Page 1

Sport- en Bewegingseducatie Maak kennis met ...


Maak kennis met ...


... de nieuwe beweegprofessionals in zorg en welzijn, toerisme en recreatie Sport- en bewegingseducatie (SBE) is een relatief nieuwe hbo-opleiding op het gebied van Sport en Bewegen aan de de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De eerste studenten studeren af in de zomer van 2012. Wat kan deze sport- en beweeg­p rofessional (SBE’er) precies voor uw organisatie betekenen? Met dit boekje scheppen we duidelijkheid. in het kort: uitvoeren, management en coaching Een SBE’er kan sport en bewegen inzetten als middel om gezondheid, leefstijl en

voorman’, wat een enorme meerwaarde voor een

(sociale) participatie te beïnvloeden, maar ook om

organisatie kan betekenen. Daarnaast kan hij de

actieve vrijetijdsbesteding te stimuleren. Hij heeft

effectiviteit van beweegprogramma’s door praktijk­

aandacht voor uiteenlopende groepen − van peuters

gericht onderzoek vaststellen. Afgestudeerde SBE’ers

tot senioren − die soms minder makkelijk tot

zoeken hun plek in zorg en welzijn (afstudeerrichting

bewegen komen en minder toegang hebben tot

Sport- en Bewegingsagogie, SBA), of toerisme en

voorzieningen. Een SBE’er heeft tijdens zijn

recreatie (Sport Leisure Management, SLM).

opleiding kennis en vaardigheden opgedaan in 2

een meerwaarde voor uw organisatie De SBE’er functioneert als het ware als ‘meewerkend

uitvoering, management en (leefstijl)coaching.


Uitvoering

Een sport- en bewegingsprofessional (SBE’er) ontwerpt beweegprogramma’s op maat. Deze stemt hij af op specifieke groepen mensen in zorg en welzijn of toerisme en recreatie, maar ook de zakelijke dienstverlening kan een beroep op hem doen. Hij kan daarnaast ook de individuen of groepen in de uitvoering van beweegprogramma’s begeleiden.

Management

In dit boekje maakt u kennis met enkele bijna-afgestudeerden

De SBE’er draagt bij aan sport- en beweegbeleid. Daar-

Sport- en Bewegingseducatie

naast organiseert hij de processen die nodig zijn

en hun stagebegeleiders.

voor sport- en bewegingsactiviteiten en kan hij

U ontdekt de aanwezige

deze ook uitvoeren. Een echte meerwaarde van de SBE’er is dat hij daarbij kan leidinggeven aan medewerkers.

capaciteiten, talenten en persoonlijke interesses. Wilt u een stageplek

Coaching

over de competenties

De SBE’er kan cliënten én medewerkers

Neem dan contact op met:

− individueel of in groepen −

han Sport en Bewegen

begeleiden in een veranderingstraject; zoals naar een actieve leefstijl, ook wel leefstijlcoaching genoemd.

aanbieden of meer weten van de sbe-student?

Sport- en Bewegingseducatie Paul Dresen T 06 239 002 08 E paul.dresen@han.nl

3


‘Als deze opleiding in

mijn tijd

De klik tussen fysiotherapeut Fem Verhoeven en studente Jessie Kok

bestond, dan had ik het wel gewéten!’

Praktijkhouder Fem Verhoeven van fysiotherapiepraktijk De Wedren

vierdejaars student jessie Kok koos bijna vier jaar geleden voor de nieuwe opleiding Sport- en Bewegingseducatie (sbe) van de HAN. Fem Verhoeven van fysiotherapiepraktijk de Wedren in Nijmegen begeleidt het praktijk­g edeelte van Jessie’s afstudeerstage. ‘Als deze opleiding in mijn tijd bestond, 4

dan had ik het wel gewéten!’


Jessie Kok, student Sporten Bewegingseducatie, afstudeerrichting Sport- en Bewegingsagogie

5


‘Jessie is een bekwame die veel vertrouwen wekt’ wie weleens met fysiotherapeuten in aanraking

praktijkopdracht

komt, weet het: in deze markt is er veel veranderd.

Fem Verhoeven: ‘Onze praktijk is aangesloten

Marktwerking zorgt ervoor dat fysio­therapeuten op

bij Fys’Optima, een nationaal overkoepelend

een meer ondernemende manier hun cliënten kun-

orgaan voor meer dan 250 praktijklocaties voor

nen werven. En precies daar bracht volgens praktijk-

fysiotherapie. Zij stellen kwaliteitseisen, waar wij

houder Fem Verhoeven haar stagiaire Jessie Kok een

graag aan voldoen. Toen Fys’Optima dit voorjaar de

frisse, proactieve en ondernemende kijk op de zaak.

Longweek organiseerde, heeft Jessie alles op alles gezet om dit binnen onze praktijk vorm te geven.

Vóór ze haar afstudeeropdracht uitvoerde, liep

En met succes. Ze verzorgde de werving van 42

Jessie in het derde leerjaar van haar opleiding

deelnemers en voerde zelf een groot deel van de

ook al bij De Wedren stage. Fem Verhoeven is blij

longtests en aanvullende conditietests uit.

dat ze opnieuw voor haar praktijk koos: ‘Jessie is een

Momenteel is ze nog bezig met de evaluatie van

bekwame professional die veel vertrouwen wekt.

het project.’

Dat doet ze onder meer door haar proactiviteit: ze verzet bergen werk. Ze denkt organisatiebreed, maar kan ook beweegprogramma’s voor me uitvoeren; een goede combinatie van iets kunnen initiëren, 6

opzetten, coördineren en implementeren.’


contact met de opleiding De fysiotherapeut is niet alleen over Jessie enthousiast. Ze is daarnaast zeer te spreken over het contact met de opleiding Sport- en Bewegingseducatie: ‘Ik vind echt dat ze het goed doen bij de HAN. Er zijn erg korte communicatielijnen met stagebegeleiders vanuit de opleiding, heb ik gemerkt. Ook vind ik dat ze duidelijk zijn naar de studenten over wat er van hen verlangd wordt tijdens hun afstudeerstage.

‘Ik vind echt dat ze het

En die stagebijeenkomst waar ik naartoe ben geweest, was ook zeer helder.’ Inmiddels hebben al meer SBE-studenten de weg naar praktijk De Wedren gevonden. Fem Verhoeven tot slot: ‘Dat is prima! Maar specifiek Jessie vind ik een aanwinst voor onze praktijk. We willen haar niet kwijt na haar stage.’

doen bij de HAN.’ 7


jessie kok, student Sport- en Bewe­gingseducatie (SBE), heeft hart voor fysiotherapie. Daarom schreef ze destijds een hele berg fysiothera­ peuten aan voor een stageplaats. Wat kan een SBE’er nu eigenlijk? moeten deze fysiotherapeuten gedacht hebben. Jessie benaderde De Wedren zelfs een aantal keer, waarna Fem Verhoeven dacht: dat moet wel een vasthoudende proactieve dame zijn. En dat bleek te kloppen. Tijdens haar stageperiode werkte Jessie volwaardig mee binnen de praktijk.

Jessie organiseerde voor fysiotherapiepraktijk De Wedren De Longweek Ze ontwierp eigenhandig een wervende folderlijn, ze nam de begeleiding van revalidatietrainings­groepen over én voerde een HKZkwaliteitsproject voor de praktijk uit waarmee ze voldeden aan de certificeringseisen. De term ‘manusjevan-alles’ is op zowel Jessie als professional en als persoon zeker níet van toe­passing: ze voert alles uit in het belang van de praktijk en behoudt 8

daarbij haar brede organisatie-blik.


de longweek

onderzoek

en straks?

Het praktijkgedeelte van haar stage

Terwijl Jessie tijdens het praktijk­

‘De mix van uitvoering en organisatie­

verloopt goed, vooral de contacten

gedeelte van haar afstudeerstage

denken trekt me,’ aldus Jessie. Al blijft

met deelnemers. ‘Een man die ik

bij De Wedren te vinden is, verricht

ze altijd geïnteresseerd in fysiotherapie

eens eerder begeleid had en zich zeer

ze samen met een studiegenoot

en sportrevalidatie: ‘De fysiologische

kritisch opstelde, complimenteerde

haar onderzoeksstage bij de

aspecten ervan zijn boeiend. Ik zal me

mij met mijn professionele,

Sint Maartenskliniek in Nijmegen.

dus wel in die wereld blijven bewegen.’

deskundige uitvoering van de tests.

Het duo ontdekte daar dat

Een start van een mooie carrière …

Dat gaf wel een kick,’ aldus Jessie.

bewegingsagogen niet optimaal

Voor de werving van de Longweek-

communiceerden met fysio­

deelnemers bewoog ze hemel en

therapeuten, een gemiste kans.

aarde: ‘Naast de verspreiding van het

Specifiek gericht op dwarslaesie­

aangeleverde communicatiemateriaal,

patiënten vergeleken Jessie en

heb ik zo’n 60 brieven verstuurd en

haar partner verschillende meet­

40 huisartsen bezocht. Nu evalueer

instrumenten voor bewegings­agogen.

ik het project zodat het een volgende

‘Hiermee kan de agoog zinvolle

keer nog beter kan gaan.’ De laatste

informatie verkrijgen over de fysieke

loodjes.

activiteit van de revalidanten en hier de behandeling en de doelen op aanpassen. Er is een verband gevonden met één van de meetinstrumenten,’ vertelt Jessie sprankelend.

‘ze behoudt haar

brede

organisatie

blik’

9


Micha Schoon, student Sport- en Bewegingseducatie, afstudeerrichting Sport Leisure Management

10


Bij Tendens Vakanties kan Micha Schoon zijn leidinggevende kwaliteiten ontwikkelen

Bedrijfsleider Joost Bekkers van Stichting Tendens Vakanties

Tendens Vakanties organiseert kleinschalige groepsreizen op maat voor mensen met een beperking. derdejaars student Sport- en Bewegingseducatie (SBE) Micha Schoon kan er in 20 weken zijn hbo-competenties verder ontwikkelen. Zijn passies voor agogie, sport, communicatie en leidinggeven komen er goed tot zijn recht.

‘Micha is vrij, spontaan, dienstverlenend en

doel gericht’ 11


‘Hij weet wat zijn leerpunten zijn. Hij

steekt zijn nek uit 

 juist om hieraan te werken.’

stagebegeleider en bedrijfsleider Joost

‘een amicale praktijkman’

Bekkers van Tendens Vakanties neemt zijn

Toen Micha bij Tendens startte dit voorjaar, kwam

taak als stagebegeleider zeer serieus. Ruim 10

hij volgens Bekkers binnen als een sociale, amicale

jaar geleden studeerde hij zelf Culturele en Maat­

praktijkman die wist van aanpakken. Nadat Bekkers

schappelijke Vorming (hbo). Hij behandelt al zijn

de student twee dagen had laten wennen, is hij

hbo-stagiaires – dus ook Micha Schoon – als een

met Micha om de tafel gaan zitten. Daar heeft

échte hbo’er: ‘Micha leert hier prioriteiten stellen,

hij met hem besproken dat in die waardevolle

projecten onderbouwd opzetten, uitvoeren,

dienstverlenende opstelling ook valkuilen schuilen.

evalueren én leidinggeven. Die verantwoordelijk-

Bekkers: ‘Een stagiaire moet op een bepaald niveau

heid geef ik hem, want dat maakt nou precies het

actief aan zijn eigen competenties werken. Daarvoor

verschil met een mbo’er.’

is dit een goede plek, maar die competenties ook écht ontwikkelen, dát is de verantwoordelijkheid van de student. En dat doet Micha zeker: hij steekt zijn nek ervoor uit.’

12


leidinggeven en maatwerk ontwikkelen

evaluatie

In de eerste helft van zijn stage organiseerde Micha

draaiboek om het duurzame karakter van de

in 8 weken een deskundigheidbevorderingsdag

deskundigheidbevorderingsdag te waarborgen. Het

voor de vrijwillige reisbegeleiders van Tendens

is een praktisch document, dat ook is gericht op het

Vakanties. Hij moest daarbij goed leren plannen en

aansturen van medewerkers. Daar hebben we straks

organiseren. Stagebegeleider Bekkers: ‘Ik geef de

veel aan,’ aldus Bekkers, die zeker in de toekomst

student graag verantwoordelijkheid, ook tijdens zo’n

meer SBE-studenten een plek gunt.

‘Nu maakt Micha voor Tendens nog een

dag zelf. Micha heeft er zelfs leiding gegeven aan 7 medewerkers, het ging goed.’ Daarna is Micha reizen op maat gaan samenstellen voor klanten, compleet met het uitzoeken van geschikte accommodaties en uitjes. Tijdens de vertrek- en aankomstdagen is Micha van enkele reizen coördinator en aanspreekpunt voor reizigers en hun begeleiders. Deze reizen bereidt hij voor: transportorganisatie, reizigers ontvangen, papierwerk verzorgen.

13


sport en bewegen Micha heeft hart voor sport, dat is wel duidelijk. Hoewel hij voor de afstudeerrichting koos die gericht is op outdoor, toerisme en recreatie (afstudeerrichting Sport Leisure management - SLM), trekt de sport- en bewegingsagogie (SBA) hem ook nog

Micha combineert zijn passie voor sport met agogie en leidinggeven

steeds. ‘Eigenlijk wilde ik niet kiezen voor één afstudeerrichting.’ Dat is precies waarom hij zeer tevreden is over zijn stage bij Tendens Vakanties. Daar komen deze twee werelden samen: ‘Tijdens het ontwikkelen van reizen voor mensen met een beperking is bewegen-opmaat enorm belangrijk. Daarom zorg ik bij het samenstellen van een reis

bij tendens Vakanties vertrekt

altijd voor een onderdeel dat sport of

vandaag een vakantiegroep voor een

bewegen raakt.’

midweek Limburg. Derdejaars SBEstudent Micha Schoon is coördinator van de reis. Hij ontvangt de reisbegeleiders en vakantiegangers en zorgt dat ze veilig en van alle gemakken voorzien op pad kunnen.

14


Micha geeft graag nog een voorbeeld van een workshop die hij regelde voor de deskundigheidbevorderingsdag. ‘Ik heb een workshop catwalking geregeld.’ Catwalking? ‘Ja! Je leert er jezelf goed presenteren, rechtop lopen. Kortom: Je leert er beter omgaan met je uitstraling en lichaamshouding. Het is ook nog eens leuk en de reisbegeleiders

deskundigheid bevorderen

hebben er ook echt wat aan!’ Weer twee

Terwijl Micha onlangs de jaarlijkse

vliegen in één klap.

deskundigheidbevorderingsdag voor reisbegeleiders van Tendens

voetbalkamp

organiseerde, werkte hij ook

Om de ‘andere kant’ – het begeleiden

continu aan zijn competenties.

van de reizigers – ook mee te kunnen

Micha: ‘Een enorm project, van

maken, gaat Micha deze zomer als

locatie en workshops regelen tot

begeleider mee van een groepje reizigers

presenteren. De sponsoring en

met een beperking. Micha: ‘Het wordt

com­municatie heb ik op me

een reis vol sport, met voetbal als

genomen. Ik heb medewerkers

hoogtepunt . We bezoeken stadions,

aangestuurd en de complete

spelen oefenwedstrijden en bekijken een

begroting verzorgd. Ik moest

training of wedstrijd van professionals.

doelgericht en planmatig leren werken.’ Daarbij kreeg hij veel vertrouwen van zijn stagebegeleider. Micha merkte dat toen hij bijvoorbeeld een sponsorwervingsbrief opstelde. ‘Joost gaf maar een paar wezenlijke verbeteringen aan waarna ik het kon aanpassen en versturen; een tweede versie voorleggen was niet nodig, dit was zeer prettig werken.’ Micha lijkt zienderogen te groeien tijdens zijn stage. 15


Claudia van Offeren Claudia van Offeren, student Sport- en Bewegingseducatie (SBE), afstudeerrichting Sport- en Bewegingsagogie

Hoe ziet de week van SBE-student Claudia van Offeren eruit? Claudia loopt een half jaar, 4 dagen per week, stage in het Sportgebouw van het Militair Revalidatiecentrum in Doorn. Militairen vanuit het hele land − maar ook particulieren − kunnen in deze prachtige bosrijke omgeving revalideren. Revalidanten hebben vaak neurologische of orthopedische aandoeningen, of hebben pijn- of traumagerelateerde klachten. De revalidanten die al ver genoeg zijn in het revalidatie­ traject komen een paar keer per week naar het sportgebouw. Zij worden individueel of in een groep begeleid door de sporttherapeut.

16


Maandag Vandaag ben ik om 8.30 uur in het sportgebouw. Ik bekijk de daglijst om te zien welke revalidanten hoe laat komen. Daarna pak ik enkele dossiers erbij met gedetailleerde informatie over hun fysieke vorderingen. Een aantal bespreek ik er vooraf met mijn stagebegeleider. De rest van de dag begeleiden wij samen de revalidanten die hun sport- en bewegingsprogramma o.a. in de fitnessruimte doorlopen. Om 11.15 uur begeleid ik de Looptraining waar revalidanten opnieuw leren lopen, vallen en traplopen. Hiervoor zijn de prachtige wandelpaden op het terrein ideaal. Om halfeen lunchen we met

Dinsdag

de collega’s en krijgen wij zelf ook nog tijd om te

Vandaag werk ik thuis aan mijn onderzoek.

sporten. Fijn, want vandaag lag er (weer!) taart van

Daarmee onderzoek ik of een sport- en

een revalidant die afscheid nam. Lekker!

bewegingsadvies-op-maat leidt tot een verbetering van motivatie en fysieke activiteit nĂĄ de revalidatieperiode. Ik zet vandaag al mijn onderzoeksgegevens in het statistiekprogramma SPSS om er later mijn analyses mee te maken. Ook leg ik nog de laatste hand aan mijn theoretisch kader, dat als basis dient voor mijn onderzoek. Pittig!

17


Donderdag Van 9.30 tot 10.00 uur ben ik één van de drie bege­leiders van de Spelvaardigheidstraining in het hoofdgebouw. Bij spelvaardigheidstraining bewegen de revalidanten die dat kunnen op een recreatievere manier en trainen ze haast ongemerkt spieren. Hiervoor zijn een aantal collega’s nodig, het begeleiden van de vaak zwaargewonde militairen of burgers vergt namelijk veel inspanning. Sommigen hebben een stok, rollator of zitten in een rolstoel. Ik voel me inmiddels echt een collega. Helaas is er nu geen vacature, maar misschien liggen er in de toekomst wel kansen. Bijvoorbeeld wanneer over

Woensdag ’s Ochtends geef ik samen met mijn stage­begeleider afgestemde sport- en beweegadviezen aan vertrekkende revalidanten. Vóór dit advies­ gesprek plaatsvindt, vraag ik hen naar hun aanvankelijke motivatie en geplande activiteiten voor thuis. Daarna krijgen ze het advies, met daarbij praktische informatie over sportfaciliteiten bij hen in de buurt. ’s Middags werk ik nog wat aan mijn scriptie in het sportgebouw. Voor mijn onderzoek heb ik enkele revalidanten na een langere periode thuis nogmaals gevraagd naar hun motivatie en fysieke activiteit … in het kort mijn onderzoek!

18

een jaar het gloednieuwe sportgebouw haar deuren opent.


Vrijdag Zoals elke vrijdag, ga ik naar Nijmegen en heb ik les van 9.00 tot 15.00 uur. Vandaag heb ik ‘intervisie’, waar we problemen of situaties kunnen bespreken. Daarna bespreek ik met medestudenten tijdens

‘Na de revalidatie naar huis,

en dán?’

de afstudeerkring mijn onderzoek. Zo weet ik of ik op de goede weg zit en hoor ik meer over de onderzoeken en stages van anderen. Natuurlijk zijn er ook docenten bij die feedback geven en zie ik mijn klasgenoten weer, leuk!

19


Luuk Smulders haalt bij hera sport en bewegen dichterbij

‘Een

situatie’ Nienke Haveman,

Stichting HERA – een instelling voor voorlichting,

stagebegeleider en

hulp en opvang bij huiselijk geweld en machts­misbruik –

Preventiemedewerker bij Stichting HERA

zet HAN-student Sport- en Bewegings­educatie (SBE) Luuk Smulders in om sporten en bewegen voor cliënten een impuls te geven. De ervaren en allround medewerker Nienke Haveman begeleidt hem met een flinke dosis enthousiasme.

20


Luuk Smulders, student Sport- en Bewegingseducatie, afstudeerrichting Sport- en Bewegingsagogie

21


voor sport en bewegen was voorheen

een mooie mix

geen budget en binnen HERA. Maar al langer

Haveman is enthousiast over zijn competenties:

bleek dat sporten en bewegen enorm belangrijk

‘Door het project vanuit de Federatie Opvang zijn

is voor de veelal vrouwelijke cliënten (en hun

we in contact gekomen met de opleiding Sport- en

kinderen). Sporten en bewegen kan hen een basis

Bewegingseducatie (SBE). Ik zie de kennis en

bieden voor een betere lichamelijke en mentale

capa­citeiten van Luuk als een mooie mix van

gezondheid en is vaak ook een eerste stap naar

ui­t­voering, management én begeleiding. Perfect

participeren in de samenleving, ofwel meedoen.

voor onze organisatie – je krijgt alles-in-één met een

Daarom startte de landelijke Federatie Opvang,

SBE’er. Budgettechnisch ook zeer interessant.’

waar HERA lid van is, in 2010 het meerjaren­

Verder is Luuk’s stage bij HERA ook nog bijzonder op

programma Mee Doen! Sport en Bewegen.

andere vlakken, blijkt uit het gesprek met Haveman.

Tijdens dit project bevorderen instellingen

‘Niet alleen voor de cliënten, maar ook voor de

zoals HERA in samenwerking met lokale sport­

medewerkers is een mannelijke stagiair vernieuwend.

verenigingen, -bonden en ambassadeurs de terug-

Daarnaast komt Luuk vanuit een sportopleiding

keer van de vrouwen en hun kinderen

binnen, terwijl we altijd MWD’ers begeleidden.

naar de maatschappij.

Toch voelt Luuk dat goed aan; er is goed op hem gereageerd. Tijdens zijn stage communiceert

praktijkopdracht en onderzoek

hij heel goed met mij over zijn werkzaamheden.

Preventiemedewerker en stagebegeleider vanuit

Hij is een betrouwbare professional met zowel

HERA Nienke Haveman is medewerker van het eerste

organisatorische als uitvoerende capaciteiten.’

uur. Oorspronkelijk is ze maatschappelijk werker maar ze bekleedde verschillende functies binnen HERA. Daarnaast begeleidde ze vele studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) tijdens haar 25-jarige loopbaan. Nu begeleidt ze de bijna-afgestudeerde SBE-student Luuk Smulders die het project Mee Doen! Sport en Bewegen handen en voeten geeft voor HERA. Luuk inventariseert twee dagen per week met welke sportaanbieders in de directe omgeving van de opvanglocatie in Oosterbeek samenwerking mogelijk is. Daarnaast verricht hij twee dagen per week onderzoek naar het effect van sport en bewegen op de vrouwen.

22


‘luuk komt goed binnen’ In de praktijk doet Luuk het ook erg goed, volgens Haveman: ‘Luuk stelt zich lerend op en kan zich voor HERA goed presenteren naar buiten: een eropaf!-mentaliteit noem ik dat maar. Dat is ideaal in zijn contact met sportaanbieders in de omgeving.’ Luuk heeft al tijdens zijn stage aangetoond dat hij een stevige bijdrage kan leveren aan programmaontwikkeling, uitvoering én kennisontwikkeling. Na zijn stage bekijkt HERA of ze een nieuwe stagiaire kunnen laten starten waar Luuk gebleven is.

‘Perfect voor onze organisatie – je krijgt

alles-

in-één met een SBE’er.’

23


Luuk kan in de opdracht zijn bruggenbouwende capaciteiten kwijt een opvanglocatie in Oosterbeek, midden in de bossen. Dat is de prachtige plek waar Luuk stage loopt. HERA biedt er veilig onderdak aan vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, eergerelateerde problematiek of al op jonge leeftijd zwanger geraakt zijn. Een niet zo alledaagse werkomgeving voor de gemiddelde sportieve hbo-student. Maar Luuk is er erg blij mee. Hij kan in de opdracht zijn bruggenbouwende capaciteiten kwijt voor een cliĂŤntgroep.

24


mee doen! sport en bewegen

onderzoek

en straks?

Om het project Mee Doen! Sport

‘Onderzoek naar het effect van sport

Het allerliefst zou Luuk bij HERA

en Bewegen gestalte te geven, heeft

en bewegen op onze doelgroep is

zijn initiatieven verder uitwerken.

Luuk in een korte tijd veel contact

binnen HERA nooit eerder verricht.

Bijvoorbeeld door een compleet

gelegd met sportaanbieders in de

Dat is wel van belang om te weten.

sportprogramma voor cliënten

omgeving, zoals sportscholen en

Heeft beweging ook bij hen een

te ontwikkelen met bijbehorende

zwembaden. Bij deze sportaanbieders

positieve invloed op het mentaal

afspraken met ondernemers én het

kunnen cliënten en hun kinderen in de

en/of fysiek welbevinden?’

opzetten van aanvullende faciliteiten

toekomst laagdrempelig sporten en

Luuk weet zijn onderzoek heel goed

voor de kinderen. Een haalbare

daarmee aan hun mentale en fysieke

te omschrijven: ‘De vrouwen vullen

wens? ‘Na afronding van mijn

welbevinden werken. ‘Die contacten

een vragenlijst in en voeren een

onderzoek en advies bekijkt HERA

leggen, dat vind ik het leukst,’ vult

fysieke test uit. Daarna volgen

welke vervolgstappen er gezet kunnen

Luuk aan met een twinkeling in zijn

ze onder mijn begeleiding het

worden. Wie weet?’

ogen. Zijn stagebegeleider beaamde

bewegingsprogramma dat

zijn capaciteiten hierin en zijn hart

specifiek op hen is gericht. Na afloop

ligt er ook: ‘Onderhandelen met deze

beantwoorden ze opnieuw de vragen

aanbieders met als doel de cliënten

en voeren ze de test nogmaals uit.

tegen een gereduceerd tarief of op

Hopelijk komt er dan een significant

aangepaste tijden te laten sporten.’

verschil uit!’ Stagebegeleider Nienke Haveman ontdekte dat Luuk de vragenlijsten nu al in allerlei vreemde talen heeft laten vertalen; de talen van de respondenten. Dat is tekenend voor de proactieve inzet van de SBE’er.

‘Luuk is eerlijk, open, professioneel en

betrouw baar 25


Hans Burgersdijk, oprichter en bestuurslid van de stichting van Berg tot Berg race in Wageningen

Stephan Smoorenburg, student Sport- en Bewegingseducatie, afstudeerrichting Sport Leisure Management

‘stephan is betrouwbaar, sociaal en

proactief ’ 26


Stephan maakte de outdoor-evenementen duurzamer bij de Stichting van Berg tot Berg race vierdejaars student Sport- en Bewegingseducatie (SBE) Stephan Smoorenburg heeft als afstudeerrichting Sport Leisure Management gekozen. Hij draaide tijdens zijn derdejaars stage alle evenementen van Stichting van Berg tot Berg race mee. Dat beviel zo goed, dat hij ook welkom was voor zijn afstudeerproject. Daar ontstond een professioneel sponsorconcept. Oprichter van de stichting én stage­b egeleider Hans Burgersdijk is vol lof: ‘Stephan heeft het in zich.’

27


duurzaam

in wageningen staat een 100 jaar oude boerderij waar al jaar en dag de stichting van Berg

‘In het derde jaar SBE liep Stephan 5 dagen per week

tot Berg race is gevestigd. Deze sportieve stichting

stage bij ons, hij pakte alle werkzaamheden op!’

is 30 jaar geleden opgericht door Hans Burgers-

vertelt Burgersdijk enthousiast over de student.

dijk en zijn toenmalig collega Matty van Maanen.

‘Hij heeft een sportieve achtergrond en was

Voor mountainbikers, hardlopers en wandelaars

betrouwbaar, sociaal en proactief. Hij heeft ook

organiseren zij laagdrempelige maar grootschalige

nog eens hart voor mileu en implementeerde in

outdoor-evenementen. Burgersdijk werkt veel met

het kader van het vak ‘Duurzaam ondernemen’

vrijwilligers en legt de klemtoon op ‘het sociale’.

een aantal verbeteringen in de uitvoering van onze

‘De prestatie wordt bij onze wedstrijden wel

evenementen.’ Wat zoal? ‘Bijvoorbeeld gescheiden

gemeten, maar het competitie-element is niet

afvalinzameling; weet je hoeveel flesjes sportdrank

hoofdzaak,’ aldus Burgersdijk. ‘Men noemt het ook

erdoorheen gaan bij een hardloopevement met

wel actieve recreatie.’ De stichting is een erkend

duizenden deelnemers?’ Duidelijk is dat Stephan’s

leerbedrijf en vorig jaar begeleidde Burgersdijk voor

adviezen over duurzaam ondernemen goed geland

het eerst een SBE-student − Stephan.

zijn bij de stichting.

‘stephan brengt

up-to-date 28

kennis

IN de organisatie’


‘en hij heeft hart voor het

milieu

vertrouwen zorgt voor loslaten Stephan draaide in zijn derde jaar alle evenementen mee, waarbij hij langzaamaan steeds meer verantwoordelijkheid kreeg van Burgersdijk. ‘Stephan is altijd stipt op tijd, brengt up-todate kennis in de organisatie en ligt goed bij de collega’s en vrijwilligers,’ vertelt Burgersdijk. ‘Als je tijdens de langere stage zo’n klik hebt met een student, is dat fijn. Stephan stelt zich ook nog eens leergierig op. Alleen dan kun je met een gerust hart werkzaamheden aan iemand overlaten.’ ‘Leef je ín in je doelgroep, en grijp dan je kansen,’ voor de evenementenorganisator Burgersdijk is het zijn tweede natuur. ‘Tijdens een crisis moet je extra creatief zijn. Dát is iets wat ik Stephan meegegeven heb: biedt deelnemers wat ze willen en doe er je voordeel mee.’

29


onderzoek naar sponsoring Tijdens zijn afstudeerproject onderzocht Stephan samen met een studiegenoot welke voorwaarden bedrijven hanteren om een stichting als Berg tot Berg race te sponsoren. ‘Evenementen waren er niet in het winterseizoen, dus we konden goed

Stephan’s hart ligt bij sport, coachen én management

focussen op de ontwikkeling van een sponsorconcept.’ Stephan en zijn studiepartner ontwikkelden een plan met daarbij een praktisch overzicht van de sponsormogelijkheden. Stagebegeleider Burgersdijk zegt hierover: ‘Om sponsoring succesvol te laten zijn, willen we altijd streven naar een win-win-situatie. Niet alleen voor de stichting en de sponsors, maar ook

stephan smoorenburg is in zijn vrije tijd volleybaltrainer van een jeugdteam én zelf fervent hardloper en volleyballer. Geregeld kwam hij op zijn mountainbike naar zijn stageplek in Wageningen, een hele afstand vanaf Bemmel. Hij gaf álles tijdens de voorbereiding van de evenementen en werkte mee tijdens de uitvoering. ‘Mijn hart ligt écht bij sport, maar ook bij het coachen, begeleiden en aansturen van groepen,’ vult hij aan. ‘En de anatomie van het lichaam, dat is ook zo mooi!’

30

voor de deelnemers.’


calamiteiten managen

en nu?

Voor het vak ‘Risk management’

Stephan koos na zijn afstudeerstage

voerde Stephan een project uit

om als grande finale de minor

voor de stichting met als resultaat

‘Bestuurs- en Organisatiewetenschap’

een praktisch bruikbaar calamiteiten­

te volgen aan de Universiteit Utrecht.

protocol voor evenementen.

‘Heel pittig,’ aldus Stephan. ‘Ik leer er

‘Dat moest wel aan een aantal

over politiek en management, erg

voorwaarden voldoen: bondig, helder,

leerzaam en bruikbaar voor als ik

foutloos; bruikbaar dus. Want bij

straks ga werken of verder studeren.’

calamiteiten is er geen tijd om te

Stephan heeft nog meer ambitie als

zoeken naar telefoonnummers van

het om een vervolgopleiding gaat:

hulpdiensten.’

‘Ik probeer ingeloot te worden voor de 2-jarige duale masteropleiding Sportbeleid en Sportmanagement.’ En als dat niet lukt? ‘Dan ga ik werk zoeken bij een overkoepelende sportorganisatie, zoals het NOC*NSF of de Atletiekunie. Dan is wellicht de HAN-master Sport- en Beweeg­ innovatie in de toekomst een perfecte optie. Daarvoor heb je drie jaar werkervaring nodig.’ Die Stephan, die komt er wel.

31


Bart Sliedrecht en Sam Hoogland, studenten Sport- en Bewegingseducatie, afstudeerrichting Sport Leisure Management 32


Bart Sliedrecht en Sam Hoogland zetten Qurius in beweging

SBE’ers Bart Sliedrecht en Sam Hoogland vonden een stage in de zakelijke dienstverlening; die paste als gegoten. Ze waren welkom bij de hoofdvestiging van softwarebedrijf Qurius in Zaltbommel, waar ruim 300 medewerkers IT-oplossingen ontwikkelen. Het studentenduo onderzocht de gezondheid en sportbehoeftes van deze medewerkers en bracht een stevig, praktisch bruikbaar advies uit aan HR-management. Daarin stond hoe Qurius sport en bewegen optimaal in kan zetten om de gezondheid

‘Evidence based practice

van medewerkers te verbeteren. Dat leidt tot minder verzuim!

33


‘we werden bij ons onderzoek

goed ondersteund vanuit de opleiding’

onderzoek Na een stevige inventarisatie van veelvoorkomende klachten en het leren kennen van interne waardevolle sleutelpersonen, begonnen Bart en Sam met het schrijven van de onderzoeksaanleiding. De basis voor alles. Sam: ‘Vanaf het begin werden we bij ons onderzoek goed ondersteund vanuit de opleiding. Elke vrijdag was er afstudeerbegeleiding.’ De vliegende start van het duo resulteerde al snel in

34

volgens bart en sam heeft ook de zakelijke

een stevige literatuurlijst en uitgebreid betrouwbaar

dienstverlening baat bij een sport- en bewegings­

(87%) intern onderzoek. Bart: ‘Maarliefst 186

professional, want er is veel winst te behalen.

medewerkers vulden onze enquête in, een enorme

Sam: ‘Ieder bedrijf zou in sport en bewegen moeten

oogst. Het leek alsof we een flinke gunfactor hadden,

investeren. Het draagt bij aan een gezonde leefstijl

zó veel medewerking is fijn. Het zorgt ervoor dat je

van medewerkers. Daardoor is het een middel om

na grondige gegevensanalyse stevig onderbouwd

verzuim mee in te perken, en dat willen onderne-

advies kunt gaan formuleren. Evidence based

mers.’

practice.’

een vliegende start

bedrijfssportconcept

In 20 weken verrichten de sportieve Bart en Sam niet

Omdat rugklachten veelvuldig voorkomen bij

alleen hun onderzoek, maar produceerden ze ook

Qurius, ontwikkelden Bart en Sam op basis van de

nog een BHV-plan en een calamiteitenplan (Risico

betrouwbare onderzoeksgegevens een 3-luik aan

Inventarisatie & Evaluatie – RIE). Qurius verschafte

bedrijfssportconcepten die klachten reduceren.

de studenten veel vrijheid en alle middelen en

In die concepten beschreef het duo welke

openheid om de onderzoeksgegevens te vergaren.

sportsoorten zij aanbevelen en in wat voor faciliteiten

Bart: ‘Onze stagebegeleider wilde dat we focusten op

Qurius zou moeten investeren. Daarbij zetten ze een

goed onderzoek. Ze wilde dat we onze competenties

implementatieplan op papier, compleet met concrete

ontwikkelden en liet ons daarbij ‘vrij’. Na even zoeken

gespecificeerde begrotingen. Bart: ‘Wanneer je de

kregen we een enorme drive om vier lange dagen per

inschatting van de besparing door verzuimbeperking

week aan ons onderzoek te werken. Iedereen doet

naast de kostenraming legt, … dan wil elke

dat daar, … er heerst geen 9-tot-5-mentaliteit.’

organisatie toch sport en bewegen op de werkvloer?’


professionele houding

En jij Sam? Sam: ‘Je past je aan aan je werkomgeving.

Naast het leren opzetten en uitvoeren van onderzoek

Die professionele houding geldt ook voor mij. Ik heb

en advies uitbrengen, leerden de SBE’ers ook andere

veel geleerd over zakelijke communicatie. Daar zal ik

vaardigheden tijdens hun stage.

altijd veel aan hebben.’ Beide studenten volgen

Bart: ‘Lange dagen maken, daar draai ik mijn hand

nog hun laatste keuzevakken en zoeken daarna een

niet meer voor om. Ik heb bij Qurius echt een

werkplek waar ze hun passie voor sport kwijt

professionele houding ontwikkeld. Verder heb ik

kunnen. Sam: ‘Ik ben ook écht een ondernemer.

geleerd hoe je behoeften goed in kaart brengt.’

Evenementenorganisatie, dat is écht iets voor mij.’ Dat gaat zeker lukken. 35


COLOFON HAN Sport en Bewegen Sport- en Bewegingseducatie Molkenboerstraat 3, 6524 rn Nijmegen T (024) 353 11 11 Realisatie HAN MCV Tekst en redactie RiNk communicatie www.rinkcommunicatie.nl Fotografie Gema Pérez www.gemasiul.com Overige: iStockphoto Design en opmaak Bureau Ketel Druk Drukkerij Efficiënt

36


Wilt u een stageplek aanbieden of meer weten over de competenties van de sbe-student? Neem dan contact op met: han Sport en Bewegen Sport- en ewegingseducatie Paul Dresen T 06 239 002 08 E paul.dresen@han.nl

[bij Bureau Ketel] Wervend boekje Sport- en Bewegingseducatie HAN University  

Brochure die potentiële werkgevers laat kennismaken met excellente studenten in hun stage.

Advertisement