Page 1

Newyddlen i Ddysgwyr Newsletter for learners


Newyddion

Taith hanesyddol i Holt a Farndon Medi 2013 Roedd 22 yn cynnwys dysgwyr a Chymru Cymraeg ar y diwrnod. Daeth Marc efo crochenwaith o'r Canol Oesoedd a chrochenwaith Rhufeinig. Roedd y tywydd yn ddelfrydol ac rwyf yn siŵr bod pawb wedi mwynhau.

Aros i adael ar y daith y tu allan i Ganolfan Arddio Bellis

Criw yn eistedd ym mynwent St Chad's ac yn cael gafael ar y crochenwaith Rhufeinig wrth i Marc esbonio am y sgerbydau o dan y wal.

Hanes Clwb Conwy Noson yn Nhafarn Pen y Bryn 18/10/13 Cafwyd noson hwyliog er ei bod hi’n bwrw glaw! Yn gyfrifol am y cwis oedd Eryl Jones. 1. "Pwy yn y byd?" Yr oedd rhaid paru pobl enwog a dweud pwy oedd ddim bellach efo'i gilydd. 2. Cwis adnabod llefydd/adeiladau gwahanol wledydd. Roedd rhaid i ni ddweud beth oedd enw'r lle/adeilad, enwi prif ddinas y wlad honno, a dweud be ydy "diolch" yn yr iaith honno. Dywedodd dysgwr ei fod mor falch ei fod yn rhan o dîm ac ddim yn gorfod gweithio ar ben ei hun. Roedd hi'n noson o gyfarfod pobl newydd, ymarfer sgwrsio yn Gymraeg a cael bwyd blasus iawn!

Technoleg Gwybodaeth ar gyfer dysgwyr 22/10/13 yn Rhos a 23/10/13 yn Y Rhyl Pwrpas (purpose) y nosweithiau oedd hybu defnydd adnoddau (resources) Technoleg Gwybodaeth ymysg y dysgwyr - gan roi gwybodaeth (information) am Quizlet, y Bont, Y Gweiadur, yr A470, Clic Clonc ayyb. Ar ôl i Fflur nos Fawrth a Lowri ar y nos Fercher ddangos a siarad am y gwefannau, cafodd pawb gyfle i ymarfer chwilota a defnyddio'r adnoddau. Yr oedd y dysgwyr yn gadael yn hapus iawn! Llinos Vaughan Jones

Sesiwn Sgwrsio bar y Ganolfan Reolaeth, Prifysgol Bangor – 06/11/13 Dyma Kat a Lisa, aelodau staff Prifysgol Bangor, yn mwynhau cawl a sgwrs. Mae’r tiwtoriaid Elwyn a Bethan yn cynnal sesiynau sgwrsio yn rheolaidd. Mae’r sesiwn nesaf – a’r sesiwn olaf cyn y Nadolig – ar 05/12/13, am 1 o’r gloch ym mar y Ganolfan Rheolaeth, Prifysgol Bangor.


Cynllun Sabothol Cenedlaethol i gymorthyddion dosbarth ac athrawon– Coleg Cambria, Safle Llysfasi Welsh Sabbatical Scheme for classroom assistants and teachers Dyma Donna Lee (Ysgol Craig y Don, Llandudno) a Nastaran Taherdin (Ysgol Capeleulo, Dwygyfylchi). Mae’r ddwy yn mwynhau’r cwrs yn fawr ac wedi dechrau defnyddio eu Cymraeg gyda’r disgyblion yn eu dosbarthiadau ers dechrau’r cwrs. Meddai Nastaran: ‘I have really enjoyed the Cynllun Sabothol and highly recommend it because it has given me the knowledge and the confidence to speak Welsh.’ Gwybodaeth bellach Meira Evans:  01248 383 060  meira.evans@bangor.ac.uk

Ffair Nadolig Christmas Fair Arddangosfa fwyd a chrefftau Food and craft event with up to 75 exhibitors, cookery and craft demonstrations, seasonal entertainment and much more. Noson o Garolau i ddysgwyr a Chymry Cymraeg yng nghwmni rhai o fyfyrwyr Cerdd y Coleg. Carol Singing with College Music Students Paned a mins pei ar gael. All welcome Noson Santes Dwynwen St Dwynwen's evening Tocyn Ticket £11.95

Portmeirion

08/12/13 11:00am-2:00pm dydd Sul Sunday

Eluned James 01248 370125 est ext 3904  learnwelsh@gllm.ac.uk

Coleg Meirion-Dwyfor Pwllheli

11/12/13 7:00pm nos Fercher Wednesday

Helen Roberts  01758 701385 est ext 8622  hroberts@gllm.ac.uk

Bwyty Friars Restaurant Coleg Menai Bangor

22/01/14 7:00pm Nos Fercher Wednesday

Eluned James 01248 370125 est ext 3904  learnwelsh@gllm.ac.uk

Noson CeG (Cymraeg efo’n Gilydd) Holi Martyn Croydon, dysgwr y Flwyddyn 2013 Panad a sgwrs ar y diwedd lefel Pellach i fyny

Festri Capel Moreia, Llanystumdwy

10/01/14 7:30pm Nos Wener

Bethan Glyn  01248 388 083  emse02@bangor.ac.uk @DysgwyrPB

Clwb Darllen i Ddysgwyr a Chymry Cymraeg Reading Club

Llyfrgell Bae Colwyn Library

04/12/13 2:30pm dydd Mercher Wednesday

Eryl Jones  07734 739 364  01352 756 080


Clwb Conwy - Consuriwr Magician Noson o adloniant An evening of entertainment Croeso i bawb! All welcome! Parti Nadolig Christmas Party efo with Paul Edwards, Y Consuriwr Magician

Ystafell Madog Room, Coleg Llandrillo

10/12/13 7:00pm nos Fawrth Tuesday 18/12/13 7:00pm nos Fercher Wednesday

Llinos Vaughan Jones  01492 546 666 est ext 545  jones10l@gllm.ac.uk

Clwb Conwy - Sgwrs gan barafeddygon (paramedics) lleol, Rhydian a Gemma. Trefnwyr = Merched y Wawr Carmel. Cyfle am banad a chymdeithasu ar y diwedd. Lle i 12 - 15 o ddysgwyr lefel Uwch i fyny.

Ystafell Gymunedol, Melin y Coed, Carmel

14/01/14 7:30pm nos Fawrth

Janet Charlton  01690 710 187  j.charlton@bangor.ac.uk Rhaid i chi fwcio lle os gwelwch yn dda.

Be What

Lle Where

Pryd When

Cyswllt Contact

Coleg Cambria - Noson Blygeiniol An evening of traditional singing Parti Nadolig Christmas Party ac Adloniant with entertainment. Dewch â phlatied o fwyd bys a bawd Bring a plate of finger food

Eglwys Llanfair Dyffryn Clwyd Church Rhuthun Clwb Y Cyn Filwyr Ex-Servicemans Club Yr Wyddgrug Mold

12/12/13 7:00pm nos Iau Thursday 11/12/13 7:00pm nos Fercher Wednesday night

Billie  01824 704 843

Parti Nadolig efo adloniant Christmas Party with entertainment Cinio Nadolig Christmas Lunch Bargen - tri chwrs three course £9.95

Scala, Prestatyn

13/12/13 7:30pm nos Wener Friday 17/12/13 12:00pm dydd Mawrth Tuesday 29/01/14 7:00pm nos Fercher Wednesday

Frances Jones 01352 744 058  frances@popethcymraeg.com

29/11/2013 8:30pm Nos Wener Friday night

Eirian Conlon  01352 756 080  e.conlon@bangor.ac.uk

Blwyddyn Newydd Tsieniaidd Chinese New Year Tocyn Ticket £8.00 gan eich tiwtor cyn from your tutor before 20/01/13

Noson Clwb Gwawr Fama a C3: Disgo Disco POP-TASTIG! efo with "Mic ar y Meic" Gwisg Ffansi efo gwobr am y wisg orau. Fancy dress with a price for the best dressed. Raffl Raffle Mynediad am ddim Free Admission Croeso i bawb All welcome

Y Tanerdy, Llanrwst

Canolfan Fowlio Gogledd Cymru North Wales Bowls Centre Prestatyn Canolfan Ni Corwen

Y Saith Seren Wrecsam Bws ar gael o’r Wyddgrug Bus from Mold 8.00pm

Howard Edwards Popeth Cymraeg,  01492 641 494 / 01745 812 287  howard@popethcymraeg.com

Liz Williams  01244 831531 est ext 4188  liz.williams1@cambria.ac.uk

Frances Jones 01352 744 058 Enwau erbyn y Names by 10/12/13  frances@popethcymraeg.com Liz Williams  01244 831 531 est ext 4188  liz.williams1@cambria.ac.uk


Gwasanaeth Nadolig y Cymdeithasau Cymraeg Welsh Societies Christmas Service Carolau ac eitemau Cymraeg Carol Singing and Welsh items Croeso i bawb All welcome Sesiwn Gymreig Yr Wyddgrug Caneuon ac Alawon Traddodiadol. Dewch i wrando neu gymryd rhan Welsh Folk Music Session Coleg Cambria - Noson Blygeiniol An evening of traditional singing Parti Nadolig Christmas Party ac Adloniant with entertainment. Dewch â phlatied o fwyd bys a bawd. Bring a plate of finger food

Capel Bethesda Chapel Yr Wyddgrug Mold

01/12/13 Dydd Sul Sunday 7:00pm

 01352 756 080  e.conlon@bangor.ac.uk

Bar Gwin Wine Bar Yr Wyddgrug Mold

04/12/13 9:00pm nos Fercher Wednesday night

Terry Duffy  terry@sesiwn.com

Tafarn y Gloch Las Blue Bell Inn Helygain Halkyn Clwb Y Cyn Filwyr Ex-Servicemans Club Yr Wyddgrug Mold

09/12/13 8.00pm Nos Lun Monday 11/12/13 7.00pm nos Fercher Wednesday night

Steve  01352 780 309

Taith y Fari Lwyd Gray Mary midwinter tradition

Tafarndai Sir y Fflint Pubs in Flintshire

27/12/13 6:00pm dydd Gwener Friday

Eirian Conlon  01352 756 080  e.conlon@ bangor.ac.uk

Liz Williams  01244 831 531 est ext 4188  liz.williams1@cambria.ac.uk

@TyPendre www.Facebook.com/TyPendre Eirian Conlon  01352 756080  e.conlon@ bangor.ac.uk

Noson Blygeiniol, An evening to celebrate “The Plygain” dathlu’r Nadolig yn y ffordd draddodiadol. Celebrating New Year in the traditional way

Festri Capel Bethesda Chapel Vestry Yr Wyddgrug Mold

05/01/13 6:00pm nos Sul Sunday night

Twmpath yr Hen Galan Folk dance evening to celebrate the old tradition of celebrating the New Year NOSON SANTES DWYNWEN St Dwynwen's evening Tocyn Ticket £12.00 gan eich tiwtor cyn from your tutor before 13/01/13

Neuadd Eglwys y Santes Fair, St Mary’s Church Hall Yr Wyddgrug Mold Bwyty Celstryn Restaurant, Coleg Cambria Safle Glannau Dyfrdwy Deeside Site

11/01/14 7:30pm dydd Sadwrn Saturday 22/01/14 7:00pm nos Fercher Wednesday

Frances Jones  01352 744 058  frances@popethcymraeg.com

Parti Dolig Banquet £16.00 Angen blaendal o A deposit of £10.00 required

Bwyty Tsieneaidd Eastern Sheraton Chinese Restaurant Wrecsam

12/12/13 7:30pm nos Iau Thursday

Pam Evans-Hughes  01978 345 247  p.evans-hughes@bangor.ac.uk

Gig Santes Dwynwen St. Dwynwen’s Gig gyda in the company of Tecwyn Ifan

Saith Seren Wrecsam

24/01/14 8:00pm nos Sadwrn Saturday

Siôn Aled  0790 1653 501  geirda@yahoo.co.uk

Ail ffurfio côr Clwb DAW choir restart Croeso i aelodau newydd New members welcome

Capel Ebeneser Chapel Wrecsam

26/01/14 3:00pm dydd Sul Sunday

Pam Evans-Hughes  01978 345 247  p.evans-hughes@bangor.ac.uk

Liz Williams  01244 831531 est ext 4188  liz.williams1@cambria.ac.uk


Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Palas Print Caernarfon

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Caffi Kyffin Bangor (ar y stryd fawr ar ôl pasio’r Varsity) yn lle instead of Palas Print Pendref

Sgwrs a Pheint Pint & Chat

Douglas Arms Bethesda

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Caffi Fitzpatrick Bethesda

Sgwrs a Pheint Pint & Chat

Tafarn Half Way Talysarn Gwynedd

Cawl, Cymraeg a Chroeso Soup and Chat

Clwb Brecwast y dysgwyr Breakfast Club for Learners

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Y Felin Sgwrsio Y Felinheli

Siop yr Efail Llanddaniel

13/12/13 16/01/13 09:45am Dydd Gwener Friday 18/12/13 10:15am Dydd Mercher Wednesday 8:00-9:00pm 3ydd nos Lun o bob mis 3rd Monday of every month 11:00am-12:00pm Dydd Sadwrn 1af o bob mis 1st Saturday of every month 7:00-9:00pm bob nos Fercher every Wednesday night 12:30-1:30pm bob dydd Gwener every Friday 9:30-10:30am bob bore Sadwrn every Saturday morning

03/12/13 1:00-2:00pm Dydd Mawrth Tuesday

Bethan Glyn  01248 388 083  emse02@bangor.ac.uk @DysgwyrPB Bethan Glyn  01248 388 083  emse02@bangor.ac.uk @DysgwyrPB Mel  07917 340 048

Mel  07917 340 048

Nora Jones  01286 882 027 / 07846 845 000

Aled G. Job  07818 068 205

Mared Lewis  01248 422 133

Fydd ‘na ddim sesiwn ar No session held on 06/01/14

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Neudd Gymuned Cynfilwyr Ex-Servicemen Community Hall Benllech Becws Y Castell Castle Bakery Porthaethwy

03/12/13 17/12/13 7:00pm Nos Fawrth Tuesday night 12/12/13 16/01/14 (ac nid ar

Oriel Ynys Môn Llangefni

16/12/13 20/01/14 10:30am dydd Llun Monday

and not on 09/01/14)

10:00am Dydd Iau Thursday

Jenny Pye  01248 387 122  j.pye@bangor.ac.uk

Bethan Glyn  01248 388 083  emse02@bangor.ac.uk @DysgwyrPB Bethan Glyn  01248 388 083  emse02@bangor.ac.uk @DysgwyrPB


Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Neuadd Llanddona Village Hall

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Tafarn Breeze Hill Benllech

Sgwrs a Pheint Pint & Chat

Bull Llangefni

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

11:00-12:00pm 2il ddydd Llun o bob mis 2nd Monday of every month 10:30am-12:00pm Dydd Mercher 1af a’r 2il o bob mis 1st and 2nd Wednesday of every month 12/12/13 6:00-7:00pm Nos Iau Thursday night

Gill Cheverton  01248 810 927

Siop Lewis Stryd Madog Llandudno

30/11/13 10:00am dydd Sadwrn Saturday

Bethan Glyn  01248 388 083  emse02@bangor.ac.uk @DysgwyrPB

Gwesty Gladstone Hotel (rhwng between Dwygyfylchi & Penmaenmawr) Tafarn Llew Coch Red Lion Pub Llansannan

10:00-12:00pm Sadwrn 1af o bob mis 1st Saturday of every month 10:00am Sadwrn 1af a’r 3ydd o bob mis 1st and 3rd Saturday of every month 10:00am 3ydd dydd Sadwrn o bob mis 3rd Saturday of every month 10:00-11:30am 2il ddydd Sadwrn o bob mis 2nd Saturday of every month 10:00-12:00pm bob bore Iau every Thursday morning

Howard Edwards Popeth Cymraeg,  01492 641 494 / 01745 812 287  howard@popethcymraeg.com Howard Edwards Popeth Cymraeg, Llanrwst  01492 641 494 / 01745 812 287  howard@popethcymraeg.com

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Caffi Canolfan Arddio Talgoed Nursery (Café) Glan Conwy

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

'Caffi Cwt' The Beach Hut Café Llanfairfechan

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat Yn cael ei gynnal gan held by Grŵp Llandrillo Menai & Popeth Cymraeg bob yn ail alternately

Caffi Siop BHS Café Llandudno

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Llyfrgell Abergele Library

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Llandrillo yn Rhos Rhos on Sea

10:00am 2il ddydd Sadwrn o bob mis 2nd Saturday of every month 10:00am dydd Sadwrn Saturday

Lleoliad a dyddiad i’w gadarnhau Location and date to be confirmed

CCIO  01248 383 928

Eluned James 01248 370125 est ext 3904  learnwelsh@gllm.ac.uk

Howard Edwards Popeth Cymraeg, Llanrwst  01492 641 494 / 01745 812 287  howard@popethcymraeg.com Howard Edwards Popeth Cymraeg, Llanrwst  01492 641 494 / 01745 812 287  howard@popethcymraeg.com Howard Edwards Popeth Cymraeg, Llanrwst  01492 641 494 / 01745 812 287  howard@popethcymraeg.com neu or Llinos Vaughan Jones  01492 546 666 est ext 545  jones10l@gllm.ac.uk Llinos Vaughan Jones  01492 546 666 est ext 545  jones10l@gllm.ac.uk

Eluned James 01248 370125 est ext 3904  learnwelsh@gllm.ac.uk


Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Festri Capel Mawr Vestry Dinbych

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Clwb Arlunio a Chrefft Arts and Craft Club

Canolfan Fowlio Bowling Centre Prestatyn

dydd Sadwrn olaf o bob mis last Saturday of every month 10:00-11:00am 1:00-3:00pm bob dydd Mercher every Wednesday 3:00-5:00pm bob yn 2il ddydd Mercher every other Wednesday

Nerys Ann  01745 814 950  nerys-ann@hotmail.co.uk

Haf  01745 710 355

Paned a Sgwrs - Lefel CanolWlpan, Pellach, Sylfaen a Chanolradd Cuppa & Chat Foundation, Intermediate and Advanced level

Bar Coffi Coffee Bar Theatr Clwyd Yr Wyddgrug Mold

10:00am-12:00pm bob bore Mercher every Wednesday morning

Ann Phillips a Pauline Owen  01352 756 080

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Gwesty Ramada Hotel Wrecsam

Ro Ralphes  07973 381 223

Sesiwn Sgwrsio Chatting Session yn ystod gwyliau’r colegau

Tafarn Plas Coch Pub Wrecsam

10:30am 3ydd dydd Sul o bob mis 3rd Sunday of every month 7:15pm bob nos Fercher every Wednesday 7:15pm nos Lun Monday night 10:00am-1:00pm bob dydd Gwener every Friday

Judith Bartley  07939 521 019

8:00-9:00pm bob dydd Llun every Monday 10:30am Sadwrn 1af o bob mis 1st Saturday of every month 12:00-1:00pm bob dydd Iau every Thursday

Mari Wasiuk  0754 3299 880

Holwch am wybodaeth ask for details

Aled Lewis Evans  01978 354 164

during the College holidays

Sesiwn Sgwrsio Chatting Session

Tafarn Y Saith Seren Pub Wrecsam

Sesiwn Sgwrsio Chatting Session

Siop Cwlwm Shop, Marchnad Croesoswallt Oswestry Market Tafarn Y Llew Aur Golden Lion Pub Coedpoeth Caffi Canolfan Arddio Bellis Gardening Centre Cafe Holt

Sesiwn Sgwrsio Chatting Session Sesiwn Sgwrsio Chatting Session

Sesiwn Sgwrsio Chatting session

Grŵp Darllen Reading Group

Caffi Byw'n Iach Coleg Iâl, Wrecsam Healthy Living Cafe Yale College Llyfrgell Wrecsam Library

Alison White  07883 424 327

Lowri Roberts  07814 033 759

Ro Ralphes  07973 381 223

Bob Edwards  01978 263 459

Newyddlen Rhagfyr  

Dyma newyddlen fis Rhagfyr gyda'r holl weithgareddau dros y Gogledd i chi ymarfer eich Cymraeg dros dymor y Nadolig!

Newyddlen Rhagfyr  

Dyma newyddlen fis Rhagfyr gyda'r holl weithgareddau dros y Gogledd i chi ymarfer eich Cymraeg dros dymor y Nadolig!

Advertisement