Vriendenbrief voorjaar 2022

Page 1

Vriendenbrief

Vereniging ‘Vrienden van het Museum Maassluis’

In deze digitale Vriendenbrief treft u de agenda voor de Algemene Ledenvergadering aan die op 20 april wordt gehouden.

Ook leest u een toelichting door het museumbestuur op het Beleidsplan Museum Maassluis 2022-2032, dat u in februari al per mail heeft ontvangen. Aanvullend is er een kort verslag opgenomen van de informatiemiddag over dit beleidsplan.

Verder ziet u de aankondiging van de Jeanne Oosting-expositie, vanaf 16 april in Museum Maassluis.

Daarnaast hebben we aankondigingen van diverse komende culturele activiteiten opgenomen, plus een paar verslagen.

DIGITAAL

Jarenlang plofte er twee keer per jaar een Vriendenbrief op de mat. Ditmaal hebben we echter gekozen voor een digitale editie van de voorjaars-Vriendenbrief. Er zijn momenteel te weinig wetenswaardigheden voorhanden om daarmee de Vriendenbrief zodanig te vullen dat dit de drukkosten rechtvaardigt, temeer daar de excursie ook is afgelast.

Dat is de reden dat we als bestuur bij hoge uitzondering besloten hebben om de voorjaars-Vriendenbrief 2022 per mail te versturen. (En op papier geprint voor de enkeling die geen emailadres heeft). Wij rekenen op jullie begrip voor dit besluit. En mochten jullie onderwerpen hebben voor de najaars-Vriendenbrief, dan horen we dat graag.

We hopen op een goede, constructieve ledenvergadering op 20 april aanstaande. En we wensen u mooie museumactiviteiten in de komende periode.

Het bestuur van de Vrienden van Museum Maassluis

1

Agenda Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van Museum Maassluis

akkoord

Ongeveer 20 vrienden hebben op woensdagavond 18 april de algemene ledenvergadering bijgewoond. Voorzitter Victor Knippenberg neemt de meest belangrijke activiteiten in 2017 door.

Datum en tijd: woensdag 20 april 2022 om 20.00 uur

Locatie: Tuinzaal Museum Maassluis, Zuiddijk 16 Maassluis

Hij benoemt de grote diversiteit aan tentoonstellingen: Jan Ouwenbroek, Corstiaan Willem Smith, Henk Valstar, Jack Moerman en café ’t Sluisje.

De taxatiedag in oktober trok weer veel belangstellenden. De excursies naar Tilburg en museum ‘Voorlinden’ in Wassenaar liepen op rolletjes.

1. Opening en vaststellen van de agenda

2. Mededelingen van het bestuur

3. Notulen van de jaarvergadering van 20 oktober 2021

In februari organiseerde het bestuur een druk bezochte Vriendendag. Vele bezoekers schaarden zich rond Dick Tulp voor een workshop portrettekenen of sloten aan voor het aquarelleren bij Gonnie van den Nouwelant.

4. Ingekomen en uitgaande stukken

5. Jaarverslag over de verenigingsjaar 2021

6. Financieel verslag over het jaar 2021

Contributieverhoging akkoord

7. Verslag kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie (Rien van der Knaap, Pieter Stamperius en Kees den Hond) spreekt haar waardering uit voor het werk verricht door de penningmeester gedurende het verslagjaar en het correcte beheer van de financiën van de vereniging. De leden applaudisseren voor het werk van penningmeester Henk Kal en verlenen het bestuur van harte ‘decharge’. Er wordt ingestemd met een verhoging van de minimumcontributie voor particulieren naar € 12,50. De contributie voor bedrijven en instellingen blijft € 35,00 per jaar.

De kascontrolecommissie, bestaande uit Leny Wesenhagen, Ella Steehouwer en Coby Lammers, brengt verslag uit

8. Benoeming leden kascontrolecommissie 2022

Elk jaar dient de algemene vergadering een kascontrolecommissie, bestaande uit tenminste 3 leden, niet zijnde bestuursleden, te benoemen

9. Begroting 2022 en het financieel beleidsplan

Bestuurswisseling

10. Stand van zaken Beleidsplan Stichting Museum Maassluis 2022-2032

11. Rondvraag

12. Sluiting

Nel Wilkes treedt af als algemeen bestuurslid. Als dank voor haar inzet overhandigt de voorzitter Nel een mooie bos bloemen en een boekenbon. Zij heeft met de excursiegroep in de afgelopen acht jaren veel vrienden laten genieten van bijzonder goed georganiseerde museumbezoeken. Haar taak wordt overgenomen door Laurens Blom, die ook al de ledenadministratie verzorgt.

Vanaf 6 april 2022 liggen de vergaderstukken ter inzage in het museum. U kunt ze daar ophalen op dinsdag- t/m zondagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Op aanvraag krijgt u ze per e-mail toegestuurd. Gebruik daarvoor het adres: secretarisvrienden@museummaassluis.nl

Jaap Boon wordt bij acclamatie benoemd tot nieuw bestuurslid. Het nieuwe bestuurslid is een zoon van bakker Boon op het hoofd. Hij was actief op sportief gebied, ook als bestuurder. Werkte als leraar wiskunde, natuurkunde en scheikunde; hield zich bij Centraal Beheer bezig met automatisering en was manager bij Cap Gemini.

U ontvangt dan:

Canon van Maassluis

Notulen jaarvergadering van 20 oktober 2021

Na de pauze vertelt Ineke Vink van de HVM enthousiast over een aantal vensters uit de Canon van Maassluis.

Het jaarverslag over het verenigingsjaar 2021, het financiële verslag over 2021, en de begroting 2022. Na de vergadering wordt u een hapje en een drankje aangeboden.

Marianne Soors (secretaris)

2

Toekomst Museum Maassluis: Visie en Missie.

In de najaars-Vriendenbrief 2021 heeft u kunnen lezen dat het bestuur van de Stichting Museum Maassluis (SMM) samen met de vaste medewerkers druk bezig is geweest om een missie en een visie voor de toekomst van het Museum Maassluis (MM) te formuleren. Dit heeft inmiddels geleid tot het Beleidsplan 2022-2032. De gemeente heeft eveneens niet stil gezeten en een 10-jarenplan ‘Maritiem Historisch Maassluis’ laten opstellen door het bureau Erfgoedkwartiermakers.

Dit plan is goedgekeurd en de gemeente Maassluis heeft hiervoor inmiddels ook subsidie van het Rijk ontvangen. Van onze kant willen we via het Beleidsplan 2022-2032 aantonen dat Museum Maassluis een belangrijke (sociale) rol vervult.

Onze missie

MM brengt cultuur, historie en kunst van verleden en heden tot leven, teneinde de blik op de wereld en de toekomst te verruimen en de onderlinge verbondenheid tussen de inwoners van Maassluis te verstevigen. MM moet hierin een verbindende rol vervullen, waarbij de lokale kunst en historie als ‘bouwstenen’ fungeren. Wij willen voorwerpen tonen en toelichten die het verhaal van Maassluis vertellen. En dan niet alleen over het verleden en het heden, maar ook over de toekomst.

Onze visie

MM wil aan de hand van zijn collecties en in samenwerking met andere partijen een verbindende rol vervullen binnen de lokale historie en kunst. Het museum wil kennis vergaren, ontrafelen, verrijken en delen met alle bewoners en bezoekers van Maassluis door hiervoor interesse te wekken en daarnaast ontspanning te bieden.

Het beleidsplan

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van Museum Maassluis op 20 oktober 2021 hebben de aanwezige leden de wens geuit nader geïnformeerd te worden over het Beleidsplan 2022 –2032. Begin februari 2022 is het beleidsplan 2022-2032 naar de VVMM-leden verstuurd. Tijdens een informatiemiddag op 7 maart is dit plan inmiddels toegelicht. Ook voor de vrijwilligers bij MM is er een informatiebijeenkomst gehouden.

Bij die bijeenkomsten is benadrukt dat het museum in de kern gericht is en blijft op kunst en historie. Voor beide onderwerpen geldt dat we ons vooral willen richten op Maassluis en haar inwoners en hun verhalen, zowel wat betreft het verzamelbeleid als het expositiebeleid.

Dit sluit niet uit dat we in de toekomst ook “bredere” exposities zullen houden, waarin specifieke thema’s centraal staan die niet alleen met Maassluis te maken hebben. Dat kan een thema zijn, gericht op kunsteducatie of kunststromingen, maar bijvoorbeeld ook op maatschappelijke thema’s als de energietransitie of de woningnood.

Het beleidsplan is niet in beton gegoten: er moet altijd ruimte blijven om zaken te kunnen bijstellen als de omstandigheden dat vereisen: het plan moet geen keurslijf worden.

Wij vinden dat Museum Maassluis een goed plan heeft voor een zonnige toekomst, maar…… dat gaat niet vanzelf. Met elkaar zullen we ervoor moeten zorgen dat kunst en historie die plaats in Maassluis blijft innemen die ze verdienen.

Er zijn inmiddels veel rapporten geschreven: tijd om ermee aan de slag te gaan!

Het bestuur van de Stichting Museum Maassluis.

3

Museum Maassluis informeert Vrienden over beleidsplan

Namens het stichtingsbestuur van de Stichting Museum Maassluis (SMM) heeft Mick Otten op 7 maart jl. het definitieve Beleidsplan van Museum Maassluis 2022-2032 toegelicht. Bij die informatiemiddag was een twintigtal VVMMleden aanwezig.

Na het welkomstwoord door VVMM-voorzitter

Victor Knippenberg bleek er onduidelijkheid te bestaan over de status van de bijeenkomst.

Sommigen meenden dat dit een voorzetting zou worden van de discussie tijdens de ALV op 20 oktober

2021

Het bleek niet de bedoeling, dat er tijdens deze middag zou worden gesproken over de procedure of de rol van de VVMM-voorzitter binnen het stichtingsbestuur van het museum. Volgens voorzitter Knippenberg kunnen deze onderwerpen desgewenst tijdens de ALV van 20 april aan de orde komen.

Veel vragen

Tijdens de presentatie bleek het beleidsplan de nodige vragen en twijfels op te roepen bij een deel van de aanwezigen. “Blijft er wel genoeg ruimte voor kunst in het museum, als er is besloten tot het ontzamelen van de collectie 1900?”, was een vraag die in meerdere toonaarden werd gesteld.

Enkele vrienden spraken uit te vrezen dat er in de toekomst geen plaats meer is voor de figuratieve kunst van de 20e eeuw, met name de collectie Jeanne Oosting. Volgens sommigen trok juist de collectie 1900 in het verleden veel bezoekers. Veel objecten hebben naast

kunstzinnige waarde ook educatieve waarde, aldus een paar leden.

Missie en visie

De visie en missie van Museum Maassluis, zoals verwoord in het beleidsplan, is volgens kritische VVMM-ers te veel gericht op Maassluis en haar inwoners. Daardoor zullen er minder bezoekers van buiten Maassluis komen.

Andere vrienden stelden daar tegenover “dat we moeten beseffen dat de tijden veranderen en de beleving van kunst en cultuur op dit moment aan verandering onderhevig is, dat geldt zeer zeker voor de jongere generaties”.

Discussie niet gesloten

Na afloop van deze middag constateerde de voorzitter dat er zowel voor- als tegenstanders te vinden zijn voor het beleidsplan en dat de discussie hierover zeker niet gesloten is.

Elders in deze Vriendenbrief gaat het stichtingsbestuur van Museum Maassluis (onder de titel: Toekomst Museum Maassluis: Visie en Missie) nader in op het hoe en waarom van het beleidsplan.

Het complete beleidsplan, inclusief bijlagen, is begin februari 2022 per mail aan alle leden van de VVMM gestuurd. De vrijwilligers van het museum zijn eveneens in een bijeenkomst nader geïnformeerd over de toekomstplannen van Museum Maassluis.

4
Namens Museum Maassluis geeft Mick Otten een toelichting op het beleidsplan

Museum Maassluis presenteert van zaterdag 16 april tot en met zondag 21 augustus 2022 de tentoonstelling \\ De poëzie van het dagelijks leven, Jeanne Oosting (1898-1994)

Deze tentoonstelling is georganiseerd in het kader van “De zomer van Jeanne”.

Deze serie tentoonstellingen is tot stand gekomen door gezamenlijk optrekken van Museum Belvédère, Stichting Nobilis, Musea Zutphen, Museum STAAL en Museum Maassluis. Aanleiding is het verschijnen van de nieuwe

familie en groeide daar de eerste jaren van haar jeugd op. In 1907 verhuisde ze naar het Gelderse Lochem om in het indrukwekkende landhuis “De Cloese” te gaan wonen, dat net buiten de oude stad ligt. Jeanne en haar zus speelden vaak in de weelderige tuinen, bossen en boerderij bij deze buitenplaats. Jeanne had al jong een grote drang naar tekenen en schilderen en volgde in Deventer al vroeg teken- en schilderlessen. Dat leidde overigens tot tegenwerking en onbegrip bij haar ouders. Al op jonge leeftijd legde ze op papier vast wat ze zag in haar dagelijks leven. Ze begon met schetsboekjes, die ze vol schetste met van alles wat er te zien en te beleven was, onder andere in en rondom landhuis “De Cloese” en de landgoederen van familieleden waar ze regelmatig verbleef. Niet alleen tekende ze de beestjes uit de tuinen, waar ze een grote fascinatie voor had in haar schetsboekjes legde ze vooral de inrichting van huizen en alledaagse taferelen op straat, diverse uitzichten en mensen in hun dagelijkse hoedanigheid vast. Die onderwerpen hebben haar nooit meer los gelaten.

Vastberaden

bibliografie over het roerige leven van Jeanne Bieruma Oosting getiteld Geen tijd verliezen, geschreven door Jolande Withuis (De Bezige Bij).

Alledaagse dingen

De tentoonstelling van Museum Maassluis \\ De poëzie van het dagelijks leven laat u kennismaken met Jeanne's fascinatie voor de alledaagse dingen.

Jeanne Bieruma Oosting werd op 5 februari 1898 geboren in Leeuwarden in een voorname Friese

Zo vlijtig als ze op jonge leeftijd begon met het maken van tekeningen en schetsen, zo vastberaden werkte ze haar hele leven lang door en leefde ze voor het maken van kunst, ondanks alle tegenslagen en andere verwachtingen van de familie.

Door de jaren heen blijven de alledaagse thema’s terugkomen. Waar ze ook naartoe reisde, van dicht bij huis, België, Frankrijk en Spanje, tot San Francisco en Moskou, overal maakte ze realistisch werk dat het alledaagse weergaf. Dat wat ze met eigen ogen had gezien. Ook de interieurs van diverse verblijfplaatsen heeft Jeanne door middel van verschillende technieken vastgelegd.

5
De poëzie van het dagelijks leven
1foto;Mick Otten

Interieurs

De tentoonstelling van Museum Maassluis neemt u mee op de diverse reizen die Jeanne maakte, de alledaagse taferelen die ze daar aantrof. U krijgt zo een inkijkje in welke interieurs ze zich bevond. In de overige deelnemende musea vindt u weer andere facetten van Jeanne’s fascinerende werk en leven. Het is zeker de moeite waard om de diverse musea te bezoeken en u deze zomer onder te dompelen in de wereld van Jeanne Bieruma Oosting. Op de website www.dezomervanjeanne.nl vindt u alle informatie over de diverse tentoonstellingen.

Caroline Schillemans

Lezing Jeanne Bieruma Oosting

Museum Maassluis organiseert na de opening van de tentoonstelling een lezing over haar. Informatie hierover volgt later.

Taxatiedag 6 oktober

Succesvol en soms emotioneel en ook gezellig. Deze woorden kenschetsen de jaarlijkse taxatiedag van donderdag 7 oktober 2021 in Museum Maassluis. Uit de regio en Maassluis kwamen zo’n 75 bezoekers om hun sieraden, aardewerk en porselein, schilderijen en antieke en design voorwerpen te laten beoordelen door Mr. Arne Bonsaksen, zelfstandig registertaxateur. De kwaliteit van de aangeboden voorwerpen was wisselend: ‘charmant, Blokkerkwaliteit, een schilderij gemaakt door een goede amateur’, maar ook ‘dit is heel bijzonder!’, aldus Bonsaksen.

Bijzonder waren bijvoorbeeld een vijftal design keukenstoelen en een gouden collier. Naar aanleiding van bepaalde objecten werden ook verhalen over het bombardement van Rotterdam en over het Jappenkamp verteld.

De volgende Taxatiedag wordt gehouden op 6 oktober 2022. Noteer de datum alvast in uw agenda.

Marianne Soors

6

Geen voorjaarsexcursie

Als gevolg van ziekte en blessures van leden van het excursieteam en mede door de onzekere toestand in de wereld heeft het team besloten dit voorjaar af te zien van het organiseren van een excursie. Het plan was om, gezien de aankomende tentoonstelling in het museum van Jeanne Bieruma Oosting, een bezoek te brengen aan museum Zutphen alwaar tegelijkertijd ook een tentoonstelling van haar is. Deze tentoonstelling is van 9 april tot en met 21 augustus aldaar te zien. Wel is er in ons museum over haar een lezing te volgen.

Activiteiten Maassluise Kunstenaars

In de afgelopen jaren stonden ook de activiteiten van de Stichting Maassluise Kunstenaars (SMK) noodgedwongen op een laag pitje. Nu de belemmeringen zijn weggevallen, komt er weer leven in de brouwerij. In Theater Koningshof is nog de hele maand april werk van Hanneke Wessels te zien. in de maanden mei en juni hangen in Koningshof vele honderden resultaten van het project One Line Faces. Op 9 en 10 april zijn de ateliers aan de Noordvliet (de Wasserij) en de Dr. Kuyperkade (de Drukkerij) voor het publiek geopend. Op 9 augustus kunnen kunstliefhebbers een rondje fietsen in en rondom Maassluis voor een bezoek aan de Tentuinstelling. In juni komen kunstenaars uit de partnersteden van Maassluis op bezoek om deel te nemen aan een internationaal Art Camp. Meer informatie op de Facebookpagina en de website van de Maassluise Kunstenaars.

7

Gezocht:

Museum Maassluis is op zoek naar enthousiaste baliemedewerkers. Museum Maassluis is van dinsdag tot en met zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur geopend. Op deze dagen hebben de baliemedewerkers dan ook dienst.

Een dienst van een baliemedewerker bestaat onder andere uit: Het openen van het museum, de vlag buiten hangen en het bord buiten zetten, de tentoonstellingszalen verlichten en controleren, koffie en thee klaarzetten voor gasten (en natuurlijk voor uzelf!), het beheren van de kassa en bezoekers informeren over de collectie en de huidige tentoonstellingen, en de bezoeker wegwijs maken in het museum!

Een baliedienst wordt ten alle tijden uitgevoerd door 2 vrijwilligers, u zit dus nooit alleen! We zijn op zoek naar oproepkrachten, maar ook naar krachten die op vaste momenten het balieteam kunnen komen versterken.

Bijvoorbeeld 1 keer (of meerdere keren) per week, 1 keer per 2 weken. Het rooster wordt ver vooruit gepland. Vakantie of vrije dagen zijn nooit een probleem, en kunt u ruim van te voren aangeven.

▪ Lijkt het u het leuk om mensen te verwelkomen en wegwijs te maken in het museum?

▪ Bent u praktisch ingesteld en zet u graag uw beste beentje voor?

▪ Lijkt het u leuk om deel uit te maken van een hechte groep vrijwilligers die zich inzetten voor het museum?

▪ Bent u bij voorkeur voor langere tijd op oproepbasis of op een vast moment beschikbaar?

Neem dan contact op met Pieter van Houten. U kunt hem een e-mail sturen via info@museummaassluis.nl of telefonisch benaderen via 010 – 5913813.

8
Enthousiaste baliemedewerkers

Lezing over Frida Kahlo

Het excursieteam organiseerde op donderdag 28 oktober 2021 een lezing over de Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo. Deze lezing werd verzorgd door Nanny en Anya Tuit. Om 15:00 uur waren een 25 kunstliefhebbers aanwezig om de lezing bij te wonen. Het geheel vond plaats bij Stichting Maatwerk Autisme aan de Weverskade waar we vriendelijk werden ontvangen. Klokslag 15:15 uur begon Nanny Tuit met het verhaal over het leven van deze bijzondere vrouw. Anya vulde haar aan en besprak diverse kunstwerken die Frida in die periode van haar leven heeft gemaakt. Om

16:00 uur werd een pauze ingelast voor een

Rond 17:00 uur werd de lezing, na nog het beantwoorden van een aantal vragen van de aanwezigen, beëindigd. Na een dankwoordje en het overhandigen van een flesje wijn voor de beide dames stonden er drankjes en heerlijke hapjes klaar om over de lezing wat na te praten. Alle aanwezigen spraken hun waardering uit voor de geslaagde middag en keerden tevreden naar huis terug.

Het excursieteam kijkt terug op een geslaagd evenement.

kopje koffie of thee met een koekje erbij. Om

16:15 uur pakten Nanny en Anya de draad weer op om de vele aangrijpende gebeurtenissen die Frida in haar leven heeft meegemaakt te beschrijven. Daarbij kwamen weer diverse van haar meesterwerken aan bod die uitvoerig werden beschreven

9
Aandachtig luisteren naar moeder en dochter Tuit

Vriendenexcursie naar Gouda

Maandag 18 oktober 9:15 uur zijn wij vertrokken met de bus naar Gouda. We worden begroet door onze favoriete chauffeur Frans.

Het was alweer lang geleden dat we een museum konden bezoeken. De bustocht ging voorspoedig.

In Gouda aangekomen kregen wij bij café Kruim, een onderdeel van de Chocoladefabriek, koffie en gebak.

Na het koffie drinken bij Kruim liepen we naar het museum Gouda via de route van Anya, de dochter van Nanny Tuit. Wij hebben daar de tentoonstelling "Koele Wateren - Schatten uit het Rijks" bezocht.

We werden daar heel hartelijk ontvangen. Het is een heel mooi museum, een oud gebouw, een oud Gasthuis.

Ook de schilderijen van o.a. van Goyen, van Ruysdael en Mesdag waren prachtig! Fijn dat er gidsen bij waren, want dat geeft toch heel wat extra informatie.

Hierna was er gelegenheid voor een heerlijke lunch in de stad op het grote plein.

Daarna hebben wij een "rondje" Gouda gedaan, in groepjes. De middag was bestemd voor een bezoek aan de St. Jan vanaf 14:00 uur.

De kerk en kerkramen zijn prachtig om te bekijken. Uitleg kregen wij via de audiotour, zeer de moeite waard.

We vonden de dag allemaal erg geslaagd en Gouda een prachtige stad.

De terugreis met de bus ging voorspoedig, mede dankzij "onze" Frans. Het was weer een topdag! Marja Kroonenburg, lid excursieteam

10
Maassluise vrienden op pad in Gouda

Informatie bestuur

Voorzitter

Victor Knippenberg

tel. 06 23 60 46 85 voorzittervrienden@museummaassluis.nl

Penningmeester en vicevoorzitter

Jaap Boon tel. 010 591 05 06 penningmeestervrienden@museummaassluis.nl

Secretaris

Marianne Soors tel. 06 54 79 70 22 secretarisvrienden@museummaassluis.nl

Algemene bestuursleden

Laurens Blom (ledenadministratie/excursies) tel. 010 592 28 98 ledenadministratie@museummaassluis.nl

Lelia van der Tak (Vriendenbrief) tel. 010 592 91 52 ljvdtak@gmail.com

Bankrekeningnummer Vrienden van het Museum Maassluis: NL31 INGB 0003 4791 43

Bankrekeningnummer Vriendenexcursies: NL 35 ASNB 0781 1245 57 t.n.v. Excursie Vrienden Museum Maassluis

Colofon

(Eind) redactie: Lelia van der Tak

Beeldmateriaal: Laurens Blom, Mick Otten

Ontwerp omslag: Vers Ontwerp (Anika Klevering)

Foto omslag: Laurens Blom

Vriendenbrief

De Vriendenbrief is een uitgave van de Vereniging ‘Vrienden van het Museum Maassluis’ en verschijnt tweemaal per jaar.

Lidmaatschap

Voor wie op de hoogte wil blijven van de activiteiten van het museum is er de Vereniging

‘Vrienden van het Museum Maassluis’. Het lidmaatschap van de Vereniging geeft u de volgende voordelen:

• gratis toegang museum

• gratis rondleidingen

• tweemaal per jaar de Vriendenbrief

• € 3,00 korting op excursies

• uitnodigingen voor exposities en openingen

Contributie Vereniging

Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 15,00 per jaar voor particulieren en € 40,00 per jaar voor bedrijven en instellingen. Een hogere bijdrage is uiteraard altijd welkom.

Aanmelding en opzegging

U kunt zich aanmelden als lid door te bellen of te mailen naar de secretaris van de Vereniging

‘Vrienden van het Museum Maassluis’ of door invulling van de speciale kaart die u in het Museum kunt vinden. U krijgt dan een welkomstbrief met uw lidmaatschapsnummer en wijze van betaling van de contributie. Het lidmaatschap wordt ieder jaar op 1 januari automatisch verlengd. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail en vóór 1 december plaats te vinden, bij de secretaris van de Vereniging ‘Vrienden van het Museum Maassluis’.

Openingstijden Museum Maassluis

Dinsdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Geopend op Goede Vrijdag, tweede paasdag, 5 mei, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en tweede kerstdag. Gesloten op nieuwjaarsdag, Koningsdag, eerste paasdag, eerste pinksterdag en eerste kerstdag.

Museum Maassluis, Zuiddijk 16, 3143 AS Maassluis

telefoon 010 591 38 13 www.museummaassluis.nl

11
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.