Educatieheld! 2019

Page 46

> SCHOOLKWALITEIT

ONDERWIJSKWALITEIT BEOORDEEL JE ZELF

Sinds augustus 2017 is de manier waarop de onderwijsinspectie toezicht houdt op de kwaliteit van het onderwijs veranderd. Er is nu onder meer een onderscheid tussen de basiskwaliteit waar een school aan moet voldoen en de eigen aspecten van kwaliteit. Hoe gaat het nu in de praktijk? Onderwijsconsultant Cees Bos maakt het van dichtbij mee. DOOR ERIK STAAL

H

Foto Yorinde Zomer

46

Cees Bos

et is wel goed om te noemen dat het kader per 1 augustus 2018 op twee standaarden is aangepast”, begint Cees Bos. “Ik denk namelijk dat veel scholen hiervan niet op de hoogte zijn. Bij het thema Kwaliteitscultuur is de zeggenschap van de leraar en het team een nieuw punt. In de inspectie-eisen staat nu dat je de leraren moet meenemen bij diverse beslissingen. Nou had ik niet het idee dat we hier in Noord-Korea waren, dus de meeste directeuren doen dat al. In die zin is het opzienbarend dat daar nu een regel voor gemaakt is. Het hangt volgens mij sterk samen met het besluit uit 2017 dat scholen moeten beschikken over een professioneel statuut. Daarin regel je ook de zeggenschap van leraren. Ook dit is overigens bij veel scholen onbekend. Ik denk dat de inspectie het nu bij zijn eisen heeft gezet om te kunnen controleren of het professioneel statuut aanwezig is en hoe je als school vormgeeft aan de zeggenschap van leraren.

Erik Staal is freelance webredacteur voor educatiehelden.nl en eigenaar van Erik Staal Tekst & Fotografie (www.erikstaal.nl).

De tweede verandering zit bij het thema Verantwoording en dialoog. Je moet nu als school in je schoolgids vermelden welke kwaliteitsmetingen je uitvoert, de uitslagen daarvan, wat je daarvan vindt en welke maatregelen je genomen hebt.”

BORSTKLOPPERIJ

Het formuleren van de eigen kwaliteit, over zaken als het pedagogisch klimaat of lesmethode, is sinds augustus 2017 nieuw. De inspectie mag daarover geen oordeel vellen, alleen aanbevelingen doen. Volgens Bos moeten scholen daar een beetje aan wennen. “Sommigen ervaren het als een soort borstklopperij. Het is niet een typisch Nederlandse gedachte: waar steek je boven het maaiveld uit, waar ben je trots op, goed in, waar ontstijg je de basiskwaliteit. Het gaat daarbij om zaken die je nu al realiseert. Over de terminologie zou de inspectie overigens wel wat duidelijker kunnen zijn: wat bedoelen ze nou precies met 'eigen


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.