Page 1

MANUAL D’IDENTITAT VISUAL AVANÇA


2 CREDITS Coordinació: José L. Díaz (Secretari d’Organització) i Aroa Arauzo (Secretaria d’Organització Adjunta) Redisseny de la Marca: la Negreta Disseny i Maquetació del Manual: la Negreta

© 2008

AVANÇA Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


3

ÍNDEX (P4-P5)

(P26-P55)

01 INTRODUCCIÓ

03 APLICACIONS

(P6-P25)

P28 03.1 Paper de Carta 03.1.1 Exemple

02 ELEMENTS BÀSICS P08 02.1 El Símbol 02.1.1 Estructura i construcció

02.1.2 Retícula i modulació

P11 02.2 El Logotip 02.2.1 Retícula i modulació

02.2.2 Kerning i modulació

P14 02.3 La Marca 02.3.1 Modulació P16 02.4 La Marca Vertical 02.4.1 Modulació P18 02.5 La Zona de Respecte P19 02.6 La Marca en Negatiu

03.1.2 Estructura

P30 03.2 Targeta 03.2.1 Exemple

03.2.2 Estructura

P32 03.3 Sobre Americà 03.3.1 Exemple

03.3.2 Estructura

P34 03.4 Bossa 324x229 03.4.1 Exemple

03.4.2 Estructura

P36 03.5 Bossa 260x185 03.5.1 Exemple

03.5.2 Estructura

P38 03.6 Circular

P20 02.7 Els Tamanys

P21 02.8 Els Colors

P40 03.7 Nota de Premsa 03.7.1 Exemple

P22 02.9 Els Usos Incorrectes P24 02.10 Les Tipografies 02.10.1 Tipografía principal

02.10.1 Tipografía secundària

03.6.1 Exemple 03.6.2 Estructura

03.7.2 Estructura

P42 03.8 Acta 03.8.1 Exemple

(P56-P59)

P44 03.9 Acta de Constitució 03.9.1 Exemple

03.9.2 Estructura

P46 03.10 Cartell Vertical 03.10.1 Exemple

04 DVD MATERIAL P62 04.1 Llistat dels continguts del DVD

03.10.2 Estructura

P48 03.11 Cartell Horitzontal 03.11.1 Exemple

03.11.2 Estructura

P50 03.12 Carnets 03.12.1 Exemple

03.12.2 Estructura

P52 03.13 Carpetes 03.13.1 Exemple

03.13.2 Estructura

P54 03.14 Adhesius 03.14.1 Exemple

03.14.2 Estructura

P56 03.15 Targetó 03.15.1 Exemple

03.15.2 Estructura

P58 03.16 Merchandising 03.16.1 Exemple

03.16.2 Estructura

03.8.2 Estructura

Aquest Índex és interactiu. Fes clic a sobre de l’apartat a on vulguis anar. Utilitza les fletches que apareixen per tornar a l’índex o veure la pàgina següent. Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


4

INDEX Normativa per la unificaci贸 de la imatge en publicacions


5 01 INtroducció La imatge corporativa d’una empresa, organització,… és la síntesi de la seva identitat. Aquest concepte només es pot entendre des d’una concepció dinàmica, ja que es va transformant en el temps. La imatge al món actual és quelcom molt valuós i cada vegada més, una imatge acurada ens condueix a l’èxit comunicatiu. La identitat visual corporativa és la integració en la ment del públic de tots els conceptes emesos per la organització. Per a la Joventut Socialista de Catalunya és important que cada acció de comunicació sumi en favor de l’organització, transmetent els valors associats i reforçant el posicionament de la marca. Amb l’objectiu d’unificar els diversos suports i arribar a una imatge homogènia en la comunicació de qualsevol missatge, s’ha creat un estil visual coherent i integrador i s’han establert unes pautes bàsiques que es recullen en aquest manual. Només una correcta aplicació d’aquesta normativa garantirà el bon posicionament i la pregnància de la identitat de la Joventut Socialista de Catalunya. Gràcies a aquest manual i a la seva correcta aplicació obtindrem un control exhaustiu sobre totes les comunicacions i missatges de l’organització, per tal de no distorsionar la imatge que ha de tindre la Joventut Socialista de Catalunya. NOTA: Per a facilitar l’adaptació dels diferents elements de comunicació a la nova normativa, en l’apartat “Continguts del DVD”, es troben les plantilles necessàries realitzades en PDF i Word.

INDEX

Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


6

INDEX Normativa per la unificaci贸 de la imatge en publicacions


7 02 ELEMENTS BàSICS Aquest manual contempla 9 aspectes com a elements bàsics per poder conformar i fer sevir correctament la marca de la Joventut Socialista de Catalunya. Es pretén deixar establert el desenvolupament de les pautes que contemplen, amb rigorós respecte, les normes generals de la identitat visual corporativa de la Joventut Socialista de Catalunya, és a dir: el què, el cóm i el quan.

02.1 El Símbol 02.2 El Logotip 02.3 La Marca 02.4 La Marca en vertical 02.5 La Zona de respecte 02.6 La Marca en negatiu 02.7 Els Tamanys 02.8 Els Colors 02.9 Els Usos incorrectes 02.10 Les Tipografies

AVANÇA

Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


8

02.1 El SÍMBOL És la representació gràfica de la part no verbal o icónica de la marca. El símbol de la Joventut Socialista de Catalunya està format per un puny tancat a un quadrat. Podrà fer-se servir per separat en condicions especials, a on la marca de la Joventut Socialista de Catalunya no hi càpiga (ex. un pin, una xapa,…) es a dir, a aplicacions petites. No es pot alterar aquesta composició, aparença ni la seva proporció.

AVANÇA Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


9 02.1.1 ESTRUCTURA I CONSTRUCCIÓ La construcció del puny de la Joventut Socialista de Catalunya està basada en dos factors: 1 - El mòdul A, del qual surt la proporció de tots els objectes. 2 - Els cercles, que ens marquen les curvatures, els punts d’unió, tangències i les terminacions del puny. Valor modular del contragrafisme: B = 2A No es pot alterar aquesta composició ni la seva proporció.

B

AVANÇA Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


10 02.1.2 RETÍCULA i MODULACIÓ Es presenta el símbol sobre una quadrícula per establir les seves proporcions. La retícula del símbol, com la de la resta d’objectes, està basada en el mòdul A. A partir d’aquest mòdul obtenim totes les dimensions dels objectes.

J

G

F

E

Valors modulars: B = 2A C = 5A D = 11A E = 14A F = 20,5A G = 21A H = 36A I = 38A J = 58,5A K = 75A

K

D H

A B

C

I INDEX

Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


11

02.2 El LOGOTIP És la representació gràfica, escrita i verbal de la marca. Sempre compondrem la paraula Joventut Socialista de Catalunya amb les inicials en caixa alta i la resta en caixa baixa. Això ens facilita una correcta lectura de la marca, emfatitzant els seus valors. Joventut Socialista de Catalunya està disposada en dues línies de manera que confereixen més riquesa, caràcter i facilitat d’identificació al logotip. Quan haguem de fer servir el logotip com a text de redacció

sempre ha de ser amb la versió completa. L’acrònim JSC –que sempre es posarà sense punts ni separacions entre lletres– queda reservat per aquelles ocasions ocasions que no es pugui fer servir la versió completa.

es potencia la web com a mitjà principal de contacte. No es pot alterar aquesta composició ni la seva proporció.

Exemple: La companyia ics i la Joventut Socialista de Catalunya, és complauen en convidar-lo a l’acte de presentació de (...) Com a novetat integrem la web www.jsc.cat dins el logotip. D’aquesta manera, a determinades aplicacions/ comunicacions no caldrà integrar l’adreça/telèfon/fax ja que

AVANÇA Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


12 02.2.1 RETÍCULA i MODULACIÓ La retícula del logotip, com la de la resta d’objectes, està basada en el mòdul A. Aquest ens determinarà les dimensions dels caràcters (les amplades i alçades de les astes, el quadratí,…) Valors modulars: B = 4,5A C = 6,5A D = 10A E = 22A F = 28A G = 30A

A C

G

D

G

F

E

B

AVANÇA Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


13 02.2.2 KERNING i MODULACIÓ El kerning, o espai entre parells de lletres determinats, del logotip el personalitzem a fi d’aconseguir una òptima llegibilitat del logotip. Valors modulars: a = 0,5A B = 1,5A C = 2A D = 3A E = 10,5A

E

B

D

C

a

A

INDEX Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


14

02.3 LA MARCA La marca és la unió del símbol i del logotip, elements fonamentals de la nostra identitat. Aquest conjunt visual s’esdevé la signatura de totes les comunicacions i missatges de la Joventut Socialista de Catalunya. La marca queda definida per dues constants dimensionals: la grandària dels seus elements constitutius i la distància relativa entre ambdós. No es pot alterar aquesta composició ni la seva proporció.

AVANÇA Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


15 02.3.1 MODULació La marca de la Joventut Socialista de Catalunya està basada, també, en el Mòdul A. La resta de modulacions es declinen a partir d’aquest. Valors modulars: B = 11A C = 20A D = 26A E = 51A

D C

E

B

INDEX Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


16

02.4 LA MARCA VERTICAL La versió vertical o secundària de la marca està pensada única i exclusivament per ser utilitzades quan el format o els elements que la envolten així ho necessitin (suports estrets, peces verticals,…). No es pot alterar aquesta composició ni la seva proporció.

AVANÇA Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


17 02.4.1 MoDULació La estructura de la versió vertical de la marca també està basada en el Mòdul A. Valors modulars: B = 11A C = 20A

C

B

INDEX Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


18

02.5 LA ZONA DE RESPECTE És important mantenir la marca lliure de qualsevol element que distregui dels seus elements gràfics. Per poder-ho controlar, s’estableix una zona de reserva dins la qual no es pot incloure cap altre element gràfic o missatge.

B2

B2

L’impacte, l’efectivitat i l’èxit de l’aplicació de la marca dependrà en part de l’ús intel·ligent de l’espai que l’envolta. Per a garantir la integritat visual de la marca, aquesta mai ha d’aparèixer en connexió amb altres elements no especificats en aquest manual. C

Això significa que l’espai que envolta al logotip mai ha de ser proporcionalment inferior a l’aquí indicat.

B2

B2

Per a evitar que el soroll visual contamini la seva òptima percepció, s’estableix aquesta un àrea de protecció mínima. Valors modulars: B = 25A C = 11A

B2

B2

B2

B2

INDEX Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


19

02.6 LA MARCA EN NEGATIU Ens trobarem que de vegades la marca no té llegibilitat perquè està aplicada sobre un fons de color, sobre una fotografia, sobre una textura,… és en aquest moment quan farem servir la versió negativa de la marca.

B A B

La versió negativa té com a tret principal un marc blanc que volteja el quadrat del puny i que el logotip passa a ser blanc.

No es pot alterar aquesta composició ni la seva proporció.

Els colors del quadrat no es poden modificar, romandran igual que a la marca en positiu, mai invertirem els seus colors.

INDEX Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


20

02.7 ELS TAMANYS DE LA MARCA S’han contemplat 6 tamanys base perquè la marca sempre guardi una relació/proporció adequada. Cada tamany respon a una necessitat de comunicació i suport que després explicarem. D’aquesta manera evitarem que pugui ser aplicada de manera aleatòria i sense cap criteri.

Tamany Base

Tamany Mínim

El tamany base de la marca és de 55MM d’amplada. Aquest tamany és el que es farà servir a tota la papereria (targetes, papers de carta, sobres,…) i en aquelles peces amb un tamany inferior a DIN A3 (premsa, publis,…).

El tamany mínim aplicable de la marca és de 30MM d’amplada. Si intentem reproduir-la a un tamany més petit tindrem problemes de llegibilitat, reproducció,…

El tamany base de la versió de la marca en vertical sempre la donarà el quadrat del puny de la marca base.

Degut a aquest condicionants, recomanem que el tamany mínim no sigui mai inferior als 30MM esmentats, ja que la marca està ajustada per que no perdi llegibilitat.

tamanys INTERMITJOS Per a totes aquelles peces de format DIN A3 o superior (cartells, banderoles, samarretes,…) i tenint en compte que la marca ha d’ocupar aproximadament 1/3 del format seguint un mínim criteri de llegibilitat i estètica, farem servir les següents mides: 125MM, 250MM i 500MM

Tamany màxim Per treballar amb peces de format superior a 2M d’amplada (lones, fons d’escenaris, etcètera) farem servir la mida de 1100MM. Aquest serà el tamany màxim al que es pot reproduir la marca de la Joventut Socialista de Catalunya.

Si és dona algun cas no estipulat en aquest apartat s’haurà de contactar amb els responsables de comunicació/ organització de la Joventut Socialista de Catalunya.

INDEX Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


21

02.8 ELS COLORS La marca de la Joventut Socialista de Catalunya haurà de ser aplicada amb el seu color corporatiu. El color corporatiu és el Pantone 485.

Sempre proveir amb mostres o el nom exacte del color Pantone especificat en aquesta secció a la impremta que s’encarregui de la impressió. INSISTIR EN LA QUALITAT D’IMPRESSIÓ. Sempre distingir entre colors Pantone “Coated” (per a paper de lluentor) i colors “Uncoated” per a paper mat o sense lluentor, en cas d’utilitzar una versió amb colores Pantone diferents.

1. CMAN

BLANC I NEGRE

Quan pels requisits/condicionants tècnics d’impressió o de suport, no sigui possible imprimir amb aquesta tinta directa llavors farem servir la conversió a quadricromia. La distribució de colors aquí exposada i els percentatges de color escollits, són els únics vàlids i no s’haurà en cap cas de triar una combinació diferent: C=0 M=96 A=100 N=0

En els casos en els quals no sigui possible reproduir la marca a color, farem servir la versió en Negre 100%.

2. WEB Per a la web es farà servir la conversió a paleta Web Safe: D52B1E

Tenint en compte que no sempre serà pràctic o possible la reproducció amb el Pantone corporatiu, s’han desenvolupat diferents versions per a ajustar-se a tot tipus de necessitat.

3. PROJECCIONS/TV Per a projecció/tv es farà servir la conversió a RGB: R=213 G=43 B=30

Mai es podrà fer servir cap altre color que no estigui esmentat en aquest apartat. La utilització d’un altre color desvirtua la comprensió de la marca.

INDEX Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


22

02.9 els USOS INCORRECTES Mai es farà servir la marca en cap de les formes aquí indicades ni en qualsevol altre que suposi un perjudici evident a la transmissió clara de la seva imagte.

02.9.1 Deformacions

02.9.2 Desplaçaments d’objectes

AVANÇA Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


23 02.9.3 Canvis de colors

INDEX Normativa per la unificaci贸 de la imatge en publicacions


24

abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 0123456789 .,;:-_–`´^¨¿?!¡”“()[]{}/&%$·+-*/=@#

02.10 LES TIPOGRAFIES Es defineixen com tipografies corporatives aquelles que la Joventut Socialista de Catalunya utilitzarà en tot el seu material gràfic imprès. La tipografia és un element essencial per a posicionar la nostra imatge i identificar els nostres missatges de forma inequívoca.

UNIVERS 45 Light // Linotype

abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyzABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ0123456789.,;:-_–`´^¨¿?!¡”“()[]{}/&%$·+-*/=@#

UNIVERS 45 Light Oblique // Linotype

abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyzABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ0123456789.,;:-_–`´^¨¿?!¡”“()[]{}/&%$·+-*/=@#

UNIVERS 55 Roman // Linotype

abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyzABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ0123456789.,;:-_–`´^¨¿?!¡”“()[]{}/&%$·+-*/=@#

UNIVERS 55 Roman Oblique // Linotype

abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyzABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ0123456789.,;:-_–`´^¨¿?!¡”“()[]{}/&%$·+-*/=@#

02.10.1 LA Tipografia principal UNIVERS 65 Bold // Linotype

abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 0123456789 .,;:-_–`´^¨¿?!¡”“()[]{}/&%$·+-*/=@# És una lletra de pal (sense serif) caracteritzada per la seva intemporalitat, claredat i caràcter “directe” i “tecnològic”. S’utilitza en el logotip i en tota la comunicació corporativa de la Joventut Socialista de Catalunya. A fi i efecte de distingir, emfatitzar, potenciar o enriquir certs elements com títols, subtítols, etc. es podran utilitzar i combinar les diferents opcions que oferix la família.

UNIVERS 75 Black // Linotype

abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyzABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ0123456789.,;:-_–`´^¨¿?!¡”“()[]{}/&%$·+-*/=@#

UNIVERS 75 Black Oblique // Linotype

abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyzABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ0123456789.,;:-_–`´^¨¿?!¡”“()[]{}/&%$·+-*/=@#

UNIVERS 85 Extra Black // Linotype

abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyzABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ0123456789.,;:-_–`´^¨¿?!¡”“()[]{}/&%$·+-*/=@#

UNIVERS 85 Extra Black Oblique // Linotype

abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyzABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ0123456789.,;:-_–`´^¨¿?!¡”“()[]{}/&%$·+-*/=@#

UNIVERS 47 Condensed Light // Linotype

abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyzABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ0123456789.,;:-_–`´^¨¿?!¡”“()[]{}/&%$·+-*/=@#

UNIVERS 47 Condensed Light Oblique // Linotype

abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyzABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ0123456789.,;:-_–`´^¨¿?!¡”“()[]{}/&%$·+-*/=@#

UNIVERS 57 Condensed // Linotype

abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyzABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ0123456789.,;:-_–`´^¨¿?!¡”“()[]{}/&%$·+-*/=@#

UNIVERS 57 Condensed Oblique // Linotype

abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyzABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ0123456789.,;:-_–`´^¨¿?!¡”“()[]{}/&%$·+-*/=@#

UNIVERS 67 Condensed Bold // Linotype

abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyzABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ0123456789.,;:-_–`´^¨¿?!¡”“()[]{}/&%$·+-*/=@#

UNIVERS 67 Condensed Bold Oblique // Linotype

abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyzABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ0123456789.,;:-_–`´^¨¿?!¡”“()[]{}/&%$·+-*/=@#

AVANÇA Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


25 02.10.2 LA Tipografia secundària Quan haguem de redactar un text sobre alguna de les plantilles de la corporativa, o per un blog, o per la web,… de la Joventut Socialista de Catalunya i no disposem de la Univers, serà llavors quan es farà servir la tipografia Arial. Aquesta tipografia ve instal·lada per defecte a tots els ordinadors, ja siguin PC o MAC. Això ens facilita la unificació de la tipografia a utilitzar ja que tothom la té al seu abast.

ARIAL Regular // Linotype

ARIAL Regular // Monotype abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz

abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 0123456789 0123456789 .,;:-_–`´^¨¿?!¡”“()[]{}/&%$·+-*/=@# .,;:-_–`´^¨¿?!¡”“()[]{}/&%$·+-*/=@# ARIAL Regular // Linotype

abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyzABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ0123456789.,;:-_–`´^¨¿?!¡”“()[]{}/&%$·+-*/=@#

ARIAL Oblique // Linotype

abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyzABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ0123456789.,;:-_–`´^¨¿?!¡”“()[]{}/&%$·+-*/=@#

ARIAL Bold // Linotype

abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyzABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ0123456789.,;:-_–`´^¨¿?!¡”“()[]{}/&%$·+-*/=@#

ARIAL Bold Oblique // Linotype

abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyzABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ0123456789.,;:-_–`´^¨¿?!¡”“()[]{}/&%$·+-*/=@#

INDEX Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


26

INDEX Normativa per la unificaci贸 de la imatge en publicacions


27 03 aplicacions El logotip de la Joventut Socialista de Catalunya haurà d’aparèixer en tota la documentació, informació i suports de publicitat de totes les activitats que la Joventut Socialista de Catalunya promou, patrocina i/o participa. A les següents pàgines trobarem la marca de la Joventut Socialista de Catalunya aplicada sobre els diferents elements de comunicació. També trobarem referències sobre els gramatges i els tipus de papers que hem de fer servir.

03.1 PAPER DE CARTA 03.2 TARGETA 03.3 BOSSA-1 03.4 BOSSA-2 03.5 BOSSA-3 03.6 CIRCULAR 03.7 NOTA DE PREMSA 03.8 CARTELL VERTICAL 03.9 CARTELL HORITZONTAL 03.10 CARNETS 03.11 CARPETES 03.12 ADHESIUS 03.13 TARGETÓ 03.14 MERCHANDISING

AVANÇA

Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


03.1 Paper DE CARTA 03.1.1 EXEMPLE

Barcelona, a 25 de juliol de 2008

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam nibh urna, luctus vulputate, tristique elementum, volutpat sit amet, dui. Phasellus lacus nunc, pulvinar a, luctus ultricies, ultricies eu, ligula. Pellentesque dictum. Sed tempus nisl eu leo. Sed non nulla. Phasellus dolor sapien, imperdiet nec, aliquam eu, ullamcorper ut, nulla. Donec luctus odio quis ligula. Curabitur ultricies mi at tortor. Mauris venenatis risus et nisi pulvinar facilisis. Vivamus mollis pellentesque ligula. Phasellus placerat facilisis libero. Pellentesque commodo ultrices lorem. Integer dapibus vestibulum purus. Aenean egestas. Curabitur auctor lacus eget lorem. Nunc vulputate, felis vitae porttitor molestie, pede turpis euismod eros, at fermentum mi ante id ante. Integer purus urna, tincidunt sit amet, molestie ac, dapibus in, nibh. Maecenas in metus sed arcu dapibus placerat. Duis vel mi in eros aliquam auctor. Vivamus gravida nisl non nunc. Sed felis pede, tempus sit amet, pretium in, lobortis id, justo. Phasellus nisi. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Aliquam nec turpis vitae mi congue tincidunt. Aliquam non pede. Sed facilisis urna in arcu. Pellentesque lorem nibh, facilisis eget, gravida vitae, tincidunt sit amet, metus. Cras porttitor volutpat mauris. Integer vestibulum, orci quis consequat luctus, lectus quam sollicitudin tortor, id convallis ipsum risus eget eros. Sed luctus. Fusce elit quam, blandit eu, hendrerit sit amet, laoreet vitae, lacus. Sed eu purus. Praesent eleifend lobortis purus. Ut placerat dolor. Donec eu leo. Suspendisse nec ligula ut dolor ultrices venenatis. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus ante. In iaculis auctor diam. Aenean vehicula mi in odio. Mauris nisi magna, condimentum et, auctor vel, dapibus ut, turpis. Sed vulputate, tortor at ornare mollis, sapien velit iaculis purus, quis mattis enim magna vel tellus. Mauris elementum fermentum quam. Aenean nec est id turpis varius interdum. Pellentesque id lectus. Suspendisse auctor orci sed ligula. Suspendisse malesuada. Praesent eleifend urna vitae odio. Quisque diam nisi, commodo a, mollis ut, laoreet sed, est. In mattis dolor quis augue. Fusce placerat purus quis neque. Nulla mollis nisl et leo. Nulla sollicitudin hendrerit justo. Aenean congue varius lectus. Phasellus cursus eros et arcu. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In pulvinar. Nam felis lorem, cursus eu, placerat in, vestibulum non, velit. Aliquam dui. Mauris orci. Sed sit amet lectus. Pellentesque interdum vestibulum odio. Quisque tristique venenatis nibh. Morbi dapibus lectus in nisi. Praesent non est in ligula vestibulum pellentesque. Duis eleifend. Sed magna sapien, bibendum sed, ullamcorper vitae, auctor eu, purus. Etiam orci metus, interdum sed, mollis in, condimentum sit amet, purus. Aenean molestie ornare tortor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla tincidunt, velit sed ultrices adipiscing, ligula enim sagittis sem, non auctor leo diam ac lorem. Etiam purus. Donec elit nulla, bibendum at, porta in, tempus vitae, ligula. Vestibulum a lorem at dui elementum sodales.

ADREÇA

Nicaragua, 75-77 08029 Barcelona CONTACTE T F

933 471 777 934 955 453 info@jsc.cat

210x297 mm

28

AVANÇA Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


29

03.1 Paper DE CARTA 03.1.2 Estructura

Nicaragua, 75-77 08029 Barcelona CONTACTE T F

933 471 777 934 955 453 info@jsc.cat

210x297 mm

ADREÇA

INDEX Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


30

03.2 TARGETA DE VISITA 03.2.1 EXEMPLE

ADREÇA

ADREÇA

Nicaragua, 75-77 08029 Barcelona

Nicaragua, 75-77 08029 Barcelona

CONTACTE T F

933 471 777 934 955 453 info@jsc.cat

CONTACTE T F

933 471 777 934 955 453 info@jsc.cat

80x55 mm

AVANÇA Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


03.2 TARGETA DE VISITA

31

03.2.2 ESTRUCTURA

ADREÇA

Nicaragua, 75-77 08029 Barcelona CONTACTE T F

933 471 777 934 955 453 info@jsc.cat

80x55 mm

INDEX Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


32

03.3 SOBRE AMERICÀ 03.3.1 EXEMPLE

Nicaragua, 75-77 08029 Barcelona

220x110 mm

AVANÇA Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


03.3 SOBRE AMERICÀ

33

03.3.2 ESTRUCTURA

Nicaragua, 75-77 08029 Barcelona

220x110 mm

INDEX Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


34

03.4 BOSSA 324x229 MM 03.4.1 EXEMPLE

Nicaragua, 75-77 08029 Barcelona

324x229 mm Normativa per la unificació de la imatge en publicacions

AVANÇA


03.4 BOSSA 324x229 MM

35

03.4.2 ESTRUCTURA

Nicaragua, 75-77 08029 Barcelona

324x229 mm

INDEX Normativa per la unificaci贸 de la imatge en publicacions


36

03.5 BOSSA 260x185 mm 03.5.1 EXEMPLE

Nicaragua, 75-77 08029 Barcelona

260x185 mm

AVANÇA Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


03.5 BOSSA 260x185 mm

37

03.5.2 ESTRUCTURA

Nicaragua, 75-77 08029 Barcelona

260x185 mm

INDEX Normativa per la unificaci贸 de la imatge en publicacions


03.6 CIRCULAR

CIRCULAR

03.6.1 EXEMPLE Comissió Executiva Nacional

Nº, 05-56 Barcelona, 18 de Setembre de 2008

A/A Tota la militància “UN REPTE DE PRESENT, UNA OPORTUNITAT DE FUTUR” Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam nibh urna, luctus vulputate, tristique elementum, volutpat sit amet, dui. Phasellus lacus nunc, pulvinar a, luctus ultricies, ultricies eu, ligula. Pellentesque dictum. Sed tempus nisl eu leo. Sed non nulla. Phasellus dolor sapien, imperdiet nec, aliquam eu, ullamcorper ut, nulla. Donec luctus odio quis ligula. Curabitur ultricies mi at tortor. Mauris venenatis risus et nisi pulvinar facilisis. Vivamus mollis pellentesque ligula. Phasellus placerat facilisis libero. Pellentesque commodo ultrices lorem. Integer dapibus vestibulum purus. Aenean egestas. Curabitur auctor lacus eget lorem. Nunc vulputate, felis vitae porttitor molestie, pede turpis euismod eros, at fermentum mi ante id ante. Integer purus urna, tincidunt sit amet, molestie ac, dapibus in, nibh. Maecenas in metus sed arcu dapibus placerat. Duis vel mi in eros aliquam auctor. Vivamus gravida nisl non nunc. Sed felis pede, tempus sit amet, pretium in, lobortis id, justo. Phasellus nisi. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Aliquam nec turpis vitae mi congue tincidunt. Aliquam non pede. Sed facilisis urna in arcu. Pellentesque lorem nibh, facilisis eget, gravida vitae, tincidunt sit amet, metus. Cras porttitor volutpat mauris. Integer vestibulum, orci quis consequat luctus, lectus quam sollicitudin tortor, id convallis ipsum risus eget eros. Sed luctus. Fusce elit quam, blandit eu, hendrerit sit amet, laoreet vitae, lacus. Sed eu purus. Praesent eleifend lobortis purus. Ut placerat dolor. Donec eu leo. Suspendisse nec ligula ut dolor ultrices venenatis. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus ante. In iaculis auctor diam. Aenean vehicula mi in odio. Mauris nisi magna, condimentum et, auctor vel, dapibus ut, turpis. Sed vulputate, tortor at ornare mollis, sapien velit iaculis purus, quis mattis enim magna vel tellus. Mauris elementum fermentum quam. Aenean nec est id turpis varius interdum. Pellentesque id lectus. Suspendisse auctor orci sed ligula. Suspendisse malesuada. Praesent eleifend urna vitae odio. Quisque diam nisi, commodo a, mollis ut, laoreet sed, est. In mattis dolor quis augue. Fusce placerat purus quis neque. Nulla mollis nisl et leo. Nulla sollicitudin hendrerit justo. Aenean congue varius lectus. Phasellus cursus eros et arcu. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In pulvinar. Nam felis lorem, cursus eu, placerat in, vestibulum non, velit. Aliquam dui. Mauris orci. Sed sit amet lectus. Pellentesque interdum vestibulum odio. Quisque tristique venenatis nibh. Morbi dapibus lectus in nisi. Praesent non est in ligula vestibulum pellentesque. Duis eleifend. Sed magna sapien, bibendum sed, ullamcorper vitae, auctor eu, purus. Etiam orci metus, interdum sed, mollis in, condimentum sit amet, purus. Aenean molestie ornare tortor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla tincidunt, velit sed ultrices adipiscing, ligula enim sagittis sem, non auctor leo diam ac lorem. Etiam purus. Donec elit nulla, bibendum at, porta in, tempus vitae, ligula. Vestibulum a lorem at dui elementum sodales.

ADREÇA

Nicaragua, 75-77 08029 Barcelona CONTACTE T F

933 471 777 934 955 453 info@jsc.cat Pàgina 1 de 5

210x297 mm

38

AVANÇA Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


39

03.6 CIRCULAR

CIRCULAR

03.6.2 Estructura Comissió Executiva Nacional

Nº, 05-56 Barcelona, 18 de Setembre de 2008

Nicaragua, 75-77 08029 Barcelona CONTACTE T F

933 471 777 934 955 453 info@jsc.cat Pàgina 1 de 5

210x297 mm

ADREÇA

INDEX Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


03.7 NOTA DE PREMSA 03.7.1 EXEMPLE

NOTA DE PREMSA Comissió Executiva Nacional

Nº, 02-13 Barcelona, 18 de Setembre de 2008

A/A Tota la militància “UN REPTE DE PRESENT, UNA OPORTUNITAT DE FUTUR” Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam nibh urna, luctus vulputate, tristique elementum, volutpat sit amet, dui. Phasellus lacus nunc, pulvinar a, luctus ultricies, ultricies eu, ligula. Pellentesque dictum. Sed tempus nisl eu leo. Sed non nulla. Phasellus dolor sapien, imperdiet nec, aliquam eu, ullamcorper ut, nulla. Donec luctus odio quis ligula. Curabitur ultricies mi at tortor. Mauris venenatis risus et nisi pulvinar facilisis. Vivamus mollis pellentesque ligula. Phasellus placerat facilisis libero. Pellentesque commodo ultrices lorem. Integer dapibus vestibulum purus. Aenean egestas. Curabitur auctor lacus eget lorem. Nunc vulputate, felis vitae porttitor molestie, pede turpis euismod eros, at fermentum mi ante id ante. Integer purus urna, tincidunt sit amet, molestie ac, dapibus in, nibh. Maecenas in metus sed arcu dapibus placerat. Duis vel mi in eros aliquam auctor. Vivamus gravida nisl non nunc. Sed felis pede, tempus sit amet, pretium in, lobortis id, justo. Phasellus nisi. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Aliquam nec turpis vitae mi congue tincidunt. Aliquam non pede. Sed facilisis urna in arcu. Pellentesque lorem nibh, facilisis eget, gravida vitae, tincidunt sit amet, metus. Cras porttitor volutpat mauris. Integer vestibulum, orci quis consequat luctus, lectus quam sollicitudin tortor, id convallis ipsum risus eget eros. Sed luctus. Fusce elit quam, blandit eu, hendrerit sit amet, laoreet vitae, lacus. Sed eu purus. Praesent eleifend lobortis purus. Ut placerat dolor. Donec eu leo. Suspendisse nec ligula ut dolor ultrices venenatis. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus ante. In iaculis auctor diam. Aenean vehicula mi in odio. Mauris nisi magna, condimentum et, auctor vel, dapibus ut, turpis. Sed vulputate, tortor at ornare mollis, sapien velit iaculis purus, quis mattis enim magna vel tellus. Mauris elementum fermentum quam. Aenean nec est id turpis varius interdum. Pellentesque id lectus. Suspendisse auctor orci sed ligula. Suspendisse malesuada. Praesent eleifend urna vitae odio. Quisque diam nisi, commodo a, mollis ut, laoreet sed, est. In mattis dolor quis augue. Fusce placerat purus quis neque. Nulla mollis nisl et leo. Nulla sollicitudin hendrerit justo. Aenean congue varius lectus. Phasellus cursus eros et arcu. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In pulvinar. Nam felis lorem, cursus eu, placerat in, vestibulum non, velit. Aliquam dui. Mauris orci. Sed sit amet lectus. Pellentesque interdum vestibulum odio. Quisque tristique venenatis nibh. Morbi dapibus lectus in nisi. Praesent non est in ligula vestibulum pellentesque. Duis eleifend. Sed magna sapien, bibendum sed, ullamcorper vitae, auctor eu, purus. Etiam orci metus, interdum sed, mollis in, condimentum sit amet, purus. Aenean molestie ornare tortor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla tincidunt, velit sed ultrices adipiscing, ligula enim sagittis sem, non auctor leo diam ac lorem. Etiam purus. Donec elit nulla, bibendum at, porta in, tempus vitae, ligula. Vestibulum a lorem at dui elementum sodales.

ADREÇA

Nicaragua, 75-77 08029 Barcelona CONTACTE T F

933 471 777 934 955 453 info@jsc.cat Pàgina 1 de 5

210x297 mm

40

AVANÇA Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


41

03.7 NOTA DE PREMSA 03.7.2 Estructura

NOTA DE PREMSA Comissió Executiva Nacional

Nº, 02-13 Barcelona, 18 de Setembre de 2008

Nicaragua, 75-77 08029 Barcelona CONTACTE T F

933 471 777 934 955 453 info@jsc.cat Pàgina 1 de 5

210x297 mm

ADREÇA

INDEX Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


03.8 ACTA

ACTA

03.8.1 EXEMPLE Comissió Executiva Nacional

Nº, 05-56 Barcelona, 18 de Setembre de 2008

A/A Tota la militància “UN REPTE DE PRESENT, UNA OPORTUNITAT DE FUTUR” Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam nibh urna, luctus vulputate, tristique elementum, volutpat sit amet, dui. Phasellus lacus nunc, pulvinar a, luctus ultricies, ultricies eu, ligula. Pellentesque dictum. Sed tempus nisl eu leo. Sed non nulla. Phasellus dolor sapien, imperdiet nec, aliquam eu, ullamcorper ut, nulla. Donec luctus odio quis ligula. Curabitur ultricies mi at tortor. Mauris venenatis risus et nisi pulvinar facilisis. Vivamus mollis pellentesque ligula. Phasellus placerat facilisis libero. Pellentesque commodo ultrices lorem. Integer dapibus vestibulum purus. Aenean egestas. Curabitur auctor lacus eget lorem. Nunc vulputate, felis vitae porttitor molestie, pede turpis euismod eros, at fermentum mi ante id ante. Integer purus urna, tincidunt sit amet, molestie ac, dapibus in, nibh. Maecenas in metus sed arcu dapibus placerat. Duis vel mi in eros aliquam auctor. Vivamus gravida nisl non nunc. Sed felis pede, tempus sit amet, pretium in, lobortis id, justo. Phasellus nisi. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Aliquam nec turpis vitae mi congue tincidunt. Aliquam non pede. Sed facilisis urna in arcu. Pellentesque lorem nibh, facilisis eget, gravida vitae, tincidunt sit amet, metus. Cras porttitor volutpat mauris. Integer vestibulum, orci quis consequat luctus, lectus quam sollicitudin tortor, id convallis ipsum risus eget eros. Sed luctus. Fusce elit quam, blandit eu, hendrerit sit amet, laoreet vitae, lacus. Sed eu purus. Praesent eleifend lobortis purus. Ut placerat dolor. Donec eu leo. Suspendisse nec ligula ut dolor ultrices venenatis. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus ante. In iaculis auctor diam. Aenean vehicula mi in odio. Mauris nisi magna, condimentum et, auctor vel, dapibus ut, turpis. Sed vulputate, tortor at ornare mollis, sapien velit iaculis purus, quis mattis enim magna vel tellus. Mauris elementum fermentum quam. Aenean nec est id turpis varius interdum. Pellentesque id lectus. Suspendisse auctor orci sed ligula. Suspendisse malesuada. Praesent eleifend urna vitae odio. Quisque diam nisi, commodo a, mollis ut, laoreet sed, est. In mattis dolor quis augue. Fusce placerat purus quis neque. Nulla mollis nisl et leo. Nulla sollicitudin hendrerit justo. Aenean congue varius lectus. Phasellus cursus eros et arcu. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In pulvinar. Nam felis lorem, cursus eu, placerat in, vestibulum non, velit. Aliquam dui. Mauris orci. Sed sit amet lectus. Pellentesque interdum vestibulum odio. Quisque tristique venenatis nibh. Morbi dapibus lectus in nisi. Praesent non est in ligula vestibulum pellentesque. Duis eleifend. Sed magna sapien, bibendum sed, ullamcorper vitae, auctor eu, purus. Etiam orci metus, interdum sed, mollis in, condimentum sit amet, purus. Aenean molestie ornare tortor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla tincidunt, velit sed ultrices adipiscing, ligula enim sagittis sem, non auctor leo diam ac lorem. Etiam purus. Donec elit nulla, bibendum at, porta in, tempus vitae, ligula. Vestibulum a lorem at dui elementum sodales.

ADREÇA

Nicaragua, 75-77 08029 Barcelona CONTACTE T F

933 471 777 934 955 453 info@jsc.cat Pàgina 1 de 5

210x297 mm

42

AVANÇA Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


43

03.8 ACTA

ACTA

03.8.2 Estructura Comissió Executiva Nacional

Nº, 05-56 Barcelona, 18 de Setembre de 2008

Nicaragua, 75-77 08029 Barcelona CONTACTE T F

933 471 777 934 955 453 info@jsc.cat Pàgina 1 de 5

210x297 mm

ADREÇA

INDEX Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


03.9 ACTA DE CONSTITUCIÓ 03.9.1 EXEMPLE

ACTA DE CONSTITUCIÓ Comissió Executiva Nacional

Data: Lloc:

Hora:

CONSTITUCIÓ DE L’AGRUPACIÓ DE:

Assisteixen els companys:

En representació de la Federació: assisteix/en el/s company/s:

En representació de la Comissió Executiva Nacional, assisteix/en el/s company/s:

I perquè així consti, signem:

(Representant de l’Agrupació)

(Representant de la Federació)

(Representant de la CEN)

ADREÇA

Nicaragua, 75-77 08029 Barcelona CONTACTE T F

933 471 777 934 955 453 info@jsc.cat Pàgina 1 de 5

210x297 mm

44

AVANÇA Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


45

03.9 ACTA DE CONSTITUCIÓ 03.9.2 Estructura

ACTA DE CONSTITUCIÓ Comissió Executiva Nacional

Data: Lloc:

Hora:

Nicaragua, 75-77 08029 Barcelona CONTACTE T F

933 471 777 934 955 453 info@jsc.cat Pàgina 1 de 5

210x297 mm

ADREÇA

INDEX Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


03.10 CArtell VERTICAL 03.10.1 EXEMPLE

L E D G I A M I R A S 40é ANIVER

68 297x420 mm

46

AVANÇA Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


47

03.10 CArtell VERTICAL

297x420 mm

03.10.2 ESTRUCTURA

INDEX Normativa per la unificaci贸 de la imatge en publicacions


48

03.11 CArtell HORITZONTAL 03.11.1 EXEMPLE

8 6 L E D G I A M I R 40é ANIVERSA

420x297 mm

AVANÇA Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


03.11 CArtell HORITZONTAL

49

03.11.2 ESTRUCTURA

420x297 mm

INDEX Normativa per la unificaci贸 de la imatge en publicacions


50

03.12 CARNETS 03.12.1 EXEMPLE

Nom · Cognoms Federació

“La Joventut Socialista de Catalunya hem de fer front als problemes dels joves. Que hi hagi una organització on els joves s’autogestionin i dirigeixin, on siguin capaços de donar alternatives als seus problemes sense la supervisió teòrica de ningú, és necessari” Xavier Soto

85x55 mm

AVANÇA Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


51

03.12 CARNETS 03.12.2 ESTRUCTURA

Nom · Cognoms Federació

“La Joventut Socialista de Catalunya hem de fer front als problemes dels joves. Que hi hagi una organització on els joves s’autogestionin i dirigeixin, on siguin capaços de donar alternatives als seus problemes sense la supervisió teòrica de ningú, és necessari” Xavier Soto

85x55 mm

INDEX Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


03.13 CARPETA 03.13.1 EXEMPLE

ADREÇA

Nicaragua, 75-77 08029 Barcelona CONTACTE T F

933 471 777 934 955 453 info@jsc.cat

460x325 mm

52

AVANÇA Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


53

03.13 CARPETA 03.13.2 ESTRUCTURA

ADREÇA

Nicaragua, 75-77 08029 Barcelona CONTACTE

F

933 471 777 934 955 453 info@jsc.cat

460x325 mm

T

INDEX Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


03.14 ADHESIU 03.14.1 EXEMPLE

100x70 mm

100x70 mm

54

AVANÇA Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


55

03.14 ADHESIU

100x70 mm

100x70 mm

03.14.2 ESTRUCTURA

INDEX Normativa per la unificaci贸 de la imatge en publicacions


56

03.15 TARGETÓ 03.15.1 EXEMPLE

Barcelona, a 25 de juliol de 2008

ADREÇA

Nicaragua, 75-77 08029 Barcelona

Purus aenean molestie ornare tortor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla tincidunt, velit sed ultrices adipiscing, ligula enim sagittis sem, non auctor leo diam ac lorem. Etiam purus. Donec elit nulla, bibendum at, porta in, tempus vitae, ligula. Vestibulum a lorem at dui elementum sodales. Purus aenean molestie ornare tortor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

CONTACTE T F

933 471 777 934 955 453 info@jsc.cat

210x100 mm

AVANÇA Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


03.15 TARGETÓ

57

03.15.2 ESTRUCTURA

ADREÇA

Nicaragua, 75-77 08029 Barcelona CONTACTE T F

933 471 777 934 955 453 info@jsc.cat

210x100 mm

INDEX Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


58 03.16 Merchandising 03.16.1 SAMARRETES / XAPES / TASES

INDEX Normativa per la unificaci贸 de la imatge en publicacions


59

INDEX Normativa per la unificaci贸 de la imatge en publicacions


60

INDEX Normativa per la unificaci贸 de la imatge en publicacions


61 04 contingut del dvd Aquí trobareu el llistat de tots els arxius que conté el DVD amb les diferents versions de format (ai, gif, gif transparent, tif, doc,…)

Marca BASE (55MM) Marca Tamanys Grans (125, 250, 500 i 1100MM) Marca Tamany Mínim (30MM) Imagotip (Puny) Aplicacions

AVANÇA

Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


62

04.1 LLISTAT DEL CONTINGUT DEL CD CODI

DESCRIPCIÓ / NOM ARXIU

FORMATS DISPONIBLES

A1

VERSIÓ BASE 55MM

A11 A12 A13 A14

1 TINTA P485 AI (CS3), EPS, GIF, TIF 1 TINTA NEGRE AI (CS3), EPS, GIF, TIF 4 TINTES QUADRICOMIA AI (CS3), EPS, GIF, TIF NEGATIU A141 NEGATIU 1 TINTA P485 AI (CS3), EPS A142 NEGATIU 1 TINTA NEGRE AI (CS3), EPS A143 NEGATIU 4 TINTES QUADRICOMIA AI (CS3), EPS

A2

VERSIÓ VERTICAL

A21 A22 A23 A24

1 TINTA P485 AI (CS3), EPS, GIF, TIF 1 TINTA NEGRE AI (CS3), EPS, GIF, TIF 4 TINTES QUADRICOMIA AI (CS3), EPS, GIF, TIF NEGATIU A241 NEGATIU 1 TINTA P485 AI (CS3), EPS A242 NEGATIU 1 TINTA NEGRE AI (CS3), EPS A243 NEGATIU 4 TINTES QUADRICOMIA AI (CS3), EPS

B

MARCA TAMANYS GRANS

A

B1

250MM

B21 VERSIO BASE B211 1 TINTA P485 AI (CS3), EPS B221 1 TINTA NEGRE AI (CS3), EPS B231 4 TINTES QUADRICOMIA AI (CS3), EPS B241 NEGATIU B2411 NEGATIU 1 TINTA P485 AI (CS3), EPS B2421 NEGATIU 1 TINTA NEGRE AI (CS3), EPS B2431 NEGATIU 4 TINTES QUADRICOMIA AI (CS3), EPS Normativa per la unificació de la imatge en publicacions

DESCRIPCIÓ / NOM ARXIU

FORMATS DISPONIBLES

B22 VERSIO VERTICAL B221 1 TINTA P485 AI (CS3), EPS B222 1 TINTA NEGRE AI (CS3), EPS B223 4 TINTES QUADRICOMIA AI (CS3), EPS B224 NEGATIU B2241 NEGATIU 1 TINTA P485 AI (CS3), EPS B2242 NEGATIU 1 TINTA NEGRE AI (CS3), EPS B2243 NEGATIU 4 TINTES QUADRICOMIA AI (CS3), EPS,

125MM

B11 VERSIO BASE B111 1 TINTA P485 AI (CS3), EPS, GIF, TIF B121 1 TINTA NEGRE AI (CS3), EPS, GIF, TIF B131 4 TINTES QUADRICOMIA AI (CS3), EPS, GIF, TIF B141 NEGATIU B1411 NEGATIU 1 TINTA P485 AI (CS3), EPS B1421 NEGATIU 1 TINTA NEGRE AI (CS3), EPS B1431 NEGATIU 4 TINTES QUADRICOMIA AI (CS3), EPS B12 VERSIO VERTICAL B121 1 TINTA P485 AI (CS3), EPS, GIF, TIF B122 1 TINTA NEGRE AI (CS3), EPS, GIF, TIF B123 4 TINTES QUADRICOMIA AI (CS3), EPS, GIF, TIF B124 NEGATIU B1241 NEGATIU 1 TINTA P485 AI (CS3), EPS B1242 NEGATIU 1 TINTA NEGRE AI (CS3), EPS B1243 NEGATIU 4 TINTES QUADRICOMIA AI (CS3), EPS

B2

CODI

MARCA BASE

B3

500MM

B31 VERSIO BASE B311 1 TINTA P485 AI (CS3), EPS B321 1 TINTA NEGRE AI (CS3), EPS B331 4 TINTES QUADRICOMIA AI (CS3), EPS B341 NEGATIU B3411 NEGATIU 1 TINTA P485 AI (CS3), EPS B3421 NEGATIU 1 TINTA NEGRE AI (CS3), EPS B3431 NEGATIU 4 TINTES QUADRICOMIA AI (CS3), EPS B32 VERSIO VERTICAL B321 1 TINTA P485 AI (CS3), EPS B322 1 TINTA NEGRE AI (CS3), EPS B323 4 TINTES QUADRICOMIA AI (CS3), EPS B324 NEGATIU B3241 NEGATIU 1 TINTA P485 AI (CS3), EPS B3242 NEGATIU 1 TINTA NEGRE AI (CS3), EPS B3243 NEGATIU 4 TINTES QUADRICOMIA AI (CS3), EPS

B4

1100MM

B41 VERSIO BASE B411 1 TINTA P485 AI (CS3), EPS B421 1 TINTA NEGRE AI (CS3), EPS B431 4 TINTES QUADRICOMIA AI (CS3), EPS B441 NEGATIU B4411 NEGATIU 1 TINTA P485 AI (CS3), EPS B4421 NEGATIU 1 TINTA NEGRE AI (CS3), EPS B4431 NEGATIU 4 TINTES QUADRICOMIA AI (CS3), EPS B42 VERSIO VERTICAL B421 1 TINTA P485 AI (CS3), EPS B422 1 TINTA NEGRE AI (CS3), EPS B423 4 TINTES QUADRICOMIA AI (CS3), EPS B424 NEGATIU B4241 NEGATIU 1 TINTA P485 AI (CS3), EPS B4242 NEGATIU 1 TINTA NEGRE AI (CS3), EPS B4243 NEGATIU 4 TINTES QUADRICOMIA AI (CS3), EPS

AVANÇA


63 CODI

C

DESCRIPCIÓ / NOM ARXIU

FORMATS DISPONIBLES

CODI

MARCA TAMANY MÍNIM

C1

VERSIÓ BASE 30MM

C11 C12 C13 C14

1 TINTA P485 AI (CS3), EPS, GIF, TIF 1 TINTA NEGRE AI (CS3), EPS, GIF, TIF 4 TINTES QUADRICOMIA AI (CS3), EPS, GIF, TIF NEGATIU C141 NEGATIU 1 TINTA P485 AI (CS3), EPS C142 NEGATIU 1 TINTA NEGRE AI (CS3), EPS C143 NEGATIU 4 TINTES QUADRICOMIA AI (CS3), EPS

C2

VERSIÓ VERTICAL

C21 C22 C23 C24

1 TINTA P485 AI (CS3), EPS, GIF, TIF 1 TINTA NEGRE AI (CS3), EPS, GIF, TIF 4 TINTES QUADRICOMIA AI (CS3), EPS, GIF, TIF NEGATIU C241 NEGATIU 1 TINTA P485 AI (CS3), EPS C242 NEGATIU 1 TINTA NEGRE AI (CS3), EPS C243 NEGATIU 4 TINTES QUADRICOMIA AI (CS3), EPSF

D

IMAGOTIP (Puny)

D1 D2 D3 D4

1 TINTA P485 AI (CS3), EPS, GIF, TIF 1 TINTA NEGRE AI (CS3), EPS, GIF, TIF 4 TINTES QUADRICOMIA AI (CS3), EPS, GIF, TIF NEGATIU D41 NEGATIU 1 TINTA P485 AI (CS3), EPS D42 NEGATIU 1 TINTA NEGRE AI (CS3), EPS D43 NEGATIU 4 TINTES QUADRICOMIA AI (CS3), EPS

E

APLICACIONS

DESCRIPCIÓ / NOM ARXIU

FORMATS DISPONIBLES

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11

PAPER DE CARTA TARGETA ANÒNIMA SOBRES-SOBRES BOSSA E31 SOBRE AMERICÀ (220X110 MM) E32 SOBRE BOSSA (260x185 MM) E33 SOBRE BOSSA H (324x229 MM) E34 SOBRE BOSSA V (229x324 MM) CARPETA CARTELLS E51 CARTELL A3 V (297x420 MM) E52 CARTELL A3 H (420x297 MM)) E53 CARTELL A2 V (594x420 MM) E54 CARTELL A2 H (420x594 MM) TARGETÓ ADHESIUS E71 ADHESIU POSITIU V (70x100 MM) E72 ADHESIU NEGATIU H (100x70 MM)) CIRCULAR NOTA DE PREMSA ACTA CARNET

AI (CS3), PDF, PDF Editable AI (CS3), PDF AI (CS3), PDF AI (CS3), PDF AI (CS3), PDF AI (CS3), PDF AI (CS3), PDF AI (CS3), PDF AI (CS3), PDF AI (CS3), PDF AI (CS3), PDF AI (CS3), PDF AI (CS3), PDF AI (CS3), PDF, PDF Editable AI (CS3), PDF AI (CS3), PDF AI (CS3), PDF AI (CS3), PDF, PDF EDITABLE AI (CS3), PDF, PDF EDITABLE AI (CS3), PDF, PDF EDITABLE AI (CS3), PDF

INDEX Normativa per la unificació de la imatge en publicacions


JSC - Manual Identitat Visual  
JSC - Manual Identitat Visual  

Manual d'identitat visual de la Joventut Socialista de Catalunya // Manual de identidad visual de la Juventud Socialista de Cataluña

Advertisement