Page 1

Larsmo kommun informerar Luodon kunta tiedottaa Årgång 23

1 • 2011

Trevlig sommar önskar Larsmo kommun


2

Positiv utveckling i Larsmo

Ledare

Sysselsättningsläget i Larsmo förbättrades i snabb takt under 2010 och samma positiva trend har fortsatt i början av 2011. I Larsmo var arbetslöshetsgraden 3,6 procent i slutet av mars, vilket var 2,7 procentenheter lägre än för ett år sedan. Antalet arbetssökande minskade från 124 till 74. I åldersgruppen under 25 år mer än halverades antalet arbetssökande, från 16 till 7 och i gruppen över 50 år minskade antalet från 50 till 36. Det här visar att företagen har anställt både personer med lång arbetserfarenhet och ungdomar som just kommit ut på arbetsmarknaden, vilket är synnerligen positivt. De flesta företagen ser ljust också på en fortsatt positiv utveckling de närmaste tre månaderna. Enligt Österbottens Handelskammares Business Panel i april tror 2/3 av företagen i Österbotten på en förbättring av omsättningen jämfört med i fjol.

Luodon kehitys positiivinen Luodon työllisyystilanne koheni kiivaassa tahdissa vuoden 2010 aikana ja sama positiivinen kehityssuunta on jatkunut 2011. Työttömyysaste Luodossa oli maaliskuun lopulla 3,6 prosenttia eli 2,7 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Työnhakijoiden määrä laski 124:sta 74:ään. Alle 25-vuotiaiden ikäryhmään kuuluvien työnhakijoiden lukumäärä enemmän kuin puolittui 16:sta 7:ään ja yli 50 vuotta täyttäneiden työnhakijoiden määrä väheni 50:stä 36:een. Tämä osoittaa, että yritykset ovat palkanneet sekä henkilöitä joilla on runsaasti työkokemusta että juuri työmarkkinoille tulleita nuoria, mikä on erityisen positiivista. Suuri osa yrityksistä arvioi myönteisen kehityssuunnan jatkuvan seuraavat kolme kuukautta. Pohjanmaan Kauppakamarin Business Panelin mukaan huhtikuussa 2/3 Pohjalaisista yrityksistä uskoi liikevaihdon paranevan viime vuoteen verrattuna. Tonttien kysyntä oli suhteellisen hyvä kevään aikana. Kunta aikoo ensimmäisen puolen vuoden aikana antaa vuokralle noin 10 asuntotonttia ja noin 3 paritalotonttia, joista suurin osa sijaitsee Storströmmenin asemakaava-alueella. Viime vuonna rakentaminen oli vilkasta myös Fagenäsissä ja Kackurissa johtuen yksityisomistuksessa olevien tonttien myynnistä. Kunta on myös voinut todeta, että Luodossa on kysyntää vuokra-asunnoille minkä vuoksi kunnan tytäryhtiö Fastighets Ab Larsmo Bostäder käynnistää tänä syksynä yhdeksän uuden vuokraasunnon rakentamisen Hannulan asemakaava-alueella. Uudet asunnot valmistuvat keväällä 2012. Tämän jälkeen on vuorossa uuden vuokratalon rakentaminen Storströmmenin alueelle.

Tack vare de positiva trenderna inom sysselsättningen och bostadsbyggandet har kommunens invånarantal fortsatt att öka. Befolkningen ser ut att öka med ca 50 personer under det första halvåret och uppgår till ca 4 870 personer i slutet av juni.

Työllisyyden ja asuntorakentamisen myönteisen kehityssuunnan ansiosta kunnan asukasluku jatkaa kasvuaan. Näyttää siltä, että väestö kasvaa noin 50:llä hengellä ensimmäisen puolen vuoden aikana ja on kesäkuun lopulla yhteensä noin 4 870 henkeä.

Den positiva utvecklingen har också ökat efterfrågan på dagvårdsplatser och antalet elever ser ut att igen öka i alla kommundelar. Eftersom alla tillgängliga utrymmen i dag är i bruk blir det sannolikt aktuellt att bygga ett eller två nya daghem och ett antal nya klassrum de närmaste åren, för att kommuninvånarna också framöver skall kunna erbjudas en fortsatt god servicenivå.

Myönteinen kehitys on myös kasvattanut päivähoitopaikkojen kysyntää ja oppilasmäärät näyttävät lisääntyvän kaikissa kunnan osissa. Koska kaikki käytettävissä olevat tilat ovat varattuja yhden tai kahden päiväkodin ja muutaman uuden luokkahuoneen rakentaminen on todennäköisesti ajankohtaista lähivuosina, jotta voisimme myös jatkossa taata kuntalaisille hyvän palvelutason.

Sommaren närmar sig och som vanligt råder det febril aktivitet för att få båten sjösatt för en första tur till villan. Paddlingsprojektet inom 7 Broars skärgård tar som bäst fram nya paddlingskartor som omfattar skärgårdsområdet, älvarna och insjöarna i Karleby-Jakobstadsområdet. Redan nu finns en översiktskarta för paddling som kan hämtas från bl.a. kommunkansliets info.

Kesä lähestyy ja veneiden vesillelaskukausi on kiivasta aikaa kaikille saaristossa aikaansa viettäville kesämökkiläisille. 7 Sillan Saariston melontahankkeen puitteissa kehitteillä on uusia melontakarttoja käsittäen Kokkola-Pietarsaari -alueen saaristoalueet, joet ja järvet. Jo nyt löytyy melonnan yleiskartta jonka voi noutaa mm. kunnankanslian infosta.

Också i sommaren erbjuds många möjligheter till underhållning i Larsmo. På Köpmanholmen ordnas flera familjeevenemang, Fagernäs byaråd bjuder enligt tradition på Föusjazz och för barnen ordnas bl.a. kreativ verkstad och pyssel samt läger vid Holm fritidsgård och på Köpmanholmen.

Pääkirjoitus

Efterfrågan på tomter varit relativt stor under våren. Kommunen kommer att arrendera ut ca 10 bostadstomter och ca 3 parhustomter det första halvåret, varav de flesta inom Storströmmen detaljplan. I Fagernäs och Kackur har byggandet också varit livligt det senaste året tack vare försäljning av privata tomter. Kommunen har också kunnat konstatera att det finns behov av flera hyresbostäder i Larsmo och kommunens dotterbolag, Fastighets Ab Larsmo Bostäder, inleder därför byggandet av nio nya hyresbostäder på Hannula detaljplanområde i höst. De nya bostäderna färdigställs på våren 2012. Därefter inleds byggandet av ett nytt hyreshus på Storströmmen.

En skön sommar tillönskas alla läsare!

Kesä on monenlaisten viihdetapahtumien kulta-aikaa. Köpmanholmenilla järjestetään erilaisia perhetapahtumia, Fagernäsin kylätoimikunta tarjoaa tapansa mukaan Föusjazzia ja lapsille järjestetään mm. luova työpaja sekä askartelua ja leiritoimintaa Holmin monitoimitalolla ja Köpmanholmenilla. Hyvää kesää kaikille lukijoille!

GUN KAPTÉNS Kommundirektör

GUN KAPTÉNS Kunnanjohtaja

Företagare! Alla företagare i Larsmo inbjuds till lunch på Köpmanholmen den 15.6.2011 kl. 12.00 till ca 15.00.

Kommunal informationstidning Ansvarig utgivare Gun Kapténs Redaktör/Layout Arne Böhling Tryckeri Botnia Print Upplaga 3000

Välkommen till Köpmanholmen Öppettider sommaren 2011 5.6 kl. 12-16 6.6-14.8 kl. 12-21 20-21.8 kl. 12-21 Information och bokningar: Utvecklingskoordinator 044 721 7329 Köpmanholmen 728 2509 kopmanholmen@larsmo.fi Mera info www.kopmanholmen.fi

Förutom lunch och samvaro bjuds på aktuell information från kommunens sida. Kommunens taxibåt Wilma trafikerar. Anmälan om deltagande bör ske senast fredagen den 10.6.2011 kl. 16.00 till kommunens växel tfn 7857 111 eller till larsmo.kommun@larsmo.fi Kommunstyrelsen i Larsmo


3

Bokslutet 2010 Sysselsättningsläget i Larsmo förbättrades i snabbare takt än beräknat och effekterna på den kommunala ekonomin blev lindrigare än vad som befarades då budgeten uppgjordes hösten 2009. Arbetslöshetsgraden sjönk jämfört med 2009 och andelen permitterade minskade snabbt. Bostadsbyggandet hölls på en god nivå och kommunen kunde notera ett litet flyttningsöverskott. Befolkningen ökade med 97 personer (2,0 procent) och uppgick i slutet av året till 4 816 personer.

Bokslutet för år 2010 visar ett överskott 891 936,09 euro, vilket överskrider det budgeterade med 1 201 536,09 euro. Årsbidraget uppgår till 1 751 489,56 euro eller 363,68 euro/invånare. Verksamhetens kostnader var 22 752 583,39 euro eller 4 724,37 euro/invånare. Ökningen jämfört med 2009 var med 4,04 procent, räknat per invånare var ökningen 1,94 procent. Verksamhetens intäkter uppgick till 2 383 197,50 euro. Verksamhetsintäkterna ökade med 17,17 procent. Skatteinkomsterna uppgick till

RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter Tillverkning för eget bruk Verksamhetens kostnader Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Statsandelar Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Årsbidrag Avskrivningar och nedskrivningar Extraordinära poster Räkenskapsperiodens resultat Ökn (-) el. minskn. (+) av fonder Räkenskapsperiodens över-/underskott

FINANSIERINGSANALYS

11 294 491,96 euro, vilket är en ökning med 1,83 procent jämfört med 2009. Inkomstskatten var 18,5 procent, dvs. oförändrad jämfört med 2009. Statsandelarna utgjorde 10 541 097,00 euro. Statsandelarna ökade med 4,5 procent jämfört med 2009. Beloppet av utjämningen av statsandelar på basis av skatteinkomsterna som ingår i statsandelarna var 2 866 291. I och med överföringen av den sociala sektorns verksamhet till social- och hälsovårdsverket i Jakobstad minskade antalet anställda med 48 personer. Sam2010 1 000 euro

2009 1 000 euro

2010 2009 1 000 euro 1 000 euro 1 440,7 -51,2

INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE Investeringsutgifter Finansieringsandel för investeringsutgifter Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

-3 109,3 796,5 182,1 -507,4

-2 109,9 20,8 65,8 -633,8

8,4

5,4

3 100,0 -1 360,0 -568,3 1 180,1

2 500,0 -1 307,5 795,0 1 992,9

Förändringar av likvida medel Likvida medel 31.12. Likvida medel 01.01 Förändring

De planerade trafikregleringarna i kommunens centrum förverkligades delvis, i och med bl.a. flyttningen av Kackurvägens anslutning till landsväg 749 samt byggandet av en rondell och en underfart för den lätta trafiken. Som en följd av detta kunde kommunen erbjuda två nya affärstomter i kommunens centrum. På den ena tomten uppförs en ny fastighet för dagligvaruhandel och apotek.

De förverkligade investeringarna var totalt 3 109 308,51 euro. Skuldbördan ökade med 2 778 630 euro och uppgick i slutet av året till 9 189 880 eller 1 908,20 euro/invånare. Det ekonomiska resultatet för 2010 kan betecknas som mycket gott med tanke på att Larsmo kommuns inkomstskattesats på 18,50 procent var 0,48 procentenheter lägre än den genomsnittliga uttaxeringen i landet och samtidigt den lägsta inkomstskattesatsen i landskapet Österbotten. GUN KAPTÉNS

Ändringar av postadress

1 751,5 -128,2

Förändringar av likvida medel

färsändamål. I ett fall utnyttjade kommunen lagen om förköp och inlöste en industritomt. Tillbyggnaden av Furuholmens daghem slutfördes och nya utrymmen för Näs skola och förskola förverkligades som planerat. Utbyggnaden av sprinklers vid vårdinrättningarna fortsatte planenligt.

2 383,2 2 034,0 Kommunens investeringstakt var 6,6 13,5 fortsatt hög. Kommunen förvär-22 752,6 -21 869,3 vade ett antal centralt belägna -20 362,8 -19 821,8 markområden och fastigheter 11 294,5 11 091,6 för bostads-, industri- och af10 541,1 10 085,9 91,3 95,4 314,0 136,6 -109,7 -145,1 -16,9 -1,9 1 751,5 1 440,7 -861,1 -823,6 0,0 0,0 För de kommuninvånare som 890,4 617,1 bor på Furuholmen, Vikarhol1,5 1,5 men, Storströmmen och delvis 891,9 618,6 också längs Risöhällvägen har

VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE Årsbidrag Korrektivposter till internt tillförda medel

FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE Förändringar i utlåningen Minskning av utlåningen Förändringar i lånestocken Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Övriga förändringar av likviditeten Finansieringen kassaflöde

arbetsformerna mellan de egna förvaltningsenheterna och den nya organisationen utvecklades under året. Kostnaderna för den social- och hälsovård som kommunen köpte av social- och hälsovårdsverket hölls inom de ekonomiska ramar som överenskommits.

postadressen ändrats så att 68580 Furuholmen har sedan oktober i fjol blivit 68580 Larsmo. Förändringen betyder att postnummern fortfarande är 68580 men postanstalten är Larsmo. Orsaken till ändringen ligger i kommunens anhållan att helt få slopa 68580 Furuholmen eftersom det var så många som inte ville använda den postadressen när de ansåg den som missvisande om de t.ex. bodde på Storströmmen eller Risöhällvägen 210. Itella biföll inte ansökan men kunde tänka sig att ta bort namnet Furuholmen som postanstalt.

Det finns idag både 68570 Larsmo men också 68580 Larsmo. Itella har meddelat kommunen att det är viktigt 672,7 1359,1 att använda rätt postnummer om man vill ha posten utdelad i tid. Använder man fel nummer 6 254,3 5 581,6 kommer posten en dag senare. 5 581,6 4 222,5 Det här betyder att alla som 672,7 1359,1 enligt registret tidigare hade

adressen 68580 Furuholmen nu skall använda 68580 Larsmo. Kommunen har också meddelat posten att man önskar ändra gränsen för var 68580 skall användas. Idag är det många som inte vet att gränsen går ungefär vid Risöhällvägen 175, så att de som har lägre nummer hör till 68570-området och de med högre till 68580. Även på Storströmmen detaljplan är det 68580 som gäller idag. Kommunen har önskat att gränsen för enkelhetens skull skall gå vid Storströmsbron. Något beslut från posten finns inte ännu, men man har från postens sida förhållit sig positiv till förslaget. När beslutet blir verklighet kommer invånarna att få ett flygblad som berättar vad deras rätta adress är. De andra postnumren i Larsmo är lika som förr och där kommer inga ändringar att ske dvs. 68560 Eugmo och 68555 Bosund. Den som önskar kolla sin postnummer hos Itella kan enkelt göra det på http://www.posti.fi/svenska/ posten-tilldintjanst/sokpostnummer/. CAROLA LÖF


4

Har den vanliga människan nytta av den nya hälso- och sjukvårdslagen? Finlands hälso- och sjukvård anses vara bland de bästa i världen. Ändå upplever många besvikelse över långa köer, dåligt bemötande och brister i vårdkvaliteten. Personalen upplever ofta revirtänkande och bristande vilja till samarbete mellan primärvården och specialsjukvården. Lagarna och förordningarna, som styr verksamheten är många och utgår inte ifrån människans helhetsbehov. Var och en sektor sköter sin bit av människan och patienten bollas mellan olika system, ledsagad av beskyllningar om att de andra inte sköter sin andel. Ofta har bollandet ekonomiska förtecken för att hitta en annan instans som betalar. Kunden själv är långt ifrån alltid med i vårdplaneringen.

Kan man då med en ny lag eliminera bristerna? Knappast helt om en äkta omsorgsvilja saknas, men bestämmelser på lagnivå är nog ett starkt instrument, som tvingar fram en utveckling.

Den nya lagen ersätter endast delvis tidigare lagar för primärhälsovården och specialsjukvården och måste nog anses utgöra ett halvdant arbete som resultat av svårigheter att hitta en enhetlig politisk linje. Ändå innebär lagen ett steg i rätt riktning. Den nya lagen är klientcentrerad och innehåller tydliga bestämmelser om patientsäkerhet och vårdkvalitet. Invånarna får större valfrihet att söka vård d ä r d e s j ä l va önskar, efter två år t.o.m. var som helst i landet. Ett gemensamt patientjournalregister bildas i varje sjukvårdsdistrikt och år 2014 i hela landet. Då finns våra sjukvårdsuppgifter tillgängliga var än vi söker vård. Den, som inte önskar har

rätt att vägra denna spridning av ens vårduppgifter.

De statliga övervakande myndigheterna har beslutat sig för att vara noggranna. Klarar

kommunen inte vårdgarantin och har man inte tillräcklig bemanning och jourberedskap kan de vidta åtgärder för att avsluta en verksamhet. Detta kan

Marie har projekt och Köpmanholmen i fokus

Marie är hemma från Sundom utanför Vasa och har studerat vid Umeå universitet med statsvetenskap och engelska som huvudämnen. När hon fick jobbet i Larsmo flyttade hon från Åland där hon bott i tre år. På Åland jobbade hon senast på Ålands kommunförbund med kompetensutveckling och tidigare som EU-handläggare på Ålands landskapsregering.

projektidéer. Vårt Larsmo r.f. har fungerat som försökskanin och skapat projektet Larsmo – IRL, ett natur- och miljöprojekt för ungdomar i åldern 10 – 15 år. Projektet kommer att starta med ett äventyrsläger för de yngre i början av juni och under vinterhalvåret är det tänkt att det ska ordnas kortare workshops kvällar och helger. Projektets mål är att ungdomarna ska få en fritidssysselsättning som fokuserar på ett aktivt och hållbart leverne. Projektet vill att deltagarna lär sig leva i harmoni med naturen och tar vara på traditioner och kunskaper som håller på att försvinna. Samtidigt får de ökad kunskap om Larsmo, skärgården och landhöjningen.

Under vintern har arbetet som projektkoordinator stått i fokus. Arbetet har till en del varit att hjälpa till med kommunens egna ansökningar och till en del att bistå föreningar med deras

Planeringen inför sommaren på Köpmanholmen är i full gång, det är mycket som ska ordnas när allt skall göras klart för en ny säsong. Just nu är det Wilma som ska göras sjöklar, allt ska

Sedan första maj 2010 är Marie Ludén anställd som projektoch utvecklingskoordinator i kommunen. Hon har hand om att utveckla och leda verksamheten på Köpmanholmen och arbetar också med att ta fram och initiera nya projekt i kommunen.

städas och råvaror beställas. Vi har en del bokningar redan nu i maj, så det kommer snabbt på, berättar Marie. Lite stressigt är det såhär innan men vi är ivriga att komma igång och när vi väl har haft våra första grupper flyter det nog på ganska bra sedan, tillägger hon. Vi får hoppas att sommaren i år blir lika fin som ifjol! TERTTU VALLITTU

få ganska dramatiska följder för vår förlossningsverksamhet och privata serviceboenden för äldre. Tanken är att rationalisering, genom att skapa större enheter med god personalbemanning, skall borga för en hållbar framtid både gällande kvalitet och kostnader. Ifall man går in för att utöka personalen på alla små enheter gäller de skärpta kraven onekligen till högre kostnader för kommunerna. Lag en åläg g er kommunerna att stärka den familjenära primärhälsovården i första hand. Specialsjukvården åläggs bl.a. att genom utbildning och konsultationer stöda upp hälsovårdscentralerna. Den hälsofrämjande verksamheten betonas starkt

och planerna hur detta verkställs måste godkännas av kommunernas fullmäktige och i detta arbete är alla sektorer i kommunen skyldiga att delta. Hälsovården kan inte ensam skapa förutsättningar för ett gott liv! Rådgivningsverksamheten och skolhälsovården, som av tradition fungerade bra ända till 90-talets recession skall nu genom en bindande förordning lyftas till sin forna glans. Det förebyggande arbetet lönar sig på sikt, men förorsakar extra utgifter för kommunerna i början. Den nya lagen innehåller spännande element, t.ex. hur skall specialsjukhusen klara av att komma överens om en påbjuden arbetsfördelning? Blir det så att statsrådet får lov att använda sig av övertagningsrätten och köra över samkommunerna? Jag är ganska säker på att alla centralsjukhus kommer att vara egoistiska och ha svårt att komma överens. PEHR LÖV

Pensionärer kan få hjälp med gräsklippning och snöskottning Äldre som ännu vill bo kvar hemma men som börjar få svårt att klara av att sköta gårdssysslorna kan få hjälp från kommunen. Kommunen hjälper genom att ordna med någon ungdom eller arbetslös som mot timpenning klipper gräset eller häcken, krattar löv eller när det är vinter skottar snön. I detta som vi kallar underhållsarbete ingår inte t.ex. att skotta snö från taken, att måla huset eller sköta veckostädningen. Kommunen kan inte heller ge denna tjänst åt någon som bor i fritidshus över sommaren som inte själv längre bor hemma. Veteranerna och deras änkor får denna service gratis.

När det gäller snöröjning med maskiner meddelas detta till tekniska sektorn och de har skilda taxor för detta. Kommunen sponsorerar de sociala kostnaderna (22%) men man betalar själv en kostnad om 8,22 euro/timme. Kommunen skickar en faktura i efterskott när den som utfört arbetet lämnat in en redovisning över timmarna. Kommunen sköter lönebetalningen och förmedlingen. Meddela till kommunens växel 7857111 eller 7857211 (Löf) om ni behöver få hjälp med gräset i sommar. CAROLA LÖF


5

Aktuellt inom planläggning Arbetet med revideringen av Lilla Furuholmen detaljplan har framskridit så att ett planförslag skall kunna framläggas till påseende under 30 dagar tid i juni. Myndighetsutlåtanden begärs samtidigt och målsättningen är att planändringen skall kunna godkännas av kommunfullmäktige i början av hösten. Målsättningen med revideringen är att granska planens aktualitet samt att förtäta vissa områden.

Detaljplanen för Vikarholmens industriområde har sammanslagits med Lilla Furuholmens detaljplan. I den reviderade planen ingår 29 nya egnahemstomter, två nya AP-IItomter på vilka kan uppföras småhus i två våningar, en Ytomt för allmänna byggnader, en AKR-II-tomt på vilken kan uppföras radhus eller andra kopplade byggnader i två våningar samt ett nytt TV-II område för lagerbyggnader . Revideringen av strandgeneralplanen har inte kunnat slut-

föras på grund av de tilläggsutredningar som museiverket krävt. I höstas inventerades fritidsbostäder uppförda före 1955 och nu i maj görs en fornminnesinventering av de objekt som museiverkets ansett vara sådana att behöver inventeras i terrängen av en arkeolog. Fornminnesrapporten färdigställs i slutet av juni, varefter plankartan kompletteras med de objekt som skall skyddas enligt lagen om fornminnen. Det innebär att det slutliga förslaget till revidering av strandgeneralplanen framläggs till påseende under hösten. Arbetet med planläggningen av Mur mästar detaljplan i Bosund inleds i augusti och idéskisser för området kommer att presenteras på hösten. Detaljplaneringen kommer att förverkligas i etapper så att det område som är beläget närmast det befintliga avloppsnätet detaljplaneras i skede 1. GUN KAPTÉNS

Skyddsrum, räddningsplaner och brandvarnare Den nya räddningslagen träder i kraft 1 juli 2011. En betydande ändring angående byggande finns i lagens 71 § och som gäller skyldighet att bygga skyddsrum. Enligt den gamla lagen var man skyldig att bygga skyddsrum för en byggnad eller byggnadsgrupp på samma tomt om våningsytan uppgick till 600 m2 eller mer och där bodde eller arbetade människor.

Enligt den nya lagen har gränsen höjts till 1200 m2 för byggnader där människor bor eller arbetar och till 1500 m2 för industri-, produktions- eller samlingsbyggnader. Skyldighet att bygga skyddsrum gäller dock inte lantbrukets produktionsbyggnader. Ett skyddsrum används vanligen för annat ändamål under ”normala ” förhållande, t.ex. som förråd eller sociala utrymmen. Enligt den gamla lagen skulle skyddsrummet kunna iståndsättas inom 24 timmar. I den nya lagen har

denna gräns höjts till 72 timmar. Enligt räddningslagen skall en räddningsplan göras upp för byggnader som med avseende på utrymningssäkerheten eller räddningsverksamheten är mera krävande än normalt eller där människors säkerhet eller brandsäkerheten, miljön eller kulturegendom kan antas vara utsatt för stor risk eller skadorna till följd av en eventuell olycka kan antas vara allvarliga. För bostadsbyggnader skall en räddningsplan uppgöras om byggnaden omfattar minst tre bostadslägenheter. Enligt räddningslagen skall räddningsplaner uppgöras före den 1 juli 2012 och gamla räddningsplaner uppdateras före den 1 juli 2013. Från och med 1.1.2010 skall det finnas minst en brandvarnare för varje påbörjad 60 m2 i varje bostadsvåning. I en bostad på 61 m2 skall det alltså finnas minst två brandvarnare. Det

rekommenderas att man monterar brandvarnare i alla sovrum och i hallen. I nybyggnader med elanslutning skall dessutom brandvarnarna vara anslutna till elnätet. Även fritidsbostaden där man övernattar bör förses med brandvarnare. Brandvarnaren bör placeras i taket minst en halv meter från väggar. I rum med eldstad är det bra att installera en osvarnare som extra säkerhet. För att veta att brandvarnaren verkligen fungerar bör man testa den regelbundet.

Se möjligheterna - planera nu för sommarens och höstens aktiviteter i

Fritidsgårdarna

ULF HOLGERS

VÄESTÖNSUOJA SKYDDSRUM

Bokning & visning: Larsmo kommun / Fritidsbyrån tfn 7857230


6

Nya hyresradhus byggs i Holm Under våren har det kommunala fastighetsbolaget Fastighets Ab Larsmo bostäder gjort upp planer för byggande av nya hyreslägenheter på Hannula detaljplaneområde. Platsen för de nya hyreshusen är Granitvägen 1. Radhusen kommer att innehålla nio lägenheter fördelade på tre byggnader. Lägenheternas storlek är 2r+kvr 43,4 m2, 2r+k 54,3 m2 och 3r+k, 65 m2 . Våningsytan blir totalt 600 m2. Lägenheterna kommer att förses med bastu, golvvärme och maskinell ventilation. Värmekällan blir bergsvärme. Målsättningen är att varje lägenhet skall bli attraktiv, småtrevlig och individuell. I anslutning till radhusen planeras även biltak. Huvudplaneraren är Atilda arcitecture Ab med Ann-Jeanette Renlund i spetsen. Konstruktionsplaneringen har utförts av Polypoint, där Peter Sundqvist stått för detaljerna och beräk-

ningarna. VVS-planeringen har utförts av Mats Gäddnäs på Ab Inspio Oy och elplaneringen

har gjorts av Håkan Granqvist på H G Konsult H Granqvist Kb.

Reningskraven förändrades i avloppsförordningen I och med att den nya avloppsvattenförordningen, 209/2011, trädde i kraft den 15 mars i år skedde en del förändringar gällande avloppsvattenbehandlingen i glesbygd. I den nya förordningen har kraven på avloppsrening lindrats men kommunerna kan tillämpa strängare reningskrav i de områden som är känsliga för förorening, dvs. strand- och grundvattenområden. De nya minimikraven på reningsnivån är 80 % av organiskt material, 70 % av totalfosfor och 30 % av totalkväve medan de strängare reningsnivåerna är 90 % av organiskt material, 85 % av totalfosfor och 40 % av totalkväve.

Andra viktiga ändringar De s.k. sociala gr underna preciserades, vilket innebär att fastighetsägaren kan ansöka hos kommunen om undantag från kraven för fem år i sänder. Dessa undantag gäller personer i en speciellt svår livssituation,

såsom arbetslösa och långvarigt sjuka.

bebos av en person över 68 år men som inte äger fastigheten.

Ägare, som bor permanent på fastigheten och som har fyllt 68 år senast 9 mars 2011, befriades från kraven men avloppsvattnet får inte orsaka en risk för förorening av miljön. Åldersundantaget gäller inte fritidsbostäder och ifall fastigheten ägs av flera personer, av vilka en eller flera är under 68 år. Observera att undantaget inte gäller ifall fastigheten

Viktiga ändringar har också gjorts gällande övergångsperioden, som har förlängts med två år, dvs. fram till mars 2016. Därtill behöver man inte förbättra det fastighetsvisa avloppssystemet om kommunalt avlopp kommer att byggas på området under de närmsta åren. ANNA SNELLMAN

Byggstarten är planerad till början av augusti 2011 och husen skall vara klara att tas

i bruk i slutet av maj 2012. JARL ROSENBERG

Mattvättningsstationen i Holm

Vid servicebehov ring tfn 7857111 Är du i behov av

FÖRSÄLJNINGSUTRYMME? Några lediga utrymmen finns ännu i fastigheten vid Rönnvägen 1 i Holm. Kontakta för information och visning: Kommunbyggmästare Jarl Rosenberg tfn 7857222


Utbyggnad av avlopp på Risöhäll Utbyggnaden av avlopp på Risöhäll ser ut att kunna förverkligas enligt planerna. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har beviljat ett understöd på 65 000 € för projektet och kommunen har reserverat behövliga medel för projektet i årets budget.

En förutsättning är att tillräckligt antal fastighetsägare är beredda att ansluta sig till det kommunala avloppet när det blir utbyggt. Tekniska nämnden har antagit Aluetekniikka Oy:s anbud på uppgörande av entreprenadhandlingar för projektet. Terrängundersökningarna påbörjas inom maj månad och alla handlingar borde vara uppgjorda inom augusti månad. Områdets karaktär med strandbebyggelse och mycket berg medför att ledningsnätet byggs till större del än normalt som tryckavlopp och med gårdsvisa mini avloppspumpstationer för att hålla kostnaderna på en rimlig nivå och minska risken för in läckage av ytvatten. Informationsmöte hålls med områdets innevånare när planeringen färdigställts och noggrannare

Arbetet med byggandet av avloppsledningen och förnyandet av vattenledningen till Kackur är på gång. Avloppets huvudledningar är till största delen byggda och under försommaren kommer fastigheterna att anslutas till det kommunala avloppssystemet. Jordbyggnads B Dahlbacka utför arbetet. På Hannula detaljplaneområde pågår en utbyggnad av vatten och avlopp. Där håller även de första delarna av Granitvägen och Granitgränden på att byggas. Arbetena utförs av AJ Contract Ab. Från och med början av augusti, när kommunaltekniken är utbyggd, ges det möjlighet att bebygga fyra nya egnahemshustomter och tre nya radhustomter. Två av radhustomterna har reserverats för kommunens fastighetsbolag. Där kommer nya hyresradhus att byggas. Den tredje radhustomten har utannonserats och den kommer att bebyggas med radhus eller parhus. Dessa hus kommer att vara till salu.

Varje år vid denna tid på våren börjar man elda skräp och ris och då är det skäl att komma ihåg ett par saker som begränsar möjligheterna att göra upp öppen eld. Enligt våra avfallshanteringsbestämmelser är det i princip tillåtet att bränna kvistar och ris. Annat avfall skall man inte bränna i sin risbrasa och med hänsyn till brandsäkerhet och rökolägenheter kan man inte ens bränna ris var och när som helst

Tätort och glesbygd

kostnadsberäkningar kan presenteras. Om allt förlöper väl kan de egentliga byggnadsarbe-

tena inledas hösten 2011. BJARNE HÄGGMAN

Aktuellt från tekniska sektorn

Mycket är på gång inom den tekniska sektorn och flera nya projekt står i startgroparna.

Beakta farorna vid risbränning

Grundförbättringen av den andra etappen på Fränsviksvägen utfördes i månadsskiftet april- maj och här var det Röjnings Kb Fagerudd som tillsammans med J&B Vikström utförde projektet. Statsbidrag för vägförbättringen har beviljats av Ely-centralen. I kostnaderna deltar dessutom Fränsvik – Viss enskilda väglag tillsammans med kommunen. På Storströmmens detaljplaneområde påbörjar vi flera kommunaltekniska arbeten inom maj månad. Här är det fråga om byggandet av Plommonvägen där också vattenoch avloppsarbeten ingår. Även i det här fallet är det AJ Contract Ab som skall se till att de kommunaltekniska arbetena blir utförda. När Plommonvägen är utbyggd kan sex nya egnahemshustomter och två radhustomter bebyggas. På egnahemshustomterna tillåts byggande av egnahemshus med endast en bostad. På radhustomterna tillåts en byggrätt på 600 m2 . På fastighetssidan pågår saneringsarbetet och utbyggnaden av Larsmo industrihall. Tidpunk-

ten för färdigställande är satt till 30.6.2011. Som huvudentreprenör står Nordic Byggtjänst Ab. Larsmo Rör har hand om vatten och värme. MasterMek Oy Ab bygger ventilationen och Elinstallation Lars Sundström sköter elarbetet. I före detta Näs förskola pågår renoveringsarbetet för fullt. Renoveringen sköts till stor del i egen regi. Enligt planeringen skall byggnaden stå klar i början av augusti. Under sommaren kommer även skolor och daghem att granskas och nödvändiga underhållsarbeten kommer att utföras. Asfalteringsarbeten fortgår även detta år. I Bosund beläggs Matrosvägen, Ankargränden, Käldgränden, Miasasgränden och Helgögränden. På Hannula detaljplaneområde asfalteras Skiffervägen och Skiffergränden. På Furuholmen beläggs Backstigen och på Vikarholmen asfalteras den lätta trafikleden mellan Havregränden och Vetegränden. Beläggningsarbetena utförs detta år av NCC Roads. JARL ROSENBERG

I tätbebyggda områden skall man undvika att bränna ris och man rekommenderas istället att flisa riset och kvistarna för att använda som täckningsmaterial i trädgården eller för att kompostera. Om man inte har möjlighet att själv flisa eller kompostera sina kvistar och ris, så kan man alltid föra riset till Ekorosks insamlingspunkt vid Larsmo återvinningsstation på Granvägen eller till insamlingspunkten vid Pirilö i Jakobstad. I glesbygd rekommenderas man också att i första hand hacka sönder riset till flis för att använda till kompost eller täckningsmaterial eller i

7

andra hand att man för det till Ekorosks insamlingspunkt vid Larsmo återvinningsstation på Granvägen eller till Pirilö. Om man mot förmodan vill bränna sitt ris skall man vara försiktig. Se till att inte grannarna störs och övervaka hela tiden elden så att den inte sprider sig. Eldningen sker på egen risk. Kontrollera att det inte råder varning för skogsbrand eller om det är risk för brandfara för då är det förbjudet att göra upp eld. På våren innan växtperioden utfärdar Meteorologiska institutet en varning om det finns risk för gräsbränder, och då bör man iaktta särskild försiktighet när man gör upp öppen eld.

Kontaktpersoner Kontakta i första hand miljövårdsmyndigheten på kommunen eller i andra hand räddningsverket för att anmäla om eldandet av större brasor. Ifall det förekommer farligt och olagligt eldande har miljövårdsmyndigheten och räddningsverket rätt att avbryta eller förbjuda eldandet. ANNA SNELLMAN


8

Bokkarnevalen engagerade Denna vinter har vi som arbetar på kommunbiblioteket haft möjlighet att satsa på ett mycket omfattande läsprojekt för samtliga elever i årskurserna 1-6. Sammanlagt deltog 510 elever från Risö, Holm, Näs och Bosund skolor. Biblioteket fick för tredje gången medel från Närings-, trafik- och miljöcentralen (tidigare Länsstyrelsen) för att förverkliga det projekt som gick under namnet Bokkarnevalen 2011. Bokkarnevalen pågick från början av februari till slutet av mars. För planering, utformning och genomförande av projektet ansvarade bibliotekarie Maj-Ingrid Granqvist. Bokkarnevalen var en skönlitterär frågesport som har engagerat och aktiverat långt fler barn än eleverna i de vinnande lagen.

Bokkarnevalen bestod av tre tävlingsklasser; en klass för eleverna i årskurserna 1-2, en klass för eleverna i årskurserna 3-4 och en klass för eleverna i årskurserna 5-6. Eleverna lottades till en början in i lag på 5-7 personer per lag. I samtliga lag skulle finnas såväl flickor som pojkar. Eleverna fick sedan en boklista på olika bokserier. I tävlingsklassen för årskurserna 1-2 deltog man med blandade lag, dvs lagen bestod av elever från både årskurs 1 och 2. Denna indelning valdes för att lagen skulle bli jämnstarka och eleverna i årskurs 2, som läst ett år längre, inte skulle få en orättvis fördel. I de övriga tävlingsklasserna lottades eleverna in i lag inom sin egen årskurs. De böcker som eleverna i årskurs 1-2 skulle läsa placerades i respektive klassrum. Eleverna

fick lära sig mycket om såväl samarbete som om läsning. I denna tävling kunde alla delta. De lag klarade sig bäst som lyckats bäst med att samarbeta och med att dela upp böckerna som skulle läsas mellan sig. Böckernas svårighetsgrad varierade så att alla hade möjlighet att tillföra gruppen någonting. Efter ca fyra veckor av intensivt läsande gick finalen av stapeln för årskurserna 1-2. Lagen i årskurserna 1-2 tävlade enbart inom sina egna skolor. Finalerna var mycket spännande; lagen var jämna och i tre av skolorna fick vi ta till utslagsfrågor för att få fram ett vinnande lag. I Bosund skola var det inte förrän efter fyra utslagsfrågor det gick att skilja de två bästa lagen åt, men slutligen drog laget ”Rävarna” det längsta strået! Som pris i finalen för årskurserna 1-2 fick samtliga deltagare ett fodral för sitt bibliotekskort och ett bokmärke. Deltagarna i de vinnande lagen fick även en vat-

tenflaska med texten ”Bokkarnevalen 2011” samt vår fyndiga slogan ”Böcker gör dig smart!” och varsin bok. Segrande lag i Risö skola var ”Aporna”, i Holm skola ”De bästa läsarna”, i Näs skola ”Gammelgäddan” och i Bosund skola alltså ”Rävarna”.

De äldre deltagarna tävlade först i semifinaler inom sina egna skolor för att utse det bästa laget i varje tävlingsklass i sin skola. Även i semifinalerna var kampen hård ibland! I såväl Risö, Holm som i Näs skolor segrade lagen i tävlingsklassen för årskurserna 3-4 med endast en poäng. I Bosund skola var dramatiken stor, då vi fick ta till t.o.m. tre utslagsfrågor i semifinalen för att skilja ”Björnarna” från åk 3 och ”Lakritsbåtarna” från åk 4 från varandra, men slutligen kunde ändå ”Lakritsbåtarna” segra. I tävlingsklassen för årskurserna 5-6 vann de segrande lagen i Risö, Holm

och Bosund skolor också sin klass med endast en poäng, medan det segrande laget i Näs skola var rätt överlägset. Alla deltagare i årskurserna 3-6 fick förutom den tidigare nämnda vattenflaskan även en penna med texten ”Bokkarnevalen 2011” som pris efter den hårda kampen.

De lag som vunnit semifinalerna i sina skolor gick sedan vidare till den stora finalen där de mötte motståndare från de övriga skolorna i Larsmo. Finalen ägde detta år rum i Risö skola. Efter en mycket spännande kamp vann ”Marsvinen” från Näs skola i tävlingsklassen för de lägre årskurserna. Laget bestod av Anton Granholm, Joseph Granholm, Rebecka Granholm, Anja Grankulla, Annie Grankulla, Hannah Grankulla och Janina Kronqvist. Även i den äldre klassen (årskurserna 5-6) var kampen

spännande in i det sista. Vann gjorde ”Bokjägarna” från Bosund skola. I det vinnande laget ingick Harry Nyfelt, Linus Nyfelt, Erica Sundelin, Ann Svenfelt och Zacharias Wargh. Vinnarna i den stora finalen fick – förutom äran och berömmelsen - varsitt presentkort till Jakobstads bokhandel. Dessutom fick de ett vandringspris som förvaras i deras skola fram till nästa bokkarneval. Övriga finalister fick varsin bok som tröstpris. . Vi var mycket imponerade av alla lagen. De hade verkligen satsat på att kunna svara på så många frågor som möjligt. Vi hoppas att denna bokkarneval har väckt läslusten hos de som inte var så intresserade av böcker tidigare och att de som redan läst mycket kanske hittat nya intressanta böcker att läsa. Det viktigaste med denna bokkarneval var ju inte att få fram en vinnare utan att så många barn som möjligt inser vilken upplevelse det kan vara att läsa en bok. Vi utgår från att många böcker hittat nya läsare och att förmågan och lusten att läsa har ökat i och med detta projekt. Vi strävar efter att kunna genomföra bokkarnevalen igen om två år. Fastän det varit mycket arbete så har det varit otroligt roligt att träffa och vägleda de ivriga och kunskapstörstande eleverna i den stora bokkarnevalsyran. Larsmo När-TV filmade finalerna för åk 3-4 och 5-6. Filmerna kan lånas från huvudbiblioteket.

Det vinnande laget i bokkarnevalen åk 3-4 var laget från Näs skola.

Bibliotekets öppettider Huvudbiblioteket

Bosund bibliotek

Måndag 13-20 Tisdag 12-19 Onsdag 16-19 Torsdag 12-19 Fredag 12-18

Måndag 12-19 Tisdag 09-16 Torsdag 12-19 Fredag 10-16

Biblioteken stängda 10.6 - 14.6

På grund av konvertering av databasen är biblioteken i Larsmo stängda fredag 10.6 – tisdag 14.6. Eftersom webb-biblioteket är stängt går det inte heller att förlänga lån eller reservera böcker via nätet under ovannämnda tid.

BEATRICE VILLMAN

Braksuccé för Skolrundan i Bosund - över 3000 euro åt Treklöver Skolrundan i Bosund till förmån för Hem och Skola föreningen Treklövers verksamhet lyckades över all förväntan onsdagen den 11 maj. Allmänheten understödde rejält de 26 duktiga löparna som under en halv timme sprang på den 400 meter långa banan. Vinsten blev hela 3 149,50 euro.


9

Uppdatering av den lokala läroplanen Sommaren 2010 g odkändes en refor m av specialunder visningen inom den grundläggande utbildningen. Reformen ledde till förändringar och kompletteringar i lagen om grundläg gande utbildning, vilket i sin tur ledde till att den kommunala läroplanen för förskola och g r undläg gande utbildning måste uppdateras. I och med dessa förändringar förstärks elevernas rätt till systematiskt, tidigt ingripande samt rätten till förebyggande stöd för inlärning och fostran. Utgångspunkten är tre nivåer av stöd: stödunder visning och specialundervisning på deltid, intensifierat stöd och särskilt stöd. Begreppet ”särskilt stöd” betyder samma som ”överföring till specialundervisning” och sker enligt samma process som tidigare, dvs. vårdnadshavarna anhåller med en särskild blankett, riktad till nämnden för barnomsorg och bildning, om att deras barn ska ”erhålla särskilt stöd”. Före denna nivå har eleven rätt till olika former av stödåtgärder som t.ex

specialundervisning på deltid, biträdestjänster, differentierad undervisning etc.. Varje elev har rätt att få tillräckligt stöd för inlärning och skolgång genast när behovet uppstår. Det är särskilt viktigt att i ett tidigt skede identifiera inlärningssvårigheter och ingripa i de faktorer som utgör hinder för elevens lärande. En elev som behöver regelbundet stöd, eller flera olika former av stöd samtidigt, ska utgående från en pedagogisk bedömning ges intensifierat stöd i enlighet med en plan för elevens lärande. Intensifierat stöd ges då allmänt stöd inte är tillräckligt. Särskilt stöd ska ges till elev som inte i tillräcklig utsträckning når målen i läroplanen trots det intensifierade stödet. Det särskilda stödet utgörs av specialundervisning, enligt beslutet om särskilt stöd ( den gamla benämningen ”överföring till specialundervisningen”), samt andra former av stöd. Syftet med det särskilda stödet är att eleven ska kunna fullgöra sin läroplikt och att få en grund för fortsatta studier. Innan nämnden fattar beslutet om särskilt stöd ska en peda-

Nya romaner/deckare

Uppdateringen av läroplanen utförs av Kelpo-arbetsgruppen. gogisk utredning göras om eleven. Utbildning och fostran ska ordnas i samarbete med vårdnadshavarna, vilket förutsätter interaktion mellan hemmet som fostrare och skolan som stöd för familjen i den uppgiften. Vårdnadshavarna har det primära ansvaret för sitt barns fostran och för att barnet fullgör läroplikten. Samarbetet med hemmet ökar lärarens kännedom om eleven och

hjälper läraren att planera och genomföra undervisningen så att eleven får undervisning, handledning och stöd enligt sin utvecklingsnivå och sina specifika behov. I den lokala läroplanen måste alla förfaringssätt definieras som tillämpas vid stöd för elevens lärande. I Larsmo görs uppdateringen av läroplanen av Kelpo-arbetsgruppen, inom ramen för Kelpo-projektet. Projektkoordinator

Åsa Laxåback-Nyman leder arbetet som ska vara färdigt så att läroplanen kan tas i bruk fr.o.m. 1.8.2011. Förskolans läroplan ska också förnyas och Kelpo-arbetsgruppen har tagit sig an den med hjälp av vikarierande förskolläraren Ilse Nynäs. Information om Kelpo-projektet i sin helhet, finns på kommunens webbplats www.larsmo.fi under Service/ Utbildning/Kelpo. CAROLA HOLM-PALONEN

Boktips från biblioteket

Auel, Jean M.: De målade grottornas land (Den efterlängtade avslutningen i Auels serie) Austin, Lynn: Tills vi kommer hem (En ny bok av den omtyckta författaren, svår att lägga ifrån sig) Cussler, Clive: Skelettkusten (Spänning med tema skeppsvrak, hav och fartyg) Faldbakken, Knut: Efterskott (Ett intensivt svartsjukedrama att lösa för kommissarie Valmann) Holt, Anne: Flimmer (En spännande medicinsk thriller) Jansson, Anna: Drömmen förde dig vilse (Ett nytt fall för Maria Wern, succédeckare) Jungstedt, Mari: Det fjärde offret (Jungstedts nionde deckare i Gotlandsmiljö) Koontz, Dean: Donatorn (Medicinsk thriller om en hjärttransplanterad man som får skrämmande meddelanden från donatorn) Ohlsson, Kristina: Änglavakter (Fristående deckarserie som inleds med böckerna Askungar och Tusenskönor) Pearse, Lesley: Elizabeth (Följ en föräldralös flickas dröm om Amerika och Klondike) Roberts, Nora: Som en drömbild (Första boken i ny charmig romanserie) Sarenbrant, Sofie: I stället för dig (Deckare som utspelar sig i fiskeläget Brantevik) Steel, Danielle: Charmören (Kvinnlig läkare med kärleksbekymmer) Sten, Viveca: I natt är du död (Den efterlängtade fjärde boken i Sandhamnssviten)

Nya faktaböcker/biografier Betancourt, Ingrid: Även tystnaden har ett pris (Mina sex år av fångenskap hos gerillan i Colombia) Björkstrand, Gustav: Maria Åkerblom (Sändebudet med makt över liv och död) Jossfolk-Furu, Harriet: Två seglare föds (Berättelsen om hur ett helt vanligt Kronobypar förverkligar sin dröm att segla jorden runt) Grönlund, Ulrica: Under bar himmel (Inred din trädgård) Lindström, Fredrik: Ljust och fräscht boken (Jakten på det perfekta boendet) Murphy, Sam: Spring för livet (Löpningsguide för den medvetna kvinnan) Oljelund Eriksson, K-S: Parrelationer (Råd till män och kvinnor) Schück, Cathrine: Ferry food (Läs om hur OS-guldmedaljören förbättrade sina resultat genom att ändra kosten) Sjöberg, Patrik: Det du inte såg (Höjdhoppsstjärnans memoarer ärligt, rakt och öppenhjärtigt) Webster, Diana: Så många Mount Everest (Cp-skadade Victorias kamp för att bli läkare) Örnberg, Anna: Inred lantligt på ditt eget sätt (Tips för kreativa hemmafixare)

MIKAELA RISKA-LASSILA


10

Lekparksverksamheten utökas i höst även till Näs Den ledda lekparksverksamheten (parken) i Larsmo har nu bedrivits vid Furuholmens fritidsgård sedan hösten 2008. Lekparken är omtyckt av barnfamiljer och eftersom intresset för lekparken varit stort från norra delen av kommunen, så kommer lekparkverksamheten också att starta i Näs i höst. Lekparken kommer således att hållas måndagar vid f.d. Näs förskola, som numera kal�las Kotten och tisdagar och fredagar vid Furuholmens fritidsgård. Lekparkverksamheten är ett stöd för småbarnsfamiljer, som inte annars använder kommunal dagvård. Här får barnen leka och umgås med andra barn. Vid lekparken är vi i huvudsak ute, men ifall det är riktigt regnigt eller kallt har vi möjlighet att vara inomhus. Under den kalla perioden äter vi dock inne, eftersom små fingrar fryser så fort. Jag frågade några mammor vad parken betyder för deras familjer och svaren var följande - parken är hur bra som helst - jag får lite egentid och barnen trivs bra här - bra att barnen får vara här, när

jag far på olika ärenden - att barnen får vara ute och leka - att barnet träffar andra barn - vet inte hur jag skulle göra om inte parken fanns Barnens synpunkter på parken är också positiva, det är roligt att leka, gunga, rutscha, spela bandy och fotboll, leka utelekar, lyssna på sagor och att äta mat. Vad går upp mot att få öppna sin egen lilla väska och ta fram sitt mellanmål? Det är hur högtidligt som helst! Så visst är parken viktig för våra barnfamiljer!

pyssla och vuxna har möjlighet att prata om barn, föräldraskap och annat intressant. Ibland har vi haft gäster som berättat om något skilt tema. Man får komma och gå som man vill. HEIDI BJÖRKSKOG

Det är kul att leka i sandlådan och Wilma och Thilde gillar valgungan.

I lekparken arbetar en barnträdgårdslärare och en dagvårdare och vi tar emot 12 barn per gång. Barnen är i åldrarna 2 till 5 år. Ifall man vill föra sitt barn till lekparken anmäler man på förhand för att försäkra sig om att det finns lediga platser. Kontaktuppgifter finns att fås på Larsmo kommuns hemsida. Familjecafé har hållits varannan torsdag vid Furuholmens fritidsgård och om behov och intresse finns så kan det också bli aktuellt att utöka den verksamheten vid t.ex. Kotten. Vid familjecafé träffas vi under fria former. Barnen får leka och

Dagslägerverksamhet i sommar vid fritidsgården i Holm

Anders Apan Show på

KÖPMANHOLMEN

onsdag 29.6 kl. 19.00 Två taxibåtar trafikerar! Gratis glass till alla barn Arr: Fritidsbyrån

I sommar ordnar Larsmo kommun dagslägerverksamhet för barn 6-10 år vid fritidsgården i Holm. Dagslägerverksamheten är något alldeles nytt och ordnas de tre första veckorna i juni månad, 6.6-23.6. Verksamheten pågår måndag till fredag kl. 7.30-16.30 och kostnaden är 30 euro/deltagare/vecka. Lunch och mellanmål ingår i deltagaravgiften. Tanken är att vi skall skapa en rolig och meningsfull start på sommarlovet för de barn som inte vill eller kan vara ensamma de första veckorna av sommarlovet. Lägerveckorna kommer att vara traditionella barnläger utan speciellt tema. Målsättningen är att barnen skall vara utomhus så mycket som möj-

ligt och vi vill betona lek och rörelse. På programmet är bl.a. naturstig, utelekar, spel samt olika hobbyarbeten. Under veckorna finns också möjlighet att delta i fotbollsskolan som ordnas av Larsmo bollklubb och fritidsbyrån samt idrottsskolan som ordnas av fritidsbyrån. Ansvarig lägerledare är barnträdgårdslärare Anette

Smedlund och till hennes hjälp finns 3-4 ledare. Lägerveckorna är fullsatta och vi hoppas från kommunens sida att sommarlägret blir en lyckad satsning. Vi skickar lägerbrevet åt alla deltagare i mitten av maj månad. Räkningen för lägerdeltagandet sänds per post i juni. MALIN KÄLLMAN

Sommarens idrottsskola får deltagare även från dagslägret.


11

Miljöhälsovården informerar

Vi är åtta personer som arbetar med hälsoövervakning vid miljöhälsovården i Jakobstad. Till samarbetsområdet hör, förutom Jakobstad, även Larsmo, Pedersöre och Nykarleby. Miljöhälsovården har sedan början av mars en ny chef. Mitt namn är Marit Björkstrand och jag har tidigare arbetat 20 år med miljöhälsovårdsfrågor i Borgå. Mina rötter finns ändå här i Österbotten, så det känns trevligt för mig att återvända till hemtrakterna.

Simsträndernas övervakning Snart är sommaren här och badsäsongen inleds igen. Miljöhälsovården övervakar regelbundet alla allmänna simstränder. I Larsmo är det följande stränder: Annäsgrundet Assarskär Brännbacka Fagernäs Kackur Sonamo Svennasminne Vikarholmen Köpmanholmen I början av säsongen görs en inspektion av stranden tillsammans med en representant för simstrandens upprätthållare. Då kontrolleras den allmänna säkerheten och hygienen. Om det finns hopptorn och bryg-

gor vid stranden, kontrolleras även dessa, liksom omklädningsutrymmenas och toaletternas skick. Den basutrustning som krävs finns idag på nästan alla badstränder: parkeringsplats förhållandevis nära stranden, cykelställning, skilda omklädningshytter och toaletter för damer och herrar, brygga försedd med stege på stränder med djupt vatten, väl avgränsade områden för barn, avfallskärl, anslagstavla och räddningsutrustning. På anslagstavlan skall det bland annat finnas uppgifter om strandens namn och adress, anvisningar om hur man tillkallar hjälp i nödsituationer, information om var närmaste telefon finns, säkerhetsanvisningar och uppgifter om badvattenkvaliteten.

Under sommaren tas prover på simvattnet vid tre olika tillfällen. När undersökningsresultaten är klara sätts analysintyget upp på strandens informationstavla. Resultaten sätts även in på miljöhälsovårdens webbplats www.sochv.jakobstad.fi välj: miljöhälsovård/ hälsoinspektionen/ badvattenkontroll. På www.larsmo.fi finns också länk till webbplatsen under kultur och fritid/simstränder. Där kan den som önskar själv kontrollera simstränder-

nas undersökningsresultat i alla våra samarbetskommuner. Det som undersöks i simvattnen är förekomsten av fekala bakterier (E.coli och enterokocker). Dessutom kontrolleras före-

komsten av cyanobakterier (blågröna alger) och förekomsten av olje- eller tjärämnen, samt flytande material i vattnet (t.ex. plastbitar eller glas- och plastflaskor). Under sommaren

2010 var vattenkvaliteten god vid alla allmänna simstränder i Larsmo. Blågröna alger förekom inte vid någon strand. MARIT BJÖRKSTRAND

Från vänster: hälsoinspektör Leif Karlström, hälsoinspektör Fredrik Ollus, hälsoinspektör Mia Hautala, tf. hälsoinspektör Sofia Holmbäck, hälsoinspektör Gunilla Skog, chef för miljöhälsovården Marit Björkstrand, byråsekreterare Karin Alatalo och hälsoinspektör Liisa Haasvisto.

Äventyrsläger på

KÖPMANHOLMEN Daglägret för åldersgruppen åk 4-6 den 6-10 juni är en del av Vårt Larsmo r.f. s projekt Larsmo -IRL, ett natur- och miljöprojekt för ungdomar. Under hösten och vintern kommer flera workshops att ordnas och äventyrslägret blir ett startskott på hela projektet.

Vårt Larsmo r.f.

Programkvällar onsdagar kl.19.00

Köpmanholmen 13 juli Nina Lassander

27 juli Patric Linman

3 augusti Alfred Backa Arrangör: Vårt Larsmo r.f.

Vill du dansa i sommar? I sommar ordnar vi igen den populära danskursen för åldersgruppen åk 3 - 6 i hiphop, streetdance ...... I Holm fritidsgård / Spegelsalen, onsdagar kl. 18 - 19 med start 8 juni. Anmälan till kommunkansliets info tfn 7857111, senast tisdag 7 juni Ledare: Erica Björkvik


12

I vår region bor kvaliteten ”Här bor kvaliteten”. Med denna internationellt fungerande slogan skall nu regionen, som består av Larsmo, Kronoby, Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby, få ett enhetligt brand. En arbetsgrupp bestående av 13 representanter av företag och kommunerna har arbetat med att få fram den regionala identiteten. Regionens slogan skall användas i marknadsföringssyfte. Kvalitet är ett centralt begrepp som tagits fram, då det beskriver regionens företagsutbud väl. - Vi har valt en slogan vi kan försvara och stå bakom, konstaterar Ola Smedlund, marknadsföringschef vid Concordia och huvudansvarig för kampanjen.  - Kvalitet är ett kärnvärde för vår region. Det finns flera företag med högkvalitativa produkter. De har ett varumärkeslöfte som man kan stå bakom. Därför är de lokala framgångs- och kvalitetsföretagen i en central roll i kampanjen, säger Smedlund.   Regionens synlighet kommer att höjas, såsom också konkurrenskraften gentemot andra regioner. Det främsta målet är att nå ut till företagare och företag och få dem att flytta till regionen. Därmed uppstår det flera arbetsplatser, vilket påverkar inflyttningsstatistiken positivt. Den primära målgruppen är företagare, som med hjälp av kampanjen lockas till regionen. För att främja ändamålet har samarbete med regionens företag byggts upp effektivt. Detta samarbete kommer att fortsätta långsiktigt. Kampanjen kommer att vara synlig i och utanför regionen, bland annat med hjälp av landsvägstavlor, affischer, dörrdekaler och broschyrer. Där kommer den gula cirkeln, logon för kampanjen, att inneha en central roll. Budskapet förs ut på tre språk, svenska, finska och engelska. - Den gula cirkeln är ett centralt element i kampanjen. Det var ett vinnande förslag, eftersom den är igenkännbar, positiv, och skapar synlighet. Traditionellt har den inte varit i användning i regionmarknadsföring. Den är mångsidig och ett effektivt medel att sprida budskapet med, berättar Smedlund. Den gula cirkeln ger ut ett positivt budskap, också för företagen som får använda den i sin egen

marknadsföring. Den ger positiv synlighet och symboliserar kvalitet.Kampanjen lanseras i maj och kommer att synas bland annat i samband med bostadsmässan i Karleby och på Flygdagen i Karleby-Jakobstad flygfält. Främst riktas kampanjen till besökare på hemmaplan. Både vid bostadsmässan i Karleby och vid KarlebyJakobstads flygfält, där många som bor utanför regionen rör sig, kommer den gula cirkeln att vara tydligt noterad. Regionens nya brand kommer att synas utanför regionen vid mässor, kampanjer och evenemang. På så sätt kommer kampanjbudskapet att spridas till resten av Finland. Kvalitet är något som identifierar vår region. Kommuninvånarna kan vara stolta över det, säger Smedlund. Kampanjen är långsiktig och sträcker sig även utanför Finland. Det handlar om ett internationellt fungerande budskap. - Det här är en livskraftig, tvåspråkig och kunnig region och det budskapet vill vi föra ut till resten av Finland, avslutar han. SARA NYRÖNEN

BARNENS DAG

på Köpmanholmen lördag 18.6 kl. 13 – 15 teaterpjäs – godismete – ansiktsmålning – klotterplank bollkastning – spårning – sångstund – saft&bulle Dagen inleds i festtältet med teaterpjäsen kl. 13.00 Kom i tid! Gratis överfart med två taxibåtar


13

Uppsökande regionalt ungdomsarbete Anna-Lena Starck och Minna Kumpulainen har jobbat som uppsökande ungdomsarbetare i Jakobstadsregionen från och med augusti 2010. De har rest runt och träffat ungdomar i Larsmo, Jakobstad, Kronoby, Pedersöre och Nykarleby. Många gånger har det handlat om att tillsammans söka en väg framåt och någonting att göra efter avslutade/avbrutna studier. Uppsökande ungdomsarbetarnas koppling till arbetsverkstäderna Musikcafé After Eight och RETRO har bidragit till att ungdomar har kunnat ta de första stegen där innan man fortsätter framåt i livet. De uppsökande ungdomsarbetarna strävar efter att nå och vägleda ungdomar i åldern 15-29 år till de tjänster som de behöver. De samarbetar med olika serviceproducenter, myndigheter och andra instanser (t.ex. skolor, TE-byrån, kommunernas socialservice och ungdomsarbete samt föreningar). De vägleder bl.a. de ungdomar som har avbrutit

sina studier eller som är utan studieplats efter grundskolan. Kontakten med den uppsökande ungdomsarbetaren kan konkret innebära t.ex. att tillsammans söka studie-/ arbetspraktikplats eller fritidssysselsättning, sätta ordning på papper och ekonomi eller bara en allmän diskussion kring det som upplevs viktigt för en. Verksamheten grundar sig på en konfidentiell kundkontakt.

Det uppsökande arbetsparets arbetsrum finns i Musikcafé After Eights utrymmen på Storgatan 6, Jakobstad. Caféet fungerar som en naturlig mötesplats för regionens ungdomar. De kommer dock gärna och träffar unga var som helst i regionen. Arbetsparet väntar på kontakt både från ungdomar själva som önskar råd och stöd, men också från kompisar, föräldrar och samarbetspartner. Det är mycket enklare och roligare att söka svar och lösningar tillsammans! MINNA KUMPULAINEN ANNA-LENA STARCK

Anna-Lena och Minna vägleder regionens ungdomar till de tjänster de behöver.

Kontakta oss: Minna Kumpulainen 050-376 5660 minna.kumpulainen@kokkotyo.fi Anna-Lena Starck 040-781 6115 anna-lena@aftereight.fi

Larsmo församling sommarverksamhet 2011 Sommarskriftskolans konfirmationer 18.6. kl. 13 och 15 i kyrkan. Midsommardagens högmässa 25.6. kl 10. Gudstjänst 26.6. kl. 18 Plättkarnevalen i Bosund fiskehamn 1-2 juli. Möte 1.7. kl. 19 i Bosund båtmuseum, ungdomssamling klockan 22. 50-årskonfirmanderna träffas 3.7. kl. 10 i kyrkan. Barnlägret för årskurserna 1-3 vid församlingshemmet 4-5.7, för årskurserna 4-6 6-8.7. Praise Club 7.7. kl 19 i församlingshemmet. Sommarcaféet med musik på församlingshemmets terrass 3.8. kl. 19. Skärimötet på Öuran 14.8. kl. 14 tillsammans med Larsmo församling och Baptistförsamlingen. Avfärd från Kackur båthamn kl. 12:45. Vid regn samlas vi i baptistkyrkan i Kackur. Högmässa eller gudstjänst vanligtvis klockan 10 på söndagarna i Larsmo kyrka. Kolla avvikande tider från Kyrkpressen, Infobladet eller församlingens webbplats.

Obs! Föreningar med egen Facebook sida. Meddela kommunen er länk till Facebook så den kan infogas i det elektroniska föreningsregistret på www.larsmo.fi

Kreativ verkstad 6-10 juni vid Furuholmens fritidsgård 13-17 juni vid Bosund fritidsgård Dagligen kl. 10-13 För flickor och pojkar 8-12 år Tag med egen matsäck och oömma kläder Max 15 deltagare per grupp Ledare: Ida Svenfors & Linda Östman Anmälan: Senast på fredag 3 juni till kommunkansliets info tfn 7857111 Arrangör: Fritidsbyrån


14

Tilinpäätös 2010 Luodon työllisyystilanne parani arvioitua nopeammin ja vaikutukset kuntatalouteen olivat odotettua lievemmät kuin mitä uskottiin talousarviota laadittaessa syksyllä 2009. Työttömyysaste laski verrattuna vuoteen 2009 ja lomautettujen osuus väheni nopeasti. Asuntorakentaminen jatkui kiivaana ja kunnassa voitiin havaita pieni muuttovoitto. Väestö kasvoi 97 henkilöllä (2,0 prosenttia) ja vuoden lopussa asukasluku oli 4 816 henkeä. Vuoden 2010 tilinpäätöksen ylijäämä 891 936,09 euroa ylittää budjetoidun 1 201 536,09 eurolla. Vuosikate oli 1 751 489,56 euroa eli 363,68 euroa/ asukas. Toimintakustannukset olivat 22 752 583,39 euroa tai 4 724,37 euroa/asukas. Toimintamenot kasvoivat 4,04 prosenttia ver-

rattuna vuoteen 2009. Kasvu oli 1,94 prosenttia asukasta kohden. Tomintatulot olivat 2 383 197,50 euroa. Tomintatulot kasvoivat 17,17 prosenttia. Verotulot olivat 11 294 491,96 euroa, mikä vastaa 1,83 prosentin kasvua verrattuna vuoteen 2009. Tuloverotuksen osuus oli 18 %, eli taso on pysynyt samana verrattuna vuoteen 2009. Valtionosuudet olivat 10 541 097,00 euroa. Valtionosuuksien kasvu oli 4,5 prosenttia verrattuna vuoteen 2009. Valtionosuuksien summaan sisältyvä verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus oli 2 866 291 euroa. Työntekijöiden määrä väheni 48:lla henkilöllä sosiaalialan toiminnan siirtyessä Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirastoon. Omien hallintoyksiköiden ja uuden organisaation väliset yhteistyömuodot kehit-

tyivät vuoden aikana. Kunnan sosiaali- ja terveysvirastolta ostaman sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset pysyivät sovituissa taloudellisissa kehyksissä. Kunnan keskustan liikennejärjestelyjen suunnitelmat toteutuivat osittain Kackurintien ja maantie 749:n liittymän siirron sekä liikenneympyrän ja kevyen liikenteen alikulun rakentamisen myötä. Tämän seurauksena kunnalle muodostui kaksi uutta liiketonttia kunnan keskustaan. Yhdelle tontille rakennetaan uusi päivittäistavarakaupalle tarkoitettu kiinteistö ja apteekki. Kunnan investointivauhti jatkuu kiivaana. Kunta hankki muutaman keskeisellä paikalla sijaitsevaa maa-aluetta sekä asunto-, teollisuus- ja liiketoimintaa varten tarkoitettua kiinteistöä. Yhdessä tapauksessa

Ajankohtaista kaavoitusta Lilla Furuholmenin asemakaavan uudistamistyöt ovat edenneet niin, että kaavaehdotus voidaan asettaa nähtäväksi 30 päivän ajaksi kesäkuussa. Viranomaislausuntopyyntö toimitetaan samanaikaisesti ja tavoitteena on, että kaavamuutos voitaisiin käsitellä kunnanvaltuustossa alkusyksystä. Muutoksen tarkoituksena on kaavan ajankohtaisuuden tarkistaminen sekä tiettyjen alueiden tiivistäminen. Vikarholmenin teollisuusalueen asemakaava on liitetty Lilla Furuholmenin asemakaavaan. Uudistettuun kaavaan sisältyy 29 uutta omakotitalotonttia, kaksi uutta kaksikerroksisille pientaloille tarkoitettua APII-tonttia, yksi Y-tontti yleisille rakennuksille, yksi AKR-IItontti rivitaloille tai muille kaksikerroksisille kytketyille rakennuksille sekä uusi TV-II alue varastorakennuksille. Rantayleiskaavan uudistamista ei ole voitu saattaa päätöksen museoviraston vaatimien lisäselvitysten vuoksi. Syksyllä inventoitiin ennen 1955 rakennetut vapaa-ajan asunnot ja nyt toukokuussa suoritetaan muinaismuistoinventaario koskien niitä kohteita jotka museoviraston mielestä vaatii arkeologin

tarkistamista maastossa. Muinaismuistoraportti valmistuu kesäkuun loppuun mennessä, jonka jälkeen kaavakarttaa täydennetään muinaismuistolain mukaan suojeltavilla kohteilla. Tämä tarkoittaa että lopullinen rantayleiskaavaehdotus asetetaan nähtäväksi syksyn aikana.

makaavan kaavoitustyöt käynnistetään elokuussa ja alueen idealuonnokset tullaan esittämään syksyllä. Asemakaavoitus toteutetaan vaiheittain niin että olemassa olevaa viemäriverkostoa lähimpänä oleva alue kaavoitetaan ensimmäisessä vaiheessa.

Bosundin Murmästarin ase-

GUN KAPTÉNS

kunta käytti etuosto-oikeuttaan ja lunasti teollisuustontin. Furuholmenin päiväkodin lisärakennus valmistui ja Näsin koulun ja esikoulun uudet tilat toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. Hoitolaitoksiin asennettavien sprinklerijärjestelmien laajennustyö jatkui suunnitellusti. Toteutuneet investoinnit olivat yhteensä 3 109 308,51 euroa. Velkataakka kasvoi 2 778 630 euroon ja oli vuoden lopussa 9 189

880 tai 1 908,20 euroa/asukas. Vuoden 2010 taloudellinen tulos voidaan luonnehtia erittäin hyväksi ottaen huomioon että Luodon kunnan tuloveroprosentti 18,50 oli 0,48 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin maan keskimääräinen veroäyrin hinta ja samalla Pohjanmaan maakunnan alhaisin tuloveroprosentti. GUN KAPTÉNS Kunnanjohtaja

Väestönsuojat, pelastussuunnitelmat ja palovaroittimet

Uusi pelastuslaki astuu voimaan 1. heinäkuuta 2011. Lain 71 § sisältää merkittävän muutoksen joka liittyy rakentamiseen ja väestönsuojan rakentamisvelvoitteeseen. Vanhan lain mukaan väestönsuojan rakentaminen oli pakollista jos samalla tontilla olevan rakennuksen tai rakennusryhmän kerrosala oli vähintään 600 m2 ja jossa asui tai työskenteli ihmisiä pysyvästi.

Uuden pelastuslain mukaan rajaa on kohotettu koskemaan yli 1200 neliömetrin asuin- tai työrakennuksia ja teollisuus-, tuotanto-, varasto ja kokoontumisrakennusten osalta väestönsuojan rakentamisvelvollisuuden raja nousee 1500 neliömetriin. Väestönsuojan rakentamisvelvoite ei koske maatalouden tuotantorakennuksia. Väestönsuojaa käytetään tavallisesti normaaleissa olosuhteissa muihin tarkoituksiin, esim. varastona tai sosiaalitiloina. Vanhan lain mukaan väestönsuojan piti voida ottaa käyttöön 24 tunnin sisällä. Uudessa laissa tätä rajaa on kohotettu 72 tuntiin. Pelastuslain mukaan pelastussuunnitelma on laadittava rakennukseen tai muuhun kohteeseen, joka on poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi tai jossa henkilö- tai paloturvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voi-

daan arvioida olevan vakavat. Asuinrakennuksille on laadittava pelastussuunnitelma jos rakennukseen kuuluu vähintään kolme asuntoa. Pelastuslain mukaan pelastussuunnitelmat on laadittava ennen 1. heinäkuuta 2012 ja vanhoja pelastussuunnitelmia on päivitettävä ennen 1. heinäkuuta 2013. 1.1.2010 lähtien asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m2 kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin. 61 neliömetrin asunnossa on oltava vähintään kaksi palovaroitinta. Suositeltavaa on asentaa palovaroittimet jokaiseen makuuhuoneeseen ja eteiseen. Tämän lisäksi uusissa rakennuksissa palovaroittimet on liitettävä sähköverkkoon. Palovaroittimet on myös asennettava vapaa-ajan asuntoihin jossa yövytään. Palovaroitin on sijoitettava kattoon vähintään puoli metriä seinästä. Ylimääräisenä varotoimena on hyvä asentaa häkävaroitin huoneeseen jossa on tulisija. Palovaroitinta on testattava säännöllisin aikavälein sen toimivuuden varmistamiseksi. ULF HOLGERS


Ajankohtaista teknisellä puolella Teknisellä puolella riittää tekemistä monen uuden hankkeen myötä. Jätevesijohdon rakentaminen ja vesijohdon uusiminen Kackurin alueella on juuri nyt käynnissä. Viemäriverkoston pääjohdot ovat suurilta osin valmiita ja kiinteistöt voidaan liittää kunnalliseen viemäriverkostoon alkukesällä. Maanrakennus B Dahlbacka toimii urakoitsijana. Vesi- ja viemäriverkoston laajennustyöt ovat käynnissä Hannulan asemakaava-alueella. Alueella on myös rakenteilla Granitvägenin ja Granitgrändenin ensimmäiset osat. Urakoitsijana toimii AJ Contract Oy. Kunnallistekniikan valmistuminen elokuun alussa mahdollistaa rakentamisen neljälle uudelle omakotitalotontille ja kolmelle uudelle rivitalotontille. Kunnan kiinteistöyhtiö on varannut kaksi rivitalotonttia vuokraasuntoja varten. Kolmannesta rivitalotontista on ilmoitettu lehdessä ja siihen rakennetaan rivitalo tai paritalo myyntiä varten. Fränsviksvägenin parannustöiden toinen etappi suoritettii huhti-toukokuu vaihteessa ja

hankkeen urakoitsijoina toimivat Raivaus Ky Fagerudd yhdessä J&B Vikströmin kanssa. ELY-keskus on myöntänyt tieparannukselle valtionapua. Kustannuksiin osallistuvat myös Fränsvik-Vissin yksityinen tieosuuskunta sekä kunta. Storströmmenin asemakaavaalueella käynnistyy toukokuussa useampi kunnallistekninen työ. Kyseessä on Plommonvägenin rakentaminen johon myös vesija viemäröintityöt sisältyvät. AJ Contract Oy toimii urakoitsijana ja huolehtii kunnallisteknisistä töistä. Plommonvägenin valmistuessa voidaan aloittaa rakennustyöt kuudella uudella omakotitalotontilla ja kahdella rivitalotontilla. Omakotitalotonteille sallitaan yhden asunnon omakotitalojen rakentaminen. Rivitalotonttien sallittu rakennusoikeus on 600 m2. Kiinteistöpuolella Luodon teollisuushallin saneeraus- ja laajennustyöt ovat käynnissä. Työn on määrä valmistua 30.6.2011. Pääurakoitsijana toimii Nordic Byggtjänst Oy. Larsmo Rör huolehtii viemäröinnistä ja lämmityksestä. MasterMek Oy huolehtii ilmanvaihdosta ja Sähköasennus Lars Sundström

15

Fastighets Ab Larsmo Bostäder rakentaa syksyllä uusia vuokra-asuntoja Hannulan asemakaavaalueelle. toimii sähköurakoitsijana. Entisellä Näsin esikoululla on parhaillaan käynnissä kunnostamistyöt. Korjaukset suoritetaan suurilta osin omin voimin. Suunnitelmien mukaan rakennus valmistuu elokuun alussa. Kesän aikana koulut ja päivä-

kodit tarkistetaan ja tarvittavat huoltotyöt suoritetaan. Asvaltointityöt jatkuvat myös tänä vuonna. Bosundissa päällystetään Matrosvägen, Ankargränden, Käldgränden, Miasasgränden ja Helgögränden. Hannulan asemakaava-alueella

asvaltoidaan Skiffervägen ja Skiffergränden. Furuholmenilla päällystetään Backstigen ja Vikarholmenilla Havregrändenin ja Vetegrändenin välinen kevyen liikenteen väylä. Tämän vuoden asvaltointitöistä vastaa NCC Roads. JARL ROSENBERG

Nurmikon leikka- Postiosoitteen muutos – usta ja lumen luon- 68580 Furuholmenista tuli tia eläkeläisille 68580 Luoto Kotona asuvat pihatöihin apua tarvitsevat vanhukset voivat saada apua kunnalta. Kunta avustaa järjestämällä nuoren tai työttömän leikkaamaan nurmikkoa tai pensasaitaa, haravoimaan tai talvella luomaan lunta tuntikorvausta vastaan. Tähän nk. kunnossapitotyöhön ei sisälly esim. lumen luontia katolta, talon maalaamista tai viikkosiivousta. Kunta ei myöskään voi tarjota tätä palvelua kesällä vapaa-ajan asunnossaan asuvalle henkilölle joka ei enää asu omassa kodissaan. Veteraaneille ja heidän leskilleen palvelu on maksuton. Koneellisesti hoidettavasta lumenluonnista ilmoitetaan tekniselle osastolle ja tälle toiminnalle on erilliset taksat. Kunta sponsoroi palvelusta

aiheutuvat sosiaaliset kustannukset (22%) mutta palvelun ostajan on itse maksettava 8,22 euroa/tunti. Kunta laskuttaa työstä jälkeenpäin kun työn suorittaja on jättänyt tuntiselvityksen. Kunta huolehtii palkanmaksusta ja välityksestä. Ilmoittakaa kunnan puhelinvaihteeseen 7857111 tai 7857211 (Löf) mikäli tarvitsette apua nurmikon leikkaamiseen tänä kesänä. CAROLA LÖF

Furuholmenilla, Vikarholmenilla, Storströmmenillä ja osittain Risöhällvägenillä asuvien kuntalaisten postiosoitteet muuttuivat viime vuoden lokakuussa jolloin 68580 Furuholmenista tuli 68580 Luoto. Muutos tarkoittaa, että postinumero 68580 myös jatkossa säilyy mutta postitoimipaikkana on Luoto. Muutoksen takana on kunnan anomus kokonaan poistaa 68580 Furuholmen koska monet eivät halua käyttää tätä postiosoitetta sen ollessa harhaanjohtava esim. jos asuu Storströmmenillä tai osoitteessa Risöhällvägen 210. Itella ei myöntänyt lupaa mutta suostui poistamaan Furuholmen- nimen postitoimipakkana. Tällä hetkellä on käytössä sekä

68570 Luoto että 68580 Luoto. Itella on ilmoittanut kunnalle, että on tärkeä käyttää oikeaa postinumeroa mikäli haluaa postinjakelun tapahtuvan ajoissa. Jos käyttää väärää numeroa posti tulee päivän myöhässä. Tämä merkitsee että kaikki ne jotka ennen käyttivät osoitetta 68580 Furuholmen tulisi tästä lähtien käyttää 68580 Luoto. Kunta on myös ilmoittanut postille, että se on halukas tekemään muutoksia koskien 68580-numeron käyttöaluetta. Tänään moni ei tiedä, että raja kulkee suunnilleen Risöhällvägen 175 kohdalla siten että alemmat numerot kuuluvat 68570-alueeseen ja korkeammat numerot kuuluvat 68580-alueeseen. 68580 on myös voimassa Storströmme-

nin asemakaava-alueella. Kunta on toivonut, että raja kulkisi Storströmmenin sillan kohdalla. Postin tekemää päätöstä ei vielä ole olemassa, mutta postin osalta on suhtauduttu positiivisesti ehdotukseen. Kuntalaiset tulevat saamaan tiedotteen postilaatikkoihinsa jossa ilmoitetaan oikeasta osoitteesta kunhan vain päätös asiasta toteutuu. Luodon muut postinumerot ovat samat kuin ennenkin eikä niihin tehdä muutoksia eli 68560 Eugmo ja 68555 Bosund. Jos haluaa tarkistaa Itellasta oman postinumeronsa voi tehdä sen helposti osoitteessa http:// www.posti.fi/postipalvelee/ postinumerohaku/ CAROLA LÖF


16

Uppskattad sångerska på Föusjazz Fagernäs Byaråd arrangerar Föusjazz för tolfte året i följd lördagen den 18. Juni i Stenfähuset i Fagernäs. I år har vi den stora äran att få bjuda på den fenomenala sångartisten Monica Aspelund. Monica har sedan länge varit en mycket uppskattad sångerska i schlager- och jazzfältet. Redan som barn utmärkte hon sig i schlagertävlingar och år 1960 spelade hon in sin första singel. I hennes långa karriär ryms bl.a. samarbete med den svenska gruppen Family Four, och med Aarno Raninen och Lasse Mårtenson, som ledde till Eurovisionsuttagningslåten Fasten Seatbelts år 1975, som hon sjöng tillsammans med sin syster Ami Aspelund under namnet Mon-Ami. Mest känd är Monica troligtvis för sitt uppträdande i Eurovisionsfinalen 1976 i London, med stycket Lapponia, som placerade sig på tionde plats. På 70-talet bosatte hon sig i Florida och återvände inte till hemlandet innan hon 1986 fick erbjudande att spela

den kvinnliga huvudrollen i Helsingfors stadsteaters uppsättning av musikalen Cats. På sommaren 2006 firade Monica 60-årsjubileum med konsert i Helsingfors. Monica är en lysande jazzsångerska och på senare år har hon uppträtt främst med jazz och evergreens på valda tillställningar. Pianisten och dragspelaren Leo Holmgren är en mångsidig allsysslare inom den finländska musikbranschen. Han har sysslat med allt från pianojazz till skärgårdsmusik på dragspel och han är även en omtyckt allsångsledare. Leo är född och uppvuxen i Jakobstad och spelade i sina unga musikår i Jakobstad med bl.a. Sven ”Nagu” Nygård, Brylle Nylund, Rainer Heselius och Lasse Löf. Leo flyttade till Helsingfors 1959 för att börja spela i Sacy Sands Orkester. Sen dess har Leo spelat med många kända musiker, bl.a. Göran Ödner, ”Lill-Jörgen” Petersen, Aarno Raninen och många andra. Numera spelar Leo den mu-

Monica Aspelund och Leo Holmgren Trio uppträder på Föusjazz i Fagernäs den 18 juni. sik som står honom närmast hjärtat nämligen jazz och han uppträder ofta med sin jazztrio med olika sångartister. I trion, förutom Leo på piano, spelar Ilkka Hanski på kontrabas och Jussi Turhala på trummor. Både Ilkka och Jussi är välkända jazzmusiker och aktiva främst i Helsingforstrakten. Monica och Leos trio gjorde

en mycket lyckad och omtyckt spelning på Jazzoo’s Thursday Jazz för några år sedan och Leo har sen dess haft högt på sin önskelista att på nytt få komma och uppträda till våra trakter med Monica och sin trio och nu blir det av! På Föusjazz dyker det även upp ett par lokala solister som

ska spela med i några låtar. Som ”pausband” uppträder Felix Back Trio. Felix är en ung och begåvad pianist från Jakobstad. Föusjazz, lördagen den 18 juni, kl 19.00, stenfähuset i Fagernäs. Kaffeservering och korvgrillning. Parkering vid kyrkan. JAN-ANDERS FAGERHED

Översiktskarta för paddlare till utdelning Lagom till sommaren blir 7 Broars översiktskarta klar efter endel justeringar och tillägg. Kartan finns tillgänglig vid olika ställen i kommunen bl.a. vid kommunkansliet, Köpmanholmen, Strandis mm. Den är gratis. Översiktkartan ger dig tips om var paddlingsturen kan starta, var rastplatser och sevärdheter finns. Med hjälp av kartan kan man sedan göra upp sin egen rutt både inomskärs, utomskärs, i åar och älvar. Där finns också information om kanotklubbar och var du kan hyra eller köpa kanoter och utrustning. Översiktskartan är mera som en broschyr än en paddlingskarta. I ett senare skede kommer också en paddlingskarta ut som är i skalan 1:50000. 7 Broars skärgårdspaddling inbjuder /utmanar i sommar igen till en utfärd i skärgården. Rutten är ny och förhållandevis krävande, längd 30 km. Starten sker vid Cafe Bryggan, Öja, matpaus vid Köpmanholmen, för att sedan fortsätta till Svanen Camping. Vid Svanen har man möjlighet att bekanta sig med utställning av kanoter och utrust-

ning i samband med paddling. Något slag av program bjuds det också på, såsom demonstration av olika räddningsmetoder vid paddling. Långväga gäster har möjlighet till övernattning. För de verkligt intresserade bjuds program också för söndagen. Det blir start vid Köpmanholmen / Sonamo för utfärd i yttre skärgården. Väder och vind bestämmer rutten. Några plock ur Botnia Canoes sommarprogram: Tisdagspaddlingar: Tisdagspaddlingarna är ett bra tillfälle för nybörjare att komma igång. Paddlarskola: För barn den 6-7 juni. Förhandsanmälning. Kurs för nybörjare (två kvällar) den 15.-16.6. Förhandsanmälning. Kurs för nybörjare (två kvällar) den 29.-30.6. Förhandsanmälning. Säkerhetsövning arrangeras i slutet av juli och vågövning /surf en blåsig augustidag.

LEIF LUNABBA


Tidsresa vid Bjärgas

17

Ordförandebyte vid Hembygdsföreningen Ny ordförande för Larsmo Hembygdsförening och kulturoasen Bjärgas är Berndt Barck, larsmobo sedan 1978 men född och uppvuxen i Hangö. Flyttade efter studietiden i Mariehamn med fru och barn till Larsmo.

Barnen fick göra en åktur med hästen Pålle, som under dagen rustades för krigstjänst. ”En solig och blåsig dag cyklade vi till Bjärgas. När vi kom fram blev vi varmt välkomnade. Vi fick gå in i en stuga, där alla pojkar fick skjortor och mössor, medan flickorna tog på sig förkläden och hucklen. Vi fick också nya namn. Jag hette Georg. När vi kom ut på gården igen stod alla vuxna och väntade på oss. Farbror Viktor räknade bakåt från 2011, till 2000, till 1990…. och till 1950…. och så var vi där, den 3 maj år 1942.” Så berättar Dennis om en upplevelse som alla femteklassister i vår kommun nyligen var med om. Det handlar om Tidsresan vid Bjärgas, då skolbarnen, med alla sina sinnen, fick ta del av lokahistorien anno 1942. Papporna befann sig ute i krig, men på hemmafronten var det en vanlig vardag i maj i Larsmo. Skolbarnen kom till Bjärgas på morgonen och sattes tämligen snart i arbete. De fick syssla

med sådant, som förr var viktiga vardagsgöromål. Med ett underbart tålamod, med en smittande humor, med stor entusiasm och med fast hand vägleddes barnen av vuxna som för dagen hade tagit på sig rollen som kanske en mormor Hanna, en faster Greta eller en farfar Herman. Sysslorna denna vardag var synnerligen varierande. Såhär berättar Hannes: ”Det roligaste var att hugga ved med en gammal yxa. Yxorna var inte så vassa, så till först måste vi slipa dem. Det var första gången jag drog en slipsten. Och vår träbåt skulle snart sjösättas och behövde tjäras. Den goda doften från tjäran var helt underbar. Vi hann också se på när smeden jobbade i sin smedja. Efter en åktur med den fina hästen for vi och ”vänd perolandi” som man säger på dialekt. Vi slängde gödsel på så att det skulle växa bra.”

Pojkarna utförde sina arbetsuppgifter bland vedarbete, jordbruk, båtskötsel och fiske. Flickorna i sin tur hade fullt upp med att förse det talrika hemfolket med mat. Potatis och morötter skulle skalas, köttsoppa kokas och efter att man överraskande nog hittat ett hönsbo med ägg under folkförsörjningsbyråns hus så kunde plättar stekas. Bröd och vetelängder bakades till ”ettmeddaskaffi” och kläder måste tvättas, manglas och strykas. Smör kärnades och ett paket med betydelsefullt innehåll skulle sändas till pappa ute vid fronten. Barnen förflyttades till en tid, då respekten för de vuxna uppfattades annorlunda jämfört med idag. Till exempel att nia de äldre, att niga och bocka var nog vanligare förr. Detta noterade Jona: ”Vi kunde inte fortsätta bygga på båten för spikarna var slut. Så vi måste gå till Folkförsörjningsbyrån. När vi kom dit tog vi först av oss våra mössor och bugade oss. Vi frågade om det fanns båtspikar. De sade att dem får vi först till hösten.”

Är numera pensionär efter 40 verksamma yrkesår inom sjöfarten. Började 2009 som talkoarbetare vid Bjärgas hembygdsmuséum och blev samma år invald i styrelsen. Blev styrelsens ordförande 2011. Det var att stiga in i en väl inarbetad verksamhet. Talkoandan är god och stämningen är bra i talkogrupperna. Detta har också gett synliga resultat, när man summerar vad talkokrafterna åstadkommit. På området finns i detta nu 22 gamla lokalhistoriska byggnader. Det finns över 6000 katalogiserade föremål, samt ett värdefullt lokalhistoriskt arkiv.

Allting åstadkommit genom oräkneliga timmar av talkoarbetare. Området vid Bjärgas är som helhet vackert och rogivande. Sandras föreningsgård som färdigställdes 2010 är en modern byggnad i gammal stil. Där finns möjlighet att hålla kulturella och lokalhistoriska tillställningar, samt också seminarier, möten eller privata kalas. Målsättningen är att Bjärgas skall vara en lokalkulturell plats som gagnar framförallt larsmoborna men också alla övriga med intresse för kultur och lokalhistoria. För en fortsatt främjande verksamhet behövs också framöver många glada talkoarbetare. Tisdag talkokvällarna inleds 31.5 kl 18.00. Eller om du vill komma som besökare och uppleva historiens vingslag i en unik gammaldags miljö, så är du välkommen till Bjärgas. BERNT BARCK

Michael Björklund på Köpmanholmen Vårt Larsmo r.f. har som tradition att varje år arrangera en kulturkväll med god mat och underhållning. Temat för årets fest är Skärgårdsmat och för detta har föreningen bjudit in kocken Michael Björklund. Michael blev årets kock i Finland 1997, då var han endast 22 år gammal. Tre år senare förärades han samma titel i Sverige. Vi känner igen honom från TV-program som ”Strömsö”, ”Skärgårdstugg” och ”Mat så

in i Norden”. Michael är en stor förespråkare för det skandinaviska köket och lokala råvaror. Festen ordnas på Köpmanholmen söndagen den 10 juli 2011, kl. 16.00. Ni serveras en trerätters middag samt underhållning av kocken själv. Anmälningar görs till Larsmo kommun tfn: 7857 111 senast den 1 juli. Kostnaden för kvällen är 30 euro/person. Varmt välkomna! MARIE LUDÉN

Efter den intensiva och lärorika arbetsdagen samlades alla på gården och farbror Viktor räknade barn och vuxna tillbaka till år 2011. Med nyvunnen kunskap om hur man levde år 1942, med många erfarenheter rikare och efter ett varmt tack till alla snälla, hjälpsamma och aktiva vuxna i Larsmo hembygdsförening cyklade nöjda skolbarn hemåt igen. Nu är det viktigt att fiskeredskapen ses över.

SONJA RANTAMÄKI

Upplev Michael Björklunds delikatesser i sommar.


18

Årets verksamhetsledare i 4H

Finlands svenska 4H har utdelat en hedersam utmärkelse till en verksamhetsledare denna gång i Larsmo. Marina Dahl som sedan 1995 fungerat som anställd verksamhetsledare för Larsmo 4H förening, har erhållit utmärkelsen. När motiveringen till valet av Årets verksamhetsledare lästes upp i Åbo i samband med organisationens utbildningsdagar var det med överraskning och stor glädje som Marina kunde ta emot utmärkelsen.

Marina har många 4H vänner. Den globala 4H rörelsen räknar idag med över 10 miljoner medlemmar. Enbart i Finland har 4H över 75000 medlemmar och av dessa är drygt 5000 svenskspråkiga. Finlands svenska 4H består av 26 lokala medlemsföreningar däribland Larsmo 4H. Rörelsen är som mången annan föreningsverksamhet startad alldeles i början av 1900-talet i USA. Larsmo 4H har sina rötter i LarsmoÖja lantbruksklubb, vilken grundades under kriget år 1941 och samarbetet med marthorna och lantmannagil-

let var i början aktivt. År 2011 är följaktligen ett jubileumsår i Larsmo för den anrika 4H verksamheten. I föreningsregistret upptogs Larsmo 4H som självständig r.f. förening år 1977 och en stor del av kommunens invånare har vuxit upp med 4H. För många i Larsmo har fröet som såtts inom 4H grott till något alldeles speciellt och meningsfullt. I den lokala föreningens verksamhet har ungdomarna arbetat med sina egna förutsättningar och själva kunnat påverka innehållet i verksamheten.

Populär förening Verksamhetsledarens roll är avgörande för den lokala föreningens profil och utveckling. Larsmo 4H är idag en mycket populär förening att delta i oberoende av var man bor i kommunen. Verksamhetsledaren besöker regelbundet alla skolor och informerar om föreningens verksamhet och besöken i skolorna har gett resultat. För närvarande deltar 71 pojkar och 122 flickor re-

I Bosund nyrenoverade fritidsgård trivs 4H-ungdomarna och verksamhetsledaren. gelbundet i föreningens verksamhet. Ungdomarna deltar i bakningskurser, matlagningskurser, hantverkskurser, pysselkurser. Hembesök görs till alla ungdomar och då planeras individuellt olika projekt och företag med de unga.

Projekt Ungdomarna kan också delta i

Folkhälsans sommaraktiviteter i Larsmo 2011 Gågruppsavslutning Måndagen den 6 juni vid Sandras, Bjärgas. Alla vandrare samlas kl. 19.00. Temat för kvällen är hälsosam kost. Föreningen bjuder på kaffe och smörgås.

aktiviteter så som traktorkurs och precisionstävlingar, marknadstillfällen och 4H-torg, talkon, 4H-veckan, föreningsmässa, höstfest, höstlovs- och sportlovsaktiviteter, lektioner i arbetslivskörkort, solrostävling, doggsitter-kurs, smådjurskurs, kurs i bokföringens grunder, tävling i skogsfärdighet, exkursioner, ridläger, fiskeläger, försäljning av frö

och lökar, internationella arrangemang etc. Flera av de regelbundna aktiviteterna som 4H arrangerar sker också i samarbete med kommunens fritidssektor och de tre fritidsgårdarna i kommunen används flitigt av verksamhetsledaren och de unga. ARNE BÖHLING

Motionssalen Välkommen till motionssalen i Holm fritidsgård. I motionssalen kan du träna med stor variation vid 15 olika träningsstationer.

Sommargymnastik

Närmare 700 personliga hyresavtal till motionssalen har redan ingåtts.

Måndagar med start den 6 juni kl.19.00 vid Larsmo idrottspark, juniorgräsplanen.

Åldersgräns 15 år!

Simskolor

Folkhälsans simskolor följer Finlands simundervisnings- och livräddningsförbunds (FSL) direktiv för simundervisning. Vi hoppas att många larsmobarn också detta år tar vara på möjligheten att lära sig simma och skaffa sig en god simfärdighet. Alla barn som under innevarande år fyller 6 år får delta i simskolan. Vi ger även i år möjlighet för alla som vill bli simkandidat- eller simmagister att avlägga proven för t.ex. längd- och djupdykning i simhallen. Transport till Karleby simhall med simlärare ordnas. Alla simmagistrar och simkandidater belönas med en liten gåva från Folkhälsan. Kom ihåg att anmäla ditt barn till simskolan!

Priser: 1 månad 3 månader 6 månader 12 månader

Öppet: Dagligen kl. 08 - 22 Personligt månadsavtal/årsavtal till motionssalen görs vid fritidsbyrån eller vid kommunkansliets info.

Anmälningstiden är 13-14 juni kl. 8-18 tfn 050-3659714 Omgång 1 27.6 – 8.7 Assarskär, Svennasminne, Sonamo Omgång 2 11.7 – 23.7 Assarskär, Svennasminne, Fagernäs Omgång 3 25.7 – 5.8 Kackur, Annäsgrundet

10 euro 25 euro 45 euro 80 euro

Avgiften faktureras!


19

Ny idrottsförening i Larsmo Det mångsidiga föreningslivet i Larsmo med ca 115 aktiva föreningar har nu utökats med ytterligare en förening. Mountainbikeföreningen 4seasonMTB r.f. har grundats för att samla intresserade i kommunen och i regionen till terrängcykling i olika former.

Joakim Björkskog är ordförande i föreningen som grundades år 2008 och han berättar att målsättningen med föreningen är att terrängcykla tillsammans, att framförallt ha kul och trixa på i terrängen. Föreningens medlemmar deltar också i en del tävlingar bland annat Tahko-Maraton som är ett årligt arrangemang där sträckan i terrängen är 60-120 km.

4season Vinter, vår, sommar och höst ordnas aktiviteter. – Det gäller bara att anpassa cykel och utrustning efter årstid och väderlek intygar Joakim. Stenar, stubbar, berg och andra intressanta hinder gör åkningen intressant även om cykeln ibland

måste bäras någon sträcka. En punktering eller brusten kedja är ingen panik utan det hör till att kunna fixa sådant ute i skogen säger Joakim.

Växande idrottsgren Intresset för terrängcykling som idrottsgren och fritidssysselsättning växer stadigt och allt fler skaffar sig terrängcyklar. Joakim berättar att många terrängcyklar utan att vara med i någon organiserad grupp men att det i regionen också finns minst fyra olika grupper som regelbundet terrängcyklar. Huruvida terrängcykling är kostsamt kan diskuteras i det oändliga. - Priset för en cykel variera på samma sätt som priset för ett par hyggliga skidor påpekar Joakim. Idag handlar många cyklar och reservdelar smidigt via nätet säger Joakim. En bra nybörjarcykel i aluminium kostar drygt 500 euro men en kolfibercykel som sportens affischnamn Pia Sundstedt använder kostar över 10 000 euro. Framledes diskuteras möjligheten att utveckla fören-

Föreningen 4seasonMTB välkomnar varje vecka nya medlemmar med på äventyr i naturen. ingsverksamheten. För introduktion av terrängcykling är en träningsplats ett ideal. I den framtida utbyggnaden av Larsmo idrottspark kunde ett lämpligt och kuperat område med serviceutrymmen för den här aktiviteten ingå. Men skall

Friidrotten engagerar Verksamheten inom friidrottssektionen i Larsmo IF är för nuvarande mycket livlig. Med runt 100 inskrivna knattar i våra sommarträningar och cirka 30 juniorer i årets vinterträningar kan vi konstatera, att ungdomarna i Larsmo tycker om att röra på sig. Vi har också förmånen att ha många duktiga tränare att tillgå. I somras var vi 15 tränare engagerade i träningarna och i vinter har täningarna skötts av 9 tränare. De flesta har gått olika tränarutbildningar och några har också en egen friidrottsbakgrund. Under vinterhalvåret riktar sig våra träningar till 10-17-åringar. De är uppdelade i två grupper. Den yngre gruppen för 1012 åringar har två träningar i veckan och också möjlighet att delta i Idrottsskoj som vi drar tillsammans med LBK. De äldre, 13-17 åringarna, har tre ledda träningspass i veckan och utöver det möjlighet att få personliga träningsprogram. Träningarna hålls både i Tellus-

hallen i Jakobstad och i Cronhjelmskolan. Sommarträningarna börjar i maj och inleds alltid med Terrängcupen. Vi arrangerar också Ärevarvet i början av sommaren. Träningarna hålls tisdagar och torsdagar på sportplanen i Larsmo och då i grupper indelade efter ålder. De yngsta, 6-9 åringarna, tränar en gång i veckan, medan de äldre erbjuds två träningspass. Under träningarna går vi igenom alla grenar inom friidrotten och alla bereds på så sätt möjlighet att bekanta sig med de olika disciplinerna och förhoppningsvis hitta sina egna grenar. Vi betonar alltid mångsidigheten.

LIF som tävlingsförening Sedan fem år tillbaka har man möjlighet att tävla för Larsmo IF och av alla våra knattar är det 40-50 stycken varje sommar som väljer att komma med och tävla för oss. Vi deltar i tävlingar runt om inom ÖID och så har vi också valt att satsa på Vattenfall Cup. Vattenfall Cupen

riktar sig till alla föreningar i Finland. Indelningen baserar sig på antalet invånare i kommunen och vi deltar i KILO- serien för kommuner med under 5000 invånare. För tre år sen nådde LIF första gången finalen och slutade då på 10:e plats. Nu har vi två år i rad blivit 2:a och fortsätter kämpa om segern. I år startade våra utomhusträningar 19.5 vid idrottscentret i Larsmo. Vi tränar även i år tisdagar och torsdagar och starttiden är 18.30 båda kvällarna. Träningarna fortsätter hela sommaren och vi varvar lek och träning med tävlingar, för den som vill. Ärevarvet arrangeras i år 31.5 och vi hoppas på många deltagare. De äldre löper i en timme medan knattarna joggar cirka 15 minuter och får sedan prova på olika friidrottsgrenar. Alla mellan 6 och 19 år är välkomna på våra träningar. Se även information och olika meddelanden på föreningens webbplats. TOMAS NYLUND

föreningen starta upp skolningsverksamhet för nybörjare och juniorer krävs kostsamma satsningar i form av cyklar som kan utlånas säger Joakim. I väntan på framtida anläggningar inbjuder föreningen

intresserade av terrängcykling via egen webbplats och Facebookgrupp med på terrängturer. Start varje måndag kväll från Strandis alternativt Jakobstads torg! ARNE BÖHLING

Fotbollsskola Vid idrottsparken i Holm 13-17 juni kl. 10-12 För flickor och pojkar 6-12 år Avgift: 7 euro/junior, avgiften Inbetalas i förhand på LBK:s konto Andelsbanken 556741-420989 Kom ihåg att uppge namn på deltagaren i samband med inbetalningen!

Arrangör: Fritidsbyrån i samarbete med Larsmo Bollklubb

Idrottsskola Dagligen kl. 10.00-12.30 6-10 juni vid Bosund skola 13-17 juni vid Näs skola 20-23 juni vid idrottsparken i Holm

Arrangör: Fritidsbyrån


20

Sommaren 2011 i Larsmo Juni 5.6 kl. 12-16 Säsongsöppning av Köpmanholmen 17.6 kl. 16–20 Fiskmarknad vid Bosund fiskehamn 18.6 kl. 13-15 Barnens Dag på Köpmanholmen 18.6 kl. 19.00 Föusjass i Fagernäs stenfähus 26.6 kl. 14.00 Midsommarmöte på Köpmanholmen 29.6 kl. 19.00 Anders Apan Show på Köpmanholmen

Juli 1.7 kl. 18.00 Plättkarneval vid Bosund fiskehamn 1.7 kl. 19.00 Missionsmöte i Bosund båt- och fiskemuseum 2.7 kl. 09.30 7 Broars Skärgårdspaddling 2.7 kl. 22.00 Plättkarnevalen avslutas 3.7 kl. 18.00 Kristen allsångskväll vid Kackur båthamn 6.7 kl. 19.00 Countrykväll på Köpmanholmen 7.7 kl. 18.30 Allsångskväll vid Bjärgas 10.7 kl. 16.00 Skärgårdsmat med Michael Björklund på Köpmanholmen 13.7 kl. 19.00 Nina Lassander på Köpmanholmen 27.7 kl. 19.00 Patrick Linman på Köpmanholmen

Augusti 3.8 kl. 19.00 Alfred Backas första avskeds- turné på Köpmanholmen 3.8 kl. 19.00 Sommarcafé med musik vid församlingshemmet i Fagernäs 5.8 kl. 17.00 Sommartorg i Bosund, Svennasminne 14.8 kl. 10.00 Fagernäsdagen 14.8 kl. 14.00 Skärimöte på Öuran, avfärd från Kackur båthamn kl. 12.45

Mer information om sommarens program hittas på www.larsmo.fi

Kommuntidningen även som e-tidning

www.larsmo.fi

Säsongsöppning på Köpmanholmen Köpmanholmen slår upp dörrarna för säsongen söndagen den 5 juni och håller då öppet kl. 12 – 16. Därefter har vi öppet kl. 12 – 21 varje dag fram till den 14 augusti samt helgen 20 – 21 augusti. I restaurangen fås mat enligt a la carte meny varje dag och lunch serveras under juli månad kl. 12 – 14. Caféet serverar som alltid hembakt och något småsalt att äta. När Köpmanholmen nu kör igång för säsongen är det med en förnyad logo och en egen webbsida, något som utarbetats under vintern. Logon, som syns härintill, är framtagen av Malin Sjöberg på pixelfarmen, som också designade kommunens nya logo för några år sedan. Och visst påminner de till formspråket om varandra? Den gröna bakgrunden är tänkt att symbolisera den grönska som

möter våra gäster när de stiger iland. På bilden syns också utsiktstornet, en byggnad som får representera restaurangen, samt en båt som representerar sjölivet samt M/S Wilma som troget tuffar på mellan fastland och ö. Också den här sommaren är transporten kostnadsfri för våra besökare, M/S Wilma kör i vanlig ordning då det finns behov. Vid Sonamo roddbåtshamn finns en telefon som är direkt knuten till våra båtförare, när du lyfter luren kopplas du direkt och kan beställa skjuts.

Köpmanholmens webbplats hittas på adressen www.kopmanholmen.fi. I skrivande stund är vi i färd med att fin-

slipa texten och utseendet för webbinformationen. En del skall också översättas till finska och engelska för att Köpmanholmen ska kunna marknadsföras till en bredare kundgrupp. Vi tar med tacksamhet emot kommentarer på den nya webbplatsen! Köpmanholmen har också en egen sida på facebook, sidan är tänkt som ytterligare en möjlighet till kommunikation. Går du in och ”gillar” sidan får du snabbt information om det som händer på ön samt onsdagskvällarnas program, det senare hittas också på vår webbsida. Du kan dessutom på ett mycket enkelt och direkt sätt ställa frågor, ge kommentarer och diskutera – vi i personalen skriver tillbaka så snart det finns möjlighet. MARIE LUDÉN

Evenemang för hela familjen I årtionden har Larsmo kommun inbjudit till olika sommarevenemang på Köpmanholmen. Arrangemang för barn, musikoch kulturkvällar m.m. har traditionsenligt varit den mix som lockat ut till rekreationsområdet. Barnens Dag och sommarens programfyllda onsdagskvällar på caféområdet som nu ordas för sextonde säsongen i rad bjuder på något för var och en.

Anders Apan Show bygger på hans egna sånger och sånglekar och på en rad välkända barnsånger. Det blir en utåtriktad show med många roliga, vackra, lärorika och finurliga sånger, där barnen står i centrum och musikglädjen spritter. Fritidsbyrån bjuder alla barn på glass efter konserten.

Barnens Dag lördagen den 18 juni är ett etablerat och mycket uppskattat familjeevenemang. Barnen bjuds på teaterföreställning och lekfulla sommaraktiviteter och föräldrarna och barnen kan njuta av försommarens vackra väder. Det stora festtältet har visat sig att vara en bra och samlande plats för publiken varför tillställningen numera inleds i tältet med teaterföreställning kl. 13.00.

Onsdagen den 6 juli blir det sedan igen fullt ös i tältet på Köpmanholmen. Temat för kvällen är country, med andra ord den populära folkmusiken från Sydstaterna i USA med litet brittisk och irländsk influens från spelmansmusik. Den moderna countrymusiken framförs av bandet Easy West. Medlemmarna i Easy West kommer från Kronoby, Karleby, Kaustby och Pedersöre. Med sammanlagt två seklers scenvana - kastar kanske nåt år hit eller dit - så handlar det inte direkt om några musikaliska duvungar trots att bandet är relativt nytt. I sitt musikaliska förflutna har bandets medlemmar ägnat sej åt allt mellan punkrock och klassisk musik, men nu i mogen ålder har den gemensamma nämnaren hittats

Apan Anders Show Efter midsommar, onsdagen den 29 juni inbjuds alla familjer till Apan Anders Show i festtältet. Den välkända musikern Anders Grönroos kommer då till Köpmanholmen och framför sin barn- och familjekonsert.

Easy West

i countrymusiken. Namnet Easy West då? Ja alla känner ju till vad Wild West står för: ropande, skrikande män, bölande kreatur, damm och smuts, hets och svett, skrikande indianer, gnisslande prärievagnar och så vidare. Easy West är då den andra sidan av denna bild, det stilla lugnet vid lägerelden, gitarren och sångerna, kaffet som väldoftande småputtrar, den lugna stämningen och den avslappnade musiken. Easy West har småningom hittat sin egen stil som man skämtsamt kallar ”lägereldscountry” och ”cowboyschlager” - lungt, mjukt och fint med tonvikt på berättande texter. Easy West består av: Bengt Huhta: sång; Kenth Granbacka: piano och sång; Janne Granlund: gitarr och sång; Pekka Viitala: gitarr och sång; Tage Borgmästars: trummor och Börje Nylund: bas. Bandet framför även en del låtar från sin nya skiva ”In The Long Run”, skön musik som är rena terapi mot jäkt och stress. Två taxibåtar trafikerar under de här två kvällarna och överfarten med taxibåtarna är givetvis gratis. ARNE BÖHLING

Larsmo kommuntidning 1/2011  

Kommunens infoblad

Larsmo kommuntidning 1/2011  

Kommunens infoblad

Advertisement