Page 1

issue 5

free ເຕະບານມິດຕະພາບ ສານສໍາພັນ ວຽງຈັນໂຟໂຕຄລັບ ກັບ ຫລັງກ້ອງ

ເຄັດລັບຫນ້າໃສ

download ວິທີແຕ່ງຮູບ Dreamy Effect

www . laophotomag . com


ບໍລິຫານ: ທີມງານ ວາລະສານຮູບ LaoPhotoMag

ທີ່ປຶກສາ ແລະເວບໄຊ: ອຸໄທ ໄຊອຸດົມ

Outhai Os Saioudom

5

ຖ່າຍພາບอແລະຂ່າວສ

ພູນຊັບ ເທວົງສາ

Pong Phoon

ທິບພະກອນ ມະ

ກວດແກ້ ແລະອອກແບບ: ແກ້ວມະໂນພອນ ທໍາມະວົງ

Jimmy Jkm Thammavong

ນັກຂຽນຄໍລໍາ: ສົມປະສົງ ວົງຖາວອນ

Sompasong Vongthavone

Thipphakor

ອຳມະລິນ ປາຣາມ

Bee _jazz-r

ໃສຫລ້າຄໍາ ຂະຫ

Noy Saylakh

ເພັດສະໄໝ ພິລາ

Phetsamay

ພານິສອນ ຊາມົນຕຣີ

Mick Phanisone

ຕິດຕໍ່: Website: - www.laophotomag.com

Facebook:

- www.facebook.com/laophotomagazin


5

ຄໍາບັນຍາຍຈາກທີມງານ

ພຽງຄັ້ງຫນຶ່ງໄດ້ພານພໍ້

ຫົວໃຈກໍຫົງໄຫລ

ນັ່ງຮໍ່າໄຮຄະນິງຫາ

ທຸກວັນແລງເຊົ້າ

ເຝົ້າຄອງຄອຍລໍ້ຖ້າ

ວັນເວລາໄດ້ຢ້ຽມຢາມຖິ່ນ

ກາສີເມືອງເອກອ້າງ

ໂອສຸດງາມແທ້ ແມ່ເອີຍ

ນັບແຕ່ວັນຈາກເຈົ້າ

ກໍຄະນິງຮໍ່າບໍ່ໄລລາ

nsab Tvs

ງາມທໍາມະຊາດສາຍພູຜາ

ເສັ້ນທາງຄົດໂງໂຄ້ງ

ທົ່ງນາສາລີກວ້າງ

ຊາວເມືອງກໍອົບອຸ່ນ

ຖໍ້າຂຸນລາງຍິ່ງເອກອ້າງ

ງາມລົ້ນລື່ນປະມານ

ສານ:

ະນີວົງ

rn Tatum Manivong

ມີ

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ເບິ່ງແລະຜູ້ອ່ານ, ສະບັບນີ້ພວກເຮົາໄດ້ນໍາຮູບ

ພາບການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ ຖ່າຍຮູບຢູ່ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ມານໍາ

rock

ສະເຫນີແບບເຕັມຄວາມຈຸເລີຍທັງທິວທັດທໍາມະຊາດ, ອຸທິຍານຖໍ້າຂຸນລາງ

ຫຍອງເອກ

ham

ແລະ ວິຖີຊີວິດ ທີ່ງົດງາມຫນ້າຄົ້ນຫາ. ສ່ວນເລື່ອງບົດຄວາມ ກໍບໍ່ຄວນພາດ ສໍາລັບທ່ານທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ຮູບນາງ

າວັນ

Philavanh

ແບບຂອງ ທ່ າ ນຫນ້ າ ຂາວໃສ ລຽບນຽນ, ຫລື ໄ ດ້ ຮູ ບ ແບບຟຸ້ ງ ໆ ຄື ໃ ນ ຝັນວ່າຊັ້ນ. ເພາະສະບັບນີ້ ນັກຂຽນຄໍລໍາຈະມາເປີດເຜີຍ ແບບຫມົດເປືອກ ໃຫ້ກັບບັນດາທ່ານໄດ້ນໍາໄປປະຍຸກໃຊ້. ຂໍຂອບໃຈ

Email:

ne - info@laophotomag.com


ສາລະບານ News

10

ເຕະບານມິດຕະພາບ ສານສໍາພັນ ວຽງຈັນໂຟໂຕຄລັບ ກັບ ຫລັງກ້ອງ

ນັກຖ່າຍຮູບລາວ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບດ້ານ ການຖ່າຍຮູບງານດອງ

14

CoverStory 16

ລຸຍກາສີ ເບິ່ງອຸທິຍານຖໍ້າຂຸນລາງ ຄວາມງາມສາຍພູຜາເຈົ້າ


Tips and Tricks

60

ເຄັດລັບຫນ້າໃສ

Special Set

74

ມະຫັດສະຈັນດິນແດນ ພະຍາສີໂຄດ


ສາລະບານ Showcase

102

Life

Landscape

118

Columnist

140

ວິທີແຕ່ງຮູບ Dreamy Effect


News ໃນຕົ້ນເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມາ, ກຸ່ມຖ່າຍຮູບວຽງຈັນໂຟໂຕຄລັບ ກັບ ກຸ່ ມ ຫລັ ງ ກ້ ອ ງ ໄດ້ ຈັ ດ ກິ ດ ຈະກໍາ ເຕະບານມິ ດ ຕະພາບ ນັ ດ ພິ ເ ສດ ຂຶ້ ນ ເພື່ ອ ສານຄວາມສໍາພັ ນ ສາມັ ກ ຄີ ລ ະຫວ່ າ ງນັ ກ ຖ່ າ ຍຮູ ບ ດ້ ວ ຍກັ ນ ທີ່ເດີນກີລາທະນາອາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ການຈັດກິດຈະກໍາຮ່ວມກັນຄັ້ງນີ້ ຖືເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ທີ່ທັງສອງກຸ່ມໄດ້ ຈັບມືເຕະບານຮ່ວມກັນ ຫລັງຈາກທີ່ຜ່ານມາ ມີແຕ່ຈັບມືຖ່າຍຮູບຮ່ວມກັນ. ດ້ານວຽງຈັນໂຟໂຕຄລັບ ນໍາທີມໂດຍ ທ່ານນາງ ເພັດສະໄຫມ ພິລາວັນ ປະທານກຸ່ມ ວຽງຈັນໂຟໂຕຄລັບ ແລະ ທ່ານ ວິລະສັກ ແສງເພັດມະນີ 10

laophotomag.com issue 5


ເຕະບານ ມິດຕະພາບ ສານສໍາພັນ

ວຽງຈັນໂຟໂຕຄລັບ ກັບ ຫລັງກ້ອງ

ຮອງປະທານ ໂດຍມີທ່ານ ທຽມສັກ ຫນ້ າ ຮັ ກ ແລະ ຮອຍຍິ້ ມ ຫວານໆ ລີ້ສົມບັດວັດທະນາ ປະທານຊົມຣົມ ຂອງນາງແບບ ເພື່ ອ ເພີ່ ມ ຂວັ ນ ຖ່ າ ຍ ພ າ ບ ຈັ ງ ຫວັ ດ ຫນ ອ ງ ຄ າ ຍ ປະເທດໄທພ້ ອ ມທີ ມ ງານມາສົ ມ ທົບ.

ແລະ ກໍາລັງໃຈໃຫ້ແກ່ນັກກີລາ. ເມື່ ອ ເຖິ ງ ເວລາການແຂ່ ງ ຂັ ນ ທາງວຽງຈັນໂຟໂຕຄລັບ ກໍມີເຄື່ອງ

ສ່ວນກຸ່ມຫລັງກ້ອງນໍາທີມໂດຍ

ທີ່ ລ ະນຶ ກ ມອບໃຫ້ ທ າງຫລັ ງ ກ້ ອ ງ.

ທ່ານ ບຸນມີ ທອງປະເສີດ ປະທານ

ຫລັ ງ ຈາກນັ້ ນ ການແຂ່ ງ ຂັ ນ ເຕະ

ກຸ່ ມ ຫລັ ງ ກ້ ອ ງ

ທ່ າ ນ

ບານມິ ດ ຕະພາບກໍ ເ ລີ່ ມ ຂຶ້ ນ . ເຊິ່ ງ

ຊະນະສອນ ອິ ນ ທິ ຣ າດ ທີ່ ປຶ ກ ສາ

ຝ່າຍວຽງຈັນໂຟໂຕຄລັບ ຍິງປະຕູ

ກຸ່ມ.

ອອກນໍາໄປກ່ອນ ແຕ່ຫລັງຈາກນັ້ນ

ແລະ

ກ່ ອ ນ ກ າ ນ ແ ຂ່ ງ ຂັ ນ ຈ ະ ເ ລີ່ ມ ກໍຖືກຫລັງກ້ອງຕີສະເຫນີ. ຂຶ້ ນ ນັ້ ນ ກຸ່ ມ ວຽງຈັ ນ ໂຟໂຕຄລັ ບ

ດ້ ວ ຍອາໄສນັ ກ ເຕະທີ່ ມີ ຄ ວາມ

ກໍ ໄ ດ້ ມີ ກ າ ນ ຖ່ າ ຍ ຮູ ບ ນ າ ງ ແ ບ ບ ສາມາດສະເພາະ ໂຕສູ ງ ແລະ ທີ່ມາໃນຊຸດ ນັກກີລາ ໂດຍໄດ້ນ້ອງ ມີ ພ ະ ລ ະ ກໍາລັ ງ ທີ່ ເ ຫນື ອ ກ ວ່ າ , ເມຣີ ມາເປັ ນ ນາງແບບຜູ້ ຈໍາເປັ ນ

ຝ່ າ ຍຫລັ ງ ກ້ ອ ງກໍ ຍິ ງ ປະຕູ ຂຶ້ ນ ນໍາ

ໃຫ້ ແ ກ່ ອ້ າ ຍນ້ ອ ງນັ ກ ຖ່ າ ຍຮູ ບ ໄດ້

ຂະນະທີ່ ຝ່ າ ຍວຽງຈັ ນ ໂຟໂຕຄລັ ບ

ກົ ດ ເ ຊັ ນ ເ ຕີ ບັ ນ ທຶ ກ ຄ ວ າ ມ ງ າ ມ ກໍ ທ ະຍອຍປ່ ຽ ນຕົ ວ ເຂົ້ າ ປ່ ຽ ນໂຕ LaoPhotoMag August 2013

11


News ອອກ ເພາະອິດເມື່ອຍໂຮຍແຮງ ແລະ ຈົບລົງດ້ວຍໄຊຊະນະຂອງຫລັງ ກ້ອງ 7 ປະຕູຕໍ່3. ຫລັ ງ ຈ າ ກ ຈົ ບ ກ າ ນ ແ ຂ່ ງ ຂັ ນ ກໍ ມີ ກ າ ນ ພົ ບ ປ ະ ສ້ າ ງ ສັ ນ ຕື່ ມ ອີ ກ ເພື່ອສ້າງຄວາມສະຫນິດແຫນ້ນ ຮັກແພງ ທັງ ສົນທະນາແລກປ່ຽນບົດ ຮຽນຕ່າງໆຮ່ວມກັນ, ເຮັດແນວໃດ ເພື່ອຊ່ວຍກັນພັດທະນາວົງການຖ່າຍ ຮູ ບ ຂອງລາວໃຫ້ ກ້ າ ວຫນ້ າ ຍິ່ ງ ຂຶ້ ນ ສາມາດແຂງຂັ ນ ໃນໃນເວທີ ສ າກົ ນ ໂດຍສະເພາະການພັດທະນານັກຖ່າຍຮູບລາວ ກ້າວສູ່ຍຸກເອອີຊີ.

12

laophotomag.com issue 5


LaoPhotoMag August 2013

13


News

ນັກຖ່າຍຮູບລາວ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ ດ້ານການຖ່າຍຮູບງານດອງ

ສະມາຄົມນັກຖ່າຍຮູບແຫ່ງສປປລາວ ຮ່ວມ ກຸ່ມຖ່າຍຮູບລາວໃຕ້ ໄດ້ ຈັ ບ ມື ກັ ບ ສະມາຄົ ມ ນັ ກ ຖ່ າ ຍຮູ ບ ງານດອງອາຊີ ບ ແຫ່ ງ ປະເທດໄທ ຈັ ດ ຊຸ ດ ອົ ບ ຮົ ມ ການຖານຮູ ບ ໃນງານດອງ ຂຶ້ ນ ໃນວັ ນ ທີ 2 0ກໍ ລ ະກົ ດ ຜ່ານມາ ທີ່ໂຮງແຮມວັນຊະນະຣີເວີໄຊ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະນູນ ຈາກບໍລິສັດແຄນນອນປະເທດໄທ. ໂດຍການເປັນປະທານເປີດງານຂອງທ່ານ ຄໍາຫລ້າ ສຸລິລາດ ປະທານ ສະມາຄົມນັກຖ່າຍຮູບແຫ່ງສປປລາວ.

14

laophotomag.com issue 5


ຊຸດອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກນັກຖ່າຍຮູບທັງອາຊີບ ແລະ ສະຫມັກຫລິ້ນເກືອບຮ້ອຍຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອຮັບຟັງການບັນຍາດ້ານ ເຕັກນິກການຖ່າຍຮູບງານດອງຈາກສອງນັກຖ່າຍຮູບທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໄທ ໃນດ້ານການຖ່າຍຮູບງານດອງ ທີ່ມາຊ່ວຍເປີດມຸມມອງໃຫ້ແກ່ ນັກຖ່າຍ ຮູບຂອງລາວໄດ້ຮູ້ຈັກວາງຄວາມຄິດ ກ່ອນການຖ່າຍຫລາຍຂຶ້ນ ລວມເຖິງ ການຮູ້ຈັກຮັບມືກັບສະຖານະການຕ່າງໆໃນການຖ່າຍຮູບ. ນອກນັ້ ນ ຜູ້ ເ ຂົ້ າ ເຝິ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ຍັ ງ ໄດ້ ຮູ້ ຈັ ກ ການສ້ າ ງລາຍຮັ ບ ເພີ່ ມ ຈາກ ການຖ່າຍຮູບງານດອງ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຮັບງານມາແລ້ວ ກໍຈົບ ແຕ່ຕ້ອງສ້າງມູນ ຄ່າເພີ່ມຈາກຮູບທີ່ຖ່າຍມາໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຕໍ່ຍອດລາຍຮັບຈາກຜົນ ງານທີ່ເຮົາຖ່າຍ. ສ່ວນໃນພາກບ່າຍກໍມີການແນະນໍາການສ້າງລາຍຮັບຈາກການຖ່າຍ ຮູບເຄື່ອນໄວ້ດ້ວຍກ້ອງ DSLR ຕື່ມອີກ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ລົງພາບປະຕິບັດຕົວຈິງ ໂດຍມີນາງແບບສອງຄົນ ມາເປັ ນ ແບບໃຫ້ ແ ກ່ ນັ ກ ສໍາມະນາກອນ ໄດ້ ກົ ດ ເຊັ ນ ເຕີ ຕ າມມຸ ມ ມອງ ຂອງຕົນ ຫລັງຈາກທີ່ຜ່ານການເຝິກອົບຮົມມາ ໂດຍຮູບໃດທີ່ຊະນະໃຈ ກໍາມະການ ໄດ້ຮັບຂອງທີ່ລະນຶກຈາກບໍລິສັດແຄນນອນນໍາອີກ.

LaoPhotoMag August 2013

15


Cover Story

ລຸຍກາສີ ເບິ່ງອຸທິຍານຖໍ້າຂຸນລາງ ຄວາມງາມສາຍພູຜາເຈົ້າ ທີ ມ ງານພວກເຮົ າ ໄດ້ ຕັ ດ ສິ ນ ໃຈ

ທີມງານ 5 ຄົນຂອງພວກເຮົາເດີນ

ເລືອກເມືອງ ກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ເປັນ

ທາງອອກຈາກຄິ ວ ລົ ດ ເມ ຕະຫລາດ

Cover story ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບການ

ຂົວດິນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ດ້ວຍ

ບອກກ່າວວ່າ ກາສີ ກໍມີຄວາມງົດງາມ

ຖ້ຽວລົດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ-ກາສີ

ບໍ່ ຫນ້ ອ ຍຫນ້ າ ບັ ນ ດາເມື ອ ງທ່ ອ ງທ່ ຽ ວ

ໃນເວລາ 8:30 ໂມງຂອງຕົ້ ນ ເດື ອ ນ

ດັ່ ງ ໆຂອງປະເທດ ແຕ່ ຫລ າຍຄົ ນ ຍັ ງ

ມິຖຸນາ,ຕາມແຜນກະວ່າບໍ່ເກີນ 14:00

ບໍ່ທັນຮູ້ຈັກປານໃດ ຍ້ອນການໂຄສະ

ໂມງ ຫນ້ າ ຈະຮອດ ແຕ່ ເ ອົ າ ເຂົ້ າ ແທ້

ນາທີ່ ຍັ ງ ບໍ່ ທັ ງ ກວ້ າ ງຂວາງໂດຍສະ

15:00ໂມງ ຈັງຮອດ ຍ້ອນວ່າລົດເພ

ເພາະແມ່ ນ ຄວາມງົ ດ ງາມຂອງອຸ ທິ

ຫນ້ອຍຫນຶ່ງ.

ຍ າ ນ ຖໍ້າຂຸ ນ ລ າ ງ ທີ່ ມີ ທິ ວ ທັ ດ ທໍາມ ະ

ເມື່ອຮອດກາສີ ພວກເຮົາກໍເອົາເຄື່ອງ

ຊາດ, ສາຍນໍ້າຕົກຕາດ ແລະ ຖໍ້າຫີນ

ຂ ອ ງ ມ້ ຽ ນ ທີ່ ເ ຮື ອ ນ ອ້ າ ຍ ຄໍາຫລ້ າ

ຍ້ອຍທີ່ ເຕັມໄປດ້ວຍລວດລາຍຕ່າງໆ

ວິ ລ ະວົ ງ ພະນັ ກ ງານປະຈໍາ ຢູ ຫ້ ອ ງ

ຈົນ ເປັນເລື່ອງກ່າວຂານ ກາຍເປັ ນ ທີ່

ກ າ ນ ກ ະ ສິ ກໍາ- ປ່ າ ໄ ມ້ ເ ມື ອ ງ ກ າ ສີ

ມາຂອງຊື່ຖໍ້າຂຸນລາງ.

( ເ ປັ ນ ພີ່ ນ້ ອ ງ ຫນຶ່ ງ ໃ ນ ທີ ມ ງ າ ນ ທີ່

16

laophotomag.com issue 5


ເດີນທາງໄປຄັ້ງນີ້) ເຊິ່ງໄດ້ເອື້ອເຟື້ອສະຖານທີ່ພັກ ແລະ ພາຫະນະໃນການເດີນ ທາງຖ່າຍຮູບພາຍໃນເມືອງກາສີ. ຫລັງຈາກກິນເຂົ້າເອົາແຮງ ພວກເຮົາກໍມີເວລາ ໃນການຈະເກັບຮູບຄວາມ ງາມໃນຍາມຄ້ າ ຍແລງຂອງເມື ອ ງກາສີ . ອ້ າ ຍຫລ້ າ ໄດ້ ອ າສາຂັ ບ ລົ ດ ວີ ໂ ກ ນໍາພາພວກເຮົາ ອອກໄປຖ່າຍຮູບ ໂດຍຂັບອອກຈາກຕົວເມືອງຕາມສາຍທາງ ກາສີຫາພູຄູນປະມານ6ກິໂລແມັດ ກໍເຖິງສວນສາລີອັງຍາວຢຽດສຸດສາຍຕາ ທີ່ ພວມມີແຮງງານຜູ້ຫ້າວຫັນຕົວນ້ອຍຂະມັ່ງຂະມໍ ລົກຫຍ້າຂ້າຫຸ່ນ. ທີມງານພວກ ເຮົ າ ໄດ້ ຕັ ດ ສິ ນ ໃຈພັ ກ ຖ່ າ ຍຮູ ບ ຢູ່ ຈຸ ດ ນີ້ ຈົ ນ ໃກ້ ຕ າເວັ ນ ຕົ ກ ດິ ນ ຈິ່ ງ ເດີ ນ ທາງກັ ບ ແລ້ ວ ເອົ າ ລົ ດ ຈັ ກ ອອກມາຖ່ າ ຍ ຮູ ບ ຕາເວັ ນ ໃກ້ ຕົ ກ ດິ ນ ແລະ ແກວ່ ງ ໄຟ ກາງທົງນາທີ່ວາງເປົ່າຕໍ່ ຈົນຟ້າມືດຈິ່ງໄດ້ກັບເຮືອນພັກຜ່ອນເອົາແຮງ.

“ອຸທິຍານຖໍ້າຂຸນລາງ ງົດງາມດ້ວຍທໍາມະຊາດ ບັນຍາກາດທີ່ສົດຊື່ນ ຕື່ນຕາຕື່ນໃຈໄປກັບນໍ້າຕົກ ພົບກັບຄວາມແປກໃຫມ່ ໃນຖໍ້າແຫ່ງຕໍານານ” ຮຸ່ ງ ເຊົ້ າ ມື້ ຕໍ່ ມ າ ຫລັ ງ ຈາກສະສວາຍຮ່ າ ງກາຍແລ້ ວ ທຸ ກ ຄົ ນ ກໍ ຈັ ບ ເອົ າ ວາ ວຸ ດ ກ້ ອ ງອອກໄປຖ່ າ ຍຮູ ບ ຕະຫລາດສົ ດ ຍາມເຊົ້ າ ເຊິ່ ງ ບໍ່ ໄ ກຈາກເຮື ອ ນປານ ໃດ. ຕະຫລາດສົ ດ ຍາມເຊົ້ າ ເປັ ນ ອີ ກ ມຸ ມ ຫນຶ່ ງ ທີ່ ຫນ້ າ ສົ ນ ໃຈເພາະຄົ ນ ຫລາກ ຫລາຍຊົ ນ ເຜົ່ າ ໄດ້ ນໍາເອົ າ ສິ ນ ຄ້ າ ທີ່ ຕົ ນ ຜະລິ ດ ໄດ້ ມ າວາງຂາຍ ກາຍເປັ ນ ຈຸ ດ ລວມຂອງ ວິຖີຊີວິດຊາວກາສີກໍວ່າໄດ້. LaoPhotoMag August 2013

17


Cover Story ຫລັງຈາກນັ້ນກໍມາປັ້ນເຂົ້າເຊົ້າ ແລ້ວກຽມອຸປະກອນຄົບມື (ທີ່ແຕ່ລະຄົນມີ) ແລ້ ວ ກໍ ອ ອກເດີ ນ ທາງໄປຖໍ້າຂຸ ນ ລາງ ໂດຍມີ ອ້ າ ຍຄໍາຫລ້ າ ເປັ ນ ຜູ້ ພ າທາງ ເຊິ່ງຕາງຄົນກໍຄອງຄອຍ ແລະ ມະໂນພາບເຖິງຄວາມງາມຂອງອຸທິຍານດັ່ງກ່າວ ໄປຕ່າງໆນາໆ. ລົ ດ ພວກເຮົ າ ມຸ່ ງ ຫນ້ າ ໄປຕາມເສັ້ ນ ທາງກາສີ - ເມື ອ ງນານ ປະມານ 20 ກິໂລແມັດ ກໍເຖິງບ້ານຫ້ວຍສ້ານ ແລ້ວກໍໄປແຈ້ງຊາວບ້ານເພື່ອໃຫ້ເປັນຜູ້ພາ ທາງເຂົ້າໄປຖໍ້າ, ຈາກນັ້ນພວກເຮົາພ້ອມຜູ້ພາທາງທີ່ເປັນຊາວບ້ານ ກໍລ້ຽວຊ້າຍ ມືມຸ່ງຫນ້າຕໍ່ອີກປະມານ2 ກິໂລແມັດ ກໍເຖິງອຸທິຍານຖໍ້າຂຸນລາງ. ເມື່ ອ ໄປເຖິ ງ ອຸ ທິ ຍ ານຖໍ້າຂຸ ນ ລາງສິ່ ງ ທໍາອິ ດ ທີ່ ສໍາພັ ດ ໄດ້ ກໍ ຄື ຄ ວາມຊຸ ມ ເຢັ ນ ຂອງພູຜາປ່າໄມ້ທີ່ປົກຄຸມ ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້. ແນ່ນອນທີມງານພວກເຮົາບໍ່ລໍຊ້າ

18

laophotomag.com issue 5


ອຸ ປ ະກອນທີ່ ກ ຽມມາເກື ອ ບວ່ າ ຄົ ບ ມື ກໍ ລົ ງ ປະຕິ ບັ ດ ຫນ້ າ ທີ່ ພໍ ໃ ຜພໍ ລ າວ ດ້ວຍຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ອົບອຸ່ນຫົວໃຈ ເມື່ອໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ສໍາພັດກັບ ມົນສະເຫນ່ ແລະ ກິ່ນອາຍ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ອງທີ່ສວຍງາມ ແລະ ມີຕໍານານປະ ຫວັດສາດ ໃຫ້ໄດ້ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າແຫ່ງນີ້. ອຸທິຍານຖໍ້າຂຸນລາງ ມີເນື້ອທີ່ 1.080 ເຮັກຕາ ປະກອບດ້ວຍບັນດາພູຫີນປູນ ທີ່ປົກຄຸມໄປດ້ວຍຕົ້ນໄມ້ໃບຫຍ້າ ແລະ ໃບກົກກ້ວຍ ອັນດົກໜາ ເຊິ່ງໄດ້ຊ່ວຍປົກ ປັກຮັກສາແຫລ່ງນ້ຳ�ຄື: ຫ້ວຍສ້ານ, ຫ້ວຍສະໃພ້ ແລະ ບັນດາສາຂາຂອງມັນ. ຖື ເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ ທີ່ສວຍງາມ ແລະ ຄົບບັນຍາກາດທີ່ ຫາເບິ່ງໃນທີ່ແຫ່ງອື່ນໆໄດ້ຍາກ ເພາະໃນສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ນອກຈາກມີຖໍ້າຫີນ ຍ້ອຍດ້ວຍລວດລາຍຕ່າງໆຂອງເລື່ອງລາວທ້າວຂຸນລາງໃນນິທານພື້ນເມືອງ

LaoPhotoMag August 2013

19


Cover Story

ລາວເລື່ອງ “ຂຸນລູນາງອົ້ວ” ອັນມີຊື່ສຽງ ແລ້ວ ຍັງມີນໍ້າຕົກຕາດນ້ອຍໃຫຍ່ຢັງຢາຍ ຕະຫລອດສາຍທາງການໄປເຖິງປາກຖໍ້າ. ນອກນັ້ນ ຍັງອຸດົມສົມ ບູນດ້ວຍຊີວະ ນານາໆພັນທີ່ຂຽວກະຈີຊຸມເຢັນຕະຫລອດປີ.

ສາຍນ້ຳ�ເຫລົ່ າ ນີ້ ໄ ຫລຜ່ າ ນຫລື ບ ຫີ ນ ຕ່ າ ງໆທີ່ ສູ ງ ຊັ ນ ເຮັ ດ ໃຫ້ ເ ກີ ດ ມີ ນ້ຳ�ຕົ ກ ຕາດຫລາຍແຫ່ ງ , ຢູ່ ທ າງເບື້ ອ ງຂວາຂອງທາງຂຶ້ ນ ຖ້ຳ�ມີ ຫ້ ວ ຍ (ຫ້ ວ ຍສະໃພ້ ) , ມີ ນ້ຳ�ຕົ ກ ຕາດສອງແຫ່ ງ ຮຽກວ່ າ ນ້ຳ�ຕົ ກ ຕາດຫ້ ວ ຍສະໃພ້ 1 ແລະ 2. ນ້ຳ�ຕົ ກ ຕາດທີ່ສູງປະມານ 9 ແມັດ ແລະ 12 ແມັດໄຫລທອດລົງເປັນຊັ້ນໆຕາມຮ່ອມຜາ ຊັນ. ປາກຖ້ຳ�ຂຸນລາງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກ ມີຂັ້ນໄດຂຶ້ນ 408 ຂັ້ນຈິ່ງຮອດປາກຖໍ້າ ແລະ ມີ ຂັ້ ນ ໄດລົ ງ ອີ ກ ດ້ າ ນໜຶ່ ງ 137 ຂັ້ ນ ເພື່ ອ ໄປຫານ້ຳ�ຕົ ກ ຕາດ. ພາຍໃນ ຖໍ້າກວ້ າ ງຂວາງ ແລະ ແຍກອອກເປັ ນ ຫລາຍຜົ້ ງ ຫລາຍໂພງ ຫລາຍຫ້ ອ ງ ຫລາຍຊັ້ນ ກວ້າງ-ແຄບເຖິງສີ່ລະດັບ ມີທາງຍ່າງລວງດຽວທີ່ຍາວໄປທາງທິດຕາ ເວັນອອກປະມານ 250 ແມັດ ມີເງື່ອນໄຂສະດວກໃນການທ່ຽວຊົມ.

ຊາວບ້ານໄດ້ພາກັນອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງບາງຮູບທີ່ຢັ້ງຢືນໃຫ້ເຫັນວ່າ ຖ້ຳ�ນີ້ ແ ມ່ ນ ບ່ ອ ນຢູ່ ອ າໄສຂອງທ້ າ ວຂຸ ນ ລາງຕົ ວ ລະຄອນໃນນິ ທ ານເລື່ ອ ງ “ທ້າວຂຸນລູ-ນາງອົ້ວ” ນິທານຮັກອຳ�ມະຕະອັນສຸດຊຶ້ງແຕ່ບໍ່ມີໃຜສົມຫວັງ ແລະ

20

laophotomag.com issue 5


ຈົບລົງດ້ວຍຄວາມໂສກເສົ້າສະຫຼົດໃຈ.

ຂຸນລາງໄດ້ຕົບແຕ່ງສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ເພື່ອໃຊ້ເປັນເຮືອນຫໍໃນພິທີແຕ່ງ

ດອງ ແລະ ຈະຄອງຄູ່ ກັ ບ ນາງອົ້ ວ ຄ່ ຽ ມສາວງາມແຫ່ ງ ເມື ອ ງນະຄອນກາຍ. ພາຍໃນຖ້ຳ�ມີໝາກເບັງໃຫຍ່ (ສຳ�ລັບພິທີສູ່ຂວັນ), ຫ້ອງຫໍຕະຫລອດທັງທົ່ງນາ ແລະ ກອງເຂົ້າໃຫຍ່. ທັງໝົດເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນຫຼັກຖານສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ກາຍ ເປັ ນ ຫີ ນ ແລະ ຫຼົ ງ ເຫຼື ອ ໄວ້ ເ ປັ ນ ອານຸ ສ ອນ ດັ່ ງ ນັ້ ນ ຖ້ຳ�ນີ້ ຈຶ່ ງ ໄດ້ ຮ ຽກຊື່ ວ່ າ : ຖ້ຳ�ຂຸນລາງ ພວກເຮົ າ ໃຊ້ ເ ວລາຖ່ າ ຍຮູ ບ ປະມານ 2 ຊົ່ ວ ໂມງ ເພາະວາງແຜນວ່ າ ພາກບ່າຍຈະຂີ່ລົດຈັກ ພະຈົ ນ ໄພຕາມສາຍທາງເລກທີ 13 ເຫນືອຍ່ານກາສີ-

LaoPhotoMag August 2013

21


Cover Story

ພູຄູນ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮູບຢູ່ອຸທິຍານບໍ່ຫລາຍປານໃດ ປະກອບກັບໃນມື້ໄປນັ້ນຫມໍ້ ປັ່ ນ ໄຟຢູ່ ໃ ນຖໍ້າເພ ເຮັ ດ ໃຫ້ ກ ານຖ່ າ ຍຮູ ບ ໃນຖໍ້າພົ ບ ຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກພໍ ສົ ມ ຄວນ.

“ຂີ່ລົດຈັກປິນພູ ຕາມສາຍທາງກາສີ-ພູຄູນ ເບິ່ງຄວາມງາມສາຍພູຜາເຈົ້າ ວິຖີຊີວິດຊົນເຜົາລຽບສາຍທາງ ເຖິງຈະເມື່ອຍແຕ່ທຸກຄົນ ກໍມີຄວາມສຸກ ແລະ ຮອຍຍິ້ມ ພ້ອມບອກກັບຕົນເອງວ່າຈະຫວນກັບມາອີກຄັ້ງ”

ຫລັງຈາກທີ່ຖ່າຍຮູບຢູ່ອຸທິຍານຖໍ້າຂຸນລາງ ພໍໃຈໃນລະດັບຫນຶ່ງ ພວກເຮົາ ກໍ ຟ້ າ ວກັ ບ ອອກມາ ເພາະອ້ າ ຍຄໍາຫລ້ າ ກໍ ມີ ພ າລະກິ ດ ຕ້ ອ ງປະຕິ ບັ ດ ໃນຕອນ ບ່ າ ຍ , ສ່ ວ ນ ພ ວ ກ ເ ຮົ າ ກໍ ມີ ແ ຜ ນ ຂີ່ ລົ ດ ຈັ ກ ລຸ ຍ ເ ສັ້ ນ ທ າ ງ ແ ຕ່ ເ ມື ອ ງ ກ າ ສີ

22

laophotomag.com issue 5


ຫາເມື ອ ງພູ ຄູ ນ ເຊິ່ ງ ມີ ໄ ລຍະທາງປະມານ40ກິ ໂ ລແມັ ດ ໂດຍຕັ້ ງ ເປົ້ າ ພິ ສິ ດ ຍອດພູພຽງຟ້າ. ເມື່ ອ ກິ ນ ເຂົ້ າ ທ່ ຽ ງຕື່ ມ ພະລັ ງ ໃຫ້ ຮ່ າ ງກາຍຮຽບຮ້ ອ ງແລ້ ວ ກໍ ກ ະກຽມອຸ ປ ະ ກອນ (ເອົາໄປໄດ້ພຽງກ້ອງ ແລະ ເລນບາງຕົວເທົ່ານັ້ນ) ກັບເສື້ອກັນຝົນ ເນື່ອງ ຈາກວ່າບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເປ້ອຸປະກອນທຸກຢ່າງໄປໄດ້ຫມົດ ເນື່ອງຈາກລົດຈັກມີ ພຽງສອງຄັ ນ ຕ້ ອ ງໄດ້ ຊ ອກກັ ນ ເຮັ ດ ໃຫ້ ມີ ຄ ວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກເລັ ກ ຫນ້ ອ ຍ ແລະ ສະພາບອາກາດທີ່ເບິ່ງຄືວ່າ ຝົນຈະຕົກທັ່ງເທລົງມາໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນິລະ.

ເມື່ອພ້ອມແລ້ວ ພວກເຮົາກໍອອກເດີນທາງ ພ້ອມກັບພາວະນາໃຫ້ໂຊກເຂົ້າ ຂ້າງອາກາດດີມີ ແສງລອດຟ້າງາມໆມາໃຫ້ເຫັນ ເຖິງວ່າກ່ອນຍ່າງກ້າວອອກ ຈາກຕົວເມືອງກາສີ ທ້ອງຟ້າບໍ່ເປັນໃຈປານໃດກໍຕາມ ແຕ່ໃນໃຈຫລາຍຄົນກໍຫວັງ ວ່າເວລາທີ່ຜ່ານມາໄປ ທ້ອງຟ້າຈະສົ່ງສີຄາມອອກມາຍິ້ມໃສ່ຕ້ອນຮັບ ພວກເຮົາ. LaoPhotoMag August 2013

23


Cover Story

ແຕ່ ໂ ຊກກໍ ບໍ່ ເ ຂົ້ າ ຂ້ າ ງ ເພາະມີ ທ້ ອ ງຟ້ າ ສີ ຄ າມໃຫ້ ເ ຫັ ນ ບໍ່ ເ ທົ່ າ ໃດຊໍ້າ ສ່ ວ ນ ໃຫຍ່ຈະຄຶ້ມຝົນແຕ່ກໍບໍ່ຝົນ. ເຮັດໃຫ້ພາບທິວທັດທີ່ທີມງານພວກເຮົາດັ້ນດົ້ນຄົ້ນ ຫາຂີ່ລົດພະຈົນໄພໄປນັ້ນຂາດສີສັນໄປຫນ້ອຍຫນຶ່ງ ແຕ່ຄວາມງາມຂອງທໍາມະ ຊາດກໍເຮັດໃຫ້ນັກຖ່າຍຮູບພວກເຮົາຈອດລົດເປັນຍ່ານໆ ເພື່ອເກັບຄວາມງົດ ງາມຂອງພູຜາໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນສາຍ ພູຜາເຈົ້າ. ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ຮູບວິຖີຊີວິດ ແລະ ຫມູ່ບ້ານຕ່າງໆຕາມສາຍທາງໄປນໍາ, ໃນ ໄລຍະທາງປະມານ40ກິໂລແມັດທີ່ເຮົາໄປ ນັ້ນໃຊ້ເວລາປະມານ3ຊົ່ວໂມງ ເຊິ່ງກໍ ຖືວ່າເວລາຈໍ້ພໍສົມຄວນເນື່ອງຈາກມີຫລາຍຢ່າງໂດດເດັ່ນ ແລະ ຫນ້າຖ່າຍຮູບ.

“ງາມຫລາຍທໍາມະຊາດແຫ່ ງ ນີ້ ແລ້ ວ ຂ້ ອ ຍຈະມາຍາມເຈົ້ າ ອີ ກ ຄັ້ ງ ” ນີ້ຄືຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງອໍາມະລິນ ນັກຖ່າຍຮູບຫນຸ່ມຜູ້ຫ້າວຫັນ ທີ່ຈະມາ ຢ້ຽມຢາມຖ່າຍຮູບງາມໆອີກຄັ້ງ ເນື່ອງຈາກຄັ້ງນີ້ຍັງຂາດແສງລອດຟ້າ. ຕະຫລອດສາຍທາງປະມານ 40 ກິ ໂ ລແມັ ດ ມີ ຫລ າຍອັ ນ ໂດດເດັ່ ນ ທັ ງ ຈຸ ດ ຊົ ມ ວິ ວ ເມື ອ ງກາສີ , ສ່ ວ ນວິ ຖີ ຊີ ວິ ດ ຊາວບ້ າ ນ ກໍ ມີ ຫລ າຍຈຸ ດ ທັ ງ ທີ່ ບ້ານຜາເຈົ້າ, ບ້ານຫີນໂງ່ນ, ບ້ານ ນໍ້າແປ໊ກ ແລະບ້ານອື່ນໆ ທີ່ຍັງຄົງກິ່ນອາຍຂອງ ວັດທະນະທໍາອັນດັ່ງເດີມທ່າມກາງ ຄວາມພັດທະນາຄ່ອຍໆເຂົ້າມາຫາເທື່ອລະ ກ້າວ.

24

laophotomag.com issue 5


ສ່ ວ ນ ຈຸ ດ ຊົ ມ ວິ ວ ທິ ດ ທັ ດ ທີ່ ພ ວ ກ ເ ຮົ າ ຈ ອ ດ ຖ່ າ ຍ ຮູ ບ ກໍ ມີ ຫລ າ ຍ ຈຸ ດ ລວມເຖິງການພິຊິດພູພຽງຟ້າ ເຊິ່ງຖືເປັນ ຈຸດຊົມທິວທັດທີ່ທ່ານຄວນຫາໂອກາດ ໄປຢ້ຽມຢາມ ໂດຍສະເພາະໃນລະດູຫນາວ ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະຊຸ່ມ ເຢັນເຕັມໄປ ດ້ວຍທະເລຫມອກ. ພວກເຮົາກັບມາເຖິງທີ່ພັກ ປະມານ ເກືອບ 7 ໂມງແລງ ພ້ອມກັບຄວາມຫິວ ເມື່ອເຖິງເຮືອນ ກໍພາກັນຍ່າງອອກມາກິນກ້ວຍຈີ່, ເຂົ້າຕົ້ມ, ນໍ້າຫວານ ຢ່າງແຊບ ຊ້ອຍ ກ່ອນຈະກັບເຂົ້າເຮືອນອາບນໍ້າ ອາບທ່າ ກິນເຂົ້າແລງ ແລ້ວກໍມ້ຽນມັດເຄື່ອງ ເພາະມື້ອື່ນເຊົ້າກໍຈະເດີນທາງກັບນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ມາຮອດນີ້ການເດີນທາງ ລຸຍກາສີ3ມື້2ຄືນ ຂອງທີມງານພວກເຮົາກໍຈົບລົງ LaoPhotoMag August 2013

25


Cover Story 26

laophotomag.com issue 5


ພວກເຮົ າ ເດີ ນ ທາງກັ ບ ມານະຄອນຫລວງວຽງຈັ ນ ໃນເວລາ7ໂມງເຊົ້ າ , ປະແຕ່ ຄ ວາມຄິ ດ ຮອດໄວ້ ໃ ນຫົ ວ ໃຈ ແລະ ເຝົ້ າ ບອກກັ ບ ຕົ ນ ເອງວ່ າ ຂ້ າ ຍ ຈະກັບມາອີກຄັ້ງ. ເມືອງກາສີ ຫ່າງຈາກນະຄອນຫນລວງວຽງຈັນ ປະມານ 230 ກິໂລແມັດ, ສໍາ ລັບທ່ານທີ່ຕ້ອງການເດີນທາງໄປເມືອງກາສີນັ້ນ ກໍບໍ່ຍາກ ເພາະປັດຈຸບັນການ ຄົ ມ ມະນາຄົ ມ ກໍ ສ ະດວກ ໂດຍມີ ເ ສັ້ ນ ທາງເລກ ທີ 13 ເຫນື ອ ເປັ ນ ເສັ້ ນ ທາງ ຜ່ານສໍາຄັນ. ທ່ າ ນ ທີ່ ຢູ່ ນ ະ ຄ ອ ນ ຫລ ວ ງ ວ ຽ ງ ສ າ ມ າ ດ ຂຶ້ ນ ຂີ ລົ ດ ເ ມ ນ ະ ຄ ອ ນ ຫລ ວ ງ ວຽງຈັນ-ກາສີໄດ້ທີ່ຕະຫລາດຂົວດິນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຫລື ໄປຂຶ້ນລົດທີ່ ສະຖານີຂົນສົ່ງສາຍເຫນືອ ໂດຍເລືອກຂີ່ລົດນະຄອນຫລວວຽງຈັນ-ຫລວງພະ ບາງ ຫລື ບັນດາແຂວງອື່ນໆທາງພາກເຫນືອ. ເວົ້ າ ຫລາຍຊິ ວ່ າ ບັ ນ ຍາຍເກີ ນ ໄປ ຈະຈິ່ ງ ແທ້ ຄັ ກ ແນ່ ປ ານໃດກໍ ລ ອງຫາໂອ ກາດໄປສໍາພັດຕົວຈິງ ເພາະສິບປາກວ່າບໍ່ເທົ່າຕາເຫັນ.

Noy Saylakham

LaoPhotoMag August 2013

27


Cover Story 28

laophotomag.com issue 5


LaoPhotoMag August 2013

29

Thipphakorn Tatum Manivong


Cover Story 30

laophotomag.com issue 5


LaoPhotoMag August 2013

31

Thipphakorn Tatum Manivong


Cover Story 32

laophotomag.com issue 5


LaoPhotoMag August 2013

33

Thipphakorn Tatum Manivong


Cover Story Noy Saylakham 34

laophotomag.com issue 5


Phetsamay Philavanh LaoPhotoMag August 2013

35


Cover Story Noy Saylakham 36

laophotomag.com issue 5


Phetsamay Philavanh LaoPhotoMag August 2013

37


Cover Story 38

laophotomag.com issue 5


Phetsamay Philavanh LaoPhotoMag August 2013

39


Cover Story 40

laophotomag.com issue 5


LaoPhotoMag August 2013

41

Thipphakorn Tatum Manivong


Cover Story 42

laophotomag.com issue 5


LaoPhotoMag August 2013

43

Thipphakorn Tatum Manivong


Cover Story 44

laophotomag.com issue 5


Phetsamay Philavanh LaoPhotoMag August 2013

45


Cover Story

Phetsam 46

laophotomag.com issue 5


may Philavanh LaoPhotoMag August 2013

47


48

laophotomag.com issue 5

Thipphakorn Tatum Manivong

Phetsamay Philavanh

Cover Story


Noy Saylakham LaoPhotoMag August 2013

49


Cover Story

Phetsam

50

laophotomag.com issue 5


may Philavanh

LaoPhotoMag August 2013

51


Cover Story 52

laophotomag.com issue 5


Phetsamay Philavanh LaoPhotoMag August 2013

53


Cover Story

Phetsamay Philavanh

54

laophotomag.com issue 5


LaoPhotoMag August 2013

55


Cover Story 56

laophotomag.com issue 5


Noy Saylakham LaoPhotoMag August 2013

57


Cover Story

Noy Say 58

laophotomag.com issue 5


Thipphakorn Tatum Manivong

ylakham LaoPhotoMag August 2013

59


Tips&Tricks

ເຄັດລັບຫນ້າໃສ

ທ່ານຜູ້ອ່ານຫລາຍທ່ານທີ່ພໍໄດ້ອ່ານຫົວຂໍ້ນີ້ແລ້ວກໍຄົງຈະເກີດອາການສັບສົນເລັກຫນ

ຫນ້າໃສຊິມາກ່ຽວຫຍັງກັບການຖ່າຍຮູບ. ຄວາມຈິງແລ້ວມື້ນີ້ເຮົາຈະມາຮູ້ຈັກກັບການແຕ

ຈາກຮອຍສິວ ຫລື ຮອຍດຳຕ່າງໆນັ້ນເອງ. ພໍໄດ້ອ່ານມາຮອດບ່ອນນີ້ແລ້ວທ່ານກໍຄົງຢາ

ຕົວແບບອອກມາສົດໃສນັ້ນມີຂັ້ນຕອນແນວໃດກັນແນ່ ຊັ້ນເຮົາມາເບິ່ງຂັ້ນຕອນການແຕ່ງຮ

60

laophotomag.com issue 5


ນ້ອຍວ່າ “ເອະ!” ອ່ານຫນັງສືຜິດເຫລັ້ມບໍ່ນໍ ເຄັດລັບ

ຕ່ງຮູບໃຫ້ຫນ້າຂອງຕົວແບບນັ້ນອອກມາສົດໃສ ປາສະ

າກຈະຮູ້ແລ້ວແມ່ນບໍ່ວ່າວິທີການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຫນ້າຂອງ

ຮູບໄດ້ເລີຍ.

Step

1

1. ຂັ້ ນ ຕ ອ ນ ທີ່ ຫ ນຶ່ ງ ແ ມ່ ນ

ເລືອກຮູບທີ່ເຮົາຕ້ອງການຢາກຈະ ແຕ່ງນັ້ນຂຶ້ນມາເທິງໂປແກຣມແຕ່ງ

ຮູບ Photoshop ທີ່ຫລາຍຄົນຄົງ ຈະຮູ້ກັນດີຢູ່ແລ້ວເນາະ. ຫລັງຈາກ ນັ້ນເຮົາກໍເລີ່ມຕົກແຕ່ງ

ຈາກການ

ເພີ່ມ Layer ໂດຍການຄລິກຂວາ ໄປທີ່ Background ແລ້ວເລືອກ

Duplicate Layer ຫລັງຈາກນັ້ນ ເຮົາກໍ່ຈະໄດ້ Background copy ຂຶ້ນມາ

LaoPhotoMag August 2013

61


Tips&Tricks

Step

62

2

laophotomag.com issue 5

2. ຄລິກທີ່ Background copy ແລ້ວເລືອກ Ov


verlay

LaoPhotoMag August 2013

63


Tips&Tricks

Step

64

3

3. ຫລັງຈາກນັ້ນເລືອກແຖບຄຳສັ່ງ Filter ແລ້ວເລືອ

laophotomag.com issue 5


ອກ Blur ແລະ Gaussian blur

LaoPhotoMag August 2013

65


Tips&Tricks

Step

66

4

4. ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ຈະປາກົດ Box Gaussian blu

laophotomag.com issue 5


ur ຂຶ້ນມາ ຕັ້ງຄ່າຕາມຮູບ 4 ຫລື ອາດຈະເລືອກຕັ້ງຄ່າໄດ້ຕາມເຫມາະສົມກັບຮູບຂອງທ່ານ

LaoPhotoMag August 2013

67


Tips&Tricks

5 Step

68

5. ເມື່ອເຮັດມາຮອດຂັ້ນຕອນນີ້ເຮົາກໍ່ຈະເຫັນ

ສ່ວນ ຂັ້ນຕອນນີ້ເຮົາກໍຈະມາໃຊ້ເຄື່ອງມື Healing

ແລ້ວຈ້ຳໄປໃນສ່ວນໃບຫນ້າທີ່ບໍ່ມີຮອຍ ແລ້ວເອົາມ

laophotomag.com issue 5


ນໄດ້ວ່າ ຫນ້າຂອງຕົວແບບເລີ່ມສົດໃສຂຶ້ນມາແນ່ແລ້ວ ແຕ່ອາດຈະຍັງມີຮອຍຢູ່ເປັນບາງ

Brush Tool ເພື່ອທີ່ຈະມາລຶບຮອຍເທິ່ງໃບຫນ້າອີກຕື່ມ ໂດຍການກົດ Alt ເທິງຄີບອດ

ມາລຶບສ່ວນທີ່ມີຮອຍສິວອອກຈົນວ່າເຮົາພໍໃຈ

LaoPhotoMag August 2013

69


Tips&Tricks

Step

70

6

laophotomag.com issue 5

6. ມາຮອດຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ ຫລັງຈາ

ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ດວງຕາທີ່ສົດໃສກັບຄ

ນີ້ເຮົາກໍ່ຈະໄດ້ແວວຕາທີ່ສົດໃສກັບຄືນມາ ເພ


າກທີ່ເຮົາໄດ້ໃຊ້ຄຳສັ່ງ Gaussian blur ເຮົາຈະເຫັນວ່າດວງຕາຂອງຕົວແບບນັ້ນມົວໄປ

ຄືນມາ ເຮົາກໍພຽງແຕ່ໃຊ້ເຄື່ອງມື Eraser Tool ແລ້ວເອົາມາລຶບບໍລິເວນດວງຕາ ພຽງເທົ່າ

ພື່ອເຮັດໃຫ້ຮູບພາບເບິ່ງມີຊີວິດຊີວາຂຶ້ນ

LaoPhotoMag August 2013

71


Tips&Tricks

ເປັນແນວໃດທ່ານຜູ້ອ່ານ ເມື່ອໄດ້ອ່ານຂັ້ນຕອນການຕົກ

ແບບນີ້ແລ້ວ ຄິດວ່າຫລາຍທ່ານຄົງຈະຢາກນຳເອົາເຄັດລັບນ

72

laophotomag.com issue 5


ກແຕ່ງຮູບພາບໃຫ້ຕົວແບບມີຫນ້າຕາທີ່ສົດໃສ ແລະ ລຽບນຽນ

ນີ້ໄປລອງແຕ່ງຮູບຖ່າຍຂອງຕົວເອງເບິ່ງແລ້ວແມ່ນ ຫລື ບໍ່

Phetsamay Philavanh LaoPhotoMag August 2013

73


Special Set

ມະຫັດສະຈັນດິນແດນ ພະຍາສີໂຄດ

74

laophotomag.com issue 5

Special set ສະບັບ ມາຍາວນານ ແລະ ເຄີຍ ຫລືສີໂຄຕະບອງ. ຄໍາມ່ວນ ເຕັມໄປດ້ວຍ ທໍາມະຊາດ ອັນຫລາ ໃຫ້ເກີດບັນດາຖໍ້າທີ່ຫ ພະທາດສີໂຄດຕະ ຄໍາມ່ວນມາແຕ່ອະ ທີ່ສັກກະລາບູຊາ ຂອງຊົນຊາດລາວ ຕົວເມືອງທ່າແຂ ອາຄານສະໄ ງົດງາມ ແລະ ວັດທະນະທໍາ


ບນີ້ຈະພາທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມແຂວງຄໍາມ່ວນດິນແດນທີ່ມີປະຫວັດຄວາມເປັນ ຍເປັນດິນແດນທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃນອະດີດ ນັ້ນກໍຄືອານາຈັກສີໂຄດຕະບູນ

ຍປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ທີ່ຫນ້າຄົ້ນຫາ ຍັງເປັນດິນແດນທີ່ສວຍງາມທາງ າກຫຼາຍ. ສາຍພູຫີນປູນ ແລະຫີນຫນາມຫນໍ່ ທີ່ລຽນລັບຊັບຊ້ອນ ໄດ້ເຮັດ ຫນ້າງຶດງໍອັນສະຈັນ.

ະບອງ ຕັ້ງເດັ່ນສະຫງ່າ ແຄມນໍ້າຂອງຄືພະທາດຄູ່ບ້ານຄູ່ເມືອງຊາວແຂວງ ະດີດຕະການ ມີຕໍານານກ່າວຂານສືບຕໍ່ກັນມາຫລາຍພັນປີ ຄືສະຖານ ແລະ ດຶງດູດຜູ້ຄົນໃຫ້ເດີນທາງມາເບິ່ງຄວາມວິຈິດງົດງາມທາງປະຕິກະກໍາ ວໃນອະດີດ.

Pong Phoonsab Tvs

ຂກ ເມືອງນ້ອຍໆທີ່ສະຫງົບງ່ຽບ ແລະ ອົບອຸ່ນຂອງແຫ່ງນີ້ ຍັງເຕັມໄປດ້ວຍ ໄຫມຝຣັ່ງ ປະສານກົມກືນກັບວັດທະນະທໍາລາວ ເຮັດເມືອງແຫ່ງນີ້ມີຄວາມ ະ ເຕັມໄປດ້ວຍກິ່ນອາຍຂອງ າອັນຫລາກຫລາຍ.

LaoPhotoMag August 2013

75


Special Set

ຖໍ້າກອງລໍ-ນາຕານ ເປັນຖ້ຳນ້ຳລອດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແຫ່ງຫນຶ່ງ ທີ່ທໍາມະຊາດສ້າງຂຶ້ນຢ່າງຫນ້າງຶດງໍ້ອັດສະຈັນ. ເກີດຈາກສາຍນໍ້າຫີນບູນທີ່ໄຫລລອດສາຍພູໃນເຂດປາສະ ຫງວນພູຫີນບູນຈາກບ້ານາຕານ ເມືອງນາກາຍ ເຖິງບ້ານກອງລໍ ເມືອງຄູນຄໍາ ຍາວ7,5ກິໂລແມັດ. ຖໍ້າແຫ່ງນີ້ ນັບເປັນຄວາມອະລັງການທີ່ທໍາມະຊາດສ້າງຂຶ້ນຢ່າງ ຫນ້າງຶດງໍ້ອັດສະຈັນ ສາຍນ້ຳຫີນບູນທັງສາຍຖືກກືນຫາຍເຂົ້າໄປໃນ ຖ້ຳໄລຍະທາງ 7,5 ກິໂລແມັດ ທີ່ສະຫລັບຊັບຊ້ອນ. ພາຍໃນຖ້ຳເຕັມໄປດ້ວຍ ຫີນຍ້ອຍຂະຫນາດໃຫຍ່, ແກ້ງຫີນ, ຫາດຊາຍ, ມີນໍ້າຕົກພາຍໃນ ແລະຄວາມ ຫລາຍທາງຊີວະພາບອື່ນໆທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນ ລໍາຖ້າທ່ານໄປເບິງ ແລະ ສໍາພັດຕົວ

76

laophotomag.com issue 5


Pong Phoonsab Tvs

ຍຫີນງອກ, ມຫລາກ ວຈິງ.

LaoPhotoMag August 2013

77


Special Set ນັກທ່ອງທ່ຽວກຳລັງຂີ່ເຮືອຊົມຄວາມງາມຂອງຖໍ້າພະ-ໜອງປາຝາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄຳມ່ວນ ປະມານ 14 ກມ 78

laophotomag.com issue 5


ຖ້ຳພະຫນອງປາຝາ ຈັດວ່າເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຊື່ສຽງ

ແລະ

ກາຍເປັນສະຖານທີ່ສັກກາລະບູຊາຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ມີຈິດ

ໃຈສັດທາໃນທາງພຸດທະສາສະຫນາ ຕັງ້ ແຕ່ທມ ີ່ ກ ີ ານຄົນ ້ ພົບຖ້ຳແຫ່ງ ນີ້ ໃນປີ 2004.

ພາຍໃນຖ້ຳແຫ່ງນີ້ມີພະພຸດທະຮູບຫລາຍກວ່າ 200 ອົງ ທັງພະ

ພຸດທະຮູບທີ່ເຮັດດ້ວຍທອງ, ຄຳ ແລະ ໄມ້ ທີ່ມີອາຍຸຫລາຍກວ່າ 300 ປີ

ຂຸນນ້ຳໂດນເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທຳມະຊາດ ມີປາ

ແປກປະຫລາດຫລາຍຊະນິດອາໄສຢູໃ່ ນນ້ຳ ເປັນຖໍາ້ ທີກ ່ ວມ ແລະ ໂອບ ກອດເອົາແມ່ນ້ຳທີ່ໄຫລຜ່ານກ້ອງຖໍ້າ.

ຄໍາມ່ວນມີຫລາກຫລາຍແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ສວຍງາມ ທີ່ທ່ານຄວນ

ຫາໂອຫາດໄປທ່ອງທ່ຽວຢ້ຽມຢາມຕົວຈິງ ແລະ ນີ້ຄືສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ ຮູບພາບແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ວິຖີຊີວິດຊາວແຂວງຄໍາມ່ວນ

Pong Phoonsab Tvs

LaoPhotoMag August 2013

79


Special Set

ຄວາມ

80

laophotomag.com issue 5


Pong Phoonsab Tvs

ມງາມຂອງຫີ້ນງອກ-ຫີນຍ້ອຍໃນຖໍ້າກອງລໍ

LaoPhotoMag August 2013

81


Special Set

ເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນລູກຂອງຊາວບ້ານໃກ້ ກັບຖໍ້າກອງລໍນັ່ງພັກຜ່ອນແຄມນໍ້າ ໃກ້ ກັບປາກຖໍ້າກອງລໍ, ປະຊາຊົນທີ່ອາໃສຢູ່ ໃກ້ຖໍ້າ ໄດ້ມີລາຍຮັບ ດ້ວຍການບໍລິການຂັບ ເຮືອ ແລະ ຂາຍເຄື່ອງຫຼັງຈາກທີ່ຖໍ້າເປີດໃຫ້ບໍ ລິການທ່ອງທ່ຽວປະມານ 10 ກ່ວາປີຜ່ານມານີ້

82

laophotomag.com issue 5


Pong Phoonsab Tvs LaoPhotoMag August 2013

83


Special Set ເດັກນ້ອຍກຳລັງລອຍຫຼີ້ນນຳທີ່ໄຫຼອອກມາຈາກປາກຖໍ້າກອງລໍ, ສະ ຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວອັນລືຊື່ຂອງແຂວງຄຳມ່ວນເປັນຖໍ້າທີ່ມີຄວາມຍາວ 7,5 ກມ ແລະ ຄົງຄວາມງົດງາມໄປດ້ວຍຫີນຍ້ອຍ ແລະ ຄວາມອະ ລັງການຂອງໂພງຖໍ້າທີ່ໃຫຍ່ໂຕມະໂຫຖານ 84

laophotomag.com issue 5


Pong Phoonsab Tvs

ຫາດຊາຍແຄມນໍາ້ ທີຕ ່ ງ້ັ ຢູໜ ່ າ້ ຖໍາ້ ກອງລອງ ເປັນຈຸດທີດ ່ ືງດູດ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ນອກຈາກຄວາມງາມຂອງຖໍ້າ

LaoPhotoMag August 2013

85


Special Set ເມື່ອເຫັນນໍ້າໃສໄຫຼເຢັນອອກມາຈາກຖໍ້າກອງລໍໃຜຫຼາຍຄົນກໍ ອົດບໍໄດ້ທີ່ຈະສຳພັດ ຫຼັງຈາກທີ່ອິດເມື່ອຍຈາກການເດີນທາງ 86

laophotomag.com issue 5


Pong Phoonsab Tvs LaoPhotoMag August 2013

87


Special Set 88

laophotomag.com issue 5


Pong Phoonsab Tvs

ຊາວບ້ານທີ່ບໍລິການຂັບເຮືອຍ່າງເຂົ້າປາກຖໍ້າ

LaoPhotoMag August 2013

89


Special Set

ປາກທາງເຂົ້າຖໍ້ານາງແ 90

laophotomag.com issue 5


Pong Phoonsab Tvs

ແອ່ນ ເຊິ່ງເປັນອີກຖໍ້າໜຶ່ງທີ່ຕັ້ງໃກ້ກັບຕົວເມືອງທ່າແຂກໄປມາສະດວກ LaoPhotoMag August 2013

91


Special Set ໄຟຫຼາກສີປະດັບໃນຖໍ້າ ນາງແອ່ນ 92

laophotomag.com issue 5


Pong Phoonsab Tvs LaoPhotoMag August 2013

93


Special Set 94

laophotomag.com issue 5


Pong Phoonsab Tvs

ຕາເວັນຂື້ນຖ່າຍລະວາງບ້ານນາຫີນໄປຫາຖໍ້າກອງລໍ

LaoPhotoMag August 2013

95


Special Set ອີກຈຸດເດັ່ນໜ່ຶງໃນໃຈກາງເມືອງທ່າແຂກ ແມ່ນບ້ານເກົ່າທີ່ເປັນຊົງສະຖາປານິກ ແບບຝຣັ່ງຫຼາຍໆຫຼັງປັດຈຸບັນ ແມ່ນຖືກອະນຸລັກ ແລະປົວ ແປງໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີການ ມ້າງທຳລາຍ

96

laophotomag.com issue 5


Pong Phoonsab Tvs LaoPhotoMag August 2013

97


Special Set ອ້າຍຈົວນ້ອຍລຸກມາມອດ ໄຟໃນຕອນເຊົ້າທີ່ຫໍສິມ ຂ້າງພະທາດສີໂຄດ ຕະບອງ

98

laophotomag.com issue 5


Pong Phoonsab Tvs

ຖໍ້າຊຽງລ້ຽບແມ່ນອີກຖໍ້າໜຶ່ງທີ່ຫາກໍຖືກຄົ້ນພົບ ແລະ ເຮັດເປັນ ແຫຼ່ງທອງທ່ຽວໃໝ່ຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ LaoPhotoMag August 2013

99


Special Set

ຄວາມງາມໃຫຍ່ຂອງຖໍ້າແລະ ຄວາມງາມຂອງຫີນຍ້ອຍ ໃນຖໍ້າຊຽງລ້ຽບ

100

laophotomag.com issue 5


Pong Phoonsab Tvs LaoPhotoMag August 2013

101


Showcase Landscape 102

laophotomag.com issue 5


Thipphakorn Tatum Manivong LaoPhotoMag August 2013

103


Showcase Landscape 104

laophotomag.com issue 5


Thipphakorn Tatum Manivong LaoPhotoMag August 2013

105


Showcase Landscape 106

laophotomag.com issue 5


Thipphakorn Tatum Manivong LaoPhotoMag August 2013

107


Showcase

Landscape

108

laophotomag.com issue 5


Thipphakorn Tatum Manivong

LaoPhotoMag August 2013

109


Showcase Landscape 110

laophotomag.com issue 5


Thipphakorn Tatum Manivong LaoPhotoMag August 2013

111


Showcase Landscape 112

laophotomag.com issue 5


Bee _jazz-rock LaoPhotoMag August 2013

113


Showcase Landscape 114

laophotomag.com issue 5


Bee _jazz-rock LaoPhotoMag August 2013

115


Showcase Landscape 116

laophotomag.com issue 5


Bee _jazz-rock LaoPhotoMag August 2013

117


Showcase Life 118

laophotomag.com issue 5


Mick Phanisone LaoPhotoMag August 2013

119


Showcase 120

laophotomag.com issue 5


Mick Phanisone LaoPhotoMag August 2013

121


Showcase Life 122

laophotomag.com issue 5


Mick Phanisone LaoPhotoMag August 2013

123


Showcase

Life

124

laophotomag.com issue 5


Mick Phanisone

LaoPhotoMag August 2013

125


Showcase Life 126

laophotomag.com issue 5


Mick Phanisone LaoPhotoMag August 2013

127


Showcase Life 128

laophotomag.com issue 5


Mick Phanisone LaoPhotoMag August 2013

129


Showcase Life 130

laophotomag.com issue 5


Bee _jazz-rock LaoPhotoMag August 2013

131


Showcase

Bee _jazz-rock

Life 132

laophotomag.com issue 5


LaoPhotoMag August 2013

133


Showcase Life 134

laophotomag.com issue 5


Bee _jazz-rock LaoPhotoMag August 2013

135


Showcase Life 136

laophotomag.com issue 5


Bee _jazz-rock LaoPhotoMag August 2013

137


Showcase Life 138

laophotomag.com issue 5


Bee _jazz-rock LaoPhotoMag August 2013

139


Columnist

ວິທີແຕ່ງຮູບ Dreamy Effect ໃນທຣິບຖ່າຍຮູບທີ່ຜ່ານມາ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ໄປຖ່າຍຮູບ ນຳທີມງານຫຼັງກ້ອງ ແລະກໍໄດ້ຮູບມາເລັກຫນ້ອຍກໍກັບມາປັບແຕ່ງຮູບ ນັ້ນໆນີ້ໆຕາມແບບສະບັບຂອງຕົນເອງ ແລ້ວກໍໄດ້ໂພສຂຶ້ນ facebook ຈາກນັ້ນໄດ້ມີນັກຖ່າຍຮູບທ່ານໜຶ່ງໂທມາຖາມຂ້າພະເຈົ້າວ່າ “ປັບແຕ່ງ ຮູບແບບໃນຄວາມຝັນແນວໃດ?” ຂ້າພະເຈົ້າເລີຍບອກວ່າຈະຂຽນເປັນ ບົດຄວາມວິທີປັບຮູບໃຫ້ເປັນແບບຄວາມຝັນຂຶ້ນຄໍລຳນີ້. ຮູບພາບແບບນີ້ ເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຄຳສັ່ງ Blur ແລະ Gradient ເພື່ອໃຫ້ຮູບເປັນລັກສະ ນະຟຸ້ງໆອ້ອມຮູບ. ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເສຍເວລາເຮົາມາເລີ່ມຂັ້ນຕອນທີໜຶ່ງກັນ ເລີຍ

ຂັ້ນຕອນທີ 1

ເປີດຮູບທີ່ທ່ານຕ້ອງການຂຶ້ນມາຈາກນັ້ນກໍກ໊ອບປີ້ເລເຢີ້ Ctrl+J (PC)

ຫຼື Command+J(Mac)

ໃນເລເຢີ້ທີ່ກ໊ອບຂຶ້ນມາໃໝ່ນັ້ນ ໄປທີ່ເມນູ Filter > Blur > Gaussian blur

ແລ້ວໃສ່ຄ່າປະມານ 65-70 ແລ້ວແຕ່ຄວາມຕ້ອງການຈາກນັ້ນໃຫ້ປັບ Blending mode ໃຫ້ເປັນ Soft Light

140

laophotomag.com issue 5


LaoPhotoMag August 2013

141


Columnist

ຂັ້ນຕອນທີ 2 ໄປທີ່

ment

Layer

Layer

>

>

New

Adjust-

Brightness

and

Contrast ແລ້ວປັບ Contrast ຂຶ້ນເລັກ ນ້ອຍ.

ຈາກນັ້ນໃຫ້ສ້າງເລເຢີໃໝ່ຂຶ້ນມາ ແລ້ວ

ກຳນົດສີ Foreground ເປັນເຫຼືອງອ່ອນ.

ເລືອກຄຳສັ່ງ Gradient tool ແລະ

ປັບໃຫ້ເປັນ Radial Gradient ແລ້ວກໍທາ ເອົາຈຸດໃຈກາງຂອງຮູບ ແລະປັບ Opacity ລົງເລັກຫນ້ອຍຕາມຄວາມເໝາະສົມ

142

laophotomag.com issue 5


LaoPhotoMag August 2013

143


Columnist 144

laophotomag.com issue 5


ຂັ້ນຕອນທີ 3

ຍ້າຍ Gradient ທີ່ເຮົາສ້າງຂຶ້ນມານັ້ນ

ໄປຕາມບ່ອນຕ່າງໆທີ່ເຮົາຕ້ອງການອາດ ຈະຫຍໍ້ຂະຫຍາຍຫຼືປັບ

ຄວາມເໝາະສົມຂອງຮູບ

Opacity ຕາມ

ໃນຮູບຕົວຢ່າງນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ໊ອບປີ

ເອົາເລເຢີ້ Gradient ທີ່ເຮົາສ້າງຂຶ້ນມາ

ນັ້ນ ແລ້ວຍ້າຍໄປບ່ອນຕ່າງໆຕາມຂອບ ຂອງຮູບພ້ອມກັບປັບ Opacity ແລະຫຍໍ້ ຂະຫຍາຍໃນແຕ່ລະຈຸດແຕກຕ່າງກັນໄປ

LaoPhotoMag August 2013

145


Columnist

ຂັ້ນຕອນທີ 4

ສ້າງ New Adjustment Layer ເພື່ອປັບສີໃຫ້ມີລັກສະນະຈືດໆຈາງໆຄືຢູ່ໃນ

Vibrance ຄ່າໃນການປັບນີ້ແມ່ນບໍ່ຕາຍໂຕທ່ານອາດຈະປັບຕາມຄວາມເໝາະສົມຕາມຮ

146

laophotomag.com issue 5


ນຄວາມຝັນ ເຊິ່ງ Adjustment Layer ທີ່ໃຊ້ມີ Photo Filter, Color Balance ແລະ

ຮູບຂອງທ່ານ

LaoPhotoMag August 2013

147


Columnist

ຂັ້ນຕອນທີ 5

ເພີ່ມຄວາມຄົມໃຫ້ກັບຮູບພາບ

ໂດຍກົດປຸມ

Ctrl+A

(PC)

ຫຼື

Command+A (Mac) ເພື່ອເລືອກເອົາ ຮູບທັງໝົດ ແລ້ວໄປທີ່ Edit > Copy

Merge ຈາກນັ້ນກໍ Paste ຫຼື Edit > Paste

ໄປທີ່ເມນູ Filter > Other >

High Pass ແລ້ວປັບຄ່າໃຫ້ເປັນ 4.7 ກົດປຸ່ມ OK

ປັບ Blending Mode ໃຫ້

ເປັນ Soft Light

148

laophotomag.com issue 5


LaoPhotoMag August 2013

149


Columnist

ຂັ້ນຕອນທີ 6

ສ້າງ Layer Mask ໃຫ້ກັບເລເຢີ້ທີ່ເຮົາ

ໃສ່High Pass ເຂົ້າຫັ້ນ ເພື່ອທີ່ຈະໄປລຶບຮອຍທີ່ຢູ່ ໃບໜ້າທີ່ເກີດຈາກການໃສ່ High Pass ໂດຍໄປທີ່ Layer > Layer Mask > Reveal All

ປັບສີForeground ໃຫ້ເປັນສີດຳ ແລະ

ເລືອກຄຳສັ່ງ Brush ຈາກນັ້ນກໍປັບຫົວແປງຕາມ ຂະໜາດທີ່ເໝາະສົມ ແຕ່ຢ່າລືມປັບ Hardness ໃຫ້ເປັນ 0 ເພື່ອຈະໄດ້ຫົວແປງທີ່ຟຸ້ງໆ

ທາສີທັບໃສ່ບໍລິເວນໃບໜ້າ ແຂນຄໍ ໂດຍ

ລະເວັ້ນຕາ ແລະຄິ້ວ, ສ່ວນບໍລິເວນອື່ນໆຢ່າງເຊັນ ເສັ້ນຜົນຫຼືເສື້ອຜ້າແມ່ນບໍ່ຕ້ອງທາ

150

laophotomag.com issue 5


LaoPhotoMag August 2013

151


Columnist

ສຳ�ເລັດ! ໃນທີ ສຸ ດ ເຮົ າ ກໍ ສຳ�ເລັ ດ ການແຕ່ ງ ຮູ ບ ພາບຟຸ້ ງ ໆແບໃນຄວາມຝັ ນ ແລະສີຈືດໆເລັກນ້ອຍ ເຊິ່ງໃນບົດຄວາມນີ້ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ທັງວິທີການປັບ ສີການໃຊ້ງານ Filter, Brush, Gradient ແລະອີກຫູາຍໆຄຳ�ສັ່ງ. ຂ້າພະ ເຈົ້າກໍຢາກໃຫ້ທ່ານໄດ້ໄປປະຍຸກໃຊ້ກັບການແຕ່ງຮູບຂອງທ່ານມັນອາດ ຈະເປັນການເພີ່ມແນວຄວາມຄິດຕ່າງໃຫ້ກັບທ່ານກໍເປັນໄດ້.

Before

152

laophotomag.com issue 5


After

Sompasong Vongthavone LaoPhotoMag August 2013

153


1 l6fvksko9uoc[[.\j!

3xi3,-Ao g7ad|kdfyjo9u,F g7addy;u c]t g7ad]ewp

1

1

From 5:00 pm - 9:00 pm daily


dyo9qovjy,

[5[g2h fy,-e 120,000 gxufm5d,Ng]uj,c8j g;]kG

le]a[3xi3,-Ao g,o6xkohe0v’

g]nvdwfh8k,.9,ad

g7ad;aogdufle]a[7qomujmjkoIad

www.donchanpalacelaopdr.com


ພົບກັນໃໝ່ໃນ

ສະບັບຕໍ່ໄປ >>>

Lao Photo Magazine Issue 05  

ພຽງຄັ້ງຫນຶ່ງໄດ້ພານພໍ້ ຫົວໃຈກໍຫົງໄຫລ ນັ່ງຮໍ່າໄຮຄະນິງຫາ ທຸກວັນແລງເຊົ້າ ເຝົ້າຄອງຄອຍລໍ້ຖ້າ ວັນເວລາໄດ້ຢ້ຽມຢາ...

Advertisement