Page 1

TRIAJOVE

GUIA JOVE D’ITINERARIS FORMATIUS


02

INFO/CRÈDITS

EDITA:

c/ Avda. Josep Tarrradellas i Joan, 44 08901 L’Hospitalet t 93 260 24 94 f 93 260 24 95 @ bustiajove@l-h.es web

Regidoria delegada de Joventut de l’Ajuntament de L’Hospitalet Casa Modernista Tecla Sala - Josep Tarradellas, 44 08901 L’Hospitalet

DISSENY:

PUNTO5.nl

www.espai-jove.net


ÍNDEX 04 05 10 11 13 14 19

INTRODUCCIÓ ESO Educació Secundària Obligatória ITINERARIS EDUCATIUS PGS CF

Programes de Garantia Social

Cicles Formatius CFø Cicles Formatius de Grau Mitjà CFGS Cicles Formatius de Grau Superior

25 PROVA ACCÈS CFø 27 PROVA ACCÈS CFGS 32 BATXILLERAT 33 36 37

BATXILLERAT BATXILLERAT NOCTURN BATXILLERAT A DISTÀNCIA

38 ESCOLES D’ADULTS 40 UNIVERSITATS 42 ALTRES ESTUDIS 43 43 44 44

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES APRENDRE CATALÀ ESCOLA TALLER ENSENYAMENT OFICIAL DE MÙSICA

46 INFO/CONTACTE Llistat de centres, adreces, etc… 55 MAPA DE SITUACIÓ PÀGINA

03


04

INTRO

Guia de Recursos Acadèmics

GUIA DE RECURSOS ACADÈMICS La Guia de Recursos Acadèmics és un recull estructurat i complert de tots els centres d’estudis que la ciutat de l’Hospitalet ofereix als seus joves. Classificat a partir dels esglaons del Sistema Educatiu actual, la Guia de Recursos ens mostra els centres públics i privats de la ciutat on un jove pot accedir als estudis: ESO PGS CFø CFGS Batxillerat (presencial, nocturn i a distància) Proves d’accés als CFø/ CFGS Universitat

Aquests estudis formen el sistema educatiu reglat en totes les seves opcions. Però creiem que si l’objectiu és generar una guia de recursos formatius de la ciutat el més complerta possible es necessari adjuntar altres ofertes educatives que podem trobar a l’Hospitalet i que d’una forma o altre també son part fonamental dins del procés educatiu: Escoles d’adults Centres on aprendre català Escoles Taller Escola Oficial d’idiomes Ensenyament oficial de música


05

ESO Educació Secundària Obligatória


06

ESO

Educació Secundària Obligatória

QUÈ ÉS ? La ESO va adreçada als alumnes compresos entre els 12 i els 16 anys i s’estructura en dos cicles de dos cursos acadèmics cadascun:

1er

2on

PRIMER CICLE

3er

4rt

SEGÓN CICLE

En acabar aquesta etapa, els alumnes reben una acreditació d’escolarització i, a més, si han assolit els objectius establerts, obtenen el títol de Graduat en Educació Secundària.

SORTIDES Cicles formatius de grau mitjà (CFø) Batxillerat Món laboral (Pot incorporar-se al món laboral, perqué ja té l’edat mínima per accedir-hi)


Educació Secundària Obligatória

ESO

A ÓN ? CENTRES PÚBLICS ZONA EDUCATIVA A. Santa Eulàlia A1 IES Bisbe Berenguer A2 IES Llobregat A3 IES Santa Eulàlia

ZONA EDUCATIVA B. Bellvitge i el Gornal B1 IES Bellvitge B2 IES Joan Miró

ZONA EDUCATIVA C. Sant Josep, Centre i Sanfeliu C1 IES Apel·les Mestres C2 IES Mercè Rodoreda C3 IES Can Vilumara

ZONA EDUCATIVA D. Pubilla Casas i Can Serra D1 IES Rubió i Ors D2 IES Torras i Bages

ZONA EDUCATIVA E. Collblanc, la Torrassa i la Florida (Nord/Sud) E1 IES Eduard Fontseré E2 IES Eugeni d’Ors E3 IES Margarida Xirgu E4 IES Pedraforca

IDENTIFICADOR DEL CENTRE DINS EL PLÀNOL DE LA CIUTAT. (veure pàg. 55)

07


08

ESO

Educació Secundària Obligatória

A ÓN ? CENTRES PRIVATS Finançats amb fons públics

ZONA EDUCATIVA A. Santa Eulàlia A4 Casal dels Àngels

ZONA EDUCATIVA B. Bellvitge i el Gornal B3 Jaume Balmes B4 Centre d’Estudis Joan XXIII B5 Pare Enric d’Ossó B6 Centre Cultural Pineda B7 Centre Cultural Xaloc

ZONA EDUCATIVA C. Sant Josep, Centre i Sanfeliu C4 Alpes C5 Canigó Societat Cooperativa C6 Santa Marta C7 Tecla Sala

ZONA EDUCATIVA D. Pubilla Casas i Can Serra D3 Alegre D4 Lope de Vega D5 Sant Josep Obrer D6 Fax

IDENTIFICADOR DEL CENTRE DINS EL PLÀNOL DE LA CIUTAT. (veure pàg. 55)


Educació Secundària Obligatória

ESO

A ÓN ? ZONA EDUCATIVA E. Collblanc, la Torrassa i la Florida (Nord/Sud) E5 Cultura E6 Sant Jaume de la FEP E7 Montessori E8 Acadèmia Balaguer E9 Col·legi Sant Gervasi E10 La Florida

IDENTIFICADOR DEL CENTRE DINS EL PLÀNOL DE LA CIUTAT. (veure pàg. 55)

09


10

ITINERARIS EDUCATIUS GUQ

RIU DCVZKNNGTCV

EHIO

RTQXC CEEèU EHIO

RTQXCÿCEEèUÿEHIU

EHIU RTQXCÿCEEèUÿ3ÿRCW

WPKXGTUKVCV

OíPÿNCDQTCN


11

PGS Programes de Garantia Social

11


12

PGS

Programes de Garantia Social

QUÈ SÓN ? Els PGS són un conjunt de programes alternatius de formació que faciliten la incorporació al món del treball i completen la formació dels nois i noies majors de 16 anys, que finalitzen l’ensenyament obligatori sense obtenir el graduat en Educació Secundària, per tal de, si s’escau, poder superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà i prosseguir els estudis de formació professional reglada

SORTIDES Prova accès CFø Món laboral (Pot incorporar-se al món laboral, perqué ja té l’edat mínima per accedir-hi)

A ÓN ? ZONA EDUCATIVA B. Bellvitge i el Gornal B4 CE Joan XXIII B8 Centre Esclat - Bellvitge B3 Jaume Balmes LH1 Ajuntament de L’Hospitalet - Àrea de Promocio Económica

IDENTIFICADOR DEL CENTRE DINS EL PLÀNOL DE LA CIUTAT. (veure pàg. 55)


13

CF Cicles Formatius

Els Cicles Formatius són la formació professional específica. Organitzats en cicles de grau mitjà i de grau superior. Tenen continguts bàsicament professionals i formació de pràctiques obligatòries a les empreses.


14

CFGM Cicles Formatius de Grau MitjĂ

14


Cicles Formatius de Grau Mitjà

CFGM

ACCÉS ACCÉS AMB TITULACIÓ Graduat/da en educació secundària o equivalent Tècnic/ca auxiliar (FP-1) o equivalent La superació íntegra dels dos primers cursos de BUP o equivalent.

ACCÉS SENSE TITULACIÓ

Mitjançant una prova que es convoca anualment podran accedir-hi les persones que, malgrat no complir les condicions de l’apartat anterior, tinguin 17 anys o els compleixin durant l’any natural i acreditin un d’aquests punts: Haver cursat un PGS amb aprofitament. Experiència laboral de 3 mesos. Haver realitzat un curs de formació ocupacional d’un mínim de 400 hores. Haver realitzat un curs de preparació de la prova d’accés d’una durada mínima de 4 mesos.

15


16

CFGM

Cicles Formatius de Grau Mitjà

CICLES Descripció dels cicles que s’imparteixen a L’Hospitalet COMERÇ / Comerç i Màrqueting C9 Pb IES Provençana B4 Pr CE Joan XXIII D5 Pr Sant Josep Obrer

CUINA / Hoteleria i Turisme B6 Pr Centre Cultural Pineda

CURES AUXILIARS D’INFERMERIA / Sanitat E4 Pb IES Pedraforca C10 Pr Miquel Servet A5 Pr Dolmen

ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES / Manteniment de vehicles autopropulsats E4 Pb IES Pedraforca

EQUIPS ELECTRÒNICS DE CONSUM / Electricitat i electrònica E4 Pb IES Pedraforca B3 Pr Jaume Balmes

EQUIPS I INST. ELECTROTÈCNIQUES

/ Electricitat i electrònica

A2 Pb IES Llobregat B4 Pr CE Joan XXIII

IDENTIFICADOR DEL CENTRE DINS EL PLÀNOL DE LA CIUTAT. (veure pàg. 55) CENTRE PÚBLIC o PRIVAT


Cicles Formatius de Grau Mitjà

CFGM

CICLES Descripció dels cicles que s’imparteixen a L’Hospitalet ESTÈTICA PERSONAL DECORATIVA / Imatge Personal B3 Pr Jaume Balmes

FARMÀCIA / Sanitat E4 Pb IES Pedraforca C10 Pr Miquel Servet B3 Pr Jaume Balmes

GESTIÓ ADMINISTRATIVA / Administració C9 Pb ES Provençana E1 Pb IES Eduard Fontserè B4 Pr CE Joan XXIII D5 Pr Sant Josep Obrer C10 Pr Miquel Servet

INSTAL·LACIÓ I MANT. ELECTROMECÀNIC DE MAQUINÀRIA / Manteniment i serveis a la producció B7 Pr Centre Cultural Xaloc

LABORATORI / Química C9 Pb IES Provençana B4 Pr CE Joan XXIII

MECANITZACIÓ

/ Fabricació mecànica

A2 Pb IES Llobregat B7 Pr Centre Cultural Xaloc

IDENTIFICADOR DEL CENTRE DINS EL PLÀNOL DE LA CIUTAT. (veure pàg. 55) CENTRE PÚBLIC o PRIVAT

17


18

CFGM

Cicles Formatius de Grau Mitjà

CICLES Descripció dels cicles que s’imparteixen a L’Hospitalet MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTALACIONS DE FRED, CLIMATITZ. I PRODUCCIÓ DE CALOR / Manteniment

i serveis a la producció C3 Pb IES Can Vilumara

PASTISSERIA I FORNERIA / Hoteleria i Turisme B6 Pr Centre Cultural Pineda

SERVEIS DE RESTAURANT I BAR / Hoteleria i Turisme B6 Pr Centre Cultural Pineda

IDENTIFICADOR DEL CENTRE DINS EL PLÀNOL DE LA CIUTAT. (veure pàg. 55) CENTRE PÚBLIC o PRIVAT


19

CFGS Cicles Formatius de Grau Superior


20

CFGS

Cicles Formatius de Grau Superior

ACCÉS ACCÉS AMB TITULACIÓ Batxillerat (LOGSE) o equivalent Tècnic/ca especialista (FP-2) o equivalent La superació del COU.

ACCÉS SENSE TITULACIÓ

Mitjançant una prova podran accedir-hi les persones que, malgrat no complir les condicions de l’apartat anterior, tinguin més de 20 anys o els compleixin durant l’any natural, i acreditin un d’aquests punts: 6 mesos d’experiència laboral Haver superat qualsevol cicle de grau mitjà Haver superat qualsevol FP-1 Posseir la condició legal de disminució eximeix de presentar experiència laboral A partir de l’any en què se’n compleixin 18 anys, s’hi pot accedir si s’acredita estar en possessió d’un títol de tècnic relacionat amb aquell al qual es vol accedir, i superada la prova corresponent


Cicles Formatius de Grau Superior

CFGS

CICLES Descripció dels cicles que s’imparteixen a L’Hospitalet ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS / Informàtica C9 Pb IES Provençana B7 Pr Centre Cultural Xaloc B4 Pr CE Joan XXIII

ADMINISTRACIÓ I APLICACIÓ DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ / Edificació i obra civil C9 Pb IES Provençana

ADMINISTRACIÓ I FINANCES / Administració C9 Pb IES Provençana E1 Pb IES Eduard Fontserè B4 Pr CE Joan XXIII A5 Pr Escola Dolmen B7 Pr Centre Cultural Xaloc

AGÈNCIES DE VIATGES / Hoteleria i turisme E1 Pb IES Eduard Fontserè

ANÀLISI I CONTROL / Química C9 Pb IES Provençana B4 Pr CE Joan XXIII

ANIMACIÓ D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES / Activitats físiques i esportives

B4 Pr CE Joan XXIII

IDENTIFICADOR DEL CENTRE DINS EL PLÀNOL DE LA CIUTAT. (veure pàg. 55) CENTRE PÚBLIC o PRIVAT

21


22

CFGS

Cicles Formatius de Grau Superior

CICLES Descripció dels cicles que s’imparteixen a L’Hospitalet AUTOMOCIÓ / Manteniment de vehicles autopropulsats E4 Pb IES Pedraforca

DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS INFORMÀTIQUES / Informàtica C9 Pb IES Provençana B3 Pr Jaume Balmes

DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES ELECTRÒNICS / Electrònica

E4 Pb IES Pedraforca

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES URBANÍSTICS I OPERACIONS TOPOGRÀFIQUES / Edificació i obra civil C9 Pb IES Provençana

DIETÈTICA / Sanitat E4 Pb IES Pedraforca

DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA / Sanitat E4 Pb IES Pedraforca C10 Pr Miquel Servet

EDUCACIÓ INFANTIL / Serveis socioculturals a la comunitat C3 Pb IES Can Vilumara A5 Pr Escola Dolmen

IDENTIFICADOR DEL CENTRE DINS EL PLÀNOL DE LA CIUTAT. (veure pàg. 55) CENTRE PÚBLIC o PRIVAT


Cicles Formatius de Grau Superior

CFGS

CICLES Descripció dels cicles que s’imparteixen a L’Hospitalet ESTUDIS SUPERIORS DE DISSENY GRÀFIC (DIPLOMATURA) / Disseny gràfic B9 Pb Escola d’art Serra i Abella

FOTOGRAFIA ARTÍSTICA / Disseny gràfic B9 Pb Escola d’art Serra i Abella

GESTIÓ COMERCIAL I MÀRQUETING / Comerç i màrqueting C9 Pb IES Provençana B3 Pr Jaume Balmes

GRÀFICA PUBLICITÀRIA / Disseny gràfic B9 Pb Escola d’art Serra i Abella

IL·LUSTRACIÓ / Disseny gràfic B9 Pb Escola d’art Serra i Abella

INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES / Electricitat i electrònica E4 Pb IES Pedraforca

INTEGRACIÓ SOCIAL / Serveis socioculturals a la comunitat C3 Pb IES Can Vilumara

LABORATORI DE DIAGNOSI CLÍNICA / Sanitat E4 Pb IES Pedraforca A5 Pr Escola Dolmen

IDENTIFICADOR DEL CENTRE DINS EL PLÀNOL DE LA CIUTAT. (veure pàg. 55) CENTRE PÚBLIC o PRIVAT

23


24

CFGS

Cicles Formatius de Grau Superior

CICLES Descripció dels cicles que s’imparteixen a L’Hospitalet PRODUCCIÓ PER MECANITZACIÓ / Fabricació mecànica A2 Pb IES Llobregat B7 Pr Centre Cultural Xaloc

QUÍMICA AMBIENTAL / Química C9 Pb IES Provençana B4 Pr CE Joan XXIII

REALITZACIÓ I PLANS D’OBRES / Edificació i obra civil C9 Pb IES Provençana

RESTAURACIÓ / Hoteleria i turisme B6 Pr Centre Cultural Pineda

SECRETARIAT / Administració C9 Pb IES Provençana

SISTEMES DE REGULACIÓ I CONTROL AUTOMÀTICS /

Electricitat i electrònica B7 Pr Centre Cultural Xaloc

SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ I INFORMÀTICS / Electricitat i electrònica B4 Pr CE Joan XXIII B3 Pr Jaume Balmes

IDENTIFICADOR DEL CENTRE DINS EL PLÀNOL DE LA CIUTAT. (veure pàg. 55) CENTRE PÚBLIC o PRIVAT


25

PROVA ACCÉS

CFGM Cicles Formatius de Grau Mitjà


26

PROVA ACCÈS CFGM QUÈ SÓN ? Són unes proves que permeten l’accés als cicles formatius de grau mitjà si no has obtingut el graduat en educació secundària (o titulació equivalent). Es poden preparar per lliure utilitzant els llibres de text de 4rt d’ESO o bé assistint a classe en algun dels centres públics o privats que fan una preparació específica.

REQUISITS D’ACCÉS PROVES D’ACCÉS ALS CFø DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Tenir 17 anys o més (o complir-los durant l’any en què es fan les proves), i complir un dels requisits següents: Acreditar una experiència laboral mínima de tres mesos. Haver cursat un programa de garantia social. Haver fet un curs de formació ocupacional d’un mínim de 400h. O bé, haver estat preparant aquesta prova en un centre durant un mínim de quatre mesos. CONTINGUTS DE LA PROVA

Llengua (català i castellà), Llengua estrangera, Matemàtiques, Ciències de la naturalesa, Ciències socials, Tecnologia, Educació visual i plàstica


PROVA ACCÈS CFGM REQUISITS D’ACCÉS PROVES D’ACCÉS ALS CFø D’ARTS PLÀTIQUES I DISSENY*

Tenir 17 anys o més (o complir-los durant l’any en què es fan les proves) CONTINGUTS DE LA PROVA

Llengua (català i castellà), Llengua estrangera, Matemàtiques, Ciències de la naturalesa, Ciències socials, Tecnologia, Educació visual i plàstica

A ÓN ? B10 Pb Escola Adults Bellvitge B11 Pb Escola Adults El Gornal C11 Pb Escola Adults Sanfeliu C12 Pb Escola Adults Sant Josep E16 Pb Escola Adults Sant Ramon A6 Pb Escola Adults Santa Eulàlia C10 Pr Miquel Servet E11 Pr Centre Català Comercial

SI ES TÉ EL GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I ES VOL FER UN CFGM D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY S’HAURÀ DE FER, IGUALMENT, LA PROVA D’ACCÉS, PERÒ NOMÉS ELS EXERCICIS CORRESPONENTS A L’ÀREA D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA. EN AQUEST CAS NO ÉS NECESSARI TENIR 17 ANYS. MODELS EXÀMENS: WWW.XTEC.ES/ESTUDIS/APD IDENTIFICADOR DEL CENTRE DINS EL PLÀNOL DE LA CIUTAT. (veure pàg. 55) CENTRE PÚBLIC o PRIVAT

27


27

PROVA ACCÉS

CFGS Cicles Formatius de Grau Superior

28


PROVA ACCÈS CFGS QUÈ SÓN ? Aquesta és una via d’accés als cicles formatius de grau superior reservada per a aquelles persones que no tenen la titulació acadèmica per accedir-hi directament, és a dir, no estan en possessió del Batxillerat de la LOGSE, el COU o la FP2.

REQUISITS D’ACCÉS PROVES D’ACCÉS ALS CFGS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

• Tenir 20 anys complerts o complir-los durant l’any en el que es faran les proves, i a més, un dels requisits següents: acreditar un mínim de 6 mesos d’experiència laboral o 450 hores en qualsevol activitat. haver superat o estar en disposició d’obtenir el títol de qualsevol cicle formatiu de grau mitjà. Haver superat qualsevol FP-1. Posseir la condició legal de disminució.

• Tenir 18 anys complerts o complir-los durant l’any en el que es faran les proves i estar en possessió del títol de tècnic o estar en disposició d’obtenir el títol d’algun cicle formatiu de grau mitjà del mateix grup d’itineraris:

28


30

PROVA ACCÈS CFGS REQUISITS D’ACCÉS ITINERARI 1. Famílies professionals de: Edificació i obra civil, Fabricació mecànica, Fusta i moble, Arts gràfiques, Tèxtil, confecció i pell, Manteniment i serveis a la producció, Manteniment de vehicles autopropulsats, Electricitat i electrònica, Comunicació, imatge i so, Activitats maritimopesqueres.

ITINERARI 2. Famílies professionals de: Química, Activitats agràries, Sanitat, Imatge personal, Activitats físiques i esportives, Indústries alimentàries, Vidre i ceràmica, Serveis socioculturals i a la comunitat.

ITINERARI 3. Famílies professionals de: Administració, Comerç i màrqueting, Hoteleria i turisme, Informàtica, Serveis socioculturals i a la comunitat. CONTINGUTS DE LA PROVA PART COMUNA: Llengua Catalana, Llengua Castellana, Idioma estranger

(anglès, francès, alemany o italià) i Història. PART ESPECÍFICA: Dues matèries a triar lliurement, en funció del cicle al qual es vulgui accedir.

PROVES D’ACCÉS ALS CFGS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Aquesta és la via d’accés als CFGS d’arts plàstiques i disseny reservada a aquelles persones que no tinguin el títol de Batxillerat, COU o FP2.


PROVA ACCÈS CFGS REQUISITS D’ACCÉS • Tenir 20 anys complerts o complir-los durant l’any en el que es faran les proves, i a més, un dels requisits següents: Acreditar un mínim de 6 mesos d’experiència laboral o 450 hores en qualsevol activitat. Haver superat o estar en disposició d’obtenir el títol de qualsevol cicle formatiu de grau mitjà. Haver superat qualsevol FP-1. Posseir la condició legal de disminució.

• Tenir 18 anys complerts o complir-los durant l’any en el que es faran les proves i estar en possessió del títol de tècnic o estar en disposició d’obtenir el títol d’algun cicle formatiu de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny.

A ÓN ? D7 Pb Escola Adults Can Serra A6 Pb Escola Adults Santa Eulàlia C10 Pr Miquel Servet E11 Pr Centre Català Comercial

IDENTIFICADOR DEL CENTRE DINS EL PLÀNOL DE LA CIUTAT. (veure pàg. 55) CENTRE PÚBLIC o PRIVAT

31


32

BATXILLERAT Batxillerat Batxillerat Nocturn Batxillerat A DistĂ ncia


BATXILLERAT QUÈ ÉS ? El Batxillerat és l’ensenyament on se’t prepara per poder accedir als cicles formatius de grau superior i als estudis universitaris. Té una durada de dos cursos acadèmics, i s’estructura en quatre modalitats diferents que permeten una preparació especialitzada per a estudis posteriors: Tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut Humanitats i ciències socials Arts

A ÓN ? CENTRES PÚBLICS I MODALITATS DE BATXILLERAT Tots els IES públics de l’Hospitalet tenen les modalitats de Batxillerat Tecnològic, de Ciències de la Naturalesa i la salut, i Humanístic i ciències socials. La modalitat de Batxillerat ARTÍSTIC només es realitza a l’IES Bellvitge

ZONA EDUCATIVA A. Santa Eulàlia A1 IES Bisbe Berenguer A2 IES Llobregat A3 IES Santa Eulàlia

IDENTIFICADOR DEL CENTRE DINS EL PLÀNOL DE LA CIUTAT. (veure pàg. 55)

33


34

BATXILLERAT A ÓN ? ZONA EDUCATIVA B. Bellvitge i el Gornal B1 IES Bellvitge B2 IES Joan Miró

ZONA EDUCATIVA C. Sant Josep, Centre i Sanfeliu C1 IES Apel·les Mestres C2 IES Mercè Rodoreda C3 IES Can Vilumara

ZONA EDUCATIVA D. Pubilla Casas i Can Serra D1 IES Rubió i Ors D2 IES Torras i Bages

ZONA EDUCATIVA E. Collblanc, la Torrassa i la Florida (Nord/Sud) E1 IES Eduard Fontseré E2 IES Eugeni d’Ors E3 IES Margarida Xirgu E4 IES Pedraforca

IDENTIFICADOR DEL CENTRE DINS EL PLÀNOL DE LA CIUTAT. (veure pàg. 55)


BATXILLERAT A ÓN ? CENTRES PRIVATS Finançats amb fons públics

ZONA EDUCATIVA A. Santa Eulàlia A5 Escola Dolmen

ZONA EDUCATIVA B. Bellvitge i el Gornal B3 Jaume Balmes B4 Centre d’Estudis Joan XXIII B5 Pare Enric d’Ossó B6 Centre Cultural Pineda B7 Centre Cultural Xaloc

ZONA EDUCATIVA C. Sant Josep, Centre i Sanfeliu C7 Tecla Sala

ZONA EDUCATIVA D. Pubilla Casas i Can Serra D5 Sant Josep Obrer

ZONA EDUCATIVA E. Collblanc, la Torrassa i la Florida (Nord/Sud) E6 Sant Jaume de la FEP

IDENTIFICADOR DEL CENTRE DINS EL PLÀNOL DE LA CIUTAT. (veure pàg. 55)

35


36

BATXILLERAT NOCTURN QUÈ ÉS ? El Batxillerat nocturn està adreçat a aquells alumnes que no poden assistir a classe durant el dia. Aquest Batxillerat consta de menys hores de matèries optatives i té una reducció de la durada dels crèdits. Els alumnes es poden matricular d’un curs complert i si o requereixen només d’assignatures soltes. Si haguessin de repetir no han de fer el curs sencer, si no que només han de matricular-se de les matèries no superades. El batxillerat nocturn té una permanència màxima de sis cursos acadèmics i per inscriure’t has de complir un dels dos requisits següents: Tenir 18 anys o més. Tenir entre 16- 18 anys i acreditar la impossibilitat de seguir estudis diürns.

A ÓN ? A3 Pb IES Santa Eulàlia D2 Pb IES Torras i Bages A5 Pr Escola Dolmen

IDENTIFICADOR DEL CENTRE DINS EL PLÀNOL DE LA CIUTAT. (veure pàg. 55) CENTRE PÚBLIC o PRIVAT


BATXILLERAT A DISTÀNCIA QUÈ ÉS ? ICESD: L’ Institut català d’ensenyament secundari a distància dona la possibilitat d’estudiar totes les modalitats de Batxillerat, amb un format de matriculació per matèries soltes i els alumnes han de repetir les assignatures no superades, i no els cursos sencers. Des de l’ICESD totes les persones majors de 18 anys, que no poden assistir a centres ordinaris. En circumstàncies especials i amb una autorització del Departament d’Educació també poden accedir-hi alumnes d’entre 16 i 18 anys. Es pot triar entre dues metodologies d’atenció a l’estudiant: SEMIPRESENCIAL: tutories individuals i col·lectives o de reforç

NO PRESENCIAL Mitjançant un entorn virtual durant les 24h per ordinador Mitjançant el correu ordinari o el correu electrònic.

A ÓN ? Institut català d’ensenyament secundari a distància (ICESD) Sardenya, 420 · 08080 Barcelona Tel: 93.347.61.00 / 93.347.63.46 Mail: a8045203@centres.xtec.es Web: www.xtec.es/icesd

37


38

ESCOLES D’ADULTS


ESCOLES D’ADULTS CONTINGUTS Descripció dels continguts que s’imparteixen INICIACIÓ MÒDUL PER TÍTOL D’ESO B10 Pb Escola Adults Bellvitge E15 Pb Escola Adults La Florida

C12 Pb Escola Adults Sant Josep E16 Pb Escola Adults Sant Ramon

C11 Pb Escola Adults Sanfeliu

PREPARACIÓ PROVA ACCÈS A CFGM B10 Pb Escola Adults Bellvitge

E16 Pb Escola Adults Sant Ramon

B11 Pb Escola Adults El Gornal

A6 Pb Escola Adults Santa Eulàlia

C11 Pb Escola Adults Sanfeliu

C10 Pb Miquel Servet

C12 Pb Escola Adults Sant Josep

E11 Pb Centre Català Comercial

PREPARACIÓ PROVA ACCÈS A CFGS D7 Pb Escola Adults Can Serra A6 Pb Escola Adults Santa Eulàlia C10 Pb Miquel Servet E11 Pb Centre Català Comercial

GRADUAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (GES) D7 Pb Escola Adults Can Serra B11 Pb Escola Adults El Gornal A6 Pb Escola Adults Santa Eulàlia E11 Pb Centre Català Comercial

PREPARACIÓ PROVA D’ACCÈS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 ANYS A6 Pb Escola Adults Santa Eulàlia

IDENTIFICADOR DEL CENTRE DINS EL PLÀNOL DE LA CIUTAT. (veure pàg. 55) CENTRE PÚBLIC o PRIVAT

39


40

UNIVERSITATS


UNIVERSITATS A ÓN ? PÚBLIQUES Universitat de Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona Universitat Politècnica de Catalunya Universitat Pompeu Fabra Universitat de Lleida Universitat de Girona Universitat Rovira i Virgili Universitat de Vic

t 93

web www.ub.edu

t 93

403 54 17 581 11 11 t 93 401 73 96 t 93 542 20 00 t 973 702 000 t 972 418 000 t 977 558 000 t 93 886 12 22

web www.uab.es web www.upc.edu web www.upf.edu web www.udl.es web www.udg.edu web www.urv.edu web www.uvic.es

PRIVADES Universitat Ramon Llull Universitat Internacional de Catalunya Universitat Abat Oliba CEU

t 93

602 22 00 web www.url.edu 282 000 web www.uic.es t 93 254 09 00 web www.abatoliva.edu t 902

PÚBLICA NO PRESENCIAL Universitat Oberta de Catalunya Univ. Nacional d’Educació a Distància

t 902

web www.uoc.edu

t 91

141 141 398 60 00

web www.uned.es

41


42

ALTRES ESTUDIS


ALTRES ESTUDIS ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES Les Escoles Oficials d’Idiomes són centres públics que imparteixen estudis d’idiomes moderns amb reconeixement oficial a Espanya. Per poder matricular-s’hi, cal: Haver acabat el primer cicle de l’ESO Tenir el graduat escolar (el de l’EGB) Tenir el certificat d’escolaritat o d’estudis primaris.

Idiomes impartits: Alemany, anglès, català, francès, italià A ÓN ? E12 EOI de L’Hospitalet

APRENDRE CATALÀ A ÓN ? E14 Centre de Normalització Lingüística E12 EOI de L’Hospitalet B10 Escola Adults Bellvitge

C11 Escola Adults Sanfeliu

D7 Escola Adults Can Serra

C12 Escola Adults Sant Josep

B11 Escola Adults El Gornal

E16 Escola Adults Sant Ramon

E15 Escola Adults La Florida

A6 Escola Adults Santa Eulàlia

IDENTIFICADOR DEL CENTRE DINS EL PLÀNOL DE LA CIUTAT. (veure pàg. 55)

43


44

ALTRES ESTUDIS ESCOLA TALLER Programes específics adreçats a joves i que es desenvolupen segons convenis entre el Departament de Treball i Indústria i l’Administració local o diferents entitats o institucions. A ÓN ? A7 Escola Taller de L’Hospitalet

ENSENYAMENT OFICIAL DE MÚSICA L’ensenyament oficial de Música consta de tres graus: GRAU ELEMENTAL: El títol no té validesa acadèmica oficial. Prepara per a poder accedir al grau mitjà.

GRAU MITJÀ: Compren tres cicles de dos cursos cadascun. Es pot accedir superant una prova d’accés que consta de: • Llenguatge musical, cançó i audició • Instrument

GRAU SUPERIOR: S’obté el títol superior de música en l’especialitat cursada que és equivalent al de llicenciat universitari. IDENTIFICADOR DEL CENTRE DINS EL PLÀNOL DE LA CIUTAT. (veure pàg. 55)


ALTRES ESTUDIS Si es supera el grau mitjà s’obté el títol professional de corresponent a l’especialitat cursada i convalida a les matèries optatives del Batxillerat . A ÓN ? E13 Escola de Música Haro

IDENTIFICADOR DEL CENTRE DINS EL PLÀNOL DE LA CIUTAT. (veure pàg. 55)

45


46

+INFO / CONTACTE


+INFO / CONTACTE CENTRES/ RECURSOS EDUCATIUS A L’H A1

IES Bisbe Berenguer c/ @

A2

IES Llobregat c/ @

A3

Aprestadora, 49 08902 L’Hospitalet t 93 421 17 11 f 93 431 03 91 a8052918@centres.xtec.es web www.xtec.es/centres/a8052918

de F. I Guàrdia, s/n 08902 L’Hospitalet t 93 431 98 50 f 93 338 02 46 iesllobregat@centres.xtec.es web http://iesllobregat.xtec.es/

IES Santa Eulàlia c/ Pl. De Pius XII, s/n 08902 L’Hospitalet t 93 331 45 98/93 331 44 16 f 93 296 43 03 @ a8019307@centres.xtec.es web www.xtec.es/centres/a8019307

A4

Casal dels Àngels c/ @

A5

Escola Dolmen c/ @

A6

Riera Blanca, 184-186 08902 L’Hospitalet t 93 421 17 11 cedolmen@cedolmen.com web www.cedolmen.com

f 93

431 03 91

Escola Adults Santa Eulàlia c/ @

A7

de Jansana, 34 08902 L’Hospitalet t 93 42 03 00 f 93 332 13 42 a8018352@centres.xtec.es web www.xtec.es/centres/a8018352

Transversal, 2 08902 L’Hospitalet t 93 422 82 60 fa_santaeulalia.benestar@gencat.net

Escola Taller c/

Carrasco i Formiguera, s/n - “Edifici Vanguard” 08902 L’Hospitalet

IDENTIFICADOR DEL CENTRE DINS EL PLÀNOL DE LA CIUTAT. (veure pàg. 55)

t 93

431 23 34

47


+INFO / CONTACTE

48

CENTRES/ RECURSOS EDUCATIUS A L’H B1

IES Bellvitge c/ @

B10

Escola Adults Bellvitge c/ @

B11

@

@

@

Avda. Carmen Amaya, 4 08902 L’Hospitalet fa_elgornal.benestar@gencat.net

t 93

263 38 08

Avda. Europa, 153 08907 L’Hospitalet t 93 335 38 95 f 93 263 24 20 secretaria@jaumebalmes.com web www.jaumebalmes.com

Trav. Industrial, 157-161 08907 L’Hospitalet t 93 336 56 54 a8045070@centres.xtec.es web www.xtec.es/iesjoanmiro-lh

f 93

263 12 80

Centre d’Estudis Joan XXIII c/ @

B5

336 54 58

Jaume Balmes c/

B4

t 93

IES Joan Miró c/

B3

Ermita de Bellvitge, 40 BS/01 08907 L’Hospitalet fa_bellvitge.benestar@gencat.net

Escola Adults El Gornal c/

B2

Avda. Amèrica, 99 08907 L’Hospitalet t 93 335 83 14 f 93 335 32 91 a8019411@centres.xtec.es web www.xtec.es/centres/a8019411

Mare Déu de Bellvitge, 100-100 08902 L’Hospitalet info@j23.fje.edu web http://j23.fje.edu

t 93

421 17 11

f 93

Pare Enric d’Ossó c/ @

Avda. Amèrica, 5-9 08907 L’Hospitalet t 93 335 26 62 f 93 335 10 99 a8018315@centres.xtec.es web www.xtec.es/centres/a8018315

IDENTIFICADOR DEL CENTRE DINS EL PLÀNOL DE LA CIUTAT. (veure pàg. 55)

431 03 91


+INFO / CONTACTE CENTRES/ RECURSOS EDUCATIUS A L’H B6

Centre Cultural Pineda c/ @

B7

Centre Cultural Xaloc c/ @

B8

@

@

@

Rbla. Marina, 50 ent. 08907 L’Hospitalet esclat@esclat.org web www.esclat.org

t 93

336 27 01

f 93

f 93

335 04 93

264 84 47

Jerusalem, 2 B 08902 L’Hospitalet t 93 336 65 10 f 93 263 15 31 a8035258@centres.xtec.es web www.xtec.es/ies-apel-les-mestres

Zuloaga, s/n 08906 L’Hospitalet t 93 337 43 58 f 93 337 14 62 a8052918@centres.xtec.es web www.xtec.es/centres/a8052918

Miquel Servet c/ @

C11

335 16 00

IES Apel·les Mestres c/

C10

t 93

Escola d’Art Serra i Abella c/

C1

Avda. de la Gran Via, 100 08902 L’Hospitalet xaloc@xaloc.org web www.xaloc.org

Centre Esclat - Bellvitge c/

B9

dels Joncs, 1 08905 L’Hospitalet t 93 335 53 88 f 93 335 54 53 a8018901@centres.xtec.es web www.xtec.es/centres/a8018901

Mestre Candi, 24 08901 L’Hospitalet miquelservet@terra.es

t 93

337 80 99

Escola Adults Sanfeliu c/ @

Sanfeliu, 12 08906 L’Hospitalet fa_sanfeliu.benestar@gencat.net

t 93

337 71 49

IDENTIFICADOR DEL CENTRE DINS EL PLÀNOL DE LA CIUTAT. (veure pàg. 55)

49


+INFO / CONTACTE

50

CENTRES/ RECURSOS EDUCATIUS A L’H C12

Escola Adults Sant Josep c/ @

C2

@

@

@

@

f 93

Riera de la Creu, 85 08901 L’Hospitalet t 93 337 83 40 f 93 337 83 40 a8018303@centres.xtec.es web www.xtec.es/centres/a8018303

Mossèn Lluís Pañella, 5 08901 L’Hospitalet t 93 338 98 39 f 337 02 25 a8018406@centres.xtec.es web www.xtec.es/centres/a8018406

Santa Marta c/ @

C7

Josep Tarradellas, 153 08901 L’Hospitalet t 93 337 33 12/93 337 33 08 iescanvilumara@centres.xtec.es web www.xtec.es/iescanvilumara

Canigó Societat Cooperativa c/

C6

del Cobalt, 139 08907 L’Hospitalet t 93 338 82 53 f 93 261 08 32 a8033912@centres.xtec.es web www.xtec.es/ies-merce-rodoreda

Alpes c/

C5

337 24 88

IES Can Vilumara c/

C4

t 93

IES Mercè Rodoreda c/

C3

Mare Déu de la Mercè, 20 08901 L’Hospitalet fa_santjosep.benestar@gencat.net

Casanovas, 17-19-21 08901 L’Hospitalet t 93 337 34 69 f 93 337 34 69 a8036950@centres.xtec.es web www.xtec.es/centres/a8036950

Tecla Sala c/ @

Tecla Sala, 18 08901 L’Hospitalet t 93 337 35 66 f 93 261 29 38 teclasala@teclasala.org web www.xtec.es/centres/a8019058

IDENTIFICADOR DEL CENTRE DINS EL PLÀNOL DE LA CIUTAT. (veure pàg. 55)

261 12 03


+INFO / CONTACTE CENTRES/ RECURSOS EDUCATIUS A L’H C8

IES Llobregat c/ @

C9

IES Provençana c/ @

D1

@

@

@

f 93

Andorra, 23-25 08906 L’Hospitalet t 93 437 67 45 f 93 438 40 48 a8018340@centres.xtec.es web www.xtec.es/centres/a8018340

Lope de Vega c/ @

D5

Av. Can Serra, 101 08906 L’Hospitalet t 93 437 31 59/93 437 91 25 a8019320@centres.xtec.es web www.xtec.es/centres/a8019320

Alegre c/

D4

del Molí, 24 08906 L’Hospitalet t 93 438 59 52 f 93 437 49 34 a8055944@centres.xtec.es web www.xtec.es/centres/a8055944

IES Torras i Bages c/

D3

Sant Pius X, 8 08901 L’Hospitalet t 93 338 25 53 f 93 337 57 35 a8019401@centres.xtec.es web www.xtec.es/centres/iesprovenzana

IES Rubió i Ors c/

D2

Prat de la Riba, 11-19 08901 L’Hospitalet t 93 337 18 05 f 93 338 02 46 a8052918@centres.xtec.es web www.xtec.es/centres/iesprovenzana

Floridablanca, 7-9 08906 L’Hospitalet t 93 438 53 27 f 93 437 31 38 a8018273@centres.xtec.es web www.xtec.es/centres/col-lopedevega

Sant Josep Obrer c/ @

Covadonga, s/n 08906 L’Hospitalet t 93 438 17 45 f 93 437 76 27 a8018601@centres.xtec.es web www.xtec.es/centres/a8018601

IDENTIFICADOR DEL CENTRE DINS EL PLÀNOL DE LA CIUTAT. (veure pàg. 55)

438 80 89

51


+INFO / CONTACTE

52

CENTRES/ RECURSOS EDUCATIUS A L’H D6

Fax c/ @

D7

@

@

@

@

Vallparda, 61 08905 L’Hospitalet t 93 448 43 79 f 93 448 43 79 a8018376@centres.xtec.es web www.xtec.es/centres/a8018376

Castellvell, 10-12

08905 L’Hospitalet

t 93

448 42 28

Orient, 21 08906 L’Hospitalet t 93 438 30 17 f 93 438 75 95 a8044582@centres.xtec.es web www.xtec.es/centres/a8044582

Escola de Música Haro c/

E14

Mimoses, 31 08905 L’Hospitalet t 93 449 55 94 f 93 449 56 06 a8051264@centres.xtec.es web www.xtec.es/centres/ies-eduardfontsere

EOI L’Hospitalet c/

E13

438 40 61

Centre Català Comercial c/

E12

t 93

La Florida c/

E11

Andorra, 12 08906 L’Hospitalet fa_canserra.benestar@gencat.es

IES Eduard Fontserè c/

E10

f 93 438 61 04

Escola Adults Can Serra c/

E1

Avda. Can Serra, 105 “Edif. Nàpols” 08906 L’Hospitalet t 93 438 61 04 a8018467@centres.xtec.es web www.xtec.es/centres/esc-cefax

Santiago Apostol, 75-77

08903 L’Hospitalet

t 93

421 33 13

Centre de Normalització Lingüística c/

Ctra. Collblanc, 69

08904 L’Hospitalet

t 93

440 65 70

f 93

IDENTIFICADOR DEL CENTRE DINS EL PLÀNOL DE LA CIUTAT. (veure pàg. 55)

440 48 69


+INFO / CONTACTE CENTRES/ RECURSOS EDUCATIUS A L’H E15

Escola Adults La Florida c/ @

E16

@

@

@

@

334 18 51

Vallparda, 32-34 08905 L’Hospitalet t 93 440 52 90 a8052921@centres.xtec.es web www.eugenidors.net

f 93

440 52 90

Trav. Collblanc, 56 08904 L’Hospitalet t 93 333 94 48 a8039069@centres.xtec.es web www.xtec.es/ies-margarida-xirgu

Enginyer Moncunill, 2 08905 L’Hospitalet t 93 449 47 14 f 93 440 97 54 iespedraforca@centres.xtec.es web www.xtec.es/iespedraforca

Cultura c/ @

E6

t 93

IES Pedraforca c/

E5

Crta. Collblanc, 69 08904 L’Hospitalet fa_santramon.benestar@gencat.net

IES Margarida Xirgu c/

E4

334 20 28

IES Eugeni d’Ors c/

E3

t 93

Escola Adults Sant Ramon c/

E2

Llibertat, 5 08905 L’Hospitalet fa_laflorida.benestar@gencat.net

Doctor Martí i Julià, 151 08903 L’Hospitalet t 93 431 30 39 ac-cultura@telefonica.net web www.xtec.es/acad-cultura

f 93

431 30 39

Sant Jaume de la FEP c/ @

Santiago Apostol, 24 i 38 08903 L’Hospitalet t 93 449 59 00 a8019009@centres.xtec.es web www.xtec.es/esc-santjaume

IDENTIFICADOR DEL CENTRE DINS EL PLÀNOL DE LA CIUTAT. (veure pàg. 55)

f 93

333 55 36

53


+INFO / CONTACTE

54

CENTRES/ RECURSOS EDUCATIUS A L’H E7

Montessori Mare de Déu dels Desamparats, 43 08904 L’Hospitalet 93 449 67 45 f 93 449 67 45 @ escmontessori@centres.xtec.es web www.xtec.es/escmontessori c/ t

E8

Acadèmia Balaguer c/ @

E9

Col·legi Sant Gervasi c/ @

LH1

Avda. del Nord, 8-10 08905 L’Hospitalet t 93 333 41 16 f 93 333 40 91 a8018777@centres.xtec.es web www.xtec.es/centres/a8018777

de les Bòbiles, 37-39 08905 L’Hospitalet t 93 449 17 77 f 93 449 76 23 a8018391@centres.xtec.es web www.xtec.es/centres/a8018391

Ajuntament de L’Hospitalet - Àrea de Promoció Econòmica c/

Ctra. del Mig, 85-87

08907 L’Hospitalet

t 93

264 33 50

f 93

264 33 65

web www.e-promocio.net

EM

Espai Molí c/ @

Avda. Josep Tarrradellas i Joan, 44 08901 L’Hospitalet bustiajove@l-h.es web www.espai-jove.net

t 93

260 24 94

f 93

260 24 95


MAPA DE SITUACIÓ

55


00

Més informació:

Espai Molí Avda. Josep Tarrradellas i Joan, 44 08901 L’Hospitalet 260 24 94 f 93 260 24 95 @ bustiajove@l-h.es web www.espai-jove.net c/

t 93

Tria Jove - Guia Jove d'Itineraris Formatius  
Tria Jove - Guia Jove d'Itineraris Formatius  

Guia d'Itineraris Formatius per als joves d'Hospitalet de Llobregat

Advertisement