Page 1

Newyddlen i Ddysgwyr Newsletter for learners


Maes D

Newyddion Enillwyr ac Hanes Eisteddfod Genedlaethol Dinbych a’r Cyffuniau 2013

Salsa

Pabell

Llongyfarchiadau i bawb! Cystadleuaeth Côr i Ddysgwyr Enillydd dysgwyr y flwyddyn Martin Croydon o Ben Llŷn

1af Côr Prifysgol Bangor Arweinydd (conductor): Elwyn Hughes

Pam Evans-Hughes Swyddog Datblygu Cymraeg i Oedolion ardal Wrecsam - enillydd Tlws Coffa Elvet a Mair Elvet Thomas - ‘Tiwtor y Flwyddyn’ (tutor of the year award) 2il Côr Clwb DAW ardal Wrecsam Arweinydd: Pam Evans-Hughes Daeth Hugh Brightwell Korinee ac Andrea o ardal Wrecsam yn 1af yng nghystadleuaeth Sgets (Sketch) i ddysgwyr Testun: ‘Jini yn y botel’


Llongyfarchiadau i barti Llefaru (Recitation Group) Tŷ Pendref, Yr Wyddgrug ddaeth yn 1af yng nghystadleuaeth Parti Llefaru i ddysgwyr Alan Roberts, (dysgwr o ddosbarth Meistroli Yr Wyddgrug) enillydd Tlws y Dysgwyr ar Adolygiad o raglen Deledu, efo Christine James yr Archdderwydd ym Maes D. Alan Roberts, (learner from Mold Advanced class) winner of the Learners` Prose Trophy, with Christine James the Archdruid at Maes D.

Heather Hicks o ddosbarth Meistroli y Fflint yn mwynhau seremoni te ym Maes D efo Kiyo Roddis. Heather Hicks from the Flint Meistroli class enjoying the tea ceremony at Maes D with Kiyo Roddis

Pontio – Hydref 2013 Mae gennym lawer o ddigwyddiadau ymlaen: Max Boyce, arwr y byd rygbi Cymraeg, opera siambr Barbwr Seville, comedi, drama, ffilmiau, gigs, addasiad dawns o un o glasuron Shakespeare a Cabaret poblogaidd Pontio, sy'n dod â cherddoriaeth o bob rhan o'r byd. Ewch i safle gwe Pontio http://issuu.com/pontio/docs/pontio_cymraeg Pontio's Autumn season 2013 We have a number of activities taking place: Max Boyce, a Welsh rugby hero, chamber opera The Barber of Seville, comedy, drama, films, gigs, a dance adaptation of a Shakespeare classic, and Pontio's popular world music Cabarets Visit Pontio's website: http://issuu.com/pontio/docs/pontio_english

Enillodd Chris Goodman dysgwr dosbarth Canol-Wlpan Wrecsam Dysgwr y Flwyddyn GIG (NHS)


MENTER IAITH I FANGOR Mae dau o gynghorwyr (councillors) Sir Gwynedd, Elin Walker a Mair Rowlands eisiau dechrau Menter Iaith ym Mangor er mwyn hybu’r defnydd (promote the use) o’r Gymraeg yn y ddinas. Dyma eu neges nhw: ‘Da ni gyd wedi clywed am ffigyrau’r cyfrifiad (census) yn ddiweddar, ‘da ni hefyd yn gwybod fod yr iaith a’r diwylliant (culture) Cymraeg ym Mangor dipyn yn wahanol i weddill Gwynedd. ‘Da ni’n gobeithio cydweithio gyda busnesau, cwmnïau, ysgolion, sefydliadau (establishments) myfyrwyr a’r bobl leol ym Mangor i hybu’r iaith Gymraeg. Bydd rhaid cynllunio’n (plan) ofalus a siarad a gwrando ar syniadau gwahanol bobl er mwyn gweld be’ mae pobl eisiau weld. Mi fydd cyfarfodydd (meetings) yn cael eu trefnu’n fuan i drafod syniadau pawb, a’r ffordd ymlaen. Os oes gynno chi syniadau yn enwedig (especially) am sut bethau mae dysgwyr Cymraeg eisiau weld ym Mangor, cysylltwch gyda ni. Cynghorydd Elin Walker Jones  07808 472 204 Cynghorydd Mair Rowlands

 07912 433 202

 Cynghorydd.ElinWJones@gwynedd.gov.uk  Cynghorydd.MairRowlands@gwynedd.gov.uk

Mynd am dro bach - Cyfarfod tu allan i Gaffi’r Gath Ddu. Tua 1 - 1½ awr. Panad yn y caffi wedyn. Short Walk and Talk - Meet outside the Black Cat café, Glynllifon. Apx 1 - 1½ hour with a cuppa to follow Noson ymgyfarwyddo efo deunydd dysgwyr ar y we Information Technology Session to help learners find activities to improve their Welsh - all on line Adnoddau/Gwefanau defnyddiol sy'n gymorth i ddysgwyr ddysgu Cymraeg.

PARC GLYNLLIFON LL54 5DY (A499)

20/10/13 1:30pm dydd Sul Sunday

Bethan Glyn  01248 388 083  emse02@bangor.ac.uk @DysgwyrPB

Coleg Meirion-Dwyfor, Pwllheli

Helen Roberts  01758 701385 est ext 8622  hroberts@gllm.ac.uk

Sesiwn Technoleg Gwybodaeth Information Technology Session to help learners find activities to improve their Welsh - all on line Adnoddau/Gwefanau defnyddiol sy'n gymorth i ddysgwyr ddysgu Cymraeg.

Ystafell Gyfrifiaduron Computer Room Coleg Menai, Bangor

22/10/13 5:00-6:00pm nos Fawrth Tuesday Hefyd also 23/10/13 7:00-8:00pm nos Fercher Wednesday 23/10/13 6:00-7:30pm nos Fercher Wednesday

Sesiwn Technoleg Gwybodaeth – Session on Information Technology to help learners find activities to improve their Welsh on line Adnoddau/Gwefanau defnyddiol sy'n gymorth i ddysgwyr ddysgu Cymraeg. Noson Salsa Night

Tŷ Cyfle, Coleg Menai, Caergybi

23/10/13 2:00pm dydd Mercher Wednesday

Manylion i’w cadarnhau Information yet to be confirmed

Eluned James 01248 370125 est ext 3904  learnwelsh@gllm.ac.uk

Eluned James 01248 370125 est ext 3904  learnwelsh@gllm.ac.uk


Cwmni Theatr 3D, Caerdydd Drama Gymraeg Wyneb Dros Dro (drama ddigri sy’n plymio at galon camweithrediad teuluol dros gyfnod y Nadolig) Dysgwyr Uwch + yn unig Tocyn: £9.00 / £8.00 Clwb Conwy - Cwis a bwyd a digon o sgwrsio - lefel Canol WLPAN i fyny (yn Gymraeg!) brunningandprice.co.uk/penderyn

Theatr Bae Colwyn

10/10/13 7:30pm nos Iau

Bethan Glyn  01248 388 083  emse02@bangor.ac.uk @DysgwyrPB

Pen-y-Bryn, Bae Colwyn LL29 6DD

18/10/13 6:30pm Nos Wener

I archebu lle cysylltwch â: To book a place, contact: Bethan Glyn  01248 388 083  emse02@bangor.ac.uk @DysgwyrPB

Be What

Lle Where

Pryd When

Cyswllt Contact

Menter Iaith Sir Ddinbych yn cynnal cyfarfod blynyddol AGM Siaradwr gwadd fydd Special guest Rhys Meirion.

Ysgol y Llys Prestatyn

 01745 812 822  iorwen@menterdinbych.org

Cyfarfod 1af i greu Clwb Cymraeg i Ddysgwyr yn Sir Ddinbych 1st meeting to create a Welsh Club for learners in Denbighshire. Croeso i bawb All welcome Clwb Cymraeg Y Rhyl Welsh Club Gweithgareddau amrywiol A variety of activities Taith am ddim i Drawsfynydd Lefel Canolradd i fyny

Canolfan Iaith Clwyd, Dinbych

02/10/13 6:45pm ymlaen onwards nos Fercher Wednesday 08/10/13 7:00pm nos Fawrth Tuesday

Bws yn cychwyn o Rhuthun ac yna ymlaen i Gorwen

11/10/13 7:00pm Nos Wener Friday night 12/10/13 9:45am dydd Sadwrn

Taith am ddim i Drawsfynydd Lefel Canolradd i fyny

Bws yn cychwyn o Rhuthun ac yna ymlaen i Gorwen

12/10/13 9:45am dydd Sadwrn

Rebecca - Menter Iaith Y Fflint

Gŵyl Daniel Owen - Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol North Wales International Poetry Festival

Theatr Clwyd Yr Wyddgrug Mold

18/10/13 8:00pm nos Wener Friday

gwyldanielowen.com

Gŵyl Daniel Owen Stomp gyda Pod fel Stompfeister

Canolfan Daniel Owen Yr Wyddgrug

19/10/13 7:30pm nos Sadwrn

gwyldanielowen.com

Gŵyl Daniel Owen Cymanfa Ganu ddwyieithog Bilinugal Singing Festival

Capel Bethesda Chapel, Yr Wyddgrug Mold

20/10/13 6:00pm nos Sul Sunday

gwyldanielowen.com

Tafarn Ffordd Derwen Pub,Y Rhyl

Eryl Jones  01352 756 080  e.jones@bangor.ac.uk neu or Nerys Ann  01745 814 950  nerys-ann@hotmail.co.uk Llinos Vaughan Jones  01492 546 666 est 545  jones10l@gllm.ac.uk Rebecca - Menter Iaith Y Fflint  rebecca@menteriaithsiryfflint.co.uk

 01352 744 042

 rebecca@menteriaithsiryfflint.co.uk

 01352 744 042 www.danielowenfestival.com/programme

www.danielowenfestival.com/programme

www.danielowenfestival.com/programme


Taith Gerdded a Hanes Dwyieithog Bilingual Walk and history of Holt a Farndon gyda with Mark Leah Archeolegydd Archaeologist PARTI CROESO CLWB DAW WELCOME PARTY! Pob math o weithgareddau all kind of activities

Canolfan Arddio Bellis Garden Centre

28/09/13 dydd Sadwrn Saturday 11:00am

Ro Ralphes  07973 381 223

Rendezvouz, Coleg Iâl

25/10/13 7:00pm nos Iau Thursday

Siôn Aled  0790 1653 501  geirda@yahoo.co.uk

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat Dewch i weld Coron Eisteddfod Genedlaethol Dinbych 2013 Come to see the National Eisteddfod crown Paned a Sgwrs Cuppa & Chat * Newydd New *

Palas Print Caernarfon

12/10/13 09:45am Dydd Gwener Friday

Bethan Glyn  01248 388 083  emse02@bangor.ac.uk @DysgwyrPB

Palas Print Pendref Bangor

Bethan Glyn  01248 388 083  emse02@bangor.ac.uk @DysgwyrPB

Sgwrs a Pheint Pint & Chat

Tafarn Half Way Pub, Talsarn, Gwynedd

16/10/13 10:15am Dydd Mercher Wednesday 7:00-9:00pm bob nos Fercher every Wednesday night

Cawl, Cymraeg a Chroeso Soup and Chat

CLWB brecwast y dysgwyr Breakfast Club for Learners

Y Felin Sgwrsio, Y Felinheli

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Siop yr Efail, Llanddaniel

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Becws Y Castell Castle Bakery, Porthaethwy

12:30-1:30pm bob dydd Gwener every Friday 9:30-10:30am bob bore Sadwrn Every Saturday morning

01/10/13 05/11/13 1:00-2:00pm Dydd Mawrth Tuesday 10/10/13 10:00am Dydd Iau Thursday

Nora Jones  01286 882 027 / 07846 845 000

Aled G. Job  07818 068 205

Mared Lewis  01248 422 133

Bethan Glyn  01248 388 083  emse02@bangor.ac.uk @DysgwyrPB


Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Oriel Ynys Môn, Llangefni

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Neuadd Llanddona Village Hall

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Capel Carmel Chapel Moelfre

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Siop Lewis, Stryd Madog, Llandudno

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Gwesty Gladstone Hotel (rhwng between Dwygyfylchi & Penmaenmawr) Tafarn Llew Coch Red Lion Pub, Llansannan

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Caffi Canolfan Arddio Talgoed Nursey (Café) Glan Conwy

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

'Caffi Cwt' The Beach Hut Café Llanfairfechan

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat Yn cael ei gynnal gan held by Grŵp Llandrillo Menai & Popeth Cymraeg bob yn ail alternately

Caffi Siop BHS Café Llandudno

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Llyfrgell Abergele Library

21/10/13 10:30am dydd Llun Monday 10:15–11:15am bore Llun Monday morning 1:00-2:00pm Dydd Llun olaf o bob mis Last Monday of every month

Bethan Glyn  01248 388 083  emse02@bangor.ac.uk @DysgwyrPB

28/09/13 26/10/13 10.00am dydd Sadwrn Saturday Sadwrn 1af o bob mis 1st Saturday of every month 10:00-12:00pm 10:00am Sadwrn 1af a’r 3ydd o bob mis 1st and 3rd Saturday of every month 10:00am 3ydd dydd Sadwrn o bob mis 3rd Saturday of every month 10:00-11:30am 2il ddydd Sadwrn o bob mis 2nd Saturday of every month 10:00-12:00pm bob bore Iau every Thursday morning

Bethan Glyn  01248 388 083  emse02@bangor.ac.uk @DysgwyrPB

10:00am 2il ddydd Sadwrn o bob mis 2nd Saturday of every month

CCiO, Prifysgol Bangor  01248 383 928 Eluned James 01248 370125 est ext 3904  learnwelsh@gllm.ac.uk

Howard Edwards Popeth Cymraeg,  01492 641 494 / 01745 812 287  howard@popethcymraeg.com Howard Edwards Popeth Cymraeg, Llanrwst  01492 641 494 / 01745 812 287  howard@popethcymraeg.com Howard Edwards Popeth Cymraeg, Llanrwst  01492 641 494 / 01745 812 287  howard@popethcymraeg.com Howard Edwards Popeth Cymraeg, Llanrwst  01492 641 494 / 01745 812 287  howard@popethcymraeg.com Howard Edwards Popeth Cymraeg, Llanrwst  01492 641 494 / 01745 812 287  howard@popethcymraeg.com neu or Llinos Vaughan Jones  01492 546 666 est ext 545  jones10l@gllm.ac.uk Llinos Vaughan Jones  01492 546 666 est ext 545  jones10l@gllm.ac.uk


Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Clwb Golff Llandrillo yn Rhos Rhos on Sea Golf Club

Paned a Sgwrs - Lefel CanolWlpan, Pellach, Sylfaen a Chanolradd Cuppa & Chat Foundation, Intermediate and Advanced level

Bar Coffi Coffee Bar Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug Mold

26/10/13, 23/11/13, 10:00am dydd Sadwrn Saturday

Llinos Vaughan Jones  01492 546 666 est ext 545  jones10l@gllm.ac.uk

10:00am12:00pm bob bore Mercher every Wednesday morning Caffi Llyfrgell 12/10/13 Gladstone Library Café 10:00amPenarlâg Hawarden 12:00pm

Ann Phillips a Pauline Owen  01352 756 080

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Gwesty Ramada Hotel Wrecsam

Ro Ralphes  07973 381 223

Sesiwn Sgwrsio Chatting Session yn ystod gwyliau’r colegau during the College holidays Sesiwn Sgwrsio Chatting Session

Tafarn Plas Coch Pub, Wrecsam

Sesiwn Sgwrsio Chatting Session

Siop Cwlwm Shop, Marchnad Croesoswallt Oswestry Market Tafarn Y Llew Aur Golden Lion Pub, Coedpoeth Caffi Canolfan Arddio Bellis Gardening Centre Cafe, Holt

10:30am 3ydd dydd Sul o bob mis 3rd Sunday of every month 7:15pm bob nos Fercher every Wednesday night 7:15pm nos Lun Monday night 10:00am-1:00pm bob dydd Gwener every Friday 8:00-9:00pm bob dydd Llun every Monday 10:30am Sadwrn 1af o bob mis 1st Saturday of every month 12:00-1:00pm bob dydd Iau every Thursday Holwch am wybodaeth ask for details

Aled Lewis Evans  01978 354 164

Sesiwn Sgwrsio ‘Galw i mewn’ Paned am ddim Drop in Chat Session A Free Cuppa

Sesiwn Sgwrsio Chatting Session Sesiwn Sgwrsio Chatting Session

Sesiwn Sgwrsio Chatting session

Grŵp Darllen Reading Group

Tafarn Y Saith Seren Pub, Wrecsam

Caffi Byw'n Iach, Coleg Iâl, Wrecsam Healthy Living Cafe, Yale College Llyfrgell Wrecsam Library

Liz Williams  01244 831 531 est ext 4188  williael@deeside.ac.uk

Alison White  07883 424 327

Judith Bartley  07939 521 019 Lowri Roberts  07814 033 759

Mari Wasiuk  0754 3299 880 Ro Ralphes  07973 381 223

Bob Edwards  01978 263 459

Newyddlen Hydref Newsletter  

Newyddlen Hydref i ddysgwyr Cymraeg yng Ngogledd Cymru October Newsletter for Welsh Learners in North Wales

Newyddlen Hydref Newsletter  

Newyddlen Hydref i ddysgwyr Cymraeg yng Ngogledd Cymru October Newsletter for Welsh Learners in North Wales

Advertisement