat is het contingent? Het contingent is het pakket van 50 kalenderdagen per jaar dat een jobstudent van de overheid krijgt om te werken. Zolang de student binnen die 50 dagen blijft, betaal hij of zij minder sociale bijdragen dan een gewone werknemer. Student@work - 50days is een onlinetoepassing waarmee je kunt checken hoeveel dagen je nog kunt werken tegen verminderde sociale bijdragen.

Op zoek naar een studentenjob? Surf naar www.vdab.be/jobs en selecteer bij soort jobs ‘studentenjobs’. De VDAB-website biedt meer dan 1.000 studentenjobs aan.

Kinderen van ongehuwde of wettelijk samenwonende ouders mogen tot 6.580 euro netto verdienen vooraleer hun ouders het volgende jaar meer belastingen moeten betalen. De kinderen van gehuwde ouders mogen tot 5.300 euro netto verdienen. De student zelf betaalt pas belastingen als zijn inkomen hoger ligt dan 6.830 euro netto.

Welke voordelen biedt Student@work - 50days?

Verliest een jobstudent zijn kinderbijslag?

Dankzij Student@work - 50days weet de student hoeveel dagen studentenarbeid hij of zij nog kan verrichten tegen verminderde sociale bijdragen. Via de onlinetoepassing kan de student ook een attest aanmaken voor de werkgever om aan te tonen hoeveel dagen de werkgever hem nog in dienst kan nemen zonder het contingent van 50 dagen te overschrijden. Student@Work geeft bovendien een overzicht van alle studentenjobs die een student (heeft) uit(ge)voert(d).

Een jobstudent die jonger is dan 18 jaar verliest zijn kinderbijslag niet. Een jobstudent tussen 18 en 25 jaar verliest zijn kinderbijslag als hij/zij in het eerste, tweede of vierde kwartaal meer dan 240 uren werkt. Dan verliest hij/zij de kinderbijslag voor het hele kwartaal. Voor het derde kwartaal geldt deze regel niet en mag de student meer dan 240 uur werken zonder de kinderbijslag te verliezen. Schoolverlaters verliezen hun kinderbijslag als ze tijdens de maanden juli, augustus of september meer dan 240 uur werken. Schoolverlaters uit het deeltijds onderwijs mogen wel meer dan 240 uur werken tijdens hun laatste zomervakantie, maar het brutoloon en de (eventuele) sociale uitkering mogen samen niet meer dan 499,86 euro per maand bedragen.

Wat verdient een jobstudent? In principe heeft een student recht op hetzelfde loon als de gewone werknemers van het bedrijf met dezelfde functie. Het gaat om het minimumloon, zoals bepaald in de cao van de sector. Als in de sector geen cao is afgesloten, heb je recht op het gewaarborgd minimuminkomen. Dat minimuminkomen is afhankelijk van je leeftijd. Voor een 16-jarige bedraagt het 990 euro, voor een 21-jarige 1.415 euro. Voor overuren moet de student extra betaald worden. In de studentenovereenkomst moet staan welk loon de student zal verdienen en wanneer dat loon zal uitbetaald worden.

Heeft studentenarbeid gevolgen voor de beroepsinschakelingstijd (vroegere wachttijd)? Alle gewerkte dagen na 31 juli tellen meer voor de beroepsinschakelingstijd. De dagen voor 31 juli niet.

Hoeveel uren per dag mag een student werken?

www.vdab.be

Een student mag maximum 8 uur per dag werken in een zesdagenweek en 9 uur per dag in een vijfdagenweek. Als je nog geen 18 jaar bent, is het verboden om meer dan 8u per dag te werken en overuren te doen. Voor bepaalde sectoren, zoals de horeca, gelden uitzonderingen. Daar mag je bijvoorbeeld tot 11u per dag werken.

(elke werkdag van 8 tot 20 uur)

0800 30 700


WAT IS EEN PROEFPERIODE Kan je ontslagen worden of zelf ontslag nemen tijdens deze proeftermijn? Op deze en nog andere vragen in verband met de proefperiode vind je een duidelijk antwoord op jobat.be/contract.

EN HOE LANG DUURT DEZE?

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

GABECON nv, gevestigd in GELUVELD (nabij afrit A19 MENEN-IEPER), is een sterk groeiend bedrijf actief in burgerlijke en algemene bouwkunde (19 miljoen euro, 90 wkn). Daarnaast zijn wij sedert 2009 fabrikant van geprefabriceerde betonelementen. Voor het productiebedrijf Prefaxis (computergestuurde productie van prefabelementen) wensen wij op heden over te gaan tot de vaste aanwerving van een:

www.gabecon.be

ONDERNEMEND PLANT MANAGER • KMO-minded leider uit productie-omgeving • Ma TEW, Handelsing., ir/ing. (Ref. 8949) Functie: Na een korte inwerkperiode zal je autonoom het bedrijf Prefaxis leiden. Hierin word je ondersteund door een sales manager, een kwaliteitsmanager, projectingenieurs en een productieleider die twee ploegen superviseert (20 arbeiders). Je voornaamste opdracht betreft de algemene leiding en organisatie, de teamcoaching, de verdere uitbouw van het bedrijf, de optimalisering van de processen, de rendementen, de rapportage, enz. Je rapporteert aan de gedelegeerd bestuurder. Profiel: • Praktisch en no-nonsense manager met relevante ervaring in een productiebedrijf •  Een sterk economisch denkkader •  Vertrouwd met het ondernemerschap en de commerciële spirit eigen aan een dynamische familiale KMOomgeving • Universitair gevormd in een economische richting of ingenieursopleiding aangevuld met managementvorming • Sterke peoplemanager en goed onderhandelaar (N/F) • Woonachtig in West-vlaanderen. Ons aanbod: • Een uitdagende en autonome managementfunctie • Eindverantwoordelijkheid over een goed gestructureerde KMO binnen een solide, familiale groep • Een uniek bedrijf dankzij recente forse investeringen in een geautomatiseerde productie • Een nichebedrijf actief in een snelgroeiende afzetmarkt (o.a. ook Noord-Frankrijk) • Talrijke toonaangevende referenties • Een aantrekkelijk salarispakket of remuneratie via managementvennootschap (te bespreken). DE JUISTE BESLISSING

Dez

OP HET JUISTE MOMENT!

e aan

wervin

g wordt

exclusief begeleid door ons personeelsad

viesbu

reau.

INTERESSE? Mail naar: verdonck.personeel@skynet.be • www.verdonckpersoneel.com Méér info:

T MENEN T OOSTENDE

Bruggestraat 232 Van Iseghemlaan 133/001

T 056 53 11 80 T 059 26 76 57

FSB. U hebt het in de hand.

TAVERNE-RESTAURANT Kleerkoperstraat 32 | 1000 Brussel

Zoekt ter vervanging van onze pensioengerechtigde chef, een

ErvarenChef Kok ERVAREN CHEF KOK

Ervaring in klassieke keuken Leidinggevende capaciteiten Beheer van stock en bestellingen Implementeren en toepassen van HACCP-normen

5-dagenweek met verlof op zondag en te bepalen weekdag Doorlopende daguren Volledig modern ingerichte keukens Aangename werksfeer Uitstekende verloning Gelieve cv te sturen via info@drugopera.be FSB, het veelgeprezen premiummerk in de architectuurwereld voor beslagsystemen en -oplossingen voor deuren en ramen, zoekt u als

Architectenadviseur / Projectadviseur Meer informatie over deze jobaanbieding vindt u op www.fsb.de/adviseur.pdf

EEn mooi CV? Zeker, maar dan zondEr wel eentje wel eentje zondEr lEugEns! lEugEns!

Op jobat.be/cv vind je de beste tips voor een geslaagd cv.

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


over

Het Nieuwe Werken CONGRES – 19 april 2012 - Antwerpen

Open uw bedrijf voor de medewerkers van morgen. Met Het Nieuwe Werken richten organisaties arbeidstijd en werkomgeving flexibel in, met meer verantwoordelijkheid voor de medewerkers. Het doel? Een verhoogde werkefficiëntie en tevredenheid bij de medewerkers. Maar hoe doet u dat nu concreet? En welke veranderingen brengt dit allemaal met zich mee?

Wegens succes herhaald: Congres over Het Nieuwe Werken Het Kluwer-congres over Het Nieuwe Werken duikt op 19 april opnieuw in de complexe materie van veranderende bedrijfsculturen, en wat de impact is op algemeen management, ICT, facility én HR. Sprekers uit de academische wereld, het bedrijfsleven en de overheid delen hun visie en inzichten met u. “Dit congres overtrof mijn verwachtingen. Er kwamen nieuwe inzichten aan bod, maar ook praktijkvoorbeelden van organisaties die al een tijdje bezig zijn.” Alex Van Loon, adviseur/projectleider, ProvincieAntwerpen “Ik vond het een inhoudelijk sterk congres dat op een geïntegreerde wijze de focus legde op een bijzonder actueel en eigentijds thema ...” Frank Vander Sijpe, director HR Research & Measurement, Securex

A

of beauty is a joy forever

J. Keats

a priori.be

VG.2/B – B-AB04.028 – W.RS141

www.overhetnieuwewerken.be


26 27 ElaN Languages, toonaangevend in België op het vlak van gespecialiseerd vertaalwerk en bedrijfsgerichte taaltraining, is op zoek naar m/v kandidaten voor de volgende functies Chemetall, onderdeel van Rockwood Specialties, Inc., Princeton USA, is één van de wereldleiders in chemische oppervlaktebehandeling. Met meer dan 2750 medewerkers wereldwijd richten wij ons op onze klanten die zich bevinden in zowel de automobiel-, staal-, luchtvaart-, als algemene industrie. Om onze activiteiten verder uit te bouwen zijn wij op zoek naar:

ElaN Languages nv | Marktplein 13 | 3550 Heusden-Zolder www.elanlanguages.com

TECHNISCH COMMERCIEEL AFGEVAARDIGDE

Taaltrainers Nederlands, Engels, Duits of Frans

Omschrijving functie

Klassiek en online

voor de regio’s Vlaanderen, Wallonië en Brussel

Regio: Vlaams & Waals Brabant, Limburg, Namen, Luik

Chemetall daagt je uit je te ontwikkelen als technisch specialist in de oppervlaktebehandeling. Je kan zelfstandig prospecteren en klanten begeleiden op zowel commercieel als technisch vlak. Op deze manier help je klanten bij het optimaliseren van hun processen. Affiniteit met milieu en arbo is hierbij gewenst. Je werkt onder de supervisie van de Manager General Industry.

Jouw Profiel • Je genoot een hogere opleiding chemie, minimaal bachelor/graduaat, of gelijkwaardig door ervaring. • Je hebt enkele jaren ervaring op de werkvloer, liefst in een industriële coating applicatie. • Je bent vlot tweetalig (Frans & Nederlands) met kennis van Engels en/of Duits. • Je kan zelfstandig werken, bent een gedreven en ondernemend probleemoplosser met commercieel inzicht. • Je bent goed georganiseerd en sterk communicatief. • Je kan enthousiast binnen een team werken.

ElaN Languages, sinds jaar en dag de specialist in bedrijfsgerichte maatopleidingen, is op zoek naar gemotiveerde taaltrainers voor klassikale én onlinelessen. Elke taaltraining volgt de ElaN-filosofie, maar je krijgt meer dan genoeg ruimte voor creativiteit en initiatief. Zo stel je een taaltraining samen waar je studenten én jij voldoening uit halen.

Ben jij de taaltrainer die we zoeken?

Je bent bij voorkeur native speaker, hebt affiniteit met het bedrijfsleven en/of een didactische achtergrond. Je bent freelancer, flexibel, mobiel en vlot bereikbaar per e-mail en gsm.

Wij bieden

Een boeiende, afwisselende job met ruimte voor creativiteit, een degelijke vergoeding, een interne opleiding en voortdurende ondersteuning door onze coaches.

Wij bieden • Een boeiende functie met veel variatie en uitdagingen. • Een aantrekkelijke verloning met extralegale voordelen. • Bedrijfswagen, laptop, gsm. • Een interne opleiding die van jou een expert maakt in onze industrie. • Een boeiend en uitdagend werkveld met ontplooiingsmogelijkheden. • Internationale werkomgeving.

Interesse?

Stuur je motivatie + cv vóór 31 maart naar Quality Manager Kurt Marechal: kmarechal@elanlanguages.com of meld je aan via coach.myelan.net

Interesse? Reageer snel naar Chemetall B.V.; Satenrozen 1A, B-2550 Kontich t.a.v. de heer Dominique Verleysen (tel: 03 4503710) of via info.benelux@chemetall.com

Visit us at coach.myelan.net

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw (www.vlam.be)

WIJ ZOEKEN EEN MEDEWERK(ST)ER OM NIEUWE KLANTEN TE OVERTUIGEN.

VLAM is een interprofessionele organisatie en voert in opdracht van het bedrijfsleven en de Vlaamse overheid het marketingbeleid in binnen- en buitenland uit voor de producten van de land- en tuinbouwsectoren.

VLAM wenst dringend aan te werven (m/v):

1 verkoper (M/V)

raadpleeg onze website voor meer info over de inhoud van deze jobs!

voor Brussel en Vlaams Brabant

EXPORTADVISEUR

ASSISTENT

KENNISBEHEER

PERSONEELSDIENST

Uw persoonlijke Planning Manager zorgt voor uw agenda, a, a, sluiten. zo krijgt u de kans te doen wat je best doet: orders afsluiten. Dit wacht op u: • Een dynamisch provisiesysteem • Een persoonlijke Planning Manager, die uw afsprakenn ma m maakt aak akt • Complete uitrusting van firmawagen tot notebook Wat wij van u verwachten:

• Verkoopservaring • Bijtend spirit om uw doelen te behalen Dit wacht op u: • Een internationaal in het segment Textielmanagement

actieve ondernemingsgroep • 41 locaties • 4.100 collega‘s in heel Europa

Voelt u zich betrokken ? Laat ons dan samen succes ontmoeten. Stuur aub uw motivatiebrief, CV en vroegste datum waarop u actie kan treden aan:

U creëert samen met uw collega van de exportcel handelsopportuniteiten op potentieel nieuwe afzetmarkten.

U zorgt voor de personeelsadministratie en samen met de HR-verantwoordelijke bouw je mee het personeelsbeleid uit.

TAKEN:

TAKEN:

• Desk research: verzamelen van actuele markt- en exportinformatie. • Analyseren, interpreteren en presenteren van deze gegevens voor interne en externe klanten. • Input geven voor het ontwikkelen van strategieën voor het prospecteren van nieuwe markten. • Verdere uitbouw van het Export Informatie Centrum (exporteursdatabank).

• Beheer van de personeelsadministratie, inclusief de loonsverwerking. • Aanspreekpunt voor de personeelsleden. • Ondersteuning van de HR-verantwoordelijke bij selectieprocedures, budgetbeheer, HR-projecten, juridische vragen, opleidingen … • Opvolgen nieuwigheden inzake sociaal recht.

PROFIEL:

PROFIEL:

• Economisch gerichte master of bachelor met ervaring in export- of internationale marketing. • Communicatief, proactief, nauwgezet en zelfstandig kunnen werken. • Kennis van de landbouw- en voedingssector is een pluspunt.

• Bachelor: bij voorkeur maatschappelijk assistent (vb.: optie personeelswerk), bedrijfsbeheer (optie rechtspraktijk) met interesse voor HR. • Discreet, communicatief en proactief. • Nauwgezet en zelfstandig kunnen werken.

AANBOD: Voltijdse arbeidsovereenkomst. Aantrekkelijke voorwaarden: gunstige vakantieregeling, maaltijdcheques, gratis openbaar vervoer van en naar het werk (VLAM vzw is gelegen op +/- 3 minuten van het Noordstation in Brussel).

MEWA SERVICE t.a.v. de heer Baudouin NYSSEN Motstraat, 54 B – 2800 Mechelen info@mewa.be • www.mewa.be

INTERESSE: Stuur uw sollicitatiebrief en uitgebreid CV (met duidelijke vermelding van de functie) naar personeelsdienst@vlam.be of naar VLAM vzw t.a.v. Heidi Mulkers, Koning Albert II-laan 35 bus 50, 1030 Brussel. Voor meer informatie zie www.vlam.be of kan u contact opnemen met Heidi Mulkers (02/552.80.51).


Vennootschap opgericht door de voornaamste verzekeringsmaatschappijen om de beroepsaansprakelijkheid van verzekeringstussenpersonen en bankagenten te verzekeren. Marktleider in zijn sector. ZOEKT

een jurist (M/V) Voor een deeltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Functie U beheert hoofdzakelijk schadegevallen inzake beroepsaansprakelijkheid. U onderzoekt de dossiers en bestudeert de aansprakelijkheidsproblematiek. In geval van een gerechtelijke procedure staat U in voor het contact met onze advocaten, evenals voor de opvolging van de dossiers. U zorgt tevens voor de evaluatie van de reserves en de regeling van de schadegevallen. U behandelt dossiers zowel in het Nederlands als in het Frans. Profiel U bent in het bezit van een licencie of master in de rechten, heeft een goede kennis van verzekeringsrecht en beschikt bij voorkeur over enkele jaren ervaring bij de balie of in een verzekeringsmaatschappij. U bent Nederlandstalig, maar heeft een uitstekende kennis van het Frans.

Personnel Managers Club www.pmclub.be

Wij bieden U Een afwisselende functie waarin U al uw juridische bekwaamheden tot hun recht kan laten komen. U werkt in een kleine vennootschap in een aangename sfeer en geniet de sociale voordelen die normaal gezien door een verzekeringsmaatschappij worden toegekend. Geïnteresseerd? Stuur uw sollicitatiebrief met curriculum vitae in een gesloten envelop naar Sobegas, ter attentie van de Heer J-P Follet, secretaris-generaal, Belliardstraat 4 - 6 te 1040 Brussel (e-mail: follet.jp@sobegas.be - www.sobegas.be).

pharma.be in Brussel is de spreekbuis van de innovatieve Belgische – humane en diergeneeskundige- farmaceutische sector. Als belangenvereniging vertegenwoordigt zij de kleine en grote innovatieve (bio)farmaceutische bedrijven en is zij het kenniscentrum voor de sector. pharma.be behartigt tal van belangen en relaties tussen haar leden en nationale instanties als het Geneesmiddelen Agentschap en het Riziv. Zij onderhoudt ook nauwe contacten met de representatieve verenigingen van patiënten, artsen, dierenartsen, apothekers, ziekenfondsen. Als verantwoorde gesprekspartner is pharma.be nauw betrokken bij de maatschappelijke uitdagingen over gezondheidszorg. Voor de verdere uitbouw en invulling van onze brede en boeiende communicatieopdracht zoeken we een (m/v)

Goed nieuws voor HR-managers die graag op de hoogte willen zijn.

Communicatie Expert Schrijftalent met ervaring Je prioritaire opdracht is het verzorgen van de schriftelijke communicatie naar onze verschillende doelgroepen toe, proactief en reactief, en gebruik makend van alle hedendaagse communicatiemiddelen en -kanalen. Vanuit je (verder te ontwikkelen) kennis van de sector en je permanente intern overleg geef je mee input aan strategie en boodschap en verwoord je deze op gepaste wijze. Conceptueel denken, synthese en bevattelijk verwoorden zijn je op het lijf geschreven. Als rechterhand van de communicatiemanager leid je verder enkele andere en ook meer operationele taken in goede banen. Die gaan van content management en databasebeheer over het voorbereiden en opmaken van presentaties tot procesmanagement bij sommige van onze events. In je profiel vinden we dan ook niet alleen een universitaire achtergrond, sterke meertaligheid en een relevante ervaring terug; je behield je hands-on instelling, je werkdynamiek en je zin voor initiatief. pharma.be biedt stabiliteit, sterke arbeidsvoorwaarden, opleidingskansen én een sleutelrol in één van de belangrijkste sociaal-economische sectoren van het land. Interesse? Lees meer op www.pharma.be of op www.jobat.be Bezorg met referentie Ph160 je cv en motivatie aan selectie@veris-hr.be of aan Veris HR-Consult, Frans Halsvest 2, 2800 Mechelen. Wij garanderen een discrete verwerking.

Word lid en geniet van onder meer: • informeel en formeel netwerken • professioneel up-to-date blijven • mooie kortingen en voordelen nu gunstige lidmaatschapsvoorwaarden

03 287 00 29 info@pmclub.be Voor de uitvoering van het project ‘100% West-Vlaamse Hoeve- en Streekproducten’ gaat de POM over tot de contractuele aanwerving van een:

PROJECTMEDEWERKER MARKETING Resultaatgebieden • Coördinatie van het project ‘100% West-Vlaamse hoeve- en streekproducten’. • Coördinatie van de provinciale promotiecampagne rond West-Vlaamse hoeve- en streekproducten. • Optimaliseren en uitbreiden van distributiekanalen. • Uitbouw en promotie van een netwerk van streekproducenten. Functieprofiel • Je beschikt over een bachelordiploma of gelijkgesteld; • Je hebt een grondige kennis van marketing en communicatie, zowel op strategisch als operationeel niveau; • Je beschikt over voldoende kennis van marketing via nieuwe media; • Je bent een overtuigende en enthousiaste persoonlijkheid die initiatief neemt; • Je hebt affiniteit en/of interesse voor hoeve- en streekproducten en/of gastronomie. Interesse? Stuur je kandidatuur met curriculum vitae vóór 8 maart 2012. Alle informatie vind je op www.pomwvl.be/vacatures of via het telefoonnummer 050 40 73 48.


28 29

Werk is geen probleem voor wie de kern van het probleem wil aanpakken.

lies opportunity. A. Einstein

a priori.be

VG.2/B – B-AB04.028 – W.RS141

In the middle of

Wat is prettiger dan deel uit te maken van een unieke en technologisch hoogstaande werkomgeving. Wat is uitdagender dan elke dag weer een nieuwe stap te kunnen zetten op weg naar dat ene, ultieme doel: technologieën ontwikkelen gericht op het recycleren van radioactieve materialen tot veilige, milieuneutrale grondstoffen. Belgoprocess in Dessel beschikt over de knowhow, de middelen en de mensen om die enorme ambitie waar te maken, in België en daarbuiten. Veiligheid & Milieu spelen een uiterst belangrijke rol bij Belgoprocess en gelden als hoekstenen van de bedrijfsfilosofie. De continue verbetering van het veiligheids- en milieubeleid is een topprioriteit voor de organisatie. Leidinggevenden die de krachtlijnen van dit beleid kunnen bepalen en de mensen weten te inspireren en te motiveren bij de realisatie ervan, zijn onontbeerlijk. In dit kader kijken we momenteel uit naar een m/v:

Adjunct v/d Directeur Veiligheid, Milieu en Security Functie

COMBINATIE VAN WERK EN PRIVÉ TE ZWAAR? Je wilt er een jaartje tussenuit of hebt zin om nog wat te gaan studeren? Op jobat.be/afwezig vind je alle info over wie tijdkrediet kan nemen, welke soorten tijdkrediet er bestaan en welke bijzondere regelingen er zijn voor 50-plussers...

KIES VOOR TIJDKREDIET.

In deze rol zal je - samen met en in opdracht van de Afdelingsdirecteur VEM - verantwoordelijk worden voor het uitvoeren van diverse managementtaken. Je werkt mee aan de vormgeving, coördinatie en sturing van het veiligheids- en milieubeleid. Je bent een geboren people manager: daarom rekent men op jou voor de optimalisatie van de wisselwerking tussen de diverse diensten, hun medewerkers en activiteiten. De nationale en internationale regelgeving omtrent (nucleaire) veiligheid & security worden steeds strenger. Je volgt deze tendenzen op de voet en stuurt de organisatie bij indien nodig. Je bekleedt een trekkersrol in de ontwikkeling en het management van projecten en studies en je slaagt er in om met je team individuele en bedrijfsgebonden doelstellingen te realiseren, waarbij je het technische en financiële aspect niet uit het oog verliest.

Profiel

Je beschikt over een diploma burgerlijk ingenieur en kan terugblikken op een ervaring in een verwante productieomgeving of in de chemische industrie. Extra mooi wordt het wanneer je je al bewezen hebt in een gelijkaardige rol. Je kan een certificaat Preventieadviseur Niveau I voorleggen en je hebt een meer dan gezonde interesse voor de nucleaire sector. Je mag jezelf een actieve people manager noemen, met een scherpe kijk op de veiligheids-, milieu- en securityproblematiek. Je aanpak is pragmatisch en doelgericht. Je diplomatie en je maturiteit laten je toe om vlot en efficiënt met mensen om te gaan en open en duidelijk met diverse doelgroepen te communiceren, zowel mondeling als schriftelijk. Je actieve kennis van het Engels en het Frans zullen je daarbij alleen maar van nut zijn. Belangrijk is ook je bereidheid om je op korte termijn te vestigen op een locatie die je toelaat om - buiten de diensturen en in normale omstandigheden - binnen de 30 minuten op het bedrijf aanwezig te zijn.

Aanbod

Belgoprocess biedt je een unieke werkomgeving in een uitdagende sector met boeiende collega’s die allemaal doordrongen zijn van de belangrijke opdracht die de onderneming op wereldschaal vervult. Een competitief salaris met een interessant pakket aan extralegale voordelen hoort bij jouw functie en verantwoordelijkheden.

Meer weten over Belgoprocess? Surf naar www.belgoprocess.be

Interesse voor deze functie? Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

Stuur zo snel mogelijk je sollicitatie met uitgebreid cv en motivatie naar Belgoprocess, Gravenstraat 73, 2480 Dessel of mail naar jobs@belgoprocess.be

staat voor talent. VG.1246/BUOSAP- B-C07.002 – W.INT.RE.RS.SO.148 – DC: 40103

Alles begint bij jouw talent. Bij t-groep krijg je dan ook alle kansen om je talenten te ontwikkelen. Je krijgt de ruimte om te groeien in een op-en-top professionele omgeving die een resultaatgerichte aanpak koppelt aan respect voor je eigenheid. Talent ontwikkelen is de core business van t-groep. Wat ons onderscheidt van andere spelers op de markt, is onze sociaal-ethische benadering. Die koppelen we aan een competitieve dienstverlening, die we aanbieden via twee divisies. Ascento, full service hrm-specialist. t-interim, een van de toonaangevende uitzendbureaus op de Belgische arbeidsmarkt.

Zin om je talenten te ontwikkelen? t-office is een gespecialiseerde dienstverlening binnen t-interim voor de rekrutering en selectie van bediendeprofielen. Wij zijn we op zoek naar nieuw talent (m/v).

Commerciële Consulent Rekrutering & Selectie regio Brussel (NL/FR) en Kortrijk

Junior Consulent Rekrutering & Selectie regio Hasselt

Kijk snel op www.t-groep.be voor alle vacatures en solliciteer meteen online!

t-interim en Ascento behoren tot t-groep NV


index

Agentschap Zorginspectie via Jobpunt Vlaanderen

FINANCIEEL

15

Délégué Technico-Commercial

Chemetall

27

Business Analyst/Controller Jurist

De jobaanbiedingen zijn ingedeeld in rubrieken op basis van de taakinhoud. Meer uitleg over de jobs vind je op de bijvermelde pagina in deze krant.

Exportadviseur Kennisbeheer

Soubry via Verdonck Personeelsmanagement 15 Sobegas

Economist of Jurist

28

Vlam

27

LOGISTIEK Technisch Commercieel Afgevaardigde

DDS

18

Supplier Relationship Manager Chemetall

C O M M U N I C AT I E

27

Junior - Dossierbeheerders, Accountants Volvo

19

Verkoper & Belastingconsulenten

Communicatie Expert

Supply Chain Coordinator Mewa Service

Pharma.be via Veris HR-Consult

28

Van Impe Accountancy

Volvo

HORECA

C R E AT I E F

27

16 19

Team Manager / Business Analyst Material Chef Kok Architect Patrimoniumbeheer Management Drug Opera Stad Brugge

23

25

HR

Volvo

19

MARKETING

Architectenadviseur/Projectadviseur

Nog meer jobs?

Assessor FSB

25

ENGINEERING

Op jobat.be

Projectmedewerker Marketing A&S Solutions

22 POM

Assistent Personeelsdienst

28

6.976 jobs.

ONDERWIJS

Adjunct van de Directeur Vlam Belgoprocess

vind je

27

Taaltrainers

29

Commerciële Consulent Rekrutering & Elan Languages

Head Process & Improvement

OVERHEID

Selectie ICL-IP via Hays

27

31 T-Groep

29

Colofon

Beroepsofficier

Maintenance Manager Junior Consulent Rekrutering & Selectie

Gemeente Beveren

T-Groep

Officieren

21

Soubry via Verdonck Personeelsmanagement 15 29

Ontwerpingenieurs Aandrijfsystemen Junior Consultant Rekrutering & Selectie CNH Belgium

21

Federale Politie

32

TECHNIEK A&S Solutions

22

Ontwerpingenieurs Hydraulische SysteMedewerker Elektrische & Automatise-

Senior Consultant men A&S Solutions CNH Belgium

21

22

ICT

Galloo Group Recycling

19

VERKOOP

Plant Manager

Onderzoeker Arbeidsmarkt & Loonbe-

Gabecon via Verdonck Personeelsmanagement

Business Professionals

leid

25 Ific

JURIDISCH

Systeem Ingenieurs

CNH Belgium

ringsprojecten

21

Jurist

18

Robert Half Belgium

18

Commercieel Talent Online

A&S Solutions

22

A. Gossetlaan 32, 1702 Groot-Bijgaarden Algemeen tel: 02-467.27.27 Sales tel: 02-467.20.66 Fax: 02-467.97.97 www.jobat.be order@jobat.be tele@jobat.be redactie@jobat.be salesjobat@jobat.be online@jobat.be marketing@jobat.be CEO Corelio: Luc Missorten Algemeen Directeur/verantw. uitgever: Hans De Rore Hoofdredacteur: Wim Verdoodt Redactie:Maud Oeyen Grafisch Coördinator: Joke Van Camp Fotografie: Ivan Put, Bart Dewaele, Koen Bauters Sales & Marketing director: Patrick Boon Sales Manager Regionaal : Kim Vergaelen Sales Manager Nationaal : Johan Moors Sales Manager Client Services: Roxanne De Ryck Key account: Sandrina Egerickx, Dries Verhaegen, Magali De Sutter Account Managers: Tim Migom, Nils Dero, Tom Vanpraet, Sarah Verleyen, Wim Bosteels, Sofie Ligtvoet Catherine Bodarwé, Frederik Vandenheede, Brendi Foubert Verantwoordelijke commerciële administratie: Marcos Muiño Accountadvisors: Lucette Callebaut, Rita Elskens, Katy Schets, Sabrina Pinxten, Wim Annys, Elke Delgouffe, Kelly De Troy, Séverine Hazaer, Koen Verhaeghe, Veerle De Smedt Marketing: Fanny De Boeck Online development manager: Marc Van de Woestijne jobat.be: Hendrik Nuyttens, Kristof Verhasselt, Pieter De Winter, Steven Vermeulen, Ronald Sammels, Sylvie Cousin, Caroline Eeckhoudt, Maaike Wayenbergh, Sam De Beul, Dries Mertens, Günther Van Der Steen, Michaël Van De Meirssche Order handling: Annemie Van Leeuwen, Ariane Van De Gucht Research: Bart Gunst, Bart Vanhaelewyn Management Assistent: Chantal De Saveur


HEAD PROCESS & IMPROVEMENT DRIVING PROCESS OPTIMALISATION Onze klant ICL-IP, gelegen in Terneuzen net voorbij de Belgische grens, is een innovatieve producent van een breed gamma chemische producten. Zij maken deel uit van de Israëlische multinational ICL (Israel Chemicals Limited) - IP (Industrial Products), de grootste broomproducent ter wereld. Elementair broom, een veel gebruikte grondstof die gewonnen wordt uit de Dode Zee, wordt toegepast in onder andere brandvertragende middelen en life scienceproducten, in de automobiel-, verf- en fotoindustrie, bij oliewinning en in de behandeling van diverse waterstromen. Als Head of Process & Improvement ligt uw focus bij de optimalisatie van bestaande productieprocessen en bij de ontwikkeling van nieuwe processen. Zowel in het lab als in de pilot plant, staat u aan de leiding van development en troubleshouting activiteiten. U initieert onderzoeken ter ondersteuning van de productieprocessen en u gaat ook het gebruik van de producten na bij de klanten. Hiervoor onderhoudt u goede interne contacten met de R&D-afdeling in Israël, met de leveranciers van chemische technologieën en met de eindgebruikers. U rapporteert aan de Technical Manager. U beschikt over een Master in Chemie of een gelijkwaardige richting en meerdere jaren relevante ervaring in de ontwikkeling van chemische processen en process engineering. Daarnaast beschikt u over een relevante kennis van chemie en analysemethodes, of bent u bereid deze te verwerven. U bent flexibel en resultaatgericht en beschikt over sterke analytische en communicatieve vaardigheden. U weet zich perfect uit te drukken in het Nederlands en het Engels. Heeft u interesse in deze boeiende functie? Stuur uw cv en motivatiebrief naar frans.vandeven@hays-executive.com of bel naar +31 (0)40 251 72 64.

hays.be hays.nl


edeniveau h k j i l e op n woord

Verant

Je bent ook

master De huidige wereld is dynamisch, gevarieerd en uiterst complex. Het schetst meteen de grote uitdaging van de Politie. Onze mensen zoeken dagelijks oplossingen voor een samenleving in volle verandering. Precies daarom kunnen zij niet zonder collega’s op niveau: (m/v) Officieren met een masterdiploma op zak en aandacht voor de ontwikkelingen rondom. De functies waarin ze hun talent kruteert

De Politie re

ol.be www.jobp 4 of 0800 9

9 40

kunnen ontplooien zijn even divers en uitgebreid als de projecten en verantwoordelijkheden. Na een betaalde opleiding zullen ze teams aansturen, contacten onderhouden met de overheden, projecten coördineren en/of gespecialiseerde steun verlenen. Beschik jij over de nodige competenties en ambitie? Dan is dit de geknipte job voor jou. Meer info over ons uitgebreide carrièreaanbod vind je op onze website www.jobpol.be

Jobat 18 februari 2012  

Weekblad over en voor werk

Advertisement