Hotel Suís

Page 1

L’Hotel Suís

Bibliografia Activitats Il·lustracions


Bibliografia

CASAMARTINA, Josep (2011). Juli Batllevell: un gaudinià oblidat. Sabadell. Museu del Gas. Fundació Gas Natural Fenosa (inclou una important bibliografia) (AHS http://ca.sabadell.cat/ahs/p/portada_cat.asp )


Activitats

•

El Modernisme a Sabadell ( http://w2.sabadell.cat/ca/educacio-artistica/arts-visuals/art-al-carrer/70-elmodernisme-a-sabadell )


Il·lustracions

Fons d'imatge i so de l'Arxiu Històric de Sabadell ( http://ca.sabadell.cat/ahs/p/portada_cat.asp )


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.