(para) medische studies 2019 - Uitgeverij Koninklijke van Gorcum

Page 1


CATALOGUS 2019-2020 Bij Koninklijke Van Gorcum vinden we het belangrijk om u en uw studenten te voorzien van actueel studiemateriaal. Voor het studiejaar 2019-2020 informeren we u graag over de volgende nieuwe en herziene uitgaven.

NIEUW

Interculturele communicatie in de zorg

HERZIEN

2 Casemanagement

NIEUW

Psychologie en pedagogiek van het jonge kind


INHOUD (Jeugd) gezondheidszorg

Communicatie/Sociale vaardigheden

• • •

• •

Gezondheidsvoorlichting en 5 gedragsverandering Nederlands leerboek 6 jeugdgezondheidszorg A&B Organisatie van de gezondheidszorg 7

Verpleegkunde • • •

Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model Neurologie voor verpleegkundigen Waardevolle zorg

8 9 9

Logopedie • • • •

S.M.A.R.T. in de logopedie Methodisch handelen in de logopedie Eldar, spreken en zingen Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen

Kinderrevalidatie Revalidatie voor volwassenen Revalidatie na een beenamputatie Handboek dwarsleasierevalidatie

Handleiding moreel beraad Ethiek in praktijk

17 17 18 18

Voorlichting en begeleiding

19

Geestelijke gezondheidszorg • •

11 11

• • •

12 12 13 13

Ethiek • •

15 15 16

Voorlichting & Preventie

10 10

Fysiotherapie / Revalidatie • • • •

• • • •

Interculturele communicatie Intercultural sensitivity Interculturele communicatie in de zorg Diversiteit in de Samenleving Sociale innovatie in de praktijk Coachen met collega’s Supervisie

14 14

De ontwikkeling van het kind Leerboek kinder- en jeugdpsychiatrie Kinder- en jeugdpsychiatrie Psychologische patiëntenzorg in de oncologie Gezondheidspsychologie bij patiënten

19 20 20 21 21

Onderzoeksmethodiek • • •

Actieonderzoek Basiscursus SPSS Statistiek als hulpmiddel

22 22 22

Management • • •

Strategisch partnerschap Alle mens aan dek Hoe krijg je ze mee?

23 23 23

3


Beste docent, Uitgeverij Koninklijke van Gorcum maakt zich al ruim 200 jaar sterk voor goed onderwijs. Wij hebben ons best gedaan om ook voor het schooljaar 2019/2020 een up-to-date en kwalitatief hoogstaand aanbod van educatieve titels voor u samen te stellen. Mist u iets, of heeft u suggesties voor verbetering? Dan hoor ik het graag! Met vriendelijke groet, Uitgeverij Koninklijke van Gorcum

Tieneke Verheijen Uitgever (para)medische studies t.verheijen@vangorcum.nl

4

Digitaal lezen Digitaal lezen biedt veel voordelen. Studenten en docenten hebben overal ter wereld en op ieder moment toegang tot hun studieboeken. En, voor studenten niet onbelangrijk, dat kan nu nog goedkoper, door boeken te huren of een abonnement te nemen.

Onze boeken kunnen digitaal worden gekocht of gehuurd via onze partner Yindo. Huren is mogelijk per kwartaal, half jaar of jaar. Een volledig prijsoverzicht vindt u op www.yindo.nl

BUKU is een online streaming boekendienst waarmee studenten en docenten gemakkelijk online toegang hebben tot studieboeken. Alle docenten in het hoger onderwijs kunnen kosteloos en ongelimiteerd gebruik maken van BUKU. Studenten krijgen met een abonnement toegang tot alle aangeboden studieboeken. Wilt u meer weten? Neem eens een kijkje op www.buku.io


Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering Een planmatige aanpak • •

• •

Heldere praktijkvoorbeelden Stap-voor-stap-uitleg van het Model voor Planmatige Gezondheidsbevordering en Gedragsverandering Aandacht voor e-health Voor (aankomend) professionals in alle takken van gezondheidszorg

Ongezond gedrag, zoals roken, te weinig bewegen of te veel eten, is de belangrijkste oorzaak van vermijdbare ziekte en sterfte in Nederland. Om gezond gedrag te bevorderen, is het van belang te weten waarom mensen zich gezond of ongezond gedragen en hoe dit gedrag te

beïnvloeden is. Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering gaat over planmatige bevordering van gezond gedrag om zo de gezondheid te verbeteren, ziekte te voorkomen en verdere schade door aandoeningen te beperken. Het boek behandelt de meest recente inzichten uit de epidemiologie, theorieën over ontstaan van gedrag en theorieën en methodieken voor gedragsverandering. Deze worden geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. De rode draad vormt het Model voor Planmatige Gezondheidsbevordering en Gedragsverandering.

Johannes Brug, Patricia van Assema, Lilian Lechner 9e herziene druk | 2016 | 388 pagina’s | € 49,95 | ISBN 978 90 232 5410 2

(Jeugd) gezondheidszorg

5


Nederlands leerboek jeugdgezondheidszorg Deel A: Organisatie - Deel B: Inhoud Het Nederlands leerboek jeugdgezondheidszorg is geschikt voor opleidingen op het gebied van gezondheidszorg en welzijn op hbo- en academisch niveau, en is tegelijkertijd een naslagwerk voor professionals in de JGZ. E. Oskam, E.M van Lokven (kernredactie) | 7e herziene druk | 2013

6

Deel A

Deel B

Deel A begint met een verantwoording van de keuze voor het model van de gezondheidsdeterminanten van Lalonde als organisatiekader. De vier determinanten worden daarna uitvoerig besproken. Het tweede hoofdstuk plaatst de JGZ in een historisch perspectief. Het derde hoofdstuk gaat over de positie, de organisatie en de financiering van de JGZ. Daarna komt de uitvoering aan bod, implementatie, kwaliteitszorg, samenwerking. De twee laatste hoofdstukken beschrijven de externe partners van de JGZ en de belangrijkste wet- en regelgeving.

Deel B geeft een compleet overzicht van de factoren die de gezonde ontwikkeling van kinderen in iedere leeftijdsfase bevorderen of juist bedreigen, en van de rol die de jeugdgezondheidszorg daarbij speelt. In de opeenvolgende hoofdstukken staat steeds een andere leeftijdsfase centraal. Na een typering van de leeftijdsfase volgt een beschrijving van de normale groei en ontwikkeling, wordt het externe milieu geconcretiseerd en is er aandacht voor leefstijl, mogelijke bedreigingen en voor het zorgsysteem. Het laatste hoofdstuk besteedt aandacht aan kinderen in bijzondere situaties.

208 pagina’s | € 35,95

520 pagina’s | € 56,50

ISBN 978 90 232 4650 3

ISBN 978 90 232 4652 7

(Jeugd) gezondheidszorg


Organisatie van de gezondheidszorg Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg moeten steeds meer. Ze worden geconfronteerd met structuren waarin ze moeten functioneren, met regelingen waaraan ze zich moeten houden en partijen waarmee ze moeten overleggen en tot overeenstemming moeten komen. In een instelling moeten ze marktgericht werken, voldoen aan prestatie-indicatoren en met patiënten/ cliëntenvertegenwoordigers rond de tafel. De organisatie van de gezondheidszorg is complex en veeleisend en voortdurend aan veranderingen onderhevig. Om als (toekomstig) beroepsbeoefenaar volwaardig en met succes en voldoening in de gezondheidszorg te kunnen werken, moet je die organisatie goed kennen. Dit

boek wil daarvoor de kennis en het inzicht bieden. In de 4e herziene editie zijn de meest recente ontwikkelingen in de organisatie van de gezondheidszorg verwerkt, zoals nieuwe wetten en de veranderende rollen van nationale en gemeentelijke overheden. Het boek geeft een goed en samenhangend overzicht van de vele facetten van organisatie en beleid in de gezondheidszorg in Nederland. Organisatie van de gezondheidszorg kan als (studie)boek in zijn geheel gebruikt worden, maar de hoofdstukken zijn zo geschreven, dat ze ook los van elkaar gelezen kunnen worden.

7

J.M.D. Boot | 4e herziene druk | 2018 376 pagina’s | € 34,95 | ISBN 978 90 232 5595 6

(Jeugd) gezondheidszorg


8

Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model De gezondheidszorg zit in een groot veranderingsproces. De focus verschuift van genezen en verzorgen naar voorkomen van ziek worden. De zorg afstemmen op de specifieke wensen en kenmerken van de cliënt én een groter beroep doen op diens sociale omgeving staan centraal. Uitgegaan wordt van de krachten van de cliënt in plaats van de beperkingen. Methodisch denken en handelen is nodig om zicht en grip te krijgen op deze complexiteit. Het Neuman Systems Model (NSM) biedt een uitstekende basis om hulpverlening veilig, verantwoord en professioneel vorm te geven.

Dit boek is geschreven voor verpleegkundigen (in opleiding). In deze volledig herziene druk is de opbouw van theorie naar praktijk gehandhaafd. De auteurs leggen nog meer de nadruk op de vertaling van het theoretische model naar de dagelijkse praktijk met veel (nieuwe) praktijkvoorbeelden. Nieuw is het hoofdstuk over het NSM als raamwerk voor (wetenschappelijk) onderzoek. Bij deze uitgave is aanvullend materiaal beschikbaar op www.vangorcumstudie.nl.

Frans Verberk, André Merks | 6e herziene druk | 2016 | 250 pagina’s | € 29,95 | ISBN 978 90 232 5481 2

Verpleegkunde


Neurologie voor verpleegkundigen Neurologie is een dynamisch vakgebied en voortdurend in ontwikkeling. Er is een grote toename van kennis, diagnostische technieken en therapeutische mogelijkheden.

H.J. Gelmers 12e herziene druk | 2017 360 pagina’s | € 39,95 ISBN 978 90 232 5519 2

In de herziene uitgave van Neurologie voor vepleegkundigen komen alle facetten van de neurologische verpleegkunde aan de orde. De tekst is aangepast aan de laatste inzichten, richtlijnen en onderzoeksresultaten. Bovendien is het leerboek uitgebreid met online materiaal, een samenvatting van elk hoofdstuk en antwoorden op de opdrachten. Neurologie voor verpleegkundigen geeft een helder overzicht van het verpleegkundig proces, de ziektebeelden, de anatomie en de fysiologie.

9

Waardevolle zorg Kwaliteit en doelmatigheid voor verpleegkundigen Was het niet zo lang geleden bijna onfatsoenlijk om het in de zorg over geld te hebben, tegenwoordig lijkt het alsof het in de zorg alleen maar over geld gaat. Dit boek laat zien dat het heel goed mogelijk is om kwaliteit van zorg te verbeteren tegen soms lagere of in elk geval acceptabele kosten.

Henny van Lienden, Hiske Calsbeek | 1e druk 2018 | 160 pagina’s | € 22,50 ISBN 978 90 232 5601 4

Uitgangspunt van deze uitgave is het streven naar kwaliteit, het leveren van zorg waar zorgvragers echt wat aan hebben. Het financiële verhaal komt daarna. Waardevolle zorg beschrijft concrete voorbeelden van het werken aan meer kwaliteit waarbij de kosten zich gunstig ontwikkelen. Omdat dit boek hoofdzakelijk gericht is op verpleegkundigen (in opleiding), hebben de voorbeelden vooral te maken met situaties waarbij verpleegkundigen betrokken zijn en invloed kunnen hebben op kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. Verpleegkunde


S.M.A.R.T. in de logopedie Doelen stellen in de praktijk Logopedisten werken methodisch. Ze hanteren een vaste structuur bij het onderzoeken en behandelen van cliënten. Een belangrijk onderdeel hiervan is het formuleren van SMART doelen, om zo een stevige basis te scheppen voor een behandeltraject. SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

Ineke de Groot-Vording, Maartje Oosterwijk | 1e druk 2017 | 120 pagina’s | € 19,00 ISBN 978 90 232 5483 6

S.M.A.R.T. in de logopedie is een boek voor logopediestudenten over het stellen van doelen, bij voorkeur SMART, die passen bij de verschillende onderdelen van de studie. Het gaat hierbij niet alleen om persoonlijke doelen, maar ook om projectdoelen en behandeldoelen. Het boek geeft antwoord op een vraag als: Hoe pas ik het SMART principe toe bij doelen voor een logopedische behandeling?

10

Methodisch handelen in de logopedie Methodisch handelen in de logopedie is primair een studieboek voor studenten logopedie. Het biedt een referentiekader voor systematische diagnostiek en behandeling, voor reflectie op casuïstiek en voor evaluatie.

Henriëtte Kuiper 4e herziene druk | 2017 168 pagina’s | € 27,50 ISBN 978 90 232 5527 7

Logopedie

Het boek is geactualiseerd op grond van nieuwe ontwikkelingen in de beroepspraktijk, waaronder ‘Evidence Based Logopedie’, ‘Directe Toegankelijkheid’, nieuwe richtlijnen rondom verslaglegging en het nieuwe beroepsprofiel. Eenheid van taal en denken is belangrijk bij interdisciplinaire samenwerking. Daarom is er speciale aandacht voor het handelen in termen van de ‘International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)’, zodat studenten hiermee vanaf het eerste jaar vertrouwd raken.


Eldar, spreken en zingen Spreken en Zingen verscheen in 1886 als het eerste Nederlandse leerboek over spreek- en zangtechnieken. A.M. Eldar, pseudoniem voor Anna Fles, had zang gestudeerd en hield zich vooral bezig met het scholen van de stem en verbetering van de uitspraak van zangers. In 2018 verscheen de 49e herziene uitgave van deze klassieker. Nog altijd met veel aandacht voor de bouw en werking van de spraakorganen, spreek- en zangoefeningen en articulatie. Nieuw in deze herziening zijn de populaire Lax Voxstemtherapie en de PROMPT-methode om te helpen bij articulatieproblemen. Ook is de rol van het spreektempo verder uitgewerkt.

Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen Een leidraad voor logopedisten en andere hulpverleners in de gezondheidszorg Deze geheel herziene 5e druk van Eeten drinkproblemen bij jonge kinderen behandelt de problematiek in al haar facetten en stadia, waarbij de stappen van het klinisch redeneren worden gevolgd. Deel 1 beschrijft de normale ontwikkeling van het slikken, principes van motorisch leren en ouderbegeleiding. In deel 2 komen de verschillende eet- en drinkvaardigheden (drinken uit de borst of fles, eten van de lepel, kauwen, drinken uit een beker en speekselcontrole) aan de orde.

Marie-Christine Franken,

Lenie van den Engel-Hoek, Marjo van Gerven,

Marieke Hakkesteegt | 49e herziene druk

Leenke van Haaften, Sandra de Groot,

2018 | 200 pagina’s | € 36,95

Marloes Lagarde, Karen van Hulst

ISBN 978 90 232 5599 4

5e herziene druk | 2018 | 200 pagina’s € 34,95 | ISBN 978 90 232 5550 5

Logopedie

11


Kinderrevalidatie

12

Het boek Kinderrevalidatie beschrijft het complexe werkveld van de kinderrevalidatie, het doel van dit werkveld is om kinderen en jongeren met beperkingen in mobiliteit en andere domeinen als gevolg van ziekte of aandoening te helpen om zo optimaal mogelijk te functioneren. Een belangrijk nieuw aspect is haar inbedding in het kader van de International Classificiation of Functioning, Disability and Health – Children & Youth version (ICF-CY). Het boek expliciteert volgens de ICF-CY de bijdrage van stoornissen in lichaamsfuncties en anatomische eigenschappen, van beperkingen in activiteiten, belemmeringen in participatie, en van externe en persoonlijke factoren in het functioneren van kinderen en jongeren.

Revalidatie voor volwassenen Revalidatie voor volwassenen behandelt diagnostiek, prognostiek, behandeling en evaluatie aan de hand van de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Dit model benadert menselijk functioneren en de daarop van invloed zijnde factoren vanuit de wisselwerking tussen de verschillende aspecten van de gezondheidstoestand, de externe en de persoonlijke factoren. Revalidatie voor volwassenen biedt de ‘state of the art’ van de Revalidatiegeneeskunde aan alle professionals uit het vakgebied, aan hen die daarvoor in opleiding zijn en aan de specialismen en beroepen die aan Revalidatiegeneeskunde verwant zijn.

Mijna Hadders-Algra, Karel Maathuis,

J.H.B. Geertzen, J.S. Rietman en

Robert F. Pangalila, Jules G. Becher,

G.G. VanderStraeten | 1e Druk |

Jan de Moor

2014 | 712 pagina’s | € 118,00

5e Herziene Druk | 2015 | 656 pagina’s

ISBN 978 90 232 5079 1

€ 99,00 | ISBN 978 90 232 5080 7

Fysiotherapie / Revalidatie


Revalidatie na een beenamputatie

Handboek dwarslaesierevalidatie

In Revalidatie na een beenamputatie leggen de auteurs een relatie tussen de chirurgische procedures bij amputaties en de revalidatie van de persoon met een amputatie. Naast epidemiologische aspecten worden eerst de chirurgische aspecten uitvoerig beschreven vanuit de vaatchirurgische, traumatologische en oncologische benadering.

Deze geheel herziene derde druk behandelt de medische, functionele, maatschappelijke en psychologische diagnostiek en interventies die nodig zijn om een persoon met een dwarslaesie zo goed en zo lang mogelijk te laten participeren in de maatschappij, op een zo hoog mogelijk niveau. In deze editie is voor de eerste keer een hoofdstuk opgenomen dat specifieke aandacht besteedt aan de revalidatiegeneeskundige zorg voor volwassenen met een spina bifida.

Daarna wordt uitgebreid aandacht besteed aan de revalidatiegeneeskundige, para- en perimedische, prothesetechnische en biomechanische onderwerpen.

In de huidige opzet, die de ‘International Classification of Function’ volgt, staat de revalidant centraal in respectievelijk de ziekenhuisfase, de revalidatiefase en tijdens de zorg gedurende het leven met een dwarslaesie.

J.H.B. Geertzen, J.S. Rietman

Dr. F.W.A van Asbeck Dr. I.J.W. van Nes

1e druk | 2018 | 440 pagina’s

3e Herziene Druk | 2016

€ 60,00

404 pagina’s | € 41,50

ISBN 978 90 232 5533 8

ISBN 978 90 232 5401 0

Fysiotherapie / Revalidatie

13


Handleiding moreel beraad Praktische gids voor zorgprofessionals

Menno de Bree, Eite Veening 2e herziene druk | 2016

Handleiding moreel beraad is onmisbaar voor aankomende professionals die met ethische vraagstukken moeten leren omgaan, maar ook voor wie een moreel beraad wil leren leiden of eraan deelnemen. Eerst komen de basistechnieken van moreel beraad aan de orde; daarna volgt verdieping en verbreding voor gevorderde gespreksleiders. Wat is een moreel beraad, waartoe zet je het in en welke competenties heb je nodig om een gesprek te leiden? Welke gespreksmethodieken en valkuilen zijn er? Hoe verhoog je de kwaliteit van de case en het gesprek? Hoe train je gespreksleiders?

160 pagina’s | € 28,50 ISBN 978 90 232 5470 6

14

Deze tweede editie is volledig vernieuwd. Nieuw zijn oefeningen voor elke inhoudelijke fase van het beraad en tutorials en ondersteuning via www.vangorcumstudie.nl.

Ethiek in praktijk Normen en waarden spelen een belangrijke, vaak vanzelfsprekende rol in het dagelijks handelen. Pas bij morele problemen worden ze expliciet aan de orde gesteld en blijkt de interpretatie ervan tegenstellingen of vragen op te roepen. Hoe analyseer je dergelijke morele problemen? Hoe kun je tot een verantwoorde keuze komen? Daarover gaat dit boek.

L.L.E. Bolt, M.F. Verweij, J.J.M. van Delden 7e druk | 2010 | 204 pagina’s | € 34,95 ISBN 978 90 232 3835 5

Ethiek

In deze 7e druk van Ethiek in praktijk vormen concrete, morele keuzesituaties opnieuw het uitgangspunt. Er is behalve voor praktische analyse ook veel aandacht voor normatief-ethische theorieën. Zo maakt het boek zichtbaar hoe ethische reflectie in de praktijk plaats kan vinden.


Interculturele communicatie

Intercultural sensitivity

Van ontkenning tot wederzijdse integratie

From denial to intercultural competence

Interculturele communicatie helpt hbostudenten om intercultureel vaardiger te worden in de klas, op stage, of in het beroepsveld.Het compacte boek staat vol met praktische opdrachten, casussen en rollenspellen uit concrete interculturele werk- en leersituaties, zoals in het onderwijs, met buitenlandse collega’s en in de marketing. Kortom, overal waar je met interculturele communicatie te maken kunt krijgen.

In a rapidly internationalizing educational environment,students need to develop intercultural sensitivity in order to improve communication with lecturers and students, and to achieve excellence in their future international careers.

Verder komen aan de orde: • intercultureel communiceren met de zes basiswaarden van Hall en Kluckhohn • de culturele dimensies van Hofstede • culturele synergie door de zeven dimensies van Trompenaars.

This compact book can easily be studied in a 7- or 8-week term. It is packed with handson assignments, cases and roleplays from real life intercultural situations. Cases range from education to health care, marketing and management – any place where students will need to communicate across cultures. In class, on internship, or in the professional field, Intercultural sensitivity helps students achieve intercultural competence.

Carlos Nunez, Raya Nunez Mahdi, Laura Popma

Carlos Nunez, Raya Nunez Mahdi, Laura Popma

4e herziene druk | 2017 | 184 pagina’s

4th Revised Edition | 2017 | 184 pages

€ 17,50 | ISBN 978 90 232 5553 6

€ 17,50 | ISBN 978 90 232 5555 0

Communicatie/Sociale vaardigheden

15


NIEUW

Interculturele communicatie in de zorg

16

Kennis, vaardigheden en houding voor zorgprofessionals Interculturele communicatie in de zorg helpt studenten en professionals in de zorg om intercultureel vaardiger te worden. Het compacte boek staat vol met praktische opdrachten, casussen en rollenspellen uit concrete interculturele situaties in de zorg.

Carlos Nunez, Raya Nunez Mahdi, Charlie Obihara, Dorian Maarse, Edwin Hagenbeek 1e Druk | 2019 | ca 208 pagina’s | € 19,95 ISBN 978 90 232 5635 9

Communicatie/Sociale vaardigheden

Verder komen aan de orde: • intercultureel communiceren en werken met de zes basiswaarden van Hall, Kluckhohn & Strodtbeck • werken met de culturele dimensies van Hofstede • ruis in de communicatie achterhalen met het TOPOI-Model.


Diversiteit in de samenleving Concepten, voorbeelden uit de praktijk en methoden voor de hbo-professional. •

• Lucho Rubio Repáraz,

Belicht diversiteit in het sociaal werk vanuit onder andere sociale, culturele, religieuze, etnische en genderverschillen. Thema’s als participatie, armoede, religie, (trans) gender, (homo)seksualiteit, transmigratie en de rol van de media komen aan bod. Begrippen als inclusie, participatie, superdiversiteit, de presentiebenadering en diversiteitsbewuste communicatie worden belicht.

Siela Ardjosemito-Jethoe, Kathinka Rijk (red.) 1e druk | 2017 | 256 pagina’s € 29,95 ISBN 978 90 232 5503 1

Wie in het sociale domein werkt, krijgt te maken met een zeer diverse groep aan burgers. Denk aan sociale, culturele, religieuze, etnische en gender verschillen. Diversiteit in de samenleving biedt de (aankomende) hbo-professional inzicht in de belangrijke concepten, methoden en (sociologische) theorieën.

Sociale innovatie in de praktijk Sociale innovatie gaat om de bundeling van menskracht met als doel uiteenlopende maatschappelijke kwesties aan te pakken. Hierbij creëren burgers, overheden en/ of bedrijven ‘maatschappelijke energie’ om bijvoorbeeld armoede of sociale ongelijkheid tegen te gaan, arbeidsparticipatie te bevorderen of ‘alternatieve’ initiatieven te ondersteunen. Philip Marcel Karré, Hans Dagevos en Guido Walraven (red.) | 1e druk | 2017 204 pagina’s | € 27,50 ISBN 978 90 232 5597 0

Sociale innovatie in de praktijk biedt een overzicht van de in het hoger onderwijs gebruikte perspectieven om deze initiatieven te onderzoeken: twee disciplinaire perspectieven (sociologie en bestuurskunde) en drie praktijkgerichte perspectieven die de blik richten op het sociale, het beleids- en het onderwijsdomein.

Communicatie/Sociale vaardigheden

17


Coachen met collega’s Praktijkboek individuele consultatie In Coachen met collega’s leren studenten hoe zij in hun toekomstige werk collega’s in individuele gesprekken op weg kunnen helpen en hoe zij beter voor zichzelf kunnen zorgen. Deze uitgave bestaat uit drie delen: Deel 1 is een beknopte introductie waarin een aantal kernbegrippen wordt belicht. Erik de Haan, Yvonne Burger 6e herziene druk | 2017 264 pagina’s | € 34,95

Deel 2 gaat nader in op een aantal benaderingen van coaching en er wordt een verbinding gemaakt met de hoofdstromen uit het psychotherapeutische denken.

ISBN 978 90 232 5543 7

Deel 3 belicht een aantal competenties van de coach en reflecteert op de context waarbinnen coaching veelal plaats vindt.

18

Supervisie Gids voor supervisanten Het handboek Supervisie biedt een didactische methode, die professionals in helpende beroepen in staat stelt om inzichten en ervaringen om te zetten in een grotere beroepsbekwaamheid. Het benadert theorie, methodes en praktijk vanuit het perspectief van de supervisant, en geeft antwoord op vragen als: Wat is supervisie? Hoe werkt het? Wat heb je eraan?

Erik de Haan, Willemine Regouin 9e herziene druk | 2017 136 pagina’s | € 22,50

Deze 9e herziene uitgave is verlevendigd met nieuwe praktijkvoorbeelden aan het einde van elk hoofdstuk. Het gedachtegoed van de overleden hoofdauteur Willemine Regouin vormt nog altijd de basis van dit succesvolle (studie)boek, maar de teksten zijn geactualiseerd.

ISBN 978 90 232 5575 8

Communicatie/Sociale vaardigheden


Voorlichting en begeleiding Communicatieve vaardigheden voor hulpverleners in de gezondheidszorg Het verbeteren van communicatieve vaardigheden in het contact met patiënten en naasten is van groot belang voor zowel hulpverlener als patiënt. Voorlichting en begeleiding is bedoeld om de vakbekwaamheid in het geven van voorlichting en begeleiding te vergroten. De uitgave bevat de daarvoor noodzakelijke theoretische uitleg en inhoudelijke aanwijzingen, aangevuld met tal van voorbeelden uit de praktijk. Speciale aandacht is er daarbij voor de psychosociale gevolgen van ziekte en voor het omgaan met de soms heftige emoties van patiënten.

De ontwikkeling van het kind De ontwikkeling van het kind beschrijft op een overzichtelijke manier de normale ontwikkeling van kinderen en de invloeden daarop. Dit standaardwerk is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een klassieker. Bij herdrukken is steeds gebruik gemaakt van reacties van studenten, docenten en andere gebruikers. In deze 10e herziene editie zijn de nieuwste wetenschappelijke inzichten verwerkt. Het boek beschrijft biologische, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling tijdens de verschillende levensfasen van het kind. Na de eerste drie meer theoretische hoofdstukken wordt de ontwikkeling beschreven aan de hand van de verschillende leeftijdsfasen.

Jan C. Wouda, Harry B.M. van de Wiel,

Frank C. Verhulst

Floor S. van de Wiel

10e herziene druk | 2017 | 200 pagina’s

5e geheel herziene druk | 2014 | 216 pagina’s

€ 29,95 | ISBN 978 90 232 5423 2

€ 34,50 | ISBN 978 90 232 5243 6

Voorlichting & Preventie

Geestelijke gezondheidszorg

19


Leerboek kinder- en jeugdpsychiatrie Het Leerboek kinder- en jeugdpsychiatrie beschrijft beknopt en overzichtelijk de belangrijkste psychiatrische stoornissen die in de eerste achttien levensjaren kunnen voorkomen.

F.C. Verhulst 4e druk | 2015 | 296 pagina’s € 46,50 ISBN 978 90 232 5245 0

20

Deze druk is zeer toegankelijk gehouden. De wetenschappelijke onderbouwing is up-to-date en de vertaling naar de praktijk staat centraal. Alleen de kennis die noodzakelijk is voor het begrijpen van de belangrijkste kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen en hoe hiermee om te gaan, komt aan bod. Daarnaast is er aandacht voor het diagnostisch psychiatrisch onderzoek bij kinderen en jeugdigen. Dit boek is geschikt voor (hbo-)opleidingen waarin aandacht besteed wordt aan psychiatrische problemen bij kinderen en jeugdigen, zoals geneeskunde, psychologie en pedagogiek.

Kinder- en jeugdpsychiatrie

F.C. Verhulst, F. Verheij,

Kinder- en jeugdpsychiatrie is hét Nederlandstalige standaardwerk in het vakgebied. De uitgave doet recht aan de enorme kennisevolutie van de laatste jaren en biedt een wetenschappelijk gefundeerd overzicht van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Van onderzoek en diagnostiek, tot psychopathologie en behandeling en begeleiding; Kinder- en jeugdpsychiatrie biedt de concrete vertaling van wetenschappelijke kennis naar de dagelijkse praktijk in deze prachtige, Nederlandstalige uitgave waarbij zowel Nederlandse als Vlaamse auteurs betrokken zijn.

M. Danckaerts | 1e druk 2014 | 768 pagina’s | € 165 ISBN 978 90 232 5355 6

Geestelijke gezondheidszorg

De DSM-5 criteria en terminologie zijn in de tekst verwerkt en er wordt veel aandacht besteed aan een aspect dat de kinder- en jeugdpsychiatrie onderscheidt van de volwassenenpsychiatrie: de ontwikkeling.


Psychologische patiëntenzorg in de oncologie

Gezondheidspsychologie bij patiënten

De psychosociale oncologie richt zich op psychologische en sociale aspecten van kanker en het bevorderen van psychosociale zorg. Het boek bestaat uit drie delen.

Gezondheidspsychologie bij patiënten geeft de lezer inzicht in het proces dat patiënten doorlopen tijdens een (chronische) ziekte. Dat proces loopt van de eerste klachten, naar de diagnose, de behandeling, het leren leven met de ziekte en het mogelijk sterven als gevolg van de ziekte. De meeste aandacht gaat hierbij uit naar het perspectief van de patiënt, de psychosociale adaptatie aan de ziekte en de verandering van gedrag door het planmatig bevorderen van gezondheid.

Deel 1 richt zich op achtergrondkennis voor de psychologische behandeling van kankerpatiënten. In deel 2 staan algemene principes van psychosociale hulpverlening centraal. In deel 3 ligt de nadruk op specifieke psychosociale problemen als vermoeidheid, agressie, pijn, persoonlijkheidsstoornissen, seksualiteit, ontkenning, depressie, angst en organischpsychiatrische factoren.

De volgende vragen spelen daarbij een rol: Welke psychologische processen maakt een patiënt door? Van welke factoren is succesvolle adaptatie aan de ziekte afhankelijk?

H.J.C.M. de Haes, L.M. Gualthérie van Weezel,

Lilian Lechner, Ilse Mesters, Catherine Bolman

R. Sandeman

1e druk | 2010 | 456 pagina’s | € 62,50

3e herziene druk | 2017 | 578 pagina’s

ISBN 978 90 232 4620 6

€ 56,50 | ISBN 978 90 232 5525 3

Geestelijke gezondheidszorg

21


22

Actieonderzoek

Statistiek als hulpmiddel

Principes voor verandering in zorg en welzijn

Een overzicht van gangbare toepassingen in de sociale wetenschappen

Dit boek wil hbo- en wo-studenten, maar ook professionals die werkzaam zijn in de (praktijk van) zorg en/ of welzijn, principes en handvatten bieden om systematisch en methodisch de beroepspraktijk te onderzoeken en te verbeteren. Het boek geeft inzicht in de relevantie en de methodologie van actieonderzoek.

Dit boek bevat geen uitgebreide beschrijving van het SPSS-programma of de bijbehorende statistische theorie, maar wel de onderwerpen die een gemiddelde gebruiker vaak zal tegenkomen.

In Statistiek als hulpmiddel staat de praktische toepasbaarheid centraal. Hoewel er ook aandacht is voor de grondbeginselen van de statistiek, is dit niet het voornaamste leerdoel. De nadruk ligt op het gebruik van statistische toepassingen bij de beantwoording van onderzoeksvragen op het terrein van de sociale wetenschappen.

Famke van Lieshout,

Manfred te Grotenhuis,

Manfred te Grotenhuis,

Shaun Cardiff, Gaby Jacobs

Anneke Matthijssen

Theo van der Weegen

1e druk | 2017

6e druk | 2016

1e druk | 2013

160 pagina’s | €26,50

104 pagina’s | € 13,95

128 pagina’s | € 16,50

ISBN 978 90 232 5521 5

ISBN 978 90 232 5500 0

ISBN 978 90 232 5226 9

Onderzoeksmethodiek

Basiscursus SPSS Versie 20-23


Alle mens aan dek Strategisch partnerschap Wat is wijsheid? Bij Strategisch partnerschap staat niet de procedurele omgang maar het inhoudelijk debat centraal. Rienk Goodijk laat aan de hand van zijn onderzoek naar betere practices en vele praktijkervaringen zien dat een dergelijke verhouding tussen bestuur en toezicht, aan de ‘voorkant’ en in betrokkenheid met stakeholders, veel kan opleveren.

Publieke organisaties zijn er om burgers te helpen en de activiteiten uit te voeren die we als samenleving belangrijk vinden. Wat is er nodig om goed te kunnen anticiperen op de veranderingen in de samenleving waardoor we het functioneren van publieke organisaties kunnen verbeteren? Die vraag beantwoorden Marjolijn Grijns en Loubna Zarrou in Alle mens aan dek, op basis van wetenschappelijk onderzoek en verhalen uit de praktijk.

Hoe krijg je ze mee? Vijf krachten om een verandering te laten slagen In Hoe krijg je ze mee? vertaalt Annemarie Mars haar jarenlange praktijkervaring naar vijf krachten om verbinding bij mensen te kunnen stimuleren. Voor iedereen die een stempel wil drukken op organisaties die continu in beweging zijn.

Rienk Goodijk | 1e druk

Marjolijn Grijns,

Annemarie Mars | 2e druk

2017 | 216 Pagina’s | € 29.95

Loubna Zarrou | 1e druk

2016 | 176 pagina’s | €26.50

ISBN 978 90 232 5568 0

2018 | 144 pagina’s | €24,95

ISBN 978 90 232 5539 0

ISBN 978 90 232 4992 4

Management

23


Catalogus Online bekijken? Webwinkel.vangorcum.nl/ CatalogusSociaalDomein

Snel en betrouwbaar je vakkennis op peil

Omslag illustratie: Grootzus | www.grootzus.nl

Koninklijke Van Gorcum Oostersingel 11, 9401 JX Assen T +31(0)592 37 95 56 E klantenservice@vangorcum.nl www.vangorcum.nl