El Campanar de Sant Fèlix

Page 1

El Campanar de Sant Fèlix

Bibliografia Enllaços Activitats Il·lustracions


Bibliografia

• •

CALVET PUIG, J.& CARNÉ, I. (1987), Sabadell tal com era. 1910-1929, Ajuntament de Sabadell ROIG, A. (1999), El campanar de Sant Félix, Sabadell. Quaderns de Patrimoni número 5, Ajuntament de Sabadell SALLARÈS, J. (1970), A l’ombra del campanar (coses de la meva ciutat), Ajuntament de Sabadell


Enllaços

Campanar de Sant Fèlix • • • • •

http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=1472 http://www.sabadell.cat/Descobreix/p/campanarfelix_cat.asp http://www.endrets.cat/indret/368/campanar-de-l-esglesia-de-sant-felix.html http://www.turismevallesoccidental.org/ctvoc/rcturistics/detall.php?rcturistics=145 http://www.endrets.cat/text/546/campanars.html

Sabadell • •

http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=1471 http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0057505


Activitats del Programa Ciutat i Escola

http://w2.sabadell.cat/ca/historia-i-patrimoni/epoca-moderna/55-el-campanar-de-sant-felix

Il·lustracions

Fons d'imatge i so de l'Arxiu Històric de Sabadell. http://ca.sabadell.cat/ahs/p/portada_cat.asp


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.