Page 1

Zaterdag 28 en zondag 29 januari 2012

Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen

RESTAURATEURS Tussen scanner en wattenstaaf blz. 6

www.jobat.be

RECHTEN & PLICHTEN Wat mag de staker maandag (niet)? blz. 9

FREDERIK ANSEEL Lijdt u aan het Kodak-syndroom? blz. 3

BBEE OBBAATT..A JJO N AN SSIITTEE VVAAAARR H HEETT JJ

Grijpt

Europa ons naar

de keel?

+

6.362 jobs op jobat.be

Jobs in Engineering vanaf blz. 16


EDITO

EN ACTIE! Maandag wordt er gestaakt, nationaal, waarschijnlijk. Er staat immers nergens geschreven dat zo’n actie moet doorgaan. Dat zou natuurlijk wat ‘spijtig’ zijn van al het werk en de moeite die er ingestoken is ... Om niet te spreken van het gezichtsverlies voor de vakbonden. Niet-staken is zoveel als zeggen: we waren fout. Dat zal dus niet gebeuren. De vakbonden zullen zich sterk en stoer houden en ons maandag volop wijzen op de sociale afbraak die ons te wachten staat onder Di Rupo I. Tegen langer werken, tegen de verstrenging van het tijdskrediet, tegen een mogelijke indexsprong, tegen Europese druk ... Maatregelen en veranderingen die niemand voelt, bestaan niet. Dan zouden het slechts loze woorden zijn. Dus ja, sommige werknemers zullen ze voelen: vijftigers en zestigers die al een tijdje snakten naar (vervroegd) pensioen en er nu een jaar tje moeten bijdoen. Niet leuk, maar al wie na Is dit sociale hen komt, staat er meer dan dat jaar tje extra te wachafbraak? Neen, ten. Hoeveel twintigers of dit is iets minder dertigers hoor je daar over klagen? comfort. Dat 15 De vakbonden beseffen dat procent van de hun acties amper gehoor vinden bij de neofieten op Belgen in de arbeidsmarkt. En dus richtten ze deze week hun armoede leeft, pijlen ook op hen, met de dat is een sociaal boodschap: jongere, wij staken ook voor u! Volgens deficit de vakbonden worden net zij immers ‘hard getroffen’ door het strengere tijdskrediet. Is dat dan de grote sociale afbraak? Neen, dat is iets minder luxe en comfort. Dat 15 procent van de Belgen in armoede leeft - en dat was al zo voor de hervormingen waar tegen maandag gestaakt wordt - dat is een sociaal deficit. Vervroegd op pensioen kunnen gaan, of minder mogelijkheden om je loon tijdelijk te ruilen voor een uitkering, gaan daar weinig aan veranderen. Integendeel. Kijk, de vakbond komt met recht en reden op voor de werknemers. Want laten we er niet van uitgaan dat alle werkgevers doetjes zijn. De vakbond heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de sociale vooruitgang van de werknemer. Maar tijden veranderen. Het is vreemd om meer te eisen als er minder middelen zijn. Misschien moet de vakbond het geweer van schouder veranderen. In plaats van te blijven hameren op sociale afbraak velen, ook zij die nu royaal leven, zullen het met iets minder moeten doen, maar is dat niet wat iedereen al lang voorspelt? - zou de vakbond al die energie kunnen focussen op zij die het echt moeilijk hebben. Dat zijn niet alle ambtenaren die wat langer moeten werken, of alle jonge gezinnen voor wie tijdskrediet iets moeilijker wordt. Dat zijn specifieke doelgroepen: kansarmen, de kleine loontjes, de vierde wereld ... In de aanloop naar de actie van maandag lijkt het alsof we allemaal binnen de kor tste keren de boter op onze boterham niet meer kunnen betalen. En dat is niet zo. België is Griekenland niet.

WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT REDACTIE@JOBAT.BE

‘Een nationale staking is een zeer ernstige zaak. Of men die kan afgelasten? Het is toch niet omdat men zegt dat men ten oorlog trekt dat men die niet meer kan afgelasten?’ Voor professor-emeritus Roger Blanpain is het geen uitgemaakte zaak dat de nationale staking van maandag 30 januari ook effectief plaatsvindt. Gehoord op Radio 1.

ARBEIDSVRAAG

Jaarlijkse vakantie: vanaf het eerste werkjaar?

In België heb je jaarlijks recht op vier weken wettelijk verlof. Om te weten of een werknemer in de privésector in 2012 (het ‘vakantiejaar’) recht heeft op vakantie, wordt in België gekeken naar wat de werknemer aan prestaties geleverd heeft in 2011 (het ‘vakantiedienstjaar’). 2012 wordt dan weer het ‘vakantiedienstjaar’ voor 2013 enzovoort. Dit heeft tot gevolg dat je tijdens je eerste werkjaar géén vakantie kan opnemen. Werk je het eerste jaar slechts enkele maanden (bijvoorbeeld na het beëindigen van je studies), dan zal je het daaropvolgende jaar slechts een beperkt recht op wettelijke vakantie hebben. Op de website van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (www.rjv.be).kan je terugvinden op hoeveel dagen vakantie je recht hebt volgens je prestaties van het jaar ervoor. Heel veel star ters hebben dus in de eerste maanden van hun carrière geen of bijna geen recht op vakantie. Om hieraan tegemoet te komen, werd het systeem van de jeugdvakantie in het leven geroepen. Dit biedt de mogelijkheid aan jonge star ters (max. 25 jaar oud op 31 december van het vakantiedienstjaar) om hun beperkt wettelijk verlof aan te vullen tot vier weken vakantie door gebruik te maken van de jeugdvakantie. België op vingers getikt Tijdens de jeugdvakantie krijg je van de RVA een uitkering van 65 procent van je brutoloon (dit brutoloon wordt wel beperkt). In tegenstelling tot bij een

dag wettelijk verlof, verlies je bij jeugdvakantie een stuk van je loon. Je bent echter niet verplicht om deze dagen (volledig of gedeeltelijk) op te nemen. Je kan er wel maar gebruik van maken nadat je al je wettelijke vakantie hebt opgebruikt. Je kan slechts één jaar gebruik maken van deze jeugdvakantie. Je moet er ook een aanvraag voor indienen via je vakbond of via de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen via het formulier C 103. Naast je recht op wettelijk verlof en jeugdvakantie kan het zijn dat je werkgever of de sector waarin je werkt, voorziet in dagen extralegaal verlof. Hiervoor zijn geen wettelijke toekenningsregels en deze zijn dan ook geval per geval te bekijken. België werd onlangs op de vingers getikt door de Europese Commissie omdat in ons land de opgebouwde vakantie pas kan opgenomen worden het jaar na de geleverde prestaties. Dit is in strijd met de Europese arbeidstijdenrichtlijn. Om hieraan tegemoet te komen, werken de sociale partners momenteel een systeem van ‘Europese’ vakantie uit waarbij meer dagen zouden kunnen worden opgenomen dan degene die men het jaar ervoor heeft opgebouwd.

IRIS TOLPE, MANAGER LEGAL DEPARTEMENT, INFORMATION & KNOWHOW BIJ SECUREX JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN


02 03

Word geen Kodak

W

Anseel & Denys Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beur telings door een kritische bril.

‘Het Kodak-syndroom is niet alleen een bedrijfskundig, maar vooral een menselijk probleem’

at hebben Aspirine, Pampers, Vaseline, Jeep, Bic en Kodak gemeenschappelijk? Het zijn merknamen die op een bepaald moment zo ingeburgerd raakten dat ze als soor tnaam gebruikt werden. Voor eentje van hen heeft het laatste uur geslagen. In de jaren ’80 en ’90 kochten we geen fototoestel, maar een kodak. U herinner t zich wel nog dat leuke feestje waarop u vloekte dat u net nu uw kodak niet bij had om dat ene ‘Kodak moment’ vast te leggen. Die tijden zijn definitief voorbij. De aandelen van Kodak, ooit op 20$ genoteerd, zijn teruggevallen op een schamele 36 cent. Deze week kwam het onvermijdelijke nieuws. Kodak staat op de rand van het faillissement en heeft via een zogenaamde Chapter 11 gerechtelijke bescherming tegen zijn schuldeisers gevraagd. Hoe kan een succesvol bedrijf, dat teruggaat tot 1880, op kor te tijd volledig in elkaar stor ten? Door gebrek aan innovatie. Kodak miste volledig de boot bij de overgang van de analoge naar de digitale fotografie. Onderzoekers wijten die fout aan een verkeerde strategie. Kodak volgde de populaire kern-

competentie-strategie: doe als bedrijf enkel nog waar je goed in bent, beter dan je concurrenten, en stoot alle andere activiteiten af. Bij Kodak was dat kleur. ‘We know how to do color’ was hun over tuiging toen de nieuwe digitale technologie de markt van fototoestellen compleet veranderde. Kleur zou in het nieuwe digitale tijdperk volgens Kodak even belangrijk blijven als in de analoge wereld. Hun unieke kleurkennis zou hen wel door deze woelige wateren loodsen. Maar door halsstarrig vast te houden aan hun bestaande knowhow, sloten ze de ogen voor onverwachte concurrenten zoals smar tphones en misten ze de radicale verandering in hoe mensen foto’s beleven en delen met elkaar. Facebook anyone?

syndroom is immers niet alleen een bedrijfskundig, maar vooral een menselijk probleem. De Amerikaanse schrijver F. Scott Fitzgerald vatte het mooi samen: ‘The test of a first-rate intelligence is the ability to hold two opposed ideas in the mind at the same time and still retain the ability to function’. Hoe slaagt u erin om op het werk productief te zijn, maar ondertussen toch nog aandacht te hebben voor nieuwe trends? Verplicht u uzelf om nieuwe vaardigheden te leren ook als het eigenlijk nog niet echt nodig is? Denkt u af en toe na over hoe uw job er binnen 10 jaar zal uitzien? Maakt u tijd in uw drukke agenda om bestaande zaken in vraag te stellen en nieuwe manieren van werken te bedenken? Word geen Kodak.

Binnen 10 jaar Kodak is niet alleen. Heel veel succesvolle bedrijven worstelen met hetzelfde probleem: Hoe kan je winst maken op basis van succesvolle bestaande kennis, maar tegelijker tijd ook vernieuwend zijn? Hebt u wel eens nagedacht hoe u zelf met dit probleem omgaat op uw eigen werk? Het Kodak-

Frederik Anseel is professor organisatiepsychologie Universiteit Gent en hoofd onderzoeksgroep VIGOR.

CARTOON


ACTUA

Is Europa asociaal? Volgens ABVV-topman Rudy De Leeuw voert Europa al jaren een asociaal beleid, ten koste van groei en werkgelegenheid, en verplicht het de Belgische regering om hetzelfde te doen. De vakbond bombardeert Europa daarmee tot één van de schuldigen voor de algemene staking van 30 januari. Tekst: Maud Oeyen / Illustratie: Joke Van Camp

‘D

e maatregelen die er zitten aan te komen zijn niet asociaal’, spreekt Marianne Thyssen, Europees parlementslid voor CD&V, de kritiek van de socialistische vakbondsleider tegen. ‘Integendeel: deze maatregelen zijn nodig om ons sociaal model te bewaren. We bezuinigen niet om te bezuinigen, maar om de gevolgen van een demografische evolutie op te vangen. Mensen leven langer. We moeten voorkomen dat toekomstige generaties de rekening daarvoor gepresenteerd krijgen.’ ‘Veel Eurolanden kampen met torenhoge schulden’, gaat Thyssen verder. ‘Natuurlijk zijn de Europese banken gedeeltelijk verantwoordelijk voor die schulden, maar je mag niet vergeten dat we ook vóór de crisis van 2008 al een hoge schuld hadden. We hebben boven onze stand geleefd, we moeten nu allemaal een duit in het zakje doen.’ Maar die overheidstekor ten en -schulden waren wel aan een gestage daling bezig op het moment dat de financiële crisis uitbrak met de val van Lehman Brothers, zo benadrukt Europarlementariër Saïd El Khadraoui (SP.A). ‘Die daling is gestopt door de crisis. Zo steeg in de eurozone de overheidsschuld van 69,8 procent van het bnp in 2008 naar 79,2 procent tegen eind 2009. De overheden moesten de banken te hulp schieten, de schulden stegen, de economie viel stil, de werkloosheid steeg en de inkomsten van de overheid gingen omlaag. Als je enkel inzet op besparingen om de toestand te herstellen, dan laat je de rekening betalen door degenen die niet de oorzaak waren van de crisis.’ ‘Als de overheid bespaar t op haar dienstverlening, op allerhande subsidies, op uitkeringen voor wie daar nood aan heeft, dan krijgen we allemáál de rekening gepresenteerd’, vervolgt El Khadraoui. ‘De vakbonden vinden dat niet eerlijk, en dat valt best te begrijpen. Bovendien: je ziet nu al in Griekenland dat de economische groei helemáál achteruit gaat wanneer je enkel inzet op besparingen. De mensen geven geen geld meer uit en de economie raakt niet meer uit het slop.’ Maar ook zonder besparingen zullen mensen minder uitgeven, denkt Marianne Thyssen. ‘We hebben in België tot nu toe veel minder drastische maatregelen moeten nemen dan in het buitenland. In andere landen zag je bijvoor-

beeld dat het inschrijvingsgeld voor universiteiten plots tot tien keer hoger lag. Toch gingen ook bij ons de mensen minder uitgeven, niet zozeer omdat ze minder hebben, maar omdat ze zich zorgen maken over de toekomst. We moeten dus actie ondernemen om onze toekomst veilig te stellen.’ Besparen én investeren Toch leeft bij steeds meer mensen, par tijen en zelfs ratingbureau’s de vrees dat een al te eenzijdige nadruk op besparingen wel eens averechts zou kunnen werken. Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne volgde premier Di Rupo in zijn kritiek dat Europa niet enkel mag inzetten op besparingen, maar ook oog moet hebben voor groei en investeringen. En ook IMF-directeur Christine Lagarde liet afgelopen week tot tweemaal toe weten dat breed uitgevoerde bezuinigingen de kans op een recessie enkel vergroten. ‘Europa geeft aan het economisch bestuur vandaag vooral een rechtse invulling’, zegt professor Hendrik Vos, als specialist Europese politiek verbonden aan de UGent. ‘Maar dat is niet onlogisch: in de meeste lidstaten is er vandaag een (centrum)rechtse meerderheid aan de macht. Dat geldt dus ook voor het Europees Parlement.’ ‘Vooral onder Duitse impuls ligt de nadruk sterk op besparingen, maar met besparen alleen kom je er natuurlijk niet. Kijk naar Italië, Griekenland, Por tugal: hoe hard zij ook knippen en bezuinigen, ze lijken het ver trouwen van

Volgens de vakbonden staat premier Di Rupo onder druk van de Europese Commissie om besparingsmaatregelen te nemen die nefast zijn voor de economische groei en de werkgelegenheid.

de markten niet meteen terug te winnen. Naast die besparingen moet er dus ingezet worden op investeringen, zodat groei mogelijk wordt en men werkgelegenheid kan creëren.’ De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) gaf Duitsland deze week zelfs lik op stuk door te stellen dat het Duitse loonbeleid mee aan de basis ligt van de crisis in de eurozone. De lage lonen verbeterden de concurrentiekracht van de Duitse bedrijven, maar zorgden ook voor minder groei en dalende overheidsinkomsten. Bovendien ondermijnden die lage lonen de exportmogelijkheden voor andere landen in crisis, luidt de kritiek van de IAO. El Khadraoui: ‘Het groei- en stabiliteitspact bepaalt dat het begrotingstekort in een lidstaat van de EU maximaal 3 procent mag bedragen. In 2003 lapten Duitsland en

‘Europa geeft aan het economisch bestuur vandaag vooral een rechtse invulling. Dat is niet onlogisch: in de meeste lidstaten is er een (centrum)rechtse meerderheid aan de macht. Dat is dus ook zo in het Europees Parlement’ Prof. Hendrik Vos, specialist Europese politiek (UGent)


04 05

‘We hebben in België tot nu toe veel minder drastische maatregelen moeten nemen dan in het buitenland’ Marianne Thyssen, Europees parlementslid CD&V redelijke voorwaarden moeten kunnen lenen. In Italië neemt Mario Monti loodzware maatregelen, en toch moet dat land nog steeds aan 7 procent lenen. Terwijl Duitsland kan lenen aan 1 procent.’ Christine Lagarde pleitte deze week nog - net als zovele anderen - voor de veelbesproken euro-obligaties. Ook El Khadraoui is gewonnen voor het idee. ‘De euro-obligaties zouden het mogelijk maken om de Europese schulden gemeenschappelijk te beheren. Op die manier zal men tegen betere voorwaarden, aan een lagere rente, kunnen lenen.’ ‘Het afgelopen jaar ging het over niet veel anders dan over besparingen’, stelt Marianne Thyssen vast. ‘Men zou bijna vergeten dat Europa nog zoveel andere dingen doet. De Europese top van eind januari zal niet enkel gaan over budget, maar ook over groei en werkgelegenheid. De traditionele lentetop - enkele weken later - gaat trouwens altijd over groei en banen.’ ‘Men heeft het ook altijd over een extern ‘Europa’ dat maatregelen ‘oplegt’ aan de lidstaten’, vervolgt de politica. ‘Dat beeld klopt niet. Het recente sixpack werd goedgekeurd door de drie Europese instellingen en ook de Belgische regering heeft die maatregelen goedgekeurd. Het gaat dus om engagementen die we zélf op ons hebben genomen. Europa: dat zijn wij allemaal.’ Alleen maar miserie

Frankrijk die regel gewoon aan hun laars. Het was dus noodzakelijk om het pact te verstrengen. Dankzij het zogenaamde sixpack kan de Europese Commissie meer druk uitoefenen op de lidstaten om zich te houden aan de budgettaire afspraken. Als je een gemeenschappelijke munt hebt, dan moet je ook een gemeenschappelijk budgettair beleid voeren.’ Loodzware maatregelen Maar ook voor El Khadraoui is het duidelijk dat die strikte budgettaire maatregelen slechts één deel van het verhaal kunnen zijn. ‘Natuurlijk moeten we saneren. Natuurlijk moeten we evolueren naar gezonde overheidsfinanciën. Maar er moet ook plaats zijn voor een doordacht investeringsbeleid, waardoor we op termijn weer kunnen groeien en competitiever worden. We moeten inzetten op onderzoek en ontwikkeling, energie, transpor tnetwerken ... Als we investeren in de omschakeling naar honderd procent hernieuwbare energie, vinden tegen 2050 zes miljoen Europeanen een job in die sector. Zoiets biedt perspectief.’ ‘Eigenlijk pleiten we voor een driesporenbeleid. Er moet niet alleen aandacht zijn voor strenge budgettaire eisen en een vooruitziende investeringspolitiek, er moet ook werk worden gemaakt van structurele solidariteitsmechanismen’, aldus de socialist. ‘Als landen inspanningen doen om orde op zaken te stellen, dan zouden ze bijvoorbeeld aan

Er zijn trouwens veranderingen aan de gang. Waar de lidstaten vroeger twee programma’s moesten indienen één over de budgetten en één over de hervormingsprogramma’s in het kader van de 2020-strategie - moet er nu nog maar één geïntegreerd programma worden ingediend. Thyssen: ‘De Europese Commissie treedt op als de waakhond die de Europese afspraken controleer t. Het gaat dan niet alleen om de begrotingsverplichtingen, maar ook om de inspanningen die de lidstaten leveren om tegemoet te komen aan de 2020-doelstellingen: minder armoede, minder jongeren die de schoolbanken verlaten zonder diploma, meer budget voor onderzoek en ontwikkeling, de uitbouw van een groene economie enzovoort.’ ‘Eigenlijk zouden deze 2020-doelstelling best wat meer bindend mogen zijn, net zoals de budgettaire afspraken’, vindt Saïd El Khadraoui. ‘Als landen hun begrotingsdoelstellingen niet halen, moeten ze zwaar boeten, maar als ze de armoededoelstellingen niet halen is er geen enkel gevolg. Europa moeten ook oog hebben voor wat de lidstaten doen met hun geld. Men moet de mensen ook een perspectief kunnen geven. In Griekenland ver telt men aan de bevolking dat ze de eerstvolgende vijftien tot twintig jaar alleen maar miserie zullen kennen. De jongerenwerkloosheid bedraagt er 45 procent. In Spanje is zelfs de helft van de jongeren werkloos.’ ‘Griekenland is natuurlijk een speciaal geval’, zegt Thyssen. ‘Er zijn veel fouten gemaakt en het is belangrijk dat men er de orde op zake stelt. Je mag ook niet vergeten dat de Grieken miljarden aan steun krijgen van Europa. Ja, men kijkt streng toe op de besparingen, maar er staat wel iets tegenover in de vorm van steun en solidariteit.’

‘Elk land kan eigen keuzes maken’

I

n 2011 slaagde eurocommissaris Olli Rehn er moeiteloos in de vakbonden op stang te jagen met zijn uitspraken. Zo riep hij op tot extra bezuinigingen, lagere werkloosheidsuitkeringen en een hervorming van zowel de loonindexering, het pensioenstelsel als het collectief overleg in België. Het recent goedgekeurde sixpack verschaft de Europese Commissie bovendien de mogelijkheid om het sociaal weefsel van de lidstaten zwaar onder druk te zetten, stelt Lars Vande keybus van de studiedienst van het ABVV. ‘Wanneer lidstaten er niet in slagen hun begrotingstekort onder de 3 procent van het BBP te houden, kunnen er sancties volgen. Daarnaast zal de Europese Commissie binnenkort naar buiten komen met een lijst van ‘macro-economische onevenwichten’. Twee van de tien indicatoren die daarvoor worden gebruikt, hangen samen met de loonkost. De Europese Commissie wil deze ‘onevenwichten’ hersteld zien door middel van extra bezuinigingen, loonbevriezingen en privatiseringen.’ Ook de macht van de financiële markten baart de socialistische vakbond zorgen. ‘Als je door de EU genoemd wordt als potentieel ‘probleemland’, schieten de rentes op de overheidsobligaties de hoogte in. Dus wat doen de regeringen van de lidstaten? Ze kiezen vrijwillig voor drastische besparingen in de pensioenen en de werkloosheidsuitgaven, hoe contraproductief dat ook is.’ De vakbond wijst erop dat het in de eerste plaats de sociaal zwakkeren zijn die van deze maatregelen het slachtoffer zijn. ‘Laat ons vooral niet vergeten dat de lidstaten nog altijd eigen keuzes kunnen maken’, aldus Vande keybus. ‘Het Europees kader is er, de invulling is aan onze regering.’


MENSEN

De restaurateurs van het KIK

‘Na maanden wordt het jouw kunstwerk’ Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium bereidt zich voor op de restauratie van het Lam Gods. Een blik over de schouder van de restaurateurs in hun Brusselse ateliers, tussen hightech en ambacht, tussen scanner en wattenstaafje.

Tekst: Michiel Leen / Foto’s: Koen Bauters

I

‘Wanneer je zoveel maanden voor het doek doorbrengt, begrijp je het helemaal. Je gaat op in het werk, zoals in een roman’ Françoise Rosier, restaurateur

n het atelier schilderkunst van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) heerst een sacrale stilte. In de hoge, minimalistische ruimte zijn een vijftal werkplekken afgebakend. Op elke werkplek wordt een kunstwerk van onschatbare waarde onder de loep genomen, gereinigd, desnoods ingrijpend hersteld. Hier, in de schaduw van het Jubelpark, lijkt de drukte van de hoofdstad ver weg. ‘Het KIK heeft een grote exper tise over het werk van de Vlaamse Primitieven. Kunstwerken die een link hebben met het Belgisch kunstpatrimonium, komen in aanmerking voor onderzoek en restauratie in onze ateliers’, legt atelierverantwoordelijke Livia Depuydt uit. ‘Zo kan het gebeuren dat bijvoorbeeld een Brueghel uit een buitenlandse collectie in ons atelier terechtkomt.’ Françoise Rosier houdt zich met de bewuste Brueghel bezig. Het werk is afkomstig uit een Roemeense collectie en moet niet zozeer gerestaureerd worden, maar wel grondig klaargemaakt voor een tentoonstelling. De verflaag zelf is in redelijk goede staat, maar het houten paneel waarop het werk geschilderd is, is er erger aan toe. Het resultaat van een eerdere restauratie, zo blijkt. Opvallend: hoewel het KIK heel wat kennis verzamelde over de materialen en technieken waarmee de oude meesters werkten, gaan de restaurateurs niet noodzakelijk met diezelfde pigmenten en vernissen aan de slag. ‘Het is al lang niet meer de gewoonte om bij de restauratie ook die authentieke materialen te gebruiken’, zegt Rosier. ‘De materialen die we gebruiken, moeten vooral stabiel zijn én omkeerbaar : bij een volgende restauratie moet je het desnoods kunnen verwijderen zonder sporen na te laten.’ De werktuigen zien er redelijk eenvoudig uit: watten, penseeltjes, potjes oplosmiddel. Uitzondering is de elektrische spatula; een vervaarlijk uitziend apparaat om verf, lijm en vernis mee op te warmen. Wie met dergelijk ma-

teriaal een vijftiende-eeuws doek te lijf gaat, kan maar beter zeker zijn van zijn stuk. Is Rosier dan nooit bang om iets kapot te maken? ‘Neen’, klinkt het beslist. ‘Je brengt zoveel tijd door met het werk dat je het jezelf eigen maakt. Wanneer je zoveel maanden voor het doek doorbrengt, begrijp je het helemaal. Je gaat op in het werk, zoals in een roman. Het wordt jouw Brueghel, jouw Jordaens. Je voelt concentratie, maar geen angst.’ Lam Gods Even verderop buigt Hélène Dubois zich over een schilderij van die Jacob Jordaens: De bewening van Christus, uit 1620-1650. Het omvangrijke werk stamt uit de collectie van het Antwerpse Maagdenhuis. De restaurateurs hebben er hun handen mee vol. Voorgaande restauraties hebben de scherpte van sommige gezichten helemaal teniet gedaan. Ook de vernislagen zijn door de jaren heen verkleurd tot donkerbruin, alsof het schilderij jarenlang in een doorrookt café gehangen heeft. Langzaamaan komen verborgen details naar boven, tot en met de uitgelopen verfsporen die Jordaens in zijn haast op het doek achterliet. ‘Jordaens was een even geniale als soms slordige schilder’, zegt Dubois. ‘De kleuren die opnieuw te voorschijn komen, zijn overigens verrassend helder. Daarom verwijder ik op sommige plaatsen het patina niet helemaal. Anders zouden sommige kleuren bijna schreeuwerig worden.’ In de werkruimte van haar collega Marie Postec zie je pas echt wat voor monnikenwerk dit is. Met een wattenstaafje, gedoopt in een oplosmiddel, verwijdert ze voorzichtig de vernislaag op een zestiende-eeuws drieluik. De voorafgaande research en vooral de zoektocht naar een oplosmiddel dat net genoeg vernis meeneemt om de verflaag niet te beschadigen, namen heel wat tijd in beslag. Met engelengeduld wordt de triptiek vierkante centimeter per


06 07

‘Ik heb ze al veel erger gezien.’ George Bisacca (foto rechts) van het New Yorkse Metropolitan Museum geeft in de Musea voor Schone Kunsten druk gesticulerend zijn visie op de restauratie van een 15de-eeuws altaarstuk. Links zien we de Deense conservator Jørgen Wadum.

vierkante centimeter schoongemaakt, met kleine retouches aan de beschadigde verflaag. Postec schat dat ze het werk in augustus kan afronden, om in september haar handen vrij te hebben voor een absoluut prestigeproject: de restauratie van het Lam Gods. Het KIK mag dan wel zijn meest ervaren restaurateurs inzetten, aan het beroemde altaarstuk van de gebroeders Van Eyck heeft het achtkoppige team een hele kluif. Aan het eigenlijke restauratiewerk ging een uitgebreide researchfase vooraf. ‘We verwachten geen grote verrassingen meer’, zegt Livia Depuydt. Toch wordt de restauratie een huzarenstuk. Het Lam Gods bestaat uit verschillende panelen, waarvan sommige er al beter aan toe zijn dan andere. Bovendien verlaten de restaurateurs hun ver trouwde atelier voor dit project. ‘Ik vind het niet erg om naar Gent te pendelen om aan het schilderij te werken’, zegt Hélène Dubois. ‘Per slot van rekening krijgen we in het Gentse Museum voor Schone Kunsten een heel atelier ter beschikking, speciaal voor de restauratie van het Lam Gods. En voor de bezoekers is het natuurlijk mooi om de restauratie live te volgen.’ Achterkant Voor Dubois is het een jeugddroom die uitkomt. ‘Ik was vijftien toen ik het Lam Gods voor het eerst ging bekijken. Toen wist ik al: ooit wil ik aan dit schilderij werken.’ Of Dubois ooit op zoek gegaan is naar het paneel van De Rechtvaardige Rechters, dat in 1934 verdween? ‘Ik denk alleszins niet dat het tijdens de restauratie plots zal opduiken. Als het paneel nog zou bestaan, is het in de tussentijd waarschijnlijk erg beschadigd geraakt.’ Kunstrestauratie en -conservatie is een kleine beroepswereld. Restaurateurs worden in België vooral gerekruteerd uit de gespecialiseerde vijfjarige opleiding van La

Cambre in Brussel, de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen of Ecole Superieure des ar ts StLuc in Luik. Een aantal van de medewerkers van het KIK doceer t ook aan deze scholen. Maar ook in deze branche slaat de vergrijzing toe. In die mate dat enkele exper ts aan de alarmbel gingen hangen toen ze vaststelden dat de opvolging na hun pensionering niet helemaal verzekerd was. Het Panel Paintings Initiative, een internationaal opleidingsprogramma voor restaurateurs van werk op houten panelen, geruggensteund met geld van de Amerikaanse Getty Foundation, moet soelaas brengen. In de Brusselse Musea voor Schone Kunsten worden negen 15de- en 16de-eeuwse schilderijen op houten panelen uit de collectie onderzocht en gerestaureerd over een termijn van twee jaar. Tegelijk worden jonge restaurateurs klaargestoomd voor het grote werk. Bij een eerste expert meeting in de Musea voor Schone Kunsten steelt George Bisacca (zie rechtse foto) van het New Yorkse Metropolitan Museum de show. Tegen een wand van het atelier staan twee 15de-eeuwse altaarstukken. De New Yorker geeft druk gesticulerend zijn visie op de restauratie ervan. Het paneel is zo vervormd dat er kieren gapen tussen het schilderij en de lijst. ‘In het extreemste geval laat je de situatie zoals ze is, maar er zijn alternatieven. Bijvoorbeeld de omlijsting aanpassen en zo het schilderij weer vastzetten. Of de kromming van het hout tegengaan door kleine gewichtjes aan te brengen. Maar dat is een proces van lange adem, en het resultaat is op lange termijn onvoorspelbaar.’ De brede kieren in het schilderij slaan Bissaca niet uit zijn lood. ‘Ik heb ze al veel erger gezien.’ Sommige werken dragen de sporen van eerdere restauraties. Een woord dat steeds terugkeer t is parkettering, een techniek die in de 19de eeuw ontwikkeld werd, waarbij de achterkant van de houten panelen versterkt wordt met een rasterwerk van schuivende latjes. Door de jaren

heen zijn de latjes zelf aan restauratie toe. Immers, wanneer de houten panelen door temperatuur- en vochtigheidsschommelingen beginnen vervormen en het rasterwerk niet voldoende meegeeft, kan het paneel ernstig beschadigd raken en de verf onherstelbaar afbladderen. Hoewel honderden eeuwenoude werken op die manier werden gerestaureerd, is het niet gemakkelijk om geld te vinden voor de herstelling van de parkettering. De steun van de Getty Foundation is dan ook meer dan welkom. ‘Het is lang niet evident om middelen los te krijgen voor de restauratie van de achterkant van een schilderij’, klinkt het bij conservator Liesbeth De Belie. ‘De drager is niet sexy, maar wel essentieel voor het voortbestaan van het werk.’ Nederig Ook het KIK pikt zijn graantje mee van het Panel Paintings Initiative. Aline Genbrugge, die het team van het KIK het laatst vervoegde, neemt aan het project deel. In het atelier aan het Jubelpark wordt ze omringd door maar liefst 17 panelen met beeltenissen van de graven van Vlaanderen. Het oudste dateer t uit de 15de eeuw, het recentste uit de 18de. Om beter zicht te krijgen op de staat waarin de verflagen en ondergrond zich bevinden, kan ze beroep doen op röntgen- en UV-foto’s, die door de afdeling wetenschappelijke beeldvorming van het instituut worden vervaardigd. Als ze allemaal even ingrijpend gerestaureerd moeten worden, ben je er jaren-, zoniet decennialang mee zoet. Een vraag blijft hangen: als je al die jaren doorbrengt, gebogen over eeuwenoude schilderijen, wil je dan zelf ook kunstenaar zijn? ‘Toch niet. Als restaurateur moet je vooral nederig en respectvol zijn, in dienst van deze unieke kunstwerken.’


WERKBEELD

Proefdierenverzorger Foto’s: Bart Dewaele

Met dertig tot veertig konijnen, enkele honderden muizen en 150 ratten is de proefdierenafdeling van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen eigenlijk niet zo dichtbevolkt, tenzij je enkele duizenden tseetseevliegen en muggen meetelt. Voor het meeste onderzoek aan het instituut zijn geen proefdieren nodig. De dieren worden vooral ingezet in de studie van en de strijd tegen bepaalde tropische ziekten, zoals de slaapziekte en malaria, en dat enkel na goedkeuring door een ethisch comité. De konijnen dienen bovendien enkel om de tseetseevliegen te voeden. Elk konijn wordt daarbij maximaal één keer per week aan enkele vliegen blootgesteld. Vaak blijven ze dan ook vele jaren leven. Dierenverzorger Maarten Van den Bogaerde staat al meer dan drie jaar in voor het welzijn van de proefdieren. Wie proefdierenverzorger wil worden, moet een gespecialiseerde cursus volgen. Ook wetenschappers die een beroep willen doen op proefdieren moeten zich bijscholen. (mo) JOBAT.BE/WERKBEELD


08 09 RECHT

Wat mag de

staker (niet)?

De staking van 30 januari creëert onduidelijkheid en onzekerheid bij werknemers en werkgevers. Wat zijn de rechten en plichten waar zij zich aan moeten houden? Tekst: Barbara Vandenbussche

ensen hebben het recht om te staken, of anders gezegd, om niet te werken’, zegt Kris De Schutter van advocatenkantoor Loyens & Loeff, die gespecialiseerd is in arbeidsrecht. ‘Dat is een grondrecht dat door Europese regelgeving en Europese rechtspraak bekrachtigd werd en dat je dus niet in twijfel kunt trekken. Staken mag zelfs leiden tot een zekere last voor de werkgever, omdat het een drukkingsmiddel is en het dus voor de hand ligt dat de staking de werkgever (economisch) zal treffen. Maar de overlast door staking moet wel binnen redelijke grenzen blijven. Een recht mag men immers niet misbruiken’ Belangrijk is dat de rechten van andere werknemers niet worden beknot. Zij hebben evengoed het recht om te werken, en dat mag niet worden ingeperkt. ‘Soms worden bedrijfsterreinen geblokkeerd zodat mensen niet aan de slag kunnen, en dat is meer dan een brug te ver’, legt Kris De Schutter uit. ‘Werknemers moeten binnen kunnen, maar ook terug naar buiten mogen. Bezettingen waarbij het management of shiftwerkers na hun ploegdienst niet meer mogen ver trekken, gaan de grenzen van het stakingsrecht ver te buiten. Je zou hieruit kunnen besluiten dat elke hinder voor andere werknemers niet toegelaten is, maar dat is niet zo. Anders zou de NMBS bijvoorbeeld nooit kunnen staken.’

‘M

Maandag In principe worden stakingen vooraf aangekondigd, al komen ook spontane of wilde stakingen voor. Het effect voor de werkgever is grotendeels hetzelfde. Ook wat de terugbetaling van de stakende werknemers uit de stakingskas van de vakbond betreft, is er weinig verschil, op voorwaarde dat de staking erkend wordt door de vakbond. ‘Bij een sociaal conflict moet men wel zo lang mogelijk teruggrijpen naar overleg’, vult Kris De Schutter aan. ‘Staking is een laatste redmiddel als alle andere wegen zijn uitgeput. Tenzij er een plotse, mogelijk emotionele, aanleiding is, zoals de aankondiging van een collectief ontslag. Vakbonden maken deel uit van het sociaal overleg en wilde stakingen maken verdere onderhandelingen enkel moeilijker.’ Maar hoe zal 30 januari nu verlopen? Kris De Schutter : ‘Ik denk dat de staking vrij rustig zal verlopen. Er is immers veel onduidelijkheid of ze wel zal doorgaan, en het thema ervan is meer en meer flou aan het worden. Men gaat staken ‘tegen de regeringsmaatregelen’, maar dat is niet geconcretiseerd. Tegen bepaalde pensioenplannen van

Staken is een recht, maar mag het recht op werken van anderen niet beknotten. ‘Werknemers moeten binnen kunnen, maar ook terug naar buiten mogen’, zegt advocaat Kris De Schutter. Van Quickenborne kan men niet meer gaan staken, want ‘De overlast door staking die zijn al grotendeels gestemd en daar is niet veel meer aan te doen. moet binnen redelijke grenzen Veel mensen vragen zich ook af of het zinvol is om in deze blijven. Een recht mag men tijden te staken. Dat neemt niet weg dat de vakbonden immers niet misbruiken’ zich willen profileren. De sociale verkiezingen van mei komen dichterbij. De vakbonden zijn volop kandidaten aan Kris De Schutter, het ronselen en hoe meer ze zich kunnen profileren, hoe beter. Wanneer ze willen tonen dat ze als vakbond klaaradvocatenkantoor Loyens & Loeff staan om de werknemers te verdedigen, kan dat een groot effect hebben. Toch denk ik dat ze in dit geval in de eerste plaats hun eigen leden zullen over tuigen, en niet aangekondigd. Wie vooraf weet dat er gestaakt wordt, wordt verondersteld maatregelen te nemen om op het het grote publiek.’ werk te geraken. In het geval van de staking op 30 januari weten werknemers vooraf dat er gestaakt wordt, en kunLoon nen ze er dus rekening mee houden. Wanneer iemand staakt, gelden er bijzondere regels voor het recht op loon. Wie staakt, wordt niet betaald. Vak- Blokkade bondsleden kunnen een beroep doen op de stakingskas, op voorwaarde dat de vakbond de staking erkent. Niet- En wat als de vakbonden maandag de autostrades naar leden krijgen geen vergoeding. Voor werkwillige werkne- Brussel blokkeren, of bedrijventerreinen? Kris De Schutmers geldt een ander verhaal. Wie wil werken in een on- ter : ‘Dan kan een rechtbank maatregelen nemen op zeer derneming waar heel zwaar gestaakt wordt, heeft in prin- kor te termijn en op eenzijdig verzoekschrift, waarna een cipe geen recht op loon, maar kan onder bepaalde voor- gerechtsdeurwaarder binnen één of twee uur ter plaatse kan zijn om de blokkade op te heffen. Wie dan niet verwaarden wel een vergoeding krijgen van de RVA. Bij stakingen buiten de onderneming ligt dat anders. Wie trekt, riskeert een dwangsom. Het gaat hierbij om indiviwil werken, maar niet op het werk geraakt als gevolg van duele stakers. Vakbonden zelf zullen niet worden aangeeen staking van het openbaar vervoer, heeft recht op ge- sproken; ze hebben - om historische redenen - slechts waarborgd loon, op voorwaarde dat de staking niet werd een beperkte rechtspersoonlijkheid.’

Verboden te werken? Een verontruste werknemer stuurde ons deze week dit bericht: ‘Is het wettelijk toegelaten dat een firma zijn werknemers niet toelaat om (proberen) te komen werken tijdens de nationale staking van maandag 30 januari? Wij moeten of staken - en worden dan niet betaald - of verlof nemen, of thuiswerken. Dat laatste is slechts mogelijk na schriftelijke aanvraag en goedkeuring. Antwoord van Kris De Schutter: ‘In principe heeft

een werkgever de plicht werk te verschaffen, maar dit recht is uiteraard niet absoluut. Wanneer wegen worden afgezet, zal er echter sprake zijn van overmacht in zijn hoofde. Of dit op voorhand kan worden bepaald, is moeilijk in te schatten, maar uw werkgever zal dit grondig hebben geëvalueerd. De meeste werkgevers kiezen hier niet voor en zullen er op aansturen dat een minimum aan continuïteit wordt gewaarborgd.’


BEROEPSGEHEIM

Gerrit De Cock, muzikant/ tv-figuur

‘D

rummen, deejayen, voor tv werken: het draait altijd om creëren. Als kleine jongen stond ik al graag op de salontafel te performen. Dromend van de spotlights. Ik kom uit een cultuurminnend gezin. Mijn vader en mijn grootvader waren cameraman. Mijn opa schilderde ook: hij maakte affiches voor Amerikaanse films. Mijn broer Jan wist ook vrij snel welke richting hij uit wou: die van de beeldende kunst. Thuis werd dat gestimuleerd, al wezen onze ouders ook wel op de onzekerheid van een creatief beroep. Voor mij weegt dat ongemak toch niet op tegen de voordelen. De enige frustratie die ik heb, is dat de tijd die ik in projecten steek niet in verhouding is met het geld dat ik ermee verdien. Als je de rekening maakt, kun je echt wel ontgoocheld geraken. Daar heb ik mee leren leven. Dit werk doe je enkel als je erdoor gepassioneerd bent. Geen spijt-garantie Nu we met de nieuwe productie Binnen Zonder Kloppen terugblikken op 15 jaar De Beenhouwerij, stel ik vast dat we veel volwassener zijn geworden. In het begin waren we naïef en impulsief. Hoe meer de groep groeide, hoe groter de verwachtingen werden. Na verloop van tijd waren we verplicht ons met professionele mensen te omringen. Toch liet ik niemand het stuur overnemen. Ik ben een controlefreak. De toerlijst ken ik uit het hoofd. De affiches, de boekhouding: ik weet perfect hoe ik alles wil. De onnozelste dingen kunnen mij inspireren. Zit ik in een wachtzaal, hoor ik plots een tikkende klok. Tegelijkertijd is er iemand op een toetsenbord aan het tokkelen. Zo bots ik op een nieuw ritmepatroon. Vervolgens ga ik in een winkel toetsenborden uittesten. ‘Wat zoekt u, meneer?’, vraagt de winkelbediende. ‘Een toetsenbord dat goed klinkt!’ Deejayen is voor mij ook optreden. De laatste tijd werk ik graag samen met een live-saxofonist. We prikkelen elkaar, maken elkaar beter. Ik denk na over hoe ik de set wil opbouwen. De belichting moet ook kloppen. Alweer die zucht naar controle, ja. Met alles wat ik doe, ben ik heel erg begaan. Dat is de beste garantie om nooit ergens spijt van te krijgen. Doe eens normaal

‘Als je de rekening maakt, kun je echt ontgoocheld geraken. Dit werk doe je enkel als je erdoor gepassioneerd bent’

Tv is natuurlijk een pak indirecter, maar ook daarin zoek ik mijn eigen ding. Soms schrikt de crew ervan dat ik zo vroeg op de set ben. Andere presentatoren arriveren pas op het laatste nippertje en vragen wat ze moeten zeggen. Ik ben eerder geneigd om de teksten te herschrijven en zelf ideeën aan te dragen. Ik denk wel dat ik een tv-figuur ben die mensen bijblijft. Eerder energiek dan afgelikt, al ben ik op dat vlak ook volwassener en rustiger geworden. Als ik nu beelden van vroeger terugzie, denk ik: man, doe eens normaal! Een kinderprogramma zie ik me ooit nog wel maken. Een eigentijdse versie van De Film Van Ome Willem. Maar niet dat ik nu echt zit te wachten om die kans te krijgen. Daar ben ik te nuchter voor.’ (pvd) Gerrit De Cock is de helft van het percussieduo De Beenhouwerij dat momenteel toert met de productie ‘Binnen Zonder Kloppen’. Info: www.debeenhouwerij.be


10 11

MIJN LOON

Wat vind je van je job? Ik werk par ttime voor een farmaceutisch bedrijf, waar ik medicijnen inpak. Werken aan de lopende band is redelijk zwaar, maar na jaren ben ik dat gewoon. Het enige waar ik soms moeite mee heb, is de afwisseling van vroege en late shiften. Wat vind je het fijnst aan je werk? Ik heb heel toffe collega’s. En werken in shiften heeft het voordeel dat ik geregeld een halve dag thuis ben. Ik werk er al zo’n vijftien jaar en vind het nog altijd tof. Wat vind je van je inkomen? Daar ben ik best tevreden mee. Er zijn heel wat mensen die het met minder moeten doen. Voor de rest houd ik me er niet zo mee bezig. Mijn man doet onze boekhouding. Vroeger heb ik altijd fulltime gewerkt, maar als 50-plusser ben ik deeltijds gaan werken. Omdat ik zo plaats ‘vrijmaak’ voor jongere werkzoekenden, krijg ik een aanvullende vergoeding van de RVA.

1.3 00

Spaar je? Ja, maar geen vast bedrag. We sparen ook niet voor iets bijzonders, gewoon om wat opzij te hebben staan voor ons pensioen. Wat neemt de grootste hap uit je budget? De dagelijkse dingen: voeding en boodschappen. Waar geef je met plezier geld aan uit? Aan mijn zoon. Kinderen kosten sowieso veel geld. Mijn zoon is nu wel al 28 jaar, maar hij heeft net een huis gekocht en we wilden hem wat helpen. Heb je hobby’s? Vroeger wel. Het enige wat ik nu nog doe, is veel lezen. Wat zou je doen als je morgen de lotto won? Stoppen met werken. Voor de rest zou ik gewoon verder doen zoals nu. Misschien zouden we wel meer op reis gaan, en meer genieten van het leven.

DIANE LELALIEUX (53), WILLEBROEK ■ ■

Beroep: arbeidster ■ Privé: gehuwd, 1 kind Brutoloon: zo’n 1.300 euro ■ Nettoloon: 1.000 euro

Extra’s: geen

Heb je nog een grote droom? Ik zou heel graag op vakantie gaan naar een ver land. Australië bijvoorbeeld, dat lijkt me wel wat. (bvdb)

1-2-3 VAN DE ECONOMIE Het nieuws bulkt van cijfers en procenten. Maar wat betekenen die? Deze rubriek brengt u, week na week, economie in mensentaal.

België is de vierde meest open economie ter wereld, zo bleek deze week uit de jaarlijkse globaliseken van buitenlandse investeringen.’ Voor een klein land als België is een open economie bedat? Leidt die hoge ranking ook tot goede econolangrijk. ‘Een gesloten economie is op zichzelf - het binnenland - gericht. Voor een klein land is juist de uitvoer mische prestaties? naar het buitenland van groot belang. Uitstekende relaties met onze handelspar tners zijn dus essentieel. Bovendien ‘Onze globaliseringsindex meet geen economische pres- hebben heel wat grote multinationals hier een vestiging, taties, wel de globale integratie van een land, en dat over met jobcreatie tot gevolg.’ een hele reeks categorieën’, ver telt Rudi Braes, managing partner bij Ernst & Young België. ‘Een goede score in de Ierland op nummer 2? globaliseringsindex is geen vereiste voor goede economische prestaties, maar ze kan er wel in belangrijke mate toe Ons land scoor t ook bijzonder goed op het gebied van bijdragen. Zo scoort ons land bijvoorbeeld hoog in de ca- openheid van handel. ‘In die categorie komt België op de tegorie van kapitaal en financiën, wat zeer belangrijk is vierde plaats terwijl het in 2010 nog de zevende plaats voor investeerders aangezien er in deze categorie ook in- bekleedde’, stelt Braes. ‘In vergelijking met vorig jaar doen dicatoren zijn opgenomen die de ‘politieke vriendelijk- we het trouwens in bijna alle categorieën beter. Vooral de heid’ en de openheid ten opzichte van buitenlandse inves- relatieve toename van de expor t, de impor t en de buitenteerders meten. In een geglobaliseerde wereld is een ho- landse investeringen leiden tot die hoge score.’ ge ranking in deze categorie dus goed voor het aantrek- Voor een klein land als België heeft een open economie ringsindex van Ernst & Young. Maar wat betekent

ook één belangrijk nadeel. Wanneer het in het buitenland economisch minder goed gaat, voelen we dat meteen. ‘Een open economie heeft tot gevolg dat je afhankelijker bent van internationale bewegingen. Aangezien we als klein land weinig kunnen doen om internationale tendenzen fundamenteel te veranderen, moeten we er alles aan doen om onze uitvoer en buitenlandse investeringen in België te stimuleren en onze bedrijven wendbaar te houden.’ En hoe zit het dan met Ierland, dat er economisch helemaal niet zo goed voor staat - dachten wij toch - en op plaats twee prijkt in de index? Braes: ‘De Ierse economie heeft in het verleden grote problemen gekend, maar het land blijft erg geïntegreerd en verbonden met de wereldeconomie. Vele analisten zeggen dat dit een Iers voordeel is dat het land de mogelijkheid biedt om uit de huidige situatie te geraken.’ (mo)


ENGINEERING

‘Spreek de wereld verbeteraars aan’ De vraag naar ingenieurs overstijgt nog steeds ver het aanbod op de arbeidsmarkt. Bedrijven kunnen de schaarse ingenieurs lokken met hoge premies, maar strategisch gebruik van employer branding zet méér zoden aan de dijk, gelooft Atlas Copco.

Tekst: Peter Van Dyck

I

ngenieur is de best scorende beroepsgroep op de arbeidsmarkt. Tot die conclusie kom je als je de cijfers van de VDAB bekijkt. In december 2011 waren er 602 jobaanbiedingen voor ingenieurs, een toename van 8,5 procent in vergelijking met december 2010. Over heel 2011 zochten onze bedrijven 9.747 ingenieurs, een stijging van liefst 41 procent in vergelijking met het jaar voordien. Ondanks de crisis stijgt de vraag naar deze beroepsgroep onafgebroken. Omdat bedrijven de nood voelen om te blijven investeren in innovatie, is de honger naar ingenieurs niet te stillen. Daar tegenover staat een aanbod dat slechts een licht verhoogde tendens kent. De inschrijvingen voor de studies industrieel ingenieur stagneerde in september van vorig jaar, terwijl die voor burgerlijk ingenieur met 15 procent toenam. ‘Ik vrees dat het structurele tekor t aan ingenieurs in West-Europa nog enkele decennia zal duren’, voorspelt Wilson De Pril, directeur-generaal van Agoria Vlaanderen. Door de discrepantie tussen vraag en aanbod woedt er een war for talent. Er zijn volgens Wilson De Pril volwassener manieren om die te benaderen dan te zwaaien met een mooie auto en hoge premies om de zo gegeerde ingenieur binnen te halen. Hij houdt een vurig pleidooi voor meer employer branding. Als voorbeeld haalt hij Atlas Copco aan, de Zweedse multinational die in Wilrijk zijn wereldwijde hoofdzetel van de Compressor Technique-divisie heeft. ‘Nog meer dan vroeger moeten bedrijven zich vandaag duidelijk positioneren’, vindt Kristian Vandenhoudt, vice-president hr van deze Compressor Technique-tak. ‘Je moet mensen zo goed mogelijk uitleggen waar je voor staat. Kandidaten moeten bewust voor een werkgever kiezen. Anders verliezen ze nodeloos tijd.’ Volgens Vandenhoudt zijn de werksfeer en de carrièreen de ontwikkelingsmogelijkheden heel bepalend in de motivatie om voor een bedrijf te gaan werken. ‘Je hoor t vandaag vaak beweren dat een lifetime career niet meer bestaat. Toch zien wij dat onze werknemers lang bij ons blijven. Ik vermoed dat we dit te danken hebben aan de Zweedse bedrijfscultuur van Atlas Copco, die meer aandacht schenkt aan het individu dan aan de organisatie. Zijn we over tuigd van de kwaliteit van een kandidaat, dan zijn we bereid om de aangeboden job aan zijn capaciteiten aan te passen en te onderzoeken of we sommige taken, die hem minder liggen, elders kunnen onderbrengen.’

‘Zijn we overtuigd van de kwaliteit van een kandidaat, dan zijn we bereid om de aangeboden job aan zijn capaciteiten aan te passen’ Kristian Vandenhoudt, vice-president hr Atlas Copco

in een vast carrièrepad’, legt Kristian Vandenhoudt uit. ‘Vandaag willen jonge mensen in hun eigen tempo doorgroeien. Een mooie auto en een hoog loon zijn niet de sterkste motivators. Het allerbelangrijkste is te investeren in iemands carrière. Hem de vrijheid te geven om zich geregeld te heroriënteren.’ De tevreden medewerkers spelen een cruciale rol in de employer branding van Atlas Copco. ‘Employer branding vraagt geen pure rekruteringscommunicatie, maar een eerlijke dialoog op lange termijn’, luidt de visie van Kristian Vandenhoudt. ‘De kennismakingswebsite meetatlascopco.be hebben we in volle crisis gelanceerd. Op die site plaatsen we getuigenissen van werknemers. Dat lijkt ons geloofwaardiger dan de hr-dienst het woord te laten voeren. Onze mensen gaan ook spreken op jobbeurzen en geven gastcolleges op hogescholen en universiteiten. We willen een realistisch verhaal vertellen.’ Social media

Voor het probleem van de beperkte instroom van jonge ingenieurs bestaat er geen eenvoudige oplossing, geeft Wilson De Pril van Agoria toe. ‘Anders was die al lang gevonden. Het aantrekken van buitenlandse ingenieurs bijvoorbeeld is wel goed om pieken op te vangen, maar je mag er zeker niet alle heil van verwachten. Het zal dus van onze eigen ingenieurstudenten moeten komen, en daarvoor is een constructieve relatie tussen industrie en onderwijs broodnodig.’ Atlas Copco steekt veel energie in stages, de ondersteuning van eindwerken en het zetelen in examencommissies. Aan de K.U.Leuven heeft het zelfs een leerstoel. Om Eigen tempo op een geloofwaardige manier de interactie aan te gaan Atlas Copco heeft een internal job market. Is er een nieu- met de verschillende doelgroepen - naast de toekomstige we vacature bij het bedrijf, dan biedt het die eerst intern ingenieurs ook de leerkrachten en ouders -, zet het beaan. ‘In tegenstelling tot andere bedrijven geloven wij niet drijf nu ook zijn eerste stappen in de sociale media. ‘We


12 13 COLUMN

J O B AT. B E / C O L U M N

Controle

Kristian Vandenhoudt, Atlas Copco: ‘Weten jongeren dat er op festivals geen bier zou zijn, mocht er in de productie geen gecomprimeerde lucht aan te pas komen?’

willen ons daar wat frequenter in gaan begeven via Twitter-berichten en pagina’s op Facebook’, licht Kristian Vandenhoudt toe. ‘Deze media zijn ideaal om aan jongeren uit te leggen waar we mee bezig zijn. Weten ze dat de compressor techniek veel gebruikt wordt in de industrie? Dat er geen bier op de festivals zou zijn, mocht er in de productie geen gecomprimeerde lucht aan te pas komen?’ Betere wereld Vandenhoudt maakt zich sterk dat Atlas Copco de waarden belichaamt die de jonge generatie op prijs stelt. ‘Neem nu duurzaamheid. Jonge mensen zijn niet langer bereid om te werken aan een product waar ze niet achter staan. Ze zijn heel sociaal en milieubewust. Medewerkers van Atlas Copco startten Water For All op, een project dat geld inzamelt om mensen in nood van veilig en proper drinkwater te voorzien. De leiding over de organisatie is volledig in hun handen, maar precies omdat het project hen aanspreekt op hun engagement, steunt Atlas Copco het initiatief voluit.’ Een van de redenen waarom de interesse van de

jeugd voor de richting burgerlijk ingenieur stilaan een positieve trend kent, is net dat de huidige generatie erg begaan is met de maatschappij. Wilson De Pril van Agoria: ‘Jongeren zijn bezorgd om de toekomst. Langzaam sijpelt bij hen het besef door dat technologisch onderzoek kan helpen om bijvoorbeeld in de hernieuwbare energie belangrijke stappen vooruit te zetten.’ Tot enkele jaren geleden moest de slogan ‘wetenschappen is fun’ jongelui over tuigen om de technologie te omarmen. Een mislukte zet, bekent Rik Hostyn, organisator van de Vlaamse Technologie Olympiade, een wedstrijd die bedoeld is om meer jongeren te stimuleren om een hogere technologische opleiding te volgen. Volgens hem moet de industrie zich richten tot de 35 procent van de jongeren die de wereld wil verbeteren en daardoor gevoelig is voor relevante studies. ‘Het volstaat om hen in de encyclopedie de betekenis van technologie te laten opzoeken. Daar staat immers dat technologie de levenskwaliteit van de mens wil verbeteren. In Nederland stapt men al vijf jaar met die boodschap naar de jeugd, en met succes.’

Vind jouw job in Engineering vanaf blz.16

Toen Sylvain pas benoemd was tot veiligheidsadviseur, vond hij zijn functie een lachertje. Zijn controle van de veiligheidsnormen was eigenlijk niet meer dan een reusachtige koffieronde door het bedrijf. Hoe erger de overtreding van de arbeider in kwestie, hoe meer cognac er werd toegevoegd aan het bekertje met zwarte troost dat hem werd aangereikt. Maar dan bleek de grote teen van Lucy Van Oppem van Laden en Lossen plots verbrijzeld door het niet dragen van veilig schoeisel. Een hoef in plaats van een voet, lijkt zij nu te hebben die zij, gehuld in een enorme orthopedische hompschoen, vaak beschuldigend op zijn bureau komt leggen. Na haar eerste bezoek ziet Sylvain plots een barst in de magazijnmuur die mogelijk duidt op betonrot. Na haar volgende verwijtende visite merkt hij dat de trapleuning dringend dient vastgeschroefd. En na haar derde verschijnen meent Sylvain dat het schap met brandbare verfverdunners gevaarlijk dicht bij de textielmachines staat. Nachtmerries krijgt hij waarin zowat alle personeelsleden gruwelijk verongelukken. Boekhoudster Annie struikelt over een losse plint, technicus Jeff meesleurend in haar val, die op zijn beurt tegen Patricks heftruck knalt, vijftien tapijtrollen lossend boven hernialijdster Nadine, die in het bad met bijtend bleekproduct belandt. Sylvain schrikt wakker en voelt een verpletterend verantwoordelijkheidsgevoel op zijn borst drukken, Op de werkvloer dat pas overgaat als hij zich ziet hij veiligheidszijn meesterlijke evacuhelmen die oneeratieplan en andere maatbiedig worden geregelen herinnert. bruikt als vuilbakjes Maar ’s anderendaags op vol snoepwikkels en de werkvloer, ziet hij kauwgomresten overal veiligheidshelmen die oneerbiedig worden gebruikt als vuilbakjes vol snoepwikkels en kauwgomresten. En gehoorbeschermers slingeren rond als waren het vrijblijvende koptelefoons. Puberale waaghalzen zijn zijn collega’s. Zijn ware bondgenoten blijken slechts de veiligheidssnufjes waarmee de firma is uitgerust. Alleen zij delen zijn extreme waakzaamheid. Maar als hij heeft gedroomd dat het hele team verhakkeld raakte in de katoensnijmachine, kan zelfs de gedachte aan de bewegingssensoren én de rookmelders én het liftblokkeringssysteem geen soelaas meer brengen. Want wie zegt dat al die snufjes nog werken, hem niet zullen verraden door slijtage? En dus dringt een test zich op, meent de slaapdronken Sylvain, die ’s nachts naar het bedrijf rijdt om een blok beton in de lift te zetten, ter controle van de kabels. Check. Onder de rookmelders houdt hij een brandende sigaret, waarna zij even gaan loeien. Het sproeisysteem kan hij echter alleen testen door een grote kartonnen doos in brand te steken. Jammer genoeg blijkt de volle emmer die daar reeds stond en waar hij de boel mee wilde blussen, geen water te bevatten, maar thinner, waardoor een steekvlam ontstaat die de sproeiers te boven gaat en het gebouw in lichterlaaie zet. Alleen de vuurvaste gordijnen van topkwaliteit overleven het inferno. Wapperend, als de cape van een goochelaar die zichzelf heeft weggetoverd, uit schaamte en een voorgevoel van overbodigheid.

Ruth Lasters is leerkracht Frans in Borgerhout. Van haar verschenen twee romans: Poolijs en Feestelijk zweet. Om de beurt schrijven zij en San F. Yezerskiy de werkweek van zich af.


Beken kleur en stem op je favoriete filmpje www.facebook.com/vlaamse.overheid.gaat.voor.kleur

Vlaamse overheid gaat voor kleur! Diverse, kleurrijke medewerkers. Daar gaat de Vlaamse overheid voor. Niet elk talent vindt echter even gemakkelijk de weg naar onze vacatures. Daarom gaf Jobpunt Vlaanderen het woord aan 12 kleurrijke teams - teams waarin personen van allochtone afkomst werken. Zij maakten elk een superleuk en creatief filmpje. Benieuwd? Word fan van onze Facebookpagina ‘Vlaamse overheid gaat voor kleur’ en bekijk ze allemaal. Het filmpje met de meeste ‘likes’ wint een prijs! Meer informatie over deze actie vind je op www.jobpunt.be.

Jobpunt Vlaanderen selecteert op basis van competenties met aandacht voor gelijke kansen voor elke kandidaat. Het juiste talent op de juiste plaats, dat is wat telt.


14 15 vacatures LEUVEN ken je vooral als universiteitsstad, gelegen in het hart van Vlaams-Brabant. Het stadsbestuur van Leuven is een moderne overheidsorganisatie en tevens een belangrijke lokale werkgever, die open staat voor de inzet en het talent van iedereen. In haar nieuw stadskantoor en in de andere locaties in het centrum en aan de rand huisvest de stad Leuven ongeveer 1 300 gemotiveerde medewerkers. Word jij binnenkort ook een m/v van ons?

adviseur stedenbouwkundige vergunningen - statutair Jouw functie: samen met je collega-adviseurs beheer je de aanvragen van stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen. Vanuit je expertise adviseer je medewerkers van de afdeling bij de voorbereiding en verwerking van stedenbouwkundige aanvragen. Je bent het aanspreekpunt voor de burger en het stadsbestuur en verstrekt informatie over de te volgen regelgeving. Je bespreekt projectvoorstellen met de betrokken partners. Je werkt samen met het afdelingshoofd een handhavingsplan uit. In overleg met je afdelingshoofd en je collega-adviseurs evalueer je regelmatig de processen informatieverlening, dossierbehandeling en handhaving en lever je input voor het beleid en de strategie van de afdeling. Jouw profiel: je combineert vakkennis met een uitgesproken klantgerichte houding. Je bent een teamspeler met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Je durft een standpunt innemen en kan knopen doorhakken. Je hebt een masterdiploma - of een daarmee gelijkgesteld diploma aangevuld met een diploma voor de aanstelling als gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar of je bent bereid dit aanvullend diploma te behalen tijdens je proeftijd (zie infobrochure). Je hebt de Belgische nationaliteit.

landschapsarchitect - statutair Jouw functie: binnen de algemene ontwerprichtlijnen van de afdeling ontwerp je de inrichting van publieke ruimten en teken je groenprojecten uit. Volgens de principes van het harmonisch parkbeheer stel je beheersplannen op voor groenentiteiten. Je licht je ontwerpen en de plannen toe aan de bevolking en volgt de werven van de door jou ontworpen projecten op. Je overlegt met aannemers en collega’s van de dienst groenaanleg en -onderhoud. Jouw profiel: je hebt een bachelordiploma – of een daarmee gelijkgesteld diploma, bij voorkeur in de richting van tuin- en landschapsarchitectuur of aanverwante studierichtingen. Je bent creatief, zelfstandig en een teamspeler met verantwoordelijkheidszin. Je kan vlot communiceren, bent flexibel en contactvaardig. Je kan goed overweg met tekenprogramma’s zoals AutoCad. Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs B. Aanbod: een gunstige verlofregeling, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding of gratis openbaar vervoer van en naar het werk. Voor de functie adviseur stedenbouwkundige vergunningen bedraagt de minimumbrutoaanvangswedde 2 815,01 euro per maand. Voor de functie landschapsarchitect bedraagt de minimumbrutoaanvangswedde 2 228,82 euro per maand. Ervaring bij de overheid wordt volledig overgenomen voor de berekening van je wedde, relevante beroepservaring uit de privésector voor maximum 10 jaar. Interesse? Voor meer info, surf naar www.leuven.be of neem contact op met de personeelsdienst van de stad Leuven op het nummer 016 27 24 44. Vul steeds het inschrijvingsformulier in dat verplicht te gebruiken is voor de kandidaatstelling. Stuur je kandidatuur, samen met een kopie van je diploma en je cv, naar het College van burgemeester en schepenen, Professor Van Overstraetenplein 1 te 3000 Leuven. Uiterlijk op 6 februari 2012 moet je kandidatuurstelling afgestempeld zijn door de post of geregistreerd zijn op het secretariaat van de stad Leuven. Stad Leuven voert een geïntegreerd personeelsbeleid met oog voor diversiteit. Wij selecteren kandidaten op basis van hun competenties, ongeacht leeftijd, handicap, religie, geslacht of afkomst.

Ons wereldwijd netwerk

Flanders Investment & Trade (FIT) - het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen - is het Agentschap van de Vlaamse overheid dat Vlaamse producten wereldwijd promoot en Vlaanderen als investeringslocatie internationaal in de kijker zet. Wil jij vanuit het buitenland actief meewerken aan de toekomst van Vlaanderen, grijp dan nu je kans. Flanders Investment & Trade is immers op zoek naar (m/v)

Vlaamse economische vertegenwoordigers Je functie: vanuit zeventig steden over de vijf continenten ondersteunen onze Vlaamse economische vertegenwoordigers (VLEV’s) Vlaamse ondernemers bij hun internationaliseringsplannen en promoten ze Vlaanderen als potentiële investeringslocatie. Als VLEV ontwikkel je lokaal een professioneel netwerk met de belangrijkste actoren binnen je werkterrein en je speurt actief naar opportuniteiten voor Vlaanderen en Vlaamse bedrijven. Bedrijven kunnen steeds een beroep doen op jou voor advies en begeleiding op maat. Je organiseert, samen met je team, tal van acties.

Je profiel: je combineert een universitair of gelijkwaardig einddiploma met minstens zes jaar relevante professionele ervaring in een internationale en commerciële omgeving. Naast een zeer grondige kennis van het Engels en Frans (kennis van andere talen is een extra troef) heb je een grondige kennis van de opdrachten van FIT en van de Vlaamse en internationale actoren in internationaal ondernemen.

Interesse? Is dit profiel jou op het lijf geschreven of zit de geknipte kandidaat in jouw netwerk? Op www.flandersinvestmentandtrade.be vind je meer informatie en kan je het inschrijvingsformulier en selectiereglement downloaden. Je kan solliciteren tot en met 4 februari 2012.

www.jobpunt.be

BINNENKORT SELECTIETESTEN AFLEGGEN?

Surf naar jobat.be/selectietesten en lees er alles over verschillende soorten testen.

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


Jobs in engineering High-tech carrière? Je vindt beslist jouw nieuwe uitdaging in deze Jobat! Surf ook naar www.jobat.be/engineeringjobs en ontdek alle jobs in verschillende ingenieursdisciplines.

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


ENGINEERING

Jobs in

17

Ghent Dredging nv, actief in baggerwerken, algemene waterbouw, grond- en wegenbouw, waterbodem- en bodemsanering, grond- en slibverwerking, zoekt voor versterking van haar team :

Verantwoordelijke logistiek Locatie : Site Haven Gent Functie : - Sturen dagplanning personeel / materieel van alle werven in uitvoering - Nauwgezet overleg met de projectleiders en de depotverantwoordelijke - Inspelen op de logistieke noden van iedere werf - Administratieve assistentie op het grond- en slibverwerkingscentrum (o.a. planning, bediening weegbrug, …) Profiel : -

Affiniteit met de bouwsector Zelfstandig en zorgvuldig kunnen werken Vlot in de omgang Kennis Frans is een pluspunt

Calculator Locatie : Hoofdzetel Gent Functie : - Analyseren aanbestedingsdossiers (hoofdzakelijk openbaar) - Berekenen kostprijs van projecten met aangepaste software - Technisch uitwerken van de offertes - Overleg met onderaannemers, leveranciers en interne medewerkers Profiel : - Aantoonbare ervaring in calculatie of projectleiding in de aannemingssector - In het bezit van een bachelordiploma - Kennis Frans is een voordeel ONS AANBOD - Verregaande verantwoordelijkheid in een gezond en groeiend bedrijf - Een zelfstandige werkomgeving met mogelijkheid tot het aanbrengen van eigen accenten - Een correct salarispakket aangevuld met extralegale voordelen Interesse, aarzel dan niet en stuur uw sollicitatie met cv naar : Ghent Dredging nv Tav. Mieke Verschueren Putstraat 22A B-9051 Gent info@ghentdredging.be www.ghentdredging.be

AATLZ00A

Functie CORELIO komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij ruim meer dan de helft van alle Belgen. We zijn marktleider in de krantenmarkt (De Standaard, Het Nieuwsblad en Les Editions de l’Avenir) en met PASSE-PARTOUT (Passe-Partout, Lifestyle, pasuit magazine, Passe-Partout Inside, Regie) ook de grootste uitgever van gratis regionale pers. Verder participeren we in sterke mediabrands zoals Woestijnvis, Caviar, ROB en Nostalgie. Onze dagelijkse band met vijf miljoen landgenoten willen we in de toekomst nog gevoelig versterken en uitbreiden. Daarom is pasuit magazine op zoek naar een:

Q

Je verkoopt publiciteitsruimte en -campagnes waarbij maatwerk en een vertrouwensrelatie op langere termijn kernbegrippen zijn.

Wetenschappelijk Medewerker Flanders’ FOOD (M/V)

Q

Je bouwt een klantenportefeuille uit op een proactieve manier.

Q

Netwerken is je niet vreemd en zorgt zo voor de regionale verankering van pasuit magazine in de regio.

Flanders’ FOOD is de competentiepool en het innovatieplatform van de Vlaamse Voedingsindustrie. Wij stimuleren innovatie en zijn het centraal aanspreekpunt voor de Vlaamse Voedingsindustrie waar bedrijven met al hun wetenschappelijke en technologische vragen terechtkunnen. Flanders’ FOOD werkt daarvoor samen met de ondernemingen van de Vlaamse voedingsindustrie en zijn stakeholders en met de bestaande kennisinstellingen.

Q

Je gebruikt je creativiteit en zin voor initiatief om regionale acties uit te denken en zo de visibiliteit van pasuit magazine permanent te verzekeren bij evenementen en commerciële acties in de regio.

Sales Representative

pasuit magazine

Leuven m/v

Flanders’ FOOD zoekt een innovatiemedewerker (M/V) ter versterking van zijn team Uw opdracht: innovatie in voedingsbedrijven initiëren en stimuleren U wordt o.a. belast met het uitschrijven van onderzoeksprojecten, het opvolgen van het onderzoeksprogramma, de valorisatie van de onderzoeksresultaten, de state-of-the-art kennis rond voedselkwaliteit, -veiligheid, technologie, evenwichtige en smaakvolle voeding verzamelen en verspreiden via specifieke studies, publicaties, seminaries en workshops. Een belangrijk onderdeel van de functie is het direct en persoonlijk contact met de ondernemingen van de Vlaamse Voedingsindustrie en zijn stakeholders en met de kennisinstellingen.

Profiel

Aanbod

Q

Minstens 2 jaar relevante saleservaring.

Q

Q

Ervaring in de media, publiciteit is een pluspunt.

U bouwt, samen met het team, een netwerk uit dat moet toelaten bedrijven optimaal te begeleiden en innovatie te promoten binnen de Voedingsindustrie in Vlaanderen.

Q

Kennis van online applicaties (I-pad, Smartphones, …)

Een aantrekkelijk en marktconform salaris in verhouding met jouw ervaring en een uitdagend bonusplan in verhouding met jouw prestaties.

Q

Uw profiel

Q

Naast een uitmuntende overtuigingskracht ben je gewapend met een dosis commerciële flair, doorzettingsvermogen en klantgerichtheid.

Een bedrijfswagen aangevuld met een ruim pakket extralegale voordelen (maaltijdcheques, GSM, hospitalisatieverzekering, …).

Q

Een dynamische werkomgeving, enthousiaste en gedreven collega’s met een nodige dosis humor.

Q

Een intensief opleidingsbeleid in een professionele omgeving die initiatief, creativiteit en ondernemerschap aanmoedigt.

Q

Daarnaast kan u zich vereenzelvigen met ons product door jouw belangstelling voor alles wat met lifestyle, cultuur, mode, trends...te maken heeft

Q

Neemt initiatief en kan creativiteit aan de dag leggen.

Q

Voldoende aanpassingsvermogen.

M

A

G

A

Z

I

N

M

E

A

G

A

Z

I

N

E

M

A

G

A

Z

I

N

Ongelooflijk veel zin!

Q

Woonachtig in regio van tewerkstelling.

Interesse!? Solliciteer, en maak binnenkort deel uit van ons team van enthousiaste medewerkers en van de boeiende wereld van reclame en media. Solliciteer via jobs.corelio.be Voor meer informatie kan je terecht op onze website www.passe-partout.be of bel Johan Stoop via 016/44 28 16.

U bent leergierig, creatief, diplomatisch, dynamisch, flexibel, contactvaardig met commerciële feeling en vertrouwd met de klassieke software producten. U bent gebeten door innovatie, u heeft een teamgeest en een KMO spirit.

Oost-Brabant

Oost-Brabant

Oost-Brabant

Q

E

U heeft een universitair diploma, wetenschappen of (bio-)ingenieur of gelijkwaardig. U heeft voeling met de voedingsindustrie en bij voorkeur twee jaar relevante ervaring in productie, innovatie of R&D binnen de Voedingsindustrie. Nederlands is uw moedertaal maar goede kennis van Engels en Frans, Duits is een pluspunt.

Ons aanbod Het jaar van

Triggerfinger

van Europa de verovering naerts: Matthias Schoedeze film uit naar Ik kijk al vijf jaar thuis Andrea(ofkomt toch niet) powered by

Noémie Wolfs Louis Tobback

bekent schuld

De uitdagingen van snowboardkampioen

Seppe Smits Gratis maandblad - januari 2011

Gratis maandblad

- april 2011

Herwig Ilegems Zot van A Juwelen met eenEvy Gruyaert duister kantje

Tess Goossen wijst de weg doorhe en de Vlaamse s 10 Gratis maandblad

- november

U krijgt de kans om, samen met het bestaande team, dit uniek kennis- en innovatieplatform verder uit te bouwen en te bouwen aan een innovatieve Vlaamse Voedingsindustrie. U zal in contact komen met de Voedingsindustrie en zijn stakeholders en met de kennisinstellingen in binnen- en buitenland.

2010

Wij bieden een competitief salaris, uitstekende bereikbaarheid en de modernste werkmiddelen.

Geïnteresseerd? Stuur uiterlijk tegen 10 februari 2012 uw kandidatuur met cv naar Erwin Lamot, Algemeen Directeur van Flanders’ FOOD, Kunstlaan 43, 1040 Brussel (fax 02/7884368) of naar erwin.lamot@flandersfood.com


PST is de overkoepelende bedrijvengroep met beton als core business en een passie: passion for concrete. De groep is actief in de Benelux, UK, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Rusland en biedt een volledig geïntegreerd aanbod. Voor volgende bedrijven zoeken we versterking van het team.

AANNEMER VOOR INDUSTRIE- EN UTILITEITSBOUW MET GEPREFABRICEERD BETON Contact: Francis Reynaert / tel 055 39 00 40 / francis.reynaert@vanmaercke.com

PROJECTLEIDER Kluisbergen

Functie:

• projecten coördineren zodat alle deelfacetten naadloos bij elkaar aansluiten • werfvergaderingen voorzitten waarbij u op financieel vlak ondersteund wordt door de dienst finance and controlling • beschikken over een objectieve, onderbouwde assertiviteit zowel t.o.v bouwheren, onderaannemers, architecten als intern

• • • •

zelfstandig een project leiden, rekening houdend met timing, techniciteit en klantentevredenheid vorderingsstaten en eindafrekeningen opvolgen, het budget controleren waken over de veiligheid van een werf streven naar een maximale orde, netheid en discipline

Profiel: master (ingenieur) bouwkunde met ervaring // communicatief, resultaatgericht, verantwoordelijk, flexibel // technisch uitstekend onderlegd, voor verandering vatbaar //zelfstandig uw werk plannen en organiseren // een voorbeeldfunctie opnemen // vlot omgaan met mensen, hen weten te motiveren, teamwork stimuleren // in staat zijn om globaal te denken, te anticiperen op opportuniteiten, een gemeenschappelijke visie op te bouwen

AANNEMER VOOR ALGEMENE BOUWPROJECTEN MET PASSIE VOOR BETON Contact: Heidi Voet / tel 058 524 924 / heidi.voet@furnibo.be

Functie:

VERANTWOORDELIJKE LOGISTIEK + DEPOT Veurne

Logistiek: • Verantwoordelijk voor transportplanning van 2 eigen vrachtwagens en extern transport • Verantwoordelijk voor optimalisatie van het transport Machinebeheer: • Organisatie van onderhoud en herstellingen machines • Huren, inzetten en opvolgen van machines • Voorbereiding van aankoop

Depot: • Aansturen van 3 medewerkers • Aankoop en beheer van voorraad materialen en materieel • Organisatie van onderhoud en herstellingen van klein materieel • Instaan voor veiligheid op depot • Verantwoordelijk voor orde en netheid, verderzetten implementatie van 5 S

Profiel: dynamische persoonlijkheid // leidinggevende vaardigheden ( directe aansturing van 5 medewerkers) // zelfstandig werk plannen en organiseren // sterk communicatief // teamplayer // goede kennis van courant MS office pakket // 3 jaar relevante ervaring in bouwsector - bouwmaterialen PRODUCENT VAN GEPREFABRICEERDE ELEMENTEN IN ARCHITECTONISCH BETON Contact: Patrick Ratieuville / tel 056 850 729 /patrick.ratieuville@decomo.be

Functie:

BOUWKUNDIG SALES ENGINEER

• zelfstandig advies geven over architectonisch beton aan architecten, bouwheren en aannemers • onderhouden en uitdiepen van bestaande klantencontacten en uitbouwen van een nieuw netwerk

Moeskroen

• in voorontwerpfase de projecten beoordelen, de calculatie aansturen en de kostprijsraming verdedigen • onderhandelen met de toegewezen aannemer(s) • uitvoerings- en plaatsingsmogelijkheden met de klant bespreken • het project opvolgen m.b.t. eventuele verrekeningen en financieel afsluiten na oplevering

Profiel: master (ingenieur) bouwkunde of gelijkwaardig // matuur om projecten van zeer dichtbij en vastberaden te volgen // adviesgevend en vertrouwenwekkend // de technische expertise goed onderbouwd kunnen vertalen // investeren in relaties en network // dossiers tot in de puntjes afwerken, financieel en relationeel // tweetalig Nederlands en Frans

PRODUCENT VAN GEPREFABRICEERDE BETONNEN BALKEN, KOLOMMEN, MUURPANELEN EN VLOERELEMENTEN Contact: Frank Steelant / tel 050 44 43 72 / fs@structo.be

INGENIEUR VERKOOP Brussel en Wallonië Brugge Functie: • • • • • • • • • • •

zelfstandig het klantenbestand beheren instaan voor prospectie (vnl. aannemers) contacten onderhouden met studiebureaus, architecten en bouwheren klanten bezoeken met het oog op het maken van offertes onderhandelen over prijzen en contracten afsluiten klanten binden met opdrachtuitbreiding tot gevolg nauw samenwerken met de medewerkers van calculatie creatief tot klantgericht maatwerk komen vooral buitendienst, gedeeltelijk binnendienst verantwoordelijk zijn voor de verkoopresultaten in uw regio autonoom werken en rechtstreeks rapporteren aan de algemeen directeur

Profiel: master (ingenieur) bouwkunde // tweetalig Frans en Nederlands // sterk commercieel ingesteld en resultaatgericht // affiniteit met de bouwsector (liefst prefabbeton) en/of aannemerswereld //ervaring is een belangrijke troef // de uitdaging om met een goed product en een sterk merk klanten te werven, trekt u aan

VERANTWOORDELIJKE PLANNING Functie:

Kluisbergen

• de eindverantwoordelijkheid dragen voor de productieplanning van de prefabfabriek in Kluisbergen • samen met de productieverantwoordelijke en de andere planners instaan voor een optimale bezetting van de productiecapaciteit • rechtstreeks aanspreekpunt zijn voor de Structo-projectingenieurs zodat de productieplanning perfect afgestemd is op de planning van onze klanten • samen met de verschillende verantwoordelijken zorgen dat alle werkvoorbereiding tijdig uitgevoerd wordt • de wekelijkse planningsvergadering leiden • op basis van de gerapporteerde productie, samen met het planningsteam en de productieverantwoordelijke, de dagdagelijkse planning bijsturen • verbeteringsprojecten initiëren zodat de planningsflow efficiënt en vlot verloopt • rechtstreeks aan de algemeen directeur rapporteren

Profiel: bachelor of master // sterke affiniteit met de (prefab)bouwsector // kennis van Nederlands en Frans // kennis van het bouwproces en inzicht in bouwplannen is een absolute must //gestructureerd en punctueel werken // een duidelijke en directe communicatie is voor u een evidentie // dmv een proactieve houding hebt u geen probleem met deadlines //getuigen van een sterk probleemoplossend en organisatorisch vermogen //resultaatgericht

www.passionforconcrete.com


Jobs in

Succesverhalen komen niet zomaar uit de lucht vallen. Zij worden gemaakt.

ENGINEERING

19

Robert Bosch Produktie Tienen, dochter van de Bosch Groep (280.000 medewerkers), staat sterk in de toelevering aan de automobielsector. Bosch Tienen (1.200 medewerkers) is met een eigen productontwikkeling het wereldwijde competentiecentrum voor ruitenwissertechnologie. De productie gebeurt grotendeels in Tienen: tot 320.000 ruitenwissers per dag. Met onze processen ondersteunen we ook productievestigingen in China, Korea, Roemenië, de VS en Mexico. We leveren aan autofabrikanten en aan de vervangmarkt. Momenteel zijn wij op zoek naar (m/v):

Functie Lead Buyer: Je bent verantwoordelijk voor het indirecte inkoopbeleid van een aantal commodities in de Benelux. Je analyseert de business (benchmarking en leveranciersportfolio) en bundelt indirecte inkoopvolumes voor alle Bosch Benelux locaties. Je onderhandelt en sluit raamovereenkomsten. Je werkt mee aan (inter)nationale inkoopprojecten. Je zet commodity strategieen op en implementeert deze samen met de lokale aankopers. Je monitort en rapporteert de supply base performance.

Je genoot een hogere technische opleiding (industrieel Profiel: ingenieur of gelijkwaardig door ervaring) en hebt circa 5 jaar releJe bezit de volgende vante ervaring in een vergelijkbare functie. kwaliteiten: organisatie-, analyse- en doorzettingsvermogen, initiatief, integriteit, zelfstandigheid, teamwork, stressbestendigheid, Je zin voor prioriteit, onderhandelings- en communicatieskills. spreekt en schrijft vlot Nederlands, Duits en Engels en hebt een basiskennis Frans. Je bent bereid tot het maken van dienstreizen.

Je bent verantwoordelijk voor de aankoop Functie Aankoper: van o.a. machines, technische onderdelen en dienstverlening. Je onderzoekt de behoeften naar kwaliteitsvereisten en volumes en werkt samen met interne klanten van productie, onderhoud, enz. Je onderhoudt relaties met bestaande leveranciers en contacteert Je onderhandelt offertes en behandelt de nieuwe leveranciers. Je werkt nauw samen met de administratie van de bestellingen. Lead Buyers van de Benelux.

Aanbod: Bosch biedt jou naast een innovatieve en internationale werkomgeving heel wat opleidings- en ontplooiingsmogelijkheden. In het filevrije Tienen, biedt Bosch bovendien een attractief salarispakket inclusief interessante extralegale voordelen. Interesse? Stuur je cv naar Bart Depraetere van het bureau Motmans-Van Havermaet: bart.depraetere@vanhavermaet.be, Gouverneur Roppesingel 81 2 A, 3500 Hasselt, tel. 011 30 13 70. Het interne aanspreekpunt binnen Bosch is Rik Meeuwissen, HR Manager, rik.meeuwissen@be.bosch.com, tel. 016 80 01 53 of gsm 0473 60 54 03.

Een uitgebreide beschrijving van deze vacatures vind je op www.bosch.be (Jobs & careers, Actuele vacatures, Robert Bosch Produktie nv Tienen)

GABECON nv, gevestigd in GELUVELD (nabij afrit A19 MENEN-IEPER), is een sterk groeiend bedrijf actief in burgerlijke en algemene bouwkunde (19 miljoen euro, 90 wkn). Daarnaast zijn wij sedert 2009 fabrikant van geprefabriceerde betonelementen. Voor het productiebedrijf Prefaxis (computergestuurde productie van prefabelementen) wensen wij op heden over te gaan tot de vaste aanwerving van een:

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Aankopers indirecte materialen

www.gabecon.be

ONDERNEMEND PLANT MANAGER • KMO-minded leider uit productie-omgeving • Ma TEW, Handelsing., ir/ing. (Ref. 8949)

Even ambitieus als Stad Brugge?

Functie: Na een korte inwerkperiode zal je autonoom het bedrijf Prefaxis leiden. Hierin word je ondersteund door een sales manager, een kwaliteitsmanager, projectingenieurs en een productieleider die twee ploegen superviseert (20 arbeiders). Je voornaamste opdracht betreft de algemene leiding en organisatie, de teamcoaching, de verdere uitbouw van het bedrijf, de optimalisering van de processen, de rendementen, de rapportage, enz. Je rapporteert aan de gedelegeerd bestuurder. Profiel: • Praktisch en no-nonsense manager met relevante ervaring in een productiebedrijf •  Een sterk economisch denkkader •  Vertrouwd met het ondernemerschap en de commerciële spirit eigen aan een dynamische familiale KMOomgeving • Universitair gevormd in een economische richting of ingenieursopleiding aangevuld met managementvorming • Sterke peoplemanager en goed onderhandelaar (N/F) • Woonachtig in West-vlaanderen.

Ontdek het op www.brugge.be/vacatures

Ons aanbod: • Een uitdagende en autonome managementfunctie • Eindverantwoordelijkheid over een goed gestructureerde KMO binnen een solide, familiale groep • Een uniek bedrijf dankzij recente forse investeringen in een geautomatiseerde productie • Een nichebedrijf actief in een snelgroeiende afzetmarkt (o.a. ook Noord-Frankrijk) • Talrijke toonaangevende referenties • Een aantrekkelijk salarispakket of remuneratie via managementvennootschap (te bespreken). DE JUISTE BESLISSING

Dez

OP HET JUISTE MOMENT!

e aan

wervin

g wordt

exclusief begeleid door ons personeelsad

viesbu

reau.

INTERESSE? Mail naar: verdonck.personeel@skynet.be • www.verdonckpersoneel.com Méér info:

KOM JIJ MET DE FIETS NAAR JE WERK? Zelfs één die nog voordeliger is dan wanneer je met de auto komt. Meer weten? Surf naar jobat.be/ extralegale-voordelen.

DAN KRIJG EEN VERGOEDING.

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

T MENEN T OOSTENDE

Optical Engineer Functie Ontwerp en verfijning van reflectoren en lenzen met hoge efficiëntie en comfort, zowel voor ontladingslampen, T5-lampen en LED; Creatie van optische effecten; Zoeken naar optische materialen (reflectie, diffusie) en optimalisatietechnieken; Testen van toestellen en prototypes op goniophotometer in eigen gekeurd labo.

Profiel Licht en techniek hebben geen geheimen voor u; Kennis door ervaring is een must, met de nodige technische achtergrond; Kennis van lenzen is een pluspunt.

Bruggestraat 232 Van Iseghemlaan 133/001

T 056 53 11 80 T 059 26 76 57

Delta Light nv is creatief bedenker en fabrikant van kwalitatieve, hedendaagse, architecturale verlichtingsarmaturen. Ter versterking van ons huidig team enthousiaste medewerkers zoeken wij volgende collega’s (m/v) Ons aanbod Een eersteklas internationale reputatie. Exporteert naar 110 landen en biedt tewerkstelling aan 180 mensen. Biedt functies met afwisseling, verantwoordelijkheid en ruimte tot initiatief. Open bedrijfscultuur. Staat garant voor kwaliteitsonderscheiding, eveneens op het vlak van salaris en extralegale voordelen. Interesse? Geïnteresseerde kandidaten mailen of sturen hun sollicitatiebrief met uitgebreid cv naar: Delta Light nv Muizelstraat 2 8560 Wevelgem-Moorsele t.a.v. Caroline Sevenhant. e-mail: caroline.sevenhant@deltalight.com


Jobs

20

in

ENGINEERING PROJECTMANAGER ELEKTRICITEIT & INSTRUMENTATIE

FUNCTIE: • Verwerken van prijsaanvragen tot heldere offertes en commerciële opvolging en onderhandeling van die offertes. • Klantenbinding en aanspreekpunt naar klanten toe. • Voorbereiding en opvolging van projecten met bijzondere aandacht voor veiligheid, kwaliteit en rendement. • Nauwe samenwerking met werfleiders in kader van planning, materialen en veiligheid. • Financieel en administratief beheer van projecten. • Samenwerking met collega-projectmanagers en rapportering aan de Business Unit Manager. SPIE (www.spie.be) biedt een volledig servicepakket (ontwerp, realisatie en/of onderhoud) binnen de domeinen elektrotechniek, mechanica, klimaatbeheersing, energie, communicatienetwerken en infrastructuren. SPIE BELGIUM is sinds 1996 een gevestigde waarde in de markt en kent verschillende afdelingen waaronder SPIE INDUSTRIE. Met een sterke specialisatie in E&I, mechanica en (kunstof)piping levert het bedrijf service op maat. SPIE INDUSTRIE is actief in een waaier aan sectoren (o.a. chemie, farmacie, voeding) en focust op innovatie, flexibiliteit en nabijheid bij de klant. SPIE INDUSTRIE voert als contractor nieuwe realisaties, aanpassingen, totaal- of deelprojecten uit binnen productiebedrijven in Oost- en West-Vlaanderen.

SITE SUPERVISOR FUNCTIE: • Voorbereiding van de werken (technisch en projectmatig): assistentie bij opmaak offertes, werkbeschrijving, planning, schema’s as-built plaatsen, etc. • Uitzoeken van technische schema’s, voorbereiden van bedradingsschema’s, bepalen van kabelstructuren, inmeten van trajecten en opstellen van materiaallijsten. • Troubleshooting op de werf. • Testen uitvoeren of begeleiden. • U werkt ter ondersteuning van de Projectmanager E&I en ondersteunt technisch de techniekers op de werf.

PROFIEL: • Bachelor elektriciteit of gelijkgesteld door ervaring. • Grondige kennis van/ervaring met elektriciteit, middenspanning, automatisering, meet- en regeltechniek is een must! • Richtlijnen m.b.t. veiligheid, elektrische installaties en machinebouw zijn u goed gekend. • Detectie en aanpak van problemen. • Vlot gebruik van MS Office programma’s. • Goede communicator en teamplayer.

AANBOD: • Een verantwoordelijke job binnen een technisch kwalitatief hoogstaande omgeving. • Ruimte voor zelfstandigheid en kennisuitwisseling. • Billijk salarispakket volgens ervaring en kunde.

INTERESSE? Mail of stuur uw cv met begeleidend schrijven naar info@hrflux.be - HR Flux, Familie Van Rysselberghedreef 2/1, 9000 Gent. HR Flux begeleidt u ook na indiensttreding. U mag rekenen op een discrete, snelle en professionele behandeling van uw kandidatuur. Deze vacature wordt exclusief door HR Flux behandeld. Voor bijkomende informatie T 09 220 83 03 (kantooruren en zaterdagvoormiddag 9u-12u).

Om de site Industrie West (Aalter en Izegem) te ondersteunen, kijken we uit naar een m/v:

HR

PROFIEL: • Industrieel ingenieur elektriciteit/elektromechanica of gelijkgesteld door ervaring. • Grondige kennis van elektriciteit, instrumentatie, meet- en regeltechniek is een must. • Ervaring in projectbeheer. • Vlot gebruik van MS Office tools (Excel, Word, PowerPoint, Access). • Goede organisator die voldoende flexibel is. • Gedegen people manager die voorbeeldgedrag stelt. • Klantgericht en teamgericht. • Doener met sterk probleemoplossend vermogen. • Doorzetter die zelfstandig kan werken en initiatief neemt. • Talen: Nederlands, Frans, Engels.

inspireren | rekruteren | integreren

www.hrflux.be

De juiste match tussen medewerker en organisatie.

POWERASSISTANT Geef uw carrière meer power!

Waarom heeft een dag maar 24 uur? Hebt u soms moeite om alles gedaan te krijgen?

Tijd om uw professionele carrière een boost te geven! Ontdek de Powerassistant, een praktische dag boordevol tips & tricks die u een flinke dosis energie geven om elke dag opnieuw beter te presteren. Zo haalt u meer resultaat en werkplezier uit uw takenpakket. Enkele tips & tricks die aan bod komen: ■ Slimmer keuzes maken ■ Overzicht en structuur creëren ■ Correct zeggen waar het op staat ■ De 2-minuten regel bij Outlook ■ Snel verwerken van uw mails ■ Informatie beter onthouden ■ Meer dan 500 woorden per minuut lezen ■ Stimuleren van uw creativiteit

16 februari 2012 – NH Hotel Gent Belfort, Gent

www.power-assistant.be


20 21 WEMMEL

Commercieel Medewerker Je functie: • Met jouw bijdrage aan een helder en efficiënt serviceproces help je een goede patiëntenzorg te realiseren. • Als administratief medewerker ben je verantwoordelijk voor de administratie van de service die Stöpler zijn klanten verleent. • Je werkt servicecontracten en -offertes verder uit.

Stöpler Belgium (www.stopler.be), een Simed Health Care Group bedrijf gevestigd in Wemmel, levert instrumenten, chirurgische producten en diensten die passen binnen de nieuwste wetenschappelijke inzichten. In een medische wereld die voortdurend in ontwikkeling is, zijn wij toonaangevend verdeler van hoogwaardige instrumenten voor de minimaal invasieve chirurgie. Wij bieden een gevarieerd productgamma, van complete uitrustingspakketten voor het operatiekwartier tot endoscopische instrumenten, implantaten en disposables. Enkele van onze prestigieuze partners zijn Karl Storz, Trumpf Medical, Boston Scientific en Wright Medical. Momenteel kijken wij uit naar de versterking van een (m/v)

Je profiel: • Je bent servicegericht en communicatief sterk. • Je toont je een nauwkeurige organisator. • Je werkt vlot met Excel en werkt graag met cijfers. • Je bent tweetalig Nl/Fr.

Service Engineer Binnendienst Je functie: • Je verricht vakkundige expertises aan defecte instrumentaria. • Dit omvat servicewerkzaamheden, zoals installeren, assembleren en modificeren. • Je staat regelmatig in contact met klanten, zowel intern als extern. • Je rapporteert over de uitgevoerde werkzaamheden.

Je profiel: • Je hebt een opleiding richting Medische Elektronica succesvol afgerond. • Daarnaast heb je duidelijk interesse voor medische techniek, kwaliteit en nauwkeurigheid. • Je hebt goede communicatievaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Frans.

Ons aanbod voor beide functies: • Een afwisselende, autonome en uitdagende functie in een dynamische en groeiende organisatie. • Een stimulerend loonpakket met extralegale voordelen.

www.stopler.be

Interesse? Stuur vandaag nog jouw sollicitatiebrief en cv met vermelding van referentie BE655780 naar Hudson, t.a.v. Katrien Maervoet, Marcel Thirylaan 75, 1200 Brussel, tel. 02 610 27 14, e-mail: katrien.maervoet@jobs.hudson.com, www.hudson.com. Jouw sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

HOGER BREDER

Bij Hudson ga je door waar je anders zou stoppen.

DIEPER

Hudson is internationaal marktleider in HR-dienstverlening. Via onze Rekrutering & Selectie, Talent Management en Interim Management oplossingen helpen wij onze klanten om succes te boeken met mensen. Met bijzondere mensen naar bijzondere prestaties. Ter uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een (m/v)

Regiomanager

Antwerpen

Je wordt het gezicht van Hudson in Antwerpen. Om ons Hudson team in Antwerpen te leiden, zijn we op zoek naar een collega die net zoals wij gaat voor kwaliteit en professionaliteit. Hudson zoekt een regiomanager die ervaring heeft met peoplemanagement, en die businessverantwoordelijkheid en expertise heeft verworven binnen R&Sconsultancy. Je breidt onze activiteiten in de regio Antwerpen verder uit en verstevigt zo onze leiderspositie in het Belgische HR-landschap. • Je ontmoet algemeen directeurs en HR-managers van middelgrote en grote ondernemingen uit de regio. Je fungeert als strategische gesprekspartner voor klanten en kandidaten in het kader van hun interne rekrutering. Daarnaast detecteer je proactief andere HR-vragen. Door je nauwe samenwerking met je collega’s van Talent Management kan je onze klanten totaaloplossingen bieden. Je benadert op actieve wijze de markt en bouwt je relatienetwerk verder uit in de bedrijfswereld. Als peoplemanager stuur je een team van Consultants en Researchers

aan en treed je op als coach voor hun verdere groei. • Je hebt een universitair diploma en minstens 10 jaar professionele ervaring binnen een businessomgeving. Als persoon ben je dynamisch, iemand die autonomie naar waarde schat. Je bent een ondernemer met een stevig commercieel relatienetwerk in de regio Antwerpen. Je hebt een passie voor zowel netwerking als businessdevelopment. Je hebt bij voorkeur reeds je sporen verdiend binnen de HR-wereld. Maar boven alles ken je het bedrijfsleven zodat je als volwaardige gesprekspartner op directieniveau

kan optreden. • Je voegt je bij de Belgische marktleider in HR-adviesverlening, befaamd vanwege zijn ondernemingszin. Hudson doet niet zomaar aan Rekrutering & Selectie. Als regiomanager van de afdeling Rekrutering & Selectie zal je worden ingewijd in onze Hudson methodologie. Je leert de rijkdom kennen van de instrumenten die binnen onze organisatie ontwikkeld zijn. Binnen een sfeer van vertrouwen en collegialiteit, krijg je de ruimte om initiatieven te nemen en jezelf verder te ontplooien binnen het brede domein van HR en binnen onze dynamische organisatie.

Senior Consultant

Brussel – Gent

Organisational Talent Management – Job Grading Klanten helpen om HR-processen en -systemen op te zetten om talent aan te trekken, te beheren en te behouden, daar draait het om in onze afdeling Organisational Talent Management (OTM). Als senior job grading consultant neem je het projectleiderschap op van diverse klantenprojecten. Deze projecten zijn heel uiteenlopend naar vorm en duur. Inhoudelijk gaat het om vragen van klanten inzake het in kaart brengen van de rollen en verantwoordelijkheden van iedere functie en de opbouw van een functieclassificatie, eventueel gecombineerd met competentiemanagement en beloningsbeleid. • Je vervult een rol als projectleider waarbij je klanten adviseert over het verder professionaliseren van het HR-beleid en de HR-systemen. Je vertrekt niet van pasklare oplossingen, maar vanuit de concrete behoefte van je klanten, rekening houdend met hun mogelijkheden en beperkingen. • In deze rol sta je in voor het verzamelen van informatie uit verschillende afdelingen, het opmaken van of het faciliteren van de opmaak van functiebeschrijvingen, het wegen van functies aan de hand van onze intern ontwikkelde en competentiegerelateerde

functiewaarderingsmethodiek (5+1 COMPAS ®) en het uittekenen van een functieclassificatiemodel. Daarnaast zal je het uitgewerkte classificatiemodel ook bespreken met de directie en met de syndicale organisaties. • Hoewel de focus in eerste instantie op functieclassificatieprojecten ligt, wordt van jou ook verwacht de kennis te verbreden naar andere disciplines binnen ons team, met name beloning, competentie en performance management. Je vormt met andere woorden als brede HR-adviseur een klankbord voor je klanten. • Je hebt een masterdiploma

in een economische, menswetenschappelijke of juridische richting en beschikt over minstens 7 jaar ervaring, in een HR-functie of als consultant. Je hebt een eerste ervaring met functieclassificatie, competentiemanagement en/of performance management en wil jouw expertise verder verdiepen en/of verbreden. • Je communiceert vlot, zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands, Frans en Engels. Met jouw communicatievaardigheden, zin voor analyse, flexibiliteit en punctualiteit, maak je het verschil.

Interesse om te werken in een vooraanstaand consultancybureau met grote ambities? Stuur dan vandaag nog je cv en sollicitatiebrief met vermelding van referentienummer BE648687 voor Regiomanager en referentienummer BE644740 voor Senior Consultant naar Hudson t.a.v. Miek Smesman, Moutstraat 56, 9000 Gent, tel 09 242 53 19, e-mail: hr.careers@jobs.hudson.com

Een carrière bij Hudson. Adem je job. A N T W E R P E N

|

B R U S S E L

|

G E N T

|

K O R T R I J K

|

H A S S E L T

|

L O U V A I N - L A - N E U V E

|

L U X E M B U R G

Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon

Binnendienst


PRODUCTIEMANAGER PEOPLEMANAGER - ORGANISATOR - INNOVATOR

Reeds verschillende jaren staat Copaco (www.copaco.be) aan de top van de zonwerings- en muggengaas markt. Het bedrijf is heel innovatief, bezit een jarenlange ervaring en heeft een heel modern en up-to-date productieapparaat. Bovendien biedt het bedrijf een ruim totaalaanbod. Copaco betekent voor onze klanten kwaliteitsproducten, service en continue gedrevenheid van onze medewerkers, met klanttevredenheid als resultaat. De laatste jaren is er steeds een verdere groei gerealiseerd dankzij export, nieuwe kwaliteiten en optimale productie. Door de versterking van structuren zoeken we volgende nieuwe collega’s aan te werven (m/v):

FUNCTIE: • Nadruk ligt op de actieve realisatie van de planning, de verwachte kwaliteit en dit in functie van een maximale flexibiliteit en optimale kost. • Je werkt nauw samen met de technisch directeur ‘techniek & ontwikkeling’ o.a. in verband met de ingebruikname en opvolging van nieuwe collecties, onderhoudsplanning machines en procesaanpassingen. • Dit doe je ook met de kwaliteitsafdeling alsook met de ‘finance- en salesafdeling’. • Bovenal ben je een begeesterende leider en coach die medewerkers (80-tal 5-ploegen) dagelijks opvolgt en begeleidt. • Nadruk ligt op maximale klantentevredenheid m.b.t. kwaliteit en leverbetrouwbaarheid. • Je draagt een continue optimalisatie daarom hoog in het vaandel.

PROFIEL: • Je hebt minimum een diploma industrieel ingenieur en textielervaring … • Ervaring inzake people management, toepassing productiezorgsystemen en performance management zijn sterke bijkomende troeven. • Je wordt gechallenged door problemen operationeel te benaderen en structureel aan te pakken. Daarnaast herkennen wij in je een onderscheidende communicator. • Talenkennis: Nederlands, Frans, Engels.

CONTROLLER TOEKOMSTIG ASSISTENT FINANCIEEL VERANTWOORDELIJKE

FUNCTIE: • Binnen deze nieuwe functie werk je complementair met de financieel manager van wie je een aantal operationele taken overneemt. • Dit weet je ook te combineren met andere projecttaken. • Alvast behoren hiertoe de opvolging van de verschillende buitenlandse filialen, boekhoudkundig verwerken van data en de volledige voorbereiding van de jaarrekening. • Ook word je betrokken bij de implementatie van het nieuwe ERP systeem.

PROFIEL: • Je hebt minimum een bachelor of master accountancy met professionele rapporteringskills. • Je krijgt de nodige flexibiliteit en werkt zelfstandig maar je bent tevens teamgericht opgesteld. • Talenkennis: Nederlands, Frans, Engels.

AREA EXPORT MANAGER GEDREVEN - TEAMSPELER - CREATIEF

FUNCTIE: • Na grondige productopleiding ben je verantwoordelijk voor de verkoop binnen een B2B benadering in diverse, hoofdzakelijk Duitstalige landen. • De nadruk hierbij ligt vooral op relatiegerichtheid en actieve prospectie. • Je klanten zijn zowel groothandels, als fabrikanten van zonwering en van insectwerende systemen (muggengaas). • Je mag rekenen op een verblijf in het buitenland van ongeveer 1/3 van jouw tijd. • Je werkt nauw samen met de customer service afdeling en R&D.

PROFIEL: • Je hebt minimum een commercieel bachelordiploma. • Je hebt reeds een significante ervaring in de verkoop B2B. • Je hebt een goed technisch inzicht. • Je bent met de klanten in staat mee te denken en creatief in te gaan op mogelijke oplossingen. • We waarderen een open, zeer teamgerichte spirit met winnaarsmentaliteit. • Talenkennis: Nederlands, Frans, Engels, Duits.

AANBOD: • Een uitdagende en verantwoordelijke job in een technisch kwalitatieve omgeving. • Ruimte voor zelfstandigheid, initiatief en zelfontplooiing. • Billijk salarispakket volgens ervaring en kunde.

INTERESSE? Mail of stuur jouw cv met begeleidend schrijven naar info@hrflux.be - HR Flux, Waterpoort 5, 8500 Kortrijk. HR Flux begeleidt je ook na indiensttreding. Je mag rekenen op een discrete, snelle en professionele behandeling van je kandidatuur. Deze vacature wordt exclusief door HR Flux behandeld. Voor bijkomende informatie T 056 42 48 42 (kantooruren en zaterdagvoormiddag 9u-12u).

www.hrflux.be

HR

inspireren | rekruteren | integreren

De juiste match tussen medewerker en organisatie.


22 23

www.brugge.be/vacatures

Afdelingschef Planning, Budget en Beheerscontrole bij de dienst Financiën (niveau A4a – A4b)

Brugge is een stad in volle ontwikkeling, een stad met ambitie die nieuwe uitdagingen niet uit de weg gaat. Ook jij kunt je steentje bijdragen. Stad Brugge organiseert volgende aanwervingsexamens met het oog op de statutaire benoeming en het vastleggen van een driejarige werfreserve:

JOUW FUNCTIE

• Als afdelingschef ben je hét gezicht, het voorbeeld en het aanspreekpunt van je afdeling. • Je stuurt in overleg met de stadsontvanger het financieel management van de organisatie aan. Je vertaalt de strategische doelstellingen naar operationele doelstellingen voor je afdeling. • Onder leiding van de stadsontvanger verleen je visums, financieel beleidsadvies, analyseer je data, gegevens en informatie en stel je rapporten op met als doel de werk- en beslissingsprocessen te ondersteunen en te voldoen aan de interne en externe rapporteringsvereisten. • Je staat, in samenwerking met de financieel adviseur en de stadsontvanger, in voor de opmaak van de meerjarenplanning, het jaarlijks budget en de budgetwijziging en de beheerscontrole. • Als veranderingsmanager krijg je een belangrijke projectmatige opdracht bij de invoering van de nieuwe beleids-en beheerscyclus in de stad.

JOUW PROFIEL

• Je bent houder van een masterdiploma of een diploma van universitair onderwijs én je beschikt over minstens 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie. • Je staat bekend om je coachende leiderschapskwaliteiten, projectplanning, werkorganisatie en resultaatgerichtheid. Je kunt bemiddelen, beslissingen nemen en verantwoordelijkheid dragen. Je kunt zowel zelfstandig als in team werken en je bent communicatief vaardig. • Je bent nauwgezet en je hebt respect voor timings en deadlines. Je kunt prioriteiten stellen en je bent bereid tot permanente vorming.

Bruto maandsalaris op niveau A4a (5 jaar relevante ervaring meegerekend): € 3678,19. LET OP: voor deze functie kan maximaal 10 jaar relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige verrekend worden. U levert zelf de bewijsstukken van deze relevante beroepservaring aan. Het bestuur zal de relevantie ervan beoordelen op basis van een vergelijking met de voorwaarden en de omschrijving van de functie.

Architect bij de dienst Patrimoniumbeheer in de cel ontwerp OF in de cel onderhoud gebouwen (Niveau A1a – A2a) JOUW FUNCTIE

• Binnen de cel ontwerp zal je, in samenwerking met de architect-hoofd van dienst, instaan voor de goede uitvoering van studie-, ontwerp- en toezichtsopdrachten van de gebouwendienst voor de inrichting, verbouwing, nieuwbouw of restauratie van gebouwen. • Binnen de cel onderhoud gebouwen werk je nauw samen met de industrieel ingenieur of de architect-hoofd van dienst en sta je in voor de goede uitvoering van studie-, ontwerpen toezichtsopdrachten voor herstelling, onderhoud en sanering van stadsgebouwen.

JOUW PROFIEL

• Je bent houder van het diploma van architect (wettelijke graad). Je hebt een grondige kennis van materialenleer, bouwtechnieken en sterkteleer en van duurzaam en ecologisch bouwen. • Je bent een initiatiefnemer met een analytisch inzicht, ruimtelijk voorstellingsvermogen en hebt verantwoordelijkheidszin. Je collegialiteit en je teamspirit maken van jou een vlotte leider. • Indien je solliciteert voor de functie binnen de cel onderhoud gebouwen, dan kun je een basiskennis van facility management en onderhoud gebouwen voorleggen.

Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert.

B RU GGE

Bruto maandsalaris op niveau A1a: € 2815,01. LET OP: voor deze functie kan maximaal 6 jaar relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige verrekend worden. U levert zelf de bewijsstukken van deze relevante beroepservaring aan. Het bestuur zal de relevantie ervan beoordelen op basis van een vergelijking met de voorwaarden en de omschrijving van de functie. Wil je weten wat jouw nettosalaris zou zijn, neem dan even contact op met onze dienst Loonadministratie op het nummer 050 44 96 20. Ons bestuur hecht meer belang aan kwaliteiten en competenties van mensen dan aan leeftijd, geslacht, nationaliteit, etnische afkomst, handicap, geloof of levensbeschouwing.

Het selectieprogramma en de functieomschrijving kun je opvragen bij de Personeelsdienst, Riddersstraat 12 in 8000 Brugge. Tel: 050 44 96 47 – e-mail: examens@brugge.be

ONS AANBOD: Aangename werkomgeving, loon volgens wettelijke barema’s (anciënniteit uit de openbare sector wordt verrekend) en extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering na één jaar tewerkstelling, maaltijdcheques, fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer of gratis openbaar vervoer…). Mogelijkheid tot bijscholing tijdens de diensturen, soepele verlofregeling. HEB JE INTERESSE? Richt je kandidaatstelling dan, samen met een kopie van het gevraagde diploma en een uitgebreid curriculum vitae met – indien gevraagd - opgave van de beroepservaring, tegen 13 februari 2012 (poststempel) per aangetekend of gewoon schrijven aan het College van Burgemeester en Schepenen, Stadhuis, Burg 12 in 8000 Brugge of geef deze tegen ontvangstbewijs af in de Personeelsdienst, Riddersstraat 12 in 8000 Brugge. OPGELET!!!

Kandidaatstellingen die, op datum van afsluiten, niet vergezeld zijn van een kopie van het diploma en het cv, worden niet in aanmerking genomen.

is op zoek naar:

De intercommunale Leiedal is het intergemeentelijk samenwerkingsverband van de dertien gemeenten van de regio Kortrijk. Wij helpen onze aangesloten gemeentebesturen bij de uitvoering van hun diverse taken, o.m. op het vlak van stedenbouw en mobiliteit, lokale en regionale economie, woonbeleid, herbestemming, milieu en natuurontwikkeling, lokaal e-government en grensoverschrijdende en Europese samenwerking. In opdracht van de gemeenten ontwikkelt en realiseert de intercommunale ook diverse bedrijventerreinen, woonprojecten en herbestemmingsprojecten in de regio Kortrijk.

Stedenbouwkundig Ontwerpers (m/v) Leiedal wil haar team van stedenbouwkundigen verder uitbouwen en versterken. Slaag jij erin verschillende ruimtelijke vragen te integreren in een overtuigend plan en innovatief ontwerp? We zoeken ontwerpers (m/v) die willen meewerken aan de opmaak en ontwikkeling van stedenbouwkundige ontwerpen, inrichtingsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, beeldkwaliteitsplannen en diverse projecten in onze streek.

info Meer informatie over deze vacature vindt u op www.leiedal.be/vacatures Stuur uw sollicitatie, samen met uw CV, naar algemeen directeur ir. Karel Debaere vóór 27 februari 2012. Intercommunale Leiedal President Kennedypark 10 - BE-8500 Kortrijk tel + 32 56 24 16 16 - fax + 32 56 22 89 03 - e-mail karel.debaere@leiedal.be

www.leiedal.be

intergemeentelijke samenwerking - projectontwikkeling - streekontwikkeling bedrijventerreinen - stedenbouw - milieu - informatie- en communicatietechnologie - mobiliteit - herbestemmingsprojecten


www.dip.be

DIP maakt deel uit van de divisie Competence & Consultancy van de groep SD Worx en is één van de marktleiders op het gebied van Talent Management: Recruitment & Search, Assessment en Career Development & Coaching.

Senior Recruitment Consultants Je bent verantwoordelijk voor het beheren van rekruterings- en selectieopdrachten. Dankzij de grondige kennis van de arbeidsmarkt en van de specifieke context van je klant, werk je een doelgerichte rekruteringstrategie uit. Hiervoor hebben we alle rekruteringskanalen en -benaderingen in huis (o.a. direct search, print, databases, online, social media …). Je zorgt voor een doorgedreven selectie van de kandidaten om een doelgerichte en kwalitatieve aanwerving te garanderen in functie van de verwachtingen en eisen van de klant (screening van cv’s, telefonische screening, career & competence interviews, referentiechecks, assessment center). Je begeleidt je klant doorheen de volledige procedure, en verzekert ten slotte een gepersonaliseerde opvolging van de aangeworven kandidaten tot een optimale inwerking. Je bouwt je klantenrelaties verder uit dankzij een doorgedreven service- en klantgerichtheid.

Wij ondersteunen onze klanten – Belgische en internationale bedrijven, overheid en non-profitorganisaties – bij de uitbouw en implementatie van een performant beleid op het vlak van Talent Management.

Als universitair (voor regio Antwerpen/Limburg/Leuven zoeken we een master in de psychologie) beschik je over een relevante ervaring in rekrutering en selectie, in klantenbeheer en een uitgesproken interesse voor het bredere domein van Talent Management. We rekenen vooral op je enthousiasme, je klant- en resultaatgerichtheid en commerciële feeling. Voor de vacature in ons kantoor in Brussel zoeken we een tweetalige medewerker (N/F).

Om onze verdere groei te ondersteunen, kijken we voor de regio’s ANTWERPEN/ LIMBURG en de regio BRUSSEL uit naar twee (m/v):

TECHNISCH-COMMERCIEEL TALENT VOOR DE BINNENDIENST

Wij zijn op zoek naar diverse enthousiaste leidinggevenden om ons team te versterken. Momenteel hebben we vacatures voor (m/v):

Functie: - U draagt zorg voor de correcte afhandeling van de orders: informatie-uitwisseling met de opdrachtgever, de onderaannemers en de bestemmeling, opstellen van transportdocumenten, wagenopvolging, stockbeheer. - U onderhoudt nauwe en talrijke contacten met de verschillende betrokkenen. - U werkt intens samen met de andere technisch-commerciële leden van het team.

Hoofdverpleegkundigen orthopedie - intensieve zorgen - geriatrie spoedgevallen

Profiel: - Naast uw opleiding hebt u een aantal jaren ervaring in een gelijkaardige functie en werkt u graag in een klein maar internationaal gericht team. - U bent tweetalig Nederlands/Frans; kennis van een bijkomende taal, in het bijzonder Duits en Engels is een pluspunt; u bent goed bekend met MS Office. - Stiptheid, zelfstandig kunnen werken, snelheid van begrip en beschikbaarheid zijn karaktertrekken die in belangrijke mate zullen bijdragen tot een snelle assimilatie.

Zorgmanager operatiekwartier en sterilisatie

Aangeboden wordt: - Een interessante functie bij een financieel gezond bedrijf in een sector in volle ontplooiing. - Een gevarieerd takenpakket en volledige zelfstandigheid in de uitvoering ervan. - Een aantrekkelijk salaris, rekening houdend met uw ervaring en aangevuld met allerlei voordelen.

Komt u ons dynamisch team versterken en wenst u mee te werken aan kwaliteit en zorg? Stuur dan uw motivatiebrief en cv vóór 1 maart 2012 naar katrien.verswijvel@ azherentals.be • Voor meer informatie kan u terecht bij Koen Van Hoolst, Verpleegkundig Directeur: 014 24 63 00 en bij Katrien Verswijvel, HR-medewerker: 014 24 61 56. |

Nederrij

133

|

2200

Interesseert deze carrièrekans u? Stuur dan snel uw sollicitatiebrief en uw cv per post naar Eurorail NV, Ninovesteenweg 190 te 9320 Aalst (Erembodegem) – t.a.v. Peter Dherdt of per e-mail naar volgend adres: peter@eurorail.eu

Herentals

Mobile Application Developer

Java Developer

Functional Business Analyst

4

FE JO BR BA UA T RI

Erkend Wervings- en Selectiebureau VG.190/B, B-AA04.059, W.RS.191 - Lid van Federgon. A Glasford International Partner (www.glasford.com)

EURORAIL NV biedt totaaloplossingen aan voor het goederentransport per spoor over gans Europa. Tot ons trouw cliënteel behoren o.a. producenten in de staal-, papier- en aanverwante sectoren naast rederijen en havenbedrijven. Door onze kwaliteit van dienstverlening en het toenemend besef van de voordelen van het spoor in de mobiliteits- en milieuproblematiek, kent onze onderneming sinds de oprichting in 1990 een jaarlijkse groei. Voor ons hoofdkantoor te Erembodegem zoeken wij een (m/v)

als.be www.azherent

St.-Elisabeth

Voor bijkomende vragen kan je terecht op 03 220 28 00.

Bij DIP kom je terecht in een hecht, energiek en multidisciplinair team in een professionele werkomgeving met ruimte voor initiatief. Onze medewerkers mogen bovendien rekenen op een aantrekkelijk salaris, aangevuld met tal van extralegale voordelen en de nodige middelen om optimaal hun functie uit te oefenen (representatieve bedrijfswagen, gsm, laptop …).

is een ruim aal ziekenhu edt als region nde. 90 geneesheer bi s al nt re lisabeth He e geneesku staan in voor een ch tis is al Het AZ St.-E ci sinds n basisspe n 600 medewerkers Herentals al aanbod aa en meer da het AZ St.-Elisabeth st door te om ek to el specialisten ew de lle zorg. Ho volop de kaart van kwaliteitsvo ctuur. t, trekt het en infrastru 1253 bestaa edewerkers, kwaliteit m in investeren

AZ

Geïnteresseerde kandidaten reageren bij voorkeur via onze website www.dip.be of mailen hun cv naar antwerpen@dip.be ter attentie van Johan Ceulemans.

ration ist

ork ation alist ger

Jobs in IT & Technologie Ben jij gebeten door de nieuwste technologische ontwikkelingen? Kan jij ICT-oplossingen vakkundig ontwikkelen, implementeren en onderhouden? Wil je aan de slag als vaste medewerker of als freelancer?

Mis volgende week het jobdossier IT & Technologie niet!

Adverteren in dit dossier? Profiteer van onze interessante tarieven en rekruteer de sterkste profielen. Bel uw Jobat sales contact op het nummer 02 467 20 66 of stuur een mail naar salesjobat@jobat.be

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


24 25

Het stadsbestuur van Eeklo streeft naar een optimale en kwaliteitsvolle dienstverlening. Onze organisatie is in volle ontwikkeling en verwelkomt creatieve en innoverende impulsen van nieuwe dynamische medewerkers. UW TALENT EN DRIVE KUNNEN ONZE GRENZEN VERLEGGEN !

EEN MILIEUAMBTENAAR (NIVEAU B) (statutair) • Belg zijn • houder zijn van een diploma van het hoger onderwijs van het korte type/bachelor in één van de navolgende studierichtingen: - chemie - optie chemie/biochemie/milieusanering/ milieuzorg - industriële milieuzorg - land- en tuinbouw - landschaps- en tuinarchitectuur - bedrijfsbeheer - optie milieuadministratie OF • houder zijn van een kandidaatsdiploma of -getuigschrift, uitgereikt door een Belgische universiteit na een cyclus van ten minste twee jaar studie • de proeftijd bedraagt maximum 3 jaar. Binnen de drie jaar het bekwaamheidsgetuigschrift behalen waaruit blijkt dat een volgens de voorgeschreven bepalingen “VLAREM”-opleiding werd genoten. Mocht de stagiair evenwel in de voorwaarden verkeren om in vast verband te worden benoemd, kan de proeftijd tot minimum één jaar worden ingekort.

erelbeke Het gemeentebestuur van Merelbeke is een moderne organisatie die zijn divers dienstverleningsaanbod uitbreidt en overgaat tot de aanwerving, met een wervingsreserve van twee jaar, van de volgende voltijdse betrekking (m/v):

Heb je interesse voor deze vacature? Je kandidaatstelling kan je indienen door het inschrijvingsformulier samen met je sollicitatiebrief, uitgebreid cv en een pasfoto, uiterlijk op 20 februari 2012 bij voorkeur per post (poststempel geldt als bewijs) of tegen ontvangstbewijs te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke, t.a.v. dienst organisatieontwikkeling. Het inschrijvingsformulier, de functiebeschrijving en de selectieprocedure kan je bekomen via de website: www.merelbeke.be (doorklikken naar vacatures) of via het e-mailadres: organisatieontwikkeling@merelbeke.gov.be

DIRECTEUR GRONDGEBIEDZAKEN graad A5a-A5b – contractueel

Functie: Uitwerken en toetsen van strategische en operationele beleidsdoelstellingen en bijsturen van de strategische visie van het departement grondgebiedzaken. Dit houdt onder meer in: voorbereiden van beleidsvoorstellen en -adviezen, het coördineren, opvolgen en rapporteren van de vertaling van de strategische visie in operationele doelstellingen. Het integreren, coördineren en opvolgen van alle taken en aspecten met betrekking tot het departement. Dit omvat onder meer: specifieke belangrijke dossiers en projecten, interne processen en procedures, wetgeving en de financiën van het departement. Tenslotte ondersteun je, als lid van het managementteam, de coördinatie van de gemeentelijke diensten met het oog op een efficiënte beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie. Profiel: Ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma universitair onderwijs of een diploma hoger onderwijs van twee cycli gelijkgesteld aan universitair onderwijs. In het bezit zijn van een diploma of attest van één of meer managementgerichte opleidingen met een totaal van minimaal 200 uren. Minimaal acht jaar relevante beroepservaring in een leidinggevende functie. Minimumleeftijd van 30 jaar. In het bezit van rijbewijs B.

Het gemeentebestuur let als werkgever op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit.

www.merelbeke.be

slagen voor een vergelijkende selectieproef: schriftelijke proef: 24.03.2012 om 9u mondelinge proef: 19.04.2012 vanaf 18u30

Het NSZ, een belangrijke organisatie voor zelfstandigen en KMO met zetel te Brussel zoekt een (M/V)

jurist

instaan voor de uitvoering van de aan de natuur- en milieubeleid en aan de milieuconvenant gekoppelde opdrachten.

JURIST

voltijdse betrekking - minimum brutomaandwedde € 2252 Stuur uw kandidatuur, samen met curriculum vitae, (pas)foto, kopie van het gevraagde diploma, eventueel het bekwaamheidsbewijs en een uittreksel uit het strafregister (model 1) aangetekend aan de heer Burgemeester, Industrielaan 2, 9900 Eeklo uiterlijk gepost op 13 februari 2012 (poststempel geldt als bewijs!)

EEN JIP-PREVENTIEWERKER (NIVEAU B) ten behoeve van de stedelijke jeugddienst

Profiel

- U bent Licentiaat in de Rechten - U geeft mondeling en schriftelijk advies aan zelfstandigen en KMO’s

AAN DE SLAG IN DE INDUSTRIEBOUW?

Wij bieden

PST is de overkoepelende bedrijvengroep met beton als core business en een passie: passion for concrete. De groep is actief in de Benelux, UK, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Rusland en biedt een volledig geïntegreerd aanbod. Voor Van Maercke, Decomo en Structo zoeken we versterking van het team.

- Een jonge dynamische omgeving, goede werksfeer, een permanente opleiding. - Competitief loon aangevuld met extra-legale voordelen. Bent u geïnteresseerd?

KIJK SNEL BINNENIN

Stuur dan vandaag uw curriculum vitae met motivatiebrief naar: Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen vzw Bischoffsheimlaan 33 1000 Brussel E-mail: christine.mattheeuws@nsz.be

(in contractueel dienstverband) • houder zijn van een graduaats/bachelordiploma van het sociaal hoger onderwijs van het korte type • in het bezit zijn van een geldig rijbewijs van minstens categorie B

voltijdse betrekking - minimum brutomaandwedde € 2252 Stuur uw kandidatuur, samen met curriculum vitae, (pas)foto, kopie van het gevraagde diploma, kopie van een geldig rijbewijs van minstens categorie B en een uittreksel uit het strafregister model 2, aangetekend aan de heer Burgemeester, Industrielaan 2, 9900 Eeklo uiterlijk gepost op 10 februari 2012 (poststempel geldt als bewijs!) Bijkomende informatie kan bovendien worden opgevraagd op de dienst personeelszaken - stadskantoor Industrielaan 2 - 9900 Eeklo - tel. nr. 09/218.28.75. Het stadsbestuur heeft aandacht voor gelijke kansen. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit!

Algemene Diensten

De Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme vzw (ADJ vzw) bestuurt 2 centra: de Hoge Rielen in Kasterlee en Destelheide in Dworp. De prioritaire doelgroep bestaat uit kinderen en jongeren in jeugdwerk- of schoolverband. ADJ zoekt een Coördinator Algemene Diensten (m/v). Functie: U wordt verantwoordelijk voor het aansturen van de 4-koppige dienst ten behoeve van de 2 centra: financiën en ICT, personeelsbeleid en communicatie. In nauw overleg met de 2 centrumdirecteurs staat u in voor het optimaliseren van bestaande of het initiëren van nieuwe processen om de verdere groei van ADJ te stimuleren. Daarnaast ondersteunt u de raad van bestuur in zijn werking.

Crop’s (regio Waregem) zoekt (m/v):

Adjunct Business Unit Manager Logistiek Manager Key Account Manager

Aanbod: • Een uitdagende en toekomstgerichte werkomgeving met gemotiveerde medewerkers • Barema: leidinggevende functie binnen PC 302 • Werkplaatsen: Kasterlee en Dworp • Een discrete selectieprocedure met een extern assessment.

Bent u vertrouwd met de wetgeving en boekhouding van een vzw? Heeft u ervaring met het aansturen van een klein team en heeft u affiniteit met de doelgroep? Ga dan naar adj.be voor meer details.

Het kennismakingsgesprek met de geselecteerde kandidaten gaat door op woensdag 22 februari ‘s avonds op de Hoge Rielen.

www.jobsbycrops.be

H.R. Officer Talentmanager Project Ingenieur

Lees verder in Jobat of surf naar VG. 486/BO

verantwoordelijk voor de uitbouw en promotie jongereninformatiepunt, begeleiden van jongeren met vragen, organisatie van preventie-initiatieven,…

Stoom je klaar voor een coole job !

Coördinator

slagen voor een vergelijkende selectieproef: schriftelijke proef 17.03.2012 om 9u mondelinge proef: 19.04.2012 vanaf 13u30

Kern Selection.

Growing and freezing good food ideas

Voor de juiste mensen. Fruit

Vegetables

Ready Meals


Viollega gezocht voor ons kantoor te A’pen werkelijk op maat

VIO is sinds 3 jaar actief op de arbeidsmarkt. We profileren ons als specialist in logistiek, productie, sales en services. We maken als bedrijf het verschil door te werken op maat en een waardengedreven omgeving te creëren, zowel voor onze uitzendkrachten, onze klanten als voor onze vaste medewerkers.

Gelukkige Werkgever

Voor ons kantoor gelegen te Antwerpen zijn we op zoek naar een (m/v)

COMMERCIËLE HOOGVLIEGER We zijn op zoek naar sterke persoonlijkheden. In onze zoektocht naar nieuwe viollega’s houden we rekening met volgende kerncompetenties: resultaat en klantgericht, leervermogen, positieve gedrevenheid en initiatief nemen. Voel jij je geroepen om deel uit te maken van ons dynamisch team viollega’s? Draait jouw motor op volle toeren in een job die uit 80% prospectie bestaat?

VIO biedt je: een aantrekkelijke werkomgeving, vreugde in de job, een team van ervaren viollega’s, ver doorgedreven opleiding, goede verloning aangevuld met extralegale voordelen.

Wil je werken voor een gelukkige werkgever?

www.vio-interim.be

VG 1570/BU

Contacteer dan Marianne Kindt op het nummer: 0478 31 60 47 of stuur je cv met motivatiebrief naar marianne.kindt@vio-interim.be

www.vio-hr.be

PRESENTEERT:

9dditeie e

WIN

€25.000 MET JE ONDERNEMINGSPLAN!

Surf voor alle info naar www.bizidee.be of www.ondernemingsplanwedstrijd.be! De 9de editie van Bizidee is volop bezig! Heb je niet deelgenomen aan fase 1? Geen probleem, je kan nog steeds meedoen en meteen aan fase 2 beginnen. Laat de ondernemer in je los en schrijf je in voor de ondernemingsplanwedstrijd op Bizidee.be Heb je nog vragen? Aarzel niet en contacteer ineke.bogaert@bizidee.be

www.startyourbusiness.be

ondernemingsplan wedstrijd Vlaanderen

hands.be

? E E D I D E O G N E E DOE ER IETS MEE!

INITIATIEF IN HET KADER VAN


26 27 s B roeder van Li ef de

De vzw Provincialaat der Broeders van Liefde gaat over tot de aanwerving van drie functies (m/v). Voor het Ortho-Agogisch Centrum Br. Ebergiste, met tewerkstelling vanaf 1 juli 2012, zoeken we een algemeen directeur. Het OAC Br. Ebergiste ondersteunt ongeveer 350 personen met een verstandelijke beperking op diverse locaties in Oost-Vlaanderen en met Vurste als hoofdzetel.

Algemeen directeur

Universiteit Antwerpen Jaar na jaar mag de Universiteit Antwerpen meer studenten verwelkomen. Dat is niet toevallig. Vernieuwend onderwijs, grensverleggend onderzoek en prima begeleiding: studenten en onderzoekers kiezen bewust voor deze troeven. Onze 4000 mede­ werkers gaan dagelijks tot het uiterste om die troeven waar te maken. Wij zoeken voortdurend nieuwe collega’s die mee hun schouders onder onze universiteit zetten. De Universiteit Antwerpen werkt mee aan een open, democratische en multiculturele samenleving. Wij voeren een gelijkekansenbeleid.

Uw profiel: • U bent christelijk geïnspireerd en kan zich profileren binnen de algemene missie en het leiderschapscharter van de Broeders van Liefde (www.fracarita.org). • U behaalde een universitair diploma (menswetenschappen) of gelijkwaardig door ervaring. • U hebt een geïntegreerde visie op ondersteuning van mensen met een handicap en bent bekommerd om hun welzijn. • U bent besluitvaardig, loyaal, nauwgezet, communicatief, teamgericht, empathisch en stressbestendig. • U hebt ervaring in een leidinggevende functie. • U weet mensen te inspireren © Jan Crab

Meer info kan u bekomen bij dhr. Hendrik Delaruelle, sectorverantwoordelijke welzijn – buitengewoon onderwijs, op het nummer 0474 84 01 87.

Voor de centrale coördinatiestaf met locatie in Gent wensen we voor onmiddellijke indiensttreding spoedig over te gaan tot de aanwerving van (m/v):

Stafmedewerker wetgeving overheidsopdrachten

Academisch en Wetenschappelijk Personeel De Faculteit Geneeskunde zoekt (m/v):

Zelfstandig Academisch Personeel

Uw functie: • Implementatie wetgeving op de overheidsopdrachten (voltijds): samenaankoop goederen en diensten, investeringen, informatica. Uw profiel: • U behaalde een master TEW, handelsingenieur … en bent vertrouwd met wetgeving rond openbare aanbestedingen, gunningsprocedures … of een master rechten met interesse in economie. • U hebt een degelijke kennis van informaticapakketten, zeker van Microsoft Excel. • U werkt accuraat, hebt interesse voor administratief werk, en bent analytisch, assertief en zelfstandig. • U bent gedreven, communicatievaardig en leergierig, en hebt een basiskennis Frans. • U hebt een christelijk geïnspireerde levenshouding.

Stafmedewerker interne audit Uw functie: • Auditfunctie in scholen en voorzieningen rond financieel beheer, naleving sociale wetgeving, … (voltijds) Uw profiel: • U volgde een opleiding niveau master TEW, handelsingenieur … Functierelevante ervaring (analyseren van bedrijfsprocessen, audit …) vormt een pluspunt. • U hebt een degelijke kennis van informaticapakketten, zeker van Microsoft Excel. • U hebt een grondige kennis van boekhouding en regelgeving op diverse deeldomeinen (fiscaal, sociaalrechtelijk …). • U werkt accuraat, hebt interesse voor administratief werk, en bent analytisch, assertief en zelfstandig. • U bent communicatievaardig en leergierig, en hebt een basiskennis Frans. • U hebt een christelijk geïnspireerde levenshouding. Bijkomende informatie voor de beide stafmedewerkerfuncties kan u bijkomen bij dhr. Thierry Delrue, diensthoofd financieel-economische dienst, op het nummer 09 241 19 60. Interesse? Stuur voor 15 februari aanstaande uw sollicitatie met cv aan dhr. Raf De Rycke, gedelegeerd bestuurder, Provincialaat der Broeders van Liefde vzw, Stropstraat 119, 9000 Gent. Kandidaten dienen bereid te zijn deel te nemen aan een screening.

Gecombineerde functie Zelfstandig Academisch Personeel/Diensthoofd UZA Abdominale, Kinder- en Reconstructieve Heelkunde • in het domein Kinderneurologie • in het domein Neus-, Keel- en Oorziekten

3 Mandaten van Praktijkassistent • ‘leren integreren’, in het domein Geneeskundeonderwijs De Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen zoekt (m/v): De Faculteit Rechten zoekt een (m/v):

Zelfstandig Academisch Personeel • in het domein Media en Journalistiek

Mandaatassistent • in het domein Arbeidsrecht • in het domein Bestuursrecht • in het domein Fiscaal Recht

De Faculteit Wetenschappen zoekt (m/v):

Zelfstandig Academisch Personeel • in het domein Algebra • in het domein Algebra/Meetkunde

Administratief en Technisch Personeel Het Departement Infrastructuur zoekt een (m/v):

Administratief en Logistiek Medewerker • in het domein Studie en Beleid Vastgoed

Het Departement ICT zoekt een (m/v):

Domeincoördinator • in het domein Automatisering Financiën

Geïnteresseerd? De functiebeschrijvingen, de vereiste competenties, de arbeidsvoorwaarden en de afsluitdata van deze vacatures vindt u op www.ua.ac.be/vacatures.

lerenisleven www.ua.ac.be


Do you share our enthusiasm to contribute to the social quality of our digital society? We are currently developing new research activities and a new Network of Excellence, funded by the European Commission. • We analyze the social, ethical, and legal aspects of digital developments. • We do desk research and interact directly with key stakeholders. • We give feedback to ICT developers and participate in the design process of ICT tools.

Personnel Managers Club www.pmclub.be

• We write publications and internal reports. • We organize workshops, master classes, summer schools, open conferences, and exchange of students and researchers. • We develop tools and networks that facilitate collaboration between social scientists and ICT developers, in close interaction with policy makers and society at large. ICT developments in focus: sensors, smart cameras, video analytics, social media, biometrics, data mining, data pooling, tracking of people, profiling, … Contexts of use: security, crowd control, border control, crime control, monitoring of property, monitoring of health, ambient intelligence, safety, convenience, … Issues: privacy, data protection, Facebook analysis, surveillance, big brother, exchange of information, police work, philosophy of technology, ethics, strengths and weaknesses of legal approaches, …

We are seeking to hire part time or full time collaborators • who create a small operational team that drives and monitors the planned research, network, and support activities and that will be fully operational as soon as possible in Leuven (Belgium) • who are fluent in English • who have the ability to work independently and as part of a multi-disciplinary team • who have a background in disciplines such as social sciences, communication science, philosophy, history, law, pedagogics… or have any other expertise which makes them well suited to contribute to the work of the new team.

Een event dat je niet mag negeren. 16 februari 2012 HR-beleid in 2020: kritische terugblik en pittige prognose

Send your expression of interest or questions to Prof. Guido Van Steendam, director of the IFB Email: Vacancy201201@theIFB.eu

i.s.m. Gastsprekers:

zoekt m/v Commercieel Medewerker

Binnendienst / Buitendienst Waarom jij? telefonische overtuiger • flinke dosis commerciële durf • spontane, geëngageerde doorzetter • ervaring in de uitzendsector is een vereiste • bereid om je lachspieren te trainen. Waarom vind? stap mee in ons groeiverhaal • ervaar het enthousiasme van een gedreven team • versterk jouw professionaliteit door onze excellente dienstverlening • tevreden klanten brengen geluk • verhoog jouw marktwaarde door onze investeringen in jouw talent • krijg de mogelijkheid tot 3/5 of 4/5 regeling.

Waarom als (commercieel) medewerker? word succesvol in het vinden van de betere kandidaat • ontplooi jouw onthaal-, screening- en testcapaciteiten • krijg inzicht in contracten, prestaties en opvolgingen • bouw aan jouw professioneel netwerk • overtuig als commercieel medewerker ook buitenshuis prospects van onze meerwaarde. Contactpersoon: Ellen Goeminne ellen.goeminne@vindeenjob.be GSM 0498 92 90 10

VG 158/U

www.vindeenjob.be

en je carrière begint

Ieper • Kortrijk • Roeselare • Tielt • Waregem

• Prof. Noël Van Robaeys, HUB • Luc Elen, HR

en

Wees erbij: schrijf in via www.pmclub.be


28 29 Zoek je

JOB

DAGEN niet te ver

vrijdag 10 & zaterdag 11 februari ‘12 vrijdag: 12 > 20 uur zaterdag: 10 > 17 uur

Gratis toegang

2 3 5 Het Vlaams Neutraal Ziekenfonds geniet het vertrouwen van meer dan 150.000 klanten. Het VNZ is pluralistisch en ongebonden van eender welke vakorganisatie, zuil of zorgverstrekker. Vanuit 60 kantoren gespreid over Vlaanderen zorgen ruim 150 medewerkers voor een optimale dienstverlening aan de leden. Om de verdere groei en professionalisering van het ziekenfonds te ondersteunen zoeken wij voor de hoofdzetel in Aalst een (m/v):

Verantwoordelijke klantenbeheer (ref. vi/010) Je bent verantwoordelijk voor het aansturen en coördineren van de dienst klantenbeheer. Je bereikt op een efficiënte wijze de operationele resultaten van de dienst in overeenstemming met de doelstelling van het Vlaams Neutraal Ziekenfonds. Je geeft leiding aan een team van medewerkers.

Verantwoordelijke derde betaler

(ref. vi/020)

Je bent verantwoordelijk voor het aansturen en coördineren van de dienst derde betaler. Je bereikt op een efficiënte wijze de operationele resultaten van de dienst in overeenstemming met de doelstelling van het Vlaams Neutraal Ziekenfonds. Je geeft leiding aan een team van medewerkers.

Boekhouder / Financial Reporter

(ref. vi/030)

Je bent mee verantwoordelijk voor de financiële rapportering en tevens het aanspreekpunt voor de revisor, de toezichthouder alsook voor de interne diensten.

www.jobdagen.be Waregem expo • Zuiderlaan 20 • B-8790 Waregem

Interesse? Stuur vandaag nog je sollicitatiebrief en cv met vermelding van referentie vi/xxx naar het Vlaams Neutraal Ziekenfonds t.a.v. Ilse Van Impe, HR Manager, Statieplein 12, 9300 Aalst, tel. 053 76 99 81, e-mail: vanimpeilse@vnz235.be.

Deze vacatures vind je, inclusief functiebeschrijving en profiel, uitgebreid terug op www.vnz235.be/vacatures

Groep Van de Velde ontwerpt, produceert en distribueert luxelingerie en badmode onder de merknamen Marie Jo, PrimaDonna, en Andres Sarda. Van de Velde stelt ongeveer 1.550 personen te werk, is beursgenoteerd en realiseert wereldwijd een omzet van 179,9 mio € (2011). De hoofdzetel is gevestigd in Schellebelle (omgeving Wetteren).

De kracht van ons bedrijf situeert zich in sterke kwaliteitsvolle producten gecombineerd met een hoge service. Hiervoor is het cruciaal dat de kwaliteit door het volledige proces van ontwerp over productie tot afgewerkt product bewaakt en bewaard wordt. In dat kader zoeken wij voor onze Kwaliteitsafdeling volgende profielen:

Manager kwaliteitscontrole afgewerkte producten (m/v) De afdeling kwaliteitscontrole (+/- 90 personen) ontvangt de afgewerkte producten van de buitenlandse productievestigingen. Hier worden alle artikelen volgens een welbepaalde systematiek gecontroleerd vooraleer ze individueel worden verpakt. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie en coördinatie van deze afdeling in overleg met 3 teamleaders. Op vlak van kwaliteit neem je finale beslissingen, zorg je voor de verdere ontwikkeling van nazicht procedures en maak je de nodige rapporteringen op.

Kwaliteitscoördinator (m/v) Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitsopvolging van de verkoopsstalen, de proefseries en bulkproductie bij één of meerdere buitenlandse loonwerkers. Je biedt een continue training aan, hebt dagelijks contact met de loonwerkers (telefonisch en per email) omtrent kwaliteits-en productietechnische problemen en brengt tijdig de juiste oplossingen. Je bent bereid te reizen (10%).

Per merk staat het Brand Team in voor de ontwikkeling van de collectie. Dit team bestaat uit stylisten, een materiaalingenieur, modellisten en een productie ingenieur en wordt geleid door de Brand Design Manager. Ter uitbreiding van de Ontwerpafdeling zoeken wij een

Productie Ingenieur (m/v) Je werkt actief mee in een ontwerpteam en verzorgt de confectietechnische invalshoek. Binnen het team ben je verantwoordelijk voor de vertaling van een ontwerp naar een haalbaar, betrouwbaar en betaalbaar confectietechnisch productieproces.

Interesse? Uitgebreide jobbeschrijvingen vind je terug op onze website: www.vandevelde.eu/jobs. Stuur je cv en motivatiebrief naar Van de Velde NV - t.a.v. de personeelsdienst - Lageweg 4 - 9260 Schellebelle tel. 09/365.21.00 fax. 09/365.21.66 - email vacature@vandevelde.eu. Wij zijn steeds op zoek naar gedreven medewerkers om onze groei te ondersteunen. Spontane sollicitaties zijn steeds welkom via vacature@vandevelde.eu.


index

FINANCIEEL Boekhouder / Financial Reporter Vlaams Neutraal Ziekenfonds

De jobaanbiedingen zijn ingedeeld in rubrieken op basis van de taakinhoud. Meer uitleg over de jobs vind je op de bijvermelde pagina in deze krant.

ONDERWIJS

Commercieel Adviseur

Academisch & Wetenschappelijk Perso-

Commercieel Medewerker

Protect

Stöpler Belgium via Hudson Belgium

29

Copaco via HR Flux

Universiteit Antwerpen

27

Universiteit Antwerpen

Meer info in Jobat.

Kies voor een carrière bij een kenniscentrum met 4000 medewerkers.

GEZONDHEID Administratief Bediende AZ Sint Elisabeth Ziekenhuis

24

17 AZ Sint Elisabeth Ziekenhuis

Universiteit Antwerpen

Provincialaat Der Broeders Van Liefde

Adviseur Stedenbouwkundige Vergunnin-

Stad Leuven via Jobpunt Vlaanderen

ger

Afdelingschef Planning, Budget & Beheers-

15

25

Human Resources Officer - Talentmana-

Stad Brugge

ger

Architect Patrimoniumbeheer 31

Senior Consultant Hudson Belgium

ENGINEERING

Stad Brugge

23

Coördinator 21

Algemene Dienst Voor Jeugdtoerisme via Kern Selection 25

24

Expert Redder

Senior Recruitment Consultants Dip Consulting Group

Ingenieur - Expert Bouw Protect

17

Federale Politie

ICT

18

Groep Van de Velde

29

Manager Kwaliteitscontrole Afgewerkte

Stad Eeklo

Collaborators IFB

Kwaliteitscoördinator

Stad Eeklo

Provincialaat Der Broeders Van Liefde

Master Rechten

Plant Manager

Aankopers

Verantwoordelijke Kantenbeheer

Gabecon via Verdonck Personeelsmanagement 19

Robert Bosch Produktie via Motmans Van Havermaet 19

Vlaams Neutraal Ziekenfonds

Vlaams Neutraal Ziekenfonds

Copaco via HR Flux

22

Logistiek Manager 22

Project Ingenieur Crop’s

31

Projectleider PST Invest

18

Projectmanager Spie via HR Flux

20

21

Wetenschappelijk Medewerker

25

Crop’s

31

Verantwoordelijke Logistiek Ghent Dredging

17

Calculator Ghent Dredging

17

Site Supervisor Spie via HR Flux

20

18

Adjunct Business Unit Manager

Verantwoordelijke Planning PST Invest

TECHNIEK

VERKOOP

Verantwoordelijke Logistiek - Depot PST Invest

17

18

Crop’s

31

Crop’s

25

Bouwkundig Sales Engineer

Stedenbouwkundig Ontwerpers Intercommunale Leiedal

29

Adjunct BusinessUnit Manager

Service Engineer Stöpler Belgium via Hudson Belgium

Crop’s

Logistiek Manager 25

Project Ingenieur Crop’s

29

R&D

Flanders’ Food

Productiemanager Copaco via HR Flux

27

Area Export Manager 29

23

Eurorail

24

Nog meer jobs? vind je

6.362 jobs. Colofon

17

Verantwoordelijke Derde Betaler

Productie Ingenieur

dienst

25

25

LOGISTIEK

19

Technisch-Commercieel Talent Binnen-

Stafmedewerker Wetgeving Overheids-

Jurist

Protect

Optical Engineer

Groep Van de Velde

25

opdrachten 29

17

Milieuambtenaar

Producten

Delta Light

32

28

JURIDISCH

NSZ Groep Van de Velde

Corelio

Op jobat.be

JIP-Preventiewerker

Ingenieur Verkoop PST Invest

Sales Representative

23

Regiomanager 21

31

controle

27

Crop’s Hudson Belgium

25

gen Human Resources Officer - Talentmana-

Crop’s

25

Flanders Investment & Trade via Jobpunt Vlaanderen 15

Crop’s

Directeur Grondgebiedzaken Gemeente Merelbeke

Economische Vertegenwoordigers

24

15

Algemeen Directeur

26

Key Account Manager

Landschapsarchitect

DIRECTIE

Vio Interim

27

OVERHEID

Zorgmanager

HR Stad Leuven via Jobpunt Vlaanderen

Commerciële Hoogvlieger

Crop’s

Administratief & Technisch Personeel

Hoofdverpleegkundigen

C R E AT I E F

28

Key Account Manager

17

Management Assistent

Commercieel Medewerker Vind!

17

Stafmedewerker Interne Audit Provincialaat Der Broeders Van Liefde

27

22

Dossierbeheerder

A D M I N I S T R AT I E

Protect

21

neel Controller

Protect

Protect

17

PST Invest

18

A. Gossetlaan 32, 1702 Groot-Bijgaarden Algemeen tel: 02-467.27.27 Sales tel: 02-467.20.66 Fax: 02-467.97.97 www.jobat.be order@jobat.be tele@jobat.be redactie@jobat.be salesjobat@jobat.be online@jobat.be marketing@jobat.be CEO Corelio: Luc Missorten Algemeen Directeur/verantw. uitgever: Hans De Rore Hoofdredacteur: Wim Verdoodt Redactie:Maud Oeyen Grafisch Coördinator: Joke Van Camp Fotografie: Ivan Put, Bart Dewaele, Koen Bauters Sales & Marketing director: Patrick Boon Sales Manager Regionaal : Kim Vergaelen Sales Manager Nationaal : Johan Moors Sales Manager Client Services: Roxanne De Ryck Key account: Sandrina Egerickx, Dries Verhaegen, Magali De Sutter Account Managers: Tim Migom, Nils Dero, Tom Vanpraet, Sarah Verleyen, Wim Bosteels, Sofie Ligtvoet Catherine Bodarwé, Frederik Vandenheede, Brendi Foubert Verantwoordelijke commerciële administratie: Marcos Muiño Accountadvisors: Lucette Callebaut, Rita Elskens, Katy Schets, Sabrina Pinxten, Wim Annys, Elke Delgouffe, Kelly De Troy, Séverine Hazaer, Koen Verhaeghe, Veerle De Smedt Marketing: Fanny De Boeck Online development manager: Marc Van de Woestijne jobat.be: Hendrik Nuyttens, Kristof Verhasselt, Pieter De Winter, Steven Vermeulen, Ronald Sammels, Sylvie Cousin, Caroline Eeckhoudt, Maaike Wayenbergh, Sam De Beul, Dries Mertens, Günther Van Der Steen, Michaël Van De Meirssche Order handling: Annemie Van Leeuwen, Ariane Van De Gucht Research: Bart Gunst, Bart Vanhaelewyn Management Assistent: Chantal De Saveur


Stoom je klaar voor een coole job !

Crop’s, een snelgroeiend familiebedrijf (ca. 10% per jaar) met hoofd-

zetel in regio Waregem (Ooigem) realiseert

een

geconsolideerde

omzet van 200 miljoen €.

Growing and freezing good food ideas

Adjunct Business Unit Manager Proactieve rechterhand met commerciële drive

Crop’s is actief in de diepvriessector en is verticaal geïntegreerd m e t pr o ducti ev esti g i n g en i n

Logistiek Manager Coördinatie logistieke medewerkers

binnen- en buitenland. Drie autonome commerciële business units Fruits, Vegetables en Ready Meals richten zich op het retailsegment

(private label en merk), een B2B-

Retail

clienteel en het foodservicekanaal. Zoek je ondernemerschap, verantwoordelijkheid, autonomie,

Key Account Manager

H.R. Officer - Talentmanager Aantrekken en ontwikkelen van talent

groeikansen en een carrière met internationale dimensie, dan ben je bij Crop’s aan het juiste adres:

www.jobsbycrops.be Fruit

Project Ingenieur Hoofd Technische Dienst

Vegetables

Ready Meals


De Politie rekruteert

www.jobpol.be of bel gratis 0800 99 404

De Politie rekruteert www.jobp of 0800 9 ol.be 9 404

Je bent ook

expert redder in nood bemiddelaar verantwoordelijk luisterend oor De Politie speelt verschillende rollen in onze samenleving en ze zijn allemaal even essentieel. Voor onze brede waaier politie- en burgerfuncties zijn we daarom op zoek naar (m/v) collega’s met de meest verscheiden achtergrond. Wat ze wel gemeen moeten hebben, is hun professionalisme, enthousiasme en teamspirit. Heb jij dat potentieel? Surf dan naar www.jobpol.be voor meer details over ons uitgebreid jobaanbod.

Jobat 28 januari 2012  

Weekblad over en voor werk