Page 1

Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen

www.jobat.be

Zaterdag 11 en zondag 12 december 2010

AN DE JONGHE Op zoek naar het alfavrouwtje blz. 9

SMOORVERLIEFD Het beroepsgeheim van Koen De Graeve blz. 11

FREDERIK ANSEEL Ontdek de rat in jezelf blz. 10

JOBAT.BE IS SITE VAN HET JAAR

n e p ssie Knelpuntberoepen Dossier r K ne lpu ntberoe

Do

VDAB vernieuwt aanpak

‘Jongeren

vlugger ‘Jongeren vlugger en verplicht en verplicht heroriënteren’ heroriënteren’ VDAB vernieuwt aanpak

+

8.508 jobs op jobat.be

Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14


EDITO

JOBAT.BE IS SITE VAN HET JAAR

‘De moed hebben een nederlaag toe te geven is soms al een soort overwinning. Proficat (sic) @jobat’

GEKNELD ‘Ik voelde me nog te jong om te stoppen’. De 58jarige Guy die verderop in deze krant getuigt over de opleiding waar voor hij zich bij de VDAB ingeschreven heeft, is het schoolvoorbeeld van waar het nieuwe knelpuntbeleid van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling naar toe wil: oudere - pardon: er varen - en jonge werknemers die zelf de kansen grijpen waar ze liggen. Omdat niet iedereen dat met evenveel overtuiging doet als Guy, en de sluitende aanpak van de VDAB in het verleden niet altijd even nauw aansloot, heeft de dienst beslist om de duimschroeven in de toekomst iets harder aan te spannen, al wil ze dat zelf niet zo expliciet gezegd Ofwel wachten hebben. Een voorbeeld: jonge, pas we af, en afgestudeerde werkzoehopen we op kenden met een ‘ongelukkige’ beroepskeuze zullen beterschap die vanaf volgend jaar binnen niet komt, de zes maanden door de VDAB verplicht worden ofwel doen we om hun zoekgedrag te veriets, en kiezen ruimen. Weliswaar in overleg met een VDAB-consuwe voluit voor lent en bij voorkeur zo nauw mogelijk aansluitend werk bij hun huidige talenten. Maar toch, tot nu toe kon een werkzoekende mecanicien niet verplicht worden om tijdens het eerste halfjaar van zijn werkloosheid te solliciteren voor een job als plaatser van zonnepanelen. In de toekomst kan dat wel. Voor heel wat jongeren - genre archeoloog en kunsthistoricus - kan dat hard klinken. Maar dat is het niet. Rekening houden met de toekomstige staat van onze arbeidsmarkt is het niet meer dan normaal om het aanbod op de vraag af te stemmen. Hetzelfde geldt voor 50-plussers. Ook hen wil de VDAB met strakkere hand richting werk duwen, al zijn de uitspraken daarover momenteel nog zacht als boter. Het zal allemaal wel gevoelig liggen, maar dat is de vergrijzingskost ook. Wil de VDAB echt werk maken van een minder lange knelpuntlijst, en dat zal zo wel zijn, dan is een meer dwingende activering van werkzoekende vijftigers sowieso niet tegen te houden. Maar dergelijke keuzes worden beter nu dan later gemaakt. Want ofwel wachten we af, en hopen we op beterschap die niet komt, ofwel doen we iets, en kiezen we voluit voor werk. Zoals de Marokkaanse Nadia die verpleegkunde studeer t. ‘Ik zal nooit werkloos zijn’, roept ze enkele pagina’s verder heel terecht uit. Zij heeft haar keuze gemaakt.

WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT REDACTIE@JOBAT.BE

Jobat.be is deze week door de lezers van het magazine Clickx verkozen tot de allerbeste jobsite van het jaar. De collega’s van Vacature twitterden dinsdagnacht hun sportieve gelukwensen.

MIJN LOON

LILY DEVOS (53), LEUVEN Privé: getrouwd, 1 zoon van 15 jaar Beroep: lerares Spaans in het volwassenenonderwijs Nettoloon: 2.500 euro Extra’s: geen Wat vind je van je werk? Ik doe het heel graag. Mijn studenten zijn meestal heel gemotiveerd in de les, en ik leer ook veel van hen. Bovendien werk ik in een aangename school met toffe collega’s, al 27 jaar. Zou je van werk veranderen voor een hoger loon? Nee, ik vind het werk dat ik doe belangrijker dan het loonbriefje. Spaar je? Ik probeer toch wel een beetje opzij te zetten. Ik heb een paar spaarplannen, waaronder pensioensparen en een spaarplan voor mijn zoon. Naast

die vaste dingen spaar ik ook nog wel, of een dure wagen. Buiten de reizen maar hoeveel hangt wat af van rijden we nauwelijks met de auto. maand tot maand. Waar geef je met plezier geld aan uit? Wat is je grootste kost? De afbetaling van ons huis en alle Aan dingen die ik heel mooi vind en vaste kosten, en daarnaast ook ge- boeken en kleren en schoenen. We woon het dagelijkse leven, eten en gaan regelmatig naar de film en naar drinken zeg maar. En we gaan ook concerten. Wandelen en fietsen doe graag op reis. Dat zijn niet altijd grote ik ook graag. Ook op reis is het leuk of verre reizen, maar we doen dat om dingen te ontdekken, mensen te wel geregeld. Af en toe met het vlieg- bekijken en rond te trekken. tuig, maar we nemen vaak ook wel de auto. Zo zijn we al een paar keer tot Wat zou je doen wanneer je in Noord-Griekenland gereden. De een fikse loonsopslag krijgt of autorit is op zich dan ook al boeiend de lotto wint? Misschien wat verdere reizen maken, Bespaar je op bepaalde zaken? ons huis afbetalen en structurele Ik geef mijn geld niet zomaar uit, al steun geven aan organisaties. Ik denk gebeur t het wel eens dat ik iets koop niet dat ik veel meer of anders zou dat ik niet voorzien had. Aan sommi- doen dan nu, het zou alleen gemakge zaken kan ik echt niet veel geld ge- kelijker zijn om minder te moeten ven: een dure keuken bijvoorbeeld nadenken voor we iets kopen. (bvdb)


02 03 ARBEIDSVRAAG

Mijn werkgever stelt voor dat ik een (dure) opleiding volg, maar wil de garantie dat ik een deel terugbetaal als ik binnen het jaar de firma verlaat. Kan dat?

J

e kan met je werkgever inderdaad overeenkomen dat je op zijn kosten een opleiding volgt en dat je een gedeelte van de kosten zal terugbetalen als je de onderneming verlaat voor het einde van de door de partijen overeengekomen periode. Zulk een afspraak is slechts wettelijk bij naleving van strikte voorwaarden die op het zogenaamde scholingsbeding van toepassing zijn.

leiding voorziet ofwel een waarde heeft hoger dan het dubbel van het gemiddeld minimum maandinkomen (d.i. 2.774,98 euro); 4. deze opleiding mag niet door een wet of reglement vereist zijn voor de uitoefening van je beroep. Jullie moeten ook een specifieke schriftelijke overeenkomst sluiten voor het begin van de opleiding. Die overeenkomst moet een aantal vermeldingen bevatten: informatie over de opleiding (omschrijving, duur, plaats en kost), de begindatum en de geldingsduur (maximum 3 jaar) van het scholingsbeding en, tenslotte, het terug te betalen bedrag.

Dit betekent dat een overeenkomst over de terugbetaling van opleidingskosten bij voortijdig vertrek slechts afdwingbaar is indien: 1. je voltijdse jaarloon hoger is dan 30.327 euro (bedrag van toepassing op 1 januari 2010); 2. de opleiding je toelaat om nieuwe professionele competenties te verwerven die ook buiten de onderneming kunnen gevalori- Dat bedrag moet verminderen naarmaseerd worden; te je na de opleiding bij je werkgever 3. de opleiding ofwel ten minste 80 uren op- blijft en mag niet meer bedragen dan:

- 80 procent van de kost indien je vertrekt vóór 1/3 van de overeengekomen periode; - 50 procent van de kost indien je vertrekt tussen 1/3 en 2/3 van de overeengekomen periode; - 20 procent van de kost indien je vertrekt na 2/3 van de overeengekomen periode. In geen geval mag het terug te betalen bedrag hoger zijn dan 30% van het jaarloon. Het scholingsbeding is niet van toepassing bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens de proefperiode of nadien, bij ontslag door de werkgever. Wanneer je niet zelf verantwoordelijk bent voor je ver trek, moet je dus geen opleidingskosten terugbetalen.

STIJN DEMEESTERE, ADVOCAAT BIJ LYDIAN JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN Lees het antwoord op deze vragen: ■ Is je werkgever verplicht om je educatief verlof te geven? ■

Welke Belgische business schools zijn er?

Wanneer kan ik educatief verlof opnemen?

CARTOON


ARBEIDSMARKT

Helft van openstaande jobs belandt op knelpuntlijst

VDAB pakt knelpuntberoepen bij nekvel De raad van bestuur van de VDAB gaf deze week groen licht voor een nieuw knelpuntbeleid. Een snellere heroriëntatie van werkzoekenden, een nauwere opvolging van vijftigplussers en attitudetraining voor werklozen moeten de lijst met moeilijk invulbare beroepen aanzienlijk inkorten. Tekst: Maud Oeyen en Wim Verdoodt / Foto’s: Ivan Put

K

nelpuntberoepen zijn een oud zeer op de Vlaamse arbeidsmarkt. In 1990 stelde de VDAB voor het eerst een lijst op met beroepen waar te weinig arbeidskrachten voor gevonden werden. Sommige van die beroepen zijn sindsdien niet meer van die lijst verdwenen. Zij zijn tekenend voor de structurele mismatch tussen vraag en aanbod op onze arbeidsmarkt. Zelfs economisch mindere tijden met meer werklozen zorgen niet voor een ommekeer. ‘Crisis heeft weinig invloed op knelpuntberoepen’ kopte de studiedienst van de VDAB in oktober bovenaan een nieuwsbrief. In 2009 steeg het aantal werkzoekenden per openstaande jobaanbieding weliswaar van 3 naar 4 - het logische gevolg van de stijgende werkloosheid - maar dat is klein bier in vergelijking met de vorige periode van laagconjunctuur (20032004, red.). Toen telde de VDAB 7 werkzoekenden per openstaande functie. De buffers op de Belgische arbeidsmarkt, zoals het systeem van de tijdelijke werkloosheid, hebben hun werk duidelijk gedaan. Mismatch blijft Ook werkgevers laten anno 2010 een ander geluid horen dan in 2004. In tegenstelling tot 6 jaar geleden signaleren ze dat er nu zelfs op het hoogtepunt van de crisis voor heel wat (knelpunt)beroepen amper kandidaten opdaagden. Het aantal vacatures voor knelpuntberoepen (-16%) daalde vorig jaar ook veel minder sterk dan het aantal vacatures voor andere beroepen (-27,1%). Sommige sectoren, zoals de gezondheidszorg, voelden de crisis helemaal niet. Het aantal openstaande jobs voor verzorgenden verdubbelde zelfs in de loop van 2009. Voor verpleegkundigen waren er 10 procent meer arbeidsplaatsen. Op traditionele knelpunten zoals vrachtwagenchauffeurs, logistiek bedienden en technisch personeel had de crisis wel een milderend effect. Verdwijnen deden ze echter niet. Knelpunttekor ten hebben vaak immers ook een kwalitatieve oorzaak. Lees: de vele kandidaten die zich aanboden, beschikten zelden

over de juiste competenties. Inmiddels belandt ongeveer de helft van alle jobs die de VDAB ontvangt op de knelpuntlijst. Ook al werd die lijst in 2009 en 2010 ingekor t, de laatste jaren is dat aandeel enkel maar gestegen. Het toenemend aantal knelpuntberoepen, in combinatie met een constant blijvend aandeel kansengroepen binnen de totale werkloosheidspopulatie, zorgen ervoor dat de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt blijft bestaan. Meer dan 6 op de 10 knelpuntberoepen vereisen hogere studies. De helft van de werkzoekenden is kor tgeschoold. Eindbestemming Knelpunteconomie De meeste knelpuntberoepen zijn inmiddels structureel. Aan de oorzaken is dan ook amper iets veranderd: een gebrek aan kandidaten, het ontbreken van de nodige competenties en/of onaantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Vooral de beperkte wervingskracht van technische studierichtingen geven bepaalde knelpuntberoepen een structureel karakter. ‘Ingenieur’ stond in 1990 al op de knelpuntlijst. Het aantal studenten dat star t met een ingenieursopleiding is sindsdien gehalveerd. De toekomst belooft geen beterschap. De gemiddelde leeftijd van de werknemers in veel klassieke knelpuntsectoren ligt relatief hoog. Werkgevers die nu al met tekorten kampen, zullen in de toekomst nog meer werknemers moeten vervangen. Conclusie: Vlaanderen zit in de laatste meters van een spur t richting knelpunteconomie. Een eindbestemming die niet meer kan vermeden worden. Wat diensten als de VDAB rest, is het ontwikkelen van een grondige aanpak die ervoor zorgt dat de tekor ten op de arbeidsmarkt - in de mate van het mogelijke - opgelost geraken. Het vrijwaren van de groei van onze bedrijven is daarbij het absolute minimum. De VDAB, die zich terdege bewust is van het probleem, gaf deze week groen licht voor een nieuw knelpuntbeleid. Centraal staan het verbeteren van de uitstroom naar werk van cursisten, het verho-

gen van het aantal ingevulde knelpuntjobs en het zodanig organiseren van het opleidingsaanbod en de bemiddeling dat ze maximaal inspelen op de evoluties op de arbeidsmarkt. Het plan dat de raad van bestuur van de VDAB donderdag goedkeurde, bevat vijf actiepunten. 1. Sluitende aanpak voor cursisten Wie kiest voor werkzekerheid en aan de slag wil in een knelpuntberoep kan bij de VDAB terecht voor specifieke beroepsopleidingen, van heftruckchauffeur tot verpleegkundige. De VDAB richt al sinds 2007 haar beroepsopleidingen bijna uitsluitend op knelpuntberoepen. Maar ondanks de tekorten op de arbeidsmarkt blijkt de doorstroom naar werk in de praktijk niet altijd te vlotten. Volgens Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB, gaat gemiddeld 60 procent van de gediplomeerde cursisten aan de slag. De recente crisis zit daar voor iets tussen, maar kan niet de enige verklaring zijn. De knelpuntberoepen zijn immers niet verdwenen. De doelstelling van het nieuwe actieplan is om binnen het jaar 65 procent van de cursisten aan het werk te krijgen. Vervolgens moet dat cijfer jaar na jaar stijgen. De VDAB zegt zelf ernaar te streven dat alle cursisten zo snel mogelijk aan een job geraken. De dienst wil daar in slagen door de aanpak via bemiddeling en begeleiding nog sluitender maken. Investeren in een goede en gerichte promotie van werkzoekenden bij werkgevers moet daarbij helpen. Initiatieven zoals campus recruitment, stages, jobdatings en bedrijfsbezoeken, die werkgevers al >>

‘Een schoolverlater archeologie die enkel archeoloog wil worden en daar binnen de zes maanden niet in lukt, wordt verplicht geheroriënteerd’


04 05

‘Graag aan de slag in de bouw’

M a a r t e n ( 31) Knelpuntopleiding: technicus elektriciteit

M

aarten Laforce (31) brak in januari zijn been bij een ongeval en zag zich genoodzaakt om enkele maanden stil te zitten. “Ik begon me echt te vervelen en heb dan maar beslist om mijn tijd nuttig te besteden.” Maarten startte in september met de VDABopleiding Elektriciteit en hoopt die in januari af te ronden. Daarna zou hij graag meteen aan de slag gaan in de bouwsector, al is hij naar eigen zeggen helemaal niet kieskeurig. “Ik solliciteerde ook al bij de overheid als controleur van de elektriciteit. Dat is natuurlijk veel administratiever werk, maar ik vind het belangrijk om genoeg afwisseling te hebben in mijn job.” Maarten is erg tevreden over de opleiding die hij momenteel volgt. “Het is niet zo moeilijk als ik had verwacht en ik leer veel bij.” Iedere dag beginnen de lessen om half acht. Dat is vroeg, maar wel een mooie voorbereiding voor wie binnenkort begint te werken, vindt Maarten. “Wie een job wil in de bouw, moet vroeg kunnen opstaan.”


‘Te jong om te stoppen’ Guy (58) Knelpuntopleiding: technisch tekenaar

B

ijna tien jaar werkte Guy Citroën (58) als technisch tekenaar toen zijn contract beeindigd werd en hij in de werkloosheid verzeilde. Na vijftien maanden op non-actief besliste hij om zijn kennis bij te schaven en een opleiding tot elekrotechnisch tekenaar te volgen bij de VDAB. “Ik was nog te jong om te stoppen met werken maar voelde me na vijftien maanden ook niet meer helemaal operationeel. Als je bij een studiebureau begint, verwacht men dat je onmiddellijk inzetbaar bent en dat je geen tijd meer nodig hebt om je geheugen op te frissen.” In principe duurt zijn opleiding nog tot maart, maar Guy verwacht vroeger werk te vinden. “Vanaf januari ben ik weer beschikbaar voor bureaus die op zoek zijn. Nu al krijg ik gemakkelijk twee keer per week een e-mail van bedrijven die een invaller zoeken. De vraag is een stuk groter dan pakweg een jaar geleden.” Volgens Guy speelt zijn leeftijd hem alvast geen parten in zijn zoektocht naar werk. Als hij ergens gaat solliciteren of een test moet afleggen, spelen diploma en leeftijd geen enkele rol. “Ze zetten je aan een station, en je kan het of je kan het niet. Zo simpel is het.”

>> tijdens de opleiding laten kennismaken met cursisten, worden daarom volgehouden of uitgebreid. Dit vraagt ook een inspanning van de VDAB-consulenten en instructeurs. Die beschikken meestal al over een netwerk binnen het regionale bedrijfsleven, maar moeten in de toekomst nog aler ter zijn voor het jobaanbod in hun regio. Op die manier kunnen ze cursisten sneller door verwijzen naar potentiële werkgevers. In 2011 rolt de VDAB alvast een nieuw trajectmodel uit met richtlijnen om dit te verwezenlijken. Er zal nog meer en beter moeten worden samengewerkt met de bedrijfswereld en andere opleidingsverstrekkers om opleidingen zo bedrijfsgericht mogelijk te maken. Enkel zo kunnen de echte noden op de werkvloer worden aangepakt. Om dezelfde reden blijft de VDAB meewerken aan de uitbouw van arbeidsmarktgerichte HBO-projecten (hoger beroepsonderwijs, red.). Een voorbeeld is de opleiding service engineer. Die kwam er in Gent als gevolg van een samenwerking tussen technologiefederatie Agoria, het onderwijs en de VDAB. De VDAB wil het opleidingsaanbod ook flexibeler maken zodat cursisten een deel van hun studie bij de VDAB kunnen volgen en een deel in een bedrijf. Verder moeten mobiele opleidingscentra regionale opleidingsnoden oplossen. 2. Een realistisch jobdoelwit Niet enkel de uitstroom naar werk kan beter, ook de instroom in beroepsopleidingen verloopt nog te moeizaam. Vooral voor technische opleidingen zijn er vaak onvoldoende kandidaten beschikbaar met een minimum aan technische voorkennis. De arbeidsbemiddeling moet die instroom verzekeren. Het tekor t aan technische profielen is echter niet de enige reden voor de haperende instroom. Ook

de versnippering van het opleidingsaanbod speelt mee. Dat aanbod is de laatste jaren fel toegenomen. De VDAB werkt inmiddels ook samen met verschillende par tners zoals SYNTRA en het onderwijs. Het gevolg is dat het volledige plaatje nog maar moeilijk te overzien is. Het rekruteren van cursisten verloopt daarom stroever dan goed is. Opleidingsverstrekkers zetten ad hoc acties op zonder oog te hebben voor wat anderen doen. Een van de opdrachten voor de provinciale VDAB-afdelingen wordt het in kaar t brengen van alle regionale opleidingsverstrekkers en hun initiatieven. Een goed praktijkvoorbeeld is te vinden in Antwerpen. Daar werd de tool Antone ontwikkeld. Die maakt het makkelijk om een opleiding of project op maat van de werkzoekende te vinden in het ruime aanbod. Momenteel wordt nagegaan of die tool ook elders kan gebruikt worden. Meer instroom alleen is echter geen garantie op werkzekerheid. Idealiter beschikt elke cursist over een realistisch ‘jobdoelwit’ voor de star t van een (knelpunt)opleiding. Elke cursist moet een duidelijk beeld hebben van het beroep waarvoor hij zal worden opgeleid, zo staat in een VDAB-nota die aan het actieplan voorafgaat. De realiteit leer t dat veel cursisten dat beeld niet hebben. Daarom zijn voorafgaande stappen als oriëntering en vooropleiding nodig. Zo leren werkzoekenden een beroep kennen en kiezen ze eventueel voor een andere opleiding die meer bij hen past. Hetzelfde geldt voor oriënterende ‘snuffelstages’. Te lange voor trajecten, waarin werkzoekenden langdurig gescreend worden, zijn evenmin wenselijk. Belangrijk is dat zo snel mogelijk wordt ingegrepen als blijkt dat een cursist niet op zijn plaats zit. Dat zou al na één maand moeten duidelijk zijn. Het binnen de maand uitvoeren van voldoende verschillende opdrachten kan daarbij helpen. Is de cursist niet geschikt, kan er zo sneller naar een andere opleiding worden gezocht.

king niet passend is als ze niet aansluit bij het aangeleerde beroep of bij aanverwante beroepen’. Met andere woorden: een werkzoekende mecanicien kan het eerste halfjaar niet ‘verplicht’ worden om te solliciteren voor een baan als plaatser van zonnepanelen. De VDAB plant nu gebruik te maken van een uitzondering op die regel om werkzoekenden toch sneller te heroriënteren. Volgens dezelfde reglementering is de beschermingsperiode van 6 maanden immers niet van toepassing als de kans op tewerkstelling in het gezochte beroep zeer beperkt is. Zeker bij jongeren met onrealistische jobperspectieven wil de VDAB geen halfjaar meer wachten alvorens in te grijpen. Volgens de VDAB-nota zal dat menselijk maar kordaat gebeuren. Een verplichte heroriëntering - steeds in overleg met de

Het knelpuntbeleid in cijfers ●

90,47 procent van alle opleidingen die de VDAB organiseert zijn knelpuntopleidingen.

In 2009 klokte de VDAB-teller af op 13.211.973 opleidingsuren voor werkzoekenden.

In oktober 2010 ontving de VDAB 18.636 opleidingsaanvragen. In oktober 2009 waren dat er nog 23.159.

In 2009 leidde de VDAB 55.695 cursisten op (13,8% meer dan in 2008). In 2010 heeft de VDAB al 49.945 cursisten opgeleid (cijfers eind oktober).

3. Verplichte heroriëntatie ●

Om de lijst met knelpuntberoepen kor ter te maken, is het essentieel dat de VDAB meer werkzoekenden sneller in de richting van een knelpuntberoep oriënteer t. Momenteel gebeur t dat pas ten vroegste na 6 maanden. De werkloosheidsreglementering schrijft immers voor dat een ‘betrek-

In september 2010 bedroeg het uitstroompercentage 60,05 procent (aandeel cursisten van de voorbije 12 maanden dat 6 maanden na het einde van de opleiding werk heeft gevonden).


06 07 ‘De leeftijdsgrens voor de sluitende aanpak ligt op 52 jaar. Er wordt nagegaan of die grens geleidelijk kan verhoogd worden’ werkzoekende - kan enkel als uit de VDAB-statistieken blijkt dat de slaagkans op het vinden van de gewenste job zeer klein is. Op die manier wil de VDAB vooral het zoekgedrag van werkzoekenden verruimen. Het is niet de bedoeling om professionele aspiraties te schrappen, wel om ze uit te breiden, bij voorkeur in de periferie van reeds bestaande ervaringen en competenties, staat in de nota. Tussen haakjes wordt toegevoegd dat dit niet geldt voor onrealistische ambities. Die kunnen wel verwijderd worden. Om een uniforme aanpak te garanderen, heeft de VDAB werk gemaakt van een lijst met alle beroepen waarvoor de vraag eerder beperkt en het aanbod aanzienlijk is. Op de lijst: onder andere de meeste artisanale en ar tistieke beroepen. De lijst wordt jaarlijks herzien. Volgens de nota is het aan de VDAB-consulenten om werkzoekenden met enkel ‘ongelukkige’ beroepskeuzes te over tuigen van een keuze voor meer gunstige perspectieven. Werkzoekenden die daar niet voor openstaan, riskeren in de langdurige werkloosheid te verzeilen. De eerste doelgroep die in het vizier komt van deze nieuwe aanpak zijn de min 25-jarigen. Concreet: een schoolverlater archeologie die enkel ‘archeoloog’ opgeeft als beroepskeuze, en die moeite heeft om zo’n job te vinden, wordt verplicht geheroriënteerd.

2020, red.) is bijzonder groot. Deze evolutie weegt bovendien op de kostprijs van de vergrijzing. De VDAB ziet, in het kader van het nieuwe knelpuntbeleid, een oppor tuniteit in het verhogen van de leeftijdsgrens voor de sluitende aanpak. Momenteel ligt die op 52 jaar. Nu de conjunctuur opnieuw aantrekt, bekijken sociale par tners en politiek of die grens geleidelijk aan omhoog kan. Het optrekken van de leeftijdsgrens voor de sluitende aanpak ligt evenwel helemaal in de lijn met de VDAB-visie, laat woordvoerster Anneke Ernon weten. 5. Zit de attitude goed? Werkzoekenden hebben niet alleen baat bij een technische opleiding. Vaak hebben ze ook nood aan sollicitatietraining, een basiskennis informatica, een attitudetraining, een alfabetiseringscursus

‘Ik zal nooit werkloos zijn’

4. Een maatpak voor 50-plussers Dat de crisis de knelpuntberoepen niet heeft doen verdwijnen, heeft voor een stuk te maken met de werkzoekenden die er tijdens de crisis zijn bijgekomen. Het aandeel van de kansengroepen (50-plussers, allochtonen, laaggeschoolden, red.) in de werkloosheidscijfers is al die tijd nagenoeg constant gebleven. Eind juni 2010 behoorde 73,7 procent van de werkzoekenden tot een kansengroep. De crisis heeft er dus ook niet voor gezorgd dat er een massa relatief vlot te bemiddelen werkzoekenden zijn bijgekomen. Bijgevolg blijft de mismatch op de arbeidsmarkt onveranderd en is het maximaal oriënteren van de kansengroepen richting knelpuntberoepen de enige optie. Vooral 50-plussers zijn een zorgenkind. Amper 35,8 procent van de Vlaamse 55plussers is momenteel aan de slag. Bij ongewijzigd beleid zal dat in 2025 nog steeds maar 43,4 procent zijn. Het verschil met het Pact 2020 (50% in

Nadia (33) Knelpuntopleiding: verpleegkunde

I

n 2005 kwam de toen 28-jarige Marokkaanse Nadia Depuydt naar België, nadat ze jarenlang aan de slag was geweest bij de Marokkaanse ambassade in Turkije als tolk Arabisch-Turks. Haar Marokkaanse diploma bleek niet erkend in ons land, en Nadia moest op zoek naar een alternatief. Eerst dacht ze aan een job in de horeca, maar daar zag ze te weinig kansen om zichzelf te ontplooien. En dus werd het een opleiding tot verpleegkundige. Gemakkelijker gezegd dan gedaan: de hele opleiding duurt voor Nadia drieënhalf jaar. Een halfjaar langer dan normaal, want eerst moest ze het Ne-

of iets dergelijks. De VDAB wil dat haar consulenten daar in elk contact met werkzoekenden alert voor zijn. Die zullen aangesproken worden op ongepast gedrag zoals een gebrek aan stiptheid, een onverzorgd uiterlijk of niet kunnen omgaan met regels. Werkgevers klagen vooral over de attitudes en het werkritme van onze cursisten, staat in de VDABnota te lezen. Dat maakt van het vinden van stageplaatsen of plaatsen voor werkplekleren een bijzonder moeizame opdracht. Om daaraan te verhelpen, werkt de VDAB aan een ‘basisservice’ die onmiddellijk aan de werkzoekende kan aangeboden worden. Levert deze aanpak niet de gewenste resultaten op, dan zal de werkzoekende doorverwezen worden naar een intensievere begeleiding. Eind 2011 lever t de VDAB een evaluatierappor t van het nieuwe actieplan op. Dan zal blijken of alvast het eerste doelwit, een doorstroming van 65 procent van de cursisten naar werk, gehaald is.

derlands onder de knie krijgen. Als alles goed gaat, sleept ze in januari 2012 haar diploma in de wacht. “Dat wordt genieten! Als verpleegkundige zal ik nooit werkloos zijn, want het belang van dit beroep zal in de toekomst alleen maar toenemen”, klinkt het enthousiast. “Bovendien kan je veel betekenen voor mensen tijdens hun moeilijke en zieke momenten, én kan je ook jezelf blijven verbeteren.” Dat laatste blijkt van groot belang voor de leergierige Nadia, die trots verkondigt al zes talen te spreken. Is ze dan niet bang dat een job in de zorgsector erg zwaar zal zijn? “Elke job heeft zijn leuke en minder leuke kanten. Natuurlijk kan het psychologisch en fysiek zwaar zijn om te werken in de zorg, maar als je naar huis vertrekt moet je de deur dichttrekken en alles achter je laten. Dat is een deel van je deskundigheid.”


WERKBEELD

STAM Gent Foto’s: Marco Mertens

Op 9 oktober 2010 opende op de Gentse Bijlokesite het Stadsmuseum Gent (kortweg STAM). Het vast circuit van het Gentse museum vertelt het verhaal van de stad. Daarnaast organiseert het STAM ook regelmatig tijdelijke tentoonstellingen en tal van activiteiten die de bezoekers dichter bij het Gentse erfgoed moeten brengen. Zo vind je er bijvoorbeeld een twee meter hoge Sint-Baafskathedraal, door Dirk Denoyelle nagebouwd met Lego. Voor het STAM werken circa vijfentwintig mensen, van administratieve krachten en onderzoekers tot suppoosten en coördinatoren. Het museum is iedere dag geopend van 10 tot 18 uur, behalve op maandag. (mo) www.stamgent.be

JOBAT.BE/WERKBEELD Bekijk meer foto’s van dit bedrijf


08 09

MENSEN

Op zoek naar het alfavrouwtje

Vrouwen netwerken niet graag. Bij mannen gaat het vanzelf. Ziedaar een van de vastgeroeste redenen waarom minder vrouwen dan mannen doorstoten naar de bedrijfstop. Met haar boek ‘Meisjes die met Lego spelen’ wil netwerkfenomeen An De Jonghe daar wat aan doen.

Tekst: Maud Oeyen / Foto: Koen Bauters

T

e weinig vrouwen aan de top? In Noorwegen heeft een politicus, een mannelijke nota bene, er wat op ge‘Je hebt niet veel aan een vonden. Beursgenoteerde bedrijven netwerk waar geen econowaar minder dan vier op de tien toplui vrouw mische macht achter zit. zijn, krijgen een boete. Sindsdien gaat het plots Dat is niet meer dan een heel goed met de carrière van de Noorse vrouw. Volgens An De Jonghe is het een kwestheekransje’ tie van tijd voor onze contreien even goede resultaten boeken. Maar dan moeten vrouwen er An De Jonghe wel iets voor over hebben. Netwerken bijvoorbeeld. Een spelletje waar De Jonghe, goed voor meer dan 6.400 contacten op LinkedIn, meer geen enkel probleem meer mee hebben. Ze dan bedreven in is. staan er gewoon niet bij stil dat het voor vrouU geeft meteen een lijst van vrouwen- wen wel degelijk een probleem is. Ze vinden netwerken in België en Nederland. zichzelf heel tolerant en zijn verwonderd dat er Zouden vrouwen zich niet beter aan- zich zo weinig vrouwen aandienen. Daarnaast heb je nog altijd een aantal mannen sluiten bij een gemengd netwerk? Eerlijk gezegd ben ik daar ook zelf voorstander van de oude garde die het gemaakt hebben en van. Je hebt niet veel aan een netwerk waar altijd een vrouw aan de haard hebben gekend. geen economische macht achter zit. Dat is niet Zij zullen zich niet opgezet voelen met een gemeer dan een theekransje. Je moet binnen je neratie vrouwen die even ambitieus zijn als zij netwerk mensen kunnen ontmoeten die effec- en die het recht opeisen om dezelfde dingen te tief iets kunnen veranderen. Vandaag de dag doen. Maar die mannen zijn niet het grootste zijn het nog steeds voornamelijk mannen die struikelblok. Dat is de mentaliteit van vrouwen. aan de touwtjes trekken. Hoe dan ook, een Vrouwen mogen zich niet laten tegenhouden. vrouwennetwerk is beter dan niets. Voor vrou- Dat zal gemakkelijker gaan naarmate ze dat wen die wat timide zijn, kan het een opstapje meer doen. En mannen moet het beginnen dagen dat het niet voor iedereen zo gemakkelijk is vormen. als voor hen. Het is niet normaal dat we moHoe komt het dat vrouwen te weinig menteel met een bevolkingsgroep zitten die 60 procent van de bevolking uitmaakt die harder netwerken? Een gebrek aan tijd wordt vaak als reden opge- moet werken dan anderen om hetzelfde te begeven, net als de moeilijke combinatie van werk reiken. en gezin. Maar als je ziet wat vrouwen allemaal klaarspelen op één dag: de kinderen, een huis- Het uiterlijk kan volgens u een belanghouden, een echtgenoot, hun werk. De vraag is rijke rem zijn op de carrièrekansen van waar je je prioriteiten legt. Als een vrouw over- een vrouw. tuigd is dat netwerken goed is voor haar carriè- Dat is toch geen verrassing? Toen ik research re, zal ze daar wel een oplossing voor vinden. deed voor mijn boek viel het me op hoe vaak Maar dan nog zit netwerken een vrouw niet dat aspect wordt doodgezwegen. Het lijkt wel echt in de genen. Ze zal sneller denken: ik ga politiek incorrect om dat te zeggen. Nochtans, heel erg mijn best doen, en dan zullen ze mij wel als je op de werkvloer bij mannen en vrouwen ontdekken. Ze denken volgens een vrouwelijke zou peilen of het uiterlijk meespeelt, zal iederlogica. Een vrouw zal zich ook veel minder naar een antwoorden dat dat zo is. Bij een topvrouw voren schuiven. De term ‘alfavrouwtje’ bestaat zal haar uiterlijk sowieso een onderwerp van niet, dat zegt al genoeg. Netwerken lijkt voor gesprek zijn, terwijl dat bij een man volkomen vrouwen een beetje tegennatuurlijk. Zij moe- irrelevant is. In interviews zie je iets gelijkaardig: ten een sociale horde over, terwijl mannen dat men stelt aan een leidinggevende vrouw steeds de vraag hoe zij erin slaagt haar gezin en haar vanzelf doen. werk te combineren. Dat wordt aan een man Vrouwen die zich opdringen: ik kan me nooit gevraagd. Het is niet normaal dat we met voorstellen dat sommige mannen er twee maten en twee gewichten werken. niet op zitten te wachten. (lacht) Wat dat betreft, heb ik een gematigd po‘Meisjes die met Lego spelen’ van An De Jonghe is sitief beeld. Ik denk dat de meeste mannen daar uitgegeven bij Sillas.

Danone wint eerste ‘AXA Wo_Men@Work Award’ Een schoonheidsprijs voor de award met de mooiste naam is het gelukkig niet. Maar dat maakt van Alber t Ragon, general manager van Danone België, een niet minder terechte laure-

aat. Volgens de jury kan Ragon na een aantal jaren van intensieve diversiteitacties een mooi rappor t voorleggen. Zijn management bestaat inmiddels voor 51 procent uit vrouwen, het di-

rectiecomité voor 30 procent. De AXA Wo_Men @ Work Award is een initiatief van JUMP, een forum dat vrouwen wil bijstaan tijdens hun carrière, en AXA Belgium.


Ra n d geva l le n

SCIENCE@WORK

Ontdek de rat in jezelf

Wi l j e r i j k wo rd e n of beroemd? Als het antwoord ‘ja’ is, bent u misschien iets met het gelijknamige boek van Steven Babitsky en James J. Mangravity Jr. Dit duo van de leuke achternamen staat aan het hoofd van SEAK, een Amerikaans trainingen adviesbureau, gespecialiseerd in onderhandelingstechnieken. De heren pretenderen een lijst vragen (en antwoorden!) te hebben opgesomd die u naar eigen inzicht kan inzetten tijdens een onderhandeling. Meegenomen is dat de vragen makkelijk te onthouden zijn én, alweer volgens Babitsky en Mangravity, bijzonder effectief. Maakt niet uit of u op het punt staat een huis te kopen, opslag te vragen of een monsterdeal binnen te rijven: de ‘tips and tricks’ van B&M doen hun werk in weer en wind. Bijzonder interessant is Deel III: Openingszetten. Je boekt vaak uitstekende resultaten bij onderhandelingen als je sterk begint, lezen we u even voor. Hoe doet u dat? Door meteen de juiste vraag te stellen. ‘Stuurt u me voor de vergadering een e-mail met uw punten en vragen zodat ik me kan voorbereiden?’, kan zo’n vraag zijn. Want kennis is macht. Hoe meer informatie u op voorhand verzamelt, hoe groter de kans dat u de tegenpartij onder tafel veegt. Om gelijkaardige redenen kan het handig zijn een conceptnota op te stellen en die door te sturen, nog voor de vergadering start. Zo bepaalt u niet alleen over welke punten er gesproken zal worden, maar ook hoelang en in welke volgorde. Helemaal bovenaan plaatst u best iets dat de andere partij op zijn gemak stelt (lees: zijn ego streelt). Wilt u nog weten wat u kan bereiken met de vraag: ‘En, bent u een teamspeler?’, dan moet u het oeuvre van Babitsky en Mangravity Jr. er zelf maar eens op naslaan. (‘Wil je rijk worden of beroemd?’ is uitgegeven bij Spectrum)

De maskers mogen af Een mail, en wel van de heer Volckaert, afgevaardigd bestuurder van een Oost-Vlaamse bouwfirma, ondernemer en werkgever van ongeveer veertig personeelsleden. ‘Ik lees elke week jullie jobaanbiedingen, en dit al meer dan dertig jaar. Dat geeft me een beeld van de verwachtingen en verschuivingen in de markt’, schreef mijnheer Volckaert ons aan het begin van de alweer voorbije werkweek. So far so good. Maar dan verandert zijn toon. ‘Het ergert(!) mij dat ik steeds lees wat van de werkgever verwacht wordt. Waarom wordt er nooit eens geschreven wat wij als werkgever van de werknemer verwachten?’ Een terechte opmerking, vinden wij dat. En daarom, mijnheer Volckaert, hebben wij de voorbije weken aan enkele honderden werkgevers en enkele duizenden starters gevraagd wat ze - zoals u suggereert - nu echt van elkaar vinden. Want het is december, de evaluaties ko-

I

k beken. Ik ben Frederik, 32 jaar en verslaafd aan e-mail. En misschien ook wat aan Facebook. En ok, Twitter vind ik ook wel héél leuk. E-mail en social media zijn fantastische communicatiemiddelen. Ze bepalen het ritme van een generatie. We staan altijd en overal in contact met anderen, zonder beperkingen. The best way to share and discover what is happening right now. Woot woot! Maar je kan er ook heel wat tijd mee verliezen. Vele bedrijven leggen daarom hun werknemers restricties op bij het gebruik van social media. Hoe komt het dat deze technologieën zo snel een centrale plaats in ons leven hebben kunnen verwerven? We gaan 70 jaar terug in de tijd. De gedragspsycholoog Frank Skinner onderzoekt het effect van beloningen op gedrag bij ratten in een kooi. Als het dier een tijdje geen voedsel krijgt, wordt het onrustig en drukt het min of meer per toeval op een hefboom zodat er voedsel komt aanrollen. Bingo! Al snel ziet de rat een verband tussen de hefboom en het krijgen van voedsel. Het dier zal snel leren meer te drukken op de hefboom om meer voedsel te krijgen.

men eraan, en de maskers mogen af. Wat er dan tevoorschijn komt, leest u volgende week in Jobat.

Geef het gewoon toe Nog een mail, met daarin de minimumtemperaturen die u in uw kantoorhok moet kunnen opmeten. Geeft uw thermometer minder aan, mag u zonder scrupules huiswaarts keren. Opmerkelijk: collega’s met een ‘zware’ job moeten het uithouden tot 12 graden Celsius. Wie gewoon toegeeft dat zijn werk ‘zeer licht’ is, mag er al bij een aangename 20 graden de brui aan geven. Al kan het ook zijn dat de tabel over fysiek zwaar werk ging. (www.prevent.be) (wv)

Voedsel Het belonen van gedrag zorgt ervoor dat het gedrag meer voorkomt. Skinner experimenteer t verder met de timing van de beloningen. Zo krijgen de ratten in een vast schema hun beloning telkens ze 100 maal op de hefboom drukken. In een veranderlijk schema krijgen de ratten hun beloning telkens op een ander, onvoorspelbaar moment. Soms wordt de rat beloond na 20 keer drukken, soms pas na 200 keer drukken. Nu zou je verwachten dat de vaste beloning het meest verslavend is omdat de rat zijn beloning

‘Wij zijn e-mailratten. We checken voortdurend onze berichten. Meestal is het junk’ Frederik Anseel kan voorspellen. Niets is minder waar. De veranderlijke beloning is meest verslavend. Indien de beloningen stoppen, blijken de ratten met vaste beloning snel te stoppen met drukken. Bij de onvoorspelbare beloning blijven de ratten gedurende lange tijd verder drukken op de hefboom. Je weet immers nooit dat er alsnog een beloning uit de kast valt. Wij zijn e-mailratten. We checken voor tdurend onze berichten, maar meestal is het junk - het equivalent van het drukken op de hefboom zonder beloning. Maar zo nu en dan, op onvoorspelbare tijden, worden we beloond. Een leuke roddel, goed nieuws over ons werk, belangrijke informatie, een foto van iemand die we lang niet gezien hebben. We zijn zo tevreden met dit onverwachte leuke bericht (voedsel!) dat we onze berichten blijven checken, hopend op meer verrassingen. Rattig! We zijn echter niet gedoemd om eeuwig op het hefboompje te blijven drukken. Sommigen onder ons ontdekken de rat in zichzelf en ontsnappen uit de e-mailkooi. Dus, nog éénmaal je berichten checken en dan… Aan het werk! Frederik Anseel is professor organisatiepsychologie Universiteit Gent en hoofd onderzoeksgroep VIGOR


10 11 BEROEPSGEHEIM

Koen De Graeve, acteur k liep al een tijdje rond met de droom om zelf iets te schrijven. Nu is het eindelijk zover : ik broed op een stuk voor de Kakkewieten, dat in maart van volgend jaar in Het Paleis in première moet gaan. Vroeger vertrokken we met dit zootje ongeregeld vanuit bestaande teksten en ook met Lazarus en Olympique Dramatique heb ik al meegewerkt aan bewerkingen, maar deze keer start ik met een wit blad. Dat is angstaanjagend. Extreem confronterend ook. Ik kamp met een tsunami van ideeën, die ik maar niet gebald krijg. Ik schrijf als een zot, maar voorlopig is er nog geen touw aan vast te knopen. Nochtans had ik me deze periode voorgesteld als een oase van rust, na enkele jaren van hard en intens werken. Ik besef dat ik in een luxepositie zit en dat ik bijgevolg geen reden heb om te klagen. Toch zat ik met vragen toen ik met Lazarus

“I

‘Ik had me deze periode voorgesteld als een oase van rust, na enkele jaren van hard werken’

LUNCHTIME

Beter een goede buur ***** Warme rode tinten overheersen, en naast de eenvoudige houten trap met de sierlijke gietijzeren balustrade springen vooral de versierde glasramen bij het inkomhalletje in het oog. Het meubilair bestaat voornamelijk uit houten tafels van verschillende soor ten en maten die in lange rijen tegen elkaar staan geschoven. Ideaal om in een sociale bui nieuwe mensen te leren kennen, minder aan te raden wanneer je persoonlijke gesprekken wil voeren of gevoelige informatie wenst uit te wisselen over pakweg de regeringsonderhandelinWarme tinten Het café-restaurant - je kan hier gen. ook gewoon terecht om met vrienden een paar trappisten te Belgische keuken verzetten - is gevestigd in een De kaar t - die de vorm aanneemt smal gebouw met hoge bakste- van een groot krijtbord aan de nen muren. Omdat 9 et voisins muur - bestaat voornamelijk uit op de hoek van de Van Ar tevel- eenvoudige en zeer betaalbare de- en de Kar tuizersstraat ligt, gerechten. De keuken is overwekan je langs alle kanten door de gend Belgisch (witloof, Luikse sagrote ramen naar binnen kijken. lade ...). Ik kies voor een van de

In het centrum van Brussel, vlakbij de Beurs, bevindt zich het gezellige restaurantje 9 et voisins. De naam van het etablissement doet misschien even de wenkbrauwen fronsen, maar er is wel degelijk een verklaring te geven voor de herkomst ervan. De eigenaars van 9 et voisins zijn namelijk dezelfde als die van het daartegenover gelegen Fin de Siècle. Dat zeer druk bezochte restaurant is gevestigd in de Kar tuizerstraat nummer negen. Vandaar dus: neuf et voisins.

weinige ‘exotische’ gerechten, chili con carne (10,83 euro). Als was het om de klanten met een knipoog te pesten, zijn alle prijzen voorzien van twee cijfers achter de komma. Zo betaal je voor een dagsoep 3,92 euro en voor lamsvlees ‘paysanne’ 13,82 euro. Bij de al rijkelijke por tie chili krijg ik nog een flinke pot witte rijst en enkele grote stukken pitabrood. Het gerecht blijkt net pikant genoeg. Het bijzonder vriendelijke personeel maakt grapjes tijdens het opdienen en gaat onder tussen opvallend snel tewerk. Lang hoef je hier niet op je eten te wachten. (mo)

9 et voisins Van Arteveldestraat 1 1000 Brussel jobat.be/lunchtime

Oblomow speelde en dit combineerde met draaidagen voor de film Zot Van A. Ik kon mezelf voor de kop slaan: waarom kon ik me nu eens niet op één ding focussen? Ik heb het voorrecht gekend om de voorbije drie jaar met de top van de Vlaamse film te kunnen samenwerken. De verleiding om in het bad te springen, was altijd heel groot, maar ik vrees dat iets of iemand anders daar telkens de dupe van was. Humeursnuffer Waarom ik zoveel gevraagd werd? Misschien omwille van een soort naturel en oprechtheid? Wat ik wél zeker weet, is dat ik mijn volle verantwoordelijkheid neem als ik me met een project verbind. Er is altijd een zekere onvoorwaardelijkheid. Ik ben een sociaal dier en dus bijzonder gevoelig voor de groepswerking. In de collectieven waar ik mee op de planken sta, neem ik meestal de rol van katalysator op mij. Mijn lief noemt me een humeursnuffer. Ik voel het heel snel aan als de werksituatie niet ideaal is. Niet dat de sfeer al-

tijd gezellig moet zijn, maar het is wel een voorwaarde dat iedereen op zijn volle kracht kan functioneren. En nu zit ik dus alleen in een kamertje in Het Paleis, te tokkelen op een klavier. Deze nieuwe ervaring past in mijn fascinatie voor het verhaal. Uit alles wat ik doe, spreekt een grote liefde voor de kracht van het woord. Ik ben pas tevreden van een voorstelling als de toeschouwers de acteurs niet meer zien en in het verhaal komen te zitten. Ik heb eerder een zwak voor een bescheiden, maar genereuze acteur als Jeff Bridges dan voor pakweg Daniel Day-Lewis, bij wie de prestatie op zich de bovenhand neemt. Bridges hoeft niet noodzakelijk uit te blinken als acteur. Daarom vind ik het zelf ook raar om prijzen te krijgen. Ik wil niet aan een bepaalde status beantwoorden: dat is het verschrikkelijkste dat een acteur kan doen. In de muziek zie je dat ook soms. ‘Get a fucking life, en speel gewoon je songs’, denk ik dan. Prince toont hoe het moet. Hij is zijn muziek. Hij speelt doorgeefluik en doet dat met heel veel overgave.” (pvd)


OVERHEID

Open VLD pleit voor interimarbeid bij overheid Momenteel is het voor overheidsdiensten verboden om gebruik te maken van interimarbeid. Open VLD diende een wetsvoorstel in dat daar verandering in moet brengen. Selor, het selectiebureau van de overheid, is vragende partij. De vakbonden wijzen het voorstel resoluut af. Tekst: Maud Oeyen

“D

e Europese richtlijn die stelt dat de lidstaten uitzendarbeid bij de overheid moeten toelaten, dient omgezet te worden tegen 2012”, zegt Open VLD-parlementslid Patricia Ceysens, die mee aan de kar trekt van het voorstel. België is – naast Griekenland – het enige EU-land dat interimarbeid bij de overheid verbiedt. Volgens Ceysens biedt interimarbeid een antwoord op de vraag om meer flexibiliteit van de overheid. Bovendien maken verschillende overheden in ons land bij uitzondering al gebruik van de mogelijkheid. “Alleen gebeur t dat op een hypocriete manier. Laat ons daar komaf mee maken en dat gewoon legaliseren.” Ceysens wil de kwestie op de agenda blijven plaatsen zolang het verbod bestaat. “We zoeken in de Kamer naar een meerderheid. Zodra die er is, kan er gestemd worden. In the long run zal ons voorstel sowieso goedgekeurd worden. Europa legt dat nu eenmaal op. Alleen krijg je nu eerst nog wat achterhoedegevechten.” Daarmee doelt Ceysens op de sterke weerstand die leeft bij de vakbonden. Die hebben zich nadrukkelijk tegen het voorstel gekant, uit vrees dat tijdelijke en onzekere jobs bij de overheid steeds meer in zwang zullen raken. Ook de liberale overheidsvakbond VSOA trekt bij monde van secretaris-generaal Henk Herman flink van leer tegen het voorstel van Open VLD. “Ten eerste is het

nogal evident dat we geen interimarbeid willen in het openbaar ambt, als je ziet dat we er nog niet in slagen om de kaders vol te krijgen met het vast personeel. Ten tweede verdedigen wij het vaste werk, niet de interimarbeid.” Ceysens doet het protest van de vakbonden af als een ‘conservatieve reflex’. “Je merkt dat wel vaker. Sinds jaar en dag pleit ik voor flexibel werk en thuiswerk, omdat ik ervan over tuigd ben dat zowel werknemer als werkgever daar voordeel uit kunnen halen. Ook wat dat betreft, zag je bij de vakbonden veel aarzeling. Ik heb het gevoel dat zij het moeilijk hebben met veranderingen tout court, en dat is natuurlijk jammer. Vooral wanneer de cijfers uitwijzen dat uitzendarbeid de beste manier is om mensen uit kansengroepen aan werk te helpen en op weg te zetten naar stabiel en langdurig werk.” Te traag op de bal De vrees dat stabiele overheidsjobs plaats moeten ruimen voor interimcontracten vindt Ceysens vooral het gevolg van de negatieve gevoelens die een term als ‘flexibilisering’ oproept. “Je mag daar geen karikatuur van maken. Ik kan me voorstellen dat het niet eenvoudig is om vandaag te horen te krijgen dat je morgen moet presteren terwijl je niet weet of je ook overmorgen nog aan de slag zal zijn. Maar dat is natuurlijk de heel extreme, negatieve kant van uitzendarbeid. Als je de regelgeving op ex-

tremiteiten moet afstellen, dan kan je beter niets doen.” Dat mensen het moeilijk hebben met onzekerheid vindt Ceysens normaal. Zelf heeft ze vooral oog voor de positieve aspecten van uitzendarbeid. “Ik ben de laatste om te pleiten voor wispelturigheid. Ik vind wel dat we attenter moeten zijn voor wat werknemer en werkgever bindt, en minder voor wat hen scheidt. Veel werknemers zijn juist vragende par tij voor meer flexibiliteit.” “Er zijn overheidsdiensten die nu al in uitzonderingsgevallen een beroep doen op interimkrachten – bijvoorbeeld wanneer iemand ziek is – maar er is nog geen gestructureerd aanbod”, verduidelijkt Cindy Dewaele, business unit manager bij Selor. Zij is van mening dat er wel degelijk nood is aan snel inzetbare krachten bij de over-

‘Verschillende overheden maken al gebruik van interimarbeid, maar op een hypocriete manier. Maak daar komaf mee en legaliseer dat’ Patricia Ceysens, Vlaams parlementslid


12 13

COLUMN

J O B AT. B E / C O L U M N

Huh??

heid. “Er zijn tal van voorbeelden te geven van organisaties die vaak heel tijdelijke behoeften hebben en die daar op dit moment geen antwoord op kunnen bieden. Men grijpt dan naar een contractuele tewerkstelling (een contractueel personeelslid bij de overheid is – in tegenstelling tot een statutair personeelslid – niet vast benoemd, red.), maar tegen de tijd dat die behoefte is ingevuld, zit je al gauw enkele weken of een maand verder.” Hostesses, nu! Sprekende voorbeelden zijn de uitzonderlijke versterking van het callcenter van Binnenlandse Zaken bij een plotse crisis of overstroming, of het inhuren van hostesses voor een event. Dewaele: “In tijden van crisis moet je snel op de bal kunnen spelen. Dan zeg je: morgen moeten hier zoveel mensen staan die kunnen helpen met het bieden van eerstelijnsinformatie. Ook voor een eenmalig event kunnen we momenteel geen interimarbeid inschakelen. Je moet dan echt een beroep doen op een extern bureau, waardoor je voor een stuk ook de aansturing uit handen geeft.” Dewaele merkt wel op dat het inzetten van interimarbeid niet mag leiden tot een ondermijning van het personeelsbeleid. “Er mag geen uitholling komen van het personeelsplan dat mensen een toe-

komstperspectief biedt binnen de organisatie. Als er structurele personeelstekorten zijn, dan moeten die op een structurele manier worden aangepakt. Interim kan enkel voor kor tlopende en dringende opdrachten.” Als er een samenwerking met de interimsector komt, wil Selor garanties over de kwaliteit van de procedures. “Indien gewenst, kan Selor optreden als kwaliteitsorgaan dat een algemeen kader uittekent, gebaseerd op ons competentiemodel. Zo vermijden we aan te werven met twee maten en gewichten. Waarden als diversiteit zijn voor ons heel belangrijk. Incidenten uit het verleden met betrekking tot interimkantoren en diversiteit moeten tot elke prijs vermeden worden.” Bij het VSOA is men vooral ongerust over de evoluties bij de overheid. Herman: “Er bestaat een tendens naar contractualisering binnen het openbaar ambt. Contractuelen krijgen ook steeds minder de kans om statutair te worden. Bij De Post alleen al werken nu meer dan 26 procent contractuelen.” Voorlopig zegt de vakbond nog geen actie te willen ondernemen. “Het gaat tenslotte maar om een voorstel. We zullen de nieuwe regering – als die er ooit komt – wel duidelijk maken dat we ons afzetten tegen het invoeren van interimarbeid bij de overheid”, aldus nog HermanFo

Vind jouw job bij de Overheid vanaf blz.14

Een man en een vrouw lezen jaartallen over. Om de beurt noemen ze een jaar dat ver voor ons in de toekomst ligt. Voor hen ligt een lijst. Telkens ze het getal noemen, vinken ze het af. De vrouw is de actrice Nelly Frijda - u misschien beter bekend als Ma Flodder-, de man is een vriend van me. Een uur lang lezen ze de getallen voor in een zijhal van het Stedelijk Museum in Amsterdam. De Japanse kunstenaar On Kawara tikte in 1969 een miljoen jaar achteruit. Het leverde tien dikke boeken op met alleen cijfers. In 1980 typte hij een miljoen jaar vooruit. De werken worden achtereenvolgens voorgelezen in galerieën en andere plaatsen waar dit soort reciterende mensen niet meteen gevraagd wordt om op te stappen. Mijn vriend die als consultant in Londen werkt, dreint de getallen monotoon en plichtsbewust op met de net iets te hard aangezette dictie van de perfect geïntegreerde buitenlander. Frijda speelt met de karige tekst, rekt de cijfers uit, doet alsof ze een spannend verhaal vertelt. Soms verspreken ze zich, Frijda heeft soms moeite met de cijfertjes lezen. Een tiental mensen loopt binnen tijdens hun sessie. Een paar wekenlang gaat dit project door met telkens wisselende voorlezers. Kawara’s gehele oeuvre bestaat uit dit soort getalsmatige kunstwerken. Hij is hier al een paar decennia mee bezig, zijn werk wordt vertoond in vooraanstaande instellingen en besproken in de belangrijke kranten, dus we mogen veronderstellen dat hij er van kan leven. ‘Er van kunnen leven’ is dan ook het beslissende criterium voor zowat iedere activiteit die niet als zwaar crimineel gaat. Hoe beter je er van kunt leven, hoe nuttiger die activiteit. Die gedachte doortrekken houdt dan ook in dat een fabrikant van machinegeweren meer waardevol werk verricht dan een arts. Een kunstenaar die niet kan leven van zijn atelierbezigheden kan rekenen op meewarigheid. Wie er goed aan verdient, is iedereen te slim af. Zelf al maakt hij of zij kunst die alleen kan rekenen op een algeheel ‘Huh?’. Vanuit dezelfde denktrant worden aankomende studenten met zachte maatschappelijke dwang in vakantiejobs geduwd. Ok, het zakcentje is mooi meegenomen maar het is goed dat ze ook eens manueel werk verrichten, ‘dan weten ze waarvoor ze studeren’. Na een zomer bolletjes vanille draaien of springkastelen opblazen, weten ze weer waarom ze rechten of Romaanse talen studeren. Meestal verdienen ze na een studie zo’n kleine duizend euro meer dan mensen die de scheplepel of voetpomp voor de rest van hun leven moeten bedienen. Of de afgestudeerden die meerwaarde nu verdienen in bedrijf dat bloedstollers maakt of cocktailparapluutjes; dat is minder van belang. Ze kunnen ervan leven. Beter dan als ze niet hadden gestudeerd. De museumbezoekers die de jaartallenlezers even bekeken, liepen na een paar minuten glimlachend weg. Meestal schouderophalend, een lichte wrevel op het voorhoofd. Is dit het nu? Maar laat ons wel wezen: zijn er niet meer bezigheden te vinden die een ‘Huh?’ verdienen buiten dan binnen het museum?

Thomas Blondeau werkt voor het Leids Universitair weekblad Mare. Dit jaar verscheen zijn tweede roman Donderhart. Om de beurt schrijven hij en Ruth Lasters de werkweek van zich af.


14

Jobs

bij de

OVERHEID

Wil je meewerken aan de ondersteuning van milieuvriendelijke energieproductie in Vlaanderen? Energie is een belangrijke uitdaging voor onze moderne maatschappij. Mee door de vrijmaking van de energiemarkt zijn de elektriciteits- en aardgassector in volle beweging. De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteitsen Gasmarkt (VREG) controleert en reguleert de elektriciteits- en gasmarkt in het Vlaams Gewest. De VREG waarborgt ook de herkomst van milieuvriendelijke stroom in Vlaanderen. Ze verstrekt de producenten van milieuvriendelijke stroom groenestroomen warmtekrachtcertificaten. Op die manier zijn de energieverbruikers en de Vlaamse overheid zeker dat zij elektriciteit aankopen die effectief milieuvriendelijk is en steun verlenen aan milieuvriendelijke elektriciteit. Zij realiseert dit via open communicatie en dialoog met de betrokken partijen, met medewerkers die zichzelf kunnen ontplooien en met garanties voor een goede balans tussen werk en privé. Wil je zelf ook graag meewerken aan het energiebeleid in Vlaanderen? Voor de versterking van het agentschap in Brussel zijn wij op zoek naar een (m/v):

behandelaar expertise dossiers Functieomschrijving: als behandelaar expertise dossiers onderzoek je aanvragen voor groenestroom- en warmtekrachtcertificaten conform de toepasselijke wetgeving en interne procedures van de VREG. Je verzamelt en analyseert dossiergegevens om gefundeerde voorstellen van beslissingen te kunnen voorleggen aan je leidinggevende. Je ziet erop toe dat de beslissingen in dossiers correct worden uitgevoerd. Via interne en externe communicatie verzeker je een goede doorstroom en uitwisseling van informatie en draag je bij tot de efficiëntie en de kwaliteit van de dienstverlening. Profiel: je hebt een master in de ingenieurswetenschappen, in de bio-ingenieurswetenschappen, in de industriële wetenschappen of van handelsingenieur. Je bent stressbestendig, analytisch ingesteld en werkt nauwgezet. Je werkt graag in team en bent klantgericht. Je bent geïnteresseerd in het vakgebied en schaaft je kennis over de nieuwe ontwikkelingen graag bij.

Wij bieden jou: een job in een uitdagend overheidsbedrijf waar zowel vrouwen als mannen gestimuleerd worden om eindverantwoordelijkheid op te nemen • hospitalisatieverzekering • gratis openbaar vervoer (vlakbij station Brussel-Noord) • een aantrekkelijke vakantieregeling • een vaste benoeming en een brutoaanvangssalaris van 2 845 euro per maand (relevante ervaring wordt in rekening gebracht) • aanleg van werfreserve van 1 jaar (met mogelijkheid tot verlenging). Interesse? Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan je uitgebreid cv en gestructureerde vragenlijst uiterlijk op 16 december 2010 naar sollicitaties@jobpunt.be of Jobpunt Vlaanderen, t.a.v. Carla Kayaerts, Technologielaan 11, 3001 Heverlee. De gestructureerde vragenlijst en het selectiereglement kan je terugvinden op www.jobpunt.be. Meer informatie over de VREG kan je vinden op de website www.vreg.be. De jurygesprekken vinden plaats op dinsdag 21 december 2010 en de psychotechnische proeven vinden plaats vanaf 27 december 2010.

De VREG wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap.

www.jobpunt.be

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) is een integraal waterbedrijf dat diensten aanbiedt binnen de hele waterketen. Als leverancier van leidingwater zorgt de VMW voor de productie en distributie van drinkwater aan 2,6 miljoen klanten in 170 Vlaamse gemeenten. Daarnaast is de VMW een deskundige partner voor waterhergebruik en voor water-op-maatoplossingen naar bedrijven toe en voor rioleringsdiensten en afvalwaterbeheer naar steden en gemeenten toe. Voor al deze opdrachten beschikt de VMW over een uitgebreide technische infrastructuur die op een goede wijze moet worden beheerd. In het kader van onze dienstverlening zoeken wij gemotiveerde medewerkers die onze kerncompetenties, met name resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, betrouwbaarheid en voortdurend verbeteren, hoog in het vaandel dragen. Op dit ogenblik hebben wij de volgende vacatures (m/v):

» directeur investeringen, aankoop en logistiek Brussel

Jouw functie: samen met je team sta je in voor het patrimoniumbeheer en het voorbereiden en opvolgen van en rapporteren over het technisch investeringsprogramma omtrent grote technische installaties en toevoerleidingen. Je staat tevens in voor het aansturen van het inkoopproces en het realiseren van een efficiënt voorraadbeheer. Je geeft leiding aan 20 medewerkers en je bent verantwoordelijk voor de matrixwerking omtrent logistiek. Je werkt mee aan de ontwikkeling van goede praktijken rond technische exploitatie en je adviseert het management rond beleidskeuzes. Jouw profiel: je hebt een masterdiploma (of daarmee gelijkgesteld) bij voorkeur in een economische richting of in de industriële wetenschappen. Je hebt relevante ervaring op het vlak van patrimoniumbeheer en/of logistieke processen. Je kan leidinggeven en je werkt resultaatgericht. Je kan anderen overtuigen van jouw visie.

» adjunct-hoofd sectoraal dienstencentrum Oud-Heverlee en Eernegem

Jouw functie: je ondersteunt het hoofd sectoraal dienstencentrum bij de operationele leiding van de medewerkers. Je doet de voorbereiding en de opvolging van de werken aan het distributienet. Je staat in voor de voorbereiding van en het toezicht op werven. Je lost problemen inzake dagelijkse werkzaamheden op en organiseert de afhandeling van schadegevallen. Jouw profiel: je hebt een bachelordiploma (of daarmee gelijkgesteld) bij voorkeur in een bouwkundige richting of in een andere technische richting waarbij je ervaring in een duidelijke bouwtechnische specialiteit hebt opgedaan. Je werkt planmatig en oplossingsgericht. Je bent in staat leiding te geven aan een team en je bent klantvriendelijk en communicatief. Je werkt vlot met de MS-Officepakketten. Je hebt een rijbewijs B. AANBOD: een boeiende voltijdse functie in een dynamische omgeving • een statutaire tewerkstelling • voor de functie van directeur investeringen, aankoop en logistiek, een brutosalaris van 5 030 euro bij tien jaar ervaring • voor de functie van adjunct-hoofd sectoraal dienstencentrum, een brutosalaris vanaf 2 478 euro • het brutosalaris kan worden verhoogd op basis van relevante beroepservaring in de privé of als zelfstandige • maaltijdcheques • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fietsvergoeding • gratis hospitalisatieverzekering • ruime opleidingskansen.

De uitgebreide functiebeschrijving en info over de arbeidsvoorwaarden vind je op de website: www.vmw.be. INTERESSE? Stuur jouw cv en motivatiebrief uiterlijk op 31 december 2010 per e-mail naar ellen.sackx@vmw.be.

De VMW wil de samenleving waarvoor zij zich inzet, zo goed mogelijk weerspiegelen. Bij de aanwerving van medewerkers willen wij gelijke kansen geven aan alle kandidaten, ongeacht hun afkomst, geslacht of eventuele handicap.


Jobs

bij de

OVERHEID

15

Innovatie stimuleren is onze job Het IWT concretiseert het innovatiebeleid van de Vlaamse Regering. Het IWT beheert jaarlijks zo’n 280 miljoen euro met een personeelsbestand van 130 medewerkers. Momenteel zijn we dringend op zoek naar (m/v):

adviseur - Life Sciences (fysiologie – (dier)geneeskundig onderzoek) adviseur - Softwaretechnologie (pluspunt: digitale media en/of telecomapplicaties) adviseur - Materialen en productieprocessen (pluspunt: ontwikkeling en valorisatie) Uw functie: vanuit uw vakexpertise evalueert u projecten van bedrijven en hun mogelijkheden om innovaties te realiseren. Daarnaast draagt u vanuit uw kennis en ervaring bij tot de diverse taken van het IWT. Uw profiel: u hebt minstens een masterdiploma (ingenieur, licentiaat of equivalent) en vier jaar innovatiegerichte ervaring. De gevraagde kwalificaties worden per functie gepreciseerd op onze website.

adviseur - Organisatie, proces en methode Uw functie: vanuit uw vakexpertise en brede ervaring draagt u bij tot de vernieuwing van onze organisatie, haar processen en werkmethode. U werkt ook mee aan de optimalisering van de processen die de relatie van het IWT met het werkveld van innovatieactoren bepalen. Uw profiel: u hebt minstens een masterdiploma (ingenieur, licentiaat of equivalent), een aanvullende achtergrond van relevante studies (type MBA) en/of vier jaar ervaring met activiteiten in verband met organisatieontwikkeling, procesbeheersing en/of portfoliomanagement. Interesse? Surf dan even naar www.iwt.be/overiwt/vacatures voor de uitgebreide functieomschrijving, de kwalificatievereisten, de selectieprocedure en de arbeidsvoorwaarden. We organiseren ook een ‘meet and greet’ met een adviseur op zaterdag 8 januari 2011 van 10 u. tot 12 u. U kunt ook terecht bij Michel Vandermeulen, personeelsdirecteur, tel. 02 432 42 64, e-mail aanwervingen@iwt.be. Op de website vindt u ook het kandidaatstellingsformulier dat we ten laatste op 23 januari 2011 terug verwachten. Deze selectieprocedure verzekert gelijke kansen en diversiteit.

lent

ta zoveel

4 500 gemotiveerde mannen en vrouwen: zoveel personen stelt Stad Gent tewerk om haar beleid te vertalen naar een optimale dienstverlening.

ingenieur

m/v │ afdelingshoofd

technische expertise │ niveau A

In statutair dienstverband bij de Dienst Bouwprojecten – Departement Facility Management Uw functie: als ingenieur (m/v) staat u aan het hoofd van de Afdeling Technische Expertise van de Dienst Bouwprojecten. Deze dienst ambieert het integrale beheer van elk bouwproject van de Stad Gent. Hierbinnen staat uw afdeling in voor de adviesverlening en de opdrachten waarbij technische bouwexpertise vereist is. Als ingenieur (m/v) geeft u leiding aan uw team, dat bestaat uit een 25-tal medewerkers. Samen met dit team bent u verantwoordelijk voor de realisatie van de grotere bouwprojecten van de Stad Gent. Voorwaarden: u bent in het bezit van een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur). De overige voorwaarden kan u terugvinden op onze website www.gent.be/solliciteren. Ons aanbod: wij bieden uitdaging en variatie, de mogelijkheid tot permanente vorming, initiatiefname en diverse interne en externe contacten. Voor de graad van ingenieur (m/v) bieden we een brutoaanvangswedde van 3 227,18 euro per maand. Deze wedde is eventueel vermeerderbaar met relevante anciënniteit en wordt verhoogd met reglementaire vergoedingen en bijkomende extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, enz.).

Interesse? Solliciteer online voor deze vacature via onze website www.gent.be/solliciteren. U vindt er ook meer informatie terug over de functie, voorwaarden en selectieprocedure. De uiterste inschrijvingsdatum voor deze selectieprocedure is 11 januari 2010.

www.gent.be

Bij Stad Gent worden kandidaten geselecteerd op basis van hun competenties en wordt geen onderscheid gemaakt op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

 Dienst Rekrutering en Selectie Administratief Centrum Portus Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent 09 266 75 60  vacatures@gent.be

OCMW Antwerpen zoekt

Maatschappelijk werkers (bachelor, B1-B2-B3) Als maatschappelijk werker heb je een belangrijke sociale opdracht. Wil je de inwoners van Antwerpen hun sociale grondrechten garanderen, zoals een minimuminkomen, betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting, goede gezondheidszorgen ... ? Dan ben jij misschien de geknipte medewerker voor een van onze sociale diensten.

• Je hebt een uitgebreid pakket sociale voordelen: maaltijdcheques (zes euro per gewerkte dag), een gratis hospitalisatieverzekering, een vergoeding voor verplaatsingen en 80 % terugbetaling van het woon-werkverkeer met openbaar vervoer.

Meer info

Werken bij OCMW Antwerpen biedt een aantal voordelen • Je hebt een betekenisvolle en boeiende job waarbij teamwerk belangrijk is. • Je hebt ruime loopbaankansen met doorgroeimogelijkheden en bevorderingskansen. • Je krijgt een motiverend loon. • Je werk en privéleven zijn in balans dankzij glijdende werkuren en jaarlijks 35 vakantiedagen.

Meer info over de functie, de deelnamevoorwaarden en de selectieprocedure vind je op www.ocmw.antwerpen.be > Werken bij het OCMW > Vacatures > Maatschappelijk werker Je kan ook onze contactpersoon bellen: Sofie Legon 03 338 25 95 Of mailen naar selecties@ocmw.antwerpen.be.

Solliciteren Je kan solliciteren tot en met 14 december 2010. Gebruik daarvoor enkel het officiële inschrijvingsformulier dat je vindt op de website. Mail het inschrijvingsformulier samen met je cv en motivatiebrief naar selecties@ocmw.antwerpen.be.

2010120_st

Je hebt een bachelordiploma maatschappelijk werk of bachelor gezondheidszorg, optie sociale verpleegkunde. Ook laatstejaarsstudenten mogen deelnemen.


centrumstad op mensenmaat.

Met zo’n 40.000 inwoners is Turnhout de bruisende centrumstad van de Kempen. Haar rijke verleden, groene ruimte en creatieve ondernemingszin maken er een plek van waar het heerlijk wonen en werken is. Omdat Stad Turnhout volop in beweging is, zoeken we een nieuwe voltijdse collega m/v:

STADSSECRETARIS STATUTAIR

Jij Je hebt minstens een masterdiploma en bent thuis in de werking van de gemeente. Als overtuigend manager weet je je visie om te zetten in resultaten. Daarbij verlies je de eigenheid van een stedelijke organisatie niet uit het oog. Je bent sterk empathisch en kunt goed oganiseren. Je werkt namens Turnhout altijd klantgericht en in team. Je bent integer en zet graag je schouders onder kwaliteit en verbetering.

Je uitdaging Als manager van de stedelijke organisatie ben je samen met het managementteam verantwoordelijk voor de leiding van de stadsadministratie en de strategische meerjarenplanning. Je coördineert de voorbereiding en de uitvoering van het beleid, stuurt bij en evalueert. Samen met de financieel beheerder realiseer je het financieel management. Je geeft direct leiding aan de directeurs-sectorhoofden. Je bent de schakel tussen het politiek beleid en de administratie. In je managementfunctie vertegenwoordig je altijd de Stad Turnhout en bouw je een netwerk uit. Werk mee aan Stad Turnhout Wij bieden je een zinvolle, geëngageerde en afwisselende job in een fijne werkomgeving met een gezond evenwicht tussen leven en werken. Je krijgt een voltijds contract met een correct loon en extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, een vergoeding voor woon-werkverkeer en een hospitalisatieverzekering.

Geïnteresseerd? Stel je kandidaat online. Dat is gemakkelijk.

www.turnhout.be

Ga op naar de rubriek 'vacatures' en stel je kandidaat. Je vindt er de volledige functieomschrijving en wervingsvoorwaarden. Je hebt tijd tot en met 14 januari 2011. Het stadsbestuur vindt kwaliteiten van mensen belangrijker dan leeftijd, geslacht, geaardheid, religieuze overtuiging of politieke voorkeur.

Meer weten? Personeelsmanagement Campus Blairon 200 2300 Turnhout T: 014 44 33 19 E: solliciteren@turnhout.be

TURN 11055 - www.bbc.be

Turnhout,


Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem omvat een psychiatrisch ziekenhuis en een psychiatrisch verzorgingstehuis. Met zijn 491 erkende bedden en ca. 620 personeelsleden is het OPZC Rekem een grote zorgverlener in de regio. Meer informatie over de organisatie en haar werking kan je vinden op www.opzcrekem.be. Het OPZC wil excelleren in de zorg en focust in sterke mate op kwalitatieve en veilige zorg waarbij de patiënt/bewoner en zijn omgeving centraal staan. We kunnen hierbij rekenen op onze gemotiveerde artsen en medewerkers die zich thuis voelen in de organisatie en professioneel worden ondersteund. De expertise van onze medewerkers willen we maximaal tot ontwikkeling laten komen. Psychiatrische zorg is immers mensenwerk.

Zorgvernieuwing en samenwerking met partners zijn essentiële bouwstenen voor kwaliteit en continuïteit van zorg. Daarom bouwt het OPZC aan een nieuwe structuur. We realiseren teams rond doelgroepen, aangestuurd door een kernteam. Verschillende kernteams vormen een cluster. Elk cluster werkt nauw samen in netwerken en zorgcircuits en ontwikkelt samen met deze partners een complementair zorgaanbod. In de nieuwe organisatiestructuur starten we met volgende clusters: ouderenzorg, acute zorg, langdurige zorg en forensische zorg. Voor de verdere professionele ontwikkeling van ons psychiatrisch zorgcentrum zijn wij op zoek naar dynamische personen met ervaring in de gezondheidssector, met affiniteit voor onze doelgroepen, met een zin voor leidinggeven en die samen met ons op pad willen gaan.

3 Clustermanagers acute zorg-ouderenzorg, langdurige zorg, forensische zorg Jouw functie… samen met de coördinerende arts sta je in voor het ontwikkelen en opvolgen van het zorg- en behandelbeleid binnen jouw cluster. Je bewaakt de samenhang tussen vraag en aanbod van de zorgeenheden en stimuleert het interdisciplinair overleg. Je onderhoudt bestaande netwerken en legt nieuwe contacten met externe partners. Je stuurt de teams binnen jouw cluster aan en bent verantwoordelijk voor de werkingsmiddelen en budgetten. Jouw profiel… je combineert een masterdiploma met minstens 6 jaar relevante ervaring. Je bent besluitvaardig en kan anderen overtuigen van jouw visie. Vanuit jouw integriteit ben je in staat een team aan te sturen en te motiveren. Daarnaast ben je in staat op een consequente manier de belangen van de organisatie te verdedigen.

Hoofd tHerapie interesse? Voor bijkomende informatie over de functies kan je terecht bij Monique Capiot, personeelsmanager (089 84 71 41) of bij Elly Stroobants, projectcoördinator (089 84 70 45). Voel je je aangetrokken tot één van deze functies, aarzel dan niet je sollicitatiebrief met cv uiterlijk 31 december 2010 (datum poststempel of datum van onze mailserver gelden als bewijs) te sturen naar Jeannine Van den Heule – OPZC Rekem, Daalbroekstraat 106, 3621 Rekem-Lanaken of naar: j.vandenheule@opzcrekem.be

Jouw functie… je bent verantwoordelijk voor het therapeutisch gebeuren en voor de vakgroepwerking en werkt hiervoor nauw samen met artsen, clustermanagers, kernteams en het zorgcomité. Je draagt bij aan de uitwerking van een therapeutische visie en expertisecentra. Daarnaast sta je in voor het personeels-, opleidings- en ontwikkelingsbeleid en beheer je de beschikbare werkingsmiddelen. Je zorgt voor

Aanbod: een onmiddellijke indiensttreding met een voltijds contract van onbepaalde duur na een proefperiode • een salaris in overeenstemming met de loonschalen van het OPZC Rekem •

een goede samenwerking en communicatie met interne en externe partners. Jouw profiel… je combineert een masterdiploma met minstens 6 jaar relevante ervaring. Je hebt een duidelijke visie en kan anderen hiervan overtuigen. Naast jouw organisatietalent beschik je ook over goede sociale vaardigheden. Je kan je medewerkers op een motiverende manier coachen en hecht belang aan het welzijn van de patiënt.

4 programmaCoördinatoren acute zorg, ouderenzorg, langdurige zorg, forensische zorg Jouw functie… je bent verantwoordelijk voor de organisatie, de continuïteit en de kwaliteit van de therapeutische begeleidings- en/of behandelprocessen voor verschillende zorgeenheden binnen jouw cluster. Je stuurt de behandelende en begeleidende staf aan en coacht hen vanuit jouw expertise. Vanuit jouw vakkennis en concrete voeling met het klinische werk draag je bij aan de uitbouw van een sterk beleid en onderhoud je contacten met externe partners. Jouw profiel… je combineert een masterdiploma met minstens 6 jaar relevante ervaring. Je hebt zin voor initiatief en staat open voor innovatie. Vanuit je duidelijke visie ben je in staat jouw medewerkers aan te sturen. Je hebt goede sociale vaardigheden en werkt resultaatgericht.

gunstige arbeidsvoorwaarden (35 vakantiedagen, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, kinderopvang tijdens de schoolvakanties, mogelijkheid tot vorming).

Wetenschap ten dienste van veilige voedselproductie en dierengezondheid Brasschaat is een groene gemeente die ligt aan de rand van de grootstad Antwerpen. Als lokaal bestuur bieden wij deeltijds kunstonderwijs aan. Bijna 1200 leerlingen volgen les verspreid over heel het grondgebied van Brasschaat en in het filiaal Kapellen. Een zeventigtal personeelsleden staan dagelijks in voor kwaliteitsvol deeltijds kunstonderwijs in de richtingen muziek en woord. Om dit gemotiveerde team te leiden, gaat het gemeentebestuur van Brasschaat, door middel van een selectieproef, over tot de aanwerving van een (m/v):

DIRECTEUR

GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD MARCEL VAN HEUVEN Functie: U staat in voor de leiding en het dagelijks bestuur in de gemeentelijke academie voor muziek en woord. U bewaakt de kwaliteit binnen de onderwijsinstelling en verhoogt het beleidsvoerend vermogen ervan. Profiel: • U bent in het bezit van een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs voor het ambt van directeur zoals terug te vinden op de website www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen. • U hebt op de uiterste inschrijvingsdatum een dienstanciënniteit van minstens 5 jaar in het door de Vlaamse gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd kunstonderwijs afdeling, muziek, woord en dans. Als deze uitdaging u aanspreekt, kan u alle informatie (o.a. functiebeschrijving, selectieprocedure…) verkrijgen bij het gemeentebestuur, dienst personeel en onderwijs, Frilinglei 1, 2930 Brasschaat (tel. 03 650 02 87, fax. 03 650 02 89, onderwijs@brasschaat.be) Sollicitaties moeten uiterlijk 19 januari 2011 worden toegezonden. De nieuwe directeur neemt de functie op 1 april 2011 op.

Om zijn team te versterken zoekt het CODA een (m/v): Het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) is een federale wetenschappelijke instelling met vestigingen in Ukkel en Tervuren. In het kader van een duurzame en maatschappelijk aanvaardbare landbouw, draagt het CODA door wetenschappelijk onderzoek, expertadvies en dienstverlening bij tot een proactief beleid inzake veilige voedselproductie, dierengezondheid en volksgezondheid op federaal en internationaal niveau.

www.var.fgov.be

Vorser voor O.D. Bacteriële Ziekten (Ref. BACT-UC12) •U hebt een diploma van dierenarts/master in de diergeneeskunde of van bio-ingenieur/master in de bio-ingenieurswetenschappen (moleculaire en cellulaire biologie) of van licentiaat/master in de wetenschappen of van een gelijkwaardig diploma. • U hebt een grondige kennis van de agentia die verwerpingen bij herkauwers kunnen veroorzaken. • U bent bereid te werken in een werkomgeving met strikte bioveiligheidsnormen. Om meer inlichtingen te bekomen over de inhoud van deze functie, het vereiste profiel (ervaring, wettelijke vereisten) en de loopbaanmogelijkheden verwijzen we naar het Belgisch Staatsblad van 13/12/2010 (www.staatsblad.be) of de website van het CODA (www.var.fgov.be). Indien u interesse hebt voor deze functie van vorser, verwachten wij uw kandidatuur, samen met uw cv, de referentiecode, een voor eensluidend verklaard afschrift van het vereiste diploma en een lijst van eventueel gepubliceerde wetenschappelijke werken, uiterlijk op de datum vermeld in het Staatsblad. U dient deze per aangetekend schrijven te richten aan de heer D. Cuypers, Voorzitter van de Jury van het Centrum voor Onderzoek in Dierengeneeskunde en Agrochemie, p/a Groeselenberg 99, 1180 Brussel.


Poperinge ligt in het zuidwesten van West-Vlaanderen, tegen de Franse grens. Deze hoppestad vormt de overgang tussen de IJzervlakte en Heuvelland. Samen met zijn 5 deelgemeenten - Proven, Krombeke, Reningelst, Roesbrugge-Haringe en Watou - biedt Poperinge ruimte aan zo'n 20.000 inwoners. Om een kwalitatieve dienstverlening te kunnen garanderen, zijn wij op zoek naar gedreven en competente medewerkers (m/v).

Diensthoofd toerisme

(A1a - A2a)

Je functie: • Het strategisch beleidsplan 'Poperinge, hoofdstad van het goede leven' formuleert een pak ambitieuze doelstellingen om de toeristische sector verder uit te bouwen. Als diensthoofd ben je de drijvende kracht om deze doelstellingen te realiseren. • Je organiseert en coördineert de werking van je dienst en formuleert beleidsvoorstellen op de domeinen toerisme, recreatie en musea. • Je beschikt over realistische budgetten om resultaten te boeken. • Je bent een teamplayer die erin slaagt om publieke en private actoren efficiënt te laten samenwerken. • Voor jou is toeristisch beleid een passie. Je volgt dan ook alle evoluties op het vlak van productontwikkeling, marketing, strategisch onderzoek en wetgeving op de voet. Op basis van aldus opgedane kennis formuleer je regelmatig innovatieve voorstellen. Algemene voorwaarden: • Houder zijn van een masterdiploma. • Houder zijn van een attest/getuigschrift waaruit blijkt dat met gunstig gevolg opleidingsmodules werden beëindigd die ten minste 100 uren “management” omvatten (voor zover niet in het basisdiploma begrepen). Bij ontstentenis van voornoemd attest/getuigschrift wordt de definitieve benoeming van de op proef benoemde kandidaat afhankelijk gesteld van het behalen van bedoeld attest/getuigschrift uiterlijk 3 jaar na datum van indiensttreding ofwel het bewijs kunnen leveren van ten minste 4 jaar aantoonbare managementervaring in een leidinggevende of adviserende functie bij een openbaar bestuur of in de privé sector. • Slagen voor de selectieprocedure.

Cultuurbeleidscoördinator

(A1a - A2a)

Je functie: • Als hoofd van de dienst cultuur vervul je een spilfunctie: je bent een professional die zowel de stedelijke als de private actoren begeleidt en adviseert. • Je staat op actieve wijze in voor de voorbereiding en de uitvoering van de beleidsontwikkeling. • In de realisatie van het cultuurbeleid in de gemeente ben je een sleutelfiguur: je betrekt en motiveert alle relevante partijen in het beleidsproces. Je bent daardoor zowel gericht op processen als op producten. Algemene voorwaarden: • Houder zijn van een masterdiploma. • Slagen voor de selectieprocedure.

Meer info: Wil je meer weten over de inhoud van een job, wat we van jou verwachten, welke uitdagingen jou te wachten staan? Neem dan vlug een kijkje op onze website (http://www.poperinge.be/NL/vacatures/) en download de gewenste informatiebundel.

Kandidaturen: Sollicitatie, C.V. en kopie diploma's/attesten aangetekend te versturen uiterlijk op 12 januari 2011 aan College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 8970 Poperinge.

Stadhuis Poperinge Grote Markt 1, 8970 Poperinge T +32 57 33 40 81 • F +32 57 33 75 81 info@poperinge.be • www.poperinge.be


Jobs

bij de

OVERHEID

19

Het gemeentebestuur van Begijnendijk gaat over tot de aanwerving van volgende functies (m/v) met een aanleg van een wervingsreserve van drie jaar en een maximale verlenging van twee jaar:

AFDELINGSHOOFD RUIMTE

voltijdse statutaire betrekking, functionele loopbaan A1a-A3a Uw functie: U heeft de algemene leiding over de afdeling ruimte, bestaande uit de diensten stedenbouw en ruimtelijke ordening, milieu en openbare werken (uitvoering). U bent onder meer verantwoordelijk voor de strategische beleidsvoering ruimte en de ruimtelijke uitwerking van het mobiliteitsplan. Daarnaast bent u eveneens verantwoordelijk voor het nood- en interventieplan. U staat onder de rechtstreekse leiding van de gemeentesecretaris en maakt deel uit van het managementteam. Uw profiel: U bent in het bezit van een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs. U beschikt tevens over voldoende leidinggevende capaciteiten om uw medewerkers te motiveren en te coachen. Uw salaris: Bruto geïndexeerd jaarsalaris minimum 32.466,92 euro en maximum 57.132,86 euro.

STAFMEDEWERKER BELEIDSVOERING voltijdse statutaire betrekking, functionele loopbaan A1a-A3a

Group Monument is een toonaangevende Belgische groep van bedrijven met een familiaal karakter, actief in algemene aannemingswerken (voornamelijk restauratie en renovatie) en gespecialiseerde bouwactiviteiten (stabiliteitswerken, gevelreiniging, natuursteenbewerking, smeedwerk, stellingbouw,…). Ongeveer 600 gedreven medewerkers zorgen samen voor een omzet van ± 95 miljoen euro. Om het nog steeds groeiend potentieel van opdrachten in te vullen en de continuïteit van onze onderneming te garanderen, kijken wij dringend uit naar nieuwe collega’s m/v:

PROJECTLEIDERS & ASSISTENT PROJECTLEIDERS REGIO’S WEST-VLAANDEREN, OOST-VLAANDEREN, ANTWERPEN EN BRUSSEL

FUNCTIE: • Als projectleider beschikt u over autonome verantwoordelijkheid voor belangrijke

renovatie-, restauratie- & nieuwbouwprojecten. • U maakt tevens voorafgaande studies naar planning en strategie op. • Bovendien staat u in voor het leiden van werfvergaderingen en verzorgt u de coaching van meestergasten, werfleiders en onderaannemers. • Verder bent u verantwoordelijk voor de aankopen en het naleven van de veiligheid en de kwaliteit. • Tenslotte zorgt u ook voor de administratieve follow-up inclusief nacalculatie. • Tewerkstelling in diverse regio’s over België, met uitvalsbasis Ingelmunster, Zottegem of Brasschaat. • Als assistent projectleider staat u de projectleider bij in deze opdracht.

PROFIEL: • U beschikt over een diploma burgerlijk of industrieel ingenieur bouwkunde en kunt

terugblikken op enkele jaren relevante werkervaring. • U bezit voldoende organisatorische en leidinggevende capaciteiten om grote projecten in goede banen te leiden. • Uw contactvaardigheid in beide landstalen stelt u in staat om perfect te communiceren met zowel onze klanten als werknemers. • Als assistent projectleider is geen ervaring vereist.

AANBOD: • Voor deze uitdagende topfunctie voorzien wij een uitstekend verloningspakket met aantrekkelijke extralegale voordelen, gekoppeld aan het functieniveau. • Wij bieden u een vaste job binnen een gerenommeerde familiale onderneming met talrijke referenties in binnenen buitenland en diverse specialisaties. • Wij verwelkomen u graag binnen ons zeer dynamisch en competent team! INTERESSE? Stuur uw cv en motivatiebrief naar: Group Monument, t.a.v. mevr. Kristel Stroom, Oostrozebekestraat 54, 8770 Ingelmunster of mail naar: kristel.stroom@monument.be Wij verzekeren u dat uw kandidatuur snel en vertrouwelijk behandeld wordt. WWW.MONUMENT.BE

Uw functie: U ondersteunt de secretaris, het managementteam en het bestuur bij het uitstippelen en het vorm geven van de strategische lijnen van het beleid. Tevens staat u in voor de dagelijkse projectondersteuning aan de diensten en u bent verantwoordelijk voor het beheer en de opvolging van het intern controlesysteem, het kwaliteitssysteem en het klachtenbeheerssysteem. U staat onder de rechtstreekse leiding van de gemeentesecretaris en maakt deel uit van het managementteam. Uw profiel: U bent in het bezit van een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs. Uw salaris: Bruto geïndexeerd jaarsalaris minimum 32.466,92 euro en maximum 57.132,86 euro.

FINANCIEEL BEHEERDER voltijdse statutaire betrekking, decretale graad

Uw functie: U bent verantwoordelijk voor het financieel management van de gemeente (voor 60%) en van het OCMW (voor 40%) en dit volgens het wettelijk en decretaal kader. U leidt de dagelijkse werking van de dienst financiën en stippelt een gezond financieel beleid uit op langere termijn. Uw profiel: U beschikt over de Belgische nationaliteit. U bent in het bezit van een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs en dat toegang geeft tot niveau A. U beschikt over een hoge dosis managementsvaardigheden en uw juridische, financiële inzichten gebruikt u om creatief bij te dragen tot een efficiënt en zuinig gemeente- en OCMW-beleid. U werkt onder de functionele leiding van de gemeentesecretaris en maakt deel uit van het managementteam. Uw salaris: Bruto geïndexeerd jaarsalaris minimum 42.308,03 euro en maximum 62.489,52 euro. Wij bieden u: Een verantwoordelijke job in een aangename werksfeer. Extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatievergoeding en fietsvergoeding. Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor een maximum van 8 jaar. Interesse in één van deze functies? Voor alle inlichtingen i.v.m. de diploma- en toelatingsvoorwaarden, de functieomschrijving, het examenprogramma kan u contact opnemen met: CC Select op het nummer 02 467 35 40 of via e-mail nancytoussaint@ccselect.be Uw kandidatuur met curriculum vitae, kopie van het diploma en uittreksel uit het strafregister, dient ons uiterlijk op maandag 10 januari 2011 te bereiken via een per post verzonden sollicitatiebrief (datum poststempel geldt als bewijs) of door een persoonlijk overhandigde sollicitatiebrief tegen ontvangstbewijs, gericht aan CC Select, Vliegvelddreef 9, 1082 Brussel. Kandidaturen per e-mail worden niet aanvaard.


Zoekt u een veelzijdige en uitdagende job in een dynamische omgeving met een aangename werksfeer?

Recherchez-vous un job polyvalent, un défi à relever dans un environnement dynamique à l’ambiance de travail agréable ?

Het gemeentebestuur van Drogenbos werft aan (m/v):

L’administration communale de Drogenbos engage (h/f):

• Administratief

medewerker (C1-C3)

• Collaborateur

statutaire functie - voltijds - met werfreserve van 3 jaar - minimum brutojaarloon: 20.133,95 € U zal administratieve taken uitvoeren in één van de gemeentelijke diensten. • diplomavereiste: een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs • onderdaan van de EER of van de Zwitserse Bondsstaat

• Werkleider (C1-C3) statutaire functie - voltijds - met werfreserve van 1 jaar - minimum brutojaarloon: 20.133,95 € U bent belast met de administratieve coördinatie en opvolging van de technische werkzaamheden. • diplomavereiste: een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs • onderdaan van de EER of van de Zwitserse Bondsstaat

administratif

(C1-C3)

fonction statutaire - temps plein - avec réserve de recrutement de 3 ans - salaire annuel brut minimum: 20.133,95 € - Vous exécuterez des tâches administratives dans l’un des services communaux. • exigence en matière de diplôme : un diplôme de l’enseignement secondaire ou d’un enseignement assimilé • ressortissant de l’EEE ou de la Confédération helvétique

• Chef

de travaux

(C1-C3)

fonction statutaire - temps plein - avec réserve de recrutement d’1 an - salaire annuel brut minimum: 20.133,95 € - Vous êtes en charge de la coordination administrative et du suivi des travaux techniques • exigence en matière de diplôme : un diplôme de l’enseignement secondaire ou d’un enseignement assimilé • ressortissant de l’EEE ou de la Confédération helvétique

U voldoet aan de taalwetgeving. U slaagt in een selectieproef (taal van de proef: Nederlands).

Vous répondez à la législation en matière d’emploi des langues. Vous réussissez l’épreuve de sélection (langue de l’épreuve : néerlandais).

Wij bieden u een loon volgens barema lokale besturen, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, volledige terugbetaling abonnement openbaar vervoer (woon-werkverkeer), fietsvergoeding, aantrekkelijke vakantieregeling, opleidings- en bijscholingsmogelijkheden.

Nous vous offrons un salaire conforme au barème en vigueur dans les administrations locales, des chèques-repas, une assurance-hospitalisation, le remboursement intégral de l’abonnement aux transports publics (trajets domicile-lieu de travail), une indemnisation vélo, des règlements attrayants en matière de vacances, des possibilités de formation et de perfectionnement.

Informatie en het verplicht te gebruiken inschrijvingsformulier kan u verkrijgen op de personeelsdienst - 02 333 85 26 (van 09 uur tot 12 uur) e-mail : aanwervingen@drogenbos.be

Les informations ainsi que le formulaire d’inscription obligatoire peuvent être obtenus auprès du service du personnel - 02 333 85 26 (de 09 heures à 12 heures) e-mail : aanwervingen@drogenbos.be

Dien uw kandidatuur vergezeld van uw cv en een kopie van het vereiste diploma in uiterlijk 19 januari 2011. Dit kan d.m.v. een aangetekend schrijven (poststempel geldt als bewijs) aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Baan 222, 1620 Drogenbos, of tegen ontvangstbewijs aan de personeelsdienst van het gemeentehuis uiterlijk op 19 januari 2011 om 12u00.

Posez votre candidature accompagnée de votre cv ainsi qu’une copie du diplôme requis au plus tard le 19 janvier 2011 par lettre recommandée (cachet de la poste faisant foi) au collège des Bourgmestre et Echevins, Grand Route 222, 1620 Drogenbos ou contre récépissé au service du personnel de la maison communale au plus tard le 19 janvier 2011 à 12h00.

GEMEENTEBESTUUR STABROEK Het gemeentebestuur van Stabroek gaat over tot de aanwerving van:

1 stedenbouwkundig ambtenaar Het betreft hier 1 voltijdse betrekking in statutair verband met werfreserve van 1 jaar en een salarisschaal A1a. (min. brutowedde = E2.760/maand)

FUNCTIE: • Formele taken, opgedragen door het decreet ruimtelijke ordening: onderzoek volledige aanvraagdossiers, administratie bij de openbare onderzoeken, voorbereiden van advies-, vergunning- en weigeringsdossiers. • Andere taken: Opvolgen van het ruimtelijk beleid en planning op hogere niveaus. Voorbereiding en afwerking van de beslissingen met betrekking tot ruimtelijke ordening, die aan het schepencollege of gemeenteraad worden voorgelegd. PROFIEL: • De kandidaten (m/v) dienen in het bezit te zijn van een diploma universitair onderwijs of gelijkgesteld. EN In het bezit zijn van een diploma ruimtelijke ordening of voldaan hebben aan de door het decreet van 18 mei 1999 en zijn uitvoeringsbesluiten gestelde voorwaarden inzake opleiding en behalen van het diploma ruimtelijke ordening m.b.t. de functie van gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. De proeftijd wordt verlengd tot het einde van de bovenvermelde periode en het behalen van dit diploma is een noodzakelijke voorwaarde tot vaste benoeming. • In het bezit zijn van een rijbewijs B • De kandidaten dienen te slagen in een selectieprocedure. UITERSTE SOLLICITATIEDATUM: 31 januari 2011

Juridisch medewerker project onteigeningen (m/v) Het betreft hier 1 voltijdse betrekking met een contract van bepaalde duur (max. 2 jaar). De salarisschaal B1-B3. (min. brutowedde = E2.185/maand) FUNCTIE: Onder de supervisie en directe leiding van de gemeentesecretaris: • opsporing eigendomstitels • vastleggen identiteiten eigenaars • beschrijving van goederen en eventuele opstallen • onderzoek van de hypothecaire toestand • onderzoek van eigendom PROFIEL: • De kandidaten (m/v) dienen in het bezit te zijn van een bachelordiploma of daarmee gelijkgesteld uit het studiegebied van handelswetenschappen en bedrijfskunde. • De kandidaten dienen te slagen in een selectieprocedure. UITERSTE SOLLICITATIEDATUM: 31 januari 2011 ONS AANBOD VOOR DEZE 2 FUNCTIES: Maaltijdcheques van 6 euro, mobiliteitsvergoeding, hospitalisatieverzekering. Tussenkomst in abonnement openbaar vervoer voor 60%. HOE SOLLICITEREN ?U dient schriftelijk te solliciteren ter attentie van het College van burgemeester en schepenen van Stabroek,Administratief centrum, Dorpsstraat 45 – 2940 Stabroek of via sollicitaties@stabroek.be De volledige functiebeschrijvingen, een opsomming van alle documenten die u bij uw kandidatuur dient te voegen en alle nuttige inlichtingen vraagt u op bij de dienst personeelszaken op het nummer 03/210.11.90. of via sollicitaties@stabroek.be

de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) is het kenniscentrum en de belangenbehartiger van de vijf Vlaamse provincies. (www.vlaamseprovincies.be)

De Gemeenteraad dd.15/11/2010 maakt bekend dat volgende betrekking, onderluitenant-geneesheer vrijwilliger, te begeven is bij aanwerving. De volledige toelatings- en aanwervingsvoorwaarden kunnen samen met de functiebeschrijving en het examenprogramma aangevraagd worden bij de Brandweer, Boudewijnlaan 4 te 3200 Aarschot (telefoon: 016 56 66 57 en fax: 016 57 01 49, e-mail: aarschot@brandweervlaanderen.be) De kandidaturen dienen uiterlijk op dinsdag 15 februari 2011 ingediend te worden, per aangetekend schrijven, vergezeld van een afschrift van uw diploma en een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden voorafgaand aan de uiterste inschrijvingsdatum, t.a.v. de heer burgemeester André Peeters, Ten Drossaarde 1 te 3200 Aarschot. Uw kandidatuur zal slechts in aanmerking genomen worden als alle bovenvermelde bewijsstukken bij uw schrijven gevoegd zijn. De Secretaris, C. VAN CALSTER

De Burgemeester, A. PEETERS

Vacantverklaring van 1 betrekking van onderluitenant-geneesheer vrijwilliger, te begeven bij aanwerving Voor toelating tot de betrekking van onderluitenant-geneesheer vrijwilliger gelden volgende algemene voorwaarden: 1. Belg zijn ; 2. zijn hoofdverblijfplaats hebben in de gemeente waar de brandweerdienst gevestigd is, of binnen een door de gemeenteraad te bepalen zone ; 3. van goed zedelijk gedrag zijn ; 4. in orde zijn met de dienstplichtwetten ; 5. houder zijn van het diploma van doctor in de geneeskunde en gerechtigd zijn de geneeskunde in België uit te oefenen. Voorrang worden gegeven aan de geneesheren specialisten in anesthesiologie of specialisten in de algemene heelkunde of aan de houders van het certificaat bijzonder bekwaamheid in rampengeneeskunde en rampenmanagement.

Betaal ik belastingen op mijn bedrijfswagen?

Om haar opdracht waar te maken werft de VVP voor haar algemeen secretariaat te Brussel een stafmedewerker/-ster aan. Deze medewerker/-ster zal ingezet worden om beleidssectoren als cultuur en communicatie op te volgen. Geïnteresseerden bezorgen hun C.V. aan Kathy.dhoe@vlaamseprovincies.be of Vereniging van de Vlaamse Provincies, Boudewijnlaan 20-21 te 1000 BRUSSEL, tel. 02/512 11 52 Voor meer info over de organisatie en de functie:

www.vlaamseprovincies.be, actua

Je vindt het op


Jobs in

FINANCE & CONSULTING

3

21

Star 201

Nieuwsgierig van nature? bij de Nationale Bank kan je altijd bijleren!

0

Weinig bedrijven bieden zoveel variatie in de taken als de Nationale Bank van België

De Nationale Bank van België zoekt voor haar departement Algemene statistiek (m/v)

universitairen in een economische richting

business analist-statisticus

• interesse betonen voor de macro-economische omgeving en het bedrijfsleven • een goede kennis hebben van de statistische technieken en van de informaticatoepassingen op dit vlak • in staat zijn de methodologische ontwikkelingen op nationaal en internationaal niveau te volgen.

• meewerken aan de realisatie van transversale projecten via het analyseren van de bestaande alsook de gewenste situatie, het centraliseren van databases en het optimaliseren van verwerkingsprocessen • bijdragen tot de harmonisering van statistische methodes en het optimale gebruik van beschikbare gegevens • bijdragen aan een verhoging van de transversaliteit binnen de Bank en met internationale instellingen, zoals de Europese Centrale Bank.

universitair in een statistische of wiskundige richting • een zeer goede kennis hebben in minstens één van de volgende domeinen: steekproeftechniek, gegevensanalyse of tijdreeksanalyse • kunnen werken met relationele databanken (SQL) • een voorkeur voor empirische analyse hebben.

Profiel voor de DRIE functies: • houder zijn van een universitair diploma - licentiaat of master - (of laatstejaarsstudent zijn) bij voorkeur met een economische, statistische of wiskundige specialisatie of voor de functie van business analist-statisticus een specialisatie in de toegepaste economie, economie of informatica • een goede kennis hebben van de twee landstalen, alsook van het Engels.

De Bank biedt:

Sollicitaties:

• een gevarieerde job met evoluerende verantwoordelijkheid • ruime opleidings- en ontplooiingskansen • een open, dynamische en aangename werksfeer waar een goede teamspirit heerst • een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd met concurrerend salaris en bovenwettelijke voordelen.

Informatie over deze vacatures en sollicitaties: • via internet: www.nbb.be/jobs • via e-mail: recruitment@nbb.be • per brief te richten aan de Nationale Bank van België, dienst Human Resources beheer - selectie, de Berlaimontlaan, 14, 1000 Brussel. Uw sollicitatie dient ons, samen met een kopie van uw diploma’s, uiterlijk 14 Januari 2011 te bereiken.

Een gedetailleerde beschrijving van de functies en profielen vind je op onze site

www.nbb.be/jobs

Chevron Phillips Chemicals heeft zijn hoofdzetel in The Woodlands, Texas, en is een joint venture van de chemische activiteiten van Chevron Corporation en ConocoPhillips. Met 36 fabrieken en onderzoekscentra in de Verenigde Staten, Singapore, China, Zuid-Korea, Saudi-Arabië, Qatar en België is het een wereldleider op het gebied van de productie en verkoop van olefins, polyolefins, aromatics, styrenics en specialty chemicals. Meer informatie vind je op onze website www.cpchem.com Het kantoor in Overijse (vlak bij Brussel), dat verantwoordelijk is voor de EMEA-activiteiten, heeft momenteel een vacature voor een:

Senior Accountant (m/v)

Credit Analyst

Je functie Je rapporteert aan de General Accounting & Tax Manager. Je behandelt de maandelijkse afsluiting van enkele groepsmaatschappijen alsook de opvolging van de balansrekeningen. Je dient de maandelijkse btwaangifte alsook de listings in. Je voert controles uit die leiden tot een juiste weergave van de resultaten. Je bent de contactpersoon met de VS voor het opvolgen van voorzieningen en intercompany reconciliaties. En je bent het interne aanspreekpunt voor andere departementen in geval van vragen.

Je functie Je steunt het Kredietteam voor de EMEA-regio en bent verantwoordelijk voor het efficiënt behandelen en het beheer van krediet- en inningactiviteiten in de EMEA-regio, in samenwerking met lokale, Amerikaanse en Sox-instanties. Daarnaast beheer en onderhoud je de klantengegevens. Je beoordeelt en analyseert kredietrisico’s en hebt hierover een adviserende rol naar het management toe. Je definieert en herziet voorwaarden en garanties ter beveiliging van de collectie. Bovendien bereid je verschillende kredietrapporten voor en ontwikkelt ze.

Je profiel Je volgde een bachelor- of masteropleiding in Accountancy/Finance. Je hebt ervaring met SAP FI, Excel, Word, PowerPoint en minstens 5 jaar ervaring in de algemene boekhouding van een multinationale onderneming. Je beschikt over een goede kennis van de btw. Je beheerst het Nederlands, Engels en Frans. Je bent ruimdenkend en analytisch ingesteld.

Je profiel Je beschikt over een bachelor binnen een economische richting (bij voorkeur Accountancy en Fiscaliteit) en hebt minstens 2 jaar ervaring in een internationale omgeving. Je beschikt over een goede kennis van het MS Office-pakket (zowel theoretisch als praktisch). Kennis van SAP is een troef. Je beheerst het Nederlands, Engels en Frans. Je bent ruimdenkend, proactief en analytisch ingesteld.

(m/v)

Interesse Mail je cv en motivatiebrief via selectie@pass.jobs naar Pascale Wijnandt. Of bel ons op het nummer 054 31 07 51. We behandelen je sollicitatie snel en vertrouwelijk. Meer informatie vind je op www.pass.jobs

VG WS 339

Ons aanbod We bieden je een uitdagende functie in een internationale omgeving met mogelijkheid om te groeien binnen de functie. Dit wordt uiteraard vervolledigd met een aantrekkelijk en competitief loonpakket.


Op zoek naar een uitdagende job en boeiende carrière? Wij gaan met je mee. KBC is een geïntegreerde bank-verzekeraar voor hoofdzakelijk retail-, kmo- en privatebankingcliënten. De KBC-groep heeft thuismarkten in België en CentraalEuropa, waar de focus ligt op retailbankverzekeren, vermogensbeheer en diensten aan bedrijven.

Interesse? Boek dan snel je carrièrrereis op www.kbcworld.be

Heb je commerciële feeling? En wil je graag in Brussel werken? Dan heten wij je van harte welkom in KBC-World! Momenteel zijn wij op zoek naar: Commerciële adviseurs voor het KBC-bankkantorennet in Brussel en omgeving Voor wie graag werkt in een multiculturele en internationale omgeving, is een job in een van onze Brusselse kantoren een echte aanrader. Dankzij de diversiteit aan cliënten en het gevarieerde takenpakket vinden kandidaten die op zoek zijn naar mooie carrièrekansen hier zeker hun gading! Als commercieel adviseur in een KBC-bankkantoor ben je het eerste aanspreekpunt voor de cliënt. Je coördineert commerciële acties, adviseert onze cliënten en verkoopt courante bankproducten. Afhankelijk van jouw interesses, competenties en de mogelijkheden binnen het team waarin je werkt, kun je doorgroeien naar meer gespecialiseerde adviesfuncties in de domeinen Particulieren, Vermogenden of Lokale Ondernemingen.

WORLD MAAK EEN ONGELOOFLIJKE CARRIEREREIS

Je profiel Je bent in het bezit van een bachelordiploma. Kandidaten met een diploma secundair onderwijs aangevuld met een aantal jaren relevante commerciële ervaring komen eveneens in aanmerking. We zijn op zoek naar commercieel gedreven collega’s die cliëntgericht zijn en proactief inspelen op de behoeften van onze cliënten. Je bent een positief ingestelde teamspeler die initiatief durft te nemen. Jouw inzet en enthousiasme zijn het uithangbord van ons bedrijf.

Meer informatie over deze specifieke functie of andere bestemmingen vind je op

www.kbcworld.be

Wil je in Brussel of in de Brusselse rand aan de slag, dan spreek je ook vlot Frans. Staat je kennis van het Frans vandaag nog niet op punt of is ze dringend aan een opfrisbeurt toe? Wij zorgen voor een passende taalopleiding en bovendien krijg je de nodige tijd om on-the-job te leren. Kennis van het Engels en / of andere talen is in deze regio een pluspunt. Nog geen ervaring in de financiële wereld? Geen nood. Wij zorgen voor een intensief, functiegericht opleidingstraject met klassikale opleidingen afgewisseld met praktijkervaringen. Zo voel je je al snel helemaal thuis in de commerciële bank- en verzekeringswereld!

Een onderneming van de KBC-groep


22 23 ZELE

®

Export Manager Frankrijk & Maghreb Gedreven onderhandelaar met oog voor verkoopstrategie en marktontwikkeling Uw functie: • U bent verantwoordelijk voor de marktontwikkeling en de realisatie van de kwantitatieve en kwalitatieve verkoopobjectieven in Frankrijk en de Maghreblanden. Op basis van een continue analyse van de markt en de klantenbehoeften ontwikkelt u een strategisch salesplan. • Na het in kaart brengen van uw markt, bouwt u aan een optimale distributiestructuur om zodoende de klantenbasis te bestendigen en verder uit te bouwen. U evalueert bestaande distributiepartners en gaat eventueel op zoek naar nieuwe partners in uw markt. • U traint, ondersteunt, adviseert en motiveert het verkoopnetwerk (eigen regionale verkopers en distributiepartners) en zorgt voor de opvolging en rapportering van de salescijfers en -budgetten. U bezoekt samen met hen de belangrijkste klanten. • U werkt vanuit het Europese hoofdkantoor in Zele en rapporteert aan de Sales Director.

Ons aanbod: • Een autonome en gevarieerde functie met ruime verantwoordelijkheden binnen een internationaal bedrijf met een informele en directe cultuur. • Een opleidingstraject dat een snelle en prettige integratie garandeert. • De steun en het commitment van het management. • De mogelijkheid om op termijn uw werkgebied uit te breiden tot een ruimere regio binnen Europa. • Een competitief salarispakket, een bedrijfswagen en aantrekkelijke extralegale voordelen. Uw profiel: • Door uw opleiding of ervaring hebt u kennis van of affiniteit met technologie. • U hebt een belangrijke ervaring in de ontwikkeling van een distributienetwerk en in marktontwikkeling in een B-t-B-omgeving. • U bent een ‘entrepreneur’ en strategisch denker die gemotiveerd wordt door autonomie en resultaat. • Uw klantgerichtheid en relationele vaardigheden maken u tot een sterk onderhandelaar. • U hebt een prima talenkennis (Nederlands, Frans, Engels) en bent bereid om frequent te reizen.

Interesse? Stuur vandaag nog uw sollicitatiebrief en cv met vermelding van referentie BE622041 naar Hudson, t.a.v. Stephanie De Lange, Moutstraat 56, 9000 Gent, tel. 09 243 89 94, e-mail stephanie.de.lange@jobs.hudson.com, www.jobs.hudson.com. Uw sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

CVs FOR LIFE dinsdag 21 december 2010 van 17.00 tot 20.00 uur bij Hudson in Antwerpen (Joe Englishstraat 56) Brussel (Marcel Thirylaan 75) Gent (Moutstraat 56) Kortrijk (Kennedypark 6) Hasselt (Herkenrodesingel 4a)

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

Versterk jouw cv en geef nieuwe kansen aan weeskinderen. Kom op dinsdag 21 december tussen vijf en acht uur ‘s avonds naar de kantoren van Hudson in Antwerpen, Brussel, Gent, Kortrijk of Hasselt. Breng je cv mee (in tweevoud) en laat dit doorlichten op sterktes en zwaktes door onze ervaren consultants. Je krijgt persoonlijk advies van experten dat waardevol kan zijn voor jouw carrière! Wat je hiervoor betaalt? Jij beslist vrij en ongedwongen. De opbrengst van deze actie gaat volledig naar het goede doel van Music For Life: ‘Laat een weeskind niet alleen.’

Mogen we jou verwachten? Graag een seintje op musicforlife@hudson.com. Doe het. Met dank aan:

www.belgie.hudson.com Belgisch marktleider in human capital solutions: Rekrutering & Selectie, Leadership Development, Competentiemanagement, Assessment & Development centers, Compensation & Benefits, Organisatieontwikkeling, Functieclassificatie, Career Guidance, Interim Management. ANTWE R PE N | B R USSE L | G E NT | KORTR IJ K | HASSE LT | LUXE M B U RG | LOUVAI N-LA-N E UVE

InCasu

communication matters

Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon

Magnetrol, met basis in de US, is een wereldwijde leverancier van hoogkwalitatieve niveau- en debietinstrumentatie voor de olie- en gasindustrie. Het Europese hoofdkantoor van Magnetrol, gevestigd in Zele, produceert en distribueert instrumenten voor de markt in Europa, Afrika, het Midden-Oosten, de CIS-landen, India en Pakistan. Magnetrol heeft recentelijk een award gekregen als een van de snelst groeiende bedrijven in België. Dankzij deze continue groei heeft Magnetrol momenteel een vacature voor een (m/v)


24 25


2 Project Managers Clinical Research (PM) Function

The genae group is an ISO 9001 certified, innovative services provider for the global medical industries. Services include clinical trial management through the Contract Research Organization which specialises in cardiovascular and endovascular therapies and medical devices and assists in the research, testing and approval processes for products and technologies. genae designs, manages and analyses studies in a wide range of therapeutic areas at all phases of clinical trials. A complete package of trialrelated services is offered, from protocol design to medical writing, medical imaging analysis, statistics and data management.

www.genae.com genae associates nv Paleisstraat 24, 2018 Antwerp

WOENSDA G

20 OKTOBER DAGBLAD / EDITIE VLAAMS-BRA 2010 BELGIE € BANT 87STE 1,25 NEDERLAND JAARGANG, € 2 LUXEMBURG NR. 245 WWW.STAND € 1,55

AARD.BE

Laatste crisis voor

© epa

Albert

Uitgerekend op een politieke consens moment dat koning Albert us om de komend de huidige politieke e regeringsvormin impasse moet ontmijnen, groeit g uit de handen van zijn opvolger de de nauwelijks Het zinnetje baarFilip te houden. van Bart De opzien in de nota Wever VA N O N Z E R E DACT E

UR

volgende regering (N-VA). De wil ‘de koninklijke functie de Wetstraat hierover aan moderniseren De Standaard pen waren. ’. De huidige het rijvernam dat ninklijk verduidelijke politieke zeden, met de koeen r het principe bij de loque singulier,afbrokkelend colzeven maken het tijen aftoetste. betrokken parde koning voor steeds naar verluidt Hij concludeerde te functioneren moeilijker om . Dat bleek sus bestaat dat er een consendens de formatie al tijom van 2007. Bokoning louter de functie van de vendien is een aantal protocollair grondwetken. De Wetstraat telijk toegewezen te mawil ook voorkomen dat het bekrachtigen opdrachten – Om de indruk de van wetten voortouw moet koning nog het het aanwijzen de protocollairete vermijden dat van ministersen geringsvormi nemen bij een reachterhaald. – ciaal voor Filip monarchie speng. Op die wil ze vermijden Verscheidene manier wordt ingevoerd, hopen de politici dat koning geconfrontee gen erop aan toppolitici dronFilip dat er bert op tijd om de hervorming een akkoord met Alcrisis als deze.rd wordt met een als een onderdeel Koning Albert kan worden gesloten. van de staatsHet zou de hervorming en prins Filip, bedoeling zijn zes maanden Vervolgens kan hij door te voeren. op de jongste de start van is exact wat nationale feestdag. Dat met het Paleis er staan. Maar later zijn functie afde nieuwe om bij © pn regering waar wat en momenteel, welishet gen te starten onderhandelindat de huidige is geen geheim van een resolutie De intentie sourdine, gebeurt. over de modernipolitieke wereld sering van niet bestaat, zoveel vertrouwen kan het nieuwe de maar de kader vorm zaak is zeker ging van het functie. De wijzide leidinggeven heeft in krijgen. Dat nog niet rond. de troonopvolgin al de christendemo zou bij Voorde capaciteiten ankerde ambtgrondwettelijk vervan de prins. g van Filip craten feit moeten wat moeilijk. kan pas tijdens een volgende regeerperiod blunders op Die heeft al enkele zijn. Want Evenmin gaatdoen de straat gaat om een prioriteit. de zijn naam staan. het e gebeuren. Maar ervan uit dat WetDe groeiende via de goedkeuring tijdens deze gemodernise consensus over een regeerperiodeAlbert ceert. abdiniet nieuw. erde monarchie is Al Groen! veroorzaakte De Standaard in maart schreef dat de geesten doorbraak in koninklijk in

Wetstra at wil koning Filip het manage een politiekn van e crisis bespare n

V(4bd65h-CADDGJ( +≈*

Õ

>8

Profile By preference, you have a (para-) medical or scientific degree (biology / pharmacy) and at least four years of clinical research experience (monitoring experience). You have excellent planning and organizational skills with good negotiation, time-management and people skills. You are at least fluent in English and by preference in more European languages.

3 Clinical Research Associates (CRA) Function You take responsibility for the administration and monitoring of clinical research projects according to our Standard Operating Procedures, ICH-GCP Guidelines and ISO 14155. You analyze and evaluate clinical data, ensure compliance with protocol and overall clinical objectives; identify, select initiate and close-out appropriate investigational sites for clinical studies. You monitor the sites in order to ensure that studies are carried out according to the applicable regulations and guidelines.

Profile By preference, you have a para-medical or scientific degree (biology / pharmacy) and at least one year of clinical research experience including monitoring, or at least a minimum of two years experience in pharmaceutical data management or as a study coordinator. You are a detail oriented professional with good negotiation, timemanagement and people skills.

We offer you a tough but fascinating job that requires attention to detail, regular international traveling and a competitive compensation & benefits package in a permanent employment position. We are committed to diversity in the workplace and we are an equal opportunity employer. Send your CV and accompanying letter by e-mail to: hr@genae.com or write to Bert Segers, Director Clinical Research.

Corelio komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij ruim meer dan de helft van alle Belgen. We zijn marktleider in de krantenmarkt (De Standaard, Het Nieuwsblad en Les Editions de l’Avenir) en met Passe-Partout ook de grootste uitgever van gratis regionale pers. Verder participeren we in sterke mediabrands zoals Woestijnvis, Caviar en Nostalgie. Onze dagelijkse band met ruim vijf miljoen landgenoten willen we in de toekomst nog gevoelig versterken en uitbreiden.

SARKOZY ONDER VU UR > 2-3

BART BRINCKMAN BRUSSEL

You take responsibility for overseeing and coordinating the start-up, progress and closure of clinical research projects. You pro-actively identify study related matters and set-up strategies to handle these efficiently. You report to all relevant parties on a regular base and on request while managing the clinical research project budget in close cooperation with the Sponsor. In order to align your project team with the project objectives, time-lines and budget, you direct, guide and support them.

Corelio Connect heeft momenteel volgende openstaande functie:

dossier.

DOE MEE EN WIN! LEASED BY

* €5 korting

bij een bestelling

vanaf €50, geldig

CRM/BI specialist

tot 31/03/2011

25 VORST HUIS IN EN RUST 22 OVERVALL BON BLZ. BOEVEN APENDE AND GEW -NOORDR BRUSSEL

VORIETSE EL DE FA JEF NYTO N VERZAM ES VAN IEGENDE JOMMEK G: DE VL VANDAA 'Jef Nys

© Ballon

20 WOENSDAG

Media 2010'

R 2010 OKTOBE

1€ per strip

1EURO

Jury oordeelt e na laatst woord ns Clottema

Geld lenen wordt moeilijker

©blg

KEN LEGT BAN EUROPAERE REGELSomOP een ng moeilijker STRENG

wordt het r met je rekeni december zomaa banken Vanaf 1 krijgen of nog legt de mensen lening te te gaan. Europavermijden dat n en te in het roodregels op om en steken. ‘Banker soestrengere in de schuld zullen minde lening’, zich te diep tverstrekkers van een t Van kredie toekennen Vincen ber andere n bij het nemen pel worde er voor Onder Vanaf 1 decem tot zegt minist (Open VLD). cel en boetes is gege- s één jaar Quickenborne ze immerblijkt dat een lening er proble n riskere euro als was dat 0 duidelijk 100.00 vooraf al ig ven terwijl n opduiken. eeld gelukkge sommi is niet onverd ‘op men zoude die 5 tsector De kredie regelgeving, gezien. (DHH) nieuwe met de als te streng wordt vlakken’

EILANDEN ¤2 I CAN.

¤2,20

Lukaku neemt het op voor Jacobs

SPANJE G ¤1 I I LUXEMBUR D ¤ 1,50 rdag

nd n zo 12 e

Week

blad

Sport 2-3

©pn

NEDERLAN Zate

juni ag 13

over

IG SCHULDT?

OF NIE BON

Experts nemen

- 22%

n veiligheid ‘We moete NMBS de trainer n’ onder vuur 9 bescherme

LEZERSB

RIEVEN

24 - CONSUM

ENT&GE

CULTUUR LD 33 -

&VRIJE

- TELEVIS TIJD 37

STRIPS IE 42 -

op een bril glazen) complete + optische (montuur actof cont lenzen.

LAATSTE DAGEN!

kortingen. met andere en per klant. Niet cumuleerbaar 31/10/2010. per product 1 korting 12/10/2010 t.e.m. Geldig van

95

46 - PUZZELS

WWW.N

48 47 - WEER

2010

oor en v

werk

t , me

a e job

est de b

anbi

edin

www

gen

.joba

t.be

WEEKEND

KMO , BELGIË DE NV DEEL 2 t dat werk1 op 3 denk imineert gever discr blz. 8

r Dossie Anders

blz. 11

TIER BISCUI RUEL NADIA ière van

8P

8P h:67.0.2

+

w:38.8.8

blz. 12

Oost-Vlaan Jobs in 16 vanaf blz.

deren

M2

ry.JO.I

eLibra

emplat

wAT..T

jobs op 6.458

jobat.be

MERCREDI 11 FÉVRIER

2009 •

N˚ 35

www.actu24.be

AFP

Une cité adminis provinciale à Namtrative ur ?

Le

campus C’est ce site qui accueillerait la cité administrative qui regrouperait 500 fonctionnaires. C’est un projet la majorité PS-MR. de

25 millions €

15

C’est l’évaluation coût de ce projet. Mais il faut en déduiredu Palais provincial vente d’immeubles C’est la plus belle la vitrine les économies de actuels, les subsides et dernièrede la Province. Sera-ce bientôt frais de fonctionnement. la dans le centre de Namur ? CAHIER

Mickey Rourke Catcheur ressuscité

2-3

CENTRAL

Namur

Tous ensemble aux Fêtes de Wallonie

Relations renforcées entre la Ville et le Comité Central des Fêtes de Wallonie. Les deux travaillent main danspartenaires la main.

QUI AURA LE DERNIER MOT ? Belga

G L’avenir de Fortis se joue ce matin 2à4 lors de l’assemblée des actionnaires , à Bruxelles.

G Cinq questions, qui peuvent être

CAHIER CENTRAL

JOURNAL EST PROTEGE

PAR LE DROIT D’AUTEUR.

LA REPRODUCTION

DE TOUT ELEMENT

(TEXTE, PHOTO, INFOGRAPHIE),

PAR QUELQUE MOYEN

QUE CE SOIT, EST

SOUMISE A AUTORISATION.

9

TEL : +32 81/248.801

Quotidien - 92 e année 1€ Tél. : 081/24 88 11 infonam@verslav enir.be

Spécial Antarctique

11-76658101-01

L’AVENIR S.A. CE

CAHIER CENTRAL

CE JEUDI VOTRE SUPPLÉM ENT

AUJOURD’HUI (c) LES EDITIONS DE

ces derniers jours.

ÉdA

a souvent été cité

février

 

NR

FAX : +32 81/222.840

5

Auvelais

Des craintes pour l’avenir de Saint-Gobain

lourdes de conséquenc G Difficile de dire es, seront proposées quel clan l’emportera, au vote. même si le non

Du 11 au 18

LAD.BE

Een carr chocola

een ioen zal ‘Ons pensloon worden’ ute a Instit uitgesteld Vos, Itiner

Marc De

JOBne

IEUWSB

Je functie: Je staat in voor het bewaken en uitdragen van de CRM way of working van Corelio Connect en Jobat door de continue opvolging van de eindgebruikers • Je coacht, traint en begeleidt de sales teams • Je ontwikkelt een duidelijke visie op CRM reporting; naar gebruik, opvolging en data kwaliteit; en kan deze visie verder uitrollen in concrete acties • Je vertaalt de behoeften van de business naar het IT project management toe • Je ontwikkelt een visie op het ter beschikking stellen binnen CRM van interne en externe data naar de individuele accountmanagers • Je rolt sales tools uit (Vb. offerte tool) en hierbij geef je de nodige begeleiding/ondersteuning • Je bewaakt de data kwaliteit binnen de CRM tool • Je volgt de CRM ontwikkelingen op die zich in de markt voordoen. • Je vervult een sleutelrol tussen marketing, sales en IT, en ondersteunt hierdoor de efficiëntere werking van de sales divisies • Je rapporteert aan de manager business & market intelligence advertising Je profiel: Je hebt een goede marketing affiniteit • Je bent contactvaardig en kan goed werken in team • Je hebt enkele jaren ervaring binnen een gelijkaardige functie • Je staat stevig in je schoenen en bent diplomatisch ingesteld • Je hebt een opleiding op universitair niveau of gelijkwaardig door ervaring • Je hebt een goede actieve kennis van Frans en Nederlands.

NEMEN ONDERvrouwen wel? Durven

Image:

De CRM tool is een erg belangrijke tool in de verdere ontwikkeling van de efficiënte werking van de verschillende sales afdelingen. Door jouw interventies zorg je voor opvolging en implementaties zodat de acties op het terrein een succes worden!

2-4

Wij bieden je Een boeiende job met ruimte voor eigen initiatieven en verantwoordelijkheden binnen een jong en dynamisch team • Voldoende opleidingsmogelijkheden zodat je je talent optimaal kan ontwikkelen • Een aantrekkelijk salaris en een ruim pakket extralegale voordelen. Klaar om carrière te maken? Aarzel niet en stuur je kandidatuur met gedetailleerd cv naar Corelio personeelsdienst, t.a.v. Jeroen Verhasselt, A. Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden, of via e-mail naar: jobs.advertising@corelio.be. Als je meer wil weten over wie we zijn en wat we doen, surf dan naar www.corelio.be en www.jobat.be


Turn your fascination into your job Donaldson Europe is a leading worldwide provider of filtration systems to improve people’s lives, enhance our Customers’ equipment performance, and protect our environment. We are a technology-driven company committed to satisfying our Customers needs for filtration solutions through innovative research and development, application expertise and global presence. Our employees contribute to the Company’s success by supporting our Customers at our more than 100 sales, manufacturing and distribution locations around the world. Our 2500 employees in Europe innovate, manufacture and deliver quality filtration solutions through about 37 sales offices/service centers and 11 manufacturing locations. They contribute to the company’s success and its growth. Therefore we are continuously looking for talented and motivated people.

For our European Headquarters in Leuven (Industrial Park Special Markets

Industrial Filtration Solutions

Engine Systems Gas Turbine Intake Filtration

Haasrode), we are currently looking for (m/f) :

Membranes

Gas Turbine Systems

Engine Systems

(Custom-engineered complete air intake filtration systems)

(total air intake filtration systems)

•Application Engineer

•Application Engineer

(after an extensive training in Belgium, position will be moved for 2-3 years to our sales office in Dubai to provide technical/commercial support to the Aftermarket Middle East sales force)

•Key Account Manager (to develop OEM sales in Germany/Switzerland/Austria)

Industrial Air Filtration (Filtration systems and replacement parts to capture dust, fume or oil mist)

•Engineering Manager (manage the day-to-day activities of the Application Engineering, Design & Development, Aftermarket Engineering and Technical Departments in Leuven, the UK and the Czech Republic)

•Application Engineering Manager (to provide, technical, application and internal sales support to the European sales staff and customers)

•Quality Coordinator

(to provide full technical support to sales and customers in the Liquid market)

•CAD Designer (to generate designs & production drawings with Unigraphics software)

•Area Sales Manager (To cover the sales and marketing aspects of the Aftermarket products through existing distributors in the Benelux and North Africa)

Human Resources •Talent Manager (to develop and implement the European talent management activities such as leadership development programs, succession planning and organizational development)

Operations •Inventory Control Planner (to ensure correct items and quantities are delivered in line with customer requirements and inventory control procedures)

(to administer and follow-up on customer complaints and quality issues)

If you want to be part of our dynamic and international group, please send a letter of application and cv, via e-mail, to Ingrid Nickmans, Human Resources Department: Ingrid.Nickmans@Donaldson.com

Donaldson Europe (European Headquarters) Interleuvenlaan 1 • 3001 Leuven • Belgium • Tel. +32 (0)16 383822 For more information about our company and these jobs, please visit our career opportunities and apply online

www.donaldson.com


Join the winning team! Het marketing team van Alken Maes is met recht een winning team. Het afgelopen jaar haalden ze immers een indrukwekkende reeks

European Beer Star Awards, Golden Gondola, Best of Brand Activation, de ITQ Awards, Effie Awards prijzen binnen: van de

(goud voor de communicatiecampagne én de publieksprijs), de

DMPlaza Award

“ De markt uitdagen met nieuwe ideeën... daar krijg ik alle ruimte voor!”

(voor en door direct marketeers) tot en met de

Sial d’Or en de Cube Awards – awards voor de beste brand activatie en direct marketing campagnes in het Franse taalgebied (Frankrijk, Canada, Zwitserland and België); zo won de ‘Put a crate in your window’ campagne goud in de FMCG-categorie en zilver in de categorie International Grand Awards. En last but not least werd Marketing Director Nicolas Lambert in België uitgeroepen tot de

Marketeer van het jaar.

Bij Alken-Maes, onderdeel van wereldspeler Heineken, krijg je alle ruimte om een inspirerende loopbaan uit te bouwen. Onze sterke merken – zoals Maes, Cristal, Grimbergen en Mort Subite – worden gemaakt door mensen die er zelfstandig voor gaan. Ze leren en groeien in een internationale groep met mooie vooruitzichten. Wil jij je talent ontplooien bij een gedreven challenger op de Belgische biermarkt? Dan vind je het vast interessant om te weten dat Alken-Maes nog altijd stevig doorgroeit. En dat we vanwege die uitbreiding onder meer op zoek zijn naar verdere (m/v) versterking van het marketing team voor ons spiksplinternieuwe hoofdkantoor in Mechelen-Noord.

De bedrijfscultuur van Alken-Maes is die van een echte challenger in de markt: dynamisch, teamgericht en met een sterke drive. En om onze ambitieuze doelen te realiseren, krijg je de nodige autonomie. Alle ruimte om initiatieven te nemen, platgetreden paden te verlaten of om creatieve oplossingen voor te stellen. Je draait mee in een vlakke organisatie met korte beslissingslijnen en een omgangs- en overlegcultuur die tegelijk informeel én direct is. Een open organisatie met het hart op de juiste plaats. Als medewerker van Alken-Maes blijf je groeien. Training en coaching onder steunen je functionele skills, je business vaardigheden en gedragscompetenties. Je kan bovendien rekenen op een competitief loon en verscheidene extralegale voordelen.

Marketing Manager (Maes)

Trade Marketing Manager (On-Trade)

Je bent verantwoordelijk voor de winstgevende groei van het merk Maes. Je genereert consumer insights die de o.a. de portfolio en merkenstrategie drijven om zo een competitief voordeel te realiseren. Je versterkt de brand equity via product, verpakking, pricing en sponsoring. Je combineert een masterdiploma met min. 8 jaar ervaring (zeker 5 jaar in Brand Management binnen de FMCG sector, liefst in het on-trade channel) en hebt bewezen sterke merken op een verfrissende en succesvolle manier te kunnen uitbouwen. Je hebt ervaring met 360° marketingcommunicatie en met nieuwe communicatiekanalen (eg digital media) en bent een enthousiaste self-starter die autonoom initiatieven neemt. Dankzij jouw sterke leadership-skills breng jij het beste in jouw team naar boven.

Je ontwikkelt en implementeert strategieën en acties die de visibiliteit, aanwezigheid, rentabiliteit en het imago van onze merken in het on-trade kanaal verhogen. Naast een masterdiploma heb je een eerste succesvolle marketingervaring binnen de FMCG sector. On-Trade sales ervaring is zeer relevant. Je bent enthousiast en overtuigend en beschikt over goede presentatieskills (NL/FR/ENG). Je werkt efficiënt, planmatig en kunt goed werken onder druk. Je bent sociaal onderlegd en legt vlot contacten met interne departementen en de sales force. Dankzij jouw “out of the box” denken kan je op een verfrissende wijze een probleem benaderen en oplossen. Je bent flexibel en bereid tot frequente verplaatsingen.

Brand Manager (Maes of Grimbergen) Je hebt de A-Z-verantwoordelijkheid over ‘jouw’ merk. Je slaagt erin om de brand profitability en activatie op een duurzame manier te optimaliseren. Tevens identificeer en lanceer jij sterke innovaties (bijvoorbeeld product, design, verpakking, line extensions, ...) die de langetermijngroei garanderen. Uiteraard wordt dit alles ondersteund door efficiënte communicatiestrategieën en throught-the-line campagnes. Naast een masterdiploma beschik je over minimaal 5 jaar succesvolle ervaring als Brand Manager binnen de FMCG sector. Je hebt een goed conceptueel en analytisch denkniveau en bent in staat om mee te werken aan de merkpositionering en stragegie. Je bent gedreven, enthousiast en overtuigend.

Category Manager Je vergaart marktkennis en retailer-inzichten om sales en marketing te helpen relevante, gedifferentieerde acties voor onze merken te ontwikkelen. Je maakt strategische en tactische analyses ter ondersteuning van Category Management-projecten, die de biercategorie bij de retailers verder doet groeien en ontwikkelt zelf mee originele acties. Naast een masterdiploma heb je een grondige kennis van AC Nielsen data en van hun Nitro softwarepakket. Je hebt (trade)marketing ervaring binnen een FMCG-omgeving of bij een grote Belgische retailer (intern of als consultant). Je hebt commerciële feeling, bent analytisch sterk, het maken van Excel-grafieken is voor jou een koud kunstje en je vertaalt graag data in concrete acties.

Interesse? Zie jij het helemaal zitten om mee te werken aan de groei van Alken-Maes? Aarzel dan niet: raadpleeg de uitgebreide informatie op onze website: www.alleruimte.be en solliciteer online. Indien je nog meer vragen hebt, bel 015 30 93 64.

Overige vacatures bij Alken-Maes Ben je geen Marketeer maar heb je wel zin om een fiere ambassadeur te worden van sterke merken? Alken-Maes is voor haar hoofdkantoor ook op zoek naar een Internal Sales Medewerker, Sales Analyst On-Trade, Technical Purchaser en een Accounting Manager. Kijk snel op www.alleruimte.be voor meer informatie!


28 29 vzw INOM-Arbeiders is een paritair opleidingsfonds op Vlaams niveau dat opleidingsinitiatieven organiseert of ondersteunt in de metaalsector onder het paritair comité 111. Momenteel hebben we voor Brussel een vacature open voor een

Je hebt ‘n

voor de jo b

Coördinator (m/v) Tot zijn takenpakket behoort: Voornamelijk het coördineren van de operationele werking van INOM-Arbeiders. Dit impliceert: • • • •

Het initiëren en opvolgen van opleidingsinitiatieven. Opmaken en opvolgen van budgetten. Coachen van 2 administratieve medewerkers en een stafmedewerker. Organiseren van bijeenkomsten van de Vlaamse Sectorale Sociale partners. Deze bijeenkomsten situeren zich op uitvoerend, beleidsvoorbereidend en beheersniveau. U bereidt deze bijeenkomsten voor en volgt de beslissingen op. • Reglementering en wetgeving inzake opleiding op de voet volgen. • Engagementen opvolgen die in de Sectorconvenant met de Vlaamse Regering afgesloten zijn.

Onze kandidaat beantwoordt aan het volgende profiel: • U bezit een diploma hoger onderwijs. • U kan werken binnen een structuur die beheerd wordt door werknemers- en werkgeversorganisaties. • U heeft ervaring in het opmaken en opvolgen van budgetten. • Administratief en organisatorisch staat u sterk in uw schoenen. • Diplomatisch communiceren, ook in het Frans, zowel mondeling als schriftelijk is noodzakelijk. • De courante informaticatoepassingen heeft u onder de knie. • U bezit een rijbewijs en heeft interesse in techniek.

Denkt u de ideale kandidaat te zijn? Stuur dan snel een korte motivatiebrief met duidelijke vermelding van de functie waarvoor u solliciteert samen met uw curriculum vitae naar job@agoria.be en dit voor 31 december 2010. Voor meer informatie bel 02 706 81 94 Neem ook een kijkje op www.inom.be/arbeiders

Op zoek naar ruimte om jouw talent te ontplooien?

Het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen bouwt elke dag aan een unieke en kwaliteitsvolle thuisverpleging voor duizenden patiënten. Meer dan 1100 medewerkers werken vanuit 13 afdelingen in de hele provincie. Om dat allemaal in goede banen te leiden, kan jij hen ondersteunen. Dat doe je vanuit de maatschappelijke zetel in Brugge, die het kloppend hart is van de organisatie. Wil je aan de slag als verpleegexpert, of voel je meer voor de dienst personeels- en loonsadministratie? Wij garanderen je in elk geval een veelzijdige job in een uitdagende omgeving!

Nieuwsgierig? Ontdek dan gauw de boeiende jobs waarvoor we toffe en dynamische collega’s (m/v) met een hart nodig hebben!

Verpleegexpert (Pijn en Comfortzorg) Verpleegexpert (Diabetes) Functie: Onder leiding van de verpleegkundig directeur werk je, in het team van verpleegexperten, het algemeen verpleegkundig beleid uit voor het Wit-Gele Kruis. Daarnaast ken je als verpleegexpert alle aspecten van jouw referentiedomein. Je volgt ook alle innovaties op de voet. Hiervoor onderhoud je de nodige externe contacten. Je werkt diverse projecten uit. Bovendien hou je voeling met het werkveld door de referentieverpleegkundigen en verpleegkundigen te ondersteunen en te begeleiden. Je geeft hen jouw kennis over het referentiedomein door o.a. via interactieve opleidingen. Profiel: Je hebt een diploma bachelor of master in de verpleegkunde op zak en hebt ervaring in dit referentiedomein. Je werkt voltijds op de maatschappelijke zetel in Brugge.

Payroll & HR Administration Officer Functie: Je bent – samen met je collega – verantwoordelijk voor de personeels- en loonsadministratie van meer dan 1100 medewerkers. Bovendien heb je een ondersteunende rol in het uitwerken en implementeren van processen en procedures. Verder ondersteun je de directie bij het beheer en de rapportering van het personeelsbudget. Binnen de organisatie ben jij het aanspreekpunt voor alle mogelijke aspecten van de personeelsadministratie en sociale wetgeving. Je werkt nauw samen met en rapporteert aan de directeur personeelsadministratie, logistiek en algemene administratie.

PKF groeit! Groei jij met ons mee? 130 Medewerkers ervaren reeds elke dag de vele mogelijkheden die een loopbaan bij PKF inhoudt. Een multidisciplinaire aanpak in een zowel lokale als internationale omgeving vormt een ideaal groeiplatform voor onze medewerkers. Ter ondersteuning van onze groei zoeken wij voor de afdeling Accountancy in Antwerpen, Brussel en Hasselt:

Ervaren medewerkers Accountancy • • •

Als accountancyprofessional heb je reeds minimaal 3 jaar ervaring maar je wil een nieuwe uitdaging Je hebt een passie voor cijfers en je wil je kennis verder uitbouwen om topadvies te kunnen afleveren Je bent doeltreffend en efficiënt maar ook een goed communicator, die voor zijn/haar cliënten waarde wil creëren

Profiel: Je hebt minstens een bachelordiploma en een 5-tal jaar ervaring in een gelijkaardige functie. Je bezit diepgaande kennis over sociale wetgeving en sociale zekerheid en kunt de sociaal-juridische materie op een eenvoudige wijze aan anderen uitleggen.

Iets voor jou? Dit kan je verwachten: • Een uitdagende en afwisselende functie met ruimte voor verantwoordelijkheidszin. • Een aangepast opleidingstraject en de nodige ondersteuning bij je loopbaanontwikkeling. • Een dynamische en gezinsvriendelijke organisatie. • Een contract van onbepaalde duur met een aantrekkelijk, competitief loon en tal van extralegale voordelen.

Kijk vlug op www.hartnodig.be voor meer informatie over deze en andere vacatures. INTERESSE?

Herken je jezelf hierin, ga dan de uitdaging aan en word lid van ons Accountancy team. Surf naar www.pkf.be of solliciteer via jobs@pkf.be.

Accountancy • Audit & Assurance • Belasting & BTW Corporate Finance • Fiscaal en juridisch advies Interim Management • Management Consulting The representatives of PKF in Belgium are member firms of the PKF International Limited network of legally independent firms and do not accept any responsibility or liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

Vul snel het online sollicitatieformulier in op www.hartnodig.be of stuur alles op naar: Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen, t.a.v. HR, Annuntiatenstraat 47, 8000 Brugge. Gelieve referentie JA1112 te vermelden.


Zaterda

zondag g 12 en

Weekbla

2010 13 juni

aanb este job et de b werk, m en voor d over

iedinge

n

w w w. j o b

at.be

Jobat is toonaangevend in de markt van de rekruteringscommunicatie, zowel in print als online.We denken mee met bedrijven die op zoek zijn naar de beste medewerkers. Om het Jobat Online team te versterken zijn we op zoek naar een (m/v):

WEEKEND

KMO IË, DE NV BELG DEEL 2

dat werk1 op 3 denkt ineert gever discrim blz. 8

Dossier Anders n zal een ‘Ons pensioe worden’ uitgesteld loon Institute

Marc De Vos, Image: w:38.8.88P

h:67.0.28P

+

6.458

2

ibrary.JO.IM

..TemplateL

JOBnewAT

EN ONDERNEMn wel? Durven vrouwe blz. 11

BISCUITIER NADIA RUEL van Een carrière chocola blz. 12

Itinera

Jobs in Oost-Vla vanaf blz. 16

anderen

jobs op jobat.be

Online Customer Support

Je uitdaging:

Je profiel:

I

I

I

I I

Als online customer support ben jij het eerste aanspreekpunt voor de klanten van Jobat.be. Je staat in voor een stipte verwerking en opvolging van orders: je publiceert jobaanbiedingen en banners op de website, rapporteert aan klanten over de resultaten van hun jobaanbiedingen en de stand van zaken van hun contract. Je adviseert klanten over het gebruik van onze online producten en handelt professioneel hun vragen af. Je biedt ondersteuning aan het online salesteam: je rapporteert over de status van contracten en identificeert potentiële nieuwe klanten.

I I I I I

Aangezien je het online team komt versterken ben je uiteraard een gedreven internetgebruiker. Je bent klantgericht en stressbestendig en werkt snel en accuraat. Je hebt een diploma hoger onderwijs. Je bent perfect tweetalig Nederlands en Frans Je communiceert vlot en professioneel via e-mail en telefoon Werkervaring in een gelijkaardige functie is een plus

Wij bieden je: I I I I

Een boeiende job met ruimte voor eigen initiatieven en verantwoordelijkheden binnen een jong en dynamisch team. Voldoende opleidingsmogelijkheden zodat je je talent optimaal kan ontwikkelen. Een aantrekkelijk salaris en een pakket extralegale voordelen. Je plaats van tewerkstelling is Groot-Bijgaarden.

Klaar om carrière te maken en de challenge aan te gaan? Aarzel niet en stuur je kandidatuur met gedetailleerd cv naar Corelio personeelsdienst, t.a.v. Jeroen Verhasselt, A. Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden, of via e-mail naar: jobs.advertising@corelio.be. Als je meer wil weten over wie we zijn en wat we doen, surf dan naar www.corelio.be en www.jobat.be Corelio komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij ruim meer dan de helft van alle Belgen.We zijn marktleider in de krantenmarkt (De Standaard, Het Nieuwsblad en Les Editions de l’Avenir) en met Passe-Partout ook de grootste uitgever van gratis regionale pers.Verder participeren we in sterke mediabrands zoals Woestijnvis, Caviar en Nostalgie. Onze dagelijkse band met ruim vijf miljoen landgenoten willen we in de toekomst nog gevoelig versterken en uitbreiden.

Maar liefst 58% van de Belgen bezoekt onze websites (De Standaard, Het Nieuwsblad, L’Avenir.net,…). Dat maakt van ons onder meer de grootste online uitgever van het land. Maar dat wil niet zeggen dat we op onze lauweren gaan rusten. Integendeel. Daarom willen we ons team uitbreiden met een ervaren Advertising Operations Manager.

Gezocht: Advertising Operations Manager Ben je een echt webbeest? En is je honger naar kwalitatieve leads voor onze adverteerders niet te stillen? Bij Corelio kan je je jachtgebied fors uitbreiden. Je uitdaging Het beheren van de online campagnes die lopen op onze nieuwssites (De Standaard, Het Nieuwsblad, L’Avenir.net,…). • Je bent verantwoordelijk voor het beheer van het online advertentiesysteem. • Je bent de gesprekpartner van adverteerders, media agentschappen en creatieve agentschappen en lost hun technische vragen inzake advertentie campagnes op. • Je zet je tanden in de ontwikkeling van nieuwe advertentieformaten en -modellen. • Je volgt de “op maat” projecten van Creative Lab van dichtbij op. Als teamplayer maak je deel uit van een dynamische groep vol jonge wolven. Je profiel Je hebt ervaring in een soortgelijke functie. • Je hebt een zeer goede kennis van web- en online advertising standaarden. • Je bent sterk in HTML, CSS en Javascript. • Je kan het courante materiaal controleren op zijn technische correctheid en ingrijpen. • Je bent leergierig en stressbestendig.

Wij bieden je Een uiterst boeiende job met verantwoordelijkheid • voldoende ruimte voor eigen initiatieven • een jonge, dynamische werkomgeving waar je je meteen thuis voelt • tal van opleidingen om je talent nog meer te laten groeien • een aantrekkelijk salaris en een uitgebreid pakket extralegale voordelen. Volg je instinct: reageer vandaag nog! Aarzel niet. Stuur je motivatiebrief met gedetailleerde cv naar Corelio personeelsdienst, t.a.v. Jeroen Verhasselt, A. Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden. Of mail naar jobs.advertising@corelio.be Meer weten over ons? Surf naar www.corelio.be.


30 31

SALES & OPERATIONS COÖRDINATOR Rechterhand van de zaakvoerder Onze opdrachtgever, Transport Vanneste n.v., is een gerenommeerd familiebedrijf gespecialiseerd in het transporteren en stockeren van goederen (o.a. papier, staal en cacao). Het bedrijf is naast de Benelux ook actief in Frankrijk en Duitsland. Transport Vanneste n.v. geniet reeds sterke faam door de jarenlange ervaring in de transportwereld en staat garant voor een kwalitatieve en stipte behandeling van opdrachten. Om de groei te ondersteunen zoekt het bedrijf een nieuwe collega (m/v) ter ondersteuning van de zaakvoerders:

HR

FUNCTIE: • Als Sales & Operations Coördinator ben je één van de spilfiguren voor het bedrijf. • Jouw opdracht bestaat uit een gevarieerd en breed takenpakket: sales support, business ontwikkeling, planning en organisatie van de opdrachten. • Op sales vlak leg je een accent op de klantenbinding met opdrachtuitbreiding als doel. Hiertoe doe je actief aan prospectie en onderhandel je nieuwe contracten. • Als rechterhand van de directie werk je actief mee aan de ontwikkeling van de organisatie en sta je in voor de optimalisatie van de planning met het oog op rendementsverbetering. • De planningscollega’s worden door jou aangestuurd en gecoacht.

PROFIEL: • We mikken op minimum een bachelor en/of

AANBOD: • Je vervult een nieuwe functie binnen een familiaal en gerenommeerd bedrijf. • Ruimte voor autonomie en inspraak zijn aanwezig. • Billijk loonpakket volgens jouw ervaring, kennis en werkkracht.

INTERESSE? Mail of stuur jouw cv met begeleidend schrijven naar info@hrflux.be - HR Flux, Waterpoort 5, 8500 Kortrijk. HR Flux begeleidt je ook na indiensttreding. Je mag rekenen op een discrete, snelle en professionele behandeling van je kandidatuur. Deze vacature wordt exclusief door HR Flux behandeld. Voor bijkomende informatie T 056 42 48 42 (kantooruren en zaterdagvoormiddag 9u-12u). www.hrflux.be

master (bv. handelswetenschappen, talen…) met een ruime ervaring in de transportsector. • Mensen ervaren jou als een stimulerende coach die invloed heeft op het personeel en de organisatie. • Analyse- en organisatievermogen zijn jouw sterke punten. • Flexibiliteit en stressbestendigheid typeren jou, waardoor je goed kan omgaan met tijds- en werkdruk. • Constructief meedenken en zin voor innovatie worden sterk gewaardeerd. • Een gedegen talenkennis is evenzeer een vereiste: Nederlands/Frans/Engels/Duits (geschreven en gesproken).

De juiste match tussen medewerker en organisatie.

inspireren | rekruteren | integreren

PRODUCTIEVERANTWOORDELIJKE www.brustor. com Brustor nv, met hoofdzetel te Geluwe, is gespecialiseerd in de productie van buitenzonweringen. Ondertussen bouwt Brustor volop aan zijn toekomst door verdere geografische marktuitbreiding, realisatie van bijkomende vestigingen en toevoeging van nieuwe productgroepen aan het gamma. Binnen deze voorziene groei wensen we volgende nieuwe collega’s aan te werven (m/v):

FUNCTIE: • Je wordt ingeschakeld en bent verantwoordelijk, samen met jouw team, voor de fabricatie van nieuwe en bestaande zonneweringssystemen. • Uiteraard beschik je over een technische affiniteit. • Naast kwaliteitsbewaking sta je in voor het vlot verloop van de productie. • Er is een blijvende uitdaging om steeds op zoek te gaan naar nieuwe toepassingsmogelijkheden en aangepaste productiemethoden.

PROFIEL: • We mikken op minimum een bachelor of industrieel ingenieur met ervaring binnen productie. • Je bent een praktische probleemoplosser, maar ook sterk inzake technisch inzicht. • Als peoplemanager ben je in staat om constructief je medewerkers te begeleiden en te motiveren. • Je bent bij voorkeur vertrouwd met een ERP gestuurde productie. • Talenkennis Nederlands/Frans.

2 VERTEGENWOORDIGERS FRANKRIJK FUNCTIE: • Na grondige inwerking en kennismaking met het productengamma krijg je een regio in Frankrijk toegewezen. • Je ondersteunt ter plaatse onze dealers, ziet toe op het behalen van de businessdoelstellingen en breidt de business verder uit door bijkomende dealers te zoeken.

PROFIEL: • We mikken op een collega die sterk thuis is in sales, idealiter in Frankrijk. • Je behaalde een bachelorsniveau met idealiter ervaring in de B2B verkoop. • Een zeer goede kennis van het Frans is een must. • Regelmatige uithuizigheid (2/3 dagen per week) vormt geen probleem.

AANBOD: • Binnen de aangeboden functies is het remuneratiepakket marktconform en voorwerp van verdere groei. • Brustor is een modern productiebedrijf dat continu verder investeert in mensen en machines. • Brustor staat voor kwaliteit, innovatieve know-how en flexibiliteit.

INTERESSE? Mail of stuur jouw cv met begeleidend schrijven naar info@hrflux.be - HR Flux, Waterpoort 5, 8500 Kortrijk. HR Flux begeleidt je ook na indiensttreding. Je mag rekenen op een discrete, snelle en professionele behandeling van je kandidatuur. Deze vacature wordt exclusief door HR Flux behandeld.

Voor bijkomende informatie T 056 42 48 42 (kantooruren en zaterdagvoormiddag 9u-12u). www.hrflux.be

HR

inspireren | rekruteren | integreren

De juiste match tussen medewerker en organisatie.

Werken in het UZ Brussel Elke dag een mix van emoties Zoek je een stimulerende job in een maatschappelijk relevante en open werkomgeving? Een werkgever die je graag flexibiliteit, opleidingen en doorgroeimogelijkheden aanbiedt? En bovendien jouw streven naar evenwicht tussen werk en privé respecteert en je vele extra’s garandeert?

Dan is het UZ Brussel jouw werkgever.

UZ Brussel-Campus Jette, Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel - www.werkeninhetuzbrussel.be


32 33


REACH OUT & TOUCH

w ne a is re n! e Th tow in er k a

u o.e t n

m

h atc

m

Yento! Matchmaker between brands,media and people.

.ye w w

Yento! is a Belgian startup, based in Brussels with international ambition and member of the Swedish Bisnode data-group. It’s an agile, fast forward startup between leading media brands (like Corelio, Sanoma and Rossel) and data-expert WDM Belgium to match brands, media and people via permission and behavioral based communication. The Yento! digital and real-time platform enables brands to start a relevant dialogue with the most appropriate consumers, selected from our +3,5 mio media contacts and endorsed by strong media brands like De Standaard, Femmes d’Aujourd’hui, Flair, Sud Presse, Het Nieuwsblad, Feeling, … and others. L’Avenir, Le Soir, PC Magazine, Vers l’Avenir, Feeling, … many and many others.

w

Yento! is looking for the best people on the planet A match made in heaven ? We’re putting together a (dream)team of driven, passionate, digital oriented and kick-ass people. Do you want to become ‘one of us’?

Business Developer Direct Sales

You engage contacts and concretise contracts with advertisers. You have at least 5 years experience in (digital) sales. You are specialised in 1-to-1 marketing approach, bilingual and result driven. We will call you the Direct Matchmaker.

Business Developer Indirect Sales

You interface with media & publisher’s advertising departments, media-centers and agencies. You have 10 years experience in media & digital environment. You understand what is means to put 1-to-1 in a 360° context. Other qualities? You’re bilingual and result driven. But that’s obvious. We will call you the Indirect Matchmaker.

Product Manager

You manage the Yento! solution offering, the Yento! roadmap, pricing, sales support and marcom. You have 3 years B-to-C product management experience and outstanding project management skills. What else? You are trilingual, accurate and organised. We will call you the Soul Manager.

Project Manager

You guide all back- and frontend operations, support ICT coordination and lead the technical team. You have 8 years operations (digital platform) experience and an ICT background. Other skills? You work methodical and you are an enthousiastic people manager. We will call you the Heart Manager.

Digital Campaign Architect

You connect the dots, develop, process and test the campaing flows (e-mail). You conduct the technical Yento! tool.You have strong affinity with digital and technical 1-to-1 marketing. Other weapons? You’re bilingual, creative, communicative and client service oriented. Experience with Messagent or other e-mail campaign tools is a (big) plus. In return, you get the coolest job title: we will call you the Connector.

Platform Developer

You will work on our beloved platform and create state-of-the-art features (PHP + webservice). You are an experienced and eager php-lover. You eat MVC framework, CMS, (My)SQL, XML and webservices for breakfast. Still hungry? We will call you the Creator.

Database Developer

You design, develop and maintain the RDBMS (SQL server).What else? You’re an ICT bachelor with 5 years experience in RDBMQ. Of course you’re highly attracted by a marketing environment. We will call you Mr. DB. But we promise you to work a bit harder on that name.

Are you a perfect match ? Nathalie Wauman – HR Officer – Yento! Researchdreef 65 – 1070 Anderlecht Jobs@yento.eu www.yento.eu

Surprise us via jobs@yento.eu

REACH OUT directly via trusted media & get in TOUCH with individual consumers.

Make your match at www.yento.eu

CORELIO komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij ruim meer dan de helft van alle Belgen. We zijn marktleider in de krantenmarkt (De Standaard, Het Nieuwsblad en Les Editions de l’Avenir) en met PASSE-PARTOUT ook de grootste uitgever van gratis regionale pers. Verder participeren we in sterke mediabrands zoals Woestijnvis, Caviar, ROB en Nostalgie. Onze dagelijkse band met vijf miljoen landgenoten willen we in de toekomst nog gevoelig versterken en uitbreiden. Daarom is Passe-Partout op zoek naar een:

Sales Representative Regio Leuven

m/v

Functie Je verkoopt publiciteitsruimte en -campagnes aan KMO’s waarbij maatwerk en een vertrouwensrelatie op langere termijn kernbegrippen zijn. Je beheert en bouwt een bestaande klantenportefeuille verder uit op een proactieve manier. Je bouwt een degelijk netwerk uit en zorgt zo voor de regionale verankering van Passe-Partout in uw streek. Je gebruikt je creativiteit en zin voor initiatief om regionale acties uit te denken en zo de visibiliteit van Passe-Partout permanent te verzekeren bij evenementen en commerciële acties in de regio. Profiel Minstens 2 jaar relevante ervaring in een B2B-context. Naast een uitmuntende overtuigingskracht ben je gewapend met een dosis commerciële flair, doorzettingsvermogen en klantgerichtheid. Neemt initiatief en kan creativiteit aan de dag leggen. Voldoende aanpassingsvermogen. Woonachtig in regio van tewerkstelling. Aanbod Een aantrekkelijk en marktconform salaris in verhouding met jouw ervaring en een uitdagend bonusplan in verhouding met jouw prestaties. Een bedrijfswagen aangevuld met een ruim pakket extralegale voordelen (maaltijdcheques, GSM, hospitalisatieverzekering, …). Een dynamische werkomgeving, enthousiaste en gedreven collega’s met een nodige dosis humor. Een intensief opleidingsbeleid in een professionele omgeving die initiatief, creativiteit en ondernemerschap aanmoedigt. Interesse!? Solliciteer, en maak binnenkort deel uit van ons team van enthousiaste medewerkers en van de boeiende wereld van reclame en media. Mail je gedetailleerde cv en motivatiebrief naar Hélène Lauwers via jobs@Passe-Partout.be. Voor meer informatie kan je terecht op onze website www.passe-partout.be of via 016/44 28 00.


34 35

NEW IDEAS, YOUR FUTURE

Ideas@Work (www.ideasatwork.be) is een Belgisch consultingbedrijf met kantoor in Brussel. Het bedrijf biedt consulting services en trainingen inzake process en project management. Een projectmatige en resultaatgerichte benadering heeft gezorgd voor een permanente groei bij een topsegment van klanten in binnen- en buitenland. De expertise van de consultants vindt haar weg, zowel bij multinationale ondernemingen als middelgrote organisaties, dienstenbedrijven als productieomgevingen. Om de verdere groei te optimaliseren is Ideas@Work op zoek naar versterking voor hun team:

MANAGEMENT CONSULTANTS

JUNIOR EN SENIOR • ROL ALS CHANGE AGENT BIJ VERSCHILLENDE TOPBEDRIJVEN (REF 2010/1099) Je functie: • Je ondersteunt klanten bij veranderingsprocessen in het kader van hun strategische ontwikkeling. Je helpt hen bij de overgang naar een procesgestuurde en resultaatgerichte organisatiecultuur. • Binnen de globale context zorg je voor het definiëren en analyseren van hun sleutelprocessen. De methodieken worden je hiervoor aangereikt. • Je helpt prioriteiten bepalen, stuurt optimalisatieprojecten aan, en begeleidt groepen bij de implementatie. Hierbij staan efficiëntie, doelgerichtheid en kennisoverdracht centraal. • Na afronding garandeer je de verankering van nieuwe processen binnen de organisatie, o.a. door het opzetten van meetsystemen die de opvolging van de performantie waarborgen. • Vanuit je excellente communicatie en gedrevenheid ben je een volwaardig klankbord voor de klant. Je bent op termijn in staat om nieuwe projecten te genereren. Je profiel: • Je hebt een universitaire opleiding en een aantal jaren professionele ervaring. • Je hebt ervaring in project management, process management, of in aanverwante technieken. • Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en Engels. Wat mag je verwachten: • Je maakt deel uit van een jong en snel groeiend bedrijf, waar je als persoon een sterke ontwikkeling doormaakt. • Je werkt in een variërende omgeving, waar ervaringsuitwisseling en kennisoverdracht centraal staan. • Een excellent

VG.801/B

remuneratiepakket wordt aangeboden, aangevuld met een representatieve bedrijfswagen. Voor een snelle behandeling van je kandidatuur, reageer via www.anago.be Anago – Brusselsesteenweg 159 – 9090 Melle – tel. 09 324 11 50. Vermeld de juiste referentie.

D.A.S. verzekert ook carrières! Welkom bij D.A.S. België, de marktleider in rechtsbijstandverzekering. Wij maken deel uit van de Europese D.A.S.-groep en bieden onze klanten verzekeringsproducten van uitzonderlijke kwaliteit en met een persoonlijke dienstverlening. D.A.S. is een groeiende onderneming waarin professionalisme, respect, optimisme en fun centraal staan. D.A.S. is op zoek naar (m/v):

Schadebeheerder Auto gedreven, klantvriendelijk, efficiënt, voor ons kantoor in Antwerpen

Medewerker Commerciële binnendienst

HR-verantwoordelijke perfect tweetalig (Nl.-Fr.) master, voor ons kantoor in Brussel Wil je ons de hand reiken, maar wens je eerst bijkomende info? Surf dan voor een uitgebreide functieomschrijving naar

www.das.be.

commercieel-administratieve support, voor ons kantoor in Brussel D.A.S. biedt je, bovenop een contract van onbepaalde duur, een salarispakket in overeenstemming met de functie, aangevuld met extralegale voordelen. Wij staan voor levenskwaliteit, ook in jouw job. Dat betekent naast een aantrekkelijke werkomgeving ook heel wat flexibiliteit met glijdende werkuren en bijkomende verlofdagen. Wil je ons de hand reiken? Solliciteer online via www.das.be of stuur je sollicitatiebrief, vergezeld van een gedetailleerd curriculum vitae, naar de n.v. D.A.S., t.a.v. de personeelsdienst, Lloyd Georgelaan 6, 1000 Brussel. Vermeld steeds duidelijk de functie.

www.das.be


Werken met BBC = : + ) u ziet waarom op www.bbc.be

www.bbc.be Corelio komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij ruim meer dan de helft van alle Belgen. We zijn marktleider in de krantenmarkt (De Standaard, Het Nieuwsblad en Les Editions de l’Avenir) en met Passe-Partout ook de grootste uitgever van gratis regionale pers. Verder participeren we in sterke mediabrands zoals Woestijnvis, Caviar en Nostalgie. Onze dagelijkse band met ruim vijf miljoen landgenoten willen we in de toekomst nog gevoelig versterken en uitbreiden.

WOENSDA G

20 OKTOBER DAGBLAD / EDITIE VLAAMS-BRA 2010 BELGIE € BANT 87STE 1,25 NEDERLAND JAARGANG, € 2 LUXEMBURG NR. 245 WWW.STAND € 1,55

SARKOZY ONDER VU UR

Laatste crisis voor

B2B CREATIVITY

AARD.BE

> 2-3 © epa

Albert

Uitgerekend op een politieke consens moment dat koning Albert us om de komend de huidige politieke e regeringsvormin impasse moet ontmijnen, groeit g uit de handen van zijn opvolger de Filip te houden.

VA N O N Z E R E DACT E

BART BRINCKMAN BRUSSEL

UR

de nauwelijks Het zinnetje baarvan Bart De opzien in de nota Wever (N-VA). volgende regering De wil ‘de koninklijke functie de Wetstraat hierover aan moderniseren De Standaard pen waren. ’. De huidige het rijvernam dat ninklijk verduidelijke politieke zeden, met de koeen r het principe bij de loque singulier,afbrokkelend colzeven maken het tijen aftoetste. betrokken parde koning voor steeds naar verluidt Hij concludeerde te functioneren moeilijker om . Dat bleek sus bestaat dat er een consendens de formatie al tijom van 2007. Bokoning louter de functie van de vendien is een aantal protocollair grondwetken. De Wetstraat telijk toegewezen te mawil ook voorkomen dat het bekrachtigen opdrachten – Om de indruk de van wetten voortouw moet koning nog het het aanwijzen de protocollairete vermijden dat van ministersen geringsvormi nemen bij een reachterhaald. – ciaal voor Filip monarchie speng. Op die wil ze vermijden Verscheidene manier wordt ingevoerd, hopen de politici dat koning geconfrontee gen erop aan toppolitici dronFilip dat er met bert op tijd om de hervorming Aleen crisis als deze.rd wordt met een als een onderdeel Koning Albert den gesloten. akkoord kan worvan de staatsHet zou de hervorming en Vervolgens prins Filip, op de bedoeling zijn zes maanden door te voeren. kan hij jongste nationale de start van is exact wat Dat met het Paleis er staan. Maar later zijn functie afde nieuwe om bij feestdag. © regering waar wat en momenteel, welispn het gen te starten onderhandelindat de huidige is geen geheim van een resolutie De intentie sourdine, gebeurt. over de modernipolitieke sering van niet zoveel kan het nieuwe de kader vorm vertrouwen wereld zaak is zeker bestaat, maar de ging van het functie. De wijzide leidinggeven heeft in krijgen. Dat nog niet rond. de troonopvolgin al de christendemo zou bij Voorde capaciteiten ankerde ambtgrondwettelijk vervan de prins. g van Filip craten feit moeten wat moeilijk. kan pas tijdens een volgende regeerperiod blunders op Die heeft al enkele zijn. Want Evenmin gaatdoen de straat gaat om een prioriteit. de zijn naam staan. het e gebeuren. Maar ervan uit dat WetDe groeiende via de goedkeuring tijdens deze gemodernise consensus over een regeerperiodeAlbert ceert. abdiniet nieuw. erde monarchie is Al Groen! veroorzaakte De Standaard in maart schreef dat de geesten doorbraak in koninklijk in

Wetstra at wil koning Filip het manage een politiekn van e crisis bespare n

Business & market intelligence Corelio Advertising heeft momenteel volgende openstaande functie:

B2B Marketing database specialist

V(4bd65h-CADDGJ( +≈*

Õ

>8

dossier.

DOE MEE EN WIN! LEASED BY

* €5 korting

bij een bestelling

vanaf €50, geldig

tot 31/03/2011

Je functie: Je staat in voor het bewaken van alle processen die de datatoevoer verzorgen naar CRM/BI (externe Pige gegevens, input VORIETSE EL DE FA JEF NYTO N VERZAM ES VAN IEGENDE JOMMEK G: DE VL

AND -NOORDR BRUSSEL

VANDAA 'Jef Nys

© Ballon

20 WOENSDAG

Media 2010'

R 2010 OKTOBE

1€ per strip

1EURO

Jury oordeelt e na laatst woord ns Clottema

Geld lenen wordt moeilijker

2-4

©blg

KEN LEGT BAN EUROPAERE REGELSomOP een jker STRENGber wordt het moeili rekening r met je

decem zomaa banken Vanaf 1 krijgen of nog legt de mensen lening te te gaan. Europavermijden dat n en te in het roodregels op om en steken. ‘Banker soestrengere in de schuld zullen minde lening’, zich te diep tverstrekkers van een t Van kredie toekennen Vincen ber andere n bij het nemen pel worde er voor Onder Vanaf 1 decem tot zegt minist (Open VLD). cel en boetes s één jaareen lening is gege- Quickenborne ze immer dat dat er proble riskeren euro als blijkt ijk was 0 al duidel 100.00 vooraf ig ven terwijl n opduiken. eeld gelukkge is niet onverd men zoude die ‘op sommi 5 tsector De kredie regelgeving, gezien. (DHH) nieuwe met de als te streng wordt vlakken’

EILANDEN ¤2 I CAN.

¤2,20

Lukaku neemt het op voor Jacobs

SPANJE G ¤1 I I LUXEMBUR D ¤ 1,50

Sport 2-3

©pn

NEDERLAN

IG SCHULDT?

OF NIE BON

Experts nemen

- 22%

n veiligheid ‘We moete NMBS de trainer n’ onder vuur 9 bescherme

LEZERSB

eindgebruikers, BI data,,…) en die op die manier de kwaliteit beïnvloeden van data gebruikt in functie van B2B marketing doeleinden • Je begeleidt interne business projecten die in relatie staan met het database gebeuren • Je werkt mee aan het uittekenen van de visie op de Corelio offline/ online B2B communicaties gebaseerd op CRM data in combinatie met interne en externe BI data • Je coördineert de B2B communicatie voor alle sales organisaties binnen Corelio Advertising. • Je denkt mee bij het opzetten en implementeren van offline en online B2B communicatie, en zorgt voor een goede coördinatie tussen de verschillende sales divisies • Je tekent een visie uit op vlak van structurele samenwerkingen met externe partners die er moeten voor zorgen dat de Corelio B2B database steeds de hoogste graad van volledigheid en correctheid garandeert, en dit voor alle voor Corelio advertising relevante segmenten in de B2B markt • Je voert standaard analyses uit in functie van de ROI van de verschillende soorten marketing communicaties die gevoerd worden • Je maakt heel complexe marketing selecties obv interne BI en CRM data, gecombineerd met externe marktgegevens

25 IN VORST RUSTHUIS 22 VALLEN BON BLZ. EN OVER DE BOEV GEWAPEN

RIEVEN

24 - CONSUM

ENT&GE

CULTUUR LD 33 -

&VRIJE

- TELEVIS TIJD 37

STRIPS IE 42 -

op een bril glazen) complete + optische (montuur actof cont lenzen.

kortingen. met andere en per klant. Niet cumuleerbaar 31/10/2010. per product 1 korting 12/10/2010 t.e.m. Geldig van

LAATSTE DAGEN! 95

WWW.N

48 47 - WEER

46 - PUZZELS

MERCREDI 11 FÉVRIER

2009 •

IEUWSB

LAD.BE

Je profiel: je bent een marketing kenner • Je hebt inzicht in de werking van databases en je hebt een stevige affiniteit met IT technische aangelegenheden • Je hebt kennis van SQL en CRM applicaties • Je hebt een helicopterview op gegevens en processen • Je hebt enkele jaren ervaring binnen een gelijkaardige functie • Je staat stevig in je schoenen en bent diplomatisch ingesteld • Je hebt een opleiding op universitair niveau of gelijkwaardig door ervaring • Je bent contactvaardig en kan goed werken in team • Je hebt een goede actieve kennis van Frans en Nederlands.

N˚ 35

www.actu24.be

AFP

Une cité adminis provinciale à Namtrative ur ?

Le

campus C’est ce site qui accueillerait la cité administrative qui regrouperait 500 fonctionnaires. C’est un projet la majorité PS-MR. de

25 millions

15

€ C’est l’évaluation coût de ce projet. Mais il faut en déduiredu Palais provincial vente d’immeubles C’est la plus belle la vitrine les économies de actuels, les subsides et dernièrede la Province. Sera-ce bientôt frais de fonctionnement. la dans le centre de Namur ? CAHIER

Mickey Rourke Catcheur ressuscité

2-3

CENTRAL

Namur

Tous ensemble aux Fêtes de Wallonie

Relations renforcées entre la Ville et le Comité Central des Fêtes de Wallonie. Les deux travaillent main danspartenaires la main.

QUI AURA LE DERNIER MOT ? Du 11 au 18

quel clan l’emportera, même si le non a

février

seront proposées au vote. souvent été cité ces derniers jours.

L’AVENIR S.A. CE

JOURNAL EST PROTEGE

PAR LE DROIT D’AUTEUR.

LA REPRODUCTION

DE TOUT ELEMENT

(TEXTE, PHOTO, INFOGRAPHIE),

PAR QUELQUE MOYEN

QUE CE SOIT, EST

SOUMISE A AUTORISATION.

Belga

9

TEL : +32 81/248.801

Quotidien - 92 e année 1€ Tél. : 081/24 88 11 infonam@verslav enir.be

Spécial Antarctique

11-76658101-01

(c) LES EDITIONS DE

CAHIER CENTRAL

CE JEUDI VOTRE SUPPLÉM ENT

 AUJOURD’HUI

NR

FAX : +32 81/222.840

5

Auvelais

Des craintes pour l’avenir de Saint-Gobain

ÉdA

G L’avenir de Fortis se joue ce matin 2à4 lors de l’assemblée G Cinq questions, des actionnaires qui peuvent être , à Bruxelles. lourdes de conséquenc G Difficile de dire es,

CAHIER CENTRAL

Wij bieden je Een boeiende job met ruimte voor eigen initiatieven en verantwoordelijkheden binnen een jong en dynamisch team • Voldoende opleidingsmogelijkheden zodat je je talent optimaal kan ontwikkelen • Een aantrekkelijk salaris en een ruim pakket extralegale voordelen. Klaar om carrière te maken? Aarzel niet en stuur je kandidatuur met gedetailleerd cv naar Corelio personeelsdienst, t.a.v. Jeroen Verhasselt, A. Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden, of via e-mail naar: jobs.advertising@corelio.be. Als je meer wil weten over wie we zijn en wat we doen, surf dan naar www.corelio.be en www.jobat.be


36 37

Consultants HRM met ervaring voor regio Antwerpen, Gent, Leuven en Charleroi Uw opdracht Vanuit een grondige behoefteanalyse adviseert en begeleidt u uw klanten naar maatoplossingen binnen de verschillende domeinen van HRM. U bent projectverantwoordelijke voor diverse opdrachten binnen werving en selectie, talent en performance management en/of outplacement. U vervult een belangrijke rol bij de verdere uitbouw van onze klantenportefeuille in de regio. U werkt nauw samen met collega’s en rapporteert rechtstreeks aan de Business Unit Manager.

Uw profiel

Lid van

U heeft een universitair diploma, bij voorkeur in A&O Psychologie of gelijkwaardig door ervaring. U heeft minimum 5 jaar relevante ervaring opgebouwd in meer dan ĂŠĂŠn domein binnen HR-consultancy of hebt ervaring als HR Business Partner. U bent ondernemend en in staat om met nieuwe en bestaande klanten een langetermijnrelatie uit te

Meer jobs op

bouwen. U bent een conceptuele denker en bent analytisch ingesteld. U bent een uitstekend communicator en hebt overtuigingskracht.U werkt oplossingsgericht en bent resultaatgericht. U kan zowel zelfstandig als in team aan meerdere projecten werken.

Ons aanbod Een boeiende en gevarieerde functie die u de mogelijkheid biedt uw expertise verder uit te bouwen binnen een dynamisch team. U komt terecht bij een fullservice HRM-specialist. U werkt binnen een snel evoluerende markt. Een aantrekkelijk salaris aangevuld met een pakket extralegale voordelen en een bedrijfswagen.

Interesse? Stuur dan uw gedetailleerde CV en begeleidende brief naar Amelie Gevers via amelie.gevers@t-groep.be

VG.1246/BUOSAP - B-C07.002 - W.INT.RE.RS.SO.148 - DC: 40103

recruitment, search & selection. Ascento is een divisie van t-groep NV.

Ascento is een sterke speler binnen de top 5 van de HR-adviesbureaus. Meer dan 75 medewerkers werken vanuit zeven kantoren aan diverse HR-projecten voor hun klanten. Dankzij onze totaalaanpak en maatwerk, implementeren wij klantspecifieke oplossingen binnen het brede HR-domein: werving en selectie, talent en performance management en outplacement. Graag willen wij onze uitbouw nog verder versterken met de aanwerving van (m/v):

Ascento wil de maatschappij zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap.

www.ascento.be

Op zoek naar ruimte om jouw talent te ontplooien?

t-ofďŹ ce is een gespecialiseerde dienstverlening binnen t-interim voor de rekrutering van hogere bediendenproďŹ elen. t-interim is een gereputeerde organisatie die zich in de top 5 van de uitzendmarkt situeert. Dagelijks gaan wij voor onze klanten en kandidaten op zoek naar de meest geschikte persoon of job. Om ons team uit te breiden, zijn wij op zoek naar een (m/v):

HR Consulent Rekrutering & Selectie

PKF groeit! Groei jij met ons mee?

bij t-ofďŹ ce regio Brussel, Vlaams-Brabant, Limburg en WalloniĂŤ

130 Medewerkers ervaren reeds elke dag de vele mogelijkheden die een loopbaan bij PKF inhoudt. Een multidisciplinaire aanpak in een zowel lokale als internationale omgeving vormt een ideaal groeiplatform voor onze medewerkers.

Jouw kantoor, jouw klanten Je hebt dagelijks commerciĂŤle contacten met klanten en weet perfect wat ze verwachten. Je screent, selecteert en interviewt kandidaat-bedienden en maakt, indien nodig, gebruik van assessment tools en testings. Na een grondige functie-analyse en met een helder proďŹ el van de kandidaat maak je de perfecte match. Je adviseert je klanten en volgt de geselecteerde kandidaten op. Je werkt actief mee aan de uitbouw van het t-ofďŹ cesegment.

De Assurance afdeling van PKF wenst haar groeiende interne audit en business risk advisory diensten in de private en de publieke sector verder uit te breiden. Ter ondersteuning van onze groei zoeken wij voor de afdeling Audit & Assurance in Antwerpen en Brussel:

Interne auditors •

Herken je jezelf hierin, ga dan de uitdaging aan en word lid van ons Assurance team. Surf naar www.pkf.be of solliciteer via jobs@pkf.be. Accountancy • Audit & Assurance • Belasting & BTW Corporate Finance • Fiscaal en juridisch advies Interim Management • Management Consulting

Je behaalde een bachelor of master, liefst in een menswetenschappelijke of communicatieve richting en hebt minimum 2 jaar relevante ervaring binnen HR. Je hebt een goed analytisch en beoordelingsvermogen. Je bent commercieel ingesteld en resultaatgericht. Je bent een teamplayer, een vlotte communicator en hebt een goede kennis van NL/FR/ENG (voor Brussel is tweetaligheid NL/FR vereist).

Ons aanbod Een boeiende en gevarieerde functie waarin je jezelf voortdurend kan ontplooien. Wij bieden een uitdagend loon met extralegale voordelen en 35 dagen vakantie.

Interesse? Stuur je gedetailleerde CV en begeleidende brief naar t-groep NV, t.a.v. Amelie Gevers - HR Adviseur - amelie.gevers@t-groep.be.

The representatives of PKF in Belgium are member firms of the PKF International Limited network of legally independent firms and do not accept any responsibility or liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

Kan mijn werkgever controleren of ik echt ziek ben? Surf naar

     

•

Als auditprofessional (externe of interne) heb je reeds enkele jaren ervaring, maar je wil een nieuwe uitdaging Je hebt een passie voor proces- en risicoanalyse en je wil jouw kennis verder uitbouwen om topadvies te kunnen aanleveren Je bent doeltreffend en efficiĂŤnt maar ook een goed communicator, die voor zijn/haar cliĂŤnten waarde wil creĂŤren

www.t-ofďŹ ce.be

•

Je proďŹ el


ZOTTEGEM

ADRIAENS Etn NV in Zottegem is een modern en groeiend bedrijf gespecialiseerd in het slachten en uitbenen van runderen voor de distributie, externe grossisten en de Europese vleesverwerkende industrie. ADRIAENS is een van de drie slachthuizen van de groep COVALIS en is eigendom van COVAVEE, een coöperatieve vennootschap waarvan de aandelen in handen zijn van ongeveer 600 varkenshouders, en van de investeringsmaatschappij van de Groep Boerenbond. ADRIAENS behoort met haar 100 gemotiveerde medewerkers en een omzet van 42 miljoen euro tot de top 5 van de Belgische runderslachthuizen en is uniek in haar sector dankzij een nieuwe slachtlijn van 65 m lang, 11 m breed en 14 m hoog met een capaciteit van liefst 1.100 runderen per week. Een uitgebreid informaticasysteem, waarbij ieder stuk vlees permanent gekoppeld wordt aan het oorspronkelijke dier, verschillende kwaliteitssystemen (Meritus, BRC) en de professionaliteit en hoge scholingsgraad van de sleutelfuncties, laat ADRIAENS toe om met een ongekend hoogstaande dienstverlening op Europees niveau te concurreren. In de huidige groeifase is ADRIAENS op zoek naar een uiterst gemotiveerde (m/v):

Etn.

adriaens N.V.

BUSINESS CONTROLLER FUNCTIE-INHOUD & VERANTWOORDELIJKHEDEN: Na een intensieve opleidingsperiode en het doorgronden van het gehele etiketterings- en traceersysteem, bent u verantwoordelijk voor het verschaffen van correcte cijfermatige inzichten in het bedrijfsgebeuren ten behoeve van klanten en management. U wordt begeleid door en rapporteert rechtstreeks aan de bedrijfsleider. Tot uw gevarieerd takenpakket behoren: A. Calculeren van rendementen van de productie; B. Controleren van de verwerkte hoeveelheden als basis voor uitbetaling; C. Bijhouden en controleren van de inventaris, alsmede opzetten van systemen; D. Controleren van technische resultaten en rapporteren aan de klant; E. Opstellen van rapporten voor controle-instanties en overheden.

GEWENSTE KWALIFICATIES: Voor deze technisch-economische sleutelfunctie komen enkel NAUWGEZETTE en CREATIEVE kandidaten in aanmerking, die geboeid zijn door CIJFERS. 1. U bent handelsingenieur of bio-ingenieur of een andere hogere economische opleiding. Ook schoolverlaters komen in aanmerking. 2. U heeft een passie voor cijfers, rendement, calculatie. 3. U heeft affiniteit met de landbouwsector en/of vleesindustrie. 4. U bent flexibel, stressbestendig en heeft een hands-onmentaliteit. 5. U heeft kennis van het Frans.

Snel informeren of telefonisch solliciteren?

WAT HEEFT ADRIAENS U TE BIEDEN? 1. Een verantwoordelijke functie in een financieel kerngezond bedrijf met veel toekomst. 2. Een uitdagende, veelzijdige functie met veel zelfstandigheid en DOORGROEIMOGELIJKHEDEN tot managementfuncties op langere termijn. 3. Een ‘no nonsense’werksfeer met zeer korte communicatielijnen en ruimte voor initiatief. 4. Een aantrekkelijk remuneratiepakket met interessante secundaire voordelen. 5. Werk in een filevrije regio. 6. De mogelijkheid om in een eerste persoonlijk gesprek vrijblijvend met het bedrijf kennis te maken.

BEL PETER VLEESCHOUWERS OP 0479 29 74 75

bij voorkeur op ZATERDAG en ZONDAG tussen 10 en 13 u. of op WEEKDAGEN tussen 9 en 10 u. ‘s ochtends en ‘s avonds tussen 18 en 19.30 u. Een eenvoudig telefoontje informeert u snel en discreet of uw ambities overeenstemmen met ons aanbod. U kunt ook reageren door uw cv VANDAAG NOG per post, fax of e-mail te sturen naar VMC-Select, peter@vmc-select.be.

Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door VMC-Select. 2000-2010

VMC bvba • CRAENEVENNE 95 • 3600 GENK • TEL.: 089 30 55 11 • FAX: 089 30 71 35 • E-MAIL: info@vmc-select.be • WEBSITE: WWW.VMC-SELECT.BE

ERKEND BUREAU VG. 686/B

OBK-bank met hoofdzetel in Gent, is een regionale maar ambitieuze financiële instelling. Elke dag streven we ernaar om onze klanten te verbazen met creatieve en hoogwaardige producten. Dankzij onze wendbaarheid als flexibele partner zijn we in staat om steeds de meest geschikte oplossing op maat van de klant aan te bieden.

BETER klein en ambitieus

dan groot en pretentieus www.obk.be

Een dynamisch OBK-agentennetwerk levert naast maatwerk tevens een persoonlijke service en zorgt voor een concrete invulling van de ambities van OBK-klanten. Voor de verzekeringen hebben wij gekozen voor het statuut van onafhankelijk verzekeringsmakelaar waardoor we prijs en kwaliteit voor OBK-klanten kunnen maximaliseren. Om onze continue groei te bestendigen en ter versterking van de juridische dienst op onze hoofdzetel te Gent, zijn we momenteel op zoek naar een (m/v)

JURIDISCH ADVISEUR UW UITDAGING:

• U maakt deel uit van onze juridische dienst en geeft advies aan onze interne diensten, de directieraad en onze zelfstandige agenten. • U volgt de nieuwe relevante wetgeving en vertaalt deze naar richtlijnen en procedures. • U zorgt voor de opvolging van individuele opgezegde kredietdossiers. • U bezit een degelijke kennis van onder meer het burgerlijk recht, het faillissementsrecht, insolventierecht, financieel recht, gerechtelijk recht, de wet op het hypothecair krediet, de wet op het consumentenkrediet … • U heeft kennis van bedrijfsbeheer en de regelgeving inzake witwaswetgeving. • U bent in staat zelfstandig te werken binnen een commerciële omgeving.

UW PROFIEL: • U bent licentiaat (of master) in de rechten en u weet uw juridische kennis om te zetten in praktijkgerichte adviezen, teksten en overeenkomsten in het kader van het dagelijks bedrijfsleven in een bancaire omgeving. • U bent een teamspeler met feeling voor cijfers en beschikt eveneens over een vlotte pen. • U bent in staat resultaatgericht te werken en wordt niet afgeschrikt door een hoge werkdruk. • U heeft minstens 5 jaar relevante ervaring aan de balie of in de banksector. • U staat open voor nieuwe uitdagingen. • Specifieke ervaring inzake compliance binnen het bankwezen is een troef. ONS AANBOD:

• Als medewerker bij OBK-bank krijgt u een aantrekkelijk salaris in verhouding met uw ervaring, opleiding en prestaties. Verder kunt u rekenen op een gedegen opleiding ‘on-the-job’ en continue externe opleidingen. • U komt bovendien in een dynamisch team terecht waar ruimte is voor initiatief en eigen inbreng. •

SOLLICITEREN: Bent u er klaar voor om bovenstaande uitdaging aan te gaan? Stuur dan vandaag nog uw schriftelijke sollicitatie naar OBK-bank Personeelsdienst • Graaf van Vlaanderenplein 19 • 9000 Gent of e-mail naar personeelsdienst@obk.be

Kom de image builders een handje helpen Al meer dan 20 jaar is de facto image building de specialist in efficiënte communicatie waarin mensen centraal staan. Omdat onze business volop groeit, zoeken we dringend een enthousiaste collega die ons een handje komt helpen als m/v:

Deeltijds commercieel medewerker Wat vragen we: Je ondersteunt verscheidene projecten op commercieel en administratief vlak. Zo werk je onder meer mee aan prospectietrajecten. Verder kun je ingezet worden binnen ons events-team. Wat bieden we: Je werkt op basis van een contract van 19u. Je f lexibele uurregeling wordt daarbij in onderling overleg ingevuld. Ook met een statuut als zelfstandige – al dan niet in bijberoep – kan je aan de slag. We verwachten wel dat je een eigen wagen hebt. Ben je 55+’er? Geen probleem! Geïnspireerd? Stuur je cv en motivatiebrief naar jana@dfib.net.

de facto image building Klapstraat 16 9831 Sint-Martens-Latem www.dfib.net


38 39 HR CONSULTING

Veronique, Consultant

Securex helpt klanten in het hele land bij de optimalisering van hun menselijk kapitaal. Met resultaat. Maar ook als werkgever geloven we in ons motto ‘human capital matters’. Daarom ondersteunen we volop de ontwikkeling en het welzijn van onze eigen mensen. Bij Securex maakt u deel uit van een veilige en gezonde werkplek die respect toont voor wat u belangrijk vindt, ook buiten het werk. Dat alles in een Belgische groep die garant staat voor een stabiele, informele en integere professionele omgeving. Voor de divisie HR Consulting zoeken we momenteel (m/v):

Brussel

Verantwoordelijke afdeling Rekrutering en Selectie Je beheert het volledige traject van rekrutering- en selectieopdrachten van HR-profielen voor onze klanten. Ik ben Veronique... en ik ben er. Waar dan, vraagt u? Wel, waar ik wilde zijn: in mijn huidige job bij Securex. Elke dag krijg ik de kans om te doen waar ik goed in ben én wat ik graag doe. Daarbij hou ik tijd over voor mijn privé-leven. Ik ben er, voor mijn klanten... en voor mezelf. Net zoals zoveel andere Securex-collega’s. En u, bent u er ook?

Regio Brussel - Vlaanderen

Consultant Rekrutering en Selectie Als consultant word je tijdelijk geplaatst bij één van onze klanten en ben je verantwoordelijk voor een rekrutering en selectie opdracht.

Payroll Consultant Je bent verantwoordelijk voor opdrachten bij onze klanten met betrekking tot personeelsadministratie, payroll en compensations & benefits. Voor een uitgebreide beschrijving van deze functies ga je naar www.ikbener.be onder HR Meer over Securex vind je op:

GROEP S, een onafhankelijke dienstenorganisatie biedt aan zelfstandigen en werkgevers een gespecialiseerde multiservice op het vlak van sociaal beheer in de ruimste zin. Voor Oost-Vlaanderen, Limburg en Brussel rekruteren wij m/v:

COMMERCIËLE MEDEWERKERS JE FUNCTIE |  Je bent verantwoordelijk voor de uitbouw van onze klantenportefeuille in jouw regio.  Je prospecteert en verkoopt de Multiservice van Groep S.  Je beheert autonoom de commerciële contacten en bouwt mee aan de naambekendheid van onze sociale groep.  Je neemt deel aan salons, beurzen, e.a.  Je volgt de marktevoluties in onze sector op de voet om succesvol te zijn in je job. JE PROFIEL |  Je bent extravert en contactvaardig.  Je bent flexibel en dynamisch.  Je zoekt commerciële uitdagingen.  Je hebt een commerciële opleiding of succesvolle ervaring in de dienstensector. WIJ BIEDEN |  Een uitdagende functie met veel afwisseling in een stabiel bedrijf. voorwaarden.

 Een interessant pakket arbeids-

WIL JE MEEGROEIEN MET GROEP S? ZET DAN NU DE STAP! Zend ons je gemotiveerde sollicitatiebrief en cv per brief naar Ilse Speliers, Groep S, Fonsnylaan 40, 1060 Brussel, of mail naar select@groups.be.

Groep S – Sociaal Secretariaat door de KMO’s bekroond als beste sociaal secretariaat met het AA- label!


Werken in het UZ Brussel = zorgen voor anderen én jezelf

Wo_Men@work award

Executives promoting gender-balanced business

www.werkeninhetuzbrussel.be

Elke dag een mix van emoties

De eerste AXA Wo_Men@ Work Award werd toegekend aan Albert Ragon, Algemeen Directeur van Danone België, voor

Support Team Engineer (v/m)

zijn engagement voor een evenwichting man-vrouw beleid in het management van zijn bedrijf.

Aurelium is een ICT bedrijf. Met bijzondere klanten die beter willen werken met betere resultaten en meer comfort voor me-

We wensen hem van harte

dewerkers. Ons Support Team bemant onze helpdesk en voert gebruikersgerichte interventies uit bij onze klanten. Daarvoor zoeken wij extra kracht(en).

Ben jij de ICT-hulp voor je omgeving? Dagelijks in de weer met PC, smartphone, internet en allerhande toebehoren? Met een gezonde belangstelling voor de gebruikerskant van netwerken? Iemand die ook kijkt achter de userinterface van informatica? Laat deze talenten dan renderen bij Aurelium. Wij zorgen voor een voortdurende update van je kennis en voor een efficiënte structuur.

Jij gelooft in samenwerking en in open communicatie. Met diploma of zonder, jij weet dat talent en inzet het verschil

proficiat, alsook de andere twee genomineerden: Frank Van Massenhove, Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en Marc

maken. Jij wil leren en blijven leren. Als je beschikt over kennis van de Windows-omgeving en inzicht in PC-netwerken en graag helpt mag je niet twijfelen.

Decorte, Voorzitter en CEO van Belgian Shell.

Wij weten dat er meer is dan werk alleen; daarom bieden wij maximale flexibiliteit in uurroosters, werkdagen en werk-

We danken de juryleden voor hun medewerking

organisatie. En wij bieden een mooi pakket met allerhande bijzondere voordelen.

Stuur daarom als de bliksem je cv met je persoonlijke motivatie om samen met Aurelium te groeien naar Koen Slootmaeckers via het adres jobs@aurelium.be. Meer info op www.aurelium.be.

alsook de partners die actief bijgedragen hebben tot het succes van deze eerste editie van de AXA Wo_Men@Work Award.

Safety Assistence

Onze partners

Brussels Capital Region

ACCOUNT MANAGER www.moka.be/accountmanager

is dringend op zoek naar

Brussels based concept & design agency Mo Ka is looking for a service minded communication talent to guide client's projects from brief to result and beyond.

zelfstandige chauffeurs Met eigen vervoer voor onmiddellijke indiensttreding (werk gegarandeerd). Liefst camion, camionette of trekker - opligger. Voor meer inlichtingen

0499/77.41.74

Notaris Hugo Kuijpers te Leuven-Heverlee zoekt

notarieel jurist(e) voor spoedige indiensttreding en langdurige samenwerking. Sollicitatiebrief met CV mailen naar monik.dewever@telenet.be of zenden naar kantoor: Schreursvest 5 3001 Heverlee tav Monik De Wever”

Afspraak volgend jaar voor de nieuwe award 2011 !


40 41

Van Leeuwen Buizen België N.V. opgericht in 1947, maakt deel uit van de internationale Van Leeuwen Buizen Groep en is wereldwijd synoniem voor zowel stalen, precisie als roestvrije buizen, buiscomponenten en afsluiters. In België realiseren 90 medewerkers jaarlijks een omzet van ongeveer 84 miljoen euro en wereldwijd een omzet van 850 miljoen euro. Door actief in te spelen op de wensen van de markt, is het bedrijf, gevestigd te Vilvoorde, uitgegroeid tot een gedreven handelsonderneming en levert het aan diverse industriële sectoren zoals petrochemie, transport, constructie, machinebouw enz. In 2005, 2006, 2007 en 2008 is Van Leeuwen Buizen België NV in de categorie grote bedrijven uitgeroepen als één van de snelst groeiende bedrijven van Vlaams-Brabant. Van Leeuwen Buizen België wil de komende jaren meer en meer actief worden in het boeken van complexe orders, ook voor internationale markten. Onze troeven zijn een zeer uitgebreide en snel toegankelijke voorraad van koolstofstaal en roestvast staal, korte communicatielijnen, meertaligheid en een dynamische ploeg van medewerkers die niet bang zijn om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Om deze ambitieuze toekomstige plannen te ondersteunen is NV Van Leeuwen Buizen België op zoek naar een extra M/V

Logistieke Medewerker

Voel je goed bij zorg op mensenmaat! Het AZ Jan Palfijn Gent AV is een openbare autonome verzorgingsinstelling met 526 bedden. Naast een brede waaier acute medische dienstverlening, biedt het ziekenhuis afdelingen voor langdurige

die naast enkele dagelijkse operationele zaken ook deze nieuwe markten op logistiek vlak kan ondersteunen en uitbouwen.

revalidatie bij chronische aandoeningen, evenals een palliatieve

Taakomschrijving: •Diverse logistieke activiteiten inzake het ontvangen en doorleveren van onze buizen en componenten, zoals het organiseren van transporten. • Uitwerken en structureren van de nodige documenten en logistieke acties om onze internationale plannen op logistiek vlak te ondersteunen zoals: a. Tijdig voorzien van de juiste douanedocumenten. b. Het logistiek traject sturen zodat de “closing” slots van de overzeese transporten gehaald worden. c. Coördinatie van de juiste verpakkingsinstructies en labelinstructies opnemen.

zorgeenheid. Dagelijks staan 1.000 personeelsleden en 135 artsen

Profiel: • U bent in het bezit van een graduaatsdiploma in de richting expeditie of vergelijkbaar. • U bent organisatorisch en administratief sterk en u beheerst de MS Office applicaties Word, Excel. • U heeft een goede kennis van het Nederlands, Frans en noties van het Duits en Engels. • U bent resultaatsgericht. • Flexibiliteit in de werkuren en in het takenpakket zijn vereist. • U werkt stipt en nauwkeurig. • U kunt onder stress het overzicht bewaren en uw werk is goed georganiseerd. • Kennis van internationale in- en uitvoerdocumenten, logistiek processen en douane en BTW wetgeving is een pluspunt. Wij bieden: •Een stabiele uitdagende job, met een uitgebreid gamma aan opleidingen op maat om te groeien in deze functie. • Een competitief brutoloon, met tal van extralegale voordelen. • Een samenwerking in een dynamisch en stabiel team in een internationale omgeving. • Reële doorgroeimogelijkheden.

Geïnteresseerd?

Aarzel niet en stuur of mail je sollicitatiebrief en curriculum vitae naar het onderstaande adres: Van Leeuwen Buizen België NV, Schaarbeeklei, 189 - 1800 Vilvoorde Ter attentie van dhr. J. Elegheert, Manager Logistiek en Q.A. Tel.: 02 255 41 47 Email: johan.elegheert@vanleeuwen.be

www.vanleeuwen.be

Op zoek naar ruimte om jouw talent te ontplooien?

klaar om de patiënt ‘zorg op mensenmaat’ te bieden. Wij zijn op zoek naar volgende nieuwe medewerkers M/V:

Zorgdepartement VERPLEEGKUNDIGEN VOOR VERSCHILLENDE DIENSTEN: • OPERATIEKWARTIER • INTENSIEVE ZORGEN • SPOED • (PSYCHO-) GERIATRIE • HEELKUNDIGE DIENSTEN • MEDISCHE BEELDVORMING • PAAZ • PEDIATRIE VROEDVROUW MEDISCH LABORATORIUMTECHNOLOOG (ANATOMOPATHOLOGIE EN KLINISCH LABORATORIUM)

PKF groeit! Groei jij met ons mee? 130 Medewerkers ervaren reeds elke dag de vele mogelijkheden die een loopbaan bij PKF inhoudt. Een multidisciplinaire aanpak in een zowel lokale als internationale omgeving vormt een ideaal groeiplatform voor onze medewerkers. Ter ondersteuning van onze groei zoeken wij voor de afdelingen Fiscaal en Juridisch Advies en Audit & Assurance in Antwerpen:

• Senior medewerker BTW • Senior medewerker directe belastingen • Senior medewerker juridisch advies (sociaal recht) • Senior medewerker externe audit • Ervaren management assistant Wil je een nieuwe uitdaging en wil je graag deel uitmaken van ons team? Surf naar www.pkf.be of solliciteer via jobs@pkf.be.

Accountancy • Audit & Assurance • Belasting & BTW Corporate Finance • Fiscaal en juridisch advies Interim Management • Management Consulting The representatives of PKF in Belgium are member firms of the PKF International Limited network of legally independent firms and do not accept any responsibility or liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

MEDISCH SECRETARESSE (ANATOMOPATHOLOGIE)

Financieel Departement FINANCIEEL DIRECTEUR ASSISTENT PATIËNTENADMINISTRATIE INTERESSE? Bekijk onze vacatures op onze website: www.janpalfijn.be Stuur zo snel mogelijk jouw motivatiebrief en curriculum vitae naar: AZ Jan Palfijn Gent AV t.a.v. Rekrutering, Henri Dunantlaan 5, 9000 Gent of reageer via e-mail naar rekrutering.selectie@janpalfijngent.be

www.janpalfijn.be


Corelio komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij ruim meer dan de helft van alle Belgen. We zijn marktleider in de krantenmarkt (De Standaard, Het Nieuwsblad en Les Editions de l’Avenir) en met Passe-Partout ook de grootste uitgever van gratis regionale pers. Verder participeren we in sterke mediabrands zoals Woestijnvis, Caviar en Nostalgie. Onze dagelijkse band met ruim vijf miljoen landgenoten willen we in de toekomst nog gevoelig versterken en uitbreiden.

WOENSDA G

20 OKTOBER DAGBLAD / EDITIE VLAAMS-BRA 2010 BELGIE € BANT 87STE 1,25 NEDERLAND JAARGANG, € 2 LUXEMBURG € 1,55

NR. 245 WWW.STAND

SARKOZY ONDER VU UR > 2-3

Laatste crisis voor

AARD.BE

© epa

Albert

Uitgerekend op een politieke consens moment dat koning Albert us om de komend de huidige politieke e regeringsvormin impasse moet ontmijnen, groeit g uit de handen van zijn opvolger de Filip te houden.

VA N O N Z E R E DACT E

BART BRINCKMAN BRUSSEL

UR

de nauwelijks Het zinnetje baarvan Bart De opzien in de nota Wever (N-VA). volgende regering De wil ‘de koninklijke functie de Wetstraat hierover aan moderniseren De Standaard pen waren. ’. De huidige het rijvernam dat ninklijk verduidelijke politieke zeden, met de koeen r het principe bij de loque singulier,afbrokkelend colzeven maken het tijen aftoetste. betrokken parde koning voor steeds naar verluidt Hij concludeerde te functioneren moeilijker om . Dat bleek sus bestaat dat er een consendens de formatie al tijom van 2007. Bokoning louter de functie van de vendien is een aantal protocollair grondwetken. De Wetstraat telijk toegewezen te mawil ook voorkomen dat het bekrachtigen opdrachten – Om de indruk de van wetten voortouw moet koning nog het het aanwijzen de protocollairete vermijden dat van ministersen geringsvormi nemen bij een reachterhaald. – ciaal voor Filip monarchie speng. Op die wil ze vermijden Verscheidene manier wordt ingevoerd, hopen de politici dat koning geconfrontee gen erop aan toppolitici dronFilip dat er met bert op tijd rd om wordt Aleen crisis als deze. met een als een onderdeelde hervorming Koning Albert den gesloten. akkoord kan worvan de staatsHet zou de hervorming en prins Filip, bedoeling zijn zes maanden Vervolgens kan hij door te voeren. op de jongste de start van is exact wat nationale feestdag. Dat met het Paleis er staan. Maar later zijn functie afde nieuwe om bij © pn regering waar wat en momenteel, welishet gen te starten onderhandelindat de huidige is geen geheim sourdine, gebeurt. van De over politieke een resolutie intentie de modernisering van niet zoveel kan het nieuwe de vertrouwen wereld kader vorm zaak is zeker bestaat, maar de ging van het functie. De wijzide leidinggeven heeft in krijgen. Dat nog niet rond. de troonopvolgin al de christendemo zou bij Voorde capaciteiten ankerde ambtgrondwettelijk vervan de prins. g van Filip craten feit moeten wat moeilijk. kan pas tijdens een volgende regeerperiod blunders op Die heeft al enkele zijn. Want Evenmin gaatdoen de straat gaat om een prioriteit. de zijn naam staan. het e gebeuren. Maar ervan uit dat WetDe groeiende via de goedkeuring tijdens deze gemodernise consensus over een regeerperiodeAlbert ceert. abdiniet nieuw. erde monarchie is Al Groen! veroorzaakte De Standaard in maart schreef dat de geesten doorbraak in koninklijk in

Wetstra at wil koning Filip het manage een politiekn van e crisis bespare n

Je bent creatief en je kan organiseren? Wij zijn op zoek naar een

V(4bd65h-CADDGJ( +≈*

Õ

>8

Business Development Manager Creative Lab

dossier.

DOE MEE EN WIN! LEASED BY

* €5 korting

bij een bestelling

vanaf €50, geldig

tot 31/03/2011

25 VORST HUIS IN EN RUST 22 OVERVALL BON BLZ. BOEVEN APENDE AND GEW -NOORDR BRUSSEL

VORIETSE EL DE FA JEF NYTO N VERZAM ES VAN IEGENDE JOMMEK G: DE VL VANDAA 'Jef Nys

© Ballon

Media 2010'

20 WOENSDAG

R 2010 OKTOBE

per strip

2-4

©blg

KEN LEGT BAN EUROPAERE REGELSomOP een ng moeilijker STRENG

wordt het r met je rekeni december zomaa banken Vanaf 1 krijgen of nog legt de mensen lening te te gaan. Europavermijden dat n en te in het roodregels op om en steken. ‘Banker soestrengere in de schuld zullen minde lening’, zich te diep tverstrekkers van een t Van kredie toekennen Vincen ber andere n bij het nemen pel worde er voor Onder Vanaf 1 decem tot zegt minist (Open VLD). cel en boetes s één jaareen lening is gege- Quickenborne ze immer dat er proble riskeren euro als blijkt was dat ijk 0 duidel 100.00 vooraf al ig ven terwijl n opduiken. eeld gelukkge is niet onverd ‘op sommi men zoude die 5 tsector De kredie regelgeving, gezien. (DHH) nieuwe met de als te streng wordt vlakken’

EILANDEN ¤2 I CAN.

¤2,20

Lukaku neemt het op voor Jacobs

SPANJE G ¤1 I I LUXEMBUR D ¤ 1,50

©pn

NEDERLAN

Sport 2-3

24 - CONSUM

ENT&GE

CULTUUR LD 33 -

OF NIE BON

Experts nemen

- 22%

&VRIJE

- TELEVIS TIJD 37

STRIPS IE 42 -

op een bril glazen) complete + optische (montuur actof cont lenzen.

kortingen. met andere en per klant. Niet cumuleerbaar 31/10/2010. per product 1 korting 12/10/2010 t.e.m. Geldig van

LAATSTE DAGEN! 95

WWW.N

48 47 - WEER

46 - PUZZELS

MERCREDI 11 FÉVRIER

2009 •

N˚ 35

www.actu24.be

Le campus

AFP

Une cité adminis provinciale à Namtrative ur ?

C’est ce site qui accueillerait la cité administrative qui regrouperait 500 fonctionnaires. C’est un projet la majorité PS-MR. de

Profiel:

IG SCHULDT?

n veiligheid ‘We moete NMBS de trainer n’ onder vuur 9 bescherme

RIEVEN

Je ontlokt aan adverteerders de aanzet voor jouw creatieve (media-) ideeën. • Je analyseert, implementeert en beheert nieuwe business opportuniteiten. • Je voert nieuwe advertentieconcepten in en vindt de partner die jouw concept compleet maakt. Bij ons kan je aan de slag met De Standaard, Het Nieuwsblad en L’Avenir.

Jury oordeelt e na laatst woord ns Clottema

Geld lenen wordt moeilijker

LEZERSB

Je uitdaging:

1€

1EURO

25 millions

15

€ C’est l’évaluation coût de ce projet. Mais il faut en déduiredu Palais provincial vente d’immeubles C’est la plus belle la vitrine les économies de actuels, les subsides et dernièrede la Province. Sera-ce bientôt frais de fonctionnement. la dans le centre de Namur ? CAHIER CENTRAL

Mickey Rourke Catcheur ressuscité

2-3

IEUWSB

LAD.BE

Je hebt ervaring met inspirerende briefings aan creatieven. • Je hebt ervaring in een reclamebureau en je hebt affiniteit met creatieve concepten. • Je kan vlot frisse ideeën bedenken en omzetten in concrete acties. • Je legt graag contacten (zowel intern als extern). • Je enthousiasme is groot en dat straalt af op je omgeving.

Wij bieden je Een boeiende job met ruimte voor eigen initiatieven en verantwoordelijkheden binnen een jong en dynamisch team • Voldoende opleidingsmogelijkheden zodat je je talent optimaal kan ontwikkelen • Een aantrekkelijk salaris en een ruim pakket extralegale voordelen.

Namur

Tous ensemble aux Fêtes de Wallonie

Relations renforcées entre la Ville et le Comité Central des Fêtes de Wallonie. Les deux travaillent main danspartenaires la main.

QUI AURA LE DERNIER MOT ? Belga

G L’avenir de Fortis se joue ce matin 2à4 lors de l’assemblée des actionnaires , à Bruxelles.

G Cinq questions, qui peuvent être

CAHIER CENTRAL

a souvent été cité

février

Spécial Antarctique

PAR LE DROIT D’AUTEUR.

LA REPRODUCTION

DE TOUT ELEMENT

CAHIER CENTRAL

9

(TEXTE, PHOTO, INFOGRAPHIE),

PAR QUELQUE MOYEN

QUE CE SOIT, EST

SOUMISE A AUTORISATION.

TEL : +32 81/248.801

Klaar om carrière te maken? Aarzel niet en stuur je kandidatuur met gedetailleerd cv naar Corelio personeelsdienst, t.a.v. Jeroen Verhasselt, A. Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden, of via e-mail naar: jobs.advertising@corelio.be. Als je meer wil weten over wie we zijn en wat we doen, surf dan naar www.corelio.be en www.jobat.be

Quotidien - 92 e année 1€ Tél. : 081/24 88 11 infonam@verslav enir.be

JOURNAL EST PROTEGE

11-76658101-01

L’AVENIR S.A. CE

ces derniers jours.

CE JEUDI VOTRE SUPPLÉM ENT

 AUJOURD’HUI (c) LES EDITIONS DE

ÉdA

lourdes de conséquenc G Difficile de dire es, seront proposées quel clan l’emportera, au vote. même si le non

Du 11 au 185

Auvelais

Des craintes pour l’avenir de Saint-Gobain

NR

FAX : +32 81/222.840

Jobat.be is de meest bezochte jobsite in België. Maar we willen nog beter doen. Daarom zijn we voor het online traffic team op zoek naar een (m/v):

Business Development Manager Partnerships met ervaring in E-marketing Je uitdaging:

Je profiel:

I

I

I

I

I I

Jobat werkt met verschillende andere websites samen om content of jobs te verspreiden. Jouw taak bestaat eruit dit nationale netwerk van partnersites te onderhouden, te verbeteren en uit te breiden. Je optimaliseert de samenwerking met partners (zoals De Standaard, Het Nieuwsblad, RTBF, IT professional, Skynet.be,…). door contact te houden met de verantwoordelijken van marketing, redactie, ICT … van deze websites. Zo weet je wat er leeft en kan je meteen inspelen op veranderingen of acties die zij plannen. Je staat in voor de dagelijkse opvolging van de lopende projecten en partnerships. Je brieft de technische collega’s, bent het aanspreekpunt voor de interne en externe partners en zorgt ervoor dat projecten tijdig afgerond zijn. Uiteraard analyseer en evalueer je de resultaten van uitgevoerde veranderingen en nieuwe Partnerships aan de hand van webstatistieken (zoals Google Analytics) en stuur je bij waar nodig. Op basis van je analyses genereer je ideeën die door het marketing team omgezet kunnen worden in concrete marketing acties.

I I I I I I

Je hebt een bachelor of master diploma, in communicatiemanagement, marketing, bedrijfskunde of gelijkwaardig door ervaring. Je hebt enkele jaren ervaring met projectmatig werken, online media en e-marketing. Je bent diplomatisch, sociaal en kan moeiteloos mensen motiveren. Je bent een uitgesproken resultaatgericht persoon met een commerciële ingesteldheid. Je kunt vlot onderhandelen en zoekt graag naar oplossingen die een win-winsituatie betekenen voor alle partijen. Je hebt een basiskennis HTML en een passie voor alles wat met het internet te maken heeft. Je spreekt en schrijft perfect Nederlands en Frans.

Wij bieden je We bieden je een voltijdse, boeiende job met ruimte voor eigen initiatieven en verantwoordelijk-heden binnen een jong en dynamisch team. Als je meer wil weten over wie we zijn en wat we doen, surf dan verder rond op onze site www.jobat.be. Klaar om carrière te maken en de challenge aan te gaan? Aarzel niet en stuur je sollicitatie met gedetailleerd C.V. naar Corelio, personeelsdienst, t.a.v. Jeroen Verhasselt, Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden, of via e-mail naar: jobs.advertising@corelio.be.Als je meer wil weten over wie we zijn en wat we doen, surf dan naar www.corelio.be en www.jobat.be.

Corelio komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij 58% van alle Belgen.We zijn marktleider in de krantenmarkt (De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar en Les Editions de l’Avenir) en met Passe-Partout ook de grootste uitgever van gratis regionale pers. Daarnaast zijn we met de websites van o.a. De Standaard, Het Nieuwsblad en actu24 de grootste online-uitgever. Ook sterke mediabrands zoals Woestijnvis, Caviar en Nostalgie zitten in onze portefeuille.


42 43

Slim netwerk getekend door Oda, 6 jaar, dochter van Karel, ingenieur bij Eandis Zit innoveren in je genen? Technisch of IT-talent?

Bouw met ons mee aan de energienetwerken van de toekomst! Alle info over onze projecten en vacatures

op www.eandis.be

Eandis brengt dag en nacht elektriciteit en aardgas tot bij u, thuis of op het werk

Baert, gevestigd in Zele, bestaat al 48 jaar en telt momenteel ongeveer 220 medewerkers. We zijn marktleider op het vlak van verkeerssignalisatie, lichtsignalisatie op kruispunten en elektronische informatieborden. We zijn een sterk groeiend, stabiel en innoverend bedrijf dat investeert in nieuwe technologieĂŤn. Ter versterking van ons managementteam zijn wij momenteel op zoek naar een:

Projectmanager (m/v) Je profiel Je bent Burgerlijk of Industrieel Ingenieur (Elektromechanica) met minimaal 5 jaar ervaring in projectleiding. Je beschikt over een zeer goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels. Daarnaast ben je communicatief ingesteld en respecteer je deadlines. Je bent in staat om je projecten zelfstandig en resultaatgericht te beheren. Ons aanbod Wij bieden je een gevarieerde functie in een bedrijf in volle expansie, een competitief salarispakket, een firmawagen en extralegale voordelen.

Interesse Mail je cv en motivatiebrief via selectie@pass.jobs naar Pascale Wijnandt. Of bel ons op het nummer 054 31 07 51. Je sollicitatie op Iddergemsesteenweg 73, 9450 Haaltert wordt snel en vertrouwelijk behandeld. Meer informatie vind je op www.pass.jobs.

VG WS 339

Je functie Als Projectmanager ben je verantwoordelijk voor het opvolgen van projecten van a tot z (van aanbesteding tot oplevering). Je projecten omvatten onder meer openbare verlichting en het aanleggen van nutsvoorzieningen en kruispunten, en vereisen een stevige technische bagage. Je klanten zijn o.a. overheidsinstellingen en nutsbedrijven. Je bezoekt werven en inventariseert de behoeften van de klant. Je stemt die informatie af met de interne afdelingen, je vraagt prijzen op bij leveranciers en je maakt op basis van al die gegevens offertes. Bovendien ben je verantwoordelijk voor de administratieve opvolging van je projecten, het aantrekken van nieuwe projecten en de realisatie van lopende projecten. Je onderhoudt ook contacten met leveranciers en klanten. Je rapporteert aan de directie.


Maar liefst 58% van de Belgen bezoekt onze websites (De Standaard, Het Nieuwsblad, L’Avenir.net,…). Dat maakt van ons onder meer de grootste online uitgever van het land. Maar dat wil niet zeggen dat we op onze lauweren gaan rusten. Integendeel. Daarom willen we ons team uitbreiden met een ervaren Web Analyst.

Gezocht: Web Analyst met grote honger Ben je een echt webbeest? En is je honger naar unieke bezoekers en perfecte, bruikbare sites niet te stillen? Bij Corelio kan je je jachtgebied fors uitbreiden. Je uitdaging Je zet je tanden in de continue verbetering van onze nieuwssites (De Standaard, Het Nieuwsblad, L’Avenir.net,…). • Je vertaalt de behoeften van de (interne) klant in bruikbare web specificaties. • Door je analytische vaardigheden slaag je erin de impact van onze sites te verbeteren. • Je bepaalt en omschrijft de verbeteringen aan de hand van wireframes, navigatiestructuren en functionele beschrijvingen. • Je brieft webdesigners en developers of doet zelf het design en html/css. • Je bewaakt de gebruiksvriendelijkheid van de website of webapplicatie doorheen het hele proces, en kan dit aftoetsen aan gebruikers. • Je test het eindresultaat op de correcte oplevering. Als teamplayer maak je deel uit van een dynamische groep vol jonge wolven. Je profiel Je hebt een zeer goede kennis van webstandaarden. • Je kent de best practices van informatiestructuur & functionele analyse. • Je kan werken met een wireframe tool (bv Balsamic) • Je bent sterk in HTML, CSS en Javascript. • Je bent leergierig en stressbestendig.

Wij bieden je Een uiterst boeiende job met verantwoordelijkheid • voldoende ruimte voor eigen initiatieven • een jonge, dynamische werkomgeving waar je je meteen thuis voelt • tal van opleidingen om je talent nog meer te laten groeien • een aantrekkelijk salaris en een uitgebreid pakket extralegale voordelen. Volg je instinct: reageer vandaag nog! Aarzel niet. Stuur je motivatiebrief met gedetailleerde cv naar Corelio personeelsdienst, t.a.v. Jeroen Verhasselt, A. Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden. Of mail naar jobs.advertising@corelio.be Meer weten over ons? Surf naar www.corelio.be.

Zaterda

zondag g 12 en

Weekbla

2010 13 juni

aanb este job et de b werk, m en voor d over

iedinge

n

w w w. j o b

at.be

WEEKEND

KMO IË,

DE NV BELG DEEL 2

dat werk1 op 3 denkt ineert gever discrim blz. 8

Dossier Anders n zal een ‘Ons pensioe worden’ uitgesteld loon Institute

Marc De Vos, Image: w:38.8.88P

h:67.0.28P

+

2

ibrary.JO.IM

..TemplateL

JOBnewAT

6.458 jobs op

jobat.be

EN ONDERNEMn wel?

Jobat is toonaangevend in de markt van de rekruteringscommunicatie, zowel in print als online.We denken mee met bedrijven die op zoek zijn naar de beste medewerkers. Om het Jobat Salesteam te versterken zijn we op zoek naar een (m/v):

Durven vrouwe blz. 11

BISCUITIER NADIA RUEL van Een carrière chocola blz. 12

Itinera

Jobs in Oost-Vla vanaf blz. 16

anderen

Account Manager Regio Antwerpen & Limburg

Je uitdaging: I Als lid van het Jobat Salesteam sta je klanten met raad en daad bij in hun zoektocht naar de meest optimale multimediale rekruteringscampagne. Door actief te luisteren bied je een oplossing op maat voor al hun arbeidscommunicatie. I Je bent verantwoordelijk voor het beheer van je klantenportefeuille die je via doelgerichte prospectie verder uitbouwt. I Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van de omzetdoelstellingen bij je doelgroep. I Je rapporteert rechtsreeks aan de Sales Manager.

Je profiel: I

I I I I I

Je hebt een hogere opleiding genoten en bent in staat om op hoog niveau te onderhandelen met HR managers, bedrijfsleiders en consultants Je bent een commercieel talent en resultaatgericht Je hebt min. 2j ervaring in een commerciële buitendienst functie Internet en web 2.0 interesseren je mateloos Je bent een teamspeler, maar wil toch net iets beter zijn dan je collega’s… Je woont bij voorkeur in de regio Antwerpen & Limburg.

Wij bieden je Een boeiende job met ruimte voor eigen initiatieven en verantwoordelijkheden binnen een jong en dynamisch team • Voldoende opleidingsmogelijkheden zodat je je talent optimaal kan ontwikkelen • Een aantrekkelijk salaris en een ruim pakket extralegale voordelen en een bedrijfswagen • Je plaats van tewerkstelling is Groot-Bijgaarden. Klaar om carrière te maken? Aarzel niet en stuur je kandidatuur met gedetailleerd cv naar Corelio personeelsdienst, t.a.v. Jeroen Verhasselt, A. Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden, of via e-mail naar: jobs.advertising@corelio.be. Als je meer wil weten over wie we zijn en wat we doen, surf dan naar www.corelio.be en www.jobat.be Corelio komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij ruim meer dan de helft van alle Belgen.We zijn marktleider in de krantenmarkt (De Standaard, Het Nieuwsblad en Les Editions de l’Avenir) en met Passe-Partout ook de grootste uitgever van gratis regionale pers.Verder participeren we in sterke mediabrands zoals Woestijnvis, Caviar en Nostalgie. Onze dagelijkse band met ruim vijf miljoen landgenoten willen we in de toekomst nog gevoelig versterken en uitbreiden.


Newtec is looking for flexible and open-minded team players Why should you join Newtec? -

enjoy an international environment where hi-tech is a passion enjoy working with customers and colleagues from all over the world enjoy working for a company that enables 2 billion people to watch TV and access the Internet enjoy being part of a company that is a global market leader headquartered in Sint-Niklaas enjoy a competitive salary package

PRE-SALES ENGINEERS PCB LAYOUT ENGINEER RF ENGINEER DIGITAL HARDWARE ENGINEER SENIORTEST ENGINEER APPLICATION ENGINEER EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPERS IP SYSTEMS PROJECT ENGINEER CUSTOMER SOLUTIONS PROJECT MANAGERS MARKETING MANAGER GLOBAL SUPPLY CHAIN PLANNER NEWTEC CY N.V. Laarstraat 5 - 9100 Sint Niklaas Tel +32 (0)3 780 65 00 (operator) Fax +32 (0)3 780 65 49


index De jobaanbiedingen zijn ingedeeld in rubrieken op basis van de taakinhoud. Meer uitleg over de jobs vind je op de bijvermelde pagina in deze krant.

A D M I N I S T R AT I E Administratief Medewerker Gemeente Drogenbos Assistent Patiëntadministratie AZ Jan Palfijn Gent Management Assistant PKF Medisch Secretaresse AZ Jan Palfijn Gent

20 41 41 41

C O M M U N I C AT I E Business Development Manager Creative Lab Corelio 42

DIRECTIE

FINANCIEEL

LOGISTIEK

Business Analist-Statisticus Nationale Bank Van Belgie 21 Business Controller Covalis via VMC Select 38 Credit Analyst Chevron Philips Chemicals International via Pass Selectieburo 21 Financieel Beheerder Gemeente Begijnendijk via Cc Select 19 Interne Auditors PKF 37 Junior Medewerker BTW PKF 41 Junior Medewerker externe audit PKF 41 Medewerkers Accountancy PKF 29 Senior Accountant Chevron Philips Chemicals International via Pass Selectieburo 21 Senior Medewerker BTW PKF 41 Senior Medewerker Directe Belastingen PKF 41 Senior Medewerker Externe Audit PKF 41 Universitairen Nationale Bank Van Belgie 21

Chauffeurs Safety Assistance 40 Customer Service Associate JTI - Japan Tobacco International via Young Executive Recruitment 48 Customer Service Medewerker Roto via Young Executive Recruitment 48 Export Manager Magnetrol via Hudson Belgium 23 Global Supply Chain Planner Newtec 45 Inventory Control Planner Donaldson Europe 27 Logistieke Medewerker Van Leeuwen Buizen België 41 Nomination Agent Gas Operations Distrigas 33 Online Customer Support Jobat 30

GEZONDHEID

Adjunct Algemeen Directeur AZ Sint-Rembert via ADMB Select 33 Business Development Manager Partnerships Jobat 42 Commercieel Directeur Anoniem via Young Executive Recruitment 48 Directeur Gemeente Brasschaat 17 Directeur Investeringen, Aankoop & Logistiek Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening via Jobpunt Vlaanderen 14 Financieel Directeur AZ Jan Palfijn Gent 41

Clustermanagers Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem via Jobpunt Vlaanderen 17 Hoofd Therapie Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem via Jobpunt Vlaanderen 17 Verpleegexperten Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen 29 Verpleegkundigen AZ Jan Palfijn Gent 41 Vroedvrouw AZ Jan Palfijn Gent 41

ENGINEERING

HR

Advertising Operations Manager Corelio Application Engineer Donaldson Europe Application Engineering Manager Donaldson Europe Behandelaar Expertise Dossiers Vreg via Jobpunt Vlaanderen CAD Designer Donaldson Europe Engineering Manager Donaldson Europe Ingenieur Stad Gent via Jobpunt Vlaanderen Management Consultants Ideas@Work via Anago Pre-Sales Engineer Newtec Production Manager Soubry via Verdonck Personeelsmanagement Productspecialist Sicli via Pass Selectieburo Project Manager Newtec Projectingenieur VSE via Young Executive Recruitment Projectleider Pellikaan Bouwbedrijf Projectleiders & Assistent Projectleiders Group Monument Projectmanager Baert via Pass Selectieburo Quality Coordinator Donaldson Europe Rf/Microwave Design Engineer Newtec Sales & Operations Coördinator Vanneste via HR Flux Sales Engineer Apem via Young Executive Recruitment Sales Engineers Peri via Young Executive Recruitment Senior Test Engineer Newtec Support Team Engineer Aurelium Technical Sales Engineer Sicli via Pass Selectieburo

30 27 27 14 27 27 15 35

Consultant Rekrutering & Selectie Securex 39 Consultants HRM Ascento 37 Human Resources Verantwoordelijke Das 35 Human Ressources Consulent Rekrutering & Selectie T-Groep 37 Payroll & Human Resources Administration Officer Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen 29 Payroll Consultant Securex 39 Talent Manager Donaldson Europe 27 Verantwoordelijke Rekrutering & Selectie Securex 39

45

ICT 25 39 45 48 25 19 43 27 45 31 48 48 45 40 39

Application Engineer Newtec CRM/BI Specialist Corelio Database Developer Yento Embedded Software Engineer Newtec ICT-Medewerker Tanderuis Pcb Layout Engineer Newtec Platform Developer Yento Project Manager Yento Web Analyst Corelio

45 26

Brand Manager Alken Maes Brouwerijen B2B Marketing Database Specialist Corelio Category Manager Alken Maes Brouwerijen Digital Campaign Architect Yento Marketing Assistant Newtec Marketing Manager Alken Maes Brouwerijen Product Manager Yento Trade Marketing Manager Alken Maes Brouwerijen

28 36 28 34 45 28 34 28

Adjunct-Hoofd Sectoraal Dienstencentrum Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening via Jobpunt Vlaanderen 14 Adviseurs IWT via Jobpunt Vlaanderen 15 Afdelingshoofd Ruimtelijke Gemeente Begijnendijk via Cc Select 19 Bibliothecaris Gemeente Denderleeuw 19 Coördinator Inom-Arbeiders 29 Cultuurbeleidscoördinator Stad Poperinge 18 Diensthoofd Toerisme Stad Poperinge 18 Maatschappelijk Werkers OCMW Antwerpen via Jobpunt Vlaanderen 15 Onderluitenant-Geneesheervrijwilliger Brandweer Aarschot 20 Programma-Coördinatoren Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem via Jobpunt Vlaanderen 17 Stadssecretaris Stad Turnhout 16

Bruisende centrumstad zoekt Stadssecretaris m/v. Kijk verder in deze Jobat.

45

34

Stafmedewerker Vereniging Van De Vlaamse Provincies Stafmedewerker Beleidsvoering Gemeente Begijnendijk via Cc Select Stedenbouwkundig Ambtenaar Gemeente Stabroek

34

R&D

25 45

44

38 20

VERKOOP Account Manager Mo Ka 40 Account Manager Jobat 44 Account Manager Mac Telecom via Young Executive Recruitment48 Area Sales Manager Donaldson Europe 27 Business Developer Direct Sales Yento 34 Business Developer Indirect Sales Yento 34 Commercieel Medewerker De Facto Image Building 38 Commerciële Adviseurs Kbc Bank 22 Commerciële Medewerkers Groep S 39 Key Account Manager Donaldson Europe 27 Medewerker Commerciële Binnendienst Das 35 Sales Representative Passe-Partout 34 Schadebeheerder Auto Das 35 Technisch Commercieel Medewerker Hansgrohe via Young Executive Recruitment 48 Technisch Commercieel Product Specialist Apem via Young Executive Recruitment 48 Vertegenwoordigers Brustor via HR Flux 31

OVERHEID

34

JURIDISCH Juridisch Adviseur OBK Bank Juridisch Medewerker Gemeente Stabroek Notarieel Jurist Notaris Hugo Kuijpers Senior Medewerker Juridisch Advies PKF

MARKETING

Mainn-Vation via Young Executive Recruitment48 Productieverantwoordelijke Brustor via HR Flux 31 Werkleider Gemeente Drogenbos 20

20 19 20

Clinical Research Associates Genae Group 26 Medisch Laboratoriumtechnoloog AZ Jan Palfijn Gent 41 Project Managers Clinical Research Genae Group 26 Vorser Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde & Agrochemie 17

40

TECHNIEK

41

Maintenance Consultant

Nog meer jobs? Op jobat.be vind je

8.508

jobs.

Colofon A. Gossetlaan 32, 1702 Groot-Bijgaarden Tel: 02-467.27.27 Fax: 02-467.97.97 E-mail: info@jobat.be www.jobat.be redactie@jobat.be CEO Corelio: Luc Missorten Algemeen Directeur/verantw. uitgever: Hans De Rore Hoofdredacteur: Wim Verdoodt Redactie:Maud Oeyen Grafisch Coördinator: Joke Van Camp Fotografie: Ivan Put, Marco Mertens, Koen Bauters Sales & Marketing director: Patrick Boon Sales Manager Regionaal : Janni Van Overstraeten Sales Manager Nationaal : Johan Moors Sales Manager: Kim Vergaelen Sales Manager Client Services: Roxanne De Ryck Key account: Sandrina Egerickx, Dries Verhaegen. Account Managers: Tim Migom, Stijn De Medts, Benjamin Hamba, Tom Vanpraet, Sarah Verleyen, Wim Bosteels, Cathérine Bodarwé, Frederique Vandenheede Verantwoordelijke commerciële administratie: Marcos Muiño Accountadvisors: Lucette Callebaut, Rita Elskens, Katy Schets, Krista Verlaeckt, Sabrina Pinxten, Wim Annys, Mieke Van Cauter, Anouk Bedetti, Michaël Voste, Cathérine Bodarwé Marketing: Fanny De Boeck, Evy De Troch Online development manager: Marc Van de Woestijne jobat.be: Hendrik Nuyttens, Dominique Vanhove, Kristof Verhasselt, Pieter De Winter, Steven Vermeulen, Roland Sammels, Sylvie Cousin, Caroline Eeckhoudt Order handling: Goedele Vankelst, Annemie Van Leeuwen, Ariane Van De Gucht Research: Bart Gunst, Bart Vanhaelewyn Officemanager: Chantal De Saveur


tot n e z o verk n het Jaar a bsite v

jo

DE BESTE JOBSITE VAN HET JAAR ZIJN

= JOBAT.BE >

Een g o ed leven is Da a r o m blijven we En d a a r o m zijn we wij o nze jo b g o ed

ALLE ANDERE JOBSITES

o o k een g o ed e jo b. Jo b a t b eg r i j p t d at al s ge e n an d e r. d e meest innover end e ca r r ièr esi t e i n B e l gi ë ve r b e t e r e n . d o o r u g eko zen to t b este jo b site van h e t j aar. Wan t al s d o en, d o e jij je jo b b eter.

Lees de Jobat-krant of surf naar Jobat.be en vind jouw goede job.

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


Your last stop before the top COMMERCIEEL DIRECTEUR

CUSTOMER SERVICE ASSOCIATE

Competitief salarispakket - Brussel Voor een internationale B2B services organisatie in Brussel zoekt YER een Commercieel Directeur. Deze succesvolle resultaatsgerichte professional zal de leiding hebben over 3 regionale sales managers met daaronder de regionale verkoopsteams. Wij zoeken hier een dynamische people manager op directie niveau die reeds een aantal jaren sales management ervaring kan voorleggen. Deze persoon zal binnen het directie comité de strategie op het commerciële vlak uitzetten en ervoor zorgen dat de implementatie van de salesobjectieven succesvol verloopt naar de sales teams toe. De ideale kandidaat heeft een sterke commerciële visie, heeft ervaring op directieniveau en kan zijn businessplan met enthousiasme uitdragen. Er wordt verwacht dat je perfect 2talig bent en een empathische communicator in alle lagen van het bedrijf. De firma biedt uitgebreide opleidingskansen en biedt een mooie uitdaging voor een gemotiveerde kandidaat. Je komt terecht in een open bedrijfscultuur met kwaliteitsservices. Ervaring in een B2B omgeving op Belux vlak is een voordeel. Het bedrijf biedt een competitief salaris en de nodige support. Aarzel niet om contact op te nemen bij interesse, dan geven we u graag meer details over deze professionele uitdaging. Consultant (Brussel): Marijke Yserbijt, mobiel +32 (0)475 56 91 37

Aantrekkelijk salarispakket - Strombeek Bever JTI – Japan Tobacco International is de internationale divisie van Japan Tobacco Inc., de derde internationale tabaksproducent ter wereld. JTI produceert en verkoopt internationaal erkende sigarettenmerken zoals Winston, Mild Seven en Camel, respectievelijk het 2de, 3de en 5de sigarettenmerk wereldwijd. Vandaag zijn we voor de Belgische vestiging –gelegen te Strombeek Bever- op zoek naar een Customer Service Associate. Je verwerkt in SAP dagelijks de verkooporders die je verkrijgt van de groothandel en Vertegenwoordigers, volgt de uitlevering hiervan op en verzorgt hiervan ook de facturatie. Op basis van de orders, bereken en controleer je dagelijks de stocks in het centraal magazijn en bij de vertegenwoordigers. Je bent tevens verantwoordelijk voor de opvolging en doorfacturatie van de leveringen van de vertegenwoordigers bij de retailers. Je doet alsook voorstellen om de werkefficiëntie en werkprocessen te verbeteren. Je rapporteert aan de Customer Service & Sales Logistics Manager. Je bent in het bezit van een bachelor diploma. Een eerste ervaring in een Customer Service functie en SAP is een pluspunt. Je bent klantgericht, polyvalent en vooral stressbestendig. Je beschikt over een goede kennis NL/F en over basiskennis E. Consultant (Antwerpen): Greg Bastiaensen, mobiel +32 (0)472 24 19 40

MAINTENANCE CONSULTANT

ACCOUNT MANAGER

Aantrekkelijk salarispakket - Brussel Als Maintenance Consultant begeleid je bedrijven in binnen- en buitenland bij de invoering van de Value Driven Maintenance (VDM)-methodologie. Dit houdt in dat je zelfstandig organisaties en onderhoudsafdelingen doorlicht en een visie en strategie ontwikkelt voor de onderhoudsorganisatie. Na de strategievorming help je de opdrachtgever met de implementatie van het onderhoudssysteem. Je hebt een technische opleiding als ingenieur en een sterke affiniteit en/of relevante werkervaring met onderhoud, asset management, onderhoudssystemen en/of onderhoudsmethodieken (RCM, RBI, TPM, CBM). Talentvolle en ambitieuze starters met een afgeronde technische master opleiding kunnen ook reageren. Competenties: analytisch, doelgericht, gedreven, communicatief sterk en overtuigingskracht. Het is een pré als je naast vakinhoudelijke kennis (business) consultancy ervaring en/of een commerciële inslag hebt. Mainnovation is een jong en dynamisch onderhoudsadviesbureau dat in 2000 opgericht is. De snelgroeiende organisatie met inmiddels circa 35 onderhoudsadviseurs is inmiddels één van de toonaangevende onderhoudsadviesbureaus in België en in Nederland en geniet een groeiende bekendheid in Engeland, Scandinavië en de VS. Consultant (Antwerpen): Kris Van Torre, mobiel +32 (0)475 56 22 43

Aantrekkelijk salarispakket - Vlaanderen Sinds 2002 biedt MAC Telecom bedrijven een hele waaier van draadloze producten en diensten aan gaande van internet toegang, Lan-to-Lan verbindingen tot het uitwerken van hosting oplossingen. MAC Telecom past zijn producten aan de noden van de klant aan om de beste prijs/kwaliteit oplossing te leveren. Ter uitbreiding van het verkoopteam zoekt MAC Telecom een Account Manager. Naast het onderhouden van contacten met bestaande klanten en indirecte MAC agenten in het Nederlandstalig landgebied, zal je hoofdzakelijk nieuwe prospecten aanbrengen. Je bent verantwoordelijk voor het volledige verkoopproces. Bij de voorbereiding en uitvoering werk je samen met de projectuitvoerende collega’s. Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en je kan jezelf eveneens goed verstaanbaar maken in de Franse en Engelse taal. Je hebt reeds minstens een eerste positieve sales ervaring achter de rug, idealiter in de telecommunicatie of in een ICT omgeving. Je bent communicatief sterk, bent een teamplayer en je kan goed onderhandelen. Je kunt zelfstandig werken en je bent een geboren hunter. MAC Telecom biedt een uitdagende en veelzijdige functie met mogelijkheden om je verder te ontwikkelen in een open, informele, ambitieuze en collegiale sfeer. Consultant (Antwerpen): Greg Bastiaensen, mobiel +32 (0)472 24 19 40

PROJECTINGENIEUR CEL METRO EN LUCHTHAVENS

SALES ENGINEERS Aantrekkelijke voorwaarden - Londerzeel PERI is een toonaangevende producent en leverancier van bekistings- en ondersteuningssystemen en steigerconstructies. Jaarlijks realiseren 5.200 werknemers een wereldwijde omzet van meer dan € 1 miljard. Vanuit PERI’s vestiging in Londerzeel zoeken we meerdere Sales Engineers Bekistingsystemen om de aanhoudende groei in de regio’s Luik en WestVlaanderen mee op te vangen. Na een intensieve opleiding wordt U het aanspreekpunt voor aannemers en bouwheren in uw regio. Samen met de klant gaat U voor elke werf op zoek naar de beste oplossing die PERI te bieden heeft. Zo vormt u de link tussen de klant en het interne studiebureau in Londerzeel. U volgt de dossiers van elk project nauwgezet op en geeft technische ondersteuning tijdens de uitvoering. Naast het onderhouden van bestaande klantenrelaties gaat u op zelfstandige wijze nieuwe partnerships aan. U rapporteert aan de Sales Manager. U kunt bogen op een bouwkundige opleiding en/of een eerste commerciële ervaring in de bouwsector. U hebt een sterk projectmatig inzicht. U bent een geboren onderhandelaar en dit op verschillende niveaus. Bovendien bent u resultaatgericht en weet u markttendensen op te sporen. Een perfecte beheersing van het Frans is voor de regio Luik een vereiste. Consultant (Antwerpen): Greg Bastiaensen, mobiel +32 (0)472 24 19 40

Competitief salarispakket - Machelen VSE zijn de initialen van “Verkeer Signalisatie & Elektronika”. Het bedrijf werd opgericht in 1982 en is gevestigd in Machelen en in Aalter. Het is voornamelijk actief in Vlaanderen en de regio Brussel-Hoofdstad. De onderneming is gespecialiseerd in elektromechanische en elektrische uitrustingen voor straatverlichting, verkeerssignalisatie, tunnels, metro stations en luchthavens. Om de cel ‘Metro en luchthavens’ in de zetel van Machelen te versterken is VSE momenteel op zoek naar een Projectleider. U bent bij voorkeur Franstalig met een uitstekende kennis van het Nederlands en gaat projecten van A tot Z opvolgen, vanaf aanbesteding tot oplevering. U onderhoudt de contacten met de klant en coördineert de opvolging van het project. Voor elk project krijgt u de leiding over een team van medewerkers en rapporteert u rechtstreeks aan de directie. U komt terecht in een professionele omgeving met enthousiaste medewerkers waar de verwachtingen hoog liggen maar er ook plaats is voor een grote dosis fun! Herkent u zichzelf in dit profiel, aarzel dan niet om contact op te nemen. VSE biedt een competitief salarispakket met extra-legale voordelen en een bedrijfswagen. Consultant (Antwerpen): Tom Bossaert, mobiel +32 (0)475 56 91 01

TECHNISCH COMMERCIEEL MEDEWERKER Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden - Anderlecht Hansgrohe is een innovatieve leider op het vlak van sanitair. Naast het design van douches en kranen staan ze bekend voor kwaliteit en de beste technische oplossingen. Ter versterking van hun Commerciële Binnendienst zoeken zij momenteel 2 Technisch Commerciële Medewerkers die een optimale service bieden aan klanten binnen de Benelux regio. Deze intern Commerciële Medewerkers vormen het aanspreekpunt voor alle klanten binnen de Benelux regio voor het verlenen van advies, voor het verwerken van bestellingen en leveringen. Tot het takenpakket behoren technisch advies & telefonische bijstand, organisatie en planning van de technische buitendienst, verwerken van bestellingen, ondersteuning van de vertegenwoordigers. Deze commerciële kracht met technische affiniteit maakt deel uit van een dynamisch team. De ideale kandidaat heeft commerciële feeling en technisch inzicht. Je bent administratief sterk en klantvriendelijk met een uitstekende kennis van het Nederlands/ Frans. Kennis van het Engels of Duits is een troef. Bij voorkeur heb je reeds ervaring in een gelijkaardige functie. Hansgrohe biedt aan de ideale, gemotiveerde kandidaat een aantrekkelijk salarispakket in een jong en stabiel bedrijf met een uitgebreide opleiding. Consultant (Antwerpen): Marijke Yserbijt, mobiel +32 (0)475 56 91 37

TWEETALIGE CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER Aantrekkelijk salarispakket - Nijvel Voor de afdeling Dakvenster en zonne-energie systemen van de Duitse groep Roto Frank zoekt YER een polyvalente binnendienstmedewerker voor hun vestiging in Nijvel. Deze perfect tweetalige customer service medewerker zal instaan voor de opvolging van de klantenvragen en de actieve ondersteuning van de vertegenwoordigers voor Benelux. Je verwerkt en volgt bestellingen en leveringen op; je coördineert en lost eventuele problemen op; je bouwt klantencontact op met de verdelers en installateurs van de Roto Frank producten. Je hebt de volgende verantwoordelijkheden: Technisch advies en telefonische bijstand, organisatie en support aan de externe medewerkers en contacten met het moederbedrijf in Duitsland. Voor deze sleutelpositie zoeken we een persoon die uiterst customer minded is en een sterke technische kennis heeft. Je werkt administratief nauwkeurig en bent stressbestendig. Naast het Nederlands en het Frans, beheers je ook het Engels of het Duits. Je kunt vlot werken met word en excel, SAP is een voordeel. We zoeken eveneens een technisch adviseur met installateurservaring voor de dakramen. Neem bij interesse contact op met YER. Consultant (Brussel): Marijke Yserbijt, mobiel +32 (0)475 56 91 37

SALES ENGINEER

Informatie Bel de consultant op het nummer van de vestiging (’s avonds en in het weekend op het mobiele nummer) of reageer via www.yer.be Erkenningsnummer VG.620/B + B-AA04.044 Vestigingen Antwerpen 03 - 303 34 00 Brussel 02 - 726 16 98 Gent 09 - 296 19 00 info@yer.be YER biedt Recruitment Solutions Interim Solutions

Aantrekkelijke voorwaarden - Nederland Apem, gevestigd te Zaventem, is het Benelux-filiaal van een Franse multinational die Europees marktleider is voor miniatuurschakelaars, industriële schakelaars en professionele joysticks. Telecom-, consumer electronics en machinebouwers (OEM) zijn hun voornaamste afnemers. Bovendien nemen de maatprojecten rond industriële toetsenborden en sturingspanelen gestaag toe. In het kader van hun expansie zoeken we een ervaren Sales Engineer. Na de nodige productopleidingen, kennismaking met productieplants en orderprocessing, sta je in voor het opbouwen van nieuwe klantenrelaties op de Nederlandse markt. Je koppelt je kennis elektromechanica aan uitstekende luister- en communicatievaardigheden. Als creatieve meedenker ben je sterk in het aanbieden van oplossingen op maat. Je gesprekspartners zijn ontwerp-, productie- en aankoopingenieurs bij grote fabrikanten en je streeft ernaar een vertrouwensrelatie met hen op te bouwen. Je bezit een winnaarsmentaliteit en voldoende gedrevenheid om ook lange salestrajecten te voltooien. Je spreekt vlot Nederlands en Engels, kennis van het Frans is een plus. Apem biedt je een jonge, aangename werkomgeving met veel vrijheid voor initiatief, korte communicatielijnen en een aantrekkelijk verloningspakket. Consultant (Antwerpen): Greg Bastiaensen, mobiel +32 (0)472 24 19 40

TECHNISCH COMMERCIEEL PRODUCT SPECIALIST Aantrekkelijke voorwaarden - Zaventem Apem, gevestigd te Zaventem, is het Benelux filiaal van een Franse multinational die marktleider is in Europa voor miniatuurschakelaars, industriële schakelaars en professionele joysticks. Telecom-, consumerelectronics en machinebouwers (OEM) zijn de voornaamste afnemers. Hiernaast nemen de maatprojecten rond industriële toetsenborden en bedieningspanelen gestaag toe. Om te beantwoorden aan de toenemende vraag, zijn wij op zoek naar een Technisch Commercieel Product Specialist. Na de nodige productopleidingen, kennismaking met productieplants (Europa) en orderprocessing, fungeer je op technisch en commercieel vlak als probleemoplossende schakel tussen de fabrieken en onze buitendienstmedewerkers. Tevens krijg je de verantwoordelijkheid over een productlijn, waarvoor je de nodige commerciële acties onderneemt om deze lijn succesvol verder uit te bouwen. Voor deze boeiende en veelzijdige spilfunctie zoeken wij een Bachelor of A2 elektronica/elektromechanica. Ideaal heb je min. 2 tot 3 jaar ervaring in een industriële omgeving. Communicatief en organisatorisch sta je sterk. Administratie schrikt je niet af. Je beschikt over een gedegen technisch en commercieel inzicht. Je spreekt vlot Frans en Engels. Je bent een teamplayer. Consultant (Antwerpen): Greg Bastiaensen, mobiel +32 (0)472 24 19 40

Belgium | The Netherlands | Germany | Spain | USA | www.yer.com

Jobat 11december 2010  

Weekblad voor en over werk