National Academy for Educational Leadership Wales

Page 1

NATIONAL ACADEMY FOR EDUCATIONAL LEADERSHIP WALES The National Academy for Educational Leadership’s mission is “Inspiring Leaders - Enriching Lives”. We are charged with securing, nurturing and inspiring leaders now and in the future and aim to bring clarity and coherence to educational leadership in Wales. We are committed to: •

Ensuring all leaders have access to high-quality leadership development opportunities

Act as a thought leader; developing, articulating, and implementing a vision and strategy for educational leadership in Wales

Work in partnership with practitioners and policymakers from across the Welsh education system

Quality Assurance

Innovation

System Leadership

Our Quality Assurance work includes a comprehensive range of high-quality, equitable and innovative professional learning and development opportunities that are accessible to all leaders.

Our Innovation activities are designed to enable educational leaders to create and sustain a true innovation culture, pioneering new approaches to leadership.

Effective system leadership drives self-improvement and our flagship Associate model is at the heart of the work we are taking forward in Wales.

Leadership Development

Resources

Insight

High-quality, Wales-specific leadership resources, informed by the best evidence from Wales and internationally, supporting professionals to continually challenge and refine their approaches to leadership.

Our Insight Series includes leadership policy and practice that is grounded in and directly informed by research and evidence from Wales and internationally.

Strategic Workforce Development

Stakeholder engagement

Our Leadership Development opportunities ensure that leaders are empowered, inspired and motivated.

Well-being The well-being of leaders is prioritised and systematically supported, creating a sustainable and resilient leadership workforce capable of being a key driver of lasting, systemic change.

Leadership roles are attractive and leaders are motivated to remain and develop within the profession.

We collaborate with stakeholders and partners to promote leadership and support a self-improving system, embedding leadership as a long term priority area which spans political cycles.

agaa.cymru | nael.cymru Inspiring Leaders - Enriching Lives


ACADEMI GENEDLAETHOL AR GYFER ARWEINYDDIAETH ADDYSGOL CYMRU Cenhadaeth yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yw “Ysbrydoli Arweinwyr Cyfoethogi Bywydau”. Rydym yn gyfrifol am sicrhau, meithrin ac ysbrydoli arweinwyr nawr ac yn y dyfodol a’n nod yw dod ag eglurder a chydlyniad i arweinyddiaeth addysgol yng Nghymru. Rydym wedi ymrwymo i: •

Sicrhau bod pob arweinwyr yn gallu manteisio ar gyfleoedd datblygu arweinyddiaeth o ansawdd uchel

Gweithredu fel arweinydd meddwl; datblygu, mynegi a gweithredu gweledigaeth a strategaeth ar gyfer arweinyddiaeth addysgol yng Nghymru

Gweithio mewn partneriaeth ag ymarferwyr a llunwyr polisi o bob rhan o system addysg Cymru

Sicrhau Ansawdd Mae ein gwaith Sicrhau Ansawdd yn cynnwys ystod gynhwysfawr o gyfleoedd dysgu a datblygu proffesiynol o ansawdd uchel, teg ac arloesol sy’n hygyrch i bob arweinydd.

Datblygu Arweinyddiaeth Mae ein cyfleoedd Datblygu Arweinyddiaeth yn sicrhau bod arweinwyr yn cael eu grymuso, eu hysbrydoli a’u hysgogi.

Lles Mae lles arweinwyr yn cael ei flaenoriaethu a’i gefnogi’n systematig, gan greu gweithlu arweinyddiaeth gynaliadwy a gwydn sy’n gallu bod yn sbardun allweddol i newid systemig parhaol.

Arloesedd Mae ein gweithgareddau Arloesedd wedi’u cynllunio i alluogi arweinwyr addysgol i greu a chynnal gwir ddiwylliant arloesi, gyda dulliau newydd o arwain.

Arweinyddiaeth System Mae arweinyddiaeth system effeithiol yn ysgogi hunanwelliant ac mae ein model Cymdeithion blaenllaw wrth wraidd y gwaith rydym yn ei wneud yng Nghymru.

Adnoddau

Mewnwelediad

Adnoddau arweinyddiaeth o ansawdd uchel sy’n benodol i Gymru, wedi’u llywio gan y dystiolaeth orau o Gymru ac yn rhyngwladol, gan gefnogi gweithwyr proffesiynol i herio a mireinio eu dulliau arwain yn barhaus.

Mae ein Cyfres Mewnwelediad yn cynnwys ac wedi’i llywio’n uniongyrchol gan bolisi ac arfer arweinyddiaeth sydd wedi’i wreiddio mewn ymchwil a thystiolaeth o Gymru ac yn rhyngwladol.

Datblygu Gweithlu Strategol

Ymgysylltu â rhanddeiliaid

Mae rolau arweinyddiaeth yn ddeniadol ac mae arweinwyr yn cael eu cymell i aros a datblygu o fewn y proffesiwn.

Rydym yn cydweithio â

rhanddeiliaid a phartneriaid i hyrwyddo arweinyddiaeth a chefnogi system hunanwella, gan ymgorffori arweinyddiaeth fel maes blaenoriaeth hirdymor sy’n rhychwantu cylchoedd gwleidyddol.

agaa.cymru | nael.cymru Ysbrydoli Arweinwyr - Cyfoethogi Bywydau


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.