Page 1

PASSOS, SITUACIONS i POSICIONS


Oediquem i en ~ordi, il.lusió la nostra

;

aquest

Glossari

a l'Eduard

dos bons amies que amb la seva

i partieipaeió feina.

han fet més faeil


PRESENTAcr(j

~quest

glossari

el paper totes

ha sorgit

les danses

en voler

d'animaeiá

posar sobre

que fins ara -

hem anat ballant. Hem sintetitzat usuals

per poder

senzilla,

sense

No pretenem gia,

ni creiem

~s,només eom

fTO

volem

els mo~iments

eseriure

i posieions

les danses

explieaeions

massa

que estigui

d'una manera

-

prolixes.

fer ni un llibr~,ni que serveixi

més -

una metodolo-

per a tot tipus a l'abast

de dan-

de tothom

qui,

s al tr es, ti n9u i 9 an es d "es er iu re 1es dan s es -

senzilles

que baIla.

Som oberts tifie~ciá, e/. Gran

a qualsevol

aportaciá,

i ens podeu trobar de Gracia

opinió

i ree

a la Vila de Gracia,

nQ 208, 2Q. Talf.

237.61.35.


AGRA-rMENTS

~grarm maci6

la

per

a danses

col.laboraci6

arribar

a la

de qui

hem sol.licitat

elaboraci6

d'aquest

infor-

glossari

d'animaci6.

DANSES D 'ARREU DEL M6N. EL SAC DE DANSES.

(Núr La

(Mariona

Cortés).

F'r ade r a ) ,

EL SA-e AMS UL ANT • (N ú r i a Q u a d r a da) • TALLER

DE DANSA_ POPULAR D'ANELL~.(Lourdes

EL VENTALL.

(

]os ep,

-A'1-EfERTJ:AN-~. Corrector.

Mont s errat.,

Neus

Rag6n).

i Peli"e).

.

per


AffREVIATURES

Músics:

,"'--,

Darrera:

Bo.

Davant:

Bailador:

Parelles

d av,

Endarrera:

Eralladora: 8'a. Balladors

dar r ,

>e

encarats: encarades:

Contraballador:

)

:::>

Endavant: Compas:

e

<

Temps:

C Bo.

Contraballadora:

Figura:

C Ba.

Sentit

horari:

sh.

Sentit

contrahorari:

Situació

propia:

Situació

impropia:

sch.

endarr. endav.

comp. tps. fig.

Interior:

int.

Exterior:

ext.

Volta:

c.

o

v.

s.p. s.i.

Pes del cos: pdc.

Diagrama:

Og.

~eu dret: p. d. Peu esquerre:

p.e. a)

Peus junts: p. jts.

b)

Peu: p.

a):Lloc

inicial

Cama: c

b):Lloc

actual i camí per fer.

Oeslliurar: Oreta:

desll.

d rr,

Esquerra:

s sq ,

Obliqua:

obl.

Posició:

pos. Po a ,

T

:

o

0

O

é)

e

o

lfM(r(

Po s , W

Pos. v' : ~

Pos. X

i

cam! feto


ALTERN!A

Dit de la disposició deIs dansaires alternant noi i noia.(Usualment els senars en s.p. i eIs parells en s.i.). Línia alterna De costat Línies

alternes

Anl\n

UVUV I\n/\n

Fila alterna Darrera

l'altre Files alternes

AMBDUE5 MANS

<C<C C<C<

<C<C

Posició en que dos balladors,usualment enca-rats,s "ag afen ma d r , amb .' ma esq. am b ma'd r. ma, esq. 1

ANGlE

En situació de línies ment oposats.

ANGLE

En un quadrat,dansaires i ITO formen parella.

dansaires

diagonal-

u

VVV /\A/\/\

que són de costat

>wc :> < AA

BAtANCEIG DEL COS

BALLADOR!A

Moviment que consisteix en canviar el pdc. d'un peu al altre,sense moure'ls de terra.

Dan~aire que forma part de. la pare~ lla en el ball.~s la propia parella.

/\

n

Bo.

Ba.

BTIT S'alt amb tots dos peus tant en 1 "Lmpu Ls com a la caiguda.

... '

' ,, ••1

CADENA

Encreuament successiu per les espatlles dr. i esq. deIs balladors.Aquests estan encarats i surten en direccions oposades.

" U"'4 \"1\ :

. .~ 1

I

'.'


CADEN A' ANG LES A' M a» i m enten qu e estan t du es par elles encarades,cada dansaire s'en creua amb el dansaire que té da-uan t per davant donant-se les mans dr.(a).En aquesta posició eIs balladors es donen les mans esq. i els nois agafen amb la ma dr. les noies pel darrerB de la cintura o per l'espatlla,i fan mitJa volta al lloc en sch. i queden les par~ lles encarades amb el lloc canviat.(b). ~s torna a la posició ori ginal repetint e~ mateix.

CADENA

DE NOIE5

Moviment en que estant dues pare lles encarades,les noies s'encre uent donant-se les mans dr.,es donen les mans esq. amb el con~ traballador i aquest ~osa la seva ma dr. al voltant de la cintura de la noia o a l'espatlla Fent-li fer 1/2 w. en sch. al voltant d'ell col.locant-la al lloc de la s~va Ba.~s repeteix el moviment per poder tornar a lloc.

CADEN~ EN RENGLERA

CAMINAR

ENRERA

CANVI DE LLOC

Usual cadena, pero en que,quan un dansaire arriba al final d'una renglera,fa 1/2 v. en sh. per resseguir la cadena en direcció oposada,fent el primer encreuament per la mateixa espatlla que l'anterior.

Caminar enrera en sentit al normal.Recular.

contrari

Moviment d'ocupar el lloc de l'altre dansaire en situació i posició.


CAP

Principi del grup o lloc que ocupa la prim~ ra parella.

CAPDANSER

CERCLE

Oui mena la dansa.Primer dansaire línia,filera o semi-cerele.

Disposició deIs dansaires cumferencia •

segons

d'una

/\n/\()/\

-

una cir-

... CERCLE MIXTE

CERCLE OBERT O SEMI-CERCLE

CERCLE SICILI~

CISTELLA

Cercle de parelles on la noia és a la dr. del rroi i tots miren de cara al centre.

Disposició deIs dansaires en mitja circumfer¡ncia.Es poden fsr tot tipus d'evolucions.

Disposició deIs dansaires en cercle de parelles encarades,les unes en sh. i les altres en sch.

Molinet de dues parelles encarades.Els rrois s'agafen les mans per darrera l'e~ quena de les noies, i aquestes s'agafen entre elles per darrera l'esquena deIs nois.(Bragos de les noies per sota els bragas deIs nois ).

CONTRABALLADOR

Dansaire que es té al costat i no forma part de la propia parella. Contraballador Contraballadora

C Bo. C Ba.


COREOGRAFIA

CUA

Final del grup o lloc que ocupa rella.

DANSAIRES

DESLLIURAR ~

ESTRELLA

FIGURA

-;?

Evolucions d'una dansa des del comen9ament fins al final.

Tots els qui ballen

l'última

pa-

una dansa.

Deslliurar un peu, quedar lliure tot el pes del cos.(desll).

de

Conj~nt de dues parelles inicialment en carades que ajunten les mans dr. o esq. al mig amb els bra90s estirats i giren en sh. o en sch.,caminant. Es pot anomenartambé,Molinet de 4.

ConJunt d'evolucions que constitueixen c~ dascuna de les parts en que la dansa es divideix.(fig).

F"ILA Renglera l'altre.

on els dansaires

, son 1 'un darrera

<CC<C

:~.

FILES

Renglera l'altra.

on les parelles

, son 1 'una darrera

cecee

««<

GIR FORA

Moviment de girar cap a fara amb trasllat o despla9ament d'un o més llocs per fora del grupo


GRAN CADENA

GRUP

Moviment de fer ~adena' en un cercle de balladors encarats.EIs nois avan cen en sch.i les noies en sh.

Conjunt de dansaires davant deIs músics.

disposats

a fer un ball

GRUP DE TRES

~sualment,conjunt d'un baIlador amb dues balladores,uná a cada costat •

GUANYAR

Situats els dansaires en línies,mo~ re's una o totes les parelles per auangar un lloc en direcci6 als músics.( S'avanga amb un pas encreuat obert i un pas de costat).

..

LfNIA

LfNIES

LLOC

Renglera on eIs dansaires tat de l'altre.

s6n l'un al cos-

Doble línia estant els balladors Usualment en situació propia.

LfNIES PROGRESSIVES

MENORS

de cara.

Dansa en línies.En cada ronda les parelles senars canvien un lloc en sentit descendent i les parells en se~ tit ascendent.Les parelles que s6n al cap i a la cua passen a ser parelles neutrals en una ronda i després segueixen la dansa en direcció oposada.(Usualment contradansa anglesa).

u U

U U

1\ /\

r-; /\


L1NIES PROGRESSIVES

I"rA NS

SENCERES

EN CREU AD ES

MANS INTERIORS

-

Dahsa en l{nies.En cada ron , da la parella que es en el cap,passa a ocupar l'últim 110c.Les altres paTelles guanyen un lloc en sentit ascendent.(Usualment cont~adansa anglesa)

Pos iei ó en que e1 Bo ; i 1a Ba • s'agafen ma dr. amb ma dr. i ma esq. amb ma esq, Mans dr. per damunt de les esq.(Pos. passeig)

Posiciá en que el Bo. i la Ba. de costat i en s.p., s'agafen la ma dr. del noi amb la ma esq. de la noia.(Pos. oberta).

MITJA

LLUNA

Moviment en que els balladors encarats canvien el lloc encreuant-se per espatlles esq. i tornen a lloc encreuant-se per espatlles dr. S'utilitza un pas de contradansa anglesa per anar i un altre per tor nar.

MITJA

VOLTA

Moviment en que es fa mitja volta s~ bre un mateix i es queda encarat en sentit oposat.~s pot fer en sh. o en sch.

MOLINET

Moviment de voltar la parella sobre si ma teixa. Hi ha diferents passos i maneres d'agafar-se.U~ualment s'utilitza el pas de pivote rs pot anomenar també swing.

o

O

1tR


MOlINET

1 CANVI"

Moviment en que dues par:elles es eanvien el lloe voltant i girant al mateix temps entre elles.

PA"REL LA' Con junt de Bb , iBa. tat en el balr.

PARELLA

PAS

NEUTRAL

qu e fa rm en un a un i-

Parella que no baIla una ronda. U~ualment s6n les parelles que estan en el eap i/o la eua del grupo

Moviment fet amb un peu quan es separa de la posiei6 de peus junts per avangar en qualsevol direeei6.

PAS ~ LLOC

Pas que es fa en el lloe, gar ni retroeedir.

PASSAOA O'tSPATlLES

ORETES

PASS AOAO'ESPATLLES

ESQUERRES

,..r.

sense

avan-

~oviment en que dos balladors o dansaires eanvien de lloe, avangant endavant i enereuant-se per espatlles dretes.

Moviment en que dos balladors o dansaires eanvien de lloe,avangant endavant i ereuant-se per espatlles esquerres.


PASSAQA D'ESQUENES o ESQUENA PER ESQUENA

PASSEIG

Moviment

PES DEL COS

PEUS JUNTS

PONT

Moviment en qu~, estant do& balladors o dansaires de ca ra~caminen endavant creuant-~~ per les espatlles dr.,ran un pas a la dr. donant-se l'esquena, i tornen al lloc caminant enrera i d'esquena,creuant-se per les espai lles esq.

d'avangar

amb pas caminat.

Pes del cos en un peu ,quan tot el pes del cos descansa sobre aquell peu.(pdc.).

Posició considerada l'original si no es diu el contrari.EIs dos peus a te rra quiets i junts.(p.jts.)

Figura en que dos balladors s'agafen les mans i les alcen perque un o més dansaires Passin per sota.

PONTS ALTERNS

PONT DOBLE

Figura en que dues parelles encar~ des passen per sobre i per sota els ponts que fan successi ament en canviar-se els llocs.

Figura en un grup de tres,en qu~ el Bo. fa pont amb la Ba. que duu a la ma dr.,perque passi per sota la que duu a la ma esq. fins a tornar a la posició original,girant el ~o.sobre si mateix UITa volta en sh.,després fa pont amb la 8a. que duu a la ma

,-,'

, I

"'.'.1. \

I,-U:.l' {

,\ I I

~

r..",' l'

.,' .

-' ...~ \

I I


,

esq. perque la dr.

passi per sota la B~. de

PONT DOBLE Figura igual que la de pont doble peCOORDIN~T ro sense que el noi giri.El noi fa el joc amb les mans per sobre el cap.

PONTS SUCCESSIUS

POSICld

Figura en que,estant els dansaires si tuats en línies,fan pont totes les pa relles.La primera parella passa per sota deIs ponts formats i es seguida per les altres.Quan la primera parella surt de l'últim pont es col.loca a continuació de l'última parella fent pont,i així successivament totes les altres.

Manera

PRIMER~ PARELLA

PROGRESSld

QUADRAT

d'estar

posats

els dansaires.

Parella que en comenQar una da~ sa ocupa el primer 11oc.Est~ si tuada en el cap del grupo

Canvi d'ordre d'una o diverses parelles en direcció al cap o la cua del grupo

Figura que consisteix en disposar-se els dansaires fent un quadrat,amb les esquenes a les 4 parets d'una habita~ió i de cara al centre.

)

uuuv A~AA


d.

QUADRILlA

Quadrat format per 4 parelles (a), o bé per dues parelles de cara una da\1:a nt del' a 1tr a e om 1 es anti 9u e s qu~ drilles (b ) ,

UV

> :> b.

e < I\f\

uv Af\

RENGLERA

Disposició

del grup en llnia recta: -llnia/s -1"i1a/s

RONDA, Conjunt de totes les figures que es ~allen en urra dansa fins a tornar a cOmeIT9~I per la primera figura.

SALT

per.dua del contacte amb el terra.Consta de dues parts, un impuls en l'aire i una caiguda al terra o lloc. Quan 1'i'mpuls i la caigudaes fan amb el mat eix peu ,~s' pot anomenar també, h op ,

SENTIT CONTRA'H-ORARI

SENTIT

HORARI

Sentit contrari rellotge.(sch.).

a les agulles

Sentit de les agulles ge.(sh.).

del

I

del rellot-

, 'V', I

SITu~crd

.SITUACI6

Manera d'estar situats eIs dansaires. També es pot dir, formació.

IMPR~PIA

Situació contraria pia,noies a l'esq. (s.i.)

I

.•.

a la prodeIs nois.

l

=-)


SITUAcr~

PR~PIA

TR~SLLAT

Moviment

TR~SLLAT

ASCENOENT

TRASLLAT CENTRAL PRIMERA PARELLA

TRASLLAT CENTRAL 1 GIR FORA'

TRASLLAT

VOLTA

Formaci6 normal de la parella en que la noia esta a la dr. del noi.(s.p.).

de baIlar

endavant.

Moviment de baIlar ci6 al cap.

en direc-

F igur.:-a de 1a" dans a on la pr imera parella agafada de les mans, generalment inter~ors,es traslIada pe r dLn s del grup en direcci6 a la cua,fa 1/2 v. i tor n~ aL lloc inicial.

Figura que es realitza igual que 8.1 trasllat centr..al primera rrarella pero en tor..naral lloc ini cial la primera parella canvia de lloc amb la segona amb un gir fora.(Usualment contradansa anglesa).

OESCENOENT

Moviment de baIlar t!::l,6 a la cu a ,

en direc

Moviment de girar en el lloc sobre urr mateix quedant en la posici6 inicial.Es pot fer en sh. o en sch. Segons es faci el pas caminat, correguto saltat,la volta sera caminada,correguda o saltada.


VOLT~ COLZES

Moviment en que els balladors l'un dav~nt de l'altre volten en sh. o en sch. entrecreuant colzes dr. o colzes esq.

VOLT~ DE PARELLA

VUIT CADEN~ DE TRES

Moviment en que dos balladors s'agafen les mans dr. i/o esq i descriuent un cercle tornant al lloc inicial.

Moviment en que el dansaire nยบ 1 mira en direcciรณ a la cua i els nยบ 2 i 3 en direcciรณ al cap.Tots tres simultaniament descriuent un vuit tornant al seu 11oc.Els encreuaments en el punt "A" es fan encreuant-se per les espai lles esq. els dansaires 1 i 3 i per les dr. els dansaires 1 i 2.

~--\

,

,

o ~

O


PASSOS BALANCEIG

Del p.e.

jPas

del p.d. a la dr., ~dc. en el p.d.

)Salt

amb el p.d. mentre

diagonal (Tamb~

a la dr. per davant

en

del p.d.

es pot fer sense salt).

El balanceig PAS DE BASQUE

el p.e. es balanceja

del p.d. es fa a la inversa.

Al costat dret.'

jPas

del p.d. a la dr., pdc. en el p.d. i desll. p.~

}Pas

del p.e. al costat p.d., pdc. en el p.e. i desl~

p.d. JPas

del p.d. a lloc, al costat del p.e. el pdc.

en el p.d. Per fer-lo PAS DE BRANDA

s'avan~a

al costat

esq. es comen~a

cap a l'esquerra

a la inversa.

fent m~s petites

les p~

sses cap a la dr. que les que es fan a l'esq. DOBLE

Cap a l'esq.

,IPas

del p.e. a l'esq.

JPas del p.d. a l'esq. al costat del p.e.(~ ,Ipas del p.e. a l'esq.

,Ipas

del p.d. a l'esq. al costat del p.e.(~

Per anar a la dr. es comen~a SIMPLE

a la inversa.

Cap a l'esq.

,IPas

del p.e. a l'esq.

,IPas

del p.d. a l'esq.

Peranar

al costat del p.e.

a la dr. es comen~a

a la inversa.

PAS CAMINAT O DE MARXA

Successi6

dels'passos

alternant

pas del p.e. en una mateixa ritme.

,IPas

p.d. endavant.

,IPas

p.e. erid avan t â&#x20AC;˘.

JPas p.d. eridav an t ,

,IPas

p.e. endavant.

un pas del p.d. i un

direcci6

i amb un ma~eix

jts). jts).


PAS

PAS

DE

DE

COIX

ser

pas

hop

amb

el. p.d.

jHOP

amb

e.l, p.e.

,~Pas ,IPas

del. p.d.

l.l.eugerament

del. p.e.

al. costat

CONTRADANSA DOBLE:

de

coix

DE CORRANDA

dr.

en l.es danses

angl.eses.

endavant.

)Pas

p.e.

endavant.

_ JPas

p.d.

endavant

}Pas

p.e.

al. l.l.ocdesl.l.. p.d.

)Pas

p.d.

al. l.l.ocpdc.

Es

comen~a

desl.l.. p.e.

el. segUent

en el. p.d. pas

el. p.e.

amb

endavant.

,~Pas

p.e.

al. l.l.oc desl.l.. p.d.

,bpas

p.d.

al. l.l.ocpdc.- en el. p.d.

igual. que

el. pas

al. centre.

el. p.e.

per

del. p.d.

JHop

del. p.d.,

)HOP

cap

sal.tat pero

a l.a dr.

de

s'encreua

-

del. p.d.

a l.a dr. cama

desl.l.. p.e.

esq.

l.l.eugerament

aixe--

i f'l.exio~ada.

f.Pas -del.p.e. vant

de passeig

Anant

davant

}Pas

cada

.â&#x20AC;˘..

del. p.d.

p.d.

cara

:-

-,

endavant.

,IPas

Pas

es f'aci el.

el. p.e.

o amb

util.itzat

Pas

--,IPas p.d.

SIHPLE

PAS

o e s q , , segons

Pot

del. p.d. del. p.e.

cap

a l.a dr.

encreuant

per

da-

i desl.l.. el. p.d. cama

dr.

l.l.eugerament

aixecada

i f'l.exionada.

PAS

DE CORRER

Es

real.itza

l.a meitat es d6na

,~Pas ,hpas

igual. que

de

temps.

impul.s amb

el. pas

Les cada

p.d.

endavant.

p.e.

endavant.

}'1Pas p.d.

endavant.

~~Pas p.e.

endavant.

de marxa,

passes

s6n

peu

caure

en

pero

petites

en i un

al. ¡terra.


PAS DE COSTAT

Cap a 1a dr. ,1Pas de1 p s d , cap a La dr • .,1Pas ·de1 p s e , cap a La dr. aL costat p.d.(p.jts). Per anar cap a 1'esq. Si e1 fem sa1tant,

PAS ENCREUAT

E1 pas encreuat es comenci

comencem

amb p.e.

es converteix

pot ser obert o tancat

a fer e1 pas a1 costat

peu per davant

amb pas de ga1op.

de 1'a1tre

segons que

o encreuant

un

o per darrera •

••

J~

DARRERA OBERT

Cap a 1a dr. lpas p.d. a 1a dr. Ipas p.é. a 1a dr. encreuant 11

11

per darrera

de1 p.d. Per anar cap a 1'esq. es comen~a

amb e1 p.e.

DARRERA TANCAT

Cap a 1a dr. lpas de1 p.e. a 1a dr. encreuant

11

per da-

rrera de1 p.d. )Pas

de1 p.d. a 1a dr.

Per anar a l'esq.

es comen~a

amb e1 p.d.

DAVANT OBERT

--

~

Cap a la dr. IPas p.d. a 1a dr.

11

IPas p.e. a la dr. encreuant

.•..

11

Per anar cap a 1'esq.

per davant p.d.

es comen~a

amb p.e.

DAVANT TANCAT

Cap a la dr.

I Pas p.e. a 1a dr. encreuant per davant p.d.

11

,IPas

del p.d. a 1a dr.

Per anar a 1'esq.

es comen~a

amb p.d.


PAS ENCREUAT DAVANT

DARRERA

Consisteix

a fer un pas encreuat

d'un pas encreuat Tamb~

darrera

davant

seguit -

en la mateixa

direcci6.

pot ser obert o tancat

ci amb pas de costat

segons que es comen

o encreuant

un peu.

PAS DE DOBLE POLCA

Comen~ant )Salt

cap a la dr.

en el lloc amb el p.e. i es posa a terra el

ta16 dr. a la dr. amb la cama dr. estirada

i la

punta del p.d. aixecada. )Sa1t

en el 110c del p.e. i es posa a terra la

punta del p.d. amb el geno11 dr. 11eugerament f1exionat. )..'Es repeteix.

) J)

Tres passos

)Salt

amb els peus

Es comen~a GALOP LATERAL

de galop a la dreta.

Partim

junts.

cap a l'esq.

de P.jts.

amb l'altre

peu.

i el pdc. sobre la mitja punta

del p.e. per anar cap a la dr.

El p.e. empaita

el dr., mai no l'avan~a. ,~HOP sobre el p.e.

,.~Pas

del p.d. a la dr.

jpas

del p.e. al costat del p.d., fent un sa1t.

J.Pas del p.d. a la dr. Per avn~ar ments

,..,

Elpas

cap a l'esq. hem d'invertir

e1s movi--

del s peus. de ga10p tambĂĄ es pot fer endavant

o enre-

ra. Es com el pas de costat pero saltat.¡ PAS D'HEREU RIERA

Es comen~a JPas JP.d.

anant cap a l'esq.

al lloc del p.e. i s'aixeca

el p.d.

pas oblic a l'esq. per davant

del p.e. i p.e.

s'aixeca. )P.e.

torna a lloc i s'aixeca

el p.d.

JPas

del p.d. al costat del p.e. i p.e. s'aixeca.

JPas

del p.e. oblic a la dr. per davant

i p.d. s'aixeca. JP.d.

torna a lloc i s'aixeca

el p.e.

del p.d.


HOP

Vegeu

sa1t dins de1 g1ossari.

PAS DE MASURCA

Es parteix

de peus 11eugerament

separats

i geno11s

nats. Pdc. en e1 p.e. amb e1 p.d. aixecat. quem e1 pas de 1a noia,

J

Es posa p.d. aterra

e1 noi comen9a

f1exi~

Aquí exp1i-

amb 1'a1tre peu.

i es des11.

e1 p.e. aixecant-10

i es des11.

e1 p.d. aixecant-10

11eugeramel1.t.

J Es ..

posa p.e. aterra

11eugerament •

"

J

Es mantá

e1 p.d. 11eugerament

f1exionat, e1 geno11

,1))

i sense aixecar

e1 p.e. es fa un rebot amb

tot.

) Pas de L p s d ,

Mentre

) Pas de L p.e.

JEs

i amb e1 geno11

esq. (sardana).

Es repeteix

J Pas

en 1'aire

la noia fa 1/2 volta

en

sch. el noi fa d'eix.

de L p s d , posa p.e. aterra

i es des11.

e1 p.d. aixecant-lo

i es des1l.

el p.e. aixecant-lo

11eugerament. jEs

posa p.d. aterra

l1eugerament.

lEs

mantá

f1exionat, el geno11

e1 p.e. 1leugerament i sense aixecar

en l'aire

i amb e1 geno1l

e1 p.d. es fa un rebot amb

dr. (sardana).

PAS DE PASSEIG

SALTAT

Consisteix

a fer un pas de marxa

en e1 temps d'una

J

~ ,.Pas de1 p.d. endavant

•..

!HOP

de1 p.d.,

seguit d'un hOP,(J.j)

des1l.

el p.e •

cama esq. l1eugerament

aixecada

i flexionada. ~ ,.Pas de1 p.e. endavant

}Hop

del p.e.,

desll.

el p.d.

cama dr. 11eugerament

aixecada

i

f1exionada. PAS DE PIVOT

El pas es fa a l10c girant

en sh. o en sch. segons

gui e1 p.d. o e1 p.e. a1 davant.

es tiE

E1 peu de1 davant

ás el

que fa d'eix. )Pas

re11iscat

}Punta

de1 p.d. endavant,

pdc. en el p.d.

del poe. a1 costat de1 ta16 dr., des11. p.do


PAS DE POLCA PIQm!

)Salt

en el lloc sobre el p.e. i es posa ta16 dr.

endavant.

J Salt en el lloc sobre el p e , i es posa del p.d. on abans haví~m posat el ta16. ~n~ . ¡,,~.Es fa un pas de polca saltada.

la punta

s

Per anar a l'esq.

.-.

es comen~a

amb l'altre

peu.

PAS DE POLCA RELLISCADA

}pas )El

del p s d , endavant • p.e. fa un petit pas relliscat

el p.d., pero quedant

empaitant

lleugerament

al darre

ra. JEl

p.d. fa un petit pas relliscat

endavant.

PAS DE POLCA SALTADA

~Salt

sobre el p.e. aixecant

)Es

fa un pas endavant

)Pas

el p.d.

amb el p s d ,

amb el p.e. acostant-lo

darrera

del p.d.

),Pas del p s d , eridavant. El següent pas es comen~a fent un salt amb el p.d. Aquest

pas es pot fer en totes direccions

o voltant. PAS DE RANT

}salt

del p.e.

)Pas

del p.d. encreuant

tocant nom~s !salt

per davant

del p.e.,·

la punta al terra. Pdc. en el p.e.

del p.e. i pas del p.d. a la dr., tocant

nom~s

la punta al terra. Pdc. en el p.e.

j.Pas del p s d , a lloc, el p.e. es de ap Laca lateralment ~}}t.ES

PAS SALTAT

a l'esq. Pdc. eri el p.d.

repeteix

J Pas

el mateix

del p.d. endavant

amb peu i sentit

desll.

el p.e.

desll.

el p.d.

) Salt amb el p s d , JPas

I ~Salt

del p.e. endavant amb el p.e.

_

")T

_

invers.


PAS DE SCOTTISCH

Igual que el pas de polca relliscat,

pero en el

doble de temps.

J Pas

del p.d. endavant.

JPas

del p.e. empaitant

dPas

del p.d. endavant.

el p.d.

Podem fer tambĂŠ en el temps de endavant

-.

PAS DE VALS

Pas regular

pas del p.d.

i salt en el 110c del mateix

de tres temps, accentuant

peu.

el primer.

-,

No fer grans passos ment flexionats,

i tenir els genolls

sense que estiguin

lleuger~

encarcarats.

J Pas

del p s d , relliscat

JPas

del p.e. al costat del dret, desll.p.d.

)Pas

del p.d. al 11oc, desll.

a la dreta. p.e.


SITUACIONS

CERCLE SENZILL CERCLE SENZILL CARA AL CENTRE

Tots

els dansaires

en cercle i de

cara al mig.

CERCLE

SENZILL

MIXTE

Cercle

de parelles

en s.p. i de -

cara al mig.

CERCLE

SENZILL

BALLADORS

ENCARATS

Cercle

de parelles

lladors

on els ba-

s6n encarats,

sh. i nois

noies -

sch.

CERCLE SENZILL SH./SCH.

Tots

els dansaires

uns al darrera

en cercle --

els altres,

mi--

rant en sh. o en sch.

•.

CERCLE DOBLE

'

CERCLE DOBLE SH./SCH.

Cercle

de parelles

tra mirant

una darrera

l'al

en sh. o en sch.

CERCLE DOBLE BALLADORS

DE CARA

Dos cercles

concentrics

noi5 s6n a l'interior

d'esque-

na al centre i les noies ~'exterior

on els

s6n a

de cara als nois

a l.a inversa

(o


CERCLE

SICILI~

Cercle

de parelles

alternent

encarades

una pare1la

en sh.

i una en sch.

CERCLES

CONC~NTRICS

CARA AL CENTRE

Dos cercles, l'altre

un dins de

i de cara al cen

tre.

CERCLE

OBERT

Els dansaires

es col.loquen

costat de l'altre

segons

un al

1/2 cir-

cunferEmcia.

RENGLERA LINIA

Renglera costat

FILA

on els dansaires

s6n un al -

de l'altre.

Renglera

on els dansaires

s6n un da--

<c«c

rrera l'altre.

LINIES Una línia de nois de cara a una línia de noies. ,.

Usualment

la dr. dels mdsics

FILES

Renglera

en s.p., nois a i noies

de parelles

a l'esq.

l'una darrera

l'altra.

QUADRAT

Els dansaires quenes

a les

Si el quadrat s'anomena

es disposen

4

parets

les e~

d'una habitaci6.

ás format

quadrilla.

donant

per

4

parelles

v

U VU

J """" cecee < ««


v

GRUP DE PARELLES

> (\ e

DUES PARELLES,

BALLADORS

DE CARA

DUES PARELLES,

UNA DE CARA A L'ALTRA

uv 1\('\

GRUP DE TRES

Tres

dansaires

de costat

ment

en e~ centre hi ha e~ dansaire

de sexe oposat a~s a~tres

on usua~--

dos.

GRUP DE TRES

..-.

EN CERCLE SENZILL

Tots

tres dansaires

en cer-

e

c~e i de cara a~ mig.

GRUP DE TRES EN LINIA

Tots

tres dansaires

un a~ costat

de ~ta~tre.

GRUP DE TRES EN FILA

Tots

tres dansaires

()

~'un darrera

/\

n

~'altre.

, \ f

CERCLE TRIPLE SH.!SCH.

Cerc~e darrera

".

:

de grups de tres, e~s uns

,

e~s altres.

(' C.

('r

UVU

(..

C. CERCLE TRIPLE

DE

GRUPS DE TRES ENCARATS

Cerc~e

,

de grups de tres

I

VI

e~s uns en sh. i e~s a~ tres en sch.

,

:)c /)

><

:>C

'-'v

1/)


POSICIONS

DE PARELLA P.TANCADA

O

DE DANSA MODERNA

Balladors

de cara amb les espat-

lles paral.leles.

El noi posa -

la ma dr. a l'esquena

de la noia

just per ~ota les espatlles.

La

o

noia posa la ma esq. a l'espat-lla dr. del noi.

El noi amb la

seva ma esq. agafa la ma dr. de la noia estenent

els bra~os

i --

amb colzes relaxats.

P.SEMI-TANCADA

Estant

els balladors

en s.p. i -

mirant

en la mateixa

direcci6,

el noi amb la ma dr. agafa a la noia per darrera

la cintura.

La

noia posa la ma esq. a l'espat-lla dr. del noi. s'agafen

Les mans ext.

per davant

dels balla--

dors.

-. POSICI~

OBERTA

P.CINTURA-ESPATLLES

Vegeu

glossari

Estant

"mans interiors".

els dos balladors

enca

rats, el noi agafa la noia -per la cintura mans,

amb les dues -

i la noia agafa el noi

amb les dues mans per les es patlles.

Bra~os

estirats

ro colzes relaxats.

pe

~

O


POSICI<' PASSEIG

P.CONVERSA

Vegeu

Estant

glossari

"mans encreuades".

els balladors

de costat

en

s.p. el noi agafa amb la ma dr. la noia per darrera noia

col.loca

l'espatlla

..-.

la cintura

i la -

la ma esq. damunt ~-

dr. del noi.

P.VARSOVIANA

o

PAPALLONA

Balladors

de costat

lleugerament

en s.p., noia

al davant.

S'~agafen les mans dr. per damunt l'espatlla mans

dr. de la nOia,

esq. per davant

i les

a l'al~ada

-

del pit del. noi.

MANS A LES ESPATLLES

o Els balladors per darrera

encarats

les espatlles.

~

DE GRUP POS.

T

Bra~os

POS.

W

Mans

a les espatlles

agafades

POS.

V

Bra~os

del del costat.

amb el del costat amb --

els colzes doblegats

aval! agafades

cap amunt.

e o o

mm

o o o

vfWt1Y o o o

les mans amb el

del costat.

pos.

X

S'agafen

O

s'agafen

~

les mans encreuades

balladors

per darrera

Usualment

dr. per sobre esq.

cada dos

e o o o

o davant del cos. ~


DE SWING pos. DANSA HODERNA

Vegeu posi.ci.ons"de parella~

P.HANS ESPATLLES DRETES

Balladors despla~ats

de cara lleugerament cada un cap a la se

va esq. Ha dr. de la noi.a damunt

".

espat

lla dr. del noi.. Ha dr. del noi. damunt noi.a.

espatlla

dr. de la

Les mans esq. s'agafen

per sota de les dretes.

p.HANS DRETES

Balladors

encarats

mans dr. a l'al~ada

es donen les del pi.t amb

els colzes doblegats.

Les mans

esq. es poden agafar per sota o quedar relaxades cos.

-. -

e.

al costat del

o O

1ft


f1I8LIOGRAFIA

ANOERSON,Lydia:

Falk dancing.

SMEOLEY,

and TETHER,Jahn:

sty1e.

Rana1d

1981.

Let's dance-cauntry

1976.

CORT~S, fants

Landan

Mariana

i BASTAROES,

I,II,III,IV,V.

CECIL SHARP:

Gloria:

Danses'Arreu

The cauntry

DESRA~,G.:Oictiannaire

Danses

per a in-

del Món.

dance baak. Eng1and1972.

de la danse.

Ed. Slatkine.

Ge

neve 1980. ME~IL

de, F.: Histaire

Ed. Slatkine. RAFF~, W.G.

Geneve

de la danse a travers

1980.

: Oictianary

PLAYFORO,Jahn:

les ages.

afde

The english

dance.

E.E.U.U.

dancing master.

1975.

E.E.U.U.

1933. PUJOL,

Francesc

sa. ~arcelana TABnUROT

cil Sharp.

jaan

Oiccianari

de la dan

1936.

: Orchesagraphie.

HAMILTON,Jack -

i AMAOES,

:Glassary

Ed. S1atkine.Geneve

cammunity

dances

1970.

manua1s.Ce-

Landan.

•• •.

PERGA'MON PRESS:

European

folk dances

1,2,4

• Landon

1978.


rNTERIORS

FLAGEL;Lou CECIL

Dancing

Rythmes

GUILCHER,Yvon Frrance.

DE DISCS

et Claude:Danses

SHARP:

UNIDISC:

1 FUNDES

autour

for fun.

et jeux.

CONSULTATS

du monde.8ruxelles.

London.

France.

et PERRONE,Marc

: Country-dances.Unidisc.


HJDEX

r

-

Presentació

2

-

Agralments

-

Abreviatures

3 4

-.

-

~

16 23 26

29

-

Glossari Passos Situaciorrs Posicions S"ib 1io9 r a f i a

Comen;at

el Nadal

de 198! i acabat

per sto Josep

de 1982. Coordinat mentació

i editat

pel Centre

de Folklore.

Responsables::

Laura

Vila de Gracia. Perez

Dibuixa"s: A"ntoni Garcés •

.•.. ,

de Recursos

i Dolors

Molina.

i" Docu


~

E5MENES

Pag. 3

8allador:

4

ANGLE

8a. (\

En situacié

8ALLADOR/A Pag. 5

A

80.

8alladora: Pag.

DEL GL05SARI

de 11nies,

dansaires

diagonalment

ooosats.

Dansaire que forma part de la parella en el ball. ts una de les dues parts de la parella.

CADENA- ANGLESA

~

~(~®

O O

~

§f1I

~-

<:»

CADENA DE NOIES

\) V

r\~ ro

A / \

CADENA EN RENGLERA

Pag. 6

CISTELLA

..

··:-

••..•• ,fent el primer encreuament per la mateixa espatlla que l'anterior,si els dans'aires sén números o ar eLls , ---

••.•• (8r-a<;:os de les noies per sobre els bra<;:osdeIs no-í s ) •

~

Pago 10

PASS ADA' D'ESPATLLES

ESQUERRES

Pag. 16

PAS DE 8RANDA

Pag. 18

PAS ENCREUAT

.•.• , avan<;:antendavant i encreuant-se per espatlles esquerres.

On posa: p~sses,

DARRERA ~

ha de posar: pas-ses.

On posa: da-rrera,

Pag. 19

PAS D 'HEREU ~ Es comen<;:acap a l'esq.

Pag. 20

PAS DE pas pas pas

MASURCA del p.d. } del p.e. del p.d.

ha de posar: dar-rera.

Mentre la noia ra mitja volta en sch. el noi ra d'eix.

Un cop acabat el ~rimer pas, el segUent i sentit inverso Pag. 22

PAS DE SCOTTlSCH

Pag. 24

CERCLE SICILI~'

EL

On posa: alte'rnent, ha de posar: V

-l,)uc. i

L

"/,\C"r 1\

Una l{nia de nois cara a una 11nia ••••..

v

111\('\

Pag. 29

Línia 12, on posa: de, ha de posar: ~.

Alla on posa MIXTE, PARAULES

!:!Q!!

~

ha de posar MIXT.

QUE NO ESTAN DEFINIDES

EN EL GLOS5ARl

Vegeu salto

MOLINET

l

alternant:.

GRUP DE TRES

Pago 25

¡ 'J

amb peu

Podem rer també en el temps de ,pas del p.d. endav2nt i salt en el lloc del mateix peu.

CERCLES CONCtNTRICS CARA AL CENTRE

~

es comenca

DE 4 Vegeu estrella. Vegeu molLnet.

iJ


VILA De

eRA

00051

t

Glossari de passos situacions i posicions  

És un manual que vam fer amb alguns membres d'Ara Va de Bo per escriure les danses amb un vocabulari comú i amb un mateix significat, per...