Vriendenbrief najaar 2021

Page 1

VRIENDEN BRIEF

\\
NAJAAR 2021

Vriendenbrief

Vereniging ‘Vrienden van het Museum Maassluis’

Blz. 1 Voorzitter

Blz. 2 Agenda algemene ledenvergadering

Blz. 3 Van de penningmeester

Blz. 4 Excursie naar Gouda

Blz. 5 Toekomst van Museum Maassluis

Blz. 6 Visie en missie

Blz. 7 Nieuwe aanwinst

Blz. 8 Vaandelkroon

Blz. 9 Lezing Frida Kahlo

Blz.10 Verhalende gezichten

Blz.11 Taxatiedag

Blz.12 Informatie/Colofon

1

Van de voorzitter

Onlangs ben ik naar een openluchtconcert in ’t Woudt geweest. Hier traden broer en zus Van Delft op, Adinda (13), viool, en Matthijs (15), gitaar. Beiden laureaten en prijswinnaars van het Jong Talent Concours Maassluis 2020, voorheen de Maassluise Muziekweek. Maassluis blijkt meer te bieden op kunstgebied dan het Museum Maassluis!

Fantastisch om te zien hoe deze jonge musici vol overgave hun muziek beleven en overbrengen op het publiek. Dat is de kracht van optreden voor publiek; je luistert niet alleen naar de muziek, maar je ziet hoe intens de musici opgaan in het stuk, met name als het jong talent betreft.

Ik ben totaal niet muzikaal, ik zing vals en kan geen maat houden tijdens het dansen. Dat is voor mij geen reden om niet te luisteren en te kijken naar anderen die dat wel kunnen en daarvan te genieten. Hetzelfde geldt voor de beeldende kunsten. Veel verder dan het gestileerde olifantje van Dick Bruna op papier zetten, gaat mijn tekentalent niet. Maar dit is voor mij geen reden om dan ook maar niet naar anderen te kijken en me te verbazen over het talent van een kunstenaar bij het zien van een kunstwerk.

Hoe meer je gaat kijken en luisteren, hoe meer je eigen smaak zich gaat ontwikkelen, een smaak die in de loop der jaren ook vaak verandert. Soms sta ik stil bij het werk van een schilder waar ik vroeger weg van was, maar die me nu veel minder kan bekoren. Daarbij gaat het er niet om of ik het ook zou kunnen, maar veel meer om de vraag: wat maakt het bij mij los, hoe beleef ik het kunstwerk, waarom raakt het mij.

Dat vormt volgens mij de kern van een museum, dus ook Museum Maassluis: het gaat om de emoties die opgeroepen worden bij het zien van een schilderij, een foto of een sculptuur; emoties die je wilt delen met anderen. Tekenen en dansen zal ik wel nooit leren, maar luisteren en kijken hoop ik nog lang te kunnen doen.

1
Victor Knippenberg, voorzitter Vrienden van Museum Maassluis

Algemene Ledenvergadering Vrienden van Museum Maassluis

Agenda

Datum en tijd: woensdag 20 oktober 2021 om 20.00 uur

Locatie: Tuinzaal Museum Maassluis, Zuiddijk 16 Maassluis

Opening en vaststellen van de agenda

1. Mededelingen van het bestuur

2. Notulen van de jaarvergadering van 17 april 2019

3. Ingekomen en uitgaande stukken

4. Jaarverslagen over de verenigingsjaren 2019 en 2020

5. Financieel verslag over het jaar 2019 en over 2020

6. Verslag kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie bestaande uit Pieter Stamperius, Leny Wesenhagen en Ella Steehouwer brengt verslag uit.

7. Benoeming leden kascontrolecommissie 2021.

Elk jaar dient de algemene vergadering een kascontrolecommissie, bestaande uit tenminste 3 leden, niet zijnde bestuursleden, te benoemen.

9. Begroting 2021 en het financieel beleidsplan.

10. Vaststellen minimumcontributie

Het bestuur stelt voor om de minimumcontributie voor particulieren per 01-01-2022 te verhogen naar €15,00. Voorgesteld wordt de contributie voor bedrijven en instellingen te verhogen naar €40,00 per jaar.

11. Samenstelling van het bestuur:

Zowel de eerste termijn van Victor Knippenberg als die van Lelia van der Tak zijn voorbij. Victor is bereid een tweede termijn als voorzitter te vervullen. Ook Lelia en Laurens zijn bereid aan een tweede termijn als algemeen bestuurslid invulling te geven.

12. Rondvraag

13. Sluiting.

Vanaf 6 oktober liggen de vergaderstukken ter inzage in het museum. U kunt ze daar ophalen op dinsdag- t/m zondagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur. Op aanvraag krijgt u ze per e-mail toegestuurd. Gebruik daarvoor het adres: secretarisvrienden@museummaassluis.nl

U ontvangt dan: Notulen jaarvergadering van 17 april 2019, Jaarverslagen van de verenigingsjaren 2019 en 2020, Financiële verslagen over 2019 en 2020 en de begroting 2021.

Na de pauze houdt Henk van Ketel een presentatie met de titel "Jongkind, familie rond een kunstschilder, over het leven van Johan Barthold Jongkind en zijn directe omgeving”.

Wij volgen de RIVM richtlijnen. Daarom: graag aanmelden als u naar de ALV komt bij secretarisvrienden@museummaassluis.nl of tel. 06 54 79 70 22

2

Van de penningmeester

In het voorjaar werd met de lidmaatschapskaart een verzoek tot betaling van de contributie voor 2021 meegestuurd. Aan dit verzoek is met groot enthousiasme gehoor gegeven. Slechts pakweg 25 vrienden heeft nog niet betaald en krijgen binnenkort een herinnering. 134 van de 366 vrienden, ongeveer 37%, heeft een extra donatie gedaan

Dit hogere bedrag dan het minimum van € 12,50 stellen wij zeer op prijs, want met uw bijdragen kan onze vereniging het Museum Maassluis ondersteunen bij de uitbreiding van de collectie of voorzieningen voor het museum. Zo hebben wij in 2021 bijgedragen aan de volgende aankopen:

- Een schilderij van Henk Welther van het Schanseiland,

- Zilveren lepels uit 1672 met het gemeentewapen van

Aan de kostenkant is weinig uitgegeven omdat wegens Corona de meeste activiteiten geen doorgang konden vinden. Derhalve zullen we ook dit jaar eindigen met een positief resultaat, terwijl we ook de begrote bedragen voor het kunstfonds en museumfonds zullen kunnen reserveren.

Contributieverhoging 2022!

Desondanks stellen we toch voor de contributie vanaf volgend jaar te verhogen. Elk jaar stijgen de kosten, terwijl ons elk jaar ook een paar leden ontvallen. Zo loopt de contributieopbrengst langzaam maar zeker achteruit. Het gevolg is dat we dreigen minder te kunnen reserveren voor het museum- en het kunstfonds.

Door Corona hadden we afgelopen jaren hiervan nog weinig last, maar het ziet er naar uit dat 2022 weer een ‘gewoon’ jaar gaat worden met de gebruikelijke uitgaven en reserveringen. Om op hetzelfde niveau het Museum Maassluis te kunnen blijven ondersteunen stellen wij voor in 2022 de contributie naar € 15 te verhogen, en voor bedrijven naar € 40. Tijdens de jaarvergadering zullen we dit voorstel met elkaar bespreken.

3

Excursie Museum Gouda en St. Jan maandag 18 oktober 2021

We proberen de draad weer op te pakken en gaan dit keer naar Gouda. Bewust hebben we gekozen voor een excursie dichterbij gezien de nog geldende regels omtrent corona zoals het dragen van een mondkapje in de bus. De vorig jaar aangekondigde excursie naar Nijmegen doen we misschien nog wel een keer.

Wat bijzonder aan deze excursie is dat het op een maandag is. Dit betekent dat we met ons gezelschap de ENIGE bezoekers in het museum zijn; dus geen drukte door andere bezoekers.

We vertrekken rond 9:15 uur vanaf parkeerterrein Van Beethovenlaan aan de Aldizijde van winkelcentrum Koningshoek. Na een half uur rijden drinken we eerst koffie met gebak in de Chocoladefabriek.

tentoonstelling Koele

Wateren. Het is een methode om op een andere manier naar een schilderij te kijken. Heel interessant. Na eventueel verder bezoek in het Gouda Museum kan op eigen gelegenheid in de buurt van het museum, de markt bijvoorbeeld, geluncht worden. Om 13:00 uur worden we in de naast het museum gelegen St. Jan verwacht. Hier bezoeken we de kerk, eventueel met audiotour, en daarna is er gelegenheid het centrum van Gouda te bezoeken, wat op loopafstand is van de St. Jan. Rond 16:00 uur rijden we terug naar Maassluis.

Kosten

Deelnemen aan deze excursie houdt in koffie/gebak bij aankomst in Gouda, rondleiding in het museum en bezoek en of audiotour in St. Jan. Zoals u van ons gewend bent, is de lunch voor eigen rekening. U kunt natuurlijk ook zelf iets meenemen. Dit alles kost voor Vrienden met een museumkaart (of BankGiroLoterij/ Vriendenkaart VIP-kaart of Rotterdampas)

Na de koffie en een korte wandeling van 550 m. bezoeken we in het Gouda Museum de tentoonstelling Koele Wateren - Schatten uit het Rijks. We krijgen daar om 11:30 uur een rondleiding. De tentoonstelling bevat een oogstrelende selectie van 38 schilderijen en 1 penning uit de collectie van het Rijksmuseum. Grote meesters als Jan van Goyen, Salomon van Ruysdael, Hendrik Willem Mesdag, Jacob Maris en Isaac Israels plus parels van minder bekende schilders Vier eeuwen kunst met water in de hoofdrol als vriend én vijand. Daarnaast wordt in de tentoonstelling een link gelegd met de toekomst. Wat gebeurt er als de zeespiegel 6 meter stijgt en hoe ziet Nederland er over 200 jaar uit? Ook gaan we de Maquette en de Kapel bewonderen. Daarnaast biedt het museum VTS (Visual Thinking Strategies) bij de

€ 30,00. Zonder deze kaart komt er € 17,00 bij voor de entreecombikaart. Ook voor leden van de Historische Vereniging HVM geldt de vriendenprijs. Introducés die (nog) geen vriend van het museum zijn betalen € 3,00 extra.

Excursieteam

Aanmelden:

Aanmelden voor de excursie kan vanaf maandag 11 oktober om 9:00 uur bij Laurens Blom, tel. 010-59 228 98 of via e-mail

excursievrienden@museummaassluis.nl Na bevestiging van deelname kunt u het bedrag overmaken op rekeningnummer NL35 ASNB

0781 1245 57 t.n.v. Excursie Vrienden Museum Maassluis.

4

Toekomst Museum Maassluis: Visie en Missie

De afgelopen anderhalf jaar is het bezoek aan de musea in Nederland door de coronarichtlijnen dramatisch gedaald en soms compleet stil komen te liggen. Ook ons museum kon niet of nauwelijks bezoekers ontvangen. Toch heeft dat niet betekend dat het museum op slot gegaan is. Caroline Schillemans en Pieter van Houten hebben, in het begin vanuit huis en later ook vanuit het museum, de lopende zaken zo veel mogelijk afgehandeld. Zodra de richtlijnen het toelieten hebben ook de vrijwilligers hun

museum waarin we met veel plezier en enthousiasme samenwerken. Dat doen we om de kunst, cultuur en historie van Maassluis te behouden en zichtbaar te maken voor bezoekers, niet alleen uit Maassluis, maar ook vanuit andere delen van Nederland en soms zelfs vanuit het buitenland.

De internationale museumdefinitie, opgesteld door het International Council of Museums (ICOM) luidt als volgt:

werkzaamheden weer hervat.

Deze periode van gedwongen rust was zeer geschikt om met elkaar stil te staan bij de vraag: ‘Wat is de functie van Museum Maassluis, waar willen we met het oog op de toekomst naar toe?’ Het bestuur van de Stichting Museum Maassluis was daar al in 2019 mee bezig.

Enthousiasme

Museum Maassluis (MM) is voor de vrijwilligers, vaste medewerkers Pieter en Caroline en het bestuur van de Stichting Museum Maasluis een

'Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.'

Kortom, een museum is meer dan een gebouw met schilderijen aan de muur en teksten waarop

5

te lezen staat wie wat gemaakt heeft en wat de afbeelding voorstelt. Een museum moet de bezoeker zodanig prikkelen dat deze ervaart dat kunst en historie emotie kunnen opwekken, creativiteit kunnen stimuleren, inspireren, de horizon kunnen verbreden en het wereldbeeld kunnen verrijken

Toekomstbestendig

De gemeente Maassluis heeft het afgelopen jaar het bureau ErfgoedWerf opdracht gegeven om te

vastgesteld en hopen we met zijn allen aan de slag te kunnen gaan.

Visie

Volgens mij zou de visie als volgt kunnen luiden:

‘Museum Maassluis, ondersteund door zijn collecties, wil in samenwerking met andere instanties een centrum zijn voor sociale en culturele educatie over de lokale historie en kunst. Het wil deze kennis delen met alle bewoners van en bezoekers aan Maassluis, hiervoor interesse wekken en daarnaast ontspanning bieden.’

Hoe dat vormgeven moet worden is een volgende vraag. Financieel zijn we tot nu toe volledig afhankelijk van de jaarlijkse gemeentelijke subsidie en externe fondsen. Maar zolang er water door het Scheur stroomt, zullen we ons hard moeten blijven maken voor een zelfstandig opererend MM met oog voor de maritieme kant van Maassluis. Dat moet onze missie worden.

kijken hoe ons maritiem historisch erfgoed toekomstbestendig gemaakt kan worden, hoe dat beter is te benutten om te komen tot levendige havens en musea in onze stad. Dit heeft geresulteerd in een ‘10 jaren plan Maritiem Historisch Maassluis’. De focus ligt hierbij heel duidelijk op maritiem Maassluis. Binnen dit plan zou MM ook een plaats moeten krijgen. De grote vraag daarbij is echter of wij binnen dit 10jarenplan nog wel onze eigen koers kunnen varen.

Missie bespreken

Het bestuur van MM is samen met de vaste medewerkers de afgelopen tijd druk bezig geweest om een missie en een visie te formuleren, waarin wordt vastgelegd hoe wij de plaats en functie van MM in de toekomst zien. Van daaruit worden doelstellingen vastgesteld en gaan we bekijken wat dat in de praktijk betekent en hoe (en of!) we dat kunnen realiseren. Als we die toekomstplannen hebben uitgewerkt, bespreken we die met alle partijen die bij het museum betrokken zijn: de vrijwilligers, de Vrienden, de Historische Vereniging, de Stichting Maassluise Kunstenaars en natuurlijk met de gemeente. Daarna worden ze definitief

Zelfstandig

Dit is wat wij willen. Hoe we dat kunnen vormgeven is een volgende vraag. Financieel zijn we nu volledig afhankelijk van de jaarlijkse gemeentelijke subsidie en externe fondsen. Maar zolang er water door het Scheur stroomt, zullen we ons hard blijven maken voor een zelfstandig MM met oog voor de maritieme kant van Maassluis. Dat wordt onze missie!

Victor Knippenberg (interimvoorzitter Stichting Museum Maassluis)

Op de foto (pagina 5) de Maassluise havenkom met de Groote Kerk, geschilderd door R.S. Bakels, rond 1921. Het werk is in bezit van het Museum en is een goed voorbeeld van hoe het museum ook het maritieme Maassluis in ere houdt.

6

Nieuwe aanwinst

Groote Kerk door Henk Welther

Met financiële steun van de Vrienden van het Museum is onlangs een klein schilderij aangekocht van de Delftse schilder Henk Welther. Het is een multiplex paneel van 17,5 x 24 cm waarop een afbeelding de Groote Kerk met wat bebouwing is te zien. Als we uitgaan van de positie van de toren van de Groote Kerk dan heeft de schilder gestaan waar de voormalige Joodse Begraafplaats was en kijken we over de Noordgeer naar de Geerkade op het

dorpsgezichten en havengezichten. Toch bestond zijn broodwinning vooral uit het verkopen van werken van anderen (zoals H. Smallenberg, C. de Bruin en A. van Gilst), waarvoor hij als tussenpersoon fungeerde. Soms ging het om gesigneerd werk, vaak ook niet en dan signeerde hij het onder eigen naam Henk Welther. Werk voorzien van deze signatuur kan dus van verschillende ‘scheppers’ zijn. Dat geldt dus mogelijk ook voor het nieuw verworven schilderij.

Schanseiland. Langs de Geerkade liggen wat schepen en op de voorgrond ligt een sloep. Uit de toegepaste signering van het werk blijkt dat het dateert van na 1912.

Henk Welther (geboren te Delft als Hendrik Welter) was schilder en kunsthandelaar en leefde van 1885 tot 1947. Hij kwam om het leven door een geweldsmisdrijf voor het niet betalen van gokschulden. Henk wijzigde op latere leeftijd zijn achternaam in Welther, omdat zijn jongere broer Henri in 1912 failliet was verklaard. Door dit faillissement ondervond Henk veel hinder vanwege dezelfde voorletter als zijn broer. Henk Welther schilderde niet onverdienstelijk: veelal

Museum Maassluis is in bezit van nog twee werken die een bijna identieke voorstelling tonen. Zowel een werk van G. Romeijn als ook een werk van een onbekende schilder tonen een opvallende overeenkomst met dit werk van Henk Welther. Voorts is er een werk van Johan Hendrik van Mastenbroek (1875-1945) bekend met een eveneens vergelijkbare afbeelding.

Dick van Wassenaar

Foto: Pieter van Houten PZn

7

Uit het depot

Een ‘Vaandelkroon’

Onlangs trof men in het depot van Museum Maassluis een vaandelkroon aan waarvan de informatie en dus de herkomst helaas ontbrak. Een vaandelkroon is onderdeel (versiersel) van een vaandel en wordt gebruikt om gewonnen medailles aan te hangen. Het vaandel is van [Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit het document of gebruik deze ruimte om een belangrijk punt te benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens anders op de pagina wilt plaatsen.]

oorsprong een veldteken waaraan een legioen zijn herkenning en status ontleende. Tijdens een veldslag bevond de vaandeldrager zich vlak bij de signaalblazer of muziekkapel.

Een Regement zal 't eermetaal ontvangen, Om 'taan zijn vaandelkroon te dragen als juweel; Zóó zal het roemrijk feit onsterflijke eer erlangen. 1

Dit is de achtergrond van het overnemen van het vaandel door muziekkorpsen. Van oudsher ontlenen blaasmuziekverenigingen ook veel status aan hun vaandel. Deze traditie werd ook door anders groepen overgenomen zoals gymnastiek- en zangverenigingen.

Welke muziekvereniging?

Omdat op enkele medailles van de vaandelkroon ook tekst was aangebracht, is getracht daarmee de herkomst van de vaandelkroon te achterhalen. Op een van de medailles staat de zin ‘concours 1951 Zwijndrecht’. Verder onderzoek wees uit dat tijdens het paasweekend

van 12-14 mei 1951 in Zwijndrecht het 41ste bondsconcours van de Christelijke Harmonie Vereniging ‘Het Geklank Des Konings’ was gehouden.

Aansluitend contact met de archivaris van deze (nu 100 jarige) vereniging gaf aan dat de ‘Christelijke Muziekvereniging De Maassluise Harmonie’ daar destijds ook aanwezig was. ‘De Maassluise Harmonie’ behaalde in 1951 bij het onderdeel Harmonie de tweede plaats en verkreeg daarbij de behorende medaille.

Onder leiding van dirigent J.J. Beijster speelde de Maassluise Harmonie toen ondermeer het koraal ‘ Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe’ (F. Schubert) en de ‘Leichte Kavallerie’ (F. von Suppé ).

De vereniging, later bekend als de Christelijke Harmonie Vereniging ‘Maassluische Harmonie’, werd mede op initiatief van Burg Boon op 2 augustus 1922 opgericht. In eerste instantie was de naam Christelijke Harmonie Vereniging ‘Harpe Davids’, met Burg Boon (1894-1983) als voorzitter en Johan André Wilhelm Marie Oomes (John) Oomes (1896-1961) als directeur. De eerste repetities werden gehouden in de Oude School aan de Zuidvliet en later op andere locaties. In maart 1937 werd, na een aantal interne wijzigingen, de naam van de vereniging veranderd in Christelijke Muziekvereniging ‘De Maassluische Harmonie 2

Een provisorisch vaandel werd omstreeks 1925 vervangen door een ‘echt’ vaandel dat later in een vaandelkast in het Zeemanshuis aan de Wip kwam te hangen. In 1982 kocht de vereniging een eigen pand aan: De Notenbalk aan de Pieter Jelle Troelstraweg in Maassluis. Sinds die tijd

8
1 C.G. Withuis, Feestgroet aan de Helden der Citadel van Antwerpen bij hunne zamenkomst te 's Gravenhage, op den 16. Junij 1857. 2De naam Maassluische werd later vervangen door 1) Maassluisse (1949 ) en 2) Maassluise (1959).

hangt het vaandel daar achter glas. Op korte termijn zal de bijbehorende vaandelkroon weer worden samengebracht met het vaandel. Vermoedelijk is de kroon onbedoeld achtergebleven in het museum na een langdurige bruikleen periode van het complete vaandel.

Lezing over

Vanaf 3 oktober vindt er in het gehele Drents Museum de tentoonstelling Viva la Frida! Life and art of Frida Kahlo plaats. Dit museum is te ver weg voor een dagexcursie. Daarom hebben we besloten om in plaats daarvan een lezing over haar te houden. Er was wel een tentoonstelling in het Cobra-museum te Amstelveen maar die liep maar tot 3 oktober. En daar waren voornamelijk werken van haar man Diego Rivera te zien en een klein aantal topstukken van haar.

Fascinerend levensverhaal

De lezing stond in vorig najaar gepland maar door corona is deze niet doorgegaan.

Nanny Tuit en haar dochter Anya geven een lezing over deze kleurrijke vrouw met de bloemen in het haar en de monobrauw. Aan de hand van haar schilderijen en zelfportretten vertellen zij haar fascinerende levensverhaal. Dit keer kiezen we voor een tijdstip overdag. Noteer dus alvast in uw agenda: 28 oktober 2021 15:00 uur in het gebouw van stichting Maatwerk Autisme aan de Weverskade 110, 3147 PA Maassluis. De kosten zijn voor Vrienden € 5,00 en voor nietvrienden € 10,00.

Het excursieteam

U kunt zich aanmelden voor deze lezing door een e-mail te sturen naar excursievrienden@museummaassluis.nl. U krijgt dan verdere informatie en een routebeschrijving

9
Frida Kahlo 28
oktober

Expositie en boek ‘Verhalende Gezichten’

Fotograaf Mischa Koorneef en schrijver Jan Buijsse hebben de handen ineen geslagen voor het bijzondere project ‘Verhalende Gezichten’. De resultaten van hun samenwerking zijn vanaf 13 november te zien in de Tuinzaal van Museum Maassluis. Mischa Koorneef heeft - naar eigen zeggen‘rauwe, artistieke foto’s’ gemaakt van 36 Maassluizers. Jan Buijsse beschrijft aspecten van hun leven op basis van interviews die hij met hen heeft gehad. Ze gaan over werk, hobby’s en herinneringen.

Nieuwsgierig

Foto’s en verhalen zijn te zien in een fraai uitgevoerd boek, maar ook in het museum. Caroline Schillemans en Pieter van Houten waren na het zien van een voorbeeldfoto meteen enthousiast. “Geen opsmuk, geen glad gepoetste gezichten, maar ‘gewone’ gezichten, zoals je ze op straat ook tegen kunt komen, met ietwat serieuze blikken. Een donkere uitvoering die je uitnodigt om nog eens goed te kijken. Het maakt nieuwsgierig naar welke verhalen deze personen te vertellen hebben. Wij waren het er al gauw over eens dat deze combinatie een bijzondere tentoonstelling zou gaan worden”, schrijven ze in het voorwoord van het boek.

Recente geschiedenis

Mischa en Jan willen met boek en tentoonstelling een poging doen om aan de hand van persoonlijke ervaringen een beeld te schetsen van Maassluis, vooral van hoe het was, recentelijk maar ook van wat verder terug in de geschiedenis. Op die manier willen ze een dwarsdoorsnede laten zien van de stad, vanuit veel verschillende kanten beschouwd, met aandacht voor de rol die Maassluis en zijn inwoners hebben gespeeld in de geschiedenis.

Er komt heel veel aan de orde. Sport, cultuur, de watersnoodramp van 1953, het orgel van de Groote Kerk, opnamen van een speelfilm in 1959 en natuurlijk veel verhalen met een maritiem karakter. De tentoonstelling is te zien tot en met maart volgend jaar.

10
David van der Houwen Een van de geprotteerden vertelt over zijn herinneringen aan de opnamenin Maassluis voor de Amerikaanse speelfilm ‘The House of the Seven Hawks’. Op de foto zijn regisseur Richard Thorpe (links) en hoofdrolspeler Robert Taylor met elkaar in gesprek op d ikd

Donderdag 7 oktober Taxatiedag

Vorig jaar kon het door de corona-maatregelen niet doorgaan, maar dit jaar kunt u uw ‘schatten’ weer laten bekijken door onze vaste expert, Arne Bonsaksen. Hij is aanwezig op donderdag 7 oktober 2021 tussen 10:30 en 15:30 uur om uw kunstvoorwerpen te taxeren in het Museum

Maassluis.

Mr. Arne Bonsaksen is zelfstandig registertaxateur, is die dag aanwezig om een deskundig oordeel te geven over uw antieke voorwerpen, schilderijen en sieraden. Hij kan voor bezoekers van de taxatiedag, als zij dat wensen, ook bemiddelen naar een veiling of hen in contact brengen met aan een veiling verbonden experts. In zijn beoordelingen is de heer Bonsaksen altijd mild. Afkraken is er niet bij, maar als hij bijvoorbeeld een schilderij bestempelt als "charmant", dan kunt u erop rekenen dat de waarde gering is.

De taxatiedag wordt georganiseerd door de Vereniging Vrienden van Museum Maassluis. Bent u lid van de Vrienden, dan is de taxatie gratis. Niet-leden betalen € 5,00, tenzij zij zich op de taxatiedag aanmelden als vriend (kosten € 12,50 per jaar).

Aanmelden voor de taxatiedag is mogelijk vanaf vrijdag 17 september 2021 bij de balie van het museum: tel. 010-5913813 (bereikbaar van dinsdag t/m zondag tussen 14:00 en 17:00 uur).

11

Informatie bestuur

Voorzitter

Victor Knippenberg tel. 010 591 2700

voorzittervrienden@museummaassluis.nl

Penningmeester en vicevoorzitter

Jaap Boon tel. 010 591 0506

penningmeestervrienden@museummaassluis.nl

Secretaris

Marianne Soors tel. 010 591 0035 secretarisvrienden@museummaassluis.nl

Algemene bestuursleden

Laurens Blom (ledenadministratie/excursies) tel. 010 592 2898 ledenadministratie@museummaassluis.nl

Lelia van der Tak (Vriendenbrief) tel. 010 592 9152

ljvdtak@gmail.com

Bankrekeningnummer Vrienden van het Museum Maassluis: NL31INGB0003479143

Bankrekeningnummer Vriendenexcursies: NL35 ASNB 081 1245 57 t.n.v. Excursie VVMM

Colofon

(Eind) redactie: Lelia van der Tak

Beeldmateriaal: Laurens Blom, Pieter van Houten

Ontwerp omslag: Vers Ontwerp (Anika Klevering)

Foto omslag: Laurens Blom

Vriendenbrief

De Vriendenbrief is een uitgave van de Vereniging ‘Vrienden van het Museum Maassluis’ en verschijnt tweemaal per jaar.

Lidmaatschap

Voor wie op de hoogte wil blijven van de activiteiten van het museum is er de Vereniging

‘Vrienden van het Museum Maassluis’. Het lidmaatschap van de Vereniging geeft u de volgende voordelen:

• gratis toegang museum

• gratis rondleidingen

• tweemaal per jaar de Vriendenbrief

• € 3,00 korting op excursies

• uitnodigingen voor exposities en openingen

Contributie Vereniging

Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt

€ 12,50 per jaar voor particulieren en € 35 per jaar voor bedrijven en instellingen. Een hogere bijdrage is uiteraard altijd welkom.

Aanmelding en opzegging

U kunt zich aanmelden als lid door te bellen of te mailen naar de secretaris van de Vereniging

‘Vrienden van het Museum Maassluis’ of door invulling van de speciale kaart die u in het Museum kunt vinden. U krijgt dan een welkomstbrief met uw lidmaatschapsnummer en wijze van betaling van de contributie. Het lidmaatschap wordt ieder jaar op 1 januari automatisch verlengd. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail en vóór 1 december plaats te vinden, bij de secretaris van de Vereniging ‘Vrienden van het Museum Maassluis’.

Openingstijden Museum Maassluis

Dinsdag t/m zondag van 14:00 tot 17:00 uur.

Geopend op Goede Vrijdag, tweede paasdag, 5 mei, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en tweede kerstdag. Gesloten op nieuwjaarsdag, Koningsdag, eerste paasdag, eerste pinksterdag en eerste kerstdag.

Museum Maassluis, Zuiddijk 16, 3143 AS Maassluis.

telefoon 010 591 3813

www.museummaassluis.nl

12
\\ MUSEUM MAASSLUIS, ZUIDDIJK 16-18 WWW.MUSEUMMAASSLUIS.NL Cover: Trudie Canwood: Maassluis (Acryl op linnen), geïnspireerd op het gedicht “Maassluis” van Andries de Haan.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.