Page 1

Optometri og synsvitenskap —

Mastergrad i optometri og synsvitenskap Heltid over 2 år eller deltid over 3 eller 4 år

— 1


Optometri og synsvitenskap —

Mastergrad i optometri og synsvitenskap

Studiefakta Denne delen blir kuttet bort

Studielengde: 2 år fulltid, 4 år deltid Studiepoeng: 120 Grad: Master i optometri og synsvitenskap Søk via: www.hbv.no/lokalt-opptak Søknadsfrist: 15.april 2014 Studiestart: Høst 2014 Studiested: Kongsberg

— 2


Optometri og synsvitenskap —

— 3


Optometri og synsvitenskap —

Spesialkompetanse Mastergrad i optometri og synsvitenskap gir personer med bachelor­grad i optometri spesialkompetanse i klinisk optometri og synsvitenskap. Kompetansen du erverver vil gjøre deg i stand til å ta en utvidet klinisk rolle innen syn- og øyehelse, spesielt innen tematikken i valgt fordypning. Optometri og synsvitenskap

samt innen offentlig øyehelsetjeneste på

Mastergraden er bygd opp i forhold til en ­optikers eksisterende og forventede utfordring­er innen syn og øyehelse. Det vil blant annet være behov for optikere med s­ pesiell kompetanse til å avdekke og behandle synsavvik hos barn. I en befolkning hvor andelen eldre stadig øker, er det også behov for at optikere i større grad skal kunne avdekke sykdomstilstander i øyet. Du kan derfor velge mellom to alternative fordypninger:

s­ ykehus og ved Statpeds fagavdelinger for syn. Du kan e ­ tablere egen privat praksis innen fagområd­et­, der du for eksempel tilbyr utredning av synsfunksjonen, synstrening og samhandler med annet helsepersonell, barnehage/skole, voksenopplæring og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) for å optimalisere synsforhold­ene til hver enkelt person.

• Ortoptikk og pediatrisk optometri • Allmennoptometri Mastergraden vil gjøre deg i bedre stand til å samhandle med andre profesjoner i helsevesen­et ved oppfølging av øyehelse og synsfunksjonen innen valgt fordypning.

Mastergrad med fordypning i allmenn ­optometri gir kompetanse til å undersøke og være forberedt på å kunne behandle ­enklere sykdomstilstander i øyets fremre segment, og kunne samarbeide og samhandle om undersøkelse og behandlingsoppfølging av ­øye­tilstander relatert til AMD, diabetes og glaukom. Her inngår også kompetanse relatert til visuell ergonomi og arbeidsplassoptometri.

Hva slags jobb kan du få? Mastergrad med fordypning i ortoptikk og pediatrisk optometri gir kompetanse til å ­undersøke og behandle barn, unge og voksne med ulike synsproblemer. Her inngår også kompetanse til å utøve en utvidet synsutredning samt behandling i form av synstrening av barn, unge og voksne med okulomotoriske og perseptuelle synsvansker. Det er behov for kompetanse i ortoptikk og pediatrisk optometri i private optometriske og oftalmologiske praksiser i hele landet, — 4

Det er behov for kompetanse i allmenn­ optometri i private optometriske praksiser i hele land­et­, samt innen offentlig øyehelse­­tjen­este­ på ­sykehus. Du kan etablere egen privat praksis innen ­fagområdet, der du for eksempel ­tilbyr ­utredning av ­øyehelse og ­synsfunksjonen i ­samhandling med andre profesjoner i ­h elsevesenet ved oppfølging av enkelte sykdoms­tilstander i øyets bakre segment og enklere s­ykdomstilstander i øyets fremre ­segment. Du vil også få kompetanse til å


Optometri og synsvitenskap —

v­ urdere ­visuell ergonomi og tilpassing av optiske løsninger for ulike yrkesgrupper for å optimalisere ­synsforholdene til yrkesaktive personer med vanlige og spesielle behov. En mastergradsutdanning vil gjøre til at du også kan bidra til å utvikle fagfeltet

(forskningsbasert profesjonsutøvelse) slik at tilbud og tjenester i størst mulig grad møter pasient­ers behov. Dette inkluderer mulighet­en til å søke om stipendiatstillinger (forsker­stillinger) ved høyskoler og universiteter.

— 5


Optometri og synsvitenskap —

Slik har vi lagt opp mastergradsutdanningen Masterstudiet i optometri og synsvitenskap tilbys som heltidsstudium over to år eller deltidsstudium over fire år. Dette tilsvarer gjennom­snitt­lig­ henholdsvis 40 eller 20 studietimer pr uke. Om du har Spesialist­utdanning i kontaktlinsetilpassing på 30 ECTS fra tidligere vil det godkjennes slik at et heltidsstudium vil gå over halvannet år eller deltidsstudium over tre år. Læring og undervisning vil veksle mellom fellessamlinger, studier i praksis og studier over internett. Dette er et fleksibelt utdann­ingsprogram som gjør at du som deltidsstudent kan velge om du vil bo på hjemstedet ditt eller flytte til Kongsberg. Det pedagogiske opplegget bygger på ­prinsippet om l­æring knyttet til praksis. Derfor står aktiviteter som caseoppgaver, ­ ­praktisk ­ferdighetstrening, gruppediskusjoner­ og ­oppgaveseminarer sentralt. Praktisk ferdighets­ trening foregår ved studiestedet på ­Kongsberg i ­tillegg til muligheter for hospiter­ing ved samarbeid­ende institusjoner nasjonalt eller ­internasjonalt.

Masterutdanningen inneholder ­ varierte v urderingsformer som deleksamener, ­ hjemmeeksam­en individuelt eller i ­grupper, fordypningsoppgav­ er, prosjektarbeid og ­ferdighetstester. Teori og praksis blir integrert gjennom hele ­utdanningen. I løpet av utdanningen tilegner du deg kunnskap og faglig innsikt i samarbeid med både yngre og erfarne yrkesutøvere, og du lærer å samarbeide om de utfordringene og dilemmaene­som preger en vanlig hverdag.

Hvem kan ta mastergraden? Opptakskrav er bachelor i optometri (fra 2006 eller senere) eller tilsvarende. Dette vil si autorisert optiker i henhold til Helsepersonelloven med rekvireringsrett for diagnostiske medikamenter i henhold til Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek, og føringer fra Statens legemiddelverk. I henhold til Forskrift om opptak til masterutdanning ved Høgskolen i Buskerud er minstekrav for opptak til masterprogrammet snittkarakteren C eller tilsvarende fra bachelorgraden. Autoriserte optikere som allerede har fullført videreutdanninger i arbeidsplassoptometri, Spesialistutdanning i kontaktlinsetilpassing, eller pediatrisk optometri og ortoptikk kan søke fritak fra deler av mastergradsstudiet. Søknadene vurderes individuelt basert på innholdet i videreutdanningen og søkerens faglige prestasjoner. Autoriserte optikere med 2- eller 3-årig høgskoleutdanning fra tiden før bachelorgraden ble innført, kan søke. Disse søkerne vil bli vurdert på individuelt grunnlag. — 6


Optometri og synsvitenskap —

Slik er studiemodellen for masterstudiet Mastergradsstudiet består av flere moduler med et samlet antall studiepoeng (ECTS) på 120.­ De første 30 ECTS består av to emner: 15 ECTS i Spesielle kontaktlinser og 15 ECTS Klinisk optometrisk praksis for autoriserte optikere. Optikere som ble autorisert i 2013 eller ­tidligere og som har fullført emnet Spesialistutdanning i kontaktlinsetilpassing (30 ECTS) fra tidligere vil få dette godkjent som første del av ­mastergraden og begynner rett på ­metodeemner og fordypningsemner. Det er obligatorisk med 15 ECTS innen metod­ e r­­ , hvor alle studentene må ta ­Vitenskapsteori, etikk og forskningsmetoder (5 ECTS) og S ­ tati­stikk I (5 ECTS), men kan velge om de vil ta Statistikk II (5 ECTS) eller ­Kvalitative metoder (5 ECTS).

Det er tre 15 ECTS emner i hver av fordyp­ ning­ene­, til sammen 45 ECTS. Fordypning i ortoptikk og pediatrisk optometri består av emnene Ortoptikk og pediatrisk optometri del 1, Ortoptikk og pediatrisk optometri del 2 og Synstren­ing. Fordypning i allmenn optometri består av emnene Avanserte kliniske metoder – bakre segment, Avanserte kliniske metoder – fremre segment og Visuell ergonomi. Masterprosjektet er på 30 ECTS og vil gi kompe­tanse når det gjelder å gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller ­ut­viklingsprosjekt under veiledning.

Les mer om de ulike emnene, og se studiemodellen for deltid på

www.hbv.no/synsvitenskap

Forskning Forskning og fagutvikling er et prioritert område. Institusjonen har mange forskerstillinger og spennende prosjekter som pågår eller som er under utvikling. Gjennom studentarbeid kan du bidra til utvikling av fagområdet, og du kan ta del i ulike prosjekter som er under utvikling ved institusjonen eller gjennomføre et prosjekt ute i klinisk praksis. Vi legger vekt på utadrettet virksomhet og har samarbeidsavtaler med aktuelle partnere både nasjonalt og internasjonalt.

— 7


Optometri og synsvitenskap —

www.hbv.no/synsvitenskap

Kontakt Rigmor C. Baraas telefon: 32 86 97 87 e-post: rigmor.baraas@hbv.no

— 8

Master i optometri og synsvitenskap (brosjyre)  
Master i optometri og synsvitenskap (brosjyre)  
Advertisement