Klaipėdos architektūra 2020

Page 60

ALTITUDĖS Atviras kultūros centras

PROJECTS / PROJEKTAI

Open community and cultural centre

Objekto adresas / Address Liepų g. 1, Kuliai, Plungės rajonas Architektai / Architects Aurimas Baužys, Andrius Laurinaitis, Gerda Antanaitytė. PV Edmundas Andrijauskas Projektavimo firma / Office MB „Altitudės“ (www.altitudes.lt) Užsakovas / Client Asociacija Plungės rajono Kulių krašto bendruomenė „Alantas“ Plotas / Area 383 m2 Tūris / Volume 1 004 m3 Sklypo plotas / Site area 6 291 m2

58

Klaipėdos architektūra 2020 / Klaipėda architecture 2020


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.